Visualitza/Obre - Repositori UJI

Anuncio
e. I/n1r¿1 (juimr¿t¿
f q. 1/. 7'r¿tnaná"
r¿1 etI.t6/ic"
(Hfi
et~~~
'~'lIlIlIlIIllIlUlllllllllllltlIllIIlIlIlIlUIIIIIIIHllltllllllllllllltllllllillllllmllllllllllltlllllllIIIl11llllllllllllllrIlIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIU.:.
~,
~ '~
~
ª
~
~
:Marc8 registrada.
I
JOSE
I
l·
ORRES
~
I
I
Iª
Angel Guimerá, 26
VALENCIA
Teléfono 15771
~~~I:iJItllllllllllllltlllllllllllllt:nIllIlIlIll¡IIlIIllIll!ll[llllllllllllltlllIllIlIllIltIIllIllIllIllUII1II1111111tl1ll1ll1ll1llUIIIIIIIIIIIIClIIIIIIIIIIIII(;
[!l1P.
v.
CORTELL.· A.
GUIMERÁ,
5. TEL.
10843
nl
I~--
,
SRTA. CONCHITA DE NUEDA
BELLEZA
FALLERA
DE
ESTE
BARRIO
Esta falla hace referencia a los sinsabores que suele
pasar una, Comisión para la recaudación de los gastos
de la misma, ya ':liue si encuentra la colaboración de
. muchos simpatizant,es de estos festejos valencianos,
. también encuentra. a los recalcitrantes que nada quieren dar.
Todo ello está representado por un calvario que la
J unta
tiene que recorrer, que junto con los desenga-
ñes, que son muchos, va alcanzando sus aspiraciones
por medio de los que se abonan a la misma, por rifas,
funciones de teatro, verbenas y otros alicientes para
cons.eguir la recaudaeíón que para los gastos de' la"
falla se necesiltan, que 21 fin se ve coronada por el
éxito al ver '!ilue poco a poco va llenando Valencia la
hucha, simbo:lo del ahorro cotidiano, 'para así poder
salir del compromiso contraído con la barriada y darle
unos festejos con el cariño que nuestra" tier'r.a. se me-:
rece.
~.
EXPLICACIÓ 1 REL'ACIO
UN AVIS QUE FA L'AUTOR
AL POSSlBLE LLEGIDOR
Ni estan verds I]<i estan madurs
els versos el'este Libret,
pero \'autor usa el dret
de no elur-Ios a concurso
TEMA:
Ca Iva'1"¡ de la Passió
que per a -fer una falla
ha passat la Comissió.
Sembla ao-sa decidida
ja sabuda i advertida
que tota Junta de Falla
tinga el mal humor a ralla
i siga molt divertida.
1 de segur "!Iue així éso
Per l'endret i pel revés
tinda humor la Comissió
i encara una gran passió
per les falles que vos,tés
en les seues mans llavades
tots ,els anys veuen plantades
per eixa gran capital.
Es una fe sta que val
mcltes pessetes contades.
-¿ Qui les paga ?-EI velnat,
que mai no queda estafat
i que es divertix i halla.
La Gomissió de la Falla
tot li ha dóna mastegat.
Va caviHant nit i dia
(en el café, en el tramvia,
en el teatr·e, en el bar,
quan se fica a treballar ... )
lo que mai caviHaria.
Sempre en busca deIs dir.ers
que ja esta dit, i cavallers!,
ne fan falta un bon grapat
per a deixar ben plantat
el cadafalc deIs fallers.
Esta festa fa un consum
gran de música i de llum,
de castells i petardets,
d'eixides i de coets,
de banderets i fumo
(l no es diu, perque Se calla,
'q¡ue fa un gasto de cassalla
que se beu i no se veu,
que si es vera lo que es beu
no es cremaria cap falla.)
Pero mut i anem al gra
ara que ja esta planta
í se v'ol l'explicació
que dóna la Comissió
d.e Gran Via-Guimera.
*
Calvari de la Passió
que per a fer una falla
ha passat la Comissió.
(Eixa passió que, no falla,
al Cal' també porte jo.)
Explicar és necessari
que eixe senyor Secretari
s'ha posat les mans al cap
perque el pobret j,a no sap
com eixir del seu desvari.
6-
Loco esta i aixó és precís,
penq1Ue no és un gra d'anís
les pessetes recaudar.
A poc a poc s'ha d'anar
o ve fallanca en un tris.
¿I el Cobra.dor? Puix senyor,
no es pot ja ser cobrador
d'una falla d'imp.ortancia,
perque ademés d'arrogancia
necessita tindre amor
a la fe8lta del carrer
que per a tots ha de ser
com un llibre d'alegria
fet en molta economia,
divertit i bullanguero
Va pels patis i escaletes
a la. busca de pessetes;
ací li as01ten el gos,
més alla li en sol ten dos
i se salva ... per cametes.
U na agüela presumida,
arrugadeta i pansida,
pensant-se que era fadrí
apuntar-se consentí
si se casava en seguida.
1 una jove pinturera
que té un forma,t de primera,
li digué plena d'agóbios
qu.e ella seria fallera
si li buscava sis nóvios.
1 un home, dar li ho digué,
apuntar-se no vullgué
ú no li duia estraperlo.
Faller no va voler fer-lo,
perque aixó no estava bé.
D'exigencies no sé jo
si s'ha fet la coHecció;
potser siguen més de cent
les que arxiva el President
de l'activa Comissió.
1 en vista del desengany
caviHil. que per a enguany
-7
les pessetes que trauria
les rifes les donaria
sense tindre cap engany.
1 ara a vendre en numerets
cents i mils de paperets;
vinga v.endre tal·oona.ris
als presuntes millonaris
per guanyar uns :;uants quinzets.
¿ 1 quan se rifa un pernil?
Acodixen més de mil
parlant en gran vehemencia
i el volen per influencia
o per algo per l'estil.
Com el forment s'ha de batre
i comics n'hi ha més de quatre
i tots són d'alló millor,
la Comissió té un til d'or
en l,e·s funcions de teatre.
1 Pepica, xica lista.,
que canta de vocalista,
ha ensajat en quatre ratos
fins ... La Venta de los Gatos
i no vol ser més modista.
1 ací tens la Comissió
que ha de fer de pare bo
i a tC'ts ha d'aconsellar.
Tot ho fa pe!' recaudar
pa la falla i per al tro.
Pero posats ja ·en el tall
i disposats al treball
cal pencar més i de veres
en les sessions berveneres
per a practiques de ball.
- 1 ara sí que cal suar;
mentres uns van a 'baIlar
debaes, sens enganyifa,
s'ha d'organisar la rifa
i els xavos s'han de guanyar.
La Comissió no s'embruta,
les parelles van en ruta
i entre blues i valsets
van eixint els quinzetets
8-
i la falla va que xuta.
La Ocmissió mai s'estrella,
no se fara cap p.a.ella,
ni un Eal trago, ni dos mo~sos;
pero si traben uns ossos,
eixos .c'ssos són els d'ella.
Pas~a el temps que CQrr~
vol¡¡
i enrtre veritat i trola
les pessetes ja s'ha fet;
el barri esta satisfet
plena la lladriola.
Que el Calvari ja ha passat
i la falla s'ha plantat,
tots tenen goig i alegria
i allo ,~¡ue al foc aniria
Valencia ha .té preparat.
Que ací, com to1s bé sabem,
importáncia no donem
a lo que important és poc;
per a,ixo tirem al foc
tot allo que al foc tirem.
Vinguen ninots de la falla,
vinguen Dopes de cassalla,
vinga alegria i bunyols,
vinguen plats de caragols,
vinguen Itr:a,ques i metralla.
Valencia té malta fama
de divertida i l'aclama
de festera el món sencer.
lVIentres hi haja ací un faller
tindrem foc í tindrem fl:ama.
1 si tota Comissió
té un Calvari de Passió
per a arribar-la a plantar,
1'alegria -¿per que no?és de poder-la crema.r.
Quan de les, dot'ze és el toe
'no hi ha ric, ni ruc, ni Ro'c,
.si l'entusiasme no ,estalla
:eridant fort vora la falla:
-':'Cavallers. peguero-tí foc!
Mentr,es, la falla es consumo
9
el castell fa l'últim tro,
la traca fa l'últim ¡pum!,
l'últim got la Comissió
i tat ... ¡¡Eoc i Rama i Eum!!
CARLES SALVADOR
DECIMES
En aquell bar del cantó
que abans era cafetí
un dia vaig vore jo
bevent-se un bon got de vi
del tonellet del racó
una borratxa perduda
que d'un bac quasi se lleva
·la vida, la molt tossuda.
Té la culpa la beguda
i li dien Quenoveva.
*
Una xica molt bOlilica
de les que es tinten el pel,
Iq,ue ensomia ser molt rica
i menjar coques en mel
sens treballar gens ni mica
solsmerú perque canta i balla,
vora el riu me l'he trobat
somicant com una gralla
perque el nóvio li ha jurat
posar-la enguany en la falla.
BUNYOLS SENSE MEL
Cavallers i quina tropa
alguns de la Comissió,
puix demanen ¿ quan se sopa? •
sens·e pagar un sisó.
10 -
Per crítica a~o no' es retraga,
pero sapiá el velnat
que el que sopa de baldraga
és un gorró descarat.
A tot aiq'llell que treballa.
no li falta mai menjusa,
pero alguns deIs d'esta falla
voldrien pendre una bufa.
Sapien tots que no estafem,
que tot es fa abona llum
i els xavos que recaudem
són pe traques, foc i fumo
-11
e
BUNYOLS
EN
MEL
UNA GRAN VERITAT
El President deIs fallero~
tableros
te vendra si no t'escapes
i xapes
perque gran industrial és
Cortés.
Molta gent és al revés
i no guanya una pesseta.
Si vals faena ben feta
tableros i xapes Cortés.
UN SECRET QUE SABEN TOTS
Compre sí vol· dies d()<l~os
bolsos
els míllors de la comarca
marca
a la Casa que més v:aJ,
Universal.
Si ho fa així no ha fara mal.
vaja en seguida i no tarde.
].o'sep Torres Calomarde,
Bolsos marca Universal.
12 -
T ostaderos de Café!i
LA MULATA
@¡@@:@'@¡:~¡@¡:iP.¡:iP.'@@¡
@
@¡
,¡ji,
@¡
,¡ji¡
Servicio esmerado
y a domicilio
I~ a 1114... ~\f liItlllllltS
\V i.~ .nl t .~
Marca registrado
José Ballester
¡¡¡;,
¡0¡
¡~¡@@@::§;@,@¡@:@:§¡@, '
15433
c.
VALENCIA
"'.
RUIZ
Especialidades:
. REPRESENTANTE EN V1.LENCIA:
JaSE BALLE5TER COSTA
Angel Guímerá. 14
Angel Guimerá, 13
- .JEREZ1
v
1I111111111UIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIl11II1II1I1IIIC11II1II11IIIIC11II11I1IIIIIC11I1I
11
Lociones y Colonias
¡~¡
:¡ji¡ Eepecialidad en Tintes
Angel Guimerá, 14
Teléfono
t~ IlIl \V IUl
:0,
-
Teléfono 15433
.Ponche Español
Amontillado Ruíz
Solera Patriarca
Coñac· Emperadores
Jerez Quina Supremo
11 • • • 8.,
BAÑOS AROMÁTICOS. SULFUROSOS Y ALCALINOS
1• • • • • 11
Sanchis Sivera, 23
=
11
1. a Travesía Angel Guimerá
11
B~~}r::~~~:;;:~;':::~:~:~:~;:::~~:;:~::::~::::;~~:~~:;~:~:~:;:::::::::::::11
r+f:a Visite la CAS.:\ DE CO~II]DAS
Rt}:}
DE I?EDlR~) OlRl'~l E
{~a}:}:::::~:~:~~:~::::~:~~:::~:~:::::::::::::::::::"",,,:::::". : : : : : : : : : : : : : : : : : ,: :
11
o
establecimiento
-o
I
o
o
Material e"colar
Objetos de bscritorio
Juguetería
Material fotográfico
Ott~fá
)!JajQfl!fl'cía
~afJ!¡
CZlltramarinos
Con{iterfa
CfJar
CVfnos deCYecla
Q. {J.
G V Fernando
el Católico, 27
VALENCIA
1
Jett<aI'Jc, eL CaU¿n" 25
VALENCIA
O
O
O
I1
-o
::: : ; ;::::::: ::::::: : ::. :::: :: :: : : :: ;::;:: :: : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : : . ; : ; : : : : : : :: :: : : ~ : : : : : :: :::::::: : : : : : : : :: :::: : : ~ ::::::::::::::::::::::::
Droguería y Perfumería
Drogas
Perfumes
GRAN VIAH
1111 IIIl11tlllllllllllll[llllllllllllltlll1IIIIIIIIItllllllllllllltlllllllllllllWIIIIIIIIIIIWIIII
Colorantes
II
Herboristería
Gran Vía Fernando el Católico. 29
;~::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:::;:;:;;:::;::;:;::::;::;::::::::::::::::::::::;:::::::::n::::::::::::::::::::::
...
Tapas variadas
de todas clases
r~~ ~I\ ~
Licores selectos
l..!2J f'""\l U\~
~ lf~ ~ ~i ~
Juan Devís
Café • Cerveza
ce ~ [p) ~ t1 @ $
AngE'1 Guimerá. 9
=
VALENCIA
0=======00=======0
I
LOZA, CRISTAL
y PORCELANA
I~a.r.lla.~ia
Artículos poro Regalo
I,. [ala~ui~ Mora
Gran Vía Fernando
el Católico, 14
VALENCIA
Angel Guimerá, 14
VALENCIA
11
0=======0
o
J. M. RIVERO
CASA FUNDADA EN
EL SIGLO XVII
o
ez
Marca registrada
JEREZ DE LA FRONTERA
I VINOS· DE'RIOJA
~
-
,
)\
\
·OLLAURI
Los vinos de
mesa de más
alta calidad
~
CEPÓSITO EN VALENCIA:
Cuenca, 16 - Teléfono 19742
DE VENTA EN TODOS LOS ESTAB
MIENTaS IMPORTANTES DEL R r
7 es ValE
1
1I
Descargar
Fichas relacionados
Crear fichas