CONSELLERIA D`ADMINISTRACIÓ PÚBLICA CONSELLERIA

Anuncio
0�� y�
9662
1994
Les despeses de funcionament que es produïsquen durant
aquést període aniran a càtrec de les entitats que efectivament
facen ús del bé, en la proporció que corresponga.
OS
26
�
DOGV - Núm. 2.332
Los Bastos de funcionamiento que se produzcan durante
este período correrán a cuenta de las entidades que efectivamente hagan uso del bien , en la proporción que corresponda.
DISPOSICIONS FINALS
DISPOSICIONES FINALES
Primera
S'autoritza els consellers d'Administració Pública, d'Agricultura, Pesca i Alimentació i d'Economia i Hisenda perquè,
en l'àmbit de les respectives competències, dicten ]es disposicions que calguen per a l'aplicació d'aquest decret.
Primera
Se autoriza a los conselleres de Administración Pública, de
Agricultura, Pesca y Alimentación y de Economia y Hacienda
para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, dicten
cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación de
este decreto.
Segona
Aquest decret vigeix des de l'endemà de la publicació en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Segunda
E] presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat valenciana.
Valencia, 29 de juliol de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
El conseller d'Agricultura . Pesca i Alimentació,
JOSEP MARIA COLL COMIN
El conseller d ' Economia iHseenda
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ
CONSELLERIA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
1836
DECRET 166/1994, de 19 d'agost, del Govern
valencià, pel qual s 'aprova l'adequació dels
procediments administratius de competència de
la Generalitat Valenciana a la Llei 30/1992, de
26 de novembre, de Règim Jurídic de le.s Admi-.
nisfracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. [94/5950]
La disposició addicional tercera de la Llei de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la' redacció donada pel Reial Decret Llei
14/1993, de 4 d'agost, disposa que «reglamentàriament, en el
termini de 18 mesos a partir de l'entrada en vigor d'aquesta
llei, es durà a efecte l'adequació a aquesta de les normes reguladores dels diferents procediments administratius, qualsevol
que Biga el seu rang, amb específica menció dels efectes estimatoris o desestimatoris que la manca de resolució expressa
produesca».
En compliment d'allò anterior, una vegada analitzades les
normes procedimentals vigents en l'àmbit de la Presidència de
la Generalitat Valenciana i les conselleries, amb la salvaguárda
que suposa el contingut de la disposició derogatòria de
l'esmentada llei, i atenent els cñteris de millora dels serveis a]
ciutadà i de seguretat jurídica, per mitjà d'aquest decret s'adeqüen les normes procedimentals en allò referent a la determinació dels terminis per a resoldre i els efectes que la manca de
resolució expressa puga produir.
Per tant, d'acord amb el Consell d'Estat, a proposta del
conseller d'Administració Pública i amb la deliberació prèvia
del Govern Valencià en la reunió del dia 19 d'agost de ]994,
DECRETE:
Article únic
D'acord amb la disposició addicional tercera de la Llei
Valencia, 29 de julio de 1994
El presidente de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller de Administración Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
'
El conseller de Agricultura, Pesca y Alimentación,
JOSEP MARIA COLL COMIN
El conseller de Economia y Hacienda,
AURELIO MARTÍNEZ ESTÉVEZ
CONSELLERIA DE ADMI1�iISTRACIÓN PUBLICA
1836
DECRETO 166/1994, de 19 de agosto, del
Gobierno valenciano, por el que se aprueba la
.
ádecuación de los procedimientos administrativos de competencia de la Generalitat Valenciana a la Ley 30/1'992, de 26 de noveembre, de
Régimen Jurídico de las Adminis-traciones
Públicas v del Procedimiento Administrativo
Común. [94/5950]
La disposición adicional tercera de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en la redacción dada por el Real
Decreto Ley 14/1993, de 4 de agosto, dispone que «reglamentariamente, en el plazo de 18 meses a partir de la entrada en
vigor de esta ley, se-llevará a efecto lá adecuación a la misma
de las normas reguladoras de los distintos procedimientos
administrativos, cualquiera que sea su rango, con específica
mención de los efectos estimatorios o desestimatorios que la
falta de resolución expresa produzca».
En cumplimiento de lo anterior, una vez analizadas las normas procedimentales vigentes en el ámbito de la Presidencia
de la Generalitat Valenciana y de las consellerias, con la salvaguardia que supone el contenido de la disposición derogatoria
de la mencionada ley, y atendiendo a los criterios de mejora de
los servicios al ciudadano y de seguridad juridica, por el presente Decreto se adecúan las normas procedimentales en lo
referente a la determinación de los plazos para resolver y los
efectos que la falta de resolución expresa pueda producir.
En su virtud, de acuerdo con el Consejo de Estado, a propuesta del conseller de Administración Pública y previa deliberación del Gobierno Valenciano en la reunión del día 19 de
agosto de 1994,
DISPONGO:
Articulo tínico
De acuerdo con la disposición adicional tercera de la Ley
1994
DOGV - Núm. 2.332
30/1992, de 26 de novembre, en la redacció donada pel Reial
Decret Llei 14/1993, de 4 d'agost, s'estableixen els terminis de
resolució i els efectes de la manca de resolució expressa dels
procediments que s'allisten en els annexos d'aquest decret,
corresponents a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a
cadascuna de les conselleries, d'acord amb el seu contingut.
DISP051CIÓ TRANSITÒRIA
Els procediments allistats en els annexos d'aquest decret
iniciats abans de l'entrada en vigor d'aquest es regiran per les
normes anteriors vigents que li sigueu d'aplicació.
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Es deroguen quantes normes d'igual o inferior rang que
s'oposen a allò disposat en aquest decret.
DISPOSICIONS FINALS
08
26
9663
30/1992, de 26 de noviembre, en la redacción dada por el Real
Decreto Ley 14/1993, de 4 de agosto, se establecen los plazos
de resolución y los efectos de la falta de resolución expresa de
los procedirt1ientos que se relacionen en los anexos de este
decreto, correspondientes a la Presidencia de la Generalitat
Valenciana y a cada una de las conselleries, de conformidad
con su contenido.
DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Los procedimientos relacionados en los anexos de este
decreto iniciador enter de la entrada en vigor del mismo se regirán por las normes anteriores vigentes que les sean de aplicación.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Se derogan'cuantas normes de igual o inferior tango opongan a lo dispuesto en este decreto.
DISPOSICIONES FINALES
Primera
En l'àmbit de les competències de la Generalitat Valenciana assignades a la Presidència de la Generalitat Valenciana i a
cadascuna de les conselleries, en els supòsits no previstos en
aquest decret o en altres normes de la Generalitat Valenciana,
seran aplicables els terminis de resolució i els efectes del silenci administratiu previstos en la normativa de l'administració
general de l'estat reguladora de la matèria.
Primera
En el ámbito de las competencias de la Generalitat Valenciana asignadas a la Presidencia de là Generalitat Valenciana y acada una de las conselleries, en los supuestos no contemplados en el presente decreto o en otras normes de la Generalitat Valenciana, seran aplicables los plazos de resolución y
los efectos del silencio administrativo previstos en la normativa de la administración general del estado reguladora de la
materia.
Segona
Aquest decret entrarà en vigor l ' endemà de la seua publicació en el Diari Oficial de la C�Pnpralitat Valenciana.
Segunda
El presente decreto entraré en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 19 d'agost de 1994
El president de la Generalitat Valenciana,
JOAN LER��tA I BLASCO
El conseller d'Administració Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
Valencia, a 19 de agosto de 1994
E] presidente de la Generalitat Valenciana,
JOAN LERMA I BLASCO
El conseller de Administración Pública,
LUIS BERENGUER FUSTER
��j DOGV - Nám: 2.332
1994
08
26
9689
-Ayudà de crianza de hijos menores
de 6 años, socorro por
fallecimiento y complemento de
pensión de jubilación.
Estatutos del Personal Sanitario
no facultativo y del Personal no
sanitario del II.SS. de la
Seguridad Social.
3 meses
Desestimatorios
rSolicitud de excedencia
voluntaria.
Estatutos del Personal de ZI.SS.
de la Seguridad Social;Ley de la
Función Pbblica Valenciana
(D.Legislativo de 20-3-92�.
3 meses
Deaesti.matorios
-Solicitud de excedencia para el
cuidado de los hijos.
Ley 3/89, de 3 de marzo Ley
8/92, de 30 de abril
1 mea
Eatimatorios
-Solicitud de excedencia clerivada
�
de enfermedad.�
Estatutos del Personal e
Instituciones Sanitarias de la
Seguridad Social.
1 mes
Desestimatorios
CONSELLERIA DE TRABAJO 1' ASUNTOS SOCIALES
-Aütorizaci.ón y registro inicial
de entidades de Servicios Sociales
y de los centros o servicios que•
de ella dependan.
-Decreto 40/1990, de 26.02, del
Consell, por el qui se regula .el
� 6 meses
Desestimatorios
6 meses
Desestimatorioa
.
1 mes
Estimatorios
registro, áutorización y
acreditación de los
Servicios
Sociales de la Comunidad
Valenciana (DOGV n4 1.274,
293/90 )
-Orden de la Conselleria de
Trabajo y Seguridad Social de
9.4.90, por la que �e desarrolla
el Decreto 40/1990.
-Autorizeciones de modiïicación o
-Decreto 40/1990, de 26.02, del
traslado de centros o servicios de Consell,
por el que se regula
Servicios
Sociales.
èl registro, autorización y
acreditación de los Servicios
Sociales de la Comunidad
Valenciana (DOGV n4 1'.274,
293/90 )
� .
-Orden de la Conselleria de
Trabajo y Seguridad Social de
9.4.90 , por la que se desarrolla
el Decretò 40/1990.
-Autorización de cierre y
cancelación de centros o servicios
de Servicios
Sociales .
-Decreto 40/1990, de 26.02, del
Consell, por el que se regulo el
.registro, autorización y
acreditación de los Servicios
Sociales de la Comunidad
Valenciana (DOGV n4 1.274;
29/3/90).
� 9690
1994
08
DOGV - Nám. 2.332
2b
-Acreditación de centro o servicio -Decreto 40/1990, de 26.02, del
de Servicios Sociales.
Consell, por el que se regula el
registro, autorización y
acreditación de los Servicios
Sociales de la Comunidad
Valenciana (DOGV ng 1.274,
29/3/90).
- Orden 9. 4.90, de la
Conselleria de Trabajo y
Seguridad Social, por la que se
desarrolla el Decreto 40/1990
(DOGV n4 1.291, 26 / 4/90).
6 meses
Dèsestimatorios
-Acreditación de obres (nueva
conetrucción o reforma por
modificación).
-Decreto 40/1990, de 26.02, del
`Consell y Orden 9.4.90 de la
Conselleria de Trabajo y
Seguridad Social (anteriormente
citados).
6 meses
Desestimatorioa
-Concesión de la tarjeta
acreditativa de la condición de
pensionista o de ser mayor de 65
años, exigida para qué se
practique reducciÓn en el precio
de los billetes de transportes
interurbanos de viajeros de uso
público coléctivo gestionados por
el Consorcio Valenciano de
Transportes, Ferrocarriles de la
Generalidad Valenciana o por sus
empreses concesionarias.
-Decreto 49/ 1990 , de 12.03 del
Consell, por el que se
establecen reducciones en el
precio de los billetes de los
transportes interurbanos de
viajeros de uso pGblico
colectivo para las persones que
sean pensionistes o mayores de
65 afios (DOGV n4 1.276, 2/4/90)
-Orden de 21.9.1990 de la
Conselleria de Trabajo y
Sequridad Social que desarrolla
el Decreto 49/1990 (DOGV n4
1.402, 16/10/90)
.
i mea
Estimatorios
-Concesión de prestaciònes
económicas regladas (PER).
-Decreto 132 / 1990, de 26.02 del
Consell, por el que se
eatablecén las preatacionea
económicas regladas ( DOGV n4
1.376, 7/9/90).
-Orden de 11 . 09.1990 de la
Conselleria de Trabajo y
Seguridad Social, por la
ue se
desarrolla el Decretò 1321990.
3 meses
Desestimatorios
CONSELLERIA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO
�. Autorización de instalaciones
dè oleoductos y otros medios fijos
de transporte de hidrocarburos �
líquidos, cuando el transporte no
exceda de la Comunidad Autónoma.
'
- Ley 39/92 de 22 de diciembre
de ordenación del Sector
Petrolero y Decreto 1775/67 de
22 de julio sobre instalación,
ampliación y traslado de
industrias.
�
6 meses
Estimatorio
Descargar
Fichas aleatorios
test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

notas de enfermeria

0 Tarjetas Karen LCHB

Crear fichas