txttt20la5f - Panasonic Service Network Europe

advertisement
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
7HOHYLVRU /&'
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
0DQXDO GH ,QVWUXFFLRQHV
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
/HD HVWDV LQVWUXFFLRQHV DQWHVFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
GH XWLOL]DU VX WHOHYLVRU \ JX UGHODV SDUD FRQVXOWDUODV HQ HO IXWXUR
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQD
(VSDÆRO
VRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVR
QLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQL
74%((0
Fk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk
3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3DQDVRQLFk3D
QDVRQLF 3DQDVRQLF
7; /$)
%,(19(1,'$
(VWLPDGR &OLHQWH GH 3DQDVRQLF
%LHQYHQLGR D OD IDPLOLD GH ORV FOLHQWHV GH 3DQDVRQLF (VSHUDPRV TXH GLVIUXWH PXFKRV
DÆRV GH VX QXHYR WHOHYLVRU HQ FRORU (VWH WHOHYLVRU HV GH XQ PRGHOR PX\ DYDQ]DGR VLQ
HPEDUJR HQ OD *XõD GH 5HIHUHQFLD 5 SLGD HQFRQWUDU OD LQIRUPDFLÊQ QHFHVDULD SDUD
SRQHU HO DSDUDWR HQ IXQFLRQDPLHQWR GH XQD IRUPD U SLGD $ FRQWLQXDFLÊQ SXHGH OHHU ODV
LQVWUXFFLRQHV FRPSOHWDV \ JXDUGDUODV SDUD IXWXUDV FRQVXOWDV
ô1',&(
$GYHUWHQFLDV \ 3UHFDXFLRQHV *XõD GH SURJUDPDV $FFHVRULRV 0HQÔ GH 6LQWRQõD &RQILJXUDFLÊQ
$XWRP WLFD $73 ,QVWDODFLÊQ 0DQWHQLPLHQWR *XõD SDUD OD 3XHVWD HQ 0DUFKD
5 SLGD 0HQÔ GH 6LQWRQõD 6LQWRQõD
0DQXDO ,GLRPD GH 26' &RQWUROHV % VLFRV )XQFLRQDPLHQWR FRQ 9&5 '9'5 UERO GH SURJUDPDV )XQFLRQDPLHQWR GHO 7HOHWH[WR 8VR GH ODV ,QGLFDFLRQHV HQ
3DQWDOOD &RQH[LRQHV GH $XGLR 9õGHR $9 &RQWUROHV GH $VSHFWR 0HQÔ SULQFLSDO 0HQÔ GH ,PDJHQ 0HQÔ GH 6RQLGR 0HQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ 0HQÔ GH 6LQWRQõD 0HQÔ GH 6LQWRQõD (GLFLÊQ
3URJUDPD 6HOHFFLÊQ \ FRQILJXUDFLÊQ GH $9 &RQH[LÊQ GH DXGõIRQRV 7RPDV WUDVHUDV ,QIRUPDFLÊQ DFHUFD GH ORV &RQHFWRUHV
6&$57 /RFDOL]DFLÊQ GH $YHUõDV ,QIRUPDFLÊQ JHQHUDO (VSHFLILFDFLRQHV $'9(57(1&,$6 < 35(&$8&,21(6
- (VWH WHOHYLVRU KD VLGR GLVHÆDGR SDUD IXQFLRQDU FRQ FRUULHQWH DOWHUQD GH 9 +]
- 3DUD HYLWDU GHWHULRURV TXH SRGUõDQ GDU FRPR UHVXOWDGR GHVFDUJDV HO FWULFDV R LQFHQGLR QR
H[SRQJD HVWH WHOHYLVRU D OD OOXYLD R D XQD KXPHGDG H[FHVLYD (VWD WHOHYLVLÊQ QR GHEH H[SRQHUVH D
JRWHR R VDOSLFDGXUDV GH DJXD \ SRU WDQWR QR KD\ TXH SRQHU HQFLPD GH HOOD REMHWRV TXH FRQWHQJDQ
OõTXLGR WDOHV FRPR MDUURQHV
- 1R SRQJD QXQFD QLQJÔQ REMHWR HQ HO WHOHYLVRU /&' D WUDY V GH ORV RULILFLRV GHO JDELQHWH \D TXH
SXHGHQ WRFDU ORV SRXQWRV FRQ DOWD WHQVLÊQ R SURGXFLU FRUWRFLUFXLWR GH ODV SDUWHV OR TXH SXHGH
RFDVLRQDU LQFHQGLR R DFFLGHQWH FRQ FRUULHQWH HO FWULFD
- 8VH ÔQLFDPHQWH DFFHVRULRV DSURSLDGRV SDUD PDQLSXODFLÊQ FRQ HO SURGXFWRD IU JLOHV
- (VWH HTXLSR GHEH ILMDUVH HQ IRUPD VHJXUD DO SLVR HQ VX FDVR D OD SDUHG GH DFXHUGR FRQ ODV
LQVWUXFFLRQHV GH LQVWDODFLÊQ SDUD HYLWDU GDÆRV R DFFLGHQWHV
1 $'9(57(1&,$ ƒ$/72 92/7$-(
1R UHWLUH OD FXELHUWD SRVWHULRU \D TXH GHEDMR GH OD PLVPD KD\ SLH]DV SRU ODV TXH SDVD FRUULHQWH
HO FWULFD
- (YLWH OD H[SRVLFLÊQ GHO WHOHYLVRU D OD OX] VRODU GLUHFWD \ D RWUDV IXHQWHV GH FDORU $ ILQ GH HYLWDU TXH VH
SURYRTXH XQ LQFHQGLR QR FRORTXH QXQFD XQD YHOD R XQD OODPD GH FXDOTXLHU WLSR VREUH HO WHOHYLVRU R
FHUFD GHO PLVPR
- $VHJXUH TXH KD\D XQ DFFHVR I FLO KDFLD HO HQFKXIH GHO FDEOH GH DOLPHQWDFLÊQ
- (O LQWHUUXSWRU GH HQFHQGLGR DSDJDGR GH HVWH PRGHOR QR GHVFRQHFWD FRPSOHWDPHQWH HO WHOHYLVRU
GH OD IXHQWH GH DOLPHQWDFLÊQ 'HVHQFKXIH OD FODYLMD GHO FDEOH GH DOLPHQWDFLÊQ GH OD WRPD GH
FRUULHQWH DQWHV GH FRQHFWDU R GHVFRQHFWDU FXDOTXLHU FDEOH R VL HO WHOHYLVRU QR YD D VHU XWLOL]DGR
GXUDQWH PXFKR WLHPSR
1 &8,'$'2 '( /$ &$-$ < '(/ 3$1(/ /&'
'HVHQFKXIH OD FODYLMD GH OD EDVH GH WRPD GH FRUULHQWH 3XHGHQ OLPSLDUVH OD FDMD \ HO SDQHO /&' FRQ XQ
SDÆR VXDYH KXPHGHFLGR FRQ DJXD \ XQ GHWHUJHQWH OLJHUR 1R XWLOLFH VROXFLRQHV TXH FRQWHQJDQ
EHQ]RO R SHWUÊOHR
- &XDQGR XQD WHPSHUDWXUD DPELHQWDO EDMD OD LPDJHQ SRGU WDUGDU XQ SRFR HQ DOFDQ]DU VX EULOOR
QRUPDO SHUR HVWR QR VXSRQH QLQJÔQ IDOOR GH IXQFLRQDPLHQWR 7UDV XQ EUHYH PRPHQWR OD LPDJHQ
DGTXLULU VX EULOOR QRUPDO
- (V HVHQFLDO XQD YHQWLODFLÊQ DGHFXDGD SDUD HYLWDU ODV DYHUõDV HQ ORV FRPSRQHQWHV HO FWULFRV SRU OR
TXH OH UHFRPHQGDPRV TXH GHMH XQ HVSDFLR GH FP FRPR PõQLPR DOUHGHGRU GHO WHOHYLVRU LQFOXVR
FXDQGR HVW GHQWUR GH RWUR PXHEOH R HQWUH HVWDQWHV
- 1R VH GHEH LPSHGLU OD YHQWLODFLÊQ FXEULHQGR ODV ERFDV GH YHQWLODFLÊQ FRQ REMHWRV FRPR SXHGHQ
VHU SRU HMHPSOR SHULÊGLFRV PDQWHOHV \ FRUWLQDV
1 -8(*26 3$5$ 79 25'(1$'25(6 3(5621$/(6
(O XVR SURORQJDGR GH MXHJRV SDUD 79 R GH RUGHQDGRUHV SHUVRQDOHV FRQHFWDGRV D XQ UHFHSWRU GH
WHOHYLVLÊQ SXHGH GDU OXJDU D XQD jVRPEUD
SHUPDQHQWH HQ OD SDQWDOOD 3XHGH OLPLWDUVH HVWH WLSR GH
GHWHULRUR LUUHYHUVLEOH HQ HO SDQHO /&' REVHUYDQGR ODV SUHFDXFLRQHV VLJXLHQWHV
- 5HGX]FD ORV QLYHOHV GH EULOOR \ GH FRQWUDVWH KDVWD HO QLYHO PõQLPR SDUD OD YLVLÊQ
- 1R KDJD IXQFLRQDU HO WHOHYLVRU GXUDQWH SHUõRGRV GH WLHPSR SURORQJDGRV PLHQWUDV HVW XWLOL]DQGR
MXHJRV SDUD 79 X RUGHQDGRUHV SHUVRQDOHV
- 1R SHUPLWD TXH XQD LPDJHQ ILMD VH YLVXDOLFH GXUDQWH XQ SHULRGR GH WLHPSR SURORQJDGR (VWR
SXHGH VHU OD FDXVD GH TXH TXHGH XQD LPDJHQ SHUPDQHQWH HQ OD SDQWDOOD /&' GHO WHOHYLVRU
- (QWUH ORV HMHPSORV GH LPDJHQ ILMD VH LQFOX\HQ ORJRWLSRV YLGHRMXHJRV LP JHQHV GH RUGHQDGRU
WHOHWH[WR H LP JHQHV YLXDOL]DGDV HQ HO PRGR - (VWH WLSR GH GDÆRV HQ HO SDQHO /&' QR VH GHEH D GHIHFWRV GH IXQFLRQDPLHQWR \ SRU OR WDQWR QR HVW
FXYLHUWR SRU OD JDUDQWõD GH 3DQDVRQLF
1 )81&,Ë1 '( $3$*$'2 $8720 7,&2
6L QR VH DSDJD HO WHOHYLVRU FXDQGR OD HPLVRUD GH 79 GHMD GH WUDQVPLWLU HQWUDU GH IRUPD DXWRP WLFD HQ
HO PRGR GH (Q (VSHUD DO FDER GH PLQXWRV (VWD IXQFLÊQ QR HVW DFWLYDGD FXDQGR HO WHOHYLVRU VH
HQFXHQWUD HQ HO PRGR GH $9
$&&(625,26
&RPSUXHEH TXH KD UHFLELGR ORV DFFHVRULRV \ HOHPHQWRV TXH VH LQGLFDQ
0DQXDO GH ,QVWUXFFLRQHV
GH )XQFLRQDPLHQWR
T
*DUDQWõD 3DQHXURSHD
7UDQVPLVRU GH 0DQGR D 'LVWDQFLD
(85$
3LODV SDUD HO 7UDQVPLVRU GHO
0DQGR D 'LVWDQFLD GHO
WDPDÆR 5 80
3LODV GHO PDQGR D GLVWDQFLD
7LUH GHO JDQFKR SDUD DEULU
OD WDSD GH ODV SLODV
&RORTXH ODV SLODV FRUUHFWDPHQWH FRQ ODV
SRODULGDGHV \ LQGLFDGDV
- $VHJÔUHVH GH TXH ODV SLODV HVW Q FRORFDGDV HQ
OD SRVLFLÊQ FRUUHFWD
- 1R PH]FOH SLODV YLHMDV \ SLODV QXHYDV 5HWLUH GH
PDQHUD LQPHGLDWD ODV SLODV YLHMDV \D DJRWDGDV
- 1R PH]FOH SLODV GH WLSRV GLIHUHQWHV SH DOFDOLQDV
9XHOYD D FRORFDU OD WDSD
\ GH PDQJDQHVR QL XWLOLFH SLODV UHFDUJDEOHV
1L&G 1L0+
,167$/$&,Ë1
8VH VRODPHQWH HO HTXLSR FRQ ORV DSR\RV VXPLQLVWUDGRV R VRSRUWHV DSURSLDGRV SDUD VX FRORFDFLÊQ
HQ OD SDUHG
&RORFDFLÊQ GHO UHFHSWRU
&RORTXH HO UHFHSWRU GH PDQHUD TXH SXHGD YHU FÊPRGDPHQWH (YLWH FRORFDU HO UHFHSWRU HQ OXJDUHV
GRQGH DOXPEUH OD OX] VRODU X RWUD OX] IXHUWH LQFOX\HQGR UHIOHMRV GLUHFWDPHQWH HQ OD SDQWDOOD
(O XVR GH DOJXQRV WLSRV GH WXERV IOXRUHVFHQWHV SXHGH FDXVDU XQD UHGXFFLÊQ GHO DOFDQFH GH WUDQVPLV
LÊQ GHO PDQGR D GLVWDQFLD(V QHFHVDULR XQD YHQWLODFLÊQ DGHFXDGD SDUD HYLWDU TXH VH GDÆHQ ODV SDUWHV
LQWHULRUHV 1R FRORFDU HQ OXJDUHV FRQ FDORU H[FHVLYR R KXPHGDG
(TXLSR H[WHUQR RSFLRQDO
/D FRQH[LÊQ HQWUH FRPSHQHQWHV $9 SXHGH UHDOL]DUVH SRU PHGLR GH FDEOHV DSDQWDOODGRV GH YLGHR \
DXGLR 8QD PHMRU SRWHQFLD VH ORJUD SRU PHGLR GHO XVR GH FDEOHV FRD[LDOHV DSDQWDOODGRV 2KP
/RV FDEOHV VH SXHGHQ DGTXLULU GH VX YHQGHGRU R HQ FRPHUFLRV GH FRPSRQHQWHV HO FWULFRV$QWHV GH
FRPSUDU HO FDEOH DYHULJXH HO WLSR GH FRQHFWDGRUHV GH HQWUDGD \ VDOLGD GH VX DSDUDWR &RQWUROH WDP
EL Q HO ODUJR GHO FDEOH TXH YD D QHFHVLWDU
3DUD XQD FDOLGDG ÊSWLPD GH OD LPDJHQ
6L HO WHOHYLVRU /&' HV H[SXHVWR D OD OX] VRODU R LOXPLQDFLÊQ LQWHULRU QR SXHGH DSDUHFHU HQ OD SDQWDOOD OD
LP JHQ FODUDPHQWH 3RU HVR HV QHFHVDULR DSDJDU ODV O PSDUDV HQ ODV FHUFDQõDV GHO WHOHYLVRU /&' \ QR
OR H[SRQJD D OD OX] VRODU
&ÊPR XVDU HO VRSRUWH GHO WHOHYLVRU /&'
$MXVWH HO VRSRUWH DO QJXOR UHTXHULGR SRU XVWHG (O SDQHO /&' VH SXHGH DMXVWDU HQ HO VHQWLGR
VLJXLHQWH
E
E
E
E
E E
'HODQWH
'HWU V
'HUHFKD
,]TXLHUGD
$QWHULRU
,QWHULRU
E E
0$17(1,0,(172
3DUD OLPSLDU HVWH DSDUDWR SDVH XQ SDÆR VXDYH \ VHFR
6L ODV VXSHUILFLHV HVW Q PX\ VXFLDV XWLOLFH XQ SDÆR EODQGR KXPHGHFLGR HQ XQD VROXFLÊQ GH
MDEÊQ \ DJXD R HQ XQD VROXFLÊQ GH GHWHUJHQWH VXDYH
- 3DUD TXLWDU ODV PDFKDV GLIõFLOHV GH OD SDQWDOOD /&' XWLOLFH XQ SURGXFWLR
GH OLPSLH]D SDUD JDIDV
- 1R XWLOLFH QXQFD DOFRKRO GLOX\HQWH GH SLQWXUD R EHQFLD SDUD OLPSLDU HVWH
DSDUDWR
- $QWHV GH XWLOL]DU XQ SDÆR WUDWDGR TXõPLFDPHQWH OHD FXLGDGRVDPHQWH
ODV LQVWUXFFLRQHV TXH OR DFRPSDÆDQ
- 1R OLPSLH OD SDQWDOOD /&' FRQ DJXD
/LPSLH OD FDMD FRQ XQ SDÆR EODQGR
6L OD FDMD HVW PX\ VXFLD OõPSLHOD SDVDQGR XQ SDÆR ELHQ HVFXUULGR TXH KD\D VLGR KXPHGHFLGR
DQWHV HQ XQ SURGXFWLR GH OLPSLH]D SDUD OD FRFLQD QHXWUR GLOXLGR FRQ DJXD
35(&$8&,Ë1 6L HQWUD DJXD R VXVWDQFLDV VLPLODUHV HQ HO PRQLWRU SRU OD VXSHUILFLH GHO SDQHO GH
FULVWDO OõTXLGR SRGU SURGXFLUVH XQ IDOOR HQ HO IXQFLRQDPLHQWR
*8,$ 3$5$ /$ 38(67$ (1 0$5&+$ 5$3,'$
(QFKXIH OD DQWHQD \ FRQHFWH ORV HTXLSRV DX[LOLDUHV
5(&(3725 325
6$7þ/,7(
$9 Ë $9
Ë
Ë
9&5 '9'5
$9
$9
(Q SULPHU OXJDU DVHJÔUHVH GH TXH HO
HTXLSR GH YõGHR '9'5 HVW HQ HO PRGR
GH (Q (VSHUD
&RQHFWH HO WHOHYLVRU \ HQFL QGDOR
/D OX] URMD LQGLFD HO PRGR GH (Q (VSHUD
8WLOL]DQGR HO PDQGR D GLVSDQFLD LQGLFD TXH
HO WHOHYLVRU KD UHFLELGR XQ FRPDQGR
,QGLFDGRU GH OD DOLPHQWDFLÊQ
6HQVRU GH OD VHÆDO GH FRQWURO
UHPRWR
*8,$ 3$5$ /$ 38(67$ (1 0$5&+$ 5$3,'$
6HOHFFLRQH VX SDõV
$SULHWH HO SXOVDGRU URMR
'DU FRPLHQ]R OD FRQILJXUDFLÊQ DXWRP WLFD
ODV HPLVRUDV VHU Q ORFDOL]DGDV \ TXHGDU Q
PHPRUL]DGDV
3XOVH HO ERWÊQ (;,7 VL TXLHUH
WHUPLQDU FRQ OD VHFXHQFLD $73
(;,7
<D SXHGH HPSH]DU D YHU SURJUDPDV
(VWRV ERWRQHV DVHJXUDQ GRV IXQFLRQHV E VLFDV
$MXVWDU HO YROXPHQ &DPELDU GH SURJUDPD
&21752/(6 % 6,&26 3$1(/ '( &21752/ < 0$1'2 $ ',67$1&,$
&RQPXWDGRU GH 79 $9
YHD OD S JLQD ,QWHUUXSWRU GH (QFHQGLGR \
$XPHQWD R GLVPLQX\H OD SRVLFLÊQ GH ORV
$SDJDGR GHO WHOHYLVRU
SURJUDPDV HQ XQD XQLGDG &XDQGR XQD IXQFLÊQ
675 0HPRULD GH 1RUPDOL]DFLÊQ
HVW \D LQGLFDGD SXOVH SDUD DXPHQWDU R
6H XWLOL]D SDUD PHPRUL]DU ODV
GLVPLQXLU OD IXQFLÊQ VHOHFFLRQDGD
VLQWRQõDV \ ORV YDORUHV GH DMXVWH GH
RWUDV IXQFLRQHV
) 6HOHFFLÊQ GH )XQFLRQHV
9LVXDOL]D ODV IXQFLRQHV GH ,QGLFDFLÊQ (Q 3DQWDOOD XVDU GH IRUPD UHSHWLGD SDUD
VHOHFFLRQDU ODV IXQFLRQHV GLVSRQLEOHV 9ROXPHQ &RQWUDOX] &RQWUDVWH %ULOOR
&RORU 1LWLGH] 0DWL] HQ PRGR 176& %DMRV $JXGRV %DODQFH \ PRGR GH
6LQWRQõD
&RQPXWDGRU GH (1&(1','2 $3$*$'2 (Q (VSHUD
(QFLHQGH HO WHOHYLVRU R OR DSDJD
GHM QGROR (Q (VSHUD
%RWÊQ GH *XõD GH SURJUDPDV
$SUHWDU SDUD TXH VH YLVXDOLFH OD
OLVWD GH SURJUDPDV
YHD OD S JLQD $FWLYDU'HVDFWLYDU HO
VLOHQFLDGRU GHO VRQLGR
7HPSRUL]DGRU GH DSDJDGR
DSDJD HO WHOHYLVRU HQ HO
WLHPSR DMXVWDGR GH KDVWD
PLQXWRV HQ LQW UYDORV GH
PLQXWRV
7HFOD GH 0HQÔ
3XOVH SDUD DFFHGHU D ORV PHQÔV
GH ,PDJHQ 6RQLGR \
&RQILJXUDFLÊQ YHD OD S JLQD 7HFODV GHO 7HOHWH[WR
YHD OD S JLQD &RQPXWDFLÊQ HQWUH YLVLRQDGR
GH OD 79 \ HQWUDGD GH $9
YHD OD S JLQD /D WHFOD 2. HV XVDGD SDUD
DOPDFHQDU \ FRQILUPDU OD
VLQWRQL]DFLÊQ IXQFLRQHV
26' \ RWURV DMXVWHV
6DOLU GHO 0HQÔ
7HFODV GHO FXUVRU SDUD HIHFWXDU
VHOHFFLRQHV \ DMXVWHV
$FFHVR 'LUHFWR D XQ &DQDO
0LHQWUDV PLUD QRUPDOPHQWH OD
WHOHYLVLÊQ R HVW HQ ORV PHQÔV
6LQWRQL]DU (GLWDU 3URJUDPDV R
6LQWRQõD 0DQXDO SXOVH H
LQWURGX]FD HO QÔPHUR GHO FDQDO
XWLOL]DQGR ODV WHFODV QXP ULFDV
3UHVLRQH GRV YHFHV HO ERWÊQ &
SDUD DFFHVR GLUHFWR DO FDQDO HQ
KLSHUEDQGD
%RWÊQ GH FDQDO DUULED DEDMR
7HFOD GH FRQWURO GH $VSHWR
YHD OD S JLQD %RWRQHV 9LGHRJUDEDGRUD '9'
YHD OD S JLQD %RWÊQ 1 QRUPDOL]DU
5HVWDEOHFH WRGRV ORV
SDU PHWURV GH FRQILJXUDFLÊQ D
VXV YDORUHV SUHGHWHUPLQDGRV
7HFODV GH FRORU TXH VH XWLOL]DQ
SDUD IXQFLRQHV GH (GLFLÊQ GH
3URJUDPDV YHD OD S JLQD IXQFLRQHV GH 7HOHWH[WR YHD OD
S JLQD VHOHFFLÊQ GH $9
YHD OD S JLQD %RWRQHV GH FDPELR GH
SURJUDPDFDQDO \ ERWRQHV GH
OD S JLQD GH WHOHWH[WR
YHD S JLQD %RWÊQ GH LQIRUPDFLÊQ
3ÔOVHOR SDUD YLVXDOL]DU OD
SRVLFLÊQ GHO SURJUDPD HO
QRPEUH GHO SURJUDPD HO
QÔPHUR GHO FDQDO HO VLVWHPD
GH 79 OD KRUD \ HO PRGR
HVWHUHRIÊQLFR
%RWÊQ GH VXELGD EDMDGD GH
YROXPHQ
5%2/ '( 352*5$0$6
0(18
0HQ~
SULQFLSDO
,PDJHQ
6RQLGR
&RQILJXUDFLyQ
,PDJHQ
0RGy GH LPDJHQ
&RQWUDOX]
&RQWUDVWH
%ULOOR
&RORU
1LWLGH]
0DWL] 176&
7HPS FRORU
315
(GLFLyQ
SURJUDPPD
%RUUDU
,QVHUW
0RYHU
6LQWRQL]DU
(GLFLyQ SURJUDPD
$73
6LQWRQtD PDQXDO
6LQWRQtD ILQD
6LVWHPD GH FRORU
&RUUHFFLyQ
YROXPHQ
6RQLGR
*UDYHV
$JXGRV
%DODQFH
03;
0RGR
$PELHQWH
&RQILJXUDFLyQ
6DOLGD $9
0RGR 7H[WR
=RQD 7HOHWH[WR
6LQWRQL]DU
,GLRPD GH 26'
$63(&7
&RQWUROHV GH
DVSHFWR
$XWR
,GLRPD GH 26'
'HXWVFK
(QJOLVK
)UDQoDLV
,WDOLDQR
(//+1,.$
ýHãWLQD
5RPkQ
3ROVNL
(VSDxRO
1RUVN
'DQVN
6YHQVND
0DJ\DU
5XVVNLM
6ORYHQVN\
6USVNL
1HGHUODQGV
6XRPL
7UNoH
3RUWXJXrV
+UYDWVNL
%XOJDULDQ
6ORYHQVNR
$73
$WHQFLyQ
3DtV
'HXWVFKODQG
gVWHUUHLFK
)UDQFH
,WDOLD
(VSDxD
3RUWXJDO
1HGHUODQG
'DQPDUN
6YHULJH
1RUJH
6XRPL
%HOJLXP
6FKZHL]
(//$'$
3ROVND
ýHVNi UHSXEOLND
0DJ\DURUV]iJ
((X
6LQWRQtD PDQXDO
862 '( /$6 ,1',&$&,21(6 (1 3$17$//$
(VWH WHOHYLVRU GLVSRQH GH XQ VLVWHPD FRPSOHWR GH PHQÔV GH ,QGLFDFLRQHV (Q
3DQWDOOD SDUD DFFHGHU D ORV DMXVWHV \ D ODV RSFLRQHV
7LWXOR GHO
0HQÔ
6XEPHQÔV
0HQ~ SULQFLSDO
,PDJHQ
6RQLGR
&RQILJXUDFLyQ
6HOHFFLRQDU
$FFHGHU
,QVWUXFFLRQHV
6DOLU
9ROYHU
,PDJHQ
0RGR GH LPDJHQ
&RQWUDOX]
&RQWUDVWH
%ULOOR
&RORU
1LWLGH]
7HPS FRORU
315
,QGLFDGRU
GH RSFLRQHV
'LQiPLFR
%DUUD GH VHOHFFLÊQ
1RUPDO
$XWR
$OJXQDV GH ODV VHOHFFLRQHV FRPR SRU HMHPSOR &RQWUDOX] &RQWUDVWH %ULOOR &RORU \ 1LWLGH] OH
SHUPLWLU Q DXPHQWDU R GLVPLQXLU HO QLYHO GH ODV PLVPDV
$OJXQDV VHOHFFLRQHV FRPR SRU HMHPSOR 6LQWRQL]DGRU SHUPLWHQ HOHJLU XQD RSFLÊQ
$OJXQDV VHOHFFLRQHV FRPR SRU HMHPSOR 0HQÔ GH 6LQWRQõD OH SHUPLWLU Q SDVDU D RWUR PHQÔ
/D WHFOD 0(18 VH XWLOL]D SDUD DEULU HO PHQÔ SULQFLSDO \ WDPEL Q SDUD UHJUHVDU
DO PHQÔ DQWHULRU
0(18
/RV ERWRQHV jFXUVRU DUULED
\ jFXUVRU DEDMR
VH XWLOL]DQ SDUD GHVSOD]DU HO FXUVRU
DUULED \ DEDMR HQ ORV PHQÔV
/DV WHFODV L]TXLHUGD \ GHUHFKD GHO FXUVRU VH XWLOL]DQ SDUD DFFHGHU D ORV PHQÔV
DMXVWDU ORV QLYHOHV R HIHFWXDU XQD VHOHFFLÊQ HQ XQ FRQMXQWR GH RSFLRQHV
/D WHFOD 2. HV XVDGD SDUD DOPDFHQDU \ FRQILUPDU OD VLQWRQL]DFLÊQ IXQFLRQHV
26' \ RWURV DMXVWHV
(O ERWÊQ (;,7 VH XWLOL]D SDUD VDOLU GHO VLVWHPD GH PHQÔV \ YROYHU D OD SDQWDOOD
QRUPDO GH YLVLÊQ
(;,7
%RWÊQ 1 QRUPDOL]DU 5UHVWDEOHFH WRGRV ORV SDU PHWURV GH FRQILJXUDFLÊQ D
VXV YDORUHV SUHGHWHUPLQDGRV
0HPRULD GH ÕOWLPD 3RVLFLÊQ
$OJXQDV IXQFLRQHV SRVHHQ XQD PHPRULD GH ÔOWLPD SRVLFLÊQ HV GHFLU TXH HO YDORU TXH WHQõDQ HQ HO
PRPHQWR GH DSDJDU HO WHOHYLVRU VHU HO TXH VH XWLOLFH FXDQGR VH YXHOYD D HQFHQGHU HO UHFHSWRU
&21752/(6 '( $63(&72
3XOVH OD WHFOD GH $63(&72 SDUD SDVDU GH XQD D RWUD GH ODV RSFLRQHV GH DVSHFWR $63(&7
$XWR \ $XWR
$872
DOJXQRV SURJUDPDV \ SHOõFXODV HQ
kIRUPDWR GH FLQHl VH HPLWHQ FRQ VX IRUPDWR
RULJLQDO GH kEX]ÊQl 1R REVWDQWH DO VHOHFFLRQDU
HO PRGR 3DQDVRQLF $872 HQ HVWH WHOHYLVRU VH
PRVWUDU Q DXWRP WLFDPHQWH ODV LP JHQHV
UHFLELGDV FRQ VX WDPDÆR P [LPR SRVLEOH
$XWR
$XWR
/D RSFLÊQ SUHVHQWDU HQ SDQWDOOD XQD LPDJHQ
GH HQ VX WDPDÆR HVW QGDU GH SXGLHQGR
VHU VHOHFFLRQDGD VL GHVHD YHUOD HQ HVWH IRUPDWR
0XHVWUD XQD LPDJHQ FRQ VX WDPDÆR
HVW QGDU (OLMD HVWD RSFLÊQ VL GHVHD YHU ODV
LP JHQHV HQ HVWH IRUPDWR
0(1Õ 35,1&,3$/
(VWH 0HQÔ OH SHUPLWH DFFHGHU DO 0HQÔ GH ,PDJHQ 6RQLGR \ &RQILJXUDFLÊQ
6HOHFFLRQH HO 0HQÔ SULQFLSDO
0(18
0HQ~ SULQFLSDO
,PDJHQ
6RQLGR
&RQILJXUDFLyQ
9D\D D OD RSFLÊQ TXH GHVHH
6HOHFFLRQDU
$FFHGHU
$FFHGD D OD RSFLÊQ TXH GHVHH
3XOVH OD WHFOD (;,7 SDUD VDOLU GHO
PHQÔ GH 3ULQFLSDO
(;,7
6DOLU
9ROYHU
,PDJHQ
(VWH PHQÔ OH SHUPLWH HIHFWXDU DMXVWHV HQ OD FDOLGDG GH OD LPDJHQ
6RQLGR
(O PHQÔ GH 6RQLGR OH SHUPLWH HVWDEOHFHU VXV SUHIHUHQFLDV SHUVRQDOHV SRU OR
TXH VH UHILHUH D WRGRV ORV DVSHFWRV GH OD FDOLGDG GHO VRQLGR
&RQILJXUDFLÊQ
(O PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ GD DFFHVR D GLYHUVDV FDUDFWHUõVWLFDV DYDQ]DGDV \
WDPEL Q DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
0(1Õ '( ,0$*(1
(VWH PHQÔ OH SHUPLWH HIHFWXDU DMXVWHV HQ OD FDOLGDG GH OD LPDJHQ
0(18
6HOHFFLRQH HO PHQÔ
GH 3ULQFLSDO
,PDJHQ
0RGR GH LPDJHQ
&RQWUDOX]
&RQWUDVWH
%ULOOR
&RORU
1LWLGH]
7HPS FRORU
315
9D\D DO PHQÔGH ,PDJHQ
$FFHGD DO PHQÔ GH ,PDJHQ
'LQiPLFR
1RUPDO
2II
9D\D D OD RSFLÊQ
TXH GHVHH
6HOHFFLRQDU
&DPELDU
$XPHQWH R GLVPLQX\D
ORV QLYHOHV R ILMH
ODV RSFLRQHV
6DOLU
9ROYHU
3XOVH OD WHFOD (;,7
SDUD VDOLU GHO PHQÔ
GH ,PDJHQ
0RGR GH
LPDJHQ
(;,7
,PDJHQ
0RGR GH LPDJHQ
&RQWUDOX]
&RQWUDVWH
%ULOOR
&RORU
1LWLGH]
7HPS FRORU
315
1RUPDO
1RUPDO
2II
(O 0RGR GH LPDJHQ HQ
,PDJHQ
HO 0HQÔ GH ,PDJHQ OH
0RGR GH LPDJHQ
&LQH
SHUPLWH VHOHFFLRQDU \
&RQWUDOX]
DMXVWDU WUHV GLIHUHQWHV
&RQWUDVWH
DMXVWHV GH ,PDJHQ r
%ULOOR
'LQ PLFR 1RUPDO \
&RORU
&LQH
1LWLGH]
(Q FDGD DMXVWH GHO
7HPS FRORU
1RUPDO
0RGR
GH
LPDJHQ
315
2II
SXHGHQ VHU DMXVWDGRV \
DOPDFHQDGRV HO &RQWUDOX] &RQWUDVWH %ULOOR 1LWLGH] 0DWL] ÔQLFDPHQWH HQ
176& \ &RORU GH DFXHUGR D ORV UHTXHULPLHQWRV FRQFUHWRV GH ,PDJHQ TXH VHDQ
GH VX FRQYHQLHQFLD SXHGH SRU HMHPSOR UHTXHULU GLIHUHQWHV DMXVWHV SDUD
HPLVLÊQ GH WUDQVPLVLRQHV GHSRUWLYDV RWURV SDUD SHOõFXODV QRWLFLDV HWF
(O 0RGR GH LPDJHQ OH RIUHFH XQ P [LPR GH WUHV DMXVWHV LQGHSHQGLHQWHV SDUD
FDGD IXHQWH GH VHÆDO 5) $9LQFOX\H 5*% $9
3RU HO DQ OLVLV \ HO SURFHVDPLHQWR GH OD LPDJHQ DQWHULRU WRGRV ORV WUHV PRGRV
VH GHVWDFDQ DGHP V FRQ HO PHMRUDPLHQWR DXWRP WLFR GH OD ,PDJHQ
$SUHWDQGR HO ERWÊQ 1 HQ HO PDQGR D GLVWDQFLD SXHGH XVWHG UHJUHVDU DO DMXVWH
GH I EULFD GHO SHUILO VHOHFFLRQDGR HQ OD IXHQWH HOHJLGD GH VHÆDO
0(1Õ '( ,0$*(1
&RQWUDOX]
&RQWUDVWH
%ULOOR
&RORU
0DWL] 176&
1LWLGH]
7HPS FRORU
315
/RV QLYHOHV GH &RQWUDOX] GH &RQWUDVWH GH %ULOOR GH &RORU GH 0DWL] 176&
\ GH 1LWLGH] SXHGHQ DMXVWDUVH SDUD DGDSWDUORV D VXV SUHIHUHQFLDV \ D ODV
FRQGLFLRQHV GH OX] DPELHQWDO
(O DMXVWH GHO EDODQFH GH &RORU OH SHUPLWH ILMDU OD WRQDOLGDG JHQHUDO GH OD
FRORUDFLÊQ GH OD LPDJHQ
315 UHGXFH GH IRUPD DXWRP WLFD ODV LQWHUIHUHQFLDV QR GHVHDGDV HQ OD LPDJHQ
0(1Õ '( 621,'2
(O PHQÔ GH 6RQLGR OH SHUPLWH HVWDEOHFHU VXV SUHIHUHQFLDV SHUVRQDOHV SRU OR
TXH VH UHILHUH D WRGRV ORV DVSHFWRV GH OD FDOLGDG GHO VRQLGR
6HOHFFLRQH HO PHQÔ GH 3ULQFLSDO
0(18
6RQLGR
*UDYHV
$JXGRV
%DODQFH
03;
0RGR
$PELHQWH
9D\D DO PHQÔ GH 6RQLGR
$FFHGD DO PHQÔ GH 6RQLGR
6HOHFFLRQDU
$MXVWDU
9D\D D OD RSFLÊQ TXH GHVHH
6DOLU
9ROYHU
$XPHQWH R GLVPLQX\D ORV
QLYHOHV R ILMH ODV RSFLRQHV
3XOVH OD WHFOD (;,7 SDUD VDOLU
GHO PHQÔ GH 6RQLGR
(VWpUHR
0~VLFD
2II
(;,7
*UDYHV
(O DMXVWH GH ORV %DMRV DFWÔD VREUH ODV IUHFXHQFLDV P V EDMDV \ SURIXQGDV
SXGLHQGR VHU DXPHQWDGR R GLVPLQXLGR
$JXGRV
(O DMXVWH GH ORV $JXGRV DFWÔD VREUH ODV IUHFXHQFLDV P V DOWDV \ DJXGDV
SXGLHQGR VHU DXPHQWDGR R GLVPLQXLGR
%DODQFH
(O %DODQFH DIHFWD DO HTXLOLEULR GH ORV QLYHOHV GH VRQLGR HQWUH HO DOWDYR] L]TXLHUGR
\ HO DOWDYR] GHUHFKR 3XHGH HIHFWXDUVH HO DMXVWH GH PDQHUD TXH HO QLYHO GH ORV
DOWDYRFHV VH DGDSWH D VX SRVLFLÊQ GH HVFXFKD
03;
03; HVWDU SRU OR JHQHUDO ILMDGD HQ (VW UHR SDUD REWHQHU OD PHMRU
UHSURGXFFLÊQ GHO VRQLGR VLQ HPEDUJR VL OD UHFHSFLÊQ HV PDOD R VL HO VHUYLFLR
GH VRQLGR HVW UHR QR VH HQFXHQWUD GLVSRQLEOH HV DFRQVHMDEOH FDPELDU D
0RQR 6H SXHGH WDPEL Q VHOHFFLRQDU 0RQR 0 \ 0 VL VH HVW Q WUDQVPLWLHQGR
VHÆDOHV
0RGR
6H SXHGH PHMRUDU HO VRQLGR GXUDQWH OD UHFHSFLÊQ GH 0ÔVLFD R GH 1DUUDFLÊQ
VHOHFFLRQDQGR OD IXQFLÊQ DSURSLDGD
$PELHQWH
$PELHQWH SURSRUFLRQD XQ UHDOFH GLQ PLFR REWHQL QGRVH OD VHQVDFLÊQ GH XQ
VRQLGR HQYROYHQWH
0(1Õ '( &21),*85$&,Ë1
(O PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ GD DFFHVR D GLYHUVDV FDUDFWHUõVWLFDV DYDQ]DGDV \
WDPEL Q DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
6HOHFFLRQH HO PHQÔ GH 3ULQFLSDO
0(18
&RQILJXUDFLyQ
6DOLGD $9
0RGR 7H[WR
=RQD 7HOHWH[WR
6LQWRQL]DU
,GLRPD GH 26'
9D\D DO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
$FFHGD DO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
79
)/2)
2HVWH
9D\D D OD RSFLÊQ TXH GHVHH
6HOHFFLRQDU
&DPELDU
$XPHQWH R GLVPLQX\D ORV QLYHOHV
ILMH ODV RSFLRQHV R DFFHGD
D QXHYRV PHQÔV
6DOLU
9ROYHU
3XOVH OD WHFOD (;,7 SDUD VDOLU
GHO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
(;,7
6DOLGD $9
3HUPLWH HOHJLU HO WLSR GH VHÆDO TXH VH HQYõD DO FRQHFWRU $9 3XHGH HOHJLU
GHVGH OD SRVLFLÊQ DFWXDO GHO SURJUDPD HQ HO WHOHYLVRU OD VHÆDO GH HQWUDGD $9
R 0RQLWRU OD LPDJHQ TXH DSDUHFH HQ OD SDQWDOOD
0RGR 7H[WR
/D RSFLÊQ GH 0RGR WH[WR OH SHUPLWH HOHJLU HQWUH ORV PRGRV GH 723 )/2)
R GH /,67 9HD OD S JLQD &RUUHFFLÊQ
YROXPHQ
6LVWHPD GH
FRORU $9 =RQD 7HOHWH[WR
&RUUHFFLÊQ YRO \ 6LVWHPD GH FRORU YHD OD S JLQD 6HOHFFLRQD HO MXHJR GH FDUDFWHUHV GHO LGLRPD FRQ HO ILQ GH TXH HVW Q
GLVSRQLEOHV WRGRV ORV FDUDFWHUHV GH WH[WR QHFHVDULRV SDUD ODV S JLQDV GH
WHOHWH[WR SRU HMHPSOR ORV FDUDFWHUHV FLUõOLFRV HWF
0RGR
2HVWH
(VWH
(VWH
,GLRPDV
LQJO V IUDQF V DOHP Q JULHJR LWDOLDQR HVSDÆRO VXHFR \ WXUFR
LQJO V HVWRQLR OHWÊQ UXPDQROLWXDQR UXVR \ XFUDQLDQR
FKHFR OLWXDQR PDJLDU OHWÊQ SRODFR \ UXPDQR
6LQWRQL]DU
(O PHQÔ GH 6LQWRQõD SURSRUFLRQD HO DFFHVR D PXFKDV RWUDV FDUDFWHUõVWLFDV
TXH LQFOX\HQ OD (GLFLÊQ GH 3URJUDPDV $73 6LQWRQõD )LQD 6LQWRQõD 0DQXDO
6LVWHPD GH &RORU \ &RUUHFFLÊQ GHO 9ROXPHQ 9HD OD S JLQD ,GLRPD GH 26'
(VWD RSFLÊQ OH SHUPLWH VHOHFFLRQDU HO LGLRPD XWLOL]DGR SDUD ODV ,QGLFDFLRQHV
(Q 3DQWDOOD 9HD OD S JLQD 0(1Õ '( 6,1721ô$
(O PHQÔ GH 6LQWRQõD SURSRUFLRQD HO DFFHVR D ORV PHQÔV GH VLQWRQõD PDQXDO
DXWRP WLFD \ ILQD
6HOHFFLRQH HO PHQÔ GH 3ULQFLSDO
0(18
&+
9D\D DO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
6LQWRQL]DU
(GLFLyQ SURJUDPD $FFHGHU
$73
6LQWRQtD PDQXDO
6LQWRQtD ILQD
6LVWHPD GH FRORU $XWR
&RUUHFFLyQ YROXPHQ
$FFHGD DO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
9D\D DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
$FFHGD DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
6HOHFFLRQDU
$FFHGHU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
9D\D D OD RSFLÊQ TXH GHVHH
$XPHQWH R GLVPLQX\D ORV QLYHOHV
ILMH ODV RSFLRQHV R DFFHGD
D QXHYRV PHQÔV
(;,7
3XOVH OD WHFOD (;,7 SDUD VDOLU
(GLFLÊQ
SURJUDPD
(O DFFHVR DO PHQÔ GH HGLFLÊQ GH 3URJUDPDV SHUPLWLU GHVSOD]DU DÆDGLU ERUUDU
GDU QRPEUH R EORTXHDU HPLVRUDV \ SURSRUFLRQD HO DFFHVR DO VLVWHPD GH 79
9HD OD S JLQD $73
(O PHQÔ GH FRQILJXUDFLÊQ $XWR OH SHUPLWH YROYHU D VLQWRQL]DU GH IRUPD
DXWRP WLFD HO WHOHYLVRU 9HD OD S JLQD 6LQWRQõD
PDQXDO
(O PHQÔ GH VLQWRQõD 0DQXDO SHUPLWH VLQWRQL]DU PDQXDOPHQWH ODV SRVLFLRQHV GH
SURJUDPD LQGLYLGXDOHV 9HD OD S JLQD 6LQWRQõD ILQD
/DV HPLVRUDV SXHGHQ VHU VLQWRQL]DGDV GH IRUPD ILQD KDFLHQGR XVR GHO DMXVWH
GH VLQWRQõD )LQD
6LVWHPD
GH FRORU
&RUUHFFLÊQ
YROXPHQ
(O PHQÔ GHO VLVWHPD GH &RORU OH SHUPLWH GHFLGLU OD RSFLÊQ FRUUHFWD GHO HVW QGDU
GH WUDQVPLVLÊQ
/D FRUUHFFLÊQ GHO YROXPHQ OH SHUPLWH DMXVWDU HO QLYHO GHO YROXPHQ GH ODV
HPLVRUDV LQGLYLGXDOHV
0(1Õ '( 6,1721ô$ (',&,Ë1 352*5$0$
(O PHQÔ GH HGLFLÊQ GH 3URJUDPDV OH SHUPLWH HGLWDU ORV YDORUHV GH SRVLFLÊQ GH
ORV SURJUDPDV
6HOHFFLRQH HO PHQÔ GH 3ULQFLSDO
0(18
&+
6LQWRQL]DU
9D\D DO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
(GLFLyQ SURJUDPD $FFHGHU
$73
6LQWRQtD PDQXDO
6LQWRQtD ILQD
6LVWHPD GH FRORU $XWR
&RUUHFFLyQ YROXPHQ
$FFHGD DO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
9D\D DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
6HOHFFLRQDU
$FFHGHU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
$FFHGD DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
9D\D DO PHQÔ GH HGLFLÊQ GH
3URJUDPDV
(GLFLyQ SURJUDPD
3URJ
$FFHGD DO PHQÔ GH HGLFLÊQ GH
3URJUDPDV
(IHFWÔH ORV FDPELRV UHTXHULGRV
YHD ODV VHFFLRQHV TXH DSDUHFHQ D
FRQWLQXDFLÊQ
3DUD ERUUDU XQD SRVLFLÊQ GH
SURJUDPD TXH QR VH GHVHD
6HOHFFLRQH OD SRVLFLÊQ GHO
SURJUDPD
3XOVH OD WHFOD 5RMD GHO PDQGR
D GLVWDQFLD
(;,7
%RUUDU
,QVHUW
0RYHU
(GLFLyQ SURJUDPD
3URJ
9XHOYD D SXOVDU OD WHFOD 5RMD
SDUD FRQILUPDU
&DQ
&+
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
;<=
2II
2II
2II
2II
2II
6&
6&
6&
6&
6&
6DOLU
9ROYHU
%RUUDU
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
;<=
2II
6&
2II
6&
2II
6&
2II
6&
2II
6&
&DPELR SURJUDPD
6HOHFFLRQDU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
3XOVH OD WHFOD 2. SDUD PHPRUL]DU
ORV FDPELRV
6L KD WHUPLQDGR GH XWLOL]DU HO PHQÔ
GH HGLFLÊQ GH 3URJUDPDV SXOVH OD
WHFOD (;,7 SDUD VDOLU
&DQ
&+
&DQFHODU
0(1Õ '( 6,1721ô$ (',&,Ë1 352*5$0$
3DUD DÆDGLU XQD SRVLFLÊQ
GH SURJUDPD
(OLMD OD SRVLFLÊQ GH SURJUDPD
HQ OD TXH VH KD GH LQWURGXFLU
HO QXHYR SURJUDPD
3XOVH OD WHFOD 9HUGH
(GLFLyQ SURJUDPD
3URJ
9XHOYD D SXOVDU OD WHFOD 9HUGH
SDUD FRQILUPDU
(OLMD OD SRVLFLÊQ GHO SURJUDPD
TXH KD GH VHU PRYLGR
3XOVH OD WHFOD $PDULOOD HQ HO
PDQGR D GLVWDQFLD
3URJ
9D\D D OD FROXPQD GHO FDQDO
&DPELH HO QÔPHUR GH FDQDO HQ
GLUHFFLÊQ DVFHQGHQWH R
GHVFHQGHQWH R XVH HO ERWÊQ &
SDUD LU DO DFFHVR GLUHFWR DO FDQDO
R SUHVLRQH GRV YHFHV HO ERWÊQ
& SDUD DFFHVR GLUHFWR DO FDQDO
HQ KLSHUEDQGD YHD S JLQD 2II
2II
2II
2II
2II
6&
6&
6&
6&
6&
&DQFHODU
&DQ
&+
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
;<=
2II
2II
2II
2II
2II
6&
6&
6&
6&
6&
0RYHU SURJUDPD
6DOLU
9ROYHU
&RQILUPDU
9XHOYD D SXOVDU OD WHFOD
$PDULOOD SDUD FRQILUPDU
(OLMD OD SRVLFLÊQ GHO SURJUDPD
;<=
(GLFLyQ SURJUDPD
(OLMD OD QXHYD SRVLFLÊQ
3DUD VLQWRQL]DU XQD SRVLFLÊQ
GH SURJUDPD
&+
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
6DOLU
9ROYHU
,QVHUW
(VWH SURJUDPD HQ EODQFR SXHGH D
FRQWLQXDFLÊQ VHU VLQWRQL]DGR GDUOH XQ
QRPEUH VHU EORTXHDGR \ VHU DVLJQDGR DO
VLVWHPD GH 79 TXH XVWHG HOLMD
3DUD PRYHU XQ SURJUDPD D RWUD
SRVLFLÊQ
&DQ
&DQFHODU
(GLFLyQ SURJUDPD
3URJ
&DQ
&+
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
;<=
2II
2II
2II
2II
2II
6&
6&
6&
6&
6&
&DPELDU FDQDO
6HOHFFLRQDU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
0(1Õ '( 6,1721ô$ (',&,Ë1 352*5$0$
3DUD FDPELDU HO QRPEUH GH
XQD SRVLFLÊQ GH SURJUDPD
(GLFLyQ SURJUDPD
9D\D D OD FROXPQD GH 1RPEUH
3URJ
(OLMD HO QXHYR FDU FWHU
$%&'()*+,-./01234567
89:;<= (OLMD OD SRVLFLÊQ GHO SURJUDPD
&RQWLQÔH KDVWD KDEHU HIHFWXDGR
HO FDPELR GH QRPEUH
(OLMD OD SRVLFLÊQ GHO SURJUDPD
9D\D D OD FROXPQD GH EORTXHR
(GLFLyQ SURJUDPD
3URJ
1RWD
&XDQGR XQD SRVLFLÊQ GH SURJUDPD HVW
EORTXHDGD HO $FFHVR 'LUHFWR DO &DQDO
KDFLHQGR XVR GH OD WHFOD j&
\ GH ODV WHFODV
QXP ULFDV HQ HO PDQGR D GLVWDQFLD QR HVW
GLVSRQLEOH
(OLMD OD SRVLFLÊQ GHO SURJUDPD
9D\D D OD FROXPQD GH 6LVWHPD
6\V
(OLMD HO VLVWHPD GH VRQLGR UHTXHULGR
6& 3$/ %* 6(&$0 %*
6& 3$/ ,
6& 3$/ '. 6(&$0 '.
)
6(&$0 //
&DQ
&+
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
;<=
2II
2II
2II
2II
2II
6&
6&
6&
6&
6&
%ORTXHR 2Q 2II
6HOHFFLRQDU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
(OLMD HQWUH EORTXHR R GHVEORTXHR
&DPELR GHO VLVWHPD GH 79 SDUD
XQD SRVLFLÊQ GH SURJUDPD
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
;<=
2II
6&
2II
6&
2II
6&
2II
6&
2II
6&
&DPELR FDUDFWHUHV
6HOHFFLRQDU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
3DVH D OD SRVLFLÊQ GHO FDU FWHU
VLJXLHQWH
%ORTXHR GH XQD SRVLFLÊQ GH
SURJUDPD SDUD HYLWDU HO DFFHVR
D OD PLVPD
&DQ
&+
(GLFLyQ SURJUDPD
3URJ
&DQ
&+
1RPEUH %ORTXHR 6LVW
;<=
2II
2II
2II
2II
2II
&DPELDU VLVWHPD 79
6HOHFFLRQDU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
6&
6&
6&
6&
6&
*8ô$ '( 352*5$0$6
(O ERWÊQ *XõD GH SURJUDPDV YLVXDOL]DU OD OLVWD GH SURJUDPDV
3UHVLRQH HO ERWÊQ *8,'(
HQ HO PDQGR D GLVWDQFLD
SDUD YLVXDOL]DU OD OLVWD GH
SURJUDPDV
*8,'(
3URJ 1RPEUH &DQ 3URJ 1RPEUH &DQ
9&5 1DPH &+
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
1DPH +
(Q HVWD OLVWD XVH ORV
ERWRQHV GHO FXUVRU SDUD
PRYHU OD EDUUD HQ OD OLVWD
8VH ORV ERWRQHV GH FDPELR
GH FDQDOHV KDFLD DUULED KDFLD DEDMR SDUD SDVDU
SRU ODV S JLQDV GH OD OLVWD
3RU PHGLR GHO ERWÊQ 2.
VHOHFFLRQH HO SURJUDPD
UHTXHULGR
&RQ ORV ERWRQHV (;,7 R
*8,'( VDOH GH OD OLVWD
*XtD GH SURJUDPDV
6HOHFFLRQDU
6HOHFFLRQDU
&RQILUPDU
6DOLU
3iJLQD 3iJLQD (;,7 *8,'(
0(1Õ '( 6,1721ô$ &21),*85$&,Ë1 $8720 7,&$ $73
(O PHQÔ GH FRQILJXUDFLÊQ $XWRP WLFD OH SHUPLWLU YROYHU D VLQWRQL]DU
DXWRP WLFDPHQWH HO WHOHYLVRU D ODV HPLVRUDV ORFDOHV (VWR UHVXOWD GH XWLOLGDG VL
XVWHG VH WUDVODGD D XQD UHJLÊQ GLIHUHQWH
,QLFLH HO PHQÔ GH 3ULQFLSDO
9D\D DO PHQÔ GH &RQILJXUDFLÊQ
0(18
$WHQFLyQ
5HLQLFLDQGR $73 VH ERUUDQ ORV
SURJUDPDV PHPRUL]DGRV
VLQWRQL]iQGRVH ODV HPLVLRQHV
GLVSRQLEOHV HQ HVWH PRPHQWR
(PSH]DU $73
6DOLU
9ROYHU
$FFHGD DO PHQÔ GH
&RQILJXUDFLÊQ
9D\D DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
$FFHGD DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
9D\D D FRQILJXUDFLÊQ
$XWRP WLFD $73
$FFHGD D OD FRQILJXUDFLÊQ
$XWRP WLFD $73
3XOVH SDUD FRQILUPDU HO
LQLFLR
6HOHFFLRQH VX SDõV
3DtV
'HXWVFKODQG
gVWHUUHLFK
)UDQFH
,WDOLD
(VSDxD
3RUWXJDO
1HGHUODQG
'DQPDUN
6YHULJH
1RUJH
6XRPL
%HOJLXP
6FKZHL]
(//$'$
3ROVND
ýHVNi UHSXEOLND
0DJ\DURUV]iJ
((X
6HOHFFLRQDU
3XOVH SDUD LQLFLDU OD FRQILJXUDFLÊQ
$XWRP WLFD $73
(PSH]DU $73
6DOLU
9ROYHU
&+
/D 79 H[SORUDU ORFDOL]DU \
FODVLILFDU HQ RUGHQ VXV HPLVRUDV
ORFDOHV
8QD YH] TXH HVWD RSHUDFLÊQ KD\D
TXHGDGR ILQDOL]DGD HO WHOHYLVRU
LQGLFDU OD SRVLFLÊQ GH
SURJUDPD $73 (1 &8562
%XVFDQGR (63(5( 325 )$925
&+ ;<=
6DOLU
9ROYHU
0(1Õ '( 6,1721ô$ 6,1721ô$ 0$18$/
/D VLQWRQõD PDQXDO GH ODV SRVLFLRQHV GH ORV 3URJUDPDV HVW GLVSRQLEOH ELHQ
VHD GHVGH HO PHQÔ GH ODV ,QGLFDFLRQHV (Q 3DQWDOOD R GHVGH ORV FRQWUROHV GHO
FXDGUR IURQWDO
0HQÔ GH 6LQWRQLD PDQXDO
,QLFLH HO PHQÔ GH 3ULQFLSDO
0(18
9D\D DO PHQÔ GH
&RQILJXUDFLÊQ
&+
6LQWRQL]DU
(GLFLyQ SURJUDPD
$73
6LQWRQtD PDQXDO
6LQWRQtD ILQD
6LVWHPD GH FRORU
&RUUHFFLyQ YRO
$FFHGD DO PHQÔ GH
&RQILJXUDFLÊQ
9D\D DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
$FFHGHU
$XWR
6HOHFFLRQDU
$FFHGHU
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
$FFHGD DO PHQÔ GH 6LQWRQõD
9D\D D VLQWRQõD 0DQXDO
&+
$FFHGD D VLQWRQõD 0DQXDO
6LQWRQtD PDQXDO
6HOHFFLRQH OD SRVLFLÊQ GH
SURJUDPD D VLQWRQL]DU
,QLFLH OD VLQWRQõD
8QD YH] TXH KD\D HQFRQWUDGR
HO SURJUDPD GHVHDGR SXOVH
2. SDUD PHPRUL]DUOR
3XOVH OD WHFOD (;,7 SDUD VDOLU
(;,7
%~VTXHGD GHVFDVF
0HPRUL]DU
6DOLU
9ROYHU
& (QWUDGD GLUHFWD GH FDQDO
0(1Õ '( 6,1721ô$ 6,1721ô$ 0$18$/
6LQWRQõD PDQXDO
3XOVH OD WHFOD )
3DQHO GH FRQWURO KDVWD
OOHJDU D k0RGR GH VLQWRQõDl
3XOVH OD WHFOD R OD SDUD DFFHGHU DO PRGR
GH 6LQWRQõD
3XOVH OD WHFOD 79$9
SDUD PRYHUVH HQWUH k&DPELR
SURJUDPDl k(PSH]DU
OD %ÔVTXHGDl R k&DPELDU
VLVWHPD 79l
3XOVH OD WHFOD R OD SDUD FDPELDU OD SRVLFLÊQ
GHO SURJUDPD LQLFLDU
OD EÔVTXHGD R PRGLILFDU
HO VLVWHPD GH 79
8QD YH] TXH VH KD
HQFRQWUDGR OD HPLVRUD
TXH VH GHVHD SXOVH 675
SDUD PHPRUL]DU ORV FDPELRV
5HSLWD HO SURFHGLPLHQWR
DQWHULRU SDUD VLQWRQL]DU
RWURV SURJUDPDV DGLFLRQDOHV
R SXOVH OD WHFOD ) SDUD VDOLU
)
Y
79$9
Y
675
0RGR GH VLQWRQtD
) 1R
6t
675
)
&+
)
6&
6LQWRQtD PDQXDO
79$9
675
)
(PSH]DU OD %~VTXHGD
0RYHU &XUVRU
0HPRUL]DU
6DOLU
675
› š 79$9
)
› š 79$9
,',20$ '( 26'
&XDQGR VH LQVWDOÊ HO WHOHYLVRU SRU SULPHUD YH] HO LGLRPD GH ODV ,QGLFDFLRQHV
HQ 3DQWDOOD IXH HVWDEOHFLGR GH DFXHUGR FRQ OD HOHFFLÊQ GH SDõV HIHFWXDGD SRU
XVWHG 6L GHVHD XWLOL]DU XQ LGLRPD GLIHUHQWH HO PLVPR SXHGH VHU VHOHFFLRQDGR
D SDUWLU GHO PHQÔ GHO LGLRPD GH ODV ,QGLFDFLRQHV (Q 3DQWDOOD 26'
,QLFLH HO PHQÔ GH 3ULQFLSDO
0(18
&RQILJXUDFLyQ
6DOLGD $9
0RGR 7H[WR
=RQD 7HOHWH[WR
6LQWRQL]DU
,GLRPD GH 26'
9D\D DO PHQÔ GH
&RQILJXUDFLÊQ
$FFHGD DO PHQÔ GH
&RQILJXUDFLÊQ
79
)/2)
2HVWH
$FFHGHU
6HOHFFLRQDU
$FFHGHU
9D\D DO PHQÔ GH LGLRPD
GH ODV 26'
6DOLU
9ROYHU
$FFHGD DO PHQÔ GH
LGLRPD GH ODV 26'
9D\D D OD RSFLÊQ TXH
GHVHH
3XOVH OD WHFOD (;,7 SDUD
HIHFWXDU OD VHOHFFLÊQ \ VDOLU
,GLRPD GH 26'
(;,7
'HXWVFK
(QJOLVK
)UDQoDLV
,WDOLDQR
(//+1,.$
ýHãWLQD
5RPkQ
3ROVNL
(VSDxRO
1RUVN
'DQVN
6YHQVND
0DJ\DU
5XVVNLM
6ORYHQVN\
6USVNL
1HGHUODQGV
6XRPL
7UNoH
3RUWXJXrV
+UYDWVNL
%XOJDULDQ
6ORYHQVNR
6HOHFFLRQDU
6HOHFFLRQDU
6DOLU
9ROYHU
)81&,21$0,(172 &21 9&5 '9'5
(O 0DQGR D 'LVWDQFLD SXHGH KDFHU IXQFLRQDU DOJXQDV GH ODV IXQFLRQHV GH HTXLSRV VHOHFFLRQDGRV GH
9&5 *UDEDFLÊQ \ 5HSURGXFFLÊQ GH &LQWDV GH 9õGHR \ GH '9'5 'LVFR 9HUV WLO 'LJLWDO GH
3DQDVRQLF $OJXQRV HTXLSRV GH 9&5 \ GH '9'5 WLHQHQ IXQFLRQHV GLIHUHQWHV SRU OR TXH DO REMHWR GH
DVHJXUDUVH GH VX FRPSDWLELOLGDG VõUYDQVH FRQVXOWDU HO PDQXDO GH LQVWUXFFLRQHV GH VX HTXLSR R ELHQ
D VX SURYHHGRU SRU OR TXH UHVSHFWD D ORV GHWDOOHV
(Q (VSHUD
3XOVH SDUD SDVDU HO 9&5 '9'5 DO PRGR GH (Q (VSHUD
9XHOYD D SXOVDU SDUD YROYHUOR D HQFHQGHU
9&5
'9'
&RQPXWDGRU 9&5 '9'5
8WLOLFH HVWH FRQPXWDGRU SDUD VHOHFFLRQDU VL ORV FRQWUROHV KDQ GH
KDFHU IXQFLRQDU HO HTXLSR GH '9'5 R HO DSDUDWR GH JUDEDFLÊQ \
UHSURGXFFLÊQ GH FLQWDV GH YõGHR
5HSURGXFFLÊQ
3XOVH SDUD REWHQHU OD UHSURGXFFLÊQ GH OD FLQWD R GHO '9'
3DUR
3XOVH SDUD SDUDU OD FLQWD R HO '9'
6DOWR $YDQFH 5 SLGR 3LVWD
9&5 3XOVH SDUD KDFHU DYDQ]DU OD FLQWD GH IRUPD U SLGD (Q HO PRGR
GH 5HSURGXFFLÊQ SXOVH SDUD YHU OD LPDJHQ FRQ XQ DYDQFH U SLGR
'9'5 3XOVH XQD YH] SDUD VDOWDU D OD SLVWD VLJXLHQWH
(Q HO PRGR GH 5HSURGXFFLÊQ SXOVH \ PDQW QJDOD SXOVDGD SDUD YHU
OD LPDJHQ FRQ XQ DYDQFH U SLGR
6DOWR 5HERELQDGR 5HYLVLÊQ
9&5 3XOVH SDUD UHERELQDU OD FLQWD (Q HO PRGR GH 5HSURGXFFLÊQ
SXOVH SDUD YHU OD LPDJHQ FRQ XQ UHWURFHVR U SLGR
'9'5 3XOVH XQD YH] SDUD VDOWDU D OD SLVWD DQWHULRU
(Q HO PRGR GH 5HSURGXFFLÊQ SXOVH \ PDQW QJDOD SXOVDGD SDUD YHU
OD LPDJHQ FRQ XQ UHWURFHVR U SLGR
3DXVD ,QQRYLOL]DFLÊQ
3XOVDQGR HQ HO PRGR GH 5HSURGXFFLÊQ OD LPDJHQ TXHGD TXLHWD
9XHOYD D SXOVDU SDUD UHDQXGDU OD UHSURGXFFLÊQ
352*5$00(
5(&
$XPHQWR 'LVPLQXFLÊQ GHO 1ÔPHUR GHO 3URJUDPD
3XOVH SDUD DXPHQWDU R GLVPLQXLU HQ XQD XQLGDG OD SRVLFLÊQ GHO
SURJUDPD HQ HO 9&5 '9'5
*UDEDFLÊQ
3XOVH HVWD WHFOD SDUD GDU LQLFLR D OD JUDEDFLÊQ
)81&,21$0,(172 '(/ 7(/(7(;72
- /DV FDUDFWHUõVWLFDV GHO 7HOHWH[WR SXHGHQ YDULDU GHSHQGLHQGR GH OD &RPSDÆõD (PLVRUD \ VÊOR HVW
GLVSRQLEOH VL HO FDQDO VHOHFFLRQDGR HVW WUDQVPLWLHQGR 7HOHWH[WR
- $O SXOVDU GRV YHFHV OD WHFOD GH 0(18 PLHQWUDV IXQFLRQD HO 7HOHWH[WR DSDUHFHU OD IXQFLÊQ GHO FRQ
WUDVWH FRQ XQD EDUUD GH FRORU FLDQ 3XOVH * SDUD PRGLILFDU HO DMXVWH VHJÔQ VHD QHFHVDULR
$O SXOVDU XQD YH] OD WHFOD GH 0(18 PLHQWUDV IXQFLRQD HO 7HOHWH[WR DSDUHFHU Q ODV RSFLRQHV GH ODV
IXQFLRQHV HVSHFLDOHV HQ OD SDUWH LQIHULRU GH OD SDQWDOOD
- &XDQGR VH HVW HQ HO PRGR GH 7HOHWH[WR HO YROXPHQ VH SXHGH PRGLILFDU WDPEL Q SDUD REWHQHU HO
QLYHO GH DXGLFLÊQ TXH VH GHVHH
‚4X HV HO PRGR GH /,67"
(Q HO PRGR GH /,67 KD\ FXDWUR QÔPHURV GH S JLQD GH FRORUHV GLIHUHQWHV VLWXDGRV HQ OD SDUWH LQIHULRU
GH OD SDQWDOOD &DGD XQR GH HVWRV QÔPHURV SXHGH VHU PRGLILFDGR \ FRQVHUYDGR HQ OD PHPRULD GHO
WHOHYLVRU
‚4X HV )/2) )$67(;7"
(Q HO PRGR GH )$67(;7 KD\ FXDWUR WHPDV FRQ FRORUHV GLIHUHQWHV VLWXDGRV HQ OD SDUWH LQIHULRU GH OD
SDQWDOOD 3DUD WHQHU DFFHVR D P V LQIRUPDFLÊQ DFHUFD GH XQR GH GLFKRV WHPDV SXOVH OD WHFOD GHO
FRORU TXH FRUUHVSRQGD (VWH VLVWHPD SHUPLWH XQ DFFHVR U SLGR D OD LQIRUPDFLÊQ VREUH ORV WHPDV
LQGLFDGRV
‚4X HV HO WHOHWH[WR 723"
(O WHOHWH[WR 723 SRVLELOLWD XQD VHOHFFLÊQ P V I FLO \ U SLGD GH ODV S JLQDV GH WHOHWH[WR UHTXHUL
GDV (Q UHDOLGDG HO DFFHVR D OD S JLQD HV FDVL LQPHGLDWR EDVWD ÔQLFDPHQWH FRQ DSUHWDU HO ERWÊQ
\ OD S JLQD DSDUHFH LQPHGLDWDPHQWH
‚&ÊPR IXQFLRQD"
(O WHOHWH[WR 723 XVD ERWRQHV GH FRORU URMR YHUGH DPDULOOR \ D]XO SDUD OD VHOHFFLÊQ GH ODV VL
JXLHQWHV LQIRUPDFLRQHV
- 3DUD PRYHUVH HQWUH FDGD XQR GH ORV EORTXHV SRU HMHPSOR '(3257( XVH HO ERWÊQ D]XO (Q
HO WHPD GHSRUWH HV SRVLEOH VHOHFFLRQDU GLIHUHQWHV FDVLOODV FRPR W QLV IÔWERO E LVERO HWF
SUHVLRQDQGR HO ERWÊQ DPDULOOR (Q FDVR GH TXH OOHJXH KDVWD OD ÔOWLPD FDVLOOD GHQWUR GH XQ
EORTXH SRU PHGLR GHO ERWÊQ DPDULOOR VH PRYHU DO EORTXH VLJXLHQWH
- &RQ HO ERWÊQ YHUGH VHOHFFLRQH OD VLJXLHQWH S JLQD DFFHVLEOH $55,%$
- &RQ HO ERWÊQ URMR VHOHFFLRQH OD VLJXLHQWH S JLQD DFFHVLEOH $%$-2
‚&X OHV VRQ ODV YHQWDMDV"
-
6HOHFFLÊQ GH ODV S JLQDV DSUHWDQGR ÔQLFDPHQWH XQ ERWÊQ
6HOHFFLÊQ I FLO GH ORV WHPDV GH DFXHUGR D VX RUGHQ
5HGXFFLÊQ GHO WLHPSR GH HVSHUD
(Q FDVR GH TXH DSDUH]FD XQ QÔPHUR GH S JLQD TXH QR H[LVWH HQ OD SDUWH LQIHULRU GH OD SDQWDO
OD DSDUHFHU HO VLJQR GH SUHJXQWD
- (Q OD SDUWH LIHULRU GH OD SDQWDOOD H[LVWH XQD OõQHD FRQWHQLHQGR ORV QÔPHURV GH S JLQDV DVõ TXH
XVWHG SXHGH YHU VLHPSUH FRQ TX ERWÊQ SDVDU D OD LQIRUPDFLÊQ UHTXHULGD
797(;7
0RGR 79 7HOHWH[WR
3XOVH OD WHFOD 797(;72
$SDUHFHU HQ OD SDQWDOOD OD S JLQD GHO 7HOHWH[WR
9XHOYD D SXOVDU GH QXHYR FXDQGR GHVHH UHWRUQDU DO PRGR GH 79
6HOHFFLÊQ GH ODV 3 JLQDV
/DV S JLQDV SXHGHQ VHU VHOHFFLRQDGDV GH GRV PDQHUDV
D 3XOVH ODV WHFODV GH $UULED $EDMR SDUD LQFUHPHQWDU R GLVPLQXLU HO
QÔPHUR GH OD S JLQD HQ XQD XQLGDG
JLQD HPSOHDQGR SDUD HOOR ODV
WHFODV GHO PDQGR D GLVWDQFLD
E ,QWURGXFLHQGR HO QÔPHUR GH OD S
)81&,21$0,(172 '(/ 7(/(7(;72
1R HV SRVLEOH FDPELDU OD SRVLFLÊQ GHO SURJUDPD FXDQGR VH HVW HQ $YDQFHV GH 1RWLFLDV HQ
$FWXDOL]DFLÊQ R HQ OD RSHUDFLÊQ GH $FFHVR D 3 JLQDV 6XEFRGLILFDGDV
0(18
&RPSOHWR 6XSHULRU ,QIHULRU
3XOVH OD WHFOD GH 0(18 SDUD SUHVHQWDU ODV IXQFLRQHV HVSHFLDOHV
VHJXLGD SRU OD WHFOD GH FRORU 9HUGH
9XHOYD D SXOVDU GH QXHYR OD WHFOD 9HUGH SDUD DPSOLDU OD PLWDG
,1)(5,25
9XHOYD D SXOVDU SDUD UHWRUQDU DO WDPDÆR QRUPDO &203/(72
0(18
5HYHODU
3XOVH OD WHFOD GH 0(18 SDUD SUHVHQWDU ORV IXQFLRQHV HVSHFLDOHV
VHJXLGD SRU OD WHFOD GH FRORU 5RMR SDUD UHYHODU ODV SDODEUDV RFXOWDV
FRPR SRU HMHPSOR ODV UHVSXHVWDV D XQD S JLQD GH SUHJXQWDV
9XHOYD D SXOVDU SDUD RFXOWDUODV GH QXHYR
7HFODV 5RMD 9HUGH $PDULOOD $]XO
(Q HO PRGR GH 723 )$67(;7 HVWD WHFODV VH FRUUHVSRQGHQ FRQ
ORV WHPDV GH GLIHUHQWHV FRORUHV
(Q HO PRGR GH /,67 VH FRUUHVSRQGHQ FRQ ORV QÔPHURV GH S JLQD
GH GLIHUHQWHV FRORUHV
0HPRULD /LVW
(Q HO PRGR GH /,67 ORV FXDWUR QÔPHURV GH S JLQD VH SXHGHQ
FDPELDU SDUD ODV SRVLFLRQHV GH FDQDO GHO DO VRODPHQWH
3DUD KDFHUOR SXOVH XQD GH ODV WHFODV GH FRORUHV H LQWURGX]FD HO
QXHYR QÔPHUR GH S JLQD
3XOVH \ PDQWHQJD SXOVDGD 2. ORV QÔPHURV GH S JLQD FDPELDU Q
GH FRORU
+2/'
,1'(;
0DQWHQHU
3DUD PDQWHQHU OD S JLQD GH 7HOHWH[WR DO YHU OD LQIRUPDFLÊQ
PXOWLS JLQD
3XOVH GH QXHYR SDUD YROYHU D OD DFWXDOL]DFLÊQ DXWRP WLFD GH S JLQD
ôQGLFH
3XOVH ô1',&( ,1'(; SDUD YROYHU D OD S
JLQD GHO õQGLFH SULQFLSDO
'HSHQGLHQGR GH OD IRUPD HQ TXH VHD WUDQVPLWLGD OD LQIRUPDFLÊQ
SXHGH VHU QHFHVDULR WHQHU TXH SXOVDU P V GH XQD YH] SDUD YROYHU D
OD S JLQD GHO õQGLFH SULQFLSDO
)81&,21$0,(172 '(/ 7(/(7(;72
3 JLQD )DYRULWD ) 3
)3
$OPDFHQD HQ PHPRULD XQD S JLQD IDYRULWD SDUD VX UHFXSHUDFLÊQ LQVWDQW QHD
3DUD DOPDFHQDU HVWD S JLQD OD 79 GHEH HVWDU HQ PRGR /,67 \ OD SRVLFLÊQ GHO
SURJUDPD GHEH HVWDU HQWUH \ 3XOVH HO ERWÊQ $]XO VHOHFFLRQH HO QÔPHUR
GH S JLQD \ DSULHWH \ PDQWHQJD HO ERWÊQ 2. (O QÔPHUR GH OD S JLQD KD
TXHGDGR DOPDFHQDGR 3XOVH )3 SDUD UHFXSHUDU HVWD S JLQD
$FWXDOL]DU 3UHVHQWDFLÊQ
3XOVH OD WHFOD GH 0(18 SDUD KDFHU DSDUHFHU ODV IXQFLRQHV HVSHFLDOHV
VHJXLGD GH OD WHFOD $PDULOOD SDUD YHU OD LPDJHQ GH OD 79 PLHQWUDV HIHFWÔD OD
0(18
EÔVTXHGD GH XQD S JLQD GHO 7HOHWH[WR
8QD YH] HQFRQWUDGD HO QÔPHUR GH OD S JLQD DSDUHFHU LQGLFDGR HQ HO QJXOR
VXSHULRU L]TXLHUGR GH OD SDQWDOOD
3XOVH OD WHFOD $PDULOOD SDUD YHU OD S JLQD
9XHOYD D SXOVDU 797(;72 SDUD YROYHU DO IXQFLRQDPLHQWR QRUPDO GH
UHFHSFLÊQ GH OD 79
$YDQFHV GH 1RWLFLDV &XDQGR VH KD VHOHFFLRQDGR XQD S JLQD GH DYDQFHV
GH QRWLFLDV SXOVH 0(18 \ D FRQWLQXDFLÊQ OD WHFOD $PDULOOD SDUD YHU OD
LPDJHQ GH OD 79 &XDQGR VH UHFLEH XQD DFWXDOL]DFLÊQ HO QÔPHUR GH OD S JLQD
DSDUHFH YLVXDOL]DGR HQ OD SDQWDOOD
3XOVH OD WHFOD $PDULOOD SDUD KDFHU DSDUHFHU HQ OD SDQWDOOD HO $YDQFH GH
1RWLFLDV
3XOVH 797(;72 SDUD YROYHU DO IXQFLRQDPLHQWR QRUPDO GH UHFHSFLÊQ GH OD 79
$FWXDOL]DFLÊQ 3XOVH 0(18 \ D FRQWLQXDFLÊQ OD WHFOD $PDULOOD SDUD YHU OD
DFWXDOL]DFLÊQ GH ODV LQIRUPDFLRQHV HQ GHWHUPLQDGDV S JLQDV
&XDQGR VH UHFLEH XQD DFWXDOL]DFLÊQ HO QÔPHUR GH OD S JLQD DSDUHFHU
YLVXDOL]DGR HQ HO QJXOR VXSHULRU L]TXLHUGR GH OD SDQWDOOD
3XOVH OD WHFOD $PDULOOD SDUD YHU OD S JLQD
3XOVH 797(;72 SDUD YROYHU DO IXQFLRQDPLHQWR QRUPDO GH UHFHSFLÊQ GH OD 79
$FFHVR D ODV 3 JLQDV 6XEFRGLILFDGDV
0(18
&XDQGR OD LQIRUPDFLÊQ GHO 7HOHWH[WR RFXSD P V GH XQD S JLQD HO FDPELR
DXWRP WLFR GH ODV VXES JLQDV SXHGH UHTXHULU XQ FLHUWR WLHPSR KDVWD OOHJDU D
OD VXES JLQD TXH XVWHG QHFHVLWD
(V SRVLEOH LQWURGXFLU OD VXES JLQD TXH XVWHG QHFHVLWD \ FRQWLQXDU YLHQGR HO
SURJUDPD QRUPDO KDVWD TXH VH HQFXHQWUH OD VXES JLQD FRUUHFWD
6HOHFFLRQH HO QÔPHUR GH OD S JLQD UHTXHULGD KDFLHQGR XVR GH ODV WHFODV GHO DO 3XOVH OD WHFOD GH 0(18 VHJXLGD SRU OD WHFOD $]XO HQ HO QJXOR VXSHULRU
GHUHFKR GH OD SDQWDOOD DSDUHFHU OD LQGLFDFLÊQ 7
,QWURGX]FD HO QÔPHUR GH OD VXES JLQD TXH GHVHD DQWHV GH TXH OD LQGLFDFLÊQ
7 GHVDSDUH]FD
3DUD VHOHFFLRQDU OD S JLQD LQWURGX]FD \ 3XOVH OD WHFOD $PDULOOD SDUD YHU XQ SURJUDPD QRUPDO GH 79
3XOVH 0(18 VHJXLGD SRU OD WHFOD $PDULOOD HQ HO PRGR GH /,67
&XDQGR OD S JLQD HVW GLVSRQLEOH SXOVH OD WHFOD $PDULOOD SDUD YHUOD
3DUD KDFHU GHVDSDUHFHU OD S JLQD VLJD XQR GH ORV SURFHGLPLHQWRV VLJXLHQWHV
- 3XOVH 0(18
- 6HOHFFLRQH XQ QXHYR QÔPHUR GH S JLQD
- 3XOVH 797(;72 SDUD YROYHU DO IXQFLRQDPLHQWR QRUPDO GH UHFHSFLÊQ GH OD
79
&21(;,21(6 '( $8',2 9ô'(2
6HOHFFLÊQ \ FRQILJXUDFLÊQ GH $9
(V SRVLEOH FRQHFWDU XQD JUDQ YDULHGDG GH HTXLSRV HOHFWUÊQLFRV D HVWH WHOHYLVRU /DV S JLQDV VL
JXLHQWHV RIUHFHQ GHWDOOHV VREUH FÊPR FRQHFWDU HTXLSRV H[WHUQRV WDQWR SRU GHODQWH FRPR SRU GHWU V
GHO WHOHYLVRU
8QD YH] KD\D FRQHFWDGR HO HTXLSR XWLOLFH HO VLJXLHQWH SURFHGLPLHQWR SDUD SRGHU YLVXDOL]DU VX VHÆDO
GH HQWUDGD
3XOVH HO ERWÊQ GH PHQÔ 79$9
79$9
3XOVH OD WHFOD TXH FRUUHVSRQGD HQ HO VHOHFWRU GH SDQWDOOD SDUD VHOHFFLRQDU OD IXHQWH $9
TXH GHVHD YLVXDOL]DU SRU HMHPSOR SXOVH HO ERWÊQ URMD SDUD VHOHFFLRQDU OD IXHQWH $9 HQ
HO FDVR GH WHQHU FRQHFWDGR XQD F PDUD GH YõGHR D WUDY V GH OD WRPD $9 6FDUW
/DV WHFODV GHO VHOHFWRU GH SDQWDOOD VH DWHQXDU Q WUDQVFXUULGRV XQRV VHJXQGRV 6L GHVHD
VHOHFFLRQDU XQD HQWUDGD GH VHÆDO \ ODV WHFODV QR VH YHQ SXOVH XQD
YH] P V GH ORV ERWRQHV GH FRORU \ VWDV YROYHU Q D YLVXDOL]DUVH
1RWDV
- (VWH WHOHYLVRU SXHGH VHU FRQHFWDGR HQ IRUPD DXWRP WLFD FRQ HO PRGR GH $9 VL HV TXH HO DSDUDWR
FRQHFWDGR LQGLFD OD VHÆDO GH FRQHFWDGR HQ OD FODYLMD 6&$57 FXDQGR HV HQFHQGLGR (Q HVWH FDVR
VH LQGLFDU HQ HO QJXOR VXSHULRU L]TXLHUGR GH OD SDQWDOOD (& \ OD VHÆDO GHO DSDUDWR DXGLRYLVXDO
FRQHFWDGR 6L VH FDPELD OD VHOHFFLÊQ GHO SURJUDPD GHO WHOHYLVRU OD LPDJHQ UHFLELGD SHUPDQHFHU
VLQ FDPELRV
- 3DUD YROYHU DO PRGR GH 79 SXOVH OD WHFOD 79$9 R DSDJXH HO DSDUDWR FRQHFWDGR GH $9
- 7DPEL Q SXHGH VHOHFFLRQDU XQD IXHQWH $9 XWLOL]DQGR HO ERWÊQ 79$9 HQ HO SDQHO GH FRQWUROHV GH
OD SDUWH IURQWDO GH VX WHOHYLVRU 3XOVH UHSHWLGDPHQWH HO ERWÊQ 79$9 KDVWD TXH DSDUH]FD OD IXHQWH
$9 GHVHDGD
- 6L HVW HQ PRGR $9 ORV PHQÔV 6(783 \ 6281' VÊOR WHQGU Q GLVSRQLEOHV XQ UHGXFLGR QÔPHUR
GH RSFLRQHV SRU HMHPSOR HQ HO PHQÔ 6HWXS QR HVWDU GLVSRQLEOH OD RSFLÊQ 7XQLQJ PHQX
&RQH[LÊQ GH DXGõIRQRV
%DVH GH FRQH[LÊQ GH
VDOLGD SDUD ORV $XULFXODUHV
&ODYLMD (VW UHR
GH PP
$85,&8/$5(6 (67(5(2 FRQ &ODYLMD GH PP
1RWDV
- /RV HTXLSRV DX[LOLDUHV \ ORV FDEOHV TXH VH PXHVWUDQ HQ ODV ILJXUDV QR HVW Q LQFOXLGRV HQ HO
VXPLQLVWUR GH HVWH WHOHYLVRU
&21(;,21(6 '( $8',2 9ô'(2
7RPDV WUDVHUDV
(QWUDGD
GH DXGLR D
ODV EDVHV 5 /
GH
FRQH[LÊQ
/5
,]TXLHUGD
'HUHFKD
&DEOHV GH
$XGLR 5&$
9
(QWUDGD GH
YõGHR D OD
EDVH GH
FRQH[LÊQ 9
69
&DEOH GH
9õGHR 5&$
&DEOH
6&$57
(QWUDGD GH
YõGHR D OD EDVH
GH FRQH[LÊQ
GH 69õGHR
(48,32 '(
9ô'(2
(QWUDGD6DOLGD GH OD
%DVH GH &RQH[LÊQ
6FDUW $9
&$-$ 683(5,25 '(/
$3$5$72
'9' 5
&$0$5$ '( 9,'(2
& 0$5$ '( 9ô'(2
&2162/$ '( -8(*26 25'(1$'25 5*%
1RWDV
- /RV HTXLSRV DX[LOLDUHV \ ORV FDEOHV TXH VH PXHVWUDQ HQ ODV ILJXUDV QR HVW Q LQFOXLGRV HQ HO
VXPLQLVWUR GH HVWH WHOHYLVRU
- 1R FRQHFWDU XQ RUGHQDGRU FRQ VDOLGD 77/ 9 D HVWH WHOHYLVRU
- 3DUD P V LQIRUPDFLÊQ DFHUFD GH OD FRQH[LÊQ GH OD WRPD 69õGHR FRQVXOWH OD S JLQD &21(;,21(6 '( $8',2 9ô'(2
,QIRUPDFLÊQ DFHUFD GH ORV &RQHFWRUHV 6&$57
&RQHFWRU 6&$57 $9 GH SDWLOODV
%DVH GH 7RPD GH 0DVD
6DOLGD &9%6 YõGHR
7RPD GH PDVD &9%6
(QWUDGD GHO URMR
7RPD GH PDVD GHO URMR
(QWUDGD GHO YHUGH
7RPD GH PDVD GHO YHUGH
(QWUDGD GHO D]XO
7RPD GH PDVD GHO $]XO
6DOLGD GH $XGLR L]T
6DOLGD GH $XGLR GHU
(QWUDGD &9%6 YõGHR
7RPD GH PDVD (VWDGR 5*%
(VWDGR 5*%
7RPD GH PDVD
(VWDGR &9%6
(QWUDGD GH $XGLR L]T
7RPD GH PDVD GH DXGLR
(QWUDGD GH $XGLR GHU
/DV HQWUDGDV DGHFXDGDV SDUD $9 LQFOX\HQ ODV 5*% 5RMR 9HUGH $]XO
%DVH GH FRQH[LÊQ 69õGHR GH SDWLOODV
&KURPLQDQFH LQ
&KURPLQDQFH HDUWK
/XPLQDQFH LQ
/XPLQDQFH HDUWK
/2&$/,=$&,Ë1 '( $9(5ô$6
6õQWRPDV
,PDJHQ
6RQLGR
&RPSUREDFLRQHV
6LWXDFLÊQ GLUHFFLÊQ R FRQH[LÊQ GH OD DQWHQD
,PDJHQ FRQ 1LHYH
6RQLGR $QRUPDO
6LWXDFLÊQ GLUHFFLÊQ R FRQH[LÊQ GH OD DQWHQD
,P JHQHV 0ÔOWLSOHV
,QWHUIHUHQFLD
6RQLGR 1RUPDO
6RQLGR $QRUPDO
$SDUDWRV HO FWULFRV
&RFKHV 0RWRFLFOHWDV
7XERV IOXRUHVFHQWHV
&RQHFWDU 315 HQ HO PHQÔ GH ,PDJHQ SDUD UHGXFLU
HO UXLGR GH OD LPDJHQ
1LYHO GHO YROXPHQ D FHUR
,PDJHQ 1RUPDO
1R +D\ 6RQLGR
1R +D\ ,PDJHQ
1R +D\ 6RQLGR
(VW DFWLYDGR HO VLOHQFLDGRU GHO VRQLGR
(O WHOHYLVRU HVW HQ HO PRGR GH $9
(O WHOHYLVRU QR HVW HQFKXIDGR D OD WRPD GH
FRUULHQWH HO FWULFD
(O WHOHYLVRU QR HVW HQFHQGLGR
/RV FRQWUROHV GH ,PDJHQ 6RQLGR HVW Q SXHVWRV HQ
ORV QLYHOHV PõQLPRV
&RPSUREDU VL VH HVW HQ HO PRGR GH (Q (VSHUD
/RV FRQWUROHV GH ORV FRORUHV HVW Q SXHVWRV HQ ORV
QLYHOHV PõQLPRV
1R +D\ &RORU
6RQLGR 1RUPDO
,PDJHQ 'HILFLHQWH
R 'LVWRUVLRQDGD
6RQLGR ' ELO
R $XVHQWH
3XHGH KDEHU SXQWRV
URMRV D]XOHV R
YHUGHV HQ OD SDQWDOOD
6RQLGR 1RUPDO
9XHOYD D VLQWRQL]DU HO FDQDO R FDQDOHV
,PDJHQ 1RUPDO
6RQLGR ' ELO R
'LVWRUVLRQDGR
þVWD HV XQD FDUDFWHUõVWLFD GH ORV SDQHOHV GH FULVWDO
OõTXLGR \ QR VH GHEH D QLQJÔQ SUREOHPD (O SDQHO GH
FULVWDO OõTXLGR HVW FRQVWUXLGR FRQ XQD WHFQRORJõD GH
SUHFLVLÊQ PX\ DOWD TXH OH RIUHFH XQD LPDJHQ ILQD PX\
GHWDOODGD 'H YH] HQ FXDQGR SXHGHQ DSDUHFHU HQ OD
SDQWDOOD XQRV SRFRV Sõ[HOHV GHVDFWLYDGRV D PRGR GH
SXQWRV ILMRV GH FRORU D]XO YHUGH R URMR 7HQJD HQ FXHQWD
TXH HVWR QR DIHFWD DO UHQGLPLHQWR GH VX WHOHYLVRU /&'
/D UHFHSFLÊQ GHO VRQLGR SXHGH KDEHUVH
GHWHULRUDGR
&RQPXWDU HO DMXVWH GH 03; PHQÔ GHO 6RQLGR D
0RQR KDVWD TXH PHMRUH OD UHFHSFLÊQ
,1)250$&,Ë1 *(1(5$/
5HSDUDFLRQHV $QWHV GH VROLFLWDU XQD UHSDUDFLÊQ VõUYDVH FRQVXOWDU OD JXõD SDUD OD ORFDOL]DFLÊQ GH
DYHUõDV GH OD S JLQD DQWHULRU SDUD GHWHUPLQDU ORV VõQWRPDV 3DUD REWHQHU XQD UHSDUDFLÊQ VõUYDVH
SRQHUVH HQ FRQWDFWR FRQ VX GLVWULEXLGRU ORFDO GH 3DQDVRQLF LQGLFDQGR HO QÔPHUR GHO PRGHOR \ HO
QÔPHUR GH VHULH DPERV SXHGHQ HQFRQWUDUVH HQ OD SDUWH SRVWHULRU GHO WHOHYLVRU
(63(&,),&$&,21(6
7;/$)
$OLPHQWDFLÊQ (O FWULFD
&RQVXPR GH (QHUJõD
&RQVXPR (Q (VSHUD
/&'
7DPDÆR GH SDQWDOOD
&RUULHQWH $OWHUQD GH 9 +]
:
:
[ 9*$ 'LDJRQDO YLVLEOH
l PP
3RWHQFLD 0XVLFDO
[ : 506 LPSHGDQFLD :
6DOLGD GH $XGLR
'LPHQVLRQHV
,QFOX\HQGR VRSRUWH GH
WHOHYLVRU
'LPHQVLRQHV
7HOHYLVRU VRODPHQWH
3HVR
$
$
)
$
$
)
PP
PP
PP
PP
PP
PP
NJ
3$/ %* 3$/ , 6(&$0 %* 6(&$0 //
9+) ( (
9+) $ + LPSHGDQFH
&$79 6 6
&$79 6 6 8 8
6LVWHPDV GH 5HFHSFLÊQ 1RPEUH GH ODV %DQGDV
1ÔPHUR GH ODV
3RVLFLRQHV GH 3URJUDPDV
1ÔPHUR GH S JLQDV GH
WHOHWH[WR
$QWHQD 'HWU V
&RQGLFLRQHV GH
IXQFLRQDPLHQWR
$XULFXODUHV 'HODQWH
3$/ '. 6(&$0 '.
9+) + + ,7$/,$
8+) ( (
&$79 6 6 0 0
&$79 6 6 +LSHUEDQGD
9+) 5 5
9+) 5 5
9+) 5 5
8+) ( (
3$/ 5HSURGXFFLÊQ GH FLQWD 176& GHVGH DOJXQRV HTXLSRV
GH YõGHR 9&5 '9'5 3$/
0176& (QWUDGD GH $9 VÊOR 5HSURGXFFLÊQ GH $SDUDWRV GH
9õGHR 9&5 '9'5 176& D 0K]
176& (QWUDGD GH $9 VÊOR 5HSURGXFFLÊQ GH $SDUDWRV GH 9õGHR
9&5 '9'5 176&
9&5
8+) 9+)
7HPSHUDWXUD p& p&
+XPHGDG GH KXPHGDG UHODWLYD VLQ FRQGHQVDFLÊQ
PP LPSHGDQFLD :
$9 FRQHFWRU GH SDWLOODV HQWUDGD VDOLGD GH $XGLR 9õGHR
HQWUDGD GH 5*%
$9 'HWU V
$9 (QWUDGD GH 69õGHR HQWUDGDV GH $XGLR 5&$ HQWUDGD
GH 9õGHR 5&$
/DV HVSHFLILFDFLRQHV HVW Q VXMHWDV D PRGLILFDFLRQHV VLQ SUHYLR DYLVR /RV SHVRV \ ODV GLPHQVLRQHV
TXH VH LQGLFDQ VRQ DSUR[LPDGRV
'(&/$5$&,Ë1 '( &21)250,'$'
3DQDVRQLF $9& 1HWZRUNV &]HFK V U R FRQ GRPLFLOLR HQ 8 3DQDVRQLNX 3LOVHQ 5HSÔEOLFD &KHFD
'(&/$5$ EDMR VX H[FOXVLYD UHVSRQVDELOLGDG TXH
HO HTXLSR 7HOHYLVRU /&'
IDEULFDGR SRU 3DQDVRQLF $9& 1HWZRUNV &]HFK V U R
HQ 5HSÔEOLFD &KHFD
PDUFD 3DQDVRQLF
PRGHOR 7;/$)
FXPSOH ODV GLVSRVLFLRQHV HVWDEOHFLGDV HQ (O 5HDO 'HFUHWR GH GH PDU]R WUDQVSRVLFLÊQ GH OD 'LUHFWLYD
&(( VREUH FRPSDWLELOLGDG HOHFWURPDJQ WLFD
(O 5HDO 'HFUHWR GH GH HQHUR WUDQVSRVLFLÊQ GH OD 'LUHFWLYD &((
VREUH PDWHULDO HO FWULFR GHVWLQDGR D VHU HPSOHDGR GHQWUR GH GHWHUPLQDGRV
OõPLWHV GH WHQVLÊQ 'LUHFWLYD GH %DMD 7HQVLÊQ
XVDQGR ODV QRUPDV VLJXLHQWHV (1 (1 (1 (1 (1 )LUPD 1RPEUH 1 <DVXR
&DUJR 3UHVLGHQWH
)HFKD GH PD\R GH 3$1$621,& (63$Ç$ 6$ $9'$ -26(3 7$55$'(//$6 %$5&(/21$ (63$Ç$
,QIRUPDFLÊQ VREUH OD HOLPLQDFLÊQ SDUD ORV XVXDULRV GH HTXLSRV HO FWULFRV \
HOHFWUÊQLFRV XVDGRV SDUWLFXODUHV
/D DSDULFLÊQ GH HVWH VõPEROR HQ XQ SURGXFWR \R HQ OD GRFXPHQWDFLÊQ
DGMXQWD LQGLFD TXH ORV SURGXFWRV HO FWULFRV \ HOHFWUÊQLFRV XVDGRV QR GHEHQ
PH]FODUVH FRQ OD EDVXUD GRP VWLFD JHQHUDO
3DUD TXH HVWRV SURGXFWRV VH VRPHWDQ D XQ SURFHVR DGHFXDGR GH
WUDWDPLHQWR UHFXSHUDFLÊQ \ UHFLFODMH OO YHORV D ORV SXQWRV GH UHFRJLGD
GHVLJQDGRV GRQGH ORV DGPLWLU Q VLQ FRVWH DOJXQR (Q DOJXQRV SDõVHV
H[LVWH WDPEL Q OD SRVLELOLGDG GH GHYROYHU ORV SURGXFWRV D VX PLQRULVWD ORFDO
DO FRPSUDU XQ SURGXFWR QXHYR HTXLYDOHQWH
6L GHVHFKD HO SURGXFWR FRUUHFWDPHQWH HVWDU FRQWULEX\HQGR D SUHVHUYDU YDOLRVRV UHFXUVRV \ D
HYLWDU FXDOTXLHU SRVLEOH HIHFWR QHJDWLYR HQ OD VDOXG GH ODV SHUVRQDV \ HQ HO PHGLR DPELHQWH TXH
SXGLHUD SURGXFLUVH GHELGR DO WUDWDPLHQWR LQDGHFXDGR GH GHVHFKRV 3ÊQJDVH HQ FRQWDFWR FRQ VX
DXWRULGDG ORFDO SDUD TXH OH LQIRUPHQ GHWDOODGDPHQWH VREUH HO SXQWR GH UHFRJLGD GHVLJQDGR P V
FHUFDQR 'H DFXHUGR FRQ OD OHJLVODFLÊQ QDFLRQDO SRGUõDQ DSOLFDUVH PXOWDV SRU OD HOLPLQDFLÊQ
LQFRUUHFWD GH HVWRV GHVHFKRV
3DUD HPSUHVDV GH OD 8QLÊQ (XURSHD
6L GHVHD GHVHFKDU HTXLSRV HO FWULFRV \ HOHFWUÊQLFRV SÊQJDVH HQ FRQWDFWR FRQ VX GLVWULEXLGRU R
SURYHHGRU SDUD TXH OH LQIRUPH GHWDOODGDPHQWH
,QIRUPDFLÊQ VREUH OD HOLPLQDFLÊQ HQ RWURV SDõVHV QR SHUWHQHFLHQWHV D OD 8QLÊQ
(XURSHD
(VWH VõPEROR VÊOR HV Y OLGR HQ OD 8QLÊQ (XURSHD
6L GHVHD GHVHFKDU HVWH SURGXFWR SÊQJDVH HQ FRQWDFWR FRQ ODV DXWRULGDGHV ORFDOHV R FRQ VX
GLVWULEXLGRU SDUD TXH OH LQIRUPHQ VREUH HO P WRGR FRUUHFWR GH HOLPLQDFLÊQ
&6
Descargar