Documentación

Anuncio
!#" $%'&)(*+,-(
."0/%,"12,45 3 (."76+8 (93 :;(
<>=@? %
$ A."B/%,"C2,45 3 (."76+8 (93 :;(
DE"1#F*,HG:$($I$%?,FJ#K#KL(
MONHPQ7RTSUWTVR X:RZY)[]\^TN
_ Qa`2\HX:RTbTc1MdNPQ7RTS*e4NHSfRgPJ^ZhiNjkNX;X:RZX;\mlonhfRTp+\rqtsvuHV\ wRTY
nRZwxNXy`zN{rRgP|`2\!}7R _ Rg^ZPJ\+S~\p V Nm€1SfRg^`;XHV\ PJh~^TN
T‚ }7RbyRZw7`2hƒRT{…„JX:R†}7R!‡ˆHˆ 
‰
‹ Š Œ Ž 7’‘

¨
™
“
‘”Œ ‘–•m—˜
šœ›yž:Ÿ| ¢¡££¤¦¥Ÿ ›
§
©«ªZ£›,Ÿ¬fŸ®­7¯f¥ °-± ¡|:¤f¬ƒ¤³² ° °´±
™®™
‰Tµ·¶ ¸¹º»x¼ƒ¸½Z¾¿#ÀÂÁÿÅÄZÁBºÆÇÀÉȦÊ-¾»,ÆÇË-ÌzÊ-ÆÇÌz¿yÍ@µÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµÑ¶Ç¶
‰Tµ·¶zµ·¶ ÒJÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ4Õ-¿ÏÊ-ËÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃֵеεϵеϵϵеϵеϵϵеεϵѶÙØ
‰Tµ·¶zµÚ‰ ºÆÇÀLÔÙÆÇÓ9Õ-¿BÛ³ÖzÀL×@Æ2ÁÉÖ µÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµÑ¶#Ü
‰Tµ·¶zµÝØ ¹aÆ2Þ-ßàÆÇÓOµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµÑ¶Ùá
‰Tµ·¶zµâÜ ÒJË-ßàÆÇԜ¿#Ó µÏµÏµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµÑ¶yã
‰Tµ·¶zµÚä åË-Ô#ßæÊ-ÓÉçÙzèÖ ËÕ-¿ÎÖzÞZéL¿ÅÁÃÖzÓмfçæ×ê2èÆ Ìz¿#Ë-¿œÓ#ë-ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzӜ봿œÁÃÔ2µì͔µÎµÏµÑ¶yã
‰Tµ·¶zµÝá ¸Ö;éÉÆ2ÓÕg¿Ï¿œÓLÁÉçíßíÖ µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµÑ¶Ùî
‰Tµ·¶zµÚã ºÆÇÀLÔ#ÖzÓ1µÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰2ð
‰Tµ·¶zµÝñ ò´ÖzÀÉ×1ÊgßàÆÇÀLçíÖzӔµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰Z¶
‰TµÚ‰ óBº»x¼ƒÒaÄZÁÿ#ËgÓÉçíÞgßí¿ÐºÆÇÀLÈZÊg¾»,ÆÇË-ÌzÊ-ÆÇÌz¿yÍvµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰2Ø
‰TµÚ‰Tµ·¶ »|ÖzÓ9×]¿ÅÁôÆÇÕ´Æ;ÁÃÖzÓ9µÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰Çä
‰TµÚ‰TµÚ‰ õ«Öz×k¿#ËÁôÆÇÀLçíÖzÓöµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰Çã
‰TµÚ‰TµÝØ ÒJÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ4Õ-¿ÏÊ-ËÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖ4óκ» µÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰2ñ
‰TµÚ‰TµâÜ ÒJßí¿#×k¿#ËÁÉÖzӒµÏµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰2î
‰TµÚ‰TµÚä ÷*ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖzÓ µÏµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµï‰2î
‰TµÚ‰TµÝá ÒJ˦ÁÉçíÕ´Æ2Õ-¿#Ó9Õ-¿Ðõ*ÆÇÀ-ÇèÆ ÔœÁÉ¿#ÀøµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµùØÇð
‰TµÚ‰TµÚã åË-ÓLÁÉÀÉÊ-ԜÔ#çæÖzË-¿#ÓÕ-¿ÏúJÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖ µÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµùØÇð
‰TµÚ‰TµÝñ ûT¿#ԜÔ#çæÖzË-¿#Ó%õ*ü9÷J¹÷ýµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµùØT¶
‰TµÚ‰TµÝî ü0ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖzÓÞgçí¿#ËÛ³ÖzÀL×@ÆÇÕgÖzÓ%µÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµùØz‰
‰TµÝØ üÎþκ ¼ƒü0ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁþ0ÞZéL¿œÔœÁ%ºÖZÕ-¿#ßàÍ µÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµùØz‰
‰TµâÜ ú¢¿#ÀÉß µÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµùØzã
‰TµâÜ-µ·¶ »|ÖzÓÁÃçí¾ÖzÓ*Õg¿ÏÕ-Æ2ÁÃÖzÓ µÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµùØÇñ
‰TµâÜ-µÚ‰ »,ÆÇÓ9¿ÅÄT¾-ÀÉ¿œÓÉçæÖzË-¿#ÓÀÉ¿œÌzÊ-ßíÆÇÀÉ¿œÓöµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ>Üzð
‰TµâÜ-µÝØ »|ÖzÓ9Öz¾¿œÀÃÆÇÕgÖzÀÉ¿œÓÓL¾-ßíç·Á*½ÐéLÖzçæËïµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ>Üg¶
‰TµâÜ-µâÜ ÒJ˦ÁÉÀÃÆÇÕ-Æ@ÿ4ûgÆÇßæçíÕ´Æ µÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ>܉
‰TµâÜ-µÚä »,Æ4Õg¿ ´Ë-çæÔ#çÙzèÖ ËÕ-¿BÛ³Ê-Ë-Ô#çæÖzË-¿œÓ µÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ>܉
‰TµâÜ-µÝá úaÆ ¦Ê-¿ÅÁÿœÓ#ë×êzèÖ ÕgÊ-ßíÖzÓ½ ÖzÀÉçæ¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ ËÆkÖzÞ¦éL¿œÁÃÖÇÓ µÐµÏµÏµÐµÎµÏµ>ÜzØ
‰TµâÜ-µÚã ÒJß|×êzèÖ ÕgÊ-ßíÖ1óBº» ÝüÎþκ µÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ>ÜÇÜ
Ø
Ü
‰TµÝÜgµÚñ
ú¿œÀÉßàÿ2¹È µÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ Üá
0¬ )Ÿ| ,ªZ¬fŸ ª"!#!Jª¦ž
$|§
ØTµæ¶ å¦Ë ÁÉÀÉÖZÕ-Ê-ԜÔ#çyÇèÖ ËrµÎµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ ܦã
ØTµì‰ ºTÖ Õg¿#ßíÖ&%¿#Þ-Þ¿#À µÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùäÇð
Øgµì‰Zµæ¶ ÒJß|Ë0-èÊ Ô#ßæ¿#Ö µÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùäÇØ
Øgµì‰Zµì‰ 'xÆÇÀLçàÆÇÞ-ßæ¿#Ó*ÀL¿#ÓL¿#)À (2ÆÇÕ-ÆÇÓ µÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùä2Ü
Øgµì‰ZµÚØ úJÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#Ó µÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùäÇá
Øgµì‰ZµÝÜ úJÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#Ó¿#ÓÂÁ®ÇèÆ ËgÕ´ÆÇÀ µÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùäzã
0¬«› ¥¡ £¬³ª¦Ÿ! ,ª*ª"!#!Jª¦ž,+.-¤ ± ª0›¢/ Ÿ
132
Ügµæ¶ å˦ÉÁ ÀÉÖZÕ-Ê-ԜÔ#çyÇèÖ ËrµÎµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùäÇî
Ügµì‰ ò®ÖÇÉÀ ×]Æ2ÁÃÖöÕ-¿ÎßíÆÇÓ¾-ßàÆ2˦ÁÉçíßæßàÆÇÓv½ ¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÇÓ9Û³Êg¿#ËÁÿ µÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>ág¶
Ü-µì‰Zµæ¶ åË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çæÖzË-¿œÓÕ-¿Î¾-ÀLÖTԜ¿#ÓÉÆÇ×]çæ¿#ËÁÃÖ µÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>ázî
Ü-µì‰Zµì‰ òaçæ5Ô 4-¿#ÀLÖkÕg¿ÏԜÖz6Ë ´ÌÇÊ-ÀÃÆÇԜçyzèÖ ËÕ-7
¿ %¿#Þ-Þ¿#À@µÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùãT¶
Ü-µì‰ZµÚØ ü0¹9üd¾´ÆÇÀÃÆößæÖz8Ó ´Ô54-¿œÀÉÖzÓ9Û³Ê-¿#ËÁÉ9
¿ %¿#ÞgÞ¿œÀ µÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùãz‰
ÜgµÚØ ºÖTÕgÖzÓ9Õ-¿Î¿ éL¿#ԜÊ-Ô#çÙzèÖ ËEÕ-7
¿ %)¿œÞ-Þ¿œÀ µÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùã2Ü
ÜgµÝÜ õ«Öz×]¾ÖzË-¿œËÁÿ#Ó µÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùãÇá
Ü-µÝÜgµæ¶ ÒJß|Ô#Ê-¿œÀɾÖ]¾gÀÉçíËgÔ#çí¾-ÆÇßHÖ]ºÆÇçæ˅µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµùãÇá
Ü-µÝÜgµì‰ ÒJß,úaÆÇÀLÓÉ¿œÀ µÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>ñzð
Ü-µÝÜgµÚØ ÒJ#ß :οœÓLÁÉÖzÀÕ-9
¿ 4-¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆEµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>ñ‰
Ü-µÝÜgµÝÜ ÒJß,úJßàÆÇË-;ç ´ÔÙÆ2Õ-ÖzÀ µÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>ñä
Ü-µÝÜgµìä ò´Ê-Ë-ԜçíÖzË-¿œ<
Ó ¦Ê-¿ÐÀL¿ÙÆÇßæ>ç =#ÆÇË ¿#ß|çæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿BԜÖzËßæÖzÓEÇèÆ ÀLÞÖzßæ¿#Ó9üÎþκ ñã
Ü-µÝÜgµÚá ÒJß|×êÇèÖ Õ-Ê-ßíÖ1ü0Öz?
× %ÀÃÆ2¾-¾¿œÀOµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzð
$
1
šœ›yª¦žA@ ° £zª­®žJ°C¥ B £zŸm ,ª*–ª"!D!Jª¦ž"+.-E¤ ± ª0›,/ Ÿ
23
äZµæ¶ å˦ÁÉÀÉÖZÕ-Ê-ԜÔ#çyÇèÖ ËrµÎµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzØ
äZµì‰ ÒvÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆkÌz¿#Ë-¿œÀÃÆÇß µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îÇÜ
äZµÚØ ü0çíÓÉ"¿ Ë-E Ö1Û³Ê-Ë-ԜçíÖzË´Æ2ß µÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzá
äTµÚØTµæ¶ ÒJß|Ô#Ê-¿œÀɾÖ]¾gÀÉçíËgÔ#çí¾-ÆÇßHÖ]ºÆÇçæ˅µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzá
äTµÚØTµì‰ »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËEúaÆÇÀLÓÉ¿œÀ Ô#ÖzËTÛoµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îã
äTµÚØTµÚØ »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ Ëõ*ÆÇÀÉÌzÆÇÀÃòaçæ5Ô 4-¿#ÀLÖ µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îã
äTµÚØTµÝÜ »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËåË-ÓÉ¿œÀLÁÃÆõ«Öz×]ÆÇË-Õ-Ö µÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzñ
äTµÚØTµìä »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËEÒJßíçí×kçíË-Æõ«Öz×]ÆÇË-Õ-ֆµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzñ
äTµÚØTµÚá »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËEÒJÕ-çæÁÃÆÇÀÃòaçæ5Ô 4-¿#ÀLֆµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzî
äTµÚØTµìã »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ Ëõ«¿#ÀLÀÃÆÇÀÃûgÆÇß (2ÆÇÀ µÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzî
äTµÚØTµÚñ »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ Ëõ«¿#ÀLÀÃÆÇÀ µÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzî
äTµÚØTµÚî »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËûgÆÇ;ß (ÇÆ2ÀÃòaçæ5Ô 4-¿#ÀLÖêµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ>îzî
äTµÚØTµæ¶yð>»,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËºÖzÓÂÁÃÀÃÆ2ÀÉ÷½ZÊ-Õ-Æ µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ¶Ùðzð
äTµÚØTµæ¶z¶–»,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ Ë÷%ÞÖzÊgÁ†µÏµÏµÐµÏµÎµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ¶Ùðzð
äTµÚØTµæ¶:‰ »,Æ1Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËEÒéL¿#Ô#ÊTÁôFÆ %¿#Þ-Þ¿#À)µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÏµÏµÏµÐµÏµ¶Ùðzð
ä
G
I¥Ÿ ¤³­®ŸJ@¡,ªZ›yª
™"K,™
ágµ·¶ õ zèÖ ÕgçíÌzÖ1Û³Ê-¿œËÁÿÏÕ-¿#ß|Ë%-èÊ Ôœßí¿œÖkÕg¿9%¿#ÞgÞ¿œÀ1µÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yðg¶
ágµ·¶zµ·¶ º zèÖ Õ-Êgßí&
Ö %)¿œÞ-Þ¿#ÀEµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yðg¶
ágµ·¶zµÚ‰ º zèÖ Õ-ÊgßíÖkü0ÖzL
× %)ÀÉÆǾ-¾¿#À«µÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yØä
ágµÚ‰ õ zèÖ ÕgçíÌzÖ1Û³Ê-¿œËÁÿÏÕ-¿#ß|çæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿ÎÌzÀ-FèÆ ´ÔÙÆöÕ-7
¿ %¿#Þ-Þ¿#À µÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yØzá
H
§
M
П›£¬f¡ ± ¤fŸ›,ª ±
NöO¤ !a¬f¤³Ÿ­®ž ° @ů³¥ °
2
QSR
I
™,1§
™,1P2
öZ¥ª › ¢¤ƒ£zª*QT+U ° ›+¡ ° ¬9 ,ª¡ ± ¡ ° ž2¤³Ÿ
™,H|™
åË-ÓÂÁôÆÇßíÆÇÔ#çÙzèÖ Ë Õ-¿Î×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖzӒµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yág¶
ºÆ2ËZÊ-ÆÇß|Õ-¿ÎÊ-ÓÉÊ-ÆÇÀÉçæÖkÕg¿9%¿#ÞgÞ¿œÀµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yá‰
îgµÚ‰Tµ·¶ ÒéL¿#Ô#ÊTÁôÆÇË-Õg?
Ö %¿#Þ-Þ¿#À]µÐµÏµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yá‰
îgµÚ‰TµÚ‰ ÷%ÀLÌzÊ-×k¿#ËÁÃÖzÓ9Õ-7
¿ %¿#Þ-Þ¿#ÀµÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yázØ
îgµÝØ ºÆ2ËZÊ-ÆÇß|Õ-¿ÎÊ-ÓÉÊ-ÆÇÀÉçæÖkÕg¿Î
ó V«¿œÞ-Þ¿#À µÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yázá
îgµÝØgµ·¶ ÒéL¿#Ô#ÊgÔ#çyÇèÖ ËÕ-¿B
ó V«¿œÞ-Þ¿œÀ µÏµÐµÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yázá
îgµÝØgµÚ‰ ºÆÇË-¿éLÖ]Õg¿#ß|çíËÁÉ¿#ÀLÛfÆ2Ô#¿BÌzÀ-FèÆ ´Ô#Ö µÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶yáã
îgµÝØgµÝØ åËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë Õg¿ÏÕg¿#¾-Ê-ÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ Ë”µÏµÐµÎµÏµÐµÏµÏµÐµÏµÐµÏµÏµÐµÎµÏµ«¶:ãT¶
îgµ·¶
îgµÚ‰
á
W
‹Œ
—YX
[
Š
˜D^
Z0[]\
•`^ Ž
\
_
   ^Š Œ
ÒJÓÕ-¿ÎÓÉÖzÞ-ÀÉÆöÔ#ÖzË-ÖZÔ#çæÕ´Æ1ßàÆ1çæ×]¾ÖzÀÂÁôÆÇË-ԜçàÆ.ZÊg¿Ï¿œÓLÁ´]èÆ ÆÇÕ6ZÊgçíÀÉçæ¿#Ë-ÕgÖößàÆ1çíËCa´Ê-¿#ËgÔ#çàÆ1Õg¿
åËÁÉ¿#ÀÉËg¿œÁÏ¿#Ë Ë¦Ê-¿#ÓÂÁÃÀÃÆ2Ó9(ZçæÕ´ÆÇÓ#µ1ÒvË ×1Ê-Ô54gÖzÓ74-ÖzÌÆ2ÀÉ¿#Óο ÄgçæÓLÁÉ¿öÊ-ËÖÇÀÉÕ-¿œË´ÆÇÕ-ÖzÀ0½ÌzÀÃÆ2Ë
¾-ÆÇÀLÁÉ¿ÐÕ-¿Ï¿#ßæßíÖzÓ*ÁÉçí¿œË-¿ÎÊ-Ë´Æ]ԜÖzË-¿ ÄgçÙzèÖ ËÆkåËÁÿœÀÉË-¿ÅÁÙµûT¿.4´Æ4Ô#ÖzËb(Ç¿#ÀLÁÉçíÕ-Ö]¿#ËßàÆö¿#Ë-ԜçíԜßíÖFc
¾¿#Õgçà9
Æ ZÊg¿ÁÃÖZÕ-ÖÏ¿#ß®×1Ê-ËgÕ-ÖÐÕg¿#ÓÉ¿#ÆÐÁÿœË-¿#ÀœëZ½zd
Æ ¦Ê-¿¿#Ë@¿œßíßíÆξÖZÕ-¿#×kÖzÓv¿#Ë-ԜÖzËÁÃÀÉÆÇÀxÁÉÖTÕ-Æ
Æ ZÊg¿#ßíßíÆ%çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ .
F
Ë ZÊg¿Ë-¿#Ԝ¿#ÓÉç·Áÿœ×]ÖzӜµ7ÒJÓLÁÉÖÎÓÉ¿*Õ-¿œÞ¿9Æ0ßíÆÛfÆÇԜçíßæçíÕ´ÆÇÕÏÔ#ÖÇËkßí
Æ ¦Ê-¿ÓL¿
ÕgçíÓLÁÉÀÉçæÞ-Êg½z¿ßíÆ0çíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ ËC¿œËkßíG
Æ V«¿œÞ+ë¦Ë-ÖÎË-ÖzÓJ¿œË-Ô#ÖzËÁÉÀÃÆÇ×kÖzÓvÔ#ÖzË4Ë-çæË-ÌzÊ-Ë-Æ0Þ´ÆÇÀÉÀL¿#ÀÉÆ
¾Öz)À ZÊg¿]ÓÉÆÇÞ¿œ×]ÖÇd
Ó ¦Ê-¿@Æ ¦Ê-¿#ßæßíe
Ö ¦Ê-¿@¾ÖzË-ÌÆ2×]ÖzÓοœË)¿#ßæßàÆgë,¿œÓLÁôÆ2À´
èÆ ÆÕ-çæÓɾÖzÓÉçæÔ#çyÇèÖ Ë Õg¿
ÁÉÖTÕgÖk¿œß|×1Ê-Ë-ÕgÖ-Pë fy¸%ÆÙ½EÆÇßæÌ*-èÊ Ë ×k¿#Õ-çæÖöÕ-¿ÐçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë]×ê2èÆ Ó¿ ´Ô#Æ =d¦Ê-¿†¿#è ÓÂÁÃh¿ g
ÒJÓLÁÃÖÓÉi
¿ 4´ÆԜÖzË-ÓÉ¿œÌzÊ-çæÕ-֍ÌzÀÉÆÇÔ#çíÆÇÓÏÆÔÙÆ2Õ´ÆÊ-Ë-ÆÕ-¿kßàÆÇÓϾ¿œÀÉÓLÖzË´ÆÇd
Ó ZÊg¿ ÆǾÖzÀLÁÃÆEÓLÊ
ÌÇÀÃÆÇË-ç·ÁÃÖ1Õg¿ÐÆ2ÀÉ¿#Ë-ÆCÁÃÀÃÆ2Þ´Æ:éÉÆÇË-ÕgÖkÕ+j è ÆöÆ1Õ|j è Æ1¿#ËåËÁÿ#ÀLË-¿œÁ¾´ÆÇÀÉÆ1¾-Ê-Þ-ßæçíÔ#ÆÇÀ*çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë
Æ2Ô#Ô#¿œÓÉçæÞ-ßí¿Ð¾´ÆÇÀÃÆkÁÃÖZÕ-Ö ¿#ß×1Ê-Ë-ÕgÖ-µÎõ«Ê´ÆÇß ¦Ê-çí¿œÀÃk
Æ ¦Ê-¿1Ëg¿#Ô#¿œÓÉç·Áÿ1ÖzÞTÁÿ#Ëg¿#ÀBçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë
çæË-ÓLÁÃÆÇËÁ®ÇèÆ Ëg¿ÙÆ@¿œË†Ê-ˍ×kÖz×]¿œËÁÃÖ@Õg¿œÁÿœÀÉ×kçíË´Æ2Õ-Ö@Ó-zèÖ ßíÖ]Ë-¿#Ԝ¿#ÓÉç·ÁôÆ Ê-ËÖzÀÉÕ-¿œË´ÆÇÕ-ÖÇÀ%Ô#ÖÇË-¿#lÔ c
ÁÃÆÇÕ-ֆÆå˦ÁÉ¿#ÀLË-¿œÁ4¾´Æ2ÀÃƆÆÇԜÔ#¿#Õg¿#Àöƍ¿œßíßàÆTµÒJÓLÁÉ¿ ¾-ÀÉÖy½Ç¿#ԜÁÉm
Ö ´ËmÕ-¿ Ô#ÆÇÀÉÀL¿#ÀÃƾ-ÀÉ¿ÅÁÿ#ËgÕ-¿
¿œÓLÁÃÆÇÀBÀÉ¿œßàÆÇԜçíÖzË´Æ2Õ-Ö Ô#ÖÇË¿œÓLÁÿ1ÁÉ¿#×]Ægë,ÆǾÖzÀLÁÃÆÇË-Õ-Ö ÊgË nÇÌzÀÃÆÇËgçæÁÃÖ@Õ-¿4ÆÇÀÉ¿œË´Æ npo,¾¿#ÀLÖEËgÖ
ÓLÊ-×kçíË-çæÓLÁÃÀÉÆÇË-Õ-ÖÐÊ-Ë´ÆC¿ ÄZÁÿ#ËgÓÃÆöÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ Ë@ÓÉÖÇÞ-ÀÉ¿0ÊgË ¾-ÀÉÖÇÞ-ßí¿œ×@ÆÏÔ#ÖzË-ԜÀÉ¿ÅÁÃÖ-ëTÓÉçíËgÖ
¦Ê-¿kÓÉ?
¿ 4´ÆÖz¾gÁÃÆÇÕ-ÖE¾ÖzÀBÕg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßàÆ2À0Ê-Ë´q
Æ 4-¿#ÀLÀÃÆÇ×kçí¿œË¦ÁÃr
Æ ZÊg¿]Ë-ÖÇÓÐÆÙ½ZÊ-Õ-¿@Æ ßàr
Æ 4-ÖzÀÉÆ
Õg¿Ï¾gÊ-Þ-ßíçæÔÙÆÇÀ«çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë ¿#ËEÊ-ËEÓÉ¿#sÀ (ZçíÕ-Öz<À V¿#Þ+µ
ÒJß-ÁÃÀÃÆ2Þ´Æ:éLÖÎË-¿#Ԝ¿#ÓÉÆÇÀÉçæÖо´Æ2ÀÃÆB×@Æ2˦ÁÉ¿#Ë-¿œÀvÊ-Ë]ÓL¿#Às(TçæÕ-ÖzÀvÕ-¿9çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë1¿œË]åËÁÿœÀÉË-¿ÅÁ
ÓL¿4´Æ9çíÕg
Ö 4´Æ2Ô#çí¿œË-Õ-Ö×ê2èÆ ÓԜÖz×]¾gßí¿ éLÖÆ9×]¿œÕ-çíÕ-
Æ ¦Ê-¿ßàÆÔÙÆÇËÁÉçíÕ´ÆÇÕÐÕ-¿xçíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ 7
Ë ZÊg¿
Õg¿#Þ|j è Æ ÓÉ¿#À%ÖÇÛ³ÀÉ¿œÔ#çíÕ-Æ]½¿œßaË%-èÊ ×k¿#ÀLÖ Õ-¿CÛ³Ê-¿œËÁÿ#Óξ´Æ2ÀÃÆ@ßíÆ@×]çæÓÉ×]i
Æ 4´Æ2ˆçíÕ-Ö ÔœÀÉ¿œÔ#çí¿œË-Õ-Ö-µ
t Ë´ÆÕ-¿4ßàÆÇÓÏÆǾ-ÀLÖÙÄgçæ×@Æ2Ô#çíÖÇË-¿#Ó0ԜÖz×1Ê-Ëg¿#ÓϾ´ÆÇÀÃÆEÆ2Û³ÀLÖzËÁôÆÇÀB¿œÓLÁôÆÓÉç·ÁÃÊ´Æ2Ô#çyÇèÖ Ë 4-ÆEÓLçíÕ-Ö¿#ß
ÊgÓÉÖtÕ-¿×…¿Åè ÁÃÖZÕ-ÖzÓ1Õg¿ u,v5w5xzy6{|~}l€w5w€xz‚ y´ëJÔ#Êg½zÆ Ô#ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÙj è ÓÂÁÃçæÔÙƍÔ#ÖÇ× -èÊ Ëm¿œÓk×]ÆÇËÁÿœË-¿#À
ÓL¿#¾´Æ2ÀÃÆÇÕ-ÖÇÓ4¼³ÁÉÖÇÁôÆÇß,Ö ¾-ÆÇÀÉԜçàÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿yÍ*ßíÖÇÓÕ´Æ;ÁÃÖz
Ó ZÊg¿1Õ-¿#Þ¿#ˆÓL¿#À¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÕ-ÖzÓBÕ-¿CßàÆÇÓ
¿œÓɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#ÓÆÇԜ¿#ÀLÔÙÆ4Õ-¿ÎÓÉÊEÀÉ¿#¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ Ë+µv÷Aßíƒ
Æ 4-ÖzÀÉÆ4Õg¿ÏÌÇ¿#Ë-¿œÀÃÆÇÀßí„
Æ (z¿#ÀLÓÉçÙzèÖ Ë
-Ë´ÆÇß+Õ-¿œß+Ô#ÖÇ˦ÁÉ¿#Ë-çæÕ-ÖöÓɿοœ×]¾-ßæ¿ÙÆÇË@¾-ÀÉÖZÔ#¿œÕ-çí×kçí¿œË¦ÁÉÖzÓ*¾´Æ2ÀÃÆCÁÃÀÉÆÇË-ÓÂÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÀ«ßæÖzÓ*Õ´Æ;ÁÃÖzÓ*Õg¿
Æ2Ô#Ê-¿œÀÉÕ-ÖtÆEÓÉÊ-Óö¿œÓɾ¿#Ô#;ç ´ÔÙÆ2Ô#çíÖÇË-¿#Ӝµ÷%Ê-6Ë ZÊg¿ ßàÆE×@ÆÙ½zÖÇÀC¾´ÆÇÀÂÁÿ]Õ-¿ ¿#ÓÂÁôÆÇÓCÓÉÖzßæÊ-Ô#çæÖzË-¿#Ó
ã
ñ
…G† ˆ ‡G‰DŠŒ‹Ž
&‡D7Š<e‰<… Š< ´ÆÇË@ÓLçíÕ-ÖÏÕ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßàÆÇÕ´Æ2ÓJÕ-¿×]ÆÇË-¿œÀÃÆÎÔ#Öz×k¾-ß濜ÁôÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿9¿#Óɾ¿#ÔÇj è ´Ô#ÆC¾´ÆÇÀÉÆÏÊgË@¿#ËÁÉÖzÀÉË-Ögë
ÖBçíË-ԜßíÊ-ÓLÖ0Ê-ËöÓÉ¿œÀ)(ZçíÕgÖzÀ7Õ-¿ÅÁÿ#ÀL×]çæË´ÆÇÕ-ÖÇÓ#ëz¿œÓLÁÿÁÉçí¾Ö%Õ-¿9ÆǾgÀÉÖÙÄTçí×]ÆÇÔ#çÙzèÖ ËCÕ-¿œÔ#ÖzËgÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉç(2Æ
¿#ÓxßàÆBçíÕ-¿#.
Æ ¦Ê-¿ÓÉÊ-Þ½zÆÇÔ#¿0¿œË@ÓLÖzßíÊ-ԜçíÖzËg¿#Ó ¦Ê-¿%ÓL¿¿œÓLÁ®2èÆ Ë@¾-ÀLÖz¾ÖÇË-çí¿œË-Õ-ÖÏÀÉ¿#Ԝçí¿œË¦ÁÉ¿#×k¿#ËÁÿ2ë
Ô#Öz×kÖ ¿#ÓB¿œß7Ê-ÓLÖEÕg&
¿ 4-Ö;éÉÆÇÓBÕ-¿C¿#ÓLÁÉçíßæÖ ¿#ËtÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖzÓθ¹º»  ˆ¶ ‘ƒë|ÖE¿œßaÕ-¿1óBº» âzØ ‘
¿#ËEÔ#ÖzË;éLÊgË-Ô#çÙzèÖ ËÔ#ÖzËóÎûg»Z.
¹ âzØ ‘~µ
4
ú¢ÖzÀ7ÖÇÁÉÀÃÆ0¾´ÆÇÀÂÁÿ2ëz¿#ßT¿#×k¾-ßí¿œÖ0Õ-¿«ÁÉ¿#Ô#ËgÖzßíÖzÌ-j è ÆÇÓ¢Þ´ÆÇÓÉÆÇÕ´ÆÇÓJ¿œËöÔ#Öz×k¾ÖÇË-¿#ËÁÿœÓJ¿#Ó7ÊgË´ÆBÆÇ;ß c
Áÿ#ÀLË´Æ2ÁÉç(2ƦÊ-¿ÔÙÆÇÕ-Æ(z¿=*ÌÆÇË´Æ9×rÇèÆ ÓaÆ2Ô#¿#¾TÁôÆÇԜçyzèÖ Ëо´ÆÇÀÃÆÔ#ÖzËgÓLÁÃÀLÊ-çíÀÓÉçæÓLÁÿœ×@Æ2ÓÕ-çæÓLÁÉÀÉçíÞgÊ-ç;c
Õ-ÖzÓ«½gÿ2ÖöԜÖz×]¾gßí¿ éLÖÇÓ#µ t Ë Þ-Ê-¿#Ë¿éL¿#×k¾-ßíÖÐÕ-¿B¿#ßæßíÖCÓLÖzË ×kÖTÕ-¿œßíÖzÓÕ-¿0Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖÐÔ#Öz×kÖ
üÎõþÏJ
º  ¶yzð ‘+?
Ö ’zhÆ (2ŽÆ “«¿ÙÆ2Ë-”Ó  ¶zˆ¶ ‘ƒµõ«Ê´ÆÇË-Õ-ÖöÓL¿BÁÃÀÃÆ;ÁôÆCÕ-¿0ÁÉÀÃÆÇÞ-Æ:éÉÆÇÀ*ԜÖzË ßíÖzÓ«Ô#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖzÓ
Õ-¿9Ê-Ë@ÓL¿#)À (ZçæÕ-ÖzÀvÕ-¿9çíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ëz¿œß´Ê-ÓÉÖÐÕ-¿9¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆÇ×]ÆÇÓJÓÉçæ×]¾gßí¿#Ó7½4¾ˆ¿ ¦Ê-"¿ Ë-E ÖzÓ#ë¦Ô#ÆÇÕ´Æ
Ê-Ë-ÖkÕ-¿ÎßíÖzÓԜʴÆÇßí¿œÓԜÖzËEÊ-Ë´e
Æ •”>{€xz‚ yÕ-çíÓÂÁÃçæ˦ÁÃÆö¿ÏçæË-Õ-¿œ¾¿œË-Õ-çí¿œËÁÿÏÕ-¿ÎßàÆöçíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ë
ZÊg¿BÔ#ÖzßíÆÇÞÖÇÀÃÆÇË]¾´ÆÇÀÃÆ1¾gÀÉÖZÕ-Ê-Ô#çæÀ«Ê-Ë ÀL¿#ÓLÊ-ßæÁÃÆÇÕ-ƒ
Ö ´Ë´Æ2ßHÔ#ÖÇ× -èÊ Ë ÓL
¿ 4´ÆÇԜ¿B×ê2èÆ Ó*Æ2ÁÉÀÃÆÇÔÅÁÃç (ÇÖ
Æt×k¿#ÕgçíÕ´m
Æ ¦Ê-¿EÔ#ÀÉ¿œÔ#¿ÁôÆÇËÁÉÖ ßím
Æ 4-¿œÁÉ¿#ÀÉÖÇÌz¿#Ë-¿œçíÕ´Æ2ÕÕ-¿EßàÆ2Ó1Û³Ê-¿#ËÁÿœÓ]Õg¿EçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë
Ô#Öz×kÖößàÆöÔ#ÖÇ×]¾-ßæ¿ éLçæÕ´ÆÇÕ ¿œËßàÆ1¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆ]Õ-¿ÎßàÆ1×kçíÓL×@ÆTµ
÷ ZÊ+j è ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇ×kÖzÓvÊ-Ë4¿#ËÁÃÖzÀLË-Ök¼ƒÆ2ß6¦Ê-¿9ßíßíÆÇ×@Æ2×]ÖzÓ0%¿#Þ-Þ¿#ÀÃͅ¦Ê-¿ÊgÁÃçæßíç=ÙÆ%Æ2×1ÞÖÇÓ
ׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-ÖzÓ#µ”ÒvÓÂÁ®…
èÆ Þ´ÆÇÓÉÆÇÕ-օ¿#Ë Ô#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Ó ½ ¿#ÓÔ#ÆǾ´Æ=tÕ-¿†¿œ×]¾-ßæ¿ÙÆÇÀ ÕgçæÛ³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓ
Û³Ê-¿#ËÁÿœÓCÕ-¿kçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë†¾´ÆÇÀÉÆÆ2ÀÉ×kÖzË-ç>=#ÆÇÀ0½tÕ-ÖÇÁÃÆÇÀÎÕ-¿kÊ-Ë´Æ¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÔ#ÖÇ× -èÊ ËÆ
ßíÖzÓxÔ#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-Öz8Ó ¦Ê-¿BÖÇÛ³ÀL¿#Ԝ¿0Ê-Ë ÓL¿#)À (ZçæÕ-ÖzÀ*Õ-¿%çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë+µaÒJË ¾´Æ2ÀÃÆÇßæ¿#ßíÖgëZ¿œß×kÖZÕ-¿#ßæÖ
ÛfÆÇÔ#çæßíçæÁÃÆk¿œß7Ê-ÓLÖEÕg¿öÔ#Öz×k¾ÖÇË-¿#ËÁÿœÓB¾´ÆÇÀÉÆ Ìz¿#ÓÂÁÃçíÖÇË´ÆÇÀ0ßíÆ@×]¿ÅÁôÆÇçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËÆÇԜ¿#ÀÉÔ#Æ Õ-¿
¿#ÓLÁÉÖzÓ9Ô#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-ÖzÓ#µ
¿#Þ-Þ¿#À4Û³Ê-¿Ô#ÖÇË-Ô#¿œÞ-çíÕ-Ö ÖzÀLçíÌzçæË´ÆÇßí×k¿#ËÁÉ¿@Ô#ÖÇ×]ÖtÊ-ËW¾-ÀÉ¿lc¾-ÀLÖTԜ¿#ÓÉÆÇÕ-ÖzÀ4Õ-¿¸¹º»
¾´ÆÇÀÃÆÕ´ÆÇÀ7Ê-Ë4Æ2Óɾ¿#ԜÁÉÖ74-Öz×kÖzÌ¿œè Ë-¿#ÖBÆßàÆÇÓ¾9ÇèÆ ÌzçæË´ÆÇÓDV¿#Þ4Õ-¿«Ê-ËöÓÉ¿œÀ)(ZçíÕ-ÖÇÀ#µ7÷ê¾-ÆÇÀLÁÉçíÀ¢Õ-¿
Æ 4|j è ,ë 4´Æ1¿ (zÖzßæÊ-Ô#çæÖzË´ÆÇÕ-„
Ö 4´ÆÇÓLÁÃÆ1Ê-Ë ¿#ËÁÉÖzÀÉË-ÖöԜÖz×k¾-ßí¿ÅÁÃÖCÔ#ÆǾ´Æ =BÕg¿0¿#×k¾-ßí¿#ÆÇÀ«ÕgçæÛ³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓ
¿#ËÁÃçæÕ´ÆÇÕ-¿œÓ7Õ-¿«¾gÀÉÖZÔ#¿#ÓLÖk¼fßæÖzÓԜÖz×k¾ÖzËg¿#ËÁÿœÓôÍÅbë 4-ÆÇÔ#çÅ#è¿ Ë-Õ-ÖÇßíÖzÓ¢Ô#ÖZÖz¾¿#ÀÃÆ2ÀaÕ-¿Æ2Ô#Ê-¿œÀÉÕ-Ö0ԜÖzË
ßàÆÇÓ¿#Óɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓÏÕg¿#ß7Ê-ÓLÊ´ÆÇÀLçíÖ-ë¾´ÆÇÀÃÆ@ÁÉÀÃÆÇËgÓLÛ³ÖzÀL×@ÆÇÀÊ-ËtÔ#ÖzË:éLÊ-ËÁÃÖÕ-¿1¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ
Û³Ê-¿#ËÁÿ%¿#Ë ßà9
Æ (z¿œÀÉÓÉçÙzèÖ S
Ë ´Ë´Æ2ßÕ-¿%ßíÖzÓxÔ#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-Öz8Ó ¦Ê-¿0Ö2Û³ÀÉ¿#Ԝ¿0¿#ßÓÉ¿ (TçæÕ-ÖzÀœë:éLÊ-ËÁÃÖCÔ#ÖzË ßíÆ
×]¿ÅÁôÆÇçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë]ÀÉ¿#ßíÆ2ÁÃ;ç (2Æ1ÆößíÖzÓ*×kçíÓL×]ÖÇÓ#µJü0¿B¿œÓLÁôÆ4×]ÆÇË-¿#ÀÉÆgë-ßíÆÇÓ*¾¿#ÀÉÓLÖzË´ÆÇÓ9¿œË-ÔÙÆÇ
À c
ÌÆÇÕ´ÆÇÓÕ-¿0¿œÓÉÔ#ÀLçíÞ-çæÀßæÖzӫԜÖzËÁÿœË-çíÕ-ÖÇÓ*¾-Ê-¿œÕ-¿#ËÔ#ÖÇË-Ô#¿œË¦ÁÉÀÃÆÇÀLÓÉ¿B¿œË ßàÆCçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë4¿œË ÓÙj è ë
ÓÉçíË@¾-ÀÉ¿œÖTԜÊ-¾´ÆÇÀLÓÉ¿ÎÆÇԜ¿#ÀÉÔ#Æ1Õ-¿0ßíÆCßíÖZÔÙÆÇßæ>ç =#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë4ÖöÆÇÓɾ¿#ÔÅÁÃ&
Ö ´Ë´Æ2ßÕ-¿BßíÆÐ×kçíÓL×@ÆgµaúÖzÀ«ÓÉÊ
ßàÆÇÕ-ÖgëßæÖzÓÆÇÕ-×kçíË-çæÓLÁÃÀÉÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó9Õ-¿œßÓL¿#)À (ZçæÕ-ÖzÀ%ÕgçíÓɾÖzË-¿œËÕ-¿ÐÊ-Ë´k
Æ 4g¿#ÀÉÀÉÆÇ×kçí¿#ËÁÃÆ]¾ÖÇÁÿœË¦ÁÉ¿
½4ÓÉçí×k¾-ßæ¿Õg¿%ÊgÁÉçíßíç =ÙÆÇÀJ¾-ÆÇÀÃÆÐÆÇÓÉ¿œÌzÊ-ÀÃÆ2ÀÉÓÉ¿Õ-G
¿ ¦Ê-¿ÓÉ¿0Ö2Û³ÀÉ¿#Ԝ¿#Ë ÊgË-ÖzӫԜÖzËÁÿœË-çíÕ-ÖÇÓԜŽÖ 4-¿#
À c
¿#ËÁÿœÓ#µÒvßHÊ-ÓÉÖkÕ-¿ÎÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Ó9ÓÉçæ×]¾-ßæç ´Ô#ÆÐßæÖzÓ×]¿œÔÙÆÇËgçíÓÉ×kÖzÓ*Õg¿Ï¾gÀÉÖZÔ#¿#ÓÉÆÇÕ-ÖkÕ-¿BßíÖÇÓ
Ô#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖzÓ#ë+Õ-ÆÇÕ-S
Ö ¦Ê-¿ößíÆ]Ô#ÖZÖz¾¿#ÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ ËÕ-¿C¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓ0¾ˆ¿ ¦Ê-"¿ Ë-E Öz
Ó ¦Ê-¿öÓL¿1Ô#Öz×CÊ-Ë-;ç c
ÔÙÆÇËt¿#ËÁÉÀÉ¿4ÓÙj è ÛfÆÇԜçíßæçæÁôÆkßàÆ çæ˦ÁÉÀÉÖZÕ-Ê-ԜÔ#çyÇèÖ Ë†Õ-¿1Û³Ê-Ë-ԜçíÖzË´Æ2ßíçíÕ-ÆÇÕ-¿#Ó%ËZÊg¿ (2ÆÇÓ#뢿#ßaÕ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæÖ
Õ-¿C¾-ÀL¿#ÓÂÁôÆÇԜçíÖzË-¿œÓ%¿œÓɾ¿#ÔÇj è ´ÔÙÆ2Ó#ë+Ö]ßàÆ4ÀÉ¿#ÊTÁÃçíßæ>ç =#ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÕ-¿C¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ½zÆ@¿ÅÄTçæÓLÁÿœËÁÿ#ӜµBÒJÓ
×êÇèÆ Óœëv¿#ßÊ-ÓLÖÕ-¿ÔœÖz×]¾ÖzË-¿œËÁÿ#L
Ó 4´Æ2Ô#q
¿ ZÊg¿E¿œß¿#ËÁÃÖÇÀÉË-Ö ÓÉ¿#ÆÆÇß·ÁôÆÇ×k¿#ËÁɖ
¿ v)—Ž|
vy6{™˜ˆš>vÅë
ßíS
Ö ¦Ê-¿ö¾¿#ÀL×]ç·Áÿ1ßíÆ@çíËÁÃÀLÖTÕgÊ-Ô#ԜçyzèÖ ËÕg¿öËZÊg¿ (2ÆÇÓBÁÿœÔ#Ë-ÖzßæÖzÌ´j è ÆÇÓ%¾´Æ2ÀÃÆ ßàÆ]¾-ÀÉÖZÕ-Ê-ԜÔ#çyÇèÖ Ë†Õ-¿
%
î
ԜÖzËÁÿœË-çíÕ-ÖÇÓÖ4ßíÆ4Õg¿#ÓÉԜÀÉçæ¾ÔœçyzèÖ ËÕ-¿Î×k¿œÁôÆ2Õ´Æ2ÁÃÖÇÓ9Æk×k¿#Õ-çæմƃ¦Ê-¿Î¿#ÓÂÁT¿#è ËÕ-çíÓL¾ÖÇË-çíÞ-ßæ¿#Ӝµ
üBÆÇÕ-Öο#ß´¾gÀÉÖz¾9ÇèÖ ÓÉçæÁÉÖÐÕg¿¿œÓLÁÉ¿%¾-ÀLÖ:½Ç¿#ÔÅÁÃÖ-ë¦ÁôÆÇ×CÞ-çÅ¿œè ËkÓL
¿ 4-ÆϾ-ÀL¿œÁÉ¿#Ë-Õ-çæÕ-„
Ö ¦Ê-¿ßàÆB¿œË¦ÁÉÀÃzÆ c
-Õ Æ9¦Ê-¿ÀL¿ˆ¦Ê-çæ¿#ÀÉ¿¾ÖzÓL¿ÙÆBÊ-Ë´ÆBÓÉçæËÁôÆ;ÄTçíÓaçíËÁÃÊ-ç·ÁÃç;(ÇÆTëÇ¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆÇÕ-ÆB½ÐÛ2ÇèÆ Ô#çæßgÕ-¿¿œËÁÿ#ËgÕ-¿#Àœë
½t¿œ×]¾gßí¿ÙÆ2ÀBÊ-Ëßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿4¿#ÓÂÁ®ÇèÆ Ë-Õ-ÆÇÀо-ÆÇÀÃÆ Õ-¿œÓÉÔ#ÀLçíÞ-çæÀÎßàÆ çíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+µ1÷ß´Ë´ÆÇßJË-ÖÇÓ
4g¿#×kÖzÓÐÕg¿#ÔÙÆ2˦ÁÃÆÇÕ-Ö¾ÖzÀÎÊ-Ëßí¿œË-ÌzÊ´Æ:éLL
¿ ¦Ê-¿kÔÙÆÇÕ-q
Æ (z¿ =@ÓL¿]ÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆ ×rÇèÆ Óξ´ÆÇÀÉÆE¿œÓLÁÉÀÉÊ-lÔ c
ÁÉÊ-ÀÃÆ2À«ßàÆÏçíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ë¾´ÆÇÀÉÆÐÕ-¿œÓÉԜÀÉçíÞgçíÀ«ÀL¿#ԜÊ-ÀÉÓLÖzÓ*½k¾´ÆÇÀÃÆÐçíËÁÿœÀÉÔÙÆ2×1Þ-çàÆ2ÀÕ´Æ;ÁÃÖzÓ¿#ËÁÃÀL¿
Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓ#µ
JÒ ËöÕ-¿´ËgçæÁÃç;(2ÆgëÇ¿œÓɾ¿#ÀÃÆ2×]ÖzÓ¦Ê-¿›%)¿œÞ-Þ¿œÀJÓÉ¿#ÆÎÕg¿*ÌzÀÃÆ2ËöÊgÁÃçæßíçíÕ-ÆÇÕо-ÆÇÀÃÆ%ÁÉÖTÕ-ÖÇÓJƦÊ-¿c
ßæßíÖzÓ.¦Ê-¿ ¾-Ê-ÞgßíçíÔ#ÆÇË!¿œËWßíÆqV¿#ÞW¾9ÇèÆ ÌzçæË´ÆÇÓϽ)¾92èÆ ÌzçíË´Æ2ÓCÕ-¿ çæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ët½J¦Ê-¿ ¿œÓLÁ´ÇèÆ Ë
ßæßí¿œÌÆÇË-Õ-ÖÏÆÎÔ#ÖzbË (Ç¿#ÀLÁÉçíÀÆÐåËÁÿœÀÉË-¿ÅÁ*¿œË@ßàÆB×]ÆÙ½zÖzÀv½4Õ-ç (Ç¿#ÀLÓÃÆÐÞ-ÆÇÓÉ¿Õ-¿%Õ-Æ2ÁÃÖzÓv¿ ÄgçæÓLÁÉ¿#ËÁÿ2µ
JÒ Ëö¿#ßgÔ#ÆǾ|j è ÁÃÊ-ßæÖ%ÓÉçæÌzÊ-çæ¿#ËÁÿ*ÓL¿*¿ÅÄT¾-ßæçíÔ#ƽ9éLÊgÓLÁÃç;´ÔÙÆ0¿œßgÊ-ÓLÖBÕ-¿*ßæÖzÓaÕ-ç·Û³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓJßí¿#ËgÌzÊ´Æzc
éL¿œÓ9Õ-¿Ð¾gÀÉÖzÌzÀÉÆÇ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë ½ ÁÿœÔ#Ë-ÖÇßíÖzÌ-j è ÆÇÓ*ÊgÁÉçíßæç>=ÙÆ2Õ´ÆÇÓ*¾´Æ2ÀÃÆ4ßàÆ1çí×k¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë@Õ-¿Ð¿œÓLÁÉ¿
¾gÀÉÖy½z¿œÔœÁÃÖg…µ 'v¿#ÀL¿#×kÖzÓ¿œ„
Ë ¦Ê¿ è ÇèÆ ×1Þ-ç·ÁÃÖ9Õ-¿#ߦ¾-ÀLÖy½z¿#ÔÅÁÃ
Ö 4-ÆÇËCÓLçíÕ-ÖÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÕ-ÖÇÓ|¿çæ˦ÁÉ¿#ËÁôÆ2ÀÉ¿ c
×kÖzÓéLÊ-ÓÂÁÃ;ç ´ÔÙÆÇÀÓLÊÊgÓÉÖ-µxü0¿#ÓL¾-Ê¿œè ÓÓL¿Î¿ÅÄT¾-ßíçæÔÙÆÇÀ-öèÆ ¿#ß+×kÖTÕg¿#ßíƒ
Ö %¿#ÞgÞ¿œÀ#ë´ßà„
Æ -ßíÖzÓLÖÇÛÂj è ÆC¿œË
¦Ê-¿@¿#ÓLÁ´
èÆ Û³Ê-Ë-Õ-ÆÇմƍ¿#ÓÂÁô*
Æ 4g¿#ÀÉÀÉÆÇ×kçí¿#ËÁÃÆgëa¿œÓÉ¿#ËgÔ#çàÆ2ßí×k¿#ËÁÿ]ßàÆÊTÁÃçíßæ>ç =#ÆÇÔ#çÙzèÖ ËtÕ-¿@ԜÖz×]¾FÖ c
Ëg¿#ËÁÿœÓ%¾´ÆÇÀÉÆö¿#ß|Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖöÕ-¿ÐÆǾ-ßæçíÔÙÆ2Ô#çíÖÇË-¿#Ӝµ7÷dÔ#ÖzËÁÃçæ˦ʴÆÇÔ#çÙzèÖ ËÓÉ¿ÏÕ-¿œÁÃÆÇßíßíÆ1¿ÅÄZÁÿœË-ÓÃÆAc
×k¿#ËÁÉ¿ö¿#ßaÕgçíÓÉ"¿ Ë-E r
Ö ¦Ê-¿öÓÉ&
¿ 4´Æ ÓL¿#ÌzÊgçíÕ-Ö ¾´Æ2ÀÃÆ çí×k¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆÇÀ¿#ÓÂÁÿ4×kÖTÕ-¿œßíÖ-
µ 'v¿œÀÉ¿œ×]ÖzÓ
ßæÖzÓÌzÀÉÆÇË-Õ-¿œÓÞgßí,Ö ZÊg¿#
Ó ¦Ê-¿ÐԜÖz×k¾ÖzËg¿#r
Ë %)¿œÞ-Þ¿#À#ë®ßæÖzÓÔ#Ê´Æ2ßí¿#Ó9Õ-¿œÓÉÌzßæÖzÓÃÆ2ÀÉ¿#×kÖzÓ¾ÖTԜÖkÆ
¾ÖZÔ#œ
Ö (Zçæ¿#Ë-Õ-ÖÓÉÊm¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃƆÆEË-ç (Ç¿#ßvÛ³Ê-Ë-Ô#çæÖzË´ÆÇ߃µ÷ïÔ#ÖÇ˦ÁÉçí˦ʴÆÇԜçyzèÖ ËHë½)ÆÇßv×ê;èÆ ÄTçæ×]Ö
Ëgç (z¿œß*Õ-¿ Õ-¿ÅÁôÆÇßæßí¿2ëJÓÉ¿ÆÇÕ;éLÊg˦ÁÃƆ¿#ß*Ô+zèÖ Õ-çíÌÇÖÛ³Ê-¿#ËÁÉ¿E¿œË…ßí¿#ËgÌzÊ´Æ:éL¿ ú¢¿#ÀLßÕ-¿#Þ-çæÕ´ÆÇ×k¿#ËÁÿ
ԜÖz×k¿#ËÁôÆÇÕgÖ-µúaÆÇÀÉÆkÁÿœÀÉ×kçíË´Æ2À#ë®Ô#Öz×kÖk¿#ˍԜʴÆÇ>ß ¦Ê-çæ¿#À9ÁÃÀÉÆÇÞ´Æ:éLÖ]Õ-¿C¿œÓLÁôÆ2Ó%Õ-çæ×]¿œË-ÓÉçæÖzË-¿#Ó
½4Ô#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÙj è ÓLÁÃçæÔÙÆÇÓJÓL¿¿ ÄT¾ÖzËgÕ-À´ÇèÆ Ë]ßàÆÇÓvԜÖzË-Ô#ßæÊ-ÓÉçæÖzË-¿œÓ ¦Ê-¿ÓÉ
¿ 4´ÆÇËkÓÃÆÇÔ#ÆÇÕ-ÖÏÕ-¿#ß´ÁÉÀÃÆÇÞ´ÆyéLÖ
½ 4´ÆÇÀÉ¿œ×]ÖÇÓÊ-˾ˆ¿ ¦Ê-"¿ Ë-E Ö]ÀL¿#ÓLÊ-×]¿œËÕg¿#ß,×]çæÓÉ×kÖ-µ
S
¶yð
…G† ˆ ‡G‰DŠŒ‹Ž
&‡D7Š<e‰<… Š< W
ž
Š
—YX
Z0[]\
‘– Œ
^
˜D^

˜D^ Ÿ Z Š —¢¡
\£[
J˜JD¤ —Ž —¢¡
÷ œÔ ÖzËÁÃçæËZÊ-ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë¥(z¿œÀÉ¿#×kÖzÓßàÆ2Ó@ÁÿœÔ#Ë-ÖzßæÖzÌ´j è ÆÇÓ ÊgÁÉçíßíç=ÙÆÇÕ-ÆÇÓ@¾´Æ2ÀÃÆ!ßíßæ¿(2ÆÇÀ@ƅÔ#ÆÇÞÖW¿œÓLÁÉ¿
¾gÀÉÖy½z¿œÔœÁÃÖgµrõ«ÖÇ×]Öt¿#Ó4ßÙzèÖ ÌzçíԜÖ-ëJßíÖÇӄ´Ô54-¿œÀÉÖzÓkÕ-¿ÓÃÆÇßæçíÕ´ÆT¦Ê-¿Ìz¿œË-¿#ÀÉƦ%¿#ÞgÞ¿œÀk¿œÓLÁ´ÇèÆ Ë
Þ-ÆÇÓÃÆÇÕgÖzÓ¿œ¨
Ë § „
Æ ¦Ê-¿!¿œÓ¿#ßÏßí¿œË-ÌzÊ´Æ2Ìz¿)ÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆ2Õ-օ¾´ÆÇÀÃÆWßàÆWÔ#ÀÉ¿#ÆÇÔ#çÙzèÖ ËoÕg¿
© U¨© ë½zª
¾ÇèÆ ÌzçíË-ÆÇ
Ó %¿#ÞH
µ « U¨© 4´Æ]ÓLçíÕ-Ö]¿#ߢßí¿œË-ÌzÊ´ÆÇÌÇ¿ÐÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆ2Õ-Ö4¾´ÆÇÀÃÆkßíÖz<Ó ´Ô54g¿#ÀÉÖÇÓ0¾-ßàÆ2˦ÁÉçíßæßàÆ
½ Û³Ê-¿œË¦ÁÉ¿Õ-¿ ¿#ËÁÉÀÃÆÇÕ´Ætœ
Æ %¿#ÞgÞ¿œÀöÕ-¿#Þ-çæÕ-ÖtƍÓÉÊmÌÇÀÃÆÇËm¾ÖÇÁÿœË-Ô#çíƾ´ÆÇÀÉƍÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀ
çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÕ´Ægµ -*¬?U ÓÉÊ-×kçíË-çæÓLÁÉÀÃÆ@Ê-Ë çíËÁÉ¿#ÀLÛfÆ2Ô#¿öÖzÀLçí¿#ËÁÃÆÇÕ-ÖEÆ ÖzÞZéL¿ c
ÁÉÖzÓ«¾-ÆÇÀÃÆ1ÆÙ½ZÊ-Õ´Æ2ÀÆCßàÆÏ×@Æ2Ë-çí¾-ÊgßàÆÇԜçyzèÖ Ë4ÓÉçæ×]¾gßí¿Õ-¿0ßíÖÇÓ ´Ô54g¿#ÀÉÖÇÓ*óκ»Jbµ ­d¾ÖÇÀE-èÊ ß·ÁÃçí×kÖ
® ªZž;¬ 0
ë ¦Ê-L
¿ 4´ÆEÓLçíÕ-Ö¿œßJßí¿#ËgÌzÊ´ÆÇÌz¿öÊTÁÃçíßæ>ç =#ÆÇÕ-Ö ¾´ÆÇÀÉÆ ßàÆ çí×k¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ ËÕ-¿#ßv¾-ÀLÖ:½Ç¿#lÔ c
ÁÉÖ-ë´Õ´ÆÇÕ-Æ]ßàÆöÌzÀÉÆÇe
Ë a´¿ÅÄTçíÞgçíßíçæÕ´ÆÇr
Õ ¦Ê-¿ÏÓÉÖz¾ÖzÀÂÁôÆö½ÓÉÊÌÇÀÃÆÇËE¾Ö2Áÿ#ËgÔ#çàÆö¾´Æ2ÀÃÆ4×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇÀ
Ô#ÆÇÕ-¿œË´ÆÇÓÕ-¿BÁÿÅÄZÁÉÖ-µ
¯r°”±
²
³µ´
¶¨·p²£¸q¹–º7»¼º½e¼¾´
¿„»ÀrÁm¹
¶]¿„ÂTÃ?ÁT¿„ÃLºƒÄ
ÒJßJßæ¿#Ë-ÌzÊ-Æ:éL¿4¸¹º» ¶ˆ‘ƒëÕ-¿œßJçíË-ÌÇßÅ¿#è ӄÅGÆ5ǀv}|Èv)—Ž|<ɦÊ}ÌËz”Ç]Í0Êy,Î6ʔÎ,v¼f»,¿œË-ÌzÊ´ÆyéL¿kÕg¿
ºÆÇÀÉÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ï
Ë :B¿#Ë-¿œÀÃÆÇßÕ-¿t¸ç澿œÀLÁÿ ÄZÁÃÖ¦Í ë9Û³Êg¿Õ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßíÆÇÕ-Ö¾ÖzÀ]¹çí× “*ÆÇÀLË-¿#ÀLsÓ c »|¿œ¿
éLÊg˦ÁÉÖkÆ4ÊgËEÌÇÀÉÊ-¾ÖöÕ-¿BÔ#çæ¿#ËÁÙj è ´Ô#ÖÇÓÕ-¿#ߢõ«¿œË¦ÁÉÀÉÖ]ÒJÊ-ÀÉÖz¾¿#Ö4Õ-¿BåbË (Ç¿#ÓLÁÉçíÌÆ2Ô#çyÇèÖ œ
Ë ÐÊ-Ô#ßæ¿ÙÆÇÀ
¼ƒõ*Ò ÑÐ%Í9Æ2ßíßyÐèÆ ¾ÖzÀ9¿œß,3Æ Ë-E Ö ¶yîzî‰Zµ
|» ÖzÓ9Õ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßíÆÇÕ-ÖzÀL¿#ÓÓÉ¿ÏÆǾÖy½ÆÇÀLÖzËE¿#ËE¿#ßûZÁôÆ2Ë-Õ´ÆÇÀLÕT:B¿#Ë-¿œÀÃÆÇßæç>=œ¿#ÕºÆÇÀLÈZÊg¾»,ÆÇËCc
ÌÇÊ´ÆÇÌz¿t¼ƒûp:Ϻ»¢Íˆâãz‘8¦Ê-¿ ½zÆt¿œÓLÁÃÆÇ޴Ɔ¿#˅Ê-ÓLֆ¿#˅¾´ÆÇÀÂÁÿ Õ-¿œß*ÓÉÖ2Û ÁÈV*ÆÇÀL¿ Õ-¿ ¿#ÕgçíÔ#çÙzèÖ Ë)½
¾gÊ-Þ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËÕ-¿#ß×]ÖÇ×]¿œË¦ÁÉÖ-µtpû :Ϻ» Û³Ê-¿ ßíƾ-ÀÉçæ×]¿œÀÃÆÁÿ#ԜË-ÖzßæÖzÌ´j è ÆEÕ-¿ ßíÆçíËTÛ³ÖzÀÉ×]zÆ c
ԜçyzèÖ Ë¿#ÓÂÁôÆÇË-Õ-ÆÇÀÉç =ÙÆÇÕ´Æ ½r¿œÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ2Õ´Æ!Õ-¿Ôœçí¿œÀLÁôÆçí×k¾ÖzÀÂÁôÆÇËgÔ#çàÆT›ë ¦Ê-¿¾gÀÉÖZÔ#¿#Õ+j è ÆÕg¿
å
“*ºø½†ßæÖ ÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÞ´Æk¾´ÆÇÀÉÆ×]ÆÇËÁÿœË-¿#ÀB½Õ´ÆÇÀ0Û³ÖzÀL×@Æ2ÁÉÖÆ ÓÉÊ-ÓÎÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖzÓÎßí¿#ÌzÆÇßí¿œÓ#µ
ú¢ÖzÓLÁÉ¿#ÀLçíÖzÀL×]¿œË¦ÁÉ¿4ÓÉ¿k¿ÅÄT¾´ÆÇË-ÕgçyèÖ ½tÆÇÕ´ÆǾTÁ®EèÖ ¾´ÆÇÀÃÆ ÓL¿#ÀÏÊ-ÓÃÆÇÕgÖ¿œËÊ-Ë)ÆÇ×k¾-ßíçæÖ ÆÇÞ´ÆÇËgçíÔ#Ö
Õg¿BÓÉ¿#ÔÅÁÃÖzÀL¿#ÓÔ#Öz×kÖö¿#ÓÂÁ®ÇèÆ ËgÕ´ÆÇÀåÂû-þ1µ-÷Ê-pË ¦Ê-¿Ðpû :Ϻ»¿œÓ¿ ÄZÁÃÀÉ¿œ×@Æ2Õ´ÆÇ×k¿#ËÁÿB¾ÖÇÁÿœËÁÿÇë
¿œÓ]×CÊg½…Ô#Öz×k¾-ßæ¿ éLֆ½…ÀÉ¿ ZÊgçí¿#ÀL¿ÓLÖÇÛ ÈÁ V«ÆÇÀÉ¿EÕ-¿EÌzÀÃÆÇËWÔ#ÖÇ×]¾-ßæ¿ éLçæÕ´ÆÇÕ+µWü0¿#ÞgçíÕ-Ö Æt¿#ÓLÁÃÆ
ԜÖz×k¾-ßí¿éLçíÕ´ÆÇÕ½EÆ@ÓLʍ¿#ßæ¿ (2ÆÇÕ-Ö]Ô#ÖzÓÂÁÿÇëHpû :Ϻ»mË-Ö@ÓLÊ-¾-Ê-ÓLÖ Ê-Ë´Æ]ÆÇßæÁÉ¿#ÀÉË-Æ2ÁÃ;ç (ÇÆ4Ô#ßíÆÇÀÃÆkÆÇß
¶Ç¶
¶:‰
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
-çí¾¿#ÀÂÁÿÅÄZÁÉÖk¿œËßæÖzÓ¾-ÀLçí×k¿#ÀÉÖÇÓÕ|j è ÆÇÓÕg¿ÏåËÁÉ¿#ÀÉËg¿œÁƒÝãz‘ƒµ
4
ÓÃÆÇË-ÕgֆÔ#Öz×kÖ¾-ßíÆ2ÁôÆ;Û³ÖzÀÉ×]ÆÆÇß*6û :к»J뢿#ßÌzÀÉÊ-¾ÖÕg¿#ßõ*Ò ÑÐïÔ#ÀL¿|
èÖ ßæ*
Ö ¦Ê-S
¿ 4gÖ:½
Ô#ÖzË-ÖZÔ#¿œ×]ÖÇÓÏԜÖz×kÖ¸¹º»Jë,Ê-Ëßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿4ÔÙÆǾ-Æ=4Õ-¿]ԜÖzË-¿œÔœÁôÆ2ÀÐÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖzÓÎ×]¿œÕ-ç;c
ÆÇËÁÿ@¿œË-ßàÆ2Ô#¿#Ó ¼fÔ#ÖÇË-ÖTԜçíÕ-ÖÇÓÐԜÖz×]J
Ö šÖ×y6˔{ ¿œËmçíË-ÌzßÅ#è¿ ÓÃÍÅë¢Õ-¿ ×1Êg½tÛ2ÇèÆ Ôœçíßv×]ÆÇË-¿ éLÖgëa¾-Ê-Þgßí;ç c
ÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë0½%Ô#ÀÉ¿#ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÎÕ-¿JÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖzˆÓ oÇÆÇÕ-¿#×rÇèÆ Ó+Õg¿xÊgË-ç ´Ô#ÆÇÀ+¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ|Ô#Öz×kÖçí×rÇèÆ Ìz¿œË-¿#Ӝë
ÓÉÖzË-çæÕ-Öö½ Áÿ ÄZÁÃ?
Ö ZÊg¿CÆÇËÁÉ¿#ÀÉçæÖzÀÉ×k¿#ËÁÉ¿BÓÉ¿BÁÿœË|j è ÆÇq
Ë ¦Ê-¿ÎÕ-çíÓÂÁÃÀLçíÞ-Ê-çæÀ*¾ÖzÀÓÉ¿œ¾´ÆÇÀÃÆ2Õ-Ö-µx»,ÆÇÓ
¿#Óɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓÕ-¿#ßßí¿#ËgÌzÊ´Æ:éL¿B¸¹º»ÖÇÀÉçíÌÇçíË´ÆÇߴԜÀÉ¿#ÆÇÕ´ÆÇÓ¾ÖzÀ*¿œßHÌzÀLÊ-¾ÖCÕ-¿#ß,õ*Ò ÑÐ
Ô#ÖzË-ÓÂÁÃç·ÁÃÊg½Ç¿#Ë4¿#ßTË0-èÊ Ô#ßæ¿#Ö0Õ-¿ßíÆÇÓa¿œÓɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ó7½Ð¿ÅÄZÁÉ¿#Ë-ÓLçíÖzË-¿œÓvÕ-¿#ß´¸¹ºe
» ZÊg<¿ 4´ÆÇË
çíÕ-Ö4ÆǾ-ÆÇÀÉ¿œÔ#çí¿œË-Õ-Ö]ÆößíÖ4ßàÆÇÀLÌzÖ1Õ-¿œß|ÁÃçí¿œ×]¾Ö-µ
t
õ«Öz×kÖ ½r
Æ 4-¿œ×]ÖÇÓ0Õ-çí5Ô 4gÖ-ë,¸¹º»W¿#ÓBÊ-Ëtßæ¿#Ë-ÌzÊ-Æ:éL¿1¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆÇÕgÖ¾¿#Ë-ÓÉÆÇÕ-Ö¾´ÆÇÀÉÆ
Ô#ÀÉ¿#ÆÇÀ4-ç澿œÀLÁÉ¿ÅÄZÁÃÖzÓGZÊg¿öÓÉ¿#À-ÇèÆ Ët¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇÕ-ÖzÓοœË†ßàÆiV¿#Þ+µdÐÖk4´ÆÙ½T¦Ê-¿öÔ#ÖÇËgÛ³Ê-Ë-Õ-çæÀÉßæÖ
Ô#Öz˒ÖÇÁÉÀÉÖzÓ ßæ¿#Ë-ÌzÊ-Æ:éL¿#Ó ÁÃÆÇ×1Þ-çÅ#è¿ Ë’ÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÕ-ÖÇÓ@¿#˒ßíÆ!ÀÉ¿#Õ Ô#ÖÇ×]ÖmßæÖzÓ Õ-¿tÕ-¿œÓÉÔ#ÀLçí¾Ô#çÙzèÖ Ë
Õ-¿@¾92èÆ ÌzçíË´Æ2Ó O¼ -Ô54-¿#ÀLÖzÓ4úÖzÓÂÁÃԜÀÉçí¾TÁ1֍¾ÕgÛ µ·µæµÚÍo֍ßíÖÇÓÐÕ-¿@¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆÇ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ërؼ ’zhÆ (2ÆgëJú¿œÀÉ߃ë
õ Ù.Ù1µ·µæµÚÍŵv¸¹º»tË-Ö1¿#ÓÊgË ßí¿œË-ÌzÊ´Æ:éL¿%Õ-¿%¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ ËË-çÕ-¿0¾gÀÉÖzÌzÀÉÆÇ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ë¦ÓÉçæË-Ö
<
ZÊg¿Ï¿œÓLÁ´k
èÆ ÖzÀLçí¿œË¦ÁÃÆÇÕ-ÖkÆöÕ-¿ -Ë-çíÀ9ßàÆ1¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆk½ ßíÆ1ÓÉ¿#×rÇèÆ ËÁÃçæÔÙÆöÕ-¿œß¢ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ-µ
ü0¿œÓÉÕ-¿0ÓLÊ Ë´ÆÇԜçí×kçí¿#ËÁÉd
Ö 4´ÆÐÓÉÊgÛ³ÀLçíÕ-Ö1Ô#ÆÇ×1Þ-çæÖzÓ#ë¦Õ´Æ2Ë-Õ-Ö1ßæÊ-ÌÆÇÀÆCÕ-;ç (z¿#ÀLÓÃÆÇ›Ó (z¿#ÀLÓÉçæÖzË-¿#Ó
z¶ µÚðTëB¼f¿œËo¶yîÇîzØÍÅ뫉TµÝðr¼³¿#Ë ¶yîzîäzÍ ë*ØgµÝð´¼³¿#Ë ¶yîzîäzÍ ë*ØgµÚ‰W¼f¿#Ë ¶yîzîãÇÍÅëxÜ-µÚð¼f¿œËo¶yîÇîㆽ
ÀÉ¿(ZçæÓÃÆÇÕ´Æk¿#Ë!¶ÙîzîzñÍ µ»,Æ -èÊ ßæÁÉçí×]Ƅ(z¿œÀÉÓÉçÙzèÖ Ë¿œÓLÁ®]èÆ Õ-çíÓL¾ÖzËgçíÞ-ßæ¿B¿#ˍ¿œßÓLçæÁÃçæÖ&V«¿œÞ†Õ-¿#ßÚ% Ø
õ«ÖzË-ÓÉÖÇÀLÁÃçæÊ-*
×  ¶yzØ ‘~µ
«õ Öz×kÖkÆÇÓɾ¿#ÔÅÁÃÖ]Ë-֔(z¿#ÕgÖzÓÉÖ Õg¿ÏßíÆ gèÊ ßæÁÃçæ×@Æ9(z¿œÀÉÓÉçÙzèÖ ËÀL¿#ÓL¾¿œÔœÁÃÖ@ÆößàÆÇÓÆÇËÁÿœÀÉçæÖzÀÉ¿œÓ4-Æy½
ZÊg¿CÕ-¿œÓLÁôÆ2ÔÙÆÇÀ¦Ê-¿CÓÉ¿CÕ-Æ@Ê-Ë´Æ@ÀL¿#ÖzÀLçí¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ ËÕg¿#߸¹º»Û4´ÆÇԜçàÆ]ÓLÊÛ³Ê-Ë-ԜçyzèÖ Ë¾-ÀÉçæ×Lc
çæÁÃ;ç (2ƍÕ-¿×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÕ-ÖtÕ-¿ßàƆ¿#ÓÂÁÃÀÉÊgԜÁÃÊgÀÃƽ…ÓL¿#×rÇèÆ ËÁÃçíÔ#ÆÕ-¿œß9Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ-ë«Õ-¿ éÉÆÇËgÕ-Ö)ßæÖ
ÀÉ¿#ßíÆÇÔ#çæÖzË´ÆÇÕgÖԜÖzËê¿#ß%ÆÇÓɾ¿#ÔÅÁÃÖ)Û j è ÓÉçæÔ#Ö!ÆßàÆÇ?
Ó 4-Ö;éÉÆÇÓ]Õ-¿¿œÓLÁÃçæßíPÖ  ˆ¶ ‘½Õ-¿#ÓÉÆÇÔ#ÖÇË-ÓÉ¿éÉÆÇË-Õ-Ö
¿#ß7Ê-ÓLÖÕ-¿4Ô#çí¿œÀLÁÉÖzÓB¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖzÓBÖÆ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉÖzÓ0ÀÉ¿œßàÆÇԜçíÖzË-ÆÇÕ-ÖzÓ0ԜÖzËtßàÆ ¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë Õ-¿œß
Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ-µ ÷%Õg¿#×rÇèÆ Ó#ëv¿#ÓÂÁôÆý-èÊ ßæÁÉçí×]q
Æ (Ç¿#ÀÉÓLçyzèÖ Ë…¿œÓöÔÙÆǾ´FÆ = Õ-¿ ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀ4Õ-ç (Ç¿#ÀÉÓLÖzÓ
ÆÇßæÛfÆÇÞ¿œÁÉÖzÓ½]Õ-¿BÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆ2ÀxÕgçí¾ÖzÓÉç·ÁÃç (ÇÖzÓ«ÕgçæÛ³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓ9Æ1ßàÆC¾-ÆÇËÁôÆÇßæßàÆÐÕg¿#ß+ÖzÀLÕ-¿#Ë-ÆÇÕ-ÖzÀμ³¾ÖÇÀ
¿ éL¿#×k¾-ßæÖößàÆCÁÿœßí¿ (TçæÓÉçÙzèÖ Ë+ë-ßíÆ1çí×k¾-ÀÉ¿œÓÉÖzÀÉÆgë-Ê-ËEÕ-çíÓL¾ÖÇÓÉçæÁÉç (ÇL
Ö “«ÀÃÆÇçæßíßæ¿Çµ·µæµÚÍŵ
JÒ ßÛ³ÖÇÀÉ×]Æ2ÁÃÖ]Õ-¿CÊ-ˆÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ ¸¹º»¿œÓ0÷Bû-õ«åLåôëH¾ÖzÀ%ÓL¿#À0¿œß×rÇèÆ ÓÓÉ¿#ËgÔ#çíßæßíÖ]Õ-¿
ÁÃÀÃÆ2Ë-ÓɾÖzÀLÁÃÆÇÀ9Õ-¿ÏÊ-Ë´Æ4¾-ßàÆ2ÁÃÆ2Û³ÖzÀL×@ÆöÆ4ÖÇÁÃÀÉÆkÓLçíËE¾-ÀÉÖÇÞ-ßí¿œ×@ÆÇÓ9Õ-¿Ïßí¿œÔœÁÉÊ-ÀÃÆgµ«»|ÖzÓ9Ô#ßíçæ¿#ËÁÿœÓ
V«¿œÞÓLÖz˅ÔÙÆǾ´Æ2Ô#¿#Ó4Õ-¿ ÕgÖÇÁôÆÇÀ1ÆtßíÆçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ J
Ë ¦Ê-¿ÔœÖzËÁÃçí¿œË-¿ ¿#ß«Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖtÕ-¿œß
ÆÇÓɾ¿#ÔÅÁÃ?
Ö ZÊg¿ÏÕgçíԜÁÃÆÇËßàÆÇÓ¿ÅÁÃç ZÊg¿œÁôÆ2Ó¸¹º»Jµ
JÒ ß9¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖ Þ9ÇèÆ ÓLçíÔ#Ö Õ-¿œß9¸¹º»O¿#ÓkßàƆ×]ÆÇÀÉÔ#ÆW¼s|Øʔ΅¿œËrçíËgÌzßÅ¿œè ÓôÍÅë¦Ê-¿¾¿œÀÉ×kçæÁÿ
Ô#ÖzËÁÃÀLÖzßàÆ2ÀößàÆÇÓöÔ#ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÙj è ÓÂÁÃçæÔÙÆÇÓ4Õ-¿EßàƆçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë!ԜÖzËÁÿ#ËgçíÕ´Æt¿#ËßàƆ¾9ÇèÆ ÌzçæË´ÆgµW»,Æ
×@ÆÙ½zÖÇÀ@¾´ÆÇÀÂÁÿÕ-¿ßàÆ2Ó]×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓ@ԜÖzË-ÓÂÁôÆÇËêÕg¿Ê-Ë çíËgÕ-çíÔ#ÆÇÕ-ÖzÀ4Õ-¿¾gÀÉçíËgÔ#çí¾gçíÖt½rÕ-¿Ê-Ë
ÒC‹ŽÜL‡…Ý*<Þ>Ü?߆‡Dài‡ªÝqᜉ#†¥0„i‰Ú.…â
¶ÙØ
çæË-Õ-çæÔÙÆÇÕ-ÖÇÀkÕg¿œ´Ë+ëÓÉÆÇß(ÇÖ!ÆÇßæÌzÊ-Ë´Æ2Ó]×1ÊT½¿œÓɾ¿#ÔÇj è ´Ô#ÆÇÓS¦Ê-¿ËgÖ)ßíÖË-¿#Ԝ¿#ÓLçæÁôÆ2Ër½ãZÊg¿
ԜÖzË-ÓÂÁôÆÇËÓ´zèÖ ßæÖÕ-¿EÊ-ËWçíË-ÕgçíÔÙÆ2Õ-ÖzÀöÕ-¿E¾-ÀÉçæË-Ô#çæ¾-çíÖgµÒJÓÂÁÃÖzÓ]çíË-Õ-çæÔÙÆÇÕgÖzÀÉ¿œL
Ó (2ÆÇËWÓÉçæ¿#×k¾-ÀÉ¿
çæË-Ô#ßæÊ-çíÕgÖzÓ¿#ËÁÃÀL¿ÐßæÖzÓ9ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#„
Ó ä –
½ åε¹ÖZÕ-Ök¿#ß|Áÿ ÄTÁÉ֍¼³çíË-ԜßíÊ-çæÕ´ÆÇÓÖÇÁÉÀÃÆÇÓ9×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓôÍ
¿œËÁÃÀÉ¿¿#ß9çíËgÕ-çíÔ#ÆÇÕ-ÖzÀöÕ-¿E¾-ÀLçíË-Ԝçí¾-çæ֍½…¿#ß9Õ-e
¿ ´ËrÕ-¿EßàƆ×]ÆÇÀÉÔ#Æ ÓLq
¿ (Ç¿Æ2Û³¿œÔœÁÃÆÇÕ-Ö ¾ÖzÀ
¿œßíßíÆgµWÒvß9çæË-Õ-çíÔ#ÆÇÕ-ÖzÀöÕg¿E¾gÀÉçíËgÔ#çí¾gçíÖtÔ#ÖzËÁÉçí¿#Ëg¿E¿œß9çíÕ-¿œË¦ÁÉç ´Ô#ÆÇÕ-ÖzÀ4Õ-¿ßíÆ ×]ÆÇÀÉÔ#ƍ½zë«¿œË
×CÊ-5Ô 4-ÖzÓÔÙÆÇÓLÖzÓ#ëTßíßí¿ (2ÆϾ´Æ2À´ÇèÆ ×k¿œÁÉÀÉÖzÓ ¦Ê-¿0Ô#ÖÇ˦ÁÉÀÉÖzßíÆÇË@ßíÆÎÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÏ¿œS
Ë ¦Ê-¿0Õ-¿œÞ¿%ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇÀLÓÉ¿
ßíÆ1×@Æ2ÀÉÔÙÆTµ
Ë´ÆEÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#À#j è ÓLÁÉçíÔ#ÆEÛ³Ê-Ë-Õ-ÆÇ×]¿œËÁôÆÇßxÕ-¿#߸¹º» ¿œÓCÓÉÊ "ª æHyªZ› ± O¤ !¤ƒ¬f¤ƒ ° µûTçvÊ-Ë
Ë-Æ Ç¿#ÌÆ2Õ-ÖzÀÀÉ¿#ԜçíÞ¿ÎÊ-ËÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ?ZÊg¿ÐԜÖzËÁÃçí¿œË-¿ÎÊ-Ë´Æ4×@Æ2ÀÉÔÙÆ&¦Ê-¿ÏË-Ök¿#ÓÔÙÆǾ´ÆF=ÏÕg¿
¾gÀÉÖZÔ#¿#ÓÉÆÇÀÎ֜¦Ê-¿kË-ÖEÀÉ¿œÔ#ÖzË-ÖZÔ#¿2ëÕg¿#Þ¿kçæÌzË-ÖzÀÉÆÇÀÉßíÆgëHÁÉÀÃÆ2Á´ÇèÆ Ë-Õ-ÖzßíÆ Ô#Öz×kÖÓÉçJÛ³Ê-¿œÀÃÆ Áÿ ÄTÁÉÖ
ËgÖzÀÉ×]ÆÇß~µ1ü0¿k¿œÓLÁÃÆE×]ÆÇË-¿œÀÃÆgë,¿#ßJßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿4¾-Ê-¿œÕ-¿]¿ (zÖzßæÊ-Ô#çæÖzË´ÆÇÀBԜÖzË ËZÊg¿ (2ÆÇÓÏ×@ÆÇÀLÔÙÆÇÓ
ÓLçí`
Ë ¦Ê-¿]ÓÉ¿#ƍË-¿#Ԝ¿#ÓÃÆ2ÀÉçíÖÔÙÆÇ×1ÞgçàÆÇÀÎÁÃÖZÕ-ÖzÓÏßíÖzÓÏË´hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#ӜëvÕ´ÆÇÕ-T
Ö ¦Ê-¿]ßàÆÇÓо9ÇèÆ ÌzçæË´ÆÇÓ
¦Ê-¿ÏÊ-ÓL¿#ËEßàÆÇÓ˦Ê-¿ (ÇÆ2Ó×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓÓÉ¿œÌzÊ-çæÀ´ÇèÆ ËÓÉçæ¿#Ë-ÕgÖ]ßæ¿#ÌzçæÞ-ßí¿œÓ#µ
üBÆÇÕg„
Ö ¦Ê-¿0¸¹º»tÊgÁÃçæßí>ç =#Æ0×@Æ2ÀÉÔÙÆ2ÓԜÖzË Ê-Ë Õg¿œÁÿœÀÉ×kçíË´Æ2Õ-ÖÏÛ³ÖÇÀÉ×]Æ2ÁÃÖ-릿œÓLÁÃÖCçí×k¾-ßíçç c
Ô#&
Æ ZÊg¿B¿ÅÄTçíÓÂÁÿ#ËÆÇßæÌzÊ-Ë´ÆÇÓ«ßíçí×kçæÁÃÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓx¾-ÆÇÀÃÆ1¿œÓÉÔ#ÀLçíÞ-çæÀ*¿#ßÁÿÅÄZÁÉÖ-µx»¢Æ1×rÇèÆ Ó*çæË-×k¿#Õ-çíÆ2ÁôÆ
¿œ7
Ó ¦Ê-¿Çë,Õ´ÆÇÕgq
Ö ¦Ê-¿ößíÆÇÓ0×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓ0ÓL¿kÕg¿#ßíçæ×]ç·ÁôÆÇËE×k¿#Õ-çíÆÇËÁÿ1ßæÖzÓ0Ó#j è ×1ÞÖzßíÖzd
Ó äÎë 応ÓLÁÃÖÇÓ
Ó#j è ×1ÞÖzßæÖzÓöË-Ö!¾-Êg¿#Õ-¿œËê¿#ÓLÔ#ÀÉçæÞ-çíÀLÓÉ¿Õ-çíÀL¿#ԜÁÃÆÇ×k¿#ËÁÿ2µ úÆÇÀÃÆ ÀÉ¿œÓÉÖz;ß (z¿#À]¿#ÓÂÁÿ¾gÀÉÖzÞ-ßæ¿#×]Ægë
¸¹º»!Õ-¿ ´Ë-¿ÏÊ-Ë-ÖzÓÔ|zèÖ ÕgçíÌzÖzÓ¾-ÆÇÀÃÆ4¾ÖZÕ-¿œÀ¿œÓÉԜÀÉçíÞgçíÀ¿#ÓÂÁÃÖzÓÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#Ó9½ ÖÇÁÃÀLÖzÓ9ÀÉ¿œßàzÆ c
ԜçíÖzË-ÆÇÕ-ÖzÓԜÖzËßíÆÇÓ×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇˆÓ t
”(
èãé€êzëì
¾´Æ2ÀÃÆeäϵ
èãé,íbëì
¾´Æ2ÀÃÆeåϵ
èãé6îzï,ð›ì
èãéCñòPózëì
¾´ÆÇÀÉÆ é µ
¾´ÆÇÀÃÆ]ô"ô µ
ü ¿ÐÊgË´Æ@×]ÆÇË-¿#ÀÉÆ]ÓLçí×kçíßàÆ2À#ë-¿ ÄgçæÓLÁÉ¿#ˍÔ+zèÖ Õ-çíÌÇÖzÓ¾-ÆÇÀÃÆk¿#ÓÉԜÀÉçæÞ-çíÀßàÆÇÓßí¿ÅÁÃÀÉÆÇÓ%¿œÓɾ¿#ÔÇj è ´ÔÙÆ2Ó
0
Õg¿kÕgçíÓLÁÉçíËÁÃÖÇÓBçíÕ-çæÖz×@Æ2Óö¼fßæÖzÓ7nzÔ#ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÉ¿#ÓÏË´ÆÇԜçíÖzË-ÆÇßí¿œÓõnr¦Ê-¿kÓÃÆÇßæ¿#ˆ۳Ê-¿#ÀÉÆEÕg¿#ßJÔ|ÇèÖ Õ-çíÌzÖ
÷0û-õ«åÉåÊ-ÓÃÆ2Õ-Ö]¾ÖzÀ*ÁÉÖTÕ-ÖÇÓßæÖzÓÓÉ¿œ)À (ZçíԜçíÖzÓåËÁÉ¿#ÀÉËg¿œÁ Í µ
ö8÷sø›÷sø
ùœú,û6üPýþÕû€ýü€ÿ
ý
þÚý
û
«õ Ê-ÆÇß>¦Ê-çæ¿#À+Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ¸¹º»@Õg¿#Þ¿J¿#ÓLÁÃÆÇÀ|¿#ËÁÉÀÉ¿vßàÆÇÓH×@ÆÇÀLÔÙÆÇӅäPå)½&äPåÎë
¦Ê-¿ÏÕ-¿œßíçí×kçæÁÃÆÇË@¿œß|Ô#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-Ö]Õg¿ÏßæÖ&¦Ê-¿Ð¿œß|Ë´Æh(z¿œÌÆÇÕ-ÖzÀÆÇË-ÆÇßíç=ÙÆÇÀ-Ð
èÆ ½ ¾-ÀL¿#ÓÉ¿œËÁôÆÇÀ-gèÆ µ
JÒ ß¢ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖk¿#ËÓ#j è ¿#ÓLÁ´]èÆ Õ-ç;(ZçíÕ-çæÕ-Ö4¿#ËÕgÖzÓ=œÖzË´ÆÇÓ¾-ÀLçíË-Ԝçí¾´ÆÇßæ¿#ÓÒJß ªZ›£ ° !JªZ² °
)¤fªZ›yŸ ë´ÔœÖz×]¾gÀÉ¿#ËgÕ-çíÕ-Ö]¿#ËÁÃÀL¿CßíÆÇÓ9×@ÆÇÀLÔÙÆÇÓ.ä3åO½Jä3åε8­ý¿œß £¡,ª¦žARJŸ ë
ԜÖz×k¾-ÀÉ¿œË-Õ-çíÕgÖk¿œËÁÃÀÉ¿ÎßíÆÇÓ×@Æ2ÀÉÔÙÆ27
Ó ä3å ¦
½ ä! åε
¶ÙÜ
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
ü0¿œË¦ÁÉÀÉÖÕ-¿#ß¿œË-ÔÙÆ2Þ¿ =ÙÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉ
Ö 4´ÆÙ½BçíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë0Õ-¿œßÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ-ë;Ô#ÖÇ×]ÖÓLÊÏÁÙj è ÁÃÊgßíÖ-ë
Ô#Öz×k¾-ÀÉ¿œË-Õ-çæÕ-Ö@¿œË¦ÁÉÀÉ¿1ßíÆÇÓ%×]ÆÇÀLÔÙÆÇÓ.ä#"$3喽`ä%"$3åεBÒJßÁÙj è ÁÃÊgßíÖkË-Ö ÆǾ´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿
¿#ËrßíÆ ¾-ÆÇËÁôÆÇßæßàƍ¾-ÀLçíË-Ԝçí¾´ÆÇßÕg¿#ß9Ë´hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖzÀœë9ÆÇÊ-pË ¦Ê-¿ÓÙj è ÓÉ¿¿#×k¾-ßí¿#Ægëx¾ÖzÀk¿ éL¿œ×]¾gßíÖ-ë
¾´ÆÇÀÃÆ]çíÕ-¿œË¦ÁÉç ´Ô#ÆÇÀ0Æ2ßÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ ¿#ËÁÉÀÉ¿ößíÖÇÓ%×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó#µ0ü0¿#ËÁÃÀLÖ Õ-¿#ßÔ#Ê-¿œÀÉ¾Ö ¿#ÓÂÁ®èÆ
ÁÃÖZÕ-Ö¿#ßJÔ#ÖÇ˦ÁÉ¿#Ë-çæÕ-ÖEÕ-¿#ßJÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ¿œËÓ#j è ¼³ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖ-ë,çæ×êÇèÆ ÌÇ¿#Ë-¿œÓ#ë,¿œÁÉÔǵÚÍŵ]þ%ÁÃÀÃÆ ×]ÆÇÀÉÔ#Æ
çí×k¾ÖzÀÂÁôÆÇËÁÉ¿]¿œËW¿œß«¿œË-ÔÙÆÇވ¿ =#ÆÇ×kçí¿#ËÁÉֆ¿#ÓößàÆ×@ÆÇÀLÔÙJ
Æ ä&3åÎë ¦Ê-¿ ¾¿#ÀÉ×kçæÁÉ¿@çæ˦ÁÉÀÉFÖ c
Õ-Ê-Ô#çæÀ )ª ° ¤fڛ @iŸ®Fž ° £¤Z¥Ÿ › ¼fçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ ËÆÇÔ#¿œÀÉÔ#ÆÕg¿ößàÆ çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë®Í*ÀÉ¿œßàÆ2ÁÉç (2Æ ÆÇß
Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃֆ¸¹º»Jµ7ÒJßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓÏÁyj è ¾gçíÔ#ÖÇÓÐÕ-¿@×]¿ÅÁôÆÇçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ ËtÓÉÖÇËm¿#ßÆÇÊgÁÃÖÇÀCÕ-¿œß
Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ-ë¦Ê-Ë-ÆÐÔ#ÖÇÀLÁôÆÎÕ-¿œÓÉÔ#ÀLçí¾Ô#çÙzèÖ Ë@Õ-¿ÓÉÊ]Ô#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-ÖCÖÏÊ-Ë@ԜÖzË;éLÊ-ËÁÉÖCÕ-¿¾´ÆÇßíÆÇÞ-ÀÃÆ2Ó
Ô#ßàhÆ (Ç¿ÏÀL¿#ßíÆÇÔ#çæÖzË´ÆÇÕ-ÖÇÓ*Ô#ÖzË ¿#è ߃µ
ú ÆÇÀÃÆÎÕ-¿-Ë-çíÀx¿#ß®ÆÇÓL¾¿œÔœÁÉÖCÕ-¿9ßàÆB¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë]Õ-¿#ß®Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ-ë¦Õ-¿#ÓLÕ-¿0¸¹º»Ü-µÝð
ÓÉ¿ÊgÁÃçæßíç>=#ÆÇË(' Ÿ
) °-± ,ª ª ± :¤f¬fŸ  ¶ˆ‘~ëÇçíË-ԜßíÊ-çæÕ´ÆÇÓJÖÏÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆÇÕ´ÆÇÓxÕ-¿#ËÁÉÀÉÖCÕg¿ßíÆÇÓv×@Æ2ÀÉÔÙÆ2Ó
ä+* å –
½ ä,*3åε
¹ ÆÇ×1Þ-çÅ#è¿ Ë ¾-Ê-¿œÕ-¿@Æ2¾´ÆÇÀÉ¿œÔ#¿œÀÐßíÆ×]ÆÇÀLÔÙÆmä*3åÎ녦Ê-¿k¾¿œÀÉ×kçæÁÿöÕg¿´Ë-çæÀÎÊ-Ë t Ñ»
Õ-¿Þ´ÆÇÓÉ¿E¾´ÆÇÀÉÆtÁÉÖTÕ-Æ ßíÆt¾ÇèÆ ÌzçíË-ÆgµWü0¿E¿œÓLÁÃÆ×]ÆÇË-¿#ÀÉÆgëx¿#ËW¿#ß9ÀÉ¿œÓLÁÃÖÕ-¿#ß9Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ
ßíÖzÓ9¿#ËgßàÆÇԜ¿#Ó¾-Ê-¿#Õg¿#ˆÓÉ¿œÀ¾-ÆÇÀÉԜçàÆÇßæ¿#Ó#뮿œÓ%Õ-¿œÔ#çíÀœë®ÀÉ¿#ßíÆ2ÁÃç;(zÖzÓÆk¿#ÓLÁÉ¿ t Ñ»)Õg¿CÞ´ÆÇÓL¿Çµ9ú¢ÖzÀ
¿ éL¿#×k¾-ßæÖ-ëgÓLç|¿#ËEßàÆöÔÙÆÇÞ¿#Ԝ¿#ÀÉÆkÕ-¿Î˦Ê-¿œÓLÁÃÀLÖ@Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ4Ê-ÓÃÆÇ×kÖzÓ *,-./0 21 &3 444&576 598$:#8
ä
ô"ô
ë"ëbð
ó”ï
ó ô,ôlå
”Õ-¿#ËÁÃÀLÖ Õ-¿œß×kçíÓL×]Ö?4´ÆÇԜ¿#×kÖzÓÀL¿œÛ³¿œÀÉ¿#ËgÔ#çàÆ@ÆÇß t Ñ»Ûnÿ2¾´ÆÇÌzçæË´Ægµ 4ÁÃ×kß>nöÓÉ¿C¿#ËÁÿœËCc
Õ-¿#À-èÆ ¦Ê-¿J¿œÓLÁÃÆÇ×]ÖÇÓ|ÀÉ¿-ÀÉçÅ¿œè Ë-Õ-ÖzËgÖzÓ,ÆÇß t Ñ»4Ô#Öz×k¾-ß濜ÁÃÖ<n4¦ÁLÁþ ÚÿzÿzV<V<VεâÕ-Öz×EµâçíË-çæÖ¦ÿ2¾´ÆÇÌÇçíË´Ægµ 4ÁÃ×kß>n-µ
­
ú¢ÖzÀÁôÆÇËÁÃÖgë´ßàÆ1¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆkÌz¿#Ë-¿œÀÃÆÇß|Õg¿ÏÊgËÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖk¸¹º»!¿œÓˆ
; <<
;=
?@ > ACB
D 8 DEA FB 8G:H I J 8 : AKB %J 57L
; <M<
;=
,IFJ MDEA B,N OA 8 > B : B
DEAPB QJ 57L
; !M<
; <
R
SUTV Q ëbòPê,ó
î
î
ö<÷sø›÷ ö
Aë
*ë
ê,ó
bë€ó
ÿü€þ0ÿú
œï ëpî
ó ï€î
ï îŽí
ó
ë
ë
ݟ
ÿ…û
Òv˅¸¹º» ßæÖzÓC¿œÓɾ´Æ2Ô#çíÖÇÓ#ë7ÁôÆ2Þ-Ê-ßàÆ2Õ-ÖzÀÉ¿œÓ#ëJÓÉÆÇßæÁÉÖzÓCÕ-¿@ßij è Ëg¿ÙÆgë7¿ÅÁÃÔ2µ ¦Ê-¿ ÆǾ´ÆÇÀL¿#Ô#¿œË…¿#Ë
¿#ß7Áÿ ÄZÁÃÖË-ÖÁÃçí¿œË-¿#Ëtçæ×]¾ÖzÀLÁÃÆÇË-ԜçàÆgµÐÒJßJË´Æh(z¿#ÌzÆÇÕ-ÖzÀÎÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆ¿œßJÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖÕ-¿4ßíÆ
ÒC‹ŽÜL‡…Ý*<Þ>Ü?߆‡Dài‡ªÝqᜉ#†¥0„i‰Ú.…â
¶yä
¾ÇèÆ ÌzçíË-Æk¿œËÛ³Ê-Ë-ԜçyzèÖ ËEÕ-¿CßíÆÇÓ×@ÆÇÀLÔÙÆÇÓ¦Ê-¿1ԜÖzËÁÃçæ¿#Ë-¿2µ÷%Ó#j è ë¾-ÆÇÀÃÆkÓÉ¿#¾-ÆÇÀÃÆÇÀ¿#ß,Áÿ ÄZÁÃÖ@¿œË
ÕgçíÓLÁÉçíËÁÃÖÇÓ¾9ÇèÆ ÀÉÀÉÆ2Û³ÖzÓÓL¿Ð¿œ×]¾-ßæ¿ÙÆ1ßíÆ4×]ÆÇÀLÔÙS
Æ äW3åÏë-½ ¾´ÆÇÀÃÆöÀL¿ÙÆÇßæ>ç =ÙÆ2À*Ê-ËEÓÃÆÇß·ÁÃÖöÕ-¿Îß~j è Ë-¿ÙÆ
ÓLçíËÕ-¿ éÉÆÇÀ9ßíÆkß~j è Ë-¿#Æ4¿œËÞ-ßíÆÇË-Ô#?
Ö ¦Ê-d
¿ (2ÆkÆÇÓÉÖZÔ#çíÆÇÕ´ÆkÆ]Ê-Ë-Æ]ÓÉ¿œ¾´ÆÇÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ Ë¿œËÁÃÀɿо9ÇèÆ ÀLÀÃÆ2Û³ÖzÓ
ÓL¿ÎÊgÁÃçæßí>ç =#ÆCßàÆö×]ÆÇÀÉÔ#S
Æ ä.3åε
ÒJߢÁÉ¿ÅÄZÁÃÖ ¾-Êg¿#Õ-¿öԜÖzËÁÿ#Ëg¿#ÀBÔÙÆ2Þ¿œÔ#¿#ÀÉÆÇÓ#ëHÔ#Öz×k¾-ÀÉ¿œË-Õ-çæÕ´ÆÇÓ%¿œËÁÃÀÉ¿ößíÆÇÓ%×]ÆÇÀLÔÙÆÇÓdä N å
½*ä! N åÎëgÕ-ÖÇË-Õ-¿Ä]çíËgÕ-çíÔ#Æп#ßË-ç(Ç¿#ßÕ-¿0ßíÆÐÔÙÆ2Þ¿œÔ#¿#ÀÉÆC½k¾-Ê-¿#Õg¿0ÁÃÖz×]ÆÇÀ(2ÆÇßíÖzÀL¿#Ó¿#ËÁÃÀL¿
¶Ï½Eágµõ«Ê´ÆÇËÁÉÖ ×@Æ2Ó¾ˆ¿ ¦Ê-"¿ Ë-E Ö@ÓL¿ÙÆ@¿œß¢Ë%gèÊ ×]¿œÀÉÖk×êÇèÆ Óçí×k¾ÖzÀLÁÃÆÇËÁÿBÓÉ¿CÆÇÓÉÊg×].
¿ ¦Ê-¿C¿œÓ
ßíÆBÔÙÆÇÞ¿#Ԝ¿#ÀÃÆνö¿#߮˴hÆ (Ç¿#ÌÆÇÕgÖzÀvßàÆBÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀ´CèÆ ÔœÖzËkßí¿œÁÉÀÃÆÇÓvÕ-¿9×]ÆÙ½zÖzÀJÁôÆ2×@PÆ Ë-E Ö0½1×êÇèÆ Ó
ÀL¿#ÓÉÆÇßæÁÃÆÇÕ´Ægµxþ%ÁÃÀÉÆÇÓ×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇ<
Ó ¦Ê-¿ÐçæËÁÿ#sÀ (Zçí¿#Ëg¿#ËE¿#ËE¿#ß+Û³ÖzÀL×@Æ2ÁÉÖöÕ-¿Î¾9ÇèÆ ÀLÀÃÆ2Û³ÖzÓÓLÖzË W. o½ !W.
ÒJß+ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖiZÊg¿ÏÓL¿Ð¿œË-Ô#Êg¿#ËÁÃÀL¿CÕ-¿œË¦ÁÉÀÉÖkÕ-¿Î¿#ßæßàÆ1ÓÉ¿ÏÓÉÊg¾ÖzËg¿
¾-ÀÉ¿ÅÛ³ÖzÀÉ×]Æ2Áÿ#ÆÇÕ-Öö½ÆǾ-ÆÇÀÉ¿œÔ#¿ÎÔ#ÖzËEÊ-Ë´ÆöÛ³Ê-¿œË¦ÁÉ¿ÐÕg¿Ï¿œÓɾ´Æ2Ô#çàÆ2Õ-Ö?;éL֍¼ ÁÃçí¾Ökõ«ÖzÊ-ÀLç;c
¿#ÀôÍ µ7÷%Õg¿#×rÇèÆ ÓJÕ-¿#ËÁÉÀÉÖÏÕ-¿9¿#ÓLÁÃÆÏ×]ÆÇÀLÔÙÆBÓÙj è ÓL¿ÀL¿#ÓL¾¿ÅÁôÆÇËkßíÖzÓJ¿œÓɾ´Æ2Ô#çíÖÇÓx¿œË4Þ-ßàÆÇËgÔ#Ö-ë
ÁôÆÇÞ-ÊgßàÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#Ó*½ ÓÃÆÇß·ÁÃÖzÓÕ-¿Îß~j è Ë-¿#Ægµ
ä
è
3å
ä
X,YMZ[F
3å9
å
½
X,YMZ[F
Tû ¿ÊgÁÉçíßæç>=Ùƍ¾-ÆÇÀÃÆtÕ-¿#ÓÂÁôÆÇÔ#ÆÇÀkÊ-Ë´ÆԜç;c
ÁôÆÁÿ ÄZÁÃÊ´ÆÇßÕg¿#ËÁÃÀLÖ Õg¿#ß«ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖtÌz¿œË-¿#ÀÉÆÇß~µ)Òvß«ÀÉ¿#ÓLÊ-ßæÁÃÆÇÕ-ֆ¾-À-ÇèÆ ÔœÁÉçíԜֆ¿#ÓL¦Ê-¿ßíÖzÓ
×êÇèÆ ÀLÌz¿#Ëg¿#ÓÆ4ÆÇ×1ÞÖzÓßàÆÇÕgÖzÓÓɿο#ËgÓÃÆÇË-Ô54-ÆÇË+µ
ä
è
ä
å9
»|ÖzÓv¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓJÞ92èÆ ÓÉçíԜÖzÓv¾´ÆÇÀÉÆÏÕ-¿œÓLÁÃÆÇÔÙÆÇÀxÆÇßæÌzÊ-Ë´ÆB¾´Æ2ÀLÁÿ9Õ-¿œß´ÁÿÅÄZÁÉÖÐÓLÖzË]ßíÆÇÓJ×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇӈ
\"
è
ä På
è
ä "å
½–ä!På9x¾-ÆÇÀÃÆö¾ÖzË-¿#À¿œß+Áÿ ÄTÁÉÖi¦Ê-¿Ï¿#ËgÔ#çí¿œÀÉÀL¿#ËE¿#ËEË-¿#ÌzÀLçæÁÃÆgµ
½–ä""å9x¾-ÆÇÀÃÆö¾ÖzË-¿#À¿œß+Áÿ ÄTÁÉÖi¦Ê-¿Ï¿#ËgÔ#çí¿œÀÉÀL¿#ËE¿#ËEÔ#Ê-ÀLÓÉç(2Ægµ
úaÆÇÀÉÆ0¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇÀJ¿#ßTÁÿÅÄZÁÉÖB¿#ËöÛ³ÖzÀÉ×]ÆÕg¿ßíçíÓÂÁôÆgëǸ¹º»EÖÇÛ³ÀÉ¿œÔ#¿«ÁÉÀÉ¿œÓ7ÁÃçí¾ÖzÓÕ-çíÓÂÁÃçíËÁÉÖzӈ
»,ÆÇÓ ¬ƒ¤ ±  °-± ,ª ± Ÿ®ž; ¢ªZ› ° °-± ¾´ÆÇÀÉÆt¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2À]¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖz&
Ó ¦Ê-¿ËgÖ Ëg¿#Ô#¿œÓÉç·ÁôÆÇËWçíÀ
¾gÀÉ¿#Ԝ¿#Õ-çæÕ-ÖzÓJ¾ÖzÀaÊgËöË0-èÊ ×]¿œÀÉÖ-µaûT¿¿œ×]¾-ßæ¿ÙÆßàÆ%×]ÆÇÀÉÔ#Ƅä][
3åW¾´ÆÇÀÉÆ0çíË-ÕgçíÔÙÆ2À¿œßgÔ#ÖÇ×]çæ¿#ËCc
=œÖöÕ-¿BßàÆÏßíçæÓLÁôÆTëTßíÆC×@Æ2ÀÉÔÙi
Æ äQ""å ¾´ÆÇÀÃÆ1Ô#ÆÇÕ´Æ1Ê-ËgÖöÕ-¿BßíÖzÓ¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖzÓ«Õ-¿0ßàÆÐßíçíÓÂÁôÆн]ßàÆ
×]ÆÇÀLÔÙr
Æ ä^[
På ¾´Æ2ÀÃÆöçíË-ÕgçíÔÙÆ2À*¿#ß ´Ë-ÆÇß|Õ-¿ÎßàÆ1ßæçíÓLÁÃÆgµ
,» ÆÇÓ ¬ƒ¤ ±  °-± Ÿ®ž2 ,ªZ› ° °´± ¾´ÆÇÀÉÆξgÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2À¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓJ¿#ËkÊ-ËkÖzÀÉÕ-¿œË]Õg¿œÁÿœÀÉ×kçíË´Æ2Õ-Ö-µ
õ*Æ2մƍ¾9ÇèÆ ÀLÀÃÆ2Û³Ö*(2ƾgÀÉ¿#Ԝ¿#Õ-çæÕ-ֆÕ-¿ ÊgËmË0-èÊ ×]¿œÀÉ֍ԜÖzÀÉÀL¿#ßíÆ2ÁÃç;(zÖ-µûT¿ ¿#×k¾-ßí¿#ÆßíÆ×@Æ2ÀÉÔÙÆ
ä_,På ¾-ÆÇÀÃÆCçæË-Õ-çæÔÙÆÇÀ¿#ßHԜÖz×kçí¿#6
Ë =#Ö1Õ-¿%ßàÆCßæçíÓLÁÃÆgëZßàÆÐ×]ÆÇÀLÔÙÆkäQ""å ¾´Æ2ÀÃÆ1ÔÙÆ2Õ´ÆCÊ-Ë-ÖöÕg¿
ßæÖzÓ¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÇÓÕg¿ÏßíÆ1ßíçæÓLÁôÆC½ ßàÆ1×]ÆÇÀÉÔ#e
Æ ä,,På ¾´ÆÇÀÉÆ4çæË-Õ-çæÔÙÆÇÀ*¿œß ´Ë´ÆÇß|Õg¿ÏßíÆößíçíÓÂÁôÆgµ
¶yá
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
»,ÆÇÓ ¬f¤ ±  °´± ,ª) ,ª B ›¢¤f£¤Z¥Ÿ › ÓLÖzËtÆǾ-ÀLÖz¾-çíÆÇÕ´ÆÇÓ¾´ÆÇÀÃÆ ÌÇßíÖzÓÉÆÇÀÉçæÖzÓÖ Õg¿ ´Ë-çæÔ#çæÖzË-¿#Ó%Õ-¿
ÁT¿#è ÀL×]çæË-ÖzӜµ¹¢ÖTÕ-ÆkßíÆ4ßæçíÓÂÁôÆ1Õ-¿œÞ¿ÐçíÀ¿#ËgÌzßíÖzÞ-ÆÇÕ´Æö¿#ËÁÃÀL¿CßíÆÇÓ×@Æ2ÀÉÔÙÆ2Ó.äPå ½ äPåε
÷OÕ-çæÛ³¿œÀÉ¿#ËgÔ#çàÆöÕ-¿ÎßíÆÇÓÖÇÁÃÀÉÆÇÓÕ-ÖzÓ9Ô#ÆÇÕ´Æ4ÀÉ¿#ËgÌzßyzèÖ ËÕ-¿ÎßíÆ1ßíçíÓÂÁôÆCÁÉçí¿#Ëg¿ÏÕgÖzÓ9¾´ÆÇÀLÁÉ¿#Ó
Ö ¦Ê-¿ÐÓL¿ÎÕ-¿ ´Ëg¿Çë®Ô#ÖzËEßàÆ1×]ÆÇÀLÔÙr
Æ ä3åε
è ÒJß|Ë-Öz×1Þ-ÀL¿BÕ-¿#ß+ÁT#è¿ ÀL×]çæË-&
Æ ä3åε
è ­AßàÆöÕ-¿ ´Ë-çíԜçyzèÖ ËHë-Ô#ÖzËEßàÆ1×]ÆÇÀLÔÙr
ÒJÓ¾ÖzÓLçíÞ-ßæ¿BÁôÆÇ×1ÞgçÅ¿#è Ë¿œÓÉÔ#ÀLçíÞ-çæÀ9Ô#Öz×k¿#ËÁôÆ2ÀÉçíÖÇÓ¿#Ë¿œß,Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ]¸¹º»Jë3¦Ê-¿ÐÓLÖzË
Õ-¿ÊgÁÉçíßæçíÕ´ÆÇÕW¾´ÆÇÀÉÆ)¿#ßÆÇÊgÁÉÖzÀ@¾¿#ÀLÖ`¦Ê-¿Ë-Ö)ÓÉÖzË ×kÖzÓLÁÉÀÃÆÇÕgÖzÓ@¾ÖzÀk¿#ß%Ë-Ɣ(Ç¿#ÌÆ2Õ-ÖzÀ ÆÇß
¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀßàÆϾ9ÇèÆ ÌzçæË´ÆgµJÒJßÁÉ¿ÅÄZÁÃÖöÕg¿0¿#ÓÂÁÃÖzÓԜÖz×]¿œËÁôÆÇÀLçíÖzÓÕ-¿#Þ¿0çíÀ¿#ËÁÃÀL¿0ßíÖÇÓ«Ó#j è ×1ÞÖzßíÖzÓ
äa`7bbkc
½ bbpåε
ed f hgi
ö<÷sø›÷
?ÿ
sÿú
»¢Æ2Ó×]ÆÇÀLÔÙÆÇÓ<¦Ê-¿ÎÓÉ¿Ï¿#×k¾-ßæ¿ÙÆÇ˾´ÆÇÀÉÆöÔ#ÖzËgÛ³¿œÔ#ԜçíÖzË´Æ2À9ÁÃÆÇÞ-ßíÆÇÓ¿#˸¹º»ÓÉÖzËßàÆÇÓÓLçíÌzÊCc
çí¿#ËÁÉ¿#ӈ
è »,Æ*×@ÆÇÀLÔÙÆ*Ìz¿œË-¿#ÀÉÆÇß~딦Ê-¿v¿œË-ÌzßíÖÇÞ´ÆÆ«ÁÃÖZÕ´ÆÇÓ|ßíÆÇÓ+Õ-¿œ×êÇèÆ Ó|¿œÓä3åÏë,ä3åϵ
÷%Õ-×kçæÁÉ¿BÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖzÓԜÖz×kÖkßæÖzÓÓÉçæÌzÊ-çæ¿#ËÁÿœÓˆ
,..ë¾-ÆÇÀÃÆö¿#ÓL¾¿œÔ#;ç ´ÔÙÆÇÀ¿#ß|Ë%gèÊ ×]¿œÀÉÖöÕ-¿Î¾-ç Äg¿œßíÓ ¦Ê-¿ÏÕ-¿ ´Ëg¿#ËßæÖzÓÞÖzÀÉÕ-¿œÓ9Õ-¿
ßíÖzÓ«¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓ9Õ-¿ÎßàÆ1ÁÃÆÇÞ-ßàÆTµ
j "^lkm#"n,ë¾´ÆÇÀÃÆ0¿œÓɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÀJßàÆBÆÇËg5Ô 4ZÊgÀÃÆ0½1ßíÆBÆÇßæÁÉÊ-ÀÃGÆ ¦Ê-¿Õg¿#Þ¿9ÁÉ¿#Ë-¿œÀ
ßàÆ@ÁÃÆÇÞ-ßàÆTµ1÷%Õ-×kçæÁÉ¿#ˆԜÖz×]r
Ö (2ÆÇßæÖzÀÉ¿œÓBÊ-ËtË0-èÊ ×]¿œÀÉÖ Õ-¿4¾-ç ÄT¿#ßíÓ0½Ç뿜Ët¿#ßJÔÙÆ2ÓÉÖEÕ-¿
j "^ëTÊgË´Æп Äg¾gÀÉ¿#ÓLçyzèÖ kË ZÊg¿%çíËgÕ-çíÔ#ÆÏ¿œß®ÁÃÆÇËÁÃÖоÖzÀxÔ#çæ¿#ËÁÃÖÐÕ-¿ßàÆÏÆÇË-5Ô 4¦Ê-ÀÃÆÐÕ-¿%ßíÆ
(z¿œË¦ÁÃÆÇË´Æ4Õ-¿#ß,Ë´h
Æ (Ç¿#ÌÆÇÕgÖz
À ZÊg¿ÏÕg¿#Þ¿ÐÖZÔ#Ê-¾-ÆÇÀßàÆ1ÁôÆ2Þ-ßàƼ³¾ÖzÀ¿éL¿#×k¾-ßíÖgFë op,qgÍ µ
X,W%"^rnlksX,*,WXF"^rn´ë¦¾´ÆÇÀÉÆ0¿#ÓL¾¿œÔ#ç -ÔÙÆÇÀ7¿œßgË%-èÊ ×k¿#ÀLÖ0Õ-¿*¾gç·ÄT¿#ßæÓ ¦Ê-¿
Õ-¿#Þ¿#Ë ÓL¿#¾´Æ2ÀÃÆÇÀ*¿œßԜÖzËÁÿœË-çíÕ-ÖöÕg¿0ßàÆÇÓxÔ#¿œßíÕ´Æ2Ó*Õ-¿0ßæÖzÓÞÖzÀLÕ-¿#Ó«½]ßàÆ2Ó«Ô#¿œßíÕ´Æ2Ó«×kçíÓsc
×@Æ2Ó«¿#ËÁÉÀÉ¿BÓ#j è ëTÀL¿#ÓL¾¿œÔœÁÃ;ç (2ÆÇ×]¿œËÁÿǵ t Ë´Æ1×@Æ2ÀÉÔÙÆÏÖz¾Ô#çíÖÇË´ÆÇß~ëZ¾´ÆÇÀÉÆC¾-ÀLÖz¾ÖÇÀÉÔ#çæÖzË´ÆÇÀ
Ê-Ë´ÆtÕ-¿#ÓLÔ#ÀLçí¾Ô#çyÇèÖ ËrÕ-¿EßàƍÁôÆ2Þ-ßàÆgë ¦Ê-¿Õg¿#Þ¿ÆǾ-ÆÇÀÉ¿œÔ#¿#À]ÆԜÖzËÁÃçæËZÊ-ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÕg¿ßíÆ
×@Æ2ÀÉÔÙÆ!¾gÀÉçíËgÔ#çí¾-ÆÇß~µ–»,ƅÕg¿#ÓÉԜÀÉçæ¾ÔœçyzèÖ Ë’Õ-¿œÞ¿tÆǾ-ÆÇÀÉ¿œÔ#¿#À¿œË¦ÁÉÀÉÛ
¿ äXW%"!,r3å'½
ä,XW%",rPåε
è ÒJË¿œß*ÓÉçæÌzÊ-çí¿œËÁÿ Ë-;ç (z¿#߃ëÕg¿#ËÁÃÀLÖÕ-¿ßíƍ×@ÆÇÀLÔÙÆtÆÇËÁÿœÀÉçæÖzÀ#ëvÓÉ¿¿œË-Ô#Ê-¿œËÁÃÀÃÆ2ËrßàÆ2Ó
×@Æ2ÀÉÔÙÆ2ÓB¾´ÆÇÀÃÆ Û³ÖzÀL×@ÆÇÀ%ÔÙÆÇÕ´r
Æ ´ßíÆÕg¿]ßíÆ ÁÃÆÇÞ-ßíÆgë ä.3åã
½ ä. åεk÷%¾´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿#Ë
ÁôÆÇËÁÃÆÇ8Ó (z¿œÔ#¿#ÓÔ#Öz×k&
Ö ´ßàÆ2Ó*Áÿ#ËgÌÆkßíÆCÁôÆÇÞgßàÆgµ
ë ä3åï½
è ÒJË¿œßt-èÊ ß·ÁÃçæ×]ÖË-ç (Ç¿#ß9ÓÉ¿E¿#Ë-ԜÊ-¿#ËÁÉÀÃÆÇËêßíÆÇÓö×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓ4Õ-¿Ô#ÆÇÕ´ÆtÔ#¿œßíÕ´Æg
ä!3åÎÚ
ë ZÊg¿]¿œË-ÌzßíÖÇÞ´ÆÇËt¿#ßJԜÖzËÁÿ#ËgçíÕ-ÖEÕ-¿4ÔÙÆÇÕ-ÆԜ¿#ßæÕ´ÆEԜÖzË-ԜÀÉ¿œÁÃÆgµ4÷%¾´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿#Ë
ÁôÆÇËÁÃÆÇ…Ó (z¿œÔ#¿œÓԜÖz×]ÖBԜ¿#ßæÕ´ÆÇÓaÁÉ¿#Ë-ÌÆBßí
Æ ´ßàÆ¿#L
Ë ¦Ê-¿ÓÉ¿9¿#ËgÔ#Ê-¿œË¦ÁÉÀÉ¿œË+µxûTç-ÓL<¿ ZÊgçí¿#ÀL¿
Ë-ÖÇÁÃÆÇ
À ¦Ê-¿CÔ#çí¿œÀLÁÃÆ@Ô#¿œßíÕ´Æk×@ÆÇÀLÔÙÆ@ÊgË´Æ@ÔÙÆ2Þ¿œÔ#¿#ÀÉÆ@Õ-¿1ßíÆkÁÃÆÇÞ-ßàƼfÊ-ËÁyj è ÁÉÊ-ßíÖk¾´ÆÇÀÉÆ
Ê-Ë´ƒ
Æ ´ßíÆ4Ö4ԜÖzßíÊ-×kË´ÆÍ ëg¿œq
Ë (Lj¿ =ÏÕ-¿ÐÊgÓÃÆÇ7
À ä3å ÓÉ¿ÏÊgÁÃçæßíç =Ùk
Æ ä3åϵ
¶yã
ÒC‹ŽÜL‡…Ý*<Þ>Ü?߆‡Dài‡ªÝqᜉ#†¥0„i‰Ú.…â
»,ÆÇÓ«ÁÃÀL¿#Ó9×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇ8Ó ¦Ê-¿BÕ-¿ ´Ë-¿#ËE¿#ßHÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖkÕg¿BÊ-Ë´Æ1ÁôÆÇÞgßàÆ1ÆÇÕg×]ç·Áÿ#Ë@ßíÖzÓÆ;ÁÃÀÉçæÞ-CÊ c
ÁÉÖzÓ]Q"nrk½utQ"nr]¾-ÆÇÀÃÆCÕg¿´Ë-çæÀԜÖz×kÖCÓÉ¿%ÆÇßíçæË-¿ÙÆTëZÕg¿#ËÁÃÀLÖ1Õ-¿%ßíÆÇÓxÔ#¿#ßæÕ´ÆÇӜëgÓÉÊ@Ô#ÖzËCc
ÁÉ¿#Ë-çæÕ-Ö-…µ 'xÆ2ßíÖzÀL¿#Ó*Æ2Ô#¿#¾TÁôÆÇÞ-ßæ¿#Ó*ÓLÖzv
Ë X,r.Më /@w
½ .%"n,@¾´Æ2ÀÃx
Æ Q"nr®ëgu
½ #"^ë
W y½ !E¾´ÆÇÀÉzÆ tQ"nrµ
|{ }i ~
Ë@¿œË-ßàÆÇԜ¿ gçí¾¿#ÀLÁÉ¿ÅÄZÁÃÖÏ¿#Ë]Ê-Ë´ÆϾ9ÇèÆ ÌzçæË´Æи¹º»ÁÃçæ¿#Ë-¿ßàÆBÓLçíÌzÊ-çæ¿#ËÁÿ9¿œÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆÐÌz¿#Ë
¿œÀÃÆÇß m./0€ D X: ! ϵWü0ÖzËgÕ-¿v D ¿œÓ]¿œß » Õ-¿EÕ-¿œÓLÁÃçæË-ÖtÕ-¿#ß
¿œË-ßàÆ2Ô#¿1½PX: ¿#ÓB¿œßJÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖ)¼ Áÿ ÄTÁÉÖ ½-ÿ;ÖEçæ×ê2èÆ Ìz¿#Ë-¿œÓôÍ ¦Ê-¿4Õ-¿ ´Ë-¿k¿#ß42èÆ ÀÉ¿ÙÆÆÇÔÅÁÃç ÇÆ
ö8÷sø›÷
ù
t
sÿþ Úú
4
Cc
~mä
Aë Få
ë
ä
På
ë
Aë
t Ñ
;(
Õg¿#ß´×kçíÓÉ×kÖ-ë2¿#ÓvÕ-¿#ԜçíÀœëZßíÆ=#ÖzË-ÆÎÕg¿ßíÆ0¾9ÇèÆ Ìzçæ˴ƦÊ-¿ÇëZÓÉ¿œßí¿œÔ#Ô#çæÖzË´ÆÇÕ-Æg뾿œÀÉ×kçæÁÉçíÀ´%èÆ ÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿œÀ
Æ2ß+Õ-¿#ÓÂÁÃçæË-Ö]Õg¿#ß|¿#ËgßàÆÇԜ¿Çµ
ÒJß+Õ-¿#ÓÂÁÃçæË-Ö]Õg¿ÏÊgË¿œË-ßàÆÇԜ¿BÕ-9
¿ 4-çí¾¿#ÀÂÁÿ ÄTÁÉÖ@¸¹º»)¿œÓÊgË t Ñ»  ˆ¶ ‘~ëg¾¿œÀÉÖ4ÁôÆÇ×1Þgçí¿#Ë
¾gÊ-¿#Õ-¿«Ê-ÓÃÆÇÀLÓÉ¿*¾-ÆÇÀÃÆG4-ÆÇÔ#¿œÀ7ÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀÉ¿œË-Ô#çíÆ0Æ%¾´Æ2ÀLÁÿœÓaÕ-¿«ßàÆ×kçíÓL×@ƾ92èÆ ÌzçíË´ÆTëÇÊgÁÉçíßíç=ÙÆÇËgÕ-Ö9Ê-Ë
Õg¿#ÓLÁÉçíË-ÖBÕg¿*ßàÆ9Û³ÖzÀÉ×]+
Æ ‚r ïƒ ëÕ-ÖÇË-Õ-&¿ r ïƒ ¿œÓ7¿#ßTË-Öz×1Þ-ÀL¿*Õ-¿*ÊgËö¾-Ê-ËÁÃÖÎÕ-¿œßgÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ
¦Ê-¿ÓÉ
¿ 4´ÆÎ×@Æ2ÀÉÔÙÆ2Õ-ÖÎÔ#ÖzËkßàÆBÓÉçæÌzÊ-çæ¿#ËÁÿ9Ô#ÖÇË-ÓLÁÉÀÉÊ-ԜÔ#çyÇèÖ Ë 8ä-r,0ô"ô„r ïƒ ô"ôlå9äPåε
7… † ‡i Mˆ~]‰ lCŠg‹ ŒŽˆ ‘‰ ?E €’? E “’‘ 7”
ö8÷sø›÷
þ sýú
û ›ú
ÿ
#ú
þÚý
8û ú
ûpþ÷
t Ë´Æ Õ-¿ößíÆÇÓ%Ô#ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÙj è ÓÂÁÃçæÔÙÆÇÓ%Û³ÊgË-Õ´ÆÇ×k¿#ËÁôÆ2ßí¿#Ó%Õ-¿#ßJ¸¹º»¿œÓBÓÉÊtÔÙÆ2¾´ÆÇÔ#çæÕ´ÆÇՍ×CÊ-ßæÁÉ;ç c
×k¿#ÕgçàÆ61ԜʴÆÇßZÊgçí¿#ÀÐÔ#ßíÆÇÓÉ¿]Õ-¿@ÖzÞ¦éL¿œÁÃÖ¾-Ê-¿#Õg¿ÇëJ¿#Ëm¾gÀÉçíËgÔ#çí¾gçíÖ-ë¢ÓÉ¿œÀ1çíË-ԜßíÊ-çæÕ-Ö¿#Ëm¿œßíßàÆ2ӈ
çæ×ê2èÆ Ìz¿#Ë-¿œÓ#ë,ÆǾg¾-ßí¿ÅÁÃÓy¼³¾-ÀÉÖÇÌzÀÃÆÇ×]ÆÇ
Ó ZÊg¿kÓLÖzËÆÇÊgÁÃÖÇ×ê2èÆ ÁÉçíÔ#ÆÇ×]¿œËÁÿCÔ#ÆÇÀÉÌzÆÇÕ-ÖzÓ0½†¿éL¿#ԜÊgÁôzÆ c
ÕgÖzÓôÍ ë´ÓÉÖzË-çæÕ-ÖzӜ봿BçíË-ԜßíÊ-ÓLÖkÖ2ÁÃÀÉÖÇÓÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzÓ¸¹º»vµ
ÒaÄgçæÓLÁÉ¿ Ê-˴ƍ×]ÆÇÀÉÔ#ÆÌz¿œË«#è¿ ÀLçíÔÙƍ¾-ÆÇÀÃƍßíÆçíËgÔ#ßíÊgÓÉçyÇèÖ Ë!Õ-¿ ԜʴÆÇß>¦Ê-çæ¿#ÀCÁÉçí¾ÖÕ-¿ ÖÇÞZéL¿œÁÉÖ
¿œË Ê-Ë Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ1¸¹º»Jµ-ÒJÓLÁÃÆ1×@ÆÇÀLÔÙÆÏ¿#ÓGä_,F•^
X,3åεûTÊ-ÓÆ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖÇÓ¾¿#ÀL×]ç·Áÿ#Ë
çæË-Õ-çæÔÙÆÇÀ »¢ÆößæÖTÔ#ÆÇßíç=ÙÆÇԜçyzèÖ Ë]Õ-¿ÎßàÆöçíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ëk¦Ê-¿ÏÔ#ÖzËÁÉçí¿#Ëg¿Ï¿œß|ÖzÞZéL¿ÅÁÃÖ-µ
è
ÒvßTÁÃçí¾ÖBÕ-¿çæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ ËdZÊg¿ÔœÖzËÁÃçæ¿#Ë-¿2ëZ¾ÖzÀ7×k¿#ÕgçíÖBÕ-¿Ê-Ë4ÁÃçæ¾Ö%Õ-¿9Ô#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖ
ºåºҵ
è
è
õ«Ê-¿#ÓÂÁÃçíÖÇË-¿#Ó4ÀÉ¿œßàÆ2ÁÉç(2ÆÇÓCÆtßíƍ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ë…Õ-¿ßàÆçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËHë7Ô#Öz×kֆßàÆÆÇß;c
ÁÃÊ-ÀÉÆ ½ßàÆ ÆÇË-Ô54¦Ê-ÀÉÆEÕg¿kßíÆ ×]çæÓÉ×]Æ@¿#Ë ßàÆ ¾ÇèÆ ÌzçíË-Æ@½†ÓÉÊ ÆÇßæçíË-¿#ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÔ#ÖÇËÖÇÁÉÀÉÖzÓ
¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓ9Õ-¿œß|Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ-µ
úaÆÇÀÉÆçíË-ԜßíÊ-çæÀHçí×rÇèÆ Ìz¿œË-¿#Ó|¿œËÐÊgËÐÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ¸¹º» ÓL¿x¾gÊ-¿#Õ-¿%¼³½%ÓÉ¿xÓÉÊ-¿œßí¿ÙÍHÊgÁÃçæßíç>=#ÆÇÀ
ÁÃÆÇ×1Þ-çÅ#è¿ Ë ßíÆC×]ÆÇÀÉÔ#ÆC¿#ÓL¾¿œÔzj è -ÔÙÆrä–"$
n€åεxÒvÓÂÁôÆö×]ÆÇÀÉÔ#ÆCÊ-ÓÃÆ1ÊgËÆ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉÖ1ÖzÞ-ßæçíÌÆ2ÁÉÖzÀÉçæÖ
¶yñ
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
¾´ÆÇÀÃƍçæË-Õ-çæÔÙÆÇÀÐßàÆßæÖTÔ#ÆÇßíç=ÙÆÇԜçyzèÖ Ë Õ-¿ ßæÖzÓ1Õ´Æ2ÁÉÖzÓ1Õ-¿ ßíÆçí×]ÆÇÌz¿œË+µûTÊm¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆtÌz¿#Ë,c
¿#ÀÃÆ2ßJ¿#ˆÓ Lä–"G
nl*.X0![. B î " ïPîŽíB : åϵâ÷%Õg¿#×rÇèÆ Ó4Õ-¿#ßvÆ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖc*.XßàÆ ×]ÆÇÀÉÔ#Æ Õ-¿
çí×]ÆÇÌz¿#Ë ¾gÊ-¿#Õ-¿ÎÁÿœË-¿#À9ÖÇÁÉÀÉÖzÓ9Æ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉÖzÓ#ëp¦Ê-¿ÏÓÉÖÇËÖz¾Ô#çæÖzË´ÆÇßæ¿#ӜëgÔ#ÖÇ×]Öp
ë ¦Ê-¿çíËÁÃÀLÖTÕ-ÊgÔ#¿ÊgË´Æ!Õ-¿#ÓLÔ#ÀLçí¾Ô#çyÇèÖ Ëd¼fÊ-ËÁÿÅÄZÁÉօÆÇßæÁÉ¿#Àsc
è 0€ BMDJI 8 ð#J 8‡ó > :‡Ç7
Ë´Æ2ÁÉç (zÖ7
Í ¦Ê-¿kÕ-¿œÓÉÔ#ÀLçíÞ¿@ßíÆçæ×@Æ2Ìz¿#Ë+µ ûTçv¿#ßvË´hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖÇÀÐË-Ö¾-Ê-¿œÕ-¿@×kÖzÓLÁÉÀÃÆÇÀÎßíÆ
çí×]ÆÇÌz¿œË+ë×CÊ-¿#ÓÂÁÃÀÃÆ¿#ß (ÇÆ2ßíÖzÀÏÕ-¿#ßÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃc
Ö ëaԜÖzË!ßæœ
Ö ¦Ê-¿2ëJ¾ÖzÀÐßíÖE×]¿œË-ÖzӜë
ßàÆ1¾¿#ÀLÓÉÖzË´L
Æ ¦Ê-¿Ï¿#ÓLÁ´]èÆ Æ2Ô#Ô#¿œÕ-çí¿œË-Õ-Ö]ÆößàÆö¾9ÇèÆ ÌzçæË´Æ1¾-Ê-¿œÕ-.
¿ 4´ÆÇÔ#¿œÀÉÓL¿ÐÊ-Ë-ÆkçæÕ-¿ÙÆöÕ-¿œß
Ô#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-Ö4Ö]¾-ÀLÖz¾9zèÖ ÓLçæÁÉÖöÕ-¿ÎßàÆöçí×]ÆÇÌz¿œË+µ
ë ¦Ê-¿BÆ2Ô#¿#¾TÁô„
Æ (2ÆÇßíÖÇÀÉ¿#ÓÔ#Öz×k—
Ö Wë #"$@z
Ö ,
!ë-¾¿œÀÉ×kçæÁÉ¿Õ-¿ ´Ë-çæÀ
è %"nr®6
ßàÆ1¾ÖzÓÉçæÔ#çÙzèÖ Ë Õ-¿ÎßàÆöçí×]ÆÇÌz¿œË Ô#ÖzËÀL¿#Óɾ¿#ÔÅÁÃÖ@ÆÇßHÁÿ ÄZÁÃ?
Ö ZÊg¿ÐßíÆöÆÇÔ#Öz×k¾´PÆ Ë´E ÆTµ
½ t
*WX#ë ¦Ê-¿ ÆÇԜ¿#¾gÁÃÆÇËÁÃÆÇ×1Þ-çÅ#è¿ Ë Ô#Öz×kÖE¾´ÆÇÀ´2èÆ ×]¿ÅÁÃÀÉÖÇÓÏÊgË)Ë%-èÊ ×k¿#ÀLÖ
è *,WX,tP
Õ-¿¾-ç·ÄT¿#ßæÓ#릾¿#ÀÉ×kçæÁÉ¿#ËkÕ-¿ -Ë-çíÀxd
Æ ¦Ê¿è Õ-çæÓLÁôÆ2Ë-Ô#çíÆÏ×j è Ë-çæ×@ÆÕ-¿#Þ¿#Ë ÓLçæÁÉÊ´ÆÇÀÉÓL¿Ö2ÁÃÀÉÖÇÓ
¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖzÓÐÕ-¿@ßíƾ92èÆ ÌzçíË´Æ)¼³ÁÉ¿ÅÄZÁÃ֍Ê)ÖÇÁÃÀÉÆÇÓCçæ×êÇèÆ ÌÇ¿#Ë-¿œÓôÍÅëÞ-çí¿œË!ÓÉ¿#ƍ¿#Ë!ÓL¿#ËÁÃçæÕ-Ö
4-ÖzÀL>ç =#ÖÇ˦ÁÃÆÇ+
ß ˜„
*WX,%™ö&
Ö (z¿#ÀÂÁÃçæÔÙÆÇ
ß ˜„t
*WX,%™¦µ
¹ÆÇ×1Þ-çÅ#è¿ Ë ¿#ÓϾÖÇÓÉçíÞgßí¿4ÆÇÓLÖTԜçàÆÇÀBÕ-¿ÅÁÿœÀÉ×kçíË´ÆÇÕ-ÆÇÓÇèÆ ÀÉ¿#ÆÇÓÎÕ-¿]ÊgË´ÆEçæ×@Æ2Ìz¿#ËtÔ#ÖÇË)Õ-ç·Û³¿#sÀ c
¿#ËÁÿœÓvÆÇÔ#ԜçíÖzË-¿œÓ#ëÕ-¿Û³ÖzÀÉ×]ƦÊ-¿9ÆÇßTÆÇÔÅÁÃç(2ÆÇÀ¿#ßTÊ-ÓÉÊ´Æ2ÀÉçíÖ%Ê-Ë´Æ0Õ-¿*¿œÓLÁÃÆÇÓkÇèÆ ÀÉ¿#ÆÇÓ#ëÇßàÆ0ÆÇԜÔ#çÙzèÖ Ë
ÓÉ¿0¿éL¿#Ô#ÊTÁÿǵÒJÓLÁÉÖö¾¿œÀÉ×kçæÁÿ2ëT¾ÖzÀ*¿éL¿#×k¾-ßíÖgëTßíÆÐÀÉ¿#ÆÇßíç =ÙÆÇԜçyzèÖ Ë]Õ-¿B×]ÆǾ´ÆÇÓÓÉ¿#ËgÓÉçíÞgßí¿#Ó«ÖöÕ-¿
Þ´ÆÇÀÉÀÉÆÇÓ«Õg¿0Ë´hÆ (z¿œÌÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+µÝúaÆÇÀÉÆC¿#ßæßíÖÐÓÉ¿0ÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆÎßàÆ2Ó×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇG
Ó ä&W3å *
½ ä^W3åϵvÒJÓÂÁôÆ
×@ÆÇÀLÔÙÆÎÁÃçí¿œË-¿0Ê-ËÆ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉÖCÖzÞ-ßæçíÌÆ;ÁÃÖzÀLçíÖ-ë r,Cë ¦Ê-¿B¾¿œÀÉ×kçæÁÉ¿0ÆÇÓLÖTԜçàÆÇÀLßí¿9Ê-Ë Ë-Öz×CÞ-ÀÉ¿2µ
ûTçÊgÓÃÆÇ×kÖzÓ«¿œÓLÁÉ¿BË-Öz×1Þ-ÀL¿%¿œË ¿#ßHÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁɖ
Ö [F*
W@Õ-¿0Ê-Ë´ÆÐ×@ÆÇÀLÔÙÆÏÕ-¿0çí×]ÆÇÌz¿œË]ÖCÊ-Ë´Æ
×@ÆÇÀLÔÙÆ Õ-¿4ÖzÞ¦éL¿œÁÃÖgë|ßàÆ çí×]ÆÇÌz¿œË¿#Ë Ô#Ê-¿œÓLÁÉçyzèÖ Ë ÓÉ¿4ÊgÁÉçíßíç =ÙÆk¾´ÆÇÀÃÆ ÀL¿ÙÆÇßæ>ç =ÙÆ2À0ßàÆÇÓ0ÆÇÔ#ԜçíÖzË-¿œÓ
¿#Óɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÕ´ÆÇÓ¿#ËEßàÆ1×]ÆÇÀLÔÙr
Æ ä&
W3åε
»,ÆÇÓÆÇÔ#ԜçíÖzËg¿#Ó¢Ô#ÖzÀLÀÉ¿#ÓL¾ÖÇË-Õ-çí¿œËÁÿ#ÓaÆÊgË´Æ×]ÆÇÀÉÔ#7
Æ äW3åmÓÉ¿x¿#ÓL¾¿œÔ#ç -ÔÙÆÇË1¾ÖzÀ,×k¿#Õ-çæÖ
Õ-¿ßíÆ×@ÆÇÀLÔÙÆÇÓ,Õ-¿]ÇèÆ ÀL¿ÙƦÊ-¿«ÔœÖzËÁÃçí¿œË-¿#ËHµ7ÒJÓLÁÃÆ×]ÆÇÀÉÔ#ÆÁÉçí¿œË-¿v¿#ߦçíÕ-¿œËÁÃç-ÔÙÆÇÕ-ÖÇÀä.3å
½ Õ-¿ -Ë-¿ Ë ZÊg¿0Õ-¿#Þ¿BÀÉ¿#ÆÇßíç =ÙÆÇÀLÓÉ¿Ô#Ê´Æ2Ë-Õ-Öö¿#ßÊ-ÓÉÊ-ÆÇÀÉçæÖöÆÇԜÁÉç (Ç¿0¿#ß0ÇèÆ ÀÉ¿#ÆgëgË-ÖÇÀÉ×]ÆÇ;ß c
è »,Æ1ÆÇÔ#ԜçyzèÖ k
×]¿œËÁÿE¾ÖzÀ4×k¿#Õ-çæÖÕg¿#ß¾´ÆÇÀ´2èÆ ×]¿ÅÁÃÀÉC
Ö ./ ¼³Ô#Öz×kÖ¿œËrßíÆ ×]ÆÇÀÉÔ#ã
Æ äPå ¾´ÆÇÀÉÆ
¿#Ë-ßíÆÇÔ#¿œÓ#µ
¿ ´Ë-çæÕ´ÆC¾ÖzÀx¿#ßÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁɚ
Ö *WCë ZÊg¿0¾-Ê-¿œÕ-¿0ÁÃÖz×]ÆÇÀvßíÖÇÓ
è »,ÆÏÛ³ÖzÀL×@ÆÏÕ-¿#ß%ÇèÆ ÀÉ¿#ÆgëgÕg
(2ÆÇßíÖzÀL¿#&
Ó .X,Që XF"$.XFë W
,֚/,[
µ
¿ ´ËgçíÕ´ÆÇÓ|¾ÖzÀ|¿œßÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊTÁÃÖ X.
*-µ
è »,ÆÇÓ+Ô#ÖZÖzÀLÕ-¿#Ë´Æ2Õ´ÆÇÓ|½0Õ-çæ×]¿œË-ÓÉçæÖzË-¿œÓ+Õ-¿#ßJÇèÆ ÀÉ¿#Ægë:Õ-
ÒJß (2ÆÇßíÖÇÀÕ-¿%¿#ÓLÁÉ¿BÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖ1¿œÓ*Ê-Ë´Æ1ßæçíÓÂÁôÆÐÕg¿0Ë0-èÊ ×k¿#ÀÉÖÇÓÓL¿#¾´ÆÇÀÉÆÇÕ-ÖzÓ¾ÖzÀÔ#Öz×]ÆÇÓ#ë
½ ÓÉÊEÓÉçæÌzË-;ç ´ÔÙÆÇÕgÖ1½ ÔÙÆÇËÁÉçíÕ´ÆÇÕEÕ-¿œ¾¿œË-Õ-¿#ËÕ-¿ÎßàÆCÛ³ÖzÀL×@Æ1Õg¿#ßÐÇèÆ ÀÉ¿#Ægµ
¶Ùî
ÒC‹ŽÜL‡…Ý*<Þ>Ü?߆‡Dài‡ªÝqᜉ#†¥0„i‰Ú.…â
e› œO‹ žU Mˆi
ö8÷sø›÷
,ÿú
Úú,û
¸ ÆÇÓLÁÃÆBßàÆ(Ç¿#ÀÉÓLçyzèÖ ËkÜ-µÝðgëzßæÖzÓ7¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÇÓJÕ-¿9ßíÖ¦Ê-¿9ÓÉ¿9ßæßàÆÇ×]Æ¿œÓLÁÉçíßíÖk¼³ßíÖzӅZÊg¿ÔœÖzËÁÃÀLÖzßàÆÇË
ßíÆE¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ ËmÕ-¿@ßíÆEçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ët¾ÖzÀо-ÆÇÀLÁÉ¿]Õ-¿œßË-Ɣ(Ç¿#ÌÆ2Õ-ÖzÀôÍÏÓÉ¿@¿œË-Ô#ÖÇ˦ÁÉÀÃÆÇÞ-ÆÇË
ÕgçíÓÉ¿œ×]çæË´ÆÇÕ-ÖÇÓ%¿#ËtßíÆ@¿#ÓL¾¿œÔ#ç -ÔÙÆÇԜçyzèÖ ËtÕ-¿4¸¹º»W½ÔÙÆÇÕ´Æ ÕgçíÓÉ"¿ Ë´E ÆÇÕ-ÖzÀ%Õ-¿1¾9ÇèÆ ÌÇçíË´ÆÇÓ%ÀÉ¿ c
ԜÊ-ÀÉÀ#j è Æ1ÆÐÔ#çí¿œÀLÁÉÖzÓ nÇÁÉÀÉÊ-ԜÖzÓ*¾¿#ÀLÓÉÖzË´Æ2ßí¿#)Ó nz¾´ÆÇÀÉÆCÖzÞgÁÉ¿#Ë-¿œÀ*¿œÛ³¿œÔœÁÉÖzÓ9Æ2ÁÃÀÉÆÇԜÁÉç (ÇÖzÓ#µxõ«ÖzË@¿#ÓLÁÃÆ
(Ç¿#ÀLÓÉçyÇèÖ Ë+ëJÆǾ´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿@Ê-Ë)ßí¿#ËgÌzÊ´Æ:éL¿k¿#ÓL¾¿œÔzj è -Ô#ֆ¾´ÆÇÀÉÆÕ-¿ ´Ë-çæÀпœß¿œÓLÁÃçæßíÖ!¼fßíßíÆÇ×]ÆÇÕ-ÖEõû-ûë
Ÿ Êz{”wõÊbu×y,Î( P|~Æzš>vx M¡€v5v|×{;Í«½¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ#ë´ÁôÆ2˦ÁÉÖ@×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓ9Ô#Öz×kÖ]Æ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖzÓ#뮾´Æ2ÀÃÆ4çíCË c
ԜÖzÀɾÖzÀÉÆÇÀÉßæÖö¿#ËEÊ-ËÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ-µ
úÖzÀ|ÊgËÏßíÆÇÕ-Ö-ë;õûgûοœÓ¢ÊgËÏßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿JÔ#ÖÇ×]¾-ß濜ÁÉÖ¾´ÆÇÀÃÆßíÆ*Õ-¿ ´ËgçíÔ#çÙzèÖ ËBÕ-¿JßíÆÆǾ´ÆÇÀLçí¿#ËgÔ#çàÆ
¦Ê-¿«Õ-¿#Þ¿#Ë1ÁÉ¿#Ë-¿œÀ7ßíÖzÓ¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖzÓÕ-¿*Ê-ËöÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖB¸¹º»JµzÒJÓLÁ´0èÆ Þ´ÆÇÓÃÆ2Õ-Ö-ëÆÇßZçíÌÇÊ´ÆÇß
¦Ê-¿4¿œË ¿œßaÔ#ÆÇÓÉÖÕ-¿ößíÆÇÓ0×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓB¸¹º»vë|¿œËtÊ-ËtÔ#ÖzË;éLÊg˦ÁÉÖÕ-¿4Æ2ÁÃÀLçíÞ-ÊTÁÃÖzÓ½*(2ÆÇßíÖÇÀÉ¿#Ó
¦Ê-¿öÕg¿ ´Ë-¿œËßíÆÇÓ0¾-ÀLÖz¾-çæ¿#Õ´ÆÇÕg¿#ÓBÕ-¿ö¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ ËHµ t Ë-Æ Õ-
¿ ´ËgçíÔ#çÙzèÖ Ë†¿#Ëõû-ûÔœÖzË-ÓLÁÃÆ
Õg¿0Ê-Ë´Æ1ßæçíÓLÁÃÆÐÕ-¿B¾-ÆÇÀÉ¿œÓÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊTÁÃFÖ cØ(ÇÆ2ßíÖzÀvÓÉ¿œ¾´ÆÇÀÉÆÇÕ-ÖzÓ¾ÖzÀ«¾gÊ-ËÁÃÖ1½]Ô#Öz×]Æ ¼f¿œßHÔ#ÆÇÀ´ÇèÆ ÔÅÁÿœÀ
oÚÍŵxÒJß|Æ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖ4ÓL¿ÏÓL¿#¾´Æ2ÀÃÆ4Õ-¿#ß (2ÆÇßæÖzÀ¾ÖÇÀ×]¿œÕ-çíÖöÕ-¿ÎÕ-ÖÇÓ¾gÊ-ËÁÃÖzÓC¼f¿œß+ÔÙÆÇÀ-ÇèÆ ÔœÁÉ¿#9
À ÚÍ I 8 ƒ M¢‡3 £ !I#¢ I 8 ƒ ,¤h3 £ !I¤ 555 I 8 ƒ r 3y£ !I r
îë
"ò,ëPó
6î6ê"ó
ì¦îë
"ò,ëPó
6î6ê"ó
ì
ì¦îë
,ò,ë€ó
6î6ê"ó
õ û-û0ÖÇÛ³ÀÉ¿œÔ#¿vÆ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖÇÓ+¾´ÆÇÀÉÆ9¾gÀ´ÇèÆ ÔÅÁÃçíÔ#ÆÇ×k¿#ËÁÿ7ԜʴÆÇßZÊgçí¿#ÀH¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖ9Õ-¿J¾-ÀL¿#ÓÉ¿œËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë
Õg¿#ß|Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ-ë´Ô#Öz×kÖ4¾-Ê-¿œÕ-¿#ËÓÉ¿#À
Æ Ë-E Ö-µ
è ò®Êg¿#ËÁÿœÓ#ë´ÁôÆÇËÁÉÖk¿œËԜʴÆÇËÁÃÖ]Æ4ÓÉÊÁÃçí¾ÖöÔ#ÖÇ×]ÖkÆöÓÉÊÁôÆÇ×]P
è õ«ÖzßíÖzÀL¿#Ӝë-Õ-¿ÎßíÖzÓÔ#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÉ¿œÓ#ë®Õ-¿#ß+Û³ÖÇË-Õ-ÖkÕ-¿ÎßàÆ1¾9ÇèÆ ÌÇçíË´ÆgëTÕ-¿ÏßíÖzÓ*¿œË-ßàÆ2Ô#¿#Ӝ뮿œÁÃÔ2µ
Ö +Áÿ ÄZÁÃÖ-ë;çí×rÇèÆ Ìz¿œË-¿#Ӝë
è ÷%ßíçæË-¿ÙÆ2Ô#çyÇèÖ Ë0¿#ËÁÃÀL¿JßíÖzÓHÕ-çæÛ³¿œÀÉ¿#ËÁÉ¿#Ó,¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖzÓ|Õg¿#ßzÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉp
ÁôÆÇÞ-ßíÆÇÓ#ëg¿œÁÃÔ2µ
è “«ÖzÀÉÕg¿#Ó½ ×]ÆÇÀÉԜÖzÓ¾´ÆÇÀÉÆkßíÆ1ÀÉ¿#¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ ËÕ-¿ÎÖzÞZéL¿ÅÁÃÖzӜµ
è ûgÆÇË-ÌzÀÉÆÇÕ-ÖzÓ9¿Bçæ˦ÁÉ¿#ÀLßíçíËg¿ÙÆÇÕ-ÖÇÓÕ-¿Î¾9ÇèÆ ÀÉÀÉÆ2Û³ÖzӜµ
Æ ZÊg¿E¾gÊ-¿#Õ´Æ2Ër¿#ÓLÔ#ÖzÌÇ¿#ÀÉÓL¿
è ¹çí¾ÖzÓöÕ-¿¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ ËêÆ2ßæÁÿœÀÉË´Æ;ÁÃç (ÇÖzÓ#ëxÕ-¿×]ÆÇË-¿#ÀÉm
Õ-çæÛ³¿œÀÉ¿#ËÁÉ¿#Ó%¿œÓLÁÉçíßíÖÇÓÓL¿#Ì«-èÊ Ë¿#ß,ˆ¿ ¦Ê-çæ¾ÖkÊ-ÓÉÆÇÕ-Ö ¾´Æ2ÀÃÆkÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿œÀ%ßàÆ4çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ë-¿
çíË-ԜßíÊ-ÓLÖkÖǾԜçíÖzË-¿œÓÕ-¿ÏÆÇÔ#Ԝ¿#ÓLçíÞ-çæßíçíÕ-ÆÇÕ ¾´ÆÇÀÉÆ4¾¿#ÀLÓÉÖzË-ÆÇÓ9Õ-çíÓLÔÙÆǾ´Æ2Ô#çæÁÃÆÇÕ´ÆÇӜµ
õ«Ê´ÆÇßZÊgçí¿#Àk×]ÆÇÀÉÔ#Æ)¸¹º»d¾gÊ-¿#Õ-¿çíÀ]ÆÇÔ#Öz×k¾´ÆPË´E Æ2մƆÕ-¿Ê-Ë´Æ ¿#ÓL¾¿œÔ#ç-ÔÙÆÇԜçyzèÖ ËêÕg¿
¿œÓLÁÉçíßíÖ ÊgÓÃÆÇË-Õgֆõû-û†¾ÖÇÀB×]¿œÕ-çíÖ Õ-¿œßxÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖy*µ¢úÖzÀο éL¿œ×]¾gßíÖ-ë|ÓLçZÊg¿#ÀÉ¿œ×]ÖÇÓ
¦Ê-¿Î¿œßHÁôÆÇ×]ÆPËE Ö1Õg¿BßàÆCÛ³Ê-¿œË¦ÁÉ¿ÎÕ-¿BÊ-˾9ÇèÆ ÀLÀÃÆ2Û³ÖöÓL¿ÙÆ4Õ-¿ö¶:‰C¾-Ê-ËÁÉÖzÓ½S¦Ê-¿Î¿#ß+ԜÖzßíÖÇÀ*Õ-¿#ß
ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖkÓÉ¿#ÆkÀLÖ;éLÖ4¾ÖZÕ-¿œ×]ÖzÓÊgÓÃÆÇÀ9ßàÆöÓLçíÌzÊ-çæ¿#ËÁÿB×]ÆÇÀLÔÙ6Æ W*0€¥H : b D 8¦ Bh3 ¢^¤ J !IŠ3 IB 6“
ä
ó
ë
Fð,ëì
bó,ê"ó
Få
‰Çð
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
õ«Öz×kÖS(z¿œ×]ÖÇÓx*tÆÇÕ-×kçæÁÉ¿1Ô#Öz×kÖ ¾´ÆÇÀ-ÇèÆ ×k¿œÁÃÀLÖ Ê-Ë´Æ ßíçæÓLÁÃÆ@Õ-¿ö¿#ÓL¾¿œÔ#ç;´ÔÙÆÇԜçíÖzËg¿#Ó
õû-ûµ
,» Æk(z¿œÀÉÕ´Æ2Õ-¿#ÀÉÆE¾ÖÇÁÿœË-Ô#çíÆ@Õ-¿ößíÆÇÓ%¿œÓɾ¿#Ô#ç;´ÔÙÆ2Ô#çíÖÇË-¿#ÓÎÕ-¿1¿œÓLÁÉçíßíÖ ÆǾ´ÆÇÀL¿#Ô#¿öԜʴÆÇË-ÕgÖEÓL¿
Ê-ÓÃÆ!ßíÆ)×@Æ2ÀÉÔÙÆ Õ-¿†¿#ÓÂÁÃçæßíÖ)¿œË’ßàÆÔ#ÆÇÞ¿#Ô#¿œÀÃÆmÕ-¿œß%Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ-µdÒJ˦ÁÉÀÉ¿]ä_*3å ½
ä,*3åO¾-Êg¿#Õ-¿œËçíËgÔ#ßíÊgçíÀÉÓL
¿
û ¦Ê-¿%ÓL¿ÙÆÇËÆǾgßíçíÔ#ÆÇÞ-ßæ¿#ÓxÆÐÕ-¿ÅÁÿœÀÉ×kçíË´ÆÇÕgÖzÓxÁÉçí¾ÖzÓxÕ-¿%×]ÆÇsÀ c
è ÒJÓɾ¿#Ô#;ç ´ÔÙÆ2Ô#çíÖÇË-¿#Ó*õû-k
ÔÙÆÇӜµ)ú¢ÖzÀö¿ éL¿œ×]¾gßíÖ-ëJ¾´Æ2ÀÃƍÊgÁÉçíßíç =ÙÆÇÀÏ¿#ß«Ô#ÖzßæÖzd
À (Ç¿#ÀÉÕg¿E¿œËmÁÃÖZÕ´ÆÇÓ1ßíÆÇÓ1ÔÙÆ2Þ¿œÔ#¿#ÀÉÆÇÓ
Õ-¿ÏË-ç (Ç¿#ßv¶CÕ-¿ÏÊ-ËÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ]çíË-ԜßíÊ-çæÀÙj è Æ2×]ÖzÓ¿#ËßàÆ4ÔÙÆÇÞ¿#Ԝ¿#ÀÃÆkÕ-¿#ߢ×kçíÓÉ×kÖößàÆ2Ó
ÓÉçæÌzÊ-çí¿œËÁÿ#Óß~j è Ë-¿#ÆÇˆÓ ; *,sW
0€ B,N JDD G<
¢§J !IŠ3 IBB :U¨
; *M<
ë
bó,ê"ó
"ë
ϒ
Ñ¿ÅÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆÇÓöÆ¿#Óɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓöÕ-¿ ¿#ÓÂÁÃçæßíT
Ö ¦Ê-¿ ÓL¿ ¿#Ë-ԜÊ-¿#ËÁÉÀÉ¿#ËWÕ-çæÓɾÖzË-çíÞgßí¿#Ó
¿#Ë!ßíÆEÀL¿#Õ+µEü0¿]¿#ÓLÁÃÆEÛ³ÖzÀL×@ÆT뿜ÓC¾ÖzÓÉçæÞ-ßí¿kÕ-¿-Ë-çíÀÏÊ-Ë!¿œÓLÁÃçæßíÖEÔ#Öz× -èÊ Ë ¾´ÆÇÀÃÆEÊ-Ë
Ô#ÖzË:éLÊ-ËÁÃÖBÕ-¿¾92èÆ ÌzçíË´Æ2Ó#ëzÓLçíË1Ë-¿œÔ#¿œÓÉçíÕ-ÆÇÕ4Õ-¿×]ÖZÕ-;ç ´ÔÙÆÇÀLßàÆÇÓ,ÁÃÖZÕ´ÆÇÓaÓÉçg¿œË4Ô#Ê´ÆÇߦÊ-çí¿œÀ
×]ÖÇ×]¿œË¦ÁÉÖö¿#Ó9Ë-¿œÔ#¿#ÓÉÆÇÀÉçæÖ]Ô#ÆÇ×1Þ-çíÆÇÀ*¿œß|¿#ÓLÁÉçíßæÖ-µ
è
7© R
ö<÷sø›÷
~
ÿü€þ ›ú
»,ÖÇÓ«×]ÆÇÀÉԜÖzÓ¸¹º» ¾¿#ÀL×]ç·Áÿ#Ë@¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀßíÖzÓÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖÇÓ*¿#Ë Õ-ç·Û³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓÓÉÊ-Þb(z¿œËCc
ÁôÆÇË´Æ2ÓkçæË-Õ-¿œ¾¿œË-Õ-çí¿œËÁÿ#Ók¿#ËÁÉÀÉ¿ÓÙj è µü0¿¿œÓLÁôÆt×]ÆÇË-¿#ÀÉƆ¿#Ó4¾ÖÇÓÉçíÞgßí¿ ×]ÆÇËÁÿ#Ëg¿#À4Ô#çæ¿#ÀLÁÃÆ
çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë†ÓÉçí¿œ×]¾gÀÉ&
¿ (ZçíÓÉçæÞ-ßí¿2ë×kçí¿œËÁÃÀÃÆ2ÓÏÖ2ÁÃÀÃr
Æ (2ÆÔ#ÆÇ×1Þ-çíÆÇË-Õ-Ö-µ@úÖzÀÏ¿ éL¿œ×]¾gßíÖ-ë¢ÆÇÓ#j è
¾ÖZÕ-¿#×kÖzÓÕ-çíÓL¾ÖzËg¿#À«Õg¿0Ê-Ë ×k¿#Ë%èÊ Õg¿0Ë´hÆ (z¿œÌÆÇÔ#çÙzèÖ Ë ÓLçí¿#×k¾-ÀL
¿ 2éLƒ
Ö ¦Ê-¿B¾¿#ÀL×]ç·ÁôÆÎÓÉ¿œßí¿#lÔ c
Ô#çíÖÇË´ÆÇÀßíÖÇÓÕ-çæÛ³¿œÀÉ¿#ËÁÉ¿#ÓÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖzÓ#€ë ¦Ê-9
¿ (2ÆÇËÆ2¾´ÆÇÀÉ¿œÔ#çæ¿#Ë-Õ-Ök¿#ËEÊ-Ë´Æ4¾´ÆÇÀÂÁÿÎÓÉ¿œ¾´ÆÇÀÉÆÇÕ´Æ
Õ-¿Îßà„
Æ (z¿œËÁôÆÇË´ÆkÕ-¿#ß|Ë-”Æ (Ç¿#ÌÆ2Õ-ÖzÀ#µ
Ë Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖm¸¹º»¦Ê-¿Ô#ÖÇË-ÓLÁÃÆ!Õ-¿œ(2ÆÇÀLçíÖzÓk×@Æ2ÀÉÔ#ÖÇÓ@Ê-ÓÉÆ)¾´ÆÇÀÉÆ)Õ-¿-Ë-çíÀ]ÓÉÊ
Ô#Ê-¿œÀɾÖrßàÆ2Ó×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓ ä/.,M*3åI½ ä!/.,
*,3åI¿#Ë ßæÊ-ÌÆÇÀÕ-¿ä3å ½
ä! åε
t
ÒaÄTçíÓÂÁÿ#ËÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖzÓC¾´ÆÇÀÃƍÕg¿´Ë-çæÀ1¿#ß«¿#Óõ¦Ê-¿œ×@ÆtÕ-¿ Õ-çæÓLÁÉÀÉçíÞgÊ-Ô#çÙzèÖ Ë!Õ-¿œß*¿#ÓL¾´ÆÇÔ#çæÖt¿#Ë
ßàÆS(z¿œË¦ÁÃÆÇË´ÆEÕ-¿#ßvË´hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖÇÀ#µ ÒJÓLÁÉÖzÓÐÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖzÓÎÓÉÖzP
Ë .
j *m¼OZÊg¿]Õ-¿´Ë-¿]ßàÆ Õ-ç(ZçæÓÉçyÇèÖ Ë
4-ÖzÀÉç =#ÖzËÁÃÆÇß Í*C
½ X,
*¼f¾´Æ2ÀÃÆ@ßíÆ@Õ-ç (ZçæÓÉçyÇèÖ œ
Ë (z¿œÀLÁÉçíÔÙÆ2ß ÍŵÏõ«ÖÇ×]Ök(2ÆÇßæÖzÀÉ¿œÓ%Õ-¿œßJÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖ ÓL¿
¿#×k¾-ßí¿#ÆÐÊ-Ë´ÆÐßíçíÓÂÁôÆÏÕ-G
¿ (2ÆÇßíÖÇÀÉ¿#Óx˦Ê-ׅ#è¿ ÀÉçæÔ#ÖzÓB¼f¿#Ë@¾-ç·ÄT¿#ßæÓôÍ ëgÕ-¿ÁôÆÇËÁÃÖÇÓ*¾ÖÇÀ«Ô#çæ¿#ËÁÃÖ ¼f¾´ÆÇÀÉÆ
4´ÆÇÔ#¿œÀ1Ê-˴ƆÕ-çæÓLÁÉÀÉçíÞgÊ-Ô#çÙzèÖ Ë)¾-ÀLÖz¾ÖzÀÉԜçíÖzË´Æ2ß ÍBֆ¿#ß*Ô#ÆÇÀ´ÇèÆ ÔÅÁÿœÀ1¿#ÓL¾¿œÔ#çàÆ2+
ß ª ¼³¾´ÆÇÀÉƍçíË-Õ-çæÔÙÆÇÀ
¿#ß«ÀL¿#ÓÂÁÃֆÕ-¿ ßíq
Æ (Ç¿#ËÁôÆÇË-ÆtÕg¿#ß«Ë-”Æ (Ç¿#ÌÆ2Õ-ÖzÀôÍ µtúÖzÀC¿ éL¿#×k¾-ßæÖ-ëaßíÆÓÉçæÌzÊ-çí¿œËÁÿ@Õg¿ ´Ë-çæÔ#çÙzèÖ Ë
‰Z¶
ÒC‹ŽÜL‡…Ý*<Þ>Ü?߆‡Dài‡ªÝqᜉ#†¥0„i‰Ú.…â
ÊTÁÃçíßæç>=#Æ@ÁÃÀÉ¿œÓCÓLÊ-Þb(z¿#ËÁÃÆÇË´ÆÇӃ4gÖzÀÉç=#ÖzËÁôÆ2ßí¿#ӜëÊgË´ÆԜÖzË)ßíÆ×kçæÁÃÆÇÕtÕ-¿kßàÆr(z¿#ËÁÃÆÇË´ÆgëÖÇÁÃÀÉÆ
ԜÖzËEßàÆCÁÿœÀÉԜ¿#ÀÃÆ4¾´ÆÇÀÂÁÿB½ ßíÆöÁÉ¿#ÀLÔ#¿#ÀÉÆkԜÖzËE¿#ß+ÀL¿#ÓLÁÉpÖ ; /.,
*.
j *0€G«p,q A¬ pq A9­ G<
555
; !/.
*M<
ÒJ˦ÁÉÀÉ¿ ßàÆÇÓ×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓ /.,M* ½ !/.,
* ¾-Ê-¿œÕ-¿#ËdÆ2¾´ÆÇÀÉ¿œÔ#¿œÀÖÇÁÉÀÃÆÇÓ
×]ÆÇÀLÔÙÆÇÓBÕ-¿ößíÆ ×]çæÓÉ×]Æ@Ô#ßíÆÇÓÉ¿E¼³¾¿œÀÉ×kçæÁÉçí¿#ËgÕ-Ö ÓÉÊgÔ#¿#ÓLç 2ÆÇÓÎÓÉÊgÞÕ-ç ZçíÓÉçæÖzË-¿œÓBÕ-¿#ßJ¿œÓɾ´ÆÇԜçíÖ¦Í
Ök×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÓ /., ZÊg¿ÐÕ-¿ ´Ë-¿œË¿#ß|ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ ZÊg¿CÆǾ-ÆÇÀÉ¿œÔ#¿#À-kèÆ çæË-çíԜçàÆÇßæ×]¿œËÁÿ%¿œË
ä
7ä
3å
3å
ä
3å
(
?
;(
ßíÆ1ÓÉÊ-Þb(Ç¿#ËÁôÆÇË-Ægµ*ÒJÓLÁÃÆk×]ÆÇÀLÔÙÆöÖÇÛ³ÀÉ¿œÔ#¿ÏÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖzÓ¾-ÆÇÀÃÆ6
Æ ¦Ê-¿¾gÊ-¿#Õ´ÆBÓL¿#À7ÀL¿œÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆÇÕgÖB¾ÖzÀ
è ÷%ÓÉçæÌzË´ÆÇÀÊ-ËöË-Öz×CÞ-ÀÉ¿Æ2ßg×]ÆÇÀÉԜÖ-ëÇÕ-¿×]ÆÇË-¿œÀÃG
ßíÖzÓÖÇÁÉÀÉÖzÓ×]ÆÇÀLÔ#ÖzӜë-Ô#Özy
Ë r,µ
Ö ZÊg¿Õ-¿œÞ¿ÆǾ´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿#ÀvÕ-¿œË¦ÁÉÀÉÖÏÕ-¿#ß®×]ÆÇÀÉԜÖ-ë
è ÒvÓL¾¿œÔ#;ç ´ÔÙÆÇÀv¿œß t Ñ»EÕ-¿#ß´ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃ.
Ô#Öz}
Ë *.
X´µ
Ó (ZçíÓLÊ´ÆÇßæ¿#Ó|Ô#ÖÇ×]ÖÞ´Æ2ÀÉÀÃÆ2Ó+Õ-¿vÕ-¿#ÓL¾-ßàFÆ =ÙÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖÏe¼ *X,.
Q"^rnTÍ ë
è ü0¿ ´Ë-çæÀ+ÔÙÆ2ÀÃÆÇÔÅÁÿ#À#j è ÓÂÁÃçíÔ#ÆÇÕ
ÞÖzÀLÕ-¿#ÓÐ|¼ /.,
..-Í9Ö]×rÇèÆ ÀLÌz¿#Ë-¿œÓÏ®¼ .nQ"^r j "$E¯
½ .nF"^r%"n,-Í µ
aú ÆÇÀÉÆmZÊg¿ Ê-Ë¿œË-ßàÆ2Ô#¿r4´ÆÇÌzƍÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆ Æ†Ê-˅×]ÆÇÀÉԜֆÔ#ÖzËgÔ#ÀÉ¿ÅÁÃÖ ¿#˅Ê-˴Ɔ¾92èÆ ÌzçíË´Æ
ԜÖzË…× -èÊ ß·ÁÃçæ¾-ßí¿œÓÏ×]ÆÇÀLÔ#ÖzÓöÓL¿ ÊgÁÃçæßíç>=#Æ¿œß9Æ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖ}.
n,mÕ-¿ßíÆ×@Æ2ÀÉÔÙƍÕg¿ ¿#Ë-ßíÆÇÔ#¿œÓ
äPåε t ÁÉçíßæ>ç =ÙÆ2Ë-Õ-Ö0ԜÖz×]7
Ö (2ÆÇßæÖzÀJÕ-¿.n,4¿#ß®Ë-Öz×CÞ-ÀÉ¿Õ-¿Ê-Ëk×@Æ2ÀÉÔ#Ögë¿#ß´Ë´Æh(z¿œÌÆÇÕ-ÖÇÀ
Ô#ÆÇÀÉÌzÆÇÀ´m
èÆ ¿#ßBÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃօçíÕ-¿œËÁÃç -ÔÙÆÇÕ-օ¾ÖzÀ ¿#ßB¿œË-ßàÆ2Ô#¿t¿#Ë ¿#ßB×]ÆÇÀÉԜÖm¿#Ë Ô#Ê-¿œÓLÁÉçyzèÖ Ë+ë
Õg¿ éÉÆÇË-ÕgÖ]¿œß|Ô#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖkÕg¿ÐßæÖzÓ*Õ-¿œ×êÇèÆ Ó9çæ˦ÁÃÆÇԜÁÉÖ-µ
e° ± Q i Qˆ„
ö8÷sø›÷
ü
ý ÿü
›ú
»|ÖzÓ1Û³ÖÇÀÉ×1Ê-ßíÆÇÀÉçæÖzÓÏÖÇÛ³ÀÉ¿œÔ#¿#ËW×k¿#ÔÙÆ2Ë-çíÓL×]ÖzÓC¾´ÆÇÀÃÆÛfÆ2Ô#çíßæçæÁÃÆÇÀd¦Ê-¿ßíƾ¿œÀÉÓLÖz˴ƦZÊg¿ ¿#ÓLÁ´èÆ
Zçæ¿#Ë-Õ-ÖWÊ-Ë´Æm¾92èÆ ÌzçíË´Æ!¿œËb(j è ¿çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËrÆÇßBÓÉ¿œÀ)(ZçíÕgÖzÀ#µ t Ë´ÆÛ(Ç¿ˆ=t¿#ßBÓL¿#Às(TçæÕ-ÖzÀßàÆ
ÀL¿#ԜçíÞ´Ægë«ÓÉ¿¿œ×]¾-ßæ¿ÙÆÇÀ-
èÆ Æ2ßíÌ«-èÊ ËW¾-ÀÉÖÇÌzÀÃÆÇ×]Æt¾´ÆÇÀÃÆ ¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÀ]ßíÖzÓkÕ´Æ2ÁÉÖzÓ]½W¿œË"(ZçíÆÇÀ@Ê-Ë-Æ
ÀL¿#ÓL¾-Ê-¿#ÓÂÁôÆ]ÆÇÕ-¿#ԜʴÆÇÕ´ÆTµ
(
»,Æ4¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆkÌz¿œË-¿#ÀÉÆÇß|Õ-¿ÎÊ-ËÛ³ÖzÀÉ×CÊ-ßàÆÇÀLçíÖ1¿œÓˆ
Ö …ä/.X,#"!,r0€¥ DAë V
0€V ë 6~Fåε*ü0ÖÇË-Õ-¿“ DAë
è ÒJÁÉ>ç ¦Ê-¿ÅÁôÆÕ-¿JçíËgçíÔ#çæp
Ô#ÖzËÁÃçæ¿#Ë-¿Î¿œß t Ñ»Õ-¿œÓLÁÉçíË-ÖkÆÇß ¦Ê-¿ÎÓL¿ÐÆ2Ô#Ô#¿œÕ-¿#À-kèÆ ÔœÊ´ÆÇË-ÕgÖ]ÓL¿ÏÓL¿#ßæ¿#Ô#ԜçíÖzËg¿BßàÆ1Öz¾Cc
Ô#çyÇèÖ Ë Õg¿]¿œ"Ë (ZçíÆÇÀÎßíÖzÓBÕ´Æ;ÁÃÖzÓÎÕ-¿œßvÛ³ÖÇÀÉ×1Ê-ßíÆÇÀÉçæÖ-—
µ ë 6¿#ÓÏ¿#ßvׅœè¿ ÁÉÖTÕ-Ö¸¹¹9
ú ZÊg¿
ÓÉ¿†Õ-¿œÓÉ¿ÙÆmçæ"Ë (ÇÖTÔ#ÆÇÀ#µ–ÒJß0ׅœè¿ ÁÃÖZÕ-Ö!Õg¿ ´Ë-¿†¿œß0×k¿#ÔÙÆ2Ë-çíÓL×]`
Ö ¦Ê-¿†¿œß0Ë´hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖÇÀ
‰z‰
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
ÊgÁÃçæßíç=ÙÆÇÀ-@èÆ ¾´ÆÇÀÉÆ¿œËb(TçíÆÇÀÎßíÖzÓBÕ-Æ2ÁÃÖzÓÏÆÇßJÓL¿#Às(TçæÕ-ÖzÀœµ@ûZçJÓÉ¿kÊ-ÓÃÆ¿#ßJׅœè¿ ÁÉÖTÕ-֜:ÎÒJ¹Bë
¿#ß (ÇÆ2ßíÖzÀÐÕ-¿ ßíÖzÓCÕ´Æ2ÁÃÖÇÓ1çíÀ-
èÆ çíË-ԜßíÊ-çæÕ-Ö¿œË…¿#ß t Ñ»’Õ-¿ Õ-¿œÓLÁÃçæË-Ö-µ)ûTç«ÓL¿ Ê-ÓÃƆ¿œß
ׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-ÖÐúþÎûT¹BëZ¿#߮˴hÆ (Ç¿#ÌÆÇÕgÖzÀ«¿œË¦ÁÉÀÉ¿œÌÆÇÀ´ÏèÆ ßíÖzÓxÕ´Æ2ÁÉÖzÓxÔ#Ê´ÆÇËgÕ-ÖCÓL¿%ßíßæ¿ (Ç¿%ÆÏÔÙÆÇÞÖ
ßàÆ1ԜÖzË-¿ÅÄTçÙzèÖ Ë¸¹¹9úêÔ#ÖzË¿œß|ÓÉ¿#sÀ (ZçíÕ-ÖzÀœµ
«õ Ê-¿#ÀL¾Ö9Õ-¿œßÇÛ³ÖzÀL×1Ê-ßàÆ2ÀÉçíÖgë#Ô#ÖÇËÏßæÖzÓ|Õ-çæÓLÁÃçæËÁÃÖzÓ+¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖzÓ|¾´ÆÇÀÉÆ*¾ÖZÕ-¿œÀ|çíËÁÃÀLÖTÕ-ÊgÔ#çíÀ
ßíÖzÓBÕ-Æ2ÁÃÖzӜë,ÊgÁÃçæßíç>=#ÆÇË-Õ-Ö@ßàÆ ×@Æ2ÀÉÔÙÆTë0ZÊg¿4ÁÉçí¿œË-¿4¿#ßvÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖÖzÞ-ßæçíÌÆ;ÁÃÖzÀLçíÖ(Wµ
÷%Õ-¿œ×ê2èÆ Ó#ë*ÁÃçæ¿#Ë-¿ÆÇÓÉÖZÔ#çíÆÇÕ-Ö¿#ß0Æ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉK
Ö t,[ë«ÔœÊg½zօԜÖzËÁÿ#ËgçíÕ-Ö!¿œÓ ¿#
ß ¦Ê-¿
ÓÉ¿œÀ´
èÆ ¿œbË (TçíÆÇÕ-ÖÆÇßvÓÉ¿œ)À (ZçíÕ-ÖÇÀΦ
½ ¦Ê-¿]ÔÙÆÇ×CÞ-çàÆ Õ-¿]ÆÇÔ#Êg¿#ÀÉÕgÖÔ#ÖÇË)ßàÆ¿#ËÁÉÀÃÆÇÕ´q
Æ ¦Ê-¿
¾-ÀÉÖǾÖzÀLÔ#çæÖzË-¿%¿œßHÊ-ÓLÊ´ÆÇÀLçíÖ-µvÒJß+Æ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉx
Ö W@Õ-¿ ´Ëg¿B¿#ßÁÉçí¾Ö1Õ-¿0çæËÁÃÀÉÖZÕ-Ê-ԜÔ#çÙzèÖ Ë
Õ-¿ÎÕ´Æ2ÁÉÖzÓ#pë ¦Ê-¿Ï¾-Ê-¿œÕ-¿ÏÓÉ¿#À è
²
²
²
²
²
²
²
²
²
²
è
ËEÔÙÆ2×]¾Ö4Õ-¿BÁÿÅÄZÁÉÖ-ë´¾´ÆÇÀÉƚW0“³‡2µ
t Ë4Ô#ÆÇ×]¾Ö0Õ-¿ÁÿÅÄZÁÉÖÏÕg¿#p
ß ¦Ê-¿Ë-ÖBÓL¿*×1Ê-¿œÓLÁÉÀÃÆB¿#ßTÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖk¼³ÁÙj è ¾-çíԜÖ0¾´ÆÇÀÉÆ
¾-ÀLÖz¾ÖÇÀÉÔ#çæÖzË´ÆÇÀ«Ô#ÖzËÁÃÀÉÆÇÓÉ"¿ Ë´E ÆÇÓôÍ ë´¾´ÆÇÀÉ(
Æ W
0€W** j .‡2µ
t ËÇèÆ ÀL¿ÙÆÕ-¿7ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖ-ë:Õ-
¿ (2ÆÇÀLçàÆÇ3Ó ´ßàÆÇÓ+½%Ô#ÖzßæÊ-×kË´ÆÇÓ#ëy¾-ÆÇÀÃ]Æ W
0€³.~2µ
t ËEÞÖÇÁ®zèÖ ËHë-¾´ÆÇÀɚ
Æ W0“¥[M,r“2µ
t ËEÞÖÇÁ®zèÖ ËEÆÇÓLÖTԜçàÆÇÕgÖ]ÆöÊ-Ë-Ækçæ×@ÆÇÌÇ¿#Ë+µ7¾-ÆÇÀÃz
Æ W0€!"G
n,~2µ
t ËEÞÖÇÁ®zèÖ ËÕ-¿ÎԜÖz6
Ë ´ÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËHë-¾´ÆÇÀɚ
Æ W0“ŽX,XY,³“ǵ
t ËÎԜÖzË;éLÊ-ËÁÃÖ9Õ-¿vÞÖÇÁÃÖÇË-¿#Ó|Õ-¿œŽ
ß ¦Ê-¿vÓÉ¿J¾-Êg¿#Õ-¿v¿#ÓLÔ#ÖzÌÇ¿#À,Ê-Ë-Ö-ë:¾´Æ2ÀÃ]Æ W0€.%"!#2µ
ÒJß0Ô#ÖÇ˦ÁÉ¿#Ë-çæÕ-օÕ-¿†Ê-Ë ´Ô54-¿œÀÉօ¿#˒¿œß0ÖzÀÉÕg¿#Ë´ÆÇÕgÖzÀ Õ-¿#ß%Ê-ÓÉÊ´Æ2ÀÉçíÖg
ë ¦Ê-¿†¿œß
Ë´hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖÇÀ%ÆÙ½ZÊ-Õ´ÆÇÀ-]èÆ ÆöÓL¿#ßí¿œÔ#ԜçíÖzË´Æ2À#ë-¾´Æ2ÀÃz
Æ W0€¥/%"^~2µ
ÒaÄTçíÓLÁÉ¿†ÖÇÁÃÀÉÆ)×]ÆÇÀÉÔ#J
Æ ¦Ê-¿¾¿#ÀÉ×kçæÁÉ¿PÆ Ë´E Æ2Õ-çíÀkÊ-Ë ×k¿#Ë%r
èÊ Õg¿#Óɾgßí¿#ÌzÆÇÞ-ßí¿Õ-¿
Öz¾Ô#çæÖzË-¿#ÓJÕg¿#€ß ¦Ê-
¿ 4´ÆÇÞ-À-7èÆ ZÊg¿¿œÓÉԜÖzÌz¿#ÀvÊ-Ë-ÆgµJõ*ÆÇÕ-ÆÏÊ-Ë-ÆÎÕg¿ßàÆÇÓJÖz¾Ô#çæÖzË-¿œÓ
ÓÉ¿«çíÕ-¿œË¦ÁÉç ´Ô#ÆԜÖzËößàÆ×@ÆÇÀLÔÙ.
Æ ä+W%"!rPåWÕ-¿#ËÁÉÀÉÖBÕ-¿œß*ÇèÆ ×CÞ-çæÁÉÖ%Õ-¿œßíçí×kçæÁÃÆÇÕ-Ö
¾Öz7
À ä_*,X, å ½ ä,*X,3åϵ
“«ÖÇÁÉÖzË-¿œÓ Õ-¿¿œb
Ë (j è Ö!½WÞÖzÀLÀÃÆÇÕgÖ-µoÒaÄTçíÓÂÁÿœË Õ-ÖzÓ@ÁÉçí¾ÖzÓ]¾-ÆÇÀLÁÉçíÔ#ÊgßàÆÇÀL¿#ÓkÕ-¿
ÁÃçæ¾ÖÇÓ%Õ-¿ö¿œË¦ÁÉÀÃÆÇÕ-S
Æ ZÊg¿öÓÉ¿ö¿#×k¾-ßæ¿ÙÆÇˍ¾-ÆÇÀÃS
Æ ¦Ê-¿ö¿œß7Ë´hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖzÀ%¿#bË (j è ¿ößíÖÇÓ
Õ´Æ2ÁÉÖzÓ*Æ2ßÓL¿#)À (ZçæÕ-ÖzÀB®¼ W0€G*![
,#"$‡ÙÍ«½k¾´ÆÇÀÉd
Æ ¦Ê-¿0ÓL¿0ÞÖÇÀÉÀÉ¿œË@ÁÃÖZÕ-ÖzÓxßíÖÇÓ
Õ´Æ2ÁÉÖzÓvÕ-¿#ß´Û³ÖzÀL×1Ê-ßíÆÇÀÉçæÖ-Fë (ÇÖzß (Zçí¿œË-Õ-ÖÏßíÖzÓJÔ#ÆÇ×k¾ÖzÓxÆBÓÉÊg›Ó (2ÆÇßíÖÇÀÉ¿#ÓJÖÇÀÉçíÌÇçíË´ÆÇßæ¿#Ó
|¼ W0“.
*~ÙÍŵk÷%ßa×]¿œË-ÖzÓB¿#ßJ¾gÀÉçí×k¿#ÀLÖ Õ-¿œÞ¿kÆǾ´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿#ÀBÓLçí¿#×k¾-ÀL¿ö¿#Ë
Ê-ËÛ³ÖzÀÉ×CÊ-ßàÆÇÀLçíÖ-µ
t
ú ÖzÀ)gèÊ ßæÁÃçæ×]Ög뿜߅´Ë´ÆÇßaÕ-¿#ß7Û³ÖzÀL×1Ê-ßíÆÇÀÉçæÖ@¿#ÓBçæÕ-¿#ËÁÉç´Ô#ÆÇÕ-Ö¼fÖzÞb(ZçàÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿y;ÖzÀBßíÆ
×@Æ2ÀÉÔÙÆ1Õg¿9-˖ä!/,. åε
„´
ÒC Ò6Ûà9Ý*<Þ>à?‡DÓC 8Ú
¯r°l¯
µ
´
M¶
¶¨·
‰2Ø
ݜGáq‰D†ªÚGƒ?‰#.…â
a·¹¸Žºa»
½e¼º7Â
ˆº
´
¿ƒ»ÀrÁm¹
¶`¿ƒÂTÃ?ÁT¿„ÃLºƒÄ
ÒJÓÂÁÿ84´ÆÓÉçíÕgÖ0¿#ßTßí¿#ËgÌzÊ´Æ:éL¿¿#ßí¿œÌzçíÕgÖ%¾´ÆÇÀÉÆßæÖzÓD´Ô54g¿#ÀÉÖÇÓJ¾-ßàÆÇËÁÉçíßíßíÆ«½ÐÛ³Êg¿#ËÁÿ*Õg¿%)¿œÞ-Þ¿#À#µ
ÒJËE¿#ß|Ô#ÆǾ|j è ÁÉÊ-ßí&
Ö ¦Ê-¿Î¿ Äg¾gßíçíÔ#Æö¿#ß|Õ-çæÓÉ"¿ Ë-E Ö4Õ-¿ÎßíÆöÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë@ÓÉ¿ÏÕ-¿œÁÃÆÇßíßíÆÇÀ´CèÆ ¿ CÄ 4´ÆÇÊ-ÓÂÁÃç (2zÆ c
×k¿#ËÁÉ¿Ï¿œß+Û³ÖzÀÉ×]Æ2ÁÉÖ1½ ßàÆ1ÓLçíËÁôÆ;ÄTçæÓÕ-¿ÏÁÃÆÇßí¿œ8Ó ´Ô54-¿œÀÉÖzӜµ
«õ Öz×kÖ4-¿#×kÖzÓJÕ-çæÔ54-Öο#Ë4¿#ß-ÆǾ´ÆÇÀÂÁôÆÇÕ-ÖÎÆ2˦ÁÉ¿#ÀLçíÖzÀœëzÊ-Ë´ÆBÕ-¿ßíÆÇÓaÁÿœÔ#Ë-ÖÇßíÖzÌ-j è ÆÇÓaÕg¿Ô#çí¿œÀLÁÃÆ
çæ×]¾ÖzÀÂÁôÆÇË-ԜçàÆE¾´ÆÇÀÃƍßíÆ¿#ÓÂÁôÆÇËgÕ´ÆÇÀÉç=ÙÆÇԜçyzèÖ Ë!½Ë-ÖzÀL×@Æ2ßíç>=#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë)Õg¿ ßàÆçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë¿#Ósc
ÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÕ´ÆCÛ³Ê-¿Bpû :к»v,ë ¦Ê-¿B¾-ÀLÖTԜ¿#Õ|j è ÆCÕ-¿0
å “º µg÷ ¾´Æ2ÀLÁÃçæÀÕg¿#è¿ ßÓÉ¿0ԜÀÉ¿|öèÖ ¿œßH¾-ÀLçí×k¿#À
Û³ÖÇÀÉ×]Æ2ÁÃÖ ¿œÓLÁ´ÇèÆ Ë-Õ´ÆÇÀB¿œËßíi
Æ V¿#Þ+븹º»Jµ|¸¹º»ÁÉ6Ê (zÖ×1Ê-5Ô 4g֒¿ è Ägç·ÁÃÖ ¾¿#ÀLÖE¾-ÆÇÓÃÆÇÕgÖ
Æ2ßíÌ«-èÊ ËÏÁÃçí¿œ×]¾Ö0ÓL<
¿ 4->ç =œÖB¾´Æ2ÁÿœËÁÿßàÆ0Ëg¿#Ô#¿œÓÉçæÕ´ÆÇÕ4Õ-¿9ÆÇßæÌzÖ0×rÇèÆ Ó ¦Ê-¿çí×rÇèÆ Ìz¿œË-¿#Óa¿#ÓLÁ´2èÆ ÁÃçæÔÙÆÇÓ
½†ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖgµ »|œ
Ö ¦Ê-¿kÓÉçæÌzÊ-çyèÖ Û³Ê-¿kÊ-Ë´ÆçíCË ´Ë-çæÁÃÆ ÓÉÊ-Ԝ¿#ÓÉçÙzèÖ Ë)Õg¿kÁÉ¿#Ô#ËgÖzßíÖzÌ-j è ÆÇÓ0ÁÉ¿#Ë-Õ-¿œËÁÿ#Ó1Æ
Æ Ë-E ÆÇÕ-çíÀ,çæ˦ÁÉ¿#ÀÉÆÇԜÁÉç (ZçíÕ´Æ2Õ1Æ%ßí
P
Æ %¿#Þ+µ÷%ßíÌÇÊ-Ë´ÆÇÓÕ-¿«¿œÓLÁôÆ2Ó7Áÿ#ԜË-ÖzßæÖzÌ´j è Æ2Ó#ë;Ô#Öz×k7
Ö ’zhÆ (2ÆgŽë 4´Æ2Ë
¾¿#ÀL×@Æ2Ë-¿#ԜçíÕ-Ö4e
½ a´ÖzÀÉ¿œÔ#çæÕ-Ö-ë×]çæ¿#ËÁÃÀÉÆÇ
Ó ZÊg¿CÖÇÁÉÀÃÆÇÓÓɄ
¿ 4-ÆÇ*
Ë ¦Ê-¿œÕ´ÆÇÕ-Ö ¿œËßàÆ4¿#ÓÂÁôÆÇÔ#ÆÇÕ´Ægµ
÷¾´ÆÇÀÂÁÿCÕg¿1ßàÆÇÓ9ÁÿœÔ#Ë-ÖÇßíÖzÌ-j è ÆÇÓçíËÁÿœÀÃÆÇÔÅÁÃç (2ÆÇÓÔ#ÖÇ×]S
Ö ’z”Æ (2Ægë¿#ߢ¾-ÀÉÖǾ-çíÖ@¸¹º»WÆ2ÁÃÀÉhÆ (z¿#Ó-èÖ
ÊgË´ÆCÀ´2èÆ ¾-çíÕ´ÆÎÓÉ¿œÀÉçæ¿%Õ-¿×]¿éLÖzÀÃÆÇÓx¾´ÆÇÀÉÆпœË-ÓÃÆÇËg5Ô 4´ÆÇÀÉÓL¿0½]ÆÇÕ´ÆǾgÁÃÆÇÀÉÓL¿0.
Æ 4´ÆÇÔ#¿œÀ«ÔœÖzÓÃÆÇÓ¾´ÆÇÀÉÆ
ßíÆÇ<
Ó ¦Ê-¿Î¿#ËÊ-˾-ÀÉçæË-Ô#çæ¾-çíÖöË-Ö4¿œÓLÁôÆ2Þ´ÆkÕg¿#ÓLÁÉçíË´Æ2Õ-Ö-µ
÷%ÌzÀL¿#ÌÆ2Àçæ˦ÁÉ¿#ÀÉÆÇԜÁÉç (ZçíÕ´Æ2ÕÆ]¸¹º»JëH¿œÓɾ¿#ÀÉÆÇË-Õ-ÖS¦Ê-¿CÀÉ¿#¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2ÀÃÆ çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë
ÕgçíË9ÇèÆ ×kçíÔ#Ægë®ÓÉÊ-¾gÊ-ÓÉÖÊ-ˆÔ#ÆÇ×1Þ-çæÖ ¿#ˆÓLʆ¾-ÀÉÖz¾gçàÆ@Ë´Æ;ÁÃÊ-ÀÉÆÇßí¿=ÙÆgµ0÷-èÊ Ë×rÇèÆ Ó%çæ×]¾ÖzÀLÁÃÆÇËÁÿ
¦Ê-¿†¿œß%Ô#ÆÇ×1Þ-çæÖ)Õ-¿çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËW¿#ÓÂÁ®2èÆ ÁÉçíÔ#Æ!Æ)Õ-çæË9ÇèÆ ×kçíÔÙÆtÛ³Ê-¿¿œßG4-¿œÔ54-ÖmÕ-¿T¦Ê-¿†ÓL¿
¿œÓɾ¿#ÀÉÆÇÞ´r
Æ ¦Ê-¿k¸¹º»rÓLçísÀ (Tçæ¿#ÀÉÆ Ô#Öz×kÖ Û³ÖzÀÉ×]Æ@Õ-¿4Æ2ßí×]ÆÇÔ#¿œË´ÆÇÀÁÉçí¾ÖzÓ0¿œÓɾ¿#ÔÇj è ´Ô#ÖÇÓÏÕg¿
Õ-Æ2ÁÃÖzӜë|Ô#Öz×kÖ ÁÃÀÉÆÇË-ÓÉÆÇÔ#ԜçíÖzË-¿œ7
Ó ´Ë´ÆÇË-Ԝçí¿œÀÃÆÇӜë|ÔÙÆ2Á´ÇèÆ ßíÖzÌÇÖzÓ%Õ-¿4¾-ÀLÖTÕgÊ-ԜÁÉÖzÓ0½ÀL¿#Ó-èÊ ×k¿#Ëg¿#Ó#µ
»|ÖzÓ9Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßàÆÇÕgÖzÀÉ¿œ
Ó V¿#Þ¾-ÀÉÖÇ˦ÁÉÖ]ÓL¿ÐÕgçí¿#ÀLÖzËEÔ#Ê-¿œË¦ÁÃÆ]Õ-¿ÎßíÆÇ<Ó (z¿#ËÁÃÆ:éÉÆÇÓ%Õg¿ÏԜÖzË-¿œÔœÁôÆ2À
¾ÇèÆ ÌzçíË-ÆÇÓ Æ)Þ´Æ2ÓÉ¿#ÓÕ-¿†Õ-Æ2ÁÃÖzÓ@Õ-¿†ÓÉ¿œ)À (ZçíÕ-ÖÇÀÉ¿#Ӝë%¿œË Ô#Êg½ÇÖÔ#ÆÇÓÉÖmÓL¿†ÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇ޴Ƹ¹º»
ԜÖz×kÖçæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿@ÆEÞ´Æ2ÓÉ¿#ÓCÕ-¿]Õ-Æ2ÁÃÖzӜµE¸¹º» ¿#ÓÂÁôÆÇÞ-ÆÔÙÆÇ×CÞ-çàÆÇËgÕ-ÖÕg¿]ßæ¿#Ë-ÌzÊ-Æ:éL¿]Õg¿
çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËÞ´ÆÇÓÃÆ2Õ-Ö¿œË)¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆÇԜçíÖzËg¿#Ó1Æ Ê-Ë-ÆEÁÿœÔ#Ë-ÖÇßíÖzÌ-j è Æ Õ-¿4ÓÉÖÇÛ ÈÁ V«ÆÇÀL¿Çµ@
÷ 4-ÖzÀÉÆ
4-Æy½WÆ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓ1¿#ËÁÉ¿#ÀÃÆ2k
Ó ¦Ê-¿EÓÉ¿Eçí×k¾-ßí¿œ×]¿œË¦ÁÃÆÇËmÔ#ÖÇ×]Ö ¸¹º»vëHéLÊ-ËÁÉÖԜÖzËrÊ-Ë-Æ
ÓL¿#ÀLçí¿ÎÕ-¿ÎÓÉԜÀÉçí¾TÁÃÓ#ë®Æ2¾-¾-ßí¿ÅÁÃÓÕ-„
¿ ’zhÆ (2Ægë-¾-ßæÊ-FÌ cçæË-Ó«½ Ö2ÁÃÀÃÆ2Ó9ÁÉ¿#ԜË-ÖzßíÖÇÌ´j è ÆÇÓ«ÀÉ¿#ßíÆÇÔ#çæÖzË´ÆÇÕ-ÆÇÓ#µ
÷”¾¿#ÓÃÆ2À0Õ-¿1ÁÃÖZÕ-Ö ¿œÓLÁÉÖEßæÖzÓ%×kçí¿œ×1Þ-ÀLÖzÓ%Õ-¿œßvõ«ÖzË-ÓLÖzÀÉԜçíÖ Õ-¿CßàÆi%ÖzÀÉßæÕ*%’çíÕg¿„%)¿œÞ
¼×% ØõÍBÓÉ¿@Õgçí¿#ÀLÖzË)ԜÊ-¿#ËÁÃÆÕ-¿?ZÊg¿@ÓÉ¿œÀÙj è ÆË-¿œÔ#¿#ÓÉÆÇÀÉçíÆÊ-Ë-ÆÆÇß·Áÿ#ÀLË´Æ2ÁÉç(2Æ ×1Ê-Ô54-Ö×êÇèÆ Ó
Æ2×]¾-ßæçàÆÎÆC¸¹º»†¾´ÆÇÀÉÆÐÓÃÆ;ÁÃçíÓÂÛfÆÇÔ#¿œÀ«ßíÆÇÓvË-¿#Ԝ¿#ÓÉçæÕ´ÆÇÕ-¿œÓ*Û³ÊgÁÃÊgÀÃÆÇÓxÕ-¿%ßí.
Æ %¿#Þ+µ?¼0Ê-ç=|ÇèÆ ÓxßàÆ
ßæçí×kçæÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ë4×êÇèÆ Ó«çí×k¾ÖzÀÂÁôÆÇËÁÉ¿%Õ-¿Î¸¹º»)ÓÉ¿#ÆöÓÉÊÔ#ÖzË:éLÊ-ËÁÃ&
Ö ´Ë-ç·ÁÃÖ1Õ-¿B¿ÅÁÃç ZÊg¿œÁôÆ2Ó#µxÒJÓ
çæ×]¾ÖzÓLçíÞ-ßæd
¿ ¦Ê-¿ößæÖzÓ0Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßàÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#
Ó %)¿œÞPÆ Ë-E ÆÇÕ´ÆÇˍ¿ÅÁÃç ZÊg¿œÁôÆ2ÓB¾¿œÀÉÓÉÖÇË´ÆÇßíç =ÙÆÇÕ-ÆÇÓ0Ô#ÖÇË
¸¹º»JëßíÖ0ԜʴÆÇß´ÓL¿#À#j è Æ0çí6Ë -Ë-çæÁÃÆÇ×]¿œËÁÿ*×rÇèÆ Ó@gèÊ ÁÉçíßTÆÇßgÁÃÀÉÆ2ÁôÆ2À7Ô#ÖzË4Õ´Æ;ÁÃÖzÓJ¾¿#ÀÂÁÿ#Ëg¿#Ô#çæ¿#ËÁÿœÓ
ÆEÊ-˴ƍÆ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËtÖÓL¿#ÔÅÁÃÖzÀ1¿œÓɾ¿#ÔÇj è ´ÔœÖzÓ#µúÖzÀп éL¿œ×]¾-ßæÖ-ë¢Ê-Ë!¿#ÕgçæÁÃÖÇÀÐÕ-¿]ßíçæÞ-ÀÉÖzÓÎÊgÁÉç;c
ßæ>ç =#ÆÇÀÙj è Æk×1Êg5Ô 4-Ö ×ê2èÆ Ó%¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿ÅÁôÆÇÓBԜÖz×]*
Ö ä ë @ > ëbòPê,ó åA`
½ ä îFòCë€ó!I å ¦Ê-¿öÊ-Ë-Æ ¿œÁÃç ¦Ê-¿œÁÃÆ
Õg¿Ï¾ÇèÆ ÀÉÀÉÆ2Û³Ö4Ìz¿#Ë¿œè ÀÉçæÔÙr
Æ ä ð åε
‰2Ü
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
ÒJËE¶yîzîzágëÇ¿#6ß % Øõ%ëÓL¿¾-ÀÉÖǾ-Ê-ÓÉÖÏçíËÁÉÀÉÖZÕ-Ê-Ô#çæÀa¿œß´¾ÖZÕ-¿#À½ößà
Æ a-¿ÅÄTçíÞ-çæßíçæÕ´ÆÇÕ1Õ-¿û6:к»
¿#Ë ¿#ßHÕ-Öz×kçíË-çæÖÐÕ-¿BßíÆ.%¿#Þ+µûp:Ϻ»tÖÇÛ³ÀÉ¿œÔzj è ÆÐÁÃÀL¿#Ó8(z¿œËÁôÆ:éÉÆÇÓ9çæ×]¾ÖzÀLÁÃÆÇËÁÿœÓ¦Ê-¿0ÛfÆÇß·ÁôÆzc
´Þ ÆÇË)¿œËm¸¹º»¢¿ÅÄZÁÉ¿#Ë-ÓLçíÞ-çæßíçíÕ-ÆÇÕ+뢿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉƽ¦(2ÆÇßíçæÕ´ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+µ]¹ #è¿ Ô#ËgçíÔÙÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿Çë4-Æy½
¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉƆ¿#ËW¸¹º»Jë7¾¿#ÀLֆßàÆ×]ÆÙ½zÖzÀ#j è ÆÕg¿ ßíÖzÓÐË´hÆ (z¿#ÌzÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó4ÖzÞb(ZçàÆÇËmÓLç*ÓÉ¿ÆÇÕ,c
4-çí¿œÀÉ¿BÆö¿#ßæßàÆÏÖkËgÖ-µxp
û :Ϻ» ¿œÓLÁ´4èÆ ×CÊ-5Ô 4-Ö4×ê2èÆ Ó*¿#ÓÂÁÃÀÉÊgԜÁÃÊgÀÃÆÇÕ-?
Ö ¦Ê-¿Ï¸¹º»Jë-×kçí¿œËÁÃÀÃÆ2Ó
ZÊg¿C¿#ßÓÉÖÇÛ ÈÁ V«ÆÇÀL¿öp
û :Ϻ»m¿#Ó0×CÊ-5Ô 4-Ö ×k¿#Ë-ÖÇÓ%Ô#ÖÇ×]¾´Æ2ÓÉç (Çk
Ö ¦Ê-¿1ßæÖzÓË´hÆ (z¿#ÌzÆÇÕ-ÖzÀL¿#G
Ó V¿#Þ
Æ@ßàk
Æ 4gÖzÀÃÆ Õ-¿1”Æ (Ç¿#ËÁÃÊgÀÃÆÇÀLÓÉ¿4Û³Ê-¿#ÀÉÆ Õ-¿1ßàÆ]¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆ ¾¿œÀÉ×kçæÁÃçæÕ´Ægµ0÷ÓÙj è ëH¾ÖzÀ0ÀÃFÆ =#ÖzË-¿œÓ
¾-Ê-ÀÃÆ2×]¿œË¦Áɿξ-À´ÇèÆ ÔÅÁÃçæÔÙÆÇӜ봸¹º»!¿œÓ9Ê-Ëßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿B¾ÖTԜÖk¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÕ-Ö-µ
JÒ ß% Øzõ ԜÀÉ¿+m
èÖ Ê-Ë ¿ˆ¦Ê-çæ¾ÖmÕ-¿¿ÅÄT¾¿œÀLÁÉÖzÓ ¿#Ë û6:к»dÔ#ÊT½zօÖzÞZéL¿ÅÁÃç(ÇÖ!¿#ÀÉÆ!¿#ßÕ-¿
Ô#ÀÉ¿#ÆÇÀÊ-Ë´Æ4˦Ê-¿(2ÆöÁÿœÔ#Ë-ÖzßæÖzÌ´j è Æ1Õ-¿Î×@ÆÇÀLÔÙÆÇÕgÖöÔ#ÖzËEßàÆÇÓ8(Ç¿#ËÁôÆyéÉÆÇÓ˦Ê-Ԝßí¿#ÆÇÀÉ¿œÓÕ-¿Ïû6:к»
½mÔ#ÖzËßàƆÀÉ¿œßàÆ2ÁÉç (2ƍÓÉçæ×]¾gßíçíԜçíÕ´Æ2Õ!Õ-¿E¸¹º»JµxúÖÇÀ]ßæÖ ¦Ê-¿E¿#ËWÛ³¿#Þ-ÀL¿#ÀLÖÕ-¿ ¶yîzîÇñtÓL¿
ßàÆÇpË =+0èÖ ßàÆ0¿œÓɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ëöóκ» ¶zµÚðTŽë ¦Ê-¿9ÓÉçíÌÇË-ç ´Ô#c
Æ ½hv¿¾9|
vy6{™˜ˆš>v8ÉmÊ}ÌËzAÇkÍ0Êy,Î6ʔÎ,v½
¼ƒ»|¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿ÎÕ-¿ÐºÆÇÀLÔÙÆÇÕ-Ök¿œóÁÿœË-ÓÉçæÞ-ßí¿ÙˆÍ âz‰ ‘~µ
óBº»¿œÓBÊ-ˆÓÉÊ-ÞÔ#ÖÇË;éLÊ-ËÁÃÖÓÉçæ×]¾gßíç -ÔÙÆÇÕ-Ö]Õ-¿4pû :ϺÛ
» ¦Ê-¿öçíË-ԜÖzÀɾÖzÀÉÆ@×1Ê-5Ô 4´Æ2ÓBÕ-¿
ÉÓ Ê-Ó1Ô#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÙj è ÓLÁÃçæÔÙÆÇӜë7¿#ËÁÉÀÉ¿ ßíÆÇÓd¦Ê-¿@ÓÉ¿ çæË-Ô#ßæÊg½z¿œË!ßàÆÇÓÏÁÃÀL¿#ÓC×rÇèÆ ÓÐçí×k¾ÖzÀÂÁôÆÇËÁÉ¿#ӈC¿ÅÄ"c
Áÿ#ËgÓÉçíÞgçíßíçæÕ´ÆÇÕ+ë´¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆ@½q(2ÆÇßæçíÕ´Æ2Ô#çyÇèÖ Ë+µÒJˆÔ#çæ¿#ÀLÁÃÆkÛ³ÖzÀL×@ÆTë®óBº»mÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆ Ê-Ë´Æ
ËZÊg¿ (2Æ #è¿ ¾ÖTÔ#ƾ´ÆÇÀÉƍßàœ
Æ %¿#Þm¿œËWßíÆ×k¿#Õ-çæÕ´*
Æ ¦Ê-¿ ¿#ÓÂÁôÆÇÞgßí¿#Ԝ¿ Ê-Ë´ÆÛ³ÖzÀL×@ÆEÕ-¿ ÁÃÀÉÆÇË-Ó
c
×]ç·ÁÃçíÀÕ-Æ2ÁÃÖzÓ¿#ÓÂÁÃÀÉÊgԜÁÃÊgÀÃÆÇÕ-ÖÇÓ#µ0óκ»vë¿#ˍÀL¿ÙÆÇßæçíÕ´Æ2Õ+ëËgÖ ¿#Ó×êÇèÆ Ó ¦Ê-¿1Ê-ˍ۳ÖzÀL×@Æ;ÁÃÖkÕ-¿
ÁÿÅÄZÁÉÖ ¿#ÓLÁÃÆÇË-Õ´Æ2ÀÉ>ç =#ÆÇÕ-r
Ö ¦Ê-¿öÓLçí)À (Ç¿1¾´ÆÇÀÉÆ ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀÎçíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë¿œÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ2Õ´Æ ¿#Ë
ßà
Æ %)¿œÞ+µaóBº»¿#ÓÂÁ®ÐèÆ çæËÁÿ#ËgÔ#çíÖÇË´ÆÇßí×k¿#ËÁÉ¿*Õ-çíÓL"¿ Ë´E ÆÇÕgÖо´Æ2ÀÃ7
Æ ¦Ê-¿%¾´Æ2ÀɈ¿ =œÔÙÆÏÆÇßíÌÇÖÏÓL¿#Ë-ԜçíßæßíÖ-ë
½k
Æ ¦Ê-¿öÆ2ßíÌzÖ4ÁôÆÇˍÆǾ´ÆÇÀL¿#ËÁÿœ×]¿œË¦ÁÉ¿1ÓÉ¿œË-Ô#çæßíßæÖ]¿1çæË-ÓÉçæÌzË-;ç ´ÔÙÆÇËÁÉ¿ÐԜÖz×]Ö]Ê-ËÛ³ÖzÀL×@Æ;ÁÃÖkÕ-¿
ÁÿÅÄZÁÉÖ]¾-Êg¿#Õ-¿ÎÁÿœË-¿#À9ÀÉ¿œ¾¿œÀÉԜÊ-ÓÉçæÖzË-¿#
Ó (ZçæÁÃÆÇßí¿œÓ*¿#Ë¿#ß|×1Ê-ËgÕ-Ö4Õ-¿#ß|ÓLÖÇÛ ÈÁ V*Æ2Àɿǵ
óBº» Ë-ÖÓ-zèÖ ßíÖE¿#ÓÐÊ-Ë´Æq(Ç¿#ÀLÓÉçyÇèÖ Ë)¿ÅÄZÁÉ¿#Ë-ÓLçíÞ-ßæ¿@Õ-¿]¸¹º»Jµü0¿i4g¿#Ô54-ÖóBº» Ë-Ö¿œÓ
¿#ËÆÇÞ-ÓÉÖÇßíÊgÁÉÖ Ê-Ë´Ær(z¿#ÀLÓÉçÙzèÖ ËtÕ-¿k¸¹º»Jµºçí¿œËÁÃÀÃÆ2Ó7ZÊg¿@¸¹º»r¿#ÓÎÊ-Ë ßí¿œË-ÌzÊ´ÆyéL¿öÕ-¿
×@ÆÇÀLÔÙÆÇÕgÖC¿#ÓL¾¿œÔzj è ´Ô#փ¦Ê-¿%ÓÉ¿0ÊgÁÉçíßæç>=ÙÆξ´ÆÇÀÉÆÐԜÖTÕ-ç;´ÔÙÆ2ÀçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ëk¾´ÆÇÀÉÆо-ÀL¿#ÓÉ¿œËÁôÆÇÀLßàÆ
¿#ˆ˴hÆ (z¿œÌÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#
Ó V¿#ÞHë+óκ»m¿#ÓBÊgË )ª ° ¬³ªT›,­¡ ° )œª µÎÒJÓÂÁÃÖ çí×k¾-ßæçíÔÙ&
Æ ¦Ê-¿4¸¹º»Jë
ZÊg¿9Û³Êg¿¿#ÓÉԜÀÉç·ÁÃÖÎÔ#Öz×kÖÎÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë1¿#ÓL¾¿œÔzj è ´ÔÙÆBÕ-¿p
û :Ϻ»Jëz¾ÖTÕ-À#j è Æ%ÀL¿#Õ-çæÓÉ"¿ Ë-E ÆÇÀÉÓL¿Ô#Öz×kÖ
ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËBÕg¿xóBº»Jµ2ü0¿ 4-¿œ5Ô 4-Ö½zÆ¿œÓLÁ®èÆ ÓÉçæ¿#Ë-Õ-ÖÕ-çíÓL"¿ Ë´E ÆÇËgÕ-Ö9Ô#Öz×kÖ%Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë0óBº»Jë
ßíßàÆ2×@ÆÇÕgÖÐóB¸¹º»  ¶ ‘~µ
úÆÇÀÃƅßíÖzÓ ÕgçíÓÉ"¿ Ë´E ÆÇÕ-ÖzÀL¿#S
Ó V¿#Þ+7
ë ¦Ê-m
¿ (Ç¿#ËoßíJ
Æ V«¿œÞoԜÖz×]օÊ-Ë ¿#ÓLÔÙÆǾ-ÆÇÀÃÆ2ÁÉ¿t¾´ÆÇÀÃÆm¿œß
Õ-çíÓL¿,Ë-E ֆÌzÀ-FèÆ ´Ô#ÖgëçæË-çíԜçàÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿]óBº»o¾ÖTÕ-À#j è ƍË-ÖtÀL¿#ÓÉÊgßæÁôÆ2Àö×1Êg½gèÊ ÁÉçíß~µ÷%Ê-Ë6ZÊg¿ßíÆ
¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ ËÏéLÊ-¿œÌÆCÊ-Ë ¾-ÆǾ¿œßH×1ÊT½]çæ×]¾ÖzÀÂÁôÆÇËÁÿ9¿œË Ô#Ê´Æ2>ß ¦Ê-çí¿œÀ«ÓLçæÁÃçæ.
Ö V¿#ÞHë-ßàÆÇÓÆǾ-ßæ;ç c
ÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œ7
Ó V«¿œÞ)×kÖTÕ-¿œÀÉË´Æ2ÓÏÓLÖzË)ԜÖzË-Õ-ÊgÔ#çíÕ-ÆÇÓξÖzÀÎÕ´Æ;ÁÃÖzÓÎÕ-¿4ÁÃçæ¾ÖzÓB×CÊg½†¿#ÓL¾¿œÔzj è ´Ô#ÖzӜµ
õ«Öz×]ÖE¿#ÓÐÛ2ÇèÆ Ô#çæßJÕ-¿#Õ-ÊgÔ#çíÀœëJ¸¹º»’¿œÓCÊ-Ë)ßí¿#ËgÌzÊ´Æ:éL¿kÕ-¿@×]ÆÇÀLÔÙÆÇÕ-Ö×1Êg½t¾ÖzÞ-ÀL¿@¾´ÆÇÀÉÆ
ÀÉ¿#¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2ÀÎÁÃÆÇßí¿œÓ0Õ´Æ2ÁÉÖzÓ#µ1õ«ÖzËtÓÉÊtÓÉÖǾÖzÀÂÁÿö¾´Æ2ÀÃk
Æ (zÖZÔÙÆ2Þ-Ê-ßàÆ2ÀÉçíÖÇÓ%Õ-¿ö×]ÆÇÀÉÔ#ÆÇÕ-Ö ¾¿#
À c
ÓÉÖzË´Æ2ßí>ç =#ÆÇÕ-ÖzӜë|óκ» ÆÇÞgÀÉ¿kßàÆ ¾-Ê-¿œÀLÁôÆÆEßíÆEÕg¿#ÓÉԜÀÉçæ¾ÔœçyzèÖ Ë Ô#Ê-çæÕ´ÆÇÕ-ÖÇÓÃÆÕ-¿]ßæÖzÓÎÕ´Æ2ÁÉÖzÓϽ
„´
ÒC Ò6Ûà9Ý*<Þ>à?‡DÓC 8Ú
ݜGáq‰D†ªÚGƒ?‰#.…â
䂊
ßíÆÇÓÀÉ¿#ßíÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓG¦Ê-¿ƒ4´ÆÙ½¿#ËÁÃÀL¿1ßàÆ2ÓÕ-çæÓLÁÉçíËÁôÆÇÓ¾-çí¿=ÙÆÇÓÕ-¿CÕ-Æ2ÁÃÖzӜµ0ü0¿d4-¿#Ô54-Ögë+Ê-Ë-Ö Õg¿
ßæÖzÓx¾-ÀÉçæË-Ô#çæ¾´ÆÇßí¿œÓÖÇÞZéL¿œÁÉç (zÖÇÓ«Õ-¿óκ»tÔ#ÖzËgÓÉçíÓÂÁÿ¿#Ë ÓL¿#¾´ÆÇÀÉÆÇÀ*¿œßԜÖzËÁÿ#ËgçíÕ-Ö¼³ßíÖzÓxÕ´Æ2ÁÉÖzÓôÍ
Õg¿ÏßíÆ1¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ëm¼³Ô|zèÖ ×kÖ4ÓÉ7
¿ (z¿œËßæÖzÓÕ´Æ2ÁÉÖzÓôÍ«¿œËßæÖzÓÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖÇ
Ó V¿#ÞHµ
ö8÷ ö<÷sø
À( ž ‘ ú
0û6ÿ 7ÿ…û ›ú
÷%ß2Ô#¿#ËÁÉÀÃÆÇÀLÓÉ¿x¿#Ëο#ßzԜÖzËÁÿœË-çíÕ-Ögë:óBº»]¾gÀÉÖz¾ÖzÀÉԜçíÖzË-Æ*Ê-Ë´Æ*Û³ÖzÀÉ×]Æ«Õ-¿JçæË-Ô#ßæÊ-çíÀ×]¿ÅÁôÆÇÕ-Æ2ÁÃÖzÓ
œ¿ Ë@Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖzÓV«¿œÞ+µJ÷’Ô#ÖzËÁÃçæ˦ʴÆÇÔ#çÙzèÖ ËL(ÇÆ2×]ÖzÓvÆÎçíËÁÉ¿#ËÁôÆÇÀx¿#ÓLÔ#ßíÆÇÀÉ¿œÔ#¿#Àx¿#ÓÂÁÿÔ#ÖzËgÔ#¿#¾,c
ÁÉÖö½ Õ-¿#ÓLÔ#Ê-ÞgÀÉçíÀÓÉÊEÊgÁÉçíßíçæÕ´ÆÇÕ ¿œËåËÁÉ¿#ÀÉËg¿œÁÙµ
¹ ¿œË-çí¿œË-Õ-֍¿œË!Ô#Êg¿#ËÁôÆÁÃÆÇËÁÃ֍ÓLÊ!Ô#ÀL¿#Ô#çæ×]çæ¿#ËÁÃÖ!¼™¦Ê-¿ ËgÖT4´ÆÆÇßæÔÙÆÇË6=ÙÆÇÕ-ÖË-çxÀÉ¿#×kÖFc
ÁÃÆÇ×k¿#ËÁÿÏÓÉʍ¾ÖÇÁÉ¿#Ë-ԜçàÆÇßàÍԜÖz×kÖ]ÓLʍ×]ÖZÕ-¿œßíÖ4Ô#Öz×k¾-ß濜ÁôÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿ÎÕ-¿#ÓLÔ#¿#ËÁÉÀÃÆÇßæç>=ÙÆ2Õ-Ö ¿ÏçíËCc
Û³ÖÇÀÉ×]ÆÇß+Õ-¿ÏÕ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæÖ-ë´Ê-Ë-Ö]Õ-¿ÏßíÖzÓ9¾-ÀLÖzÞ-ßí¿œ×@Æ2Ó*Û³Ê-Ë-Õ´ÆÇ×k¿#ËÁÃÆÇßí¿œÓÕ-¿ÏßàÆ4çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë
Ö2Û³ÀÉ¿#ԜçíմƾÖzÀBåËÁÿ#ÀLË-¿œÁC¿#ÓÏÓÉÊ)ÆÇÔ#Ԝ¿#ÓÉçæÞ-çíßæçíÕ´Æ2Õ+µ4ÒJÓп (TçæÕ-¿#ËÁÉk
¿ ¦Ê-¿kË-ÖËgÖzÓÐÀL¿œÛ³¿œÀÉçí×kÖzÓ
Æ ZÊ+j è ÆÊ-Ë-ÆÔ#Ê-¿œÓLÁÉçyzèÖ ËmÕ-¿@Õ-çíÓL¾ÖzËgçíÞ-çæßíçíÕ-ÆÇՍÛÂj è ÓLçíÔÙÆEË-ç«Õg¿ ÆÇË-5Ô 4-ÖÇÓ1Õ-¿ Þ´Æ2Ë-Õ´Ægë7ÓLçíË-֍Æ
F
ßíÆC¾ÖzÓÉçæÞ-çíßæçíÕ´ÆÇÕ]Õ-7
¿ ¦Ê-¿ÎßàÆCçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë]¿#ËÔ#Êg¿#ÓLÁÉçyzèÖ ËÓL¿ÙÆö¿#Ë-ԜÖzËÁÃÀÉÆÇÕ´Æö¾ÖÇÀ9Æ ¦Ê-¿#ßæßàÆÇÓ
¾¿#ÀLÓÉÖzË-ÆÇ
Ó ZÊg¿Ç뮿#ËEÊ-ËE×]Öz×k¿#ËÁÉÖöÕ-¿œÁÉ¿#ÀÉ×kçíË-ÆÇÕ-Ö-ë-¾gÊ-Õ-çí¿œÀÃÆÇËEË-¿œÔ#¿#ÓLçæÁÃÆÇÀÉßíÆgµ
´Ë ÆÕ-¿†ßàÆÇÓ]ÀÉ¿œÓɾ-Ê-¿œÓLÁÃÆÇÓ ×ê2èÆ Ó ¿(ZçíÕg¿#ËÁÿœÓÆ!¿#ÓLÁÉ¿¾-ÀLÖzÞ-ßí¿œ×@Æ¿#Ó ßíÆ)Ô#ÀL¿ÙÆÇԜçyzèÖ ËêÕg¿
j è Ë-Õ-çæÔ#¿#Ó9¦Ê-¿2ë7Õ-¿kÊ-Ë)×kÖTÕgÖÊÖÇÁÃÀLÖ-ë,¾¿œÀÉ×kçæÁôÆ2ËÕ-çæÀÉçæÌzçíÀ%ÆÊ-ËÊ-ÓÉÊ´Æ2ÀÉçíÖÆßíÆÇÓξ-çí¿=ÙÆÇÓ
Õg¿çæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ ¥
Ë ¦Ê-¿ Ë-¿œÔ#¿#ÓLçæÁÃÆgµ ûTçæË ¿œ×1Þ´ÆÇÀLÌzÖ-ëßàÆm¿#Ë-ÖÇÀÉ×k¿ Ô#ÆÇËÁÃçæÕ´ÆÇÕ Õ-¿Õ-Æ2ÁÃÖzÓ
ÕgçíÓɾÖzË-çæÞ-ßí?
¿ 4´ÆÇԜr
¿ ¦Ê-¿ ¿#ÓÂÁÃÖzÓj è Ë-Õ-çíԜ¿#Ó1Ëgֆ¾-Ê-¿#Õ-ÆÇ˅ÓÉ¿#ÀCÔ#ÖzË-ÓÂÁÃÀLÊ-çíÕ-ÖÇÓ4ƍ¾´ÆÇÀLÁÉçíÀÏÕ-¿ ßàÆ
çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë@¿#ËEÔ#ÀÉÊgÕ-Ö-ë-ÁôÆ2ß|Ô#Öz×kÖö¿#ÓÂÁ®]èÆ ÕgçíÓɾÖzË-çæÞ-ßí¿¿#Ëå˦ÁÉ¿#ÀLË-¿œÁ#ëÓLÖ]¾¿#Ë-Æ4Õg¿ÏÖ2Û³ÀÉ¿ c
Ԝ¿#À ÀL¿#ÓɾgÊ-¿#ÓÂÁôÆÇÓEçíË-ԜŽÖ 4-¿œÀÉ¿#ËÁÉ¿#ÓÖ-ë¿#˒¿#ßB×k¿ éLÖzÀ]Õ-¿tßíÖzÓ@ÔÙÆÇÓLÖzÓ#ëçíÀÉÀL¿#ßæ¿ (2ÆÇËÁÿœÓ ÆmßàÆÇÓ
ԜÖzË-ÓLÊ-ßæÁÃÆÇÓÐÕg¿]ßæÖzÓÎÊ-ÓÉÊ´Æ2ÀÉçíÖÇÓ#µ õ«ÖÇË-ÓÉ¿œÌzÊ-çíÀÏÊ-Ë´ÆEßíçæÓLÁôÆ Õ-¿kÔ#çæ¿#ËÁÃÖÇÓ#ë¢çíË-ԜßíÊ-ÓLÖ×kçíßæ¿#Ó#ë|Õg¿
ÀL¿œÛ³¿œÀÉ¿#ËgÔ#çàÆ2ÓÓLçíËEçíËÁÿœÀZ¿#è ÓÔ#ÖÇ×]ÖkÀÉ¿œÓɾ-Ê-¿œÓLÁÃÆ ÆkÊgË´ÆkԜÖzË-ÓLÊ-ßæÁÃÆ]¿#ÓÊ-Ë´Æ4¿ÅÄT¾¿#ÀLçí¿#ËgÔ#çàÆTëËgÖ
×k¿#ËgÖzÓCÛ³ÀÉÊgÓLÁÃÀÉÆÇËÁÿ¾ÖzÀCßæֆÔ#Öz× -èÊ Ë+ë ¦Ê-r
¿ 4´Æ2ËWÓLÊgÛ³ÀÉçæÕ-֍½ÓÉÊgÛ³ÀL¿#ËW×1Ê-5Ô 4-ÖzÓöÊgÓÉÊ´ÆÇÀLçíÖzÓ
Õg¿EåËÁÉ¿#ÀÉËg¿œÁÙµWþ0bÞ (ZçàÆÇÀö¿œÓLÁÉ¿E¾gÀÉÖzÞ-ßæ¿#×]ƽmÓÉ¿œÀ4ÔÙÆǾ´Æ2Ô#¿#Ó4Õ-¿ÖÇÛ³ÀL¿#Ԝ¿#ÀkƍßíÖzÓöÊgÓÉÊ´ÆÇÀLçíÖzÓ
ÀL¿#ÓL¾-Ê-¿#ÓÂÁôÆÇÓ«Ô#ÖzË]ÓÉ¿#ËÁÉçíÕ-ÖÐÆÐÓLÊ-ÓÞ%gèÊ õÓ ¦Ê-¿#Õ-ÆÇÓ«ÀLˆ¿ ¦Ê-çí¿œÀÉ¿¿#ß®¿#×k¾-ßæ¿#ÖÏÕ-¿Ðj è Ë-Õ-çæÔ#¿#ÓvÞ´Æ2ÓÃÆÇÕ-ÖÇÓ
¿œËçíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë]ÓLÖzÞ-ÀÉ¿BßíÆÐçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë+ë¦Öö×k¿œÁÃÆÇçíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+µÒvÓÂÁôÆ1×k¿œÁÃÆÇçíËgÛ³ÖÇÀÉ×]zÆ c
ԜçyzèÖ ËÔ#ÖzËÁÉçí¿#Ëg¿@Õ´Æ2ÁÉÖzÓCԜÖz×kÖßíÆEÛ³¿#5Ô 4-Æ¿#`
Ë ¦Ê-¿]ßàÆEçíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ ËtÛ³Êg¿]¾-ÀLÖTÕgÊ-Ô#çæÕ´ÆgëaÓLÊ
Æ2ÊgÁÃÖzÀœë-ÖkÊ-ËÔ#ÖzË;éLÊg˦ÁÉÖ]Õg¿Ð¾´Æ2ßàÆÇÞ-ÀÉÆÇÓ*ԜßàhÆ (z9
¿ ¦Ê-¿ÏÕ-¿#ÓLÔ#ÀÉçæÞ¿œËÓLÊԜÖzËÁÿ#ËgçíÕ-Ö-µ
t
÷ 4-ÖÇÀÃÆBÞ-çí¿œË+ëÔ#ÖÇ"Ë (Zçæ¿#Ë-¿9ÁÿœË-¿#Àv¿#ËkÔ#Êg¿#ËÁô.
G
Æ ZÊg¿ßíÆ0×@ÆÙ½ÇÖzÀv¾´ÆÇÀLÁÉ¿Õ-¿9ßàÆBçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë
ԜÖzËÁÿœË-çíÕ´Æ0¿œËößíÖzÓÓÉ¿œÀ)(ZçíÕ-ÖÇÀÉ¿#Óaå˦ÁÉ¿#ÀLË-¿œÁvË-ÖBÖ2Û³ÀÉ¿#Ԝ¿*¿#ÓÂÁôÆ0×k¿œÁÃÆÇçíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë«éLÊ-ËÁÃÖBÔ#ÖÇË
ßæÖzÓ«Õ-Æ2ÁÃÖzÓS
½ ¦Ê-¿Çë-Æ«-èÊ Ë ¿#Ë¿œßHÔÙÆ2ÓÉÖ4Õ-
¿ ¦Ê-¿ÎÆÇÓ#j è Û³Ê-¿œÀÃÆgëgÓÉÊÆÇÕ´Æ2¾gÁôÆÇԜçyzèÖ Ë Æ1×]¿œÕ-çíÕ´d
Æ ZÊg¿
ßíÆ@çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÔ#ÆÇ×1Þ-çíÆ@ÓÉÊg¾ÖzËg¿öÊ-Ë´Æ ÔÙÆ2ÀÉÌÆ ÆÇÕgçíÔ#çæÖzË´ÆÇ#ß ¦Ê-¿öË-ç7ßæÖzÓ0Öz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó0Õg¿
ßæÖzÓ*ÓL¿#)À (ZçæÕ-ÖzÀÉ¿œÓ9Ë-ç+ßíÖÇÓÆÇÊgÁÉÖzÀÉ¿œÓÕ-¿BßàÆ1çæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë]ÓÉÊ-¿œßí¿#ËEÆÇÓLÊ-×kçíÀ#µ7ÒvÓ9×rÇèÆ Ó#ëT¿#Ó9çí&
× c
¾ÖzÀÂÁôÆÇËÁÿ9ÁôÆ2×1Þ-çÅ¿œè Ë]ԜÖzË-ÓLçíÕ-¿œÀÃÆÇÀ ¦Ê-¿%ßíÆÏԜÀÉ¿ÙÆ2Ô#çyÇèÖ Ëk½kÌz¿œÓLÁÃçÙzèÖ ËkÕ-¿ßíÆÏ×k¿œÁÃÆÇçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë
¿œÓ%Ê-ËEÁÃÀÉÆÇÞ´Æ:éLÖkÕ-¿#ßæçíÔ#ÆÇÕ-Ö¼f¾ÖzÀ¿ éL¿#×k¾-ßæÖ-ë-ßàÆ4×k¿œÁôÆ2çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë ÓÉÊ-¿œßí¿ÏÓÉ¿œÀ%¿#×k¾-ßæ¿ÙÆÇÕ´Æ
䂇
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
¾´ÆÇÀÃÆ1ԜßàÆÇÓLç´Ô#ÆÇÀ«¿œßHÀL¿#Ô#ÊgÀÉÓÉÖkÆÇß ¦ Ê-¿94´ÆÇÔ#¿%ÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆͽ@¿œË¿#ßÕ¦Ê-¿ÎÕ-¿œÞ¿œË¿#×k¾-ßí¿#ÆÇÀÉÓL¿
Ô#ÖzË-ÖZÔ#çæ×]çæ¿#ËÁÃÖÇÓ*¿#ÓL¾¿œÔzj è -Ô#ÖzӜµ
÷ àß Æd4gÖzÀÃÆCÕg¿%¿ÅÄZÁÉÀÃÆÇ¿œÀ*ßàÆÏ×]¿ÅÁôÆÇçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë4ÆÇԜ¿#ÀLÔÙÆ1Õ-¿Ê-Ë ÀÉ¿œÔ#Ê-ÀLÓÉÖ1Õ-çæÓɾÖzË-çæÞ-ßí¿Æ
ÁÃÀÃÆh(J¿#è ÓÕ-¿ÏåËÁÿ#ÀLË-¿œÁ#ë 4-Æy½e¦Ê-¿ÎÁÿœË-¿#À¿#ËEÔ#Ê-¿œËÁôÆk¦Ê-¿ÏßàÆöçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë ÓÉ¿Ï¿#ËgÔ#Ê-¿œË¦ÁÉÀÃÆ
Û³Ê-¿#ÀÂÁÿ#×k¿#ËÁÉ¿k¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÕ´ÆÕg¿#ËÁÃÀLÖÕ-¿4ÔÙÆ2Õ´ÆEÊgË-ÖÕ-¿]ßæÖzÓBÀÉ¿œÔ#Ê-ÀLÓÉÖzÓÏÔ#ÖÇË-Ô#ÀL¿œÁÃÖÇÓ#µ@ûT¿
¿#×k¾-ßí¿#ÆÇËßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿#ÓkÔ#ÖÇËr×rÇèÆ Ó]Ö ×k¿#Ë-ÖzÓ4Û³ÖzÀL×@ÆÇßæçíÓL×]Ö-ëJ¾¿#ÀLÖ)ԜÖzËrÊ-Ë-Æ¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ
Õ-¿œÁÉ¿#ÀÉ×kçíË-ÆÇÕ´<
Æ ¦Ê-¿xÛfÆ2Ô#çíßæçæÁÃÆ«ßàÆ«ÁÃÆÇÀÉ¿#ÆÕ-¿xÕ-¿ÅÁÿ#ÔÅÁôÆÇÀ,ßæÖzÓ,Õ´Æ2ÁÃÖÇ#Ó ¦Ê-¿xÀÉ¿œÓÉÊ-ß·ÁôÆÇËÏÀÉ¿œßí¿ (ÇÆ2˦ÁÉ¿#Ӝë
Ê-ÓÃÆÇËgÕ-ÖßàÆÇÓ0ÀL¿#ÌzÊgßàÆÇÀLçíÕ´ÆÇÕg¿#Ó%½Û³ÀL¿#ԜÊ-¿#Ë-ԜçàÆÇÓÎÕ-¿ÅÁÿœÔœÁôÆ2Õ´ÆÇÓÎÕ-¿#ËÁÉÀÉÖÕ-¿4¿#ÓÉÆ¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆgµ
úÖzÀÖÇÁÃÀLÖCßàÆ2Õ-Ö-릿#Ó*Õg¿#ÓÉ¿#ÆÇÞ-ßæ
¿ ¦Ê-¿0¿#ßÓÉçæÓLÁÉ¿#×]ÆÐÓÉ¿#ÆCßíÖÐÓÉ6Ê -Ô#çí¿œËÁÿ#×k¿#ËÁÉ
¿ a´¿ÅÄTçíÞgßí¿Ô#Öz×kÖ
¾´ÆÇÀÃƍ¾ÖZÕ-¿#À1ÓL¿#ÀöԜÖz6Ë ´ÌzÊgÀÃÆÇÕ-ֆÕg¿ ×@ÆÇËg¿#ÀÃÆÓÉçí×k¾-ßæ¿@¿ çíËÁÉÊ-çæÁÉç (2ÆgëaÓLçíËmË-¿œÔ#¿œÓÉçíÕ-ÆÇՅÕ-¿
Ô#ÖzË-ÖZÔ#çæ×]çæ¿#ËÁÃÖÇÓ*¿#ÓL¾¿œÔzj è -Ô#ÖzӜµ
õ«Öz×kÖ@½zÆ@ÓɃ
¿ 4-Æ@Ô#Öz×k¿#ËÁÃÆÇÕ-Ö ÆÇËÁÉ¿#ÀÉçæÖzÀÉ×k¿#ËÁÉ¿ÇëHÊgT
Ë ´Ô54-¿#ÀLÖ óκ»mÕ-¿œÓÉԜÀÉçíÞ¿1ßíÆ]¿#
Ó c
ÁÃÀÉÊgԜÁÃÊgÀÃÆ%½Ð¿#ßgÓLçíÌzËgç´Ô#ÆÇÕ-ÖG¦Ê-¿¾ÖzÓL¿#¿¾¿#ÀÉÖ%Ë-ÖB¿#ßZÛ³ÖzÀÉ×]Æ2ÁÃÖ¦Ê-¿8(2ÆÁÿœË-¿#ÀœëÔ#ÖzËößæÖ¦Ê-¿
ßàÆοÅÄZÁÃÀÉÆÇÔ#ԜçyzèÖ Ë ÖCÆÇÓÉçæÌzË´ÆÇԜçyzèÖ ËkÕ-¿×]¿ÅÁôÆÇÕ´Æ;ÁÃÖzÓÆCÓÉÊ@Ô#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖ1ÓÉ¿ÓÉçí×k¾-ßæç ´Ô#ÆοœË-ÖzÀL×]l¿ c
×]¿œË¦Áɿǵv»,ÆÇÓx¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿œÁÃÆÇ8Ó ¦Ê-¿Ô#ÖzËÁÃçæ¿#Ë-¿œË ¿#ßÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖÐÕ-çíԜ¿#S
Ë ¦Ê¿%è çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ ?
Ë 4-Æy½
¿#Ë¿œè ÓLÁÿ2ë-¾¿#ÀÉÖCË-Ö1Ô#ÖÇ×]ÖÐÕ-¿#Þ¿0ÓÉ¿œÀ«¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆÇÕgÖ-µºçí¿œË¦ÁÉÀÃÆÇÓ«¿#Ë ¸¹º» ÓL¿0×kˆ¿ =#ԜßàÆÏ¿#Ë
¿#ßJ×kçíÓÉ×kÖ Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ¿œß7Û³ÖzÀÉ×]Æ2ÁÉÖ-ë|ßàÆ ¿œÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃƽ†ßàÆ ÓL¿#×rÇèÆ ËÁÃçíÔ#Æ Õ-¿4ßàÆ ¾9ÇèÆ ÌzçæË´Ægµ
úÖzÀ0¿éL¿#×k¾-ßíÖgëHßàÆ]¿œÁÃç ¦Ê-¿œÁÃT
Æ äPåAÓÉçæ×1ÞÖÇßí>ç =#Æ4Û³ÖÇÀÉ×]Æ2ÁÃ֍¼f¾ÖzË-¿1¿œË Ëg¿#ÌzÀLçæÁôÆ]¾´ÆÇÀLÁÉ¿1Õ-¿œß
ÁÿÅÄZÁÉÖ¦ÍÅë¢ßàÆ ¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿ÅÁô¦
Æ ä+*.
,rn€åýÓLçí×1ÞÖzßíç =ÙÆ@ÓL¿#×rÇèÆ ËÁÃçæÔÙƾÖz)À ¦Ê-¿]¿œÓLÁ´E
èÆ ¿œËgÛfÆ2ÁÃç =ÙÆÇËgÕ-Ö
ßàÆC¾´Æ2ÀLÁÿ%Õ-¿0Áÿ ÄTÁÉ&
Ö ¦Ê-¿BÔ#ÖzËÁÉçí¿#Ëg¿0½ ßàÆпœÁÃç ¦Ê-¿œÁÃS
Æ ä3åÎpë ¦Ê-¿BÓÉçæ×1ÞÖzßíç =ÙÆÎßàÆCԜ¿#ßíÕ-Æ1Õ-¿
Ê-Ë´Æ]ÁÃÆÇÞ-ßàÆT뿜Ó0Ê-ˆ¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖ@Ô#ßíÆÇÀÃÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿C¿œÓLÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ2ß~
µ 'v¿#ÆÇ×kÖzÓ%Ê-Ë¿ éL¿#×k¾-ßæÖ@¾´ÆÇÀÉÆ
(z¿#À]ßàÆÇÓ]Õ-çæÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆÇÓ]¿œËÁÃÀÉ¿Ê-Ë´Æ)¾92èÆ ÌzçíË´Æ ¸¹º»d½WÖÇÁÉÀÃÆ óBº»Jë¿œË ÆÇ×1ÞÖzÓ]ÔÙÆÇÓLÖzÓ
Õ-¿#ÓLÔ#ÀÉçæÞ-çíÀL¿#×kÖzÓÊ-Ë´ÆöÔ#ÆÇË-Ô#çÙzèÖ Ë+µxÒJ˸¹º»ÁÉ¿#Ë-Õ-À#j è Æö¿#ß|ÓLçíÌzÊgçí¿#ËÁÉ¿ÎÆÇÓɾ¿#ÔÅÁÃÖp
; 666<Á<U• X 8 : 8ž
; J FB
D !I A B I B A :
6mt%8 J !I j 8 8 D
; <
; 8!8!<Á<ÁW%I8 6 #J !> IŠHQ8 3 • J W MBMkD n !I . 8 6
;
; 8!8!<Á<Á ID
J J8 8‡I > : 3 : Jo h3¤ 3 p I B
J !I D
; 8!<m DJI8 lB t%8 3¢^ÂÃÄ W
; I D h3
B B ,B
; <
ë
òPê
ê
ê
ê
ê
ê
òPê
ózë
óAð
î Fñò
ó CîCê
pó
ò Aë€ó
bóí î
ò Cî
ó
ë6î
bë zë6î
6ê"ó"ê"ó ¦î
î Fñò
î
ó,ê
ê"êbîŽí
ó CîCê
CîFï
bó
CózðPê
–¿#Ëóκ»ÁÿœË-Õ-À#j è ÆÇ×kÖzӈ
­
; %X"$,r[
XF
",r<m< X %"$[
<
; X!W
*M"$
.M<ŕ ; 8 X!WM*M"$
,.
<
;
J FB
D !I ;
ózë
óAð
î Fñò
ó CîCê
Aë€ó
ê,ê
„´
; X!WM*M"$
,.
<- B : I 8S B ; ,X!W
*M"$
.M<
; WX.
!WM[MX,*M
"$
.M,.
<Å<-• t%8 J !I j 8 8 D8 ; WX.
!WM[MX,*M
"$
.M,.
< <
; %"!*Xn,./%"X<s
J W FB
kD n !I . ; 6 %"*Xn,./Q"X
<
;
;
; ,[.XF"!,r<o 3„¤ p ; ,[.I XF"!,r
B
<J !I D
; QrÆ < ¢^ÂÃÄ ; !QrÆ <
; .%"*<-t%8 B W B ,B ; !.%"!*<
; XrXF"!,r<
ÒC Ò6Ûà9Ý*<Þ>à?‡DÓC 8Ú
AëPó
î Fñò
ó"ê
ê"êŽîŽí
ݜGáq‰D†ªÚGƒ?‰#.…â
Cê"ó"ê"ó
ê"ê
ó CîCê
6îzï
䂋
bó
6óAðPê
õ«Öz×kÖ ÓÉ¿4¾-Ê-¿œÕ-&
¿ (z¿#ÀÎßíÆÇÓB¿œÁÉç>¦Ê-¿œÁÃÆÇÓBÊgÁÉçíßíç=ÙÆÇÕ-ÆÇÓ%ԜÖzË óBº»¾gÊ-¿#Õ-¿œËJ4´Æ2Ô#¿#ÀLÓÉ¿kÆÇÊCc
ÁÉÖTÕg¿#ÓÉԜÀÉçæ¾gÁÃç;(ÇÆ2Ó#ëx¾ÖzÀ4ßæÖ ¦Ê-¿Eßàƍßæ¿#ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆ Õ-¿EÕ-çæÔ54-Ö -Ô54-¿#ÀLÖ)ÀÉ¿œÓÉÊ-ß·ÁôƆ×rÇèÆ ÓöÛ2ÇèÆ Ô#çæß~µWþ
×k¿ éLÖÇÀÐÆgèÊ Ë+ë,ÓÉçx¿#Ë)Êg–
Ë ´Ô54-¿œÀÉ֍¿ ÄTçíÓLÁÉçí¿œÓÉ¿#Ë×1Ê-ß·ÁÃçæÁÉÊ-ÕtÕ-¿@Ô#ÆÇË-ԜçíÖzË-¿œÓÐÓLçíÌzÊgçí¿#ËgÕ-Ö¿œÓLÁÉ¿
Û³ÖÇÀÉ×]Æ2ÁÃÖ-ë,ÁôÆ2˦ÁÉ֍¾´ÆÇÀÉÆÊ-Ë´Æ×êèÆ ¦Ê-çæË´ÆÔ#Öz×kÖ¾´Æ2ÀÃÆÊ-J
Ë 4ZÊg×@ÆÇËg֍Õ-¿œÁÉ¿#ÔÅÁôÆÇÀ1ßíÆÇÓÏÔÙÆÇCË c
ԜçíÖzËg¿#Óο#Ë Ê-m
Ë ´Ô54-¿œÀÉÖ¿œÓÉԜÀÉçæÁÉÖ¿#Ëtóκ»rÓL¿#À-E
èÆ ×1Êg5Ô 4-Ö×k¿#ËgÖzÓ0ÁÿœÕ-çíÖzÓLe
Ö ZÊg¿]¿œËÊ-ËgÖ
¿œÓÉԜÀÉçæÁÉÖ@¿œË¸¹º»vµ÷%Õg¿#×rÇèÆ Ó9Ô#Ê´ÆÇß ¦Ê-çí¿œÀ¾¿#ÀLÓÉÖzË´?
Æ ¦Ê-¿ÐËgÖ@Ô#ÖÇË-ŽÖ =#Ô#ÆkóBº»JëÓLç¢ßæ¿#¿Î¿#ß
ÁÉÀÉŽÖ =œÖ]Õg¿ÏÔ+zèÖ Õ-çæÌzÖkÆÇËÁÿ#ÀLçíÖzÀÓÉÆÇÞ-À#j è ÆöÕ-çíÓÂÁÃçæË-ÌzÊ-çæÀ*¾¿œÀLÛ³¿œÔœÁôÆ2×]¿œË¦ÁÉd
¿ ¦Ê-¿ÎÓL¿ÏÁÉÀÃÆ2ÁÃÆ4Õg¿ÐÊ-Ë-Æ
Ô#ÆÇË-ԜçyzèÖ Ëö½1¿ ÄZÁÃÀÃÆ2¿#À#j è ÆBÓÉçíËö¾gÀÉÖzÞ-ßæ¿#×]ÆÇÓ7ßíÆ0çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë1ÆÇßæ×@ÆÇԜ¿#Ë´Æ2Õ´Æ0ÓÉÖzÞgÀÉ¿¿#ßæßàÆ0ԜÖz×]Ö
¿œß+Áyj è ÁÃÊ-ßæÖ-ëgßíÆCÛ³¿#5Ô 4´Ægë´ßæÖzÓÔ#ÖÇ×]¾ÖzÓÉç·ÁÃÖzÀL¿#Ӝë´ÆÇÞ-ßæ¿Çµ
ó º»ê¿œÓCçæÕ-¿ÙÆÇßv¾´Æ2ÀÃÆÌÇÀÃÆÇË-Õg¿#ÓнtԜÖz×k¾-ßí¿éLÖzÓÐÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzÓϾÖÇÀõ¦Ê-¿@ßæÖzÓÏÕ´Æ2ÁÃÖÇÓÐÓL¿
Î
¿œË-Ô#Êg¿#ËÁÃÀÉÆÇË ×1Êg½1¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÕ-ÖzӜµ­oËgÖÐÓ-zèÖ ßíÖÏË-ÖzÓv¾¿#ÀÉ×kçæÁÉ¿¿#ÓL¾¿œÔ#ç-ÔÙÆÇÀxÊ-Ëi(ÇÖTÔ#ÆÇÞ-ÊCc
ßíÆÇÀÉçæƒ
Ö ¦Ê-¿ÏÕ-¿ ´Ëg¿ÏßæÖzÓ¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÇÓÕg¿#ß|Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ-ë-ÓÉçæË-L
Ö ¦Ê-¿CÆ2Õ-¿#×rÇèÆ Ó¿#ÓL¾¿œÔ#;ç ´ÔÙÆkßàÆÇÓ
ÀL¿#ßíÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ó¿œËÁÃÀÉ¿Ï¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÇÓ#µ
ö8÷ ö<÷ ö
Ǎ]E Qˆ„
ûpÿü
›ú
»|ÖzÓ|ԜÖz×k¿#ËÁôÆÇÀLçíÖzÓHÕ-¿7óκ»JëÙԜÖz×kÖßíÖzÓ+ԜÖz×k¿#ËÁôÆÇÀLçíÖzÓHÕ-¿JßàÆ*×]ÆÙ½zÖzÀ#j è Æ«Õ-¿vßæÖzÓ+ßí¿œË-ÌzÊ´Æ2Ìz¿#Ó
Õg¿0¾-ÀÉÖÇÌzÀÃÆÇ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë+릿œÓLÁ®2èÆ Ë ¾¿œË-ÓÃÆÇÕgÖzÓ¾´ÆÇÀÉÆ1ÆÇË-ÖÇÁÃÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓ¦Ê-¿BË-Ö1ÓL¿¦Ê-çí¿œÀÉ¿¦Ê-¿0ÁÉ¿#ËCc
ÌzÆÇËçæ6Ë a´Ê-¿œË-Ô#çíÆkÓLÖzÞ-ÀL¿ÐßæÖzÓ9ÓÉÊ-Þ-ÓLçíÌzÊgçí¿#ËÁÉ¿#Ó¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖzÓ#µ*ºÊ-Ô54-ÖÇÓ0¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÕgÖzÀÉ¿œÓ
Õg¿#ÓÉÔ#ÆÇÀLÁÃÆÇËtßíÖzÓ%Ô#Öz×k¿#ËÁôÆ2ÀÉçíÖÇÓ0ÆÇßaÆÇË´ÆÇßæ>ç =ÙÆ2ÀßæÖzÓ%Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#ë|¿œË†ÔÙÆÇ×CÞ-çíÖ üÎþκëÔ#FÖ c
×k–
Ö (Ç¿#ÀL¿#×kÖzÓ ×rÇèÆ Ó@Æ2Õ-¿#ßíÆÇËÁÿÇëßæÖ)ԜÖzË-ÓÉçæÕ-¿#ÀÉÆ)Ô#ÖÇ×]ÖÊ-Ë Ë-ÖZÕ-Ö)×rÇèÆ Ó@Õg¿#ßÇèÆ ÀÉÞÖz
ß ZÊg¿
ÀL¿#¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆ]ÆÇß ´Ô54-¿œÀÉÖ4óκ»Jµ t ËEÔ#ÖÇ×]¿œË¦ÁÃÆÇÀÉçæÖ4¿#Ó9Õ-¿ÎßàÆ1ÓLçíÌzÊ-çæ¿#ËÁÿBÛ³ÖzÀL×@CÆ È`2bbž D DmB
D : J FB : ,I 8 bb
ä
zë€ó
ò
"ó”ï
ëpî
ó
ی
»|ÖzÓÔ#Öz×k¿#ËÁÃÆÇÀÉçæÖzÓ¿#Ëóκ»Ë-Ö]ÓL¿Î¾-Ê-¿#Õg¿#ˍÆ2Ë-çíÕ´Æ2À#µ
䂖
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
ed
E ÊÉ-R À
ö<÷ ö<÷
ùœú,û6üPýþÕû€ýü€ÿ
ý
þÚý
8û
,» ÆÎ×@ÆÙ½zÖÇÀÙj è ÆBÕ-¿9ßæÖzÓvÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖzÓJóBº»Ô#Öz×kçí¿œËp=ÙÆ2ËkԜÖzË@ÊgË]¾-À-zèÖ ßíÖÇÌzÖ-µa÷ (Ç¿#Ô#¿œÓ«¿œß
¾-À´zèÖ ßæÖzÌzÖ4¾-Ê-¿œÕ-¿CÓL¿#ÀÞ´ÆÇÓLÁÃÆÇËÁÿпÅÄZÁÿœË-ÓÉÖ-ëHÆÇÊ-Ëp¦Ê-¿C¿#ËÌÇ¿#Ë-¿œÀÃÆÇߢÓÉÊ-¿œßí¿ÐÔ#Öz×k¾ÖÇË-¿#ÀLÓÉ¿ÏÕ-¿
Ó´zèÖ ßæÖ1Õ-ÖzÓ*ԜÖzÓÃÆ2ˆÓ vßàÆÐü0¿#Ô#ßíÆÇÀÃÆ2Ô#çyÇèÖ Ë]óκ» ½]ßàÆ1ü0¿œÔ#ßàÆ2ÀÃÆÇԜçyzèÖ Ë]Õ-¿B¹çí¾Ö1Õ-¿Bü0ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ
¼ƒü0¹9üÎÍŵ
»,Æ ü0¿œÔ#ßàÆ2ÀÃÆÇԜçyzèÖ Ëóκ»J3ë ¦Ê-¿1Õ-¿œÞ¿1ÓL¿#ÀßíÖ@¾gÀÉçí×k¿#ÀLÖi¦Ê-¿1ÆǾ´ÆÇÀL¿ˆ=#Ô#Æ ¿#ˍ¿œßaÆ2ÀÉÔ54-ç;(zÖ
óκ»ÁÉçí¿œË-¿0ÁÃÀL¿#Ó9¾-ÀÉÖǾ9zèÖ ÓÉç·ÁÃÖzÓ
Æ (z¿œÀÉÓÉçÙzèÖ Ë’Õ-¿†óκ»–ÆmßàÆ`¦Ê-¿tÓÉ¿tÆ:éLÊgÓLÁôƅ¿#ß%Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ-µ”ü0¿
è åÕ-¿#ËÁÉç ´Ô#ƅßíJ
×]ÖÇ×]¿œË¦ÁÉÖ-ëÙßíÆ (z¿#ÀLÓÉçÙzèÖ ËÎÕ-¿#Þ¿vÓÉ¿#À|ßíÆ0¶zµÝðgµ¢ÒvßË%gèÊ ×]¿œÀÉÖ*Õ-¿ (Ç¿#ÀLÓÉçyÇèÖ ËпœÓ|ÖzÞ-ßíçæÌÆ2ÁÉÖzÀÉçæÖ-µ
Ë ¦Ê-¿
è úJÊ-¿#Õ-¿vçæÕ-¿#ËÁÃ;ç ´ÔÙÆ2À+ßàÆ«¾ÇèÆ ÌzçíË-Æ*Õ-¿JÔ|zèÖ ÕgçíÌzÖzÓHÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇÕ´Æx¿#ËÏ¿#ßzÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ-µ¢÷%Ê-p
ó껍ÊTÁÃçíßæ>ç =#Æ t Ë-çíԜÖTÕg¿Ç,ë 4´ÆÙ½]×CÊ-5Ô 4´ÆÇÓ×@ÆÇËg¿#ÀÃÆ2ÓÕ-çæÓLÁÉçíËÁôÆÇÓxÕ-¿ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀ*ßíÖÇÓ
ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#ÓÕ-¿ÐÊgËÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉֆ¼³åÂû-þ»,Æ2ÁÃçæËt¶zQë Ë0þ0å zñ cÈÑÏPë “«çæ̦äTë-¿ÅÁÃÔ2µæµÚÍŵ*ûTç,Ë-Ö
4´ÆÙ½kÕ-¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ëZßíÖzÓxÓÉçæÓLÁÿœ×@Æ2Óóκ»tçæËÁÿ#ËÁÃÆÇË h
Æ (z¿œÀÉçíÌÇÊ´ÆÇÀ«¿œßÁÉçí¾ÖÐÕ-¿%Ô#ÖZÕ-ç 6c
ÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë!¼ƒÆ@¾-ÆÇÀLÁÉçíÀÕ-¿1ßàÆ2Ó%ÔÙÆ2Þ¿œÔ#¿#ÀÉÆÇÓκåÂºÒ Ö@¿œßaÓLçíÓLÁÉ¿#×]Æ@Õ-.
¿ ´Ô54-¿#ÀLÖzÓôÍ µÎ»|ÖzÓ
¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÕgÖzÀÉ¿œÓÕ-¿9óκ»Ó´zèÖ ßæÖÏ¿œÓLÁ´ÇèÆ Ë@ÖzÞgßíçíÌzÆÇÕ-ÖzÓJÆÎÓÉÖǾÖzÀÂÁôÆÇÀvßíÆÇÓvÔ#ÖZÕ-ç ´Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓ
t ¹9#
ò cñ ½ t ¹9#ò cöyág뾿#ÀLÖ!¿#Ë ßíƾ-À-ÇèÆ ÔœÁÉçíÔÙÆTëßàÆ)×]ÆÙ½zÖzÀ#j è ÆÓLÖz¾ÖzÀLÁÃÆÇËê×1Ê-5Ô 4-ÆÇÓ
×ê2èÆ Ó#µ
è úJÊ-¿#Õ-¿ÏçíÕg¿#ËÁÃ;ç ´ÔÙÆÇÀ9Æ2ß|Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖkÔ#Öz×kÖkçíË-Õ-¿œ¾¿œË-Õ-çæ¿#ËÁÿ]ȼ {|ØÊy3ubʚ>xzyÕvyÍŵx»|ÖzÓ
Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖÇÓ*çíË-Õg¿#¾¿#Ë-Õ-çæ¿#ËÁÿœÓ9çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ë@Õ-
¿ ¦Ê-¿BËgÖöçíË-ԜßíÊg½Ç¿#ËÕ-¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓ
¿ÅÄZÁÿœÀÉË´Æ2œ
Ó ¦Ê-¿ Æ2Û³¿œÔœÁÿœË ÆmßàÆmçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ ¥
Ë ¦Ê-¿ ¾´ÆÇÓÉÆÇË Æ…ßíƅÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËrÕ-¿
¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÉÖ-µ
ÒJß+Û³ÖzÀL×@Æ2ÁÉÖöÕ-¿ÎÊ-Ë´Ækü0¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ Ë óκ»¿#ӈ
Ì N S£
BIFD 8 :M0 ¢ 5„p B : J 6Q8G: 0 e[F*b,
*XF"" D :6 : B 0 7: ÍÌ
ä
ï ê
ó
ô
ô
bó
í ô
Úô
Aë6î
îCê"ó
ô
ó ô Cå
ÒJßÖÇÁÃÀLÖ!¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÔ#Öz× -èÊ Ër¿œËê¿#ß¾-À´ÇèÖ ßíÖzÌzÖ ¿#Ó@ßàÆtÕ-¿†ü0¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ ËWÕ-¿¹çæ¾ÖÕ-¿
ü0ÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖp
; `Î
X,Ws: ƒ
IB b B B FB :
W,[
%"XÊGbMÏ B Ï B 6 B 8^6 B : ^8 HQ8 J 6 !I > ƒ 8 J 6 B rM!³,“1 &3 444&5 B Ï B 5 J ! 6 6 D B Ï B 526 6~$<
ó”ï
Cê zï
zï,ðPê,ó
ëPó
zï,ðPê"ó
ë"ëbð
ë
zïCðPê"ó
î
"ó”ï
ó
ð ò Pê
ë
bó
FïCðPê"ó
ë
JÒ ÓLÁÃÆ1Õ-¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ Ë4ÁÃçí¿œË-¿%ÕgÖzÓ«¾-ÀLÖz¾9zèÖ ÓLçæÁÉÖzӈ7çæÕ-¿#ËÁÉç´Ô#ÆC¿#ß¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÐÀÃÆ-j è =Õ-¿œßHÕ-ÖZÔ#Ê,c
×]¿œË¦ÁÉÖö¼
ä: ó”ïƒI
B b BCê,BFïFB : ë€ó åͽÐÆÇÓLÖTԜçàÆÆÇߦÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖÊ-ËCԜÖzË;éLÊ-ËÁÃÖ%Õ-¿«Õ-¿œÔ#ßíÆÇÀÃÆzc
Ô#çíÖÇË-¿#Ó0¿ ÄZÁÿ#ÀLË´ÆÇӜë+ßàÆ ü0¹9ü ¼fü0¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ ËÕ-¿C¹çí¾Ö@Õ-¿4ü0ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ¦Íŵ%»¢Æ ü0¹9ü”ÓL¿
ÊgÁÃçæßí>ç =#ÆC¾´ÆÇÀÉÆ4Æy½ZÊ-Õ-ÆÇÀÆÇß,ÆÇË´ÆÇßæ>ç =#ÆÇÕ-ÖzÀ0¼f¾´ÆÇÀLÓÉ¿œÀô̓
Æ (ÇÆ2ßíçíÕ-ÆÇÀ*¿#ß|ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖöóκ»Jµ
„´
ÒC Ò6Ûà9Ý*<Þ>à?‡DÓC 8Ú
‰2î
ݜGáq‰D†ªÚGƒ?‰#.…â
t Ë´ÆkÕ-¿ÏßàÆÇÓ9Û³Ê-Ë-ԜçíÖzË-¿œÓ×rÇèÆ Óçí×k¾ÖÇÀLÁôÆ2˦ÁÉ¿#
Ó ¦Ê-¿CçæË-Ô#ÖÇÀɾÖzÀÃÆÇËEßíÖÇÓÆ2Ë´ÆÇßíç =ÙÆÇÕgÖzÀÉ¿œÓÕg¿
ó º»!¿#ÓßàÆöÔ#ÆǾ´ÆÇԜçíÕ´ÆÇÕEÕ-¿9(2ÆÇßíçæÕ´ÆÇÀ*Ê-ËÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖgµ t Ë-Æ@ü0¹9üdÔ#ÖzËÁÃçæ¿#Ë-¿ÏÊ-ËÔ#ÖzËCc
B
éLÊg˦ÁÉÖBÕ-¿Õ-¿œÔ#ßàÆ2ÀÃÆÇԜçíÖzË-¿œÓ¦Ê-¿çíÕg¿#ËÁÃç;´ÔÙÆÇËößíÆÇÓaÀL¿#ÌzßíÆÇÓJÆÇÕgçíÔ#çæÖzË´ÆÇßæ¿#Ó,½1ßíÆÇÓ7ÀÉ¿œÓLÁÉÀÉçíԜÔ#çæÖzË-¿#Ó
¦Ê-¿Õ-¿œÞ¿ ÓÉÆ2ÁÃçæÓLÛfÆÇԜ¿#ÀöÊ-˅Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖt¾´ÆÇÀÃT
Æ ¦Ê-¿ÓL¿ÙƆÔ#ÖzËgÓÉçíÕg¿#ÀÃÆ2Õ-ÖtÊ-˴ƆçíË-ÓÂÁôÆÇËgÔ#çàÆ
(«ÇèÆ ßæçíÕ´Æ1Õg¿ÏÊgËEÁÉçí¾ÖöÕ-¿ÎÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖzÓÆÇÓLÖTԜçàÆÇÕgÖzÓ9ÆkÊgË´Æ4ü0¹9ü1µ
úÖzÀ,¿éL¿#×k¾-ßíÖ-ëyÊgË´Æü0¹9ü…¾ÖTÕ-À#j è ÆÆF-ÀÉ×]ÆÇÀ ¦Ê-¿xÊ-Ëпœßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖ9ä6Q8 IB
JJ 8‡ó > : åWÕg¿#Þ¿
ÁÉ¿#Ë-¿œÀ1Ê-Ëm¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖ`ä&: ó”ïƒIB åÎëvÖÇÁÉÀÉÖ`ä JîCê,ê,B å ½)ÖÇÁÉÀÉÖ`ä ë
BCê,B H ó : ó åϵ úJÊ-¿œÕ-¿
ßæßí¿œÌÆÇÀÎçíË-ԜßíÊ-ÓL֍ƿœÓɾ¿#Ԝç´Ô#ÆÇÀ1ßíÖÇÓÏÁÉçí¾ÖzÓCÕ-¿]ßíÖzÓÐÕ´Æ2ÁÉÖzӄ¦Ê-¿ ¾gÊ-¿#Õ-¿œËmÔ#ÖzËÁÉ¿#Ë-¿œÀö¿#ÓÉÖÇÓ
¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#µ t ˍÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ ¿#G
Ó («ÇèÆ ßæçíÕ-ÖkÓÉ碽Ó-zèÖ ßíÖ]ÓÉçÓÃÆ2ÁÉçíÓLÛfÆ2Ô#¿ÐÁÉÖTÕ-ÆÇÓ%ßíÆÇÓ%ÀL¿#ÌzßíÆÇÓÕg¿
ßíÆöü0¹9ü–Æ4ßàƒ
Æ ¦Ê-¿Ï¿#ÓÂÁ®kèÆ ÆÇÓÉÖZÔ#çíÆÇÕ-Ö-µ
|{ }iE ö8÷ ö<÷
ù
û ›ú
|» ÖzÓ¢¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÇÓ¿œÓLÁ®2èÆ Ë1Õ-¿#ßæçí×kçæÁÃÆÇÕ-ÖzÓ+¾ÖzÀ,ßíÖÇÓÓLçíÌzË-ÖÇÓ¢×]ÆÙ½zÖzÀ,½Ï×]¿œË-ÖzÀœµa»|ÖzÓ¢¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖzÓ
ԜÖzË Ô#ÖÇ˦ÁÉ¿#Ë-çæÕ-օÆǾ´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿#˒Ô#ÖÇË ¿œßÛ³ÖzÀL×@Æ;ÁÃÖªä&: ó”ïƒ
IB b BCêBzïFB : ëPó åÎëBÓÉ¿œÌzÊ-çæÕ-ÖmÕ-¿#ß
ԜÖzËÁÿœË-çíÕ-ÖÎÖz¾Ô#çæÖzË´ÆÇ߃ëÇÓL¿#ÌzÊ-çæÕ-ÖÎÕ-9
¿ ä: ó”ïƒI
B b BCê,BFïFB : ë€ó åε»,ÆξgÀÉçí×k¿#ÀÉÆBÆǾ´ÆÇÀLçíԜçyzèÖ Ë
¿œÓ1ßàÆE¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿œÁÃƍÕ-¿@çæË-çíԜçíÖ-ë¢ßàÆEÓÉ¿œÌzÊ-Ë-մƆ¿œÓ1ßàÆE¿œÁÃç ¦Ê-¿œÁÃÆÕ-k
¿ ´Ë-ÆÇß~µÒvË!óBº»Jë¢ÁÉÖTÕgÖ
¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖ4Ë-?
Ö (2ÆÇÔÇj è Ö4Õ-¿œÞ¿BÁÿœË-¿#À¿ÅÄT¾-ß~j è ԜçæÁôÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿0¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿ÅÁôÆÇÓ9Õ-¿ÏçíË-çæÔ#çæÖC½ Õ-7
¿ ´Ë´Æ2ß~ëg½
Õg¿#Þ¿#ˆ¿#ÓÂÁôÆÇÀ%ÆÇË-çæÕ´ÆÇÕ´ÆÇÓÆǾ-ÀLÖz¾-çíÆÇÕ´ÆÇ×k¿#ËÁÿ2µ9÷Õ-ç·Û³¿#ÀÉ¿œË-Ô#çíÆ]Õ-¿1¸¹º»JëË-Ö ÓÉ¿C¾-Ê-¿#Õg¿
ÖÇ×]ç·ÁÃçíÀ¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿œÁÃÆÇ<
Ó ´Ë´ÆÇßæ¿#Ó˦Ê-Ë-Ô#Ægµ
»|ÖzÓο#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖz7
Ó (2ÆÇÔÇj è ÖzÓ0ÁÃçæ¿#Ë-¿œË¿œß7Û³ÖzÀÉ×]Æ2ÁÉm
Ö ä: ó”ïƒI
B b BCê,BFïFB : ë€ó CåεE»,ÆÞ-ÆÇÀÉÀÉÆ
-Ë´ÆÇß+Æ2˦ÁÉ¿#ÓÕ-¿œß+Ó#j è ×1ÞÖzßíÖÏ×@ÆÙ½ÇÖzÀ*çíËgÕ-çíÔ#Ƅ¦Ê-¿B¿#ß¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖöË-Ö1ÁÉçí¿#Ëg¿0Ô#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-Ö1½@¿œË
ԜÖzË-ÓL¿#Ô#Êg¿#Ë-ԜçàÆ]ËgÖ]ÓL¿Ï¾¿#ÀL×]ç·Áÿ0ÊgË´Æk¿ÅÁÃçZÊg¿œÁôÆ4Õ-¿7´Ë´Æ2ß~µ
»|ÖzÓ%Ë-ÖÇ×1Þ-ÀÉ¿œÓ0Õ-¿ÐßíÖzÓ¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓÕ-¿#Þ¿#ˆԜÖz×]¿œËp=ÙÆ2À%Ô#ÖLjÊ-ˍÔÙÆ2À´ÇèÆ ÔÅÁÿ#À0ÆÇßæÛfÆÇÞœè¿ ÁÃçæÔ#Ö
½¾-Ê-¿œÕ-¿#ËÔ#ÖzËÁÿœË-¿#ÀÎԜʴÆÇß>¦Ê-çæ¿#ÀBË%-èÊ ×k¿#ÀLÖ Õ-¿4ßí¿ÅÁÃÀÉÆÇÓ#ë|Õ+j è ÌzçæÁÉÖzÓ#ëÌzÊ-çæÖzË-¿#Ӝë|ÓÉÊ-ÞgÀÃÆÙ½ÆÇÕgÖzÓ
½ ¾-Ê-ËÁÃÖzӜµ
7… Ð Qˆg M
ö8÷ ö<÷
]ûpü
7ýû ú
,» ÆÇÓ¿œÁÉç>¦Ê-¿œÁÃÆÇÓ%Õg¿1çíË-çæÔ#çæÖkÕg¿CßíÖÇÓ¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ%¾-Êg¿#Õ-¿œËÁÿ#Ëg¿#ÀBÆÇÕg¿#×rÇèÆ Ó0Æ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖÇÓ1¼³ßàÆÇÓ
Õg¿#ß0´Ë´ÆÇß,Ë-ÖÍŵ9ÒJË¿œß¢ÓLçíÌzÊgçí¿#ËÁɿпéL¿#×k¾-ßíÖ-ë´¿œß|ÁÃçí¾Ö4Õ-¿ÐÁÉ¿#ßÅœè¿ Û³ÖzË-ÖkÕ-¿„’ÇÊ´ÆÇË¿#ÓLÁ´@èÆ çíÕg¿#ËCc
ÁÉç ´Ô#ÆÇÕ-Ö4Ô#ÖÇËÊ-ËÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃpÖ ; :6Q8 IBMJJ <Ñ8 :F• < : : <
; 8 ƒ
6 I6B <sX‘> 6 ; ƒI
8 B 6 6
<
;J
; J
!
I
^
ƒ
H
:
8
€
0

; !6QB ,8 B 8 :M< I !ƒ Ï G<  « à b ¬¬ÒÒ#¢¢ ; MB ,B H : <
; I
B
JJ
ó
ó”ï
ò
ë Cê
î
ó
òpî
ó ï
”
ó
ó pî
ò î
óÏë ðPó
ë Cî pî ó
ó
ë Cê
ó
ó
Øzð
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
»|ÖzÓBÆ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉÖzÓÓLÖzˆ¾´ÆÇÀL¿ éÉÆÇÓÕ-¿1Ë-ÖÇ×1Þ-ÀÉl¿ c (2ÆÇßæÖzÀ#µ%õ«Öz×kÖ ßíÖzÓË-Öz×CÞ-ÀÉ¿œÓ0Õ-¿1ßæÖzÓ¿œßíl¿ c
×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#ë®ßæÖzÓ9Ë-Öz×1Þ-ÀL¿#ÓÕ-¿ÐßæÖzÓÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊTÁÃÖzÓ9Õ-¿œÞ¿œË†Æ:éLÊ-ÓÂÁôÆÇÀLÓÉ¿1Æ4ßàÆ4Ë-ÖÇÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ ËEÕ-¿ÐËgÖz×Lc
Þ-ÀÉ¿œÓöÕ-¿ óκ»Jµ7¹¢ÖZÕ-ÖzÓößíÖÇd
Ó (2ÆÇßíÖÇÀÉ¿#ÓCÕ-¿ ßíÖzÓ1Æ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖzÓ1Õ-¿œÞ¿œË…çíÀC¿œËÁÃÀÉ¿œÔ#Öz×kçíßæßàÆÇÕgÖzÓ#ë
Ô#ÖzËEÔ#Öz×kçíßæßàÆÇÓxÕ-ÖzÞgßí¿#Ó9Ö4ÓÉçæ×]¾gßí¿#Ӝµ
e› } Fˆ„ ‘ žÓÇ x‰ ö<÷ ö<÷
ù
û
7ÿ
Úú
`ÿü ÿþÕû Úü
óκ» ÓÉ¿ÀÉ¿œÓÉ¿#Às(2Æ0Ê-˴ƾ¿ˆ¦Ê-¿"Ë´E Æ%ÔÙÆ2˦ÁÉçíÕ´Æ2ÕCÕ-¿*Ô#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÉ¿œÓ#ëzԜÖz×]ÖdäÎëǾ´ÆÇÀÉÆçæÕ-¿#ËÁÃç;´ÔÙÆ2À
¿#ß¿œÁÉç>¦Ê-¿ÅÁôÆÇÕ-Ö9Õ-¿œßÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖgµaúÆÇÀÃÆ9¾ÖZÕ-¿œÀ|ÊgÁÃçæßíç>=#ÆÇÀH¿œÓLÁÉÖzÓ,ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀÉ¿œÓßæçæÁÉ¿#ÀÃÆ2ßí×k¿#ËÁÿ
¿#Ë@ÊgË Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖÐÓÉ¿ÊgÁÃçæßí>ç =#Æǃ
Ë (2ÆÇÀÉçæÖzÓv×]¿œÔÙÆÇËgçíÓÉ×kÖzӜµ t Ë-ÖÐÕ-¿%ßæÖzÓv×ê2èÆ ÓxÌÇ¿#Ë-¿œÀÃÆÇßæ¿#Ó«¿œÓ
ßàÆ%ÀL¿œÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆ0˦Ê-ׅ#è¿ ÀLçíÔÙÆÕ-¿#ß-Ô#ÆÇÀ´2èÆ ÔœÁÿœÀ#µ7õ«Ê´ÆÇ>ß ¦Ê-çæ¿#À7Ô#ÆÇÀ´2èÆ ÔœÁÿœÀ t ËgçíÔ#ÖZÕ-Ž¿  ¶:A‰ ‘-¾-Ê-¿œÕ-¿ÓÉ¿œÀ
ÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆÇÕ-Ö1¿œË ¿#ßÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ1ÊTÁÃçíßæ>ç =#ÆÇË-Õ-ÖÏÊ-Ë´ÆCÀL¿œÛ³¿œÀÉ¿#ËgÔ#çàÆ1˦Ê-×m¿#è ÀLçíÔ#ÆCÆÇßÔÙÆÇÀ-ÇèÆ ÔœÁÉ¿#Àœë
çíË-Õ-¿œ¾¿œË-Õ-çæ¿#ËÁÿœ×]¿œË¦ÁÉ¿ Õ-¿ ßíƾ9ÇèÆ ÌÇçíË´ÆÕg¿ Ô|zèÖ ÕgçíÌzÖzÓÐÕ-¿#ß«¾-ÀÉÖz¾gçíÖÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ-µtü0çæ5Ô 4´Æ
ÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆÁÉçí¿#Ëg¿]¿œß7Û³ÖzÀÉ×]Æ2ÁÃÖ é ‚,:::: ì ë7Õ-ÖzËgÕ-¿]ËgË-Ë-Ë)¿œÓпœßvË0-èÊ ×]¿œÀÉÖÕ-¿œßxÔ#ÆÇÀ´2èÆ ÔœÁÿœÀ
t Ë-çæÔ#ÖZÕ-¿%¿œËEÕg¿#Ô#çæ×@Æ2ß~µJûZçHÓÉ7
¿ ¦Ê-çæ¿#ÀL¿0ÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÀ 4-¿ÅÄgÆÇÕg¿#Ô#çæ×@Æ2ß~ëZ¿#ßÛ³ÖÇÀÉ×]Æ2ÁÃÖCÆ1ÓÉ¿#ÌÇÊ-çíÀ*¿œÓ
é ‚ N 1111 ì µ
»|ÖzÓöÔ#ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÉ¿#ÓöÕg¿ ¿œÁÃç¦Ê-¿œÁÃÆÇÕ-ֆÔ#ÖÇ×1Ê-Ë-¿œÓE¼säÎë<åÎëŠÔöëÕ·ë7½`n¦ÍÏÓÉÖzË!ÁÃÆÇ˅ÊgÁÃçæßíç>=#Æzc
Õ-ÖzÓßíç·Áÿ#ÀÉÆÇßí×k¿#ËÁÉ¿¿#Ë ßíÖzÓ ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzÓ ó껌ZÊg¿ ÓL¿–4-ÆÇË Õg¿´Ë-çæÕ-ÖWÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆÇÓ
×]Ë-¿œ×]Ö2ÁT¿#è ԜË-çíÔ#ÆÇÓ4¾´ÆÇÀÉÆ ¿œßíßíÖÇÓ#ëxßíßàÆ2×@ÆÇÕ-ÆÇÓ1¿#ËÁÉçíÕ´ÆÇÕg¿#Ó]½Û¦Ê-¿EÓÉ¿ÀÉ¿œÓÉÊ-×k¿#ËrÆ ÔœÖzËÁÃçíË,c
Ê´ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë Æ äε
èépêFëì ¾-ÆÇÀÃr
Æ åε
èé"í"ëì ¾-ÆÇÀÃr
èéCîFï,ð›ì ¾´Æ2ÀÃÆ é µ
èéCîðPóD#ì ¾´ÆÇÀÉÆÛô µ
èé,ñŽòPózëì ¾´ÆÇÀÉƵ
7© †
ö<÷ ö<÷
‡ˆ„Š ÖU× F ~ hʈE ú"ûpüPýþ0þ
#ú
–ü þ Úú6ÿ
û
÷%ßíÌÇÊ-Ë´ÆÇÓk(Ç¿#Ԝ¿#ÓÓL¿tßí¿T¦Ê-çæ¿#ÀÉ¿tÕ´Æ2À çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ ËêÆÇÕ-çæÔ#çæÖzË´ÆÇß%ƅÊg˴ƅÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËrÕ-¿
¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖB¿#ÓL¾¿œÔzj è -ÔÙÆgµvú¢ÖzÀJ¿ éL¿œ×]¾-ßæÖ-ëÓÉ¿ß濾-Ê-¿œÕ-¿ZÊg¿#ÀÉ¿Õ-¿œÔ#çíÀvÆBßíÆBÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë
ZÊÏ
è¿ ËgÖz×1Þ-ÀL¿ÏÕg9
¿ -Ô54-¿#ÀLÖ@ÊgÁÉçíßíç =ÙÆÇÀ¾´ÆÇÀÉÆ4¿œbË (TçíÆÇÀÕ-¿ÎçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë Õ-¿ÎÓÉÆÇßíçæÕ´Ægµ
»,ÆÇÓvçíËgÓLÁÃÀLÊ-Ô#ԜçíÖzËg¿#ÓxÕ-¿9¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖÐÓLÖzËkßàÆ0Û³ÖzÀÉ×]Æ0Õ-¿¾´ÆÇÓÉÆÇÀv¿#ÓLÁÃÆÏçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ Ë
Æ4ßíÆöÆǾ-ßæçíÔÙÆ2Ô#çyÇèÖ Ë Õ-¿Î¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖö½ ÁÃçæ¿#Ë-¿œËE¿œß|ÓÉçæÌzÊ-çí¿œËÁÿBÛ³ÖzÀÉ×]Æ2ÁÉÖp
Ì!6 BMD 8G:
ä
Aë
óêbî
bM8G:H !I J ‡8 > :Mb MB b D B b 8 BI
B b D G8 :“8 D I ,I Ì
ó ï€î
ó
ñŽò
ñò
Aò"ï
Aë pî
Cå
„´
ÒC Ò6Ûà9Ý*<Þ>à?‡DÓC 8Ú
ݜGáq‰D†ªÚGƒ?‰#.…â
ØT¶
¹ÖZÕ´ÆÇÓ«ßàÆÇÓçíË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çæÖzË-¿œÓ*Õ-¿B¾-ÀLÖTԜ¿#ÓÃÆ2×]çæ¿#ËÁÃÖ1Õg¿#Þ¿#ËÔ#Öz×k¿#6Ë =ÙÆÇÀ*ԜÖzË Ê-ËÕ-¿œÓLÁÃçæË-Ö-µ
JÒ ß®Õ-¿œÓLÁÃçæË-ÖÏ¿#ÓxÓÉçí×k¾-ßæ¿#×k¿#ËÁÿÊ-ËkË-Öz×CÞ-ÀÉ¿2µ7¹ÖZÕ-ÖÏßíÖ9¦Ê-¿(ÇÆÙ½zÆÐÕ-¿œÓɾ-Ê¿œè Ó«Õ-¿œß®Ë-Öz×1Þ-ÀL¿Çë
4-ÆÇÓLÁÃÆ ¿#ß?ÌCåAÕ-¿1Ԝçí¿#ÀLÀÉ¿2ë+¿#ÓB¾´Æ2ÀLÁÿCÕ-¿1ßàÆ]çíË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çÙzèÖ ËÕ-¿ö¾gÀÉÖZÔ#¿#ÓÉÆÇ×kçí¿#ËÁÉÖ-µ0÷%ÊgËp¦Ê-¿
ËgÖ ¿#ÓÖzÞ-ßíçæÌÆ2ÁÉÖzÀÉçæ&
Ö 4´ÆÇÔ#¿œÀÉßæÖ-ëÓLƒ
¿ 4´ÆkÔ#ÖzbË (z¿œÀLÁÉçíÕ-Ö ¿œËÁÃÀÉÆÇÕ-çíԜçyzèÖ ËEÊgÁÉçíßíç =ÙÆÇÀÊgË´Æ@ÓÉçæËÁôÆ;ÄTçíÓ
ÓLçí×kçíßíÆÇÀÆ ßàÆ Õ-¿ößæÖzÓ0Æ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖÇÓ0¿#ËtßàÆ2Ó0çíË-ÓÂÁÃÀLÊ-Ô#ԜçíÖzË-¿œÓBÕ-¿1¾-ÀLÖTԜ¿#ÓÉÆÇ×]çæ¿#ËÁÃÖgë+Ô#Öz×kÖ ßàÆ
ÓLçíÌzÊgçí¿#ËÁÉ¿ Ì6 B
D 8$: : ƒI
B b,6 0€ £ !I ^Ì
ä
Aë
ó
ó”ï
îëPó
6î6ê"ó
6å
»|ÖzÓ*Ë-Öz×CÞ-ÀÉ¿œÓ*Õ-¿0Õ-¿œÓLÁÉçíË-Öz<
Ó ¦Ê-¿%¿#×k¾-çí¿œÔ#¿#Ë ÔœÖzË Nï ê ¼f¿œËÔ#Ê´ÆÇߦÊ-çí¿œÀÃÆCÕ-¿%ßàÆÇÓ¾ÖzÓLç;c
Þgßí¿#Ó9ԜÖz×1Þ-çæË´ÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓ*Õ-¿Î×@ÆÙ½-èÊ ÓÉԜÊ-ßàÆ2Ó*½ ×]çæË0-èÊ ÓÉԜÊ-ßàÆ2ÓôÍ¿œÓLÁ®2èÆ ËÀL¿#ÓÉ¿œÀ)(2ÆÇÕ-ÖÇÓ#µ
e° Ø ‡ˆ„] mǍÙÚÐCfwÐ
ÒJËkßàÆÇÓJÓL¿#ԜÔ#çíÖÇË-¿#ӊX,1ÁÃÖZÕ-ÖB¿œß-ÁÿÅÄZÁÉÖпœÓԜÖzË-ÓÉçæÕ-¿#ÀÉÆÇÕ-ÖÎÔ#ÖÇ×]ÖÎÔÙÆ2ÀÃÆÇÔÅÁÿ#ÀL¿#ÓxÕ-¿9çíËgÛ³ÖÇÀ
ö8÷ ö<÷
Úþ0þ
Úú
sc
c
×]ÆÇԜçyzèÖ Ë+µa»|Öd¦Ê-¿¿#ËW#è¿ ß®¾-Ê-¿œÕ´Æо´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿#ÀxÊ-Ë´ÆÏ¿œÁÃç¦Ê-¿œÁÃÆÏÖÐÊ-Ë´ÆÎçíË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çÙzèÖ ËkÕ-¿¾gÀÉÖZÔ#¿
ÓÉÆÇ×kçí¿#ËÁÉÖ-ëÓ´zèÖ ßæÖο#Óv¿#ß-ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖÏÕ-¿ßàÆ0¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿ÅÁôÆÎÖÏÕg¿ßíÆBçíË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çÙzèÖ Ë4Õ-¿9¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇ×kçí¿œËÁÃÖ-ë
½ ¿#ß|¾-ÀLÖTԜ¿#ÓÃÆ2Õ-ÖzÀ9Õ-¿Bóκ»Ë-Ö]çæËÁÿ#ËÁÃÆÇÀ´öèÆ çíËÁÉ¿#ÀɾgÀÉ¿œÁÃÆÇÀÉßæÖöÕ-¿ÎË-çí˦Ê-Ë-Æ4Û³ÖzÀL×@ÆTµ
»,ÆÇÓÓL¿#ԜÔ#çíÖÇË-¿#ӖX,ÓLÖzˆÊgÁÃçæßíç=ÙÆÇÕ´Æ2ÓÔ#Ê´ÆÇËgÕ-Ö ÓÉ¿„ZÊgçí¿#ÀL¿„¦Ê-¿1¿œß¢ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖ@ÓÉ¿ÙÆ]Ô#ÖzËCc
ÓLçíÕ-¿œÀÃÆÇÕgÖEԜÖz×kÖ ¾-Ê-ÀÉÖÇÓÏÔ#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÉ¿œÓÏÕg¿kçæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËE½†Ë-ÖÔ#ÖÇ×]Ö ¿ÅÁÃç>¦Ê-¿ÅÁôÆÇӜµ4ÒJÓLÁôÆ2Ó
ÓLÖzËê×1ÊT½ TèÊ ÁÃçíßæ¿#ÓöԜʴÆÇË-Õ-ÖÁÿ#Ëg¿#×kÖzÓ]ÊgËêÌzÀÃÆ2ËrÞ-ßæÖC¦Ê-¿Õ-¿EÁÿÅÄZÁÉÖ`¦Ê-¿ÔœÖzËÁÃçí¿œË-¿EÊ-Ë
×kÖzËÁ®ÇèÖ Ë)Õ-¿]ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀÉ¿œS
Ó ä A å Aqé ó Çëa¾¿œÀÉ֍Ë-Ö¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿œÁÃÆÇÓ#µ¹aÆ2×1Þ-çÅ¿œè Ë)ÀL¿#ÓÉÊgßæÁôÆ2Ë
×CÊg½OgèÊ ÁÃçæßí¿œÓ«Ô#Ê-ÆÇË-Õ-Ök¿#ÓLÔ#ÀÉçæÞ-çí×kÖzÓ9ÆÇßæÌzÖöÓÉÖÇÞ-ÀÉ¿Bóκ»)¿#Ëóκ»Jµ
ú ÖzÀJ¿éL¿#×k¾-ßíÖgëzßíÖzÓaÕ-ÖzÓJÓÉçæÌzÊ-çæ¿#ËÁÿœÓJÞ-ßíÖ,¦Ê-¿#ÓJÕ-¿9Ô+zèÖ Õ-çíÌÇÖ%óκ»ÓÉ¿#À#j è ÆÇËöԜÖzË-ÓLçíÕ-¿œÀÃÆÇÕ-ÖÇÓ
ԜÖz×kÖ1çíËgÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë4¾ÖzÀ¿#ß¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÕ-ÖÇÀ*Õ-¿%óBº»JëT½]Ë-ÖöÓÉ¿œÀÙj è Æ2Ë Ë-çHçæËÁÿ#ÀL¾-ÀÉ¿ÅÁôÆÇÕgÖzÓ*Ë-ç
¾gÀÉÖZÔ#¿#ÓÉÆÇÕ-ÖzÓ¾ÖzÀ #è¿ ÓÂÁÿǵ
Ì N Ú£
B,IFD 8 :
0€ ¢ 5„p# D :6 : B 0“¥k B
D Ì
*[
³,&`
*,[M
épêzëì
épêzëì
ï3ê
ó
zë6î
î6ê"ó
é"íbëì
ó"êŽî
épêzëì
é"íbëì
÷G4-ÖÇÀÃÆöÊgÁÃçæßíç=ÙÆÇË-ÕgÖ1ßàÆÇÓÓL¿#ԜÔ#çíÖÇË-¿#Ó%õ*ü÷J¹¢÷„
é"íbëì
؉
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
; ` = X, =
; Ì N ž£
B,IFD 8 : 0€ ¢ 5„p# D :6 : B 0“¥k B
D Ì,<
; *,[M<
³,&`
;LL,*,< [
<
ï3ê
ó
zë6î
î6ê"ó
ó"êŽî
JÒ ß4-èÊ Ë-çíԜÖkÁÉ¿ÅÄZÁÃÖkZÊg¿CË-Ö]¿#ÓLÁ´@èÆ ¾¿#ÀÉ×kçæÁÉçíÕ-ÖöÕg¿#ËÁÃÀLÖ Õ-¿CÊgË´Æ]ÓL¿#Ô#ԜçyzèÖ Ëõ*ü÷J¹¢÷¿œÓ%¿œß
Õ-¿#ßæçí×kçæÁôÆ2Õ-ÖzÀxÕ-¿ÎÔ#çí¿œÀÉÀL¿\LLPåε
eÛ Ù- ÊE M žgˆ„EÜTV Q ‘
ö<÷ ö<÷
þÚý
û ú
ݟ
ÿ
›ú
Ë Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖÎó껍Þgçí¿#ËöÛ³ÖzÀL×@Æ2Õ-Öο#ÓƦÊ-¿#ßP¦Ê-¿Ô#Ê-×k¾-ßí¿ßæÖzÓvÓÉçæÌzÊ-çí¿œËÁÿ#ÓvÀL¿ˆ¦Ê-¿#À
c
k
çí×kçí¿#ËÁÉÖzӈ
t
»,ÆÇÓ ¿œÁÉç>¦Ê-¿œÁÃÆÇÓÕ-¿ çíË-çæÔ#çíÖ½¥´Ë Õ-¿†ÁÃÖZÕ-ÖzÓ ßíÖÇÓ ¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓ¿#ÓÂÁ®ÇèÆ Ë ÆÇË-çæÕ´ÆÇÕ´Æ2Ó
ÆÇÕ-¿œÔ#Ê´ÆÇÕ-ÆÇ×]¿œËÁÿǵ
è
9Ý
¯e°
è
|» ÖzÓ8(2ÆÇßíÖzÀL¿#ÓÕ-¿BßæÖzÓ9Æ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖzÓ«Ë-Ö4Ô#ÖzËÁÃçæ¿#Ë-¿œËÔ#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÉ¿œÓ.䔼fßíÆ1¿#ËÁÃçæÕ´ÆÇÕcÔÎß·Áho
ÓÙj è ÓL¿Ï¾gÊ-¿#Õ-¿ÏÊgÁÉçíßíç=ÙÆÇÀÃÍŵ
è
¹ÖZÕ´ÆÇÓ]ßàÆÇÓ]ÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀÉ¿œË-Ô#çíÆÇÓ Ë¦Ê-ׅ#è¿ ÀÉçæÔÙÆÇÓ@Æ!ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#Ó ÓÉ¿ÀÉ¿-¿#ÀÉ¿œË Æ)ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#Ó
t Ë-çæÔ#ÖZÕ-7
¿ ¦Ê-¿Î¿#ÓÂÁ®ÇèÆ Ë¾¿œÀÉ×kçæÁÃçæÕ-ÖzÓ¿#ËEÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖzÓóBº»Jµ
è
,» ÆÇÓ+¿#ËÁÉçíÕ´ÆÇÕg¿#Ó,Ô#ÖzËÎË-ÖÇ×1Þ-ÀÉ¿JÓL¿JÊgÁÃçæßíç=ÙÆÇË0Õg¿7Û³ÖzÀÉ×]Æ«Ô#ÖÇÀÉÀÉ¿œÔœÁÃÆм³¿#ÓÂÁ®ÇèÆ ËÏÕ-¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÕ´ÆÇӜë
¿#ÓÂÁ®ÇèÆ ËE¿#ÓÂÁÃÀÉÊgԜÁÃÊgÀÃÆÇÕ´Æ2Ó½ ËgÖkÓLÖzËEÀÉ¿#ԜÊ-ÀÉÓLç(2ÆÇÓÃÍŵ
Þ ß
´
FÞáàãâ aä
·
Á
åßæºyç â
º7ÂS¼
Úº ¼¾´
àãè »
Tº Ä
,» ÖÇÓ¢¾gÀÉÖzÌzÀÉÆÇ×]ÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó|½ÎÕ-çíÓL¿"Ë´E ÆÇÕgÖzÀÉ¿œÓÕ-¿xÓÉç·ÁÃçæÖzÓ V«¿œÞ1¾¿#ÀÉÓLçíÌzÊg¿#Ë1Æ2Ô#Ô#¿œÕ-¿#À¢½Î×@Æ2Ë-çí¾-ÊgßàÆÇÀ
ßíÖzÓÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖzÓÕ-¿0ßæÖzÓ*Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖzÓV¿#ÞÕ-¿BÕ-ç·Û³¿#ÀÉ¿œËÁÿ#Ó*Û³ÖÇÀÉ×]ÆÇÓ#µvºEÊ-Ô54´ÆÇÓ8(Ç¿#Ô#¿œÓÓL¿
ÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇË4ÓÉԜÀÉçí¾TÁÃÓ*Õ-¿%Ê-Ë´ÆÐÛ³ÖzÀL×@ÆÎÊ ÖÇÁÉÀÃÆо-ÆÇÀÃÆCçæËÁÿ#ÀÉÆÇÔ#ԜçíÖzË-ÆÇÀԜÖzË ¿œßHÊ-ÓLÊ´ÆÇÀÉçæpÖ oZÖ1Þ-çí¿œË
¾´ÆÇÀÃL
Æ (2ÆÇßíçæÕ´ÆÇÀÛ³ÖzÀÉ×CÊ-ßàÆÇÀLçíÖzӜë®Ö@Þ-çæ¿#ˍ¾´Æ2ÀÃÆ@ԜÀÉ¿ÙÆ2À%¿œÛ³¿œÔœÁÉÖzÓBÕ-çíËÇèÆ ×]çæÔ#Öz<Ó (ZçíÓLÊ´ÆÇßæ¿#Ó#µ%ú¿œÀÉÖ
¿#ËkÕ-¿ ´ËgçæÁÃ;ç (2Ægëz¿#ß´ÓLÔ#ÀLçí¾gÁÆÇԜÔ#¿#Õg¿½ö×]ÆÇË-çæ¾-Ê-ßíÆ%ßàÆÇÓJ¾-ÆÇÀLÁÉ¿#ÓvÀÉ¿œßí¿ (2ÆÇËÁÉ¿#ÓvÕ-¿#ß®Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ
V«¿œÞk½ö¿œß-Ê-ÓLÊ´ÆÇÀÉçæ7
Ö (z¿9ßíÖzÓJÀL¿#ÓLÊ-ßæÁÃÆÇÕ-ÖzӜµ7»,ÆBÌzÀÃÆÇË4Þ´Æ2ÀÉÀÉ¿œÀÃÆBÔ#ÖÇË]ßí
Æ ZÊg¿ÓL¿9¿#Ë-ԜÖzËÁÃÀÃÆ2Þ´ÆÇË
ßíÖzÓ+Õg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßàÆ2Õ-ÖzÀÉ¿œÓ|Õ-¿J¿#ÓÂÁÃÖzÓ¢ÓÉԜÀÉçæ¾gÁÃÓ|¿œÀÃ
Æ ZÊg¿xËg
Ö 4-ÆÇÞ|j è Æ*ÊgËÐçæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿J¿œÓLÁ®2èÆ Ë-Õ´ÆÇÀ,¾´ÆÇÀÉÆ
×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇÀ7¿œßÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ-µJÒJÓLÁÉÖ1ÓÉçæÌzË-;ç ´ÔÙÆgë¾ÖzÀx¿ éL¿œ×]¾-ßæÖ-"ë ¦Ê-¿%ßæÖzÓvÕ-çíÓL,¿ Ë´E ÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#ÓxÕ-¿œß
ÓÉçæÁÉçíJ
Ö V¿#ޒÕ-¿œÞ¿œËoÆ2¾-ÀÉ¿œË-Õ-¿#À ßíÆÇÓ Õ-ç·Û³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓÛ³ÖÇÀÉ×]ÆÇÓ@¿œË ßí`
Æ ¦Ê-¿†ßíÖzÓ@Ë´hÆ (z¿#ÌzÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó
×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇËrßíÆ!¾´ÆÇÀÂÁÿ†ÀÉ¿œßí¿ (ÇÆ2˦ÁÉ¿†Õ-¿#ßBÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖm¾´ÆÇÀÉÆmÔ#ÖzË-ÓL¿#ÌzÊgçír
À ¦Ê-¿t¿#ß0¿ÅÛ³¿#ÔÅÁÃÖ
Õ-¿#ÓL¿ÙÆÇÕ-ÖkÓÉ¿ÐÆǾ-ÀL¿#Ԝçí¿B¾´ÆÇÀÉÆöÔ#Ê´ÆÇß ¦Ê-çí¿œÀÊ-ÓÉÊ´Æ2ÀÉçíÖgµ
êé
ÒC ,LŠÝ
Þ>LŠ97‰…Ý*L‡
´ë
Š
z‡ãÝ`Š<7Õâ
ØÇØ
ÒJÓLÁÿ]çíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿]¾-ÆÇÀÃÆE¿#ßxÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃ֍¿œÓCÕ-¿œË-Öz×kçíË´Æ2Õ-ÖCì„x”wíkvy€|—î˜ðïhv5w|É xˆuñ
k¼füÎþκÍÅëv½rÓL¿Þ´ÆÇÓÉÆÇË ¿#Ë ÊgË´ÆmÆǾ-ÀLÖyÄTçæ×@ÆÇԜçyzèÖ ËW¿#Ë ßíƖ¦Ê-¿¿œß%Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ`V«¿œÞ
¿œÓLÁ´]èÆ ×kÖTÕ-¿œßàÆÇÕgÖk¾ÖzÀ×]¿œÕ-çíÖ4Õ-¿ÏÖzÞZéL¿ÅÁÃÖzӜµ9»,ÆÇÓ¾-ÆÇÀLÁÉ¿#Ó%Õg¿#ß,Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃ֍¼f¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ#ë
Æ;ÁÃÀÉçæÞ-ÊgÁÉÖzÓ#ë+ԜÖz×k¿#ËÁôÆÇÀLçíÖzÓеæµÚÍ ÓLÖzˆÁÃÀÉÆ2ÁôÆÇÕgÖzÓ0Ô#ÖÇ×]Ö ÖÇÞZéL¿œÁÉÖzÓ#ë|ßæÖzÓ0Ô#Ê-ÆÇßí¿œÓ0¾-Ê-¿œÕ-¿#Ë ÓÉ¿œÀ
Æ2Ô#Ô#¿œÕ-çíÕgÖzÓ½E×]ÆÇË-çí¾gÊ-ßàÆÇÕgÖzÓ#µ9ÒJßaÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ@¾gÊ-¿#Õ-¿CÓÉ¿#À%¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÕ-Ö ÆÇßԜÖz×k¾-ßí¿ÅÁÃÖkÖ
¾ÖzÀ¾´Æ2ÀLÁÿœÓ#µ
vš
JÒ ßÕ% Øõ 4-Æ4Õg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßàÆ2Õ-ÖöÊ-ËçíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿B¾´ÆÇÀÉÆ4ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzÓ¸¹º»½ óκ»vµ-Òvß
ÌÇÀÉÊ-¾ÖÎÕ-¿ÁÃÀÃÆ2Þ´Æ:éLÖÏÕ-¿#ß®üÎþκÕ-¿% Øõã4´ÆBԜÖz×]¾gßí¿œÁÃÆÇÕ-ÖÎßàÆ0¾gÀÉçí×k¿#ÀÉÆ0¿#ÓL¾¿œÔ#ç-ÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë+µ
ÒJßvüÎþκø»|¿ (z¿œß¶4Õ-¿ ´Ë-¿kÊ-Ë ÷0úJå%Ë-¿œÊgÁÃÀÉÆÇßJ¾´ÆÇÀÉÆÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿œÀ#ëa×]ÆÇË-çæ¾-Ê-ßíÆÇÀ½†Ë-Ɣ(Ç¿#ÌÆ2À
ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzÓθ¹º»½óBº»Jµ t Ët÷0úJåÓÉ¿4Ô#ÖÇ×]¾ÖzË-¿1Õg¿öÊ-Ë´Æ ÓÉ¿œÀÉçí¿öÕg¿1Û³Ê-Ë-Ô#çæÖzË-¿œÓ
Õg¿0ßàÆÇÓ«Ô#Ê´ÆÇßæ¿#Ó*Ó-zèÖ ßíÖÐÔ#ÖzËgÖTԜ¿#×kÖzÓ*ÓÉÊçæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿2ëgßàÆÐÔ#Ê´ÆÇßÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇ×kÖzÓv¾´ÆÇÀÉÆCÀÉ¿#ÆÇßíç =ÙÆÇÀßàÆÇÓ
ßæßàÆÇ×]ÆÇÕ´Æ2Ó#ë,¾¿œÀÉ֍Ëg֍Ô#ÖzËgÖTԜ¿#×kÖzÓCԜʴÆÇßx¿#Ó1ÓLÊ!çí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë+µü0¿ ´Ë-¿kÛ³Ê-Ë-Ô#çæÖzË-¿œÓ
¾gÀÉçí×kçæÁÉç (2ÆÇӜëz½@ÖÇÁÉÀÃÆÇÓÛ³Ê-Ë-Ô#çæÖzË-¿œ8Ó ¦Ê-¿B¾-Ê-¿œÕ-¿#ËÓÉ¿œÀ*Ô#ÖÇ×1Þ-çíË-ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë@Õ-¿BßíÆÇÓ«¾gÀÉçí×kçæÁÉç (2ÆÇÓ7½
¦Ê-¿öÓL¿öÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇ˾´ÆÇÀÃÆkÁôÆÇÀL¿ÙÆÇÓB×1ÊT½ÔœÖz×1Ê-Ë-¿œÓB¾¿œÀÉr
Ö ¦Ê-¿öÌz¿œË-¿#ÀÉÆÇßí×k¿#ËÁÉ¿1Ë-Ö Û³ÖzÀL×@ÆÇË
¾-ÆÇÀLÁÉ¿CÕ-¿œßçæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿ÐÕ-¿#ßË-ç (Ç¿#ßx¶CÕ-¿öüÎþκµÒaÄTçíÓÂÁÿ#ˆçæ×]¾gßí¿#×k¿#ËÁÃÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ó9Õ-¿CüÎþκ
¦Ê-¿ÖÇÛ³ÀÉ¿œÔ#¿œË+ëÆÇÕ-¿œ×ê2èÆ Ó]Õ-¿ßàÆÇÓöÛ³Ê-ԜçíÖzËg¿#ÓkÞ9ÇèÆ ÓÉçæÔÙÆÇÓkÕ-¿œßüÎþκëJÛ³Ê-ËgÔ#çíÖÇË-¿#Ó]Æ«-èÊ ËW×êÇèÆ Ó
ԜÖz×k¾-ßí¿éÉÆÇÓ¾´ÆÇÀÉÆ4Ö2ÁÃÀÃÆ2Ó*ÁôÆÇÀL¿ÙÆÇÓ9Ë-ÖkÕ-çíÀL¿#ÔÅÁôÆÇ×k¿#ËÁÿB¿œÓɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÕ´ÆÇÓ¿#ËE¿#ß,üÎþκµ
-Ë ÖCÕ-¿%ßæÖzÓÖÇÞZéL¿œÁÉç(zÖÇÓ*Õ-¿#ßüÎþκ ¿#Ó¿(ZçæÁÃÆÇÀ«çæ×]¾gßí¿#×k¿#ËÁÃÆÇÔ#çæÖzË-¿#ÓJÛ³ÖzÀ)=ÙÆÇÕ-ÆÇÓ#ëT¾ÖzÀxßíÖ
¦Ê-¿CÓ´zèÖ ßæÖ@ÓÉ¿C¿#Óɾ¿#Ԝç´Ô#Æ ¿#ß ¤ƒ›ÙªZžA@ ° £zª ZÊg¿1Õ-¿#Þ¿CÁÉ¿#Ë-¿œÀ0¿#ß×]ÖZÕ-¿#ßæÖ-µ»|ÖzÓ%çæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓ
ÓLÖzˍÊ-ËÔ#ÖzËgÔ#¿#¾TÁÃÖ Æk×]¿œËZÊgÕ-Ö@ÊgÁÉçíßæç>=ÙÆ2Õ-Ö4¿#Ëm’zÆh(2ƀ ñF‘,½EÖÇÁÃÀLÖzÓßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿#ÓÕ-¿Ð¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆzc
×]ÆÇԜçyzèÖ Ë]ÖzÀÉçæ¿#ËÁôÆÇÕgÖzÓÆCÖzÞ¦éL¿œÁÃÖÇÓ#µvÒJß ¦Ê-¿0Ê-Ë-Æ1Ô#ßàÆ2ÓÉ¿0çæ×]¾-ßæ¿#×k¿#ËÁÿÔ#çæ¿#ÀÂÁÃÖzÓçíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿#Ó#ë
ÓLçíÌzËgç ´Ô#ƒ
Æ ZÊg¿ÏßíÆCÔ#ßíÆÇÓÉ¿BԜÖzËÁÿœË-Õ-À´4èÆ ßàÆ2Ó«Û³Ê-Ë-ԜçíÖzË-¿œÓ#ë´×…œè¿ ÁÉÖTÕ-ÖÇÓ«½ ¾-ÀLÖz¾-çæ¿#Õ´ÆÇÕg¿#Ó9¿#ÓL¾¿œÔ#;ç c
-ÔÙÆÇÕ´Æ2Ók¿œË…¿#ß*çæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿2µm»,ƍÔ#ßàÆ2ÓÉ¿ ¾-Ê-¿œÕ-¿çí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇÀÐßíÖzÓ1çæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓöÔ#Öz×kֆ¿#ß
çæ×]¾gßí¿#×k¿#ËÁÃÆÇÕ-ÖzÀ9ßíÖ@Õ-¿#ÓL¿#¿ÇµÏ»|ÖzÓçíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿#Ó0¾-Êg¿#Õ-¿œË ÓL¿#7
À 4-¿œÀÉ¿œÕ´ÆÇÕ´ÆÇӜëH½ßàk
Æ 4-¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆ
× -èÊ ßæÁÉçí¾-ßæ¿C¿œÓоÖzÓÉçæÞ-ßí¿2µ@åË-ԜßíÊ-ÓLÖԜÖzË)ßíe
Æ 4g¿#ÀÉ¿œË-Ô#çíÆË-œ
Ö 4´ÆÙ½tçíËÁÿœË-Ô#çÙzèÖ Ë Õ-¿@ԜÖz×]¾-ÆÇÀLÁÉçíÀ
Ô+zèÖ Õ-çæÌzֆʅÖÇÁÃÀLÖzÓ1Õ-¿ÅÁôÆÇßæßí¿#ÓCÕ-¿ çí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë+µ »,ƍÔ#ßíÆÇÓÉ¿ ¾gÊ-¿#Õ-¿EÆÇÕg¿#×rÇèÆ Ó1çí×k¾-ßæ¿c
×k¿#ËÁÃÆÇÀÖ2ÁÃÀÃÆ2ÓvÛ³ÊgË-Ô#çæÖzË-¿#ӜëT×m¿œè ÁÉÖTÕgÖzÓÖϾ-ÀLÖz¾-çí¿œÕ´ÆÇÕ-¿œÓ ¦Ê-¿Ë-ÖC¿œÓLÁT#è¿ Ë ¿œÓɾ¿#Ô#;ç ´ÔÙÆ2Õ´ÆÇÓ«¿œË
¿œß|çíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿Çµ
t
JÒ ßHüÎþκ'»|¿(Ç¿#ßa¶BÕg¿´Ë-¿%Ô|zèÖ ×kÖ1×]ÆÇË-çí¾gÊ-ßàÆÇÀvÖzÞ¦éL¿œÁÃÖÇÓ*¿#Ë-ԜÖzËÁÃÀÉÆÇÕ-ÖzÓ*¿œË Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËCc
ÁÉÖzÓx¸¹º»ÖÎóκ»vµZú¢ÖzÀvßíÖBÁôÆÇËÁÉÖ-릿#ÓLÁÉÖпœÓçæ×]¾ÖzÀÂÁôÆÇËÁÿ¾-ÆÇÀÃÆBÓÃÆ2Þ¿œÀԜʴÆÇßí¿œÓvÓÉÖzË]ßàÆÇÓ
çæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓÎÕ-¿4¿#ÓÉÖÇÓÏÖÇÞZéL¿œÁÉÖzÓ#µk»,S
Æ ´ÌzÊ-ÀÉÆÓLçíÌzÊgçí¿#ËÁÉ¿ö×1Ê-¿#ÓÂÁÃÀÉÆE¿œßkÇèÆ ÀÉÞÖzß7Õ-L
¿ 4-¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆ
Õg¿#ß®Ë0-èÊ Ô#ßæ¿#ÖÎÕ-¿9ßàÆ2ÓxçæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓvÕ-¿#ßüÎþκѻ|¿ (z¿#߃¶z"ë ¦Ê-¿ÓLÖzËkÕ-¿#ÀLç (2ÆÇÕ´ÆÇÓvÕ-¿œÓÉÕ-¿ßàÆBÔ#ßíÆÇÓÉ¿
¾gÀÉçíËgÔ#çí¾-ÆÇßØ
¹ÖZÕ´ÆÇÓ@ßàÆÇÓ -¾ ÆÇÀLÁÉ¿#Ó Õ-¿†Ê-˒Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ]4-¿#ÀL¿#Õ´Æ2Ë Õ-¿}r ó 6 B ý
µ »|ÖzÓ ÖzÞ¦éL¿œÁÃÖÇÓ ×êÇèÆ Ó
ԜÖz× gèÊ Ë-×]¿œËÁÿ gÊ ÁÉçíßíç=ÙÆÇÕgÖzÓC¿œËr¿#ß9üÎþκ ÓÉÖÇËÖr ó 6 B‘A ê,BzïFB : ë?A ë"ëIhA óJ”òbïFB : ë
ØÇÜ
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
ò
ÖTÕg¿
Ð
ò
ü0ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÃò´ÀÃÆÇÌz×k¿#ËÁ
ü0ÖZÔ#Êg×]¿œË¦Á
÷*ÁLÁÃÀ
ò
ü0ÖZÔ#Êg×]¿œË¦Áɹx½Z¾¿
ò
ò
ò
ÒJßæ¿#×k¿#ËÁ
ÖÇÁôÆ;ÁÃçíÖÇË
ò
Ð
ò
ÒJËÁÃç·Á½
ò
ÒJËÁÃÀ½CÑ¿ÅÛ³¿#ÀÉ¿œË-Ô#¿
ò
úJÀLÖTԜ¿#ÓÉÓLçíË-ÌÇåË-ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃçíÖÇË
õ4-ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÃüBÆ2ÁÃÆ
ó
¹¢¿ÅÄZÁ
ó
õ«Öz×k×]¿œËÁ
ó
õ*ü9÷J¹÷dÓÉ¿œÔœÁÉçíÖzË
òaçíÌzÊgÀÃÆ4‰Tµ·¶Ž ÷%è ÀLÞÖÇß|Õ-¿94-¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆ4Õ-¿ÏüÎþϺ »|¿(Ç¿#ßv¶
êé
km BN
ÒC ,LŠÝ
´ë
Þ>LŠ97‰…Ý*L‡
Š
Øzä
z‡ãÝ`Š<7Õâ
µ
bë
ÒJßçæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿EÞ9ÇèÆ ÓLçíԜÖ)¿#u
Ó r ó 6 B µ’¹çí¿œË-¿Eׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-ÖzÓk¾´ÆÇÀÃÆtÞÖzÀÉÀÉÆÇÀ#ë*ÓLÊ-ÓLÁÉçæÁÉÊ-çíÀ4¿EçíCË c
ÓL¿#ÀÂÁôÆÇÀœëßæÖzÓԜʴÆÇßæ¿#Ó%¿œÓLÁ´ÇèÆ ËÕ-çæÓɾÖzË-çíÞgßí¿#Ó¾´ÆÇÀÉÆkÁÉÖTÕ´Æ2ÓßíÆÇÓçæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓG¦Ê-¿ÐßíÖk4g¿#ÀÉ¿œÕ´ÆÇË+µ
»|ÖzÓÐׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-ÖzÓÐÞ9ÇèÆ ÓÉçæÔ#ÖzÓо´ÆÇÀÉÆË´hÆ (z¿œÌÆÇÀ1¿œÓLÁ´ÇèÆ ËmÕ-¿ -Ë-çíÕ-ÖÇÓC¿#Û
Ë ÐÖTÕg¿ÇëaÁÃÆÇßí¿œÓÐԜÖz×]ÖßàÆÇÓ
Û³ÊgË-Ô#çæÖzË-¿#ÓÏÞ9ÇèÆ ÓLçíÔ#ÆÇÓо-ÆÇÀÃÆÀÉ¿œÔ#ÖzÀLÀÉ¿#ÀÐÊ-Ëý2èÆ ÀÉÞÖzØß W î,I
B : ë r ó 6 B ¼fÖzÞTÁÃçí¿œË-¿k¿#ßv¾´ÆÇÕ-ÀL¿]Õg¿
ÊgËË-ÖZÕ-Ö¦Í ‡ë H%8 IFDAë X,1#8 ê 6¼f×k¿#Õ-çíÆÇËÁÿö¿#ÓÂÁÿkׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-Ö ÖzÞgÁÉ¿#Ë-¿œ×]ÖÇÓÏ¿œßJ¾-ÀÉçæ×]¿œ7
À 4-ç éLÖ Õg¿
ÊgËË-ÖZÕ-Ö4¾´ÆÇÕgÀÉ¿yÍ ë : B,N"ë *M8 ƒPê 8G: í ¼fԜÖzË¿œÓLÁÉ¿Ï×m¿œè ÁÉÖTÕgÖk¾ÖZÕ-¿#×kÖzÓ*ÀL¿#Ô#ÖÇÀÉÀÉ¿œÀ9ßíÖzÓË-ÖZÕ-ÖzÓ
4gç éLÖzÓvÕ-¿Ê-Ë@Ë-ÖZÕ-Ö-립d
Æ ZÊg¿%Ô#ÖÇËW¿#è ßÓÉ¿ÖzÞgÁÉçí¿œË-¿¿œßÓLçíÌzÊgçí¿#ËÁÉ¿Ë-ÖZÕ-.
Ö 4-ç éLÖÏÔ#ÖÇË ÀÉ¿œÓɾ¿#ԜÁÉÖ
¿œË!¿#ß ¦Ê-¿ ¿œÓLÁôÆ2×]ÖzÓо-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇËgÕ-ֆÆÇÔÅÁÃÊ´ÆÇßæ×]¿œËÁÿyÍB½ ðIB£ 8 óAò%D *M8 ƒPê 8G: í ¼f¿#ÓÂÁÿ]ÖÇÁÃÀLÖ
×m¿œè ÁÉÖTÕgÖÁôÆÇ×CÞ-çÅ¿œè Ë!Ë-ÖzÓö¾¿#ÀL×]ç·Áÿ@ÀL¿#ԜÖzÀÉÀL¿#ÀößíÖÇÓCË-ÖZÕ-Özƒ
Ó 4gç éLÖzÓ1¾¿#ÀLֆ¿#˅ÓÉ¿œËÁÃçíÕgֆÔ#ÖzCË c
ÁÉÀÃÆÇÀLçíÖtƆßàÆtÆÇËÁÉ¿#ÀÉçæÖzÀ#ëJ½zÆ ¦Ê-¿Ë-ÖzÓ4Õ-¿ (ZÊ-¿#;ß (z¿¿œßË-ÖZÕ-¦
Ö 4-¿#ÀL×@ÆÇËgÖÆ2˦ÁÉ¿#ÀLçíÖzÀöÆ2<ß ZÊg¿
¿œÓLÁÃÆÇ×]ÖÇÓ*¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇËgÕ-ÖkÆÇԜÁÉÊ´ÆÇßí×k¿#ËÁÉ¿yÍŵJ÷ßíÌzÊgË-ÖzÓ«ÊgÓÉÊ´ÆÇÀLçíÖzÓ«Õ-¿#ß|üÎþκ ¾-ÀL¿ ´¿œÀÉ¿œËÊ-Ë-Æ
¿œÓɾ¿#Ԝçí¿CÕg¿C×]Æ2ÁÃÀL>ç =B¾´ÆÇÀÉÆ]Ë´hÆ (Ç¿#ÌÆÇÀ¾ÖÇÀ¿œß¢ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ-ë¾ÖÇÀ¿œÓLÁÿÐ×]Ö2ÁÃç (ÇÖ-ë®ßàÆ4çíËÁÿœsÀ c
ÛfÆ2Ô#
¿ r ó 6 B Ô#ÖzËÁÃçæ¿#Ë-¿ÊgË´Æ0Û³ÖzÀÉ×]Æ%Õ-¿9ÖzÞgÁÉ¿#Ë-¿œÀJÊ-Ë´ÆBßíçæÓLÁÃÆ%Õ-¿9Ë-ÖZÕ-ÖzÓ7Õ-¿ÁÉÖTÕ-ÖÇÓ7ßíÖzÓ 4gç éLÖzÓ
Õg¿]Ê-Ë-ÆEÕ-¿ÅÁÿœÀÉ×kçíË´ÆÇÕ-ÆçæË-ÓLÁÃÆÇË-ԜçàÆ Õ-u
¿ r ó 6 B µ ÒJÓLÁÉ¿]Ë-ÖZÕ-ÖE¾-Ê-¿œÕ-¿]ÓL¿#ÀÏ¿#ßvÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ
ԜÖz×k¾-ßí¿ÅÁÃÖöÖkÊ-Ë¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖ4¿#ËE¾´ÆÇÀLÁÉçíԜÊ-ßàÆÇÀœµ
B FB :
LÀ ¿#¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆ!ßæÖzÓ]¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖzÓkÕ-¿#ß9Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ-µ’ÒJÓ@Õ-¿œÀÉç(2ÆÇÕgÖÕ-¿cr ó 6 B
¾ÖzÀ9ßíÖ ¦Ê-¿ÏÁÿ#ËgÕ-À´4èÆ ÁÃÖZÕ-ÖzÓ9ßíÖzÓ9ׅœè¿ ÁÉÖTÕ-ÖÇÓ9½¾gÀÉÖz¾-çæ¿#Õ´Æ2Õ-¿#ÓÕ-¿t#è¿ ß~µ»,Æk×]ÆÙ½zÖzÀ#j è Æ4Õ-¿ÏßíÖzÓ
ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzÓ«ÁÉçí¿œË-¿0×rÇèÆ ]Ó ê,BFïFB : ë w
½ B,Nbë ¦Ê-¿BÕ-¿BԜʴÆÇß ZÊgçí¿#ÀÖÇÁÃÀLÖCÁÃçæ¾ÖCÕ-¿BÖzÞZéL¿ÅÁÃÖ-µ
ê zï
L
ë
I ÀL¿#¾-ÀL¿#ÓÉ¿œËÁôÆÐÊgË@Æ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖÏÆÇÓLÖTԜçàÆÇÕgÖÏԜÖzËkÊ-Ë]¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖ-µJ»|ÖzÓvË-ÖZÕ-ÖzÓh I ËgÖ
ÓLÖzˍË-ÖZÕ-ÖzÓ -ç éLÖkÕ-¿x ,B FB : ë+¾ÖzÀßíÖ ¦Ê-¿ÐßíÖzÓÆ2ÁÉÀÉçíÞgÊgÁÃÖzÓÕ-¿zr 6 B ëôW IB : r 6 B ë
W IB£ 8 %D *M8 ƒ 8G: Ö+r B,N *M8 ƒ 8G: ÁÉçí¿#Ëg¿#Ë1Ê-Ë ÇÆ2ßíÖzÀ¢Ë¦Ê-ßíÖ¾´ÆÇÀÃÆßíÖzÓ¢ÖzÞZéL¿ÅÁÃÖzÓaÆ2ÁÃÀLçíÞ
ÊTÁÃÖ-µ
ë,ë
4
óAò
ê zï
Pê
í
ë
"ë
ë"ë
k
Pê
í
d(
ó
î
ë
ó
Cc
BN
LÀ ¿#¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôÆ ¾´ÆÇÀLÁÉ¿Õ-¿#ßԜÖzËÁÿ#ËgçíÕ-ֆÁÿ ÄZÁÃÊ´ÆÇß¿œËÊgËÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ-µWõ«Ê´ÆÇËgÕ-Ö
ÊgËmÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃ֍¿œÓö¾´ÆÇÀLÓÉ¿ÙÆ2Õ-ÖtÆÇßx¾-ÀÉçæË-Ô#çæ¾-çíÖEÕ-¿#ËÁÉÀÉÖtÕ-¿#ß×]ÖZÕ-¿œßíÖEÕ-¿ ßàÆ¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆ
üÎþκëÚ4´ÆÙ½tÊ-ËÓÉÖzßæÖËgÖTÕ-ÖEÕ-¿kÁÿÅÄZÁÉÖ¾ÖzÀÎÔÙÆÇÕ´ÆEÞ-ßí,Ö ¦Ê-¿4Õ-¿]ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖ¿ÅÄTçíÓÂÁÿœË¦ÁÉ¿@¿œË)¿#ß
ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ-µ%õ«Öz×kÖ@¿#ߢÊ-ÓLÊ´ÆÇÀÉçæÖ@Õ-¿CüÎþκI×]ÆÇË-çí¾gÊ-ßàÆ4¿#ߢÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖ]ÓÉ¿1¾gÊ-¿#Õ-¿œË†çíÀ
ԜÀÉ¿#ÆÇË-Õ-Ö4× gèÊ ßæÁÃçæ¾-ßí¿œÓËgÖTÕ-ÖÇÓÕ-¿BÁÿÅÄZÁÉÖ]Æ2Õg½ÆÇԜ¿#ËÁÿœÓ#µ«úvÊg¿#ÓLÁÉi
Ö ¦Ê-¿ÎË-&
Ö 4-Æy½ ×@ÆÇËg¿#ÀÃÆ1Õg¿
¿œÓɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÀ1ßíÖÇÓCß~j è ×]ç·ÁÿœÓÏÕg¿ ¿#ÓÂÁÃÖzÓöË-ÖZÕ-ÖzÓCÕ-¿@Áÿ ÄZÁÃֆ¿#˅¸%º»’֍óκ»Jëa¿œß«×…œè¿ ÁÉÖTÕ-Ö
: ó!Iï€î6ê 8^¦ B ˜¥™ÓÉÖzÞgÀÉ¿ Ê--Ë ê,BzïQB : ë Ë-ÖzeÓ (2ƾ¿#ÀÉ×kçæÁÉçíÀ ÊgË-çíÀ ÁÃÖZÕ-ÖzÓEßíÖÇÓEËgÖTÕ-ÖÇÓEÕg¿
ÁÉ¿ÅÄZÁÃÖÆÇÕg½zÆÇÔ#¿œËÁÿ#Ó¿#Ë Ê-Ë-Ö -èÊ Ë-çæÔ#pÖ oÎÔ#ÖÇÓÃ]
Æ ¦Ê-¿¿œÓEÆÇÔ#ÖzËgÓÉ¿ éÉÆ2Þ-ßí¿†ÀL¿ÙÆÇßæ>ç =ÙÆ2À ÆÇËÁÿœÓEÕg¿
Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇÀCÆÇßíÌzÊgË´ÆÇÓ1Öz¾¿#ÀÉÆÇÔ#çæÖzË-¿œ&
Ó ZÊg¿EÕg¿#¾¿#Ë-Õ´Æ2ËÕ-¿Ê-Ë-Æt¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆ ¿œË¾´Æ2ÀLÁÃçæÔ#Ê-ßíÆÇÀ
Õg¿#ß|Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ-µ
bë
óJ”òbïFB : ë ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆ ÆÇß,Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖ@Ô#Öz×k¾-ßí¿ÅÁÃÖ-µ*ÒvÓ%Ô#ÖzË-Ԝ¿#¾gÁÉÊ´ÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿CßíÆkÀÉÆ-jè =
Õg¿#ß«ÇèÆ ÀÉÞÖzߦÕ-¿#ߦÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖ-ë2½ÏÓLÊ-×]çæË-çíÓÂÁÃÀÉÆÆÇԜÔ#¿œÓÉÖBÆ9ÁÃÖZÕ-ÖzÓ¢ßíÖzÓ¢Õ´Æ2ÁÉÖzÓD¦Ê-¿›4´ÆÙ½ÏÕ-¿#ËÁÃÀLÖ
Øzá
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
å×]¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆ2Ô#çíÖÇË
Õ-¿#ß
üÎþκ
úvÀLÖTԜ¿#ÓÉÆÇÕ-ÖzÀ
÷
ö
÷ úJå
0
üÎþϺ
õ
÷%¾-ßæçíÔÙÆ2Ô#çíÖÇË
õ«ßíçí¿œËÁÿ
÷
óκ»
aò çíÌzÊgÀÃÆk‰TµÚ‰Cv÷%Àõ¦Ê-ç·ÁÿœÔœÁÃÊgÀÃÆ]Õg¿ÐÊ-˾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÃÆÇÕgÖzÀ%¸¹º»¢ÿ;óκ»`ZÊg¿Cçí×k¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆ1¿œß
çíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿ÎüÎþϺ
Õ-¿#ßÎÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ-µ ¹ÖZÕ-ÖzÓEßíÖÇÓEËgÖTÕ-ÖÇÓÕ-¿ Ê-Ë Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖ¿#Ëo¾-ÆÇÀLÁÉçíÔ#ÊgßàÆÇÀ¾ÖzÓÉ¿œ¿#Ë
¿ÅÄgÆÇԜÁÃÆÇ×k¿#ËÁÿv¿#ß×kçíÓL×]֛(ÇÆ2ßíÖzÀ+¾-ÆÇÀÃÆßàÆ*¾gÀÉÖz¾-çæ¿#Õ´Æ2Õ ó 4: B,I óJ”òbïQB : ë ëzßàÆԜʴÆÇßÆǾgÊ-ËÁôÆ
ÆÇß+Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖ]ԜÖzË¿œ0ß ¦Ê-¿Î¿#ÓLÁ´]èÆ Æ2ÓÉÖZÔ#çàÆ2Õ-Ö-µ
JÒ ß¾-ÀLÖzÌzÀÃÆ2×@Æ8¦Ê-¿vçíËgÔ#ÖzÀL¾ÖzÀÉÆ*ßàÆ*çæ×]¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ Ë0üÎþκëÙ¾ÖzÀ|¿ éL¿œ×]¾gßíÖÊ-ËÏË´Æh(z¿œÌFc
ÆÇÕ-ÖzÀ+Ö9Ê-ËÏ¿#ÕgçæÁÃÖÇÀ#ëÙÁÃçæ¿#Ë-¿¦Ê-¿vßæ¿#¿#À|¿œßÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖ½BÔ#ÆÇ×1Þ-çíÆÇÀÉßæÖ*ÆÊ-Ë´ÆÀL¿#¾-ÀL¿#ÓÉ¿œËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë
çíËÁÿœÀÉË´&
Æ ¦Ê-¿Ï¾¿œÀÉ×kçæÁôÆCÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿œÀ¾ÖzÀ9×]¿œÕ-çíÖöÕg¿ÏßíÆÇÓçíËÁÉ¿#ÀLÛfÆ2Ô#¿#ÓüÎþκµ´ÒJÓÂÁÿϾ-ÀÉÖZÔ#¿œÓÉÖ
Õ-¿Îßí¿#ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆöÕ-¿#¾¿#Ë-Õg¿ÐÕ-¿ÎßíÆ1çí×k¾-ßí¿œ×]¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ë@½ ÓL¿Ð×CÊ-¿#ÓÂÁÃÀÃÆö¿œËßí&
Æ -ÌzÊ-ÀÃÆTµ
JÒ ß*¾-ÀLÖTԜ¿#ÓÉÆÇÕ-ÖzÀö¸¹º»¢ÿ;óκ» ßí¿œ¿ ¿#ßÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃֆֆÔ#ÆÇÕ-¿œË´ÆÕ-¿ Õ´Æ2ÁÉÖzÓ1¿œËmÊ-Ë´Æ
ÀÉ¿#¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ ËêçíËÁÿœÀÉË´ÆTµêÒJËrßíÆ ¿œÓɾ¿#Ô#ç;´ÔÙÆ2Ô#çyÇèÖ ËÕ-¿üÎþκëvÆ ¿œÓLÁÉÖ!ÓÉ¿Eßí¿Ô#ÖÇË-ÖTԜ¿
Ô#Öz×kÖ1ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ ËçíËÁÿœÀÉË´Æ1Õg¿#ß+×kÖTÕg¿#ßíÖg립 ÆC×k¿#˦Ê-Õ-Ö4¿#Óçæ×]¾gßí¿#×k¿#ËÁÃÆÇÕ´ÆÎÔ#Öz×kÖ
Ê-ËAÇèÆ ÀÉÞÖz߃µ0»,Æ ÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÕ-¿œßaԜßíçí¿œËÁÿ ¼fÆ ×]¿œË¦Ê-Õ-Ö Ê-ˆÓLÔ#ÀÉçæ¾gÁ0ÖÆ2¾-¾-ßí¿ÅÁ ÍÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿4ÆÇß
Õ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃ֍¾-ÆÇÀÉÓL¿ÙÆÇÕ-ֆ¾ÖzÀÐ×]¿œÕ-çíÖÕ-¿ ßàÆ2ÓÐÛ³Ê-Ë-ԜçíÖzËg¿#ÓC½ ׅœè¿ ÁÃÖZÕ-ÖzÓÐÕ-¿ -Ë-çíÕ-ÖÇÓ1¿#Ëm¿œß
÷0úJå*üÎþκµ
»,Æö¿#ÓL¾¿œÔ#;ç ´ÔÙÆÇԜçyzèÖ ËEÕ-¿ÏüÎþκ »,¿ (z¿œßx¶ÏÓÉ¿ÎÖzÀLÌÆÇË-ç =ÙÆ1¿œËEÁÉÀÉ¿#Ó¾´ÆÇÀÂÁÿœˆÓ åËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓ Û³Ê-Ë-Õ´ÆÇ×k¿#ËÁÃÆÇßí¿œÓ#ëG¦Ê-¿tÓLÖz˒ßàÆÇÓ æç ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓƅ¿œÓLÁÉÖzÓÖzÞZéL¿œÁÉÖzÓe¦Ê-¿
ÓÉÖzË)Ô#Öz×1ÊgË-¿#ÓöÆEßíÖzÓÏÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖzÓö¸¹º» t
½ óBº»JëÁôÆ2ßí¿#ÓÏÔ#ÖÇ×]ÖÆ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖzÓ#ë
¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖzӜë-Ô#ÖÇ×]¿œË¦ÁÃÆÇÀÉçæÖzÓ#ëTÁÿÅÄZÁÉÖ-µ
è
è
åËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓп ÄZÁÿ#ËgÕ-çíÕ´Æ2Ó#ë#ZÊg¿]ÓLÖz˾-ÆÇÀÃÆÖzÞZéL¿ÅÁÃÖzÓBóκ»vë|ÁÃÆÇßí¿œÓBÔ#Öz×kÖv:
½yX,U* B
JAë 8 ó : D µ
ë
8 k
ë
êø
Øzã
ÒC ,†
è
ù
¯r°
»,ÖÇÓaçíËÁÉ¿#ÀLÛfÆ2Ô#¿#Óa¸¹º»JFë ZÊg¿*ÓÉÊ-×kçíËgçíÓLÁÉÀÃÆÇËÐçíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿#Ó¿#Óɾ¿#ԜçàÆÇßæ¿#Ó¾´ÆÇÀÃÆ¿#ßZÔ#ÖzËCc
éLÊ-ËÁÃÖkÕ-¿Î×@ÆÇÀLÔÙÆÇÓÕg¿Ð¸¹º»Jµ
ú h»
º7»
ú¢ÖzÀ-ˆßíßí¿œÌÆÇ×kÖzÓ9ÆÇߢßí¿œË-ÌzÊ´Æ:éL¿Ð¿#ˆ¿œßD¦Ê-¿1ÓL¿1¿#ËgÔ#Ê-¿œË¦ÁÉÀÃÆ Ô#ÖZÕ-ç;´ÔÙÆÇÕ-Æ]ßàÆ]ÆǾ-ßæçíÔÙÆ2Ô#çyÇèÖ Ë ú¢¿#ÀLß~µ7ú¢¿#ÀLßT¿œÓaÊ-Ë1ßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿xÕ-¿«¾-ÀLÖzÌzÀÉÆÇ×@Æ2Ô#çyÇèÖ ËÏ×CÊg½ÎÛ2ÇèÆ Ô#çæßÕ-¿*ÆǾgÀÉ¿#ËgÕ-¿#Àa½ÎÕg¿«ÊgÁÉçíßíç=ÙÆÇÀœë
½ê¿#Ë ¿#ßBÔ#Ê-ÆÇßBË-ã
Ö 4´ÆÙ½ ¦Ê-¿Õg¿#Ô#çæÀ ×1Ê-5Ô 4-ÖW×rÇèÆ ÓÕ-¿tßí]
Ö ¦Ê-¿ ÀÉ¿ÙÆ2ßí×k¿#ËÁÿ†ÓL¿ ¦Ê-çæ¿#ÀL¿
Õg¿#Ô#çæÀ#µJÒJË ×1Êg5Ô 4-ÖzÓ«ßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿#Ó«Õ-¿%¾-ÀLÖzÌzÀÉÆÇ×@Æ2Ô#çyÇèÖ Ë4ÁÉ¿#Ë-¿œ×]ÖÇ8Ó ¦Ê-¿%Õ-¿œÔ#ßíÆÇÀÃÆÇÀßíÖzÓvÁÃçæ¾ÖÇÓ#ë
(2ÆÇÀLçàÆÇÞgßí¿#Ó ½êÓÉÊ-Þ-ÀLÊgÁÃçæË´ÆÇq
Ó ¦Ê-¿ (2ÆÇ×kÖzÓƅÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÀ@ÆÇËÁÿ#ÓEÕ-¿ ¿#ÓLÔ#ÀÉçæÞ-çíÀ ËgçÏÊgË´ÆWÓLÖzßàÆ
ß~j è Ë-¿#Æ@Õ-¿1Ô+zèÖ Õ-çæÌzÖ ¿ éL¿œÔ#ÊgÁÃÆÇÞ-ßí¿2µÏÒvË ú¢¿#ÀÉßa¿#ÓÉԜÀÉçæÞ-çí¿œË-Õ-ÖÓÉçæ×]¾-ßæ¿#×k¿#ËÁÿ ðI 8G: ë  BCê"ê,ó
j ó!Ipê 6`VFo®½ÆöÁÿ#Ëg¿#×kÖzÓÊg˾-ÀLÖzÌzÀÉÆÇ×@ƒÆ ¦Ê-¿Ïçí×k¾-ÀLçí×k¿%¿#ËE¾´ÆÇËÁÃÆÇßíßíÆ1ßàÆ1ÁôÆÇËEÔ#ÖÇË-ÖTԜçíÕ´Æ
Û³ÀÉÆÇÓÉa
¿ ½ÌÅ.vš×š>xKû*xz}š;uü¿½ µ
ûT¿@ÁÉÀÃÆ2ÁÃƍÕ-¿ Ê-˅ßí¿œË-ÌzÊ´Æ:éLk
¿ ZÊg¿ ÛfÆÇÔ#çæßíçæÁÃÆ×1Êg5Ô 4-ֆßàÆ×]ÆÇË-çæ¾-Ê-ßíÆÇÔ#çÙzèÖ Ë)Õ-¿ Ë%gèÊ ×]¿œÀÉÖzÓ
½)ÁÿÅÄZÁÉÖ-ë*Õ-¿r´Ô54-¿œÀÉÖzÓk½mÕ-çæÀÉ¿#ÔÅÁÃÖzÀLçíÖzӜëÕg¿EԜÖz×k¾-ÊgÁôÆ2Õ-ÖzÀÃÆ2Ó4½!ÀÉ¿#Õg¿#Ó]½!Ô#Öz×kÖtË-ÖÕg¿
¾gÀÉÖzÌzÀÉÆÇ×]ÆÇÓ#µÒJÓJÔÙÆǾ´FÆ =Õ-¿*¿ éL¿œÔ#ÊgÁÃÆÇÀJ¾-ÀLÖzÌzÀÃÆ2×@ÆÇÓ¿ÅÄZÁÿœÀÉË-ÖÇÓv½Ðßí¿œ¿#À7ÓLÊ4ÓÃÆÇßæçíÕ´ÆgëÇÆÇÕ-¿œ×êÇèÆ Ó
Ö2Û³ÀÉ¿#Ԝ¿öÊ-ËtçíËÁÃÊgçæÁÃ;ç (zÖ Õg¿#¾-Ê-ÀÉÆÇÕ-ÖzÀB¾-ÆÇÀÃÆ ÓLÊ-ÓB¾-ÀÉÖÇÌzÀÃÆÇ×]ÆÇÓ o|ßíÖzÓ0ԜʴÆÇßæ¿#G
Ó (2ÆÇË Æ ÀÉ¿œÓÉÊ-ß·ÁôÆÇÀ
×CÊg½Û22èÆ Ô#çíßÕ-¿ ԜÖz×]¾gçíßàÆ2ÀϽ¿ éL¿œÔ#ÊgÁÃÆÇÀ#m
µ ­ ßí*
Ö ZÊg¿ ¿#Óö×k¿ éLÖzÀöÆgèÊ Ë+ë7ÓÉÖÇËW¾ÖzÀÂÁôÆÇÞ-ßæ¿#ÓCÆ
ԜʴÆÇß ZÊgçí¿#ÀÎ×rèÆ ¦Ê-çíË-6Æ C»|çæËZÊZÄH#ë %’çíË-ÕgAÖ V9ӜëJºÆ2Ô#çíËÁÉÖzõÓ 4+ë7þÎû-ÿz‰TÚë 'κûëaúJßàÆ2Ë´îgµ ú¢¿#ÀÉß
¿œÓ¿#Óɾ¿#ԜçàÆÇßæ×]¿œËÁÿ†¾Öz¾-Ê-ßíÆÇÀ ¿#Ë ¾-ÀLÖzÌzÀÃÆ2×@ÆÇÕgÖzÀÉ¿œÓ Õ-¿tÓÉçæÓLÁÿœ×@Æ2Ó ½ Õ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßíÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó
%¿#ÞHë´¾¿œÀÉÖkÔÙÆÇÕ´ƒ
Æ (Lj¿ =Ï¿#ÓLÁ´]èÆ Æ2Þ´ÆÇÀÉÔ#ÆÇË-Õ-ÖkÖÇÁÉÀÉÖzÓ×1Êg5Ô 4-ÖzÓÔÙÆÇ×k¾ÖÇÓ#µ
ú ¿œÀÉß«¿œÓCÊ-Ë)ßí¿#ËgÌzÊ´Æ:éL¿]Õ-¿ ßíçæÞ-ÀÉ¿4Õ-çæÓLÁÉÀÉçíÞgÊ-Ô#çÙzèÖ Ë½ 4´ÆÙ½×1Ê-Ô54-ÖzÓCßíÊ-ÌÆ2ÀÉ¿#ÓÏ¿#Ë)å˦ÁÉ¿#À
c
Ëg¿œÁÕ-ÖzË-Õ-¿Î¾ÖTÕg¿#×kÖzÓ9¿#Ë-ԜÖzËÁÃÀÃÆ2À×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖzÓ¾´ÆÇÀÉÆm¿œè ß0¦Ê-¿ÐËgÖzÓ¾¿#ÀL×]ç·ÁÿœËq4-ÆÇÔ#¿œÀ9ÁÉÖTÕgÖ
ÆFZÊg¿#ßíßæS
Ö ¦Ê-¿öÓÉ¿öËgÖzÓB¾´ÆÇÓL¿ö¾ÖzÀ%ßàÆ@Ô#ÆÇÞ¿ =ÙÆgµCûTçæˆçíÀ%×rÇèÆ Ó0ßæ¿ éLÖzӜëH¿œË ¿œÓLÁÉ¿ö¾-ÀÉÖy½z¿œÔœÁÉÖÓL¿
ÊTÁÃçíßæ>ç =#ÆÇ7
Ë (ÇÆ2ÀÉçíÖÇÓÕ-¿«¿#ÓÉÖÇÓa×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖzÓ#ë;¿#ËÁÃÀL¿*¿#ßæßíÖzEÓ ³, 33 !&¦Ê-¿«ËgÖzDÓ (2Æ0ÆÓÉÊ-×kçíË-çæÓLÁÉÀÃÆÇÀ
ÊgËçæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿B×1ÊT½ ÓÉçæ×]¾-ßæ¿0¾´ÆÇÀÉÆö×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆǛÀ -Ô54-¿#ÀLÖzÓóBºJ
» ¦Ê-¿ÎÓÉÖÇËÆÇԜÔ#¿œÕ-çíÕ-ÖÇÓÕg¿
Æ2Ô#Ê-¿œÀÉÕ-ÖkÔ#ÖzËE¿#ß,üÎþκ »|¿ (Ç¿#ßv¶zµ
ú ¿œÀÉß¿#ÓkÊ-ËWßí¿œË-ÌzÊ´Æ:éL¿ ÓLçí×k¾-ßí¿@¿#ËW×1Ê-Ô54-ÖzÓ]ÆÇÓL¾¿œÔœÁÃÖÇӈË-Ö 4´ÆÙ½]¦Ê-¿ÓÉÆÇÞ¿#À4çíË-Õgç;c
Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿œÓk¿œÓɾ¿#ԜçàÆÇßæ¿#Ók¾´ÆÇÀÃƆԜÖz×]¾gçíßàÆ2À1Ê-ËW¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆÇ×]Æ6o*ßæÖzÓ1ÁÃçæ¾ÖzÓ1½…¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÓ]Õg¿
Õ-Æ2ÁÃÖzÓ9ÓLÖzËÛ2ÇèÆ Ôœçíßæ¿#ÓÕ-¿ÎÊgÁÉçíßíç =ÙÆÇÀ½Ô#Öz×k¾-ÀÉ¿œË-Õ-¿œˆÀ o´½ÆÇÕ-¿œ×ê2èÆ Óú¢¿#ÀLߢËgÖ]çæ×]¾ÖzË-¿Bßæçí×kçæÁôAÆ c
ԜçíÖzËg¿#ÓÆÇÀÉÞ-ç·ÁÃÀÉÆÇÀÉçíÆÇÓJÓÉÖzÞgÀÉ¿ßíÖzÓvÕ´Æ2ÁÉÖzÓ ZÊg¿%ÆÇßæ×@Æ2Ô#¿#Ë-ÆÇ×]ÖÇÓ#ë¾ÖzÀv¿ éL¿#×k¾-ßæÖ-ë¦ßàÆÇÓvÔÙÆ2Õ-¿#Ë´Æ2Ó
½@ÆÇÀLÀÃÆÙ½ZÓ¾-Ê-¿#Õg¿#ËÔ#ÀL¿#Ô#¿œÀ*ÁôÆÇËÁÉÖöÔ#Öz×kÖ1ÓÉ¿%Õ-¿#ÓL¿#¿]¼fÓLçí¿#×k¾-ÀLG
¿ ¦Ê-¿0ÁÿœË-ÌÆÇ×kÖzÓ×]¿œ×]ÖzÀLçàÆ
ÓL6Ê ´Ôœçí¿#ËÁÉ¿yÍÅ
µ ­>Æ2ßíÌzi
Ö ZÊg¿ö¿#Ó0×1ÊT½çæ×]¾ÖzÀLÁÃÆÇËÁÿ2ëË-r
Ö 4-Æyœ
½ ¦Ê-¿öÔ#ÖÇË-ÖTԜ¿#À%ÁÉÖTÕgÖ ßíÖ]ÀÉ¿œÛ c
¿œÀÉ¿œË¦ÁÉ¿1Æ]ú¿#ÀLß¾-ÆÇÀÃÆ4¾ÖZÕ-¿œÀ¿œ×]¾ˆ¿ =#ÆÇÀÆ]¾-ÀLÖzÌzÀÃÆ2×@ÆÇÀœë-ÓÉçæË-k
Ö ¦Ê-¿Ï¿#ÓÊ-Ëßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL.
¿ ZÊg¿
ÓL¿Î¾-Ê-¿#Õg¿CÆǾgÀÉ¿#ËgÕ-¿#À¾ÖZÔ#ÖkÆö¾ÖTԜÖ-µ
Øzñ
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
ÒJËÊ-Ë ¾-ÀLçíË-Ԝçí¾-çæÖ1¿#ÓÂÁôÆÇÞ´Æ1¾¿#ËgÓÃÆÇÕ-Ö4Ó-zèÖ ßíÖ1¾-ÆÇÀÃÆ1Ë´hÆ (Ç¿#ÌÆÇÀ¾ÖzÀ -Ô54-¿#ÀLÖzÓ#ë´¿œÓÉÔÙÆ2Ë-¿ÙÆÇÀ*½
×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇÀ,ÌzÀÃÆ2Ë-Õ-¿#ÓJÔ#ÆÇËÁÃçæÕ´ÆÇÕ-¿œÓ7Õ-¿*Áÿ ÄZÁÃÖ-ëzԜÀÉ¿#ÆÇÀa½1ÖÇÞgÁÿœË-¿#À7ÕgçíË9ÇèÆ ×kçíÔ#ÆÇ×k¿#ËÁÿxÕ´Æ2ÁÉÖzÓ
¿0çí×k¾-ÀÉçæ×]çæÀ7ÛfÆÇÔ#çæßí×k¿#ËÁÿÕ-çí5Ô 4gÖzÓÕ´Æ2ÁÉÖzÓÆÇßæ×@ÆÇԜ¿#Ë´Æ2Õ-ÖzÓ#µ7ú¿#ÀLÖkÆ1ßíÖ1ßíÆÇÀÉÌzÖÐÕ-¿#ßÁÃçí¿œ×]¾Ö-ë
ú¿#ÀL
ß 4-Æ¿#×k¾ˆ¿ =ÙÆ2Õ-ÖmÆԜÀÉ¿œÔ#¿#Àœë*½Æ 4-ÖzÀÉÆßíÖ ¾ÖTÕ-¿œ×]ÖÇÓ]ÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆ2Àö¾´ÆÇÀÃÆÆÇÕ-×kçíË-çæÓLÁÉÀÃÆÇÀ
Þ´ÆÇÓÉ¿œÓÎÕ-¿öÕ´Æ2ÁÉÖzÓ#ë|¾´Æ2ÀÃÆ ßàÆ@¾gÀÉÖzÌzÀÉÆÇ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÛ³Ê-Ë-ԜçíÖzË-ÆÇß½†ÖÇÀÉçí¿œËÁôÆÇÕ´Æ Æ ÖÇÞZéL¿œÁÉÖzÓ#ë,¾´ÆÇÀÉÆ
ßàƾgÀÉÖzÌzÀÉÆÇ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ ËtÔ#ßíçæ¿#ËÁÃl¿ cÓL¿#)À (ZçæÕ-ÖzÀ#µ¿œÁÉÔǵ·µæµú¿#ÀLß«¿œÓLÁ®
èÆ ÕgçíÓÉ"¿ Ë´E ÆÇÕ-Ö¾´ÆÇÀÃÆEÓÉ¿œÀ1×]ÖZÕ-CÊ c
ßàÆÇÀL×]¿œË¦ÁÉ¿B¿ÅÄZÁÿœË-ÓÉçæÞ-ßí¿2ë®Ë-ÖzÓ9¾¿œÀÉ×kçæÁÉ¿BÀÃÆǾ-çæÕ´ÆÇ×k¿#ËÁÿBÕgçíÓÉ"¿ Ë´E ÆÇÀ#ëg¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆÇ×]ÆÇÀ*½ Õ-¿œ¾-Ê-ÀÉÆÇÀ
ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzËg¿#ˆÓ oZ¾¿#ÀÉÖkÆÇÕg¿#×rÇèÆ Ó*¿#Ó×CÊg½@Û2ÇèÆ ÔœçíßÕ-¿B¿ÅÄZÁÿœË-Õ-¿œÀßíÆÐÛ³Ê-Ë-ԜçíÖzË-ÆÇßíçæÕ´ÆÇÕ Õ-¿¿œè ÓLÁÃÆÇÓ
ÁôÆÇËÁÃÖÏÔ#ÖÇ×]ÖÎÓÉ¿#ÆÏËg¿#Ô#¿œÓÃÆÇÀLçíÖ-µvú¢ÖTÕg¿#×kÖzÓv¿#×1Þ¿#Þ¿#Àxú¿œÀÉß®¿#Ë]ÖÇÁÃÀLÖzÓJßí¿œË-ÌzÊ´ÆyéL¿#Ó#ëTÆÇß´çæÌzÊ´ÆÇß
ZÊg¿k¾ÖZÕ-¿#×kÖzÓB¿#×CÞ¿œÞ¿œÀÏÖ2ÁÃÀÉÖÇÓÏßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿#ÓοœË)ú¢¿#ÀÉ߃µ4÷ ÁÉÀÃh
Æ (v#è¿ ÓÏÕ-¿#ßJ×k¿#Ô#ÆÇË-çæÓÉ×kÖ Õ-¿
çí×k¾ÖzÀÂÁôÆÇԜçyzèÖ Ë†Õg¿@×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖzÓ#뢾ÖZÕ-¿œ×]ÖzÓÏÊgÁÉçíßíç =ÙÆÇÀBÕg¿ ´Ë-çæÔ#çæÖzË-¿#ÓпÅÄZÁÿœÀÉË´Æ2Ó1Ô#Öz×kÖÓLçÓL¿
ÁÃÀÃÆ;ÁôÆÇÀÉÆÇË Õ-¿ÏÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#À#j è ÓLÁÉçíÔÙÆ2Ó¾-ÀÉÖz¾gçàÆÇÓÕ-¿Ïú¢¿#ÀÉ߃µ
÷ Õ-ç·Û³¿#ÀÉ¿œË-Ô#çíÆ Õ-¿]ÊgËßæ¿#Ë-ÌzÊ-Æ:éL¿ö¿#ÓÂÁÃÀÉçæԜÁÃÆÇ×]¿œËÁÿkçíËÁÿœÀɾ-ÀL¿œÁôÆ2Õ-Ö ÁôÆÇßJԜÖz×]Ö¿œßJÓõ4-¿œßíß~ë
ú¿#ÀLß7¾-ÀLçí×k¿#ÀÉÖ@Ô#Öz×k¾-çíßíÆk¿œß7¾-ÀLÖzÌzÀÃÆ2×@Æ@ԜÖz×k¾-ßí¿ÅÁÃÖ ÀÉÆǾ-çíÕ-ÆÇ×]¿œËÁÿC¿œËtÊ-ˍ۳ÖzÀÉ×]Æ2ÁÉÖ çíËCc
Áÿ#ÀL×]¿œÕ-çíÖgµ@õ«ÖÇ×]ÖEÔ#Ê´Æ2>ß ¦Ê-çí¿œÀBÖÇÁÃÀLÖԜÖz×k¾-çíßíÆÇÕ-ÖzÀœë+ÀÉ¿#ÆÇßíç=ÙÆS(2ÆÇÀÉçíÆÇÓBÖz¾gÁÉçí×kç>=ÙÆ2Ô#çíÖÇË-¿#Ó%½
Ë-ÖzÓ1մƆçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ ËÆÇÔ#¿œÀÉÔ#ÆtÕg¿ ßíÖzÓоÖzÓLçíÞ-ßæ¿#Ó1¿œÀÉÀLÖzÀÉ¿œÓöÓÉçíËÁ´ÇèÆ ÔœÁÉçíÔ#ÖÇÓC½)ÓL¿#×rÇèÆ ËÁÃçæÔ#ÖzӜµ
t Ë´*
Æ (Lj¿ =e¦Ê-¿¿#ß*ԜÖz×]¾gçíßàÆ2Õ-ÖzÀÏË-m
Ö 4´ÆÕ-¿ÅÁÿ#ÔÅÁôÆÇÕgÖË-çæË-ÌzÊ-Ëgֆ¿#ÀÉÀLÖzÀ1Õ-¿ ¿œÓLÁÉ¿ÁÉçí¾Ö-ë7ßæ¿
¾´ÆÇÓÃÆö¿œß|Ô|zèÖ Õ-çæÌzÖ4çíËÁÿœÀÉ×k¿#Õ-çæÖ4ÆÇß+çæ˦ÁT#è¿ ÀL¾-ÀÉ¿ÅÁÿξ´ÆÇÀÉL
Æ ¦Ê-¿Ï¿ éL¿œÔ#ÊgÁɿпœß|Ô|zèÖ ÕgçíÌzÖ-µ7ÒvÓÂÁÃÖkÓÉÊ-l¿ c
Ë´ÆkԜÖz×k¾-ßíçæÔÙÆÇÕ-Ögëg¾¿#ÀÉÖk¿#ß|ԜÖz×k¾-çíßíÆÇÕ-ÖzÀ«½ ¿#ß,çíËÁT¿œè Àɾ-ÀL¿œÁÉ¿ÏÓLÖzËÞ-ÆÇÓLÁÃÆÇËÁÿ#Ó¿ -Ô#çí¿œËÁÿ#Ӝë½
¾ÖZÕ-¿#×kÖzÓ9ÆǾgÀÉ¿#ԜçàÆÇ<
À ¦Ê-¿Î¿œÓLÁôÆ2ÓÁÃÆÇÀÉ¿#ÆÇÓ9ÓÉ¿ÎÀÉ¿#ÆÇßíç =ÙÆÇË ¿œË×1ÊT½ ¾ÖZÔ#ÖöÁÉçí¿#×k¾Ö-µ
ÒJßxßí¿#ËgÌzÊ´ÆÇÌz¿]ú¿œÀÉßxÓÉ¿ ¾¿#ÀLÔ#çæÞ¿?4´ÆÇÞ-ç·ÁÃÊ´Æ2ßí×k¿#ËÁÿ4Ô#ÖÇ×]ÖEÊ-Ë!ßæ¿#Ë-ÌzÊ-ÆÇÌz¿kçíËÁÿœÀÉ×k¿#Õ-çæÖ
¿#ËÁÃÀL¿ÏßæÖzÓ*Ó)4-¿#ßæß+ÓÉԜÀÉçí¾TÁÃÓ*½ ßíÆ1¾-ÀÉÖÇÌzÀÃÆÇ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë ¿œËõ%µ®ÒvË¿ÅÛ³¿#ԜÁÉÖ-ë´ßíÖÇÓ*¾-ÀÉÖÇÌzÀÃÆÇ×]ÆÇÓú¢¿#ÀLß
ÓÉÖzËkÊ-Ë´ÆBÓÉÊgÔ#¿#ÓLçyzèÖ ËkÕ-¿9çíËgÓLÁÃÀLÊ-Ô#ԜçíÖzËg¿#ÓJ½öÓÉÖÇË]ÓLçí×kçíßàÆ2ÀÉ¿#ÓaÆBßíÖzÓJÓ)4-¿#ßæß´ÓÉÔ#ÀLçí¾gÁÉÓv¾ÖzÀ)¦Ê-¿9Ë-Ö
¿ÅÄTçíÓÂÁÿ%ÊgË ¾-ÀÉÖZÔ#¿œÕ-çí×kçí¿œËÁÃÖC¾gÀÉçíËgÔ#çí¾-ÆÇß´Ô#Öz×kÖCßíÆÐÀLÊgÁÃçæË´d
Æ nz×]ÆÇçæpË nο#ËEõ%µgûTçíË]¿#×1Þ´Æ2ÀÉÌzÖ-ë
ÓÉ¿*¾´Æ2ÀÉ¿#Ԝ¿9ÆÇßZßí¿#ËgÌzÊ´ÆÇÌz¿*õ!¿#ËöÓÉÊöÓLçíËÁôÆ:ÄgçæÓa½Ð¿#Ëö¿#ßTË0-èÊ ×k¿#ÀÉÖçí×k¾ÖÇÀLÁôÆ2˦ÁÉ¿Õg¿«Û³Ê-Ë-ԜçíÖzË-¿œÓ
ZÊg¿Ï¾¿#ÀL×]ç·ÁÿœËEßíÆ1×@Æ2Ë-çí¾-ÊgßàÆÇԜçyzèÖ Ë Õg¿ÏÔ#ÆÇÕ-¿œË´ÆÇÓÕ-¿ÎÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀÉ¿œÓ½ÆÇÀÉ5Ô 4gç (zÖÇÓ#µ
|{
À( Mˆ¿ý— ÖÑ ö<÷ G÷sø
úãû
›ú
7ÿ…û ú
Òvßßí¿œË-ÌzÊ´Æ2Ìz¿ú¢¿#ÀLß%¾ÖzÓÉ¿œ¿ÁÃÀL¿#Ó@ÁÉçí¾ÖzÓ4Õ-¿ÀL¿#¾-ÀL¿#ÓÉ¿œËÁôÆÇԜçíÖzË-¿œÓ Õ-¿Õ´Æ2ÁÃÖÇÓ#ëßàÆ2Ó]ԜʴÆÇßí¿œÓ
¾¿œÀÉ×kçæÁÿœËÆÇÓÉÖZÔ#çíÆÇÀÆ1Ô#ÆÇմƃ(2ÆÇÀÉçíÆÇÞ-ßí¿%ÊgÁÃçæßíç>=#ÆÇÕ´ÆÏÊ-ËEÁÉçí¾Ö-µJ¸Æy½k¦Ê-¿BÁÿ#Ëg¿#À9¿#ËÔ#Êg¿#ËÁôÆ
ZÊg¿†ßàÆÇ?
Ó (ÇÆ2ÀÉçàÆ2Þ-ßí¿œÓ@ú¢¿#ÀÉß%Ë-Ö!ÁÃçæ¿#Ë-¿œË ZÊg¿†Õ-¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÀÉÓL¿†ÆÇËÁÿœÓ Õ-¿ÓÉʒÊ-ÓLÖ-ë9ÓÉçæË-]
Ö ¦Ê-¿
ÓÉ¿kÆÇÓÉçæÌzË´ÆÇËtÕ-¿4×]ÆÇË-¿œÀÃÆ Õ-çíËÇèÆ ×]çæÔÙÆ]½ÓÉ¿4ßí¿œÓÎÆÇÓÉçæÌzË´Æ Ê-¦
Ë (ÇÆ2ßíÖzÀ0¾gÀÉ¿#Õg¿œÁÿœÀÉ×kçíË´Æ2Õ-Ö¿#Ë
Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ ËÕ-¿#ß|ԜÖzËÁÿ ÄTÁÉÖ-µ
è
xŸ ± ª ± £ ° ¬ ° ž:ª ±þ ÒJß¿#ÓÉÔ#ÆÇßàÆ2À«ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆö¿#ßÁÉçí¾ÖCÞ92èÆ ÓÉçíԜÖ-µJú¢¿#ÀÉ×kçæÁÉ¿%ÀL¿#¾-ÀL¿#ÓÉ¿œCË c
ÁôÆÇÀ¿#ËÁÿœÀÉÖzӜëÀÉ¿#ÆÇßí¿œÓ½ÐÔÙÆÇÕ-¿œË´ÆÇÓ7Õg¿*ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#Ó#µ7»¢Æ2Ӆ(2ÆÇÀÉçíÆÇÞ-ßí¿œÓÕg¿«ÁÃçæ¾Ö¿#ÓÉÔ#ÆÇßàÆ2À
(2ÆÇ˾-ÀÉ¿œÔ#¿#ÕgçíÕ´ÆÇÓ¾ÖzÀ¿#ß|Ó#j è ×1ÞÖzßíu
Ö ÿgµ
©
êø
ØÇî
ÒC ,†
»|ÖzÓ (2ÆÇßæÖzÀÉ¿œÓ*˦Ê-ׅ#è¿ ÀÉçæÔ#ÖzÓ«¿#Óɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÕ-ÖzÓßæçæÁÉ¿#ÀÃÆ2ßí×k¿#ËÁÿ9ÓÉ¿B¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ2ËE¿œË Û³ÖzsÀ c
×@ÆBÕ-¿(2ÆÇßíÖzÀL¿#ÓvÀÉ¿#ÆÇßí¿œÓvÔ#ÖZÕ-ç´Ô#ÆÇÕ-ÖzÓv¿œË@Õ-ÖzÞgßí¿9¾-ÀÉ¿œÔ#çæÓÉçyÇèÖ Ë+µJÒJÓLÁÉ¿Û³ÖzÀL×@Æ;ÁÃÖÎçíËÁÿœÀsc
Ë-ÖBÓÉ¿ÊgÁÉçíßæ>ç =Ùƾ´ÆÇÀÉÆ%ÁÃÖZÕ´ÆÇÓJßàÆ2ÓaÖz¾¿#ÀÉÆÇÔ#çæÖzË-¿#ÓvÆ2ÀÉçæÁÉׅ¿Åè ÁÃçæÔÙÆÇӜµ»|ÖzÓ (2ÆÇßæÖzÀÉ¿œÓ7¿#ËÁÉ¿#ÀÉÖÇÓ
Ë-Ö¾-Ê-¿#Õg¿#Ë)¿œ×]¾ˆ¿ =#ÆÇÀB¾ÖzÀÎð ¾Öz)À ¦Ê-¿m#è¿ ÓLÁÉÖßæÖzÓ0Õ-çæÓLÁÉçíË-ÌzÊg¿öÕ-¿4ßàÆ Ô#ÖZÕ-;ç ´ÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë
ÖTÔÅÁôÆÇßi¼f¿#×k¾-ç房 =ÙÆоÖzÀðÍ«L
Ö 4-¿ ÄgÆÇÕ-¿#Ԝçí×]ÆÇßx¼f¿œ×]¾gç툿 =#Æ1¾ÖÇÀð:Ä´lÍ ÿ N 0sph5 à «
ÿ ks0 ¢^¤¬Ò
ÿ N 0sp ¬ÃÃ
ÿks0sp N HH
‚Ú[:
‚Ú[:
‚m
‚m
IB 5
B : MB,I 5
8 £ B ÿ N 0 ¤ ««h5
8 £ B !ÿ kl0 ¤ « «h5
"î6ê
ë
ñŽò
ñŽò
pó
6îCê
î
6îCê
î
Ë!ÁÃçí¾Ö¿œÓÉÔÙÆ2ßàÆÇÀÏÁôÆÇ×1ÞgçÅ¿#è Ë)¾¿œÀÉ×kçæÁÿ]ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÀößàÆÇÓÐÔÙÆÇÕg¿#Ë´ÆÇÓöÕg¿ ÔÙÆÇÀÉÆÇÔc
Áÿ#ÀL¿#Ӝë+ßàÆÇÓÔ#Ê´Æ2ßí¿#ÓÓÉ¿1¿œÓɾ¿#Ԝç´Ô#ÆÇËtßíçæÁÉ¿#ÀÉÆÇßí×k¿#ËÁÿξÖzÀ%×k¿#ÕgçíÖ@Õg¿CÊ-Ë´Æ ÓLÊ-Ô#¿œÓÉçÙzèÖ Ë
Õ-¿ÎÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀÉ¿œÓÕg¿#ßíçæ×]ç·ÁôÆÇÕ-ÆоÖzÀÔ#Öz×kçíßæßàÆÇ›Ó n-µ·µæµ n-ë-¾ÖzÀ¿ éL¿œ×]¾gßípÖ t
ÿ D I 0
Aë
ó"êŽî¥ï,ò
:6 
ó
ì
è
|» ÖzÓkÖz¾¿#ÀÃÆ2Õ-ÖzÀÉ¿œÓ]¿œÓÉÔ#ÆÇßàÆÇÀL¿#ÓkÕ-¿-Ë-çíÕ-ÖÇÓ]¿œËêú¿œÀÉßÔ#ÖzËÁÉçí¿#Ëg¿#ËÁÉÖTÕgÖzÓ]ßæÖzÓöÖz¾Cc
¿#ÀÃÆ2Õ-ÖzÀÉ¿œÓ4¿#ÓLÁ´ÇèÆ Ë-Õ´Æ2À4ÆtßæÖzӃ¦Ê-¿ÓÉ¿EÆPË´E Æ2Õ-¿#ËmÖz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀL¿#Óö¿œÓɾ¿#ÔÇj è ´Ô#ÖÇÓk¾-ÆÇÀÃƆßàÆ
×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇÔ#çÙzèÖ ËkÕ-¿0ÔÙÆ2Õ-¿#Ë´Æ2ÓÕ-¿BÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#ˆÓ 5 ¼³Ô#ÖzËgÔÙÆ2ÁÉ¿#Ë´ÆÇԜçyzèÖ Ë Õg¿0Õ-ÖzÓÔ#ÆÇÕ-¿ c
Ë´ÆÇÓôÍ ë 520†¼fԜÖzË-ÔÙÆ;Áÿ#Ë-ÆÇÔ#çÙzèÖ ËE½ ÆÇÓÉçæÌzË´ÆÇԜçyzèÖ Ë®Ív½ N ¼fÀL¿#¾¿#ԜÁÉçíԜçyzèÖ Ë Õ-¿Ï¿#ÓLÔÙÆÇßíÆÇÀÉ¿œÓôÍ µ
´° ± ° yž;¤ƒ£zª ± ,ª ª ± £ ° ¬ ° ž;ª ±þ t Ë´Æ ×@Æ2ÁÉÀÉç =E¿œÓ@Ê-Ë-ÆßíçæÓLÁÃÆ ÖzÀLÕ-¿#Ë-ÆÇÕ´ÆÕg¿
Õ´Æ2ÁÃÖÇÓ«Õ-¿ÁÃçí¾ÖC¿œÓÉÔ#ÆÇßàÆÇÀœµvõ*ÆÇÕ´Æп#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖ1Õ-¿ßàÆÏßíçíÓÂÁôÆο#Ó*ÊgË´Æd(2ÆÇÀÉçíÆÇÞ-ßæ¿¿œÓÉÔ#ÆÇßàÆÇÀ
Æ0ßà
Æ ¦Ê-¿ÓL¿ßí¿«ÆÇÓÉÖZÔ#çíÆ%Ê-ƒ
Ë (2ÆÇßíÖÇÀ#µ»¢Æ2…Ó (2ÆÇÀÉçíÆÇÞ-ßí¿œÓaÕ-¿*ÁÉçí¾Ö%×]Æ2ÁÃÀL>ç =xÓÉ¿çæÕ-¿#ËÁÃ;ç ´ÔÙÆ2Ë
¾ÖzÀ¿œß|¾-ÀÉ¿ 2éLÖ]ÆÇÀÉÀLÖzÞ´Æ µvúÖzÀ9¿ éL¿œ×]¾gßípÖ ©
: òbïFB,I€óD 0 ˜ h¬ A ¢“Aa¤¬‘A}Ò «M™ ì
ê,BëICîMD 0æ˜$ BMDAë€ó A BMD Aò :‡ A B Ï Bzï,ðPê"ó !™
ì
»|ÖzÓ ¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ Õ-¿tÊ-Ë´Æm×]Æ2ÁÃÀL>ç =ÓL¿tÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆÇ˒×]¿œÕ-çàÆÇËÁÉ¿mj è Ë-ÕgçíÔ#¿œÓ#µÒvß
¾-ÀÉçæ×]¿œÀ*¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖ4ÓÉ¿ÏÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆö¾ÖÇÀ¿œßvj è Ë-ÕgçíÔ#¿0ðgµxúÖzÀ¿éL¿#×k¾-ßíÖp
ÿ: FB,I = ¤ L -‚ t B-¤¬
ÿ ,B I MD = ¬ L ‚-t B B Ï B
òbï
€ó
ê ë Cî
ì
îCê
ì
îCê
zï,ðPê,ó

Üð
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
¹ÆÇ×1ÞgçÅ¿#è Ë LÓ ¿†¾-Ê-¿œÕ-¿ ÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿œÀÆ!ÊgË´Æm¾´ÆÇÀLÁÉ¿†Õ-¿†ßàÆ×@Æ2ÁÉÀÉç=ÊgÁÉçíßíç=ÙÆÇËgÕ-Ö)¿œß
Öz¾¿#ÀÃÆ2Õ-ÖzÀ +O+ ¦Ê-¿ÏÕ-¿´Ëg¿ÐÊ-ËEçíËÁÉ¿#À)(2ÆÇßæÖöÕ-¿kj è Ë-ÕgçíÔ#¿œÓ#µ
»|ÖzÓÖz¾¿#ÀÃÆ2Õ-ÖzÀÉ¿œÓ%Õ-¿´Ë-çæÕ-ÖzÓ0ÓLÖzÞ-Àɿп#ß,ÁÃçæ¾Ö]×@Æ2ÁÉÀÉç=ÏÓLÖzË ¼³¾¿œÀÉ×kçæÁÿÏÕ-¿lc
ÁÿœÀÉ×kçíË´ÆÇÀοœß-èÊ ßæÁÉçí×kÖ j è Ë-Õ-çæÔ#¿L(«ÇèÆ ßíçæÕ-Ö¦Í0½
*¼fçíËgÕ-çíÔ#Æ¿#ß¾-ÀÉçæ×]¿œÀ]j è Ë-Õ-çæÔ#¿L(*2èÆ ßíçíÕgÖ
Õ-¿#ß,Æ2ÀÉÀÃÆÙ½gÍŵ
,» ÆÇÓa×@Æ2ÁÉÀÉçæÔ#¿#ÓÓÉ¿9ÆÇÓLçíÌzË-ÆÇË1Õ-¿×]ÆÇË-¿œÀÃÆ%Õ-çæË9ÇèÆ ×kçíÔ#ƽÐÓÉÊöÁôÆÇ×]ÆPË-E ÖÓÉ¿×kÖTÕgç´Ô#Æ
¿#Ë@Û³ÊgË-Ô#çÙzèÖ Ë@Õ-¿ßàÆÐÆÇÓÉçæÌzË´ÆÇԜçyzèÖ ËkÕ-¿%˦Ê-¿(zÖzÓ¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#µv»|ÖzÓxÖz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó R¡ ± '
½ RJPŸ R ¾¿#ÀÉ×kçæÁÉ¿#Ë1ÀL¿#ÓL¾¿œÔœÁÃ;ç (2ÆÇ×]¿œËÁÿçíËgÓÉ¿#ÀÂÁôÆÇÀ½CÓLÊ-¾-ÀÉçæ×]çæÀa¿œß%-èÊ ßæÁÉçí×kÖ¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖ
Õ-¿ Ê-˴ƅ×@Æ2ÁÉÀÉç =ǵ ­ ßæÖzÓ Öz¾¿#ÀÃÆ2Õ-ÖzÀÉ¿œÓ ± ' O¤ @~ ½ ¡¢› ± ' O¤ @~ ÓÉÖzË ˆ¿ ¦Ê-ç (2ÆÇßæ¿#ËÁÿœÓ
Æ ßæÖzÓkÆÇËÁÿœÀÉçíÖÇÀÉ¿#Ók¾¿#ÀÉÖ ÓÉ¿ÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇËrÆ2ß¾-ÀÉçæ×]¿œÀö¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖ)Õg¿ßíÆtßæçíÓÂÁôÆgµrõ«ÖzË
ž:ª ª¦ž ± ª ½ ± Ÿ®žy ¾ÖZÕ-¿#×kÖzÓ9çíbË (Ç¿#ÀLÁÉçíÀ9¿#ß|ÖÇÀÉÕ-¿œËÕ-¿ÎßíÖÇÓ¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖzÓ½Ô#ßíÆÇÓÉ;ç ´ÔÙÆÇÀ
ÓÉÊ-Ó9¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓ9¾ÖzÀÖÇÀÉÕ-¿œË+µ
è
-° ± ¬f¤ ±  °´±B°´± Ÿ|£¤ ° :¤ °´±!þ »,ÆÇÓxßíçíÓÂÁôÆÇÓxÆÇÓLÖTԜçàÆ2ÁÉç (2ÆÇÓJÓLÖzË çíÕ#è¿ ËÁÃçæÔÙÆÇÓxÆÐßíÆÇÓxßíçíÓÂÁôÆÇÓ
Õ-¿¿#ÓLÔÙÆÇßíÆÇÀÉ¿œÓv¾´ÆÇÀÃÆ0ßíÆÇÓ¦Ê-¿ÆÇßæÌzÊ-Ë-ÖzÓJ¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖzÓJÓɿԜÖzË-ÓLçíÕ-¿œÀÃÆÇËkÔ#Öz×kÖkj è Ë-ÕgçíÔ#¿œÓ#µ
ÒJÓLÁÃÖÇÓxËgÖÏÓLÖzL
Ë (ÇÆ2ßíÖzÀL¿#ÓJ¿#ËÁÉ¿#ÀÉÖÇÓxÓLçíË-ÖοœÓÉÔÙÆ2ßàÆÇÀL¿#ÓvÕ-¿9Ô#Ê´Æ2>ß ¦Ê-çí¿œÀ7ÁÃçæ¾Ö-Dµ Ñ9¿#¾-ÀL¿#ÓÉ¿œCË c
ÁôÆÇË]ßàÆÇÓÔ#ßí”Æ (Ç¿#8Ó ¦Ê-¿%¾¿œÀÉ×kçæÁÿœË ÆÇԜÔ#¿œÕ-¿#ÀÆÐßíÖzÓ (2ÆÇßíÖzÀL¿#ÓxÔ#ÖzÀLÀÉ¿œÓɾÖzË-Õ-çæ¿#ËÁÿœÓ#µx»,ÆÇÓ
(2ÆÇÀÉçíÆÇÞ-ßí¿œÓÐÕg¿ ¿#ÓÂÁÿ ÁÃçæ¾ÖÓÉ¿ çæÕ-¿#ËÁÉç ´Ô#ÆÇËm×]¿œÕ-çàÆ2˦ÁÉ¿@¿œß«¾-ÀL
¿ 2éL
Ö µ†ÒJß*Æ2Ô#Ô#¿œÓÉÖ
ÆßíÖÇÓC¿#ßæ¿#×k¿#ËÁÃÖÇÓ1Õ-¿ ¿#ÓÂÁÿ ÁÉçí¾ÖÕ-S
¿ (2ÆÇÀLçàÆÇÞ-ßæ¿#ÓÏÓÉr
¿ 4´Æ2Ô#¿ ×k¿#Õ-çíÆÇËÁÿ@Êg˴ƍÔ#ßí”Æ (Ç¿
ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆÇÕ´Æ]¾ÖzÀÊ-Ë-ÆkÔ#ÆÇÕ-¿#Ë-ÆkÕ-¿ÎÔ#ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÉ¿#Ӝµ«ú¢ÖzÀ9¿ éL¿œ×]¾-ßæÖp
©
‚sX IB UJ £
B N k ,B D J 8 lB Ö£ !I ƒƒƒ 
ÿ BMD§ N G¨l0 ƒƒƒ 
‚sX IB UJ £
B ¬ 5 ¢GÒ k B D J 8 lB ž£ I 8M
ÿ 1 § ¬ 5 ¢GÒ $¨l0 8M
"îêŽî
îò
"îêŽî
bêŽî
îò
ê
bêŽî
ïPîë
î bó
ê
î "ó
î
î
Cê
Cê
pîCê"ó
6îCê"ó
ð
ð
ÒJß®Öz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀ ª ± ¾gÀÉÖz¾ÖzÀÉԜçíÖzË-ÆÎßíÆBßíçíÓÂÁôÆBÕ-¿Ô#ßíƔ(Ç¿#ÓxÖ]j è Ë-Õ-çæÔ#¿#ÓvÕ-¿Ê-Ë´ÆÎßíçæÓLÁÃÆ
ÆÇÓÉÖZÔ#çíÆ2ÁÃç;(2Ægµ,ÒJßTÖz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀ ° ¬ƒ¡,ª ± Õ-¿(ZÊ-¿œß(Ç¿*ßàÆ9ßíçæÓLÁôÆ9Õ-¿(ÇÆ2ßíÖzÀL¿#Ó#µÒJßTÖǾ¿œÀÃÆÇÕ-ÖÇÀ
ª ° £ '…Ë-ÖzÓ%¾¿œÀÉ×kçæÁÿÎÀL¿#Ô#ÖÇÀÉÀÉ¿œÀ0ßàÆkßíçæÓLÁôÆ4çæÁÉ¿#ÀÉÆ2ÁÃç;(ÇÆ2×]¿œË¦ÁɿϽE¾ÖzÀ gèÊ ßæÁÃçæ×]Ö ,ªZ¬fªyª
¿#ßæçí×kçíË´ÆÏ¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓ9Õ-¿ÎÊ-Ë´ÆößæçíÓLÁÃÆöÆÇÓÉÖZÔ#çíÆ2ÁÃ;ç (2Ægµ
|{
ö<÷ G÷ ö
À Ö+ý F Mˆ„Š FE i F
Lÿú
ü Úú
#úªü
›ý ÿü #ú
´Ë Æ%¿ ÄT¾-ÀÉ¿œÓÉçyÇèÖ Ë1ÀÉ¿œÌzÊ-ßàÆ2À¿œÓaÊ-Ë1×kÖZÕ-¿#ßæÖÖ0ÊgË´ÆÛ³ÖzÀL×@Æ9Õ-¿«ÔœÖz×k¾´ÆÇÀÃÆ2ÀԜÖzË1Ê-Ë´ÆÔÙÆÇÕ-¿œË´Æ
Õ-¿*ÔÙÆ2ÀÃÆÇÔÅÁÿ#ÀL¿#ӜµJÒJÓLÁôÆ0ԜÖz×k¾´ÆÇÀÃÆ2Ô#çyÇèÖ ËCÔ#ÖÇË-ÖTԜçíÕ´ÆÔ#ÖzËö¿œßTË-ÖÇ×1Þ-ÀÉ¿«Õ-¿›Ç6Ê|™|
v}ly¯í?Ê|Èw9¡,×y,Î
ÖöÀÉ¿#ԜÖzË-ÖZÔ#çæ×]çæ¿#ËÁÃÖ1Õg¿B¾´Æ2ÁÃÀLÖzË-¿œÓ#ë-¾¿#ÀL×]ç·Áÿ%çæÕ-¿#ËÁÉç ´Ô#ÆÇÀ*ßàÆ2Ó*ÖTԜÊ-ÀÉÀL¿#Ë-ԜçàÆÇÓ«Õ-¿#ß+×kÖZÕ-¿#ßæÖ
¿#Ë@ßæÖzÓJÕ´Æ2ÁÉÖzÓvÁÃÀÃÆ;ÁôÆÇÕ-ÖÇÓ#µJ»,ÆÎÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë1¾-ÀLçíË-Ԝçí¾´Æ2ß-Õ-¿ßàÆÇÓv¿ÅÄT¾-ÀL¿#ÓLçíÖzË-¿œÓ«ÀL¿#ÌzÊ-ßíÆÇÀÉ¿œÓv¿#Ë
t
êø
Üg¶
ÒC ,†
ú¢¿#ÀLߢԜÖzË-ÓLçíÓLÁɿο#ËEßàÆöçíÕ-¿œËÁÃç-ÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë Õ-¿ÎÔ#ÆÇÕ-¿#Ë-ÆÇÓÕg¿ÏÔ#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÉ¿œÓ¾´Æ2ÀÃÆößàÆöÞ%-èÊ Ó)ZÊg¿#Õ´Ægë
×kÖZÕ-ç´Ô#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë@½ ¿ ÄZÁÃÀÃÆ2Ô#Ô#çÙzèÖ ËEÕ-¿Î¾´ÆÇßàÆ2Þ-ÀÃÆÇÓԜßàÆh(z¿2µ
,» ÆÇÓ%¿ Äg¾gÀÉ¿#ÓLçíÖzËg¿#Ó0ÀL¿#ÌzÊ-ßíÆÇÀÉ¿œÓ%ÓL¿CÁÃÀÉÆ2ÁôÆÇË×]¿œÕ-çàÆ2˦ÁÉ¿C¿œßÖz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀHµÒJÓLÁÉ¿1Öz¾¿#Àsc
Æ2Õ-ÖzÀ1¾-Êg¿#Õ-¿ Õ-¿œÔ#ßæçíË´ÆÇÀLÓÉ¿ Õg¿k(2ÆÇÀÉçíÆÇÓÐÛ³ÖzÀL×@Æ2Óн!ÀL¿#¾-ÀL¿#ÓL¿#ËÁôƆÊ-Ë´Æm4-¿œÀÉÀÉÆÇ×]çæ¿#ËÁôÆ×1Êg½
¾ÖÇÁÉ¿#ËÁÿξ´ÆÇÀÉÆößàÆö×@Æ2Ë-çí¾-ÊgßàÆÇԜçyzèÖ Ë]Õ-¿ÎÔÙÆÇÕ-¿œË´ÆÇÓÕ-¿ÎÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀL¿#Ó#µ
úÖzÀ¿ éL¿œ×]¾-ßæÖ-ëâÓÉç¢ÓÉ¿CÕg¿#ÓÉ¿#Æ çíÕ-¿œË¦ÁÉç ´Ô#ÆÇÀ9ÁÃÖZÕ´ÆÇÓ%ßíÆÇÓßij è Ëg¿ÙÆÇÓÕ-¿CÊ-ËtÆ2ÀÉ5Ô 4-;ç (zÖ Õ-¿ÏÁÿ ÄTÁÉÖ
¦Ê-¿vԜÖzËÁÃçí¿œË-¿#Ëοœß×]ÖZÕ-¿#ßæÖ_¡,|Îí&š ë;Þ-ÆÇÓLÁÃÆ9ԜÖzËÎÔ#ÖzËgÓÉçíÕg¿#ÀÃÆ2À|ßàƫԜÖz×]¾gÀÉÖzÞ´Æ2Ô#çyÇèÖ ËBÓÉçíÌÇÊ-çí¿œË¦ÁÉ¿
8^Hæ˜V^1 ™ §
I 8G: ÿ
¨
ëŽï3ê
ð
ë
ì
JÒ ß%ÆÇÀLÌzÊ-×k¿#ËÁÃÖ)¾-ÀÉ¿œÕ-¿œÁÉ¿#ÀÉ×kçíË-ÆÇÕ-Ö!Õ-¿œß%Öz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀ ÿ!ÿ¿œÓ ßàÆ (2ÆÇÀLçàÆÇÞgßí¿ µOÒJÓLÁÃÆ
(2ÆÇÀLçàÆÇÞgßí¿ÔœÖzËÁÃçí¿œË-¿ ßàÆmÔÙÆÇÕg¿#Ë´ÆWÕ-¿Ô#ÆÇÀÃÆ;Áÿ#ÀL¿#ÓEÖßíÆmßij è Ëg¿ÙÆmÆÇÔÅÁÃÊ´ÆÇ߃µïÒJÓÂÁôÆã(2ÆÇÀLçàÆÇÞgßí¿
¾gÊ-¿#Õ-¿ÐÓÉÊ-ÓÂÁÃç·ÁÃÊ-çæÀÉÓɿξÖzÀ9Ê-Ë´L
Æ (ÇÆ2ÀÉçàÆ2Þ-ßí¿0ԜʴÆÇß ZÊgçí¿#ÀÉÆk×k¿#ÕgçàÆÇËÁÿοœß¢ÖǾ¿œÀÃÆÇÕ-ÖÇ
À ƒEzµ«úÖzÀ
¿éL¿#×k¾-ßíÖ6
8^Hæ˜Vÿ 8G: B ڙ 0 Æ 1 §
8G: ÿ 8G: B
I
¨
ê
ð
ë
,î
ëŽï3ê
ê
,îì
JÒ Ë¿œÓLÁÉ¿1¿ éL¿œ×]¾-ßæÖ]¿œß×kÖZÕ-¿#ßæÖ]¿œÓ%×1Êg½EÓLçí×k¾-ßí¿Î¾ÖzÀõ¦Ê-¿ÐÓÉ¿CԜÖz×k¾ÖzËg¿#Õ-¿ÐÊ-Ë´Æ]Ô#ÆÇÕ-¿œË´Æ
Õg¿CÔÙÆ2ÀÃÆÇÔÅÁÿ#ÀL¿#ӜµÒJߢÖz¾¿#ÀÃÆ2Õ-ÖzÀ%ÿ@ÿk¾¿#ÀL×]ç·ÁÿÎßàÆ4ÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ ËÕ-¿Ð×]ÖZÕ-¿œßíÖzÓ×1ÊgÔ54-Ö
×rÇèÆ ÓBԜÖz×]¾gßí¿ éLÖÇÓ#µ4ÒJÓLÁÉÖzÓоgÊ-¿#Õ-¿œË)çæ˦ÁÉ¿#ÌzÀÉÆÇÀBçíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ ËÀL¿#ßàÆ;ÁÃç (2Æ ÆÇßJԜÖzËÁÿ ÄTÁÉÖ-ë,ÁôÆÇß
ԜÖz×kÖßíÆ Þ%-èÊ )Ó ¦Ê-¿#Õ´ÆÕ-¿ß~j è Ë-¿#ÆÇL
Ó ¦Ê-¿¿œ×]¾-çæ¿#Ԝ¿#Ër¾ÖzÀ4ßàÆtÔÙÆ2Õ-¿#Ë´ÆÕ-¿Ô#ÆÇÀÃÆ2ԜÁÿœÀÉ¿œÓ#ëßàÆ
¿ ÄZÁÃÀÃÆ2Ô#Ô#çÙzèÖ ËEÕ-¿Î¾´ÆÇßàÆ2Þ-ÀÃÆÇ<
Ó ¦Ê-¿BÁÉ¿#Ë-ÌÆ2ËÓL6Ê 2éLÖzÓ9Ök¾-ÀÉ¿ 2éLÖzÓ9¾´ÆÇÀÂÁÃçíԜÊ-ßàÆ2ÀÉ¿#Ӝµæµ·µ
|{ ed À( SŠýx ‘ F ýi¿ˆ U‹Šˆ¿
»|ÖzÓÎÖz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó ± ¬ƒ¤  ½ #) Ÿ¤ƒ› ¾¿œÀÉ×kçæÁÿœË†ÁÃÀÃÆ2Ë-ÓLÛ³ÖzÀL×@Æ2À0Ê-Ë´ÆÔÙÆÇÕg¿#Ë´Æ¿#ËÊ-Ë´Æ
ö8÷ G÷
ú
Úü€ÿ
ݟ 򜻜
û
ßíçæÓLÁôÆ
R
Õg¿œ(2ÆÇßíÖÇÀÉ¿#Ó4½](ZçíԜ¿(z¿œÀÉÓÉÆgµ ÒJÓLÁÃÆ)×]ÆÇË-çí¾gÊ-ßàÆÇԜçyzèÖ ËmÕg¿ÔÙÆ2Õ-¿#Ë´Æ¿#Ó@×CÊg½ gèÊ ÁÃçæßÔ#Ê´ÆÇËgÕ-Ö
ßæÖzÓ%Õ-Æ2ÁÃÖzÓ%Æ]ÁÃÀÉÆ2ÁôÆ2ÀÓL¿1Ô#ÖzËgÔÙÆ2ÁÉ¿#Ë´ÆLj¿œË†Ê-Ë´Æ@Ô#ÆÇÕ-¿œË´Æ Õ-¿1Ô#ÆÇÀÃÆÇÔÅÁÿœÀÉ¿#ӜµBúÖÇÀ0¿ éL¿œ×]¾-ßæÖ-ë
ԜʴÆÇË-ÕgÖkÊgËEÊgÓÉÊ´ÆÇÀLçíÖ1¿œbË (j è ÆöÊ-Ë Û³ÖzÀÉ×1ÊgßàÆÇÀLçíÖÐÆÇßHÓL¿#)À (ZçæÕ-ÖzÀ8% % % Ê-ÓÃÆÇËgÕ-Ö4¿#ß+ׅœè¿ ÁÉÖTÕ-Ö
:ÎÒJ¹Bë®ÓÉÊEÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖ@ÓÉ¿ÎÁÃÀÉÆÇË-ÓL×]ç·Áÿ0ÁÃÀÉÆÇÓ9Ô#ÖzËgÔÙÆ2ÁÉ¿#Ë´ÆÇÀ¾´ÆÇÀL¿#ÓË-Öz×1ÞgÀÉ¿ cØ(2ÆÇßíÖzÀ«ÓÉ¿#¾-ÆÇÀÃz
Æc
ÕgÖzÓ7¾ÖzÀ7¿#ßTÓÙj è ×1ÞÖÇßí_
Ö Ô4µ7úaÆÇÀÉÆ0ÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿œÀxÆ%ßàÆ%çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËÎÁÃÀÉÆÇË-ÓL×]ç·ÁÃçíÕ-Ægë2¿œÓJË-¿#Ԝ¿#ÓÉÆÇÀÉçæÖ
Õg¿#ÓÉԜÖz×k¾ÖzËg¿#À9¿#ÓÂÁôÆ4ÔÙÆÇÕ-¿œË´Æ4Õ-¿ÎÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀÉ¿œÓ#µ
,» ƅ۳Ê-ËgÔ#çyÇèÖ Ë ± R¬f¤³ ÆÇÕ-×kçæÁÉ¿†Õ-ÖzÓÆÇÀÉÌzÊg×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#ëBÊgË´Æ¿ Äg¾gÀÉ¿#ÓLçyzèÖ ËoÀÉ¿#ÌÇÊ-ßàÆÇÀ ½ Ê-Ë-Æ
Ô#ÆÇÕ-¿œË´ÆÕ-¿]ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀÉ¿œÓ#µ»,Æ¿ÅÄT¾-ÀL¿#ÓLçyzèÖ Ë!ÀL¿#ÌzÊgßàÆÇÀÎÕ-¿´Ë-¿ ¿œß×kÖTÕg¿#ßíÖe¦Ê-¿ ¾¿#ÀL×]ç·ÁÃçæÀ´èÆ
Õg¿#ÓÉԜÖz×k¾ÖzËg¿#À9ßàÆöÔÙÆ2Õ-¿#Ë´Æ4Õ-¿ÎÔÙÆ2ÀÃÆÇÔÅÁÿ#ÀL¿#Ӝµ»,Æ4ÓÉçæ˦ÁÃÆ;ÄTçíÓ¿œÓßíÆöÓÉçíÌÇÊ-çí¿œË¦ÁÉ¿
ܦ‰
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
ê 8 Dzë6î 0 D”ð3ê 8 ë ˜9 B,NŽðIBMD 8‡ó > :Q A9Jî 6 B : î ™
ì
ÒJߢÖz¾¿œÀÃÆÇÕgÖzÀ )#Ÿ¤f› ÀÉ¿ÙÆ2ßí>ç =#ÆkßíÆkÁÃÆÇÀÉ¿#Æ]çíbË (Ç¿#ÀÉÓÉÆgµ%÷ÓÙj è ëHÆk¾´ÆÇÀLÁÉçíÀÕ-¿CÊgˍÓÉ¿œ¾´ÆÇÀÃÆ2Õ-ÖzÀ½
Õ-¿ Ê-Ë´ÆßíçíÓÂÁôÆEÕ-¿k(2ÆÇßíÖÇÀÉ¿#ӜëaԜÖzË-ÔÙÆ;Áÿ#Ë-ƍßíÖzÓп#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖzÓÐÕ-¿ ßàÆEßíçæÓLÁôƽ)ßíÆÔ#ÆÇÕ-¿#Ë-ƍÕ-¿
ÔÙÆÇÀÉÆÇԜÁÉ¿#ÀÉ¿œÓZÊg¿ÐÀL¿#¾-ÀL¿#ÓÉ¿œËÁôÆ]¿œß|ÓÉ¿œ¾´ÆÇÀÃÆ2Õ-ÖzÀ#µx»,ÆöÓÉçæ˦ÁÃÆ;ÄTçíÓ9Õ-¿œß|Öz¾¿œÀÃÆÇÕgÖzÀéLÖzçíË¿œÓˆ
ÿ J 6 B : 0sÏ G8 :?˜ D,B ,I 6 !IhA 8 D ™
|{ |{ } ‘ "! Ø hi¿ˆ„
î
ö<÷ G÷
î
ó
ù
Fðpî Cî
ûpü€ÿ 7ÿ
ÿ
ó
ê
Aë6î
7ÿ
vÒ ß¢ÓÉԜÀÉçæ¾gÁ0ú¢¿#ÀLßçæ˦ÁÉ¿#ÀÉÆÇԜÁH-èÊ Æ]Ô#ÖÇË¿#ߢÊ-ÓLÊ´ÆÇÀÉçæÖ@Ö]¿#ߢÓÉçíÓÂÁÿœ×@ÆkÖz¾¿œÀÃÆ2ÁÉç(ÇÖ@¾ÖzÀ×k¿#ÕgçíÖkÕ-¿
¿#ËÁÃÀÉÆÇÕ´ÆÇÓÃÿ2ÓÃÆÇßæçíÕ´Æ2Ó¦Ê-¿9¾¿œÀÉ×kçæÁÿœËö¿#ß-çæËÁÿ#ÀLÔÙÆÇ×CÞ-çíÖBÕ-¿çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇԜçyzèÖ ËHµÒJÓÂÁÿ9çíËÁÿœÀÉÔ#ÆÇ×Lc
Þ-çíÖ4Õ-¿ÏÕ´Æ2ÁÉÖzÓÓL¿ÐÌÇ¿#ÓLÁÉçíÖzË-Æk¾ÖzÀ9×]¿œÕ-çíÖ4Õ-¿ÏÖz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó¿#Óɾ¿#ÔÇj è ´ÔœÖzG
Ó ¦Ê-¿ÏÔ#ÖÇ6Ë ´ÌzÊ-ÀÉÆÇË
Ê-ËçæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿B¿œËÁÃÀÉ¿Ï¿#ß|ÓLÔ#ÀLçí¾gÁ½ ÓLÊ¿œËÁÃÖzÀLË-Ö-µ
ú¢¿#ÀÉß+ÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿ÎÆ1ßæÖzÓ*ÆÇÀL5Ô 4-ç (ÇÖöÕ-¿%ÁÉçí¾Ö1÷Bû-õ«åLå¾ÖzÀ×]¿œÕ-çíÖ1Õg¿0¾-Ê-ËÁÿœÀÉÖzÓ9ÆöÆ2ÀÉ5Ô 4-;ç (zÖzӜµ
vÒ ÓÂÁÃÖzÓxÓÉ¿ÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆÇËk×]¿œÕ-çàÆ2˦ÁÉ¿<(ÇÆ2ÀÉçàÆ2Þ-ßí¿œÓ7½4Ô#ÖzË-ÓÂÁÃç·ÁÃÊg½Ç¿#Ë@¿œß®¿#Ë-ßíÆÇÔ#¿9¿#ËÁÉÀÉ¿¿#ß®ÓÉԜÀÉçí¾TÁ
½¿#ߢÆÇÀÉÔ54gç(zÖ@Ô#ÖzË-ÓLÊ-ßæÁÃÆÇÕ-Ö-µ*»,ÖÇÓ%ÆÇÀLÔ54-ç(ÇÖzÓ%ÓL¿CԜÖzË-ÓÉÊgßæÁôÆ2Ë×k¿#Õ-çíÆÇËÁÿÏßàÆ4ÀÉÊgÁÉçíË´Æ ŸPRJªZ›
ZÊg¿ÐÆ2Õ-×]ç·Áÿ0ÕgÖzÓÆÇÀÉÌzÊg×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#ë´ÊgËE¾gÊ-ËÁÿ#ÀLÖ@Õ-¿ÏÆÇÀL5Ô 4-ç (ÇÖö½ Ê-ËEË-Öz×1Þ-ÀL¿BÕ-¿ÏÆÇÀÉ5Ô 4gç (z6
Ö
MB :嘄W[
r.M A V : ƒ
IB ,IFJ 1€8 £ !™
óAð
ó”ï
î
€ó
ì
JÒ ßÆÇÀLÌzÊ-×k¿#ËÁÃֆÕg¿ Öz¾¿œËmÀÉ¿œ¾-ÀÉ¿œÓÉ¿#ËÁÃÆ ¿œß*Ë-Öz×1ÞgÀÉ¿ Õ-¿œßÆÇÀLÔ54-ç(ÇÖ-ëJ½)¾-Êg¿#Õ-¿ ÁÃÖÇ×@ÆÇÀ
Ê-Ë-Ö@Õg¿CßíÖÇÓ¾-ÀL¿2éLÖÇӈ7ä>¼ƒÆ2Þ-Àɿп#ßÆÇÀÉÔ54-ç;(zÖ]¿#ˍ×kÖTÕgÖ]ßæ¿#ԜÁÉÊ-ÀÃÆzÍÅë#å>¼ƒÆÇÞ-ÀL¿C¿œßÆ2ÀÉÔ54-ç;(zÖ
¿#˅×]ÖZÕ-ֆ¿œÓÉÔ#ÀLçæÁÉÊ-ÀÃÆgëvÓLç¿#ßÆÇÀL5Ô 4-ç (ÇÖt¿ÅÄTçíÓÂÁÃS
¿ (2ÆÇÔ#çíÆÇÀ´
èÆ ÓLÊԜÖzËÁÿœË-çíÕ-ÖÍÅ
ë å9å ¼ƒÆ2Þ-ÀÉ¿ÆÇß
ÆÇÀÉ5Ô 4-;ç (zÖ¿#Ër×kÖZÕ-ÖԜÖzË-Ô#Æ2ÁÿœË´ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ëx$
½ #«¼³¿#ß9ÀÉ¿œÓÉÊ-ß·ÁôÆÇÕ-ÖÕ-¿#ß9ÓLÔ#ÀÉçæ¾gÁ]ÓÉ¿¿œbË (j è Æ)ÆtÊ-Ë
¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆÇ×]ÆÍŵÒJß9ßí¿#ËgÌzÊ´ÆÇÌz¿Eú¢¿#ÀÉß¾ÖzÓÉ¿œ¿EÁÉÀÉ¿#Ók¾-Ê-ËÁÉ¿#ÀÉÖÇÓ@Õ-¿ÆÇÀÉ5Ô 4gç (zÖÇÓ@¾-ÀL¿#Õ-¿ ´Ë-çíÕgÖzÓ
*,%"^r®Eë *,
[†K½ *,..Úë ¦Ê-¿4ÓÉÖÇËçæË-çíԜçàÆÇßæ>ç =ÙÆ2Õ-ÖzÓÆÇÊgÁÉÖz×ê;èÆ ÁÃçíÔ#ÆÇ×k¿#ËÁÿ1¾-ÆÇÀÃÆ Ô#ÆÇÕ´Æ
ÓÉÔ#ÀLçí¾gÁ#ëg½ ¾¿#ÀL×]ç·Áÿ#ËԜÖz×1Ê-Ë-çæÔÙÆÇÀԜÖzËE¿#ß|¾-ÀLÖTԜ¿#ÓÉ?
Ö ¦Ê-9
¿ 4´ÆÙ½Æ4çíË-çæÔ#çíÆÇßíç =ÙÆÇÕ-Öп#ß|ÓLÔ#ÀÉçæ¾gÁÙµ
t Ë´L
Æ (Lj¿ =ÐçíË-çæÔ#çàÆ2ßíç>=#ÆÇÕ-Öп#ß,¾-Ê-ËÁÿœÀÉÖ]×]¿œÕ-çàÆÇËÁÉ¿BßàÆöÀÉÊgÁÉçíË´Æ4Öz¾¿#Ë+ë´¿œÓLÁÉ¿Ð×kçíÓL×]Öö¾-ÊgËCc
Áÿ#ÀLÖ ¾¿œÀÉ×kçæÁÉ¿1ÆÇԜÔ#¿#Õg¿#ÀÎÆÇßÔ#ÖzËÁÿœË-çíÕgÖEÕg¿#ß7Æ2ÀÉÔ54-ç;(zÖ¾ÖÇÀ%×k¿#Õ-çæÖ Õ-¿#ßaÖz¾¿œÀÃÆÇÕgÖzÀƒä åϵ
ÒvßöԜÖzËÁÿœË-çíÕ-Ö Õ-¿œß]Æ2ÀÉÔ54-ç;(zÖ ÓÉ¿WÀÉ¿#ԜÖzÀÉÀL¿…ßij è Ëg¿ÙÆ’Æ ß~j è Ë-¿#Æê×]¿œÕ-çàÆ2˦ÁÉ¿…ßàÆê¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ
äW,[
r.
påε÷ß ´Ë´ÆÇß|Õg¿ÏßíÆ1ÊgÁÃçæßíç=ÙÆÇԜçyzèÖ Ë+ëZ¿#ß,Æ2ÀÉÔ54-ç;(zÖkÓÉ¿ÎÔ#çæ¿#ÀÉÀÉÆö×]¿œÕ-çàÆÇËÁÉ¿B¿#ß|Öz¾¿#À
c
ÆÇÕ-ÖzÀ £¬³Ÿ ± ª µ
|{ 7… À %\ˆ ‡ˆ‡Š‰ ܝT ‡ˆŠ
ö<÷ G÷
Lÿ
þ
ý þ
Úú
»¢Æ Õg¿ ´Ë-çæÔ#çÙzèÖ ËtÕ-¿öÛ³Ê-Ë-Ô#çæÖzË-¿œÓB¾¿œÀÉ×kçæÁÿ1ÆÇÓÉÖZÔ#çíÆÇÀ0Ê-ËtË-Öz×CÞ-ÀÉ¿4Æ Ê-Ë Ô#ÖzË:éLÊ-ËÁÃÖÕ-¿4çíËCc
ÓLÁÃÀLÊ-Ô#ԜçíÖzËg¿#Óú¿œÀÉß~µx»,ÆöÓÉçæ˦ÁÃÆ;ÄTçíÓ¾´Æ2ÀÃÆ4ßàÆ1Õ-¿´Ë-çíԜçyzèÖ ËÕ-¿BÛ³Ê-ËgÔ#çyÇèÖ ËE¿œÓˆ
êø
D ƒ 8G: H : J : F8 Bl: §
¨ D I %JJ MB D
ÜzØ
ÒC ,†
”ò
ò
Aë Žò
îzï
ó
#ì
Õ-ÖzË-Õg\
¿ H ò : J : îzïFB ÀÉ¿#¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆ]¿#ß|Ë-Öz×CÞ-ÀÉ¿ÏÕ-¿ÎßàÆ1Û³Ê-Ë-ԜçyzèÖ ËHµ÷AÔÙÆÇÕ-ÆkßæßàÆÇ×]ÆÇÕ´Æ1Æ4ßàÆ
Û³ÊgË-Ô#çÙzèÖ Ë+ë7¿œß«Ô#ÖÇË;éLÊ-ËÁÃֆÕ-¿@çíË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çæÖzË-¿œÓCÕ-¿œßíçí×kçæÁÃÆÇÕ´ÆÇÓξÖzÀCßæßàÆh(z¿œÓCÓL¿ ¿ éL¿œÔ#ÊgÁÃÆgµt»,Æ
Õg¿ ´Ë-çæÔ#çÙzèÖ ËêÕ-¿†Ê-Ë-Æ)Û³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ Ëê¿œÓ ÌzßíÖzÞ-ÆÇß½ê¿#Ë ÔœÖzË-ÓL¿#Ô#Êg¿#Ë-ԜçàÆm¾-Ê-¿œÕ-¿tçíË-ÓL¿#ÀLÁÃÆÇÀÉÓL¿†ÆÇß
¾gÀÉçíËgÔ#çí¾gçíÖ1Ö]ÆÇÕß ´Ë-ÆÇß|Õ-¿#ß,Æ2ÀÉ5Ô 4-;ç (zÖ-µ
ÒJ
ß (ÇÆ2ßíÖzÀ Õ-¿ (ZÊ-¿#ß·ÁÃÖr¾ÖzÀÊ-Ë´ÆWßíßíÆÇ×@Æ2Õ´Æ!ƅÊ-Ë´ÆmÛ³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ Ë Ô#ÖzÀLÀÉ¿#ÓL¾ÖÇË-Õ-¿!Æ2ß(ÇÆ2ßíÖzÀ
¾gÀÉ¿#ԜçíÓÉÆÇÕ-Öö¾ÖzÀ«¿œßHÖz¾¿#ÀÉÆÇÕ-ÖzÀ ž;ª:¡,ž;› µJõ«Ê´ÆÇË-Õ-Ö!¿œè ÓLÁÿ%¿#ÓLÁ´öèÆ ÆÇÊ-ÓL¿#ËÁÿ2ë-¿#ßÀÉ¿#ÓLÊ-ßæÁÃÆÇÕ-Ö1Õg¿
ßíÆkÛ³Ê-ËgÔ#çyÇèÖ ËÔ#ÖzÀLÀÉ¿œÓɾÖzË-Õ-¿4ÆÇߢÀÉ¿œÓÉÊ-ß·ÁôÆÇÕgÖ Õ-¿1ßíÆ -èÊ ßæÁÉçí×]ÆöçíË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çÙzèÖ Ë¿éL¿#Ô#ÊTÁôÆÇÕ´Æ ¿œË¿#ß
ԜÊ-¿#ÀL¾ÖkÕ-¿ÎßàÆ1Û³Ê-ËgÔ#çyÇèÖ Ë+µ
÷ ßßíßàÆ2×@ÆÇÀÆöÊ-Ë´ÆCÛ³Ê-ËgÔ#çyÇèÖ Ë+ë-Ô#Ê-ÆÇË-Õ-օ#è¿ ÓÂÁôƄ(2ÆöÓÉ¿#ÌÇÊ-çíÕ´ÆöÕ-¿BÊgË´ÆößíçíÓÂÁôÆCÕg¿(ÇÆ2ÀÉçàÆ2Þ-ßí¿œÓ#ë
%
¿œè ÓLÁÃÆÇÓ!-èÊ ßæÁÉçí×]ÆÇÓ9ÓÉ¿1ԜÖzË-ÓLçíÕ-¿œÀÃÆÇˍԜÖz×kÖ ÓÉÊ-Ó0ÆÇÀÉÌzÊg×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#µ0Òvßßí¿œË-ÌzÊ´ÆÇÌÇ¿1ú¿œÀÉßÕ-Ê-¾-ßæçíÔÙÆ
¿œÓLÁÃÆÇ
Ó (2ÆÇÀÉçíÆÇÞ-ßí¿œÓ%¿œË†ßài
Æ (2ÆÇÀLçàÆÇÞ-ßæ¿C¿œÓɾ¿#Ô#çíÆÇß Õ-Ê-ÀÃÆ2˦ÁÉ¿ößàÆ@¿éL¿#ԜÊ-Ô#çÙzèÖ ËtÕ-¿1ßàÆkÛ³Ê-Ë-Ô#çÙzèÖ Ë+µ
»,k
Æ (2ÆÇÀLçàÆÇÞ-ßæ¿ ¾¿œÀÉ×kçæÁÿCÆÇÓ#j è ÆÇÔ#Ԝ¿#Õ-¿œÀÏÆ@ßíÖzÓ%¾´ÆÇÀ´2èÆ ×]¿ÅÁÃÀÉÖÇÓ%Õ-¿ößíÆ]Û³Ê-Ë-ԜçyzèÖ Ë+µ ÒJè ÓÂÁÃÖzÓBÓL¿
ԜÖzßíÖZÔÙÆ2ËW¿œËßíƍ×@Æ;ÁÃÀÉç =cÿ = p,L A ÿ = ¢ L A 555 A ÿ = :
LmÀL¿œÛ³¿œÀÉ¿#ËgÔ#çàÆ2Ë-Õ-Ö ßíÖzÓöÕ-ç·Û³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓ
Æ2ÀÉÌzÊ-×k¿#ËÁÉÖzÓ9Õ-¿ÎßàÆCÛ³Ê-Ë-ԜçyzèÖ ËHµ
|{ e› × '& “’x ?‰ i (æ Qˆ„E ‡ˆ~]‰ Šg‹ ö8÷ G÷
œÿ ý
û Úú
9ý
ú
ݟ
ûpÿþ
ÿ
û ›ú
|» ÖzÓx¾´Æ¦Ê-¿ÅÁÿœÓ*ÓÉÊ-×kçíËgçíÓLÁÉÀÃÆÇË4¿œßÞgßíÖ,ZÊg¿Õ-¿Ô#ÖÇË-ÓLÁÉÀÉÊ-ԜÔ#çyÇèÖ Ë@Û³Ê-Ë-Õ´Æ2×]¿œË¦ÁÃÆÇßÆо´Æ2ÀLÁÃçæÀJÕ-¿#ß
ԜʴÆÇß|ÓL¿ÏÞ-ÆÇÓÃÆÇËEÔ#ÖÇË-Ô#¿œ¾gÁÃÖzÓÕ-¿Î×rÇèÆ Ó9ÆÇßæÁÉÖöË-ç(Ç¿#ß|ԜÖz×]Ö4ßæÖzÓ×êÇèÖ Õ-Ê-ßíÖÇÓ«½ ßàÆ2ÓÔ#ßàÆ2ÓÉ¿#Ӝµ
|» ÖzÓ¾-ƦÊ-¿œÁÉ¿#ӍÓLÖzËo¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖzÓçæË-Õ-¿œ¾¿œË-Õ-çí¿œËÁÿ#ӜëÐÕgÖzË-Õ-¿ ¾ÖZÕ-¿œ×]ÖzÓÁÿœË-¿#Àq(2ÆÇÀsc
çæÖzÓC¾-ƦÊ-¿œÁÉ¿#Óö¿#ËmÊgË!×]çæÓÉ×k֜´Ô54g¿#ÀÉֆÖÊ-ËmÓ´zèÖ ßæ֍¾´Æ¦Ê-¿ÅÁÿ ÕgçíÓLÁÉÀÉçæÞ-Ê-çíÕgÖ¾ÖzÀd(2ÆÇÀLçíÖzÓ
-Ô54-¿#ÀLÖzˆÓ oÏÆÇÊ-6Ë ZÊg¿†ßíÖ!Ê-ÓLÊ´ÆÇß¿#Ó ÁÿœË-¿#À@Ê-Ë ¾´Æ ¦Ê-¿ÅÁÿ†¾ÖzÀ ÔÙÆ2Õ´J
Æ ´Ô54-¿œÀÉÖ-µAÒJß%Ë-ÖÇL
× c
ÞgÀÉ¿4Õ-¿kÕ-çí5Ô 4-r
Ö ´Ô54g¿#ÀÉÖÕ-¿#Þ¿#À-
èÆ ÓL¿#Àο#ßv×kçíÓÉ×kS
Ö ¦Ê-¿k¿#ßvÕ-¿œßJ¾´Æ ¦Ê-¿œÁÉ¿@PÆ Ë-E ÆÇÕ-çÅ¿œè Ë-Õ-Özßæ¿1ßàÆ
¿ ÄZÁÿ#ËgÓÉçyÇèÖ Ë 5 ð"ï µ ÒJßԜÖz×]çæ¿#pË =œÖÕg¿ßàÆ Õ-¿#ԜßàÆÇÀÉÆÇÔ#çÙzèÖ ËWÕ-¿Ê-Ër¾´Æ ¦Ê-¿œÁÉ¿ÓLT
¿ 4´ÆÇԜ¿Ô#ÖÇË
ßíƍ¾´ÆÇßíÆÇÞ-ÀÃƍÀL¿#ÓL¿#)À (2ÆÇÕ-Æ R ° £ ° ­®ª ÓÉ¿œÌzÊ-çæÕ-ÖtÕ-¿#ßË-ÖÇ×1Þ-ÀÉ¿Õ-¿œß¾´Æ ¦Ê-¿ÅÁÿǵ…¹¢ÖTÕgÖzÓ4ßíÖzÓ
Ó#j è ×1ÞÖzßæÖzÓO¼ (2ÆÇÀLçàÆÇÞ-ßæ¿#ÓJ½4Û³Ê-Ë-ԜçíÖzË-¿œÓôÍ ZÊg¿%ÓÉçæÌÆÇË@Æп#ÓÉÆÐß~j è Ë-¿#ÆÏÕ-¿Ô|zèÖ ÕgçíÌzÖϾ¿œÀLÁÉ¿#Ë-¿œÔ#¿#À-ÇèÆ Ë
Æ!ßíÆ ÁÃÆÇÞ-ßàÆÕ-¿Ó#j è ×1ÞÖzßíÖzÓkÕ-¿Õgçí5Ô 4-Öm¾´FÆ ZÊg¿œÁÿ2µ t Ë ¾´Æ ¦Ê-¿ÅÁÿ†¾-Êg¿#Õ-¿†ÓL¿#À çíËgÔ#ßíÊ+j è Õ-Ö
Õg¿#ËÁÃÀLÖ]Õ-¿ÎÊ-e
Ë ´Ô54-¿œÀÉÖ]ÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇË-Õ-Ö ž;*ª )+¡¢¤³ž;ª Ö ¡ ± ª µ
úÆÇÀÃÆÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀÉçæÀÉË-ÖÇÓÐÆ çæÕ-¿#ËÁÃ;ç ´ÔÙÆ2Õ-ÖzÀÉ¿œÓÎÕ-¿4ÖÇÁÃÀLÖzÓξ´Æ ¦Ê-¿œÁÉ¿#ÓÏÕ-çíÓÂÁÃçæ˦ÁÉÖzÓBÕ-¿œß ¦Ê-¿4Ë-ÖÇÓ
¿œË-Ô#ÖÇ˦ÁÉÀÃÆÇ×kÖzÓÆÇÔÅÁÃÊ´ÆÇßæ×]¿œËÁÿBÊgÁÉçíßíç =ÙÆÇ×kÖzÓßàÆ1ÓÉçæÌzÊ-çæ¿#ËÁÿBË-Ö2ÁôÆÇԜçyzèÖ Ë W MB Bh33 "6 B : 8HQ8 J 6 !I
Õ-ÖÇË-Õ-¿xW FB B ¿œÓ0¿#ߢË-Öz×CÞ-ÀÉ¿1Õg¿#ߢ¾´Æ ¦Ê-¿œÁÉ¿
Ԝ¿#Õ-çæ×]çæ¿#ËÁÃÖöÕg¿#Ë-Öz×kçíË-ÆÇÕ´Æv"^6 B : 8^H%8 J 6 I µ
îbñò Žë
ë
î
ó
îbñò ë
ë
î
ó
¦Ê-¿1Ô#ÖÇ˦ÁÉçí¿œË-¿CßíÆ?(2ÆÇÀÉçíÆÇÞ-ßæ¿ÐÖ]¾-ÀÉÖFc
&
ÜzÜ
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
t Ë×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖöË-Ök¿#Ó9×ê2èÆ <
Ó ZÊg¿ÐÊ-ËE¾´Æ ¦Ê-¿ÅÁÿÏÀÉ¿œÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇÞ-ßæG
¿ ¦Ê-¿Î¿#ÓÂÁ®4èÆ Õ-¿ ´ËgçíÕ-Ök¿#ËEÊ-Ë
´Ô54-¿#ÀLÖÎÕ-¿*ßíçæÞ-ÀÉ¿œÀÙj è ÆԜÊg½zÖÎË-Öz×CÞ-ÀÉ¿*¿œÓJ¿#ßT×]çæÓÉ×kÖG¦Ê-¿¿#ßTË-Öz×1ÞgÀÉ¿*Õ-¿œßg¾´ÆFZÊg¿œÁÿм³Ô#ÖzËößíÆ
¿ÅÄZÁÿœË-ÓÉçÙzèÖ Ëm5 ð"ï Í µ t Ë ×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖCÓÉÊg×]çæË-çíÓÂÁÃÀÃÆÎÊ-Ë ×k¿#Ô#ÆÇË-çíÓL×]Öо´ÆÇÀÉÆC¿ÅÄT¾ÖzÀLÁÃÆÇÀ*ÆÇßæÌzÊ-Ë-ÖÇÓ
Õ-¿öÓÉÊ-ÓBÓ#j è ×1ÞÖzßæÖzÓ%¿œË ßíÆ]ÁôÆ2Þ-ßàÆ@Õg¿öÓÙj è ×CÞÖzßæÖzÓ%Õg¿öÔ#Ê´ÆÇß ¦Ê-çí¿œÀ0ÖÇÁÃÀLÖ ¾´Æ ¦Ê-¿ÅÁÿöS
Ö ´Ô54-¿œÀÉÖ
ZÊg¿@ßíÖÊgÁÃçæßíçæÔ#¿ÇµúÆÇÀÃÆçíË-ԜßíÊ-çæÀBÊ-Ë!×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖ¿œË!Ê-Ë!¾-ÀLÖzÌzÀÉÆÇ×@q
Æ 4´ÆÙ½ ZÊg¿ ÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÀBßíÆ
ÓÉçíÌÇÊ-çí¿œË¦ÁÉ¿BçíË-ÓÂÁÃÀLÊ-Ô#ԜçyzèÖ Ë #DB 6
ò
ó
òPê"ó…ì
ÕgÖzË-Õ-¿
ó
6
òPê"ó
¿#Ó¿#ß|ËgÖz×1Þ-ÀL¿BÕ-¿#ß|×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖ&¦Ê-¿d¦Ê-¿œÀÉ¿œ×]ÖzÓ9¿ Äg¾ÖzÀÂÁôÆÇÀœµ
Ë ðï ¿#ÓJÊgË´Æ%¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆBÕ-¿*Õ-Æ2ÁÃÖzӅZÊg¿*ÓÉÖz¾ÖzÀÂÁôÆ%Ê-Ë-Æ0Ô#Özßæ¿#Ô#ԜçyzèÖ ËCÕ-¿*Ô#ÖÇ×]¾ÖzÀsc
ÁôÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖzÓ#µ t Ë]ÖzÞZéL¿œÁÉÖÐÖÇÞgÁÃçæ¿#Ë-¿ÓÉÊ]Ô#Öz×k¾ÖÇÀLÁôÆ2×]çæ¿#ËÁÃÖBԜʴÆÇË-Õ-ÖÐÀÉ¿#ÆÇßíç=ÙÆ0ßàÆÎçíËgÓLÁôÆ2Ë-Ô#çíÆ
Õ-¿ÎÊ-Ë´¦
Æ wš;Êz{”vÅë´ßíÆöÔ#Ê´ÆÇß|Õg¿´Ë-¿ÐßíÖzÓ×m¿œè ÁÉÖTÕgÖzÓZÊg¿ÐÓL¿#À´]èÆ ÆǾ-ßæçíÔÙÆ2Õ-ÖzÓÓÉÖÇÞ-ÀÉ¿Ï¿#ÓL¿ÐÖzÞ¦éL¿œÁÃÖgµ
÷ùßæÖzÓÎׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-Öz9
Ó ¦Ê-¿@ԜÀÉ¿ÙÆ2Ë!˦Ê-¿ (ÇÖzÓ1ÖzÞZéL¿ÅÁÃÖzÓÏÕ-¿]Ê-Ë´ÆԜßàÆÇÓL¿]ÓL¿@ßæ¿#ÓÎßíßíÆÇ×@È
Æ í v‚ |Èxˆu,x”{
w5xzy6{|~}l€w|
xz}Ìv5{ŵ
t *x˜ hv|
x
JÒ Ë]ú¿#ÀLß~ëÊ-Ë4ÖzÞ¦éL¿œÁÃÖÏ¿#ÓJÊgË´ÆBÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆÐÆ0ßíÆ0Ô#ßàÆ2ÓÉ¿9ÆBßàƦÊ-¿9¾¿#ÀLÁÉ¿#Ë-¿œÔ#¿FoTÊ-Ë-ÆÏԜßàÆÇÓL¿
¿#Ó*Ê-Ë ¾-ƦÊ-¿œÁÉ¿7ZÊg¿0ÓÉÊ-×kçíËgçíÓLÁÉÀÃÆÏßíÖzÓׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-ÖzÓ¦Ê-¿BÕg¿´Ë-¿œË¿#ßHԜÖz×k¾ÖzÀÂÁôÆÇ×kçí¿œËÁÃÖÏÕ-¿
ßíÖzÓ9ÖzÞZéL¿ÅÁÃÖz
Ó ¦Ê-¿CÓL¿ÐçæË-ÓLÁÃÆÇË-Ԝçí¿#ËÆ]¾-ÆÇÀLÁÉçíÀÕ-¿Ï¿#ßæßàÆgë-½Ê-Ëׅ¿Åè ÁÃÖZÕ-Ö4¿#ÓÊ-Ë´Æ]ÓLÊ-Þ-ÀLÊgÁÃçæË´Æ
ZÊg¿0¿#ÓL¾¿œÀÃÆöÔ#Öz×kÖ1¾-ÀLçí×k¿#ÀÆÇÀÉÌÇÊ-×]¿œËÁÃÖ1Ê-Ë-Æ1ÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆ1Õ-¿#ßÖzÞZéL¿œÁÉÖöÓÉÖzÞgÀÉ¿0¿œÕ
ß ¦Ê-
¿ (2Æ
ÆkÆ2ԜÁÃÊ-ÆÇÀ#µ
|{ 7© }i ?‰ iÊÉ-R À,+-+|Ù$.ÖR
Òvß«×êzèÖ ÕgÊ-ßíÖȳ, 33 ! WÕ-¿ú¢¿#ÀÉß 2ÆtƍÓÉ¿œÀ4¿#ß*¿œË-ÔÙÆÇÀLÌÆÇÕ-ÖtÕ-¿ ÀL¿ÙÆÇßæç #ÆÇÀC¿œß*çíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿
¾´ÆÇÀÃÆÁÃÀÃÆ2Þ´Æ:éÉÆÇÀ7Ô+zèÖ ×kÖTÕ´Æ2×]¿œË¦ÁÉ¿«ÔœÖzË4ßíÖzÓ ´Ô -¿#ÀLÖzÓJóκ»Õ-¿¿œË¦ÁÉÀÃÆÇÕ-ÆBÆ )¿œÞ-Þ¿œÀ#µJÒJÓÂÁÿ
ö<÷ G÷
ù
9ý
8(
# 54
>=
G%
×êzèÖ ÕgÊ-ßíÖÐË-ÖzÓ8(2Æ4ÆCÛfÆÇÔ#çæßíçæÁÃÆÇÀv¿#ËÌzÀÉÆÇË ×]¿œÕ-çíÕ-Æ1×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇÀ#ë¦çæ˦ÁÉ¿#ÀL¾-ÀÉ¿ÅÁôÆÇÀ«½@×]ÖZÕ-ç;´ÔÙÆÇÀ
¿#ÓLÁÉÖz9
Ó ´Ô54-¿#ÀLÖzÓ#뽆ßíe
Ö ¦Ê-¿@¿œÓCÆgèÊ Ë ×rÇèÆ ÓÎçí×k¾ÖzÀLÁÃÆÇËÁÿÇë,¿œß4-¿#Ô54-ÖÕ-¿]¾ÖZÕ-¿#ÀBÁÃÀÉÆÇÞ´Æ:éÉÆ2À
Ô#Öz¦
Ë (2ÆÇÀÉçæÖz7
Ó ´Ô54-¿#ÀLÖzÓCÓLçí×1ÊgßæÁ®2èÆ Ë-¿ÙÆÇ×k¿#ËÁÉ¿ö¾´ÆÇÀÃÆÖzÞgÁÉ¿#Ë-¿œÀÐÊgË)Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖÀL¿#ÓÉÊgßæÁôÆ2˦ÁÉ¿
Ô#Öz×kÖ1×kˆ¿ =#ԜßàÆCÕg¿%ÁÃÖZÕ-ÖzÓ*¿œßíßæÖzÓÓLçíÌzÊgçí¿#ËgÕ-Ö1ßàÆ2Ó«ÀÉ¿œÌzßàÆ28Ó ¦Ê-¿0¿#Ë¿œß+ÆǾ´Æ2ÀLÁôÆ2Õ-Ö1Õ-¿0ÕgçíÓÉ"¿ Ë-E Ö
ÓÉ¿ÎÕ-¿œÁÃÆÇßíßíÆÇÀ´2èÆ Ë+µ
ÒJÓLÁÉ¿Î×êzèÖ ÕgÊ-ßíÖ1¿œÓLÁ´4èÆ Þ-ÆÇÓÃÆÇÕgÖk¿œË¿œß+Ë-ç;(z¿#ßa¶BÕ-¿ÏüÎþϺ ëT½ ¾-ÆÇÀÃÆöÓÉÊ Û³Ê-ËgÔ#çíÖÇË´ÆÇ×kçí¿#ËÁÉÖ
ÀÉ¿ˆ¦Ê-çæ¿#ÀL¿ÏßíÆ1çíË-ÓÂÁôÆÇßíÆÇÔ#çÙzèÖ Ë ¾-ÀL¿(ZçàÆöÕ-¿ÎÖÇÁÉÀÉÖzÓÕ-ÖÇÓ×rzèÖ Õ-ÊgßíÖzÓ×rÇèÆ Óˆ
Ö « U¨© ® ° ž ± ª¦ž ÒvÓÂÁÿÏ×êÇèÖ Õ-Ê-ßíÖößæ¿ÎÓÉÊ-×kçíË-çæÓLÁÉÀÃÆ1¿#ß,çæ˦ÁÉ¿#ÀÂÛfÆÇÔ#¿Î¾´ÆÇÀÉÆ
è ÒJß|×êzèÖ ÕgÊ-ßíL
¾´ÆÇÀLÓÉ¿ÙÆ2ÀÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖzÓóκ»vµ
ª æ0R °  öÒJÓLÁÉ¿]×rzèÖ Õ-ÊgßíÖßí¿4ÓÉÊg×]çæË-çíÓÂÁÃÀÃÆÆÇßxÆÇËÁÉ¿#ÀÉçæÖzÀBÊ-Ë´ÆEßíçæÞ-ÀÉ¿œÀÙj è Æ
è ÒJßx×rzèÖ Õ-ÊgßíÖ b
Õ-¿ÆgèÊ Ë×rÇèÆ ÓkÞ´Æ:éLÖ)Ëgç (z¿œß¾-ÆÇÀÃÆ ×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇÀ1½W¾´ÆÇÀLÓÉ¿ÙÆ2À@Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖzÓ]óBº»Jµ
õ«Ê´ÆÇË-ÕgÖ@ßíßíÆÇ×]ÆÇ×]ÖÇÓ*Æ4Ê-Ëׅœè¿ ÁÉÖTÕ-ÖkÕ-¿ÏßàÆ4ßíçæÞ-ÀÉ¿œÀÙj è ÆöÆ2˦ÁÉ¿#ÀLçíÖzÀ9¾´ÆÇÀÉÆk¾-ÆÇÀÉÓL¿ÙÆÇÀÊ-Ë
Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖgë;çæË-×k¿#Õ-çíÆ2ÁôÆÇ×k¿#ËÁÉ¿7¿#Ó,Ô#ÀL¿ÙÆÇÕgÖÊgËÐÖzÞ¦éL¿œÁÃ
Ö ³, 33 W î,IQDB,IŠ33 NŽðpîë µ
êø
ÒC ,†
Üä
ÒJÓLÁÃÖÇÓ ×rzèÖ Õ-ÊgßíÖzӍ¾gÊ-¿#Õ-¿œËÓL¿#À ÆÇpÕ ¦Ê-çæÀÉçíÕgÖzӆ¿#Ë I ® Q0/ ¼ƒõ«Öz×k¾-ÀÉ¿4-¿#Ë-ÓLç(Ç¿rú¢¿#ÀÉß
÷ ÀÉÔ54-ç;(z¿LпœÁÈVÖzÀÉÈTÍÅë|¿œËt¿#ß t Ñ»mÓLçíÌzÊ-çæ¿#ËÁÿF–¡,|™|ÖÇ2143365'5'587™wÈÇ6Êy67™xz}ØÎǵ%ÒJË ¿œÓLÁÉ¿1ÓÉç·ÁÃçíÖ
V¿#ÞW¾ÖTÕ-¿œ×]ÖÇÓ1¿#Ë-ԜÖzËÁÃÀÉÆÇÀ1ÁÃÖZÕ-֍ÁÃçæ¾ÖÕ-¿ ÀÉ¿œÔ#Ê-ÀLÓÉÖzÓ4¾´ÆÇÀÉƍ¿#ß*ßæ¿#Ë-ÌÇÊ´ÆÇÌz¿ Õg¿ ¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆzc
×]ÆÇԜçyzèÖ ËCú¿#ÀLß~ëz¾ÖZÕ-ÀÙj è ÆÇ×]ÖÇÓÕ-¿œÔ#çæ…À ¦Ê-¿¿#ÓJßíÆ×rÇèÆ ÓaÌÇÀÃÆÇË-Õg¿«½1Æ2ԜÁÃÊ-ÆÇßíç=ÙÆÇÕ´ÆÕ-çíÓÂÁÃÀLçíÞ-Ê-ԜçyzèÖ Ë
Õg¿Ðú¢¿#ÀLß~µ
õ«Ê´ÆÇË-ÕgÖEԜÀÉ¿#ÆÇ×]ÖÇÓBÊ-ËtÖzÞZéL¿œÁÉÖã³ 33 M! 33 W î,IFDB,I ëaßíÖzÓ0×m¿œè ÁÉÖTÕgÖzÓ ðpîIFDB ci¾´ÆÇÀÃÆ
¾-ÆÇÀÉÓL¿ÙÆÇÀ†Ô#ÆÇÕ-¿#Ë-ÆÇÓsc½ ðpî,IFDB HQ8 ê,B c ¾´Æ2ÀÃÆê¾´ÆÇÀLÓÉ¿#ÆÇÀT´Ô54-¿œÀÉÖzÓTcԜÀÉ¿ÙÆ2ËAÊgËAÖÇÞZéL¿œÁÉÖ
³, 33 ! 33 óJ”òbïQB : ë Æ]¾´Æ2ÀLÁÃçæÀÕg¿1ßàÆ4¿#ËÁÃÀÉÆÇÕ´Ægµ%ÒJÓLÁÿCÖzÞZéL¿œÁÉÖ Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖ@¾-Ê-¿#Õg¿
ÓL¿#À¿ÅÄgÆÇ×kçíË´Æ2Õ-Ö-ë-×kÖTÕgç ´Ô#ÆÇÕ-Ö-ë-¿œÓÉԜÀÉçæÁÉÖ]¿œËÊ-e
Ë ´Ô54-¿œÀÉÖ]Ö]ԜÖzbË (z¿#ÀÂÁÃçæÕ-Ö Æ4Ê-Ë´Æ4ÔÙÆÇÕg¿#Ë´Ægµ
t ËêÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖÁÃçæ¿#Ë-¿EÊ-Ë´Æ¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆ)Õ-¿ ÇèÆ ÀÉÞÖzß9Ô#Öz×k¾-Ê-¿œÓLÁÃÆ)Õ-¿ÖÇÞZéL¿œÁÉÖzw
Ó ró6Bµ
t ËËgÖTÕ-Ö4¾-Êg¿#Õ-¿ÏÔ#ÖzËÁÉ¿#Ë-¿œÀÖÇÁÉÀÉÖzÓ9Ë-ÖZÕ-ÖzÓÕg¿#¾¿#Ë-Õ-çæ¿#Ë-ÕgÖ@Õ-¿ÎÓÉÊÁÃçæ¾Ögµ t ËEÕ-ÖZÔ#Ê-×k¿#C
Ëc
ÁÉÖ¾gÊ-¿#Õ-¿EÁÿœË-¿#ÀkË-ÖZÕ-ÖzÓk¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖ-ëÕ-¿EÁÉ¿ÅÄZÁÃÖgë*Ô#Öz×k¿#ËÁÃÆÇÀÉçæÖzÓ#ëxÖ)ÓL¿#Ô#ԜçíÖzËg¿#Ó X®µ
»|ÖzÓËgÖTÕ-ÖÇÓ¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖö¾-Ê-¿œÕ-¿#ËÁÿœË-¿#ÀÆ2ÁÉÀÉçæÞ-ÊgÁÃÖÇÓ#ëg¿œßí¿œ×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#ëTÁÿÅÄZÁÉÖ-ë-Ô#ÖÇ×]¿œË¦ÁÃÆÇÀÉçæÖzÓ«½
ÓL¿#ԜÔ#çíÖÇË-¿#_
Ó X,®µÒvß|ÀL¿#ÓÂÁÃÖkÕ-¿ÎË-ÖTÕgÖzÓ9Ë-Ö4¾-Ê-¿#Õg¿ÏÁÉ¿#Ë-¿œÀËgÖTÕ-ÖÇ
Ó 4gç éLÖzӜµ
÷ ßæÌzÊ-Ë-ÖzÓJÕg¿ßíÖzÓJ¾-ÀLÖTԜ¿#Õ-çæ×]çæ¿#ËÁÃÖÇÓZÊg¿¿œÓLÁÉ¿×rzèÖ Õ-ÊgßíÖBË-ÖzÓxÆǾÖzÀÂÁôÆ0¾´ÆÇÀÉÆB×@ÆÇËgçí¾-Ê-ßíÆÇÀ
%
-Ô54-¿#ÀLÖzÓóBº»)ÓLÖzËßæÖzÓÓÉçæÌzÊ-çæ¿#ËÁÿœÓˆ
 /EŸ| ,ªT
© RJª TÐÖzÓkÕ-¿ (ZÊ-¿œß (Ç¿¿#ßÁÃçæ¾ÖtÕ-¿Ê-ËrËgÖTÕ-Öê¼fÓL¿#Ô#ԜçyzèÖ Ëêõ*ü÷J¹¢÷Cë
è ­ª9
¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖ-ë-ԜÖz×k¿#ËÁôÆÇÀLçíÖ-ëTÁÿÅÄZÁÉÖ-µæµ·µÚÍ
 /EŸ| ,ª : ° ¬f¡,ª vúÆÇÀÃÆöÖzÞTÁÿ#Ëg¿#Àôÿ;¿#ÓLÁÃÆÇÞ-ßæ¿#Ô#¿œÀ¿œß (2ÆÇßíÖzÀ«Õ-¿ÎÊ-ËËgÖTÕ-Ögµ
è ­ª ± ª9
 /Ÿ| ,ª vúaÆÇÀÉÆkÖÇÞgÁÿœË-¿#ÀÃÿ2¿#ÓÂÁôÆÇÞ-ßæ¿#Ԝ¿#À9¿#ß|¾´Æ2Õ-ÀÉ¿ÎÕ-¿ÎÊ-ËEË-ÖZÕ-Ö-µ
è ­ª ± ª ® ° ž:ªT›9
 I ' ¤ƒ¬f; /Ÿ| ,ª ± ÚÐÖzÓ,Õ-¿ (ZÊ-¿#;ß (z¿*ßíÆÇÓ|ßíçæÓLÁôÆԜÖz×]¾gßí¿œÁÃÆÕ-¿xÁÉÖTÕgÖzÓ,ßíÖzÚÓ 4-ç éLÖzÚÓ ZÊg¿
è ­ª
¾ÖzÓL¿#¿ÐÊ-ËË-ÖZÕ-Ö-µ9ÒJÓÂÁôÆ]ßæçíÓÂÁôÆö¿#ÓÕ-çíË92èÆ ×]çæÔÙÆ1½ÓÉ¿Ð×]ÖZÕ-ç -ÔÙÆkÆÇÊgÁÃÖÇ×ê2èÆ ÁÉçíÔ#ÆÇ×]¿œËÁÿ
Ô#ÖzËgÛ³ÖÇÀÉ×k¿B¿#ßÏÇèÆ ÀLÞÖzßH¿#ÓLÁÉ¿ÐÓLçí¿œË-Õ-ÖkÆÇԜÁÉÊ´ÆÇßæ>ç =ÙÆ2Õ-Ö-µ
 <¤³ž ±  I ' ¤ƒ¬f8 =¢­®ªA © °-±  I ' ¤f¬f8 =7­®ª ® ž:ª |¤fŸ¡ ±?> O¤ !¬ƒ¤f›¢@
­ ê­®ª9 /E"ª æH > ¤ è ­ª9
¿ 4-ç éLÖÇÓÏÕg¿
!a¬f¤ƒ›,­ ÐÒJÓLÁÃÆÇÓÐÛ³Ê-ËgÔ#çíÖÇË-¿#ÓÏÓÉ¿]ÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇËt¾´ÆÇÀÉÆÀÉ¿œÔ#ÖzÀLÀÉ¿œÀCÊ-Ë´ÆEßíçæÓLÁôÆ Õ-i
Ê-ËËgÖTÕ-Ögµ
¿ 4-ç éLÖzÓ1¿œßí¿#×k¿#ËÁÉÖ
 0¬f,ª )ªZ› ± NA,© ° 6­ / ° )ª iÐÖzÓöÕ-¿ (TÊg¿#ß (Ç¿ßàƍßíçæÓLÁÃÆÕ-r
è ­ª”
ZÊg¿Ô#ÖzçæË-Ô#çæÕ-¿#ËrÔ#ÖzË꿜ß%Ë-ÖÇ×1Þ-Àɜ
¿ ¦Ê-¿†ÓÉ¿ß濾-ÆÇÓÃÆ!ԜÖz×]Ö¾´ÆÇÀ-ÇèÆ ×]¿ÅÁÃÀLÖ-µOûTçßíÖ
¾´ÆÇÓÃÆ2×]ÖzÓvԜÖz×]Öξ´Æ2À´ÇèÆ ×k¿œÁÉÀÉÖο#ß®ÔÙÆ2À´ÇèÆ ÔÅÁÿ#
À ÕCBÕ¦Ë-ÖzÓvÕ-¿ (TÊg¿#ß (Ç¿ÁÉÖTÕ-ÖÇÓxßæÖzÓv¿#ßæ¿#×k¿#CË c
ÁÃÖz
Ó 4-ç éLÖöÕ-¿#ß|Ë-ÖZÕ-Ö-µ
ß (2ÆÇßíÖzÀÕ-¿#ß1Æ2ÁÃÀLçíÞ-ÊgÁÉÖ Ô#Êg½Ç֒Ë-Öz×1Þ-ÀL¿!ßí¿
 QöÙyž;O¤ !a¡|yª ÐÖzÓÕ-¿ (ZÊ-¿œß (z¿W¿#.
è ­ªA
¾´ÆÇÓÃÆ2×]ÖzÓԜÖz×kÖk¾-ÆÇÀ´ÇèÆ ×k¿œÁÉÀÉÖöÕ-¿œß,¿#ßí¿œ×]¿œËÁÃÖkÆÇԜÁÉÊ´ÆÇ߃µ
Ö ¦Ê-¿1ßæÊ-¿#ÌzÖ@çíCË c
ª æH9 /Ÿ| ,ª ÐÖzÓ0¾¿#ÀL×]ç·ÁÿÏÔ#ÀL¿ÙÆÇÀ0ÊgˆË-ÖTÕgÖ Õ-¿CÁÿ ÄZÁÃr
è £zž;ª ° ÙªT©"
ÓÉ¿#ÀÂÁôÆÇÀL¿#×kÖzÓ9¿#ËE¿#ßÏÇèÆ ÀLÞÖÇß|üÎþκµ
Üá
…G† ˆ ‡G‰DŠÒ6¨‡D„ŠŠ9 È 7Óª‰8‡#
0sÔÕ7Ó
|{ e° ×c QiD!¹fFE
ö<÷ G÷
Úü
«õ Öz×]ÖB½zÆ.4-¿œ×]ÖÇÓxÕgçíÔ54-ÖÐÆÇËÁÿœÀÉçíÖÇÀÉ×k¿#ËÁÿ2ëTú¢¿#ÀLß¿œÓÊgË]Þ-Êg¿#Ë@ßæ¿#Ë-ÌÇÊ´Æ:éL¿9¾´ÆÇÀÉÆοœß®¾-ÀÉÖZÔ#¿lc
ÓÃÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖ%Õ-¿´Ô54-¿œÀÉÖzӜëÔ#ÖzË-¿ ÄTçyzèÖ Ë4ÆÞ´ÆÇÓÉ¿œÓJÕ-¿«Õ-Æ2ÁÃÖzӜëz¿œÁÉÔǵ·µæµ7ú¿#ÀLÖ-ëz¾ÖzÀ¢×1Ê-Ô54-ÖzÓ7Æ3Ë-E ÖzÓ#ë
ßíÖzÓ¾-ÀLÖzÌzÀÉÆÇ×@Æ2Óú¿œÀÉß,¿#ÓÂÁôÆÇÞ´Æ2Ëßíçæ×]ç·ÁôÆÇÕgÖzÓ«Æ2ß|çíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿B¾ÖzÀ9ß~j è Ë-¿#Æ1Õ-¿ÎÔ#Öz×]ÆÇË-Õ-ÖÇÓ#µxÒJß
×êzèÖ ÕgÊ-ßíÖö¹È Ô#ÆÇ×1Þ-çÙ1èÖ ÁÃÖZÕ-Ö4¿#ÓÂÁÃÖ-µ
»,Æ@¿ ÄTÁÉ¿#Ë-ÓLçyzèÖ Ë¹È¾´Æ2ÀÃÆ@ú¢¿#ÀLßa¾¿#ÀÉ×kçæÁÉ¿ÎÔ#ÀÉ¿#ÆÇÀ%çæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿œÓ0ÌzÀ-FèÆ ´ÔÙÆ2Ó%¾´ÆÇÀÉÆ]˦Ê-¿œÓLÁÃÀLÖzÓ
¾-ÀÉÖzÌÇÀÃÆÇ×]ÆÇÓ#µ t ÁÃçæßíç=ÙÆÇË-Õg֍ßíÖzÓC×êzèÖ ÕgÊ-ßíÖzÓöçæË-Ô#ßæÊ|j è ÕgÖzÓ1Ô#ÖÇËWßíƆÕ-çíÓÂÁÃÀÉçæÞ-Ê-ԜçyzèÖ Ë!Õg¿E¹ÈmÓL¿
¾-Ê-¿#Õg¿#ËEÔ#ÀÉ¿#ÆÇÀ8(z¿œËÁôÆÇË´Æ2Ó#ë®ÞÖ2ÁÃÖzË-¿œÓ#ëgÁÉ¿ÅÄZÁÃÖö½ Ö2ÁÃÀÉÖÇÓ«ÁÃçæ¾ÖzÓ«Õ-¿V9çíÕ-ÌÇ¿œÁÃÓ¾-ÆÇÀÃÆöÖzÞgÁÉ¿#Ë-¿œÀ
Ê-ËçæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿BÌÇÀ´FèÆ ´Ô#Æ]Æ2Õ-¿#ԜʴÆÇÕ´ÆkÆöËZÊg¿#ÓLÁÉÀÃÆ]ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËHµ
÷ß7çíÌzÊ-ÆÇ…ß ¦Ê-¿kú¿œÀÉ߃ë|¿#ÓLÁÉ¿ö×êÇèÖ Õ-Ê-ßíÖ@¿#ÓBÁôÆÇ×CÞ-çÅ¿œè ˆ¾ÖzÀÂÁôÆÇÞgßí¿öÆ Ê-Ë-Æ×rèÆ ¦Ê-çæË´k
Æ %’çíCË c
Õ-֔V9Ó#ë¿#Óa×êÇèÆ Óœëz¿ÅÄTç·Áÿ#ËöԜÖz×k¾-çíßíÆÇÕ-ÖzÀL¿#Ó¢¾´ÆÇÀÃÆ¿#ÓLÁÉÖzÓJÓÉçæÓLÁÉ¿#×]ÆÇÓaÖz¾¿#ÀÉÆ2ÁÃç;(zÖzӅZÊg¿Æ0¾´ÆÇÀÂÁÃçíÀ
Õ-¿@Ê-`
Ë -Ô54-¿#ÀL֍۳Ê-¿#ËÁÿ ú¿#ÀL߫ԜÖz×]Ö¿#ßxÕ-¿ ¿œÓLÁôƆÆ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËtÓÉÖÇËmÔÙÆǾ´Æ2Ô#¿#ÓCÕ-¿@Ìz¿œË-¿#
À c
ÆÇÀÉË-ÖÇÓCÊ-`
Ë ´Ô54g¿#ÀÉֆ¿éL¿#ԜÊgÁôÆÇÞgßí¿@¿œËmÔ#Ê´Æ2>ß ¦Ê-çí¿œÀC×rèÆ ¦Ê-çíË-q
Æ %’çíËgÕ-”Ö V9ÓCÓÉçæË!Ë-¿œÔ#¿#ÓLçæÁÃƍÕ-¿
Áÿ#Ëg¿#À9çíË-ÓÂÁôÆÇßíÆÇÕ-ÖöË´Æ2Õ´Æö×êÇèÆ Ó JË-ç,ú¿œÀÉ߃ë´Ë-ç|¿#ß|×rzèÖ Õ-Ê-ßæÖöú¿œÀÉßàÿ2¹È®µ
»,Æ9×]ÖÇÁÉç (2ÆÇԜçyzèÖ Ë0¾gÀÉçíËgÔ#çí¾-ÆÇßÇÕ-¿xÊ-ÓÉÆÇÀ¢ú¿#ÀLß ÿ2¹G
È 4´ÆÓLçíÕ-Ö9¿œbß 4-¿#5Ô 4-ÖÕ-¿ 4´ÆÇÞ¿#À,ÀÉ¿#ÆÇßíç =ÙÆÇÕgÖ
ßàÆ*Ô#ÖZÕ-ç;´ÔÙÆÇԜçyzèÖ ËÎÕ-¿%¿#Þ-Þ¿#À¢¿#ËÐú¿œÀÉ߃ë2¾ÖzÀ|ßíÖ¦Ê-¿vÓÉ¿xÓÉçæÌzÊ-¿J×]ÆÇËÁÿœË-çí¿œË-Õ-Ö¿#ÓLÁÉ¿×kçíÓL×]Ö
ßí¿#ËgÌzÊ´Æ:éL¿B¾´Æ2ÀÃÆöçí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇÀ*ÓLÊçæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿ÎÌzÀ-FèÆ ´Ô#Ægµ
ú¢¿#ÀÉßàÿ2¹ÈoËgÖzӍÓÉÊg×]çæË-çíÓÂÁÃÀÃÆWßàÆÇÓEÛ³Ê-Ë-ԜçíÖzË-¿œÓ†Ë-¿#Ԝ¿#ÓÉÆÇÀÉçíÆÇӍ¾´ÆÇÀÉÆêÔ#ÀL¿ÙÆÇÀßæÖzÓÖÇÞZéL¿œÁÉÖzÓ
ÌzÀ´FèÆ -Ô#ÖzÓJÖG ¤ƒ ,­®ª¦ ± ×rÇèÆ ÓJÊgÁÉçíßæç>=ÙÆ2Õ-ÖzÓa¾-ÆÇÀÃÆBÕ-ÖÇÁÃÆÇÀJÕ-¿Û³Ê-Ë-ԜçíÖzË-ÆÇßíçæÕ´ÆÇÕ4ÆBßàÆÇÓ(Ç¿#ËÁôÆ2Ë´ÆÇÓ
Õ-¿#ßçíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿CÌzÀ-FèÆ ´Ô#Ö Õg¿1ßàÆ]ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ ËHëԜÖz×kÖ ¾ÖÇÀ%¿ éL¿œ×]¾gßíÖpÞÖÇÁÃÖÇË-¿#ӜëHÞ´ÆÇÀLÀÃÆÇÓ%Õ-¿
ÓÉÔ#ÀLÖzßí߃ëÇÔ#ÆÇ×]¾ÖzÓÕ-¿*Áÿ ÄTÁÉÖ-뿜ÁÉÔǵ·µ7÷êԜÖzËÁÃçí˦ʴÆ2Ô#çyÇèÖ Ëö¾ÖZÕ-¿#×kÖzÓÖzÞ-ÓÉ¿œ)À (2ÆÇÀJßíÆ-èÊ Ë-çæÔÙÆ%ß~j è Ë-¿#Æ
Õ-¿9Ô|zèÖ Õ-çæÌz.
Ö ZÊg¿Ë-¿œÔ#¿œÓÉçæÁÃÆÇÀ#j è ÆÇ×kÖzÓJ¾´ÆÇÀÉÆÐPÆ Ë´E Æ2Õ-çíÀJÆÎ˦Ê-¿#ÓÂÁÃÀÉ.
Æ (z¿œËÁôÆÇË´Æо-ÀÉçæË-Ô#çæ¾´ÆÇ#ß ÿ ï 44Ê-Ë
ÞÖÇÁ´zèÖ Ë¿œÁÉ>ç ¦Ê-¿œÁÃÆÇÕ-Ö4Ô#ÖÇË¿œß+ÁÿÅÄZÁÉi
Ö nz÷ßíÌzÖ n-µ
ï
4
b på
ò,ë"ë€ó
:?˜ b BN 0 zŽ ™!b J9H ˜Ž™
ë
bë €å
êFípó
på ðPî
ì
¸ Æy½t×CÊ-ßæÁÉçæÁÃÊgՆÕ-¿?V9çæÕ-Ìz¿ÅÁÃÓÏÆÇßJçíÌÇÊ´ÆÇߦÊ-¿k¿#ßJÞÖÇÁ®ÇèÖ Ë¦c~½†×1Ê-Ô54-ÖE×rÇèÆ ÓÎÔ#Öz×k¾-ßí¿éLÖzÓsc
Õ-çíÓL¾ÖzËgçíÞ-ßæ¿#Ó¢¾´ÆÇÀÃÆÓÉ¿#ÀaÊ-ÓÃÆÇÕgÖzÓ#µJÒJÓ7×rÇèÆ ÓœëzÓÉçTË-Ö0ÓÉ¿«¿#Ë-ԜÊ-¿#ËÁÃÀÉÆB¿#ßCV9çæÕ-Ìz¿ÅÁ¦Ê-¿*ÓL¿*Õ-¿#ÓL¿ÙÆ
¾ÖZÕ-¿#×kÖzÓÐçí×k¾-ßí¿œ×]¿œË¦ÁÃÆÇÀÉßæÖ×k¿#ÕgçàÆÇËÁÿ]Ê-˴ƍԜÖz×1Þ-çæË´ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë!Õ-¿@ßíÖzÓпÅÄTçíÓÂÁÿ#ËÁÉ¿#Ó#µ!õ«ÖzË
Ó´zèÖ ßæÖ1Ê-Ë´ÆÇÓ¾ÖZÔÙÆÇÓ*ß~j è Ë-¿#ÆÇÓ«Õg¿BÔ|zèÖ Õ-çæÌzÖ1ÓL¿B¾ÖZÕ-À#j è ÆÐ×kÖzÓLÁÉÀÃÆÇÀÊ-ËÞÖ2Á®zèÖ Ë ½]ÖÇÁÃÀLÖzÓ V9çæÕ-Ìz¿œÁÉÓ
×êÇèÆ <
Ó ¦Ê-¿Î¿œËÓLÊÔ#ÖÇË;éLÊ-ËÁÃÖkÔ#Öz×k¾-ß濜ÁôÆ2Ë ßàÆCÛ³Ê-Ë-ԜçíÖzË-ÆÇßíçæÕ´ÆÇÕ Õ-¿ÎÊ-Ë´ÆkÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+µ
Š
—YX
W
J
Ý
˜
e°”±
K
Z0[]\
^
˜D^
I
Ž ‘˜D^
‘$L
L
‘A•
MÚÂS¼»‘àãèmÁaâ_â¸à?N Â
ÒJß´Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖ0Õg¿Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓ…%¿#ÞkÓÉ¿9ÀÉ¿#ÆÇßíç=ÙÆ%×]ÆÙ½zÖzÀLçæÁôÆ2ÀÉçàÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿*ÆÇÕ?4-ÖZÔÇëË-Ö94´ÆÙ½
ÊgË´Æ ¾-ÀÉÖz¾gÊ-¿#ÓÂÁôÆ ÓÉçæÓLÁÿœ×ê;èÆ ÁÃçíÔ#Æ ¾´ÆÇÀÉÆ Õ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßíÆÇÀ%¿œÓLÁÿöÁÉçí¾Ö Õ-¿4ÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ӝë+¾ÖzÀ0ßíÖ
¦Ê-¿4ÓL¿ö¿#ÓLÁ´E
èÆ ßæßí¿(ÇÆ2Ë-Õ-Ö Æ Ô#ÆÇÞÖÞ´Æ2Ó´ÇèÆ Ë-ÕgÖzÓÉ¿4¾-ÀLçíË-Ԝçí¾´ÆÇßæ×]¿œËÁÿC¿œËt¿#ß7ԜÖzË-ÖZÔ#çí×kçí¿œËÁÃÖ@½
¿ ÄT¾¿œÀÉçí¿œË-Ô#çíÆ]Õ-¿ÐÕ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßíÆÇÕ-ÖzÀL¿#ÓçíË-Õgç (ZçíÕ-Ê-ÆÇßí¿œÓ#µ t Ë´Æ@ÀÃFÆ =|zèÖ ËÆ]ßàÆkÔÙÆÇÀL¿#Ë-ԜçàÆkÕ-¿CÊ-Ë-Æ
¾gÀÉÖz¾-Êg¿#ÓLÁÃÆ ¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÕ´Æ ¾-Ê-¿œÕ-¿ö¿#ÓÂÁôÆÇÀB¿œË†Ô#ÖzËgÓÉçíÕg¿#ÀÃÆ2ÀBÆ ßài
Æ %¿#ÞtԜÖz×]Ö@Ê-ˆ×]¿œÕ-çíÖ
Õg¿ÐçæËgÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇԜçyzèÖ Ë ×rÇèÆ Ó ¦Ê-¿ÏÔ#Öz×kÖ4Ê-Ë´Æ]¾gßàÆ2ÁÃÆ2Û³ÖzÀÉ×]ÆCÕ-¿ÐÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#ӜµxÒvß|Õg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßíÖ
%¿#ޅË-ֆ¿œÓLÁ´t
èÆ ÓLçí¿œË-Õ-m
Ö (ZçíÓLÁÉÖtÆÇԜÁÉÊ´ÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿ Ô#ÖÇ×]ֆÊ-˅¾-ÀLÖzÞ-ßæ¿#×]ÆÕ-¿ Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßí֍Õg¿
ÓLÖÇÛ ÈÁ V«ÆÇÀÉ¿ÆÇßÔ#Ê-ÆÇbß 4´ÆÇÞ-ÀLçà<
Æ ¦Ê-¿ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇÀLßí¿ßíÖzÓ|¾-ÀLçíË-Ԝçí¾-çæÖzÓ|Õ-¿vßàÆçæË-Ìz¿#Ëgçí¿#À#j è Æ«Õg¿#ߦÓÉÖÇÛ ÈÁ V«ÆÇÀL¿
½zÆk¿œÓLÁÃÆÇÞ-ßí¿œÔ#çæÕ-ÖzÓ½ Ô#ÖÇË-ÓÉÖzßæçíÕ´Æ2Õ-ÖzÓ#µ
JÒ ßg×kÖTÕ-¿œßíÖ0Õg¿çí×k¾-ßí¿œ×]¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ë9%)¿œÞkËgÖBÓÉ¿ÀÉ¿œßàÆÇԜçíÖzË-Æ%Ô#ÖzË4¿œßg¿#ÓÂÁôÆÇÕgÖÏÕg¿#ß´ÆÇÀÂÁÿ*Õg¿
ßæÖzÓ×]ÖZÕ-¿#ßæÖzÓÕ-¿CÕ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖkÕ-¿1ÓLÖÇÛ ÁÈV*Æ2Àɿǵ%»,Æ@çí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇԜçyzèÖ Ër%¿#ލ¿œÓLÁ®èÆ Þ-ÆÇÓÃÆÇÕ-Æ
¿œË ÁÉ¿#ԜË-ÖzßíÖÇÌ´j è ÆÇÓ%Õ-¿4Þ´Æ:éLÖË-ç (Ç¿#ß ¦Ê-¿kË-ÖÓÉÊ-×kçíËgçíÓLÁÉÀÃÆÇËtÆ2Þ-ÓLÁÉÀÃÆÇԜÔ#çíÖÇË-¿#ÓÎÕ-¿kÆÇß·ÁÃÖ Ë-;ç (z¿#ß
¾-ÆÇÀÃƍԜÖz×]¾-ÆÇÀLÁÉçíÀν!ÀÉ¿œÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÀœµ†»,ƍÔÙÆÇÀL¿#Ë-ԜçàÆÕ-¿Æ2Þ-ÓLÁÉÀÃÆÇԜÔ#çíÖÇË-¿#Ó4ÆǾgÀÉÖz¾-çíÆÇÕ´ÆÇd
Ó 4´ÆÇԜ¿
ÕgçæÛÂj è Ԝçíß+ßíÆkԜÖzË-ÓÂÁÃÀÉÊgÔ#Ô#çÙzèÖ ËÕg¿C¿#)Ó ¦Ê-¿#×]ÆÇ
Ó ¦Ê-¿ÐÔÙÆǾgÁÉÊ-ÀÉ¿œËÕ-¿œÔ#çíÓLçíÖzËg¿#ÓÕ-¿CÕ-çæÓÉ"¿ ËgE Ö@ÆÇ)À ¦Ê-;ç c
ÁÉ¿#ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇß|¾´ÆÇÀÉÆ1ßàÆ1ÀÉ¿œÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇԜçyzèÖ Ë Õg¿BÕ-çæÛ³¿œÀÉ¿#ËÁÉ¿#Ó¾´ÆÇÀLÁÉ¿#Ó¿œËÊ-Ë-Æ4×kçíÓL×@ÆCÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë@Ö
çæË-Ô#ßæÊ-ÓÉÖ¿#ËÐÖÇÁÃÀÉÆÕ-ç·Û³¿#ÀÉ¿œËÁÿǵa»,Æ%ÔÙÆÇÀL¿#Ë-ԜçàÆÕ-¿*ÆÇÞgÓLÁÃÀÉÆÇÔ#ԜçyzèÖ d
Ë 4´ÆÇԜ¿*ÆÇÕ-¿œ×ê2èÆ ÓÕ-ç·ÛÂj è Ԝçíßz×]ÆÇCË c
ÁÉ¿#Ë-¿œÀ½ Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßàÆÇÀ«ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzËg¿#Ó*Þ´Æ2ÓÃÆÇÕ´Æ2Ó¿œËßà„
Æ %¿#Þ+µx»,ÆÇÓÕ-¿œÔ#çíÓLçíÖzËg¿#ÓÕ-¿ÎÕ-çæÓÉ"¿ Ë-E Ö
ÓLÖzËrÕgçæÛÂj è Ԝçíßæ¿#ÓöÕ-¿ÁÃÖz×]ÆÇÀ4¿#Ëçí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇԜçíÖzË-¿œÓöÕ-¿ÁÃÆÇËrÞ-Æ:éLÖ)Ë-;ç (z¿œß~뽅ԜʴÆÇß ZÊgçí¿#À
Ô#ÆÇ×1Þ-çæÖö¿#ËEßàÆ4ÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë ¾-Ê-¿œÕ-¿Ïßíßí¿ (2ÆÇÀÉË-ÖÇÓÆößàÆ1çíËgÔ#ÖzË-ÓLçíÓÂÁÿ#ËgÔ#çàÆTµvÒvß|¾gÀÉÖzÞ-ßæ¿#×]Æ1Õ-¿#ß
×]ÆÇËÁÿœË-çí×kçí¿œËÁÃÖ4¿#ÓÔ#À#j è ÁÃçæÔ#Ö4¿#Ë¿#ÓLÁÉ¿ÐÁÉçí¾Ö]Õ-¿ÐÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ó½zi
Æ ¦Ê-¿ ¿œè ÓLÁÃÆÇÓÁÉçí¿#ËgÕ-¿#ËÆ
¿ (zÖzßæÊ-Ô#çæÖzË´ÆÇÀÀ-ÇèÆ ¾-çæÕ´ÆÇ×k¿#ËÁÿ2ë-Ô#ÖzËÛ³ÀÉ¿œÔ#Ê-¿œËÁÿ#ÓÆÇÔÅÁÃÊ´ÆÇßæ>ç =#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ó*½ ÀÉ¿#ÕgçíÓÉ"
¿ Ë-E ÖzÓ#µ
ËE×]ÖZÕ-¿œßíÖöÕ-¿ÎÕ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖöÕ-¿ÏÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#8Ó %¿#ÞEÞ´ÆÇÓÉÆÇÕ-Ök¿#ËE¿#ß,Ê-ÓLÖ]Õ-¿ÎԜÖz×]¾FÖ c
Ëg¿#ËÁÿœÓB¾¿œÀÉ×kçæÁÃçæÀÙj è ÆöÆǾ-ßíçæÔÙÆÇÀÁT#è¿ Ô#ËgçíÔÙÆ2Ó0Õ-¿CçæË-Ìz¿œË-çí¿œÀÙj è Æ4Õ-¿œßaÓÉÖ2Û ÁÈV*ÆÇÀL¿öÆÇߢÕ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæÖ]Õg¿
t
Üã
Üñ
Ñé
…† ˆ ‡G‰DŠ
PO¦?´]´8
,ã]Ý`Š<7›Š
ÁôÆÇßæ¿#Ó0Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓ#µ%ÒvËt¿œÓLÁÿC×]ÖZÕ-¿#ßæÖ@ÓL¿öÕ-¿#Þ¿#ˆÀL¿a´¿éÉÆÇÀ0ßíÖÇÓ%¾-ÀLçíË-Ԝçí¾-çæÖzÓ%Õ-¿CßàÆ]ÖÇÀÉç;c
¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ ËkÆ0ÖzÞ¦éL¿œÁÃÖÇÓvÁÃÆÇßí¿œÓJÔ#Öz×kÖB×kÖTÕ-ÊgßàÆÇÀLçíÕ´ÆÇÕHëÇÆÇÞgÓLÁÃÀÉÆÇÔ#ԜçyzèÖ Ëö½ö¿œË-ÔÙÆ2¾-ÓÉÊ-ßíÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+µaÒvÓ
c
ÁÃÖ0ÛfÆÇԜçíßíç·ÁôÆ9ßàÆ%Õg¿#ÓÉԜÀÉçæ¾ÔœçyzèÖ ËöÕ-¿ÔœÖzË-Ԝ¿#¾gÁÉÖzÓJÕ-¿9ÆÇß·ÁÃÖ0Ë-;ç (z¿œßg½C¿œõÓ ¦Ê-¿œ×@ÆÇÓv¾´Æ2ÀÃÆ0ÀÉ¿œÊgÁÃçæßíç =ÙÆÇÀ
ZÊg¿Ï¾gÊ-¿#Õ-¿œœ
Ë 4-ÆÇÔ#¿œÀÕg¿Ï¾gÊ-¿#ËÁÿοœË¦ÁÉÀɿο#ß|ÕgçíÓÉ"¿ Ë-E Ö4Æ4ÆÇßæÁÉÖ1Ë-ç (Ç¿#ß+½@ßàÆ1çí×k¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë
Æ4Þ-Æ:éLÖ4Ë-ç (Ç¿#ß~µ
JÒ ßH¾gÀÉÖZÔ#¿#ÓLÖöÕ-¿0Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖÐÊ-ÓÉÊ´Æ2ß+Õ-¿0ÓLÖÇÛ ÁÈV*Æ2ÀÉ¿0¿œÓLÁ®1èÆ ÔœÖz×k¾-Ê-¿#ÓÂÁÃÖöÕ-¿%Ô#Ê´Æ2ÁÉÀÉÖ1ÛfÆÇÓL¿#Ó
÷%Ë9ÇèÆ ßæçíÓLçíÓ#ëTÕ-çíÓL¿"Ë-E Ö-ëTçí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇԜçyzèÖ Ë@½ ×@ÆÇËÁÉ¿#Ë-çæ×]çæ¿#ËÁÃÖ-µ
ü Ê-ÀÉÆÇËÁÿ1¿œß ° ›4° ¥ ¬f¤ ± ¤ ± ëßæÖzÓ%Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßàÆÇÕgÖzÀÉ¿œÓԜÖzË-ÓLÁÉÀÉÊg½Ç¿#Ë Ê-ˆ×kÖTÕ-¿œßíÖkÕ-¿1ßíÆ@ÆǾ-ßæç;c
0
ÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë¿œË†ÁT¿#è ÀL×]çæË-ÖzÓÕ-¿1Õ-Öz×kçíËgçíÖ-µ0åÕg¿ÙÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿Çë+¿œÓLÁÉ¿4ÆÇË9ÇèÆ ßæçíÓÉçæÓÓL¿1Ô#ÖÇË-Ô#¿œË¦ÁÉÀÃÆ¿#ˆ¿œß
ÓÉçíÓÂÁÿœ×@Æ4Õ-¿C¿œÓɾ´Æ2Ô#çíÖ]Õ-¿CßíÆ]Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë+µÒJˍ¿#ÓÂÁôÆ]ÛfÆ2ÓÉ¿ÏË-Ö@ÓL¿ÐÁÃçæ¿#Ë-¿Ï¿#ËÔ#Ê-¿œË¦ÁÃÆ@¾´ÆÇÀÉÆ
Ë´ÆÇÕ´Æ9ÓÉç¦ßàÆ9ÆǾgßíçíÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ ËBÕ-¿œ¾¿œË-Õ-¿«ÖË-ÖÕ-¿xßà8Æ %)¿œÞC¾´Æ2ÀÃÆ9ÓÉÊÏÔ#ÖzÀLÀÉ¿#ÔÅÁÃÖÛ³Ê-Ë-Ô#çæÖzË´ÆÇ×kçí¿œËÁÃÖ-µ
“*Æ2Ó´ÇèÆ Ë-ÕgÖzË-ÖzÓ¿#ˍ¿œÓÉ¿öÆÇËÇèÆ ßíçæÓÉçíӜë´Ê-ˍ×kÖTÕg¿#ßíÖ4Õ-¿ÐßàÆ4ÓÉÖzßæÊ-Ô#çÙzèÖ ËÓLÖÇÛ ÁÈV«ÆÇÀɿп#Ó0Õ-¿´Ë-çæÕ-Ö
Õ-Ê-ÀÃÆ2˦ÁÉ¿1ßàÆ4ÛfÆÇÓÉ¿CÕ-¿ ¢¤ ± ª ›,/ Ÿ µÎþ0Þ"(ZçíÆÇ×]¿œËÁÿÇë¿#ß¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÉÖ Õ-¿1Õg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßíÖ]Õ-¿1ßíÆ@ÆǾ-ßæç;c
ÔÙÆÇԜçyzèÖ q
Ë %)¿œ*
Þ c¿#ËÔ#ÖzËÁÃÀÉÆÇÓLÁÉ¿1Ô#ÖÇˍ¿#ß¾-ÀÉÖZÔ#¿œÓÉÖ ¾´ÆÇÀÉÆ]¿œßaÓÉÖ2Û ÁÈV*ÆÇÀL¿1¿#ËÌz¿#Ë-¿œÀÃÆÇßçcÆ2ÓÉÊ-×k¿
Ê-Ë´Æ)ÓLÖzßíÊ-ԜçyzèÖ ËW¾´ÆÇÀÉÆ)Ê-ËêÓLÖÇÛ ÈÁ V«ÆÇÀÉ¿Þ-ÆÇÓÃÆÇÕgÖ!¿#Ë ßí¦
Æ %¿#Þê½WÕ-¿œÞ¿2ë¾ÖzÀ4ÁôÆÇËÁÉÖ-ë9ÆÇÔ#zÖ c
×]ÖZÕ´ÆÇÀLÓÉ¿ÎÆö¿#ÓÂÁÃÖ-µ
,» Æ ¤™JR¬fª,)ªZ› ° £¤Z¥Ÿ › ÁÃÀÉÆÇË-ÓÂÛ³ÖzÀÉ×]Æ¿œß%Õ-çæÓÉ¿"Ë-E Ö)¿#Ë ¿#ßÓÉÖÇÛ ÁÈV«ÆÇÀL¿T¦Ê-¿T(2Æ!Æ!¿ éL¿lc
Ô#ÊgÁÃÆÇÀÉÓL¿Çµ úÆÇÀÃÆ)ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzËg¿#Ó&%)¿œÞ+ë¿#ÓÂÁôÆ)ÛfÆÇÓL¿Õ-¿œÞ¿EÁÿœË-¿#À ¿œËêÔ#Êg¿#ËÁôÆ!ßíÆÆÇÔÅÁÃÊ´Æ2ß
Áÿ#ԜË-ÖzßæÖzÌ´j è Æξ´ÆÇÀÉÆ1çí×k¾-ßí¿œ×]¿œËÁôÆÇÀv¿#ÓÂÁÿ%ÁÉçí¾Ö1Õ-¿BÆ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓÕg¿#¾¿#Ë-Õ-çæ¿#ËÁÿBÕg¿0ßàÆÏÀÉ¿#ÕHµ
aò çæË´ÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿Çë¿#Ë ßàÆ]ÛfÆÇÓL¿öÕ-¿ ° ›ÙªT›¢¤™!¤fªZ›ÙŸ ÓÉ¿4ÀÉ¿#ÆÇßíç=ÙÆÇˍßíÆÇÓ0×kÖTÕgç´Ô#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ó
ZÊg¿]¿œßxÓLÖÇÛ ÁÈV«ÆÇÀÉ¿L(2Æy½zÆË-¿œÔ#¿œÓÉçæÁÃÆÇË-Õ-Ögë½tÕ-çæÔ54´ÆÇÓÏ×]ÖZÕ-ç-ÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓB¾-Ê-¿œÕ-¿#Ë)Æ2Û³¿#ÔÅÁôÆÇÀÐÆ
Ô#Ê´ÆÇß ¦Ê-çí¿œÀË-ç (Ç¿#ßx¼ƒÆ2Ë9ÇèÆ ßíçæÓÉçæÓ#ëZÕ-çíÓL,¿ Ë-E Ö4Ö4çí×k¾-ßí¿œ×]¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ë®Í µ
|» ÖzÓ*¾gÀÉÖZÔ#¿#Õgçí×kçí¿#ËÁÉÖzÓÌÇ¿#Ë-¿œÀÃÆÇßæ¿#Ó«Õg¿#ßHÓLÖÇÛ ÁÈV«ÆÇÀÉ¿0ÓLÖzË Õ-ç·ÛÂj è Ô#çæßí¿œÓxÕg¿%ÀÉ¿œßàÆÇԜçíÖzË-ÆÇÀԜÖzË ¿œß
×]ÖZÕ-¿#ßæÖÕ-¿vÕ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæÖ9Õ-¿xÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzËg¿#Ó %¿#Þ+µaÒvß×kÖZÕ-¿#ßæÖÕ-¿çæ×]¾gßí¿#×k¿#ËÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ ËG%¿#Þ
¿#ÓLÁ´
èÆ Þ´ÆÇÓÉÆÇÕ-֍¿œËmßà]
Æ u,v5w5xíGǀx”{Øw€xz‚ ymÕ-¿ ÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzËg¿#ÓÏ¿#Ë }Ìv5wC}Ì{”x”{ŵ†»|ÖzÓCÀÉ¿#ԜÊ-ÀÉÓLÖzÓ
Ô#ÖzßíÆÇÞÖÇÀÃÆÇË¿#ËÁÃÀL¿†ÓÙj è ¾-ÆÇÀÃÆ)ԜÖzË-ÓL¿#ÌzÊ-çæÀ Ê-Ë ÖzÞ¦éL¿œÁÃ;ç (zÖmԜÖz× -èÊ ËêÆÁÃÖZÕ-ÖzÓ ¿œßíßæÖzˆÓ o¿#ÓLÁ´ÇèÆ Ë
ÀÉ¿#ÓLçíÕ-¿œËÁÿ#ÓC¿#Ë!¿œßxÓL¿#sÀ (TçæÕ-Öz.
À %)¿œÞmÆßíÆE¿œÓɾ¿#ÀÃÆÕ-¿@ßíÆE¾¿œÁÉçíÔ#çÙzèÖ Ë Õ-¿@Ê-Ë)Ô#ßíçæ¿#ËÁÿk¾´ÆÇÀÉÆ
Õ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßíÆÇÀÐÓLÊmÁôÆÇÀL¿ÙÆgµ úJÊ-¿#Õg¿#ËWÓÉ¿#Àö¿œÓLÁ´2èÆ ÁÃçæÔ#ÖzÓöֆÕ-çæË9ÇèÆ ×kçíÔ#ÆÇ×]¿œËÁÿkÌz¿#Ë-¿œÀÃÆÇÕgÖzÓö¾ÖÇÀ
Ê-ËÓLÔ#ÀLçí¾gÁ#ë´¾¿œÀÉÖkÕ-¿#Þ¿#Ë¿#ÓLÁÃÆÇÀ¿#Óɾ¿#Ôœç ´Ô#ÆÇÕ-ÖzÓçí6Ë 4-¿#ÀL¿#ËÁÿœ×]¿œË¦ÁÉ¿Çë¿#Ó9Õ-¿œÔ#çíÀœë®Ë-Ö]Õg¿#Þ¿#Ë
ÔÙÆǾgÁÉÊ-ÀÃÆ2À9ÆÇÞ-ÓLÁÉÀÃÆÇԜÔ#çæÖzË-¿#Ӝµ
,» Æ?%ÖzÀLßíÕr%’çíÕ-¿9%¿#ÞÛ³Êg¿ÐÖzÀLçíÌzçæË´ÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿0Õ-çæÓÉ¿"Ë´E Æ2Õ´ÆöÔ#Öz×kÖ]ÊgË×k¿#Õ-çæÖkÕg¿ÐçæËgÛ³ÖzÀsc
×@ÆÇԜçyzèÖ Ë]¾´ÆÇÀÉÆCÕ-çíÓÂÁÃÀLçíÞ-Ê-çæÀv¿ˆ¦Ê-çí¾ÖzÓ*Õg¿0ÀÉ¿œÔ#Ê-ÀLÓÉÖzӜµ t Ë ÖzÞZéL¿ÅÁÃç(ÇÖöÔ#ßíƔ(Ç¿0¿#ÀÉÆÐÛfÆÇԜçíßíç·ÁôÆÇÀvßæÖ
×êÇèÆ Ó¾ÖÇÓÉçíÞgßí¿Æ1ßíÖzÓÆÇÊgÁÉÖzÀÉ¿œÓ*ßàÆÐÁÃÆÇÀÉ¿#ÆCÕ-¿0Õg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßàÆ2ÀÕ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#ëT½@ßíÆÐË-ÖZÔ#çÙzèÖ Ë Õ-¿œß
é
"‹Žã
L‡D7Š<e‰›<… Š Üzî
Õg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßíÖÐÕ-¿ÎÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#Ó%¿#Þ ÓÉ¿BÀL¿#Õ-ÊgÔzj è ÆöÆ2ßHÕ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖCÕg¿0Ê-Ë Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÉÖö¾ÖzÀ
¿œß«¾-ÀLÖz¾-çæֆÆÇÊgÁÉÖzÀCֆ¾ˆ¿ ¦Ê-"¿ ËgE ֆÌzÀÉÊ-¾Ö†Õ-¿ Æ2ÊgÁÃÖzÀL¿#ӜµúÆÇÀÃƍ¿œÓLÁÉ¿@ÁÃçæ¾ÖÕg¿ Õ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæÖ-ë
¿œßaԜçíÔ#ßæÖ]Õg„
¿ (ZçíÕ´ÆkÔ#Öz×k¾-ÀÉ¿œË-Õ-¿1ÊgËtÆÇË9ÇèÆ ßæçíÓÉçæÓ9çíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2ß|Õ-¿CßæÖk¦Ê-¿„(2Æ Æ@ÓL¿#À0¾gÀÉ¿#ÓL¿#ËÁôÆAc
ÕgÖ-ëHÊ-ËÕ-çíÓL,¿ Ë-E Ö@çæËgÛ³ÖzÀL×@ÆÇß|Õg¿1Ô|zèÖ ×kÖ@ÓL¿1¿#ÓÂÁÃÀLÊ-ԜÁÉÊ-ÀÃÆ@ÁÉÖTÕ´ÆkßàÆkçíËgÛ³ÖzÀL×@Æ2Ô#çyÇèÖ ËE×k¿#ÕgçàÆÇËÁÿ
4gçí¾¿#ÀÉ¿œË-ßàÆ2Ô#¿#Ӝ뢽 ßíÆçæ×]¾gßí¿#×k¿#ËÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ë†ÓÉ¿]ßíßí¿ (2ÆEÆÔÙÆ2ÞÖE×]¿œÕ-çàÆ2˦ÁÉ¿]ÊgË)ßí¿œË-ÌzÊ´ÆyéL¿kÕg¿
×]ÆÇÀLÔÙÆÇÕ-ÖgµBÒJß7×@Æ2˦ÁÉ¿#Ë-çæ×]çæ¿#ËÁÃÖkÕ-¿ößæÖzÓ%Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖzÓ0ÓL¿öÀÉ¿ÙÆ2ßí>ç =#ÆÇÞ´Æk¾ÖzÀßíÖzÓ¾-ÀÉÖǾ-çíÖzÓ
Æ2ÊgÁÃÖzÀL¿#Ӝµ
JÒ ß×kÖTÕg¿#ßíÖ]Õ-¿Cçæ×]¾gßí¿#×k¿#ËÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ëq%¿#ކ¿œÓLÁÃÆÇÞ´Æ@Õ-çæÓÉ¿"Ë-E ÆÇÕ-Ö ¾´Æ2ÀÃÆ]ԜÖzË-ÖZÔ#¿œÀ0ßíÖzÓÀÉ¿bc
ÊgçíÓÉç·ÁÃÖzÓ%Õ-¿ö¿#ÓÂÁÃÖzÓÎÔ#çæÔ#ßæÖzÓ0Õ-¿ƒ(ZçíÕ-Ægµ1ÒJÓLÁÃÆÇÞ´Æ Þ´ÆÇÓÉÆÇÕ-Ö¿#Ë ßàÆ]Ë-ÖTԜçyzèÖ Ë†Õg¿kÀL¿#ԜÊ-ÀÉÓLÖzÓ9ZÊg¿
ßíÆ@×]Æy½ÇÖzÀ#j è Æ@Õ-¿1ßíi
Æ (z¿œÔ#¿œÓÐÆ2ÊgÁÃÖZÔ#ÖzËÁÉ¿#Ë|j è ÆÇˍÁÃÀLŽÖ =#ÖzÓ%Õ-¿1çíËTÛ³ÖzÀÉ×]ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+뮽×k¿#ÕgçàÆÇËÁÿCßíÖzÓ
¿œË-ßàÆ2Ô#¿#Ó4¿œÀÃÆÇ˅Ô#ÖÇ×1Þ-çíË-ÆÇÕ-ÖzÓ1Õg¿#ËÁÃÀLÖÕ-¿ ÊgËԜÖzË;éLÊ-ËÁÃÖtԜŽÖ 4-¿#ÀL¿#ËÁÿEÕ-¿ Õ-ÖZÔ#Êg×]¿œË¦ÁÉÖzÓ#ë
ԜÖz×kÖоÖzÀx¿ éL¿#×k¾-ßæÖÐÊ-Ë]ÓÉç·ÁÃçí9
Ö %¿#Þ+µJÒJßÔ#ÖzËgÔ#¿#¾TÁÃÖ1Õ-¿Õ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖÏ×]¿œÕ-çàÆÇËÁÉ¿ÀL¿#ԜÊ-ÀÉÓLÖzÓ
ÓL¿Æ:éLÊgÓLÁôƾ¿œÀLÛ³¿#ÔÅÁôÆÇ×k¿#ËÁÉ¿†ÆÇß9Ô#ÖzËgÔ#¿#¾TÁÃÖmÕ-¿Ô#çíԜßíÖ Õ-œ
¿ (ZçæÕ´ÆÕ-¿œßÕg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßíÖ Õ-¿Ê-Ë
ÕgÖTԜÊ-×]¿œËÁÃÖ-ë®ÆÇÕg¿#×rÇèÆ ÓÓÉÖz¾ÖzÀÂÁôÆÇË¿#ß|¾gÀÉçíËgÔ#çí¾gçíÖöÕ-¿Î×kÖTÕ-ÊgßàÆÇÀLçíÕ´ÆÇÕ@¿#ËE¿#ÓLÁÉ¿ÎÔ#ÖzËÁÿ ÄZÁÃÖ-µ
ü0¿Ô#Ê´Æ2>ß ¦Ê-çí¿œÀ7Û³ÖzÀÉ×]Ægëz¿œß´Ê-ÓÉÖÏÕ-¿9ßàÆG%¿#Þi4´ÆBÓÉçæÕ-ÖÎßíßí¿(2ÆÇÕ-ÖB×rÇèÆ ÓvÆÇßíßÙ%èÆ Õ-¿9ÓÉÊêÇèÆ ×1Þ-ç·ÁÃÖ
ÖÇÀÉçíÌÇçíË´ÆÇ߃ë9çíË-ԜßíÊ-ÓLÖW¿œË ¿œßBÕ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæօÕ-¿tÕ-ÖTԜÊ-×k¿#ËÁÃÖzӜµïÒJßÎÔ#çæÔ#ßæÖmÕ-¿ (ZçæÕ´ÆmÕ-¿tÊ-Ë
ÓLçæÁÉçíS
Ö %¿#Þ)¿œÓLÁ´
èÆ Þ´ÆÇÓÉÆÇÕ-ÖÁyj è ¾-çíÔ#ÆÇ×]¿œËÁÿö¿#Ë Ê-Ë)ÆÇË9ÇèÆ ßæçíÓÉçæÓ0çíËÁÉ¿#Ë-ÓLç(zÖEÕ-¿4ÀÉ¿¦Ê-çíÓLçæÁÃÖÇÓÏ¿œË
ÁT#è¿ ÀL×]çæË-ÖzÓ0Õ-¿öԜÖzËÁÿœË-çíÕ-Ögë+¿#ÓÂÁÃÀÉÊgԜÁÃÊgÀÃÆgë¢ÆÇԜÔ#¿#ÓLÖE½Ô#Öz×k¾-ÀLÖzÞ´ÆÇԜçyzèÖ ËÕg¿öçíÕ-¿œË¦ÁÉçíÕ´Æ2Õ+µÏÒvß
ÕgçíÓÉ"¿ Ë-E ÖCÕ-¿œÞ¿Õ-¿#ÓLÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#À«¿#ÓLÁÉÖzÓ«ÀLˆ¿ ¦Ê-çæÓÉçæÁÉÖzÓ«¿œË ÀÉ¿œÔ#Ê-ÀLÓÉÖzÓ«G
¿ 4-ç澿œÀÉ¿#ËgßàÆÇԜ¿#ˆÓ ogÆÇÕ-¿œ×êÇèÆ Ó
Õg¿Ô#ÀÉ¿#ÆÇÀJÊ-Ëö¾-ßíÆÇËö¾´ÆÇÀÉÆ0ßàÆÇÓaÕ-çíÀL¿#Ô#ԜçíÖzËg¿#Ó#µ7ÒvßT×@Æ2˦ÁÉ¿#Ë-çæ×]çæ¿#ËÁÃÖ%Õ-¿#Þ¿¿#ËgÛ³ÖZÔÙÆ2ÀÉÓÉ¿ÓLÖzÞ-ÀL¿
ßíÆ1¿ (ÇÖzßíÊ-ԜçyzèÖ ËEÕ-¿ÎÔ#ÖÇ˦ÁÉ¿#Ë-çæÕ-ÖzÓ½ ¿œËßíÆ1çíËÁÿœÌzÀÉçæÕ´ÆÇÕÕ-¿#ß|ÓLçæÁÉçíƒ
Ö %¿#Þ+µ
»,ÆË-ÖZÔ#çÙzèÖ ËrÕ-¿ÀÉ¿#ԜÊ-ÀÉÓLÖm¿#ÓÂÁ®)
èÆ ÀL¿#ÓÃÆ2ßæÁôÆ2Ë-Õ-`
Ö ¦Ê-¿¿œß×kÖZÕ-¿#ßæÖÕ-¿çí×k¾-ßí¿œ×]¿œË¦ÁÃÆÇÔ#çÙzèÖ Ë
¿#Þ ËgÖ!Ô#ÖzËgÖTԜ¿ßíÖÇÓ@ÀÉ¿¦Ê-çíÓLçæÁÃÖÇÓ@Õ-¿¿#ÓLÁÉ¿ÁÃçæ¾ÖÕ-¿ÔœçíÔ#ßæÖzÓkÕ-¿*(ZçíÕ´ÆTµoÒJÓ Õ-¿œÔ#çæÀ#ë¿#ß
×kÖZÕ-¿#ßæÖEÕg¿]çæ×]¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆ2Ô#çyÇèÖ ËT%)¿œÞ)Ë-ÖÓÉÊ-×kçíË-çæÓLÁÉÀÃÆÆÇÞ-ÓÂÁÃÀÃÆ2Ô#Ô#çæÖzË-¿œÓо´Æ2ÀÃÆÔ#ÆǾgÁÉÊ-ÀÃÆÇÀ
ÕgçíÓÉ"¿ Ë-E ֆ¿#ÓÂÁÃÀÉÊgԜÁÃÊgÀÃÆÇ<
ß ¦Ê-¿ ÓL¿E¾gÊ-¿#Õ´Æ2ËWÀL¿#ÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆ2À#ë7ֆßæm
Ö ZÊg¿ ¿#Ó4×ê2èÆ Ó#ëJ¿#ß¾gßàÆÇË)½!ßàÆÇÓ
¿œÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆÇÓ%Õ-¿ÐË´hÆ (z¿œÌÆÇÔ#çÙzèÖ ËÓLÖzËԜÖz× gèÊ Ë-×]¿œËÁÿÎÀÉ¿œÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇÕ´ÆÇÓ¿œËÕ-ç·Û³¿#ÀL¿#ËÁÿœÓ%¾´ÆÇÀÂÁÿœÓ
Õg¿#ß|ÓÉç·ÁÃçæÖ-µ
%
ÒJËÐÀL¿#ÓÉÊg×]¿œË+ë2¿œßÕ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæÖ*Õ-¿xÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çæÖzË-¿#ÓH¿#ËÏ¿#ß¿#ËÁÉÖzÀÉË-
Ö %¿#ÞÏ¿#Ó,ÀÃÆÇÕgçíÔÙÆ2ßí×k¿#ËÁÿ
ÕgçæÛ³¿#ÀL¿#ËÁÿÕ-¿ßàÆ0Û³ÖzÀL×@ÆBÊ-ÓLÊ´ÆÇß®Õ-¿9Õ-¿#ÓÉÆÇÀÉÀLÖzßíßæÖÎÕ-¿ÓLÖÇÛ ÁÈV«ÆÇÀÉ¿¿çæ×]¾ÖzË-¿ÊgË´ÆϾgÀÉÖz¾-Êg¿#ÓLÁÃÆ
ÕgçæÛ³¿#ÀL¿#ËÁÿ4¾´Æ2ÀÃÆ ¿#ßJÕg¿#ÓÃÆ2ÀÉÀÉÖÇßíßíÖ Õg¿ößàÆ ÆǾ-ßæçíÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+µCþBbÞ (ZçàÆ2×]¿œË¦ÁÉ¿Çë,¿#ßaÕ-çíÓL,¿ Ë-E Ö ½†×]ÆÇCË c
ÁÉ¿#Ë-çæ×]çæ¿#ËÁÃÖkÕ-¿CÁÃÆÇßí¿œÓ%Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓ9Õ-¿#Þ¿#À#j è Æ]Ԝ¿#ËÁÃÀÉÆÇÀÉÓL¿öÓÉÖzÞgÀÉ¿ÐÁÉÖTÕgÖ@¿#ˆ¿œßçæËÁÿ#ÀÂÛfÆÇÔ#¿
Õg¿ÏÊgÓÉÊ´ÆÇÀLçíÖ-ë´ßÙzèÖ ÌzçæÔÙÆCÕ-¿ÏßàÆöÆ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçyzèÖ Ë ½Æ2Ô#Ô#¿œÓÉÖ@ÆkÞ´Æ2ÓÉ¿#ÓÕ-¿ÎÕ´Æ2ÁÉÖzÓ#ë´×rÇèÆ <Ó ¦Ê-¿Ï¿#ËßíÖzÓ
ÀL¿#ԜÊ-ÀÉÓLÖzÓ#µ»,Æ]Æ2ԜÁÃÊ-ÆÇß|Áÿ#ԜË-ÖzßæÖzÌ´j è ÆöÕ-¿Ïçí×k¾-ßæ¿#×k¿#ËÁôÆÇԜçyzèÖ r
Ë %¿#Þ¿#Ó0Æ4Õ-¿œ×@ÆÇÓLçàÆÇÕgÖ]Þ´ÆyéLÖ
Ëgç (z¿œß|Ô#Öz×kÖ4¾´ÆÇÀÉÆ4çæ×]¾ÖzË-¿œÀ*Ê-ËE¾-ÀÉÖǾ-çíÖö¾-ÀLÖTԜ¿#ÓLÖ@Õ-¿ÎÕ-¿œÓÃÆÇÀLÀÉÖzßæßíÖ-µ
Ñé
äÇð
…† ˆ ‡G‰DŠ
PO¦?´]´8
,ã]Ý`Š<7›Š
ÒJÓLÁÉ¿×kÖZÕ-¿#ßæÖÊTÁÃçíßæ>ç =#Æ«ßíÖzÓ|ԜÖz×k¾ÖzËg¿#ËÁÿœÓԜÖz×]Ö9Ê-ËÐÔ#ÖzËgÔ#¿#¾TÁÃÖ%ÊgË-çæÛ³ÖzÀL×]¿a¾´ÆÇÀÃÆ9×kÖTCÕ c
¿#ßàÆ2À¿#ËÁÃçæÕ´ÆÇÕ-¿œÓ%¿#Þ¿œËË-ç;(z¿œßí¿#ÓÆÇÀLÞ-çæÁÉÀÃÆÇÀLçíÖzÓÕ-¿ÏÌzÀÉÆÇ˦Ê-ßàÆÇÀLçíÕ´Æ2Õ½EÆ2Þ-ÓLÁÉÀÃÆÇԜÔ#çyÇèÖ Ë+µ*ÒJË
Ô#ÖzËÁÃÀÉÆÇÓLÁÉ¿CԜÖzˍ¿#ÓÂÁÃÖzÓ%ÀÉ¿#ԜÊ-ÀÉÓLÖzÓ#ëHßíÖzÓÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Ó0Ë-Ö]¿#ÓÂÁ®ÇèÆ T
Ë 2éÉÆ2Õ-ÖzÓ%¾-ÆÇÀÃÆkÊ-ˍÔ#çæ¿#
À c
ÁÃօÁôÆÇ×]3Æ Ë-E ÖmÕ-¿ ÌzÀÃÆ2Ë-Ö-ëB¾¿#ÀÉÖWÓÉçοœÓLÁ®2èÆ ËoÕ-çæÓÉ"¿ Ë´E Æ2Õ-ÖzÓE¾´ÆÇÀÃƅÔÙÆ2¾gÁÃÊ-ÀÉÆÇÀÕ-çíÓL"¿ Ë-E ÖzÓƅÓÉÊ
ÌzÀÃÆÇ˦Ê-ßíÆÇÀÉçæÕ´ÆÇÕ!Ë-Æ2ÁÃÊ-ÀÉÆÇß~µ!úÖzÀ4¿ éL¿œ×]¾gßíÖ-ëJßæÖzÓöÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Ó4¾-Ê-¿œÕ-¿#ËÔÙÆǾgÁÉÊ-ÀÃÆ2ÀöÊ-Ë´Æ
Ê-Ë-çíÕ-ÆÇÕÕ-¿ÐÔ#ÖzËÁÉ¿#Ë-çæÕ-Ö Ô#ÖÇ×]Ö]Õ-çíÓL,¿ Ë-E ÖkçíË-Õ-¿œ¾¿œË-Õ-çæ¿#ËÁÿ1Õg¿CÊ-Ë´Æ]¾9ÇèÆ ÌzçæË´L
Æ V¿#ÞHë+ßàÆ4Ô#Ê´Æ2ß
¿#ÓLÁÃÆÇÀ´4èÆ ÓÉ¿œ¾´ÆÇÀÉÆÇÕ´Æ4Õ-¿#ß|Õ-çæÓÉ"¿ ËgE Ö-µûTÖz¾ÖzÀLÁÃÆÇÀßàÆöÌzÀÉÆÇ˦Ê-ßàÆÇÀLçíÕ´Æ2ÕÆÇÀÉÞ-ç·ÁÃÀÉÆÇÀÉçíÆCÓÉçæÌzË-ç -ÔÙ&
Æ ¦Ê-¿
ßíÖzÓÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Ó%¾gÊ-¿#Õ-¿œË†×]ÖZÕ-¿œßàÆÇÀ9¿#ËÁÉçíÕ´ÆÇÕg¿#
Ó V¿#ލÁÃÆÇˍ¾ˆ¿ ¦Ê-"¿ Ë-E ÆÇÓ%ԜÖz×]Ö]¿#Ë-ßíÆÇÔ#¿œÓ
çíË-Õ-;ç (ZçíÕ-Ê´Æ2ßí¿#Ӝµ…÷%Õ-¿œ×êÇèÆ Ók¾-Ê-¿œÕ-¿#ËrÓÉ¿#À@ÆÇÓÉÖZÔ#çíÆÇÕ-ÖzÓöԜÖzËrÊgËrÀÉ¿œÔ#Ê-ÀLÓÉÖ!ԜÖz×k¾-ßí¿ÅÁÃÖ-ëx¾ÖÇÀ
¿ éL¿#×k¾-ßæÖ-ëJÊ-˅Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁÃÖ ¸¹º»oֆÓÉԜÀÉçæ¾gÁ4Ìz¿#Ëg¿#ÀÃÆ2Õ-ÖzÀöÕ-¿Ê-˅Õ-ÖZÔ#Ê-×k¿#ËÁɦ
Ö %¿#ÞHµ
ÒvˆԜÖzËÁÃÀÉÆÇÓLÁÉ¿4Æ ÖÇÁÃÀÉÆÇÓ0¾-ÀLÖz¾-Ê-¿œÓLÁôÆ2ÓÏÕg¿1×]ÖZÕ-¿œßíÖz
Ó %)¿œÞ ÖÇÀÉçí¿œËÁôÆÇÕ´Æ2ÓBÆ ÖzÞZéL¿ÅÁÃÖzӜë+¿#ÓÂÁÿ
×]ÖZÕ-¿#ßæÖ%Ë-ÖÎÀLˆ¿ ¦Ê-çí¿œÀɿԜÖz×]¾ÖzË-¿œËÁÿ#
Ó cÖzÞ¦éL¿œÁÃÖξ´Æ2ÀÃÆBÓÉ¿œÀJÔ#Öz×k¾-Ê-¿œÓLÁÃÖÎÖBÕ-¿œÀÉ;ç (ÇÆ2Õ-ÖBÕ-¿#ÓLÕ-¿
Ê-ˍÔ#ÖÇË;éLÊ-ËÁÃÖ Õ-¿C¾-ÀÉçæ×]ç·ÁÃç (2ÆÇÓ*½zÆ@Õ´ÆÇÕgpÖ o|ÆÇßæÌzÊ-Ë-ÖzÓÔ#ÖÇË;éLÊ-ËÁÃÖzÓ%Õ-¿1¾-ÀLçí×kçæÁÃ;ç (2ÆÇÓ¾-Ê-¿œÕ-¿#Ë
ÓÉ¿#Àv×kÖTÕg¿#ßàÆ2Õ-ÖzÓJÔ#ÖÇ×]ÖÎßíÖÇÓJÞ-ßí,Ö ¦Ê-¿#ÓvÕ-¿9Ô#ÖÇË-ÓLÁÉÀÉÊ-ԜÔ#çyÇèÖ Ë]Õ-¿Ê-Ë´ÆÎÆǾgßíçíÔ#ÆÇÔ#çÙzèÖ Ë+ëz¾ÖzÀJ¿éL¿#&
× c
¾-ßíÖ-ë®ßíÆÇÓ¾gÀÉçí×kçæÁÉç (2ÆÇÓ*Õg¿#ߢçíËÁÿœÀLÛfÆÇԜ¿CÕ-¿ÐÊ-ÓÉÊ´Æ2ÀÉçíÖgëÖ]ßàÆÇÓ¾-ÀLçí×kçæÁÃ;ç (2ÆÇÓ¾´ÆÇÀÉÆ]Ê-ˍ×m¿œè ÁÉÖTÕgÖ
Õ-¿ÎÕ-çíÓL,¿ Ë-E Öö¿#ÓL¾¿œÔzj è ´Ô#Ö-µ
»|ÖzÓBԜÖz×]¾ÖzË-¿œËÁÿ#Óξ-Êg¿#Õ-¿4ÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆÇÀÎÆ ÖÇÁÉÀÉÖzÓBԜÖz×k¾ÖzËg¿#ËÁÿœÓÏ¿œËt¿#ß7×kÖTÕg¿#ßíÖ@Õ-¿
ÇÆ ÌzÀÉ¿œÌÆÇԜçyzèÖ Ë…Ö)¿œËr¿œßÕg¿¿œÓɾ¿#Ô#çíÆÇßíç=ÙÆÇԜçyzèÖ ËHµrú¢ÖzÀ]¿éL¿#×k¾-ßíÖgëÊ-Ë-ƾ9ÇèÆ ÌÇçí˴Ɔ×kÖTÕ-¿œßàÆÇÕ-Æ
¾ÖzÀÐÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Ó4¾-Ê-¿œÕ-¿ ÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀÉ¿œË-Ô#çíÆÇÀ1ԜÖz×]¾ÖzË-¿œËÁÿ#Ó&¦Ê-¿×kÖTÕg¿#ßí¿œË!ßàÆÔÙÆÇÞ¿#Ԝ¿#ÀÃÆTë
¿#ßÔ#Êg¿#ÀÉ¾Ö ÊWÖ2ÁÃÀÃÆ2Ók¾-ÆÇÀLÁÉ¿#Ó#µWõ«ÖÇ×]Öt¿ éL¿œ×]¾gßíÖ-ëvÊ-ËWÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉq
¿ ¦Ê-¿×kÖTÕg¿#ßí¿@Ê-Ë´Æ
¿#ÓLÁÉÀÉÊ-ÔÅÁÃÊ-ÀÉÆkÕg¿ÏË-”Æ (Ç¿#ÌÆ2Ô#çyÇèÖ ËE¾gÊ-¿#Õ-¿ÏÀÉ¿ÅÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆÇÀßæÖzÓÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Ó9×]ÖZÕ-¿œßàÆÇÕ-ÖÇÀÉ¿#Ó«Õ-¿
¿#Ë-ßíÆÇÔ#¿œÓ9½ ÆÇË-Ô#ßíÆÇÓ#µ
¢ú ÖzÀv×]¿œÕ-çíÖBÕ-¿9Ê-Ëk¿#ÓL¾¿œÔ#çíÆÇß-ÁÃçæ¾ÖBÕ-¿9ÀL¿œÛ³¿#ÀL¿#Ë-ԜçàÆgë¦ßæÖzÓJÔ#Öz×k¾ÖzË-¿#ËÁÉ¿#Óv¾-Ê-¿œÕ-¿#Ëi4´ÆÇÔ#¿œÀ
ÀÉ¿œÛ³¿œÀÉ¿œË-Ô#çíÆ]ÆkßíÖzÓßæßàÆÇ×]ÆÇÕ-ÖzÓ«Ô#Öz×k¾ÖÇË-¿#ËÁÿœÓ%¾-ßíÆÇËÁÃçæßíßàÆTëTÕ-¿œÓÉÕ-¿ÐßíÖzÓ9ԜʴÆÇßí¿œÓ4-¿#ÀL¿#Õ´ÆÇËÓÉÊ
¿#ÓLÁÃÆÇÕ-Ö@½EԜÖz×]¾ÖzÀÂÁôÆÇ×kçí¿œË¦ÁÉÖ-µ9õ«Ê´Æ2>ß ¦Ê-çí¿œÀ%ԜÖz×]¾ÖzË-¿œËÁÿC¾gÊ-¿#Õ-¿ÏÛ³Ê-Ë-ԜçíÖzË´Æ2ÀԜÖz×]Ö]Ê-Ë
¾-ßàÆÇËÁÉçíßíßíÆgµ+÷ÓÙj è ëÇ¿#ÓLÁÉ¿×]ÖZÕ-¿œßíÖ%¿œÓLÁ´0èÆ Þ´ÆÇÓÃÆ2Õ-Ö0¿#ËöÊgËö¾´ÆÇÀÃÆ2Õ-çíÌz×]ÆÕg¿*çíË-ÓÂÁôÆÇԜçàÆÇ×kçí¿œËÁÃÖÕ-¿
¾-ßàÆÇËÁÉçíßíßíÆÇÓ#ë2¿#ß®Ô#Ê-ÆÇß®¿#ßíçæ×]çæË´Æ0ßàÆBÕ-çæÓLÁÉçíË-ԜçyzèÖ Ë4¿#ËÁÉÀÉ¿%ԜßàÆÇÓL¿#Óx¿çæË-ÓLÁÃÆÇË-ԜçàÆÇÓJÁôÆ2Ë@Ô#ÖÇË-ÖTԜçíÕ´Æ2Ó
¿#ËtßíÖzÓB×kÖZÕ-¿#ßæÖzÓ0Õ-¿4ÖzÞZéL¿ÅÁÃÖ-µ1ÒvÓÂÁÿk¾´ÆÇÀÉÆÇÕ-çíÌÇ×@Æk¿#ÓÏË´Æ2ÁÃÊgÀÃÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿öÆǾ-ÀLÖz¾-çíÆÇÕ-Ö ¾´ÆÇÀÉÆ
×]ÖZÕ-¿#ßíÆÇÀ+Æ2¾-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzË-¿œÓ %)¿œÞ+ë;¾-ÀÉçæ×]¿œÀÉÖ¾ÖzõÀ ¦Ê-¿ÆÇßíÌÇÊ-Ë´ÆÇÓ+¿œËÁÃçíÕ-ÆÇÕ-¿#ÚÓ %¿#ÞÏÓÉÖzËW-èÊ Ë-çíÔ#ÆÇÓ#ë
½ ÓÉ¿œÌzÊ-Ë-Õ-Ö¾ÖÇõÀ ¦Ê-¿ ¿#ßB¾-ÀLÖÇÁÃÖÇÁÉçí¾´Æ2Õ-ÖmÀÉ¿ a´¿ éÉÆW¿#ßB¿#ÓÂÁÃçæßíօÕ-¦
¿ nzÔ#ÖǾ-çàÆÇÀ ½ê×]ÖZÕ-ç -ÔÙÆÇ)À n
ÊgÁÃçæßí>ç =#ÆÇÕ-Ö*¿œËCßíÆ9ÀL¿#ÊgÁÉçíßæ>ç =ÙÆ2Ô#çyÇèÖ ËBÕ-¿xÆǾ-ßíçæÔÙÆÇԜçíÖzËg¿#Ó %¿#Þ+µaÒvÓÂÁÿx×]ÖZÕ-¿œßíÖ9Õ-¿vÔ#Öz×k¾ÖzÓÉçæÔ#çyÇèÖ Ë
%)¿œÞCÓÉ¿ÆÇÓL¿#×k¿ éÉÆ9Ô#ÖzË-Ԝ¿#¾gÁÉÊ´ÆÇßæ×]¿œË¦ÁÉ¿«Æ9ßíÖÇÓ¢×kÖZÕ-¿#ßæÖzÓ+Õ-¿xÕ-çíÓL"
¿ Ë-E ÖÖzÀÉçæ¿#ËÁôÆ2Õ-ÖzÓ¢ÆÖÇÞZéL¿œÁÉÖzÓ
¾Öz)À ¦Ê-¿ÎÊgÁÃçæßí>ç =+ÇèÆ Ë-Õ-ÖÇßíÖC¿œÓÛ2ÇèÆ Ô#çæß+¿#×1ÊgßàÆÇÀ*ÊgË´ÆkԜßàÆÇÓL7
¿ (TçÅ#è¿ Ë-ÕgÖzßàÆ1ԜÖz×]Ö4Ê-ËE¾-ÀLÖÇÁÃÖÇÁÉçí¾Ö-µ
Ý
q°l¯
´
àãè »Žà Q ºaº
Tº
º
–º7»
»¢Æƒ´ÌÇÊ-ÀÃÆöçíßæÊ-ÓLÁÉÀÃÆ1¿œß|×]ÖZÕ-¿#ßæÖöÕ-¿Î¿ éL¿œÔ#Ê-ԜçyzèÖ ËE¿#ËE¿#ß0¦Ê-¿ÏÓÉ¿ÎÞ´ÆÇÓÉÆL%¿#ÞgÞ¿œÀˆ
é
RO¦h´&´8
äZ¶
" Ò6ªÝ`Š<7›Š
dd ZVUSUWTY
dd VXd W Z Z VUW Y Y VXW
b db d SXT a a []SU[ T\ SXT
b b a b a a VUSUWT \ VUSUWT
bb bb
bb bb
b b b b h ÐjiÑjkljk
bb bb
bb bb
bb bb
ò
bb bb
bc bc
Ž‚’‘”“•—–˜Ž
™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž
e
ó
½ ¾¿
¹¼
¸º· ¹»
VUSUWT
^
UVUS WT ^ VUSU_WT _ _ VUSUWT
`\
`
VUSUWT \ VUSUWT
³ k´µ¶ljk
e e
À ÂÂ
½Á
À ¹¹¼
mnporq2nps;tus;vt,w
Yf Y
Y
ó ¡ž •-¢Ž‚•
e
ó
ó mnpoq2npsxt6sxvtUs
dd d g e
Y Y
Y Y d d d
£ ž¡š˜e œ¥¤¦›§ž¡–¨“•
y{zp|~}X€‚ ƒ„y†…ˆ‡|Š‰‹}Œz
Ä œÆšǘ•”žÉÈËÊÍÌÎÐϓ*–˜Ž £ “Š–˜ŽŽ¶Ñ-Ž›‚ǘ›œÓ“Ò š,–˜ŽÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•
ó
/ª©;«¬®­¯
° ­±;±'­*²
½ ¾¿
¹¼
¸º· ¹»
À¸Ã Â
À ¿¹
Â
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à$á*âäãßæåçàéèãßÐàPê@ã8ëìë~ãí
h Žš‘”“•-š˜“¢Ž„Õ¦žî”žçŽ‚šïǨšïŽ‚¢ð˜ž¡›‚œÍ“æ–˜Ž„–¦žî‘¢“ñ›“òU𘞡•-‘¢œÆ–˜“ªó®Ç¨šïŽ‚¢ð˜ž¡›‚œÍ“æ–˜Ž
ôöõÓ÷6ø¥£ù?ú?ûü ǘŽñð6Ž‚•¢ò{œÍ‘¢Ž £ ž›“òÉǘš¨œÆ›§žî›‚œÓ“¡Ò šýŽš‘¢•¢Ž £ “r›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž‚‚Ê h £ Ž¢ð¦ž¡›œÆ“–˜Ž
‘”Ç˜ð £ ž¡A-Žñ“•-Ş¡š˜œÍþ§žªŽšçÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Ž ›‚ž¡–¦žªÇ˜š˜ž„–˜Ž £ žîA›‚ǘž £ ŽÉð˜Ç˜Ž–˜Ž0¢Ž•Šž¡›‚›Ž‚–˜œÍ–¦ž
–˜ŽòXž¡š¨Ž‚•”žŠžî¢“*›‚œŸž?‘”œÍÿîž £ ŽÒ –˜žÉ“{Ž¢›•¢œÍ‘”žŠðu“• £ “é›‚“¡òUð6“š˜Žš‘¢Ž‚—Ž‚š,Ž¶Ñ-Ž›‚ǘ›œÓ“Ò š¦–˜Ž
òXž¡š¨Ž‚•”ž ü ǘŽ Ž‚Ò -‘¢“ ð˜Ç˜Ž–¦ž¡š(–¨Ž¶Ñ¢ž¡•{œÆš “¡•¢òUž¡›‚œ§“Ò šç𦞡•¢ž ü ǘŽ,¢Ž‚žÇ¨”ž¡–¦žðu“¡•{“î‘”•¢“¡
›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”Ž‚Ê ´ žçŽ Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò š –˜Ž £ ð˜•-“ð˜œÍ“çšÇ˜Ò › £ Ž‚“æ–˜Ž„ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•0¢ŽŒ›‚“¡š‘¢•¢“ £ žçðu“¡•
òUŽ–˜œÆ“é–˜Žž £ Åǘš˜ž~–˜ŽŽ‚-‘”ž¡ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚Ê ì“ò{“—Ž‚ £ “Ò Å¡œÆ›‚“ £ ž¡
 ǨŽ‚š‘”Žx–˜Ž'œÍš “•-òXž¡›œÓ“Ò š
›‚“š £ ž¡ ü ǘŽ‘¢•”ž¡Õ˜ž9Ñ¢ž¡š £ “¡ì›‚“¡òUð6“š˜Žš‘¢Ž‚~-Ž›‚“š¨¢œÆ–¨Ž‚•”žîšˆž¡¢œÍòUœÍ¢ò{“rÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚8Ž‚š0Ž £
Ž‚¢ð˜ž¡›‚œÍ“{–¨Ž‘¢Ç˜ð £ ž¡‚Ê
´ “Aÿîž £ “•¢ŽAœÍš˜œÆ›œŸž £ Ž‚–˜Ž £ ž¡ ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚r–˜Ž £ Ž‚-𦞡›‚œÍ“Œ–˜ŽX‘¢Ç˜ð £ žîA¢“¡šž¡¢œÍŚ¦ž¡–˜“¡
–˜Ž‚š‘”•-“æ–˜Ž £ “UŽ £ ŽòUŽš‘¢“ ǘŽš‘”ŽŒ“ç՘œÍŽ‚š –¨Ž‚š‘”•-“æ–˜Ž„ð £ ž¡š‘”œ £Í£ ž¡Ê k £ ž ™ “•”žý–˜Ž
™ ž¡Õ £ ž¡•~–˜ŽrŽ‚’‘”“jŽ £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“ ǨŽ‚š‘”Ž 6›“šÿ*œÆŽ‚š¨Žr‘¢Ž‚š˜Ž•‹Žš›Ç˜Ž‚š‘Dž ü ǘŽ š¨“U-“šš¨Ž‚›‚Ž ”ž¡•-œŸž¡ò{Ž‚š‘”Ž £ žî ǘŽš‘”Ž‚ ü ǘŽ¢ŽÇˑ”œ £ œÆþ‚ž¡šU𘞡•”žA›“š˜’‘”•¢Ç¨œÆ• £ “Ð›‚“š‘”Žš˜œÆ–¨“ì–˜Ž £ -Ž‚•-ÿ*œ
–˜“•‚Î
ǘšŠŽ £ ŽòUŽš‘¢“ ǘŽš‘¢ŽìÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚• ð¨Ç˜Ž‚–˜Žì›‚“š‘”Žš˜Ž‚•pŽ‚šŠ¢Ç¨pÿ•¢œÆž¡Õ £ Žx•-Ž Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸžî'ž
“¡‘”•¢ž¡ ǨŽ‚š‘”Žé–˜Ž–¦ž?‘”“ ü ǘŽ-“š £ “ ü ǘŽŽ‚ò{ð £ Ž‚ž¡•¦ž¡Ò š £ “¡Ð›“òUð6“š˜Žš‘”Ž‚ì𦞡•”žr𘕢“
–˜Ç˜›‚œÍ• £ žÿ¡Ž‚•-¢œÓ“¡Ò š{¤¦š˜ž £ –˜Ž £ žœÆš “•-òXžî›‚œÓ“¡Ò šA“ •-Ž‚›‚œÍ–¦žðu“¡• Ž £ -Ž‚•-ÿ*œÍ–˜“•‚Ê ´ ž¡ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ ž¡
“ •¢Ž›‚Ž‚šÇ˜š„ò{Ž‚›‚ž¡š˜œÆ-òU“ ð¦žî•”žUŽ-‘”ž¡Õ £ Ž›‚Ž•‹ÿîž £ “¡•¢Ž‚—›“òÉǘš˜Žð¦žî•”ž ǘš„›‚“¡š?Ñ-ǘš‘”“U–˜Ž
Ž £ ŽòUŽš‘”“ ǘŽš‘”Ž –˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦ž¡–˜“˜Ê ǘŽ‚–¨Ž{–¨Ž¤¦š˜œÍ•¢-Ž{Ǩš˜“ˆ–˜ŽŠŽ‚’‘”“ð £ ž¡š‘”œ £Í£ ž¡j𦞡•¢ž
›§ž¡–¦žŠÇ˜š˜ž{–˜Ž £ ž¡ £ “*›§ž £ œÆþ‚ž¡›‚œÍ“š˜Ž‚ó®–˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“¡ ûÐü ǘŽr›‚“š‘¢Ž‚š˜Åž Ž £ -Ž‚•’ÿ˜͖˜“•Ê
“ •-Ž‚›‚ŽÐòUŽ›§ž¡š š¦ž‹–˜Ž ž¡
›‚ž¡•”ž¡› ‘”Ž•§Ò ’‘”œÍ›§ž¡;ò žîÒ xœÍòUð6“•-‘”ž¡š‘”Ž;–¨Ž8ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•xŽ‚ ü ǨŽì
œÆ¢ò{“j–˜Ž£ !" ù ‘Dž¡ š‘¢“0ž £ “ £ ž¡•-œ{–˜Ž £ “¡ $# ´ ›‚“¡òU“ñð6“•jòUŽ–˜œÆ“U–˜ŽÉ–˜Ž› £ ž¡•”ž
›‚œÆ“¡š˜Ž‚jŽ %Ëð £ Ò ›‚œ¥‘Dž¡Ê h š„Ž £ 𘕢œÍòUŽ•‹›‚ž¡¢“ £ “jÿîž £ “•¢Ž‹–¨Ž £ žîjÿ•-œÆÕ £ Ž‚ ü ǘŽ ™ žîš„¢œÍ–˜“
¤îÑ¢ž¡–˜“ìŽ‚šˆÇ˜š¦žŠð £ ž¡š‘”œ £Í£ žŽ‚šˆÇ˜šˆš˜œ¥ÿŽ £ ¢Ç˜ð6Ž‚•-œÆ“•˜¢ŽòUž¡š‘”œÍš˜Ž‚š0Žš £ “Ðš˜œÍÿ¡Ž £ Ž ™ œ Ñ-“¡
¢œš˜“r¢“šU•¢Ž‚Ž¢›•¢œÍ‘¢“‚Ê h šUŽ £ ¢Ž‚šǘš˜–˜&“ *Ž‚8ð6“¢œÍÕ £ Ž—Ǩ‘¢œ £ œÍþ§ž¡• £ “'ÿîž £ “¡•¢Ž‚–˜Ž ¤¦š˜œÍ–˜“8Ž‚š
ž £ ÅìÇ˜Ò šU“¡‘”•-“ŠŽ £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“' ǘŽš‘”ŽòUŽ–˜œŸžîš‘¢ŽÇ˜š¦žÉ•-Ž Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸž ž £ òUœÍ¢ò{“˜Ê l ŽŽ-‘”ž òUž¡š(
Ž‚•”(ž ¨¢Žð˜Ç˜Ž‚–¨Ž‚š,ž¡ð £ œÆ›§žî•8ÿîž £ “•¢Žìð6“•~–˜Ž Ž‚›‘¢“ ž ‘”“*–˜“ £ “Ð›‚“š‘”Žš˜œÆ–¨“~–˜Ž £ ¢Ž•-ÿ*œÆ–¨“•
ó®“ǘšX-ǘÕ6›‚“š?Ñ-Ǩš‘¢“A–˜Ž ‘”Ž•¢ò{œÆš¦ž¡–¨“ û ž¡‚Ò ›‚“ò{“ ž)! ø¥ù?ú ú Ž¢ð6Ž‚›¡Ò ¤¦›§žîÐ–˜Žj›‚“¡š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“Ê
Ö×
h -‘¢“ ò{Ž‚›‚ž¡š˜œÆ-òU“¡x–˜Ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžš¨“¦“ Ò “‹‘¢œÆŽ‚š¨Ž‚šÉ-NJž¡ð œÆ›§žî›‚œÓ“¡Ò š Žš ž¡;›‚ǨŽ‚-‘¢œÆ“š¨Ž‚
˜– Ž •-Ž‚ð˜•-Ž‚-Ž‚š‘Dž¡›œÓ“Ò š–˜Ž £ ž œÆš “•-òXžî›‚œÓ“¡Ò š
¨›£ “òU“ ð˜Ç¨Ž‚–˜Ž ¢Ž‚•j£ Ž £ ›‚ž¡¢“U–˜Ž £ Žš £ žî›‚Ž‚j𦞡•¢ž
®ž¡›‚œ £ œÍ‘”ž¡• £ ž—š˜žÓÿ¡Ž‚ŞœÓ“¡Ò šÉ–˜Ž‚š‘¢•¢“–˜Ž £ ¢Ž‚•’ÿ*œÆ–˜“•;“Ž £ Ǩ¢“–¨Ž* “•-òÉÇ £ žî•¢œÆ“¡ ›‚“òAǘš˜Ž‚Ê h 
œÆò{ðu“•’‘Dž¡š‘¢Ž{-Žš¦+ ž £ ž¡•‘Dž¡òÉÕ¨œ Ž‚Ò š ü ǨŽñ՘ǘŽš¦ž„𦞡•’‘”ŽX–¨Ž £ ž,òUŽ ‘Dž¡œÍš “•¢òUž¡›œÓ“Ò š@ð˜Ç˜Ž–˜Ž
¢Ž‚•U–˜Ž‚•-œÍÿ–¦žñÑ-Ž‚•˜ž¡Ò • ü ǘœÍ›§ž¡ò{Ž‚š‘”Žªžý‘”•¢ž§ÿŽÒ ñ–˜Ž £ $# ´ 󮖘žî‘”“U›‚“ò{“FŽ £ žîǨ‘”“•U“FŽ £
ž¡Ò •¢Ž‚ž –¨Ž›‚“š˜“*›‚œÍòUœÍŽ‚š‘”“A¢Ç˜Ž Ž‚š,¢Ž•—›‚“òÉǨš˜Ž‚jžŠÇ˜š¦žŠ–˜Ž ‘”Ž‚•-òUœÍš¦ž¡–¦žÉ•¢ž¡òUžÉ–˜Ž -Ž‚•-ÿ*œ
–˜“• û “U›‚“•-•¢Ž‚-ðu“¡š˜–˜Ž‚•j›‚“¡šªÇ˜£ š¦ž{–˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦ž¡–¦ž › £ ž¡¢Ž–˜Ž Ž £ ŽòUŽš‘”“Ê h š„–˜Ž ¤¦£ š˜œÍ‘¢œÍÿîž
ǘš¦žAÿŽþ¢Ž–˜œÍ¢ð6“š˜Ž‹–˜ŽÇ˜š0›‚“¡š?Ñ-ǘš‘”“Š–˜Ž›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”Žéž¡–˜Ž›‚Ǧž¡–¨“ ˜ÔýŽ‚Õ6Ž‚•~“ •¢Ž‚›Ž
ǘš¦žýœÍš‘”Ž‚,• ®ž¡›‚Ž–˜Žªð¨•¢“Å•¢ž¡òUž¡›‚œ§“Ò š›‚“ò{ð £ Ž ‘Dž¡ò{Ž‚š‘¢.Ž -/! ø¥ù ù¡ô "102~–˜ŽòXž¡š¨Ž‚•”ž ü ǘŽ
£ “‹ÅŽ‚’‘”“•-Ž‚–˜Ž £ žXœÆš “¡•¢òUž¡›‚œ§“Ò šð¨Ç˜Ž‚–˜Žšý›“š˜›Ž‚š‘”•¢ž¡•¢-Ž{Žš £ “‹òU“*–˜Ž £ “–¨ŽÉ–¦žî‘¢“
á â43¨â(åçàéèãßÐàRê@ãë~ë~ãí
ÖÈ
ñòUŽ ‘Dž¡–¦ž?‘”“é–˜Ž £ ¢Ž•-ÿ*œÆ–˜“¡•‚Ê
h £ šÇ˜Ò › £ Ž‚“ˆ–˜ŽŠÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ž‚’‘žˆÒ ›‚“š¨-‘”œ¥‘”ǘœÍ–˜“0ð6“•‘”•-Ž‚›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž‚ ÷ "105" ø 76" ù -2 ú
›ÇžîU‘Džî•¢Ž§žî{›“ò{𘕢Žš˜–˜Ž‚šŽ £ ›§žî•¢Åž¡• £ “Éÿîž £ “•-Ž‚ œÆš¨œÆ›‚œÆž £ ŽÉ–˜Ž £ ž¡Éÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚ŠŽš
Ž £ Ž¢ð¦ž¡›œÆ“Œ–˜ŽU‘”Ç˜ð £ ž¡ p“ •¢Ž›‚Ž‚•Éž¡›‚›Ž‚¢“ž £ ž¡ ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚ pòUž¡š‘”Žš˜Ž‚• £ ž ™ Ž•¢Žš˜›‚œÆžŒž
‘¢•”ž§ÿŽ‚Ò –˜Ž £ “‹–˜œ8 Ž•¢Ž‚š‘¢Ž‚ # ´ › £ žî¢Ž‚ ŽÉœÍš˜-‘”ž¡š˜›‚œÆž¡•9„Ž¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘”ž¡• £ “–˜œ: Ž‚•-Ž‚š‘”Ž
›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”ŽÉŽ‚š˜›‚ž¡•¢Åž¡–˜“É–¨ŽXð˜•-“Ë›Ž‚”žî• £ ž,œÆš “•-òXžî›‚œÓ“¡Ò š Ê ´ “¡(Ç˜Ò š˜œÍ›‚“r•¢Ž ü ǨœÆ¢œ¥‘”“
ü ǘŽÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•jœÆò{ðu“¡š˜Ž¢“Õ¨•¢ŽrŽ‚-‘¢“j›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”Ž‹–¨Ž ð˜•-“Ë›Ž‚-“Œó®ð¨•¢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚ û -“š
•-Ž £ žî‘”œ¥ÿ“ žª¢ÇæœÍš‘”Ž‚,• ®ž¡›‚ŽîÊ h -‘”ž„œÆš‘”Ž;• ®ž¡›ŽX–˜ŽÕuŽXŽ‚-‘”ž¡•AŽ¢›•¢œÍ‘¢“„Ž‚š Ž‚• £ 󮛝“ò{“ £ “
Ž-‘¦žÒ Ž £ šÇ¨Ò › £ Ž“–˜ŽìÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ• û £ “x𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•¢Ž'–˜Ž‚Õ6Ž‚š{ž¡››‚Ž‚–¨Ž‚•ž £ ž¡xÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚;–˜Ž £
Ž¢ð¦žî›‚œÆ“ˆ–˜ŽÉ‘¢Ç˜ð £ ž¡žñ‘”•¢žÓÿ'ŽÒ r–¨Ž £ ž¡ Ǩš˜›‚œÍ“š˜Ž‚ ü ǘŽ “ •-Ž‚›ŽŠŽ £ šÇ˜Ò › £ Ž“0–˜ŽÉÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•
–¨Ž‹òUž¡š˜Ž•”ž ü ǘŽ‹-Ž‹ð¨•¢Ž‚-Ž‚•’ÿŽ‚š £ ž¡'ð˜•-“ð˜œÆŽ–¦ž¡–˜Ž ü ǘŽ—ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•8òXžîš‘¢œÆŽš˜Žé𦞡•¢žrŽ £Æ£ žî‚Ê
-œÆ“ò{• ð ‘DŽAž¡šó®‘”Õé“ ž¡Ò ~ǐ¢œÍ˜›§šž¡ò{𘎂•-š“Ë‘”›Ž‹Ž‚¢Ç˜ž¡š0–˜“›‚•{“¡š?ÔFÑ-ǘŽšÕ˜‘”Õu“ŠŽ–˜•XŽ ð˜Ç¨žîŽ‚òX–˜Žž¡–˜¢ž¡Ž‚8•Už –˜Ž‚ž<-–˜ ŽªÇ˜š˜Ç¨›‚š œ§“Ò š>𘕢= “*²›‚?AŽ@C–˜B œÆò{–˜œÆŽ Žš‘”Ž‚“• òÉü Ç Ç¨ Ž
Ž¢›•¢œÆÕ6£ Ž‚šýŽ £ ÿîž £ “¡•–˜ŽUǨš¦žˆÿ•-œŸž¡Õ £ Ž û ;ž,£Æ£ ǘšýœÆš‘”Ž•”ž¡›Ž£ Ž‚¢ð6Ž‚›¡Ò ¤¦›“ ü ǘŽU›‚“š˜Ž ›‘¢ŽX£ ›‚“¡š
“î‘”•¢“¡é𘕢“Å¡•”ž¡òUž¡~‘Džîš,›“ò{ð £ Ž Ñ-“é›‚“ò{“ ¢Ž‚ž{š˜Ž›‚Ž”ž¡•-œÆ“˜Ê
DFEHGFE,I
JLKNMPQ
O R KTSVU
´ “'‘”•¢ŽÐ›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”Ž ü ǘŽj›‚“(š “•¢òUž¡š Ž £ šÇ˜Ò › £ Ž‚“–˜Ž—ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•8¢“š £ “'Žš˜›§žî•¢Åž
–¨“–˜Ž –˜œÆ•-œÆŜ͕ £ žUŽ Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò šŒ–˜Ž £ 𘕢“¡Å•”ž¡òUžWª–˜Ž ÅǘœÆž¡•‹Ž £ •-Ž‚-‘¢“ñ–˜ŽÉ›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”Ž
𘞡•”ž ü ǨŽX›‚“ £ ž¡Õ6“•¢ŽšFŽš £ žˆð˜•¢“*–˜Ç˜››‚œ§“Ò šF–˜Ž £ “›“š‘”Ž‚š¨œÆ–˜“Ê l ŽUž¡›Ç˜Ž‚•-–˜“„›‚“¡šFŽ £
“¡•¢–˜ŽšXŽ‚šXŽ £ ü ǘŽ‹‘¢“òXžîšU›“š‘”•¢“ £ –¨Ž £ žŽ¶Ñ-Ž›‚ǘ›œÓ“Ò šU–˜Ž—ÔFŽÕ˜ÕuŽ•ËŽ‚-‘¢“ì›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”Ž
-“š Î
² [‚­² Ž‚Ž ž¡é𠞡š‘”œ ž¡ ñŽ ŽòUŽš‘”“F ǘŽš‘¢Ž 𘞡•”žŠŽ %*‘¢•”ž¡Ž• “~ÿîž “¡•¢Ž‚
X h £ =ZY –˜Ž £ ž¡Éÿ•¢œÆž¡£ Õ £ Ž‚£ ' 䞡£ -œÆŚ¦£Æžî£ • £ “¡ŠŽ‚£ šäŽ £ Ž‚-𦞡›‚œÍ“ý–¨Ž,‘¢Ç˜ð £ žî ~žî–˜Ž‚ò(£ ž¡Ò  –˜Ž,£ Ž¶Ñ-Ž ›‚Ǩ‘”ž¡• £ ž¡ £Í£ ž¡òUž¡–¦žî ž £ -œÆ’‘”Ž‚òUžª“œÆš˜’‘”•¢Ç¨›‚›‚œÍ“š˜Ž Ž• £ ü ǘŽXð˜Ç˜Ž‚–¨Ž‚šæœÆš¨› £ ǨœÆ•
–˜Ž‘¢Ž‚•¢ò{œÆš˜ž¡–˜“ŠŽ £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“ –˜Ž £ “É¤¦› ™ Ž‚•¢“¡ ǘŽš‘”Žˆ“@ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ ž¨Ê h ’‘”Ž,Ž‚ Ž £
𘕢œÍòUŽ•~›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢ŽœÆšÿ“*›§ž¡–¨“\XŽ‚—Ž £ Ž‚š˜›‚ž¡•¢Åžî–˜“ –˜ŽÅŽ‚š˜Ž•”ž¡•éǨš¦ž £ œÆ’‘DžA–¨Ž
ž¡Ò •¢Õ6“ £ Žó ǘš˜“Šð6“•8›§ž¡–¦žr¤¦› ™ Ž‚•-“ ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ ž]“ ǘŽš‘¢Ž û ž 𦞡•-‘¢œÆ•8–˜Ž £ “8¤˜› ™ Ž‚•-“
ü ǨŽð˜•-“Ë›Ž‚¢žýžŒð¦ž¡•’‘”œÍ•É–˜Ž £ ǘŽš‘”Ž¡Ê h -‘”žŽ £ ž £ œÆ’‘Dž ü ǘŽ,–˜Ž¢ð˜ÇЎÒ Xð¦žî”ž¡•˜ž Ò
ž £ Ŏ‚’‘”“•‹–˜Ž ™ Ž•¢Žš˜›‚œÆžX𦞡•¢ž ü ǘŽýŽ‚Ò ’‘”Ž ›‚“š˜’‘”•-Ç žñŽ £ Ž¢ð¦ž¡›œÆ“ñ–¨Ž ‘”Ç¨ð £ ž¡Ê‹³Ë7œ
ðu“•jž Å~Ç˜Ò šˆòU“î‘”œÍÿ¡“& “¡jŽ ŽòUŽš‘¢“ ü ǨŽA¢Ž Ž‚’‘ž¡Ò šŽ‚ò{𠎂ž¡š˜–˜“{›‚“ò{“\ ǘŽ‚š‘”Ž
ÔFŽÕ˜Õu£ Ž•Uš¨“-Ž›“•¢•-£ Ž‚-ðu“£ š¨–˜Ž‚š›‚“š £ žŒ¢œÍš‘Dž %˜ƐŠÔýŽ‚Õ˜Õ6£ Ž‚•ó ðu“• Ž Ñ-Ž‚ò{ð £ &“ -Ž
Ž‚-‘¦ž¡Ò šXŽòUð £ Ž§žîš˜–˜“¤¦› ™ Ž•¢“8Ž‚-›‚•¢œ¥‘”“8Ž‚šN^ i Ï ´ 𦞡•”ž¢Ç{‘”•¢ž¡š˜; “¡•¢òUž¡›‚œ§“Ò š û Ž
ðu“-œÆÕ £ ŽÉŽÿ*œ¥‘Dž¡•Ž £ ǘ-“,–¨Ž £ 𦞡•-¢Ž• ð6Ž‚•¢ò{œÍ‘¢œÆŽš˜–˜“0ž¡‚Ò ü ǘŽ “¡‘”•-“0›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž
¢ŽŽš˜›§ž¡•-ÅǘŽ‹–˜Žž¡š¦ž £ œÆþ‚ž¡•Ž £ Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“] ǨŽ‚š‘”ŽŽ‹œÆš˜›“•¢ð6“•¢ž¡• £ “8ÿ¡ž £ “•-Ž‚Ðž¡–˜Ž
›‚Ǧž¡–¨“jž £ Ž‚-𦞡›‚œÍ“ –˜Ž‘”Ç˜ð £ ž¡‚Ê
¬ a­ [BÓ¯c² b
e
­ d;­²9­ @xf« ? Y Ê h ’‘”Žˆ›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž,-Ž0Ž‚š˜›‚ž¡•¢Åž–˜Ž0œÍš˜-‘”ž¡š˜›œŸž¡•
X`_ ]
£ ž¡ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚‹–˜Ž‚š‘¢•¢“ˆ–˜Ž £ Ž‚-𦞡›‚œÍ“ˆ–˜ŽÉ‘”Ç˜ð £ ž¡–¨Ž¤¦š˜œÍ–˜“ð6“• £ ž £ “*›§ž £ œÆþ‚ž¡›‚œ§“Ò š
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à$á*âäãßæåçàéèãßÐàPê@ã8ëìë~ãí
–˜Ž £ Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“Œó ™ Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸžXžU‘”•¢žÓÿ'ŽÒ –˜Ž £ # ´ û ,ðu“¡• £ ž˜ó® û › £ ž¡¢Žó® û ž £ ž ü ǘŽ
ðuŽ•-‘¢Ž‚š˜Ž›‚Ž¡Ê
• ŒŽ¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘”ž¡• “›“\ò Xh_ ¬ = ¬ Y @?1i « Y b;¯² -ŽUŽš˜›§žî•¢Åžˆ–˜Ž œÆ–˜Žš‘”œÍ¤˜›§ž¡• ;›‚ž¡•¢Åž¡
ðu“¡š˜Ž‚š‘”Ž ü ǘŽX–¨Ž‚Õ6Ž‚šæ¢Ž•Éž¡ð £ œÆ›‚ž¡–˜“ržªÇ¨šç–˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦ž¡–˜“,Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“j£ ǘŽ‚š‘”ŽîÊ
h -‘”Ž‹›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž‹-ŽŽ‚š¨›§ž¡•-Ş –˜Žj𦞡¢ž¡•ìŽ ›‚“š‘”•-“ ž “ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚* –˜Ž
“ •¢Ž›‚Ž• £ Ž'Ž £ œÍš‘¢Ž‚•,®ž¡›‚Žé–˜Ž—žî›‚›‚Ž¢“ ž £ ž¡ ÿ•-£ œŸž¡Õ £ Ž‚xœÆš˜£ › £ ǘ£ œÍ–¦ž¡ Žš{Ž £ Ž‚-𦞡›‚œÍ“–˜Ž
‘”Ç˜ð £ ž¡ ˜Åž¡•¢ž¡š‘”œÆþ‚ž¡š˜–˜“ŠŽ £ ›‚ǘò{ð £ œÆò{œÆŽ‚š‘¢“É–˜Ž £ ž¡é•-Ž‚’‘”•¢œÍ›‚›œÆ“š˜Ž ü ǨŽr-Ž ™ 5ž ž¡š
œÆò{ð˜Ç˜Ž-‘”“Š-“Õ˜•-Ž £ ž¡éòUœÍ¢òUž¡‚Ê
Ög
D9EHGFEHG
kmlonqpTlsrtK,SVuhnSZu(SVn&volowtlou
ì“òU“xž ™ Ž‚ò{“ –˜œÆ› ™ “ÐŽ £ ›‚“ò{ð6“•-‘”ž¡òUœÍŽ‚š‘”“Œ–¨Ž £ “Š›“òUð6“š˜Žš‘”Ž‚ –˜Ž £ šÇ˜Ò › £ Ž‚“&
›‚“ò{“Ž £ –˜ŽŒ‘”“*–˜“ £ “¡,›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”ŽŽ Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž¡–˜“¡ð6“•0ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•Žˆ›‚“š‘”•-“ £ žî–˜“
ðu“•Šò{Ž‚–¨œÆ“Œ–˜Ž0ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚ÉŽšŽ £ Ž‚¢ð˜ž¡›‚œÍ“ý–˜Ž0‘¢Ç˜ð £ žî‚Ê ´ ž¡Éÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚ ü ǘŽˆ–˜Ž¤˜š˜Ž‚š
Ž £ ›“ò{ðu“•’‘Dž¡ò{œÆŽš‘”“ª–¨Ž £ šÇ¨Ò › £ Ž“„›‚“¡š˜-‘¢œÍ‘”Ç(Ž‚š8›“ò{“ŒŽ‚ £ “Ò Ŝƛ“&pǨšä›“š?Ñ-ǘš‘¢“Œ–˜Ž
ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Žy ú 0 ù - ù?ú ¢Ç˜œÍ–˜Ž‚š‘¢œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•-Ž‚›“òU𘞡•-‘¢Ž‚š„Ž £ 𘕢Ž ¤îÑ-“ñ›“ò Ç˜Ò š{z ±;± Ê
h ’‘Dž¡éÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚é-“š £ ž¡~-œÆÅǘœÍŽ‚š‘”Ž‚Î
± |ì­ } = ¬ Y B§(­ ~ Y }F­ Ž‚,Ž £ š˜“òÉÕ¨•¢Ž–˜Ž £ žæð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ žçž¡ð £ œÆ›‚ž¡Õ £ Ž„žä›‚ž¡–¦ž
X z ±x
“£ *›§ž £ œÆþ‚ž¡›‚œ§“Ò š Ê
± ¯6©
²?«­ €X­ a =ñŽ‚
ǘš¦ž—Ž %Ëð˜•-Ž‚-œÓ“Ò šr•¢ŽÅÇ žî• ü ǘŽ–˜Ž¤¦š¨Ž ü ÇÐŽÒ Ž Ž‚ò{Ž‚š‘¢“
X z ±xo
ÿš ž¢Ž‚•›“š˜¢œÍ–˜Ž‚•¢_ž¡–˜ “'›“ò{“ ǘŽ‚š‘”ŽÐð6“•pÔýŽ‚£ Õ¨ÕuŽ•8𘞡•”žÇ˜š˜ž–¨Ž‘”Ž£ •¢ò{œÆš¦žî–¦ž
£òU“*›§œÍ¢ž ò{£ œÆþ‚“'ž¡0›‚œ§“ŽÒ ÿ*š œ¥Ê ‘Dž h Ž -‘”“ð˜•-ðu“ËŽ›•¢Ž‚ò{”žîœÍ–˜‘¢Ž{“XŽ –˜£ Žü Ž ǨŽŽ‚ò{£ “¡Ž‚Fš‘¢žîÒ “•¢ Õ6“ü £Ç¨ŽŽ < š˜ Ǩ“{Ž‚¢šŽ‚‘”ž¡Ž š{ý Ǩ–¨Ž‚Ž‚š-‘”‘¢ŽœÆš˜‹“,Ôý¢Ž‚Ž‚Õ˜ž¡Õ6šçŽ‚Ž•£
›‚“ò{“Šð˜Ç˜Ž–¦ž¡š¢Ž‚•—£ œÍò ž¡Ò Å¡Ž‚š˜Žé“{–˜žî‘”£ “—Žjš “•-òXž?‘”“ŠÕ˜œÍš¦ž¡•¢œÍ“˜Ê
± | Y ‚² af­ Bƒ z ±;„± | Y ‚² a6f­ B‚~ Y }F­ –˜Ž ¤¦š˜Ž‚š “pš¨“òÉ՘•-Ž‚p•-Ž žî‘”œ¥ÿ“Šó®ž ž “ X z ±x
›§ž £ œÆþ‚ž¡›‚œ§“Ò šXžî›‘”ǘž £ û ñž¡Õ¨¢“ £ Ǩ‘”“É–¨Ž £ Ž £ ŽòUŽš‘¢“É–˜£ Ž-‘”œÍš˜“ ü ǘŽ¢Ž£ Ž‚-‘¦žÉÒ ÅŽ‚š¨Ž‚£ •”žî£ š(
–˜“˜Ê
± … Y @Za ¢ŽAÇˑ”œ £ œÆþ‚ž 𘞡•”žUž £ òUž¡›‚Žš¦ž¡•éǘšªœÆ–˜Žš‘¢œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•j–˜Žr–˜“ £ Ž‘¢•”ž¡j–˜Ž £
X z ±x
£òUŽš˜Ž ‘DޡǦœÍž9š Ñ- Ž0“•-–¨òXŽ £ž¡›Ž œÓ£“ÒŽ‚š ò{ðŽ‚˜šÇ˜‘”Ž“@–˜Ž–˜Ž¢-Ž‘¢•~œÆš˜Ž‚“˜ò{Ê ð k Ž‚ž¡ð¦–˜ž¡“A•’‘”‘”Žˆž¡òɖ˜ŽˆÕ˜œ ¢Ž‚Ò Çäšñǘ›“-“š0ð˜ð˜ž¡•-“•”ž@ð—“Ò ž¡--œÍ‘”œÆœ¡š¦ìžî–˜›‚ŽœÓ“¡Ò “¡šæ•¢Å–˜ž Ž š˜œÆþ‚ž¡• £ žUœÍš “•¢òUž¡›œÓ“Ò š
›“òU“Xð˜Ç˜Ž‚–¨£ ŽŠ¢Ž‚•Ž £ œÍš˜› £ ǘœÆ•jŽ‚š £ ž¡›Ž‚žXÿ¡Ž‚•¢-œÆ“š¨Ž‚–˜Ž £
–˜“*›‚ǘò{Ž‚š‘”“ Ž‚š0“¡‘¢•¢“ Žš˜ÅǦžÓÑ-Ž‚ ˓ɜƚ¨› £ ǨœÆ•'–˜:œ Ž‚•¢Žš‘”Ž‚ÐÿŽ‚•-¢œÍ“š˜Ž‚ì–˜ŽŽ £ Ž‚ò{Ž‚š ‘”“é–¨Žrš˜žÓÿ¡Ž‚ŞœÓ“¡Ò š Ê £
X
z
±x± … Y @Za†[ k òUž¡›‚Žš¦žr𘞡•¢ŽÐ› ž§ÿŽ ÿîž “¡•–˜“š˜–¨Ž‹›‚ž¡–¦ž › ž§ÿŽjœÆ–¨Ž‚š‘”œ¥¤¦›§žÇ˜š
œÆ–˜œÍ“òUž›“š˜“*›‚œÍ–˜£ “Éð6“•ÐÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•*X£ Ž £ ÿîž £ £“•ÐŽéǘš¦žA–¨Ž‚¢›•¢œÍðu›£ œÓ“Ò šñò(ž¡Ò ÐŽ%*‘”Žš˜”ž
ü ǘŽ¢Ç˜ò{œÆš˜œÍ-‘¢•”žŠž £ “é𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚Ê
áâ43¨â(åçàéèãßÐàRê@ãë~ë~ãí
Ö¡Ö
± ‡ Y BÓ­ ›“š‘”œÆŽš˜Ž žˆ Ž‚› ™ žŠ–˜Ž›•¢Ž§žî›‚œÓ“¡Ò š0–˜Ž £ Ž £ ŽòUŽš‘¢“Š–˜Ž‚’‘”œÍš˜“ŠŽ‚šˆŽ £ “•,
X z ±;
òXžî‘¢“‰‹Œ'Š Ž{‘x’”• “£ ‰
± – ²9¯f« …?®± –˜Ž ¤¦š˜Ž £ ž¡ £ “*›§ž £ œÆþ‚ž¡›‚œÍ“š˜Ž‚ ó –˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ û –˜“š˜–¨ŽÉð˜Ç˜Ž–˜Ž‚šŽ‚š(
X z ±;Z
›‚“š‘”•¢ž¡•¢-Ž £ “éð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚‚Ê
± —ɬ Y [˜[…*? ± –˜Ž¤˜š˜Ž £ ž¡ £ “Ë›‚ž £ œÍþ§ž¡›œÆ“š˜Žó –˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ û –¨“š˜–˜Žð˜Ç˜Ž–˜Ž‚šŽ‚š(
X z ±;o
›‚“š‘”•¢ž¡•¢-Ž–˜Ž¤¦š¨œÆ›‚œÍ“š˜Žj–¨Žr› £ ž¡-Ž‚—𦞡•¢ž £ “~Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“F ǘŽ‚š‘”ŽîÊ
± …*? ± –˜Ž ¤¦š˜Ž “É𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚ ü ǘŽˆ–˜Ž‚Õ6Ž‚šž¡ð œÆ›§žî•¢¢ŽX𦞡•”žŒÅŽš˜Ž‚•¢ž¡•ŠŽ
X z ±;
Ž £ ŽòUŽš‘”“0–˜Ž-‘”œÍš˜“˜£ Ê ´ ž¡›‚ž¡•”ž¡› ‘”Ž•§Ò ’‘”œÍ›§ž¡–¨ŽŠŽ‚-‘¢“ð˜£ •-“Ë›Ž‚”žî–˜“•¢Ž¢“š@Ž £ “(Õ £
Ñ-Ž‘”œ¥ÿ“ –˜Ž £ ¢œÆšǘœÆŽš‘¢Žrž¡ð¦ž¡•’‘Dž¡–˜“¨Ê
± ¯6©
²î«­ €ñ¯2q¯ B –˜Ž ¤¦š˜ŽŽ –˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“~•”ž¨Ò þ –˜Ž ž¡Ò •-Õu“ –˜Ž–˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“† ǘŽ‚š‘”ŽîÊ
X z ±;o
³ËÇýÿîž £ “•–˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦ž0Ž £ ð˜Ç˜š£ ‘”“–˜Ž{›‚“ò{œÆŽš˜ þ‚“ˆ–˜£ Ž £ ž ™ £ Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸž,–˜Ž ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Ž‚Ê
ž ™šf››†œqžŸ ð˜•-“Ë›Ž‚”žîòU“ªÇ˜š
¤¦› “™ •ŒŽ‚•-Ž “ Ñ-Ž‚ò{ž¡ð òU£ &“ ž¡r–˜>“ ¢œA™Ž‚š-›‘”›†ž¡œÕ £ Ž‚ž›‚™Ž &òU¡“¡žŒœ™¢¢Ç £ž5ÿž ™£ “(•ª£¥q
¡f¢¦§p-Ž Ž ž¡ð œÆ›‚ž¡•¦ž Ò ž –˜Ž ¤¦š˜:œ ›‚œÓ“¡Ò š–˜Ž £Æÿî£ ž¡•¢œÆž¡Õ £ Ž ™ Ž› ™ žjŽš £ ž¡ ð £ ž¡š‘”œ £Æ£ ž¡–˜Ž™šf››†œqžf™£ &¡žœ9£ ]™šf››†£ œžf™ &¡(žœf™¢£&ž5¤uÊ
± | Y ‚² a­ B˜€ñ¯ ¯ B –˜Ž¤˜š˜Ž Ž £ –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“Š•¢ž˜Ò þ–¨Ž £ ž¡Ò •-Õu“ £ –˜Ž–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“ì–˜Ž‚T X z ±;
‘”œÆš¨“˜Ê'³ËŽ‹Ç˜”ž 𦞡•”žr–˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦ž¡•Ž £ š˜“òÉÕ¨•¢Ž–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“ÉŽ‚šXŽ £ ›‚Ǧž ££ “Ð𨕢“*›‚Ž ”ž¡–˜“¡•¢Ž‚éŽ¢›•¢œÆÕ¨œÆ•¦žîÒ š0¢Çˆ”ž £ œÆ–¦žËsÊ ìǦž¡š˜–¨“{-Ž £Æ£ ž¡òXžrž £ ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•é›‚“š £ ž “ðu›œÓ“Ò š
¨© £ “éð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚j–˜Ž‚Õ6Ž‚•˜ž¡Ò šŽ¢›•¢œÆÕ¨œÆ•éŽ‚š £ žÉ¢ž £ œÍ–¦žÉŽ‚’‘ž¡Ò š¨–¦ž¡•‚Ê
± ª ­² [˜? †¯ @ ›‚“š‘¢œÆŽ‚š¨Ž £ žAÿŽ•¢¢œ§“Ò š,–˜ŽÔFŽÕ˜ÕuŽ•‚Ê
X z ±;V
± «F?ö¬ ­ ~ Y }F­ €ñ­ a _ =UŽ‚
ǘš¦ž—Ž %Ëð˜•-Ž‚-œÓ“Ò šr•¢ŽÅÇ £ žî• Ǩ‘”œ £ œÍþ§ž¡–¦žÐðu“• ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•
X z ±;
𦞡•”ž “•¢òUž¡•jŽ £ š¨“òÉ՘•-ŽÉ–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“ˆ–˜Ž‚’‘”œÍš˜“˜Ê h -‘”žñŽ%Ë𘕢Ž¢œ§“Ò šŒŽ‚ž¡ð £ œÆ›‚ž¡–¦ž
ž š˜“òA՘•¢Ž—–˜Ž ¤¦› ™ Ž‚•-ˆ“ ǨŽ‚š‘”9Ž ŠŽ •-Ž‚-Ç ‘”ž¡–˜“–˜Ž ž›‚“¡œÆš˜›œÆ–˜Žš˜›‚œÆž–˜Ž ð˜•-œÆò{Ž‚•
𦣞¡•*ŽÒ š‘”Ž‚-œÆ~-Ž‚•˜£ žAÒ ›‚“š¨›§žî‘¢Ž‚š¦ž¡–¨“Š›‚“š £ £ žAž¡› £ ‘”Ǧž £ Ž%ˑ¢Ž‚£ š˜-œÓ“Ò š0–¨Ž £ “¤¦› ™ Ž£ •¢“ì–˜Ž‚T
‘”œÆš¨“˜Ê
± «F?ö¬ ­ … Y @Vaq€ñ­ a =@Ž‚Ðǘš¦ž Ž %Ë𘕢Ž¢œÓ“¡Ò šñ•¢ŽÅÇ žî•8Çˑ”œ œÆþ‚ž¡–¦žð6“•8ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•
X z ±;
𦞡•”ž{Ž%*‘”•¢ž¡Ž‚•žU𦞡•’‘”_œÍ•‹ –˜Ž £ š¨“òÉ՘•-ŽA–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•¢“> Ǩ£ Ž‚š‘”ŽÉŽ £ £ œÍ–˜Ž‚š‘¢œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•j–˜Ž £
œÆ–˜œÍ“òXž ü ǘŽŒ¢Ž„ÿîžçžîð œÍ›§ž¡• éǨ‘”œ £ œÆþ‚ž¡š˜–˜“Ž £ òUœÍ¢ò{“ýò{Ž‚›‚ž¡š˜œÆ-òU“ ü ǨŽŒŽ‚š £ ž
ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Žžîš‘¢Ž‚•-œÆ“•Ê £
­ @Z[˜?®†¯ @ –˜Ž¤¦š¨Ž £ žŽ %*‘”Žš˜¢œ§“Ò š ü ǘŽ—¢Ž‚•˜žÒ Ǩ‘”œ £ œÆþ‚ž¡–¦žj›‚Ǧž¡š¨–˜“¢Žé›‚•-Ž§žŽ £
X z ±;± _ BÓ
š˜“òÉ՘•-ŽÐ–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“–˜Ž‚’‘”œÍš˜&“ ¡-Žì›“š˜›§ž?‘”Ž‚š˜ž¡•¦žÒ ž £ š¨“òÉ՘•-ŽÐŽ %ˑ¢•”ž¨Ò –˜“ò{Ž‚–¨œŸž¡š‘”Ž
£ žAÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž šf››(¬ ©§­ £f®(¯°£±&£§²f³´§¥2Ê
± | Y ‚² a­ B5«F?ö¬ ­ µ ¯ b;­ –˜Ž¤˜š˜ŽŽ £ ò{“Ë–˜“쎂šŽ £ ü ǘŽ-Ž‚•¦žîÒ šr›•¢Ž‚ž¡–˜“ £ “¡2¤¦› ™ Ž•¢“
X z ±;
ðu“•ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•‚Ê l Ž‚Õ6ŽŠ¢Ž•Ç˜š¦ž0›§ž¡–¨Ž‚š¦žˆšÇ˜òŽÒ •¢œÍ›§žñ›‚“¡šýŽ £ “•¢òUžî‘¢“ˆž¡›‚Žð¨‘Dž¡–¨“
ðu“• £ ž ǘš˜›‚œ§“Ò š Ž• £ !/¶2-¡Ê'³Ëœ¦Ž-‘”žÿ•-œŸž¡Õ £ Ž~š˜“¢ŽjŽ‚’‘Dž¡Õ £ Ž‚›Ž *¢Ç ÿîž £ “•pðu“•
–˜Ž Ž›‘”“{¢Ž•¦¸ž Ò ·4¹ g§g§g ·
ó ðuŽ•¢ò{œÆ-“Š–˜Ž¦“ Ò £ “ £ Ž‚› ‘”ǘ•¢ž 𘞡•”žÉ‘”“*–˜“ £ “éǘ¢Ç˜ž¡•¢œÍ“ û Ê
Öº
X
D9EHGFE7D
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à$á*âäãßæåçàéèãßÐàPê@ã8ëìë~ãí
z ±x± _ B5– Y ²[‚­² £ Ž–˜œÆ›ŽžŠÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ• ü ǘŽš˜“ ð¦žî•¢¢ŽŽ £ “ì¤˜› ™ Ž‚•-“» ǨŽ‚š‘”ŽîÊì³*œ
¢Ç„ÿîž £ “•Ž–˜œÆ’‘”œÍš‘¢“ñ–˜Ž\¹6ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•š˜“ £ Ž‚Ž‚•˜ž Ò £ žîÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‹–¨Ž £ “j¤¦› ™ Ž‚•-“
ǘŽ‚š‘¢Ž¡Ê šˆð¦ž¡•-¢Ž•éŽ%*‘”Ž•¢š˜“󮚨“•¢òUž £ ò{Ž‚š‘¢ŽÇ˜š˜“ “Éÿ•-œÆ“~𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚ û -Ž
Ž‚š˜›‚ž¡•¢Åž¡•¦žŠÒ –˜Ž £ ŽŽ‚•é–˜œÍ› ™ ž¡éÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚‚Ê
¼mnU R SVulowtUnSZu
ž ™ ž ü ǘŽ–¦ž¡–˜“ª–˜œÆ› ™ “ ü ǘŽ £ “›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž‚A–¨ŽUð˜•-“Ë›Ž‚-“æó £ “ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–¨“•¢Ž û
›‚“š˜’‘”œ¥‘”Ç¡Ž‚š £ žˆŽ¢Žš˜›‚œÆž–˜Ž £ ž¡›‚ž¡ð¦ž¡›œÆ–¦ž¡–¨Ž‚r–˜Ž{‘¢•”žî‘”ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“,–¨Ž £ žˆœÍš “•-òXž¡›œÓ“Ò š
–˜Ž £ Ž‚š‘”“•-š˜“0ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•‚Ê ´ “ýÇ˜Ò š¨œÆ›‚“¡•¢Ž ü ǨœÆ¢œ¥‘”“ ü ǨŽŠÇ˜šŒð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–¨“•–˜Ž‚Õ6ŽÉ›Ç˜òUð £ œÆ•
¢“š Î
X h £ ð £ žîš˜œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•–˜Ž‚Õ6ŽŠðu“*–˜Ž•œÆšÿ“*›§ž¡• £ “ˆžñ‘”•¢ž§ÿŽÒ –˜ŽŠòŽ Ò ‘”“*–˜“ Ž‚• £ žî›‚›‚Ž¢œ
Õ £ Ž~ž‘”•”ž§ÿ'Ž‚Ò ì–˜ŽÇ˜šñò(“Ò –˜Ç £ “ Ž‚• £ Ê h ~œÍòUð6“•-‘”ž¡š‘”Ž—š˜“¡‘”ž¡•~ž ü Ç Ò ü ǘŽŽ-‘¢“Šš˜“
œÆò{ð œÍ›§ž•¢Ž-‘¢•¢œÆ››‚œ§“Ò šˆž šǘš¦ž -“Õ˜•-ŽŽ Ž‚š˜Å¡Ç¦ž9Ñ-Ž ü ǘŽ-Ž ™ žÉǘ¢ž¡–˜“Šð¦ž¡•¢žÉ›‚“*–˜œ:
¤¦›§žî•£ Ž £ 𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“• ü £ ǨŽŠð˜Ç˜Ž‚–¨ŽÉ¢Ž•£2›‚£ Ǧž £ ü ǘœÆŽ•”ž¨Ê Ò š˜œÍ›§ž¡ò{Ž‚š‘¢ŽÉŽ £ œÆš‘”Ž•;®ž¡›Ž
–˜ŽœÆšÿ“*›§žî›‚œÓ“¡Ò š,ð6“•éð¦žî•-‘”Ž–¨Ž £ ð £ žîš˜œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•ì–˜Ž‚Õ6ŽŽ‚-‘”ž¡•—Ž‚-›‚•¢œ¥‘”“ Ž‚š Ž• £ Ê
X ´ ž¡pÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚pŽš Ž £ Ž¢ð¦ž¡›œÆ“–˜Ž~‘¢Ç˜ð £ žî –˜Ž‚Õ6Ž‚š -Ž‚•ž¡››‚Ž‚–¨œÆ–¦ž¡'Ǩ”ž¡š˜–¨“rǨš˜“–˜Ž
£‘”“œ¥ÿì“ –˜“éŽ• òŽŽ‚Ò ‘”š “*–˜ž¡þ‚“ž¡ –˜ü “FǘŽó®–˜“ Ž •-òUŽ‚›ž¡Žš˜ÔFŽ‚•¢žñŽÕ˜‘”Õu•”Žžî•‚š˜Î¢ð¦Ç˜žîš •¢Ž‚ž¡Ò š•¢Õ6‘¢Ž “ û £ ž,<l ¾Ž¢Ï Ž(ž¡Ò “ •¢Õ6ǘ“ š,Ê ž¡•-h •”šý˜ž 0Ş¡Ž-š˜“ËŽ‚›•¢œŸž ž ž£ ÉòU˜ž “•—£ 𦞡£•’‘”Ž–˜Ž £ “¡é𘕢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚‹Ç¨‘”œ £ œÍþ§ž¡•˜ž¡Ò šñŽ £ žî•¢•”˜ž ˆžî¢£“*›‚œŸž?‘”œÍÿ¡&“ ˜–¦žî–˜£“
ü ǘŽéŽ £ œÍš‘¢Ž‚•,®ž¡›‚Ž ü ǘŽ—“ •-Ž‚›‚ŽéŽòÉǘ› ™ “ò(ž¡Ò  ¢Žš˜›‚œ £Æ£ “ ü ǨŽjŽ £ –˜Ž £ ž¡Ò •¢Õ6“ £ l<¾ ÏýÊ
³ËœÆš{Ž‚òAÕ¦ž¡•¢Å¡&“ –¦ž¡–˜“ ü ǘŽ‹ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ðž òXž¡›Ž‚š¦žŽ Ž¢ð¦ž¡›œÆ“r–˜Ž—‘”ǘ𠞡8Ž‚Nš “¡•¢òUž
–˜Ž—ǘš¦žýž¡Ò •¢Õ6“ £ l<¾ Ï¿-Ž ™ ž“ðˑDž¡–˜“r£ ð6“•“ •¢Ž›‚Ž‚£ •'‘”ž¡òÉ՘œ Ž‚Ò š ǘšñžî›‚£ ›‚Ž¢“ –˜œÆ•-Ž‚›‘¢“
žŠ–˜œÆ› ™ W“ “•-òXž?‘”“˜Ê
h £ ð £ ž¡š˜œ¥¤¦›§žî–˜“•É›‚ž¡•¢Åž £ “¡Šò “Ò –¨Ç £ “ Ž‚• £ ü ǨŽ›“š‘”œÆŽš˜Ž‚š £ “Šð¨•¢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚{ðu“¡•
òUŽ–˜œÆ“U–˜ŽÉ¢Žš‘”Ž‚š¨›‚œŸžî ²9­(À2©? ²9­ –¨Ž Ž• £ uðu“¡• £ “ ü ǘŽ £ žî•¢Ž Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž¡ž £ “‹ð˜•¢“*›‚Ž ”ž¡–˜“¡•¢Ž‚—–˜Žš‘”•¢“{–˜ŽÇ˜š,Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”\“ ǘŽ‚š‘¢Žr–¨Ž‚Õ6Ž‚š ™ ž¡›‚Ž•¢¢ŽrŽ‚š £ ]ž “¡•¢òUž¨Î
½
®¡5°›((£§Á£Âq¡ fà ­ ¡ÅÄÄÆ®&¡5°›(£Á£Â&£f¢¡ &¡
l Ž £ žAòUœÍ¢òUž òUž¡š˜Ž•”ž £ žÉŽ%*‘¢Ž‚š˜-œÓ“Ò šˆŽ‚’‘ž¡Ò š¨–¦ž¡•é𦞡•¢ž £ “ìò “Ò –¨Ç £ “ Ž‚• £ (Ç˜Ê ð¨òNÇ&
–˜Ž‚Õ6Žý-Ž‚•,Ž‚ò{ð £ Ž‚ž¡–¦žð¦ž¡•¢žäš˜“¡òÉ՘•”žî• £ “0¤¦› ™ Ž•¢“ ü ǨŽF›‚“¡š‘¢œÆŽš˜Ž‚š œÆš‘”Ž•;®ž¡›Ž‚,–˜Ž
𘕢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ê ´ “ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚¢“š@œÍšÿ¡“Ë›‚ž¡–˜“-Ž‚›‚ǨŽ‚š˜›œŸž £ òUŽš‘¢ŽŠðu“¡•
Ž £ ð £ ž¡š¨œÍ¤¦›‚ž¡–˜“• x–˜Žñž¡›‚ǘŽ•¢–˜“ª›‚“šçŽ £ “•-–˜Ž‚šFŽ‚šçŽ £ ü ǘŽ0žî𦞡•¢Ž›‚ŽšæœÆš˜› £ ǘœÍ–˜“Ž‚š £ ž
ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ ŽŠ–˜Ž £ šÇ¨Ò › £ Žj“ z ±;±„…? ± ÊjìǦž £ ü ǘœÆŽ• ›“”ž ü ǨŽXǘšý𘕢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•AŽ‚-›‚•-œÆÕ¦ž,Ž‚š
¢Ç琢ž £ œÍ–¦ž,Ž-‘¦ž¡Ò š˜–¦ž¡•AŽ‚ÉžîǨ‘”“ò(žîÒ ‘¢œÆ›§žîòUŽš‘¢Ž •¢Ž‚–¨œÆ•¢œÍŜƖ˜ž ™ žî›‚œŸž,Ž £ Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“j ǘŽ‚š‘”Ž
ðu“• £ “ ü ǘŽ £ “¡É𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•¢Ž{ò(ž¡Ò É-Ž‚š˜›œ £Í£ “ ð˜Ç˜Ž‚–¨Ž‚šä›‚“š˜-œÆ’‘”œÆ•AŽ‚šÇ˜š¦žŒ¢Ž•¢œÍŽ0–˜Ž
¢Ž‚š‘¢Ž‚š˜›œŸž¡= ²?È@CB ü ǘŽ,‘¢œÆŽš˜Ž‚šäŽ‚š›‚ǘŽš‘”žýŽ £ ÿîž £ “•Š–˜Ž,ž £ Åǘš¦ž¡Šÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚ÉŽš(Ž £
Ž‚¢ð˜ž¡›‚œÍ“{–¨Ž‘¢Ç˜ð £ ž¡‚Ê
áâ43¨â(åçàéèãßÐàRê@ãë~ë~ãí
DFEHGFEËÊ
ÖÉ
¼mnU R SZu(lowtU*nSVuhSZülsO Mwtlon
˜š “{–˜Ž £ “¡j•-Ž ü ǘœÍ¢œÍ‘¢“—Õ—ž¡Ò -œÆ›‚“¡j𘞡•”ž ü ǘŽrǘšªŽš‘¢“•¢š¨“U–˜ŽrŽ‚’‘”Ž‘”œÍðu“&¨Õ¦ž¡”žî–˜“UŽš
›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”Ž -Ž§ž0ž¡ð £ œÆ›‚ž¡Õ £ ŽŽð˜•¢“¡ðu“•-›‚œÍ“š¦ž¡• Ñ-ǘš‘”“ñ›“šŒ¢Ç¨Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“Õ—ž¡Ò ¢œÍ›‚“
Ǩš›“š?Ñ-ǘš‘¢“,-Ǩ¤¦›œÆŽ‚š‘¢Ž{–¨ŽŠ›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”Ž‚Ê l ŽÉŽ‚’‘DžˆòXž¡š¨Ž‚•”ž(2¢Ž ›Ç˜Õ˜•¢Žš@–˜““Õ(
Ñ-Ž ‘”œ¥ÿ“ Ǩš˜–¦ž¡ò{Ž‚š‘Dž £ Ž‚Ê “¡•Ç˜š £ žî–˜&“ 6¢]Ž ®ž¡›œ £ œÍ‘Dž Ž £ ǘ¢“0–¨Ž £ Žš‘”“•-š˜“)Ç¡‘Dž £ ›“òU“
ŽÍ Ç&é-œÆš•¢Ž ü ǘŽ•¢œÍ• ü ǘŽ„-ǘXð6“¡‘”Žš˜›‚œÆž £ ŽUšÇ˜Ž ÿ“Xǘ¢Ç¦žî•¢œÆ“¡X›‚“¡òUœÍŽ‚š˜›Ž‚š žŽ‚-›‚•¢œÍ՘œÆ•
›“ò{ðu“š¨Ž‚š‘”ŽUð6Ž‚•-¢“š¦ž £ œÆþ‚ž¡–˜“A–˜Ž‚-–˜ŽªŽ £ 𘕢œÍš˜›‚œÍð˜œÆ“˜Ê “• “¡‘¢•¢“&¢Ž,ð˜•-“ðu“¡•¢›‚œÍ“š¦ž¡š
Ž Ñ-Ž‚ò{ð £ “¡j𨕦ž¡Ò › ‘”œÆ›“—–˜Žr›“Ò ò{“U–¨Ž‚Õ6Ž‚š„›“Ë–˜œ¥¤¦›§žî•¢¢Ž £ “¡é›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”Ž‚Ê ´ ž –˜œÆ’‘”•¢œÍ՘(Ç ›œÓ“Ò š„ž¡›‘¢Ç¦ž £ –¨ŽÉÔFŽÕ˜ÕuŽ•œÆš¨› £ Ç(ŽÉǘšŒ›“š?Ñ-ǘš‘¢“,–¨ŽÉ𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•¢Ž ü ǨŽŠ¢ŽÉ–˜Ž ‘Dž £Í£ ž¡š
žŠ›“š‘”œÆšÇ¦žî›‚œÓ“¡Ò š Î
² ?È@CB5Î@Ï h -‘¢Ž—Ž‚Ž £ 𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“•ò(ž¡Ò '¢œÍòUð £ Ž¡Ê ´ “æÇ˜Ò š˜œÆ›“ ü ǘŽ ™ ž¡›‚Ž—Ž8𘞡”ž¡•
X – Ž £ ›‚“¡š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“{–˜Ž £ žAÿ•¢œÆž¡Õ £ Žšf››CИў £ žAÿ•-œŸž¡Õ £ Žšf››Òâ6Ê
ž ^ i Ï ´ ›‚“š ǘš¦ž‘”ž¡Õ £ ž
XhÓ ¯ÔbVƒÔ« Y À„Ï h ’‘”Ž—𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•'›‚“ò{ð6“š˜Žéǘš¦žðéž¡Ò ÅœÆš˜t
–˜ŽÉ›‚“¡š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“ž £ ›“ò{œÆŽ‚š¨þ‚“X–¨ŽÉ–˜œÆ› ™ žXð—ž¡Ò ÅœÍš¦ž¨Ê h £ “•-òXž?‘”“X–¨Ž £ ž{ð £ žîš‘¢œ £Í£ ž
ð˜Ç˜Ž‚–¨ŽªŽ‚’‘Dž¡•{–˜Ž ¤¦š˜œÆ–˜žŽš ǘš¤˜› ™ Ž‚•-“Fð £ ž¡š‘”œ £Í£ ž¨Ê ´ ž@‘Dž¡Õ £ žŒ–˜Ž›“š‘”Žš˜œÆ–˜“¡
ð˜Ç˜Ž‚–¨Ž-Ž‚•{òÉÇ ‘¢œÆš˜œ¥ÿŽ ÊhìǦž ü ǨœÆŽ‚•¢žŒ–˜Ž žŒŽ‚š‘”•¢ž¡–¦ž¡{–˜Ž ž„‘Dž¡Õ žŒ–˜Ž,›‚“š(
‘”Ž‚š¨œÆ–˜“{Ž‚Xǘš £ ™ œÍðuŽ•¢Ž£ š £ ž¡›Ž•-£ Ž Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸžîš˜–˜£ “æž £ ›“òUœÍŽ‚š˜þ“F£ –˜Ž £ ‘¢Ž £ %*‘”“F›‚“•-•¢Ž ¢ð6“š˜–˜œÍŽ‚š‘”ŽŽ‚š £ žŠð—žîÒ ÅœÆš¦žËÊ
Ž šf››&Òâ £ “¡ž¡› X ‡,©Z} = ª Y ²[Ï h ’‘”Ž 𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•rž £ òUž¡›‚Žš¦žXŽš £ žXÿ•¢œÆž¡Õ £ ˆ
‘”Ǧž £ Ž‚›‚“¡š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“–˜Ž £ žî ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Ž ü ǨŽ‹-Ž‹-Ž £ Ž›‚›œÆ“š˜Žš Ê Ç˜Ž–˜Ž‹-Ž‚•8–˜Ž—Å•”žîš
ž *ǘ–˜žUž £ ž ™ “¡•”žŠ–˜Ž £ žÉ–˜Žð˜Ç˜•¢ž¡›‚œ§“Ò š Ê
5
« Ï k ¢œÆÅ¡š¦žç›‚“ò{“çÿîž “¡•¢Ž‚0–¨Ž„ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ ŽXÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•ˆŽ £ •-Ž‚-Ç £ ‘”ž¡–˜“–˜Ž £ ž
X`_ ­*&
Ž¶Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò š,–˜Žð˜•¢“Å¡•”ž¡òUž¡~Ž £ %ˑ¢Ž‚•-š˜“‚Ê
È Ö Ê ´ ž¤¦,• X –ya = Ô?Ëa†@Ï h -‘”Ž‹ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–¨“•Ð¤¦•-òXž £ žð—ž¡Ò Å¡œÆš¦žÇ¨‘”œ £ œÍþ§ž¡š˜–¨“  »
Õ Ì§
òXžŽ‚’‘žrÒ “Ë›Ç £ ‘”žŽšUǨšX›‚“¡òUŽš‘”ž¡•¢œÍ“ˆ^ i Ï ´ –˜ŽjòUž¡š˜Ž‚•¢ž ü ǨŽ £ “Ç˜¢Ç¦žî•¢œÆ“¡8š¨“
ÿŽ‚•˜ž¡Ò š,š¦Òž¡–¦žŠŽ‚-ðuŽ›‚œÆž £ Ž‚š £ žÉð—ž¡Ò ÅœÍš¦ž ¨ð6Ž‚•-“ ð˜Ç˜Ž‚–¨Ž‚š,–˜Ž‚-›§ž¡•-Ş¡F• ñ› ™ Ž ü ǘŽ§ž¡• £ ž
¤¦•¢òUž¨Ê h -‘¢Ž–˜ŽÕuŽ‹¢Ž•~Ž £ Ç Ò £ ‘¢œÆò{“ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–¨“• ü ǘŽò{“*–˜œÍ¤ ü ǘŽ £ “Ð›“š‘”Žš˜œÆ–˜“¡
–˜Ž £ žÉð—ž¡Ò Å¡œÆš¦ž¨Ê
­ Ï ì“š¨-‘”•-Ç tŽ UŽ‚š £ ž¡þ§žÉǨš,›“š?Ñ-ǘš‘¢“Š–˜Žð—ž¡Ò Ŝ͚¦žA›“òU“A¢œ ǘš˜žÉ¢Ž‚•-œÆŽ–¨Ž
X Ȭ ?Ab
q
‘”•”žîš˜¢ð¦žî•¢Ž‚š¨›‚œŸžî¢Žr‘”•¢žî‘Dž¡-Ž‚š Ê ´ “š˜“¡òÉ՘•¢Ž–˜Ž £ “—¤¦› ™ Ž•¢“–˜Ž‚’‘”œÆš¨“X‘”œÍŽ‚š˜Žš
£ žÉ¢œÍÅǘœÍŽ‚š‘”ŽŽ‚’‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”ž¨Î
×FØ ±³(¬qЂÙqÚ9® ×FØ ÒÛÜ(¬qЂÙqÚ
l “š˜–˜Ž ×FØ ±³¬qЂنÚÝ ×9Ø ÒÛܬ†Ð‚ÙqÚ ¢“šª›§ž¡–˜Žš¦ž¡ž¡•¢Õ˜œ¥‘”•¢ž¡•¢œÆž¡¦-œÆšªšÇ¨Ò òUŽ•¢“
–˜Ž‚š‘”•-“ ¨– ŽäŽ Æ£ £ ž¡]ßÞ Ž@Ž £ šÇ˜Ò ò{Ž‚•-“ –¨Ž‘¢•”ž¡š¨¢ð¦ž¡•-Ž‚š˜›œŸž¨Ê ´ ž¡@›§žî–˜Ž‚š¦žî
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à$á*âäãßæåçàéèãßÐàPê@ã8ëìë~ãí
×FØ ±³¬qЂنÚá ×FØ ÒÛܬqЂنÚR–˜ŽÕuŽšF-Ž‚• ž¡ò{œÆ¢òUž¡ð¦žî•”ž,‘¢“Ë–˜ž¡ ž¡‘”•¢ž¡š˜T
𦞡•-Ž‚š˜›œŸž¡Ê³*ŽÉž¡-ǘòUŽ ü ǘŽA‘”“*–¦ž¡ £ žîj‘¢•”ž¡£ š˜-𦞡•-Ž‚š˜›œŸž¡‹Ž‚-‘¦ž¡Ò š„-œÍ‘”ǘž¡£ –¦ž¡‹Ž‚š„Ž £
òUœÍ¢ò{“É–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“˜Ê
Ž šf››Òâ £ žîŽ‘”œ ü ǘŽ‘”ž¡
–˜Ž £ ž “•¢òUž ×Fâ ¯f
X ° ­±;±'¯VÏ ³Ëǘ’‘”œÍ‘¢ÇŽ8Ž‚š £ ž~ÿ•-œŸž¡Õ £ „
Ñ&¯°£fãäå(³ææf³± ¨çè ±†Ð è æéf³Ôä™(Ú ðu“¡•XŽ £ ÿîž £ “•U–˜Ž £ žÿ•¢œÆž¡Õ £ ŽœÍ–˜Ž‚š‘”œ¥¤¦›§žî–¦ž
ðu“¡• £ žFŽ ‘”œ ü ǨŽ‘DžËÊ ³Ë$œ š››&Òâ’‘žçÒ ÿ›Ò ž —𘕢œÍòUŽ•¢“盝“𘜟žçŽ £ ÿîž £ “¡•X–˜Ž £ ž
ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž*š››CИÑUŽ‚šXŽ £Æ£ ž¨ÊVå&£››q¡A–¨Ž‚Õ6Ž‹-Ž‚•ìǨ”ž¡–˜“ ›‚“ò{“ǘš˜“ –˜Ž £ “ð˜•¢œÍòUŽ•¢“
𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•¢Ž‚Ê
² [†­ Ï ž¡•¢-Ž§ž ¤¦› ™ Ž‚•-“9 ǘŽ‚š‘”ŽrŽ‚{š ^ i Ï ´ ê‚ë Ï ´ ñŽ %*‘”•¢ž¡Ž –¨ŽrŽ £Æ£ “ £ “¡
X — Y&=Y ÿîž £ “•-Ž‚é–˜Ž £ ž¡~ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž~–˜ŽÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ê
ž ^iÏ ´Ê
X µ Y&ì ­B§¯«&Ï k š‘”Žðu“¡š˜ŽÇ˜š¦žŠ‘Dž¡Õ £ žÉ–˜Ž›‚“š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“—Ž‚šÇ˜š¦žŠð—ž¡Ò Ŝ͚¦\
± Ï h %*‘¢•”ž¡Žÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ ŽñÔFŽÕ˜ÕuŽ•ª–˜Ž–¦žî‘¢“ˆŽ‘¢œ ü ǘŽ‘”ž¡–˜“çAó ^ i Ï ´
X — Y&=Yfz ­*
ë Ï ´ Ê:ÊÍÊ¥Ê û Ǩ”ž¡š˜–¨“UŽ%¨ð¨•¢Ž‚-œÆ“š¨Ž‚•-Ž‚ÅÇ £ ž¡•-Ž‚‚Ê
k 𦞡•’‘”Ž—–˜ŽjŽ‚-‘¢“8𘕢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚Ð–˜Ž—›§ž¡•˜ž¡Ò ›‘¢Ž‚•8Ŏ‚š¨Ž‚•”ž ž–˜œÍ-‘¢•¢œÆըǘ›‚œ§“Ò š –˜ŽéÔFŽ(Õ ÕuŽ•œÆš¨› £ Ç(ŽA‘”ž¡òÉ՘œ Ž‚Ò š„“¡‘¢•¢“‹›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž‚Ž¢ð6Ž‚›‚œÆž £ ò{Ž‚£š‘¢£ ŽÉ–˜œÆ-Žš¦+ ž¡–¨“ð¦žî•”žX-Ž‚•-ÿ*œ
–˜“•¢Žp›“š˜›‚•-Ž‘¢“ –¨ŽìòUž¡š˜Ž‚•¢ž ü ǘŽ~›Ç¦ž £ ü ǨœÆŽ‚•xž¡–˜ò{œÆš¨œÆ-‘¢•”ž¡–¨“•–˜ŽìǨšÉ¢Ž•-ÿ*œÆ–˜“¡•pð˜Ç˜Ž–¦ž
‘”“òUž¡• £ “;›‚“ò{“Ž¶Ñ-ŽòUð £ “ð¦žî•”ž–˜œÍ¢Žš˜+ ž¡•p-ǘð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚'–¨Ž~𘕢“¡ð—“Ò ¢œ¥‘”“Ž¢ð6Ž‚›¡Ò ¤¦›‚“¨Ê
Öà
í
ø
õ
îðï
ù
ñ
òÔócô
ô
ñ
õö
úûõüÝö
÷
ý
ü
! üÿþ
þ
ü ù
ü
ö
h šÇ¨Ò › Ž“É–˜ŽÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•—-Žð˜Ç˜Ž‚–¨Žr–¨œÍÿ*œÆ–˜œÍ•ÐŽš,‘¢•¢Žé›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”Žé› ž¡•”ž¡ò{Ž‚š‘¢Ž–˜œ8 Ž•,
Žš˜£ ›‚œÆž¡–¦ž¡£ éŽšˆ›‚Ǧž¡š‘¢“UžÉ-Ç) ǘš˜›‚œÍ“š¦ž £ œÆ–¦žî–ñŽš,›Ç¦ž¡š‘”“{ž £ òU“¡òUŽš£ ‘¢“Š–˜Ž¢Çˆð¦žî•-‘”œÍ›
œÍ𦞡›œÓ“Ò š„Žš £ žñŽ Ñ-Ž‚›‚Ǩ›‚œÓ“¡Ò šŒ–˜ŽŠŽ‚’‘Dž ™ Ž‚•-•”ž¡ò{œÆŽš‘Dž¨Ê h -‘¢“›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š‘¢Ž‚ð6“•‹“•¢–˜Žš
–¨ŽŽ Ñ-Ž‚›‚Ǩ›‚œÓ“¡Ò š(¢“¡š ڎ £ – Y ² [‚­² Ў #£ " ­[B§¯6²`b
­ d;­²9­@x«f? YhŽ £ – ¬ Y @?1ip« Y b;¯² Ê
k –˜Ž‚ò(ž¡Ò ‹–˜Ž £ “¡ð˜•-“Ë›Ž‚–˜œÍòUœÍŽ‚š‘”“9¸ ǘš˜›œÆ“š˜Ž ü ǘŽ £ “›“òUð6“š˜Žš
ÔFŽÕ˜ÕuŽ•‘Džîò\
Õ¨œ Ž‚Ò šæð6“-Ž‚Ž0“¡‘¢•”ž¡ˆ ǘš˜›‚œÍ“š˜ŽŠð¦ž¡•”ž•¢Ž§ž œÆþ‚ž¡• ‘”ž¡•¢Ž‚ž¡ÉŽ¢ð6Ž‚›¡Ò ¤¦›§žîŠ›‚“òÉǨš˜Ž‚ ž„Ž-‘”“¡
‘¢•¢ŽéŽ £ ŽòUŽš‘”“Ê “•~›œÍ‘”ž¡•~ž £ Å~Ç˜Ò šñŽ Ñ-Ž‚ò{£ð £ “ –˜ŽŽ‚’‘”Ž‘”œÍðu“A–˜Ž ž¡›‘¢œÍÿ*œÆ–˜ž¡–˜Ž‚Ððu“*–˜ŽòU“
š¨“òÉ՘•¢ž¡• £ jž ǘš¨›‚œÓ“¡Ò š é(££§fÜ£°(¥ ­ ¯¢£&œ ü ǘŽñŽ‚ £ ž,Ž‚š˜›‚ž¡•¢Åžî–¦žª–˜Žñ𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡•AŽšçŽ £
“¡•¢–˜ŽšŒž¡–˜Ž›‚Ǧž¡–¨“X‘”“*–˜“ £ “—¤¦› ™ Ž•¢“ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ ž ™ Ž‚•-Ž‚–¦žî–˜“ž{𦞡•-‘¢œÆ•—–˜Ž £ –˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“
–¨“š˜–˜Ž ¢ŽÉŽ-‘žUÒ ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡š˜–¨“ñǘšª¤¦› ™ Ž‚•¢N“ ǘŽ‚š‘”Ž ™ žî-‘Dž £Æ£ ŽÅž¡•—ž £ –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ\“ ǘŽ‚š‘¢Ž
“ £ ž •¢ž˜Ò þ–˜Ž £ žŠŽ‚’‘”•¢Ç¨›‘”Ǩ•”ž –˜Ž –¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“~–˜Ž £ žÉò(ž Ò ü ǘœÍš¦ž¨Ê
h £ – Y ² [­*² •-Ž‚›‚œÍÕuŽ‹›‚“ò{“ÉŽš‘¢•”ž¡–˜žÉǘšX¤¦› ™ Ž•¢“Š“ÉǨš¦žÉ›§ž¡–¨Ž‚š¦yž Ž‚šñŽ £ ›§žî¢“É–˜Ž ü ǨŽ
-Ž ™ ˜ž žÇ¨‘¢œ £ œÆþ§žî–˜“ £ ž‹Ž‚š‘¢•”ž¡–¦žŽ-‘¦ž¡Ò š˜–¦ž¡•'𘞡•”ž-ǘò{œÆš˜œÍ-‘”•¢ž¡•p–˜žî‘”“T /ɐ¢ŽìŽ‚š˜›‚ž¡•¢Åž–¨Ž
›“š˜’‘”•¢Ç¨œÆ•8Ž £ ž¡Ò •¢Õ6“ £ <l ¾ Ï ›‚“¡•¢•¢Ž¢ð6“š˜–˜œÍŽ‚š‘”ŽžŽ‚Ò ’‘”»Ž Xž‘”“*–˜“ £ “8ð6“¢œÍÕ £ Ž¤˜› ™ Ž‚•-“
–¨Ž £ “¡ ü ǘŽÉð¨Ç˜Ž‚–¦ž ™ Ž‚•¢Ž–¦ž¡•‹Ž%Ëð £ Ò ›‚œ¥‘Dž¡ò{Ž‚š‘”ŽîÊ k £ 𦞡•¢-Ž§ž¡• £ ž Ž‚š‘”•¢ž¡–¦žXÿ¡Ž‚•¢œ¥¤¦›§ž ü ǨŽ
š¨“ ™ 5ž „Ž‚•¢•-“•¢Ž¢œÆš‘¦ž¡Ò ›‘¢œÆ›‚“¡ Œžî–˜Ž‚ò(ž¡Ò Ž‚šýž ü ǘŽ £Æ£ “¡š˜“*–˜“–˜Ž £ ž¡Ò •¢Õ6“ £ –˜“¡š˜–˜Ž Ž‚(š ›Ç˜Ž‚š‘¢•”žÇ¨š¦ž0œÆš˜’‘”•¢Ç¨›‚›‚œ§“Ò š–˜Ž 𘕢“*›‚Ž”ž¡ò{œÆŽš‘¢“& £ ž0Ž Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž)Œ¢œ¥‘ Ç¦Ò ž0Ž‚š¢Ç £ ǘŞ¡•Ž £
•-Ž‚-Ç £ ‘”ž¡–˜“Š–˜Ž-Lj›‚“•-•¢Ž‚-ðu“¡š˜–˜œÆŽš‘”ŽŽ¶Ñ-Ž›‚ǘ›œÓ“Ò š2Ê h š0Ž £ ›§ž¡-“Š–˜Ž ü ǘŽŽ‚š¨›‚“š‘”•¢ž¡¢ŽÇ˜š˜ž
œÍš˜-‘¢•¢Ç˜››‚œ§“Ò šñ–˜Žð¨•¢“*›‚Ž‚¢ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“Šš˜“Aÿìž Ò £ œÍ–¦ž*Ž‚~–¨Ž‚›‚œÍ•Ëš˜“ŠðuŽ•-‘¢Ž‚š˜Ž›‚œÆŽš‘”ŽžAš˜œÍš˜Åǘš¨“
–¨Ž £ “‘¢•¢Ž‚‘¢œÆð6“-“ðu“¡•-‘Džî–˜“¢Ž Žš˜›§ž¡•-Ş¡•˜žˆÒ –¨ŽŠŽ £ œÍòUœÍš¦ž¡• £ ž –˜Ž £ –¨“Ë›Ç˜òUŽš‘”“ˆð¦ž¡•¢ž
Ž ÿ*œÍ‘Džî•éðu“’‘”Ž•¢œÆ“¡•¢Ž‚—ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡òUœÍŽ‚š‘”“¡éœÆšÇ¨Ò ‘¢œ £ Žì–˜ŽŽ¢Žrš˜“Ë–¨“˜Ê
ì“ò{“ ™ Ž‚ò{“ –˜œÆ› ™ “ŒŽ £ ð¦žî•¢¢Ž•Šð˜•¢“*›‚Ž”žª‘¢“Ë–¦žî £ ž¡ › £ ž¡¢ŽŠž ü ǘŽñð6Ž‚•-‘¢Ž‚š˜Ž›‚Ž £ ž
Žš‘”•”žî–¦žÉ–˜Ž‚Õ¨œÆ–˜“ ž £ ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžÉŽ%¨ð £ Ò ›œÍ‘”žËð6“• £ “A‘”ž¡š‘”“&˖˜Ž‚-ð˜ÇЎ‚Ò j–˜ŽŽ Ñ-Ž‚›Ç¨‘Dž¡•éŽ-‘¢Ž
Ö%$
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”Ž@–˜ŽŒÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•ˆš˜““Õˑ”Ž‚š¨–˜•¢ŽòU“ˆÇ˜š†ž¡Ò •-Õu“ £ l<¾ Ïm~¢œÍš˜“ ü ǨŽý“Õˑ”Ž‚š
–˜•¢ŽòU“éǨš¦ž ž¡•¢•¢ž5X›‚“ò{ð˜Ç˜Ž-‘¢“{ð6“•~‘¢“Ë–˜“¡ £ “ˆžîÒ •¢Õ6“ £ Ž l<¾ Ï ›“•¢•-Ž‚-ðu“š¨–˜œÆŽš‘¢Ž‚‹ž
›§ž¡–¦žñǨš¦žñ–˜Ž £ žî› £ ž¡¢Ž‚/Ê . £ òUŽ›§ž¡š¨œÆ¢ò{“X–¨Ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž „Ž £ “•-–˜Ž‚šŒ–˜Ž £ “ŒžîÒ •¢Õ6“ £ Ž
–˜Ž £ ž¡•-•”ž˜0•-Ž‚¢Ç £ ‘Džîš‘¢Ž¢Žrž¡ð £ œÆ›§žîš0òUŽ–˜œŸž¡š‘¢Ž £ ž¡é-œÆÅǘœÍŽ‚š‘”Ž—•¢Ž‚Å £ ž¡Î
³ËǨðu“š¨Åž¡ò{“ ü ǘ/Ž 0 ™ Ž‚•¢Ž–¦žUŽ %Ëð £ Ò ›‚œÍ‘”ž¡ò{Ž‚š‘”Ž2ž 1eˆžŠ¢ÇˆÿŽ3þ 1 ™ Ž‚•-Ž‚–¦ž{Nž Î
“ 0"š¨“A–˜Ž ÿ“ £ ÿŽ•¦ž Ò
X . £Ð ž¡•¢-Ž‚•É–¨Ž‚¢ð¨ÇìŽ‚Ò É–¨ŽX•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¡•-ÇF‘Dž¡•-Ž§ž,›‚“šýŽ £ ¤¦› ™ Ž‚•-
ǘš,ž¡•¢•¢ž˜0–˜Žýž¡Ò •¢Õ6“ £ Ž‚54 ¾ ÏýÊ
œ 0y·871· · -“š “æž¡Ò •¢Õ6“ Ž8 4 ¾ Ï ›“š˜-‘¢•¢Ç˜œÍ–˜“Šð6“•AŽ žî•¢¢Ž•Š›‚“•-•¢Ž X ³Ë6
¢ð6“š˜–˜œÍŽ‚š‘”Ž•¢Ž¢ð6Ž‚› ‘”œÍ£ ÿò{Ž‚š‘¢Ž £ ž90]:1 uŽ £ žî•¢•”ž˜•¢Ž¢Ç £ ‘D£éž¡ š‘”Ž ‘”Ž‚š¨–˜•¦žñÒ Ž £
¢œÍÅǘœÆŽš‘”Ž“•-–˜Ž‚š *Î ·:;1·&0Žš Ç Ò £ ‘”œÍòU“ £ ǘŞ¡6• 0]·¥Ê
X .'-‘”“ -œÆŚ˜œ¥¤¦›§ž ü ǘŽ›‚ǘž¡š˜–˜“{Ž £ Ŏ-‘¢“•é–˜Ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž 𘕢“*›‚Ž¢ŽŽ‚’‘Dž £ œÍ-‘DžÉ“¡•¢–˜Ž š¦ž¡–¦žñ–¨Žäž¡Ò •¢Õ6“ £ ŽuŽ £ Ç Ò £ ‘”œÆò{“(ž¡Ò •¢Õ6“ £ ŽšŒ¢Ž•‘¢•”žî‘”ž¡–˜“ñŽŽ £ –¨Ž<0]2ð6“• £ “ ü ǘŽ
Ž‚Ò ’‘”Ž‘”Žš˜–˜•¦ž Ò ð˜•-œÆ“•-œÆ–¦ž¡–0-“Õ˜•-ŽrŽ £ •¢Ž-‘”“ ü ǨŽ ™ žîš,-œÆ–˜“ ™ Ž•¢Ž–¦ž¡–˜“jð6“•0Ž Ò £ Ê
. ­ [B§¯6ˆ² b
9­ =,­²?­ @;f« ? Y •-Ž‚›‚œÍÕuŽ~ž-Ç Ž‚š‘”•¢ž¡–¦žÇ˜š¦ž œÍ-‘Dž‹“•¢–˜Žš¦ž¡–¦ž–˜Ž,žîÒ •¢Õ6“ Ž
›‚“ò{:£ ð˜" ǘŽ-‘Dž0ð6“• £ ž¡Ž‚’‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”ž¡>4 ¾ Ï •¢Ž¢Ç £ ‘Dž¡š‘”Ž–˜ŽŠ£ 𦞡•-¢Ž‚ž¡•‘”“*–¦ž¡ £ ž¡› £ ž¡¢£ Ž
ž £ ž¡ ü ǘŽˆð6Ž‚•-‘¢Ž‚š˜Ž›‚ŽˆŽ £ Ž £ ŽòUŽš‘¢“@–˜Ž0Ž‚š‘”•¢ž¡–¦ž ‘Džîš‘¢“@–˜Ž0òXžîš˜Ž‚•¢ž@Ž %Ëð £ Ò ›‚œÍ‘”žª›‚“ òU“ðu“¡•Uò{Ž‚–˜œÍ“ý–¨Ž £ ž ™ Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸžýž‘¢•”ž§ÿŽ‚Ò ñ–˜Ž £ ž@Ž‚’‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”žç–˜Ž–˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“Ê?. £
“•¢–˜Žš ü ǘŽ-œÆÅǨŽŽ‚’‘Dž £ œÆ’‘DžŽ‚ìŽ £ -œÆÅǨœÆŽ‚š‘¢Ž¡sÎ ìǦžîš‘¢“Éò(ž¡Ò ~ž¡•-•¢œÍÕ¦žr–¨Ž £ žŽ‚’‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”ž
–˜Žˆ–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ˆó ò ž¡Ò Šð¨•¦“Ò %˜Æò{“@ž £ –¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“x ǘŽ‚š‘”ŽˆŽ-‘DžîÕ £ Ž›‚œÆ–¨“Žš £ žªÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž
@Ž‚B-A‘”Až¡‘ •¦ž(2Ò õ „!/D-C9œA25Ž‚Ò ’2 ‘”ô-Ž û ¢™ ŽŠŽ•¢ŽŽ‚š˜–˜›‚ž,ǨŽ‚Žš%¨‘”ð •-Ž{Ò ›ŽœÍ‘”£ ž¡Ž òU£ Ž‚Žò{š‘”Ž‚ŽAš‘”“îN“ ‘”•¢ “¡Ç˜Ž‚š¤¦‘”› Ž ™ Žò(•¢“ž¡Ò Òž Ž£ -‘¢ð˜“•-œÆš˜œÆ›•˜œÆž¡Ò 𘚄œÍ“XŽ‚š@–˜Ž Ž £ ž “•¢£ œÍ–¨-Ž‚‘”š ž
ü ǨŽr-Ž ™ ž œÍš˜–˜œÍ›§ž¡–˜“ŠŽšŽ £ ž¡ð¦ž¡£ •’‘Dž¡–¨“Užîš‘¢Ž‚•-œÆ“•é–˜Ž £ 𦞡•-¢Ž‚•—›“š•-Ž‚-ðuŽ›‘”“XžçŽ £Ò £ Ê
´ ž ǘš˜›œÓ“Ò šA–˜Ž Å¡Ž‚-‘¢“• –˜Ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžŽ‚'“¡Õ¨‘”Žš˜Ž‚•'žð˜ž¡•-‘¢œÆ•p–¨Ž~Ž‚¢ž œÆ’‘Dž‹–¨Žˆž¡Ò •¢Õ6“ Ž‚
–˜“š˜–˜Ž{Ž‚šPÇ Ò £ ‘¢œÆò{“ £ £ ǨŞ¡•@›‚“¡š £ ž0òUž˜“•ð˜•-Ž Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž,¢Ž{Ž‚š˜›Ç˜Ž‚š£ ‘”•¢žªŽ £ ¤˜› ™ Ž‚•-“„£ “
›§ž¡–˜Žš¦ž„–˜ŽñŽš‘”•”žî–¦ž ǘšæ˜“ Ò £ “ ž¡Ò •¢Õ6“ £ ¢“Ò ՘•-ŽñŽ £ ü ǘŽ0–˜Ž ¤¦š˜œÍ‘¢œÍÿò{Ž‚š‘”Ž ‘”•¢ž¡Õ¦ž9Ñ¢žî•¦žªÒ Ž £
•¢Ž‚’‘”“,–˜Ž{›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”Ž –¨Ž{ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ê .'’‘”ŽïžîÒ •¢Õ6“ £ ¢Ž{›§ž £ ›‚Ç £ ž0›‚“ò{“ˆ›‚“òA՘œÆš¦žî›‚œÓ“¡Ò š
–˜Ž‘¢“Ë–¨“äŽ £ ›‚“š?Ñ-Ǩš‘¢“(–˜Ž ž¡Ò •-Õu“ £ Ž‚ ü ǘŽ›‚“ò{ð6“š˜Ž‚š £ ž £ œÍ-‘”ž ü ǨŽý•-Ž‚›‚œÍÕuŽ ï›Ç “
“•¢–˜Žšª–˜Ž 𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“ñŽ‚‹–˜ŽA–˜“¡Ž‚š–˜“‹Ž‚ò{ðuŽþ§ž¡š˜–¨“Xð6“•‹Ž £ 𨕢œÆš¨›‚œÆð¨œÆ“ –˜Ž £ ž £ œÆ’‘Dž¨Ê
³Ëǘð6“š˜Åž¡ò{“ ü ǨŽ„Ž £ Ŏ‚’‘”“•ñ–¨Ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžç•-Ž‚›‚œÍÕuŽ £ žF-œÆÅǨœÆŽ‚š‘¢Ž £ œÍ-‘”žý–˜Ž žîÒ •¢Õ6“ £ Ž
4 ¾ ÏÎE0yF1$&ŸG4ÉÊE. £ “•-–˜Ž‚š0–˜Ž‹ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡ò{œÆŽš‘”“AŽ‚Î'ð˜•-œÆò{Ž‚•-“A¢Ž‹›‚“òA՘œÆš¦žîš90P
1Ž •-Ž‚¢Ç ‘Džî–˜“–˜ŽžîòÉÕu“¡'¢Ž—𘕢“*›‚Ž”žr›‚“š ŠŽ •¢Ž¢Ç ‘Dž¡–˜“r–˜Ž—Ž‚’‘Dž›‚“òA՘œÆš¦žî›‚œÓ“¡Ò š
¢Žì𨕢£ “*›‚Ž‚¢ž'£ Ñ-ǘš‘¢“›‚“¡š<4ÉÊH. £ ž¡Ò •-Õu“ £ •¢Ž‚-Ç £ ‘”ž¡š‘”Ž8¤¦š¦ž £ £ Ž‚xŽ £ £ ü ǘŽì–¨Žÿ*ǘŽ £ ÿŽ~Ž £ Å¡Ž‚-‘¢“•;–˜Ž
™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸWž ü ǘŽ‚–¦žî•¦žUÒ •-Ž‚-œÆ–˜Žš‘¢Ž Žšò{Ž‚ò{“•-œŸžA›“š˜-‘¢œÍ‘¢Ç Žš˜–˜“XŽ £ Ž‚¢ð˜ž¡›‚œÍ“U–˜Ž‘¢Ç˜ð £ žî
™ ž¡-‘”ž ü ǨŽ¤˜š¦ž £ œÍþ‚Ž £ ž~Ž¶Ñ-Ž›‚ǘ›œÓ“Ò šr–˜Ž ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•
𦞡•¢žéŽ‚¢ŽŽ £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“j–¨Ž'Ž‚š‘”•¢ž¡–¦ž‚ž ü ǘŽ
‘”“*–˜“é¢Ç¨‹›“òUð6“š˜Žš‘”Ž‚—–˜ŽÕuŽš„ž¡››‚Ž–˜Ž‚•‹žçŽ Ò £ 𦞡•¢žŠ¢Ç,›‚“•-•¢Ž‚› ‘”\“ ǘš˜›œÆ“š¦žîòUœÍŽ‚š‘”“˜Ê
º ¹
&â43¨âJI8à—í‹å Ù Ýìà èã ß Ù * Ú ß Ù ( Ý;ܶß
ß Ù *-Käãß
ã8åªãL( Ýìà5*MIÞ;ãL( Ýxã
Ì
º
´ ž ›‚“¡òÉ՘œÆš˜ž¡›‚œ§“Ò š –˜Ž–˜“¡0ž¡Ò •-Õu“ Ž‚¢Ž‹Õ¦ž¡¢žAŽ‚š ž ›“òÉ՘œÍš¦ž¡›œÓ“Ò š –˜Ž “š˜“*–˜“ ü ǨŽ
£ “ ;›‚“š˜’‘”œ¥‘”Ç¡Ž‚š' ü ǨŽ~•¢Žð˜•¢Ž¢Ž‚š‘”£ž¡š{ž £ žî;ÿ•-œŸž¡Õ £ £ Ž‚Ê ´ “xš˜“Ë–¨“pŽšŠÇ˜£ šÉ–˜“*›‚ǘò{Ž‚š‘¢“
ë Ï ´ –˜Ž~Ž‚š‘¢•”ž¡–¦žž £ ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•'ð˜Ç˜Ž‚–¨Ž‚šÉ‘”Žš˜Ž‚• £ “x¢œÆšǘœÆŽš‘¢Ž‚ ò{“*–˜“ ü ǘŽ~¢ŽìœÆš˜–˜œÍ›§ž¡š
Žš-Ǫž?‘”•¢œÍ՘Ǩ‘¢“'°†¡ (£˜Î
ñ­ Y b;¯†@;¬Ëƒ NÎ .'-‘”Žjò{“Ë–˜“œÍš˜–˜œÍ›§ž ü ǘŽ—Ž £ š˜“*–˜“Ž‚–˜Ž—˜“ Ò £ “ £ Ž›‘¢Ç˜•”žð6“• £ “ ü ǨŽ
¢Çˆÿ¡ž £ “•~š¨“Uð˜Ç¨Ž‚–˜Žr¢Ž•jò{“*–˜œÍ¤¦›‚ž¡–˜“Šš˜œ ‘”ž¡ò{ðu“*›‚“Šð˜Ç¨Ž‚–˜Ž¢Ž•‹Ž £ œÍòUœÍš¦ž¡–˜“˜Ê
­ BÓ­ γ˜ š˜“¡rŽš˜›‚“¡š‘¢•”ž¡ò{“›“šýǨš¦žñÿ¡žî•¢œŸžîÕ ŽÉŽ žî‘¢•¢œÆըǨ‘”“°†¡ £žˆŽ-‘¢Ž
X ‡ˆ­*¬ f
ÿ¡ž £ “•'š˜“¡8Ž-‘¦ž Ò œÆš¨–˜œÆ›‚ž¡š˜–˜“ ü ǘŽ‹ž £ ›‚“òA՘œÆš¦žî•¢¢Ž—›“£ šU“î‘”£ •¢“Fž¡Ò •-Õu“ £ ¢œ~ŽÒ -‘”Žjð6“¢ŽŽ
Ž‚-‘”žŠòUœÍ¢òUžrÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž›‚“¡š,Ǩš0–˜Ž‘¢Ž‚•¢ò{œÆš˜ž¡–˜“Éÿîž £ “¡• ñš˜“ŠŽj–¨Ž¦“ Ò £ “ £ Ž›‘”Ǩ•”ž
Ž‚š‘”“š¨›‚Ž‚j¢Ž•¦ž Ò Ž £ œÆò{œÆš¦ž¡–˜ž¨Ê
² ?ËB§­ Î . £ š˜“*–˜“ ü ǘŽÐðu“¡¢Ž‚Ž8Ž‚’‘”ŽÐòU“*–˜“j¢“Õ˜•-Ž‚Ž¢›‚•-œÆ՘œÍ•¦žjÒ ¢Ç ÿîž £ “•;ž¡›‘¢Ç¦ž £
X?O<P ­*² z ›‚“š,Ž £ ü ǘŽrŽ%˜Ɛ’‘”ŽŽ‚š,Ž £ žîÒ •¢Õ6“ £ ž¡›‘¢Ç¦ž £ òUŽš‘¢Ž¡ÊL.'-‘¢Ž Ž—Ž £ ò{“Ë–˜“ ð6“•é–˜Ž Ž‚›‘¢“
𦞡•”žÉÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ê
­ @Zb Îì³ËŽr›‚“š˜›‚žî‘”Žš¦ž¡•˜žUÒ Ž £ ÿîž £ “•é–˜Ž £ š¨“Ë–˜“{ž £ ¤˜š¦ž £ –˜Ž £ ÿîž £ “•—ž¡› ‘”Ǧž £ –¨Ž
XJQ == Ž‚”ž0ÿ•¢œÆž¡Õ £ ŽÉŽ‚šŽ £ ž¡Ò •-Õu“ £ <Ê .'šŽ £ ›§žî¢“,–˜Ž ü ǨŽ{š¨“Ž %¨œÍ-‘¢œÆŽ‚-Ž ¢Ž ›‚•-Ž§žˆš*ǨŽÿîž
›‚“š,Ž‚-Žrò{œÆ-òU“Éÿîž £ “•‚Ê
­ @b Î ³*Ž~›‚“š¨›§žî‘¢Ž‚š¦ž¡•˜žÒ Ž £ ÿîž £ “•
–˜Ž £ š˜“*–˜“ž £ 𨕢œÆš¨›‚œÆð¨œÆ“j–˜Ž £ ÿ¡ž £ “•xž¡›‘¢Ç¦ž £
X – ²9­ = –˜Ž‹Ž”ž ÿ•-œŸž¡Õ £ ŽéŽ‚šXŽ £ ž¡Ò •¢Õ6“ £ Ê.'šñŽ £ ›‚ž¡¢“É–¨Ž ü ǘŽ‹š˜“AŽ%¨œÍ-‘¢œÆŽ‚-Ž-Ž›‚•-Ž§žrš*ǨŽÿîž
›‚“š,Ž‚-Žrò{œÆ-òU“Éÿîž £ “•‚Ê
. £ – ¬ Y @?1ip« Y b;¯² žî𦞡•¢Ž›‚Ž,ǘš¦ž@ÿŽ‚þ ü ǘŽª-Žª–˜œÍ¢ð6“š˜Žˆ–˜Ž £ ž¡Ò •-Õu“ £ –¨Ž,ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚
–¨Ž¤¦š˜œ¥‘”œ¥ÿ“›§ž¡•-Ş¡–˜“掝š ò{Ž‚ò{“•-œŸžýŽš “¡•¢òUžî‘”R“ 4 ¾ ÏýÊé³ËÇ Ç¨š˜›‚œ§“Ò šïŽ‚ £ žç–¨Ž £ “ ›‚ž £ œÍþ§ž¡• @Ž Ñ-Ž‚›Ç¨‘Dž¡• Ž‚šý“•¢–˜Žš £ “ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚ ü ǘŽX-ŽUŽš˜›§ž¡•-Ş¡•˜ž¡Ò šF–˜Ž{ð˜•-“Ë–˜Ç¨›‚œÆ•
Ž Ž Ž‚ò{Ž‚š‘”“Œ–¨Žñ”ž œÆ–¦žËÊ ž¡•¢ž„Ž “ª‘”Žš˜–˜•˜ž Ò ü ǘŽñ‘¢Ž‚š˜Ž•ŠŽ‚šæ›Ç˜Ž‚š‘Dž@Ž ÿîž “• –˜Ž ž
ÿ¡•-œŸ£ ž¡Õ £ WŽ šf››(é © ›C ££ ž,›Ç¦ž £ ›‚“š‘”œÍŽ‚£Æ£ š˜Ž £ ž £ œÆ’‘Džˆ–˜ŽX‘”ž £ Ž ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚ £ 8ž¡–¨£ Ž‚ò(ž¡Ò  –¨£ Ž
ð6“-œÆÕ £ Ž‚—œÆš˜’‘”•-ǘ›‚›œÆ“š˜Ž ü ǘŽrð˜Ç˜Ž–˜Ž‚š„ž¡ð¦ž¡•-Ž‚›‚Ž•œÍš‘¢Ž‚•-›§ž £ ž¡–¦ž¡éŽš„–˜œÆ› ™ ž £ œÆ-‘”ž' ü ǨŽ
‘”ž¡òÉ՘œ Ž‚Ò šˆ–˜ŽÕuŽš-Ž‚•—Ž¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘”ž¡–¦ž¡jŽ‚š,“•¢–¨Ž‚š Ê
X
TS
€
U!LV W/7XY[Z\W8]_^Z\W3`aZaZ\W3]_bcYdZeYdV Yd!]-fgYdY
. Žš˜ÅǦž9Ñ-ŽÐŽ Ž‚Ŝ͖˜“ð¦žî•”ž ž‹œÍòU𠎂ò{Ž‚š‘Džî›‚œÓ“¡Ò šr–¨Ž “
¤¦› ™ Ž•¢“p𠞡š‘¢œ ž ê “ ǘŽ‚š‘¢Ž
–¨ŽA£*£ ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚• ™ £ žU¢œÆ–¨“ ë Ï ´ £ £ žU£Ž-‘¢•¢Ç˜› ‘”ǘ•¢ž ü ǘŽA£¢ŽÉ–˜ŽÕuŽA¢Ž‚šǘ£œÆ•‹Ž‚šŒ£Æ£ ›§žî–¦žñǘš˜“ñ–¨Ž
Ž £Æ£ “~Ž‚ £ žÉ-œÆÅǨœÆŽ‚š‘¢Ž¡Î
ØpÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
×
º
×
jlk
×
Lhih
En
jlk
En
×
qiqiqiqiqEqiqiqiqiqEqiqiqiqiqEqiq
× ™š£››&£§áÚ
×
×
hih
š£››&£§ © Ѥ£§ © (
¢ ã /ž ­ ¯&œ£ hÚ
§
¯

¯
›
†
£

¦
Ú
â
©
­
Ò§®fܳ®qÐ5ÁÒPÁ³é P
è çè ±CÐ è æéf³
¦
™ â ¯f © ¯› ­ £q¦Ú
â ¯§ © ¯› ­ £ ‹Ú
Ò§®fܳ®qÐ5ÁÒPÁ³é P
è çè ±CÐ è æéf³
™ â ¯§ © ¯› ­ £ ‹Ú
am
onpm
. Ž Ž‚ò{Ž‚š‘¢“ð˜•¢œÍš˜›‚œÍ𦞠A•”ž¨Ò þ~–˜Ž –˜“*›‚ǘò{Ž‚š‘”“Ž–˜Ž‚š˜“¡òUœÍš¦ž¡–˜“š£››&£fyÉð˜Ç˜Ž–˜Ž
ðu“-Ž‚£ Ž•Š£ “ðu›œÆ“š˜ž £ ò{Ž‚š‘”ŽUǘ£ šäžî‘” •-œÆ՘Çˑ”£ “ £Í£ ž¡òUž¡–˜“ © Ѥ&£§ © ¢6Êr0 Ž-‘¢Žˆžî‘”•-œÆ՘Ǩ‘¢“Œ¢Ž £ Ž
ž¡¢œÍŚ¦žÇ˜š˜ž›§ž¡–˜Žš¦ž ü ǘŽ ™ ž¡›Žé•¢Ž Ž‚•¢Žš˜›‚œÆžžÇ˜š¦žð ž¡š‘”œ žj-œÍ‘”ǘž¡–˜“ŽšŠ›‚Ǧž ü ǘœÆŽ• Ç(
Ş¡•p–¨Ž £ žjŽ‚-‘¢•¢Ç˜› ‘”ǘ•¢ž–˜Ž~–˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“¡p–˜“š¨–˜Ž~¢ŽìŽ¶Ñ-Ž‚£ ›Ç¨‘”Ž~£ÆÔý£ Ž‚Õ¨ÕuŽ•„A–¨Ž‚Õ6Ž~¢Ž£ ÅǘœÆ•xŽ‚’£ ‘”Ž
òUœÍ¢ò{“> “•¢òUžî‘”“¨Ê>쓚ýŽ‚’‘”ŽUžî‘”•-œÆ՘Ǩ‘¢“ˆŽ‚-‘”ž¡ò{“ Çˑ”œ £ œÆþ‚ž¡š˜–˜“ £ ž ™ Ž‚•¢Žš˜›‚œÆžŽ%¨ð £ Ò ›œÍ‘”ž
ü ǨŽU-“ðu“¡•-‘DžˆÔFŽÕ˜Õ6Ž‚• xŽ‚ –˜Ž‚›œÆ• ;Ž £ Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“ ™ Ž•¢Ž–¦ž 'ž¡–¨Ž‚ò(ž¡Ò –˜Ž £ ž¡rð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ ž¡
™ Ž‚•-Ž‚–¦ž¡–˜ž¡—–˜Ž‚Õ˜œÍ–˜“ ž £ •-Ž‚›“•¢•-œÆ–˜“Š–˜Ž¢›Ž‚š˜–˜Žš‘”ŽA–¨Ž £ žÉŽ‚’‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”ž –˜Ž–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“ £ ž
ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ žž ü Ç Ò •¢Ž Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž¡–¦xž ý‘”“*–¦ž¡ £ ž¡ ü ǘŽ,ž„¢Çæÿ¡Ž‚þïŽ‚Ò ’‘”Ž0ð˜Ç˜Ž–¦ž ™ Ž‚•-Ž‚–¦žî•Š–˜Ž
òXž¡š¨Ž‚•”žŠŽ%¨ð £ Ò ›œÍ‘”ž¨Ê
4Žš‘¢•¢“Š–˜Ž £ Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“ ë Ï ´ £Æ£ ž¡òXžî–˜t“ š&£››&£§†žî𦞡•¢Ž›‚Žš,Ǩš¦žA¢Ž•¢œÍŽ–˜ŽŽ £ Ž‚ò{Ž‚š ‘”“ ü ǘŽ ™ ž¡›‚Žš •¢Ž Ž‚•¢Žš˜›‚œÆžýž›§ž¡–˜žÇ˜š˜žý–˜Ž £ ž¡Šÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚ ü ǘŽ ™ ž¡›‚Žš ð6“¢œÍÕ £ Ž0Ž £
›‚“•-•¢Ž‚› ‘”>“ ǘš¨›‚œÆ“¡š¦ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“X–˜ŽAÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•‚dÊ 0 ›“š‘”œÆšÇ¦žî›‚œÓ“¡Ò š„–˜Ž‚-›‚•-œÆ՘œÍ•¢Ž‚ò{“ £ ž¡jÿ¡žî•¢:œ ž¡Õ £ Ž–˜Ž £ šÇ˜Ò › £ Ž‚“ª¢Ç˜›“•¢•-Ž‚¢ð6“š˜–¨œÆŽ‚š‘¢Ž‚Ž‚’‘”•¢Ç¨›‘”Ǩ•”ž¡Vž ü ǘŽ –˜Ž‚ð6Ž‚š˜–¨œÆŽ‚š¨–˜“ˆ–˜Ž
£ “éð6“¢œÍÕ £ Žìÿîž £ “¡•¢Ž‚ ü ǘŽrð˜Ç˜Ž–¦ž¡šˆ‘”“òUž¡•é-ǎ-‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”ž ¢Ž•¦ž{Ò –˜8œ Ž•¢Ž‚š‘¢Ž¡Î
± ¯6©
²?«­ €X¯ ¯ BfÏ .'’‘”Žˆ–˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“„Ž £ ž„•”ž¨Ò þX–¨Ž £ ž¡Ò •-Õu“ £ –˜Ž0–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“
X z ±xo
ǘŽ‚š‘¢Žñ–˜ŽUÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•‚Ê@³ËÇýÿ¡ž £ “•r–˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦žŽ £ ð˜Ç˜š‘¢“„–˜Žñ›“òUœÍŽ‚š˜þ“ªð¦žî•”ž £ ž
™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž–˜Žéÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚‚Ê ´ ž¡ ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž –˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“ ü ǘŽ—Ž‚’‘žÒ ¢œÍŽ‚š˜–˜“ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž –˜“ŠŽ‚š0Ǩš,–¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“É–˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦ž¡–˜“Aÿš ™ Ž‚•¢Ž–¦ž¡š˜–¨“ £ “ìÿîž £ “•¢Ž ü ǘŽÿšñ‘”Ž
š˜œÆŽš˜–˜“‹Ž‚š £ “¡;¤¦› ™ Ž‚•¢“¡ ð £ žîš‘¢œ £Í£ ž ü ǘŽ~š˜“xŽ‚š˜›“š‘”•-Ž‚ò{“ –˜Ž¢–˜Ž~Ž¢Ž~–¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“
ž œÍš˜–˜œÍ›§ž¡–˜“ðu“•š››&Û(¡‚Ýž£±¡¡¢6Ê “•'Ž Ñ-Ž‚ò{ð “&œ˜Ž –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“•¢ž˜Ò þƘŽ “¡
¤¦£› ™ Ž•¢“V ǘŽ‚š‘¢ŽìŽ‚o ™šf››†œž9Ž‚-‘”ž¡ò{ “x𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡£ š˜–˜“‹Ç˜£ š¤¦› ™ Ž‚•-“–˜Žš˜“ ò{œÆš¦ž¡£ –¨“
™š››†œž™ &¡žœ™¢£ž5¤†™(£¥q¡f¢¦§ Ž‚š‘¢“š˜›‚Ž £ ž –¨Ž¤¦š˜œÍ›‚œ§“Ò šñ–˜Žÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚8•¢Ž‚ž £ œÆþ‚ž¡–¦žˆŽ‚š £ ž¡rð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ ž¡–˜)Ž ™šf››†œžf™ &¡žœL ™š››†œž™ &¡žœ™¢£ž5¤ä¢Ž‚•˜ž¡Ò š
ž¡ð £ œÆ›§žî–¦ž¡‚Êx³Ëœ*Ž £ ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•pŽ £Æ£ ž¡òUž¡–˜“—›‚“š £ ž—“ðu›œÓ“Ò š ¨&© ¡š˜“¢Ž•¦ž¡Ò šŠÇˑ”œ £ œÆþ‚ž¡–˜“
£ “Ð¤¦› ™ Ž‚•-“ð £ ž¡š‘”œ £Æ£ ž¨Ê
.uÑ-Ž‚ò{ð £ “˜Î
s š››&Û(¡‚Ýž£±¡¡¢Ft
&â43¨âJI8à—í‹å Ù Ýìà èã ß Ù * Ú ß Ù ( Ý;ܶß
ß Ù *-Käãß
ã8åªãL( Ýìà5*MIÞ;ãL( Ýxã
º
È
Ft
s
™‚¤q¡5°q£(™5°¯Ñ†¡ ­ ¡™š&£››&£§
™šf››&Û¡‚Ã(ž£§±¡¡¢
±;± | Y ‚² a­ B˜€ñ¯ ¯ BfÏ .'—Ž –˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“Š•¢ž˜Ò þ–¨Ž ž¡Õ6“ –˜Ž–˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“¡é–˜Ž‚’‘”œÆš¨“
˜– Ž,ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•‚Ê ³ËŽ,ǘ”žð¦ž¡•¢£ žý–˜Ž ‘”Ž‚•-òUœÍš¦ž¡•Š ›Ç¦ž £ £ ¢Ž•¦žFÒ £ Ž £ š¨“òÉ՘•-Ž,–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“
Ž‚š„Ž ›Ç¦ž “—ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚–˜ŽÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•‹Ž‚¢›•¢œÍ՘œÆ•˜ž¡Ò šª-DŽ”ž œÆ–¦ž(¦Ž‚–¨Ž‚›‚œÍ•Ž
¤¦› ™ Ž‚£ •-“ ü ǘ£;ŽŠ£ ›“š‘”Žš˜–˜•¦ž Ò £ žñðéž¡Ò ÅœÆš˜žGu쎝Õý•-Ž‚-Ç £ ‘”ž¡š‘”Ž –˜Ž £ žñŽ £ Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò š Ê8.'š@Ž ££
–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“‹–¨Ž‚-‘¢œÆš˜“¢Žì›•¢Ž‚ž¡•¦ž¡Ò š £ “;–˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“ ü ǘŽ ™ ǘ՘œÍŽ‚•¢žŽ‚šÉŽ £ ǨŽ‚š‘”Ž~˜“ Ò £ “
Ž‚š,Ž £ ›‚ž¡¢“{–˜Ž ü ǘŽŽ¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘¢Ž‚ò{“jžŠÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•j›“š £ žÉ“ð6›‚œ§“Ò š ¨ ° BÊ . £ –˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“
ǘŽ‚š‘”ŽtX–˜Ž‚’‘”œÆš¨“Šð˜Ç˜Ž‚–¨Ž‚š,¢Ž‚•éŽ £ ò{œÆ¢ò{“˜Êsìǘž¡š˜–˜“ Ǩ‘¢œ £ œÍþ§ž¡ò{“ £ žÉ“¡ðu›œÓ“Ò š ¨&©
£ žÉ”ž £ œÆ–˜žÉ–˜ŽÔFŽÕ˜ÕuŽ•‹Ž—–˜œÆ•-œÆŜ͖¦žÉž £ žÉ¢ž £ œÍ–¦žÉŽ‚’‘ž¡Ò š˜–˜ž¡•‚Ê
.2Ñ-ŽòUð £ “˜Î
z
X
s šf›™‚›¤qÜ¡5°q¯f£(²(™5°£¢¯Ñ†±q¡¡ ¡¢F¡t™š&£››&£§
s ™šf››Ü&¯§²(£¢±¡­ ¡¢Ft
z ±;±… Y @Va†[Ï '
. -‘”ž@ÿ•-œŸž¡Õ ŽX›“š‘”œÆŽš˜Žˆð¦ž¡•-Ž‚ › žÓÿ¡Ž ÿ¡ž “•'–˜“š˜–˜Ž ž„› ž§ÿ¡Ž
œÆ–˜Žš‘¢œÍ¤¦›‚žŒž„ǘš £ Žš˜ÅǦž9Ñ-Ž>F£ Ž £ ÿîž £ “•A-ǘò{œÆš˜œÍ-‘”•¢£ „ž ž £ “A£ 𘕢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡£ •¢Ž‚ £ ǘš˜ž
–˜Ž‚-›‚•¢œÍðu›œÓ“Ò šˆò(ž¡Ò é–˜Ž ‘Dž £Í£ ž¡–¦žÉ–¨Ž ££ Žš˜ÅǦžÓÑ-Žr›“šˆŽ £ ü ǘŽr‚Ž ’‘ËŽ Ò ž¡¢“*›‚œÆž¡–˜“˜Ê
2. Ñ-ŽòUð £ “˜Î
s šf››(é(¯Ñ¯Ñ(² ²œvt ã䘣œqäat ³qœ5¥&¯oцw ¡ ™ ¯Ñ(²xt
s ­ ¯Ñ² © ã䘣ÑZäaÿ
s
s™šf›­ ›(é¯Ñ(²© œvt t ИÑ(² ­N£&y œ ­ s ™ ­ ¯­ Ñ(²Ft
s
X
X
z
;± ±|ì­} = ¬ Y BÓ­~ Y }F­qÏ .'-‘Džÿ•-œŸž¡Õ £ ŽÐ›“š‘”œÍŽ‚š˜ŽéŽ £ š˜“òÉÕ¨•¢Ž~–˜Ž £ “x¤˜› ™ Ž‚•-“
ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ žª–˜ŽˆÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•{–˜Žª›Ç¦ž £ ü ǘœÍŽ‚• –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“˜Êhދ“Ž‚{“Õ £ œÆŞ?‘”“•-œÆ“ª‘¢Ž‚š˜Ž•
ǘšæ¤¦› ™ Ž‚•-“@ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ ž,ð6“•É–¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“&'ðuŽ•¢“Œ-œ~Ž%˜Ɛ’‘”Ž0-Ç䚨“òÉ՘•-Ž0–˜Ž‚Õ6Ž0¢Ž•
œÆ–ÐŽÒ š‘¢œÆ›“Už £ ÿîž £ “•ì–˜ŽŽ‚-‘”ž ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž¡Ê
.2Ñ-ŽòUð £ “˜Î
s šf››¢Ü£°(£°¥ ¥ ¯­ ¢¯¢&£ £§®(¯°£Et
s ™šfq ››Ü&£°­ ¥ ­ ¯§¢£§®(¯°q£it
ØpÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
z ±x±o ¯6©
²?«­€X­a _ = Ï ì“š‘”œÍŽ‚š˜ŽÉǨš¦žñŽ%Ëð˜•-Ž‚¢œ§“Ò š@•¢ŽÅÇ £ žî• ü ǘŽŠ–˜Ž ¤¦š˜Ž ü ÇìŽ Ò
Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“ÿšFž,-Ž‚•r›‚“š˜-œÆ–˜Ž•”ž¡–¨“ ›“ò{j“ ǘŽš‘”Ž‚ ðu“¡•ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ• ð¦žî•”žˆÇ˜š¦ž
–˜Ž‘¢Ž‚•-òUœÍš¦ž¡–¦ž £ “*›§ž £ œÆþ§žî›‚œÓ“¡Ò š Ê .'-‘”“ð6Ž‚•-òUœ¥‘”Ž ü ǘŽ £ “Éž¡Ò •¢Õ6“ £ Ž‚ ǨŽ‚š‘”Ž A–˜Ž‚’‘”œÍš˜“
¢Ž‚ž¡šFŽ £ ò{œÆ-òU“>@Ž ÿ*œÍ‘Dž,Ž £ ð˜•-“Ë›Ž‚”žî–˜“ª–˜Ž{Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“¡ ü ǘŽ{š˜“ª-Ž§ž¡šm ǘŽ‚š‘¢Ž‚
ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚• 웂“ò{“ýð¨Ç˜Ž‚–¦žîš(¢Ž•XœÍò ž¡Ò Å¡Ž‚š˜Ž{“–¦žî‘¢“{Ž‚hš “¡•¢òUžî‘”“@՘œÍš¦ž¡•¢œÍ“˜Ê(³ËŽ
›‚“š¨¢œÆ–¨Ž‚•”žî•¦ž¡Ò š0¤¦› ™ Ž•¢“9 ǘŽš‘¢ŽAž ü ǨŽ £Æ£ “ ü ǘŽ›‚ǘò{ð £ Ž‚š £ žÉŽ %Ëð˜•-Ž‚-œÓ“Ò š•¢Ž‚Å¡Ç £ ž¡•
ü ǘŽ›‚“¡š‘¢œÆŽš˜ŽŽ‚’‘DžÉÿ•¢œÆž¡Õ £ 9Ž ü ǘŽš˜“Š-“š0ð £ žîš‘¢œ £Í£ ž Žé–˜Ž‚›œÆ• ¨š˜“Éð6“-Ž‚Ž‚šˆŽ £
š˜“òÉÕ¨•¢ŽœÆš¨–˜œÆ›‚ž¡–˜“ŠŽ‚š £ žÉÿ•-œŸž¡Õ £ Žšf››(Ü£°¥ ­ ¯¢£§®(¯°£˜Ê
.'š{Ž Ž¶Ñ-ŽòUð “ÿòU“¡ž›“š˜-œÆ–˜Ž•”ž¡• ¤¦› ™ Ž‚•¢“¡ ǘŽš‘”Ž‹ž ü ǘŽ £Í£ “ ü ǘŽ—ŽòUð˜œÍŽ‚›Ž‚š
ðu“¡•éŽ £ £ ›§žî•¦ž¡Ò › £‘”Ž‚•9Ç˜Ê Ç˜Î
ºg
X
s š››&Û(¡‚Ýž£±£f²f³´§¥ot
zv{
s ™šf››&qiÛ(q}¡| Ã(ž£±&£§²f³´§¥~t
±x± … Y @Za ¢ŽAÇˑ”œ œÆþ‚ž 𘞡•”žUž òUž¡›‚Žš¦ž¡•éǘšªœÆ–˜Žš‘¢œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•j–˜Žr–˜“ Ž‘¢•”ž¡j–˜Ž
£ Ž š˜ÅǦž9Ñ-Ž0–¨Ž £ Ž £ Ž‚ò{£ Ž‚š‘”“@–˜Ž-‘¢œÆ£ š˜“˜Ê)0𦞡•’‘”Žˆ–˜Žˆ¢Çäǘ-“𘞡•”ž@ž¡-œÆŚ¦£ žî›‚œÓ“¡Ò šæ–˜Ž £
òUŽ ‘Dž¡œÍš “•-òXž¡›œÓ“Ò šð˜Ç˜Ž–˜Ž¢Ž•~Ž‚ò{ð £ Ž‚ž¡–˜“A‘”ž¡òÉ՘œ Ž‚Ò šñ›“š0ð˜•-“ð—“Ò -œÍ‘”“¡ì–˜Ž“¡•¢Åž
š˜œÆþ‚ž¡• £ žUœÍš “•¢òUž¡›œÓ“Ò š
›“òU“Xð˜Ç˜Ž‚–¨ŽŠ¢Ž‚•Ž £ œÍš˜› £ ǘœÆ•jŽ‚š £ ž¡›Ž‚žXÿ¡Ž‚•¢-œÆ“š¨Ž‚–˜Ž £
–˜“*›‚ǘò{Ž‚š‘”“ Ž‚š0“¡‘¢•¢“ £ Žš˜ÅǦžÓÑ-Ž‚ ˓ɜƚ¨› £ ǨœÆ•'–˜œ: Ž‚•¢Žš‘”Ž‚ÐÿŽ‚•-¢œÍ“š˜Ž‚ì–˜ŽŽ £ Ž‚ò{Ž‚š
‘”“é–¨Žrš˜žÓÿ¡Ž‚ŞœÓ“¡Ò š Ê
.uÑ-Ž‚ò{ð £ “˜Î
z
X
s š››(é(¯Ñ²xtû£œ s ™šf››(é¯Ñ(²xt
x± ±‡ Y BÓ­ ›‚“š‘”œÍŽ‚š˜Ž £ ž] Ž‚› ™ žŠ–˜Ž›‚•¢Ž‚ž¡›‚œ§“Ò šˆ–˜Ž £ Ž £ ŽòUŽš‘”“Š–˜Ž-‘”œÍš˜“ŠŽ‚šˆŽ £ “•,
òXž?‘”“‰ ŒWŠ PŽj‘x’ • “ ‰Ê
.uÑ-Ž‚ò{ð £ “˜Î
z
X
X
s š››Á¯¢&£itni€i€q¦€g‚‹¦‚ s ™šf››Á&¯¢£it
z
±xZ± – ²9¯«f…? ± –˜Ž ¤¦š˜Ž ž¡ “*›§ž œÆþ‚ž¡›‚œÍ“š˜ŽAó –˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“ û –˜“¡š˜–˜ŽŠð˜Ç˜Ž–˜Ž‚šŽ‚š
›‚“š‘¢•”ž¡•-¢Ž £ “ì𘕢“*›‚Ž”ž¡–˜£ “¡•¢Ž‚£ Ê~£ žî–¦žŠ–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ ü ǘŽð˜Ç˜Ž‚–˜ž{›“š‘”Ž‚š¨Ž‚•j𘕢“*›‚Ž
”ž¡–¨“•¢Ž„ rŽ‚šŠŽ £ ›‚Ǧž £ ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚• –¨Ž‚Õ6Ž‚•¦ž‹Ò ՘ǘ¢›‚ž¡• ›Ç¦ž¡š˜–˜“•-Ž§ž £ œÆþ‚ž‹Ç˜š¦ž‹Ž¶Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò š
–˜Ž‚Õ6ŽŽ‚’‘Dž¡•j¢œ¥‘”Ǧž¡–¨“{–¨Ž‚š‘”•-“X–˜ŽÇ˜š,Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“{œÆš˜–¨Ž‚ð6Ž‚š˜–˜œÍŽ‚š‘”ŽrœÆš¨› £ ǨœÆ–˜“ŠŽšŽ £
Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”3“ u—Õ¨Õ •¢“*› ´ œÆÕ ü ǘŽŽ~Ž £ ü ǨŽ–˜Ž¤¦š¨ŽŽ‚-‘”žAÿ•¢œÆž¡Õ £ ŽîÊ .'šˆŽ £ Ž¶Ñ-Ž‚ò{ð £ “
&â43¨âJI8à—í‹å Ù Ýìà èã ß Ù * Ú ß Ù ( Ý;ܶß
ß Ù *-Käãß
ã8åªãL( Ýìà5*MIÞ;ãL( Ýxã º Ö
¢œÆšǘœÆŽš‘¢Ž¢Ž ™ ž¡šˆŽ £ Ž‚Å¡œÆ–˜“Š›“òU“ š˜“¡òÉ՘•¢Žé𦞡•¢ž Ž ¢“—Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“9 ©  ü ǘŽŽ
£ “ ü ǘŽròXž¡•-›§žÉŽ £ 4#ƒ54 ž¡-“Ë›œŸž¡–¨“Už £ “~¤¦› ™ Ž•¢“ ë Ï ´ –˜ŽÔFŽÕ˜ÕuŽ•‚Ê
.2Ñ-ŽòUð £ “˜Î
s šf›› Ø Ft¡žé © ›~t
s ™© ¤q¡5°£(™‚°¯Ñq¡ ¡™ ±Òp„³ k Üҙ‚å³æ(æf³±™¥(&¡ž
Ø
­
™
x

t
s F© t
s ™© ¤q¡5°£(™‚°¯Ñq¡ ¡™ ±Òp„³ k Üҙ ›
Ø
­
­(©
™
x

t
s™šf›› © &¡žé ›ot
X
s
Ø
©
;± ±o—ɬ Y [˜[…*? ± –˜Ž¤˜š˜Ž £ ž¡ £ “Ë›‚ž £ œÍþ§ž¡›œÆ“š˜Žó –˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ û –¨“š˜–˜Žð˜Ç˜Ž–˜Ž‚šŽ‚š(
›‚“š‘”•¢ž¡•¢-Ž„–˜Ž ¤¦š˜œÆ›œÆ“š¨Ž‚{–˜Ž„› £ ž¡¢ŽXð¦žî•”ž £ “{Ž £ ŽòUŽš‘”“ ǘŽ‚š‘”Žîʅ.'ñ–¨Ž‚›‚œÍ•
›‚“š‘”œÍŽ‚š˜Ž £ “U–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“X–¨“š˜–˜Ž„ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•X՘ǘ¢›‚ž¡•¦ž Ò £ žFð £ žîš‘¢œ £Í£ ž ™ Ž‚•-Ž‚–¦žî–¦ž
›‚Ǧž¡š¨–˜“琢Ž•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž@ǘš ™ Ž•¢Žš˜›‚œÆžFŽ %Ëð £ Ò ›‚œ¥‘Dž@Ž‚šïž £ ÅìÇ˜Ò šæ¤¦› ™ Ž•¢“æò{Ž‚–˜œÆž¡š‘”ŽˆŽ £
žî‘”•-œÆ՘Ǩ‘¢“ Ѥ&£§ ¢U–¨Ž Ž Ž‚ò{Ž‚š‘”“•¢ž˜Ò þ š£››£§*Ê ~ž¡–¦ž–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“ ü ǘŽ—ð˜Ç˜Ž–¦ž
›‚“š‘”Žš˜Ž‚•8© ¤¦› ™ Ž•¢“© ~–¨Ž£› £ ž¡£ ¢Ž9{Ž‚šUŽ £ ›‚ Ǧž £ ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ð–˜Ž‚Õ6Ž‚•˜ž Ò Õ˜Ç˜-›§ž¡•Ð›‚Ǧžîš˜–˜“ɐ-Ž
•¢Ž§ž £ œÆþ‚ž ‘Dž £ ™ Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸžŠ–˜ŽÕuŽŽ-‘”ž¡•é¢œ¥‘”Ǧž¡–¨“{–¨Ž‚š‘”•-“{–¨ŽÇ˜šˆŽ £ ŽòUŽš‘”“ŠœÆš¨–˜Ž‚ð6Ž‚(š –˜œÆŽš‘¢ŽUœÍš˜› ǘœÆ–¨“0Ž‚šFŽ Ž ŽòUŽš‘”“{šf›› k ¯œœé › ü ǘŽXŽ Ž ü ǨŽX–˜Ž ¤¦š˜Ž{Ž‚-‘”ž
ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Žî9Ê £.'šFŽ £ Ž¶Ñ-Ž‚ò{£ ð £ £ “-œÆÅǘœÍŽ‚š‘”Ž -ŽX­ “Õ˜-Ž‚•’© ÿ¡ž ü ǘŽXŽ £ š¨£ “òÉ՘•-Ž{𘞡•”ž,Ž‚¢“¡
Ž £ ŽòUŽš‘”“ ŽÅ © †ð6“• ü ǨŽéŽ‚ Ž £ ü ǘŽéœÆš¨–˜œÆ›‚žŽ £ 4#ƒ54¢“*›‚œÆž¡–˜“ž £ “x¤˜› ™ Ž‚•-“
ë Ï ´ –¨ŽÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•‚Ê
.2Ñ-ŽòUð £ “˜Î
z
s
s šf›› k F­ ¯t œœé © ›ot
s ™© ¤q¡5°£(™‚°¯Ñq¡ ¡
­
s ™ F© xt t
s ™© ¤q¡5°£
s ™ F© xt t
s ™© ¤q¡5°£(™‚°¯Ñq¡ ¡™ ±Òp„³ k Üҙ‚å³æ(æf³±™Á†Ð5±
Ø
­
™
x

t
s ©
™šf›› k ¯œœé ›ot
­
©
ØpÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦è+Ü *¨-ã É,( à
z ±x±…*? ± –˜Ž ¤¦š˜Ž £ “éð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚ ü ǨŽ -Žr–¨Ž‚Õ6Ž‚šªŽ Ñ-Ž‚›Ç¨‘Dž¡•j𦞡•¢žŠÅŽ‚š˜Ž•”ž¡•—Ž £
Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“–˜Ž‚’‘”œÍš˜“˜”
Ê ì“š‘¢œÆŽ‚š¨ŽÇ˜š˜ž £ œÍ-‘”ž@“¡•¢–˜Žš¦ž¡–¦ž@›‚“š £ “ ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚
ü ǘŽªŽ £ ð £ ž¡š˜œ¥¤¦›§ž¡–¨“• –˜Ž‚Õ6Ž‚•˜ž Ò £Æ£ ž¡òXžî•É𦞡•¢žýð˜•-“Ë–˜Ç¨›‚œÆ•{Ž £ •-Ž‚¢Ç £ ‘Džî–˜“ý¤¦š˜ž £ òXžîš‘¢Ž‚š˜œÍŽ‚š˜–¨“FŽ £ “•-–˜Ž‚šïŽš Ž £ ü ǘŽŒž¡ð¦žî•¢Ž‚›Ž‚šïŽš Ž‚’‘DžFÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž¡Ê?0–¨Ž‚ò(ž¡Ò 
–˜Ž £ “¡ð˜•-“Ë›Ž‚”žî–˜“•¢ŽržñŽ¶Ñ-Ž‚›Ç¨‘Džî•Ž‚-‘”žñÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Ž ð˜Ç˜Ž‚–¨Ž{›“š‘”Žš˜Ž‚•Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“
–˜Ž‚š¨“òUœÍš¦ž¡–˜“¡ Ñ Ñ&£ ü ǘŽ{ž¡Å•¢Ç¨ð¦ž¡šœÆš˜’‘”•¢Ç¨›‚›‚œÍ“š˜Ž Ž‚• ü ǨŽ{-Ž‚•˜ž¡Ò šýŽ Ñ-Ž‚›Ç(
‘Dž¡–˜ž¡Ð-œÆÅǨœÆŽ‚š¨–˜© “AŽ ­(£ © “¡•¢–˜Žš Ê ~ž¡–¦žAš¨“òÉ՘•-Ž‹–˜Ž‹ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡ –¨“•ì£ œÍ•¦žÒ ¢Ž‚𘞡•”ž¡–¨“Éðu“¡•
ǘš@•¢Ž ‘”“•-š˜“ˆ–˜Ž ›§ž¡•-•¢“˜Ê ǘŽ–˜Ž‚šýž¡ð¦žî•¢Ž‚›Ž‚•‘Džîš‘¢“Ž £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“ © Ñ ­(© Ñ£,›‚“ò{“
¢Ž ü ǘœÍŽ‚•¢ž ª›‚ž¡–¦žñǘš˜“0–¨ŽŠŽ £Æ£ “ð¨Ç˜Ž‚–˜ŽŠ›“š‘”Žš˜Ž‚•Ç˜š˜žñ“0ò ž¡Ò ‹œÆš˜’‘”•-ǘ›‚›œÆ“š˜Ž
Ž• £ ÊL.uÑ-ŽòUð £ “˜Î
º§º
X
s š›å&›(£›é ›q© ›~¡ot ÄÄ7š£››q¡
it
† ‡ †
it
² Ñ
Ø ²§¥&Û © ²§ÑÄÄA¥²§¥†œ © f
© Ñ ­(© Ñ&£
¯ ã
›
ž ì
™ © Ñ ­© Ñ&£

Ø © Ñ¢CИÑÄÄA¥ © Ñ¢ © Ñ
™šf››(é © ›
s
s
s
†
ot
x± ±Vªr­*²[˜? ¯†@ ›“š‘”œÆŽš˜Ž £ žAÿŽ•¢-œÓ“Ò š,–˜ŽÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•‚Ê
.uÑ-Ž‚ò{ð £ “˜Î
z
X
X
s š›› ç £§qœ © ¡‚ÑotPš&£››&£§ â q n q € s ™šf›› ç £§œ © ¡‚Ñot
z
±x± «F?ö¬ ­ ~ Y }ý­€X­a =XŽ‚
ǘš˜ž—Ž%Ë𘕢Ž¢œÓ“¡Ò šA•¢ŽÅÇ ž¡• Ǩ‘¢œ œÍþ§ž¡–˜žìðu“¡• ÔFŽÕ˜ÕuŽ•
𦞡•¢žN “•¢òUž¡•jŽ £ š˜“òÉ՘_•-ŽÉ –˜Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“ˆ–˜Ž-‘”œÍš˜“˜Êd.'’‘D£ žñŽ%Ë𘣠•-Ž‚-œÓ“Ò š@Ž‚ž¡ð £ œÍ›§ž¡–˜ž
ž š˜“¡òÉ՘•¢Žé–¨Ž ¤¦› ™ Ž•¢“< ǘŽ‚š‘”Ž9ŠŽ •¢Ž‚-Ç ‘”ž¡–˜“–˜Ž ž›“œÆš¨›‚œÆ–¨Ž‚š˜›œŸž–˜Ž 𨕢œÆò{Ž‚•
𦣞¡•*Ž‚Ò š‘”Ž¢œÆ Ž‚A£ –˜Žÿ*œÆ•pŽ £ ÿîž £ “•–˜Ž £ £ ž0ÿî£ ž¡•¢œÆž¡Õ £ Ž £ Ž‚• £ † ¦§ ¢Ž•¦žªÒ ›“š˜›§£ž?‘”Ž‚š˜ž¡–˜“
›‚“š £ ž{žî›‘”ǘž £ Ž %*‘¢Ž‚š˜-œÓ“Ò š–˜Ž £ “~¤¦› ™ Ž‚•¢“¡‹–˜Ž-‘¢œÆš˜“˜Ê
.'šäŽ-‘¢Ž0Ž¶Ñ-Ž‚ò{ð £ “„¢œ~Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“ ǘŽ‚š‘¢Ž0¢Ž £Æ£ ž¡òUž q © Ñ (£§´qЎ £ •¢Ž¢Ç £ ‘Dž¡–¨“Œ–˜Ž
ž¡ð £ œÆ›§žî• £ Ž‹Ž‚’‘Dž Ž %Ë𘕢Ž¢œ§“Ò š•-Ž‚ÅÇ £ ž¡•éŽ © Ñ( (£§´6Ê
s š››(¬ ©§­ £§®(¯† °£§±£§²f³´f¥ot
zv{ qvˆFq‰|EŠ
™
f
š
s ››(¬ ©f­ £§®(¯°q£±£§²f³(´§¥ot
&â43¨âJI8à—í‹å Ù Ýìà èã ß Ù * Ú ß Ù ( Ý;ܶß
ß Ù *-Käãß
ã8åªãL( Ýìà5*MIÞ;ãL( Ýxã
º§É
±;± «F?ö¬ ­ … Y @Vaq€ñ­ a =@Ž‚Ðǘš¦ž Ž %Ë𘕢Ž¢œÓ“¡Ò šñ•¢ŽÅÇ žî•8Çˑ”œ œÆþ‚ž¡–¦žð6“•8ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•
¦ð ž¡•”ž{Ž%*‘”•¢ž¡Ž‚•žU𦞡•’‘”_œÍ•‹ –˜Ž £ š¨“òÉ՘•-ŽA–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•¢“> Ǩ£ Ž‚š‘”ŽÉŽ £ £ œÍ–˜Ž‚š‘¢œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•j–˜Ž £
œÆ–˜œÍ“òXž ü ǘŽŒ¢Ž„ÿîžçžîð œÍ›§ž¡•éǨ‘”œ £ œÆþ‚ž¡š˜–˜“Ž £ òUœÍ¢ò{“ýò{Ž‚›‚ž¡š˜œÆ-òU“ ü ǨŽŒŽ‚š £ ž
ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Žžîš‘¢Ž‚•-œÆ“•Ê £
.šUŽ‚’‘”ŽŽ Ñ-Ž‚ò{ð £ “r¢œŽ £ ¤˜› ™ Ž‚•-]“ ǘŽ‚š‘¢Ž¢Ž £Æ£ ž¡òUž q © Ñ( (£§´ qŒ‹ q˜Ž £ •-Ž‚¢Ç £ ‘Džî–˜“ –¨Ž
ž¡ð £ œÍ›§ž¡• £ Ž‹Ž‚-‘”ž{Ž %Ë𘕢Ž¢œÓ“¡Ò šª•¢ŽÅÇ £ ž¡•~Ž‚ ‹ Ê
z
X
s šf››(‡ ¬ ©f­ £§j é(¯ ¯Ñm²f±j ¯£§²f³(m´§¥ot†
{ qpˆ ¨p ¨p Š
q
s ™šf››(¬ ©§­ £§é(¯Ñ(²f±£§²³´§¥ot
;± ± _ BÓ­@Z[˜?®¯†@ –˜Ž¤¦š¨Ž £ žŽ%*‘”Žš˜¢œ§“Ò š ü ǘŽ—¢Ž‚•˜žÒ Ǩ‘”œ £ œÆþ‚ž¡–¦žj›‚Ǧž¡š¨–˜“¢Žé›‚•-Ž§žŽ £
š˜“òÉ՘•-ŽÐ–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“–˜Ž‚’‘”œÍš˜“&¡-Žì›“š˜›§ž?‘”Ž‚š˜ž¡•¦žÒ ž £ š¨“òÉ՘•-ŽÐŽ%ˑ¢•”ž¨Ò –˜“ò{Ž‚–¨œŸž¡š‘”Ž
£ žAÿ•¢œÆž¡Õ £ Žšf››(¬ ©§­ £f®(¯°£±&£§²f³´§¥2Ê
.2Ñ-ŽòUð £ “˜Î
z
X
X
s šf››¤³¢§°´¢£Ñ†œ © ¡‚Ñot
s ™šfq ››³(´f­ ¢£Ñ†œ © ¡‚Ñot
z
;± ±| Y ²‚a­B¸ƒ z ±x±| Y ²‚a­fB‚~ Y }F­ –˜Ž ¤¦š˜Žš £ “š˜“òA՘•¢Ž•¢Ž £ žî‘”œ¥ÿ“Šóöž £ ž
£–˜“*“˜›§ÊUž £ ³ËœÆþ§“žîš›‚œÓǨ“¡Ò ‘”šœ ž¡œÍþ§› ‘”ž¡Ç¦–¦ž žî£ û 𦞡ž¡•¢Õ˜ž,-“ –˜£ Ž Çˑ”‘”Ž“—•¢ò{–˜Ž œÆš¦£ Žž¡£ •Ž‚ò{Ž Ž‚š˜š“‘¢“jòɖ¨Õ¨Ž‚•¢-Ž ‘¢œÆ–˜š˜Ž “ ü ¤˜Ç˜› Ž8™ Ž‚¢Ž•-“ªŽ‚’–˜‘Žž‹Ò -Å¡‘”œÍŽ‚š˜š˜“ Ž•”ü ž¡Ç¨š(Ž £
¢Ž›§ž £ ›‚Ç £ žÉ–˜Ž £ £ žŠ¢œÍÅǘœÍŽ‚š‘”Ž “•-òXžËÎ £
Ž ¤¦³Ë›œ ™ £ žXŽ‚•-“Uÿ–¨•-œŸŽ‚ž¡-Ց¢œÆ£ š˜]Ž “¨šfÊ ››Ü&¯§²(£¢(®(¯°£Œ‘¢œÆŽš˜ŽÉÿîž £ “• Ž‚-Ž{-Ž‚•˜ž,Ò Ž £ š˜“òÉ՘•-ŽŠ–˜Ž £
Ž š³Ë›œ ›š˜Ü“ ¯§‘”œÍ²(Ž‚š˜£¢Žÿîž £ “•~¡5°Ž ¯£ š¨šf“›òɛ՘³(•-´fŽr¢£–¨Ñ†Ž £œ ¤¦¡‚› ÑC™ ˖Ž•¢˜“U“¡š˜–˜–˜Ž‚’oŽ ‘”šfœÆš¨›“{›Ü-¯§Ž‚•˜ž ²Ò £¢tšf››³´¢£Ñ†œ ¡‚Ñ
¢“š £ “~ÿîž £ “q •¢© Ž—© –˜Ž –¨œÆq › ™ ž¡éÿ•-œŸž¡Õ ©£ Ž‚éŽœÆ–¨œÆ“òUžÉŽ‚jŽ £ ÿîž £ “•é–˜Ž £ œÍ–˜œÆ“òUž ©
›§ž £ ›‚Ç £ ž¡–˜“Šð¦ž¡•¢žŠŽ £ ¤¦› ™ Ž•¢“\ ǘŽ‚š‘¢Ž¡Ê
Ž š˜.“š òɛ‚Õ˜ž¡•-¢ŽŠ“ –˜–˜Ž Ž ¤¦ü › Ǩ™ ŽæŽ‚•¢“,š˜œÆš˜–˜Å¡Ž-ǘ‘”š¦œÍš˜ž “,–˜¢ŽçŽ‚•˜Žž,Ò -‘”Ž ž¡Œ•¢Ž–˜¢“Ç „‘Dž¡ÿž¡“,•-œŸž¡–˜Õ Ž{£ Ž‚ž¡,𠑔œÆŽ‚›‚š¨ž¡Å• ž(ŽŠÿîž ž £ š˜““¡•,ò\Ž £
՘•¢Ž,–˜Ž £ ¤¦› ™ £ Ž•¢.“ ǨŽ‚š‘”Ž £ ž@Ž %Ë𘕢Ž¢œ§“Ò £ š •¢ŽÅ£Ç £ ž¡• ü ǨŽª›‚“¡£ š‘¢œÆŽš˜£ Ž £ žŒ£ ÿ•-:œ ž¡Õ £ Žyš››(¬ ©§­ £§®(¯°£§±£§²f³´f¥ç›‚“š¨›§žî‘¢Ž‚š—ž¡Ò š¨–˜“ £ Ž Ž £ œÆ–˜œÍ“òUžNŒŽ £ ÿ¡ž £ “•–¨Ž
š››³´f¢&£Ñ†œ © ¡ÑuÊ
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
z ±x±| Y ²‚a­fB‚«F?ö¬ ­µ ¯Ôb;­ –˜Ž ¤¦š˜ŽŽ £ ò{“*–˜“鎂šŽ £ ü ǨŽ8-Ž‚•˜ž¡Ò š›‚•¢Ž‚ž¡–˜“ £ “2¤¦› ™ Ž•¢“
ðu“¡•ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•‚Ê24ŽÕuŽŠ-Ž‚•Ç˜š¦žˆ›§žî–˜Ž‚š¦ž0šÇ˜òŽ‚Ò •-œÆ›§ž0›“š@Ž £ “•-òXžî‘¢“0ž¡›Ž‚𨑔ž¡–˜“
ðu“¡• £ žx ǘš˜›œÓ“Ò û
š !/¶2-¡Êä³ËœéŽ-‘DžŒÿ•¢œÆž¡Õ Ž0š˜“@¢Ž,Ž‚-‘”ž¡Õ Ž‚›‚Žì-Çÿîž “¡•Éðu“¡•
–˜Ž Ž›‘¢“Œ¢Ž‚•˜ž.Ò · ¹ g§g§g ·ìó®ð6Ž‚•-òUœÍ¢“–˜Žñ¦“ Ò £ “ £ Ž‚£ › ‘”ǘ•¢žªð¦ž¡•¢ž‘”“*£ –˜“ £ “ ǘ¢Ç¦£ žî•¢œÆ“¡ û Ê
.'-‘”“Š˜“ Ò £ “É‘¢Ž‚š˜–¨•¦žÉÒ ¢Žš‘”œÆ–¨“{Žšˆ¢œÆ’‘”ŽòXž¡ì“ðuŽ•”žî‘¢œÍÿ¡“ ü ǘŽ £ “A¢“ð6“•-‘¢Ž‚šý󮚨“ŠŽ‚š
Ô œÆš˜–¨“Hu—¦ðu“¡•éŽ¶Ñ-Ž‚ò{ð £ “ û
.uÑ-Ž‚ò{ð £ “˜Î
º§à
X
s š››Ü¯§²(£¢¬ ©f­ £Âq¡ £it'€pEi s ™šf››Ü&¯§²(£¢(¬ ©§­ £Â†¡ (£it
±x± B5– Y ²[‚­² Ž–˜œÆ›ŽžŠÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ• ü ǘŽš˜“ ð¦žî•¢¢ŽŽ “ì¤˜› ™ Ž‚•-“» ǨŽ‚š‘”ŽîÊì³*œ
¢Ç„ÿîž _£ “ •Ž–˜œÆ’‘”œÍš‘¢£ “ñ–˜Ž\¹6ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•š˜“ £ Ž‚Ž‚•˜ž Ò £ žîÿ•¢£ œÆž¡Õ £ Ž‹–¨Ž £ “j¤¦› ™ Ž‚•-“
ǘŽ‚š‘¢Ž¡Ê š$𦞡•-¢Ž‚•@Ž%ˑ¢Ž‚•-š˜“ ó š˜“•¢òUž £ òUŽš‘¢Žç¢Ž•¦ž Ò Ç˜š˜“ “ïÿ¡žî•¢œÆ“¡Œð˜•¢“*›‚Ž
”ž¡–¨“•¢Ž û ¢ŽŽ‚š¨›§ž¡•-Ş¡•¦ž Ò –˜Ž £ ŽŽ‚•é–˜œÍ› ™ ž¡éÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚‚Ê
.uÑ-Ž‚ò{ð £ “˜Î
z
X
s š››³´f¢ Ø ¯§œ£fxt ¦ s ™šf››³(´f¢ Ø ¯§qœ£§xt
x± ±ZÎ@ ž £ òUž¡›‚Žš¦žìŽ £ ›‚“š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“—𘕢œÍš˜›‚œÍ𦞠£ –¨Ž'œÆš “•-òXžî›‚œÓ“¡Ò š–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“9 ǘŽ‚š‘”ŽîÊ
´ “ð˜•¢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚r•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¡š@ǘšý𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“Ž¢ð6Ž‚›‚œÆž £ ›‚“šŽ‚’‘Džˆÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Ž
ž
ü ǘŽÐŽš Ž £Æ£ ž~Ž‚¢ð6Ž‚•¢ž¡š £ žéòXž˜“¡•§Ò žé–˜Ž £ ›‚“š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“–˜ŽœÍš “•¢òUž¡›œÓ“Ò š–¨Ž £ ž—ðéž¡Ò ÅœÆš˜ž
•¢Ž¢Ç £ ‘Dž¡š‘”ŽîÊ
© B –¨Ž¤¦š˜ŽŽ £ ›‚“š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“Šð˜•¢œÍš˜›‚œÍ𦞠£ –˜Ž £ –¨Ž‚-‘¢œÆš˜“¨LÊ 4Žš*ǨŽÿ“ ‘”•¢žî‘DžîòU“
X z ±x± O Ô
›‚“šÇ˜š„›“š˜›‚Žð¨‘”“ñž £ œ{–˜œ: ǘ¢“&–˜“¡š˜–˜Ž £ “ Ç˜Ò š¨œÆ›‚“ ü ǘŽÉ-ŽAð6“Ë–˜•‚Ò ž –˜Ž‚’‘Dž¡›‚ž¡•Ž
ü ǘŽAŽ-‘Dž{ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Ž‘DžîòÉ՘œ ŽÒ š‘¢œÆŽ‚š¨Ž ǘš‘”•”ž?‘Dž¡ò{œÆŽš‘¢“UŽ¢ð6Ž‚›œŸž £ 𦞡•¢žUÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•
ž ü ǘŽ‹Ž £ •¢Ž¢Ç £ ‘Dž¡–˜“r¤¦š¦ž £ –˜Ž £ žŽ¶Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò šñ-Ž‚•¦žA
Ò ž òUž¡›‚Žš¦ž¡–˜“rð6“• “8𘕢“*›‚Ž
”ž¡–¨“•¢ŽŽ‚šŒŽ‚’‘Džñÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž ü ǨŽÉ¤¦š¦ž £ òUŽš‘¢Ž 6ÔFŽÕ˜£ ÕuŽ•ÿ“ £ ›§ž¡•˜žñÒ Ž‚šŒ£ Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“
–˜Ž”ž £ œÆ–¦žËÊ
³ËœËŽ £ ›‚“š‘”Žš˜œÆ–¨“–˜Žéž £ Åǘš¦ž—ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž8ð6“¢ŽŽ~›“Ò –¨œÆÅt“ ^ƒjÏ ´ “ ë Ï ´ î𦞡•”ž ü ǨŽéš˜“
¢Ž§ž{›‚“(š ǘš˜–˜œÍ–˜“X›“š £ ž -œÆš‘D‚ž %¨œÍ‹–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“ ǘŽš‘”ŽA“{ð £ ž¡š‘”œ £Í£ ž ü ǘŽ £ ž ›‚“š‘¢Ž‚š˜Å(ž
–˜Ž‚Õ6Ž‚ò{“ Ž‚š˜›Ž‚•-•”ž¡• ¢Ç䛂“¡š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“–˜Ž‚š‘”•-“ý–¨ŽÇ˜šäŽ £ Ž‚ò{Ž‚š‘”“ k Á è Ü è –¨Ž ë Ï ´ LÊ . £
𦞡•¢-Ž‚•–˜Ž ë Ï ´ ü ǘŽ Ǩ‘¢œ œÍþ§ž¡ò{“j–˜Ž ò(“Ò –˜Ç “ Ž‚• Ù§Â(é*ÄÄHÁÒ›‚“¡š˜¢œÍ–˜Ž‚•¢žˆŽ ›‚“š
‘”Ž‚š¨œÆ–˜“Œ–˜Ž0ǨšŽ £ Ž‚ò{Ž‚š‘¢“ £ k Á è Ü è ›‚“¡òU£ “Œ-œ~–˜Žˆ£ ǘ šš˜£ “*–˜“Œ–˜Ž0‘”Ž %ˑ¢“@¢Ž0‘”•¢žî‘Dž¡•¢£ž '¢œÍš
œÆš‘”Ž•¢ð˜•-Ž‘Džî• £ ž¡éð6“¢œÍÕ £ ŽéŽ‘¢œ ü ǘŽ‘”ž¡ ü ǘŽ ð¨Ç˜Ž‚–¦ž ›‚“¡š‘¢Ž‚š˜Ž•‚Ê
X
z
&â43¨âJI8à—í‹å Ù Ýìà èã ß Ù * Ú ß Ù ( Ý;ܶß
ß Ù *-Käãß
ã8åªãL( Ýìà5*MIÞ;ãL( Ýxã ºv$
 Ž§ž¡ò{“—ǘšŽ¶Ñ-Ž‚ò{ð “Uð¦žî•”ž ž{Ž-‘¢•¢Ç˜› ‘”ǘ•¢žX–˜Žrǘš¦ž{ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž ü ǘŽAð6“-Ž‚ŽAŽ¢Ž ›‚“š(
‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“ Ž‚-ðuŽ›‚œŸž £ –˜Ž‚š‘”•-£ “U–¨ŽrǨš£ š˜“*–˜“ k Á è Ü è Î
s çè ±†Ð jlèk æÁ éf³FÜ t j
s’‘ ¥o”t è ³q蜂¢¡ £œhÃÑP¥ ¯§(¯ ¡ûž‚Ã&¯ à £§(¯ ™‚¥ot
y ‹ ­v“ © q s
mimFst
s ™ çè ±CÐ è æéf³ot
Ê$EHGFE,I
” MuÌ&n QRÔR pTU MSVuhwtS• nU R SVulL– pTSM ÌU
.'šrÔFŽÕ˜ÕuŽ•xð6“*–˜Ž‚ò{“
Ǩ‘”œ £ œÍþ§ž¡• £ ž¡œÆš¨-‘”•-ǘ›‚›œÆ“š¨Ž‚;–˜ŽÐ𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“‹–˜Ž ë Ï ´ 𦞡•¢ž
žî¢œÆÅ¡š¦ž¡• £ ŽÇ˜šÿîž £ “•éž{ǘš¦žŠÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Žîʒ'. ’‘Dž¡‹œÆš˜’‘”•¢Ç¨›‚›‚œÍ“š˜Žj-“šªš¨“Ë–˜“¡ ü ǘŽ ðu“¡¢Ž‚Žš
Ǩš¦ž{-œÆš‘D‚ž %¨œÍ—Ž‚¢ð6Ž‚›œŸž ü ǘŽr•¢Žð˜•¢Ž¢Ž‚š‘”ž¡š ž ž¡òUž¡–¦žŠž ǘš,𘕢“Å¡•”ž¡òUžŠŽ%*‘”Ž•¢š˜“Xž
ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•C,Ž £ •-Ž‚¢Ç £ ‘Džî£ –˜“ñ–˜Ž ¢Ç„Ž Ñ-Ž‚›‚Ǩ›‚œÓ“¡Ò š„¢£ Ž•¦£ÍžñÒ £ ž £ òXžî›‚Ž‚š˜ž¡–˜“X›“ò{“UŽ £ ÿîž £ “¡•j–¨Ž £ ž
ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž ü ǘŽ £ žŠ›“š‘”œÆŽš˜Ž¡Ê ´ žŠŽ‚’‘”•¢Ç¨›‘”Ǩ•”ž ü ǘŽð6“¢ŽŽ‚šŽ‚ £ žŠ¢œÍÅǘœÍŽ‚š‘”ŽîÎ
s â ¯§ © ¯› ­ £it
sx— Ü†Ð Ø Ò Ð®(Ûܱp˜ kik Ð Ò§y ® — t
s ™ â ¯§ © ¯› ­ £Et
4“š˜–˜Ž$ÜCÐ Ø Ò{ŽéŽ £ ‘”œÆð6“É–˜ŽœÆš˜’‘”•¢Ç¨›‚›‚œ§“Ò š0–˜Žð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡òUœÍŽ‚š‘”“ ü ¨Ç Ž ü ǨŽ‚•¢ŽòU“¡é›‚“š(
’‘”•-ǘœÆ•É–˜ŽñŽ Ò £ –˜ŽðuŽš˜–˜Ž‚•˜ž Ò £ “ ð6“¢œÍÕ £ Žxÿîž £ “•¢Ž 𦞡•¢žŽ £ ð¦žî•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“WЂ®(ܱۧp˜ kik Ð Ò§y ®Ê
´ žŠ› ž¡¢œ¥¤¦›§žî›‚œÓ“¡Ò š0–˜Ž “~‘¢•¢Ž‚é‘¢œÆð6“ ǘŽ ð6“*–˜Ž‚ò{“éǨ‘¢œ œÍþ§ž¡•ÐŽ‚Î
X
£
ü
£
£
= ­*²?¬TÏ .'šæŽ‚’‘”Ž0›§žî¢“ŒŽ £ 𦞡•˜ž¡Ò ò{Ž‘”•-“ Ђ®(ܱۧp˜ kik Ð Ò§y ®ç–˜ŽÕuŽX¢Ž‚•Aǘš¦ž £Æ£ ž¡òUž¡–¦ž
žXǘš¦žN Ǩš˜›‚œ§“Ò š Ž• £ Ê “•‹Ž¶Ñ-ŽòUð £ “&6¢Ç˜ð6“š˜ÅžîòU“ ü ǘŽÉ‘”Žš˜Ž‚ò{“ £ ž ǘš¨›‚œÓ“¡Ò š
°¥( °q£ k ¯§ (£Ñ&¯Ü£§´¢¡
ü ǘŽ{–˜Žÿ*ǘŽ ÿ¡Ž žñ›§ž¡–˜Žš¦ž{¯›†ž (£ ²§¤ °Ÿ
Ž‚š(
‘”© “š˜›Ž‚© Š-œìŽ‚šÇ˜šç¤˜› ™ Ž‚•-“ˆ™Š ǨŽ‚š‘”Ž0–˜ŽñÔý£ Ž‚Õ¨Õu£ Ž•É‘”Ž‚š¨Ž‚ò{“Éǘšæ‹ š˜“*–˜©%“„šv›q‘”ž­ £ ›“òU“
Ž‚-‘¢Ž¡Î
s
s â ¯§ ¥&© ¯£f› ­ £it °¥( °£ k ¯§ £Ñ&¯Ü£f´f¢¡ t
sx— ­Ý© ©
ˆ™Š —
™ ¯§ ¯› £it
â
©
­
›Ç¦ž¡š˜–˜“{¢Ž‚žUð¦žî•¢¢Ž‚ž¡–˜“{Ž £ š˜“*–˜“ 𦞡¢ž¡•¦ž Ò žÉ‘”Žš˜Ž‚• £ ɞ -œÆÅǨœÆŽ‚š‘¢ŽŽ‚-‘¢•¢Ç˜› ‘”ǘ•¢ž¨Î
ØpÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
É ¹
X
s â ¯§ © ¯› ­ £it
¯›Cž (£ ²f¤ ©%šv›­ °
‹
s ™ â ¯§ © ¯› ­ £it
­ P Y ¬TÏ '. šŽ-‘¢ŽŠ›§ž¡-“0Ž £ 𘞡•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“xЂ®(Ûܱg˜ kik Ð Òfy ®ª–˜Ž‚Õ6ŽŠ¢Ž•Ç˜š@𦞡•˜ž¡Ò òUŽ ‘”•-“
ž¡–˜Ž›‚Ǧž¡–¨“r𘞡•”ž ž$ ǘš˜›œÓ“Ò š£ ¯ –˜Ž Ž• ž›Ç¦ž –˜ŽÕuŽé•-Ž‚›œÆ՘œÍ•pǘš¦žœÍš˜-‘¢•¢Ç˜›
â ­
£
›‚œ§“Ò šý–¨ŽñŽ‚’‘”Ž £ Ž‚š˜Å¡Ç¦ž¡ÅŽ{Ž‚šçǨš¦žª›§žî–˜ Ž‚š¦ž£ –˜£ ŽU‘¢Ž%*‘”£ “˜Ê “¡•AŽ¶Ñ-ŽòUð £ “&;¢Ç˜ð6“š˜Å
ž¡ò{“ ü ǘŽ‹‘”Ž‚š¨Ž‚ò{“ £ ž¡Ð›‚ž¡–˜Žš¦ž¡ Ž‚• £ † ¯Š›“šXÿîž £ “•äeœ¡ ­ ¯Cä † ›X›‚“¡šXÿîž £ “•
äÂÃÑ( &¡qä¡Êг˜¦ŽšXǘš{¤¦› ™ Ž•¢]
“ ǘŽš‘”Ž–¨ŽjÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•‘”Žš˜Ž‚ò{“8ǘšXš¨“Ë–˜“‘Dž £ ›‚“ò{“
Ž‚’‘”Ž¡Î
s â ¯§ £© ¯›¯ ­ £it† ¯ † › t
sx— â
—
s ™ â ¯§ © ¯›­ ­ £it q
X
›Ç¦ž¡š˜–¨“U-Ž§ž 𦞡•¢-Ž§ž¡–¨“UŽ £ š˜“Ë–¨“{𘞡”ž¡•˜žUÒ žÉ‘¢Ž‚š˜Ž• £ Šž ¢œÆšǘœÆŽš‘¢ŽŽ‚’‘”•¢Ç¨›‘”Ǩ•”ž¨Î
s ⠜¯§¡ © ¯¯›Âí Ñ(£i &t ¡
s ™ â ¯§­ © ¯› ­ £it
. š Ž‚’‘”Ž—›§žî¢“Ž £ 𘞡•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“'Ђ®(Ûܱg˜ kik Ð Òfy ® –˜ŽÕuŽé-Ž‚•Ç˜š¦ž £Í£ ž¡òUž¡–¦ž
[ƒV[B§­(}hÏ '
ž -œÆ’‘”Ž‚òUžÉ“ð6Ž‚•¢žî‘”œ¥ÿ“˜Ê. •-Ž‚-Ç ‘”ž¡–˜“ –˜ŽŽ¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘”ž¡•é–˜œÍ› ™ ž ž¡òXžî–¦ž -Ž‚•¦žŠÒ ›“ “
›§ž¡£ –¨“›‚“ò{“ÿîž £ “¡•p–˜Ž £ ž‹ÿ£ •¢œÆž¡Õ £ £Ž ü ǘŽ £ ž‹›‚“š‘”Žš˜Åž¨Ê'³Ëǘð6“š˜£Æ£ Ş¡ò{“ ü ǘŽéŽ Ñ-Ž‚›£ Ç(
‘Dž¡ò{“žìÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•¢œÍ‘¢Ç¦ž¡–˜“¡Ž‚šŽ £ –¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“™¤q¡5°£(™‚°¯Ñq¡ ­ ¡™‚¥(&¡v( £ž‚¢¡™š£››q£§&™(
Ž‚š‘”“¡š˜›‚Ž‹–¦žî–˜“ Ž £ ¢œÍÅǘœÍŽ‚š‘”Žš˜“*–˜“˜Î
s â ¯§ œž© ¯›œ¢­ ££i°Ýt ¥š t
sx—
—
s ™ â ¯§ © ¯› ­ £it
›Ç¦ž¡š˜–¨“U-Ž§ž 𦞡•¢-Ž§ž¡–¨“Uð¦žî”ž¡•˜žUÒ žÉ‘”Žš˜Ž‚• £ ž -œÆÅǨœÆŽ‚š‘¢ŽŽ‚-‘¢•¢Ç˜› ‘”ǘ•¢ž¨Î
s â ¯§™‚¤q ¡5© °¯›£­™5°£i¯t Ñq¡ ¡™‚¥(¡%(£ž‚¢q¡™š£§››&£§q™
s ™ â ¯§ © ¯› ­ £it ­
&â43¨âJI8à—í‹å Ù Ýìà èã ß Ù * Ú ß Ù ( Ý;ܶß
ß Ù *-Käãß
ã8åªãL( Ýìà5*MIÞ;ãL( Ýxã É Ì
.'œÍòUð6“•-‘”ž¡š‘”Ž ž¡› £ ž¡•”žî• ü ǘŽ ‘”“*–¦ž¡ £ ž¡jœÆš˜’‘”•¢Ç¨›‚›‚œÍ“š˜Ž–˜ŽA𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“
–˜Žj‘¢œÆð6“ £Í£ ž¡òUž¡–¦žž £ -œÆ’‘”Ž‚òUž¢ŽŽ Ñ-Ž‚›Ç¨‘Dž¡•˜ž¡Ò šXŽšñŽ £ –˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“–˜“¡š˜–˜Ž‹ÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•
ǘŽXœÍšÿ¡“Ë›‚ž¡–˜“&xœÆš˜–¨Ž‚ð6Ž‚š˜–˜œÍŽ‚š‘”ŽòUŽš‘”ŽX–¨Ž £ ¤˜› ™ Ž‚•-“& ð6Ž‚•-‘¢Ž‚š˜Ž›‚œÍŽ‚š‘”Ž0ž £ ž £ œÍ-‘Dž
–˜Ž £ ž ™ Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸž{ž¡ð £ œÆ›‚ž¡Õ £ Žð¦ž¡•”žŠŽ £ ¤¦› ™ Ž‚•-“U–¨ŽrŽš‘”•”žî–¦ž ü ǘŽ £ žÉ›‚“¡š‘¢Ž‚š˜Åž¨Ê
Ÿ¸p R¡ Ê$EHGFEHG
SZnU
wtS
R U M
¢¤£
Q nl R pÔU O M
¥
wtS
SZrtr]SVn
•¢ž¡ž¡›‚•”œ§ž“Ò š„¤¦–˜š¦ŽÉž £ œÆÔýþ§žîŽ‚•{Õ¨ÕuŽ-Ž‘¢•‚Ž„Ê8ž¡.'𦐒žî‘”ŽÉ•-‘D¤¦žî–˜› ™ “FŽ•¢˜“,“ Ò £ “ý¢œÍŚ˜Ç˜“ŽÉ Žü %˜Ç˜žîŽ›–¦‘Džîž òU™ ŽžîšÕ ‘¢£Ž ž¡•{žX–˜ò{Ž £ œÆ-¤¦òX› ™ž{Ž‚Ž‚•¢’“æ‘”•¢–¨Ç¨Žª›‘”›‚Ǩ“¡•”š¨ž ¤¦ü ÅǨÇ(Ž “£ —¤¦› ™ Ž‚•-“ ǘŽš‘”Ž],ð £ ž¡š‘”œ £Í£ ž(ð¨Ç˜Ž‚–˜ŽA›‚“š‘”Žš˜Ž‚•œÆÅǦž£ £ ò{Ž‚š‘”ŽœÆš¨-‘”•-ǘ›‚›œÆ“š¨Ž‚–¨Ž
𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“䛝“ò{“ £ “ˆž¡š‘¢Ž‚•¢œÍ“•¢Ž‚Ê ´ ž Ç˜Ò š˜œÍ›§žç–˜:œ Ž‚•¢Žš˜›‚œÆž.Ž-‘¢•¢œÆ››‚œ§“Ò š ü ǨŽ
ð6“-Ž‚\Ž •¢Ž‚š‘¢ŽXž £ •-Ž‚’‘”“ªŽ ü ǘŽ{š˜“,ð˜Ç˜Ž–˜ŽXð6“¢ŽŽ‚• ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžˆŽ%Ëð £ Ò ›‚œ¥‘Dž0ò{Ž‚–˜œÆž¡š‘”ŽŠŽ £
Ǩ¢“{–˜Ž £ žî‘¢•¢œÍ՘Ǩ‘”“ © Ѥ&£f © ¢ˆ–˜Ž £ Ž £ ŽòUŽš‘”“ 𘕢œÍš˜›‚œÍ𦞠£ š£››&£fÊ
. £ š˜“òA՘•¢Žðu“•U–˜Ž Ž›‘¢“ä𘞡•”žFŽ-‘¢Žª¤¦› ™ Ž•¢“Ž‚ @ AA e¦È!/2a§éð6Ž‚•-“çð˜Ç˜Ž–˜ŽŒ¢Ž•
›‚ž¡òÉ՘œÆž¡–˜“{òUŽ–˜œŸžîš‘¢Ž Ž £ 𘞡•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“ ¨ k –¨Ž ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Ê .'-‘¢ŽA¤¦› ™ Ž•¢“ñ–¨Ž‚Õ6ŽA›‚“¡š‘¢Ž‚š˜Ž•
ž¡ÿ•-œŸž¡Õ Ž‚ ü ǘŽ š˜Ž‚›Ž‚¢œ¥‘DžXÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•ð˜ž¡•”žñŽòUð6Ž‚þ‚ž¡•žX‘”•¢ž¡Õ¦ž9Ñ¢žî•‚Ê šŒŽ Ñ-Ž‚ò{ð £ “ñ–¨Ž
¤˜£ › ™ Ž‚•-“X–˜Ž£ ›‚“¡š¨¤¦Åǘ•¢ž¡›‚œ§“Ò šˆðu“*–˜•‚Ò žÉ¢Ž•—Ž £ ¢œÍÅǘœÍŽ‚š‘”ŽîÎ
š £››&£§†Ú
× &
× šf›› ç £§œ © ¡‚ÑCÚ
å&£››£§
× ™šf›› ç £§œ © ¡‚ÑCÚ
× šf››é(¯Ñ(²œ(Ú
× ­ ¯Ñ² © ã䘣œqäÚF³qœ5¥¯ Ñq¡ ­ × ™ ­ ¯Ñ(²†Ú
¯ Ñ(²†Ú
× ­ ¯Ñ² © ã䘣ÑZäÚF³fÑ(² ­(© œ5¤ × ™ ­ ™
f
š
›
(
›
(
é
¯
(
Ñ
q
²
œ
Ú
×
× šf››¬ ©§­ £§®¯°£±£f²f³´§¥CÚ
¨n q €
ow
zž© vq ˆFq‰|EŠ †
× ™šf››(¬ ©§­ £f®(¯°£±&£§²f³´§¥Ú
× šf››¬ ©§­ £§é¯Ñ(²f±£f²f³´§¥CÚ
q ‡ © qvˆ j ¯ ¨p m j ¯ ¨p m Š †
™ šf››(¬ ©§­ £fé(¯Ñ(²f±&£§²f³´§¥Ú
× × šf›› Ø &¡žé © ›CÚ
× © ¦§Ú
™‚¤q¡5°q£(™5°¯Ñ†¡ ­ ¡™ Ø ±Ò ³ ÜÒ(™‚å³ææf³(±™‚¥(q¡ž
× ™ © C¦§Ú
× ™šf›› Ø &¡žé © ›CÚ
× šf›› ­ ¯œœé © ›CÚ
× © ¦§Ú
k
v„ k
ØpÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
×
É
™‚¤q¡5°£™5°¯Ñq¡ ­ ¡
× ™ © ¦§Ú
× ™šf›› ­ ¯œœé © ›CÚ
× šf››&Û¡‚Ã(ž£§±£§²f³´f¥CÚ
k
zž© qiq}|
× ™šf››Û(¡‚Ã(ž§£±£§²f³(´§¥CÚ
š ››Ü&£°¥ ­ ¯§¢£§®(¯°q£&Ú
× f
¢£°¥ ­ ¯¢£
× ™šf››(Ü£°¥ ­ ¯¢£§®(¯°£&Ú
× šf››&Û¡‚Ã(ž£§±¡¡¢†Ú
™‚¤q¡5°£™5°¯Ñq¡ ­ ¡™ Ø ±&Ò ³ &
Ü Ò(™
™
f
š
›
›
(
Û
‚
¡
(
Ã

§
ž
£
±
¡
¡
C
¢
Ú
×
× šf››Ü&¯§²(£¢±¡¡¢†Ú
™‚¤q¡5°£™5°¯Ñq¡ ­ ¡™ Ø ±&Ò ³ &
Ü Ò(™‚å³æ(æf³±™
™
f
š
›
(
›
Ü
§
¯

(
²
§
£
¢
±
¡
¡
C
¢
Ú
×
× šf››³(´f¢£Ñ†œ © ¡‚ÑCÚ
¤¢§° ­
× ™šf››(³´f¢£ÑCœ © ¡‚ÑCÚ
× šf››(é © ›CÚ
Ђ © œ ÄÄ͞¯›
Ø  © Ñ¢CИÑÄÄA¥ © Ñ¢†Ð5Ñ
Ђ © œ„ÄÄA¥( §¥
× ™šf››é © ›CÚ
× © žf¡‚Ñ(Á © qÚ
™‚¤q¡5°£™5°¯Ñq¡ ­ ¡™ Ø ±&Ò ³ &
Ü Ò(™‚å³æ(æf³±™ © žf¡Ñq™
× ™ © žf¡ÑÁ © qÚ
× ™š£››&£§qÚ
q
v„ k
v„ k
q
vn
v„ k
“•ñÇ Ò £ ‘¢œÆò{“—¢œÆò{ð £ Ž‚ò{Ž‚š‘”Ž8›‚“ò{Ž‚š‘”ž¡• ü ǘŽ~Ž £ ž¡Ò •-Õu“ £ 4 ¾ Ï]Ŏš˜Ž‚•¢ž¡–˜“ž £ ð¦žî•¢¢Ž‚ž¡• Ž £
¤¦› ™ Ž‚•-“ –¨Žj›“š¨¤¦Å¡Ç˜•”ž¡›œÓ“Ò š{¢œÍŽ‚ò{𘕢Ž~ÿ¢Ž•ÐŽ £ 𘕢œÍòUŽ• ž¡Ò •¢Õ6“ £ –¨Ž £ ž £ œÍ-‘Dž–¨ŽªžîÒ •¢Õ6“ £ Ž
ü ǨŽÉ•¢Ž›‚œÆ՘žXŽ Ŏ‚’‘”“•–¨Ž ™ Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸž( Ž‚–¨Ž‚›‚œÍ•u¢Ž‚•˜žñÒ Ž ž¡Ò •¢Õ6“ òUŽš˜“ð¨•¢œÆ“¡•¢œÍ‘”ž¡•¢œÍ“ –˜Ž
‘”“*–˜“ £ “¡ ü ǨŽ£ ™ Ž•¢Ž–˜ŽŽ £ ¤¦› ™ Ž•¢“U–˜ŽŽ‚š‘”•¢ž¡–¦ž{žŠÔýŽ‚Õ¨£ ÕuŽ•‚Ê £
ª…«)ª •lonl K,Uu¬¢ R¡ SVnU*uJ­ Q SZM ÌS'¥ SrtrySZn
0 ›‚“¡š‘¢œÆšÇ¦ž¡›œÓ“Ò šX¢Ž–˜Ž ‘Dž £Í£ ž £ ž/4#ƒ54 ›‚“•-•¢Ž‚-ðu“¡š˜–˜œÆŽš‘”Žž £ “ Ð¤˜› ™ Ž‚•-“ ë Ï ´ ˜Ç Žš‘”Ž
ÊEHGFE7D
0ð £ žîš‘¢œ £Í£ ž ü ǘŽÇ¨‘¢œ £ œÆþ§žîš £ ¡ž ìÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚é–¨Ž £ š Ç˜Ò › £ Ž‚“Š–¨ŽÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•‚Î
s6‘ ÁÒ ³k ÜE鄳fÂØ ³³û®fÜߚ£›š&›£›£§›& £§j  š››&Û(¡‚Ýž£±¡¡¢ ®š››Ü¯§²(£¢±¡¡¢ ®šf››(é(¯Ñ(²œ¯®
s’‘
ˆ š››Ü£°(¥ ­ ¯¢£f®(¯°£°®šf››Û(¡‚Ã(ž§£±£§²f³(´§¥ ®šf››Ü¯f²(£¢±®
&â43¨âJI8à—í‹å Ù Ýìà èã ß Ù * Ú ß Ù ( Ý;ܶß
ß Ù *-Käãß
ã8åªãL( Ýìà5*MIÞ;ãL( Ýxã É È
šf››Ü¯f²(£¢®¯°£°®šf››(é¯Ñ(²°®šf››Á¯¢£c®šf›› Ø &¡žé © › ®
šf›› k ­ ¯œœé © › ® šf››(é © ›® š›› ç £§qœ © ¡‚Ñ ® šf››&Òâ±®
šf››(¬ ©f­ £§é(¯Ñ²f±£§²f³(´§¥ ® šf››(¬ £§®(¯°£±£§²³´§¥ ® šf››CÐ5ѱ®
šf››³´¢£Ñ†œ © ¡‚Ñ ® š››Ü¯§²(£¢¬ ©§©f­ ­ £Âq¡ £±® šf››³´¢ Ø ¯§œ§£§ Š t
s’‘ ³³éféf³f³f³(³(®f®fÜûÜûšfšf›››&›ÜÛ(¯f¡Ã(²(£ž¢£±q±q¡¡¡¡¢¢ ˆ+² Ø kk ÁÁ è ÜÜ è Š tt
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››Ü£°¥ ¯¢&£§®(¯°£ ˆ+² Ø èk Á è ܊ t
s’‘
Ø
s’‘ ³³éféf³f³f³(³(®f®fÜûÜûšfšf›››&›ÜÛ(¯f¡Ã(²(£­ž¢£±&£§²f³´§k ¥Á Ü ˆ+ˆ+²² Ø kt Á èè Ü èè ŠŠ t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››Ü¯f²(£¢®¯ˆ+°² £Ø è è ÁŠ Ü t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››(é(¯Ñ(² k Á Ü ˆ+² Ø tk è è Š
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››Á¯§¢£ ˆ+² Ø k Á è Ü è Š t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf›› £fœ ¡‚ˆ+Ѳ Ø è k èÁ Š Ü t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››(ç¬ £§®(© ¯°q£±ˆ³£§² ²fØ ³(´§¥è è Š k Á Ü t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››(¬ ©f­ £§é(¯Ñ²f±£§²f³(´§¥ ˆ+² Ø k Á è Ü è Š t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››³´©f¢­ £Ñ†œ ¡‚Ñ k Á ˆ+ܲ Ø t è è Š
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››Ü¯f²(£¢¬© £Âqˆ+¡² (Ø £ è è kŠ Á Ü t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››³´¢ ¯§œ§£§©§­ k Á ˆ+ܲ Ø t è è Š
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››CÐ˜Ñ Ø k Á Ü ˆ+² Øt è è Š
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››&ÒÃ(¢ ˆ+² Ø k Áè Üè Š t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››(é(¯Ñ(²œ ˆ³² Ø ¯èÑ(²Eè‡ Š t
s’‘ ³éf³f³(®fÜ ¯Ñ(² k Á ˆ ­ Ü t Š
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf­ ›› ¡ˆ+²žéØ › è è Š E‡ t
s’‘ ³éf³f³(®fÜß  Ø k Á© Ü ˆ t© Š
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf›© › k ˆ+²¯Øœœé è › è Š E‡ t
s’‘ ³éf³f³(®fÜûšf››(é ­ › © k Á ˆ Ü © ® Š Ñ Ñ&£ ‡Et
s’‘ ³éf³f³(®fÜ Ñ Ñ© £ ˆ³² Ø k Á è Ü è t © ­(© Š
s’‘ ÜÜéqÐÛÜûš© £›­(›&© £f ˆ³Ñ² ¤&Ø £§ è ¢ è Šääat
s’‘ è ÜÜéqÐÛÜûšf››&Û(¡Ã(ž© £±q¡¡¢û© °†¡ (£ Ò ³±få(±†Ð5ܳ5® ³®Á5® ±³ ³®Á®
s’‘ è
ˆ Áç³éf³Ü³5Ë® ±³ è èÁØҧخéi„ Ø ä˜Ò ç س±f屆ЂܳÔäat
s’‘ è ÜÜéqÐÛÜûšf››Ü¯f²(£¢±q¡¡¢û°†¡ (£ ˆ ÁÒ ç³³éf±f³å(ܱ†³5Ð5Ë® ܱ³5³ ® èÁØҧخ³éi®„ Á5Š ® Ø ä˜±Ò ³ س³±f®åÁ±†Ð‚® ܳÔäat
s’‘ è ÜÜéqÐÛÜûšf››(é(¯Ñ(²œŸ°†¡ £ ˆ Ò ç ³±få±CÁ³Ð5Üéf³5³Ü® è³5Ø®Ëر³³ ®fè ÁÁÒ§® Ø®±éi³„ Ø Š ³®fä˜ÁÒ ç ® ³±f屆ЂܳÔäat
s’‘ è ÜÜéqÐÛÜûšf››Ü£°¥ ­ ¯¢&£§®(¯°£P°†¡ (£ Á³ˆ éfÒ ç³³Ü±f³5å®Ë±†±³Ð‚Üè Á³5Ò§® ®è Øéi؄ ³Š ®fÁ5ä˜Ò ® Øç ±³³±fØå³(±†®fЂÁ5ܳԮ äat
s’‘ è ÜÜéqÐÛÜûšf››&Û(¡Ã(ž£±&£§²f³´§¥Ý°†¡ (£ Á³ˆ éfÒ ç³³Ü±f³5åË® ±†±³Ð‚Üè Á³5Ò§® ®è Øéi؄ ³Š ®fÁ5ä˜Ò ® Øç ±³³±fØå³(±†®fЂÁ5ܳԮ äat
s’‘ è ÜÜéqÐÛÜûšf››Ü¯f²(£¢°†¡ (£ ˆ Ò ç ³±få(Á±†³éfÐ5ܳ³5ܳ5® è Ë® رس ³è ®ÁÁ5Ò§®® Øéi±„ ³ Š Ø ³ä˜®Ò Áç ³® ±f屆ЂܳÔäat
s’‘ è ÜÜéqÐÛÜûšf››Ü¯f²(£¢®¯°£ °†¡ (£ ˆ Ò ç ³±få(±†Ð5ܳ5è ® è ØØ ³®Á5Š ® Ø ±³ç Ø ³®Á®
ØpÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
Ég
s’‘
’s ‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
s’‘ è
mFt
D´
®
® 5®
®
® 5®
®
5®
®
®
®
5® 5®
®
5®
®
ˆ ®
ˆ ®
5®
®
ˆ ®
5®
®
5® ®
®
5® 5®
®
g„ Š
5®
g„ Š
5®
g„ Š
5®
®
g„ Š
5®
5®
g„ Š
®
g„
5® Š ®
g„ Š
5® ®
g„ Š
5® ®
g„ Š
5®
5®
g„
5® Š ®
g„ Š
5®
5®
g„ Š
5®
g„ Š
®
g„ Š
at
at
at
at
at
at
at
®
at
®
at
at
®
at
at
at
at
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
Ò ç ³±å±†Ð5ܳ è ØØ ³(®fÁ Ø ±³ Ø ³®Á
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››Á¯¢&£ °C¡ (£
Ò ç ³±å±†Ð5ܳ è ØØ ³(®fÁ Ø ±³ Ø ³®Á
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ›› Ø &¡(žé © ›û°†¡ (£
Ò ç ³±få(±†Ð5ܳ è ØØ ³®Á Ø ±³ Ø ³®Á
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ›› ­ ¯&œœé © ›û°C¡ (£
Ò ç ³±å±†Ð5ܳ è ØØ ³(®fÁ Ø ±³ Ø ³(®Á
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››(é © ›°†¡ (£
Ò ç ³±få(±†Ð5ܳ è ØØ ³®Á Ø ±³ Ø ³®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ›› ç £§qœ © ¡‚Ñû°†¡ (£
Ò ç ³±få(±†Ð5ܳ è ØØ ³®Á Ø ±³ Ø ³®Á
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››(¬ ©§­ £§®(¯°£§±£§²f³´f¥Ý°†¡ £
Ò ç ³±få±CÐ5ܳ è ØØ ³®fÁ Ø ±³ Ø ³®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››(¬ ©§­ £§é(¯Ñ(²±£§²f³´f¥Ý°†¡ £
Ò ç ³±få±CÐ5ܳ è ØØ ³®fÁ Ø ±³ Ø ³®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››³´f¢&£Ñ†œ © ¡Ñû°†¡ (£
Ò ç ³±f屆Ђܳ è ØØ ³®fÁ Ø ±³ Ø ³(®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››Ü¯§²(£¢¬ ©f­ £Âq¡ £P°†¡ £
Ò ç ³±få±CÐ5ܳ è ØØ ³®fÁ Ø ±³ Ø ³®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››³´f¢ Ø ¯§œ£fP°†¡ (£
Ò ç ³±f屆Ђܳ è ØØ ³®fÁ Ø ±³ Ø ³(®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››CИя°†¡ £
Ò ç ³±få±CÐ5ܳ è ØØ ³®fÁ Ø ±³ Ø ³®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ÜÜéqÐÛÜߚ››&ÒâP°†¡ (£
Ò ç ³±få(±†Ð5ܳ è ØØ ³®Á Ø ±³ Ø ³®fÁ
Á³éf³Ü³ ˱³ è Á&Ò§®é
ä˜Ò ç ³±f屆Ð5ܳÔä
ˆ
è ÜÜéqÐÛÜߚ››(é(¯Ñ²”°C¡ (£
ˆ
k
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ
µ G]¶Y Y¸·Yd ! Y ¹ Ydºº)Yd
š¦žUÿ¡Ž‚þ ü ǘŽ ¢Ž ™ žXœÆš˜’‘Dž ž¡–˜“ ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•jҎ‚’‘”ŽÉð˜Ç¨Ž‚–˜ŽÉ-Ž‚•‹œÆšÿ“*›§ž¡–¨“ñ–˜Ž‚-–˜ŽÉŽ £  ™ Ž Í£ £
–˜Ž–˜“—ðu“¡¢œÆÕ £ Ž‚ “¡•¢òUž¡‚Î £
†
š£››£§û¬ © ž5¤&£f&¡
“{Õ¨œÆŽ‚š
†
š£››£§Á © (£ž¢¡ © ¡
&âCá*â(åçàéè à5*ˆèãã¼»?ã Ø Þ Ø Ü à½Û ( èã ê@ãë~ëìã8í
É¡Ö
.'šUžîòÉÕu“¡'›§ž¡-“ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•¢Ž—Ž Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž¡•˜žrÒ Ç¨‘¢œ £ œÆþ§žîš˜–˜“Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“A–¨Žé›‚“š¨¤˜Åǘ•”žî›‚œÓ“¡Ò š
6𠓕–˜Ž Ž‚›‘¢“L@Ž‚šýŽ £ 𘕢œÍòUŽ•›§ž¡-“ªð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡•¦ž,Ò Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“L ǘŽš‘”ŽXœÍ–˜Ž‚š‘¢œÍ¤¦›‚ž¡–˜“,ðu“•
Ž 𦞡•˜ž¡Ò ò{Ž‘”•-“W¬ ž5¤&£§&¡\ñŽ‚š,Ž ¢Ž‚šǘš˜–˜“{›§ž¡-“ 𘕢“*›‚Ž”ž¡•˜ž Ò ‘¢“Ë–˜“¡ “~¤˜› ™ Ž‚•-“—›‚“š(
‘¢Ž‚£ š˜œÍ–˜“—Ž‚š,Ž £ –¨œÆ© •¢Ž›‘¢“•¢œÍ“ŠœÆ–˜Žš‘¢£œÍ¤¦›‚ž¡–˜“ ð6“•éŽ £ ð¦žî•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“'Á © £ž‚¢£ ¡ © ¡ËÊ
ƒpžîòÉ՘œ ŽÒ šñð6“Ë–˜ŽòU“¡ìǨ‘¢œ £ œÍþ§ž¡•'ÿ•-œÆ“Ðš˜“òÉ՘•-Ž‚~–¨Ž¤¦› ™ Ž•¢“FU–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“8›‚Ǧž¡š¨–˜“
£Í£ ž¡òUž¡ò{“ÐžŠÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ• Ž‚š,Ž £ -œÆÅǘœÍŽ‚š‘”ŽŽ Ñ-Ž‚ò{ð £ “¨Î
†
š£››&£§¬C¦
Á¦
Fn
¬
˜ð •-“Ë›Ž‚¢ž¡•¦ž{Ò Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“>¬C¦§–˜Ž‚-ð˜ÇЎÒ ‹‘”“*–˜“ £ “é¤¦› ™ Ž‚•-“j›‚“š‘”Žš˜œÆ–¨“‹ŽšªŽ £ –˜œÆ•-Ž‚›
‘¢“•¢œÍ“'Á¦ˆ0ð6“•ŒÇ Ò £ ‘¢œÆò{“AŽ £ ¤˜› ™ Ž‚•-“¬xn˜Ê
ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•Ðž¡–˜Ž‚ò(ž¡Ò Ðž¡›‚Žð¨‘Džrǘš¦žr¢Ž‚•-œÆŽ‹–˜Žžî•¢Åǘò{Ž‚š‘¢“ ü ǘŽ‹›‚“š‘¢•¢“ ž¡š ž< “¡•¢òUžŽš
ž£ ü ǘŽ –¨Ž‚Õ6Žr𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡• £ “~¤˜› ™ Ž‚•-“‚’Ê .'-‘”“¡ž¡•-Åǘò{Ž‚š‘”“¡é¢“š Î £ £
X ¨ k –˜Ž¤¦š¨Ž‹Ç˜š ¤¦› ™ Ž•¢“ –˜Ž—›‚“š¨¤˜Åǘ•”žî›‚œÓ“¡Ò šUž £ ‘”Ž•¢š¦ž?‘”œÍÿ¡“rž £ –˜Ž ¤¦š˜œÆ–¨“ ð6“•'–˜Ž Ž‚›‘¢“
ü ǨŽrŽ»š£››&£f q žf¡‚Ñ ‹ Ê
Ê . ð˜•-“Å•”žîòXžòU“¡-‘”•¢ž¡•¦ž Ò
X ¨ Ž-‘DžîÕ £ Ž›‚ŽŽ £ ò{“Ë–¨“ –˜Ž‹–˜Ž‚ð¨Ç˜•”ž¡›œÓ“Ò šXŽ‚šXÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•B
œÆš “•-òXžî›‚œÓ“¡Ò šñ¢“Õ¨•¢Ž¢ÇŽ‚-‘”ž¡–˜\“ 0¢“¡Õ˜•¢Ž £ “¡~¤¦› ™ Ž‚•-“9 ǘ£ Ž‚š‘”Ž ü ǘŽrŽ‚-‘¦ž{Ò ð¨•¢“*›‚Ž ”ž¡š˜–¨“˜Ê
X ¨ ‹ ǨŽ‚•¢þ‚žFžýž¡›‘¢Ç¦ž £ œÍþ§ž¡• £ “É¤¦› ™ Ž•¢“X–˜Ž‚’‘”œÆš¨“˜Ê(ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•{›‚“ò{ð˜•-ǘŽ‚Õ¦ž¢œ £ ž
Ž‚› ™ ž–˜Ž—ò{“Ë–˜œ¥¤¦›§žî›‚œÓ“¡Ò šA–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“–˜Ž‚’‘”œÆš¨“rŽò ž¡Ò p•¢Ž‚›œÆŽš‘¢Ž ü ǨŽ £ ž Ž‚› ™ ž–¨Ž
òU“*–˜œÍ¤˜›§ž¡›œÓ“Ò šÉ–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢<“ ǘŽ‚š‘¢Ž¡Ê8³Ëœ˜Ž-‘”žr“ð6›‚œ§“Ò šŠš˜“rŽ‚Ç¨‘¢œ £ œÍþ§ž¡–˜ž ?‘¢“Ë–¨“ £ “
¤¦› ™ Ž‚•-“ ǘŽš‘¢ŽŠò žîÒ ž¡š‘”œÍÅǘ“ ü ǘŽŠ¢Ç˜›‚“•-•¢Ž‚-ðu“¡š˜–˜œÆŽš‘”Ž‚¤¦› ™ Ž‚•¢“¡–˜Ž‚’‘”œÆš¨“
š˜“ ¢Ž‚•˜ž¡Ò šªð¨•¢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“Ê
ž *ǘ–¦ž„-“Õ˜•¢ŽUŽ £ ǘš˜›œÆ“š¦žîòUœÍŽ‚š‘”“
X ¨ ¤ýð¦žî•”žò{“’‘”•”žî•rǨšç՘•¢Ž ÿŽñò{Ž‚š¨”ž9Ñ-ŽU–˜Žñ˜
–˜ŽÔFŽÕ˜ÕuŽ•Fñ¤¦š¦ž £ œÆþ‚ž¡• £ žŠŽ Ñ-Ž‚›‚Ǩ›‚œÓ“¡Ò š Ê
ž ËǨ–¦ž–˜œÍ¢ð6“š˜œÆÕ £ Ž'¢“¡Õ˜•¢Ž £ “
ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚ žî›‘”ǘž £ ò{Ž‚š‘”Ž
X ¨ œð˜ž¡•”žjòU“’‘”•¢ž¡• £ žj˜
›‚“š˜“*›‚œÍ–˜“‹ðu“•—ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚• ü ǘŽÉ¢Ž•¦ž¡Ò š„‘¢“Ë–¨“ž ü ǘŽ £Æ£ “‹-œÍ‘¢Ç¦ž¡–˜“‹Ž‚š„Ž £ ò{œÆ-òU“
–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ ü ǘŽŽ‚Ò -‘¢Ž“ÉŽš £ “8–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“ ü ǘŽ›“š‘”Ž‚š¨Åž £ žÿ•¢œÆž¡Õ £ Žj–˜Ž‹›‚“(š ¤¦Åǘ•¢ž¡›‚œ§“Ò š £Æ£ žîòXž¡–˜žˆšf›› Ø &¡žé © ›uÊ
X ¨© 𦞡•¢ž ™ ž¡›Ž‚• ü ǘŽÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•ì¢ŽŽ¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘¢ŽÇ¨‘”œ £ œÍþ§ž¡š˜–¨“ £ žAŽ‚š‘”•¢ž¡–¦žÉŽ-‘žîÒ š˜–¦ž¡•~Žš
£š˜Ç˜œÆŚ˜žîÅì•ÐÇ¨Ò šñ–˜Ž¤¦ð˜› ™ •¢“*Ž‚•-›‚“XŽ”ð ž¡•~ž¡Ç¨ššñ‘”œ ¤¦žr› ™ ¢Ž‚Ž•-•¦“˜ž Ò Ê ð˜^•¢“*˜ž ›‚ Žü”ž¡Ç¨–˜Ž“¨‘”Ê Žš˜Ž‚•~Žš0›‚ǘŽš‘Dž ü ǘŽŽ‚š0Ž-‘¢Ž›§ž¡-“
£ £Æ£
X ¨ Ð𦞡•¢žFò{“-‘¢•”ž¡• £ ž £ œÆ’‘Džý–¨Ž £ “U𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•¢Ž0›‚“š˜“*›‚œÍ–˜“Uðu“•{ÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•
ž¡–˜Ž‚ò(ž¡Ò é–˜ŽÇ˜š˜ž{՘•-Žÿ¡Ž –˜Ž¢›•¢œÆð6›‚œ§“Ò šˆ–˜ŽŽ £Í£ “Ê
ɺ
X
X
+
ÊEËÊE,I
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
°Œð¦žî•”ž ü ǘŽÉÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•›•¢Ž‚Ž “–˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“¡–˜Ž-‘”œÍš˜“ ü ǘŽÉÿž0š˜Ž‚›Ž‚-œÍ‘Džîš˜–˜“
ž¨ £ ž ™ “¡•”žŠ–˜ŽÅŽš˜Ž‚•¢ž¡• £ “~¤˜› £ ™ Ž‚•-“—–˜Ž”ž £ œÆ–¦ž¨Ê “•—–˜Ž Ž‚› ‘”“&˜ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•—žî¢Ç˜ò{Ž
ü ǘŽ £ “é–˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“¡~–˜Ž‚’‘”œÍš˜“ ž ™ ž¡š-œÆ–˜“ ›•¢Ž§žî–˜“‚Ê
0𦞡•”ž{•¢Ž›‚“•-•¢Ž‚•j•¢Ž›‚ǘ•-¢œ¥ÿ¡žîòUŽš‘¢Ž “—–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“F
 ǘŽ‚š‘¢Ž 2ŽòUð6Ž‚þ‚ž¡š˜–˜“Uðu“¡•
Ž¨ £ –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“{œÆš˜–¨œÆ›§žî–˜“UŽš £ ž £ Ò š˜Ž§ž £ –˜ŽA›“òUž¡š˜–˜“Ê “•j–˜Ž Ž›‘¢“&2-œpž ÔFŽÕ(
ÕuŽ• £ Ž œÆš˜–¨œÆ›§žîòU“ ü ǘŽŠð˜•-“Ë›Ž‚¢ŽŠÇ¨šŒ–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ&“ 2˜“ Ò £ “X𘕢“*›‚Ž”ž¡•˜ž Ò £ “j¤¦› ™ Ž‚•-“
œÆš˜› £ Ç Ò –˜“jŽ‚š Ž Ò £ ŽŠœÆŚ˜“¡•”ž¡•˜ž Ò £ “‹¢Ç˜Õ6–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“ ü ǨŽ{ð¨Ç˜Ž‚–¦ž0›“š‘”Ž‚š¨Ž‚•‚Ê'쓚
Ž‚’‘Dž “¡ðu›œÓ“Ò š ‘Dž¡òA՘œ ŽÒ šXð˜•-“Ë›Ž‚”žî•¦žrÒ ‘¢“Ë–¨“ £ “8¢Ç˜Õ6–˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“ ü ǘŽ›“š‘”Žš˜ÅžAŽ £
–˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“' ǘŽš‘¢Ž¡Ê
¾¿!V ^)!YdYd]
JLK RVQ SVn;]
• U¿• nqp,M R p³•lsKUÁÀ
lsp;M
. £ ›‚ǘŽ•¢ð6“,𨕢œÆš¨›‚œÆ𘞠£ –˜ŽÉÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•rŽ-‘¦ž)Ò “¡•¢òUž¡–˜“ñð6“• £ ž¡ð˜•-œÆò{Ž‚•”žîœÆš˜’‘”•-ǘ›‚›œÆ“š˜Ž
ü ǨŽ0¢ŽñŽ Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž¡šäž¡š‘”ŽŠ–˜Ž £Æ£ ž¡òUž¡•ž„š˜œÆš¨Åǘš˜“„–¨Ž £ “ ›‚“ò{ðu“¡š˜Ž‚š‘”ŽŠ–˜Ž £ šÇ˜Ò › £ Ž‚“˜Ê
´ žî~‘Dž¡•-Ž§ž¡ ü ǘŽr¢Ž•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¡šˆž ü Ç Ò -“š £ ž¡é-œÆÅǘœÍŽ‚š‘”Ž‚Î
X ~ž¡•¢Åž £ “éò(“Ò –˜Ç £ “ ü ǘŽÔFŽÕ˜ÕuŽ•—Ǩ‘”œ £ œÆþ‚žA𦞡•¢žŠ¢Ç¸ ǘš˜›‚œÍ“š¦ž¡ò{œÆŽš‘”“˜Î
Ž ‘ Ž• øø ¢Î
Žðu‘¢Ž•”•¢žîò{‘”ž¡œÍ‘¢•”Ž8ž¨Ž Ñ-¢Ž‚œÆÅ¡›Ç˜Ç¨‘DœÆŽž¡š˜•p–˜›‚“Š“òU¢Çž¡š˜òU–˜œÍ“¡¢xòU–˜žAŽ £¢œÍ-šœÆ’‘D‘”žŽ‚%ËòUœÆž‹Ê ›“ò{“‹-œË–˜Ž ǘš˜›œÆ“š˜Ž
£
ŽÃ0 ŽÅð Ğ¡šÆÇÆ:‘”’œ *ž Žû Ê Î§¢Ç˜ò{œÆš¨œÆ-‘¢•”žìŽ £ œÆš‘¢Ž‚;• ®žî›‚Ž'›‚“¡š £ “2¤¦› ™ Ž‚•¢“¡;Žš ë Ï ´ 1ó ǘŽ‚š‘¢Ž
£ £Æ£
ŽÉ•¢È œÍ“@ ‚-2Ê Î-ǘòUœÍš˜œÆ’‘”•¢ž ǘš˜›‚œÍ“š˜Žð¦ž¡•”žñ‘¢•”ž¡Õ¦žÓÑ¢ž¡• ®ž¡›‚œ £ ò{Ž‚š‘”Ž ›‚“š@–˜œÍ•¢Ž›‘”“ ŽÉ¢Ê œ Ž ô 2 ÷6ž¡ô•¢ÆÇÅÆ8Ǩ‘ òUô -2ŽÎ隞 ‘¢£“ òXž¡žî›òXŽ‚š¦ž¡ž –¨“Nǘ¿š % ·Í™§Ì ·žˆŽ¢š„œÆ–¨Ç˜“,š¦-ž ǘÿ¡ò{žîœÆ•¢š˜œŸžîœÍ-Õ ‘”£ •¢Žž¡–˜–˜“,Ž £žñWž ÔF “Ž•¢Õ˜òUÕ6ž Ž‚• † ¡ž ¥¢ œÆš(´ ÿ“*›§žî£ • £ “ '¢œ~žî–˜Ž‚ò(£Æž¡Ò£ ÉŽ £ 𦞡•˜ž¡Ò òUŽ ‘”•-“„ð˜Ç˜Ž–˜Ž £Æ£ Žÿ• ž¡¢“*›‚œÆž¡–˜“„ǘšæÿîž £ £ “•
󮛝“ò{““*›‚ǘ•-•¢Ž{›‚“šFŽ £ ž¡•¢Å¡Ç˜òUŽš‘”“), ü ǘŽ £Æ£ Ž ÿîž,žî¢“*›‚œŸžî–˜“Ž £ š¨“òÉ՘•-Ž
–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“–˜Ž„›“š¨¤¦Å¡Ç˜•”ž¡›œÓ“Ò š û 0Ҏ‚’‘”ŽŒ¢ŽªŽ‚¢›•¢œÍ՘œÆ•˜žFÒ Ž‚šïòU˜ž jÇ˜Ò -›‚Ç £ ž¡N ¢Çæÿîž £ “• -Ž‚•˜žŒÒ ž £ òUž¡›‚Žš¦ž¡–˜“ªŽ‚š £ ž,ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ ŽUž¡š‘”Ž•¢œÆ“¡•¢ò{Ž‚š‘”ŽU›‚“ò{Ž‚š‘Dž‚
–¦ž¨Ê .'-‘¢“ ®ž¡›‚œ £ œ¥‘DžŠòÉǘ› ™ “XŽ £ ‘”•”žîÕ¦ž9Ñ-“ñ›“š £ “¡ž¡•-Åǘò{Ž‚š‘”“¡ ü ǘŽ £ Ž -“š
¢Ç¨òUœÍš˜œÆ’‘”•”žî–˜“—žÉÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•—ðu“¡• £ ž £ Ò š˜Ž§žÉ–˜Ž›“òXžîš˜–˜“Ê
Ž ž¡’ š2‘”¶ÌœÍÅǘË)“ éù ÷–¨÷ ŽÔýËÎ Ž‚ü ըǘÕuŽ Ž•j™ ž›“-š,œÆ–˜Ž “r›‚œÆš•-Ž§‘¢ž¡Ž‚•;–¨®“ žî›‚𦎏žîŽ‚•”žš òXŽžî• š‘¢Ž‚Ž‚šš˜Ž• Ǩ£Å“ž¡'•~𘖘•-Ž“Ë›ŽŽ‚š ¢ž¡ë –˜Ï “•-´Ž‚ Í
¢Žr–˜Ž¢›‚•-œÆ՘œÍ•¦žÉÒ –˜Ž ‘Dž £Í£ ž¡–˜ž¡òUŽš£ ‘”ŽŽ‚š,ǘšž¡ð¦ž¡•’ ‘Dž¡–¨£ “Šðu“£ ’‘”Ž•¢œÆ“¡•‚Ê
X µ š˜œÆ›œŸž £ œÆþ‚ž £ žîñÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ Ž † ¡‚¥¢ ´q–˜“¡š˜–˜Ž ´ Ž‚ˆŽ £ š¨“òÉ՘•-ŽŒ–˜ŽýǨš ð6“¢œÍÕ £ Ž
ž¡•¢Å¡Ç˜òUŽš‘”“ ü ǘŽð˜Ç˜Ž‚–¨Ž •-Ž‚›‚œÍ՘œÆ•ÐÔFŽÕ˜ÕuŽ•‚Ê
&âÎ&*â Ø à—å Ú à5(‹ãL( ÝxãB*
ÉÉ
˳ œ ™ žîš £Í£ ž¡òUž¡–˜“žÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•Š›“šŽ £ ž¡•¢ÅǨòUŽš‘¢“L ™ œÍšÿ¡“Ë›‚ž¡•¦žªÒ ž £ ž{ ǘš¨›‚œÓ“¡Ò š
œ‚¤q¡šiœ£ ­ ¥C ü ǨŽ š˜“{•¢Ž›‚œÍÕuŽš˜œÍš˜Å~Ç˜Ò šˆð¦ž¡•˜ž¡Ò òUŽ ‘”•-“\ ü ǘŽ £ “ Ç˜Ò š¨œÆ›‚“ ü ǘŽ ™ ž¡›Ž Ž
òU“’‘”•¢ž¡•Ç˜š¦žˆÕ˜•¢Ž ÿŽUž˜ËǨ–¦ž,-“Õ˜•-Ž £ “ž¡•¢Å¡Ç˜òUŽš‘”“–˜Ž ÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•t„¤¦š˜ž £ œÍþ§ž¡•
£ žÉŽ¶Ñ-Ž›‚ǘ›œÓ“Ò š2Ê
µ šÿ¡“Ë›‚žÉž £6 žî•¢¢Ž•ìð¦žî•”ž ü ǘŽ‹•¢Ž‚ž £ œÍ›‚Ž—¢Ç Ǩš˜›‚œ§“Ò šX-“Õ˜•¢Ž‹Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“É–¨Ž›‚“¡š¨¤¦ÅÇ(
•”ž¡›œÓ“Ò š,–˜ŽÔFŽÕ˜ÕuŽ•6–˜ŽròXž¡š¨Ž‚•”ž ü ǘŽŽÒ -‘¢Žˆž ü ǘŽ‚–¨ŽA•¢Ž¢œÍ–˜Ž‚š‘”Ž Ž‚šòUŽòU“•-œŸž
Ž‚{š “¡•¢òUžî‘”“ž¡Ò •-Õu“ £ –˜3Ž 4 ¾ ¿Ï ð¦žî•”ž ü ǨŽ -Ž ð˜Ç¨Ž‚–¦ž¡š„ž¡›‚›Ž‚–˜Ž•ž £ ž¡éÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚
š˜Ž‚›Ž‚”žî•¢œŸžîj𘞡•”žŠ›‚“¡òUŽš˜þ§ž¡• £ žÉŽ¶Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò š Ê
³Ëœuš¨“ ™ ž¡š0-“ £ œÍ›‚œ¥‘Dž¡–˜“r˜ž *ǘ–¦žÉ“ɜ͚ “•-òXž¡›œÓ“Ò š{¢“¡Õ˜•¢Ž £ “ì𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚~›“š˜“ ›‚œÆ–¨“xð6“•;ÔFŽÕ˜ÕuŽ•pœÍšÿ¡“Ë›‚ž¡•¦ž‹Ò ž £ Fž ǘš˜›œÓ“Ò š Ø ¡ž£œ¯f &¡(£œ›‚“šAŽ £ 𦞡•¦žîÒ òUŽ ‘”•¢“
ž¡–˜Ž‚›Ç¦ž¡–˜“{𦞡•¢ž ü ǨŽ òÉǨŽ‚-‘¢•¢Ž £ žŠœÍš “•¢òUž¡›œÓ“Ò šUŽ %˜ÆŜ͖¦ž¨Ê
³Ëœ¢Ž ™ žŽ Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž¡–˜“(žÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•›“š £ žä“ð6›‚œ§“Ò š œ £Í£ ž¡òUž¡•¦žæÒ ž £ ž ǘš¨›‚œÓ“¡Ò š
Ø &¡ž£œ§¯ÛÜÁ†Ð®q ü ǘŽ¢Ž‚•˜ž Ò £ žÉŽ‚š˜›‚ž¡•¢Åž¡–¦žŠ–˜Žð˜•-“Ë›Ž‚”žî• £ žÉŽ‚š‘”•¢ž¡–¦žŠŽ‚’‘ž¡Ò š¨–¦ž¡•‚Ê
“•äÇ Ò ‘¢œÆò{&“ ¢œš˜œÍš˜Åǘš¦ž,–˜Ž ž¡r“ð6›‚œÆ“¡š˜Ž‚ ž¡š‘”Ž•¢œÆ“¡•¢Ž‚rŽ‚’‘Dž¡Õ˜ž„ž¡›‘¢œÍÿîž ŽŽ‚•˜ž Ò
›§ ž¡–¦ž—ǘ£ š˜“‹–˜Ž £ “
š˜“òA՘•¢Žx–˜Ž£¤¦› ™ Ž•¢“» ê “–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“ ü ǘŽ8¢Ž £ Ž¢Ç¨òUœÍš˜œÆ’£‘”•¢Žš
„–˜ŽðuŽš˜–˜œÆŽš˜–˜“ˆ–˜Ž ¢œp¢ŽÉ‘”•¢žî‘Džñ–¨Ž{Ǩš¦žñ› £ ž¡¢ŽŠÇ@“¡‘¢•”ž £Æ£ ž¡òUž¡•¦ž{
Ò ž £ Nž ǘš¨›‚œÓ“¡Ò š
&¡ž£œ§¯§¬ ž5¤£§&¡X“
&¡ž£&œ¯Á £ž‚¢¡ ¡ËÊ
X
X
X
X
X
Ø
©
Ø
ÌÏ ©@;«f?i¯CÐ @ r– ²9¯«­[ Y b
¯²?­[
… Y
©
©
# Ž‚›œÆÕ6Ž~›‚“¡òU“ð¦žî•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“ǘš˜ž›§ž¡–˜Žš¦ž›‚Ç¡“–˜“pÿîž “•¢Ž ð6“¢œÍÕ Ž ¢“š ?È@ Ï ¯ ó 𦞡•¢ž
-ǘò{œÆš˜œÍ-‘”•¢ž¡• £ žœÆš( “•¢òUž¡›‚œ§“Ò š ü ǘŽ‹¢Ž‹‘¢Ž‚š˜Åžr-“Õ˜•¢Ž £ “£ ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“£ •-Ž‚ û “ d
­*¬ =äó 𦞡•¢ž
-ǘò{œÆš˜œÍ-‘”•¢ž¡• £ žŠž5*ǘ–˜ž ü ǘŽ¢Žð6“¢Ž‚ž{-“Õ˜•¢Ž £ “¡~𘕢“*›‚Ž”ž¡–¨“•¢Ž û Ê
ž¡•¢ž•¢Ž‚ž œÍþ§ž¡•x¢ÇŠ‘Dž¡•-Ž§ž Ž-‘”tž Ǩš˜›‚œ§“Ò šŠ•¢Ž›‚“•-•¢Ž‚•˜žÒ ‘”“*–˜“ “ –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“xœÆš˜› ǘœÍ–˜“
Žš £ ž‹ÿ•-œŸž¡Õ £ £ *Ž šf›› Ø &¡žé © ›Š–˜Ž £ ¤˜› ™ Ž‚•-“ –˜Žé›“š¨¤¦Å¡Ç˜•”ž¡›œÓ“Ò š £ ɖ˜ŽÐ‘”“*–˜“Ő ›§ž¡–¦£ žÇ˜š¨“
–¨Ž £ “ì𘕢“*›‚Ž”ž¡–˜“¡•¢Ž‚ ü ǘŽ £ “Ë›‚ž £ œÍ›‚Ž—ò{“-‘¢•”ž¡•˜žAÒ Ž £ ‘”œÆð6“É–˜ŽœÆš “•-òXžî›‚œÓ“¡Ò š ü ǘŽ-Ž £ Ž ™ ž
œÍҚ˜–˜œÍ›§ž¡–˜“Œð6“•ÉŽ £ 𦞡•˜ž¡Ò ò{Ž‘”•-“ ü ǘŽ ™ žŒ•¢Ž‚›œÆ՘œÍ–˜“&'Ž{–¨Ž‚›‚œÍ•8ž˜*ǘ–¦ž@“ŒœÆš “•-òXžî›‚œÓ“¡Ò š Ê
.'’‘”“›‚“š¨¢œÆ’‘”Žé-œÆò{ð £ ŽòUŽš‘¢Ž~Ž‚š Ž Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž¡• £ »ž ǘš˜›‚œ§“Ò š © Ñ ‹ ¡“ ¤£ ­ ¥ –˜Ž £ ð˜•-“Ë›Ž‚”žî–˜“•
ž ü ǘŽUŽ‚Ò ’‘”“pŽ‚-‘¦ž¡Ò šŠœÆò{ð £ Ž‚ò{Ž‚š‘Dž¡–¨“
›‚“ò{“ò(“Ò –˜Ç £ “ Ž‚• £ ü ǘŽ~ð6“Ë–¨•¦ž¡Ò šÉ“š˜“œÆš¨› £ ǨœÆ•
Ž-‘”ž¡ˆ Ǩš˜›‚œÍ“š˜Ž‚!Ê .šŽ £ ›‚ž¡¢“,–˜Ž ü ǘŽ Ž‚-‘”ž¡< ǘš˜›‚œÍ“š˜Žrš¨“Ž-‘”ŽšFœÍòUð £ Ž‚ò{Ž‚š‘Džî–¦ž¡
-Ž¢Ç˜ò{œÆš˜œÍ-‘¢•”ž¡•˜žÉÒ Ç˜šò{Ž‚š¨”ž9Ñ-ŽœÆš( “•¢òUž¡š˜–˜“Š–¨Ž‘”ž £ ™ Ž› ™ “˜Ê
… YÌÏ © @;f« ?iC¯ Ð @ –r²9¯«­ [ Y 
|]‡)Î~
.'’‘D'ž ǘš˜›œÓ“Ò šñÿžÉ•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¡• £ ž òUœÍ¢òUž ‘Dž¡•-Ž§ž ü ǘŽ £ ž¡~–˜“* ǘš˜›‚œÍ“š˜Ž ü ǨŽÿ˜͎‚š˜Žš,ž
›“š‘”œÍš*ǘž¡›‚œ§“Ò šXð6Ž‚•-“ÉŽ‚šñŽ £ ›‚ž¡¢“AŽ‚¢ð6Ž‚›œŸž £ –˜Ž ü ǘŽjÔFŽÕ˜Õ6Ž‚•~-ŽŽ¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘¢Ž›‚“¡š £ žr“ðu›œÓ“Ò š
¨&© 'Ž‚Š–¨Ž‚›‚œÍ• '›Ç¦ž¡š˜–˜“ £ žŽš‘¢•”ž¡–˜ž ý”ž £ œÆ–˜ž–˜ŽXÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•Š–˜Ž‚Õ6Ž‚šæ›“œÆš˜›œÆ–˜œÍ• ›“š £ ž
Ž-‘¦ž¡Ò š˜–¦ž¡•Ê
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦è+Ü *¨-ã É,( à
´ “ð˜•-œÆò{Ž‚•-“ ü ǘŽ ™ žî›‚Ž~Ž'ž òUž¡›Ž‚š¦ž¡•
‘”“*–˜“ “ ü ǘŽ ŽÅžjð6“• ž‹Žš‘”•”žî–¦žŽ‚’‘ž¡Ò š˜–˜ž¡•
Ž‚šªÇ¨š¦ž{›‚ž¡–˜Žš¦žX𦞡•¢ž{ð6“*–˜Ž‚•—£ ¢Ç¨òUœÍš˜œÆ’‘”•¦žîÒ •¢¢Ž £ ž £ ž £
ž¡£Í•¢£ -Ž‚•‚ʻ쓡š £ £ ž £ œÆ-‘”žŠ–˜ŽçžîÒ •¢Õ6“ £ Ž
ü ǨŽ ŽU–˜Žÿ*ǘŽ ÿŽ(ŽÒ -‘¢ŽñœÆšÿ“*›§žªž Å¡Ž‚-‘¢“•A–¨Ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž¨Ê. ¢œÍÅǘœÆŽš‘”ŽX𘞡¢“„ŽŠž¡›
‘”Ǧž £ œÆ£ þ‚ž¡• £ ž0ÿ¡žî£ •¢œŸžîÕ £ ŽWšf››(Á¯¢£›£ “š £ ž¸ Ž‚› ™ žªž¡–˜Ž‚›Ç¦ž¡–¦žL£ œÍš˜œÆ›œŸž £ œÆþ§žî• £ ž0ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž
š›››&ÒÃ(¢ž—›‚ž¡–˜Žš¦ž~ÿ¡žî› Ò žËÊ “•ŠÇ Ò £ ‘¢œÆò{“А-ŽŽ¶Ñ-Ž‚›Ç¨‘Dž £ ž ǘš˜›‚œ§“Ò t
š é ­ ¯°¯ Ø &¡(ž£œ¯§ ¡(£œ
ü ǨŽrŽ‹Ž £ šÇ˜Ò › £ Ž‚“Š–˜Ž £
'£ ž¡š˜œ¥¤¦›§žî–˜“•‚Ê
… YÌÏ Z
© @xf« ?i†¯ Ð @Ÿ– ²9¯«­ [ Y «F?ö« d;­²9¯
0 ›‚“š‘”œÍšÇ¦ž¡›‚œ§“Ò šˆŽ‚šÇ˜ò{Ž‚•¢ž¡òU“¡ £ ž¡é“ð6Ž‚•¢ž¡›‚œÍ“š˜Ž‚ ü ǘŽrŽ‚’‘DWž ǘš˜›œÓ“Ò šˆ•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¨Î
ž ǘš˜›‚œ§“Ò šÉŽ'“Õ¨‘”Žš˜Ž‚•pŽ £ š¨“òÉ՘•-Žì–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“
X ´ “𘕢œÍòUŽ•¢“ ü ǨŽ~–˜Ž‚Õ6Ž ™ ž¡›Ž‚• Ž-‘”
–˜Ž‚’‘”œÍš˜“F•-Ž‚¢Ç £ ‘Džîš‘¢Ž–¨Žªð˜•-“Ë›Ž‚”žî•UŽ £ ǘŽš‘”Ž ü ǘŽ•¢Ž›‚œÆÕ6Ž,›‚“ò{“Fð¦žî•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“&
𦞡•¢žˆŽ £Æ£ “ ™ ž¡›‚Ž ǘ-“–¨Ž £ ž¡ÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž‚ ž,›“òUŽš‘Dž¡–¦žî‚Ê ½ ›‚“ò{𘕢ǨŽ‚Õ¦ž ü ǘŽ
Ž £ š˜“òÉ՘•-Žª–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•¢“c ǘŽš‘”Ž„›Ç˜òUð £ Ž £ žFŽ%Ëð˜•-Ž‚-œÓ“Ò šï•-Ž‚ÅÇ £ ž¡•X–¨Ž £ ž@ÿ¡žî•¢œ:
ž¡Õ £ mŽ šf››&Û¡‚Ã(ž£§±£§²f³´f¥Ý š˜“(¢Žý‘¢•”žî‘”ž–˜ŽFǘš ¤¦› ™ Ž•¢“ïð £ ž¡š‘”œ £Æ£ žËÊ žî•”ž
ž§ÿŽ‚•-œÆÅǘž¡•~Ž £ œÍ–˜œÆ“¡òXž ü ǨŽr–¨Ž‚Õ6Ž žî¢œÆÅ¡š¦ž¡• £ Žž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“U–¨Ž‚-‘¢œÆš˜“ Ǩ‘¢œ £ œÆþ§ž £ ž] ǘš
›‚œ§“Ò 
š Á£ ‹ © Ñ © &¡Ð‚ © ¡5°q¯& ü ǘŽ £ “†Ç˜Ò š˜œÍ›‚“ ü ǘŽ ™ ž¡›‚ŽçŽ„՘ǘ-›§ž¡•ŒŽš £ žÿ¡žî•¢:œ ž¡Õ Ž šf››(é(¯Ñ(²œ -œ Ž%˜Ɛ-‘¢Žçž £ Å~Ç˜Ò š œÆ–˜Žš‘¢œÍ¤¦›‚ž¡–˜“•ˆð¦žî•”žŽ £ œÍ–˜œÆ“¡òXžæŽ%*‘¢•”ž˜Ò –˜“
–˜Ž ££ ¤¦› ™ Ž•¢Ÿ
“ ǨŽ‚š‘”Žç›“š £ žäŽ %¨ð¨•¢Ž‚-œÓ“Ò š •-Ž‚ÅÇ £ ž¡•ˆ›‚“¡š‘¢Ž‚š˜œÍ–¦ž(Žš £ žæÿ•¢œÆž¡Õ £ Ž
šf››(¬
£fé(¯Ñ(²f³(´§¥((£œ ¡‚ÑuÊ
Éà
X
X
X
X
X
©§­
©
.'šñ¢ŽÅǘš˜–˜“ Ç˜Åžî• ž¡òUžž žt ǘš˜›œÓ“Ò šNé(££§fÜ£°(¥ ¯¢£&œ ü ǨŽ¢Ž‹Ž‚š˜›‚ž¡•¢Åž –˜Ž
“ Õ¨‘¢Ž‚š˜Ž• £ ž £ œÍ-£ ‘”ž“•¢–¨£ÍŽ‚£ š¦ž¡–˜ž–¨£ Ž,ž¡Ò •¢Õ6“ £ Ž ™ Ž‚•-Ž‚–¦žî–˜“8­ ž‘”•¢žÓÿ'ŽÒ 8–¨Ž £ žŽ‚’‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”ž
Ñ-Ž‚•˜ž¡Ò • ü ǘœÍ›§žŠ–˜Ž–˜œÆ•-Ž‚› ‘”“•-œÆ“Ê
.'šªŽ £ ›§žî¢“ñ–˜Ž ü ǘŽ £ ž ÿ•-œŸž¡Õ £ Žtš››³´f¢ Ø ¯§œ£fš˜“XŽ-‘ËŽŠÒ ž¡›‘¢œÍÿîž £Æ£ ž¡òUž¡•¦žŠÒ ž £
“Õ¨ž¡‘¢•-Ž‚¢š˜Ž•'œÍ–˜–—y“ ž¡Ò š˜–˜“ž £ Ž~œÆ’›‘D“žòU–˜“Ž@žîž¡Ò •¢•-ÅÕuǘ“ ò{Ž‚Ž‚Ðšž¡‘¢š“‘”Ž Ž£ •¢œÍ¤˜“› •¢™ ŽŽ‚ì•-›‚“ “¡–˜š Žé Ž‚Ž›š›‚‘”œÆ“¡•”žîš¦–¦ž žž ɛœÍ“-‘Dš žŽ ¤¦£ š¦•-žŽ‚¢Ç ü £ ǘ‘DžîŽ –˜“Ž
£ £
£ £
¢Ç˜ò{œÆš¨œÆ-‘¢•”ž¡•˜£žÉÒ ž £ £ Ŏ-‘¢“•é–˜Ž ™ £ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž¨Ê
0› ‘”Ǧž £ œÆþ‚ž £ “'ÿ¡ž £ “•-Ž‚8–˜Ž £ ž¡8ÿ•-œŸž¡Õ £ Ž‚o šf››Ü&¯§²(£¢C(š››&Û(¡‚Ýž£\šf››Òâ6Ê
. £ 𦞡¢“‹¢œÍÅǘœÆŽš‘”ŽŽ‚;›‚“ò{ð˜•-“Õ¦ž¡•-œ*Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“–˜Ž-‘¢œÆš˜“j–˜Ž‚Õ6Ž8¢Ž‚•xž¡› ‘”Ǧž £ œÆþ‚ž¡–˜&“
Ž‚‹–˜Ž‚›œÆ•u¢œ;Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“> ǘŽ‚š‘¢Ž ™ žX-œÆ–˜“UòU“*–˜œÍ¤˜›§ž¡–˜“U–˜Ž‚-ð˜ÇЎÒ –˜Ž £ ž Ž‚› ™ žñ–˜Ž
›‚•-Ž§ž¡›œÓ“Ò šç–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•¢“@–˜Ž-‘¢œÆš˜“Œ“Œ-œìŽ £ ǘ¢Ç¦žî•¢œÆ“ ™ ž„Ǩ‘”œ £ œÍþ§ž¡–˜“Ž £ ž¡•¢ÅǨòUŽš‘¢“
¨ ‹ Í Ž‚šˆŽ‚-Žr›‚ž¡¢“ -ŽœÆšÿ“*›§ž ž £ ð £ ž¡š¨œÍ¤¦›‚ž¡–˜“• £ žA¢ž £ œÍ–¦žA–˜Ž £ “~ð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡–˜“•-Ž‚
¢ŽŽ‚šÿuÒ ž{ž £ ¤˜› ™ Ž‚•-“X–˜Ž-‘”œÍš˜“˜Ê
“•ªÇ Ò ‘”œÍòU“rŽ‚’‘Dž¡Õ Ž‚›ŽŽ òU“*–˜“Éð¦žî•”žÉŽ ¤¦› ™ Ž‚•-“ –˜Ž‚’‘”œÆš¨“Š›‚•¢Ž‚ž¡–˜&“ ¨Ç¨‘”œ £ œÆþ‚ž¡š˜–˜“
𦠞¡•¢ž Ž £ £Æ£ “ŠŽ £ ÿîž £ “¡•~£ –˜Ž £ žA£ ÿ•-œŸž¡Õ £ Žšf››(Ü£ ¯§²(£§¢¬ ©§­ £Âq¡ (£˜Ê
&âÎ&*â Ø à—å Ú 5à (‹ãL( ÝxãB*
… YÌÏ ©@;«f?i¯CÐ @ –r²9¯«­[ Y ‡¸? ²?­*«BÓ¯²? ¯
%$
É
.'’‘Dž> ǘš˜›œÓ“Ò š@¢ŽŠœÍšÿ“*›§ž0›‚Ǧžîš˜–˜“ˆŽ £ ž¡•-Åǘò{Ž‚š‘”“0–¨ŽŠŽ‚š‘”•¢ž¡–¦ž0Ž‚Ç˜š@–˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“ñŽš
£œÍš˜Ç˜›Åž¡Ç•
Ò –¨–˜“Ž8~¢ŽŽ‚•pš,ǘ–˜š œÍ› ¤¦™ › “U™ Ž‚–¨•-œÆ&“ •¢Ž¡Ž›‘¢šÉ“•¢›‚œÍ(Ç “˜Ê “›‚ž¡¢“ ™ ž5 ü ǘŽÐ𘕢“*›‚Ž”ž¡•;‘”“*–˜“ £ “¤¦› ™ Ž‚•¢“¡„ ǘŽ‚š‘¢Ž
£ ´ “,𨕢œÆò{Ž‚•-“ ü ǘŽU-Ž ™ ž¡›‚Ž Ž Ž‚Ž‚•‘¢“Ë–¨“,Ž ›‚“š‘¢Ž‚š˜œÍ–˜“–¨Ž –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“& ‘¢Ž‚š˜œÍŽ‚š˜–¨“
ŽšŒ›‚ǘŽš‘Dž ü ǘŽŠš˜“ñ-ŽÉð˜•-“Ë›Ž‚”žî•¦ž¡Ò £ šŒŽš £ ž¡›Ž‚-£ œÆòÉÕé“ Ò £ œÍ›‚“¤˜› ™ £ Ž‚•-“ ü ǘŽÉ•¢Žð˜•¢Ž¢Žš‘”ž¡š
›“ £ žî Ä µ Ä ¾ “U-“ËD› Ñ‘¢ ¤¦› ™ Ž‚•-“Ž¢ð6Ž‚›œŸž £ Ž‚—–˜ŽÕ £ “ ü ǘŽ‚Ž‘”›îÊ~³ì“ Ò £ “ ¢Ž‘”Žš˜–˜•˜ž¡Ò šŽš
›Ç˜Ž‚š‘”ž £ “¤¦› ™ Ž•¢“–˜ŽÉ‘¢Ž%*‘”“) £ “-ǘÕ6–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ ü ǘŽŠ-ŽŠœÆ•¦žîÒ šŒŽ‚š˜›“ £ ž¡š¨–˜“0𦞡•¢ž
-Çýð6“-œÆÕ £ Ž ‘”•¢žî‘DžîòUœÍŽ‚š‘”“0ð6“-‘¢Ž‚•-œÆ“• ó ü ǘŽ –˜Ž‚ð6Ž‚š˜–¨Ž‚•¦žˆÒ ¢œp¢Ž œÆšÿ“*›“,Ò žñÔýŽ‚Õ˜Õ6Ž‚•›‚“¡š
žÉ“ð6›‚œÓ“¡Ò š) • û Ê
£
~ž¡–¦žÿ¡Ž‚þ ü ǘŽéŽ‚š˜›Ç˜Ž‚š‘¢•”žÇ˜šŠ¤¦› ™ Ž‚•-“t ǘŽ‚š‘”Ž~ÿìž Ò œÆ–˜“ ž¡òUžž
ž¡•-¢Ž‚•'𘞡¦ž¡Ò š¨–˜“ Ž
›“ò{“ýžî•¢Åǘò{Ž‚š‘¢“Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“F–¨Ž›“š¨¤¦ÅǨ•”ž¡›œÓ“Ò š ó®£ Ž-‘¢“ý£Æ£-Ž ™ žî›‚Žˆ£¨ ›§ž¡–˜ž@ÿ¡Ž‚þ ü ǨŽ-£ Ž
Žš˜›‚ǨŽ‚š‘”•¢ž ǨšX¤¦› ™ Ž•¢'“ ǘŽš‘¢Žðu“¡• ü ǘŽŽ £ Ŏ-‘¢“•ì–˜Ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžÉò{“Ë–˜œ¥¤¦›§ž £ “¡0ž¡Ò •-Õu“ £ Ž‚
Žš ò{Ž‚ò{“•-œŸž ž¡§Ò -œÆŽ‚ò{ð˜•-Ž'¢Ž'‘”œÍŽ‚š˜Ž'Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“–¨Ž'›‚“š¨¤˜Åǘ•”žî›‚œÓ“¡Ò šr“¡•¢œÆÅ¡œÆš¦ž £ ›§žî•¢Åž¡–¨“ û
X–˜Ž‚-ð˜ÇЎÒ  £Í£ ž¡òUžrž £ ˆ
ž Ǩš˜›‚œ§“Ò š Ø ¡ž£œ¯f¬ © ž5¤&£f&¡U𦞡˜ž¡Ò š˜–˜“ £ Ž›“òU“Éž¡•¢ÅǨòUŽš‘¢“ÉŽ £
¤˜› ™ Ž‚•-N“ ǘŽš‘¢Ž¡Ê
³Ëœp-ŽŠœÆšÿ“*›“ˆÒ žXÔýŽ‚Õ¨ÕuŽ•›‚“š žU“ðu›œÓ“Ò šj •2Ž‚-‘”ž> ǘš˜›‚œ§“Ò šŒ¢Ž ž¡òUž{žñ§Ò ò{œÆ-òXž
•-Ž‚›Ç˜•¢-œÍÿò{Ž‚š‘”Žˆð6“•É›§žî–¦žŒÇ˜š˜“£ –˜Ž £ “Š-ǘÕ6–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ ü ǘŽˆð˜Ç˜£Í–¨£ œÆŽ‚•¢žŒ›‚“š ‘”Žš˜Ž‚•W
ü ǘŽr¢Ž ™ žîÕÒ ž¡šˆŽš˜›‚“ £ ž¡–˜“ ð˜•-Žÿ*œŸž¡ò{Ž‚š‘¢Ž¡Ê
ÌÏ ©@;«f?i¯CÐ @e…­­²|Э(} = ¬ Y BÓ­[
… Y
.'’‘D.ž ǘš˜›œÓ“Ò šïŽ žýŽ‚š˜›‚ž¡•¢Åžî–¦žç–˜Ž„›‚ž ›Ç ž¡• ž ™ Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžçœÆò{ð Ò ›‚œ¥‘DžŒ–˜Žª¤˜› ™ Ž‚•-“
ð £ ž¡š‘”œ £Æ£ žÉ–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž£ •¢“ ü ǘŽÉ-Ž £ Žr𘞡”žX›“£ ò{“X£ ž¡•-Å£ ǘò{Ž‚š‘”“¨Ê쓡š ™ £ Ž •¢Ž‚š¨›‚œŸžUœÆò{ð £ Ò ›‚œÍ‘”ž
š¨“ÉŽ‚’‘Dž¡ò{“É•-Ž¤¦•-œÆŽš˜–˜“Œž £ ž ™ Ž•¢Ž‚š¨›‚œŸž„–¨ŽX¤¦› ™ Ž•¢“ ü ǘŽñð6“¢ŽŽ0ǘšæ–˜Ž ‘”Ž‚•-òUœÍš¦ž¡–˜“
¤˜› ™ Ž‚•-“» ǘŽš‘”Ž–˜Ž‚Õ¨œÆ–˜“—žé¢ÇǘըœÆ›§žî›‚œÓ“¡Ò šŽ‚š £ ž~Ž-‘”•-ǘ›‘¢Ç˜•”žé–˜Ž–˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“¡2–˜Ž £ ¢Ž‚•’ÿ*œÆ–˜“•
ÔýŽ‚Õ2Ê
ƒpžîòÉ՘œ ŽÒ šäÿîžýž•-Ž‚›‚œÍ՘œÆ• ›“òU“ýž¡•-Åǘò{Ž‚š‘”“ £ ž £ œÆ’‘DžŒ–˜“š¨–˜Ž ü ǘŽ•¢Ž‚ò{“ ü ǘŽªš˜“¡
–¨Žÿ*ǘŽ £ ÿîž Žš“¡•¢–˜Žš £ “ì¤¦› ™ Ž‚•¢“¡jð £ ž¡š‘”œ £Æ£ ž ü ǘŽ ™ ž˜ž¡šˆ-œÆ–˜“ ™ Ž•¢Ž‚–˜ž¡–˜“Ê’.'’‘Dž £ œÍ-‘Dž
Ž-‘¦žˆÒ ›“ò{ð˜Ç˜Ž‚’‘Dž0ð6“•ž¡Ò •¢Õ6“ £ Ž‚›“š@Ž‚-‘¢•¢Ç˜› ‘”ǘ•¢žÅ4 ¾ Ï @ž £ žñ›‚Ǧž £ ¢Ž £ ŽÉž†š¦+ ž¡–˜œÍ•¦ž¡Ò š
Ž £ ž¡Ò •¢Õ6“ £ •¢Ž¢Ç £ ‘Dž¡š‘”Ž,–˜Ž £ ¤˜› ™ Ž‚•-“ç–˜Ž,›‚“š¨¤˜Åǘ•”žî›‚œÓ“¡Ò š öó ž £ 𘕢œÍš˜›‚œÍð˜œÆ“ û –¨Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“
ü ǘŽX¢ŽñŽ-‘ž„Ò 𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡š˜–˜“æóöž £ ¤¦š¦ž £ û 6Ñ-Ǩš‘¢“„›‚“¡š £ “ ðu“¡¢ œÆÕ £ Ž‚¤¦› ™ Ž•¢“ ™ Ž‚•¢Ž–¦ž¡–˜“¡
Ž%Ëð £ Ò ›‚œÍ‘”ž¡ò{Ž‚š‘”Ž›“š,Ž £ žî‘¢•¢œÆըǨ‘”“ © Ѥ£§ © ¢6Ê
pØ ÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
.'-‘”ž9 Ǩš˜›‚œ§“Ò šð¦ž¡•-‘¢Ž–˜Ž –˜œÍ•¢Ž›‘”“¡•¢œÆ“é–¨“š˜–˜Ž¢ŽŽš˜›‚ǘŽš‘”•”žjŽ ¤¦› ™ Ž‚•¢“ ü ǘŽ¢Ž Ž'ð¦žî”ž
›‚“ò{“ž¡•¢Å¡Ç˜òUŽš‘”“Aÿž¡-£ ›‚Žš˜–˜œÆŽš˜–˜“rŽ‚š £ žŽ-‘¢•¢Ç˜› ‘”ǘ•¢ž–¨Žé–˜£œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“ –˜Ž £ ¢Ž£ •-ÿ*œÆ–¨“•
ÔFŽÕ ™ žî-‘Dž £Æ£ Ž‚Åžî•ž £ –˜œÍ•¢Ž‚› ‘”“•-œÆ“éœÍš˜–˜œÆ›‚ž¡–˜“éð6“• £ žìÿ•-œŸž¡Õ £ Ŏ šf››&Û(¡‚Ã(qž£±¡¡¢ “ ™ ž¡’‘Dž
£Æž £ ŽÅìÅǘҞ¡šñ•r¤˜ž ›£ ™ –˜Ž‚œÆ•-•-“XŽ‚›ð ‘¢“ž¡•¢šœÍ“ª‘”œ •¢ž˜ž Ò *Žþ¸‚š™¨Ê ›‚Ç ¡““X•É›‚›‚ž¡ž¡¢–¦“Už„œÆš–˜ÿœÍ“*•¢Ž‚›§› ž{‘”“ž •-œÆ“ žîü •¢Ç¨¢ŽñŽ•¢ð¦Ž0žî•-•”Ž‚žæ›‚“¡Ž Ò •¢•¢ ŽX՘“{ǘqž ¢›‚š¦+ žŒžî–˜¢Žrœ ž™ ž5ž
œ£ Æ£ ’‘Džˆ–˜Ž ž¡Ò •-Õu“ £ Ž‚/£ 4 ¾ £ÍÏ£ ž¡š‘”ŽÉ›‚“¡òUŽš‘”ž¡–¦ž¨ÊxìǦ£
ž¡š ‘”“Œò(ž¡Ò  ›‚Ž‚•-›§ž„£ Ž-‘Ë£ ŽXÒ Ç˜šF¤¦› ™ Ž•¢£ “
ð £ ž¡š‘¢œ £Æ£ žé–˜Ž £ –¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“ šf››&Û(¡‚Ã(qž£±¡¡¢{ò(ž¡Ò  ž £ ð˜•-œÆš˜›œÆð˜œÍ“–˜Ž £ ž £ œÍ-‘D»ž £ žîp› £ ž¡¢Ž
ž ž¡ ü ǨŽAð6Ž‚•-‘¢Ž‚š˜Ž›‚Žñó®ð6“• ü ǘŽ ǘš¤¦› ™ Ž‚•¢“Uð žîš‘¢œ žA‘DžîòÉ՘œ ŽÒ šˆð˜Ç˜Ž‚–¨ŽAð6Ž‚•-‘¢Ž‚š˜Ž›‚Ž•ž
ǘš¦£ žŠ› £ ž¡¢Žò{Ž‚–˜œÆž¡š‘”ŽŽ £ ž?‘”•¢œÍ՘Ǩ‘¢“ © Ѥ&£§ © ¢ û £ Ž‚-‘”ž¡£Í•¦£ žîÒ šŠÑ-ǘ’‘”“ –˜Ž £ ž¡š‘”Ž–˜Ž„Ž Ò £ Ê
à ¹
ÊEËÊEHG
JLK¼{lonuSVn
ì“òU$
“ ž ™ Ž‚ò{“ ›“ò{Ž‚š‘Dž¡–¨“Ž‚š{ž¡ð¦ž¡•’‘Dž¡–¨“'ž¡š‘”Ž•¢œÍ“•¢ŽŽ ž¡•-¢Ž•'Ž‚'Ž Ž‚š˜›‚ž¡•¢Åž¡–˜“
–˜Ž'›‚“ò{ð˜•-“Õ¦ž¡• £ ž~¢œÍš‘”ž%˜Ɛ–˜Ž £ “2¤¦› ™ Ž‚•¢“¡Z ǘŽš‘”Žoð £ ž¡š‘”œ £Æ£¦£ žs –˜ŽÅŽš˜Ž‚•¢£ ž¡•Ç˜šýž¡Ò •-Õu“ £
4 ¾ ÏPðu“•x›§ž¡–˜žÇ˜š˜“–˜Ž~Ž £Æ£ “‚Ê ž¡•¢žŽ £Í£ “‹Ç¨‘”œ £ œÆþ‚žjŽ £ ò(“Ò –˜Ç £ “Ù§Â(é*ÄÄ7ÁÒ ü ǘŽ®ž¡›œ £ œ¥‘Dž
Ž £ œÆš‘”Ž;• ®ž¡›ŽX›“šý¤¦› ™ Ž‚•¢“¡ ë Ï ´ @-ǘòUœÍš˜œÆ’‘”•¢ž¸ ǘš¨›‚œÆ“¡š˜Ž‚ 𦞡•”ž £ ž,òXžîš˜œÆð˜Ç £ ž¡›œÓ“Ò š
–˜Ž £ “ žîÒ •¢Õ6“ £ Ž ü ǨŽ‹-ŽjÅ¡Ž‚š˜Ž•”ž¡š Ê70 ›“š‘”œÍš*ǘž¡›‚œ§“Ò šŠÿŽ‚ò{“ £ žîÅ ǘš˜›‚œÍ“š˜Ž ü ǘŽ—Ǩ‘¢œ £ œÆþ§ž
0𘕢
“ ǘš˜–˜œÍþ§ž¡ò{“~Žš £ ž¡~‘Dž¡•-Ž§ž¡ ü ǘŽr–˜Ž‚Õ6Ž•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¡•Ê
… YÌÏ Z
© @xf« ?i†¯ Ð @Ÿ– Y ² [‚­²
.’‘DžŽ‚ £ žð˜•-œÆò{Ž‚•”ž ǘš¨›‚œÓ“¡Ò šU–˜Ž £6 ž¡•-¢Ž‚• ü ǘŽj¢ŽjœÆšÿ“*›§ž›‚Ǧžîš˜–˜“ ü ǘŽ•¢ŽòU“8𦞡•-¢Ž‚ž¡•
ǘš¤¦› ™ Ž‚•¢“¨Ê ´ “ý𘕢œÍòUŽ•¢“ ü ǨŽ ™ ž¡›ŽŽXŎš˜Ž‚•¢ž¡•XǨš(“Õ*Ñ-Ž ‘”“ ž¡•-¢Ž‚•X–˜Ž £ ò(“Ò –˜Ç £ “
ÙfÂ(é*Ä7ÁÒÂ盂“šŽ £ žî‘¢•¢œÆըǨ‘”“ Ø &¡¢¡(žf¡ ­ ³fÑCžf¡ © Ѳ›“šæŽ £ ÿ¡ž £ “• µ ³ ¾ à§à%
Ö $ D̄ó®ð¦ž¡•¢ž
Ǩ‘”œ £ œÆþ‚ž¡• £ ž„›‚“*–˜œÍ¤˜›§ž¡›œÓ“Ò š–˜Žˆ›§žî•”ž¡› ‘”Ž‚•-Ž‚{Ǩ‘”œ £ œÍþ§ž¡–¦žŽ‚š µ ³ ¾ ´ 0ƒ µ Þ9D̈–˜ŽÒ.'ǘ•-“ð¦ž
“Ë››‚œÆ–¨Ž‚š‘Dž £ û 𘞡•”žñ›“òU𨕢“Õ¦žî• £ žX-œÆš‘D‚ž %¨œÍ–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-j“ ªÅŽ‚š¨Ž‚•”žî•Ž £ ž¡Ò •-Õu“ £ 4 ¾ Ï
Ž‚š0ò{Ž‚ò{“•¢œÆž¨Ê.'-‘¢Žž¡Ò •¢Õ6“ £ ¢Ž•¦žÉÒ Ž £ ü ǨŽÇ¨‘”œ £ œÆ›Ž £ žy ǘš˜›œÓ“Ò šX𦞡•”ž £ Ž‚Ž•ì“Šò{“Ë–˜œ¥¤¦›§žî•ÐŽ £
›‚“š‘”Žš˜œÆ–¨“{–¨Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“˜Ê
 ›§ž¡–¦žÇ˜š˜“r–˜Ž “¡8Ž ŽòUŽš‘¢“ ü ǘŽ
š¦žÿ¡Ž‚þ‹›‚“š˜’‘”•-ǘœÆ–˜“Ž žîÒ •¢Õ6“ •-Ž‚›“•¢•-Žj‘¢“Ë–˜“¡Å
“£ ›‚“¡òUð6“š˜Žš{Žš ՘ǘ¢›‚žr–¨£ ŽjœÍš˜-‘¢£•¢Ç˜››‚œÍ“š˜Ž‚–˜Žé𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“ ü ǘ£ Ž—–˜ŽÕu£ Ž•¦žÒ Ž¶Ñ-Ž›‚Ǩ‘”ž¡•
›‚“š˜-Ç £ ‘”ž¡•¢ÇU•¢Ž‚-Ç £ ‘”ž¡–˜“r𦞡•¢ž ž¡-œÆŚ˜ž¡•ž £ š˜“*–˜“ ü ǨŽ £ ž¡›‚“š‘”Žš˜Åž¨Ê ž¡•”ž•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¡•
Ž‚-‘”ž ‘”ž¡•¢Ž‚ž £Æ£ žîòXžÉž £ ž] ǘš˜›‚œ§“Ò š Ø ¯fœ£§®¡ (£0ðu“•é›‚ž¡–¦žŠš˜“*–˜“ ü ǨŽr-ŽŽ‚š˜›Ç˜Ž‚š‘”•¢ž¨Ê
´ ž-œÆÅǨœÆŽ‚š‘¢Ž ‘”ž¡•¢Ž‚jž ǘš¨–¦ž¡ò{Ž‚š‘Dž £ ü ǘŽU–˜Ž‚Õ6ŽX•-Ž§ž £ œÆþ‚ž¡•Ž‚ ž¡– ü ǘœÍ•¢œÆ•Ž £ ÿîž £ “•–˜Ž £
žî‘”•-œÆ՘Ǩ‘¢“ © Ѥ£§ © ¢Œð¦ž¡•¢žXÿŽ•¢œ Ž £ ¤¦› ™ Ž•¢“,ðu“¡¢Ž‚Ž ™ Ž‚•¢Žš˜›‚œÆžñŽ%Ëð £ Ò ›‚œ¥‘DžX-“Õ˜•-Ž ž £ ÅìÇ˜Ò š
¤¦› ™ Ž‚•-“Šð £ žîš‘¢œ £Í£ ž¨¸Ê .'šñŽ £ ›§žî¢“É–˜Ž ü ǨŽŽ‚’‘”Žž?‘”•¢œÍ՘Ǩ‘¢“ ‘”Žš˜Åž ÿîž £ “o• {¦“ Ò £ “A¢Ž¢Ç˜ò{œÆ(š œÆ-‘¢•¢ŽšŒŽ £ š¨“òÉ՘•-ŽÉ–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“ ™ Ž‚•-Ž‚–¦ž¡–¨“& ™ ž¡Õ˜•˜ž Ò ü ǘŽ £ “*›§ž £ œÆþ‚ž¡• £ “{Žš@Ž £ –¨œÆ•¢Ž›‘¢“•¢œÍ“
ž¡›‘¢Ç¦ž £ “0Žš £ “–˜œÆ•-Ž‚›‘¢“•¢œÍ“›“š‘”Žš˜œÆ–˜“¡Ž‚š £ ž{ÿ¡žî•¢œŸžîÕ £ ˆŽ š›› k ­ ¯&œœé © ›2Ê š¦žXÿ¡Ž‚þ
£ð¦“*ž¡›§•¢ž -£ Ž§œÆž¡þ§–¨žî–˜“U“ç–˜Ž ¢Ž@žÉœÍš› ÿ¡žî“ː¢›‚Ž¡žäÊ •-Ž‚›Ç˜•¢-œÍÿò{Ž‚š‘”ŽŽ‚’‘Dž` Ǩš˜›‚œ§“Ò š 𦞡•”ž•¢Ž‚ž £ œÍþ§ž¡•U‘Dž¡òÉÕ¨œ Ž‚Ò š Ž £
£ £
&âÎ&*â Ø à—å Ú à5(‹ãL( ÝxãB*
à Ì
.'-‘Dž¸ ǘš˜›œÓ“Ò šý•¢Ž‚›œÆÕ6Žxž¡–˜Žò ž¡Ò r–˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•¢“„ž,ð¦žî•¢¢Ž‚ž¡•xǘšçð¦žî•¦ž¡Ò ò{Ž‘¢•¢“,–˜Ž‚š˜“¡ò\
œÍš¦ž¡–˜“ œ‚¢ © Ñ ü ǘŽ £ ŽŠœÍš˜–˜œÍ›§ž0¢œ ™ žˆ¢œÍ–˜“ˆÇ¨‘”œ £ œÍþ§ž¡–¦žU“š˜“ £ žñŽš‘”•”žî–¦ž,Ž-‘¦ž¡Ò š˜–¦ž¡•Zž
ü ǘŽ £ žt ǘš˜›‚œ§“Ò šX–¨Ž £ ò(“Ò –˜Ç £ “ˆÙfÂ(é*ÄÄ7Á&ÒÂX𦞡•¢žA𦞡•-¢Ž§žî•ìǘš¦ž ›§ž¡–˜Žš¦žA“ ǘšX¤¦› ™ Ž•¢“ŠŽ
–¨8œ Ž‚•-Ž‚š‘”ŽîÊ
ƒpžîòÉ՘œ ŽÒ š@•¢Ž‚›œÆÕ6ŽŠ›‚“ò{“,ž¡•¢Å¡Ç˜òUŽš‘”“ˆÇ˜š¦ž £ œÍ-‘Džñ–¨“š˜–˜Ž –˜ŽÕuŽ•¦žˆÒ ¢œÍ‘¢Ç¦ž¡•Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“
𘞡•¢-Ž§ž¡–˜W“ U‘”“*–¦ž¡ £ ž¡ì› £ ž¡-Ž‚ ™ Ž•¢Ž‚–˜ž¡–¦ž¡—Ž %Ëð £ Ò ›œÍ‘DžîòUŽš‘¢Ž¡Ê ´ žÉ› £ ž¡-Ž¢œÍŽ‚ò{𘕢Ž–¨Ž‚Õ6Ž
œÍ•~–˜Ž £ ž¡š‘”ŽŽš £ ž £ œÆ’‘DžA–¨Ž £ ü ǘŽ £ “ ™ Ž•¢Ž‚–˜ž &ž ü ǘŽ‘”œÆŽš˜Žò{Ž‚š˜“•é𨕢Ž Ž•¢Žš˜›‚œÆž{›“òU“
-Ž ™ ž{œÍš˜–˜œÍ›§ž¡–˜“ŠŽšªžî𦞡•-‘”ž¡–˜“—žîš‘¢Ž‚•-œÆ“•-Ž‚‚Ê
ÌÏ ©@;«f?i¯CÐ @
² ‚­²~,¯Ôb
­
.'’‘Dž Ǩš˜›‚œ§“Ò šˆ•¢Ž‚›œÆÕ6Ž›‚“ò{“Xžî•¢Åǘò{Ž‚š‘¢“—ǘš¦ž •¢Ž Ž•¢Žš˜›‚œÆžUž £ –¨“Ë›Ç˜òUŽš‘”“ªó®¢œÍŽ‚ò{𘕢Ž
š¨Ž‚›‚Ž”ž¡•-œŸžX𘞡•”žU†ž š¦+ ž¡–˜œÍ• £ ŽšÇ˜Ž ÿ“Ž £ ŽòUŽš‘”“ û 2Ǩš¦žU•-Ž Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžñž £ š¨“Ë–˜“ ü ǘŽÉ¢Žrÿîž
ž Ž%¨ž¡ò{œÆš˜ž¡• ˆÇ˜š¦ž •¢Ž Ž‚•-Ž‚š˜›œŸž{ž £ 𦞡–¨•¢Ž ž ü ǘŽrŽ‚’‘”“N®žî›‚œ £ œÍ‘”ž Ž‚šÅ•”žîš,ò{Ž‚–¨œÆ–¦ž £ ž
Ž £ œÍòUœÍš¦ž¡›‚œ§“Ò šNñòU“*–˜œÍ¤˜›§ž¡›œÓ“Ò šñ–¨Žrš¨“Ë–˜“¡ ™ œ Ñ-“Ê
 žž-Ž‚• £ ž‹Žš˜›§žî•¢Åž¡–˜ž–˜Ž~Ž Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž¡• £ ž¡;œÆš˜’‘”•-ǘ›‚›œÆ“š˜Ž –˜ŽÐ𘕢“*›‚Ž”ž¡ò{œÆŽš‘¢“Žš˜›‚“š ‘¢•”ž¡–˜ž¡ÐŽš £ “¡Ðš˜“*–˜“s{¢œ¥‘”Ǧž¡•8Ž‚šXŽ £Æ£ “Ž £ •¢Ž¢Ç £ ‘Dž¡–˜“ –˜Ž £ žrŽ Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò š Í ð6“• £ “‘Dž¡š‘¢“
£–¨“Ž {Ǩ4Ò š˜¾ œÆ›Ï¿“
Žš˜‚“ː8–¨–˜“Ž‚ ›œÆü •Ç˜Ž “¡£ 8Ž›ÿ¡“žî•¢šŠ•-Ž‚ž‹-ðuœÍš“‘¢š¨Ž‚–˜•-Ž‚œÆŽ”žîš•p‘¢Ž‚¢ì“¡šž £œÆ“š¨
-‘”–˜•-Ž8ǘ›‚‘”›œÍðuœÆ““ š¨É Ž‚8¢Ž–˜Å~Ž‹Ç˜Ò 𨚠•¢£ “*ž‹›‚ŽŽ‚¢¢ð6ž¡ò{Ž‚›‚œÆœ¥Ž‚¤¦š›§‘¢žî“˜›‚ʜӓ¡Ò ³Ëš œ
Žš˜›‚£ ǨŽ‚š‘”•¢ž Ǩšñš˜“*–˜“É–˜£ Žj‘”œÆð6“XÌ ¨Ž‚Ð–˜Ž‚›œÆ• ¨Ç˜šñŽ £ ŽòUŽš‘¢“ ü ǘŽð˜Ç¨Ž‚–˜Ž›“š‘”Ž‚š¨Ž‚•~“¡‘¢•¢“
š¨“Ë–˜“¡žU-ǪÿŽþ -Ž £Æ£ ž¡òUžÉ•¢Ž‚›Ç˜•¢-œÍÿò{Ž‚š‘”Ž 𦞡¢ž¡š˜–˜“ñ›“ò{“ñž¡•-Åǘò{Ž‚š‘”“UŽ‚¢ŽAš˜“Ë–¨“
𘞡•”žð˜•-“ ǘš˜–˜œÍþ§ž¡•'Žš Ž £ ž¡Ò •-Õu“ £ Ž‚š{Ž‚”ž–˜œÍ•¢Ž›‚›‚œ§“Ò š ðu“¡• ü ǘŽ—ðu“*–˜•‚Ò ž¡š ž¡ð˜ž¡•¢Ž›‚Ž‚•šÇ˜Ž ÿ¡žî
œÍš˜-‘¢•¢Ç˜››‚œÍ“š˜Ž‚—–˜Žð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡òUœÍŽ‚š‘”“¨Ê
… Y
– Y [
¦š žrÿŽ‚þ ™ žA¢œÍ–˜“ £ “Ë›‚ž £ œÍþ§ž¡–¨“rǨš¦žAœÆš¨-‘”•-ǘ›‚›œÓ“Ò šU–˜Žð˜•-“Ë›Ž‚¢ž¡òUœÍŽ‚š‘”“ ¢Ž–¨Ž‘”Ž•¢ò{œÆš¦ž
ž ü ǘŽ~‘¢œÆð6“ð6Ž‚•’‘”Ž‚š¨Ž‚›‚ŽF ¢ŽÅ~Ç˜Ò šŠŽ‚-“¢Ž £Æ£ Žÿ•˜žÒ ž›§žîÕu“-Ç Ž¶Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò šŠ–˜Žéǘš˜žòXž¡š¨Ž‚•”ž
“ –˜Ž“¡‘¢•”ž¨Î
“ £ â ¯ ­ -LjŽ¶Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œ§“Ò š0›‚“¡š˜¢œÍ-‘”ŽŽš0œÆšÿ“*›§žî•éž £ žy Ǩš˜›‚œ§“Ò šñ–˜Ž Ž‚• £
X ³Ëœ2Žé–˜Ž‘”œÍðuW
­ P Y ¬ ›“šŽ £ ¢ŽÅǘš˜–˜“Už¡•-Åǘò{Ž‚š‘”“ –˜Ž £ žŠœÍš˜-‘¢•¢Ç˜››‚œÓ“¡Ò š,–¨Žr𨕢“*›‚Ž‚¢ž¡ò{œÆŽ‚š‘¢“˜Ê
ž ǘš¨›‚œÓ“¡Ò š
X ³Ëœ Ž„–˜ŽF‘¢œÆð6“ œžœ‚¢£° ¢Ç Ž Ñ-Ž‚›‚Ǩ›‚œÓ“¡Ò š ›‚“š¨¢œÆ’‘”ŽçŽš œÆšÿ“*›§žî•„ž £ `
k (£¯&ИÑCœ‚¢§Ã†žž ©¡‚y Ñ ›‚“¡šAŽ £ -Ž‚Åǘš¨–˜“ž¡•-Åǘò{Ž‚š‘”“‹–˜Ž £ žéœÆš˜’‘”•-ǘ›‚›œÓ“Ò š –˜ŽÐ𨕢“*›‚Ž
”ž¡ò{œÆŽš‘¢&“ ü ǘŽA›‚“šÿŽ•-‘¢œÆ•¦ž0Ò Ž £ ›‚“¡òXž¡š¨–˜“ñ–˜Ž £ ¢œÍ-‘¢Ž‚òUžX¢Ç˜ò{œÆš¨œÆ-‘¢•”ž¡–¨“XŽ‚š@ǘš˜ž
ǘš˜›‚œ§“Ò š{–˜Ž Ž‚• £ ü ǘŽ-ŽŽ Ñ-Ž‚›‚ÇˑDž¡•˜žA
Ò ž˜*ǘ–—ž¡Ò š˜–¨“¢Ž–¨Ž £ ž< ǘš¨›‚œÓ“¡Ò š ­ P Y ¬ –¨Ž‹šÇ˜Ž
ÿ“˜3Ê .’‘”“,¢ŽŠ›“š˜¢œÍÅǘŽŠÅ•¢ž¡›‚œÆž¡ž £ žUœÆš˜› £ ǘ-œÓ“Ò š„–¨Ž £ ò(“Ò –˜Ç £ ¸“ Û¤£ ­­ ü ǘŽŠš˜“¡
ðuŽ•¢ò{œÍ‘”Ž0Ž Ñ-Ž‚›Ç¨‘Dž¡•U›‚“òUž¡š˜–¨“ –˜Ž £ ¢œÍ-‘”ŽòXž@›‚“¡òU“¢œ—–˜Ž¸ ǘš˜›œÆ“š˜Ž Ž‚• £ -Ž
‘”•”ž?‘Dž¡•˜ž¡Ò š Ê
ØpÙÚª‚ÛÜ ÝÞxß8à'&*âã8ß)( ÛÞ Ø ß
ãjà èã ê@ãë~ëìã8írâ¦èÜ+*¨ã-É,( à
X ³Ëœ2Žé–˜Ž‘¢œÆð6“y¥&£f ­ ¢Ç0Ž¶Ñ-Ž›‚ǘ›œÓ“Ò šˆ›“š˜¢œÍ-‘¢ŽŽ‚š0œÆšÿ¡“Ë›‚ž¡•éž £ ž< ǘš˜›œÓ“Ò š0–˜Ž Ž‚• £
­ P Y ¬ žqš˜+ ž¡–˜œ ŽÒ š˜–˜“ £ ŽŒž £ -Ž‚ÅǨš˜–˜“ žî•¢Åǘò{Ž‚š‘¢“ä–¨Ž £ žçœÆš˜’‘”•¢Ç¨›‚›‚œ§“Ò š –˜Žð˜•¢“*›‚Ž
”ž¡ò{œÆŽš‘”“rŽ £ ›‚ž¡•¦žîÒ ›‘”Ž6• Ó –˜Ž £ ž¡š‘”Ž‹ð¦ž¡•¢ž œÆš¨–˜œÆ›‚ž¡• ü ǨŽ¢Ž‘¢•”žî‘”ž –˜Ž‹Ç˜š¦žy Ǩš˜›‚œ§“Ò š
0Ž £ ›‚ž¡•¦žîÒ ›‘”Ž• ì ž £ ¤¦š˜ž £ Ê
. £ •¢Ž‚-Ç £ ‘”ž¡–˜“ –˜Ž £ ž¡8Ž¶Ñ-Ž‚›Ç˜›‚œÍ“š˜Žì¢Žž £ òUž¡›Ž‚š¦žŽ‚šXǘš¦žrÿ•-œŸž¡Õ £ Ž—–˜Ž—‘”œÆð6“r›§ž¡–˜Žš¦ž
搢Çäÿ¡ž £ “•Š-ǘ-‘¢œÍ‘”ǨœÆ•¦ž@
Ò ž £ š¨“Ë–˜“–˜Žˆ‘”œÍðu“ É Ž‚šäŽ £ ž¡Ò •¢Õ6“ £ –˜Ž £ ¤¦› ™ Ž‚•-“ ü ǘŽ,¢Ž,Ž‚’‘ž Ò
𦞡•¢-Ž§ž¡š¨–˜“˜Ê žî•”ž0Ž “ñð˜•-œÆò{Ž‚•-“0›‚•¢Ž‚ž¡ò{“Ç˜šš*ǨŽÿ“,š˜“*–˜“ˆ–˜ŽŠ‘”Ž %ˑ¢“ˆ›‚“š¢Ç›‚“š ‘”Ž‚š¨œÆ–˜“ˆŽ‚šýŽ £ ž¡Ò •-Õu“ £ £Í›‚£ Ǟ•¢Ž Ž‚•-Ž‚š˜›œŸžˆš˜“ ™ ž¡šð¦ž¡”žî–˜“j@–¨Ž‚¢ð¨ÇìŽ‚Ò  ¢Ç˜’‘”œÍ‘¢Ç˜œÆò{“Ž £
ü ǨŽ‹›“š‘”Ž‚š Ò ž £ žœÆš˜’‘”•-ǘ›‚›œÓ“Ò š{–˜Ž—ð