Adjudicació i formalització del contracte número 366/2015

advertisement
Num. 7647 / 30.10.2015
Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública
28399
Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública
Adjudicació i formalització del contracte número
366/2015. Subministrament d’equips, reactius i material per a la realització de tècniques de citometria de flux,
per al Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana. [2015/8702]
Adjudicación y formalización del contrato número
366/2015. Suministro de equipos, reactivos y material
para la realización de técnicas de citometría de flujo, para
el Centro de Transfusión de la Comunitat Valenciana.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.
b) Dependència que tramita l’expedient: Centre de Transfusió de
la Comunitat Valenciana, avinguda del Cid, 65, accés, 46014 València.
Telèfon 961 971 600. Fax 961 971 616.
c) Número d’expedient: 366/2015.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministrament d’equips, reactius i
material per a la realització de tècniques de citometria de flux, per al
Centre de Transfusió de la Comunitat Valenciana.
c) Lots: no hi ha lots.
d) CPV: 33696500-0.
e) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7573 de 17 de juliol
de 2015.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert regulació no harmonitzada.
c) Criteris d’adjudicació:
1) Menor preu amb una ponderació del 60 %.
2) Qualitat tècnica de l’oferta amb una ponderació del 40 %.
4. Valor estimat del contracte
Cent huitanta-tres mil tres-cents vint-i-sis euros (183.326,00 €) IVA
exclòs.
5. Pressupost base de licitació
Cent huitanta-tres mil tres-cents vint-i-sis euros (183.326,00 €) IVA
exclòs; dos-cents vint-i-un mil huit-cents vint-i-quatre euros amb quaranta-sis cèntims (221.824,46 €) IVA inclòs.
6. Adjudicació i formalització de contracte.
a) Data d’adjudicació: 14 de setembre de 2015.
b) Data de formalització del contracte: 18 de setembre de 2015.
c) Contractista: Becton Dickinson, SA, CIF A50140706, camí de
Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix (Madrid).
d) Nacionalitat: espanyola.
e) Import d’adjudicació: cent noranta-un mil huit-cents tretze euros
amb trenta-sis cèntims (191.813,36 €), IVA exclòs; dos-cents trenta-dos
mil noranta-quatre euros amb setze cèntims (232.094,16 €), IVA inclòs.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.
b) Dependencia que tramita el expediente: Centro de Transfusión
de la Comunitat Valenciana, avenid del Cid, 65 acceso, 46014 Valencia.
Teléfono 961 971 600. Fax 961 971 616.
c) Número de expediente: 366/2015.
València, 21 d’octubre de 2015.– P. d. (R 06.10.2015, DOCV 7639),
la directora d’Infermeria: Teresa Atienza Martín. La directora econòmica: Laura López Corell.
Valencia, 21 de octubre de 2015.– P. d. (R 06.10.2015, DOCV
7639), la directora de Enfermería: Teresa Atienza Martín. La directora
económica: Laura López Corell.
[2015/8702]
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de equipos, reactivos y material para la realización de técnicas de citometría de flujo, para el Centro
de Transfusión de la Comunitat Valenciana.
c) Lotes: no hay lotes.
d) CPV: 33696500-0.
e) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 7573 de
17 de julio de 2015.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto regulación no armonizada.
c) Criterios de adjudicación:
1) Menor precio con una ponderación del 60 %.
2) Calidad técnica de la oferta con una ponderación del 40 %.
4. Valor estimado del contrato
Ciento ochenta y tres mil trescientos veintiséis euros (183.326,00 €)
IVA excluido.
5. Presupuesto base de licitación
Ciento ochenta y tres mil trescientos veintiséis euros (183.326,00 €)
IVA excluido; doscientos veintiún mil ochocientos veinticuatro euros
con cuarenta y seis céntimos (221.824,46 €) IVA incluido.
6. Adjudicación y formalización de contrato
a) Fecha de adjudicación: 14 de septiembre de 2015.
b) Fecha de formalización del contrato: 18 de septiembre de 2015.
c) Contratista: Becton Dickinson, SA, CIF A50140706, camino de
Valdeoliva, s/n, 28750 San Agustín de Guadalix (Madrid).
d) Nacionalidad: española.
e) Importe de adjudicación: ciento noventa y un mil ochocientos
trece euros con treinta y seis céntimos (191.813,36 €), IVA excluido;
doscientos treinta y dos mil noventa y cuatro euros con dieciséis céntimos (232.094,16 €), IVA incluido.
Descargar