l. 3Ko. rlaoüi feu Maìzìum (frumerttumTurcicum) Recch.l.7. c.40

Anuncio
jo4
Tl. To-
tOé iw.
$£l.
3Ko.
rlaoüi feu Maìzìum (frumerttumTurcicum) Recch.l.7. c.40. TJapektzpatUüufluentisfàngirinis
medfcìna.Recch.1.3* c. 63. Tlapalxocbitl.8cc.Mex. v.Tanacet: Afric. T/^f/.Stramonium.Recch.l. 8.C.10.
Tlaquauhtilizpatli feu medicina venerea Recch. I.7, c. 9. Tlatlacezpatli fluxionum medicina. Recch. 1.6.
c.45.Teucriiipec. Tlatlacotic repozilanenßs Scabiofà fruticofà. Recch.l.4. c.8. * - Recch p. 226.
lìdilayoticùu'Nummularia Indica. Recch. 1.6. c.58. llatlacamatic. Recch. p. 427. Polemonii fpec.
Tlatlancuge piperis longi pianta 8c ej us fpec. Recch. I.4.C. 36. Tlatlapaci^in. Recch. p. 427. Tlatlaquaje.
Recch.p.428. TlatlaubcapatliAlfme-folia..Recch.I.5.C.40.
* - altera Recch.p.438.
**-oxygeraniu m . M e x i c . 1 &z.
Recch. I.8.C.4.8.
Tlaüauhqni. Recch.p. 427. Phafeolus tuberofùs. Tlat^oocayatlikm^ilcayotli Siliquaftrum humile Mexic.
Recch I.6.C44, Ttat^anfeu. cupreffus fola.Recch. Lp. c. 80. Tlaxoquiloni Huaxacenfis, Recch.
I5.c.53. Holoftii vel Plantaginis fpec. rlelatlClrinolxochitl.Kecch.p.429,
Tlepatli de pequaeuilco.
Recch.p.429. Tlepatli.Recch.I.4. c i . iliatepece Mit^tlit: Recch. p.429. ilicoxochitl. de Guaßeper. Recch. p. 430. rliltollin. Recch, p.430. Aron peregrinimi. Tlilxocbitl. Recch. 1.2, c. 15. i. e. flos
niger. Aracus aromaticus, herbavolubilisfol.plantaginis,fIliquislongis&angùlHs : eaiibusdam eft
Benganellisquafi Benzianellis. v.f.l. rlil^apotl. Recch.p.430.
ìLhlftà tittinä* Bob. v. Donax. Otfffofj. Pol. v- Portulaca. Cobacf. £o/>. Tobaco. Hijp. Cobäfo*.
Lituan. v,Nicotiana, T o b i o n , ^ , - , , . v. Stoebe. Cobolfu. Pol. v . Thlafpi. Tocapatl. Recch.p 431.
Tocancuiäaxocolü i.e. inteftina tueca,feu Talpa Indica Recch. I.6.C.59. Dentaria fpec. roecon. Braß. J.B. feu
roueon. v . Cannabis,
T o r f w caxivitl Recch. p.431. "TOChanxochitl.Recch,-p q.p.. Teucra fpec.
Toci^quivh fmMai^hwi torridum&calidum. Recch, I.4.C 20. T o c o t G u e b i t . C . B . p . 4 3 0 . v . Populo Cu
milis arbor refinofa. rocpatli.Recch 1,3. c.28.
Todeflar.Angl.v.linznz.
Todeßole. Angl. v . Fungus. 'S.OÌHteffei. v,Lamium, Töck.Hung.V.Cucurbita. To" ho". Ch'in. Rad. amara acris. Cleyer. T o k a u n . C.B.p.320.v.Cannabis. Tolefch. Hebr.v Sorbus.
To!miniqnilizpatli.R,ecch.\.6:C.2<$. Tolozin,v. M t ^ w . R e c c h . l ^ c.18. roma.Recch. 1.6 c46.Urtic.fpcc.
Tomahvaälacopatlo. Ariftoloch. M ex. Recch 1.2. c. 24. Tornaijpinofa. v . Huiz.tomatz.in. Recch. I 4 . c.11.
T o m a t e s grana. C.B. p.103 v. l iper. TomatlSen plantaacinofà vel Solanum Recch. 1.8. c. 50.
Tomat^t^ica^tli. Marg. in Ind.
Tomilho Salfero. Hiß. v . Thymus.
TomentUlll Cordi C . B. p. 263. v.
Gnäphalium vulg. majus. T o n i o n p u t e radix. C B.p.37.v.Curcuma.
Tonalxihoitl. Rccc. p.432. * ~ cocoifuceniis, Solis nuncius Recch 1.7.c.47.Scordii vel Gratiolagenus.
Topiaria. Flin.v.CynoglorTum, Acanthus.
T o n g a . v Belingela. Toothvvort.Angl.w.Dentaria.
C o p o l / C c p e i . B ^ Ä/^voK.v.Populus. T o p p i . Arab.lnd. or, Zan.ico. T o r a , T h o r a . Gesn.C. B.p.
184 v. Aconitumpardalianches. T o r a k buza. Hang. v. Frumentum Ind. T o r a k giikfili. Hung.
v. Scorphularia. CorÖert^urt. Dan. v. Conyza.
Tordylium,TardylionTardylis,Sefelis,Sefelicreticum.Plin.18.0.32.1.25,0.8.1.20.0.22. Gordylon Paul.
iEgin. ^ Ä A T ^ a l i i s ^fivM, <ri<nxi x^5<^\.AriftoLl.5(.hiftor.Diofc.l. 3.C.63. grCtifd;Cl'@ffc(* Gem.
3tfc»tt 0$$n. /V,Syrenn.i.i. 037.
:
t
Tordylium contra Wrinx. difficult. menfes valet: ciet,renes\fanat, expeHorat. Diofc. I.e.
—
Cordi C.B.p.i+s. v. Mcumfol. anethi.
t - Lob-C.B. p-IÖI- v. Sefcli Creticum. * - majus. v.;CaucaIismajor
Camerarii P.Amm. * -. minus, v . Sefcli Creticum majus. R.uimm.
Eorb/lime. Pol. v. Dracunculus hört. Tormentili. Angl. v. Tormentila.
T o R M E N T I L L A fiveHeptaphyHon,
Gracisrecent. Tor}nentilla.7tal.TabA.i p.447. Setten
Rama. Hijp. Tab.l.c. Tormentine. Gali. Vali. H. R. Tormentili. Angl. Merr. ^.ormstìttrt/ tSVtlt
h)lir|/0lO|)H)ei(tl>Ur^. Germ.Tab. I.e. Tormentine. Belg. 8c Brab. Tab. 1. c.
«EonnerttlUo, Dan.
S. Pauli, p.505. Vß<XtX$t\\\t/XXatXVjXt. ßoh. T a b . I.e. p g p ó w » t Pol. Syrenn. lt.c.91.
Tormentili* dici <videtur,qübdcum aluminU & pyrethri momento eavis dmtittmindittti r a du ii ej tu pulvis dentiumtormentafeu cruciatitifedetu. Heptaphyllon.anumerofoliortimdicitur. AÜipentaphyüts,aliiSißortU annumerante. Ai~
ßringit.ideofiuxibtts quibm'i'uauxiliatur, ubiadflrìngendianimus.
Spec. & Diff. C . B . 1.8. f.6. p. 3 2 6 . J.B. T . r . I.17. c . 7 4 . & alior.
Tormentiilajj'lv. var.Cß. » . / . H e p t a p h y l l o n f « ^ .
* - alpina vulg. maj. C.B. n.z.
* - a/pina folio fericeo C.B. n.3. Argentana pettata Gem. Stellarla argentea Cam.
*• - - - - aitera quinquefol- Vali. H. R. pentaphyllum petrxum minus 32»^.- Herba Wiapaflà in Gtutjimi*.
C B . ».4.
Tormigne,Sequants.v.Sorbus aucupar. mespilus fylv. apiifol. i&QVttrt. Poi v . Apocinum.
T o r n a b o n a . C a f . c.B.p i6$>.Ital.v. Nicotiana. Torna fiLHiJp.v. Heliotropium. Corrtcoltfta. D<<«.
vyComus. TorokBuza.H««g-. v.Frument:Turcicum.
Torongi.^w^.v.Malumcitrium.
Torongil. Hijj>. v. MelifTa. T ò r o r borfe. Hung. v. PhafeolusJ.e. Tilrcicum pifùm. Tosfùnda f e u Cafunda, Cafcunda Zan. Coff. Dan. v . Origannm. T o t Saffrany. Hung. v . Cnicus.
Toiugi.Arab.v .Scammonea. T ö t a , T o t t a Vari./»/. Ind. Zan. ico. T o t a bona. Lob.C.B.p.ii5.v.Lapathum unftuofum fol. triangulo. rote cyxochiub. Recch. p.432» Helitropii fpec.
5.0t>tcnfrautTab.l.i.p.482,v.Ruta. Tofoa/)ofl;».Recch.p.432. Totocuitlaxil. Recch. p.433.
Totojcxitl pes paiTerinus. Recch. 1.7.c.55.àfoliorum forma Convolvuli fpec. tuberofà. Totoncapatlis Syringa lutea. Recch. U4. c.14. Tof 0» WÄ;O^O Coyallin feuriyorum medicina. Recch. 1.6. c.22. Lapathi fpec.
Totta-Vaddi. MalajU.v.Herba Cafta Zeilanica. J.Breyn. Tournefol. Gali. v. Heliotropium.
Tö«/'£«(OT£.G4//.v.Polygonum minus feumillegrana. joutebonne. Gali. v. Horminum Sclarea.
T o x i c n m in genere J.B, T.3.134._c.16. T o x i c u m D o d . v.Napellus. P.Amm. Toxetefia,T»|^<n'*.
Artemifìa. - To^cuitlapilxochitl.Mex.v. Lithospernium amndinaceum aliud. Mexic. To^ontolli feil
Juncus capillasus, Recch, 1.2, C.JJ. Junci odoratifeu Schoenanthi fpec. icon nulla,
Descargar