BAO. 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea / BOB. núm. 97. Martes

advertisement
BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA
Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7537 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Laburpena / Sumario
Orrialdea / Página
I. Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa:
— Batzar Nagusiak
— Foru Aldundia:
— – Xedapen orokorrak
— – Iragarkiak
II. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
III. Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa
IV. Estatuko Administrazio Orokorra
V. Justiziako Administrazioa
VI. Bestelako Herri Administrazioak
VII. Beste zenbait
7537
—
7537
7537
—
7553
—
7574
7605
—
7616
I. Administración Foral del Territorio Histórico
de Bizkaia:
— Juntas Generales
— Diputación Foral:
— – Disposiciones generales
— – Anuncios
II. Administración Local del Territorio Histórico
de Bizkaia
III. Administración Autonómica del País Vasco
IV.
V.
VI.
VII.
Administración General del Estado
Administración de Justicia
Otras Administraciones Públicas
Varios
I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Xedapen orokorrak / Disposiciones generales
Hirigintza Saila
Departamento de Urbanismo
Hirigintza Saileko Foru Diputatuaren ordezkapena
xedatzen duen maiatzaren 6ko 171/1998 zkdun. Ahaldun nagusiaren FORU DEKRETUA.
DECRETO FORAL del Diputado General número 171/1998,
de 6 de mayo, por el que se dispone la sustitución del Diputado Foral del Departamento de Urbanismo.
Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Jaurpide eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13 datazko 3/1987 Foru Arauaren 27, 2, 6. artikuluan xedatutakoarekin adostasunean,
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 27,2,6.°, de la
Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del
Territorio Histórico,
HAUSE XEDATZEN DUT:
VENGO EN DISPONER:
Hirigintza Sailako Foru Diputatua den Josu Montalbán Goicoechea Jauna kanpoan dagoen bitartean, maiatzaren 7tik 15era,
biak sartuta, bere funtzioen ardura Garraio Sailako Foru Diputatua den Martín Martínez Jaunak har dezala.
Bilbon emana, 1998ko maiatzaren 6an.
Que durante la ausencia del Diputado Foral del Departamento
de Urbanismo don Josu Montalbán Goicoechea, del 7 al 15 de mayo,
ambos inclusive, se encargue de sus funciones el Diputado Foral
del Departamento de Transportes, don Martín Martínez.
Dado en Bilbao, a 6 de mayo de 1998.
Ahaldun nagusiak,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
(I-808)
PAPER BIRZIKLATUA
El Diputado General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
(I-808)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7538 —
Garraio Saila
Apirilaren 28ko 52/1998 zenbakidun FORU DEKRETUA,
zeinaren bidez, errepidez erabilera bereziko araupeko zerbitzu publikoetan, 1997/98 ikasturtean zehar ikastegietara
desplazamenduak suposatuko dizkien garraio-gastuak zati
batean ordaintzeko, unibertsitarientzat dirulaguntzen
jendaurreko deialdia onartzen duena.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Departamento de Transportes
DECRETO FORAL numero 52/1998, de 28 de abril, por el
que se aprueba la convocatoria pública de subvenciones
a los universitarios/as para sufragar en parte, los gastos
de transporte que les va a suponer su desplazamiento a
los centros de estudio durante el curso 1997/98, en servicios públicos regulares de uso especial por carretera.
ZIOEN ADIERAZPENA
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Bizkaiko Foru Aldundiak, dagozkion eskumenen eremuan eta
Garraio Sailaren bidez dirulaguntza-mota ezberdinak ezartzen ditu,
errepidez erabilera bereziko araupeko zerbitzu publikoetan,
1997/98 ikasturtean zehar ikastegietara desplazamenduak suposatzen dizkien garraio-gastuak unibertsitariei zati batean ordaintzeko, horretarako beharrezkoak diren ekonomi zainpeketak
Bizkaiko Lurralde Historikoaren ekonomi araubideari buruzko urriaren 14ko 10/97 Foru Arauan ezarritakoa betetzeko, berorretan ezartzen baita, laguntzen eta dirulaguntzen emakida agerikotasunaren, lehiaren eta objetibotasunaren abiaburuen arabera egingo
direla eta haren oinarri araupetzaileak Foru Dekretu baten bidez
onetsiko direla.
La Diputación Foral de Bizkaia, en el ámbito de sus competencias y a través del Departamento de Transportes, viene estableciendo, diversos tipos de subvenciones destinadas a los universitarios/as para sufragar en parte, los gastos de transporte que
les supone su desplazamiento a los centros de estudio durante el
curso 1997/98, en servicios públicos regulares de uso especial por
carretera, reservando a tales efectos las necesarias consignaciones económicas en los respectivos Presupuestos Generales del
Territorio Histórico de Bizkaia y aprobando mediante Decreto Foral
las correspondientes convocatorias públicas de subvenciones, a
fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Norma Foral 10/97,
de 14 de octubre, de Régimen Económico del Territorio Histórico
de Bizkaia que dispone que la concesión de ayudas y subvenciones se ajustará a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad y cuyas bases reguladoras se aprobarán por Decreto Foral.
Bestalde, Bizkaiko Batzar Nagusiek, 1997ko abenduaren
19an eginiko osoko bilkuran, Bizkaiko Lurralde Historikoaren
1998ko ekitaldirako aurrekontu orokorrak onetsi zituzten, abenduaren
19ko 14/97 Foru Arauaren bitartez. Bizkaiko Lurralde Historikoaren 1998rako aurrekontu orokor horietan, Gizartekintza Sailari dagozkion egitarau eta partidetako kapituluetan, hain zuzen, Foru Dekretu honen deialdipeko dirulaguntzen ordainketari aurre egiteko
beharrezkoak diren zainpeketak aurrikusita daude. Hori dela bide,
“Bizkaiko Kondaira Lurraldeko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Funtzionamendua”-ri buruzko otsailaren 13ko
3/1987 Foru Arauko 17 eta 64.3 artikuluek emandako ahalmenak
erabiliz, Garraioko Foru Diputatuak proposatu eta Bizkaiko Foru
Aldundiak 1998ko martxoaren 3ko bileran eztabaidatu eta onetsi
ondoren, hauxe
Por otra parte, las Juntas Generales de Bizkaia, en sesión plenaria celebrada durante el día 19 de diciembre de 1997, aprobaron
los Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para
el ejercicio 1998, por medio de la Norma Foral número 14/97, de
19 de diciembre. En dichos Presupuestos Generales del Territorio Histórico de Bizkaia para 1998, en los Capítulos de los Programas
y Partidas del Departamento de Transportes están previstas las consignaciones necesarias para hacer frente al pago de las subvenciones que por el presente Decreto Foral se convocan. En su virtud y en uso de las facultades conferidas por los artículos 17 y 64.3
de la Norma Foral número 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico de Bizkaia, a propuesta del Diputado Foral del Departamento de Transportes y previa deliberación
y aprobación por el Consejo de Gobierno de la Diputación Foral
de Bizkaia, en su reunión de fecha 28 de abril de 1998,
XEDATU DUT:
DISPONGO:
1 artikulua.—Xedea
Artículo 1.—Objeto
Foru Dekretu honen xedea, Bizkaiko Foru Aldundiak lehia soilaren bidez Errepidezko Garraioaren arloan 1998ko aurrekontu ekitaldian zehar hurrengo eremuan emakidatuko dituen dirulaguntzen
deialdi publikoa onestea da:
Mediante el presente Decreto Foral se aprueba la convocatoria pública de subvenciones, mediante el sistema de concurrencia
simple, a conceder por la Diputación Foral de Bizkaia durante el
ejercicio presupuestario de 1998 en materia de Transportes por
Carretera, en la siguiente modalidad:
– Errepidez erabilera bereziko araupeko zerbitzu publikoetan,
1997/98 ikasturtean zehar ikastegietara desplazamenduak suposatuko dizkien garraio-gastuak zati batean ordaintzeko, unibertsitarientzat diren dirulaguntzak.
– Subvenciones destinadas a los universitarios para sufragar
en parte, los gastos de transporte que les va a suponer su desplazamiento a los centros de estudio durante el curso 1997/98, en
servicios públicos regulares de uso especial por carretera.
2 artikulua.—Onuradunak
Artículo 2.—Sujetos
Behar den moduan eskatuz gero, jarraian adierazten direnak
onuratu ahalko dira dirulaguntza hauez:
Podrán ser destinatarios/as de las subvenciones, siempre que
lo soliciten debidamente:
Bizkaian erroldatuta eta unibertsitate-zentroren batetan matrikulatuta egonik, euron desplazamenduak bertora egin dituzten unibertsitateko ikasleak, 1997/98 ikasturtean zehar, Araba edo Gipuzkoa Lurralde Historikoetako unibertsitate-sailetara joateko, errepidez
erabilera bereziko araupeko zerbitzu publikoak erabili eginaz.
Los estudiantes universitarios empadronados en Bizkaia y matriculados en algún centro universitario que hayan realizado sus desplazamientos al mismo, utilizando los servicios públicos regulares
de uso especial por carretera, durante el curso 1997/98, con destino a las facultades universitarias de los Territorios Históricos de
Araba o Gipuzkoa.
3 artikulua.—Dokumentazioa
Artículo 3.—Documentación
1. Dirulaguntza-eskabideak Foru Dekretu honi eraskin gisa
batu zaizkion eredu normalizatuak erabiliz aurkeztuko dira. Aldi berean, eskabideari kapitulu bakoitzean zehaztutako agiri gehigarriak
batu beharko zaizkio.
1. Las solicitudes de subvención se presentarán en el modelo normalizado que figura como anexo al presente Decreto Foral.
Asimismo se deberá adjuntar la documentación adicional que se
especifique en el Capítulo correspondiente.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7539 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
3. Bai eskabidean zein Memorian edo aportatu diren agirietan, egia adierazten ez duen daturik balego, hori egiaztatzen bada,
eskatutako dirulaguntzari uko egitea erakar dezake, datuen
garrantziaren arabera, ondoren gerta daitezkeen gainerako erantzukizunen kaltetan jo gabe.
2. Según lo dispuesto en el artículo 35, apartado f) de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y de Procedimiento Administrativo Común,
no será necesario presentar los documentos exigidos cuando estos
no hayan sufrido modificación y estuvieran en poder de cualquier
órgano de la Administración actuante, siempre que se haga constar, por escrito, la fecha y el órgano o dependencia en que fueron
presentados o , en su caso, emitidos, y cuando no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento
al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material
de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir al
solicitante su presentación o, en su defecto, la acreditación por otros
medios de los requisitos a que se refiere el documento, con anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución.
3. La comprobación de la existencia de datos no ajustados
a la realidad, tanto en la solicitud como en la documentación aportada, podrá comportar, en función de su importancia, la denegación de la subvención solicitada, sin perjuicio de las restantes responsabilidades que pudieran derivarse.
4 artikulua.—Eskabideak eta epeak
Artículo 4.—Solicitudes y plazos
1. Eskabideak honako hauek egin beharko dituzte:
– Bizkaian erroldatuta eta unibertsitate-zentroren batetan
matrikulatuta egonik, euron desplazamenduak bertora egin dituzten unibertsitateko ikasleak, 1997/98 ikasturtean zehar, Araba edo
Gipuzkoa Lurralde Historikoetako unibertsitate-sailetara joateko, errepidez erabilera bereziko araupeko zerbitzu publikoak erabili eginaz.
1. Las solicitudes deberán ser formuladas:
– Por los/as estudiantes universitarios/as empadronados/as
en Bizkaia y matriculados en algún centro universitario, que
hayan realizado sus desplazamientos al mismo, utilizando los servicios públicos regulares de uso especial por carretera, durante el
curso 1997/98, con destino a las facultades universitarias de los
Territorios Históricos de Araba o Gipuzkoa.
2. Las solicitudes, en original y una fotocopia, debidamente
cumplimentadas se presentarán en el registro del Departamento
de Transportes de la Diputación Foral de Bizkaia, calle Iparraguirre, número 21 de Bilbao, aunque pueden también cursarse por
cualquiera de los procedimientos establecidos en el artículo 38 de
la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
3. El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles contados a partir del 1 de julio de 1998,(para el cómputo del
citado plazo, quedan excluidos los domingos y festivos, no así los
sábados, que son días hábiles).
4. Si las solicitudes no se formalizaran completamente o faltara alguno de los documentos exigidos se requerirá al solicitante,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1.992,
de 26 de noviembre, para que en el plazo de diez (10) días hábiles subsane la/s falta/s y acompañe los documentos preceptivos
con indicación de que si así no lo hiciera se le tendrá por desistido de su petición, archivándose sin más trámite la misma.
2. Administrazio Publikoen eta Baterako Administrazio Prozeduraren Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 35. artikuluko f) atalean xedatutakoaren arabera, eskatutako agiriak ez dira zertan ere aurkeztu behar izango agiri horiek
Administrazio jardulearen edozein organoren eskuetan egon eta
aldaketarik izan ez dutenean; horrelakoetan beti ere non aurkeztu ziren edo, hala denean, nork luzatu zituen, organoa edo bulegoa, eta data, jakinarazi beharko da, idatziz, beti ere agiri horien
prozedura amaitu zenetik bost urte baino gehiago igaro ez bada.
Agiria lortzea ezinezko gertatzen denean, eskudun organoak Erakunde eskatzaileari agiri hori aurkez dezan edo, hori ezean, agiri
horretako beharkizunak beste era batera egiazta ditzan eskatu ahal
izango dio, ebazpen proposamena egin baino lehen.
2. Eskariak, jatorrizkoa eta fotokopia batekin, behar den bezala beteta, Bilboko Iparragirre kaleko 21. zenbakiaren Bizkaiko Foru
Aldundiko Garraio Sailaren erregistroan aurkeztuko dira, era berean, Administrazio Publikoetako Legebidezko Erregimena eta Ohiko
Administrazio Prozedurazko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 38
artikuluan xedatzen diren prozedimenduen arteko edozeinen
bidez egin daitezkela.
3. Eskabideak aurkezteko epea, 1998.eko Uztailaren 1etik
hasita zenbatutako 20 astegunekoa izango da (epe hau zenbatzeko
igande eta jaiegunak kanpo daude, baina ez larunbatak, astegunak baitira).
4. Eskabideak behar den moduan bete barik aurkezten badira edo beharrezko agiriren bat falta bada, erakunde eskatzaileari
agindeia egingo zaio, azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 71.1 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, hamar (10) asteguneko epean akatsak zuzendu eta derrigorrezko agiriak aurkez ditzan, horrela egin ezean, eskabidea atzera egindakotzat joko zaiola eta,
horrenbestez, hura bestelako tramiterik gabe artxibatuko dela jakinaraziz.
5. Beharrezkotzat jotzen denean, Garraio Sailak, prozeduraren
barruan edonoiz, bidezkotzat jotzen duen edozein agiri eskatu ahalko
dio erakunde eskatzaileari, bai eta, azaroaren 26ko 30/1992
Legearen 76. artikuluan xedatutakoaren arabera, eginiko eskabideen ebazpenari ekiteko bidezkotzat jotzen duen aldera utzitako
bestelako beharkizun edo tramiteren bat bete dezala ere; horretarako, jakinarazpenaren egunaren biharamunaz geroko hamar (10)
asteguneko epea emango dio hari eta, horrela egin ezean, eskabidea atzera egindakotzat joko zaiola ohartaraziko zaio.
5. En aquellos casos en que se considere necesario, el Departamento de Transportes, podrá en cualquier momento a lo largo
del procedimiento, requerir al solicitante cuanta documentación complementaria estime oportuna, así como para que cumplimente cualquier otro requisito o trámite omitido que estime oportuno para proceder a la resolución de las solicitudes formalizadas, de acuerdo
con lo previsto en el art. 76 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, concediéndole a tal efecto un plazo de diez (10) días hábiles
a partir del día siguiente al de la notificación, con expreso apercibimiento de que, de no hacerlo así, se le tendrá por desistido de
su solicitud.
5 artikulua.—Irizpideak
Artículo 5.—Criterios
1. Dirulaguntzak emakidatzeko orduan erabiliko diren beharkizun zehatzak eta jarraituko diren irizpideak, hurrengo kapituluetan adieraziko direnak izango dira. Edozelan ere, Foru Dekretu honetan araupetutako dirulaguntzek horretarako ezarritako aurrekontuko
zuzkidura egokiak izango dituzte mugatzat, ondorioz, ez da nahikoa izango eskatzaileak kapitulu bakoitzean ezarritako baldintza
eta beharkizunak bete izatea, horrez gain eskatzaile horren eskabideari aurrekontuko zuzkidura egokiak kontuan hartuz konponbidea eman ahal izatea ere beharko da.
1. Los requisitos específicos exigidos y los criterios a utilizar
para la concesión de las subvenciones, serán los que se determinen
en los capítulos correspondientes. En todo caso, las subvenciones reguladas en el presente Decreto Foral tendrán como límite
las correspondientes dotaciones presupuestarias establecidas al
efecto, por consiguiente no bastará con que el/la solicitante reúna las condiciones y requisitos exigidos en cada uno de los capítulos, sino que se precisará, además, que su solicitud pueda ser
atendida teniendo en cuenta las respectivas dotaciones presupuestarias.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7540 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
2. Emakidaturiko dirulaguntzen zenbatekoa, soilik, edo
nazioko zein nazioarteko beste administrazio edo erakunde publiko
nahiz pribatu batzuek emandako dirulaguntza eta laguntzekin batera,
eskatzaile bakoitzarako ezin izango da, inola ere, 1997/98 Ikasturtean
unibertsitate-garraioaren kostua baino handiagoa izan.
2. El importe de las subvenciones concedidas en ningún caso
podrá, aisladamente o en concurrencia con subvenciones y ayudas otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales, superar el coste del transporte
universitario en el Curso 1997/98, a cada solicitante.
6 artikulua.—Ebazpena
Artículo 6.—Resolución
1. Arau bidezko espedientearen instrukzioa eginik, eta Batzorde
Tekniko egokiak (dirulaguntzaren xedearen arabera osatua eta berez
dagokion Zuzendari Nagusiaren zuzendaritzapean, beronek izendatuko dituen batzordekide bi eta idazkaria izango dituelarik) eskabidea aztertu, bere iritzia azaldu eta bidezko proposamena egin ondoren, eskudun organoak ebazpena emango du, ebazpenerako zioak
eta guzti azalduaz, eta ebazpenean, besteak beste, kapitulu
bakoitzean ezarritako irizpideak kontuan hartuko ditu, eskaturiko
dirulaguntza ematekoa edo ukatzekoa den esanez eta, ematekoa
denean, haren zenbatekoa adieraziz, eta ebazpena interesatuei jakinaraziko zaie. Emakidatzeko eskumenari dagokionez, emakidatu
beharreko zenbatekoak mugatuko du, urriaren 14ko 10/1997 Foru
Arauko hirugarren xedapen iragankorrean xedaturikoaren arabera, kontratazioak egiteko organoa dirulaguntza emateko eskudun
organo bera izanik.
2. Dirulaguntza emakidatzeko kontuan hartu diren baldintzetan
edozein aldaketa, eta beste administrazio edo erakunde publiko nahiz
pribatuek, naziokoak zein nazioartekoak direla, ematen dituzten dirulaguntzekin batera edukitzen badira, honako hauek emakidatzeko
ebazpena aldarazi ahal izango da.
3. Garraio Sailari dagokio dirulaguntzak aldarazi, iraungi nahiz
eteteko prozedurari bere kabuz ekitea, aurreko atalean adierazitakoa gertatzen denean.
1. Instruido el expediente reglamentario y previo estudio, dictamen y propuesta de la Comisión Técnica correspondiente (constituida en función del objeto de la subvención y presidida por el Director/a General respectivo, quien designará a dos vocales como
mínimo, y a un/a secretario/a de la misma), se dictará por el órgano competente resolución motivada considerando, entre otros, los
criterios establecidos en cada capítulo, bien concediendo o denegando la subvención solicitada, con expresión, en el supuesto de
concesión, de la cuantía de la misma y notificándose en legal forma dicha resolución a los interesados. En cuanto a la competencia para la concesión vendrá determinada por la cuantía de la subvención a conceder, siendo órgano competente el que lo sea para
los supuestos de contratación, en atención a la citada cuantía, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposición Transitoria Tercera
de la Norma Foral número 10/1997 de 14 de octubre.
2. Cualquier alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención y, en todo caso, la obtención concurrente de subvenciones otorgadas por otras Administraciones o Entes públicos o privados, nacionales o internacionales,
podrá dar lugar a la modificación de la resolución de la concesión.
3. Corresponde al Departamento de Transportes iniciar de oficio el procedimiento para la modificación, extinción o suspensión
de las subvenciones cuando concurran las circunstancias señaladas en el apartado precedente.
Tales actuaciones se llevarán a cabo asegurando los derechos
y garantías del administrado/a. En este sentido, se efectuará la previa audiencia o comunicación al interesado/a, a fin de que realice
las alegaciones oportunas, dándose un plazo máximo de 15 días
para este trámite.
Transcurrido dicho periodo y substanciado el expediente de
su razón, se dictará por el órgano competente la correspondiente
resolución que tendrá el carácter de definitiva y en la que se expresarán las causas que han motivado la modificación, extinción o suspensión de la subvención, con referencia a la normativa aplicable.
Las resoluciones que se dicten en relación a la concesión,
denegación, modificación y/o extinción de las subvenciones reguladas en el presente Decreto Foral serán susceptibles de los recursos establecidos por la normativa legal y reglamentaria aplicable.
4. Los errores materiales o de hecho y los aritméticos
podrán, en cualquier momento, subsanarse mediante resolución
adicional.
Jarduketa hauek burutzen direnean administratuaren eskubide eta bermeak kontuan hartuko dira. Honetara, aldez aurretik entzunaldia edo komunikazioa emango zaio interesadunari, berari
dagozkion arrazoibideak azal ditzan, tramite honetarako 15 egunetako gehienezko epea izango duela.
Epealdi hori igaro eta bidezko espedientea gauzatu ondoren,
eskudun organoak bakoitzari dagokion ebazpena emango du, behinbetikoa izango dena, eta bertan dirulaguntzaren aldarazpena, iraungipena edo etendura ekarri duten kariak adieraziko dira, zein arautegi ezarri den aipatuz.
Foru Dekretu honetan araupeturiko dirulaguntzen emakida, ukapena, aldarazpena eta/edo iraungipena direla eta emandako
ebazpenen aurka, ezargarria den lege eta arauzko arautegian ezarritako gorajotzeak tartekatu ahal izango dira.
4. Oker materialak nahiz egitatezkoak, bai eta aritmetikoak
ere, edonoiz zuzendu ahalko dira beste ebazpen baten bidez.
7 artikulua.—Betebeharrak
Artículo 7.—Obligaciones
1. Dirulaguntzen onuradunak diren unibertsitariek hurrengo
hau bete beharko dute:
– Dirulaguntza emakidatu dion aginteari berehala jakinarazi
beharko dio nazioko zein nazioarteko beste edozein Administrazio Publikok nahiz Erakunde publiko edo pribatuk helburu berberarako
emandako dirulaguntza edo laguntza lortu duela.
2. Dekretu honetako 4 artikuluaren 3 puntuan ezartzen den
epearen barruan, Dekretu beraren 16 artikuluan aipatzen diren berariazko agiriak aurkeztuko dira.
Aipatu agiriak aurkezteko epea luzatu ahal izango da horretara zuritzen duten kariak azaltzen direnean.
Halaber, dirulaguntzen jasotzaileek eskabidean aitortutako datuei
buruzko inguruabar edo jasokizun guztiak jakinarazi beharko dizkiote Garraio Sailari, beti ere, gertakizunak dirulaguntza hartzeari edo, bestela, egitaraututako xedeak burutzeari, funtsean, eragiten badio.
Garraio Sailak, halaber, dirulaguntzak emakidatu diren helburuetarako erabili eta egokitu direnentz ikuskatzeko eta kontrolatzeko ahalmena gordeko du eta, horrenbestez, egokitzat irizten
dituen ebaluazio era eta kontrolerak erabili ahal izango ditu.
1. Los/as universitarios/as beneficiarios/as de las subvenciones,
vendrán obligados/as a:
– Comunicar a la autoridad concedente de forma inmediata
la obtención de subvenciones o ayudas para la misma finalidad procedentes de cualquier Administración Pública o Ente público o privado, nacional o internacional.
2. Dentro del plazo establecido en el artículo 4 punto 3 de este
Decreto se presentará la documentación específica que se señala en el artículo 16 de este mismo Decreto.
El plazo de presentación de la citada documentación podrá
ampliarse cuando concurran causas que así lo justifiquen.
Asimismo, los destinatarios/as de las subvenciones quedan
obligados a poner en conocimiento del Departamento de Transportes cualquier circunstancia relativa a los datos declarados en
la solicitud que pueda afectar substancialmente a la percepción de
la subvención o, en su caso, a la ejecución de los fines programados.
El Departamento de Transportes se reserva la facultad de inspección y control sobre el destino y la adecuación de las subvenciones a las finalidades para las que fueron concedidas y podrá,
en consecuencia, utilizar los sistemas de evaluación y control que
considere oportunos.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7541 —
8 artikulua.—Ordainketa
Dirulaguntzaren ordainketa epe bakar batean egingo da.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Artículo 8.—Pago
El pago de la subvención se efectuará en un único plazo.
9 artikulua.—Zehapen-araubidea
Artículo 9.—Régimen sancionador
1. Onuradunak urriaren 14ko 10/97 Foru Arauko VII. tituluko
II. kapituluan, «Laguntzen eta dirulaguntzen arloko urratze eta zehapenen araubidea» delakoan, kapituluan ezarritako urratzetako bat
egiten badu, zehapen espedientea ireki ondoren, zehapena jasango du, Zehatzeko Ahalgoaren Erabilerarako Prozedurari buruzko
Araudia onetsi zuen abuztuaren 4ko 1.398/1993 Errege Dekretuan
xedaturikoaren arabera.
1. La comisión por parte del beneficiario de alguna de las infracciones previstas en el Título VII, Capítulo II «Régimen de infracciones y sanciones en materia de ayudas y subvenciones» de la
Norma Foral 10/1997, de 14 de octubre, será sancionada, previa
incoación del oportuno expediente, conforme a lo dispuesto en el
Real Decreto 1.398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba
el Reglamento de Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad
Sancionadora.
2. Zehapenak Garraio Sailako Foru Diputatuak erabaki eta
ezarriko ditu, bidezko zehapen espedientea egin eta gero; prozeduraren instruktorea izendatzeko eskumena Foru Diputatuari
dagokio.
2. - Las sanciones serán acordadas e impuestas por el Diputado Foral del Departamento de Transportes, previa instrucción del
correspondiente expediente sancionador y siendo competente el
Diputado Foral para nombrar el instructor del procedimiento.
Espedienteari bere kabuz eman ahal izango zaio hasiera, dirulaguntza emakidatu duen organoak, horrela denean, burututako
ikerketaren edo Ogasun eta Finantza Sailak eginiko finantza-kontrolari dagozkion jarduketen ondorioz.
El expediente podrá iniciarse de oficio, como consecuencia,
en su caso, de la actuación investigadora desarrollada por el órgano concedente o como consecuencia de las actuaciones de control financiero efectuadas por el Departamento de Hacienda y
Finanzas.
Zehapenak ezartzeko erabakien aurka, administrazioarekiko
auzibide-errekurtsoa jarri ahal izango da, arau araupetzaile egokiei jarraiki.
Los acuerdos de imposición de sanciones podrán ser objeto
de recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa, de conformidad con las correspondientes normas reguladoras.
3. Zehapenak eta beraien mailaketa.
3. Sanciones y graduación.
Dirulaguntzak adjudikatu zaizkien erakundeek urriaren 14ko
10/97 Foru Arauan tipifikaturiko urratzeetatik edozein egiten badute, zehapena jasango dute, behar ez bezala lortu, ezarri edo frogatu gabeko kopurua hirukoitzerainoko kopuruko isunaren bitartez.
Cuando los/as beneficiarios/as de estas subvenciones cometan cualquiera de las infracciones tipificadas en la Norma Foral 10/97,
de 14 de octubre, se sancionarán mediante multa hasta el triple
de la cantidad indebidamente obtenida, aplicada o no justificada.
Garraio Sailako Foru Diputatuak, halaber, hurrengo zehapena ezarri ahal izango du:
Asimismo, el Diputado Foral del Departamento de Transportes podrá acordar la imposición de la sanción siguiente:
– Bost urterainoko epean zehar, Foru Aldundiko sektore
publikoko edozein erakunderekin kontratuak egin ahal izateko debekapena.
– Pérdida, durante un plazo de hasta cinco años, de la posibilidad de obtener subvenciones públicas y avales del Sector Público
Foral.
Diruzko isunak ez du zerikusirik izango zilegi ez den eran lortutako kopurua itzuli behar izatearekin.
La multa pecuniaria será independiente de la obligación de reintegro de la cantidad obtenida indebidamente.
4. Zehapenok kasu bakoitzaren arabera mailakatuko dira, ondokoak aintzat harturik:
4. Las sanciones se graduarán atendiendo en cada caso concreto a lo siguiente:
a) Subjetuen asmo ona edo asmo txarra.
a) La buena o mala fe de los sujetos.
b) Dirulaguntzen eta laguntzen arloan behin eta berriz eginiko
urratzak.
b) La comisión repetida de infracciones en materia de subvenciones y ayudas.
c) Foru Administrazioaren ikerketa edo finantza-kontroleko jarduketak eragotzi, ukatu edo oztopatzea.
c) La resistencia, negativa u obstrucción a la acción investigadora de la Administración Foral o a las actuaciones de control
financiero.
10 artikulua.—Itzulketa
Artículo 10.—Reintegro
1. Emakidaturiko kopuruak frogatu beharra betetzen ez
bada, dirulaguntza gezurrezko datuak aurkeztuz edo maulazko beste edozein jarduketaren bitartez, edo horretarako behar diren baldintzak bete gabe lortzen bada, eta emakidapeko helburuak
betetzen ez badira, laguntza ezeztatzea dakarren arrazoia egongo da eta, dena dela, delako zenbatekoa itzuli beharko da, Garraio
Sailak agindeia egin ondoren, kopuruok ordaindu direnetiko berandutza korritua eskatuko delarik. Sail honek, agindeiari jaramonik
egiten ez bazaio, premiamenduzko prozedura egokia eragingo du,
horrez gain kasu bakoitzean egokiak diren jarduketa zibil, penal nahiz
bestelakoak ere burutu ahalko badira ere.
1. El incumplimiento de la obligación de justificación de las
cantidades concedidas, la obtención de la ayuda mediante falseamiento de los datos aportados o cualquier otra actuación fraudulenta
o sin reunir las condiciones requeridas para ello y el incumplimiento
de las finalidades para las que fueron concedidas, constituirán causas determinantes de la revocación de la ayuda y, en todo caso,
del reintegro de su importe con la exigencia de interés de demora desde el momento del pago de aquéllas, previo requerimiento
del Departamento de Transportes que, de no ser atendido, promoverá
el correspondiente procedimiento de apremio, sin perjuicio de las
actuaciones civiles, penales o de otro orden que, en cada caso,
correspondan.
2. Halaber, nazioko zein nazioarteko beste administrazio edo
erakunde publiko nahiz pribatu batzuen dirulaguntzak edo laguntzak ere badirelako, 1997/98 ikasturteko unibertsitate-garraioaren
kostua gainditzen bada, lortutako gaindikina itzuli egingo da.
2. Asimismo, en los casos en que, por la concurrencia de subvenciones o ayudas de otras Administraciones o Entes Públicos
o Privados, nacionales o internacionales, se supere el coste del
transporte universitario del curso 1997/98, procederá el reintegro
del exceso obtenido.
11 artikulua.—Bidegabeko kobrantzak
Artículo 11.—Cobros indebidos
1. Horretarako eskubiderik izan gabe edo hartu beharko liratekeenak baino handiagoak direla jasotzen direnean, dirulaguntzen
bidegabeko kobrantzak kontsideratuko dira.
1. Se considerarán cobros indebidos de subvenciones cuando se perciban, sin derecho a ellos o superiores a los que debieran percibirse.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7542 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
2. Garraio Sailako titularra den Foru Diputatuak du eskumena kobrantza bidegabea dela eta, hala balegokio, ordainketen etendura eta delako dirulaguntzaren iraungipena ere adierazteko.
2. Corresponde al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes la competencia para declarar la situación de cobro
indebido y, en su caso, la suspensión de los pagos y la cancelación de la ayuda de que se trate.
3. Bidegabeko kobrantzak daudenean, itzulketarako prozedura indarreko arautegian ezarritakoa izango da.
3. En los supuestos de cobros indebidos, el procedimiento
de reintegro será el que venga determinado en la correspondiente normativa reguladora vigente.
KAPITULU BAKARRA
CAPITULO UNICO
ERREPIDEZ ERABILERA BEREZIKO ARAUPEKO ZERBITZU
PUBLIKOETAN, 1997/98 IKASTURTEAN ZEHAR IKASTEGIETARA
DESPLAZAMENDUAK SUPOSATUKO DIZKIEN
GARRAIO-GASTUAK ZATI BATEAN ORDAINTZEKO,
UNIBERTSITARIEI ZUZENDUTAKO DIRULAGUNTZAK
SUBVENCIONES DESTINADAS A LOS UNIVERSITARIOS
PARA SUFRAGAR EN PARTE, LOS GASTOS DE TRANSPORTE
QUE LES VA A SUPONER SU DESPLAZAMIENTO A LOS CENTROS
DE ESTUDIO DURANTE EL CURSO 1997/98, EN SERVICIOS
PUBLICOS REGULARES DE USO ESPECIAL POR CARRETERA
SEKZIO BAKARRA
SECCIÓN úNICA
12 artikulua.—Helburua
Dirulaguntza hauek honetarako erabiliko dira:
Artículo 12.—Finalidad
Estas subvenciones se destinarán a:
– Errepidez erabilera bereziko araupeko zerbitzu publikoetan,
1997/98 ikasturtean zehar ikastegietara desplazamenduak suposatu dizkien garraio-gastuak zati batean ordaintzea.
- Sufragar en parte los gastos de transporte que les ha supuesto el desplazamiento a los centros de estudio durante el curso 1997/98,
en servicios públicos regulares de uso especial por carretera.
13 artikulua.—Onuradunak
Artículo 13.—Beneficiarios
a) Bizkaian erroldatuak izanik, 1997/98 ikasturte honetan, Araba eta Gipuzkoako unibertsitateko sailetara garraiatzeko baimenduak izan diren erabilera bereziko araupeko zerbitzu publikoak erabili dituzten unibertsitariak onuradunak izan ahalko dira.
a) Podrán ser beneficiarios/as los/as universitarios/as empadronados/as en Bizkaia, que en el presente curso 1997/98, hayan
utilizado los servicios públicos de transporte público regular de uso
especial autorizados para transportar a los mismos/as a las facultades universitarias de Araba y Gipuzkoa.
b) Dirulaguntza mota honetatik kanpo geratzen dira, Bizkaian
erroldatuak izan ala ez, unibertsitate kanpusetara euron desplazamenduetarako erabilera orokorreko araupeko garraio publikoko
zerbitzuak erabili dituzten unibertsitariak, eta baita ere, Bizkaia barruan
garraiatzeko edo Lurralde Historiko honetako eta beste Autonomi
Elkarte bateko unibertsitate kanpusetara joateko, baimendutako erabilera bereziko araupeko garraio publikoko zerbitzuak erabili dituztenak.
b) Quedan excluidos/as de este tipo de subvenciones, los/as
universitarios/as empadronados/as en Bizkaia o no, que hayan utilizado los servicios de transporte público regular de uso general
para sus desplazamientos a los campus universitarios, así como,
los/as que hayan utilizado los servicios de transporte público regular de uso especial autorizados, para transportarles dentro de Bizkaia o con destino a campus universitarios de este Territorio Histórico, o de otra Comunidad Autónoma.
c) Baita, dirulaguntza mota honetatik kanpo geratzen dira, Bizkaian erroldatuak izan ala ez, baimendu gabeko garraio publiko edo
pribatuko zerbitzuak edo osagarrizko zerbitzu berezikoak erabili edo,
orokorrean, emanak izan daitezen Dekretu honetan deskribatzen
diren baldintzak betetzen ez dituzten unibertsitariak.
c) También quedan excluidos/as de este tipo de subvenciones, los/as universitarios/as empadronados/as en Bizkaia o no, que
hayan utilizado los servicios de transporte público no autorizado
o privado o de servicio particular complementario o los/as que en
general, no cumplan con las condiciones descritas para su concesión en este Decreto.
14 artikulua.—Irizpideak eta lehentasunak
Artículo 14.—Criterios y prioridades
Dirulaguntza hauek adjudikatzeko, dagokion kontzeptuan
barrusartzen den aurrekontuzko horniduraz gain, hurrengo hau izango
da kontutan:
Para la adjudicación de estas subvenciones se tendrá en cuenta, además de la dotación presupuestaria incluida en el concepto
correspondiente:
– Baimendutako erabilera bereziko araupeko garraio publikoaren
zerbitzua garraiolariarekin kontratatu zuen dagokion unibertsitateko
elkarteari unibertsitariak ordaindutako zenbatekoa.
– Importe abonado por el/la universitario/a a la asociación universitaria correspondiente que contrató con el transportista, el servicio de transporte público regular de uso especial autorizado.
Ordaintzeko den dirulaguntza, 1997/98 ikasturteari dagokion
baimendutako erabilera bereziko araupeko garraio zerbitzuaren osoko zenbatekoagatik, elkarteak unibertsitariari emaniko fakturaren
kopuruaren zuzeneko proportzioan kalkulatuko da.
La subvención a abonar, se calculará en proporción directa a
la cuantía de la factura extendida por la asociación al universitario/a por el importe total del servicio de transporte regular de uso
especial autorizado, correspondiente al curso 1997/98.
Aurreko irizpidea aplikatu eginaz ateratzen den kopurua lau
mila (4.000) pezeta baino txikiagoa izango balitz, ez da inolako dirulaguntzarik ordainduko.
No se abonará subvención alguna, si la cantidad resultante,
aplicando el criterio descrito anteriormente, fuera inferior a cuatro
mil pesetas (4.000 pesetas.)
15 artikulua.—Batzorde teknikoa
Artículo 15.—Comisión Técnica
6 artikuluan arautzen den Batzorde Teknikoa, hurrengo kide
hauek osatua izango da:
La Comisión Técnica regulada en el artículo 6 estará compuesta
por los siguientes miembros:
Batzordeburua: Garraioko Zuzendari Nagusia.
Presidente:
Director General de Transportes.
Kideak:
Vocales:
Jefe del Servicio de Transportes.
Garraioko Zerbitzuburua.
Bidaiari eta Merkatalgaien Atalburua.
Idazkaria:
Ikuskapenezko Teknikaria.
Jefe de la Sección de Viajeros y Mercancías.
Secretario/a: Técnico/a de Inspección.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7543 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
16 artikulua.—Eskatutako agiriak
Artículo 16.—Documentación requerida
a) Dirulaguntzen eskabideak, Garraio Sailak emandako inprimaki ofizialean egingo dira, ikasle bakoitzeko eskabide bana egin
behar delarik.
b) Eskariekin batera, hurrengo agiriak aurkeztu beharko
dira:
– N.A.N.-ren jatorrizkoa eta fotokopia edo behar den bezala
erkatuta dagoen fotokopia.
– Bizkaian erroldatuta egotearen jatorrizko ziurtagiria edo behar
den bezala erkatuta dagoen fotokopia.
– 1997/98 ikasturte honetan unibertsitateko zentro batetan matrikulatuta egotearen jatorrizkoa eta fotokopia edo behar den
bezala erkatuta dagoen fotokopia.
– Baimendutako erabilera bereziko araupeko garraio zerbitzua
garraiolariarekin kontratatu zuen unibertsitateko elkarteari unibertsitariak ordaindu dion fakturaren jatorrizkoa eta fotokopia edo behar den bezala erkatuta dagoen fotokopia.
a) Las solicitudes de subvenciones se formularán en impreso oficial, facilitado por el Departamento de Transportes, debiendo cumplimentarse una solicitud para cada estudiante.
b) Con las solicitudes deberá presentarse la siguiente documentación:
– Original y fotocopia o fotocopia debidamente compulsada del
D.N.I.
– Certificación original o fotocopia debidamente compulsada
de estar empadronado/a en Bizkaia.
– Original y fotocopia o fotocopia debidamente compulsada de
estar matriculado/a en un centro universitario, en el presente
curso 1997/98.
– Original y fotocopia o fotocopia debidamente compulsada de
la factura abonada por el/la universitario/a a la asociación
universitaria correspondiente que contrató con el transportista, el servicio de transporte regular de uso especial autorizado.
– Impreso cumplimentado del Código de Acreedor de el/la solicitante, sellado por el banco de la cuenta en la que se desea
recibir la ayuda. (Modelo oficial que podrá recogerse en el
Departamento de Transportes, calle Iparraguirre 21, 3.a planta
(Servicios Generales), Bilbao.
– Eskatzailearen Hartzekodun Kodearen inprimaki betea,
laguntza jaso nahi deneko kontuaren bankuak sigilatua. (Bilboko Iparragirre kaleko 21. zenbakiaren 3. solairuko (Zerbitzu Orokorrak) Garraio Sailan jaso ahal izango den eredu
ofiziala).
17 artikulua.—Dirulaguntzen kopurua
Artículo 17.—Cuantía de las subvenciones
Irabaztasmorik gabe ematen den dirulaguntzaren kopuruak ez
du, inolako kasuan, garraioko kostu osoaren %40a gaindituko (unibertsitariak aurkeztutako faktura) eta 14 artikuluan deskribatzen diren
irizpideen funtzioan eta Foru Dekretu honetako 5 artikuluaren 1 apartatuan barruhartzen den muga kontutan izanik jarriko da.
La cuantía de la subvención que se conceda sin ánimo de lucro,
no superará en ningún caso, el 40 % del coste total del transporte (Factura presentada por el/la universitario/a) y se fijará en función de los criterios descritos en el artículo 14 y teniendo en cuenta la limitación contenida en el artículo 5 apartado 1 del presente
Decreto Foral.
18 artikulua.—Ordainkera
Artículo 18.—Forma de pago
Ordainketa, jadanik deskribatu diren betekizunak egokitasunez bete dituen unibertsitariaren aldeko izenduna izango da.
La ordenación del pago será nominativa a favor de el/la universitario/a que haya cumplimentado debidamente los requisitos
requeridos ya descritos.
19 artikulua.—Aurrekontuetako partida
Artículo 19.—Partida presupuestaria
Unibertsitarien kolektiboetarako dirulaguntzak, hurrengo erara izendatzen den partidaren kargura egingo dira: Saila (10), Egitaraua (510302), Ekonomikoa (461), zeinaren esleipenak, muga bezala, berton eskuragarria den kreditua izango duela, Hogeita
Hamazazpi milioi Laurehun Mila (37.400.000) pezeta.
Las subvenciones destinadas a los colectivos de Universitarios/as, se efectuarán con cargo a la partida consignada como: Departamento (10), Programa (510302), Económico (461), cuya asignación
tendrá como límite el crédito disponible de la misma.Treinta y Siete millones Cuatrocientas Mil pesetas (37.400.000 pesetas.)
XEDAPEN INDARGABETZAILEA
DISPOSICION DEROGATORIA
Bakarra.—Indargabetu egin dira Foru Dekretu honetan xedatutakoaren aurkakoak diren lerrun bereko nahiz beheragoko xedapen guztiak.
Unica.—Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a lo establecido en el presente Decreto
Foral.
AZKEN XEDAPENAK
DISPOSICIONES FINALES
Lehena.—Ahalmena ematen zaio Garraio Sailako titularra den
Foru Diputatuari Foru Dekretu honetan aurrikusitakoa garatu,
egiteratu eta aplikatzeko bidezkoak diren xedapen guztiak eman
ditzan.
Bigarrena.—Foru Dekretu honetan xedatu gabeko guztian,
sorozpidez, Administrazio Publikoen eta Baterako Administrazio Prozeduraren Araubide Juridikoari buruzko azaroaren 26ko 30/1992
Legeko arau orokorrak eta baterako eta bidezko ezarpeneko indarreko legezko xedapenak aplikatuko dira.
Primera.—Se faculta al Diputado Foral Titular del Departamento
de Transportes para dictar cuantas disposiciones resulten procedentes en orden al desarrollo, ejecución y aplicación de lo previsto en el presente Decreto Foral.
Segunda.—En todo lo no previsto en el presente Decreto Foral
serán de aplicación supletoria las normas generales contenidas en
la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como las correspondientes disposiciones legales vigentes que resulten de concordante y pertinente aplicación.
Tercera.—Este Decreto Foral entrará en vigor el día siguiente a que se publique íntegramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Dado en Bilbao, a 28 de abril de 1998.
Hirugarrena.—Foru Dekretu hau Bizakiako Aldizkari Ofizialean osorik argitara eman eta biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon emana, 1998ko apirilaren 28an.
Garraioko foru diputatua,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
Ahaldun nagusia,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
El Diputado Foral de Transportes,
MARTIN MARTINEZ MUÑOZ
El Secretario General,
JOSU BERGARA ETXEBARRIA
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7544 —
Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación Foral
de Bizkaia
Garraio Saila
Departamento de Transportes
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
I. eranskina / Anexo I
Unibertsitate-Garraiorako Laguntzen Plana / Plan de Ayudas al Transporte Universitario
1997 - 1998 Ikasturtea / Curso 1997 - 1998
Eskatzailearen datuak / Datos personales del solicitante
NAN / D.N.I.
Eskari zk. / Solicitud núm.
Abizenak / Apellidos
Izena / Nombre
Zuzenbidea / Dirección
Udalerria / Municipio
Posta barrutia / Código Postal
Lurralde Historikoa / Territorio Histórico
Tel./ Telf.
BIZKAIA
Aitaren - amaren datuak / Datos personales del Padre - Madre
Abizenak / Apellidos
Izena / Nombre
Zuzenbidea / Dirección
Udalerria / Municipio
Posta barrutia / Código Postal
Lurralde Historikoa / Territorio Histórico
Tel./ Telf.
Garraioaren deskribapena / Descripción del Transporte
Jatorria / Origen
Norakoa / Destino
Udalerria / Municipio
Udalerria / Municipio
Lurralde Historikoa / Territorio Histórico
Unibertsitateko zentroa / Centro Universitario
Fakturaren zenbatekoa / Importe factura
Elkartea / Asociación
Aurkezten diren agiriak: hurrengoen jatorrizko fotokopia edo fotokopia erkatua:
Documentación presentada: Original y fotocopia o fotocopia compulsada de:
NAN.
D.N.I.
Bizkaian erroldatuta egotearen ziurtagiria.
Certificado de estar empadronado/a en Bizkaia.
Araba edo Gipuzkoako unibersitate-zentro batean
matrikulatua egotearen ziurtagiria.
Certificado de estar matriculado/a en un centro universitario de Araba o Gipuzkoa.
Factura abonada por el/la universitario/a a la Asociación
Universitaria.
Unibertsitariak elkartean ordaindutako faktura.
Hartzekodun-kodearen inprimakin batea.
(Lugar)
(año)
, 199
.eko
Impreso cumplimentado del Código de Acreedor.
(mes)
(día)
k
Sinadura / Firma,
(I-775)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7545 —
Herri Lan Saila
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Departamento de Obras Públicas)
Maiatzaren 5ko 2361 /98 zkdun. FORU AGINDUA, desjabetzeko espedientea hasi eta «Larrondoko loturari, A eta
B Bideak, sargarritasuna eraikitzeko proiektua» egiteratzearen eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrenda
jendaurreratzea xedatzen duena.
ORDEN FORAL número 2.361/98 de 5 de mayo, del Departamento de Obras Públicas, por la que se resuelve iniciar
el expediente expropiatorio y someter a información pública la relación de bienes y derechos afectados por la ejecución del «Proyecto de construccion de accesibilidad
al enlace de Larrondo. Viales A y B.»
Gaurko egunez, Sail honek, bere xedapenezko zatia hurrrengoan argitarazten den Foru Agindua hartu izan du:
Lehena.—Sail honetako martxoaren 4ko 1413/97 zkdun.
Foru Agindua ezeztatzea, zeinaren bidez, Instituzio honetako Gobernu Kontseiluak 1996.eko abenduaren 17an izandako batzarraldian
onartu zuen «Larrondoko loturari, A eta B Bideak, sargarritasuna
eraikitzeko proiektua» egiteratzeak eragindako ondasun eta eskubideak eskuratzeko desjabetzeko espedientea hastea erabaki zela.
En el día de hoy este Departamento ha adoptado la Orden Foral
cuya parte dispositiva a continuación se publica:
Primero.—Revocar la Orden Foral número 1413/97, de 4 de
marzo, de este Departamento, por la que se acordó iniciar el expediente expropiatorio para la adquisición de los bienes y derechos
afectados por la ejecución del «Proyecto de construcción de accesibilidad al enlace de Larrondo. Viales A y B», aprobado por el Consejo de Gobierno de esta Institución en sesión celebrada el 17 de
diciembre de 1996.
Segundo.—Iniciar el expediente de expropiación forzosa
para la ocupación de los bienes y derechos afectados por la ejecución del «Proyecto de construcción de accesibilidad al enlace
de Larrondo. Viales A y B», aprobado definitivamente en virtud de
acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 7 de abril de 1998, lo
cual implica, de conformidad con lo dispuesto en la vigente legislación de expropiación forzosa, del suelo y de carreteras, la declaración de utilidad pública y la necesidad de ocupación de bienes
adquisición de derechos correspondientes, a los fines de expropiación, de ocupación temporal y de imposición o modificación de
servidumbres, todo ello de conformidad con lo previsto en la cláusula cuarta del convenio de colaboración entre esta Institución y
los Ayuntamientos de Sondika y Loiu, formalizado por acuerdo del
Consejo de Gobierno de 11 de febrero de 1997.
Tercero.—Solicitar del Gobierno Vasco la declaración de urgencia en la ocupación de los bienes y derechos afectados por el proyecto a efectos de aplicación del procedimiento previsto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, por estimarse inaplazable
su ejecución para derivar la sobrecarga de tráfico actual al nuevo
corredor del Txoriherri ya en servicio.
Cuarto.—Someter al trámite de información pública la adjunta relación de bienes y derechos afectados por el proyecto de referencia, a fin de que durante el plazo de quince días hábiles, puedan
presentarse en las oficinas de este Departamento, sitas en Bilbao,
Lersundi, número 9-7.o, alegaciones a efectos de subsanar los posibles errores padecidos al relacionar los bienes y derechos que se
afectan o los titulares de los mismos, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 y siguientes de la Ley de Expropiación
Forzosa de 16 de diciembre de 1954 y concordantes de su Reglamento y a efectos de lo previsto en el artículo 56,1 del citado Reglamento.
Durante el referido plazo, la relación de bienes y derechos afectados quedará asimismo expuesta en el tablón de anuncios de los
Ayuntamientos de Loiu y Sondika.
Quinto.—Notificar la presente orden foral a los interesados advirtiéndoles que la misma agota la vía administrativa, siendo susceptible
de recurso contencioso-administrativo a interponer ante la Sala de
lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a aquél en que tenga lugar la notificación, recurso cuya interposición requerirá comunicación previa al órgano emisor de la presente resolución.
Todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de
la Norma Foral 3/87, de 13 de febrero, sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del
Territorio Histórico de Bizkaia, modificada por la Norma Foral 1/93,
de 18 de febrero, de adaptación de aquélla a la Ley 30/92, de 26
de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y en los artículos 58 y 37.1 de la Ley de 27 de diciembre de 1956, reguladora
de la Jurisdicción contencioso-administrativa, redactado éste conforme a la Disposición Adicional 10.a de la mencionada Ley 30/92.
Sin perjuicio de lo que antecede, los interesados podrán asimismo ejercitar cualquier otro recurso que estimen pertinente.
Bilbao, 5 de mayo de 1998.—El Diputado Foral, José Félix
Basozabal Zamakona
Bigarrena.—Gobernu Kontseiluaren 1998.eko apirilaren 7
datazko erabakiaren bidez behin betiko onartu zen «Larrondoko
loturari, A eta B Bideak, sargarritasuna eraikitzeko proiektua»
egiteratzearen eraginpeko ondasun eta eskubideak atzemateko nahitaezko desjabetzaren espedientea hastea, honek, lurraren eta errepideen indarrean dagoen nahitaezko desjabetzaren legerian xedatzen denarekin adostasunean, onura publikoaren aitorpena eta
dagozkion ondasunak atzeman eta eskubideak eskuratzeko beharrizana suposatzen duela, desjabetzaren, aldi baterako atzematearen
eta zortasunak ezarri edo aldatzearen ondorioetarako, guzti hau,
1997.eko otsailaren 11ko Gobernu Kontseiluaren erabakiaren
bidez Instituzio hau eta Sondika eta Loiuko Udalen artek lankidetzako
itunaren laugarren hizpaketan aurrikusten denarekin adostasunean.
Hirugarrena.—Eusko Jaurlaritzari, proiektuaren eraginpeko
ondasun eta eskubideak atzematean premiazko aitorpena eskatzea,
Nahitaezko Desjabetzapenaren Legeko 52 artikuluan aurrikusten den
prozedimendua aplikatzearen ondorioetarako, aitorpenaren egiterapena luzaezina irizten delako eguneko trafiko-ugaritzea jadanik
zerbitzuan dagoen Txoriherriko korredore berrira tokiz aldatzeko.
Laugarrena.—Aipamenezko proiektuaren eraginpeko honekin
batera doan ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurreratzea,
hamabost lanegunetako epearen barruan, Bilboko Lersundi kaleko 9. zenbakian 7. solairuan kokatzen diren Sail honetako bulegoetan,
eraginpekoak diren ondasun eta eskubideak edo beraien titularrak
zerrendatzean izandako beharbadazko akatsak zuzentzearen
ondorioetarako ailegazioak aurkeztu ahal izatearen ondorioetarako, 1954.eko Abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzapeneko Legearen 17 eta hurrengo artikuluetan eta bere Arautegiko parekideetan xedatzen denarekin adostasunean eta aipatu Arautegiko 56,1
artikuluan aurrikusten denaren ondorioetarako.
Aipatu epean zehar, eraginpeko ondasun eta eskubideen zerrenda, halaber, Loiu eta Sondikako Udaletxeetako iragarkien oholtzean
ere jendaurreratuko da
Bosgarrena.—Foru Agindu hau interesadunei jakinaraztea, beronek administrazio-bidea agortzen duela ohartuaz, jakinarazpena
izan dadineko egunaren hurrengotik zenbatutako hile biko epearen barruan Euskal Herriko Zuzenbidezko Epailaritza Goreneko Administrazio-Auzibidezko Aretoaren aurrean tarteka dezakela administrazio-auzibidezko gorajotzea, hau tartekatzeak ebazpen hau
jaulkitzen duenaren erakundeari aurretiazko komunikazioa egitea
eskatuko duela.
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautaketa, Antolaketa, Erregimen eta Funtzionamenduari buruzko otsailaren 13ko
3/87 Foru Arauaren 69 artikuluan, Foru Arau hau Administrazio
Publikoetako Legebidezko Erregimena eta Ohiko Administrazio Prozedurazko azaroaren 26ko 30/92 Legearekin egokitzeko otsailaren 18ko 1/93 Foru Arauak aldatua eta Administrazio-Auzibidezko
Jurisdikzioaren arautzailea den 1956.eko abenduaren 27ko Legearen 58 eta 37.1 artikuluetan, Lege hau aipatu 30/92 Legearen 10.
Xedapen Gehigarriarekin adostasunean idatzita, xedatzen denarekin adostasunean.
Aurrean esandakoaren kaltetan gabe, interesadunek, egokitzat irizten duten beste edozein gorajotze tartekatu ahal izango dute
Bilbo, 1998.eko maiatzaren 5.—Foru diputatuak, José Félix
Basozabal Zamakona
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7546 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
LARRONDOKO LOTURARI, A ETA B BIDEAK, SARGARRITASUNA ERAIKITZEKO PROIEKTUA
PROYECTO DE CONSTRUCCION DE ACCESIBILIDAD AL ENLACE DE LARRONDO. VIALES A Y B
UDAL MUGARTEA / TERMINO MUNICIPAL: SONDIKA
Desjabetzapena
Expropiación
Katastroko datuak
Datos catastrales
Azalera (m2-tan)
Superficie (m2)
Beh. bet. bidez
(m2-tan)
Servidumbre
perpetua (m2)
Aldi baterako
atzematea (m2)
Ocupación
temporal (m2)
Poligonoa
Polígono
3
5.704
40
48
1-B
JUAN GOTI YUGUERO
CESTERO BIDEA, 4-BAJO 48016 - SONDIKA
3/0PR1
—-
—-
—-
—-
—-
VDA. DE SEBASTIAN POLO
TXORIHERRI, 29-2§ 48016 - SONDIKA
3/0PR2
—-
—-
—-
—-
—-
ALEJANDRO SALVADOR PLAZA
MATEO BIDAURRAZAGA, 4-3§ D. 48016 - SONDIKA 3/0PR3
—-
—-
—-
—-
—-
LUIS CRISTOBAL TEJEDOR
TXORIHERRI, 29-1§ 48016 - SONDIKA
3/0PR4
—-
—-
—-
—-
—-
VDA. DE SEBASTIAN POLO
LUIS CRISTOBAL
TXORIHERRI, 29-2§ 48016 - SONDIKA
3/0PR5
—-
—-
—-
—-
—-
6
70
77
—-
1-B
260-B
6/0PR1
—-
—-
—-
—-
—-
HERMANOS IBARRA
CTRA. TXORIHERRI, 19-BAJO 48016 - SONDIKA
7
840
190
—-
1-B
261
PRADERA - LARREDIA
AYUNTAMIENTO DE SONDIKA
GORONDA GANE BIDEA, 1 48016 - SONDIKA
1-B
8
1.470
—-
867
266 B-C
267 C
CEREAL - ZITUA
MONTE BAJO - BEHE MENDI
HROS. DE JUAN CRUZ MADARIAGA
BARRIO ARTEAGA, 119 48016 - ZAMUDIO
9
541
62
—-
1-B
259
CEREAL - ZITUA
HROS. DE JUAN CRUZ MADARIAGA
C§ OLAG_ETA. B§ ARTEAGA, 53. 48016 - ZAMUDIO
9
541
62
—-
1-B
259
CEREAL - ZITUA
1-B
265 B-C
268 C
CEREAL - ZITUA
PASTIZAL - BELARDIA
MONTE BAJO - BEHE MENDI
CEREAL - ZITUA
Titularraren izen eta helbidea
Nombre y domicilio del titular
Finkaren zk.
Núm. de finca
AYUNTAMIENTO DE SONDIKA
GORONDA GANE BIDEA, 1 48016 - SONDIKA
HERMANOS MOTA
PLZ. ELISEO MIGOYA, 16-7§ DCHA. 48014 - BILBAO
JUAN GOTI YUGUERO
CESTERO BIDEA, 4-BAJO 48016 - SONDIKA
PROMOTORA ERREKAGANE, S.A.
TXORIHERRI ETORBIDEA, 42 48016 - SONDIKA
Lursaila
Parcela
263-267C-D
Ukituriko ondasunaren jitea
eta aprobetxamendua katastroaren arabera
Naturaleza y aprovechamiento del bien
afectado según catastro
CEREAL - ZITUA
PRADERA - LARREDIA
10
5.012
61
3.540
11
230
—-
—-
1-B
260 A
—-
—-
—-
—-
—-
12
1.082
—-
—-
1-B
262-270
IMPRODUCTIVO - FRUITU
PROMOTORA ERREKAGANE, S.A.
TXORIHERRI ETORBIDEA, 42 48016 - SONDIKA
13
2.290
80
171
1-B
271 B
MONTE BAJO - BEHE MENDI
HROS. DE PRUDENCIO IRURETAGOYENA
IZARZA BIDEA, 35 48016 - SONDIKA
14
629
—-
—-
3A
127
PRADERA - LARREDIA
2.170
16
18
—
—-
RIO - IBAIA
7
CEREAL - ZITUA
PASTIZAL - BELARDIA
HUERTA - BARATZA
HERMANOS MOTA
PLZ. ELISEO MIGOYA, 16-7§ DCHA. 48014 - BILBAO
NORBERTO MADARIAGA
C§ GUESURAS. CAMINO ARESTI, 13 48016 - SONDIKA 11/0PR1
EUSKO TRENBIDEAK
ATXURI, 8 48006 - BILBAO
GAB
DPTO TRANSPORTES Y OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO VASCO
OLAGIBEL, 38 01004 - VITORIA-GASTEIZ (ALAVA)
15
UDAL MUGARTEA / TERMINO MUNICIPAL: LOIU
HROS. DE MANUEL BARRENECHEA INUNCIAGA
AVDA. ZUGAZARTE, 26 48930 - LAS ARENAS
FERNANDO BILBAO TRABUDUA
B§ BERRETEAGAS, 21 48016 - LOIU
1
113
3.302
59
194
113/0PR1
—-
—-
—-
HROS. DE MANUEL BARRENECHEA INUNCIAGA
AVDA. ZUGAZARTE, 26 48930 - LAS ARENAS
FERNANDO BILBAO TRABUDUA
B§ BERRETEAGAS, 21 48026 - LOIU
—1
113/1
139
—-
—-
113/1PR1
—-
—-
—-
DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
GRAN V¡A, 25 48009 - BILBAO
—1
116
184
—-
—-
—7
CEREAL - ZITUA
PASTIZAL - BELARDIA
HUERTA - BARATZA
—19
CEREAL - ZITUA
FRUTAL - FRUTA-ARBOLA
PRADERA - LARREDIA
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7547 —
Desjabetzapena
Expropiación
Titularraren izen eta helbidea
Nombre y domicilio del titular
Finkaren zk.
Núm. de finca
Azalera (m -tan)
Superficie (m2)
2
Beh. bet. bidez
(m2-tan)
Servidumbre
perpetua (m2)
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Aldi baterako
atzematea (m2)
Ocupación
temporal (m2)
JOSU BEITIA ZALLAS
ESTACI¢N, 9 48016 - LOIU
117
1.690
—-
60
—-
2.080
—-
795
—-
869
—-
1.185
24
1
17-18
CEREAL - ZITUA
PASTIZAL - BELARDIA
HUERTA - BARATZA
1
17-18
CEREAL - ZITUA
PASTIZAL - BELARDIA
HUERTA - BARATZA
1
19
CEREAL - ZITUA
FRUTAL - FRUTA-ARBOLA
PRADERA - LARREDIA
1
20
CEREAL - ZITUA
PRADERA - LARREDIA
FRUTAL - FRUTA-ARBOLA
1
82
CEREAL - ZITUA
PRADERA - LARREDIA
FRUTAL - FRUTA-ARBOLA
1
21-22
CEREAL - ZITUA
FRUTAL - FRUTA-ARBOLA
PRADERA - LARREDIA
1
—-
—-
RAIMUNDO CABREJAS URIARTE
C§ ABOTAS. CTRA. GAMIZ. 48100 - MUNGIA
AYUNTAMIENTO DE LOIU
ZABALOETXE, 18 48016 - LOIU
CEREAL - ZITUA
PASTIZAL - BELARDIA
HUERTA - BARATZA
—-
RAIMUNDO CABREJAS URIARTE
C§ ABOTAS. CTRA. GAMIZ. 48100 - MUNGIA
120
17-18
—-
JUAN JIMENO SANCHEZ
ESTACION, 3 48016 - LOIU
119
1
—-
HDROS DE SANTOS LLONA LEGARRETA
ESTACION, 5 48016 - LOIU
118
Lursaila
Parcela
—-
JOSU BEITIA ZALLAS
ELOCHELERRI, 95 48016 - LOIU
117/2
Poligonoa
Polígono
Ukituriko ondasunaren jitea
eta aprobetxamendua katastroaren arabera
Naturaleza y aprovechamiento del bien
afectado según catastro
—-
JOSU BEITIA ZALLAS
ELOCHELERRI, 95 48016 - LOIU
117/1
Katastroko datuak
Datos catastrales
120/1
1.356
—-
—-
125
349
335
—-
CAMINO - BIDEA
(I-794)
•
Lehendakaritza Saila
Departamento de Presidencia
Lehendakaritzako foru diputatuaren maiatza ren 15eko
1.884/98 FORU AGINDUA, hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko deialdiaren oinarriak onetsiko dituena.
ORDEN FORAL número 1.884/98, de 15 de mayo, del Diputado Foral de Presidencia, por la que se aprueban las
Bases de la Convocatoria para la acreditación de los perfiles lingüísticos.
Legeak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, eta Lurralde Historikoko Foru Erakundeen Hautapen, Antolaketa, Araubide eta Jardupideari buruzko otsailaren 13ko 3/1987 Foru Arauarekin bat etorriz, foru agindu honen bidez hauxe xedatu dut:
En uso de las facultades que la ley me confiere y de conformidad con la Norma Foral 3/1987, de 13 de febrero sobre Elección, Organización, Régimen y Funcionamiento de las Instituciones Forales del Territorio Histórico, por la presente Orden Foral
dispongo lo siguiente:
Primero.—Aprobar las bases de la convocatoria para la acreditación de los perfiles lingüísticos que se adjunta como Anexo a
la presente y se incorpora a la misma a todos los efectos.
Segundo.—Proceder a la publicación de la Orden Foral y sus
Anexos en el B.O.B., que entrará en vigor al día siguiente de dicha
publicación.
Dado en Bilbao, a 15 de mayo de 1998.
Lehena.—Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko deialdiaren
oinarriak onestea, ondore guztietarako foru agindu honi eranskin
gisa batuko zaiona.
Bigarrena.—Foru agindu hau, eraskinekin batera, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta argitaratuko den egunaren biharamunean jarriko da indarrean.
Bilbon emana, 1998ko maiatzaren 15ean.
Lehendakaritzako foru diputatua,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN
El Diputado Foral de Presidencia,
JOSE LUIS BILBAO EGUREN
I. ERANSKINA
ANEXO I
HIZKUNTZ ESKAKIZUNAK EGIAZTATZEKO DEIALDIAREN
OINARRIAK
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA ACREDITACION
DE LOS PERFILES LINGÜISTICOS
Lehena
Primera
Lehen, bigarren, hirugarren eta laugarren hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko frogetarako deia da hau.
Es objeto de la presente convocatoria la celebración de las
pruebas de acreditación de los perfiles lingüísticos uno, dos, tres
y cuatro.
Bigarrena
Segunda
Froga hauetan Bizkaiko Foru Aldundiaren eta Foru Erakundeen
zerbitzupean diharduten langileek parte har dezakete, langileen administrazio- zein lan-egoera edozein dela ere.
Podrá participar en estas pruebas el personal al servicio de
la Diputación Foral de Bizkaia y de sus organismos autónomos,
cualquiera que sea su situación administrativa o laboral.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7548 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Hirugarrena
Tercera
Langileek hizkuntz eskakizun bakarreko azterketa egin ahal
izango dute.
El personal que decida presentarse a estas pruebas, sólo podrá
solicitar la realización de pruebas de acreditación de un perfil lingüístico.
Laugarren hizkuntz eskakizuneko azterketa, bakarrik, euren
lanpostuetan hizkuntz eskakizun hori daukaten langileek eta,
euren lanpostuetan 3.a edukirik 3. hori egiaztatu duten langileek
egin ahal izango dute.
Sólo podrán realizar el examen correspondiente al perfil lingüístico 4 aquellas personas a cuyo puesto de trabajo se le haya
asignado dicho perfil, o bien aquellas cuyo puesto de trabajo tenga
asignado el perfil lingüístico 3 y hayan acreditado ya éste.
Laugarrena
Cuarta
Egiaztatzeko frogetan parte hartzeko erabili behar den eskabide-inprimakia, onartu eta II. Eranskin bezala atxikitzen dena da.
Eskabideak aurkezteko epea Foru Agindu hau argitaratzen den egunaren biharamunean hasita, 15 egun naturaletakoa izango da. Eskabideak epe honen barruan eta Hizkuntz Normalizazio Atalean eskainiko diren eskabide-inprimakien bidez aurkeztu beharko dira.
Eskabideok, Hizkuntz Normalizazio Ataleko bulegoetan, Diputazio
K/ko 7, solairuartean, jasoko dira.
Las solicitudes para tomar parte en las pruebas de acreditación se adjuntarán al modelo que se aprueba y adjunta a la presente como Anexo II. El plazo para la presentación de las mismas
se iniciará al día siguiente de la publicación de la presente Orden
Foral y será de 15 días naturales. Las solicitudes habrán de presentarse dentro del citado plazo mediante el impreso que la Diputación
Foral de Bizkaia facilitará en la Sección de Normalización Lingüística.
Estas solicitudes deberán entregarse en la Sección de Normalización
Lingüística, calle Diputación, 7, entreplanta, Bilbao.
4.1. Interesatuek oinarri hauetan eskatzen diren baldintzak
betetzen ez dituen eskabiderik bidaliko balute, Bizkaiko Foru Aldundiak, Administrazioaren Jardunbideari buruzko Legearen 71. atalaren arabera, interesatuei hamar egunetako epean eskabide zuzena egiteko eskatu ahal izango die. Hala egingo ez balute, berriz,
eskabidea, besterik gabe, artxibatu egingo litzateke.
4.1. En el caso de remitirse solicitudes que no cumplan lo establecido en estas bases, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 71 de la Ley de Procedimiento Administrativo, los y las firmantes de tales solicitudes podrán ser requeridos y requeridas por la
Diputación Foral de Bizkaia para que en el plazo de diez días subsanen las faltas. Si así no lo hicieran, las solicitudes serán archivadas sin más trámite.
4.2. Eskabideak aurkezteko epea amaituz gero, Lehendakaritzako Foru Diputatu Jaunak, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den Foru Agindu baten bidez onartutako eta bazter utzitako azterketarigaien behin-behineko zerrenda argitaratuko du.
4.2. Una vez finalizado el plazo de presentación de solicitudes, el Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia aprobará la relación provisional de admisiones y exclusiones mediante Orden Foral
que se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia.»
4.3. Onartutako eta bazter utzitako azterketarigaien behin-behineko zerrenda argitaratzen den biharamunetik aurrera, 10 egun naturaletako epea izango dute interesatuek, egokitzat jotzen dituzten
murtziloak aurkezteko. Murtziloak idatziz aurkeztu behar zaizkio
Lehendakaritzako Foru Diputatu Jaunari eta honek 15 eguneko epean ebatziko ditu, ebazpenaren berri interesatuei banan-banan
emango dielarik.
4.3. A partir del día siguiente a la publicación de la relación
provisional de admisiones y exclusiones, las y los interesados dispondrán de un plazo de 10 días naturales para formular las reclamaciones que consideren oportunas. Dichas reclamaciones deberán dirigirse por escrito al Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia.
Las reclamaciones serán resueltas, dentro de los 15 días siguientes a aquél en que finalice el plazo establecido para formularlas,
y su resolución se notificará de forma individualizada a cada interesado y/o interesada.
4.4. Murtziloak aurkezteko epea amaitu ondoren, onartutako eta bazter utzitako azterketarien zerrenda definitiboa onartu eta
B.A.O.n argitaratuko da. Azterketak egiten direnean zerrenda definitiboa argitaraturik ez balego, murtziloa aurkeztu duten langileek
azterketa egin ahal izango dute. Azterketa honek, ordea, ez du baliorik edukiko, azterketarigaia onartuta geratzen ez bada.
4.4. Expirado el plazo de reclamaciones, se procederá a la
aprobación de la relación definitiva de admisiones y exclusiones
y a su publicación en el B.O.B. Si en la fecha de celebración de
las pruebas no se hubiese publicado dicha lista, las y los aspirantes
que hubiesen presentado alguna reclamación podrán realizar el examen, si bien éste no tendrá validez en el caso de no aparecer el
o la aspirante en la lista definitiva de admisiones.
Murtzilorik aurkeztuko ez balitz definitibotzat hartuko litzateke
4.2. puntuan aipatzen den onartutako eta bazter utzitako azterketarigaien behin-behineko zerrenda.
En caso de que no hubiera ninguna reclamación, se consideraría
definitiva la relación provisional de admisiones y exclusiones citada en el punto 4.2.
Bosgarrena
Quinta
Frogak zuzenduko dituen Epaimahaia Lehendakaritzako Foru
Diputatuak izendatuko du Foru Agindu baten bidez; epaimahaikideak euskararen irakaskuntzan, ikerkuntzan eta administrazio-erabileran esperientzia aitortua eta 4. hizkuntz eskakizuna egiaztatuta
duten funtzionarien artean hautatuko dira.
El tribunal encargado de juzgar las pruebas será nombrado
por Orden Foral del Ilmo. Sr. Diputado Foral de Presidencia entre
el funcionariado de carrera o personal laboral fijo de reconocida
experiencia en el mundo de la enseñanza e investigación del euskera y de su utilización administrativa, que tengan acreditado el perfil
lingüístico 4.
Epaimahaian, Herri-Arduralaritzaren Euskal Erakundearen
ordezkari bat egongo da.
En la composición del tribunal figurará un o una representante
del Instituto Vasco de Administración Pública.
Nolanahi ere, epaimahaiburua Hizkuntz Normalizazio Atalburua izango da eta idazkaria Atal bereko teknikari bat.
En cualquier caso, ocupará la Presidencia el Jefe de la Sección de Normalización Lingüística y la Secretaría una o un técnico adscrito a dicha Sección.
Epaimahaikideak, onartutako eta bazter utzitako azterketarigaiak agertzen diren Foru Aginduan ezagutaraziko dira. Foru Agindu honetan, halaber, egiaztatzeko frogen eguna, lekua eta ordua
adieraziko dira.
La composición del Tribunal se determinará en la Orden Foral
que recoge la relación de admisiones y exclusiones, y en la misma se fijarán el día, lugar y hora de la celebración de las pruebas
de acreditación.
Epaimahaiak barne-jarduerarako hartutako arauen kaltetan
gabe, egoki ikusten dituen laguntzaileak izendatu ahal izango ditu.
Sin perjuicio de las reglas internas de funcionamiento que adopte
el Tribunal, éste podrá nombrar los y las asesoras que considere
necesarias.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7549 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Seigarrena
Sexta
Frogetan zenbait ariketa egin beharko da eta horien helburua
azterketariek duten euskararen ezagupena neurtzea izango da. Ezagupen hori neurtzeko, 86/1.997 Dekretuaren 13. atalean eta
Eranskinean hizkuntz eskakizun bakoitzerako zehaztutako hitzkuntzgaitasunak eta Hizkuntz Politikarako Idazkaritza Nagusiaren
1990.eko uztailaren 5eko Erabakian hizkuntz eskakizun bakoitzerako ezarritako egitarauak hartuko dira kontuan.
Las pruebas consistirán en la realización de diversos ejercicios
cuya finalidad será la evaluación del conocimiento de euskera por
parte de los y las aspirantes tomando como referencia las competencias lingüísticas definidas para cada perfil en el artículo 13
y en el Anexo del Decreto 86/1997, así como los programas establecidos para cada perfil lingüístico en la Resolución de 5 de julio
de 1990 de la Secretaría General de Política Lingüística.
Zazpigarrena
Séptima
Kalifikazioa orokorra izango da, «Gai» edo «Ez gai» jarriko da,
trebetasun bakoitzerako gaitasuna adieraziz.
La calificación será global y será dada en la forma de «AptaApto» o «No apta-No apto», especificándose la aptitud para cada
destreza lingüística.
Zortzigarrena
Octava
Epaimahaiak erabakiko du hizkuntz eskakizun bakoitzeko
eskatutako trebetasunak egiaztatzeko erabiliko den ariketa-multzoa
HAEEk aurkeztutako eredu eta proposamenen artean.
El Tribunal calificador decidirá la combinación de ejercicios a
utilizar para la acreditación de las destrezas requeridas por cada
perfil, entre los modelos y propuestas presentado por el IVAP.
Bederatzigarrena
Novena
Azterketa-frogen emaitzak azterketariek egiaztatutako hizkuntz
eskakizunekin B.A.O.n argitaratuko dira. Azterketa frogen emaitzak argitaratzen diren biharamunetik kontatzen hasita, 15 astegunetako epea izango dute interesatuek egoki irizten dieten
murtziloak aurkezteko.
El resultado de las pruebas convocadas, con expresión de los
perfiles lingüísticos acreditados por las y los aspirantes se publicarán en el «Boletín Oficial de Bizkaia». A partir del día siguiente
al de la publicación del resultado de las pruebas de acreditación,
las personas interesadas dispondrán de un plazo de 15 días hábiles para formular las reclamaciones que consideren oportunas.
Hamargarrena
Décima
Azterketak gainditu ez dituzten azterketariek, apirilaren 15eko
86/1997 Dekretuak ezarritakoaren arabera, konparaziozko azterketak egiteko aukera izango dute.
10.1. Konparaziozko azterketa hauetan ohizko deialdian
parte hartu eta azterketa gainditu ez duten azterketariek parte hartu ahal izango dute, eta lehenak egin direnetik 6 hilabeteko epean egingo dira.
10.2. Konparaziozko azterketa hauetarako tokia, eguna eta
ordua deialdiaren emaitzekin batera argitaratuko dira.
Los y las aspirantes que no hubiesen superado las pruebas,
según los dispuesto en el Decreto 86/1997 de 15 de abril, podrán
realizar los exámenes de contraste.
10.1. En estas pruebas de contraste solamente podrán participar aspirantes que, habiendo tomado parte en las pruebas ordinarias, no las hubieran superado y que se celebrarán dentro del
plazo de 6 meses desde la realización de las primeras.
10.2. El lugar, fecha y hora de celebración de estas pruebas
de contraste se publicarán conjuntamente con los resultados de
los exámenes ordinarios.
10.3. También en estos exámenes de contraste la calificación
será global, calificándose «Apta-Apto» o «No apta-No apto», expecificándose la aptitud para cada destreza lingüística.
10.4. El resultado de las pruebas de contraste, con expresión
de los perfiles lingüísticos acreditados de las y los aspirantes se
publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia». A partir del día siguiente de su publicación, las interesadas y los interesados tendrán
un plazo de 15 días hábiles para presentar las reclamaciones que
consideren oportunas.
10.3. Konparaziozko azterketa hauetan ere kalifikazioa orokorra izango da, «Gai» edo «Ez gai» jarriko da, trebetasun bakoitzerako gaitasuna adieraziz.
10.4. Konparaziozko azterketen emaitzak, azterketariek
egiaztatutako hizkuntz eskakizunekin Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira. Emaitza hauek argitaratzen diren biharamunetik kontatzen hasita, 15 astegunetako epea izango dute interesatuek egoki irizten dieten murtziloak aurkezteko.
Hamaikagarrena
Undécima
Ondorio guztietarako, oinarri-arau hauetan ezartzen diren eta
B.A.O.n egin beharrekoak ez diren gainontzeko argitalpenak Hizkuntz Normalizazio Atalean eta Bizkaiko Foru Aldundiko Iragarki
Oholean egingo dira.
A todos los efectos, las publicaciones previstas en estas bases
que no hubieran de efectuarse en el «Boletín Oficial de Bizkaia»,
tendrán lugar en la Sección de Normalización Lingüística y en el
Tablón de Anuncios de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hamabigarrena
Duodécima
Otsailaren 10eko 352/1986 Errege Dekretuko 5.1. atalean ezartzen denaren babespean esku ematen zaio Epaimahaiari frogak
egiterakoan, baldin eta ezintasunen bat duen azterketaririk badago, denbora eta baliabideak horien kasuetara egokitzeko, horregatik, frogan eskatu beharreko gaitasuna txikiagoa edo murritzagoa izango ez bada ere.
Al amparo de lo establecido en el artículo 5.1. del Real Decreto
352/1986, de 10 de febrero, el Tribunal queda facultado para efectuar
las adaptaciones de tiempos y medios que estime precisas en la celebración de las pruebas para aquellos supuestos de aspirantes que
tengan alguna minusvalía, y siempre que a través de ello no se menoscabe o reduzca la aptitud exigible en la prueba de que se trate.
Hamahirugarrena
Decimotercera
Deialdi honen, bere oinarrien eta berauetatik zein Epaimahaiaren
eginbidetik sor litezkeen administrazio-ekintza guztien kontra
Administrazioaren Jardunbideari buruzko Legeak ezartzen dituen
epe eta moduetan jo ahal izango da.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquellas y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados, en los plazos y forma previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo.
Hamalaugarrena
Decimocuarta
Egiaztatzeko frogak gainditzen dituztenek Herri-Arduralaritzaren
Euskal Erakundeko Zuzendariaren egiaztagiria jasoko dute,
egiaztatutako hizkuntz eskakizuna eta egiaztatze-eguna zehaztuko dituena.
Quienes superen las pruebas convocadas recibirán una certificación de la Dirección del Instituto Vasco de Administración Pública en la que se especificará el perfil lingüístico acreditado así como
la fecha de la acreditación.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7550 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia
de Bizkaia
Lehendakaritza Saila
II. ERASKINA / ANEXO II
Departamento de Presidencia
98/1
Hizkuntz eskakizunak egiaztatzeko frogetan parte hartzeko eskabidea
Solicitud para la realización de pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos
Abizenak / Apellidos
Izena / Nombre
N.A.N. / D.N.I.
Bizkaiko Foru Aldundia
Diputación Foral de Bizkaia
G.U.F.I.
I.F.A.S.
Egiaztatu nahi duzun hizkuntz eskakizuna
Perfil lungüístico que desea acreditar
B.L.A.I.
I.E.T.B.
1
2
3
Azterketa bizkaieraz egin nahi duzu? (1. eta 2. HEak bakarrik)
¿Desea hacer el examen en vizcaíno? (Solamente perfiles 1 y 2)
Ezintasunik ba al duzu?
¿Padece alguna minusvalía?
BAI
SI
Nomina zk. / Núm. nómina
4
EZ
NO
BAI
SI
EZ
NO
Baiezkoan, zein?
En caso afirmativo, ¿cuál? _________________________________________________________________________________________________________________________
Habiendo sido realizada la convocatoria para la realización de
pruebas de acreditación de perfiles lingüísticos mediante
Orden Foral número 1.884/98 de 15 de mayo, del Diputado
Foral de Presidencia de la Diputación Foral de Bizkaia, deseo
participar en dichas pruebas.
Bizkaiko Foru Aldundiko Lehendakaritzako Foru Diputatuaren
maiatzaren 15eko 1.884/98 zenbakidun Foru Aginduz hizkuntz
eskakizunak egiaztatzeko azterketetarako deia egin denez,
azterketa hauetan parte hartu nahi dut.
(Lugar)
(año)
, 199
(mes)
.eko
(día)
k
Sinadura / Firma,
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7551 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia
de Bizkaia
Lehendakaritza Saila
Departamento de Presidencia
Laneko datuak / Datos laborales (1)
Saila / Departamento
Zuzendaritza Nagusia / Dirección General
Zerbitzua/Atala / Servicio/Sección
Kalea / Calle (2)
P. Kodea / Código P.
zk. / N.o
Herria / Población
Solairua / Piso
Telefonoa / Teléfono
Lanpostuaren izena / Denominación del puesto
Lanpostuaren kodea
Código del puesto
Derrigortasun data
Fecha de preceptividad ____________________________________________
Dotazio-zenbakia
Número de dotación
Hizkuntz Eskakizuna
Perfil lingüístico (3) ________________________________________________
Lan-egoera:
Situación laboral:
Funtzionaria edo Lan-hitzarmen finkoduna
Funcionaria/Funcionario o Laboral fija/fijo
Bitarteko funtzionaria
Funcionaria interina o Funcionario interino
Kontratuaren hasiera-data
Fecha de inicio del contrato
Kontratuaren amaiera-data
Fecha de finalización del contrato
Aldi baterako kontratatua
Contratada o contratado temporal
(1) Koadro honetan eskatzen diren datu guztiak langileak
jabetzan daukan lanpostuari dagozkio; horiexek zehaztu behar dira, beraz, orain beste lanpostu batean balego
ere. Funtzionari eta aldi baterako kontratudunen kasuan,
argi dago datuak betetzen duten lanpostuari dagozkienak direla.
(1) Todos los datos que se piden en este cuadro corresponden al puesto que la persona trabajadora tiene en propiedad; son esos los que hay que reseñar, aunque actualmente realizara sus funciones en otro puesto. En el caso
del funcionariado interino y personal contratado temporal,
los datos son, obviamente, los referidos al puesto que
ocupan.
(2) Lanpostuaren helbidea eman behar da hemen, ez langilearena.
(2) Datos del puesto de trabajo, no dirección personal del trabajador o trabajadora.
(3) Lanpostuak ezarrita duen hizkuntz eskakizuna, ez langileak egiaztatuta daukana.
(3) Perfil lingüístico que corresponde al puesto de trabajo,
no el que haya acreditado anteriormente la empleada o
empleado.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7552 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Bizkaiko Foru Diputación Foral
Aldundia
de Bizkaia
Lehendakaritza Saila
Departamento de Presidencia
Bakarrik laugarren hizkuntz eskakizuna eskatzen dutenentzat
Azal ezazu zure arloaren gai nagusia (lanpostuaren kokapena, funtzioak, e.a.):
Aipa itzazu zeure lanean ahoz zein idatziz maizen egin ohi dituzun lauzpabost eginkizun:
Aipa itzazu lanean maizen izaten dituzun harremanak (kanpo zein barne-harremanak, alegia):
OHARRA.—Atal hau betetzeak garrantzi handia dauka. Beraz, ez utzi bete gabe; alderantziz, arreta handia jarri.
(I-828)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7553 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
Artzentalesko Udala
Ayuntamiento de Arcentales
IRAGARKIA
ANUNCIO
«San Miguel auzoko saneamendu sarea hobetzeko-II Fasea»
lanen esleipena, prozedura irekian eta presakako tramitazioaren
bidezko lehiaketa eran, arautu behar duten Baldintza Administratiboen Plegua behin onartuz gero, Tokiko Araubide arloan indarrean
dauden xedapen legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren
18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta
hurrengoetan ezarritakoa betetzeko, aipatu ondorio hauetarako deitutako lehiaketa arautu behar duten Baldintza Administratiboen Plegua jendaurrean ikusgai jartzen dira, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratuko den biharamunetik zenbatzen hasita
eta zortzi eguneko epean.
Aipaturiko epearen barruan egokitzat hartzen diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.
Aldi berean, eta Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986
Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa iragartzen da, halaz ere, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguen aurkako erreklamaziorik
aurkeztuz gero enkantea geroratuko da beharrezkoa denean.
Aprobado el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación de las obras de «Red de saneamiento del barrio San Miguel-Fase II» por el procedimiento abierto y la modalidad de concurso por tramitación de urgencia. Para
dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho
días el citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en el concurso convocado al efecto.
I.a Xedea: Kontratu honen xedea «San Miguel auzoko
saneamendu sarea hobetzeko - II Fasea» lanak burutzea dugu.
II.a Lizitazio-mota: 13.288.733 pezeta.
III.a Burutzeko epea: hiru hilabete (3 hilabete).
IV.a Behin-behineko fidantza: 265.775 pezeta.
V.a Behin-betiko fidantza: Esleipen zenbatekoaren %4.
VI.a Proposamenen aurkezpena: Udal Bulegoetan, goizeko
bederatzietatik eguerdiko ordu batera, lizitazio-iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» agertu eta hurrengo hamahiru egun naturaleko epe barruan.
VII.a Espedientea: Espedientea aipatu epe barruan jendaurrean ikusgai egongo da uUal Idazkaritzan.
Proiektua eta Baldintzen Pleguak gordailatu dira Reprografia
Indautxu, S.L.n, Simon Bolivar, 3 - 48010 Bilbo. Bertan kontsultatu eta behar diren kopia beste lortu daitezke.
VIII.a Proposamenen irekitzea: Proposamenak aurkezteko
epea bukatuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta
laugarren egun naturalean, goizeko bederatzietan; larunbata bada
hurrengo lanegunean egingo da.
IX.a Proposamen-eredua:
..........-n helbidea duen .......... jn.j/and.k, bere izenean edo, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguetan aurrikusitako eran egiaztatzen dudan bezala, ..........-ren izenean, honako hau adierazten
du:
1. «San Miguel auzoko saneamendu sarea hobetzeko - II
Fasea» lanaren kontratu-esleipenerako lehiaketa publikoa iragartzeko
Artzentalesko Udalak «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu dituen
iragarkien berri izan duela.
2. Proiektua, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Plegua aztertu eta ezagutzen dituela.
3. Ados dagoela, eta bere borondatez, osorik eta aldaketarik gabe, bereganatu eta onartzen dituela aurreko ataletan, hurrenez hurren, aipatzen diren arauzko agiri eta testu legal guztiak.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que se estimen oportunas.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de citado artículo
122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986,
de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen
reclamaciones contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas
Particulares.
I. Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de las obras de
«Red de Saneamiento del Barrio San Miguel - Fase II».
II. Tipo de licitación: 13.288.733 pesetas.
III. Plazo de ejecución: 3 (tres) meses.
IV. Fianza provisional: 265.775 pesetas.
V. Fianza definitiva: el 4% del importe de la adjudicación.
VI. Presentación de proposiciones: En la Secretaría Municipal de 9:00 a 13:00 horas durante el plazo de los trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
VII. Expediente: El expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría municipal durante dicho plazo.
El Proyecto y los Pliegos de Condiciones se encuentran asimismo depositados en Reprografía Indautxu, S.L., calle Simón Bolívar, 3 - 48010 Bilbao, donde podrán ser consultados y obtener las
copias que fueran necesarias.
VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 9:00 horas
del cuarto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que en el caso de que dicho día
coincidiera con sábado, en cuyo caso, se trasladará el acto al siguiente día hábil.
IX. Modelo de proposición:
Don ........, vecino de ........, con domicilio en ........, en nombre propio y/o en representación de ........, lo que acredito en la forma prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:
1. Que está enterado de los anuncios publicados por el Ayuntamiento de Arcentales en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por los
que se convoca concurso público para la adjudicación del contrato de la obra «Red de saneamiento del barrio San Miguel - Fase
II».
2. Que ha examinado y conoce el Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente
y acepta íntegramente y sin variación, todos los documentos y los
texto legales y reglamentarios a los que se refieren, respectivamente,
los apartados anteriores.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7554 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
4. «Dokumentazio horri, eta, hain zuzen, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Pleguari, Proiektuari eta aipaturiko arauei hertsiki lotuta, obrak burutzeko konpromisoa hartzen duela ...........-pezetako kopuruaren trukean (letran
eta zenbakian), enkante-prezioaren %.... beherapena suposatzen
duena.
(Tokia, data eta sinadura)
Artzentalesen, 1998ko maiatzaren 6an.—Alkatea, Jose Mª
Ignacio Iglesias Aldana
4. Que se compromete a llevar a cabo la ejecución de las
obras con estricta sujeción a tal documentación, y en especial al
Pliego de Prescripciones Técnicas, al de Cláusulas Administrativas Particulares, al Proyecto y a las normas citadas, por la cantidad de ........ (póngase ésta en letra y número) pesetas; lo que supone un ........ % de baja sobre el precio de licitación.
(Lugar, fecha y firma)
En Arcentales, a 6 de mayo de 1998.—El Alcalde, José M.a
Ignacio Iglesias Aldana
(II-1.898)
(II-1.898)
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
«Tuetxe auzorako sarbidea hobetzeko» lanen esleipena, prozedura irekian eta presakako tramitazioaren bidezko lehiaketa eran,
arautu behar duten Baldintza Administratiboen Plegua behin onartuz gero, Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen
legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa
betetzeko, aipatu ondorio hauetarako deitutako lehiaketa arautu behar
duten Baldintza Administratiboen Plegua jendaurrean ikusgai jartzen dira, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den
biharamunetik zenbatzen hasita eta zortzi eguneko epean.
Aipaturiko epearen barruan egokitzat hartzen diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.
Aldi berean, eta Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986
Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa iragartzen da, halaz ere, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguen aurkako erreklamaziorik
aurkeztuz gero enkantea geroratuko da beharrezkoa denean.
Aprobado el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación de las obras de «Mejora del
camino de acceso al barrio Tuetxe» por el procedimiento abierto
y la modalidad de concurso por tramitación de urgencia. Para dar
cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho
días el citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en el concurso convocado al efecto.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que se estimen oportunas.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de citado artículo 122
y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones
contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
I. Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de las obras de
«Mejora del Camino de Acceso al Barrio Tuetxe».
II. Tipo de licitación: 10.331.038 pesetas.
III. Plazo de ejecución: 3 (tres) meses.
IV. Fianza provisional: 206.621 pesetas.
V. Fianza definitiva: el 4% del importe de la adjudicación.
VI. Presentación de proposiciones: En la Secretaría Municipal de 9:00 a 13:00 horas durante el plazo de los trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
VII. Expediente: El expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría municipal durante dicho plazo.
El Proyecto y los Pliegos de Condiciones se encuentran asimismo depositados en Reprografía Indautxu, S.L., calle Simón Bolivar, 3 - 48010 Bilbao, donde podrán ser consultados y obtener las
copias que fueran necesarias.
VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 9,00 horas
del cuarto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que en el caso de que dicho día
coincidiera con sábado, en cuyo caso, se trasladará el acto al siguiente día hábil.
IX. Modelo de proposición:
Don ........, vecino de ........, con domicilio en ........, en nombre propio y/o en representación de ........, lo que acredito en la
forma prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:
1. Que está enterado de los anuncios publicados por el Ayuntamiento de Arcentales en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por los
que se convoca concurso público para la adjudicación del contrato de la obra «Mejora del camino de acceso al barrio Tuetxe».
2. Que ha examinado y conoce el Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente
y acepta íntegramente y sin variación, todos los documentos y los
texto legales y reglamentarios a los que se refieren, respectivamente,
los apartados anteriores.
I.a Xedea: Kontratu honen xedea «Tuetxe auzorako sarbidea hobetzeko» lanak burutzea dugu.
II.a Lizitazio-mota: 10.331.038 pezeta.
III.a Burutzeko epea: hiru hilabete (3 hilabete).
IV.a Behin-behineko fidantza: 206.621 pezeta.
V.a Behin-betiko fidantza: Esleipen zenbatekoaren %4.
VI.a Proposamenen aurkezpena: Udal Bulegoetan, goizeko
bederatzietatik eguerdiko ordu batera, lizitazio-iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean agertu eta hurrengo hamahiru egun naturaleko epe barruan.
VII.a Espedientea: Espedientea aipatu epe barruan jendaurrean ikusgai egongo da uUal Idazkaritzan.
Proiektua eta Baldintzen Pleguak gordailatu dira Reprografia
Indautxu, S.L.n, Simon Bolivar, 3 - 48010 Bilbo. Bertan kontsultatu eta behar diren kopia beste lortu daitezke.
VIII.a Proposamenen irekitzea: Proposamenak aurkezteko
epea bukatuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta
laugarren egun naturalean, goizeko bederatzietan; larunbata bada
hurrengo lanegunean egingo da.
IX.a Proposamen-eredua:
........-n helbidea duen ........ jn.j/and.k, bere izenean edo, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguetan aurrikusitako eran egiaztatzen dudan bezala, ........-ren izenean, honako hau adierazten du:
1. «Tuetxe auzorako sarbidea hobetzeko» lanaren kontratuesleipenerako lehiaketa publikoa iragartzeko Artzentalesko Udalak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu dituen iragarkien berri
izan duela.
2. Proiektua, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Plegua aztertu eta ezagutzen dituela.
3. Ados dagoela, eta bere borondatez, osorik eta aldaketarik gabe, bereganatu eta onartzen dituela aurreko ataletan, hurrenez hurren, aipatzen diren arauzko agiri eta testu legal guztiak.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7555 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
4. «Dokumentazio horri, eta, hain zuzen, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Pleguari, Proiektuari eta aipaturiko arauei hertsiki lotuta, obrak burutzeko konpromisoa hartzen duela ........-pezetako kopuruaren trukean (letran eta
zenbakian), enkante-prezioaren %.... beherapena suposatzen
duena.
(Tokia, data eta sinadura)
Artzentalesen, 1998ko maiatzaren 6an.—Alkatea, Jose M.a Ignacio Iglesias Aldana
4. Que se compromete a llevar a cabo la ejecución de las
obras con estricta sujeción a tal documentación, y en especial al
Pliego de Prescripciones Técnicas, al de Cláusulas Administrativas Particulares, al Proyecto y a las normas citadas, por la cantidad de ........ (póngase ésta en letra y número) pesetas; lo que supone un ........ % de baja sobre el precio de licitación.
(Lugar, fecha y firma)
En Arcentales, a 6 de mayo de 1998.—El Alcalde, José M.a
Ignacio Iglesias Aldana
(II-1.899)
(II-1.899)
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
«Somarriba auzorako sarbidea hobetzeko» lanen esleipena,
prozedura irekian eta presakako tramitazioaren bidezko lehiaketa
eran, arautu behar duten Baldintza Administratiboen Plegua behin
onartuz gero, Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen
legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa
betetzeko, aipatu ondorio hauetarako deitutako lehiaketa arautu behar
duten Baldintza Administratiboen Plegua jendaurrean ikusgai jartzen dira, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den
biharamunetik zenbatzen hasita eta zortzi eguneko epean.
Aipaturiko epearen barruan egokitzat hartzen diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.
Aldi berean, eta Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986
Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa iragartzen da, halaz ere, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguen aurkako erreklamaziorik
aurkeztuz gero enkantea geroratuko da beharrezkoa denean.
Aprobado el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación de las obras de «Mejora del
camino de acceso al barrio Somarriba» por el procedimiento abierto y la modalidad de concurso por tramitación de urgencia. Para
dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia
de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho
días el citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que
han de regir en el concurso convocado al efecto.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que se estimen oportunas.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de citado artículo 122
y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones
legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso
público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
I. Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de las obras de
«Mejora del camino de acceso al barrio Somarriba».
II. Tipo de licitación: 2.878.212 pesetas.
III. Plazo de ejecución: tres (3) meses.
IV. Fianza provisional: 57.564 pesetas.
V. Fianza definitiva: el 4% del importe de la adjudicación.
VI. Presentación de proposiciones: En la Secretaría Municipal de 9:00 a 13:00 horas durante el plazo de los trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
VII. Expediente: El expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría municipal durante dicho plazo.
El Proyecto y los Pliegos de Condiciones se encuentran asimismo depositados en Reprografía Indautxu, S.L., calle Simón Bolivar, 3 - 48010 Bilbao, donde podrán ser consultados y obtener las
copias que fueran necesarias.
VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 9:00 horas
del cuarto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que en el caso de que dicho día
coincidiera con sábado, en cuyo caso, se trasladará el acto al siguiente día hábil.
IX. Modelo de proposición:
Don ........, vecino de ........, con domicilio en ........, en nombre propio y/o en representación de ........, lo que acredito en la forma prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:
1. Que está enterado de los anuncios publicados por el Ayuntamiento de Arcentales en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por los
que se convoca concurso público para la adjudicación del contrato de la obra «Mejora del camino de acceso al barrio Somarriba».
2. Que ha examinado y conoce el Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas Particulares.
3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente
y acepta íntegramente y sin variación, todos los documentos y los
texto legales y reglamentarios a los que se refieren, respectivamente,
los apartados anteriores.
I.a Xedea: Kontratu honen xedea «Somarriba Auzorako Sarbidea Hobetzeko» lanak burutzea dugu.
II.a Lizitazio-mota: 2.878.212 pezeta.
III.a Burutzeko epea: hiru hilabete (3 hilabete).
IV.a Behin-behineko fidantza: 57.564 pezeta.
V.a Behin-betiko fidantza: Esleipen zenbatekoaren %4.
VI.a Proposamenen aurkezpena: Udal Bulegoetan, goizeko
bederatzietatik eguerdiko ordu batera, lizitazio-iragarkia «Bizkaiko Aldizkari Ofizialean» agertu eta hurrengo hamahiru egun naturaleko epe barruan.
VII.a Espedientea: Espedientea aipatu epe barruan jendaurrean ikusgai egongo da uUal Idazkaritzan.
Proiektua eta Baldintzen Pleguak gordailatu dira Reprografia
Indautxu, S.L.n, Simon Bolivar, 3 - 48010 Bilbo. Bertan kontsultatu eta behar diren kopia beste lortu daitezke.
VIII.a Proposamenen irekitzea: Proposamenak aurkezteko
epea bukatuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta
laugarren egun naturalean, goizeko bederatzietan; larunbata bada
hurrengo lanegunean egingo da.
IX.a Proposamen-eredua:
........-n helbidea duen ........ jn.j/and.k, bere izenean edo, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguetan aurrikusitako eran egiaztatzen dudan bezala, ........-ren izenean, honako hau adierazten du:
1. «Somarriba auzorako sarbidea hobetzeko» lanaren kontratu-esleipenerako lehiaketa publikoa iragartzeko Artzentalesko Udalak “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean” argitaratu dituen iragarkien berri
izan duela.
2. Proiektua, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Plegua aztertu eta ezagutzen dituela.
3. Ados dagoela, eta bere borondatez, osorik eta aldaketarik gabe, bereganatu eta onartzen dituela aurreko ataletan, hurrenez hurren, aipatzen diren arauzko agiri eta testu legal guztiak.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7556 —
4. «Dokumentazio horri, eta, hain zuzen, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Pleguari, Proiektuari eta aipaturiko arauei hertsiki lotuta, obrak burutzeko konpromisoa hartzen duela ........-pezetako kopuruaren trukean (letran eta
zenbakian), enkante-prezioaren %.... beherapena suposatzen
duena.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
4. Que se compromete a llevar a cabo la ejecución de las
obras con estricta sujeción a tal documentación, y en especial al
Pliego de Prescripciones Técnicas, al de Cláusulas Administrativas Particulares, al Proyecto y a las normas citadas, por la cantidad de ........ (póngase ésta en letra y número) pesetas; lo que supone un ........ % de baja sobre el precio de licitación.
(Lugar, fecha y firma)
(Tokia, data eta sinadura)
Artzentalesen, 1998ko maiatzaren 6an.—Alkatea, Jose M. Ignacio Iglesias Aldana
En Arcentales, a 6 de mayo de 1998.—El Alcalde, don José
M.a Ignacio Iglesias Aldana
(II-1.900)
(II-1.900)
a
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
«San Miguel, Laureta eta El Peso auzoetako baserrietarako
sarbidea hobetzeko» lanen esleipena, prozedura irekian eta presakako tramitazioaren bidezko lehiaketa eran, arautu behar duten
Baldintza Administratiboen Plegua behin onartuz gero, Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege Dekretuaren 122.
artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa betetzeko, aipatu ondorio
hauetarako deitutako lehiaketa arautu behar duten Baldintza
Administratiboen Plegua jendaurrean ikusgai jartzen dira, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den biharamunetik zenbatzen hasita eta zortzi eguneko epean.
Aprobado el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación de las obras de «Mejora de
acceso a caseríos en los barrios San Miguel, Laureta y El Peso»
por el procedimiento abierto y la modalidad de concurso por tramitación de urgencia. Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril,
por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales
vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho días el citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir en el concurso convocado al
efecto.
Aipaturiko epearen barruan egokitzat hartzen diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que se estimen oportunas.
Aldi berean, eta Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986
Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa iragartzen da, halaz ere, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguen aurkako erreklamaziorik
aurkeztuz gero enkantea geroratuko da beharrezkoa denean.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de citado artículo 122
y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones
contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
I.a Xedea: Kontratu honen xedea “San Miguel, laureta eta
el peso auzoetako baserrietarako sarbidea hobetzeko” lanak
burutzea dugu.
I. Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de las obras de
«Mejora de acceso a caserios en los barrios San Miguel, Laureta
y El Peso».
II.a Lizitazio-mota: 6.327.228 pezeta.
II. Tipo de licitación: 6.327.228 pesetas.
III.a Burutzeko epea: hiru hilabete (3 hilabete).
III. Plazo de ejecución: 3 (tres) meses.
Behin-behineko fidantza: 126.545 pezeta.
V.a Behin-betiko fidantza: Esleipen zenbatekoaren %4.
VI.a Proposamenen aurkezpena: Udal Bulegoetan, goizeko
bederatzietatik eguerdiko ordu batera, lizitazio-iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean agertu eta hurrengo hamahiru egun naturaleko epe barruan.
VII.a Espedientea: Espedientea aipatu epe barruan jendaurrean ikusgai egongo da uUal Idazkaritzan.
Proiektua eta Baldintzen Pleguak gordailatu dira Reprografia
Indautxu, S.L.n, Simon Bolivar, 3 - 48010 Bilbo. Bertan kontsultatu eta behar diren kopia beste lortu daitezke.
IV.a
VIII.a Proposamenen irekitzea: Proposamenak aurkezteko
epea bukatuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta
laugarren egun naturalean, goizeko bederatzietan; larunbata bada
hurrengo lanegunean egingo da.
IX.a Proposamen-eredua:
........-n helbidea duen ........ jn.j/and.k, bere izenean edo, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguetan aurrikusitako eran egiaztatzen dudan bezala, ........-ren izenean, honako hau adierazten du:
1. «San Miguel, Laureta eta El Peso auzoetako baserrietarako sarbidea hobetzeko» lanaren kontratu-esleipenerako lehiaketa
publikoa iragartzeko Artzentalesko Udalak «izkaiko Aldizkari Ofizialean» argitaratu dituen iragarkien berri izan duela.
2. Proiektua, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Plegua aztertu eta ezagutzen dituela.
Fianza provisional: 126.545 pesetas.
Fianza definitiva: el 4% del importe de la adjudicación.
VI. Presentación de proposiciones: En la Secretaría Municipal de 9:00 a 13:00 horas durante el plazo de los trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
VII. Expediente: El expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría municipal durante dicho plazo.
El Proyecto y los Pliegos de Condiciones se encuentran asimismo depositados en Reprografía Indautxu, S.L., calle Simón Bolívar, 3 - 48010 Bilbao, donde podrán ser consultados y obtener las
copias que fueran necesarias.
VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 9:00 horas
del cuarto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que en el caso de que dicho día
coincidiera con sábado, en cuyo caso, se trasladará el acto al siguiente día hábil.
IX. Modelo de proposición:
Don ........, vecino de ........, con domicilio en ........, en nombre propio y/o en representación de ........, lo que acredito en la forma prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:
1. Que está enterado de los anuncios publicados por el Ayuntamiento de Arcentales en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por los
que se convoca concurso público para la adjudicación del contrato de la obra «Mejora de acceso a caseríos en los barrios San Miguel,
Laureta y El Peso».
2. Que ha examinado y conoce el Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas Particulares.
IV.
V.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7557 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
4. «Dokumentazio horri, eta, hain zuzen, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Pleguari, Proiektuari eta aipaturiko arauei hertsiki lotuta, obrak burutzeko konpromisoa hartzen duela ........-pezetako kopuruaren trukean (letran eta
zenbakian), enkante-prezioaren %.... beherapena suposatzen
duena.
(Tokia, data eta sinadura)
Artzentalesen, 1998ko maiatzaren 6an.—Alkatea, José M.a
Ignacio Iglesias Aldana
3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente
y acepta íntegramente y sin variación, todos los documentos y los
texto legales y reglamentarios a los que se refieren, respectivamente,
los apartados anteriores.
4. Que se compromete a llevar a cabo la ejecución de las
obras con estricta sujeción a tal documentación, y en especial al
Pliego de Prescripciones Técnicas, al de Cláusulas Administrativas Particulares, al Proyecto y a las normas citadas, por la cantidad de ........ (póngase ésta en letra y número) pesetas; lo que supone un ........ % de baja sobre el precio de licitación.
(Lugar, fecha y firma)
En Arcentales, a 6 de mayo de 1998.—El Alcalde, José M.a
Ignacio Iglesias Aldana
(II-1.901)
(II-1.901)
3. Ados dagoela, eta bere borondatez, osorik eta aldaketarik gabe, bereganatu eta onartzen dituela aurreko ataletan, hurrenez hurren, aipatzen diren arauzko agiri eta testu legal guztiak.
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
«Los Cotarros auzorako sarbidea hobetzeko» lanen esleipena,
prozedura irekian eta presakako tramitazioaren bidezko lehiaketa eran,
arautu behar duten Baldintza Administratiboen Plegua behin onartuz gero, Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen legalen
testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986 Errege Lege
Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoa betetzeko, aipatu ondorio hauetarako deitutako lehiaketa arautu behar duten
Baldintza Administratiboen Plegua jendaurrean ikusgai jartzen dira,
iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den biharamunetik
zenbatzen hasita eta zortzi eguneko epean.
Aipaturiko epearen barruan egokitzat hartzen diren erreklamazioak aurkeztu ahal izango dira.
Aldi berean, eta Tokiko Araubide arloan indarrean dauden xedapen legalen testu bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986
Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluan eta hurrengoetan ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa iragartzen da, halaz ere, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguen aurkako erreklamaziorik
aurkeztuz gero enkantea geroratuko da beharrezkoa denean.
Aprobado el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación de las obras de «Mejora de
acceso al barrio Los Cotarros» por el procedimiento abierto y la
modalidad de concurso por tramitación de urgencia. Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen
Local, se expone al público, durante el plazo de ocho días el citado Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir
en el concurso convocado al efecto.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que se estimen oportunas.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 de citado artículo 122
y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18
de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulasen reclamaciones
contra los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
I. Objeto: Es objeto del contrato la ejecución de las obras de
«Mejora de acceso al barrio Los Cotarros».
II. Tipo de licitación: 4.274.128 pesetas.
III. Plazo de ejecución: TRES (3) meses.
IV. Fianza provisional: 85.483 pesetas.
V. Fianza definitiva: el 4% del importe de la adjudicación.
VI. Presentación de proposiciones: En la Secretaría Municipal de 9:00 a 13:00 horas durante el plazo de los trece días naturales siguientes a la publicación del anuncio de licitación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
VII. Expediente: El expediente estará de manifiesto al público en la Secretaría municipal durante dicho plazo.
El Proyecto y los Pliegos de Condiciones se encuentran asimismo depositados en Reprografía Indautxu, S.L., calle Simón Bolivar, 3 - 48010 Bilbao, donde podrán ser consultados y obtener las
copias que fueran necesarias.
VIII. Apertura de proposiciones: Tendrá lugar a las 9:00 horas
del cuarto día hábil siguiente al de la finalización del plazo de presentación de proposiciones, salvo que en el caso de que dicho día
coincidiera con sábado, en cuyo caso, se trasladará el acto al siguiente día hábil.
IX. Modelo de proposición:
Don ........, vecino de ........, con domicilio en ........, en nombre propio y/o en representación de ........, lo que acredito en la forma prevista en los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares, manifiesta lo siguiente:
1. Que está enterado de los anuncios publicados por el Ayuntamiento de Arcentales en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por los
que se convoca concurso público para la adjudicación del contrato de la obra «Mejora del camino de acceso al barrio Los Cotarros».
2. Que ha examinado y conoce el Proyecto, el Pliego de Prescripciones Técnicas y el de Cláusulas Administrativas Particulares.
I.a Xedea: Kontratu honen xedea “Los Cotarros auzorako sarbidea hobetzeko” lanak burutzea dugu.
II.a Lizitazio-mota: 4.274.128 pezeta.
III.a Burutzeko epea: hiru hilabete (3 hilabete).
IV.a Behin-behineko fidantza: 85.483 pezeta.
V.a Behin-betiko fidantza: Esleipen zenbatekoaren %4.
VI.a Proposamenen aurkezpena: Udal Bulegoetan, goizeko
bederatzietatik eguerdiko ordu batera, lizitazio-iragarkia Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean agertu eta hurrengo hamahiru egun naturaleko epe barruan.
VII.a Espedientea: Espedientea aipatu epe barruan jendaurrean ikusgai egongo da uUal Idazkaritzan.
Proiektua eta Baldintzen Pleguak gordailatu dira Reprografia
Indautxu, S.L.n, Simon Bolivar, 3 - 48010 Bilbo. Bertan kontsultatu eta behar diren kopia beste lortu daitezke.
VIII.a Proposamenen irekitzea: Proposamenak aurkezteko
epea bukatuko den egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta
laugarren egun naturalean, goizeko bederatzietan; larunbata bada
hurrengo lanegunean egingo da.
IX.a Proposamen-eredua:
........-n helbidea duen ........jn.j/and.k, bere izenean edo, Baldintza Administratibo Partikularren Pleguetan aurrikusitako eran egiaztatzen dudan bezala, ........-ren izenean, honako hau adierazten du:
1. «Los Cotarros auzorako sarbidea hobetzeko” lanaren kontratu-esleipenerako lehiaketa publikoa iragartzeko Artzentalesko Udalak “Bizkaiko Aldizkari Ofizialean” argitaratu dituen iragarkien berri
izan duela.
2. Proiektua, Preskripzio Teknikoen eta Baldintza Administratibo Partikularren Plegua aztertu eta ezagutzen dituela.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7558 —
3. Ados dagoela, eta bere borondatez, osorik eta aldaketarik gabe, bereganatu eta onartzen dituela aurreko ataletan, hurrenez hurren, aipatzen diren arauzko agiri eta testu legal guztiak.
4. Dokumentazio horri, eta, hain zuzen, Preskripzio Teknikoen
eta Baldintza Administratibo Partikularren Pleguari, Proiektuari eta
aipaturiko arauei hertsiki lotuta, obrak burutzeko konpromisoa hartzen duela ........-pezetako kopuruaren trukean (letran eta zenbakian), enkante-prezioaren %.... beherapena suposatzen duena.
(Tokia, data eta sinadura)
Artzentalesen, 1998ko maiatzaren 6an.—Alkatea, José M.a
Ignacio Iglesias Aldana
•
(II-1.902)
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
3. Que encuentra de conformidad, se somete voluntariamente
y acepta íntegramente y sin variación, todos los documentos y los
texto legales y reglamentarios a los que se refieren, respectivamente,
los apartados anteriores.
4. Que se compromete a llevar a cabo la ejecución de las
obras con estricta sujeción a tal documentación, y en especial al
Pliego de Prescripciones Técnicas, al de Cláusulas Administrativas Particulares, al Proyecto y a las normas citadas, por la cantidad de ........ (póngase ésta en letra y número) pesetas; lo que supone un .... % de baja sobre el precio de licitación.
(Lugar, fecha y firma)
En Arcentales, a 6 de mayo de 1998.—El Alcalde, José M.a
Ignacio Iglesias Aldana
(II-1.902)
•
Amorebieta-Etxanoko Udala
Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano
EDIKTUA
EDICTO
1961.eko azaroaren 30eko Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudiaren 30 artikulua eta 1963ko martxoaren 15eko Izapideketaren 4-4. artikulutik erator daitekeen ondorioetarako, honako hau jakinerazten da: María Luz Denis Gorroño andreak
udalerri honetako Txiki-Otaegi kaleko 12 zenbakian «Dena 100ean»
denda bat jartzeko udal-baimena eman dakiola eskatu duela.
Hori iragarri egiten da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamonetik hasita 10 egunetako epean dagozkion oharrak aurkez dakizkion Alkatetzari zuzendutako idazki
bidez.
Amorebieta-Etxano, 1998ko apirilaren 28an.—Alkateak, Alberto Gurtubai
A los efectos del artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, y 4-4.o de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se hace
saber que por doña María Luz Denis Gorroño, ha sido solicitada
licencia municipal para la instalación de un comercio de «Todo a
100», en la calle Txiki-Otaegi, número 12, de este término municipal.
Lo que se hace público a fin de que en el plazo de 10 días,
contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», puedan formularse, por escrito dirigido a esta Alcaldía, las observaciones pertinentes.
Amorebieta-Etxano, a 28 de abril de 1998.—El Alcalde, J. Alberto Gurtubai
•
(3.791 zk.)
•
(Núm. 3.791)
EDIKTUA
EDICTO
1961.eko azaroaren 30eko Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz,
Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudiaren 30 artikulua eta 1963ko
martxoaren 15eko Izapideketaren 4-4. artikulutik erator daitekeen
ondorioetarako, honako hau jakinerazten da: Jesús Marañón jaunak (Sistem-Pack) udalerri honetako UI-6 «Cóndor» Sektoreko II
poligonoaren B nabean, 16 zenbakian, plastikozko enbalaketarako biltegi bat jartzeko udal-baimena eman dakiola eskatu duela.
Hori iragarri egiten da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamonetik hasita 10 egunetako epean dagozkion oharrak aurkez dakizkion Alkatetzari zuzendutako idazki
bidez.
Amorebieta-Etxano, 1998ko apirilaren 28an.—Alkateak, Alberto Gurtubai
A los efectos del artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, y 4-4.o de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se hace
saber que por don Jesús Marañón (Sistem-Pack), ha sido solicitada licencia municipal para la instalación de un almacén de embalajes de plástico, en el polígono II, nave B, número 16 del Sector
Industrial UI-6 «Cóndor», de este término municipal.
Lo que se hace público a fin de que en el plazo de 10 días,
contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», puedan formularse, por escrito dirigido a esta Alcaldía, las observaciones pertinentes.
Amorebieta-Etxano, a 28 de abril de 1998.—El Alcalde, J. Alberto Gurtubai
•
(3.792 zk.)
•
(Núm. 3.792)
IRAGARKIA
ANUNCIO
ETXANOTIK EPALTZARAKO BIDEAREN ZORUA
KONPONTZEKO EGITASMOAREN LANAK LEHIAKETA
BIDEZ KONTRATATZEA
CONTRATACION POR CONCURSO DE LAS OBRAS
DEL PROYECTO DE REPARACION DEL FIRME DEL CAMINO
DE ETXANO A EPALZA
Gobernu Batzordeak 1998ko apirilaren 15ean egindako batzarrean, besteak beste, hauxe erabaki zuen: «Etxanotik Epaltzarako bidearen zorua konpontzeko egitasmoa»ren lanak araupetuko dituen baldintza-zerrenda onartzea, eta lanok kontratatzeko
lehiaketarako deialdia egitea -prozedura irekia izango da eta tramitazioa arrunta.
Lehiaketa publiko hori arautuko duen klausula administratiboen zerrenda herri-argipideketara ateratzen da zortzi egunez, Toki
Jaurpidearen gainean indarrean dauden lege-erabakiei buruzko Testu Bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Erregeren Dekretu Legeko 122 artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa betetzeko.
Epe horren barruan, zuzenketa-eskeak aurkez daitezke, eta aurkeztuz
gero, Gobernu Batzordeak emango die dagokien erantzuna.
La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 15 de abril
de 1998, acordó aprobar los pliegos de condiciones, así como la
convocatoria de concurso por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria de las obras del «Proyecto de reparación del firme del
camino de Etxano a Epalza».
Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han
de regir el concurso público convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por la Comisión de Gobierno.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7559 —
Epe hori igarota, ez da onartuko baldintza-zerrenda edo baldintza jakinen bat indargabetu araziko duen arau-haustean oinarrituriko erreklamaziorik. Onartuko dira, berriz, baliorik gabekoak
izateagatiko akatsetan oinarriturikoak.
Era berean, aipaturiko 122. artikuluko 2. ahalpaldian xedatutakoaren indarrez, lehiaketa publikorako deia egiten da. Dena den,
baldintza administratibo berezien zerrendaren aurkako erreklamaziorik aurkezten bada, atzeratu egingo da lizitazio hori.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
d) Eskaintza egileak noiz arte mantendu behar duen bere
eskaintza (lehiaketa bidez): Administrazio Publikoetako Kontratuei
buruzko Legearen 90 atalean jarritakoaren arabera.
e) Aldakaten onarpenak (lehiaketa): ikus baldintza administratibo partikularrak.
9. Eskaintzak irekitzea:
a) Non: Bulego Teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Herria: Amorebieta-Etxano.
d) Noiz: Baldintza administratibo partikularren zerrendan agertzen denaren arabera.
10. Iragarki-gastuak: baldintza administratibo partikularren
zerrendak ikusi.
Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas en infracción determinante de anulación de los
pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las
impugnaciones basadas en vicio de nulidad.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del citado artículo
122, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Características de la convocatoria
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica
Municipal.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras del Proyecto de reparación
del firme del camino de Etxano a Epalza.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de AmorebietaEtxano.
c) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 10.594.280 pesetas (IVA
incluido).
5. Garantía provisional: 211.886 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficina Técnica del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano (48340).
d) Teléfono: 946300161.
e) Telefax: 946300165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigésimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Condiciones.
c) Lugar de presentación: El mismo que figura en el apartado 5.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto en el artículo
90 de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Oficina Técnica.
b) Domicilio: Herriko Plaza s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
(3.793 zk.)
(Núm. 3.793)
Deialdiaren nondik norakoak.
1. Esleipena nork:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Espedientea jardupidetzen ari den Saila: Udal Bulego Teknikoa.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Etxanotik Epaltzarako bidearen
zorua konpontzeko egitasmoaren lanak.
b) Lanok non burutu behar diren: Amorebieta-Etxanoko
udalerrian.
c) Lanok burutzeko epea (hilabeteak): 3 hilabete.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa bidez.
4. Lizitazioaren aurrekontu oinarrizkoa: guztira, 10.594.280
pezeta (BEZ barne).
5. Behin-behingo bermea: 211.886 pezeta.
6. Dokumentazioa eta informazioa non jaso:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udaletxeko bulego teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Herria eta kode postala: Amorebieta-Etxano (48.340).
d) Telefonoa: 94630 01 61.
e) Telefaxa: 94630 01 65.
f) Dokumentuak eta informazioa jasotzeko azken eguna:
eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte.
7. Kontratistak bete beharreko baldintza espezifikoak:
a) Sailkapena: ez da eskatzen.
b) Beste batzuk: baldintza administratibo partikularren zerrendak ikusi.
8. Eskaintzak edo parte-hartzeko eskaerak aurkeztea:
a) Aurkezteko epea: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunetik hasita, hogeita seigarren (26) egutegi-eguneko eguerdiko ordu biak (14:00) arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza-zerrendan eskatzen
dena.
c) Non aurkeztu: 5. atalean aipatzen den toki berean.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7560 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
EDIKTUA
EDICTO
1961.eko azaroaren 30eko Iharduera Gogaikarri, Osasungaitz,
Kaltegarri eta Arriskutsuei buruzko Araudiaren 30 artikulua eta 1963ko
martxoaren 15eko Izapideketaren 4-4. artikulutik erator daitekeen ondorioetarako, honako hau jakinerazten da: Inmaculada Punzano Ubeda andreak udalerri honetako Unamuno kaleko 5 zenbakian arropadenda bat jartzeko udal-baimena eman dakiola eskatu duela.
Hori iragarri egiten da, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamonetik hasita 10 egunetako epean dagozkion oharrak aurkez dakizkion Alkatetzari zuzendutako idazki
bidez.
Amorebieta-Etxano, 1998ko apirilaren 28an.—Alkateak,
Alberto Gurtubai
A los efectos del artículo 30 del Reglamento de Actividades
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, de 30 de noviembre
de 1961, y 4-4.o de la Instrucción de 15 de marzo de 1963, se hace
saber que por doña Inmaculada Punzano Ubeda, ha sido solicitada licencia municipal para la instalación de una tienda de ropa,
en la calle Unamuno, número 5, de este término municipal.
Lo que se hace público a fin de que en el plazo de 10 días,
contados desde el siguiente al de la inserción de este edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», puedan formularse, por escrito dirigido a esta Alcaldía, las observaciones pertinentes.
Amorebieta-Etxano, a 28 de abril de 1998.—El Alcalde, J.
Alberto Gurtubai
(3.794 zk.)
(Núm. 3.794)
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
MARABIRAKO BIDEAREN ZORUA KONPONTZEKO
EGITASMOAREN LANAK LEHIAKETA BIDEZ KONTRATATZEA
CONTRATACION POR CONCURSO DE LAS OBRAS DEL
PROYECTO DE REPARACION DEL FIRME A CAMINO DE MARABI
Gobernu Batzordeak 1998ko apirilaren 15ean egindako batzarrean, besteak beste, hauxe erabaki zuen: «Marabirako bidearen zorua konpontzeko egitasmoa»ren lanak araupetuko dituen baldintza-zerrenda onartzea, eta lanok kontratatzeko lehiaketarako
deialdia egitea -prozedura irekia izango da eta tramitazioa arrunta.
Lehiaketa publiko hori arautuko duen klausula administratiboen
zerrenda herri-argipideketara ateratzen da zortzi egunez, Toki Jaurpidearen gainean indarrean dauden lege-erabakiei buruzko Testu
Bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Erregeren Dekretu Legeko 122 artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa betetzeko. Epe horren barruan, zuzenketa-eskeak aurkez daitezke, eta aurkeztuz gero, Gobernu Batzordeak emango die dagokien erantzuna.
La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 15 de abril
de 1998, acordó aprobar los pliegos de condiciones, así como la
convocatoria de concurso por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria de las obras del «Proyecto de reparación del firme del
camino a Marabi».
Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han
de regir el concurso público convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por la Comisión de Gobierno.
Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas en infracción determinante de anulación de los
pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las
impugnaciones basadas en vicio de nulidad.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del citado artículo
122, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Características de la convocatoria
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica
Municipal
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras del Proyecto de reparación
del firme del camino a Marabi.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de AmorebietaEtxano.
c) Plazo de ejecución (meses): 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 5.691.751 pesetas (IVA
incluido).
5. Garantía provisional: 113.835 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficina Técnica del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano (48340).
d) Teléfono: 946300161.
e) Telefax: 946300165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
Epe hori igarota, ez da onartuko baldintza-zerrenda edo baldintza jakinen bat indargabetu araziko duen arau-haustean oinarrituriko erreklamaziorik. Onartuko dira, berriz, baliorik gabekoak
izateagatiko akatsetan oinarriturikoak.
Era berean, aipaturiko 122. artikuluko 2. ahalpaldian xedatutakoaren indarrez, lehiaketa publikorako deia egiten da. Dena den,
baldintza administratibo berezien zerrendaren aurkako erreklamaziorik aurkezten bada, atzeratu egingo da lizitazio hori.
Deialdiaren nondik norakoak.
1. Esleipena nork:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Espedientea jardupidetzen ari den Saila: Udal Bulego Teknikoa.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Marabirako bidearen zorua konpontzeko egitasmoaren lanak.
b) Lanok non burutu behar diren: Amorebieta-Etxanoko
udalerrian.
c) Lanok burutzeko epea (hilabeteak): 2hilabete.
3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa bidez.
4. Lizitazioaren aurrekontu oinarrizkoa: guztira, 5.691.751 pezeta (BEZ barne).
5. Behin-behingo bermea: 113.835. pezeta.
6. Dokumentazioa eta informazioa non jaso:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udaletxeko bulego teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Herria eta kode postala: Amorebieta-Etxano (48.340).
d) Telefonoa: 94630 01 61.
e) Telefaxa: 94630 01 65.
f) Dokumentuak eta informazioa jasotzeko azken eguna:
eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7561 —
7. Kontratistak bete beharreko baldintza espezifikoak:
a) Sailkapena: ez da eskatzen.
b) Beste batzuk: baldintza adinistratibo partikularren zerrendak ikusi.
8. Eskaintzak edo parte-hartzeko eskaerak aurkeztea:
a) Aurkezteko epea: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunetik hasita, hogeita seigarren (26) egutegi-eguneko eguerdiko ordu biak (14:00) arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza-zerrendan eskatzen
dena.
c) Non aurkeztu: 5. atalean aipatzen den toki berean.
d) Eskaintza egileak noiz arte mantendu behar duen bere
eskaintza (lehiaketa bidez): Administrazio Publikoetako Kontratuei
buruzko Legearen 90 atalean jarritakoaren arabera.
e) Aldakaten onarpenak (lehiaketa): ikus baldintza administratibo partikularrak.
9. Eskaintzak irekitzea:
a) Non: Bulego Teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Herria: Amorebieta-Etxano.
d) Noiz: Baldintza administratibo partikularren zerrendan agertzen denaren arabera.
10. Iragarki-gastuak: baldintza administratibo partikularren
zerrendak ikusi.
•
(3.795 zk.)
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigésimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Condiciones.
c) Lugar de presentación: El mismo que figura en el apartado 5.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto en el artículo
90 de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Oficina Técnica.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
•
(Núm. 3.795)
IRAGARKIA
ANUNCIO
SAN BARTOLOMEKO BIDEAREN ZORUA
KONPONTZEKO EGITASMOAREN LANAK LEHIAKETA
BIDEZ KONTRATATZEA
CONTRATACION POR CONCURSO DE LAS OBRAS
DEL PROYECTO DE REPARACION DEL FIRME DEL CAMINO
DE SAN BARTOLOME
Gobernu Batzordeak 1998ko apirilaren 15ean egindako batzarrean, besteak beste, hauxe erabaki zuen: «San Batolomeko bidearen zorua konpontzeko egitasmoa»ren lanak araupetuko dituen
baldintza-zerrenda onartzea, eta lanok kontratatzeko lehiaketarako
deialdia egitea-prozedura irekia izango da eta tramitazioa arrunta.
Lehiaketa publiko hori arautuko duen klausula administratiboen
zerrenda herri-argipideketara ateratzen da zortzi egunez, Toki Jaurpidearen gainean indarrean dauden lege-erabakiei buruzko Testu
Bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/86 Erregeren Dekretu Legeko 122 artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa betetzeko. Epe horren barruan, zuzenketa-eskeak aurkez daitezke, eta aurkeztuz gero, Gobernu Batzordeak emango die dagokien erantzuna.
La Comisión de Gobierno en sesión celebrada el día 15 de abril
de 1998, acordó aprobar los pliegos de condiciones, así como la
convocatoria de concurso por procedimiento abierto y tramitación
ordinaria de las obras del «Proyecto de reparación del firme del
camino de San Bartolomé».
Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del texto
del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se
aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes
en materia de Régimen Local, se expone al público, durante el plazo de ocho días, los Pliegos de Cláusulas Administrativas que han
de regir el concurso público convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones, que serán resueltas por la Comisión de Gobierno.
Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas en infracción determinante de anulación de los
pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las
impugnaciones basadas en vicio de nulidad.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del citado artículo
122, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
Características de la convocatoria
1. Entidad adjudicadora:
a) Organismo: Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Dependencia que tramita el expediente: Oficina Técnica
Municipal.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: Obras del Proyecto de reparación
del firme del camino de San Bartolomé.
b) Lugar de ejecución: Término municipal de AmorebietaEtxano.
c) Plazo de ejecución (meses): 3 meses.
Epe hori igarota, ez da onartuko baldintza-zerrenda edo baldintza jakinen bat indargabetu araziko duen arau-haustean oinarrituriko erreklamaziorik. Onartuko dira, berriz, baliorik gabekoak
izateagatiko akatsetan oinarriturikoak.
Era berean, aipaturiko 122. artikuluko 2. ahalpaldian xedatutakoaren indarrez, lehiaketa publikorako deia egiten da. Dena den,
baldintza administratibo berezien zerrendaren aurkako erreklamaziorik aurkezten bada, atzeratu egingo da lizitazio hori.
Deialdiaren nondik norakoak.
1. Esleipena nork:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udala.
b) Espedientea jardupidetzen ari den Saila: Udal Bulego
Teknikoa.
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: San Bartolomeko bidearen zorua
konpontzeko egitasmoaren lanak.
b) Lanok non burutu behar diren: Amorebieta-Etxanoko
udalerrian.
c) Lanok burutzeko epea (hilabeteak): 3 hilabete.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7562 —
3. Tramitazioa, prozedura eta esleitzeko era:
a) Tramitazioa: Arrunta.
b) Prozedura: Irekia.
c) Era: Lehiaketa bidez.
4. Lizitazioaren aurrekontu oinarrizkoa: guztira, 11.973.114
pezeta (BEZ barne).
5. Behin-behingo bermea: 239.462 pezeta.
6. Dokumentazioa eta informazioa non jaso:
a) Erakundea: Amorebieta-Etxanoko Udaletxeko bulego teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Herria eta kode postala: Amorebieta-Etxano (48.340).
d) Telefonoa: 94630 01 61.
e) Telefaxa: 94630 01 65.
f) Dokumentuak eta informazioa jasotzeko azken eguna:
eskaintzak aurkezteko epea bukatzen den egunera arte.
7. Kontratistak bete beharreko baldintza espezifikoak:
a) Sailkapena: ez da eskatzen.
b) Beste batzuk: baldintza administratibo partikularren zerrendak ikusi.
8. Eskaintzak edo parte-hartzeko eskaerak aurkeztea:
a) Aurkezteko epea: Iragarkia Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoko egunetik hasita, hogeita seigarren (26) egutegi-eguneko eguerdiko ordu biak (14:00) arte.
b) Aurkeztu beharreko agiriak: baldintza-zerrendan eskatzen
dena.
c) Non aurkeztu: 5. atalean aipatzen den toki berean.
d) Eskaintza egileak noiz arte mantendu behar duen bere
eskaintza (lehiaketa bidez): Administrazio Publikoetako Kontratuei
buruzko Legearen 90 atalean jarritakoaren arabera.
e) Aldakaten onarpenak (lehiaketa): ikus baldintza administratibo partikularrak.
9. Eskaintzak irekitzea:
a) Non: Bulego Teknikoa.
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Herria: Amorebieta-Etxano.
d) Noiz: Baldintza administratibo partikularren zerrendan agertzen denaren arabera.
10. Iragarki-gastuak: baldintza administratibo partikularren
zerrendak ikusi.
•
(3.796 zk.)
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Ordinario.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación: 11.973.114 pesetas (IVA
incluido).
5. Garantía provisional: 239.462 pesetas.
6. Obtención de documentación e información:
a) Entidad: Oficina Técnica del Ayuntamiento de Amorebieta-Etxano.
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y código postal: Amorebieta-Etxano (48340).
d) Teléfono: 946300161.
e) Telefax: 946300165.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:
El de la fecha límite de recepción de ofertas.
7. Requisitos específicos del contratista:
a) Clasificación: No se exige.
b) Otros requisitos: Ver Pliego de cláusulas Administrativas
Particulares.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Hasta las 14 horas del vigésimosexto (26) día natural, contado a partir de la fecha de publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
b) Documentación a presentar: La exigida en los Pliegos de
Condiciones.
c) Lugar de presentación: El mismo que figura en el apartado 5.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta (concurso): Conforme a lo dispuesto en el artículo
90 de la Ley de Contratos de la Administraciones Públicas.
e) Admisión de variantes (concurso): Ver los pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
9. Apertura de las ofertas:
a) Entidad: Oficina Técnica.
b) Domicilio: Herriko Plaza s/n.
c) Localidad: Amorebieta-Etxano.
d) Fecha: Según el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.
10. Gastos de anuncios: Ver los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares.
•
(Núm. 3.796)
Zallako Udala
Ayuntamiento de Zalla
IRAGARKIA
ANUNCIO
Udalbatzaren Osoko Bilkurak, 1998ko apirilaren 29an eginiko ohiko batzarraldian, honako hau erabaki zuen: «1. zenbakiko
Kolektorea eraikitzea, 3. Fasea, Zallako Udalerriko Saneamendu
eta Estolderia Sarearen Hobekuntzarako Proiektuaren Banakapena,
hain zuzen ere, adar nagusiko 24. eta 14. kutxeten arteko aldean,
eta bigarren mailako adarreko 82. eta 78. kutxeten artekoan» lanak
burutzeko Baldintza Ekonomiko-Administratiboen Plegua onartzea,
eta prozedura irekiaren bidez egingo den lehiaketarako deialdia
egitea.
Toki Araubide arloan indarreko xedapenak onartzen dituen apirilaren 18ko 781/86 Errege Lege Dekretuaren 122. artikuluak eta
hurrengoek ezarritakoa betetzeko, deitutako lehiaketa publikoa arautu behar duen Baldintza Administratiboen Plegua zortzi eguneko
epean jendaurrean ikusgai jartzen da.
El Ayuntamiento Pleno en sesión extraordinaria celebrada el
día 22 de abril de 1998 acordó aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, así como la convocatoria de concurso por
procedimiento abierto para la realización de las obras consistentes
en la «construcción del Colector número 1 Fase 3 desglosado del
proyecto de mejora de la Red de Saneamiento y Alcantarillado del
municipio de Zalla, concretamente la zona comprendida entre las
arquetas 24 hasta la 14 del ramal principal, así como la situada entre
las arquetas 82 a 78 del ramal secundario».
Al objeto de dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del
texto del Real Decreto Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que
se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se expone al público, durante
el plazo de ocho días, el Pliego de Cláusulas Administrativas que
ha de regir el concurso convocado al efecto.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que serán resueltas por la Corporación.
Aipatu epearen barruan erreklamazioak aurkeztu ahal izango
dira, eta honen ostean horiei buruzko erabakiak Korporazioak hartuko ditu.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7563 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Epe hori iraganda, ez da onartuko pleguak edo hauen klausulak deuseztatzen dituen lege urratzean oinarrituriko erreklamaziorik, halaz ere, baliogabetasun akatsean oinarrituriko aurka egiteak mantenduko dira.
Transcurrido dicho plazo, no podrán ser admisibles las reclamaciones fundadas en infracción determinante de anulación de los
pliegos o de alguna de sus cláusulas, pero quedarán a salvo las
impugnaciones basadas en vicio de nulidad.
Era berean, Toki Araubide arloan indarreko xedapenak onartzen dituen apirilaren 18ko 781/86 Errege Lege Dekretuaren 122.
artikuluak eta hurrengoek ezarritakoaren arabera, lehiaketa publikoa iragartzen da. Dena dela, beharrezkoa denean, Administrazio
Baldintza Partikularren Pleguaren kontrako erreklamaziorik aurkeztekotan, enkantea geroratuta geratuko da.
Al mismo tiempo, al amparo del párrafo 2 del citado artículo
122 y siguientes del texto del Real Decreto Legislativo 781/86, de
18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se anuncia concurso público, si bien la licitación quedará aplazada cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen
reclamaciones contra el pliego de cláusulas administrativas particulares.
Iragarkia honakoa dugu:
El anuncio es el siguiente:
I. Xedea: kontratuaren xedea «1. zenbakiko Kolektorea
eraikitzea, 3. Fasea, Zallako Udalerriko Saneamendu eta Estolderia
Sarearen Hobekuntzarako Proiektuaren Banakapena, hain zuzen
ere, adar nagusiko 24. eta 14. kutxeten arteko aldean, eta bigarren mailako adarreko 82. eta 78. kutxeten artekoan» lanak burutzea dugu, espedientean agertzen diren Aurrekontuarekin eta Proiektu Teknikoarekin bat etorriz, eta kontratu-izaera duela.
II. Lizitazio-mota: 13.391.631 pezeta (BEZ barne).
I. Objeto: Es objeto del presente contrato la realización de
las obras de «construcción del Colector número 1 Fase 3 desglosado del proyecto de mejora de la Red de Saneamiento y Alcantarillado del municipio de Zalla, concretamente la zona comprendida entre las arquetas 24 hasta la 14 del ramal principal, así como
la sitada entre las arquetas 82 a 78 del ramal secundario», de conformidad con el presupuesto y proyecto técnico que figura en el
expediente y que tendrá carácter contractual.
II. Tipo de licitación: 13.391.631 pesetas, IVA incluido.
III. Kontratua betetzeko epea: kontratua adjudikatu eta 6 hilabetekoa.
III. Plazo de ejecución: 6 meses desde la adjudicación del contrato.
IV. Ordaintzeko era: Buruturiko obren ordainketa eskumeneko
zuzendariak luzatu eta kontratistak sinatutako aldizkako ziurtagirien bidez egingo da.
IV. Forma de pago: El pago de las obras ejecutadas se realizará mediante certificaciones periodicas una única certificación
expedida por el director facultativo y firmada por el contratista.
V. Behin-behineko bermea: 267.833 pezeta.
V. Garantía provisional: 267.833 pesetas.
VI. Behin-betiko bermea: Aurrekontuko kontratuaren %4.
VI. Garantía definitiva: 4% del contrato del presupuesto.
VII. Prozedura: Prozedura irekiaren bidezko lehiaketa.
VII. Procedimiento: Concurso procedimiento abierto.
VIII. Pleguen publizitatea eta proposamenen aurkezpena:
VIII. Publicidad de los pliegos y presentacion de proposiciones:
a) Dokumentazio guztia jendaurrean lanegun guztietan ikusgai jarriko da Korporazioaren Idazkaritzan.
a) Toda la documentación estará a disposición de los interesados en la Secretaría de la Corporación todos los días hábiles.
b) Proposamenak udaletxeko idazkaritzan aurkeztuko dira 9etatik 13ak arte, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu
eta biharamunetik hasita eta egutegiko 26 eguneko epe barruan.
b) Las proposiciones se presentarán en la Secretaría de la
Corporación entre las 09 y las 13 horas durante los 26 días naturales siguientes a la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
IX. Proposamenen irekiera: aurkezteko epea amaituko den
egunaren biharamuneko 13:30ean proposamenak irekiko dira, aipatu eguna jaieguna edo larunbata bada hurrengo lanegunean irekiko da.
IX. Apertura de proposiciones: Su apertura tendrá lugar a las
13:30 horas del día siguiente al que finalice el plazo para presentar las proposiciones salvo que el citado día sea inhábil o coincida en sábado. En estos casos la apertura se trasladará al día siguiente hábil.
X. Proposamen eredua:
X. Modelo de proposición:
........ ENA zenbakiko ........ jaun/andreak (Helbidea: ........, P.K.:
........, telefono zenbakia: ........), gaitasun juridiko eta aritzeko ahalmen osoa duela, bere izenean (edo ........ ENA edo IFK (pertsona
fisikoa edo juridikoa izatearen arabera) zenbakiko jn./and.ren edo
enpresaren izenean (Helbidea: ........, P.K.: ........, telefono zenbakia: ........); ........ Udalak deituta eta ........ xedea duen lehiaketaren
berri izan duela.
Don ........ con domicilio en ........, C.P. ........, D.N.I. número ........,
teléfono ........, en plena posesión de su capacidad jurídica y de obrar,
en nombre propio (o en representación de ........, con domicilio en
........, C.P. ........, teléfono ........, y D.N.I. o CIF. (según se trate de
persona física o jurídica) número ........, enterado del concurso convocado por el Ayuntamiento de ........ que tiene por objeto la contratación de .........
1. Burutzeko konpromezua hartzen dudala ........ prezioan gehi
honi dagokion ........ BEZ (........%), eta ........ eguneko epe barruan.
Ulertu behar da prezioaren barruan kontzeptu guztiak sartuta daudela, edozein eremu fiskalen zergak, gastuak, tasak eta arielak, zein
kontratistaren industri onura barne.
1.o Que me compromete a su ejecución por el precio de ........
pesetas, más ........ pesetas correspondientes al ........% IVA, y en
el plazo de ........, debiendo entenderse comprendidos en el precio todos los conceptos incluyendo los impuestos, gastos, tasas y
arbitrios de cualquier esfera fiscal al igual que el beneficio industrial del contratista.
2. Kontratu hau arautu behar duten Proiektua, Administrazio
Baldintza Partikularren Plegua eta gainontzeko dokumentazioa ezagutzen ditudala, eta berariaz neure gain hartu, eta beren osotasunean
onartzen ditudala.
2.o Que conozo el Proyecto y el Presupuesto, el Pliego de
Cláusulas Administrativas Particulares y demás documentación que
ha de regir el presente contrato, que expresamente asumo y acato en su totalidad.
3. Ordezkatzen dudan enpresak, indarrean dagoen legeriak
eskatutako baldintza eta betebehar guztiak betetzen dituela ireki,
jarri eta funtzionatu ahal izateko.
3.o Que la empresa a la que represento, cumple con todos
los requisitos y obligaciones exigidos en la normativa vigente para
su apertura instalación y funcionamiento.
................-n, 19....(e)ko ................aren ........(a)n
En ................, a ........ de ................ de 19....
Zallan, 1998ko apirilaren 27an.—Alkatea, Leandro Kapetillo
Larrinaga
Zalla, a 27 de abril de 1998.—El Alcalde, Leandro Kapetillo
Larrínaga
(3.797 zk.)
(Núm. 3.797)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7564 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Barakaldoko Udala
Ayuntamiento de Barakaldo
HORNIDURA KONTRATUAK LIZITATZEKO
IRAGARKI EREDUA.
MODELO DE ANUNCIO PARA LA LICITACION DE LOS
CONTRATOS DE SUMINISTRO
1996ko uztailaren 29ko Plenoaren ebazpena beteaz, Toki-Erregimenaren buruzko gaien Indarreko Lege-Xedapenen Testu Bateratua onartu zuen Legegintzazko apirilaren 18ko 781/86ko Errege Dekretuaren 122.1 artikuluaren arabera, zortzi eguneko epean
jarriko dira jendaurrean ondoren adierazitako zerbitzuen kontratazioa
araupetuko duten Klausula Administratibo Bereziak. Kontratazioaren prozedura irekia izango da eta esleipen-modua lehiaketa. Aipatutako epean galdapenak aurkez daitezke, eta ondoren kontratazio organoak ebatziko ditu.
En cumplimiento del Acuerdo de Pleno de fecha 29 de julio
de 1996 y de conformidad con el artículo 122.1 del Real Decreto
Legislativo 781/86, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, se exponen al público durante el plazo de ocho días
los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que han de
regir el contrato de suministro que seguidamente se relaciona, por
el Procedimiento Abierto y la forma de Adjudicación de Consurso.
Dentro del expresado plazo podrán presentarse reclamaciones que
serán resueltas por el órgano de contratación.
Asimismo, al amparo del artículo 122.2 del indicado Real Decreto Legislativo, se anuncia concurso público a los efectos de la licitación de las mencionadas contrataciones, si bien la licitación se
aplazará cuando resulte necesario en el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra los pliegos de condiciones respectivos.
1. Entidad adjudicataria:
a) Organismo: Ayuntamiento de Barakaldo.
b) Dependencia que tramita el expediente: Sección de Contratación y Compras.
c) Número de expediente: AI3 097 11 048.
2. Objeto del contrato:
a) Descripción del objeto: «Adquisición de una pala retrocargadora mecánica».
b) Número de unidades a entregar: Según pliegos técnicos.
c) División por lotes y número:
d) Lugar de entrega: Almacenes Generales.
e) Plazo de entrega: 2 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación:
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación:
— Importe total: Seis millones setecientas mil (6.700.000)
pesetas.
5. Garantía definitiva: 4% del valor de la licitación.
6. Obtención de documentos e información:
a) Entidad: Ayuntamiento de Barakaldo, Sección de Contratación y Compras (5.a Planta Casa Consistorial).
b) Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
c) Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
d) Teléfono: (94) 4.78.92.87.
e) Telefax: (94) 4.78.94.11.
f) Fecha límite de obtención de documentos: la de presentación de documentos.
7. Requisitos específicos del contratista: Según pliegos.
Adierazitako Legegintzazko Errege Dekretuaren 122.2 artikuluaren babesean, aipatutako kontratazioaren lizitazioari dagozkion ondorietarako lehiaketa publikoa iragarria da. Hala ere,
dagozkien baldintza orrien aurka galdapenak eginez gero, lizitazioa atzeratu egingo da, beharrezkoa baldin bada.
1. Erakunde esleitzailea:
a) Organismoa: Barakaldoko Udala (Bizkaia).
b) Espedientea bideratu duen bulegoa: Kontratazio eta
Erosketa sekzioa.
c) Espediente zenbakia:
2. Kontratuaren xedea:
a) Xedearen deskribapena: Pala atzerakargatzaile mekanikoa erostea.
b) Unitate kopurua: baldintza orri teknikoen arabera.
c) Erlokako banaketa eta zenbakia:
d) Nora ekarri: Udal-biltegiak.
e) Noiz ekarri: Bi hilabete
3. Esleipenaren tramitazioa, prozedura eta modua:
a) Tramitazioa: Lehen bait lehen.
b) Prozedura: irekia.
c) Modua: lehiaketa.
4. Lizitazio oinarriaren aurrekontua:
— Zenbatekoa orotara: sei milioi zazpiehun mila (6.700.000)
pezeta.
5. Behin-betiko bermeak: esleipen balioaren %4a.
6. Dokumentuak eta informazioa jasotzeko:
a) Erakundea: Barakaldoko udaletxea, Kontratazio eta Erosketa saila (udaletxeko 5. solairua).
b) Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
c) Herria eta Posta Kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
d) Telefonoa: (94) 4.78.92.87.
e) Telefaxa: (94) 4.78.94.11.
f) Dokumentuak jasotzeko mugaeguna: dokumentuak aurkeztekoa.
7. Kontratugileak bete beharreko baldintza bereziak: baldintza
orrietan jasotakoak.
8. Parte hartzeko eskaintzak nahiz eskabideak aurkezteko:
a) Aurkezteko mugaeguna: Iragarkia Probintziako Aldizkari
Ofizialean argitaratu eta hurrento egunetik 13 egunera.
b) Aurkeztu beharreko dokumentazioa: baldintza orrietan eskatutakoak.
c) Non aurkeztu:
1. Erakunde: Dokumentazioa eta informazio jasotako lekuan.
2. Helbidea: Herriko Plaza, z/g.
3. Herria eta Posta Kodea: Barakaldo (Bizkaia), 48901.
d) Lizitatzaileak eskaintzari eutsi behar dion epea: proposamenak irekitako egunetik hiru hilabetera.
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación:
a) Fecha límite de presentación: Trece (13) días naturales a
contar desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el
«B.O.B.».
b) Documentación a presentar: Según pliegos.
c) Lugar de presentación.
1. Entidad: El de obtención de documentación e información.
2. Domicilio: Herriko Plaza, s/n.
3. Localidad y Código Postal: Barakaldo (Bizkaia) 48901.
d) Plazo durante el cual el licitador está obligado a mantener su oferta (Concurso): tres meses a contar desde la apertura
de las proposiciones.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7565 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
9. Eskaintzak irekitzea: aldez aurretik Kontratatzeko Mahaiak
deialdia egitean adierazitako leku, egun eta orduan.
10. Iragarkien gastuak: Baldintza orrietan jasotakoaren arabera, esleipendunaren kontura izango dira.
Barakaldon, 1998ko apirilaren 30ean.—Alkatea, Carlos Pera
Tambo
9. Apertura de las ofertas: Previa convocatoria de la Mesa
de Contratación en el lugar, día y hora que en la misma se señalen.
10. Gastos de anuncios: Serán de cuenta del adjudicatario
conforme a los pliegos.
Barakaldo, a 30 de abril de 1998.—El Alcalde-Presidente,
Carlos Pera Tambo
(3.766 zk.)
(Núm. 3.766)
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
1961.eko azaroaren 30eko Erreglamenduaren 30.2) artikuluan
eta 1963ko martxoaren 15eko Instrukzioaren 4-4 artikuluan ezarritakoa betez, ondoren adierazitako irekitze eta iharduera lizentziak
emateko espedienteak agirian jarezen dira:
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 30,2,a), del
Reglamento de 30 de noviembre de 1961, y 4.o-4 de la Instrucción
de 15 de marzo de 1963, se somete a información pública para la
concesión de licencia de apertura y funcionamiento de los expediente que a continuación se relacionan:
(IREKIERA. INTERESATUA. JARDUERA. KOKAGUNEA)
(APERTURA. INTERESADO. ACTIVIDAD. EMPLAZAMIENTO)
AR/1997/00234. Energía Bilbao, S. A. Cogeneración. P. Obispo Olaetxea.
AR/1997/00086. Iberdrola, S. L. Tansformazio zentroa. San Luis.
AR/1997/00234. Energía Bilbao, S. A. Cogeneración. P. Obispo Olaetxea.
AR/1997/00086. Iberdrola, S. L. Centro de transformación. San
Luis.
Durante el plazo de 10 días a contar desde el siguiente a la
inserción de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», los expediente se hallan a disposición del público en la Sección de Licencias de la Casa Consistorial, a fin de que quienes se consideren
afectados por la actividad puedan examinarlo y deducir, en su caso,
las alegaciones en observaciones que tengan por conveniente.
B.A.O.n ediktua argitaratu eta biharamonetik 10 egunetarako
epean espedienteak Udaletxeko Lizentzi Sailean egongo dira, ihardueragatik eragindakoek aztertu eta komenigarri deritzen alegazioak bidera ditzaten.
•
(3.767 zk.)
•
(Núm. 3.767)
IRAGARKIA
ANUNCIO
1997ko uztailaren 30ean egindako 13 zenbakiko Ohiko Bilkuran
UdalBatzak, besteak beste, Done Bikendi I Sektoreko Plan Partziala
behin betiko onartzeko akordioa hartu zuen. Plana Javier Fernández
Landeta arkitekto jaunak idatzi du.
Geroztik, aipatu akordioan ezarritako zuzenketa ez nabarmenak
biltzen dituen Testu Bateratua ere idatzi da.
El Ayuntamiento Pleno en Sesión Ordinaria número 13, celebrada el día 30 de julio de 1997, adoptó, entre otros, Acuerdo de
Aprobación Definitiva del Plan Parcial del Sector San Vicente I, redactado por el Arquitecto don Javier Fernández Landeta.
A su vez, se ha redactado posteriormente un Texto Refundido, que recoge las rectificaciones no relevantes impuestas en el
Acuerdo citado.
PLAN PARTZIALAREN BERARIZKO ORDENANTZAK
ORDENANZAS ESPECIFICAS DE PLAN PARCIAL
1. Orotarikoak eta kontzeptu argitzea
1. Generalidades y aclaración de conceptos
1.1. Sarerra orokorra
Ordenantza hauek xedetzat dute, egun bizi dugun errealitatera Arau Subsidiarioen dokumentazio idatziaren I. Tituluko Orotariko Arauen zenbait alderdi egokitzea, batetik, eta, alorren batek
ñabarduraren bat behar izanez gero, berarizko arauak begiz jotzea, bestetik.
1.1. Introducción general
Las presentes Ordenanzas, tienen por objeto adaptar aquellos aspectos de las Normas Generales del Título I de la documentación escrita de las Normas Subsidiarias, a la realidad concreta que nos ocupa por una parte y por otra parte, prever algunas
normas reguladoras más específicas para matizar algunos aspectos que lo requieran.
1.2. Ambito
Las presentes Ordenanzas Reguladoras del Uso de los terrenos y de las edificaciones, desarrollan los conceptos contenidos
en el artículo 61 del Reglamento de Planeamiento y serán de obligado cumplimiento en la totalidad del ámbito territorial abarcado
por este Plan Parcial de San Vicente I, a partir de la publicación
de su Aprobación Definitiva en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
1.3. Control
El control corresponde al Ayuntamiento, desde la declaración
de ejecutoriedad del Plan Parcial.
1.4. Resolución de contradicciones
Ante la eventualidad de falta de correspondencia en la documentación gráfica entre planos de diferentes escalas, prevalecerá la indicación más detallada.
En caso de darse la contradicción en la documentación escrita y gráfica, serán válidas y de aplicaciones las determinaciones
contenidas en Ordenanzas, Planos y Memoria, por orden de mayor
a menor importancia.
1.2. Eremua
Lurrak eta eraikuntzen erabilpena araupetzeko Ordenantzok
Planeanmenduko Arudiko 61. artikulura bildutako kontzeptuak garatzen dituzte, eta Done Bikendi I.eko Plan Partzial honek ukitzen duen
lurralde eremu osoan derrigorrez beteko dira, Behin Betiko onarpena Bizkaiko Probintziako Aldizkari Ofizialean agertutakoan.
1.3. Kontrola
Kontrola udalari egokituko zaio, Plan Partzialak berezko indarra duela adierazten denean.
1.4. Kontraesanak ebaztea
Eskala desberdinetako planoei dagokien dokumentazio grafikoan egokitasunik ez balego, zehaztasunik handiena duen adierazpena izango da nagusi.
Idatzitako dokumentazioan kontraesanik bada, Ordenantza, Plano eta Oroit-Idazkietako xedapenak izango dira baliozko eta ezarkor, garrantzi handienekotik txikienekora.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7566 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
2. Kontzeptuak argitzea
2. Aclaraciones de conceptos
Ordenantza Arautzaile hauetan erabilitako terminologia honako definiziootan aurkitzen da:
La terminología utilizada en estas Ordenanzas reguladoras,
está en las definiciones siguientes:
Udal Planeamenduaren Arau Subsidiarioak:
Antolaketa integrala bideratzeko tresna.
Guri dagokigunez, Barakaldo.
Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal:
Instrumento de ordenación integral de uso o varios términos
municipales:
En el caso que nos ocupa, Barakaldo.
Antolaketa Plan Partziala:
Urbanizatzeko gai den lurzoruaren zati bat zehazki antolatzeko
tresna.
Guri dagokigunez, Done Bikendi I Sektorea.
Plan Parcial de Ordenación:
Instrumento de ordenación detallada, de una parte de suelo
apto para urbanizar.
En el caso que nos ocupa, Sector San Vicente I.
Xehetasunezko Estudioa:
Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioetara eta Antolaketa Plan
Partzialera bildutako xehetasunezko antolaketaren xedapen zenbait osatzeko tresna.
Estudio de Detalle:
Instrumento de complementación de algunas determinaciones
de la ordenación detallada, contenidas en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal y en el Plan Parcial de Ordenación.
Sektorea:
Urbanizatzeko gai den lurzorua, Udal Planeamenduko Arau Subsidiarioek adierazia, dagokion Plan Partziala idatziz jartzeko.
Sector:
Ambito del suelo apto para urbanizar, señalado por las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal, a efectos de la redacción del Plan Parcial correspondiente.
Poligonoa:
Poligono bakarra denez, Sektorearen eremua eta Poligoroarena bat bera dira Plan Partziala burutzearen ondoreetarako; horrek
aukera ematen du planeamendutik eratorritako onurak eta zorrak
bidezkotasunez banatzeko.
Polígono:
Al haber un sólo Polígono, el ámbito del Sector coincide con
el del Polígono a efectos de la ejecución del Plan Parcial, posibilitando la distribución equitativa de beneficios y cargas derivadas
del planeamiento.
Iharduteko sistema:
Poligonoa kudeatu eta exekutatzeko formula berezia.
Sistema de actuación:
Fórmula particular para la gestión y ejecución del Polígono.
Lankidetza sistema:
Poligonoa kudeatu eta exekutatzeko formula berezia; horren
bidez, derrigorrez lagatu beharreko lurzorua jabeek jarri behar dute,
eta Administrazioak urbanizatzeko lanak burutu, haien kargura.
Sistema de cooperación:
Fórmula particular para la gestión y ejecución del Polígono,
por la que los propietarios aportan el suelo de cesión obligatoria,
ejecutando la Administración las obras de urbanización con cargo a los mismos.
Birpartzelaketa proiektua:
Lankidetza sistemak berezko duen kudeaketa tresna da; haren
bidez, jatorrizko lurren jabetza-erregimen juridikoaren «statusa» aldatu egiten da, antolaketaren ondoriozko partzela bihurtuz, eta onura eta zorrak bidezkotasunez banatzen dira.
Proyecto de reparcelación:
Instrumento de gestión propio del sistema de cooperación, para
transformar el «status» jurídico del régimen de propiedad de los
terrenos originales por el de las parcelas resultantes de la ordenación, repartiendo equitativamente los beneficios y cargas respectivas.
Partzelaketa proiektua:
Erlo eraikigarri bakarra bat baino gehiagotan banatzea.
Proyecto de parcelación:
División de un lote edificable único, en varios.
Urbanizazio proiektua (oinarrizkoa):
Erabilera eta jabetza publikoaren lurzoruetako antolaketaren
xedapenak osotara burutzeko obra proiektua.
Proyecto de urbanización (fundamental):
Proyecto de obras para la ejecución integral de las determinaciones de la ordenación en suelo de uso y dominio público.
Urbanizazio proiektua (osagarria):
Eraikitze Proiektuaren Eraskina. Eraikuntzak sobera duen partzela inguruarekin egokitzea du xede, arauen xedapenen arabera, eta etxebizitzaren zerbitzuak eta sektoreko urbanizazioa nola
uztartu kontuan hartuz.
Proyecto de urbanización (complementario):
Anejo al Proyecto de edificación que tiene por finalidad la adecuación de la parcela sobrante de la edificación al entorno, según
determinación de las normas y su engarce de los servicios de la
vivienda con los de la urbanización del sector.
Obra arrunten proiektua:
Erabilera eta jabetza publikoaren lurzoruetako antolaketaren
xedapen zenbait partzialki burutzeko obra proiektua.
Proyecto de obras ordinarias:
Proyecto de obra, para la ejecución parcial de algunas de
las determinaciones de la ordenación, en suelo de uso y dominio
público.
Sistema orokorra:
Udal eremuko erabilera publikoko lurzorua.
Sistema general:
Suelo de uso público con ámbito municipal.
Toki sistema:
Soilik Sektore eremukoak diren zerbitzu publikoko erabileretarako lurzoruak.
Sistema local:
Suelo destinado a usos de servicio público con ámbito exclusivo del Sector.
Espazio irekietako toki sistema:
Erabilera eta jabetza publikoko erabileretarako lurzorua, sektoreko espazio irekien horniketari eratxekia: lorategi publikoak eta
zerbitzuetako kanalizazioak kokatzeko erabilera eta jabetza
publikoko zirrindek osatzen dute.
Sistema local de espacios libres:
Suelo destinado a usos de dominio y uso público, afecto a la
dotación de espacios libres del sector: está constituido por los jardines, públicos y las franjas de uso y dominio público para alojamiento de canalizaciones de servicios.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7567 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Ekipamenduen toki sistema:
Sektoreko ekipamenduen horniketari eratxekitako erabileretarako lurzorua: interes publiko eta sozialeko zerbitzuz soilik eratua da.
Sistema local de equipamientos:
Suelo destinado a usos afectos a la dotación de equipamientos
del Sector: está constituido exclusivamente por los servicios de interés público y social.
Interes publiko eta sozialeko zerbitzuak:
Sektoreko ekipamendu-horniketari eratxekitako erabileretarako lurzorua: kirol parkeak, merkatal ekipamenduak eta ekipamendu sozialak osatzen dute.
Servicios de interés público y social:
Suelos destinados a usos afectos a la dotación equipamental especializada del Sector: están constituidos por el parque deportivo, el equipamiento comercial y el equipamiento social.
Komunikazioen toki-sistema:
Ibilgailuen eta oinezkoen irisgarritasuna ziurtatzeko erabileretarako lurzoruak: erabilera eta jabetza publikoko azaleretako bideak, galtzadak, espaloiak, oinezkoen ibilbideak eta estali gabeko aparkalekuak.
Sistema local de comunicaciones:
Suelos destinados a usos que aseguren la accesibilidad rodada y peatonal del Sector: están constituidos por los viales, calzadas aceras, itinerarios peatonales y aparcamientos descubiertos
en superficie de uso y dominio público.
Partzela eraikigarria:
Erbilera pribatuei lotutako lur zatia. Zati bat eraikuntzak okupatua eta bestea zatia, libre.
Parcela edificable:
Porción de terreno vinculada a usos privados. Se compone de
una parte ocupada por la edificación y otra libre.
Sestra azpiko gehienezko okupazioa:
Eraikuntzak sotoetan duen gehienezko proiekzio horizontalean
okupatzen duen lurzoruaren neurketa.
Ocupación máxima bajo rasante:
Medición del suelo ocupado por la edificación en su proyección horizontal máxima en sótanos.
Eraikigarritasuna (erabileraren intentsitatea):
Onartutako erabilera bakoitzaren metro karratu eraikigarriak.
Edificabilidad (intensidad de uso):
Metros cuadrados construibles de cada uso permitido.
Hirigintzako aprobetxamendua nahiz aprobetxamendua:
Eraikigarritasuna bider ponderazio erlatiboaren koefizientearen emaitza. Babes ofizialeko etxebizitzen metro karratu eraikigarritan neurtzen da.
Aprovechamiento urbanístico o aprovechamiento:
Resultado de multiplicar la edificabilidad por su coeficiente de
ponderación relativa. Se mide en metros cuadrados construibles
de vivienda de protección oficial.
Ponderazio koefizientea:
Erabilera bakoitzaren oihartzun balioa zati babes ofizialeko unitate erabileraren balioa, zeinari horrexegatik unitatea baitagokio.
Coeficiente de ponderación:
Resultado de dividir el valor de repercusión de cada uso por
el valor del uso de unidad de protección oficial al que le corresponde
por lo mismo la unidad.
3. Erabilera Pribatuen Eraikigarritasunari buruzko Arauak
3. Normas sobre la edificación en usos privados
Atal honetan eraikuntzetako alderdirik garrantzitsuenak jaso
dira, gainerakoa Arau Subsidiarioen Testu Bateratuaren Orotariko
Arauek araupetzen jarraituko dute.
En este apartado, se recogen los aspectos más importantes
de las edificaciones, el resto seguirá regulándose por las Normas
Generales del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias.
3.1. Eraikuntzaren antolaketa mota
Plan Partzialak ezarritako eraikitze antolaketa Bolumetria Bereziagatikako Ordenazioari (Ordenazio Zurrunari) buruzko Arau Subsidiarioen Testu Bateratuko 143. artikuluan dago jasoa.
3.1. Tipo de ordenación de la edificación
La ordenación de la edificación establecida por el Plan Parcial, se considera dentro del artículo 143 del Texto Refundido de
las Normas Subsidiarias sobre Ordenación por Volumetría específica, en la situación de Ordenación Rígida.
3.2. Behe planta
Eraikuntzen behe plantan erdisoto bat diseinatu da, mendi-hegalaren irudiari kalterik txikiena eragiteko; hala ere, bere baitan erabilera pribatuak izango dituenez, okupatutako azalera osoa izango da zenbagarri ondore guztietarako.
Eraikuntza bakoitzeko planoetan izartxoaz, eta koadroetan definitutako behe plantako kota bide parera begira duen fatxadako erdiko puntuan dago kokatua, eta fatxadarekin topo egiten duen espaloiaren zoladura akaberarekin bat dator. Puntu hori hartuko da
eraikuntza osoaren altuera kalkulatzeko oinarritzat.
3.2. Planta baja
En planta baja de las edificaciones, se ha diseñado en semisótano con el objeto de hacer la menor lesión a la imagen de la
ladera, no obstante, como se van a albergar usos privados, será
computable a todos los efectos, toda su superficie ocupada.
La cota de la planta baja, que consta en los planos de cada
edificio definida por un asterisco (*) y en los cuadros, está situada en el punto medio de la fachada que da frente al vial, y se corresponde con el pavimento acabado de la acera en el encuentro con
la fachada y, a partir de ese punto, hay que tomar como base para
calcular la altura total de la edificación.
Estas cotas a nivel de Plan Parcial, han sido calculadas con
la más exactitud posible a nivel del tipo de trabajo realizado, no
obstante, como está pendiente el Proyecto de Urbanización, se volverán a revisar más específicamente y en caso de que exista contradicción, serán estas últimas las que prevalezcan.
Plan Partzialerako kalkulatutako kota horiek ahalik eta zehaztasun handienarekin egin dira burututako lanean. Hala ere, Urbanizazio Proiektua egiteke dagoenez, zehatzago berrikusiko dira, eta
kontraesanik baldin bada, azkenekoak izango dira nagusi.
Ondoriozko eraikuntza
R.G.
J.H.
R.V.
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
B.P.-ko kota ardatzean (*)
5,121
5.545
5,963
6,416
6,852
7,290
8,630
13,355
Edificio resultante
Cota P.B. en el eje (*)
R.G.
J.H.
R.V.
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
5,121
5.545
5,963
6,416
6,852
7,290
8,630
13,355
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7568 —
3.3. Azken forjatua
Azken forjatuko azpiko aldetiko kota zehaztu da, eta derrigorrezko kota izango da, eraikuntzek ezingo dutelako, dena delakoa
ere arrazoia, egoera zein erabilera, altuera handiagoa nahiz txikiagoa
izan. Planoetan ikurraz agertzen da.
Erabilera pribatuen ondoriozko eraikuntza
R.G.
J.H.
R.V.
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
A.F.-ren derrigorrezko kota
75,791
76,215
76,633
77,086
77,522
77,960
79,300
84,025
Urbanizazio Proiektua egina dagoenez gero, B.P.-ko eta A.F.ko behin betiko kotak ditugu, zenbaitek aldaketa txikiak izan baditu ere:
— R.G. eraiketa: B.P. 5,117; A.F. 75,787
— R.V. eraiketa: B.P. 5,978; A.F. 76,648
— B.J. eraiketa: B.P. 7,288; A.F. 77.958
— J.M. eraiketa: B.P. 8,629; A.F. 79,299
— B.S. eraiketa: B.P. 13,365; A.F. 84,035
3.4. Eraikuntzen planta kopurua
Aurrikusitako solairu kopurua BS + 21 solairukoa da; kopurua nahitaezkoa da, eta ezingo dira inolaz ere planta gutxiago egin.
Solairu bakoitzaren altuera Arau Subsidiarioen Testu Bateratuko 153. artikuluan dago zehaztua .
3.5. Etxegaineko planta
Eraikuntzen etxegainak laua beharko du, dena delako modalitatea, eta debekaturik dago beste era bateko etxegaina burutzea.
Etxegaineko plantan edozein eratako makina aretoetarako eraikinak kokatu daitezke (igogailuak, aireztapen motoreak, gas gelak,
etab.). Eraikigarritasun kalkulua egiterakoan azalera horiek ez dira
kontuan hartuko.
3.6. Tartepisua
Testu Bateratuaren 153. artikuluko 2. atalaren arabera, behe
plantan pisuarteak jar daitezke; aprobetxatzera, ordea, kontuan hartuko da azalera.
Aurrikusita badaude, eraikuntza osoaren Proiektuari erantsiko zaizkio hasieratik, bai eta beste guztiarekin eraikiko ere. Aurrikusi ezean, ordea, eraiketen obra berriaren adierazpena egitean
merkatal lokalen behe plantetan tartepisuak egitea beren beregiz
debekatua dagoela agertuko da, eta horrenbestez, behe plantako
sabaizunak tartepisua ez egiteko moduko altueran egingo dira, eta
tarteko hutsunea eraikuntzako instalazioak pasatzeko izango da.
Edozein kasutan, hala ere, tartepisuak ezingo dira fatxadan
agirian jarri, beste planta bat dagoelako itxura eginez, eta horretarako, gutxienez, 3 metro aldendu beharko dira eraiketako fatxadetatik barruko aldera.
3.7. Sotoak eta erdisotoak
Ibilgailuak zaindu-aparkatzeko sotoak sestra azpian egon beharko dute erabat lurperaturik, ez ordea, sartzeko arrapalak, larrialdietarako eskailerak eta airezteko mekanismoak. Plan Plartzialean, partzela bakoitzeko sotoko bi solairu t’erdi egitea dago
aurrikusia. Hala ere, komenigarri eritzitako soto plantak egin daitezke, Barakaldoko Arau Subsidiarioen Testu Bateratuko Orotariko Arauak onartzen dituenak mugatzat harturik.
Soto plantak partzelako azaleraren %100 har dezake.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
3.3. Ultimo forjado
Se ha definido la cota del Ultimo Forjado, por su parte inferior y será cota obligatoria, ya que los edificios no podrán tener una
altura ni inferior ni superior por ningún motivo, situación o uso y
viene definido en los planos con un símbolo de
Edificio resultante en usos privados
Cota U.F. Obligatoria
R.G.
J.H.
R.V.
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
75,791
76,215
76,633
77,086
77,522
77,960
79,300
84,025
Por estar el Proyecto de Urbanización realizado, disponemos
de las cotas de P.B. y U.F. definitivas, habiendo sufrido pequeñas
variaciones los siguientes:
— Edificio R.G.: P.B. 5,117; U.F. 75,787
— Edificio R.V.: P.B. 5,978; U.F. 76,648
— Edificio B.J.: P.B. 7,288; U.F. 77.958
— Edificio J.M.: P.B. 8,629; U.F. 79,299
— Edificio B.S.: P.B. 13,365; U.F. 84,035
3.4. Número de plantas de las edificaciones
El número de plantas previsto es de PB + 21 pisos; será obligatorio, no pudiéndose realizar menos plantas bajo ningún concepto.
La altura de cada piso, según se define en el artículo 153 del
Texto Refundido de las Normas Subsidiarias.
3.5. Planta de cubierta
La cubierta de remate de las edificaciones será, obligatoriamente, cubierta plana en cualquier de sus modalidades, quedando prohibido cualquier otro tipo de remate de cubierta.
En la planta de cubierta sólo podrá albergar edificaciones que
sirvan para salas de máquinas de cualquier tipo (ascensores, motores de ventilación, cuartos de gas, etc.), que no serán computables a efectos del cálculo de la edificabilidad.
3.6. Entrepiso
La planta baja podrá albergar entrepisos, según el artículo 153,
apartado 2 del Texto Refundido, pero su superficie será computable a efectos de aprovechamiento.
En el caso de que se prevean, irán incorporados desde el principio al Proyecto del conjunto del edificio y construidos conjuntamente, ahora bien, en el caso de que no se prevean, en la Declaración de Obra Nueva de las edificaciones, se recogerá la
prohibición expresa de realización de los entrepisos en las Plantas Bajas de locales comerciales, de tal forma que los falsos techos
de Planta Baja estarán a una altura que impida desarrollar el entrepiso, cuyo hueco servirá para pasar instalaciones de la edificación.
En todo caso, los entrepisos no podrán expresarse en fachada dando la sensación de una planta más, para lo cual tendrán
que separarse 3 metros mínimo de las fachadas del edificio en su
interior.
3.7. Sótanos y semisótanos
Los sótanos destinados a guardería-aparcamiento de vehículos, estarán totalmente enterrados bajo rasante, excepto las rampas de acceso, escaleras de emergencia y mecanismos de ventilación. En el Plan Parcial se ha previsto la realización de dos plantas
y media de sótanos por parcela, no obstante, se podrán realizar
las plantas sótanos que se consideren convenientes hasta el máximo que permitan las Normas Generales del Texto Refundido de
las Normas Subsidiarias de Barakaldo.
La planta sótano podrá ocupar el 100% de la superficie de la
parcela.
Erabilera
pribatuen ondoriozko
partzela
Sestra azpiko
gehienezko
okupazioa, m2-tan
Parcela
resultante en
usos privados
Ocupación
máxima
bajo rasante en m2
R.G.
J.M.
R.V.
2.866,49
2.866,49
2.729,92
R.G.
J.M.
R.V.
2.866,49
2.866,49
2.729,92
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7569 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Erabilera
pribatuen ondoriozko
partzela
Sestra azpiko
gehienezko
okupazioa, m2-tan
Parcela
resultante en
usos privados
Ocupación
máxima
bajo rasante en m2
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
2.729,92
2.754,38
2.754,38
2.754,38
2.754,38
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
2.729,92
2.754,38
2.754,38
2.754,38
2.754,38
Guztira
22.210,34
Total
22.210,34
3.8. Eraikuntzaren inguruko muga
Eraikuntza guztiak, publikoak zein pribatuak, kanpoko lerrokadurarekin bat datorren lerro batek bilduko ditu, Behe Plantako
sestra gaineko gehienezko okupazioa, alegia, eraikuntzek nolabaiteko
diseinu lasaiera izan dezaten, proiektuaren aukera desberdinak justifikatzeko beste figura legalik ez baliatu behar izateko.
Erabilera pribatuetan eraikitzeko gai diren eraikuntzetarako Ordenazio Zurruna hartu da oinarritzat, Behe Plantako neurriak 21 metro
bider 32 metro izango direlarik. Horrezaz gainera, ordea, eraikitzeko
inguru-lerro bat zedarritu da, eta horrenbestez Behe Plantaren gehinezko okupazioa 22 metro bider 33,50 metro izango da, honela,
ez da beharko Xehetasunezko Estudiorik, kontuan izanik eraikuntzaren guztirako altuera ezin dela jeitsi. Edonola ere, 2 Ardatzaren aurrez aurreko fatxadak gutxienez bi puntutan izan beharko du kalearen lerrokadurarekin tangente, eta dokumentazio
grafikoan aurrikusitako ardatzari eutsi.
3.8. Límite de entorno edificatorio
Se establece para todas las edificaciones, sean de propiedad
pública o privada, una línea envolvente que se corresponde con
las alineaciones exteriores, es decir, la ocupación máxima sobre
rasante en Planta Baja, a efectos de tener una cierta holgura de
diseño de las edificaciones, sin tener que recurrir a otro tipo de figuras legales para justificar las diferentes opciones de Proyecto.
En el caso de las edificaciones destinadas a la edificabilidad en
usos privados, se ha partido de una Ordenación Rígida de unas dimensiones en Planta Baja de 21 metros por 32 metros, pero además, se
ha delimitado una línea de entorno edificatorio que hace que se pueda realizar una ocupación máxima en Planta Baja de 22 metros por
33,50 metros, sin tener que realizar ningún Estudio de Detalle y teniendo en cuenta que no se puede rebajar la altura total de la edificación.
En cualquier caso, la fachada que da frente al Eje 2, tiene que ser
tangente a la curva de la alineación de la calle en dos puntos mínimo y mantenerse a eje previsto en la documentación gráfica.
Erabilera pribatuen
ondoriozko partzela
Behe plantako
gehienezko okupazioa
eraikitzeko inguruko
azalera muga
Parcela resultante
en usos privados
Ocupación máxima
en planta baja
superficie límite de
entorno edificatorio
R.G.
J.M.
R.V.
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
R.G.
J.M.
R.V.
J.L.
J.J.
B.J.
J.M.
B.S.
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
737,00 m2
5.896,00 m2
Total
5.896,00 m2
Guztira
3.9. Sestrak
Partzeletako behin betiko sestrak dokumentazio grafikoan ageri dira.
3.10. Hegaldurak
Fatxada gaineko hegaldurak eta bide publikoko nahiz kanpoko espazio pribatuen gaineko irtenguneak honako Arau honek araupetuko ditu: 10. solairura arte, gehienezko irtengunea 1,20 metrokoa izango da, eta 10.etik 20.era 1,80 metroko luzera izan dezake
fatxada gainetik. 21. plantak ezingo du inolako hegaldurarik izan,
azpiko pisuetako helgaldurek sortutako terrazak izan ezik.
Hegalduren azalera hertsia eraiketari eratxekitako orotariko azaleraren barruan kontatuko da. Nahi bezala antola daiteke, baina batek
ere ezingo du fatxada guztien azaleraren %50 gainditu, fatxada desberdinen helgadura konpentsazioa edo metaketa, zentzu zabalean, onartuko delarik.
Fatxada gaineko sargune irekiak onartuko dira, mugarik
gabe, estalita badaude ere. Horrelakoetan, gerora estaltzea eragozteko moduan diseinatuko dira, eta Obra Berriaren adierazpena egiterakoan, beren beregiz jasoko da edozein eratako itxiera egiteko debekua.
3.11. Garageetarako sarbidea
Proiektatutako partzelak elkarren aldamenean daude, bina, eta
era horretara, komunak izan daizkeen zenbait elementu ekidi daitezke, garageetako sarrera eta irteera, kasu, sarbideen doaneko
elkarrenganako zortasuna nahitaez egin beharko dutelarik. Hala
ere, elkarren aldamenean dauden eraiketetatik bat bestea baino
lehenago has daiteke altxatzen. Hori gertatzekotan, bi murruko pasaguneak aurrikusiko dira gutxienez planta bakoitzeko, bestea erakitzerakoan guztiak batasun bat izan dezan moduan, eta eraiketa
burutatakoan, bi sarbide geratzeko moduan, partzela batean
sarrera eta bestean irteera jarriz.
3.9. Rasantes
Las rasantes definitivas de las parcelas se pueden observar
en la documentación gráfica.
3.10. Vuelos
Los elementos volados sobre la fachada y salientes sobre la vía
pública o espacio exterior privado, se regirán por la Norma siguiente: Hasta el piso 10, el saliente máximo será de 1,20 metros máximo
y del piso 10 al 20 incluido, podrá ser de 1,80 metros de longitud sobre
la fachada, la planta 21, no podrá tener vuelo de ningún tipo, excepto las terrazas producidas por los vuelos de los pisos inferiores.
La superficie cerrada de vuelos se contabiliza dentro de la superficie general asignada al edificio. Su disposición será libre y ninguna podrá sobrepasar el 50% de la superficie del conjunto de las
fachadas, autorizándose la compensación o acumulación de vuelos entre las distintas fachadas, en sentido amplio.
Se admiten entrantes abiertos sobre la fachada, sin límite alguno, aunque estén cubiertos. En tal caso, se diseñarán de tal forma que dificulte su cubrición posterior y, además, en la Declaración de Obra Nueva se recogerá expresamente la prohibición de
cualquier tipo de cierre.
3.11. Accesos a garages
Las parcelas proyectadas son colindantes entre sí, dos a dos,
de tal forma que esa relación puede permitir evitar algunos elementos
que puedan ser comunes, a saber, la entrada y salida de los garages, para lo cual será obligatorio realizar una servidumbre gratuita recíproca de los accesos. Ahora bien, se puede producir la casuística de que una edificación colindante a otra, pueda comenzar la
construcción antes que la otra, en tal caso, se preverán dos pasos
de muros mínimo por planta, que permitan que cuando la otra colindante edifique, funcione todo como un conjunto y que, al final de
la construcción queden sólo dos accesos, uno de entrada por una
parcela y otro de salida por la otra parcela.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7570 —
Horrezaz gainera, behar diren zortasunak bilduko dira Birpartzelaketa Proiektura, elkarren aldamenean dauden sotoek
larrialdietarako eskailerak eta NBWE-CPI-96aren arabera derrigorrezkoak diren gainerako ebakuazio bideak osatzen dituzten elementuetan elkarrekikotasunean parte hartzeko. Hori horrela, derrigorrezkoa da zaindu-aparkatzeko Iharduera Proiektua egitea,
elkarren aldamenean dauden partzelak proiektu bateratu bat egitea eskatzen duela ulertuz.
3.12. Baldintza estetikoak
Gunearen irudia armonizatua izateko, eta azken emaitza, Sektore osoa eraiki eta urbanizatutakoan, hasierako hipotesiekin eta
proposamenari eusten dioten oinarri arkitektonikoekin bat etortzeko.
3.12.a) Urbanizazio pribatuaren baldintza estetikoak
Mendi-hegalaren azken irudia berdea izan dadin ziurtatuko bada
beharrezkoa izango da, nahitaez, garageen soto zatiaren gainean 50 cmko lodierako lur geruza bat eratzea, belar eta arbola mota
desberdinak jartzeko modukoa.
Mendi-hegal horretan ezingo da inolako eraikuntzarik egin, salbu eta, Eraikitzeko Oinarrizko Araua Suteen aurkako Babes Baldintzak NBE-CPI-96aren arabera, garagearen eta aparkalekuen
larrialdietarako eskailera bitarteko irteeren aireztapenerako beharrezkoa bada, eta hala izatera, eskaileretako eraikuntzazko elementuek ezingo dute behin betiko sestra 40 cm-tik gora gainditu,
kanpo aldera zabalik eta inolako estaldurarik ez dutela, alegia. Irteera horietatik oinezkoentzako bide txikiak egin daitezke hurbileneko paso publikoetaraino, oinezkoentzako lotune gisa.
Debekaturik dago sestra gaineko partzela pribatua edozein elementu finkorekin zedarritzea, fabrikakoak nahiz ormigoizkoak izanik ere. Azken irudiak gunean erabat txertatua beharko du.
3.12.b) Eraikuntzen baldintza estetikoak
Oinarrizko baldintza estetikoak dira, Gorporazioak, lehendik eraikita nahiz eraikitze bidean dauden beste eraiketak parean jarriz, eraiketa bakoitzaren ezarketa eta gunean modu egokian txertatzendiren ala ez baloratu dezan ez bakarrik, bloke guztien mimetismo
edo identitate printzipioaren aldetik, baizik eta blokeek dialogoarenetik ere, bakoitzak bere nortasuna galdu gabe, baina aldi berean,
eraiketa bakoitzak bere baitan izan ditzala gainerakoekin lotu eta
bateratzen dituen ekarpen arkitektonikoak, bai eta besteengandik
bereizten dituenak ere. Proposatutako eraiketa bakoitzaren eta multzoarekiko duen erlazioaren perspektiba bat (posible diren tekniken
artean edozein hautatuz, akuarela, infografia, etab.) aurkeztu
beharko da eraiketaren Oinarrizko Proiektuarekin batera, materialen egiturak, koloreak, formak eta bolumenak antzemateko moduan.
3.12.c) Materialei buruzko baldintzak
Planeamenduko Arau Subsidiarioen 304. artikuluko 8. atalak
Done Bikendi izeneko I Sektoreko eraiketen Baldintza Estetikoa
eta Diseinu Baldintzak ezartzen ditu. Bertan dioenez, eraikuntza
berriaren blokeen amaiera harriz nahiz mota bereko adreilu gorrilaranjaz egingo da, Udaleko ordezkariak berez beregiz adierazi baitute eraiketak berdinak izan behar dutela. Diseinuari malgutasun
zerbait eman behar zaielarik, uste dugu nahikoa litzatekeela, fatxadetako zati trinko edo itsuen %65ean bistako adreilu bera erabiltzea, dena delakoa materiala eta forma. Gainerako materialak
edozein izango liratekete. Era horretara, batasuna eta aniztasuna, errepikapena eta baita desberdintasuna ere, biak lortuko genituzke, eta horrenbestez, multzoaren irudia aberastea, zalantzarik
gabe.
Gogoan izan ere, artikulu berak beren beregiz debekatzen dituela harlauzko edo keramikazko plaketa estaldurak.
3.12.d) Bestelako zernolako estetikoak
Aurrekoez gainera, Merkatal Fatxadetan eta Kanpoko Publizitateaz Fatxadetako Instalazioei buruzko Arau Subsidiarioehn Testu Bateratuko Orotariko Arauen 207, 208 eta 211 artikuluek bereziki araupetuko dute.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Además, en el Proyecto de Reparcelación se recogerán las
servidumbres necesarias para que los sótanos colindantes entre
sí, participen recíprocamente de los elementos de escaleras de emergencia y demás vías de evacuación obligatorios según la NBE-CPI96, lo que obliga a que se realice el Proyecto de Actividad de la
guardería-aparcamiento, entendiendo siempre las parcelas colindantes entre sí, como una unidad que implica un proyecto del conjunto.
3.12. Condiciones estéticas
Con la intención de armonizar la imagen del conjunto y a la
vez intentar que el resultado final, una vez construido y urbanizado el total del Sector, sea congruente y coherente con las hipótesis iniciales y con los fundamentos arquitectónicos que sustentan
la propuesta.
3.12.a) Condiciones estéticas de la urbanización privada
Con el fin de asegurar que la imagen final de la ladera sea de
espacio verde, será obligatorio, encima de la parte de sótano de
garages, la formación de una capa de tierra de 50 cms. de espesor que pueda servir para el sustento de diferentes tipos de hierba y árboles.
Sobre dicha ladera, estará exenta de edificaciones de cualquier
tipo, salvo los elementos que sean necesarios para la aireación del
garage y las salidas a través de escalera de emergencia que sean
necesarias del aparcamiento, según la Norma Básica de la Edificación Condiciones de Protección contra Incendios NBE-CPI-96 y
en este caso, los elementos constructivos de las escaleras, no podrán
sobresalir de la rasante definitiva más de 40 cms., es decir, serán
abiertas al exterior sin ningún tipo de cubrición. De estas salidas,
podrán realizarse pequeños caminos peatonales hasta los pasos
públicos más cercanos, como conexión peatonal.
Queda prohibido delimitar la parcela privada sobre rasante con
cualquier elemento fijo, ya sean elementos de fábrica o de hormigón, su imagen final tiene que quedar totalmente integrada en el
conjunto.
3.12.b) Condiciones estéticas de las edificaciones
Condiciones estéticas básicas, con la intención de que la Corporación pueda valorar la implantación de cada edificio, en su relación con los otros ya construidos o en construcción y su integración
en el conjunto, no sólo desde el punto de vista del mimetismo o del
principio de identidad de todos los bloques, sino desde el diálogo
entre ellos, sin perder cada uso su propia personalidad pero, a la
vez, que cada edificio en sí mismo, lleve implícito o explícito las aportaciones arquitectónicas que le conectan y le unen al conjunto y lo
que les separa, será necesario presentar una perspectiva (en cualquiera de sus diferentes técnicas posibles, infografía, acuarela, etc.),
del edificio propuesto y su relación con el conjunto, con la presentación del Proyecto Básico del edificio, donde se puedan percibir texturas de los materiales, colores, formas volúmenes.
3.12.c) Condiciones sobre los materiales
El apartado 8 del artículo 304 de las Normas Subsidiarias de Planeamiento, establece las Condiciones Estéticas y de Diseño de las edificaciones del Sector I denominado San Vicente, implantando que los
bloques de la nueva edificación se realizaran con acabado de fachada unitario, a base de piedra o ladrillo rojo-naranja del mismo tipo y
después de analizar la intención manifestada expresamente de los representantes del Ayuntamiento de que, los edificios sean identificados como
iguales. Entendemos que para dar un poco de flexibilidad en el diseño, sería suficiente con que el 65% de las partes macizas o ciegas de
las fachadas, fueran de ladrillo del mismo caravista rojo, no vidriado,
para todos los edificios y para reforzar la imagen unitaria, los marcos
de ventanas de fachadas deben ser necesariamente también de color
blanco en un 65%, independientemente del material y forma, siendo
el resto de materiales de elección libre. De esta forma, se lograría la
diversidad dentro de la unidad, la repetición y a la vez la diferencia,
que enriquecería sin duda la imagen del conjunto.
Recordar, que el mismo artículo prohibe, expresamente los
revestimientos de baldosa o plaqueta cerámica.
3.12.d) Otras consideraciones estéticas
Además de las anteriores, también regirán, en especial, los
artículos 207, 208 y 211 de las Normas Generales del Texto Refundido de las Normas Subsidiarias sobre las Instalaciones en
Fachada, sobre el Equipamiento en Fachadas Comerciales y sobre
Publicidad Exterior.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7571 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
3.12.e) Obra Berriko Adierazpenetan nahitaez agertu beharreko arauak
3.12.e) Normas para recoger obligatoriamente en las Declaraciones de Obra Nueva.
3.12.e. 1. Debekuak
Aire girotuko aparatuak fatxadetan jartzea, ikusteko moduan
edo fabrikako nahiz zurgintzako kanpoko elementuen konfigurazioa aldatzeko moduan.
Egutera edo balkoi eta terrazak ixtea, fabrikako obra bidez edo
edozein zurgintza motarekin, bai eta negutegi moduko teilatuekin
terrazak estaltzea ere.
Terrazetan pergolak, negutekiak, markesinak nahiz haiek
estaltzeko beste edozein elementutarako euskarriak jartzea. Terrazetako eraikuntzazko elementu bakarra haien arteko zatiketari dagokiona izango da.
3.12.e. 1. Prohibiciones
Instalar aparatos de aire acondicionado vistos en fachada o
que alteren la configuración de los elementos de fábrica o de carpintería exterior.
Realizar cierres de solanas o balcones y terrazas, mediante
obra de fábrica o cualquier tipo de carpintería, así como cubrir dichas
terrazas mediante tejados tipo invernadero.
Aprovechar las terrazas para el apoyo de pérgolas, invernaderos, marquesinas o cualquier otro elemento que tenga por finalidad la cubrición de las mismas, siendo el único elemento constructivo autorizado en las terrazas, el correspondiente a las
divisiones entre ellas.
Instalar colgadores de ropa en solanas o balcones, terrazas
y en cualquier cierre exterior de las fachadas del edificio, así como
tender ropa en dichas fachadas.
Fijar letreros, rótulos, anuncios, señales distintivas o indicadores luminosos o no, en las fachadas del edificio, con la excepción de las lonjas en planta baja, según las normas municipales
vigentes.
Instalar tiestos y jardineras colgando de elementos exteriores
de las fachadas y volando sobre elementos de vía pública, por ser
peligrosos para los viandantes.
Egutera edo balkoietan, terrazetan eta eraiketaren fatxadetako
kanpoko aldeko itxieretan ez da jantziak zintzilikatzekorik jarriko,
eta ezingo da, ere fatxada horietan jantzirik eskegi.
Letrero, errotulu, iragarki, seinale bereizgarri nahiz argizko adierazgarriak eta ez direnak eraiketetako fatxadetan ezartzea, behe
plantetako lonjetan izan ezik, eta indarrean dauden udal arauen mendean.
Fatxadetako kanpoko elementuetatik lore-ontziak eta lore-askak
zintzilikatzea bide publikoaren gainetik, ibiltarientzako arriskutsua
izan baitaiteke.
3.12.e. 2. Gomendioak
Garageek ondore guztietarako betetzen dituzte CPI-96 Araua,
Suteen Aurkako Babes Instalazioen 1993ko Araudia eta Garageei buruzko 1996ko apirilaren 15eko Ebazpena. Zaindu-Aparkatzeko
Proiektuaren arabera, hala dago jasota eta iharduera baldintza hoberenetan entregatzen dira.
Saileko baltzuren batekin suteen aurkako intstalazioak mantentzeko kontratua hitzartu behar da, instalazioak erabiltzeko baldintza onenean egon daitezen, beti.
3.12.e. 2. Recomendaciones
Los garages cumplen a todos los efectos la Norma CPI-96,
el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios de
1993 y la Resolución de 15 de abril de 1996 sobre garages. Constan y se entregan en perfectas condiciones de funcionamiento, según
Proyecto de Guardería-Aparcamiento.
Obligatoriamente deberá establecerse con una firma del
ramo, contrato de mantenimiento de las instalaciones anti-incendio, al objeto de que las mismas se encuentren siempre en perfectas condiciones de uso.
4. Erabilera Publikorako Partzelak Eraikitzeko Arauak
4. Normas de la edificación de las parcelas para usos públicos
Plan Partzialak Irakaskuntzako eta Gizarte Kulturako Erabilileretarako erreserbak ezarri ditu. Ordenantzok ekipamenduetarako eraiketak araupentzen ditu, horretarako begiz jotako lurretan.
El Plan Parcial establece las reservas de suelo para usos Docente y Socio Cultural. Las presentes Ordenanzas, establecen la regulación de los edificios equipamiento que sobre el suelo previsto se
puedan construir.
4.1. Eraikigarritasuna
Gehienezko eraikigarritasuna askea izango da, dena delakoa
erabilera.
4.1. Edificabilidad
La edificabilidad máxima será libre, independientemente del
uso.
4.2. Eraikitzeko inguruaren muga
Planoetan grafiaturik dago eraikitzeko inguruaren mugak
zeintzuk diren, Behe Solairuko eta Soto Solairuko gehienezko okupazioa, alegia. Irakaskuntzako erabilerari dagokionez, 9.761,36 m2
dagozkio OHOri, 3.980 m2 Eskolaurreari eta Erabilera Soziokulturari, 6.021,48 m2.
4.2. Límite de entorno edificatorio
En los planos viene grafiado el límite del entorno edificatorio, es decir, la ocupación máxima en Planta Baja y en Planta Sótano, que en el caso del Uso Docente, E.G.B. es de 9.761,36 m2; en
Preescolar 3.980 m2 y en el caso del Uso Socio Cultural es de
6.021,48 m2.
4.3. Gehienezko altuera
Gehienezko altuera: BS + 1 + C.
4.3. Altura máxima
La altura máxima será de P.B. + 1 + C.
4.4. Gainerako parametroak
Gainerako parametroak, helgadurak, pisuen altuera, patioak,
etab. askeak izango dira, Proiektuak egiten diren unean behar publikoetara hobeki egokitu ahal izateko, beti ere, eraikitzeko indarrean dauden oinarrizko beste arauei kontrajarri gabe.
Guzti hori Lurraren eta Hiri Antolaketaren Erregimenari buruzko Legearen Testu Bateratua onarut zuen ekainaren 26ko 1/92 L.E.D.aren 124.1 artikuluan eta Toki-Erregimeneko Oinarriak arautzen dituen
apirilaren 2ko 7/85 Legearen 70.2 eta 65.2 artikuluan aurrikusitakoarekin bat etorriz argitaratzen da.
Barakaldon, 1998ko apirilaren 15ean.—Alkateak, Carlos Pera
Tambo
4.4. Resto de parámetros
El resto de parámetros, vuelos, altura de piso, patios, etc., será
libre, para que pueda adaptarse a las necesidades públicas del
momento concreto que realicen los Proyectos, siempre que no contradiga otras normativas básicas de la edificación vigentes.
Lo que se hace público de conformidad a lo previsto en el artículo 124.1 del R.D.L. 1/92, de 26 de junio, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana y artículo 70.2 y 65.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de Bases de Régimen Local.
En Barakaldo, a 15 de abril de 1998.—El Alcalde, Carlos Pera
Tambo
(Núm. 3.768)
(Núm. 3.768)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7572 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Sondikako Udala
Ayuntamiento de Sondika
IRAGARKIA
ANUNCIO
Sondikako Udalbatzak, 1998.ko maiatzaren 18an ospatutako
batzar berezian, honako erabaki hau hartu eban:
«Frontoia eta Polikiroldegia egiteko kontratazio txostena eta
1998.ko martxoaren 23an Ogasun Arloak eta 1998.ko maiatzaren
14ean Udalbatzako gaiak aztertzeko Batzordeak egindako proposamenak kontutan harturik, Udalbatzak Hbren abstenzioaz erabakitzen dau:
Sondikako Elizatean, 1998.ko maiatzaren 19an.—Alkatea, Jon
Iñaki Zarraga Aburto
El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el
18 de mayo de 1998, adoptó, el siguiente acuerdo:
«Vistos el expediente de contratación incoado para la ejecución del Proyecto de Frontón y Polideportivo y las propuestas del
Area de Hacienda y Patrimonio de 23 de marzo de 1998 y de la
Comisión de Asuntos del Pleno de 14 de mayo de 1998, el Ayuntamiento Pleno con la abstención del portavoz del Grupo Político
Herri Batasuna, acuerda:
Primero: Aprobar el expediente de contratación para la ejecución
del Proyecto de Frontón y Polideportivo.
Segundo: Iniciar los procedimientos de adjudicación del contrato de consultoría y asistencia para la dirección y del contrato de
obras para la ejecución del Proyecto citado
Tercero: Adjudicar los contratos por procedimiento restringido y por la forma de concurso.
Cuarto: Aprobar los Pliegos de Cláusulas Administrativas Particulares que habrán de regir los contratos.
Quinto: Publicar anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para
la recepción de las solicitudes de participación en el plazo de catorce días naturales contados a partir de la publicación, de lunes a
viernes, de 9:00 a 13:00 horas, en el Registro General del Ayuntamiento; si el último día fuera inhábil se prorrogará hasta el día
hábil siguiente.
En la anteiglesia de Sondika, a 19 de mayo de 1998.—El
Alcalde, Jon Iñaki Zarraga Aburto
(II-1.960)
(II-1.960)
Lehenengo: Frontoia eta Polikiroldegia egiteko kontratazioa txostena onartzea.
Bigarrena: Zuzendaritzarako Teknika-Aholkularitzaren eta
aipatutako proiektuaren lanak egiteko akuratze-modua hastea.
Hirugarrena: Akurapenak Mugatutako-Lehiaketaren bidez
ebatzi.
Laugarrena: Akurapenetako ardularitzazko baldintza-zerrrendak onartu.
Bostgarrena: Bizkaiko Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratu, argitaratzen den egunetik 14 egutegi-egun izango direlarik eskari guztiak, Udaletzeko Erroldaritza Nagusian aurkeztu ahal izateko. Azkenengo eguna jai-eguna izango balitz, urrengo lan-egunerarte
luzatuko litzatekelarik.
•
•
Loiuko Udala
Ayuntamiento de Loiu
IRAGARKIA
ANUNCIO
1998.eko maiatzaren 7an izandako Udal osoko bilkurak,
1998.eko Indarreango Aurrekontuaren Lehenengoko Kreditu Gehigarriari dagokion expedientea onartu du behin-behingoz.
Bizkaiko Lurraldeko Toki Entitateen Aurrekontuzko 91/2 Foru
Arauko 15.Artikuloan edatutakoa betez, jendaurrean jartzen da 15
lan egunetako epez, interesatuek aztertu eta egoki ikusten dituzten alegazioak egin ditzaten; apaitutako epearen barruan erreklamaziorik aurkeztuko ez balitz haiserako onarpena behin betikotzat
hartuko litzateke.
Por el Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el día
7 de mayo de 1998, ha sido aprobado inicialmente el expediente
de Crédito Adicional, número 1 del vigente presupuesto de 1998.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 158 de la Ley
39/88 Reguladora de las Haciendas Locales y artículo 15 de la Norma Foral 2/91 Presupuestaria de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, y artículo 158 de la Ley 39/88 reguladora de las Haciendas Locales se procede a su exposición al público
para que en el plazo de 15 (quince) días hábiles, los interesados
puedan examinarlo y presentar reclamaciones, considerándose definitivamente aprobado si al término de dicho período no se hubieran presentado reclamaciones.
En Loiu, 8 de mayo des 1998.—El Alcalde-Presidente, Iñaki
Gastañaga Lopategi
Loiun, 1998.eko maiatzaren 8an.—Alkate-Udalburuak, Iñaki
Gastañaga Lopategi
•
(II-1.772)
•
(II-1.772)
IRAGARKIA
IRAGARKIA
Udalbatzaren, Osoko Bilkurak, 1998ko maiatzaren 7an, Lauroetako Saneamentuaren 1. Faseko lanetako hitzarmenari buruzko egitasmoa eta baldintzen pleguak onetsi ditu; halaber, lehiaketarako deialdia egin du. Lehiaketa prozedura irekiaren bidez
egingo da.
Oraingo honetan, Toki Araubidearen alorrean indarrean dauden xedapenak onetsi dituen apirilaren 18ko 781/86 Legegintzazko Errege-Dekretuaren 122.artikulua eta hurrengoak betetzeko, ondore horietarako deitu den enkantea eraenduko duten baldintzen plegu
horiek jendaurrera azalduko dira zortzi egunetan. Aipatu den epe
horretan erreklamazioak aurkez daitezke; erreklamazio horiek kontratazio organoak ebatziko ditu.
Aldi berean, Herri Administrazioen Kontratuei buruzko 13/95
Legearen 78.artikuluarekin bat, enkantea iragarriko da; alabaina,
behar izanez gero, lizitazioa atzeratu egingo da baldintzen pleguen
aurka errekamaziorik formulatzen bada.
El Ayuntamiento Pleno, en fecha 7 de mayo de 1998, acordó
aprobar el Proyecto y pliego de condiciones, así como la convocatoria de concurso por procedimiento abierto de las obras de Saneamiento Lauroeta 1.a Fase.
Para dar cumplimiento al artículo 122 y siguientes del R.D. Legislativo 781/86 por el que se aprueban las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, se exponen al público por plazo de ocho días el proyecto y el Pliego de Condiciones que ha de
regir el concurso convocado al efecto. Dentro del expresado plazo podrán presentarse las reclamaciones que serán resueltas por
el órgano de contratación.
De forma simultánea de conformidad con el artículo 78 de la
ley 13/95 de contratos de las Administraciones Públicas, se anuncia concurso, si bien la licitación se aplazará cuando resulte necesario, en el supuesto de que se formulen alegaciones contra el Pliego de Condiciones.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7573 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Deialdiaren Ezaugarriak
Características de la Convocatoria
Xedea: Lauroetako Saneamentuaren 1. Faseko lanak hitzarmentzea.
Lizitazio-Oinarria: 38.493.535 pesetas
Behin-behineko fidantza: 769.87 pesetas
Adjudikatzeko era: Prozedrua irekiaren bidezko enkantea.
Agiriak eta informazioa lortzeko: Udal Idazkaritza, eta Cianoplan, Juan de Ajuriaguerra Kalea, 52. Bilbo.
Aurkeztu beharko diren agiriak: Baldintzen pleguan zehazten
dira.
Kontratudunen baldintzak:
Sailkapena: ETaldea,1 Azpitaldea,D Maila
Proposamenen aurkezpena: Udalaren Erregistro Orokorrean,
9retatik 13:30etara eta astelehenetik ostiralera, noiz-arte eta iragarki hau BAOn argitaratuko den egunetik zenbatuta den hogeitaseigarren egunera arte.
Proposamen irekiera: Hurrengo hirugarren laneguneko 12etan.
Proposamen eredua: Baldintzen pleguaren eranskinean ezarri den ereduaren araberakoa.
Loiun, 1997ko maiatzaren 8an.—Alkatea, Iñaki Gastañaga
Lopategi
Objeto: Contratación de las obras de Saneamiento Lauroeta
1.a Fase.
Tipo de licitación: 38.493.535 pesetas
Garantía provisional: 769.870 pesetas
Forma de adjudicación: Concurso por procedimiento abierto.
Obtención de documentación e información: Secretaría Municipal, y Cianoplan, calle Juan de Ajuriaguerra, 52. Bilbao.
Documentación a presentar: Figura detallada en el Pliego de
Condiciones.
Requisitos de los Contratistas:
Clasificación: Grupo E, Subgrupo 1, Categoría D
Presentación de proposiciones: En el Registro General del Ayuntamiento en horario de 9:00 a 13:30 horas, de lunes a viernes, hasta el vigésimosexto (26) día natural siguiente a la publicación del
presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Apertura de proposiciones: A las 12:00 horas del tercer día
laborable siguiente.
Modelo de proposición: Conforme al modelo que figura como
anexo al Pliego de Condiciones.
En Loiu, 8 de mayo de 1997.—El Alcalde, Iñaki Gastañaga
Lopategi
(II-1.773)
(II-1.773)
•
•
Busturialdeko Gizarte Zerbitzuaren Elkargoa
Mancomunidad de Servicios Sociales de Busturialdea
IRAGARKIA
ANUNCIO
Busturialdeko Gizarte Zerbitzuen Elkargoko Batzorde Nagusiak, 1998.eko martxoaren 12an izandako ohizko Bilkuran, 1998.eko
Aurrekontua hasiera batean onartu zuen. Jendeaurreko erakusketa
epean erreklamaziorik aurkeztu ez dela eta, behin betiko onarpena jaso duela ulere daiteke, eta jarraian Bizkaiko Aldizkari Ofizialean dirusarreren eta gastuen kapitulukako aurrekontua argitaratuko da, eta baita Elkargo langilegoaren zerrenda ere.
Gernika-Lumon, 1998.eko maiatzaren 8an.—Elkargoburuak,
Pilar Díez Etxebarria
La Junta General de esta Mancomunidad aprobó inicialmente el Presupuesto de la Entidad para 1998 en sesión celebrada el
pasado día 12 de marzo. Como quiera que durante el plazo de exposición pública no se han presentado reclamaciones, se ha de entender definitivamente aprobado, y se procede a la publicación, en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», del Presupuesto por capítulos y de la
plantilla orgánica de la Entidad.
En Gernika-Lumo, a 8 de mayo de 1998.—La Presidenta, M.a
Pilar Díez Etxebarria
1997.EKO ELKARGO AURREKONTUAREN
LAPURPENA
PRESUPUESTO MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
DE BUSTURIALDEA 1998
Gastuak
Gastos
I. Kapitulua. Langilegoaren Gastuak . . . . . . . . . . . . . . .
II. Kapitulua. Ondasun Arrunt eta Zerbitzuen Erosketa .
III. Kapitulua. Finantza Gastuak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IV. Kapitulua. Transferentzia Arruntak . . . . . . . . . . . . . . .
VI. Kapitulua. Inbertsioak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIII. Kapitulua. Finantza-Aktiboak . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.360.020
74.529.000
25.000
44.203.237
11.803.840
1.000
Gastuak Guztira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.922.097
Capítulo I.
Capítulo II.
Capítulo III.
Capítulo IV.
Capítulo VI.
Capítulo VIII.
Personal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Compra de Bienes Corrientes y Servicios
Gastos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . . . .
Inversiones Reales . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activos Financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20.360.020
74.529.000
25.000
44.203.237
11.803.840
1.000
TOTAL Gastos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.922.097
Diru Sarrerak
III. Kapitulua.
IV. Kapitulua.
V. Kapitulua.
VII. Kapitulua.
Ingresos
Tasak Eta Bestelako Sarrerak . . . . . . . . . .
Transferentzia Arruntak . . . . . . . . . . . . . . .
Ondare Sarrerak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kapital Transferentziak . . . . . . . . . . . . . . .
6.401.000
128.649.642
870.455
15.001.000
Diru Sarrerak Guztira . . . . . . . . . . . . . . . .
150.922.097
Capítulo III.
Capítulo IV.
Capítulo V.
Capítulo VII.
Tasas y Otros Ingresos . . . . . . . . . . . . . . .
Transferencias Corrientes . . . . . . . . . . . . .
Ingresos Patrimoniales . . . . . . . . . . . . . . .
Transferenicas de Capital . . . . . . . . . . . . .
6.401.000
128.649.642
870.455
15.001.000
TOTAL Ingresos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150.922.097
PLANTILLA ORGANICA
Lan Personala
Zbk.
Lanpostua
Taldea
Personal Laboral
Maila
Egoera
A. Finkoa
2
1
Arcepafe
Gizarte Laguntzaile
Administraria
A.
B
C
16
10
Hornitutak
Hornituta
B) Aldi Baterako
1
1
Arcepafe
Adm. Laguntzaile
Gizarte Laguntzaile
N.
o
2
1
Cat. Profesional
Indefinido
Arcepafe
Asistente Social
Administrativo
Grupo
Nivel
Situación
B
C
16
10
Cubiertas
Cubierta
D
B
7
11
Cubierta
Cubierta
B. Temporal
D
B
7
11
Hornituta
Hornituta
(II-1.769)
1
1
Arcepafe
Aux. Administrativo
Asistente Social
(II-1.769)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7574 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
IV. Atala / Sección IV
Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
El Jefe de la Unidad Competente de la Tesorería General de
la Seguridad Social a efectos de que se despache ejecución, y en
uso de la facultad que le confiere el artículo 34 de la Ley General
de la Seguridad Social aprobada por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio («Boletín Oficial del Estado», de 29 de junio
de 1994) según redacción dada por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social
(«Boletín Oficial del Estado», de 31 de diciembre de 1994) una vez
expirado el plazo de ingreso del importe de la liquidación indicada, dictadas las correspondientes Providencias de Apremio, ordenando la ejecución forzosa sobre bienes y derechos del deudor,
con arreglo a los siguientes preceptos legales:
El importe total deberá ser hecho efectivo en un plazo de 15
días según establece el artículo 110 del Real Decreto 1.637/1995,
de 6 de octubre («Boletín Oficial del Estado», de 24 de octubre de
1995) en la Unidad de Recaudación Ejecutiva correspondiente. En
caso de que la deuda no se pague en el plazo señalado, se procederá al embargo de los bienes del deudor tal y como indica el
artículo 34.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
A tenor de lo dispuesto en los artículos 34 de la Ley General
de la Seguridad Social y 111 y 182 del Reglamento General de Recaudación vigente, contra la Providencia de Apremio que no agota la
vía administrativa, podrá formularse Oposición al Apremio en el plazo de 15 días contados a partir del siguiente al de su notificación
ante el mismo órgano que la dictó, exclusivamente, cuando se alegue una de las causas enumeradas en el númro 2 del citado artículo 111 (Pago, Prescripción, Error material o aritmético, Condonación,
Aplazamiento de la deuda o Suspensión del Procedimiento, Falta
de notificación de la reclamación de deuda, del Acta de Liquidación
o de las Resoluciones que las mismas originen), suspendiéndose
el procedimiento de apremio hasta la Resolución de la Oposición.
Asimismo, en el plazo de un mes, contado a partir del día
siguiente al de esta publicación, podrá interponer recurso ordinario ante la Administración correspondiente.
Salvo en el supuesto antes citado, el procedimiento de apremio no se suspenderá si no se realiza el pago de la deuda perseguida, se garantiza con aval suficiente o se consigna su importe, incluidos el recargo de apremio y el 3% a efectos de la cantidad a cuenta
de las costas reglamentariamente establecidas, a disposición de la
Tesorería General de la Seguridad Social, conforme a lo previsto en
el artículo 34.4 de la Ley General de la Seguridad Social.
Y para que conste, firmo el presente edicto.
En Bilbao, a 3 de abril de 1998.—La Directora Provincial, Margarita Tarazaga Brillas
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0111 • 10 48000116839 • ARBAIZA YCOMPAÑIA S.C. • IBAÑEZ DE BILBAO 3 4 5 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 010921674
01/97 01/97
03
48 1997 012933921
04/97 04/97
03
48 1997 013182380
05/97 05/97
464.695
464.695
464.695
0111 • 10 48008561495 • CABRERA MARCHANTE MARIA CRUZ • NAVARRA 12 • 48001 • BILBAO
01
48 1997 014745191
01/97 02/97
04
48 1997 960132857
01/96 01/96
0111 • 10 48000567180 • VERGARA URBANO EUGENIO • C.LARREATEGUI 33 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 012934123
04/97 04/97
187.435
0111 • 10 48004449103 • CAFETERIA ARRIAGA S.A. • PL. ARRIAGA SN. 0 • 48005 • BILBAO
01
48 1994 007812766
12/85 12/85
01
48 1994 007812867
01/86 07/86
19.384
142.333
0111 • 10 48004802040 • OCHOA IGARTUA JOSE JAVIER • MITXEL LABEGUERIE 1 • 48005 • BILBAO
01
48 1997 014749235
04/96 12/96
01
48 1997 014749336
01/97 08/97
04
48 1997 960138315
01/96 03/96
1.698.700
1.588.908
84.000
MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES
Tesorería General de la Seguridad Social
DIRECCION PROVINCIAL DE BIZKAIA
EDICTO DE NOTIFICACION
No habiéndose podido notificar de forma expresa las Providencias de Apremio de los distintos regímenes de la Seguridad Social
a nombre de los deudores que a continuación se relacionan y por
los períodos e importes que así mismo se detallan, por ser desconocidos en los domicilios en que constan, por ausencia, y otras
causas similares, se hace público el presente anuncio, en este «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de anuncios de la Alcaldía correspondiente en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 58 y
59 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común («Boletín Oficial del
Estado», número 285, de 27 de noviembre de 1992).
184.386
60.120
0111 • 10 48008578471 • ADMINISTRACION GENERAL DE PA • COLON DE LARREATEGUI 26 • 48009 • BILBAO
01
48 1997 013122463
01/89 10/89
846.479
0111 • 10 48008584939 • EMPRESA OPERADORA BILBAO S.A • HENAO 52 • 48009 • BILBAO
01
48 1997 013162576
07/96 11/96
345.908
0111 • 10 48009074282 • HAIZEA MENSAJEROS S.L. • BERASTEGUI 1 1 IZQ • 48001 • BILBAO
01
48 1997 011472655
09/96 09/96
77.489
0111 • 10 48009411459 • INGENIERIA DE TRABAJOS VERTI • MAZUSTEGUI 23 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 012937759
04/97 04/97
03
48 1997 013186525
05/97 05/97
857.677
711.022
0111 • 10 48009713674 • DON JERSEY S.L. • BIDEBARRIETA 3 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 012937961
03
48 1997 013186727
391.152
235.894
0111 • 10 48005849236 • APLICACIONES DECORATIVAS FRA • IPARRAGUIRRE 16 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 013183289
05/97 05/97
01
48 1997 014747720
03/97 06/97
01
48 1997 014747821
01/97 02/97
826.339
3.880.026
100.077
0111 • 10 48006395668 • CHINCHURRETA URIARTE,S.A • ITURRIBIDE 103 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 012935032
04/97 04/97
03
48 1997 013183693
05/97 05/97
817.458
859.949
0111 • 10 48006758410 • JESUS SANTIAGO IZCARA S.A. • HEROS 2 A • 48009 • BILBAO
03
48 1997 010683117
12/96 12/96
0111 • 10 48009762275 • CONSTRUCCIONES GOVIMAR S.L. • M.REMIGIO GANDASEGUI 7 6 C • 48006 • BILBAO
03
48 1997 012594219
03/97 03/97
1.399.626
03
48 1997 012938163
04/97 04/97
1.469.651
882.796
0111 • 10 48006790944 • REGUE S.A. • M.MENENDEZ PELAYO 18 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 010683218
03
48 1997 010923900
03
48 1997 011264814
03
48 1997 012591488
0111 • 10 48073001124 • BANCO CREDITO INDUSTRIAL.ACE • ERCILLA 3 0 • 48009 • BILBAO
02
48 1997 014501176
06/97 06/97
65.613
12/96 12/96
01/97 01/97
02/97 02/97
03/97 03/97
562.620
654.031
496.034
515.444
0111 • 10 48100060512 • MARTIN PINEDO ROBERTO • HENAO 44 BI 3 IZQ • 48009 • BILBAO
01
48 1997 014771968
05/97 06/97
151.575
0111 • 10 48006806102 • VASCOIN, S.A. • FICA 38 4 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 010924001
0111 • 10 48100155993 • MIKEL’S JOYEROS, S.L. • ARENAL 5 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 012938769
03
48 1997 013187232
04/97 04/97
05/97 05/97
123.691
123.691
01/97 01/97
18.083
0111 • 10 48100239859 • CONSTRUCCIONES SAGASA URIART • LERSUNDI 9 2 1 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 012939173
04/97 04/97
301.446
0111 • 10 48100526314 • EUROLAN COMUNICACION Y SERVIC • MAZARREDO 6 3 • 48001 • BILBAO
01
48 1997 012564311
12/94 12/94
01
48 1997 012564412
01/95 12/95
01
48 1997 012564513
01/96 12/96
56.293
766.541
854.240
0111 • 10 48100614321 • ARTABE BILBAO MARIA ISABEL • MUELLE URIBITARTE 0 • 48001 • BILBAO
04
48 1997 960156503
03/96 05/96
04
48 1997 970037365
06/96 08/96
84.000
84.000
0111 • 10 48007229262 • AIZ CONSTRUCCIONES, S.A. • GRAN VIA 17 3 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 010924304
01/97 01/97
03
48 1997 012591892 03/97 03/97
393.994
03
48 1997 012936042
04/97 04/97
03
48 1997 013184606
05/97 05/97
401.210
405.708
0111 • 10 48007422656 • BERMEJO Y MOJAS S.A. • MAZARREDO 6 BJ • 48001 • BILBAO
03
48 1997 012936244
04/97 04/97
78.366
0111 • 10 48007574523 • CLINICA CAPILAR INTERNACIONA • GRAN VIA 17 • 48001 • BILBAO
01
48 1997 011224903
09/96 09/96
01
48 1997 011232983
08/96 08/96
21.570
44.932
0111 • 10 48008491373 • MONTAJES Y CONTRATACIONES S.A • MAZARREDO 5 • 48001 • BILBAO
01
48 1997 012542281
04/96 10/96
3.652.954
411.510
04/97 04/97
05/97 05/97
0111 • 10 48009760255 • ARTELAN PROYECTOS YCONSTRUCC • VDA. DE EPALAZA 6 1 DCH • 48005 • BILBAO
03
48 1997 012938062
04/97 04/97
98.549
0111 • 10 48100654636 • INGEVIL, S.L. • BUENOS AIRES 3 • 48001 • BILBAO
01
48 1997 012512878
01
48 1997 013392548
01
48 1997 013392649
11/96 11/96
03/96 12/96
01/97 04/97
71.148
786.340
284.957
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7575 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0111 • 10 48100749414 • IMPERMEABILIZACIONES JUSA S. • MAZARREDO 43 BJ CNT • 48009 • BILBAO
03
48 1997 013187939
05/97 05/97
336.383
0111 • 10 48102566243 • JOSE M.a APARICIO CHURRUCA Y F • SANTA MARIA 16 BJ • 48005 • BILBAO
01
48 1997 013159142
02/97 02/97
21.704
0111 • 10 48100749515 • BILBAO CONSTRUCCIONES EIMPER • BERASTEGUI 5 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 010927637
01/97 01/97
03
48 1997 011268450
02/97 02/97
03
48 1997 012595532
03/97 03/97
03
48 1997 012939678
04/97 04/97
03
48 1997 013188040
05/97 05/97
01
48 1997 013381636
01/97 07/97
0111 • 10 48102584633 • CASTAÑOS PRADO SONIA MARIA • ARTECALLE 24 BJ IZQ • 48005 • BILBAO
01
48 1997 014747417
01/97 01/97
20.218
0111 • 10 48102599181 • SUCESOR DE REBOLLO, S.L. • DE MAZARREDO 47 3.o DCH • 48009 • BILBAO
03
48 1997 013191272
05/97 05/97
147.449
0111 • 10 48102606760 • INGENIERIA BER MONTAJES, S.L • BUENOS AIRES 3 1.o 4 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 011272288
02/97 02/97
03
48 1997 012943015
04/97 04/97
03
48 1997 013191373
05/97 05/97
66.268
81.390
114.875
0111 • 10 48102712551 • SERHOUSE 96, S.L. • FICA 0 32 TRA • 48006 • BILBAO
03
48 1997 010931576
01
48 1997 013122665
01/97 01/97
04/97 04/97
152.720
47.311
637.606
0111 • 10 48101114071 • TXUSKITXIPI S.L. • DE RECALDE 22 • 48009 • BILBAO
01
48 1997 014745700
933.850
710.782
514.343
676.742
776.707
1.654.142
01/97 01/97
52.072
0111 • 10 48101229562 • SERVICIOS INTEGRALES GERONTO • DE MAZARREDO 20 1.o • 48009 • BILBAO
03
48 1997 012940385
04/97 04/97
0111 • 10 48101339801 • VATRANSA,S.L. • ALDA. MAZARREDO 47 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 010534583
03
48 1997 010753037
03
48 1997 011040603
03
48 1997 011376261
03
48 1997 012697582
03
48 1997 013188848
38.495
11/96 11/96
12/96 12/96
01/97 01/97
02/97 02/97
03/97 03/97
05/97 05/97
358.514
280.762
181.741
182.239
199.186
185.552
0111 • 10 48102715682 • ORTEGA ROLDAN LUIS ALBERTO • SOMERA 14 2 • 48005 • BILBAO
01
48 1997 014801371
02/97 02/97
0111 • 10 48101519855 • HELENE GALE MEDICAL, S.L. • HENAO 4 3 • 48009 • BILBAO
01
48 1997 014478645
09/96 11/96
05/97 05/97
29.833
457.203
0111 • 10 48102851381 • MANDOYA INVERSIONES, S.L. • VENEZUELA 1 4.o 6 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 011272389
02/97 02/97
03
48 1997 012599673
03/97 03/97
03
48 1997 012943116
04/97 04/97
03
48 1997 013191979
05/97 05/97
141.712
4.388.321
5.471.951
6.111.947
0111 • 10 48101527535 • SUMINISTROS CARNICOS OLABARR • ZABALBIDE (MERC. DE SANTA CL • 48006 • BILBAO
01
48 1997 014745902
09/96 12/96
479.033
0111 • 10 48101578156 • BELTRAN HEREDIA SALCES JOSE • TENDERIA 15 BJ • 48005 • BILBAO
04
48 1997 960207730
03/96 10/96
72.000
0111 • 10 48101619279 • ITC-IDEAS Y COMUNICACION, S.L. • JARDINES 6 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 013189151
05/97 05/97
258.449
0111 • 10 48101678994 • INVETOOL,S.L. • ZABALBIDE 39 BJ • 48006 • BILBAO
09
48 1997 012524194
0111 • 10 48102774892 • C. TRAUMATOLOGIA Y REHABILITA • VIRGEN DE BEGOÑA 34 • 48006 • BILBAO
01
48 1997 014801876
02/97 03/97
388.885
0111 • 10 48102788535 • BILBOREF, S.L. • VILLARIAS 10 8.o • 48001 • BILBAO
03
48 1997 013191676
0111 • 10 48102856839 • JUAN ETXEGOYEN KRUG BRONFIL • MAZARREDO 47 6.o D-3 • 48009 • BILBAO
04
48 1997 970014834
04/95 12/95
60.120
0521 • 07 010018579216 • LATA FERNANDEZ NANNY • TENDERIA 48000 1 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013400632
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 010023848235 • ALEGRIA SALAZAR BEGOÑA • CARNICERIA VIEJA 18 20 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011491146
09/96 12/96
03
48 1997 011526815
07/96 08/96
155.785
69.238
0521 • 07 090030443251 • MARIJUAN MORAL JULIO CESAR • RONDA 22 3 IZQ • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013401743
01/97 06/97
162.664
162.664
01/97 02/97
18.114
0111 • 10 48101692940 • OB. Y SER. CONSULTING,S.L. • HEROS 28 2 • 48009 • BILBAO
01
48 1997 014746306
12/96 12/96
01
48 1997 014746407
01/97 05/97
321.354
1.690.369
0111 • 10 48101715976 • CONSTRUCCIONES JEALPA, S.L. • SANTA CLARA 10 BI • 48006 • BILBAO
01
48 1997 014787025
08/96 12/96
1.570.706
0111 • 10 48101734770 • ACCESORIOS BABCOCK TUBOS REU • HENAO 4 3 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 012596744
03/97 03/97
03
48 1997 012940991
04/97 04/97
01
48 1997 013391538
12/96 12/96
0521 • 07 090030538433 • HERRERO VICENTE AVELINO • RONDA, 29-3 DCHA. 0 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013401844
03/97 06/97
1.988.440
1.850.820
2.240.280
0521 • 07 110050313556 • GALLARDO GALLARDO FRANCISCO • BIDEBARRIETA 14 2 IZQ • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011492257
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013402248
01/97 06/97
243.996
0111 • 10 48101769429 • TOP GUN 25 S.L. • ALD. URQUIJO 9 BJ • 48008 • BILBAO
01
48 1997 014746710
01/97 01/97
o
0111 • 10 48101819848 • PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LE • URIBITARTE 4 DC 2.
03
48 1997 010689682
03
48 1997 010929152
03
48 1997 011269864
03
48 1997 012596845
03
48 1997 014776618
153.212
A • 48001 • BILBAO
12/96 12/96
291.248
01/97 01/97
306.230
02/97 02/97
85.801
03/97 03/97
42.148
09/96 09/96
51.300
0111 • 10 48101998185 • CONSTRUCCIONES BANCONSA,S.L. • JUAN AJURIAGUERRA 19 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 013189353
05/97 05/97
639.200
0111 • 10 48102024962 • SOCIEDAD ANONIMA DE LIMPIEZA • JUAN AJUARIAGUERRA 10 1 D • 48009 • BILBAO
03
48 1997 013189454
05/97 05/97
265.627
0111 • 10 48102068109 • MECAMER,S.L. • SAN VICENTE EDIFICIO ALBIA 80 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 010929354
01/97 01/97
03
48 1997 011270167
02/97 02/97
03
48 1997 012597249
03/97 03/97
03
48 1997 012941294
04/97 04/97
03
48 1997 013189555
05/97 05/97
04
48 1997 960160139
10/96 10/96
498.242
496.318
496.318
496.318
376.706
60.001
0111 • 10 48102096906 • CONSTRUCCIONES ELKARTURIK,S. • ACHURI 33 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 010689884
12/96 12/96
03
48 1997 010929455
01/97 01/97
03
48 1997 012597451
03/97 03/97
468.744
499.968
91.663
0521 • 07 200052548302 • AZEVEDO SILVA FRANCISCO • BEGONA-AXPI 4 0 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013402349
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 200068502980 • GARCIA LERA MIGUEL • ITURRIBIDE 23 3 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 013439432
04/97 04/97
33.848
0521 • 07 280244922061 • RUANO CORDON RAFAEL • ESPERANZA 26 LJ • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013403157
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 280295188471 • TAMAYO PORRES RAFAEL • JUAN DE GARAY 55 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 011527825
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 280371636696 • ORTEGA ROLDAN LUIS ALBERTO • SOMERA 14 2 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013403561
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 280416306008 • GORROCHATEGUI GONZALEZ LANGA • ITURRIBIDE 40 LJ • 48006 • BILBAO
02
48 1997 011802455
12/96 12/96
02
48 1997 013691834
01/97 01/97
03
48 1997 013756300
04/97 04/97
36.469
38.079
33.848
0521 • 07 310046011774 • MARTINEZ SEVILLANO MARIA CAR • CARNICERIA VIEJA 24 0 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011494984
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013403864
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 330052971884 • VILLALVA OTERO MIGUEL • ZABALBIDE, 34 0 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 013440240
04/97 04/97
0521 • 07 470034041323 • HIDALGO HIDALGO ANIANO • OLLERIAS BAJAS 10 5 IZD • 48006 • BILBAO
03
48 1997 013440644
01/97 01/97
36.148
36.148
0521 • 07 480014520050 • GARCIA SANZ AURELIO • VIRGEN DE BEGOÑA 4 BJ • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013405581
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480022618641 • CHACARTEGUI CARRERA LAZARO • IRUMINETA 15 1 IZD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011495994
07/96 12/96
02
48 1997 013405985
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480039293446 • DOTOR GARCIA DOMINGO • SOMERA, 2-5 DCHA 0 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011497008
07/96 12/96
02
48 1997 013407302
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480041464327 • EGUILEOR ITUARTE FERNANDO • JARDINES 11 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 011529239
07/96 12/96
207.713
0111 • 10 48102346375 • SDAD. ANONIMA DE LIMPIEZA • JUAN DE AJURIAGUERRA 10 1 DCH • 48009 • BILBAO
09
48 1997 015050036
01/97 05/97
24.975
0521 • 07 480044932075 • JAUREGUI CONCA JOSE MARIA • BILBAO LA VIEJA 11 3 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 011497715
07/96 12/96
02
48 1997 013407706
01/97 06/97
233.677
243.996
0111 • 10 48102381943 • TECNICAS DEL RECICLAJE, S.L. • RIBERA 1 4 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 012942106
04/97 04/97
105.863
0521 • 07 480053192738 • SOUTIÑO SANCHEZ M ANGELES • HENAO 20 0 • 48009 • BILBAO
02
48 1997 013409726
01/97 06/97
162.664
0111 • 10 48102387502 • BASETXE, S.L. • LERSUNDI 9 2 1 • 48009 • BILBAO
01
48 1997 014747215
01/97 04/97
560.042
0111 • 10 48102387603 • AIRCADI INGENIEROS,S.L. • URIBITARTE 18 5 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 012942207
04/97 04/97
0521 • 07 480053318434 • LINARES LOPEZ JESUS • ENCARNACION 22 BJ DCH • 48006 • BILBAO
03
48 1997 011529946
07/96 12/96
03
48 1997 013442058
01/97 04/97
207.713
144.590
305.162
0521 • 07 480053886993 • GOROSTIAGA URRESTI JUAN ANGE • JARDINES, 2 0 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 011530047
07/96 12/96
207.713
62.692
62.692
50.803
0521 • 07 480058120136 • FERNANDEZ MORENO JESUS • BARRENCALLE 18 4 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011500543
07/96 12/96
02
48 1997 013410837
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480058539357 • PURAS ALQUEGUI JUAN JOSE • SANTUTXU 96 0 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013410938
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480061942340 • ALVAREZ LOPEZ JOSE RAMON • SANTAMARIA 16 3 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013411241
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480063630342 • MAÑEZ LEON PIEDAD • LA CRUZ 24 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 011501351
233.677
0111 • 10 48102136312 • ARIALDI 96,S.L. • PRIM 29 6 B • 48006 • BILBAO
01
48 1997 012513989
01
48 1997 012514090
10/96 12/96
01/97 02/97
982.376
557.686
0111 • 10 48102150456 • CB 47,SL • SAN VICENTE (EDIF. ALBIA II) 8 • 48001 • BILBAO
01
48 1997 012917450
11/96 12/96
01
48 1997 012917551
01/97 03/97
01
48 1997 014788742
02/96 10/96
01
48 1997 014788843
04/97 08/97
01
48 1997 015016791
04/97 09/97
840.869
1.261.302
279.026
589.340
1.418.098
0111 • 10 48102333443 • SEGADE MARTINEZ MARIA MERCED • COLON DE LARREATEGUI 35 LJ • 48009 • BILBAO
03
48 1997 013190262
05/97 05/97
299.389
0111 • 10 48102399020 • IBERTRATE EMPRESA DE TRABAJO • BUENOS AIRES 3 1.o 3 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 011271884
02/97 02/97
03
48 1997 012598764
03/97 03/97
03
48 1997 012942308
04/97 04/97
0111 • 10 48102455402 • TEXTIL MADRID BILBAO, S.L. • SOMBRERERIA 6 BJ • 48005 • BILBAO
03
48 1997 012942510
04/97 04/97
03
48 1997 013190565
05/97 05/97
0111 • 10 48102463583 • MENSAJEROS LAGUN KAR, S.L. • BERASTEGUI 5 2. 4 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 010930970
01/97 01/97
01
48 1997 014495116
12/96 12/96
01
48 1997 014495217
02/97 05/97
230.256
200.494
o
0111 • 10 48102463987 • JOSE MAPARICIO CHURRUCA Y FCO • SANTA MARIA 16 BJ • 48005 • BILBAO
03
48 1997 012942611
04/97 04/97
01
48 1997 013159041
02/97 02/97
501.083
681.646
1.494.659
142.944
195.160
0111 • 10 48102532695 • BLANCO PORRAS LUIS MANUEL • JOSE MARIA OLABARRI 2 10 C • 48001 • BILBAO
02
48 1997 012580980
02/97 02/97
28.200
02
48 1997 012581081
12/96 12/96
28.200
07/96 12/96
0521 • 07 480063992676 • GOMEZ GUTIERREZ MARIA CARMEN • VIA VIEJA DE LEZAMA 37 6 B • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011501452
12/96 12/96
38.946
02
48 1997 013411645
01/97 01/97
40.666
03
48 1997 013443169
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480064598120 • ALVAREZ EZPELETA FERNANDO • BARENCALLE BARRENA 10 0 • 48005 • BILBAO
09
48 1997 014754487
01/96 04/97
21.078
0111 • 10 48102548156 • PRIETO SANCHEZ CONCEPCION • DUQ. VICTORIA (DUVICENT • 47001 • VALLADOLID
03
48 1997 010471232
11/96 11/96
53.629
0521 • 07 480066920864 • CASARES FERNANDEZ ANA MARIA • PEDRO CORTES 7 0 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 011502260
07/96 12/96
233.677
0111 • 10 48102565839 • GONZALEZ HERNANDEZ JUAN MANU • BUENOS AIRES 3 1.o 7 • 48001 • BILBAO
01
48 1997 013121352
12/96 12/96
39.974
0521 • 07 480069316259 • FERNANDEZ FERNANDEZ NOE • SAN IGNACIO 13 BJ • 48013 • BILBAO
02
48 1997 011502765
07/96 10/96
155.785
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7576 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480071029725 • AURRECOECHEA SUSTACHA PEDRO • ITURRIBIDE 121-4 ESC 1A 0 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013413261
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480108859119 • EL BASRI DESCONOCIDO EL KBIR • SOMERA 2 4 IZD • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011517115
09/96 12/96
02
48 1997 013428924
01/97 06/97
155.785
243.996
0521 • 07 480071617381 • GOROSTIAGA URRESTI ANTONIO • JARDINES,2 0 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 011532471
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480071723475 • DELGADO MARTINEZ M CONCEPC • ESPERANZA 14 0 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011503169
07/96 12/96
02
48 1997 013413463
01/97 06/97
0521 • 07 480109363115 • ESSADIKI-ABDERAHIM • FICA 25 3 D • 48006 • BILBAO
02
48 1997 011517317
233.677
243.996
0521 • 07 480072289008 • DIEZ RUIZ JOSE IGNACIO • EZA 12 4 IZD • 31500 • TUDELA
02
48 1997 011503371
07/96 10/96
0521 • 07 480110088591 • PASCUAL LEJARZA PABLO JOSE • JUNTAS GENERALES 24 4 IZD • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 011543080
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013451657
01/97 04/97
144.590
155.785
0521 • 07 480075681984 • GARCIA JIMENEZ LUIS MANUEL • ASKAO 25 0 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011504179
07/96 12/96
02
48 1997 013414574
01/97 06/97
0521 • 07 480111026461 • BILBAO LACALLE JOSE MARIA • BARRENCALLE 27 LJ • 48005 • BILBAO
03
48 1997 011543282
08/96 11/96
103.856
233.677
243.996
0521 • 07 480111985347 • FUENTE AROCA ROSA MARIA • ITURRIBIDE 9 BJ • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013737203
04/97 06/97
121.998
243.996
0521 • 07 480113595547 • ARRUE LOZANO JOSE MANUEL • ITURRIBIDE 35 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013430338
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480076777074 • BARRENA VILLEGAS NORBRTO • ATXURI 11 3 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013414978
01/97 06/97
0521 • 07 480076895595 • SETIEN SANTAMARIA ISABEL • TENDERIA 38 0 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011504785
07/96 12/96
02
48 1997 013415079
01/97 06/97
0521 • 07 480077170532 • ROMERO PAJUELO ELEUTERIA • SAN FRANCISQUITO 1 LJ • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013415180
06/97 06/97
233.677
243.996
40.666
0521 • 07 480078117694 • ARROYO SANTIDRIAN CIRILO • PLAZA NUEVA, 9-3 0 • 48005 • BILBAO
03
48 1997 011533178
09/96 12/96
03
48 1997 013444886
02/97 04/97
69.238
108.443
0521 • 07 480078119819 • TORO OSUNA FELIPE • MONTE OIZ 1 BJ DCH • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011504987
07/96 12/96
02
48 1997 013415382
01/97 03/97
233.677
121.998
0521 • 07 480078381618 • CAYON SAEZ M LUISA • PRIM 54 A • 48006 • BILBAO
01
48 1997 013116302
272.623
01/96 07/96
0521 • 07 480078527017 • NAVALON SAN GINES FRANCISCO • PABLO ZAMARRIPA 10 4.o F • 48006 • BILBAO
03
48 1997 011533481
12/96 12/96
34.619
03
48 1997 013444987
01/97 01/97
36.148
11/96 12/96
77.892
0521 • 07 480114139454 • HERNANDEZ PORTERO MARIA CRUZ • J. M. DE BARANDIARAN 2 1 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 011543989
10/96 10/96
34.619
0521 • 07 480116303059 • MARTINEZ MANSO TEMIÑO MARIA • HENAO 7 5 5-7 • 48009 • BILBAO
02
48 1997 011519842
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480116719452 • FERNANDEZ CAPETILLO JOSE MAN • FICA 49-2 CENTRO 0 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 011520044
07/96 12/96
02
48 1997 013431752
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480116884453 • MARTIN LASO CRISTOBAL • RONDA 2 1 DCH • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011520145
07/96 12/96
02
48 1997 013431954
01/97 02/97
233.677
81.332
0521 • 07 480117326714 • CARNERERO CARO LUIS • ITURRIBIDE 26 0 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 011544902
11/96 12/96
03
48 1997 013452768
02/97 04/97
69.238
108.443
0521 • 07 480117595785 • CORCHADO BARRAGAN JESUS ANGE • ARECHAGA 3 3. 2 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 013432358
02/97 06/97
203.330
o
0521 • 07 480117921949 • HERRERO TENO SANTIAGO • RESURECCION MARIA DE AZKUE 3 2 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011520549
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480079221373 • FERNANDEZ QUINTAS MARI SOL • AXULAR 32 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011505290
07/96 12/96
02
48 1997 013415988
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481000291084 • MARTIN PRIETO LUIS • PRIM 41 6 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 013452970
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480079759119 • VIDAURRETA BARCENILLA ANGEL • ERCILLA 15 6 • 48009 • BILBAO
02
48 1997 013416392
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 481000438709 • LOPEZ LOCOCO MARIA JOSE • ALAMEDA URQUIJO 8 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 011521054
07/96 12/96
02
48 1997 013433267
01/97 03/97
233.677
121.998
0521 • 07 480081832491 • MANRIQUE GORDON LUIS FER • PLAZA DEL ENSANCHE 5-3IZQ 0 • 48009 • BILBAO
02
48 1997 011505900
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480090685056 • DELGADO SEDANO MIGUEL A • ATXURI • 35-5 IZDA. 6 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 013446708
03/97 04/97
0521 • 07 481003476122 • DLALI NO CONSTA HASSAN • SOMERA 29 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013435085
01/97 02/97
81.332
72.295
0521 • 07 480091151161 • ARTETA LOPATEGUI JOSE • LIBERTAD 2 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011508526
07/96 12/96
02
48 1997 013418921
01/97 06/97
0521 • 07 481005057424 • MAUDE-KATHRYN LOUISE • LEDESMA 24 2 IZQ • 48001 • BILBAO
02
48 1997 011523781
07/96 07/96
38.946
233.677
243.996
0521 • 07 481006319030 • OLANDIA RODRIGUEZ JORGE • SAN FRANCISCO 53 3 D • 48003 • BILBAO
03
48 1997 011546821
07/96 12/96
03
48 1997 013453778
01/97 03/97
207.713
108.443
0521 • 07 481007407854 • AMGHIBECH NO CONSTA AHMED • FICA 27 BJ • 48006 • BILBAO
02
48 1997 014465410
01/96 04/96
155.785
0521 • 07 481010593902 • LITE HERNANDEZ JESUS MARIA • ENCARNACION 23 BJ • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013437816
01/97 04/97
81.332
0521 • 07 481011024742 • VIELBA RODRIGUEZ MONICA • ITURRIBIDE 109 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013438119
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 481007672380 • PRIETO PIRES JESUS • ARTECALLE 54 3 IZQ • 48005 • BILBAO
02
48 1997 012791451
05/96 06/96
18.193
0521 • 07 480091555935 • APARCICIO PENA SUSANA • AVDA ZUMALACARREGUI 93 2 C • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011508728
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013419123
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480095294071 • ALLENDE IBARBIA M BLANCA • B DE LA CRUZ 6 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013420739
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480096078054 • SALAVERRI FERNANDEZ L JUAN • BANCO DE ESPAÑA 1 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011510243
09/96 12/96
02
48 1997 013421244
01/97 06/97
155.785
243.996
0521 • 07 480096123827 • ASCONDO BAGENETA IGNACIO • COSME ECHEVARRIETA 11 P DCH • 48009 • BILBAO
02
48 1997 011510344
11/96 11/96
38.946
0521 • 07 480096238510 • CORTAZAR CORTAZAR JAVIER LUI • BIDEKALEA 9 • 48310 • ELANTXOBE
02
48 1997 013421446
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480098103233 • GONZALEZ MOLINA ANTOLIN • URIBITARTE 8 BJ • 48001 • BILBAO
03
48 1997 011538434
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480098282984 • RIESCO IRIARTE ROBERTO • AGUIRRE 55 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011511152
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480098996037 • RUIBAL RODRIGUEZ OSCAR FELI • MAZARREDO 31 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 011538535
08/96 08/96
34.619
0521 • 07 480099540045 • RODRIGUEZ AGUIRRE ENRIQUE • ARTECALLE 6 0 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013422557
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480099557526 • CASTRO PRIETO FRANCISCO JAVI • SANTA MARIA 16 LJ • 48005 • BILBAO
03
48 1997 013448324
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480100846414 • ASPIROZ BILBAO AZKETA RAFAEL • ALAMEDA URQUIJO 33 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 013423264
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480102120144 • ESTRADE SMITH PEDRO • ARECHETA 1 • 48990 • GETXO
02
48 1997 011513374
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480102328894 • ZABALA DIEZ M INMACULADA • JUAN DE AJURIAGUERRA 14 LJ • 48009 • BILBAO
02
48 1997 011513677
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013425082
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480103985271 • RECACOECHE LUZURIAGA DOMINGO • ACEBAL IDIGORAS, 2 0 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 011540757
08/96 08/96
34.619
0521 • 07 480105609013 • MELERO VIANA JOSE MANUEL • FIKA 14-1.o-IZQ 0 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013426395
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 480106228702 • LANZ HERNANDEZ JOSE RAMON • OBISPO ETXEANDIA 8 1 DCH • 48990 • GETXO
02
48 1997 013426803
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106456751 • GONZALEZ QUINTANA OSCAR • REMIGIO GANDASEGUI 3-5A 0 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 011541464
07/96 11/96
103.856
0521 • 07 480106580629 • LOPEZ HERRERA FELIPE • SOLOKOETXE 8 0 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 011541767
09/96 12/96
03
48 1997 013450445
01/97 04/97
138.475
144.590
0521 • 07 480106931849 • ASPIUNZA MOREIRA RICARDO • SANTA MARIA 11 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013427813
01/97 06/97
243.996
1211 • 10 48000174938 • ABANDO ZUBIZARRETA GARBI\E • IPARRAGUIRRE 11 SEG.DCHA. 0 • 48009 • BILBAO
02
48 1997 014370834
01/96 01/96
22.480
1211 • 10 48100000288 • FERNANDEZ ALVAREZ EUFRASIO • LARRINAGA 1 6 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 014373864
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48102165311 • GOXENCIA ROQUES JOSE ANGEL • BARRAINCUA 7 6 C • 48009 • BILBAO
02
48 1997 014369723
02/96 02/96
22.480
1211 • 10 48102527948 • PEQUEÑO BURGO RAIMUNDO • ITURRIBIDE 66 7 IZQ • 48006 • BILBAO
04
48 1997 960129726
06/94 01/96
60.120
2300 • 02 0679350930 • ARNALDO GOMEZ MORAIS • ITURRIBIDE 77, 2.o D 0 • 48006 • BILBAO
08
48 1997 010829324
01/95 01/95
24.935
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48/02
0111 • 07 480011740190 • MEDIAVILLA RIEGA MARIANO • MARIA DIAZ DE HARO 40 3 • 48010 • BILBAO
10
48 1997 014780153
04/91 12/94
660.000
0111 • 10 48001364806 • ECCE ESCAPARATES S.L. • AUTONOMIA 71 4.o • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013205319
05/97 05/97
0111 • 10 48004994525 • GARCIA GONZALO ANTONIO • DOCTOR ENTRECANALES 8 • 48002 • BILBAO
01
48 1997 015082873
04/97 04/97
889.878
72.824
0111 • 10 48006455686 • CARPIMETAL S.A. • EMILIO ARRIETA 4 0 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 014743171
01/93 10/93
01
48 1997 014743272
12/92 12/92
2.145.970
20.125
0111 • 10 48006473773 • CONFECCIONES TOMAS S.A. • JOSE MARIA ESCUZA 1 • 48013 • BILBAO
06
48 1997 015017603
08/95 01/96
1.700.758
0111 • 10 48006555013 • MARTINEZ GARMENDIA LUIS FERN • NOVIA SALCEDO 34 LJ • 48012 • BILBAO
01
48 1997 012892491
07/96 08/96
203.306
0111 • 10 48007111347 • PUBLICACIONES FHER, S.A.L. • CAMILO VILLABASO 9 • 48002 • BILBAO
01
48 1997 015289809
10/92 12/92
01
48 1997 015290011
01/93 03/93
92.093
135.002
0111 • 10 48007124986 • LLORENTE MONTERO JUAN ANTONI • ANDRES ISASI 15 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 015063877
03/96 12/96
04
48 1997 960166001
02/96 06/96
733.238
60.001
0111 • 10 48007283927 • CARPINTERIA MECANICA MAISAN • PADRE M. LARRAMENDI 5 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013207339
05/97 05/97
587.298
0521 • 07 480107062292 • HERNANDEZ GIL SUSANA MARIA • PLAZA ARRIQUIBAR 1 1 1 IZQ • 48008 • BILBAO
02
48 1997 011516105
07/96 09/96
116.838
0111 • 10 48007514202 • GRAFICAS ZANCOETA S.A. • ZANCOETA 9 6 • 48013 • BILBAO
01
48 1997 014783587
11/96 12/96
01
48 1997 014783688
01/97 04/97
0521 • 07 480107164346 • MIGUEL NATIVIDAD IBAN • HARO 7 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 011542171
198.758
397.514
12/96 12/96
34.619
0111 • 10 48007556941 • LADY QUAIL S.L. • IPARRAGUIRRE 66 1 D • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013207743
05/97 05/97
65.233
0521 • 07 480107348040 • LARREA FERNANDEZ M VICTORIA • GRAN VIA 15-3IZ 0 • 48001 • BILBAO
03
48 1997 011542373
07/96 12/96
173.094
0111 • 10 48007757813 • CONSTRUCCIONES AGARCIA, S.L • GENERAL EGUIA 5 ET • 48010 • BILBAO
01
48 1997 014356989
11/96 11/96
225.257
0521 • 07 480107462117 • PONTE GONZALEZ JESUS • PABLO ZAMARRIPA 8 1 F • 48006 • BILBAO
03
48 1997 013451051
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480107955706 • ATECA GOMEZ MARTA • PLAZA NUEVA 5 5 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 011516610
07/96 12/96
02
48 1997 013428520
01/97 06/97
0111 • 10 48007847133 • ARTEAGA MARIA JESUS • CAMILO VILLABASO 39 1 • 48002 • BILBAO
01
48 1997 014748831
01/97 01/97
01
48 1997 015069234
01/97 07/97
146.966
560.955
155.785
243.996
0111 • 10 48007850062 • HICKETHIER S.L. • ALHONDIGA GAZTELONDO 1 19 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013208046
05/97 05/97
0521 • 07 480108400185 • AZPIROZ BILBAO AZQUE IÑIGO • SANTA MARIA 11 LJ • 48005 • BILBAO
02
48 1997 013428722
01/97 06/97
243.996
0111 • 10 48007882091 • EGURKIDE S.A • JOSE MARIA ESCUZA 1 • 48013 • BILBAO
01
48 1997 015033868
01/97 03/97
113.616
3.110.828
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7577 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0111 • 10 48008427012 • CHROME SERVICIOS FOTOGRAFICO • ALAMEDA DE RECALDE64 BIS 0 • 48010 • BILBAO
03
48 1997 010950269
01/97 01/97
645.514
03
48 1997 013208450
05/97 05/97
401.604
0111 • 10 48102146113 • KUBIGUARD, S.L. • SABINO ARANA 49 • 48013 • BILBAO
01
48 1997 015083580
03/97 03/97
193.868
0111 • 10 48102149345 • ZHANG-JIALE • SABINO ARANA 1 LJ • 48013 • BILBAO
04
48 1997 960156604
03/96 04/96
60.120
312.979
272.125
0111 • 10 48008535631 • EMPRESA TECNICA LIMPIEZAS SL • IPARRAGUIRRE 54 1 • 48010 • BILBAO
01
48 1997 011169127
03/96 03/96
202.617
08/92 09/96
60.001
0111 • 10 48102156621 • CONSTRUCCIONES SESAR ALONSO, • AVILA 1 1 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 010704638
12/96 12/96
03
48 1997 010955020
01/97 01/97
0111 • 10 48009452481 • SANITIZACIONES BILBAINAS S.L • BIZKARGUI 2 LJ • 48002 • BILBAO
01
48 1997 015034474
05/97 05/97
74.936
0111 • 10 48102177031 • OMA EDITORIAL, SL • AVILA 6 1 D-I • 48012 • BILBAO
04
48 1997 960141648
0111 • 10 48009323250 • AURROZA S.L. • DE ZALBIDEA 15 • 48013 • BILBAO
04
48 1997 960173778
0111 • 10 48009625970 • CUEVAS NOVOA CARMEN • AUTONOMIA 6 (COMERCIO BISUT) 0 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 015080045
03/91 12/91
192.181
01
48 1997 015080146
01/92 02/92
71.107
0111 • 10 48009693971 • AUTOEDINFOR BILBO S.L. • AURELIANO VALLE 1 ET • 48010 • BILBAO
01
48 1997 014768130
01/96 04/96
01
48 1997 014768231
07/95 12/95
310.422
470.196
0111 • 10 48009930007 • SARMIENTO ELIAS LUIS IGNACIO • RODRIGUEZ ARIAS 56 • 48013 • BILBAO
03
48 1997 010951380
01/97 01/97
03
48 1997 011290779
02/97 02/97
01
48 1997 012517629
11/96 11/96
03
48 1997 012618265
03/97 03/97
53.986
53.986
60.338
53.986
02/96 04/96
84.000
0111 • 10 48102201683 • LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO • RECALDE BETOLAZA 1 LJ • 48002 • BILBAO
03
48 1997 010955121
01/97 01/97
90.313
03
48 1997 011293712
02/97 02/97
98.390
03
48 1997 012621905
03/97 03/97
144.024
01
48 1997 013140954
11/96 12/96
538.989
0111 • 10 48102269179 • FEDIMAC BASURTO, S.L. • MALA 4 • 48012 • BILBAO
04
48 1997 970030800
04
48 1997 970030901
04
48 1997 970031810
10/96 11/96
10/96 10/96
07/96 07/96
60.120
72.000
60.120
0111 • 10 48102280192 • CALKAMI, S.L. • GREGORIO DE LA REVILLA 27 BJ • 48010 • BILBAO
03
48 1997 013213807
05/97 05/97
86.701
60.120
0111 • 10 48010001038 • IND. ELECT.BILBAO INDELEC SA • GENERAL SALAZAR 7 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 015019623
01/97 02/97
204.509
0111 • 10 48102297370 • CARRILLO SALAZAR JOSE LUIS • PABLO RUIZ PICASSO 8 • 48012 • BILBAO
04
48 1997 960080620
03/96 03/96
0111 • 10 48100015345 • SERGAT,S.L. • ZUBEROAE 16 4 IZD • 48012 • BILBAO
01
48 1997 015057615
01/95 12/95
687.947
0111 • 10 48102407003 • FACI MERCADO ZENAIDA • GENERAL CONCHA 42 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 015036292
12/96 12/96
107.283
0111 • 10 48100121439 • ESTUDIOS EDIREN, S.L. • UHAGON 12 6 DCH • 48010 • BILBAO
01
48 1997 015083681
02/97 05/97
439.262
0111 • 10 48100265727 • FERRALLA VASCONGADA, S.L. • RECALDE BETOLAZA 46 2 • 48002 • BILBAO
03
48 1996 010022629
09/95 09/95
03
48 1997 013209662
05/97 05/97
0111 • 10 48102433574 • EUROBIT COMPUTER SYSTEM, S.L • URQUIJO 94 • 48013 • BILBAO
09
48 1997 012904922
01/97 03/97
09
48 1997 014762470
04/97 06/97
18.735
18.735
124.774
185.339
0111 • 10 48100326149 • CARPINTERIA YATA, S.L. • BENITO ALBERDI 1 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 012959280
04/97 04/97
03
48 1997 013209965
05/97 05/97
304.222
340.836
0111 • 10 48102664657 • MEDINA MEZA CESAR • URQUIJO 43 PL IZD • 48010 • BILBAO
01
48 1997 014358205
11/96 12/96
01
48 1997 014358306
01/97 01/97
83.161
58.019
60.120
0111 • 10 48102695878 • MUINOS CABRERA MIRIAM • RECALDE 67 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 015036700
05/97 06/97
74.941
0521 • 07 010023728704 • FERNANDEZ MARTIN IVAN • KIRIKIÑO 38 1 IZD • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013517638
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 090036231727 • JUSTO CORRALES FRANCISCO • AUTONOMIA 4 LJ • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013460448
01/97 06/97
243.996
0111 • 10 48100331203 • PASTELERIA ALAIN, S.L. • DE MALA 6 • 48012 • BILBAO
04
48 1997 960161957
01/96 07/96
0111 • 10 48100336859 • ANGEL J.DIEZ HERNANDEZ;RICAR • MANUEL ALLENDE (BAR) 8 • 48010 • BILBAO
01
48 1997 010840539
06/96 11/96
200.779
01
48 1997 014355878
12/96 12/96
40.298
01
48 1997 014355979
01/97 04/97
164.657
0111 • 10 48100381521 • GONZALEZ LACHA JUAN ANTONIO • GENERAL CONCHA (BAR) 39 BJ • 48012 • BILBAO
01
48 1997 011477305
10/96 12/96
456.206
01
48 1997 011477406
01/97 01/97
152.069
0111 • 10 48100455178 • LANZ HERNANDEZ GARCIA CARLOS • SAN MAMES 23 1 DCH • 48010 • BILBAO
01
48 1997 013158738
01/96 03/96
69.680
01
48 1997 013158839
09/94 12/94
75.631
01
48 1997 013158940
01/95 12/95
278.721
0111 • 10 48100584110 • BROCKER 10, S.L. • SIMON BOLIVAR 27 1 D32 • 48013 • BILBAO
03
48 1997 013210571
05/97 05/97
38.495
0111 • 10 48100702732 • COMERCIAL VINICOLA VIZCAYA, • EGANA 17 3 • 48010 • BILBAO
01
48 1997 014790762
01/97 06/97
01
48 1997 014790863
12/96 12/96
01
48 1997 015082469
07/97 07/97
2.587.422
530.252
418.568
0111 • 10 48102619086 • IGERTU INGENIERIA YCONSTRUCC • JOSE MARIA ESCUZA 4 1 16 • 48013 • BILBAO
01
48 1997 015084489
05/97 07/97
597.035
0521 • 07 090036998936 • NOVALES FERNANDEZ JOSE MAR • • FERROCARRIL 9 1.o DCH • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013518143
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 090037438567 • GARCIA GONZALEZ ALFONSO • VADILLOS 2 3 B • 9005 • BURGOS
02
48 1997 013460650
05/97 05/97
40.666
0521 • 07 200047890480 • PRIETO GONZALEZ SAN PEDRO JO • SORGINTXULO • . 31 • 20100 • RENTERIA
03
48 1997 011606637
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 270047075428 • VIEITO JIMENEZ MARIA ASUNCIO • FERNANDEZ DEL CAMPO 16 4 D • 48010 • BILBAO
02
48 1997 013462367
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 280201271960 • MARTINEZ COSME JUAN • CAMILO VILLABASO, 46 2 A 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011557935
09/96 12/96
116.838
0111 • 10 48100844289 • ARTELAN PROYECTOS Y CONSTR., • AMEZOLA (ENTRESUELO) 2 D I • 48012 • BILBAO
09
48 1997 013130850
11/96 02/97
16.508
0521 • 07 280255464850 • RIOS ARIN FERNANDO • ARANE 11 1 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011558137
02
48 1997 013463074
07/96 12/96
01/97 01/97
233.677
40.666
0111 • 10 48100869046 • LOPEZ ADUNA MARIA PILAR • ESTRADA DE ZALBIDEA 13 2 M.7 • 48013 • BILBAO
03
48 1997 013210975
05/97 05/97
362.432
0521 • 07 280331012995 • MERCADO OVAEZ PATRICIA • ITURRIZA 17 1 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 013518446
01/97 03/97
108.443
0111 • 10 48100876019 • LEJARDI VARELA ATANES CHIQ.Y • LARRASQUITU 22 LJ • 48002 • BILBAO
03
48 1997 012960189
04/97 04/97
03
48 1997 013211076
05/97 05/97
501.677
322.294
0521 • 07 280386777487 • ZHANG-JIA • ALAMEDA SAN MAMES 43 • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011558339
11/96 11/96
02
48 1997 013463377
06/97 06/97
38.946
40.666
0111 • 10 48100978776 • NORBASK S.L. • SAN MAMES 37 3 2 • 48010 • BILBAO
03
48 1997 012960391
03
48 1997 013211278
04/97 04/97
05/97 05/97
916.986
780.016
0521 • 07 320042518743 • MOLINA FEIJOO BENITO • NUÑO RASURA 33 • 9550 • VILLARCAYO (CAPITAL)
02
48 1997 011558945
09/96 09/96
38.946
02
48 1997 013464387
01/97 06/97
162.664
0111 • 10 48101024044 • MARTINEZ GARMENDIA LUIS FERN • TELLAGORRI 3 LJ • 48012 • BILBAO
09
48 1997 014362346
07/96 05/97
18.409
0111 • 10 48101079719 • ISONOR, S.A. • PINTORES ZUBIAURRE 3 LJ • 48012 • BILBAO
01
48 1997 012534302
11/96 12/96
01
48 1997 012534706
01/97 03/97
76.278
209.149
0111 • 10 48101328178 • COM.B.CARLOS SALAN MARTIN; L. • URQUIJO 30 • 48010 • BILBAO
01
48 1997 011477204
10/96 10/96
87.431
0111 • 10 48101568961 • COM.B.LUIS ALBERTO SALAZAR C • RODRIGUEZ ARIAS 70 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 014842902
09/95 09/95
27.027
0111 • 10 48101587048 • SUMINISTROS INDUSTRIALES FUN • GORDONIZ 53 • 48002 • BILBAO
01
48 1997 013382848
11/96 11/96
294.805
0111 • 10 48101603418 • MENENDEZ GARCIA MARIA EULALI • MONTE GOBETAS 18 BJ • 48002 • BILBAO
04
48 1997 960141850
02/96 04/96
90.000
0111 • 10 48101648379 • CONSTRUCCIONES CONBILBO, S.L • MONCADA 8 9 B • 48002 • BILBAO
03
48 1997 012960795
04/97 04/97
03
48 1997 013211884
05/97 05/97
457.175
481.260
0111 • 10 48101760739 • CONSTRUCCIONES KATIE, S.L. • EMILIO ARRIETA 6 4 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 010703123
12/96 12/96
03
48 1997 011293005
02/97 02/97
224.522
135.347
0111 • 10 48101772560 • ESCUELA VASCA DE NUEVAS CARR • SIMON BOLIVAR 7 2 • 48010 • BILBAO
03
48 1997 013212591
05/97 05/97
01
48 1997 015088331
01/97 02/97
376.182
797.926
0111 • 10 48101772762 • DESARROLLOS EXETER DE INVERS • GORDONIZ 6 EX DP3 • 48010 • BILBAO
03
48 1997 013212692
05/97 05/97
764.556
01
48 1997 015083782
03/97 03/97
1.004.285
0111 • 10 48101774580 • GARCIA ESCUDERO RAMIRO • BERGARA 6 5 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 011477709
11/96 12/96
01
48 1997 011477810
01/97 02/97
2.419.683
1.774.416
0111 • 10 48101798428 • EUSKOABI, S.L. • LARRASKITU 35 • 48002 • BILBAO
09
48 1997 012902292
05/96 01/97
17.492
0111 • 10 48101820959 • ERRAZTI, S.L. • GORDONIZ 32 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013212793
05/97 05/97
263.694
0111 • 10 48101911289 • ESCUELA VASCA DE NUEVAS CARR • SIMON BOLIVAR 7 2 • 48010 • BILBAO
09
48 1997 012902801
11/96 02/97
09
48 1997 014761157
03/97 06/97
0111 • 10 48102115494 • MENDIGUREN MARQUEZ MARIA CAR • MONCADA 9 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 010954919
01/97 01/97
03
48 1997 011293510
02/97 02/97
03
48 1997 012621804
03/97 03/97
03
48 1997 012962213
04/97 04/97
19.128
24.455
237.067
214.124
227.256
228.878
0521 • 07 340010349457 • PRADO GOMEZ RAUL • ESPERANTO 4 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013518951
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 410112022278 • LOPEZ LOPEZ IDOYA • GORDONIZ 19 2 IZD • 48010 • BILBAO
02
48 1997 013465195
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480032815058 • CORULLA BERNARDO RICARDO • GRAL. EGUIA 34 LJ • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011561874
07/96 12/96
02
48 1997 013467522
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480039665278 • ESTEVEZ RODRIGUEZ ANTONIO • PLAZ ALTO SOMOSIERRA, 8 2 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011563086
07/96 08/96
77.892
0521 • 07 480042540623 • ZAPICO RAMIREZ JULIAN • GORDONIZ 59 0 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013520971
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480047573913 • RODRIGUEZ MARTIN CELIA • GORDONIZ, 78 TERCERO I 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011564807
07/96 12/96
02
48 1997 013470350
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480048986574 • PENA VALOR JUSTO • GAZTELONDO 1 PRIMERO 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011565110
07/96 12/96
02
48 1997 013470552
05/97 06/97
233.677
81.332
0521 • 07 480050065803 • PEREZ LAZA JOSE MANUEL • LARRASQUITU 47 4 B • 48002 • BILBAO
03
48 1997 011610980
07/96 12/96
03
48 1997 013522183
01/97 03/97
207.713
108.443
0521 • 07 480051260519 • GUINA CASTRO VIRTUDES • LARRASQUITU 21-3 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011565413
07/96 12/96
02
48 1997 013471158
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480054608231 • SERNA MINON TOMAS • AITA DONOSTI 1 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013472269
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480056360493 • GARCIA HERNANDEZ MAURICIO • C.LARRASQUITU, 37 1 DCHA 0 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013523092
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480057609672 • BARBERA VAZQUEZ SIXTO • CALLE MENDIPE 8-5 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011567029
07/96 12/96
02
48 1997 013473178
01/97 06/97
233.677
162.666
0521 • 07 480057733550 • YUBERO AYUSO EUGENIO • ESCURCE,1 0 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 011612192
08/96 12/96
03
48 1997 013523395
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 480058946959 • GOMEZ MARTIN VALENTIN • URETAMENDI 95 1 D • 48002 • BILBAO
02
48 1997 013473481
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480059781462 • HIDALGO RUIZ L SANTIAGO • IPARRAGUIRRE 46 0 • 48010 • BILBAO
03
48 1997 011612596
07/96 12/96
02
48 1997 013473784
05/97 06/97
03
48 1997 013523500
01/97 04/97
138.475
81.332
108.443
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7578 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480060425706 • LARRINAGA DIAZ M MONTSERRAT • GENERAL CONCHA 24 3 DCH • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011567837
07/96 12/96
218.813
02
48 1997 013474087
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 480097563265 • RODRIGUEZ RUIZ MITXEL • PABLO ALZOLA 13 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013490255
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480097588729 • CERRO PERIANEZ MANUEL A • GRAL. SALAZAR, 6 0 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013532489
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480061952444 • LORENZO GARCIA JOSE ANTONIO • URETAMENDI 6-2 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011568544
07/96 12/96
02
48 1997 013474592
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480062064905 • CARRIL PAMPIN CARMEN • CAMI.ESTACION, 1 3 I 0 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 011568847
07/96 12/96
0521 • 07 480097936717 • MOLLINEDO OZAETA FRANCISCO J • GORDONIZ 57 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011583601
07/96 12/96
02
48 1997 013490558
01/97 06/97
233.677
243.996
155.785
0521 • 07 480064190013 • PI—EIRO OROIS ELADIO • EMILIO ARRIETA 9 4 C • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013475404
05/97 06/97
76.159
0521 • 07 480098705037 • DURAN ALVAREZ MIGUEL ANGEL • URETAMENDI 75 BJ B • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011584207
07/96 12/96
02
48 1997 013491366
01/97 02/97
233.677
81.332
0521 • 07 480099456684 • BRAGADO PEDRAS ANTONIO • MEDINA DE POMAR 4 2 D • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013491568
03/97 03/97
03
48 1997 013533503
01/97 04/97
40.666
72.295
0521 • 07 480064883864 • MELGAR RODRIGUEZ PEDRO • PARROCO VICENTE ZABALA 8 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 014283433
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480064930344 • MOLINA MOURE JESUS MARIA • GRAL. SALAZAR 1- LET I-3C 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011570059
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480066240248 • REBANAL BORGE JOSE ENRIQUE • LARRASQUITU 50 BJ • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013524308
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 480066426871 • MARTIN RIO RICARDO • LABAIRU 1 EP B • 48012 • BILBAO
03
48 1997 011614317
10/96 10/96
34.619
0521 • 07 480100450936 • IZAGUIRRE LECUMBERRI CARMEN • GENERAL EGUIA 17 0 • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011585419
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013492578
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480101779533 • GARCIA ALONSO ALFREDO • RECALDEBERRI 18 4 CTR • 48002 • BILBAO
02
48 1997 013493689
04/97 04/97
40.666
0521 • 07 480067201962 • PEREZ ALONSO FRANCISCO JAVIE • • ESTACION, 1-C 0 5. B • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011570766
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480102097007 • BERMUDEZ GUTIERREZ ANDONI • J.ANTONIO ZUNZUNEGUI 3 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 013493992
05/97 05/97
40.666
03
48 1997 013534513
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480068470339 • ORTEGA GALAN JULIAN • TELLAGORRI, 10 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011570867
07/96 12/96
o
233.677
0521 • 07 480102130854 • GOMEZ ANTONIO MANUELA • CAMILO VILLABASO 18 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 013494093
01/97 06/97
0521 • 07 480069237750 • HERNANDEZ GALLEGO JOSE ANTON • SOLLUBE 3 7 IZD • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011571170
07/96 12/96
02
48 1997 013477222
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480102210979 • MELENDROS SAEZ NAVARRETE PAT • CONCEPCION 9 3 D 2 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 011628461
10/96 12/96
103.856
03
48 1997 013534614
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480069262507 • STUBER BERNARDINO CARLOS • AUTONOMIA 53 0 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013525015
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480102302828 • SAINZ CAMPO MARIA NIEVES T • CTRA,LARRASQUITU 36-5 A 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011587035
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013494295
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480071218873 • MENENDEZ GARCIA MARIA EULALI • MONTE GOBETAS 18 BJ • 48002 • BILBAO
03
48 1997 011615024
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480071470669 • CARRERA VEGA JUAN CARLOS • C.VILLABASO,46 • 1 D 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011571776
07/96 12/96
02
48 1997 013478131
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480072652756 • SALGADO GAINZA PAULINO • GAZTELONDO (EDIFICIO ALHONDIGA • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011572584
07/96 12/96
218.813
0521 • 07 480102809349 • TRINCADO MIGUELEZ JOSE MARIA • GORDONIZ 44 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013535018
01/97 04/97
243.996
144.590
0521 • 07 480103008096 • BARRENECHEA UDAONDO MARIA NI • MARIA DIAZ DE HARO 41 4 C • 48010 • BILBAO
02
48 1997 013494905
01/97 04/97
162.664
0521 • 07 480103410749 • CRUZ GARCIA ANGEL • ESTACION DE BASURTO 1 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011588348
10/96 12/96
03
48 1997 011629774
07/96 09/96
116.838
69.238
0521 • 07 480073059045 • DURAN ALVAREZ JOSE ANTONIO • URETAMENDI 75 4 D • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011572786
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480073369647 • FERNANDEZ ANTON ANGELA • IPARRAGUIRRE 71 3 B • 48012 • BILBAO
02
48 1997 014465511
01/96 06/96
0521 • 07 480103428331 • FUENTES MARTINEZ RAMON SANTI • IKASTALDE,9 ZORROZA 0 • 48013 • BILBAO
03
48 1997 011629875
07/96 12/96
103.856
233.677
0521 • 07 480074400978 • VECINO RUBIO JOAQUIN • CIUDAD JARDIN 6-1 D 0 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 013479545
01/97 06/97
0521 • 07 480103488551 • GARCIA RIBACOBA ISIDRO • GENERAL CONCHA 26 3 IZD • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011588449
07/96 11/96
243.996
0521 • 07 480075022283 • JUAREZ CIBRIAN PABLO • ESTACION BASURTO 1C 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011573392
07/96 12/96
02
48 1997 013479646
01/97 06/97
0521 • 07 480103829566 • LINARES FERRER VIRGINIA • LABAYRU 15 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013496420
05/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480075909431 • MAZON NAVA FRANCISCO • AV.FERROCARRIL, 4 0 • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011573695
07/96 12/96
02
48 1997 013480151
01/97 06/97
0521 • 07 480104108543 • MURAS VILLAVERDE LUIS ANGEL • CTRA.BASURTO CASTREJANA 9 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011589257
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013496824
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480104299210 • SAGRADO APRAIZ MARIA INMACU • IRALA, 7 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011589459
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480077017554 • AGUIRRE GOMEZ JUANA • GORDONIZ 62 1. • 48002 • BILBAO
03
48 1997 011617246
08/96 11/96
03
48 1997 013526429
01/97 04/97
69.238
108.443
0521 • 07 480104394590 • GARCIA REDONDAS ALVARO • MARIO RUEDA 37 • 31015 • PAMPLONA
02
48 1997 011589560
11/96 12/96
02
48 1997 013497329
01/97 05/97
77.892
203.330
0521 • 07 480077393531 • TAMAMES MANSO VALENTIN • PEÑA LEMONA 2 7 E • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011574608
07/96 12/96
02
48 1997 013481060
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480104779459 • TAMBLAY RODRIGUEZ OSCAR JOSE • KIRIKIÑO 4 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 012452860
10/96 12/96
02
48 1997 014302833
01/97 06/97
77.892
243.996
40.666
0521 • 07 480104803105 • OLLETA ORMAECHEBARRIA OSCAR • PRIM 43 3 IZD • 48006 • BILBAO
03
48 1997 013536129
01/97 01/97
36.148
36.148
o
0521 • 07 480078264006 • ALMAGRO VALENCIA SERAFIN • LEON URUÑUELA 2-3 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 013481363
06/97 06/97
194.731
81.332
0521 • 07 480079182876 • GARCIA PARDO FCO JAVIER • DOCTOR AREILZA 52 LJ • 48010 • BILBAO
02
48 1997 013481666
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480106409463 • PARRA LEUZA LUIS ALBERTO • ALTO SOMOSIERRA 1 3.o D • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013536836
01/97 01/97
0521 • 07 480082102071 • PEREZ GONZALEZ JUAN • ASTILLEROS 6 3 0 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 011576325
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480106809284 • TORRADO GONZALEZ JOSE • PENASCAL 1 SEG. B 0 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013537038
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480083730055 • BAJO QUINTELA MIGUEL • CAMINO ESTACION 1 B 5 B • 48002 • BILBAO
03
48 1997 011619569
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480107005207 • AHEDO RUIZ JAVIER • ESTACION DE BASURTO 9 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 013499349
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480084471501 • ALBANO CRUZ JAIME • PEREZ GALDOS 47 6 C • 48013 • BILBAO
02
48 1997 013483888
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480108544069 • CARRILLO SALAZAR JOSE LUIS • PABLO RUIZ PICASO 8 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 011632202
12/96 12/96
155.785
0521 • 07 480110753447 • RUBIA GARCIA FELIPE • BATALLA DE PADURA 9 BJ • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013501672
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480086516076 • APRAIZ MENDIALDUA JUAN MARIA • JOSE MARIA ESCUZA 1 3 • 48013 • BILBAO
03
48 1997 011620882
09/96 12/96
103.856
03
48 1997 013529358
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480111642817 • MESANZA MARTIN OSCAR • PABLO PICASSO 1-6 DCHA. 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011594210
07/96 12/96
02
48 1997 013502480
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480087767174 • SARMIENTO ELIAS LUIS • RODRIGUEZ ARIAS 56 0 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 011579254
07/96 12/96
02
48 1997 013485407
01/97 05/97
233.677
203.330
0521 • 07 480112849152 • ARISTONDO ARANEGUI JOSE M • TELLAGORRI 12 0 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 011634222
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480088894495 • MORENO ALONSO JOSE LUIS • NOVIA SALCEDO 18 BJ • 48012 • BILBAO
03
48 1997 013530166
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 480089814278 • ALONSO CUERVO ROBERTO • TELLAGORRI, 20 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013486518
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480086424433 • PEREIRAS PEREZ JOSE • GORDONIZ 32 6 IZQ • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011578143
07/96 10/96
0521 • 07 480089964731 • CHAMIZO ZAMBRANA FRANCISCO J • ZORROZGOITI,7 0 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 011580062
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480091633131 • QUINTANA GORRICHO CARLOS • AURELIANO VALLE 2 LJ • 48010 • BILBAO
02
48 1997 013486821
01/97 06/97
243.996
32.417
0521 • 07 480113745592 • MESQUITA-MANUEL JOAQUIM • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 011595422
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480114692960 • CASAMAYOR GARCIA PEDRO • PEREZ GALDOS 51 • 48013 • BILBAO
03
48 1997 013539361
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480115200794 • PEREZ BERDEJO TRINIDAD BEG • TORRE URIZAR 11-2 C 0 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 011635737
09/96 10/96
69.238
0521 • 07 480115288805 • GARCIA REBOLLO FRANCISCO LUI • GORDONIZ 76 LJ • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013540068
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480116222227 • BARRIOS ROMERO VICTOR • MARIA DIAZ DE HARO 55-7 I 0 • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011597341
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013506019
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480091761857 • PORRAS OLAIZ ANTONIO • PART. ALZOLA, 3 0 • 48012 • BILBAO
03
48 1997 011622401
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480092390539 • GORROCHATEGU ECH SABINO • PL RECALDEBERRI 2 0 • 48002 • BILBAO
03
48 1997 013531075
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480092480162 • CERRO MATA JUAN CRUZ • IPARRAGUIRRE 54 • 48010 • BILBAO
03
48 1997 011623108
07/96 12/96
03
48 1997 013531277
01/97 01/97
0521 • 07 480116226166 • MARTINEZ DIEZ VICTOR • SERANTES 5-3 0 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 011597442
08/96 12/96
02
48 1997 013506120
01/97 06/97
194.731
243.996
173.094
36.148
0521 • 07 480116911634 • LOPEZ DELGADO MIGUEL • JARDIN CHIQUERRA 2 9 B • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013507029
01/97 06/97
243.996
243.996
0521 • 07 480117399058 • MADARATI-ABDULKAFI • ALTUBE 3 4 C • 48002 • BILBAO
02
48 1997 014465814
0521 • 07 480092502996 • MARTINEZ BERNAOLA JUAN IGNAC • AUTONOMIA 23 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013487225
01/97 06/97
0521 • 07 480093459761 • ITURMENDI DIEZ JORGE PEDRO • GORDONIZ 13 2 DCH • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011581375
07/96 12/96
02
48 1997 013488033
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480095489283 • GASTON ALVAREZ JOSE • ALAMEDA RECALDE 67 TAXI 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011582385
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480095753510 • NOGALES DIEZ LUIS • EUSKALDUNA 8 5 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 013489144
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 480097084935 • MARTINEZ FRIAS JOSE MANUEL • LA CASILLA 6 2 IZD • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013489952
02/97 03/97
81.332
0521 • 07 480097559427 • VILLASOL COCA JOSE ANTONIO • ENRIQUE EGUREN 11 LJ • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011583500
07/96 12/96
233.677
01/96 01/96
38.946
0521 • 07 480117812421 • CENIZO VALIÑO FRANCISCO JAVI • ORIXE 44 IZ 1 DRC • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011598250
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481000452954 • HOYO ANDINO VICTOR • TELLAGORRI 10 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013508140
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 481003190980 • SERNA PENAS ALBERTO • ZANKOETA 7 • 48013 • BILBAO
02
48 1997 013509453
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481003274442 • MORENO BATANERO MARIA JOSEFA • GRUPO ZAZPILANDA ETXALDEA 19 1 • 48013 •
BILBAO
02
48 1997 013509554
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 481003943641 • MARTIN VALENCIA JAIRO • SOLLUBE 2 7 C • 48002 • BILBAO
03
48 1997 011638969
08/96 12/96
173.094
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7579 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 481006865058 • ONANDIA ALBERDI MARIA EUGENI • BOTICA VIEJA,24B 0 1 D • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011640181
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013542290
01/97 04/97
144.590
0111 • 10 48100503476 • CONSTRUCCIONES YRESTAURACION • FERNANDO JIMENEZ 14 • 48004 • BILBAO
04
48 1997 960155792
11/94 11/94
60.001
0111 • 10 48100563700 • IREJE,S.L. • BILBAO SAN SEBASTIAN KM. 5 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 013230779
05/97 05/97
385.312
38.946
0111 • 10 48100796500 • REGALOS SAJONIA,S.L. • CARMELO S/N 0 LJ • 48004 • BILBAO
01
48 1997 014788035
01/93 12/93
01
48 1997 014788136
01/94 01/94
602.928
39.009
40.666
0111 • 10 48100856619 • CENIA CONSTRUCCIONES YCONTRA • SANTA ANA 6 • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
03
48 1997 013231284
05/97 05/97
1.283.456
0521 • 07 481007057745 • GARAY DUÑABEITIA MARIA IZASK • KIRIKIÑO 4 1 D • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013513291
04/97 05/97
81.332
0521 • 07 481007402905 • NOGAL RUIZ MARTA • GORDONIZ 72 2 C E • 48002 • BILBAO
02
48 1997 014465915
01/96 01/96
0521 • 07 481007711887 • MUIÑOS CABRERA MIRIAM • ALAMEDA RECALDE 67 BJ • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013513695
06/97 06/97
0521 • 07 481007716638 • MUZA HERNANDEZ DIEGO • VILLABASO 20 1 DCH • 48002 • BILBAO
02
48 1997 013513796
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481008153441 • GUERRA LOPEZ FERNANDO AITOR • AUTONOMIA 1 1 DCH • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013514406
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 481008915293 • BENITO TOME LUIS ANGEL • IPARRAGUIRRE 71 LJ • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013514911
01/97 01/97
40.666
0111 • 10 48100934017 • CONSTRUCCIONES REKA 94,S.L. • PINTOR ANSELMO GUINEA 3 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 010718479
12/96 12/96
2.777.820
03
48 1997 010977147
01/97 01/97
2.913.980
03
48 1997 011313617
02/97 02/97
2.827.351
0111 • 10 48100977160 • INSTALACIONES SANITARIAS ANM • TXOTENA 16 • 48004 • BILBAO
01
48 1997 015067416
03/97 10/97
626.523
0521 • 07 481010738893 • GARCIA CUERVO YOLANDA VANESA • JARO DE ARANA 9 3 IZQ • 48012 • BILBAO
02
48 1997 011604516
11/96 12/96
77.892
0111 • 10 48101006462 • A.C. LIMPIEZA FACHADAS,S.L. • FERNANDO BARQUIN 2 • 48970 • BASAURI
01
48 1997 015067214
03/97 07/97
1.013.886
0521 • 07 490021791086 • VAZQUEZ CAÑO ORESTES • FRAY JUAN (GALERIA OMEGA) 19 L • 48013 • BILBAO
02
48 1997 013517032
01/97 06/97
243.996
0111 • 10 48101066480 • INSTANOR,S.L. • SAN IGNACIO DE LOYOLA 0 • 48960 • GALDAKAO
01
48 1997 015087119
12/96 12/96
01
48 1997 015087220
02/97 09/97
68.055
1.110.526
0611 • 07 240052079378 • FERNANDES PIMENTEL ANTONIO • RONDA 31 3.o DCH • 48005 • BILBAO
02
48 1997 012791956
02/96 12/96
23.501
0611 • 07 280434058018 • GOIRIZ FERNANDEZ ANTONIO • GORDONIZ 93 A 7.o D • 48002 • BILBAO
02
48 1997 012792158
04/96 09/96
70.502
0611 • 07 480108817386 • SILVEIRA GOMES JOSE MARIA • GORDONIZ 90 5 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 012793673
01/96 12/96
141.005
0611 • 07 480113745592 • MESQUITA MANUEL JOAQUIM • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 012793976
11/96 12/96
23.501
0611 • 07 481001209352 • NETO ALTINO MANUEL • GORDONIZ 90 5.o B • 48002 • BILBAO
02
48 1997 012794683
02/96 12/96
129.254
0611 • 07 481001998486 • COSTA LUIS • GORDONIZ 90 5.o • 48002 • BILBAO
02
48 1997 012794885
141.005
01/96 12/96
1211 • 10 48003665625 • TELLERIA ELORZA JON JOSEBA • AUTONOMIA, 53 • C • 14 D 0 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 014385483
01/96 02/96
44.960
1211 • 10 48101275133 • LARRAZABAL LARREA JOSE MARIA • AUTONOMIA 65 3 D • 48012 • BILBAO
02
48 1997 014387002
12/96 12/96
22.480
1211 • 10 48102256146 • ESTECHA PASTOR INMACULADA • JUAN ANTONIO ZUNZUNEGUI 5 6.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 014385281
08/96 08/96
22.480
02
48 1997 014386392
11/96 11/96
22.480
1211 • 10 48103189366 • ORTEGA IGLESIAS PILAR • URKIOLA 11 • 48012 • BILBAO
01
48 1997 014492284
01
48 1997 014492385
01
48 1997 015290112
01/97 01/97
01/96 12/96
02/97 07/97
23.468
269.760
140.813
1221 • 07 480108309249 • AXPE NATERA AINHOA • CAMILO VILLABASO 37 2.o I-E • 48002 • BILBAO
02
48 1997 014383160
04/96 04/96
03
48 1997 014387911
05/96 12/96
ADMINISTRACION: 48/03
22.480
99.912
0111 • 10 48001828988 • PERSIANAS BILBAO SDAD. LIMT • MOYORDIN 19 • 48480 • ZARATAMO
03
48 1997 012975246
04/97 04/97
03
48 1997 013227042
05/97 05/97
527.851
570.820
0111 • 10 48101166716 • MATRICERIA BEKEA,S.L. • POLIGONO INDUTRIAL BEKEA 2 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 010719287
12/96 12/96
922.894
03
48 1997 010977753
01/97 01/97
744.396
02
48 1997 011230357
06/92 06/92
174.229
02
48 1997 011230458
10/92 10/92
212.330
02
48 1997 011230559
12/92 12/92
394.760
02
48 1997 011230660
01/93 01/93
265.062
02
48 1997 011230761
07/93 07/93
250.591
02
48 1997 011230862
08/93 08/93
253.472
02
48 1997 011230963
09/93 09/93
209.561
02
48 1997 011231064
10/93 10/93
419.252
02
48 1997 011231165
11/93 11/93
471.419
02
48 1997 011231266
12/93 12/93
399.668
02
48 1997 011231367
01/94 01/94
523.205
02
48 1997 011231468
02/94 02/94
715.083
02
48 1997 011231569
03/94 03/94
653.732
02
48 1997 011231670
04/94 04/94
404.843
02
48 1997 011231771
05/94 05/94
404.843
02
48 1997 011231973
07/94 07/94
655.008
02
48 1997 011232074
08/94 08/94
665.202
02
48 1997 011232175
09/94 09/94
187.145
02
48 1997 011232276
10/94 10/94
108.320
04
48 1997 011232377
04/94 04/94
61.200
04
48 1997 011232478
03/94 03/94
180.000
04
48 1997 011232579
03/94 03/94
600.000
02
48 1997 011236926
06/94 06/94
646.087
03
48 1997 012642517
03/97 03/97
671.147
10
48 1997 039162014
11/93 12/93
62.894
10
48 1997 040264073
02/94 06/94
212.851
10
48 1997 040284786
03/94 04/94
101.441
04
48 1997 970055452
05/96 05/96
60.120
0111 • 10 48101237343 • PEREZ LOPEZ IGNACIO • AZURLEKU 2 8 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 010719489
12/96 12/96
03
48 1997 011314425
02/97 02/97
131.454
60.917
0111 • 10 48003259033 • FERNANDEZ LARRINAGA JOSE LUI • CERVANTES59 • DEP. 7110 0 • 48970 • BASAURI
01
48 1997 014778234
04/95 12/95
167.550
01
48 1997 014778335
01/96 02/96
31.712
0111 • 10 48101294230 • EXCLUSIVAS ALIMENTACION GALD • POL. INDUSTRIAL BEKEA 0 • 48960 • GALDAKAO
01
48 1997 014463992
03/97 03/97
114.797
0111 • 10 48005311894 • URIARTE ROBLEDO DOMINGO • JUAN SEBASTIAN ELCANO 28 LJ • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 010714237
12/96 12/96
403.121
03
48 1997 010972602
01/97 01/97
436.141
03
48 1997 011309876
02/97 02/97
408.234
03
48 1997 012637766
03/97 03/97
428.116
0111 • 10 48101389917 • GAFI,S.L. • GENERAL KM. 106 EDIFICIO SAGA • 48004 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
01
48 1997 014787934
08/94 12/94
281.416
0111 • 10 48005573996 • CENTRO DE DISTRIBUCION MEDIC • IND. BAKIOLA 0 PB 4 • 48498 • ARRANKUDIAGA
03
48 1996 013581721
06/96 06/96
765.888
03
48 1997 013227547
05/97 05/97
701.904
0111 • 10 48006404762 • CONSTRUCCIONES ANGO, S.A. • BEGOÑAKO ANDRA MARI 19 2 • 48970 • BASAURI
01
48 1997 015087321
01/97 01/97
34.837
0111 • 10 48006954733 • FLORES PAREJO FRANCISCO • ZAMAKOA 18 0 • 48960 • GALDAKAO
01
48 1997 014463790
03/97 03/97
78.219
0111 • 10 48007550877 • LAGUARDIA ERRO JULIAN MARIA • JULIAN BOLIVAR ELORDUY 7 • 48004 • BILBAO
01
48 1997 015039225
01/97 05/97
301.606
0111 • 10 48007921602 • TECNICAS MECANICAS Y ESTRUCTU • CERVANTES 59 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 012976256
04/97 04/97
2.676.584
0111 • 10 48007927359 • MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA • NAVARRA 10 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 012639079
03/97 03/97
03
48 1997 013228456
05/97 05/97
317.614
186.655
0111 • 10 48008418120 • HERAS SUAREZ ANTONIO • AJARIE 15 BJ • 48480 • ARRIGORRIAGA
04
48 1997 960140638
09/96 09/96
600.000
0111 • 10 48008708514 • RODRIGUEZ GARCIA MANUEL • PINTOR LOSADA 22 • 48004 • BILBAO
01
48 1997 015085200
03/97 08/97
505.853
0111 • 10 48008764286 • COMIMPEX INTERNACIONAL S.A. • IND. ATXUKARRO (PB. 15) 0 • 48480 • ARRIGORRIAGA
03
48 1995 010359423
11/94 11/94
639.326
03
48 1995 010501990
12/94 12/94
570.988
0111 • 10 48009052458 • REDUR NORTE, S.A. • LEZAMA LEGUIZAMON S/N 0 • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
01
48 1995 000324266
07/94 12/94
702.240
01
48 1995 000324367
01/95 04/95
500.291
0111 • 10 48009412873 • TAYCOMBIS S.L. • CERVANTES 43 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013228759
05/97 05/97
100.891
0111 • 10 48009416816 • REPARACIONES EINSTALACIONES • GRAL. ZUMALACARREGUI 4 • 48970 • BASAURI
01
48 1997 015087018
02/97 09/97
551.618
0111 • 10 48009673258 • DECORACIONES GOYENECHEA,S.L. • ITURRIAGA 8 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013229062
05/97 05/97
113.326
0111 • 10 48009787234 • COM. CESIONARIOS GARAJES COC • COCHERITO DE BILBAO S/N 0 • 48004 • BILBAO
01
48 1997 015041649
03/97 03/97
158.690
0111 • 10 48100009988 • CARPINTERIA METALICA SANTUTX • MEDICO A. EGUILUZ 16 • 48004 • BILBAO
04
48 1997 970016248
10/96 10/96
0111 • 10 48100178326 • APLICACIONES URBI, S.L. • URBI 20 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 012977266
04/97 04/97
0111 • 10 48101327875 • RAFFERTY-EDWARD FRANCIS • BIZKAIA-ENTREPLANTA 5 • 48960 • GALDAKAO
09
48 1997 012901484
01/97 03/97
16.607
0111 • 10 48101405172 • CONSTR. Y REFORM. PAR • LEZAMA LEGUIZAMON 26 • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
04
48 1997 960184185
11/95 03/96
90.000
0111 • 10 48101685058 • INGENIERIA DE VIVIENDAS Y VIL • IBAIZABAL (DPTO. 11) 25 • 48960 • GALDAKAO
01
48 1997 015066507
10/96 11/96
183.821
01
48 1997 015066608
01/97 07/97
618.575
0111 • 10 48101756695 • RUCA FRUITUAK,S.L. • ANTONIO FERNANDEZ 17 • 48970 • BASAURI
04
48 1997 960197424
02/96 10/96
180.000
0111 • 10 48101924124 • DELFIN DEL MUNDO,S.L. • TELLERILLE 16 • 48004 • BILBAO
01
48 1997 013400228
01/97 01/97
97.975
0111 • 10 48101928669 • EURO TRANCE,S.L. • BIDEARTE 6 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011315435
03
48 1997 012643527
02/97 02/97
03/97 03/97
129.427
154.112
0111 • 10 48101955345 • MOBILIARIO EN ALAMBRE,S.L. • BARRONDO 11 • 48480 • ZARATAMO
01
48 1997 014369319
02/97 02/97
01
48 1997 014369420
12/96 12/96
01
48 1997 014369521
01/97 05/97
824.029
1.195.775
4.271.454
0111 • 10 48102022841 • DIEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO • JULIAN GAIARRE 62 3 B • 48004 • BILBAO
01
48 1997 013380020
01/97 02/97
01
48 1997 013381838
10/96 12/96
97.365
126.310
0111 • 10 48102178647 • APLICACIONES Y ENSEÑANZA DE M • SANTA LUCIA 12 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 012980805
03/97 03/97
03
48 1997 012980906
04/97 04/97
03
48 1997 013233308
05/97 05/97
143.054
107.868
136.188
0111 • 10 48102282721 • LAGO BENITO MARIA BEGOÑA • MONTE ALDAMIZ 4 04 D • 48007 • BILBAO
01
48 1997 013382141
08/96 12/96
01
48 1997 013388306
01/97 02/97
429.201
83.695
0111 • 10 48102295754 • ARAUJO GALHA CESAR MANUEL • MONTE MANDOYA 5 • 48004 • BILBAO
01
48 1997 015022148
05/97 07/97
188.820
0111 • 10 48102319703 • IZQUIERDO PEREZ ANGEL • JULIAN GAIARRE 30 BJ • 48004 • BILBAO
01
48 1997 013384060
02/97 04/97
142.100
0111 • 10 48102327682 • MONTAJES Y RECTIFICADORES VAS • CERVANTES, 49 PAB. 32 0 LJ • 48970 • BASAURI
03
48 1997 010979571
01/97 01/97
198.392
03
48 1997 011316647
02/97 02/97
229.379
01
48 1997 015039124
03/97 05/97
766.598
04
48 1997 970063233
05/96 09/96
108.000
72.000
0111 • 10 48102399828 • CONSTRUCCIONES NOVOLER, S.L. • PONTON, S/N 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 010979773
01/97 01/97
165.422
717.856
0111 • 10 48102509356 • OLEAZIDOAK, S.L. • DOCTOR FLEMING 11 BJ • 48970 • BASAURI
01
48 1997 014358003
01/97 03/97
257.207
0111 • 10 48102523504 • DIEZ GARCIA ANA ISABEL • ANTONIO FERNANDEZ 9 • 48970 • BASAURI
09
48 1997 014365881
03/97 05/97
18.735
0111 • 10 48102666172 • MUTUR CONSTRUCCIONES, S.L. • IPARRAGUIRRE 3 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 010722220
12/96 12/96
03
48 1997 010980278
01/97 01/97
799.682
950.141
0111 • 10 48100184790 • TRANSP. LABARTA,S.A. • BILBAO-ARRIGORRIAGA-PO.UGARTE • 48480 • ZARATAMO
03
48 1997 013229769
05/97 05/97
181.595
0111 • 10 48100394857 • MUGURU DEKORAZIOAK, S.L. • MUGURU 6 • 48960 • GALDAKAO
01
48 1997 014779648
02/97 05/97
503.238
0111 • 10 48100441236 • ARIZTORREA,S.L. • AGIRRE LEHENDAKARI 73 • 48970 • BASAURI
01
48 1997 015038821
03/95 03/95
62.654
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7580 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0111 • 10 48102700124 • MADRAZO GONZALEZ JOSE ANTONI • CARMELO 4 BA IZD • 48004 • BILBAO
01
48 1997 013152270
12/96 12/96
191.052
0111 • 10 48103262724 • SORGIÑAK KULTUR ELKARTEA • KAREAGA GOIKOA 7 • 48970 • BASAURI
01
48 1997 014782476
12/93 12/93
01
48 1997 014782678
01/94 12/94
01
48 1997 014782779
01/95 12/95
04
48 1997 960043436
12/93 12/95
0521 • 07 480045269151 • MUÑOZ GOMEZ JOSE LUIS • OCHARCOAGA BL.103-34-6IZQ 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011660793
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013563108
01/97 06/97
243.996
41.752
531.361
597.198
480.000
0521 • 07 010013083053 • IBARROLA RESPALDIZA DANIEL • JUAN IRIGOYEN (INPARKING SL) 3 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013550879
02/97 04/97
121.998
0521 • 07 010013101847 • OLAMENDI URIONDO FELIX JOSE • BIZKAI 39 0 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011650689
08/96 11/96
02
48 1997 013550980
01/97 06/97
155.785
243.996
0521 • 07 480047353237 • GAITAN MONTERO FRANCISCO • OCHARCOAGA BL 109 55 7 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013632220
02/97 03/97
72.295
0521 • 07 480049569685 • SANCHEZ MERINO FERNANDO • MERCABILBAO 103 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013632725
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480051420163 • COSSIO SERNA JOSE ANTONIO • GUERNICA 2 2 D • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011662716
07/96 12/96
02
48 1997 013565532
01/97 03/97
233.677
121.998
0521 • 07 480051822816 • APARICIO DUDET LUIS M • ARAGOI 4 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013565734
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 010018302764 • ANIBARRO ALDAYTURRIAG MIGUE • SEVERO OCHOA 15 0 • 48480 • ARRIGORRIAGA
03
48 1997 013625449
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480052354292 • GONZALEZ SOTELO JESUS • MARCELINO GONZALEZ 4 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013566037
01/97 04/97
0521 • 07 010022586629 • BARNES DELFA INMACULADA • BENTAKO ERREKA S/N 0 • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 011650992
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013551283
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480054241045 • DIAZ ARIÑO MARIA DOLORES • LUIS LUCIANO BONAPARTE 2 4 C • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013633533
02/97 03/97
72.295
0521 • 07 010024224111 • VILLANUEVA JAREÑO MARCOS • POZOKOETXE 18 2 C • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011651400
07/96 09/96
02
48 1997 013551586
03/97 05/97
116.838
81.332
0521 • 07 011001199325 • VAZQUEZ CAMIN DAVID • TELLERILLE (POL INDS SANTA ANA • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013551990
03/97 06/97
162.664
162.664
0521 • 07 480054511332 • REY FERNANDEZ JUAN MANUEL • UDIARRAGA 35 3 • 48490 • UGAO-MIRABALLES
03
48 1997 011731525
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013633836
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480054757165 • GARCIA YEDRA LATORRE ENRIQUE • TXOTENA 88.o IZD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011663928
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480055320674 • LUCENA SORIA M LUISA • OCHARCOAGA BL.101-16 4 D 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013634139
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480055492244 • GARCIA CANO JOSE • ZUIA IBARRA (CARP EL PINAR) 3 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011731929
07/96 11/96
03
48 1997 013634442
02/97 02/97
138.475
36.148
0521 • 07 020022259131 • ADAN MANSILLA JOSE ANTON • FICA 79 LJ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013552091
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 050016745222 • LLORENTE MARTIN ELOY • GALICIA 24 • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 011651905
10/96 12/96
02
48 1997 013552293
01/97 02/97
116.838
81.332
0521 • 07 080270114411 • PIERNAS CRUZ JOSE • ITURRIAGA 82 1 E • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013552596
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 080316518706 • PIERNAS CRUZ JUAN FRANCISCO • ITURRIAGA 82 1 E • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013552701
03/97 03/97
0521 • 07 480057448412 • GAMERO JIMENEZ TOMAS • ITURRIAGA 14 2 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011664837
09/96 11/96
77.892
40.666
0521 • 07 080423898817 • DOMINGUEZ DOMINGUEZ ILDEFONS • OIZMENDI 5- 4 0 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011652208
11/96 12/96
02
48 1997 013552802
01/97 01/97
0521 • 07 480057780232 • PEÑA FERNANDEZ LUIS CARLO • GERNIKA 30 6 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013568057
03/97 06/97
402.299
77.892
40.666
0521 • 07 090038840825 • ORTEGA DIEGO JUAN MANUEL • IBERLUCE 64 3 IZD • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 011720916
10/96 10/96
0521 • 07 480059057194 • LOPEZ OPAZO SERVANDO • OCHARCOAGA 68-2 D 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011666049
07/96 12/96
02
48 1997 013568764
01/97 06/97
233.677
243.996
34.619
0521 • 07 480059295452 • CABEZA BOTRAN TEODORO • JUAN S. ELCANO 12 2 B • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 011733747
07/96 12/96
03
48 1997 013636462
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 090039230340 • MONTES LOPEZ LUIS MIGUEL • ASTURIAS 24 4 A • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011652410
07/96 12/96
02
48 1997 013553408
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 120050109330 • FUENTE ESCRIBANO JOSE CARLOS • DR FLEMING 8 9 B • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013553812
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 200073522025 • GONZALEZ CALZADA FRANCISCO J • ITURRIAGA 82 1 E • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011652915
07/96 07/96
03
48 1997 011722027
09/96 12/96
38.946
138.475
0521 • 07 260014131522 • GONZALEZ IJALBA FRANCISCO • CAREAGA GOIKOA 20 4 CTR • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011653723
08/96 12/96
155.785
0521 • 07 260014587927 • CUESTA RODRIGUEZ MARIA PURIF • OLETA 5 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013555125
01/97 06/97
0521 • 07 280380337596 • UGALDE VILLAR JOSE MARIA • GALICIA 11 5 D • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011654430
09/96 10/96
243.996
77.892
0521 • 07 300067322190 • SERRANO RUIZ ANTONIO • MIKEL ALONSOTEGUI 7 4 B • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 013556842
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480056423646 • TOBALINA RODRIGUEZ JUAN M • DOCTORES LANDA 26 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013567148
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480059320209 • GONZALEZ PESCADOR GREGORIO • CAMINO GARATE, 7-4E 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011733848
07/96 11/96
173.094
0521 • 07 480059327380 • DELGADO PINTO BENITO • MADRID, 6 5IZDA 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011666655
07/96 12/96
02
48 1997 013569168
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480059344053 • URIZAR ANASAGASTI JUAN IGNAC • GABRIL ARESTI 16 11 C • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011666756
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013569269
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480059813289 • MENDEZ PARRA DOMINGO • B.BEGUELARRE 9 0 • 48960 • GALDACANO
02
48 1997 011666958
07/96 12/96
02
48 1997 013569471
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480060696595 • SANTOS QUESADA CARMEN • SAN ANTONIO 22 5 D • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 013569976
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480061535142 • FERNANDEZ BARQUIN FRANCISCO • CARMELO, 4 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011667463
07/96 12/96
02
48 1997 013570279
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 330100489760 • RODRIGUEZ GONZALEZ JORGE L • PINTOR LOSADA 6 LJ • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013440341
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 330902351980 • LOPEZ GARRIDO JAIME • AXULAR 23 LJ • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013557347
01/97 06/97
0521 • 07 480061789160 • JIMENEZ MENDIA FRANCISCO EN • URBI 25 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013637371
01/97 04/97
144.590
243.996
0521 • 07 340011570950 • PUEBLA GONZALEZ SERAPIO • AZBARREN 3-1 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011655743
07/96 12/96
02
48 1997 013557549
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480062357420 • VICENTE GONZALEZ JOSE I • BEKEA 4 BARNIZADOR 0 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 011735262
07/96 12/96
03
48 1997 013637472
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 370006261145 • GONZALEZ MONTERO VICENTE • GAZTELA 3 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011723239
07/96 12/96
03
48 1997 013628681
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 370036872325 • GONZALEZ BLANCO BALTASAR • AZURLEKO 8 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011656147
10/96 12/96
07
48 1997 013679912
04/97 06/97
116.838
21.690
0521 • 07 390027703658 • BORDAS RIVAS JAIME • KAREAGA GOIKOA 6 3 D • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013558256
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 390034214075 • SECO GARCIA JOSE • TXIRRITA 4 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013558357
0521 • 07 480064430893 • MURILLO LOBATO ARTURO • G. SAGARMINAGA 16-5 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013571895
01/97 06/97
243.996
203.330
0521 • 07 480064464037 • GOMEZ ELENA ZACARIAS • ITURRIAGA 98 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011669180
07/96 12/96
02
48 1997 013571996
04/97 06/97
194.731
121.998
0521 • 07 480064653387 • MULAS TORRE CARMELO • BIDEARTE 13 1 DCHA 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011669281
08/96 11/96
155.785
01/97 06/97
0521 • 07 390047574110 • BLANCO FRIAS JESUS ANGEL • COCHERITO DE BILBAO 2 7 IZD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011656551
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013558559
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480064050068 • MARTIN GONZALEZ JOSE VICENTE • ARANCELAY BIDEA 4 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011668877
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013571693
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480064079673 • INCLAN LUCAS JOSE ANGEL • MUGURU, 4 0 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011668978
10/96 12/96
02
48 1997 013571794
01/97 06/97
0521 • 07 480064349253 • GARCIA GONZALEZ FRANCISCO JA • AXULAR 32-4DCHA 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013638482
02/97 03/97
116.838
243.996
72.295
0521 • 07 390048257453 • MARTINEZ MIGUEL CONCEPCION • LUIS PETRALANDA 7-4 CTRO 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011656652
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013558660
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 480065168602 • FLORES PAREJO FRANCISCO • ESTANISLAO IRAZABAL 16 3 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011669685
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 391003024515 • ARISQUETA GARCIA SERGIO • JUAN GUISASOLA 4 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013558963
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480065348151 • QUERO DIOS JUANA MARIA • MARCELINO MENEN.PELAYO 18 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011736777
08/96 12/96
69.238
0521 • 07 420016218892 • MATEOS MAYORGA AURELIO • PIO XII 12-7 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013559266
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 470030996634 • FERNANDEZ LARA J. C. • LEZAMA LEGUIZAMON • C/F 1 • 48450 • ETXEB. DONEZTEBEK
02
48 1997 013559468
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480025992120 • ARROYO ZORRILLA CARMELO • SAN MARTIN ASCENSION 2-8A 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013560175
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480037294236 • DOMINGUEZ TRIGAL ALFONSO • MARIA REINA 3 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013630806
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480037354052 • PARADA COLINA M DOL. • LEZAMA LEGUIZAMON 3 2 IZD • 48450 • ETXEB. DONEZTEBEK
02
48 1997 011658874
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013560983
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480038665269 • HERAS NAVASCUES JOSE LUIS • IRUMINETA 17 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011659177
10/96 11/96
77.892
0521 • 07 480039347202 • JIMENEZ GARCIA ALONSO • TRAV.ITURRIAGA 7 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011726572
07/96 08/96
02
48 1997 013561589
01/97 06/97
69.238
243.996
0521 • 07 480039956884 • SAENZ SIERRA JUAN • PIRU GAINZA 9 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013561690
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480044750001 • PLAGARO LLARENA ABDON • PL LUIS ECHEBARRIA 7-2 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011727683
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 480065472130 • MARTINEZ GONZALEZ EMILIO J. • CERVANTES (ESI SOLDADURA) 56 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013639088
01/97 04/97
460.498
0521 • 07 480065955110 • GARCIA CONDE ANTONIO • IRUÑA 6 1 DCH • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011670190
07/96 12/96
02
48 1997 013572808
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480066298650 • LANDABASO MUÑOZ ANGEL • BIKAI 15 7 A 0 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011670392
08/96 08/96
02
48 1997 013573212
04/97 04/97
38.946
40.666
0521 • 07 480066532460 • MARTIN LUCAS JOSE LUIS • GRUPO SAGARMINAGA 10-8C 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013639391
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480066827807 • ONTORIA ARAGUZO LEONISA • SAN VIATOR 3-7 C 3 7 C • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011737585
08/96 10/96
103.856
0521 • 07 480067360701 • FREIRE HERMIDA FRANCISCO • URBI 47-4D 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013639593
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480068184894 • RODILLA RODRIGO DANIEL • ONDARROA 6, 1D 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011671103
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480068694651 • YELA IZAGUIRRE JULIO • FERNANDO JIMENEZ, 4 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013573919
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480068817923 • ARENAS SANCHEZ JOSE IGNACIO • OCHARCOAGA BL 10 P 13 6D 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011671305
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013574020
01/97 06/97
243.996
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7581 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480069397701 • VAL CODESIDO ALFONSO • SANTUCHU 2-6B 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013574323
02/97 02/97
0521 • 07 480086681481 • CASTRO MATEO ANGEL • FERNANDO BARQUIN 1 5 D • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011748501
08/96 11/96
0521 • 07 480069544110 • DURAN ALEJO CANDIDO • JULIAN GAYARRE 43 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011671810
07/96 12/96
40.666
233.677
103.856
0521 • 07 480086732914 • LAVEGA ZAMALLOA JOSE MARIA • ELEJALDE 18-3D 0 • 48498 • ARRANCUDIAGA
03
48 1997 013647778
02/97 03/97
72.295
0521 • 07 480069559668 • BENITEZ ACEDO ANTONIO • PLAZA PEDRO LOPEZ 2-3C 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013574525
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480086950354 • IGLESIAS GARCIA TOMAS • AXULAR 23 LJ • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013584730
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480070242611 • PEREZ RIELO VICTOR • GERNIKA 25 5 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 013640102
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480071119146 • PEREZ UTRERA ADRIAN • JULIAN GAYARRE 64-ESC IZ 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011739508
07/96 12/96
0521 • 07 480087138795 • HERBELLA MORENO JOSE ANTONIO • SANTA LUCIA 2 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011748703
07/96 12/96
03
48 1997 013647879
01/97 04/97
207.713
144.590
207.713
0521 • 07 480071479965 • MARTINEZ MARTINEZ JOSE RAMON • PEDRO MURO 2 2 IZD • 48480 • ARRIGORRIAGA
03
48 1997 013640607
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480072305273 • CLEMENTES MORALES ISIDRO • ANTONIO TRUEBA 9-2 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013641213
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480072575156 • BOTAS MARTINEZ JUAN ANTONIO • JULIAN GAYARRE 45 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011673830
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480087679672 • BERMUDEZ LIEBANA JOSE ANGEL • MENENDEZ Y PELAYO 19-13 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013584831
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480087698971 • GARCIA ARCE MARIANO • MERCABILBAO PUESTO 219 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013584932
01/97 06/97
515.768
0521 • 07 480088896923 • GARCIA REAL JUAN CARLOS • JULIAN GAYARRE 41-4 IZ. 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013585235
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 480089081021 • IGLESIAS VALLEJO FELICIANO • KAREAGA GOIKOA 119 5 DCH • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013585437
01/97 06/97
203.330
0521 • 07 480072695903 • MARTIN SANCHEZ ISIDRO • TORREONDO 23 0 • 48960 • GALDACANO
02
48 1997 011673931
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480073130177 • CLEMENTE IGNACIO ANTONIO • ARBOLANTXA 25 LJ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011674032
07/96 12/96
02
48 1997 013576343
01/97 06/97
0521 • 07 480089383741 • SANCHEZ FERNANDEZ JUAN M • MUNICIPAL PUESTO 6 7 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013648889
01/97 04/97
144.590
233.677
243.996
0521 • 07 480089404858 • OBREGON CRESPO VIDAL • TXOTENA 32 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013648990
04/97 04/97
0521 • 07 480073356513 • LERGA ITURBIDE JESUS ANGEL • PARTICULAR ALAVA, 3-2 DCH 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011674234
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013576444
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480075123529 • JIMENEZ RIVERA SANTIAGO • URRETA FRENTE AL N 81 83 6 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011675042
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013577555
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480075368453 • LAGUARDIA ERRO JULIAN • PADRE PERNET 13 3.o B • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011675345
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480075779590 • PASCUAL SANZ PABLO • GARATE 1-4D 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013642627
04/97 04/97
36.148
36.148
0521 • 07 480089818221 • ARTECHE VILLALABEITIA JESUS • DR JOSE GARAY 26 1 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013586043
01/97 06/97
453.875
0521 • 07 480089972310 • DELGADO RUANO AMADOR RAFAEL • ITURRIAGA 6 BJ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011684439
07/96 12/96
02
48 1997 013586144
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480090062539 • VICENTE MUÑOZ MARIA YOLANDA • SANTA LUCIA 8 1 DCH • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011684540
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480090961811 • ESTEVES GARCIA EDUARDO • ASTURIAS 2 BJ DCH • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 014466016
01/96 03/96
77.892
0521 • 07 480076202552 • MARTIN OLABARRIETA CONCEPCIO • B URIBARRI 12 4 DCH • 48007 • BILBAO
03
48 1996 012275049
11/95 12/95
39.878
0521 • 07 480091807731 • GANGOITI HERNAIZ JON • CARMELO 15 LJ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011685045
09/96 12/96
02
48 1997 013586447
01/97 06/97
155.785
243.996
0521 • 07 480076320063 • OLANO ABALOS RAUL • FAUSTE 10 1 IZD • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011742841
11/96 11/96
03
48 1997 013642930
01/97 01/97
0521 • 07 480092224427 • LADERO RIVAS JUAN FRANCIS • SANTO ROSARIO 1 1 A • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013649802
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480092602929 • VALLEJO FUERTES JUAN JOSE • NAGUSIA 50 2 IZD • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011685348
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480076423834 • FERNANDEZ GUTIERREZ ARTURO • DR. ORNILLA 1-9 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013578666
01/97 06/97
34.619
36.148
121.998
0521 • 07 480076610962 • GAGO VAY FRANCISCO JAVIE • ARAGON 6 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011676254
07/96 12/96
02
48 1997 013578767
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480076654513 • URIARTE BILBAO GERMAN • FERNANDO JIMENEZ 2 6 A • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011676355
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480092774394 • MARTINEZ SAINZ JUAN PEDRO • MUSICO ARAMBARRI 1-7-A 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011685449
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013587053
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480092951826 • VALERO IGLESIAS ELOY • TXOMIN GARAT 12 2 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011751935
11/96 12/96
03
48 1997 013650408
01/97 02/97
69.238
72.295
0521 • 07 480093354273 • RODRIGUEZ CARRILLO LUIS ANG • ARBOLANCHA 8 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011685954
07/96 12/96
02
48 1997 013587255
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480077464966 • DIEZ CABEZUDO JOSE MARCELINO • ANTONIO FERNANDEZ 9 2 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011676860
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480093610719 • HOZ CAZALLAS ANTONIA • GALICIA 5-2 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011752541
07/96 07/96
03
48 1997 013650711
01/97 01/97
34.619
36.148
0521 • 07 480078428296 • BLANCO PEREZ JOSE MIGUEL • FICA 64 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013580181
02/97 02/97
0521 • 07 480077126173 • JUAN MACHADO FRANCISCO • TXOMIN EGILEOR 64 1 D • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 013643435
03/97 03/97
0521 • 07 480077260054 • URBANO PEREZ JUAN FRCO • SAN ANTONIO 22 7 F • 48450 • ECHEVARRI
03
48 1997 011743750
07/96 12/96
36.148
207.713
40.666
0521 • 07 480093670939 • GONZALEZ GARCIA ALBERTO • BINGEN ANTON FERRERO 3 1 IZD • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011686358
12/96 12/96
38.946
0521 • 07 480078627350 • MENDOZA ESTIRADO FRANCISCO • JULIAN GAYARRE 82 ESC IZD 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011744255
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480093905759 • MADARIAGA ERENO IDOIA • PZA LUIS ECHEBARRIA 7-3DC 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013588164
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480078690301 • MENDEZ DIEGUEZ SALVADOR • CAMINO GARATE 1-1 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011677668
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480095997828 • MOMOITIO MARTIN ANGEL JESUS • SAGARMINAGA 8 8.o IZD • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013652327
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480079198539 • CASTILLO NATIVIDD LUIS M • SEVERO OCHOA 39 4 G • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 011677769
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480096006720 • MAGDALENO LASANTA JUAN CAR • OCHARCOAGA BL 41 P 64 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011688479
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480079631706 • SANCHOYERTO DUDE ALFREDO • MENENDEZ Y PELAYI 19 5 C • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013645051
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480096592861 • GARCIA ESCUDERO SANTACOLOMA • GERNIKA 30 7 B • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013590487
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 480079807417 • RAZQUIN GOITIA MIGUEL ANGEL • SANTUTXU 24 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013581292
05/97 06/97
0521 • 07 480097158693 • HORNOS VALERO ELOY • JULIAN GAIARRE, 47 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011755167
07/96 08/96
69.238
81.332
0521 • 07 480080432459 • AYARZAGUENA AGUIRREBEITIA MA • GANEKOGORTA 30 3.o C • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011678274
07/96 10/96
155.785
03
48 1997 013645253
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480097604085 • SAGARDUY OLEAGA JON • ANTONIO EPALZA 2 6 E • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 011689388
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013591194
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480081867958 • URIBE TRUCIOS IGNACIO • FLORIAN TOLOSA 1 2 C • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011745871
11/96 12/96
69.238
0521 • 07 480098136575 • PEÑA MERINO MARIA VICENT • GARATE 5 LJ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011689792
09/96 12/96
0521 • 07 480082416212 • GIL CALVO JULIO RAMON • TXOTENA 24 2 DCH • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013581595
04/97 05/97
81.332
0521 • 07 480082498155 • VEIGA MIGUELEZ JOSE AVELINO • VALENCIA 4 BAJO 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011679183
07/96 12/96
02
48 1997 013581696
01/97 06/97
0521 • 07 480098198314 • RODRIGUEZ LEGIDO JOSE MANUEL • ARANCELAY BIDEA 4 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011689893
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013592107
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480082517050 • CAMBA GIL JESUS LUIS • OCHARCOAGA BL66-22-6A 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011679284
07/96 12/96
02
48 1997 013581700
01/97 06/97
0521 • 07 480098280055 • GARCIA BENDAÑA RAQUEL • MEDICO ANTONIO EGUILUZ 7 4.oB • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011689994
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013592208
01/97 05/97
203.330
233.677
243.996
0521 • 07 480082522811 • SERRADILLA MARTINEZ J LUIS • ITURRIAGA 69 8. • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011746174
10/96 12/96
0521 • 07 480098317340 • URRUTIA REY JESUS • PEDRO MURO 13 3 D • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 011690095
07/96 12/96
02
48 1997 013592309
01/97 06/97
103.856
0521 • 07 480083428244 • PINEDO CABELLO JESUS • OCHARCOAGA BL 106 23 7 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011679789
08/96 12/96
02
48 1997 013582104
01/97 06/97
0521 • 07 480098540137 • MARTIN ORTUETA JOSE ANTONIO • FERNANDO JIMENEZ 12 ESC D 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013592410
01/97 06/97
243.996
116.838
203.330
0521 • 07 480098691394 • IBARRECHE URRESTARAZU J DOMI • ARTEAGA 15 2 DCH • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013592511
01/97 06/97
243.996
o
0521 • 07 480083546664 • MUÑOZ RODRIGUEZ JUAN MARIA • RAMON Y CAJAL 2 1 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013582306
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480083877070 • CAMIN LODOSA MERCEDES • OCHARCOAGA BL 76 68 3 D • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011680294
07/96 12/96
0521 • 07 480084563649 • BRAVO HERMOSILLA JESUS M • ONDARROA 16 3 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011746881
07/96 10/96
155.785
233.677
243.996
0521 • 07 480098807087 • URIBE GOTI DOMINGO • C/URBI,45 9 B 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011690301
07/96 12/96
02
48 1997 013592713
01/97 06/97
233.677
243.996
233.677
0521 • 07 480098813454 • ALEBICTO BLANCO MIGUEL AN • OIZMENDI 5-2C 0 • 48960 • GALDACANO
03
48 1997 013654549
02/97 04/97
108.443
138.475
0521 • 07 480098874280 • MORENO LUCO JOSE MIGUEL • SANTA BARBARA 22 0 • 48480 • ZARATAMO
02
48 1997 013592814
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480084654080 • URIBARREN GONZALEZ JOSE LUIS • RESURRECCION M AZKUE 3 LJ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011680803
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480085399869 • CABEZUDO FERNANDEZ M AMPARO • MENENDEZ Y PELAYO 5 2 D • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013583821
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 480099320682 • BARTOLOME VALLEJO FERMIN • IGNACIO DE LOYOLA 18 5 A • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 013593117
02/97 03/97
81.332
0521 • 07 480099423948 • GODOY GOMEZ BIENVENIDO • DR FLEMING, 3 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011756480
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480099437890 • JIMENEZ VALERA FRANCISCO ALF • ITURRIAGA 7 1 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011756581
07/96 08/96
02
48 1997 013593218
01/97 06/97
69.238
243.996
0521 • 07 480085862035 • GARCIA DIAZ MARIA CARMEN • ALFREDO ADRIAN 1 0 • 48970 • S.M.BASAURI
02
48 1997 013584124
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480099683222 • USUBIAGA VALLE ROBERTO CARM • FLORIAN TOLOSA 4 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011756985
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480085895680 • ZARANDONA BACETA FERNANDO • BENGOECHE 28-3 0 • 48960 • GALDACANO
02
48 1997 011681813
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480099979777 • MIGUEL GOMEZ JAVIER • NAGUSIA 54 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011757490
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480085506872 • MARTIN RODRIGUEZ JOSE RAMON • OCHARCOAGA BL 19 22 6 IZD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011681409
12/96 12/96
38.946
0521 • 07 480085682987 • MORENO RAMIREZ MANUEL RIC • C SAGARMINAGA 9-1 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013584023
01/97 06/97
243.996
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7582 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480100375962 • MOREDA LARREA ALEJANDRO • GAZTELA 9 3 IZDA. 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013655761
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480109506995 • CASTANO AGUADO JOSE MANUEL • AZURLEKU 10 10 DCH • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011701213
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480100750121 • HERAS SUAREZ ANTONIO • AJARTE 15 • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 013594935
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110309671 • EXPOSITO ECHEBARRIETA JUAN I • GUIPUZCOA 15 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011701415
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480100783362 • ROBLES GOMEZ JOSE ANTONIO • SIXTA BARENECHEA 26 4 C • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 013656367
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480110346350 • EZQUERRA PEREZ JOSE LUIS • URBI 17 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011769921
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480101149538 • GUTIERREZ BALSERA JOSE MANUE • ITURRIAGA 10 5 IZD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011692624
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480110347461 • GARCIA ABAD MIGUEL ANGEL • VIRGEN DE BEGOÑA, 14 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011770123
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480101297361 • GONZALEZ ALONSO MARTIN • TORRE DE ARIZ, 4-4 H 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011692826
07/96 12/96
02
48 1997 013595339
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480110999280 • BRAZO ACEDO VICENTE • URTEBIETA AUZOA 26 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 013604837
04/97 06/97
03
48 1997 013665057
02/97 03/97
0521 • 07 480101318175 • BRAÑAS NAVARRO M GRACIA • ITURRIAGA 65 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013595440
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480101569971 • HAISSOUF-LAHBIB • ANDALUCIA 20 BJ • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 011693331
09/96 12/96
02
48 1997 013595642
01/97 06/97
0521 • 07 480111313623 • RUBIO MERINO PEDRO V • LEHENDAKARI AGUIRRE 15 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011770931
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013665461
01/97 04/97
144.590
155.785
203.330
0521 • 07 480111319784 • JIMENEZ LEMUS FRANCISCO JAVI • LOZOÑO 8 4 ID • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013604938
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 480101621505 • LAHFEDE NO CONSTA MOHAMED • JUAN DE LA COSA 16 BAJO I 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013656670
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480111337265 • DIOS CORDOBES JACINTO • IBAIZABAL 34 BJ IZD • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 011771335
07/96 10/96
138.475
0521 • 07 480101805094 • MORENTE CID IGNACIO MARI • OCHARCOAGA BL 69 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011759615
07/96 11/96
0521 • 07 480111624225 • ORTIZ GUINEA MARTINEZ LUIS • MONTE MANDOYA 1 3 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011771436
07/96 07/96
0521 • 07 480101950901 • CONTI MUÑOZ FRANCISCO • FICA, 73-1 C 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013595844
05/97 06/97
03
48 1997 013656973
01/97 03/97
173.094
81.332
108.443
0521 • 07 480101998993 • CUMBREÑO GARCIA SANTIAGO • JULIAN GAIARRE 26 4 B H • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011693937
09/96 12/96
77.892
121.998
72.295
34.619
0521 • 07 480111878748 • PERTEAGUDO SOT FRANCISCO JA • AGUIRRE LEHENDAKARI 1-3IZ 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011702728
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480111908959 • DOMINGUEZ OJANGUREN ISABEL • GERNIKA 29-4A 0 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 013666067
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480112033746 • ALCANTARA GONZALEZ J. BLAS • EXTREMADURA 8 BJ • 48450 • ETXEB. DONEZTEBEK
03
48 1997 011771941
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013666168
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480102018700 • MARTINEZ MARTIN ANTONIO • BIDEARTE 6 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011759918
07/96 12/96
02
48 1997 013596147
06/97 06/97
207.713
40.666
0521 • 07 480102265644 • PABLO GUTIERREZ EUGENIO • SAGARMINAGA, B-1-B 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011694543
07/96 12/96
02
48 1997 013596753
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480112610894 • CALLEJA AZPILLAGA JUAN ANDRE • PINTOR ANSELMO GUINEA1-10 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011772547
07/96 07/96
34.619
36.148
0521 • 07 480112616857 • PUERTAS VAZQUEZ PEDRO MARIA • JUAN IBARGUTXI 8 4 C • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013606049
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 480102369819 • GUTIERREZ BARRIO JUAN JOSE • PINTOR LOSADA 23 3 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013657579
03/97 03/97
0521 • 07 480102542803 • GOGENOLA ETXEBARRENA MARIA A • DOCTOR FLEMING 8 LJ • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013597056
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480102543207 • ASTOBIZA LOPEZ JUAN ANDRES • TORRE DE UGAO 3-2 C 0 • 48490 • MIRAVALLES
02
48 1997 011694947
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013597157
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480112068809 • YUGUERO GONZALEZ JOSE LUIS • GAZTAIN 6-4 0 • 48960 • GALDACANO
02
48 1997 013605746
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480112669300 • ORTEGA NEGRO EDUARDO • TRAV ITURRIAGA 11-8 E 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011703536
07/96 12/96
02
48 1997 013606150
01/97 05/97
233.677
203.330
0521 • 07 480112672229 • MADARIAGA VIZCAYA NAGORE • URTEBIETA 8 3 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011703637
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480102649200 • BLANCO FRIAS JUAN MANUEL • COCHERITO DE BILBAO, 2 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011760524
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013657983
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480112699915 • LANDETA PEREZ PEDRO LUIS • GAZTELA 5-3 A 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011703839
07/96 12/96
02
48 1997 013606554
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480102714268 • CAÑADAS CANO JUAN PEDRO • SIXTA BARRENECHEA 32 0 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 011760625
08/96 12/96
69.238
0521 • 07 480112960300 • ELENA GARCIA EMERENCIANA • ITURRIAGA 98 5 C • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011704344
09/96 09/96
38.946
0521 • 07 480104049737 • BARRASA GOMEZ ANTONIA M • P. ANGEL LARROQUE 4-2 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011762039
08/96 12/96
138.475
03
48 1997 013659296
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480112978282 • SAMOS LOPEZ ANTONIO • LARRAKOETXE 4 1 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013667077
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480104578082 • SAEZ CORTAZA BEITIA JOSE ANT • KAREAGA GOIKOA 21 BS PB • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011762342
07/96 07/96
34.619
02
48 1997 013599177
03/97 05/97
121.998
0521 • 07 480104636484 • DUCID GOMEZ MANUEL • SAGARMINAGA 11 2 IZD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013599278
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480104680136 • GONZALEZ IBAÑEZ MANUEL • ASTURIAS 26 1 B • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013659704
01/97 02/97
72.295
0521 • 07 480104804519 • BARRENECHEA ARECHAVALETA JUA • OCHARCOAGA BL. 51 35 2 DCH • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013659805
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480105103401 • LAGO BENITO MARIA BEGOÑA • SANTO ROSARIO 4 4 LJ • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011763150
07/96 12/96
03
48 1997 013660108
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 480113267161 • MADRAZO GONZALEZ JOSE ANTONI • CASTOR ANDETXAGA 21 2 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011704849
07/96 11/96
194.731
02
48 1997 013607665
01/97 05/97
203.330
0521 • 07 480113531384 • GARCIA ARRABAL OSCAR • BEKEA 4 1 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011705051
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480113556040 • SOTELO MATOS AMAIA • MENENDEZ Y PELAYO 9 1 E • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011705152
07/96 12/96
02
48 1997 013608170
01/97 06/97
218.813
228.477
0521 • 07 480113698813 • GARCIA MIGUEZ BENITO • JUAN B. URIARTE 33 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011705455
07/96 12/96
02
48 1997 013608271
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480114134404 • BARRANTE PALOMO OBDULIO • BEKEA 5 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 011774163
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480105172816 • RODRIGUEZ CASAS JUAN FRANCIS • ARRATIA IBARRA 3 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011697876
07/96 12/96
194.731
0521 • 07 480114142282 • BRAZO LOPEZ ROBERTO • SANTAMARINA 3 2 D • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 013608473
01/97 04/97
121.998
0521 • 07 480105226972 • GONZALEZ MONTERO MARIA PILAR • GAZTELA 3-1 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011763857
07/96 12/96
03
48 1997 013660411
01/97 04/97
0521 • 07 480114446218 • FREIRE VAZQUEZ ALBERTO • URBI 23 1 J • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013608877
06/97 06/97
03
48 1997 013668087
04/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 480105231521 • FLORIDO MORALES JUAN JOSE • ZUAZAURRE 1 0 • 48960 • GALDACANO
03
48 1997 013660613
01/97 01/97
33.848
0521 • 07 480105604363 • GARCIA SUAREZ DIEGO CARLOS • ARABA 1 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013660714
01/97 04/97
40.666
36.148
0521 • 07 480115112888 • ARRIZABALAGA URIARTE OSCAR • OLABARRI 9 1 DCH • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 013609483
01/97 06/97
243.996
144.590
0521 • 07 480115481185 • ALVAREZ LANDARIBAR M MONSERR • SANTUCHU, 26 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011706566
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480105988323 • ZARRABEITIA ACHA JUAN IGNACI • ELEJALDE, 46 0 • 48960 • GALDACANO
03
48 1997 013661017
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480106251233 • ARTEGUI BILBAO MARIA MILAGRO • KALAMUA 6 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013601100
05/97 06/97
03
48 1997 013661320
01/97 04/97
0521 • 07 480116721068 • RODRIGUEZ PEREZ JOSE IGNACIO • SAGARMINAGA 34-4IDA 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011707374
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013610796
01/97 06/97
243.996
81.332
144.590
0521 • 07 480106282959 • BELTRAN SALAZAR ANSOTEGUI AN • BEREZIKOETXE, • 19 0 • 48960 • GALDACANO
03
48 1997 011765473
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480106403096 • DIEZ SAN VICENTE M YOLANDA • NAGUSIA 9 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013661623
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480106564966 • AGUIRRE ZABALETA ALBERTO • SANTUCHU, 22 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011698987
09/96 09/96
38.946
0521 • 07 480106575979 • OLIDEN LANDETA DOLORES • TXIMELARRE BEKOA 23 0 • 48960 • GALDACANO
03
48 1997 011766180
07/96 11/96
138.475
03
48 1997 013661926
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480106864151 • GOMEZ ELENA JOSE LUIS • ITURRIAGA 98 5C 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013601706
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480107436148 • ARROYO ROBLES XABIER • SAN MARTIN ASCENSION 2 8 A • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013602413
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480116755525 • VELASCO MAESTRE L FERNANDO • ELCANO 1 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011776688
07/96 12/96
03
48 1997 013670010
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480117314384 • DIEZ SANCHEZ JOSE IGNACIO • AVDA JULIAN GAYARRE 62 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011777294
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480117920939 • VAZQUEZ MARTINEZ JESUS MAN. • CIRCO AMATEUR C. DEPORT. 3 4 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013612416
03/97 05/97
81.332
0521 • 07 480117973378 • ESPARZA ARESTI MIGUEL ESTEB • CATALUÑA, 1-3 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011777702
12/96 12/96
03
48 1997 013671121
02/97 04/97
34.619
72.295
0521 • 07 481000011101 • GALLEGO IDIARTE MARIANO MIGU • URRETA 18 LJ • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011709293
07/96 12/96
194.731
0521 • 07 481000046766 • CASTAÑO AGUADO SANTIAGO • AZURLEKO, 10-10 D 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011778005
11/96 12/96
03
48 1997 013671424
01/97 04/97
69.238
144.590
0521 • 07 481000125174 • SOLER CHAFER JUAN VICENTE • SOLOKOETXE 4 8 B • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011709596
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 480107503947 • RUIZ LLANO EUGENIO • CARMELO 6 7 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011699795
07/96 12/96
02
48 1997 013602514
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480107842639 • SAIZ GARCIA ROBERTO • GABRIEL ARESTI 25-8-A 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 011768002
07/96 12/96
03
48 1997 013663340
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480108170318 • VEGA MUGA VENANCIO • OCHARCOAGA BL 106 P 25 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011700001
07/96 12/96
02
48 1997 013603019
02/97 06/97
0521 • 07 481000736173 • ARROYO ORTIZ MARIA PILAR • JULIAN GAYARRE, 27A, 1 B 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011710206
07/96 12/96
233.677
04
48 1997 960150540
01/95 06/96
61.200
233.677
203.330
0521 • 07 481000976350 • TORRIJOS GRAGERA SONIA • LUIS LUCIANO BONAPARTE 1 5 IZD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 014466420
01/96 02/96
77.892
0521 • 07 480108223262 • NIEVA PONGA LEONARDO • JUAN DE LA COSA 15 4 D • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011700102
12/96 12/96
36.469
0521 • 07 480108526285 • INCHAURRALDE URIARTE KOLDOBI • • BIZKAI KALEA 89 5 C • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011700304
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013603322
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481000149426 • RIOS PRIETO MONSERRAT • GRUPO SAGARMINAGA 13 10DD 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013671727
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 481001579871 • VAZQUEZ RIOS JOSE MANUEL • LUIS PETRALANDA 7 0 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011710913
07/96 12/96
02
48 1997 013614941
01/97 03/97
233.677
121.998
0521 • 07 481001719614 • LOPEZ MACARRON ROBERTO • PARROCO UNCETA 19-2DCHA 0 • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013672636
04/97 04/97
36.148
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7583 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 481001801355 • BALLESTEROS SANTAMARINA MIRE • ITURRIAGA 69 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013615143
01/97 06/97
243.996
0111 • 10 48008335365 • SERPROA S.A. • MUGICA Y BUTRON 10 • 48007 • BILBAO
01
48 1997 015011438
0521 • 07 481001862686 • QUEVEDO BLANCO TAMARA • KAREAGA GOIKOA 59 BJ • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011711317
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 481001874107 • ABOU NASR-MUSTAPHA • SANT ANA 6 • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 011711418
07/96 12/96
02
48 1997 013615345
01/97 05/97
0111 • 10 48008401144 • INMOBILIARIA ACUEDUCTO S.A. • FONTECHA Y SALAZAR 9 1 • 48007 • BILBAO
01
48 1997 015012953
09/96 12/96
649.376
01
48 1997 015013963
01/97 05/97
870.912
194.731
203.330
0111 • 10 48008486323 • INFERPI S.L. • GENERAL ERASO 1 1 5 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013251391
0521 • 07 481002331017 • GONZALEZ GARCIA JAVIER • ABAROA 1 3 A • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013672838
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 481002903923 • GUTIERREZ FERNANDEZ MARIA EL • DOCTOR GARAI 1 5 DCH • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013673141
01/97 04/97
108.443
02/95 03/95
05/97 05/97
63.204
145.152
0111 • 10 48008529264 • EYS CONSULTING S.A. . • PARQUE TECNOLOGICO EDIFICIO 10 • 48170 • ZAMUDIO
03
48 1997 011002510
01/97 01/97
54.468
0111 • 10 48008922015 • ELBEMA S.L. • ETXEPARE 9 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 012999191
03
48 1997 013252001
04/97 04/97
05/97 05/97
405.965
339.979
243.996
0111 • 10 48009020025 • VAQUERO BASALO LUIS • ZURBARAMBARRI 4 0 • 48007 • BILBAO
01
48 1997 014356383
02/97 04/97
04
48 1997 960110831
01/96 02/96
221.701
60.120
233.677
243.996
0111 • 10 48009295463 • EJEC. OBRAS YSERVICIOS S.L. • ORIXE 58 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 012999595
04/97 04/97
03
48 1997 013252405
05/97 05/97
617.933
534.743
0521 • 07 481003748025 • BENGOETXEA LAGARMA ENRIQUE • ANDALUCIA 11 LJ • 48450 • ETXEB. DONEZTEBEK
03
48 1997 011779924
07/96 12/96
207.713
0111 • 10 48009655979 • ISASI ORTE MARIA DOLORES • LEHENDAKARI AGUIRRE 25 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 014773786
05/95 08/95
431.867
0521 • 07 481003957785 • ILLAN PUERTAS GERMAN • KAREAGA GOIKOA 67 3 A • 48970 • BASAURI
03
48 1997 011780227
07/96 07/96
0111 • 10 48009755508 • EFYDI S.L. • KOITXA 3 BJ • 48160 • DERIO
03
48 1997 012999902
03
48 1997 013252809
142.862
85.241
0521 • 07 481003161173 • SALIDO GIL LUIS JAVIER • JULIAN GAIARRE 31 8 CD • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013616052
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481003328501 • BORJA BORJA JULIO • ARBOLANCHA 6 LJ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 013616254
01/97 06/97
0521 • 07 481003681337 • RIO ASTORGA OSCAR • ALANGOBARRI 9 5 D • 48990 • GETXO
02
48 1997 011713034
07/96 12/96
02
48 1997 013616759
01/97 06/97
34.619
0521 • 07 481004172704 • ELEZCANO FERNANDEZ AINTZANE • BIDEARTE, 15 LONJA 0 • 48970 • BASAURI
03
48 1997 013673747
01/97 02/97
72.295
0521 • 07 481004802695 • LOPEZ MARTINEZ M INMACULADA • TXISTULANDA 5 4 DCH • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011714246
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013618375
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481004855138 • GONZALEZ HUERTAS JUAN IGNACI • ONDARROA 3 7 B • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011714347
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481005423293 • SAENZ QUINTANILLA FRANCISCO • ATXUKARRO PAG 15 • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 013618981
06/97 06/97
40.666
03
48 1997 013674050
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 481005575160 • SANCHEZ SANTOS ISMAEL • ARBOLANTXA 8 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011715054
07/96 12/96
02
48 1997 013619284
01/97 06/97
233.677
203.330
0521 • 07 481005670746 • MENA ESPAÑA AITOR • ARBOLANTZA 2 2 • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
03
48 1997 013674454
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 481006811710 • GUARDIA MENDOZA GABRIEL MARI • NEGUBIDE 47 B 3 B • 48990 • GETXO
02
48 1997 011715862
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 481007042890 • RODRIGUES GONCALVES JUAN • ASTURIAS 2 BJ D. • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 011715963
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013620092
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481007042991 • AUGUSTO NITAL NORBERTO • ASTURIAS 2 BJ DCH • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
02
48 1997 011716064
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013620193
01/97 06/97
243.996
04/97 04/97
05/97 05/97
0111 • 10 48100200150 • REGNOR REGALOS DEL NORTE S.L • POLIGONO IZARZA NAVE 11 • 48150 • SONDIKA
03
48 1997 011005136
01/97 01/97
97.303
03
48 1997 011339986
02/97 02/97
70.956
0111 • 10 48100203483 • SAIOR BUS S.L. • TIVOLI 23 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011005237
01
48 1997 014356484
01/97 01/97
02/97 02/97
360.632
422.555
0111 • 10 48100212072 • KABUKY GAMES S.L. • • MADARIAGA 40 • 48014 • BILBAO
09
48 1997 012899262
01/94 09/96
03
48 1997 013253415
05/97 05/97
16.550
49.745
0111 • 10 48100217732 • MENGIG S.L. • MADARIAGA 11 • 48014 • BILBAO
01
48 1997 015011842
01
48 1997 015011943
01
48 1997 015012246
01
48 1997 015012347
01
48 1997 015012549
01
48 1997 015012650
04/97 04/97
10/92 12/92
01/93 12/93
01/94 12/94
01/95 12/95
01/96 12/96
39.033
20.401
104.544
240.337
425.790
457.172
0111 • 10 48100317964 • SERINDO S.L. • • ZURBARAMBARRI 2 LN • 48007 • BILBAO
01
48 1997 012538140
12/96 12/96
32.172
0111 • 10 48100489433 • BATEAN REFORMAS Y CONSTRUC. • ANDRA MARI DE BEGOÑA, 2-LJ. • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013000609
04/97 04/97
503.620
0111 • 10 48100496103 • TRANS AEREA DEL NORTE S.A. • PASEO DE ELORRIETA 3 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 013000710
04/97 04/97
852.858
0111 • 10 48100545714 • INFOEUROPA GABINETE DE INVES • AXPE 50 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 011006045
01/97 01/97
03
48 1997 011340693
02/97 02/97
03
48 1997 012665452
03/97 03/97
434.887
580.183
146.724
346.518
0521 • 07 481007365620 • GONZALEZ GRANADO TERESA MARI • BIZKAIA 75 2 • 48960 • GALDAKAO
03
48 1997 013675060
03/97 04/97
67.697
0521 • 07 481007682383 • BARRANTE PALOMO DIEGO • BEKEA 5 2 IZD • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011716771
10/96 12/96
116.838
0521 • 07 481007904574 • SANTOS NUÑEZ DANIEL • JUAN SEBASTIAN ELCANO 8 • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 011717175
07/96 12/96
02
48 1997 013621106
01/97 06/97
0111 • 10 48100569154 • SUMAZA, S.L. • PINOA 8 CENTRO DE EMPRESAS ZAM • 48170 • ZAMUDIO
06
48 1997 015082065
06/94 12/94
194.731
243.996
0111 • 10 48101040818 • PABEN IMPORT ESPAÑA, S.L. • CRTA. DERIO SONDIKA 28 BI • 48150 • LOIU
01
48 1997 014494611
01/97 03/97
0521 • 07 481008494557 • ORTEGA ABAITUA SILVIA • BARATZEKO 3 2 D • 48960 • GALDAKAO
02
48 1997 013621914
01/97 01/97
53.619
0111 • 10 48101074564 • DERIO CAR, S.L. • BARRIO SAN ANTOLIN S/N 0 • 48160 • DERIO
01
48 1997 014772473
03/97 06/97
354.641
0111 • 10 48101078810 • EDICIONES EGUIA S.L. • ISLAS CANARIAS 17 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 011006651
01/97 01/97
03
48 1997 011341303
02/97 02/97
03
48 1997 012666159
03/97 03/97
03
48 1997 013001316
04/97 04/97
185.771
178.790
185.772
183.229
0521 • 07 490006261689 • TARANILLA MENA EUGENIO • OCHARCOAGA BL 68 P 12-15G 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011718892
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013624944
01/97 06/97
243.996
0111 • 10 48101207334 • SEDANO RODRIGUEZ ROSA MARIA • SAN JERONIMO 24 • 48950 • ERANDIO
01
48 1997 014478140
02/96 02/96
01
48 1997 014478342
01/97 02/97
105.511
127.940
1211 • 10 48003723118 • MATEO GONZALEZ MANUEL • CASERIO LANDABURU 4.2 C 0 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 014394072
01/96 12/96
269.762
0111 • 10 48101222993 • ALFAPUNT,S.L. • LEHENDAKARI AGUIRRE (C. BIDARTE) • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013001518
04/97 04/97
35.100
1211 • 10 48101512175 • LEJARRETA ZARANDONA BERNARDO • SANTA LUCIA 14 3 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 014392456
05/96 05/96
22.480
1211 • 10 48102060126 • GONZALEZ GALLARDO RITA • ARBOLANCHA 14 3 B • 48004 • BILBAO
03
48 1997 014397005
02/96 02/96
0111 • 10 48101357379 • EHUNTABAT, S.L. • EPALZA 8 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 010735758
03
48 1997 011007358
12/96 12/96
01/97 01/97
66.721
79.740
16.652
2300 • 01 030624197L • IGNACIO JIMENEZ MORAL • JULIAN GAIARRE, 98-7.o A 0 • 48004 • BILBAO
08
48 1997 014765201
12/94 12/94
90.286
0111 • 10 48101365160 • MEDICOS DE EMPRESA ASOCIADOS • MADARIAGA 10 1 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013002023
04/97 04/97
03
48 1997 013255334
05/97 05/97
103.416
103.416
40.666
0521 • 07 481009022094 • PEÑA ALONSO JOSE RAMON • SEVERO OCHOA 27 3 M • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 011718286
12/96 12/96
38.946
02
48 1997 013622318
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 481012488937 • PEREIRA ARRATE MIREN BAKARNE • HEGO KALEA 1 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 013624540
06/97 06/97
40.666
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48/04
0111 • 10 48004441726 • FERNANDEZ SANTIAGO JESUS • CIUDAD JARDIN 16 • 48007 • BILBAO
01
48 1997 014744585
01/97 01/97
95.807
0111 • 10 48004563277 • ORUE REMENTERIA ELORRIAGA JO • ERNESTO ERCORECA 4 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 012660196
03/97 03/97
183.190
0111 • 10 48101622515 • EHUNTABAT S.L. • EPALZA 8 • 48007 • BILBAO
09
48 1997 012523992
11/96 02/97
0111 • 10 48101689405 • SEDANO RODRIGUEZ ROSA MARIA • SAN JERONIMO 24 • 48950 • ERANDIO
09
48 1997 014760450
01/97 06/97
15.565
16.424
0111 • 10 48101751039 • UBIDEAK MARTINEZ S.L. • JON ARROSPIDE 28 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013002528
04/97 04/97
03
48 1997 013255940
05/97 05/97
1.953.143
194.693
0111 • 10 48004961987 • CONDE CUESTA ENRIQUE • GORBEA 4 SOTANO SEGUNDO 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011334229
02/97 02/97
03
48 1997 012660200
03/97 03/97
149.005
156.790
0111 • 10 48101851776 • TRANSURBIL S.A.L. • GERNIKAKO ARBOLA 8 • 48160 • DERIO
01
48 1997 014772776
01/97 06/97
3.229.652
0111 • 10 48006387584 • M.IZKARA, S.A • ZUMALACARREGUI 95 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 012661109
03/97 03/97
479.477
0111 • 10 48006730017 • ALQUIMICA S.A. • LUZARRA 14 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 012996767
0111 • 10 48101893004 • PEREZ VIVAR VICTOR • CAMPO VOLANTIN 1 • 48007 • BILBAO
01
48 1997 015074789
01/97 09/97
01
48 1997 015074890
09/96 12/96
446.994
210.350
04/97 04/97
303.797
0111 • 10 48006839040 • BETI, S.A • CMNO.JUNQUERA-PART.OLABE 4 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 012996868
04/97 04/97
03
48 1997 013250381
05/97 05/97
0111 • 10 48101931295 • COSIO MELCHOR FRANCISCO JAVI • SAN JERONIMO 24 • 48014 • BILBAO
09
48 1997 013133678
11/95 03/97
22.889
31.282
31.282
0111 • 10 48007254019 • BOLRAV S,L, • CTRA.ASUA-ERLECHES,KM.8 0 • 48170 • ZAMUDIO
01
48 1997 015073779
05/96 07/96
273.254
0111 • 10 48007306155 • DEUSTO MOTOR S.A. • LEHENDAKARI AGUIRRE 29 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 012997070
04/97 04/97
03
48 1997 013250684
05/97 05/97
2.625.608
2.574.359
0111 • 10 48007642726 • ENGARAN S.L. • B. SAN MARTIN S.N. EDIF. ZURE • 48170 • ZAMUDIO
03
48 1997 012662119
03/97 03/97
03
48 1997 012997676
04/97 04/97
2.535.473
2.547.636
0111 • 10 48007895835 • RODRIGUEZ LOPEZ ALEJANDRO • ZURBARAMBARRI 2 BJ • 48007 • BILBAO
04
48 1997 970001191
11/96 11/96
120.240
0111 • 10 48008314349 • ALFA MOBEL S.A. • JOSE LUIS GOYOAGA 40 • 48950 • ERANDIO
04
48 1997 960144577
02/96 03/96
120.000
0111 • 10 48102039716 • MERCATONE, S.L. • ANTONIO TRUEBA 9 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 011343929
01
48 1997 012560368
04
48 1997 970043227
04
48 1997 970056462
02/97 02/97
03/97 04/97
08/96 01/97
03/97 03/97
59.069
134.876
120.120
60.120
0111 • 10 48102074472 • TRIMENDI, S.L. • ZURBARAMBARRI 19 LJ TRA • 48007 • BILBAO
01
48 1997 012529248
12/96 12/96
231.757
0111 • 10 48102141463 • OKINDEGUI ZUBIKOA S. • JON ARROSPIDE 11 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013256647
05/97 05/97
179.634
0111 • 10 48102412659 • BETI-TOKI, S.L. • SAN JERONIMO 20 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 013004043
04/97 04/97
88.452
0111 • 10 48102455200 • COQUELINE, S.L. • NO CONSTA 0 • 48170 • ZAMUDIO
01
48 1997 012559358
01
48 1997 012559459
12/96 12/96
01/97 01/97
320.558
50.185
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7584 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
111 • 10 48102477731 • BIZITZA CONSTRUCCIONES S.L. • DE DEUSTO 70 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013004144
04/97 04/97
03
48 1997 013256950
05/97 05/97
983.666
1.313.609
0521 • 07 360054260810 • SARMIENTO GARCIA MANUEL • TXAKURSULO 7 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 013757411
04/97 04/97
0111 • 10 48102629190 • SERVIOGEI, S.L. • PUENTE DE DEUSTO 7 6 5 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013004649
04/97 04/97
58.756
0521 • 07 420012745080 • MARINELARENA MUR IGNACIO • SAN MARTIN 195 • 48170 • ZAMUDIO
02
48 1997 013693450
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 470012138824 • LOPEZ SANZ LEOPOLDO • MADARIAGA 47-4 ESC-2C 0 • 48014 • BILBAO
02
48 1995 012126338
01/94 12/94
02
48 1996 011354155
01/95 12/95
02
48 1997 011804172
07/96 12/96
02
48 1997 013694056
01/97 06/97
437.675
451.542
233.677
243.996
0521 • 07 470027462194 • HERRERO GOMEZ ANGEL • CAMINO JUNQUERA 16 LJ • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011804273
07/96 12/96
02
48 1997 013694157
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480021358449 • ROLDAN SARRIA JOSE RAMON • MORAZA 3-3 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011804980
07/96 12/96
02
48 1997 013694965
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480025403147 • MENENDEZ LLOSA MARIA LUISA • LUZARRA 20 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013695369
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480025440230 • CHICOTE BONILLA LUIS MARIA T • ZURBARANBARRI 3 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011805384
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480026370218 • GRAÑA LOPEZ JOSE • ABAROA 23 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011805586
03
48 1997 011858029
194.731
34.619
0111 • 10 48102636668 • FAGESA NORTE, S.A. • MATICO 28 LJ • 48007 • BILBAO
01
48 1997 014748528
02/97 06/97
1.018.817
0111 • 10 48102636971 • LAN 21 S.L. • SANGRONIZ 18 • 48150 • SONDIKA
09
48 1997 014763581
02/97 06/97
16.606
0111 • 10 48102796821 • PARDIÑAS SAEZ JOSE LUIS • ARANECO 0 8 3 B • 48014 • BILBAO
09
48 1997 012907043
02/97 03/97
24.980
0111 • 10 48102845927 • MARTIN RIVERO MARIA ISABEL • ARTASAMINA 12 L • 48007 • BILBAO
09
48 1997 014764389
04/97 06/97
18.735
0111 • 10 48102863105 • BELLO ADAN MANUEL ANTONIO • TXORIERRI ETORBIDEA 1 BJ 1 • 48950 • ERANDIO
09
48 1997 014367804
03/97 05/97
18.735
0111 • 10 48102885232 • PROMOCIONES ROSMAR DE LAREDO • GORONDAGANE 0 • 48150 • SONDIKA
03
48 1997 013257859
05/97 05/97
742.871
0121 • 07 480018176445 • IDIGORAS BASTERRICA JUAN JOS • LEHE. AGUIRRE 27 4 B • 48014 • BILBAO
02
48 1997 010898840
03/96 12/96
403.106
0521 • 07 010011590263 • ZUBIAUR SOJO JESUS MARIA • BEGOÑALDE 4 5 B • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011852975
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 010013067693 • RESPALDIZA BELLO ELADINO • PARTICULAR DE IZAURIETA PABELL • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011797102
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013686073
01/97 06/97
243.996
36.148
0521 • 07 370026731680 • YENES VELAZQUEZ ANTONIO • GANECOGORTA ARANGOITI 12 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011855605
11/96 11/96
34.619
08/96 12/96
07/96 07/96
0521 • 07 480031582047 • SANCHEZ EGUILUZ EMILIO • LEHENDAKARI AGUIRRE 11 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011805889
07/96 12/96
02
48 1997 013695975
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 010022241873 • FERRERUELA HERNANDEZ ENCARNA • LEHENDAKARI AGUIRRE 16 BJ • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013686477
02/97 02/97
40.666
0521 • 07 480034013111 • INCERA SOLANA DOMINGO • ANTONIO TRUEBA 9 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 011806293
07/96 12/96
02
48 1997 013696278
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 011000800615 • MENDEZ HINCHADO FRANCISCO • FRANCISCO TIERRA 1 3 A • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011797809
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480035370000 • PASTOR PASTOR PASCUAL • GORBEA 1 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013759229
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 060064629047 • MARIN RIVERO M ISABEL • ARTASAMINA 12 LJ • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013687285
04/97 06/97
0521 • 07 480037736089 • MEDRANO GARRIDO M ANGELES • ORIXE • (BAR) 58 LJ • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011806802
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 010016756727 • DIAZ BUESO J. JOSE • SECRETARIO GUEDES ALEMAN 28 • 35016 • LAS PALMAS G. C.
02
48 1997 011797203
07/96 10/96
155.785
121.998
0521 • 07 080193597979 • GONZALEZ BLANCO ANGEL LUIS • LARRAURI (ED. ARTEAGACENTRUM) • 48160 • DERIO
02
48 1997 013687487
04/97 05/97
81.332
0521 • 07 480042528600 • SANCHEZ MORA FRANCISCA • LUIS POWER MERCADO 28 BJ • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013697490
02/97 06/97
203.330
0521 • 07 080411728549 • CARDONA PEDRET ENRIQUE • LUZARRA 18 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011798213
07/96 12/96
02
48 1997 013687689
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480042821317 • FERNANDEZ VELASCO JESUS • SARRICUE, 3-1 C 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011859241
10/96 10/96
03
48 1997 013759936
02/97 02/97
34.619
36.148
0521 • 07 080452829065 • BALBAS ALONSO M SONIA • ARTEAGA, 8 0 • 48160 • ELORRIO
02
48 1997 013687891
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480044666438 • MURIEL TURRION JOSE • RAMON Y CAJAL 40 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013697692
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 080499011472 • RINCON MILLAN FRNCISCO MIG • ZURBARAMBARRI 62 7 A • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011798516
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480045931680 • VALDEZ RUIZ JOSE FERNANDO • VIRGEN DEL PINAR 7 3 B 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011859645
09/96 12/96
138.475
0521 • 07 090028879733 • CAMPO MATE CELERINO • ARTEAGA 122 F 0 • 48160 • DERIO
02
48 1997 013688194
03/97 06/97
81.332
0521 • 07 150039948010 • FERRADAS GONZALEZ JULIO • SARRIKUE,13 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011854086
08/96 10/96
03
48 1997 013755488
01/97 03/97
0521 • 07 480046668981 • MORENO PABLO JOSE ANDRES • PINTOR ANTONIO GUEZALA 21 BJ I • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011808317
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013698302
01/97 06/97
243.996
69.238
108.443
0521 • 07 480047911894 • ECHEVARRIA GARCIA CARLOS • LOGROÑO 2 3 I • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011808519
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 150066561170 • MIRAZ BARREIRO MIGUEL ANGEL • LEHEN. AGUIRRE 137 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 014466622
01/96 03/96
116.838
0521 • 07 200042500112 • BLANCO SIERRA M DOLORES • IBARRECOLANDA 36 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011799425
07/96 09/96
0521 • 07 480049302735 • LORENZO REMEDIOS ATILANO • GANECOGORTA, 9-4 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011860150
07/96 12/96
03
48 1997 013760744
01/97 04/97
372.881
186.440
116.838
0521 • 07 480049344262 • PEREZ VIVAR VICTOR • CAMPO VOLANTIN 1 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011809024
07/96 12/96
02
48 1997 013699110
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 200042579934 • OSA ORMAECHEA CARMELO M • DESANEXION 7 8 D 0 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 013755791
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 480049725188 • BUCES SIMPSON VICTOR WILLIAM • PAULINO MENDIVIL 9 4 • 48930 • GETXO
02
48 1997 011809327
11/96 11/96
38.946
0521 • 07 200042709064 • RODRIGUEZ MOREDA SANTOS • ATEGORRI 10 5 • 48950 • BILBAO
02
48 1997 011799526
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 200047678191 • RETOLAZA ECHANIZ JULIAN • GERONA 13 • 3001 • ALACANT - ALICANTE
02
48 1997 011799627
07/96 12/96
02
48 1997 013689006
01/97 02/97
233.677
81.332
0521 • 07 200048006577 • SANCHEZ AYARZA MIGUEL • CRISTO 12 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011799728
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480050587680 • LOPEZ CARBALLIDO LUIS • AV. MADARIAGA 18 3 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011860655
07/96 12/96
03
48 1997 013761148
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 200067529546 • RAMOS LOPEZ ANGEL CUSTODIO • JUAN DE ANTXETA 14 5 C • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011800031
09/96 12/96
155.785
02
48 1997 013689410
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480051909308 • PENA LOPEZ JESUS • ENCARTACIONES 1 2 DCHA. 0 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011810034
07/96 12/96
02
48 1997 013700726
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 240042201849 • LOPEZ NOGALEFO MANUEL • AUTONOMIA 74-BAR 10 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 013689814
01/97 03/97
0521 • 07 240051232347 • FANDINO MARTINEZ FRANCISCO J • LA CRUZ 3 • 48196 • LEZAMA
02
48 1997 011800637
07/96 12/96
o
121.998
0521 • 07 480053210926 • GONZALEZ GIMENEZ LUIS FELIPE • TRAUCO 10 3. D D • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013701029
01/97 02/97
81.332
194.731
0521 • 07 480058162976 • ALLICA UGELDE JAVIER • RAMON Y CAJAL 14 1 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013763370
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 240054647151 • GARCIA COBREROS ROBERTO • ZURBARAMBARRI 55 3.o A • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011800738
12/96 12/96
38.946
02
48 1997 013690016
01/97 04/97
162.664
0521 • 07 260012316713 • IGLESIAS GONZALEZ FRANCISCO • RIBERA DE ZORROZAURRE 45 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011800839
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013690218
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 260024312478 • PEREZ APELLANIZ JOSE MANUEL • LEHENDAKARI AGIRRE 11 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011722431
12/96 12/96
34.619
02
48 1997 013555327
06/97 06/97
40.666
03
48 1997 013627974
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 270033837857 • DOVALE SANCHEZ MARCELINO • MONTE ALDAMIZ 1 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011801445
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 280386472949 • GUERRA MUÑOZ OSCAR • MATICO 32 5 IZD • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011802051
08/96 12/96
02
48 1997 013691632
01/97 06/97
194.731
243.996
0521 • 07 280403451282 • VELASCO PICAZA PABLO MANUEL • CAMPO VOLANTIN 22 BJ • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011802253
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 290030087551 • SIERRA GARCIA JOSE MARIA • RAMON Y CAJAL 2 B • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013692137
04/97 06/97
0521 • 07 480050465220 • HORMAECHE ARTECHE JUAN ANTON • SAN MARTIN 128 • 48170 • ZAMUDIO
03
48 1997 011860554
08/96 12/96
173.094
03
48 1997 013761047
01/97 04/97
144.590
121.998
0521 • 07 480058399214 • MARTINEZ COLORADO MARTIN • JUAN URBIETA 6-13 IZDA D 0 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 013763471
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480059743975 • HERNANDO IZCARA CARMEN • RAFAELA IBARRA 4-8 IZ. 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011863786
09/96 11/96
03
48 1997 013763875
02/97 04/97
69.238
108.443
0521 • 07 480059783179 • SANCHEZ GONZALEZ JUAN BAUTIS • DEXANESION 7 5 C • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 013763976
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480059949695 • RODRIGUEZ GONZALEZ SEGUNDO • TOMAS Z E IBARRA 8 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011864190
08/96 12/96
138.475
03
48 1997 013764077
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480061843421 • LOBATO GARCIA JOSE ANGEL • NAFARROA 3 3 A 0 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013703150
01/97 06/97
03
48 1997 014750346
10/92 12/92
03
48 1997 014750447
01/93 12/93
243.996
77.112
347.370
0521 • 07 480061884645 • CASTELLANOS IGLES NICANOR • MATICO 28 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013703251
03/97 06/97
121.998
0521 • 07 480061915664 • MORENO JIMENEZ MARIA CRUZ • TIVOLI 12-5 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013764178
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480062234552 • ROMERO BALSERA PABLO • TRAUCO 27 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011812357
08/96 09/96
77.892
0521 • 07 310032589402 • ULIBARRENA DIAZ M ANGELES • GENERAL ERASO 6-4-B 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013756805
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 330098478426 • IGLESIAS GONZALEZ LUIS ROBER • BLAS DE OTERO 53 3 B • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011855201
08/96 08/96
0521 • 07 480063369856 • BARANDICA MARTIN ROSA MARIA • B. LORONO S/N 0 • 48195 • LARRABETZU
03
48 1997 011864800
10/96 11/96
69.238
34.619
0521 • 07 480063752705 • IBAÑEZ NIEVA JESUS MARIA • ARTURO KAMPION, 13 0 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 011865204
07/96 12/96
03
48 1997 013764683
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480063995205 • BOLAÑOS MARTIN JUAN • AZPEITIA 3 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011812963
0521 • 07 340009981463 • VILLAGRA RETUERTO MELCHOR • MAR MEDITERRANEO 18 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 011855302
07/96 12/96
138.475
03
48 1997 013757310
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 340010777368 • DIEZ GIL MARIA TERESA • HUERTAS DE LA VILLA 1 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 012472967
08/96 11/96
03
48 1997 014324859
01/97 04/97
07/96 12/96
233.677
69.238
144.590
0521 • 07 480064082404 • CRUZ PEREZ AGAPITO FCO JAV • TIVOLI 3 1 IZQ • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011813165
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 350059422847 • SEOANE TOJO FRANCISCO JO • ARANEKO 17 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011855403
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480065597927 • ANTORANZ MATE LORENZO • ARTEAGA 33 • 48160 • DERIO
02
48 1997 013705675
02/97 06/97
203.330
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7585 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480066132437 • GOMEZ DIEZ PEDRO • TXORIERRI 38 • 48150 • SONDIKA
02
48 1997 011814074
02
48 1997 013705978
0521 • 07 480089328066 • URAGA SAN PEDRO MARIA CRUZ • R. MARIA DE AZKUE 7 • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011823572
07/96 12/96
02
48 1997 013716385
01/97 06/97
233.677
243.996
07/96 12/96
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480066711811 • MACHO NARGANES FRANCISCO • CIUDAD JARDIN 68 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011866618
09/96 09/96
03
48 1997 013765996
02/97 02/97
34.619
36.148
0521 • 07 480089412336 • VAZQUEZ DIAZ JOSE • EGUILEOR 4-BAJO 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011875611
07/96 12/96
03
48 1997 013773575
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480066950267 • TOTORICAGUENA GOMEZ JOSE LUI • MONTE IZARO 5 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013706382
01/97 05/97
203.330
0521 • 07 480089437800 • ROJO ROMERO JOSE MANUEL • ZUMAIA 14 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011823673
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480068766793 • ECHEBARRIA AROSTEGUI M CRUZ • GUIPUZCOA 3 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011867325
07/96 12/96
03
48 1997 013766606
01/97 04/97
138.475
108.443
0521 • 07 480068932202 • RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO • JUAN DE ANCHETA 1 5 E • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011815084
09/96 11/96
116.838
0521 • 07 480089699393 • QUINTELA MARTIN JESUS M • POLIGONO LA PAZ 23 25 1 IZA • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 013716890
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480090336866 • RUIZ ALENDE FERNANDO • RIBERA DE ZORROZAURRE 15 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011823976
07/96 08/96
72.938
0521 • 07 480091677587 • RODEIRO TABOADA JACINTO • REKALDE 20 3 • 48009 • BILBAO
03
48 1997 013774585
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480069500559 • ALMON MIGUELEZ JOSE • TIVOLI 9 4 DCH • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011815387
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480071196241 • EPELDE GARAY MARIA CARMEN • RAMON Y CAJAL 10 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013707901
01/97 06/97
0521 • 07 480091887452 • ARESTI URIARTE FELIX • ZABALOETXE 151 • 48150 • LOIU
02
48 1997 013717803
01/97 06/97
228.477
228.477
0521 • 07 480091907963 • ETXEGUREN GONZALEZ JESUS • MORGAN 4-7-H 0 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011824683
07/96 12/96
02
48 1997 013717904
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480071335576 • URIARTE ORBE JUAN FELIX • FERNANDO DE LOS RIOS 61 2 A • 39006 • SANTANDER
02
48 1997 011815892
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480071864834 • TABERNERO MARTIN BERNARDINO • ARTEAGA 55 A 5 D • 48160 • DERIO
02
48 1997 013708507
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480072011950 • MENDEZ RISCARDO GONZALO • RAMON Y CAJAL 29-3-IZQ 0 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011816805
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013708608
01/97 06/97
243.996
03
48 1997 014750144
10/92 12/92
77.112
03
48 1997 014750245
01/93 12/93
347.370
0521 • 07 480072730255 • MARDONES VENERO MAXIMO JUAN • DR ALBERCA, 7-3 B 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011816906
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480072992256 • HAZAS PEREZ JOSE CARLOS • HUERTAS DE LA VILLA HOSTELERI • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013709113
01/97 02/97
76.159
0521 • 07 480073557684 • QUEVEDO IBAÑEZ JOSE IGNACIO • ZUMALACARREGUI 52 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013709315
02/97 03/97
03
48 1997 013767515
01/97 01/97
0521 • 07 480073697528 • GONZALEZ LANDA MEND PEDRO • BLAS DE OTERO 3 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011869244
07/96 12/96
03
48 1997 013767717
01/97 04/97
81.332
36.148
207.713
144.590
0521 • 07 480074114628 • ORTUONDO IZURRATEGUI FRANCIS • RAFAELA IBARRA 27 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013709618
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480074341566 • SERRANO HERCE BIENVENIO • MOLINO DE VIENTO 46-1 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013768020
01/97 03/97
0521 • 07 480075518401 • GARCIA MARLASCA JOSE MARIA • TUTULU 10 1 A • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011818017
07/96 07/96
0521 • 07 480092521184 • GONZALEZ GARCIA ENRIQUE • ANDRA MARIA DE BEGONA 17 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011824784
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013718106
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480093422880 • ZAMACONA OTEGUI AITOR • PEDRO ASTIGARRAGA (TALLER LAVA) • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011825289
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013718813
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480094738949 • VEIGA VALIÑO FRANCISCO JAVIE • B VALENTIN BERRIOCHOA 15 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013775393
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480094782193 • CORCUERA VEGA MARIO • C.M. ARENAL (BAR LITXARTEGUI) 0 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013719318
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480094792503 • CASTILLO GOMEZ M PAZ • JULIO URQUIJO, 3 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011878237
10/96 10/96
34.619
0521 • 07 480095146652 • ROMERO FERNANDEZ JOSE ROLAND • TIVOLI 18 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011825895
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480095196566 • RODRIGUEZ PEREIRA JESUS • ZURBARAMBARRI 46 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011825996
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480095451392 • BUSTAMANTE LOPEZ MANUEL • MANUEL ALLENDE 14 3 IDA • 48010 • BILBAO
02
48 1997 011826000
07/96 12/96
233.677
108.443
0521 • 07 480095661762 • ESPADASS MOZOS MARIA JOSE • ANDALUCIA 1 0 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011826505
07/96 12/96
02
48 1997 013720631
01/97 06/97
233.677
243.996
38.946
0521 • 07 480095822016 • PUGA ENRIQUEZ JOSE AN • MIKEL ZARATE 1 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013720732
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480096122009 • POBLACION GOITIA EDUARDO • BUENA VISTA 1 2 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011826707
07/96 12/96
02
48 1997 013720833
01/97 05/97
233.677
203.330
0521 • 07 480075726949 • PEREZ SANCHEZ MARTIN • CANARIAS 5 BJ • 48450 • ETXEBARRI DONEZTEBEK
03
48 1997 013768323
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480076202552 • MARTIN OLABARRIETA CONCEPCIO • B URIBARRI 12 4 DCH • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011870658
07/96 10/96
138.475
0521 • 07 480096127766 • RODRIGUEZ GORRIARAN PEDRO LU • JUANENE (A.R.AKETXE, S.L.) 8 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 013775700
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480076487488 • VALIENTE VALIENTE JOSE • ARTEAGA 110 • 48160 • DERIO
02
48 1997 013710830
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 480097028452 • NAVARRO GUERECAECHEVARRIA L. • FLORENTINO LARRINAGA 7 4 • 48360 • MUNDAKA
02
48 1997 013721641
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480076652590 • GONZALEZ ACARREGUI IGNACIO • LEHEN.AGUIRRE 28 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013710931
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480097287120 • MURGA SANCHEZ IGNACIO • UGASKO 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013776306
02/97 02/97
23.962
0521 • 07 480078567231 • GORDO MARTINEZ JOSE MARIA • ASTURIAS 11 6 D • 48015 • BILBAO
03
48 1997 011871264
07/96 12/96
03
48 1997 013769333
01/97 02/97
207.713
72.295
0521 • 07 480097392507 • GOMEZ LOPEZ D CAST ALBER • MIKEL ZARATE 4 0 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011827515
07/96 12/96
02
48 1997 013721843
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480078921885 • SALCEDO BURGOS JOSE • RAFAELA IBARRA 2 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011819431
07/96 12/96
02
48 1997 013712042
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480079374048 • GONZALEZ MORA DOMINGO • TARTANGA 3 0 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 013769939
02/97 04/97
0521 • 07 480097533357 • GALLEN RODRIGUEZ SERGIO • EUSKALERRIA 6 LJ • 48160 • DERIO
02
48 1997 011827717
09/96 12/96
03
48 1997 011879449
10/96 11/96
02
48 1997 013721944
01/97 02/97
77.892
69.238
81.331
108.443
0521 • 07 480097692092 • MARTINEZ LORENZO JOSE • GRUPO MONTAÑO 6 6 D • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011827919
07/96 12/96
02
48 1997 013722146
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480098127582 • REDONDO LARA JUAN IGNACIO • BENIDORM 13 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013722550
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480079428006 • CALVO VENTOSA FRANCISCO • RIBERA DE DEUSTO 70 1 19 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011819936
07/96 12/96
218.813
02
48 1997 013712446
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 480079739315 • MOSTEIRO LOSADA IGNACIO • GORDONIZ 47 • 48002 • BILBAO
02
48 1997 013712749
01/97 03/97
81.332
0521 • 07 480081728421 • RUIZ CARRETERO AMPARO • FICA 35 BJ • 48006 • BILBAO
02
48 1997 013713254
01/97 05/97
0521 • 07 480098198112 • ORVE REMENTERIA ELORRIAGA JO • ANSELMA DE SALCES 8 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011828323
07/96 12/96
233.677
203.330
0521 • 07 480099141537 • MESTRAITUA ARZA FRANCISCO JA • LEHENDAKARI AGUIRRE 40 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013777417
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480082239689 • CHACARTEGUI FERNANDEZ JOSE • SAN JOSE DE LUCHANA 17-1D 0 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 011820744
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013713557
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480099148813 • MARTIN LOPEZ JUAN FRANCIS • JUAN DE ANTXETA 14 0 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 013777518
01/97 03/97
72.295
0521 • 07 480082322444 • MARTIN RODRIGUEZ ANGEL • CHAVARRI 17-2 DHCA. 10 3 DRC • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013713658
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480099304720 • BILBAO ELORDUY PEDRO MARIA • CAMINO LA OLA 14 • 48150 • SONDIKA
02
48 1997 013723257
01/97 04/97
162.664
0521 • 07 480084105931 • FUICA MARQUINEZ ENRIQUE • GOIARZUETXE 94 0 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013714163
01/97 06/97
0521 • 07 480099328766 • MORAIS DIOS MAGDALENA • ESCULTOR FCO. DURRIO 3 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013723358
03/97 06/97
03
48 1997 013777720
01/97 02/97
162.664
72.295
0521 • 07 480099348065 • BARALLOBRE GONZALEZ MARIA • AMBOTO 3 2 C • 48200 • DURANGO
02
48 1997 013723459
01/97 06/97
243.996
243.996
0521 • 07 480084945585 • CAREAGA GONZALEZ JUAN CARLOS • TXORRIERRIKO ETORBIDEA 5 1 • 48160 • DERIO
02
48 1997 011821653
07/96 08/96
77.892
0521 • 07 480085044811 • VAZQUEZ GONZALEZ JOSE LUIS • TRAUCO 5-2 DCHA 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011821855
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480085122411 • SANTISTEBAN SANTOS JUAN PEDR • CTRA. DE LA OLA, 14 0 • 48150 • SONDICA
02
48 1997 011821956
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013714668
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480085793933 • OZALLA SAEZ PEDRO • IRUÑA 11 5 B • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013715072
01/97 06/97
0521 • 07 480085846372 • ASLA TORRONTEGUI INAKI • B GALBARRICTU 42 0 • 48016 • ZAMUDIO
03
48 1997 013772363
03/97 04/97
0521 • 07 480086401494 • PEREZ SANTIN LUIS JORGE • LUIS POWER 24 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011822158
07/96 12/96
243.996
72.295
233.677
0521 • 07 480086565788 • DIEZ LEBRON MARIA ISABEL • AGIRRE LEHENDAKARI 87 BJ A • 48015 • BILBAO
03
48 1997 014767726
10/92 12/92
77.112
03
48 1997 014767827
01/93 02/93
57.895
0521 • 07 480087197096 • HELGUERA ALONSO JOSE MARIA • MERIDA 5 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011822663
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480088226310 • ORTEGO FERNANDEZ RETANA JON • ARTURO KAMPION 11 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013715880
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480099392727 • INARRA CERREDA JOSE ALBER • BARRIO SAN ESTEBAN 19 0 • 48016 • DERIO
03
48 1997 013777821
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480101276547 • MANSO MARTIN ANGEL • MONTE OIZ 5 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011830444
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480101611805 • FERNANDEZ SANCHEZ DOMINGO • URIBARRI 26 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011881873
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480101949281 • MARAÑON VALDIVIELSO ROBERTO • TORIBIO ALTZAGA 1 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013725883
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480101980809 • FERNANDEZ RODRIGUEZ CRISTINA • ARIETARRA 89 • 48600 • LARRABETZU
02
48 1997 011831454
07/96 12/96
02
48 1997 013726085
01/97 06/97
218.813
228.477
0521 • 07 480102044867 • JUAREZ GARCIA MARIA MAR • LUZARRA 22 COOPERATIVA 0 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011831656
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013726287
01/97 04/97
162.662
0521 • 07 480102067200 • GASCON ORMAZA BLANCA AUROR • LEHEND. AGUIRRE 139 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011831757
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013726388
01/97 06/97
243.996
03
48 1997 014750548
10/92 12/92
77.112
03
48 1997 014750649
01/93 12/93
347.370
0521 • 07 480089010794 • GARCIA CORRES OSCAR • PARROCO UNCETA 14 2 D • 48004 • BILBAO
03
48 1997 013772969
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480089036056 • LOPEZ ARBERAS FRANCISCO JA • ARTASAMINA 9 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011823370
07/96 12/96
02
48 1997 013716183
01/97 06/97
0521 • 07 480102303333 • ARNAIZ IBAÑEZ PEDRO • MUGICA Y BUTRON 5 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011831858
12/96 12/96
233.677
243.996
0521 • 07 480102346072 • SANCHEZ FUCIÑOS ALFONSO JOSE • SAN AGUSTIN, 1 0 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013726792
01/97 06/97
38.946
243.996
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7586 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480102600393 • BILBAO ELORDUY JOSE RAMON • GERNIKAKO ARBOLA 8 • 48160 • DERIO
02
48 1997 011832262
07/96 10/96
02
48 1997 013726994
06/97 06/97
155.785
40.666
0521 • 07 480115005683 • GOMEZ GARAYO JUAN JOSE • AVDA.MADARIAGA 41-3-C 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013787420
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480102888060 • SETIEN LOY FERNANDO • BARRIO DE ARTEAGA 18 • 48160 • DERIO
03
48 1997 011883085
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480102999915 • PARIENTE PEREZ JUAN CARLOS • MIKEL ZARATE 3 • 48150 • SONDIKA
03
48 1997 013779437
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480103033055 • MILLAN RUIZ PEDRO LUIS • ZURBARAMBARRI 13 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011832666
09/96 09/96
38.946
0521 • 07 480103302433 • PEREZ TEJADA YOSEBA • JON ARROSPIDE 28 LJ • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013754377
01/97 01/97
36.970
0521 • 07 480103489157 • RODRIGUEZ ARIN ALEJANDRO • IRUÑA 1 6 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013728210
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480103588985 • MONTOYA ABERASTURI JOSE MARI • EDUCADOR H.BENJAMIN 4 8 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013728412
02/97 02/97
40.666
0521 • 07 480104185436 • CLEMENTE MARTINEZ MARIA EUGE • MONTE GANETA 3 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011833878
11/96 12/96
03
48 1997 011884196
07/96 10/96
02
48 1997 013728816
03/97 04/97
77.892
138.475
81.332
0521 • 07 480104307593 • FERNANDEZ ONTAVILLA FERNANDO • NAVARRO VILLOSLADA 2 PT • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013729018
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480104418337 • GONZALEZ CASILLAS IGNACIO • TRAVESIA CIUDAD JARDIN 4 1 C • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013729119
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 480104675587 • ZAMACONA OTEGUI IÑIGO • STO. DOMINGO GUZMAN 8 5 D • 48006 • BILBAO
02
48 1997 011834383
12/96 12/96
03
48 1997 011884604
10/96 11/96
02
48 1997 013729523
01/97 02/97
0521 • 07 480104710145 • DIEZ SOTO JOSE IGNACIO • HUERTAS DE LA VILLA 10 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011834484
07/96 12/96
38.946
69.238
81.332
233.677
0521 • 07 480104717623 • GOMEZ PEREZ JOSE FRANCIS • PEDRO ASTIGARRAGA, 2 0 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 011884907
08/96 11/96
103.856
03
48 1997 013780649
01/97 02/97
72.295
0521 • 07 480104810276 • SORDOVILLA ODRIOZOLA JESUS R • TORRET AUZUNEA 8 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 011885109
07/96 08/96
03
48 1997 013780851
02/97 02/97
69.238
36.148
0521 • 07 480115005885 • ALONSO MUÑOZ PEDRO MIGUEL • ZURBARAMBARRI 63-1-D 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011842972
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480115007707 • SANCHEZ ARENA CARMEN • TUTULU 18 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011843073
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480115020235 • UGARTECHE GANIO SONIA • ZURBARAMBARRI 2-5-F 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011843174
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480115027006 • MARTINEZ PEREZ OLGA • MONTE IZARO (BOTOIAK) 4 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013787723
02/97 03/97
72.295
0521 • 07 480116023880 • ABECIA ROEL YAGOBA • JOSE LUIS GOYOAGA 23 2 I • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013741243
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480116475639 • SANCHEZ VALERO LUIS CARLOS • LOS BAÑOS 63 2 B • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013741748
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 480116751380 • GONZALEZ SESMA JOSE MANUEL • ARTASAMINA 9 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011893593
08/96 12/96
03
48 1997 013788430
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 480116768154 • DIAZ MARTINEZ ALBERTO • JOSE MARIA UGARTEBURU 19 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013670414
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480117065016 • MARZO GONZALEZ ALEJANDRO • TOMAS ZUBIRIA IBARRA 2 2 A • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013742455
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480117211122 • NOVAL FERNANDEZ CONCEPCION • ARTASAMINA 9-5 IZ.-2 ESC PD** • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011894607
11/96 12/96
69.238
02
48 1997 013742657
02/97 02/97
40.666
03
48 1997 013789036
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480117437151 • MOLINERO GOÑI FRANCISCO JAVI • IBARREKOLANDA 25 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011845295
07/96 12/96
02
48 1997 013742859
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480117453925 • VILLAR BEGUILLAS ASCENSION • T. ZUBIRIA IBARRA, 8 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011894708
08/96 12/96
03
48 1997 013789238
01/97 04/97
138.475
108.443
o
0521 • 07 480117669951 • SILVA BLANDON MARIA PILAR • MONTAÑO 1 4. A • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011845396
07/96 12/96
02
48 1997 013742960
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480105141894 • MONTERO STINGL CARLOS • ZURBARAMBARRI 8 0 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011834989
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480117717138 • PALOMINO PELAEZ JUAN CARLOS • UNIVERSIDAD DE ONATE 15 0 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011845501
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013743162
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480105883744 • ROCA ALONSO MANUEL • CAMPO VOLANTIN 29 2 D • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011886119
10/96 10/96
34.619
0521 • 07 480117722087 • COSTA GONZALEZ FERNANDO ANGE • JUAN DE URBIETA 2 12 D-I • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013743263
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106099063 • LASA LAVIN JUAN JOSE • SAN AGUSTIN 3 0 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 011835696
07/96 12/96
02
48 1997 013731341
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480106268613 • MANJON PEREZ JAVIER • URIBARRI, 20 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013781861
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480106441391 • MAOÑO PORTILLA RAMON LUCAS • LEHENDAKARI AGUIRRE 16 0 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011836104
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013732452
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480117772510 • ECHABURU BILBAO IRKUSNE • ORIXE 28 4 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 013789642
04/97 04/97
33.848
0521 • 07 480117975806 • ESTEBANEZ FLOREZ PEDRO RAMON • JON ARROSPIDE 11 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013789844
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480800376361 • BAYONA OLLACARIZQUE M CARMEN • LUZARRA 20 5.o D • 48014 • BILBAO
03
48 1997 011895213
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 481000752240 • PEREZ RAMIREZ MARIA DEL MAR • KINTONE 3-1 C 0 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013744475
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480106447960 • ROMO ECHEBARRIA JOSE MANUEL • ORIXE 40 4 E • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011836205
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480106570727 • LEAL SOLANA EUGENIO • TRAV.RAMON Y CAJAL 3 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013782568
01/97 04/97
0521 • 07 481001502978 • HERNANDO VELA MIGUEL • JOSE MARIA UGARTEBURU 22 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011847016
07/96 12/96
233.677
144.590
0521 • 07 480106645701 • MUSATADI INCHAURZA M JESUS • AV.MADARIAGA, 47 87 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011836609
07/96 12/96
02
48 1997 013732957
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481001711025 • ESTEBAN URIARTE MARIA TERE • CRISTO 19 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011546013
07/96 10/96
03
48 1997 013453374
01/97 01/97
69.238
36.148
0521 • 07 481001949683 • ROMERO BALSERA PEDRO MARIA • EGUILEOR 1 1 IZD • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011847218
08/96 10/96
77.892
0521 • 07 481002292318 • CANALES CAVADAS CARLOS ALFON • TRAUCO 23 4 B • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013791359
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480108650567 • GONCALVES-JOSE FRANCISCO • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 011838427
08/96 10/96
116.838
0521 • 07 480108932776 • EL MOURABIT- MOHAMED • MONTE GANECOGORTA 20 6 C • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011838629
11/96 12/96
77.892
0521 • 07 480109272579 • GUERRICO MEDINA FERMIN • MAURICE RAVEL 16 4 DRC • 48007 • BILBAO
03
48 1997 013784184
04/97 04/97
0521 • 07 481002443979 • AURRECOECHEA MURGUIONDO OLAT • LEHENDAKARI AGUIRRE 137 • 48015 • BILBAO
03
48 1997 013791460
01/97 04/97
144.590
36.148
0521 • 07 481002877651 • FERNANDEZ ALVAREZ GUADALUPE • MONTE IZARO (BAR GUREA), 4 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013746394
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110446683 • MARTIN MARTIN M CONSUELO • TELLETXE 42 • 48990 • GETXO
02
48 1997 011839538
07/96 12/96
02
48 1997 013735886
01/97 04/97
233.677
162.664
0521 • 07 481003041036 • FERNANDEZ LLORENTE JOSU • SANTA ISABEL 14 4.o IZ • 48003 • BILBAO
03
48 1997 013791965
02/97 04/97
0521 • 07 480110982813 • LORENTE BILBAO AITOR • RAMON Y CAJAL 14 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013784588
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480111123057 • ERAUZQUIN GARAY MIREN MAITE • TXOZNA 1 3.o E • 48160 • DERIO
03
48 1997 011889654
07/96 12/96
03
48 1997 013784790
01/97 04/97
0521 • 07 481003472381 • ESTANCONA DIEZ JUAN SEBASTIA • PARQ. TECNOLOGICO (ED. NI • 48170 • ZAMUDIO
03
48 1997 011897637
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013792167
01/97 04/97
144.590
207.713
144.590
0521 • 07 481003594845 • MARTIN DIEGO ANA • TIVOLI 9 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011848127
0521 • 07 480111257746 • MARTINEZ CALVO MARIA ISABEL • VIA VIEJA DE LEZAMA 35 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 013736290
01/97 06/97
243.996
108.443
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 481003997700 • RAMIREZ GARCIA ENRIQUE • ARANECO 10 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011848531
07/96 12/96
02
48 1997 013747509
01/97 06/97
233.677
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480111502771 • PEREZ RAFAEL MARIA MAR • CAMINO DE LA SALVE 9 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011840245
07/96 12/96
02
48 1997 013736391
01/97 06/97
218.813
228.477
0521 • 07 480112071940 • OSTOLAZA GALAN IGNACIO • LARRAKO TORRE 19-BJ 0 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011840649
07/96 12/96
02
48 1997 013737304
01/97 06/97
0521 • 07 481004301026 • GARCIA CANTERO IÑIGO • BEIKE 6 2 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 011848733
02
48 1997 013747711
233.677
243.996
0521 • 07 480112912507 • PARDINAS SAEZ JOSE LUIS • ARANEKO 8 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013785396
03/97 04/97
0521 • 07 481004839778 • IGARTUA OLALDE MARIA SOLEDAD • PART. ESNARRIZAGA 5 2 A • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011898445
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013792470
01/97 04/97
144.590
72.295
0521 • 07 480113007786 • MENDEZ SAEZ MARIA NIEVES • JUAN DE ANTXETA 14 5 C • 48015 • BILBAO
03
48 1997 013785501
03/97 03/97
0521 • 07 481005702775 • ROMERO JIMENEZ CONSUELO • ALTZAGA GOIKOA 10 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013748923
01/97 03/97
36.148
0521 • 07 481005998728 • IZQUIERDO GUTIERREZ MARIA • CRRTA.STO. DOMINGO 45 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011849945
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480113076902 • REOYO PASCUAL JUAN • IBARRONDO (ALTZAGA) 3 1 IZD • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 013785804
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480113637781 • HERNANDEZ AMARO LUCIA • RIBERA DE ELORRIETA 18 • 48015 • BILBAO
02
48 1997 013738819
02/97 02/97
0521 • 07 480113702853 • MORILLA AMADOR FRCO MIGUEL • GANECOGORTA 5 0 • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013786309
01/97 03/97
07/96 12/96
01/97 06/97
121.998
0521 • 07 481006264769 • JO TORRES YERKA MARILYN • SAN JERONIMO 18 4 C • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 011899455
07/96 08/96
69.238
40.666
0521 • 07 481007492932 • BILBAO ARRIEN AMADA • TRAVESIA DEL TIVOLI 13 1 A • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011899657
07/96 09/96
69.238
108.443
0521 • 07 481008118075 • PEREZ OSSANDON NORA CARMEN • TRAUCO 30 3 D • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011851258
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480113724172 • FUENTE CONCEJERO FRANCISCO J • LARRAKO TORRE 6 0 5 H • 48015 • BILBAO
02
48 1997 011842063
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481010574805 • GIL CELIS NATALIA • URIBARRI 23 3 D • 48007 • BILBAO
02
48 1997 011852369
11/96 12/96
77.892
0521 • 07 481012219054 • URIZAR PUJOL XABIER ENDIKA • ZAMACOLA 63 4 B • 48003 • BILBAO
02
48 1997 013752761
02/97 06/97
203.330
0521 • 07 480114412670 • LOPEZ MOLINA ZURIMENDI ENRIQ • JOSE LUIS GOYOAGA 41 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013739728
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 490016984940 • CARTAGENA GARCIA CARLOS • PLAZA MORAZA 3 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011899960
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480114419946 • VAQUERO BASALO LUIS • ZURBARAMBARRI 24-4 0 • 48007 • BILBAO
03
48 1997 011891977
07/96 12/96
03
48 1997 013786915
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 490024780003 • PEREZ GARRIDO JOSE ANGEL • SAN JERONIMO 1 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 013754074
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480114438437 • JORQUERA BARRERA NELSON • RIBERA DEUSTO 80 2 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 013739930
02/97 04/97
81.332
0521 • 07 501005024652 • GARZON VALERO SUSANA • EGUILEOR 7 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011852874
07/96 12/96
02
48 1997 013754276
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480113745592 • MESQUITA MANUEL JOAQUIM • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 013739223
05/97 06/97
81.332
02
48 1997 014467026
01/96 06/96
233.677
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7587 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0611 • 07 150064211548 • AGRELO FERNANDEZ JESUS • B. SAN MARTIN 182 0 • 48016 • ZAMUDIO
02
48 1997 012804181
01/96 12/96
141.005
0111 • 10 48100270171 • GARCIA PRIETO GREGORIO • JUAN PEREZ DE ARANA 2 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 015061150
05/95 05/95
95.060
0611 • 07 251002619973 • ALCARAZ MARTIN IGNACIO • PRIM 25 6 AD • 48006 • BILBAO
02
48 1997 012804282
02/96 04/96
35.251
0611 • 07 481002991223 • BORGES GONCALVES FILIPE MANU • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 012806205
02/96 12/96
117.504
0611 • 07 481003744284 • ANDRADE PEREIRA ANTONIO JOSE • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 012879256
01/96 12/96
105.754
02
48 1997 012894313
06/95 12/95
79.485
1211 • 10 48100115072 • FUENTES BOLADO DOMINGO • ZURBARAN 57 • 48007 • BILBAO
02
48 1997 014401853
01/96 01/96
22.480
1211 • 10 48100525910 • LOPEZ ECEIZA JULIA • JADO 2 2 DRC • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 014397914
05/96 06/96
26.976
1211 • 10 48101463069 • ESTEBAN FRIAS LUIS MARCO • LASTETXE 2 • 48150 • LOIU
02
48 1997 014402964
07/96 08/96
28.474
1211 • 10 48101468830 • ZABALZA ALVILLOS MARIA CARME • LEHENDAKARI AGUIRRE 13 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 014402358
01/96 01/96
22.480
2300 • 01 014419073M • EDUARDO PARDAL CONDE • GRUPO MONTAÑO 1-1. D 0 • 48007 • BILBAO
08
48 1997 013154795
01/96 01/96
33.486
2300 • 01 014863146V • LUIS MORAL IBARRONDO • SAN ISIDRO 5-1.o D 0 • 48007 • BILBAO
08
48 1997 013154593
07/96 09/96
o
0111 • 10 48003348959 • GAMINDE MONTOYA ANGEL • AUZOLAN 3 2 • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 013021625
04/97 04/97
0111 • 10 48004799616 • TALLERES MECANICOS C.I.C.,S. • CAREAGA 101 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 013022231
04/97 04/97
03
48 1997 013278471
05/97 05/97
147.208
138.442
79.007
79.007
0111 • 10 48100720617 • LANBIDE OBRAS YCONTRATAS ,S. • BALPARDA S/N 0 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013030719
04/97 04/97
01
48 1997 014724680
06/95 06/95
954.778
1.450.150
0111 • 10 48100826105 • METALURGICA MELSA,S.L. • UGARTE,22 0 • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
03
48 1997 013030820
04/97 04/97
1.532.581
03
48 1997 013288070
05/97 05/97
1.205.746
120.000
0111 • 10 48100991308 • TIENDAS HOY, S.L. • CAREAGA, S/N. 0 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 011039589
01/97 01/97
03
48 1997 013031224
04/97 04/97
97.704
96.703
114.112
0111 • 10 48101096388 • ASOCIACION COLECTIVO «GARATZ • SAN JOSE, S-N 0 • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 011375251
02/97 02/97
452.272
319.248
0111 • 10 48101177022 • SERVICIO DE GAS SANTURCE,S.L • GUIPUZCOA 1 LJ • 48980 • SANTURTZI
09
48 1997 014362851
02/97 03/97
09
48 1997 015047814
04/97 05/97
376.346
0111 • 10 48007138427 • GONZALEZ PEREZ URABAYEN FRAN • JOSE GURRUCHAGA 20 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013024049
04/97 04/97
100.758
03
48 1997 013280693
05/97 05/97
100.758
0111 • 10 48007223808 • IBACER,S.A. • EL JUNCAL,S/N (ED. FUENTES) 0 • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
06
48 1997 014749437
04/96 05/96
68.069
0111 • 10 48007492879 • CETINA,S.L • LOS FUEROS 4 2 IZQ • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 013024655
0111 • 10 48100628768 • MITRAVAL, S.L. • EL CAMPILLO S/N 0 • 48509 • ABANTO-CIERVANA
03
48 1997 013030416
04/97 04/97
03
48 1997 013287666
05/97 05/97
03
48 1997 015061251
10/94 10/94
03
48 1997 015061352
12/94 12/94
313.043
310.465
304.819
0111 • 10 48006766490 • SANCHO MORONTA ANDRES • GUIPUZCOA (PUB-HULA) 26 • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 012566432
10/96 12/96
207.911
01
48 1997 012566533
01/97 03/97
110.071
0111 • 10 48007435285 • REPANAVES LABORAL,S.A. • PUERTO PESQUERO 20 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 012689195
03/97 03/97
03
48 1997 013024453
04/97 04/97
163.655
69.726
387.086
0111 • 10 48005449415 • SANTAMARIA MOLINUEVO JOE ANT • CAPITAN MENDIZABAL 14 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013022433
04/97 04/97
169.085
0111 • 10 48007067796 • ELECTRICIDAD IDOYAGA,S.C. • JUAN XXIII 11 • 48980 • SANTURTZI
01
48 1997 014484305
01/97 01/97
0111 • 10 48100621290 • ASELKANO, S.L. • J.S.ELKANO, 27-1 A 0 • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 013030214
04/97 04/97
03
48 1997 013287565
05/97 05/97
0111 • 10 48100902287 • REFORMAS TXUTXI,S.L. • VICTOR CHAVARRI,1 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 011039387
01/97 01/97
03
48 1997 011374948
02/97 02/97
03
48 1997 012695764
03/97 03/97
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48/05
0111 • 10 48001528793 • TEJADA ZABALETA ANICETO • LA RIGADA 1 • 48550 • MUSKIZ
04
48 1997 970045853
09/96 12/96
0111 • 10 48100326250 • EUZKO CONTRATAS,S.L. • SANTO DOMINGO DE GUZMAN 4 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 013287262
05/97 05/97
96.660
01
48 1997 014796624
01/97 04/97
625.201
588.896
587.622
04/97 04/97
71.492
0111 • 10 48007739524 • SERTECO BARACALDO,S.L. • IBARRA 17 • 48901 • BARAKALDO
04
48 1997 970003417
04/96 08/96
120.000
0111 • 10 48008424786 • SERVICIOS AMBULANCIAS VASCAS • MIRANDA 3 ET DP 4 • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 012690310
03/97 03/97
610.480
03
48 1997 013025766
04/97 04/97
556.328
0111 • 10 48008600703 • HERNANDEZ NOGUEIRA ANA MARIA • LOS BAÑOS 9 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 011034438
01/97 01/97
01
48 1997 013164394
12/96 12/96
01
48 1997 013164903
01/97 02/97
150.875
169.734
217.176
0111 • 10 48009123590 • MOREO, S.A. • PLAYA DE LA ARENA, 2 0 • 48509 • ABANTO-CIERVANA
03
48 1997 013026776
04/97 04/97
87.432
487.696
22.204
16.653
0111 • 10 48101204910 • P. LORENZO BLAZQUEZ -M.C. FE • GRAL. CASTAÑOS, 13 BJ 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 011375756
02/97 02/97
1.224.433
01
48 1997 012566129
09/96 10/96
36.172
0111 • 10 48101227037 • METALURGICA MELSA,S.L. • UGARTE, 22 0 • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
09
48 1997 012522982
12/96 02/97
09
48 1997 014362952
03/97 05/97
18.572
18.735
0111 • 10 48101325653 • SERVICIOS ASISTENCIALES SANI • MIRANDA,3 0 • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 011376160
02/97 02/97
03
48 1997 012697481
03/97 03/97
03
48 1997 013032234
04/97 04/97
392.654
430.782
357.270
0111 • 10 48101366675 • MORON SOLA FRANCISCO • REES CATOLICOS, 1 0 • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 013118019
01/97 04/97
295.601
0111 • 10 48101372133 • STYLBISU, S.L. • INDUS.IBARAHARRA COM.PRYCA LOC • 48910 • SESTAO
01
48 1997 014480160
01/96 12/96
01
48 1997 014480261
12/94 12/94
01
48 1997 014480362
01/95 12/95
01
48 1997 014480463
01/97 05/97
04
48 1997 960131039
11/95 03/96
04
48 1997 960149025
04/96 07/96
346.857
28.943
380.975
321.982
60.001
96.000
0111 • 10 48101382035 • TECNICAS DE AISLAMIENTOS NAV • GENERAL CASTAÑOS 13 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 011040805
01/97 01/97
440.359
03
48 1997 011376463
02/97 02/97
226.963
03
48 1997 012697885
03/97 03/97
331.925
03
48 1997 013032436
04/97 04/97
307.309
03
48 1997 013289787
05/97 05/97
286.608
0111 • 10 48101430939 • JOSOKA MONTAJES Y SERVICIOS, S • KAREAGA 69 1 A • 48903 • BARAKALDO
01
48 1997 013124887
12/96 12/96
933.892
0111 • 10 48101486715 • C. LUCEÑO,.L. • MAESTRO ISAAC ALBENIZ 15 LJ • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 012698390
03/97 03/97
03
48 1997 013032739
04/97 04/97
889.889
21.240
0111 • 10 48009273942 • ASENSIO RUIZ RAFAEL • LA REINETA, 33 0 • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
03
48 1997 012691825
03/97 03/97
164.323
0111 • 10 48101488735 • PROYECT. Y CONSTR. AL • RESUR. MARIA AZKUE, S.N • 48510 • VAL. DE TRAPAGA-TRA
01
48 1997 014494813
01/97 05/97
1.109.326
0111 • 10 48009591315 • ARDU S.L. • MARIA DIAZ DE HARO 15 2.o A • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 011472857
11/96 12/96
239.211
0111 • 10 48009707210 • VICENTE TRIGO JOSE LUIS • AXULAR 15 2 IZD • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013283828
05/97 05/97
94.996
0111 • 10 48101498738 • EXCLUSIVAS BASQUET, S.L. • GALINDO 1 • 48901 • BARAKALDO
01
48 1997 015055591
02/94 12/94
01
48 1997 015055995
01/95 12/95
01
48 1997 015056096
01/96 06/96
719.584
870.537
361.901
0111 • 10 48009832805 • BARRIO BADIOLA JOSE IGNACIO • FUENTE VIEJA 33 2 • 48550 • MUSKIZ
01
48 1997 012512575
01/97 03/97
253.109
0111 • 10 48101500051 • CALDERERIA PANDO,S.L. • SANTA EULALIA 17 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 011376665
02/97 02/97
03
48 1997 012698491
03/97 03/97
703.786
815.440
0111 • 10 48009835128 • REMIRO SAN MARTIN GABRIEL • PARQUE DE SANTURCE 5 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 011036155
01/97 01/97
43.148
0111 • 10 48009836037 • MANUFACTURAS PORTI SPORT 92, • J.R.OLASO 24 • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
03
48 1997 013027584
04/97 04/97
260.220
03
48 1997 013284131
05/97 05/97
146.482
0111 • 10 48009876049 • CONSTRUCCIONES ETXEBARRI,S.L • ZUBEROA 7 • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 013027685
04/97 04/97
10.017.864
0111 • 10 48010010031 • EMAKUME S, S.L. • MARA DIAZ DE HARO, 13 LONJA 0 • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 013114682
11/96 11/96
163.700
0111 • 10 48100002110 • PASTOR BRAVO MIGUEL ANGEL • PUERTO PESQUERO S-N 0 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 010749805
12/96 12/96
60.600
03
48 1997 011036963
01/97 01/97
60.600
03
48 1997 011372322
02/97 02/97
29.122
03
48 1997 012693340
03/97 03/97
18.410
0111 • 10 48100026459 • UTILPRECI, S.A.L. • BITORITXA, C. IBARRE, S/N. 0 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 013028190
04/97 04/97
133.292
0111 • 10 48100066067 • DER. INTERNACIONALES VI • P. I. UGARTE ALDE, S/N. 0 • 48510 • VAL. DE TRAPAGA-TRA
01
48 1997 015038619
01/96 12/96
904.454
01
48 1997 015055490
01/97 07/97
568.359
0111 • 10 48100101231 • SERVICIOS DE GAS SANTURCE,S. • GUIPUZKOA 1 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 011372928
02/97 02/97
03
48 1997 012693744
03/97 03/97
03
48 1997 013028695
04/97 04/97
03
48 1997 013286252
05/97 05/97
0111 • 10 48100192672 • ALMANOR,S.L. • IND. UGARTE-ALDE 18 • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
03
48 1997 013028800
04/97 04/97
01
48 1997 014494106
11/96 12/96
01
48 1997 014494207
01/97 01/97
0111 • 10 48100212779 • CONSTRUCCIONES METALICAS ALS • BILBAO 16 • 48530 • ORTUELLA
03
48 1997 013029002
04/97 04/97
03
48 1997 013286656
05/97 05/97
0111 • 10 48100234809 • POLITXE,S.L. • CORREOS 28 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 011037872
01/97 01/97
1.177.828
1.130.267
1.165.064
940.666
90.204
447.971
130.220
1.925.652
2.005.409
475.717
0111 • 10 48101564214 • AREITIO FERNANDEZ JESUS MARI • SOTERA DE LA MIER 1 4 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 011041512
01/97 01/97
264.697
03
48 1997 011377170
02/97 02/97
273.714
0111 • 10 48101583816 • LOPEZ BORBOLLA ANGEL • CAPITAN MENDIZABAL 16 • 48980 • SANTURTZI
01
48 1997 012566735
10/96 10/96
0111 • 10 48101645854 • CONSTRUCCIONES JAJOMA,S.L. • CORREOS 8 • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 014724781
06/96 12/96
0111 • 10 48101747807 • ROUSSE ARROITA JOSE ANTONIO • LA ATALAYA 2 • 48920 • PORTUGALETE
09
48 1997 013133072
01/97 04/97
124.818
2.569.298
15.649
0111 • 10 48101842480 • CALDERERIA Y MECANIZACION AMA • VICTOR CHAVARRI 5 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 011042421
01/97 01/97
1.068.756
03
48 1997 011378079
02/97 02/97
991.301
03
48 1997 012700010
03/97 03/97
1.053.270
0111 • 10 48101983031 • MOSQUERA CAMINO MANUEL • AXULAR (LONJA) 7 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 010755461
12/96 12/96
1.477.165
03
48 1997 011043027
01/97 01/97
1.616.058
0111 • 10 48101984445 • PALACIOS LAMATA, S.L. • MIGUEL DE CERVANTES 29 • 48910 • SESTAO
04
48 1997 960143870
02/96 02/96
84.000
0111 • 10 48102009404 • JORDAN HARTMANN CONSTRUCCION • CORREOS 4 • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 012567139
07/96 10/96
384.920
01
48 1997 012912602
01/96 03/96
3.386.501
01
48 1997 013156112
07/96 09/96
483.033
01
48 1997 014724882
10/96 10/96
19.694
04
48 1997 960126591
08/96 08/96
61.200
0111 • 10 48102014757 • PALACIO PEÑAGARICANO JUAN AN • MAMARIGA 27 • 48980 • SANTURTZI
09
48 1997 012525208
12/96 02/97
09
48 1997 014364871
03/97 05/97
18.572
18.735
0111 • 10 48102069018 • ORRANTIA PENCHE M. TERESA • HORACIO ETXEBARRIETA 1 1 D • 48903 • BARAKALDO
01
48 1997 014490971
12/96 12/96
90.549
01
48 1997 014491173
01/97 04/97
362.192
0111 • 10 48102186327 • CALDERERIA BURCEÑA, S.A. • CALERO VIEJO,S/N 0 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 013292922
05/97 05/97
4.215.580
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7588 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0111 • 10 48102250082 • SERVICIO DE GAS SANTURCE, S. • GRUPO GUIPUZKOA 2 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 011271177
02/97 02/97
03
48 1997 012598158
03/97 03/97
03
48 1997 012941702
04/97 04/97
03
48 1997 013190161
05/97 05/97
15.100
15.100
15.100
15.100
0521 • 07 340017652345 • VARELA VARELA JESUS MA • MIGUEL DE CERVANTES 17 0 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013925240
01/97 04/97
144.590
0111 • 10 48102297572 • BEGMA, 1, S.L. • MAMARIGA N.o 27-29 0 • 48980 • SANTURTZI
01
48 1997 014478948
02/97 02/97
67.919
0111 • 10 48102320511 • GONZALEZ GONZALEZ ROMAN JESU • URDIBAI 2 4 D • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 014767524
07/96 12/96
558.835
01
48 1997 014767625
01/97 01/97
94.349
04
48 1997 970039587
01/96 03/96
120.000
0111 • 10 48102367593 • SEGADE MARTINEZ MARIA MERCED • AUTONOMIA (LONJA) 18 • 48910 • SESTAO
09
48 1997 012904720
01/97 03/97
18.735
0111 • 10 48102374768 • VENTA YEXPLOTACION DE MAQUIN • AZETA (LONJA) 25 • 48920 • PORTUGALETE
09
48 1997 014762369
04/97 06/97
18.735
0111 • 10 48102390330 • CANTINAS MEXICANAS, S.L. • BIZKAIA 18 LJ • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 013293629
05/97 05/97
251.980
0111 • 10 48102390835 • CANTINAS MEXICANAS, S.L. • BIZKAIA 18 LJ • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 013293730
05/97 05/97
01
48 1997 014490567
02/97 04/97
36.442
110.904
0111 • 10 48102442769 • CONSTRUCCIONES Y REALIZACIONE • MURRIETA 12 3 • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 011380406
02/97 02/97
1.544.005
03
48 1997 012702939
03/97 03/97
1.389.696
0111 • 10 48102852900 • GONZALEZ CANTALAPIEDRA JUAN • BETELURI 1 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 013038395
04/97 04/97
03
48 1997 013295346
05/97 05/97
2.227.864
2.945.833
0111 • 10 48102873916 • PUMOSA, S.L. • PRIMERO DE MAYO 4 BJ • 13500 • PUERTOLLANO
03
48 1997 012704858
03/97 03/97
55.432
0111 • 10 48102880077 • CONSTRUCCIONES Y REFORMAS J.G • VEGA NUEVA 2 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013038500
04/97 04/97
225.577
0111 • 10 48103028510 • MILLAN PARDO MARIA CARMEN • ANTONIO TRUEBA 20 • 48910 • SESTAO
01
48 1997 014751053
12/96 12/96
01
48 1997 014751154
01/97 04/97
70.419
260.819
0111 • 10 48103200581 • ELECTRICIDAD IDOIAGA 2001, S • MAMARIGA 3 • 48980 • SANTURTZI
01
48 1997 014491274
06/97 07/97
170.586
0121 • 07 480103529472 • GONZALEZ BLANCO JOSE LUIS • FUNDACION HOGAR 15 5 B • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 012556025
12/96 12/96
40.311
0521 • 07 010010950972 • SERRANO LOPEZ AGUILETA BASIL • AVDA. DE ABARO 5 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012009084
09/96 09/96
34.619
03
48 1997 013920691
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 370028383916 • FERNANDEZ GUTIERREZ MANUEL • FRANCISCO GOYA, 5-4 D 0 • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 012015552
11/96 12/96
69.238
0521 • 07 370031160641 • MARTIN TORRE ANGEL CARLOS • MANUEL DE FALLA 1 2 IZQ • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 012015653
10/96 10/96
34.619
0521 • 07 390029994373 • SAN EMETERIO TURCETA ANTONIO • LA CONSTANCIA 22 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 012015956
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013925846
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 390043664404 • CANALES GOMEZ MANUEL • EL JUNCAL (APARCAVISA) S/N 0 • 48510 • V. TRAPAGA-TRA
02
48 1997 011919259
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 391000406222 • CARRILLO MONTENEGRO JOSE IGN • HILARIO AGAPITO 13 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011919461
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013812375
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480016046788 • TRAMON HERNANDEZ HILARIO • LA ARBOLEDA 0 • 48530 • ORTUELLA
02
48 1997 013813385
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480021791414 • LARREA TEJEIRA RAIMUNDO • GERNIKAKO ARBOLA 10 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011920673
10/96 12/96
116.838
03
48 1997 012017673
07/96 09/96
103.856
02
48 1997 013813789
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480039949612 • ANTUÑANO LOPEZ EUSEBIO • SANTIAGO 3 5 D • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011922895
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 480043137272 • MARTIN GARCIA ARSENIO • IPARRAGUIRRE 75-BIS-1-A 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 013930290
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480044485269 • AREITIO FERNANDEZ JESUS MARI • SOTERA DE LA MIER, 5 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012021717
07/96 08/96
69.238
0521 • 07 480045430617 • GARCIA GOMEZ JUAN RAUL • EL CAMPILLO 0 • 48509 • ABANTO CIERV
02
48 1997 011924212
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480045509025 • LLONA MANTEOLA JOSE LUIS • MATEO HERNANDEZ 5 6 C • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011924313
10/96 11/96
77.892
02
48 1997 013817934
02/97 05/97
162.664
0521 • 07 480045918041 • LOPEZ TAPIA ROGELIO • MIRANDA 3 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 013818136
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480046535811 • TERUELO FERNANDEZ JULIO ANDR • GERNIKAKO ARBOLA 64 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011924717
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480046637053 • NUÑEZ URROZOLA JOSE VICENTE • DANOK-BAT, 4 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011924919
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480049003954 • FERNANDEZ FERNANDEZ DIMAS • POLIGONO LA PAZ, 1-3D 0 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011926131
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013819651
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 010013144485 • LARA BERGON JESUS • DEL BOTXO 6 5 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013802776
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 040034713784 • GARCIA SAMANIEGO MARIA ANGEL • NESILLA 10 0 • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 011911781
07/96 12/96
02
48 1997 013803685
01/97 06/97
0521 • 07 480050748742 • COSTA TABOADA MANUEL • JUAN CRISOSTOMO ARRIAGA 6 1 A • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013821065
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480050900609 • LAZCANO PASCUAL CEFERINO • HERMANOS LARRARTE 8 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 013821267
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 050016942959 • VAQUERO SANCHEZ JESUS MARIA • GRAN VIA 11 4 IZQ • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011911983
07/96 12/96
02
48 1997 013803786
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 080152386521 • CERON CANOVAS ALFONSO • LA FLORIDA 3 6 IZQ • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 013804089
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480051403288 • GARCIA VARILLAS MANUEL PAULI • F. ZURICALDAY 5 3 IZQ • 48004 • BILBAO
02
48 1997 011927949
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013821570
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 080334568079 • CARO MACIAS JOSE MARIA • LARREA 27-1IZDA 0 • 48901 • BARACALDO
02
48 1997 011913094
08/96 08/96
02
48 1997 013804594
03/97 03/97
38.946
40.666
0521 • 07 480051559805 • DIEZ MONTES MARIA CARMEN • DANOK BAT 8 5 IZQ • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012024949
07/96 11/96
173.094
03
48 1997 013933021
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 090037356119 • ELIAS LOPEZ ANGEL • ESCONTRILLA ALTA 21 0 • 48510 • TRAPAGA
02
48 1997 011913704
10/96 12/96
02
48 1997 013805507
01/97 06/97
116.838
243.996
0521 • 07 480051059748 • HUERTA GARZON GERMAN • GENERAL CASTAÑOS 64 2 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012024545
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480052742595 • PRIETO VALIÑO DAVID • EL AHORRO 5 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011928454
07/96 12/96
194.731
0521 • 07 480053159800 • MORA GOMEZ GUILLERMO • DR FLEMING 1-5-CTO 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 012026363
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480053180513 • GARCIA ALONSO TIMOTEO • AYEGAS 3 3 A • 48530 • ORTUELLA
02
48 1997 011928757
07/96 12/96
233.677
243.996
0521 • 07 090039835073 • SANCHEZ PALACIOS JOSE ANTONI • PEDRO ICAZA, 27 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 012011108
09/96 09/96
03
48 1997 013922210
04/97 04/97
34.619
36.148
0521 • 07 090039932679 • LEGARRETA BORAO JOSE MARIA • IPARRAGUIRRE 8 LJ • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011913906
10/96 10/96
38.946
0521 • 07 480054049570 • RUESGA MARTIN RAUL • JUAN DE ZUBILETA 12 1 A • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013822984
01/97 06/97
0521 • 07 150046790449 • ALCINO JOSE • RIO CASTAÑOS 26 1 A • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011914512
07/96 08/96
77.892
0521 • 07 480054801625 • SANTOS REGUILON ENEDINO • LUIS FERNANDEZ GOMEZ 2 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013934738
02/97 04/97
72.295
0521 • 07 150083685310 • SAMBAD ALVAREZ DANIEL ANGEL • LA MAGDALENA 3 • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 013806618
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480055955218 • CUEVAS PEREZ JOSE IGNACIO • EL CRUCERO 27 2 • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 011930878
08/96 09/96
77.892
0521 • 07 480056172254 • ESCUDERO ESCUDERO PACIANO • URIOSTE 77 LJ • 48530 • ORTUELLA
03
48 1997 013935041
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480057318470 • ARANA ALONSO ANDRES • ZORRILLA 18 LJ • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011931181
07/96 12/96
02
48 1997 012893505
12/93 12/93
02
48 1997 013824604
01/97 06/97
233.677
28.948
243.996
0521 • 07 480058436802 • GIL SANTOS JOSE PABLO • GIBA FREGENAL 30 • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 011931888
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480058961915 • MARQUEZ JARAMILLO MANUEL • AUTONOMIA 20 3 A 0 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 012028989
08/96 12/96
173.094
0521 • 07 480059294442 • AMAVIZCA DIEZ JAVIER • LA LIBERTAD 29 2 DCH • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 012029191
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480061186851 • GENERETO LOPEZ FRANCISCO • AXULAR, 2-1 DCHA 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 011932595
07/96 12/96
02
48 1997 013825715
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480062930023 • LORITE LAZARO JUAN • G. REMAR 3 0 • 48540 • LAS CARRERAS
02
48 1997 011934013
07/96 12/96
02
48 1997 013827331
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 290082193123 • JARA MANRIQUE RIGOBERTO • HILARIO AGAPITO 10 6 C • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011917643
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013810052
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480063219407 • ESTEBAN CRUZ JOSE DANIEL • JUAN C.ARRIAGA 17 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 011934114
07/96 12/96
02
48 1997 013827634
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 300087881948 • PEREZ ARMADA JOSE LUIS • FRANCISCO GOMEZ 25 2 IZQ • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011917744
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480063370563 • CRESPO LAZARO MARIA PILAR • CAPITAN MENDIZABAL 10 7 D 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 013827735
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 310046850523 • ZUBIRI SOLA MARIA RAQUEL • GERNIKAKO ARBOLA 66 8 D • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 013810456
01/97 04/97
162.664
0521 • 07 480063579519 • NAVARRO GUERREIRO EDUARDO • TRAV ARANTZA 31-1-D 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012032629
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 320026555068 • MEIRA SIO GONZALO • CORAZON DE MARIA, 1-4 DCHA 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 012014643
08/96 10/96
116.143
0521 • 07 480063589421 • CARRETERO GARCIA AMABLE • REGALES 5 1 DCH • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011934417
07/96 12/96
02
48 1997 013827937
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480063895979 • RUIZ RODRIGUEZ JULIO • RONTEGUI 22 1 DCH • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011934821
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480065024213 • MAÑES MODREGO FRANCISCO • GUIPUZCOA 32.o • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013939687
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480065238825 • VEGA MOTA JUAN • BILBAO 10 1 • 48530 • ORTUELLA
03
48 1997 013939889
108.443
0521 • 07 200040733395 • GALENDEZ ASENSIO LEOPOLDO • FUNDACION HOGAR 11 BAJO 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 013922917
02/97 03/97
72.295
0521 • 07 200049481583 • RODRIGUEZ ARAMBURU MIGUEL AN • JUAN DE GARAY 34 1 C • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011915219
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 201000174748 • VICENTE MONTEIRO JOSE MANUEL • AUTONOMIA 30 1.o A • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011915724
11/96 12/96
77.892
02
48 1997 013807527
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 240042113236 • RODRIGUEZ REYERO JUAN ANTONI • VICENTE ALEIXANDRE 2 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 013923624
02/97 03/97
72.295
0521 • 07 261002569437 • TRINCHETE CARLOS ALBERTO • FERROCARRIL 16 • 26570 • QUEL
02
48 1997 013808335
05/97 05/97
38.079
0521 • 07 280011508941 • GARCIA RIVAS ANGEL • GRUPO PEÑUCAS 8 5 IZQ. 0 • 48500 • GALLARTA
02
48 1997 011916835
07/96 12/96
02
48 1997 013808840
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 280814109068 • SANCHEZ FERNANDEZ MARIA CARM • DOCTOR FERRAN 2 • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011917441
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 290028736423 • GALAN GIL RAFAEL • PORTU 10 1 IZQ • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013809850
03/97 05/97
0521 • 07 330065538135 • MARTIN IGLESIAS INOCENCIO • IPARRAGUIRRE 2 1 A • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013810759
01/97 06/97
81.332
243.996
0521 • 07 330080444813 • GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE ANT • RIO CASTAÑOS 41 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 012014845
11/96 11/96
34.619
0521 • 07 340017338713 • LUENGO QUIJANO JOSE IGNACIO • RIVAS 50 BJ DCH • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011918754
07/96 12/96
02
48 1997 013811163
01/97 06/97
233.677
243.996
01/97 03/97
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7589 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480065926313 • JAUREGUI IÑARRA J. CARLOS • MARIANO CIRIQUIAIN 5 2 B • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011936538
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013830361
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480081254333 • MADINABEITIA MUÑOZ JAVIER • AXULAR 4 4 IZQ • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 013842990
01/97 01/97
0521 • 07 480066233578 • LOPEZ DIAZ MIGUEL • LARREA 17 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013830664
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480066257224 • ZORRILLA VALLE JOSE ANTONIO • CONCEPCION ARENAL 2 01 A • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013940293
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480067190141 • JIMENEZ CAMPO CARLOS • DESIERTO 2 2 IZQ • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013831371
05/97 06/97
0521 • 07 480068391729 • IÑIGUEZ CASAL MANUEL • AXULAR 19 2.o B • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011937851
07/96 12/96
02
48 1997 013831977
01/97 06/97
81.332
233.677
243.996
0521 • 07 480068395567 • ALONSO FERNANDEZ M. ANGEL • KAREAGA (MAX CENTER) S/N 0 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013832078
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480068676261 • DIEGUEZ SILVEIRA AUGUSTO • CALLE NUEVA 4 2 DCHA 0 • 48550 • MUSKIZ
03
48 1997 012035558
07/96 12/96
138.475
0521 • 07 480069088412 • DIEZ LETE FERNANDO • LA INMACULADA 3 0 • 48903 • BARACALDO
02
48 1997 013832482
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480069209054 • ALCON PANIAGUA LORENZO • LETXEZAR 20 1 D • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011938356
07/96 12/96
233.677
40.666
0521 • 07 480081362245 • MARTIN NOVO MARIA BELEN • DOCTOR AREILZA 1 • 48500 • GALLARTA (CAPITAL)
03
48 1997 013949387
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480081599590 • PRIETO SANTOS JOSE IGNACIO • SANTA EULALIA 14 1 DCH • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013843701
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480081769746 • CALVO ORTIZ TOMAS • 25 DE DICIEMBRE 5 3 I • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013949791
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480082159564 • ANGEL PINTO CRISTOBAL • BEURKO 34-1 0 • 48902 • BARACALDO
02
48 1997 011949066
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480082387920 • RUANO QUESADA ANTONIO • EL CARMEN 7 1 IZQ • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013844711
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480083070152 • OLIVARES GORROCHATEGUI ESTIB • DE BILBAO 16 2 A • 48530 • ORTUELLA
03
48 1997 012048591
11/96 11/96
34.619
0521 • 07 480083558384 • PALACIOS CASTILLERO JOSE • REGALES 38 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 012048995
07/96 12/96
03
48 1997 013950906
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480083621537 • MARTIN MARTIN PEDRO • BACIGORTA 14-2-I 0 • 48903 • LUCHANA
03
48 1997 012049096
08/96 08/96
03
48 1997 013951007
01/97 01/97
34.619
36.148
0521 • 07 480069267254 • GOMEZ CENDON JOSE MARIA • SAN VICENTE 42-3-IZQ 0 • 48902 • BARACALDO
03
48 1997 012035962
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480083895561 • ARRANZ SEDANO JOSE JULIO • AVDA. MIRANDA 3 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011950480
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480069365365 • GONZALEZ GONZALEZ ROMAN • GORBEA 21 • 48530 • ORTUELLA
01
48 1997 013126103
04/96 04/96
0521 • 07 480084426536 • MOSTEIRO POBREDO JOSE MANUEL • GPO GORBEA 6 0 • 48530 • ORTUELLA
02
48 1997 011951086
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013846630
01/97 06/97
243.996
38.946
0521 • 07 480069502680 • MARTINEZ ORDOÑEZ ARMANDO • JENARO ORAA 36-5 DCHA 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 012036164
07/96 12/96
138.475
03
48 1997 013941711
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480084433408 • CHARRO MURCIEGO CAMILO • DR.FLEMING 12 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 013951108
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480069543706 • BENITO MANSO BIENVENIDO • GRUPO ALONSO ALLENDE 15 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013941812
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480084646101 • CABADO GOMEZ BERNARDO • BUENAVISTA 6-2-IZQ 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012049504
09/96 12/96
138.475
0521 • 07 480069678492 • BERDUGO ESCALANTE CRISTOBAL • CARLOS VII 21 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 013833290
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480084659235 • RAMOS GARCIA FRANCISCO JAVIE • P.O. OLAETXEA 40 1 DCH • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011951288
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480069854106 • FERNANDEZ SAN PEDRO YOLANDA • J S ELKANO 6-BIS 6-C 0 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011939366
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013833694
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480085064817 • SALINAS LOPEZ MARIA LUISA • TELLERIA 14 7.o 4 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 012050211
07/96 11/96
0521 • 07 480070530577 • CANAVAL CANALES JOSE M • CASILDA ITURRIZAR 11 • 48920 • PORTUGALETE
01
48 1997 012550466
06/92 12/92
179.927
01
48 1997 012550567
01/93 12/93
347.370
01
48 1997 012550668
01/94 12/94
389.048
01
48 1997 012550769
01/95 12/95
451.537
01
48 1997 012550870
01/96 04/96
155.785
173.094
0521 • 07 480085088762 • LOPEZ MEDIAVILLA JOSE LUIS • IGNACIO ZULOAGA 6 2 DCH • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011951793
10/96 12/96
116.838
03
48 1997 012050312
09/96 09/96
34.619
02
48 1997 013847337
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480085228404 • HERNANDEZ BLANCO JUAN CARLOS • ORIXE 54 1 B • 48015 • BILBAO
03
48 1997 012050716
08/96 10/96
69.238
0521 • 07 480070910392 • HERRANDORENA GIL ROSARIO • PLAZA EUSKO GUDARIAK 7 0 • 48509 • ABANTO Y CIE
03
48 1997 013942822
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480085302364 • VILARIÑO TACON JESUS • EUSKADI 10 5 DCH • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011951995
07/96 07/96
03
48 1997 012050918
08/96 08/96
38.946
34.619
0521 • 07 480071277780 • FERNANDEZ LUIS MIGUEL ANGEL • HILARIO AGAPITO, 8 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 012037679
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013943125
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480085336316 • LAMBARRI LLANTADA MARIA ENRI • MAESTRO CALLES S/N 0 • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013847741
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480071632236 • GALINDEZ SANCHEZ JUAN MARIA • ANTONIO TRUEBA 28 0 • 48550 • MUSKIZ
03
48 1997 013943428
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480085353086 • NOVO PENSADO JULIO • GABRIEL ARESTI 3 2 IZQ • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011952302
07/96 12/96
02
48 1997 013847842
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480072296987 • GUTIERREZ SANCHEZ GERVASIO • LOS PALANGREROS, 7 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011940679
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013835112
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480085670964 • PEREZ BADIA ISABEL • FERRERIAS 40 1 C • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011952706
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480085851931 • ESTEBAN DIEZ IGNACIO • PEDRO ICAZA 31 1 A • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011953009
10/96 10/96
38.946
0521 • 07 480072758143 • GARCIA MARTIN MIGUEL ANGEL • AZETA 3 3 IZQ • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013944438
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480073101077 • PEREZ LUIS LINO • DOCTOR MULERO 3 5 DCH • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
02
48 1997 011941386
12/96 12/96
38.946
02
48 1997 013835617
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480073618312 • GALAN ROMAN JESUS MARIA • IBERIA 21 4 DCH • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013836324
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480073906480 • NEBREDA CUESTA MIGUEL ANGEL • SAN FERNANDO 10 2 IZQ • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011942396
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013836728
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480074920839 • MILO VICENTE ALBERTO • EUSKO GUDARIAK 2 • 48509 • ABANTO-CIERVANA
03
48 1997 012041420
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013945448
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480075052393 • COBO BILBAO ANGEL MARIA • KAREAGA (MAX CENTER A-8-B) 0 • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 012041622
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480075052902 • ARTAL LACALLE JOSE LUIS • FERNANDO GARCIA LORCA 2-1B 0 • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013837940
03/97 03/97
40.666
0521 • 07 480075592563 • FUENTES RAMIREZ JOSE MARIA • SAN JOSE 10 2.o IZ • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
02
48 1997 011943410
07/96 08/96
77.892
03
48 1997 012042127
09/96 09/96
34.619
03
48 1997 013946155
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480085896185 • GARCIA MALDONADO MAN. • • ALDAPA 6/JESMAN TRUCKS S.L. • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011953110
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480086436153 • BARBOSA SANGUINO DEMETRIO • FRANCISCO ZURBARAN 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 012052130
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480086521534 • TEJEIRA TEJADA MOISES • MUGAKOA 1 4 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011953514
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480086526685 • SALGADO MARTIN JOSE MIGUEL • CRTA UGARTE 0 • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
02
48 1997 011953615
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013848953
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480087148293 • LARRINAGA NARBAIZA ROBERTO • URBI 17 6 • 48970 • BASAURI
02
48 1997 011953918
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480087256815 • AGRELO ROSENDE PLACIDO • LURKIZAGA 13 3 B • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011954120
07/96 12/96
02
48 1997 013849559
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480087428987 • PALACIO PEÑAGARICANO JUAN AN • MAMARIGA 27 LJ • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013849761
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480088084446 • MELON SANTIN GABRIEL • G. ESPERANZA, 4 3 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 011955332
07/96 12/96
02
48 1997 013850771
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480075725838 • CARRIL FERNANDEZ ANGEL MIGUE • OBISPO OLAETXEA 20 7 B • 48903 • BARAKALDO
03
48 1997 012042228
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480088223074 • RODRIGUEZ OLMO GUILLERMO • MAGDALENA 26 0 • 48520 • LA ARBOLEDA
02
48 1997 011955534
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480075883058 • PEREZ SAIZ VICTOR • REGALES 42 BJ IZD • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013946458
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480088291782 • LEGUINA LARRAURI FRANCISCO J • ANDICOLLANO, 9-2D 0 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013851276
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480076123134 • LOPEZ LOPEZ ANGEL • JUNTAS GENERALES 43 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011943713
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480089146392 • MEIJIDE RODRIGUEZ JOSE MARIA • VIRGEN DEL MAR 3 3 A • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013852488
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480076642688 • SIERRA CEMBELLIN TERESA • J. JOSE CONDE PELAYO 7 5 A • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011944117
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480089149931 • GARCIA FERNANDEZ MARIA ARANZ • LA PAZ 23 CTR • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011956443
07/96 12/96
0521 • 07 480076713521 • PEREZ LOBATO MANUEL • DOCTOR FERRAN 2 1 • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011944319
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480089153365 • SANTOS MOSQUERA JESUS ADOLFO • LABAYRU 2-3 IZDA 0 • 48902 • BARACALDO
03
48 1997 013954239
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480076756058 • SAIZ GARCIA ILDEFONSO • AVDA.LIBERTAD, 48 B 1 C • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011944420
07/96 12/96
02
48 1997 013839253
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480076839217 • HORNA AZCONA RAFAEL • SAGARRASTI 10 0 • 48903 • BARACALDO
02
48 1997 011944723
07/96 12/96
02
48 1997 013839556
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480078001193 • MEDINA CEMBRERO JOSE • PEÑOTA 4 8 A • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012044551
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 480078585924 • FERNANDEZ POLO TRINIDAD • PRIMERO DE MAYO 20 3 IZQ • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011946036
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480078696159 • GUTIERREZ DIEZ LUIS MARIA • COTORRIO 11 BJ • 48509 • ABANTO-CIERVANA
02
48 1997 011946339
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013840869
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480079411636 • ESCUDERO MIRANDA JOSE ANTONI • RAMON Y CAJAL 18 3 IZQ • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013841576
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480079445988 • OLANO URANGA OSCAR • BIZKAIA 45 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011946945
07/96 12/96
233.677
233.677
0521 • 07 480089912692 • NAVAJAS LARRABEITI ERNESTO • CAPITAN MENDIZABAL 24 6.o D • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013853603
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480090982928 • CORRAL IBAÑEZ MARIANO • RAMON Y CAJAL 40 BJ EXT • 48014 • BILBAO
02
48 1997 011957756
07/96 12/96
0521 • 07 480091667483 • LOPEZ NUÑEZ JUSTO • FRANCISCO PIZARRO 6 3 D • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011958160
11/96 12/96
03
48 1997 012056978
09/96 10/96
233.677
77.892
69.238
0521 • 07 480092479556 • RODRIGUEZ ORTEGA LEOPOLDO • COSCOJALES 1 5 IZQ • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013955956
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480092734685 • CABEZAS RAYO BLAS LOPE • FRANCISCO ZURBARAN 3 3 C • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011959372
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013856128
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480093507554 • SANCHEZ SANCHEZ SANTIAGO • LAS LLANAS 35 1 IZQ • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011960281
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480093509372 • ABELLA ALLENDE JOSE ENRIQUE • NAFARROA, 20-5 IZQ 0 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011960382
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013856936
01/97 06/97
243.996
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7590 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480093760663 • TORBISCO DUARTE JOSE ANTONIO • CARTERO GERMAN 12 5 D • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011961392
07/96 08/96
77.892
03
48 1997 013957370
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 480105576778 • DE LA SERNA RODRIGUEZ JOSE A • ANTONIO ALZAGA 30 4 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013968888
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480093964262 • CARMILLA VARGA BEGOÑA • REPELEGA 8 1 C • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 013857946
02/97 02/97
40.666
0521 • 07 480094753194 • PARREÑO IBARRONDO ANA ISABEL • ETXEPARE, 3 0 • 48510 • S S DEL VALL
03
48 1997 012059608
07/96 11/96
103.856
03
48 1997 013958178
02/97 04/97
72.295
0521 • 07 480105592239 • FERNANDEZ BAZACO LUIS MIGUEL • LASESARRE 1 1 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013871686
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480106086737 • MAS CUTILLAS JOSE RAMON • PLAZA DE ESPAÑA 2 0 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 012073954
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 480106115433 • COLOMA ALONSO AITOR • CHAVARRI 57 4 DCH • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011973722
07/96 12/96
02
48 1997 013872595
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480095038639 • GOMEZ LOPEZ OSCAR • JUAN DE AJURIAGUERRA 9 1 • 48009 • SANTURTZI
01
48 1997 014741656
07/96 12/96
01
48 1997 014741757
01/97 01/97
233.677
40.666
0521 • 07 480095387031 • ORTEGA ARAUZO MAURICIO • PALANGREROS 5 LJ • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011963012
07/96 12/96
02
48 1997 013859764
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480106554155 • MARTIN ARAUJO FRANCISCO • JUAN DE GARAY 14 3 IZQ • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013873306
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480095536268 • TEJEDOR GONZALEZ MIGUEL ANG • GRUPO AVELLANEDA 5 4 0 • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013859966
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106575777 • BOVEDA RDRGEZ. IBAN JORGE • ED. I. ELKARTEGUIA MODU • 48510 • V. TRAPAGA-TRA
02
48 1997 011974429
10/96 12/96
116.838
02
48 1997 013873407
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480095682576 • TERAN FUENTE LOURDES • AVDA EUZKADI 15-4-CTO 0 • 48902 • BARACALDO
03
48 1997 012061224
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480096011568 • GARCIA LUCAS JULIO MIGUEL • GREGORIO UZQUIANO 13 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013960000
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480096213551 • YARRITU ARIBAYOS ABDON • ARANA 20 4 DCH • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 012062234
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480098540945 • GOMEZ MELGOSA JULIAN • UNAMUNO 2 0 • 48902 • BARACALDO
03
48 1997 013962020
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480099053732 • UNDA SAINZ IGOR • CASERIO • LAPATZA OGARABETI 0 • 48144 • CEANURI
02
48 1997 011965840
07/96 08/96
77.892
0521 • 07 480099060705 • PAZOS RIO FERNANDO • ALTE MARTIN VALLECILLA 4 4 C-I • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012064456
10/96 11/96
69.238
0521 • 07 480099861054 • FERNANDEZ SANCHEZ ROBERTO • DE MIRANDA 12 5 DCH • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011966749
08/96 12/96
194.731
02
48 1997 013863808
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480099868936 • CORCOSTEGUI TEMPRANO JESUS M • FERRERIAS 48 5 D • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 012065466
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480100414762 • PUERTAS PEREZ GABRIEL • PEÑUCAS 7 3 IZQ • 48509 • ABANTO-CIERVANA
02
48 1997 013864515
01/97 06/97
0521 • 07 480106305389 • SEIGIDO GORJON FRANCISCA • CAPITAN MENDIZABAL 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 013872801
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106635391 • GARCIA ALONSO VICENTE • VICENTE DURAÑONA 10 4 IZQ • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013969494
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480106644384 • FERNANDEZ LOPEZ JOSE LUIS • ZABALLA 20 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011974833
07/96 12/96
02
48 1997 013873710
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480107086645 • BLANCO REY ANGELES • PALANGREROS 7 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011975439
12/96 12/96
38.946
0521 • 07 480107309038 • BLANCO LABORDA SERGIO • RAMON Y CAJAL 2 4 DCH • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011976045
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480107329650 • RODRIGUES JOAO MANUEL • CAREAGA LA VIÑA 13 BJ • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011976146
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013874619
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480107528094 • GARCIA LOPEZ FRANCISCO JE • ANTONIO ALZAGA 24 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 011976247
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013874821
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480108217000 • MARTIN PEREZ JAVIER • SAN JUAN VAUTISTA 7-5-A 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013970609
04/97 04/97
36.148
243.996
0521 • 07 480108599239 • CIRION CASTRESANA FRANCISCO • PLAYA LA ARANA 20 • 48508 • ABANTO-CIERVANA
02
48 1997 013875831
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480100533384 • ROMERO DELGADO SUSANA • BULLON 1 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013964343
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480100730014 • FERNANDEZ SANTESTEB MI Z • JULIAN GALLARRE 2 0 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 012067082
07/96 11/96
0521 • 07 480108985017 • VALVERDE MARTIN J. CARLOS • LUIS FENANDEZ GOMEZ 6 2 B • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011977055
11/96 12/96
77.892
103.856
0521 • 07 480109417069 • QUIALA HERRERA NIURKA ISABEL • GENARO ORAA 10 • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011977661
09/96 12/96
155.785
02
48 1997 013876639
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480100986557 • MARTINEZ TORRE GORKA • MAMARIGA 16 2 DCH • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011967658
09/96 12/96
116.838
0521 • 07 480101169140 • SIERRA ITURBE IGNACIO • CAPITAN MENDIZABAL 8 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 013865525
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480101461756 • GARCIA PALENCIA PEDRO LUIS • BABCOCK WILCOX 2 4 DCH • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011968466
10/96 11/96
77.892
0521 • 07 480101998589 • IGLESIAS ARAUJO SUSANA • FRANCISCO • GOMEZ 24 B 2 IZD • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011969072
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480109429395 • CASTILLO RIVERA CARLOS • RAVEL 4 3 D 0 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011977762
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480110014429 • GARCIA ESPIÑEIRA JOSE LUIS • ALAVA 6 BJ • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011978267
07/96 12/96
02
48 1997 013877346
04/97 06/97
116.838
121.998
0521 • 07 480110033728 • TORRES VILLANO PEDRO • ZUBIAURRE 3 7 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011978469
07/96 12/96
02
48 1997 013877649
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480102033349 • LOPEZ LOPEZ MANUEL ANGEL • ALAVA, 4 0 • 48509 • ABANTO CIERV
03
48 1997 013966060
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480102059924 • GAVILAN SUBERBIOLA PEDRO JOS • BORJA 7 • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 011969173
07/96 12/96
02
48 1997 013866636
01/97 01/97
233.677
40.666
0521 • 07 480102152274 • ROVIRA SAIZ RODOLFO • MANUEL CALVO 3 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 013866939
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110117792 • MARTIN TRABANCO JOSE EMILIO • JOSE MARIA LARREA 2 5 IZQ • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 012077893
07/96 10/96
138.475
02
48 1997 013878558
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480102492683 • PARRA ROMACHO FRANCISCO JE • URETA 10 3 IZQ • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013867545
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110161545 • SANCHEZ LOPEZ MANUEL • RIO CASTAÑOS 43-10 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 012078402
07/96 12/96
0521 • 07 480103338304 • PEREZ ARRIBAS LUCIA • SIMON BOLIVAR 4 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 012069914
10/96 10/96
34.619
0521 • 07 480103803500 • LOPEZ QUINDOS LUIS MARIA • EUSKO GUDARIAK 3 • 48500 • GALLARTA (CAPITAL)
03
48 1997 012070419
08/96 12/96
173.094
0521 • 07 480103950515 • FUENTES FERRIN JOSE RAMON • ASTURIAS 6 5 • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 012070621
07/96 12/96
03
48 1997 013967474
01/97 04/97
0521 • 07 480104052565 • GARCIA BUGALLO MANUEL • NAFARROA 36 4 DCH • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 012070823
12/96 12/96
207.713
144.590
34.619
0521 • 07 480104057619 • LUNA VILLANUEVA M PILAR • MENDI ALDE 11-BAJO-CTO-DC 0 • 48530 • ORTUELLA
02
48 1997 011971092
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013869060
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480104210391 • TIJERO LUNA JESUS CARMEL • IPARRAGUIRRE 43 B I • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013967676
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480104420963 • GONZALEZ TOTORICA ANTONIO • ANTONIO ALZAGA 19 • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011971395
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480104443292 • DIESTRO PACHECO FRANCISCO • ETXATXU 41 8 D • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013869565
04/97 04/97
0521 • 07 480104575052 • CABALERO DOMINGUEZ JESUS • ARATXA 7-4-D 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011971500
07/96 12/96
02
48 1997 013869767
01/97 06/97
40.666
233.677
243.996
0521 • 07 480104597785 • CASTARROYO PEREZ JOSE ANTONI • GRUPO ARTATZU BEKOA 20 2 • 48160 • DERIO
03
48 1997 012071328
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480104722673 • QUINTAS CHICO JORGE • LUIS GALDOS 8 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013967878
01/97 03/97
72.295
0521 • 07 480104972449 • CARRETERO GONZALEZ JAVIER • PRIMERO DE MAYO 15 3 D • 48510 • V. TRAPAGA-TRA
02
48 1997 013870373
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480105104815 • MURILLO GARCIA JOSE ANTONIO • LASESARRE 6 3.o IZD • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011972409
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013870676
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110066565 • MURCIA MIGUEL ANGEL • SAN JUAN DE ROMPEOLAS 65 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 012077287
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013971518
01/97 04/97
144.590
103.856
0521 • 07 480110183167 • FERNANDEZ SANCHEZ ELADIO • DE MIRANDA 12 5 DCH • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011979782
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013878962
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110186706 • MARZAL ROMAN MIGUEL ANGEL • ARTEAGABEITIA, 13 2 0 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011979883
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013879063
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110201153 • RIO GEGUNDEZ V JOSE • SAGASTI, 4 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 012078806
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480110215095 • ALMAZAN MERINO IGNACIO F • PEDRO ICAZA 21-3-D 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 011980186
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013879467
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110217725 • GONZALEZ ANGULO JOSE IGNACIO • JUAN DE GARAY, 31 0 • 48901 • BARACALDO
03
48 1997 013972730
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480110222775 • CELADA URRUCHI TOMAS • CORREOS 37 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012079412
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480110292392 • CALVO SANTAMARIA EDUARDO • LA PAZ 45 8 • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 012079513
07/96 12/96
03
48 1997 013973033
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 480110699893 • DIAZ QUINTAIROS JOSE ANTONIO • MIRANDA 14 BJ • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 012080826
12/96 12/96
03
48 1997 013973942
03/97 04/97
0521 • 07 480110747686 • ANCA PECIÑA XABIER • DIEGO DE VELAZQUEZ 4 0 • 48902 • BARACALDO
02
48 1997 011981301
07/96 12/96
02
48 1997 013881487
01/97 06/97
34.619
72.295
233.677
243.996
0521 • 07 480111237235 • DIAZ SANTOS FRANCISCO JAVIE • GRUMETE DIEGO 21 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013974447
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480111372732 • DIEZ BLANCO JOSE JOAQUIN • DOCTOR FLEMING 18 3 D • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013883208
04/97 06/97
121.998
03
48 1997 013974649
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480111386169 • GARCIA ANUNCIBAY EMILIO • BUENAVISTA 20 3 DCH • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011982614
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 480105110673 • MONTOZA GUZMAN ANTONIO • PEÑUCAS 3 3 • 48508 • ABANTO-CIERVANA
03
48 1997 012071833
07/96 08/96
03
48 1997 013968080
01/97 01/97
69.238
36.148
0521 • 07 480111386876 • VAZQUEZ GRANADO FRANCISCO JA • PEÑUCAS 15 5 IZQ • 48509 • ABANTO-CIERVANA
02
48 1997 013883309
03/97 05/97
121.998
0521 • 07 480105149675 • OTERO MIRAGAYA EMILIO • VIRGEN DE LA GUIA 4 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011972914
10/96 11/96
77.892
0521 • 07 480111387987 • SANZ MENTXAKA DOMINGO • MAMARIGA 27 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 013883410
04/97 06/97
0521 • 07 480105355294 • BERRETEAGA ZAITEGUI NOEMI • VILLAR 12 BJ • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 013968484
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480105357116 • EXPOSITO SANCHEZ CONSTANCIO • MIGUEL DE UNAMUNO 18 1 C • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013968585
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 480105357419 • REYES SANCHEZ RAIMUNDO • LA PAZ 9 0 • 48903 • BARACALDO
02
48 1997 011973116
07/96 12/96
02
48 1997 013871282
01/97 06/97
233.677
243.996
121.998
0521 • 07 480111392132 • ECHEGARAY CRUZ ARANZAZU • CAP. MENDIZABAL 14 5 DCH • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012082139
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013974851
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480112014952 • RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO CES • GABRIEL ARESTI 17 1 D • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 014467935
01/96 02/96
77.892
0521 • 07 480112019703 • MORALES PEREZ JU. ANTONIO • GRAL. CASTAÑOS 79 3 DCH • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 013976063
01/97 03/97
108.443
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7591 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480112052136 • ABUIN RIAL SIMON • LOS BAÑOS 16 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013976164
0521 • 07 481001450640 • PALMOU RODRIGUEZ CARMEN • FERRERIAS 12 1 IZQ • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011995344
07/96 10/96
02
48 1997 013901089
04/97 04/97
01/97 04/97
0521 • 07 480112059008 • HERNANDEZ NOGUEIRA ANA MARIA • BLAS DE OTERO 14 • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011984735
07/96 12/96
108.443
233.677
0521 • 07 480112155705 • NAVAJAS LARRABEITI MONTSERRA • CAPITAN MENDIZABAL 8 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 013885834
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480112156008 • RUIZ VICENTE KOLDO • ZUBITXUETA 1 8 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013885935
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480112162472 • GARCIA SAIZ JON AINGERU • GREGORIO UZQUIANO 10 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011985139
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013886036
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480112192885 • LLAMOSAS GONZALEZ MARIA • COVARON 10 • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 011985442
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480112320504 • FERNANDEZ DIEZ CRISTINA • ORTUÑO DE ALANGO 3 5 DCH • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011985543
09/96 12/96
155.785
77.892
40.666
0521 • 07 481001566636 • MENCHACA ARAUS ANGEL • PORTU 15-3-DCHA 0 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011995647
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481001632617 • GOMEZ HERNANDEZ TERESA • ZABALLA 20 0 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013901392
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001687379 • GUERRERO BERDION ANTONIO • CL MURRIETA 15-2-D 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 012095374
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 481001835913 • ARRIBAS SECO BEGOÑA P. • MARTIN VALDECILLA 14 5 IZ 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012095677
07/96 12/96
173.094
03
48 1997 013985258
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 481001900173 • MARTIN CORRAL ISABEL • ANDICOLLANO 54-BJ 0 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013901594
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001954333 • BAQUERO PEÑUELA BLANCA LILIA • ABARO 24 2 DCH • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012095778
08/96 12/96
173.094
0521 • 07 480112709615 • LARRAZABAL MARTINEZ JUAN ANT • AIZPURU 4 • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011985745
12/96 12/96
02
48 1997 013886642
01/97 06/97
38.946
81.332
0521 • 07 481002465605 • RUMAYOR MESO DAVID • AUTONOMIA 13 2 C • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 013901800
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480112772360 • RODRIGUEZ JIMENEZ IGNACIO • MENDI ALDE 11-1-I 0 • 48530 • ORTUELLA
02
48 1997 013887046
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 481003031538 • LARAUDOGOITIA PUIG ENEDINA • TXAKURSOLO 21 3 C • 48990 • GETXO
03
48 1997 013986268
02/97 04/97
108.443
233.677
0521 • 07 481003099842 • LOZA GUTIERREZ MARIO • JUAN DE GARAY 7 04 I • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011997465
08/96 12/96
194.731
0521 • 07 480112834200 • SANCHEZ RAMOS JOSE LUIS • NAFARROA 36 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 011986452
07/96 12/96
0521 • 07 480112856226 • VIDALES VIDALES M PILAR • LOS ANGELES 10 0 • 48903 • CRUCES-BARACALDO
03
48 1997 012085068
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480113056488 • EGAÑA GUDELL JUAN PEDRO • CALZADA 9 BJ LJ • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011986654
11/96 12/96
77.892
0521 • 07 480113407409 • PEREZA JUNQUERA MIGUEL ANGEL • SOR NATIVIDAD 17 LJ • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013888460
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480113474295 • SANTOS ARCE ITZIAR ELISA • 25 DE DICIEMBRE 1 3 D • 48910 • SESTAO
03
48 1997 012085573
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480113511580 • MANTECON CORCOBADO NICOLAS • URIOSTE 29 BJ DCH • 48530 • ORTUELLA
02
48 1997 011987967
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013888965
02/97 06/97
203.330
0521 • 07 480113627273 • CALLEJA QUINTANA CELESTINO • CAPITAN MENDIZABAL 16 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 012085674
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 013977780
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480114041545 • PARRAS DACAL L. MANUEL • VIRGEN DEL PUERTO 2 1 D • 48509 • ABANTO-CIERVANA
02
48 1997 013890076
05/97 06/97
81.332
0521 • 07 480114557766 • MARCO GARDE MARIA IDOIA • COSCOJALES 13 4 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011989381
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480114559281 • BARQUIN ZOILO JOSE • GREGORIO URQUIANO 11-3-D. 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 013891288
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480114562719 • GOMEZ LOPEZ OSCAR • ZUNZUNEGUI 8-3-IZQ 0 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012086785
09/96 12/96
103.856
0521 • 07 480114577974 • SALAZAR MURGA BLANCA AMAYA • LABAIRU 16 • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 013978992
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 481003179361 • SEGADE MARTINEZ MARIA MERCED • VIA GALINDO 13 1 I • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013986571
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 481003244635 • RODRIGUEZ MERINO INMACULADA • ANUNCIACION NTRA. SRA. 6 4 • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011997667
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013903315
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481003248776 • PEREZ MANJON MARIA SANTOS • ALFREDO MARIN 4 1 DCH • 48910 • SESTAO
02
48 1997 011997869
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 481003944247 • GARCIA RUIZ MARIA AMPARO • DANIEL PAREDA 4 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 012098408
07/96 12/96
03
48 1997 013987480
01/97 03/97
207.713
108.443
0521 • 07 481004141378 • GARCIA MARTIN JAIRO • MARIANA PINEDA 7 LJ • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013904325
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481004280818 • MARZAL ROMAN AITOR • MIGUEL DE CERVANTES 1 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 013905133
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481004464916 • SERRANO NUÑEZ ARENAS AGUSTIN • ARTEAGAGOIKO 18 2 IZQ • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011999485
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481005201510 • SALVADOR SANCHEZ EDUARDO • AMAYA 17 2 IZQ • 48930 • GETXO
02
48 1997 012000091
09/96 11/96
03
48 1997 012099822
12/96 12/96
03
48 1997 013988288
01/97 03/97
116.838
34.619
108.443
0521 • 07 481005599614 • JAUREGUI VELEZ FRANCISCO BOR • RAMON Y CAJAL 12 • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 012000701
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013906951
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480115142291 • NIETO FERRERO FRANCISCO JAVI • VIRGEN DEL MAR 3 4D CH • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011989987
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 481005831808 • MARTIN SEVILLA MERCEDES ISAB • MAMARIGA 86 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 012100428
07/96 12/96
03
48 1997 013988894
01/97 04/97
0521 • 07 480115188872 • MENDIOLA GARCIA M JESUS • ALMIRANTE CHURRUCA 4-2-D 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 011990290
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481005905869 • GUTIERREZ GONZALEZ JOSE IGNA • LETXEZAR 20 2 DCH • 48901 • BARAKALDO
03
48 1997 013988995
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480115302949 • GUMAN CARCABOSO JUAN JOSE • CASTOR ANDETXAGA 1 1 IZQ • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 013893009
01/97 04/97
162.664
0521 • 07 481006013882 • CERON LARREA ALFONSO • LA FLORIDA 3 6 IZQ • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 012001307
10/96 12/96
03
48 1997 012100731
07/96 09/96
02
48 1997 013907658
01/97 02/97
0521 • 07 480115529685 • MARINA GONZALEZ JOSE ANTONIO • SANTA EULALIA 34 4 D • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 011990795
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480115937388 • SESUMAGA FERNANDEZ DELIA ISA • CRISTOBAL COLON 4 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011991001
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013893615
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481006332467 • EGUIGUREN SANCHEZ JESUS ANGE • LURKIZAGA 5 • 48902 • BARAKALDO
03
48 1997 013989201
04/97 04/97
207.713
144.590
116.838
103.856
81.332
36.148
0521 • 07 480116242334 • FERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISCO • KAREAGA 69-3 0 • 48903 • BARACALDO
03
48 1997 012089516
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 481006767654 • BOSI ANDRES JOSE IGNACIO • FRANCISCO GOMEZ 15 4 A • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 012002317
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013908769
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480116277700 • MARTIN BERMEJO INMACULADA • JOSE ZALDUA 15 1 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012089617
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 481007033493 • HERNANDEZ JACINTO SANTOS • JUAN DE LA CIERVA 4 1 C • 48910 • SESTAO
02
48 1997 012002822
10/96 12/96
0521 • 07 480116283255 • MANRIQUE RAMOS CARMEN • ALFREDO MARIN(DIPET) 7 LJ • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013894625
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481007530520 • ESCUDERO ECHEVARRIA ZENDOA • RAMON Y CAJAL 18 3 IZQ • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 013910688
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480117046727 • MANZANO DIEZ IGNACIO JAVIER • GUIPUZCOA 18 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 013895938
01/97 06/97
0521 • 07 481007555374 • MORENO DOMINGUEZ JAVIER • SEVER ALTUBE 2 BJ • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
02
48 1997 013910789
01/97 06/97
243.996
243.996
77.892
0521 • 07 480117180810 • ORIVE OLAGORTA JORGE • SAN ANDRES 62 2 I • 48510 • VALLE DE TRAPAGA-TRA
03
48 1997 013981723
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 481007716032 • PEREZ MARTINEZ FRANCISCO • EUSKADI 19 • 48901 • BARAKALDO
02
48 1997 013911193
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480117193944 • GUTIERREZ GARCIA EVA MARIA • M GARCIA GARRIDO 8 0 • 48980 • SANTURCE
03
48 1997 013981925
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 481007800100 • TRASAHEDO BUSTILLO JOSE IGNA • MIRAMAR 2 2 C • 48910 • SESTAO
03
48 1997 012102650
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480117523239 • VALLINOTO GOMEZ AITOR • ARANEKO 6 1.o IZD • 48014 • BILBAO
03
48 1997 013982127
03/97 04/97
0521 • 07 481007816668 • HERNANDEZ ANDA IGOR • AUTONOMIA 18 3 C • 48910 • SESTAO
02
48 1997 012005044
12/96 12/96
02
48 1997 013911395
01/97 06/97
38.946
243.996
72.295
0521 • 07 480117843844 • ORIBE DIAZ ROBERTO • M DIAZ DE HARO 11 2 IZQ • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011993021
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480118143231 • GONZALEZ CANTALAPIEDRA JUAN • BETELURI 1 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013897958
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480118186374 • ABAD URIBE JUAN CARMELO • LA PAZ 18 11 B • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011993627
07/96 12/96
02
48 1997 013898564
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480118192135 • MORON SOLA FRANCISCO • LA PAZ 9-5-DCHA 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 011993728
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480118197690 • SIMOES ARAUJO AITOR • SAN JOSE 7-4-I 0 • 48510 • TRAPAGARAN
03
48 1997 012093152
07/96 11/96
03
48 1997 013983137
01/97 04/97
0521 • 07 481008292574 • CONCEICAO DOSSANTOS FRANCISC • VEGA NUEVA 8 BJ DCH • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013912813
05/97 05/97
38.079
69.238
144.590
0521 • 07 481008368356 • MADUREIRA NO CONSTA MARIA AN • VEA NUEVA 8 BJ I • 48910 • SESTAO
02
48 1997 013912914
01/97 06/97
0521 • 07 481000100118 • FLOREZ MARCELINO JAIME ALBER • MORENILLO, S/N 0 • 48550 • MUSKIZ
03
48 1997 012093455
07/96 11/96
03
48 1997 013983339
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 481000100421 • FLOREZ MARCELINO JON JOSEBA • MORENILLO, S/N 0 • 48550 • MUSKIZ
03
48 1997 012093556
07/96 10/96
03
48 1997 013983440
01/97 04/97
138.475
144.590
0521 • 07 481000115373 • AJKAL DESCONOCIDO MOHAMED • LA NAJA 7 1 DHC • 48003 • BILBAO
02
48 1997 011993829
07/96 12/96
0521 • 07 481000116484 • MEIRE RUBI JOSE RAMON • VISTA ALEGRE-A BAJO-IZQ 0 • 48910 • SESTAO
03
48 1997 013983541
01/97 02/97
0521 • 07 481007980255 • CALVO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO • ANTONIO TRUEBA 20 • 48910 • SESTAO
02
48 1997 012005549
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 013911803
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481008099382 • VITOR JOSE • ZUAZO 8 BJ DCH • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 013912308
05/97 06/97
81.332
0521 • 07 481008284288 • GARCIA CARRERA AINHOA • GRUMETE DIEGO 21 CS • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 012006357
07/96 11/96
194.731
243.996
0521 • 07 481008469602 • LANDALUCE PARDO MANUEL MARIA • BOGGADORES 2 7 D • 48980 • SANTURTZI
02
48 1997 012006559
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 481008543057 • SANZ SAÑUDO JACOBA • DANOK BAT 9 1 DCH • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 013913318
05/97 05/97
40.666
0521 • 07 481009168305 • PEREIRA GOMEZ JOSE • EL CORREO 8 507 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 012008074
10/96 12/96
116.838
233.677
0521 • 07 481012356268 • MOURA SANDRA • PARTICULAR ZUBILETA 2 2 A • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 013917661
05/97 06/97
81.332
72.295
0611 • 07 390024774662 • PUENTE ALLENDE SATURNINO • ARRIOTXE 14 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 012809639
03/96 12/96
35.251
0521 • 07 481000359893 • GONZALEZ CALVO AINHOA • GALZUA 6 • 48903 • BARAKALDO
02
48 1997 011994132
07/96 12/96
02
48 1997 013899372
01/97 06/97
233.677
243.996
0611 • 07 480111486203 • TEMPRANO ANDRES JUAN JOSE • ELEX PURU 5 4 E • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 012811457
01/96 12/96
0521 • 07 481001305948 • MARTIN RIBERA RAUL • LANDABEKO 3 0 • 48902 • BARAKALDO
02
48 1997 011995041
07/96 12/96
233.677
0611 • 07 481004138449 • AUGUSTO CRUZ ARMANDO • MONTE IKEA 43 1 B • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012812366
01/96 02/96
141.005
23.501
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7592 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0721 • 07 480055532054 • ALLENDE LEJARZA ELIAS • LAS DUCHAS, 1 0 • 48550 • MUSKIZ
02
48 1997 012810245
01/96 12/96
292.734
0111 • 10 48100931589 • REBABADOS SANTA ELENA S.L. • SAN ROQUE 2 • 48230 • ELORRIO
04
48 1997 960138618
01/96 03/96
108.000
269.762
0111 • 10 48100975948 • CALDERERIA JATEIZ, S.L. • INDUSTRIAL EITUA 0 • 48240 • BERRIZ
03
48 1997 013316867
05/97 05/97
371.120
1211 • 10 48003511536 • MOJA TELLERIA MERCEDES • PARKE, 2 2 IZQD. 0 • 48901 • BARACALDO
02
48 1997 014407917
01/96 12/96
1211 • 10 48003722310 • ORONOZ VERDES MARIA LOURDES • VISTA ALEGRE 31 0 • 48980 • SANTURCE
02
48 1997 014409634
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48004065446 • ROMEO CALDERON AMA MARIA • GUIPUZCOA,11 4 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 014410341
01/96 02/96
44.960
2300 • 01 022745968A • SANTIAGO ESCUDERO ARBONES • ARANA 14-1.o IZDA-DCHA. 0 • 48901 • BARAKALDO
08
48 1997 014766413
01/95 06/96
43.200
0111 • 10 48101081032 • REINEX, S.COOP. • ZEHARKALEA 5 2 DCH • 48260 • ERMUA
04
48 1997 960202878
08/94 09/94
0111 • 10 48101090429 • ZALDIARRI, S.L. • SANTO TOMAS 0 • 48390 • BEDIA
03
48 1997 013062546
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48/06
0111 • 10 48001559412 • JOSE ENRIQUE GOICOECHEA LAUC • ZUBIAUR TAR KEPA 6 • 48370 • BERMEO
01
48 1997 011469423
11/96 11/96
593.594
03
48 1997 013055977
04/97 04/97
585.836
03
48 1997 013311009
05/97 05/97
491.662
0111 • 10 48004687054 • PANADERIA PULLA S.L. • SANTA ELENA S.N. 0 • 48230 • ELORRIO
03
48 1997 012723450
03/97 03/97
01
48 1997 012893000
12/96 12/96
01
48 1997 012893101
01/97 02/97
03
48 1997 013056684
04/97 04/97
0111 • 10 48100999489 • URIGUEN LEGORBURU ALBERTO • BRUNO MAURICIO ZABALA 5 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 010551963
11/96 11/96
396.634
03
48 1997 010769710
12/96 12/96
396.634
03
48 1997 012729009
03/97 03/97
384.420
561.889
629.658
1.289.994
591.168
0111 • 10 48007949789 • E.A.Y.C.,S.L. • FRANCISCO IBARRA 6 1 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 010546812
03
48 1997 010765666
03
48 1997 011066669
03
48 1997 011401018
03
48 1997 012725167
11/96 11/96
12/96 12/96
01/97 01/97
02/97 02/97
03/97 03/97
381.253
383.470
394.717
394.832
394.832
0111 • 10 48008039214 • ARRA IRU S.L. • GARBE 105 • 48140 • IGORRE
01
48 1997 014359013
07/95 07/95
196.097
600.001
04/97 04/97
75.898
0111 • 10 48101199553 • LEIZURI, S.L. • IBAIZABAL 3 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
01
48 1997 013386080
01/97 03/97
291.088
0111 • 10 48101324138 • GUTIERREZ ECHANIZ JUAN ANTON • GUIPUZCOA 8 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 011071016
01/97 01/97
53.581
0111 • 10 48101642521 • ZUTIKO, S.L. • INDUSTRIAL ARRIANDI 0 S/N • 48200 • DURANGO
01
48 1997 012533288
11/96 11/96
01
48 1997 012533389
05/96 10/96
62.794
278.690
0111 • 10 48101740228 • C.M.RDRGEZ TASCON; F.A. • KANPANTXU CAS. URRETXAGA 42 • 48300 • GERNIKA-LUMO
03
48 1997 011407482
02/97 02/97
174.612
03
48 1997 012730524
03/97 03/97
70.748
0111 • 10 48101979492 • ROMERO GOYENECHEA JESUS MARI • NARDIZ TAR JON 37 • 48370 • BERMEO
01
48 1997 012914319
01/97 01/97
59.075
0111 • 10 48102121154 • TALLERES MECANICOS INTXAURRO • SANTIKURUTZ 0 S/N • 48200 • DURANGO
03
48 1997 011072632
01/97 01/97
300.174
03
48 1997 011408290
02/97 02/97
274.669
0111 • 10 48008297575 • TEATRO GEROA SDAD. COOP LTDA. • ASKATASUN ETORBIDEA 2 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 013058607
04/97 04/97
126.018
0111 • 10 48102156015 • MACOLEN, S.L. • BARREZOAGA 3 • 48330 • LEMOA
03
48 1997 013319190
0111 • 10 48008595548 • CARRETO AMANTEGUI PEDRO PABL • BARRIA 28 • 48200 • DURANGO
04
48 1997 960098101
11/95 11/95
04
48 1997 960098303
06/96 06/96
0111 • 10 48102195118 • MESAS BENGOA ALBERTO • SAN LORENZO (ATENEO) 0 S/N • 48260 • ERMUA
09
48 1997 013134385
10/96 04/97
17.901
0111 • 10 48102204717 • EUROPARKING GB, S.L. • TXAPORTA AUZOA 0 S/N • 48300 • GERNIKA-LUMO
01
48 1997 014368309
01/97 02/97
167.374
0111 • 10 48102207646 • MISERMI, S.L. • FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 16 5 A • 48200 • DURANGO
03
48 1997 010554387
11/96 11/96
03
48 1997 010773043
12/96 12/96
03
48 1997 011072935
01/97 01/97
03
48 1997 011408593
02/97 02/97
03
48 1997 012731736
03/97 03/97
372.281
380.689
386.833
365.137
368.270
0111 • 10 48102229369 • FERNANDEZ ALVAREZ ELENA • GUIPUZCOA 9 3 • 48260 • ERMUA
09
48 1997 012904013
01/97 03/97
16.261
0111 • 10 48008653142 • E. PETRALANDA BARRUETA; I. PETR • ARRAIBI 15 3 DCH • 48330 • LEMOA
01
48 1997 013386181
01/97 04/97
60.120
60.120
1.217.471
0111 • 10 48008803389 • GERNIKA ELECTROTOKIA S.L. • INDUS. LA VEGA, 17 PAB 9 • 48300 • GERNIKA-LUMO
03
48 1997 010766474
12/96 12/96
410.388
03
48 1997 013059314
04/97 04/97
328.244
0111 • 10 48008808241 • FERNANDEZ LOZANO MIGUEL ANGE • ANTXOSTEGUI 6 5 D • 48200 • DURANGO
04
48 1997 960082842
08/95 08/95
60.120
0111 • 10 48009035583 • ELU OLALDE MARIA JOSE • BATALLA DE OTRANTO (BAR) 2 • 48280 • LEKEITIO
04
48 1997 960134372
01/96 01/96
60.120
0111 • 10 48009356794 • GARITAONANDIA MUGARZA JUAN L • ARGUIÑETA ETORBIDEA 18 2 D • 48230 • ELORRIO
03
48 1997 011402735
02/97 02/97
208.804
0111 • 10 48009641734 • LOFANEX, S. A. L. • BILBAO SAN SEBASTIAN 0 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 011403038
02/97 02/97
03
48 1997 011403139
02/97 02/97
03
48 1997 012727086
03/97 03/97
03
48 1997 012727187
03/97 03/97
1.419.338
2.377.894
1.500.854
2.338.513
0111 • 10 48009809260 • GERNIMETAL, S.L. • IND. LA VEGA 27 • 48300 • GERNIKA-LUMO
03
48 1997 013060324
04/97 04/97
03
48 1997 013315049
05/97 05/97
189.830
198.074
0111 • 10 48009854326 • DALAMA NOVOA JOSE MARIA • ZERUKOA C/1 6 2 C • 48260 • ERMUA
03
48 1997 010767787
12/96 12/96
03
48 1997 011068992
01/97 01/97
03
48 1997 011403745
02/97 02/97
03
48 1997 012727490
03/97 03/97
03
48 1997 013060425
04/97 04/97
03
48 1997 013315150
05/97 05/97
04
48 1997 962063763
10/96 10/96
2.045.726
2.090.322
1.706.281
1.370.988
1.860.486
1.745.171
600.120
0111 • 10 48009972746 • EREZUMA GOMEZ ANTONIO MARIA • SAN ROMAN CASERIO LUP 0 • 48340 • MUXIKA
01
48 1997 011210149
10/96 10/96
65.580
0111 • 10 48100154175 • R.BENGURIA URIAGUERECA; J.A.B • ALMIKE 0 • 48370 • BERMEO
04
48 1997 970007962
04/96 06/96
84.000
0111 • 10 48100260572 • LUIS MIGUEL LAHORE GARCIA YA • BRUNO MAURICIO ZABALA 5 • 48200 • DURANGO
04
48 1997 940036073
12/92 10/93
120.240
0111 • 10 48100390716 • URGAVI TRANS, S.C.LTDA. • ASTOLA 48 • 48220 • ABADIÑO
03
48 1997 013315857
05/97 05/97
1.304.996
0111 • 10 48100412136 • TEJADOS YFACHADAS SINDE, S.L • ASTEITZA 6 • 48390 • BEDIA
01
48 1997 014463487
03/97 05/97
437.601
0111 • 10 48100448411 • CONSTRUCCIONES REVREZ, S.L. • GERNIKA-ARRAZUA 3 • 48300 • GERNIKA-LUMO
01
48 1997 014358710
01/97 03/97
237.952
01
48 1997 014358811
12/96 12/96
114.368
0111 • 10 48100510348 • CONSERVAS SANCHEZ UGENA, S.L • LANDABASO, PABELLON 6 0 • 48370 • BERMEO
01
48 1997 013151563
01/97 02/97
909.174
01
48 1997 013151664
10/96 12/96
1.677.517
01
48 1997 013153381
12/96 12/96
179.298
01
48 1997 013153482
01/97 04/97
214.785
0111 • 10 48100529243 • INDUSTRIAS CARLOP, S.L. • INDUSTRIAL IBUR ERREKA 40 • 48250 • ZALDIBAR
03
48 1997 013061738
01/97 04/97
48.553
03
48 1997 013061839
04/97 04/97
335.128
0111 • 10 48100580470 • SOLOZABAL CENIGAONAINDIA JES • SAN JUAN TALAKO 2 • 48280 • LEKEITIO
01
48 1997 013393356
12/96 12/96
01
48 1997 013393457
01/97 03/97
01
48 1997 014358912
02/96 02/96
04
48 1997 960138214
03/96 04/96
0111 • 10 48100644532 • DARROA PESCA, S.L. • EGIDAZU 23 3 • 48700 • ONDARROA
01
48 1997 015015579
12/96 12/96
01
48 1997 015015680
01/97 09/97
81.811
245.431
80.561
72.000
54.529
2.749.549
0111 • 10 48100654939 • CONSTRUCCIONES METALICAS BAK • INDUS. ASTEPE 0 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
03
48 1997 012728605
03/97 03/97
459.722
03
48 1997 013061940
04/97 04/97
510.484
03
48 1997 013316362
05/97 05/97
613.025
0111 • 10 48100679288 • PROCETEX, S.A. • S.A ELGUEZABAL 0 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
03
48 1997 015522003
10/95 11/95
220.446
0111 • 10 48100679490 • INDUSTRIAS BATUA, S.L. • INDUSTRIAL EITUA • «BATUA» 0 • 48240 • BERRIZ
03
48 1997 013062041
04/97 04/97
695.740
03
48 1997 013316463
05/97 05/97
710.530
04
48 1997 970067071
10/96 12/96
168.000
0111 • 10 48100803974 • INGENIERIA AUTOMATISMOS LEMO • BOLUMBURU 0 • 48330 • LEMOA
03
48 1997 013062243
04/97 04/97
03
48 1997 013316665
05/97 05/97
135.259
89.026
05/97 05/97
213.319
0111 • 10 48102390027 • SOTO VIRUMBRALES ARANZAZU • CEC. GALLARZAGOITIA 7 • 48340 • AMOREB.-ECHANO
01
48 1997 013381030
12/96 12/96
47.926
0111 • 10 48102494505 • CONSTRUC. MOSAL 2000, S • JAUREGUIZAHAR 12 1 C • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
03
48 1997 013065071
04/97 04/97
2.032.610
0111 • 10 48102770549 • M.E.ITURRIAGAGOITIA MALLAGAR • IZELAIETA 0 S/N • 48260 • ERMUA
09
48 1997 012528541
01/97 02/97
09
48 1997 013136611
03/97 04/97
09
48 1997 015051854
05/97 05/97
25.594
25.676
12.838
0111 • 10 48102845624 • CRUZ CANTO JESUS • VI CENTENARIO 12 BJ • 48260 • ERMUA
01
48 1997 014784395
02/97 02/97
41.530
0521 • 07 010020039569 • FERNANDEZ NUÑEZ JUSTO • ZUMALACARREGUI 1 3 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 014076295
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 010020680678 • DIAZ MENDIVIL AMADO JOSE MAR • URQUIZUARAN, 4 0 • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 013999103
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 010025231800 • FERNANDEZ NUÑEZ JOSE • ZUMALACARREGUI 1 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 014076400
02/97 04/97
108.443
0521 • 07 030112167400 • AUNEX ARTECHE DANIEL • ZEHAR KALEA (B. ZORTZIKO) 4 • 48270 • MARKINA-XEMEIN
02
48 1997 013999507
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 060047884827 • MORENO ANTONIO MIGUEL • AKDAMIZ ETXEBARRIA, 8 0 • 48280 • LEKEITIO
03
48 1997 012189344
08/96 12/96
173.094
03
48 1997 014077006
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 080162354178 • COMA PASCUAL EDUARDO • ERRETENTXU, 37 1 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012118313
07/96 12/96
02
48 1997 013999608
01/97 06/97
0521 • 07 130037863259 • TRUJILLO LOPEZ FRANCISCO • LICETO URQUIZU 19 6 IZD • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 012119121
07/96 07/96
233.677
243.996
38.946
0521 • 07 150085097466 • LEON BADIOLA JUAN • PIXAPE, 7 0 • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 012119222
07/96 12/96
02
48 1997 014000214
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 170023120686 • MEDINA GAMEZ DIEGO • LANDATXUKO ESKILARAK 3 1 D • 48370 • BERMEO
01
48 1997 011182160
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 200031117766 • DOCAMPO MARTINEZ JAIME • AREITIO, S/N 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012119727
07/96 12/96
02
48 1997 014000618
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 200033060796 • SANCHEZ CASADO JUAN • DE GUIPUZCOA 34 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012120030
07/96 12/96
02
48 1997 014000820
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 200039250208 • LASA MARTINEZ JOSE CRUZ • PAS. DE LOS OLMOS 30 • 20016 • DONOSTIA-S. SEBASTI
02
48 1997 014001325
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 200040815342 • FERNANDEZ ALVAREZ ELENA • DE GUIPUZCOA 9 3 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012120636
09/96 12/96
03
48 1997 012192980
07/96 08/96
02
48 1997 014001426
01/97 05/97
155.785
69.238
203.330
0521 • 07 200050938809 • VAZQUEZ JESUS ENCARNACION • VIZCAYA 7 1 C • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012194192
09/96 12/96
69.238
0521 • 07 200051923155 • ALCALDE IRURZUN JAVIER IGNAC • ZEHARKALEA (REINEX) 5 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012121343
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014002234
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 200052012879 • GOMEZ BEZANILLA ANTONIO • VI CENTENARIO, 19 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012121444
07/96 12/96
02
48 1997 014002335
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 200052717545 • OLARTE CALLEJA MARIA LUISA • STA ELENA (ARCO ARRASATE) 0 • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 012121545
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014002739
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 200053368455 • ESCOBAR MIRANDA JOSE MARIA • ARRIANDI 40 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014002941
01/97 06/97
0521 • 07 200054634509 • PASCUAL COMAS JOSE MANUEL • TABIRA KALEA, 40 0 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 014080036
03/97 03/97
162.664
36.148
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7593 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 200058005661 • GARCIA CRUZ JUAN JOSE • GUIPUZCOA • (PINTOR) 32 3 IZD • 48260 • ERMUA
02
48 1997 014003648
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480066030585 • MORENO PABLO DOMINGO • MALOSTE KALEA, 7-BAJO, DCHA 0 • 48300 • GUERNICA
03
48 1997 012209148
07/96 12/96
173.094
03
48 1997 014090443
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 200061644878 • ARRIETA ZABALA IGNACIO • IBUR ERREKA (ARTESANOS CARPINT) • 48250 • ZALDIBAR
02
48 1997 012122959
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014004153
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 200064151320 • CALVO CILLONIZAURRECOECHEA J • BARRENKALEA, 9-1 0 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 012195307
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014080844
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 200064740188 • GARRIDO GARCIA EMILIO • DIPUTACION, S/N 0 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012195408
07/96 12/96
03
48 1997 014080945
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 200065636632 • GALARRAGA ALBERDI VICENTE • IBUR ERREKA (ARTES. CARP.) • 48250 • ZALDIBAR
02
48 1997 012123464
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014004557
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 200067461141 • ORMAZABAL CORTAZAR AITOR • PIXAPE 5 • 48700 • ONDARROA
03
48 1997 014081046
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 200071876459 • MAGRO GARCIA OLGA • VI CENTENARIO 11 BJ • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012196014
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 200072726524 • OLAIZOLA BERAJUEN AITOR • MARQUES DE VALDESPINA 8 B 0 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012196115
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014081349
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 250034433946 • LUCHA SUAREZ ANTONIO • B. OLABARRI, 8 0 • 48140 • YURRE
03
48 1997 012197226
07/96 11/96
02
48 1997 014005769
03/97 06/97
03
48 1997 014082258
01/97 02/97
0521 • 07 270045690449 • FERNANDEZ PRIETO BENEDICTO • LORATEGUIETA, 9 0 • 48300 • GERNIKA
02
48 1997 012126696
08/96 08/96
138.475
162.664
72.295
38.946
0521 • 07 280451402931 • DARGALLO PRIETO IRENE MARIA • ORDORIKA BEKOA, S/N 0 • 48392 • MUXIKA
02
48 1997 014006678
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 290053668655 • SUAREZ REY MARIA • KAMIÑOPEA 10 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012127407
07/96 12/96
02
48 1997 014006779
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 310053070344 • PETITE ESCRIBANO JOSE ANTONI • JUAN ANTONIO UNZUETA 10 3 D • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 014007082
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 311001587835 • EUBA ECHEBARRIA MIREYA • PAMPLONA 4 5 D • 31010 • PAMPLONA
02
48 1997 014007183
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 320046038732 • DALAMA NOVOA JOSE MARIA • VI CENTENARIO, 9-1 F 0 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012198539
08/96 12/96
03
48 1997 014083167
02/97 04/97
103.856
72.295
0521 • 07 480024272792 • PEREZ BARBERA JESUS • LA CRUZ 7-2 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012129629
07/96 12/96
02
48 1997 014008803
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480066213471 • ZABALETA GABICAGOGEASCOA JOS • LARIZ 0 • 48289 • GUIZABURUAGA
02
48 1997 012139026
07/96 12/96
02
48 1997 014019008
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480066648153 • REYES CORTES MANUEL • AURREKOETXEA 36 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012139430
07/96 12/96
02
48 1997 014019513
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480069480149 • ZORROZA MARCAIDA LUIS M • SAN PEDRO 3 0 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 012139935
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014020422
01/97 06/97
162.664
0521 • 07 480070577158 • ORTUZAR ATUCHA JOSEBA IÑAKI • SAN JUAN 39 • 48140 • IGORRE
02
48 1997 014021331
02/97 03/97
03
48 1997 014092261
01/97 01/97
81.332
36.148
0521 • 07 480071384076 • REVILLA ALVAREZ PABLO • CARMEN, S/N 0 • 48340 • AMOREBIETA-ECHAN
O
02
48 1997 012141046
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480071767834 • ROBLES MERAYO ALADINO • MURUETA (CIAL MATIENA) S/N 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012141551
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014022240
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480071774504 • SERRANO CAMPOS MANUEL • SAN IGNACIO 6 A • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014022341
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480072831093 • LEIBAR MUTUBERRIA FELIX • MURUETA TORRE BL.3 P.C 1 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012142056
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480073819786 • GARAY BATIZ JUAN IGNACIO • SANTAMAÑE 6 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 014023351
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480073881626 • GONZALEZ CALVO MIGUEL • BIDEAUR AUZUNEA, 2 0 • 48340 • AMOREBIETA
03
48 1997 014093574
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 480074157165 • URIARTE BILBAO JOSEBA • BIZKAIKO JAURERRIA 17 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012142965
07/96 12/96
02
48 1997 014023553
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480074717240 • VAZQUEZ CARREIRA JOSE LUIS • IPARRAGUIRRE 4 3 • 48370 • BERMEO
03
48 1997 014094079
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480074942663 • GALLASTEGUI EGUIDAZU JUAN • TABIRAKALEA 22 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014023654
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480075427360 • LLAGUNO CARDENAS AGUSTIN • TRAVESIA DE PUDURE 3 • 48240 • BERRIZ
02
48 1997 012143773
08/96 12/96
116.838
0521 • 07 480076288741 • BARTOLOME IBAÑEZ GARAYO CATA • OBA GOIKOA 18 • 48141 • DIMA
02
48 1997 014024765
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480077242371 • LEZAUN VALDIVIESO RAFAEL • IZELAIETA 8 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012214606
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480025629883 • ORMAECHEA ARAOLAZA JUAN • ASKATASUNA BIDEA 11 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012129730
07/96 12/96
194.731
0521 • 07 480077266320 • GOROSPE BIDEA JUAN CARLOS • GELTOKI KALEA 6-1 0 • 48360 • MUNDAKA
02
48 1997 012145389
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480035566626 • GARITAONANDIA LANDA ENRIQUE • MURUETA TORRE, 1 0 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 014085389
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480077375545 • SILVA FERNANDEZ SARA • ONGARAI 6 3 B • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012145490
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480049507243 • DIAZ BLANCO ROBERTO • B ASTOLA 11 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 014012843
01/97 06/97
0521 • 07 480077441728 • BUERES VALLE JORJE • SAN ANDRES 12 3 C • 48220 • ABADIÑO
03
48 1997 012214808
07/96 08/96
02
48 1997 014026179
05/97 06/97
69.238
81.332
0521 • 07 480078019179 • MADARIAGA PUIG JORGE • UGARAN (CS OLETA) 0 • 48289 • AMOROTO
02
48 1997 012145793
07/96 12/96
02
48 1997 014026381
01/97 06/97
233.677
243.996
243.996
0521 • 07 480053316717 • ELU OLALDE MARIA JOSE • BUENAVENTURA ZAPIRAIN 2 • 48280 • LEKEITIO
02
48 1997 012134073
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014013853
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480054626823 • GOMEZ MARDARAS LUIS MARIA • ASKATASUN ETORBIDEA, 17-2 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012134174
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014014156
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480054950054 • LORENZO CACHALDORA JESUS • ZUBIAURRE, 18 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012134376
07/96 12/96
02
48 1997 014014257
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480055175275 • CERCAS SOLIS FELIPE • AZKATASUNBIDEA 35 3 A • 48370 • BERMEO
02
48 1997 013389518
10/93 12/93
02
48 1997 013389619
01/94 12/94
02
48 1997 013389720
01/95 11/95
02
48 1997 013391033
01/96 12/96
02
48 1997 014014459
01/97 06/97
57.895
437.679
376.281
467.354
243.996
0521 • 07 480055674221 • CARRETO AMANTEGUI PEDRO PABL • KALABERRIA 28 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012134578
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480055907324 • ECHEBARRIA ELORRIAGA JOSE • IDERRAGA 8 1 • 48270 • MARKINA-XEMEIN
02
48 1997 012134881
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480057973424 • SANZ LACA MARIA LOURDES • NTRA.SRA.DE LA ATALAYA,15 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012135891
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014016075
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480059410741 • MARBAN RUIZ SERAFIN • SEÑORIO DE VIZCAYA 109 0 • 48300 • GUERNICA
03
48 1997 014089130
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480078329377 • MATEO ORMAZABAL FCO JAVIER • MURTATZAGANE (MAOR,S.A.) 2 5 • 48390 • BEDIA
02
48 1997 014026482
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480078580870 • GARICOECHEA ELIZAGA ARANCHA • BARRENKALEA 21 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014026684
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480078767493 • VELASCO CRESPO PEDRO • TRAÑA, 19 0 • 48220 • ABADIANO
03
48 1997 014095695
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480079050716 • OLEAGA MARTIARTU MARGARITA • ERREKA ZAHARRA,10 0 • 48300 • GERNIKA
03
48 1997 012216121
07/96 12/96
138.475
03
48 1997 014095901
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480079071833 • ETXABURU ARANTZAMENDI NEKANE • ANTIGUAKO AMA, 41 0 • 48700 • ONDARROA
03
48 1997 012216222
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014096002
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480079141046 • ALGORTA AGUADO CARLOS • SE$ORIO DE VIZCAYA 1 0 • 48370 • BERMEO
03
48 1997 014096103
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480079410727 • ASENSIO RODRIGUEZ CARLOTA • SAN IGNACIO 6 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014027189
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480081642333 • RODRIGUEZ CID IGNACIO • FRAY JUAN DE ZUMARRAGA,16 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012147009
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480083048227 • VILLANUEVA HUIDOBRO M. JE • BIDEAUR AUZUNEA 2 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 014028607
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480060430150 • ALONSO JAREÑO NORBERTO • SAN MIGUEL 12 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 014016782
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480083415817 • AGUILAR NEGRUELA SEBASTIAN • MORONDO 3 BJ • 48370 • BERMEO
02
48 1997 014469046
04/96 04/96
38.946
0521 • 07 480061837559 • FUENTE BARRUTIETA ANTONIO • ARRIANDI 40 BA JO • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014016984
01/97 06/97
0521 • 07 480085611754 • MONTERO ANTOLIN SANTOS • AUTONOMIA 55 9 C • 48012 • BILBAO
02
48 1997 012148726
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480062979331 • BUSTAMANTE OÑARTE ECHEVARRIA • IBARLUCEA TAR COSME-B.- 2 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012137309
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014017287
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480086519918 • ARRUFE PRIETO JOSE ANTONIO • ITURRIBARRI, 57 0 • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 012149534
07/96 12/96
02
48 1997 014030829
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480063287509 • SAN EMETERIO PILDAIN MARIA L • SAN BARTOLOME, 11 0 • 48300 • GERNIKA
02
48 1997 014017489
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480086859620 • GOMEZ MONTERO ANTONIO • C.OGARAKOA 0 • 48144 • CEANURI
03
48 1997 012218949
08/96 08/96
0521 • 07 480063406030 • CORDOBES SAN ROMAN FELIPE • AURREKOETXEA, 7-3 IZQDA 0 • 48370 • BERMEO
03
48 1997 012207835
07/96 12/96
103.856
03
48 1997 014089635
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480086903268 • SOLOZABAL CENIGAONAINDIA JES • SAN JUAN TALAKO 2 • 48280 • LEKEITIO
03
48 1997 012219050
11/96 11/96
34.619
03
48 1997 014098527
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480064335412 • BURGOA AZPILLAGA MIGUEL ANGE • EGUIDAZU KAIA, S/N 0 • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 014018196
05/97 06/97
81.332
0521 • 07 480087160522 • PALACIOS MONTERROSO CAMILO • ENSEÑANZA 10 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012150140
07/96 12/96
02
48 1997 014031637
01/97 06/97
233.677
243.996
233.677
243.996
162.664
34.619
0521 • 07 480064599534 • GARALDE BASABE EUGENIO • MORONDO 3 BAJ • 48370 • BERMEO
03
48 1997 012208643
07/96 12/96
03
48 1997 014090140
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480064875376 • LASUEN URIGUEN JESUS MARIA • MUNIBE 1 • 48250 • ZALDIBAR
02
48 1997 012138420
07/96 12/96
02
48 1997 014018402
01/97 06/97
0521 • 07 480087276821 • TORRES TOBAL RAFAEL • LORATEGUIETA 14 0 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012150342
07/96 12/96
02
48 1997 014031738
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480087367959 • CABALLO ANTON JULIA • RONDA NORTE-EDF. JUPITER 16 • 30009 • MURCIA
02
48 1997 012150443
07/96 09/96
116.838
0521 • 07 480065746861 • LOPEZ IRAÑETA MIREN NEKANE • KURUTZ ONDO, 4 0 • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 012138622
07/96 12/96
02
48 1997 014018604
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480065842245 • ORMAECHE IRURETAGOIENA JOSE • ERREMEDIO 42 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 014018806
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480065992896 • GONZALEZ GALLARDO JUAN • SAN IGNACIO AUZUNEA, 1B-1 0 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 012209047
07/96 10/96
103.856
0521 • 07 480088606832 • ECHEBARRIA ECHEBARRIA ANACLE • B. TXAPORTA, 4 0 • 48300 • GERNIKA-LUMO
03
48 1997 014099032
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 480089670192 • BALART ARROJO JOSE LUIS • SEÑORIO DE VIZCAYA, 55-2 0 • 48300 • GERNIKA
02
48 1997 012151251
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014032950
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480089681209 • MADRAZO ELORRIAGA PELLO • ARRIANDI 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012151352
07/96 12/96
233.677
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7594 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480090969689 • HERNANDEZ CIARRUSTA JOSE ANT • EGUZKIZA, S/N 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014033758
01/97 06/97
0521 • 07 480106419466 • ARECHABALETA BEDIALAUNETA GO • ARTA BIDE 17 0 • 48700 • ONDARROA
03
48 1997 014110449
04/97 04/97
243.996
0521 • 07 480092362045 • GARALDE BADIOLA DOMINGO • ARTA BIDE 19 • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 012153473
07/96 12/96
02
48 1997 014034566
01/97 06/97
194.731
243.996
0521 • 07 480093105006 • SEGOVIA GONZALEZ FCO JAVIER • SAN JUAN 25 • 48230 • ELORRIO
03
48 1997 014100951
01/97 01/97
36.148
36.148
0521 • 07 480106584871 • PARO MORILLO INES • AVDA. GUIPUZCOA 18 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 014049320
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106646206 • REBROUD DESCONOCIDO SALAH • AV.GUIPUZCOA, 24 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012167419
07/96 12/96
02
48 1997 014049623
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480093476333 • FERNANDEZ EGUIA JOSE LUIS • SAN JUAN TXURRU 5 3 IZQ • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 014036283
05/97 05/97
40.666
0521 • 07 480107069871 • HATIM ZITOUNI ZITOUNI • SAN PELAYO 34 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 014050229
06/97 06/97
0521 • 07 480093679427 • GONZALEZ RAMIREZ JUAN DIOS • SA ANTONIO 2 4 C • 48240 • BERRIZ
03
48 1997 014101153
01/97 04/97
0521 • 07 480107093113 • VADILLO CANA M ISABEL • DIPUTACION FORAL (MERCADO) 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012167924
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014050330
01/97 06/97
243.996
144.590
0521 • 07 480094411270 • REDONDO VALVERDE MANUEL • EL CARMEN 12 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 014036586
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480094436128 • ROMAN MOLINA RAFAEL • DANTZARI AUZUNEA 7 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 012222080
07/96 12/96
03
48 1997 014101557
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480094591126 • EREZUMA GOMEZ ANTONIO • AVDA. A. SALAZAR, 38 0 • 48300 • GERNIKA-LUMO
03
48 1997 012222383
11/96 12/96
69.238
02
48 1997 014036687
05/97 06/97
81.332
03
48 1997 014101759
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480094690449 • IGLESIAS COCHON JOSE • LETRAUKUA 2-1 0 • 48280 • LEKEITIO
03
48 1997 014101961
01/97 04/97
144.590
40.666
0521 • 07 480108062810 • COLINO BLANCO JOSE MANUEL • TANTORTA 2 3 IDA • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 012168025
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014050734
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480108712710 • MARTINEZ SARACHO IGOR • MUNTSARATZ, PAB. CERAMICA GURIA, • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012168429
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014051037
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480109089895 • OVAFA MOULAY HOULAY TAIB • SAN AGUSTIN, 26 1 0 • 48270 • MARKINA
02
48 1997 012168530
11/96 12/96
02
48 1997 014051239
03/97 06/97
77.892
162.664
0521 • 07 480094777042 • URRUCHI ARGUIARRO HILARIO • DEL MERCADO, PUESTO 14 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014036889
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110566723 • IGLESIAS FERNANDEZ ROSA MARI • GOIENKALE 12 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012233295
10/96 10/96
03
48 1997 014111459
01/97 01/97
0521 • 07 480094854238 • DUDAGOITIA ARTECHE FCO. MARIA • SAN PEDRO 25 2 IZQ • 48340 • AMOREB.-ECHANO
02
48 1997 012155089
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014036990
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110587537 • CADIÑANOS ALONSO JOSE MANUEL • SOLOSAKONA 2 • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 012168934
07/96 12/96
02
48 1997 014051542
01/97 06/97
0521 • 07 480095095122 • CORCHADO BARRAGAN ISIDRO • MIRAVILLA 12 2 B • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012445786
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480110939868 • IRAZOLA CORTABITARTE IBON • DUDEAKO MIKEL 21 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 012169237
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480095144632 • GARCIA ROMERO FIDEL • SAN ANDRES, 7-3DCHA. 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012155796
07/96 12/96
02
48 1997 014037701
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480096312874 • CALZADA ATEKA JON ANDER • SEÑORIO DE VIZCAYA, 66 0 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012156204
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014038408
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480097944595 • BILBAO ECHEVARRIA FERNANDO • BELAUSTEGUI 50 • 48392 • MUXIKA
02
48 1997 012157214
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480111502266 • SERANTES SABORIDO ALFONSO • ERREKA 5 1 • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 014052350
01/97 02/97
34.619
36.148
233.677
243.996
81.332
0521 • 07 480111509643 • FERNANDEZ LOZANO MIGUEL ANGE • TXIBITENA, BL 9 2 C • 48200 • DURANGO
03
48 1997 012233905
09/96 12/96
138.475
0521 • 07 480111522171 • AGUIRRE ARRINDA M RESURECCIO • EGUSKIZA, S/N 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 014052451
01/97 06/97
0521 • 07 480111634127 • HORNA ARRAIBI JUAN JOSE • URRITXE 4 4 • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 012170853
08/96 08/96
243.996
38.946
0521 • 07 480098479210 • BENGURIA URIAGUERECA JOSE AN • BARRIO ALMIKE, 17 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 014040125
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480112432658 • YOUSSOUFI-FARID • KOMENTU KALEA 22 4IZDA 0 • 48200 • DURANGO
03
48 1997 014112570
01/97 04/97
0521 • 07 480098837504 • ONTIVERO VERDASCO JOSE • VEGA DE RIVA 8 0 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 014040428
01/97 06/97
0521 • 07 480112434678 • AMILLATEGUI BILBAO MIGUEL M • CASERIO ARMISTEY 0 • 48270 • MARKINA
03
48 1997 012235420
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014112671
01/97 04/97
144.590
243.996
0521 • 07 480099030995 • ASTURIAS HERNANDEZ LUIS MARI • MESTIKABASO 10 3 D • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 014040731
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480099607137 • FERREÑO RAMOS CARLOS R • SAN PELAYO 24-4 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 014041438
03/97 04/97
0521 • 07 480099638358 • SEBASTIAN MOJA JESUS • SABINO ARANA, 27 0 • 48140 • IGORRE
03
48 1997 012225821
08/96 10/96
0521 • 07 480112463273 • CUADRO PENA MANUEL • ZUMALAKARREGUI 46 3 G • 48006 • BILBAO
02
48 1997 012171358
07/96 11/96
194.731
81.332
0521 • 07 480112471963 • PEREZ DOMINGUEZ ASIER • ERMONDO, 9 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014053461
01/97 06/97
243.996
69.238
0521 • 07 480113129038 • VICANDI ECHARTE ALBERTO • BARRENCALLE 42 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012171762
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480099702117 • ALDALUR MENDIOLAGARA JOSE M • MENDIOLA, CS. ERLABE 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012159234
07/96 12/96
233.677
o
0521 • 07 480099706460 • HILERA BARBERO FCO JAVIER • SOLOSAKONA 2 • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 012159335
07/96 12/96
02
48 1997 014041741
01/97 06/97
144.590
233.677
243.996
0521 • 07 480099717069 • GARITAONANDI MUGARZA J LUIS • ARGUIÑETA ETORBIDEA 18 2 D • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 012159436
07/96 12/96
194.731
02
48 1997 014041842
02/97 02/97
40.666
03
48 1997 014104486
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480113869470 • OLAIZOLA BARAJUEN GORKA • MARQUES DE VALDESLPINA, 8B 0 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012236935
08/96 12/96
138.475
03
48 1997 014114186
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480114315569 • SANCHEZ SEGURA JOSE ANTONIO • SAN IGNACIO AUZUNEA 4 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014055380
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480114319411 • LOPEZ ABECHUCO ASTOBIZA CARL • TXIKERRA (HIRUROK) 2 2 • 48340 • AMOREB.-ECH.
02
48 1997 014055481
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480114900603 • BASTERRETXEA OLARRA M CARMEN • ITXAS BEGI, 5 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012173580
07/96 07/96
0521 • 07 480100368888 • BIDASOLO BILBAO IGNACIO • BARRI 0 • 48311 • IBARRANGUELUA
02
48 1997 012160143
07/96 12/96
02
48 1997 014042549
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480100754868 • SAGARNA ARTOLA RAFAEL • ITURRIBARRI 44 • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 012160547
07/96 12/96
02
48 1997 014043054
04/97 05/97
233.677
81.332
0521 • 07 480103184114 • CRUZ BEDOYA SANTIAGO • ARRESI 3 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012162264
02
48 1997 014044569
233.677
243.996
0521 • 07 480114950012 • ARRATE LOPEZ JAKINDA • BERGARA 24 2 • 48280 • LEKEITIO
03
48 1997 012237945
07/96 12/96
207.713
129.667
0521 • 07 480114996589 • EL HAOUZI-MOUSTAPHA • SAN PELAYO 34 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012174388
08/96 12/96
02
48 1997 014057000
01/97 06/97
194.731
243.996
07/96 12/96
01/97 06/97
0521 • 07 480103383366 • USCOLA ERKIAGA M ZURIÑE • SABINO ARANA,9 0 • 48280 • LEQUEITIO
03
48 1997 012228851
08/96 11/96
0521 • 07 480103744791 • SEBASTIAN MOJA MANUEL JAVIE • SABINO ARANA, 27 0 • 48140 • IGORRE
03
48 1997 012229154
08/96 10/96
0521 • 07 480103814614 • CARRASCO ARRIEN JOAQUIN • LURGORRI KALEA 2 8 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012162769
07/96 12/96
02
48 1997 014045175
01/97 03/97
69.238
194.731
121.998
0521 • 07 480104040946 • KHALIL DESCONOCIDO MOHAMED • TXIMURRISOLO 2-1 IZDA 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012162971
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014045377
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480105064601 • ABAUNZA ECHEBARRIA MARIA IDO • TXIBITENA 11 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014046791
01/97 06/97
0521 • 07 480105288711 • BELLON MOYA ATANASIO • GUDARI 13 BJ • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
02
48 1997 014047195
01/97 06/97
0521 • 07 480114925962 • MORENO TRILLO ENRIQUE • ERREKA (BAR BIKI BAT) 5 • 48230 • ELORRIO
03
48 1997 014115402
04/97 04/97
0521 • 07 480115737126 • CALZADA FERNANDEZ JON • SAN • JUAN 3 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 014057404
01/97 06/97
243.996
243.996
0521 • 07 480105951745 • JOULANE MOHAMED MOHAMED • SAN PRUDENCIO 18 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012166005
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014048209
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106061778 • ESSADIK ABOUIKAIR MOH. • CRUZ VERDE (BAZ. CEUTA) 2 • 1003 • ALEGRIA-DULANTZI
02
48 1997 014048411
01/97 06/97
243.996
36.148
233.677
243.996
0521 • 07 480115749149 • DIAZ DIEZ LUIS CARLOS • PRESATXO 4 5 B • 48240 • BERRIZ
03
48 1997 014116210
01/97 04/97
233.677
243.996
233.677
81.332
0521 • 07 480115703679 • AJURIA SANTOS JULEN • EGUZKI BEGIRA, 2 0 • 48280 • LEKEITIO
02
48 1997 012174691
07/96 12/96
02
48 1997 014057303
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480105826655 • OVAFA MOULAY MOULAY MUSTAPHA • SAN PALAYO • 34-2 0 • 48260 • ERMUA
03
48 1997 012231881
12/96 12/96
34.619
38.946
0521 • 07 480114999421 • REMENTERIA BASAGUREN YOLANDA • SAN IGNACIO 2 B 2 A • 48200 • DURANGO
03
48 1997 014115907
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480115745311 • SANDIA ARCOS MANUEL • LORATEGUIETA 1 2 IZQ • 48300 • GERNIKA-LUMO
03
48 1997 014116109
04/97 04/97
0521 • 07 480105621945 • SILVA BASABE MARIA CARMEN • NTRA.SRA.ATALAYA, 25 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012165496
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014047805
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480105935173 • JOULAL-MOHAMED • SAN PRUDENCIO, 18 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012165904
07/96 12/96
02
48 1997 014048108
01/97 06/97
0521 • 07 480114909491 • CRESPO ORTEGA NEREA • TRAÑABARREN 17 4 DCH • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 012173782
07/96 12/96
02
48 1997 014056188
01/97 02/97
36.148
144.590
0521 • 07 480115752886 • AZPILLAGA BARRENECHEA JOSEBA • ANDER DEUNA 4 4 IDA • 48370 • BERMEO
03
48 1997 014116311
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480115754708 • ECHEBERRIA MUGUERZA NEREA • ZUBIAURRE 25 2 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012175095
10/96 12/96
02
48 1997 014057505
01/97 04/97
116.838
162.664
0521 • 07 480115786737 • ALBERDI ALTUNA JAVIER • ZUBIAURRE 30 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 014057707
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480116172919 • PARRA EIZAGAECHEVARRIA MAGDA • FRAY J. DE ZUMARRAGA 1 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 014058313
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 480116515045 • LARRINAGA LARRINAGA MARIA B • ARTABIDE, 22 0 • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 012175907
07/96 12/96
02
48 1997 014058717
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480106095023 • CASCO DORADO ELVIRA • PASCUAL ABAROA 2 • 48280 • LEKEITIO
02
48 1997 012166207
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480116552431 • SANTOS AUGUSTO PASCUAL • SANTIAGO N.1 4 1 B • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012176210
07/96 12/96
02
48 1997 014059020
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480106209908 • NALEUR-REBROUD • SAN PRUDENCIO 18 0 • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 014048714
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480116564050 • HUGHES ANDREW PAUL • ARTEKALEA 3 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012176311
07/96 12/96
233.677
233.677
243.996
0521 • 07 480116586581 • PAMPIN VIDAL J. ANT. • FRAY MARTIN DE MURUA, 33-2 0 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012176614
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014059323
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106230621 • URTUETA GARCIA FABIAN • TENDERIA, 16 0 • 48280 • LEKEITIO
02
48 1997 012166611
07/96 12/96
02
48 1997 014048815
01/97 06/97
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7595 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480116789574 • BARROETA ECHEVARRIA JAVIER • GREGORIO MENDIBIL 4 • 48340 • AMOREB.-ECHANO
02
48 1997 014059424
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 481006796148 • MACEDO GONSALVES JOSE • FRAY MARTIN DE MURUA, 20 1 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012833079
01/96 05/96
58.752
0521 • 07 480117216879 • TELLECHEA GARITAONANDIA M.a • ERREMEDIO -REP. ELECTRODOM. • 48370 • BERMEO
02
48 1997 014059727
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 481007182128 • TEIXEIRA MAGALHAES ALBERTO • JUAN KALTZADA 58 1.o IZQ • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012833281
01/96 09/96
94.003
0521 • 07 480117233249 • DELGADO PARENTE JOSE FELIX • GOIENKALE, S/N 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012177119
07/96 12/96
02
48 1997 014059828
01/97 06/97
233.677
243.996
0611 • 07 481007182229 • TEIXEIRA MAGALHAES RUI FERNA • JUAN KALTZADA 58 1.o IZ • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012833382
01/96 12/96
94.003
0521 • 07 480118090889 • HIDIDOU-RAHAL • SAN PELAYO, 34 • 1 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012188233
07/96 07/96
02
48 1997 014060434
02/97 06/97
38.946
203.330
0611 • 07 481008750696 • LANDA CORTAZAR LUCIO • ITXAS BEGI 5 4 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012835305
08/96 12/96
58.752
0521 • 07 481000143665 • LOPEZ RIVERO JOSE LUIS • LA FLECHA 0 • 48330 • LEMOA
02
48 1997 014060838
04/97 06/97
81.332
0721 • 07 480073084711 • GUINEA LANAS JOSE RAMON • ARAMOTZ 0 • 48330 • LEMOA
02
48 1997 012822571
11/96 12/96
48.789
0521 • 07 481000162459 • GARCIA MENCHACA EDUARDO FCO • MALOSTE 3 2 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 014469551
01/96 03/96
116.838
0811 • 10 48015790120 • LAGUNAK S.A. • EGIDAZU KAIA, 13. 0 • 48700 • ONDARROA-BIZKAIA.
03
48 1997 010556815
05/92 05/92
291.312
0521 • 07 481000302000 • KHALIL-MOHAMED • SAN PELAYO,34 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 014061242
06/97 06/97
0521 • 07 481000813369 • BAYOUD-DRISS • SAN PELAYO 34 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012178937
02
48 1997 014061646
07/96 12/96
01/97 06/97
40.666
233.677
243.996
0521 • 07 481000857223 • VAZQUEZ RAMIREZ JUAN CARLOS • ARRIAUNDI 48 2 C • 48200 • DURANGO
03
48 1997 012241278
10/96 12/96
03
48 1997 014118533
01/97 04/97
103.856
144.590
0521 • 07 481000953112 • MARTINEZ GRAGERA RAQUEL • MONTEVIDEO 30 2 D • 48200 • DURANGO
03
48 1997 012241480
10/96 12/96
103.856
0521 • 07 481001062842 • BAYOUD NO CONSTA MUSTAPHA • AVD GUIPUZCOA, 24 1 0 • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012179644
08/96 12/96
194.731
02
48 1997 014062151
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001098309 • HERNANDEZ DIEZ IMANOL • JAUREGUIZAR 3 2 C • 48340 • AMOREBIETA-ECHANO
03
48 1997 012241581
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 481001435684 • RODRIGUEZ ANACABE NATALIA • IKASTOLA KALEA, 1 0 • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 014062959
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001540162 • SADIK-ALI • CRUZ VERDE (BAZAR CEUTA) 2 • 1003 • ALEGRIA-DULANTZI
02
48 1997 014063161
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001636556 • ALDAMA JAYO MARIA LUISA • AZOQUECALLE, 10 0 • 48300 • GERNIKA
02
48 1997 014063262
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001655855 • INCERTIS ALGAR BEGOÑA • PRESATXO 4 2 B • 48240 • BERRIZ
03
48 1997 012241884
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 481001737596 • GONDRA APRAIZ AINHOA • MIKEL DEUNA, 3 0 • 48370 • BERMEO
03
48 1997 014119038
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 481001863801 • MANZ-MICHAEL • GERNIKA BERMEO, CAS. ETXEBARRI • 48360 • MUNDAKA
03
48 1997 014119240
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 481003100852 • MONGE FERNANDEZ MARIA GEMMA • DEL MERCADO 0 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012181159
07/96 12/96
02
48 1997 014064272
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481003740749 • SOTO VIRUMBRALES ARANZAZU • VENANCIO ECHEVARRIA 4 2 C • 48990 • GETXO
02
48 1997 014065080
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481004137338 • DIAZ BASTERRA ROBERTO • ASTOLA (DIMEN, S.L.) 11 BJ • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 014066090
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481005022664 • GUTIERREZ ECHANIZ JUAN ANTON • GUIPUZKOA 8 BAJ • 48260 • ERMUA
03
48 1997 014121058
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 481005181706 • BELLO RODRIGUEZ JUSTO ALEJAN • ARANKURRI 14 • A • 48220 • ABADIÑO
02
48 1997 014067205
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481005194436 • GRANA LOPEZ NELIDA • KALEBARRIA 24 2 IDA • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012183886
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481005922037 • REGUILLAGA OTA-O JUAN • TORREKUA, CS IBARGUREN 1 • 48230 • ELORRIO
02
48 1997 014068013
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481007556081 • CRUZ CANTO JESUS • DE GUIPUZCOA 10 3 B • 48260 • ERMUA
02
48 1997 012185607
08/96 12/96
02
48 1997 014069730
02/97 03/97
0521 • 07 481008034314 • VADILLO JACA IGOR • FUEROS 7 BJ • 48990 • GETXO
02
48 1997 014070336
02/97 06/97
77.892
81.332
203.330
0521 • 07 481011335748 • GUERRICAECHEVARRIA VICANDI M • AGARREGANE AUZ. 67 • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 014073063
02/97 06/97
203.330
0611 • 07 150051182226 • MIRAMONTES OTERO JESUS • BAR MONTERO 0 • 48140 • IGORRE
02
48 1997 012816006
01/96 03/96
35.251
0611 • 07 171004638012 • RASHEED OLAMIDA BELLO • ERROTAZAR 3 3 D • 31014 • PAMPLONA
02
48 1997 012816107
07/96 08/96
23.501
0611 • 07 480023590257 • MARTIN DIEZ FELICIANO • ARTAZA 0 • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012817925
01/96 12/96
141.005
0611 • 07 480055924805 • IBAÑEZ SOLOETA JESUS • UGARANA 17 BI • 48141 • DIMA
02
48 1997 012820248
01/96 12/96
141.005
0611 • 07 480055944306 • TEIXEIRA MAGALHAES MAN. AN • JUAN KALTZADA 58 1.o IZQ • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012820551
01/96 12/96
94.003
0611 • 07 480055947740 • MELADO LEBRIJO MANUEL • LA CRUZ 81 • 6131 • ALCONCHEL
03
48 1997 012839042
10/96 12/96
20.890
0611 • 07 480098128693 • FERNANDEZ ARES GUSTAVO • DANTZARI AUZUNEA 3 1 D • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012824490
01/96 12/96
141.005
0611 • 07 481007916904 • OLOROGUN AKPOR MONDAY • SABINO ARANA 39 1.o D • 48140 • IGORRE
02
48 1997 012834594
03/96 06/96
35.251
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48/07
0111 • 10 48001059456 • PENASAR, S.L. • ZUGAZARTE 8 2 6 • 48930 • GETXO
03
48 1997 010789312
03
48 1997 011095062
03
48 1997 011431330
03
48 1997 012753661
03
48 1997 013082956
12/96 12/96
01/97 01/97
02/97 02/97
03/97 03/97
04/97 04/97
242.474
235.554
310.882
284.956
183.892
0111 • 10 48006014944 • IRASTORZA LARRAURI PEDRO • ERGOIEN S/N 0 • 48113 • GAMIZ-FIKA
01
48 1997 012532076
01/97 02/97
01
48 1997 012541069
06/96 12/96
362.362
1.495.989
0111 • 10 48006761137 • DORKO, S.A. • JUAN BAUTISTA ZABALA 12 5 • 48990 • GETXO
04
48 1997 960151651
10/92 12/95
60.001
0111 • 10 48006775180 • EXCAVACIONES MUNGUIA,S.L. • LAUAXETA OLERKARI 36 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 011096577
01/97 01/97
256.657
03
48 1997 011432845
02/97 02/97
296.148
01
48 1997 012563503
08/96 08/96
674.622
01
48 1997 012789027
09/96 12/96
1.920.235
0111 • 10 48006888752 • RODRIGUEZ MACHO SECUNDINO • LAS MERCEDES 25 • 48930 • GETXO
01
48 1997 011470332
12/96 12/96
73.393
0111 • 10 48007559971 • CACHEIRO REZA JUAN RAFAEL • ARENABARRI 7 1 • 48630 • GORLIZ
01
48 1997 011470635
10/96 10/96
01
48 1997 011470736
11/96 12/96
01
48 1997 011470837
01/97 01/97
292.482
585.928
292.965
0111 • 10 48007638177 • INGETUBO,S.A. • ZUGAZARTE 8 • 48930 • GETXO
03
48 1997 010791130
03
48 1997 011097082
03
48 1997 011433148
03
48 1997 012755681
03
48 1997 013341624
753.560
762.190
730.902
151.572
511.958
12/96 12/96
01/97 01/97
02/97 02/97
03/97 03/97
05/97 05/97
0111 • 10 48007658385 • TALLERES EDAM, S.A. • BELAKO/ELKARTEGI/PABELLON 101 • 48100 • MUNGIA
01
48 1997 013392952
01/97 05/97
683.936
0111 • 10 48007841473 • NICOLAS URRACA PILAR • MONTE IKEA 27 • 48940 • LEIOA
04
48 1997 860157482
07/86 07/86
72.000
0111 • 10 48008239678 • AUTOPULLMANS PALAS S.L. • MAXIMO AGUIRRE 20 • 48930 • GETXO
03
48 1997 011097890
01/97 01/97
03
48 1997 012756489
03/97 03/97
03
48 1997 013085885
04/97 04/97
79.595
80.190
80.190
0111 • 10 48008444287 • SOKOIL,S.A. • VENANCIO ECHEBARRIA 17 • 48930 • GETXO
03
48 1997 010792241
01
48 1997 011232781
01
48 1997 011232882
03
48 1997 011434158
03
48 1997 012756691
03
48 1997 013086087
03
48 1997 013342533
12/96 12/96
11/96 11/96
01/97 01/97
02/97 02/97
03/97 03/97
04/97 04/97
05/97 05/97
54.932
61.799
61.799
54.932
54.932
54.932
54.932
0111 • 10 48008444388 • SOKOBOX S.A. • VENANCIO ECHEVARRIA 17 5 • 48930 • GETXO
03
48 1997 010792342
12/96 12/96
01
48 1997 011233488
11/96 11/96
01
48 1997 011233589
01/97 01/97
03
48 1997 011434259
02/97 02/97
03
48 1997 012756792
03/97 03/97
48.296
54.333
54.333
48.296
48.296
0111 • 10 48008709524 • SARACHAGA MOTTA PEDRO MARIA • ELORRI 4 • 48990 • GETXO
03
48 1997 010792544
12/96 12/96
01
48 1997 013385272
01/97 03/97
198.288
563.882
0111 • 10 48008796521 • GIL PONDAL PEDRO • MAXIMO AGUIRRE 23 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
01
48 1997 011472251
11/96 12/96
118.170
01
48 1997 011472352
01/97 01/97
59.812
0111 • 10 48008982841 • AUTOMOVILES ASTONDO,S.A. • ITXASBIDE 0 • 48630 • GORLIZ
03
48 1997 010792746
12/96 12/96
03
48 1997 011434461
02/97 02/97
03
48 1997 012756893
03/97 03/97
09
48 1997 012898656
06/96 01/97
03
48 1997 013086289
04/97 04/97
03
48 1997 013343038
05/97 05/97
187.235
152.808
196.746
45.005
197.425
137.917
0111 • 10 48009233021 • CENTROS EDUCATIVOS IZARRA,S. • UBAO BIDEA 27 • 48640 • BERANGO
03
48 1997 010793150
12/96 12/96
03
48 1997 011098500
01/97 01/97
03
48 1997 011434865
02/97 02/97
01
48 1997 011472756
11/96 11/96
03
48 1997 012757196
03/97 03/97
654.037
691.288
642.499
823.127
377.569
0111 • 10 48009396103 • M. GOMEZ TEJEDOR; M. NARVAEZ HE • IPARRAGUIRRE.80,82. 0 LJ • 48940 • LEIOA
01
48 1997 011240360
12/96 12/96
61.973
01
48 1997 011240562
11/96 12/96
400.001
01
48 1997 011240663
01/97 02/97
371.956
0611 • 07 480098724336 • RODRIGUEZ MARTIN GONZALO • ARTABIDE 63 3 IZ • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 012824591
01/96 06/96
70.502
0611 • 07 480106661562 • NOYA PEREZ JUAN RAMON • ITURRIBARRI, 51 0 BJ I • 48700 • ONDARROA
02
48 1997 012826110
01/96 04/96
47.002
0611 • 07 480117259622 • LANDA CORTAZAR JUAN PEDRO • ITXAS BEGI 5 • 48370 • BERMEO
02
48 1997 012829140
04/96 12/96
0111 • 10 48009507247 • MADORRAN ESCUDERO GERARDO • TROBIKA S/N 0 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 010793352
12/96 12/96
82.253
0111 • 10 48009740047 • LOPEZ BOYANO MARIA ISABEL • HIPERMERCADO EROSKI 0 • 48640 • BERANGO
01
48 1997 013141661
09/96 12/96
137.392
0611 • 07 481000333221 • MACEDO GONCALVES J. AVELIN • JUAN KALTZADA 58 1.o IZQ • 48300 • GERNIKA-LUMO
02
48 1997 012829443
01/96 12/96
94.003
0611 • 07 481000765172 • ROBLA GUILLEN ALBERTO • CASADE PAPELERA 55 • 48140 • IGORRE
02
48 1997 012829746
01/96 12/96
141.005
0611 • 07 481000769519 • SEBASTIAN IPIÑA JAVIER • GRUPO VICENTE GARAMENDI 1 5 C • 48006 • BILBAO
02
48 1997 012829847
02/96 04/96
35.251
0611 • 07 481003317181 • LOURENCO NO CONSTA JOSE LUIS • TALLERES 5 • 48330 • LEMOA
02
48 1997 012830655
01/96 12/96
141.005
0611 • 07 481003515326 • ESTEVES NO CONSTA MANUEL JOA • IKERKALEA 6 4 D • 48340 • AMOREBIETA (CAP.)
02
48 1997 012830857
11/96 12/96
23.501
0611 • 07 481005602341 • GOMEZ BENGOA AITOR • ELEIZABARRI 3 1 DCH • 48210 • OTXANDIO
02
48 1997 012831766
04/96 10/96
82.253
0611 • 07 481005852622 • BUGALLO MONDRAGON AINTZANE • GOENKALE 14 3 C • 48200 • DURANGO
02
48 1997 012831968
04/96 11/96
94.003
209.987
0111 • 10 48009812088 • BARCALA MURUAGA FELIX • BELAKO 15 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 010576619
11/96 11/96
76.339
0111 • 10 48009865339 • SELAVI, S.L. • GAZTELUMENDI 7 C BJ • 48990 • GETXO
04
48 1997 960158119
12/95 09/96
90.000
0111 • 10 48100266737 • ADARKI, S.L. • IPARRAGUIRRE 82 • 48940 • LEIOA
04
48 1997 960194794
04/96 08/96
108.000
0111 • 10 48100282093 • HIGH SECURITY FENCING S.L. • AITA GOTZON 9 • 48610 • URDULIZ
04
48 1997 970069394
04/96 11/96
60.120
0111 • 10 48100375962 • MANTENIMIENTOS CORPORATIVOS • MUELLE TOMAS OLABARRI 8 • 48930 • GETXO
03
48 1997 011099308
01/97 01/97
196.327
03
48 1997 011435774
02/97 02/97
196.602
03
48 1997 011435875
07/96 07/96
163.423
03
48 1997 012757705
03/97 03/97
196.602
03
48 1997 013087202
04/97 04/97
45.370
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7596 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0111 • 10 48100405769 • M.Y. RUIZ ZUAZUA; J.I. GOMEZ MA • SAN JOSE 19 BJ • 48620 • PLENTZIA
01
48 1997 011240764
11/96 11/96
156.492
0111 • 10 48100489635 • SAUCA ARETA MARIA TERESA • SANTA ANA 5 B BJ • 48930 • GETXO
01
48 1997 014792782
01/97 07/97
01
48 1997 014792883
01/96 12/96
01
48 1997 014792984
01/95 12/95
01
48 1997 014793085
01/94 12/94
01
48 1997 014793186
01/93 12/93
01
48 1997 014794095
07/92 12/92
0111 • 10 48102136514 • ALZIBA 95, S.L. • LAS MERCEDES 25 1 2 • 48930 • GETXO
01
48 1997 013162071
01
48 1997 013383959
09/96 11/96
11/96 12/96
134.811
1.100.659
247.890
443.341
443.341
404.304
399.192
165.307
0111 • 10 48102170563 • ESTUDIOS Y DISTRIBUCIONES ART • ARTAZA 7 4 • 48940 • LEIOA
01
48 1997 011229044
08/96 12/96
01
48 1997 011229145
01/97 03/97
319.545
166.163
0111 • 10 48100509136 • ITALBASK, S.L. • REINA MARIA CRISTINA 3 BJ • 48930 • GETXO
03
48 1997 011099611
01/97 01/97
03
48 1997 011436178
02/97 02/97
196.040
118.055
0111 • 10 48100541569 • IRABAZ, S.A.L. • KALAMUA 4 • 48930 • GETXO
01
48 1997 013118726
0111 • 10 48102277465 • CANALIZACIONES VIZCAYA SL • MAIDAGAN 5 BJ • 48990 • GETXO
01
48 1997 011484678
03/97 03/97
01
48 1997 011484880
11/96 12/96
1.400.246
2.148.393
10/96 12/96
519.778
0111 • 10 48100553188 • MARQUINEZ CAMPO VICENTE • EUSKALHERRIA 8 • 48990 • GETXO
03
48 1997 013344048
05/97 05/97
0111 • 10 48102280394 • BUCES SIMPSON EDWIN • AMESTI 4 LJ • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
09
48 1997 013134587
02/97 04/97
18.735
64.583
0111 • 10 48102284135 • BUCES SIMPSON EDWIN • AMEZI 4 LJ • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
09
48 1997 012526117
01/97 02/97
09
48 1997 013134688
03/97 04/97
09
48 1997 014762066
05/97 06/97
23.448
25.797
26.260
0111 • 10 48100643017 • IRIBAMAR SERVICIOS INDUSTRIA • REINA MARIA CRISTINA 10 4 C • 48930 • GETXO
03
48 1997 010794766
12/96 12/96
51.002
0111 • 10 48100649077 • DIZDIRA,S.L. • ITXAROPENA 37 2 • 48100 • MUNGIA
01
48 1997 011226115
01/97 01/97
3.205
0111 • 10 48100955134 • KING SISTEMS,S.L. • ALDAPA 17 • 48940 • LEIOA
09
48 1997 014362245
04/97 05/97
24.980
0111 • 10 48100971908 • I. LARRABIDE BOLLER; E. URIBARR • DOBARAN 27 • 48610 • URDULIZ
03
48 1997 010795170
12/96 12/96
03
48 1997 011100520
01/97 01/97
03
48 1997 011436986
02/97 02/97
01
48 1997 012512979
09/96 09/96
01
48 1997 012513080
03/97 03/97
03
48 1997 013088212
04/97 04/97
03
48 1997 013344957
05/97 05/97
01
48 1997 014792176
01/95 02/95
01
48 1997 014792378
08/94 12/94
190.824
190.824
190.128
215.027
219.444
66.614
71.924
104.294
314.660
0111 • 10 48100976352 • CONSTRUCCIONES BELARKI, S.L. • LAS MERCEDES 31 1 • 48930 • GETXO
03
48 1997 011100621
01/97 01/97
03
48 1997 011437087
02/97 02/97
03
48 1997 012758614
03/97 03/97
03
48 1997 013088313
04/97 04/97
03
48 1997 013345058
05/97 05/97
0111 • 10 48102236948 • TIERRA ECHEANDIA IZASKUN • URBANIZACION SOLPELMAR 75 • 48600 • SOPELANA
01
48 1997 013380525
09/96 12/96
509.807
01
48 1997 013380626
01/97 01/97
78.219
0111 • 10 48102302020 • K.E. MADEX, S.L. • ZABALONDO S/N 0 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 010798103
03
48 1997 011102843
12/96 12/96
01/97 01/97
391.462
557.831
0111 • 10 48102463280 • BILBAO UGARTE JOSE RAMON • ERBERA 20 • 48112 • MARURI
03
48 1997 011102944
01/97 01/97
95.652
0111 • 10 48102466112 • AGENCIA DE TRANSPORTES BASET • ZUGAZARTE EDIFICIO ABRA 4 8 2 • 48930 • GETXO
03
48 1997 010798406
12/96 12/96
400.105
03
48 1997 011439414
02/97 02/97
543.853
03
48 1997 012761139
03/97 03/97
972.095
03
48 1997 013090333
04/97 04/97
971.099
03
48 1997 013346977
05/97 05/97
766.300
0111 • 10 48102514915 • RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIA YO • ZALAMA 2 • 48930 • GETXO
01
48 1997 012539453
09/96 12/96
01
48 1997 012539554
01/97 04/97
273.225
156.130
561.916
204.337
207.988
213.154
129.127
0111 • 10 48102616359 • AUTOPULMANS PALAS, S.L. • MAXIMO AGUIRRE 20 • 48930 • GETXO
09
48 1997 013136207
10/96 04/97
17.842
0111 • 10 48101006765 • INFOEUROPA GABINETE DE INVES • VILLA DE PLENCIA 14 • 48930 • GETXO
09
48 1997 013131254
11/96 02/97
01/97 01/97
11/96 12/96
179.126
254.964
20.410
0111 • 10 48101020711 • PILAS DE COMBUSTIBLE, S.L. • LAS MERCEDES 31 4 4.o 5 • 48930 • GETXO
03
48 1997 011100722
01/97 01/97
03
48 1997 011437289
02/97 02/97
03
48 1997 012758715
03/97 03/97
03
48 1997 013088414
04/97 04/97
01
48 1997 013123675
10/96 12/96
01
48 1997 013123776
01/97 04/97
04
48 1997 970006548
11/95 10/96
95.416
94.864
94.864
71.492
203.082
264.485
120.120
0111 • 10 48102662334 • LUMI SEA, S.A. • MARIA DIAZ DE HARO 13 2 C • 48930 • PORTUGALETE
01
48 1997 013383151
11/96 12/96
01
48 1997 013383454
01/97 04/97
155.624
950.712
0111 • 10 48102762061 • EDERLAN KOSMETIKA, S.L. • KASUNE 12 BJ • 48990 • GETXO
03
48 1997 012761543
03/97 03/97
03
48 1997 013090737
04/97 04/97
261.092
182.566
0111 • 10 48102769842 • GODOY TENA GERARDO • SABINO ARANA 91 BJ • 48940 • LEIOA
01
48 1997 013399016
02/97 04/97
202.750
0111 • 10 48101092449 • EUSKAL BEER, S.L. • BARRIO SAN MAMES RESTAURANTE 1 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 010795675
12/96 12/96
01
48 1997 012563604
08/96 08/96
0111 • 10 48101099624 • LOGISTICA Y EQUIPOS,S.A. • GOBELAURRE 45 • 48930 • GETXO
03
48 1997 011437592
02/97 02/97
365.761
496.087
60.673
0111 • 10 48101140343 • INDUSTRIA CONSERVERA CARNICA • DOCTOR LUIS BILBAO LIBANO 40 • 48940 • LEIOA
09
48 1997 014362649
11/96 03/97
20.352
0111 • 10 48101266039 • DISEÑOS Y MODAS NANETTE, S.L. • LAS MERCEDES 28 • 48930 • GETXO
01
48 1997 013118120
01/97 01/97
01
48 1997 013161869
02/97 03/97
81.346
146.894
0111 • 10 48101296250 • ALBIBEL COSMETICA,S.A.L. • KASUNE 12 BJ • 48990 • GETXO
03
48 1997 012759321
03/97 03/97
03
48 1997 013089020
04/97 04/97
393.157
395.356
0111 • 10 48101369608 • AUTOS EREAGA, S.A. • IPARRAGUIRRE 96 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012759523
03/97 03/97
03
48 1997 013089222
04/97 04/97
03
48 1997 013345866
05/97 05/97
437.760
473.130
442.057
0111 • 10 48101485200 • VILLANUEVA FERRAS RICARDO • MENDIETAS 10 • 48600 • SOPELANA
01
48 1997 011474574
09/96 11/96
2.577.288
0111 • 10 48101640400 • ITZAN LANBER, S.L. • ARTAZAGANE 23 • 48940 • LEIOA
01
48 1997 013387393
01
48 1997 013387494
01/97 01/97
12/96 12/96
251.095
232.515
0111 • 10 48101656564 • MOVENOR, S.L. • ORMAETXE 1 • 48100 • MUNGIA
01
48 1997 011490237
04
48 1997 960200353
01/97 01/97
12/96 12/96
86.547
96.000
0111 • 10 48101667981 • TAZIR 95, S.L. • AREETAKO ETORBIDEA 2 1 • 48930 • GETXO
01
48 1997 013161667
01/96 05/96
01
48 1997 013161768
07/95 12/95
469.930
506.581
0111 • 10 48101721636 • BARPOR HOSTELERIA,S.L. • ARRANTZALE 1 • 48620 • PLENTZIA
01
48 1997 011239855
11/96 11/96
127.810
0111 • 10 48101732952 • NICHOLAS WOODWORK,S.A.L. • BIDEBARRI 5 • 48990 • GETXO
03
48 1997 012760129
03/97 03/97
03
48 1997 013089626
04/97 04/97
366.455
378.265
0111 • 10 48101828538 • CRUZ ALVAREZ ANGEL JULIO • LOIOLA ANDER DEUNA 121 • 48600 • SOPELANA
01
48 1997 011227125
10/96 10/96
79.172
0111 • 10 48101847635 • CONSTRUCCIONES Y REFORMAS GET • JUAN BAUTISTA ZABALA 13 4 D • 48990 • GETXO
03
48 1997 010797493
12/96 12/96
63.898
0111 • 10 48102649200 • PRADANI SL • KANDELA ZUBIETA 57 BJ • 48940 • LEIOA
01
48 1997 014734885
01
48 1997 014747518
0111 • 10 48102954243 • AGUIARRO OBRAS Y REFORMAS, S. • INDEPENDENTZIA 4 BJ • 48940 • LEIOA
09
48 1997 014368208
04/97 05/97
24.980
0111 • 10 48103065488 • GONZALEZ GONZALEZ PEDRO • MONTE INCHORTA 3 3 IZD • 48003 • BILBAO
01
48 1997 013161061
01/94 12/94
01
48 1997 013161162
01/95 12/95
01
48 1997 013161263
01/96 12/96
01
48 1997 013161364
01/97 04/97
844.541
926.085
926.085
257.245
0111 • 10 48103214123 • GARCIA ARMENGOL AURELIO • BEKO 7 Y 8 0 • 48100 • MUNGIA
01
48 1997 014788944
01/94 04/94
01
48 1997 014789449
04/93 12/93
311.369
752.098
0121 • 07 080285625519 • GOLDARAZ PICABEA FAUSTO • PUERTO DE ORDUÑA 12 • 48990 • GETXO
02
48 1997 011467201
07/96 07/96
40.310
0121 • 07 481007477976 • IGLESIAS RODRIGUEZ JAVIER • KASUNE 30 B • 48990 • GETXO
02
48 1997 011479022
04/96 12/96
241.863
0521 • 07 010017691260 • MADERNAZ FERREIRO PEDRO • MONTE IKEA 45 BJ • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014132677
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 010017731777 • ITURRIBARRIA LANDA ANGEL • JOLASTOKIETA 15 • 48930 • GETXO
02
48 1997 012271388
07/96 12/96
02
48 1997 014132778
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 010022425567 • SAINZ MARTINEZ FRANCISCO J • MAYOR 17 4 IZ 0 • 48930 • LAS ARENAS
03
48 1997 012348887
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 070077168193 • ZUBIA URRUTIA IBAN • UMBE MENDI 113 0 • 48111 • LAUKINIZ
02
48 1997 014133081
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 080243510139 • ALVAREZ GONZALEZ ANTONIO • MAXIMO AGUIRRE 6 4 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014133283
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 080372629768 • LEGARRETA BILBAO FEDERICO • BILLELA 72 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 014133485
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 080392370581 • ZABALEGUI HORMAZA ERICK • LABASTURE 14 4.o C • 48620 • PLENTZIA
02
48 1997 012272095
07/96 12/96
02
48 1997 014133586
01/97 05/97
233.677
203.330
0521 • 07 150070922130 • LOPEZ PEDREIRA JOSE • TROKABIDE, 17-1 D 0 • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 012349695
07/96 12/96
03
48 1997 014213614
01/97 04/97
207.713
108.443
0521 • 07 150081065300 • TACON MARTINEZ ANTONIO • CREEALTXU 19 2 EXT 0 • 48990 • GUECHO
03
48 1997 012349796
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 170063292127 • SAEZ MONTERO LUIS JAVIER • GAZTELUMENDI 4/CAFE EVA 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 014213816
01/97 04/97
144.590
0111 • 10 48101879058 • D. NETO, M. MARSINGAS NSALAMBI, • UDONDO 11 LJ • 48940 • LEIOA
03
48 1997 011102338
01/97 01/97
51.247
0111 • 10 48101879462 • SARDEA, S.L. • BIDEZABAL 20 • 48990 • GETXO
04
48 1997 960162462
0521 • 07 200018732482 • LOSADA TOUZA ANGEL • ARENE 30 /IND BERANGO S A 0 • 48990 • BERANGO
03
48 1997 014214018
01/97 01/97
04/96 05/96
72.000
0111 • 10 48101908764 • EURO FOOD FARMA, S.L. • ALGORTA 37 BJ DC • 48990 • GETXO
03
48 1997 013090131
04/97 04/97
252.973
0521 • 07 200031318638 • HERNANTES MARTINEZ DOMINGO • IPARRAGUIRRE 30 0 • 48940 • LEJONA
02
48 1997 012273109
07/96 12/96
02
48 1997 014134495
01/97 06/97
0111 • 10 48101943322 • NETXEZU, S.L. • LUIS LOPEZ OSES 2 • 48930 • GETXO
01
48 1997 011475382
01
48 1997 011475483
07/96 12/96
01/97 01/97
200.930
15.795
0111 • 10 48101977169 • GONDRA GOIRIGOLZARRI MARIA I • ERRIBERA 15 2 • 48620 • PLENTZIA
09
48 1997 012525107
12/96 02/97
09
48 1997 014364467
03/97 05/97
18.572
18.735
0111 • 10 48102042645 • CASTAÑO POZO RAFAEL • IBAIONDO 6 LJ • 48930 • GETXO
04
48 1997 970046459
09/96 09/96
84.000
0111 • 10 48102065681 • CHASCOMUS, S.L. • REINA MARIA CRISTINA 3 BJ • 48930 • GETXO
03
48 1997 010797901
12/96 12/96
03
48 1997 011102641
01/97 01/97
03
48 1997 011439010
02/97 02/97
03
48 1997 012760937
03/97 03/97
176.041
128.819
120.370
99.922
50.940
233.677
243.996
0521 • 07 200042676429 • CRIADO MAYAN ALBERTO • TUTULU, 15 0 • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 014214321
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 200045377473 • OREJON LAZARO JOSE • VILLA DE PLENCIA, 32 0 • 48930 • LEIOA
02
48 1997 012273210
07/96 12/96
02
48 1997 014134600
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 200073565471 • ARNAIZ BUSTO ADOLFO • MONTE IKEA 45 1.o A • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012350305
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 240042152238 • MACIAS MERAYO LUIS ALBERTO • LAUAXETA OLERKARIA 33 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 012273412
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014135105
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 250044173453 • ALCORTA SMITH IGNACIO • IBAIBIDE 32 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 012273614
07/96 12/96
02
48 1997 014135307
01/97 06/97
233.677
243.996
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7597 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 260016872881 • GOMEZ OZALLA MARIA TERESA • DOBARAN, 40/EL RIOJANO 0 • 48610 • URDULIZ
02
48 1997 012273715
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014135610
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480043308135 • FERNANDEZ FERNANDEZ EMILIO • VILLA DE PLENCIA 26 5 D 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012280785
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014143084
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 260018906043 • SAENZ FRANCES FEDERICO • V.ECHEVARRIA, 8-BJ/NORESTE PROD • 48930 • GETXO
02
48 1997 012273816
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014135711
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480043333494 • VARELA PEREZ JESUS MARIA • IZARO 2-1 A IZDA 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012280886
07/96 12/96
02
48 1997 014143185
01/97 03/97
0521 • 07 280152332127 • AGUIRREGABIRIA GARCIA MARIA • ALTO DE UMBE 0 • 48111 • LAUKIZ
03
48 1997 014214523
01/97 04/97
0521 • 07 480044173657 • ITURBE SANSALVADOR V JOSE J • PLAZA MERCADO 0 • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
02
48 1997 012281088
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014143589
01/97 06/97
243.996
135.394
0521 • 07 280168032585 • KOETSENRUYTER VAN ASTEN HENR • EUSKALHERRIA, 2 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012274422
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 280230498262 • CARTA—A ROY FRANCISCO • J ACHUCARRO 27B 16 IZDA 0 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012350810
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 280256160119 • GUERRICABEIT GRACIA FELIX • LOPE DE VEGA 7 • DEGUSTACI 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 014136014
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 280323712737 • LIPPERHEIDE PRADO ENR. • D SANTIAGO ZABALA 12 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 012274725
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014136216
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 280328679339 • SARRATXAGA MOTA PEDRO • LUIS LOPEZ OSES 16 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012274826
07/96 12/96
275.076
02
48 1997 014136317
01/97 06/97
275.076
0521 • 07 280333229851 • LOPEZ DOMINGUEZ ALFREDO • REINA M CRISTINA, 8-REFRAGEST, • 48930 • GETXO
02
48 1997 012274927
07/96 12/96
460.752
02
48 1997 014136418
01/97 06/97
460.752
0521 • 07 280420857227 • GARCIA AMADOR JOAQUIN • ORMAZA LANDA, 3/BAR/ 0 • 48630 • GORLIZ
03
48 1997 012351113
07/96 12/96
233.677
121.998
0521 • 07 480044591767 • SANZ AZCORRA JOSE MARIA • LANDECHOS 11 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012281492
07/96 12/96
02
48 1997 014143791
01/97 06/97
371.353
371.353
0521 • 07 480044820628 • VIDAL FERNANDEZ LUIS M • VILLA DE PLENCIA 13 3.o IZD • 48930 • GETXO
02
48 1997 012282001
07/96 12/96
02
48 1997 014144300
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480044837503 • ORTEGA GONZALEZ JOSE LUIS • ELCANO 13 3. • 48990 • GETXO
03
48 1997 014219977
01/97 02/97
o
72.295
0521 • 07 480045163461 • FERNANDEZ MARTIN M ANGELES • VILLA DE PLENCIA 32 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012282203
09/96 12/96
116.838
02
48 1997 014144502
04/97 05/97
81.332
0521 • 07 480045828317 • PEREZ ALONSO JESUS MARIA • BERANGOETAS 38 BJ • 48640 • BERANGO
02
48 1997 014144704
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480045970278 • AMESCOA BARBARA ALFONSO OSCA • V. PLENCIA 16 BJ /A A PROYE • 48930 • GETXO
03
48 1997 012357779
12/96 12/96
34.619
207.713
0521 • 07 480047739924 • ARONDO FANO JUAN MARIA • ILLETAS 9 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 014220381
01/97 04/97
0521 • 07 281011499869 • PENSEROLI-IMELDA LOURDES • LOS FUEROS 17 1. IZD • 48990 • GETXO
02
48 1997 012275432
09/96 12/96
155.785
0521 • 07 480048665464 • PEREZ AGOTE POVEDA GABR. • CL.NOV. DE SALCEDO, 13. P-3 13 2 • 48930 • ARENAS L.
02
48 1997 012283314
11/96 11/96
38.946
0521 • 07 290057956055 • HERNANDEZ CALEFFA ANTONIO • ARTAZAGANE 23 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 014215331
02/97 02/97
36.148
o
0521 • 07 480048682642 • SANTOS LOPEZ ADELINO • ARENE 17 3 IZ 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 014220583
01/97 04/97
144.590
72.295
0521 • 07 480049014361 • MARTINEZ ASU AURTENECHE A • SAN IGNACIO 12 4 B 0 • 48990 • GUECHO
03
48 1997 012358890
10/96 10/96
03
48 1997 014220684
01/97 04/97
53.996
161.989
233.677
243.996
0521 • 07 480049291217 • CORREA ALFONSO JOSE • C. GUIÑEONDO, S/N 0 • 48630 • GORLIZ
03
48 1997 012359092
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 340012480932 • ROZAS GUTIERREZ LUIS ANGEL • GARRAKETA 1 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 014215735
01/97 02/97
72.295
0521 • 07 350043302659 • CEREZALES TABUYO DANIEL MARI • SABINO ARANA 7 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012352022
09/96 11/96
0521 • 07 480049385587 • BARRIUSO PEÑA MIGUEL • EUSKALHERRIA, 18/BAR/ 3 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012283617
07/96 12/96
02
48 1997 014146017
01/97 06/97
233.677
243.996
69.238
0521 • 07 480050059941 • VEGA IGELMO MIGUEL ANGEL • SARRIENA AUZOA 48 0 • 48940 • LEJONA
03
48 1997 012359496
12/96 12/96
0521 • 07 310026905303 • OFICIALDEGUI TINA JESUS MARI • GRAN VIACIO 12 2 74 5 IZD • 48011 • BILBAO
03
48 1997 012351315
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 310033731776 • AGUADO DIAZ JOSE MARIA • EL PINAR 5 N 1 C • 48930 • GETXO
02
48 1997 012275533
07/96 12/96
02
48 1997 014137226
01/97 06/97
0521 • 07 351000849153 • MARTINEZ ALONSO JOSE ALBERTO • ARRIETERA, 32/CHALET/ 0 • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 012352123
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014215836
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 390026802366 • RODRIGUEZ MACHO SEGUNDINO • MERCEDES 25 P. CHARLYS 0 • 48930 • LAS ARENAS
03
48 1997 012352325
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014216038
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 390051574449 • RUIZ JUIZ IGNACIO • FERROCARRIL 7 13 D • 48012 • BILBAO
03
48 1997 012352527
07/96 08/96
69.238
0521 • 07 390052898194 • SAINZ ROZAS PEÑA JESUS • IPARRAGUIRRE 25 • 48980 • SANTURTZI
03
48 1997 012352628
07/96 10/96
103.856
0521 • 07 410072177813 • RICO RODRIGUEZ EDUARDO • AVDA.ANDRA MARI 1 COMERCI 0 • 48630 • GORLIZ
02
48 1997 012276341
07/96 12/96
233.677
34.619
0521 • 07 480050630827 • MEDINABEITIA RUEDA ALBERTO • AREETA, 2/ CONSTRUC. MEROG, S • 48930 • GETXO
02
48 1997 012283920
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014146421
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480050701757 • HERMOSO POSADAS PEDRO • KASUNE 36 0 • 48990 • GUECHO
03
48 1997 012359803
07/96 12/96
03
48 1997 014221290
02/97 02/97
0521 • 07 480051011854 • SANCHEZ MOREDA GONZALO • INTXAUSTI EREGILLE 6 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012360005
07/96 07/96
173.094
36.148
34.619
0521 • 07 480051040348 • GUISASOLA ARRIZABALAGA JOSE • SABINO ARANA 10 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012284122
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480051618611 • PABLOS FUERTES JOSE ANTONIO • SABINO ARANA 90 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012284627
07/96 12/96
02
48 1997 014146926
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 410098521494 • SERRANO SANTOS CARLOS • AV DE ALGORTA 35 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012276442
07/96 12/96
02
48 1997 014138438
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 420011376471 • FERNANDEZ BUJEDO MARIANO • ARABA 3 4 E 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012276543
07/96 12/96
02
48 1997 014138640
01/97 06/97
0521 • 07 480052273561 • PRADERA SALAZAR GUILLERMO • BILBAO 6 3 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012285334
08/96 12/96
02
48 1997 014147431
01/97 06/97
326.653
391.983
233.677
243.996
0521 • 07 470013752963 • BERJA VALLEJO ANGEL • LANDABARRI 42 2. • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012276846
11/96 11/96
02
48 1997 014138842
01/97 01/97
0521 • 07 480052725522 • BILBAO AMONDARAIN JESUS MAR • GATXAMINE, 1 0 • 48620 • PLENTZIA
02
48 1997 012285839
07/96 12/96
02
48 1997 014147835
01/97 06/97
233.677
243.996
38.946
40.666
0521 • 07 480014647160 • BARCALA LAUZIRICA BEGOÑA • NOVIA SALCEDO 13 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014139347
01/97 06/97
0521 • 07 480053029454 • CANO SANTA COLOMA CONCEPCION • BELAKO-PAB. 4-J/ANDAMIOS 0 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012360611
07/96 12/96
173.094
03
48 1997 014221896
01/97 04/97
144.590
243.996
0521 • 07 480020153629 • URQUIZA ALLUE JOSE LUIS • GAZTELUMENDI 26 3 A 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 014139953
01/97 06/97
275.076
0521 • 07 480054028756 • LOPEZ PEON JOSE FRANCIS • VILLA DE PLENCIA, 16-3 B 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012286445
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014148138
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480022974410 • ALVAREZ GONZALEZ PABLO • ACACIAS, 39 - 3 E 0 • 48990 • NEGURI
03
48 1997 014216644
01/97 04/97
273.038
0521 • 07 480054599238 • GONDRA OJINAGA JESUS MA • ARISPETXU 1 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 012286546
07/96 12/96
02
48 1997 014148239
01/97 06/97
233.677
243.996
207.713
144.590
0521 • 07 480054676737 • MAYOR GONZALEZ JUAN • ARTECALLE 18 0 • 48620 • PLENTZIA
02
48 1997 012286647
07/96 12/96
02
48 1997 014148340
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480031977020 • CIARRETA LOTINA JOSE LUIS • ITURRIBARRIONDO 1 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 014217250
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480055156582 • IRASTORZA LARRAURI PEDRO MAR • ERGOIEN 49 • 48113 • GAMIZ-FIKA
02
48 1997 014148744
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480035152657 • BASAURI PERTUSA FRANCISCO AN • AV. DEL ANGEL, 32 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014140761
01/97 06/97
275.076
0521 • 07 480036148525 • ALBISU CUERNO MIGUEL • AVDA DE ALGORTA 106 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012279169
07/96 12/96
02
48 1997 014140963
01/97 06/97
577.660
288.830
o
o
0521 • 07 480026238054 • LOPEZ SANCHEZ ISABEL • DE ALONSO 1 1. C • 48930 • GETXO
03
48 1997 012353335
07/96 12/96
03
48 1997 014216846
01/97 04/97
0521 • 07 480037973034 • MARTINEZ SAINZ FLORENTINO • TROKABIDE 5-1DCHA 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012279472
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014141468
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480039608593 • LARREURI URIAGUERECA JAVIER • TROBICA 40 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 012355153
07/96 12/96
03
48 1997 014218664
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480055227314 • ORBEGOZO LINARES JUAN ANTONI • LAINOMENDI 3 8 DCHA 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012287152
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014148946
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480055300264 • UGARTECHE MATURANA FERNANDO • BTO DOMINGO ITURRATE 6 2 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012287253
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014149047
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480057653526 • ARTOLA MARURI CRISTINA • AMESTI 23 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012287960
07/96 12/96
02
48 1997 014149552
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480058319287 • CARDONA CAVIA RAMIRO JUAN • ALDAPAS 23 0 • 48990 • ALGORTA
03
48 1997 012362126
07/96 07/96
34.619
41.261
41.261
0521 • 07 480039956278 • PEREZ PENA RAFAEL MARTI • VIZCAYA, 1 0 • 48940 • LEJONA
03
48 1997 012355456
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 480041312965 • DOMINGUEZ ALONSO AVELINO • BASTIANTXUNA 1 0 • 48990 • GUECHO
03
48 1997 014218967
01/97 02/97
0521 • 07 480058406082 • ASLA GARAI JUAN JOSE • ATXURI 0 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012288263
02
48 1997 014149855
87.617
0521 • 07 480042584877 • PEREZ ELEJALDE JUAN EMILIO • LAS MERCEDES 10 4.o • 48930 • GETXO
03
48 1997 014219068
01/97 01/97
0521 • 07 480058421947 • SIERRA CUETOS JULIAN • ITXAROPENA, 11/CARNICERIA JULI • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012362227
07/96 12/96
207.713
47.884
0521 • 07 480042594375 • ECHEVARRIA MORO JORGE • MONTE IKEA 13 0 • 48940 • LEJONA
03
48 1997 012356365
07/96 12/96
03
48 1997 014219169
01/97 04/97
173.094
144.590
0521 • 07 480059636164 • IBAÑEZ NIEVA MIGUEL ANGEL • MONTE IKEA 16 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012288768
07/96 12/96
02
48 1997 014150158
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480042639441 • MARTIN ARILLA FLORENTINO • VILLAMONTE B 3 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012280280
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480060880087 • SAHAGUN SAHAGUN JUSTINIANO • NUEVO ATEGORRI 6 • 48950 • ERANDIO
02
48 1997 012289273
07/96 12/96
02
48 1997 014150562
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480042760689 • BILBAO IBARBENGOECH JOSE M • GAAYALDE, S/N.o 0 • 48113 • GAMIZ-FIKA
02
48 1997 014142478
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480060949001 • ZUAZUA LARREA JOSE FELIX • MONTE IKEA, 10-5 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012289374
07/96 12/96
02
48 1997 014150663
01/97 06/97
233.677
243.996
233.677
81.332
0521 • 07 480061604254 • DUANDICOECHE TEJADA JAVIER • TROCABIDE 22 4 DCH 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012289475
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014150865
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480042776049 • LOREDO SANCHEZ MARIA TERESA • BASOTXU AUZO 4 • 48640 • BERANGO
02
48 1997 012280482
07/96 12/96
02
48 1997 014142579
01/97 02/97
12/96 12/96
01/97 01/97
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7598 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480061640731 • FERNANDEZ LOZANO MANUEL • LANDETXO 13 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 014223718
04/97 04/97
0521 • 07 480073865155 • GONZALEZ BOLAÑOS MARCELINA • IPARRAGUIRRE 30 4 B • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014159858
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480074152620 • ESPINA SANCHEZ MARIA MAR • ERREBIDE, 5-2 A 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 014159959
01/97 06/97
243.996
55.015
0521 • 07 480074304382 • BAHRI-MOHAMED ABDE • INTXAUSTI ERESGILLE 23 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012299377
07/96 12/96
02
48 1997 014160262
03/97 06/97
233.677
162.664
233.677
243.996
0521 • 07 480074465040 • MARTIN MAUDO MIGUEL ANGEL • NEGURIGANE, 61 0 • 48940 • LEJONA
03
48 1997 012369806
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480062579712 • FERNANDEZ FERNANDEZ MEIMAR • INTXAUSTI EREGILLE 6 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012363439
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480074737145 • ARTIACH AGUIRRE CARLOS • MARTIKOENA 2 0 • 48640 • BERANGO
02
48 1997 012299478
07/96 12/96
02
48 1997 014160464
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480075230431 • ACHA OÑATE IÑAKI MIRENA • ANDIKOETXE 3 A 1.o • 48990 • GETXO
02
48 1997 014161070
03/97 04/97
81.332
0521 • 07 480061677814 • GUIJARRO CARRASCO ENRIQUE • IZALDE (ALGORTA) 3 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014150966
01/97 06/97
0521 • 07 480062087840 • EGAÑA QUINTANILLA JOSE MARIA • BIZKAIA 59 2 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014151269
02/97 02/97
0521 • 07 480062388035 • MENDILIBAR ITURREGUI ANGEL • B SAN MARCOS SN 0 • 48640 • BERANGO
02
48 1997 012289879
07/96 12/96
02
48 1997 014151471
01/97 06/97
0521 • 07 480062981351 • FERNANDEZ CORTES BENJAMIN • MONTE IKEA 13 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014151976
01/97 01/97
36.148
243.996
40.666
0521 • 07 480063111188 • EGUIDAZU ALLENDE JOSE ANT. • JOSE MARIA IPARRAGUIRRE 4 DC 4 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012290485
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014152481
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480075398866 • RUIZ LOIZAGA VALPUESTA JOSE • KANDELAZUBIETA 16 3 B 0 • 48940 • LEJONA
02
48 1997 012299882
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014161272
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480063242544 • LIPPERHEIDE WICKE CARLOS • AIBOA, 16 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012290586
07/96 12/96
02
48 1997 014152582
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480063743409 • GONDRA AZCUE PEDRO • MONTE IKEA 26 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012291293
07/96 12/96
02
48 1997 014153188
01/97 06/97
0521 • 07 480075829407 • MORENES ALVAREZ EULA CA • LERTEGUI 10 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012300286
07/96 12/96
02
48 1997 014161575
01/97 06/97
233.677
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480075937521 • AMEZAGA SEGURA JESUS M • OLLARRECHE 3 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012300387
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480075980260 • SANCHEZ SANTIAGO JOSE MANUEL • SAN ANTONIO 22 3 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 012300488
07/96 12/96
02
48 1997 014161676
01/97 05/97
233.677
203.330
0521 • 07 480064067953 • LANGARICA CORTINA JOSE MARIA • BIDEZABAL 3 ,3 B 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 014153289
02/97 06/97
203.330
0521 • 07 480064429782 • HOZ MORA ANTONIO • SAN CRISTOBAL 2 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 012291600
07/96 12/96
02
48 1997 014153491
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480064461007 • MENA ARANDA MIGUE ANGEL • ERROTALDE 23 1 A 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012291701
07/96 10/96
02
48 1997 014153592
03/97 06/97
0521 • 07 480076088071 • MARTINEZ PENAFIEL FRANCISCO • MONTE IKEA 24 3 C 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012300690
07/96 12/96
02
48 1997 014161979
01/97 06/97
233.677
243.996
155.785
162.664
0521 • 07 480076282980 • PEREZ GENICIO ANTONIO • IPARALDE 2 2 A • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 012370614
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480064566390 • NUÑEZ BILBAO JOSE MANUEL • COMPORTE 37 BAJO CENTRO 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012291802
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014153693
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480076294805 • EGUEN ZUAZOLA J ANTONIO • C MANDA/UZ 0 • 48630 • GORLIZ
02
48 1997 012300892
12/96 12/96
03
48 1997 012370715
10/96 11/96
02
48 1997 014162383
01/97 06/97
38.946
69.238
243.996
0521 • 07 480064839408 • MUGICA LLONA M LOURDES • MONTE GORBEA, 4 -KIMA- 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014154000
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480064916301 • BRETOS LOSADA JOSE MARIA • TELLETXE 9 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012292307
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 480064990463 • ELLACURIA ARJONAGA JOSE • LAS MERCEDES 31/CONS BELARKI 1 • 48930 • GETXO
02
48 1997 012292408
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480065206489 • SAUCA ARETA M TERESA • VILLA DE PLENCIA 20 6 D • 48930 • GETXO
02
48 1997 014154404
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480065652891 • ALVAREZ SANCHEZ MARIA YOLANDA • IPARRAGUIRRE 14 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012293014
07/96 12/96
02
48 1997 014154707
01/97 01/97
233.677
40.666
0521 • 07 480065761514 • MARTINEZ CHAVALA BASILIO • PROL AMAYA 6 BAJO 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012293115
07/96 12/96
02
48 1997 014154808
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480065879126 • VILLANUEVA FERRAS RICARDO • MENDIETAS, 10-4.o IZDA. 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012293418
07/96 12/96
343.845
02
48 1997 014155212
01/97 06/97
343.845
0521 • 07 480065917219 • CISCAR BUSTAMANTE JUAN LUIS • B ELGUEZABAL SN 0 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012365257
07/96 12/96
02
48 1997 014155313
05/97 06/97
03
48 1997 014224930
01/97 04/97
207.713
81.332
144.590
0521 • 07 480066904700 • IRIONDO LOPATEQUI JOSE LUIS • CARMELO ECHEGARAY 34 2 DC 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 012294024
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480066953907 • ARROJO MERINO ROBERTO JOSE • AQUILINO ARRIOLA 23 3 IZD • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 012365863
10/96 11/96
69.238
0521 • 07 480066992404 • CIRARDA ORTIZ DE ARTIÑANO RI • PAULINO MENDIVIL 4 3 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012294125
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014155818
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480067092232 • ALVAREZ AUSIN GERMAN • TORRENE, 4/JABUNORT, S.L. 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012294529
07/96 12/96
02
48 1997 014156222
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480068690510 • ROMO DUARTE MANUEL • REDENTRO 8 CUARTO DECHA 0 • 48990 • ALGORTA
03
48 1997 012366469
10/96 11/96
69.238
03
48 1997 014225637
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480068751841 • MARTIN MIGUEL JOSE M • TELLERIA AUZOA, 6 0 • 48940 • LEJONA
02
48 1997 012294933
07/96 12/96
02
48 1997 014156626
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480068987065 • PERALES EARLE ANTONIO • DE PLENCIA, 2-LONJA 0 • 48930 • GETXO
03
48 1997 014225839
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480069020613 • PEREZ LOPEZ ANTONIO JESUS • LA MAGDALENA 10 • 48950 • ERANDIO
03
48 1997 014225940
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480076587825 • EGUSQUIZA EGUSQUIZA LUIS M. • PART. DE COSTE, 3-6 DCHA 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012300993
09/96 12/96
155.785
0521 • 07 480076591764 • CASTEJON PEREZ CARLOS • GENERAL ECHAGUE 36 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014162585
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480076944301 • RABADAN MARQUEZ TOMAS • ITURRIBIDE 3 3 D • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012371422
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480076954607 • BILBAO UGARTE BENITO ANTON • BARETASUN, 1 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012301401
07/96 12/96
02
48 1997 014162888
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480077493561 • PASCUAL OTALORA JOSE ANTONIO • ELIZALDE S/N • BAR 0 • 48111 • LAUKIZ
03
48 1997 012371725
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014229576
01/97 03/97
108.443
0521 • 07 480078176096 • GUTIERREZ CASTAÑO JUANA M • NEGURIGANE 24 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012301603
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480078685449 • LAUCIRICA UGALDE JUAN MARIA • ALDAPAS 19 BAJO B 0 • 48990 • ALGORTA
03
48 1997 014229980
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480078986048 • URIBARRI RODRIGUEZ SALVADOR • ITURRIBARRI 8 0 • 48990 • GUECHO
03
48 1997 014230081
03/97 04/97
134.482
0521 • 07 480079341514 • RUEDA RECIO FCO JAVIER • AMAIOA7 1 B 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012302815
07/96 12/96
02
48 1997 014164003
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480079625238 • LLONA ALTUBE MANUEL IGNACIO • PART COSTE 2 4 IZ 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012303118
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480079850560 • ERECACHO RIVERO ENRIQUE • VILLA PLENCIA 10/SOFTWARE R-2- • 48930 • GETXO
03
48 1997 012372533
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480079882892 • GARCIA GOMEZ JULIO CESAR • COMPORTE 20 B 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 012372735
11/96 11/96
34.619
0521 • 07 480080804291 • ALCALDE LOMAS PURIFICACION • SABINO ARANA 50 BJ C • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014164609
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480081267063 • MOYA CANALES MANUEL • TROBIA 4 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 014230687
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480081427721 • LOPEZ GONZALEZ MANUEL ANGEL • ARTAZAGANE 41 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014164811
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 480081457932 • AZPITARTE LARRUCEA JUAN J • REINA M.CRISTINA, 8 (INDAZDI), • 48930 • GETXO
02
48 1997 012304027
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480081484204 • BASAURI CELAYA FRANCISCO JA • LAÑOMENDI 1 0 • 48990 • ALGORTA
03
48 1997 012372937
07/96 12/96
03
48 1997 014230889
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480069243309 • ONANDI OLABARRIETA FERNANDO • STA. EUGENIA, 26/EL ABANICO 0 • 48930 • GETXO
03
48 1997 014226243
01/97 03/97
72.295
0521 • 07 480081899381 • SANCHEZ SACHEZ MARIA ISABEL • LA IGLESIA 44 • 5133 • SAN MARTIN DE LA VEG
02
48 1997 012304431
08/96 12/96
194.731
03
48 1997 012373240
07/96 07/96
34.619
02
48 1997 014165215
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480069285038 • PEREZ PENA MIGUEL ANGEL • LOPE DE VEGA 0 • 48930 • LAS ARENAS
03
48 1997 012367176
09/96 09/96
34.619
0521 • 07 480081970416 • OLARAN UGARRIZA LUIS MARIA • APARTAMENTOS GOIHERRI 1 1 D • 48650 • BARRIKA
03
48 1997 012373341
11/96 12/96
69.238
0521 • 07 480069453675 • ORTUBIA RODERO JESUS • MONTE IKEA3 4 1 A • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012295337
08/96 12/96
155.785
0521 • 07 480069911393 • GONZALEZ SANCHEZ CANDIDO • EL PINAR 5-2C 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012295842
07/96 12/96
02
48 1997 014157535
01/97 06/97
0521 • 07 480082461779 • BILBAO GALDACANO JOSE ANTONI • ELORDUYGOITIA,7-3 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 012373543
10/96 12/96
69.238
03
48 1997 014231394
01/97 04/97
108.443
233.677
243.996
0521 • 07 480082503209 • GOMEZ ALFONSO FLORENCIO • LAUAXETA, 10 /BAR/ 0 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012373644
09/96 09/96
34.619
108.443
0521 • 07 480083648718 • HERRERA LOFIEGO OSCAR • PRIM 33 2 C • 48006 • BILBAO
03
48 1997 014231495
03/97 03/97
33.848
0521 • 07 480083837361 • DIEZ CALLEJA ROBERTO • TXIPIO3/CARNICERIA 0 • 48630 • GORLIZ
02
48 1997 014166427
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480083986295 • CERIO MARINA M PILAR • MAYOR 28-2 A 0 • 48930 • GETXO
03
48 1997 014231802
04/97 04/97
36.148
0521 • 07 480084179184 • CASTRESANA ALANA JOSE ADOLFO • IZARO 18 1 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012305946
07/96 12/96
02
48 1997 014166730
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480070824611 • BARQUIN GONZALEZ ALFONSO • AV NEGURI 8 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 014226546
01/97 04/97
0521 • 07 480071155926 • ATUCHA AZCUE ANDRES • MAYOR, 17 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012296549
07/96 12/96
02
48 1997 014158040
01/97 05/97
233.677
203.330
0521 • 07 480071740855 • DOMONTE DOPAZO JOSE RAFAEL • LANDETXO 10 2 D • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 014158545
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 480072078941 • UGARTE MADARIAGA FAUSTINO • TRAVESIA LANDABE, 14 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012297256
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014158646
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480073047729 • VAZQUEZ FRANCO JOSE MANUEL • MONTE GORBEA 10 0 • 48990 • GUECHO
03
48 1997 012368893
09/96 12/96
03
48 1997 014227758
02/97 02/97
138.475
36.148
0521 • 07 480073516460 • ECHEVARRIA ZCORRA JOSE LUIS • PADRE ELORRIAGA, 10 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 012298266
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014159555
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480084625788 • ISLA LOMBERA JOSE IGNAC. • LAS MERCEDES 32 1 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 012306148
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480084631246 • AZPILLAGA PEREZ ALEJANDRO • MARUTXAS 14 3- A 0 • 48610 • URDULIZ
02
48 1997 012306249
07/96 12/96
02
48 1997 014166932
01/97 06/97
0521 • 07 480084677928 • BARRENECHEA LANDETA ANGEL • ATXABIRIBIL 22 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012306350
07/96 07/96
233.677
243.996
38.946
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7599 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480085177981 • GARCIA ALONSO MIGUEL ANGEL • AMESTI 23 0 • 48990 • ALGORTA
03
48 1997 012375159
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 480095998232 • ESCAURIAZA ARRUE FRANCISCO A • ZUGAZARTE,2 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012315040
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480085223855 • FERNANDEZ LOBATO JOSE ANTONI • NEGURIGANE 46 4 C 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012307158
07/96 12/96
02
48 1997 014167538
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480085240326 • GOICOECHEA BILBAO MARIA NIEV • ITURRIBIDE 4-3 C 0 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012375361
11/96 11/96
34.619
0521 • 07 480085374005 • DIAZ PALACIOS M JOSEFA • MUELLE TOMAS OLABARRI 15 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014167740
01/97 05/97
203.330
0521 • 07 480085900532 • MARQUIEGUI CANDINA JOAQUIN • BENTA ALDE 151 10 A • 48130 • BAKIO
03
48 1997 012376169
07/96 12/96
03
48 1997 014233721
01/97 04/97
103.856
144.590
0521 • 07 480095998535 • JAUREGUI GARCIA IGNACIO M • LUIS BILBAO LIBANO,14-BJ/PHUKE • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014174814
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480096032079 • HERMOSILLA LARRAZABAL JUAN • TORREBARRIA 30 B • 48990 • GETXO
03
48 1997 012382233
07/96 12/96
02
48 1997 014174915
05/97 06/97
03
48 1997 014238468
01/97 04/97
207.713
81.332
144.590
0521 • 07 480096033594 • ALDEKOA ZUBIKARAI JOSE ANTON • MONTE URBASA, 8 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012315242
10/96 12/96
02
48 1997 014175016
01/97 02/97
116.838
81.332
0521 • 07 480096189808 • PALOMARES PRADO JUAN • BUTROI 5/TXURUSKO 0 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012382435
07/96 12/96
103.856
0521 • 07 480096510009 • BOBI LOZOYA JOSE ANTONIO • ALDAPAS, 8 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 014175824
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 480086416046 • PEDROSA DIAZ ISMAEL • IBAIGANE 33 5.o • 48930 • GETXO
02
48 1997 012307663
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 480086510319 • LARTATEGUI BASAURI ANGEL • IPARBIDE, 28-2.o-D 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012307764
07/96 12/96
02
48 1997 014168447
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480087626324 • GIL PONDAL JOSE M • MAXIMO AGUIRRE 23 1 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014168649
01/97 06/97
0521 • 07 480096561337 • BARRUETABEÑA CABREROS FRANCI • URQUIZU 2 5 C 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012315949
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014175925
01/97 06/97
243.996
243.996
0521 • 07 480096635705 • MANRIQUE GARCIA JAVIER • GUIPUZCOA, 10-1 0 • 48920 • PORTUGALETE
02
48 1997 014176026
01/97 02/97
0521 • 07 480087752525 • CARRASCO AZCUE SERAFIN • B.SANSUENA C.ELORTES 16 0 • 48940 • LEJONA
02
48 1997 012308168
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014168750
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480088120620 • VALVERDE LOPEZ RICARDO • ARTAZA 7 /ESTUDIOS Y DISTRIBUC • 48940 • LEIOA
03
48 1997 014234327
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480088136885 • OÑATE YSEÑ JACINTO • AVILA 4 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 012308471
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480088623707 • PACHECO MADARIAGA FRANCISCO • AMESTI8 0 • 48990 • GUETXO
03
48 1997 012378088
09/96 12/96
03
48 1997 014234529
01/97 04/97
138.475
144.590
0521 • 07 480088698071 • ISLA LOMBERA FLORENCIO • AMBOTO N 7 4 IZDA 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012308673
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480089784471 • SAGARMINAGA SALCEDO ANTONIO • NOVIA SALCEDO 18 0 • 48990 • GUECHO
03
48 1997 014235034
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480089883491 • LORES CHAVARRI JESUS • GOBELAURRE 17029 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014469955
01/96 05/96
194.731
0521 • 07 480089884404 • CAYON SAIZ MANUEL A • SABINO ARANA, 13 0 • 48640 • BERANGO
02
48 1997 012309178
07/96 12/96
02
48 1997 014169760
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480090591793 • ALFONSO SINEIRO BENITO • CARMELO ECHEGARAY, 20BJ-DR 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 012309481
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480090763969 • ANTEPARA ZUGAZABEITIA JOSE A • LABAYRU 1 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 012309582
08/96 12/96
02
48 1997 014170164
01/97 01/97
116.838
40.666
0521 • 07 480090806005 • RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIA YO • ZAMAKOLA 59 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012378795
11/96 12/96
03
48 1997 014235438
01/97 04/97
69.238
144.590
0521 • 07 480096768875 • BASARRATE BENGOETXEA CRISTIN • IBAIONDO 2 0 • 48930 • GETXO
02
48 1997 012316151
07/96 12/96
81.332
233.677
0521 • 07 480096859310 • VILALLONGA D L SOTA BLANCA • AVDA.TRIUNFO 50 TALLER 0 • 48930 • GUECHO
02
48 1997 012316252
11/96 12/96
77.892
0521 • 07 480097840828 • URQUIZA RUIZ AURELIO • ANDRES CORTINA 4 1 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012316858
07/96 12/96
02
48 1997 014177440
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480097881547 • JUARISTI ARDEO JOSE • GAMINIZ 9 3.o IZD • 48630 • GORLIZ
02
48 1997 012317060
09/96 10/96
77.892
0521 • 07 480097979759 • REBOLLO TEJERO TERESA • LIZARRE 7 3 B • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 014177743
02/97 02/97
40.666
0521 • 07 480098128087 • ZAYAS CASTRO IGNACIO • CLUB 7 2 IZ 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 014177945
02/97 06/97
03
48 1997 014239983
01/97 01/97
203.330
36.148
0521 • 07 480098135363 • REGUEIRO RUIZ MONSERRAT • KANDELAZUBIETA 61 1 L • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012383748
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480098285513 • CANGA LAREQUI FRANCISCO JAVI • SARRIENA, 48 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012317262
07/96 12/96
02
48 1997 014178147
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480098452130 • SERRANO GUMB PILAR • SABINO ARANA 67 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012317666
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480098814363 • GARCIA MENCHACA EMILIO • SABINO ARANA 9 0 • 48990 • BERANGO
02
48 1997 014179157
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480099045648 • SANTAREN DIAZ JOSE CARLOS • MUELLE T.OLABARRI, 1 0 • 48930 • GETXO
03
48 1997 014240690
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480099229544 • GOMEZ LOSADA MARIA FE • MAIDAGAN 9 3 D • 48990 • GETXO
03
48 1997 012384859
08/96 12/96
173.094
0521 • 07 480100045556 • CARRANZA EMALDI ENRIQUE • ZARRAGETA 6 5 DRC • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012319181
11/96 12/96
77.892
0521 • 07 480090871780 • ZORRIQUETA MARTINEZ OSCAR • TORRENE 8 4 IZ 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012309784
07/96 12/96
02
48 1997 014170366
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480092241096 • DIEZ NAFARRATE GREGORIO • ITURGITXI 5 • 48630 • GORLIZ
03
48 1997 012379304
07/96 12/96
03
48 1997 014235943
01/97 01/97
207.713
36.148
0521 • 07 480092279896 • BLANCO NUÑEZ MARIA CARMEN • IZARO 18 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012310289
07/96 12/96
02
48 1997 014170770
01/97 06/97
0521 • 07 480100447502 • RECIO GONZALEZ FRANCISCO JO • MARIANDRESENA 1 BAJO 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012319585
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014180470
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480100534600 • LOREN MARRODAN LUIS ALBER • NOVIA SALCEDO 35 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012319787
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480092315969 • GOMEZ LOPEZ MANUEL LUIS • KANDELA ZUBIETA 20 3- A 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012310390
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480092387206 • BLANCO MIRANDA ANTONIO • OKA 4 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012310491
02
48 1997 014170972
0521 • 07 480100669184 • BELBIS DESORTHES MONIQUE • AVDA.ZUGAZARTE 42 3 0 • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
02
48 1997 012320090
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014180874
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
07/96 12/96
01/97 06/97
0521 • 07 480092610609 • BASTIDA DIAZ TEJEIRO JOSE • MAYOR 2 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 012310794
07/96 12/96
02
48 1997 014171275
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480092646173 • LARRINAGA BEASCOECHEA FRANCI • MARIA GOIRI 9 3 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012311000
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480100996156 • RETOLAZA RUIGOMEZ CARMEN • PART URI 12 14 GUARDERIA 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 014242411
03/97 03/97
36.148
0521 • 07 480101702539 • HECHT PARDO JUAN CARLOS • IZARO 14 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012320700
07/96 12/96
02
48 1997 014181581
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480092992545 • FERNANDEZ HERMOSILLA JUAN • AVDA. DE TXIKIA, S/N.o /INVERNA • 48940 • LEIOA
03
48 1997 014236448
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480101949988 • ARGARATE AZCARATE JUAN • KUKULLU 85 4 DCHA 0 • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 012388192
12/96 12/96
02
48 1997 014181985
04/97 06/97
03
48 1997 014243118
01/97 03/97
34.619
121.998
108.443
0521 • 07 480093321739 • ELOSEGUI OMAGOGEASCOA JOSE I • ARRETAKO, 2 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012311808
07/96 12/96
02
48 1997 014171982
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480101955042 • MARGUELLO LLAMOSAS IGNACIO S • GAZTELUMENDI,11 A 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012321003
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014182086
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480093348011 • TAJER-ABDESLAM • BARRIO ACHURI 29 BAJO 0 • 48100 • MUNGUIA
02
48 1997 012311909
09/96 09/96
38.946
0521 • 07 480102063055 • RENEDO MARTIN JESUS • ITURRIGORRI, 1 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 014243219
01/97 04/97
0521 • 07 480093512911 • GOMEZ MARTIN FRANCISCO • IBAIBIDE 4 2.o • 48930 • GETXO
03
48 1997 012380314
07/96 09/96
69.238
0521 • 07 480093738839 • RODRIGUEZ SOBRINO M ISABEL • TROKABIDE 9 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012312111
07/96 12/96
02
48 1997 014172184
01/97 06/97
0521 • 07 480102106909 • RECIO GONZALEZ ALFONSO • SABINO ARANA,56/FACTORIA BERAN • 49640 • BERANGO
02
48 1997 012321407
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014182288
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480093932637 • AGUISU VAZQUEZ M CARMEN • KASUNE 8 2 D 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 014172285
01/97 06/97
0521 • 07 480102125400 • CAMIRUAGA LARREA JAVIER • VILLA DE PLENCIA 8 2 A 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012321508
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014182389
01/97 06/97
243.996
243.996
0521 • 07 480102183596 • HERAS CRISTOBAL MARCO ANT. • ARTECALLE 8 2 IZ 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
03
48 1997 014243522
03/97 03/97
36.148
144.590
0521 • 07 480094528377 • DIAZ CALDERON EULALIA • GOBELA 1 0 • 48990 • LAS ARENAS
03
48 1997 012380516
12/96 12/96
34.619
0521 • 07 480094631037 • GOIRIA PUEYO ALVARO • PARTICULAR CLUB 4 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012312414
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480102224420 • LOROÑO GOIRI MIREN AHINOA • ITURRIBIDE 72 0 • 48006 • BILBAO
02
48 1997 012321710
08/96 12/96
03
48 1997 012388701
07/96 07/96
194.731
34.619
0521 • 07 480094909509 • CABALLERO GUTIERREZ TRINIDAD • PAT. ITURGUITXI, 17 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012313222
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014173194
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480102387502 • FLOREZ GARCIA MARIA JESUS • LAUBIDE, 4/BAR 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012322114
07/96 12/96
02
48 1997 014182995
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480095026111 • IGLESIAS RODRIGUEZ FCO MANUE • KASUNE 30 BJ IZD • 48990 • GETXO
02
48 1997 012313323
10/96 10/96
03
48 1997 012381425
11/96 12/96
03
48 1997 014237357
03/97 04/97
38.946
69.238
72.295
0521 • 07 480102432968 • CACHEIRO REZA JUAN RAFAEL • ANDA MARI SN 0 • 48630 • GORLIZ
02
48 1997 012322215
07/96 12/96
02
48 1997 014183096
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480095065113 • VELASCO VICUNA IGNACIO • GAZTELUMENDI 5 4 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012313424
07/96 12/96
02
48 1997 014173295
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480102714773 • DIEGO URBIETA BLAS • VILLA DE PLENCIA 16 6 A 0 • 48930 • GETXO
03
48 1997 012389004
08/96 12/96
03
48 1997 014243825
01/97 04/97
138.475
144.590
0521 • 07 480095126040 • ALONSO GONZALEZ JAVIER • ITURRIGORRI 4 3 D 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012313626
07/96 12/96
02
48 1997 014173400
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480102843705 • CAYROLS BUSTO JAVIER • PZ XAHO 1 4 D 0 • 48940 • LEJONA
02
48 1997 012322720
07/96 12/96
02
48 1997 014183807
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480095381775 • GUTIERREZ URTIAGA M JULIA • JUAN DE GARAY 4 B • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014173905
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480095462308 • RIVERA DELGADO GUILLERMO • IÑAGUI ONA 12 B 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 014174006
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480102885131 • ROMERO GONZALEZ SANTIAGO • MAGDALENA ALD., 11 (BAR LA L • 48620 • PLENTZIA
02
48 1997 014183908
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480103226954 • LARRINAGA SARATXO AITOR • REINA M. CRISTINA 3 BJ • 48930 • GETXO
02
48 1997 014470056
02/96 06/96
03
48 1997 014470662
01/96 01/96
194.731
34.619
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7600 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480103257468 • GANGOITI ECHEGARAY MARIA BEG • KANDELAZUBIETAS,33 3 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012323326
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014184514
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480110363831 • URIGUEN LANDA BEGOÑA • ARENE 30 • /IND BERANGO S A 0 • 48990 • BERANGO
03
48 1997 014248471
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480110370295 • BASAÑEZ TENERIA JOKIN • LOIOLA ANDER DEUNA 28 • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 014248572
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480103451165 • CASTRO URETA MARIA PILAR • PARTICULAR DE COSTE 6 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 014184918
01/97 05/97
121.998
0521 • 07 480110430822 • BERMUDEZ MESANZA JUAN • LOS CHOPOS 40 3 DCH • 48990 • GETXO
02
48 1997 012330501
07/96 12/96
02
48 1997 014191988
01/97 01/97
233.677
40.666
0521 • 07 480103492490 • BARRIO LOPEZ MIGUEL ANGEL • URQUIJO 10 4 IZ • 48930 • GETXO
02
48 1997 014185221
01/97 01/97
0521 • 07 480110638057 • ITUARTE TELLAECHE JUAN MANUE • ZABALBIDE, 21-LONJA 0 • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 014248976
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480103364067 • SERRANO GOMEZ L JACINTO • AVDA. IPARRAGUIRRE 32 7D 0 • 48940 • LEJONA
03
48 1997 014244431
02/97 02/97
36.148
40.666
0521 • 07 480103626573 • MEDEIROS LOSADA FRANCISCO GA • IPARRAGUIRRE, 2/ASIRU-BAR 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012324134
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014185524
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480103656986 • CAJIGAS FERNANDEZ SERGIO • DOCTOR LUIS BILBAO LIBANO 13 4 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012390014
08/96 10/96
103.856
0521 • 07 480103781571 • SAGARMINAGA PEÑA IVAN • BASAGOITI, 70 (PESCA MANIA) 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012324336
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014185726
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480103855030 • APARICIO MARTINEZ JOSE ANGEL • ANDICOECHE, 6 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 014245239
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480104062366 • TOMEY SOLLOSO IÑIGO • ACACIAS 47 BJ • 48990 • GETXO
02
48 1997 012324740
10/96 12/96
02
48 1997 014186130
01/97 03/97
0521 • 07 480104136229 • PEDROSA DIAZ ALICIA • SANTA ANA 22 4 A • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012324942
07/96 12/96
0521 • 07 480110662511 • MORALES LUENGO JUAN MANUEL • ELORTZA, 4-3-DCH 0 • 48610 • URDULIZ
03
48 1997 014249077
03/97 03/97
0521 • 07 480110681507 • BARBADO BILBAO JUAN • ARENE ONDO 7 3.o • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
02
48 1997 012330602
08/96 12/96
03
48 1997 012394963
07/96 07/96
0521 • 07 480111118411 • ECHEVARRIA ACHA AITOR • LOS PUENTES 8 4 0 • 48930 • LAS ARENAS
03
48 1997 014249380
02/97 02/97
0521 • 07 480111131141 • GARCIA PEÑAS RICARDO • DE CLUB 49 • 48930 • GETXO
02
48 1997 012330905
07/96 12/96
36.148
194.731
34.619
36.148
233.677
0521 • 07 480111159433 • AURRECOECHEA BARCALA UNAI ON • NOVIA SALCEDO 13 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014192800
01/97 06/97
243.996
116.838
121.995
0521 • 07 480111160443 • IBARROLA PABLOS AZUCENA • URIZAR 4 • 48012 • BILBAO
02
48 1997 012331309
07/96 12/96
233.677
233.677
0521 • 07 480111783869 • BRUÑA VALES JOSE RAMON • LARRAMENDI, 2-6 C 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012331713
07/96 12/96
02
48 1997 014193305
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480111907444 • GOIRIGOLZARRI OLEA MARIANO • LIZARRE 13 2 G • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012331915
07/96 12/96
02
48 1997 014193507
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480104312243 • GOIRIGOLZARRI OLEA ALEJANDRO • LEHENDAKARI AGUIRRE 17 3 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014186736
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480104369231 • ANDINO BARCENA ANA ISABEL • ELEXALDE 25 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012391226
07/96 12/96
03
48 1997 014245744
01/97 03/97
207.713
108.443
0521 • 07 480104509374 • BRANDSMA VEGMOND RENSKE • ANDICOECHE 3-1 0 • 48990 • GUECHO
02
48 1997 012326053
07/96 12/96
02
48 1997 014187443
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480112543402 • TOWSON SANDERSON NIGEL ASHLE • CRESELCHU 21 5 EXT IZ 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012332420
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480104757029 • FLAMINI VAZQUEZ HECTOR OSWAL • UMBE, 9 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014187847
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480112587151 • VILLARROYA FERNANDEZ ANTON. • BIDEARTE 2 3 E 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 012332723
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480111908050 • MU—OZ AGUIRRE GONZALO • SABINO ARANA, 34/PURGATORIO/ 0 • 48640 • BERANGO
03
48 1997 014250693
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480105378233 • RUIZ FERNANDEZ JESUS ALBERTO • ZABALBIDE, 21-LONJA- ETXETXOKO • 48600 •
SOPELANA
03
48 1997 014246249
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480112662024 • UGARTECHEA CRESPO GABRIEL • COMPORTE 21 3 IZQ • 48990 • GETXO
02
48 1997 012332824
09/96 12/96
02
48 1997 014194416
01/97 06/97
0521 • 07 480105492310 • BOLINAGA LECUE MARIA VICTORI • ALANGOBARRI 24 4 IZ • 48990 • GETXO
03
48 1997 012391832
07/96 12/96
03
48 1997 014246350
01/97 03/97
207.713
108.443
0521 • 07 480112896137 • VAZQUEZ RUBIO ALBERTO • TELESFORO ARANZADI, 8 PUB SOPL • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012333127
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014194719
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480105541315 • MARURI GARASTAZU VICTOR MANU • ITZAROPENA 4 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 012392135
07/96 12/96
03
48 1997 014246552
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480105589310 • BILBAO MARTINEZ M ANG. • LUIS LOPEZ OSES, 18 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 012327366
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014188453
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480105718036 • ABAROA OLEAGA ROSA M • MESTERIKA, S/N 0 • 48120 • MEÑAKA
02
48 1997 012327467
07/96 12/96
02
48 1997 014188554
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480105911935 • GONZALEZ DIEZ MARIA CARMEN • ALDAPA 11 0 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012392337
10/96 12/96
03
48 1997 014246855
02/97 04/97
103.856
72.295
0521 • 07 480105938106 • LUQUE GARDIEZ PEDRO • URRUTICOECHEA, 28 1 IZQ 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012327568
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480106103814 • SERRANO GONZALEZ FCO JOSE • ELORDUIGOITIA, 4-BJ (SERGON-TO • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 014188958
02/97 02/97
40.666
155.785
243.996
0521 • 07 480113625859 • MENDOZA PEREZ MONICA • ZUGAZARTE 6 BL 4 BAJO E 0 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014195729
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480113982234 • REYERO DIEZ FRANCISCO JA • GOBELENA 14 0 • 48990 • GETXO
03
48 1997 012398401
08/96 12/96
03
48 1997 014252010
03/97 04/97
173.094
72.295
0521 • 07 480114626474 • FAR MAYOL JUAN • IKARO 10 2 IZD • 48990 • GETXO
02
48 1997 014196739
243.996
01/97 06/97
0521 • 07 480114627282 • KAUSHAL-MARTIN BEHARI • PART COSTE 1 3 D 0 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 012335046
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480114631629 • GRANDE GUTIERREZ ANGEL JESUS • GARRAGANE 8 3.o D • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 014196941
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480114638400 • ECHAVE ALBIZUA JOSE IGNACIO • ERROTABARRI 5 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012335248
07/96 12/96
02
48 1997 014197042
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480114678513 • SAN SEBASTIA MESTRE CARLOS T • UMBE-MENDI 90 0 • 48111 • LAUKIZ
02
48 1997 012335551
07/96 12/96
02
48 1997 014197345
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480106109975 • GOMEZ GOMEZ JOSE • ZABALBIDE 6 BAJO 0 • 48600 • SOPELANA
03
48 1997 012392539
07/96 12/96
03
48 1997 014247057
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480106276188 • VELASCO IBAÑEZ ANA • MARQUES DE ZUYA 5 C • 48990 • GETXO
02
48 1997 014189362
04/97 04/97
38.079
0521 • 07 480106601645 • VILLALBA ALVAREZ JUAN ANTONI • IZARO 4 5 A-D • 48990 • GETXO
02
48 1997 012327972
07/96 11/96
194.731
0521 • 07 480106738152 • ABELLEIRA GASTON MARIA ESTHE • COMPORTE 17 A 3 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012328174
08/96 08/96
38.946
0521 • 07 480106952259 • DIAGO FERNANDEZ SANTIAGO • EUSKALHERRIA 9 1 0 • 48990 • ALGORTA
03
48 1997 012392842
08/96 12/96
03
48 1997 014247158
03/97 04/97
0521 • 07 480115593141 • ARTECHE PANERA XABIER • SANTILLANDI 45 • 48110 • LAUKIZ
03
48 1997 012399512
07/96 12/96
207.713
173.094
72.295
0521 • 07 480115668216 • ACARREGUI LOPEZ ARCAUTE JULE • DE COSTE 7 3 C • 48930 • GETXO
02
48 1997 012336359
08/96 10/96
02
48 1997 014198254
03/97 06/97
116.838
81.332
0521 • 07 480116005591 • RUANO GONZALEZ MIGUEL ANGEL • ELORTZA 26 • 48610 • URDULIZ
02
48 1997 014198456
04/97 04/97
40.666
0521 • 07 480116107544 • MARTIN SOMOKURZIO MIKEL • COMPORTE 11 1 • 48990 • GETXO
03
48 1997 012399714
09/96 09/96
03
48 1997 014253222
03/97 04/97
34.619
72.295
0521 • 07 480107600240 • INCHAURTIETA AYARZA JAVIER • KRESALTXU, 4/VENTA DE COMPACT- • 48930 • GETXO
02
48 1997 012328578
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480108070385 • YANKE GREÑO GUILLERMO • URQUIJO 30 1.o • 48930 • GETXO
02
48 1997 012328982
07/96 12/96
0521 • 07 480108104539 • MORA TAMAYO FRANCISCO • IZARO 20 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014190170
02/97 02/97
233.677
40.666
0521 • 07 480108913679 • MARTINEZ MONASTERIO EVA M.I • LARRAMENDI, 4/SAL. RECREATIVO/ • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014190473
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480108967839 • SFERDJELI ARRIZABALAGA MYRIA • LOPE DE VEGA 10 3 B 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012329487
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480108969152 • ALONSO GARCIA ENRIQUE • ZUBIKO 3 1.o • 48930 • GETXO
02
48 1997 012329689
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480108980670 • RODRIGUEZ UGARTE JUAN ANDRES • ITXAS BIDE, 79 -TABAL- 0 • 48630 • GORLIZ
02
48 1997 012329790
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014190776
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480114685078 • LOSADA URIGUEN ANGEL • ARENES 30/IND.BERANGO S L 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014197446
01/97 02/97
0521 • 07 480114685179 • LARRAURI MARDARAS ROSA • MAYOR 7 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 012335854
07/96 12/96
81.332
233.677
0521 • 07 480115590212 • SAN PEDRO SUERO RAUL • ALFONSO DEL POZO 12 2 • 48920 • PORTUGALETE
03
48 1997 012399411
07/96 10/96
69.238
0521 • 07 480116121284 • URRUELA CASTRESANA FRANCISCO • CANDELA ZUBIETA 35 A 0 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012399815
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014253323
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480116149879 • BARCALA MURUAGA FELIX • B BELAKO 15 0 • 48100 • MUNGUIA
03
48 1997 012399916
11/96 12/96
03
48 1997 014253525
03/97 04/97
69.238
72.295
0521 • 07 480116184942 • HERRERO VILLA JUAN ENRIQUE • NOVIA SALCEDO 3 0 • 48930 • GETXO
03
48 1997 014253626
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480116797456 • LIBANO FUENTE JESUS M. • SABINO ARANA 14/PUERTAS Y ARMA • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012336965
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014199062
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480108981680 • MIGUEZ ASPIAZU IGNACIO • SABINO ARANA 11 • 48640 • BERANGO
02
48 1997 014190877
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480109175579 • SILVA MACEIRAS VICENTE • AKILINO ARRIOILA 4 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012330194
07/96 12/96
02
48 1997 014191180
01/97 06/97
0521 • 07 480116838478 • IBARRA FONTAN JAVIER • VILLA DE PLENCIA 30 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014199264
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480116838579 • URQUIJO GARCIA GUILLERMO • UMBE MENDI 11 0 • 48111 • LAUKINIZ
02
48 1997 014199365
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480109178714 • GOMEZ CAMBRO PUYUELO M ANGEL • CRISTOBAL VALDES 2 0 • 48990 • LAS ARENAS
03
48 1997 012393852
10/96 12/96
103.856
02
48 1997 014191281
05/97 06/97
81.332
03
48 1997 014247966
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480116848885 • INCHAURZA AGOS ALFREDO • EGUZKITZA 68 • 48640 • BERANGO
03
48 1997 012401229
10/96 10/96
03
48 1997 014254333
01/97 01/97
34.619
36.148
0521 • 07 480109182148 • MARTINEZ UGALDE AINHOA • ONDIZKO ANDRA MARI 3 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014470258
01/96 04/96
116.838
0521 • 07 480110186908 • GALLARDO EXPOSITO RAFAEL • ELORTZA 3 3.o IZD • 48610 • URDULIZ
03
48 1997 014248168
02/97 02/97
36.148
0521 • 07 480110275824 • GOMEZ BARRONDO PEDRO LUIS • GAMINIZ (ANDRA MARI) 9 5 D • 48630 • GORLIZ
07
48 1996 012188153
03/95 03/95
5.017
0521 • 07 480116884857 • SETIEN SANTIBAÑEZ ENRIQUE • SIMON OCHANDATEGUI 63 0 • 48640 • BERANGO
02
48 1997 012337470
12/96 12/96
38.946
02
48 1997 014199567
05/97 06/97
81.332
0521 • 07 480117141404 • TELLAECHE PALOMAR JUAN CARLO • STA. ANA, 16-6-A 0 • 48930 • GETXO
03
48 1997 014254535
03/97 03/97
0521 • 07 480117605990 • ISLA LLONA JOSE IGNACIO • SAN IGNACIO 9 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012337773
07/96 12/96
36.148
233.677
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7601 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480117616502 • ESPARZA SOLANA ICIAR • TXAKURSOLO 13 3.o C • 48990 • GETXO
02
48 1997 012337874
07/96 11/96
02
48 1997 014199870
01/97 01/97
0611 • 07 480109421618 • DOS SANTOS JOSE AUGUSTO • LANDETXO 7 2 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012862179
08/96 09/96
20.890
0611 • 07 480109432126 • GOMES SANTOS NUNO FERNAND • MAZUSTEGUI 0 • 48111 • LAUKIZ
03
48 1997 012862280
01/96 12/96
62.669
194.731
40.666
0521 • 07 480117642366 • ARANGUREN ERDAIDE MARIA NIEV • NEGUBIDE 13 0 • 48930 • LAS ARENAS
02
48 1997 014200173
01/97 06/97
114.238
0611 • 07 480113164707 • ELORDUY ORTUONDO MARTIN • ZABALONDO/CAS. AURREKOETXE • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012854705
02/96 07/96
70.502
0521 • 07 480117648632 • SALA CIRIZA GLORIA • ITXASBIDE (ELEXALDE) 22 BJ • 48630 • GORLIZ
02
48 1997 012338076
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480802802674 • PENA RODRIGUEZ M SOL • MONTE IKEA 2 0 • 48940 • LEIOA
03
48 1997 012402441
07/96 12/96
03
48 1997 014255848
01/97 03/97
0611 • 07 481000063035 • DOS ANJOS MACHADO JOSE MANUE • KARMELO ETXEGARAY 18 3 C • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012855513
02/96 12/96
129.254
173.094
108.443
0611 • 07 481001630900 • ALFONSO DOS SANTOS FRANCISCO • LANDALUCE 7 2 DCH • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012856018
01/96 09/96
105.754
0521 • 07 481000042221 • FARROW KELLY DAVID • AV BASAGOITI 73 1 D 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 012338682
07/96 12/96
02
48 1997 014200981
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481000255823 • BENITO DEL VALLE BILBAO GOYO • GAZTELUBIDE 1 B 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012338884
07/96 12/96
02
48 1997 014201183
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481000585522 • TAJER-YOUSEFF • LAUAXETA 8 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012339187
02
48 1997 014201486
07/96 12/96
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481000585623 • ALONSO VIÑA JOSE MARIA • SABINO ARANA 2 • 48640 • BERANGO
03
48 1997 012402643
07/96 12/96
02
48 1997 014201587
06/97 06/97
03
48 1997 014256151
02/97 03/97
103.856
40.666
72.295
0521 • 07 481000694141 • VEGA ESCRIBANO ALMUDENA • ARENE ONDO 7 BJ IZ • 48990 • GETXO
03
48 1997 012402744
10/96 10/96
03
48 1997 014256353
01/97 01/97
34.619
36.148
0521 • 07 481001116392 • FUENTE ITUIÑO MIREN KARMEL • LANDABARRI 26 2.o D I • 48012 • BILBAO
03
48 1997 012402946
08/96 12/96
03
48 1997 014256555
02/97 03/97
103.856
72.295
0521 • 07 481001207736 • MAGALHAES EIRAS EDGAR EDU. • BILLELA-BIDE ETXEBARRI, S/N 0 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 014256656
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 481001271188 • MC GUIRE NO CONSTA DENISE MA • SERTUCHA 7 1 IZ 0 • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012339995
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014202395
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001281090 • CABREJAS PETRALANDA IRAULTZA • USANDIZAGA ERESGILLE 11 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 014202496
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 481001343839 • ARAMBURU AMONDARAIN JON KARL • TXAKURSOLO 8 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012340201
07/96 12/96
02
48 1997 014202601
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481003287374 • ARRIOLA ZALBIDE JAVIER • TORRENE, 2-BJ 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012341716
07/96 12/96
02
48 1997 014204116
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481003587064 • MATTHEUS -CHRISTOPHERD • CASTAÑETAS/BO SARATXAGAS 0 • 48620 • PLENTZIA
02
48 1997 012342019
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014204419
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481003851893 • CASTILLO MONASTERIO LUIS E. • IPARRAGUIRRE, 80-82/ENDUS, S.A. • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012342322
11/96 12/96
77.892
02
48 1997 014204823
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481004570505 • LEGUINA OLMOS PEDRO LUIS • MAIDAGAN 5 LJ/CANALIZACIONES V • 48990 • GETXO
02
48 1997 014205631
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481004977602 • DIAZ BLANCO GARCIA JAVIER • LAS MERCEDES 28/DISEÑOS Y MODA • 48930 • GETXO
02
48 1997 012343130
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481005055202 • GREENARD-LYNNE MARGARET • KUKULLU 73 1 IZQ • 48600 • SOPELANA
02
48 1997 012343231
07/96 07/96
0521 • 07 481005128960 • SIERRA MATEO NURIA • SALSIDU 20 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012343433
02
48 1997 014206439
07/96 12/96
01/97 05/97
38.946
233.677
203.330
0611 • 07 481007789992 • DOS SANTOS DANIEL AUGUSTO • LANDETXO 7 2.o D • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012857432
02/96 09/96
94.003
0611 • 07 481007821621 • SAN ANTONIO JOSE • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 012857533
02/96 12/96
129.254
0611 • 07 481007822833 • ALVES PINTO LUIS JORGE • BILLELA, CASERIO BIRLEETXEBARRI • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012857634
02/96 03/96
23.501
0611 • 07 481007822934 • GOMES JOAQUIN JORGE • BILLELA S/N.CASERIO BIRLEETXEB • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012857735
02/96 06/96
58.752
0611 • 07 481007823035 • CORREIA NASCIMENTO NORBERTO • INTXAUSTI ERESGILLE 1 1 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012857836
02/96 09/96
94.003
0611 • 07 481007938324 • GONCALVES RODRIGUES ADOLFO J • INTXAUSTI ERESGILLE 1 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012857937
04/96 05/96
23.501
0611 • 07 481008693308 • GONCALVES RODRIGUES BRUNO MA • INTXAUSTI ERESGILLE 1 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012858240
06/96 12/96
82.253
0611 • 07 481010638156 • LOREN MARYLOU • OCIRA ABADES ARICO 17 1 • 38580 • ARICO
02
48 1997 012858442
10/96 11/96
23.501
0721 • 07 480055540239 • MUÑAGORRI IDARRAGA MARIA ELI • P.ALDAMIZ-ETXEBARRIA 0 • 48280 • LEKEITIO
03
48 1997 012859250
04/96 04/96
21.684
0721 • 07 480055844676 • UGALDE BENGOECHEA BEGOÑA • CAMINO LARRAÑAZUBI 22 • 48990 • GETXO
02
48 1997 012851772
02/96 03/96
42.922
03
48 1997 012859654
01/96 01/96
19.076
0721 • 07 480107995011 • UNIBASO BILBAO JUAN BAUTIST • BUTROI KALEA 11 3 • 48100 • MUNGIA
03
48 1997 012861674
02/96 02/96
21.684
0721 • 07 480108407663 • MURGA EIZAGAECHEBARRIA JOSEB • MENDIONDO CAS. AMEGARAY 0 • 48111 • LAUKIZ
02
48 1997 012853994
01/96 12/96
292.734
0721 • 07 480108863058 • URIARTE BIDAURRETA LARREA MA • C. ANTZEGUS B. MENDIONDO 0 • 48610 • URDULIZ
03
48 1997 012861977
02/96 12/96
195.156
0814 • 10 48014370078 • IGNACIO ARREDONDO ERCOREKA • CASERIO BUSTINZA 0 • 48620 • PLENTZIA
04
48 1997 940079624
03/94 03/94
1211 • 10 48001198387 • PUERTA CRUZ FERNANDO • BASAGOITI 36 1 • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
02
48 1997 014425596
01/96 12/96
61.200
269.762
1211 • 10 48001698848 • SOLANO ALDECOA INMACULADA • DE NEGURI 16 2 IZ • 48990 • GETXO
02
48 1997 014434084
09/96 09/96
22.480
1211 • 10 48002118372 • ARTEAGOITIA ENSUNZA MCONCEPC • DE COSTE 1 4 D • 48930 • GETXO
02
48 1997 014436916
05/96 05/96
22.480
1211 • 10 48002735435 • IGLESIAS VIDAECHEA DOMINGO • ANDICOECHE 26 BJ DCH • 48990 • GETXO
02
48 1997 014421253
04/96 04/96
22.480
1211 • 10 48002923472 • URQUIJO GARCIA GUILLERMO • UMBE MENDI 11 0 • 48111 • LAUKIZ
02
48 1997 014425701
01/96 01/96
22.480
1211 • 10 48003118381 • SARACHAGA MOTA PEDRO • JOSE LOPEZ OSES 16 3 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 014427721
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48003130812 • FEIJOO GIL JOSE MANUEL • CAMINO LARRAÑAZUBI 22 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014437118
01/96 01/96
02
48 1997 014437825
01/96 01/96
22.480
22.480
1211 • 10 48003191234 • LOPEZ MARTINEZ EDUARDO • SARRIKOBASO 20-B TERC. 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 014428832
04/96 04/96
22.480
0521 • 07 481006024188 • ESSADI-MOHAMMED • TXORIERRI 25 1 IZ • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014207146
02/97 04/97
121.998
0521 • 07 481006207579 • LADRON GOMEZ CARME BEGOÑA • SANTA ANA 10 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 012344443
07/96 11/96
194.731
1211 • 10 48003214472 • ARRESE DILIZ IÑIGO • LANDENE 8 2 D • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
02
48 1997 014427519
02/96 11/96
03
48 1997 014441259
12/96 12/96
112.401
19.982
0521 • 07 481006766341 • ALBONIGA TORRONTEGUI MAR. • ENR. URRUTICOECHEA 30001 3 • 48600 • PLENTZIA
03
48 1997 012404865
11/96 11/96
34.619
1211 • 10 48003307230 • GUZMAN GANDARIAS ENRIQUE • TOMAS URQUIJO 3 2 A • 48990 • GETXO
02
48 1997 014428125
01/96 12/96
269.762
0521 • 07 481007075832 • RUI WAMBA ORTIZ IÑIGO • TELLETXE, 5-7/RUI WAMBA-FINCAS • 48990 • GETXO
02
48 1997 014207954
02/97 02/97
40.666
1211 • 10 48003460814 • GARATE AZCARRAGA NIEVES • FUEROS, 2 0 • 48990 • NEGURI
02
48 1997 014421455
10/96 10/96
22.480
1211 • 10 48003485466 • LAZARO FALCON ANGEL • ITURRIBARRIONDO 3 4 IZD • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 014424990
01/96 12/96
269.762
0521 • 07 481007468377 • ZUBIZARRETA AGUIRREBURUALDE • UMBE MENDI 57 • 48111 • LAUKIZ
02
48 1997 012345554
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481007530621 • JUSTO GARCIA JOSE ANTONIO • VILLA DE PLENCIA 7 A 1 C • 48990 • GETXO
02
48 1997 014470561
01/96 04/96
155.785
0521 • 07 481007852741 • LEGUINA OLMOS SONIA • MAIDAGAN, 5-LJ/CANALIZACIONES V • 48990 • GETXO
02
48 1997 014208257
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481008063616 • URIARTE UGARTE AINTZANE • LAS MERCEDES, 13/TEATRO GETXO • 48930 • GETXO
07
48 1997 014269386
02/97 04/97
21.690
0521 • 07 481009016539 • CABEZAS NUÑEZ MARIA SOLEDAD • AMAIA, 20 (JOYERIA-RELOJERIA) • 48990 • GETXO
02
48 1997 012347372
10/96 10/96
38.946
0521 • 07 481010593595 • ARANA ECHEVARRIA IONE • ARANTZALE 1 • 48600 • PLENTZIA
02
48 1997 014209671
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481010593696 • ARANA ECHEVARRIA ANE • ARANTZALE 1 • 48620 • PLENTZIA
02
48 1997 014209772
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481010853273 • ELENA SANTIAGO MARIA ANASTAS • LOS PUENTES, S/N (B. EL PIRAÑ • 48930 • GETXO
02
48 1997 014210176
02/97 02/97
40.666
0521 • 07 481010883686 • OLMOS BRAVO JUSTINA • MAIDAGAN 5 LJ • 48990 • GETXO
02
48 1997 014210277
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 010018397946 • TALLEDO ZORRILLA JOSE • ZORROZGOITI 3 7 Y • 48013 • BILBAO
02
48 1997 012850257
01/96 06/96
70.502
0611 • 07 390052157661 • PIRES-VALTER JOAO • KARMELO ETXEGARAI 18 1 D • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012850762
02/96 12/96
129.254
0611 • 07 391003263375 • GONCALVES RODRIGUES PAULO JO • INTXAUSTI ERESGILLE 10 • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012850964
03/96 10/96
70.502
03
48 1997 012858644
05/96 06/96
20.890
0611 • 07 480055883072 • MENO QUINTAS ELIAS • MUSICO USANDIZAGA 8 3 IZQ • 48100 • MUNGIA
02
48 1997 012851873
06/96 12/96
70.502
1211 • 10 48003617529 • SMITH SOLAUN JOSE MARIA • BAJADA DE EREAGA 9 • 48990 • ALGORTA (CAPITAL)
02
48 1997 014431256
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48003620155 • ALZUGARAY LOS ARCOS INES • LOS CHOPOS 9 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014428024
01/96 03/96
67.441
1211 • 10 48003900344 • DE MIGUEL PEREZ ALFREDO • MONTE URBASA, 16 1 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 014429438
08/96 08/96
22.480
1211 • 10 48004021188 • LOPEZ CUEVAS JAVIER • URBIDE 9 C • 48117 • MUNGIA
02
48 1997 014431761
01/96 03/96
47.208
1211 • 10 48004092324 • SAUCA ARETA MARIA TERESA • ZARRAGETA 2 1 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014426711
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48004094344 • ZABALA FERNANDEZ VALDES IÑIGO • ARETXETA, 8 3 A 0 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014439037
04/96 05/96
44.960
1211 • 10 48004099495 • ARISTEGUI ARTIACH VIRGINIA • ATXEKOLANDETA 3 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014423980
07/96 12/96
44.960
1211 • 10 48004115057 • BERMUDEZ VALENCIA JAVIER • ERREKAGANE 4 3 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 014433276
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48004143955 • GRASES GARCIA JORGE • VILLA DE PLENCIA 15 1 • 48930 • ARENAS (LAS)-AREETA
02
48 1997 014420243
01/96 01/96
22.480
02
48 1997 014436815
03/96 03/96
20.232
1211 • 10 48004161840 • BENAYAS ALVAREZ JOSE JAVIER • GAZTELUMENDI 7 B 0 • 48990 • ALGORTA
02
48 1997 014430852
01/96 10/96
1211 • 10 48100291389 • LIPPERHEIDE GUZMAN ALEJANDRA • MARTICOENA 2 3 G • 48990 • GETXO
02
48 1997 014427014
01/96 01/96
209.066
22.480
1211 • 10 48100344640 • PRADO EARLE MARIA LUCIA • ENRIQUE ARESTI 6 3 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014430751
01/96 03/96
67.441
22.480
19.982
0611 • 07 480083744506 • HERAS ALONSO ANGEL • ALDAPAS 23 2 A • 48990 • GETXO
02
48 1997 012852580
06/96 12/96
82.253
1211 • 10 48100365757 • LOIDI ARREGUI JAVIER JOSE • OBISPO ECHEANDIA 10 1 D • 48990 • GETXO
02
48 1997 014423273
11/96 11/96
03
48 1997 014440956
12/96 12/96
0611 • 07 480100547027 • GONDRA GOICOECHEA FERNANDO • ELCANO 5 2 CTR • 48990 • GETXO
02
48 1997 012853085
09/96 12/96
47.002
1211 • 10 48100813472 • URIGUEN YOHN MARIA • ANDRES ISASI 12 B 2 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014435805
06/96 06/96
22.480
0611 • 07 480107806465 • GONZALVES GOMEZ ANTONIO • SABINO ARANA 36 0 • 48990 • BERANGO
02
48 1997 012853893
03/96 12/96
117.504
1211 • 10 48100846616 • ARAMBARRI LEON ITZIAR • JUNKERA 1 • 48620 • PLENTZIA
02
48 1997 014436613
11/96 11/96
22.480
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7602 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
1211 • 10 48100875716 • ELORZA ARIZMENDI FATIMA • VILLA DE PLENCIA 6 6 A • 48930 • GETXO
02
48 1997 014435906
01/96 04/96
68.190
1211 • 10 48101445487 • ALGAR BRAVO OLGA • LOS CHOPOS 7 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014425802
0111 • 10 48100482258 • DIEZ PONZOA SANTIAGO • MARZANA 2 • 48003 • BILBAO
01
48 1997 010888736
01
48 1997 013378303
07/96 12/96
01/97 01/97
1.244.966
207.650
01/96 01/96
22.480
1211 • 10 48102135908 • HOZ HERGUEDAS MARCOS ROBERTO • BOLUE 9 2 C • 48990 • GETXO
02
48 1997 014426610
12/96 12/96
0111 • 10 48100579460 • BALLASTRA SAEZ ANGEL • GENERAL CONCHA 8 PP DCH • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013369916
05/97 05/97
158.107
22.480
1211 • 10 48102198148 • GUERENABARRENA ALVAREZ JESUS • CARRETRA ASUA 9 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014430246
02/96 03/96
37.467
1211 • 10 48102211080 • BUSTAMANTE MADARIAGA SONIA • NEGURIGANE 13 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014422667
09/96 12/96
0111 • 10 48100587746 • JUAN BILBAO, S.L. • ERCILLA 25 • 48011 • BILBAO
10
48 1997 014464804
10
48 1997 014471975
10
48 1997 014472177
10
48 1997 014472278
04/92 04/92
06/92 06/92
09/92 09/92
01/93 01/93
230.256
230.256
293.436
265.346
44.960
1211 • 10 48102264533 • VON HEREEN GUZMAN CARMEN • CLUB 2 6 • 48930 • GETXO
02
48 1997 014439441
01/96 02/96
03
48 1997 014443077
03/96 03/96
0111 • 10 48100617654 • NAMIBEGA S.L. • URQUIJO 8 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013370017
05/97 05/97
330.852
44.960
18.650
0111 • 10 48100728091 • LUCAR REFORMAS REHABILITACIO • HURTADO AMEZAGA 27 3 1 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013370118
05/97 05/97
502.388
1211 • 10 48102759132 • VELILLA URIOSTE AURORA • BARROETA 8 2 • 48990 • GETXO
02
48 1997 014423879
01/96 12/96
269.762
0111 • 10 48100741936 • CENTRAL DE RESERVAS VEL-TRAV • JUAN DE AJURIAGUERRA 19 • 48009 • BILBAO
01
48 1997 014768332
01/97 05/97
292.634
1221 • 07 080806839255 • BOMBIN PEREZ SEVERINA • IPARRAGUIRRE 34-6B 0 • 48940 • LEIOA
02
48 1997 014420647
02/96 12/96
247.282
0111 • 10 48100835296 • C TRILLA, S.L. • ERCILLA 43 LJ • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013370219
05/97 05/97
112.320
1221 • 07 481000464371 • GOMEZ CAMAÑO ANA MARIA • JUAN BAUTISTA URIBARRI 3 1 B • 48990 • GETXO
02
48 1997 014434589
05/96 06/96
24.728
0111 • 10 48100865915 • STAYFER’S, S.L. • MAXIMO AGUIRRE 19 1 DCH • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013370320
05/97 05/97
120.985
1221 • 07 481004276976 • SANZ LOSADA MARIA CARMEN • ARTAGAN 11 1 DCH • 48990 • GETXO
02
48 1997 014436310
04/96 04/96
0111 • 10 48100874100 • JAMONES BILBO S.L. • ELCANO 23 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 010601271
03
48 1997 010817200
03
48 1997 011127192
11/96 11/96
12/96 12/96
01/97 01/97
189.713
189.713
189.713
0111 • 10 48101119327 • PROZOLA S.L. • ERCILLA 24 2 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013370623
05/97 05/97
1.078.224
0111 • 10 48101263615 • G.C.J. S.L. • ELCANO 31 • 48008 • BILBAO
01
48 1997 011169329
01
48 1997 011169430
01
48 1997 011239956
01
48 1997 011240057
01
48 1997 014357696
12/96 12/96
01/97 02/97
12/96 12/96
01/97 01/97
02/97 06/97
65.233
108.986
152.561
152.561
742.457
0111 • 10 48101292008 • PUBLIPYME, S.A. • RODRIGUEZ ARIAS 23 • 48011 • BILBAO
09
48 1997 014759137
04/97 06/97
18.959
22.480
ADMINISTRACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL 48/08
0111 • 10 48000802913 • COMERCIAL DE SUMINISTROS S.A • RECALDE 39 41 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 014701543
06/97 06/97
21.706
0111 • 10 48000830595 • URBANA BILBAINA S.A. • LICENCIADO POZA 12 • 48008 • BILBAO
01
48 1997 014790661
02/97 08/97
464.254
0111 • 10 48002221234 • AGUCAR S.A. • ITURRIZA 15 • 48003 • BILBAO
01
48 1997 014475110
358.819
01/97 04/97
0111 • 10 48003184362 • BOURGUIGNON HALSALL JACK MAC • RODRIGUEZ ARIAS 15 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013104578
04/97 04/97
111.492
0111 • 10 48003198510 • ASADOR OTEIZA S.L. • LICENCIADO POZA 27 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 011122243
01/97 01/97
03
48 1997 013104679
04/97 04/97
356.826
104.166
0111 • 10 48003655723 • CENTRAL MOTOR S.A. • GRAN VIA 66 6 C • 48011 • BILBAO
03
48 1997 010596726
03
48 1997 010812449
03
48 1997 011122546
03
48 1997 011456891
03
48 1997 012779428
03
48 1997 014747922
03
48 1997 014999011
217.646
311.590
311.590
251.176
220.284
216.882
220.283
0111 • 10 48003798795 • FUENTE ROJO JESUS • EGUILOR 2 • 48008 • BILBAO
01
48 1997 015028313
11/96 11/96
12/96 12/96
01/97 01/97
02/97 02/97
03/97 03/97
06/97 06/97
07/97 07/97
07/95 12/95
525.616
0111 • 10 48004866304 • FERNANDEZ MARTINEZ MARIA CAR • GREGORIO REVILLA 1 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013365670
05/97 05/97
288.035
01
48 1997 015028919
05/97 07/97
176.947
0111 • 10 48101295644 • MUGARTEA, S.L. • ELCANO 27 • 48008 • BILBAO
01
48 1997 015028717
01
48 1997 015028818
01
48 1997 015029020
09/94 10/94
10/96 12/96
01/97 07/97
154.063
230.766
595.478
0111 • 10 48101513185 • REOSA, S.L. • JUAN DE GARAY 51 6 DCH • 48003 • BILBAO
01
48 1997 011474675
08/96 11/96
1.038.321
0111 • 10 48101611502 • VIDEO FOREMAN S.L. • SAN FRANCISCO 59 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 013371532
05/97 05/97
176.904
0111 • 10 48101637467 • ARTADI MONFORT,S.A. • TELESFORO DE ARANZADI 6 • 48008 • BILBAO
01
48 1997 011226923
07/96 12/96
457.605
0111 • 10 48101742349 • HERGO HABITAT, S.L. • URQUIJO 28 7 A • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013111046
03
48 1997 013371633
425.462
518.800
04/97 04/97
05/97 05/97
0111 • 10 48005224291 • FERNANDEZ VILLA SAINZ JOSE • MAXIMO AGUIRRE 11 BJ • 48011 • BILBAO
04
48 1997 960128009
01/96 06/96
240.000
0111 • 10 48101770944 • CRUZ PEREZ AGAPITO FRANCIS • DOS DE MAYO 15 1 IZQ • 48003 • BILBAO
01
48 1997 012910578
01/97 02/97
04
48 1997 960115780
11/95 04/96
1.825.286
180.000
0111 • 10 48006102749 • INFORMACION YREVISTAS SA • LUCHANA 6-2 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013366175
05/97 05/97
147.751
0111 • 10 48102172785 • OBRAS FRUNIZ, S.L. • MENA 7 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 013372239
05/97 05/97
1.906.015
0111 • 10 48102215326 • BAGARCE SL • NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 0 • 48860 • ZALLA
03
48 1997 010819624
12/96 12/96
42.190
0111 • 10 48006238145 • PRIETO ALONSO ARMIÑO ANDRES • GRAL. CONCHA 7 PR DCH • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013105689
04/97 04/97
75.305
03
48 1997 013366276
05/97 05/97
75.305
03
48 1997 014744383
07/97 07/97
75.302
0111 • 10 48006850255 • SAIBIL, S.L. • MAXIMO AGUIRRE 18 BI 5D D.9 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013366579
05/97 05/97
253.570
0111 • 10 48007145703 • AYYASHI AYYASHI AZMI • NICOLAS ALCORTA 2 LJ 8 GL ZAB • 48003 • BILBAO
04
48 1997 960098808
12/95 12/95
60.001
0111 • 10 48007487425 • AGRUPACION VIZCAYA S.A. • HURTADO DE AMEZAGA 27 17 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013367084
05/97 05/97
603.185
0111 • 10 48007720629 • GRIMOFON ESPAÑA S.A. • RODRIGUEZ ARIAS 23 BJ • 48011 • BILBAO
01
48 1997 014777426
03/97 05/97
04
48 1997 970000888
04/96 08/96
209.211
120.000
0111 • 10 48007783273 • ERCILLA ASESORIA YAUDITORIA • RODRIGUEZ ARIAS 17 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013367690
05/97 05/97
540.890
0111 • 10 48008129645 • KOLDO MARCILLA K.M.PUBLICIDA • TELESFORO ARANZADI 3 2 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013367993
05/97 05/97
67.504
04
48 1997 970068889
02/97 02/97
72.000
0111 • 10 48008381643 • FUNDICIONES KERENSKI S.A. • URQUIJO 85 7 D • 48013 • BILBAO
04
48 1997 960085670
01/95 02/96
0111 • 10 48008850374 • KUTTUM S.A. • MAXIMO AGUIRRE 6 • 48011 • BILBAO
04
48 1997 960159129
300.000
09/93 12/93
60.001
0111 • 10 48008875030 • DISTRIBUCIONES CARNICAS OTEI • ZAMACOLA 53 • 48003 • BILBAO
01
48 1997 011472453
09/96 11/96
287.021
0111 • 10 48008939391 • IMPENOR S.A. • ARECHAGA 26 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 013368296
01
48 1997 014769140
05/97 05/97
11/96 11/96
275.144
359.978
0111 • 10 48009147337 • ALCAIDE CARRION JUAN • CORTES 34 • 48003 • BILBAO
04
48 1997 960119622
01/96 03/96
120.000
0111 • 10 48009717920 • TRAVEL HOME S.L. • AYALA 1 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 013108218
04/97 04/97
65.442
0111 • 10 48009820576 • AVALDU, S.L. • ERCILLA 24 3 D22 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013368906
05/97 05/97
105.250
0111 • 10 48100151448 • EXCAVACIONES IRANZO, S.A. • AMBASAGUAS 2 • 48891 • CARRANZA
01
48 1997 012546325
11/96 12/96
01
48 1997 012546426
01/97 02/97
04
48 1997 960132150
01/96 03/96
318.474
87.874
120.000
0111 • 10 48100204594 • RICAP ,S.L. • COSME VIVANCO • DISCO BAR 0 • 48860 • ZALLA
01
48 1997 011473261
11/96 11/96
73.849
0111 • 10 48100354239 • CONSTRUCCIONES FELBIR, S.L. • CAMPA SAN JUSTO 5 • 48003 • BILBAO
01
48 1997 014749033
01/97 06/97
01
48 1997 014749134
09/96 11/96
04
48 1997 960175600
09/96 09/96
536.398
194.118
180.000
0111 • 10 48100423654 • LARRAZABAL SEIGIDO M.TERESA • GRAN VIA (ALIMENTACION) 46 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 011126586
01/97 01/97
62.718
03
48 1997 011460935
02/97 02/97
63.158
03
48 1997 012783367
03/97 03/97
63.158
01
48 1997 012909568
04/97 04/97
38.486
0111 • 10 48102251395 • LOGISTICAS YTECNICAS CONSTRU • HURTADO DE AMEZAGA 27 3 • 48008 • BILBAO
09
48 1997 014761965
02/97 04/97
18.851
0111 • 10 48102275142 • B.M. BEMAR, S.L. • GRAN VIA 76 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013372441
05/97 05/97
5.315.149
0111 • 10 48102405686 • NAVARRO PARDO JUAN • ITURBURU 2 1 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 013372542
05/97 05/97
30.888
0111 • 10 48102428423 • G.C.L., S.L. • ELCANO 31 • 48008 • BILBAO
09
48 1997 013135395
04
48 1997 970001595
12/96 04/97
11/95 08/96
18.569
240.000
0111 • 10 48102494202 • ALVAREZ BLANCO ANTONIO • CORRERIA 32 • 48800 • BALMASEDA
01
48 1997 011476190
11/96 11/96
84.372
0111 • 10 48102595444 • TABERNA BILBAO, S.L. • GRAN VIA 79 LJ • 48011 • BILBAO
03
48 1997 013373047
05/97 05/97
180.438
0111 • 10 48102795508 • TORRE MEDINA 2001,S.L. • AMBASAGUAS 2 • 48891 • CARRANZA
01
48 1997 014743979
02/97 02/97
02
48 1997 014998607
04/97 04/97
07
48 1997 015011236
05/97 05/97
331.471
35.381
20.665
0111 • 10 48102993144 • FERNANDEZ NAVIA PEDRO MARIA • DOS DE MAYO 10 6 IZD • 48003 • BILBAO
03
48 1997 013373350
05/97 05/97
449.434
0521 • 07 010013226836 • SAENZ ABAD JULIAN • DOCTOR AREILZA 15 5 DCH • 48011 • BILBAO
02
48 1997 014270703
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 010025019915 • COUSO REINOSO ROBERTO • PLAZA DE CORAZON DE MARIA 4 4 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014271208
06/97 06/97
40.666
0521 • 07 060036362439 • SERRANO JIMENEZ ANTONIO • GANEKOGORTA 18 B 4 DCH • 48840 • GUEÑES
02
48 1997 014271410
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 070079165080 • BELMONTE BARRENECHEA MARIA J • VIUDA DE EPALZA 3 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 012424265
07/96 10/96
03
48 1997 014323546
04/97 04/97
155.785
36.148
o
0521 • 07 090035613654 • GIL DIAZ ROBERTO • EL ARROYO 10 5. B • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012425073
07/96 12/96
02
48 1997 014272521
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 150102098637 • POMBO GERPE JESUS RAMON • JUAN DE GARAY 13 2 IZD • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012425578
11/96 12/96
02
48 1997 014273127
01/97 04/97
72.938
152.318
0521 • 07 280214779515 • LOPEZ BUSTOS EMILIO • ITURRIZA 1-3D 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014324556
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 281014602556 • OKORO NO CONSTA AUGUSTINA • SAN FRANCISCO 42 LJ • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014275248
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 340001899444 • LEMOS RODRIGUEZ MANUEL • CORRERIA, 26 0 • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012427194
07/96 12/96
02
48 1997 014275551
01/97 01/97
233.677
40.666
0521 • 07 390031470692 • RIVERO SECO JESUS • LAS CORTES 18 4 IZD • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014275854
01/97 05/97
203.330
0521 • 07 470014580089 • GONZALEZ SALGADO CARLOS • ALDA URQUIJO 27 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012428006
07/96 12/96
233.677
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7603 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 470025140258 • POYO GUERRERO VERDERA ANA MA • TELESFORO ARANZADI 6 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 012474179
08/96 12/96
173.094
03
48 1997 014325364
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480081663046 • JIMENEZ GARCIA FRANCISCO • ASTOBITXA 23 • 48830 • GUEÑES
02
48 1997 014470965
01/96 02/96
77.892
0521 • 07 480081951420 • MANRIQUE JURADO ANDRES • LARRAKOETXE 5 10 A • 48004 • BILBAO
02
48 1997 012441342
07/96 12/96
02
48 1997 014289901
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480021251850 • DELGADO OLAETA VICENTE • LASAO 15 2 A • 48810 • ALONSOTEGI
02
48 1997 011920572
07/96 12/96
0521 • 07 480038487740 • LANDETA ZABALA JUAN MANUEL • GARCIA SALAZAR 8 1 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014326172
04/97 04/97
233.677
36.148
0521 • 07 480082078025 • MANSITO CABALLERO JORGE JUAN • SANTO DOMINGO 24 1 • 48800 • BALMASEDA
03
48 1997 014332943
01/97 04/97
108.443
0521 • 07 480038956572 • GOMEZ ESPINOSA JESUS • ARECHAGA 14-6 DCHA 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014278581
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480043053713 • JIMENEZ RODRIGUEZ COSME • ZAMACOLA 24 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014326576
03/97 03/97
0521 • 07 480082499064 • AGUDO MENDEZ M ASUNCION • LICENCIADO POZA 10 1 DCH • 48011 • BILBAO
02
48 1997 012441443
12/96 12/96
38.946
02
48 1997 014290406
01/97 06/97
243.996
36.148
0521 • 07 480043472833 • SANCHO BARBERO LUIS M • AMPARO 3-5 DCHA 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012476203
09/96 12/96
02
48 1997 014278985
01/97 03/97
03
48 1997 014326677
04/97 04/97
138.475
121.998
36.148
0521 • 07 480084186157 • MENA VILLA LUIS JAVIER • LUIS IRUARRIZAGA 7-1 A 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012485701
07/96 12/96
03
48 1997 014333347
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480084814233 • RUIZ PEÑA RAFAEL VALENTIN • HURTADO DE AMEZAGA 34 4 DCH • 48008 • BILBAO
02
48 1997 014471066
01/96 04/96
155.785
0521 • 07 480044319460 • ARRIAZU MORALES FELIX • GREGORIO DE LA REVILLA, 1 0 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 014326778
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480085956308 • DURAU BARREIRO LADISLAO • LA CANTERA 22 0 • 48860 • ZALLA
03
48 1997 014333852
01/97 02/97
72.295
0521 • 07 480044419086 • ROMERO MARTINEZ VICENTE • URAZURRUTIA, 24 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012430430
07/96 12/96
02
48 1997 014279389
01/97 06/97
0521 • 07 480086403013 • GONZALEZ MIGUEZ MANUEL • ZABALBURU 2 B 5 IZD • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014291416
01/97 06/97
243.996
233.677
243.996
391.983
0521 • 07 480089422642 • NEVADO URIBARRI M ASUNCION • LUIS IRUARRIZAGA 9 3.o A • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012487014
08/96 12/96
69.238
03
48 1997 014334458
03/97 04/97
72.295
0521 • 07 480045901570 • ORTIZ ZARATE OBALDIA JOSE LU • NTRA. SRA. DE ISASI 103 0 • 48192 • GORDEXOLA
02
48 1997 014279793
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480090757707 • RENOVALES ITXASO FERNANDO • HURTADO DE AMEZAGA 27 14 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 014293032
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480049097520 • GARCIA HERBON ANGEL MANUEL • JUAN GARAY 41 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014327384
02/97 03/97
0521 • 07 480090847027 • GONZALEZ NISTAL JULIO RAMIRO • OLATXU 3 1 D I • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012444069
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480092436413 • LOPEZ CASTILLEJO EDUARDO • JUAN DE GARAY, 13 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012444473
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480044498609 • HOZ HOZ ALFREDO • ZAMACOLA 120 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014279490
01/97 06/97
72.295
0521 • 07 480049818451 • ALLUE SANCHEZ MIGUEL ANGEL • J.ANTONIO DEL YERMO 4 • 48860 • ZALLA
02
48 1997 013408918
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480050238177 • CENDAGORTA BIDAGUREN MARIA T • HURTADO DE AMEZAGA 27 9 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 014279995
01/97 06/97
203.330
0521 • 07 480092991939 • RODRIGUEZ BILBAO MARIA ANGE • CONDE MIRASOL, 1 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012488125
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480052314280 • FERNANDEZ MARTIN MERCEDES • HURTADO DE AMEZAGA 46 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012432147
09/96 12/96
116.838
02
48 1997 014281009
01/97 05/97
121.998
0521 • 07 480093178562 • PAREDES ARCINIEGA ANDRES • ZABALA 26 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012444776
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480052604674 • GONZALEZ BAROJA M TERESA • OLATXU 3 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012432248
07/96 12/96
02
48 1997 014281110
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480093312746 • GONZALEZ SUAREZ JOSE ANTONIO • GENERAL CONCHA 4 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012444877
07/96 12/96
02
48 1997 014294042
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480053773021 • ALVAREZ BLANCO ANTONINO • CORRERIA 32 1 D • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012432450
07/96 12/96
116.838
0521 • 07 480093369835 • MARCAIDA SANTAMARIA JESUS M • ELCANO, 40 0 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012444978
11/96 12/96
03
48 1997 012488428
09/96 10/96
02
48 1997 014294143
01/97 06/97
77.892
69.238
243.996
0521 • 07 480055859430 • IRANZO PARACUELLOS GAUDENCIO • AMBASAGUAS 2 • 48891 • CARRANZA
02
48 1997 014281817
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480055884385 • CAJIGAS VILLANUEVA LUIS AN • OTXARAN 2 0 • 48860 • ZALLA
02
48 1997 012433056
12/96 12/96
02
48 1997 012546224
08/96 09/96
38.946
77.892
0521 • 07 480057272394 • QUIROGA RODRIGUEZ ELENA R • ITURRIBIDE,100 - 1 0 • 48006 • BILBAO
03
48 1997 014329206
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480061250408 • PRIETO URRUTIA JUAN JOSE • DR. AREILZA, 22 0 • 48011 • BILBAO
03
48 1997 012479233
07/96 12/96
0521 • 07 480093390649 • MARTINEZ ZUBERO MIGUEL ANG • SANTA ISABEL 47 A SEXTO B 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012445079
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014294244
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 480093522914 • FERNANDEZ MARTINEZ BEGOÑA • ZAMAKOLA 2 2 B 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014294446
04/97 05/97
81.332
81.332
72.295
207.713
0521 • 07 480093735708 • GARCIA MARIA FEDERICO • ZAMAKOLA 53 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014294547
05/97 06/97
03
48 1997 014335367
03/97 04/97
0521 • 07 480063922352 • VAZQUEZ MARIN JOSE ANTONIO • IBAIALDE 4 13 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014283029
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480094701462 • MARTINEZ RODRIGUEZ AMPARO • MARTIN BARUA, BAJO ENT.17 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014335569
01/97 01/97
36.148
0521 • 07 480065195577 • GARCIA RODRIGUEZ FELIX • SANTA ISABEL, 68-1 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014283837
01/97 03/97
124.151
0521 • 07 480065212048 • ODRIOZOLA CHAVES ELENA • NICOLAS ALCORTA 7 18 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012480445
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480096205770 • DIEZ PEREDA RICARDO • REVILLA 13-4 0 • 48860 • ZALLA
02
48 1997 012446493
09/96 12/96
03
48 1997 012489135
07/96 08/96
02
48 1997 014295658
01/97 06/97
0521 • 07 480065632178 • JIMENEZ LOPEZ JOSE SIXTO • ESPERANZA 26 • 48005 • BILBAO
02
48 1997 014284241
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480096756549 • UGALDE ZALBIDEA JON TOMAS • MENA 7 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014295860
03/97 03/97
40.666
207.713
144.590
243.996
155.785
69.238
243.996
0521 • 07 480067251977 • LOPEZ LABURU CARLOS • ZAMAKOLA 65 2 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014285251
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480069723255 • SALGADO GAINZA JOSE ANTONIO • LAGUNA 1 3 D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014285655
01/97 06/97
0521 • 07 480097598328 • MARTINEZ GONZALEZ LUCIANO • ZAMACOLA,86-8 A 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012489741
07/96 12/96
03
48 1997 014335973
01/97 04/97
243.996
0521 • 07 480070936058 • BRAVO AYALA JOSE JULIO • JUAN DE GARAY 31 LJ • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014285958
01/97 06/97
0521 • 07 480098026138 • MORENO ALLUE JOSE ANTONIO • CAMPA IBAIZABAL 8 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014296466
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480072956789 • VEGA CASADO JOSE ANGEL • BAILEN 27 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012482364
07/96 12/96
0521 • 07 480098365234 • BEN YAMINA BEN MHAMED AHMED • GARCIA SALAZAR 32 2D -I • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014296769
01/97 06/97
243.996
207.713
0521 • 07 480098378671 • GOROSTIAGA SAN MARTIN AITOR • GIMNASIO 1 BJ D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014296971
06/97 06/97
0521 • 07 480073010040 • GUTIERREZ PEREZ JOSE ANT. • PROLONGACION DE ZABALA 2 1 E D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012437807
11/96 11/96
38.946
03
48 1997 012482465
12/96 12/96
34.619
40.666
0521 • 07 480099427786 • CADAVAL FERNANDEZ MIGUEL ANG • JUAN DE GARAY 7 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014297779
01/97 06/97
203.330
0521 • 07 480100025954 • AZNAR ZARRABEITIA JOSE AN • LICENCIADO POZA 10 1 • 48011 • BILBAO
01
48 1997 015028414
01/97 06/97
01
48 1997 015030737
06/96 12/96
243.992
272.623
0521 • 07 480073188377 • GARCIA CORDERO JOSE IGNACIO • SAN ADRIAN 24 3 C • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014286564
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480073248803 • VAZQUEZ PAREDES SANTIAGO • GALLARDI 15 4 D • 48860 • ZALLA
02
48 1997 012438110
07/96 12/96
02
48 1997 014286665
06/97 06/97
233.677
40.666
0521 • 07 480073644075 • BERMEJO PRIETO EUTIQUIO • SAN IGNACIO 25 1 D • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 014286867
04/97 06/97
0521 • 07 480100239152 • HAYANI MOUTEI DRISS • ITURRIBIDE 8 3. • 48006 • BILBAO
02
48 1997 012449224
07/96 12/96
02
48 1997 014298688
01/97 06/97
121.998
0521 • 07 480073645489 • MORENO SANCHEZ MARTIN • CORAZON DE MARIA 9 3 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014286968
01/97 06/97
0521 • 07 480101102654 • FERNANDEZ NAVIA PEDRO M • DOS DE MAYO 10 6 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014299294
05/97 06/97
81.332
243.996
0521 • 07 480101645046 • LIBANO BRAVO MARIA PIALR • URAZURRUTIA 38 5 IZQ • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014337286
01/97 04/97
144.590
o
233.677
243.996
0521 • 07 480073783616 • TLEMSANI NO CONSTA MOHAMMED • CORTES 18 4 DHA • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012438514
07/96 12/96
02
48 1997 014287170
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480074150495 • SAN MIGUEL ALBERDI LUIS • RECALDE 12 • 48011 • BILBAO
02
48 1997 012438716
07/96 12/96
02
48 1997 014287372
01/97 06/97
0521 • 07 480101761547 • HERRERA PALACIO RAMON • DOCTOR AREILZA 6-2 0 • 48011 • BILBAO
02
48 1997 012450032
07/96 12/96
02
48 1997 014299904
01/97 06/97
233.677
243.996
233.677
243.996
0521 • 07 480101785088 • FERRERO PASTOR ANTONIA • CORTES 19 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014300106
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480101813683 • EL ARBAOUI-AHMEC • DOS DE MAYO 15 CUART IZQD 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014300308
03/97 06/97
162.664
0521 • 07 480103268885 • URRUTIA PEREZ EUGENIO • LA TORRE 4 0 • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 014301621
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480103380336 • PELAEZ ORTIZ GUINEA MIGUE • ZAMAKOLA 126 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014301722
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480103528664 • SAN JUAN REY MARIA LOURDES • GALLARDI 15 0 • 48860 • ZALLA
02
48 1997 012451850
07/96 12/96
02
48 1997 014301823
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480074742094 • ARICETA ANUNCIBAY FRANCISCO • BAILEN 35 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012438817
07/96 12/96
02
48 1997 014287473
02/97 04/97
155.785
81.332
0521 • 07 480076496784 • YUBERO AYUSO ANICETA • MARQUES DEL PUERTO 8 1 DCH • 48008 • BILBAO
02
48 1997 014287978
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480076764546 • PUENTES ORTEGA DANIEL • ELCANO 23 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 011944521
07/96 12/96
02
48 1997 013839354
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480078049996 • MURILLO FLORES GREGORIO • SANTA ISABEL 60 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014332337
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 480080805608 • RODRIGUEZ GOMEZ M ISABEL R • CORTES 18 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012484990
07/96 12/96
03
48 1997 014332640
01/97 04/97
207.713
144.590
0521 • 07 480081302126 • PEREDA PALACIOS JUAN CARLOS • SAN SEVERINO, 14 0 • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012440736
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014289392
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 480081467127 • VADILLO SIERRA SANTIAGO • TEMERIAS 10 • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012441039
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480103960316 • CRIADO MARTIN MARIA JESUS • HURTADO DE AMEZAGA 13 B 0 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012452254
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480104657807 • KANTE ALIOU ALIOU • HERNANI 10 2 IZD • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014302429
06/97 06/97
0521 • 07 480104658312 • MBATHIE-NDIOGOU • HERNANI 10 2 B • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014302530
40.666
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480104917986 • DIOP NDIAYE NDIAYE • HERNANI, 23-1 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014303237
01/97 06/97
243.996
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7604 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
Reg./Sector • Tipo/Identificador • Razón Social/Nombre • Dirección • C.P. • Población
.............................................................................
Tipo Doc.
Número reclamación
Período
Importe
0521 • 07 480104958911 • DIOP NDIAYE NDIAYE • LAMANA 3 1 IZQ • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012453365
07/96 10/96
155.785
0521 • 07 480105194337 • PEREZ SANCHEZ DAVID • ARETZAGA 2 2 D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014303540
01/97 06/97
0521 • 07 481001444273 • MABACHI-MOHAMED • SAN FRANCISCO 51-5D 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012463671
07/96 12/96
02
48 1997 014314452
01/97 06/97
233.677
243.996
243.996
0521 • 07 480105508272 • JIMENEZ GARCIA JACINTO • PZA.CANTERA, 2 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014303742
01/97 06/97
0521 • 07 481001546731 • OBREGON BECKER MARIA • SAN ANTONIO 22 • 48190 • SOPUERTA
02
48 1997 014471672
01/96 06/96
194.731
243.996
0521 • 07 481001572801 • ERRAJI NO CONSTA MOHAMED • URAZURRUTIA 14 2 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012463873
10/96 12/96
02
48 1997 014314654
01/97 06/97
116.838
243.996
0521 • 07 480106333075 • MATOS MENDEZ FRANCISCO • COSCOJALES, 1 2 IZQ 0 • 48810 • ALONSOTEGUI
02
48 1997 014304449
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 480106558401 • YANGUAS OLAGARAY DOLORES • ZABALA 53 BAJO 53 BJ • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012494993
07/96 11/96
173.094
0521 • 07 480106703291 • CALVO BERGARA LUIS FERNAND • BRUNO MAURICIO ZABALA 26 BJ IZ • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012454981
10/96 12/96
116.838
0521 • 07 481001633829 • BARRENETXE GONZALEZ SOLEDAD • LASAO 15 SEGUNDO B 0 • 48810 • ALONSOTEGUI
02
48 1997 012463974
10/96 12/96
116.838
0521 • 07 481001875622 • RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA • MARQUES DEL PUERTO 12 B • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012464176
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 480106938014 • FERNANDEZ LARREA JOSE ANTONI • LA CUESTA, 21 2 DCHA 0 • 48800 • BALMASEDA
03
48 1997 012495195
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 481002181473 • EL AOUNI-ABDELLAH • SAN FRANCISCO 51 5 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012464378
11/96 12/96
02
48 1997 014315058
01/97 06/97
77.892
243.996
0521 • 07 480107167477 • PRESA SAN VICENTE OSCAR LUIS • TENOR CONSTANTINO 1 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012495401
07/96 12/96
207.713
03
48 1997 014339815
01/97 04/97
144.590
0521 • 07 481002188749 • BIYA-SAID • SAN FRANCISCO 51 5 IZD • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012464479
02
48 1997 014315159
11/96 12/96
01/97 06/97
77.892
243.996
0521 • 07 480107373504 • CHARKAOUI DESCONOCIDO AHMED • SAN FRANCISCO51-5IZQ 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012455385
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014305560
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481002752258 • SERHIRI-ABDELLAH • GORBEA 1 6 1 • 48014 • BILBAO
02
48 1997 012465085
02
48 1997 014315866
07/96 07/96
02/97 06/97
38.946
203.330
0521 • 07 480107597210 • PRESA SAN VICENTE EDUARDO • TENOR CONSTANTINO 1 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012496108
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 481002836326 • DIOP-MOR • DOS DE MAYO 17 4 IZD • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012465186
07/96 08/96
77.892
0521 • 07 480107829101 • AMORROSTRA VICARIO OSCAR ENR • BAILEN 29 4 IZDA 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012455890
07/96 12/96
0521 • 07 481002883311 • YANYA NO CONSTA OMAR • CORAZON DE MARIA 11 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014316169
01/97 06/97
243.996
233.677
0521 • 07 480107844962 • ARREGUI MARQUINA RICARDO • TRAV.DE CONCEPCION 2-1 0 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 012496411
09/96 12/96
69.238
03
48 1997 014340724
01/97 04/97
72.295
0521 • 07 481003744284 • ANDRADE PEREIRA ANTONIO JOSE • TRAVESIA TRANSITO 2 1.o • 48013 • BILBAO
02
48 1997 012466095
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014316775
01/97 02/97
81.332
0521 • 07 480108332083 • IBAÑEZ BLAS JUAN RAMON • CONCEPCION 19-5 19 5 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012456294
07/96 08/96
77.892
0521 • 07 480108456971 • SAN ROMAN GUTIERREZ MIGUEL A • GOIKO TORRE 2 1 D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014306772
02/97 03/97
0521 • 07 481003744587 • GONZALEZ TORREALDAY JOSE RAM • GABRIEL ARESTI 21 • 48004 • BILBAO
02
48 1997 012466196
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014316876
01/97 06/97
243.996
81.332
0521 • 07 481004827048 • IGUARAN SERRANO AITOR • ZAMAKOLA 138 1 A • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014317785
04/97 06/97
121.998
0521 • 07 480108849217 • DAHNOU-JILALI • SAN FRANCISCO 51 QUINT IZ 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012456702
09/96 12/96
02
48 1997 014307075
01/97 06/97
155.785
243.996
0521 • 07 480109274296 • LOUKIL-AMAR • CORTES 12 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014307580
0521 • 07 481004937485 • NEGRETE SORDO MANUEL • MARQUES DEL PUERTO 12 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012466806
07/96 12/96
02
48 1997 014317987
01/97 06/97
233.677
243.996
203.330
0521 • 07 481005209792 • REDONDO CAVIA JUAN LUIS • IBAIALDE 2 2 DCH • 48810 • ALONSOTEGI
02
48 1997 014318290
04/97 06/97
121.998
38.946
243.996
0521 • 07 481006416333 • VAZQUEZ SAN JUAN JOSE IGNACI • GALLARDI 15 • 48860 • ZALLA
02
48 1997 014318896
03/97 06/97
162.664
38.946
243.996
0521 • 07 481006750577 • ABDESSALAM-EL HABCHI • SAN FRANCISCO 51 5 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012468018
07/96 12/96
02
48 1997 014319001
01/97 06/97
233.677
243.996
02/97 06/97
0521 • 07 480109274502 • ABON EL WARD NARA AHMED • SAN FRANCISCO 51-5 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012457409
12/96 12/96
02
48 1997 014307681
01/97 06/97
0521 • 07 480109274704 • KAMAL NO CONSTA MOHAMED • SAN FRANCISCO 51-5 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012457510
12/96 12/96
02
48 1997 014307782
01/97 06/97
0521 • 07 480110515900 • FERNANDEZ IBARGUEN ESTIBALIT • SAN SEVERINO 4 2 DCH • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012458015
07/96 12/96
233.677
0521 • 07 481007095939 • PALACIO TORRALBO OLGA • HURTADO DE AMEZAGA 40 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012468321
07/96 07/96
38.946
0521 • 07 480110638865 • LARRAZABAL SEIGIDO MARIA TER • GRAN VIA 46 BJ • 48011 • BILBAO
03
48 1997 012497320
07/96 12/96
207.713
0521 • 07 481007128473 • NUÑEZ POYO GUERRERO ADOLFO • TELESFORO ARANZADI 6 B • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012468523
07/96 12/96
218.813
02
48 1997 014319304
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 480110652306 • SAN JOSE FERNANDEZ JUAN IGNA • CORTES 33 6 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012458116
07/96 12/96
02
48 1997 014308489
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 481008140105 • NUÑEZ POYO GUERRERO WARINKA • TELESFORO ARANZADI 6 B • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012469432
07/96 12/96
218.813
02
48 1997 014320213
01/97 06/97
228.477
0521 • 07 480111276944 • SUBINAS UREÑA GABRIEL • LICENCIADO POZA 2 2 • 48008 • BILBAO
03
48 1997 012497421
07/96 07/96
34.619
0521 • 07 480111632511 • ARRIBA TORRE ALFREDO • ZAMACOLA 47 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012458419
07/96 12/96
02
48 1997 014308893
01/97 06/97
233.677
243.996
0521 • 07 480111913508 • LARIZGOITIA ARZUAGA AITOR • DE LOS MIMBRES 10 2 B • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014471571
01/96 06/96
77.892
0521 • 07 480113975463 • ALDECOA URIARTE GREGORIO • ALAMEDA DE URQUIJO 18 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 012459227
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014309705
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481008244175 • MARTIN ESTAL ANA BELEN • ZAMAKOLACISCO 35 3 DCH • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012469836
07/96 08/96
77.892
0521 • 07 481008928734 • ESCUZA UDAONDO NATALIA • DE URQUIJO 18 ET • 48008 • BILBAO
02
48 1997 014320718
01/97 05/97
81.332
0521 • 07 481008949346 • GUILOCHE ORTIZ PINEDO DANIEL • CONDE MIRASOL 11 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014320920
01/97 01/97
40.666
0521 • 07 500031880277 • MATEO VALERO JESUS • ZAMACOLA 12 • 48003 • BILBAO
03
48 1997 014345774
01/97 02/97
72.295
0521 • 07 500080354312 • GASSA-MOUSSA • URAZURRUTIA 14 2 D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014323243
04/97 04/97
40.666
35.251
0521 • 07 480114427525 • SALAS MORALES IGNACIO • ZUBILETA 12 5 IZQ • 48013 • BILBAO
03
48 1997 012498229
07/96 09/96
103.856
0521 • 07 480115643055 • LOPEZ BENITEZ NURIA • LORENZO ARRIBA 9 4 DCH • 48990 • GETXO
02
48 1997 014310513
01/97 05/97
0611 • 07 010018518386 • VIVANCO BURZACO EDUARDO • EGUZKIMENDI 2 1.o B • 1474 • ARCENIEGA
02
48 1997 012866526
03/96 05/96
190.397
0611 • 07 201000048244 • NUNES SANTOS ARMANDO ANTONIO • AV. DE LANZAGORTA 14 2 IZQ • 48860 • ZALLA
02
48 1997 012867536
01/96 12/96
117.504
0521 • 07 480116035705 • LUENGO CORVO LUIS MARIANO • ZAMAKOLA 124 IN 4 IZD • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014310614
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 310053806736 • MARQUES ANJOS MARIO AUG. • APROMENA S.L. - ARTEBIZCARRA 2 • 48860 • ZALLA
02
48 1997 012868142
03/96 04/96
23.501
0521 • 07 480116323570 • UGARTE GASTON TOMAS • BILBAO LA VIEJA 23 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014311018
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 480029990843 • IZAGUIRRE SAN MIGUEL JOSE • LANZAGORTA 14 • 48860 • ZALLA
03
48 1997 012882993
01/96 12/96
0521 • 07 480116608510 • RAMADAN GAJUM USAMA • GOYA 6 5.o D • 48002 • BILBAO
03
48 1997 012499340
08/96 11/96
103.856
0611 • 07 480062084305 • SASIAIN LLANO JUAN • SANDAMENDI 40 • 48192 • GORDEXOLA
02
48 1997 012872283
09/96 10/96
23.501
0521 • 07 480117048343 • RODRIGUEZ VERGARA LUIS ANGEL • SAN ADRIAN 42 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014311220
02/97 02/97
40.666
0611 • 07 480100697476 • UGARTEMENDIA ZUBIZARRETA JOS • PAULES 15 • 48891 • CARRANZA
02
48 1997 012874307
01/96 12/96
141.005
0521 • 07 480117792920 • VIADAS PEÑIN SERGIO • LAMANA 3 6 D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012460742
11/96 12/96
114.893
77.892
0611 • 07 480108189011 • CORBACHO IZQUIERDO JESUS • CORRERIA 55 • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012876125
01/96 12/96
129.254
0521 • 07 480802396183 • SOBERON GARCIA M CONCEPCION • MAXIMO AGUIRRE 23 • 48011 • BILBAO
02
48 1997 014311826
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 481006856166 • DINIS SANTOS ALBINO • ARTEBIZCARRA 0 • 48860 • ZALLA
02
48 1997 012880771
01/96 03/96
35.251
0521 • 07 481000087283 • CHARKAQUI DESCONOCIDO MOHAME • SAN FRANCISCO 13-4 D 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014311927
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 481007051378 • MORALES CORBACHO JORGE • CORRERIA 55 • 48800 • BALMASEDA
02
48 1997 012880872
02/96 10/96
23.501
0521 • 07 481000292195 • NJANTANG-ELIZABETH • JOSEBA ANDONI URIARTE 3 1 E • 48480 • ARRIGORRIAGA
02
48 1997 014312533
01/97 03/97
121.998
0611 • 07 481007507884 • ALVES COSTA BASTO CARLOS ALB • ARECHAVALA 16 1 • 48840 • OKONDO
02
48 1997 012881074
03/96 07/96
58.752
0521 • 07 481000380509 • CHAACHAA NO CONSTA ABDERRAHI • SAN FRANCISCO 51-5 IZDA 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012462358
09/96 12/96
155.785
02
48 1997 014312735
01/97 06/97
243.996
0611 • 07 481008308944 • REY VARELA ALADINO • MARZANA 14 3 DCH • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012882084
06/96 09/96
47.002
0721 • 07 480042427354 • ZUBIZARRETA GARCIA POLONIA • PAULES 15 • 48891 • CARRANZA
02
48 1997 012869354
01/96 12/96
257.531
0521 • 07 481000618157 • ESTONG NO CONSTA EGBA DANIEL • SAN FRANCISCO 13-1 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014313038
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481000886323 • BAHRI-ALI • CONCEPCION 25 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014313341
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481000899861 • BERGUIG-ABDELALI • SAN FRANCISCO 51 1 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012462863
07/96 11/96
02
48 1997 014313442
06/97 06/97
194.731
40.666
0521 • 07 481000899962 • BERGUIG NO CONSTA MOHAMED • SAN FRANCISCO 51 5 D • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012462964
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014313543
01/97 03/97
121.998
0521 • 07 481000905723 • MAFTOUH NO CONSTA MUSTAPHA • SAN FRANCISCO 51 QUIN IZQ 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 012463166
08/96 12/96
194.731
02
48 1997 014313745
01/97 06/97
243.996
0521 • 07 481001325348 • TELLAECHE AGUINAGALDE JOSE I • LA BARRANCA 2 • 48810 • ALONSOTEGI
02
48 1997 012463469
07/96 12/96
233.677
02
48 1997 014314250
01/97 06/97
243.996
1211 • 10 48003361588 • BRAVO AGUIRRE ROSARIO • RODRIGUEZ ARIAS 2 TERC. 0 • 48008 • BILBAO
02
48 1997 014454292
12/96 12/96
1211 • 10 48003678557 • ANDA IÑIGUEZ ONZO JUAN • JUAN DE GARAI 11.4 IZQDA. 0 • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014451666
04/96 09/96
20.232
67.441
1211 • 10 48003842750 • CAÑADAS ALMAZAN PEDRO • SAN ADRIAN 42 3 C • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014456720
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48100354744 • HERNANDO ALESANCO ANDREA • PRIM 31 7 DCH • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014450959
04/96 04/96
22.480
1211 • 10 48100836613 • PUEYO MENA JOSE MARIA • HERNANI 17 5 A • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014456922
01/96 12/96
269.762
1211 • 10 48102283630 • IRAGORRI BAREÑO MARIA LUISA • GRAN VIA 57 3 D • 48011 • BILBAO
04
48 1996 960042346
03/96 03/96
60.001
1211 • 10 48102565132 • PEÑA ARBULU ROSARIO • LA NAJA 3 1 DCH • 48003 • BILBAO
02
48 1997 014459144
04/96 04/96
19.485
(Núm. 3.417)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7605 —
Instituto Nacional de Empleo
Don Pedro Luis Río Oyarbide, como Director Provincial del Instituto Nacional de Empleo de Bizkaia.
Hago saber: Que habiendo resultado infructuoso el intento de notificación de los siguientes requerimientos sobre percepción indebida de prestaciones por desempleo y en cumplimiento
de lo previsto en el artículo 59 de la Ley de Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
N.A.N.
DNI
76553202
22844965
11912636
14960059
14898255
14927903
22707138
14932367
22710933
14575621
30665937
72246198
14865688
99439783
24401795
14241358
14414750
3009399
14397559
14890892
14957673
30567313
30622087
30664526
30573200
72670552
30561289
78906003
2756309
15372058
14603058
14523661
7950437
14396210
18196743
15053382
Abizenak eta izena
Apellidos y nombre
Castelo Pérez Jesús
Gómez Hidalgo Antonio
González Adell José Javier
Alberdi Uribe Mónica
Alvarez Roma Valentín
Berroya Ortiz de Urbina, Luis
Cebadero Ibarra Macario
Domingo Alfaro José Antonio
Fernández Fernández Gumersindo
Galarza Mendiolea Juan Víctor
González Veiga José Ignacio
Laucirica Elguezabal Imanole
Llama Vega Fernando
Montoro Stingl Carlos
Oleaga Navea Patxi Xabier
Pérez Briones Francisca
Roldán Sarriá José Ramón
Sánchez Martínez Juan José
Santos Expósito Arturo
Torrijos Lopes M. Angeles
Viteri Chávarri Roberto
Yáñez Páez Héctor
Asociación Serv. Ayuda Domicilio
Codipla, S.L.
Fernández Echezarra, José Antonio
Seis Punto Noventa y Dos, S.L.
Redondo Egaña Miguel
Nogueira Echebarría Mónica
Dos Santos Pires Antonio
Autocares Santa Ana, S.A.
Viajes Urkiola, S.A.
Costana Fernández José Miguel
Elvira Caballero Santiago
Aguado San Cristóbal J. Alberto
Puy Panosiain Pablo Tomás
Lander Pérez Máximo
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Común, de 26 de noviembre de 1992, y resultando imposible hallar
nuevos domicilios de los mismos, por el presente edicto se procede a su notificación.
Y para que así conste y a los efectos oportunos firmo el presente edicto.
En Bilbao, a 23 de abril de 1998.—El Director Provincial del
INEM, Pedro Luis Río Oyarbide.—P.D. (Art. 18 Orden 16 de noviembre de 1992) El Subdirector Provincial de Prestaciones, Rafael Aramburu Rojas
Helbidea
Domicilio
Herria
Localidad
Autonomía, 23-1.o D
León, 6-1.o
Balendín Enbeitia, 1-1.o
Iparraguirre, 50
Artasamina, 10-1.o izd. izd.
Luchana, 1-5.o
Cristo, 22-11.o C
Juan de la Cosa, 3-5.o
Estrada San Agustín, 4 SD, EX-C
Pérez Galdós, 54-5.o
Zapilanda, 30-3.o izd.
Vicente Garamendi, 2-3.o
Zamácola, 15-1.o C
Zurbarambarri, 8-2.o izd.
Avila, 8-7.o izd. izd.
Julio Urquijo, 8-7.o
Pl. Moraza, 3-3.o izd.
Vicente Garamendi, 3-6.o A
Bizkargi, 12-3.o D
Zurbarambarri, 2-6.o C
Pl. Corazón de María, 8-4.o C
Iturriza, 11-2.o izd.
Canciller Ayala, 1-3.o izd.
Biarritz, 6
Iparraguirre, 30
Alda. San Mamés, 46-1.o izd.
Avda. Madariaga, 17-3.o
Grupo Mendigain, 3-2.o E
B. Arteaga, 123-A, 3.o dcha.
Fray Juan Zumárraga, 2
Fray Juan Zumárraga, 2
Urreta, 18-4.o C
La Cruz, 5-2.o B
Juan Tomás de Gandarias, 14-2.o B
Iñaki Deuna, 6-1.o dcha.
Axular, 8-4.o izd.
Aldia
Período
Zenbatekoa
Importe
48901 Barakaldo
26-02-90 a 30-03-90
48970 Basauri
17-10-92 a 30-11-92
48970 Basauri
03-01-94 a 30-01-94
48010 Bilbao
03-04-89 a 30-06-89
48007 Bilbao
16-09-89 a 30-10-89
48008 Bilbao
07-07-88 a 01-06-89
48007 Bilbao
16-06-93 a 30-08-93
48004 Bilbao
22-12-89 a 21-12-91
48007 Bilbao
11-09-90 a 30-10-90
48013 Bilbao
20-06-88 a 14-12-89
48013 Bilbao
17-03-92 a 04-05-92
48006 Bilbao
18-02-88 a 17-02-89
48003 Bilbao
31-10-86 a 30-11-86
48007 Bilbao
15-11-89 a 30-11-89
48012 Bilbao
22-02-86 a 30-03-86
48014 Bilbao
23-07-90 a 30-08-90
48007 Bilbao
08-07-85 a 23-04-87
48006 Bilbao
09-06-92 a 30-12-92
48002 Bilbao
17-03-92 a 16-03-94
48007 Bilbao
01-04-89 a 30-01-90
48003 Bilbao
09-04-91 a 30-05-91
48003 Bilbao
19-06-86 a 11-12-87
48008 Bilbao
01-07-95 a 30-10-95
48002 Bilbao
2/92 a 3/92 y 9/94 a 11/94
48011 Bilbao
01-01-94 a 30-12-94
48010 Bilbao
01-10-92 a 30-09-93
48014 Bilbao
01-10-90 a 30-11-90
48013 Bilbao
01-11-94 a 30-11-94
48016 Derio
01-09-88 a 16-04-89
48200 Durango
01-01-93 a 30-08-94
48200 Durango
01-04-94 a 30-10-94
48960 Galdakao
03-03-87 a 30-03-87
48920 Portugalete
03-04-92 a 30-04-92
48910 Sestao
11-05-91 a 13-03-92
48600 Sopelana
13-09-90 a 30-09-90
48510 S.S. del Valle 01-12-86 a 13-01-88
65.544
57.406
130.013
122.542
54.486
601.007
219.046
1.732.864
60.010
864.853
81.043
931.637
56.064
18.425
85.500
42.620
1.813.708
325.082
3.015.145
406.216
70.768
1.755.074
335.058
658.153
370.339
460.656
109.872
14.536
307.061
684.930
617.592
68.455
52.896
1.398.749
13.936
593.393
(Núm. 3.661)
V. Atala / Sección V
Justiziako Administrazioa / Administración de Justicia
Audiencia Provincial de Bizkaia
SECCION PRIMERA
EDICTO
Don Joaquín Giménez García, Presidente de la Sección Primera
de la Audiencia Provincial de Bizkaia.
Hago saber: Que en dicho Tribunal se sigue procedimiento
de rollo penal número 164/93 por abusos deshonestos, sobre procedimiento abreviado número 115/93, ejecución número 159/95 en
el Juzgado de Instrucción número 9 de Bilbao, contra don Fernando
Aguilera Garrido, representado por el Procurador Sr. Bajo Auz y
asistido de Letrado Sra. doña Begoña Negueruela y acción parti-
cular don José Ignacio Fonseca Pérez, en el que se ha acordado
sacar a pública subasta por primera vez y término de 20 días, los
bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Tribunal, el día 26
de junio, a las 9,30 horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las 2/3
partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4701, una cantidad igual, por
lo menos, al 20% del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7606 —
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Que las cargas y gravámenes anteriores y los posteriores preferentes al del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Tribunal, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 24
de julio, a las 9,30 horas, sirviendo de tipo el 75% del señalado para
la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones
de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 25 de septiembre, a las 9,30 horas, cuya subasta
se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para
la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Departamento derecha C, del piso 3.o, que tiene una superficie construída aproximada de 43,87 m2 y representa una participación del 5% en los elementos comunes de la casa señalada con
el n.o 4 de la calle Miravilla de Bilbao. Datos registrales: finca n.o
5.464, inscrita al folio 41, del libro 162, en el Registro de la Propiedad número 8 de Bilbao.
Valorada en: 4.600.000 pesetas.
Se encuentran depositados en poder de don Fernando Aguilera Garrido.
Dado en Bilbao, a 5 de mayo de 1998.—El Presidente.—El
Secretario
•
(V-1.374)
Juzgado de lo Social número 2 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña Inés Alvarado Fernández, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 2 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 812/96, ejecución número 84/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
don Cruz Javier Eguiarte Beitia, don Bittoren Sarduy Embeitia y don
Nicanor Baños Baños, contra la empresa Astra Unceta y Cía., S.A.,
Astra Gernika, S.A., Astra Sport, S.A., Astra Unión, S.L., Evaporadores, S.A., Indasco, S.A. y Gerniquesa de Mecanizado Tratamiento y Montajes de Armas, S.A., sobre rescisión de contrato, se
ha dictado la siguiente:
«Providencia del Ilmo. Sr. Magistrado, don Fernando María Breñosa Alvarez de Miranda.—En Bilbao, a 8 de mayo de 1998.—Dada
cuenta de los anteriores escritos, se acuerda citar a las partes a
comparecencia ante este Juzgado, para el próximo día 17 de junio,
a las 9 horas, para un incidente de ejecución.
Notifíquese esta resolución.»
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Y para que les sirva de notificación en legal forma a don Cruz
Javier Eguiarte Beitia, don Bittoren Sarduy Embeitia y don Nicanor Baños Baños, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 8 de mayo de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(V-1.372)
Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 31/95 y ejecución número 229/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
don Angel Fernández Castañares, contra la empresa Félix Rodríguez Fernández, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 31/95,
ejecución número 229/95); y para el pago de 55.695 pesetas de
principal, y 12.252 pesetas de intereses y calculadas para costas,
se declara insolvente, por ahora, al deudor don Félix Rodríguez
Fernández, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don Félix
Rodríguez Fernández, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 28 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.928)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 164/96 y ejecución
número 59/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María Teresa de J. Estandia Gómez, contra la empresa Embutidos Montecorvo, S.A. y Palacios La Mata, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
164/96, ejecución número 59/97); y para el pago de 462.585 pesetas de principal, y 101.768 pesetas de intereses y calculadas para
costas, se declaran insolventes, por ahora, a las deudoras Embutidos Montecorvo, S.A. y Palacios La Mata, S.L., sin perjuicio de
que pudieran encontrárseles nuevos bienes que permitieran hacer
efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Embutidos Montecorvo, S.A. y Palacios La Mata, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
En Bilbao, a 27 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(Núm. 3.930)
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7607 —
DISPONGO:
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 284/97 y ejecución
número 19/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Garikoitz Egusquiza Mestraitua, contra la empresa Bilbao de Construcciones e Impermeabilizaciones, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
284/97, ejecución número 19/98); y para el pago de 79.473 pesetas de principal, y 15.894 pesetas de intereses y calculadas para
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Bilbao de Construcciones e Impermeabilizaciones, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la
deuda aún pendiente de pago.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Bilbao de
Construcciones e Impermeabilizaciones, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
En Bilbao, a 27 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
(Núm. 3.931)
EDICTO
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
953/96, ejecución número 14/98); y para el pago de 559.263 pesetas de principal, y 111.852 pesetas de intereses y calculadas para
costas, se declara insolventes, por ahora, al deudor Bar Cafetería Biltoki y doña María Teresa Sauca Areta, sin perjuicio de que
pudieran encontrárseles nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Y para que les sirva de notificación en legal forma a Bar Cafetería Biltoki y doña María Teresa Sauca Areta, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de
Bizkaia».
En Bilbao, a 27 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.933)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 246/97 y ejecución
número 5/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de doña Carmen Tarrio Mera, contra la empresa Selva Limpiezas
y Servicios, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 903/96 y ejecución
número 155/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don José Fernández Delgado, contra la empresa Construcciones Lan, S.L., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
903/96, ejecución número 155/97); y para el pago de 524.954 pesetas de principal, y 104.990 pesetas de intereses y calculadas para
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Construcciones Lan, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Construcciones Lan, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 30 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.932)
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
246/97, ejecución número 5/98); y para el pago de 310.882 pesetas de principal, y 62.176 pesetas de intereses y calculadas para
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Selva Limpiezas y Servicios, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele
nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Selva Limpiezas y Servicios, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 27 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.934)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 47/97 y ejecución número 181/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de
doña Cristina Ainz Varela, contra la empresa Diseños y Modas Nanette, S.L., sobre despido, se ha dictado la siguiente:
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
DISPONGO:
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 953/96 y ejecución
número 14/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de don Alberto Sánchez Ontalvilla, contra la empresa Bar Cafetería Biltoki y María Teresa Sauca Areta, sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número 47/97,
ejecución número 181/97); y para el pago de 2.428.224 pesetas
de principal, y 485.644 pesetas de intereses y calculadas para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Diseños y Modas
Nanette, S.L., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7608 —
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Diseños
y Modas Nanette, S.L., en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 27 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.935)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 308/97 y ejecución
número 229/97, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don Simón Aparicio Martín, contra la empresa César Manuel
Araujo Galha, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
308/97, ejecución número 229/97); y para el pago de 960.357 pesetas de principal, y 192.071 pesetas de intereses y calculadas para
costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor don César Manuel
Araujo Galha, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos
bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de
pago.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don César
Manuel Araujo Galha, en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 28 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.936)
Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)
El Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 5 de Bizkaia, en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 223/98, promovido por don Julio González Carrera, don Esteban Espinaco Rodríguez, doña Adelaida García Fernández, doña
Ana Isabel Sanz Rodríguez, don Ricardo San José Merino, don Luis
María Sánchez Galarraga, doña María Dolores Calle Urra y doña
María Chain Díaz, sobre cantidad, cita al Fondo de Garantía Salarial y S.A. Atres Empresa Servicios (Bingo Zabálburu), en concepto
de parte demandada en dicho juicio, con objeto de asistir a los actos
de conciliación y juicio, y en su caso, prestar declaración de confesión judicial, que se celebrará en la sede de este Juzgado, sito
en Bombero Etxaniz, 1, el día 9 de junio de 1998, a las 9,30 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (art. 82-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los 2 días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, sin justa causa, al acto de confesión judicial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (art. 91-2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a 6 de mayo de 1998.—El Secretario Judicial
•
(Núm. 4.179)
Doña María Etxeberria Alkorta, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 5 de Bizkaia.
Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social número 5, registrado con número 353/94, ejecución número 259/94, a instancias de don José Manuel San Miguel
Moreno, don Antonio José Rodríguez Torres, don Oscar Javier Cueva Arnaiz, don Andrés González Tejerina, don Francisco Javier Moreno Madrid y don Iñigo Santos Vera, contra el Fondo de Garantía
Salarial y Exclusivas Regueira, S.A., en reclamación sobre despido, en providencia de esta fecha he acordado sacar a la venta
en pública subasta, por término de 20 días, los siguientes bienes
embargados como propiedad de la parte demandada cuya relación y tasación es la siguiente:
Bienes que se subastan y valoración
Diversos bienes consistentes en material de hostelería y alimentario, que no se reproduce por lo prolijo, obrando dicha relación en estos autos así como la valoración pericial dada a cada
ítem, con un avalúo conjunto de 13.193.000 pesetas.
Condiciones de subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en Bilbao, en primera subasta el día 7 de septiembre de 1998. Caso
de no haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segunda subasta el día 7 de octubre de 1998. Si en ésta volvieran a darse esas circunstancias se celebrará la tercera subasta el día 9 de noviembre de 1998.
Todas ellas se celebrarán a las 9 horas de la mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de
ellas, se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora y en el
mismo lugar; y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho
impedimento.
Las subastas se celebrarán bajo las condiciones siguientes:
Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.—Los licitadores deberán depositar previamente en
el establecimiento bancario Banco Bilbao Vizcaya, n.o cuenta:
472100000025994, el 20% del valor del lote por el que vayan a pujar
en primera subasta, y el 15% (20% del tipo de la segunda subasta) de su valor en las otras dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta (art. 1.500-1.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Tercera.—En todas las subastas, desde el presente anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya n.o cuenta:
472100000025994, el 20% (primera subasta) o el 15% (segunda
y tercera subasta) del valor del lote (20% del tipo de la segunda
subasta) por el que vayan a pujar, acompañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el
Secretario Judicial y serán abiertos en el acto del remate al publicarse las posturas (art. 1.499 II de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las subastas y
mejorar las posturas que se hicieran sin necesidad de consignar
depósito (art. 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7609 —
Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y en la primera no se admitirán posturas que no cubran
las 2/3 partes de la valoración.
Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán
con rebaja del 25% del tipo de tasación y por tanto no se admitirán posturas que no cubran el 50% de la valoración (art. 1.504 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario celebrarla,
no se admitirán posturas que no excedan del 25% de la valoración
del lote (art. 261 a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca suma superior se aprobará el remate.
De resultar desierta esta última tendrán los ejecutantes o en
su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse los bienes por el 25% del avalúo, dándoseles
a tal fin el plazo común de 10 días. De no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo.
Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho de la parte
actora de pedir la adjudicación o administración de los bienes subastados en la forma y con las condiciones establecidas en la vigente legislación procesal.
Novena.—Los remates podrán ser en calidad de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación ha sido practicada en favor
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios (art. 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Décima.—Si la adquisición en subasta o adjudicación del bien
se realiza en favor de parte de los ejecutantes (si hubiere varios)
y el precio de la adjudicación es suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre
el precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De no ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Decimoprimera.—El precio del remate deberá abonarse en el
plazo de 3/8 días (según se trate de subasta de bienes muebles
o inmuebles) siguientes a la aprobación del mismo.
Decimosegunda.—Los bienes embargados están depositados
en carretera de Basurto a Castrejana n.o 125 de Bilbao, a cargo
de don Francisco Regueira Bello.
Y para que sirva de notificación al público en general y a las
partes de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial de
Bizkaia», y en cumplimiento de lo establecido en leyes procesales expido la presente.
En Bilbao, a 7 de mayo de 1998.—La Secretaria Judicial
•
(V-1.378)
Juzgado de lo Social número 6 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña Raquel Aguirre Larumbe, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 6 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 197/97, ejecución número 23/98, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de doña
Marta González Rivero, contra la empresa Segundo Jesús Valderrama Conde, sobre despido, se ha dictado la siguiente:
DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
197/97, ejecución número 23/98); y para el pago de 1.295.719 pesetas de principal, y 129.572 pesetas de intereses y costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor don Segundo Jesús Valderrama Conde, sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes
que permitieran hacer efectiva la deuda aún pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los 3 días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art.
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Lo que propongo a S.S.a para su conformidad.
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don Segundo Jesús Valderrama Conde, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 29 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.942)
Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)
El Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 813/97, promovido por doña Antonia Olabarrieta Basaras, sobre
Seguridad Social, cita a don Angel Román Anchía, en concepto de
parte demandada en dicho juicio, con objeto de asistir a los actos
de conciliación y juicio y en su caso, prestar declaración de confesión judicial, que se celebrará en la sede de este Juzgado, sito
en Bombero Etxaniz, el día 27 de mayo de 1998 a las 13,15 horas.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (art. 82-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los 2 días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, sin justa causa, al acto de confesión judicial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (art. 91-2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a 14 de mayo de 1998.—El Secretario Judicial
•
(V-1.369)
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)
El Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 262/98, promovido por don José Leacer Taboada González, sobre
despido, cita a Contratas Navales, S.L. y José Ignacio Chinchurreta Uriarte, S.L., en concepto de parte demandada en dicho juicio, con objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio, y en
su caso, prestar declaración de confesión judicial, que se celebrará
en la sede de este Juzgado, sito en Bombero Etxaniz, el día 27
de mayo de 1998 a las 12,00 horas.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7610 —
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Advertencias legales
Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social número 7, registrado con ejecución no judicial número 422/95, ejecución número 169/95, a instancias de don José María
Ruiz Galilea, contra don José Ballestero García, en reclamación
sobre ejecución, en providencia de esta fecha he acordado sacar
a la venta en pública subasta, por término de 20 días, los siguientes bienes embargados como propiedad de la parte demandada
cuya relación y tasación es la siguiente:
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (art. 82-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los 2 días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, sin justa causa, al acto de confesión judicial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (art. 91-2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a 14 de mayo de 1998.—El Secretario Judicial
(V-1.370)
•
Bienes que se subastan y valoración
o
Finca n. 673 A, libro 313 de Bilbao 8, folio 194.
Valoración: 6.250.000 pesetas.
Condiciones de subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en Bilbao, en primera subasta el día 14 de julio. Caso de no haber
licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará
segunda subasta el día 15 de septiembre. Si en ésta volvieran a
darse esas circunstancias se celebrará la tercera subasta el día
13 de octubre.
Todas ellas se celebrarán a las 10,30 horas de la mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de
ellas, se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora y en el
mismo lugar; y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho
impedimento.
Las subastas se celebrarán bajo las condiciones siguientes:
EDICTO
(CEDULA DE CITACION A JUICIO Y A CONFESION JUDICIAL)
El Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número 7 de Bizkaia, en resolución de esta fecha dictada en el juicio de faltas número 230/98, promovido por don Juan Manuel Pérez de Ana, don Marcos Gutiérrez Ciurana, doña María del Carmen López García, doña
Crescencia Peñas Méndez, doña María Jesús Peñas Méndez, doña
María del Carmen de Basterra Alvarez y don Miguel Esteban Sánchez Hernández, sobre cantidad, cita a Escuela Vasca de Nuevas
Carreras, en concepto de parte demandada en dicho juicio, con
objeto de asistir a los actos de conciliación y juicio, y en su caso,
prestar declaración de confesión judicial, que se celebrará en la
sede de este Juzgado, sito en Bombero Etxaniz, el día 27 de mayo
de 1998, a las 13 horas de su mañana.
Advertencias legales
1. Su incomparecencia injustificada no impedirá la celebración del juicio, que continuará sin necesidad de declarar su rebeldía (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Las siguientes comunicaciones se harán en los estrados del
Juzgado, salvo las que revistan forma de auto o sentencia o se trate de emplazamiento (art. 83-3 de la Ley de Procedimiento Laboral).
2. Debe concurrir a juicio con todos los medios de prueba
que intente valerse (art. 82-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
3. Si pretende comparecer en el juicio asistido de Abogado
o representado por Procurador o Graduado Social colegiado debe
manifestarlo a este Juzgado por escrito dentro de los 2 días siguientes a la publicación del presente edicto (art. 21-2 de la Ley de Procedimiento Laboral).
4. Si no comparece, sin justa causa, al acto de confesión judicial, podrá ser tenido por confeso en la sentencia (art. 91-2 de la
Ley de Procedimiento Laboral).
5. La publicación de este edicto sirve de citación en legal forma a la parte demandada que se encuentra en ignorado paradero.
La persona citada puede examinar los autos en la Secretaría
del Juzgado hasta el día de la celebración del juicio.
En Bilbao, a 14 de mayo de 1998.—El Secretario Judicial
(V-1.371)
Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.—Los licitadores deberán depositar previamente en
el establecimiento bancario Banco Bilbao Vizcaya, n.o cuenta:
477600000/422/95, el 20% del valor del lote por el que vayan a pujar
en primera subasta, y el 15% (20% del tipo de la segunda subasta) de su valor en las otras dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta (art. 1.500-1.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Tercera.—En todas las subastas, desde el presente anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya n.o cuenta:
477600000/422/95, el 20% (primera subasta) o el 15% (segunda
y tercera subasta) del valor del lote (20% del tipo de la segunda
subasta) por el que vayan a pujar, acompañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el
Secretario Judicial y serán abiertos en el acto del remate al publicarse las posturas (art. 1.499 II de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las subastas y
mejorar las posturas que se hicieran sin necesidad de consignar
depósito (art. 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y en la primera no se admitirán posturas que no cubran
las 2/3 partes de la valoración.
Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán
con rebaja del 25% del tipo de tasación y por tanto no se admitirán posturas que no cubran el 50% de la valoración (art. 1.504 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario celebrarla,
no se admitirán posturas que no excedan del 25% de la valoración
del lote (art. 261 a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca suma superior se aprobará el remate.
De resultar desierta esta última tendrán los ejecutantes o en
su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse los bienes por el 25% del avalúo, dándoseles
a tal fin el plazo común de 10 días. De no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo.
Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho de la parte
actora de pedir la adjudicación o administración de los bienes subastados en la forma y con las condiciones establecidas en la vigente legislación procesal.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7611 —
Novena.—Los remates podrán ser en calidad de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación ha sido practicada en favor
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios (art. 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Décima.—Si la adquisición en subasta o adjudicación del bien
se realiza en favor de parte de los ejecutantes (si hubiere varios)
y el precio de la adjudicación es suficiente para cubrir todos los créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre
el precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De no ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Decimoprimera.—El precio del remate deberá abonarse en el
plazo de 3/8 días (según se trate de subasta de bienes muebles
o inmuebles) siguientes a la aprobación del mismo.
Decimosegunda.—Obra en la Secretaría de este Juzgado certificación registral en la que consta la titularidad del dominio del bien
subastado y el estado de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser examinados, debiendo conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes preferentes, si
los hubiere, al crédito de los ejecutantes, continuarán subsistentes,
entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en
las responsabilidades de los mismos, sin destinarse a su extinción
el precio del remate.
Y para que sirva de notificación al público en general y a las
partes de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y en cumplimiento de lo
establecido en leyes procesales expido la presente.
En Bilbao, a 11 de mayo de 1998.—La Secretaria Judicial
•
(V-1.384)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María José Marijuán Gallo, Secretaria Judicial del Juzgado
de lo Social número 7 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 459/94, ejecución número 305/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de
doña Mercedes Luna Campillo, don José Luis Piñán Alvarez, don
José Ignacio Hernández del Val, doña Begoña Hernández del Val,
don Juan Carlos Charramendieta Alonso, don Jesús Barrero Vadillo y doña María Isabel Zalbidea Solaguren, contra la empresa Edificadora Zugazarte, S.A., sobre cantidad, se ha dictado la siguiente:
«Propuesta de la Secretaria Judicial, doña María José Marijuán Gallo.
Auto.—En Bilbao, a 30 de abril de 1998.
Hechos
Primero.—Por resolución de fecha 14 de noviembre de 1995,
se acordó en estos autos despachar ejecución contra los bienes
del deudor Edificadora Zugazarte, S.A. a fin de dar cumplimiento
forzoso a lo resuelto en sentencia recaída en los mismos.
Segundo.—El importe del principal, intereses legales y costas, provisionalmente calculadas, que aún están pendiente de pago
asciende, respectivamente, a 8.698.481 pesetas, 956.833 pesetas y 869.848 pesetas.
Tercero.—Se dio audiencia por 15 días al Fondo de Garantía
Salarial, a fin de que señalase nuevos bienes del deudor sobre los
que hacer traba o instase lo que a su derecho conviniese, no formulando ese Organismo alegación alguna en el plazo señalado.
Razonamientos jurídicos
Unico.—Procede declarar la insolvencia del deudor cuando no
se le hayan encontrado bienes suficientes con que hacer frente al
pago total de la deuda por la que se sigue el procedimiento de ejecución, tanto porque no quedan bienes conocidos pendientes de
realizar (insolvencia total), como si los que aún están trabados y
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
no han llegado a su total realización y destino son razonablemente
insuficientes —a la vista del justiprecio fijado— para lograr la plena satisfacción de la deuda (insolvencia parcial, cuyo importe se
determina disminuyendo la deuda aún pendiente de abono con la
cuantía del justiprecio de esos bienes), bien entendido que, en cualquiera de ambos casos, dicha declaración siempre tendrá carácter provisional.
Así resulta de lo dispuesto en el artículo 273 (números 2 y 3)
de la Ley de Procedimiento Laboral, concurriendo en el presente
caso los requisitos que autorizan a un pronunciamiento de esa naturaleza.
Por todo lo cual,
DISPONGO:
A los efectos de las presentes actuaciones (autos número
459/94, ejecución número 305/95); y para el pago de 8.698.481
pesetas de principal, 956.833 pesetas de intereses y 869.848 pesetas calculadas para costas, se declara insolvente, por ahora, al deudor Edificadora Zugazarte, S.A., sin perjuicio de que pudieran encontrársele nuevos bienes que permitieran hacer efectiva la deuda aún
pendiente de pago.
Notifíquese a las partes y a dicho Organismo.
Una vez firme esta resolución, archívese.
Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado,
dentro de los 3 días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art.
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Edificadora
Zugazarte, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su
inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 30 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(V-1.319)
Juzgado de lo Social número 8 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña Elena Herrero Sánchez, Secretaria Judicial del Juzgado de
lo Social número 8 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 11/94, ejecución número 40/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia de don
José Miguel Ibáñez Laforga, contra la empresa Sif, S.L., Infonor,
S.L., Aníbal Herrero, S.L. y Cim Market, S.L., sobre cantidad, se
ha dictado el siguiente:
«Auto.—En Bilbao, a 23 de abril de 1998.
Hechos
Primero.—Con fecha 27 de octubre de 1994, se dictó en este
procedimiento sentencia en cuyo fallo se recogía, entre otros extremos, lo siguiente:
“Que estimando íntegramente la demandada formulada por
don José Miguel Ibáñez Laforga, frente a Aníbal Herrero, S.L., Sif,
S.L., Infonor, S.L., Cim Market, S.L. y el Fondo de Garantía Salarial, debo condenar y condeno solidariamente a las 4 empresas codemandadas, a que abonen al actor la cantidad de 2.267.255 pesetas, más el 10%, de interés por mora”.
Segundo.—Con fecha 15 de febrero de 1995, se dictó en este
procedimiento auto por el que se ejecutaba la sentencia de 27 de
octubre de 1994, recogiéndose, entre otros extremos, que uno de
los coejecutados es Aníbal Herrero, S.A.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7612 —
Razonamientos jurídicos
Primero.—El artículo 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece que los Jueces y Tribunales no podrán variar las sentencias y autos definitivos que pronuncien después de firmadas,
pero sí aclarar algun concepto oscuro o suplir cualquier opinión que
contengan. Añadiendo en su párrafo segundo que los errores materiales manifiestos y los aritméticos podrán ser rectificados en cualquier momento, como sucede en este caso, ya que se trata de un
error material al aparecer como coejecutada la mercantil Aníbal Herrero, S.A., cuando la empresa condenada es Aníbal Herrero, S.L.,
debiendo así constar tanto en el punto primero del apartado de
hechos, como en el dispongo del auto de ejecución de fecha 15
de febrero de 1995.
Por todo lo expuesto,
DISPONGO:
Rectificar el error apreciado en el hecho primero y en el dispongo del auto de 15 de febrero de 1995, en el sentido de dejar
constancia de que la empresa coejecutada es Aníbal Herrero, S.L.,
manteniéndose el resto de extremos recogidos.
Expídanse oficios averiguatorios de bienes propiedad de Aníbal Herrero, S.L., al Ayuntamiento de Leioa y al Registro de la Propiedad número 10 de Bilbao.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Modo de impugnarla
Mediante recurso de reposición a presentar en este Juzgado
dentro de los 3 días hábiles siguientes al de recibirla, cuya sola interposición no suspenderá la ejecutividad de lo que se acuerda (art.
184-1 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Así, por éste su auto, lo pronuncia, manda y firma, el Ilmo. Sr.
Magistrado-Juez, don Alberto Díez Tejedor. Doy fe.—El Magistrado-Juez.—La Secretaria Judicial.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Sif, S.L.,
Infonor, S.L. y Cim Market, S.L., así como a sus Comités de Empresa y al de Aníbal Herrero, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a 23 de abril de 1998.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
•
(Núm. 3.945)
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao
Doña María del Mar Laguna Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao y su Partido.
Hago saber: Que en el juicio de menor cuantía número
633/97, sobre menor cuantía, a instancia del Banco Central Hispanoamericano, S.A., representado por el Procurador Sr. don Germán Ors Simón, contra Francisco José Gómez García, se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal
siguiente:
«Sentencia.—En Bilbao, a 23 de abril de 1998.—El Sr. don
Manuel J. Baeza Díaz-Portales, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Bilbao y su Partido, habiendo visto los presentes autos de juicio de menor cuantía número 633/97,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante el Banco Central Hispanoamericano, S.A., con Procurador
Sr. don Germán Ors Simón, y de otra como demandado don Francisco José Gómez García, sobre menor cuantía, y,
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. don Germán Ors Simón, en nombre y representación del Banco Central Hispanoamericano, S.A., contra don Francisco José Gómez
García (declarado en situación de rebeldía procesal), debo condenar y condeno al citado demandado a que abone a la actora la cantidad de 1.052.496 pesetas, más los intereses explicitados en el fundamento jurídico segundo de esta sentencia, imponiéndole igualmente
el pago de las costas causadas en esta instancia.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término del 5.o día.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Para que sirva de notificación de sentencia al denunciado don
Francisco José Gómez García, se expide la presente, que se insertará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y tablón de anuncios de este
Juzgado.
En Bilbao, a 4 de mayo de 1998.—La Secretaria
•
(Núm. 3.903)
Doña María del Mar Laguna Pérez, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Bilbao y su Partido.
Hago saber: Que en el juicio de tercería de mejor derecho número 523/97, sobre tercería de mejor derecho, a instancia
de Telefónica Fiat Factoring-Tefi, S.A., representada por la Procuradora Sra. doña María Dolores de Rodrigo y Villar, contra Matricería Bekea, S.L. y la Dirección Provincial de Bizkaia de la Tesorería General de la Seguridad Social, se ha dictado sentencia, cuyo
encabezamiento y fallo son del tenor literal siguiente:
«Sentencia.—En Bilbao, a 17 de marzo de 1998.—El Sr. don
Manuel J. Baeza Díaz-Portales, Magistrado-Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 1 de Bilbao y su Partido, habiendo visto los presentes autos de tercería de dominio número 523/97, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante Telefónica Fiat Factoring-Tefi, S.A., con Procuradora Sra. doña María
Dolores de Rodrigo y Villar y de otra como demandadas Matricería Bekea, S.L. y la Dirección Provincial de Bizkaia de la Tesorería General de la Seguridad Social, sobre tercería de dominio, y,
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda de tercería de
dominio interpuesta por la Procuradora Sra. doña María Dolores
de Rodrigo y Villar, en nombre y representación de Telefónica Fiat
Factoring Establecimiento Financiero de Crédito, S.A. contra la Tesorería de la Seguridad Social y Matricería Bekea, S.L., declaro el
dominio de la actora sobre el crédito derivado de la factura n. o 737,
por importe de 440.800 pesetas, girada por Matricería Bekea, S.L.
a Mecaner, S.A., ordenando alzar el embargo trabado por la Tesorería General de la Seguridad Social, Dirección Provincial de Bizkaia, con fecha 28 de mayo de 1997 (expediente administrativo de
apremio número 95/245, instruido frente a Matricerías Bekea, S.L.),
en lo que hace exclusivamente al crédito antes expresado, a cuyo
efecto, una vez firme esta sentencia, se dirigirá el correspondiente oficio; y absolviendo a las demandadas del resto de pretensiones deducidas en su contra; en cuanto a las costas, cada parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término del 5.o día.»
Para que sirva de notificación de sentencia a la demandada
Matricería Bekea, S.L., se expide la presente, que se insertará
en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y tablón de anuncios de este
Juzgado.
En Bilbao, a 22 de abril de 1998.—La Secretaria
•
(Núm. 3.904)
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
En virtud de lo acordado en autos de juicio ejecutivo número
181/96, sobre ejecutivo, a instancia de Renault Financiaciones, S.A.,
representada por el Procurador Sr. don Alfonso José Bartau Rojas,
contra Víctor Alvarez Ortego y herencia yacente e ignorados herederos de Antonio Alvarez Cámara, por medio de la presente se notifica a los demandados don Víctor Alvarez Ortego y herencia yacente e ignorados herederos de don Antonio Alvarez Cámara, que en
el día de la fecha, se ha celebrado tercera subasta, sobre los bienes de su propiedad embargados en dicho procedimiento (vehículo Renault Express, matrícula BI-1092-BL), habiéndose ofrecido por
la parte actora, la cantidad de 1.000 pesetas y resultando inferior
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7613 —
a las 2/3 partes del tipo de la segunda subasta, con suspensión
de la aprobación del remate, se le hace saber el precio ofrecido,
para que, si le conviniese, dentro de los 9 días siguientes al recibo de esta notificación, pueda:
a) Pagar al acreedor liberando los bienes; b) presentar persona que mejore la postura ofrecida, haciendo el depósito del 20%,
del tipo de la segunda subasta y que fue de 146.250 pesetas (20%
= 29.250 ptas) o, c) pagar la cantidad ofrecida por el postor Renault
Financiaciones, S.A., obligándose al propio tiempo a pagar el resto del principal y las costas en los plazos y condiciones que ofrezca y que, oído el ejecutante podrá ser aprobado por el Juez.
En Bilbao, a 5 de mayo de 1998.—El Secretario
•
(Núm. 3.905)
EDICTO
Doña María Dolores García-Tomassoni Vega, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Bilbao.
En cumplimiento de lo dispuesto en resolución de esta fecha
dictada en la Sección Cuarta del juicio de quiebra número 505/96,
sobre quiebra voluntaria, a instancia de Zaez, S.L., representada por
la Procuradora Sra. doña María Dolores de Rodrigo y Villar, por el
presente se convoca a los acreedores de la quebrada para que el
día 10 de julio y a las 10 horas, asistan a la Junta General de Acreedores convocada para la graduación de los créditos de la quiebra,
la que se celebrará en la Sala de Audiencias del Juzgado.
En Bilbao, a 12 de mayo de 1998.—La Secretaria
•
(Núm. 4.157)
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
EDICTO
En los autos de tercería de mejor derecho número 582/97, sobre
tercería de mejor derecho, a instancia de la Tesorería General de
la Seguridad Social, contra el Banco Central Hispanoamericano,
S.A., Santos Vega del Campo y María Rosario Escribano Jiménez,
representados por el Procurador Sr. don Germán Ors Simón, se
ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
siguiente tenor literal:
«Sentencia número 87/98.—En Bilbao, a 12 de marzo de
1998.—El Sr. don Antonio María Sabater Reixach, Magistrado-Juez
del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Bilbao y su Partido, habiendo visto los presentes autos de tercería de mejor derecho número 582/97, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de
una como demandante la Tesorería General de la Seguridad Social,
con Letrado de la Administración de la Seguridad Social, y de otra
como demandado el Banco Central Hispanoamericano, S.A., con
Procurador Sr. don Germán Ors Simón y Letrado Sr. don Manuel
Basagoiti Barrenechea, siendo asimismo demandados don Santos Vega del Campo y doña María Rosario Escribano Jiménez, en
rebeldía procesal, sobre tercería de mejor derecho, y,
Fallo: Que estimando la demanda formulada por la Tesorería
General de la Seguridad Social, contra los demandados el Banco
Central Hispanoamericano, S.A., don Santos Vega del Campo y
doña. María Rosario Escribano Jiménez, declaro el mejor derecho
de la actora a percibir la cantidad de 1.960.937 pesetas, frente al
crédito que ostenta el acreedor ejecutante Banco Central Hispanoamericano, S.A., con imposición de costas a los demandados.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término del 5.o día.
Así, por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»
Y, para que sirva de notificación en legal forma a los demandados en rebeldía don Santos Vega del Campo y doña María Rosario Escribano Jiménez, se expide la presente.
En Bilbao, a 30 de abril de 1998
En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 281/97,
sobre menor cuantía, a instancia de Carrocerías El Gallo, S.A., representada por el Procurador Sr. don José Manuel López Martínez,
contra Distribuciones Abechuco, S.L., se ha dictado la resolución
del tenor literal siguiente:
«Sentencia de menor cuantía número 130/98.—En Bilbao, a
27 de abril de 1998.—El Sr. don Antonio María Sabater Reixach,
Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 3 de
Bilbao y su Partido, habiendo visto los presentes autos de juicio
de menor cuantía número 281/97, seguidos ante este Juzgado, entre
partes, de una como demandante Carrocerías El Gallo, S.A., con
Procurador Sr. don José Manuel López Martínez y Letrado Sr. Pérez
Domínguez y de otra como demandada Distribuciones Abechuco,
S.L., siendo don Luis Fermín Herrera Abechuco, Administrador único, sobre menor cuantía, y,
Fallo: Que estimando la demanda interpuesta por el Procurador Sr. don José Manuel López Martínez, en nombre y representación de Carrocerías El Gallo, S.A., debo condenar y condeno a don Luis Fermín Herrera Abechuco, como Administrador de
la Sociedad Distribuciones Abechuco, S.L., a pagar a la parte actora la suma de 8.955.000 pesetas, como parte del precio de arrendamiento impagado, incrementada con los intereses legales
devengados a partir de la fecha de la interpelación judicial, imponiendo a la parte demandada las costas causadas en este juicio.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término del 5.o día.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
«Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por
el Sr. Juez que la suscribe, estando celebrando audiencia pública
en el mismo día de su fecha, doy fe en Bilbao.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Luis Fermín Herrera Abechuco de Distribuciones Abechuco, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Bilbao, a 4 de mayo de 1998.—El Secretario
(Núm. 3.907)
(Núm. 3.906)
•
Juzgado de Primera Instancia número 5 de Bilbao
EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 5 de Bilbao, en resolución de providencia
de esta fecha, en autos de divorcio contencioso, seguidos bajo el
número 173/98-R, sobre divorcio contencioso, a instancia de doña
Palmira Ariño Artaza, representada por el Procurador Sr. don Eduardo Vildosola Larrazábal (Turno de Oficio), contra don José Ramón
Guijarro Frías, emplaza a don José Ramón Guijarro Frías, con objeto de comparecer en dicho juicio por medio de Abogado y Procurador y contestar a la demanda, en el plazo de 20 días, con la prevención legal que se le declarará en rebeldía sin más citarle, ni oírle
y se declarará precluido el trámite de contestación.
En Bilbao, a 30 de abril de 1998.—El Secretario
(Núm. 3.908)
•
Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bilbao
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
En el procedimiento de divorcio contenciso número 380/97,
sobre divorcio contencioso, a instancia de doña Modesta Grande
Núñez, representada por la Procuradora Sra. doña Belén Palacios
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7614 —
Martínez, contra Eusebio Alvarez Rodríguez, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«Sentencia.—En Bilbao, a 14 de abril de 1998.—Vistos por don
Ricardo González González, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 6 de Bilbao y su Partido, los presentes autos
de divorcio seguidos en este Juzgado con el número de procedimiento 380/97, a instancias de doña Modesta Grande Núñez, representada por la Procuradora Sra. doña Belén Palacios Martínez y
defendida por el Letrado Sr. don Rafael Pérez Jiménez, siendo parte demandada don Eusebio Alvarez Rodríguez, que ha sido
declarado en rebeldía, habiendo sido parte el Ministerio Fiscal.
Fallo: Que, estimando la demanda formulada por doña Modesta Grande Núñez, representada por la Procuradora Sra. doña Belén
Palacios Martínez, contra su esposo don Eusebio Alvarez Rodríguez,
declarado en rebeldía, debo declarar y declaro disuelto, por causa
de divorcio, el matrimonio de los referidos cónyuges, con cuantos
efectos legales sean inherentes a tal declaración, acordando, asimismo, las medidas recogidas en el fundamento de derecho segundo de esta resolución, sin hacer expresa imposición de las costas.
Y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 776 y concordantes
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, notifíquese al demandado rebelde don Eusebio Alvarez Rodríguez, la presente resolución en la
legal forma establecida por los artículos 282 y 283 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, si la parte actora no solicitara su notificación
personal en el plazo de 3 días.
Firme esta resolución líbrese exhorto al Registro Civil en que
conste inscrito el matrimonio litigante, y testimonio a los autos de
separación número 353/85.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en el término del 5.o día.
Así, por ésta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de don Eusebio
Alvarez Rodríguez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Bilbao, a 5 de mayo de 1998.—El Secretario
•
(Núm. 3.909)
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
ro 190/98, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Construcciones Riol, S.L., representada por la Procuradora Sra. doña
María Luisa Ortiz de Apodac Rubio, contra Bidarte Arquitectura Interiores, S. L., emplaza a Bidarte Arquitectura Interiores, S.L., en paradero desconocido, en concepto de parte demandada, con objeto
de comparecer en dicho juicio por escrito, asistida de Letrado, en
el plazo de 9 días, siguientes a la publicación de este edicto en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», con la prevención legal que de no comparecer en dicho plazo se le declarará en rebeldía, dándose por
contestada la demanda, siguiendo el juicio su curso, notificándoseles en el Juzgado las resoluciones que se dicten.
En Bilbao, a 24 de abril de 1998.—El Secretario
(Núm. 3.912)
•
Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao
CEDULA DE CITACION DE REMATE
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los
autos de juicio ejecutivo número 13/98, sobre ejecutivo, a instancia de Banco Bilbao Vizcaya, S.A., representado por el Procurador Sr. don Jesús Gorrochategui Erauzquin, contra Romualda Barbado Berdote y Miguel Hernando Vela, por la presente se cita de
remate a los referidos demandados doña Romualda Barbado Berdote y don Miguel Hernando Vela, a fin de que dentro del término
improrrogable de 9 días hábiles se opongan a la ejecución contra
ellos mismos despachada, si les conviniere, personándose en los
autos por medio de Abogado que les defienda y Procurador que
les represente, apercibiéndoles que de no verificarlo serán declarados en situación de rebeldía procesal parándoles con ello el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho. Se hace constar expresamente que, por desconocerse el paradero de los demandados, se
ha practicado embargo sobre bienes de su propiedad sin previo
requerimiento de pago.
Principal: 1.287.341 pesetas.
Juzgado de Primera Instancia número 7 de Bilbao
Intereses, gastos y costas: 700.000 pesetas.
En Bilbao, a 6 de mayo de 1998.—El Secretario
EDICTO
(Núm. 3.914)
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 7 de Bilbao, en resolución de providencia
de esta fecha, en autos de LAU/LAUR cognición, seguidos bajo
el número 89/98, sobre resolución de contrato de arrendamiento
y reclamación de cantidad, a instancia de don Juan Uriarte Barragán, representado por el Procurador Sr. don Francisco J. Zubieta
Garmendia, contra Saturnino Gutiérrez Olea, emplaza a don Saturnino Gutiérrez Olea, en paradero desconocido, en concepto de parte demandada, con objeto de comparecer en dicho juicio por escrito, asistido de Letrado, en el plazo de 9 días, siguientes a la
publicación de este edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia», con
la prevención legal que de no comparecer en dicho plazo se le declarará en rebeldía, dándose por contestada la demanda, siguiendo
el juicio su curso, notificándosele en el Juzgado las resoluciones
que se dicten.
En Bilbao, a 5 de mayo de 1998.—El Secretario
•
(Núm. 3.910)
Juzgado de Primera Instancia número 8 de Bilbao
EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)
En virtud de lo acordado por el Ilmo. Sr. Juez del Juzgado de
Primera Instancia número 8 de Bilbao, en resolución de providencia
de esta fecha, en autos de juicio de cognición, seguidos bajo el núme-
•
EDICTO
Don Antonio García Martínez, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 10 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y en la pieza separada de jura de cuentas número 262/92, sobre menor cuantía, seguidos a instancia de la Procuradora Sra. doña Lucila Canivell Chirapozu, frente a Koldobika Josu Bedoya García Andía, y dimanante
del procedimiento de menor cuantía número 262/92, en el que por
resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta
por primera vez y término de 20 días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencias de este Juzgado, el día 9 de septiembre, a las 10,30
horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las 2/3
partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4724, una cantidad igual, por
lo menos, al 20% del valor de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7615 —
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Los autos y la certificación registral que suple los títulos de propiedad, estarán de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, donde podrán ser examinados, entendiéndose que todo licitador acepta como bastante la titulación existente y que las cargas anteriores
y las preferentes, si las hubiere, quedarán subsistentes sin destinarse a su extinción el precio del remate y se entenderá que el rematante las acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las
mismas.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día 9
de octubre, a las 10,30 horas, sirviendo de tipo el 75% del señalado para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día 9 de noviembre, a las 10,30 horas, cuya subasta se
celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar
parte en la misma, el 20% del tipo que sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Casa compuesta de solamente vivienda en la planta baja y alta,
calle Santiago, n.o 42 (hoy n.o 28), con un pequeño huerto y una
hornera; constando inscrita a favor de don Koldobika Josu Bedoya García Andía, en el Registro de la Propiedad de Reinosa, folio
2, del libro 114, finca n.o 13.963.
Tipo de subasta: 8.700.000 pesetas.
Dado en Bilbao, a 13 de mayo de 1998.—El Magistrado-Juez.—
El Secretario
(Núm. 3.913)
•
Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)
En los autos de juicio de desahucio número 177/98, que se
siguen en este Juzgado de Primera Instancia número 11 de Bilbao,
a instancia de don Enrique Jaureguibeitia Alcaín, contra Comunidad de Propietarios de la Mina San Luis y otras, calle Ercilla, 20
de Bilbao, se ha dictado providencia de esta fecha mandando convocar a las partes a juicio verbal, señalando para su celebración
el día 24 de junio y a las 10 horas de su mañana, en la Sala de
Audiencias del Juzgado, por la presente se cita a Comunidad de
Propietarios de la Mina San Luis y otras, para que el día y hora
expresados pueda comparecer a la celebración del juicio, asistido de cuantos medios de prueba intente valerse, advirtiéndosele
que deberá comparecer en legal forma, esto es, con Abogado que
le defienda y Procurador que le represente, bajo apercibimiento de
que no compareciendo por sí o por legítimo apoderado, se declarará el deshaucio sin más citarlo ni oírlo.
Se le hace saber que el desahucio podrá ser enervado si en
algún momento anterior al señalado para la celebración del juicio
paga al actor o pone a su disposición en la cuenta de depósitos y
consignaciones de este Juzgado abierta en el Banco Bilbao Vizcaya, al número 4725, o notarialmente, el importe de las cantidades en cuya inefectividad se sustente la demanda y el de las que
en dicho instante adeude.
Y para que conste y sirva de cédula de citación, expido la
presente.
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
En Bilbao, a 12 de mayo de 1998.—El Secretario
(Núm. 4.166)
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
En el procedimiento de juicio verbal número 527/97, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Comunidad de Propietarios de
la calle Gregorio Uzquiano, n.o 15 de Portugalete, representada por
el Procurador Sr. Alday, contra María Teresa Lángara Galparsoro,
María Luisa Lángara Galparsoro y Margarita Lángara Galparsoro, se ha dictado la sentencia cuyo encabezamiento y fallo es del
tenor literal siguiente:
«Sentencia número 221/98.—En Barakaldo, a 30 de abril de
1998.—El Sr. don Esteban Tabernero Moreno, Magistrado-Juez del
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo y su Partido,
habiendo visto los presentes autos de juicio verbal número 527/97,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante
Comunidad de Propietarios de la calle Gregorio Uzquiano, n.o 15 de
Portugalete, con Procurador Sr. Alday, y de otra como demandadas
doña María Teresa Lángara Galparsoro, doña María Luisa Lángara Galparsoro y doña Margarita Lángara Galparsoro, en situación
legal de rebeldía procesal, sobre reclamación de cantidad, y,
Fallo: Que estimando íntegramente la demanda debo condenar
y condeno a María Teresa, María Luisa y doña Margarita Lángara Galparsoro, a que indemnicen a la actora Comunidad de Propietarios de la calle Gregorio Uzquiano n.o 15 de Portugalete, en
24.000 pesetas, con los intereses legales y las costas causadas.
Contra la presente resolución cabe recurso de apelación en
el término de 5 días.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña María
Teresa Lángara Galparsoro, doña María Luisa Lángara Galparsoro
y doña Margarita Lángara Galparsoro, y a sus cónyuges a los solos
efectos del artículo 144 del Reglamento Hipotecario, se extiende
la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Barakaldo, a 6 de mayo de 1998.—El Secretario
•
(Núm. 3.916)
Juzgado de Primera Instancia número 3 Barakaldo
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
En el procedimiento de juicio de cognición número 111/97, sobre
reclamación de cantidad, a instancia de Comunidad de Propietarios de la calle Gran Vía n.o 80 de Sestao, representada por el Procurador Sr. Zubieta, contra herencia yacente y/o herederos desconocidos e inciertos de don Juan Egurrola Larreategui y doña
Simona Rentería Zaldumbide, se ha dictado la resolución del tenor
literal siguiente:
«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial, doña Lourdes García Ruiz.—En Barakaldo, a 4 de mayo de 1998.—El anterior escrito únase a los autos de su razón.
De conformidad con lo solicitado se decreta el embargo del
saldo a favor de los demandados herencia yacente y herederos
desconocidos e inciertos de don Juan Egurrola Larreategui y doña
Simona Rentería Zaldumbide, existente en el juicio de cognición
número 266/95, tramitado ante este mismo Juzgado en cuanto fuere suficiente a cubrir las responsabilidades reclamadas en este procedimiento que ascienden a 489.000 pesetas de principal, más otras
200.000 pesetas calculadas para intereses, costas y gastos.
Para su efectividad líbrese el oportuno edicto al “Boletín Oficial de Bizkaia” y en el tablón de anuncios de este Juzgado dado
el ignorado paradero de la parte demandada.
Contra esta resolución cabe recurso de reposición en el plazo de 3 días que se interpondrá por escrito ante este Juzgado.
BAO 97. zk. 1998, maiatzak 26. Asteartea
— 7616 —
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: La Magistrada-Juez, doña Ana María Olalla Camarero.—La Secretaria.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de herencia yacente y herederos desconocidos e inciertos de don Juan Egurrola Larreategui y doña Simona Rentería Zaldumbide, se extiende la presente
para que sirva de cédula de notifiicación.
En Barakaldo, a 4 de mayo de 1998.—La Secretaria
(Núm. 3.917)
•
Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barakaldo
EDICTO
(CEDULA DE EMPLAZAMIENTO)
Por el Juzgado de Primera Instancia número 4 de Barakaldo,
en resolución de esta fecha dictada en autos de juicio de menor cuan-
BOB núm. 97. Martes, 26 de mayo de 1998
tía número 549/97, sobre reclamación de cantidad, a instancia de
la Comunidad de Propietarios de los garajes, de la calle Capitán Mendizábal, n.o 1 de Santurtzi, representada por el Procurador Sr. Hernández, contra Germán Campo Garmendia, Comunidad de Propietarios de la calle Maestro Calles n.o 1 de Santurtzi, Comunidad
de Propietarios de la calle Maestro Calles n.o 3 de Santurtzi, Comunidad de Propietarios de la calle Maestro Calles n.o 5 de Santurtzi,
Comunidad de Propietarios de la calle Capitán Mendizábal n.o 1 de
Santurtzi, Comunidad de Propietarios de galería de locales comerciales de la calle Capitán Mendizábal n.o 1 de Santurtzi, José da Silva García, María Pilar Platel Marcos, José Manuel Doval López, Micaela Torices Serrano, Angel Blanco Moreno, María Jesús González
del Cerro y Bernardo Manceñido Santos, se ha acordado emplazar
a los expresados demandados, a fin de que en el plazo de 10 días,
se personen en autos por medio de Abogado que les defienda y Procurador que les represente, bajo apercibimiento de que si no lo verifican les parará el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.
Y para que sirva de cédula de emplazamiento en legal forma
a don José Manuel Doval López y don José da Silva García, mediante su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», por su ignorado paradero, extiendo y firmo la presente.
VII. Atala / Sección VII
Beste zenbait / Varios
Bilboko Portuko Agintaritza
Autoridad Portuaria de Bilbao
Astilleros Zamakona, S.A.k emakida eskatu du Santurtziko
arrantza portuan industri eraikina eraikitzeko, lurrak aprobetxatzeko,
eta gozatzen dituen emakida eta baimen guztiak batzeko.
Hori jendaurrera azaldu da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita zenbatuko den 20 asteguneko epean euren burua eskaera horrek ukitutzat jotzen duten korporazio, erakunde eta norbanakoek espedientea
aztertu ahal izan dezaten gure bulegoetan (Campo de Volantin,
37, Bilbo), bulego orduetan. Halaber, epe eta leku beretan, egoki
deritzeten alegazioak aurkeztu ahal izango dituzte, idatziz eta
hirukoizturik.
Bilbon, 1998ko maiatzaren 14an.—Zuzendaria
Por Astilleros Zamakona, S.A. ha sido solicitada la concesión
necesaria para la construcción de un edificio industrial, aprovechamiento de terrenos y agrupación de todas las concesiones y
autorizaciones que disfruta, en el Puerto Pesquero de Santurtzi.
Lo que se publica para que, en el plazo de 20 días hábiles, a
partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», las Corporaciones, Entidades y particulares que se crean afectados por tal petición, puedan examinar el expediente de que se trata en estas oficinas, sitas en Bilbao, Campo de Volantín, número 37, durante las horas hábiles de
despacho y presentar en ellas, por escrito y triplicado ejemplar, cuantas alegaciones estimen pertinentes relativas a dicha petición.
Bilbao, 14 de mayo de 1998.—El Director
(VII-30)
(VII-30)
1. Bi zutabeko iragarkiaren lerro nahiz lerrozatiki bakoitzaren
tarifa: 237 pezeta.
2. Ale baten urteko harpidetzaren tarifa: 22.111 pezeta.
3. Banakako alearen tarifa: 112 pezeta.
Tarifa horiek Balio Erantsiaren gaineko Zerga (BEZ) sortaraziko dute.
1. Tarifa por línea de anuncio o fracción en doble columna:
237 pesetas.
2. Tarifa de la suscripción anual por ejemplar: 22.111 pesetas.
3. Tarifa por ejemplares sueltos: 112 pesetas.
Las citadas tarifas devengarán el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA).
Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.
Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.
La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.
Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.
BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
PAPER BIRZIKLATUA
Descargar