M. Teresa Cabré Castellví, doctora en filologia romànica

Anuncio
M. Teresa Cabré Castellví, doctora en filologia romànica per la Universitat de Barcelona (1977)
i catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra des del 1993, ha estat escollida, el 6 de juny,
presidenta de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. La presa de possessió del
càrrec està prevista per al proper 4 de juliol. La Secció Filològica acompleix la funció
d’acadèmia de la llengua catalana que té encomanada l’Institut d’Estudis Catalans.
M. Teresa Cabré inicia aquesta nova etapa amb el compromís i el tarannà que l’han
caracteritzada sempre. Amb una llarga carrera acadèmica, que va començar l’any 1969 com a
professora universitària, ha ocupat la càtedra de Lingüística Descriptiva Catalana de la
Universitat de Barcelona (1990-1994) i, des de 1994, la de Terminologia i Lingüística de la
Universitat Pompeu Fabra, on encara exerceix de professora emèrita i coordina la Càtedra
Pompeu Fabra. Ha estat creadora i primera directora del TERMCAT, el centre de terminologia
de la llengua catalana (1985-1989); fundadora i directora del Servei de Llengua Catalana de la
Universitat de Barcelona (1989-1992); directora de les Oficines Lexicogràfiques de l’Institut
d’Estudis Catalans (1993-1997); vicerectora de recerca de la Universitat Pompeu Fabra (19941997);impulsora i directora de l’Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la
Universitat Pompeu Fabra (1993-2004); presidenta de la Xarxa Iberoamericana de
Terminologia, RITerm (1996-2000); presidenta de l’Associació Espanyola de Terminologia
AETER (2002-2012); secretària general de la Xarxa Panllatina de Terminologia REALITER
(2003-2011). Ésfundadora i membre del grup de recerca IULATERM, del qual ha estat
investigadora principal entre 1994 i 2014, i de l’Observatori de Neologia, que dirigeix des de
1989.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------M. Teresa Cabré Castellví, doctora en filología románica por la Universitat de Barcelona (1977)
y catedrática de la Universitat Pompeu Fabra desde 1993, ha sido escogida, el 6 de junio,
presidenta de la Secció Filològica del Institut d’Estudis Catalans. La toma de posesión del cargo
está prevista para el próximo 4 de julio. La Secció Filològica cumple la función de academia de
la lengua catalana que tiene encomendada el Institut d’Estudis Catalans.
M. Teresa Cabré inicia esta nueva etapa con el compromiso y el talante que la han caracterizado
siempre. Con una larga carrera académica, que comenzó el año 1969 como profesora
universitaria, ha ocupado la cátedra de Lingüística Descriptiva Catalana de la Universitat de
Barcelona (1990-1994) y, desde 1994, la de Terminología y Lingüística de la Universitat
Pompeu Fabra, donde todavía ejerce de profesora emérita y coordina la Cátedra PompeuFabra.
Ha sido creadora y primera directora del TERMCAT, el centro de terminología de la lengua
catalana (1985-1989); fundadora y directora del Servei de Llengua Catalana de la Universitat de
Barcelona (1989-1992); directora de las Oficines Lexicogràfiques del Institut d’Estudis Catalans
(1993-1997); vicerrectora de investigación de la Universitat Pompeu Fabra (1994-1997);
impulsora y directora del Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de la Universitat
Pompeu Fabra (1993-2004); presidenta de la Red Iberoamericana de Terminología, RITerm
(1996-2000); presidenta de la Asociación Española de Terminología (2002-2012); secretaria
general de la Red Panlatina de Terminología REALITER (2003-2011). Es fundadora y miembro
del grupo de investigación IULATERM, del que ha sido investigadora principal entre 1994 y
2014, y del Observatori de Neologia, que dirige desde 1989.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
M. Teresa Cabré Castellví, Ph.D. in Romance Languages (University of Barcelona, 1977) and
professor at the Universitat Pompeu Fabra since 1993, has been selected, on June 6, to be
president of the Philological Section of the Institut d’Estudis Catalans (Institute of Catalan
Studies). The induction is scheduled for July 4. The Philological Section serves as the Catalan
language academy, which is entrusted to the Institut d’Estudis Catalans.
M. Teresa Cabré starts this new stage with the commitment and dispositionthat have always
characterized her. With a longand robust academic career, which she began in 1969 as a
university professor, she has held the chair of Catalan Descriptive Linguistics at the University
of Barcelona (1990-1994) and, since 1994, the Terminology and Linguistics chair at the
Universitat Pompeu Fabra, where she still works as emeritus professor and coordinates the
Pompeu Fabra Chair. She was the founder and first director of TERMCAT, the centre for
terminology in the Catalan language (1985-1989); founder and director of the Catalan Language
Service of the University of Barcelona (1989-1992); director of the Lexicographical Offices at
the Institut d’Estudis Catalans (1993-1997); vice-presidentof research at the Universitat Pompeu
Fabra (1994-1997); promoter and director of the University Institute for Applied Linguistics
(IULA) at the Universitat Pompeu Fabra (1993-2004); president of the Latin American Network
Terminology RITerm (1996-2000); president of the Spanish Association for Terminology
AETER (2002-2012); general secretary of the Panlatin Terminology Network REALITER
(2003-2011). She is also founder and member of the research group IULATERM, ofwhich she
has been the main researcher between 1994 and 2014, and the Neology Observatory, which she
has directed since 1989.
M. Teresa Cabré Castellví, docteur en philologie romane de l’Universitat de Barcelona (1977) et
professeur titulaire de chaire de l’Universitat Pompeu Fabra depuis 1993, a été élue, le 6 juin
dernier, présidente de la Section Philologique de l’Institut d’Estudis Catalans. La nomination
officielle sera le 4 juillet prochain. La Section Philologique se charge de la fonction d’académie
de la langue catalane, responsabilité de l’Institut d’Estudis Catalans.
M. Teresa Cabré commence cette nouvelle étape avec l’engagement et la détermination qui
l’ont toujours caractérisée. Pendant sa longue carrière académique, commencée en 1969 comme
professeur universitaire, elle a occupé la chaire de Linguistique Descriptive Catalane de
l’Universitat de Barcelone (1990 – 1994) et, depuis 1994, celle de Terminologie et Linguistique
de l’Universitat Pompeu Fabra, où elle exerce encore actuellement comme professeur émérite et
elle coordonne aussi la Chaire Pompeu Fabra. Elle fut la créatrice et première directrice du
TERMCAT, Centre de terminologie de la langue catalane (1985-1989); fondatrice et directrice
del Servei de Llengua Catalana de l’Universitat de Barcelona (1989-1992); directrice des
Bureaux Lexicographiques de l’Institut d’Estudis Catalans (1993-1997); vicerectrice de
recherche de l’Universitat Pompeu Fabra (1994-1997); fondatrice et directrice de l’Institut
Universitari de Lingüística Aplicada (IULA) de l’Universitat Pompeu Fabra (1993-2004);
présidente du Réseau Ibéroamericain de Terminologie, RITerm (1996-2000); présidente de
l’Association Espagnole de Terminologie, AETER (2002-2012); secrétaire générale du Réseau
Panlatin de Terminologie, REALITER (2003-2011). Elle est fondatrice et membre du groupe de
recherche IULATERM, dont elle a été l’investigatrice principale de 1994 à 2014, et de
l’Observatoire de Néologie qu’elle dirige depuis 1989.
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Crear fichas