RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2008, del director general de

Anuncio
Num. 5704 / 15.02.2008
Conselleria de Justícia i Administracions Públiques
48953
Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas
RESOLUCIÓ de 5 de febrer de 2008, del director general de Modernització, per la que es dóna publicitat a la
política de certificació de certificats reconeguts d’empleat
públic. [2008/1832]
RESOLUCIÓN de 5 de febrero de 2008, del director general de Modernización, por la que se da publicidad a la
política de certificación de certificados reconocidos de
empleado público. [2008/1832]
Mitjançant Llei 14/2005, de 23 de desembre, de la Generalitat, de
Mesures Fiscals, de Gestió Financera i Administrativa, i d’Organització de la Generalitat, es crea l’Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, i per Decret 149/2007, de
7 de setembre, del Consell, s’aprova el seu Estatut, com a entitat de
dret públic de la Generalitat, a qui correspon la prestació dels servicis
de certificació de firma electrònica avançada en l’àmbit de la Generalitat, les seues entitats autònomes, entitats de dret públic i empreses
públiques dependents, així com en les relacions que puguen entaular
totes elles amb els ciutadans, empreses i altres Administracions Públiques d’acord amb les directrius establides per la conselleria competent
en matèria de Telecomunicacions.
Mediante Ley 14/2005, de 23 de diciembre, de la Generalitat, de
Medidas Fiscales, de Gestión Financiera y Administrativa, y de Organización de la Generalitat, se crea el Ente Prestador de Servicios de
Certificación Electrónica de la Comunidad Valenciana, y por Decreto 149/2007, de 7 de septiembre, del Consell, se aprueba su Estatuto,
como entidad de derecho público de la Generalitat, a quien corresponde la prestación de los servicios de certificación de firma electrónica avanzada en el ámbito de la Generalitat, sus entidades autónomas,
entidades de derecho público y empresas públicas dependientes, así
como en las relaciones que puedan entablar todas ellas con los ciudadanos, empresas y otras Administraciones Públicas de acuerdo con
las directrices establecidas por la conselleria competente en materia de
Telecomunicaciones.
El artículo 3 del mencionado Decreto expresa entre las funciones del Ente Prestador de Servicios de Certificación Electrónica de la
Comunitat Valenciana que corresponde a la Autoridad Certificadora
redactar, mantener, revisar y aprobar las Prácticas y Políticas de Certificación que rigen el funcionamiento de los servicios de certificación.
Como el propio decreto establece, corresponde a la Autoridad de
Certificación documentar y publicar las políticas de tal modo que sean
accesibles y comprensibles por las partes interesadas, entendidas éstas
como las que van a hacer uso de los certificados de firma electrónica, como titulares o como partes confiantes, y es por ello que, para
darle la máxima transparencia a este documento,. El cargo de Autoridad de Certificación recae en la actualidad en el director general de
Modernización, de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, según se establece en el artículo 15 del Decreto 122/2007, de 27
de julio, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y
Funcional de la conselleria de Justicia y Administraciones Públicas.
La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos consagra el derecho de los ciudadanos
a relacionarse con las Administraciones Públicas por medios electrónicos, con la consiguiente obligación por parte de las Administraciones
Públicas de dotarse de los medios y sistemas electrónicos para que ese
derecho pueda ejercerse. Para hacer efectivo el contenido del artículo
19 de esta ley, donde se establecen los sistemas de firma electrónica
del personal al servicio de las Administraciones Públicas, que establece expresamente: «2. Cada Administración Pública podrá proveer a su
personal de sistemas de firma electrónica, los cuales podrán identificar
de forma conjunta al titular del puesto de trabajo o cargo y a la administración u órgano en la que presta sus servicios», la Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana va a emitir el Certificado Reconocido de Empleado Público, basado en esta Política de Certificación
que ahora se aprueba. Por ello es por lo que resuelvo:
Aprobar el documento de Política de Certificación de Certificados
de Empleado Público, versión 1.0., garantizando su coherencia con el
Decreto 87/2002, de 30 de mayo, del Gobierno Valenciano, por el que
se regula la utilización de la firma electrónica avanzada en la Generalitat Valenciana, con el Decreto 148/2007, de 7 de septiembre, del
Gobierno Valenciano, por el que se aprueba el Estatuto del Ente Prestador de Servicios de Certificación Electrónica de la Comunitat Valenciana, con la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica,
y la Directiva 1999/99/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
13 de diciembre de 1999, y autorizo su publicación íntegra en la página web de la Autoridad de Certificación de la Comunidad Valenciana
(www.accv.es/cps).
L’article 3 del mencionat Decret expressa entre les funcions De
l’Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana que correspon a l’Autoritat Certificadora redactar, mantindre, revisar i aprovar les Pràctiques i Polítiques de Certificació que
regixen el funcionament dels servicis de certificació.
Com el propi decret establix, correspon a l’Autoritat de Certificació documentar i publicar les polítiques de tal manera que siguen
accessibles i comprensibles per les parts interessades, enteses estes
com les que faran ús dels certificats de firma electrònica, com a titulars o com a parts confiants, i és per això que, per a donar-li la màxima
transparència a este document,. El càrrec d’Autoritat de Certificació
recau en l’actualitat en el director general de Modernització, de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques, segons s’establix en
l’article 15 del Decret 122/2007, de 27 de juliol, del Consell, pel que
s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la conselleria de Justícia i Administracions Públiques.
La Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic de les ciutadans
als servicis públics consagra el dret dels ciutadans a relacionar-se amb
les Administracions Públiques per mitjans electrònics, amb la consegüent obligació per part de les Administracions Públiques de dotar-se
dels mitjans i sistemes electrònics perquè eixe dret puga exercir-se. Per
a fer efectiu el contingut de l’article 19 d’esta llei, on s’establixen els
sistemes de firma electrònica del personal al servici de les Administracions Públiques, que establix expressament: «2. Cada Administració
Pública podrà proveir al seu personal de sistemes de firma electrònica, els quals podran identificar de forma conjunta al titular del lloc de
treball o càrrec i a l’administració o òrgan en la que presta els seus
servicis», l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana emetrà el Certificat Reconegut d’Empleat Públic, basat en esta Política de
Certificació que ara s’aprova. Per això és pel que resolc::
Aprovar el document de Política de Certificació de Certificats
d’Empleat Públic, versió 1.0., garantint la seua coherència amb el
Decret 87/2002, de 30 de maig, del Govern Valencià, pel que es regula
la utilització de la firma electrònica avançada en la Generalitat Valenciana, amb el Decret 148/2007, de 7 de setembre, del Govern Valencià,
pel que s’aprova l’Estatut De l’Ens Prestador de Servicis de Certificació Electrònica de la Comunitat Valenciana, amb la Llei 59/2003, de
19 de desembre, de firma electrònica, i la Directiva 1999/99/CE del
Parlament Europeu i del Consell, de 13 de desembre de 1999, i autoritze la seua publicació íntegra en la pàgina web de l’Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (www.accv.es/cps).
València, 5 de febrer de 2008.– El director general de Modernització: Enrique de Francisco Enciso.
Valencia, 5 de febrero de 2008.– El director general de Modernización: Enrique de Francisco Enciso.
Descargar
Fichas aleatorios
test cards set

10 Tarjetas Антон piter

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

free fire garena

1 Tarjetas Rene Jonathan Ramos Reyes

Crear fichas