2006/M2913 - Diari Oficial de la Comunitat Valenciana

advertisement
10244
SL
20 03 2006
– IRPF 1998
Procediment Informe ampliatori acta disconformitat
– IRPF 1998
Procediment Proposada Expedient Sancionador
– IRPF 1998
Contribuent X1015016A
Neven Du Mont Alfred Franz
Procediment Inici comprovació tributària general
– IRPF No residents 1999-2001
– Patrimoni Oblig. Real 1999-2001
Contribuent B53634515
Prefabricados Javier Botella SL
Procediment Acta de disconformitat
– IVA 2002
Procediment Informe ampliatori acta disconformitat
– IVA 2002
Procediment Proposada Expedient Sancionador
– IVA 2002
Contribuent B53414249
Robotica de Levante SL.
Procediment Resolució expedient sancionador
– IVA 2001-2002
Contribuent B03290624
Tecnica Industrial del Molde
Procediment Acord confirmació acta disconformitat
– IVA 2002
Procediment Resolució expedient sancionador
– IVA 2002
Contribuent B53445367
Vegapol Asociados SL.
Procediment Acord sanció pèrdua conformitat
– IVA 2000-2002
Contribuent B53512059
Vietato SL.
Procediment Inici comprovació tributària general
– Societats 2002-2004
– IVA 2003-2004
Alacant, 22 de febrer de 2006.– L’inspector regional adjunt: Jesús
Sempere Aliaga.
Agència Tributària
Delegació Especial de València
SL
DOGV - Núm. 5.222
– IRPF 1998
Procedimiento Informe ampliatorio acta disconformidad
– IRPF 1998
Procedimiento Propuesta expediente sancionador
– IRPF 1998
Contribuyente X1015016A
Neven Du Mont Alfred Franz
Procedimiento Inicio comprobación tributaria general
– IRPF No residentes 1999-2001
– Patrimonio Oblig. Real 1999-2001
Contribuyente B53634515
Prefabricados Javier Botella SL
Procedimiento Acta de disconformidad
– IVA 2002
Procedimiento Informe ampliatorio acta disconformidad
– IVA 2002
Procedimiento Propuesta expediente sancionador
– IVA 2002
Contribuyente B53414249
Robotica de Levante SL.
Procedimiento Resolución expediente sancionador
– IVA 2001-2002
Contribuyente B03290624
Tecnica Industrial del Molde
Procedimiento Acuerdo confirmación acta disconformidad
– IVA 2002
Procedimiento Resolución expediente sancionador
– IVA 2002
Contribuyente B53445367
Vegapol Asociados SL.
Procedimiento Acuerdo sanción pérdida conformidad
– IVA 2000-2002
Contribuyente B53512059
Vietato SL.
Procedimiento Inicio comprobación tributaria general
– Sociedades 2002-2004
– IVA 2003-2004
Alicante, 22 de febrero de 2006.– El inspector regional adjunto:
Jesús Sempere Aliaga.
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
Notificació per compareixença a Res Guardamar II de Guardamar i altres. [2006/M2913]
Notificación por comparecencia a Res Guardamar II de Guardamar y otros. [2006/M2913]
En virtut del que disposa l’article 112 de la Llei General Tributària
(Llei 58/2003, de 17 de desembre), i com que no és possible practicar la notificació per causes no imputables a l’administració, haventse realitzat, almenys, els intents de notificació exigits per l’article
esmentat, mitjançant el present anunci se cita els obligats tributaris
o representants que s’esmenten en l’annex, per a ser notificats per
compareixença dels actes administratius derivats dels procediments que
s’inclouen en este.
Els interessats o els seus representants hauran de comparéixer en
el termini màxim de 15 dies naturals, comptats des de l’endemà de la
publicació del present anunci en el butlletí oficial corresponent, en
horari de 09.00 a 14.00 hores, de dilluns a divendres, als llocs que en
cada cas s’indiquen, a l’efecte de practicar-se les notificacions pendents
en els procediments tramitats pels òrgans indicats en l’annex.
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables a la administración y
habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos
por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados
tributarios o representantes que se relacionan en el anexo, para ser
notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
Los interesados o sus representantes deberán comparecer en el
plazo máximo de 15 días naturales, contados desde el día siguiente al
de publicación del presente anuncio en el boletín oficial correspondiente, en horario de 09.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, en los
lugares que en cada caso se señalan, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimientos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Si transcorregut el dit termini no s’haguera comparegut, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà
del venciment del termini indicat per a comparéixer.
València, 13 de març de 2006.– El delegat especial de l’AEAT:
Inocente Altozano Ferragut.
Valencia, 13 de marzo de 2006.– El delegado especial de la AEAT:
Inocente Altozano Ferragut.
DOGV - Núm. 5.222
20 03 2006
10245
OFICINA GESTORA
DOMICILI
CODI POSTAL
MUNICIPI
OFICINA GESTORA
DOMICILIO
COD. POSTAL
MUNICIPIO
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
G03009 ALCOY
CL DIEGO FDO. MONTAÑES 00014
03801
ALCOI
G03031 BENIDORM
AV BENIARDA 00002
03500
BENIDORM
G03063 DENIA
CL CANDIDA CARBONELL 00003
03700
DENIA
G03065 ELCHE
CL GABRIEL MIRO 32
03201
ELX
G03066 ELDA
AV CHAPI 00041
03600
ELDA
G03099 ORIHUELA
CL OBISPO ROCAMORA 00057
03300
ORIHUELA
G03140 VILLENA
CL FERRIZ 11 A
03400
VILLENA
G03600 ALICANTE
PZ DE LA MONTAÑETA 8
03001
ALACANT
G07027 INCA
AV GERMANIAS 00037
07300
INCA
G07600 PALMA MALLOR
CL CECILIO METELO 00009
07003
PALMA
G08279 TERRASSA
CL VINYALS 00017
08221
TERRASSA
G08610 LETAMENDI
PZ LETAMENDI 00013
08007
BARCELONA
G11032 SANLUCAR BAR
CL SAN JUAN 00047
11540
SANLUCAR BAR
G12135 VILA-REAL
AV MEDITERRANEO 1-3
12540
VILA-REAL
G12138 VINAROS
CL SAN FRANCISCO 00100
12500
VINAROS
G28092 MOSTOLES
CL PARQUE ORDESA 3
28924
ALCORCON
G28603 CENTRO
CL MONTALBAN 6
28014
MADRID
G28616 GUZMAN BUENO
CL GUZMAN EL BUENO 00139
28003
MADRID
G29069 MARBELLA
CL JACINTO BENAVENTE 00027
29600
MARBELLA
G30024 LORCA
CL SANTO DOMINGO 00011
30800
LORCA
G30029 MULA
CL MURILLO S/N
30170
MULA
G30600 MURCIA
CL GRAN VIA 00021
30005
MURCIA
G32600 OURENSE
CL SANTO DOMINGO 00025
32071
OURENSE
G41604 NERVION-S
CL MONTE TABOR 00004
41007
SEVILLA
G44600 TERUEL
PZ SAN JUAN 00003
44001
TERUEL
G45600 TOLEDO
CL ALFONSO X EL SABIO 00001
45002
TOLEDO
G46017 ALZIRA
PZ DEL SUFRAGIO 00009
46600
ALZIRA
G46096 CATARROJA
CL MAESTRO MONFORTE 00004
46470
CATARROJA
G46133 GANDIA
PZ PLAÇA DE LA VILA 00006
46700
GANDIA
G46147 XATIVA
AV SELGAS 00001
46800
XATIVA
G46149 LLIRIA
CL COLON 00020
46160
LLIRIA
G46161 MANISES
AV BLASCO IBAÑEZ 00008
46940
MANISES
G46173 MONCADA
CL REINO DE VALENCIA 03
46113
MONCADA
G46215 REQUENA
CL CAPITAN GADEA 06-08
46340
REQUENA
G46222 SAGUNTO
CL HUERTOS 79
46500
SAGUNT
G46237 SUECA
AV MAESTRO SERRANO 00015
46410
SUECA
G46246 TORRENT
AV PAIS VALENCIANO 00052
46900
TORRENT
G46600 VALENCIA
CL GUILLEN DE CASTRO 00004
46001
VALENCIA
G46601 VALENCIA-GRA
CL MUSICO GINES 16-18
46022
VALENCIA
G46602 VALENCIA-NOR
AV TIRSO DE MOLINA 00013 BJ
46009
VALENCIA
G46603 VALENCIA GC
CL GUILLEM DE CASTRO 00004
46001
VALENCIA
G47600 VALLADOLID
PZ MADRID 00005
47001
VALLADOLID
R02752 ALBACETE (U.O.D.)
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
02001
ALBACETE
R02782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL FRANCISCO FONTECHA 00002
02001
ALBACETE
R28752 MADRID (U.O.D.)
CL GUZMAN EL BUENO 139
28003
MADRID
R28782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL GUZMAN EL BUENO. 139
28003
MADRID
R29752 MALAGA (U.O.D.)
AV ANDALUCIA 2
29071
MALAGA
R30600 DEPENDENCIA RECAUDAC. MURCIA
CL GRAN VIA 00021
30005
MURCIA
R30752 MURCIA (U.O.D.)
CL GRAN VIA 21
30071
MURCIA
R30782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL GRAN VIA 21
30071
MURCIA
R31600 DEPENDENCIA RECAUDAC. NAVARRA
CL YANGUAS Y MIRANDA 31
31003
PAMPLONA
R31782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL YANGUAS Y MIRANDA 31 1
31002
PAMPLONA
R32782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL SANTO DOMINGO 25
32071
OURENSE
R35782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
PZ DERECHOS HUMANOS 1
35003
LAS PALMAS
R37782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL RECTOR LUCENA 12
37002
SALAMANCA
R39087 TORRELAVEGA
CL RAMON Y CAJAL 00004
39300
TORRELAVEGA
R39782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL CALVO SOTELO 27
39002
SANTANDER
R44782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
PZ SAN JUAN 3
44001
TERUEL
R45782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL ALFONSO X EL SABIO 1
00000
TOLEDO
R46017 ALZIRA
PZ DEL SUFRAGIO 00009
46600
ALZIRA
R46096 CATARROJA
CL MAESTRO MONFORTE 00004
46470
CATARROJA
R46133 GANDIA
CL CANOVAS DEL CASTILLO 00006
46700
GANDIA
R46147 XATIVA
AV SELGAS 00001
46800
XATIVA
R46149 LLIRIA
CL COLON 00020
46160
LLIRIA
R46161 MANISES
AV BLASCO IBAÑEZ 00008
46940
MANISES
R46173 MONCADA
CL REINO DE VALENCIA 03
46113
MONCADA
R46215 REQUENA
CL CAPITAN GADEA 06-08
46340
REQUENA
R46222 SAGUNTO
CL HUERTOS 79
46500
SAGUNT
R46237 SUECA
AV MAESTRO SERRANO 00015
46410
SUECA
R46246 TORRENT
AV PAIS VALENCIANO 00052
46900
TORRENT
R46601 VALENCIA-GRA
CL MUSICO GINES 16-18
46022
VALENCIA
R46602 VALENCIA-NOR
AV TIRSO DE MOLINA 00013
46009
VALENCIA
R46603 VALENCIA GC
CL GUILLEM DE CASTRO 00004
46001
VALENCIA
R46712 DEP. RECAUD-712 VALENCIA
CL MARQUES DE SOTELO 6 1.
46002
VALENCIA
R46732 DEP. RECAUD-732 VALENCIA
CL MARQUES DE SOTELO 00006 1.
46002
VALENCIA
R46782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL MARQUES DE SOTELO 6 B.
46002
VALENCIA
R46852 DEPEND. REGIONAL RECAUDACION
CL MARQUES DE SOTELO. 6. 2
46001
VALENCIA
R46860 U.R. SUBASTAS VALENCIA
CL MARQUES DE SOTELO 6
46002
VALENCIA
R47782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
PZ DE MADRID 5
47001
VALLADOLID
R48782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
PZ FEDERICO MOYUA 3
48009
BILBAO
R50782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL ALBAREDA 16
50004
ZARAGOZA
R51782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL CAMPOS 2
30201
CARTAGENA
R54782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL LALIN 2
36209
VIGO
R03009 ALCOY
CL DIEGO FDO. MONTAÑES 00014
03801
ALCOI
R03031 BENIDORM
AV BENIARDA 00003
03500
BENIDORM
R03063 DENIA
AV AVDA. DEL MAR 00030
03700
DENIA
R03065 ELCHE
CL JOSE MARIA BUCK 00032
03201
ELX
R03066 ELDA
AV CHAPI 00041
03600
ELDA
R03099 ORIHUELA
CL OBISPO ROCAMORA 00057
03300
ORIHUELA
R03140 VILLENA
CL FERRIZ 11-13
03400
VILLENA
R03600 DEPENDENCIA RECAUDAC. ALICANTE
CL EUSEBIO SEMPERE 13
03003
ALACANT
R03712 DEP.RECAUDAC-712 ALICANTE
CL EUSEBIO SEMPERE 13
03003
ALACANT
R03732 DEP.RECAUDAC.-732 ALICANTE
CL EUSEBIO SEMPERE 13
03003
ALACANT
R03752 ALICANTE (U.O.D.)
CL EUSEBIO SEMPERE 13
03003
ALACANT
R03760 UNIDAD SUBASTAS ALICANTE
CL EUSEBIO SEMPERE 13
03003
ALACANT
R03782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL EUSEBIO SEMPERE 13
03003
ALACANT
R08072 CORNELLA
CL RUBIO YORS 00284
08940
CORNELLA LL
R08100 L HOSPITALET
AV MASNOU 00010
08905
HOSPITALET
R08120 MATARO
CL CAMI REAL 00523
08302
MATARO
R08752 BARCELONA (U.O.D.)
PZ LETAMENDI, 13-22
08007
BARCELONA
R08782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
PZ LETAMENDI, 13-22
08007
BARCELONA
R09782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
CL VITORIA 39
09004
BURGOS
R10151 PLASENCIA
PZ SAN NICOLAS 00003
10600
PLASENCIA
R11782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
PZ DE LA CONSTITUCION S/N.
11007
CADIZ
R12135 VILA-REAL
AV MEDITERRANEO 1-3
12540
VILA-REAL
R12138 VINAROS
CL SAN FRANCISCO 00100
12500
VINAROS
R12600 DEPENDENCIA RECAUDAC.CASTELLON
PZ HUERTO SOGUEROS 00004
12071
CASTELLO PL
R12712 DEP. RECAUD-712 CASTELLON
PZ HUERTO SOGUEROS 00004
12071
CASTELLO PL
R12732 DEP. RECAUD-732 CASTELLON
PZ HUERTO SOGUEROS 00004
12071
CASTELLO PL
R12782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
PZ HUERTO SOGUEROS 4
12071
CASTELLO PL
10246
R13752 CIUDAD REAL (U.O.D.)
R13782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R15782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R16600 DEPENDENCIA RECAUDAC. CUENCA
R16782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R17782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R20600 DEPENDENCIA RECAUDAC.GUIPUZCOA
R20782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R23782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R24118 PONFERRADA
R25782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R26782 UDAD.REC. DEUDAS MENOR CUANTIA
R28605 CHAMARTIN
R28616 GUZMAN BUENO
20 03 2006
CL RUIZ MOROTE 4
CL RUIZ MOROTE 4
CL COMANDANTE FONTANES 10
CL PARQUE DE SAN JULIAN 00012
CL PARQUE SAN JULIAN 12
AV GRAN VIA JAUME I 47 02
CL OQUENDO 00020 05
CL OQUENDO 20
PZ DE LA CONSTITUCION 2
PZ JOHN LENNON S/N
PZ CERVANTES 17
CL VICTOR PRADERA 4
CL URUGUAY. 16
CL GUZMAN EL BUENO 00139
DOGV - Núm. 5.222
13001
13001
15003
16001
16001
17001
20004
20004
23001
24400
25002
26001
28016
28003
CIUDAD REAL
CIUDAD REAL
CORUÑA A
CUENCA
CUENCA
GIRONA
S SEBASTIAN
S SEBASTIAN
JAEN
PONFERRADA
LLEIDA
LOGROÑO
MADRID
MADRID
No obstante, si usted hubiera cambiado de domicilio fiscal podrá comparecer en las oficinas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria correspondientes a su domicilio fiscal para la práctica de las notificaciones pendientes.
NIF
NOM
PROCEDIMENT
EXPEDIENT
ÒRGAN RESPONSABLE
LLOC COMPAREIXENCIA
NIF
NOMBRE
PROCEDIMIENTO
EXPEDIENTE
ÓRGANO RESPONSABLE LUGAR COMPARECENCIA
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
H53475836
RES GUARDAMAR II DE GUARDAMAR
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699010488037
GESTION
G03065
A53528378
CASA-NOVA TEXTIL SA
LIQ.PROV.IVA 03 2005 0699000889253
GESTION
G03600
A53528378
CASA-NOVA TEXTIL SA
LIQ.PROV.IVA 02 2005 0699000889244
GESTION
G03600
A53528378
CASA-NOVA TEXTIL SA
LIQ.PROV.IVA 01 2005 0699000889235
GESTION
G03600
B53577722
DERDERIAN SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699000960726
GESTION
G03009
B53577722
DERDERIAN SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699000960744
GESTION
G03009
B53577722
DERDERIAN SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699000960735
GESTION
G03009
B53632337
F.B.J.VILLANUEVA GARIJO HNOS. INVERSI
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699010494545
GESTION
G03600
B53432852
RES IPSA LOQUITUR INVEST SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699007762897
GESTION
G03009
B53015632 A & B FOOTWEAR SL
LIQ. EN EJECUTIVA A0306603226001028 0699004800707
RECAUDACION
R03782
B97175137 A COOK IMPORT EXPORT SL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0599110778484
GESTION
G46096
E97006910
A M SEGURIDAD CB
LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506011924 0699005981209
RECAUDACION
R46782
B53645719 A PLACE IN THE SUN SL
CARTA DE REQUERIMIENTO 0699004652344
GESTION
G03099
B46565461 A PROPIETARIOS SL
LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506005607 0699005945917
RECAUDACION
R46215
B46565461 A PROPIETARIOS SL
LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506005596 0699005945908
RECAUDACION
R46215
B46565461 A PROPIETARIOS SL
LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506005585 0699005945899
RECAUDACION
R46215
B96600010 A TODO EL TERRITORIO ATT. SL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0599100455498
GESTION
G46096
B12333332 A.C. SYSTEMAS LUZ SL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005226001291 0699005363191
RECAUDACION
R12782
B12333332 A.C. SYSTEMAS LUZ SL
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005416002047 0699005363182
RECAUDACION
R12782
B46657227 A.G. CORPORATION SL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
0699008923516
GESTION
G46601
B53582672 A.G.S. PROPERTIES SL
LIQUIDACION DE RECARGO 0699015598619
GESTION
G03065
B53582672 A.G.S. PROPERTIES SL
LIQUIDACION DE RECARGO 0699015598628
GESTION
G03065
B53727012 A.L.C. MOTOR IBERICA 2003, SL
33484869C REQUERIMIENTO DE SUELDOS
0699008642365
RECAUDACION
R03782
B96243571 A.M.G. IMPERMEABILIZACIONES SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699008022533
GESTION
G46601
F53518452
A.M.K. COOP V.
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699013878246
GESTION
G03065
B96963228 A.S.M. MENSA, SL
PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 0699009844830
GESTION
G46601
20757091M AÑO SANZ CANDIDO
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080420194 0699008622180
RECAUDACION
R46782
B96343470 A LABRASSA VALENCIA SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0599114273148
GESTION
G46096
X3841595C AAFANNI ABDELMAJID
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699004123666
GESTION
G03031
X3841595C AAFANNI ABDELMAJID
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699004123693
GESTION
G03031
X3841595C AAFANNI ABDELMAJID
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699004123684
GESTION
G03031
X3841595C AAFANNI ABDELMAJID
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699004123675
GESTION
G03031
B53610242 AAGAARD PROPERTY SL
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 0699008853244
GESTION
G03099
X1066246N AAS EGIL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071090 0699004771135
RECAUDACION
R03099
B53573507 AATORLUS, SL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087061 0699004795921
RECAUDACION
R03782
B03962693 ABACA IMPORT EXPORT S.L
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506085950 0699004778734
RECAUDACION
R03600
B03962693 ABACA IMPORT EXPORT S.L
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699015473127
GESTION
G03600
B12467411 ABACO HOGAR, SL
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIO0699001362098
GESTION
G12138
B12467411 ABACO HOGAR, SL
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 0699002770363
GESTION
G12138
B96487160 ABACO PROYECTOS ESPECIALES SL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495541 0699005985297
RECAUDACION
R46782
B96602446 ABACUS SOFTWARE Y SISTEMAS SL
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
0599080834477
GESTION
G46222
33462587W ABAD ELEGIDO MAXIMILIANO VICENTE
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111484244 0699005973765
RECAUDACION
R46603
18980454A ABAD FERRERES MAURICIO
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506018531 0699006337553
RECAUDACION
R12782
18980454A ABAD FERRERES MAURICIO
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506018520 0699006337544
RECAUDACION
R12782
18980454A ABAD FERRERES MAURICIO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310180 0699006337535
RECAUDACION
R12782
21279714E
ABAD GOSALVEZ ELISA
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 0699017061426
GESTION
G03600
09993697J
ABAD HOMPANERA M LUZ
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
0699008853327
GESTION
G03099
X3827296G ABAD MACIAS, JENNY RUTH
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526010430 0599128328461
RECAUDACION
R03031
X2743578T ABAD NARANJO JAIRO ARNALDO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIO0699007740897
GESTION
G03140
X2743578T ABAD NARANJO JAIRO ARNALDO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699009930263
GESTION
G03140
X2743578T ABAD NARANJO JAIRO ARNALDO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699009930254
GESTION
G03140
X2743578T ABAD NARANJO JAIRO ARNALDO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 0599120747930
GESTION
G03140
X2743578T ABAD NARANJO JAIRO ARNALDO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699004131274
GESTION
G03140
18954683S
ABAD PEREZ JOSE LUIS
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493935 0699007083261
RECAUDACION
R46782
18823955L
ABAD SERRA ANGELA
CARTA DE REQUERIMIENTO 0699005216287
GESTION
G12135
04186494B ABAD SESMERO CARLOS
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005450027776 0699007154175
RECAUDACION
R46782
29180031T
ABAD TORREGROSA LUIS MIGUEL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776823 0699006125538
RECAUDACION
R03782
21896872K ABADIA MAZON FRANCISCO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106789762
0599082058997
RECAUDACION
R03099
21833822Z
ABADIA SANCHEZ EMILIO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699013877577
GESTION
G03065
22649668G ABALOS CISNEROS ALFONSO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110700603 0699007086379
RECAUDACION
R46782
B53821708 ABANILLA SHOES SL UNIPERSONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506009770 0699004764700
RECAUDACION
R03065
B53821708 ABANILLA SHOES SL UNIPERSONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699011703060
GESTION
G03065
21414120Q ABARCA NOGUES MARIA ENGRACIA
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 0699004124160
GESTION
G03031
X3696715V ABAZIZ, SID ALI
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442290 0699007166486
RECAUDACION
R46782
X3681544A ABBAD MOHAMMED
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205106005234
0599082877213
RECAUDACION
R46222
X3298248W ABBASSI BENALI
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109393440 0599104757295
RECAUDACION
R46782
B53134433 ABC INFORMATICA CONSULTING SL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789561 0699004802128
RECAUDACION
R03782
B96177696 ABC PRODUCTS SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699014101234
GESTION
G46246
B96177696 ABC PRODUCTS SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699014101225
GESTION
G46246
B96177696 ABC PRODUCTS SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699014101216
GESTION
G46246
B96177696 ABC PRODUCTS SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699014101207
GESTION
G46246
B96177696 ABC PRODUCTS SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699014101252
GESTION
G46246
B96177696 ABC PRODUCTS SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699014101243
GESTION
G46246
B96177696 ABC PRODUCTS SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA 0699011833346
GESTION
G46246
26744573N ABDEL MAKSOUD ATTIA EL HAGRI, AHMED
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108554371
0599090136297
RECAUDACION
R46782
X3290505X ABDELAZIZ, BOUKRIF
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111496180 0699007082565
RECAUDACION
R46782
X2965610J
ABDELAZIZ, EL ALOUANI
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 0599117673789
GESTION
G46133
X1433327J
ABDELHAQ AMAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005700001123 0699004787287
RECAUDACION
R03600
X2673946N ABDELKADER ABDELMOULA
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO 0599125693696
RECAUDACION
R46782
X2511646T ABDELMALIK THARI
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449100 0699006098413
RECAUDACION
R03782
X3064223W ABDELMOUMEN, BRAHIM
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110223544 0699004784546
RECAUDACION
R03600
X4222055Z ABDERRAHMANE ABDELMALEK
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482264 0699007077808
RECAUDACION
R46782
X4222055Z ABDERRAHMANE ABDELMALEK
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482242 0699007077799
RECAUDACION
R46782
X2851134P ABDERRAZZAK RABAOUI
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO 0699009516398
GESTION
G03600
02370247M ABDOULAYE DIOP
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111433457 0699007150729
RECAUDACION
R46782
X3188094H ABDULLA GEDDIS
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699013868373
GESTION
G03065
X3188094H ABDULLA GEDDIS
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G 0699013868364
GESTION
G03065
X2037832D ABED MOHAMED EL HABIB
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 0599115175597
GESTION
G03063
10835734C ABELLA BAO,MANUEL ANGEL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111467007 0699005971042
RECAUDACION
R46603
DOGV - Núm. 5.222
21993686M
41371788D
41371788D
19874920E
19406006D
20762427M
48460999E
21953668F
B53478137
B53478137
G53492559
B53308508
B53656062
X3077477P
X3746062Y
X1534952R
11962612J
B96437777
B96437777
44866370V
B53261467
B53530275
B53530275
45267651V
B53857264
B53439451
B53439451
B53439451
X3266646W
B53229977
B53528956
B96946470
P4600081F
21322178M
B53168209
B53168209
B53160438
B53160438
05282314L
21995223R
14249337D
24388474X
X4312875F
B97260327
B53053443
B96840764
B96840764
B96797634
48316264A
08756368S
08756368S
08756368S
08756368S
25129715F
25129715F
22535801X
X4396367D
X4396367D
B12402723
B53579215
B53579215
B12597076
B53396412
B53396412
B53263026
B53263026
B12385712
B96907738
B53782199
B97290753
B97290753
B12515268
B96487129
B53700845
B53700845
B53700845
B97317374
B53539763
B53539763
B53539763
B53539763
X3619081P
B96220462
B53398426
B53398426
X3575865D
B97192868
B97117642
X3274705B
X0989960V
X0957695K
X2985161Z
29208831G
29208831G
29208831G
29208831G
34100960X
19101693D
B53408852
B53408852
B53619375
B12620092
53057544V
B97079867
B97079867
B97079867
X3470491K
B12620621
B12620621
G97118418
B03969862
B53656781
B53656781
ABELLAN MAIQUEZ ANTONIO
ABELLAN MARTINEZ JOSE A
ABELLAN MARTINEZ JOSE A
ABELLAN MOLINA PEDRO
ABELLAN MORENO ADRIAN
ABELLAN ORTEGA MANUEL
ABELLAN RUFETE DANIEL
ABELLON MARTINEZ MANUEL
ABELSA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL,S.L.
ABELSA CONSTRUCCION Y OBRA CIVIL,S.L.
ABEROB, S.C.
ABETAL CASITAS SL
ABLICONS,S.L.
ABOU VICTOR
ABOUKAR MOHAMED
ABRAHAM IBRAHIM CARLOS
ABRANTES MARTIN RUBEN
ABRASIVOS HERMA SL
ABRASIVOS HERMA SL
ABRIL GUERRERO RAUL
ABRIL SHOES SL
ABRILLANTADOS JUANMA,S.L.
ABRILLANTADOS JUANMA,S.L.
ABRISQUETA SEMPERE JOSE LUIS
ABSOLUTLY FABULOUS, SL
ABT CALZADOS, S.L
ABT CALZADOS, S.L
ABT CALZADOS, S.L
ABUBAKAR AHMED
AC 97 PROMOCIONES SL
ACABADOS DANSER SL UNIPERSONAL
ACADEMIA C.F.E.S. SL
ACADEMIA DE CULTURA VALENCIANA
ACAME PASTOR ANGELA PILAR
ACANGIL SL
ACANGIL SL
ACCESORIOS PARA ARMARIOS SL
ACCESORIOS PARA ARMARIOS SL
ACEBES BRAVO CRISTINA
ACEBES LLAMAZARES JUAN CARLOS
ACEBES SANZ MARIA JESUS
ACEBEZ CUENCA ENRIQUE
ACHKIR RABHA
ACILBUPER COMUNICACION Y SERVICIOS SL
ACIRFA SL
ACONCEPT ENTERTAINMENT SL
ACONCEPT ENTERTAINMENT SL
ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE LA FLOR
ACOSTA FERNANDEZ RAFAEL
ACOSTA LOPEZ MARIA LUISA
ACOSTA LOPEZ MARIA LUISA
ACOSTA LOPEZ MARIA LUISA
ACOSTA LOPEZ MARIA LUISA
ACOSTA MARTIN ANTONIO
ACOSTA MARTIN ANTONIO
ACOSTA NAVARRO PEDRO JOSE
ACOSTA RAMIREZ LIVAN ALBERTO
ACOSTA RAMIREZ LIVAN ALBERTO
ACOSTA-PERICHE SL
ACRA LEUCA INMUEBLES, SL
ACRA LEUCA INMUEBLES, SL
ACTIO 4-4 BAIX MAESTRAT, SL
ACTION TRAINNING IN ENGLISH SL
ACTION TRAINNING IN ENGLISH SL
ACTIVE GROUP MERDITERRANEO, SL
ACTIVE GROUP MERDITERRANEO, SL
ACTIVIDADES HOSTELERAS DAYMA SL
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS REQUENENSES
ACTIVIDADES RINAPA, SL
ACTIVIDADES TECNICAS CONSTRUC. S 21 SL
ACTIVIDADES TECNICAS CONSTRUC. S 21 SL
ACTIVIDADES TURISTICAS PAPALU, SL
ACTIVITATS DE GESTIO ESPORTIVA SL
ACTUACIONES PUBLICITARIAS, SL
ACTUACIONES PUBLICITARIAS, SL
ACTUACIONES PUBLICITARIAS, SL
ACTUACIONES URBANISTICAS INTEGRALES SL
ACTUBI FILMS SL
ACTUBI FILMS SL
ACTUBI FILMS SL
ACTUBI FILMS SL
ACUÑA MACIAS ALVARO ERNESTO
ACUÑACIONES Y ESTAMPACIONES VCIANAS SL
ACUATIC DESFICI, SL
ACUATIC DESFICI, SL
ACURIO FARINANGO EDGAR MARCELO
ACUSTIC SOUND CAR SL
ADA EDICIONES SL
ADA EDWARD KWAME
ADAMS BRIAN WALTER
ADAMS JOAN MAUREEN
ADAMS, JUNE GEORGINA
ADAN CRISTINO FERNANDO
ADAN CRISTINO FERNANDO
ADAN CRISTINO FERNANDO
ADAN CRISTINO FERNANDO
ADAN ORIVE JUAN CARLOS
ADAN PONCE TOMAS
ADAPA EUROPA SL
ADAPA EUROPA SL
ADATIMIL, SL
ADECONSTOP SL
ADELANTADO ARJONA PEDRO
ADELISS BUSINESS SL
ADELISS BUSINESS SL
ADELISS BUSINESS SL
ADI VADUVA
ADICOM PROYECTOS Y ASOC. SL (EN CONST)
ADICOM PROYECTOS Y ASOC. SL (EN CONST)
ADLYPSE ASOC DE AGENTES DE DESARROLLO
ADMISUR ADMINISTRACION DE FINCAS SL
ADORNOS ANALEX SL
ADORNOS ANALEX SL
20 03 2006
DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459109 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456018 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489942 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030290930 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506026930 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065061 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021987 LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111464940 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911826 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111356215 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012850 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090042 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083915 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111313183 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011045 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011034 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011023 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110778176 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055447 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056965 DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059088 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111340090 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 APL./FRACC.: 460540039077C LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425218 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110783918 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506007478 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506007467 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506026641 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506026630 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017055 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457723 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489799 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060100 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506018996 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104236001413
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506048508
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660306546000017 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314005306000342 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506003256 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506003245 ESCRITOS Y COMUNICACIONES NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055470 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446350 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111440057 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291360 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076160 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442741 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442730 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442719 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442708 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486610 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506008669 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918756 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468305 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506000656 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110317011 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
10247
0519887100360
0699007173764
0699007173773
0699004758530
0699002501579
0699009292492
0699002646200
0699007290878
0599097385562
0699012116385
0699004785087
0699004760887
0579001120371
0699007082161
0699008666152
0699014093507
0699006323886
0599125006782
0599125006773
0699005965533
0699004801201
0699004793611
0699004793602
0699004781787
0699004652005
0699004800918
0699004800909
0699004800890
0699006090860
0699004779110
0699013879227
0699003227101
0699002693500
0699004779477
0519658300526
0699004124362
0699004781329
0699011704976
0699006585420
0699008668050
0599115175505
0599129148053
0699007119855
0699010102276
0699013629105
0699011837223
0699010738956
0699008016263
0699004784390
0699005947090
0699005947080
0699011826416
0699011826425
0599097366523
0599097366514
0699007083106
0699007090357
0699007090348
0699010422468
0699004795600
0699015474831
0699004671374
0699004755185
0599082045741
0699011704637
0699015473255
0599129310312
0699004310758
0699002838875
0699005969439
0699010740413
0699002770381
0699008022020
0579001019007
0699004131467
0699009930410
0679000153241
0699004754195
0699004754186
0619862400025
0699004118660
0699013879575
0699011928157
0699004779201
0699015473338
0699009374891
0699005986900
0699000764605
0699007068732
0699008239893
0699004774628
0699003238029
0699007112265
0699007112256
0699007112247
0699007112238
0699004761051
0599101387106
0699005966110
0699011836462
0699015473475
0699005358957
0699007087607
0699012095604
0699012095595
0699005985948
0699007118609
0699004669550
0699004185569
0699004643425
0699004650602
0699010490558
0699013878392
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R03732
R46782
R46782
R03063
G46161
G46017
G03099
R03712
R03099
G03099
R03600
R03063
G03600
R46782
R03782
G46215
R12782
G46173
G46173
R46603
R03782
R03600
R03600
R03600
G03099
R03782
R03782
R03782
R03782
R03600
G03065
G46149
G46603
R03600
R03031
G03031
R03600
G03600
R28782
R03782
G03063
R46782
R46782
G46603
G03065
G46603
G46603
G46601
R03600
R46215
R46215
G46215
G46215
R03031
R03031
R46782
R46782
R46782
G12138
R03782
G03600
G12138
R03031
R03031
G03600
G03600
R12600
G46215
G03600
R46603
G46603
G12138
G46601
R03782
G03140
G03140
G46603
R03009
R03009
G03009
G03009
G03065
G46603
R03600
G03600
G46603
R46782
G46602
R46782
R03782
R03099
G12138
R46782
R46782
R46782
R46782
R03065
G46133
R46603
G46603
G03600
R12600
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G12138
G12138
G46161
G03099
G03065
G03065
10248
B53656781
B12316402
48288134W
48288134W
52659906A
52659906A
24310460N
B53645776
B53645776
B53692208
M0354919Y
20242999D
B97262828
20041265P
X3288177M
X1063894Y
B53300083
B97174585
33405519C
52685562Z
52685562Z
52685562Z
52685562Z
B53803227
B97172787
B97172787
B46158283
B96894837
B96049119
B97080238
20447507R
22565783T
B97130256
B46911137
B46911137
B46911137
B46911137
B46911137
B46911137
B53528865
B96097217
B97110902
F53000576
B97339873
B96807250
B96375787
B96375787
B96375787
B53587572
B12447223
B96812870
B96812870
B96987904
G53181152
G12502241
G53157111
G53157111
G53616397
B53427779
B53427779
B53427779
B53427779
G12072641
G46364626
G97029342
22555063K
45718289Q
22619645L
44862564Y
44862564Y
24376475V
33413208G
50962194J
24361366L
A46048997
A12007100
B53442679
01346719T
15122719N
44505411C
29180318B
29180318B
29180318B
48591181R
73899693A
X3213437S
52703547J
19890631R
21371977D
B53201182
48326211Z
53214144X
74154859F
24323009A
22649264Z
B53770673
19979073P
18990817Q
18990817Q
19778562B
19778562B
X3204756M
73908748L
19505411P
20166209Q
30797839B
19825859C
15416747P
15416747P
X4210220R
15253028A
15253028A
15253028A
20 03 2006
ADORNOS ANALEX SL
ADRESBA SL
ADRIA ALMENDROS SONIA
ADRIA ALMENDROS SONIA
ADRIAN CARDOS JAVIER
ADRIAN CARDOS JAVIER
ADRIAN HUELAMO MARIA JOSEFA
ADRIANA FACTORY SL
ADRIANA FACTORY SL
ADRIATICA SOL, SL
ADROUG MOUSSA
ADSUARA ALMELA VICENTE
ADVENTURE PRODUCCIONES SL
AFAN MUÑOZ JOSE ANTONIO
AFFEDZIE BENJAMIN OFFEI
AFFRE DANIEL PASCAL
AFINES KARMEX SL
AFTER-IMAGE SL
AGEA HERRAEZ JUAN
AGEA PEREZ FERNANDO
AGEA PEREZ FERNANDO
AGEA PEREZ FERNANDO
AGEA PEREZ FERNANDO
AGENCIA DE ESPECTACULOS DIEGO-GO SL
AGENCIA INMOBILIARIA MJ CUPIDO SL
AGENCIA INMOBILIARIA MJ CUPIDO SL
AGENTES FORESTALES SL
AGENTES GENERALES DE COMERCIO SL
AGENVALT SL
AGETRANS EXPRESS SL
AGHARBI BERTOLO JALID
AGRAMUNT RAMON SUSANA
AGRICOLA BENIMODO SL
AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA VIRGEN TE
AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA VIRGEN TE
AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA VIRGEN TE
AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA VIRGEN TE
AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA VIRGEN TE
AGRICOLA FORESTAL Y GANADERA VIRGEN TE
AGRICOLA LA PALAYA, SL
AGRO ALIMENTARIA LEVANTINA SL
AGROBLASTER SL
AGROMAQUINARIA ALICANTE COOP. V.
AGROPAMPA SL
AGROPECUARIA CASA QUEMADA SL
AGROPECUARIA DAUDEN GARCIA SL
AGROPECUARIA DAUDEN GARCIA SL
AGROPECUARIA DAUDEN GARCIA SL
AGROTECH-INDUSTRIE, SL
AGRUCER-AGRUPACION CERAMICA SL
AGRUPACION ALIMENTARIA SOVECO SL
AGRUPACION ALIMENTARIA SOVECO SL
AGRUPACION DE COSTURAS SL
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO BENA
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO DE M
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO DEL
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO DEL
AGRUPACION DE INTERES URBANISTICO DEL
AGRUPACION DE MEDIACION Y CONTRATACION
AGRUPACION DE MEDIACION Y CONTRATACION
AGRUPACION DE MEDIACION Y CONTRATACION
AGRUPACION DE MEDIACION Y CONTRATACION
AGRUPACION DE REGANTES POZO CENIA GASS
AGRUPACION LOCAL CLUB CCC
AGRUPACION 11/A DE L ELIANA
AGUADE GARCIA JORGE
AGUADO FERNANDEZ PALOMA
AGUADO GARCIA TOMAS
AGUADO MARI VICENTE MOISES
AGUADO MARI VICENTE MOISES
AGUADO NIETO JUANA
AGUADO OLIVER LAURA MARIA
AGUADO QUILON MIGUEL ANGEL
AGUADO TRONCHONI RUBEN
AGUAS DE CALICANTO SA
AGUAS POTABLES DE VINAROZ SA
AGUATEC COSTA BLANCA SL
AGUAYO ALVAREZ ANTONIO
AGUAYO ANSOLEAGA ARACELI
AGUAYO SALAS GUILLERMO VICENTE
AGUAYO SALAS MIGUEL ANGEL
AGUAYO SALAS MIGUEL ANGEL
AGUAYO SALAS MIGUEL ANGEL
AGUD GARRIDO FERNANDO
AGUD NACHER AMPARO
AGUDELO SOTO FAYDIVER
AGUDO LARA JESUS
AGUDO LEBRON JOSEFA
AGUERO CANALES BERNARDO
AGUFLOR SL
AGUILA CHACON JORGE
AGUILA TORTOSA LUIS
AGUILAR ALCOCER RAMON
AGUILAR BIOT JOAQUIN
AGUILAR CERCOS MARIA ROSARIO
AGUILAR COCINAS SL
AGUILAR FERNANDEZ MARIA DOLORES
AGUILAR GARCIA, ANGEL
AGUILAR GARCIA, ANGEL
AGUILAR GIMENEZ MIGUEL
AGUILAR GIMENEZ MIGUEL
AGUILAR GUAILLAS CARLOS HUMBERTO
AGUILAR MARQUES ENRIQUE SANTIAGO
AGUILAR MARTINEZ DANIEL
AGUILAR OLMO MARIA PILAR
AGUILAR PINEDA CRISTOBAL
AGUILAR RODRIGO SANTIAGO
AGUILAR SIERRA FRANCISCO JOSE
AGUILAR SIERRA FRANCISCO JOSE
AGUILAR TORRES LUIS ANTONIO
AGUILELLA MOLINA ANAKIRA
AGUILELLA MOLINA ANAKIRA
AGUILELLA MOLINA ANAKIRA
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460272020 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460267500 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418190 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506072237
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013814 LIQ. EN EJECUTIVA A0380105456000358 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110932319 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423337 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111403515 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462379428 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424657 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023224 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023213 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660005806000732 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465995 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506010237 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110849478 LIQ. EN EJECUTIVA A4660004506001350 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070990 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055491 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056976 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086236 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086225 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460269017 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506002363 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455919 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506008226 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110765229 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111497664 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111420037 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506025531 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506025520 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506025510 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110734395 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796557 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474058 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067382 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506013520 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107823993
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110798097 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109483740 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530008215 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495882 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925543 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110924290 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111430190 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462380650 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493858 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005350059721 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111037666 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111037655 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304560006018 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506019543 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506017574 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506017563 -
DOGV - Núm. 5.222
0699013878383
0699005212749
0699008626938
0699008626929
0699007104024
0699003293404
0599095672469
0699013879034
0699010490686
0699004802283
0699004779055
0699006315719
0699016192399
0699005929251
0699003967264
0699006093225
0699009929594
0699001397646
0699007139160
0699007172628
0699009499732
0699010729294
0699002501359
0599081346691
0699005985012
0699005985003
0699003805362
0699008021168
0599127968835
0699015576179
0699009749340
0699007065313
0699004306486
0446100759901
0446100759866
0446100759844
0446100759709
0446100759091
0699003144666
0699003800926
0699016116297
0699004609792
0699011705407
0699005986350
0699005980960
0699005945641
0699008003907
0699008003898
0699004796839
0699017254833
0699008019197
0699008019188
0699015576105
0699004779091
0699004185046
0699004779605
0699011704756
0699016506229
0699004795270
0699004795261
0699011704875
0699015473915
0699005211272
0699008219085
0699005935521
0699007092300
0699013866714
0599111008292
0699004615009
0699004614183
0599119892837
0699007141020
0699008658086
0699007109120
0699014093828
0699010422623
0699004653206
0699007101860
0699003888028
0699012046966
0699014539034
0699014539025
0699014539016
0699007104372
0699004613074
0699006090832
0699003076549
0699007094427
0699004786389
0599128337060
0599089655175
0699004759567
0599116894713
0599131303476
0699005944716
0699004345655
0699006320714
0699005359736
0699005359727
0699011422010
0699010739890
0699007111870
0699007131762
0699007071675
0699007094885
0699012085989
0699000788915
0699006097598
0699006097589
0699005966038
0699005952535
0699005952526
0699005952517
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03065
G12135
R46782
R46782
R46782
G46173
R46782
G03065
G03065
R03782
R03600
R12782
G46601
R46133
G46603
R03782
G03065
G46017
R46782
R46782
G46161
G46161
G46161
G03063
R46782
R46782
G46603
G46601
R46852
G46161
G46147
R46782
G46017
R46860
R46860
R46860
R46860
R46860
G46601
G03099
G46215
G46147
G03600
R46782
R46782
R46215
G46215
G46215
R03782
G12135
G46601
G46601
G46161
R03600
G12135
R03600
G03600
G03600
R03782
R03782
G03600
G03600
G12135
R46782
R46149
R46782
G03065
R46237
G46600
G46237
G46096
R46782
R03782
R46782
G46215
G12138
G03099
R46782
G03099
R46601
R46782
R46782
R46782
R46782
G46237
R03782
G46161
R46782
R03600
R03782
R03031
R03063
R03099
G46173
R46173
G03065
R12782
R12600
R12600
G46603
G46603
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46161
R03782
R03782
R46603
R46246
R46246
R46246
DIARI OFICIAL
Any XXIX
Dilluns, 20 de març de 2006 / Lunes, 20 de marzo de 2006
V. ALTRES ANUNCIS
V. OTROS ANUNCIOS
g) ALTRES ASSUMPTES
g) OTROS ASUNTOS
1. Persones juridicopúbliques
1. Personas jurídico-públicas
Agència Tributària
Delegació Especial de València
Agencia Tributaria
Delegación Especial de Valencia
Notificació per compareixença a Res Guardamar II de Guardamar i altres. [2006/M2913]
Notificación por comparecencia a Res Guardamar II de Guardamar y otros. [2006/M2913]
(Continuació)
15253028A
73904806X
14901780B
X1939147V
B96163050
48459894K
74157309L
22146660Y
21652462D
21652462D
21652462D
19821838R
19367705A
19367705A
B97458574
B97458574
29169715B
29169715B
X2334284Z
X1285465H
B12483095
X2300223Q
X2300223Q
X3762629J
45094274Z
X3506553L
X2720127D
73905046C
73905046C
73909124G
53253286Y
53253286Y
B53195855
B03970878
B96017934
X2955314K
B12634200
X4464784R
B53524583
A03353976
B53290292
B53290292
B53290292
B03165750
B03165750
B03165750
B46289377
B96440839
X1394226N
X4391808G
X3166024M
X1385554B
B53418646
G97017875
22373723J
21666431V
53217455D
B53613063
B53902060
X1812085F
B03922762
F53336517
B53529368
B96313390
Núm. 5.222
AGUILELLA MOLINA ANAKIRA
AGUILERA CASTILLO HORTENSIA
AGUIRRE BILBAO JOSE MARIA
AGUIRRE, SANDRA BEATRIZ
AGULLA Y FIL SL
AGULLO MARTINEZ FRANCISCO ANTONIO
AGULLO MARTINEZ JOSE
AGULLO MOLLA JESUS
AGULLO RIPOLL MIGUEL ANGEL
AGULLO RIPOLL MIGUEL ANGEL
AGULLO RIPOLL MIGUEL ANGEL
AGUSTI IZQUIERDO ANTONIO JOSE
AGUSTI LAGARDA JOSE MARIA
AGUSTI LAGARDA JOSE MARIA
AGUSTIN RIOS LINERO SL
AGUSTIN RIOS LINERO SL
AGUSTINA ALBEROLA VICENTE
AGUSTINA ALBEROLA VICENTE
AGWU OMENKA JEFFREY
AHANOR, LUCHIE
AHICART CARRASCO SL
AHMAD, MOHAMMAD
AHMAD, MOHAMMAD
AHMED BUTT AFZAAL
AHMED HOSSAIN KADDUR
AHMED RIAZ
AHMED SABRA, WALID MOHAMED
AHULLO ORTIZ DANIEL
AHULLO ORTIZ DANIEL
AHULLO ORTIZ, MA CARMEN
AICHI EL HOUSSEIN ABDELLAH
AICHI EL HOUSSEIN ABDELLAH
AICRUM INVERSIONES SL
AIDA SHOES SL
AIELLO SL
AIGBE UYI
AIGUA MARINA STIL SL EN CONSTITUCION
AIMAR ANAHI DEL VALLE
AINAU CONSTRUCCIONES DEL SURESTE,S.L.
AINHADER, SA
AIRBAG SHOES SL
AIRBAG SHOES SL
AIRBAG SHOES SL
AIREJET SL
AIREJET SL
AIREJET SL
AIRFRIC SL
AIRLESS SYSTEM SL
AISSOU, NABIL
AIT AHMAD MOHAMED
AIT BELARBI ABDESLAM
AIT DAOUD SAID
AITANA TEXTIL SL
AIU MASIA DE SAN ANTONIO DE POYO
AIX PEREZ ASENSIO
AIXELA GONZALEZ CRISTINA OLGA
AJUTER GERMIN ANUAR
AKA COSTABLANCA, SL
AKAGALAVIA, SL
AKHNATI JOUAD
AKRA DECORACION, SL
AKRA LEUKA, COOP VALENCIANA
AKRAMAYRO SL
AL ANDALUS-HISPANO DECOR SL
SEGON FASCICLE DE TRES
(Continuación)
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506017552 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530022495 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506015396 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272550 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002750 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250211200 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912607 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605530008310 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605530006825 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 APL./FRACC.: 460540038609N LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111435910 LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506064810
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110752369 ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927963 LIQ. EN EJECUTIVA A2660005506005738 LIQ. EN EJECUTIVA A2660005506005727 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105060144
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA C1700005030287070 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011100 LIQ. EN EJECUTIVA A4660004026009816
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422754 CARTA DE REQUERIMIENTO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530014782 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530008952 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530005432 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4609605506002002 APL./FRACC.: 120540006911Q LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106719890
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802717 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105589431
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110777660 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015412 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506055694 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056987 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056998 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011111 CARTA DE REQUERIMIENTO -
0699005952508
0599126594531
0699004773528
0699007179200
0699008922700
0699007289594
0699005050627
0699003969859
0699004753939
0699007763209
0699000963970
0699008620668
0699012086492
0699007140609
0699005954515
0699005954506
0699003077209
0699007436022
0599126387475
0699007083207
0599129310523
0699008018986
0699008018977
0699004316716
0699005362165
0599130016669
0699006338186
0599124087375
0599124087366
0599054780793
0599127106673
0599127563898
0699007292500
0699004766268
0599032599028
0599127868964
0699005215297
0699007072573
0699004651290
0599129289100
0699013878026
0699013878017
0699013878008
0599123803300
0599123803290
0599097362334
0699010735234
0699005983638
0599129140005
0599084337930
0699006125794
0599098518609
0699000964282
0699010101735
0599065712281
0699006092107
0699008691526
0599097383629
0699010497010
0599128544007
0699004779540
0699004779760
0699004800981
0699003301737
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
SEGUNDO FASCÍCULO DE TRES
R46246
G46133
R03099
R46782
G46147
R03099
G03065
G03066
R03009
G03009
G03009
R46782
R46782
R46782
R46246
R46246
G46215
G46215
R46782
R46782
R12782
G46601
G46601
G46603
R12600
G46161
R12782
R46237
R46237
R46782
G46096
G46096
R03782
R03066
R46782
G46602
G12135
R46782
G03099
G03099
G03065
G03065
G03065
R03031
R03031
R03031
G46601
R46782
R12782
R46782
R03782
G46133
G03009
G46603
R03099
R03782
R03782
R03099
G03600
R03782
R03600
R03600
R03782
G46246
10250
48310624K
72550111S
B53314639
B53314639
B53314639
22533086D
B96234596
B96234596
B03930773
20152476Z
20152476Z
04166011K
B97018154
48532392T
48435311W
73746482H
33405778A
X2804846L
19035777B
19287697N
22574562Q
19852252D
74186873M
35089402G
22511282D
53228930F
53228930F
47073889L
21897283H
21897283H
21897283H
20825085B
73940909A
73940909A
21362940B
73537043V
40863673X
40863673X
79170381B
B53524013
B53524013
53096387J
29161245M
A96781596
52703359D
B53608006
B53608006
B96396874
52775352N
19837499E
19837499E
73345215D
X5038555Z
B03470390
B96087713
B96591904
22662376Q
22662376Q
73929214S
21851317Y
B53655569
B96043310
14933421G
B96860374
21601213G
21646589R
21646589R
21646589R
21646589R
20655769K
45565995M
21659853V
22004768R
73940976R
22667902E
73640201C
22653308X
22653308X
21480034N
85303749S
00547263R
M0307900E
44851063M
22126410L
22126410L
29190646N
53234636D
53234636D
53234636D
19774285N
B53080230
05194409C
05194409C
05194409C
05194409C
05194409C
05194409C
05194409C
B53460382
G96656954
X3110439B
25386422B
25423879R
25423879R
25423879R
22664793H
L0310077Z
24349089R
B96601109
B53686960
B53397055
B96655634
B96655634
20 03 2006
ALAÑON JIMENEZ SUSANA
ALABARCE MONTEMAYOR CECILIA
ALABIMBOMBA SL
ALABIMBOMBA SL
ALABIMBOMBA SL
ALACREU CANTADOR MANUEL
ALADA S.L
ALADA S.L
ALADINO DISCO SL
ALAGARDA CHAPARRO ANTONIO
ALAGARDA CHAPARRO ANTONIO
ALAMEDA GARCIA JOSE
ALAMEDA PALACE SL
ALAMO GONZALEZ MARIA DEL
ALAMO VILLALBA JUAN MANUEL
ALANDES TORRIJOS JOSE MARIA
ALANDI CARRERA PASCUAL
ALAOUI MOHAMED
ALAPONT BRUNET JESUS
ALAPONT SINESTERRA PILAR
ALAPONT VILANOVA VICENTE
ALARCO GONZALEZ JUAN
ALARCON BOJ ANGEL
ALARCON COMPADRE RICARDO JAVIER
ALARCON GARCIA JOSE MIGUEL
ALARCON GARCIA RUBEN IVAN
ALARCON GARCIA RUBEN IVAN
ALARCON LOSA NICOLAS
ALARCON SOLER FRANCISCO
ALARCON SOLER FRANCISCO
ALARCON SOLER FRANCISCO
ALARCOS GALDON MIGUEL ANGEL
ALARCOS REYES MANUEL
ALARCOS REYES MANUEL
ALAVES BALDO JOSE
ALBA CASAÑ SERGIO
ALBA CEBALLOS LUIS
ALBA CEBALLOS LUIS
ALBA GAYON ARIEL LUIS
ALBA MADE 2000, SL
ALBA MADE 2000, SL
ALBA MARTINEZ CARLOS
ALBA PARDO ALBERTO
ALBA RED INTERNACIONAL SAL
ALBA VAQUERO ROBERTO
ALBAñILERIA CHARCOS, SL
ALBAñILERIA CHARCOS, SL
ALBAñILERIA CHECA-GALDRAN SL
ALBALADEJO MORA, RAFAEL
ALBALAT ORERO CARMEN
ALBALAT ORERO CARMEN
ALBALATE GUILLAMON NATIVIDAD
ALBANY MALCOLM ROY
ALBAPIN SL
ALBARROBERAL DE LOS PAJARES SL
ALBATROS JURADOS SL
ALBEA DEL PINO MANUEL
ALBEA DEL PINO MANUEL
ALBELDA MOYA ENRIQUE
ALBENTOSA SANTACRUZ ANTONIO
ALBERA INTERNACIONAL 2002, SL
ALBERCOC SL
ALBERDI ALORZA M CARMEN
ALBEREDA MOBLES SL
ALBERO RIPOLL VICENTE
ALBERO VALLS ROSA MARIA
ALBERO VALLS ROSA MARIA
ALBERO VALLS ROSA MARIA
ALBERO VALLS ROSA MARIA
ALBEROLA ARBONA CONCEPCION
ALBEROLA GARCIA ANA
ALBEROLA JORDA ALFREDO
ALBEROLA LOPEZ JOSE
ALBEROLA PUIG JUAN RAMON
ALBERT BUESO VICENTE CARLOS
ALBERT ESCUDERO MERCEDES
ALBERT FORNIELES JOSE
ALBERT FORNIELES JOSE
ALBERT GIMENEZ MIGUEL
ALBERT GONZALEZ EMILIO VICENTE
ALBERT GUTIERREZ JUAN JOSE
ALBERT HANZ RUDI MORITZ
ALBERT HUMERA MARIA JESUS
ALBERT LOPEZ BENITO
ALBERT LOPEZ BENITO
ALBERT MAROTO, PAULA MARIA
ALBERT MARTIN FRANCISCO
ALBERT MARTIN FRANCISCO
ALBERT MARTIN FRANCISCO
ALBERT SANCHIS JOSE
ALBERT Y NACHER SL
ALBERTO ADENNA VICENTE
ALBERTO ADENNA VICENTE
ALBERTO ADENNA VICENTE
ALBERTO ADENNA VICENTE
ALBERTO ADENNA VICENTE
ALBERTO ADENNA VICENTE
ALBERTO ADENNA VICENTE
ALBERTO NAVARRO ELECTRODOMESTICOS SL
ALBESA SC
ALBI LAHOUARI
ALBIÑANA BENGOECHEA JOSE RAMON
ALBIÑANA BLANCO JUAN MANUEL
ALBIÑANA BLANCO JUAN MANUEL
ALBIÑANA BLANCO JUAN MANUEL
ALBIÑANA MUÑOZ ANTONIO
ALBIÑANA TOMAS MIGUEL ANGEL
ALBIACH VIVO ARMANDO
ALBIARTE SL
ALBIR RESORTS SL
ALBIZU Y CORCOLES, SL
ALBORAYA SPORT SL
ALBORAYA SPORT SL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105125430
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105083332
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015288 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015277 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015266 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462374973 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015423 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110774821 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462390395 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106007290 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017429 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462389460 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030257787 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660306656000040 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916446 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916370 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111410247 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111431170 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540039099L EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460037205 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061101 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061090 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423139 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065072 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110427539 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104703084
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477336 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506000264 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069087 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483045 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473860 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705106004622
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206880 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110713187 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111402041 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506000022 LIQ. EN EJECUTIVA A0300904506018347 LIQ. EN EJECUTIVA A0300904506001154 LIQ. EN EJECUTIVA A0300904506001143 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111484739 RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458230 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462383586 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462319148 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460274484 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250202037 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030266125 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540038846L NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088502 LIQ. EN EJECUTIVA K1722905061763480 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506001936 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068097 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506040223 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506040212 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506040201 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011144 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055502 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONANOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540032492J RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530014353 PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506016554 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506016565 -
DOGV - Núm. 5.222
0599054818541
0599054774010
0699004758054
0699004758045
0699004758036
0699007112916
0699008011809
0699011829880
0699011702877
0599125687673
0599125687682
0599097381438
0699009826414
0699008660158
0699007104969
0599114806280
0699007138894
0699008668893
0699002693318
0699005930398
0699005971693
0699007167146
0599109867720
0699008012386
0699007084893
0699006332659
0699006332640
0699011388414
0699015598325
0699015598316
0699015598307
0699004306138
0699005920900
0699005920910
0699008652292
0599129148090
0699015476995
0699015476986
0599128453046
0699004795811
0699004795802
0699008011570
0699007125740
0699004099750
0699003144070
0679000048348
0699011705782
0699010735894
0699006120440
0599054788695
0699007141570
0699007071987
0599126415561
0699004788093
0699004308282
0699010743356
0699007123191
0699007123182
0599071031937
0699004769430
0699004795032
0699008018500
0699008852896
0599110778392
0699006126335
0699004753021
0699004753012
0699004753003
0699004752994
0699010293492
0699006095847
0699004631206
0699010489999
0699009306866
0699007103025
0599122321976
0699007129241
0699007129232
0699011705984
0699008627001
0699008235640
0699008240654
0699010738379
0599129952227
0599129952218
0599126389868
0699008658719
0699008658700
0699006090814
0699005956816
0699004753104
0699004786966
0699004786957
0699004786948
0699004786939
0699011705948
0699011705966
0699011705957
0699004800936
0699015575830
0699004779000
0599118229380
0599112662692
0599127608740
0599125572027
0599114109110
0699010486809
0599105779498
0699010739460
0699004756505
0699009393600
0699005944359
0699005944368
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R46782
R03063
R03063
R03063
R46782
G46246
G46246
G03065
R46782
R46782
R03099
G46601
R03782
R46782
G46173
R46782
R03782
G46222
R46133
R46603
R46782
R03099
G46246
R46782
R12782
R12782
G46237
G03065
G03065
G03065
G46017
R46017
R46017
R03782
R46782
G03600
G03600
R46237
R03782
R03782
G46246
R46782
G46161
G46161
R03600
G03600
G46601
R03782
R46782
R46782
R46782
G03099
R03600
G46161
G46603
R46782
R46782
R46017
R03099
R03782
G46601
G03099
G46096
R03782
R03009
R03009
R03009
R03009
G46017
R03782
G03009
G03065
G46017
R46782
G46096
R46782
R46782
G03600
R46782
R03782
R03782
G46603
R30752
R30752
R46782
R03782
R03782
R03782
R46601
R03009
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
G03600
G03600
R03782
G46161
R03600
G46173
G46096
G46096
G46096
G46096
G03031
R46161
G46603
R03031
G03600
R46173
R46173
DOGV - Núm. 5.222
B96655634
B96655634
B96655634
B96507512
33564908L
44851303S
07842081R
19187554B
19645915M
73653003B
73653003B
73653003B
73653003B
24374704V
20812554S
20834680S
19896481D
45797496B
33474174C
22640176B
22640412V
40758587B
40758587B
20050035S
35135635F
23196464K
18897544P
18897544P
18897544P
53091524A
50699293W
B53590139
50689529J
B96994751
B96994751
22527283W
B96364393
X3876994E
B46881249
48462420V
22547326N
52739862B
B96935325
20827444R
B97187694
B97187694
F03915709
B53150686
B53116067
B53116067
B53116067
B53116067
20804104Y
20003901L
79106699Q
21292828A
21418367P
21906425Y
B53132684
B53132684
20777995W
20777995W
20777995W
74237924L
19895717G
19002728J
22692813R
73723587P
73723587P
19838620Q
25954157Z
25954157Z
25954157Z
25954157Z
05152621T
24881317D
B03672185
B53238994
21460688D
53236598Q
53236598Q
21907663W
45631593F
24332448N
74081180C
20022869N
22667946C
22667946C
85087246B
X4673073W
53236280C
B53752630
B53752630
B53792339
B53792339
B53510244
B97346258
M0338968V
M0338968V
M0338968V
M0338968V
M0338968V
M0338968V
M0338968V
M0338968V
48569342N
48569340X
B97304257
B97304257
B97202774
B03821196
B96573324
B97259196
ALBORAYA SPORT SL
ALBORAYA SPORT SL
ALBORAYA SPORT SL
ALBORAYA 31 SL
ALBORS VIDAL MIGUEL ENRIQUE
ALBUIXECH MARTORELL JOSE RAMON
ALBURQUERQUE VEGA M DEL CARMEN
ALCAÑIZ ALPUENTE JUAN BAUTISTA
ALCAÑIZ LLUNA FRANCISCA
ALCACER CEBRIAN PEDRO JUAN
ALCACER CEBRIAN PEDRO JUAN
ALCACER CEBRIAN PEDRO JUAN
ALCACER CEBRIAN PEDRO JUAN
ALCACER COLOMER MARIA
ALCACER MONTAGUD FEDERICO
ALCACER MONTAGUD IVAN
ALCAIDE CORDOBA JOAQUIN
ALCAIDE SANCHEZ JOSE
ALCALA CAMPS CARLOS
ALCALA GALLARDO MARIA PALOMA
ALCALA HERVAS ANGEL
ALCALDE MUNOZ JOSE
ALCALDE MUNOZ JOSE
ALCANTARA LAZARO JOAQUIN
ALCARAZ CASTAÑEDA FE
ALCARAZ MARIN MARTIN
ALCARAZ MARTINEZ M CARMEN
ALCARAZ MARTINEZ M CARMEN
ALCARAZ MARTINEZ M CARMEN
ALCARAZ PEREZ JUAN CARLOS
ALCARRANZA ALVAREZ SANTIAGO
ALCARRANZA ASESORES INMOBILIARIOS SL U
ALCARRIA UTERGA EMILIO JOSE
ALCAVI TELECOMUNICACIONES SL
ALCAVI TELECOMUNICACIONES SL
ALCEDO ANTELM AURORA DE
ALCETANIA SL
ALCIVAR CEDEÑO SALUSTIO LEONEL
ALCOCEBRE 2000 SL
ALCOCER CARCELES VICENTE MANUEL
ALCOCER TONDA FRANCISCO JOSE
ALCOCER VILLAESCUSA VICTOR
ALCOGAR CREATIONS SL
ALCOLEA BERROCOSA MARCOS ANTONIO
ALCORIZA I GIMENEZ SL
ALCORIZA I GIMENEZ SL
ALCOYANA DE CONSTRUCCIONES COOP.V.
ALCOYANA DE FACHADAS SL
ALCOYANA DE TORREFACCION SL
ALCOYANA DE TORREFACCION SL
ALCOYANA DE TORREFACCION SL
ALCOYANA DE TORREFACCION SL
ALCUDIA FERNANDEZ ANTONIO
ALCUDIA HUERTOS ROSARIO
ALDEGUER GARCIA MANUEL
ALDEGUER PEREZ ROSARIO
ALDEGUER PUIGCERVER ALICIA CONCEPCI
ALDEGUER SEMPERE PRIMITIVO
ALECA HOSTELERIA SL
ALECA HOSTELERIA SL
ALEDO JUAN MIGUEL ANGEL
ALEDO JUAN MIGUEL ANGEL
ALEDO JUAN MIGUEL ANGEL
ALEDO ROMAN MIGUEL
ALEGRE ALONSO IVAN
ALEGRE GUILLAMON MIGUEL
ALEGRE MARTINEZ MIGUEL
ALEIXANDRE CARBO JOSE
ALEIXANDRE CARBO JOSE
ALEIXANDRE DASI VICENTE SALVADOR
ALEIXANDRE LOPEZ EMILIO
ALEIXANDRE LOPEZ EMILIO
ALEIXANDRE LOPEZ EMILIO
ALEIXANDRE LOPEZ EMILIO
ALEJO GOMEZ ANGEL
ALEJO RODRIGUEZ JESUS
ALEKSANDAR MMM SL
ALEMA SHOES SL
ALEMAN ARRONIZ ERNESTO
ALEMAN MARIA MAR
ALEMAN MARIA MAR
ALEMAN TARI ANDRES
ALEMANY ALMAGRO MA PILAR
ALEMANY BES MARIA DOLORES
ALEMANY CAMARENA JOSE
ALEMANY GONZALEZ CESAR
ALEMANY MARTINEZ JORGE
ALEMANY MARTINEZ JORGE
ALEMANY PIERA JOSE FRANCISCO
ALEN RODRIGUEZ RICHARD ADEMAR
ALEPUZ OLIVER EUSEBIO
ALESCO APLICACIONES, SL
ALESCO APLICACIONES, SL
ALESIA EXPORT SL
ALESIA EXPORT SL
ALEX CONFORT SL UNIPERSONAL
ALEX CONREF SL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDER MICHAEL
ALEXANDRE ALBALADEJO NURIA
ALEXANDRE ALBALADEJO ROCIO
ALEXMA 2003 SL
ALEXMA 2003 SL
ALFA GROUP MIRAMAR SL
ALFA VALLE SL
ALFA Y OMEGA GESTION DE SEGUROS, SL
ALFAGRAF IMPRESORES SL
20 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432302 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432291 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326309 NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478766 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500381 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482924 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462761 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473816 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105145218
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110700647 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430223483 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104498946
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466237 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110362419 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430377109 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925818 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320190 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320817 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605106010098 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110797525 LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. LIQ. EN EJECUTIVA C0700004160008637 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506019898 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460278323 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506060193 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506000016 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112219748 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506031972
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457415 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002630 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002640 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506008041 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445733 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506008559 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506063390 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079757 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079746 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110202941 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913223 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110703023 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105416002641 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4623702106004135 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526003852 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110205636 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457020 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506013265 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011155 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305106005481 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450584 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110826015 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110807964 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110793950 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211862 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005920 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089162 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205530013302 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265003 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282185 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273550 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273363 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030267181 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030267137 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265070 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265014 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059099 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059100 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506010303 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506010292 LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460041683 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
10251
0699011825435
0699011825426
0699001760224
0699017384597
0699007091457
0699007172536
0699004306724
0699007103566
0599112358001
0699007068128
0699007068146
0699007068137
0699007068119
0699012056050
0699007120872
0599054772341
0699007098872
0699008624435
0599112507280
0699009307342
0599038552841
0699008658342
0699008658333
0699005930553
0699006104710
0699008620722
0699006333162
0699006333153
0699006333144
0599128454870
0699006112356
0699008108021
0699008621382
0599124084670
0699008002239
0699008617267
0699008217738
0699002393173
0699005947237
0699008854216
0699021689905
0699004100364
0599082884437
0699007151508
0699008021534
0699008021543
0699004803356
0699004803365
0699004753113
0699007762549
0699007762530
0699002024471
0699007155385
0599120317253
0699004768770
0699010323100
0699004783538
0699012114625
0699004790632
0699004790623
0699011829404
0699013087658
0699011829395
0699004764360
0699004615155
0699006321879
0699007065185
0699005959171
0699004615604
0699011204916
0699005944056
0699000759765
0699000759774
0699001759784
0699006097872
0699007172343
0599097363187
0699004800826
0699012116807
0699008688226
0699008688217
0699008677840
0599102919379
0599113353144
0699004760721
0699007158236
0699006114235
0699006114226
0699007158099
0599126415424
0699006090576
0699004349175
0699004349166
0699004763123
0699011702327
0699004764883
0699005949116
0699008246035
0699008246109
0699008246090
0699008246080
0699008246071
0699008246062
0699008246053
0699008246044
0699004781530
0699004781520
0699005985755
0699005985746
0699005960840
0699001942420
0599125574180
0599110778823
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
G46173
G46173
G46173
G46601
R46782
R46782
G46017
R46782
R46173
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46173
G46603
R46246
R03782
R03782
R46133
R03782
R46782
R12782
R12782
R12782
R46246
R03782
G03031
R46782
R46161
G46161
R46782
R46603
G30024
R46222
G03099
R46782
G46161
R46246
R46782
G46601
G46601
R03782
R03782
R03009
G03009
G03009
G03009
R46782
G46133
R03066
G03065
R03600
G03065
R03600
R03600
G46246
G46246
G46246
R03065
G46601
R12782
R46782
R46601
G46601
R46782
R46173
G46173
G46173
G46173
R03782
R46782
R03031
R03782
G03600
R03782
R03782
R03782
G46096
G46173
R03063
R46782
R03782
R03782
R46782
G03099
R03782
G03140
G03140
R03065
G03065
R03065
R46222
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03600
R03600
R46782
R46782
R46601
G03066
G46173
G46096
10252
04980525J
74474588J
85084459F
18893922C
72684203V
24386050R
22678601A
B96993399
F96647748
A03022498
19984403W
74141440C
B53445227
B53445227
B53445227
21216273S
B53592580
19636295E
19636295E
20819651M
B96669965
F46973962
26423116A
26423116A
X3099383H
X3099383H
B97133763
18988552M
45635502Y
A03361854
B53665352
B03869310
B03869310
B53124046
B53608535
B53131967
B53131967
B46225264
B53116083
B53116083
B53659207
B53659207
B03773322
B96736236
B96415567
A53210217
A53210217
B53341640
B53341640
B97523922
B53891347
B53891347
B53288031
B53288031
B53288031
B53281622
B53281622
22786974T
B53107983
B53107983
48529065P
X3809916N
X3809916N
X0758433P
B96860911
B97374003
X2699201J
21387055E
B53408449
B53408449
44883424M
25901008H
X1975908R
B53489795
A03289873
A03289873
29121640Y
X3034422D
X3614730G
18935129B
22553770Q
25397405T
24342767G
29162904P
29162904P
24311700X
22537918B
A12012167
21636396C
22580577M
53207127P
21431319B
33485363P
29203425A
24321018J
48340319T
X1462019R
X3720487F
X3720487F
22523771D
20463339D
21408450G
23548579Y
21982953J
52868399R
21304256T
48437552N
22550038X
44796696X
44507365L
29023777P
48456365B
48456365B
20 03 2006
ALFARO AGUADO MIGUEL
ALFARO FELIPE ENRIQUE
ALFARO FERNANDEZ JUAN VICENTE
ALFARO GARCIA MANUEL
ALFARO GARDE SEBASTIAN
ALFARO GILBA RAMON
ALFARO MARTINEZ FORTUNATO
ALFARO PROMOTORA DE VIVIENDAS SL
ALFIL GABINETE DE GESTION Y ASESORAMIE
ALFOMBRAS BOYER SA
ALFONSO ESCRIVA ALFONSO
ALFONSO FERRANDEZ JOSE LUIS
ALFONSO HURTADO SL
ALFONSO HURTADO SL
ALFONSO HURTADO SL
ALFONSO VARELA MANUEL
ALFREDO PREFABRICADOS SL
ALGARRA PEREZ JOSE MARIA
ALGARRA PEREZ JOSE MARIA
ALGARRA RODRIGUEZ JOSE IGNACIO
ALGEMESI MONOCAPAS Y REVESTIMIENTOS SL
ALGINET COOP VALENCIANA
ALGUACIL MARTINEZ ANTONIO
ALGUACIL MARTINEZ ANTONIO
ALHAJI NOHEEM ALABEDE
ALHAJI NOHEEM ALABEDE
ALIA BASIC EUROPE SL.
ALIAGA DORADO JOSE ANTONIO
ALIAGA SANCHEZ JULIA
ALICANTE AREA, SA
ALICANTE PLANT HIRE SL
ALICANTE PUBLICIDAD Y MARKETING SL
ALICANTE PUBLICIDAD Y MARKETING SL
ALICANTE TRESTEX, SL
ALICANTINA DE DECORACION Y DESARROLLOS
ALICANTINA DEL PLANCHADO SL
ALICANTINA DEL PLANCHADO SL
ALICATADOS ALCACER SL
ALICAUTOS, SL
ALICAUTOS, SL
ALICEN INMUEBLES,S.L.
ALICEN INMUEBLES,S.L.
ALIMENTACION HERMANOS GARCIA ESCUDERO
ALIMENTACION LORENTE Y GIL SL
ALIMENTACION SANTEO SL
ALIMENTARIA DEL MEDITERRANEO LA AURORA
ALIMENTARIA DEL MEDITERRANEO LA AURORA
ALIMENTARIAS JAME, SL
ALIMENTARIAS JAME, SL
ALIMENTS ROSMAR SL
ALINTER 2004 SL
ALINTER 2004 SL
ALIPEIX DE PEREZ CHAZARRA, SL
ALIPEIX DE PEREZ CHAZARRA, SL
ALIPEIX DE PEREZ CHAZARRA, SL
ALIPLOVENT, SL
ALIPLOVENT, SL
ALIRANGUES MONTALBAN ISABEL
ALISERCO, SL
ALISERCO, SL
ALJARO SANCHEZ JORGE
ALLAL, BOUGOULA
ALLAL, BOUGOULA
ALLALI SAID
ALLEGRA I VECCHIA SL
ALLIMMO INMOBILIARIA ONTINYENT SL
ALLISON ROBERTA ELIZABETH
ALM BENGTSSON BRIGIDA
ALMACENES EL AHORRO ALICANTINO, SL
ALMACENES EL AHORRO ALICANTINO, SL
ALMAGRO MARTIN JOSE
ALMAGRO ORTEGA FRANCISCO
ALMAGUER HEMOSILLA CARLOS CESAR
ALMAK VENTAS, SL
ALMANSA URBANA SA
ALMANSA URBANA SA
ALMARCEGUI LAPIEZA ANGEL
ALMEIDA PIJAL JOSE LUIS
ALMEIDA VILANA TERESA DEL ROCIO
ALMELA CORTES M DOLORES
ALMELA LLORET JAVIER CARLOS
ALMENAR LAFUENTE IGNACIO FELIPE
ALMENAR LAFUENTE MARIA DEL PILAR
ALMENAR LAFUENTE RAFAELA MARIA
ALMENAR LAFUENTE RAFAELA MARIA
ALMENAR PICO JOSE LUIS
ALMENARA GUTIERREZ MARIA CARMEN
ALMENDRAS DE CASTELLON SA
ALMERIA SERRANO JOSE FRANCISCO
ALMERO RENOVELL JUAN
ALMIÑANA LOPEZ CARLOS
ALMIÑANA LUNA RAFAEL
ALMIRA BLANES FRANCISCO JAVIER
ALMODOVAR PEREZ CRISTIAN
ALMONACID PONCE NICOLAS
ALMONTE SANCHEZ MARIA CRISTINA
ALMONTE, ERASMO
ALOMOTO PILATAXI JUAN FERNANDO
ALOMOTO PILATAXI JUAN FERNANDO
ALONSO ARTIGUES VICENTE
ALONSO COMIN GONZALO
ALONSO DEL MORAL VICENTE
ALONSO FERNANDEZ CECILIO
ALONSO GARCIA JERONIMO
ALONSO GARCIA JONATHAN
ALONSO GOMEZ JUAN MIGUEL
ALONSO GONZALEZ, SILVIA MARIA
ALONSO JEREZ ADOLFO
ALONSO LATORRE MARCOS AUGUSTO
ALONSO LLORET MIGUEL ANGEL
ALONSO MAURI PATRICIA ANGELA
ALONSO MOLINA VICTORIANO
ALONSO MOLINA VICTORIANO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506013276 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080010565 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110926687 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111480889 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110781685 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOLIQ. EN EJECUTIVA A4660205506013618 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005259 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065820 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011166 RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526000145 LIQ. PROVISIONAL IRPF 2002 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506017127 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506017116 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059110 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506025587 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083948 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061123 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055524 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055513 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086467 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057009 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110335711 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083960 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083959 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506063411 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506010924 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082133 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082122 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105172421
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110929822 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320014 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792927 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460275540 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055535 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439420 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088690 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066161 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450397 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462377811 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460278224 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506026510 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506026531 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506026520 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110788989 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205004460006546 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110732261 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111435679 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105816636
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912398 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506017985 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212269 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111337086 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104840419
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110444919 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110760873 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110760653 -
DOGV - Núm. 5.222
0599116539532
0699006109826
0699008620686
0699005213665
0699007113740
0699007107948
0699006123860
0599124918810
0699005963681
0699010490888
0599122322663
0699004764939
0699010489018
0699011201973
0699010489009
0699006088605
0699004801000
0699004643333
0699004643324
0699010098572
0699004307256
0699011828093
0599128479051
0699002617409
0699007102439
0699007102420
0699010099095
0699005215746
0599107424034
0699004780898
0599103507888
0699004793025
0699011706709
0699015475969
0699015475428
0699004795701
0699015475060
0599112662784
0699004778927
0699004778918
0699004795519
0699015474501
0699013873121
0699008005557
0699008022542
0599128694541
0699004131705
0699004779770
0699011704783
0699004306953
0699004753700
0699004118184
0699004793456
0699004793447
0699015479828
0699004783648
0699011705416
0699005970080
0699004792200
0699004792190
0599054813151
0699006334180
0699006334170
0699006101502
0699008221101
0699004099291
0699003296695
0699003889155
0699004794107
0699015473365
0699007070391
0699006092327
0599125152029
0699004786250
0699015473668
0699015473659
0699012320545
0699008000652
0699007066505
0699005216790
0699007105133
0699008619018
0599128455237
0599128455228
0599128455219
0699007108864
0599100455305
0699010422650
0599131275949
0599113451594
0599098074869
0699004131568
0699008659379
0699007111275
0699007105766
0599129288285
0699009581646
0699012054107
0699012054098
0599060502342
0699006333602
0699005962444
0699017064845
0699004763628
0699006113703
0699018291354
0599054759628
0699007064819
0599063846315
0699008022497
0699004127186
0699004774289
0699004774270
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03063
R03782
R46782
G12135
R46782
R46782
R03782
G46173
R46602
G03065
G46133
R03065
G03065
G03065
G03065
R03782
R03782
G46161
G46161
G46017
G46017
G46246
R03782
G03031
R46782
R46782
G46173
G12135
G46096
R03600
R03099
R03600
G03600
G03600
G03600
R03782
G03600
G46096
R03600
R03600
R03782
G03600
G03065
G46215
G46601
G03140
G03140
R03600
G03600
G46017
R03009
G03009
R03600
R03600
G03600
R03600
G03600
R46603
R03600
R03600
R46782
R12782
R12782
R03782
R46782
G46147
G03099
G03600
R03732
G03600
R46782
R03782
R28782
R03600
G03600
G03600
G46601
G46161
R46782
G12135
R46782
R46782
R46601
R46601
R46601
R46782
G46096
G12138
G46173
G46096
R46782
G03140
R03782
R46782
R46782
G03031
R03782
R46782
R46782
R46782
R12782
R46602
G03600
R03065
R03782
G03065
R46782
R46782
G46222
G46601
G03031
R03099
R03099
DOGV - Núm. 5.222
02893814T
22484400Z
21494988Q
X2840703L
52702734M
20162359F
G97255889
05260184S
52651045C
B53065140
B53065140
A53095568
A53095568
E97519508
B96761242
B46571212
X3816766P
X3816766P
X3816766P
B53431516
B53718821
B03999851
B03999851
B03999851
B53525143
B53408241
B53408241
B96658232
B96658232
B96658232
B96658232
B96658232
B96658232
B96658232
B96658232
A96924022
X2153774P
B53253498
B97258727
B97230064
B96684824
B96929559
X4411832H
A46000998
B53633335
B96787460
B96787460
B53413811
B53329520
B97220388
B97220388
B97220388
B46050878
22128217D
X3751565N
03626502T
03626502T
03626502T
20475951V
20475951V
X3422607T
X0473040E
X0473040E
21489701L
73582725K
21478844H
73761147D
24336865J
22667875H
24367467W
24367467W
29016303D
15416035D
15416035D
15416035D
15416035D
20751116X
21510473E
47490722T
X3721295X
19900068P
24386457V
19890094Q
05430349A
05430349A
25410566M
24351890L
22002397E
18432273G
50654321H
20809124N
X6224159Z
53234549Z
19467202W
B97163323
B96026372
B53020913
B53020913
B53020913
B53838884
B53838884
52812161K
74193311A
48297551N
48297551N
39886155S
20832101N
39864232B
39864232B
53241098P
73577809G
44509228L
44509228L
ALONSO NUÑEZ JUAN CARLOS
ALONSO REQUENI MARIA DOLORES
ALONSO RUIZ GINES JOSE
ALONSO SALAZAR JUAN CARLOS
ALONSO SERRA SALVADOR
ALONSO SOLIVA GLORIA MARIA
ALONSO Y CUESTA PINTORES SC
ALONSO-CASTRILLO ALMSTROM RAMON
ALOS SALVI RICARDO
ALPAS SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
ALPAS SERVICIOS EMPRESARIALES, SL
ALPHA WORLD COURRIER, SA LABORAL
ALPHA WORLD COURRIER, SA LABORAL
ALQUERIA DE SERGI CB
ALQUERIA NOVA DE LA MANEGA SL
ALQUICARGO SL
ALSTAD MARTHE
ALSTAD MARTHE
ALSTAD MARTHE
ALTEA DENTAL SL
ALTEA HILLS CONSTRUCTIONS SL
ALTEA SUBACUATICOS SL
ALTEA SUBACUATICOS SL
ALTEA SUBACUATICOS SL
ALTEA TELEVISION SL
ALTEM-CONSULTORES, SL
ALTEM-CONSULTORES, SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTHEA PRODUCTOS INDUSTRIALES SL
ALTIMIA CONSULT Y SOLUC TECNOLOGICAS S
ALTMEYER MANFRED
ALTOM-FIS ASESORES ECONOMISTAS, SL
ALTOPLAN SL
ALTREMON SL
ALTURA 17 SL
ALTURA 69 SL
ALU ANTONY
ALUMBRAMIENTO DE AGUAS DE ALDAYA SA
ALUMINIOS ALONE SL
ALUMINIOS BENIMUSLEM SL
ALUMINIOS BENIMUSLEM SL
ALUMINIOS GALLEGO 99 SL
ALUMINIOS JOSE JUAN SL
ALUTEC RETO SL
ALUTEC RETO SL
ALUTEC RETO SL
ALVAPLAST SL
ALVARADO GIL JUAN PEDRO
ALVARADO HERRERA YESENIA MARIBEL
ALVAREZ ALMAGRO JULIAN
ALVAREZ ALMAGRO JULIAN
ALVAREZ ALMAGRO JULIAN
ALVAREZ BUSTAMANTE FRANCISCO JOSE
ALVAREZ BUSTAMANTE FRANCISCO JOSE
ALVAREZ CAICEDO FLAVIO
ALVAREZ CARLOS ANIBAL
ALVAREZ CARLOS ANIBAL
ALVAREZ CAYUELAS ANTONIA ISABEL
ALVAREZ CERDA RAFAEL
ALVAREZ DELTELL CARLOS
ALVAREZ DIAZ JUAN PEDRO
ALVAREZ GALARZA MARCOS MAURICIO
ALVAREZ GARCIA ISABEL
ALVAREZ GARCIA JUAN CARLOS
ALVAREZ GARCIA JUAN CARLOS
ALVAREZ GIL JUAN RAMON
ALVAREZ JIMENEZ CRISTOFER CASIM
ALVAREZ JIMENEZ CRISTOFER CASIM
ALVAREZ JIMENEZ CRISTOFER CASIM
ALVAREZ JIMENEZ CRISTOFER CASIM
ALVAREZ MARTORELL ELISEO
ALVAREZ MENDIOLA RICARDO
ALVAREZ MORENO, PEDRO
ALVAREZ NARANJO JOSE OMAR
ALVAREZ PUIG ANTONIO
ALVAREZ RIERA SALVADOR
ALVAREZ RUIZ EMILIO
ALVAREZ SABATER JOSE MARIA
ALVAREZ SABATER JOSE MARIA
ALVAREZ TORRES ROBERTO JUAN
ALVAREZ VALDIVIESO VICTOR MANUEL
ALVAREZ VENZAL DANIEL
ALVARO BALAGUE FRANCISCO JOSE
ALVARO CANALES JUAN JOSE
ALVENTOSA MARTINEZ JUAN LUIS
ALVES ANTONIO
ALVES NAVARRO LUIS
ALVEZ CARBALLO JOSE ANTONIO
ALZIRA TRADING SL
ALZISTREET SL
AM-PM ALICANTE, SL
AM-PM ALICANTE, SL
AM-PM ALICANTE, SL
AMADDEUS BUSINESS, SL
AMADDEUS BUSINESS, SL
AMADOR AMADOR ANTONIO
AMADOR AMADOR CARLOS
AMADOR AMADOR JOSE MARIA
AMADOR AMADOR JOSE MARIA
AMADOR BORJA PILAR
AMADOR BORJA RAIMUNDO
AMADOR BORJA RAMON
AMADOR BORJA RAMON
AMADOR CORTES JONATAN
AMADOR DIAZ DANIEL
AMADOR FERNANDEZ RAMON
AMADOR FERNANDEZ RAMON
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530023133 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0306605106007134 CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530034187
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079768 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110730545 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026003436 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026003447 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070693 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419751 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015467 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015456 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292360 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299367 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299356 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055546 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624604236001300 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605560000680
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604416001889 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506007971 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506032457 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506032446 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506007982 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605526007896
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076567 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4601704506029720 LIQ. EN EJECUTIVA A4601704506029719 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506018580 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030278962 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1723404289031469 LIQ. EN EJECUTIVA K1723402289031445 LIQ. EN EJECUTIVA K1723403289031457 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110924696 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110923970 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111496927 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106839757
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106645167
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060111 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526016202 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460278620 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105106003633
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439562 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105230831
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105224165
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802783 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105220788
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439111 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469295 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463730 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415076 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462382981 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530016740 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530016730 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418651 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111497675 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111403218 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388635 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506004321 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055568 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055557 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506035355 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506035366 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110204514 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212060 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109049987 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109049899 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915764 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915775 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430368012 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430213583 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794973 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426923 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARG-
10253
0699004773564
0699012070551
0699014174128
0599126414948
0599112253061
0599084303318
0699010101762
0699004791027
0699007108379
0699004779578
0699004779569
0699004789211
0699015477866
0699012302056
0699011925618
0699005979788
0599097382437
0599097382428
0599125212244
0699008684266
0699008108030
0699007293334
0699007293352
0699007293343
0699004126187
0699004779220
0699015473356
0579001103000
0599075990663
0579001102991
0699005955770
0699005955808
0699005955799
0699005955780
0599082884345
0699009826551
0699004776002
0699008652164
0699004703622
0699004312123
0599063845875
0699008007097
0599131976016
0699014101454
0699013867475
0699005922633
0699005922624
0599103509226
0699010487698
0699008009232
0699008009223
0699008009214
0599119942630
0699007288860
0599122323837
0699006111420
0699006111411
0699006111402
0699006320430
0699006320420
0699007070254
0599082057439
0599082057420
0699004781832
0699012078949
0599128478209
0699008623014
0699002354600
0599071036759
0699007069915
0699012053988
0699003888100
0599065711219
0599065711200
0699004773170
0599065711190
0699007124841
0699006120413
0699010732374
0699007076057
0699002832880
0699007114319
0699007074663
0699006123080
0699006123090
0699007081227
0699004615274
0699008669865
0699007112310
0699006109817
0599125697710
0699005214792
0699017603771
0699007103759
0599124095020
0699004306770
0699004778808
0699004778799
0699015473136
0699005968348
0699005968357
0699004793740
0699004765049
0599103500700
0599103500691
0699006337086
0699005921340
0699008503215
0699008503206
0699006090888
0699007113677
0699012056911
0699012056902
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R03099
R46782
R03066
G03099
G46096
R46782
G46603
R03600
R46782
R03600
R03600
R03600
G03600
G46603
G46603
R46782
R03099
R03099
G03099
R03782
G03031
R03782
R03782
R03782
G03031
R03600
G03600
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
G46601
R03099
R03782
G46246
G46237
G46222
G46215
G03600
G46246
G03065
R46017
R46017
R03099
G03065
G46215
G46215
G46215
G46173
R03066
G46133
R03782
R03782
R03782
R12782
R12782
R46782
R03099
R03099
R03600
R46782
R03782
R46782
G46215
R46161
R46782
R46782
G03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R46782
R03782
G46173
R46782
G46601
R46782
R46782
R03782
R03782
R46782
G46601
R03782
R46782
R03782
R46782
G12135
G03600
R46782
R46782
G46017
R03600
R03600
G03600
R46603
R46603
R03600
R03065
R03031
R03031
R12782
R46017
R12782
R12782
R03782
R46782
R46782
R46782
10254
47169395Y
05631778K
52768940V
52768940V
20490194T
20490194T
20490194T
20490194T
76148585R
52650068D
53232948T
48408787C
29178333G
22558986B
B96247077
B97463152
73650015J
21634701G
44750956V
22699274E
B46360624
38836162H
38836162H
41499201W
B53354999
B12531125
A48135628
24328985E
24328985E
24328985E
B96163811
B03976719
X1304506S
B53675781
B53675781
B53675781
B53675781
B53675781
B53675781
B96742846
X2923750J
76719417L
52700659T
52735760A
73584035C
19711731H
B53003240
44757460N
28998466C
22645962R
X0820073P
21440528C
B53301081
B97002281
53227798W
X2194993B
X2194993B
X2194993B
X2194993B
B12482220
B12482220
B46926085
B97296420
X2111902L
X2111902L
B96728621
B96728621
X3751362Q
X4350674V
20022872S
45795716W
B53317921
14103368K
B53623146
48562909L
B53496006
24318507D
24318507D
X2935256L
X2455111E
X4840605W
X1180897P
X4840559W
14915149V
B53805420
X2131577Y
B53287645
X3484581N
52741417W
X3539774M
32028976G
B53497822
B53497822
B53497822
B53356960
B53356960
B53356960
B53356960
B53356960
B53356960
B97024285
24386983Z
16296633Y
16296633Y
19476082G
18999662Y
03466330T
19186419A
73774963W
52730451F
52730451F
B96455118
20848909F
20 03 2006
AMADOR GABARRI ANTONIO
AMADOR GOMEZ ANICETO
AMADOR HERNANDEZ ANGEL
AMADOR HERNANDEZ ANGEL
AMADOR HERNANDEZ PEDRO
AMADOR HERNANDEZ PEDRO
AMADOR HERNANDEZ PEDRO
AMADOR HERNANDEZ PEDRO
AMADOR MORENO FRANCISCO ANTONIO
AMADOR ROMERO BASILIO
AMADOR SALEK ENRIQEU SERGIO
AMADOR SANCHEZ JUAN ANTONIO
AMADOR SANTIAGO JORGE
AMADOR TORRES JUAN ANDRES
AMAPA FABRICA DE MUEBLE AUXILIAR SL
AMARILLA Y MAQUEDA SL
AMARO ORTEGA JUANA
AMAT AGULLO MARIA ISABEL
AMAT RICO JOSE JUAN
AMATE LOPEZ MARIA CARMEN
AMATORE LINE SL
AMAYA CORTES, MILAGROS
AMAYA CORTES, MILAGROS
AMAYA SALAZAR ELVIRA
AMAZA HOSTELERIA, SL
AMAZONIT 2000 CZ, SL
AMBEMACA SA
AMBOU SANCHEZ, FRANCISCO
AMBOU SANCHEZ, FRANCISCO
AMBOU SANCHEZ, FRANCISCO
AMERICO SANCHEZ SL
AMERIVOX ESPAñA SL
AMEZIAN MOHAMED
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMICS PROPERTIES SL
AMIFOTO SL
AMJAD HUSSAIN
AMOEDO RODRIGUEZ SILVIA
AMOR BERNAL MAGDALENA ADELA DEL
AMOR FERNANDEZ RAFAEL
AMORES GARRIDO DAVID
AMORES VALLS ROSA
AMORGAR SL
AMOROS DIAZ JOSE ANTONIO
AMOROS HURTADO JOSE MANUEL
AMOROS MEDIAVILLA LUIS
AMOROS NADIA
AMOROS SAEZ FRANCISCO
AMOROS Y RUZ PROM Y CONSTRUCCIONES SL
AMOWORLD SL
AMPOSTA PONS MINERVA
AMROUCHE ABDENOUR
AMROUCHE ABDENOUR
AMROUCHE ABDENOUR
AMROUCHE ABDENOUR
AMSAL-98 SL
AMSAL-98 SL
ANA CONSTAN SL
ANALSA SERVICIOS MANTENIMIENTO SL
ANAN MOHAMMED M M
ANAN MOHAMMED M M
ANAR Y TORNAR SL
ANAR Y TORNAR SL
ANASTASE RODINEL LUCIAN
ANASTASESCU IULIA ANASTASESCU
ANAYA LLOPIS VICENTE
ANAYA TOLOSA JOSE ANTONIO
ANBEL ALUMINIOS DE ALICANTE, SL
ANCIN ZABALZA F JAVIER
ANDALUCIA 2002 SL
ANDALUZ ARADA JESUS ANGEL
ANDAMIOS CARMA, SL
ANDANI BELLO JORGE JOSE
ANDANI BELLO JORGE JOSE
ANDERSEN HIERONIM ARNE
ANDERSEN PER INGE
ANDERSON JOHN ALEXANDER
ANDERSON MICHAEL COLIN
ANDERSON ROSEMARY ELEANOR
ANDIA MUGICA MARIA BEGOÑA
ANDINA, PROMOCIONES CONSTRUCCION
ANDOMBE EFUA, SIMON
ANDORINE COTE SL
ANDRADE GUAMAN FRANCISCO MATEWS
ANDRADE POZUELO CARLOS
ANDRADE TAYA SEGUNDO EDGAR
ANDRADES PEREZ PEDRO PABLO
ANDREA LORETO SL
ANDREA LORETO SL
ANDREA LORETO SL
ANDREA WOMAN SL
ANDREA WOMAN SL
ANDREA WOMAN SL
ANDREA WOMAN SL
ANDREA WOMAN SL
ANDREA WOMAN SL
ANDREGO CONS SL
ANDRES BONILLA SIMON
ANDRES CAMACHO BENITO
ANDRES CAMACHO BENITO
ANDRES CAMPOS VICENTE
ANDRES GARCIA RUBEN MARCOS
ANDRES HERRERO, MARIA ROSARIO DEL
ANDRES JUAN ROSA
ANDRES LLISO CARLOS
ANDRES LLOPIS DAVID
ANDRES LLOPIS DAVID
ANDRES MARTINEZ HERRERO SL
ANDRES MAURO DAVID
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250174944 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110213182 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206263 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918020 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910836 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110311544 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310169 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083970 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796997 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413448 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610106110779420 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOLIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120230505 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002761 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030301611 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4624605530036536 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605530036525 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110159249 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055579 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460268489 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487445 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424635 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437989 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506031065 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505276001650 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505276000869 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105180451
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011177 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOPROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462329048 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506018417 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776526 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013509 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110308805 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1213505526004288 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439826 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439860 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506003651 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310543 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110702517 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111480867 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505276000407 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021880 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064160 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111417529 LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460040868 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071254 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281460 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076589 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281470 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470472 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111448989 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015354 APL./FRACC.: 460540037142V EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105898652
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110890442 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506019909 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105236001513 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506019910 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007415 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460241132
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460021144 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109939744 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109061295 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111403757 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705106008338 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506022494 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458537 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468910 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423161 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462222 -
DOGV - Núm. 5.222
0699008620475
0699002221647
0699006089788
0699006089779
0699005360295
0699005360286
0699005360277
0699005360268
0699004791430
0699000758739
0699006088807
0699007182014
0599127199825
0699004787763
0599112993518
0699011927277
0699008620677
0699006127518
0699008253230
0599128179577
0699014096825
0699005952829
0699005952810
0599117057046
0699004779183
0699004671989
0699008219718
0699005356995
0699005356986
0699005356977
0699007736946
0699011706442
0699007762677
0699014171387
0699014171378
0699014171369
0699013867603
0699013867594
0699013867585
0699008006922
0699012078031
0699004349258
0699000754678
0599054817479
0699012071148
0699002503631
0699004794547
0699007741016
0699003229420
0699007087001
0699005929765
0699006089137
0699004768358
0699008015008
0699006332585
0699004122501
0699004122492
0699004122483
0699004122474
0699005355940
0699013205394
0699008018472
0599110777467
0699007074012
0699007074003
0699005939151
0699002501799
0599125694181
0699006318422
0699007154936
0699007140122
0699011706159
0699003889339
0699004761419
0699004790861
0699004784610
0699005973509
0699005973490
0599126415058
0699004771712
0699008236658
0699004775571
0699008236667
0699007118672
0699002839178
0699007104161
0699004757990
0599118466943
0699011834969
0599070186486
0699007083133
0599103499757
0699014167005
0599103499766
0699004764480
0699013877741
0699013877732
0699013877723
0699013877714
0699011702886
0599084591334
0699008619503
0599116893907
0599103506081
0699017384267
0699006321888
0699005932010
0699005937840
0699007109167
0699007131488
0699007131479
0699015633718
0699007132110
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
R46782
G46215
R03782
R03782
R12600
R12600
R12600
R12600
R03600
G46173
R03782
R46782
G46173
R03600
G46096
G46603
R46782
R03782
R03782
G46602
G46246
R46246
R46246
R46161
R03600
G12138
R46782
R12138
R12138
R12138
G46603
G03600
G03009
R03065
R03065
R03065
G03065
G03065
G03065
G46215
R46782
G03140
G46161
R46782
R46782
G46237
R03732
G03140
G03099
R46782
R46133
R03782
R03066
G46601
R12782
G03031
G03031
G03031
G03031
R12135
G12135
G46601
G46096
R46782
R46782
R46161
G46161
R46782
R12782
R46782
R46782
G03600
G03600
R03065
R03600
R03600
R46603
R46603
G03099
R03099
R03782
R03099
R03782
R46782
G03600
R46782
R03063
R46782
G46246
R03782
R46782
R03031
R03031
R03031
R03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
R46246
R46782
R03099
R03099
G46601
R12782
R46147
R46161
R46782
R46782
R46782
G46215
R46782
DOGV - Núm. 5.222
X4541887P
22680301R
22680301R
22529906A
22529906A
22529906A
24311801L
22685364G
22685364G
22685364G
22685364G
73914130L
48435641X
18612159F
12214662Y
12214662Y
28998891P
44511271S
52773328N
52773328N
33402733V
33402733V
19862689G
19862689G
19862689G
21502487V
21510883H
21510883H
74176692J
21407456E
22603339C
33453559J
B96592241
29174818P
53225548Y
44507879G
44507879G
X4992693Z
53203699F
53203699F
53203699F
24310994V
48438064H
B53296778
B53296778
B53296778
X1164019N
X3742097C
18750246W
B53094207
B53094207
B53094207
B53387999
B03775061
B03775061
74789261T
X3361095J
B53551859
B53707162
B53707162
B53707162
B53707162
B53707162
B53707162
44865940R
22688035F
20767620T
X2473765T
X2473765T
X2473765T
38139514V
B97077408
21900680B
48439003Z
21314992H
21894463G
B53040358
A46232310
X3489791R
X2928918Y
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53655478
B53803474
B03798212
X3886403R
B97123954
B96006929
B12527958
B96379532
22133475T
ANDRES MEDINA PABLO
ANDRES MERINO MANUEL JOSE
ANDRES MERINO MANUEL JOSE
ANDRES PALAO GEMMA
ANDRES PALAO GEMMA
ANDRES PALAO GEMMA
ANDRES RAMOS JOSE
ANDRES REQUENA MARIA SOLEDAD
ANDRES REQUENA MARIA SOLEDAD
ANDRES REQUENA MARIA SOLEDAD
ANDRES REQUENA MARIA SOLEDAD
ANDRES RIAO FRANCISCO RAUL
ANDRES SALGUERO PAULA PILAR
ANDRES SEGARRA ROSARIO
ANDRES SOTO ISIDORO
ANDRES SOTO ISIDORO
ANDREU ANIORTE JESUS
ANDREU ASENSIO VICENTE
ANDREU BALLESTER RICARDO
ANDREU BALLESTER RICARDO
ANDREU COSTA FEDERICO
ANDREU COSTA FEDERICO
ANDREU DOLZ VICENTE
ANDREU DOLZ VICENTE
ANDREU DOLZ VICENTE
ANDREU GUILLEN FERNANDO
ANDREU GUILLEN FRANCISCO
ANDREU GUILLEN FRANCISCO
ANDREU JAVALOYES JOSE ANTONIO
ANDREU MENDOZA ANGEL
ANDREU MIRA MARIA DEL CARMEN
ANDREU PRATS JUAN JOSE
ANDREU RESTAURACIONES SL
ANDREU RIBES JOSE RAMON
ANDREU RODRIGUEZ MARIA DEMELSA
ANDREU SANCHEZ ENRIQUE JAVIER
ANDREU SANCHEZ ENRIQUE JAVIER
ANDREWS LIONEL RALPH
ANDUJAR CUESTAS MARIO
ANDUJAR CUESTAS MARIO
ANDUJAR CUESTAS MARIO
ANDUJAR GARCIA PEDRO
ANDUJAR HONORATO MIGUEL JOSE
ANEDCON EDIFICACIONES, SL
ANEDCON EDIFICACIONES, SL
ANEDCON EDIFICACIONES, SL
ANELAY RICHARD ALFRED
ANELLO GEORGE TAIANO
ANENTO CENTELLES, CARMEN
ANFITEATRO CAFE, SL
ANFITEATRO CAFE, SL
ANFITEATRO CAFE, SL
ANGASA 99 CONSTRUCCIONES SL
ANGEL GEA, SL
ANGEL GEA, SL
ANGEL GOMEZ NICOLAS
ANGELOV STOYANOV YORDAN
ANGLO SPAIN CARS, SL -UNIPERSONALANGO SPORT SL UNIPERSONAL
ANGO SPORT SL UNIPERSONAL
ANGO SPORT SL UNIPERSONAL
ANGO SPORT SL UNIPERSONAL
ANGO SPORT SL UNIPERSONAL
ANGO SPORT SL UNIPERSONAL
ANGUITA LOZANO JUAN JOSE
ANGUIX GARRIDO JUAN FRANCISCO
ANGULO DIEZ ROSA
ANGULO, MARCELO ESTEBAN
ANGULO, MARCELO ESTEBAN
ANGULO, MARCELO ESTEBAN
ANIBAL CANE IGNASI
ANIMA ESTUDIS SL
ANIORTE APARICIO ELADIO
ANIORTE CANTON ESTEFANIA
ANIORTE GARCIA SEBASTIAN
ANIORTE PALACIA DOLORES
ANIVISION, SL
ANJUE SA
ANJUM IRFAN
ANKOUD FOUAD
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANLEGEN INVEST, SL
ANMI SEGURA URBANA, SL
ANNUAL REPORTS SL
ANOFRIYENKO NINA
ANRETEC SL
ANROCA 91 SL
ANSELMO Y JUAN DECORACION, SL
ANTALLAT SL
ANTELO PORCEL JESUS
20 03 2006
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003122392638 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305096002237 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305096003304 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305096003293 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468569 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540037719L LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460272889 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460272878 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506004423
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109490812 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105886343
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4616105530011580 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110204646 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215954 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416066 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469669 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106671369
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111406661 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605530000302
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110165200 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083992 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083981 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076182 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057020 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057010 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067415 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110926412 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015068 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483672 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446910 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111467161 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499468 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463322 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786460 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126000778 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506022724 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110735286 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304530007811
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000567 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000644 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000611 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000600 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000590 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000677 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000666 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000655 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000633 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000622 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000589 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000578 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055580 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108604696
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460273274 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506010550 -
10255
0599130161364
0699006335308
0699005215728
0699007066029
0699007066010
0699007066000
0699007100908
0699011833474
0699011833465
0699011833456
0699011833447
0599120937094
0599123630619
0699001211700
0699007287789
0699007287770
0599059170628
0699015569422
0599116894008
0599070171957
0599125697463
0599125697454
0599128449131
0699009499485
0699015569258
0699004787709
0699006091180
0699009516690
0699003295375
0699010493454
0699011420873
0699005960024
0699005978165
0699003966961
0599131979949
0699004313480
0699008011753
0699004121630
0599082884244
0699005955725
0599071664098
0599117056386
0699004611278
0699004793474
0699004793465
0699011706790
0699004774563
0599126284890
0699002083799
0699004779596
0699004779587
0699015473567
0699003930827
0699004786580
0699011705901
0699006324903
0599126559818
0699004760355
0699013877467
0699013877512
0699013877503
0699013877494
0699013877485
0699013877476
0699005943369
0699007073408
0699008016721
0699012057059
0699012057040
0699007075882
0699007061656
0699008015035
0699005080996
0699005942846
0699006087707
0699006095737
0699004757632
0699008922517
0699007085250
0599076158431
0679000048613
0679000048604
0679000048595
0679000048586
0679000048577
0679000048687
0679000048678
0679000048669
0679000048650
0679000048640
0679000048631
0679000048622
0699005190134
0699013164429
0699013164410
0699013164400
0699013164391
0699013164382
0699013164373
0699013164364
0699013164355
0699013164346
0699013164337
0699013164328
0699013164319
0699002839021
0699004778642
0699001102204
0699002329685
0699008218737
0699010424502
0699004417889
0699004765837
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
G46096
R12782
G12135
R46782
R46782
R46782
R46782
G46246
G46246
G46246
G46246
R46782
G46173
G12135
R03065
R03065
R03099
G46161
R03099
R03099
R46782
R46782
R46161
G46161
G46161
R03600
R03782
G03600
G03099
G03600
G46246
R46601
R46782
G46603
G12135
G46246
G46246
G03031
R46246
R46246
R46246
R46161
G46161
R03600
R03600
G03600
R03099
G03063
G12138
R03600
R03600
G03600
G03099
R03600
G03600
R12782
G46133
R03063
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
R46173
R46782
G46601
R46782
R46782
R46782
R46782
G46601
G03099
R46173
R03782
R03782
R03063
G46147
R46782
R46133
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
R03712
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
R03600
R46782
G46246
R46782
G12138
G12135
R03066
10256
A46409231
52744785N
B53777900
50931892W
B46291845
B53555462
B97194294
B97031876
B53778007
50808019F
74122281C
21896683Q
21989508J
21954241M
21999683E
45685177R
21947785N
21947785N
20788286N
21369651Y
48327725X
21429141H
50940286R
B97311294
E53085890
E53085890
26746267G
45800680K
45800680K
33401672Z
33401672Z
B96620653
B53393450
B53546693
B53279576
74194828W
B53551008
B96830377
B96830377
B96830377
B53601803
B53601803
X2692286K
B97041503
X2656926N
X2656926N
B46235156
B46235156
B46235156
B53407458
B53565016
B53565016
B53505301
B53693313
B53693313
B53693313
B53682381
B53682381
B53682381
B53682381
B53682381
B53703724
B53730461
B53314167
B53738589
B53653945
A12234951
18964903T
18964903T
19844665N
48384256F
20364887C
20364887C
20364887C
48534773N
X2937997T
X2937997T
22511153H
22511153H
53209018J
B12586822
B12521795
51942742W
51942742W
E97370621
B97059877
B96819453
B96614912
B97040315
B97228431
B53495990
B53495990
X2898101D
B53607354
B53607354
B97453641
B53192415
B96528054
E53573333
B53470290
F53445862
F53445862
F53445862
F53445862
F53445862
F53445862
E96765326
B96842398
B96842398
B96845300
B97120232
21633884S
21593016H
20 03 2006
ANTENA DEL MEDITERRANEO SA
ANTEQUERA MARI M DEL MAR
ANTIDESLIZANTES GOM GOM SL UNIPERSONAL
ANTIGA FERNANDEZ ANA MARIA
ANTIGUO ALFAR DE SANTA RUFINA Y EL PEI
ANTIGUOS LOCALES,S.L.
ANTIKI CENTERS 2002 SL
ANTINOO VII-VIII GAB MULT REL HUMANAS
ANTISANA FIORI, SL
ANTOLIN GARCIA FRANCISCO JAVIER
ANTOLIN URBANO ANTONIO
ANTOLINOS MUÑOZ PILAR
ANTON ABELLAN AGUSTIN
ANTON ALTES MANUELA
ANTON BAÑULS JOSE VICENTE
ANTON FARAMIN JOSE MANUEL
ANTON GARCIA JERONIMO
ANTON GARCIA JERONIMO
ANTON GUARDIOLA CARMELO
ANTON JUAN LUIS M
ANTON ORTIZ JOSE
ANTON PEREZ GERMAN LUIS
ANTONA GARCIA ANTONIO
ANTONI & FERRER CAFE SL (EN CONST)
ANTONIA PEREZ MARTIN Y OTROS, CB
ANTONIA PEREZ MARTIN Y OTROS, CB
ANTONINO MOHAMED ABDELMALIK
ANTONINO YESTE SERGIO
ANTONINO YESTE SERGIO
ANTONIO ANGRESOLA MANUEL
ANTONIO ANGRESOLA MANUEL
ANTONIO CANTERO EXPOSITO SL
ANTONIO MAESTRO SL
ANTONIO NAVARRO MIRA SL
ANTONIO NORTES SL
ANTUÑANO MARTIN JULIAN
ANUNAKIS SL
ANVINA LEVANTE SL
ANVINA LEVANTE SL
ANVINA LEVANTE SL
ANVITOBE, SL
ANVITOBE, SL
ANYANGWA WILSON
ANYWEAR DISTRIBUCIONES SL
AOULD EL HMAIDI, MOHOMMED
AOULD EL HMAIDI, MOHOMMED
APAIMAR SL
APAIMAR SL
APAIMAR SL
APARADOS APIRADE SL
APARADOS CALPENA SL
APARADOS CALPENA SL
APARADOS DONA SL
APARADOS JADE SL EN CONSTITUCION
APARADOS JADE SL EN CONSTITUCION
APARADOS JADE SL EN CONSTITUCION
APARADOS LA CAñADA, SL
APARADOS LA CAñADA, SL
APARADOS LA CAñADA, SL
APARADOS LA CAñADA, SL
APARADOS LA CAñADA, SL
APARADOS LENNY SL UNIPERSONAL EN CONST
APARADOS MANUEL SL
APARADOS SIGLO XXI SL
APARADOS WILMA SL UNIPERSONAL
APARADOS ZAPI SL UNIPERSONAL
APARCAMIENTOS CASTELLON SA
APARICI FERNANDEZ, CRISTINA
APARICI FERNANDEZ, CRISTINA
APARICIO AYUSO ENRIQUE
APARICIO DE LUIS MARIANO
APARICIO GARCIA JOAQUIN
APARICIO GARCIA JOAQUIN
APARICIO GARCIA JOAQUIN
APARICIO MANZANEDA JOSE MARTIN
APARICIO ROBERTO EUFEMIO
APARICIO ROBERTO EUFEMIO
APARISI OLMOS MIGUEL
APARISI OLMOS MIGUEL
APARISI TORRECILLA FRANCISCO
APARTSOL 2000, SL, SDAD UNIPERSONAL
APCANAM SL
APEZTEGUIA HERNANDEZ SERGIO
APEZTEGUIA HERNANDEZ SERGIO
APLICACION DE PINTURAS JAMI CB
APLICACIONES TECNICAS Y MANTENIMIENTO
APLICACIONES Y SISTEMAS INMOBILIARIOS
APLICADORES BELCEB SL
APLICADOS LEVANTE SL
APLICOMED SL
APPART A LA CARTE, SL
APPART A LA CARTE, SL
APPELGREN KENT MIKAEL
APREN-RAPID SL
APREN-RAPID SL
APUESTA DE FAMILIA SL
AQUA GYM CALPE SL
AQUA POOL CUBIERTAS SL
AQUA SPORTS FUNTASTIC CB
AQUA 4 FUN 2000 SL
AQUARAMA, S.COOP.V.
AQUARAMA, S.COOP.V.
AQUARAMA, S.COOP.V.
AQUARAMA, S.COOP.V.
AQUARAMA, S.COOP.V.
AQUARAMA, S.COOP.V.
AQUASILLA CB
ARA PROMOCIO EMPRESARIAL SL
ARA PROMOCIO EMPRESARIAL SL
ARA PUBLICIDAD CREATIVA SL
ARACELI MESA SANTAMARIA SL
ARACIL CASTAÑER EDELMIRA
ARACIL LINARES JOSE LUIS
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463608 TRAMITE DE AUDIENCIA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914796 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792597 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506025170 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001450 DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105801984
LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792575 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250210067 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109493826 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057581 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419245 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490635 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490591 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026007793 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412766 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506001924 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776031 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012860 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110879101 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086247 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915093 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911782 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011200 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011199 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506010561 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506085466 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506085477 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA SOC. 2003
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456007 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506068190
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506010210
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462379450 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462391528 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1510505120031380 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110923794 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111150559 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111150537 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069956 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076590 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014147 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014158 CARTA DE REQUERIMIENTO TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025644 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306005020 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030295210 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030800 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030766 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030733 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030359 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030315 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030282 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506031780 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506008063 -
DOGV - Núm. 5.222
0699008016649
0699011829202
0699010489384
0699007115235
0699002509939
0699009515774
0699010738489
0699008017565
0699003970261
0699006336820
0699008853730
0699006100182
0699003887450
0699006101585
0699006093207
0519667700300
0699010323302
0699012992021
0599060501325
0699011842650
0699006112264
0699007290382
0599116894347
0699008021662
0699004780320
0699015473796
0699007077981
0699007137812
0699007137803
0699005976230
0699005976221
0699005986837
0699004801239
0699004130495
0699004767249
0699006095508
0699013867448
0699011832172
0699011832163
0699011832154
0699004795326
0699015473970
0699011422285
0599126449946
0699006328322
0699006328313
0599125697500
0699001397096
0699004306578
0699012115276
0599125212758
0599125212749
0699010489779
0699004766900
0699004766890
0699004766881
0699007290850
0699007290869
0699015480102
0699012409782
0699015480093
0699013868080
0699010488650
0699013878071
0699013868099
0699010489860
0699005214069
0699004670860
0699004185899
0699011827177
0699007171198
0619260100049
0619260100030
0699004315854
0699008673825
0599127283068
0599127283059
0699007168109
0699007168118
0699005212610
0699005364695
0699005364630
0699007108599
0699007108580
0699001758180
0699011824472
0699009499521
0699008016052
0599127072930
0699002329932
0699004788872
0699011706121
0699004776168
0699004769100
0699004769119
0599113023007
0699002861535
0699005930461
0599109670968
0699007286880
0699004793575
0699004793566
0699004793557
0699004793548
0699004793539
0699004793520
0599110777714
0699013205201
0699005215856
0699005978210
0699004306899
0699005011449
0699004752774
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
G46601
G46246
G03065
R46782
G46149
G03600
G46603
G46601
G03600
R12782
G03099
R03782
G03065
R03782
R03782
R03099
G03065
G03065
R46782
G03600
R03782
R03600
R03099
G46601
R03600
G03600
R46782
R46782
R46782
R46712
R46712
R46782
R03782
G03066
R03066
R03782
G03065
G46246
G46246
G46246
R03782
G03600
G46603
R08120
R12782
R12782
R46782
G46017
G46017
G03066
G03099
G03099
G03065
R03066
R03066
R03066
R03600
R03600
G03600
G03600
G03600
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G12135
G12138
G12138
G46246
R46782
R46603
R46603
G46603
R03782
G46602
G46602
R46782
R46782
G12135
R12782
R12782
R46782
R46782
G46173
G46161
G46161
G46601
G46173
G46246
R03600
G03600
R03099
R03066
R03066
G46096
G03031
R46133
R03782
R03031
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
G46096
G12135
G12135
R46782
G46017
G03600
R03009
DOGV - Núm. 5.222
21593016H
21460176A
73911275Q
19844585R
21627520E
21912276S
74143136Z
20834690W
05880521L
B97142152
19880915Z
48320516T
X3037672Q
22641418B
13025071X
48306006A
19984120H
25390470B
19892857L
19892857L
19892857L
52632502S
53050717K
02258192Y
21641777L
X3865010K
19899148P
20769732L
44524680S
48579805X
X2463307F
X4199483M
19094761T
19094761T
19094761T
44738841T
X0543155X
B96756150
B96756150
21979481Z
21979481Z
52644714Z
X3150819A
X4847007X
X1182265L
X1182265L
X1182265L
X1182265L
X1182265L
X4129921H
74613947S
02543244L
29183423B
73565335L
44879663Q
22690211K
22690211K
22690211K
73937876Y
73937876Y
73937876Y
B03925146
B03925146
B03925146
B03925146
B03925146
X5601319Z
X3060452A
21280804P
X3307910G
B53383360
B53383360
B53188926
B38462792
B53451548
X3209484H
10766259M
29024659Q
29024659Q
73989952X
73989952X
53201960Q
21273708L
52734984D
B53355830
19978918Z
B53443065
29208543S
48579473T
48579473T
48579473T
B97072961
B96817853
B96341524
25411351P
B82908146
24368291K
22007173Z
24345228G
X3701904P
51319063Z
51319063Z
51319063Z
76235844K
24374869K
50954860Q
19835991D
F96982939
F96982939
B96982616
B36894848
X3850212N
44767078Q
ARACIL LINARES JOSE LUIS
ARACIL MARIÑO JUAN
ARACIL PORTES VICENTE
ARACIL TORRES RAFAEL
ARACIL VILAPLANA ROBERTO
ARACIL VILLAGORDO JOSE
ARAEZ ZAMBRANA JOSE ANTONIO
ARAGO LLOPIS VICENTE
ARAGON DELGADO ANGEL
ARAGON 24 SL
ARAGONES LLORET FELIPE
ARAGUES ARENA ANA ISABEL
ARAKELYAN ARA
ARAMBUL MUÑOZ ROSA VICENTA
ARAMENDIA MOLINER JOSE MANUEL
ARANA MOLINA JORGE
ARANDA BORRULL MARIA VISITACION
ARANDA CABEZAS JAIME
ARANDA ESCOBAR JULIAN
ARANDA ESCOBAR JULIAN
ARANDA ESCOBAR JULIAN
ARANDA PEREZ JOSE MANUEL
ARANDA SALES, MARIA ELISA
ARANDA SEVILLA SILVIA
ARANEGA BAREA M LEONOR
ARANGO BARRIOS JUAN CARLOS
ARAQUE ALAGARDA FRANCISCA VICENTA
ARAQUE MARTINEZ JULIO
ARAUJO LLUESMA JOSE
ARAUJO NARANJO BRIAN
ARBI DAHOU
ARBOLEDA FRANCO JOSE DUBAN
ARBONA ESPINOSA SOLEDAD
ARBONA ESPINOSA SOLEDAD
ARBONA ESPINOSA SOLEDAD
ARBONA SANAHUJA MANUEL
ARBORELO, RICARDO HUGO
ARCA TRAMITES SL
ARCA TRAMITES SL
ARCE CARMONA MANUEL
ARCE CARMONA MANUEL
ARCE LOPEZ MARIA DOLORES
ARCELLA CLAUDIO NORBERTO JOSE
ARCH JONATHAN COLIN
ARCHER, LESLIE JAMES
ARCHER, LESLIE JAMES
ARCHER, LESLIE JAMES
ARCHER, LESLIE JAMES
ARCHER, LESLIE JAMES
ARCILA MARTINEZ GEOVANNY
ARCO AGUILERA MERCEDES
ARCONADA MUÑOZ LAURA
ARCOS GIMENO CARLOS
ARCOS GIMENO FRANCISCO JAVIER
ARCOS GIMENO GONZALO
ARCOS RUIZ JOSE
ARCOS RUIZ JOSE
ARCOS RUIZ JOSE
ARCOS SALVADOR JOSEFA
ARCOS SALVADOR JOSEFA
ARCOS SALVADOR JOSEFA
ARCOS-MORAIRA, SL
ARCOS-MORAIRA, SL
ARCOS-MORAIRA, SL
ARCOS-MORAIRA, SL
ARCOS-MORAIRA, SL
ARDAL EVY
ARDILA PEREZ HECTOR JESUS
ARDITE ROMERO, GREGORIO
ARDON VASQUEZ LUIS JOHAO
AREA NET SIGLO XXI, SL
AREA NET SIGLO XXI, SL
AREA 120, SL
AREA 7 GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS
AREL GONçALVES SL UNIPERSONAL
ARELLANO MUENALA LUIS FABIAN
ARENAS ALVAREZ MARIA FLORINDA
ARENAS BLANCO JUAN ANGEL
ARENAS BLANCO JUAN ANGEL
ARENAS GARCIA ROSA ISABEL
ARENAS GARCIA ROSA ISABEL
ARENAS MARTINEZ AGUSTIN
ARENAS RODRIGUEZ FRANCISCO
ARENAS SECO DE HERRERA JUAN VICENTE
ARENSA CASA JARDIN, SL
AREVALO MALPESA ANA
AREZARA, SL
ARGENTE DUBON FRANCISCO
ARGIBAY VILCHEZ IBAN FLAVIO
ARGIBAY VILCHEZ IBAN FLAVIO
ARGIBAY VILCHEZ IBAN FLAVIO
ARGON CALDERERIA Y FORMACION SL
ARGUA PROMOCION Y GEST INMOBILIARIA SL
ARGUMAR SL
ARIÑO CARDO FATIMA
ARIAL DIVEL SL
ARIAS ARIAS DAVID
ARIAS BARRAGAN JOSE
ARIAS CEBALLOS FRANCISCO JAVIER
ARIAS GIRALDO JOHN JAIME
ARIAS GOME REY ENCARNACION
ARIAS GOME REY ENCARNACION
ARIAS GOME REY ENCARNACION
ARIAS LOPEZ MIGUEL
ARIAS LUCAS MARIA ARANZAZU
ARIAS PEREZ JOSE ANTONIO
ARIAS SANCHEZ JULIO
ARIAS Y RAMIREZ MANT SDAD COOP VALENC
ARIAS Y RAMIREZ MANT SDAD COOP VALENC
ARIDOS Y TRANSPORTES SUECA SL
ARIES VERT, SL
ARIF MOHAMMED
ARJONA AROCA JOSE MANUEL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506008074 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065831 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211906 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027017 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111436010 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465313 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111447196 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419399 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506024764 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110734714 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110988045 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111488743 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705106006866 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111417859 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786767 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430246726 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250203665 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250177815 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460671 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111453752 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111471605 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111431961 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784479 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784435 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214360 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265465 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265223 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264585 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264167 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264200 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215327 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530014639 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505106001168 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA M2205005460038030 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487082 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110926270 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110926258 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017708 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017697 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305416000420 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017719 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305416000166 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215778 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789781 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059143 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055590 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426220 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126000921 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215811 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212544 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005096000594 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506019752 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032423110 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069978 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494287 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110799483 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110781608 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110765416 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026008849 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110793444 NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111436922 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530018227 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530018216 ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011210 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105819870
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432610 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4623705226000201 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316220 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
10257
0699004752783
0699004785260
0599114651520
0699010306811
0699004752810
0699012116183
0599103508438
0699004613359
0699005946191
0699008019710
0699003993976
0699008653814
0699007132065
0699007103382
0699010492290
0699007102273
0699005928784
0699007111019
0699008022405
0699008022414
0699008022396
0599113022787
0699001040292
0699001629452
0699002621919
0699007072811
0699007096856
0599128515196
0699007076277
0699006121055
0699008670754
0699011015166
0699008624260
0699008624251
0699008624242
0699007062563
0699005958640
0699005971455
0699005971446
0699006094902
0699006094893
0699008011625
0699006100604
0599126415020
0699008256283
0699008256274
0699008256265
0699008256247
0699008256256
0699006113905
0699004754690
0599114651300
0599128451771
0699012081277
0599128514590
0699007165038
0699007165029
0699007165010
0699011828075
0699011828066
0699011828057
0699004758815
0699004758806
0699004758797
0699004758824
0699004758788
0699003296960
0699004772161
0699008657958
0699006109294
0699004795427
0699015474447
0699004779100
0699010739194
0699004122694
0699007113722
0699004770310
0699006332888
0699006332879
0699008659910
0699006092345
0699005954075
0699006113447
0699003077016
0699004788836
0599126538505
0699004088237
0699007119846
0699004787516
0699004787507
0699004787498
0699008022771
0679000120040
0699001040357
0699005006443
0699008691232
0599100453453
0699006101695
0619978400076
0699007085342
0599123805674
0599123805665
0699009620512
0699006117131
0599060485512
0699004613010
0699005990907
0699010731760
0699009500401
0599117062876
0699004126993
0699006207726
0699008855069
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
R03009
R03600
G46133
G46161
R03009
G03099
R03099
G46237
R46215
G46601
G46601
R03782
R46782
R46782
G03600
R46782
R46133
R46782
G46601
G46601
G46601
G46096
G46161
G03099
G03009
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
R03782
G03031
R46782
R46782
R46782
R46782
R46601
R46603
R46603
R03782
R03782
G46246
R03782
G03099
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03031
G46133
R46215
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46246
G46246
G46246
R03063
R03063
R03063
R03063
R03063
G03099
R03099
R03782
R03782
R03782
G03600
R03600
G46603
G03031
R46782
R03099
R12782
R12782
R03782
R03782
R46246
R03782
G46161
R03600
G46133
G03066
R46782
R03600
R03600
R03600
G46601
R46601
G46161
G46601
R03782
G46096
R03782
R46601
R46782
R03099
R03099
G29069
R03782
R46782
G46237
R46852
G46161
G46161
R46237
G03031
R08782
G03600
10258
21999653S
B61493003
B97281471
19999514W
42725009W
24380828T
24380828T
24380828T
48327821Z
21458084G
21458084G
21458084G
21458084G
21458084G
21458084G
B12479846
X2587564H
22670843L
48406565Y
48406565Y
X2572640K
24371133B
19681190K
73537226Q
22495295F
20470913Q
18947450G
18947450G
B96144258
X1839751G
39696514D
22646047V
73643925H
20758957P
19257544N
19101702H
19101702H
19101702H
19101702H
19101702H
29119189Q
20045091Q
21666592V
A96699954
48361669Y
45564690B
09283817M
B53224549
X3087220E
B53084182
00135407Y
72248262H
21456065D
22669732N
04544757A
52947451W
52947451W
52111418L
73731300Q
B96776257
B96776257
52700417B
53380448R
53380448R
33566492Q
22625783Q
21646720V
19459010K
X2729600Y
B53862199
25130875V
A46216974
A46216974
A46216974
A46216974
A46216974
A46216974
B96217542
G12549085
19753528R
B53727186
B12570578
B12227310
B12227310
18989930A
20439455E
73366671Y
19990817E
B12563672
B46384442
B96507660
B96507660
B96507660
B96507660
B53561247
22140120K
B12473609
B96477534
B96477534
X2143418W
B97086748
B97410088
B12401485
B53277711
E12575601
B53642211
B96612932
B97466510
X3624871W
X3624871W
X5299410A
B12431714
22601055J
20 03 2006
ARJONA MAS CLAUDIO ANDRES
ARJUB 2000, SL
ARKANIAN ASOCIADOS 21 SL
ARLANDIS GAVILAN JOSE
ARMAS RODRIGUEZ FRANCISCA
ARMENGOL BORRAS ESTRELLA
ARMENGOL BORRAS ESTRELLA
ARMENGOL BORRAS ESTRELLA
ARMENGOL GONZALEZ JOSE FRANCISCO
ARMENGOL RUANO PABLO LUIS
ARMENGOL RUANO PABLO LUIS
ARMENGOL RUANO PABLO LUIS
ARMENGOL RUANO PABLO LUIS
ARMENGOL RUANO PABLO LUIS
ARMENGOL RUANO PABLO LUIS
ARMENGOT CONSULTORES SL
ARMENTANO MARIANO ANDRES
ARMERO ACEBRON JOSE MIGUEL
ARMERO MARTINEZ VERONICA
ARMERO MARTINEZ VERONICA
ARMOND DENISE BARBARA
ARNAL MINGUEZ RUTH
ARNAU ARNAU ANTONIO
ARNAU ARONA JOSE ANTONIO
ARNAU MOMPARLER CONCEPCION
ARNAU PALTOR, JAVIER ALVARO
ARNAU SANAHUJA JOAQUIN
ARNAU SANAHUJA JOAQUIN
ARNIBRO SL
ARNLIND GUNILLA CECILIA
AROCA GARCIA TOMAS EUSEBIO
AROCA GRANADA JUAN ANTONIO
AROCA HUERTA FELIPE
AROCA PASTOR VICENTE
AROCAS MARIA FRANCISCO
ARONA ALCANTARILLA ALFONSO JOSE
ARONA ALCANTARILLA ALFONSO JOSE
ARONA ALCANTARILLA ALFONSO JOSE
ARONA ALCANTARILLA ALFONSO JOSE
ARONA ALCANTARILLA ALFONSO JOSE
ARPA GRANERO JORGE
ARQUES CHOVER RUBEN
ARQUES SANTAMARIA EVA MARIA
ARQUIGRAU SA
ARRABAL KWINKELENBERG CHRISTIAN
ARRABAL MENDOZA VANESA
ARRANZ VELASCO JOSE JAVIER
ARRARTE Y NAVARRO SL
ARRAS ABDELAZIZ
ARRENDAMIENTOS TEXTILES SL
ARRIAGA GARCIA ROSARIO
ARRIAGA MENDAZONA IGNACIO
ARRIAGA MIRA MARCELO
ARRIBAS APARICI MIGUEL FRANCISCO
ARRIBAS HELLIN JOSE JOAQUIN
ARRIBAS NAVARRO RAFAEL
ARRIBAS NAVARRO RAFAEL
ARRIBAS VELASCO MIGUEL ANGEL
ARRIETE PEREZ MARIA ISABEL
ARROS I TARTANA SL
ARROS I TARTANA SL
ARROYO CORACHAN CONCEPCION
ARROYO GARCIA MIGUEL
ARROYO GARCIA MIGUEL
ARROYO REDONDO SERGIO
ARROYO SANCHEZ JUAN PEDRO
ARROYO SANTOS FRANCISCO
ARRUE RODRIGO JUAN
ARSHAD ALI
ART FAMILY, SL
ARTACHO ZARAGOZA FRANCISCO JOSE
ARTE EN METAL Y VIDRIO SA
ARTE EN METAL Y VIDRIO SA
ARTE EN METAL Y VIDRIO SA
ARTE EN METAL Y VIDRIO SA
ARTE EN METAL Y VIDRIO SA
ARTE EN METAL Y VIDRIO SA
ARTE Y DECOR JULIO ARAQUE SL
ARTE-SANO.COM
ARTECHE CASTELLS ISABEL
ARTEDESEO SL EN CONSTITUCION
ARTELEGANCE SL
ARTEON SL
ARTEON SL
ARTERO EGEA, VICENTE JOSE
ARTERO PACHECO JUAN CARLOS
ARTERO TRAVER JOSE LUIS
ARTES PEREZ JORGE
ARTESANIA I DECORACIO DE CENEFES, SL
ARTESANIA JR SL
ARTESANIAS FARO SL
ARTESANIAS FARO SL
ARTESANIAS FARO SL
ARTESANIAS FARO SL
ARTESANOS DEL BILLY SL
ARTILLO OLIVARES ROBERTO
ARTUR BARBOSA DA SILVA SL
ARTUR LACON SL
ARTUR LACON SL
ARTURI FRANCESCO
ARUHEL SL
ARVER TRADING SL
ARVITRANS 2000 SL
AS RUND UMS HAUS SL
ASACK PUBLICITAT, CB
ASADOR FONTENAY SL
ASADOR LA PARRILLA, SL
ASADOR LA TIERRA DEL GANTXO SL
ASANZA MURILLO STALIN-FABRICIO
ASANZA MURILLO STALIN-FABRICIO
ASCANIO NOEMI ELIZABETH
ASEGUR 12 CORREDURIA SEGUROS SL
ASENSI ARNAL FRANCISCO JAVIER
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082155 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023268 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105526005666 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492362 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082166 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111420180 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505106009465 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466688 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005306001243 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110122124 LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460040990 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316307 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263991 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789033 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111414944 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111496905 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462383311 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540039308K NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110207352 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.330-2005 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002772 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027091 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110701956 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796634 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422281 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506004061 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108596809
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108596776
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALAREXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319255 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319244 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320476 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109351101 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438726 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110201027 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506025560 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4601704506023174 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506013793 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705106008877 APL./FRACC.: 120540006884N LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106014150 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316153 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438902 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454082 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019150 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506040072 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462327244 -
DOGV - Núm. 5.222
0699013875092
0699004792549
0599122566212
0699007148648
0679000035175
0699007073985
0699010734116
0699010734107
0699006114510
0699009515756
0699009515747
0699009515738
0699009515729
0699009930941
0699009930950
0699005362899
0699008246805
0699007453265
0699012075786
0699012075777
0699001631185
0699007081997
0699005946705
0599117056340
0699007086231
0699006336920
0699008021736
0699008021727
0699010737315
0699008245760
0699007150004
0699007997380
0699007107499
0699007144138
0699007100569
0599063846223
0599063846214
0599063846205
0599063846196
0599063846187
0699004672180
0599129148951
0699004117479
0699011048056
0699006092574
0699003295411
0699002622120
0699008856003
0699009516434
0699004754049
0599097706643
0699007096838
0699004788130
0699007096636
0699004770035
0599129310606
0599129310597
0699012089581
0699008840163
0699008021049
0699008021030
0599129515747
0699006328450
0699006328441
0699007090375
0599104017096
0699007762594
0599114273056
0699007066560
0699004652014
0699006114794
0699021166543
0699014096816
0699014096807
0699014096798
0699014096789
0699014096770
0599124081848
0699005217048
0699005078457
0699008670186
0699005363540
0699017253596
0699017253587
0699009280448
0599128448087
0599126389336
0699005362412
0699007825211
0699015573218
0699015573979
0699015573960
0699015573950
0699015573941
0699013876870
0699008685512
0699005355336
0699005980181
0699008020690
0699005361532
0699008017666
0599113022960
0699005214554
0699004759713
0699004669349
0699013866559
0699009850156
0699010740579
0699012053685
0699012053676
0599127108204
0699005362870
0699005969731
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03065
R03600
G46173
R46782
R46601
R46782
G46601
G46601
R03782
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
R12782
R03782
G46601
R46782
R46782
G03099
R46782
R46215
R46161
R46782
R12782
G46601
G46601
G46603
R03782
R46782
G46161
R46782
R46782
R46782
G46222
G46222
G46222
G46222
G46222
G12138
R46782
G03009
G46601
R03782
G03099
G03099
G03600
G03600
R03009
R46161
R46782
R03600
R46782
R03099
R12782
R12782
R46782
R46601
G46601
G46601
G46215
R12782
R12782
R46782
R46161
G03009
G46096
R46782
G03099
R03782
R46782
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
R46017
G12135
G46601
R03782
R12782
G12135
G12135
G46161
R46147
R12600
R12600
G12135
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G03065
R03782
R12135
R46782
G46601
R12600
G46601
G46096
G12135
R03063
G12138
G03065
G46149
G46603
R46782
R46782
G46246
R12782
R46603
DOGV - Núm. 5.222
73367580H
48591002Y
19815264M
21950231C
21950231C
21950231C
48309624X
21466012C
B53527081
B92393628
B12301883
B96780382
B53491874
B53630653
B53630653
B97407449
B03969292
B96876446
X3429071R
X3429071R
X3429071R
X4120588T
B96329859
X2914928T
X4113945G
X4113945G
B97101950
B03862588
B03862588
B53293395
B46254389
X2583679C
B46562013
B53595542
B53595542
B53340832
B53340832
G97194310
G97194310
G97194310
G03119658
G97299093
G96978713
G53058269
G53058269
G97542443
G53439741
G96398532
G96442496
G97656409
G53580114
G03413374
G03413374
G96547385
G96547385
G12349783
G97242549
N0301560I
N0301560I
G53875613
G03180841
G03180841
G97191860
G97191860
G96728480
G96963871
G96331954
G96331954
G96331954
G03279148
G96549654
G96549654
G96549654
G96916051
G53648721
G97181960
G53352951
G31539356
G46654463
G46654463
G96721345
G97280408
G53681888
G53681888
G96819610
G96819610
G03844933
G96943352
G96943352
G97324909
G97082606
G97116289
G46991642
B46997219
52722816P
B53715116
18393829Q
18393829Q
X4218276F
B96181672
G96640974
G96640974
G96640974
B12490942
B82220815
B03900537
B03900537
B03900537
B03900537
B03900537
E12521068
21455518Z
05119025F
ASENSI CHABRERA MANUEL
ASENSI FERNANDEZ JOSE
ASENSIO ASENSIO ARACELI
ASENSIO AVILA, VICENTE
ASENSIO AVILA, VICENTE
ASENSIO AVILA, VICENTE
ASENSIO MERINO DAVID
ASENSIO PASTOR DANIEL
ASENSIO Y PEREZ, SL
ASESORAM.,REPRESENT.Y REVENTA SL.
ASESORAMIENTO Y GESTION MARCO SL
ASESORES GESTORES INTERMEDIAR CASAS SL
ASESORES MEDIOAMBIENTALES DEL MEDITERR
ASESORES TECNOLOGICOS ASEMAP, SL
ASESORES TECNOLOGICOS ASEMAP, SL
ASESORIA CREDIVAL SL
ASESORIA GONGORA SL
ASESORIA GRUPO ULISES SL
ASHFAG AHMAD
ASHFAG AHMAD
ASHFAG AHMAD
ASHOT PAHASTIAN
ASHTON ENGLISH SCHOOL SL
ASHUGH ATOYAN ANZHELA
ASIF HUSSAIN
ASIF HUSSAIN
ASISTENCIA AUTO-NYD SL
ASISTENCIA AVERIAS SL
ASISTENCIA AVERIAS SL
ASISTENCIA DOMESTICA DEL MEDITERRANEO,
ASJUFI SL
ASK HANS YNGVE
ASLABOR SL
ASM MENSAJEROS URGENTES, SL
ASM MENSAJEROS URGENTES, SL
ASOAGUA, SL
ASOAGUA, SL
ASOC CREATIVO
ASOC CREATIVO
ASOC CREATIVO
ASOC ALICANTINA DE RADIO TAXI
ASOC AMIGOS CULTURA MUSICAL VALENCIA
ASOC CENTRO DE APLICACION HUBBARD
ASOC CENTROS DE FORMACION E INVESTIGAC
ASOC CENTROS DE FORMACION E INVESTIGAC
ASOC COMP CRIST LAS GUERRERAS DE TADMI
ASOC CULTURAL ARTISTICA DIPOSIT
ASOC CULTURAL FALLA CRA SANT LLUIS AV
ASOC CULTURAL RIPALDA-SOGUEROS Y ADYAC
ASOC CULTURAL SALSOLA
ASOC DE CAPOEIRA NACAO ESPAñA
ASOC DE CLUBS NAUTICOS DE LA PROVINCIA
ASOC DE CLUBS NAUTICOS DE LA PROVINCIA
ASOC DE COMERCIANTES DEL CABANYAL
ASOC DE COMERCIANTES DEL CABANYAL
ASOC DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS DEL P
ASOC DE JUBLIDADOS Y PENSIONISTAS GAND
ASOC DE MAESTROS DE OBRAS DE HALSINGBO
ASOC DE MAESTROS DE OBRAS DE HALSINGBO
ASOC DE OCIO SELECCION SC
ASOC DE RADIO TAXIS DE CALPE
ASOC DE RADIO TAXIS DE CALPE
ASOC DESARROLLO EMPLEO MESETA CABRIEL
ASOC DESARROLLO EMPLEO MESETA CABRIEL
ASOC ENTER MUSIC
ASOC EUR DRS Y LIC MUSICA Y ARTES ESCE
ASOC GITANA HERMON
ASOC GITANA HERMON
ASOC GITANA HERMON
ASOC ILICITANA DE ESTUDIANTES UNIVERSI
ASOC INSTITUTO MEDITERRANEO DE DESARRO
ASOC INSTITUTO MEDITERRANEO DE DESARRO
ASOC INSTITUTO MEDITERRANEO DE DESARRO
ASOC L AVANç INFORMACIó
ASOC LIMONIUM
ASOC MUNTANYETA DELS SANTS DE SUECA
ASOC MUSICAL 2000 DE ORIHUELA
ASOC NACIONAL DE CENTROS EUROPEOS DE E
ASOC PADRE GUMERSINDO RODRIGUEZ
ASOC PADRE GUMERSINDO RODRIGUEZ
ASOC PARA EL DESARROLLO DE LA INSERCIO
ASOC PARA LA PROM DE LA ART Y EL COMER
ASOC PARA LA PROMOCION DEL
ASOC PARA LA PROMOCION DEL
ASOC PARA LA PROMOCION E INSERCION LAB
ASOC PARA LA PROMOCION E INSERCION LAB
ASOC PROFESIONAL DE EMPRESARIOS DEL TA
ASOC UNIVERSIDAD SIN BARRERAS
ASOC UNIVERSIDAD SIN BARRERAS
ASOC VAL EDUCACION AMB.Y DESAR SOST
ASOC VALENCIA DARDOS
ASOC VALENCIANA ANDROMEDA
ASOC VALENCIANA DE ESTUDIANTES DE CIEN
ASOCIADOS COMERCIALES MULTI-EMPRESA SL
ASORLIN MUELA ALICIA VICENTA
ASPARTIC SL
ASPAS GASPAR BERNARDINO JUAN
ASPAS GASPAR BERNARDINO JUAN
ASPDEN PAUL JOHN
ASPIRACIONES INDUSTRIALES COTINO SL
ASPRECO
ASPRECO
ASPRECO
ASPROCER S.L
ASS GERMAX SL
ASSOANT, SL
ASSOANT, SL
ASSOANT, SL
ASSOANT, SL
ASSOANT, SL
ASTELCAS CB
ASTILLEROS MENOR MARIA PRADO
ASTOR GUARDIOLA LUIS
20 03 2006
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089382 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079780 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616105106006570 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805526001508 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506010556 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088931 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066227 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110702506 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492318 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426395 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0300905160000126 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079790 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4614905416000594 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087710 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087083 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506006983 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506006972 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001120 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506008746 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049090 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059220 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460268490 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057031 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023280 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076611 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076600 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000002031399537 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001175 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030029810 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030029776 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306305806000150 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506017489 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506048396 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000001031200139 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506008853 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109421787 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002794 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560000182 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205560000171 CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062201 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062190 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062180 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMO-
10259
0699005211630
0699012074310
0699010728130
0699006112686
0699006112677
0699015478700
0699014545167
0699002030797
0699009352626
0699005356766
0699005363916
0699011836380
0699010492006
0699004796637
0699011706177
0699008015264
0699004785958
0699008021159
0699004308347
0699004308338
0699004308329
0699007150930
0699008018656
0599112252960
0699007097543
0699007097534
0599110777420
0679000046871
0699004345078
0699004790742
0699008017996
0599126414874
0699014396373
0699004796160
0699015476041
0699004783253
0699015475363
0699005983198
0699005983189
0699008007472
0699004796325
0699000201497
0699005977267
0699004796343
0699015476591
0699002502302
0699004781502
0699008218984
0699008018710
0699000025432
0699005213500
0699004779440
0699015473502
0699008016016
0699008016007
0699005214435
0699005928610
0699004776406
0699004776397
0699012114533
0699004802357
0699004802366
0699008003054
0699008003045
0699008020975
0699008014943
0699008003870
0699008003860
0699008003851
0699012115056
0699005980035
0699005980026
0699008018802
0699010102670
0599128330497
0699002504374
0699012116376
0699011824555
0699008009470
0699008009461
0699008019123
0699005960877
0699004779852
0699015473630
0699012053410
0699012053400
0599097867427
0699008019370
0699008019361
0699008015246
0699005936062
0699008022809
0699008014090
0699008021910
0599104803302
0699004754121
0599127968853
0599127968844
0699003297171
0699011420580
0699008016162
0699008016180
0699008016171
0699005214875
0699004652142
0699004794244
0699004794235
0699004794226
0699011705260
0699011705250
0699005214920
0699009284783
0699007754198
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G12135
R46782
G46161
R03782
R03782
G03600
R46782
G03600
G03600
R12138
R12782
G46603
G03600
R03782
G03600
G46601
R03600
G46601
G46161
G46161
G46161
R46782
G46601
G46096
R46782
R46782
G46096
R03009
G03009
R03600
G46601
G03099
R46149
R03782
G03600
R03600
G03600
R46782
R46782
G46215
R03782
G46161
R46782
R03782
G03600
G46161
R03600
R46782
G46601
G46161
G12135
R03600
G03600
G46601
G46601
G12135
R46133
R03099
R03099
G03065
R03782
R03782
G46215
G46215
G46601
G46601
G46215
G46215
G46215
G03065
R46782
R46782
G46601
G46603
R03063
G46237
G03099
G46161
G46215
G46215
G46601
R46601
R03600
G03600
R46782
R46782
R03099
G46601
G46601
G46601
R46149
G46601
G46601
G46601
R46782
R03009
R46852
R46852
G03099
G46161
G46601
G46601
G46601
G12135
G03099
R03732
R03732
R03732
G03600
G03600
G12135
G03600
G46161
10260
05119025F
16042462P
B96620919
B96620919
B03939238
B96861364
B96861364
B96480488
20851033S
19449145T
24397320R
G97172829
B03453727
X4276998X
X3681403T
X3681403T
E46390134
B53275848
B53275848
B53275848
B53275848
B53586541
B96326152
E53288973
25388346A
25388346A
25388346A
19413990N
X2690691J
X1508437M
X1508437M
B53351995
X3351766E
X1393176C
X1419133X
X1419133X
X1419133X
X1419133X
X4141597X
X4141597X
X4141597X
X1996558C
19376824Z
53090211R
B97194120
B12525341
B97121651
33882548Y
11965543T
71030191G
53357843M
X6076420G
X2998768M
21522302Y
B96251475
B96251475
B96251475
M0326629Y
X3508179N
B53338307
B96237185
B12566378
B12566378
B53775003
B53775003
B53630356
B53295473
B53295473
B12429544
B53674099
B96762455
B97045728
B53749057
B96866991
B96392469
B96392469
B97337919
B97484158
B96318381
B96318381
B53512620
B53512620
B53453718
B96835830
B96835830
B96835830
B96835830
B96835830
B53492484
B53492484
B53699724
B53731865
B12550190
A46151585
A46151585
A46151585
A46151585
B96111646
B96553094
B53932893
B53712980
B53595856
B53926739
B53926739
B53926739
B53926739
B53926739
B53926739
B53926739
B53926739
B53926739
B96059720
E96014238
20 03 2006
ASTOR GUARDIOLA LUIS
ASTORQUIA VILLACORTA CARLOS TEODORO
ASTRA 96 SL
ASTRA 96 SL
ASTRODOM, SL
ASTROFRUYVER SL
ASTROFRUYVER SL
ASUNCION ANDUEZA LATORRE SL
ASUNCION FRESNEDA ANTONIO
ASUNCION GABRIEL JOSE RAMON
ASUNCION VERDEJO JOSE CARLOS
ATACV ASOC TECNIC. AUDIOVISUALES C. V.
ATALAYA DEL MAR, SL
ATANASOV NEDYALKOV DEYAN
ATANASOV, TODOR YORDANOV
ATANASOV, TODOR YORDANOV
ATELCO CB
ATELIER PLAN & DESIGN SL
ATELIER PLAN & DESIGN SL
ATELIER PLAN & DESIGN SL
ATELIER PLAN & DESIGN SL
ATICA CONSTRUCCION RESIDENCIAL SL-EN D
ATICLI SL
ATICO, CB
ATIENZA ATIENZA VICENTE
ATIENZA ATIENZA VICENTE
ATIENZA ATIENZA VICENTE
ATIENZA MANZANARES LUIS MANUEL
ATIQI RACHID
ATKINSON GREG LESLIE
ATKINSON GREG LESLIE
ATRACCIONES ESGUEVILA, SL
ATRACH, AHMAD
ATTAR AHMED
ATTAR, LAKHDAR
ATTAR, LAKHDAR
ATTAR, LAKHDAR
ATTAR, LAKHDAR
ATTARI KHALID
ATTARI KHALID
ATTARI KHALID
ATTOU YAZID
AUÑON ARMERO PASCUAL
AUCEJO BENLLOCH JUAN
AUDI AMBIENT SL
AUDIO-LOC SL
AUDIPREV SL
AUGUSTO AGUEDA ELIAS ALEJANDRO
AUGUSTO AGUEDA, GASPAR
AUGUSTO AUGUSTO ADELINO
AUGUSTO AUGUSTO ANTONIO
AUGUSTYNOWICZ, MARCIN PIOTR
AUQUILLA NUÑEZ LUIS EDUARDO
AURA PAYA JOSE
AURE-BUS SL
AURE-BUS SL
AURE-BUS SL
AURELIUS MARCUS
AUST KEITH DAVID
AUSTRIA-BAU HAUS, SL
AUTO BELMA SL
AUTO BENTE, SL
AUTO BENTE, SL
AUTO DIAVOLO, S.L.EN CONSTITUCION
AUTO DIAVOLO, S.L.EN CONSTITUCION
AUTO ENTERPRISE 3030, SL
AUTO SALON LEVANTE, SL
AUTO SALON LEVANTE, SL
AUTO-SUMINISTROS POZA, SL
AUTOCARAVANAS DANIEL SL
AUTOCARES BERBEL SL
AUTOCASION M. MUñOZ SL
AUTODROMO COSTA BLANCA SL
AUTOESCUELA ROBLES SL
AUTOESCUELAS M.N.V. SL
AUTOESCUELAS M.N.V. SL
AUTOKEMAL SL
AUTOLOOK LA RIBERA SL
AUTOMANISES SL
AUTOMANISES SL
AUTOMATISMOS PACO, SL
AUTOMATISMOS PACO, SL
AUTOMATIZACION GESTION ENERGETICA, SL
AUTOMOCION JUMASA 2000 SLL
AUTOMOCION JUMASA 2000 SLL
AUTOMOCION JUMASA 2000 SLL
AUTOMOCION JUMASA 2000 SLL
AUTOMOCION JUMASA 2000 SLL
AUTOMOCION MEDITERRANEA AUTO SALON, SL
AUTOMOCION MEDITERRANEA AUTO SALON, SL
AUTOMOVILES ALGEPS, SL
AUTOMOVILES FRANKY,S.L.
AUTOONLINE SL
AUTORUTAS SOL SA
AUTORUTAS SOL SA
AUTORUTAS SOL SA
AUTORUTAS SOL SA
AUTOS ALCACER, SL
AUTOS CEPEDA SL
AUTOS CORLEONE SL
AUTOS EL PLANEADOR, SL
AUTOS JAVIER SL
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOS SOLDEVILLA,S.L.
AUTOSERVICIO GEORSAL, SL
AUTOSERVICIO LLUESMA CB
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263793 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506017995 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506017984 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111480670 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457932 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111443500 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2003
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111488149 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483859 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416418 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021008 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506020997 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506020986 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506020975 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305526001156 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460268654 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055645 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462321678 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462288 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483530 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111524515 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110143772 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105109489008 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109376907 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904560001564
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109482640 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904560001564
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110767154 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462376546 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313238 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110745615 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316648 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110262627 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110931879 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905106005240 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456997 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445183 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412051 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263639 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111141660 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019171 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079823 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061134 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064181 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416704 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110274200 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015090 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015080 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064192 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110210784 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110788406 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506014850 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000853 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000820 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000875 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000842 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000908 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000897 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000886 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000864 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000831 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111481131 -
DOGV - Núm. 5.222
0699010727873
0699008240636
0699008018930
0699008018921
0699015473118
0699005944927
0699005944918
0699008020700
0699007123631
0699007115327
0699007074187
0699008016566
0599126414746
0699012094522
0699007147108
0699007147099
0699005984655
0699004760328
0699004760319
0699004760300
0699004760290
0699004758714
0699008219543
0699004779156
0699011833135
0699011833126
0699008012835
0699007086002
0699007155174
0699008680470
0699008680461
0699009516324
0699007095756
0699004756743
0599117380803
0599125706043
0599117380794
0599104798839
0599082058099
0599116894145
0599070172278
0699004779394
0699007165597
0699008020517
0699008022322
0699005214949
0699012053539
0699006332841
0699006332850
0699005356088
0699007076863
0699005214774
0699007162838
0699004752747
0699005986168
0699005986159
0699005986140
0699008242790
0699006104930
0699004759750
0699008018591
0699004418228
0699004418219
0699004800047
0699015478856
0699004795820
0699004794280
0699015475996
0699010422522
0699008851841
0599126021422
0699008016447
0699005189777
0699008021130
0599113605154
0599126371186
0699003224461
0619311600040
0699005976964
0699005976955
0699004802999
0699004802980
0699002838527
0699018432282
0699018432273
0699018432264
0699018432255
0699018432246
0699004796150
0699015476023
0699004801962
0699004801706
0699005364659
0699011831310
0699011831348
0699011831339
0699011831320
0599112477838
0699008018820
0699003229824
0699005190180
0699013873507
0699005988734
0699005988725
0699005988716
0699005988707
0699005988770
0699005988761
0699005988752
0699005988743
0699005988698
0699008009672
0699005981007
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
G46161
R03782
G46601
G46601
G03600
R46173
R46173
G46601
R46782
R46782
R46782
G46601
G03099
R46782
R46782
R46782
R46782
R03063
R03063
R03063
R03063
R03063
R46782
R03600
G46246
G46246
G46246
R46782
R46782
R03782
R03782
G03600
R46782
R03031
R46782
R46782
R46782
R46782
R03099
R03099
R03099
R03600
R46782
G46601
G46601
G12135
R46782
R12782
R12782
R12135
R46782
G12135
R46782
R03009
R46782
R46782
R46782
R03782
R03782
R03063
G46601
G12138
G12138
R03782
G03600
R03782
R03732
G03600
G12138
G03065
G46602
G46601
G03031
G46601
G46096
G46096
G46601
G46017
R46732
R46732
R03782
R03782
G03600
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
R03782
G03600
R03782
R03782
R12782
G46246
G46246
G46246
G46246
G46096
G46601
G03099
G03600
G03065
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
G46215
R46782
DOGV - Núm. 5.222
B96257944
B96257944
B96257944
B96257944
B03827961
B53439766
B53439766
B53439766
52630502Q
B03941556
B03941556
B53769626
B12505160
B12505160
X4077229L
19629433Z
19815722A
B46959250
B46959250
B46959250
B46959250
B46959250
B46959250
B46959250
X3167584R
19853439T
73524217W
B53314282
24348435Z
20163142P
22403347J
22931788Y
44874101C
B97333967
B97333967
B53390688
B96345103
20151096Z
B53356994
X2553828T
X3986339W
X3177853N
B96037858
02661551Z
22527358P
21658623Y
B97430045
E96679667
33469532R
18387103Y
18387103Y
X3277826G
X2656958K
B12434106
04549634G
X3186332G
X1297882S
33451302X
74165726H
38113969W
21426943M
48590281K
20804729X
B96373964
21654030J
B97005698
B97433452
B97433452
B97433452
B46382016
B96444492
B96444492
B53007134
B53007134
B12540027
B53670527
X1220281Q
X2874568M
A28702173
A28702173
A53238549
B53892543
B53001020
B53617916
B53617916
E12583415
A46622783
20432431J
20432431J
41398018L
22439737V
53250559Q
20409191A
20850875H
20022089Z
52771572G
21324944B
33220843B
X2853053H
B12553756
B12553756
29192926S
24375505J
B53461018
B97227540
52205594X
25417346T
B12073029
X0313941Z
03467516J
X2506742H
X1694012Q
19020454Y
AUTOSERVICIO LOS FORTUNA SL
AUTOSERVICIO LOS FORTUNA SL
AUTOSERVICIO LOS FORTUNA SL
AUTOSERVICIO LOS FORTUNA SL
AUX-MAX HOSTELERIA, SL
AUXICALMED,S.L.
AUXICALMED,S.L.
AUXICALMED,S.L.
AVALOS ALARCON JOSE MARIA
AVANTE CENTRO DE VELA SL
AVANTE CENTRO DE VELA SL
AVANZE SOLUCIONES EMPRESARIALES, SL
AVE-MIG ENCOFRADOS DEL MAESTRAZGO, SL
AVE-MIG ENCOFRADOS DEL MAESTRAZGO, SL
AVELLA DARIO CRISTIAN RAMON
AVELLANEDA PEDREÑO JOSEFA
AVENDAÑO FERNANDEZ JOSE ANGEL
AVENIDA LA VIOLETA SL
AVENIDA LA VIOLETA SL
AVENIDA LA VIOLETA SL
AVENIDA LA VIOLETA SL
AVENIDA LA VIOLETA SL
AVENIDA LA VIOLETA SL
AVENIDA LA VIOLETA SL
AVETISYAN STELLA
AVIÑO MONTORO ALFONSO RAFAEL
AVIÑO PEREZ ERNESTO
AVICOLA SABOR DEL MEDITERRANEO SL
AVILA MOYANO PEDRO
AVILA SANCHEZ MARIA CRUZ
AVILES FRANCO FRANCISCO
AVILES REY LAZARO
AVILES ROSA JUAN URBANO
AVVINCENTE SL
AVVINCENTE SL
AWARA SEDNEY SL
AY CHIHUAHUA SL
AYA TOMAS JOSE MANUEL
AYALA MODA SL
AYAM ZOHRA
AYAVACA CHUCHUCA ANGEL HERIBERTO
AYED NASSER
AYELO IMPORT-EXPORT SL
AYLLON FERNANDEZ JOSE MARIA
AYOLDI LAZARO MANUEL
AYORA SANCHEZ FRANCISCO JAVIER
AYUDA DOMICIL PERSONAS MAYORES VCIA 1
AYUSTE CB
AYUSTE INSA IVAN
AYUSTE VALERO MANUEL
AYUSTE VALERO MANUEL
AYYACH, SALAH
AZAHAF, ALI
AZAHAR EXPRES SL
AZCOITIA LOPEZ JOSE
AZHAR ARKIK MOHAMED
AZHARI, MOLAY ABDESLAM EL
AZNAR MIQUEL CONSUELO
AZNAR QUESADA ANTONIA
AZNAR VALLES YOLANDA
AZORIN CONEJERO PASCUAL
AZORIN ESCAMILLA HECTOR
AZORIN GARCES ANGEL JUAN
AZUALZI SL
AZUAR HERRERO JUSTO FRANCISCO
AZUCAR O SACARINA SL
AZULEJ Y PAVIM.HORNO ALCEDO SL
AZULEJ Y PAVIM.HORNO ALCEDO SL
AZULEJ Y PAVIM.HORNO ALCEDO SL
AZULEJOS ARTISTICOS SL
AZULEJOS JERICA-KERAVAL SL
AZULEJOS JERICA-KERAVAL SL
AZULEJOS V. SEVILA SL
AZULEJOS V. SEVILA SL
AZULIROM INTERNACIONAL SL
AZULONICE SL
AZZAZ RACHID
AZZOUZ HYCHAM
B M O DE PROMOCIONES SA
B M O DE PROMOCIONES SA
B Y M, BENITO Y MONJARDIN ALICANTE SA
B.B.C. ALTEA-ALICANTE, SL
B.H.P. BOPROMED,
B.M.P. PROPERTIES SL UNIPERSONAL
B.M.P. PROPERTIES SL UNIPERSONAL
BAñOS AZHAR CB
BAñOS DEL MAR PITIUSO SA
BAÑO GARCIA MIGUEL FERNANDO
BAÑO GARCIA MIGUEL FERNANDO
BAÑO MOLINA ISABEL
BAÑON FERRI JUAN MIGUEL
BAÑUELOS BENTO FLAVIO
BAÑULS ENGUIX JOAQUIN
BAÑULS MARTINEZ BEATRIZ
BAÑULS MOLINA FRANCISCO
BAÑULS PARREÑO MARIA CARMEN
BAÑULS RUIZ MARIA JOSE
BAAMEIRO BLANCO MANUEL JUAN
BABA ABDELHAY GAIDI
BABALA VALL D UXO SL
BABALA VALL D UXO SL
BABE HERRAN IGNACIO
BABE VERDU ISABEL
BABY FACTORY, SL
BABYLON CENTER SL
BACA SANCHEZ CARMEN
BACCI GARCES DAVID
BACDEP SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITA
BACHIRI ABDESLAM HAMUN EL
BACKER BARAZA ANA ISABEL
BADEA TRAIAN
BADENAS DE LOZA DORA BEATRIZ
BADENAS PADILLA VICENTE
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506014859 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506063433 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087589 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320597 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438176 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506009887 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506009876 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111431114 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.: 460540033853V LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110736925 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110790221 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104098232927 LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506012308 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491780 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506000436
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106016956 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090636 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105416002454 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479272 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105229490
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105172740
LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA C1700005460268995 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111444974 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107694633
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0300905530008897 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068141 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068130 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914609 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110926511 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059231 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057658 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015398 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292085 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912233 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110317935 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055656 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110702198 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466864 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214942 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110831845 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468085 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487841 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055667 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112175462 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305526018472 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111333401 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110932902 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422589 LIQ. EN EJECUTIVA A4622203106006673 -
10261
0699005946613
0699008007858
0699008007849
0699008007830
0699011706049
0699004796004
0699008655720
0699004796013
0599125707051
0699004125756
0699004125747
0699004651830
0699004671127
0699010424493
0699007097709
0699010727222
0699007070887
0699005945980
0699005945971
0699008005043
0699008005034
0699011825920
0699011825911
0699008005025
0699000546282
0699008005941
0699005946320
0699001631423
0599108377963
0699007097002
0699008680782
0699004754974
0599098074153
0599107815881
0599107815890
0699003295970
0699008020580
0699005941260
0699007419531
0699009932308
0699005102821
0699007166174
0699001101214
0699012065006
0699005969704
0699004789918
0699005958951
0699008017161
0699005970227
0699008016694
0699008016685
0599065712887
0599054789190
0699002611413
0599131980425
0699008690509
0699001362199
0699008624022
0699003887918
0699005212464
0699007499703
0699007100275
0599082853985
0699004306816
0699004753342
0699008022230
0599114273579
0599114273597
0599114273588
0699017253550
0699008015951
0699008015942
0699004787388
0699004787379
0699002614612
0699010486286
0699006330293
0699006322703
0699004793896
0699011704930
0699004780420
0699005190244
0699004757623
0699004125022
0699004125013
0699005215140
0699008217206
0699007160115
0699007160106
0699004778615
0699012053850
0599130707413
0699007159318
0699007155880
0599128237758
0699006110825
0699009931702
0599063845967
0699006122173
0699013205421
0699005217057
0699007141094
0699007074113
0699004779266
0699010104191
0699005213528
0699021670738
0699010423889
0699007085838
0699007138299
0699006333364
0699007150462
0699011204980
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46215
G46215
G46215
G46215
G03600
R03782
R03782
R03782
R46782
G03031
G03031
G03099
G12138
G12138
R46782
G46149
R46782
R46215
R46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46237
G46215
R46215
G03099
R46782
R46782
R03782
R03031
R46782
G46096
G46096
G03099
G46601
R46173
G03065
G03600
G46603
R46782
R46147
R46782
R46603
R03600
R46601
G46601
R46603
G46601
G46601
R03099
R46782
G12135
G12135
R03782
G12138
R46782
G03099
G12135
G03140
R46782
R46017
G46017
R03009
G46601
G46096
G46096
G46096
G12135
G46601
G46601
R03600
R03600
G12135
G03031
R12782
R12782
R03712
G03600
R03600
G03600
R03063
G03031
G03031
G12135
R46603
R46782
R46782
R03600
R46782
G46161
R46782
R46782
G46133
R03782
G03600
G46222
R03782
G12135
G12135
R46782
R46782
R03600
G46603
G12135
R46782
G12138
R46782
R46782
R12782
R46782
R46782
10262
73386308R
73386308R
19883825A
18957575D
73568302L
73568302L
73568302L
73566043Z
73566043Z
21490520X
21478263N
X2343143H
48297508S
48297508S
73756125R
X1716203N
X1716203N
X1716203N
X1716203N
X1716203N
52773905Z
22659097A
21379848Z
33485783Z
33476719N
73989497S
21313334Q
48319898A
A03363488
A03363488
B53457693
B53457693
21419993R
B12566295
B12566295
B12566295
X2027297P
B03352432
B03352432
X3311761Z
X4832615Q
X2332371X
X2833915Q
X1767877M
22118767N
X1794930X
73383334V
73383334V
73383334V
22007804R
44853274P
X4065757R
73743985M
E97399802
B53719175
B97100291
X3580062C
X1113162P
M0355121R
44509844Z
18900513X
19991403X
19331825A
74161379H
44800281F
19863548N
B96839469
B96839469
21674696W
21674696W
X3345925T
X3345925T
19988433F
20725264X
19871019P
B96934302
B53491221
E96838131
B97282743
33883958J
X4085880E
B53484663
B97194252
X4758602V
74168057A
33493861L
18982247W
19841427V
29187585X
74161182M
18915820E
18977661Q
25394502H
25394502H
25394502H
25394502H
25394502H
25394502H
44791543D
21980818V
21980818V
20378759T
19886086X
19423743J
19221584R
20018625T
20018625T
20018625T
20838287B
19557746H
33485627L
22562745K
22562745K
20 03 2006
BADENES CABALLER FABIAN
BADENES CABALLER FABIAN
BADENES CARSI VICENTE ENRIQUE
BADENES SORIANO, MONTSERRAT
BADI SALDAÑA MIGUEL ANGEL
BADI SALDAÑA MIGUEL ANGEL
BADI SALDAÑA MIGUEL ANGEL
BADI SALDAÑA SONIA
BADI SALDAÑA SONIA
BADIAS CAMPOS GONZALO
BADIAS CAMPOS JAVIER
BADJI, OUSMANE VIEUX
BAENA PICO DAVID
BAENA PICO DAVID
BAENA SOJO FRANCISCO
BAETSLE CONRAD JEAN LIEVIN
BAETSLE CONRAD JEAN LIEVIN
BAETSLE CONRAD JEAN LIEVIN
BAETSLE CONRAD JEAN LIEVIN
BAETSLE CONRAD JEAN LIEVIN
BAEZA DE MIGUEL MANUEL FRANCISCO
BAEZA ESPIN JESUS
BAEZA GADEA JOSE FRANCISCO
BAEZA NAVARRO ELOY
BAEZA NAVARRO JUAN JOSE
BAEZA PALOMARES VICENTE
BAEZA SALA CARLOS
BAEZA SANCHEZ VICTOR MANUEL
BAGENEL, SA
BAGENEL, SA
BAGS EXPERIMENTA SL
BAGS EXPERIMENTA SL
BAGUENA OLIETE ALEJANDRO
BAHíA NIGHT VINARòS, SL
BAHíA NIGHT VINARòS, SL
BAHíA NIGHT VINARòS, SL
BAHADI BRAHIM
BAHIA COSTA BLANCA PROMOCIONES CONSTRU
BAHIA COSTA BLANCA PROMOCIONES CONSTRU
BAHIJ SALAH
BAHNA ASHRAF BUSHRA
BAHRI DJAMEL
BAHRI MOHAMED
BAHRI, MOHAMED
BAIDES CLEMENTE LAZARO
BAIER RALF PETER
BAILA NERI M LOURDES
BAILA NERI M LOURDES
BAILA NERI M LOURDES
BAILE CANOVAS JOSE IGNACIO
BAILO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
BAILON SALTOS JACINTO ROLANDO
BAIXAULI FUSTER CONCEPCION
BAIXAULI TRES CB
BAIXO LINE CONSULTING 2002 SL
BAJA 49 SL
BAKEN NICOLAAS JOHANNES CORNELIS
BAKER HUBERT RONALD
BAKRI DJAMEL
BALAGUER BALLESTER VICTOR
BALAGUER MOLINER OCTAVIO
BALAGUER MORENO M JOSE
BALAGUER ROIG MANUEL
BALAGUER SAEZ JOSE
BALAGUER SORIANO JOSE MANUEL
BALAGUER VALLS MARIA DESAMPARADOS
BALANCE STORE SL
BALANCE STORE SL
BALART MAYQUEZ JAIME
BALART MAYQUEZ JAIME
BALASCAN ANDREI
BALASCAN ANDREI
BALBASTRE ORTEGA MODESTO
BALDO BARBER JOSEFA
BALDO TORRENTI MARIA TERESA
BALDUR NETWORKS SL
BALEARES PROMOCION AUTENTICA LANA SL
BALEATO JOYAS CB
BALENCAR OBRAS Y CONTRATAS SL
BALFAGON GONZALEZ ENRIQUE
BALI LAHOUARI
BALICAN,S.L.
BALKAN EUROPEA SL
BALL MRTIN
BALLESTA GARCIA ANTONIO
BALLESTA NAVARRO ANTONIO JOSE
BALLESTER ADELL M ANGELES
BALLESTER ALARCON RAFAEL
BALLESTER BONET RAUL
BALLESTER CASANOVA JUAN ANTONIO
BALLESTER CENTELLES MARIA DEL MAR
BALLESTER GALLEN, PABLO
BALLESTER GARCIA ANTONIO
BALLESTER GARCIA ANTONIO
BALLESTER GARCIA ANTONIO
BALLESTER GARCIA ANTONIO
BALLESTER GARCIA ANTONIO
BALLESTER GARCIA ANTONIO
BALLESTER GOMEZ JOSE LUIS
BALLESTER GUITIERREZ MERCEDES
BALLESTER GUITIERREZ MERCEDES
BALLESTER MEDINA JAVIER
BALLESTER MONTAÑA VICENTE
BALLESTER NAVARRO FRANCISCA
BALLESTER OLIVEROS CONCEPCION
BALLESTER PEREZ ANA CRISTINA
BALLESTER PEREZ ANA CRISTINA
BALLESTER PEREZ ANA CRISTINA
BALLESTER SARRION JOSE LUIS
BALLESTER SPITERI JOAQUIN
BALLESTER TORRECILLAS JUAN RAMON
BALLESTER TORRES, JOSE JAVIER
BALLESTER TORRES, JOSE JAVIER
LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506029652 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4680105456019785 LIQ. EN EJECUTIVA M2205605120013317 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
APL./FRACC.: 460540037776F LIQ. EN EJECUTIVA A0303105560000860 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110795941 APL./FRACC.: 460540038606D LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277433 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277103 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276399 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275695 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275013 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439056 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506081099 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211653 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061145 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106016622 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291953 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291942 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002805 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106870030
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270679 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109482254 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110780959 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0306604506010781 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526004611
LIQ. EN EJECUTIVA A1213805086000892 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805086000881 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805086000870 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281680 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076622 LIQ. EN EJECUTIVA A0380105456000171 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110252881 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110309146 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110210674 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017033 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296628 LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506007187
LIQ. EN EJECUTIVA A4617305106005230 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506020474 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506020485 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109284276 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109284265 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493891 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506000490 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505460040082 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068570 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111154167 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110777219 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110106361 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105560001320 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106010739 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469130 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111403779 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111403713 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111401800 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110703661 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110703320 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462328861 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530017300 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110216450 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463630 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446767 -
DOGV - Núm. 5.222
0699006326260
0699007825450
0699005957568
0699005358636
0699008003833
0699008003824
0699008003815
0699012080415
0699008003842
0699009296993
0699018546361
0599120935572
0699004755735
0699004755726
0599126386860
0699008240214
0699008240205
0699008240196
0699008240187
0699008240178
0699012117100
0699007122358
0699006113382
0699006093427
0699008668490
0699008680773
0699006085800
0599128336262
0699007292885
0699007292876
0699004754085
0699000353645
0699002031062
0699004418594
0699004418603
0699004186036
0699008666024
0699010942602
0699011311818
0599084320267
0699008244550
0599117367576
0699006097661
0699012083073
0699004767074
0599090200106
0599128354807
0599128354798
0599128354789
0699013866146
0599123400187
0699009374882
0599125687655
0599130901298
0699013877045
0699008022790
0699008237812
0699004775178
0699004779064
0699007092721
0699005359534
0699006084948
0699005969603
0699007289668
0599082876113
0699005943790
0699005929848
0699005929857
0699008693149
0699008693158
0599103509098
0599103509089
0599126538560
0699007061638
0699011346100
0699005984004
0699004800514
0699008017271
0599120644669
0699005212180
0599113159306
0699004787910
0699011836215
0699003296787
0699006104537
0699006093409
0699002074779
0599117060218
0699005959346
0699003294990
0699012344882
0599128356659
0699005975507
0699005975498
0699005975489
0699005975470
0699005975460
0699005975451
0599125696592
0699013876110
0699013876100
0699007159060
0699005957577
0699012070744
0599118394765
0699012091947
0699012091965
0699012091956
0699002504300
0699015474905
0699004765085
0699005942058
0699005942049
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R12782
G12135
R46601
R12600
G46215
G46215
G46215
R46782
G46215
G03600
G03600
R46601
R03031
R03031
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G03600
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03600
R03782
R03782
R03009
G03009
G03600
G12138
G12138
G12138
R03782
G03065
G03065
R46782
R03782
R46782
R03782
R46782
R03066
R03031
R12138
R12138
R12138
G03065
G46096
G46603
R46782
G46096
G03065
G46601
R03782
R03099
R03600
R46782
R12600
R03782
R46603
R03099
R46222
R46173
R46133
R46133
R03782
R03782
R03099
R03099
G46133
R46782
G46601
R46782
R03782
G46601
R46161
G12135
G03031
R03600
G46246
G03099
R03782
R03782
G08610
R46173
R46601
G03099
G12135
R12600
R46603
R46603
R46603
R46603
R46603
R46603
R46782
G03065
G03065
R46782
R46601
R46782
G46173
R46782
R46782
R46782
G46237
G03600
R03065
R46173
R46173
DOGV - Núm. 5.222
48307800A
48307800A
22102221A
33562407W
52636507H
48388618E
22632787M
19438698H
X4174072D
X2856152N
44508303Z
09150140G
43757479W
X2679315E
X2679317R
B96265012
X4149719J
08719958Z
08719958Z
22541713B
X1019281J
E53732616
B03366150
19002568Z
B03782232
B96015136
E53431227
B12584975
B96478094
B96478094
E97386122
B97221246
B97221246
B12471157
B96679584
B03966611
B96695978
B53817631
B97117949
B12591756
E53745790
E53745790
X0912541Q
19849014Z
X1908184N
20006119Y
X3278413Q
20746172B
20746172B
18960620H
52768704B
19442253P
25390536P
48470787N
22487715V
B96050703
44862107D
13760338J
14588919L
21189247Z
21189247Z
21905066G
22002013Y
B53463634
B53463634
29184731P
20006293L
32330181R
53604959D
X4397063S
50136669G
21648569A
33498751X
X0534281Z
X2990223Q
X0279624J
X0279624J
X1313955B
B53837092
X4188093T
B96649769
B96649769
74174250D
73569603D
73569603D
21323991R
X3530448V
24325754B
19010377A
20000234D
B53550869
M0315098K
35062542P
36553948W
21606988Y
21606988Y
21606988Y
21606988Y
21606988Y
21606988Y
21606988Y
52948267J
X3763894J
48329268N
76605094Y
29177967Y
X2165208B
B12573036
29164670A
B46104147
20475372J
20479833N
18943137S
BALLESTER UBEDA SERGIO
BALLESTER UBEDA SERGIO
BALLESTEROS CARRETERO MARIA DEL PILAR
BALLESTEROS ESTRUCH FRANCISCO JOSE
BALLESTEROS MARTINEZ LUIS MIGUEL
BALLESTEROS MARTINEZ RAUL
BALLESTEROS QUILES JOSE MANUEL
BALLESTEROS ROBERTO FERNANDO
BALON PUMA ALFREDO SALOMON
BALSECA CARDENAS MILTON OMAR
BALSER TARAZON JUAN JOSE
BALSERA COBO ANGELA
BALSERA SEGURA JULIAN MANUEL
BANCE MARIE
BANCE RAYMOND CHARLES
BANCURVA SL
BANDA ARAVENA, CARLOS ENRIQUE
BANDA MARTIN-ROMO JUANA
BANDA MARTIN-ROMO JUANA
BANDIN GIMENEZ ANA
BANTOFT BERTIL ROLAND
BAPA CB
BAQUERA ROTULACION PUBLICITARIA, SL
BAQUERO ESCRIBANO, ABEL
BAR ANDREU SL
BAR ARAGON SL
BAR CAFETERIA LAS NENAS,C.B.
BAR CAFETERIA TITA SL EN CONSTITUCION
BAR CIFUENTES SL
BAR CIFUENTES SL
BAR CUENCA S.C.EN CONSTITUCION
BAR HOSPITAL J.R. SL
BAR HOSPITAL J.R. SL
BAR LA COLOMA, SL
BAR LAJA CALLE SL
BAR RESTAURANTE CASA LOLA SL
BAR RESTAURANTE DELS MOLLONS, SL
BAR RESTAURANTE ENSANCHE, SL
BAR RESTAURANTE ESCOT SLL
BAR SANDWICHERIA TANGER, SL
BAR ZURIGO CB
BAR ZURIGO CB
BARAKET ALLAH SAYED AHMED TAREK
BARBA BARGUES JUAN LORENZO
BARBAGLIA MORENO
BARBER OVIES ALEJANDRO
BARBER ROBERTO
BARBERA BOIX VICENTA
BARBERA BOIX VICENTA
BARBERA CASTILLO, GUILLERMO
BARBERA FERRANDIZ MANUEL
BARBERA QUILES ENRIQUE
BARBERA SALA ANTONIO
BARBERA SANCHEZ ARANTXA
BARBERA TAMARIT RAMON
BARBERA Y BLANCH SL
BARBERAN REAL PEDRO JOSE
BARBERO HERNANDEZ JOSE
BARBERO RODRIGUEZ LUIS
BARBOLLA SANCHEZ PAULA
BARBOLLA SANCHEZ PAULA
BARCELO PASCUAL LORENZO
BARCELO RODRIGUEZ MARIA JOSE
BARCEMAR SHOES SL
BARCEMAR SHOES SL
BARCENILLA BARCENILLA, MIGUEL ANGEL
BARCHIN SALCEDO MATIAS
BARCIA MIÑO GENEROSA
BARCO GONZALEZ PEDRO DEL
BARDAC, SEBASTIAN MARCEL
BARDERAS DEL CASTILLO FE
BAREA LOPEZ FAUSTINO
BAREA PASTOR NOELIA
BARGHOUT ABDESLAM
BARKA MOHAMED
BARKER MICHAEL
BARKER MICHAEL
BARKER REGINALD HENRY JOHN
BARKO TORREVIEJA SL
BARNETT JOHN WILLIAM
BAROCCO VALENCIA SL
BAROCCO VALENCIA SL
BARON ALPAÑEZ ANTONIO JORGE
BARON DOPICO VIRGINIA
BARON DOPICO VIRGINIA
BARON GOMEZ FIDEL
BARON MATEUS, WILSON
BARONA HORCAJO MARIA DESAMPARADOS
BAROUDI KURBAN, ABDOUL JALIL
BARQUERO MORATAL JOSE VICENTE
BARQUILLOS J.J. ALBA, S.L.L.
BARR ELIZABETH JEAN
BARRA PANIELLO MANUEL
BARRABES ALMENARA PASCUAL MANUEL
BARRACHINA MIRA MARCIAL
BARRACHINA MIRA MARCIAL
BARRACHINA MIRA MARCIAL
BARRACHINA MIRA MARCIAL
BARRACHINA MIRA MARCIAL
BARRACHINA MIRA MARCIAL
BARRACHINA MIRA MARCIAL
BARRACHINA TORNADOR RAUL
BARRADELL RACHEL LOUISE
BARRAGAN CARRETERO JAVIER
BARRAL GARCIA JULIA
BARRANCO LUCENA JOSE FRANCISCO
BARRANHAS HERMINIO LOURENZO
BARRANOVA CASTELLON SL
BARRANQUERO BRUN EMILIO
BARRASTIL SL
BARREDA PAEZ FRANCISCO
BARREDA PAEZ GERMAN
BARREDA PITARCH FRANCISCO
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110107550 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041065 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540035957M LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108576900
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110783896 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429013 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084003 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030280161 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030280150 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916534 LIQ. EN EJECUTIVA K1722905061763435 LIQ. EN EJECUTIVA K1722904061763423 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263320 NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011232 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110924223 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506018613 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305526005645 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059242 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506031030 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012871 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 190-2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394036 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000335 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493704 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086001675 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086001664 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916226 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283527 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111452267 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506016325 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105135725
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462321304 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494199 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109398731 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111030318 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106026665 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106022375 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505106009784 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913256 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776955 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411578 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250206393 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785051 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305560002202 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019105 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291337 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432621 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432632 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110775680 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456140 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316263 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078943 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071420 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430374161 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106003627 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078998 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078987 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078976 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078965 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078954 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109611471 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265949 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111527640 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111434293 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111440860 LIQ. EN EJECUTIVA M2205605120013328 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506029314 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO -
10263
0599117056588
0699001040402
0699008663723
0699007074140
0699011831723
0699002501404
0599114913301
0699001102442
0699006092657
0699007097305
0699012077555
0699017061480
0699004792906
0699008248280
0699008248253
0599130623685
0699006336985
0699007168200
0699007168190
0599125687691
0699008239710
0599090705776
0699004765910
0699006315178
0599109666760
0699005980704
0699004781420
0699005215169
0599103453043
0599114595740
0699003042760
0699009499907
0699007999341
0699010421871
0699005960749
0699004801165
0699011835720
0599126415350
0699008000405
0699004671356
0699004127974
0699004127965
0599114274349
0699007179787
0699004757596
0699006116399
0699005080592
0699005969989
0699005969970
0699006316121
0699007290346
0699007083326
0699005969841
0599126428606
0699007086222
0699004613220
0699007084976
0599104017884
0699006127509
0699014448724
0699004781200
0599128331359
0699000636381
0699009929264
0699013875660
0699007122742
0599126559708
0599099459484
0699009390603
0699006110614
0699007092245
0699003816390
0699008247162
0699004758678
0699005974241
0699004757073
0599123184037
0699009514757
0699003296356
0699008243422
0699017384651
0699017384660
0699013865971
0699007123512
0699007123521
0699004791072
0699004671053
0699007084215
0699006317744
0599108063868
0699004790183
0699004771804
0699008127280
0599128447867
0699006109083
0699006109074
0699006109065
0699006109056
0699006109047
0699015478452
0699015478443
0599117186011
0699008243120
0699006110908
0699001362170
0699007061692
0699007085169
0699005358389
0699007074892
0699010735014
0699004669953
0699004669944
0699004669935
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R46161
G46161
R03782
R46782
G46246
G46161
R46603
R46782
R03782
R46782
R46782
G03600
R03600
R03782
R03782
G46096
R12782
R46782
R46782
R46782
R03782
G03031
R03066
R12782
R03099
R46782
R03600
G12135
G46096
G46096
G46096
G46161
G46161
G12138
R46601
R03782
G46246
G03099
G46161
G12138
G03031
G03031
G46096
R46782
R03063
R03782
G03063
R46603
R46603
R12782
R03600
R46782
R46603
R12782
R46782
G46237
R46782
R46161
R03782
R03782
R03600
R03065
G03065
G03065
G03065
R46782
G46133
G03031
G46215
R03782
R46782
G03009
R03782
R03063
R46603
R03031
G03063
G03065
G03099
R03782
G46601
G46601
G03065
R46782
R46782
R03600
G12138
R46782
R12782
G46133
R03600
R03099
R12138
R46133
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G03600
G03600
R12782
R03782
R03782
G12138
R46782
R46782
R12600
R46782
G46601
G12138
G12138
G12138
10264
33191152J
18435222D
31693429G
05790676N
75378695J
B97351829
B97351829
B96545082
X2798373D
X3730134V
X4230606D
B12397956
74233224B
74227449D
19895835F
19895835F
44520446J
20240737R
48589589L
29144908K
X2888777T
48461038S
22731741J
22543667X
22667050K
10600529J
48410994L
20038405T
X4030727T
N0042525F
19840497F
X1042173C
X1256282E
X1953046R
19446253Y
19795168B
73942757B
29186872X
X4943456C
79141820Q
28992113S
28992113S
28992113S
28992113S
22559453H
21462620D
73913345Q
19873733P
B96877162
B96877162
00185550D
00185550D
53059110L
X3106292G
B53273942
B53326831
44521551Z
B53544441
B53544441
B53460416
X2488829E
53237290H
B53390191
B53390191
B53390191
20041177N
48436265J
X0599130A
B53297057
B53297057
X3651863S
X0702346H
B53247151
B53247151
B53247151
B53247151
X1232723S
73779735J
B12558508
29181820H
21389914Y
79141318C
48358407X
48358407X
74191698T
21367169P
52650857Q
21480854G
B96563085
73942162Z
B12603197
B12603197
47622475D
19837175C
21353921P
B53493607
B53493607
X0542788B
X1298469G
X1298469G
18340237Z
04522396K
04522396K
73254733D
73254733D
52720856A
X2969431Q
24375498Y
M0330418T
03839863J
X5575816H
X5575816H
B53342010
20 03 2006
BARREIRO RODRIGUEZ RAMIRO
BARRERA GARCIA JOSE ANTONIO
BARRERA GONZALEZ PEDRO MANUEL
BARRERA REAL JOSE
BARRERA RIVERO RAFAEL
BARRERA Y RAFELS SL
BARRERA Y RAFELS SL
BARRES REPARACION DE AUTOMOVILES SL
BARRETO ALCEDO LISBEY VIRGINIA
BARRETO CUELLAR PEDRO
BARREZUETA GARCIA YAGLLY YONLLY
BARRIFER OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
BARRIGA ORTUÑO CRISTINA
BARRIGA PONS SANTIAGO
BARRIO FALCON EMILIO ISIDRO
BARRIO FALCON EMILIO ISIDRO
BARRIO FERRER ABEL
BARRIO INGELMO IGLESIAS, CESAR
BARRIONUEVO BADENAS MARIANO SEBASTIAN
BARRIUSO LAPRESA, MARIA LOURDES
BARRON LEA TUULA
BARRON MANZANO DAVID
BARROSO ALCUBILLA DANIEL
BARROSO GOMEZ JOSE IGNACIO
BARRUL JIMENEZ CORALES
BARRUL VIZARRAGA MATEO
BARRULL JIMENEZ JOSE
BARRULL LARROSA MIGUEL
BARRY AMADOU
BARTH ELEKTRO HIGH TECH CMBH
BARTHELEMY ARJONA ENRIQUE
BARTLETT PETER ALBERT
BARTOK ILDIKO
BARTOSCH WOLFGANG ERNEST
BARTUAL CATALAN AURELIO
BARTUAL GARAÑENA JULIO
BARTUAL MUÑOZ MARIA CONSUELO
BARULL PISA TERESA
BARWINKEL CHRIS
BARZANO TOMAS LUIS ALFONSO
BAS CATALA JESUS
BAS CATALA JESUS
BAS CATALA JESUS
BAS CATALA JESUS
BAS HERMIDA JOSE LUIS
BAS MATAS M JOSEFA
BAS QUILIS GUZMAN
BASAGOITI BILBAO MARIA JOSE
BASALTO XXI SL
BASALTO XXI SL
BASARTE BENITO M CRUZ PILAR
BASARTE BENITO M CRUZ PILAR
BASCUÑAN LOPEZ EVA MARIA
BASHARAT MUHAMMAD
BASIC PRINTERS SL
BASICA TELECOM, SL
BASILCOVICH BARRULL AMELIA
BASILEIAS GLOBAL SL
BASILEIAS GLOBAL SL
BASIS CASA SL
BASSETT ANDREW GEORGE
BASTANTE AGUADO JUAN
BAT 83 SL
BAT 83 SL
BAT 83 SL
BATALLER FALQUET SONIA
BATALLER LARA CARLOS
BATEMAN ROSEMARY JANE
BATERYFILT SL
BATERYFILT SL
BATES MARK
BATHIE NIANG
BATIK YAMU, SL
BATIK YAMU, SL
BATIK YAMU, SL
BATIK YAMU, SL
BATTEN RICHARD
BAU CERRUDO RICARDO JOSE
BAUMBACH & SCHICK, SL
BAUTISTA ALCAZAR, MONICA ESTHER
BAUTISTA AMADOR MILAGROS
BAUTISTA BARBER LUIS
BAUTISTA BAUTISTA TAMARA
BAUTISTA BAUTISTA TAMARA
BAUTISTA FERNANDEZ MANUEL
BAUTISTA ORTEGA JOSE MANUEL
BAUTISTA RUBIO SALVADOR
BAUTISTA RUIZ MONICA LUCIA
BAUVIN MOBEL SL
BAYARRI CALATAYUD FRANCISCO
BAYARRI CIGARS SL
BAYARRI CIGARS SL
BAYARRI MANSO, MAURICIO
BAYARRI PEREZ JOSE
BAYDAL TRO JOSE
BAYENS O.G. INTERNACIONAL SL UNIPERSON
BAYENS O.G. INTERNACIONAL SL UNIPERSON
BAYER, CAROLINA DOLORES
BAYLISS STEWART ALAN
BAYLISS STEWART ALAN
BAYO BERNA MANUEL
BAYO BRIZ SANTIAGO
BAYO BRIZ SANTIAGO
BAYO SAURA MARIA NIEVES
BAYO SAURA MARIA NIEVES
BAYON FUENTES AQUILINO
BAZARD JOEL PIERRE GEORGES
BEA ROIG OVIDI
BEAN RICHARD DAVID GEORGE
BEAS VILLAR JOSE MARIA
BEATO RODRIGUEZ VEBNTURA
BEATO RODRIGUEZ VEBNTURA
BEATRIZ MANUFACTURAS SL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110572442 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305530005442 APL./FRACC.: 460540036762M PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530059872 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530059828 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205526006030 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306005536 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110773413 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110726090 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928073 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022010 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265993 REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110204877 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104659150
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928040 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111154805 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111467502 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265696 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071441 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071452 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110992258 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418453 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705236000103 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110724594 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250193260 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506020171 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476995 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530032293 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305306005723 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025369 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110731986 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442829 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017730 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
TRAMITE DE AUDIENCIA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017741 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111144795 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105079955
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212368 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506021307
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030213402
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477700 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057670 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057669 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071474 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705276000162 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429772 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084025 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084014 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110798890 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394179 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110780190 PROPUESTA LIQ. PROV. S.C.G.I. MOD 190 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930251 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110730567 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105231865
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499149 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027050 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027061 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388173 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110704354 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313854 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305306002401
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030287212 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454907 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012893 -
DOGV - Núm. 5.222
0699007115592
0699003077254
0599123804116
0599118467109
0599129288478
0699005978569
0699005978550
0699008020755
0699003966540
0599126560193
0699005964451
0699010424237
0599128478831
0699006101860
0699007074719
0699003222959
0699007076158
0699017253632
0699010729541
0699007073893
0699008241763
0599125212529
0699006112594
0599054762194
0699004346663
0699007074324
0699007146300
0699005930499
0699004614706
0699007293875
0599110778136
0699004770731
0699016634709
0699004761345
0699005961079
0699007097772
0699005920929
0699012056801
0699003295916
0699007118443
0599103377464
0599103377482
0599103377473
0599103377455
0699008619970
0699004782438
0699005956917
0699005959099
0679000120342
0699010738002
0699012092479
0699007155147
0699007087973
0699007077826
0699004758943
0699008652182
0699012057012
0699002861645
0699004127790
0699004802622
0699006099000
0699008687988
0699004122685
0699004122676
0699004122667
0599114651007
0599054759893
0699006104638
0579000763358
0579000522741
0599124919561
0699004755643
0699004780449
0699004780430
0699011704857
0699015473814
0699004771117
0599128514738
0699004672016
0699000901867
0699006096049
0699004703732
0699004793346
0699004793337
0699004771007
0699017064708
0699007104868
0699006120469
0599107493774
0699002328951
0699013204624
0699005213133
0699006334657
0699007102832
0599065703418
0699012513696
0699004122290
0699007070144
0599103508685
0599103508694
0699007108653
0699008000762
0699008000753
0699005353740
0699005353731
0699015575198
0699004613294
0599060344272
0699008245631
0699007176698
0699004123758
0699004123749
0699004801220
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
R46782
G46215
R03063
R46782
G03031
R46782
R46782
G46601
G46246
G46133
R46602
G12138
R03782
R03782
R46782
G46601
R46782
G12135
G46161
R46782
R03782
G03099
R03782
R46782
G03066
R46782
R46782
R46133
G46237
R03782
G46096
R03099
G03065
R03065
R46601
R46782
R46017
R46782
G03099
R46782
G46096
G46096
G46096
G46096
R46782
R03600
R46601
R46601
R46603
G46603
R46782
R46782
R46782
R46782
R03063
R03782
R46782
G03031
G03031
R03782
R03782
R03782
G03031
G03031
G03031
G46133
R46782
R03782
R03065
R03065
G03031
R03031
R03600
R03600
G03600
G03600
R03099
R46782
G12138
G46149
R03782
G46246
R03600
R03600
R03099
G03600
R46782
R03782
G46096
G46246
G12135
G12135
R12782
R46782
R03031
G03031
G03031
R46782
R03099
R03099
R46782
G46161
G46161
R12135
R12135
G46161
G46237
R46603
R03782
R46782
G03031
G03031
R03782
DOGV - Núm. 5.222
B53342010
27780413R
X3275587L
21374300D
74620246N
X3783769Q
X3408794X
X3408794X
B46029765
B12527727
X3014262C
X2326185B
X2326185B
X3367602B
X1385993J
B53406765
B53406765
73393589Z
B46645388
X1288130S
X1288130S
X3829096X
X2917932Z
X3744465L
X3744465L
X3744465L
X3942609H
X4397667K
X4397667K
X1481637T
X3920349E
X2733840Z
X3225336T
22133410G
22097449S
22068257X
22068257X
20327251N
19986719H
19431719P
19431719P
19431719P
19431719P
19431719P
74242414R
22530217S
44517612P
19877093X
19877093X
22637074Z
22575530H
44871675D
44871675D
B96803390
B96803390
B96936562
B53485025
X3942962A
X1045875L
X1374191X
X2857930L
X2466886K
22646559T
X3147863Z
X3221401K
X2809780P
X1633455H
X1972570K
33566871G
19890549B
11918648W
52733718P
18927243Z
18927243Z
52768359B
19814004X
33457963R
42961765L
48455597W
74185314X
48460618D
74163715P
74163715P
48384232Y
B53814471
19008826Q
53059939C
48537478A
18905949H
18905949H
53602378G
21618587J
19587707X
19416859Y
37719067X
18982004N
18982004N
18982004N
X4409037Y
18890067Y
52940707C
44524694Y
21382943G
21382943G
24328712W
05108717A
18838813L
B03198538
X3592897K
X2331270J
X2280310K
X1287139J
X1381798G
BEATRIZ MANUFACTURAS SL
BECERRA GONZALEZ MARIA JOSEFA
BEDDING CAROL ANN
BEDMAR LAFUENTE MANUEL
BEDMAR SANCHEZ PEDRO AGUSTIN
BEDON CIFUENTES JAVIER HERNAN
BEDOYA CARDONA LUIS GUILLERMO
BEDOYA CARDONA LUIS GUILLERMO
BEDUR SL
BEER & COFFEE, SL
BEHM KAUKO JOHANNES
BEINL KLAUS
BEINL KLAUS
BEKHAKH MOHAMED
BEKHAKH, MOHAMED
BEL DOMUS, SL
BEL DOMUS, SL
BEL GALAN NOELIA
BEL-MAL SL
BELAARAJ, EL MAMOUN
BELAARAJ, EL MAMOUN
BELAAZIZ ABDELLAH
BELABBES BENGRAA MOHAMED
BELABDI ABDELKADER
BELABDI ABDELKADER
BELABDI ABDELKADER
BELADLA HICHAM
BELAINOUSS, ABDELAZIZ
BELAINOUSS, ABDELAZIZ
BELAKHDAR, LAHSEN
BELAOUNI ABDELHADI
BELATIK FOUAD
BELCEA, DUMITRU
BELDA ABELLAN JOSE
BELDA ALPAÑES ANTONIO
BELDA CERDAN JOSE
BELDA CERDAN JOSE
BELDA GIRONES JOSE
BELDA ORTOLA JOSE ANDRES
BELEÑA MARTINEZ JOSE
BELEÑA MARTINEZ JOSE
BELEÑA MARTINEZ JOSE
BELEÑA MARTINEZ JOSE
BELEÑA MARTINEZ JOSE
BELEN NAVARRO JUAN JOSE
BELENGUER ASENSI VICENTE
BELENGUER BARRERA JOSE RAMON
BELENGUER FAUS MARIA JOSE
BELENGUER FAUS MARIA JOSE
BELENGUER IBAÑEZ JOSE MANUEL
BELENGUER MONTAGUT MARIA JESUS
BELENGUER OLIVARES ANDREA
BELENGUER OLIVARES ANDREA
BELGASPORT SL
BELGASPORT SL
BELGICA 18 SL
BELGIUM CARS CONECTION,S.L.
BELHADJ MOUSTAFA
BELHADRI LABBID
BELHARCHA MOHAMMED
BELHASNA SADIA
BELHOUARI HADJ
BELINCHON PEREZ FERNANDO ESTEBAN
BELKACEM, SALAH
BELKASMI, DJAMILA
BELKENADIL, CHEIKH
BELL VERA JOSE ARQUIMEDES
BELLABES ABDELKADER
BELLIDO MATEO VICTOR
BELLIDO SANJUAN JESUS
BELLO DIAZ EUGENIO
BELLO QUEREMON ALBERTO
BELLO RODRIGUEZ, FERNANDO
BELLO RODRIGUEZ, FERNANDO
BELLOC TOBARRA CRISTINA
BELLVER BARRACHINA ENRIQUE
BELLVER GIMENEZ EVA MARIA
BELMONTE CUESTA VICENTE PASCUAL
BELMONTE ESCUDERO CARMEN MARIA
BELMONTE ESPINOSA ANTONIO
BELMONTE FERRANDEZ JESUS LORENZO
BELMONTE LIARTE DANIEL
BELMONTE LIARTE DANIEL
BELMONTE PICAZO MANUEL
BELTO INTERIORES SL
BELTRAN CONDE, ANDREA
BELTRAN DUCH RUBEN
BELTRAN FRANCES JOSE RAMON
BELTRAN GARCIA JUAN MANUEL
BELTRAN GARCIA JUAN MANUEL
BELTRAN IBAÑEZ NADINA
BELTRAN LLORENS FRANCISCO
BELTRAN MARTINEZ ANGEL
BELTRAN MAS FERNANDO
BELTRAN MURCIA VICENTE
BELTRAN NEGRE, PEDRO VICENTE
BELTRAN NEGRE, PEDRO VICENTE
BELTRAN NEGRE, PEDRO VICENTE
BELTRAN PEÑUELANUBIA DEL PILAR
BELTRAN RADIU JOSEFA
BELTRAN RICO FRANCISCO JAVIER
BELTRAN RIVERA VICENTE
BELTRAN ROMAN GABRIEL
BELTRAN ROMAN GABRIEL
BELTRAN SALGUERO JOSEFA
BELTRAN TORRES ANTONIO
BELTRAN VILLAGRASA, VICENTE
BEMSERCOSA SL
BEN AYZAH MOHAMMED
BEN LAHCEN, NABIL
BEN WHELIL MONIA
BEN YASSINE, AISSA
BENABOU ABDELAZIZ
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012882 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506026795 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487710 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411281 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411260 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272186 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076677 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076666 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111135918 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919306 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506002537 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526005995 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705560000505 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419509 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111501020 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111433743 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111433633 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786745 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110308882 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921550 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110358393 APL./FRACC.: 120540006903P LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428815 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110800627 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408729 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105106013478 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451630 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110771609 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418057 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111448472 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023301 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023290 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485707 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914851 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108574787
LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506033702 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438517 APL./FRACC.: 120540005376E NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506006204 APL./FRACC.: 030540014829Q LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111471374 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432929 NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DELIQ. EN EJECUTIVA K1610105110723692 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062234 NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARI
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457371 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021870 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106499747
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110946091 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430371235 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430371500 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111447383 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482572 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462320700 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460054238 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462384280 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921616 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921594 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921583 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506015410 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415098 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506006838 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506035330 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916710 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4660304560004918 APL./FRACC.: 120540006805W LIQ.PROV.IVA NO DECLARANTES 2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110932066 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105057614
10265
0699004801210
0699001387407
0699003295732
0699009720484
0699004756725
0699007138198
0699006122301
0699006122292
0699003804886
0699004671970
0699008238344
0699004775984
0699004775975
0699008666116
0699006099156
0699011706534
0699011706525
0699006335106
0699005932460
0599128446309
0599128446290
0699012334560
0699007068943
0699007134696
0699007134687
0699007134678
0699006111916
0699006334868
0699006334877
0699008657774
0699007125941
0599129139922
0699006314590
0699005006883
0699008676126
0699000969333
0699000969324
0699008084234
0699005927070
0699008008343
0699008008334
0699008008361
0699008008352
0699008008325
0699006106526
0699005008937
0699007076240
0699007091181
0699004615476
0699007101970
0699007073866
0699005965928
0699005965937
0699005976790
0699005976780
0699008019352
0699005190125
0699001632029
0699007161316
0699006335472
0599114274403
0599090168545
0599104017289
0699005944340
0599112261403
0699008667720
0699007102356
0599129133946
0699007072629
0699007097938
0599130814443
0699007132532
0699000675844
0699000675835
0699004783244
0519779500423
0699007128710
0699004793685
0599126416149
0599082059089
0699006105352
0699008239197
0699008239206
0699002501752
0699004347424
0699004185349
0699005972912
0599118342670
0699005216332
0699013205293
0699007179383
0699004117827
0699007073105
0699007083308
0699007078899
0699006331907
0699006331898
0699006331889
0699012092432
0699005361871
0699005214197
0699007076331
0699008687209
0699008687218
0699005952095
0599097706818
0699006315077
0699000588751
0699005971574
0599126381810
0699009268540
0699006336655
0599054808724
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R03782
G46246
G03099
G03066
R03031
R46782
R03782
R03782
G46603
G12138
R03782
R03099
R03099
R03782
R03782
G03600
G03600
R12782
R46147
R46017
R46017
G46017
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
R12782
R12782
R03782
R46782
R12782
R12782
G03600
R03782
G03140
G03140
G46147
R46133
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
R03782
G46601
R46782
R46782
G46601
R46782
R46782
R46603
R46603
R46732
R46732
G46601
G03600
G03099
R46782
R12782
G46096
R46782
R46161
R46173
R12782
R03782
R46782
R03099
R46782
R46782
R03099
R46782
G12135
G12135
R03600
R46173
R46782
R03600
G03099
R03099
R03782
R03782
R03782
G46161
G03066
G12138
R46603
G03140
G12135
G12135
R46782
G03009
R46782
R46782
R46782
R12782
R12782
R12782
R46782
R12600
G12135
R46782
R03782
R03782
R46246
R46161
R12782
G03031
R46603
R12782
G03031
R12782
R46782
10266
X3203035D
20401685H
53099498L
20415567P
73914248E
24350697E
21506001N
21506001N
39863786W
39863786W
X4283614W
X4283614W
M0354748L
X4556044C
X1433314T
X3090455Z
B73268377
B96469564
X1696447J
X1696447J
X1696447J
73530712B
G97038574
21388082Z
20900702G
18419742P
22503086R
52946267Z
24385239H
24385239H
B50959147
08775354A
08775354A
B53621629
20058087V
24384174B
B12569216
21648873P
20435237J
20413066Z
X1426988E
X2073397Q
X4091215K
X2540449F
X2204198Q
X2921624A
X2921624A
X2921624A
B03275633
B97085096
B12221214
B96963343
X1923959D
X1923959D
X1923959D
73900585K
04585227Q
52635926N
21437360A
29199837A
12235585E
12235585E
12235585E
22591673S
B96389457
74166108D
20150796J
73537009Y
B96583919
B96583919
B96583919
B96583919
X3163392H
E96686563
19420069L
52744670N
73651358E
73651358E
73651358E
73651358E
73651358E
73651358E
X4211959S
B96304100
X3293641H
X1397441F
52788578J
X3736721A
B97020622
B97020622
B97020622
B97020622
B97020622
B97020622
B97020622
74344694T
19830281A
21955346Y
21955346Y
19822191D
B96518287
B96518287
17776047Z
B82729922
48341037M
21394934N
53050709J
22574924X
21301088Y
X3968505Q
73741964P
73741964P
73077272Q
20 03 2006
BENAOUDA NOUREDINE
BENAVENT ARANZUEQUE VICENTE
BENAVENT DE LA ENCARNACION MANUEL
BENAVENT ESPARZA MIGUEL
BENAVENT PONS, DAMIAN JOAQUIN
BENAVENT VARGAS, SILVIA
BENAVENTE ALONSO ANTONIO
BENAVENTE ALONSO ANTONIO
BENAVENTE GARCIA, MANUELA
BENAVENTE GARCIA, MANUELA
BENAZZA, LAHCEN
BENAZZA, LAHCEN
BENCHERGUI BOUMEDIENNE
BENDALL DAVID ANDREW
BENDAROUCH DJAMILA
BENDDJELLOUL MOHAMED
BENDER BUSINESS SL UNIPERSONAL
BENDRACAR SL
BENEDETTI DOMENICO
BENEDETTI DOMENICO
BENEDETTI DOMENICO
BENEDICHO CARCELLER M AMPARO
BENEDICTO BALLESTER SC
BENEDICTO GIL JOSE LUIS
BENEDICTO LUCAS FRANCISCO JAVIER
BENEDICTO RODRIGUEZ JESUS FELIPE
BENEDITO LOZANO MANUEL
BENEDITO MANZANO VERONICA
BENEDITO MONTERO SAMARA
BENEDITO MONTERO SAMARA
BENEDITTA CENTER 21 SL
BENEGAS BORRACHERO ROSARIO
BENEGAS BORRACHERO ROSARIO
BENEMUSA SL
BENESCU LUPASCU SILVIU CATALIN
BENETO CHAO ISRAEL
BENEX, LOGISTICA Y SERVICIOS, SL
BENEYTO ESTEVE JAIME
BENEYTO MOLLA JORGE
BENEYTO SILVESTRE JUAN MIGUEL
BENFISSA, ABDEL ALI
BENGHALIA BOUDJEMAA
BENGRIRRANE EL MOULOUDI
BENGTSSON HANS
BENHADDOU, RACHID
BENHAMMOU, ABDESLAM
BENHAMMOU, ABDESLAM
BENHAMMOU, ABDESLAM
BENIAPART SL
BENICAMELA 75 SL
BENICARLO URBANA SL
BENICARN PALMA SL
BENICHOU JENA CLAUDE
BENICHOU JENA CLAUDE
BENICHOU JENA CLAUDE
BENIMELI CALATAYUD FRANCISCO
BENITEZ BELINCHON ANA BELEN
BENITEZ GORDILLO JOSE
BENITEZ HERNANDO MARIA PILAR
BENITO BIGORRA IVAN JAVIER
BENITO JIMENEZ CELEDONIO
BENITO JIMENEZ CELEDONIO
BENITO JIMENEZ CELEDONIO
BENITO LLAVATA CARLOS DE
BENITO MEJIAS SL
BENITO MORENO JERONIMO
BENITO RONCERO JOSE
BENITO SEBASTIA BERNARDINO
BENIURBANA SL
BENIURBANA SL
BENIURBANA SL
BENIURBANA SL
BENKHAOUDA, AHMED
BENLLIURE CB
BENLLOCH ARRUE DANIEL
BENLLOCH CUBILLES PURIFICACION
BENLLOCH PEREZ JOSE MANUEL
BENLLOCH PEREZ JOSE MANUEL
BENLLOCH PEREZ JOSE MANUEL
BENLLOCH PEREZ JOSE MANUEL
BENLLOCH PEREZ JOSE MANUEL
BENLLOCH PEREZ JOSE MANUEL
BENRAHMOUN MOHAMMED MOHCINE
BENRICO, SL
BENSAKROUTE AHMED
BENSSOUD, AHMED
BENTO LLAMA MARIO OSCAR
BENTOUDA KAMAL
BENVERD PROJECTE SL
BENVERD PROJECTE SL
BENVERD PROJECTE SL
BENVERD PROJECTE SL
BENVERD PROJECTE SL
BENVERD PROJECTE SL
BENVERD PROJECTE SL
BENZAL LOPEZ ANTONIO
BERBEGAL ALONSO JOSE TOMAS
BERBEGAL GALIANO MIGUEL
BERBEGAL GALIANO MIGUEL
BERBEGAL PALAO PEDRO
BERCANDRIA SL
BERCANDRIA SL
BERCIAL MENGUAL AMPARO
BERDEAL SEGURIDAD VIAL SL
BERENGUER AGULLO MIGUEL ANGEL
BERENGUER ROIG RAFAEL
BERENGUER ROSALENY ANA MARIA
BERENGUER ROYO FRANCISCO
BERENGUER SIRVENT PASCUAL
BEREZHNA MARIYA
BERGADA GOMEZ VICENTE
BERGADA GOMEZ VICENTE
BERGES BOSQUE M PILAR
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498148 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032418787 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110106295 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506012585
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506012574
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319948 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318815 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915313 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918074 LIQ. EN EJECUTIVA A0380105456000347 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009338 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292900 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000313 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506018600 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000181 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019352 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316692 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318727 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460011200
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4621505106006723 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506035352 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305086000325 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472606 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4614705106008580 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110923299 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506006531 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110208947 LIQ. EN EJECUTIVA A0309903506018040
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426593 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491108 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019363 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022476 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111452850 TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450749 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919658 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916765 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109377523 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023312 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126000558 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500942 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023356 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023345 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023334 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023323 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460269138 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462112 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505096000496 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505096000485 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505096000474 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505096000463 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505096000518 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505096000507 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111448835 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506004598 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500491 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111441124 LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110242673 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462327618 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110205108 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305560002422 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021990 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905806000560 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413800 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110767198 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394620 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394619 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 -
DOGV - Núm. 5.222
0699007067019
0699006098478
0599125691440
0699012094852
0599117062739
0699008000634
0599065713767
0599065713758
0699006332823
0699006332814
0699006325298
0699006325289
0699004779028
0699001510057
0699006314453
0699008234760
0699004098952
0699007745059
0699006124263
0699006124272
0699006124254
0699005211602
0699005984967
0699010486616
0699006333575
0699007118618
0599071263139
0699005212327
0699014402039
0699014093938
0699008922984
0599097707303
0699015575216
0699004088282
0599128447674
0699007062490
0699004671291
0699008692947
0699005931498
0699003118082
0699006335802
0699004779614
0699006107020
0599119231627
0599126559872
0699007072472
0699007072463
0699002227385
0599125885050
0699005984976
0699010424017
0699005929453
0699008005227
0699008005218
0699008005209
0599126560139
0599119892561
0699007164331
0699004706042
0699005957164
0699006324418
0699006324409
0699005212500
0599104720519
0699005927868
0599128334035
0699007075204
0599114274192
0699005927987
0699005927978
0699005927969
0699005927950
0699008688592
0699011833822
0699008621850
0699007177531
0679000034744
0679000034735
0679000034726
0679000034717
0679000034708
0679000034699
0699007085398
0599128450781
0699003076906
0699007172765
0599093170555
0699007128949
0599119181274
0599123399884
0699000752065
0699000752056
0699001081039
0699003042540
0599126370580
0699006095636
0699007091897
0699009581738
0699006099971
0699005966193
0699004310904
0699004310895
0699004786351
0599128333521
0699010492812
0699008679994
0699007079009
0699012174180
0699006084810
0699008082658
0699005943735
0699005943726
0699013727142
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R46782
R03782
R46782
R46782
R46237
G46161
R03099
R03099
R12782
R12782
R12782
R12782
R03600
G03099
R12782
R03782
G46147
G46149
R03782
R03782
R03782
G12135
R46782
G03031
R12782
R46782
R46782
G12135
R46215
G46215
G46147
R46161
G46161
G03066
R46133
R46782
G12138
R03782
R46147
G03140
R12782
R03600
R03782
R03099
G46133
R46782
R46782
G46602
G03031
R46782
G12138
R46133
G46215
G46215
G46215
G46133
G46096
R46782
G03600
R46601
R12782
R12782
G12135
R46782
R46133
R03099
R46782
G46096
R46133
R46133
R46133
R46133
R03782
G46246
R46782
R46782
R46215
R46215
R46215
R46215
R46215
R46215
R46782
R46173
G46161
R46782
G03063
R46782
G46096
G46096
G46096
G46096
G46096
G46096
G46096
R03782
R46782
R03782
R03782
R46603
G46215
G46215
R03600
R03099
G03600
R03782
R46782
G46603
R03782
G46147
R46173
R46173
G46603
DOGV - Núm. 5.222
X2240208P
19806434F
B96354444
B96354444
B96354444
22861877S
22670861Z
19136422P
52678240Y
11851883Y
24858949C
73992770E
19865800X
B53692737
74166616B
74163857N
23003560H
21445338T
21392349A
52941863A
74152787M
74179345K
48353756M
21561855E
33482186M
73996431A
48357220L
21290780W
21379089Z
21379089Z
44795359F
44795359F
B12553202
B12553202
B12553202
B12553202
B12553202
X3534701S
X2401224R
19896193C
28629148J
33479997R
19869909W
18923247C
M0354744S
28998554Q
29178293X
X3108068D
X2833922T
15838229S
X2834578N
29166641L
X2684525B
X2659861A
20011921N
20021244C
20021244C
20021244C
20021244C
20021244C
22623719E
22623719E
21211711F
20417855L
73768460P
22692355A
73905561Y
20142054B
20038813V
37302493N
21655347L
B96313002
B96313002
B97176861
B97176861
46530975C
X3136176B
B03918638
B03918638
B03918638
B03918638
B96960273
X4058518F
B97265482
B97265482
B97265482
B46993663
E53438545
52653166W
B17551730
B53750238
X2518209P
X2387612M
B97030035
18913927S
X2862896V
X3467192B
B12565727
B53427589
B53427589
B53427589
B03964210
19860940A
X3330720K
A03107364
A97118129
X0798355W
B12034153
B53048617
B53048617
B53048617
B53048617
B53048617
BERGMANN JURGEN RUDOLF
BERGON GARCIA JOSEP VICENT
BERJOY SL
BERJOY SL
BERJOY SL
BERMEJO GARCIA FRANCISCO
BERMELL DALMAU FCO JOSE
BERMELL TARAZONA JOSE
BERMUDEZ DIAZ RAFAEL
BERMUDEZ GULARTE GUSTAVO MILTON
BERMUDEZ MARTINEZ JERONIMO
BERMUDEZ NOGUEIRA JOSE MANUEL
BERMUDEZ TEMPLADO CAYETANO
BERMUR REPRESENTACIONES COMERCIALES SL
BERNA BALLESTER ENRIQUE
BERNA PAREDES JOSE ANTONIO
BERNABE BROTONS CAYETANO
BERNABE DIAZ PEDRO GINES
BERNABE ESQUIVA ANTONIO SANTIAGO
BERNABE TORBAÑO MARIA JOSE
BERNABEU GRAU MARIA CARMEN
BERNABEU JUAREZ JOAQUIN
BERNABEU LLORCA ISIDRO
BERNABEU PASTOR FRANCISCO
BERNABEU PEDRERA FRANCISCO
BERNABEU RODES IVAN ENRIQUE
BERNABEU RUIZ MARIA DOLORES
BERNAL BERNAL JUANA
BERNAL ESCUDERO ANTONIO
BERNAL ESCUDERO ANTONIO
BERNAL FERNANDEZ PEDRO JOAQUIN
BERNAL FERNANDEZ PEDRO JOAQUIN
BERNAL FERRER SL
BERNAL FERRER SL
BERNAL FERRER SL
BERNAL FERRER SL
BERNAL FERRER SL
BERNAL FUENTES RAFAEL
BERNAL LOZANO ALEJANDRO
BERNAL MONTALVA DAVID
BERNAL PORTILLO ISRAEL
BERNAL SALGADO JOSE ROMAN
BERNAT REQUENI ROSARIO
BERNAT TALAMANTES VICENTE
BERNHARDT HANS THOMAS
BERNICOLA PASTOR JOAQUIN ALBERTO
BERODIA SANTOS JOSE VICENTE
BERRABAH MAMMAR
BERRADA EL BADAOUI SAMIR
BERRIO CASTILLEJO M CARMEN
BERRISSOUNE EL MILOUD
BERRUGA MUÑOZ GABRIEL
BERTDSHCE FRANCINE VICTORINE
BERTHOMEU, CHRISTIAN CLAUDE
BERTO BRINES LUIS
BERTO PIERA JOSE VICENTE
BERTO PIERA JOSE VICENTE
BERTO PIERA JOSE VICENTE
BERTO PIERA JOSE VICENTE
BERTO PIERA JOSE VICENTE
BERTOLIN BRUNET TOMAS
BERTOLIN BRUNET TOMAS
BERTOMEU CABRERA JOSEFA
BERTOMEU ESCOMS M DEL MAR
BERTOMEU GREGORI VICENTE
BERTOMEU PARDO JOSEFA MARIA
BERTOMEU PONS AMALIA
BERTOMEU ROS JOAQUIN
BERTOMEU SALA FRANCISCO
BERTRAN CASANOVAS MONTSERRAT
BERZOSA FAURA M DEL CARMEN
BESARABIAN SL
BESARABIAN SL
BESES CARMONA SL
BESES CARMONA SL
BESNART MARTINEZ ANTONIO
BESSIS, ABDENNOUR
BEST CHANGE, SL
BEST CHANGE, SL
BEST CHANGE, SL
BEST CHANGE, SL
BEST TEXTIL SL
BETANCOURT LUIS FERNANDO
BETON LA VALL SL
BETON LA VALL SL
BETON LA VALL SL
BETTYMARTY SL
BEVIVINO TESTON CB
BEYTE LARA JUAN CARLOS
BG BERGAM GESTIO, SLUNIPERSONAL
BHL NOVALACANT CONSTRUCCIONES SOSTENIB
BIAZI, ABDESSADIK EL
BIBANG OBONO MANUEL
BIBLOMA OBRA NUEVA Y REHABILITACION SL
BIEDMA LEON, JOAQUIN
BIENEK BRIGITTE RUTH
BIERMANN WILFRIED ERICH
BIG BAGS DE LA PLANA SRL
BIG BULL SL
BIG BULL SL
BIG BULL SL
BIG-FOOT SL
BILBAO ORTIZ DE ZARATE JOSE R
BILYAK VASYL
BINGO BENIDORM SA
BINGOSITO SA
BINNER LESLIE
BINVALL SL
BIO-AIR SL
BIO-AIR SL
BIO-AIR SL
BIO-AIR SL
BIO-AIR SL
20 03 2006
LIQ. PROVISIONAL IRPF 2002 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460277465 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506009522 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462321656 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080391880 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428782 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506010380 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062245 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111431180 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905106003097 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109493617 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061156 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796700 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110787284 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002083 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002072 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110150944 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110084031 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506018751 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506018740 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506018730 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506018729 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110793323 APL./FRACC.: 460540037853S LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442631 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105439201430 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111427066 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0380105456000325 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110398268 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930504 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079856 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110780035 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111170282 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111480647 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110761962 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111161196 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059253 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105596636
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305560000819 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305560000819 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305560000819 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305560000819 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305560000819 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388283 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388272 LIQ.PROV.IVA NO DECLARANTES 2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493870 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462419831 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017638 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2102304460014210 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705106005381 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462391341 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794566 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057702 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057691 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025270 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015464 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111421049 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794830 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109619050 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273011 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110322412 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506044451
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506037500
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506019680
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296320 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506024298 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506071640 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076480 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076501 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076490 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
10267
0699002337605
0699008617918
0699008015850
0699008015841
0699008015832
0699019562579
0699005952059
0699007064424
0699008622006
0699007070190
0699005932680
0699004782923
0699007076102
0699004088310
0599124114949
0599116894769
0699003969978
0699003810780
0699004785224
0699007825761
0699008672404
0699003887890
0699006087761
0699017064277
0699006098689
0699003295036
0699013025737
0699008654887
0579001098261
0579001098252
0599117058100
0599117058090
0699005356005
0699005355996
0699005355987
0699005355978
0699003220126
0699006102465
0599120937662
0699007074993
0699008690628
0699002910723
0699007092620
0699005216379
0679000111084
0699006094792
0699005972710
0699004790641
0699006106306
0699005360378
0699007161380
0699007073435
0699006097048
0699004781338
0599060507604
0699005927464
0699005927455
0699005927446
0699005927482
0699005927473
0699007128307
0699007128298
0699009268613
0699007117810
0699007130671
0699005971235
0599128238032
0599098075538
0699007157053
0699012088610
0699002024820
0699010741000
0699010740990
0599112252970
0599126371067
0699005943259
0699006110504
0699004780247
0699004780238
0699015473778
0699011704839
0699005985241
0699012080442
0699008084519
0699008084500
0699008084490
0699012587167
0699004802229
0699007102365
0699005190152
0699004779385
0599117189688
0599130707440
0699011834199
0599119648554
0699008242900
0699006104921
0699005211850
0579000866271
0579000866262
0579000763367
0699007291749
0699007093547
0699001629150
0599124919159
0599118113266
0699004771034
0699013065932
0699004797883
0699004797901
0699004797892
0699015478068
0699015478059
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G03031
R46782
G46601
G46601
G46601
G03600
R46246
R46782
R46782
R46782
R46147
R03600
R46782
G03066
R03782
R03099
G03099
G03099
R03600
G12135
R03782
G03099
R03782
G03600
R03782
G03099
G03600
R03782
R03732
R03732
R46161
R46161
R12135
R12135
R12135
R12135
G12135
R03782
R46782
R46782
R03782
R03065
R46782
G12135
R03600
R03782
R46603
R03600
R03782
R12600
R46782
R46782
R03782
R03600
R46782
R46133
R46133
R46133
R46133
R46133
R46782
R46782
G03031
R46782
R46782
R46603
G46133
R46782
R46782
R46782
G03009
G46603
G46603
G46096
G46096
R46173
R03782
R03600
R03600
G03600
G03600
R46782
R46782
G46147
G46147
G46147
G46601
R03782
R46782
G03600
R03600
R12782
G46161
G46246
G46096
R03782
R03782
G12135
R03065
R03065
R03065
R03782
R46782
G03099
G03031
R46161
R03099
G12135
R03782
R03782
R03782
G03600
G03600
10268
B53048617
B96939061
B53867669
B53867669
B12075321
X3967387W
B96146220
B53510459
B53510459
B53619987
B53619987
B53619987
B53619987
B53619987
B53619987
B53619987
B53619987
20738640T
25384888H
22644761L
22644761L
73977162P
53212895A
A97015051
A97015051
A97015051
A97015051
B97080188
B53386090
B53386090
B53386090
B53386090
B53386090
M0356060C
M0336846B
X4933257X
X5902864Y
22495104T
11833697J
E97373161
50306197E
00535782C
10057914Z
74176650V
73746881A
37230162Q
22509205W
44077383E
76010677R
76010677R
76010677R
21501849T
01487220V
01487220V
35295101Z
21637616K
79103516F
79103516F
19879838H
B12499984
32641289B
24315551C
B03821568
B03821568
B03821568
B03821568
20747792K
52652183P
B53613840
19948749K
52659068Q
22584283P
44514363W
44509167G
44519658F
44519658F
44519658F
24387824G
21633225T
21626635B
48444615Z
22598476X
21455271C
21670838P
52771003X
85080553B
48293374K
22566566R
19111912Q
B96616636
X2250217N
B12651725
B12651725
E53193934
X2769712Y
22519323T
24349839S
24349839S
24349839S
24349839S
24349839S
24349839S
24344632Y
25402635D
74455576E
53208820E
18975044K
52942992M
52648883C
B53353561
B53353561
B96895289
X0997733Q
20 03 2006
BIO-AIR SL
BIO-SCAN INGENIEROS SL
BIOCONSULTEAM SL
BIOCONSULTEAM SL
BIOCONSULTING SL
BIONDI LUIZ
BIOQUIMIA SL
BIP - BIP MAX MOBILE SL
BIP - BIP MAX MOBILE SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BIRMINGAN INVERSIONES, SL
BISBAL ALCAÑIZ JOSE
BISBAL QUESADA M CARMEN
BISBAL RUIZ ANGEL ALBERTO
BISBAL RUIZ ANGEL ALBERTO
BISQUERT CATALA JOSE
BISQUERT CATALA JOSE FRANCISCO
BISSNET COMPUTERS SA
BISSNET COMPUTERS SA
BISSNET COMPUTERS SA
BISSNET COMPUTERS SA
BITRADEX SL
BIVIEL INTERNATIONAL SL
BIVIEL INTERNATIONAL SL
BIVIEL INTERNATIONAL SL
BIVIEL INTERNATIONAL SL
BIVIEL INTERNATIONAL SL
BJERKE ELIN WANG
BJORNSSON TORIR
BLAGDEN LORRAINE ELLA
BLAIR MARY
BLANCH GIMENO SALVADOR
BLANCO ANCOS CARLOS
BLANCO ARANDA CB
BLANCO BAHAMONDE MARIA MONTSERRAT
BLANCO BERNAL JOSEFA
BLANCO BLANCO OLGA
BLANCO CASI JUAN CARLOS
BLANCO CASTILLO ANTONIO
BLANCO GAMERO EMILIO
BLANCO LOPEZ IGNACIO
BLANCO LOPEZ MATILDE
BLANCO PERALES JOSE ANTONIO
BLANCO PERALES JOSE ANTONIO
BLANCO PERALES JOSE ANTONIO
BLANCO RAMOS BENJAMIN RODOLFO
BLANCO SANCHEZ AUGUSTO
BLANCO SANCHEZ AUGUSTO
BLANCO VIEITEZ LUIS MIGUEL
BLANES ABAD JORGE
BLANES ZANON SILVIA
BLANES ZANON SILVIA
BLANQUER GANS JOSE ANTONIO
BLAPINE S.L.L.
BLAS LOPEZ JOSE ALFONSO
BLASCO ALFONSO JUAN RAMON
BLASCO AUTOMOVILES Y SEGUROS SL
BLASCO AUTOMOVILES Y SEGUROS SL
BLASCO AUTOMOVILES Y SEGUROS SL
BLASCO AUTOMOVILES Y SEGUROS SL
BLASCO BOHIGUES FCO.
BLASCO CANO RAMON
BLASCO DE VICENTE MARMOLES Y GRANITOS,
BLASCO ESCRIVA MIGUEL
BLASCO GARCIA PEDRO FRANCISCO
BLASCO GORRIZ JAVIER
BLASCO GOZALVEZ FRANCISCO
BLASCO HERRAIZ ESTER
BLASCO JARILLO JONATHAN
BLASCO JARILLO JONATHAN
BLASCO JARILLO JONATHAN
BLASCO MARTIN ALEJANDRO
BLASCO MARZA RAFAEL
BLASCO MOLINA RAFAEL
BLASCO NAVARRO FRANCISCO JAVIER
BLASCO OSA DARIO
BLASCO PRATS JORGE
BLASCO RIPOLL CRISTINA
BLASCO SANCHEZ JOAQUIN
BLASCO SENCHERMES LUIS
BLASCO SIMON MARIA MAR
BLASCO TARIN VIRGINIA
BLASCO VILA VICENTE
BLASCO Y DE CASTRO ASESORES INMOBILIAR
BLASCO, MICHEL
BLAU CAR CAPUCHINOS SL
BLAU CAR CAPUCHINOS SL
BLAVET CB
BLAY DANIEL TUFFOUR
BLAY PERIS FRANCISCO JAVIER
BLAZQUEZ CAMACHO CARLOS
BLAZQUEZ CAMACHO CARLOS
BLAZQUEZ CAMACHO CARLOS
BLAZQUEZ CAMACHO CARLOS
BLAZQUEZ CAMACHO CARLOS
BLAZQUEZ CAMACHO CARLOS
BLAZQUEZ CAMPOS ALFONSO
BLAZQUEZ FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
BLAZQUEZ MAÑAS VICTOR
BLAZQUEZ SORIANO EMILIO
BLAZQUEZ YERA, JUAN PEDRO
BLEDA GARCIA MIGUEL ANGEL
BLESA GARCIA SERGIO
BLEY-ADAS, SL
BLEY-ADAS, SL
BLINDAJE LOCAL 2000 SL LABORAL
BLOCH JEAN YVES CHRISTIAN
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110801342 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460374 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055711 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055700 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055690 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055689 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439408 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468217 APL./FRACC.: 460540038362H LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299060 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001638 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001627 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001616 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001605 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030248822 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271108 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110986330 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A2411805506008338 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015600 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462375226 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105306003125 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110314460 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506028667 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506023156 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506023145 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005402 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005391 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110574807 LIQ. EN EJECUTIVA A0300904506001759 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506085983 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460277223 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540034533F LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082210 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082200 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462374027 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110774623 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928007 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111471220 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111475720 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428661 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111501184 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460014665
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111453675 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786613 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495794 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110858641 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486598 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462325980 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913421 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912948 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015520 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493407 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086002709 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086002698 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086002687 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086002710 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086002676 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086002665 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445910 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460210 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610106110917854 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910187 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079878 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530037674 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
DOGV - Núm. 5.222
0699015478040
0699010102698
0699009517470
0699009517489
0699010423907
0699006097020
0699015573694
0699004803401
0699007763034
0699004790917
0699004790908
0699004790899
0699004790880
0699015478847
0699015478838
0699015478829
0699015478810
0699007073289
0699009788859
0699007065331
0599123448578
0699008257530
0699008691499
0699005979687
0699005979678
0699005979669
0699005979650
0699008021406
0699009933114
0699009933105
0699009933096
0699009933087
0699009933078
0579000947433
0699008236290
0699001630543
0699001628471
0599123400416
0699006496687
0699004307348
0699013009677
0699009933792
0699005425332
0599097381135
0699007113071
0699005008726
0699007073316
0699007119882
0699006093903
0699006093894
0699006093885
0699008681819
0699006093959
0699006093940
0699006333319
0699004753306
0699006084241
0699015473731
0679000041995
0699005211759
0699009326015
0599108361638
0699004792145
0699004792136
0699011706561
0699011706552
0699009306893
0599130384572
0699008853253
0699005926905
0699005942177
0699007066633
0699008020856
0699007095810
0699005960675
0699005960666
0699005960657
0599084329965
0699001939780
0699002024031
0599125687710
0699007131277
0699006113245
0699003816409
0699013866155
0699007129755
0699007161902
0699007135612
0699007088496
0699008018912
0699012086135
0699005363366
0699005363357
0699004802146
0699005046328
0699007173939
0579001103413
0579001103404
0579001103395
0579001103386
0579001103377
0579001103368
0699007141543
0699011422826
0699007103227
0599101032530
0699006331999
0699006330376
0699001532973
0699004790789
0699015478773
0699005974021
0599109489632
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
G03600
G46603
G03600
G03600
G12138
R03782
G46161
R03782
G03009
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
G03600
G03600
G03600
R46782
G46161
R46782
R46603
R03782
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46601
G03600
G03600
G03600
G03600
G03600
R03031
R03782
G03099
G03099
G46096
R28782
G46017
G46603
G03600
R24118
R03099
R46782
G46601
R46782
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R12782
R03009
R03782
G03600
R46149
G12135
G03600
R46161
R03600
R03600
G03600
G03600
G46017
G12135
G03099
R46133
R46173
R46782
G46601
R46782
R46601
R46601
R46601
R46782
G46133
G03009
R46782
R46782
R03782
G03009
G03065
R46782
R46782
R46782
R46782
G46601
R46782
R12782
R12782
R03782
G46017
R46782
R46603
R46603
R46603
R46603
R46603
R46603
R46782
G46603
R46782
G46096
R12782
R12782
G46096
R03600
G03600
R46603
G46173
DOGV - Núm. 5.222
X0997733Q
B53517397
B73299216
B53766531
B53766531
B53474763
B53474763
B53474763
B53474763
B53474763
B53474763
B53474763
B53474763
B53464442
B53464442
B53069704
74148446B
X3716982K
24383010C
24383010C
X0972600E
X3502791Y
B46063566
B46063566
B46377057
B46377057
B97377154
X4733981Y
21420370X
B96614185
B46577813
B46577813
B97377782
B97068837
44851731Y
X1583863Z
M0327915G
M0327915G
M0327915G
M0327915G
M0327915G
48539632H
48539632H
X3411452T
73577464G
X4485462W
B96225107
20468774Q
19876666C
B97107338
22006687B
52747601E
19566899V
73569472Q
25413507W
25413507W
19132635Q
B53316428
B96377536
74193916X
B96982798
B96982798
B96982798
23226056N
B53311247
B53311247
29160597R
20404376H
B97048607
B97048607
B97048607
B97048607
20008312Z
20046242V
73379405K
B03907359
B03280922
B97107528
20781162H
20140595R
B53779781
B53722278
B97359814
G96188081
G96188081
22633144V
B53270435
B53270435
B53270435
B53270435
25377053A
53357451G
19440674Q
85076200M
73943603Y
20411766W
07755569S
19873006V
X0259896L
X3177751W
48308741R
19428579L
19428579L
A46116653
21460082R
74171377B
24368018R
22495662Y
22566449E
19498983C
M0322547H
B53059770
B53059770
BLOCH JEAN YVES CHRISTIAN
BLOCOMASA S.L
BLOODY OCIO SL
BLOQUE RYC, SL
BLOQUE RYC, SL
BLOWING SHOES SL
BLOWING SHOES SL
BLOWING SHOES SL
BLOWING SHOES SL
BLOWING SHOES SL
BLOWING SHOES SL
BLOWING SHOES SL
BLOWING SHOES SL
BLUE BOTTON,S.L.
BLUE BOTTON,S.L.
BLUE SHOES SL
BO MARTINEZ JOSE
BOADA TACURI GONZALO PAUL
BOADO MORATO JULIO MIGUEL
BOADO MORATO JULIO MIGUEL
BOARDMAN MAURICE
BOB, DANUT BOGDAN
BOBIFIL SL
BOBIFIL SL
BOBITRONIC SL
BOBITRONIC SL
BOCATERIA JJA SL
BOCCHINO BIAGIO
BODAS GUTIERREZ MARIA PILAR
BODAS TAVERNES SL
BODEGAS DURA SL
BODEGAS DURA SL
BODEGAS Y VIñEDOS DENEBOLA SL
BODI COLL-3, S.L.L.
BODON GARCIA DESIREE
BOGDANO SVETLANA
BOGDANOV IGOR
BOGDANOV IGOR
BOGDANOV IGOR
BOGDANOV IGOR
BOGDANOV IGOR
BOHALE PARDO SANTIAGO GERMAN
BOHALE PARDO SANTIAGO GERMAN
BOHDAN GRIGORY, SERHIY
BOHIGUES CASTILLO SANTIAGO
BOHN TONJA
BOIMITA SL
BOIMORTO FIGUEIRAL JOSE GREGORIO
BOIRA VILANOVA MARIA DEL CONSUELO
BOISSANDO SL
BOIX ANDREU MARCO ANTONIO
BOIX GARCIA JOSE JAVIER
BOIX GARCIA MANUEL
BOIX LOPEZ JUAN PEDRO
BOIX MORENO RAFAEL
BOIX MORENO RAFAEL
BOIX PUERTES MANUEL
BOIXEROLA DEL PALLARS SL
BOIXVALLES SL
BOJ ANDREU MARIA CONCEPCION
BOKOKO`SSL
BOKOKO`SSL
BOKOKO`SSL
BOLARIN DIAZ ANA MARIA
BOLDIGAM, SL
BOLDIGAM, SL
BOLINCHES ALBERT ANTONIO JOSE
BOLINCHES TORTOSA J RAMON
BOLLIPAST SL LABORAL
BOLLIPAST SL LABORAL
BOLLIPAST SL LABORAL
BOLLIPAST SL LABORAL
BOLO CODINA ANA VICENTA
BOLO PONS ANDREU
BOLOS GOMEZ JOSE RAMON
BOLSOS D VIKI SL
BOLSOS LA TORRE SL
BOLSOS LAIRON SL
BOLUDA CUENCA JORGE JUAN
BOLUFER ANDRES JUAN
BOLUMAT PUBLICITAT, SL
BOMARHOTEL, SL
BOMBEOS T$S SL
BOMBEROS SIN FRONTERAS
BOMBEROS SIN FRONTERAS
BONASTRE MORA MARIA TERESA
BONAVISTA SHOES SL
BONAVISTA SHOES SL
BONAVISTA SHOES SL
BONAVISTA SHOES SL
BONDIA BALANZA JOSE
BONDIA PARREÑO JONATAN
BONELL LONDRES FEDERICO GUILLERMO
BONET ASENSIO VALENTIN MARCOS
BONET CABALLERO JOSE
BONET ESTORNELL VICENTE RAMON
BONET GONZALEZ JUAN JESUS
BONET RUBIO ROSARIO
BONGERS PAMIES FELICIANA ELISABETH
BONILLA JAYA CARLOS ANIVAL
BONILLO MONTEJANO TERESA
BONILLO TOLEDO PEDRO
BONILLO TOLEDO PEDRO
BONMART SA
BONMATI GARCIA JOSE
BONMATI MENDIELA ANTONIO
BONO GIRONES JACINTO
BONORA BALAGUER ENCARNA
BONORA LUCAS JOSE LUIS
BONORA MARTINEZ ROBERTO
BOORMAN DANIEL JOHN
BOPAL MOTORS SL
BOPAL MOTORS SL
20 03 2006
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087897 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083827 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083816 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013377 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013366 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013355 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013344 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064203 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011298 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733075 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490580 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490602 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273341 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104098964075 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506022326 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105162554
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506025079 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277345 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276630 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275937 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277455 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275255 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059264 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111407520 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506023935 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111192315 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460273440 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604516003208
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462385676 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106016747 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019270 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506000141 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108570850
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304516000737 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304516000726 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111444677 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111409664 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107721814
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000004120011051 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015775 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460271008 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250360756 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424492 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476863 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460055008 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439529 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106003887 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474520 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105055580
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605560000844
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605560000844
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526009925 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250205117 APL./FRACC.: 460540036825E RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271801 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061178 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061189 -
10269
0599120086280
0699004651280
0699004653600
0699004796298
0699011705791
0699004767936
0699004767927
0699004767918
0699004767909
0699004767890
0699004767880
0699015479534
0699015479525
0699004796132
0699015476014
0699004794583
0699010984283
0699007064168
0699005968063
0699005968054
0699008238867
0599098074245
0699011831366
0699011831357
0699011831393
0699011831384
0699005987762
0699001631295
0699004127076
0699004614679
0699011826517
0699011826508
0699010736554
0699010726975
0599054813362
0699005961519
0699008242872
0699008242863
0699008242854
0699008242881
0699008242845
0699004781585
0699015474483
0699007125245
0699002186300
0699006112190
0699008018555
0699006315580
0699008617633
0599054623172
0699008652081
0699008011212
0699007083390
0699012082707
0699005969879
0699010740808
0599125704283
0699004759740
0699005982693
0699003295393
0699008019453
0699008019444
0699008019435
0599125210466
0699004131842
0699004131851
0599090131493
0699007438626
0699005944963
0699005944954
0699005944945
0699005944936
0599084308203
0699012093945
0699006324106
0699008685595
0699004767038
0699008002082
0699008626350
0699007494919
0699008657765
0699003229779
0699004100923
0699004307182
0699004307173
0699008627221
0699009516910
0699009515289
0699009515270
0699009929585
0699007119305
0699007166614
0699009280457
0699011922987
0699007123320
0699007159327
0599097365221
0699007075635
0699004124115
0699004122520
0599054818716
0599082881604
0599082881595
0599129086765
0699014171120
0699001873836
0699008617927
0599118462296
0599117968295
0699012081964
0699008237758
0699004782557
0699004782566
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46173
G03099
G03099
R03782
G03600
R03066
R03066
R03066
R03066
R03066
R03066
G03600
G03600
R03782
G03600
R03732
G03065
R46782
R46603
R46603
R03782
R46782
G46246
G46246
G46246
G46246
R46782
G03099
G03031
G46237
G46246
G46246
G46601
G46149
R46782
R46601
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03600
G03600
R46782
G46237
R03782
G46601
R12782
R46782
R46246
R03782
G46246
R46782
R46782
R46603
G46603
R46782
R03063
R46782
G03099
G46601
G46601
G46601
G03031
G03140
G03140
R46782
G46147
R46173
R46173
R46173
R46173
R46782
R46782
R12782
R03782
R03066
G46161
R46782
G46237
R03782
G03099
G46603
G46017
G46017
R46782
G03600
G03065
G03065
G03065
R46782
R46782
G46161
G46161
R46782
R46782
R03031
R46782
G03031
G03031
R46782
R46246
R46246
G46096
R03065
G03065
R46782
R46161
G46096
R46782
R03782
R03600
R03600
10270
G53408811
19996423Q
48389795A
B53624995
B53624995
44795657Y
B53576294
B53623997
B53623997
B53623997
B97193726
74244862B
74244862B
74244862B
19506045K
48341197G
44141337J
X1241095S
19839177K
52737488Y
19416291J
X2741703B
18986269E
21414148K
53381742F
53381742F
18904866Q
18935058D
44875008F
B96952908
B96527585
21631628J
20008786M
A46686655
A46686655
A46686655
A46686655
A46686655
20477721Q
X4847896W
26745111K
20817052M
19994937W
44519519Y
52737944W
22693561J
24348437Q
32885217R
48286372B
21628036D
21689827E
44521459Z
44521459Z
52683060L
19451898Q
20835804N
19907146W
20694712W
20414302P
73907744G
73907744G
20154208K
20763544H
20767311J
20767311J
20767311J
74179990E
19842148W
73588525W
19093695S
33400464W
73943452Q
E97389688
X0581366H
52942763Y
73561166J
B53242608
B53242608
B53242608
B53242608
M0343840J
X2793292B
33493155A
20793171K
29003596K
44752154L
77608585F
77608585F
X2279196B
21657162V
B03936333
B03936333
E53353249
20479778A
21255553B
20730120J
52797125G
29162794J
X2611020Z
X0738678X
X4431263Z
X1367733S
X1367733S
X2264834R
X1980570V
X1367790A
X2105928W
X2033396N
X2009958B
X3986694N
X4283429R
X1190033J
X3098950E
20 03 2006
BOPTOP SC
BOQUER GARCIA JOSE MANUEL
BOQUIZO MORENO SEBASTIAN
BORAMEX TRADING SL
BORAMEX TRADING SL
BORBOTO RUIZ JOSE VICENTE
BORDADORES Y GRABADORES SL UNIPERSONAL
BORDADOS 3000 SL
BORDADOS 3000 SL
BORDADOS 3000 SL
BORDANOVA & ESTELLES SL
BORDELL DIAZ MARIA TERESA
BORDELL DIAZ MARIA TERESA
BORDELL DIAZ MARIA TERESA
BORDES CASTAÑO RAFAEL
BORDONADO SERRANO JORGE
BORES REBOLLAR GEMMA
BORG HENS CHRISTER
BORGOÑON MENADAS PEDRO
BORGOÑON SOLAZ MIGUEL
BORILLO BELTRAN JOSE MANUEL
BORISSOV BORISLAV EVGENIEV
BORJA BORJA CONSUELO
BORJA BORJA DIEGO RAFAEL
BORJA GARCIA SUSANA
BORJA GARCIA SUSANA
BORJA GIMENEZ ENRIQUE
BORJA JIMENEZ CONSUELO
BORJA ROYO MERCEDES
BORJA VAZQUEZ SL
BOROCAR RENT A CAR SL
BORONAT COTS JOSE LUIS
BORONAT MONSERRAT ROQUE
BORONAT Y VERDU LINEA INDUSTRIAL SA
BORONAT Y VERDU LINEA INDUSTRIAL SA
BORONAT Y VERDU LINEA INDUSTRIAL SA
BORONAT Y VERDU LINEA INDUSTRIAL SA
BORONAT Y VERDU LINEA INDUSTRIAL SA
BORQUE HERRANZ PABLO
BORQUEZ CASILLA ADOLFO
BORRAGEIROS BESADA FRANCISCO JAVIER
BORRAS ARQUEZ DAVID
BORRAS AVARGUES VICENTA
BORRAS MANCHA VIRNA
BORRAS MOTILLA JOSE ANTONIO
BORREDA SANSANO JOSE RAMON
BORREGO SAEZ JOSE ANTONIO
BORREGO SARMIENTO, ALVARO
BORRELL MICO LUIS VICENTE
BORRELL VALLS SALVADOR
BORRULL ESCUDERO JUAN DE DIOS
BORT GOMEZ VANESSA
BORT GOMEZ VANESSA
BORT MORENO JAVIER
BORT MUSTIELES M. CARMEN
BOSCA CATALA VICENTE RAFAEL
BOSCA RUFAT FRANCISCO
BOSCA SENDRA ANTONIO
BOSCA TORMO SALVADOR
BOSCH CARBONELL JOSE MIGUEL
BOSCH CARBONELL JOSE MIGUEL
BOSCH CORTES MILAGRO
BOSCH COSMEN JUAN JOSE
BOSCH ESPERT FRANCISCO
BOSCH ESPERT FRANCISCO
BOSCH ESPERT FRANCISCO
BOSCH LECHAS ANTONIO
BOSCH MARTINEZ EDUARDO
BOSCH PERELLON CARMELO
BOSCH SANCHEZ JUANA
BOSCH SANCHEZ MANUEL
BOSCH SANCHIS JAIME
BOSCH Y NAVARRO CB
BOSCHUNG JOSEPH FREDERIC
BOSQUET AUÑON MONICA
BOSQUET GALDON, JOSE VTE
BOSTON ZAPATOS SL
BOSTON ZAPATOS SL
BOSTON ZAPATOS SL
BOSTON ZAPATOS SL
BOTASHEVA MUSLIMAT
BOTEL BERND HERMANN
BOTELLA LOPEZ SILVIA
BOTELLA PARDO MOISES
BOTELLA PAREDES RAFAEL
BOTELLO MUÑOZ ROCIO
BOTEY SANS CAROLINA
BOTEY SANS CAROLINA
BOTI IOAN
BOTIJA CASTELLO, MILAGRO
BOTONES ALICANTE, SL
BOTONES ALICANTE, SL
BOTTLES & CO.
BOU ALCARAZ CARLOS
BOU ESPASA ROSA
BOU GARCIA PURIFICACION
BOU MOMPLET ROBERTO
BOU SANCHEZ CARLOS CASIMIRO
BOUAMER, ZAID
BOUAYZEN, ABDESLAM
BOUCHAMA, AHMED
BOUCHENAK, ELIES
BOUCHENAK, ELIES
BOUCHNAFI AHMED
BOUCHOU MOHAMED
BOUCIF HASSAN
BOUDAREL CYRIL CHRISTIAN
BOUDJERIOU, SEIF EL ISLAM
BOUDJLIDA, NOURDDINE
BOUFATIT ABDELAZIZ
BOUGEDA MOHAMED
BOUGRIA FTOUH ABDELOUAHID
BOUGRINE RACHID
CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111400413 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506003624 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530022594 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530022616 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530022605 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030288730 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111386168 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270283 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105106004997
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326210 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104098940601 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110311270 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110311159 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925048 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312215 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922155 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112185131 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271350 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922760 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110783335 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108587789
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111033541 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540039153G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212071 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306007385 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468316 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493539 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110703705 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4613305106007103 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110727355 LIQ. PROVISIONAL IRPF 2001
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506049916
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462380902 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506035570
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506035569
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506032632
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306002028 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109397444 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111440134 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108603827
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289181 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506012957 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014334 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011320 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011310 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011309 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460265673 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263804 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486741 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108676251 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506005303 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430232646 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108557825 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002838 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084058 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916457 LIQ.PROV.IVA NO DECLARANTES 2002 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019281 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316978 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110929668 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610104099783927 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506053940 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462233 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055733 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411787 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921374 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110783522 -
DOGV - Núm. 5.222
0699004653132
0599092127370
0599125705668
0699013877797
0699013877788
0699007139774
0699008671212
0699013878338
0699013878356
0699013878347
0599128451991
0599128333375
0599128333393
0599128333384
0699008225510
0699004788176
0699013866128
0699008239801
0599084308130
0699012069442
0699005959025
0599098075556
0699006332053
0699009931812
0699006332621
0699006332630
0699006331806
0699006332219
0699021693086
0699000074840
0699008004080
0699007286148
0599100163951
0699000754559
0699007997563
0699007997554
0699010728560
0699010728551
0699006337021
0699007069008
0699001101609
0699007155459
0599128201210
0699012334900
0599129147889
0699006107195
0699003223563
0699006105590
0599132213194
0699002025719
0699006126903
0699012057196
0699007076259
0699007135448
0699012056774
0699012092130
0699005926831
0699007144239
0599068358919
0699004614110
0699004614100
0599095670433
0699007123146
0599071043514
0599071043505
0599071043496
0599109823840
0599104017700
0699007125923
0599063846480
0599063846499
0699001102130
0599113605832
0699008257466
0699005214380
0699008623784
0699004766497
0699004766488
0699004766479
0699004766460
0699008243871
0699008241727
0699003117725
0699007125539
0599103508501
0699004767148
0699008501290
0699004668514
0699008628642
0699004753957
0699004793061
0699011706718
0699005189602
0699006333620
0699009268420
0699007494964
0699005211438
0699006124593
0599114650668
0699005356490
0699006322364
0599102921065
0599113605659
0699001630314
0699009581334
0599098074878
0699004792273
0699007110588
0699004778981
0699007126070
0699006334895
0699004313113
0699006104940
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
G03099
G46133
R46782
G03065
G03065
R46782
R03782
G03065
G03065
G03065
R46222
R03099
R03099
R03099
R46852
R03600
G03065
R03782
R46782
R46782
R46601
R46782
R12782
G03600
R12782
R12782
R12782
R12782
R46782
G46096
G46215
R03031
G46133
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
R12782
R46782
R46782
R46782
G46133
G46601
R46782
R03782
G46601
R03782
G46133
G03009
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46133
R46782
G46133
G46237
G46237
R46782
R46782
R46246
R46246
R46246
R03782
R46161
R46782
G46222
G46222
R46782
G46096
R03782
G12135
R46782
R03066
R03066
R03066
R03066
R03782
R03782
G03065
R46782
R03099
R03066
R12782
G12138
R46782
R03009
R03600
G03600
G03031
R12782
G03031
G46237
G12135
R03782
G46133
R12138
R12782
G46096
G46096
G03099
R03782
R46782
R03600
R46782
R03600
R46782
R12782
G46246
R03782
DOGV - Núm. 5.222
51065135Y
X1277219Y
X3141035V
X2028589N
X2511421M
X2789318Q
X2965670G
X3091108T
X3988025D
X1516266Z
X1867804C
X1867804C
X1867804C
X1867804C
X1867804C
05244481K
X4148094K
X2745140K
B53045589
B53045589
B53161279
X2516700V
X1622276V
B97013874
X3186004K
X5187773P
50688625Y
50688625Y
50688625Y
50688625Y
X0222223C
B97022420
B97022420
B97022420
B53378931
44851420V
04597581L
X4369707Y
X4369707Y
X4369707Y
B53038071
B53038071
B53038071
B53038071
B53038071
48562461P
A0362529J
X4403107X
X5618908P
X3566109M
X4261958N
X3150109Y
X5049347L
X1113531D
X2048339M
X2048339M
X2048339M
X2738306H
X5701652K
X2328994Z
B97326219
X2756667W
37357588E
19783356K
19783356K
19783356K
21363802E
73760022B
20155828P
31866138Y
X2957605N
19849179H
19849179H
44872988B
21500743K
21500743K
B46996278
X4269774P
07938686Y
X2629686G
X3544987C
B97106140
73744702D
22483802Z
B03421096
F53679627
X3645839V
20809353B
85088848A
B53869830
24339514V
X2990340H
X3635512V
A46566105
B96553631
24301015C
X2631208P
22699667R
22699667R
B53334884
48354562Y
48354562Y
X0459118S
X1242470X
X2709111X
X0829951L
31999404X
B03183233
B03183233
M0339724Z
19684949P
19684949P
B97269708
BOUICHI JEBARE AICHA
BOUKADID BRAHIM
BOUKDIR ABDELKRIM
BOUKERDOUH ABDELKADER
BOUKHIF HASSAN
BOUKHOUALI, BRAHIM
BOUKHRIS SALAH
BOUKHRISS ABDELKADER
BOUQES HAMID
BOURNE ANDREW
BOUSFIELD SUSAN CAROL
BOUSFIELD SUSAN CAROL
BOUSFIELD SUSAN CAROL
BOUSFIELD SUSAN CAROL
BOUSFIELD SUSAN CAROL
BOUSO SERRA PEDRO ALEJANDRO
BOUSSETTA ABDELHAKIM
BOUTE ALLAN
BOUTIQUE VEGA, SL
BOUTIQUE VEGA, SL
BOUTRANS & SOCIO SL
BOUYA, HAFYDA
BOUZAADALLA, JAMAL
BOUZIANI FREEMANS SL
BOUZID ABDERRAHIM
BOUZIRI MOURAD
BOVEDA CRUZ JOSE VALENTIN
BOVEDA CRUZ JOSE VALENTIN
BOVEDA CRUZ JOSE VALENTIN
BOVEDA CRUZ JOSE VALENTIN
BOWERS, STEPHEN BRIAN
BOWLING MILENIUM SL
BOWLING MILENIUM SL
BOWLING MILENIUM SL
BOXES ALCOYANA SL
BOYER ANDA JOSE VICENTE
BOZA ROMERO JESUS JOAQUIN
BOZZO ARAYA MANUEL ANTONIO
BOZZO ARAYA MANUEL ANTONIO
BOZZO ARAYA MANUEL ANTONIO
BR BAHAR, SL
BR BAHAR, SL
BR BAHAR, SL
BR BAHAR, SL
BR BAHAR, SL
BRACELI IBAÑEZ MYRIAM
BRACHEMONT SA
BRADFORD DARREN ROBERT
BRADLEY SUSAN
BRADLEY SUZZIE JANE
BRAHEMI ABDERRAHAMANE
BRAHIM MOHAMED
BRAITHWAITE SANDRA ELLEN
BRANCH ALAN PERCY
BRANDS COLIN
BRANDS COLIN
BRANDS COLIN
BRANDT VERENA MARIA
BRANNON PHILIP GEORGE
BRANSON KEVIN ANDREW
BRAVEJAT SL
BRAVIN FABRIZIO
BRAVO CARRILLO MARIA CARMEN
BRAVO DEMPERE JUAN F
BRAVO DEMPERE JUAN F
BRAVO DEMPERE JUAN F
BRAVO FILLOL MANUEL
BRAVO LOPEZ CARMEN
BRAVO MENGUAL JUAN FRANCISCO
BRAVO SEVILLA DAVID RAUL
BRAVO SISALIMA ROL LORQUI
BRENES HURTADO JOSE CARLOS
BRENES HURTADO JOSE CARLOS
BRESO CALABUIG PEDRO
BRESO LOZANO FRANCISCO JAVIER
BRESO LOZANO FRANCISCO JAVIER
BRESS MOBEL SL
BRICEÑO LAPO SEGUNDO GERMAN
BRIEGA ORTEGA ANTONIO V
BRIGUICH SAID
BRINZEI COSTICA
BRIOPACK LEVANTE SLL
BRISA MOLINA DOLORES
BRISA SALVADOR CARMEN
BRISA SEGURIDAD SL
BRISUELA COOP VALENCIANA
BRITO HEREDIA SEGUNDO VICENTE
BRIZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
BRIZ MAROTO JAIRO
BROADBAND SOLUTIONS SL
BROCAL GASCO FRANCISCO
BROERS CONRARDUS JOHANNES
BROICEA, IOAN
BROLAND SA
BRONCHAL SL
BROSETA CABO MARIA DESAMPARADOS
BROSSIER CHARLES
BROTONS CLARAMUNT OSCAR
BROTONS CLARAMUNT OSCAR
BROTONS JAVALOYES SL
BROTONS ORGAZ RAQUEL MARIA
BROTONS ORGAZ RAQUEL MARIA
BROWN CLIVE STUART
BROWN HEIDI SABINE
BROWN JOHN MILNE
BROWN, DORIS
BROZETTA NATERA EDUARDO
BRUFAL CALZADOS SL
BRUFAL CALZADOS SL
BRUIJNTJES RONALD RENE
BRULL GARCIA VICENTE
BRULL GARCIA VICENTE
BRUNS-MARTINS SL
20 03 2006
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107706997
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785942 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506011912 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485014 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023400 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110782686 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506010023 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110764250 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506023946 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110207760 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055755 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055744 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110782576 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506000667 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925015 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445480 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905516000311 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905516000300 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905516000290 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905516000289 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110208364 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526018358 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526018347 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526018336 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506085994 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055777 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055766 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660001020000139 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000291 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438770 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271295 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282482 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291326 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283197 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076776 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111417914 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015665 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019303 LIQ. EN EJECUTIVA A4660303506066549 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065853 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918261 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911375 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110315185 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111475280 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004086002110 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004086002110 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791860 APL./FRACC.: 120540006713W LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506028992 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005206000264 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4609605526007273 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430417941 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110993700 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110355951 APL./FRACC.: 030540014713S LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313205 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469592 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017774 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020228 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064214 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 190-2004
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283769 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110783005 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271405 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283362 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462377514 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462377503 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506010830 -
10271
0699001939818
0599083822077
0699006094251
0599128487045
0699006113740
0699007147510
0699006115041
0699006107332
0699007144459
0699003295420
0699004755762
0699004122979
0699004122960
0699004122950
0699004122941
0699004306751
0599101387097
0699006115079
0699004778862
0699004778853
0699009725663
0699015235188
0699006324995
0699005985939
0699006333941
0699007104271
0599128333119
0599128333100
0599128333090
0599128333081
0699008690078
0699009500439
0699015576160
0699009500420
0699004803200
0699007997801
0599128269620
0699006112906
0699006112897
0699006112888
0699004794969
0699004794950
0699004794940
0699015473145
0699011704600
0699013666826
0679000035487
0699004759062
0699003230053
0699013868290
0699006107790
0699008673834
0699013866375
0699008247932
0699008240627
0699008240618
0699008240609
0699004776085
0699007113594
0599097382226
0699008019875
0699006124676
0599098073879
0699008015410
0699008015401
0699008015392
0699004785206
0599125707152
0699008015549
0619864500071
0699005969264
0699007089100
0699007089091
0699007136290
0699004787736
0599128335831
0599110777952
0699008853107
0699013882810
0699006098532
0599126381773
0699021167479
0699014089803
0699012406015
0579001018740
0699002025609
0699005923825
0699008622675
0699007084820
0699008679590
0699007079119
0599129133845
0699006334812
0699017384184
0699008016025
0699007138867
0699004758889
0599125704467
0599125704458
0599097364103
0699004784418
0699011705746
0599126414627
0699008245788
0699006095288
0699008503810
0699011705398
0699013865789
0699013865770
0699008238701
0699007074389
0699007074370
0699005981520
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46133
R28782
R03782
R12782
R03782
R46782
R03782
R03782
R46782
G03099
R03031
G03031
G03031
G03031
G03031
G46017
G46133
R03782
R03600
R03600
G03065
G03065
R12782
R46782
R12782
R46782
R03099
R03099
R03099
R03099
R03782
G46161
G46161
G46161
R03782
G46161
G46096
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G03600
G03600
G03600
R46603
R03063
G03099
G03065
R03782
R03782
G03065
R03782
R03782
R03782
R03782
R03099
R46782
R03099
G46601
R03782
R46782
G46601
G46601
G46601
R03600
R46782
G46601
R03600
R46603
R46782
R46782
R46782
R03600
R03600
G46096
G03099
G03099
R03782
R12782
R46782
G46149
G46161
R03600
G03009
R46096
R46782
R46782
R03782
R46782
R03099
R12782
G46601
G46601
R46782
R03063
R46782
R46782
R03031
R03600
G03600
G03099
R03782
R03782
R12782
G03600
G03065
G03065
R03782
R46782
R46782
R46782
10272
B97269708
X1973219A
X5182418N
X5182418N
X0904452T
21384948P
B96409693
B96409693
B96409693
73998156A
X5574757V
X1181366V
78627774C
78627774C
00405140H
29814377Y
19427546K
22551869R
22551869R
22551869R
21283498B
21283498B
74233305T
52651650G
44508018M
15390417J
19875056C
22494981S
B96407382
19830582M
73991350M
X0855539P
B53383493
X5627264S
B53318549
X3004219M
73362558X
G53966156
74194264J
X2815982T
X1068895Q
19745793V
21419740R
20149625S
20149625S
24311524H
24311524H
24311524H
73501610G
19953396E
B46964276
B46964276
20048324Y
25396250H
20161779W
X3386155A
M0337741D
19838687Z
18956086S
B96739396
M0327893M
X3731428T
B03664638
B12508057
B12508057
B12508057
B12508057
B12508057
B96982517
19851671A
19829042Y
29190243T
29190243T
29190243T
04819884G
52672778H
25387755X
25387755X
79142246M
21428364T
47624950T
52651288X
X3563291Q
X4425771L
X3816578G
X1274712Y
B53888061
B53063863
X3233655Q
M0336888F
B96616222
B12631479
B53440509
B53440509
B12465787
B97167415
B97167415
B53298626
E97182687
E97182687
48306455S
52645201H
24385987F
24385987F
29160760A
85090874M
19960404S
50690135K
24369984N
44863189X
46790744G
19682273T
19011069M
20 03 2006
BRUNS-MARTINS SL
BRUTSCHER MANFRED
BRYAN ANDREW JOHN
BRYAN ANDREW JOHN
BRYNHILDSEN INGER
BUADES AGUILAR JOSE EUGENIO
BUCARO GANDIA SL
BUCARO GANDIA SL
BUCARO GANDIA SL
BUCETA MENENDEZ M ALICIA
BUCH JAN
BUCHMANN EUGENE LOUIS
BUDACU BANICOIU NICOLAE
BUDACU BANICOIU NICOLAE
BUELOHA EKUABOSU AURELIO
BUENESTADO CARBONERO TOMAS
BUENO BUENO MARIA ISABEL
BUENO GABARRI RAFAEL
BUENO GABARRI RAFAEL
BUENO GABARRI RAFAEL
BUENO GARCIA JUAN
BUENO GARCIA JUAN
BUENO GIMENO OSCAR
BUENO MARTIN MARIA DOLORES
BUENO MORENO MANUEL
BUENO ROMERO LIONEL
BUENO TEJADO VTE
BUESO CASASUS ADELA
BUGSY SIEGEL SL
BUIGUES CUÑAT JORGE
BUIGUES FERRER JUAN JOSE
BUIGUES THIERRY
BUILDING PROJETS MEDITERRANEO, SL
BUITENDIJK ONNO
BULKI INTERNACIONAL SL
BULL DAVID JOHN
BULLON CAMPOS JOSE
BURDOCK S COD. S.C.
BURGADA MONTEJO FRANCISCO MANUEL
BURGER, KUNO EDUARD
BURGESS JOHN THOMAS
BURGO GARCIA AMELIA
BURGOS AGUADO FERNANDO
BURGOS CUBELLS ENRIQUE
BURGOS CUBELLS ENRIQUE
BURGOS GARCIA BALDOMERA
BURGOS GARCIA BALDOMERA
BURGOS GARCIA BALDOMERA
BURGOS SAN JOSE VICENTE JOSE
BURGOS SIMO JUAN JOSE
BURGOYNE INTERNACIONAL SL
BURGOYNE INTERNACIONAL SL
BURGUERA RUIZ ALBERTO
BURGUET HERNANDIS XAVIER
BURGUETE DE FEZ FRANCISCO RAMON
BURITICA LONDOÑO CARLOS ARTURO
BURKE LYN CLAIRE
BURRIEL CAMPS VICENTE
BURRIEL IRANZO MIGUEL ANGEL
BURRIEL MORANT SL
BURTON EILEEN ANNE
BUSHWELL KEITH WILLIAM
BUSINESS ACTIVITY SL
BUSINESS TRANSP GROUP SL
BUSINESS TRANSP GROUP SL
BUSINESS TRANSP GROUP SL
BUSINESS TRANSP GROUP SL
BUSINESS TRANSP GROUP SL
BUSOESTUDIO SL
BUSQUET CLEDERA SALVADOR
BUSTAMANTE BUSTAMANTE JOSE GUILLERMO
BUSTAMANTE BUSTAMANTE ROBERTO CARLOS
BUSTAMANTE BUSTAMANTE ROBERTO CARLOS
BUSTAMANTE BUSTAMANTE ROBERTO CARLOS
BUSTAMANTE GONZALEZ ROMUALDO
BUSTAMANTE JARQUE JOSE
BUSTAMANTE MENDOZA RAMON DUCAN
BUSTAMANTE MENDOZA RAMON DUCAN
BUSTAMANTE RIAÑO MIGUEL RAMON
BUSTOS BAUTISTA MAXIMO
BUSTOS MARIN ISMAEL
BUSTOS MORCILLO SEBASTIAN
BUSUIOC DANIEL
BUTCHER ANN MARIE
BUTT MOHAMMAD ARSHAD
BUXTON DAVID ALFRED
BUY COSTA BLANCA PROPERTY, SL
BUYCAL FABRICACION Y VENTA DE CALZADO
BUZEA, BOGDAN TEODOR
BYE MARGRETE
C. MESTRE, SL
C. SANAHUJA Y ASOCIADOS SL
C.N.Q. AL-KA-DEUS-KA, SL
C.N.Q. AL-KA-DEUS-KA, SL
C-PIC MEDIA SL
CAñADA PASTOR SL
CAñADA PASTOR SL
CAñAMICO SL
CAñETE Y BELDA CB
CAñETE Y BELDA CB
CAÑABATE HERNANDEZ JOSE MIGUEL
CAÑABATE MARTINEZ JOSE LUIS
CAÑABATE PELAEZ JOSE
CAÑABATE PELAEZ JOSE
CAÑABERAS GONZALEZ JOSE RAMON
CAÑADA GONZALEZ IGNACIO
CAÑAMAS ESCRIVA MARIA CARMEN
CAÑAS DEL CAMPO JOSE
CAÑETE ALBALAT JUAN RAMON
CAÑETE PRIOR JUAN CARLOS
CAÑETE SANCHEZ SUSANA
CAÑETE VIDAL SALVADOR
CAÑO MORENO MARCO ANTONIO
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506010829 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005140000264 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126000943 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060188 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023433 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023422 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023411 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110800759 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035485 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035485 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110735209 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057713 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110159524 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110153177 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109507686 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030287311 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110216273 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305306000211 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500502 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110468250 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462330599 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305306003622 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013649 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030279963 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069164 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530016906 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004140000164 LIQ. EN EJECUTIVA A4621504106000012 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMONOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMONOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOLIQ. EN EJECUTIVA H2000003462384455 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462389625 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660204236000357 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111005425 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273022 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419927 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120230417 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019407 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030278676 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925037 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925026 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318001 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110315779 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910517 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490910 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111520346 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491625 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930020 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111475213 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105108600758
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068163 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388074 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080273707 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281140 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076809 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030280326 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA M2205605120013350 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057735 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506023352 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506023341 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030290314 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487115 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110339737 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540038033B LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506020936 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450408 LIQ. EN EJECUTIVA A0807204506027128 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318507 -
DOGV - Núm. 5.222
0699005981510
0699004760914
0699001629874
0699001629865
0699004773894
0699004781713
0699005984783
0699005984774
0699005984765
0699011328895
0699006122384
0699011706846
0699005975350
0699005975341
0699007085847
0699004780045
0699015754561
0599117057825
0599117057816
0599117057807
0699007285780
0699007762805
0699006100860
0599128450543
0699005958118
0699006084360
0699007158997
0599128459518
0699010741037
0699010101890
0699004759383
0699007290319
0699004788286
0699008854445
0699013882453
0699004345453
0699005213995
0699003230172
0599128478822
0699004671850
0699004771218
0699011205044
0699010390155
0699008006235
0699008006244
0599112993902
0599112993893
0599112993884
0699007111715
0699005930131
0699011835151
0699011835142
0599114651016
0599110778181
0599098074465
0699006093701
0699008243285
0699007108772
0699008127840
0699005928390
0699008251223
0699004127451
0599126415690
0699005357554
0699005357545
0699005357536
0699005357527
0699005357518
0699008019426
0699002610075
0699004313351
0699007082042
0699007082033
0699007082024
0699006316112
0699007175524
0699012086373
0699012086382
0699001102489
0699006090338
0699007825440
0699007067825
0699008619824
0699008236730
0599114735615
0699004775618
0699013867640
0699000968022
0699005211667
0699008243276
0699009850165
0699005361707
0699004795280
0699015473924
0699004418163
0699005979916
0699005979907
0699007292921
0699015576224
0699015576215
0699007103914
0699007165184
0699004310500
0699004310491
0699004611067
0599120935774
0699007157640
0599130501219
0699010741046
0699007085003
0599123838573
0599125694291
0699006338011
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R03063
G03099
G03099
R03099
R03600
R46782
R46782
R46782
G03099
R03782
G03600
R46603
R46603
R46782
R03600
R46782
R46161
R46161
R46161
R03009
G03009
R03782
R46173
R46601
R03782
R46782
R46603
G46603
G46603
R03063
R03600
R03600
G03099
G03099
G03065
G12135
G03099
R03782
G12138
R03099
R46782
G03600
G46215
G46215
G46096
G46096
G46096
R46782
R46133
G46246
G46246
G46133
G46096
R46782
R03782
R03782
R46782
R12600
R46133
R03782
G03031
G03099
R12600
R12600
R12600
R12600
R12600
G46601
G46096
G46246
R46782
R46782
R46782
R12782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
G12135
R46782
R46782
R03782
G46133
R03099
G03065
G03065
G12135
R03782
G46149
R12600
R03782
G03600
G12138
R46782
R46782
R03782
G46161
G46161
R46782
R46782
G46215
G46215
G46161
R46603
R46782
R28752
G46603
R46782
R08072
R46782
R12782
DOGV - Núm. 5.222
E96976501
24392943V
33570130C
B96429493
19069576T
48306699Y
19884404F
44855143Z
21326542E
22499619F
22607212Y
19885630Z
14702552D
11003176E
11003176E
48439601Z
48539902N
52730679M
44520859N
22579265G
22579265G
B03492436
B53408829
20390617J
20390617J
22668875Y
22668875Y
22668875Y
22668875Y
20039780H
20017068F
15989354F
19078800R
24347776E
73727244P
19900373Z
24310681A
B46916227
44881371E
44881371E
X3711235R
X3711235R
X3711235R
19091119S
19445744A
18890299P
44801166H
29186618D
29186618D
24358906C
33414434B
53175629C
22549962A
21371930P
48380243L
48301024N
19093669N
X2781983H
74128068B
73983747S
24324108K
52737077D
52737077D
12319728P
22698055E
X3637414X
X3637414X
48348857M
48348857M
B96133889
X3687096N
A03082161
B03676632
B03676632
E53502852
19811137H
E53213476
B12438180
B96719893
B53433439
E12473427
B97219547
F97040596
E53771291
E53771291
E53771291
B97375315
B97024657
E53788303
B96462080
B53506762
B53379111
B53379111
B53379111
B03151214
B03827680
B03827680
G53317780
B53283602
B53283602
B53283602
B53283602
X2138060A
X4202930W
E53276986
X4856721H
X0685655W
20397869C
22520886E
22520886E
B96924451
B53126751
B53126751
CA N COLOMER CB
CABA DIAZ ALEJANDRO
CABA RAMON MIGUEL
CABAELECTRIC SL
CABALLER IBAÑEZ JOSE
CABALLER MARCOS SYLVIA
CABALLERO AGUIRRE MANUEL
CABALLERO ALCAIDE JUAN ANTONIO
CABALLERO CABALLERO MARIANO
CABALLERO CASATEJADA JUAN MIGUEL
CABALLERO CORRAL LUIS
CABALLERO GARCIA FRANCISCO
CABALLERO GARCIA JUAN CARLOS
CABALLERO GARCIA MARIA
CABALLERO GARCIA MARIA
CABALLERO MADERO JAVIER
CABALLERO PATERNA MANUEL
CABALLERO SANCHEZ MANUEL
CABALLERO SUAREZ ALEJANDRO
CABALLO FERNANDEZ MANUEL
CABALLO FERNANDEZ MANUEL
CABALLOS ILICITANOS, SL
CABALPI TELECO, SL
CABANES BELDA VICENTE
CABANES BELDA VICENTE
CABANES SANTOLARIA JESUS
CABANES SANTOLARIA JESUS
CABANES SANTOLARIA JESUS
CABANES SANTOLARIA JESUS
CABANILLES GOMEZ ALBERTO
CABANILLES MORENO JOSE
CABARBAYEN MARQUIEGUI ELISABET
CABELLO GOMEZ AGUSTIN
CABELLO LUNA ANTONIO JESUS
CABELLO QUILES JOSE
CABELLO SORIANO SANTIAGO ENRIQUE
CABELLUD CASTELLVI MAGDALENA
CABERSSAL SL
CABEZA CARRILERO TAMARA
CABEZA CARRILERO TAMARA
CABEZA, BETIANA FERNANDA
CABEZA, BETIANA FERNANDA
CABEZA, BETIANA FERNANDA
CABEZAS GARCIA FRANCISCO
CABEZAS RODRIGUEZ MARIA DOLORES
CABEZAS SANCHEZ JOSE
CABEZOS CASTRO DAVID
CABO JAGGI CESAR DE
CABO JAGGI CESAR DE
CABO MARCOS CRISTINA
CABRERA CELMA JOSE MARIA
CABRERA CORNIDE LUCAS
CABRERA CUBELLS ANTONIO CARLOS
CABRERA DOMENECH FELIX
CABRERA GOMEZ JUAN MIGUEL
CABRERA IVARS JOSE ANTONIO
CABRERA LOPEZ SEGUNDA
CABRERA LOYOLA VERTON IVO
CABRERA MARTINEZ JOSE M
CABRERA PASTOR LUIS
CABRERA SANCHEZ INES
CABRERIZO PEÑA RAMON
CABRERIZO PEÑA RAMON
CABRERO DE LA HOZ JESUS MARIANO
CACCIAMANI DARDANO NELDA
CACERES MEDRANO BOLIVAR ERNESTO
CACERES MEDRANO BOLIVAR ERNESTO
CACHO PEREZ ALEJANDRO JOSE
CACHO PEREZ ALEJANDRO JOSE
CACHOCHES SL
CADARIO DOMINGUEZ ROBERTO CARLOS
CADENA DISCOGRAFICA VILA PINDADO SA
CADENA TORNADO SL
CADENA TORNADO SL
CADI CB
CADIERNO JAREÑO JOSE DANIEL
CADILLAC BENIDORM CB
CADIRES S.M. MOBLES DE PI SL
CAFE BAR DEL PUENTE SL
CAFE BAR LA CANCHA SL
CAFE BAR TEATRO CB
CAFE COKTAIL COSTA RICA SL
CAFE PUB LA ROSA PURPURA S COOP V
CAFE SAN PATRICIO, CB
CAFE SAN PATRICIO, CB
CAFE SAN PATRICIO, CB
CAFE VELL SL
CAFE VIP SL
CAFES I SUCS ESPLAI CB
CAFETERIA CALIOPE SL
CAFETERIA FRANMASAX, SL
CAFETERIA GRADI, SL
CAFETERIA GRADI, SL
CAFETERIA GRADI, SL
CAFETERIA ROYAL SL
CAFETERIA SOTOS, SL
CAFETERIA SOTOS, SL
CAFETERIA VERACRUZ SC
CAFETERIA-BAR BOLAñOS, SL
CAFETERIA-BAR BOLAñOS, SL
CAFETERIA-BAR BOLAñOS, SL
CAFETERIA-BAR BOLAñOS, SL
CAI CHUNYAN
CAI, SIFENG
CAIMAN CB
CAIN KEITH IVOR
CAIRNS MARIA ANNE
CAIROLS LOPEZ DAVID
CAJAS LLAVE CONCEPCION
CAJAS LLAVE CONCEPCION
CAL DIR SL
CALA FLORESTA, SL
CALA FLORESTA, SL
20 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489766 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439661 ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462384631 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478140 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106392189
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110841613 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110955672 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450529 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462378834 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506011296 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416550 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459406 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111440508 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110679098 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110679109 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506034386
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062289 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111430872 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492329 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530016123 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530016134 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530016112 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111497059 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460242 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110701351 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446503 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506029336 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449341 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506025491
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111488193 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930416 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005140014677 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105819518
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105803799
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483276 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432357 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111464830 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250198066 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021327 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792553 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506010565 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462384994 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109410292 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462375050 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211610 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211609 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411677 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015710 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015709 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 460540038987E LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020272 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506020358 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506020347 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506020336 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023455 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905416000486 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0314005506001990 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079020 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079010 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079009 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0303105436000070 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086005 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055799 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616105106004997 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030254399 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305416002973 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
10273
0699008014952
0699007085517
0699007100430
0699004963049
0699007139471
0699007079916
0599071272442
0699007134072
0699006084169
0699001040191
0699007102970
0699007074645
0699006321695
0699008689362
0699008689353
0699007100147
0699008659736
0699007130341
0699007076221
0699005972097
0699005972106
0579000866547
0699004783280
0699005921194
0699005921185
0699005956861
0699005956870
0699005956852
0699017384368
0699007158611
0699005928692
0699006704587
0699013938544
0699007092328
0699004311014
0699005957595
0699005941838
0699010101570
0699012069543
0699012069534
0699004309557
0699004309548
0699004309539
0599071759760
0699007086745
0699006317350
0699007139884
0599060488161
0599060488152
0699007076780
0699007109753
0699007273938
0699008616441
0699004760548
0699012405117
0699006123722
0699005947329
0699008688042
0699008853749
0699003117359
0699007172215
0599104017866
0699008001211
0699007141379
0699011048660
0699012073696
0699012073705
0699004783060
0699004783051
0699011833328
0699005960720
0599126415130
0599097381557
0599097381548
0699010486946
0599129148228
0599103499610
0699004418338
0699011830412
0699004117937
0699004671951
0599125697894
0699008021341
0699004783390
0699004783381
0699004783372
0699002504053
0699005984958
0699004803338
0699011928936
0699004801394
0699004790129
0699004790110
0699004790100
0699010489173
0679000071448
0679000071457
0699014166904
0699004779147
0699004779138
0699011704646
0699015473264
0699008004090
0599097701931
0599104867809
0699003295833
0699009517406
0699001754724
0599127868670
0599127868661
0699005974040
0699002023739
0699002023720
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G46601
R46782
R46782
G46161
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
G46161
R46782
R46782
R12782
R03782
R03782
R46782
R03782
R46782
R46782
R46603
R46603
R03065
R03600
R46017
R46017
R46601
R46601
R46601
G46601
R46782
R46133
R31782
G12135
R46782
G46215
R46601
R46173
G46603
R46782
R46782
G46161
G46161
G46161
R46782
R46782
R12782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R54782
R46782
R03063
G46161
R03782
R46222
R03782
G03099
G03063
R46782
R46161
G46161
R46782
G46603
R46782
R46782
R03600
R03600
G46246
R46601
G03099
R03099
R03099
G03031
R46782
R03031
G12138
G46246
G03009
G12138
R46782
G46601
R03600
R03600
R03600
G46237
R46782
R03782
G46603
R03782
R03600
R03600
R03600
G03065
G03140
G03140
R03031
R03600
R03600
G03600
G03600
G46215
R46161
R03031
G03099
G03600
G46147
G46602
G46602
R46603
G03009
G03009
10274
52676095T
52783823L
52783823L
22529656Y
20395235P
20395235P
20027183W
B96965892
B53311106
20818107W
19959455D
20840042H
19983254A
20047514R
20047514R
73905354Y
20018653M
20018653M
20430217F
79140415Z
21407812X
20024846B
20024846B
51569717Z
73922140W
20315969T
74156415E
22661122G
05606774H
B53156261
B53156261
B53156261
B53156261
X3996300G
52656360E
B96895545
B96895545
B96895545
B96895545
45563962L
45798570G
X4304778Y
19360421X
19360421X
19360421X
19360421X
19360421X
19360421X
X3020804F
24399014Q
19961160N
21949565K
X3522192H
X3522192H
X3522192H
M0321438J
M0321437N
25404983B
25404983B
25404983B
25404983B
25404983B
53605922Y
53605922Y
19897523Q
73374048T
73374048T
53381414R
52706031J
B96664909
10086839M
X2835317S
X2835317S
M0333991P
25401465N
18445748R
38741859S
48329779V
73387391A
21366069N
76081871X
22515991A
48322217E
22685213Z
22685213Z
48385377R
20243830N
B53555041
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53051686
B53365201
B53094413
B53094413
B53224606
B53233136
B03819349
B53612883
B53679452
B53533816
B53533816
B53565404
B53565404
B53565404
B53288841
B03522752
B53536652
B53649810
B53649810
B53430005
B53423497
20 03 2006
CALABRIA SANCHEZ ALFONSO
CALABUIG BERBEGAL VICENTE JOSE
CALABUIG BERBEGAL VICENTE JOSE
CALABUIG GALDON JOSE RAMON
CALABUIG GOMEZ ELIAS
CALABUIG GOMEZ ELIAS
CALABUIG MARTINEZ CARLOS
CALABUIG SOLER DISTRIBUCIONES SL
CALADUNA, SL
CALAFAT BENACHES JUAN BAUTISTA
CALAFAT COTS JESUS
CALATAYUD CORELL MARIA JOSE
CALATAYUD FRANCISCO MIGUEL
CALATAYUD GOMEZ CORAL
CALATAYUD GOMEZ CORAL
CALATAYUD GOMIS EDUARDO
CALATAYUD MORENO LUIS
CALATAYUD MORENO LUIS
CALATAYUD MUNERA JUAN VICENTE
CALATAYUD NAVARRO MARIA TERESA
CALATAYUD PARDO FRANCISCO
CALATAYUD PENALBA RAUL
CALATAYUD PENALBA RAUL
CALATAYUD PLAZA JUAN
CALATAYUD ROIG MARIA ROSA
CALATAYUD SEMPERE FRANCISCO
CALATAYUD VALERO ISABEL
CALATRAVA MARTINEZ JOSE VTE
CALCERRADA FERNANDEZ FRANCISCO
CALCONDE SL
CALCONDE SL
CALCONDE SL
CALCONDE SL
CALDEON CRIOLLO EDGAR WASHINGTON
CALDERER CEACERO CARLOS
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS PESADAS SL
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS PESADAS SL
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS PESADAS SL
CALDERERIA Y ESTRUCTURAS PESADAS SL
CALDERON ALCARAZ MARIA ANGELES
CALDERON CERVERA JAVIER
CALDERON CURICHO LUIS ABDON
CALDERON GOMARIZ FRANCISCO
CALDERON GOMARIZ FRANCISCO
CALDERON GOMARIZ FRANCISCO
CALDERON GOMARIZ FRANCISCO
CALDERON GOMARIZ FRANCISCO
CALDERON GOMARIZ FRANCISCO
CALDERON IBARRA ROBERTO WILMO
CALDERON IGUAL JUAN
CALDERON PEREZ MARIA CARMEN
CALDERON ROMERO MARTIN
CALDERON SALAZAR JULISA MARICELA
CALDERON SALAZAR JULISA MARICELA
CALDERON SALAZAR JULISA MARICELA
CALDWELL ANTHONY JAMES
CALDWELL ELLEN MARY
CALERO CARPI ANA MARIA
CALERO CARPI ANA MARIA
CALERO CARPI ANA MARIA
CALERO CARPI ANA MARIA
CALERO CARPI ANA MARIA
CALERO NAVARRO JESSICA
CALERO NAVARRO JESSICA
CALERO PUNTEROS FRANCISCO JAIVER
CALLARISA ARNAU MARIA TERESA
CALLARISA ARNAU MARIA TERESA
CALLEJAS DIAZ JOSE LUIS
CALOMARDE MORALES ANGEL HERMINIO
CALPE D.G.A. SL
CALPE RODRIGUEZ MARIA JESUS
CALVA CARRION COSME EDMUNDO
CALVA CARRION COSME EDMUNDO
CALVELLI MARGIT KAARINA
CALVETE FELIU ENRIQUE
CALVETE RAMA EVA MARIA
CALVO ALVAREZ SALVADOR
CALVO GAMIZ JOSE JAVIER
CALVO GARCIA, JOSE MANUEL
CALVO GOMARIZ MANUEL
CALVO LLEDO MATIAS
CALVO LUNA VICTORIANO
CALVO MIRA VICTOR JOSE
CALVO PEREIRO M LUISA
CALVO PEREIRO M LUISA
CALVO SABINA CONSTANTINO
CALVO TAFALLA RAUL
CALZADOS AKRA SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALBORADA, SL
CALZADOS ALJO SL
CALZADOS ANDASER, SL
CALZADOS ANDASER, SL
CALZADOS ANJOMI SL
CALZADOS ARZAES SL
CALZADOS BABY PIES, SL
CALZADOS BALAD SL UNIPERSONAL
CALZADOS BAUSAN SL
CALZADOS BERENGUER SL
CALZADOS BERENGUER SL
CALZADOS BERGOMI SL UNIPERSONAL
CALZADOS BERGOMI SL UNIPERSONAL
CALZADOS BERGOMI SL UNIPERSONAL
CALZADOS BERLIO SL
CALZADOS BORMI, SL
CALZADOS CALENDURA SL
CALZADOS CALIPE SL UNIPERSONAL
CALZADOS CALIPE SL UNIPERSONAL
CALZADOS CARAVANA SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430226343 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015629 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000687 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORNOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079889 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540035641B ESCRITOS Y COMUNICACIONES
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGREQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445140 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449759 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463443 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4601705236000961 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A0309905506000321 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO MOD. 180-2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4660204506019337
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462419150 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506015148 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506015137 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458273 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468437 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105306001992 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506003816 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785403 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105175590
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110769805 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493352 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110793796 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296970 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296980 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470648 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457316 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110741721 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930559 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111152484 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111152473 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286178 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454885 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413173 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068581 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526000519 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326111 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540033229Z APL./FRACC.: 460540033238T NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014169 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011342 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030258580 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011375 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011364 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012915 LIQ. EN EJECUTIVA A0314005506000208 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011397 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
DOGV - Núm. 5.222
0699008619036
0699006121908
0699006121899
0699009542990
0699001870902
0699004118890
0599108064133
0699008017464
0699004790770
0699001397298
0599114913732
0599131426630
0699007999800
0699012079948
0699012079939
0699009825873
0699005929700
0699005929710
0699004098274
0699007174424
0699008654649
0599128515728
0699005046429
0599109666191
0699003993536
0699012095009
0599125212601
0599066137927
0699007139316
0699005988440
0699005988431
0699011702693
0699011702684
0699007125850
0699007084435
0599128450140
0599104017408
0699015574428
0699015574419
0699006107186
0599063846030
0599121718470
0699005946678
0699008008316
0699008008307
0699008008298
0699008008289
0699008008270
0599119648765
0699007102401
0699012090398
0699006101576
0699000764550
0699000764540
0699000764531
0699008242240
0699008242230
0699011829743
0699011829734
0699011829725
0699011829716
0699011829707
0699007179448
0699007179439
0699007102190
0599130391053
0599130391044
0699006338388
0699001040310
0699004311060
0699013343380
0699006087799
0699006087780
0699008243211
0699007118059
0699007138317
0699004787690
0599128328544
0699004668954
0699008687180
0699004125509
0699007117307
0699008653888
0599105790938
0599105790947
0699012102067
0699004670980
0699013878310
0699015478260
0699009930209
0699009930190
0699009930180
0699004131173
0699004769090
0699004131229
0699004131210
0699013877705
0699004766450
0599120281402
0699010489348
0579000978682
0699004766753
0699004766744
0699013876908
0699013876899
0699013876880
0699004794657
0699004777928
0699013878282
0699012367378
0699012367369
0699004766616
0699004131375
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
R46782
R03782
R03782
G46149
G03009
G03009
G46133
G46601
R03600
G46017
R46782
R46017
G46161
R46782
R46782
G46237
R46133
R46133
G46147
R46782
R03782
R46782
G46017
R03099
G46246
R46782
G03099
R46149
R46782
R46852
R46852
G03065
G03065
R46782
R46782
R46161
R46161
G46161
G46161
R03782
G46222
R46782
R46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46096
R46782
R46782
R03782
G46602
G46602
G46602
R03782
R03782
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
R46782
R46782
R46782
G12138
G12138
R12782
G46161
G46215
G46603
R03782
R03782
R03782
R46782
R46782
R03600
R03031
G12138
R03782
G03031
R46782
R03782
R46782
R46782
R46782
G12138
G03065
G03600
G03140
G03140
G03140
G03140
R03066
G03140
G03140
G03065
R03066
G03140
G03065
R03065
R03066
R03066
G03065
G03065
G03065
R03732
R03140
G03065
G03065
G03065
R03066
G03140
DOGV - Núm. 5.222
B53423497
B53423497
B53429882
B53573408
B53694881
B53694881
B53273199
B53273199
B53406641
B53283925
B53266086
B53423315
B53483152
B53577300
B53278032
B53676474
B53492096
B53436663
B53767505
B53767505
B03282456
B03282456
B96323514
B53370573
B53370573
B53595211
B53078283
B53767133
B53613394
B53158473
B53158473
B53158473
B53158473
B53744827
B53185765
B53494019
B03187564
B53330080
B53296414
B53705133
B53358503
B53344578
B53344578
B53344578
B53072161
B53572509
B53572509
B53444501
53225542T
38481910N
44502843M
05404648Q
05404648Q
52364918J
X1909682S
L0311229Q
52443691B
B97277446
X2877839X
45560110P
20786328D
20805538Z
27286233E
29180539W
37359147V
30190659P
53602344Q
B53548756
G46367017
B53546198
A03163888
X3643801A
B53413027
73996086A
74150856Y
74148184W
21341729Y
21377743W
21377743W
52485970Q
52485970Q
52485970Q
B96791959
B53373726
B53410759
07211035Y
B53909172
73755751H
18973387C
73566971E
73566995T
48341192E
19832904G
44850549C
39891993B
73648377P
44798765D
24397849R
24397849R
24397849R
24341705T
18977953D
53237316K
22491782J
53233621Y
73759308X
19436546M
53201092E
53234914B
53234914B
48440418A
24620515G
X3044044V
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARMI-BARCELO, SL
CALZADOS CARTAGHO SL
CALZADOS CELMAR SL
CALZADOS CHICK PEES, SL
CALZADOS CHICK PEES, SL
CALZADOS COPESIL SL
CALZADOS COPESIL SL
CALZADOS COSTA SL
CALZADOS CRIPER SL
CALZADOS DAYMAN SL
CALZADOS DELIC-PIES SL
CALZADOS DIAL SL
CALZADOS EL TAKY SL
CALZADOS ENJU SL
CALZADOS FANZY SL
CALZADOS FLEXION SL
CALZADOS GINEBRA SL UNIPERSONAL
CALZADOS GIPERŸS SL
CALZADOS GIPERŸS SL
CALZADOS GUANT SL
CALZADOS GUANT SL
CALZADOS HERMANOS CORRALIZA SL
CALZADOS IEXU, SL
CALZADOS IEXU, SL
CALZADOS IMEXCAL SL
CALZADOS INJOMA SL
CALZADOS JAMAICA SL
CALZADOS KAREN SL
CALZADOS KERMANN SL
CALZADOS KERMANN SL
CALZADOS KERMANN SL
CALZADOS KERMANN SL
CALZADOS LIDON SL UNIPERSONAL
CALZADOS MEDAL MASTER, SL
CALZADOS NEMEA SL UNIPERSONAL
CALZADOS NIRVANA SL
CALZADOS OKI SL
CALZADOS PAGAN SL
CALZADOS SADA LEVANTE SL UNIPERSONAL
CALZADOS TUCCI SL
CALZADOS YAIDI SL
CALZADOS YAIDI SL
CALZADOS YAIDI SL
CALZADOS-KEEN SL
CALZAPIEL SHOES SL UNIPERSONAL
CALZAPIEL SHOES SL UNIPERSONAL
CALZATURIFICIO HUYE SL
CAMACHO CAMACHO ANTONIO
CAMACHO CORTES JOSE
CAMACHO FUENTES DAVID
CAMACHO GARCIA JOSE ANTONIO
CAMACHO GARCIA JOSE ANTONIO
CAMACHO MURILLO JOSE
CAMACHO NAVARRETE DOLLY
CAMACHO SANTAMARIA CONSUELO
CAMACHO VELASCO GEMMA
CAMAGüEY PACK SL
CAMARA ABDULAYE
CAMARA ROMERO ROBERTO
CAMARASA TALAMANTE AGUSTIN
CAMARENA DONET ENRIQUE
CAMARENA GARCIA EUGENIO
CAMARERO BENITEZ SUSANA
CAMBERO URUÑUELA JUAN JOSE
CAMBRON DOMINGUEZ JUANA
CAMBRONERO BONO DANIEL
CAMELIA FOTOGRAFIA 1900 S.L
CAMINEM
CAMINO VIEJO DE TEROL, SL
CAMPALE SA
CAMPANA CRUZ, GUILLERMO ANIBAL
CAMPELLERA DE CONSTRUCCIONES, SERVICIO
CAMPELO MORAN JOEL
CAMPILLO GARCIA JOSEFA
CAMPILLO GARCIA RAMON
CAMPILLO GONZALEZ DOLORES
CAMPILLO MORA MARIA
CAMPILLO MORA MARIA
CAMPILLOS TORRES ISABEL
CAMPILLOS TORRES ISABEL
CAMPILLOS TORRES ISABEL
CAMPING EL RANCHO SL
CAMPING LOS LLANOS, SL
CAMPO ALTO CALZADOS SL
CAMPO ILLERA M DOLORES DEL
CAMPOCID SHOES SL
CAMPOS AVILA MANUEL
CAMPOS AZNAR, FRANCISCO
CAMPOS BENITEZ JOSE
CAMPOS CLIMENT OMAR
CAMPOS CONTRERAS LORENA INES
CAMPOS DUCHENNE JUAN VICENTE
CAMPOS FELIPE ANA MARIA
CAMPOS FERNANDEZ, JAVIER
CAMPOS GOMEZ AMPARO
CAMPOS GOMEZ ISABEL
CAMPOS GONZALEZ FRANCISCO JOSE
CAMPOS GONZALEZ FRANCISCO JOSE
CAMPOS GONZALEZ FRANCISCO JOSE
CAMPOS HERVAS JOSE CARLOS
CAMPOS MARTIN GLORIA BIBIANA
CAMPOS NORTE GUILLLERMO
CAMPOS ORTEGA ARTURO
CAMPOS ORTS OSCAR
CAMPOS PONCE CELIA
CAMPOS RIUS MANUEL
CAMPOS RUIZ JUAN ISMAEL
CAMPOS SANTIAGO AGUSTIN
CAMPOS SANTIAGO AGUSTIN
CAMPOS TOLEDANO MANUEL
CAMPOS VERA ANDRES
CAMPOVERDE CAMPOVERDE RAFAEL ALEJANDRO
20 03 2006
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013960 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012926 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012937 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506008614 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011408 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111147050 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505526011861 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011419 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015555 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014345 LIQ. PROVISIONAL SOC. 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078460 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011430 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012960 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012959 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012948 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007426 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506045551
APL./FRACC.: 120540006938C LIQ. EN EJECUTIVA C0900105089122272 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473871 LIQ. EN EJECUTIVA A4609604506019238 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110725463 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110790342 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272923 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110797778 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506019455 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423458 APL./FRACC.: 030540014861W LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526006028
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424085 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005156000679 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451244 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041032 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030269898 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005206001254 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111406860 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082254 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206538 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066326 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066315 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022950 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011441 LIQ. EN EJECUTIVA A0760105106011053 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110924069 LIQ. EN EJECUTIVA M2205006460001543 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705106005414 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506031070
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506010990 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110702484 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506007182 LIQ. EN EJECUTIVA M2205105460038833 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111441652 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110728059 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506010261 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110311522 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110793059 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789880 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408894 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326276 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110798273 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110801617 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462375413 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
10275
0699009930346
0699004131366
0699004768990
0699009515123
0699010790023
0699010790014
0699004767220
0699004767230
0699010491126
0699013877970
0699013877943
0699004768980
0699004766699
0699010489540
0699013877961
0699004801421
0699013881610
0699012114872
0699004799149
0699010491254
0699013879108
0699013879099
0699014101280
0699004131348
0699009930337
0699004801019
0699004766331
0699001871030
0699004801046
0699007548644
0699013878549
0699016634800
0699013878530
0699013869464
0699004131292
0699013878228
0599131846133
0699004765250
0699004766560
0699010490832
0699013878915
0699004767294
0699004767285
0699004767276
0699013867989
0699004798388
0699011702895
0579000866309
0599129140142
0599109867107
0699007164863
0599104009542
0599112253052
0699007140306
0699007152617
0699008242048
0699006096296
0699005982345
0699007085150
0599129134689
0599090151650
0699004307503
0699002503687
0699007092429
0699006333786
0699007074901
0699007166037
0699007291987
0699002226770
0699015477893
0679000111680
0699007102603
0699004792410
0699006096442
0699010984339
0699013666010
0699008687501
0699013881436
0699013881427
0699006089750
0699006089741
0699015476739
0699005985443
0599112062505
0699004800871
0699004761500
0699004129752
0599112311040
0699006317699
0699014539804
0699005951114
0699013729389
0599082880210
0699005969888
0699007093180
0699007115711
0599128514958
0699007122926
0699012078087
0699007122917
0699005946393
0699006337719
0699006114538
0599125671238
0699006090612
0699007102062
0699007084233
0699010100855
0699004787837
0699004787846
0599125707969
0699007072160
0699008657040
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03140
G03140
R03066
G03065
G03140
G03140
R03066
R03066
G03065
G03065
G03065
R03066
R03066
G03065
G03065
R03782
G03065
G03065
R03782
G03065
G03065
G03065
G46246
G03140
G03140
R03782
R03066
G03065
R03782
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03140
G03065
G03066
R03065
R03066
G03065
G03065
R03066
R03066
R03066
G03065
R03782
G03065
R03065
R12782
R03031
R46782
R46096
G46096
R46782
R46782
R03782
R03782
R46782
R46782
R03782
R46782
G46017
G46237
R46782
R12782
R46782
R46782
R03782
G46602
G03600
R03782
R46782
R03600
R03782
G03065
G03065
R03782
G03065
G03065
R03782
R03782
G03600
R46782
G03063
R03782
R03065
G03066
R46161
R12782
R46782
R46237
G03600
R46246
R46603
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46215
R12782
R03782
R46173
R03782
R46782
R46782
G46246
R03600
R03600
R46782
R46782
R03782
10276
85081772B
85081772B
85081772B
29179827A
B97129803
19895662H
85084785B
21638139S
19194375R
B53462560
B53462560
B53462560
B96872320
B96872320
B96872320
B96872320
B96872320
07864077D
76947464K
19405359Y
19405359Y
18914097R
74364240L
74364240L
B97282586
B97282586
B96971460
B53457222
B53438099
37652943B
37652943B
B53046835
19666200G
19666200G
X3788677W
53254142B
79105464T
79105464T
21486974Y
22009170X
19820582X
22530886V
X2899017M
36517071V
X0856169V
73942945S
18934012K
20846122A
20276726H
73774140F
73911386N
23246797F
05182873F
20482136S
53054105M
46023757K
25416987D
21406424W
21303029S
52778772M
20042520K
09305231Y
18940262S
18940262S
73768019G
B97300727
19855555T
B12072633
78903319W
21404646H
48313854P
19991161K
19991161K
19991161K
77569307J
28997680Q
28997680Q
28997680Q
21460150T
25391486S
A96492228
A96492228
A96492228
A96492228
A96492228
A96492228
B53302402
73762087Y
73762087Y
73762087Y
73762087Y
48585572G
B53557864
X1481157A
X1481157A
74081729V
29022600G
B53432167
X1830771V
47828934C
B46039178
B53181459
B53369989
28993003P
18985406X
30621928G
20479478W
18941253V
18941253V
22552891B
44880489Z
B96886866
B96886866
20 03 2006
CAMPS BELTRAN VICENTE
CAMPS BELTRAN VICENTE
CAMPS BELTRAN VICENTE
CAMPS CUCALA RICARDO JAVIER
CAMPS FACHADAS Y CONSTRUCCIONES SL
CAMPS LAFUENTE BALTASAR
CAMPS ROS, FRANCISCO
CAMPS SOLBES GERMAN
CAMPS VILLANOVA JOSE
CAMREALBA DEL SURESTE SL
CAMREALBA DEL SURESTE SL
CAMREALBA DEL SURESTE SL
CANAL STONE SL
CANAL STONE SL
CANAL STONE SL
CANAL STONE SL
CANAL STONE SL
CANALEJAS RODRIGUEZ ANGEL CARLOS
CANALEJO GALLARDO LORENA
CANALES GARCIA ISIDORO JESUS
CANALES GARCIA ISIDORO JESUS
CANALES HIDALGO FRANCISCO JESUS
CANALES SEMPERE DAVID
CANALES SEMPERE DAVID
CANALIZACIONES CANELSA SL
CANALIZACIONES CANELSA SL
CANALIZACIONES MELINA SL
CANALIZACIONES ROLDAN GARCIA SL
CANALIZACIONES ROMESA,S.L.
CANALS JULIA JAIME
CANALS JULIA JAIME
CANASTELL FINCAS, SL
CANDAMIN PIÑERO ANGEL
CANDAMIN PIÑERO ANGEL
CANDEIAS CARVALHO ANTONIO
CANDEL SEGOVIA JOSE VICENTE
CANDELA CANDELA JAVIER VICENTE
CANDELA CANDELA JAVIER VICENTE
CANDELA PASCUAL JOSE ANTONIO
CANDELA SERRANO SALVADOR
CANDELAS GARCIA JOSE MARIA
CANDELAS GARCIA PEDRO ANGEL
CANE JENNIFER ANN
CANEL PALOMINO IVAN
CANELLA VALERIO
CANET CHOLVI FRANCISCO SALVADOR
CANET LLACER FRANCISCO GUZMAN
CANET MORANT JOSE LUIS
CANET ORTOLA JOSE
CANET SANJUAN NOELIA
CANET TUR JOSE
CANO CANTO DIEGO
CANO CANTOS REMIGIO
CANO CORREDOR PEDRO
CANO GARCIA BEGOÑA
CANO GIRALDEZ JUAN ANTONIO
CANO MIGUEL SERGIO
CANO MOLINA ANTONIO
CANO MORALES CARMEN
CANO SANCHEZ JOSE
CANO SANTOS PURIFICACION
CANO SILVA JUAN CARLOS
CANO VELEZ JOSE DIEGO
CANO VELEZ JOSE DIEGO
CANO VIANA JULIAN
CANOABO SL EN CONSTITUCION
CANOS ARACIL MARIA ANGELES
CANOS Y GIMENEZ SL
CANOVAS GONZALEZ ANGEL
CANOVAS LOPEZ ANTONIO
CANOVAS MORALES JOSE ANTONIO
CANOVAS RUBIO EDUARDO
CANOVAS RUBIO EDUARDO
CANOVAS RUBIO EDUARDO
CANOVAS SANCHEZ JESUS
CANOVAS SARABIA JAVIER
CANOVAS SARABIA JAVIER
CANOVAS SARABIA JAVIER
CANSECO GARRIDO IGNACIO JAVIER
CANTARERO SANZ JUAN ANTONIO
CANTERAS CERRO START SA
CANTERAS CERRO START SA
CANTERAS CERRO START SA
CANTERAS CERRO START SA
CANTERAS CERRO START SA
CANTERAS CERRO START SA
CANTERES PERSA SL
CANTERO LAIRON FRANCISCO JOSE
CANTERO LAIRON FRANCISCO JOSE
CANTERO LAIRON FRANCISCO JOSE
CANTERO LAIRON FRANCISCO JOSE
CANTERO MONSALVEZ FRANCISCO ANTON
CANTIMEXMESA SL
CANTIN ROLAND
CANTIN ROLAND
CANTO IÑIGUEZ AGUSTINA
CANTO PULPON JUAN JOSE
CANTORSA MARBLE SL
CANTWELL RUTH LYNNE
CAO AYZA TANIA
CAOLINES LAPIEDRA SL
CAPACHI SL
CAPADELLA SL
CAPARROS BAUTISTA JUAN JOSE
CAPDEVILA ALMELA, YOLANDA
CAPDEVILA MALLAGRAY IGNACIO
CAPDEVILA RIBES, VICENTE
CAPELLA MOLES VICENTE
CAPELLA MOLES VICENTE
CAPELLA SOLANO,THAIS MARIA
CAPILLA LLOPIS ANA ISABEL
CAPLISUR VALENCIA SL
CAPLISUR VALENCIA SL
LIQ. EN EJECUTIVA A4617305306000937 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530019039 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304530008874 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460277146 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506006721 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462387579 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111430564 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002849 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462325430 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506008719 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462387315 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110740544 APL./FRACC.: 460540034928B APL./FRACC.: 460540034929N CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030284902 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030284891 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614705516000591 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250205161 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080320545 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416308 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506023363 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506023374 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111031363 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794236 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030008369 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111441619 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922892 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005140000187 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4660305506008185 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928898 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913070 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462325660 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916435 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068185 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2300605030021133
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922529 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922518 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111175859 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506013328 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065864 APL./FRACC.: 460540037731P LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106007048 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506014015
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110994304 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013586 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111453158 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273847 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030267270 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109489668 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918987 TRAMITE DE AUDIENCIA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC ESCRITOS Y COMUNICACIONES LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455985 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930713 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120013300 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305086001378 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013716 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013705 -
DOGV - Núm. 5.222
0699005944230
0699005944258
0699005944249
0699008215473
0699005980805
0699007074700
0699007105986
0699004753910
0699005958740
0699008854189
0699008854170
0699008854160
0699005931864
0699010725462
0699010725453
0699010725444
0699010725426
0699007146181
0699006098404
0599112683060
0599112689074
0699005213720
0699008236337
0699008236328
0599080834660
0599080834650
0699011834161
0699014395787
0699015475693
0699008127657
0699008127648
0699004793786
0699007090622
0699007090631
0699004124564
0699007088276
0699008674119
0699006106196
0699003852379
0699006102245
0699007096800
0699007096580
0699004776112
0699005046025
0599104043359
0699007123357
0699006333025
0699014758787
0699007159006
0699009306884
0699001939982
0699000964420
0699002793160
0699006320512
0599126213327
0599118330974
0699005120650
0699004786993
0699008657361
0699008653127
0599098518480
0599082047611
0699005354730
0699005354721
0699007127198
0699008022378
0699003223444
0699005354245
0699003229898
0699006088623
0599120937690
0699014393165
0699002180442
0699002180433
0599119219976
0599090201040
0699008853711
0699008853720
0699004350156
0699005956908
0699008010076
0699008010067
0699008010058
0699008010094
0699008010085
0699008010049
0699004768367
0699008001065
0699008001056
0699008001047
0699008001038
0699007174992
0699008673311
0699008254826
0699008254817
0699008855600
0599116887911
0699004130412
0699008678665
0699006335115
0699014853551
0699004130650
0619897900022
0699007158016
0699005358627
0699008665373
0699006319962
0599130385279
0599130385260
0699010738314
0599128577584
0699005980769
0699005980750
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46173
R46173
R46173
R46173
R46782
R46782
R46782
R03009
R46601
G03099
G03099
G03099
R46147
G46147
G46147
G46147
G46147
R46782
R03782
R46161
R46161
G12135
R03782
R03782
G46222
G46222
G46246
R46147
G03600
R12600
R12600
R03600
R46782
R46782
G03031
R46782
R03782
R03782
G03065
R03782
R46782
R46782
R03099
G46017
R46603
R46782
R12782
G46017
R46782
G46017
G46133
G03009
G03066
R12782
G46602
G46133
G46603
R03600
R03782
R03782
G46133
R03031
R12135
R12135
R46782
G46601
G46601
R12135
G03099
R03782
R46782
R46133
G46133
G46133
R03782
R03099
G03099
G03099
G03600
R46601
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
R03066
G46161
G46161
G46161
G46161
R46782
R03782
R03782
R03782
G03600
R03031
G03066
R03782
R12782
G46149
G03066
G03009
R46782
R12600
R03782
R12782
G12135
G12135
G46603
R46603
R46782
R46782
DOGV - Núm. 5.222
73776072F
25418060R
B97642664
B03996469
B03996469
73936970C
21983065X
B96552922
50920577A
50920577A
B53784674
B53784674
71861919Y
48625230X
34727612G
34727612G
19978874Q
19978874Q
48312587Y
48312587Y
22568018G
21606072X
20020615N
44873623W
22696044N
24308144L
22585030L
22636621K
48306108J
21255476A
24325467T
21439380E
33400402D
33400402D
52793256E
44794209F
X2853396Q
X4116685F
21415432V
19558705B
20015188J
52746473K
19063738G
85083084N
X2552442V
X2552442V
20708504V
52605234W
B53534673
B53534673
X3447398C
B53191243
M0331852P
B53435749
B53435749
B46367991
E53205423
53221678T
26748826X
06184646S
29189017Q
53205716T
53205716T
53205716T
53205716T
52438818Z
53258639T
B53555017
B53365656
B53365656
B53187142
B03663218
B53497814
B03988458
B96432778
B53210381
B53210381
B53391702
21466592W
21466592W
24280263Z
B97006431
B97006431
B97006431
B97006431
75331530K
20829341N
X2144725K
E97365464
B53172961
B53172961
B53172961
B53172961
B35680313
B35680313
B35680313
B35680313
29067676T
B96726385
B96726385
B03960382
E96559000
B53006516
B12556015
B96461447
B96461447
B96461447
B97193437
B96392170
B96952296
B46161402
B46161402
08968371G
CAPLLIURE LLOPIS RAQUEL MARIA
CAPUZ MORELLO MARIA DEL MAR
CAR & BOATS MOTOR SHOP IMPORT SL
CAR & GOLF SERVICES SL
CAR & GOLF SERVICES SL
CARAÑANA ESCANDELL MARIA ANGELES
CARACENA ROCA FRANCISCO JOSE
CARATELLA SL
CARAVACA PINEDO ENRIQUE
CARAVACA PINEDO ENRIQUE
CARAVAN 777, SL
CARAVAN 777, SL
CARBAJAL LOPEZ JESUS MARIA
CARBALLIDO PEREZ OSCAR ALEJANDRO
CARBALLO MARTINEZ JOSE
CARBALLO MARTINEZ JOSE
CARBO VIÑARTA JUAN RAFAEL
CARBO VIÑARTA JUAN RAFAEL
CARBONELL AMADOR JESUS
CARBONELL AMADOR JESUS
CARBONELL ARIZMENDI FEDERICO
CARBONELL BALDO, JAVIER
CARBONELL BALLESTA JORGE JUAN
CARBONELL CHAMORRO VICTOR JOSE
CARBONELL GARCIA MARIA ANGELES
CARBONELL GIMENEZ JESUS
CARBONELL GRAU HORU
CARBONELL MAYOR JOSE
CARBONELL OLIVER FRANCISCO
CARBONELL SANCHIS HERMINIA
CARCEL PEDRON VICTORIO
CARCELES MESAS ANTONIO
CARCELLER GARCIA JUAN M
CARCELLER GARCIA JUAN M
CARDA CEBRIAN JOSE
CARDENAS GOMEZ CANDIDO
CARDENAS SALAZAR, JAVIER
CARDENAS YAURI MAURO VINICIO
CARDENETE LOPEZ NORBERTO CARLOS
CARDETE SALOM AMPARO
CARDONA ALVAREZ JOAQUIN
CARDONA ANTONINO JORGE ANTONIO
CARDONA CANELLES CARMEN
CARDONA GOSALBEZ MARIA ASUNCION
CARDONA HENAO SONIA
CARDONA HENAO SONIA
CARDONA MENDOZA MARIA
CARDONA MONTESO DAVID
CAREC EL CHIQUITO, SL
CAREC EL CHIQUITO, SL
CAREY ANDREW
CARISA TEXTIL SL
CARKERY NORMAN
CARLOS RUIZ SL
CARLOS RUIZ SL
CARMAT SL
CARMEN E HIJOS CB
CARMONA CAÑADA AURORA
CARMONA DIONISIO ADRIAN
CARMONA GALLEGO LUIS
CARMONA GARCIA MANUEL
CARMONA MINUESA CARMEN
CARMONA MINUESA CARMEN
CARMONA MINUESA CARMEN
CARMONA MINUESA CARMEN
CARMONA ROMERO ANTONIO
CARMONA SATURNINO ANTONIO
CARNES GONZALEZ GARCIA SL
CARNES OLOZAGA, SL
CARNES OLOZAGA, SL
CARNES ORYSAN SL
CARNI-ORTUñO SL
CARNICAS DE GUADALUPE SL
CARNICAS EL HARINERO SL
CARNICAS FERYER SL
CARNICAS Y SERVICIOS DE TORREVIEJA SL
CARNICAS Y SERVICIOS DE TORREVIEJA SL
CARNICERIA Y CHARCUTERIA ZORAMEZ SL
CARNICERO FERNANDEZ ANGEL
CARNICERO FERNANDEZ ANGEL
CARNICERO MOYANO LUIS MANUEL
CARNUVIR SL
CARNUVIR SL
CARNUVIR SL
CARNUVIR SL
CARO GAMERO MANUEL
CARO RIVAS JAVIER
CARPACI DANUT
CARPE DIEM CB
CARPEDIEN N.G.R. SL
CARPEDIEN N.G.R. SL
CARPEDIEN N.G.R. SL
CARPEDIEN N.G.R. SL
CARPEFRIG SL
CARPEFRIG SL
CARPEFRIG SL
CARPEFRIG SL
CARPENA RUIZ CATALINA
CARPER CLASSIC, SL
CARPER CLASSIC, SL
CARPIARTE EL MELE SL
CARPINTERIA BALLESTEROS CB
CARPINTERIA CATRAL, SL
CARPINTERIA MET. R. MERCE CANTAVELLA S
CARPINTERIA METALICA OLIAG SL
CARPINTERIA METALICA OLIAG SL
CARPINTERIA METALICA OLIAG SL
CARPINTERIA METALICA SEVIMAR SL
CARPINTERIA METALICA VILLENA SL
CARPINTERIA QUART SL
CARPINTERIA RACO SL
CARPINTERIA RACO SL
CARPINTERO LOPEZ M LUZ
20 03 2006
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506026291 LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111177344 APL./FRACC.: 460540032736G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110992434 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110992412 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065875 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506007874 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110209926 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430234197 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110409170 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022960 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506018791 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109395398 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110159250 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE FONDOS INV
LIQ. EN EJECUTIVA M2001205460010020
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460038535 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111039481 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111436372 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110235688 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506035908
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459010 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794390 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506023820 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065150 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506010589 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506018668 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506010209 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281745 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530010032
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030284154 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505700000600 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505700000709 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROV.IVA NO DECLARANTES 2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110917007 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111481428 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111433985 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120010418 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472221 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905516001939 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088117 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0309905416002490 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205530008033 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506021495 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506021484 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088128 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066348 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108665449 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460009077
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110931670 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011485 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011474 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011463 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011452 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2003
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506040729 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005526010540 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460272031 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460267521 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460267279 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540037856H LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450111 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469086 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110771488 -
10277
0699003043062
0699010102038
0599123506126
0599103515267
0699008853639
0699016452621
0699006094920
0599105790929
0699006123520
0699006123511
0699004785545
0699015476481
0699014539740
0699006090127
0699008502784
0699006332805
0699005930150
0699005930140
0599104018416
0599117058229
0699010737883
0619259400045
0599054796487
0599128461058
0599113604420
0599112311179
0699012078069
0599113604494
0699012069460
0699010486369
0699004611938
0699004792951
0699007140939
0699007140920
0699003219668
0599066386141
0699006336949
0699009374828
0699006090420
0699002681300
0599114651034
0699008011340
0699007111770
0699004349725
0699006088293
0699015476252
0699001396986
0699005952838
0599097385627
0599097385618
0699008237821
0599070173203
0699008248583
0679000047504
0679000047513
0699008020068
0699009268393
0699006338213
0699007112283
0699003886919
0699007111430
0699008013477
0699008013468
0699008013459
0699008013440
0599117189275
0699007078091
0599128333943
0699004786178
0699011705865
0699013876578
0699004119540
0699013869372
0699014177345
0699005981346
0599103506943
0599103506934
0699013876706
0699006089512
0699006089503
0699002657860
0699011832237
0699011832255
0699011832246
0699011832228
0599103499280
0599054792114
0699007166421
0699004101244
0699004800817
0699004800808
0699004800799
0699004800780
0699011680180
0699011827049
0699011827030
0699011827020
0699010490401
0699004704090
0699003302451
0599125212657
0699015574006
0599123814346
0699005363696
0699008217628
0699008217619
0699008217600
0699001397655
0599120935150
0699009499824
0699005929078
0699005929087
0699006121220
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46601
G46603
G46237
R03782
G03099
G46017
R03782
R46782
R03782
R03782
R03600
G03600
R46782
R03782
R12782
R12782
R46133
R46133
R46161
R46161
G46603
R03031
R46782
R46603
G46096
R46161
R46782
G46096
R46782
G03031
G46215
R03600
R46782
R46782
G12135
R46782
R12782
G46603
R03782
G46603
G46133
G46246
R46782
G03140
R03782
G03600
G46017
R46246
R03099
R03099
R03782
R03099
R03782
R03065
R03065
G46601
G03031
R12782
R46782
G03031
R46782
G46246
G46246
G46246
G46246
R12782
R46782
R03099
R03600
G03600
G03065
G03031
G03065
R03099
R46782
R03099
R03099
G03065
R03782
R03782
G44600
G46246
G46246
G46246
G46246
R03031
R46782
R46782
G46603
R03782
R03782
R03782
R03782
G46246
G46246
G46246
G46246
G03065
G46246
G46246
G03099
G46161
R03782
R12782
R46603
R46603
R46603
G46017
R46161
G46161
R46133
R46133
R03782
10278
29197785K
21453302Y
19820790B
25793867B
25793867B
44851291A
25395528D
03548413L
19450478E
19450478E
19450478E
19450478E
19450478E
19450478E
19450478E
19450478E
19450478E
25417365L
21421766A
00673202S
22574956L
52687060V
48384484M
20145431F
48357775E
21462075Q
52748624X
52748624X
52748624X
52748624X
22869536S
06187561D
06187561D
06187561D
21516196H
44501219Z
44501219Z
B97535272
24312120Q
73501581K
28987210B
24364841K
24364841K
50802662D
22534538N
44799402W
X2644549D
X2644549D
24379206B
22506417C
73573887S
44520837J
74215879P
21374538V
21413604Y
21371913Z
22553871W
20810364X
21312156B
21312156B
21312156B
21312156B
28991255P
G97148019
22527644H
19325657E
19325657E
19325657E
19325657E
19325657E
10185099D
X1476272V
34098049C
B97186167
B97186167
X4427400S
X4427400S
19847550E
21905008S
B53668646
X3543235Q
X3543235Q
X2314214T
G96479647
B53404752
B96798269
B03836764
B53118899
B96848171
B53387585
B53534004
A53403978
B53603304
B53603304
B97340582
B53196937
B53196937
B53196937
B53196937
B53196937
B53182473
73530200M
19373531X
24303658H
24303658H
22520986F
73537069C
73537069C
73537069C
17704405V
22698956A
X2971695A
41461355Z
20 03 2006
CARPIO GARCIA RAUL
CARPIO GIL JUAN JOSE
CARPIO MARTINEZ JOSE ENRIQUE
CARPIO MOLINOS MANUEL
CARPIO MOLINOS MANUEL
CARRASCO AGUILERA FRANCISCO
CARRASCO FERRER RICARDO
CARRASCO LAYOS ANGEL
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO LAZAN FRANCISCO
CARRASCO MANSELGAS RAFAEL CARLOS
CARRASCO SANTACRUZ RAIM
CARRASCOSA ARRIETA JOSE MARIA
CARRASCOSA FERRER MARIA AMPARO
CARRASCOSA OLMOS JOSE LUIS
CARRASCOSA VALLE FRANCISCO
CARRASQUER ALIAGA JOSE MANUEL
CARRATALA AMORES JOAQUIN MARIA
CARRATALA FERRER FRANCISCO JAVIER
CARRATALA GOMEZ PASCUAL
CARRATALA GOMEZ PASCUAL
CARRATALA GOMEZ PASCUAL
CARRATALA GOMEZ PASCUAL
CARRATALA MOROTE JOSE
CARRAZONI ROMAN ENRIQUE
CARRAZONI ROMAN ENRIQUE
CARRAZONI ROMAN ENRIQUE
CARREÑO HERMOSEL JOSE ANTONIO
CARREÑO PELAEZ DAVID
CARREÑO PELAEZ DAVID
CARREGUES VALENCIANES SL EN CONSTITUCI
CARRERAS LAHUERTA JOSE VTE
CARRERAS SERRANO MANUEL
CARRERES BARBER FRANCISCO
CARRERES IZQUIERDO CARLOS
CARRERES IZQUIERDO CARLOS
CARRETERO BERRIOS M LOURDES
CARRETERO CURIA ANTONIO
CARRETERO PEREZ JOSE VICENTE
CARRIER MARCEL ANTHONY
CARRIER MARCEL ANTHONY
CARRILERO BONDIA OSCAR
CARRILERO SANCHEZ PANTALEONA
CARRILLO CAMPELLO JUAN
CARRILLO GIMENEZ JUAN JOSE
CARRILLO HURTADO MIGUEL ANGEL
CARRILLO LOPEZ JOSE MANUEL
CARRILLO PEREZ DIEGO
CARRILLO PEREZ VICENTA
CARRILLO SALAZAR JUAN JOSE
CARRIO AGUILERA MARIA CRISTINA
CARRIO BAIDAL MIGUEL
CARRIO BAIDAL MIGUEL
CARRIO BAIDAL MIGUEL
CARRIO BAIDAL MIGUEL
CARRIO ROSELLO GUSTAVO ADOLFO
CARRION ABOGADOS SC
CARRION APARICIO JOSE JOAQUIN
CARRION NAVARRO PABLO
CARRION NAVARRO PABLO
CARRION NAVARRO PABLO
CARRION NAVARRO PABLO
CARRION NAVARRO PABLO
CARRO FUERTES MARIA FLORESVITA
CARROLL MALCOLM MILES
CARRON FRUTOS NOEMI
CARRUATA 2001 SL
CARRUATA 2001 SL
CARRUEGO CARMEN ELINA
CARRUEGO CARMEN ELINA
CARSI BLASCO JOSE
CARTAGENA NAVARRO DOLORES
CARTAGO SUMINISTROS AGRARIOS SL
CARTER IAN ANTHONY
CARTER IAN ANTHONY
CARTER JEANETTE BERNICE
CARTI REFORMAS CONSTRUCCIONES Y SERVIC
CARTOGRAFIA Y CATASTRO,S.L.
CARTOPALET SL
CARTOPEL SL
CASA ALAMEDA SL
CASA DE FOTOCOPIADORAS VALENCIA SL
CASA DE KEBAB SL
CASA ESPAñA SERVICE OG BOLIGFORMIDLING
CASA MEDITERRANEA CONSTRUCCIONES INTER
CASA PARACELSUS IBERICA SL
CASA PARACELSUS IBERICA SL
CASA PRINCIPE SL
CASA VIRTUAL, SL
CASA VIRTUAL, SL
CASA VIRTUAL, SL
CASA VIRTUAL, SL
CASA VIRTUAL, SL
CASA Y PLAYA COSTABLANCA SL
CASAÑ ALCOY ANTONIA
CASAÑ BELLIDO JUAN
CASAÑ GOSALVEZ PASCUAL ERNESTO
CASAÑ GOSALVEZ PASCUAL ERNESTO
CASAÑ LLOPIS EMILIO MANUEL
CASADO BIOQUE JOSE ANGEL
CASADO BIOQUE JOSE ANGEL
CASADO BIOQUE JOSE ANGEL
CASADO SANTIAGO JUSTO
CASAL COLL EUGENIO
CASALLAS OSPITIA PAULA MARCELA
CASAMAYOR PERALES EUSEBIO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110219914 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064247 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462382068 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111436560 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388130 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506017500 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506017522 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506017511 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110797008 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017440 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111448659 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462419270 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110561035 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289984 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785612 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205530013957 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110354840 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540037601Q LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110129076 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015673 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069219 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416869 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438880 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000390 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000247 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422688 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305106003557 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111475125 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1500005200308329 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215020 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111497730 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015684 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462380561 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DENOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQ. EN EJECUTIVA A4614705226000991 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462375446 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126000767 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530002693 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023488 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060210 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270272 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506019073 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437582 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506016389 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086269 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506013436 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062344 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062377 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062366 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062355 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462325253 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462385456 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0360005106025114 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460979 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803840 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506018461 -
DOGV - Núm. 5.222
0699007091273
0699004784207
0699005947109
0699004117414
0699004117423
0699007135778
0699007172224
0699008010965
0599117057751
0599117057770
0599117057760
0699008001157
0699008001148
0699008001139
0699008001120
0699008001110
0699008001101
0699007084655
0699008656766
0699013009264
0699005970602
0699007119424
0699007127912
0699009825891
0699004783089
0699009932005
0699008085756
0699008085747
0699008085738
0699008085729
0699008249445
0599125709673
0599125709664
0599125709682
0699004791411
0699007089266
0699007089257
0699002501918
0599118470894
0599117343760
0699006121760
0699010733630
0699010733620
0699004788331
0699007084619
0699007137574
0699004757770
0699004757760
0699007165890
0699005941746
0699012081919
0699005958439
0699004312893
0699011706424
0599128543860
0699006119863
0699007101943
0699003992885
0699004128268
0699010487285
0699010487294
0699004128259
0699006121596
0699008004246
0699007129663
0699011828735
0699011828726
0699011828717
0699011828708
0699011828699
0699008660919
0599128674081
0599090706409
0699005985966
0699010726719
0699003229384
0699008852300
0699007091035
0699004776910
0699008666464
0699013882160
0699003800870
0599123803676
0699005927904
0699004782162
0699011830578
0699007292647
0599097363580
0699005979640
0699004755827
0699004651327
0699005122558
0699004795335
0699015473989
0699005949107
0699004783134
0699004783161
0699004783152
0699004783143
0699011705288
0699003295925
0599118696504
0699000901445
0699007135080
0699007135090
0699003847721
0699009499503
0699011322670
0699009499494
0599128336051
0699007119314
0699006111036
0699005929810
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R03600
R46215
G03009
G03009
R46782
R46782
G46246
R46161
R46161
R46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
R46782
R03782
G46237
R46603
R46782
R46782
G46237
R03600
G03600
G46246
G46246
G46246
G46246
R03782
R13752
R13752
R13752
R03600
R46782
R46782
G46161
R46782
R46782
R03782
G46237
G46237
R03600
R46782
R46782
R03063
R03063
R46782
R46173
R46782
R46601
G46246
G03600
R03782
R03782
R46782
G46017
G03031
G03031
G03031
G03031
R03782
G46215
R46782
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
R03782
R46161
G03031
R46782
G46147
G03099
G03099
R46782
R03099
R03782
G03099
G03099
R03031
R46133
R03600
G46246
R03782
R03031
R46782
R03031
G03099
G03600
R03782
G03600
R46222
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
G03099
G46096
G46096
R46782
R46782
G46601
G46161
G46161
G46161
R03600
R46782
R03782
R46133
DOGV - Núm. 5.222
73566841F
19144169G
22568180M
53095134W
20162473Y
44790346P
20468655N
29190427T
B97319784
B53530507
53602471M
53602471M
B53170189
B53170189
B53635363
19563238J
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
18877423N
22472278J
33480394F
48456697K
19900737X
06216396W
B97251805
B96810445
74177621E
48459144F
B53587457
X3370862M
B12558573
B12558573
48564433W
B96392899
X3733497E
73647491L
48566382L
48333199X
70705649S
13801673V
13801673V
18922847B
18922847B
24324132E
52720753S
A12494142
A12494142
21863805M
21863805M
21980864V
B96699939
B53632089
19333830F
20009061G
X3589136D
X3589136D
53382097V
44144300D
52649894L
20247236Z
22530139Y
52713915P
X4347888Z
19097969B
19816880B
19816880B
19816880B
19816880B
B97040828
18918918S
20309360S
20782571R
B12446951
20015389F
25421089V
29161538E
73382843D
20026392Q
20847927Z
21223184A
24366067M
18980932K
18980932K
B12548467
24333701T
21383340X
21383340X
13909851A
52689393G
52689393G
52689393G
52689393G
18968067J
44885932Y
22097734R
52739125X
52726839Y
52726839Y
18892542C
24365201J
24365201J
53096507H
48406392V
X5200789Y
44511018S
CASANOVA ALCALDE JAIRO
CASANOVA BERMELL FRANCISCO
CASANOVA CLIMENT VALERIE
CASANOVA FERNANDEZ FRANCISCO MIGUEL
CASANOVA SALCEDO, VICENTE
CASANS SANCHIS IGNACIO
CASARES PE AFIEL CRISTIAN
CASARRUBIOS MARTIN CARLA
CASAS BALCON MONTROY SL
CASAS EN MADERA SIGLO XXI SL
CASAS JIMENEZ FRANCISCO JOSE
CASAS JIMENEZ FRANCISCO JOSE
CASAS NUñEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
CASAS NUñEZ SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
CASAS UNIDAS SL
CASASUS FERRER ROSA
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASAUS BUESO VICENTE
CASCALES PEÑALVER JOSE MARIA
CASCALES TARI MIGUEL ANGEL
CASELLES LOPEZ JOSEFINA
CASERO CORCOLES ASCENSION
CASERO UBEDA RECESVINTO-JOSE
CASERPE VALENCIA SL
CASES DE BOCAIRENT SL
CASES MARIN CARLOS
CASES PEREZ FRANCISCO JOSE
CASESBE URBANIZACIONES Y OBRAS SL
CASEY CATHERINE GERARD
CASPROYEC SL
CASPROYEC SL
CASQUET CUERVA ALBERTO
CASTAñAS HELADAS HONRUBIA SL
CASTAÑEDA HENAO CESAR AUGUSTO
CASTAÑO OLMEDA MARIA CARMEN
CASTAÑO PEREZ DANIEL
CASTAÑO RIERA CHRISTIAN
CASTAÑO SANTOS ANTONIO
CASTANEDO GOMEZ MARIA LUISA
CASTANEDO GOMEZ MARIA LUISA
CASTEJON MARMAÑA DOMINGO S
CASTEJON MARMAÑA DOMINGO S
CASTEL AZNAR ANTONIO JOSE
CASTEL CRESPO MARIA AMPARO
CASTELL & PRATS PROMOTIONS, SA
CASTELL & PRATS PROMOTIONS, SA
CASTELL BARRAQUEL PEDRO
CASTELL BARRAQUEL PEDRO
CASTELL COPETE PETRA PILAR
CASTELL DE LA CREU SL
CASTELL-SERRANO PATRIMONIAL SL
CASTELLA GARCIA ALBERTO
CASTELLA GARCIA SIMEON RAMON
CASTELLANO BALSECA LUIS EUCLIDES
CASTELLANO BALSECA LUIS EUCLIDES
CASTELLANO GALLEN DAVID
CASTELLANO LIJO JEREMIAS
CASTELLANO MORENO PEDRO JOSE
CASTELLANO ROMERO DAVID
CASTELLANO SANMIGUEL LUIS
CASTELLANOS MARTINEZ ENRIQUE
CASTELLANOS OTALORA RUBEN DARIO
CASTELLAR FENOLLOSA VICENTE
CASTELLAR FURIO CONSUELO
CASTELLAR FURIO CONSUELO
CASTELLAR FURIO CONSUELO
CASTELLAR FURIO CONSUELO
CASTELLAR TRANSPORTES TERRESTRES, SL
CASTELLET CAPDEVILA FERNANDO
CASTELLO ANDRES RAMON
CASTELLO CONEJERO JOSE ENRIQUE
CASTELLO D IMPRESSIO SL
CASTELLO DEL POZO ANA
CASTELLO DONOSO JOSE ANTONIO
CASTELLO GONZALEZ ANTONIO
CASTELLO MARMANEU JOSE MANUEL
CASTELLO NAVARRO JOSE ANDRES
CASTELLO NAVARRO MARIA ISABEL
CASTELLO PEREZ MANUEL
CASTELLO VILLALBA MARIA ANGELES
CASTELLON HEREDIA ANTONIA
CASTELLON HEREDIA ANTONIA
CASTELLON INTERIORES SL
CASTELLOTE MORALES RAFAEL JOSE
CASTELLS SANCHEZ ENRIQUE
CASTELLS SANCHEZ ENRIQUE
CASTILLO ARENAL JULIO
CASTILLO ARRRIAZA DAVID
CASTILLO ARRRIAZA DAVID
CASTILLO ARRRIAZA DAVID
CASTILLO ARRRIAZA DAVID
CASTILLO BALLESTER, ANTONIO
CASTILLO CARZUZA GUSTAVO ELEAZAR
CASTILLO EGIDO PEDRO
CASTILLO GARCIA FERNANDO
CASTILLO GARCIA JOSE JOAQUIN
CASTILLO GARCIA JOSE JOAQUIN
CASTILLO HERVAS RICARDO
CASTILLO LEON JESUS
CASTILLO LEON JESUS
CASTILLO LOPEZ MIGUEL ANGEL
CASTILLO MARTINEZ EFREN ISAAC
CASTILLO MEDINA TEDDY ALIESXYS
CASTILLO MORALES MA CARMEN
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437395 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105123383
APL./FRACC.: 460540037864A LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446800 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451365 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320729 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067459 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506001844 LIQ. EN EJECUTIVA A1213504506018981 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001458 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001447 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001425 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001403 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001469 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001436 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001414 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005026001392 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506018679 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905560000454
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057757 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105526007107 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460265904 RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905236000734 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105506000308 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286442 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794885 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506020441 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411369 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803839 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111444480 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013869 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305516000033 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915643 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915577 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111521017 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506007229 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030285133 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462377536 LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506039312 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310202 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428221 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOCARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111440849 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540038758T CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120226820 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110317055 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413723 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319431 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506013405 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910671 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927336 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059297 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111317044 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA M1200505120013782 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111435130 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110778055 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108601715
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458702 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458691 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482209 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482187 APL./FRACC.: 460540035848B LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465533 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110771169 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109395937 -
10279
0699005944294
0699003042512
0599054783882
0599120935380
0699007097049
0699007137455
0699006336334
0699011360649
0699014093947
0699015158691
0699012097135
0699012097144
0699004786681
0699015476811
0699013881629
0699003814822
0679000130150
0679000130141
0679000130132
0679000130123
0679000130114
0679000130105
0679000130096
0679000130087
0679000130078
0679000130069
0699005212830
0599103509648
0699001880207
0599059170857
0699003223866
0699006084480
0699005980300
0679000042160
0699012116210
0599128478400
0699004755661
0699008245961
0699004184880
0699005215068
0699006114428
0699005929518
0599123147342
0699007165312
0699008664841
0699006111081
0699007122706
0699004758604
0699004758595
0699006324692
0699006324683
0699007128509
0699004773858
0699004185440
0699004669174
0699003931220
0699000969077
0699008247667
0699009731630
0699001873881
0699010737672
0699007144174
0699005958814
0699004615485
0699006331090
0699007101750
0599119043078
0699004671814
0699007074829
0699015478499
0599126387603
0699005212648
0699008018198
0699008018189
0699008018170
0699008018160
0699008022735
0699008500721
0699004702962
0699009325108
0699005362706
0599130906632
0699007168237
0699007062343
0699006325839
0599103134180
0699009325126
0699009516232
0699008012918
0699006321071
0699006321062
0699005214994
0699008006161
0699004781044
0699015474227
0699006122714
0699002221600
0699008006428
0699008006419
0699008006400
0699007102594
0699007102466
0699006117003
0699001101865
0699007102291
0699007102282
0699001361905
0699007087542
0699007087533
0599114913925
0699007082428
0699006314215
0599104018232
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46173
G46096
R46782
R46246
R46782
R46782
R12782
G46601
G46215
G03065
R46782
R46782
R03600
G03600
G03065
G46601
R12732
R12732
R12732
R12732
R12732
R12732
R12732
R12732
R12732
R12732
G12135
R03099
G03065
R03099
G46601
R03782
R46782
R46173
G03099
R03782
R03031
R03782
G12135
G12135
R03782
R46133
G03063
R46782
R03782
R03782
R46782
R03063
R03063
R12782
R12782
R46782
R03099
G12138
G12138
G03140
G03140
R03782
G46601
G03065
G46603
R46782
R46601
G46601
R12782
R46782
G46149
G12138
R46782
G03600
R46782
G12135
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
R12782
G46147
G46017
R12732
G46133
R46782
R46782
R12782
G46133
G46017
G03600
G46246
R12782
R12782
G12135
G46215
R03600
G03600
R03782
G46215
G46215
G46215
G46215
R46782
R46782
R03782
R46782
R46782
R46782
G12135
R46782
R46782
R46782
R46782
R12782
R46161
10280
52679626N
52653201Z
25402606A
52641690A
X5262175M
34931911V
44520143D
21417269Z
33459225K
40338294C
40338294C
40338294C
46354034H
22588065H
22588065H
25421064S
52646314G
44504093J
23591865Y
20480911D
44504040Y
44504040Y
44504040Y
19880211T
48337292D
X4249455K
B53606901
19968990E
73722333L
B97087241
28990326E
29175387W
19077925T
19077925T
52746401H
22117791W
22117791W
22117791W
B12504023
74122764C
74122764C
74122764C
74122764C
74122764C
74122764C
X3769654T
19503193K
B97416143
B12557609
B53507802
B53507802
B12650248
B12650248
22648678A
17688086M
B53862652
M0352282Z
B53095857
52741334B
B53103420
B53103420
B53103420
B53103420
B53103420
B53322202
19864115G
X3024571W
X4176773L
X3526864K
B97406649
B97406649
B53602454
B53602454
B53602454
B53602454
B53602454
B97094163
B97094163
H46588562
H12432266
H96226964
H46869533
H12266094
H96582861
H97255483
H46852851
H46852851
H96631759
H03535531
H96544838
H03884293
H53246237
H03564861
H53500583
H12397873
H03534708
H03534708
H03534708
H03534708
H97217178
H96305057
H53582755
H96771407
H53673208
E03404720
E03301579
H46761086
H97289698
H03494036
H46740593
E03421682
E03421682
E03421682
20 03 2006
CASTILLO PEÑALVER JOSE ANTONIO
CASTILLO RUANO ALFONSO
CASTILLO VACAS ISRAEL
CASTILLO VAQUERO BERNARDO
CASTLE ALISTAIR
CASTRO ALONSO MARIA DEL CARMEN
CASTRO BUSTAMANTE MIGUEL
CASTRO COBO ELIAS JOSE
CASTRO CORTES EDUARDO
CASTRO HERNANDEZ ALBERTO
CASTRO HERNANDEZ ALBERTO
CASTRO HERNANDEZ ALBERTO
CASTRO HERNANDEZ JORGE DE
CASTRO JIMENEZ JUAN
CASTRO JIMENEZ JUAN
CASTRO KELLIHER JUANA
CASTRO LOPEZ ANTONIO
CASTRO LOPEZ MARIA DEL CARMEN
CASTRO MARTIN MARIA DEL CARMEN
CASTRO MIRANDA JESUS
CASTRO MORATAL MARIA NURIA
CASTRO MORATAL MARIA NURIA
CASTRO MORATAL MARIA NURIA
CASTRO MORENO JUAN
CASTRO PIQUERAS FERNANDO
CASTRO VALVERDE GELIN MARIA
CASTRO Y ELVIRA, SL
CATALA CERVERO MARIA JOSEFA
CATALA LLISO VICENTE
CATALA MARIN MODAS SL
CATALA MIRALLES JUAN CARLOS
CATALA MORALES MODESTO
CATALA PELLICER JUAN VTE
CATALA PELLICER JUAN VTE
CATALAN MARTINEZ JESUS
CATALAN MEDRANO MANUEL
CATALAN MEDRANO MANUEL
CATALAN MEDRANO MANUEL
CATALAN OLUCHA SL
CATALAN SARMIENTO JOSE ANTONIO
CATALAN SARMIENTO JOSE ANTONIO
CATALAN SARMIENTO JOSE ANTONIO
CATALAN SARMIENTO JOSE ANTONIO
CATALAN SARMIENTO JOSE ANTONIO
CATALAN SARMIENTO JOSE ANTONIO
CATALIN, ALBERT MATEI
CATARINEU NIETO JOSE RICARDO
CATARROJA SISTEM. ALAN SL
CATEFAR SL
CATERING LA VARENNE SL UNIPERSONAL
CATERING LA VARENNE SL UNIPERSONAL
CATOLAN RACING SPORT, SL
CATOLAN RACING SPORT, SL
CATURLA RUBIO ALFONSO
CAUSAPE BERNAL FRUCTUOSO LAMBERTO
CAVACONS 2002 SL
CAVILL TRACEY TONYA
CAVOLMAR SL
CAYETANO GUZMAN EMILIO
CAYMAR LEVANTE SL
CAYMAR LEVANTE SL
CAYMAR LEVANTE SL
CAYMAR LEVANTE SL
CAYMAR LEVANTE SL
CAYO ESPERANZA SL
CAYON BASAGOITI JOSE RAMON
CAZA MARTINEZ MARIA LUCINDA
CAZABAT, RAUL HECTOR
CAZACU, ROBERT ION
CB D RESTAURACION VALENCIANA SL
CB D RESTAURACION VALENCIANA SL
CBS CALPE BAUTENSCHUTZ SL UNIPERSONAL
CBS CALPE BAUTENSCHUTZ SL UNIPERSONAL
CBS CALPE BAUTENSCHUTZ SL UNIPERSONAL
CBS CALPE BAUTENSCHUTZ SL UNIPERSONAL
CBS CALPE BAUTENSCHUTZ SL UNIPERSONAL
CD MAC LEVANTE SL
CD MAC LEVANTE SL
CDAD PROP AV PRIMADO REIG 145
CDAD PROP CARRETERA XILXES S/N DE VALL
CDAD PROP CL ALBAL N 15 DE BENIPARRELL
CDAD PROP CL BERGANTIN 4 DE LAS PALMER
CDAD PROP CL CINCTORRES N. 4 DE VILLAR
CDAD PROP CL DON JUAN DE AUSTRIA 6 MIS
CDAD PROP CL INDUSTRIA 43 DE VALENCIA
CDAD PROP CL INGENIERO VICENTE PICHO 1
CDAD PROP CL INGENIERO VICENTE PICHO 1
CDAD PROP CL PAPA ALEJANDRO VI N 14
CDAD PROP CL QUINTANA 50 DE VILLAJOYOS
CDAD PROP CL SANTA AURORA 2 PATERNA
CDAD PROP COMPLEJO EURO-PARK DE TORREV
CDAD PROP COMPLEJO RESIDENCIAL ESCUELA
CDAD PROP COMPLEJO URBANISTICO PLAYMON
CDAD PROP CONJUNTO RESIDENCIAL URBANOV
CDAD PROP CR. ALFONDEGUILLA S/N DE VAL
CDAD PROP DE LA AV RAMBLA DE MENDEZ NU
CDAD PROP DE LA AV RAMBLA DE MENDEZ NU
CDAD PROP DE LA AV RAMBLA DE MENDEZ NU
CDAD PROP DE LA AV RAMBLA DE MENDEZ NU
CDAD PROP ED AZUL MARINA I CL NORD SN
CDAD PROP ED CITY CL VIA SANT ROC N 51
CDAD PROP EDIF TIMONER
CDAD PROP EDIFICIO LAS PALMERAS
CDAD PROP EDIFICIO NABILA PLAYA
CDAD PROP EDIFICIO PASAJE PINTOR GISBE
CDAD PROP EDIFICIO PASEO RAMIRO 11 DE
CDAD PROP GARAJE CL ALZIRA 2 DE PATERN
CDAD PROP GARAJE CL SANTA AURORA 2 PAT
CDAD PROP MAR AZUL AVENIDA CONDOMINA,
CDAD PROP URBANIZACION LA COMA PICASEN
CDAD PROP VILLA REMEDIOS SEGUNDA FASE
CDAD PROP VILLA REMEDIOS SEGUNDA FASE
CDAD PROP VILLA REMEDIOS SEGUNDA FASE
APL./FRACC.: 460540037241R LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110734770 APL./FRACC.: 460540038675D LIQ. EN EJECUTIVA A4601799500017918 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111427462 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468943 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110484134 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492450 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111407387 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415131 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080035062 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109414220 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109370110 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459538 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930130 APL./FRACC.: 460540037061M LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530014957 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530014935 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786459 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023499 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789980 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506029729 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487610 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0309905480000149 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526014250 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526014249 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526014238 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526014227 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526014216 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318903 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORCARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526008714 LIQ. EN EJECUTIVA M2205605460032030 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110730721 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105092165
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090119 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084113 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084102 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084091 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506026302 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105140488
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499050 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925444 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506023385 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO ESCRITOS Y COMUNICACIONES
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506005492 NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y ESCRITOS Y COMUNICACIONES
CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506013441 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057042 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506050684 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506024710 CARTA DE REQUERIMIENTO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049903 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOESCRITOS Y COMUNICACIONES
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090120 -
DOGV - Núm. 5.222
0599118468162
0699007103410
0599126389830
0599098075491
0699001288975
0699009932454
0699007077936
0699007078129
0699007072912
0699007105582
0699007105573
0699007105564
0699008618266
0599104018535
0599104018526
0699004703449
0699007165139
0699008020351
0699004316276
0699005358791
0599118470849
0599104035879
0599104035850
0599125670962
0699004124537
0699007158539
0699015473998
0699011420718
0599125671320
0699005928500
0699004757504
0699008126721
0599100455195
0599123767504
0699007122019
0699008676254
0699008676245
0699008676236
0699005211768
0599123806408
0699004776828
0699004776819
0699004776800
0699004776790
0699004776781
0699006316819
0699008655309
0699003798863
0699005215040
0579001018347
0579001018338
0699013204249
0699005211988
0699007119049
0699004672153
0599126414324
0699003296860
0599128579665
0599054814820
0699004801807
0699004801798
0699004801789
0699004801770
0699015479727
0599103508171
0699008015439
0599054756346
0699007069080
0699006315461
0699010101955
0699010101946
0699004127846
0699004127837
0699004127828
0699004127819
0699004127800
0699001040568
0699001040559
0699005958731
0699003220080
0699004994756
0699002504475
0699005214417
0599119728158
0699010736078
0699010734859
0699010734868
0699005930480
0599090706720
0599130543266
0599126414800
0599090706041
0699004754882
0699008655730
0699005216819
0699004795060
0699004795050
0699015473558
0699015473549
0699004614697
0699002504484
0699002204780
0699005928766
0599126415287
0699002024325
0699004779513
0699009500567
0599130543284
0699002839636
0599114273258
0699008687759
0699008687768
0699004801742
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R46782
R46782
R46782
G03063
G03600
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46161
R46161
G46246
R46782
G46601
G46603
R12600
R46782
R46601
R46601
R46161
G03031
R46782
G03600
G46237
R46173
R46133
R03063
R12135
G46096
G46096
R46782
R03782
R03782
R03782
G12135
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R12782
R03782
G46600
G12135
R03031
R03031
G12135
G12135
R46782
G12138
G03099
G03099
R03782
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
G03600
R03099
G46601
R46782
R46782
R12782
G46603
G46603
G03031
G03031
G03031
G03031
G03031
G46161
G46161
R46601
G12135
G46096
G46237
G12135
R46161
G46601
G46601
G46601
R46133
G03031
G46161
G03099
G03031
R03031
R03782
G12135
R03782
R03782
G03600
G03600
G46237
G46237
G03031
R46133
G03099
G03009
R03600
G46161
G46161
G03600
G46096
R03782
R03782
R03782
DOGV - Núm. 5.222
E03421682
48555290J
48555290J
B53196242
B97197271
B96706270
20743187Q
48386521H
17442902R
19478458B
24322552Y
52671961Y
20347952J
22688669C
85086569R
53205365V
X5079329D
B97040588
B97040588
B97040588
B97040588
B97040588
22692021Z
18874840M
B96288055
B53261822
B53261822
00826983H
B29800679
E53603718
B03490034
B80432024
B46733895
73652540P
52684843P
52684843P
B96961016
B53815593
B53815593
B97594170
B97594170
B53457263
B53487393
B53347415
B97157010
A46072088
E46903068
B53353405
B53560330
B53560330
B96738653
B96853932
B53422648
B12412862
B46986766
B12579702
B12579702
B96679303
B53751004
B53751004
B97077937
B97077937
B53618377
B96735618
B97083315
B97061337
B97061337
B97061337
B97156731
B97161756
B12589362
B96883780
B96811351
B96811351
B12516845
A12008728
B96887054
B96887054
B46744215
B96115670
B96115670
B12638771
A96984794
A96984794
A96984794
B96410279
B96410279
B96410279
B96410279
B96982780
B96982780
B96242383
B03956224
22535172W
74081685L
21624760E
52729731T
52729731T
B53153698
22460634F
29022922G
73645334R
X2781956Z
21450244F
B96653530
B03992146
B96393087
B53597472
B53597472
B97297295
19405501X
44514806P
B96471438
CDAD PROP VILLA REMEDIOS SEGUNDA FASE
CEA PEREZ AITOR
CEA PEREZ AITOR
CEARSANVI, SL
CEBERTRANS LOGISTIC SL
CEBICAB SEGUR SL
CEBOLLA GARRIDO JOSE MANUEL
CEBOLLA GIMENEZ MANUEL JOSE
CEBOLLA SAURA CECILIA
CEBRIAN ALFARO VICENTE
CEBRIAN CAROT MARIA DOLORES
CEBRIAN CORRECHER,ANA MARIA DE LA PAZ
CEBRIAN GARCIA MARIA
CEBRIAN MARTINEZ JULIAN
CEBRIAN MEDINA RAUL ALBERTO
CEBRIAN MOROTE MIGUEL ANGEL
CEDEÑO MOREIRA TEOFILO ENRIQUE
CEGAPSA VALENCIA NORTE SL
CEGAPSA VALENCIA NORTE SL
CEGAPSA VALENCIA NORTE SL
CEGAPSA VALENCIA NORTE SL
CEGAPSA VALENCIA NORTE SL
CEITA BUILELO MARIA LUISA
CELADES PREMIO, JOSE
CELADORES Y SISTEMAS S & M SL
CELIA Y OTROS, SL
CELIA Y OTROS, SL
CELIS BUTRAGUEÑO JOSE MANUEL DE
CELPRINA, SL
CELTIC FOLK CB
CELULOSAS MAR AZUL, SL
CEMIG CONSTRUCCION SL
CENCOFAX SL
CENTELLES SALAS ISABEL
CENTELLES TARREGA VICTOR JOSE
CENTELLES TARREGA VICTOR JOSE
CENTRAL COMPRAS MAQUINARIA SL
CENTRAL INVERSIONES Y TRANSACCIONES AL
CENTRAL INVERSIONES Y TRANSACCIONES AL
CENTRE DE OCI LA MALLA SL
CENTRE DE OCI LA MALLA SL
CENTRO COMERCIAL FILTON SL
CENTRO DE ADIESTRAMIENTO CANINO WILLY
CENTRO DE ESTETICA DONATELLA, SL
CENTRO DE ESTUDIOS INTERCOM-EDUCURS SL
CENTRO DE ESTUDIOS PREF SA
CENTRO DE ESTUDIOS PSICOPEDAGOGICOS CB
CENTRO DE ESTUDIOS ZONA NORTE SL
CENTRO DE PRENSA Y PUBLICIDAD XXI SL
CENTRO DE PRENSA Y PUBLICIDAD XXI SL
CENTRO DE PRODUCTIVIDAD Y LOGISTICA SL
CENTRO DE VUELOS LA FUNDACION SL
CENTRO DIETETICO MANDALA,S.L.
CENTRO ESTUDIOS AULA-2000 SL
CENTRO HIPICO MONTEALEGRE SL
CENTRO INMOBILIARIO VIFECA, SL
CENTRO INMOBILIARIO VIFECA, SL
CENTRO LOCUTORIOS LEVANTE, SL
CENTRO ORIENT REFORMAS Y CONSTRUCCIONE
CENTRO ORIENT REFORMAS Y CONSTRUCCIONE
CENTRO PROF REHABILITACION MOVILES SL
CENTRO PROF REHABILITACION MOVILES SL
CENTRO RESIDENCIAL QUINTA NAZARIA,S.L.
CENTRO RESIDENCIAL VALENCIA AL MAR SL
CENTRO VAL NUEVAS TECNOLOG FORMACION
CENTRO VALENCIANO DE AUDIOLOGIA SL
CENTRO VALENCIANO DE AUDIOLOGIA SL
CENTRO VALENCIANO DE AUDIOLOGIA SL
CENTROS AILEEN 2001 SL
CENTROS DE FORMACION INTELIGENTE SL
CERA-BOSQUE SL
CERAMICA ARTESANA SARRATELLA SL
CERAMICA ARTISTICA PAL-GAR SL
CERAMICA ARTISTICA PAL-GAR SL
CERAMICAS BENET SL
CERAMICAS DE CASTELLON SA
CERAMICAS GALLEGO BONET SL
CERAMICAS GALLEGO BONET SL
CERAMICAS LOKURA SL
CERAMICAS MILVINT SL
CERAMICAS MILVINT SL
CERAMICAS ON-NUL SL
CERAMICAS TERRA-NOVA SA
CERAMICAS TERRA-NOVA SA
CERAMICAS TERRA-NOVA SA
CERAMICAS VERACRUZ SL
CERAMICAS VERACRUZ SL
CERAMICAS VERACRUZ SL
CERAMICAS VERACRUZ SL
CERAMICAS VICENTE CHILET SL
CERAMICAS VICENTE CHILET SL
CERAMICAS VICTORIA S.L
CERCOS CARMAR SL
CERCOS GARCIA MANUEL
CERDA GISBERT FELIPE FRANCISCO
CERDA NAVAJAS, M ENCARNACION
CERDA PEREZ MARIA BEGOÑA
CERDA PEREZ MARIA BEGOÑA
CERDAN MORENO SL
CEREZO DIEZ SALVADOR
CEREZO GUTIERREZ JORGE
CEREZO MORENO CONCEPCION
CERNA MANTILLA KARIN MARIBEL
CERON POLO FULGENCIO
CERRAJERIA ALCOFER SL
CERRAJERIA ARTYFER SL
CERRAJERIA COVI SL
CERRAJERIA MONTENEGRO SL UNIPERSONAL
CERRAJERIA MONTENEGRO SL UNIPERSONAL
CERRAMIENTOS ALUIX SL
CERRATO SIERRA GUILLERMO
CERVANTES ESPI JUAN FRANCISCO
CERVECERIA AMPARO SL
20 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802541 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109496224 PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530018390 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120227910 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305560004182 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460266091 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109422150 LIQ. EN EJECUTIVA A4660303126001336 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320531 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494089 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506007512 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110749267 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061211 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061200 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061222 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110995206 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506007843
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530022540 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530022550 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC 46319053C REQUERIMIENTO DE SUELDOS
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005416000967 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 ESCRITOS Y COMUNICACIONES RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4614905226000333
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506032220 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506032231 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111402349 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260004306003729
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506013897 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012970 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326386 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506003781 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305526004512 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305526004523 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462381848 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458416 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090130 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530008514
APL./FRACC.: 460540036229R RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462378449 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111443533 CARTA DE REQUERIMIENTO -
10281
0699015479662
0699004773079
0599116894228
0699013105230
0699005944000
0699015575894
0699010293465
0699013022208
0699008638277
0699007061537
0699008620392
0599104016995
0599098074209
0699002501000
0699007065350
0699002380963
0699007124704
0699008021332
0699008021323
0699008021314
0699008021305
0699008021296
0699007108552
0699005360497
0699008018610
0699004782676
0699004782667
0699004308998
0699013105220
0699007765079
0699004782382
0699005211548
0699008021891
0699007122028
0699004704053
0699001390386
0599089820624
0599128336895
0599128336904
0699004308989
0699004308970
0599130483105
0699002026718
0699004780521
0699008019738
0699010733759
0699003223536
0619729200026
0699013876834
0699013876843
0699010739524
0699009500392
0699011706470
0699008017895
0699002184631
0699004418805
0699004672034
0599089828838
0699013875826
0699013875835
0699005971491
0699003967145
0699002839104
0699008020984
0699005978513
0699005966990
0699011836976
0699011836967
0599112253227
0699008019747
0599038181903
0699010102074
0699015574345
0699015574336
0699003219814
0699010421689
0699015574381
0699015574372
0599128447811
0699007999864
0699004729390
0699005211979
0699015568194
0699015568185
0699015568176
0699009500053
0699010730275
0699009500044
0699008000001
0699009500154
0699009500145
0699015569148
0699004801156
0699005968604
0699006109120
0579001111122
0599124084818
0599124084827
0699012115689
0699007067394
0699006112062
0699012070881
0699008688327
0699006120148
0699014092746
0599070173048
0599114913714
0699013869437
0699013869428
0699002503247
0699007172004
0699007075891
0699000201432
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
G03600
R03099
R03099
G03600
R46173
G46161
G46017
G46601
R50782
R46782
R46782
R46161
R46782
G46161
R46782
G46246
R46782
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
R46782
R12600
G46601
R03600
R03600
G46161
G03065
G03099
R03600
G12135
G46601
R46782
G46246
G46246
R46602
R03782
R03782
G46161
G46161
R32782
G03065
R03600
G46601
G46601
G46601
G03009
G03065
G03065
G46603
G46161
G03600
G46601
G46149
G12138
G12138
R46782
G03065
G03065
R46603
G46603
G03600
G46601
R46782
R46603
G46603
G46603
G46096
G46601
R12600
G46603
G46161
G46161
G12135
G12138
G46161
G46161
R46133
G46161
G46161
G12135
G46017
G46017
G46017
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46149
R03782
R46603
R03782
G03009
R46173
R46173
G03066
R46782
R03782
R46782
R03782
R03782
G46215
R03099
R46782
G03065
G03065
G46215
R46782
R46782
G46161
10282
B96247812
B53228870
B53228870
B53522231
B53522231
B96431952
B03947413
73540762X
20002550W
24330815N
B96720925
B96720925
53228959J
73988795A
22655802C
53054014Y
73646925M
73642428Q
52644699E
20830217Z
24367628W
B96715362
B03276227
B03276227
X3359409Y
F96949391
X3602066J
X3947545D
X4231657W
09291632T
38508580W
25667746E
29172632F
20013303Z
52706823T
20026449G
X3094925E
B53150025
X2084092Q
X2190584H
X4582739N
73390500F
B53445359
B53657680
85091383P
X1434822J
B96416268
B96416268
73565028B
73640272E
22490881D
21667628H
21667628H
B97037345
B97037345
B96350517
B96350517
A46099115
B46574059
B97323992
B53372769
24380668R
X2440484T
X2440484T
X3481595Q
M0327360R
X2402108B
X2402108B
B53311783
20387689Y
20387689Y
20387689Y
X4137484Z
B53564746
31563949Z
75856202V
X4225930W
X4225930W
X4225937D
X4225937D
B96628458
B96628458
B96628458
B96628458
B96628458
B96628458
B96628458
B96628458
B96628458
X2181712R
24395900F
B96544499
E96515069
E96515069
X2544995E
X2544995E
44860978F
44860978F
B97288336
B03761129
B03761129
B03761129
B03761129
B03724838
B03724838
A53027652
A53027652
21418482P
X0629251V
X1445794Z
X1599596S
X2739307F
X2654262Q
20 03 2006
CERVECERIA CHICAGO SL
CERVECERIA LAURA SL
CERVECERIA LAURA SL
CERVECERIA LEREU, SLL
CERVECERIA LEREU, SLL
CERVECERIA MARI MAR SL
CERVECERIA MESTRE, SL
CERVERA BAUTISTA MARIA DESAMPARADOS
CERVERA BORONAT JOSE ANTONIO
CERVERA GARCIA MANUEL GREGORIO
CERVERA MONTORO MENAGE SL
CERVERA MONTORO MENAGE SL
CERVERA NAVARRO FRANCISCO JAVIER
CERVERA PASCUAL JUAN FERNANDO
CERVERA PASCUAL VICENTE
CERVERA ROSADO JAVIER
CERVERA ROYO PASCUAL
CERVERO GALAN VICENTE RAMON
CERVERO MARAVELLA M ISABEL
CERVERO MAUREL PEDRO
CERVERO RUIZ JUAN FRANCISCO
CESAR REEFER SERVICES SL
CETIGE SL
CETIGE SL
CEVALLOS LUNA TANIA MAGALY
CEVIDECO COOP V
CHABANE, ABDELKADER
CHABLOU, MOHAMED
CHACHA BAUTISTA GLADYS JIMENA
CHACON FERNANDEZ FRANCISCA
CHACON GONZALEZ M JOSEFA
CHACON VIZCAINO ANTONIA MARIA
CHACON YUSTE JOSE ALBERTO
CHAFER FORNER RICARDO
CHAFER SAPIÑA VALERIANO JOSE
CHAFER SOLER ERNESTO
CHAFIK RACHID
CHAGABU, SL
CHAIBI MILOUD
CHAKOUK MOSTAFA
CHAKOURI MOHAMED
CHALER MARCOS, RUBEN
CHALETS MONTEMAR SL
CHALJETI SL
CHALMETA VERDEJO MERCEDES
CHALOUKH, ABDELAZIZ
CHAMPION-TRANS SL
CHAMPION-TRANS SL
CHANCOSA MONTOYA SALVADOR
CHANZA SANCHIS M CARMEN
CHANZA VIÑALS FRANCISCO JOSE
CHAPARRO PASCUAL SIRO
CHAPARRO PASCUAL SIRO
CHAPAS CORT 19 SL
CHAPAS CORT 19 SL
CHAPAS LIBA, SL
CHAPAS LIBA, SL
CHAPAS Y MADERAS BONDIA SA
CHAPAS Y TABLEROS LA TORRE SL
CHAPES DE TORIS SL
CHAPITEL ALUMINIO, SL
CHAQUES RAMOS IVAN
CHARHI, HAMID
CHARHI, HAMID
CHARIF RACHID
CHARLES WILLIAM NIGEL
CHARRINGTON BRIAN RAYMAN
CHARRINGTON BRIAN RAYMAN
CHARTER COSTASUIZA, SL
CHASAN CERVERO JOSE
CHASAN CERVERO JOSE
CHASAN CERVERO JOSE
CHASILOA MALLITAXI VICTOR JULIO
CHATEAU BLANC LEVANTE S.L
CHAVELI FERNANDEZ DIEGO
CHAVES GALVIN DIEGO
CHAVNER KELLY
CHAVNER KELLY
CHAVNER KERRIE ELLEN
CHAVNER KERRIE ELLEN
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHAYMA CHAPAS Y MADERAS SL
CHBAB M HAMED
CHECA MURILLO ADRIAN
CHECO-BAR SL
CHEER S CB
CHEER S CB
CHEGRI, BEN ABDELLAH
CHEGRI, BEN ABDELLAH
CHELOS DUATO LUCAS
CHELOS DUATO LUCAS
CHEMA YAGUE SL
CHEMI CALZADOS SL
CHEMI CALZADOS SL
CHEMI CALZADOS SL
CHEMI CALZADOS SL
CHEMI-PLASTIC SL
CHEMI-PLASTIC SL
CHEMIPLAS SA
CHEMIPLAS SA
CHEN BLOCKPOEL, CHOA YING
CHEN KANG
CHEN SHENGYI
CHEN ZHIRONG
CHENG HEXIANG
CHERIF, AHMED
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079977 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005516000174 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059319 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463840 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495310 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318628 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460054690 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106364931
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039536 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111441740 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059320 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437736 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455545 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919669 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465181 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105135351
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.: 460540031087B LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506013699 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025380 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089789 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408256 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910946 APL./FRACC.: 120540006096Y LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105223109
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110761797 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482979 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482946 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478656 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082287 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450617 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283220 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013870 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111071360 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215107 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506018940 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014628 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506018951 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014639 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506026949 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506026938 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506026927 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506026916 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506019183 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912046 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111159491 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105583381
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111448571 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022120 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011529 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011518 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011507 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011496 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079988 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110795413 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111501030 CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914092 -
DOGV - Núm. 5.222
0699008018600
0699004790697
0699004790688
0699008664796
0699003296035
0699010730293
0699004781255
0699003966164
0699007148657
0699007065616
0699004311097
0699004311088
0699006326169
0699008649818
0699007172114
0699003302058
0699008011259
0599071297284
0699000323799
0599128515461
0699007122751
0699010742393
0699004780907
0699015474190
0699007062545
0699015574455
0699006107800
0699006333979
0699002383127
0699007104904
0599054763541
0699009928119
0599105790599
0599128447656
0699010322743
0699005929801
0599126559900
0699004800220
0699001632220
0699006105664
0699006334042
0599112255151
0699011201955
0699002839957
0599060499529
0699006089430
0699005990182
0699005990173
0699008005382
0599118330543
0699005197046
0699007070492
0699002226743
0699011836022
0699011836013
0699011835436
0699011835427
0699015574803
0599110778118
0699014093956
0699004800258
0699007076854
0699011682691
0699010725536
0699009581792
0699008242818
0699010487120
0699010487139
0699004758027
0699011826609
0699011826590
0699011826580
0699007097745
0699004653343
0699004754671
0699007825642
0699004759246
0699004759237
0699004759228
0699004759219
0679000119352
0679000119343
0679000119334
0679000119325
0599124084093
0699004610553
0699007998993
0699007999002
0699010729496
0699012089563
0699007066642
0699010725004
0699008018766
0699008018775
0699004774426
0599065711769
0699007073930
0699007073949
0699010736114
0699004766212
0699004766203
0699004766194
0699004766185
0699010491025
0699010491016
0699010491080
0699010491070
0699004790504
0699004757486
0699007061665
0699002226752
0699007737139
0699006328185
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
G46601
R03600
R03600
R03782
G03099
G46161
R03600
G46237
R46782
R46782
G46215
G46215
R12782
R03063
R46782
G46246
G46246
R46782
G46246
R46782
R46782
G46603
R03600
G03600
R46782
G46161
R03782
R12782
G03140
R46782
R46782
G03009
R46782
R46133
G46603
R46133
G46133
R03782
G03099
R03782
R12782
R12138
G03065
G03600
R46782
R03782
R46852
R46852
G46215
G46096
G46603
R46782
G46602
G46246
G46246
G46246
G46246
G46161
G46096
G46215
R03782
R46782
G46147
G46147
R03782
R03782
G03031
G03031
R03063
G46246
G46246
G46246
R46782
G03099
R03031
G12135
R03063
R03063
R03063
R03063
R46161
R46161
R46161
R46161
R46161
G46161
G46161
G46161
G46161
R46782
R46782
G46147
G46601
G46601
R03099
R03099
R46782
R46782
G46601
R03066
R03066
R03066
R03066
G03065
G03065
G03065
G03065
R03600
R03063
R46782
G46602
G46603
R12782
DOGV - Núm. 5.222
X4929219C
X3224429J
B03109220
73551645Z
B53464822
B96299755
B96299755
B96385737
B53583621
48389190L
B53547774
B53547774
48289865P
33457678S
22101003G
22065402F
20839564T
22183663W
X3307594X
B97076145
B97076145
53203450B
19872932N
21410532Q
G96508411
X5423767E
18940903N
B97193767
B97193767
B96577960
B96577960
B96577960
B96577960
X3178282G
B53583084
B96771746
A46138400
A46138400
A46138400
A03238979
A03238979
20815156H
33567965V
B53647905
43000372D
19868183R
22583121L
B97120463
A53573200
A53573200
A53573200
B96845367
22490828W
24411493Y
25399274Y
73762742V
X3291150B
16051092J
19505067D
24334775Q
X3030283X
B97302673
E12614731
B97059349
B97059349
B96481221
B96481221
B12421889
B53260931
38031648K
53252758F
53057927D
X0546947F
21464027J
21464027J
X4193914W
53433299K
X3221937M
21387366B
B96548185
B97469548
B53073870
B53073870
B53073870
B53073870
B03849098
B03931656
B53358834
B53358834
B53358834
B96419494
G53564977
B12024931
F96837141
B12528790
B12528790
X1505484L
B53860292
22009349M
74473100C
73568159Z
19984137N
20835771W
B03026366
B03026366
B03026366
B03026366
F96634654
B96195458
B96459417
B96459417
B96835038
19060991V
CHERKAOUI RACHID
CHERNOVA SVITLANA
CHEROKE FINCA LA MEDIA LEGUA SL
CHESA CAMACHO ANTONIA
CHESA LEVANTE, SL
CHESTE IMPORT SL
CHESTE IMPORT SL
CHESTE-MYWAY SL
CHIC-TOP, SL
CHICANO SIMON DAVID
CHICAS DE TU CIUDAD SL
CHICAS DE TU CIUDAD SL
CHICHARRO DEL AMO JESUS
CHICHARRO GIL DANIEL
CHICO GUILL JUAN JOSE
CHICO GUZMAN LOPEZ ORTIZ ANGELINA
CHILET MIGUET ANDRES
CHILLON REDON LUISA
CHIMA HEZE
CHIMEVA SL
CHIMEVA SL
CHINER GALLEGO VICENTE RAUL
CHINER VIVES JUAN J
CHIQUILLO PEREZ BARBARA
CHIQUITO SC
CHITUPANTA JOSE DARIO VEGA
CHIVA MOR PILAR
CHIVA SIGLO 21 SL
CHIVA SIGLO 21 SL
CHIVATRANS, SL
CHIVATRANS, SL
CHIVATRANS, SL
CHIVATRANS, SL
CHKHIBOU DRISS
CHLOé MODA, SL
CHOCOCUMPLE SL
CHOCOLATES MARFIL SA
CHOCOLATES MARFIL SA
CHOCOLATES MARFIL SA
CHOCOLATES PROVI SAL, EN LIQUIDACION
CHOCOLATES PROVI SAL, EN LIQUIDACION
CHOFRE MARISCAL JORGE ENRIQUE
CHOLBI RODENAS MOISES
CHOLVI I HERMOSILLA, SL
CHORDA LEIBE MARIA AMPARO
CHORNET CARBO JOSE VICENTE
CHORNET MATEOS ROSARIO
CHORVAL SL
CHS NUCLEO URBANO 2001, SA
CHS NUCLEO URBANO 2001, SA
CHS NUCLEO URBANO 2001, SA
CHUCHELANDIA SL
CHUECA BUENO FELIX
CHUECA CANALES EMILIO
CHULIA MARTINEZ JOSE MANUEL
CHULIA PEREZ FRANCISCO JOSE
CHURA CORONADO PEDRO
CHURRUCA VAZQUEZ JUAN CARLOS
CHUST BERNAT MARIA DOLORES
CHUST DOMINGUEZ ALBERTO MIGUEL
CHWOLIK HELGA
CIA PROVEED SERVIC EXTERIOR Y ANALOG S
CIBER-MAGIC CB
CIBERPLANETA ALAQUAS SL
CIBERPLANETA ALAQUAS SL
CIBIMEX SL
CIBIMEX SL
CID CERAMICA SL
CID CONSTRUCCIONES INTERNACIONALES DEN
CID FERNANDEZ ANDRES
CIENFUEGOS SANCHEZ JUAN JOSE
CIEZAR MADRID JOAQUIN
CIFRODELLI GENNARO
CIFUENTES GONZALEZ FRANCISCO
CIFUENTES GONZALEZ FRANCISCO
CIFUENTES RUEDA, ANSHELO VINICIO
CIFUENTES SANCHEZ FRANCISCO
CIFUENTES SANTANDER JUAN CARLOS
CILLER DE GEA JOSE
CIMABE MARIACHI SL
CIMBRAS DE LEVANTE SL
CIMES OBRA CIVIL, SL
CIMES OBRA CIVIL, SL
CIMES OBRA CIVIL, SL
CIMES OBRA CIVIL, SL
CIMIENTOS Y ENCOFRADOS SL
CIMIENTOS Y ESTRUCTURAS RETICULARES SL
CIMIL 8050 SL
CIMIL 8050 SL
CIMIL 8050 SL
CIN-COPIA SL
CINEFUTURO, S.C.
CINES CASTELLON SL
CINT ESP ANTIADHER Y RESIST TERM COOP
CIOCAN DAN SL
CIOCAN DAN SL
CIPITELLI NORBERTO
CIRCULO AVANCE SL UNIPERSONAL
CIRUELOS LOPEZ CARLOS
CIRUELOS SUAREZ JOSE MARIA
CISCAR CORTES JUAN CARLOS
CISCAR MAFE PASCUAL
CISCAR RUBIO RUBEN
CITRAC SL
CITRAC SL
CITRAC SL
CITRAC SL
CITRICOS MAIPAR, SDAD. COOP L V
CITRICOS VIRMA SL
CITRIFRUIT SL
CITRIFRUIT SL
CIUTAT-TRANS-VAL-2000 SL
CIVERA GOMEZ JOSE MARIA
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120010341 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485113 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000093 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506009446 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057768 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110805632 LIQ. EN EJECUTIVA A4660204506010900
LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506028160 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014719 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428310 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106022749 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474542 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460057384 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066360 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023543 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110213061 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913916 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455193 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455259 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442400 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408751 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111497246 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061233 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438704 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019402 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110942109 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2002 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055843 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055832 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914620 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070044 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530011009 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080041398 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415494 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110887417 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462321095 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273088 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA M1900505120013676 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013880 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110542269 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111441179 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105560000506 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057779 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060243 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060232 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423986 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110736507 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111480449 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082309 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060254 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060265 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061244 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015214 LIQ. EN EJECUTIVA H2410804120100300 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911111 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030297673 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4613304506021266 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030580 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030140 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030029963 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030029920 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506020969 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025260 TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105088250
10283
0599117189798
0699007134256
0699004120458
0699004760557
0699004651134
0699001101232
0699008007885
0699008007894
0599128694532
0699004610499
0699004780705
0699015473960
0699007161581
0599060340496
0699006123530
0699006117800
0699005921378
0699014179839
0699007080008
0699011828414
0699011828405
0699007179365
0699008015457
0699006089119
0699005927922
0699006107433
0699006331687
0699005983160
0699005983170
0699005946467
0699005946458
0699005946449
0699008006657
0699000889428
0699007741043
0699008021020
0699011828643
0699011828634
0699011828625
0699004782236
0699015474869
0699010733391
0699007155000
0699004759951
0699007109212
0699012046838
0599100226330
0699009500172
0699004779311
0699004779302
0699015473439
0699008022652
0699005959878
0699006092419
0699001101782
0699008622776
0699005928591
0699007127876
0699005942168
0599113023319
0699008243184
0699008017868
0699010560233
0699011836096
0699011836087
0699008022001
0699008022010
0699005361990
0699004757971
0699004785729
0699007087991
0599128449470
0699004780283
0699004781750
0699004781740
0699007072968
0699007154560
0699007079943
0699004791952
0699008018811
0699013328731
0699004781960
0699004781970
0699015474740
0699015474730
0699012116248
0699004782510
0699004124710
0699004124701
0699004124692
0699017384579
0699004801596
0699005362944
0699008012963
0699002769979
0699004669275
0699008691966
0699004123940
0699006103859
0699008246493
0699003880786
0699005927042
0699005046099
0699005977450
0699005977440
0699005977431
0699005977422
0699005930636
0699005929471
0699013374336
0699013374345
0699003301535
0599054785478
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
R12782
R46782
G03031
R03063
G03099
R46215
G46215
G46215
G03140
G46161
R03600
G03600
R46782
R46602
R03782
R03782
R46017
R03600
R46782
G46246
G46246
R46782
G46601
R03782
R46133
R03782
R12782
R46782
R46782
R46215
R46215
R46215
G46215
G03600
G03140
G46601
G46246
G46246
G46246
R03600
G03600
G46237
R46782
R03063
R46782
R46601
G46096
G46161
R03600
R03600
G03600
G46601
R46601
R03782
R46782
R46782
R46133
R46782
R46173
G46096
R03782
G46601
G12135
G46246
G46246
G46601
G46601
R12600
R03063
R03600
R46782
R46161
R03600
R03600
R03600
R46782
R46782
R46782
R03600
G46601
G46246
R03600
R03600
G03600
G03600
G03099
R03600
G03031
G03031
G03031
G46601
R03782
R12782
G46246
G12138
G12138
R03782
G03031
R03782
R03782
G46237
R46133
G46017
R46782
R46782
R46782
R46782
R46133
R46133
G46017
G46017
G46246
R46782
10284
B97137251
B97137251
B97137251
B96977061
X3380778P
B53304689
B53304689
B53304689
73914359H
22551773C
73896410D
X1368832X
X5330322A
X5411207C
M0353815Y
M0332854K
B53707477
B97198766
X4478776D
X4478778B
B96645023
B96645023
B12617528
19831793C
19007754W
24346275Q
19901172P
17133243Z
20244114C
B12342911
53210385T
M0343681S
B96968425
25376968X
19841198H
B53862207
B97502066
21458719H
20029979S
73932632Y
19813620V
22004810C
73562774B
52741745P
48626062Z
19453020B
21428699J
19829703T
B96930458
B96930458
B96930458
B96930458
B53502738
B96676408
B53675583
B53675583
B53675583
B53675583
B53675583
B97288070
73895969M
X2392533G
X2392533G
X2392533G
X2392533G
X2392533G
B96983838
G96924691
G96924691
B96204730
G03893203
G96184304
B97229686
B53216172
G46426268
B96261524
A46196101
B97032189
B12532743
B01328251
22638918H
04487164W
B97199459
25378291E
11767031R
B96187364
B53100772
B53100772
B53100772
B96973482
B12480042
B03114998
B03114998
B03114998
B03114998
B03114998
B03114998
B03114998
B03114998
B53593562
B53593562
B53593562
B53593562
B53593562
B53593562
19750610G
19750610G
19750610G
B96237870
B96237870
B96237870
B96237870
B97149231
20 03 2006
CIVERCO FRUIT SL
CIVERCO FRUIT SL
CIVERCO FRUIT SL
CJM SERVITABLER SL
CLAASSEN MARTIN
CLAASSEN PARTNERS SL -UNIPERSONALCLAASSEN PARTNERS SL -UNIPERSONALCLAASSEN PARTNERS SL -UNIPERSONALCLAR PERIS ANTONIO
CLARA REY LUIS JOSE
CLARI PIQUERAS JUAN BTA
CLARK GRAHAM TREVOR
CLARK WAYNE
CLARKE CRAIG RAYMOND
CLARKE KURT
CLARKE STEPHEN ANDREW
CLARO DE KLARA SL
CLASICTEL TELEFONIA, SL
CLASPER GILLIAN ANN
CLASPER THOMAS ANDREW
CLASSIC JEANS SL
CLASSIC JEANS SL
CLASSIC MOTORSPORT SPARES SL
CLAUR MARIN MARIA RAFAELA
CLAUSELL FERNANDEZ JOAQUIN
CLAUSI ESTELLES RAFAEL
CLAUSICH FAMADAS NURIA
CLAVERAS GIL JESUS
CLAVERIAS GALLARDO ANTONIO
CLAVERIAS 4 SL
CLAVIJO SENDRA PATRICIA
CLAXTON JEREMY ALAN
CLE NET IBERICA SL
CLEMENTE GIGANTE AGUSTIN
CLEMENTE LUZ FRANCISCO JOSE
CLIMA TORREFRIO, SL
CLIMATIZACION ALFREDO SL
CLIMENT GARCIA-CID MANUEL-RAFAEL
CLIMENT GOMAR FAUSTO ENRIQUE
CLIMENT GONZALEZ ANTONIO
CLIMENT GRAU JOSE RAMON
CLIMENT NAVARRO JOSE MANUEL
CLIMENT PIZARRO ROBERTO CARLOS
CLIMENT PLATERO EDUARDO
CLIMENT RIPOLL JORGE
CLIMENT SANCHIS JOSE
CLIMENT SIRVENT JOSE FRANCISCO
CLIMENT VIGUER CARMEN
CLINICA DENTAL SAN PASCUAL SL
CLINICA DENTAL SAN PASCUAL SL
CLINICA DENTAL SAN PASCUAL SL
CLINICA DENTAL SAN PASCUAL SL
CLINICA DENTAL SOL.DENT
CLINICA OLYMPIA SLL
CLIPPER CENTER, SL
CLIPPER CENTER, SL
CLIPPER CENTER, SL
CLIPPER CENTER, SL
CLIPPER CENTER, SL
CLIVADENT SL
CLOQUELL XAIXO ALFREDO
CLOSED MBIMBA MASSAMPU
CLOSED MBIMBA MASSAMPU
CLOSED MBIMBA MASSAMPU
CLOSED MBIMBA MASSAMPU
CLOSED MBIMBA MASSAMPU
CLOVER HOST,S.L.
CLUB DEPORTIVO NAUFOR FORMULA NAUTICA
CLUB DEPORTIVO NAUFOR FORMULA NAUTICA
CLUB DEPORTIVO SALCEDO SL
CLUB TENIS MESA DAMA DE ELCHE
CLUB TIRO OLIMPICO DE CULLERA
CLUSTER ASOCIADOS 21 SL
CMA TELECOMMUNICATIONS SL
CMDAD REGANTES ELS ULLALS DE BENIMODO
CO.MA.VAL. SL
COALMI SA
COANPE 2000 SL
COARTUR SL
COBEL COMUNICACION, SL
COBES GARCIA JUAN CARLOS
COBO ORTIZ LUCIO
COBO SEñORET SL
COBOS GALLEGO TOMAS
COBOS RUBIO, EMILIO
COCIFORT SL
COCINAS ARRITAL ESPAñA SL
COCINAS ARRITAL ESPAñA SL
COCINAS ARRITAL ESPAñA SL
COCINAS OBRAS Y PROYECTOS SL
COCTELERIA DEL MEDITERRANEO SL
CODEMABI SL
CODEMABI SL
CODEMABI SL
CODEMABI SL
CODEMABI SL
CODEMABI SL
CODEMABI SL
CODEMABI SL
CODEPOR ORIHUELA SL
CODEPOR ORIHUELA SL
CODEPOR ORIHUELA SL
CODEPOR ORIHUELA SL
CODEPOR ORIHUELA SL
CODEPOR ORIHUELA SL
CODINA MORAGUES JUAN
CODINA MORAGUES JUAN
CODINA MORAGUES JUAN
CODINE SL
CODINE SL
CODINE SL
CODINE SL
COELBASAT SL
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506014250 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506014249 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506014238 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506033490
NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019413 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019435 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019424 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462418600 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076831 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0380104456000247
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271625 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270360 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270350 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 120540006674D LIQ. EN EJECUTIVA A4624605106008602
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110314503 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110113203 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020415 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911254 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120213720 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013902 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286420 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312380 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470560 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109422579 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041175 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4660105530016530 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296639 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705526000330 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462325781 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070528 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070539 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506025541 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305236000535
NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE FONDOS INV
LIQ. EN EJECUTIVA A0303105506003201 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105506003190 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921473 DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506013801 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106016666 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106016666 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106016666 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106016666 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106016666 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015706 LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2003 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005416004203 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110735968 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506010911 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506015506 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425702 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084146 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084135 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005156000536 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079108 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079097 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079086 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079075 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079064 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309905540001299 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905540001277 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905236000745 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506012223 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506008329 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506008318 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001462 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156002420 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506030337 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4622205530011861 -
DOGV - Núm. 5.222
0699005930700
0699005930690
0699005930681
0599082882704
0699002516272
0699004802750
0699004802779
0699004802760
0699007159547
0699008923763
0699002354774
0699004775690
0599126267932
0699015598655
0579000866950
0699008238427
0699001510010
0699008016584
0699008243752
0699008243761
0699008019087
0699008019078
0599126381544
0599095676667
0699006331961
0599117343055
0599100453673
0599097363095
0699006332228
0599104954992
0699004757917
0699008243799
0699005983784
0699007100917
0599104016912
0699004652023
0699011922996
0699010493445
0699007158263
0699012308151
0699007093381
0699008247364
0699014403413
0699007121422
0699004788991
0699013664058
0699006092868
0699008020113
0699011827790
0699011827781
0699011827772
0699011827763
0599097366249
0599082896820
0619541700011
0679000056928
0679000056919
0679000047019
0519541700571
0699005985636
0599126538651
0699004784977
0699004784968
0699004784959
0699004784995
0699004784986
0699009724967
0699008017419
0699008017400
0699008020508
0699009928595
0699004613249
0699010102258
0699004757926
0699012173273
0599129515792
0699009850147
0519376000358
0699005358883
0699017384166
0699007105692
0599128486028
0699011826003
0699007178824
0699005944285
0699008014164
0699004793227
0699004793218
0699015479736
0599110778457
0699005363027
0699004789698
0699004789689
0699004789670
0699004789660
0699004789651
0699015478416
0699015478434
0699015478425
0599116894897
0599116894879
0599128333952
0699004776534
0699004776525
0699004776516
0679000036073
0679000036064
0699010742559
0699005959373
0699008018582
0699008018573
0699008018564
0699005981364
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
R46133
R46133
R46133
R46246
R03782
R03782
R03782
R03782
R46782
G46603
G46237
R03099
G03063
G03065
R03600
R03782
G03099
G46601
R03782
R03782
G46601
G46601
R12600
R46782
R12782
R46782
G46096
R03031
R12782
R12782
R03063
R03782
R46782
R46782
R46161
G03099
G46161
G03600
R46782
G46017
R46782
R03782
R46237
R46782
R03600
G46601
R03782
G46601
G46246
G46246
G46246
G46246
R03031
R46603
R03031
R03031
R03031
R03031
R03031
R46782
G46133
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
G46147
G46601
G46601
G46601
G03065
G46237
G46603
R03063
G46017
G46215
G46149
R46133
R12600
G46601
R46782
R12782
G46215
R46782
R46173
G46601
R03600
R03600
G03600
G46096
R12782
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
G03600
G03600
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
R46732
R46732
G46603
R46601
G46601
G46601
G46601
R46782
DOGV - Núm. 5.222
B97149231
42031820X
B97005060
B03077278
G03065349
G03068772
X1013710P
X1013710P
X1013710P
B53454609
44513200N
19821451M
B53230736
B53230736
B03399789
M0321165Q
X4130609Q
X4130609Q
B46192167
73573800C
48388189F
20795978E
52716382Z
53223183X
53223183X
21506114X
21506114X
53360543Z
22621068Q
18875992F
19460094R
X2577033K
X3465753K
X4512415E
X0901993W
A53056461
16279304L
29159012A
22483996R
53662624J
52731837J
73916412R
03106852N
22666739D
24336906P
45630183T
21645218X
52638109X
52638109X
52638109X
52638109X
48306599K
29179290H
21631362T
73549435N
52685925D
B53369104
B46479937
B53577052
35038297M
B96800404
X3636956N
B03247616
22517624A
X4648822Q
X4648822Q
B96625934
B97162184
B97162184
B97162184
B97162184
19466587P
B96955109
B53305223
B78164423
B78164423
B78164423
B78164423
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B97086250
B96769401
B53494076
B46607065
A46367074
B96706569
B96706569
B96706569
B96706569
B46602033
B96710439
B97154520
B97096507
B97096507
B96529912
B03736675
B03255635
B03255635
B03255635
B53301305
B53560389
B53632782
B96275573
B96171533
B96787650
B96787650
B96787650
B96787650
COELBASAT SL
COELLO CORREA BENITO
COEPTUM SL
COFERCO SL
COFRADIA DE PESCADORES DE CALPE
COFRADIA DE PESCADORES DE CAMPELLO
COHEN ALBERT
COHEN ALBERT
COHEN ALBERT
COIFFURE ALISSON,S.L
COLA GARCIA FRANCISCO
COLAS NAVARRO REYNALDO
COLDTECH MARINA SL
COLDTECH MARINA SL
COLECTIVO DE VIVIENDAS DE EL CAMPELLO,
COLES DENISE GLORIA
COLES NIGEL MARTIN
COLES NIGEL MARTIN
COLEVA SL
COLINAS GARCIA MANUEL
COLL BORREGO RAQUEL
COLL MARCO M CARMEN
COLL TORRO GUSTAVO ADOLFO
COLLADO ALVAREZ ANA BELEN
COLLADO ALVAREZ ANA BELEN
COLLADO GALERA JOSE MANUEL
COLLADO GALERA JOSE MANUEL
COLLADO GARRIDO PEDRO PABLO
COLLADO GONZALEZ LEONARDO
COLLADO PUCHON FELIPE MANUEL
COLLADO RAMON MIGUEL
COLLIER JUNE CAROL
COLLINS ANDREW ANTHONY
COLLINS SHARON MICHELLE
COLLINSON MALCOM STEPHEN
COLMAR GROUP SPAIN SA
COLMENERO HERNANDEZ ANGEL
COLOM LOZANO JOSE RAFAEL
COLOMA VILLEN ANTONIO
COLOMAR AGUILA ANTONIO
COLOMAR ANDREU RICARDO ANDRES
COLOMAR COTAINA MANUEL
COLOMER BARBERA JESUS VICENTE
COLOMER BENEDITO JOSEFA MANUELA
COLOMER CISCAR DAVID
COLOMER GARCIA MARIA ISABEL
COLOMER LLAVERIA JUAN CARLOS
COLOMER LOPEZ JUAN VICENTE
COLOMER LOPEZ JUAN VICENTE
COLOMER LOPEZ JUAN VICENTE
COLOMER LOPEZ JUAN VICENTE
COLOMER SANCHEZ FRANCISCO
COLOMER VICENT IGNACIO
COLOMINA ESPI CARLOS
COLOMINA PALACIOS ROSA MARIA
COLOMINO MOTES JOSE JAVIER
COLOR DE BOHEMIA SL
COLORS DTOR SL
COLUMBIA HOUSE, SL
COLUNGO LLORENTE LUIS ANGEL
COM.LEVANTINA MAQUINARIA DEL VIDRIO,SL
COMANESCU, VIOREL
COMARNOVELDA SL
COMAS LOPEZ JOSE VICENTE
COMASKEY JAN JOHN
COMASKEY JAN JOHN
COMBINED SERVICE AGENCY SPAIN SL
COME Y DISFRUTA SL
COME Y DISFRUTA SL
COME Y DISFRUTA SL
COME Y DISFRUTA SL
COMECHE CUECO DOLORES CARMEN
COMER CON NOELIA SL
COMERCIAL ASLEP SL
COMERCIAL BARREIRO SL
COMERCIAL BARREIRO SL
COMERCIAL BARREIRO SL
COMERCIAL BARREIRO SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL BEL 4 SL
COMERCIAL CALUMBY 98 SL
COMERCIAL CARLAEN, SL
COMERCIAL DAMO SL
COMERCIAL DE AUTOMOCION COMAUTO SA
COMERCIAL DE MARMOLES DUMAR SL UNIPERS
COMERCIAL DE MARMOLES DUMAR SL UNIPERS
COMERCIAL DE MARMOLES DUMAR SL UNIPERS
COMERCIAL DE MARMOLES DUMAR SL UNIPERS
COMERCIAL DE PARABRISAS SL
COMERCIAL DE PREMARCOS ROSANCH SL
COMERCIAL DULZARIA VALENCIANA SL
COMERCIAL EIBBED SL
COMERCIAL EIBBED SL
COMERCIAL EMILIO LOPEZ PLA SL
COMERCIAL FRANCES Y ALAMEDA, SL
COMERCIAL GONZALEZ MONTAÑO SL
COMERCIAL GONZALEZ MONTAÑO SL
COMERCIAL GONZALEZ MONTAÑO SL
COMERCIAL HIEL.BA.CAR SL
COMERCIAL HISPANO-BRITANICA CALZADO SL
COMERCIAL JOPIBE SL UNIPERSONAL
COMERCIAL MADERA DE TORNO SL
COMERCIAL MAFERCU SL
COMERCIAL MAUDIPAL SL
COMERCIAL MAUDIPAL SL
COMERCIAL MAUDIPAL SL
COMERCIAL MAUDIPAL SL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205530011850 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905306001518 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292349 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023576 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023565 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110801562 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057780 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110732679 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912970 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057053 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270481 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270492 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460267830 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462390549 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469449 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272307 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460267906 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506021638 ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506004751 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462384500 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304106031453
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110700504 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456942 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111530444 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419443 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412810 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111431609 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105137694
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418300 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069758 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110736639 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455776 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019468 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110311050 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110924487 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015918 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412227 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONAEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660105226000752 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506016028 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086918 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061255 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111427484 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057801 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057790 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506016730 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495190 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4601705306002410 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506003056 LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506020332 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506063543 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446316 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
10285
0699005981355
0699009374671
0679000119132
0699015476500
0699004127020
0699007293078
0699007150224
0699007150215
0699007150206
0699004780640
0699007075983
0699005356930
0699004779679
0699011704774
0699008682259
0699008242221
0699008243560
0699008243579
0699008022423
0699003095074
0699009346338
0699011047313
0699007162609
0699000675927
0699000675918
0699008657994
0699008657985
0599125707428
0699003227139
0699007114364
0599113451118
0699008241350
0699001630350
0699008234521
0599123805811
0699004947887
0699006334253
0699007101155
0579000789886
0699006332695
0699007131726
0699007158043
0699002029596
0699007087515
0699007086626
0699007119278
0699001942366
0699011829359
0699011829340
0699011829330
0699011829321
0599054768336
0699007081850
0699004788387
0699007147557
0699007119608
0699004650941
0699011828102
0699004759924
0699006116334
0699015569175
0699006322218
0699004767990
0699007067522
0699008853042
0699008853033
0699008022598
0699013334754
0699013334745
0699013334736
0699002227531
0699008011589
0699014408657
0699004768926
0699004795683
0699004795674
0699008654061
0699015474896
0699007997069
0699007997050
0699007997040
0699007997031
0699007997022
0699007997013
0699007997004
0699007996995
0599114273550
0699004131907
0699005975379
0699010729074
0699004793887
0699004793878
0699015474162
0699015474171
0699005944092
0699005982161
0699009500181
0599128463330
0599128463340
0599124396475
0699008655491
0699004795977
0699011705370
0699015475510
0619202000029
0699013877760
0699010490127
0699004306147
0699005986130
0699011830495
0699011830550
0699011830540
0699011830531
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R46782
G46603
R46149
G03600
G03031
R03782
R46782
R46782
R46782
R03600
R46782
R12138
R03600
G03600
R03782
R03782
R03782
R03782
G46601
G46237
G46161
G46017
R46782
G12135
G12135
R03782
R03782
R46782
G46149
R46782
G46096
R03782
G03099
R03782
R03099
R30600
R12782
R46782
R46603
R12782
R46782
R46782
G03600
R46782
R46782
R46782
G03009
G46246
G46246
G46246
G46246
R46782
R46782
R03600
R46782
R46782
G03099
G46246
R03063
R03782
G46149
R12782
R03066
R46782
G03099
G03099
G46601
G46602
G46602
G46602
G46602
G46246
R46601
R03066
R03782
R03782
R03782
G03600
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46096
G03140
R46603
G46161
R03712
R03712
G03600
G03600
R46173
R46782
G46161
R46782
R46782
R46782
R03782
R03782
G03600
G03600
G03009
G03065
G03065
G46017
R46782
G46246
G46246
G46246
G46246
10286
B96787650
B96787650
B96787650
B53288023
B97089916
B53714564
B53714564
B53714564
B53140166
B30586069
B97454813
B97391478
B53381968
B53878062
B53878062
B53160917
B53160917
B12489514
B12570453
B96824438
B53363941
B53363941
B53363941
19446364W
19446364W
19446364W
B53244604
B53244604
44513563F
G03330776
F96590039
B53260477
B96726054
B96726054
B96726054
B53634804
B96503537
25402003K
25402003K
25402003K
25402003K
A46421368
A46022646
B46689196
B53636833
B53636833
B96876990
B96876990
21992448D
19846556V
19892566G
G96020540
B43065036
B97092753
B53317244
B53583407
B53583407
B12591137
B53775201
B53775201
B53153045
B96204383
B96204383
B53341368
B53341368
A46693529
G46842324
G46320610
B96768437
B96768437
B96768437
B96768437
B96768437
B96768437
B96768437
B96675681
B30302947
B96996202
48389683Y
51634077C
22105249H
19315379W
52788830N
B96770383
B96770383
B96770383
19881224R
24300710Z
73919461Z
74166415V
19422849Q
52746956K
21908307W
18716533F
52688844F
B53516621
B53734778
B97223176
B97223176
B53153524
B53153524
B96923867
B96528179
B96971668
F96436951
F96436951
F96436951
F96436951
F96436951
F96436951
F96436951
F96436951
B97397830
20 03 2006
COMERCIAL MAUDIPAL SL
COMERCIAL MAUDIPAL SL
COMERCIAL MAUDIPAL SL
COMERCIAL MEDITERRANEA DE HARINAS Y PR
COMERCIAL ORDEL 2000 SL
COMERCIAL PASTRIVI SL
COMERCIAL PASTRIVI SL
COMERCIAL PASTRIVI SL
COMERCIAL PEREZ BEL SL
COMERCIAL SIDERURGICA DEL SEGURA SL
COMERCIAL TECNICA DE AZULEJOS Y GRES S
COMERCIAL TELECOM ALIFAR SL
COMERCIAL TICORT 2000 SL
COMERCIAL Y SERV TECN INTEG 2000 SL UN
COMERCIAL Y SERV TECN INTEG 2000 SL UN
COMERCIAL ZETRIM SL
COMERCIAL ZETRIM SL
COMERCIAL 10 DE NOVIEMBRE SL
COMERCIALIZAC. Y REPRESENT DE NOULAS S
COMERCIALIZACION PLASTICOS BETERA, SL
COMERCIO MARROQUINERIA HONG-KONG SL
COMERCIO MARROQUINERIA HONG-KONG SL
COMERCIO MARROQUINERIA HONG-KONG SL
COMES VILLALBA JUAN
COMES VILLALBA JUAN
COMES VILLALBA JUAN
COMIDAS VASCO ALICANTINAS SL
COMIDAS VASCO ALICANTINAS SL
COMINO MORALEDA FRANCISCO JOSE
COMISION DE FIESTAS PASEO DE GERMANIAS
COMISMAR COOP V
COMMERCIAL SWEAT DRIER SL
COMODATE GESTION SL
COMODATE GESTION SL
COMODATE GESTION SL
COMPAñIA MEDITERRANEA DE ENERGIA SOL
COMPAñIA TEATRAL CARLOS CASTILLO SL
COMPAÑ MAS SERGIO JOSE
COMPAÑ MAS SERGIO JOSE
COMPAÑ MAS SERGIO JOSE
COMPAÑ MAS SERGIO JOSE
COMPAÑIA AGULLENT TEXTIL SAL
COMPAÑIA IBERICA DE EMBALAJES SA
COMPAÑIA VINICOLA DEL CAMPO DE REQUENA
COMPACTACIONES Y TRANSFORM. QUILES SL
COMPACTACIONES Y TRANSFORM. QUILES SL
COMPACTO 2000 SL
COMPACTO 2000 SL
COMPANY BORDALLO M MERCEDES
COMPANY MORENZA LUIS ALBERTO
COMPANY TUDON ESTHER
COMPARSA MORA ALHAMA BEN JOVE DE QUART
COMPLEJO INDUSTRIAL BARBIGUERA, SL
COMPLEMENTOS DE LA XUFA SL
COMPLEMENTOS PIELBIEN, SL
COMPLEMENTOS T.A.R.A., SL
COMPLEMENTOS T.A.R.A., SL
COMPLEMENTS S STORE SL
COMPONENTES SIGLO XXI SL
COMPONENTES SIGLO XXI SL
COMPRA Y VENTA LAGUNA SL
COMPRAVAL SL
COMPRAVAL SL
COMPUTER SERVICES JAVEA, SL
COMPUTER SERVICES JAVEA, SL
COMUNIDAD DE INVERSIONES FINANCIERAS D
COMUNIDAD DE REGANTES DE LA ACEQUIA MA
COMUNIDAD POZO SAN ANTONIO BENAGEBER D
COMUNIGAS SL
COMUNIGAS SL
COMUNIGAS SL
COMUNIGAS SL
COMUNIGAS SL
COMUNIGAS SL
COMUNIGAS SL
CON CARCEREñA CERRAMIENTOS SL UNIPERSO
CONAGRI, SL
CONBSTRUCC. Y PROMOCC. CL. MURCIA, S.L
CONCEPCION CASTILLO DAVID DE LA
CONCEPCION COBO SUSANA
CONCEPCION LIMORTE ESTANISLAO ROGELIO
CONCEPCION SOLERA JOSE DE LA
CONCIENCIA BENITEZ MARIA TERESA
CONDUCSER INSTALACIONES VALENCIA SL
CONDUCSER INSTALACIONES VALENCIA SL
CONDUCSER INSTALACIONES VALENCIA SL
CONEJERO BERGA MANUEL
CONEJERO CIPRIANO FRANCISCO JAVIER
CONEJERO DONAT JOSE
CONEJERO GUILLEN TOMAS
CONEJERO MILLAN FERNANDO
CONEJEROS DAVIU JORGE JUAN
CONESA AMOROS FRANCISCO
CONESA FERRERES, JOAQUIN
CONESA GARCIA ADRIAN
CONESITEX,S.L.
CONEXION FUTURA SL LABORAL
CONFECCION TEXTIL MONBABY SL
CONFECCION TEXTIL MONBABY SL
CONFECCIONES CIFUENTES HERMANOS, SL
CONFECCIONES CIFUENTES HERMANOS, SL
CONFECCIONES DAROSA SL
CONFECCIONES JAQUE SL
CONFECCIONES MUñOZ 2000 SL
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES RIOMAGRO SOC COOP VALENCI
CONFECCIONES TEXTILES LEVANTINAS SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002673 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506019284 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011573 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011562 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4614905306000100 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498445 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498423 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498401 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055876 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419729 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030300885 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012981 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111434161 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428199 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111410115 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110723318 LIQ. EN EJECUTIVA A4660004506001196 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460041727 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. PROVISIONAL SOC. 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055887 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111161966 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019479 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014694 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEP
LIQ. EN EJECUTIVA A4601704516001351
LIQ. EN EJECUTIVA A4601704516001230
LIQ. EN EJECUTIVA A4601704516001220
LIQ. EN EJECUTIVA A4601704516001219
LIQ. EN EJECUTIVA A4601704516001208
LIQ. EN EJECUTIVA A4601704516001197
LIQ. EN EJECUTIVA A4601704516001186
LIQ. EN EJECUTIVA K1510505280029449 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460020540 LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506010140 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013826 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530029796 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506010572 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913201 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506013278
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412722 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOPROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4614705306002330 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084179 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506025815 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506003529 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506003518 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506003507 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506003496 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
DOGV - Núm. 5.222
0699011830522
0699011830513
0699011830504
0699004803383
0599112662849
0699013872544
0699013872562
0699013872553
0699009929814
0699008020012
0699004703155
0699005979732
0699013879209
0699010489925
0699010489916
0699004800770
0699004800761
0699005212400
0699005213088
0679000119123
0699008650175
0699013878136
0699013878127
0699007154597
0699007154588
0699007154579
0699004779129
0699011704628
0699005960538
0679000057166
0699008011964
0699004767202
0599113604320
0599114273303
0599114273294
0699001630580
0699014093873
0699005973619
0699005973600
0699005973590
0699005973581
0699005976854
0599110777925
0699003222436
0699002910613
0699002910604
0699017253962
0699013204285
0699003816564
0699003223435
0699007075085
0699004610443
0699002770089
0699008017693
0579001111416
0699004779320
0699015473448
0699005213124
0699005189438
0699004123922
0699004796783
0699008015769
0699008015750
0699004759778
0699004759769
0699008012817
0699008085590
0599119287186
0599115435958
0599115435949
0599115435930
0599115435920
0599115435911
0599115435902
0599115435893
0699005976652
0699001631780
0699011325247
0599104017307
0599104767929
0699002515989
0699005941590
0599117432842
0699011835802
0699011835793
0699011835784
0699005968530
0699007062260
0699004099118
0599065710301
0699007062096
0599119042876
0699005050360
0699001665981
0699012054070
0699001089902
0699013163686
0699014421747
0699008922452
0699004793272
0699011706745
0699001040476
0599104017251
0599110777384
0699005945733
0699005945724
0699005945715
0699005945706
0699008003999
0699008003980
0699008003970
0699008003961
0699010725078
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G46246
G46246
G46246
R03782
G46096
G03065
G03065
G03065
G03066
G46601
G46246
R46782
G03065
G03065
G03065
R03782
R03782
G12135
G12135
R46149
R03065
G03065
G03065
R46782
R46782
R46782
R03600
G03600
R46601
R03065
G46246
R03066
G46096
G46096
G46096
G03099
G46215
R46603
R46603
R46603
R46603
R46732
G46096
G46215
G03065
G03065
G12135
G12135
G03065
G46601
R46782
G46161
G12138
G46601
G03140
R03600
G03600
G12135
G03031
G03031
R03782
G46601
G46601
R03063
R03063
G46246
G46237
R46161
R46017
R46017
R46017
R46017
R46017
R46017
R46017
R46732
G03099
G46149
R46161
R46782
R03065
R46173
R12600
G46246
G46246
G46246
R46603
R46782
G46147
R03099
R46782
G46149
G03065
G12138
R46782
G03600
G03065
R46782
G46147
R03600
G03600
G46161
R46161
G46096
R46215
R46215
R46215
R46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46147
DOGV - Núm. 5.222
B97397830
B97101976
B97101976
B97101976
B97265193
B97265193
B97265193
B53704417
B53704417
B53704417
B12597795
B53434668
X1113718N
B53306015
B53306015
B53306015
B53306015
B96928882
B96882824
B96882824
B96882824
B03061801
B03061801
B53508560
B12619177
B12619177
B02258655
B02258655
B96499389
B96499389
B96996400
B53176434
A03110913
B97184618
B97184618
B53343927
E97517262
B97483259
B53727343
B53704607
21660400N
21660400N
21660400N
X3229115F
X3229115F
B96949987
B97128870
B97128870
B97128870
B97128870
B12627972
B12627972
B97084743
B53806311
B97043319
B96918883
B97335673
B97335673
B53361036
B53361036
B97357701
B12569521
B53646212
B97453781
B03206497
B53367298
B53367298
B96938485
B53262457
B53277265
B53277265
B53277265
B97600308
B03308616
B12028254
B12035275
B53594560
B96716998
B03310927
B03310927
B03310927
B03310927
B53664207
B97009906
B12601555
B96766613
B53285342
B96897681
B53704367
B53704367
B53841631
B46436093
B12582813
B12582813
B12582813
B12582813
B12582813
B12582813
B46241857
B46241857
B53196358
B12207809
B96764691
B53877247
B97317176
B53446084
B53001905
A12015970
B53707261
B53054672
B53054672
B53296349
E12467155
CONFECCIONES TEXTILES LEVANTINAS SL
CONFECCIONES VIJAP SL
CONFECCIONES VIJAP SL
CONFECCIONES VIJAP SL
CONGELADOS ALBAMAR SL
CONGELADOS ALBAMAR SL
CONGELADOS ALBAMAR SL
CONILL NEGRE, S.L.-UNIPERSONAL
CONILL NEGRE, S.L.-UNIPERSONAL
CONILL NEGRE, S.L.-UNIPERSONAL
CONJUNTO LA FIGUERETA, SL
CONNCECTION ESPAñA PROPERTY CONSULTANT
CONNOP ROBERT FREDERICK
CONOR CAFETERIA, SL
CONOR CAFETERIA, SL
CONOR CAFETERIA, SL
CONOR CAFETERIA, SL
CONS ROBERTSUECA SL
CONS SERVICIS Y CONTRACT CARTI SL
CONS SERVICIS Y CONTRACT CARTI SL
CONS SERVICIS Y CONTRACT CARTI SL
CONSASA SL
CONSASA SL
CONSDELACOVA XXI SL
CONSEILS EN SECURITE, SL (EN CONST)
CONSEILS EN SECURITE, SL (EN CONST)
CONSELPER SL
CONSELPER SL
CONSMIAN SL
CONSMIAN SL
CONSOLIDAC. DE AVENTURAS Y PROYECTOS S
CONSORCIO EXPORTACION FABRICANTES ALCO
CONSORCIO URBANISTICO CHAPARRAL SA
CONST PAVICON SL
CONST PAVICON SL
CONST Y PROM SERVITUR DENIA SL
CONST Y REFORM YOUNES ABDESLAM CB (E C
CONST Y REFORMAS CORREDOR MEDITERRAN.
CONST. SERECONS, SL
CONST, PROMOC Y REFORMAS COSTA MEDITER
CONSTANS BELDA JORDI
CONSTANS BELDA JORDI
CONSTANS BELDA JORDI
CONSTANTIN VASILE
CONSTANTIN VASILE
CONSTR Y REFORMAS MOLINA ALAMEDA SL
CONSTR.Y CANALIZACIONES PENINSULARES S
CONSTR.Y CANALIZACIONES PENINSULARES S
CONSTR.Y CANALIZACIONES PENINSULARES S
CONSTR.Y CANALIZACIONES PENINSULARES S
CONSTRU-PERTRIX, SLU
CONSTRU-PERTRIX, SLU
CONSTRUC INTEGRAL Y REFORMAS VALENCIA
CONSTRUC MORENO GARCIA COSTA BLANCA SL
CONSTRUC. Y REFORMAS LAND & HOUSES SL
CONSTRUCC E INMOB INMOGANDIA SL
CONSTRUCC LUVISAM, SL (EN CONSTITUCION
CONSTRUCC LUVISAM, SL (EN CONSTITUCION
CONSTRUCC Y REVESTIMIEN GAESAN SL
CONSTRUCC Y REVESTIMIEN GAESAN SL
CONSTRUCC. Y ENCOFR. MEDITERRANEO 23,
CONSTRUCCIO I REFORMES TECNOSIL SL
CONSTRUCCION Y DISEñO ALTAMIRA SL UNIP
CONSTRUCCIONES & PAVIMENTACION GESA SL
CONSTRUCCIONES AGUS SL
CONSTRUCCIONES AIGüES 2040, S.L.L.
CONSTRUCCIONES AIGüES 2040, S.L.L.
CONSTRUCCIONES AMSUC SL
CONSTRUCCIONES ARIAS DIPRE SL
CONSTRUCCIONES ARROYO DE CAñAR, SL
CONSTRUCCIONES ARROYO DE CAñAR, SL
CONSTRUCCIONES ARROYO DE CAñAR, SL
CONSTRUCCIONES ARTURO Y KAREN SL
CONSTRUCCIONES AVENIDA SL
CONSTRUCCIONES BEL TENA SL
CONSTRUCCIONES BENICARLO SL
CONSTRUCCIONES BLEKMAR SL
CONSTRUCCIONES BORJA MECA SL
CONSTRUCCIONES BUSTAMANTE SL
CONSTRUCCIONES BUSTAMANTE SL
CONSTRUCCIONES BUSTAMANTE SL
CONSTRUCCIONES BUSTAMANTE SL
CONSTRUCCIONES CARAIN 2003 SL
CONSTRUCCIONES CARRALERO HERRAIZ SL
CONSTRUCCIONES CASTEVILL SL
CONSTRUCCIONES CASTO J.R. Y ASOCIADOS
CONSTRUCCIONES CHEVI 55, SL
CONSTRUCCIONES CIVILES MARTVILLA SL
CONSTRUCCIONES CREVIMOELI SL
CONSTRUCCIONES CREVIMOELI SL
CONSTRUCCIONES CRISAI S.L.L.
CONSTRUCCIONES CRUZADO SL
CONSTRUCCIONES DAMADAVI SL
CONSTRUCCIONES DAMADAVI SL
CONSTRUCCIONES DAMADAVI SL
CONSTRUCCIONES DAMADAVI SL
CONSTRUCCIONES DAMADAVI SL
CONSTRUCCIONES DAMADAVI SL
CONSTRUCCIONES DELVI SL
CONSTRUCCIONES DELVI SL
CONSTRUCCIONES DENIA COSTA BLANCA SL
CONSTRUCCIONES DICONSA SL
CONSTRUCCIONES DOVELAR SL
CONSTRUCCIONES EN GENERAL MAESTRE SL
CONSTRUCCIONES ESPUFER, SL
CONSTRUCCIONES EURO-MARCOS MAR SL
CONSTRUCCIONES FELIPE Y ANTONIO, SL
CONSTRUCCIONES FERRER SABATE SA
CONSTRUCCIONES GABERTOL, SL UNIPERSONA
CONSTRUCCIONES GARCIPEN SL
CONSTRUCCIONES GARCIPEN SL
CONSTRUCCIONES GIDELMA, SL
CONSTRUCCIONES HERMANOS GENES CB
20 03 2006
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOPROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306001335
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076853 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057823 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057812 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014936 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014925 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506005982 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000665 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105560001420 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110309905 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925202 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110317286 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473431 TRAMITE DE AUDIENCIA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G TRAMITE DE AUDIENCIA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460271954 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022575 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506019623 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013837 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506007789
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506007778
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305416003732 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083717 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460265849 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506012992 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065171 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065160 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540033963N LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027424 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007063 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005941 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506025598 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604416002208
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005226001544 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109351343 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005413 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299466 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506010517 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305416002599 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506010787 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506010810 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506010809 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506010798 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013924 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110321521 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030301952 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005416001253 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088910 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506012778 -
10287
0699010725069
0699008005456
0699008005447
0699008005438
0699007998140
0699007998150
0699009499622
0699009515801
0699009515792
0699009515783
0699004672043
0599070172350
0699004775169
0699004780467
0699004780458
0699015473832
0699015473823
0699012575433
0699013331820
0699004615027
0699003052000
0699004802916
0699004802907
0599126413866
0699002770529
0699004672099
0699016838492
0699014093305
0699005947154
0699011826470
0699010103000
0699007762567
0699008852630
0599114274468
0599110778814
0699004758072
0699005962399
0699002330500
0699007740970
0699013877036
0699002024289
0699002024270
0699002024260
0699006316516
0699006316525
0699005982574
0699005973179
0699010144727
0699010742925
0699010144736
0699001362006
0699004185587
0699010101744
0699004345518
0679000042958
0699005929875
0699005980933
0699005980924
0599065711035
0599065711026
0699007745030
0699000677430
0699013877420
0699005974223
0699012116174
0699004800303
0699011706653
0699008218443
0699004767211
0699004785031
0699004785022
0699015476299
0599108363443
0699011841660
0699010423788
0699010423842
0599103509500
0699004311418
0699004797865
0699004797856
0699011702170
0699011702161
0599103507879
0599038553840
0699005358948
0599104047777
0679000047430
0599113604705
0699007288934
0699004769027
0599125212776
0679000035377
0699005362742
0699005362770
0699005362760
0699005362751
0699013204202
0699005211878
0699011836490
0699013331802
0699004757908
0699005353585
0699008225263
0699013877238
0699002229677
0699002027084
0699009933976
0699010422688
0699004801971
0699004794327
0699015477839
0699011706067
0699005364044
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
G46147
G46215
G46215
G46215
G46161
G46161
G46161
G03600
G03600
G03600
G12138
R03099
R03099
R03600
R03600
G03600
G03600
G46237
G46600
G46600
G46600
R03782
R03782
G03031
G12138
G12138
G46215
G46215
R46215
G46215
G46603
G03009
G03099
G46096
G46096
R03063
R46601
G46246
G03140
G03065
G03009
G03009
G03009
R12782
R12782
R46782
R46603
G46603
G46603
G46603
G12138
G12138
G46603
G03065
R46603
R46133
R46782
R46782
R03099
R03099
G46149
G12135
G03065
R46603
G03099
R03782
G03600
R46712
R03066
R03600
R03600
G03600
R46237
G03065
G12138
G12138
R03099
G46222
R03782
R03782
G03065
G03065
R03099
R46246
R12600
R46782
R03065
G46096
R03066
R03066
G03099
R46603
R12732
R12732
R12732
R12732
G12135
G12135
G46603
G46600
R03063
R12135
R46852
G03065
G46602
G03065
G03600
G12138
R03782
R03732
G03600
G03600
R12782
10288
E12467155
B03982741
B96586805
B53695128
B46259677
A03080629
A03080629
B53247094
B97089056
B97089056
B96801832
B53045571
B53228391
B53228391
B53745949
B53663381
B96827746
B53739710
B53583563
B53362554
B53362554
B53595559
B53595559
B03933553
B03933553
B03933553
B03933553
B03933553
B03933553
B03933553
B03933553
B53495628
B53751590
B53584348
B53585592
B53423745
B53745956
B96198049
A46075800
A46075800
B03264215
B53649356
B53602108
F46307120
F46307120
F46307120
F46307120
B03912052
B03912052
B03912052
B12381588
B12381588
B12381588
B12381588
E03718756
E03718756
B53430310
B53430310
A28649630
B53394193
B53394193
B53501649
B53501649
B53501649
B12574133
B12574133
B12574133
B12574133
B96856950
B53163960
B53429676
B53429676
B53649943
B53909693
B97229587
B53357323
B53357323
B53357323
B53357323
B12592432
B53284154
B53818043
G97268973
B53908703
B53908703
B53523783
B53248340
B53248340
B53891313
B03382215
B46261673
B53080701
B53042727
B53042727
B12615464
B12615464
B12345898
B96817770
B96817770
B53676896
B97328652
B97328652
B97328652
B97328652
B53460846
B53460846
B96652623
B03421005
B53311536
B53252060
B53472080
B12529012
B96358031
20 03 2006
CONSTRUCCIONES HERMANOS GENES CB
CONSTRUCCIONES HERNANDEZ ELCHE SL
CONSTRUCCIONES HNOS ESCOMS AROCAS SL
CONSTRUCCIONES IFACH GOMELDAR SL
CONSTRUCCIONES IGUAL SL
CONSTRUCCIONES IVORRA CLIMENT SA
CONSTRUCCIONES IVORRA CLIMENT SA
CONSTRUCCIONES JAPE 98 SL
CONSTRUCCIONES JESUS SALAZAR E HIJOS S
CONSTRUCCIONES JESUS SALAZAR E HIJOS S
CONSTRUCCIONES JOBOTA SL
CONSTRUCCIONES JOSE ALHAMBRA, SL
CONSTRUCCIONES KIERFRAN SL
CONSTRUCCIONES KIERFRAN SL
CONSTRUCCIONES KIRMENSAN, SL
CONSTRUCCIONES LA HERRADURA DEL MEDITE
CONSTRUCCIONES LAGOAS 3 SL
CONSTRUCCIONES LAUVICONS SL
CONSTRUCCIONES LEOGRAD SL
CONSTRUCCIONES LEOGUISAN, SL
CONSTRUCCIONES LEOGUISAN, SL
CONSTRUCCIONES LOGUT SL
CONSTRUCCIONES LOGUT SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOSCO SL
CONSTRUCCIONES LOZAS DE ROBLES SL
CONSTRUCCIONES MAJESTIC-HOUSE SL
CONSTRUCCIONES MARINA FOERSTER SL
CONSTRUCCIONES MARINA LEO SL
CONSTRUCCIONES MARINA SMIR SL
CONSTRUCCIONES MAVEFE, SL
CONSTRUCCIONES MAYSIC SL
CONSTRUCCIONES MECANICAS SANTONJA SA
CONSTRUCCIONES MECANICAS SANTONJA SA
CONSTRUCCIONES MEDIMAR SL
CONSTRUCCIONES MEGA 2002 SL
CONSTRUCCIONES MERFIZAN SL
CONSTRUCCIONES METALICAS BUÑOL SDAD CO
CONSTRUCCIONES METALICAS BUÑOL SDAD CO
CONSTRUCCIONES METALICAS BUÑOL SDAD CO
CONSTRUCCIONES METALICAS BUÑOL SDAD CO
CONSTRUCCIONES METALICAS CIMCO SL
CONSTRUCCIONES METALICAS CIMCO SL
CONSTRUCCIONES METALICAS CIMCO SL
CONSTRUCCIONES MORGRAN SL
CONSTRUCCIONES MORGRAN SL
CONSTRUCCIONES MORGRAN SL
CONSTRUCCIONES MORGRAN SL
CONSTRUCCIONES NORAY SC
CONSTRUCCIONES NORAY SC
CONSTRUCCIONES OBZOL SL
CONSTRUCCIONES OBZOL SL
CONSTRUCCIONES OLAVIDE SA
CONSTRUCCIONES PABLO SERRA, SL
CONSTRUCCIONES PABLO SERRA, SL
CONSTRUCCIONES PACO Y ESTEBAN SL
CONSTRUCCIONES PACO Y ESTEBAN SL
CONSTRUCCIONES PACO Y ESTEBAN SL
CONSTRUCCIONES PANELCA SL
CONSTRUCCIONES PANELCA SL
CONSTRUCCIONES PANELCA SL
CONSTRUCCIONES PANELCA SL
CONSTRUCCIONES PAORSA SL
CONSTRUCCIONES PATERO SL
CONSTRUCCIONES PIGARQUE,S.L.
CONSTRUCCIONES PIGARQUE,S.L.
CONSTRUCCIONES PLEMAR XXI SL
CONSTRUCCIONES PLENOMUR SL UNIPERSONAL
CONSTRUCCIONES PLOM I NIVELL SL
CONSTRUCCIONES PROCAMPELLO, SL
CONSTRUCCIONES PROCAMPELLO, SL
CONSTRUCCIONES PROCAMPELLO, SL
CONSTRUCCIONES PROCAMPELLO, SL
CONSTRUCCIONES PROCEA, SL
CONSTRUCCIONES PUIG Y DIEGO SL
CONSTRUCCIONES REBECA Y SANTOS, SL
CONSTRUCCIONES RIBERVA SCP
CONSTRUCCIONES RINCON MEDITERRANEA SL
CONSTRUCCIONES RINCON MEDITERRANEA SL
CONSTRUCCIONES ROCA ANTRACITA S.L
CONSTRUCCIONES RUMINUN SL
CONSTRUCCIONES RUMINUN SL
CONSTRUCCIONES RUTESA SL EN CONSTITUCI
CONSTRUCCIONES SALITOR SL
CONSTRUCCIONES SANCHEZ BAGUENA SL
CONSTRUCCIONES SENEOR SL
CONSTRUCCIONES SILDAMAN SL
CONSTRUCCIONES SILDAMAN SL
CONSTRUCCIONES SOCORRO CALIG, SL
CONSTRUCCIONES SOCORRO CALIG, SL
CONSTRUCCIONES SUAREZ FERNANDEZ SL
CONSTRUCCIONES SUDEVAL SL
CONSTRUCCIONES SUDEVAL SL
CONSTRUCCIONES TEBLOX SL
CONSTRUCCIONES TIPAN SL
CONSTRUCCIONES TIPAN SL
CONSTRUCCIONES TIPAN SL
CONSTRUCCIONES TIPAN SL
CONSTRUCCIONES TOFIX SL
CONSTRUCCIONES TOFIX SL
CONSTRUCCIONES TORLANA SL
CONSTRUCCIONES TORRALBO, SL
CONSTRUCCIONES TUBERNA, SL
CONSTRUCCIONES URBANA S 98 SL
CONSTRUCCIONES URBISAMAR SL
CONSTRUCCIONES VILA STYL SL
CONSTRUCCIONES VIREYCO SL
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506081209 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506081198 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025006 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068614 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059330 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506085500 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506018723 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078624 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078613 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078602 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078591 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078657 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078646 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078635 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078580 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015841 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905276001132 LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506004830 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506004829 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067481 LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADOREXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1213505226000771 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505226000760 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506006744 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306001764
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306001764 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057064 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROV.SOC. 2003 CON EXPED.SANCIONADORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084190 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084180 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005526022219 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025700 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082331 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082320 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905540001475 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506013920 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530015343 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530015354 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060276 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506021693 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055898 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110760499 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030284176 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014367 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011661 RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079130 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027512 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO -
DOGV - Núm. 5.222
0699005212547
0699012114670
0699011921520
0699010487258
0699002231877
0699004791054
0699004791045
0699001631396
0699008007317
0699008007308
0699005985131
0699004787790
0699004781347
0699011704985
0699012115990
0599129096692
0699008022111
0699004650364
0699004120961
0699004793804
0699011706837
0599097385663
0699001868042
0699004789469
0699004789450
0699004789440
0699004789431
0699004789496
0699004789487
0699004789478
0699004789422
0599097383243
0699004803329
0699008108059
0699004120970
0699004651042
0699001629030
0599113969162
0599128450974
0599128450965
0699004793923
0699009277202
0699012116412
0699008004594
0699008004585
0699008004576
0699008004567
0699002024399
0699002024380
0699002024370
0699005353787
0699005353778
0699013204120
0699005211539
0699004761042
0699011701410
0599082071142
0599104868689
0699008021772
0699004779807
0699011704792
0699013867356
0699013867365
0699012978354
0699017255282
0699017255273
0699017255264
0699017255255
0699010403548
0699013876385
0699004793510
0699004793501
0699004790926
0699002838710
0699005985470
0699004792401
0699008651650
0699004792392
0699011706608
0699004669412
0599128776180
0599123806270
0699005929949
0699004756523
0699004756514
0699003298262
0699004782080
0699011705104
0699013877247
0599097381593
0699009850110
0699009582315
0699004778844
0699011704590
0699002770419
0699004186137
0699005363613
0599126371231
0599113605291
0699007292564
0599127866003
0699001759720
0599112665882
0599081540832
0699004800954
0699004800945
0599120586542
0699010486780
0699004799450
0599103509116
0699004129615
0699005214958
0699002503081
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
G12135
G03065
G46017
G03031
G46149
R03600
R03600
G03099
G46215
G46215
R46782
R03600
R03600
G03600
G03099
G03099
G46601
G03099
G03031
R03600
G03600
R03099
G03099
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03099
R03782
G03031
G03031
G03099
G03099
G46096
R46173
R46173
R03712
G03065
G03099
G46215
G46215
G46215
G46215
G03009
G03009
G03009
R12135
R12135
G12135
G12135
R03065
G03065
R03782
R03099
G46601
R03600
G03600
G03065
G03065
G03065
G12135
G12135
G12135
G12135
G46017
G03065
R03600
R03600
R03600
G03600
R46782
R03600
R03600
R03600
G03600
G12138
G03063
R03099
R46133
R03031
R03031
G03099
R03600
G03600
G03065
R03099
G46149
R03782
R03600
G03600
G12138
G12138
R12782
G46096
G46096
R03782
G46173
G46173
G46173
G46173
R03782
R03782
G46096
G03031
R03782
R03099
G03066
G12135
G46215
DOGV - Núm. 5.222
B03021284
B96552013
G46602397
B97433957
B12594313
B12594313
B97261804
B96612809
B53650701
B53650701
B53413290
B53413290
B53413290
B53271557
B53271557
B53358842
B53358842
B53807368
B96810700
B53338356
B03307113
B53671111
B53671111
B96690870
B96690870
B03299690
B53648119
B96368592
B97385124
B53460457
B53460457
B53489225
E97368617
E97478721
B97224943
F53136347
F53136347
B53596359
B53596359
B63462188
B53437539
B53847034
B53444337
B53444337
B53444337
B53444337
B12653747
B97383194
B97383194
B97383194
B97383194
B97383194
B53748448
B53748448
B53129508
B53129508
B53129508
B03994001
B03994001
B03994001
B53866224
B96015003
B97139182
B12615597
B12615597
B97203863
B96018205
A12087508
B12005351
B53685194
B53685194
B53632816
B53632816
A03009834
B46734489
B53721171
B97294607
B53350153
B53350153
B97367411
B97367411
B53295978
B96445788
B97306377
B53691861
B96355276
B96946967
A96137955
A96137955
B53122644
B53122644
B03936838
B12522983
B96522172
24345423S
19802055K
19802055K
85077335J
85077335J
50919744K
B53797163
B53355863
B53355863
B96539382
B46984605
B46984605
B46984605
B46984605
B46984605
B46631784
B97093447
B97093447
B97093447
CONSTRUCCIONES Y ALOJAMIENTOS TURISTIC
CONSTRUCCIONES Y DECORACION J.V.ESTEVE
CONSTRUCCIONES Y DECORACION MARTINEZ S
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS BENADUF SL
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS CONSTANTA, S
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS CONSTANTA, S
CONSTRUCCIONES Y DERRIBOS DANUBIO SL
CONSTRUCCIONES Y DISEñOS 130 SL
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DACOTA,S.L.
CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS DACOTA,S.L.
CONSTRUCCIONES Y FERRALLAS ZURBARAN SL
CONSTRUCCIONES Y FERRALLAS ZURBARAN SL
CONSTRUCCIONES Y FERRALLAS ZURBARAN SL
CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACUARI
CONSTRUCCIONES Y MULTISERVICIOS ACUARI
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CACHI, SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS CACHI, SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS NEVADA SL EN CO
CONSTRUCCIONES Y OBRAS RIBACER SL
CONSTRUCCIONES Y OBRAS YAYER SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES EL AMERAD
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FEJUST SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FEJUST SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FERRIS Y
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES FERRIS Y
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES PROINSOL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES RUSTICAS
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES VIDAL Y E
CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS SEYSE SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALCOY SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ALCOY SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS ARGAR, SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS BMM CB
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS D.J.B. CB
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS FEMI SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS IFACH S.C.V.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS IFACH S.C.V.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LATITUDE SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LATITUDE SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS LOS PERICOS
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS PEMJUAR,S.L.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SAO NICOLAU,
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SONY SL UNIP
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SONY SL UNIP
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SONY SL UNIP
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SONY SL UNIP
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS VIDESA SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS XUBER SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS XUBER SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS XUBER SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS XUBER SL
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS XUBER SL
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES ROMAN SL
CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES ROMAN SL
CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS NIWALA
CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS NIWALA
CONSTRUCCIONES Y REVESTIMIENTOS NIWALA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLOVA DE SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLOVA DE SA
CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS LLOVA DE SA
CONSTRUCCIONES Y YESOS LOS MOLINOS SL
CONSTRUCCIONS I ESTRUCTURES HERESCA SL
CONSTRUCCIONS I EXCAVACIONS ASENSI SL
CONSTRUCCIONS REDI VINAROS, SL, EN CON
CONSTRUCCIONS REDI VINAROS, SL, EN CON
CONSTRUCCIONS VILAU-ALGINET SL
CONSTRUCIONES DALPU SL
CONSTRUCOM SA
CONSTRUCTORA ALMAZARA FORES SL
CONSTRUCTORA EN HONOR AL ABUELO ERNEST
CONSTRUCTORA EN HONOR AL ABUELO ERNEST
CONSTRUCTORA LAURELTON, SL
CONSTRUCTORA LAURELTON, SL
CONSTRUCTORA ORCELITANA SA
CONSTRUCTORA ORIOLA PERIS SL
CONSTRUCTORES DE LIMBURGO BELGICA SL
CONSTRULUEN SL
CONSTRUMAT ALICANTE, SL UNIPERSONAL
CONSTRUMAT ALICANTE, SL UNIPERSONAL
CONSTRUMIPLA SLL
CONSTRUMIPLA SLL
CONSTRURECISA, SL
CONSUECA SL
CONSULT.Y AUDITORES MOLLA Y PALLARES S
CONSULTING SAN JUAN, SL
CONSULTORA DE EDIFICACIONES E INFRAEST
CONSULTORA SOCIAL 2000 SL
CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS SA
CONSULTORIA Y EJECUCION DE OBRAS SA
CONSUMIBLES ARTES GRAFICAS, SL
CONSUMIBLES ARTES GRAFICAS, SL
CONSUMIBLES DE INFORMATICA DACAR SL
CONSVICAS SL
CONTACT MOTOR SL
CONTELL DONATO, DIEGO MARINO
CONTELL SOTO RAMON
CONTELL SOTO RAMON
CONTELLES SAEZ CAMILO JUAN
CONTELLES SAEZ CAMILO JUAN
CONTERA MUÑOZ MARIA CARMEN
CONTINENTAL HOMES SL
CONTINENTAL RISK MANAGEMENT, SL
CONTINENTAL RISK MANAGEMENT, SL
CONTINENTAL WORLDWIDE LOGISTICS SL
CONTINUOS VALENCIA SL
CONTINUOS VALENCIA SL
CONTINUOS VALENCIA SL
CONTINUOS VALENCIA SL
CONTINUOS VALENCIA SL
CONTISET SL
CONTRACHAPADOS TORRENT SL
CONTRACHAPADOS TORRENT SL
CONTRACHAPADOS TORRENT SL
20 03 2006
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494837 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905526003652
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4613305526001997 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111409323 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055910 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055909 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079163 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079152 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079141 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002501 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002490 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068636 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA TRAMITE DE AUDIENCIA
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. TRAMITE DE AUDIENCIA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530015256 NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOCARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1510505280029328 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506016738 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065897 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506015499
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506015488
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089228 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260005530033547 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105526002212 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105526002201 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105526002234 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105526002223 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082364 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082353 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082342 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030256093 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296584 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030256016 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4613305156001113
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ.PROV.SOC. 2003 CON EXPED.SANCIONADONOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506024615 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506024604 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. PROV. CONTROL RETENCIONES 2003 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492758 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506029225 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084212 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084201 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460251989 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460251978 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057075 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610105109380130 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061288 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506014989 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023642 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110736485 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111435008 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110726926 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479921 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013935 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
10289
0699008690031
0599110778282
0699005926795
0699001102030
0699004186063
0699004186054
0699005929911
0699005972885
0699004779376
0699004779367
0699004790156
0699004790147
0699004790138
0579001097931
0579001097922
0699004787900
0699011706020
0699013877128
0699011836399
0599126416084
0699015478636
0699008108086
0699002861782
0599123401186
0599123401195
0699008854564
0699004762876
0599119042472
0699002504796
0699000962174
0699000962165
0699004789110
0699011826196
0699004315277
0699005955202
0699004785399
0699015476445
0599082053991
0599082053982
0699001398810
0699004799488
0699002607150
0699013869089
0699013869070
0699013869060
0699013869051
0599116993567
0599117057147
0599117057138
0599117057165
0599117057156
0699009499961
0699013878420
0699013878410
0699004794006
0699004793997
0699004793988
0579000978619
0679000057340
0579000978600
0699002839407
0599082914155
0699002185008
0699004669522
0699004185540
0699002329016
0699010403712
0699010422320
0699010422614
0699004795537
0699004795528
0699012117274
0699008854912
0599126414241
0699005984141
0699004126370
0599097708513
0699004794042
0699004794033
0599111102719
0599111102700
0699004779733
0699004613689
0599113023209
0699008855801
0599104048244
0699008017428
0699008021947
0699008021938
0699004782602
0699015475051
0699015476784
0699005362798
0699005927931
0699007075498
0699008020104
0699008020095
0699007081025
0699007081016
0699007099698
0699003297328
0699008689775
0699004802191
0699008022551
0699015576462
0699015576509
0699015576490
0699015576480
0699015576471
0599110778127
0699013329869
0699013329850
0699013329840
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R03782
G46096
R46133
R46782
G12138
G12138
R46133
R46603
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03066
R03066
R03600
G03600
G03065
G46603
G03099
G03600
G03031
G03031
G46096
G46096
G03099
R03065
G46149
G46237
G03009
G03009
R03600
G46215
G46246
R46246
R03600
G03600
R03065
R03065
G46215
R03782
G03099
G03065
G03065
G03065
G03065
R12600
R46161
R46161
R46161
R46161
G46161
G03065
G03065
R03712
R03712
R03712
R03065
R03065
R03065
G03600
R46782
G46149
G12138
G12138
G46246
G46017
G12138
G12138
R03782
R03782
G03600
G03600
G03099
R46782
G03031
R46161
R03712
R03712
R46161
R46161
R03600
G46237
G46096
G03600
R46782
G46601
G46601
G46601
R03600
G03600
G03600
R12732
R46133
R46782
G46601
G46601
R46782
R46782
R46782
G03099
R03782
R03782
G46601
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46096
G46246
G46246
G46246
10290
B97093447
B97093447
B97093447
B97093447
B96905211
B53123394
B96369640
B96369640
B96369640
B12522587
B53180527
19430340D
27233008L
29015528Q
29202212D
22551353Z
52744450E
52649066L
52649066L
52649066L
44518633V
B53379335
B96749676
B96749676
X3066986M
X3927236D
X3927236D
X3927236D
21414136D
F12010021
F12374997
F12023255
F96870316
F46026431
F46044525
F46044525
F97146872
F12418117
F03016516
F96683784
F96570833
X3091971N
X3091971N
B96064795
A03164498
B97451371
F96624119
F96624119
F96624119
F96624119
F96624119
F96624119
F96624119
F96624119
B46608477
B96212790
B96661012
B53283651
B96673850
B97183545
B97183545
B97183545
B97183545
B97183545
B97183545
B53360293
A03444676
A03444676
B53399762
22671371H
X3875707T
52732685X
21638904K
48380860S
25405815S
22072630J
74448620N
74448620N
48529603V
X3893250V
11809098R
B53317525
B53317525
48405158W
02866495M
27296229J
23779418V
52740873X
19881653Q
21870444C
21870444C
20843008V
X4783618D
33505182R
21629230F
22574580B
48377547Z
X1171929X
24347430K
24347430K
24347430K
24355353D
18899062P
B53863197
72785732R
53094741T
18945077T
04611224T
48592548B
B03426152
B03426152
B97092779
B97092779
20 03 2006
CONTRACHAPADOS TORRENT SL
CONTRACHAPADOS TORRENT SL
CONTRACHAPADOS TORRENT SL
CONTRACHAPADOS TORRENT SL
CONTRAREFOR SL
CONTRATACIONES DE OBRAS SAN VICENTE, S
CONTRATAS ARACIL SL
CONTRATAS ARACIL SL
CONTRATAS ARACIL SL
CONTRATAS Y EDIFICACIONES HARDY SL
CONTRATAS Y REFORMAS DENIA SL
CONTRERAS ALFARO MIGUEL
CONTRERAS CARREÑO FRANCISCO
CONTRERAS CORTES PEDRO
CONTRERAS CRIADO CRISTINA
CONTRERAS DOÑA ALFREDO
CONTRERAS GARCIA MANUEL RICARDO
CONTRERAS HERNANDEZ ALFONSO
CONTRERAS HERNANDEZ ALFONSO
CONTRERAS HERNANDEZ ALFONSO
CONTRERAS ROMERO RAFAEL
CONTROL DE OBJETIVOS, OPERACIOES, PROY
CONTYREFO, SL
CONTYREFO, SL
CONZA VALENCIA DARWIN MANUEL
COOK GEORGE BENJAMIN
COOK GEORGE BENJAMIN
COOK GEORGE BENJAMIN
COOKE LINDA ANNE
COOP AGRICOLA ACEITERA
COOP DE TRANSPORTES NULES COOP. V.
COOP INDUSTRIAL DE TRANSPORTES SAN BAR
COOP LA IMES CHESTE URBANA COOP V
COOP PRODUCTORA LECHERA DE GANADEROS D
COOP VALENCIANA DE AUTO ESCUELA
COOP VALENCIANA DE AUTO ESCUELA
COOP VALENCIANA DE PUERTAS DE COCINA
COOP VALENCIANA DE VIVIENDAS EL PILAR
COOP VALENCIANA LIMITADA INDUSTRIAL TE
COOP VALENCIANA TABLEROS LOS LLANOS CO
COOP VALENCIANA TRABAJO ASOCIADO PM/40
COOPER MARK
COOPER MARK
COORDINACION DE ESTUDIOS INMOBILIARIOS
COPAGLOSA SA
COPIADEPRISA SL (EN CONST)
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIADORAS VALENCIANAS SDAD COOP V.
COPIART SL
COPIFOTOCOPIAS SL
COPISTERIA MAR Y VALLS SL
COPISTERIAS DEL MEDITERRANEO, SL
COPISTERIAS VELA SL
COPPER LEVANTE SL
COPPER LEVANTE SL
COPPER LEVANTE SL
COPPER LEVANTE SL
COPPER LEVANTE SL
COPPER LEVANTE SL
COPREST INTERNATIONAL, SL
COPYLEV SA
COPYLEV SA
COPYTONER COPIADORAS, SL
COQUE VICENTE MARIA ISABEL
CORAL URBANO LUIS PROCARDO
CORBERA MARQUES ALICIA
CORBI LLACER SUSANA
CORBIN GONZALEZ LUCIA
CORCHS VENDRELL JOSE LUIS
CORCOLES GOMEZ ANTONIA
CORCOLES ORTEGA FLORENTINA
CORCOLES ORTEGA FLORENTINA
CORCOLES SANCHEZ JUAN ANTONIO
CORDERO CUEVA LUIS ALFONSO
CORDERO HUECAS CARLOS
CORDERO INVEST SL
CORDERO INVEST SL
CORDERO LLABATA VICTOR
CORDERO PLAZA AUGUSTO
CORDOBA ALARCON MARTIN
CORDOBA CAMACHO FRANCISCO
CORDOBA DE LA MORENA M VICENTA
CORDOBA DIAZ ANTONIO
CORDOBA GARCIA FRANCISCO
CORDOBA GARCIA FRANCISCO
CORDOBA MAYA GUILLERMO
CORDOBA OCHOA JINSON FRENANDO
CORDOBA ORTIZ JUAN CARLOS
CORDOBA RODRIGUEZ JUAN MANUEL
CORDOBA SERRA ANA MARIA
CORDOBA SIMON JUAN EMILIO
CORDOBA, SANTOS CECILIO
CORDONES HERNANDEZ JUAN FRANCISCO
CORDONES HERNANDEZ JUAN FRANCISCO
CORDONES HERNANDEZ JUAN FRANCISCO
CORELL SOLER DAVID
CORET CANOS JUAN MANUEL
CORINTIA DEL MEDITERRANEO SL
CORNEJO LOPEZ FELIX
CORONADO DURAN VICTOR
CORONADO JUAREZ ANTONIO
CORONADO RAMIREZ JOSE ANGEL
CORONILLAS PEREZ DAVID
CORPEZA SL
CORPEZA SL
CORPORACION IBERMEDIKAL INTEGRAL SL
CORPORACION IBERMEDIKAL INTEGRAL SL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026007243 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084223 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105276001538 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013946 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111484761 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111162890 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005026007804 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428749 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430228587 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430228576 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466193 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060287 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506002641 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506002630 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506002620 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020558 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506001991 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019480 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000445 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015783 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061299 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086929 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487588 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111471990 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111431642 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506000328 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506000317 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041142 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483925 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506018767 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027545 LIQ. EN EJECUTIVA M2205004460020241 LIQ. EN EJECUTIVA A1560004106023858 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110905908 PROP. DE LIQUIDACION IRPF NO DECL. 2002NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060298 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432555 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110209805 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530028454 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105560001463 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530022130 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110725683 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530017182 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111488853 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460007163
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920615 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111464697 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500447 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027556 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506014158 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
DOGV - Núm. 5.222
0699013329831
0699013329822
0699013329813
0699013329804
0579001077031
0699004793236
0679000119289
0599125670899
0699007999992
0699007825303
0699004757899
0599125671155
0699007138133
0699004775508
0679000120021
0699005975965
0699008011387
0699008627616
0699008627607
0699008085765
0699005958374
0699004782153
0699011832136
0699011832127
0699010494251
0599124399573
0599124399564
0599124399555
0699004754543
0699010421698
0699005212996
0699010424401
0699008008040
0699014095606
0699012173860
0699010733795
0599110777824
0699005214619
0699004752729
0699009500520
0699008022039
0699004759585
0699004759576
0699002329539
0599126414580
0699009826589
0699008016135
0699008016126
0699008016117
0699008016108
0699008016099
0699008016080
0699008016070
0699008016061
0699008018014
0699008021983
0699008019096
0699015476683
0699008014512
0699010738470
0699011925150
0699011925187
0699011925178
0699011925169
0699011925140
0699004758090
0699004782245
0699015474878
0699004782694
0699007067650
0699007128930
0599125676866
0699003807003
0699007177834
0699002503815
0699009929769
0699007119451
0699007119442
0699007119763
0699008657628
0699007090521
0599097393830
0599103509143
0599098076216
0699007091659
0699007091053
0699012366278
0699004313434
0699004307916
0699004781778
0699015474584
0599125697811
0699008664998
0699007110853
0699004118478
0599113604613
0699013876587
0699004794428
0699005961930
0699005961921
0699005961912
0699007089468
0699005213683
0599103505980
0699007153010
0599054813968
0699006317479
0699007179356
0699007151892
0599097384866
0599097384857
0699010741917
0699010741908
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G46246
G46246
G46246
G46246
R46732
R03600
R46161
R46161
G46161
G12135
R03063
R46173
R46782
R03099
R46601
R46603
G46246
R46782
R46782
G46246
R46601
R03600
G46246
G46246
G03600
R03782
R03782
R03782
R03031
G12138
G12135
G12138
G46215
G46246
G46601
G46601
G46096
G12135
R03009
G46161
G46601
R03063
R03063
G46246
G03099
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G03600
G46601
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
R03063
R03600
G03600
R03600
R46782
R46782
R46782
G03009
R46782
G46237
G03066
R46782
R46782
R46782
R03782
R46782
R03782
R03099
R46782
R46782
R46782
G46147
G46246
G46149
R03600
G03600
R46782
R03782
R46782
G03009
G46096
G03065
R03732
R46601
R46601
R46601
R46782
G12135
R03099
R46782
R46782
R12782
R46782
R46782
R03099
R03099
G46603
G46603
DOGV - Núm. 5.222
B97092779
14864219D
20151940F
70578838A
25415785A
19786134Q
20039995A
24378570L
X2058571W
53261851S
80024713P
52953714D
B53544029
B53544029
19456552R
19456552R
19456552R
19456552R
B53666855
B53666855
21662848E
21684330E
21635404V
19872605F
30627848J
73369001J
52675130R
21473952W
21443812S
21442438K
41439539W
53235107C
44518857B
22451854J
44518866C
52763705A
38997626E
22104187Z
19460390K
19460390K
79106936T
73648713E
29025248F
52764169F
33486217B
52781893K
48593265S
48593265S
45561628P
53235477E
73562268B
48456342B
50821306T
21595334J
21636890P
20431838H
18939055G
85029780E
85029780E
85029780E
18998101D
21873863N
19883875F
73563823W
53233288H
28543833M
20449637S
48353289K
19446430E
52894639K
B53426953
B53426953
B97258883
B97258883
48596097H
22129483X
B03921863
B53550778
B53550778
B53715587
73558740W
B53123410
B53123410
B53878385
B53613659
B53613659
B53613659
B53613659
22500649W
B53388880
E03762150
A53581203
19460855A
44866578H
52746935T
30182520B
73900958A
B53158648
25395435P
B29795606
73765253K
73765253K
44395474T
51564809M
74162002C
B53575635
48360280C
24365204Q
73548449S
48345141S
79080051W
22633508J
B53140646
CORPORACION IBERMEDIKAL INTEGRAL SL
CORRAL RODRIGUEZ JOSE MARIA
CORREAS FORNES SUSANA
CORREAS GRANDE M CARMEN
CORRECHER GONZALEZ JORGE
CORRECHER MARTINEZ DOMINGO
CORREDERA UCEDA TAMARA
CORREDOR SANCHEZ RAUL
CORREIA LANGA, NELSON JOSE
CORREYERO MAÑOSO MARIA VICTORIA
CORRO GALAN ANTONIO
CORROCHANO HERNANDO MIGUEL ANGEL
CORRUGADOS ALICANTE,S.L.
CORRUGADOS ALICANTE,S.L.
CORTADA TORRES VICTORIA PROVIDENCIA
CORTADA TORRES VICTORIA PROVIDENCIA
CORTADA TORRES VICTORIA PROVIDENCIA
CORTADA TORRES VICTORIA PROVIDENCIA
CORTADOS Y APARADOS SARAL, SL
CORTADOS Y APARADOS SARAL, SL
CORTELL BLASCO JOSE RAFAEL
CORTELL CALVO YOLANDA
CORTES AGUIÑIGA JUAN ANTONIO
CORTES AMADOR ANTONIO
CORTES ARNAIZ HERNAN
CORTES BARCELO MARIA TERESA
CORTES CORTES FRANCISCA
CORTES CORTES JOSE
CORTES CORTES, JUAN JOSE
CORTES DELGADO FRANCISCO
CORTES DELGADO MANUEL
CORTES DIAZ MIGUEL
CORTES FERNANDEZ ANA
CORTES FERNANDEZ LUIS
CORTES FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
CORTES FERNANDEZ ROSENDO
CORTES GARCIA GABRIEL
CORTES GARCIA RAFAEL
CORTES LAGARES MARIA
CORTES LAGARES MARIA
CORTES MARIN JUAN ANTONIO
CORTES MARTINEZ MARIA CARMEN
CORTES MAYA ANTONIO
CORTES MAYA JULIO
CORTES MONTOYA ESPERANZA
CORTES MORENO ANTONIO
CORTES MORENO CARLOS
CORTES MORENO CARLOS
CORTES MORENO FELICIDAD
CORTES MORENO RAFAEL
CORTES MUÑOZ FRANCISCO
CORTES NAVARRO JUAN
CORTES PARAZUELOS MARIA LUISA
CORTES PEREZ GONZALO
CORTES RIPOLL FRANCISCO VICENTE
CORTES ROIG CARMEN ROSA
CORTES ROMERO RAMON
CORTES SANCHEZ JOSE
CORTES SANCHEZ JOSE
CORTES SANCHEZ JOSE
CORTES SANTIAGO DAVID
CORTES SANTIAGO JOSE MARIA
CORTES SANTIAGO, JOAQUIN
CORTES SERRANO JOSE
CORTES TORRES ALFONSO
CORTES VAZQUEZ ALEJANDRO
CORTES VERDEJO ARTURO
CORTES VIEDMA JOSE MIGUEL
CORTINA BOTELLA SALVADOR JOSE
CORTINA SEIZ SAMANTA NURIA
CORTINAS DECORSTIL, SL
CORTINAS DECORSTIL, SL
CORTINAS Y DECORACIONES HOTELERAS SL
CORTINAS Y DECORACIONES HOTELERAS SL
CORTS FERNANDEZ RICARDO
COSA SANTOS MIGUEL ANGEL
COSECER SL
COSIDOS Y ACABADOS PARA EL CALZADO SL
COSIDOS Y ACABADOS PARA EL CALZADO SL
COSIDOS Y CORTADOS GRUP SL UNIPERSONAL
COSIN TARAZON ILDEFONSO
COSMINE CENTRO DE ANALISIS Y TRATAMIEN
COSMINE CENTRO DE ANALISIS Y TRATAMIEN
COSMOS LEATHER SL EN CONSTITUCION
COST CLASS PROPERTIES SL
COST CLASS PROPERTIES SL
COST CLASS PROPERTIES SL
COST CLASS PROPERTIES SL
COSTA BARTUAL FERNANDO
COSTA BLANCA BOOKING SL
COSTA BLANCA CARPET SERVICES CB
COSTA BLANCA M & L, SA
COSTA BRESO J FRANCISCO
COSTA CAPILLA MARLENE
COSTA GARCIA LUIS
COSTA GONZALEZ JOAQUIN
COSTA GREGORI TRINIDAD
COSTA MAR Y NAT SL
COSTA MATAIX MARIA AMPARO
COSTA MEDUSSA, SL
COSTA MIRALLES MIGUEL ANGEL
COSTA MIRALLES MIGUEL ANGEL
COSTA MUÑOZ JUAN VICENTE
COSTA PEREZ ANTONIO
COSTA POVEDA DOLORES
COSTA PROPERTY DIRECT S.R.L.
COSTA RABASCO JOSE MANUEL
COSTA SANCHEZ CARLOS IGNACIO
COSTA SEGUI ARMANDO
COSTA SOLER BENJAMIN
COSTA SORIANO RAMON DIONISIO
COSTA TEJEDOR JOSE MIGUEL
COSTA Y.M. CONSTRUCCIONES BAU, SL
20 03 2006
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506080043 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530038198 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110929041 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022971 APL./FRACC.: 460540036993Y LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110761764 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4624605560001537 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110719260 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087732 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002882 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110775987 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316681 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111481000 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111356864 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110679208 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110373958 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489777 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490459 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110202204 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465060 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111410907 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506081231 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110209960 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110800132 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005030019528
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110932088 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110917535 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272440 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110209475 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108681245 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802739 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463399 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110818480 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214513 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110917238 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506007005 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913564 LIQ. EN EJECUTIVA C0100005290010417 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486983 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460054568 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212016 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108552590
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784963 ESCRITOS Y COMUNICACIONES ESCRITOS Y COMUNICACIONES PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111420961 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506010594 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059341 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506013311 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905226000359 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506013300 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506018831 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272549 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105151170
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460276497 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4613305506013721 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540037824D LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030278896 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305416000144 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000170 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789044 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111151736 REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803223 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000005460041655 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A1213505506013141 LIQ. EN EJECUTIVA M1703805460040431 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013957 -
10291
0699010741899
0699004790578
0699004616722
0699004788322
0699005974755
0699008011093
0699007158337
0599118462406
0699006120743
0699009987528
0699007164524
0699006111485
0699004794290
0699015476032
0699008005896
0699008005914
0699008005923
0699008005905
0699004131458
0699009930400
0699004753993
0699004117771
0699006126500
0599118330671
0699006326517
0699007826174
0699007168659
0699004787314
0699011827341
0699013875029
0699008690150
0699006090558
0699007076268
0699007148767
0699005961500
0699006088733
0699008674256
0699003931359
0699007175259
0699007175240
0699008692516
0599130223633
0699004791265
0699004791256
0699006101778
0599082046677
0699005359002
0699005358993
0699008245494
0699006091520
0699001102269
0699004775737
0699007111073
0699006109038
0699006126582
0699002328960
0699006325747
0699007128600
0699011826095
0699008006253
0699005360010
0699007289731
0699006107552
0699007127252
0699006091364
0699015477197
0699001102397
0699008687923
0699012086777
0699006085599
0619216700025
0619216700016
0699001390579
0699001390560
0699007104262
0699004765947
0699013869262
0699013878300
0699010490549
0699010490841
0599125689846
0699004795390
0699015474355
0699004129963
0599097383647
0679000110891
0599097383638
0699004651500
0599112253016
0699004124720
0699004756615
0699007292106
0599054807523
0699010491932
0699008623867
0699000100452
0599128447710
0699012116275
0599120938259
0699007293949
0699006125996
0699006125987
0699006108066
0699012085704
0699006104519
0599125212390
0699006113548
0699003847236
0699007134559
0699005032266
0699005354236
0599128516112
0699004757679
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46603
R03600
G46603
R03600
R46603
G46246
R46782
R46173
R03782
G12135
R46782
R03782
R03732
G03600
G46215
G46215
G46215
G46215
G03140
G03140
R03009
G03009
R03782
G46096
R12782
G12135
R46782
R03600
G46246
G03065
R03782
R03782
R46782
R46782
R46601
R03782
R03782
G03140
R46782
R46782
R03782
G46215
R03600
R03600
R03782
R03031
R12600
R12600
R03782
R03782
R46782
R03099
R46782
R03782
R03782
G46246
R12782
R46782
G46215
G46215
R12600
R03099
R03782
R46782
R03782
G03600
R46782
R03782
R46782
R03782
G03009
G03009
G46246
G46246
R46782
R03066
G03065
G03065
G03065
G03065
R46782
R03782
G03600
G03066
R03099
R03099
R03099
G03099
G46096
G03031
R03031
R03782
R46782
G03600
R46782
G46161
R46133
G03099
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
R46782
R03782
G03099
R03782
G46149
R46782
G03600
R12135
R46782
R03063
10292
B53653937
B53744918
B53863791
A03146610
X3267761J
X3827914R
B53830832
B53830840
X2905650Z
76903685B
B53541793
X3948837J
X3948837J
X3948837J
B53592234
B53592234
E12495727
11371675S
B46944807
79266075W
B46937934
B53823415
B53823415
X1912409M
B53949822
09393207F
B96385786
21954096K
X0632926N
X0936049H
48329944K
53380179P
53202543R
B96655436
B96655436
B96655436
B53411500
B53411500
X4477377J
B53680070
B53680070
B53680070
X4619279M
B53561320
B53359642
B53648978
B53066718
B53358925
B53780565
B03813789
B03813789
B03304888
B53393971
B53393971
B53232724
B53759304
B53759304
B03956539
B03956539
B03196953
B03196953
B53521894
B53521894
B53768438
B96831573
B46715074
A46165619
A46165619
B46161105
B46161105
B46161105
B53584223
F96959317
B53262853
B53417093
B46990537
B46990537
B03779543
B03779543
B53721361
B53721361
B53721361
B53721361
B53371456
B53246047
B53246047
B96379854
B96379854
B96379854
B96379854
B96379854
B96379854
B53610309
B53610309
X1111703K
B96891676
B03793106
B03793106
20836032X
19991728J
25412908R
53208290K
B97336101
X1962388M
25416396Q
48668802C
73763364H
44399914R
16200194Y
B53693586
X4437509G
B03842358
B03842358
20 03 2006
COSTABLANCA ALARCON MARI LOLI SL UNIPE
COSTABLANCA CONSTRUCTION AND DEVELOPME
COSTABLANCA ESTATE AGENT SL
COSTABLANCA INDUSTRIAL, SA
COSTACHE DAN
COSTACHE VALERICA
COSTAMED ASESORES SL
COSTAMED SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
COSTANZO GIOVANNI
COSTAS FERNANDEZ CONSTANTINA
COSTASAL LEVANTE SL
COSTINEAN TIBERIU MIHAIL
COSTINEAN TIBERIU MIHAIL
COSTINEAN TIBERIU MIHAIL
COSUERT CARABAT, SL
COSUERT CARABAT, SL
COTIRAM CB
COTO GIMENEZ CANDIDO
COTOLI PEREZ SL
COTS PERALTA ANTONIO
COTUBE SL
COUNTRY-STYLE HOUSES SL
COUNTRY-STYLE HOUSES SL
COURTENAY, GAYLE
COUTO E HIJOS, SL
COUTO RODRIGUEZ SANTIAGO
COVER COLABORADORA VALENCIANA DE EMPRE
COVES CAYUELAS RAMON
COWLEY DENNIS
COX ELLEN
COZAR MARTINEZ SERGIO
COZAR MORAL FRANCISCO
COZAR RUIZ RUBEN
CPE CONSULTING GROUP SL
CPE CONSULTING GROUP SL
CPE CONSULTING GROUP SL
CR ELDA, SL
CR ELDA, SL
CRADDUCK STEPHEN JOHN
CRAFTY ZONA CENTRO SL
CRAFTY ZONA CENTRO SL
CRAFTY ZONA CENTRO SL
CRAWLEY MARY JOYCE
CRAZY SISH IMPORT-EXPORT SL
CREACION DE AMBIENTES BENIDORM SLUNIPE
CREACIONES ALBERELY SL
CREACIONES ALBI SL
CREACIONES BERLI SL
CREACIONES BETTA SL
CREACIONES CONCHITA SLUNIPERSONAL
CREACIONES CONCHITA SLUNIPERSONAL
CREACIONES COSTA BLANCA SL
CREACIONES DIANDRA SL
CREACIONES DIANDRA SL
CREACIONES FABRIZZIO SL
CREACIONES FANTASY SL UNIPERSONAL
CREACIONES FANTASY SL UNIPERSONAL
CREACIONES GADOR SL
CREACIONES GADOR SL
CREACIONES GALVAÑ E HIJOS SL
CREACIONES GALVAÑ E HIJOS SL
CREACIONES GRAFICAS DE VILLENA, SL
CREACIONES GRAFICAS DE VILLENA, SL
CREACIONES LUPE SL EN CONSTITUCION
CREACIONES MAHAN SL
CREACIONES MARLO SL
CREACIONES MASPER SA
CREACIONES MASPER SA
CREACIONES MAYE SL
CREACIONES MAYE SL
CREACIONES MAYE SL
CREACIONES MAYS SL
CREACIONES MIGOVI SCV
CREACIONES MODALIPIEL, SL
CREACIONES RIVA SL
CREACIONES ROSELLO SL
CREACIONES ROSELLO SL
CREACIONES SANJUAN, SL
CREACIONES SANJUAN, SL
CREACIONES SOJU SL
CREACIONES SOJU SL
CREACIONES SOJU SL
CREACIONES SOJU SL
CREACIONES WOMAN SL
CREACIONES ZAFIRO SL
CREACIONES ZAFIRO SL
CREAMON SL
CREAMON SL
CREAMON SL
CREAMON SL
CREAMON SL
CREAMON SL
CREAR LINEA SL
CREAR LINEA SL
CREASEY PHYLLIS
CREASILVAL SL
CREAZIONI D ALESSANDRO E GIORGIO, SL
CREAZIONI D ALESSANDRO E GIORGIO, SL
CREIX DIAZ SUSANA
CREIX MARTINEZ VICENTE
CREMADES GUILLEN TOMAS
CREMADES ORTEGA LUIS
CREMAS HELADAS CAFE SL
CREMER HEIZN JURGEN
CRESPO ACOSTA EDUARDO
CRESPO CALLEGARI JUAN GABRIEL
CRESPO MARTI FRANCISCO
CRESPO MARTINEZ JOSE LUIS
CRESPO SAN VICENTE JESUS
CREVI MAR-QUI SL
CRICONIA PATRICIA
CRIS-DUSSY SL
CRIS-DUSSY SL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526005170 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGTRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469141 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506048102 LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914917 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312810 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312809 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087116 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020580 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460276354 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030301413 LIQUIDACION DE RECARGO DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126001230 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030225975
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110204822 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110314778 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506005466 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059363 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299378 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111010420 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111011123 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109341773 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011672 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506083739 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306605236000305 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014378 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011683 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014720 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014477 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506045032 LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506061103
LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506061081
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110760796 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011727 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416002907 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306000840
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013014 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011749 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011738 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076897 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062421 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110809086 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014947 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108444338
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469537 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076908 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110382747 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110367600 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478623 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106022133 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110417826 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090691 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090680 -
DOGV - Núm. 5.222
0699013877430
0699004652445
0699004121640
0699007762796
0599128446033
0599120613960
0699002861443
0699002861452
0699007111899
0699006333768
0699011201937
0699006328240
0699006328230
0699006328221
0699004795930
0699015475419
0699005214884
0699006109651
0699008219323
0599130956160
0599113605612
0699007291574
0699008047100
0519093800867
0699008855729
0699011834547
0699008020636
0699005006829
0699004770823
0599071309274
0699006110980
0699006328753
0599114274358
0699005987881
0699009500374
0699004309355
0699004781392
0699011704994
0699008245357
0699004756487
0699004756496
0599103500810
0699003296805
0699000965254
0599125210750
0699004766845
0699004766322
0699013879190
0699004130192
0699012115220
0699012115211
0699013875010
0699004800862
0699004088200
0699004767193
0699008666592
0699013869107
0699004800698
0699004800689
0699004801129
0699004801110
0699004349047
0699004349038
0699009929356
0699010104164
0699005961198
0579000689804
0579000689786
0699008017969
0699008017987
0699008017978
0699008852438
0699012173567
0699004796233
0699004766607
0599110778200
0599110778190
0699009930510
0699004131595
0699014172120
0579000823921
0699013695325
0699010490136
0699004794015
0699004129909
0699004129890
0599063845848
0599063845839
0599063845820
0599063845810
0599063845801
0599063845792
0699004801037
0699004801028
0699004775636
0599110777760
0699004782950
0699015475280
0699007155706
0699006125372
0599090124462
0699007166138
0699011925755
0699004775838
0699007079054
0699006087862
0699007074920
0699006089036
0699006335820
0699008674568
0699003223738
0699004800660
0699004800651
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03065
G03099
G03031
G03009
R46017
R16782
G03031
G03031
R46782
R12782
G03065
R12782
R12782
R12782
R03782
G03600
G12135
R03782
R46782
G46133
G46096
R03782
G03065
R46222
G03600
G46246
G46601
G03065
R03099
R03031
R03782
R12782
G46096
R46782
G46161
G46161
R03600
G03600
R03782
R03031
R03031
R03031
G03099
G03009
G03031
R03066
R03066
G03065
G03066
G03066
G03066
G03065
R03782
G03066
R03066
R03782
G03065
R03782
R03782
R03782
R03782
G03140
G03140
G03065
G46603
R46601
R46712
R46712
G46601
G46601
G46601
G03099
G46147
R03782
R03066
G46096
G46096
G03140
G03140
R03065
R03065
G03065
G03065
R03712
G03066
G03066
G46222
G46222
G46222
G46222
G46222
G46222
R03782
R03782
R03099
G46096
R03600
G03600
R46782
R03782
R46782
R46782
G46603
R03099
R46782
R03782
R46782
R03782
R12782
R03782
G46601
R03782
R03782
DOGV - Núm. 5.222
B03842358
B03842358
B03842358
B03842358
B97119200
B97119200
B97119200
B12404034
B53127114
X2382755R
X2382755R
B96605035
B53419842
B53419842
B53828117
B53336640
B53336640
B03919669
B03794849
B03173267
B03173267
B96474655
B96474655
B12046546
B12046546
E97152888
08836189A
B96007976
B96007976
B96597380
B53866273
B53109492
15930310G
B53601464
05156095R
B60666393
B60666393
X3773208N
06950716R
21676059P
48406059Y
52945767C
44725884S
B12421939
X4236448D
44520244H
24312720H
53202004Z
26458014X
45563520Z
20768390B
B53078093
B53078093
X4067277A
X4067277A
B53031548
B53453643
19820369G
B96791884
19436219T
19852874X
18984558J
30489264G
B96210174
B53439246
B53439246
20783447A
20783447A
20783447A
M0314141F
M0314141F
M0314141F
M0314141F
M0314141F
B97357040
B97357040
B12534988
25411066E
21388740M
44855270A
20826045M
20826045M
22591756Y
73585556T
X2597933Z
04572498Y
22003988A
19886295N
53360945W
19879867R
52921807A
X3537647V
X3537647V
44520688W
29168926G
25381925E
25396996M
25399084T
24368714F
X2191688H
35214034E
B53791331
B97087357
B03350014
21441155A
X3874425Y
A96708003
B96725783
A96243472
B46268884
X3564096Q
X1835509V
20453237G
CRIS-DUSSY SL
CRIS-DUSSY SL
CRIS-DUSSY SL
CRIS-DUSSY SL
CRISAEZ CONSTRUCCIONES 2001 SL
CRISAEZ CONSTRUCCIONES 2001 SL
CRISAEZ CONSTRUCCIONES 2001 SL
CRISALBER GRUPO LLOPIS-MANCHON SL
CRISAN 2000 SL
CRISAN, MIRCEA CONSTANTIN
CRISAN, MIRCEA CONSTANTIN
CRISNIC S.L
CRISOL PRODUCCIONES,S.L.
CRISOL PRODUCCIONES,S.L.
CRISSAN CALZADOS SL
CRISTALERIA ALDEBARAN, SL
CRISTALERIA ALDEBARAN, SL
CRISTALERIA BALLESTER, SL
CRISTALERIA MYN CENTRAL SL
CRISTALERIA PEREA SL
CRISTALERIA PEREA SL
CRISTALERIA RAYSER SL
CRISTALERIA RAYSER SL
CRISTALERIA VINAROCENSE SL
CRISTALERIA VINAROCENSE SL
CRISTINA Y GEMMA CB
CRISTO CONDINO MANUEL
CRISTOBAL LOPEZ SL
CRISTOBAL LOPEZ SL
CRIXOEL MOBILIARIO DE OFICINA
CROTONSA SL
CRUñADDERN SL
CRUJEIRAS PEREZ BENIGNO
CRUST TRADE, SL
CRUZ ALARCON JUAN
CRUZ COSTA BLANCA SERVICIO SANIDAD SL
CRUZ COSTA BLANCA SERVICIO SANIDAD SL
CRUZ CRUZ NINFA
CRUZ FERNANDEZ BERNARDINO
CRUZ GARCIA WAGNER ROBERTO
CRUZ GARRIGOS JOSE LUIS
CRUZ MARTINEZ JOSE LUIS
CRUZ SUAREZ JOSE MANUEL DE LA
CRUZ Y CLARAMONTE CONSTRUCCIONES SL
CSEPY ROBERT
CSTILLO PALOP ADRIAN MANUEL
CUÑAT CUÑAT JUAN FRANCISCO
CUADROS CUADROS JOSE
CUADROS GALARZO VICENTE
CUADROS MARTINEZ ALFONSO
CUADROS VIVO FRANCISCO
CUADROS Y MOLDURAS SANPER, SL
CUADROS Y MOLDURAS SANPER, SL
CUAMACAS GUACHAGMIRA GALO PATRICIO
CUAMACAS GUACHAGMIRA GALO PATRICIO
CUANTICO ZAPATOS SL
CUBACARS, SL
CUBAS SERRANO FERNANDO
CUBELECTRIC SL
CUBELLS LLATAS VICENTE
CUBELLS PEREZ JOSE ANTONIO
CUBELLS SALVADOR LORENA
CUBERO GARCIA MANUEL
CUBIMED SL
CUBRIALCOY SL
CUBRIALCOY SL
CUCARELLA GIMENO MARIA ANGELES
CUCARELLA GIMENO MARIA ANGELES
CUCARELLA GIMENO MARIA ANGELES
CUCCIARRE PHILIPPE
CUCCIARRE PHILIPPE
CUCCIARRE PHILIPPE
CUCCIARRE PHILIPPE
CUCCIARRE PHILIPPE
CUCO S ROPA I COMPLEMENTS SL
CUCO S ROPA I COMPLEMENTS SL
CUCOS ARTICULOS INFANTILES, SL
CUELLAR COSTA CARLOS
CUELLO RIPOLL GERMAN
CUENCA AIBAR JOSE MANUEL
CUENCA ALOS ROBERTO
CUENCA ALOS ROBERTO
CUENCA DOMINGO SEBASTIAN
CUENCA ESPADA JENNIFER
CUENCA JUMBO MARIA CECILIA
CUENCA MOLINA MARIA MERCEDES
CUENCA PEREA JUAN JOSE
CUENCA VILLANUEVA RAFAEL
CUERVAS HERNANDEZ ZAIRA
CUESTA FERNANDEZ ANTONIO
CUESTA GONZALEZ YOLANDA
CUESTA PADILLA, NALDO EDISON
CUESTA PADILLA, NALDO EDISON
CUESTA PIZA FRANCSICO
CUESTA TEJERA ALFREDO
CUEVAS BALTANAS JUAN
CUEVAS CERVERA ANDRES
CUEVAS FUENTES ANTONIO
CUEVAS MARTINEZ RAFAEL
CUIÑA LEONARDO DANIEL
CUINA CASTRO VIRTUDES
CUINA IL.LICITANA 2003 SL EN CONSTIT
CUINAMARINA SL
CULATA CARABINA, SL
CULIAÑEZ PARRES MANUEL
CULLISHPUMA MOLINA SEGUNDO DEIFILIO
CULTURA E INVERSIONES FORMATIVAS SA
CULTURA MUNDIAL JEANS SL
CUMALVA SA
CUNICULTURA VALENCIANA SL
CUNNINGHAM ASA
CUNNINGHAM DORA MARGARET
CUQUERELLA CAMPO OSCAR
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011782 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011771 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011760 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011750 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105526005842 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105526005831 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059374 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061300 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013979 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064302 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064324 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506000240 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120013289 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105416001662 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416002049 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803510 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005306007292 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506013530 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020613 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068669 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002893 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111453114 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110606124 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506015033 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109355590 APL./FRACC.: 460540036650P LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460261031 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111180810 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030284957 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270602 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079218 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079207 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506048917 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082386 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605560000349 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462329785 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110804862 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002475 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002486 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526006556 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277521 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277202 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276498 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275805 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275123 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499193 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110132673 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110760136 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705106010199 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460040670 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105181419
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439870 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110989992 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110210828 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473970 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110283637 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110204756 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786020 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450200 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492109 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660204506016906
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462389471 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110484684 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030261483 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299477 REQUERIMIENTO GESTION PLANES ACTUACION.REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032154622
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271218 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110209079 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445964 -
10293
0699004800642
0699004800633
0699004800624
0699004800615
0699005959539
0699005959520
0699011048258
0599130385306
0699013879566
0599130389100
0699004669091
0699015569166
0699004781410
0699011705003
0699013875880
0699004795757
0699011705205
0699004757550
0699004784409
0699004793905
0699015475821
0699008011890
0699008011900
0699010422174
0699002083377
0699005983362
0699007123090
0679000197131
0699008016896
0699008020800
0699014171194
0699010487321
0699006086039
0699004779834
0699005211281
0599097363562
0599103499445
0699004787460
0699002516126
0699004753966
0699007063040
0699005214581
0699006097542
0699005364410
0599104739677
0599118466577
0599124394046
0699007165752
0699008247593
0699008240104
0699012308362
0699004790019
0699004790000
0699008668920
0699008668911
0599103504909
0699004792448
0699005954928
0699008021076
0699007064470
0699003814658
0699008888370
0699006111292
0699017384550
0699004753370
0699004753389
0599128574971
0699003042494
0699001398461
0699008241250
0699008241240
0699008241231
0699008241222
0699008241213
0699004609417
0699003791448
0699003219448
0699005971125
0599117052673
0699007089632
0599124295376
0699001397453
0699007134348
0599054775825
0699007061701
0699007067091
0699006099688
0699003814840
0699007166899
0699011828863
0699006122613
0699006090731
0699006090740
0699007095893
0699005962417
0699008016759
0699001101901
0699007121478
0599120558162
0699006332237
0599124306183
0699007292344
0599119964438
0599126414452
0599065709880
0699013881500
0699011836361
0699008017180
0599114274293
0699012077793
0699008236602
0699006123237
0699007160921
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R03782
R03782
R03782
R03782
R46601
R46601
G46601
G12135
G03065
G12138
G12138
G46149
R03600
G03600
G03065
R03782
G03600
R03063
R03600
R03712
G03600
G46246
G46246
G12138
G12138
R46782
R46782
R46601
G46601
G46601
R03065
G03031
R03782
R03600
G12135
R03031
R03031
R03600
R03600
R03009
R46782
G12135
R03782
R12782
R46782
R46782
R46173
R46782
R03782
R03782
G46017
R03600
R03600
R03782
R03782
R03065
R03600
R46246
G46601
R46782
G46246
G12135
R03782
G46601
R03009
R03009
R46782
G46017
G46017
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G46017
G46017
G12135
R46603
R46133
R46782
R46782
G46017
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
G46601
R46782
G46246
R03782
R03782
R03782
R46782
R46601
G46601
R46782
R46782
G46096
R12782
R03099
R03782
G46096
G03099
R03099
G03065
G46603
G46601
G46096
R46782
R03782
R03782
R46782
10294
25394171D
X2586549S
B03084225
B97162598
B97162598
B97162598
B97162598
A46217030
A46217030
B53133401
B96954201
B53385001
B53385001
B53385001
B53563631
B53599858
B53216107
M0321359A
48348203H
X2348315S
B53456133
F96403159
F96403159
B96635347
B96635347
B96635347
B53829115
A53413100
A53413100
B03806296
B53382479
B53382479
X0612385X
B03077039
B03077039
B97170815
B97170815
B53126637
B97409254
B53714499
B53714499
B53714499
B53714499
B53714499
B53714499
B53714499
B53714499
X2400556T
X2582580W
X2582580W
B97215222
B96779822
22563066C
B97043061
B97043061
B97043061
B97043061
X1997622A
X1997622A
B97237903
X2564686W
X2564686W
X1096780W
X1051365N
X3150506N
X4794773D
B92230986
B53910501
B46897435
M0331402H
X0972070K
X0972070K
B97196968
B53702221
B96126842
B97188916
01320142B
B96291000
B03169216
X4274786Y
N0661030G
B53408886
B96882345
B96506795
X2554340Y
B03292885
18951443H
18951443H
52670726J
B96969654
B96969654
B96969654
B96969654
B96969654
B96969654
22513182T
X4234424D
B53412938
B53412938
B97388185
22565525H
73653417B
B96597356
22452806E
X0554642C
B97356679
25410277S
E12626057
X3025545X
22007640K
22007640K
21292459W
21458699K
20 03 2006
CURADO DIAZ JESUS
CURIA, MARIO
CURTIDOS ALBERO SL EN LIQUIDACION
CURTIDOS AZAHAR SL
CURTIDOS AZAHAR SL
CURTIDOS AZAHAR SL
CURTIDOS AZAHAR SL
CURTIDOS CERVERA SA
CURTIDOS CERVERA SA
CURTIDOS COSTABLANCA SL
CURTIDOS FANTASIA SL
CURTIDOS KENIA SL
CURTIDOS KENIA SL
CURTIDOS KENIA SL
CURTIDOS M. MARTIN SL
CURTIELPE SL
CURTIS Y LARGE SCIOS DE MANTENIMIENTO
CUTCHEON CLARKE HUSHE MC
CUTILLAS GALIANA VANESA ANGELINA
CUYPERS, GUY GUSTAAF MARIA
CYBER LAVANDERIAS, SL
CYMERA COOP V
CYMERA COOP V
CYO CONSTRUCCIONES Y OFICIOS SL
CYO CONSTRUCCIONES Y OFICIOS SL
CYO CONSTRUCCIONES Y OFICIOS SL
CYRA ESTRUCTURAS, SL
CYS ALICANTE EMPRESA CONSTRUCTORA,S.A.
CYS ALICANTE EMPRESA CONSTRUCTORA,S.A.
CYS GRUPO TECNICO, SL
CYS INSTALACIONES Y MONTAJES, SL
CYS INSTALACIONES Y MONTAJES, SL
D ANNA PATRIZIO
D BEBE SL
D BEBE SL
D D I MARIN Y GOMERA SL
D D I MARIN Y GOMERA SL
D APASUFI SL
D MAS-2HD SL
DA ROSA CENTER SL
DA ROSA CENTER SL
DA ROSA CENTER SL
DA ROSA CENTER SL
DA ROSA CENTER SL
DA ROSA CENTER SL
DA ROSA CENTER SL
DA ROSA CENTER SL
DA SILVA LOPEZ MARCILENE
DA SILVA SANTOS JORGE
DA SILVA SANTOS JORGE
DAASUN CONSTRUCCIONES SL
DABERMIA SL
DACAL MARTIN ALFONSO
DAFNE DE LUCA SL
DAFNE DE LUCA SL
DAFNE DE LUCA SL
DAFNE DE LUCA SL
DAGHEFALI, FOUAD
DAGHEFALI, FOUAD
DAGICOM SL
DAHBANI EL MOSTAFA
DAHBANI EL MOSTAFA
DAHBANI, ABDELHADI
DAHLQVIST NILS GOSTA
DAHMANE ABDELHADI
DAI CONG
DAIKIRI ESTATES,S.L.
DAIRNA, SL
DAKAR ASOCIADOS SL
DALDY SHARON RUTH
DALLI HORACIO RUBEN
DALLI HORACIO RUBEN
DALMO CONSTRUCCIONES SL
DAM MEDITERRANEO SL
DAMA S MODA-HOGAR SL
DAMART-CARRIER SL
DAMASO CLIMENT FABIAN
DAMIART SL
DAMITAS COMPAÑIA LIMITADA
DAN, ADRIAN
DANA EXIM SRL
DANAUS SL
DANC QUATRE SL
DANMOBEL SCANDIN SL UNIPERSONAL
DAOUDI RACHID
DAPOSA SHOES SL
DARAS MARTINEZ DAMIAN
DARAS MARTINEZ DAMIAN
DARIJO GOMEZ JOSE JAVIER
DARKPHONE SL
DARKPHONE SL
DARKPHONE SL
DARKPHONE SL
DARKPHONE SL
DARKPHONE SL
DAROCA GIMENEZ PASCUAL
DAROUASS MOHAMED
DARSENA ESTILO SL UNIPERSONAL
DARSENA ESTILO SL UNIPERSONAL
DAS&FRESH SL
DASI IBANCO JOSE MANUEL
DASI TATAY MANUEL
DATANET CONSULTORES SL
DATO TORRENTE MARIA FUENSANTA
DAUMER MICHAEL
DAUMI VALENCIANO SL
DAVIA JIMENEZ JOSE
DAVID Y JESUS, CB
DAVIDSSON BO CHRISTER
DAVO BERNAD ANTONIO
DAVO BERNAD ANTONIO
DAVO CANTO JOSE
DAVO RODRIGUEZ - RUBEN-MANUEL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110304328 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506004025 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4617305416000717 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014499 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014488 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013025 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011793 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005016006405 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076204 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057889 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013133 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005306001200 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062454 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062465 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062476 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110953670 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078547 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMONOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOPROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111410357 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111410632 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921143 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110314624 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205806000250 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422435 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273242 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919670 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506021986 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001374 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271394 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110777604 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110777593 LIQ. EN EJECUTIVA C1700004460082170
REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 PROPUESTA DE LIQUID. SOCIEDADES 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305700000554 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927270 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005416002905 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305416000441 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110931692 LIQ. EN EJECUTIVA A0360000020000687 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA H2000003462376722 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462378196 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015621 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013036 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORLIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061321 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432566 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506045716
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506032901
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013980 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
DOGV - Núm. 5.222
0699007136034
0699010489622
0699004088035
0699011834464
0699011834455
0699011834446
0699011834437
0599104016894
0699015573144
0699008684046
0699005942534
0699004767321
0699004767312
0699004767303
0699004766790
0679000048943
0699004652766
0699004774691
0699010490246
0699004671841
0699004780650
0599110778264
0599126371195
0679000034570
0679000034560
0699004614917
0699004346324
0699004783290
0699015475372
0699004782960
0699004783271
0699011705324
0699007108626
0699004799259
0699015478250
0699009500475
0699009500466
0699010489723
0699002504401
0699013873690
0699013873680
0699013873671
0699013873662
0699013873653
0699013873644
0699015465252
0699015465243
0699011388286
0699007085104
0699007085113
0699004307292
0699008021058
0699004101500
0699008085792
0699008085783
0699014098915
0699011680400
0699006326040
0699006326030
0599128451075
0699012088252
0699012088243
0699006118516
0699008239646
0699007155037
0699009931556
0699008017922
0699004793840
0699005977487
0699008243083
0699006110275
0699006110266
0519788600467
0599125212437
0699012173475
0699009394527
0699005944101
0699004613258
0599126414333
0699006316846
0699005359379
0699004759832
0599110777750
0599114273166
0699006332511
0679000111304
0699005201089
0599127198716
0699007172270
0699008017510
0699008017500
0699008017491
0699008017482
0699013331867
0699008017473
0699005941288
0599129959670
0699004767340
0699004767330
0699008022387
0599112064750
0599123630013
0699009826460
0699015475592
0699004782584
0699009500246
0699007135383
0699004669569
0699003295586
0579000866290
0579000866280
0699006121770
0699003146911
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R46782
G03065
G03066
G46246
G46246
G46246
G46246
R46161
G46161
R03782
R46173
R03066
R03066
R03066
R03066
R03732
G03099
R03099
G03065
G12138
R03600
G46096
G46096
R46173
R46173
G46600
G03065
R03600
G03600
R03600
R03600
G03600
R46782
R03782
G03600
G46161
G46161
G03065
G46237
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
G46237
R46782
R46782
G46017
G46601
G46603
G46246
G46246
G46246
G46246
R12782
R12782
R46173
R46782
R46782
R03782
R03782
R46782
G03600
G46601
R03600
R46782
R03782
R03782
R03782
R46603
G03099
G46147
G46147
R46173
G46237
G03099
R12782
R12600
R03063
G46096
G46096
R12782
R03732
G12135
G12135
R46782
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
G46601
R46173
R44782
R03066
R03066
G46601
G46096
G46096
G46601
G03600
R03600
G46161
R46782
G12138
G03099
R03065
R03065
R03782
G03600
DOGV - Núm. 5.222
21479311W
X5768519G
X3591804D
X3591804D
X2774074K
B97134795
B96454129
24366448H
B53093696
B53882684
B53882684
53355388B
X2165084W
48464818T
B53496683
48357357H
48357357H
24366097N
22684053G
48371542N
48436636Q
X2546243M
48582446Y
24397000A
52681477T
52700889T
43098698X
43098698X
18949704G
29186832Q
29186832Q
29186832Q
29186832Q
19258473K
X1672408D
25982033Z
X2922955T
53215269P
X0347785W
X0347785W
X0532856S
X0572324S
B96873724
52745206L
52745206L
31318399N
M0303630F
29165394Z
B96918388
B96918388
B96918388
B96918388
B96918388
X2049496N
M1200692T
B96989694
A12100905
B03356599
B96751763
B53689345
B12586160
E97216899
E97216899
E97216899
B96353784
B53440160
B53440160
B03952157
B97286660
B12637948
B12611588
B12611588
B53518189
B97380257
B03759156
X1103691J
X1313995M
B53357893
B96195300
M0329747L
M0312190B
M0312190B
48355999V
70934512M
52764510A
19426732N
22634281G
22145104Z
21491428K
22095582B
52643986E
X4130294T
X4130294T
48539740B
B53556171
41361720S
73499741K
24323528Q
25387672L
19459583L
48566049P
48566049P
48566049P
B53296240
B97365159
B97365159
B97365159
B97365159
52763450R
B53608659
E53655882
B04387288
20032483N
DAVO SORIA VICTOR MANUEL
DAWSON BARBARA
DAZA ALVAREZ ELIAS
DAZA ALVAREZ ELIAS
DAZA ALVAREZ JUAN DE DIOS
DB DRAG RACING SL
DCM ENRIQUE SL
DE ANDRES LOPEZ CAYETANO
DE ARMAS 96 SL
DE CAñEO TORREVIEJA, SL
DE CAñEO TORREVIEJA, SL
DE DIOS TRONCH ANTONIO
DE FENY BEATRICE MARIE
DE GEA GONZALEZ CESAR DOMINGO
DE GROOT-GELDHOFF, SL
DE JUAN DE TOMAS CESAR
DE JUAN DE TOMAS CESAR
DE JULIAN PASCUAL LUIS VICENTE
DE LA ASUNCION NAVARRO SALVADOR JOSE
DE LA CALLE CAMPILLO PEDRO ANDRES
DE LA CRUZ QUESADA RAUL
DE LA FUENTE MORGA WILFREDO
DE LA GUIA DUARTE JUAN ANTONIO
DE LA PAZ MARTOS RAUL
DE LA PAZ SECADURAS JOSE MANUEL
DE LA TORRE HERNANDEZ GUILLERMO
DE LA TORRE PEREZ MARIA DEL CARMEN
DE LA TORRE PEREZ MARIA DEL CARMEN
DE LA TORRE PEREZ VICTOR JACOBO
DE LA TORRE YUSTE MIGUEL
DE LA TORRE YUSTE MIGUEL
DE LA TORRE YUSTE MIGUEL
DE LA TORRE YUSTE MIGUEL
DE LANZAS RAMIREZ CONCEPCION
DE LEEUW GRIETEKE AVA
DE MANUEL PEÑA JAIME
DE MARTINO GIOVANNI
DE MOYA PERALES ALFONSO JOSE
DE OLIVEIRA ANTONIO PEDRO
DE OLIVEIRA ANTONIO PEDRO
DE RYCKER, YVES ADRIEN AGUSTIN M
DE SOUSA, MARIA JOANA
DE TERTIO MILENARIO SL
DE TORO GOMEZ ALBERTO
DE TORO GOMEZ ALBERTO
DE TORRES JIMENEZ, DANIEL ANGEL
DE WIT TED JAN
DE ZAYAS Y MARTI, MANUEL FERMIN
DEALER SOFTWARE SOLUTIONS SL
DEALER SOFTWARE SOLUTIONS SL
DEALER SOFTWARE SOLUTIONS SL
DEALER SOFTWARE SOLUTIONS SL
DEALER SOFTWARE SOLUTIONS SL
DEAN ERIC
DEBBIA, FRANCO
DECAPADOS TECNICOS INDUSTRIALES SL
DECCA CLUB SA
DECIDIA, SL
DECO 124 SL
DECOR BATH LASZLO, SL
DECOR RUSTICO IBRELIA SL
DECORACION ESCAYOLA TUREGANO-SANTOS CB
DECORACION ESCAYOLA TUREGANO-SANTOS CB
DECORACION ESCAYOLA TUREGANO-SANTOS CB
DECORACIONES ALONSO E HIJOS SL
DECORACIONES EGUILAZ, SL -UNIPERSONALDECORACIONES EGUILAZ, SL -UNIPERSONALDECORACIONES JOSEFRAN SL
DECORLINE DISEñO INTEGRAL SL
DECORMAR-2004 SL
DECOROM 2003 SL
DECOROM 2003 SL
DECOSAMBI, SL
DECU CARLET SL
DEFON SL
DEFTY LEE JOSEPH
DEHAVAY HUGUES CHARLES LOUIS M
DEISTER CONTAINER DIENST ESPAñA SL
DEJANO SL
DEJARDIN ARMAND GUY JOSEPH
DEKARZ MARIO
DEKARZ MARIO
DEL ALAMO CASTILLO HERMES
DEL ALAMO VILLA MARCO PABLO
DEL CARMEN ONDOÑO JUAN CARLOS
DEL CASTILLO BENAVENT FRANCISCO JAVIER
DEL OLMO CARMONA, LUISA MARIA
DEL OLMO SORIANO JOSE JULIAN
DEL POZO SIRVENT RAQUEL
DEL REY ALARCON JUAN RAMON
DEL TORO GOMEZ JOSE VICENTE
DELAHUNTY JOHN
DELAHUNTY JOHN
DELAMO AZNAR HECTOR
DELANTAARNTJES, SL
DELAS CERVERA JOSE
DELGADO CRESPO DOMINGO
DELGADO GARCIA JOSE
DELGADO GARRIDO ALFONSO
DELGADO RUBIO SOFIA
DELGADO URBINA ALEXANDRA
DELGADO URBINA ALEXANDRA
DELGADO URBINA ALEXANDRA
DELIART SL
DELICADEZAS DEL PALADAR SL
DELICADEZAS DEL PALADAR SL
DELICADEZAS DEL PALADAR SL
DELICADEZAS DEL PALADAR SL
DELICADO PIQUERES ANTONIO
DELICATESEN COSTABLANCA SL
DELICIAS, CB
DELLA MURA EXPORT SL
DELLA RAMBLA RAUL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064335 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110736133 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111435250 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005156000250 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540034420D LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506021825 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905526010630 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905236001086 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110723175 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506018391 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451816 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460026127 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA C1700005460273758 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388294 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466985 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110416913 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927391 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035408 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035408 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035408 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035408 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486785 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015871 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110988793 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080042498 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785370 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506047519 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263199 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462383168 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076941 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506012693 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015893 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015882 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027633 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110832417 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111403361 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927611 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084256 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506009106 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064346 APL./FRACC.: 120540006583X NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506020625
LIQ. EN EJECUTIVA C0700003160007954 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030280139 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076963 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076952 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796293 LIQ. EN EJECUTIVA A3760005506018542 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792190 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111410071 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011826 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065182 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605106013915 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283285 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283054 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462377679 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469603 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451520 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445139 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110804488 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792850 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214150 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111421380 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD. 349-2005 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796909 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286343 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506013562 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506016438 -
10295
0699004784280
0599125212794
0699012053245
0699007068714
0699007068640
0599111003800
0699002501148
0599108377880
0599097382006
0699004773225
0699004773216
0699007166064
0599097363618
0699003297144
0599081335031
0699015476638
0699015476629
0699007103777
0699010736334
0699012115065
0599104018205
0699010736444
0699009499797
0699008618962
0699007177248
0699001041530
0699007069035
0699007069026
0699005358140
0699005969942
0699005969933
0699005969960
0699005969951
0699007069924
0699006122090
0699006114217
0699008621373
0699008691544
0519200000459
0699004118157
0699006123062
0699005356124
0699009850183
0699011835088
0699011835079
0699004118101
0699008234265
0699005958603
0699011928258
0699011928249
0699011928230
0699011928220
0699011928211
0699004775874
0599128357539
0699015576581
0699010422055
0599126414360
0699017384670
0699015479992
0699005215948
0699008003081
0699008003072
0699008003063
0699010102541
0699004758200
0699004758191
0599103508840
0699005980401
0699005213463
0699005359397
0699005359388
0699004793593
0699008220322
0699004784380
0599112261760
0699001627757
0599082051113
0699008218654
0699008242982
0699004775939
0699004775920
0699006088770
0699006833186
0699004788726
0699003993563
0699007165321
0699004766286
0699002839196
0699006088082
0699005956311
0699008245384
0699008245375
0699013026269
0699004128488
0699007097231
0699007109643
0699005975442
0699007135630
0599126245355
0699006120972
0699006120963
0699006120954
0699010489301
0699005983207
0699014093690
0699002479799
0699013327980
0699004785352
0679000058110
0699004755259
0699008019958
0699005928519
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
R03600
G03099
R46782
R46782
R46782
R46161
G46161
R46782
R03099
R03099
R03099
R46782
R03031
G03099
G03063
G03600
G03600
R46782
G46601
G03065
R46161
G46601
G46161
R46782
R46782
G46161
R46782
R46782
R12600
R46603
R46603
R46603
R46603
R46782
R03782
R03782
R46782
R03782
R03009
G03009
R03782
R12138
G46149
G46246
G46246
G03009
R03782
R46601
G46603
G46603
G46603
G46603
G46603
R03099
R12600
G46161
G12138
G03099
G46601
G03600
G12135
G46215
G46215
G46215
G46603
R03063
R03063
R03099
R46782
G12135
R12600
R12600
R03600
R46782
R03600
R12782
G03099
R03065
R46782
R03782
R03099
R03099
R03782
R37782
R03600
G46246
R46782
R03066
G03600
R03782
R46246
R03782
R03782
G03600
G03031
R46782
R46782
R46603
R46782
G46096
R03782
R03782
R03782
G03065
R46782
G46215
G46215
G46215
R03600
R03099
R03031
G46601
R46133
10296
B97142095
19003191Q
52777245L
B53339933
B96539333
B97002240
21997472L
21997472L
74215832F
G53645362
20249355V
19003206P
19804753M
18999466V
18999466V
18890424H
20479382K
20479382K
20476657X
B02278414
B53547790
B53350575
X0265251S
X2059371C
X0685298J
B53269049
B03352275
B03352275
B03350741
B53570438
42018930T
42018930T
42018930T
B53584439
B53363883
M0321787V
M0321787V
M0321787V
M0321787V
M0321787V
G96458393
G96458393
B03791951
B53247581
B53422309
B53422309
E53492336
X2194558J
B53095725
B53316501
X3971544L
B97285183
B97154025
B53676672
B62198759
B12572376
B97141931
B96964903
20422539B
20370412W
M0317853Q
73760662F
52739286X
52739286X
48440043L
B96763859
B96763859
B96763859
B96645361
B96645361
B96645361
B96645361
B96645361
B53288650
B53288650
B53288650
B53912721
B96984752
B96984752
B96984752
B96984752
B96984752
B96984752
B96984752
B96984752
B96984752
B96984752
B96646427
B53541975
B53541975
B97166250
B12537973
X2548772G
B53227153
B96581749
B12517132
29003558Y
28989672N
20161864H
20161864H
73496099J
44518206G
48387397C
X2854218X
X5173586N
X3911275X
B83290163
B97391619
B97391619
X3249903A
X0607800W
X0588404H
29027073S
20 03 2006
DELPHIBER SL
DELPUECH VALLS, SILVIA MARIA
DELRIEU TORREGROSA JOSE ANTONIO
DELTA HOLLAND SL
DELTA XUQUER SL
DELTABAU SL
DELTELL SANCHEZ JOSE
DELTELL SANCHEZ JOSE
DELTELL VILLENA ELISA
DELU SC
DEMETRIO CASTELLON, ANTONIO
DEMETRIO GIMENEZ CARMEN
DEMETRIO GIMENEZ JOSE ESTEBAN
DEMETRIO HERNANDEZ LUIS MIGUEL
DEMETRIO HERNANDEZ LUIS MIGUEL
DEMETRIO JIMENEZ JUAN FRANCISCO
DEMETRIO MORENO BAUTISTA
DEMETRIO MORENO BAUTISTA
DEMETRIO NUÑEZ ANTONIO
DEMILAN YOUNG SL
DEMOLICIONES ALCUDIA SL
DEN DEUGNIET SL UNIPERSONAL
DEN HARDER MARIA JOHANNA
DENDANI KARIM
DENHOLM DORICE WILLIAM NICOL
DENIA BAU SL
DENIA DECORACION, SL
DENIA DECORACION, SL
DENIA PLAYA, SL
DENIA 2010 C-N-H, SL
DENIZ RODRIGUEZ VICTORIA CONCEPCION
DENIZ RODRIGUEZ VICTORIA CONCEPCION
DENIZ RODRIGUEZ VICTORIA CONCEPCION
DENSUS PROMOCIONES SL
DEPECART ESPAñA, SL
DEPOORTER JEAN HENRI ALBERT
DEPOORTER JEAN HENRI ALBERT
DEPOORTER JEAN HENRI ALBERT
DEPOORTER JEAN HENRI ALBERT
DEPOORTER JEAN HENRI ALBERT
DEPORTIVO CLUB COSTA AZUL
DEPORTIVO CLUB COSTA AZUL
DEPORTIVOS INFANTILES SL
DEPURDEN MEDIO AMBIENTE SL
DER KAMIN, SL
DER KAMIN, SL
DERBY CB
DERENDORF FRIEDRICH ANTONIUS
DERIVADOS DEL ZAPATO SL
DERMO TRATAMIENTOS POR LASER, SL
DERQAOUI KHALID
DERRIBOS BAYARRI SL
DERWENT ENTERPRISES SL
DERYPLAN SL EN CONSTITUCION
DESANTING DVP SL
DESARROLLO INFRAESTR MAESTRAZGO, SL
DESARROLLO Y TECNOLOGIA AGRARIA SL
DESARROLLOS TECNOLOG.Y DE MARKETING SL
DESCALS MORENO GUILLERMO
DESCALS PLA JUAN
DESCHAMPS JENNY AMELIE JOSEPH
DESCO GRAMUNTELL CONSUELO
DESCO LAFUENTE SALVADOR VICENTE
DESCO LAFUENTE SALVADOR VICENTE
DESCO PALANCA MIGUEL
DESGUACE LA TORRE SL
DESGUACE LA TORRE SL
DESGUACE LA TORRE SL
DESGUACES ALMAGRO SL
DESGUACES ALMAGRO SL
DESGUACES ALMAGRO SL
DESGUACES ALMAGRO SL
DESGUACES ALMAGRO SL
DESIDERIO MATAIX Y ASOCIADOS ARQUI SL
DESIDERIO MATAIX Y ASOCIADOS ARQUI SL
DESIDERIO MATAIX Y ASOCIADOS ARQUI SL
DESIGNER BRANDS SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESINSECCION Y SECADO EN 3D SL
DESMONT KIT SL
DESMONTES Y CONSTRUCCIONES RICOFRAN,S.
DESMONTES Y CONSTRUCCIONES RICOFRAN,S.
DESPACHOS Y OFICINAS J.B. 29
DESSERT I MAR DISSENY CERAMIC GRAFIC S
DESTAN ENVER
DETALLES IMPORT EXPORT SL
DETALLS CIEN SL
DEUTSCHES DIENSTLEISTUNGSBURO SL
DEVESA CALDERON VICENTE
DEVESA CRESPO ANTONIO JUAN
DEVIS GUZMAN JAVIER
DEVIS GUZMAN JAVIER
DEVIS PORTALES CONCEPCION
DEVIS VALERO CARLOS
DEVITA PONCE MIGUEL ANGEL
DEVLIN JOAN GRACE
DI MARIA PAOLO
DI TODARO CARLO
DI-ZAN AZUL SL
DI SANDRA REVESTIMIENTOS SL
DI SANDRA REVESTIMIENTOS SL
DIAGNE ADAMA
DIAGNE SAGAR
DIAGNE TALLA
DIAGO MELCHOR JOSE ENRIQUE
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G APL./FRACC.: 120540006887S NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506007907 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460264408 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110208034 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910429 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916248 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320498 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319190 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927501 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930625 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430232217 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430232228 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105439787004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055942 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105416002390 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021041 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082430 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506013990 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015915 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015904 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015926 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305526000309 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276223 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275530 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277510 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276949 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030274837 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015959 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057890 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526000960 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072156 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506033627 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109611537 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4660105506029435 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506007492 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC TRAMITE DE AUDIENCIA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110937676 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296364 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462385313 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733064 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305416002820 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027267 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027256 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027289 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027278 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105306002168 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA C0700005160002478 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079229 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506015100 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482682 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014001 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460275573 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530020262 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305416000067 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473080 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472200 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110729060 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110701120 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111436856 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292371 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506007745 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789385 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457404 CARTA DE REQUERIMIENTO -
DOGV - Núm. 5.222
0699010744034
0599129140032
0699009932472
0699008664686
0699005950472
0599124393990
0699010488770
0699010488760
0699006116884
0699005189520
0699005356811
0699006332109
0699006332071
0699006332163
0699006332172
0699006321080
0699008127886
0699008127895
0599111280863
0699004778532
0699010490530
0699014166922
0699006125666
0699004792300
0699008690710
0699004757980
0699004757110
0699004757100
0699004793869
0699004794730
0599080833909
0599080833890
0599080833880
0699004124995
0699008852135
0699008242322
0699008242313
0699008242340
0699008242331
0699008242304
0699008018748
0699008018739
0699010490769
0699004757953
0699004780622
0699015473906
0599128337528
0699004771630
0599097376964
0699008652173
0599117167880
0699009500484
0699005979018
0699013875780
0699005977469
0699004185504
0699002231904
0699008017455
0699007163231
0699012173466
0699008241910
0699007113109
0699012074090
0699012074080
0699007104318
0699005980630
0699010744281
0699010744272
0699008006868
0699008006859
0699008006840
0699008006830
0699008006821
0699008648974
0699004117744
0699004117753
0699004652528
0599097708284
0599097708275
0599097708302
0599097708293
0599117058402
0699004611433
0699015576078
0699015576096
0699015576087
0699009500410
0599111103626
0699004790165
0699011706397
0699002503210
0699005355170
0699007119662
0699004802155
0699008221083
0699004669239
0599123806179
0699004757293
0699007098176
0699007098167
0699012086786
0699005958365
0699007075709
0699008852979
0699007100468
0699004311930
0699007293160
0699003302525
0699002330482
0699005969291
0699004779459
0699005362376
0699005216424
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
G46603
R12782
G03600
R03782
R46237
R46161
G03065
G03065
R03782
G03031
R12138
R12782
R12782
R12782
R12782
R12782
R12600
R12600
R12782
R03600
G03065
R03031
R03782
R03600
R03782
R03063
R03063
R03063
R03712
R03732
G46222
G46222
G46222
G03031
G03066
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G46601
G46601
G03065
R03063
R03600
G03600
R03782
R03099
R03065
R03782
R08782
G46161
R46782
G03065
R46782
G12138
G46149
G46601
R46782
G46147
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46603
G46603
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
R03009
G03009
G03009
G03099
R46161
R46161
R46161
R46161
R46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
R46237
R03600
G03600
G46215
R12135
R46782
R03782
R46782
G12138
R03099
R03063
R46782
R46782
R46782
R46601
R46782
G03099
R46782
G46237
R03782
G46246
G46246
R46603
R03600
R12600
G12135
DOGV - Núm. 5.222
B53625711
B53391033
22656912A
48585136M
B53537353
B53164695
X1430385S
B53660510
B97041354
B97041354
X2956934P
48590391Q
48590391Q
28586645Z
21417347T
21417347T
37183142P
06877154Q
51925132X
29197144R
73397047E
44510524G
05194094G
21366750A
24396528Z
01121181T
01121181T
01121181T
25412102T
25412102T
21429645Q
19897199Z
19897199Z
B12574919
B96977251
B96977251
52648684M
19874119A
19823286T
19823286T
21890380S
52764083J
52764083J
52764083J
52764083J
50816643Y
19416296H
48302044C
48302044C
71105115V
70492695H
X2349086G
19829776G
48622526C
48622526C
24328000A
05099044J
29165324J
08957321V
21637414A
37647954J
29189175J
48581410M
30209166T
30209166T
23014654A
19889786F
19900838L
22530698J
44874401K
44004973Q
44004973Q
29210677X
33562667D
21416199W
22004223P
85086809B
24380521S
24318125H
B53317186
21428401Z
X4449302K
B96804810
B53540407
B53540407
X3662772E
A03939113
A03971603
B12370433
B53264669
B97227557
B97227557
21387032E
20190617K
B03130663
18887189A
08648594L
X1330144P
B96173117
X2366645Z
14339174P
73503363D
21470631Q
09706528E
19830301T
19830301T
19830301T
19830301T
19830301T
19830301T
71610053J
B96359195
B96359195
DIAMANTE 2001 SL
DIAMOND COSTABLANCA SL
DIANA CANET JOSE RAMON
DIANA PEREZ LUIS MIGUEL
DIANENSE DE PINTURAS, SL -UNIPERSONALDIANIUM MOTORS SL
DIAO YOUSSOUPHA
DIARCO AUXILIARES SL EN CONSTITUCION
DIATEC LOGISTA SL
DIATEC LOGISTA SL
DIATY MACALOU
DIAZ ABELLAN DEMELSA
DIAZ ABELLAN DEMELSA
DIAZ AGUILERA MIGUEL
DIAZ ALARCON MARIA DOLORES
DIAZ ALARCON MARIA DOLORES
DIAZ ALVAREZ FERNANDO
DIAZ AMARILLA ELOY
DIAZ BARAJAS ALBERTO
DIAZ BARBERA CARLOS
DIAZ BAUTISTA DAVID
DIAZ BERNAT CARLOS
DIAZ CABALLERO MARIA PILAR
DIAZ CASADO JOSE MARIA
DIAZ CHIRIVELLA YOLANDA
DIAZ DE LA CAL JOSE
DIAZ DE LA CAL JOSE
DIAZ DE LA CAL JOSE
DIAZ DE LA CRUZ ELIAS
DIAZ DE LA CRUZ ELIAS
DIAZ DIAZ MARIA DOLORES
DIAZ DUQUE ROMAN
DIAZ DUQUE ROMAN
DIAZ E HIJO OBRAS SL
DIAZ ESTAGE SL
DIAZ ESTAGE SL
DIAZ ESTORNELL DOMINGO
DIAZ FERNANDEZ RAFAEL FRANCISCO
DIAZ FLORES JUAN MANUEL
DIAZ FLORES JUAN MANUEL
DIAZ GARCIA DOLORES
DIAZ GARCIA RUBEN
DIAZ GARCIA RUBEN
DIAZ GARCIA RUBEN
DIAZ GARCIA RUBEN
DIAZ GONZALEZ JOSE MANUEL
DIAZ MALAGUILLA SILVERIO
DIAZ MANZANO MANUEL
DIAZ MANZANO MANUEL
DIAZ MAYA LEONARDO MARTIN
DIAZ MILLAN ANGEL
DIAZ MOLINA RENE
DIAZ MOLL JOSE VICENTE
DIAZ MORENO MIGUEL
DIAZ MORENO MIGUEL
DIAZ MORON JUAN CARLOS
DIAZ NAVARRO ANGEL
DIAZ OTERO RAFAEL
DIAZ PARDO, FRANCISCO
DIAZ PASCUAL JORGE
DIAZ PEDRAJAS JUAN ANTONIO
DIAZ PEREZ MANUEL IBRAHIM
DIAZ PLAZA CESAR
DIAZ PUENTENUEVA CECILIA
DIAZ PUENTENUEVA CECILIA
DIAZ RODRIGUEZ DOLORES
DIAZ ROIG JOSE MIGUEL
DIAZ ROIG JUAN MANUEL
DIAZ ROJANO FRANCISCO JAVIER
DIAZ ROMERO MANUEL ALEJANDR
DIAZ RUBIO JORDI
DIAZ RUBIO JORDI
DIAZ SAPIÑA ARANZAZU
DIAZ SOLA FRANCISCO CRISTOBAL
DIAZ SOLDEVILA JUAN ANTONIO
DIAZ TRIVES ANTONIA
DIAZ TRONCHONI FERNANDO
DIAZ ZAMORA ISRAEL
DIAZ-FLORES PERIS JESUS ALFREDO
DIAZ-JANIC SL
DIAZ-MECO PEREZ, PASCUAL
DIB NADJIA
DIBEAL DISTRIB DE ALIMENT. Y BEBIDAS S
DIBOCCABUONA SL
DIBOCCABUONA SL
DIBOUNE ABDELHAKIM
DICALHOM SA
DICALIN SA
DIDACTICA VINAROS SL
DIDI ALIMENTOS SL
DIDIER EUROGROUP SL
DIDIER EUROGROUP SL
DIEGO BACH AZUCENA
DIEGO GUTIERREZ JOSE RAMON DE
DIEGO PEDRO Y JOSE LUIS SL
DIEGUEZ ESTEBAN JOSEFA
DIEGUEZ PASTRANO JUAN
DIENE IBRAHIMA
DIETASANA SL
DIETER PLAUM
DIEZ ALMEIDA HERMINIA
DIEZ BUENO AGUSTIN
DIEZ ESPESO MARIA DEL CAMINO
DIEZ MORAN MARIANO
DIEZ RIVAS ANGEL RAIMUNDO
DIEZ RIVAS ANGEL RAIMUNDO
DIEZ RIVAS ANGEL RAIMUNDO
DIEZ RIVAS ANGEL RAIMUNDO
DIEZ RIVAS ANGEL RAIMUNDO
DIEZ RIVAS ANGEL RAIMUNDO
DIEZ TORRE JOSE RUBEN
DIEZCRE SL
DIEZCRE SL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530017105
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110788296 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015960 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111420290 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110559704 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109371980 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109401250 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270195 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060320 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916886 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 460540034158T LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109607951 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104098864470 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
APL./FRACC.: 460540037695H NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466182 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466171 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499347 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416968 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506014300 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540037653E EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126001010 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506032369 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506032347 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506032336 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110804741 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918921 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107146932
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111130760 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786679 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454049 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110207572 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462383421 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482891 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462320710 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415934 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002508 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478975 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110703716 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110953318 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451376 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111435460 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411270 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION INTERESES DE DEMORA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498621 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030279480 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424855 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111461177 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292855 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.212-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925477 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305526000320 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000555 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506001470 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062498 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214458 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419300 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107826721
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506024775 LIQ. EN EJECUTIVA A4660004506001416 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022945 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030302030 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111047511 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605650000710 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605650000700 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605650000699 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605526009700 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462948 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
10297
0599082069712
0699004120705
0699007071170
0699007998077
0699004758292
0699004802137
0699007084920
0699013877027
0699010144772
0699010144763
0699012517317
0599104018517
0599104018508
0699008239958
0699006085360
0699015474712
0699006122860
0699003930854
0699003296640
0599108377330
0599117190732
0599098074373
0699004614504
0699003146875
0599120937195
0699008678344
0699008678335
0699008678326
0699007085746
0699007085737
0699010494417
0699007074737
0699007074728
0699005363750
0699008019408
0699008019417
0599120937599
0699008021819
0699008002477
0699008002468
0699004777350
0699004785848
0699004785820
0699004785810
0699004785801
0699005354777
0699001390220
0599082045961
0699004755369
0699006121174
0599129990397
0699005961573
0699012056435
0699008661651
0699006094334
0699007118920
0699007078953
0699007073527
0699007101310
0699004753407
0699003227184
0699008001431
0699007173333
0699006321989
0699006321998
0699001777650
0699007097929
0699007097965
0699007067540
0699012081304
0599098235166
0599098235175
0699007101815
0599125687600
0699008249867
0699010488834
0699007122623
0699012071101
0699007086460
0699004650878
0699008234449
0699009352635
0699005358425
0699004758310
0699004758301
0699008692341
0699011702950
0699011702969
0699010422412
0699004118826
0699005933752
0699004099273
0699004782878
0699006092033
0699011706269
0699007073875
0699010323019
0599089662590
0699005928802
0699005929197
0699005957467
0699003077319
0699008251086
0699006097890
0699007163680
0699007163671
0699007163662
0699005953049
0699010101020
0699011680309
0699006114070
0699007999974
0699007999983
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
R03782
G03031
R46782
G46161
R03063
R03782
R46782
G03065
G46603
G46603
G03065
R46161
R46161
R03782
R03782
G03600
R03782
G03099
G03099
R46601
R12782
R46782
G46237
G03600
R46782
R03782
R03782
R03782
R46782
R46782
G03600
R46782
R46782
R12782
G46601
G46601
R46782
G46601
G46215
G46215
R03099
R03600
R03600
R03600
R03600
R12135
G46246
R03031
R03031
R03782
R28752
R46601
R46782
R03782
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03009
G46149
G46161
R46782
R12782
R12782
R51782
R46782
R46782
R46782
R46782
R08752
R08752
R46782
R46782
R03782
G03065
R46782
R46782
R46782
G03099
R03782
G03600
R12600
R03063
R03063
R03782
G03065
G03065
G12138
G03009
R46147
G46147
R03600
R03782
G03600
R46782
G03031
R03099
R46133
R46133
R46601
G46222
R03782
R03782
R46782
R46782
R46782
R46246
G46246
G46246
R03782
G46161
G46161
10298
B53469565
B53485959
B96797329
B97077531
B97102883
B97102883
28989130E
B96787627
B96787627
X3704405W
X2392320K
B96552997
B96552997
B96552997
X3989867B
X0974532E
X0974532E
X0572036A
X0563024F
X0563024F
B96892005
B12486262
B96736533
A79136693
22632048W
B97272124
X3554823N
B53359634
B53608899
B46475588
B12443461
B53174942
B53174942
B96689807
B53170445
B53170445
B53856373
B53254751
B53252250
B53252250
B53126892
B96765276
B96996822
B96782495
B96782495
B03984135
X3225869G
B53587630
B53587630
B96410881
B97383749
B97259592
B97259592
B53351003
B53351003
B53532750
B97388011
B96910203
B53949798
B53088290
B14647291
B14647291
B53090239
A46664892
B53109591
B96970132
B96970132
B96145305
B46158770
B97056097
B96550686
B53774493
B96769682
B53558532
B53558532
B53558532
B53558532
B53558532
B53558532
B12540159
B53919965
B46619284
B03961893
B03941143
B03941143
B46179131
B46179131
B46179131
B46179131
B46179131
A97522577
A53265039
B97531842
B03809076
B53865358
B12553988
X3114232D
X3342747L
X3342747L
B97372692
B97372692
B97372692
19008661N
B96540125
B03502002
B53191565
B53210464
B97088876
B96959077
B96195680
B53369740
X2449092Y
X5598434G
20 03 2006
DIFUSION Y PUBLICACIONES 2000, SL
DIG BROTHER TRADING SL
DIGISOL SL
DIGITAL FUNNY CYBER SL
DIGITAL IMAGE DESIGN SL
DIGITAL IMAGE DESIGN SL
DIMECH SAUVAGEOT SERGIO
DIMEPO SL
DIMEPO SL
DIMITROV DIMITAR SIMEONOV
DINCA VICTOR
DINUSAL SL
DINUSAL SL
DINUSAL SL
DIOMANDE GOLOU EVELYNE
DIOP MOHAMADOU
DIOP MOHAMADOU
DIOP SOULEYMANE
DIOP, MODOU
DIOP, MODOU
DIOS Y LOPEZ SL
DIPLASBE, SL
DIPORDIA SL
DIRAC COMUNICACIONES SA
DIRANZO DUAL CONCEPCION
DIREC CALIDAD Y SERV SL EN CONST
DIRK ALFONS MILIS
DIRUSI DIFFUSION SL
DISCO ALCOY ESFE SL
DISCO KARUSOS SL
DISCO-AZAHAR SL
DISCOBAR MAISS, SL
DISCOBAR MAISS, SL
DISCOMPIVA SL UNIPERSONAL
DISCOTECA ZOO SL
DISCOTECA ZOO SL
DISCRECIONNAL BUSINESS SL
DISEñO GRAFICO PUNTO DE MIRA SL
DISEñO Y COLOR SHOES, SL
DISEñO Y COLOR SHOES, SL
DISEñOS TECNOLOGICOS Y OBRAS, SL
DISEÑO ONTENIENTE SL
DISENYS DE CONSTRUCCIO VALENCIANA, SL
DISFRESSES SL
DISFRESSES SL
DISFRUTA AHORA SL
DISHKANT OLEKSANDR
DISMERCA, AVES Y CARNES SL UNIPERSONAL
DISMERCA, AVES Y CARNES SL UNIPERSONAL
DISPAPEL LEVANTE SL
DISRUBLE SL
DISSENY VIDRE PUNT CINC SL
DISSENY VIDRE PUNT CINC SL
DIST SELLAN S BEBIDAS Y LICORES, S.L.
DIST SELLAN S BEBIDAS Y LICORES, S.L.
DISTERSPAIN S.L
DISTINT INFORMATICA SL
DISTRIB ALIMENT Y DE BEBIDAS MILOTXA S
DISTRIB ALIMENTOS CONGELADOS RONAMAR S
DISTRIBUCION AUTOMATICA-INFORMATIZADA
DISTRIBUCION SAVE MARKET LOGISTICA INT
DISTRIBUCION SAVE MARKET LOGISTICA INT
DISTRIBUCIONES & EXCLUSIVAS MORAIRA SL
DISTRIBUCIONES CARNICAS SAFOR SA
DISTRIBUCIONES INFORMATICAS Q.G., SL
DISTRIBUCIONES JUBARMO SL
DISTRIBUCIONES JUBARMO SL
DISTRIBUCIONES MARCOPABAL SL
DISTRIBUCIONES MISLATA SL
DISTRIBUCIONES MOVILES PASCUAL SL
DISTRIBUCIONES PELUFO Y NAVARRO SL
DISTRIBUCIONES PESCAMAR SANCHEZ, SL
DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS INTESER Y
DISTRIBUCIONES TERRA QUIMICA S.L.L.
DISTRIBUCIONES TERRA QUIMICA S.L.L.
DISTRIBUCIONES TERRA QUIMICA S.L.L.
DISTRIBUCIONES TERRA QUIMICA S.L.L.
DISTRIBUCIONES TERRA QUIMICA S.L.L.
DISTRIBUCIONES TERRA QUIMICA S.L.L.
DISTRIBUCIONES Y EXCLUSIVAS EL KALIFA
DISTRIBUIDORA BURGUER BISTRO, SL
DISTRIBUIDORA DE MOLDURAS SL
DISTRIBUIDORA OFIDEMA S.L
DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE JOYERIA, S
DISTRIBUIDORA VALENCIANA DE JOYERIA, S
DISTRIBUIDORA VALENCIANA DEL MUEBLE SL
DISTRIBUIDORA VALENCIANA DEL MUEBLE SL
DISTRIBUIDORA VALENCIANA DEL MUEBLE SL
DISTRIBUIDORA VALENCIANA DEL MUEBLE SL
DISTRIBUIDORA VALENCIANA DEL MUEBLE SL
DISTRIMODA DISEñO Y SELECCION SA
DISTRITO MODA SA
DISTRITO 46 SL
DISVEC S.L
DISVINO ALCOY SL
DIVERSIO I OCI CASTELLO, S.L
DJIBRIL SARR
DO ESPITITO FERREIRA DE SOUSA JULIANA
DO ESPITITO FERREIRA DE SOUSA JULIANA
DO NORTE TH SL
DO NORTE TH SL
DO NORTE TH SL
DOÑATE SORRIBES RAUL
DOÑO ALUIP, SL
DOBLADOS Y LAMINADOS, SL
DOBLOCK INTERNATIONAL, SL
DOCPIC HOSTELERA, SL
DOCTOR COGOLLO SL
DOCTOR DOG SL
DOCUGRAFIC SL
DOFONSO SL
DOLAN AGNES
DOLAN BLOSSOM
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014730 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023675 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014012 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106007708 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109637299 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 030540014805S LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110808393 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110228175 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211620 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506035737 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078382 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078680 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078679 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473607 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506024896 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506024885 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506017819 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110793785 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062509 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426967 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530044054 LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460041518 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021063 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021052 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505030030920 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014741 LIQ. EN EJECUTIVA C0100005040002483 RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017961 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506020210 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540038210G APL./FRACC.: 460540036536D LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468800 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4660105416002388 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506029058 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506007587 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485399 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526003973 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526003962 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526003951 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105416001333 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105236001546 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506018600 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506039126 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084267 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005810 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506078393 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070704 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506005797 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120227733 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914312 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES
LIQ. EN EJECUTIVA A4613305416000391 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305236000330 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110315119 LIQ. EN EJECUTIVA H2410805460000784 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057086 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4614905416000264 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO -
DOGV - Núm. 5.222
0699015476710
0699004767359
0699005928418
0699008017639
0699008017711
0699008017702
0699004757284
0699008016245
0699008016254
0699007150967
0599116895117
0699015576545
0699015576536
0699015576527
0599129134560
0699007083160
0699007083151
0699006098285
0699001361950
0699004185367
0699008016328
0699010424457
0699015474180
0699008017904
0599097707422
0699004306926
0699008679105
0699004798864
0699007762731
0699004306697
0699004671805
0699004789532
0699004789523
0599110777999
0699004347819
0699004347828
0699009931262
0699004130028
0699004131320
0699004131310
0699002839672
0699005987066
0699002184961
0699005985113
0699005985104
0699004799836
0699006092666
0699004783345
0699011705360
0699005979851
0599113023254
0699005966000
0699005965991
0699004760346
0699004760337
0699004799369
0699009925542
0699014101546
0699013869482
0699004767175
0699008220589
0599120586515
0699004802613
0699005929013
0699015475648
0599123451162
0599114913530
0699005975644
0699009499540
0699005980264
0699021153316
0699004795638
0699005980062
0599116886610
0599116886600
0599116886591
0699014167234
0699014167225
0599097364617
0699005363512
0599132054235
0699008015310
0699004793108
0699004762481
0699011702024
0699012102379
0699008000726
0699008000717
0699008000708
0699008000699
0699009543191
0699004798855
0599127868790
0699004789184
0699004753690
0699008127711
0699007062022
0599130707450
0699001040420
0519712700238
0699005929967
0699005929958
0699006330192
0699005981254
0699007762356
0699015479305
0699004779660
0599114273698
0699005981840
0699008021974
0699013867273
0599126415956
0699003296924
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G03600
R03066
R46133
G46601
G46601
G46601
R03063
G46601
G46601
R46782
R03099
G46161
G46161
G46161
R03782
R46782
R46782
R03782
G12138
G12138
G46601
G12138
G03600
G46601
R46161
G46017
R03782
R03782
G03009
G46017
G12138
R03600
R03600
G46096
G03099
G03099
G03600
G03066
G03140
G03140
G03600
R46782
G46149
R46782
R46782
R03782
R03782
R03600
G03600
R46782
G46096
R46603
R46603
R03063
R03063
R03782
G46147
G46246
G03065
R03066
R46782
G46096
R03782
R46133
G03600
R46782
R46782
R46603
G46161
R46782
R46246
R03782
R46782
R03031
R03031
R03031
R03031
R03031
R03031
R12782
G03600
G46601
R03600
R03065
G03065
R46782
G46161
G46161
G46161
G46161
G46149
R03782
G46602
R03600
R03009
R12600
R46782
G46161
G46161
R46133
R46133
R46133
R12782
R46782
G03009
G03600
R03600
G46096
R46782
G46601
G03065
G03099
G03099
DOGV - Núm. 5.222
21411279G
B97072045
44518742B
18873111R
19902019G
04560900T
22568104K
21466647B
24389948N
37625178F
21614926D
21561833T
19099769V
19888336Y
44850540B
73730437G
24348370H
B96938410
44792339T
E97043277
E97043277
22668999S
20429270A
18915032Q
19079191R
48886804M
52671833Q
18689860Z
52686509H
52686509H
52686509H
52686509H
52686509H
19094760E
29021311A
34977312Q
52384359L
19417560V
73727059F
25401859S
20244919C
20244919C
22644023V
20460852Y
20481896M
20481896M
20481896M
20481896M
20481896M
18989888F
19456705Q
07435921K
21967298K
20817503L
20817503L
N0101553F
N0101553F
N0101553F
X2251681G
B97375687
B97375687
B97213409
B53335030
B53335030
B53620415
B53620415
B53273843
B53049003
B53049003
B53049003
B53234621
B53234621
X1818427R
48285067V
20755295A
G97310635
G97038392
B53536090
B53536090
X4373551D
X4373551D
X3728734C
19468197P
21624649A
21624649A
52789285F
29199014P
B53497632
B53549374
B53549374
24375230Z
24375230Z
B53879466
A03094190
X3711231C
X3711231C
B96890496
X4078198E
X2898763G
X0593185S
X0593185S
X0593185S
X0350717J
X1660962V
B12347944
X2346025W
B97228787
B82933268
B82933268
B82933268
B82933268
B82933268
B82933268
DOLDAN FERRER CEFERINO
DOLORES PICTURES SL
DOLZ GARCIA MIGUEL ANGEL
DOLZ GARCIA VICENTE JOSE
DOLZ MIÑANA JUAN CARLOS
DOLZ POLO MARIA JOSE
DOMAICA MARTINEZ IGNACIO VICENTE
DOMENE EXPOSITO JOSE ANTONIO
DOMENECH FERNANDEZ JAVIER
DOMENECH FILLOLA JOAQUIN
DOMENECH MASIA JORGE
DOMENECH PEREZ TERESA
DOMENECH VILA JOSE VICENTE
DOMINGO ALABAU CLAUDIO JOSE
DOMINGO CERDAN SUSANA
DOMINGO CHAPA FRANCISCO JOSE
DOMINGO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
DOMINGO MARTINEZ ROMERO SL
DOMINGO VIECO IVAN
DOMINGUEZ BALLESTEROS, CB
DOMINGUEZ BALLESTEROS, CB
DOMINGUEZ BECEIRO DONATO ENRIQUE
DOMINGUEZ BELLVER M DE LAS NIEVES
DOMINGUEZ BENITEZ MANUELA
DOMINGUEZ BOSCH FRANCISCO
DOMINGUEZ CAMACHO VICTORIA
DOMINGUEZ CINTERO RAFAEL VICENTE
DOMINGUEZ CORONAS ANICETO
DOMINGUEZ DAVID DAVID
DOMINGUEZ DAVID DAVID
DOMINGUEZ DAVID DAVID
DOMINGUEZ DAVID DAVID
DOMINGUEZ DAVID DAVID
DOMINGUEZ FERRUSES MIGUEL
DOMINGUEZ GALLEGO FCO JAVIER
DOMINGUEZ GIL JOSE ANTONIO
DOMINGUEZ GOMEZ SONIA
DOMINGUEZ IBAÑEZ MARIA LUISA
DOMINGUEZ LEON DOMINGO
DOMINGUEZ LOPEZ MANUEL
DOMINGUEZ MARCO RAUL
DOMINGUEZ MARCO RAUL
DOMINGUEZ MARTINEZ MIGUEL
DOMINGUEZ MORA DAVID
DOMINGUEZ MORA OSCAR
DOMINGUEZ MORA OSCAR
DOMINGUEZ MORA OSCAR
DOMINGUEZ MORA OSCAR
DOMINGUEZ MORA OSCAR
DOMINGUEZ MORENO JAIME
DOMINGUEZ MORENO JOSE MARIA
DOMINGUEZ REY FRANCISCO
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL
DOMINGUEZ TORRES FRANCISCO JAVIER
DOMINGUEZ TORRES FRANCISCO JAVIER
DOMINO INDUSTRIAS CERAMICAS SA
DOMINO INDUSTRIAS CERAMICAS SA
DOMINO INDUSTRIAS CERAMICAS SA
DOMKE HELMUT RICHARD
DOMMO ROVERI SL
DOMMO ROVERI SL
DOMO ABITARE SL
DON LOLO, SL
DON LOLO, SL
DON MARIANO, CARNICERIA-CHARCUTERIA SL
DON MARIANO, CARNICERIA-CHARCUTERIA SL
DON POLLO MEDITERRANEO SL
DONA CONFORT SL
DONA CONFORT SL
DONA CONFORT SL
DONA 97, SL
DONA 97, SL
DONALDSON, LINDA JOYCE
DONAT CASTELLS FRANCISCO
DONATE BOIX BERNARDO
DONES EMPRESARIES DONES EMPRENEDORES
DONES JOANS
DONG XU, SL
DONG XU, SL
DONKOV LYUDMIL GEORGIEV
DONKOV LYUDMIL GEORGIEV
DONNEYS FLOREZ JULIAN
DONOSO LUCAS JOSE JUAN
DONOSO SANCHEZ LUIS
DONOSO SANCHEZ LUIS
DORADO SERRANO INMACULADA
DORADO VERDU FRANCISCO JAVIE
DORADOS SAX, SL
DORANNE SL
DORANNE SL
DORDY TOSET FELIPE
DORDY TOSET FELIPE
DORIAM GRUPO OPIAM SL
DORIAN DEL MAR SA
DORIC, MATIAS
DORIC, MATIAS
DORIUS EUROPEA SL
DOROFTEI, MARIUS AUGUSTIN
DOS ANJOS MACHADO MARCIO MANUEL
DOS ANJOS MORGADO JOSE
DOS ANJOS MORGADO JOSE
DOS ANJOS MORGADO JOSE
DOS PRAZERES RODRIGUES JOSE MANUEL
DOS SANTOS SILVA JOSE
DOSDA PAL SL
DOUABIN CLAUDINE
DOVER TRADE SL
DOWN NOW SL
DOWN NOW SL
DOWN NOW SL
DOWN NOW SL
DOWN NOW SL
DOWN NOW SL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015970 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506011089 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110729687 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927259 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111308310 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110778836 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110726849 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079240 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205106004420 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506004047 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660103106013201 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617305416000706 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492417 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080129068 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250206316 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110065727 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462374016 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109401096 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110135401 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110118329 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110092281 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110092270 LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506025997
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460803 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112206010 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911970 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310422 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109381318 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110896140 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110904324 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110904269 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110904181 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110903741 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110903257 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462393850 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214249 LIQ. EN EJECUTIVA A3060005106028299 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076974 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305416003336 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055953 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309905236001053 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014400 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014390 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011837 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005026002578 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION LIQUIDACION INTERESES DEMOLIQ. EN EJECUTIVA K1610106110805016 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506021288 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111481670 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110250868 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110731843 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462374544 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002002 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002013 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460286 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030278478 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785315 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785326 CARTA DE REQUERIMIENTO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913817 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425141 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476412 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460143 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111417970 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930702 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105106004910
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086313 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086302 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086291 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057911 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
10299
0699006121540
0699005978275
0699007095967
0699006332960
0699004615265
0699007128801
0699013342775
0699006113429
0699007110083
0599129288276
0699008692828
0699004789716
0599105210421
0599117057183
0599119498258
0599098074337
0699008006217
0699005980970
0699007137565
0699008019563
0699008019554
0699008621887
0699004613110
0699013205358
0699008624509
0699004183726
0599117057284
0699007138390
0599104798902
0599117057412
0599117057403
0599117057394
0599117057385
0599084334549
0699008690242
0699004128176
0699007070539
0699012320710
0699008012799
0699021680710
0699005358728
0699005358719
0599104737320
0699005360652
0699006321558
0699006321549
0699006321530
0699006321520
0699006321511
0699004670851
0699007178229
0699005080639
0699004764169
0699003449696
0699002135113
0699017253834
0699017253843
0699013204184
0699004776140
0699008019893
0699008019884
0699005971556
0699004779174
0699011704655
0699004774050
0699004652317
0699004650804
0699004794574
0699004794565
0699004794556
0579001098326
0699015475987
0599119042600
0699006126793
0699004312875
0699005985030
0699008022717
0699008652210
0699015473420
0699007152186
0699007152177
0699007076350
0699007074342
0699006126418
0699006126427
0599098478266
0699007134310
0699007289897
0699000960699
0699007726560
0699005972079
0699005972088
0699003297355
0599126415140
0699011827736
0699011827727
0699010738011
0699005362293
0699007147300
0699012069561
0699012069570
0699007102612
0699007069090
0699007158245
0699005364181
0599089656257
0699004100180
0699004780833
0699004780824
0699004780815
0699004780806
0699011704920
0699011704911
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
R03782
R46782
R46782
R12782
G46601
R46782
G46603
R03782
R46782
G03031
R03782
R03600
R46782
R46161
G46096
R46782
G46215
R46782
R46782
G46601
G46601
R46782
G46237
G12135
R46782
G11032
R46161
R46782
R46782
R46161
R46161
R46161
R46161
R46782
R03782
G03031
R46782
G46601
G46246
R46782
R12600
R12600
R46782
R12600
R12782
R12782
R12782
R12782
R12782
G12138
R46782
G03063
R03065
R30600
G30600
G12135
G12135
G12135
R03099
G46601
G46601
R46603
R03600
G03600
R03099
G03099
G03099
R03732
R03732
R03732
R03732
G03600
G46149
R03782
G46246
R46782
G46601
R03782
G03600
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
R03782
G46133
R46782
R03140
G03009
G03009
R46603
R46603
G03099
G03099
G46246
G46246
G46603
R12600
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R12782
R03031
G46161
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
G03600
10300
B82933268
B82933268
B53107652
B53107652
B53107652
B53107652
X4943792B
X1417573Z
18972432P
X1666244D
X2543820C
B53375275
B96600077
B97278071
M0314420X
B53177572
B53177572
X2316854H
X5988817P
X2865501T
X3144190K
B96593769
X3043785B
B53642302
B12630075
B96916044
B97050686
A4611001A
X3560906T
B97173785
B97173785
75668457K
75668457K
B12483772
E53360806
E53360806
B97119275
B97119275
B96074307
X2521835T
21394343L
21367190Y
X3215354T
B53497046
B03424850
B03424850
X2941822F
X0297042C
X2313683K
25470294W
12211407V
44861352J
04559941F
72561880P
24398254S
21477587A
B96764865
B96764865
19346407A
48385211L
37067449M
19437682Z
19899267N
X2666658S
X2666658S
X2666658S
X2666658S
39166068N
31568874V
X3451771T
X3665770F
77501154D
48382650B
44861372X
29175826G
X3359650V
25877148D
X1904614F
44687679J
44687679J
44687679J
M0320288J
X3110657E
A96505813
B53836599
B12637351
X4078238Q
X3029237E
B53190831
B53190831
B53190831
B96962949
B53539045
B53539045
B53539045
E97266100
B53129854
B97168918
B97168918
B97168918
X3128051M
X1137687S
B53815155
X3389811W
X3389811W
X3389811W
44127715F
X3400371M
X2293185Q
X2253634W
15075373T
21490958B
16040267K
20 03 2006
DOWN NOW SL
DOWN NOW SL
DOYCA MEDITERRANEA, SL
DOYCA MEDITERRANEA, SL
DOYCA MEDITERRANEA, SL
DOYCA MEDITERRANEA, SL
DOYLE HARRY
DRAAI ALI
DRAGO MARTINEZ AGUSTINA MARIA
DRAME BOUGALY
DRAME MAMADOU LAMINE
DRASBA SURESTE SL
DREAM CHAIRS SL
DREAMS ENGINEERS SL
DREES FRIEDRICH LUDWIGI
DRESPA SL
DRESPA SL
DREVET JOSE LUIS
DREW DAVID NEAL
DRISCOLL CAROL ANN
DRISS KOUSSAIRI
DROGUERIA PERFUMERIA ATHENEA SL
DROMA LAURENTINA
DROMMEL S GOED SL
DUALTECNICS CASTELLON SL
DUATO INMUEBLES SL
DUCAL MULTIVERSITY SL
DUCROSS LIMITED
DUEÑAS CALDERON CARLOS ARTURO
DUEMME & ASOCIADOS SL
DUEMME & ASOCIADOS SL
DUGO VARO JOSE MANUEL
DUGO VARO JOSE MANUEL
DUKES CERAMICAS S.L.L.
DULCEMANIA, CB
DULCEMANIA, CB
DULCINEA MANISES SLL
DULCINEA MANISES SLL
DUMARSA SL
DUMITRU, GIGEL
DUMONT LOZANO FRANCISCO
DUMONT LOZANO M TERESA
DUNA, PUIU DANIEL
DUNAMAR URBANA SL
DUNANOVA S.L
DUNANOVA S.L
DUNBAR LESLIE KILBY
DUNGCANH DAU DUNG
DUPAYS, DAVID
DUPONT BERNAD SOFIA
DUQUE CARRASCO M CARMEN
DUQUE DUQUE RAUL
DUQUE GALLEGO M PILAR
DUQUE PAUNERO FELISA
DURA AGUILAR JOSE VICENTE
DURA ALEMAÑ JOSE ANDRES
DURA FORT SL
DURA FORT SL
DURA GARCIA VICENTE
DURA LAZARO JOSE FRANCISCO
DURAN CORRALES EMILIO
DURAN ESPINOSA SALVADOR
DURAN GALLEGO JOSE MIGUEL
DURAN GIL MARIA JANETH
DURAN GIL MARIA JANETH
DURAN GIL MARIA JANETH
DURAN GIL MARIA JANETH
DURAN GIMENEZ RAFAEL
DURAN GONZALEZ JOSE
DURAN OCHOA MIGUEL ARSECIO
DURAN VILLA HERNAN ALEJANDRO
DURANTE MARTINEZ FUENSANTA
DURANTE MARTINEZ IVAN
DURBA MOJICA JOSE FELIX
DURBAN FOLCH EVA MARIA
DURIEUX NATHALIE
DURO GONZALEZ NARCISO
DURR ANITA HILDEGARD ELFRIEDE
DUVAL JIMENEZ DAVID
DUVAL JIMENEZ DAVID
DUVAL JIMENEZ DAVID
DVERSNES PER GUNNAR
DYBIEC WITOLD JACEK
DYNAMIC ELECTRIC AUTONOMY SA
DYNAMIC WORK SL
DYNASTY IMPORT-EXPORT SL EN CONST
DZANAGOV OLEG
DZOMBIC ALEKSANDAR
E.B.N. REFORMAS SL
E.B.N. REFORMAS SL
E.B.N. REFORMAS SL
E.P.M. ARQUITECTURA SL
E.R.C. SERVICIOS URBANOS ALICANTE, SL
E.R.C. SERVICIOS URBANOS ALICANTE, SL
E.R.C. SERVICIOS URBANOS ALICANTE, SL
E-DOMMO S.C.
EAST COAST OIL, S.L EN CONSTITUCION
EASY-21 SL
EASY-21 SL
EASY-21 SL
EBDON PETER
EBINGER ROBERT ROYCE
EBIZZ MODERN SOFTWARE, SL
EBOHI JEAN CHARLES
EBOHI JEAN CHARLES
EBOHI JEAN CHARLES
ECEIZABARRENA AYESTARAN JUAN
ECH CHAHBI ABDELLAH
ECH CHARIFI MUSTAPHA
ECHANAFI RAHHLI
ECHARRI ERICE MIGUEL
ECHEPARES GARCIA RAMON
ECHEVARRIA CAMPOS ALVARO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084289 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084278 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107207795
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION EXPRESA SOC. 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072178 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110909659 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270041 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110378974 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260005206000398 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025721 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057097 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080101304 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4623705806000061 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111401359 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110701263 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084290 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925290 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082485 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030266004 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506004058 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080016219 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105928836
LIQ. EN EJECUTIVA M1500005460041429 LIQ. EN EJECUTIVA A2060005106000248 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320080 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032150794
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109546186 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106007257 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017077 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110843330 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059396 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111011629 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105067811
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110727267 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110780332 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076237 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111414768 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111002312 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110998979 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072211 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506018130 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506013353 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422556 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067514 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084311 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084300 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060342 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060331 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005140000341 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072233 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082496 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019484 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422864 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459769 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306505530009954 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4614705506011799 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080268823 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
DOGV - Núm. 5.222
0699011704902
0699015474099
0699004801825
0699004801816
0699015479754
0699015479745
0699013868438
0599082059428
0599131998759
0699000636464
0699008670058
0699013879658
0599114840701
0699015290783
0699004771795
0699004124390
0699004124380
0699007075745
0699003230090
0699008243469
0699006125500
0699008020791
0699005102464
0699010486991
0599103687270
0699010102083
0699005930663
0699004779504
0699008255990
0699010103522
0699010473306
0699012074172
0699012074163
0699013204359
0699009930328
0699004131339
0699008000423
0699008000414
0599128453641
0699006319770
0699006119872
0699006120487
0699006316460
0699015598518
0699004791806
0699015479076
0699008243000
0699005938482
0599080833450
0699008501868
0599132210206
0599071264376
0699007094784
0699005406540
0699007082482
0599065710173
0699015576563
0699015576554
0699011826526
0599117057055
0699005929114
0699005968476
0699012056545
0599120586497
0599120586488
0599120586479
0599120586460
0699007122540
0699004781071
0699008658636
0699007098396
0699008853895
0599054815205
0699007136281
0699004611121
0699002769804
0699006122952
0699004774646
0699007152599
0699007152580
0699007152570
0699004772089
0699000970516
0699005972867
0699010490420
0699005358003
0699007141736
0699006090118
0679000048182
0679000048173
0699011706772
0699012054143
0699004795591
0699004795582
0699011705131
0599110778520
0699008652760
0699010739066
0699010799456
0699010799447
0679000047751
0699004771162
0699004792530
0699005928261
0699005928252
0699005928243
0699008005281
0699004762106
0599125694172
0699005933615
0699004672144
0699008246970
0699008690260
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03600
G03600
R03782
R03782
G03600
G03600
G03065
R03099
G12138
G03065
R03782
G03065
G46096
G46017
R03099
G03031
G03031
R46782
G03099
R03782
R03782
G46601
G46603
G03031
R12782
G46603
R46133
R03600
R03782
G46603
G46603
R46782
R46782
G12135
G03140
G03140
G46161
G46161
R46237
R12782
R03782
R03782
R12782
G03065
R03600
G03600
R03782
R46161
G46222
R12782
G44600
R46782
R46782
R20600
R46782
R03099
G46161
G46161
G46246
R46161
R46133
R46603
R46782
G46096
G46096
G46096
G46096
R46782
R03600
R03782
R46782
G03099
R46782
R46782
G46161
G12138
R03782
R03099
R46782
R46782
R46782
R03099
G03140
R46603
G03065
R12600
R46782
R03782
R03600
R03600
G03600
R46782
R03782
R03782
G03600
G46096
R03782
G46603
G46603
G46603
R03099
R03099
R03600
R46133
R46133
R46133
G46215
R03065
R46782
R46147
G12138
R03782
R03782
DOGV - Núm. 5.222
22692028K
16241572F
X5000872M
B03773512
B03773512
B96997333
B53710588
B53710588
B96648951
B53460598
F96412754
A53155883
A53155883
A53155883
A53155883
E53878864
B81799405
B53452421
B97060800
B97179170
B53570586
B53558672
B12382198
B53322780
B97132765
B96742598
B97197982
B53704508
B96382841
B96382841
B96382841
B96382841
B96382841
B53811568
B53811568
B53197067
A03183480
A03183480
B53316642
B46560348
B53525697
B96691837
B96639281
B97288286
B97288286
B97288286
B97288286
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B03070919
B96290440
B96290440
B96290440
A46186573
A46186573
B53167789
B53167789
B53167789
B53167789
X1936799S
B53446019
B53446019
18961464B
24342952M
18895774D
X2261821R
X2261821R
B53410650
A96718895
A96718895
B53614491
B53255212
X1680556S
B97027213
B97027213
50156449G
X3327947P
22118252A
28997897A
52676122G
B53111720
B53111720
X2720557W
M0355979P
X0867916B
X2621433P
X0818620G
X1647674T
B53798930
B97011589
X3098926K
X3390344Y
X3295934B
X1796519N
X3075319N
X0740920K
X2762140R
X2762140R
X2762140R
ECHEVARRIA GIL LUCIA
ECHEVARRIA IZA, FRANCISCO JAVIER
ECHEVERRIA CORONADO PAUL
ECLUD SL
ECLUD SL
ECO UNIVERSAL SL
ECOCLIM,S.L.
ECOCLIM,S.L.
ECOFLAM HISPANA SL
ECOLOGIA DOMESTICA, SL
ECOMEDITERRANIA COOP V
ECONET MEDIO AMBIENTE SA
ECONET MEDIO AMBIENTE SA
ECONET MEDIO AMBIENTE SA
ECONET MEDIO AMBIENTE SA
ECOSECO CB
ECOSISTEMAS DE OZONO SL
ECOTRANSFORMACION Y MONTAJE S.L.,
ECOVIVIENDAS DEL MEDITERRANEO SL
ECUAUTO IMPORT EXPORT SL
ECUSCHARLY SL
EDEKA EUTSCHER SUPERMARKT GROSSHANDEL
EDEX PUBLICACIONES SL
EDICIONES DE LA PUBLICIDAD INFORMATIVA
EDICON 21 EDIFICACIONES SL
EDIFICACIONES ALBALAT 97 SL
EDIFICACIONES LA RACHOLA SL
EDIFICACIONES LITORAL VALENCIANO SL
EDIFICACIONES MEPONSA SL
EDIFICACIONES MEPONSA SL
EDIFICACIONES MEPONSA SL
EDIFICACIONES MEPONSA SL
EDIFICACIONES MEPONSA SL
EDIFICACIONES ZONA PLAYA SL
EDIFICACIONES ZONA PLAYA SL
EDIFICIO CALLE SAN TELMO SL
EDIFICIO MARISTAS SA
EDIFICIO MARISTAS SA
EDIFICIO PASCUAL, SL
EDIFICIOS ELITE SL
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES ZAPATA SL
EDIGOFER SL
EDILICIA 21 SL
EDIOBRA LEVANTE SL
EDIOBRA LEVANTE SL
EDIOBRA LEVANTE SL
EDIOBRA LEVANTE SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIPARQUE, SL
EDIT MEDITERRANIA I MAS D SL
EDIT MEDITERRANIA I MAS D SL
EDIT MEDITERRANIA I MAS D SL
EDITORIAL MALVARROSA SA
EDITORIAL MALVARROSA SA
EDITORIAL SANTA EULALIA, SL
EDITORIAL SANTA EULALIA, SL
EDITORIAL SANTA EULALIA, SL
EDITORIAL SANTA EULALIA, SL
EDLEFSEN HANNELORE
EDMA LA XARA, SL
EDMA LA XARA, SL
EDO FORES, ESTEBAN
EDO GARCIA DANIEL
EDO TENA TERESA
EDOS, TINA
EDOS, TINA
EDREDONES GARCIA BAS SL
EDRIX, EDIFICACIONS I PROMOCIONS LA RI
EDRIX, EDIFICACIONS I PROMOCIONS LA RI
EDU.PAC.JAV.SL
EDWARDS INTERNATIONAL DEVELOPMENTS SL
EDWARDS SAMUEL JAMES
EFEKTOS SEKUNDARIOS SL
EFEKTOS SEKUNDARIOS SL
EGEA CACERES JOSE MANUEL
EGHAREVBA PHILIP
EGIDO GOMEZ PEDRO
EGIO FUSTER VALENTIN GABRIEL
EGUILAZ NAVARRO CONCEPCION
EH-97 ESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO SL
EH-97 ESTRUCTURAS DEL MEDITERRANEO SL
EHIGIATOR DALTON ESOSA
EICHAS HELMUT JOSEF
EICKE INGE BETTY ELEONORE
EIFFERT HERBERT
EISEN FELIX HERMANN
EISINGER OTTO
EISTO, SL
EJARQUE CERAMICAS SL
EJJAZOULI MUSTAPHA
EJJSSINK ANTONIUS GERHARDOS
EKEAH, KENNETH KALU
EL ABBDOUDI MOHAMED
EL ABDI MAHAMED
EL ABDI MOHMAMMEDREDA
EL ADAD EL MADANI
EL ADAD EL MADANI
EL ADAD EL MADANI
20 03 2006
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110923024 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110742909 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060353 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506008345 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005963 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506007085 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079251 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205306001998 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G TRAMITE DE AUDIENCIA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070540 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156002265 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305416000652
LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057933 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055964 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506012541 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002904 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506032150 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506032140 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506032139 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506032128 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506032117 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268402 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268391 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030293801 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030293790 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268480 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268479 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268468 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268457 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268446 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268435 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268424 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268413 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027333 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027322 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506027311 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263529 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016003 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015992 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439386 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108554987
CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506045272 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014023 LIQ. EN EJECUTIVA M1703205030022045
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0373297400001482 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030298840 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446371 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055986 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506055975 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470241 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272670 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005140000209 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506075808 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495475 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268083 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003
LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506004069 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776251 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263463 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506028907 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927358 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214656 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019567 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485388 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450606 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 -
10301
0699003814850
0699005362248
0699006337030
0699004130614
0699004130605
0699009499851
0699004782180
0699015474850
0599123697131
0699010495315
0699005987570
0699004763078
0699004763087
0699011702271
0699011702262
0599067275693
0699010737187
0699004799497
0679000119655
0699010741266
0699002861250
0699004651400
0699010422440
0699004789000
0699005969392
0599082897848
0699007745131
0699004126360
0699008005180
0699008005171
0699008005162
0699008005153
0699008005144
0699003296282
0699004651913
0699004780411
0699004794868
0699015473017
0699004650869
0699005974288
0699004754103
0699001040458
0699008020883
0699011928330
0699011928321
0699011928312
0699011928303
0699005988110
0699005988101
0699005988092
0699005988083
0699005988074
0699008221880
0699008221871
0699008221862
0699008221853
0699008221844
0699008221835
0699008221826
0699008221817
0699008221808
0699008221799
0699008221780
0699008221770
0599097707770
0599097707761
0599097707752
0699012173888
0699012173879
0699000971221
0699000971212
0699000971194
0699000971203
0699008241058
0699004758229
0699004758210
0699005359662
0599090135022
0699005214251
0699008020874
0699008020865
0699007762998
0699005990622
0699011828277
0699008108003
0699004757962
0599082059419
0699008019527
0699008019536
0599131667585
0699009581251
0579001018841
0699008258429
0699006121715
0699004778909
0699004778890
0699007082070
0699007287275
0699004754451
0699004774352
0699006121789
0699008255000
0699008853583
0599104017435
0699006096617
0699008238014
0699005957173
0699006323015
0699006102117
0699004759530
0699005921396
0699005921387
0699009306691
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
G46601
R12600
R12782
G03066
G03066
G46161
R03600
G03600
G46096
G03600
R46782
R03065
R03065
G03065
G03065
G03031
G46603
R03782
R46222
G46603
G03031
G03099
G12138
R03600
R46603
R46603
G46149
G03031
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G03099
G03099
R03600
R03782
G03600
G03099
R46603
R03009
G46161
G46601
G46603
G46603
G46603
G46603
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46852
R46161
R46161
R46161
G46601
G46601
G03140
G03140
G03140
G03140
R03782
R03063
R03063
R12600
R46782
G12135
G46601
G46601
G03009
R46852
G46246
G03031
R03063
R03099
G46601
G46601
R39782
R03782
R03732
R03782
R03782
R03600
R03600
R46782
R03031
R03031
R03099
R03782
R03782
G03099
R46161
R03782
R03782
R46601
R12782
R03782
R03063
R46017
R46017
G46017
10302
X1295469V
B97229710
X1460441X
X2470388G
X1418195S
X1418195S
X1418195S
X1418195S
B53050423
B53050423
B53050423
B53050423
B03869476
B96428321
F96195573
F96195573
F96195573
F96195573
B53380200
B96804398
B96804398
B97311450
B53990289
B53990289
B53990289
B53990289
X2190885C
X2190885C
X2139679N
X1328638C
X3152689X
X2856422Y
X3928213C
X3928213C
X3297678F
X1296185C
X2721273M
B53713871
X2472590K
X2925977D
X2535661A
X2535661A
X1336354P
X1757416D
X4120965D
X4120965D
X2284111G
X3154124L
X4253055X
B53114625
26750377C
X3737258B
X3737258B
X3737258B
X3276234E
X2781215D
52784101K
X3782414H
X3782414H
X3241605P
X2161253N
X3144439V
X4240174D
X4343649F
X3136870S
X3332267G
X3578272R
X3819987D
X3819987D
X2536658B
X4379737P
X1973428M
X1775604G
X3065719A
X3065719A
B53551883
B53551883
E12616710
E12616710
B53317376
B03818952
B03818952
X0882376G
X0882376G
B53115358
B97188528
B97188528
X3641454W
X3107513Y
B53573960
B96840749
B96840749
B96840749
B96840749
E48703060
B97062343
B97062343
B97062343
B97062343
B97062343
B97062343
B53512315
B54001292
B03978855
B53047460
B12376000
B97169395
B53298311
B53298311
B03136868
B96694997
B97215651
B97215651
20 03 2006
EL ADDADI ALI
EL ATLAS COMPRA-VENTA RAPIDA SL
EL AZZADI ABBES
EL BARKANI MHAMMAD
EL BARRAKI, RACHID
EL BARRAKI, RACHID
EL BARRAKI, RACHID
EL BARRAKI, RACHID
EL BAUL DE LOS SUEñOS SL
EL BAUL DE LOS SUEñOS SL
EL BAUL DE LOS SUEñOS SL
EL BAUL DE LOS SUEñOS SL
EL CAFE COCO PLAYA SL
EL CARRANC DEL PERELLONET SL
EL CARRASQUER MILLARS SDAD COOP VALENC
EL CARRASQUER MILLARS SDAD COOP VALENC
EL CARRASQUER MILLARS SDAD COOP VALENC
EL CARRASQUER MILLARS SDAD COOP VALENC
EL CONTAT ESTRUCTURAS Y OBRAS SL
EL COSO RESTAURANTE SL
EL COSO RESTAURANTE SL
EL DETALL OBRAS Y REFORMAS SL
EL DORADO MULTISERVICIOS, SL
EL DORADO MULTISERVICIOS, SL
EL DORADO MULTISERVICIOS, SL
EL DORADO MULTISERVICIOS, SL
EL FATEHY REDOUANE
EL FATEHY REDOUANE
EL FATEHY, BOUCHAIB
EL FHOUL NAJIB
EL GAZLOUNI, EL MOULOUDI
EL GHADIR MOHAMED
EL GHANIMI DRISS
EL GHANIMI DRISS
EL GHAOUAL, ABDELAWAHED
EL GHOUFAIRI, EL MUSTAPHA
EL GHOUFATRI ABDELKRIM
EL GRI GRI SL
EL HADRI EP EL HADRI KHALID BOUCHRA
EL HAIDADI, LATIFA
EL HAKIMY OUTMAN
EL HAKIMY OUTMAN
EL HAMBLI, ABDERRAHMAN
EL HANBETTI ABDELKRIM
EL HASNAOUI RAHHAL
EL HASNAOUI RAHHAL
EL HATACH ABDELAZIZ
EL HATIT JAWAD
EL HAYEN, EL ARBI
EL HIDALGO MOLINA, SL
EL KHADRA CHARFEL-DIN, AMER
EL KHAIRAOUI, SAID
EL KHAIRAOUI, SAID
EL KHAIRAOUI, SAID
EL KHANTACH, MOHAMED
EL KHARSI RAHMA
EL KHATABI MARI FATIMA
EL KHAYATI SALAH
EL KHAYATI SALAH
EL KHOUMRI SALAH
EL MAATAOUI MUSTAPHA
EL MAATOUI, EL KEBIR
EL MAMOUNI FARID
EL MAMOUNI, LEKBIR
EL MANAR ABDELHAK
EL MANSOURI, ABDELLATIF
EL MOKHTARI, NOUREDDINE
EL MOSTAFA HAJJAJ
EL MOSTAFA HAJJAJ
EL MOUKHTARI, ABDELKRIM
EL OMARI RAHAI
EL OUAADI KHALIFA
EL OUAHABI ABDESLAM
EL OUTMANI MOKHTAR
EL OUTMANI MOKHTAR
EL PALO PAY SL
EL PALO PAY SL
EL RACO DE L AVI CB
EL RACO DE L AVI CB
EL RACO DE LA FOIA SL
EL SOL CONFITERIA SL
EL SOL CONFITERIA SL
EL TANAHY, MOUSTAFA TAHA
EL TANAHY, MOUSTAFA TAHA
EL TREN GRAFICO SL
EL VALLE DE MASEGAREJO SL
EL VALLE DE MASEGAREJO SL
EL YAAGOUBI MOHAMMADINE
EL-AHMADI AHMED
ELABORACION ARTESANAL DE PESCADOS SL
ELABORADOS ALCANTARA SL
ELABORADOS ALCANTARA SL
ELABORADOS ALCANTARA SL
ELABORADOS ALCANTARA SL
ELADIO VICENTE, ADELIA Y CELINA GARCIA
ELECLIMA 2000 SL
ELECLIMA 2000 SL
ELECLIMA 2000 SL
ELECLIMA 2000 SL
ELECLIMA 2000 SL
ELECLIMA 2000 SL
ELECSON TUNING, SL
ELECTRICAS ZIRO SL
ELECTRICIDAD DE COCENTAINA SL
ELECTRICIDAD GARCA, SL
ELECTRICIDAD LLIDO SL
ELECTRICIDAD M.ASENSIO 2002 SL
ELECTRICIDAD Y BOBINADOS L ABDET, SL
ELECTRICIDAD Y BOBINADOS L ABDET, SL
ELECTRICIDAD Y FONTANERIA PACO SL
ELECTRICITAT MARTI S.L
ELECTRO GESTION ESTUBENY SL
ELECTRO GESTION ESTUBENY SL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802651 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110731117 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506030378 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506009720 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506009710 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429156 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506007921 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506007910 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905416000268 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905236000096 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002520 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111417551 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530015532
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530015532 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530015532 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530015532 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915380 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110377390 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110314910 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463553 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110781883 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105259777141 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105259432335 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474146 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005526011056 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106732639
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110227240 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110223357 APL./FRACC.: 120540006876G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426769 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413745 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305506000626 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067525 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430226816 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918789 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920990 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320608 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312457 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506008516 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506008505 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110946762 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211521 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320443 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460272603 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921088 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911529 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108604498
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466260 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120229350 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506044095 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477985 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476819 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914422 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110222026 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506021932 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506021921 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069769 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. PROVISIONAL SOC. 2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084322 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070715 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO -
DOGV - Núm. 5.222
0699006095196
0699008922874
0699007110835
0699011926781
0699007122138
0699007122129
0699007122110
0699007122100
0599097385297
0599097385288
0599103508932
0599103508923
0699013867080
0699012057407
0699008005135
0699008005126
0699008005117
0699008005108
0699004803264
0699008021094
0699008021085
0699005959566
0599089662820
0599124306201
0599124306192
0599103508043
0699005353814
0699005353805
0699000675890
0699005356610
0699007102621
0699006113611
0599111281092
0599111281083
0599131991672
0699006336857
0699005360973
0699013867621
0599131252060
0699001632249
0699006326407
0699006326398
0599126381984
0699003896837
0699005921780
0699005921771
0699004760070
0599119498770
0699001777687
0699004786654
0699008617597
0699006336233
0699006336224
0699006336215
0699006334803
0699003930387
0699005196633
0699004776680
0699004776671
0699007106370
0699006112841
0599125669761
0699006322914
0599132008860
0699012404071
0699008622390
0699006334859
0699008674604
0699008674595
0699006330596
0599130814342
0699001102140
0699007155641
0619618800185
0699000965135
0699004345188
0699004345179
0699008128683
0699008128692
0699010490603
0699009930126
0699004131119
0699007077633
0699007077624
0699004650658
0599110777449
0599110777430
0699007155807
0699007237344
0699004348396
0599097708192
0599097708183
0699015575968
0699015575959
0699004788432
0599126316680
0599129090083
0599129090074
0599130623804
0599129090065
0599126371250
0699012421754
0699001631900
0699004118532
0699004793153
0699000676623
0699003144327
0699004789276
0699011706168
0599090708131
0699007745068
0699012173410
0699008922250
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R03782
G46147
R46782
G46603
R46782
R46782
R46782
R46782
R03099
R03099
R03099
R03099
G03065
R46782
G46215
G46215
G46215
G46215
R03782
G46601
G46601
R46601
R03099
R03099
R03099
R03099
R12135
R12135
G12135
R12138
R46782
R03782
R12782
R12782
G12138
R12782
R12600
G03065
R08782
G03099
R12782
R12782
R12782
G08279
R46017
R46017
R03063
G46096
R51782
R03600
R46782
R12782
R12782
R12782
R12782
G03065
G46603
R03099
R03099
R46782
R03782
R46017
R12782
G12138
G46149
R46782
R12782
R03782
R03782
R12782
R12782
R46782
R46782
G03009
G03009
G03009
G03009
R12782
R12782
G03065
G03140
G03140
R46782
R46782
G03099
G46096
G46096
R46782
R50782
G03099
R46161
R46161
G46161
G46161
R03600
G46096
G46096
G46096
G46096
G46096
G46096
G03600
G03099
G03009
R03600
G12135
G46161
R03600
G03600
G03031
G46149
G46147
G46147
DOGV - Núm. 5.222
B96529847
B96529847
B12217725
B12217725
B12217725
B96514906
B46675161
B53384525
B97394746
B96371653
A03291630
B97340277
B96693486
B96526132
B96526132
B96526132
B96526132
B96526132
29180763L
B97095350
B96531983
B96531983
B96531983
B96531983
01231583W
X3538632J
22545250Y
X3505308Q
X3505308Q
X3505308Q
F12028916
B53623658
B53188686
X4269944V
X4269944V
X3098610G
B53434759
B03074069
B03074069
B03074069
X5010025G
X5010025G
B12557583
X1045933P
X1045933P
X1045933P
X1045933P
B53287702
B53287702
B53287702
B53349890
B53349890
B53422440
B53422440
44792102Q
B53021267
B96712450
A08355182
19849209W
B53123105
B97271274
B97271274
B97271274
B97271274
B97461990
B03446945
B03446945
B96374913
G96620083
E46642245
B53538658
B96915905
B53808721
B03955572
B03955572
B53475430
X2232251D
X2232251D
X3085070B
B97147698
B96581087
B12589560
A03162450
B53271847
B53271847
B53271847
B12519260
B96330360
B18524678
B53446589
B53521233
X1815186A
24362441J
19997270N
B97055149
X2878654C
X1279739L
22651583X
20466775H
B96608203
B96608203
A97111298
B46668448
44522205R
B97055701
F46943890
B53894978
A12040804
B96447271
B96447271
B96447271
B96447271
B96447271
ELECTRO JOYNE SL
ELECTRO JOYNE SL
ELECTRO-PORTALES SL
ELECTRO-PORTALES SL
ELECTRO-PORTALES SL
ELECTRO-REFRIGERACION TRANSPORTE ALZIR
ELECTRODOMESTICOS BLANCO SL
ELECTRODOMESTICOS MASTOR SL
ELECTROFRED QUART SL
ELECTROMECANICA ECMA SL
ELECTRONICA OLTRA SA
ELECTROSACEB SL
ELECTROTECNIA ESGAR SL
ELECTROTECNICA INGENIEROS SL
ELECTROTECNICA INGENIEROS SL
ELECTROTECNICA INGENIEROS SL
ELECTROTECNICA INGENIEROS SL
ELECTROTECNICA INGENIEROS SL
ELENA CABAÑAS JESUS DAVID
ELEVENCA SL
ELGESA-11, SL
ELGESA-11, SL
ELGESA-11, SL
ELGESA-11, SL
ELICES ISIDRO MARGARITA
ELINANI CHAFIK
ELIPE SONGEL ELENA MARIA
ELISSON GERT ELIS
ELISSON GERT ELIS
ELISSON GERT ELIS
ELIT S COOP LTDA
ELITE SPANISH PROPERTIES SL
ELITE TEXTIL SL
ELIZALDE MENDOZA ANDRES FRANCISCO
ELIZALDE MENDOZA ANDRES FRANCISCO
ELKHADIRJADDI HOUMMAD
ELLA CALZADOS SL
ELLENE SL
ELLENE SL
ELLENE SL
ELLIOTT CY
ELLIOTT CY
ELMAR 2001 SL
ELORANTA ESA JUHANI
ELORANTA ESA JUHANI
ELORANTA ESA JUHANI
ELORANTA ESA JUHANI
ELORDY & MARIN SL
ELORDY & MARIN SL
ELORDY & MARIN SL
ELOY SHOES SL
ELOY SHOES SL
ELS POBLETS-WOHNBAU SL
ELS POBLETS-WOHNBAU SL
ELVIRA MACAGNO ANIBAL
EMACAL SL
EMBALATGES LLEO ADELL SL
EMBARCACIONES DE RECREO SA
EMBUENA FERRIOLS MARIA JOSEFA
EMBUTIDOS LA POSA SL
EMELSYS SL
EMELSYS SL
EMELSYS SL
EMELSYS SL
EMI I XIMO CONSTRUCCIONS, SL
EMIFAXA, SL
EMIFAXA, SL
EMILIA Y CLAUDIA SL
EMILIO ALVAREZ Y OTRO SC
EMILIO GARCIA GUAITA Y PASCUAL MONCHOL
EMIS ALICANTE,S.L.
EMPREBEL SL
EMPRESA DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
EMPRESA DE TRABAJOS EN ALTURA VERTIGO
EMPRESA DE TRABAJOS EN ALTURA VERTIGO
EMPRESA PROF.EVAL.RIEGOS LABORALES SL
EN NOURY MOHAMMED
EN NOURY MOHAMMED
ENACHESCU DUMITRU ADRIAN
ENCOFRAD Y FERRALL EMP DE OBRA CIVIL S
ENCOFRADO ESTRUCTURAS Y MUROS HERRERO
ENCOFRADOS GABALDON SL
ENCOFRADOS PEVERS SA
ENCOFRADOS SAN BLAS, SL
ENCOFRADOS SAN BLAS, SL
ENCOFRADOS SAN BLAS, SL
ENCOFRADOS VALLSOL SL
ENCUADERNACIONES GAVO, SL
ENCURTIDOS Y ACEITUNAS BENAMAUREL SL
ENDORA ALICANTE SL
ENECOL ADHESIVOS SL
ENGEL HEINZ JAKOB
ENGUIDANOS VERDEJO MIGUEL ANGEL
ENGUIS APARISI JOSE
ENLUCIDOS DE YESO RURAL SL
ENNAHI, EL MOULOUDI
ENNAIMI EL HASSANE
ENRIQUE FERRADA JUAN MANUEL
ENRIQUE GARCIA CARLOS
ENSAMBLAICAR NEOPERFILADOS LINEALES SL
ENSAMBLAICAR NEOPERFILADOS LINEALES SL
ENTERPRISE ASSISTANCE BUILDING CONST S
ENTREGAS ESPECIALES SL
ENTRENA LLOVERA MARIA JESUS
ENTREPA LA LLUNA SL
ENVALGRIF SDAD COOP VALENCIANA
ENVASES IDEAPLAST SL
ENVASES QUEROL SA
ENVASES Y EMBALAJES JOSE JULIO NAVARRO
ENVASES Y EMBALAJES JOSE JULIO NAVARRO
ENVASES Y EMBALAJES JOSE JULIO NAVARRO
ENVASES Y EMBALAJES JOSE JULIO NAVARRO
ENVASES Y EMBALAJES JOSE JULIO NAVARRO
20 03 2006
TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506013482 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506013471 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506013460 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506016650 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019253 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110109067 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492274 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506044149 LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460012885
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605526002330
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111427055 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506022089 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506022090 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110703793 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733570 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011848 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090339 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017983 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506017972 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276036 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275343 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276729 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030274650 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014037 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014026 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014045 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014034 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491064 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110787735 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289929 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUIDACION DE RECARGO LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A4614905530006871 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059418 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454511 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064379 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105416000520
LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506024738 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530006743
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530006743
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110909769 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530000426 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506005828 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059429 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060375 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060364 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312578 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110213710 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030267280 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112176078 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110130693 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104763540
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416594 APL./FRACC.: 120540006890H TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108602860
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506018061 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660005016005779 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
10303
0699012586900
0699012586891
0699005354272
0699005354263
0699005354254
0699003042476
0699005953379
0699008853199
0699009499970
0699005927840
0599126414618
0699003302186
0599117058357
0699008006620
0699008006610
0699008006601
0699008006592
0699008006583
0599130386781
0699005981914
0599104032588
0599071044715
0599054626647
0699011831961
0699008653567
0699008668875
0699007118279
0599103506806
0599103506815
0699003295622
0699010424420
0699002607188
0699007762621
0699007070272
0699007070263
0599122828324
0699004766652
0699004802009
0699008688610
0699015480066
0699004758925
0699004758916
0699005215030
0699008239673
0699008239664
0699008239682
0699008239655
0699012114414
0699012114423
0699012288288
0699004768944
0699004768935
0699004758182
0699004758173
0699007139509
0699004768816
0599110777696
0699008216867
0699004995223
0599119231470
0699010732181
0699010732172
0699011923005
0699009500558
0599128449030
0699004780916
0699015474209
0599114840766
0699005978953
0699004313178
0699008688107
0699015569670
0699004784656
0599082046621
0599097365322
0699004651143
0599065713648
0599065713639
0699006319834
0699005958924
0699005947017
0699005213106
0699004795353
0699004782108
0699004782099
0699011705113
0699001361914
0699002330390
0699004801980
0699000960670
0699004800972
0699008258281
0699001040320
0699021696936
0599117058411
0599054775055
0699008650230
0699007116490
0599126382030
0699010799153
0699010799144
0699008007353
0699008923534
0699001101719
0699008019581
0699005944871
0699004117973
0699014403083
0699008000075
0699008000066
0699008000057
0699008000048
0699008000039
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
G46601
G46601
R12135
R12135
R12135
G46017
R46246
G03099
G46161
R46133
G03099
G46246
R46161
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G12135
R46782
R46246
R46246
R46246
G46246
R03782
R03782
R46782
R03099
R03099
G03099
G12138
G03099
G03009
R46782
R46782
R26782
R03066
R03782
R03782
G03600
R03063
R03063
G12135
R03782
R03782
R03782
R03782
G03065
G03065
G03065
R03066
R03066
R03063
R03063
R46782
R03066
G46096
R46601
G46601
G03099
G46161
G46161
G46161
G46161
R46149
R03600
G03600
G46096
R46782
G46246
R03782
G46161
R03600
R03031
R03031
G03099
R03099
R03099
R12782
R46601
R46215
G12135
R03782
R03600
R03600
G03600
G12135
G46246
R03782
G03009
R03782
R03782
G46161
R46782
R46161
R46782
R03065
R46782
R12782
G46603
G46603
G46215
G46601
R46782
G46601
R46173
G03009
R46222
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
10304
B96447271
B96310347
B96772447
X0835211N
B12487930
B53684502
B53684502
B53684502
B53684502
B97130751
B96257696
B43655786
B43655786
B43655786
B43655786
B43655786
B46477386
X3564235V
X2158639C
22574803G
X2355803M
B97307466
73777209V
B97481600
B97481600
X2659163H
B53512851
B96821061
X1765219S
N0051746F
N0051746F
N0051746F
N0051746F
N0051746F
B97323463
X1416171S
X3585890Y
X0986413N
X3832282E
20476579R
X3913732Y
12890791G
B53544383
52721472K
19855024K
19855024K
22616301X
21402258E
21402258E
22487236K
21480586N
52655941V
52655941V
B96405782
B97124044
21508372Z
48525743K
52632460L
52632460L
52632460L
52632460L
52632460L
25419566N
74172602V
48343462S
21362362P
74185128P
B03951183
76082247H
76082247H
76082247H
B97091730
44513079Y
20003964J
25402845N
25402845N
19102990H
29022872T
29182782Z
05131477Q
22907095S
48571496G
04577702N
48526518Z
48526518Z
48526518Z
19832588X
52790007Q
24373590F
52731068A
73909321V
19990729A
22585093J
19989201Q
19968342H
B97077796
B97294441
B53491189
15342410F
21500993H
20245755M
18941993K
25405936K
25405936K
52388644A
20829072L
20829072L
20829072L
20829072L
22634109Q
53240550N
53236313F
B96383500
20 03 2006
ENVASES Y EMBALAJES JOSE JULIO NAVARRO
ENVIOS DIBALCO SL
ENYFER SELECCION SL
EPITIE SIMA, OSKAR ARMANDO NICOLAS
EPOCA DESIGN SL
EQUALIA PRODUCCIONES SL UNIPERSONAL
EQUALIA PRODUCCIONES SL UNIPERSONAL
EQUALIA PRODUCCIONES SL UNIPERSONAL
EQUALIA PRODUCCIONES SL UNIPERSONAL
EQUINACE CONSTRUC. Y PROMOICIONES, S.L
EQUIP LUNA SL
EQUIP.HOTEL. I MOBILIARI,S.L.
EQUIP.HOTEL. I MOBILIARI,S.L.
EQUIP.HOTEL. I MOBILIARI,S.L.
EQUIP.HOTEL. I MOBILIARI,S.L.
EQUIP.HOTEL. I MOBILIARI,S.L.
EQUIPAMIENTOS DE COCINA Y BAñO SL
ER RAOUY MOHAMED
ER-REMYQY RADIA
ERASO NAVARRO RICARDO RAMON
ERBE MANFRED
ERBROK LEVANTE SL
ERES CAMARASA MILAGROS
ERIKASAS INMOBILIARIA SL
ERIKASAS INMOBILIARIA SL
ERLACHER JOHANN
ERMASO CONSTRUCCIONES COSTA BLANCA,S.L
ERMEDICA IBERICA SL
ERNSTSEN PREBEN HANS
EROGAS IMPIANTI, S.R.L.
EROGAS IMPIANTI, S.R.L.
EROGAS IMPIANTI, S.R.L.
EROGAS IMPIANTI, S.R.L.
EROGAS IMPIANTI, S.R.L.
ERRE QUE ERRE RESCALVO ROYO SL
ERRECARTE ZOLLINGER OSCAR ALBERTO
ERRIFI ABDELATIF
ERWIN UTE
ES SAK MOHAMMED
ESBRI MARTINEZ RAQUEL
ESCAICHE PHILIPPE
ESCALADA GIL ALBERTO
ESCALENA SL
ESCAMILLA CORTINA JOSE ISRAEL
ESCAMILLA GARCIA JESUS
ESCAMILLA GARCIA JESUS
ESCAMILLA SOLERA FRANCISCO
ESCANDELL REVERT JOAQUIN
ESCANDELL REVERT JOAQUIN
ESCARPA GIL JULIAN
ESCARRE URUEÑA JUAN
ESCARTI AMADOR MARIA AMPARO
ESCARTI AMADOR MARIA AMPARO
ESCAYOLAS FUSTER SL
ESCAYOLAS RUSAN SL
ESCLAPES VIOZQUEZ VERONICA ROSARIO
ESCOBAR MARZAL ISAAC
ESCOBAR PLAZA CASILDA INMACULADA
ESCOBAR PLAZA CASILDA INMACULADA
ESCOBAR PLAZA CASILDA INMACULADA
ESCOBAR PLAZA CASILDA INMACULADA
ESCOBAR PLAZA CASILDA INMACULADA
ESCOBEDO CRESPO VICENTA
ESCOBEDO GIL VICENTA
ESCOLANO CARRASCO JOSE
ESCOLANO RAMON DIEGO
ESCOLANO ZAPLANA JOSE MARIA
ESCOPUNT SL
ESCORTELL ROSELLO PEDRO
ESCORTELL ROSELLO PEDRO
ESCORTELL ROSELLO PEDRO
ESCORUIS SL
ESCOT LOPEZ CARLOS
ESCOTO CABANILLES JUAN CARLOS
ESCRIBA CARRASQUER PABLO JAVIER
ESCRIBA CARRASQUER PABLO JAVIER
ESCRIBA URQUIZAR DANIEL
ESCRIBANO ESCRIBANO ANGEL
ESCRIBANO LEON CARLOS
ESCRIBANO MONTOYA MARIA TERESA
ESCRIBANO REBOLLO CARMEN
ESCRIBANO SANCHEZ VICTOR
ESCRIBANO TEVAR JOSE
ESCRICH CLEMENTE VICTOR
ESCRICH CLEMENTE VICTOR
ESCRICH CLEMENTE VICTOR
ESCRICHE ORS JUAN DOMINGO
ESCRICHE USO JOSE
ESCRIG EISSNER JOSE ANGEL
ESCRIVA GARCIA MANUEL VICENTE
ESCRIVA MENA VICENTE CARLOS
ESCRIVA MORANT ALVARO
ESCRIVA MUNTANER MIGUEL
ESCRIVA PELLICER VICENTE
ESCRIVA SELLENS MARIA
ESCU 2001 SL
ESCUADRES Y DINTELES SL EN CONSTITUCIO
ESCUDA COSTA BLANCA SL
ESCUDERO ARIAS MANUEL
ESCUDERO FERNANDEZ AMPARO
ESCUDERO GABARRI JOSE
ESCUDERO GIMENEZ, LUISA
ESCUDERO GUIOT VICTOR MANUEL
ESCUDERO GUIOT VICTOR MANUEL
ESCUDERO LAGUNA EUGENIO
ESCUDERO MARTINEZ ANGEL
ESCUDERO MARTINEZ ANGEL
ESCUDERO MARTINEZ ANGEL
ESCUDERO MARTINEZ ANGEL
ESCUDERO MONTOYA ARMANDO
ESCUDERO MONTOYA RAFAEL
ESCUDERO VARGAS DAMIAN
ESCUELA CONDUCTORES MISLATA SL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111417474 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4616104236001808 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506020880 LIQ. EN EJECUTIVA A4660004506001218 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086324 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057966 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057955 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110805819 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918459 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506007930 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425658 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111430344 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462376315 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462376304 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110762370 NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y NOTIFICACION LIQUIDACION RECARGO Y PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469427 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110723043 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419322 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002915 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016047 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016036 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016025 LIQ. EN EJECUTIVA A4621504506013142 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111436834 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470340 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438737 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462389119 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104096491044 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439914 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105172905
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057977 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110088123 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110087738 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110087727 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506006750 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108782214 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462378790 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022982 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106016494 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505460040203 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802068 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065908 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922463 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913806 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506006831 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506006842 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486774 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463388 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460016524 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214140 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110798185 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
DOGV - Núm. 5.222
0699008000020
0699010740981
0599113605796
0699005009092
0699005214857
0699013874827
0699013874818
0699013874836
0699013874809
0699005981941
0699008014182
0699001362024
0699004185679
0699004418329
0699004669852
0699004185660
0699017384496
0699009582003
0599128449480
0699005968833
0699005930535
0699008022845
0699005201290
0699004316120
0699004316139
0699008665630
0699004651262
0699008019224
0699004124418
0699004795317
0699004795308
0699004795299
0699015473951
0699011704893
0699002680750
0699013866191
0699004347873
0599061914320
0699006122568
0699006325518
0699007132074
0699007101018
0699007762080
0699007114878
0699007129627
0699007129618
0699007145760
0599077515740
0599077515730
0699003925922
0699009326060
0699007107618
0699007107609
0699004307568
0699004316431
0699009325831
0599112311123
0699014097274
0699014097265
0699011829056
0699011829047
0699011829038
0699007084224
0699001627519
0699001959499
0699010495030
0699008674018
0699004754002
0699004757385
0699004757376
0699004757367
0699005983151
0699007097397
0699012092340
0699007135998
0699007135989
0699007140590
0599097865602
0699007168181
0599054794570
0699003297117
0699004780714
0699008690197
0699015754250
0699015754240
0699015754231
0699005029360
0599128487063
0599104018580
0699007131854
0699007157942
0599120317601
0699005969374
0599126538431
0699005926950
0699008017648
0599110778530
0699010487249
0699004778606
0699004785307
0699006319870
0699006319403
0699007103254
0699007103263
0599131760755
0599125692706
0599125692697
0699007124347
0699007124338
0599104018059
0699006090704
0699006090823
0699004610140
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
G46161
G46603
G46096
G46602
G12135
G03065
G03065
G03065
G03065
R46782
G46601
G12138
G12138
G12138
G12138
G12138
G46601
R03782
R46161
R46603
R46133
G46601
G12135
G46603
G46603
R03782
G03099
G46601
G03031
R03782
R03782
R03782
G03600
G03600
G46222
G03065
G03099
G03031
R03782
R12782
R46782
R46782
G03009
R46782
R46782
R46782
R46782
G03031
G03031
G46246
G03600
R46782
R46782
G46017
G46603
G03600
R46161
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
R46782
G03099
G03600
G03600
R03782
R03009
R03063
R03063
R03063
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03031
R46782
R46782
G03099
R03600
R03782
R46782
R46782
R46782
G46017
R12782
R46161
R46782
R46782
G46133
R46603
G46133
R46133
G46601
G46096
G03031
R03600
R03600
R12782
R12782
R46782
R46782
G03031
R46782
R46782
R46782
R46782
R46161
R03782
R03782
G46161
DOGV - Núm. 5.222
B53380986
B53380986
B53380986
B53380986
B53380986
B80746977
B80746977
F46573432
18872913X
A12585337
B97421663
B97421663
B12402707
B12402707
B53495735
B53064242
B53064242
B53064242
B53779955
X4168144S
51568683S
G96904214
B53740718
B46278560
B12595187
73644281Y
52731053B
B12444238
B96711031
B96711031
B96711031
X4752229S
X4752229S
28224215H
21475984X
73366226K
B53464186
22664524W
22664524W
25382133T
19376614B
21482821Q
47051744T
47051743E
24337745L
48475531H
21370250F
73720026N
73720026N
37382104C
52776567P
48529305H
74174413B
74212747G
74212747G
74212747G
74212747G
48457544V
18916912X
X3639079L
X3797499S
71008285V
71008285V
48308166R
46209467Y
21341464V
21341464V
B97155949
B97155949
22115950R
19840579C
05236234P
74009059G
A97116867
X1857362C
X2881895H
X3460482V
X2418291W
B96918776
B46069662
A97126528
B03188372
22553369Y
20046042R
45630925Y
52630342V
24388728B
X2331177N
19795544L
73528497G
19476605K
25414768K
19786558A
20164362D
24380845V
44862149M
B12399085
29183817Z
52739024R
74186210D
22116932V
79103472D
73649742Q
53237207G
44512249G
22697432C
22558159N
22558159N
21303304Z
21501712R
21501712R
22130688L
X2253370Z
ESCUELA DE BATALLA S.L.L.
ESCUELA DE BATALLA S.L.L.
ESCUELA DE BATALLA S.L.L.
ESCUELA DE BATALLA S.L.L.
ESCUELA DE BATALLA S.L.L.
ESCUELA DE NAVEGACION CUARTO CUADRAN S
ESCUELA DE NAVEGACION CUARTO CUADRAN S
ESCUELA INFANTIL LA MARINA S COOP V
ESCURIOLA SERRA JOSE-MANUEL
ESENCIA DECORACION SA
ESFLAWER SL
ESFLAWER SL
ESMECOR SL
ESMECOR SL
ESMIPA, SL
ESOPAL, S.L., CMPRESA CONSTRUCTORA
ESOPAL, S.L., CMPRESA CONSTRUCTORA
ESOPAL, S.L., CMPRESA CONSTRUCTORA
ESPA-FRANCE FIBRES, SL
ESPAÑA SANCHEZ, MARTA LORENA
ESPAÑOL CAPARROS TEODORO EMILIO
ESPAÑOLA DE ESTACIONES Y SERVICIOS, SC
ESPACIO 5 & ASOCIADOS SL
ESPAFRUT SL
ESPAMAROC IMPORT EXPORT SL EN CONSTIT
ESPARZA MONTALT MARIA JOSEFA
ESPASA VIDALLACH RICARDO
ESPECTACULOS DAUREMA SL
ESPECTACULOS MANUEL CUADRADO SL
ESPECTACULOS MANUEL CUADRADO SL
ESPECTACULOS MANUEL CUADRADO SL
ESPEJO ARTICA EDUARDO GERSON
ESPEJO ARTICA EDUARDO GERSON
ESPEJO MONTILLA JOAQUIN
ESPEJO RODRIGUEZ ESTER
ESPEL MARTINEZ JUAN BAUTISTA
ESPERT I FUSTER SL
ESPERT LLOPIS FRANCISCO
ESPERT LLOPIS FRANCISCO
ESPERT PONCE MIGUEL
ESPI SUAR JULIA
ESPIN OLMEDO M DE LAS MERCEDES
ESPINO BENITEZ ADELA
ESPINO BENITEZ LUISA
ESPINO PADILLA SIMON
ESPINO PARRES JUAN CARLOS
ESPINO PEREZ RAFAEL
ESPINOS ARNADA ARSENIO
ESPINOS ARNADA ARSENIO
ESPINOSA CEREZUELA M MERCEDES
ESPINOSA COLOMINA BORJA
ESPINOSA ESPINOSA PEDRO
ESPINOSA ESQUIVA JUAN ANTONIO
ESPINOSA PALAO LUIS VICENTE
ESPINOSA PALAO LUIS VICENTE
ESPINOSA PALAO LUIS VICENTE
ESPINOSA PALAO LUIS VICENTE
ESPINOSA PEREZ DAVID
ESPINOSA VENTURA MANUEL VICENTE
ESPINOZA BERREZUETA ROSARIO ESTHER
ESPINOZA GUAMAN MARIO BOLIVAR
ESPIRITU SANTO COELLO, FRANCISCO
ESPIRITU SANTO COELLO, FRANCISCO
ESPLUGUES RODRIGUEZ ESTELA MAR
ESPONA GARCIA MARIA ELENA
ESPUCH AGULLO JOSE CARLOS
ESPUCH AGULLO JOSE CARLOS
ESQUELETATGES LORENTE COSTA SL
ESQUELETATGES LORENTE COSTA SL
ESQUEMBRE MENOR CARLOS TOMAS
ESQUER NOGUERA JAVIER JOAQUIN
ESQUINA HERRERA VIRGINIA
ESQUINAS ESCUDERO VANESSA
ESRUAR SA
ESSAHILI, EL HASSAN
ESSAMMAH ALI
ESSAYAD EL ARBI
ESSEMAALI SAID
ESSOL ESTRUCTURAS METALICAS SL
ESTABLECIMIENTOS JULIA SL
ESTACION DE SERVICIO JALANCE SA
ESTACION DE SERVICIO RIO SECO SL
ESTANISLAO RIPOLL AMPARO
ESTARLICH PEREA JOSE MANUEL
ESTEBAN CIFUENTES NOELIA
ESTEBAN MORENO CONSUELO
ESTEBAN PASCUAL ANTONIO MANUEL
ESTELLER, MONICA
ESTELLES BALLESTER MIGUEL
ESTELLES CATALA FRANCISCO JOSE
ESTELLES FABREGUES LUIS
ESTELLES GARCIA FERNANDO
ESTELLES GIMENEZ CONSUELO
ESTELLES MIGUEL ELENA
ESTELLES SABATER VICTOR MANUEL
ESTESO VIDAL JOAQUIN
ESTETYMAS SL
ESTEVAN HUERTA VERONICA
ESTEVE BENAVENT ALEJANDRO
ESTEVE BERNABE ENCARNACION
ESTEVE BROTONS FRANCISCO
ESTEVE ESTEVE VICENTE GINES
ESTEVE FERRANDO J ANTONIO
ESTEVE MIÑANO RUBEN
ESTEVE NAVALON MARIA DEL MAR
ESTEVE PALASI SALVADOR
ESTEVE SELMA, VTE ANTONIO
ESTEVE SELMA, VTE ANTONIO
ESTEVE SEMPERE MANUELA
ESTEVE TORRES JUAN CARLOS
ESTEVE TORRES JUAN CARLOS
ESTEVE VILLAPLANA M DE LOS MILAGROS
ESTEVES DA CUNHA AUGUSTO JORGE
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066546 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066535 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066524 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066513 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015962 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506015951 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316901 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084355 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084344 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084333 CARTA DE REQUERIMIENTO APL./FRACC.: 120540006895T LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106019383 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476247 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910210 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110910220 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110993655 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088150 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928480 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462393300 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110701791 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466556 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462805 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319090 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110731470 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506001760 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070099 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111518234 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110926291 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449616 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439100 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060397 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430215497 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110207407 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120227590 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791904 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493650 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082507 LIQ. EN EJECUTIVA A4609605530019897 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494738 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304106000025 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312798 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111156631 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506028940 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465291 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424470 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111430531 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110727245 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111409103 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506015198 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106023138 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776780 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013245 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388118 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465038 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466446 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394916 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462392694 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106023508 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086478 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059440 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506025410 -
10305
0699004786232
0699004786223
0699004786214
0699004786205
0699015476701
0599097382024
0599097382015
0699008923507
0699006331604
0699005085790
0699010735674
0699010735665
0699000676899
0699005214563
0699004131402
0699004793190
0699004793180
0699004793171
0699004653710
0599126382121
0699014182075
0699008019307
0699004130064
0699008017940
0699005215205
0699007106518
0699004312022
0699010422578
0599118788217
0599123401709
0599123401690
0699006317158
0699006317167
0699007131331
0699006089238
0699006336628
0699009582700
0699008693542
0699008693551
0699007121184
0699011421881
0699008652357
0699007139866
0699007139857
0699007122376
0699008669975
0699009517507
0699011831631
0699011831622
0699013341720
0699006088908
0699007172902
0699004348414
0599114746532
0699000969178
0699000969169
0699000969150
0699010984393
0699008127830
0699004784555
0699007080439
0699005353897
0699007825276
0699007102484
0699007084123
0699006085085
0699011705059
0599110777842
0599110777833
0699003807131
0699008619604
0699005214215
0699006124914
0699009826423
0699001632230
0699008502270
0699006107938
0699007158566
0699008016346
0699010734161
0699007424940
0699004791797
0599111000785
0699007151920
0599098074575
0699002354994
0699012058745
0699005357022
0699005957476
0699005924081
0699007065598
0699007061940
0699007104794
0699008015677
0699007095260
0699007088000
0699005354840
0699005973691
0699010731247
0599125212812
0699006118159
0699004767541
0699007117408
0699008659085
0699007075680
0699007089293
0699007084673
0699007084664
0699014179453
0699004781127
0699004781118
0699010390063
0699007098369
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
R03099
R03099
G46601
R12782
G12135
G46601
G46601
G12135
G12135
G03140
R03600
R03600
R03600
G03099
R12782
R03600
G46601
G03066
G46601
G12135
R46782
G46237
G12138
G46096
G46096
G46096
R12782
R12782
R46782
R03782
R12782
R03782
R03782
R03782
R46782
G46603
R03782
R46782
R46782
R46782
R03782
G03600
G46246
G46246
G46603
R03782
R46782
G03099
G03140
G03140
G03140
G03140
G03065
R12600
R03600
R46782
R12135
G12135
R46782
R46782
R03782
G03600
G46096
G46096
G03066
R46782
G12135
R03782
G46601
G03099
R12782
R03782
R46782
G46601
G46601
G46603
R03600
R46096
R46782
R46782
G46246
R46782
R12138
R46601
R46096
R46782
R46782
R46782
G46601
R46782
R46782
R12135
R46603
G46161
G03099
R03782
R03066
R46782
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03600
R03600
R03600
G03600
R46782
10306
44037754E
20481060C
B12579751
B96633912
B96633912
B96633912
20043663Z
18923171J
X3247562P
19460813F
X7241325M
26450011B
20002862S
B53292553
B53292553
B53552402
B12609061
B53824389
B03925500
B96818968
B96818968
B53531208
B03856085
B03856085
B03856085
B03856085
B03856085
B03856085
B03856085
B03856085
B03856085
B03856085
B53092284
B53092284
B53346250
B53346250
B53346250
B53346250
B53695821
B53695821
B96753629
B53842563
B97257687
B97257687
B53580916
B53245528
B53348413
B53459624
B53459624
B53459624
B53957999
B53872743
B53749115
B53471454
B97205934
B53551594
B12510442
G53256822
B43665173
B53659363
B03811890
B03811890
B96102710
B53501789
B97039523
B97039523
B97039523
B97039523
B97072110
B97072110
B97072110
B97072110
B97072110
B97072110
B96749668
B96749668
B97434187
B53716676
B97220008
B97323208
B53430807
B53463279
G53463105
B53899639
B53899639
B97195523
B97195523
B53163176
B53163176
B53163176
B96914106
B96589361
B53281242
F12595120
B53336335
B53336335
B96982889
A03169679
A03169679
A03169679
B96739875
B53045415
B53045415
A46834073
A46834073
B97124630
B97124630
B97124630
B97124630
B97124630
B97124630
B97124630
B97124630
20 03 2006
ESTEVEZ JIMENEZ ANTONIO
ESTEVEZ LUCHA RICARDO
ESTI BENICARLO, SL
ESTIL EBANO SL
ESTIL EBANO SL
ESTIL EBANO SL
ESTIVALIS GUTIERREZ BORJA
ESTOR RUIZ, SANTIAGO
ESTRADA CARDONA ANDRES
ESTRADA GUILLEM FRANCISCO
ESTRADA RESTREPO VICTOR FERNANDO
ESTRELLA RIVERA MANUEL
ESTRUCH GRAU M TERESA
ESTRUCT Y CONST AUXILIARESSANTA POLA S
ESTRUCT Y CONST AUXILIARESSANTA POLA S
ESTRUCTURA Y REHABILITACIONES PAELLS S
ESTRUCTURAS ALCAñIZ, SL
ESTRUCTURAS AZCOY SL EN CONSTITUCION
ESTRUCTURAS BENIMAGRELL SL
ESTRUCTURAS COTORIOS SL
ESTRUCTURAS COTORIOS SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON VILLENA, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DE HORMIGON Y ACERO, SL
ESTRUCTURAS DUQUE SL
ESTRUCTURAS DUQUE SL
ESTRUCTURAS DUVESA SL
ESTRUCTURAS DUVESA SL
ESTRUCTURAS DUVESA SL
ESTRUCTURAS DUVESA SL
ESTRUCTURAS FRANTELO SL
ESTRUCTURAS FRANTELO SL
ESTRUCTURAS LŸHORTA SL
ESTRUCTURAS LA CHIQUITILLA SL
ESTRUCTURAS LUVISOL SL
ESTRUCTURAS LUVISOL SL
ESTRUCTURAS METALICAS CARLOS E HIJOS,
ESTRUCTURAS MONTERRIO SL
ESTRUCTURAS PLAYASUR SL
ESTRUCTURAS RESILSA SLL
ESTRUCTURAS RESILSA SLL
ESTRUCTURAS RESILSA SLL
ESTRUCTURAS ROBERTO LOPEZ, SL
ESTRUCTURAS ROJALES SL
ESTRUCTURAS ROYCA, SL
ESTRUCTURAS RUPI,S.L.
ESTRUCTURAS SANJOVAR SL
ESTRUCTURAS URBANOL SL
ESTRUCTURAS Y ACABADOS 2000 SL
ESTRUCTURAS Y CIMIENTOS INSULARES, S.A
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES ROMANA, S
ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES SOL Y CAS
ESTRUCTURAS Y CONTRATAS DEL SEGURA SL
ESTRUCTURAS Y CONTRATAS DEL SEGURA SL
ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS MASAMAGRELL SL
ESTRUCTURAS Y CUBIERTAS ROSILLO SL
ESTRUCTURAS Y MONTAJES LEVANTE SL
ESTRUCTURAS Y MONTAJES LEVANTE SL
ESTRUCTURAS Y MONTAJES LEVANTE SL
ESTRUCTURAS Y MONTAJES LEVANTE SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS EDIFCONS SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS EDIFCONS SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS EDIFCONS SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS EDIFCONS SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS EDIFCONS SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS EDIFCONS SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS TERCER MILENIO SL
ESTRUCTURAS Y OBRAS TERCER MILENIO SL
ESTRUCTURAS Y PROYECTOS DE LEVANTE SL
ESTRUCTURAS Y SERVICIOS INDUSTRIA
ESTRUCTURES I CIMENTACIONS NOU MILENI
ESTRUCTURES I FORJATS VALENCIA SLL
ESTRUCTURES MAIJU SL
ESTRUFERMAR SL
ESTUCADOS ROMERO FENOLLAR, S.C.
ESTUCADOS SAN BARTOLOME SL
ESTUCADOS SAN BARTOLOME SL
ESTUDI TRES XARXA DE CAMP SL
ESTUDI TRES XARXA DE CAMP SL
ESTUDICONS SL
ESTUDICONS SL
ESTUDICONS SL
ESTUDIO ALGIROS, SL
ESTUDIO BENIMACLET SL
ESTUDIO CALLE SAN VICENTE, SL
ESTUDIO DOMOJURIDICO CTA, COOP. V.
ESTUDIO EL PLA, SL
ESTUDIO EL PLA, SL
ESTUDIO GORMALU SL
ESTUDIO HOTEL ALICANTE SA
ESTUDIO HOTEL ALICANTE SA
ESTUDIO HOTEL ALICANTE SA
ESTUDIO LEGAL Y FISCAL SL
ESTUDIOS INMOBILIARIOS DE ALICANTE, SL
ESTUDIOS INMOBILIARIOS DE ALICANTE, SL
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CLIMATIZACION
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CLIMATIZACION
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110929965 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925774 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506011054 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111497422 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498225 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462385445 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319420 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110811770 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306006834 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306006845 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0314003480000188 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082584 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082573 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082562 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082551 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082540 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082530 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082529 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082518 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090427 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027732 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027754 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027743 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299500 REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110101543 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506030405 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700004030080620 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905516002995 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027765 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530014146 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120229757 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506006553 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506006832 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4616105236000313 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105416000419 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156002375 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO ESCRITOS Y COMUNICACIONES LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506030416
LIQ. EN EJECUTIVA K1510505280029317 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905540001442 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905540001178 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506022188 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506022199 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105880030
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086489 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057988 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057999 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059462 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059451 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305700000532 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305700000510 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506039606 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506030487 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506040310 NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DEDILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460276112 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460275914 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604526006652
DOGV - Núm. 5.222
0699006318743
0699006332722
0699005364778
0699011833804
0699011833795
0699011833786
0699007152103
0699001361869
0699007097507
0699007167595
0699006317176
0699006105765
0699004614531
0679000110599
0679000110580
0699010489824
0699004185531
0699013877155
0699015474328
0699011835867
0699011835858
0699004778157
0679000048081
0679000048072
0679000048063
0679000048054
0679000048045
0679000048036
0679000048027
0679000048018
0679000048009
0699011706570
0599123806188
0699012116257
0599097385517
0599097385508
0699012116367
0699012116358
0699007289374
0599125212428
0699011830477
0699003297337
0599117057100
0699009499925
0699004349083
0599103510124
0699013867255
0599097867454
0699014177812
0599103509381
0599104868660
0699010488440
0699003297272
0699004650263
0599110777458
0699004652610
0699008222870
0699004779706
0699001362033
0699003296136
0699004761565
0699011701667
0699002502138
0699004652591
0679000119399
0679000119380
0699007999250
0699007999240
0699008004338
0699008004329
0699008004310
0699008004365
0699008004356
0699008004347
0699005976378
0699010737939
0699010101652
0699002839360
0699012091470
0599126371460
0619413200038
0599070173881
0699004789092
0599116894951
0599116894942
0699010734253
0699008015090
0599103506678
0599103506687
0599070172112
0699008019334
0699008017051
0699004781365
0699005215196
0699015476858
0699015476849
0699008022185
0699004779926
0699004779935
0699011704810
0699008019132
0699004781282
0699004781273
0679000034551
0679000034542
0599097721594
0599097721585
0599097721576
0599105956900
0519548100326
0679000042408
0679000042399
0599054628131
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R12782
R12782
R12782
G46246
G46246
G46246
R46782
G12135
R46782
R46782
R12782
R03782
G46237
R03065
R03065
G03065
G12138
G03065
G03600
G46246
G46246
R03140
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
R03099
G03099
R03099
R03099
G03099
G03099
R03099
G03099
G46246
G03099
R46161
G46161
G03140
R03099
G03065
R03099
R03099
R03099
R03099
G03065
G03099
G03099
G46096
G03099
R46852
R03600
G12138
G03099
R03065
G03065
G46161
G03099
R46161
R46161
G46161
G46161
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
R46732
G46603
G46603
G03600
R46782
G46096
G03009
R03099
R03600
R03099
R03099
G46601
G46601
R03099
R03099
R03099
G46601
G46601
R03600
G12135
G03600
G03600
G46601
R03600
R03600
G03600
G46601
R03600
R03600
R46173
R46173
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
DOGV - Núm. 5.222
B97124630
B97124630
B97124630
B97124630
73388618B
50294796Y
B53913497
B97286215
B97286215
B97286215
B97286215
F96959663
B96738893
B53644688
X2271941R
B53781795
B53102281
B53102281
G46299053
X2045230R
X2045230R
B53458840
B53458840
B96973508
B96973508
B53553111
B12536215
B12536215
B53631362
B96809538
B53640330
B53640330
B53506481
B53387882
B53387882
B53492526
B96864210
B53591483
B53572475
B53648358
B53648358
B53728184
B82821117
B53532800
B97341648
B96467188
B96467188
B53715132
B97146344
B82763889
B53544433
B53629333
B96571039
F96785159
B96994991
B96994991
B96994991
B96994991
B96994991
B96994991
B96900477
B96721741
B46440046
B53830170
B53830170
B53830170
B53830170
B53830170
A96727904
A96727904
E53391264
E53391264
E53391264
E53391264
B96996376
B96944335
E53489639
A03196094
B46616678
B96505896
X0348722L
X0348722L
M0310134W
X1117129L
B53784393
X2676210E
B53615548
X2693475Z
X1325885G
X1325885G
X1325885G
X1325885G
X1325885G
X1325885G
X1325885G
X1325885G
B96971445
B53434205
B53434205
B97310221
B97155998
B97155998
B12605887
B12517496
B12517496
B53356796
B12416285
B53651014
B53651014
B96973029
B96854716
B96854716
B96854716
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUDIOS Y REFORMAS VALENCIA SL
ESTUPIÑA BORRAS RAFAEL
ESTURILLO PERAGALO ANTONIO
ETERBIL, SL
ETERNITY SOFA SL
ETERNITY SOFA SL
ETERNITY SOFA SL
ETERNITY SOFA SL
ETIBEES COOP. V.
ETOFILI SL
ETOILE-MOTOR SL
ETTAHIRI BOUABID
ETYNAT FARMA, SL
EUCANSOL SL
EUCANSOL SL
EUGENIO SANCHEZ MURCIANO SOCIEDAD CIVI
EUGEUNI SLAVINSRII
EUGEUNI SLAVINSRII
EUMAR-REULA,S.L.
EUMAR-REULA,S.L.
EURESTE TRADING SL
EURESTE TRADING SL
EURO - TORBAL SL
EURO EXPRESS WOLTER, SL
EURO EXPRESS WOLTER, SL
EURO HUERPE 2002, SL
EURO PLANO 2002 SL
EURO PROMOCIONES FORMENTERA SL
EURO PROMOCIONES FORMENTERA SL
EURO PROVENCE INMO,S.L.
EURO VIRGIN A., SL
EURO VIRGIN A., SL
EURO XABIA GESTIONES SL
EURO-CHINA FARMA SL
EURO-MARTINNA SL
EUROBLOQUE ALTEA SL
EUROBUILDINGS MEDITERANEA COMPANY SL U
EUROBUILDINGS MEDITERANEA COMPANY SL U
EUROCARGO LOGISTICA 2000 SL UNIPERSONA
EUROCENTRO XPANIA SL
EUROCONSULTING TRADING INTERNACIONAL,S
EUROCONTRATAS TORRENT SL
EURODOUBLE CAR SL
EURODOUBLE CAR SL
EUROGROUP BARINIA SL
EUROGROUP FISHER SL
EUROGROUP FONTANILA SL
EUROGROUP HELANDIA 21 SL
EUROGROUP QUABBIN, SL
EUROHONDURAS SL
EUROJARDIN COOP V
EUROMENSAJE 2000, SL
EUROMENSAJE 2000, SL
EUROMENSAJE 2000, SL
EUROMENSAJE 2000, SL
EUROMENSAJE 2000, SL
EUROMENSAJE 2000, SL
EUROMODEL DEL MOBLE SL
EUROPAELLA SL
EUROPEA DE ARRENDAMIENTOS SL
EUROPEA DE PRODUCCIONES Y MANAGEMENT,
EUROPEA DE PRODUCCIONES Y MANAGEMENT,
EUROPEA DE PRODUCCIONES Y MANAGEMENT,
EUROPEA DE PRODUCCIONES Y MANAGEMENT,
EUROPEA DE PRODUCCIONES Y MANAGEMENT,
EUROPEA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA
EUROPEA DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA
EUROPLAST CB
EUROPLAST CB
EUROPLAST CB
EUROPLAST CB
EUROSABANA 2000 SLU
EUROSIMAR SL
EUROTAXI ALCOY CB
EUROTELARRED CINCO SA
EUROTIP SL
EUROTUTOR SL
EVANS DENNIS ELWYN
EVANS DENNIS ELWYN
EVANS JOHN WILLIAM
EVANS TERENCE WILLIAM
EVENTOS DE ALICANTE 242, SL
EVERS ALBARTUS EVERHARD
EVIS MARINE SL
EWELILKE OKECHUKWU, CHRISTOPHER
EWERS WOLF ARTHUR
EWERS WOLF ARTHUR
EWERS WOLF ARTHUR
EWERS WOLF ARTHUR
EWERS WOLF ARTHUR
EWERS WOLF ARTHUR
EWERS WOLF ARTHUR
EWERS WOLF ARTHUR
EX VOTO SL
EXCACONS 2000, SL
EXCACONS 2000, SL
EXCAVACIONES ALAZAHAR SL
EXCAVACIONES ALVENTOSA SL
EXCAVACIONES ALVENTOSA SL
EXCAVACIONES ENCINAS-TORRES SL
EXCAVACIONES ERMI MAESTRAT, SL
EXCAVACIONES ERMI MAESTRAT, SL
EXCAVACIONES LOZANO SANTA POLA S.L.L.
EXCAVACIONES VILA-REAL SL
EXCAVACIONES VISALTO SL
EXCAVACIONES VISALTO SL
EXCAVACIONES Y OBRAS OCTAVIO MUñOZ SL
EXCAVACIONES Y SERVICIOS SILLA SL
EXCAVACIONES Y SERVICIOS SILLA SL
EXCAVACIONES Y SERVICIOS SILLA SL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506004198 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506004187 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506004176 NOTIFICACION DE DILIGENCIA DE CTAS Y DELIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506021105 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506021094 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058010 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058000 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271570 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271560 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087149 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506031294 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296793 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030297310 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082595 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065270 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506065260 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019589 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506000372 TRAMITE DE AUDIENCIA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506006106 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005306007281 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506032170
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506032160
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506032159
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506043687 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506043676 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506011009 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C0100003140019211 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079284 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079273 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001208 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020888 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030010738 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030243322 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030280447 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076996 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506024430 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282295 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030278270 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030267610 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030267291 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265311 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264662 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264387 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264300 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082606 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4601705416001650 LIQ. EN EJECUTIVA A4685004506000500 LIQ. EN EJECUTIVA A4685004506000490 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920582 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506015231 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105306001520 LIQ. EN EJECUTIVA A0303103530014054 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 -
10307
0599124088970
0599124088960
0599124088951
0599099458200
0699001362180
0599130501237
0699016618382
0699005986397
0699005986388
0699014099611
0699014099602
0599114273660
0699010102981
0699013877393
0699008661597
0699003794564
0699004780348
0699004780339
0699008000744
0699008237363
0699008237354
0699004795894
0699011705333
0699008004219
0699008004200
0699000960708
0699004671172
0699002770390
0699001631643
0699005960776
0679000058138
0679000058129
0699004792475
0699004796251
0699004796242
0699004759888
0699005921120
0699011955217
0699010486973
0699004798011
0699011702482
0699013878466
0699008021745
0679000111120
0699003301966
0699008015970
0699008015960
0699013879300
0699008021507
0699010495003
0699013867410
0699017255310
0699008020764
0699015569615
0599082884482
0599082884473
0599082884464
0599097720999
0599097720980
0699008012990
0599110778026
0699005951179
0699004315845
0699010491209
0699010491190
0699010491180
0699010491171
0699010491162
0599117436234
0699009499806
0699004799479
0699004799460
0699015478609
0699015478590
0699008922847
0699001390514
0699004803273
0699004754433
0699004097165
0699010738415
0599097985291
0579000947397
0699008240737
0699004775526
0699002839012
0699004124454
0699004652308
0699007093098
0699008255275
0699008255266
0699008255257
0699008255248
0699008255239
0699008255220
0699008255210
0699008255201
0699007737010
0699004792420
0699011706617
0679000118720
0599124096294
0599124096285
0699005365099
0699004185477
0699004669248
0699008922470
0699005354896
0599103501196
0599097866152
0699004703128
0699000172090
0699000172080
0699000074566
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R46246
R46246
R46246
R46246
G12138
R28752
G03600
R46782
R46782
G46246
G46246
G46096
G46603
G03065
R03782
G03099
R03600
R03600
G46161
R03782
R03782
R03782
G03600
G46215
G46215
G03009
G12138
G12138
G03099
R46601
R03099
R03099
R03600
R03782
R03782
R03063
R46017
G46246
G03031
R03782
G03065
G03065
G46601
R03600
G46246
G46601
G46601
G03065
G46601
G03600
G03065
G12135
G46601
G46161
R46246
R46246
R46246
R46246
R46246
G46246
G46096
R46237
G46603
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
R46161
G46161
R03782
R03782
G03600
G03600
G46147
G46246
R03782
R03031
G46017
G46603
R03782
R03031
R03782
R03099
G03600
G03031
G03099
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G46603
R03600
G03600
R46017
R46852
R46852
R12782
G12138
G12138
G46147
R12135
R03031
R03031
G46246
G46096
G46096
G46096
10308
B96854716
B53334702
B53334702
B96771944
B53557344
B53557344
B97059117
B12368684
B53016713
B53016713
B97184089
M0316722N
M0316722N
M0316722N
M0316722N
M0316722N
M0316722N
M0316722N
M0316722N
B53409116
B50887330
B96175336
B96780242
A03301819
B12596953
B12596953
B12596953
B12596953
B96079371
B96568373
B96568373
B03732914
B03732914
B12371407
B12498879
20767462A
26199538P
26199538P
48860321H
21445745Q
52556950H
34099548R
B96126560
B46744892
B46744892
B54028493
B53151940
B53151940
B97087092
B97087092
B97087092
B03666328
B03666328
B03426129
B53812541
X3216786Y
X2318783S
X1276240Q
43402896X
43402896X
16565333C
X2634539G
X2013642S
B97078760
B97049985
B97049985
B53072591
18898714M
18898714M
19794760V
X0749152L
B03055464
B53837175
E97083877
A53716148
B53083770
F53859856
B46692828
46122806D
E97142137
X2818431B
X3505155R
33453260J
24880564S
24880564S
73247835B
48628406N
20154405B
74227310P
X1541411C
X1203903Z
22680051G
73643908R
18398153Q
19419018A
B96858964
B53890802
22557611Q
48577191H
X2884591T
X0131776D
X0131776D
X0131776D
B03980299
29201339X
29201339X
39134905Z
39134905Z
B53334421
B53334421
M0331748L
M0343732C
M0343732C
20 03 2006
EXCAVACIONES Y SERVICIOS SILLA SL
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROCAMAR SL
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ROCAMAR SL
EXCLUSIVAS AIKAS SLL
EXCLUSIVAS FRANSA SL UNIPERSONAL
EXCLUSIVAS FRANSA SL UNIPERSONAL
EXCLUSIVAS LAUBOR SL
EXCLUSIVAS MCV SL
EXCLUSIVAS RV, SL
EXCLUSIVAS RV, SL
EXIT CONSULTORES SL
EXLER KLAUS JURGEN
EXLER KLAUS JURGEN
EXLER KLAUS JURGEN
EXLER KLAUS JURGEN
EXLER KLAUS JURGEN
EXLER KLAUS JURGEN
EXLER KLAUS JURGEN
EXLER KLAUS JURGEN
EXP Y COMERC DE ESTACIONES DE SERVICIO
EXPECTATIVAS GAMIS 21 SL
EXPLOTACIONES AVICOLAS LA GRANJA, SL
EXPLOTACIONES FORESTALES AYORA SL
EXPLOTACIONES Y PROMOCIONES DEL MEDITE
EXPO MAISA SL
EXPO MAISA SL
EXPO MAISA SL
EXPO MAISA SL
EXPO-INTEGRAL SERVICES SL
EXPOAZUL SL
EXPOAZUL SL
EXPORT HERTRI SL
EXPORT HERTRI SL
EXPORTACION Y COMERCIALIZACION DE MARM
EXPORTGLASS SL
EXPOSITO BALLESTER JUAN
EXPOSITO CACERES JUAN CARLOS
EXPOSITO CACERES JUAN CARLOS
EXPOSITO CUBILES DAVID
EXPOSITO PARRA JOSE
EXPOSITO RUIZ AMADOR
EXPOSITO TORRES FRANCISCO
EXPRES 18, SL
EXPRESS FOTO SISTEM SL
EXPRESS FOTO SISTEM SL
EXPRESS ILICITRANS SL EN CONSTITUCION
EXPYVENT ALICANTE, SL
EXPYVENT ALICANTE, SL
EXTERIORES FUENTES SL
EXTERIORES FUENTES SL
EXTERIORES FUENTES SL
EXTRASUEL SL
EXTRASUEL SL
EXTREMA PRESION SL
EXTRUCTURAS ARNAUBEL, SL
EZ ZAGZAOUY NOUREDDINE
EZ-ZAHIR, MUSTAPHA
EZAIT HASSAN
EZQUERRA TRABALON CARLOS
EZQUERRA TRABALON CARLOS
EZQUERRO DE SARACIBAR DANIEL
EZZA AZI YOUNESS
EZZERRAOUI MOHAMED
F. FERREIRO & G. CRAFFA SL
F.M.J. SEYZA SL
F.M.J. SEYZA SL
F.V. RADIO, SL
FABRA ESCRIG M TERESA
FABRA ESCRIG M TERESA
FABRA RIERA VICENTE
FABRE JACQUES
FABRICA DE PERFUMES PARIS SL
FABRICACION DE PISOS EL PLA SL UNIP CO
FABRICACION Y DISTRIBUCION CB
FABULOUS BUSINESS SA
FACTO-FERRALLADO SL
FACTORIA LA FAM, SDAD COOP V
FADASTEC COMUNITARI VALENCIA SL
FAET MELO ARTURO
FAHERGON CB
FAHMY BOTROSS, KAMEL ABDALLA
FAISAL FAISAL
FAJARDO DOMINGO RICARDO
FAJARDO ESCALONA JOSE
FAJARDO ESCALONA JOSE
FAJIN GESTO AVELINO
FAL SCARELLA JUAN CARLOS
FALAGUERA SORLOZANO ANA MARIA
FALCO TORNERO PURIFICACION
FALL FALLOU
FALL MAKHARY
FALLADO ALCARAZ JOEL
FALOMIN PEÑA HIGINIO
FALOMIR ROMERO JOSE
FAMBUENA CUCALA MARIA DOLORES
FAME DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS MUSI
FAN LAN SL
FANDOS FIGUEROLA JAVIER JOSE
FANJUL BARCELONA PABLO
FANNICH ABDENBI
FARAGI ABDERRAHMAN
FARAGI ABDERRAHMAN
FARAGI ABDERRAHMAN
FARELLI DISEñO INTERNACIONAL SL
FARINOS RODRIGUEZ NOEL
FARINOS RODRIGUEZ NOEL
FARNOS REIG AMADEO
FARNOS REIG AMADEO
FARO PROYECTOS Y OBRAS, SL
FARO PROYECTOS Y OBRAS, SL
FARRELL JOSEPHINE THERESA
FARRINGTON ROGER
FARRINGTON ROGER
PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281360 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506015587 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306006416 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260004506045791
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086490 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283098 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277554 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276971 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276256 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275563 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030274870 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291678 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283263 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4660005306001199 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIONOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442191 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110401700 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110395518 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111361979 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791255 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472265 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105170349737 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084377 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616105530020150 TRAMITE DE AUDIENCIA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506006194 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506006205 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056019 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310477 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110510743 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289698 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110808448 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110731690 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786041 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084388 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320091 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320069 LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473288 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067547 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011870 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610104097804500 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110399137 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498258 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530010514 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530010514 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462379109 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506007181 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110724990 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506019224 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462381034 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462328025 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491768 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415087 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313436 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479635 NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019611 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019600 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027810 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476786 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490657 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1510505280025500 LIQ. EN EJECUTIVA K1510505280023883 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030280381 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282560 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277610 -
DOGV - Núm. 5.222
0699000172109
0699007292097
0699003296612
0699005979806
0699014188051
0699013876825
0699008022762
0599129310294
0699004795380
0699011704967
0699010741275
0699008248170
0699008248244
0699008248235
0699008248226
0699008248217
0699008248208
0699008248199
0699008248180
0699008650267
0699001666825
0599112252860
0699014094066
0599129289037
0699013204211
0699005211914
0699017253899
0699017253880
0699008014137
0699005944689
0699004614935
0699010491043
0699010491034
0699005201134
0699013205147
0699007123348
0699006333135
0699006333126
0699004757540
0699006113227
0699005968842
0699008239554
0699011831788
0699012044940
0699012044930
0699009929612
0699004793263
0699015479790
0599124084616
0699012586002
0699010731788
0699004767624
0699004767633
0699004778541
0599126416340
0699006334033
0699006334730
0699004128762
0699008617670
0699007074260
0699005958594
0699008853060
0699006104986
0599110777402
0699014093626
0699014093617
0699004793209
0699006319293
0699006319284
0699007429945
0699007136878
0699004786333
0699010490439
0699011834226
0699004118927
0699004800734
0699007740989
0699008018326
0599098074025
0699001390532
0699004778083
0699007098423
0699002190993
0599123803786
0599109662956
0699007113044
0699012116688
0699005936612
0699009515114
0699007097424
0699004614660
0699005355840
0699007074910
0699007073031
0699007164340
0699004099567
0699007419522
0699007090925
0699006113584
0699007158941
0619583400122
0699004758669
0699004758650
0599103508878
0699007109497
0699007109506
0699016192967
0699016192958
0699004796435
0699004796426
0699008243092
0699008243853
0699008243844
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46096
R03782
G03099
R46782
R03782
G03065
G46601
R12600
R03782
G03600
G46603
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03065
G12138
G46096
G46215
G03099
G12135
G12135
G12135
G12135
G46601
R46173
G46600
G03065
G03065
G12135
G12135
R46782
R12782
R12782
R03063
R03782
R46603
R03782
G46246
R46173
R46173
G03065
R03600
G03600
R46161
G46161
G46161
R03066
R03066
R03600
G03099
R12782
R12782
G03031
R46782
R46782
R46601
G03099
R03782
G46096
G46215
G46215
R03600
R12782
R12782
G46237
R46782
R03600
G03065
G46246
G03031
R03782
G03140
G46601
R46782
G46246
R03140
R46782
G46602
R03031
R03031
R46782
G03600
R46149
G03065
R46782
G46237
R12135
R46782
R46782
R46782
G46161
G03065
R46782
R03782
R46782
R03063
R03063
R03063
R03099
R46782
R46782
G46601
G46601
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
DOGV - Núm. 5.222
M0343732C
M0343732C
M0343732C
M0343732C
X3999762Q
X3999762Q
X3999762Q
X3999762Q
B53011284
B53011284
B53011284
B53452066
B53452066
B53452066
B53452066
B12471512
X2856225Q
B53282349
F46638144
X4015214N
48439121V
20004748S
X2465553E
E97247902
B97308381
B97308381
B53379996
19775189L
18845631Y
B96276142
B96276142
G96176367
G96176367
G96176367
G96176367
B97463913
X1314160D
B12463055
X3487281K
B53210928
B53210928
B53210928
29196486X
73763157H
29158779T
B97242994
B97242994
36555592J
B12586459
19983772S
21412891Y
X2205316F
X2403645F
24387496K
B53616744
20026680M
19903118E
21446077A
20008745X
21424686W
19951189T
B96995451
B96995451
B96995451
B96995451
X2446425F
X3869501G
25383917J
21467511R
E53655981
E53655981
73496471V
25424644F
B53481024
B53816443
X1622679Y
44860704D
44504343X
18878757N
48620853A
74324337K
22698235H
24366658K
48303718S
52943549X
19423470Q
53053796H
53053796H
53053796H
73750310M
29185928D
30190633M
30190633M
44807544W
44750835B
72519417A
22988921F
22528690Y
52767489S
33414098C
34970343Q
48315527W
22675080R
71605645K
71605645K
71605645K
48456510H
20010832G
28998896J
28998896J
28998896J
28998896J
28998896J
FARRINGTON ROGER
FARRINGTON ROGER
FARRINGTON ROGER
FARRINGTON ROGER
FARTUSHNYAK, OLEH
FARTUSHNYAK, OLEH
FARTUSHNYAK, OLEH
FARTUSHNYAK, OLEH
FARULLA, SL
FARULLA, SL
FARULLA, SL
FASHION NIGHT SL
FASHION NIGHT SL
FASHION NIGHT SL
FASHION NIGHT SL
FASHION TILES SL
FASILLEAU, GUY
FAST-FOOD DELIVERY ALICANTE, SL
FASTER MENSAJEROS COOP VALENCIANA
FATICONE GAILLARD PIERRE ALFRED
FAULI PAÑOS JOSE
FAUS MONCHO AMADEO
FAUST ANDREA NATASCHA
FAYOS Y ESTRUGO CB
FCM VESTUARIO INFANTIL SL
FCM VESTUARIO INFANTIL SL
FCO JOAQUIN BELMONTE MARTINEZ Y OTROS
FE CASTELL IBAÑEZ JOSE
FEBRER RAMIA FRANCISCO
FECREPI SL
FECREPI SL
FEDERACION ESPAñOLA DE ASOCIACIONES PR
FEDERACION ESPAñOLA DE ASOCIACIONES PR
FEDERACION ESPAñOLA DE ASOCIACIONES PR
FEDERACION ESPAñOLA DE ASOCIACIONES PR
FEDERICO JARA Y ASOCIADOS SL(EN CONST)
FEDLAOUI, DJAMEL
FEJOIMLAN SL
FELECAN FLORIN TRAIAN
FELIART SL
FELIART SL
FELIART SL
FELICES MARTINEZ OSCAR
FELIPE GUERRERO JOSE MARIA
FELIPE MARCET JOSEP-IGNASI
FELIPEDOPAZO SL
FELIPEDOPAZO SL
FELIU SOLE, JUAN DOMINGO
FELIX FERNANDEZ EXPRESS SL
FELIX GARCIA JOSE ENR
FELIX RIVERA FRANCISCA
FELLMANN FRANCOIS ROGER
FELLOUS ALLAL
FELTRER POLO JOSE LUS
FEMAR 66, SL
FEMENIA ESCOBAR JOSE ANTONIO
FEMENIA FERRER MARINA
FEMENIA MOLINES JOSE PEDRO
FEMENIA REVERTE CHRISTIAN
FEMENIA RODRIGUEZ VICENTE
FEMENIA SEMPERE JESUS
FENIXTRANS-LOGISTIC, SL
FENIXTRANS-LOGISTIC, SL
FENIXTRANS-LOGISTIC, SL
FENIXTRANS-LOGISTIC, SL
FENNE, KJELL
FENNICH, ABDESLAM
FENOLL COMPANY RAFAEL
FENOLL FERRER MARIA-JOSE
FENOLL Y BERNA,C.B.
FENOLL Y BERNA,C.B.
FENOLLOSA CEREZO VICENTA
FENOY FERNANDEZ MARIA JOSEFA
FERAMAVA SL
FERCATO AGROCONSTRUCCIONES, SL
FERMIN GERMANIA
FERNANDEZ ALCACER ISAAC
FERNANDEZ ALCANTARA JESUS MIGUEL
FERNANDEZ ALCAZAR, ANTONIO
FERNANDEZ ALONSO RAFAEL
FERNANDEZ AMADOR EMILIA
FERNANDEZ AMADOR RAMON
FERNANDEZ ANDUJAR ANTONIO
FERNANDEZ ARROYO ALFONSO
FERNANDEZ BADENES GERMAN
FERNANDEZ BELENGUER M CONCEPCION JESUS
FERNANDEZ BLASCO RAFAEL
FERNANDEZ BLASCO RAFAEL
FERNANDEZ BLASCO RAFAEL
FERNANDEZ BURGOS ANTONIO
FERNANDEZ CABALLERO DAVID
FERNANDEZ CABALLERO JOSE
FERNANDEZ CABALLERO JOSE
FERNANDEZ CABANAS CARLOS
FERNANDEZ CADIZ MIGUEL
FERNANDEZ CAMPILLO RAUL
FERNANDEZ CAMPILLO ROBERTO
FERNANDEZ CANO ROSA MARIA
FERNANDEZ CARBONELL AMPARO
FERNANDEZ CARNICERO ANTONIO
FERNANDEZ CENDON JOSE LUIS
FERNANDEZ CERDA FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ COBOS PALOMA
FERNANDEZ CONDE JUAN JOSE
FERNANDEZ CONDE JUAN JOSE
FERNANDEZ CONDE JUAN JOSE
FERNANDEZ CONTRERAS LUIS
FERNANDEZ CORTES EMILIO
FERNANDEZ CORTES MANUEL
FERNANDEZ CORTES MANUEL
FERNANDEZ CORTES MANUEL
FERNANDEZ CORTES MANUEL
FERNANDEZ CORTES MANUEL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277180 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276476 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275772 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275090 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530027092 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499820 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491053 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914114 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056030 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056020 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027853 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027842 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027831 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027820 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120230703 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059473 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460063269 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796469 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105081704
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263530 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019540 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
CARTA DE REQUERIMIENTO TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001517 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001506 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001495 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156001484 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105416002476 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455050 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506015330 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313491 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062597 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062586 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062575 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530011679
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506052170 APL./FRACC.: 120540006737A NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463267 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061354 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110801705 LIQ. PROVISIONAL IRPF 2001 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110797240 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005560001747 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506040014 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004140000153 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494122 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474916 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438858 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110780618 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299983 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803861 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413536 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109504287 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425471 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110726387 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 150540010975B LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110768034 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027864 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A4609605106002006
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110213237 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110568163 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030293493 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487698 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111161361 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111010100 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110367402 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027875 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419190 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106482147
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106482136
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106482114
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106495842
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792355 -
10309
0699008243835
0699008243826
0699008243817
0699008243808
0699005975781
0699005975772
0699005975763
0699005975754
0699004778780
0699004778770
0699011704581
0599103509354
0599103509345
0599103509336
0599103509327
0699005214801
0699008503848
0699004781374
0699005978091
0699006112181
0599054767997
0599103186358
0699008241130
0699005928629
0699008015219
0699008015200
0699004653801
0699007547389
0699004670723
0699012585223
0699012585214
0699005966368
0699005966359
0699005966340
0699005966330
0699005961665
0699007109854
0699005355070
0699007113841
0699004783235
0699004783226
0699004783217
0599076028009
0599131544330
0599113039112
0699008019839
0699008019820
0699002088620
0699005217158
0599118330864
0699004784811
0599126381800
0699012079150
0699007091310
0699004782721
0699004757082
0599057541784
0699004127085
0599126538469
0699006122925
0699000964640
0599114273202
0599114273193
0599116823067
0599114273184
0699008664228
0699004126690
0699011829249
0699004784784
0699004781594
0699015474492
0699012072376
0699005029599
0699012115826
0599126416230
0699004773940
0699007072638
0699005960271
0699006329981
0699006097735
0699008624188
0699004765103
0699007084637
0599116886142
0699000677604
0699007076497
0599112311114
0599112311105
0599112311096
0699008001220
0699007091145
0699008687373
0699008687364
0599129141270
0699004766230
0599097381080
0599126415864
0599076029841
0699006090520
0699012085621
0699007121615
0699008253964
0699007087185
0699004790477
0699004790468
0699004790459
0599103508850
0699005928023
0599082057585
0599082057576
0599082057567
0599082057549
0699004770695
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R03782
R03782
R03782
R03782
R46603
R46603
R46603
R46603
R03600
R03600
G03600
R03099
R03099
R03099
R03099
G12135
R12782
R03600
R46782
R03782
R46782
G46133
R03782
R46133
G46601
G46601
G03099
G46603
G12138
G46147
G46147
R46603
R46603
R46603
R46603
R46601
R46782
R12135
R46782
R03600
R03600
R03600
R46782
G12135
G46602
G46601
G46601
G12138
G12135
G46133
R03600
R12782
R46782
R46782
R03600
R03031
G46133
G03031
G46133
R03782
G03009
G46096
G46096
G46096
G46096
R03782
G03031
G46246
R03600
R03600
G03600
R46782
G46149
G03066
G03099
R03099
R46782
R46601
R12782
R03782
R46782
R03065
R46782
R03031
G12135
R46782
R46161
R46161
R46161
G46161
R46782
R03782
R03782
R15782
R03066
R03099
G03099
R46782
R03782
R46782
R46782
R03782
R46782
R03600
R03600
R03600
R03099
R46133
R03099
R03099
R03099
R03099
R03099
10310
28998896J
37263159P
71545256F
71545256F
09294558M
21630729B
21445678H
21445678H
21445678H
21445678H
19002095R
33479769A
05401583X
50684115G
50684115G
20142769J
07502137C
74231300L
21482945W
41948586J
41948586J
26461879B
48596421C
21378962W
22095670F
52725049X
48591459A
48591459A
73998677H
73998677H
73998677H
73998677H
74189943Q
29015239A
21348984Q
48436023R
20249395B
44522482W
53663775Z
53663775Z
22677747T
48372285L
48372285L
48372285L
53209959B
53209959B
20036786Z
09440110J
53216860N
52718206K
05577222K
10081616A
07231650J
24288637Q
24363373W
24366276F
52722122G
24366276F
22540829R
53205986V
53205986V
53759140K
73985352X
73985352X
20036836H
20045052T
20045052T
37732918S
25125618G
22503464B
24331195R
18922374K
48444716T
44504186Z
44504186Z
15410911Z
24256226N
44509912J
22587465Q
51605919Z
05598153E
22719687B
22607739G
21453266Q
21453266Q
50960338C
50960338C
20056003A
73558501Q
52753862G
52753862G
52723782P
29204170N
29204170N
74228444S
74228444S
74228444S
05641032Y
24303456T
53095007J
33815859V
21466100Q
18433015X
19313285R
74482807K
79090925C
53213755N
20035452Z
21470852F
53232103Y
48307529P
22650217R
05412699V
20 03 2006
FERNANDEZ CORTES MANUEL
FERNANDEZ DE LA CIGOÑA MARTINEZ JOSE J
FERNANDEZ DE LA FUENTE AGUSTIN
FERNANDEZ DE LA FUENTE AGUSTIN
FERNANDEZ DE LA FUENTE MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ DE TERAN SANCHIS M DESAMPARA
FERNANDEZ DE VOS MARINO
FERNANDEZ DE VOS MARINO
FERNANDEZ DE VOS MARINO
FERNANDEZ DE VOS MARINO
FERNANDEZ DEMETRIO ANGEL
FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO
FERNANDEZ DIAZ FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ DOÑORO GREGORIO
FERNANDEZ DOÑORO GREGORIO
FERNANDEZ ENGUIX JOSE
FERNANDEZ ESCUDERO TEODORO
FERNANDEZ FANCON ANTONIO URBANO
FERNANDEZ FARRUGIA CAROLINA ESTEFANIA
FERNANDEZ FELIX JOSE ALBERTO
FERNANDEZ FELIX JOSE ALBERTO
FERNANDEZ FERNANDEZ ANGEL
FERNANDEZ FERNANDEZ ANTONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE
FERNANDEZ FERNANDEZ ESPERANZA
FERNANDEZ FERNANDEZ JOSE
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN FRANCISCO
FERNANDEZ FERNANDEZ JUAN FRANCISCO
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL RAFAEL
FERNANDEZ FERNANDEZ RAMON MARIANO
FERNANDEZ FERNANDEZ, JUAN
FERNANDEZ FERNANDEZ, SEBASTIAN
FERNANDEZ FERRER MARIA
FERNANDEZ FLORES RICARDO
FERNANDEZ FLORES RICARDO
FERNANDEZ FUENTES ANDRES
FERNANDEZ GABALDON ALMUDENA
FERNANDEZ GABALDON ALMUDENA
FERNANDEZ GABALDON ALMUDENA
FERNANDEZ GABARRI INOCENCIA
FERNANDEZ GABARRI INOCENCIA
FERNANDEZ GALLEGO ANTONIO
FERNANDEZ GARCIA BLANCA
FERNANDEZ GARCIA DANIEL
FERNANDEZ GARCIA DANIEL
FERNANDEZ GARCIA JOSE
FERNANDEZ GARCIA MANUELA
FERNANDEZ GARCIA RICARDO
FERNANDEZ GARCIA, CRISTOBAL ERNESTO
FERNANDEZ GIMENEZ FERNANDO
FERNANDEZ GIMENEZ JOSE
FERNANDEZ GIMENEZ JOSE
FERNANDEZ GIMENEZ JOSE
FERNANDEZ GIMENEZ JUAN FRANCISCO
FERNANDEZ GIMENEZ JULIO
FERNANDEZ GIMENEZ JULIO
FERNANDEZ GIMENEZ RICARDO
FERNANDEZ GIMENO ANDRES
FERNANDEZ GIMENO ANDRES
FERNANDEZ GOMEZ ANTONIO
FERNANDEZ GOMEZ FRANCISCO
FERNANDEZ GOMEZ FRANCISCO
FERNANDEZ GOMEZ TEODORO
FERNANDEZ GOMEZ YOLANDA
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ M CARMEN
FERNANDEZ GUTIERREZ FRANCISCO
FERNANDEZ HEREDIA DOMINGA
FERNANDEZ HEREDIA DOMINGA
FERNANDEZ HEREDIA JOAQUIN
FERNANDEZ HEREDIA LUIS
FERNANDEZ HEREDIA MACARENA
FERNANDEZ HERNANDEZ DANIEL
FERNANDEZ HERNANDEZ PALOMA
FERNANDEZ HERNANDEZ RAFAEL
FERNANDEZ IBAÑEZ PILAR
FERNANDEZ INGLES JOSE VICENTE
FERNANDEZ JATIVA JUAN JOSE
FERNANDEZ JATIVA JUAN JOSE
FERNANDEZ JIMENEZ ANTONIO
FERNANDEZ JIMENEZ ANTONIO
FERNANDEZ JIMENEZ CLEMENTE
FERNANDEZ JIMENEZ FRANCISCO
FERNANDEZ JIMENEZ MARIA CORTES
FERNANDEZ JIMENEZ MARIA CORTES
FERNANDEZ JIMENEZ PILAR
FERNANDEZ JORDAN ANTONIO
FERNANDEZ JORDAN ANTONIO
FERNANDEZ JUAN M JOSE
FERNANDEZ JUAN M JOSE
FERNANDEZ JUAN M JOSE
FERNANDEZ LARA JOAQUINA
FERNANDEZ LARA LORENZO
FERNANDEZ LOPEZ ALEJANDRA
FERNANDEZ LOPEZ ALFREDO
FERNANDEZ LOPEZ ERNESTO FRANCISCO
FERNANDEZ LOPEZ FRANCISCO
FERNANDEZ LOPEZ JUAN RAMON
FERNANDEZ LOPEZ SALOMON
FERNANDEZ LOPEZ, ROSA MARIA
FERNANDEZ MARIN MANUEL
FERNANDEZ MARIN SEBASTIAN
FERNANDEZ MARQUEZ JOSE
FERNANDEZ MARTI ALFONSO
FERNANDEZ MARTINEZ VICENTE
FERNANDEZ MEMBRILLA MANUEL
FERNANDEZ MIGUEL JOSE ANTONIO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108248791
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506049089 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110839798 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506000700 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506081330 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319310 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110805038 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214755 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506015808 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803652 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283747 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419421 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458328 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110726607 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111452036 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214722 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111142860 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111453642 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111453697 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105232283
LIQ. EN EJECUTIVA K1610104099964294 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104099703363 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105879754
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105241171
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794808 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428640 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318958 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319662 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925851 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914961 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506002839 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506002828 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416979 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416980 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111481065 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110787273 LIQ. EN EJECUTIVA H2000005460044306 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412502 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473508 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482099 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110732118 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110732129 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111409246 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014067 NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111433468 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111488908 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111481098 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110790562 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506005642 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419553 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110315966 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111473882 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494309 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111128636 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105108845838 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110961920 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455886 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080144083 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064412 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415109 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499336 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494925 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458438 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419894 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430225540 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430225530 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430225529 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106454537
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605700000583 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110780200 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061365 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388690 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425834 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110775107 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111444336 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432863 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506020943 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110788879 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
DOGV - Núm. 5.222
0599089661802
0699004185220
0699004784739
0699015476115
0699006090282
0699005933285
0699008681415
0699006113218
0699015478966
0699015478957
0699006321190
0699006101677
0699006123502
0699008005740
0699008005730
0699013009190
0699004767478
0699006101888
0699008235814
0699007090815
0699007090824
0699007108195
0699007104482
0699004785215
0699008676263
0699007181381
0699007104400
0699007104390
0599065710705
0599097867198
0599097867189
0599070172076
0699013868117
0599065710613
0699004760979
0699007103979
0699004761978
0699007076286
0699006332769
0699006332750
0699012405979
0699006100779
0699006100760
0699013871179
0699007165660
0699007165670
0699007150316
0699010493142
0699006122530
0699007162544
0699008011515
0699013328740
0699002619553
0699005212143
0699007084994
0699005970272
0699018431595
0699005970263
0699003144996
0699007165642
0699007165651
0699007166468
0699004757330
0619023500095
0699005928050
0699007150619
0699007150600
0699008681094
0699006111779
0599104017756
0699007129553
0699005358470
0699012049670
0699005960060
0699005960070
0699004787929
0699008693350
0699012056848
0599104722719
0699006123493
0699005957678
0699004316743
0699008620484
0699004784261
0699015475895
0699005970070
0699005970061
0699007151993
0699004311023
0699008676364
0699002646265
0699008001303
0699005959483
0699005959474
0699008246677
0699008246668
0699008246659
0599082059381
0699007163882
0699011829386
0699006120826
0699004782337
0699007164634
0699007180483
0699006099302
0699001218649
0699004760804
0699004760878
0699004754837
0699004782630
0699004309281
0699001101389
0699008003238
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
R03099
G12138
R03600
G03600
R03782
R46147
R03782
R03782
G03600
G03600
R12782
R03782
R03782
G46215
G46215
G46237
R03066
R03782
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03600
R03782
R46782
R46782
R46782
R03099
R03099
R03099
R03099
G03065
R03099
R03065
R46782
R03065
R46782
R12782
R12782
G46161
R03782
R03782
G03065
R46782
R46782
R46782
G03600
R03782
R46782
G46246
G46246
G03099
G12135
R46782
R46603
G46161
R46603
G46603
R46782
R46782
R46782
R03063
R03063
R46133
R46782
R46782
R03782
R03782
R46161
R46782
R12600
R46782
R46601
R46601
R03600
R03782
R46782
R46782
R03782
R46601
G46603
R46782
R03600
G03600
R46603
R46603
R46782
G46215
R03782
G03140
G46161
R46601
R46601
R03782
R03782
R03782
R03099
R46782
G46246
R03782
R03600
R46782
R46782
R03782
G12135
R03063
R03063
R03031
R03600
G46161
G46237
G46215
DOGV - Núm. 5.222
05412699V
05412699V
48475504Z
50176080Q
48442922T
48442922T
48442922T
52764096A
53232662J
19963921J
25910267P
29004990N
44520546K
01522615S
53095645F
48666621R
48666621R
48456643J
44527726W
22575748Y
48444976F
21432253W
48573560K
05891725E
19749956V
19749956V
33451887C
19652786E
50521508F
50521508F
50521508F
50521508F
21653066S
09767583N
30198444L
78891880V
44501306D
48295036G
52707949E
52640513E
21956011G
21956011G
20024753X
19450884Z
19450884Z
53237502T
53237217Z
46580067F
20248748P
16235871X
16235871X
X3581826J
20166643J
X4419510Z
73998803Y
20014189A
48555206K
19976834T
44877132S
44877131Z
X3139356V
72716434W
08663599M
48594560E
33458511C
33458511C
33458511C
33458511C
33458511C
23157366T
73995538F
30211773P
30211773P
30205312X
52643676B
21502454F
46528138N
22637797R
22563215P
13734605V
X2539028N
24332541J
48582192M
48407458W
10059269N
19993976F
24302227J
B03789054
B96147186
B96147186
B96147186
E97033773
E97033773
B96054622
B96054622
B96054622
B96054622
B96054622
B03837614
B12628715
B12628715
B53226585
B53226585
79107545B
74187674R
21417150X
B53793956
22621529V
22621529V
21515070L
74080807S
21494530H
53230778S
FERNANDEZ MIGUEL JOSE ANTONIO
FERNANDEZ MIGUEL JOSE ANTONIO
FERNANDEZ MOLINA ANTONIO
FERNANDEZ MORALEDA JAVIER
FERNANDEZ MORCILLO FELIX
FERNANDEZ MORCILLO FELIX
FERNANDEZ MORCILLO FELIX
FERNANDEZ MORENO EMILIO
FERNANDEZ MORENO FRANCISCO
FERNANDEZ MORENO FRANCISCO
FERNANDEZ MORENO MANUEL
FERNANDEZ MORENO MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ MORENO MIGUEL
FERNANDEZ MOZO FRANCISCO
FERNANDEZ MUÑANA ANTONIO
FERNANDEZ MUÑOZ JOSE
FERNANDEZ MUÑOZ JOSE
FERNANDEZ NADAL FERNANDO
FERNANDEZ NAVARRO ENCARNACION
FERNANDEZ NAVARRO FRANCISCO
FERNANDEZ NAVARRO JOSE MANUEL
FERNANDEZ NOLASCO CECILIO
FERNANDEZ NUÑEZ LUCIA
FERNANDEZ OLIVA ANTONIO
FERNANDEZ PALAU ESTEBAN
FERNANDEZ PALAU ESTEBAN
FERNANDEZ PARDO ERNESTO
FERNANDEZ PARDO OCTAVIO
FERNANDEZ PASTOR ANTONIO
FERNANDEZ PASTOR ANTONIO
FERNANDEZ PASTOR ANTONIO
FERNANDEZ PASTOR ANTONIO
FERNANDEZ PEDRAZA, LUIS
FERNANDEZ PELLITERO JOSE ANTONIO
FERNANDEZ PEREA ARACELI
FERNANDEZ PEREZ BORJA
FERNANDEZ PLANS ANTONIA
FERNANDEZ POZO SERGIO
FERNANDEZ PUENTE AGUSTIN
FERNANDEZ PUIG NURIA
FERNANDEZ QUEVEDO JOSE
FERNANDEZ QUEVEDO JOSE
FERNANDEZ RAMOS MARIA DOLORES
FERNANDEZ RENAU MANUEL
FERNANDEZ RENAU MANUEL
FERNANDEZ REYES MANUEL
FERNANDEZ RIVA RICARDO
FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE MIGUEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ SERGIO IVAN
FERNANDEZ ROMARATEGUI ARGOTE ELENA
FERNANDEZ ROMARATEGUI ARGOTE ELENA
FERNANDEZ ROMERO SANTIAGO ENRIQUE
FERNANDEZ ROSALES, MARIA DOLORES
FERNANDEZ ROUYET IGNACIO MARTIAS
FERNANDEZ RUANO ANTONIO
FERNANDEZ RUANO FRANCISCO
FERNANDEZ RUANO RAMON
FERNANDEZ RUBIO ISAAC
FERNANDEZ SALGUERO ANTONIO
FERNANDEZ SALGUERO M EMILIA
FERNANDEZ SALVADORA
FERNANDEZ SANCHEZ M CONCEPCION
FERNANDEZ SANCHEZ MARIA INES
FERNANDEZ SANCHEZ MARIA JOSE
FERNANDEZ SANTIAGO AMPARO
FERNANDEZ SANTIAGO AMPARO
FERNANDEZ SANTIAGO AMPARO
FERNANDEZ SANTIAGO AMPARO
FERNANDEZ SANTIAGO AMPARO
FERNANDEZ SANTIAGO RAMON
FERNANDEZ SANTIAGO RAUL
FERNANDEZ SERRANO CARMELO
FERNANDEZ SERRANO CARMELO
FERNANDEZ SERRANO FRANCISCO
FERNANDEZ SOLER M ISABEL
FERNANDEZ SUCH VIRGINIA
FERNANDEZ TALAVERA JOSEFA
FERNANDEZ TEJADA FERNANDO
FERNANDEZ TELLO FRANCISCO EMILIANO
FERNANDEZ TUYA JOSE ANTONIO
FERNANDEZ VALDES ARIEL ENRIQUE
FERNANDEZ VALENCIANO ANDRES
FERNANDEZ VARGAS FRANCISCO
FERNANDEZ VARGAS RAMON JESUS
FERNANDEZ VEGA GABRIEL
FERNANDEZ VERCHER SALVADOR
FERNANDEZ-GETINO MIGUEL MANUEL
FERNANDO GUILLEM E HIJOS SL
FERNANDO REQUENI SL
FERNANDO REQUENI SL
FERNANDO REQUENI SL
FERPA ILUMINACION CB
FERPA ILUMINACION CB
FERRALBE SL
FERRALBE SL
FERRALBE SL
FERRALBE SL
FERRALBE SL
FERRALLAS JOSE-RAMON, SL
FERRALLAS Y MALLAZOS ANTONIO LOPEZ SL
FERRALLAS Y MALLAZOS ANTONIO LOPEZ SL
FERRALLAS Y RETICULADOS MARINA BAIXA S
FERRALLAS Y RETICULADOS MARINA BAIXA S
FERRANDEZ FERRANDEZ PILAR
FERRANDEZ GARCIA FRANCISCO SALVADOR
FERRANDEZ MAZON MANUEL
FERRANDEZ Y ASOCIADOS CONSULTING, SL (
FERRANDIS TARRAZONA RAMON
FERRANDIS TARRAZONA RAMON
FERRANDIZ COLMENAR ANA ISABEL
FERRANDIZ FONT JOSE VICENTE
FERRANDIZ GOMIS M DOLORES
FERRANDIZ QUESADA JOSE R
20 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110324470 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530010118 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482341 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482320 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472595 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110795853 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283483 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485267 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465643 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540037106G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429167 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429343 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791695 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478788 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498159 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110732635 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110234445 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506022265 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022307 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022318 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089426 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506080153 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506080142 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002035 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111026303 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506029523 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARNOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGRESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110130022 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466006 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110413679 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110363827 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110359450 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455633 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105229225
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023730 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776471 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016080 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110931824 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429233 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474290 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110795150 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506003090 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465434 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111421566 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424426 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111421555 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419290 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408322 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281162 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487819 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540038857F LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506020060 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030237646
LIQ. EN EJECUTIVA A4609605306001740 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110095625 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928656 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462382915 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470450 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460022410 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312259 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023741 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485971 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460261229 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460260030 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460260020 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021074 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021118 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021107 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021096 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021085 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916127 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506019447 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506018754 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281712 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105226299
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002926 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONA-
10311
0699008003229
0699008003247
0699004763453
0699005941535
0699005943350
0699005943340
0699005943331
0699004787250
0699007290300
0699007156229
0699006091126
0699002910375
0699012057086
0699015474548
0599118467888
0699006090906
0699006090897
0699006104739
0699005958484
0699004754011
0699007106619
0699009931987
0699006113575
0599103506375
0699007073810
0699007073820
0699010734491
0699002681218
0699004790550
0699004790540
0699004790531
0699011706433
0699004752875
0699007177220
0699015479451
0699008688428
0699005957815
0699008678481
0599128054094
0699004313461
0699009581399
0699009581380
0599131846903
0599117077350
0699005973361
0699010494307
0699006090805
0699003117321
0599130392914
0699006112374
0699006112365
0699007095628
0699012070928
0699008689674
0599065709980
0699005927657
0699006094691
0699006122870
0699007101760
0699007095518
0699007113558
0699006319311
0599128354816
0699007104473
0699005945632
0699005945623
0699005945614
0699005945605
0699005945596
0699008236777
0699006119158
0699013204258
0699005212024
0699007825267
0599126387420
0699005952728
0599090200032
0599128514774
0699010100121
0599117346593
0699006335225
0699007121954
0699007176359
0599104018645
0699007123696
0699005927134
0699008012496
0699004802072
0599124394376
0599124394367
0599124394358
0699015574556
0699015574547
0699004760400
0699004760447
0699004760438
0699004760429
0699004760410
0699004348836
0699005364466
0699005215288
0599097365497
0599097365488
0699001880243
0699007288999
0599065711915
0699004650180
0599103374970
0599103374961
0699011425273
0699006127453
0699010295243
0699005032540
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G46215
G46215
R03065
R46173
R46173
R46173
R46173
R03600
R03600
R46782
R03782
G03065
R46782
G03600
R46782
R03782
R03782
R03782
R46601
R03009
R46782
G03600
R03782
R03099
R46782
R46782
G46601
G46603
R03600
R03600
R03600
G03600
R03009
R46782
G03600
R03782
R46601
R03782
R46161
G46246
R03782
R03782
G03066
R46603
R46603
G03600
R03782
G03009
G12138
R03782
R03782
R46782
R46782
R03782
R03099
R46133
R03782
R03782
R46782
R46782
R46782
R12782
R12138
R46782
R46215
R46215
R46215
R46215
R46215
R03782
R03782
G12135
G12135
G12135
R46782
R46246
R03031
R46782
G46215
R46782
R12782
R46782
R46782
R46161
R46782
R46133
G46246
R03782
R46237
R46237
R46237
G46161
G46161
R03063
R03063
R03063
R03063
R03063
G03140
R12782
G12135
R03031
R03031
G03099
R03099
R03099
G03099
G46096
G46096
G03600
R03782
G03031
G03600
10312
53051534X
19993060B
20389631Q
21404815A
21404815A
21404815A
21404815A
22632978N
22632978N
22632978N
24378242J
20141446R
19828958Z
22617162C
19531987L
20164780J
24339770C
19824688E
85084405E
X4425815V
B53500518
48530869H
18996656J
18996656J
X5763365W
46774361C
36496716V
73496465B
21598394Z
19374401Y
19374401Y
20039928M
20777325E
20480015X
19996265L
73778171J
19993634X
19448940W
74240423B
74240423B
22536394M
A46007258
53359052H
22615252L
44790893A
73905635B
74152888Z
28991172V
20117105V
19990039A
73573011J
19837058H
73347292Q
19896621B
28994981P
48528624G
19986808S
19986808S
19986808S
22563110H
01381932T
24353465F
18929030F
73534564E
B96358551
73909147G
29015424G
44503107Q
44869144P
44869144P
20791026S
20765583X
19466022H
25413587J
53382367B
53382367B
20844688H
X3715748Y
X3715748Y
22648192T
B96731062
B12606158
B96768601
B96614599
B96614599
B96614599
B96614599
B96614599
B53185369
B53185369
B53185369
B53185369
23518982X
B96956263
79170287D
38482477G
48318586W
B97203608
B96079306
X2063973E
X0890550J
B12596219
B96480686
B96480686
X3091661R
X3091661R
X4452785P
B12426672
B12426672
B96899232
X1553906A
X2530488M
A03045887
20 03 2006
FERRANDIZ SALCINES CRISTINA
FERRANDO CORTES JOAQUIN
FERRANDO CUENCA MIGUEL
FERRANDO GOMEZ MARIA ISABEL
FERRANDO GOMEZ MARIA ISABEL
FERRANDO GOMEZ MARIA ISABEL
FERRANDO GOMEZ MARIA ISABEL
FERRANDO MARTINEZ JOSE RAMON
FERRANDO MARTINEZ JOSE RAMON
FERRANDO MARTINEZ JOSE RAMON
FERRANDO MORENO ANTONIO
FERRANDO SANSALONI DOLORES
FERRANDO SINESIO JUAN VICENTE
FERRANDO SOLVES VICENTE
FERRANDO TARAZONA ROSA
FERRANDO VALERO GUILLERMO ANTONIO
FERRANDO VALLS PABLO
FERRANDO VALLS, JAVIER
FERRANDO ZURRIAGA NURIA
FERRARI OSCAR ALBERTO
FERRARO S MUSIC, SL
FERRAS ROCHE MIQUELDI
FERREIRA BERNAT JAVIER
FERREIRA BERNAT JAVIER
FERREIRA PINHEIRO JOSE
FERREIRO GIRONES GONZALO
FERRER BARBER VICENTE
FERRER BERNET CARMEN
FERRER BORDES VICENTE
FERRER BOSCA MATIAS
FERRER BOSCA MATIAS
FERRER CARDONA INMACULADA
FERRER CARRASCO ASENSIO
FERRER CERVERA SAMUEL
FERRER CLIMENT FRANCISCO
FERRER COMPANY EMILIO
FERRER DOMENECH JOSEFA
FERRER DOMINGO, SALVADOR
FERRER FERNANDEZ OSCAR
FERRER FERNANDEZ OSCAR
FERRER FERNANDEZ SALVADOR
FERRER FRANCO Y PEREZ SA
FERRER FUENTES VALLIVANA
FERRER FUSTER RAMON
FERRER GUARAS IGNACIO ANTONIO
FERRER HERRERO MIGUEL ANGEL
FERRER MARTINEZ CARMEN
FERRER OLIVER JOSE PASCUAL
FERRER PALOMARES FRANCISCA TERESA
FERRER REUS DOLORES
FERRER SAEZ MANUEL VICENTE
FERRER TARAZONA VICENTE
FERRER TENA DOLORES
FERRER TORROME RAFAEL
FERRER VALLALTA PEDRO
FERRER VERDEGUER BEGOÑA
FERRER VIDAL JUAN SALVADOR
FERRER VIDAL JUAN SALVADOR
FERRER VIDAL JUAN SALVADOR
FERRER VILAPLANA JORGE
FERRERAS ZAMORA GREGORIO
FERRERES MORA LUIS
FERRERES SERRANO, JUANA
FERRERO NACHER JOSE
FERRETERIA Y TIENDA DEL AUTOMOVIL AUTO
FERRI CUQUERELLA MARIA ANGELES
FERRI GARCIA MARIO
FERRI HERRERO FCO JAVIER
FERRI QUINTANA ALEJANDRO
FERRI QUINTANA ALEJANDRO
FERRIOL GINER VICENTE LUIS
FERRIOL PONS MANUEL
FERRIOLS ABAD JOSE
FERRIOLS MESEGUER RAFAEL JOSE
FERRIS BARSI JONATAN
FERRIS BARSI JONATAN
FERRIS MONTRULL ALEJANDRO AURELIO
FERRISE LUCAS
FERRISE LUCAS
FERRIZ SALES JOSE
FERRO FORJADOS Y MANTENIMIENTOS SL
FERRO I FUSTA VILA-REAL SL EN CONSTIT
FERRO-VERTICAL SL
FERROCLEVI, SL
FERROCLEVI, SL
FERROCLEVI, SL
FERROCLEVI, SL
FERROCLEVI, SL
FERROESTRUCTURAS DE LEVANTE SL
FERROESTRUCTURAS DE LEVANTE SL
FERROESTRUCTURAS DE LEVANTE SL
FERROESTRUCTURAS DE LEVANTE SL
FERRON AVILA MARIA
FERROS ARPA SL
FERRUS ESCRIVA M FLORA
FERRUS MARTI RAFAEL
FERRY GIMENO SONIA
FERSITES SL
FERVILU SL
FESSLER BRIGITTE
FESSLER WALTRAUD
FEST 2002, SL
FETERSER SL
FETERSER SL
FETTOUH, HASSAN
FETTOUH, HASSAN
FEWTRELL GEORGE VLAGSIS
FICASOR SL
FICASOR SL
FIDETEX SL
FIEGE HANS PETER MICHAEL
FIETZ WERNER REINHOLD
FIFOGAR SA
LIQ. EN EJECUTIVA A4660004306000043 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489645 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058065 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058054 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058043 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058032 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604530024501
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451068 LIQ. EN EJECUTIVA A4623704506016904
LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013936 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426912 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110370262 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110728620 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428980 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487478 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084400 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215921 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215822 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106502101
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460273703 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111420906 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110778704 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104098265400 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305700000157 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460396 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120013432 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214800 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214810 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110763117 REQUERIMIENTO GESTION PLANES ACTUACION.CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460055052 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470989 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705650000129 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281020 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110210113 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424360 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110741534 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428353 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469031 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111444149 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111414757 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445953 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090141 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920571 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413250 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459373 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281349 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460792 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111452575 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429750 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462395477 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919801 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927149 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005380015372
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483386 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002717 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002706 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002695 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002684 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106006982 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4623705106005458 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068240 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072453 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030266015 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286354 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263936 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215602 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
DOGV - Núm. 5.222
0599124085220
0699007149638
0699009925524
0699004780100
0699004780090
0699004780081
0699004780072
0599066345652
0699011834693
0699011834684
0699007132029
0599066145773
0699007103740
0699007108837
0599123401608
0699007075269
0699007089367
0699007096425
0699007108415
0699010727076
0699004793584
0699006089530
0699004754900
0599082045191
0699008621620
0699007162773
0699006115876
0599098074721
0699014170846
0699008005887
0699011826040
0699007152552
0699010733602
0699006333649
0599130222212
0699009325099
0599103133860
0699013939910
0699006103015
0699006103024
0699007104702
0599122438035
0599113604357
0699007101952
0699007137500
0699007132541
0699008237015
0699004757403
0699002938737
0599118331158
0699007129957
0699005970887
0599132216036
0699008015603
0699012043922
0699007119626
0699007152350
0699007152341
0699007152332
0699007068310
0699006120660
0699005030075
0699006334556
0699007162260
0699008003889
0699007131661
0699008237262
0699007062399
0699007068907
0699007068898
0599130709090
0699000764440
0699007102722
0599127657966
0699006331063
0699006331072
0599054792361
0699009932436
0699009932427
0699007067623
0699012063466
0699005215250
0699008016236
0699011826920
0699011826910
0699011826901
0699014095597
0699011826892
0699004794089
0699004794070
0699004794060
0699004794051
0699007153589
0699011826719
0699005950124
0699012079609
0699004787240
0699008019765
0699010736664
0699004771584
0699008239756
0699004671365
0599120557998
0599120557989
0699012071267
0699012071258
0699008243660
0699003943100
0699004671796
0699012589192
0699008238225
0699006095297
0599121662654
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R46173
R46782
G46147
R03600
R03600
R03600
R03600
R46782
G46246
G46246
R46782
R46237
R46782
R46782
G46096
R46782
R46782
R46782
R46782
G46149
R03600
R03782
R03031
R03031
R46782
R46782
R03782
R46782
R03063
G46215
G46215
R46782
G46237
R12782
G46133
G46017
G46133
G12138
R03782
R03782
R46782
G46603
G46096
R46782
R46782
R46782
R03782
R03063
G46237
G46133
R46782
R46603
G12135
G46601
R46133
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
G46601
R12782
R46782
G46215
R46782
R03782
R46782
R46782
R46782
G46222
G46602
R46782
G46096
R12782
R12782
R46782
G03600
G03600
R46782
R46782
G12135
G46601
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
R03712
R03712
R03712
R03712
R46782
G46246
R46237
R46782
R03600
G46601
G46601
R03099
R03782
G12138
G46096
G46096
R46782
R46782
R03782
G12138
G12138
G46147
R03782
R03782
G03099
DOGV - Núm. 5.222
44518919G
73773986Z
19847607X
45419075D
52670543Z
X2561294Z
74006006X
X4192237G
00829317Y
X3310969G
X2112956S
B96308267
B53464780
B53464780
B53464780
B03847043
B97082820
A03053105
B03507266
B03507266
B03507266
B03507266
B12309589
A12031977
B53264719
B96999362
X2262273Q
X4373537H
B53491510
B53491510
X2815425H
X2815425H
B96016233
X0183334R
X2391530J
X2192310L
B12504965
X3270602W
X3270602W
X3270602W
X3270602W
B53651634
B53682415
44513164E
44513164E
B53785432
B53785432
B53666053
B03930393
A03077492
A03077492
X3576022M
B97341325
X3967271R
X2965641K
B53574398
B53574398
B53574398
B53574398
B53574398
B53213328
X5174649V
B97138309
B97138309
B97138309
B97138309
B97138309
B97138309
31244454N
X3051063K
X3266068E
22120376B
21389220W
53662772T
X4313423A
X4313423A
48341106M
X3572196C
21478490D
22583152G
18931533A
24333858L
29163138N
73375911T
X3347378G
08979015E
25408331R
X2592254Q
X2592254Q
80074274G
X3599279D
B96592449
X6138099C
X6138099C
X2865545K
18976554J
22683495K
44859820E
27285214S
20800970T
19382800X
B97136709
B97136709
B46131249
44515149Y
21487955K
48325152J
52643134K
22596419T
E53317665
B96249610
B03878089
B53529244
FIGUEREDO LEON EVA
FIGUERES MONREAL VICENTE JAVIER
FIGUEREZ GRACIA FRANCISCO JOSE
FIGUERO HERRANZ JOSE ALBERTO
FIGUEROA ALBERO ANTONIO
FIGUEROA AYALA CARLOS GUSTAVO
FIGUEROA GARRIDO JORGE
FIGUEROA GOMEZ GENCY REBECA
FILGUEIRA PEREZ PABLO
FILIGRANAN SALDANA ANTONIO JOSE
FILIP PAUL
FILOSTAMP SL
FILVIMA SL
FILVIMA SL
FILVIMA SL
FINA MARTINEZ SL
FINCA EL CEREZO SL
FINCA LA ATALAYA SA
FINCA LOCIRER, SL
FINCA LOCIRER, SL
FINCA LOCIRER, SL
FINCA LOCIRER, SL
FINCALIG SL
FINCAS COCHES SA
FINCAS ERAS SL
FINESTRES FERCU SLL
FINKE HEINRICH HERMANN
FINKOVA SVETLANA
FINNORT ALLIANCE, SL
FINNORT ALLIANCE, SL
FIORE, LINO
FIORE, LINO
FIRCE 91 SL
FISCHENICH PETER
FISCHER GUNTHER
FISCHER KARIN
FISCHHUTTE, SL
FISHER WILLAM STEPHEN
FISHER WILLAM STEPHEN
FISHER WILLAM STEPHEN
FISHER WILLAM STEPHEN
FITNESS FORM SL
FITNESS ZONE SL
FITO SANSON GASPAR
FITO SANSON GASPAR
FITZSIMONS QUALITY PROPERTIES, SL
FITZSIMONS QUALITY PROPERTIES, SL
FLAMENCA PROPERTIES AND RENTAL SL
FLAMINGO ALBIR SL
FLECOS VIDAL SA
FLECOS VIDAL SA
FLEMING CHRISTOPHER PAUL
FLEMISH CONSULTORES ASOCIADOS SL
FLETCHER GEOFFREY WILLIAM
FLETT DAVID
FLEXTERSE, SL
FLEXTERSE, SL
FLEXTERSE, SL
FLEXTERSE, SL
FLEXTERSE, SL
FLEXWALK SL
FLINT JULIE COLLEEN
FLOMART 2001 SL
FLOMART 2001 SL
FLOMART 2001 SL
FLOMART 2001 SL
FLOMART 2001 SL
FLOMART 2001 SL
FLOR LEDESMA M MARGARITA DE
FLOR UREÑA JORGE ENRIQUE
FLOREA, EUGEN MARIAN
FLORENTINO COMPAÑ JUAN CARLOS
FLORES AZAÑON JESUS FRANCISCO
FLORES BORJA JOSE
FLORES CAMBRON ESTEBAN
FLORES CAMBRON ESTEBAN
FLORES CASTILLO BASILIO
FLORES FAJARDO NELLY MARISOL
FLORES FERNANDEZ JUAN BAUTISTA
FLORES GARCIA ANGEL MARIA
FLORES JACINTO JUAN JOSE
FLORES MORALES GREGORIO
FLORES MORENO FRANCISCO JAVIER
FLORES RAMOS SAGRARIO
FLORES ROCA OSVALDO
FLORES ROSILLO, M CRISTINA
FLORES VERRILLO JACOBO
FLORIAN CRAIEA
FLORIAN CRAIEA
FLORIDO GRAGERA ANGEL AMADOR
FOCA, DANUT
FOCUS 100 COMUNICACIO, EMPRESA EDITORI
FOGARTY WAUL RONALD JOSEPH MICHAEL
FOGARTY WAUL RONALD JOSEPH MICHAEL
FOGG LEONARD SIDNEY
FOIX GELLIDA DAVID
FOLCH CARSI EDUARDO
FOLCH ESCORCIA VICENT
FOLCH SUARES ENRIQUE
FOLQUES FERNANDEZ JOSE M
FOMBUENA ARTES DOLORES
FOMENT DE LŸOCI Y LA CULTURA, SLL
FOMENT DE LŸOCI Y LA CULTURA, SLL
FOMENTO METALES PRECIOSOS SL
FONFRIA ZAMORA SERGIO
FONT DE PAOLO JUAN ANTONIO
FONT DIAZ ADRIAN
FONT ROGER GERARDO
FONT TORRES YASMINA CARIDAD
FONT Y ANDRADE CB
FONT Y VILANOVA SL
FONTANA SUMINISTROS PARA LA CONSTRUCCI
FONTANA TURISMO, SL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733790 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919691 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111336680 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206670 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415219 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299598 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299587 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056041 TRAMITE DE AUDIENCIA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA TRAMITE DE AUDIENCIA NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030266774 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506006333 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506006322 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506077029 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270437 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277829 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291315 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283186 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282636 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438011 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437990 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306005207 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506008272 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506008261 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273044 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505416002676 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505236001680 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030278456 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281118 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506022469 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506009646 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206340 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913641 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106022100 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110314767 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792861 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110804356 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110725870 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450353 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493847 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495629 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250431497 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111414812 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316990 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928062 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106411384
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530005971 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530005982 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270052 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465720 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705206000428 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110995602 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110788021 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111471385 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014078 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
10313
0699007095976
0699007123907
0699008020250
0699008653109
0699007086828
0699003295640
0699006105334
0699002366104
0599130955995
0699007062013
0699003295815
0699010740972
0699008222587
0699008222578
0699007763346
0699010490457
0599130484627
0599126414250
0699004794895
0699011950285
0699015473053
0699011950276
0699010424062
0699010423650
0699013875550
0699012095586
0699008248070
0699008923130
0699004779293
0699004779284
0699003219439
0699005213014
0699010743291
0599098518324
0699004776094
0699008240728
0699004669192
0699008248345
0699008248336
0699008248327
0699008248318
0699008854537
0699013866577
0699005958053
0699005958062
0699003230163
0699002331463
0599128333604
0699004119742
0699004803053
0699004803044
0599131135331
0699010102294
0699001629764
0699008242295
0699014188070
0699014188060
0699013876935
0699013876926
0699013876917
0699007292380
0699008238481
0699005987670
0699012102240
0699011836141
0699011836132
0699011836123
0699011836114
0699006314839
0699006090181
0699006318029
0699008685458
0699004782290
0699006332677
0699010734271
0699010734262
0699006088880
0699011047350
0699004763462
0699007101732
0699004668853
0699005212363
0699007076744
0699007061528
0699007151095
0599125678736
0699008618403
0699006107929
0699006107910
0699006332924
0599071277347
0699008016034
0599123803492
0599123803501
0699008243450
0699004670833
0699004314525
0699000074667
0599113604559
0699013328282
0699007164625
0699014421710
0699018613333
0699011837021
0699012046535
0699006091099
0699004755771
0599110558035
0699007066890
0699004758063
0599110777348
0699008667335
0699008681130
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R46782
G46601
R03782
R46782
G03099
R03782
G03099
G46133
R46782
G03099
G46603
R46852
R46852
G03009
G03065
R02752
G03099
R03782
G03600
G03600
G03600
G12138
G12138
G03065
R46782
R03782
G46215
R03600
R03600
G12135
G12135
G46603
G46133
R03099
R03782
G12138
R03782
R03782
R03782
R03782
G03099
G03065
R46601
R46601
G03099
G03099
R03099
G03031
R03782
R03782
G03099
G46603
G03099
R03782
R03782
R03782
G03065
G03065
G03065
R03782
R03782
R46782
R46782
G46246
G46246
G46246
G46246
R12782
R03782
R12782
R03782
R03600
R12782
G46601
G46601
R03782
G46147
R03065
R46782
G12138
G12135
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R03782
R03782
R12782
R46782
G46601
R03031
R03031
R03782
G12138
G46246
G46096
G46096
G46237
R46782
R46782
G46147
G46603
R46601
R03782
R03031
G46173
R46782
R03063
G46096
R03782
R03782
10314
17723513N
B53619722
B53619722
B53619722
B53891479
B53891479
B97168231
B53077905
B53077905
B03912268
B03912268
B53359709
B96882642
79141458E
19865240W
B96525944
B53568259
B96869664
B96564216
B96564216
19319043D
B03052289
B97353684
X3199853R
18988643G
B53599924
B53599924
B53448809
B53448809
B53448809
B03030772
X2937555H
B96532809
53362496N
B97225478
B97225478
B97225478
B97225478
22616749K
48581543T
73753886Q
73544935C
73544935C
73544935C
73544935C
B96583034
B96583034
20028321J
21200830M
28995428H
28995428H
73976084B
B96540653
B96540653
B53533790
B53533790
19852713X
19548230R
18948371M
18948371M
29076692T
29076692T
79170231E
B53547923
B53547923
B53547923
B63310726
31991805R
X4489414K
B53193066
B53193066
B96734041
X2574567Q
X4962647Y
B53381208
B53381208
B53381208
B97405021
B97405021
20162568D
B96957840
20451490M
24315796N
20311904Y
52769154R
73502654J
B53366456
35998773R
B46058103
B46058103
B96379615
06224184Q
B03431749
20825371K
22667533K
20377814K
19459199A
19194224B
47203782P
F97300552
X4402807D
B53418141
B53418141
20008334J
B53824843
B03911179
B96405006
21620723X
B12509691
B53504924
B53504924
B53504924
B53504924
20 03 2006
FONTANE ARBIZU TOMAS
FONTANERIA CAMFER SL
FONTANERIA CAMFER SL
FONTANERIA CAMFER SL
FONTANERIA CRISTIAN SL
FONTANERIA CRISTIAN SL
FONTANERIA HE-WI SL
FONTANERIA JOSAMAR, SL
FONTANERIA JOSAMAR, SL
FONTANERIA MORENO SL
FONTANERIA MORENO SL
FONTANERIA SANJO SL
FONTANERIA Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES
FONTCUBERTA PEREZ SANTIAGO
FONTELLES PASTOR VICENTE
FONTLLOSA SL
FOR SALE MORA SL
FOR SURE, SL
FOR YOU DISCO SL
FOR YOU DISCO SL
FORA BUENO VICENTE
FORCASA SL
FORCEVAL SL EN CONSTITUCION
FORD BRIAN
FORES MARTINEZ, FRANCISCO
FOREST RESOURCES SL
FOREST RESOURCES SL
FOREX FINANC GROUP SL
FOREX FINANC GROUP SL
FOREX FINANC GROUP SL
FORGRAN SL
FORLANI, LORETTA
FORMA BETA SL
FORMENT MARTINEZ JOSE VICENTE
FORN PASTISSERIA CAFETERIA SANT JOSEP
FORN PASTISSERIA CAFETERIA SANT JOSEP
FORN PASTISSERIA CAFETERIA SANT JOSEP
FORN PASTISSERIA CAFETERIA SANT JOSEP
FORNAS CUCARELLA AGUSTIN
FORNAS OREA BEATRIZ
FORNER FERRER VICENTE
FORNER MARTINEZ RAFAEL
FORNER MARTINEZ RAFAEL
FORNER MARTINEZ RAFAEL
FORNER MARTINEZ RAFAEL
FORNER PELLICER SL
FORNER PELLICER SL
FORNES BABIERA FRANCISCO A
FORNES DONDERIS JOSEFA
FORNES PONS JULIO ERNESTO
FORNES PONS JULIO ERNESTO
FORNES PONS VICENTA
FORNIOPTIC SL
FORNIOPTIC SL
FOROFLEX SL
FOROFLEX SL
FORT CASARES PATRICIA
FORT LLACER ALBERTO
FORTANET MOLINA CONSOLACION
FORTANET MOLINA CONSOLACION
FORTE DEL VALLE FRANCISCO JOSE
FORTE DEL VALLE FRANCISCO JOSE
FORTEA VERGARA SALVADOR
FORTUNA URBANA SL
FORTUNA URBANA SL
FORTUNA URBANA SL
FORUM PARK 37 SL
FOSSATI MENACHO ANGEL
FOTHERGILL NICHOLAS PETER
FOTO ALCALA SL
FOTO ALCALA SL
FOTO COSTABLANCA SL
FOUHADI BOUZEKRI
FRAGATA DOS SANTOS JAIR
FRAGRANCE SYSTEMS SL
FRAGRANCE SYSTEMS SL
FRAGRANCE SYSTEMS SL
FRAGUEL ROCK SIN LIMITE SLU
FRAGUEL ROCK SIN LIMITE SLU
FRAILE BLASCO MARIA AMPARO
FRANCEL 3 SL
FRANCES FUSTER BORJA
FRANCES HERRERO FRANCISCO JAVIER
FRANCES LLOBELL CONCEPCIO
FRANCES TORRENTE JOSE ANTONIO
FRANCH ISACH JAIME
FRANCHO EXPRESS, SL
FRANCISCO DABARCA OROSIA
FRANCISCO FERRER SL
FRANCISCO FERRER SL
FRANCISCO GUMBAU VENDRELL SL
FRANCISCO JIMENEZ LUIS MIGUEL
FRANCISCO PASTOR CATALA SL
FRANCO AVILA FERNANDO
FRANCO FRANCO JULIO
FRANCO GREÑO M LUISA
FRANCO HEREDIA MARIA DOLORES
FRANCO LOPEZ DEL CASTILLO ENRIQUE
FRANCO MENA JESUS
FRANPILMA COOP V
FRANQUIZ PEREZ ANGEL LUIS
FRANVIC TIMBER ESPAñA, SL,
FRANVIC TIMBER ESPAñA, SL,
FRASQUET VELO SALVADOR FERNANDO
FRATACON SL
FRATASADOS ASDRUBAL SL
FRATE R ORO SL
FRAU VILAPLANA AMALIA C
FREE COLORS SL
FREE RUNNER SL
FREE RUNNER SL
FREE RUNNER SL
FREE RUNNER SL
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0309905560000685
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905560000674 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905560000674
REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
REQUERIMIENTO MOD. 190-2004
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022993 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067569 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530011130 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530011130 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905306005340 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506014520 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460033 LIQ. EN EJECUTIVA A4614704506027550 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120226996 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000753 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111452443 LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506029240 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416022 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540035837T LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156002276 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156002364 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105094960
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250356191 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250363297 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250189145 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110798471 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265685 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305560000320 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305560000330 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013069 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013058 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913861 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312204 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION EXPRESA IVA 09 2005
RESOLUCION EXPRESA IVA 10 2005
LIQ.PROV.IVA 06 2005 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306504416000431 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023752 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110756307 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925389 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506020711 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014969 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014958 TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109412140 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459725 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111134906 PROP. DE LIQUIDACION IRPF NO DECL. 2002LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064456 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066590 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105156000107 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506017013 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506017002 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110932011 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4601705306002365 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460040790 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111447218 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429080 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460271470 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4624605526008534 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110312237 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905416000080 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306505306000070
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
DOGV - Núm. 5.222
0699004672171
0599089662462
0599097383674
0599089662453
0599126415388
0599126415397
0699005930728
0699004786618
0699011705920
0599128328389
0599116886032
0679000110800
0699005939170
0699004703898
0699007074508
0699008220946
0699007430091
0699008022661
0699011830138
0699011830129
0599113319640
0599126416010
0599113023227
0599126415516
0699008503307
0699004758384
0699004758375
0699004762784
0699009720392
0699009268970
0599126416001
0699007076075
0699008020746
0599114913952
0699005979090
0699005979081
0699010742155
0699010742146
0699013088143
0599054815553
0599129093145
0699008623757
0699008623766
0699008623748
0599113022933
0599115839831
0599122566818
0699005930470
0699008254981
0699004760025
0699004760034
0599115175422
0599129340324
0599122566790
0699004801266
0699004801257
0699008003604
0599130257100
0699006314958
0699006314949
0699013666395
0699009930914
0699012082166
0699012117283
0699012117292
0699008856068
0699010421597
0699008012761
0699010487990
0599097866271
0699013867237
0699005984866
0699006123796
0699006332731
0699004760061
0699004760052
0699004760043
0699012585389
0699012585370
0599104723947
0699010102990
0699007159904
0699007106105
0699012366020
0699006087725
0599080834816
0699004786187
0599111004103
0699005956019
0699005956000
0699002504603
0699006335519
0699004117203
0599128446107
0699007128352
0699007159473
0699007061371
0699008621759
0699005212042
0599128455053
0699006333483
0699015478782
0699012116623
0699011010793
0699004754130
0699008669939
0699002229136
0699008693120
0699005213060
0579000763477
0699010942611
0699011311827
0699013163778
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
G12138
R03099
R03099
R03099
G03099
G03099
R46133
R03600
G03600
R03031
R03031
R03099
R46161
G46246
R46782
R46782
G03065
G46601
G46246
G46246
G46173
G03099
G46096
G03099
R12782
R03063
R03063
R03065
G03065
G03065
G03099
R46782
G46601
R46782
R46782
R46782
G46603
G46603
G46246
R46782
G46096
R46782
R46782
R46782
G46096
G46173
G46173
R46133
R03782
R03063
R03063
G03063
G46173
G46173
R03782
R03782
G46215
G46096
R12782
R12782
G03600
G03600
R46782
G03600
G03600
G03600
G12138
G46246
G03065
R03065
G03065
R46782
R03782
R12782
R03063
R03063
R03063
G46147
G46147
R46782
G46603
R46782
R46782
G46147
R03782
G46222
R03600
R46161
R46246
R46246
G46237
R12782
G03009
R46017
R46782
R46782
R46782
R46782
G12135
R46246
R12782
G03600
G03600
G46237
R03009
R03782
G46602
R03782
G12135
R03065
G03065
G03065
G03065
DOGV - Núm. 5.222
48406974R
B53758751
20818486J
X2942974D
X2942974D
B96880786
48383871J
B46782959
B46782959
G97313357
X2470872M
B53286803
X4889368M
B46053393
B96529763
B96529763
X1258923H
B53224812
B53224812
B97326177
X2021126R
X2189636J
X2189636J
B97367197
B97044432
B46993747
E53287991
B97005946
B97167571
B97167571
B97167571
B97167571
B96525084
B96442066
B96442066
B96442066
B96442066
B96827357
B97095194
B12326104
B12496295
B12496295
B03003241
52687675B
18446043C
B97171961
74243325S
53359538K
28990722G
24398274N
51317935J
74601245D
20034826D
24302052E
41460058M
53221896B
X2754106V
74196661H
25546415Q
44519115Q
20790948Y
52723978C
52723978C
52723978C
22668438Y
22630129S
52705170A
18984945D
22687423Q
B96285382
22661282A
X3217400E
B53648010
G53158705
G53158705
G46278818
G03038361
B53005682
B96908157
B96736038
A12042255
X3460181S
F53122354
19947169M
X2693780C
B96991054
22847934X
19826235M
20008806W
19988863T
20004751H
20004751H
33463112K
19915320B
19934319N
29199453X
79100820W
33450959N
20788607B
B96242870
B96228572
B96228572
B96228572
32393009Q
32393009Q
32393009Q
32393009Q
32393009Q
32393009Q
B53173704
B97283063
B53135380
B97108468
FREJO DOMINGUEZ PATRICIA AMPARO
FRENTE LITORAL SL
FRESQUET MAS JORGE JUAN
FREUDENBERG WALTER HINRICH
FREUDENBERG WALTER HINRICH
FREYBU-HOSTELERIA SL
FRIAS ALFARO OSCAR
FRICAMA SL
FRICAMA SL
FRIENDS SC
FRIES SYLVIA
FRIEZEIT INOVATION SL
FRIGERIO MARTIN
FRIGORIFICOS DE CARCAGENTE SL
FRIJOMA LEVANTE SL
FRIJOMA LEVANTE SL
FRIMPONG, ERIC
FRIO TECNOLOGICO DE ALICANTE, SL
FRIO TECNOLOGICO DE ALICANTE, SL
FRIO-SILLA SL
FRITSCHLE, MANFRED OTTO
FRITZ ANDREA
FRITZ ANDREA
FRUITS WASHINTON SL
FRUTA EMAIL SL
FRUTAS ARIAS-CASTELL SL
FRUTAS BANDERA CB
FRUTAS DAIMUZ SL
FRUTAS DAVIDET SL
FRUTAS DAVIDET SL
FRUTAS DAVIDET SL
FRUTAS DAVIDET SL
FRUTAS JORDAN HNOS SL
FRUTAS MERCHE SL
FRUTAS MERCHE SL
FRUTAS MERCHE SL
FRUTAS MERCHE SL
FRUTAS MUñOZ IRANZO SL
FRUTERIAS K VICENT SL
FRUTHERFOR SL
FRUTOS SECOS VTE. MARTIN MARTINEZ SL
FRUTOS SECOS VTE. MARTIN MARTINEZ SL
FRUTOS VARIADOS SL
FUENTE GARCIA CONCEPCION DE LA
FUENTE GIL JUAN ANTONIO
FUENTE TRANSPORTES EN CARRETERA SL
FUENTES ADSUAR M TERESA
FUENTES ARANDA JUAN
FUENTES BELTRAN JUAN DE DIOS
FUENTES BERRIO JOSE
FUENTES CALVO ANGEL
FUENTES CANO JOSE
FUENTES CATALA JUAN
FUENTES FERNANDEZ ANTONIO
FUENTES GARCIA SERGIO
FUENTES LORENTE JOSE RAMON
FUENTES NIETO VICTOR ANTONIO
FUENTES OHANA LORENZO
FUENTES PABON JUAN JOSE
FUENTES PALMER ISMAEL
FUENTES ROSA JUAN BAUTISTA
FUENTES TRENADO MARIA
FUENTES TRENADO MARIA
FUENTES TRENADO MARIA
FUERTES CORTES RICARDO
FUERTES HINAREJOS JUAN
FUERTES LADERAS PEDRO JOSE
FUERTES MOYA, ELISEO
FUERTES PEREZ FRANCISCO JOSE
FULLANA-BAYARRI SL
FULLOLA LOPEZ MARIO JESUS
FULOP, RICHARD
FUNDA HOUSE,S.L.
FUNDACION ACOSPA CONTRA EL SIDA
FUNDACION ACOSPA CONTRA EL SIDA
FUNDACION CULTURAL OXFORD CENTRE FUNDA
FUNDACION LABORAL DE LAS EMPRESAS DE I
FUNDEŸ SUND, SL
FUNDIDORES ARTESANALES S.L.L.
FUNDISTONE SL
FUNERARIAS BAJO MAESTRAZGO SA
FUNES RAUL
FUNNY TOYS COOP. V.
FURIO BOFI JUAN
FUSALARIO RUBIO MARCELO ALEJANDRO
FUSTA VELLA MEDITERRANI SL LABORAL
FUSTER BARDISA CARMEN
FUSTER DAL RE GUSTAVO JOSE
FUSTER DEL PINO JOSE MARIA
FUSTER FORT SALVADOR
FUSTER FUSTER JOSE VICENTE
FUSTER FUSTER JOSE VICENTE
FUSTER LOPEZ JORGE
FUSTER MARTI MARIA DESAMPARADOS
FUSTER OLASO ANTONIO
FUSTER SANTACRUZ RAUL
FUSTER SENABRE FRANCISCO SALVADOR
FUSTER VAZ JUAN BAUTISTA
FUSTER ZARAGOZA ESTHER
FUSTERIA JM-SF SL
FUSTERIA NOVA FUSTA SL
FUSTERIA NOVA FUSTA SL
FUSTERIA NOVA FUSTA SL
FUSTES CAJETE MARIA ISABEL
FUSTES CAJETE MARIA ISABEL
FUSTES CAJETE MARIA ISABEL
FUSTES CAJETE MARIA ISABEL
FUSTES CAJETE MARIA ISABEL
FUSTES CAJETE MARIA ISABEL
FUTBOLAND SL
FYTO-PLUS INDUSTRIAL SL
G D H HOLIDAY SL
G ISASMENDI Y FLAMES CONSTRUCTORES SL
20 03 2006
APL./FRACC.: 460540036540J LIQ. EN EJECUTIVA A0303105530009766 LIQ. EN EJECUTIVA A4601704506031325
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506016028 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506016017 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
RESOLUCION EXPRESA SOC. 2003
CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110702660 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084410 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460272130 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000368 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305236000225 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506010241 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110735187 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022290 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705236001060 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526005302 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526005291 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705526005280 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110931340 CARTA DE REQUERIMIENTO REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 APL./FRACC.: 120540006668A EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110807986 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506027840 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506005807 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110730182 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064467 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916479 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110115678 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291800 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111453378 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110141100 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110103952 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110086242 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108591122
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080131268 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462390197 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105077810
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060430 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110328704 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061376 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A0360004506079306 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108573830
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105106010299 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455908 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430380300 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506000256 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023785 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019605 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485553 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106007147 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111364179 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105169650
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705416002178 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506037904
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506008780 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO -
10315
0599118467008
0599123803575
0599076054802
0599097382354
0599097382345
0699011835876
0699012045004
0699008006290
0699008006280
0699004615788
0699008852941
0699013868630
0699005120605
0599131275581
0699002502459
0699004310473
0699007085810
0699004793382
0699015479800
0599100501615
0699008246300
0699004757715
0699004757706
0699015752590
0699005981429
0699005978421
0699004120540
0699005985086
0599128446170
0599128446161
0599128446152
0599128446143
0699004097349
0699008004071
0699008004062
0699008004053
0699008004044
0699008004181
0599102920652
0699000676807
0699005364448
0699005214893
0599126414232
0699012405492
0599126381957
0699008016557
0699008668866
0599113605823
0699006124429
0699012070506
0599128457143
0599116993630
0699007151636
0699003056363
0699004784490
0699006331449
0599117058970
0699008239581
0699003296457
0699005960601
0699012082880
0599117057990
0599117057980
0599117057971
0699000901811
0599090117166
0699007997792
0699008500759
0699005956880
0699008016979
0599054764302
0599132008796
0699007762778
0679000048155
0699011705095
0699005978770
0699013361722
0699004782548
0699010103688
0599112664241
0699010421945
0699012086171
0699004790028
0599090157188
0699007095554
0699005984949
0699009325887
0699008018207
0699008625782
0699007148510
0699005927372
0699005927363
0699007072079
0699005927794
0599110592300
0699005959438
0699003146884
0599054755805
0699012309179
0699005923129
0699011828240
0699011828230
0699011828221
0599095682982
0699015576673
0699015576664
0699015576655
0699015576646
0699015576637
0699004768852
0699010737526
0699010487110
0699002227495
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
R46782
R03031
R46782
R03099
R03099
G46246
R46173
G46215
G46215
G46601
G03099
G03065
G46603
G46017
G46215
G46215
R46782
R03600
G03600
G46096
R03782
R03063
R03063
G46017
R46782
R46782
G03031
R46782
R46017
R46017
R46017
R46017
G46017
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46096
G12135
R12782
G12135
G03099
G46161
R12782
G46601
R03782
G46096
R03782
R46782
R46601
R12600
R46782
G46215
R03600
R12782
R46173
R03782
G03099
R46601
R46782
R46161
R46161
R46161
G46149
R46782
G46161
R12782
R46601
G46601
R46782
G12138
G03009
R03600
G03600
R46782
G03600
R03600
G46603
G46173
G12138
R46782
R03600
R46782
R46782
R46782
G03600
G46601
R46782
R46782
R46133
R46133
R46782
R46133
G46133
R46601
G03600
R46782
G46017
R46017
G46246
G46246
G46246
R46782
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
R03066
G46603
G03031
G46602
10316
B53552667
B96854088
B53337770
B96642541
B53149266
B53149266
B53149266
B53149266
B53149266
B53149266
X2387132P
73894677R
52765047B
52659061D
52653978D
22683749E
22683750T
48442134V
48442134V
73569531Y
73570475F
73570475F
73570475F
73570475F
44510904Q
52654218L
52654218L
52654218L
B96533922
B53449922
B53449922
B96154687
B97434898
B97161855
B03967635
B96504816
B53544995
20793776M
73584020M
B03979358
B96632237
B53402855
21608838Q
X0735896B
X0735896B
X3904248K
B97102263
22504110J
X3489238T
F97105555
F97105555
46872683V
X4435436R
17195662B
20694986T
73538915A
52674672A
52708898M
52708898M
52708898M
52708898M
B53338133
B53338133
B53338133
B53338133
B53338133
21625673S
22544429J
52766945T
24380079X
20429350Z
X1048057Q
28987875D
B53560348
05614257A
05614257A
E96964952
B97488084
B03038403
B53312757
B53312757
B53312757
07006991H
B96728647
53054848N
22514925H
25419465A
25419465A
25419465A
25419465A
25419465A
25419465A
25419465A
20013948S
B97051445
85089911P
21459912S
24317454Z
73777491T
20796858M
20796858M
33483510H
X3812014V
74243613G
38032703H
52776843P
45795786A
53204006S
M0331880J
53600062B
19026904Q
X3774184E
X3774184E
20 03 2006
G. HEILE SPAIN SL
G.E INICI.DE EDIF.Y PROMICIONES SL
G.T. BUS T.D.V., SL
G&A FORMACION INFORMATICA Y HELP DESK
G&G ASESORES DE VIAJES, SL
G&G ASESORES DE VIAJES, SL
G&G ASESORES DE VIAJES, SL
G&G ASESORES DE VIAJES, SL
G&G ASESORES DE VIAJES, SL
G&G ASESORES DE VIAJES, SL
GAABIA IDDRISU AHMED
GABALDON ALVAREZ CRESCENCIO
GABARRI AMAYA M DE LAS MERCEDES
GABARRI GONZALEZ EMILIO
GABARRI GONZALEZ PEDRO JOSE
GABARRI HERNANDEZ JUAN
GABARRI HERNANDEZ LUIS
GABARRI MENESES IVAN EMILIO
GABARRI MENESES IVAN EMILIO
GABARRI MORENO CARMEN
GABARRI MORILLAS JUAN ANTONIO
GABARRI MORILLAS JUAN ANTONIO
GABARRI MORILLAS JUAN ANTONIO
GABARRI MORILLAS JUAN ANTONIO
GABARRI SANTIAGO JUAN ANTONIO
GABARRI VAZQUEZ ANA
GABARRI VAZQUEZ ANA
GABARRI VAZQUEZ ANA
GABESA PASTELEROS, SL
GABI ULI YACHTCHARTER SL
GABI ULI YACHTCHARTER SL
GABINETE DE ECONOMIA Y GEST. PRESUPUES
GABINETE INMOBILIARIO GRAL SERVICES SL
GABINETE JURIDICO DE COBROS SL
GABINETE JURIDICO Y MERCANTIL MEDITERR
GABINETE PERICIAL GOMEZ-FERRER SL
GABINETE PERITACIONES DEBORAH POZO SL
GABINO CASASUS RAFAEL ANDRES
GABINO GODOY RAUL
GABITEC-SER SL
GABIVAL 2001 SL
GABY FOOTWEAR SL
GADEA CARRO RAFAEL
GADEA LUCAS GUSTAVO
GADEA LUCAS GUSTAVO
GADI DJAMEL
GAGILMEN SL
GAGO NIETO FRANCISCO
GAHLOUZ AHMED
GAIA SERVICIOS AMB Y FOREST COOP V
GAIA SERVICIOS AMB Y FOREST COOP V
GAJATE TOCE, ENRIQUE ESTEBAN
GAL SILVIU BOGDAN
GALAN ARTETA RAUL OSCAR
GALAN BODI VICENTE
GALAN CHILET ESTEBAN
GALAN LARA NICOLAS
GALARZA GARCIA ALEJANDRO FRANCISCO
GALARZA GARCIA ALEJANDRO FRANCISCO
GALARZA GARCIA ALEJANDRO FRANCISCO
GALARZA GARCIA ALEJANDRO FRANCISCO
GALAXCAR AUTOMOVILES SL
GALAXCAR AUTOMOVILES SL
GALAXCAR AUTOMOVILES SL
GALAXCAR AUTOMOVILES SL
GALAXCAR AUTOMOVILES SL
GALBIS PONS MILAGROS ISABEL
GALBIS SALA ANTONIO
GALDEANO ARENAS ENCARNACION
GALDON BALLESTER BEGOÑA
GALEA PLA JUAN ANTONIO
GALEA YVONNE EDMEA
GALEANO GUERRA PEDRO
GALERA CASTILLEJAR SL
GALERA LOPEZ RUFINO
GALERA LOPEZ RUFINO
GALERIA COMERCIAL SUCRAO CB
GALERIA DE ARTE ALEJANDRIA SL
GALERIAS SICOMORO SL
GALESPA PIEL SL
GALESPA PIEL SL
GALESPA PIEL SL
GALET PEÑAS JUAN CARLOS
GALFUS FABRICADOS SL
GALIANA HERNANDEZ RICARDO JOSE
GALIANA MUÑOZ ANTONIO
GALIANA MULLOR FERNANDO
GALIANA MULLOR FERNANDO
GALIANA MULLOR FERNANDO
GALIANA MULLOR FERNANDO
GALIANA MULLOR FERNANDO
GALIANA MULLOR FERNANDO
GALIANA MULLOR FERNANDO
GALIANA VIDAL JUAN
GALIANA 1926 SL
GALIANO CASAS ALFONSO
GALIATSATOS BAILLO ANASTASIA EKATARINI
GALINDO BRICEÑO MIGUEL
GALINDO BURGUET MARCOS ANTONIO
GALINDO FERRER VICENTA
GALINDO FERRER VICENTA
GALIPIENSO MAS FERNANDO
GALLARDO ACEVEDO ALEXANDER
GALLARDO DIAZ JUAN
GALLARDO DURAN ANTONIO
GALLARDO JIMENEZ ANTONIO
GALLART SOLE PAU
GALLART TORRES SERGIO
GALLAVAN MALCOLM CHARLES
GALLEGO BLANCO MIGUEL ANGEL
GALLEGO BOLINCHES CARMEN
GALLEGO COLORADO RUBY LILIANA
GALLEGO COLORADO RUBY LILIANA
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4617305416000167 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087160 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062652 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062641 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062630 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458669 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438968 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111434073 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442939 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442928 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110762776 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111420125 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408311 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423040 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419311 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110146390 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110109111 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506016290 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506024782 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506024771 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058098 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090340 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705530005518 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506016103 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451057 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449528 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110205031 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462393915 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408641 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506005708 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506005697 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110946971 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476236 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212918 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506012493 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305306000101 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030297772 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003
LIQ. EN EJECUTIVA A0306305416000342 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506027750 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016168 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506037202
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506032373
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506037653
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023026 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456458 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105106070
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110728015 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479393 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479382 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479371 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462552 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111462541 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455072 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506017830 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082705 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462377800 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460268930 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506000383 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110208529 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112214281 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289830 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088161 APL./FRACC.: 460540030927N LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108597843
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506075588 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035420 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530035420 -
DOGV - Núm. 5.222
0699015479058
0699010737425
0699008652833
0699005990320
0699004783208
0699004783199
0699004783180
0699004783170
0699011705297
0699015475336
0699007072371
0699007081007
0699008658480
0699008011744
0699007165294
0699008000946
0599112311087
0699007104226
0699007104217
0699005945587
0699005945697
0699005945688
0699005945679
0699005945660
0699012056747
0599117384873
0599117384864
0599097707579
0699014101308
0599097365560
0599097365551
0699008021956
0699010742054
0599127868780
0699004780256
0699009826450
0699004802018
0699005950380
0599125687590
0699004799643
0699010739488
0699013879218
0699008693735
0699007150637
0699007150628
0699006091474
0499075789052
0699007134916
0699004760135
0699005940985
0699005940976
0699004671090
0699006116298
0699007145182
0699005046108
0699007453485
0699007998755
0699007997710
0699007997700
0699007997691
0699007997682
0699011702473
0699011702464
0699011702455
0699011702446
0699011702437
0699006127417
0599120317720
0699004793034
0699007105371
0699004098586
0699008238198
0599095803295
0679000049071
0599119181696
0599119181687
0699005986287
0699010473196
0699004757165
0579000866253
0579000866244
0579000866235
0699004703292
0699005930645
0699007061748
0599054769023
0699007071886
0699007071940
0699007071931
0699007071922
0699007071913
0699007071904
0699007071895
0699012092350
0699008017583
0699005944761
0699006114345
0699007119470
0699000901418
0699008622693
0699007123943
0699006106122
0699021694287
0699008668242
0699008249481
0699006089283
0699018615185
0699001102121
0699004773921
0699001102332
0599118009013
0699005970337
0699005970346
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
G03600
G46603
R03782
R46852
R03600
R03600
R03600
R03600
G03600
G03600
R46782
R46782
R03782
G46246
R46782
G46161
R46161
R46782
R46782
R46215
R46215
R46215
R46215
R46215
R46782
R46782
R46782
R46161
G46246
R03031
R03031
G46601
G46603
G46602
R03600
G46601
R03782
R46237
R46782
R03782
G46603
G03065
R03782
R46782
R46782
R03782
G46222
R46782
R03063
R46161
R46161
G12138
R03782
R46782
G46017
G46603
G46161
G46161
G46161
G46161
G46161
G03065
G03065
G03065
G03065
G03065
R03782
G46133
R03600
R46782
G46147
R03782
G03063
R03782
G46096
G46096
R46782
G46603
R03063
R03065
R03065
R03065
G46246
R46133
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46601
R46173
R03782
R46782
G46096
R46782
R46782
R03782
R46782
R03782
R03782
R03782
R46782
R46782
R03099
R46782
G46602
R46603
R46603
DOGV - Núm. 5.222
X2255015A
X2255015A
19390323N
19390323N
19477199V
17678381Y
53090322C
19004667C
19004667C
19081256L
44501812D
24348796F
21492888D
73582924J
01802549Q
44520172S
44879068L
22495672Q
21604056H
47625634V
22626025M
52793704X
52792283S
73376296V
X0752579L
B03472677
17721247T
X4860035C
25960302H
B53854774
33488956J
53099952J
21323184E
21469191W
52737885N
24305991M
19792805V
73569373D
45561011N
33462929E
B53587739
B53587739
19833108R
B12528915
29196052J
48384371F
40530029G
44520456T
44879409S
22605605D
20038113F
52690462S
52674604G
52674604G
52674604G
48292992F
48292992F
20826420N
B46079489
B96566575
B96566575
X3237593K
18890570A
X3886305H
72470262E
19437972M
21315272E
21260682B
21260682B
52689448J
33468111Y
19878628G
21621216C
70719392G
21473633M
48371831W
73520185H
52638073C
20164156X
19440517C
21444223N
21298642K
20402618P
24350124R
23675686S
22130187R
22130187R
48312938N
48312938N
24138944F
21462169H
73722918Y
X2604712P
X2604712P
X2604712P
48323822V
24374347M
20414312H
18953168H
73579449B
48327373A
39035649A
22584238D
22584238D
29197072K
22682288X
44520682L
44520682L
44520682L
44525981M
44525981M
44525981M
44525981M
GALLEGO DE LA ROSA DORIS ALEIDA
GALLEGO DE LA ROSA DORIS ALEIDA
GALLEGO FORNES MARIA CARMEN
GALLEGO FORNES MARIA CARMEN
GALLEGO GAMBORINO M LUZ
GALLEGO GARCIA JOAQUIN
GALLEGO GIMENEZ JUAN ANTONIO
GALLEGO GINES RAFAEL
GALLEGO GINES RAFAEL
GALLEGO HEREDERO CARIDAD
GALLEGO LUCENA PABLO
GALLEGO MARTINEZ LUIS
GALLEGO MIRA RICARDO
GALLEGO MONTES ANDRES
GALLEGO PALOMEQUE MARIA ENCARNACION
GALLEGO PAREJA MIGUEL ANGEL
GALLEGO PEREZ ANDRES
GALLEGO PUCHADES ISABEL
GALLEGO RUBIO AQUILINO
GALLEGO SIMO, ESTEFANIA
GALLEGO ZAHONERO JUAN GABRIEL
GALLEN CHIVA JUSTO-DESIDERIO
GALLEN CHIVA, JOSE ANTONIO
GALLEN IBAÑEZ ERNESTO
GALLI SALVO ROSARIO
GALLIERI, SL
GALLIGO PALLARES PEDRO
GALLO LOPEZ JOSE YESID
GALLO MARTINEZ MANUELA
GALLUD COMIDA COLOMBO MEXICANA, SL
GALLUD CONESA MARIA PAZ
GALLUR SABATER JOSE LUIS
GALVAÑ PLANELLES ANTONIO
GALVEZ ARQUES ANTONIO
GALVEZ CANO MARIA CARMEN
GALVEZ GOMEZ FERNANDO
GALVEZ LLUCH JOSE
GALVEZ PLAZA LORENA
GALVEZ RICHART CARLOS
GALVEZ SENDRA FCO JAVIER
GALVEZ-TORREGROSA, SL
GALVEZ-TORREGROSA, SL
GAMARRA ARMENTIA VICENTE LUIS
GAMBARELLI IMPIANTI SL
GAMBIN VIDAL ABDELKADEL
GAMERO LOPEZ JOSE ANTONIO
GAMEZ BAUTISTA JOAQUIN
GAMEZ CERRILLO JOSE LUIS
GAMONAL PRIETO EVA
GANDIA ASUNCION ANTONIO MANUEL
GANDIA CHARCOS MIGUEL
GANDIA FERNANDEZ MARIA AMPARO
GANDIA FERNANDEZ PEDRO
GANDIA FERNANDEZ PEDRO
GANDIA FERNANDEZ PEDRO
GANDIA OLCINA LUCAS
GANDIA OLCINA LUCAS
GANDIA PEDRON JOSEFA LORENA
GANDIA URBANA SL
GANDIMADER SL
GANDIMADER SL
GAO MINGXI
GAONA BARTHELEMY CARLOS
GAONA GAONA MANUEL ANDRES
GARAYAR BALDA JHON
GARAYOA LEYRA GLORIA
GARBERI MARTINEZ CARMEN
GARBERI MARTINEZ DOLORES
GARBERI MARTINEZ DOLORES
GARCERA PEREZ MIGUEL ANGEL
GARCERA RAYO MONICA
GARCERA ZAMORANO SALVADOR
GARCIA ABAD VICENTE JOSE
GARCIA ABADILLO RUIZ, PEINADO PETRA
GARCIA AGUILAR JUAN BAUTISTA
GARCIA AGULLO JUAN FRANCISCO
GARCIA AIBAR RAMONA
GARCIA ALAPONT RAFAEL JOSE
GARCIA ALCAIDE ADOLFO
GARCIA ALCOVER ROSA MARIA
GARCIA ALDEGUER CARMEN
GARCIA ALEMAÑ RAFAELA
GARCIA ALEMANY RAFAEL JOSE
GARCIA ALVARADO JOSE ANTONIO
GARCIA ALVAREZ CARMEN
GARCIA ALVAREZ MARIA DOLORES
GARCIA ALVAREZ MARIA DOLORES
GARCIA ALVARO ISIDRO
GARCIA ALVARO ISIDRO
GARCIA AMEZCUA JESUS
GARCIA ANDREU SALVADOR DE LOS SANTOS
GARCIA ANDUJAR JOSE MARIA
GARCIA ANGELO JOSE DAVID
GARCIA ANGELO JOSE DAVID
GARCIA ANGELO JOSE DAVID
GARCIA ARANDA JUAN
GARCIA ARRIBAS FRANCISCO JAVIER
GARCIA BALAGUER RICARDO
GARCIA BALLESTEROS MIGUEL ANGEL
GARCIA BALLESTEROS SERGIO
GARCIA BARON ROMAN
GARCIA BARRAGAN ANTONIO
GARCIA BARREDA PEDRO JOSE
GARCIA BARREDA PEDRO JOSE
GARCIA BAYARRI FERNANDO
GARCIA BELLO ELVIRA
GARCIA BERMUDEZ JOSE
GARCIA BERMUDEZ JOSE
GARCIA BERMUDEZ JOSE
GARCIA BERMUDEZ MANUEL
GARCIA BERMUDEZ MANUEL
GARCIA BERMUDEZ MANUEL
GARCIA BERMUDEZ MANUEL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506014882 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318518 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4616105106007406 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462328201 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446514 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476600 LIQ. EN EJECUTIVA A1213805506004817 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489667 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111436933 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438396 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110986725 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493957 APL./FRACC.: 460540038597T EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111464554 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506034120 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916985 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110314217 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299609 LIQ. EN EJECUTIVA M1703205120013749 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111471473 LIQ. EN EJECUTIVA A4623701500016852 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286860 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506031598 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030262385 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506080219 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457987 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305106000158
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106020036 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107818031
LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460040890 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087930 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111467524 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491230 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111470868 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920978 APL./FRACC.: 460540036860B LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462379769 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111443984 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105106005360 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530018705 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705530018694 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4613305516000225 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802673 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110309960 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106385248
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292481 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292492 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292470 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110700900 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462325374 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030261439 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089437 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413020 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462383300 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705306003155 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057108 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281305 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318859 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110694344 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109398599 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109398764 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111417485 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110782356 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206770 LIQ. EN EJECUTIVA A4660204506020789
APL./FRACC.: 460540037590M LIQ. EN EJECUTIVA H2000003122374939 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492087 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111530785 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080128661 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111434436 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110730040 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418706 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500876 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500601 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419157 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419135 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456689 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111407178 -
10317
0699006333456
0699006333447
0699012102608
0699014545010
0699007086864
0699005213160
0699007177706
0699006335041
0699006335050
0699007138638
0699007075314
0699007071758
0699004787168
0699007123595
0599126388016
0699008004190
0699007061766
0599097705204
0699002023921
0699004668469
0699000763276
0699005214004
0699006330028
0699006331741
0699002516070
0699007293471
0699006337095
0699007100495
0699007132909
0699004651987
0699008246787
0599104030947
0599124306531
0699004790495
0699007099550
0599066141602
0679000035404
0599110777806
0599089661500
0699007079512
0699004796270
0699015476362
0699007088624
0699017253807
0699007073857
0699007119534
0699008670580
0699007076212
0599118467374
0699007078513
0699007158328
0599128449883
0699007999635
0699007999626
0699007999617
0699005933743
0699005933734
0699017372780
0699005984581
0699013331903
0699013365976
0699006104968
0699008888307
0699005102547
0699005362037
0599071270911
0699008251178
0699007290712
0699007290703
0699007076735
0699012057003
0699007105528
0699004127094
0599124305606
0699004790330
0699013874102
0699007103438
0599114735193
0699007180932
0699014395750
0699004779531
0679000057624
0699007159262
0699007082859
0699008682286
0699004349368
0699004349359
0599104018324
0599104018333
0699007074865
0699006112630
0699009374947
0699013866292
0699013866283
0699010487651
0699004755010
0599076027412
0599118467722
0699006324436
0699007134430
0699006116069
0699008619842
0699012053447
0699012053438
0699007091282
0699007118140
0699005958401
0699005958392
0699005958383
0699007076048
0699007076039
0699007076020
0699007076010
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R12782
R12782
R46782
R46782
R46782
G12135
R46782
R12782
R12782
R46782
R46782
R46782
R03600
R46782
R46782
G46215
R46782
R46161
G03009
G12138
G46246
G12135
R12782
R12782
R03600
R03782
R12782
R46782
R46782
G03099
R03782
R46246
R03600
R03600
R46782
R46173
R46603
G46096
R03099
R46782
R03782
G03600
R46782
G12135
R46782
R46782
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46161
G46161
G46161
G46161
R46147
R46147
G46017
R46782
G46601
G46601
R03782
G12135
G46603
R12600
R46782
R03782
R03600
R03600
R46782
R46782
R46782
G03031
R03031
R03600
G03065
R46782
G46096
R46782
R46147
R03600
R03066
R46782
R46782
R03782
G03140
G03140
R46161
R46161
R46782
R03782
G46603
G03065
G03065
G03065
R03031
R46782
R46782
R12782
R46782
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46601
R46601
R46601
R46782
R46782
R46782
R46782
10318
44525981M
73575336S
19899168M
73990577Z
22694255V
18659781L
48302222Z
45632168F
85082723L
33487265R
19974521X
48560359E
53091372N
52704262S
74076530Q
22569280R
48457240N
22578270K
18948911Q
18948911Q
18948911Q
18948911Q
20017696Z
21479200Y
24397728H
37341014P
45631343X
34266420P
24350913P
48298510M
25130086X
45798079L
19892877Q
73558601R
21490096T
30548242X
29010789S
22540787M
14913079V
X1639066V
21318545Y
38853284M
19320870L
21353932L
48408635Y
48408635Y
48408635Y
19616699E
07493189L
07493189L
44854132S
52677160F
52677160F
48383873S
20037824V
20037824V
19206033K
28987759P
75048250D
22568154W
22558877V
52662510P
21422986G
12701888T
03785253M
53233783F
18964277H
73732660L
18994815N
19363804N
48568918W
04178800E
20796047E
52714056B
52672195X
74077225K
45633474W
48388913H
48325812Y
33496157S
29788326Z
22524157G
20415794M
24313988K
70732293W
19082841V
24380081N
21955930S
22648478X
52792078V
73544818H
01751398V
X3168156K
21001701X
22580560B
08948492C
19885857B
22632832G
21459080B
24340888B
44379569B
22659683Z
48460467L
22546748D
29165582H
48570452H
48567129F
22949658M
44500929T
22666645F
22666645F
22666645F
22666645F
20 03 2006
GARCIA BERMUDEZ MANUEL
GARCIA BERNAL CARLOS
GARCIA BONO JOSE VICENTE
GARCIA BUFOR VICENTE
GARCIA BURGAL DANIEL
GARCIA CAÑIZARES FRANCISCO
GARCIA CADALSO OSCAR DAVID
GARCIA CALERO MIGUEL ANGEL
GARCIA CALVO MARIA DEL CARMEN
GARCIA CAMPILLO ANTONIO
GARCIA CANALES JUAN JOSE
GARCIA CANTERO DARIO ALEJANDRO
GARCIA CAPARROS PEDRO MIGUEL
GARCIA CARRILLO MARIA ESPERANZA
GARCIA CARRIO ALBERTO SEBASTIAN
GARCIA CASA DAVID
GARCIA CASAÑAS EVA ESTHER
GARCIA CASACUBERTA ANTONIO
GARCIA CASTELLANO RAFAEL
GARCIA CASTELLANO RAFAEL
GARCIA CASTELLANO RAFAEL
GARCIA CASTELLANO RAFAEL
GARCIA CATALAN FEDERICO
GARCIA CELADA JOSE ANTONIO
GARCIA CERREDUELA BRIAN
GARCIA CHISVERT VICTOR MANUEL
GARCIA CHULIA MARIA
GARCIA CIFUENTES CARLOS MODESTO
GARCIA CIVICO JESUS
GARCIA COLOMER IVAN
GARCIA CORREAS RAFAEL ENRIQUE
GARCIA CRISOL JONATHAN
GARCIA CUBAS JOSE MANUEL
GARCIA CUBELLS FRANCISCO JAVIER
GARCIA CUENCA JOSE FRANCISCO
GARCIA CUENCA MANUEL
GARCIA CUENCA RAFAEL MANUEL
GARCIA CUENCA RAUL
GARCIA CUEVAS CARMEN
GARCIA DANIEL ALBERTO
GARCIA DE GAMARRA MARTINEZ ALFONSO
GARCIA DE LA FUENTE RAFAEL
GARCIA DE LUELMO ILDEFONSO
GARCIA DIAZ ANTONIO
GARCIA DIAZ JAVIER
GARCIA DIAZ JAVIER
GARCIA DIAZ JAVIER
GARCIA DIEZ ANTONIO
GARCIA DIEZ BLAS
GARCIA DIEZ BLAS
GARCIA DIMAS SARA
GARCIA DOMENECH M JULIA
GARCIA DOMENECH M JULIA
GARCIA DOMINGUEZ MARIA TERESA
GARCIA ENGUIX OSCAR
GARCIA ENGUIX OSCAR
GARCIA ESCAMILLA JULIA
GARCIA ESCRIBANO JAVIER
GARCIA ESPINOSA DOMINGO
GARCIA ESTARLICH JOSE MIGUEL
GARCIA ESTEVEZ JAVIER
GARCIA ESTEVEZ JOSE IGNACIO
GARCIA ESTRUCH M ISABEL
GARCIA FERNANDEZ JUAN FRANCISCO
GARCIA FERNANDEZ MARIA NATIVIDAD
GARCIA FERNANDEZ PEDRO JOSE
GARCIA FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
GARCIA FERRANDIS JOSE
GARCIA FERRER, MANUEL
GARCIA FERRI MARIA ANGELES
GARCIA FRESNEDA ANTONIO
GARCIA GALAN MARCOS
GARCIA GAMIZ SUSANA
GARCIA GANDIA CESAR
GARCIA GARCIA ANDRES
GARCIA GARCIA ANTONIO
GARCIA GARCIA DIEGO
GARCIA GARCIA FRANCISCO DOMINGO
GARCIA GARCIA JOSE ALFONSO
GARCIA GARCIA JOSE ANTONIO
GARCIA GARCIA JOSE LUIS
GARCIA GARCIA JOSE LUIS
GARCIA GARCIA JOSE VICENTE
GARCIA GARCIA JUAN ANTONIO
GARCIA GARCIA JUAN JOSE
GARCIA GARCIA LUIS
GARCIA GARCIA LUIS
GARCIA GARCIA MANUEL
GARCIA GARCIA MERCEDES
GARCIA GARCIA NICASIO
GARCIA GARCIA PEDRO JOSE
GARCIA GARCIA RAFAEL
GARCIA GIRALDO DANY JULIAN
GARCIA GOMEZ DAMIAN ALBERTO
GARCIA GOMEZ JOAQUIN
GARCIA GOMEZ JOSE ALTUVE
GARCIA GOMEZ LUIS
GARCIA GOMEZ MARCELINO
GARCIA GOMEZ PEDRO
GARCIA GONZALEZ JOSE
GARCIA GONZALEZ JOSE DAVID
GARCIA GONZALEZ LUIS MIGUEL
GARCIA GRAU FERNANDO
GARCIA GUARDIOLA JOSE
GARCIA GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER
GARCIA HEREDIA MARIA ISABEL
GARCIA HERNANDEZ JUAN CARLOS
GARCIA HERNANDEZ SATURNINA
GARCIA HERNANDEZ SERGIO
GARCIA HERRERA JOSE
GARCIA HERRERA JOSE
GARCIA HERRERA JOSE
GARCIA HERRERA JOSE
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111407101 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460040000 LIQ.PROV.IVA NO DECLARANTES 2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428760 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785436 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462325210 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489007 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803817 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGCARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111494530 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610104098251693 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794930 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469207 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110987836 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111142056 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111497026 LIQUIDAC.PROVISIONAL PAGO CUENTA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110781542 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437516 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506007920 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460037424 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110990806 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111452498 APL./FRACC.: 120540006817Z LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429123 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082750 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794478 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109429740 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109366699 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109357239 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462380814 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915379 CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506007115 LIQ. EN EJECUTIVA A4614905506007104 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111239351 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499974 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500095 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506005862 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111471121 LIQ. EN EJECUTIVA A4622204506035743
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214910 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305106007060 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111142804 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104067680
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110917030 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423711 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463256 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705106001200
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111480636 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110731030 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110800704 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785029 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110728939 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474894 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112213874 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469317 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110777890 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111138096 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430372852 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105404059
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109488876 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110759905 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111429134 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105823709
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109400722 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211390 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109436538 LIQ. EN EJECUTIVA A0260005106010342 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462379010 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462379758 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462380198 TRAMITE DE AUDIENCIA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111467392 APL./FRACC.: 460540039002Z LIQ. EN EJECUTIVA A4616105516001980 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105516001903 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105516001892 LIQ. EN EJECUTIVA M1900505460029000 -
DOGV - Núm. 5.222
0699007076001
0699012074365
0599128513757
0699009268458
0699005944157
0699012404172
0699004754965
0699009543119
0699007087057
0699008668554
0699007148033
0699006085617
0599125707180
0599112664012
0699009374800
0699007134586
0699008663833
0599098074346
0699004185275
0699004185266
0699001361932
0699004668716
0599108064362
0699004785967
0699012080433
0699005962188
0699007168960
0699006098249
0699007063883
0699001361923
0699006110073
0699007137877
0699005943130
0599128516168
0699002516218
0699007067037
0699001512504
0699007086278
0599126382159
0699007097433
0699004791824
0699006096516
0699012080305
0699008654611
0599104018636
0599104018627
0599104018618
0699007173562
0699007108543
0599112665929
0699003223518
0699005936291
0699005936282
0699007177733
0699005928151
0699005928142
0599104742647
0699008657352
0699004124198
0699007065194
0599075988335
0699005214820
0699006109698
0699005926740
0699008683505
0699006090549
0599038174790
0599115108240
0699006333290
0699007141525
0699008687997
0699007065259
0699002680860
0599066343452
0699007092254
0699008676730
0699007068357
0699003993691
0699006110971
0699004763380
0699001101544
0699007121624
0699014094039
0699007174076
0699021693764
0699007141790
0699007072151
0699004761271
0699007494827
0699008500620
0599060509483
0599116885978
0699007159803
0699007097680
0599060508668
0599129960679
0599104018068
0699005011009
0699006120010
0599104017141
0699006076487
0699007122367
0599130940586
0699007105665
0699005964103
0699004705979
0699008657738
0699007104840
0599129147952
0599104016977
0599104016968
0599104016959
0599104016940
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R46782
R46782
G03031
R46173
G46161
R03031
G46149
R46782
R03782
R46782
R03782
R46782
G46173
G46603
R46782
R03782
R46782
G12138
G12138
G12138
G12138
G46133
R03600
R46782
R46601
R46782
R03782
R46782
G12135
R03782
R46782
R46173
R46782
R03782
R46782
G03099
R46782
R12782
R46782
R03600
R03782
R46782
R03782
R46161
R46161
R46161
R46782
R46782
G46173
G46601
R46149
R46149
R46782
R46133
R46133
R46782
R03782
G03031
R46782
R46222
G12135
R03782
R46133
R03782
R03782
R12600
G46096
R12782
R46782
R03782
R46782
G46237
R46782
R46782
R03782
R46782
G46246
R03782
R03065
G46602
R46782
G46215
R46782
R46782
R46782
R46782
R03065
G46215
R12782
R46782
R03031
R46782
R46782
R46782
R45782
R46161
G46215
R03782
R46161
R02782
R46782
G03099
R46782
R46602
G03600
R03782
R46782
R46782
R46161
R46161
R46161
R46161
DOGV - Núm. 5.222
52690645Z
22968331W
73748313D
73748313D
73748313D
21916704G
30196748W
30196748W
22587990N
21475791R
19849640L
16019108E
24391244C
19000984V
50146458H
41430864K
73761664C
20155098Z
19839311V
25126801Z
20484935P
52734196A
18971419F
30137342M
75015182S
48381958D
48381958D
52640031T
20805056S
02847422E
74005185V
48375565X
44876075Q
73647641P
74214815W
48376368P
20837915F
22109188R
72402964E
48312933F
20031933Z
28999965R
24346183Q
24346183Q
24346183Q
52732435J
20393048Y
19445778Z
52130078A
19865490E
20469249P
44850440A
74142738F
21373865B
21452568P
48405184M
25130577H
21489782P
19085408P
19085408P
19085408P
48533444V
52768418R
52768418R
44514558J
48620275T
24305795Q
11668528F
22615327W
52746670B
46306840C
22891942L
53362658J
53384231N
21376415P
21376415P
20041977F
20041977F
21536887D
74221258M
04543873Q
18990521L
21655722A
73648657N
48591746Z
74195744K
20153082E
52765674V
22677577Z
24248593S
18936321F
79105182V
48298102B
53252892A
33499740X
21938590V
19794105Y
19794105Y
19794105Y
19794105Y
19794105Y
21954267P
21387211V
18879427S
04149169S
73642146X
53095753T
73642146X
22123925H
48322970Q
21403855D
70501162K
44509189A
GARCIA HERRERA MARIA DE LOS REYES
GARCIA HERRERA RAMON
GARCIA HERRERO LUIS MIGUEL
GARCIA HERRERO LUIS MIGUEL
GARCIA HERRERO LUIS MIGUEL
GARCIA HUERTAS ANTONIO
GARCIA HUERTOS BARTOLOME C
GARCIA HUERTOS BARTOLOME C
GARCIA IBAN JOSE MIGUEL
GARCIA IRLES MARIA LUISA
GARCIA JAEN MARIA AMPARO
GARCIA JARAUTA ALBERTO
GARCIA JERICO MARIA JOSE
GARCIA JIMENEZ AGUSTIN
GARCIA JIMENEZ M TERESA
GARCIA LAZARO MARIA CARMEN
GARCIA LERMA MARIA PILAR
GARCIA LLOPIS ANGEL
GARCIA LLOPIS CARLOS
GARCIA LOMAS MIGUEL ANGEL
GARCIA LOPEZ DANIEL
GARCIA LOPEZ ENRIQUE
GARCIA LOPEZ FERNANDO JOAQUIN
GARCIA LOPEZ FRANCISCO
GARCIA LOPEZ JAVIER
GARCIA LOPEZ JOSEFA
GARCIA LOPEZ JOSEFA
GARCIA LOPEZ M DESAMPARADOS
GARCIA LOPEZ RAMON
GARCIA LOSADA ALFREDO
GARCIA LOZANO JAVIER
GARCIA LUCENA JOSE
GARCIA LUIS MARCELINO
GARCIA MAÑEZ FRANCISCO MANUEL
GARCIA MAÑEZ TOMAS
GARCIA MACIAS ALBERTO
GARCIA MANCEBO VICENTE
GARCIA MANJON JUAN ANTONIO
GARCIA MANOTA ALEJANDRO
GARCIA MANTEGAS JESUS
GARCIA MARCO PEDRO
GARCIA MARCOS PEDRO
GARCIA MARIN JESUS
GARCIA MARIN JESUS
GARCIA MARIN JESUS
GARCIA MARTI JOSE MANUEL
GARCIA MARTI JUAN EMILIO
GARCIA MARTIN ANTONIO
GARCIA MARTIN FRANCISCO
GARCIA MARTIN OCTAVIO FRANCISCO
GARCIA MARTIN, LUIS
GARCIA MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
GARCIA MARTINEZ JESUS
GARCIA MARTINEZ JOSE LUIS
GARCIA MARTINEZ JOSE MANUEL
GARCIA MARTINEZ JOSE MIGUEL
GARCIA MARTINEZ JUAN PEDRO
GARCIA MARTINEZ LUIS MIGUEL
GARCIA MARTINEZ MARIA MANUELA
GARCIA MARTINEZ MARIA MANUELA
GARCIA MARTINEZ MARIA MANUELA
GARCIA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
GARCIA MARTINEZ RAQUEL
GARCIA MARTINEZ RAQUEL
GARCIA MARTINEZ VICENTE
GARCIA MATA JOSE
GARCIA MATALLIN CARMELO
GARCIA MAZO ILDEFONSO
GARCIA MEDINA FRANCISCA
GARCIA MEDINA REGINO
GARCIA MENACHO OSSET VICENTE JOSE
GARCIA MENDEZ ADOLFO
GARCIA MENDEZ SAILA
GARCIA MENEU CARLOS
GARCIA MESAS JUAN MANUEL
GARCIA MESAS JUAN MANUEL
GARCIA MIÑANA BEATRIZ
GARCIA MIÑANA BEATRIZ
GARCIA MIRALLES NIEVES
GARCIA MOLINA MARIA DEL CARMEN
GARCIA MOLINA NEMESIO
GARCIA MOLINER, JUAN CARLOS
GARCIA MONLLOR RAFAEL MARIA
GARCIA MONTALT RAFAEL
GARCIA MONTEJANO ANTONIO
GARCIA MORALEDA MANUEL
GARCIA MORENO PEDRO
GARCIA MOYA RENATO
GARCIA MUÑOZ DANIEL ANTONIO
GARCIA MUÑOZ JOSE ALFONSO
GARCIA MUÑOZ MARIA DEL CARMEN
GARCIA MURCIA VICTOR MANUEL
GARCIA MURILLO JOSE
GARCIA NAVALON RAFAEL
GARCIA NAVARRETE VICENTE ALEJANDRO
GARCIA NAVARRO ALFONSO
GARCIA NAVARRO JOSE
GARCIA NAVARRO JOSE
GARCIA NAVARRO JOSE
GARCIA NAVARRO JOSE
GARCIA NAVARRO JOSE
GARCIA NAVARRO MARIA ROSARIO
GARCIA NIETO ANTONIO
GARCIA NIETO ANTONIO
GARCIA NOGAL DOMINGO
GARCIA NOVA JOSE
GARCIA NOVA JOSE
GARCIA NOVA JOSE
GARCIA OLAYA MARIA SALUD
GARCIA ORDINEZ JOSE MARIA
GARCIA ORIHUEL JUAN MANUEL
GARCIA ORTEGA ANGEL
GARCIA ORTEGA LUIS ALBERTO
20 03 2006
NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARI
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920351 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423315 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412700 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446558 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106473952
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106473963
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110735495 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425450 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506040743 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462391594 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111426516 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110308585 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911155 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070165 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4616104106000761 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802244 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437780 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110797580 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110215514 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460935 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030288917 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110794269 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466655 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4617305530007710 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530013869 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530013869 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462382376 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462374478 NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARLIQ. EN EJECUTIVA A4660304506035233 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110311687 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110799285 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110803201 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205236000066 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506034633 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506011600 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110212434 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111433446 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030299873 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORNOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462385225 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463620 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313326 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067591 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498335 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498313 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914807 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111440123 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776856 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914610 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA M2205105030020772
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111435998 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016179 NOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422831 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011892 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206274 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442972 -
10319
0619601600127
0699006324858
0699005945522
0699005945513
0699005945531
0699003229348
0599082058263
0599082058272
0699007077918
0599116823168
0699007074470
0699005360991
0599110777970
0699008888380
0699007440056
0699013087950
0699008011551
0699007092355
0699005961124
0699008690160
0699006338397
0699004309227
0699006323199
0699004788542
0699002876091
0599098076023
0699001041567
0699008018427
0699009275204
0599129985593
0699006096543
0699008670644
0699005961528
0699012076051
0699006117874
0699004769687
0699007118562
0699008251847
0699006111128
0699012070130
0699007152561
0599120939862
0599124085166
0599124085157
0599124085148
0699007131735
0699003925015
0699007121340
0599122933960
0599097739744
0699006334327
0699004308823
0699003887880
0699004792659
0699006105710
0599125671036
0699000536355
0699008657399
0699008624536
0699008624527
0699008624518
0699006085534
0699008658654
0699008658645
0699007098331
0699008254083
0699008002569
0699010282236
0699004314910
0699007164432
0599125678296
0699008660928
0699007166019
0699006331054
0699004786398
0699011705892
0699007151260
0699007151250
0699009927816
0699004999403
0699011422707
0699006319220
0699003847740
0699008007638
0699005942350
0699006093380
0699005009083
0699015479690
0599113906325
0699012405649
0699006327085
0699009582021
0599082045348
0699007080154
0699008668783
0699008674238
0699008009609
0699008009590
0699008009580
0699008009571
0699008009562
0599126415910
0699004757412
0599127448095
0699007101521
0699004994884
0599113604283
0599100455278
0699006117012
0699006116215
0699008691324
0699004128158
0699005960592
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
R46161
R12782
R46215
R46215
R46215
G03099
R03099
R03099
R46782
G46096
R46782
R12600
G46096
G12135
G03099
G46246
G46246
R46782
R46601
R03782
R12782
G46161
R12782
R03600
R23782
R46782
G46161
G46601
G46017
R28605
R03782
R03782
R46601
R46782
R03782
R03099
R46782
R03782
R03782
R46782
R46782
R03782
R46173
R46173
R46173
R46782
G46147
R46782
R46161
R46603
R12782
G46161
G03099
R03600
R03782
R46161
G03031
R03782
R46782
R46782
R46782
R03782
R03782
R03782
R46782
R03782
G46215
G12138
G46246
R46782
R46782
R03782
R46782
R12782
R03600
G03600
R46782
R46782
G03009
G03065
G46603
R12782
G46601
G46215
R46173
R03782
G46601
G03600
G46096
G46161
R12782
R03782
R03031
R46782
R03782
R03782
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G03099
R03063
R46161
R46782
G46096
G46096
G46096
R03782
R03782
R03782
G03031
R46601
10320
53355461S
53355461S
53355461S
73981352N
52707702M
X1548734Y
53378329K
53378329K
00364152Q
28345718N
48464975L
21527669Z
19884143E
19884143E
19884143E
19884143E
19884143E
36550025N
48563590X
48384108C
33409549W
13915332X
25387848B
19871022B
20347439Y
35595953A
22059009P
22655583P
07559753K
52744800G
73745920P
X2840865C
24327614P
74241534H
74131676P
52724525S
09332315L
19432278S
44517983B
E96811369
48581752W
22127466V
52678880W
21464124H
21464124H
21944217D
22440785F
X0538558J
52725162P
19875365F
52408342J
40557116C
52637708T
52746314T
29173574Y
20442946V
47734861V
29013279K
20436828V
20436828V
52753605T
33406865D
48369218B
06571365N
20154792F
52735218J
20782615E
20782615E
52747984Z
73575902Y
19897963L
24322651J
21514343M
48351587K
48351587K
21451787D
21451787D
38825085G
38825085G
05096086E
80144974W
20762424W
13148205W
20015824M
22587351V
21391529B
19852083R
19852083R
22126030F
05585440M
05585440M
73981758G
73999886P
25422152E
29168857G
20795863E
51318002B
20150680N
20150680N
20150680N
24352649L
74215083V
19478947V
24299085E
48388620R
22568354H
52782278S
25420988P
25420988P
25420988P
18980690D
B96499587
B96499587
20 03 2006
GARCIA ORTI KAREN MARIA
GARCIA ORTI KAREN MARIA
GARCIA ORTI KAREN MARIA
GARCIA ORTIZ JUAN
GARCIA ORTIZ MARIA DOLORES
GARCIA PABLO ALBERTO
GARCIA PACHECO ANTONIO
GARCIA PACHECO ANTONIO
GARCIA PACHECO VICTOR
GARCIA PANCHON ANTONIO
GARCIA PASCUAL FRANCISCO JAVIER
GARCIA PAYA CONSUELO
GARCIA PELLICER GABRIEL
GARCIA PELLICER GABRIEL
GARCIA PELLICER GABRIEL
GARCIA PELLICER GABRIEL
GARCIA PELLICER GABRIEL
GARCIA PEREZ ANTONIA
GARCIA PEREZ ESTEFANIA
GARCIA PEREZ FRANCISCO JAVIER
GARCIA PEREZ JOSE MARIA
GARCIA PEREZ MARIA CARMEN
GARCIA PEREZ MARIA CARMEN
GARCIA PEREZ MARIA PILAR
GARCIA PEREZ RAMIRO
GARCIA PEREZ ROSA ILEN
GARCIA PICO AMPARO
GARCIA PORTERO ROBERTO
GARCIA POVEDA MIGUEL ANGEL
GARCIA PRADO PEDRO
GARCIA PUERTES VICENTE
GARCIA PUPO, RODOLFO MAIKEL
GARCIA RAMIREZ ISABEL
GARCIA RAMIRO MARIA ASUNCION
GARCIA RAMON FRANCISCO
GARCIA RAMOS JOAN MANEL
GARCIA RAMOS M MAR
GARCIA RANGEL PILAR
GARCIA REVILLA IVAN
GARCIA RIBAS ARTES PLASTICAS CB
GARCIA RIBERA JUAN ANTONIO
GARCIA RICHARTE JOSE
GARCIA RIO MARIA JOSEFA
GARCIA RIOS FRANCISCO DE ASIS
GARCIA RIOS FRANCISCO DE ASIS
GARCIA RIQUELME CELEDONIO
GARCIA RIQUELME MARIA DEL CARMEN
GARCIA ROBERT PIERRE
GARCIA ROBIRA FRANCISCO
GARCIA RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO
GARCIA RODRIGUEZ ROBERTO
GARCIA ROELAS ENCARNACION
GARCIA ROLDAN RAFAEL
GARCIA ROMERO FCO ALVARO
GARCIA ROMERO SALVADOR
GARCIA RONDA SERGIO
GARCIA RONDAN LAURA
GARCIA ROSELLO RAMIRO ENRIQUE
GARCIA RUBIO JOSE
GARCIA RUBIO JOSE
GARCIA RUIZ ENCARNACION
GARCIA RUIZ JOSE JOAQUIN
GARCIA RUIZ RUBEN
GARCIA SAEZ OSCAR
GARCIA SAEZ YOLANDA
GARCIA SALAS MANUEL ANDRES
GARCIA SALINAS VICENTE SALVADOR
GARCIA SALINAS VICENTE SALVADOR
GARCIA SANCHEZ ANTONIO
GARCIA SANCHEZ BORJA
GARCIA SANCHEZ FERNANDO
GARCIA SANCHEZ GREGORIO
GARCIA SANCHEZ GUILLERMO
GARCIA SANCHEZ IRENE
GARCIA SANCHEZ IRENE
GARCIA SANCHEZ JAVIER
GARCIA SANCHEZ JAVIER
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS
GARCIA SANCHEZ WENCESLAO
GARCIA SANCHEZ, CORONADA ELENA
GARCIA SANJUAN RAMON
GARCIA SANZ, GUSTAVO
GARCIA SAPIÑA DAVID
GARCIA SEGOVIA ANDRES
GARCIA SOLER FRANCISCO
GARCIA SOLER PEDRO
GARCIA SOLER PEDRO
GARCIA SORIANO MANUEL
GARCIA SOTO FUENTES RAMON
GARCIA SOTO FUENTES RAMON
GARCIA TORREGROSA ANA MARIA
GARCIA TORREGROSA IVAN
GARCIA TORROME ADRIAN
GARCIA TORTAJADA ANTONIO
GARCIA TORTOSA ENRIQUE
GARCIA TRIBANO LUIS FRANCISCO
GARCIA TRIVIÑO MARGARITA
GARCIA TRIVIÑO MARGARITA
GARCIA TRIVIÑO MARGARITA
GARCIA TURBI ENRIQUE IGNACIO
GARCIA UGEDA FERNANDO
GARCIA USO JUAN
GARCIA VALDECASAS MEDINA LUIS
GARCIA VALENZUELA ANTONIO JOSE
GARCIA VALERO SERGIO
GARCIA VALLE ROSA MARIA
GARCIA VALLEJOS MANUEL EDUARDO
GARCIA VALLEJOS MANUEL EDUARDO
GARCIA VALLEJOS MANUEL EDUARDO
GARCIA VALLES CAYETANO
GARCIA VASCO SL
GARCIA VASCO SL
LIQ. EN EJECUTIVA A4660005306001188 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506042060
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110210751 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOCARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110738080 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506012980 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110801782 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422732 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030232421
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107707602
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540033272B LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013267 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506061358
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 460540033874S NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110132266 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111431928 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733438 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506034186 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088469 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110216504 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126000822 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110798383 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110151747 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439122 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916061 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326254 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490778 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487599 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304560004401 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080254523 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111464433 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451442 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465599 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110765086 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110988727 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442532 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ.PROV.IVA 2004 CON EXPED.SANCIONADORLIQ. EN EJECUTIVA H2000003462389240 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450936 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491570 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506020137 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110776812 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064489 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064478 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080072297 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460275518 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505106007010 APL./FRACC.: 460540038563N LIQ. EN EJECUTIVA A4601704506022558 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918008 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110144509 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110725530 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064490 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530025980 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530025990 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011903 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530037945 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005530037934 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111442720 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437472 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005180021446 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462389801 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110924850 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478128 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458427 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458405 LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506058276
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105166833
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030295605 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460038580 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105050013
LIQ.PROVISIONAL IVA 2004
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506030878 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105103191904
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
DOGV - Núm. 5.222
0699007165780
0599071044192
0699004615045
0699012338960
0699003144098
0699006123329
0699005201152
0699005214729
0699006111393
0599128487586
0699012116293
0699008656371
0599109489861
0599109489852
0599109489843
0599109489834
0699001081699
0699008673522
0699006120716
0699007174561
0699003847941
0599090200977
0599084307341
0699008020333
0699008009975
0599105790460
0699004767550
0699001101746
0699012078994
0699008010900
0699010346925
0599112347524
0599108361023
0699008693616
0699008661716
0599117384846
0699007764859
0699012321077
0699007097296
0699002229520
0699007119644
0699000970929
0599104017078
0699006090347
0699008658306
0699004764140
0699004774509
0699006091712
0599117058009
0699007083573
0699007085077
0699007084545
0699007168511
0699007077184
0699005974636
0699012094367
0699008246998
0699008852869
0699007147070
0699007147061
0699005211520
0699007139664
0699006106250
0699007099624
0699007167320
0699009789032
0599126538450
0599114601837
0699007121431
0699007127436
0699005972014
0699007163910
0699006114116
0699008681002
0699008680993
0699004784198
0699004784189
0699008620924
0699008620915
0699014401552
0599126386577
0599124081792
0699006336866
0599117062820
0699007129939
0699004784243
0699005959988
0699005959997
0699004765790
0699004784142
0699004784133
0699015474941
0699006097450
0699007136364
0699007073765
0699007164964
0699007101054
0699007075341
0699007075332
0699007075323
0599095673715
0699003931321
0599054755338
0699008250949
0599128516222
0599054627325
0599074161812
0699004761208
0699011701520
0699013866833
0599129310368
0699007997920
0699001040384
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
R46782
R46246
G46600
G03600
G46161
R03782
G12135
G12135
R03782
R12782
G03099
R03782
G46173
G46173
G46173
G46173
G46173
R03782
R03782
R46782
G46603
R03099
R46782
G46601
G46215
R46782
R03066
R46782
R46782
G46246
G46149
R46782
R46161
R03782
R03782
R46782
G03099
G46601
R46782
G46602
R46782
G03140
R46161
R03782
R03782
R03065
R03099
R03782
R46161
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46603
R46782
R03782
G03099
R46782
R46782
G12135
R46782
R03782
R46782
R46782
G46237
G46133
G46133
R46782
R46782
R46603
R46782
R03782
R03782
R03782
R03600
R03600
R46782
R46782
R46215
R46782
R46017
R12782
R46237
R46782
R03600
R46601
R46601
R03066
R03600
R03600
G03600
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G03140
R46782
R03782
R46782
R46246
G03063
R03065
G03065
G03065
R12600
G46161
G46161
DOGV - Núm. 5.222
24180194H
24180194H
24180194H
74135506C
24361901W
52948870H
52948870H
45802623D
29157391S
33896350P
72520354C
30611130Q
B53274809
21893605C
52674793D
24386727B
E96997408
E96997408
13827371R
24349032J
24362885C
B97163703
B97160345
B97301345
B03722121
29171150C
20015062W
52707440L
20767470B
73372385Q
73372385Q
73372385Q
73372385Q
73372385Q
B03028016
B03028016
B53531810
21675569R
X3044260A
21456684F
52650141J
44863837Z
44863837Z
44507805E
03102297B
52655188T
52655188T
12352858H
48364314Y
20441782A
20441782A
53358101X
25405626X
30504043V
24336454Q
22679880V
24399876G
73576842A
22592192M
48346312J
48346312J
20158923K
20416356S
B53534384
B53534384
X1154045C
B03890050
X3415234X
20150260Y
24308106G
B12379798
48444690C
73766026N
73904714X
21388151Z
52988415A
B53173936
B96343264
72977957S
B03000353
X2434086L
X2666404Z
53208948N
B53810743
B96785381
B53597670
29159127A
B96844394
X2903945B
52946556G
20056847L
20000796L
20000796L
20025139M
X4803152Q
X4397376Y
48306348T
20776685A
73936938B
X1124563R
X1124563R
B96592522
X2378105C
X2929436H
B96504790
20000002F
73994786Z
45563828T
45563828T
B03223179
B03223179
B03223179
X2193889B
GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO ANTONIO
GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO ANTONIO
GARCIA VAZQUEZ FRANCISCO ANTONIO
GARCIA VAZQUEZ JUAN MIGUEL
GARCIA VERDEJO MIGUEL
GARCIA VIÑAS JORGE
GARCIA VIÑAS JORGE
GARCIA VICENT CARMEN
GARCIA VICIEDO ANTONIO
GARCIA VIDAL PEDRO
GARCIA VILLAESCUSA ENCARNACION
GARCIA VILLENA JAVIER
GARCIA Y CORDOBA SL
GARCIA ZAFRA VICENTE
GARCIA ZARZO ANTONIO VICENTE
GARCIA ZOMEÑO ISIDRO
GARCIA-GONZALEZ CB
GARCIA-GONZALEZ CB
GARCIA-LOMAS MARIN JOSE MARIA
GARCIA-LONGORIA HUERTA MIGUEL ANGEL
GARCIA-PRIETO GOMEZ MOISES
GARCIALCO SL
GARCIAMELGARES SL
GARCIGAN SL
GARDA MODA SL
GARDE ESPADA JUAN MIGUEL
GARDO MORANT PASCUAL
GARFELLA SANCHEZ FERNANDO
GARI CARBONELL MARIA DESAMPARADOS
GARNES DEVESA M DOLORES
GARNES DEVESA M DOLORES
GARNES DEVESA M DOLORES
GARNES DEVESA M DOLORES
GARNES DEVESA M DOLORES
GARNETEX SL
GARNETEX SL
GAROAN SHOES SL
GARRE PIQUERAS MARAVILLAS
GARRET LESLIE RICHARD
GARRIDO ALENDA ANTONIA
GARRIDO ALMARCHA JESUS
GARRIDO ALONSO MARTINA
GARRIDO ALONSO MARTINA
GARRIDO ANTICH JOSE AMADOR
GARRIDO ARMESTO JORGE CARLOS
GARRIDO BERNABE HILARIO JOSE
GARRIDO BERNABE HILARIO JOSE
GARRIDO COLOMO ANA
GARRIDO DIAZ JOSE LUIS
GARRIDO GARCIA FRANCISCO
GARRIDO GARCIA FRANCISCO
GARRIDO GOMEZ MANUEL
GARRIDO IBAÑEZ FRANCISCO JAVIER
GARRIDO JURADO ANTONIO
GARRIDO MARTORELL VICENTE BAUTISTA
GARRIDO NIETO AGUSTIN
GARRIDO SALVADOR ANTONIO
GARRIDO SANCHEZ ROSANA
GARRIDO SANTIAGO TAHNIA
GARRIGOS MONERRIS LAURA A
GARRIGOS MONERRIS LAURA A
GARRIGUES GUILLEN FRANCISCO JAVIER
GARRIGUES UBEDA ENRIQUE
GARTEN UND SCHWIMMBAD, SL
GARTEN UND SCHWIMMBAD, SL
GARTNER KARL HANS
GARVI SHOES INTERNACIONAL SL
GARZON MURILLO JOSE ISAAC
GARZON SALAS MARIA PILAR
GARZON SANCHEZ MARIA LUISA
GAS Y TUBERIAS SL
GASCO GARZON DAVID
GASCO VALIENTE LUIS
GASCON SERRA MARIA DOLORES
GASCUÑANA PEIRO JOSE MIGUEL
GASCUE RANCAÑO FRANCISCO JAVIE
GASFRET, SL
GASOM LEVANTE SL
GASPAR MARTINEZ MIGUEL
GASPAR PERAL Y CIA SL
GASSAMA, HAMADY
GASSIES DAVID BOLESLOW
GASTON ROMERO FCO JAVIER
GASTROFLEX SL
GASTRONOMIA DIEZ SL
GATECALT MEDITERRANEO-BEACH, SL
GATELL FURIO ANTONIO FRANCISCO
GAUJOT HNOS SL
GAUTHIER MARJA-LEENA
GAVARA DARAS SANTIAGO
GAVILA CASTAÑEDA SHEILA
GAVILA LLAMOSI SANTIAGO
GAVILA LLAMOSI SANTIAGO
GAVILA SANZ OSCAR
GAVILAN GONZALO FEDERICO
GAVIRIA RODRIGUEZ YUPERLY ANDREA
GAY VAZQUEZ RUBEN
GAYA MACHI JOSE ENRIQUE
GAYA ROIG VICENTE
GAYE, MOURTALLA
GAYE, MOURTALLA
GAYME-EXPORT 2 SL
GAYRAL, ALAIN PIERRE
GAZDAGI LASZLO
GE-CA-VI HOSTELERIA SL
GEA BALBASTRE JOSE IGNACIO
GEA MACIA ANA
GEA RIQUELME ANA BELEN
GEA RIQUELME ANA BELEN
GEBER SL
GEBER SL
GEBER SL
GEBHART WILHELM ALBERT
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080292649 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080065092 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080065081 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4621505106006668 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318848 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310257 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487302 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462375765 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105899301
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108525364 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027908 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506034197 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111440332 LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506034208 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOLIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016180 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111457217 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041219 APL./FRACC.: 460540032716F LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506030030 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506000449 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041153 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304560000719 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490041 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030269084 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110498489 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506015124 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506015113 LIQUIDACION DE RECARGO APL./FRACC.: 460540037930T LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485124 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485146 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110724121 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462418907 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460038470 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499754 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110736408 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110921924 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105105190
CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076260 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011914 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110317275 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111461518 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450903 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070737 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111434469 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506014774 LIQ. EN EJECUTIVA C0700004160007724 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021704 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478832 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013970 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265982 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110916930 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111408003 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023830 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023840 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105805614
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111496290 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110894622 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506011975 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506009900 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506005676 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271735 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506018054 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016223 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016212 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016201 RESOLUCION EXPRESA IVA 2003
10321
0699007289640
0699007289630
0699007289621
0699009310110
0699007128682
0699006338085
0699006338076
0699007140012
0699007098001
0599120356294
0599119234285
0699008619961
0599097393821
0699003887871
0599104017004
0699007114658
0599104017426
0699009500163
0699004757688
0699007062958
0699007124062
0599105789618
0699005979898
0699005982720
0699004346214
0699005958722
0599128447409
0699007139792
0699013324387
0599130384417
0599130384408
0599130384399
0699007825294
0599130384380
0699007762181
0699007762172
0699013879236
0699008676923
0699008258548
0699015476436
0599112664562
0599114274376
0599114274367
0599112252942
0699006097937
0599124085047
0599124085038
0699011842595
0599120937379
0699007145393
0699007145402
0699007122091
0699007129782
0699002354417
0599128514233
0599130161337
0699007085214
0699007129865
0699012076244
0699005003015
0699009932088
0699007073572
0599054801244
0699004652775
0699003297465
0699004774600
0699004766259
0599123147324
0599125671090
0599115335582
0699005358196
0699005942341
0699007073884
0699004614569
0699008652512
0699010103724
0699004789230
0699005980172
0699006118186
0699008221890
0699004780384
0699001877942
0699007166000
0599120288296
0699013205495
0699002839700
0699008020241
0599124084937
0699008241837
0699006325902
0699007151425
0699005927170
0699005927180
0599060503561
0599095082300
0699006338222
0679000034295
0699011827882
0699005933440
0699007108617
0699007108608
0699008020782
0699002614640
0699008236676
0699011835546
0699005927161
0699001628756
0699008852510
0699008852520
0699004757192
0699004757183
0699004757174
0599126414865
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R03099
R03099
R03099
G03099
R46782
R12782
R12782
R46782
R46782
G46096
R03782
R46782
R03782
G03099
R46161
R46782
R46161
G46161
R03063
R46782
R46782
R46161
R46782
R46782
G03065
R46601
R46133
R46782
G46017
G12135
G12135
G12135
G12135
G12135
G03009
G03009
G03065
R03782
R03782
G03600
G46173
G46096
G46096
G46096
R03782
R46173
R46173
G03600
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46096
R46782
G46096
R46782
R46782
R46782
G03600
G03600
R46782
R46782
G03099
G03099
R03099
R03066
G03063
R46173
G46096
R12600
R46173
R46782
G46237
R03782
G46603
R03600
R46782
R03782
R46852
R03600
G03600
R46782
G03063
G12135
G03600
G46601
R46173
R03782
R12782
R46782
R46133
R46133
R46782
G07600
R12782
R46149
G46246
R46147
R46782
R46782
G46601
G12138
R03782
G46246
R46133
G03099
G03099
G03099
R03063
R03063
R03063
G03099
10322
X5024728X
X4581960S
B97108930
B97108930
B97108930
B53595286
B53595286
B53452504
B53452504
G12578100
B46250296
B53635926
18914966L
18003086C
B53254520
21628674A
73905778Q
48310039B
73738221Z
19885107C
E46650263
B53534335
B97075576
19236312D
X1268942D
B03923976
B03923976
B03923976
B03923976
B03923976
B03923976
B53774691
B53321220
B53321220
B53577615
B97018162
B12347126
G97107478
B03944618
B97069652
B96862107
B97015465
B53400495
B03925492
A12069712
B96597786
B96597786
B96597786
B53262549
B53262549
B96236583
B97105431
B53703963
B53205928
B53147021
B96705744
B53440228
B53440228
B53440228
B96985668
B53526091
B12613105
B97130165
B53686044
B53327631
B53327631
B53327631
B53327631
B53327631
B53327631
B96993506
B96689773
B96689773
B96896527
B53573028
B53862009
19084318E
B97131569
B97211163
B53001210
B53399861
B53399861
B96831532
B97268122
X2372964P
B53003406
X3171564W
X3171564W
X3497422L
X2308427D
E96221601
X2234328Q
X3346552Y
X0819538W
B97056113
X2549770J
X3074480R
X2667617P
B97500417
B97500417
B97392757
19439278T
21973187E
21973187E
21973187E
21973187E
21973187E
22138406D
18787756E
18607832G
18953639Y
X1249513S
74200057X
20 03 2006
GEDDES LEISA NICOLE
GEERARD DENIS MARCEL
GEIN SIGLO XXI SL
GEIN SIGLO XXI SL
GEIN SIGLO XXI SL
GEJIFLOR, SL
GEJIFLOR, SL
GENERAL ATEX S.L.,
GENERAL ATEX S.L.,
GENERAL AUTO SC
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES SL
GENERAL LEGAL INMO INVEST SL
GENES ADELANTADO JOSE MARIA
GENES ADELANTADO RAMON
GENESLAND, SL
GENIS AGULLO, ANGEL JOSE
GENIS BANDIA ROSA AMPARO
GENIS GOMEZ JOSE MANUEL
GENIS LLACER MARTIN
GENOVES MOYANO ROSA MARIA
GEORGINA RICO MARTINEZ Y JUANA GEMMA R
GEOTECNIA MEDITERRANEA, SL
GEPSA ACTIVITI SL
GERALDO FERNANDEZ JUAN
GEREZ ANTOINE EMMANUEL
GERMANICA SL
GERMANICA SL
GERMANICA SL
GERMANICA SL
GERMANICA SL
GERMANICA SL
GERMANIS INVEST SL
GEROCAMI SL
GEROCAMI SL
GERSON CHEK SL
GESPIVA SL
GESPLATUR ASOCIADOS S R L
GESPRECO LEVANTE SC
GESPROCASAS SL
GESPROVEN DE INMUEBLES SL
GEST INTEGR NEGOCIOS DE HOSTELERIA SL
GEST PRIV SERVICIOS CONTRA INCENDIOS S
GESTI-ARQUI PROYECTOS Y EDIFICIOS, SL
GESTIMAT SL
GESTION AVICOLA SA
GESTION BELLEZA SL
GESTION BELLEZA SL
GESTION BELLEZA SL
GESTION DE COMPRAS ALIMENTICIAS 3000 S
GESTION DE COMPRAS ALIMENTICIAS 3000 S
GESTION DE INICIATIVAS REGIONALES SL
GESTION DE OCIO Y DIVERSION SL
GESTION DEPORTIVA ALICANTE,S.L.
GESTION HOSTELERA ALTEA SL
GESTION INMOBILIARIA MATMAR, SL
GESTION INMOBILIARIA PUÇOL SL
GESTION INMOBILIARIA VICTORIA CRUZ,S.L
GESTION INMOBILIARIA VICTORIA CRUZ,S.L
GESTION INMOBILIARIA VICTORIA CRUZ,S.L
GESTION RECURSOS SOCIO-SANITARIOS SL
GESTION URBANA SIGLO XXI SL
GESTION Y DESARROLLO DE CAFETERIAS SL
GESTION Y PROVISION DE SERV SOCIOSAN S
GESTION Y SOLUCIONES DE NORMALIZACION
GESTION 2 ALICANTINA CONSTRUCCIONES, S
GESTION 2 ALICANTINA CONSTRUCCIONES, S
GESTION 2 ALICANTINA CONSTRUCCIONES, S
GESTION 2 ALICANTINA CONSTRUCCIONES, S
GESTION 2 ALICANTINA CONSTRUCCIONES, S
GESTION 2 ALICANTINA CONSTRUCCIONES, S
GESTIONA, GESTION GLOBAL DE INMUEBLES
GESTIONES ALTANERA SL
GESTIONES ALTANERA SL
GESTIONES COMERC LUCIO CUBAS PEREZ SL
GESTIONES DEL PRESENTE SL
GESTIONES FINANCIERAS CMA SL LABORAL
GESTO GONZALEZ JOSE
GESTORA DE TOXICOS SIGLO 21 SL
GESTORA EUROFUTUR SL
GESTORIA ADMINISTRATIVA HERNANDEZ ASES
GESTWIN DISTRIBUCION INFORMATICA, SL
GESTWIN DISTRIBUCION INFORMATICA, SL
GEWERE INVERSORES SL
GEXSA SERVICIOS DE ARTE SL
GEYSE YVES
GF OBRAS, SL
GHANA, ABDELKRIM
GHANA, ABDELKRIM
GHAZANFAR IQBAL
GHEORGHE IONEL
GHH CB
GHOUFAIRI, RAHAL EL
GHULAM FARID
GIAGNORIO CASTO RAFFAELE
GIBARA 2000 , SL
GIBBONS CATHERINE AGNES
GIBSON ANTHONY JOHN
GIBSON GEORGE ELLIOT
GIFTS-4-YOU SL
GIFTS-4-YOU SL
GIJON DIAZ MIGUEL ANGEL 000460546M SLN
GIL ALGARRA JOSE LUIS
GIL AMADOR JUAN JOSE
GIL AMADOR JUAN JOSE
GIL AMADOR JUAN JOSE
GIL AMADOR JUAN JOSE
GIL AMADOR JUAN JOSE
GIL AMADOR MARIA REMEDIOS
GIL BERNAT TEOFILO
GIL BERNAT, PRIMITIVA
GIL COLOMER, PEDRO VICENTE
GIL DE SAN SEGUNDO, JOSEPH M
GIL ESPI JOAQUIN
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 REQUERIMIENTO MOD. 190-2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058110 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120227854 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030281580 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057130 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111432533 APL./FRACC.: 460540037321N LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111459494 LIQUIDACION DE RECARGO CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272263 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION EXPRESA SOC. 2003
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506022530 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460271646 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019649 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002530 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303103506036958
LIQ. EN EJECUTIVA A0303103506036969
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION EXPRESA SOC. 2004
PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067602 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088293 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005800000033 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506013658 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060463 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060485 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060474 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIORESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111430180 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058120 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4624605226000749 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214491 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506086027 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111500172 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111437945 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912960 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310554 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506000027 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072585 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786294 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263617 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705530015330 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705530015320 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111495410 LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506032406
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506032395
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105227124
LIQ. EN EJECUTIVA A0306504506032384
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110761808 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120230846 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120230857 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110320795 CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
DOGV - Núm. 5.222
0699001518069
0599126415067
0699000765100
0699000765090
0699002229585
0699000971450
0699000971441
0699004780631
0699015473942
0699008128674
0699016192426
0699007291547
0699005212538
0699005212529
0699004779697
0699002026231
0699007158227
0599118468180
0699002354361
0699005960033
0599103374907
0699002839250
0699008022277
0599125671054
0699008239967
0699000964897
0699000964888
0699000964879
0699004118780
0699000964860
0699001959232
0699011702491
0599125210740
0599125210731
0699010489833
0699003043071
0699010424118
0699015576197
0599103506512
0699008219049
0699005928445
0699015576132
0699009515994
0699004794840
0699010423723
0699017253953
0699017253944
0699017253935
0599082046713
0599082046722
0599125007130
0699008022286
0699008659112
0699008684210
0699003146664
0599080834861
0699004786782
0699004786791
0699015476867
0699008017529
0699004762867
0699005354382
0699008019691
0599126415305
0699004782135
0699004782144
0699004782126
0699011705122
0699015474804
0699015474795
0699008014980
0599125687738
0599125687729
0699009500549
0699004345893
0699001867869
0599080834358
0699005959548
0699010102249
0699009931070
0699004780577
0699015473897
0699005987643
0699013365783
0699006115591
0699004778761
0699006333923
0699006333914
0699008693331
0699007155165
0699008020535
0699006334089
0699008649230
0699001101838
0699005966588
0699004772262
0699006098707
0699008241460
0599128446217
0599128446208
0699013329997
0699007168273
0579000866226
0579000866217
0579000643467
0579000866208
0699010489952
0699004766304
0699008502739
0699008500364
0699006334510
0699005213537
0699000969122
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G03065
G03099
G46602
G46602
G46602
G03140
G03140
R03600
G03600
R12782
G46601
R03782
G12135
G12135
R03600
G03009
R46782
R46782
G46096
R46601
G46096
G03600
G46601
R46173
R03782
G03009
G03009
G03009
G03009
G03009
G03009
G03065
G03031
G03031
G03065
G46601
G12138
G46161
R03099
R46782
R46133
G46161
G03600
R03732
G12138
G12135
G12135
G12135
R03031
R03031
G46173
G46601
R03782
R03782
G03140
G46222
R03600
R03600
G03600
G46601
R03065
R12135
G46601
G03099
R03600
R03600
R03600
G03600
G03600
G03600
G46601
R46782
R46782
G46161
G03065
G03065
G46222
R46601
G46603
G03600
R03600
G03600
R46782
G46161
R03782
R03600
R12782
R12782
R03782
R46782
G46601
R12782
R03031
R46782
R46603
R03099
R03782
R03782
R46017
R46017
G46246
R46782
R03065
R03065
R03065
R03065
G03065
R03066
R12782
R12782
R12782
G12135
G03140
DOGV - Núm. 5.222
19447933F
52948364H
52948364H
19497683P
02091925Y
22534898G
22534898G
12702226Q
48585335C
22687490Z
22127294Y
19493269X
22093410R
02542103M
74181686Q
19101953Q
B46079448
21628050T
21628050T
74124419L
44863331Z
22561443F
B96692512
29173503G
44501394M
29029931K
29029930C
52652819T
42919729G
22566103K
20812745E
48299188Q
20162884A
51605825N
21493398J
73904353V
B12023925
53090976F
53203151B
85086367Y
21459911Z
21459911Z
21997629S
A46255055
X4534323B
03764112R
B53285938
M0319930T
21458475G
00783901S
20007285E
44526637V
18726409Q
21414000B
25411402J
52638499D
52638499D
21918878Q
21678959X
21678959X
22007922G
19835221K
53362917L
22146367N
37118153V
24322383K
52722304W
21321784W
48286233X
28997924F
28997924F
73766747C
21456321N
18901623Q
19810218L
22553634H
22634914Q
19889454C
52737893C
18949440Q
48314739L
19836621H
20810549B
20817960Q
20817960Q
22511119F
19750969H
24323854C
48592388N
44519281K
44519281K
44519281K
73535007M
19280061N
74077126Z
22538015Q
22538015Q
22538015Q
39547197P
53222770B
25381741E
04592890C
73915814R
20814201Y
20814201Y
20814201Y
20150828E
39679349W
21465771D
20156203S
19811480Q
22519930D
73651199R
GIL FERRANDO LUIS
GIL FRANCH ROGELIO
GIL FRANCH ROGELIO
GIL GARCIA ANTONIO
GIL GOMEZ JOSEFA
GIL GOMEZ MIGUEL
GIL GOMEZ MIGUEL
GIL GONZALEZ JOSE MARIA
GIL HERNANDEZ JUAN
GIL IZQUIERDO CESAR
GIL JIMENEZ MARIA DEL CARMEN
GIL JUAN ANDRES
GIL LOPEZ ANTONIO
GIL LOPEZ PAULA
GIL MARTINEZ FRANCISCO JAVIER
GIL MARTINEZ JAVIER
GIL MASCARELL HERMANOS SL
GIL MONLLOR VICENTE JESUS
GIL MONLLOR VICENTE JESUS
GIL NAVARRO ANTONIO
GIL NAVARRO IVAN
GIL NAVARRO ROBERTO
GIL ORTS ASESORES FINANCIEROS SEGUROS
GIL PALLARES VICENTE
GIL PARDO DAVID
GIL PERARNAU FERNANDO
GIL PERARNAU MARTA
GIL RODRIGUEZ JUANA
GIL RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
GIL SALAS ANTONIO JOSE
GIL SANCHEZ JESUS
GIL SHAPCOTT ASER
GIL TOMAS ALEJANDRO
GILA JIMENEZ MARIA DOLORES
GILABERT CABRERA ANTONIO
GILABERT CARDONA VICENTE SALVADOR
GILABERT MOYA SL
GILABERT ROJAS JUAN
GILABERT ROJAS ROCIO
GILABERT TOMAS JACINTO
GILABERT TORRES JOSE ANTONIO
GILABERT TORRES JOSE ANTONIO
GILAR QUINTANILLA JOSEFA
GILBIS JUEGOS SA
GILLESPIE ALAN
GILLY ORTIZ AMELIA
GILMAR MOTOR, SL
GILON SANDRIN JEANNE
GIMENEZ ARTES MERCEDES
GIMENEZ BARRUL ANGEL
GIMENEZ CALABUIG JUAN
GIMENEZ CALAFORRA JOSUE
GIMENEZ CANO EMILIANO
GIMENEZ CASCALES FAUSTO
GIMENEZ CASTILLO M MAR
GIMENEZ CERDAN CESAR
GIMENEZ CERDAN CESAR
GIMENEZ CHAZARRA PEDRO
GIMENEZ ESPINOS PABLO
GIMENEZ ESPINOS PABLO
GIMENEZ FERNANDEZ JOSE FRANCISCO
GIMENEZ GARCIA ANA MARIA
GIMENEZ GAVARRI JOSE
GIMENEZ GIL MARIA DEL CARMEN
GIMENEZ GIMENEZ ANTONIO
GIMENEZ HARO JORGE
GIMENEZ IBAÑEZ JOSE FERNANDO
GIMENEZ IBAÑEZ MARIA ROSA
GIMENEZ JUAREZ FRANCISCO JOSE
GIMENEZ LIDON BALDOMERO
GIMENEZ LIDON BALDOMERO
GIMENEZ LLACER EMILIO
GIMENEZ MARTINEZ FAUSTINO
GIMENEZ MARTINEZ ROSA
GIMENEZ MERI VICENTE
GIMENEZ MIERES LUIS
GIMENEZ MORANTE MIGUEL ANGEL
GIMENEZ MORENO ANTONIO
GIMENEZ MORENO MONICA ANA
GIMENEZ PALANQUES FRANCISCO VICENTE
GIMENEZ PERIS JOSE ANGEL
GIMENEZ PIERA VICENTE
GIMENEZ RAMON RAQUEL
GIMENEZ SANTIAGO JOSE ANTONIO
GIMENEZ SANTIAGO JOSE ANTONIO
GIMENEZ SANTO JUAN ANDRES
GIMENEZ SEBASTIAN JOSE
GIMENEZ TORRES JOSE JAVIER
GIMENEZ TORRES PILAR
GIMENEZ VARGAS RAMON
GIMENEZ VARGAS RAMON
GIMENEZ VARGAS RAMON
GIMENEZ VERDEGUER MIGUEL JUAN BLAS
GIMENO BALLESTER AMADEO
GIMENO CERDA ANTONIO
GIMENO COLA VICENTE FERNANDO
GIMENO COLA VICENTE FERNANDO
GIMENO COLA VICENTE FERNANDO
GIMENO CUEVAS PILAR
GIMENO GARCIA RUBEN
GIMENO GOMEZ PEDRO LUIS
GIMENO HUERTA MARIA CARMEN
GIMENO MAGRANER MARIA-ANGELES
GIMENO MATOSES JUAN VICENTE
GIMENO MATOSES JUAN VICENTE
GIMENO MATOSES JUAN VICENTE
GIMENO MORENO DAVID
GIMENO MORENO SALVADOR
GIMENO PARDO EDUARDO
GIMENO PERIS, LUIS CRISTOBAL
GIMENO PLANELLS ENRIQUE
GIMENO REIG OSCAR ANGEL
GIMENO SAEZ FRANCISCO JOSE
20 03 2006
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110915742 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110315955 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530001759 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305530001748 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460039459 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802849 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110911694 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030008292 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425812 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506087171 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110724616 APL./FRACC.: 460540030592E EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111428254 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111430663 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110704211 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111482803 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
APL./FRACC.: 030540014762H LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110734560 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016289 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
RESOLUCION S/IMPOSICION SANCION G
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460268984 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030298839 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506063664 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263342 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206153 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030256313 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905530010680 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905530010679 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430219798 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605700000260 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423568 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462392100 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394685 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2003
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111425779 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109489206 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105226332
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486950 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064522 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110309388 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313711 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110725881 APL./FRACC.: 460540033159J LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430246715 APL./FRACC.: 460540033847B LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111443731 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111475092 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451882 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021803 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462379230 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487654 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111486576 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477732 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416561 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110204580 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610105110336008 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108672490 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111421710 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111483309 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438264 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413228 NOTIFICACION VALORACION DE UN BIEN
LIQ. EN EJECUTIVA A4617304106009397 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506013991 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462419061 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705106003841 -
10323
0699008013641
0699006325930
0699006325920
0699003931505
0699004311032
0699007063342
0699007063333
0599126267667
0599128516240
0699007086891
0699003931368
0699010736215
0699001626601
0699006333694
0699006116801
0699007139215
0699008922351
0699004782905
0699011705232
0699001627335
0699007118553
0599103489729
0699008017170
0699007101366
0699007063003
0699005212886
0699005216570
0699007103539
0699005922972
0699003966970
0599125697701
0599129134770
0699007089430
0699004757320
0699010324595
0599101451566
0699010422110
0599114304837
0599120295336
0699000965245
0699008656775
0699015476390
0699013873974
0699008214144
0599126415525
0699008239069
0699004783657
0699008242167
0699015473713
0619665500043
0599126560074
0699012057288
0699005212794
0699006088037
0699002504704
0699003042595
0599122322040
0599109867693
0699004753800
0699004753791
0699013865990
0699005215966
0699008623142
0699004766093
0699007096681
0699007177239
0699007116683
0699003146866
0699007145081
0599116893980
0599065710467
0699005971648
0699004784216
0699006330055
0699005959190
0699007121083
0599105779121
0699008619568
0599108378082
0699001210444
0699003092636
0699004308200
0699010098581
0699007119580
0699007119599
0699007067504
0699004786360
0699007078679
0599112665855
0699005960583
0699005960574
0699005960565
0599119648738
0699007116160
0699006109110
0699001758610
0699001081551
0599093040654
0699002620222
0699006338269
0599103509639
0699007064278
0699013049405
0699007132267
0699007132258
0699012082550
0699013009493
0699007174177
0619431700240
0599128450983
0599124084717
0699007093785
0599128453073
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
G46601
R12782
R12782
G03140
G46215
R46782
R46782
G03063
R46782
R46782
G03140
G46601
G03066
R12782
R03782
R46782
G46147
R03600
G03600
G03099
R46782
R46782
G46601
R46782
R46782
G12135
G12135
R46782
R46017
G46603
R46782
R03782
R46782
R03063
G03600
G46133
G12138
G46096
G46096
G03009
R03782
G03600
G03065
R46017
G03099
R03782
R03600
R03782
G03600
R03600
G46133
R46782
G12135
R03782
G46237
G46096
G46096
R03099
R03009
R03009
G03065
G12135
R46782
R03066
R46782
R46782
R46782
G03600
R46782
R03099
R03099
R46603
R03600
R12782
R46601
R46782
R46161
R46782
R46782
G12135
G46161
G46161
G46017
R46782
R46782
R46782
R03600
R46782
G46173
R46601
R46601
R46601
G46096
R46782
R03782
G46173
G46173
G46173
G12138
R12782
R03099
R46782
G46237
R46782
R46782
R46782
G46601
R46782
R03760
R46173
R46173
R46782
R46237
10324
73651199R
22524703K
21668481C
38251260Y
22608832Q
50797091G
M0328640Q
B46476552
A03329471
B03763547
53238227N
48591836N
20041084B
24352265A
22518012T
21598175W
22660983A
22539066D
20772586K
20772586K
29160408L
19981213D
21435990J
B46213922
B53603130
05281157N
05281157N
M0347838D
B96861554
30487357Y
30487357Y
X4157947F
19079912D
73908972J
A03172525
20782390G
X3542596K
46760644B
19445491A
30211295J
74169789X
28990513W
21399103H
21399103H
21399103H
21399103H
21399103H
N0661040F
B53741872
21562331S
21594917X
B53867495
X3205566X
46759616H
X3744030K
B53461885
B53461885
B53461885
B53461885
B96216494
A97207922
A97207922
A97207922
A97207922
B53540738
B97132377
B12607602
X1088412Y
X1635772N
B96685532
B96685532
B97050231
X4230831G
X4230831G
X4221655M
X3925710R
74649446W
52632005R
X2897964X
X2423722M
E97514145
15843965R
X3275939A
B45496031
B03863131
B96766662
B53786455
B53447157
B53447157
B53868188
B53579108
A03443058
N0301616I
B53271854
B53271854
29173288L
20434199X
73770071D
21852193P
X3600723G
X2002804X
14907267R
48310601K
52638375T
06997961G
29188927H
22677869F
73908388G
73908388G
73937529G
52737288J
52737288J
20004163M
20 03 2006
GIMENO SAEZ FRANCISCO JOSE
GIMENO SANCHEZ ANTONIO
GIMENO VALERO FROILAN
GIMENO VILA DOLORES
GIMENO VILLANUEVA PASCUAL
GIMEZ BERNAT ANA MARIA
GIMMING JAN ERIK
GIMNASIO IPPON SL
GIMONSA SA
GIN POLE SL
GINER ALONSO JESUS MANEL
GINER AMADOR FRANCISCO
GINER BLAY M¹ ANGELES
GINER CALVO RUBEN
GINER COMPAÑ MANUELA
GINER GINER JORGE
GINER GONZALBEZ JUAN FRANCISCO
GINER LOPEZ M PURIFICACION
GINER LORENZO SALVADOR
GINER LORENZO SALVADOR
GINER MARCO ANTONIO
GINER ROMERO JUAN CARLOS
GINER SANCHIS M JOSEFA
GINERSA SL
GINESTAL CREACIONES SL
GIORDANO ARMENTO JORGE LUIS
GIORDANO ARMENTO JORGE LUIS
GIORDANO JEAN FRANCOIS
GIOVANNA TELEVINS S.L
GIRADO LOPEZ JUAN ANTONIO
GIRADO LOPEZ JUAN ANTONIO
GIRALDO SILVA, RAFAEL TRISTAN
GIRALDO TERUEL ALEJANDRO
GIRAU LLORCA MARIA TERESA
GIRBAU GARCIA Y DEVESA SA
GIRBES VEINAT JAVIER
GIRDZIJAUSKAS GINTAUTAS
GIRON LOPEZOSA MARTA
GIRON PEREZ JUAN ANTONIO
GIRON PORRAS JORGE GABRIEL
GIRONA BELMONTE GLORIA
GIRONES CUENDA DESEADA
GIRONES DOMENECH JOSE FERNANDO
GIRONES DOMENECH JOSE FERNANDO
GIRONES DOMENECH JOSE FERNANDO
GIRONES DOMENECH JOSE FERNANDO
GIRONES DOMENECH JOSE FERNANDO
GIROTIM COM SRL
GISAL TRADING, SL
GISBERT CRESPO EDILBERTO
GISBERT ESTEBAN JOSE
GISELLE FOOD S, SL
GIT, CORNEL DORIN
GIUBILO GALVAN NUNZIA
GLANVILLE PAUL
GLASS FOOTWEAR SL
GLASS FOOTWEAR SL
GLASS FOOTWEAR SL
GLASS FOOTWEAR SL
GLASSYLUX SL
GLOBAL EDITION & CONTENTS SA
GLOBAL EDITION & CONTENTS SA
GLOBAL EDITION & CONTENTS SA
GLOBAL EDITION & CONTENTS SA
GLOBAL EXIMP S.L
GLOBUS HOSTELEROS SL
GLODENI SL
GLOVER CAROL
GLUCK-BIEDENKAPP HELGA MARIA
GLYPHIQUE SL
GLYPHIQUE SL
GO AHEAD SOLUTIONS SL
GODDARD MICHAEL CHARLES
GODDARD MICHAEL CHARLES
GODLEY PETER ARTHUR RONALD
GODOY CHAMBA RUDBEL EFREN
GODOY DURBAN FRANCISCO JOSE
GODOY VILLANUEVA MANUEL
GOEDE SANIA
GOETZ DIETER MICHAEL
GOGA CB EN CONSTITUCION
GOICOECHEA ZABALETA JOSE MIGUEL
GOINA FLORIN ADRIAN
GOL SPORT TIME SL
GOLD BULLION
GOLD ITALI SL
GOLF AFFAIRS SL
GOLF GEAR SL
GOLF GEAR SL
GOLF HOUSE INVEST, SL
GOLF HOUSES-CAMPOAMOR SL
GOLF LAS VEGAS, SA
GOLFSVAGEN AKTIEBOLAG, S.A
GOLISMON, SL
GOLISMON, SL
GOMAR GAVILA CAYETANO
GOMAR TORMO JUAN
GOMBAU MARTINEZ RAUL
GOMEZ ANDREU REMEDIOS
GOMEZ ANGAMARCA LUZ ERMELINDA
GOMEZ ANTOINE
GOMEZ ARANA
GOMEZ ARCHIDONA JOSE
GOMEZ ARRES JOSE ANTONIO
GOMEZ ASENSIO SANTIAGO
GOMEZ BARAJA SANTIAGO
GOMEZ BENAVENT JUAN LUIS
GOMEZ BLASCO MARIA REMEDIOS
GOMEZ BLASCO MARIA REMEDIOS
GOMEZ BOIX SALVADOR JOSE
GOMEZ BOLANCE FABIAN
GOMEZ BOLANCE FABIAN
GOMEZ BRODSKY CRISTINO
LIQ. EN EJECUTIVA A4623705106003841 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506008680 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506035670 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030298542 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058164 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477809 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110736397 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705106011728 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705106000475
LIQ. EN EJECUTIVA A4660103506031644
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032155117
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032154380
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030267093 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105105409
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110925675 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305506014315 TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112174582 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462376755 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032325881 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110783258 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506018686 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506018675 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506018653 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506018642 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005506018631 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005416000639 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462387502 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928436 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506011704 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506011693 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305226001017 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305416000794 REQ. A NO DECLARANTES POR IMPUESTO DE SO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A1260005416002872 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019699 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD. 347-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360005560001362 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110724110 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111139262 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506076270 LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922078 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068735 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014090 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2001 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027974 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506027963 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070759 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA M2205005070032325 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472089 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111416638 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030269205 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 APL./FRACC.: 460540037838T LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111424261 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462387909 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418288 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462382090 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110138074 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506017731 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004
DOGV - Núm. 5.222
0599117062720
0699007063315
0699004790046
0699000754669
0699003115049
0699008855655
0699008248556
0699008016878
0599129289055
0699004780191
0699008688390
0699007106471
0699012091094
0699007165258
0699008018261
0699008693881
0699008016740
0599112070746
0699007146841
0599089803610
0599084308304
0599114650805
0699004131081
0599112347780
0599131846793
0599065710604
0599065710595
0699008234301
0699010741156
0699004315533
0699010101551
0599054754732
0699007138591
0599128515773
0699002860480
0699010981964
0699011923060
0699021697220
0699007091814
0699012377709
0699006104317
0699004757421
0699006119928
0699006119919
0699006119900
0699006119890
0699006119881
0699005362110
0699005190217
0699009517076
0699007157750
0699000276618
0699006316451
0699005050690
0699003296585
0699013878219
0699013878200
0699013878190
0699013878181
0699010102523
0679000034670
0679000034661
0679000034652
0679000034643
0699008853235
0699010101616
0699005359360
0699003297373
0699006125033
0699011832118
0699011832109
0599114855268
0599126414993
0699008853089
0599113565646
0599128335566
0599131545119
0699007175881
0699006123255
0699004774664
0699015633727
0699008654052
0699006334931
0699004796453
0699004757578
0699009719943
0699001630460
0599103509280
0599103509271
0699004652032
0699003782170
0599121663516
0699011706213
0699004789258
0699015477875
0699005966927
0599130222479
0699007103209
0699003887817
0699007132642
0699008236483
0699001515135
0599120936892
0699007121285
0699007085773
0699005959429
0699005973554
0699004118799
0599130192430
0699007145851
0599117057852
0599117057861
0599091559733
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R46237
R46782
R03600
G46161
G46161
G03600
R03782
G46601
G03099
R03600
R03782
R46782
R46782
R46782
G46601
R03782
G46601
G46096
R46782
R46017
R46782
G46133
G03140
R46782
G03066
R03099
R03099
R03782
G46603
G46603
G46603
R46782
R46782
R46782
G03031
G46017
G46237
R46782
R46782
G12135
R03782
R03063
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R12600
G03600
G03600
R46782
G03099
R12782
G03065
G03099
G03065
G03065
G03065
G03065
G46603
R46173
R46173
R46173
R46173
G03099
G46603
R12600
G03099
R03782
G46246
G46246
G46173
G03099
G03099
G03099
R03600
G12135
R46782
R03782
R03099
G46215
R03782
R12782
R03782
R03063
G46603
G03099
R03099
R03099
G03099
G03099
G03099
G03600
R03600
G03600
R46603
G46133
R46782
G03099
R46782
R03782
G03031
R46782
R46782
R46782
R46601
R46603
G03009
G03009
R46782
R46161
R46161
G46133
DOGV - Núm. 5.222
53663920K
48352220X
44511659N
20443605D
73368444P
21295837E
22639842E
24325955M
21483157F
L4600107S
19892686D
53250263L
22696303H
53200757D
52767254X
29010594G
18975267Z
30986110G
24371917J
19175662X
21366572D
29183555M
29182978A
52674411H
19491724Y
52725665M
22065040J
21963772Z
19428942Z
74219246V
22587653C
22587653C
19379716P
22684073R
73642972P
53650202B
53650202B
53650202B
52708320W
21497444B
46344302S
46344302S
44528205K
20425849D
24318177R
50807738W
21194707T
52684019N
52684019N
48532200S
52743398M
52743398M
19884473F
45560029L
45560029L
45560029L
19877370B
19877370B
19870728Q
20039010F
85091662B
21388205E
19456132H
22600912P
22600912P
22600912P
44881838Y
X3614708M
37246481M
48438919E
48438919E
21987463S
73585452B
73585452B
22926166L
48525634G
22583492E
22583492E
21199987J
45835494J
53382417S
24318241L
47074451Y
19633685B
22596252V
20827023V
21955002F
05590832S
48317101N
73642358S
16051557H
18918182S
74194520Q
04505818A
21419187T
53310351P
74155016A
80074700Q
33486416A
24389727K
22145083Q
22137250A
73368775V
73368775V
73368775V
E97303069
74712755S
21503475Q
22660056L
21489555B
52776535E
B03840642
B03840642
GOMEZ BUCHARDO SARA
GOMEZ CALVO NORMANDO
GOMEZ CARBO FRANCISCO
GOMEZ CARRIE DAVID
GOMEZ CHAMORRO SANCHEZ-PASCUALA REMEDI
GOMEZ CLIMENT JOSE LUIS
GOMEZ CORRALES JESUS MARIA
GOMEZ CORTES JOSE
GOMEZ CORTES MARIA
GOMEZ DARDER JOSE LUIS
GOMEZ DEL BARRIO SANTIAGO
GOMEZ DEL RIO JOSE VICENTE
GOMEZ ESCRIBANO JOSE VICENTE
GOMEZ FERNANDEZ ANA ISABEL
GOMEZ FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
GOMEZ FERRANDEZ JORGE
GOMEZ GARCES MIGUEL ANGEL
GOMEZ GARCIA BUENAVENTURA
GOMEZ GARCIA FRANCISCO JOSE
GOMEZ GARCIA MANUEL
GOMEZ GARCIA MARIA ENCARNACION
GOMEZ GARCIA RAFAEL
GOMEZ GARCIA, ALEJANDRO JOSE
GOMEZ GEA FRANCISCO GERMAN
GOMEZ GIMENEZ MARCOS
GOMEZ GOMEZ FERNANDO
GOMEZ GOMEZ PASCUAL
GOMEZ GRAU JOSE
GOMEZ GUERRERO JOSE
GOMEZ GUIL MARCOS
GOMEZ IBAÑEZ LORENA
GOMEZ IBAÑEZ LORENA
GOMEZ ILLAN ANTONIO
GOMEZ IRANZO ANTONIO
GOMEZ JIMENEZ M DOLORES
GOMEZ LERA JUAN
GOMEZ LERA JUAN
GOMEZ LERA JUAN
GOMEZ LORENTE MARIA DEL PILAR
GOMEZ MARCOS BLANCA ESTHER
GOMEZ MARTIN DE VIDALES, JESUS ROBERTO
GOMEZ MARTIN DE VIDALES, JESUS ROBERTO
GOMEZ MARTIN TANIA
GOMEZ MARTINEZ ALEJANDRO
GOMEZ MARTINEZ ASUNCION DEL CARMEN
GOMEZ MARTINEZ EMILIO
GOMEZ MARTINEZ EMMA
GOMEZ MARTINEZ LUCIA
GOMEZ MARTINEZ LUCIA
GOMEZ MARTINEZ PEDRO
GOMEZ MATEO MANUEL
GOMEZ MATEO MANUEL
GOMEZ MEDINA MIGUEL
GOMEZ MESEGUER FRANCISCO
GOMEZ MESEGUER FRANCISCO
GOMEZ MESEGUER FRANCISCO
GOMEZ MONSORIU MIGUEL
GOMEZ MONSORIU MIGUEL
GOMEZ MONSORIU TOMAS
GOMEZ MONTENEGRO ANGEL
GOMEZ MONTES OSCAR VICENTE
GOMEZ MONTESINOS PEDRO MANUEL
GOMEZ MONTOYA CONSUELO
GOMEZ MUÑOZ FRANCISCO
GOMEZ MUÑOZ FRANCISCO
GOMEZ MUÑOZ FRANCISCO
GOMEZ MUÑOZ GLORIA
GOMEZ NUÑEZ GERMAN ERNESTO
GOMEZ PACH PABLO
GOMEZ PADILLA EVA MARIA
GOMEZ PADILLA EVA MARIA
GOMEZ PAREDES MANUEL JOSE
GOMEZ PEREZ JOSE BERNARDO
GOMEZ PEREZ JOSE BERNARDO
GOMEZ PEREZ MIGUEL
GOMEZ PEREZ VICTOR MANUEL
GOMEZ PERIS ENRIQUE
GOMEZ PERIS ENRIQUE
GOMEZ PIÑOL JOSE
GOMEZ PIDAL ABRAHAM
GOMEZ PIERA JUAN JOSE
GOMEZ PIQUERAS EZEQUIEL
GOMEZ PIQUERAS JESUS JOAQUIN
GOMEZ ROMERO JOSE
GOMEZ ROMERO JOSE MARIA
GOMEZ SALES, JOSE ANDRES
GOMEZ SANCHEZ ANTONIO
GOMEZ SANCHEZ JUAN
GOMEZ SANCHEZ MERCEDES
GOMEZ SANCHIS JOSE VTE
GOMEZ SANTAMARIA ALICIA
GOMEZ SEGARRA MIGUEL
GOMEZ SERNA ARMONIA
GOMEZ SERRANO VIRGILIO
GOMEZ SIRVENT JAVIER
GOMEZ SOONIUS VANESSA
GOMEZ TORNERO JOSE
GOMEZ TREJO DAVID
GOMEZ VALERO VICENTE JAVIER
GOMEZ VALIENTE DIEGO
GOMEZ VERA FRANCISCO JAVIER
GOMEZ VERA MARIA DE LA O
GOMEZ VILLAPLANA JOSE
GOMEZ VILLAPLANA JOSE
GOMEZ VILLAPLANA JOSE
GOMEZ Y ORTIZ CB
GOMEZ YAÑEZ MANUEL
GOMEZ YAGUES MANUEL
GOMEZ-PANTOJA DE CASTRO, ANTONIO
GOMIS BERENGUER, PABLO
GOMIS GARCIA MARIA
GOMIS IBORRA, SL
GOMIS IBORRA, SL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110912222 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106017953 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005330005896
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062685 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462386908 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030279655 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205306001294 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423744 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032153731
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110932506 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449198 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030293229 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110727454 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004460056812 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506010627 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462388460 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109350892 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110723934 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326001 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109376291 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111455138 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454027 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111418838 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111498940 APL./FRACC.: 460540038942T LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058175 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080003085 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080003074 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506031350 LIQ. EN EJECUTIVA A4614705506008730 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111488457 LIQ. EN EJECUTIVA A0303105526001432 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110781872 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506016246 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465379 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111465380 LIQ. EN EJECUTIVA M2205605460031370 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419069 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412623 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412645 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111412634 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111481659 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111421929 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309905236000481 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733207 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733196 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110779386 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472683 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110727487 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506021207
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105104652649
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111456205 APL./FRACC.: 460540037190L REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110724473 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G ACDO.RSL.REC.REPOS.CONTRA PROV.APREMIO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110909681 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250207207 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120228503 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786888 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023851 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296243 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111433952 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110796018 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802332 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107806492
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106476867
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067613 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064544 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066656 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088304 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA -
10325
0699006328762
0699007290840
0699012334964
0599054801437
0699005216451
0699004782804
0699007112961
0699008011369
0699004350165
0699008618641
0699014403148
0699005972903
0699004995196
0699002364811
0699004350751
0599065712227
0699006331925
0699012056206
0699007091172
0699012103441
0699007290328
0699007160665
0699007132927
0699001900575
0699012076318
0699004309117
0699004766423
0699011015276
0699007098735
0699008670608
0599104748037
0699007101678
0699005946200
0599104017765
0699007119094
0699005971749
0699005971730
0699005971720
0599129146394
0699004780119
0699008500703
0699008500694
0699005960730
0699005931837
0699007133715
0599128479033
0699008658782
0699007999790
0699007999781
0699004781310
0699011834987
0699011834978
0599124085193
0699001630929
0699001630910
0599130907411
0699005957760
0699005957779
0579001026047
0599103134190
0699007129838
0699007471992
0699013328585
0699007069401
0699007069420
0699007069410
0699007088038
0699007085260
0699001665862
0699012081322
0699012081313
0699004770410
0699007120818
0699007120809
0699006117095
0699001213762
0699007129920
0699007129910
0599089654735
0599131846701
0599126428716
0699007182582
0599118467090
0599115175303
0699007078100
0699002680841
0699008669571
0699002027259
0699003227211
0599119498139
0599131761130
0699005359552
0699008248895
0699008503884
0699004787718
0699005928528
0699008235017
0699009582178
0699008667921
0699007070346
0699006120285
0699006116911
0599089941148
0699017255181
0699017255190
0699002501220
0599082044944
0699004786526
0699012320509
0699004784335
0699004785792
0699004786590
0699011705910
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R12782
R03600
G46601
R46782
G12135
R03600
R46782
G46246
G03600
R46782
R46222
R46603
G46601
G46096
G03600
R03099
R12782
R46782
R46782
R46782
R03600
R46782
R46782
G46601
R46782
G46161
R03066
G03065
R46782
R03782
R46782
R46782
R46215
R46161
R46782
R46603
R46603
R46603
R46017
R03600
R12782
R12782
R46601
R46147
R46782
R03782
R03782
G46161
G46161
R03600
G46246
G46246
R46173
G03099
G03099
G03099
R46601
R46601
R46732
G46133
R46782
G03065
G46246
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G12135
R46782
R46782
R03099
R46782
R46782
R03782
G46215
R46782
R46782
R03031
G03066
R12782
R46782
R46782
G03063
R46782
G46237
R03782
G03065
R03600
G46096
G03600
R12600
R03782
R12782
R03600
R46133
R03782
R03782
R03782
R46782
R03782
R03782
R12782
G12135
G12135
G46161
R03031
R03600
G46601
R03600
R03600
R03600
G03600
10326
73939538N
73753031N
20023513N
24363181V
X2079106K
G96579487
G96579487
G96579487
G96579487
X2905971J
20050137W
31998967X
74219559P
07422964J
19872303G
29206277A
X3675897Z
30644421A
71511455Q
X2768417E
X2768417E
14248400S
21393934R
48328866R
25387270P
50046920R
53600154B
53600154B
53600154B
48441467V
23618478P
B12636767
74162734Q
18959447H
14704595M
15353026C
15353026C
17694111G
74229322L
09767692Y
53602178B
02610159G
29189536Y
48334492S
53095091M
22660683W
14554067N
14554067N
14554067N
11365289T
23282968E
05147606E
52721922B
01821352M
10594432B
20045232L
74474503C
44448982X
20003715V
27455404M
74177617H
22008458B
08740590S
10080292J
48384830Y
X3099778E
22514262E
79090005C
73566941S
27429448Q
20818068D
X3049145N
22623748M
20803890E
19012971K
18949887A
21966209J
X6420682W
24109567R
15415602J
21610347F
21610347F
21610347F
25391461J
74002408T
05231123A
05231123A
19957597Z
48368164S
08709101J
22488215B
45636206C
45636206C
48347868M
48347868M
53143277Y
18965640R
48380713Y
20818261H
08984088N
30823287K
74159079H
74226155A
52745433Q
02086530Q
52763913G
52763913G
20058517X
21325071T
29073524Y
22687362R
44768514A
X3399661P
20 03 2006
GOMIS MESEGUER MARIA TERESA
GOMIS SAN PASCUAL MANUEL
GOMIS SENDRA VICENTE JAVIER
GOMIS VALLBONA FRANCISCO
GONNOUNT, ISMAIL
GONVAL SDAD CIVIL
GONVAL SDAD CIVIL
GONVAL SDAD CIVIL
GONVAL SDAD CIVIL
GONZALEZ ABRAJAN MIGUEL ANTONIO
GONZALEZ AGUD GEMMA
GONZALEZ AGUILAR FRANCISCA
GONZALEZ ANTON JUAN CARLOS
GONZALEZ APARICIO MARCIAL
GONZALEZ ASENSIO ERNESTO
GONZALEZ AVILES JAVIER EDUARDO
GONZALEZ AYOVI TAYNA LUCI
GONZALEZ BARBERA MANUEL
GONZALEZ BARJA ENMA MARIA
GONZALEZ BENITEZ NORBERTO
GONZALEZ BENITEZ NORBERTO
GONZALEZ BERRIO JUAN CARLOS
GONZALEZ BERTOMEU JOSE ANGEL
GONZALEZ BETHOUART MARCELA MONICA
GONZALEZ BLAS ELENA JOSEFA
GONZALEZ BORDES ALFREDO
GONZALEZ BUSTAMANTE MANUEL
GONZALEZ BUSTAMANTE MANUEL
GONZALEZ BUSTAMANTE MANUEL
GONZALEZ CABELLO LUIS
GONZALEZ CABRERA PURIFICACION
GONZALEZ CARRERO,F.000457011Q S.L.N.E.
GONZALEZ CASCALES JOSE
GONZALEZ CASTILLO MARIA CARMEN
GONZALEZ CIVICOS MONSERRAT
GONZALEZ CONCEPCION LORENZO
GONZALEZ CONCEPCION LORENZO
GONZALEZ DAVILA IGNACIO
GONZALEZ DIAZ JORGE
GONZALEZ DIEZ MAXIMO
GONZALEZ ECHEVARRIA DAVID
GONZALEZ FERNANDEZ ALBERTO
GONZALEZ FERNANDEZ DANIEL
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO
GONZALEZ FERNANDEZ MANUEL
GONZALEZ FERNOLLA JACINTO MANUEL
GONZALEZ FERRERO JOSE MARIA
GONZALEZ FERRERO JOSE MARIA
GONZALEZ FERRERO JOSE MARIA
GONZALEZ FLAVIANO CARMELO
GONZALEZ GADEA RAMON
GONZALEZ GAMARRA AGUSTIN
GONZALEZ GARCIA EZEQUIEL
GONZALEZ GARCIA FABIOLA
GONZALEZ GARCIA JESUS GENARO
GONZALEZ GARCIA JORGE
GONZALEZ GARCIA LUCIA
GONZALEZ GARCIA NAVAS, M LUCILA
GONZALEZ GARCIA RAFAEL
GONZALEZ GARRE ANGEL LUIS
GONZALEZ GARRI PASCUAL
GONZALEZ GIL JUAN FRANCISCO
GONZALEZ GIL, FLORENCIO
GONZALEZ GIRON ENRIQUE URBANO
GONZALEZ GOMEZ CLEMENTE RUBEN
GONZALEZ GONZALEZ DE JIMENEZ ROSA MARI
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA
GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL
GONZALEZ GONZALEZ, ESTANISLAO
GONZALEZ HERNANDEZ DOLORES
GONZALEZ HERNANDEZ EMILIA
GONZALEZ HERNANDEZ JOSE VICENTE
GONZALEZ HOLGADO PURIFICACION
GONZALEZ HUELVA VALVERDE ALEJANDRO
GONZALEZ JIMENEZ JULIA
GONZALEZ JIMENEZ, M SOLEDAD
GONZALEZ JORDAN PEDRO
GONZALEZ LEIDIS HERMINIA
GONZALEZ LOPEZ ANTONIO
GONZALEZ LOPEZ ANTONIO JAVIER
GONZALEZ LOPEZ JOSE
GONZALEZ LOPEZ JOSE
GONZALEZ LOPEZ JOSE
GONZALEZ LOPEZ LUCIANO
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ENRIQUE
GONZALEZ LOPEZ MIGUEL ENRIQUE
GONZALEZ LOZANO CARMEN
GONZALEZ LOZANO JUAN ALFONSO
GONZALEZ MAQUEDA FRANCISCO
GONZALEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
GONZALEZ MARTINEZ MARIA ESTRELLA
GONZALEZ MARTINEZ MARIA ESTRELLA
GONZALEZ MARTINEZ RICARDO
GONZALEZ MARTINEZ RICARDO
GONZALEZ MARTINEZ SERGIO
GONZALEZ MARTINEZ, M ISABEL
GONZALEZ MESTRE CONSUELO
GONZALEZ MOLINA CESAR
GONZALEZ MORENO JOAQUIN
GONZALEZ MUÑOZ ADAN
GONZALEZ MUÑOZ VICENTE
GONZALEZ NAVARRO FRANCISCO ISRAE
GONZALEZ NOHALES EMILIANO
GONZALEZ PATIN HUMBERTO
GONZALEZ PELEGRIN, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ PELEGRIN, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ PEREIRA MANUEL
GONZALEZ PEREZ FRANCISCO
GONZALEZ PICALLO JAVIER
GONZALEZ PIERA JOSE EDUARDO
GONZALEZ QUINTANILLA M AURORA
GONZALEZ QUINTERO GUILLERMO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460270524 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478370 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023862 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918052 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106025455 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111414361 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110633173 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088744 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110703969 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032330820 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104560000638
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111480603 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462395642 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477490 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451024 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111447120 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041296 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905126001450 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110918734 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110801243 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110201214 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110953439 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110213336 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110788450 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030294406 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107845333
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111422479 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477787 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106021650 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462320138 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110297299 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQUID.PROVISIONAL P.CUENTA 2004-SANCIOPROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110802410 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449363 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110785821 APL./FRACC.: 460540037216E LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110924311 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111450155 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110780464 APL./FRACC.: 460540037714Z LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110792278 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111448912 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105115958
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919372 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110317165 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089130 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460037699 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784853 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025743 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110207517 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489700 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022450 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022440 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111310565 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110737299 APL./FRACC.: 120540006878Y LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319453 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC APL./FRACC.: 460540038364C LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110959665 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107818548
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105103429
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030290094 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105811170
PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111414823 -
DOGV - Núm. 5.222
0699008615974
0699005921726
0699005927620
0699004616520
0699006316341
0699008002843
0699008002834
0699008002825
0699008002816
0699007455099
0599125701827
0699010323055
0699013876816
0599128335355
0599100453490
0699007092979
0699007137830
0699001629544
0699008853134
0699006092620
0699011706112
0699005362257
0699006085819
0599105969385
0699007087488
0699005927500
0699007166220
0699007166210
0699007166201
0699007100156
0699004773876
0699005217194
0599049586080
0699006323170
0699013666000
0699001040155
0699001040146
0699004123318
0699004762050
0699004306688
0699012097117
0699004790376
0699007098652
0699006110990
0699011829651
0699001040229
0679000047899
0679000058174
0599089662619
0699002898358
0699005923376
0699002502578
0699007118095
0699004785590
0699007069778
0699007150747
0599129288258
0699001362042
0599118331460
0699019561589
0699010488284
0699004764279
0699009928301
0699008684421
0699007177724
0699006109303
0599118467420
0699006314343
0699005943524
0699006120330
0599120937222
0699006111842
0699007116802
0599054791867
0699006332136
0699006319082
0699006103309
0699007499822
0599128516507
0699006097570
0699002023940
0699002023930
0699003806985
0599125689112
0699003296511
0699008018041
0699008018032
0699007157630
0699004762472
0599127106664
0699007093767
0699007073920
0699007073911
0699004792237
0699004792228
0599126381737
0699006322896
0599112311078
0599110777292
0599123451245
0699006090915
0599089661380
0699010490787
0699008013430
0699011421726
0699008656858
0699015476418
0599054796294
0699007286139
0699007455070
0599060493075
0699003888825
0699007151810
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
R46782
R46017
R46133
G46603
R12782
G46215
G46215
G46215
G46215
G03099
R46782
G03065
G03065
R03600
G46096
R46782
R46782
G03099
G03099
R03782
G03600
R12600
R03782
R03031
R46782
R46133
R46782
R46782
R46782
R46782
R03099
G12135
R03099
R12782
G03065
G46161
G46161
G03031
R03065
G46017
R46782
R03600
R46782
R03782
G46246
G46161
R03099
R03099
R03099
R35782
R46017
G46215
R46782
R03600
R46782
R46782
G03031
G12138
G46133
G03065
G03065
R03065
G03065
R03782
R46782
R03782
R46782
R12782
R46173
R03782
R46782
R03782
R46782
R46782
R12782
R12782
R03782
G03600
R46782
R03782
G03009
G03009
G03009
R46782
G03099
G46601
G46601
R46782
R03065
G46096
R46782
R46782
R46782
R03600
R03600
R12782
R12782
R46161
G46096
R46782
R03782
R03099
G03065
G46246
G46603
R03782
G03600
R46782
R03031
G03099
R46782
G03600
R46782
DOGV - Núm. 5.222
X3225272M
X3225272M
24344299H
24385547G
24385547G
24385547G
24385547G
07909892P
19433919T
29756562J
29756562J
19849824L
21626977P
21626977P
29023521M
19981535D
48330519K
52740442Q
75732645Q
53238890P
73595360Y
53251943C
E97166508
44762017S
22624764D
73759856Y
29028232R
10842362R
L0310883S
25401543K
25401543K
73770473C
73770473C
52646407M
14262679B
04530205X
73898433P
73898433P
73898433P
73898433P
22629864A
E46327078
22001006B
33486537D
74221552T
21943135P
20822261Q
22674868L
B53886446
B53886446
B53886446
B53886446
B53886446
B53886446
B53886446
X3561446B
X3525982J
X1000727C
48436051Y
B53535761
48382774C
29002860K
73365784Q
24315977D
B96799580
X2581895F
X3573320V
07746851Z
X2234137D
33406167R
24353030D
19838721W
21263152C
X1975526X
19982998T
B97048334
X2144989D
X2144989D
X2144989D
X2144989D
X2144989D
X1012268S
B28377398
B03938560
B03938560
B03938560
22518359W
B97171839
73502850W
22681505D
21963575R
48437960Y
B03401908
22665357F
B46225652
B46225652
B96705645
52676714K
85029619E
19497616X
G46252896
B96981006
B96981006
B96981006
B96981006
B03096690
B03096690
B03080686
B96965280
19763207C
X2799322S
X2799322S
B96978119
GONZALEZ RAMIREZ, ADRIAN BERNARDO
GONZALEZ RAMIREZ, ADRIAN BERNARDO
GONZALEZ RAMON RAFAEL
GONZALEZ RECIO FRANKLIN ANTONIO
GONZALEZ RECIO FRANKLIN ANTONIO
GONZALEZ RECIO FRANKLIN ANTONIO
GONZALEZ RECIO FRANKLIN ANTONIO
GONZALEZ REVIRIEGO JUAN
GONZALEZ RODRIGUEZ BENJAMIN
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL
GONZALEZ ROMA ANTONIO
GONZALEZ ROMA JOSE VICENTE
GONZALEZ ROMA JOSE VICENTE
GONZALEZ RONCERO FELIX
GONZALEZ RUANO RAMON
GONZALEZ RUIZ AZUA FLOR
GONZALEZ SALAZAR CONSUELO
GONZALEZ SANCHEZ MARIA
GONZALEZ SANCHEZ RUBEN
GONZALEZ SANTIAGO JOSE MIGUEL
GONZALEZ SANZ AMANDA
GONZALEZ SERNA CB
GONZALEZ SOLANA RAFAEL
GONZALEZ SOLIS JOSEFINA ROSARIO
GONZALEZ SORIANO ANGEL ISIDRO
GONZALEZ SORIANO JOSE MANUEL
GONZALEZ SUAREZ CARMEN
GONZALEZ TOMILLO TOMAS
GONZALEZ TORRES VICENTE
GONZALEZ TORRES VICENTE
GONZALEZ VALERO IGNACIO JOSE
GONZALEZ VALERO IGNACIO JOSE
GONZALEZ VARGAS AVELINO
GONZALEZ VARONA IVAN
GONZALEZ VILLAFRANCA M PILAR
GONZALEZ VILLARREAL SEBASTIAN
GONZALEZ VILLARREAL SEBASTIAN
GONZALEZ VILLARREAL SEBASTIAN
GONZALEZ VILLARREAL SEBASTIAN
GONZALEZ ZARZO FRANCISCO
GONZALO MORA CANET Y COMPAÑIA CB
GONZALVEZ ANDREU TERESA
GONZALVEZ JAVALOYES MARIA TERESA
GONZALVEZ RUIZ BEGOÑA
GONZALVEZ SANSANO JOSE
GONZALVO CAMPOS FRANCISCO DAVID
GONZALVO LAHUERTA JOSE LUIS
GOOD QUALITY CATERING, SL (EN CONSTITU
GOOD QUALITY CATERING, SL (EN CONSTITU
GOOD QUALITY CATERING, SL (EN CONSTITU
GOOD QUALITY CATERING, SL (EN CONSTITU
GOOD QUALITY CATERING, SL (EN CONSTITU
GOOD QUALITY CATERING, SL (EN CONSTITU
GOOD QUALITY CATERING, SL (EN CONSTITU
GOODMAN PETER WILLIAM
GORA OLEKSANDR
GORANSSON VIKING HORALD
GORDILLO BARBERA ALEJANDRO
GORDILLO CAMPILLO, SL
GORDILLO TRIGUERO M CRISTINA
GORDO GARCIA DIEGO RAFAEL
GORDO GARCIA-MADRID ALEJANDRO-ALBERTO
GORDON MONCAYO RAFAEL
GORESVA SL
GORETZKI EBERHARD AUGUST WILHELM
GORINE KHELIFA
GORJON SANCHEZ FRANCISCO
GORPENYUK LYUDMILA
GORRIS ARTIEDA ROMAN
GORRIZ ALFONSO VICENTE JOSE
GORRIZ BELLO ANGEL FRANCISCO
GOSALBEZ SANCHEZ JOSE JAIME
GOSCH JORN DITMAR
GOSP GADEA JUAN BAUTISTA
GOTHIC NETWORKS SL
GOTTHARDT RAINER
GOTTHARDT RAINER
GOTTHARDT RAINER
GOTTHARDT RAINER
GOTTHARDT RAINER
GOUWLEEUW GERDINA ELEONORA
GOYMO SL
GOYRI 94, SL
GOYRI 94, SL
GOYRI 94, SL
GOZALBES DE CECILIO INMACULADA
GRABACIONES Y REPARACIONES V.D., SLL
GRACIA AUBRY GUILLERMO
GRACIA DONNAY LORENZO
GRACIA NAVARRO JOSEFA
GRACIA SANCHEZ, JUANA
GRADEPORT, SL
GRADO SANCHEZ MANUEL
GRADOLI SL
GRADOLI SL
GRAF.STOCK SL
GRAFIA CONCHILLO VICTOR SEBASTIAN
GRAFIA LLIMERA RAFAEL
GRAFIA MIRAVALLS M TERESA
GRAFICAS RIVER SOCIEDAD CIVIL
GRAFICAS SAFONT SL
GRAFICAS SAFONT SL
GRAFICAS SAFONT SL
GRAFICAS SAFONT SL
GRAFICAS VALTI SL
GRAFICAS VALTI SL
GRAFICAS VIDAL LEUKA SL
GRAFOCARDS SL
GRAGERA PAEZ ELADIO
GRAIUN LEON
GRAIUN LEON
GRALCA URBANA SL
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316208 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318793 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462391253 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505560000274 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505560000274 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505560000274 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505560000274 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905106005086 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES INMUEBLES
DILIGENCIA EMBARGO DE BIENES MUEBLES
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110778540 APL./FRACC.: 460540037199M NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111463773 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487192 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438550 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106112195229 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA APL./FRACC.: 460540036516N LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462419754 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072662 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111490118 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506025754 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305516001864 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080278063 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080278162 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111196605 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019650 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306505106008585 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030255268 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462386886 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072673 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110722977 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072684 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506090163 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919010 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106491816
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110768463 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506018215 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506077106 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506016105 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784974 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061387 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289379 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460271536 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023884 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265091 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030265036 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264981 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264970 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264960 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059528 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059517 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479294 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506006996 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGEXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111454929 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060518 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462383861 LIQ. EN EJECUTIVA A4601704506024550 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105108549608
LIQ. EN EJECUTIVA C0900105080147284 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616104506022240
LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106017308 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928150 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110914708 RESOLUCION EXPRESA IVA 2004
10327
0699005359222
0699005359231
0699007084298
0699005945770
0699005945760
0699005945751
0699005945742
0699004753829
0699003076695
0699000970543
0699000970534
0599113453070
0519339500396
0519339500387
0699006123118
0599118467567
0699004124977
0699007164039
0699007164771
0699008657105
0699007128958
0699021671104
0699008016520
0599131846528
0699008020232
0599114913568
0699007099642
0699012115844
0699004771777
0699008006070
0699008006060
0699008002550
0699008002540
0699007165404
0699002502320
0699012077280
0699007157841
0699007157832
0699008626671
0699008626680
0699007071776
0699005984646
0699013875065
0699012114661
0599128331478
0699007288494
0699010733649
0699007111376
0699001630140
0699001630195
0699001630186
0699001630177
0699001630168
0699002383090
0699001630159
0699004772336
0699007109441
0699004770659
0699004314671
0699004793620
0699007103896
0599082057530
0699005213903
0699007067733
0699005960767
0699004776159
0699008652155
0599097384078
0699006096718
0599103113730
0599112665112
0699000754467
0699004782447
0699008255660
0699008625636
0699005928490
0699008255394
0699008255385
0699008255376
0699008255367
0699008255358
0699008678207
0699004116947
0699004781246
0699004781237
0699011704958
0699007073801
0699005980850
0699012072403
0699015569303
0699013865733
0699007104015
0699004781668
0699007177789
0599124081747
0699004306569
0699011680390
0699001101663
0699001102085
0699008620888
0699010104301
0699007999204
0699007999231
0699007999222
0699007999213
0699009929888
0699004130944
0699015475803
0599126443813
0699007076524
0699006328900
0699006328890
0699013102782
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R12600
R12600
R46782
R46215
R46215
R46215
R46215
R03009
G46161
G03140
G03140
G46173
R46601
R46601
R03782
R46782
G03031
R46782
R46782
R03782
R46782
R46782
G46601
G03066
G46601
R46782
R46782
G03099
R03099
G46215
G46215
G46215
G46215
R46782
G46161
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
R46782
G03065
G03065
R03065
R03065
G46237
R46782
G03099
G03099
G03099
G03099
G03099
G03099
G03099
R03099
R46782
R03099
G46246
R03600
R46782
R03099
G12135
R46782
R46601
R03099
R03782
R03099
R03782
G46173
G46173
G46161
R03600
R03782
R46782
R46133
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G03009
R03600
R03600
G03600
R46782
R46782
R46782
G46161
G03065
R46782
R03600
R46782
R46017
G46017
G46246
R46782
R46782
R46782
G46603
G46161
G46161
G46161
G46161
G03140
G03140
G03600
R46161
R46782
R12782
R12782
G46246
10328
20385823A
X3633564R
A03346616
B53200622
B97417489
A29707254
B97123459
B97304232
B97386973
07430073S
21958193R
19864830Y
48298165M
48298165M
48298165M
48298165M
21989551X
21989551X
B03386570
B03386570
B96476346
X3472251X
X4172051N
48438048W
48438048W
33413600M
19846815T
B96843552
B96950191
B96950191
B96950191
B96433982
B96433982
M0319929E
21408815R
39824400S
19326190A
19979143D
20815370W
29000286T
21468288L
29162420F
20744336S
73911987S
48460631E
44501835D
X0066031K
M0330809T
M0330809T
B53717880
73981953S
X3148333R
X1026449M
B97392567
X2530472N
X2530472N
B53603528
B53603528
X1877723A
19994841K
05907939K
B97202253
E96756085
73581098G
M0325937G
M0325937G
M0325937G
M0325937G
21176097C
A46268959
X5841196R
X2889942S
X3375013Q
X3938363G
73944614M
17149839G
28987418N
X3169201P
B03696176
X3385925A
X3527930Y
B03819737
X1728782X
X1728773R
B53910071
X0890857K
X2729953Z
X1966224T
B96576376
B96576376
B96576376
B96508205
B97233902
B97267462
B53481735
B97357891
B96180633
B53636049
B96547708
A03052438
A03052438
B53506234
B53506234
B97191712
B96604665
B53598454
B96886759
B53827143
B53829552
B03936952
B97463467
B97463467
B96648159
20 03 2006
GRAMAGE GARCIA JUAN VICENTE
GRAMALIAUSKAS RIMANTAS
GRAMAREX SA
GRAMSS 2001 SL
GRAN CIUDAD FU SL
GRAN CLUB DE VACACIONES SA
GRAN HILMAR SL
GRAN INVESTS CONTINENTAL SL
GRAN MOLINO REAL SL
GRANADO BALLESTEROS TERESA
GRANADOS MATEU ANTONIO
GRANADOS MORALES ENRIQUE
GRANADOS MORENO ALEJANDRA
GRANADOS MORENO ALEJANDRA
GRANADOS MORENO ALEJANDRA
GRANADOS MORENO ALEJANDRA
GRANADOS SANCHEZ ALFREDO JOSE
GRANADOS SANCHEZ ALFREDO JOSE
GRANBELLEZA, SL
GRANBELLEZA, SL
GRANBEN MOBILIARIO SL
GRANDA GRANDA PEDRO ANIBAL
GRANDA REYES ANGEL CRUZ
GRANDE HILARIO N JUAN CARLOS
GRANDE HILARIO N JUAN CARLOS
GRANELL ANAYA RAFAEL
GRANELL CARRASCO JUAN
GRANERO & CAROT ASESORES SL
GRANITOS GEA SL
GRANITOS GEA SL
GRANITOS GEA SL
GRANJA ESCUELA MONTEAGUDO DE LAS SALIN
GRANJA ESCUELA MONTEAGUDO DE LAS SALIN
GRANT CARL JOHN
GRAO GONZALEZ JOSE MANUEL
GRAU ALBUIXECH AMPARO
GRAU ALOS VICENTA
GRAU CREMADES JUAN VTE
GRAU FERRER VICENTE
GRAU LEYVA GLORIA INMACULADA
GRAU PEREZ M LUISA
GRAU RIBES FRANCISCO
GRAU RIERA VICENTE
GRAU SAPIÑA JOSE ANDRES
GRAU TORMO MARIA CARMEN
GRAU TUREGANO JOSE MIGUEL
GRAY BRIAN JOHN
GRAY RONALD DOUGLAS
GRAY RONALD DOUGLAS
GREAT BRITISH SERVICES, SL
GRECIANO GRECIANO M CARMEN
GRECU GENUT
GREEN ALICE
GREEN BRIGANTIA SL
GREEN STEPHEN
GREEN STEPHEN
GREEN VALLEY GOLF RESORT,S.L.
GREEN VALLEY GOLF RESORT,S.L.
GREENWOOD CARY MICHAEL
GREGORI CLIMENT JOSE ANTONIO
GREGORIO FUNEZ LUIS FERNANDO DE
GRENWICH STAY ENTERPRISE SL
GREOS CB
GREUS CALABUIG MIGUEL ANGEL
GREWAL JAGMINDER SINGA
GREWAL JAGMINDER SINGA
GREWAL JAGMINDER SINGA
GREWAL JAGMINDER SINGA
GRIÑAN PARES ANTONIO JOSE
GRIBAL SA
GRIFFITHS DOUGLAS JAMES
GRIFFITHS PHILIP JOHN
GRIKSAS RENATAS
GRILLON LIONEL ALAIN
GRIMA GUTIERREZ JORGE
GRIMAL MARTINEZ MIGUEL ANGEL
GRIMALT AUSINA JOSE JOAQUIN
GRISALES, MARIA LUZ DARY
GROOPIE SL
GROTVIK MERETHE
GRUENER ANDREA
GRUMIEL SL
GRUNDT ERICH
GRUNDT GISELA
GRUNGO, S.L.U.
GRUNIG ARNOLD
GRUNINGER, SIEGFRIED-ERNST
GRUNWALD WILLY DIETER
GRUP XXI, INFORMATICA I GESTIO SL
GRUP XXI, INFORMATICA I GESTIO SL
GRUP XXI, INFORMATICA I GESTIO SL
GRUPAJES TROIKA SL
GRUPAJES VALENCIA SL
GRUPO ALGEVEGA SL
GRUPO AUDIOVISUAL MEETING S.L
GRUPO CALOñA SL
GRUPO CONYSERVA SL
GRUPO DE EMPRESAS MAR DEL MEDITERR
GRUPO DE INICIATIVAS SAGUNTO-GIS SL
GRUPO DOS MIL DE INVERSIONES SA
GRUPO DOS MIL DE INVERSIONES SA
GRUPO ELECTRICO NORSERVICE, SL
GRUPO ELECTRICO NORSERVICE, SL
GRUPO ELECTRO INDUSTRIAL MANOR SL
GRUPO EMPRESARIAL DAESME SL
GRUPO EMPRESARIAL HAZAZEL,S.L.
GRUPO EMPRESARIAL SUMILIMP SL
GRUPO FERNANDO SOLANA, SL
GRUPO GESTCASA 2003 SL
GRUPO GRUNIEL SL
GRUPO GUILLAMONCAR SL
GRUPO GUILLAMONCAR SL
GRUPO HOSTELERO HUIT SL
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462391121 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1510505460040379 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019732 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506019660 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506011166 LIQ. EN EJECUTIVA A4660005016004965 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506063686 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030297640 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466248 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089129 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066690 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506014024 LIQ. EN EJECUTIVA A4617304506014035 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTF. DILIG. EMBARGO DE SUELDOS Y SALARLIQ. EN EJECUTIVA A4614704506022094 LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506032357
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506032346
LIQ. EN EJECUTIVA A4624604506042620 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271823 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003032150332
REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106392739
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111485487 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110988914 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250193039 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111467865 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292008 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030291986 REQUERIMIENTO MOD. 347-2004
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030290127 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110923607 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072706 CARTA DE REQUERIMIENTO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286740 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460275441 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA A4660305156002353 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088326 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605806000653 CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023060 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110769299 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786723 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011936 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070187 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272747 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272758 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306305526000518 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264871 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072740 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506011177 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2003 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306505506005985 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062696 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056085 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506007478 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506007489 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G -
DOGV - Núm. 5.222
0699007162104
0599102919570
0699004795362
0699004759695
0699010730688
0699010487276
0699005928537
0699005970703
0699005968274
0699004783547
0699007288191
0699005957512
0699011841192
0699011841183
0699011841174
0699011841165
0699006100045
0699015478021
0699004785994
0699015476600
0599113604779
0699012174319
0699019361856
0699005942222
0699005942231
0699012073595
0599117502280
0599097695827
0599082884455
0599082884446
0599104033944
0699008011872
0699004313618
0699008242158
0599065710384
0699003966860
0699010100727
0599071293883
0699005921010
0699012116220
0699006085240
0699008621777
0699012078673
0699004613514
0699010493326
0699008020562
0699006121394
0699008243029
0699008243010
0599126415626
0699008249528
0699006315333
0699004770740
0599112665891
0599125210520
0699010486441
0699011950395
0699011950386
0699008234274
0699008626049
0599125709691
0699005977404
0699008005290
0699012078490
0599131136175
0599131136166
0599131136157
0599131136148
0699004786535
0599127969349
0699003296942
0699000360941
0699008679031
0699005930580
0699012079342
0699004765130
0699006125390
0699012057113
0699004766120
0699008663980
0699004788827
0699000000930
0699008240068
0699008240059
0699010492089
0699004757201
0699008246264
0699004771520
0699008011955
0699008011946
0699008011937
0699011827076
0699008016602
0699004307310
0699001509956
0699005970740
0699008015740
0699003782098
0499095286626
0699004797847
0699011702143
0699004783327
0699011705342
0699004614248
0699010739479
0699004779330
0699008017345
0699003296329
0699004652481
0699004130320
0699005950106
0699005950115
0699014094863
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
R46782
G46096
R03782
R03063
G46161
G03031
R46133
R46603
R46603
R03600
R03065
R46601
G03031
G03031
G03031
G03031
R03782
G03600
R03600
G03600
G46096
G46603
G03065
R46173
R46173
R46782
R46173
R46147
R46246
R46246
R46246
G46246
G46246
R03782
R03099
G46603
G46237
R46782
R46017
G03099
R03782
R46782
R46782
G46237
G03600
G46601
R03782
R03782
R03782
G03099
R03782
R12782
R03099
G46173
G03031
G03031
G03600
G03600
R03782
R46782
R13752
R46782
G46215
R46782
G03099
G03099
G03099
G03099
R03600
R46852
G03099
G03600
R03782
R46133
R46782
R03065
R03782
R46782
R03066
R03782
R03600
G03066
R03782
R03782
G03600
R03063
R03782
R03099
G46246
G46246
G46246
G46246
G46601
G46017
G03099
R46603
G46601
G03099
G46222
R03782
G03065
R03600
G03600
G46237
G46603
R03600
G46601
G03099
G03099
G03066
R46237
R46237
G46237
DOGV - Núm. 5.222
B03308327
B53643532
B53643532
B97093116
B53631933
B53631933
B53631933
B53325437
B53347225
B96868948
A97348288
B96950985
B53159299
B97327613
B97309868
B96750369
B96750369
B96750369
A53676607
B97372536
B53438289
B96687330
B96687330
B96687330
B96687330
X4108917J
19412840N
73540413Y
X3606967S
X4798521P
48313768Z
X3903963N
X4442517K
X3779549M
B53475885
B53475885
B97112130
B97112130
48438357N
F53252193
21393081E
48364247P
35001463V
B12584579
B12584579
X4090551R
B53393823
B53393823
A03108446
X3149371G
B97192033
B97192033
B97192033
X3240850N
X4132690G
20369120K
33474323P
33474323P
X3578535B
44550060A
31187803X
22586361Q
22586361Q
08084975S
35066595J
29177456R
30814190D
44519131D
X2681885Q
X2681885Q
X1223306M
26437618S
26437618S
20823472P
X1861351F
X1861351F
21943291A
29759639P
53601971B
53601971B
B53251229
B53251229
B53251229
22142056W
24399037Q
22371803W
27466569S
20001649K
20105815C
19572845Y
73903894H
20048134T
22696624V
19878579R
24320341A
29191057D
22629414J
25404888P
19422288F
19454099D
33471784E
20151228P
50279584C
43164964J
22008028H
44519942S
21489550Y
70513872N
70513872N
19887588V
21376099Z
74229306A
74229306A
GRUPO IDEARQ, SL
GRUPO INMOB C. Y. P. JO ILICITANOS SL
GRUPO INMOB C. Y. P. JO ILICITANOS SL
GRUPO INMOBILIARIO PIRAMIDE SL
GRUPO INVERSOR VIAMAR SL
GRUPO INVERSOR VIAMAR SL
GRUPO INVERSOR VIAMAR SL
GRUPO J. C. BOLADO SL
GRUPO JAUS, SL
GRUPO JRL MULTIGESTION SL
GRUPO LEHNER HAUG SA
GRUPO LZ EXPENDEDORAS SL
GRUPO PROFESORES DEL MEDITERRANEO SL
GRUPO RIBAGUAL SL
GRUPO RODRIGO ESCRIVA SL
GRUPO SENSUS 9.000 SL UNIPERSONAL
GRUPO SENSUS 9.000 SL UNIPERSONAL
GRUPO SENSUS 9.000 SL UNIPERSONAL
GRUPO SOLER XXI SA
GRUPO TOURHABITAT SL
GRUTRASA 3, SL
GS FERRETERIAS SL
GS FERRETERIAS SL
GS FERRETERIAS SL
GS FERRETERIAS SL
GUACHAMIN JUAN CARLOS ENRIQUEZ
GUAITA LATORRE ARACELI
GUAITA PUCHADES ANA MARIA
GUALAN CASTILLO ROSARIO MARIANA
GUALAPURO MATANGO MARIA DEL CARMEN
GUALDA GUALDA FELIX JOSE
GUALLAN TIXE LUIS ALBERTO
GUAMAN CASTRO ANGEL MARIA
GUAMAN RUIZ SERGI HIDALGO
GUANAMINO MOTO SL
GUANAMINO MOTO SL
GUAPIX TECNOLOGICAS SL
GUAPIX TECNOLOGICAS SL
GUARDIA RAMOS JAVIER
GUARDIANES DE PALABRAS, SDAD COOP VALE
GUARDIOLA FERRANDO JOSE FRANCISCO
GUARDIOLA SANCHEZ ANTONIO
GUARIDO GONZALEZ MANUEL
GUARNECIDOS OROSIA SL EN CONSTITUCION
GUARNECIDOS OROSIA SL EN CONSTITUCION
GUARNIZO SALINAS KRUSPKAYA LORENA
GUATEADOS EL COMTAT SL
GUATEADOS EL COMTAT SL
GUATEADOS SA LABORAL
GUAYLLAS SERAQUIVE MANUEL DE JESUS
GUDAR ORTODONCIA SL
GUDAR ORTODONCIA SL
GUDAR ORTODONCIA SL
GUDZHEVA HRISTINA ILIEVA
GUEORGUIEVA KATEVSKA TEODORA
GUEROLA CRESPO DOLORES
GUEROLA RODRIGUEZ ALEJANDRO
GUEROLA RODRIGUEZ ALEJANDRO
GUERRA PABLO GUILLERMO
GUERRA RUEDA ANTONIO
GUERRERO BENITEZ FRANCISCO
GUERRERO FERNANDEZ ARANZAZU
GUERRERO FERNANDEZ ARANZAZU
GUERRERO GARCIA ADRIAN
GUERRERO LINARES GUADALUPE
GUERRERO ROMERO ANTONIO
GUERRERO UROZ DAVID
GUERRERO VILLALBA SANDRA
GUERRERO WALTER JESUS
GUERRERO WALTER JESUS
GUERRICAGOITIA CLAUDIO ALEJANDRO
GUEVARA HORTAL JUAN FRANCISCO
GUEVARA HORTAL JUAN FRANCISCO
GUEVARA RAMIREZ MARCO LUCIO
GUIDI FRANCO
GUIDI FRANCO
GUIJARRO ESCOBAR RAFAEL
GUIJARRO GONZALEZ MOHINO VICENTE
GUIJARRO PEÑA JOSE ESTEBAN
GUIJARRO PEÑA JOSE ESTEBAN
GUIL Y REIH ORGANIZACION SL
GUIL Y REIH ORGANIZACION SL
GUIL Y REIH ORGANIZACION SL
GUILL CARPENA FRANCISCO
GUILLAMON CHAPA MARIO
GUILLAMON MIÑANO ANTONIO
GUILLAMON NICOLAS JOSE MANUEL
GUILLEM BARBER, CAYETANO
GUILLEM BORAO MIGUEL
GUILLEM CID ENRIQUE
GUILLEM COTS ROSA IRENE
GUILLEM HERNANDEZ MONTIEL
GUILLEM HERVAS, DARIO JOSE
GUILLEM IBAÑEZ ROSA MARIA
GUILLEM ORTEGA ALEJANDRO
GUILLEM RODRIGUEZ ANTONIO
GUILLEM TEMINA JUAN JOSE
GUILLEM VALLS JOSE
GUILLEM YAGUE JOSE
GUILLEM ZAMORA RICARDO
GUILLEN BETORET RAFAEL
GUILLEN BLAT MARIA AMPARO
GUILLEN CASTAÑEDA MANUEL RAMON
GUILLEN GARCIA JOSE RAUL
GUILLEN LEIVA PEDRO MANUEL
GUILLEN MISOL DAVID
GUILLEN REQUENA FRANCISCO JAVIER
GUILLEN REQUENA JUAN MANUEL
GUILLEN REQUENA JUAN MANUEL
GUILLEN RODRIGUEZ ANGEL
GUILLEN SALA ENRIQUE
GUILLEN SANCHEZ JOSEFINA
GUILLEN SANCHEZ JOSEFINA
20 03 2006
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296804 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030296815 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506013520 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058186 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023906 LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506018722 LIQ. EN EJECUTIVA A4622205506004856 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506062707 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC TRAMITE DE AUDIENCIA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQUIDACION DE RECARGO RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A1213505560000470 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505560000382 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506022480 LIQ. EN EJECUTIVA A1213505506022470 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111458306 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111452542 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705106000630 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789792 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109404935 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211026 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111451728 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506067624 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211499 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110797393 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107844112
LIQ. EN EJECUTIVA K1510505460033735 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DILIGENCIA EMBARGO
TRAMITE DE AUDIENCIA LIQUIDACION DE RECARGO TRAMITE DE AUDIENCIA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491097 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394421 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492857 LIQ. EN EJECUTIVA A4516605506012270 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110930141 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479228 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030301259 CARTA DE REQUERIMIENTO CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111419872 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110368986 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733493 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110210080 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289104 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491493 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491482 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011947 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111477567 APL./FRACC.: 030540014710N LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928128 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4623705506000438 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506020679 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110153155 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106413034
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449352 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111401315 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111439540 LIQ. EN EJECUTIVA A4614903506004540 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423282 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211015 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110251737 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030294109 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460041043 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110799703 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110206032 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423997 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506044348 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC -
10329
0699004652739
0699007288247
0699007288238
0599110777411
0699013877384
0699013877375
0699013877366
0599097382830
0699004780512
0699005928454
0699014424836
0599128462607
0699004783015
0699010101771
0699010799923
0699008922021
0699008922012
0699008922003
0699011841688
0699010740523
0699002838361
0699005958879
0699005958860
0699005958850
0699005958841
0699007162856
0699012052915
0699007129728
0599097691519
0699006126885
0599104018398
0699008657150
0699006105150
0699005102776
0699010490080
0699010490071
0699008019655
0699008019646
0699007112696
0699004786773
0699006112008
0699006112832
0599089663279
0699005365061
0699007826248
0699009352424
0699000964264
0699000964255
0699000963851
0619363200050
0699010799712
0699011928294
0699010799703
0699007126116
0699008653942
0699005959227
0599125707336
0599125707327
0699007166495
0699014535258
0699005357747
0699012080910
0699007128866
0699008854674
0699008234824
0699004703494
0599112253209
0699007075864
0699008017125
0699008017116
0699006101484
0699010488825
0699010488816
0699005922954
0699012086070
0699012086061
0699006099926
0699008249472
0699007179264
0699007179255
0699013876641
0699013876632
0699013876623
0699006117059
0699007088074
0599129134660
0699006125116
0599130956179
0699005949785
0699007073554
0599114651483
0599117363441
0599071287119
0699007081080
0699007181336
0599118330718
0599114274165
0599119498321
0699006321668
0599098074813
0699010101634
0699007122650
0699006120074
0699007100192
0699008247400
0699007075947
0699009766345
0699004792722
0699004792713
0699007062792
0699004792668
0699012114479
0699009928640
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
G03099
R03065
R03065
G46096
G03065
G03065
G03065
R03099
R03600
R46133
R46852
R46782
R03600
G46603
G46603
G46147
G46147
G46147
G03065
G46603
G03600
R46601
R46601
R46601
R46601
R46782
R46782
R46782
R46017
R03782
R46161
R03782
R03782
G46603
G03065
G03065
G46601
G46601
R46782
R03600
R03782
R03782
R03099
R12782
G12135
G03600
G03009
G03009
G03009
R46222
G46603
G46603
G46603
R46782
R03782
R46601
R46782
R46782
R46782
R45782
R12600
R46782
R46782
G03099
R03782
G46246
G46096
R46782
G46601
G46601
R03782
G03065
G03065
R46017
R46782
R46782
R03782
R03782
R46782
R46782
G03065
G03065
G03065
R03782
R46782
R03782
R03782
G46133
R46237
R46782
G46133
R46782
R46782
R46782
R46782
G46096
G46096
G46096
R12782
R46782
G46603
R46782
R03782
R46782
R03782
R46782
G03600
R03600
R03600
R46782
R03600
G03065
G03065
10330
44509348R
X4737293Y
27449420R
74189241G
21919578A
X2381122R
X2381122R
73751259B
73751259B
73751259B
B96121652
25400365Q
45569074W
45569074W
44512466Z
39300146T
43046056S
43046056S
52683705C
X0493250S
X0528569Y
B53544011
X1424198S
B53272894
X2541530F
X2541530F
X3298658K
X3298658K
B97323224
B53319141
20245800G
20244445Y
19521270C
74167921M
25956632M
13877760C
48342618E
21983432D
X3099097P
X3099097P
02281630F
21978044A
09285657M
48462350Q
48462350Q
48462350Q
48462350Q
48462350Q
21453483A
48306893Q
10291774X
44874100L
21913860N
10181365R
19863190E
13090329V
X3346771H
10063719T
52749855E
29173639W
15417754A
15417754A
48383900L
B12577722
X2325445F
24329647V
25402670K
74368518L
X2272514E
X2272514E
B96352562
E53686846
X2482844V
X5002695B
X3090888X
X3090888X
A12236485
B53158580
B97211783
B97211783
B97344436
B96612130
B96612130
B96612130
B96612130
B96612130
X3998896R
X1300531L
X2341226X
X3107140R
X3687542K
X1240014S
X1575726L
M0316057Z
M0316057Z
M0316057Z
X1144592C
B12095717
X1893452T
X2331298H
X2507913Q
X2742504F
X1351684C
X1351684C
X1351684C
X2215063W
M0307927A
X3582288S
X3582298W
X1339437D
B96871884
X3366396R
X3366391L
20 03 2006
GUILLEN VALERO EMILIO JOSE
GUILLERMO SABOREO JORGE
GUILLERMO VILA MARIA BEGOÑA
GUILLO FERNANDEZ AGUSTIN MANUEL
GUILLO MENARGUEZ MERCEDES
GUILLOT SALIM RABAH JACQUES
GUILLOT SALIM RABAH JACQUES
GUIMERA ROMERO MARIA DOLORES
GUIMERA ROMERO MARIA DOLORES
GUIMERA ROMERO MARIA DOLORES
GUIPASER SL
GUIRADO GARCIA PEDRO
GUIRAO SANCHEZ PEDRO JESUS
GUIRAO SANCHEZ PEDRO JESUS
GUISADO RODRIGUEZ ANGEL
GUISSE ROBERT NICOLAS JOSEPH
GULIAS LEON JUAN CARLOS
GULIAS LEON JUAN CARLOS
GUNA PEDRAJAS ALBERTO ILDEFONSO
GUNDERSEN IDA HANSEN
GUNDOGAN ALI
GUNITADOS ELCHE SL
GUNNARSSON HENNING HOLGER
GUNNI SHOES SL
GURAU VASILE DANUT
GURAU VASILE DANUT
GUSMINECEDRIC PATRICE
GUSMINECEDRIC PATRICE
GUSNARA IMAGEN SL
GUSTO & TRADIZIONE ITALIANA SL
GUTIERREZ ALMELA FERNANDO
GUTIERREZ ARCAUTE MIKEL
GUTIERREZ BLANCO M LUISA
GUTIERREZ CANOVAS CLOTILDE
GUTIERREZ DEL AGUILA FRANCISCO JAVIER
GUTIERREZ EGUREN AURORA
GUTIERREZ FEREZ GUSTAVO
GUTIERREZ GARCIA ISABEL
GUTIERREZ GUERVARA MAURICIO
GUTIERREZ GUERVARA MAURICIO
GUTIERREZ GUTIERREZ IVAN BONOSO
GUTIERREZ LOPEZ JOSE
GUTIERREZ LOPEZ MARIA ASUNCION
GUTIERREZ LOPEZ ROBERTO
GUTIERREZ LOPEZ ROBERTO
GUTIERREZ LOPEZ ROBERTO
GUTIERREZ LOPEZ ROBERTO
GUTIERREZ LOPEZ ROBERTO
GUTIERREZ MORALES JUAN LUIS
GUTIERREZ MORET GUILLERMO
GUTIERREZ OJEDA FRANCISCO
GUTIERREZ PERIS ESTEBAN
GUTIERREZ PERTUSA JESUS
GUTIERREZ PRIETO JOSE
GUTIERREZ PRIETO RAQUEL
GUTIERREZ RAMOS ROBERTO
GUTIERREZ REYES LUIS EDUARDO
GUTIERREZ RODRIGUEZ JAVIER
GUTIERREZ SEPULVEDA MARIO DE LA CRUZ
GUTIERREZ TALAVERA MARIA AZUCENA
GUTIERREZ TRAVE ADRIAN
GUTIERREZ TRAVE ADRIAN
GUTIERREZ VEGA ANA
GUTMANN DISEñO, SL
GUY TREVOR
GUZMAN HERVAS ANTONIO
GUZMAN ROBERTO JOSE LUIS
GUZMAN RUIZ ALEJOS DAVID
GUZZO CABEZA EVA KINGA
GUZZO CABEZA EVA KINGA
H P PIñERO SL
H.P.G., CB
HAACKER NANCY
HAASE KLAUS-PETER
HABBOUR, ABDELLAH
HABBOUR, ABDELLAH
HABITASOL SA
HABITAT DE A. CRUZADO SL
HABITATGES TERRES NOVES SL
HABITATGES TERRES NOVES SL
HABYOEC SL
HACHE-ORMOIE SL
HACHE-ORMOIE SL
HACHE-ORMOIE SL
HACHE-ORMOIE SL
HACHE-ORMOIE SL
HACHEROUF MOHAMED EL AMIN
HADDAD, KHALIL
HADDEN BARBARA ANN
HADDOU BEKHALED, FATIMA ZOHRA
HADDOUCHE MOHAMMED
HADRI, ABDELOUAHID EL
HAESER FRIEDRICH
HAESEVOETS VICTOR JACQUES
HAESEVOETS VICTOR JACQUES
HAESEVOETS VICTOR JACQUES
HAGERUD PER THORBJORN
HAIGH SPEED DISCO SL
HAINKE INGEBORG HANNI BERTA
HAJJI CHAKIR
HAJRI RACHID
HAKMI, MOHAMMED
HALIL ABDELMAJID
HALIL ABDELMAJID
HALIL ABDELMAJID
HALLAOUI MUSTAPHA
HALLGARTEN PETER GEORG
HALLIDAY DOMINIC NICHOLAS
HALLIDAY WILLIAM TANI
HALOUI, EL MUSTAFA
HALPER PROJECTES SL
HALSTEAD CHRISTINE MARY
HALSTEAD MELVIN ALBERT EDWIN
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462418820 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110764679 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506008911 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506008326 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786272 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106858138
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111415516 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272197 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0020605156002079 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016355 LIQ. EN EJECUTIVA H2000004030001230 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030266741 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005156000017 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110927743 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005416003246 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605530200024 LIQ. EN EJECUTIVA A0306605530200013 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0303105416002114 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920450 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110316582 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030297574 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105506007897 LIQ. EN EJECUTIVA A1260005106007637 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506057141 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
CARTA DE REQUERIMIENTO
CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA M2205005280068107 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305530010437 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530013178 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905530013189 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904530018039 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904530018039 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791046 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104101822227
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462319324 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105071144
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030298256 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660205506014399 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110317176 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784908 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784501 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105530008467
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506077128 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111411182 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660104506061389
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015123 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110211081 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110919471 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110318155 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660304530059046 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105172091
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072816 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.14D-2005 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005460037996 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289930 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030274452 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030274430 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268182 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030266807 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920164 PROP. Y T.A. LIQ.RECARGO GESTION
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111472837 LIQ. EN EJECUTIVA C1500005200315314 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030297728 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292195 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271053 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271064 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506064240 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270460 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270459 -
DOGV - Núm. 5.222
0699007097269
0699007145301
0699001880353
0699004768751
0699008674750
0699007181749
0699015575710
0699004313315
0699004313306
0699004313297
0699008018537
0599094921966
0699004774637
0599082058887
0699005958080
0679000057927
0699004123253
0699004123244
0699003144180
0699004756422
0699004757605
0699004797746
0699008240021
0699004794446
0699006316709
0699006316718
0699004767029
0699004767010
0699010739130
0699014166913
0699006332273
0699006332576
0699010495223
0699008248886
0699007172682
0699006333218
0699004779522
0699008668380
0599126415498
0699003296677
0699006097551
0699003887359
0699005944065
0599104868633
0599104868642
0599106574201
0599106574192
0599125212730
0699006091061
0499100033319
0699007069109
0599054785139
0699008669746
0679000057029
0599125690937
0699007080356
0699006332457
0599125687637
0699002329346
0699008020288
0699006097643
0699006097634
0599082868148
0699002770024
0699004775910
0699012405960
0699007067770
0699008674476
0699001101690
0699008021718
0699000757785
0699004760593
0699006123850
0699013868410
0699005361588
0699005361579
0699010424035
0699004129422
0699007425509
0699007432841
0679000055516
0699008010828
0699008010864
0699008010855
0699008010846
0699008010837
0599054809375
0699010560839
0699004772143
0699007499896
0599128513335
0699010292374
0699008249885
0699008234512
0699008234503
0699008234494
0699008683981
0699010422210
0699008240315
0699006330770
0599063846324
0599103134602
0699007126042
0699008622868
0699004097110
0699008235530
0699008251562
0699008242625
0699008242616
0699012070964
0699005977249
0699008246163
0699008246017
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R46782
R46782
G03099
R03066
R03782
R46782
G46161
G46246
G46246
G46246
G46601
R46782
R03099
R03099
R46601
R03099
G03031
G03031
G46161
R03031
R03063
R03782
R03782
R03732
R12782
R12782
R03066
R03066
G46603
R03031
R12782
R12782
G03600
R03782
R46782
R12782
R03600
R03782
G03099
G03099
R03782
G03065
R46173
R03099
R03099
R03099
R03099
G03099
R03782
R46782
R46782
R46782
R03782
R03063
R46782
R46782
R12782
R46782
G46246
G46601
R03782
R03782
R46161
G12138
R03099
G46161
R46782
R03782
R46782
G46601
G46161
R03063
R03782
G03065
R12600
R12600
G12138
G03066
G46147
G46147
R46603
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
R46782
G12135
R03099
G03600
R46782
G12138
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
G12138
R03782
R12782
G46222
G46133
R46782
R46782
G46017
R03782
R03782
R03782
R03782
R46782
R46782
R03782
R03782
DOGV - Núm. 5.222
X1225944K
X1225944K
X1225944K
B53749800
X2542215W
X2542215W
X2542215W
X2577434P
X3201897K
X2335317N
X5763001Y
X5763001Y
X5763001Y
X3202673S
X0749518V
X3971014H
X2422053S
X2422053S
X3138956P
25419512G
X0888134N
B53356705
B53356705
B53356705
X2234104E
X2234104E
M0347827K
M0347828E
M0328999F
X3199374M
X2262225Z
X2262225Z
X2262225Z
X2856677P
B96899745
B96899745
X4305577T
X2967686L
A03359213
X2238010H
X0789905Q
48330597F
X4179637P
19882817F
X3163904R
X3949446R
X0918391R
X4465631C
X4737561K
E97212401
X3948577Y
X4190803L
X2584690L
48332894G
M0337162M
M0322015S
B53269668
X3225683W
44796179E
44796179E
X3096235K
B53594701
X1000481G
53358659Q
X6033865E
X1956561C
X1799837H
B96650619
53361323N
X2908528V
X2908528V
X2908528V
X3164416F
B96958830
B96958830
X0586334H
X1819311B
X1698449Z
B53486130
B53486130
B97305916
X2901210J
X1814400E
X0518373E
X0934313F
X2151144T
X2151144T
X2151144T
X2151144T
X2151144T
X2151144T
X2151144T
X2151144T
30414808E
18900522L
X3584435T
X2211056C
B03791316
B03791316
X1879472G
42025901W
78181999P
M0331688M
M0331686A
B53508347
B53508347
25129107C
E97006001
E97006001
21269510F
21453342T
52782199M
21474228W
HAMDI NOUR EDDINE
HAMDI NOUR EDDINE
HAMDI NOUR EDDINE
HAMILTON HILL SL
HAMMAD MOHAMED
HAMMAD MOHAMED
HAMMAD MOHAMED
HAMMADI MOHAMED
HAMMAZ HAMID EL
HAMMERL WERNER CHRISTIAN
HAMMOND CHERYL LYNNE
HAMMOND CHERYL LYNNE
HAMMOND CHERYL LYNNE
HAMMOUT DJILALI
HAMOUDA KHALDON MOHAMED
HAMOUYI MOHAMMED
HAMRARAS LAKHDAR
HAMRARAS LAKHDAR
HAMRI ABDELKRIM
HAMZE LOIS LUIS CLAUDIO
HANCOCK SAMUEL
HAND IN HAND CLAUDIA BLANCK SL
HAND IN HAND CLAUDIA BLANCK SL
HAND IN HAND CLAUDIA BLANCK SL
HANGU RODICA
HANGU RODICA
HANKINSON FIONA MARIE
HANKINSON MARKUS
HANLEY LISA MARIE
HANNANE, MAHFOUD
HANS WERNER SCHEFFER
HANS WERNER SCHEFFER
HANS WERNER SCHEFFER
HAOUACHE MUSTAPHA
HAPPY BLUE SL
HAPPY BLUE SL
HARDERN, KEVIN FERNLEY
HARIMECH, JILALI
HARINAS MORALES SA
HARMEL KLAUS
HARMENING, BRUNHILDE
HARO HERRERA DUNCAN MIGUEL
HARO PARRAGA MAGALY YAJAHIRA
HARO PEIRO LUIS DE
HARRA SEDDIK
HARRAM, RADOUAN EL
HARRIS JOHN CHARLES JAMES
HARRIS PATRICK JOSEPH
HARRIS WILLIAM JAMES
HARRY AND JIMMY CB
HART TERENCE
HART WILLIAM JOHN
HASNAOUI SADIK EL
HASSAN SALHIEH AMIN
HATTON CHARLES STEPHEN
HAUG PER FRIDTJOF
HAUS O.K.CONSTRUCCIONES SL
HAUSER HEINZ WERNER
HAVIA GARCIA DAVID
HAVIA GARCIA DAVID
HAWKINS SUSAN KAREN
HAYAMED SL
HAZARD JOHN QUINTON
HAZI MEKKAOUI, TOUFIK
HEATH JANE PAMELA
HEATH WILLIAM HOWRAM
HEAVENS RONALD LEONARD
HEBRAS 34 SL
HECTOR RUIZ PRIMO
HEE RITA JOCHUMSEN
HEE RITA JOCHUMSEN
HEE RITA JOCHUMSEN
HEERSMINK HARM
HEGUS-MOVILS SL
HEGUS-MOVILS SL
HEIGERT THOMAS VERONIKA JOHANNA
HEIM JUDITH ANNA
HELLIWELL BRIAN
HEMBARGUETI, SL
HEMBARGUETI, SL
HEMP TRADING SL
HENAR UDIN RESA
HENDRY FRANCIS OLIVER
HENNEBERGER MARGRET THERESIA
HENNELLY MICHAEL JOSEPH
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENNIG WALTER PAUL FRANZ
HENS AGUAYO FRANCISCO
HENS PEREZ M CARMEN
HENTHORN JUDITH MARY
HENWOOD MADELINE JOYCE WORTLEY
HEPING CHEN SL
HEPING CHEN SL
HEPP HEIKO
HERAS JIMENEZ ALICIA
HERAS SANTOS ANTONIO
HERBACH FRANK
HERBACH RENATE CAROLA
HERBUMUR Y MAQUINARIA SL
HERBUMUR Y MAQUINARIA SL
HERCE TOMAS MARIA REYES
HERCO CB
HERCO CB
HEREDIA ANTON ANTONIO
HEREDIA CORTES JOSE
HEREDIA CORTES JUAN RAMON
HEREDIA FERNANDEZ ANTONIO
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061410 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061409 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061398 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030293922 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGNOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610106111149680 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430215651 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110817974 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111505958 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250205799 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250205546 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110784600 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506021520 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068768 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110786525 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462394806 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072850 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019787 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019776 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019798 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928513 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110928502 LIQUIDACION DE RECARGO LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030272571 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282670 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030268061 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282900 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110210850 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111527034 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506014727 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109483387 LIQ. EN EJECUTIVA K1610104099693133 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111423777 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313909 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072871 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030279138 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030286607 LIQ. EN EJECUTIVA A4601705506009469 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030271780 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506015046 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030285727 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273231 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072893 APL./FRACC.: 460540035814T CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0306305126003316 NOTIFICACION INTERESES DE DEMORA LIQ. EN EJECUTIVA A4624605526005828 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111441070 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106456858
LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506006915 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA A4623705526003080 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791300 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019820 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506016171 LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506016160 REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0306305526000529 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030264882 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277587 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276707 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276014 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275321 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030274639 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030290996 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030283142 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030282548 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110142947 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089459 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506018973 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059539 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110311170 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430379716 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111438561 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270151 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030270162 LIQ. EN EJECUTIVA A0309905506007097 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105880579
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107828349
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068284 -
10331
0699004782777
0699004782768
0699004782759
0699007289769
0699009581985
0699009581994
0699009581976
0699007147337
0699008248913
0699007117040
0699006097268
0699008244531
0699008244522
0699006105581
0699007147474
0699008683056
0699006091447
0699015477316
0699006116150
0699005972665
0699004770282
0699004759796
0699004759787
0699004759805
0699006333355
0699006333346
0699011842081
0699011842090
0699008248565
0599130453149
0699008255330
0699008255320
0699008255311
0699006101933
0699008012157
0699008012148
0699001509891
0699006334785
0699004653958
0699004759511
0599117184197
0599097865730
0599130960330
0699007073242
0699008660506
0699006333960
0699004770246
0699003296841
0699008238023
0699008015127
0699003296686
0699008243615
0699007126107
0699008019949
0599126414957
0699008237730
0699004760245
0699008256521
0699012086850
0699012086840
0699008245842
0699004651455
0699004770264
0599114913824
0699004652270
0599128329992
0699002516290
0699005952553
0699007125905
0699013868281
0699013868272
0699013868263
0599119233735
0699005982583
0699012078554
0599117062802
0699006124566
0699004759448
0599097383234
0599097383225
0699005196890
0699004757816
0699004119760
0699001627555
0699008247813
0699008241543
0699008241534
0699008241525
0699008241516
0699008241507
0699008241498
0699008241489
0699008241470
0599117057926
0699002083496
0699006112860
0699004759200
0699004781190
0699015474290
0699006335124
0699008234970
0699005959180
0699008245980
0699008245970
0699004773811
0699003296621
0599129288505
0699011835995
0699011835986
0699013025773
0599070166970
0599089655808
0699004787140
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
R03600
R03600
R03600
R03099
R03782
R03782
R03782
R46782
R03782
R46782
R03782
R03782
R03782
R03782
R46782
R03782
R03782
G03600
R03782
R46603
R03099
R03063
R03063
R03063
R12782
R12782
G03600
G03600
R03782
G46602
R03782
R03782
R03782
R03782
G46246
G46246
G03031
R12782
G03099
R03063
R12782
R03031
G03140
R46782
R03782
R12782
R03099
G03099
R03782
G46601
G03099
R03782
R46782
G46601
G03099
R03782
R03063
R03782
R46782
R46782
R03782
G03099
R03099
R46782
G03099
R03063
R03782
R46246
R46782
G03065
G03065
G03065
R03782
R46782
R46782
R46237
R03782
R03063
R03099
R03099
G46603
R03063
G03031
G03099
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R03782
R46161
G12138
R03782
R03063
R03600
G03600
R12782
R03782
R46601
R03782
R03782
R03099
G03099
G03031
G46246
G46246
G03600
R03031
R03031
R03600
10332
52769484D
52769484D
53238742K
52783662L
21456865G
73586098J
21409356J
24386394T
24386394T
73922244Z
53608174G
53608174G
53608174G
48326018M
22667574Q
73758522Y
G97184055
B53404422
B53404422
B46214870
B46710976
B46710976
B46710976
B46710976
G96770045
E73113987
E73113987
B53509469
B46128088
E96955711
G96197298
E96306584
B53060299
A46150777
A46699286
X0612883W
X3288497A
22586996F
22586996F
13788288H
73744359B
48325106J
22581895N
73541512R
B97103444
20276912C
19863283T
44854967E
44854967E
44854967E
44854967E
44854967E
44854967E
52658382C
74191936P
28997372F
73546072F
53376777X
53376777X
53383676D
21943420V
19589409X
74200022K
04590668Y
04590668Y
48361582B
23370045K
22872179J
34786686Z
22481932F
21502656W
19838017B
19838017B
20480949R
53380321N
19466640S
19466640S
19466640S
19466640S
19466640S
19466640S
19466640S
52641358Q
52656787N
48302565N
22929330D
22567908D
18914112Q
02247667S
22718631J
42815356M
48386632Z
X3194052L
20844635B
20844635B
27271716H
08109530Y
08109530Y
44519578L
X2288318W
52644014G
52644014G
22990593T
22971129V
19885742B
19885742B
52634795P
04907733Q
73779805Z
45633111F
45633111F
45633111F
45633111F
20 03 2006
HEREDIA FERNANDEZ CRISTOBAL
HEREDIA FERNANDEZ CRISTOBAL
HEREDIA FERNANDEZ DIEGO
HEREDIA FERNANDEZ ENCARNACION
HEREDIA FERNANDEZ JOSE JAVIER
HEREDIA HEREDIA MANUEL
HEREDIA LLACER JUAN CARLOS
HEREDIA MALDONADO ANTONIO
HEREDIA MALDONADO ANTONIO
HEREDIA MORENO CARMEN
HEREDIA NAVARRO JUAN JOSE
HEREDIA NAVARRO JUAN JOSE
HEREDIA NAVARRO JUAN JOSE
HEREDIA RODRIGUEZ BERNARDO
HEREDIA RUIZ ALVARO
HEREDIA TORRES BARTOLOME
HERENCIA CERVIGON MARCOS MARIA AUXILIO
HERGATEL TELECOMUNICACIONES LEVANTE, S
HERGATEL TELECOMUNICACIONES LEVANTE, S
HERGIMAR SL
HERMANOS BENLLOCH SL
HERMANOS BENLLOCH SL
HERMANOS BENLLOCH SL
HERMANOS BENLLOCH SL
HERMANOS CALATAYUD MARTINEZ SC
HERMANOS CARRILLO CB
HERMANOS CARRILLO CB
HERMANOS CASTRO MORENO AUTOMOVILES, SL
HERMANOS DIRANZO SL
HERMANOS GARCIA ROGGEN, CB
HERMANOS GIMENO VILA SC
HERMANOS MASCARELL MARTINEZ, CB
HERMANOS SANTAMARIA CORTES SL
HERMANOS SOSPEDRA SA
HERMANOS VILLORA Y OTROS SA
HERMANUS JACOBUS NIESSEN
HERMIDA PAYAN ISABEL CRISTINA
HERMIDA RODRIGO DAVID
HERMIDA RODRIGO DAVID
HERMIER DE COS JUAN ALFONSO
HERMOSA PINTOR PEDRO ANTONIO
HERMOSILLA FERNANDEZ IVAN
HERMOSILLA MARTINEZ ANTONIO RAMON
HERMOSO PEREZ ANTONIO
HERNABAI SL
HERNANDEZ ABENDAÑO PURIFICACION
HERNANDEZ AGUIRRE JUAN MANUEL
HERNANDEZ ALAPONT JORGE
HERNANDEZ ALAPONT JORGE
HERNANDEZ ALAPONT JORGE
HERNANDEZ ALAPONT JORGE
HERNANDEZ ALAPONT JORGE
HERNANDEZ ALAPONT JORGE
HERNANDEZ AMOROS ALBERTO
HERNANDEZ ANDREU LUIS DOMINGO
HERNANDEZ AVILES MARIA PILAR
HERNANDEZ BOHIGUES EVA MARIA
HERNANDEZ BORJA ANTONIO IVAN
HERNANDEZ BORJA ANTONIO IVAN
HERNANDEZ BORJA MIGUEL
HERNANDEZ CABRERA JOSE ALFONSO
HERNANDEZ CALATAYUD ALBERTO
HERNANDEZ CALATAYUD JERONIMO
HERNANDEZ CANTERO ADOLFO
HERNANDEZ CANTERO ADOLFO
HERNANDEZ CASTEJON FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ CASTRO MARIA JOSEFA
HERNANDEZ CATALA FEDERICO
HERNANDEZ CERON MARIANO
HERNANDEZ CRUZ JOSE MANUEL
HERNANDEZ CRUZ MANUEL
HERNANDEZ DE LA FIGUERA GOMEZ, TIRSO
HERNANDEZ DE LA FIGUERA GOMEZ, TIRSO
HERNANDEZ DEMETRIO ANTONIO
HERNANDEZ DEMETRIO MIGUEL
HERNANDEZ ESTELLES JESUS
HERNANDEZ ESTELLES JESUS
HERNANDEZ ESTELLES JESUS
HERNANDEZ ESTELLES JESUS
HERNANDEZ ESTELLES JESUS
HERNANDEZ ESTELLES JESUS
HERNANDEZ ESTELLES JESUS
HERNANDEZ FERRANDIZ VICENTE MIGUEL
HERNANDEZ FRANCO JUAN ANTONIO
HERNANDEZ GARCIA ANA RAQUEL
HERNANDEZ GARCIA JOAQUIN
HERNANDEZ GARCIA LAURA
HERNANDEZ GIMENEZ, BAUTISTA
HERNANDEZ GOMEZ M JOSE
HERNANDEZ GONZALEZ BRAULIO
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSEFA ISABEL
HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN MIGUEL
HERNANDEZ HERNANDEZ LENIN WLADIMI
HERNANDEZ HERNANDEZ LUCAS
HERNANDEZ HERNANDEZ LUCAS
HERNANDEZ HERNANDEZ RITA
HERNANDEZ LABRADOR REYES
HERNANDEZ LABRADOR REYES
HERNANDEZ LAFUENTE PABLO DIEGO
HERNANDEZ LAGE GEOVANNI
HERNANDEZ LOPEZ JOSE VICENTE
HERNANDEZ LOPEZ JOSE VICENTE
HERNANDEZ LORENTE MARIA JOSE
HERNANDEZ LORENZO JUAN IGNACIO
HERNANDEZ MARCO PABLO
HERNANDEZ MARCO PABLO
HERNANDEZ MARI MIGUEL ANGEL
HERNANDEZ MARTINEZ CEFERINO
HERNANDEZ MARTINEZ JUAN VICENTE
HERNANDEZ MARTINEZ MARIA LUISA
HERNANDEZ MARTINEZ MARIA LUISA
HERNANDEZ MARTINEZ MARIA LUISA
HERNANDEZ MARTINEZ MARIA LUISA
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111384056 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068779 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733251 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016377 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111460341 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110791079 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111491955 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111444567 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111484376 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478018 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446690 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111445436 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110804367 LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506020680 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056096 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505526002332 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505526002310 LIQ. EN EJECUTIVA A4621505526002321 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506013399 CARTA DE REQUERIMIENTO
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.390-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506023939 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.200-2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360005106022090 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2003 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2002 LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA K1610105105317214
REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111449506 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA PROP. DE LIQUIDACION IRPF NO DECL. 2002LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476764 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487280 LIQ.PROVISIONAL IVA 2004 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913608 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913620 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110913597 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105250209627 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462375116 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 APL./FRACC.: 460540035631R APL./FRACC.: 460540035630T LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506058219 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506061420 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111446734 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 CARTA DE REQUERIMIENTO
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506069340 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413998 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413987 LIQ. EN EJECUTIVA M2205005120010385 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110926445 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF CON EXPED.SANCIONALIQ. EN EJECUTIVA A4624605506019488 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105530019027 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469878 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105103191937
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506068295 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105107632527 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110929514 APL./FRACC.: 460540036973D LIQ. EN EJECUTIVA K1610105106400670
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111414372 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493220 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506016388 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506060540 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111474300 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089272 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110728576 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO -
DOGV - Núm. 5.222
0699006091290
0699006091300
0699006113620
0699006121944
0699013695893
0699007123622
0699006119946
0699007087643
0699007087634
0699005922817
0699007124300
0699007124291
0699007124282
0699004756166
0599107152664
0699012077930
0699005957265
0699004779210
0699015473347
0599119925800
0699014401910
0699014401900
0699014401891
0699014093910
0699015574235
0699004767963
0699012115294
0699015475134
0699010735739
0699008016373
0599130257248
0699005927803
0699004117625
0599118788199
0699015576444
0699000965932
0699004790064
0599116539505
0599116539496
0679000077011
0599059961160
0699005189355
0699005972858
0699011832998
0699008016483
0699012366002
0699005957503
0599114273514
0599114273505
0599114273496
0599114273487
0599114273431
0599114273422
0699007068559
0699002331133
0699008853803
0699004703100
0699006332401
0699006332410
0699006332686
0699007287724
0699007083409
0699000287342
0599112689826
0599112687296
0699004780366
0699004782520
0699007128370
0699010295344
0599126415415
0699004788120
0699007094748
0699007094739
0599117182437
0699005362000
0699008004740
0699008004731
0699008004722
0699008004713
0699008004704
0699008004695
0699008004686
0599118672048
0699007120955
0599129288422
0699005956899
0699007121550
0599032396040
0699004787534
0599128574210
0699007102630
0599118471069
0599071264495
0699005921149
0699005921130
0699004758521
0699006085250
0699015474611
0599125672960
0699007179154
0699011831750
0699011831741
0699006109386
0699003816481
0699008020187
0699008020178
0699007125795
0699011706415
0699009306628
0599126886884
0599126886875
0599126886866
0599126886857
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
R03782
R03782
R03782
R03782
G03600
R46782
R03782
R46782
R46782
R46017
R46782
R46782
R46782
R03031
G46173
R46782
R46601
R03600
G03600
G46096
R46215
R46215
R46215
G46215
G46161
R03066
G03066
G03600
G46601
G46601
G46096
R46133
G03009
G46096
G46161
G03065
R03600
G03063
G03063
G46246
R12782
G03031
R46603
G46246
G46601
G46147
R46601
G46096
G46096
G46096
G46096
G46096
G46096
R46782
G03065
G03099
G46246
R12782
R12782
R12782
R03065
R46782
G03140
R46782
R46782
R03600
R03600
R46782
G03099
G03099
R03600
R46782
R46782
R12782
R12600
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46215
G46096
R46782
G03031
R46601
R46782
R12782
R03600
R46782
R46782
R46782
R46782
R46017
R46017
R03063
R03782
G03600
R46601
R46782
G46246
G46246
R03782
G03031
G46601
G46601
R46782
G03600
G46017
G46602
G46602
G46602
G46602
DOGV - Núm. 5.222
21376866E
46409813E
46409813E
46409813E
07819307C
07819307C
07819307C
07819307C
21454887G
38089448E
48293777X
48293777X
48293777X
53054441L
E03777828
21892963E
53235518V
53235518V
44856155Z
74169092A
07979064L
07979064L
22613399Y
18930387F
73727217G
22622771V
24377942N
22520449E
24363937Z
25397473E
25397473E
22627383Y
73769362J
X2797800B
20685679P
22612780P
24363218P
44864884A
22661539F
19815038D
B03823697
04605494C
39109997S
39109997S
50958913K
B97155071
B97155071
B53072872
B96424890
B96424890
B96424890
B96424890
B46132718
18837195B
28270343P
18966647L
24344631M
24315570Q
48568263Z
22653537D
22653537D
22653537D
22653537D
19818917R
44501543Q
44875324R
44875324R
53602400A
53602400A
22657159C
74212996T
33407673N
20439343W
21665310T
25409748S
53053160A
73563478W
73563478W
21475541G
44752965W
44750452L
52739959Q
18918648K
25390860X
G96949383
22627530S
20140675N
44396343H
20785450M
20774758P
73640146B
73646794N
X1632979W
X1632979W
X1632979W
X1632979W
X1632979W
X1632979W
X1632979W
X1632979W
X3398554M
24375602H
X4020372H
19862715F
19862715F
53376344Z
18999872D
48494671E
48494671E
20814819A
20803570R
18867242C
19891969M
HERNANDEZ MARTINEZ PEDRO
HERNANDEZ MASIP LLUIS FERRAN
HERNANDEZ MASIP LLUIS FERRAN
HERNANDEZ MASIP LLUIS FERRAN
HERNANDEZ MIRUEÑA ESTEVEZ AGUSTIN ANGE
HERNANDEZ MIRUEÑA ESTEVEZ AGUSTIN ANGE
HERNANDEZ MIRUEÑA ESTEVEZ AGUSTIN ANGE
HERNANDEZ MIRUEÑA ESTEVEZ AGUSTIN ANGE
HERNANDEZ NAVARRO DOMINGO
HERNANDEZ NUÑEZ JESUS
HERNANDEZ PALOMARES SERGIO
HERNANDEZ PALOMARES SERGIO
HERNANDEZ PALOMARES SERGIO
HERNANDEZ PARDO VICTOR
HERNANDEZ PAREJA CB
HERNANDEZ PASTOR MARIANO
HERNANDEZ PERIS JESUS FRANCISCO
HERNANDEZ PERIS JESUS FRANCISCO
HERNANDEZ QUIÑONES IRENE
HERNANDEZ RODRIGUEZ GREGORIO
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN JOSE
HERNANDEZ SAEZ FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ SALMERON, FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ SANCHEZ ANTONIO
HERNANDEZ SANCHEZ MARIA DE LA CRUZ
HERNANDEZ SANCHIS EVA MARIA
HERNANDEZ SOLER VICENTE
HERNANDEZ SOROLLA ARTURO
HERNANDEZ TARIN M DOLORES
HERNANDEZ TARIN M DOLORES
HERNANDEZ TARIN SALVADOR
HERNANDEZ VILA MARIA-JOSE
HERNANDEZ, SERGIO GUSTAVO
HERNANDIS ARTAL FRANCISCO
HERNANDIS DELHOM VICENTA
HERNANDIS MORA SUSANA
HERNANDO COSTA JUANJO
HERNANDO GARCIA HERNANDO
HERNANDO REDONDO ONESIMA
HERNANPIEL, SL
HERRAIZ ALONSO DANIEL
HERRAIZ HERRAIZ ELISA
HERRAIZ HERRAIZ ELISA
HERRAIZ MORAL MIGUEL
HERRAIZ VALERO PROMOC Y CONSTRUC SL
HERRAIZ VALERO PROMOC Y CONSTRUC SL
HERRAJES DEL POP SL
HERRAJES SAN ADRIAN SL
HERRAJES SAN ADRIAN SL
HERRAJES SAN ADRIAN SL
HERRAJES SAN ADRIAN SL
HERRAJES VALERO SDAD LTDA
HERRANDO GIL, ELEUTERIO
HERRERA ARCE ENRIQUE
HERRERA BOLIVAR JESUS PATRICIO
HERRERA CARRAL JOSE
HERRERA FERNANDEZ DOMINGO
HERRERA LOPEZ FRANCISCO JAVI
HERRERA RODRIGUEZ RAMON
HERRERA RODRIGUEZ RAMON
HERRERA RODRIGUEZ RAMON
HERRERA RODRIGUEZ RAMON
HERRERA SOTO FERNANDO
HERRERA VILA OSCAR JOSE
HERRERAS POLONIO ANA ISABEL
HERRERAS POLONIO ANA ISABEL
HERRERIAS PEREZ OSCAR
HERRERIAS PEREZ OSCAR
HERRERO CAMBRONERO MIGUEL ANGEL
HERRERO CONCA JOAQUIN
HERRERO CRUZ JUAN ANTONIO
HERRERO CUENCA RAUL
HERRERO DURA MAXIMINO
HERRERO GASCO VICENTE
HERRERO GOMIS RAFAEL
HERRERO LOPEZ MIGUEL ANGEL
HERRERO LOPEZ MIGUEL ANGEL
HERRERO MARCOS JOSE FRANCISCO
HERRERO ORTEGA RAMON
HERRERO RICO YOLANDA
HERREROS CALERO MANUEL
HERREROS MANZANEDA FELIX
HERREROS SEVILLANO FRANCISCO JOSE
HERSIL SC
HERVAS ALBEROLA VICENTE ARTURO
HERVAS AYUSO SALVADOR
HERVAS LOPEZ MARIA AMPARO
HERVAS MONSERRAT JOSE BERNARDO
HERVAS PEINADO JOSE VICENTE
HERVAS SAMBARTOLOME JOSE LUIS
HERVAS SEGURA JUAN
HERWIG INGEBORG
HERWIG INGEBORG
HERWIG INGEBORG
HERWIG INGEBORG
HERWIG INGEBORG
HERWIG INGEBORG
HERWIG INGEBORG
HERWIG INGEBORG
HICHAM EL KAZOUIR
HIDALGO AGUADO MIGUEL ANGEL
HIDALGO CASTILLO LIBARDO
HIDALGO ESTEVE FRANCISCA
HIDALGO ESTEVE FRANCISCA
HIDALGO FERRIS JONATHAN RUBEN
HIDALGO LOPEZ ROBERTO
HIDALGO RUBIO MARIA DOLORES
HIDALGO RUBIO MARIA DOLORES
HIDALGO SANSALONI DAVID
HIDALGO SANSALONI SUSANA
HIDALGO SOTOMAYOR TERESA
HIDALGO TIRADO DOLORES
20 03 2006
LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506088470 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310136 LIQ. EN EJECUTIVA C0900105430398988 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110310114 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506064577 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111461727 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493605 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493594 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111493572 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGLIQ. EN EJECUTIVA K1610105110209695 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110208694 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110584421 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110584400 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110313381 LIQ. EN EJECUTIVA C0900005081086903 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111479195 PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030289511 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111420873 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462326067 REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110922628 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111492549 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111468459 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110789165 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506018778 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305506018767 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506018984 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110319387 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920989 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111469119 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082881 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110123257 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462377900 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110728235 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110732052 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110732030 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110782763 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110782741 APL./FRACC.: 460540036351P REQUERIMIENTO DE DATOS MOD.100-2004 LIQ. EN EJECUTIVA A4622203506017636 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111466875 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110799990 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110358602 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111487181 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111467062 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030292811 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA A0306604506011969 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489392 CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462391726 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111478568 NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110787361 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105105888202
LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462380418 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION DE LA DILIGENCIA DE EMBARGO
LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111476313 RESOLUCION EXPRESA IRPF 2004
EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110931857 LIQ.PROVISIONAL IRPF 2004 PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO PROPUESTA DE LIQUIDACION IRPF 2004 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005120222816 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110214909 -
10333
0699006090484
0699006317020
0699008500548
0699006317010
0699012115386
0699012115377
0699012115368
0699012115359
0699006087597
0699007178090
0699007162984
0699007162975
0699007162966
0699002364921
0699013877907
0699009581518
0699007070410
0699007070400
0699012095384
0699004347626
0699006320669
0699006320650
0599125707024
0699006317396
0699008215693
0699007128545
0699003115379
0699008235659
0699007068458
0699008004832
0699008004823
0699008005016
0599120558721
0699008658104
0699007067376
0599122368497
0699007092400
0699007133468
0699007092043
0699004995150
0699015475620
0599112252989
0699012047763
0699012047754
0699004761180
0699005974095
0699005974086
0699004794803
0699011830037
0699011830028
0699011830019
0699011830000
0699011831375
0699005359130
0699004119210
0699006337297
0699007097112
0699001230931
0699004792493
0599117056871
0699007998306
0699010729166
0699010729157
0699005961775
0699007101393
0699007080035
0699007080026
0699004755102
0699004755093
0599114905253
0699003118100
0599098075345
0699007145072
0699004753461
0699007067861
0699007117215
0699007127573
0699004612268
0699008235567
0699008685889
0699004766432
0699007089504
0699005214022
0699007084316
0699013325770
0699007083775
0699008671589
0699006089815
0699010305711
0599071285698
0599117673751
0699007080998
0699004127690
0699004127680
0699004127671
0699004127662
0699004127653
0699004127644
0699004127635
0699004127626
0699012079883
0699007122971
0699005105508
0699008012321
0699008012330
0699006328020
0699012312881
0699009516663
0699009516654
0699002938306
0699004306650
0599111279736
0699007069264
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R03782
R12782
R12782
R12782
G03066
G03066
G03066
G03066
R03782
R46782
R46782
R46782
R46782
G46215
G03065
R03782
R46782
R46782
R46782
G03099
R12782
R12782
R46782
R12782
R46215
R46782
G46161
R03782
R46782
G46215
G46215
G46215
G46096
R03782
R46782
G46096
R46782
R46782
R46782
G46601
G03600
G46096
R46603
R46603
R03065
R46603
R46603
R03732
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
R12600
G03031
R12782
R46782
G46246
R03600
R46161
G46161
G46161
G46161
R46601
R46782
R46782
R46782
R03031
R03031
R46161
G03140
R46782
R46782
R03009
R46782
R46782
R46782
G46215
R03782
R03782
R03066
R46782
G12135
R46782
G46149
R46782
R03782
R03782
G46017
R46782
G46096
R46782
G03031
G03031
G03031
G03031
G03031
G03031
G03031
G03031
R46782
R46782
G03099
G46246
G46246
R12782
G12135
G03600
G03600
G46017
G46017
R12782
R46782
10334
20465748A
X1341594G
X1341594G
B53674156
B96631403
B96631403
B53436960
B03953346
B03953346
B96858352
B96858352
B96858352
B96858352
B96858352
B96858352
B46707766
B46237962
B53030979
X5390901T
19882713H
20835550B
40450141H
B53078523
B53290474
B03944147
B03944147
B03944147
B03944147
C46009304
C46009304
A46073953
A46010021
E12472239
B96414776
B96414776
B96414776
B96414776
B96414776
B96414776
B53678157
B03806098
B03072709
52677333L
53360192P
52947913G
24385737X
B53119236
X1019914W
X1028783Q
X1118071H
B53120838
B53120838
E97264501
X3739836J
B03959921
B96518006
B97199715
B97199715
B96610910
B53470191
B83069294
B53479697
B53479697
B46449971
B96765060
B53753588
B53753588
B53753588
B97297931
B97297931
B96755681
B96755681
E97230593
B53299632
B53299632
B12486171
B96920772
B96920772
B96920772
X0969957R
B53655197
X1690648X
X4152430X
X1858532V
B97412548
X4261236A
X4261236A
B53638508
A96325188
X1188118F
B96820907
B96820907
X4777201D
X4810960G
X4195765J
X3810776K
B53257267
B03832128
B03832128
B03832128
17479292M
B53585352
B53585352
B96875844
X2375813M
X2375813M
X2375813M
X4093080T
X4093080T
B53113676
B53063772
B53168936
24300593N
20 03 2006
HIDALGO TRUJILLO JUAN MANUEL
HIDDINK GUUS
HIDDINK GUUS
HIDRATRAK TRACCION, SL
HIDRAULICA LEVANTINA SL
HIDRAULICA LEVANTINA SL
HIDROCLIMA SANTA POLA SL
HIELOS COSTABLANCA SL
HIELOS COSTABLANCA SL
HIERROS Y FERRALLAS C.C. SL
HIERROS Y FERRALLAS C.C. SL
HIERROS Y FERRALLAS C.C. SL
HIERROS Y FERRALLAS C.C. SL
HIERROS Y FERRALLAS C.C. SL
HIERROS Y FERRALLAS C.C. SL
HIERROS Y METALES AGUILAR HERMANOS SL
HIERROS ZAHONERO SL
HIFICHEM COLA PARA CALZADO SL
HIGGINS JOHN
HIGON MURCIANO PRESENTACION
HIGON PUCHAL IVAN
HIGUERAS GARCIA DANIEL
HIJOS DE FRANCISCO MUT SL
HIJOS DE GIMENEZ & RODRIGUEZ, SL
HIJOS DE HERME SL
HIJOS DE HERME SL
HIJOS DE HERME SL
HIJOS DE HERME SL
HIJOS DE JERONIMO ALCAÑIZ SRC
HIJOS DE JERONIMO ALCAÑIZ SRC
HIJOS DE JOSE SAL SA
HIJOS DE SEGARRA SA
HIJOS DE VICENTE GIL CB
HILACOR SL
HILACOR SL
HILACOR SL
HILACOR SL
HILACOR SL
HILACOR SL
HILADOS BLASCO SL
HILADOS EL MAIGMO, SL
HILADOS PLA SL
HILARIO BUENO ANTONIO
HILARIO CATALA JESUS
HILARIO GISBERT DAVID
HILARIO RUBIO ISMAEL
HILATURAS CARFIL SL
HILL WILLIAM HENRY
HILLBOM ULF CHRISTER ALBIN
HILLETHAN ROLF EDVIN
HILTEX-HILADOS TEXTILES ALCOY SL
HILTEX-HILADOS TEXTILES ALCOY SL
HIMALAYA CB
HIMRI KHALID
HIPER-TERRAZO SL
HIPERFRUTAS CRISMAR SL
HIPICA DEL SOL SL
HIPICA DEL SOL SL
HISACTIN SL
HISPABLANCO SL
HISPACEUTIC SL
HISPALACANT DE SERVICIOS, SL
HISPALACANT DE SERVICIOS, SL
HISPANIA DE CALCOMANIAS SL
HISPANO AMERICANA DE MECANICA INDUSTRI
HISPANO DOMINICANA DE EDIFICIOS, SL
HISPANO DOMINICANA DE EDIFICIOS, SL
HISPANO DOMINICANA DE EDIFICIOS, SL
HISPANO GERMANO TH2002 SL
HISPANO GERMANO TH2002 SL
HNOS GARCIA-VILLENA SL
HNOS GARCIA-VILLENA SL
HNOS MARTINEZ CASTILLO CB
HNOS. A.J.B.C. DE EDIFICACIONES, SL
HNOS. A.J.B.C. DE EDIFICACIONES, SL
HNOS. MAR-GO VIII SL
HNOS. OLIVER MORA SL
HNOS. OLIVER MORA SL
HNOS. OLIVER MORA SL
HOBSON DAVID FREDERICK HENRY
HODELIN BUILDING,S.L.
HOFFMANN BERND
HOFFNER, ARNO
HOFMAN PAYET MARIE JACQUELINE
HOGALARIA COUFER Y ASOCIADOS SL
HOGAN SEAN
HOGAN SEAN
HOGAR DISEñO TECNICO, SL
HOGAR SUR VALENCIA INMOBILIARIA SA
HOGBERG TORD IVAR AXEL
HOINXA VENDING VALENCIA SL
HOINXA VENDING VALENCIA SL
HOLDEN JON
HOLDS STEPHEN CLIFFORD
HOLGUIN CHAVEZ MARIA YESENIA
HOLGUIN VALENCIA NICOLAS HERNANDO
HOLIDAY ICE PALACE COSTA BLANCA, SL
HOLIDAY PASPORT SL
HOLIDAY PASPORT SL
HOLIDAY PASPORT SL
HOLLAND CAROL ANN
HOLLAND DRILLING TEST, SL
HOLLAND DRILLING TEST, SL
HOLLAND IBERICA DE AUTOMOCION SL
HOLLAND NEAL
HOLLAND NEAL
HOLLAND NEAL
HOLMES PHILIP LEONARD
HOLMES PHILIP LEONARD
HOLMS SKANDINAVISKA BYGG SERVICE
HOMBRERAS RODEAL SL
HONDSCHKA KOMPLETTBAU HISPANO ALEMANA,
HONRUBIA BALLESTER RAMON LUIS
LIQ. EN EJECUTIVA A1260005506011802 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506022538 LIQ. EN EJECUTIVA A4660105506020690 LIQUIDACION DE RECARGO LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506022535 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506022524 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA TRAMITE DE AUDIENCIA TRAMITE DE AUDIENCIA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C0700000450044291 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030273077 LIQ. EN EJECUTIVA A4616105106005613 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105110733658 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111413899 LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506021140 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506070770 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084498 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506084487 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506008250 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305506008240 PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA ESCRITOS Y COMUNICACIONES REQUERIMIENTO MOD. 349-2004 NOTIFICACION DE BAJA PROVISIONAL
LIQ. EN EJECUTIVA H2000003462385357 LIQ. EN EJECUTIVA A4624605506036835 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110920120 LIQ. EN EJECUTIVA K1610105109351629 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030280590 LIQ.PROVISIONAL IVA 2003 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506077161 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002079 LIQ. EN EJECUTIVA A0300905506002068 LIQ. EN EJECUTIVA A4613304506022652 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106110799505 LIQ. EN EJECUTIVA A0360005416000439 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A4617305236000149 LIQ. EN EJECUTIVA A4617305526003533 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. PROV. CON EXP.SANCIONADOR. PROPUESTA DE LIQUIDACION IVA 2004 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506066711 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4616105806000029 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005460265970 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059561 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059550 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506059540 LIQ. EN EJECUTIVA M2205605460020083 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506056107 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506072992 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA A0306304506019853 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506073003 CARTA DE REQUERIMIENTO PROPUESTA LIQUIDACION DE RECARGO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO LIQ. EN EJECUTIVA A4660304506066792 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506073014 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC CARTA DE REQUERIMIENTO NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111489832 RESOLUCION C/IMPOSICION SANCION G LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506082892 NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC NOTIFICACION AC.INI/T.AUD EXP.SANC LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030263166 LIQ. EN EJECUTIVA A0360004506089833 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A4621505506012010 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030277268 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030276553 LIQ. EN EJECUTIVA C1700005030275178 LIQ. EN EJECUTIVA A4613305526002591 LIQ. EN EJECUTIVA K1610106111499710 LIQ. EN EJECUTIVA A0303104506024111 EXIGENCIA REDUCCION PRACTICADA LIQ. EN EJECUTIVA A0309904506016237 LIQ. EN EJECUTIVA A4660305106000698
DOGV - Núm. 5.222
0699005361038
0699005957054
0699005957045
0699011842357
0699005987625
0699005987616
0699013866458
0699013866229
0699013866210
0699008012101
0699008012139
0699008012120
0699011954950
0699011954941
0699008012110
0699010733960
0699008003384
0699007288283
0699008238537
0599128449663
0699007146374
0699007117600
0699004760281
0699004789267
0699004793099
0699004793080
0699015479709
0699011706727
0699005943560
0699005943551
0699002329950
0699015576352
0699005215920
0699011827709
0699011827690
0699011827680
0699011827671
0699011827662
0699011827653
0619172800015
0699007726642
0599109073310
0699007119103
0699005954295
0699006331027
0599104018609
0699000964942
0699008239637
0699008852777
0699004775535
0699004803172
0699004803163
0699005929920
0699006125840
0699004793117
0699010734987
0699005943450
0699005943460
0699004306834
0699004725714
0699008856012
0699004786241
0699011705883
0599128449800
0699008215583
0699004781621
0699004781612
0699004781603
0579000943940
0699004615036
0699008000304
0699008000295
0699001397673
0699004779165
0699015473273
0699017253770
0699011834134
0699011834125
0699011834116
0699004770255
0699001628930
0699004759493
0699010487175
0699004771474
0699002227679
0699003230026
0699001629782
0699003296118
0599097741770
0699004771328
0599120086107
0599112664260
0699004124555
0699016634076
0699007066862
0699013876531
0699004800230
0699001627784
0699001627775
0699001627766
0699008247447
0699004800267
0699011706635
0699005945816
0699008236520
0699008236510
0699008236501
0699007158492
0699007158483
0599103500215
0699000964915
0599097382125
0599084299816
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
GESTION
GESTION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
RECAUDACION
GESTION
RECAUDACION
RECAUDACION
R12600
R46601
R46601
G03600
R46782
R46782
G03065
G03065
G03065
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46601
G46215
R03065
R03782
R46161
R46782
R46782
R03063
R03600
R03600
R03600
G03600
G03600
R46173
R46173
G46246
G46161
G12135
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G46246
G03009
G03009
G03009
R46782
R46246
R12782
R46161
G03009
R03782
G03099
R03099
R03782
R03782
R46133
R03782
R03600
G46601
R46173
R46173
G46017
G03031
G03600
R03600
G03600
R46161
R46173
R03600
R03600
R03600
R46133
G46600
G46161
G46161
G46017
R03600
G03600
G12135
G46246
G46246
G46246
R03099
G03099
R03063
G03031
R03099
G46602
G03099
G03099
G03099
R46603
R03099
G46173
G46173
G03031
G03065
R46782
G03065
R03782
G03099
G03099
G03099
R03782
R03782
G03600
R46215
R03782
R03782
R03782
R46782
R46782
R03031
G03009
R03099
R46782
Descargar