6 - E2a-4-PGOU-E

Anuncio
PL
Líne a límit e edifi
cación
NT
i ci
b
bici
i ci b
b ici
i ci
b
AA25-05
bici
DEL
bici
bici
DEL
EX1
b ici
bici
EX1
bici
EX1
ULD25-04
bici
NT
AA25-07
NT
ULD25-03
bici
i
b ic
EX2
PL SG-EL
iicb
DEL DEL
AA26-01
EX2
NT
bici
bici
bici
EX2
bici
DEL
DELbici
Linea limite edificacion
bici
SG-RV
bici
SG-RV
SG-RV
b ici
iicb
DEQ
b
bici
b ici
bici
NT
i ci
b ici
bici
NT
b ici
b ici
DEQ
AA25-06
AA25-04
bici
bici
bici
i
bic
i
b ic
i ci b
b ici
b ici
bici
bici
NT
bici
NC26-03
DU
bici
i
b ic
b ici
DEL
i
b ic
NC25-03
i ci b
b
Linea limite edificacion
icib
NT
bici
AA25-08
bici
NC26-04
EX1
bici
SG-EL
AA25-09
NC25-03
NT
NT
DU
NT
NT
NT
SG-RV(F)
bici
bici
EX2
EX1
DEL
bici
bici
bici
bici
SO
RPO
LTA
NT
SG
EL
DEQ-D NT
NT
SG-RV
NC25-05
DEQ-SC
ULD25-05
b ici
EX1
NT
DU
DEQ-SA
DEL
NT
NT
SG
EL
bici
DEL
bici
bici
n
cio
li teedifica
mi
Linea
bici
SG-RV
EX1
SG
EL
NT
bici
bici
bici
SG-RV(F)
bici
DEL
PL
b ici
b ici
b ici
bici
bici
L
DE
NT
n
icacio
l edif
ea imite
Lin
bici
NC26-04
SG-EL
bici
bici
bici
SG-EL
EX2
SG
EL
DEL
bici
bici
NT
DEQ
I4 2
bici
DEL
SG-RV
EX1
E
bici
NT
bici
EX1
i ci b
bici
SG-RV(F)
bici
DEL
bici
bici
DEL
SG
EL
i ci b
NT
DEL
NC26-05
ULD25-0
i ci b
EX2
AA25-10
NC25-04
bici
EX1
i ci b
2
bici
DEL
NT
DEL
EX2
bici
b ic
i
NC25-06
b ic
i
DEL
bici
DEQ-R
b ic
i
DEL
NC26-04
e ed
ifica
cion
SG
EL
V-RGS
bici
NT
SG
EL
NT
ULD25-05
SG
EL
bici
DU
NT
NT
NT
icib
cion
fica
lim
edi
ea
ite
Lin
icib
DEL SG
EL
812.60-F
NT
bici
SG-EL
DEL
Zona Influencia
DEQ
bici
L in e
i ci b
NT
PL
i ci b
edific
acio
n
DEL
icib
NT
NT
a lim
it e
SG
EL
icib
SG-RV(F)
NC26-06
DU
bici
811.20-F
DU
bici
NT
limedificacion
Linea ite
L in e
PL
NC26-06
bici
DEQ
a lim
it
SG
-RV
NC26-06
AA25-11
PL NT
i ci b
ULD25-06
DEL
bici
DEL
SG-EL
bici
814.92-F
bici
DU
a
il a e ni L
eti m
L in e
l aeinL
im
de eti
noi caicfi
SG-RV(F)
cion
ifica
e ed
limit
nioc aicfi de
I3
DU
NT
bici
bici
DU
i ci
NC26-04
bici
EX1
NT
Linea limite edificacion
b
bici
EX1
SG-EL
i ci
bici
NC26-02
DU
ULD25-04
DEL
EX2
bici
EX1
EX1
EX2
icib
DEL
bici
bici
NC26-04
EX1
ENERO 2015
E.2.a.4
Subzona E
Clasificación y Calificación Urbanística Vigente. PGOU
1/3.000
ARU LEÓN OESTE, fase 2015-2016
Descargar
Random flashcards
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

sistemas educativos

17 Tarjetas Lizbet Sánchez Licea

Crear fichas