19 Lu1.io.194l `O.~ Casimira V.· Collantes Ribero.-eáceres

advertisement
,
.'.\
2Q
.. !'lÍ.giDa.5S·14
19 Lu1.io.194l
Conclusión a la Orden de 9de ittlio: de' 1942 por 7a que· se aplican las nue·úa.~ plantilltU del per.!onal de!
. Magisterio Nacional Priinarjo en su sexta cater¡')ria (Maestras), publicada en el BOLETIN OFICIAL DEL
ESTADO nÜ1ne-ros 195, 196,' 197,· 198 11 199:,
0.
'
.
•
,
/ ··.14.S90. 'O.~ Casimira V.· Collantes Ribero.-eáceres.
14.915. n. a Calmen Vicent-eLicea.-Murcia.
14.991 D.a. 'Emilia Gómez Cuesta.-Segovia.
14.916. D.';' Carmen Montero López.-Huelva..
.14,993. D.l\ Maria Payá BernlelL-Lérida.
14.919. D.a Inés ROtiriguez Calvo~-Zamora..
,1H194. D,a Dolores M. de Espinosa Cacio ...:-sevilla.
f 14.920.
D.4 Remedio Lleras Veres.-Gua.dalajara.
14.921. D.n Victorina ~artinez BI9.nCQ.-Santander~
14.995. D .... Juap.a Serrano Arrojo.-Palen<:ia.
. 14.996. D." Ce:e~tina Iglesias Balnco.-Oviedo .
14.923. D." Sara SOto Pombar.--Gl'.:'nae.
.
14.92!i. D.a Msria Ang·llstias Pél'ezGonzález.-GranaQ~ .. 14.997. D.~ Esther Pinto de juana-Santandcr.
14.008. D."' Teresa Moro Ca,reía .-Almerfa ..
14.927. D.n DO'lol'es A. FrancisCo Alvarez.-orense..
14.999. D." ·Ana Fernández Garcia.-::.seviiJa.
14:928. D." Marta Hernández Martín.-SalamancR.
15·.00a. D." M.a Dolores Macias Gonzá!ez.:'-'pontevedra.
H.929. D.a Amanda Magaña Hernández.--Almel'í~.
14.930. D."' Dolores Varela González.--;-:córdoba.
15.001. D." M." Mer{'oo€s Cuervo Alvarez.-oviedo'.
H.gaL D.k Enriqu'P.t2 Ca3anovaLlorente.-Murcia.
15.002. D." Marina Martinez Hernando.-5a.ntander.
14.932. D.& Casilda Marina. Mamblona.-Burgos.
15.003. D." G!l.mlen Palau Ros.-Valencia,
14.933. D.a Leonor P.alacin Quella.-'-Huesca. .
15.004. D.~ Maria- Garda Aragón.-PalEmcia.
14.934. D." Rosalina UrSld Llach.-Tarragona.
15.005. D.~Aurea Cabré Nogués.-Tarragona.
14,936. D.~ Maria Fr:.Hlci:3ca Gomis· Bal·disa.-Al~cante.
1S.0Qe. O."'·Manuela Pérez Elorriaga.-Burgos.
14,937. D.a Esther pérez Puertas (sustituidaL-TerueI:
15.008. D." Luisa Cueva Blasco.-Teruel.
15.00g. D.a. Maria GsrcÍ::l, Vallés.....;.Ov:edo.
14.938. D." Magdalel:la ~anchís Purg.-Valencia.
14.939. D.' Prudencia Santoro Pecheco.-Soria.
10.010. D." Zalda do:-la Si~l"l'a Puig.-8anlandcr.
·11.240. D." M¡Wia Dolores Bauza Trillo.-Pont"-w'd!'a.
1" 1l11. 1'." Vir.entfl ColJ~cl.o Bfrrnúdez.-SorÍll.
14.941. D.A Gregoria Ortega Cansado---8alamanca.
15.012. D." Anseln1a V. Calvo Borreguero.-;'Cácer~s~·
14.942. D." Joaqulnll López ~Catena.-Jaén.
1~.013; D.? Rafúe':a Mateo MOleno.-To:edó.
14JJ43. D.a Juliana· Peña Tercedor.".....:.Oran·nda.
15.014. D.~ Mercedes Orosni Obiols......;Barcelona.
14.944. D.a Consuelo pOnt"Castillo.-Castellón.
15.0.15. D." Fe T. Galán Sancho.-Logroño.
·}4,l:145.· D.a Oonsolación Lópcz Gil.-Murcia.:
15.017. D.lIo Leonor ottero Coira.-Coruila.
11.946. D.a Demctria Mal'tinezó:e Rojas.-Logl'oño.
15.018. D.~ Carmen Sánchez Ortiz.-CÓrdoba.
.14.948. O.a Mari Asunción Torres Arnáu.-Tarragona.
15.0¡P. D.:l M.a JesUs Rome:o Romero.'-:Cád:z.
114.249. D;a Maria Jpsefa· Jovill 'Tomas.-Lél'ida..
15.02et. D." Ana Guzmá.n Mii·.-Málaga.
14.~-50. D." Elvii·a· Castá.r1cn.as RiCirt.-Bsrc~lona.
15.021. D.lIo Sabina GaJart Larrumbe.-:Guipüwoa.
14.951. D.- Ro~Iía Femández Cf,bero.-L€ón.
15.(j22. D,"'Puriftcación Bravo VOc€s.-Palcil<:Ía.
H.e52. D> MarI·a ·PaulaGuerra Díaz:-:-córdobll.
15.023. D.'" AUrora Vallines Garrido.--8antand€r.
1r).024. D.lIo M.a. Pilar Rebollo Lanao.-Vizcaya.
14.953. D." lVI.'3ria Al1tonia Magctalcl1a·'Íbafiez Aparicio.Logrorlo. '.
15.0211. D." Encarnación Gon'zález Bardón.-León.
15.02&. D." Esperanza de los A. Uñón e,armona. '- Pa~
14.954. D." Silvel'ia Rubio González.-Burgos.
lencia.
14.955. D.1/. Purifica-ción Sán-chez G81'cfa.-Avila.
15.029. n:" Carmen Gutlérrez Belliqo.-Zaragoz.a.
14.956. D.a. Adelina Guimerá Muñoz.-Barce:ona.
15.030. D." Leoncia Arribas López.....:..Avila..
14.908. D.'" Enüiia R~biale.s .Peñalba.-'-BUrgos..
15.03].
n.a. M .." de :05 A. Barbosa Rodl'iguez.-Orense.
14.938. 0.>< Isabel Mal'tin~ Hel'l'anz.-Teruel.
15.032. D." M.& Concna Barrigós Barrigón.-Badajoz.
14.960. n. a Benigna González Alvarez.-León.
15.034. D.1\. EUsa M. Iglesilis Romero,-S~góvia.
N.961. D.a, Mluia Jesus C-apdevila Sánchez.-Hue~a.
15:035•.
D.1l Dionisia Noguerol Gutierrez.-Pale11'cia.
14.f::I62. D.~ Emilia Femandez "Naves.-Ovie<lo.
.15,.026. n. a M.:\ . Dolm:es P..amircz Láheria.-Murcia..
14.S63. :b.a Prudencia Enriquez Escud€ro.~Lugo.
15.037. D,~ M." Consu€io Diaz Oarretero.-Avila.
·'14.964.· D.~· Maria Dolor-es Latorre Naya.-Barcelona.
15.038. D." sai'a Noriega de la Villa.-Cuenca.
14.965: ,0."' Magdalena Sastre' Tous.-Baleares:
15.(}39. n." Emiliana Portero Sáez,-Aviiá.
14.966. D;a Petra Bermejo Fernandez.-Bui'gos.
15.040. D.:t. Josefa Mallo MallO.-León.
14.967. D.~ M~gdalena, ·Fané Pujol.-Lérida.·
15.041. D." MarcelinaGllrcia Rllmón.-Murcla.
14.9068. D," A:E'janctrina Ma.ñanes de la Iglesia.-Zamora.
15.042. D.n M.a TomásaEscavil'l5 Marcl1al.-Jaén ..
14.969. D." CstaEna Sanch€z Flól'ez.-Badajoz.
.
150n D."" Felipa Soto Gallardo.-Soria.
14.9iO. D.~ G.¿>-l1QVeVa Bengoa Sauca.-Navan.a.
1~.~4'"
Í'." .]u~illnR . Zu!'itq Fhp·bllHa.-Zarag-m:a.
)4.971. D." Mf-Il'h Me!'cedes Ruiz Ochoa.-Sautander.
15:046..
D.&
·-Encarnación del 'Rincón 01iva.-Guadalajal'lt.
;4-792. D.n Lorcnza Z011'ílla Gar<:ia.-Burgos.
15.017. D." Hermcla Inarl.'lja Gutiérrez.-Palencia.
14,973. D.' Dorotea Pa~omo MonflL-Cast.e-llÓn.
15.(''''''' r.".~ Mntilde
Cura Garcia.--Soria.
14.974. D." Nicola.sa Garralda Garr~lda:-Tel'UeL
15.049.
D."
Clotilde
'Estévez
Boull06a.-Pontevedra."
'il4.975. D." E:vira san Clemente.-Zal'agoza.
15.0S0.
D,"
ROsario
Gui1lén
Guillamón.--Castellón.
iH,916. D.~ Irene Arregui Goñ,i.-Guipúzcoa.
15.051. D.~ Agustina Gal'cí~ Núilez.-Burgos.
iH.977. D.~' Ju~ia Goñl Ri.vero.--'-Navarra.
15.052. D," M." Dolores PUl?O Costa;~Huesca.
114.979. D.- MerceQ€S Viñals PelIerola.-LérídA.
15.053.
D." M.a. Mercedes FuentE'.s Loriente.-Albacde.
.t4.~80. D." Maria J..,arrocha Rivarés.-:-Hue.,~a.
1::.1'\"i4. D.:t. C::lrmen S"'n'a Bonn.t.-B... lear€s.
'1.4.001. n. 1t Consúelo Maza' Hcrnández.--Sorla,
15.055. D.a Nórberta Herrero Fraguas.-Guad,.·ülij31'a.
114. N12. D.ll. Saturnina Pablo pabl0.-Zaragoza.
15.057. D." Juliana Izquierdo Rodero.;""'Ovicdo.
14.983. D.' Estan~gJaa 'raboada :a,autista:.....:.CuencB..
15.0~a 0;& F'ermina M. Alonso Martinez.-·~León.
114.984. D.ll. Antonia Felisa Góngora A~calde.-A!mel'Ía..
15.060. D.a M.' Asuncion Alver~z Rodrigu~z.-O."iedrl.
H,.OO5.' D.! F'{'r111:na. Negro M:Onterde.-~'Castenón.
15.051. P." Asunción OOmil'lgu~z Pérez.-orense.·
14.~7. O.· Dolores Onet.ti Fel'Tlández.-cadiz.· '
1:;.06~. D.~ T~rf'sa Vil'; Cat~,iá.-Guadalaja;ra.
114.{~aa. D.- :M:.- Piedad P~rosa Pleguezuelo.~l'anada.
de'
1.U89.
D.ll. Fruetuooa Tanel'O POloo.~PfJe!1ciJ...
15.06G. D.'"'
~nuela'RoYo
Za1a.bardo;-Soria..
,.
-
'i¡
'~.
"lilio..200
.a
BO.LETIJf OFI,C1A,L DEL
ESTADO
'\
Pi¡tna 5'315
,_:_-----_\_------------:----------.....;...--------------
': ..
15.064, n. A FausUna Alvarez Rllbio,-León.
15.141. D." FeI:sa 'Minguez Jiménez.-Avila.
15.143.. D:A Angela Sainz González.----iLa.s Palmss.
,
D." Trinidad Martín Bravo.~Logroiio.
15.144. D.~ Maria Dolores Diéguez Bemá.a'dez., - pontoyedra. ,
'
D." Asunción Blanco Pardo.-Pontevedra.
D." Filomena Sánchez Bados.-Soria.
15.145. D.a Tomasa Galiana Galiana.-Alicante.
D." Salvadora Jl;lalla Herm.ndez¡-Zamora.
15.146. D.~ Juana López Ex;pósitO.-eáceres.' .
D." M.R, Asu,nción Llorente Mtiro.--8oria. .,
15.147. D.a María Carmen Alguacil Burg~.---GerQlI1a..
O.A Angelina Monerris Climent.-A1i.cant€.
15.149 D.- .Josefina Sanz MigueL-Oast€llón,
D';l IJut'Ía G911('~o Al'1'oyo.-Santander.. ' .
15.150. ·D.a Luisa Agueda Menéndez.-Guada-lajara.
D.a M." Josefa Galindo Monterde.-Oviedo.
15:151. D." María Samanlego Araico.-:...ouipúzc03.
15.074. D.a TcodorR do l\Iená~ Barcerlilla.-valladolid.
15.152. D.a F;lomeua González, Viñuela..-Z,9.mora.
15.,075~·' D." ·P_de]l!ífl. Allende del Cueto;~viedo.
15.153. D.a Agustina Alba González.-Jaén.
15.076. D.a OHva Hernández Martinez.-Palenc:a.
15.154. D.' Julia Cubeiro Ruano.-Ponteved,ra.
15.077. D.'I Jesusa Balboa López.-Coruña.
15.155. D,- 'Remedios Diaz y Diaz.-Caceres.
15.070. D.'I Aurelia. Plaza: Barcenilla.-Avila.
15.156. D." Patrocinio Bl:mco Portero.-Cácercs.
15.071). D." M,n Pilai' Díaz Gómez.-Oviedo.
15.157. D.a Inés'Anguera SanS.-TarragOna.
15.080. D.'I, J('!susa Pacheco Terán.-8antander.
15.158. D.- Matild~ Prat NBdal.-Alicante.,
. '.
15.081. D." EloisaSerrano Escudero.-Burgos.
15.159. - D.~ Maria Coneepc:ón Oamaeho Muñoz.-santá.
15.082. D." Isabel Suál'ez Cienfuegos.-'-oviedo.·
de Ten.erífe.
I
15.083. D.:>' M.a Socorro MOl'aleda Escobar.-Tol€do.
15.160. D.~ Rosa Jaramillo Rodliguez.-Avih.
115.{)s4. D.a Lucia Dj:a~!%russo.-Gl.lenca.
15.~6L D.'" MHc('des Ruiz Parada.-Alrnena.
15.08;;. D." Raft>.ela. Sanmartín Alfaro.-Navarra.
Vi.1fl2.. D." Malia A:l\2Che~ Eraso.-Na-yarra.
15.086. D.:; Maria. Roca Balr:els.-Lél'ida.
15.163., D.n M::lnuel'l. León Garda,.-Zllragozfl..
15.087.. D.ft ':Malia' Cristet.a F€rnández Cres,po.-Orens<!".
15.164.' D.' .1o~efa Sa:nz Atc0.-Burgos.
15.QES. D.i Manuel'3. Fernandez Ruiz.-Zaragoza.
15.165. D.~ Maria M80sdalena M~gtrr' Pujol.-León.
1~.OO9.D.a Atanasia Huicl Indi.1rsin....:-Navarra..
15.166. D.' Carid,d C'lrpinteró Rodri,?u€z.-Or('ns~.
1:;.090. D.a Maria Aguilerá Alca.raz.-,-Murcia.
15.167. D.~ C:arR E. Navarro González:,-Alba<:et~
15.0~1. D'.I Maria Abalos Lacainbra.-Alicantc.
15.169. D." Felipa Gutiérrez y Gl1tiCrr-ez.-León.
15.092. D." Victoria Senarls,Rebollo.-La Coruña.
l5.1'71. D.a Ma.l'ía Castel Capdevila.-Huesea.
1~.094. D.a Concordia· del Moral de la V3rga.-Vizca~ra.. 15.172. D.' Judit Muñoz Arán.-Huesca.
15.09~.D.R Josefa Ordín .sabater.-G:eron~.
15.173. 'D.' Julia Bravo Martinez.-Murcill. ,
15.174. D.a Benedíct';l Gou!.ález M.?rtin.-S~~:;man.~a:
15.096 D.a Malia.,.Pilar Esperanza 'Alvarez Váz.qu-ez.l5.171i.. D." ]\'I:.<trÜl Con~t:p:'ión Adell RO~1o.-Cllst~lJón.
Orcnse.
.
1-:1.177, D.~ }\r.ari~ .Tosefa F€rreiro Carb~]lido.-lfll~o. ,.
15.097. D.~ .Juana P. Alvarcz Diaz.-Gu:púz.cc:>~.
1.5.098. D.a Blanca Otero G(l.1:cili.-'-Drens€,. '
l:i.178 D.n .ToS('f'a 8anáu Malin,-Iogl'0l10.'
15.099. D.a Francisca P. Grcgori Bmedito.-Valencia.
l!U79., D.;\ J~c('bq Canta.h:ip~edra C11"l-j6n.-B1I1·~os.
15.'100. D." Julia. A. AlveJ'cz Rodrfguez~-Ov:cdo.
15.1RO. D." Gn~1"hlC~ polvorn1'8 Fra~:t>.-P31encia.
1!USt D.~ Amf':ia San~en;5 Gokh.-Gerona.
15.Hll. D.a Agustina Ordóiiez Sifn·a.-León.
15.102. D.'" María Tio Torres.'-:Alicante.
J..'i.182, • D.' María Gracia GUerrero Aui'ión.-Guada.1ajal'B.
15.103. ,D.lt Maria Sacon'o Llamazares Va.ldes<>go.-León.
n.1 W3. D.' GrelS01'jq EstrBrl~ Torl'i .-Sl'lntsnder.
15..104. D.a Teod<il'a: Tovar y Tovar.-Soria ..
15.JIU. D." J"'~u!,;8. Dj~z y Dí~z.-Oviedo.
15.105. D.lI. Josefa Mont.serr'3t B~r€nguer.':""-n\l"Í'agona.
~.í.~f'fj. D." Ro"!e-li9. Bot:?·s Alcmo,-Le611.:,.j, .
" 15.106. D.lI. Inocencia M~estro Diez.---,Bur~os.
n.'!"!I;. n.A N~lled1 Lén?7. F(>l"l1&.n.-1"'z.-Bu_·~o!;.
1='.. 'R7. n. a I'::ÚU."ti9')-:j .GUt i plTC7. Ot~~·o.-zrim~:'I'l'a.
15.107. O:'" Ju1i~na Ru.9él'ez R0m-<:l'o.-Sorla.
15.108. D.a;'PruMncia G:l Rl.1pérez.-S0l::a.
l:1.'l,PA. J);" !',f3ri~, DO~""·"'.5 Verrlú N;col~l1.-Al'.cant.e.
! 'i. JPP. n. a 'T'r:ni':1;.'d FJanro 1"T.El-:no-L-ۖn.
15.109. D.a Crescencia G~'ll~cia Ma1·tü1.-A!~va.
15.111. D.a Piedad ·S.Fuentes Mc:có-n ....,...L€ón.
1;"!~O, n. a 'Ff'1i!:::a lt!1'nla F::;tel~~n.-Fn~.
15.112. D.a Remedios Cassnovas Poch.-Barcelona.
1:;. ~~1'- D.!'. Lucí(l M~tiaE Pé~'€7, Ort.ega.-.Taén.
15.113. D." Carmen Ro'ig Badel1.-Barcelona.
1;;. ~ !'2. D.'" Aurim. A!V3rf;Z Carcía..-Ovicdl).
\.
1.5.114. D.a Ramona Sal;;: Ortiz.-Burgos.
1:;. 'P3. n. a Virentl1 Roca Saies.-Tarr<.~nnl'\.
15.115. D.~ Saturnina Ai'1Xloa Larraya.-Na-v211·.a:
1.5. ~N. P."·F~rnatúi:'l . .Tacoba Garcis .-:,",S~J::¡m:'l11C~.
J;:¡.l~:;
D.a ,T!1::1("1u i na F'('Srfl'~S 'Al1r;'1l1o.-A~tu:l('"(-te.
.15,116. D.:I ,Josef~ C. BurgulUo Gll:id~'I,.-Avi1a.
J
;;.l!l~.
D." V1r~l~d~F C:..J"\,.,7i¡ lE''7, Nm':",::,,'3 .-T/ón.
J5.117, D." Sira GOO2'ález Cid.-o,r-ense.
];:;.]!J7. D" .JI'\.!'~f::\ C:><:t']l'1 ·1\1i<rll"'1.-Sql1tend~r.
15.1!ft. D." J1\Ea Al rmso R'Cvue1'ca.-Pa.lcn~:~. '
l5.lHI . n.:t !J:ene 1\·TfmeV¡¡ ClllvCl.-Z3r8'ZI)7,R.
13.Hl<l. D.' ]I"'.~ D"'IJ1'(I<:· P'l':" 'Pp;n;.-iTI'i:",nr.i::l..
15.120. 'O.i\. Tc)'('~a Go{¡,'es ,Domel}~h.-T?n'H!Oni.
J:i.1r!l. D.~ tr<'nf'1"""rf'rtl"':'l Tr'J'0... -Z~'·~go7!l.. '
15.121. D." Joaau:na Garcfa' de la Fu~ntc.-Pal()ncia.
1!).1~9 !Jic:;. D..• Ge~1CTn"~ 1\.ff-lt"i'!fI. Mllñi?;.-Guad~l,jara..
15.200. D," Soled!ld Lr.pe~ r.,-fl)f<'no.-Bunr':lS,
15.122. D." M«ri~ V~neranda' Grela 'Echevarria.-La ao.
.15.201. D." Vr'nanc!l'I. N. It1f?!lt... r.i!'.o.-Z~H'agoza.
ruña.
·lfi.2n2. D,~ M.a Nati,\lidad D('I~¡"':o Puente.-BUl"goS.
15.126'. D.a E.:ena Bel Romcro.-Alícante.
'1='.'2n3. D.~. Rcssr:o, Cll'lHsell G¡¡Tcia.~Sllntand('r.
15.127. D.a, Josefa n;;zaro loÓpez.---Soria.
·1;;.20:).
D.:t .Bem?roFl.. ,níl2z G;:\rcia.R.iv~¡:;.-l{)ón.
'1.5.1.28. D.a Sa:ustiana. Domin.!Zuez Herrador.-Avil~.
Jil.2M.
TN('SR Zamora GÓme¡lJ,-PClntev~ra.
]5.12~ D:.ll AngelesL. GOn?..&]o GOl'!zálgz.--:5antaudfl'.
l:i.2-"7" n.' lpflndra r,n<,pco. ll;!"'flSi¡!s.-l.'I~O•. ,.
15.130 D.a-to€onor Gll.rcia Lüg~'1.:-Navarra.
1:¡.?lln ry, 'Rf.¡rb~n F Mrn~l11 Ch?n<l".n.-A~l:i.·
.
'1.5.131. n." D~.sideria Sám'hf>z Pri-eto,-Glll'ld9~::Ijan
. ]!1.21!l. T).a rvp JM\Ío: O"'11fl":!'l1 M",.tínJ''''(i-re3.-Fladajoz..
15:]32'. D.~. Mf!ría Josefa R.u!:'lio López:--:Ba¿ajoz. '
1;,2' 1 'I"),a .Tn~'" I.;"\"It.'!':': A'1':!1.1'O.-C 1l"''I'!{"a.
.
15..l:W: D.a Felic:d:eet O~,st-e.ión D~m('hl' .-Oviedo.
] !'l. ?,12. n. 4 I.ui¡::1 OP1P:fiI'0!'1C:; Ferroá1'!<'lsz.-Bl1r~.,s.
15.137. D.ft DorotM C9lvo F[(,fT'il'!dt"3."--'.C;:oria.
";:;,7.14. 0;4 M,~C::¡lml?n Al'!:>H7, Pé1·~z;.-<)r.RlHloll.
1.5:]39 . D.- Fran<:;l'c~ 'Ca.lv6 Cla:vel'....,...HuE'''' ca.
1]i).21~. 0.1. J~fa Martiriez R.odriguez...::;..Qranad&~
1,&.140.. D;! Inés" ·M~.rimón . 1kllEda....,.B:areelona.
15.065.
15.066,
15.067.
. 15,OGr.
15.069.
15.070.
15.071.
15.072.
,15.073.
'D.~ Teresa Vara AlvRr€z.-Zamora.
.
._'""
cruz,
f
"
,'~~
,.
r'
.,
;
¡
"
.~
:'¡.
n,"
,'1
p.j $ ¡na 5 3 1 6
K
f • I ... .' 1""
lO....:"; l· ... L- . U'"~ L . ....8
~ - .._ _ . '""'_ • .~ •. ."'" .r.. ~ ,"......
lI:it
D." DO~Ol'es Morláns Piño~.-Barce:Qna.
'10.2:3. D." Prudell(':n Pér{'z Rodriguel!:.-Bmgcs.
.15.219. D." Jt:::ta Malón $am::.-Hucsca.
.15.22'0. D." Mal':nn Linés Abal.-Ponlcvedl"8.
15.222. D." Rila Ib.'J.(l~Z Lc.:·lJ,s.-:(;uragoZii.
15.2~3.
D." Joaquina Ml>l'tínez Gadea.-Alicante.
!1.5.2"24. D." M.;' Concepc:ón Lar!} Sántiago.-Avila.
¡]fl.226. D." M." Ang~l López Zorrilla.-Bi.lrgos.
115.22;. , D.'\ Rosa SOrr:bas Franco.-Huesca.
115.217.
il5.:l2B. D." Herminia Grlrcí.a E~palla.-Logroño.
l5.2:W. D." J~efina Vicente vicente.-Zaragoza.·
,J5.23<). D." M." Concepción Osuna Antas.-Almel1a.
J;').231. . D."MariaNatividad Merino Argüeso.-.Palencia.
13.23'2. D.a Ana Maninez Zafra.-Córdo1Ja.
'15.233. D.:\ N:c:usia Sanz Andu~za.-Zaragoza.
,1;').231. D." M." Do:ores B:ajó Tio.-':Cácel'es.
115.235. D.a Benigna Suál'ez GonZl:i.1ez.-<>viedo.
115.235. D." Encarnación Gutiel'l'ez Lucio.-Santander.
15.~7. D." Malia GaiJ31'l'e Alastrué.-Huesca.
,15.238. "D." Petra Dégano Navarro,-'Avi:a:
115.23fL D.~ EIL1 A. Gonza~ez Sanchez.~A¡bacetc.
115.240. D." Manijela Garcia sánchez.-Badajoz.
,15.241, D.A Consue]o Iñiguez Lucio.-Santander.
,15.242. D.a Felim Carrera Morán.-LEón.
J5.2-13. D.~ Lad:slaa Jiménez Pulido.-Toledo.
115.244. D.~ Francisca Ortega T¡¡mayo.-Almeria.
,15.245. D. ~ Sebastiana Mo:zo Belza.-Zaragoza.
,15.2-16. D." Ana Núñez de :a Rosa.-Badajo7..
·15.247. D.r< Prinüiva G¡¡l'cia Garcia.-Pa:€ncia.
;15.248. D.~ Raimunda Pcdret' Cab:·é.-G€l'ona.
,15.249. D ..JI Carmen Co:omer Prad<ú:.-Las Palmas.
11'5.230.
D." Luda JUal1aja Gutiénez.-Val1ado1id.
15.251. D." l\-iaria Serrano SerTa::1o;-CsstE1Ión.
11;;.252. D." GU:ldaluP2 RodriguEz Caeado.-Salamanca.
115.253. D.a Ma:'iR Gonzá:ez Mal'tíncz.-PaR·ncia. '. .
,15.235. D." Margarita Riv~r3 Pl':cto..-:.salamanca.
15.237. D." Asunc:ón Cue:zoa Sadomi:.-BUiI:gos.
J.:i.238. D.~ TeotiEa Gago Teresa.-León.·
15.239. D." Maria Recuerda Jiménez.-Málaga.•
J.3.261. D." María Fer.ándcz y Fernánde'Z.-Ovlc-do.
15.263. n.~ Rosa Fe:-nández Fariza.----Zamora.
15.264. D." .Mada Román Zoritll..-Pa:enc~a.
,15.260.. D." Maria A:vai'ez Méndez.-Guadalajara.
115.266. D.a Irene Gurcia Gonz¡E€z.-LeÓn.
,15.267. n.~ Expin,ciónRomero Estévez.-Gramida.
115.268.. D." Fcliciana 'García ~rnández.-Zal'agoza.
[5.269. n. a ·Concepción G31'cía de] Castillo.-Huclva.
115,270. D.a Emilia de Flores Sagl'al'io~---Má~aga.
,15.271 .. n. a Pet~'a M.¡le. Martín Osol':o.-BadajO'l.
. ';15.272. D." Felicitas Izquicl'do' Bores.-Soria.
1]5.273. D.a M." ·Enp.;racia Abad Salcedo.-:"'Huesca.
IJ5.274. D.~ Eludia Murtintz Diez:-LogrOllo.
,1'5.27;;. D." Conccpc:ón Pw:Y &cribá.-.B31'Ce;ona.
11;'.276. n:" Jorefa Pia· Sabatj TrepJt.--Lérida.
il:1.277. D." Jo~efa García FcrrCl'o.-León.
115.678. Do" Modesta P. Gal'cia Fcrnánd~z.-rJcón.
<15.679. D." Teresa Surl'oca Capuz.-'-Barcdóna.
115.280. D." E:vira FCrD3nd-::z Mscia':-Lugo.
,15.28LD." Jo~efa Molinos .More.-Barcelona.
15.Zf:2. D.a. Sofía 1\1.cdrano Pricto...,...Santander.•
'15.283. D.~ VÚ:enta Caballero La.car~a.-Zara!¡;oz::l·.
,15,284. D.~ G¡'egoria Jimél1ez Malpart:da (sú.sÚtuida)..Alava.
,15.285. D." S¡:V€i':ll ~,1~l'tinMal'tíl1.-Lugo.
,15..2tS. D.~ Maria Aclellac Ga~ca.-Zaragoza.
.15.28'7.. D.aEustaq;'¡':a Ooni~ González.-Burgos..
¡1.5.2gB. D." .CasDda Scndón Cal'dama.---La COrui'Ja.
11;;.289. D." M." Encarnación Garcla. VázqUez.-L€Óll ..
,) :;.~sm. O.~ P9minga· G.il:; Gali~14o.-segovia_
,15.291, D..~· Lucia. F. Gq,l'eés Ca.lvo'7'HUp.sc~.
1'~.2S2. D.~-Aclglaida Jové palom$s.-LOl'ida.
-r n.. IJ O
19 julio 1342
15.293. D." Mal'ce:a Martín Navarro.-Alkante.
15.~SJ . D." M." M~Hed€'s SOl':ano Pa:omo.-Cast€lló:n.
15.296. D.a Concepción Sieteiglc:sias Aparicio.-ovie<iO.
15.~!i7.
D." Andl'eu Rodügu€z Víl1uela.-León.
D." Matias de M:guel Hije.-Soria.
D." MilríU <te fu Fuente López.-León.
.
D." M." lvmagl'os Nieto Miguélez.-pontcvcdra.
D.a PiEdad Navales GÓmez.-Burgos.
D." Aurora Latol're Uribe.-Ciudad RcI\L
O.~ Clotilde Alonso Aguel'ol.-Navarra.
n". Natividad Martin Banda .-Orensc.
115:306. n. A Martina l\-linguillón Candáu.-Teruel,
15.307. D.· Cándid3 Suál'e2; Posada.-Almeria.
15.308. D./1 oatal:na Andueza Girones.-Navarra.
15.309. D.... Rutina Amatcain Primo.-Alava.
15.3:0. D." Francisca. POliol~ Jaquet.-Lérid.a.
15.311. n. a Segunda Sa·n Juan Arranz.-Val)adolid.
15.312. D.- Francisca Macias Blaneo.-León.! .
15.313. D.- L-eocricia. del Ho:,'o Arnblar.-Ciudad Real.
.
15.31'4. D./1 Donatih L{jpez COnejo.-Alicantc.
15.315. D.'" Maria Dolores Ra~naqUe Ra·banaquc.-Zaragoza.
1'5.316. D." Rarnona Gareia Garc1a..-Zamor.a.
15.317. n. a Carmen Oómez" Lafuente.-Logro:fio.
15.313. D." Columba Collados Ramo.-Teruel.
15.319. D.ñ Maria R.csario Santero Paz........aa~Sm8.11ta ..
1.5.Z2D. D.;!. Maria Manuela Espino Radicio~-eáCl.iz.
,
15.322. D."- Sofia RedondoClusa.-Alava.
15.Z23. D." Angcla Ga:ar López.-N.avarra.
15.324. D." Josefa Palazón Banegt\s.-AlmcrIa.
Santa
'15.225. D.n. M~ria Oarmen Galván Eserioano.
. Cruz de Tenerife.
]{i.326. D.~" Irene Garcia AndÍ'és.-Guadalaj:ua.
15.327. D.~ María Gloria Calvo Ruib':o F. Cendr-era..-La.$
.Pa:mas.
15.328. D." CeJina Cajén Luviz3.-Las PalmNI.
15.329. D.O\ Laura Alv~rez NQvás.-pontevedi&.
15.330. D.~ Rosn1ía Aguada Soler.-Gerona.
15.331. D." Maria. Jo~cfa Garcia NifiO.-La C01'UM.
15.332. ,D." Julia Rivero Sanchez.-Cáccres.
15.333. D.A Eulalia Vicente C~rvera.....;..Val~ncm.
1:1.334. D." Ca'.l'men Córdoba L6pez.-Mu r cia.
15.233. n. A Ju:ia Lorenzana Redondo.-Le6n.
\
15.336. D."Florenda Luis Garande.-Murda..
15.337. D.~ Margarita: Sotá Pombar.-0ren¡e.
13.338. D.... Juliana del Barro Maltinez.-euenca.
],5.33~. D.a' Gemn:elina Martín-ez Antón.-Zamom.
15.340. D."' Genoveva Calleja G&rcla.-Burgos.
15.342. D."- Marfa Nieves Caballero GarcIa.~Pl'll~ncia .
D." Gregaria Segur.a. Sáez.-Logroí'io.
H1.~43.
V).~';4.
D.' Gloria Ga.ritas Gracia.-Córdob::l.
1.5.?-4:'o. D." Fctcida.ct GomrAloez Solerrg..-L{)~ro!1o.
J5.436. D.n Maria D"lor<"S Martín Bricvn.~ori<l.
1~.347.' D." Salomé Prado Fscanciano.-Oviedo.
15.298.
15.299.
15.3QO.
,15.391.
:15.302.
115.303.
115.304.
D.~ Fenrina La<¡.9.rÓnJorn~as.-~m!o.
15.340; D." Camila Fernández Sanmamed~Vid!tl.-La Co-
l:i.:W~
ruña.
1;;.~50.. D.~
1ii.:"51.
15.3:)2.
l!i.~53.
J5.::\~4.
Isabel Victow Ruiz.-Navarra.
n." Soffa Tejédor Peña.-5alamanca.
D." Mo~lia Rosar:o Rodrigo Pozo.-Sori~.
n." Esocrnnz::l. PuC'nte Calzada.-Ponte~dra.
D." concepción Isern Carré.-Gel'ona.
D." María Purificación Fabregat Carbó. - Castellón .
! ~.~5r D.' Amelía Aragonés Foz.-Teruel.
15.~;:7
D." Carolina Lorenzo Stan Román.-Bul'go.s.
1~.3';)R. D. ~ Gloria .V!lIar l,Sndeira .-La Coruña.
Hí.33Sl .Uf Pr~.~~ntRc;ón Lucio Pér~z.-Bur;os.
n.3f10. D. ~ J\:T.:;ria C~l'nl~l'\ Nc>Vóa. p(rez.-L1!~"'.
15;361. D.l\ Anastasia. Núí1eE Go~~~.-B~~.
15,355.
,-
Núm.20e
BOLETIN Or101.& L. DEL' ESTADO
PAriDa 5S17
,
15.362,
15.3~3.
D.a Josefa Prieto Cairo.-Zamora.
D.a. Amparp Toro Telleehea.-NavEj.rra..
D.n Felisa Conejero Sá.nchez.-Cácercs.
D.a María Ca r m e n Feijoo Martinez-Monge.-
15-.443. D.a M.a Dolores Alv~rez !3ardav:fo.-Navarra!
D.a Emilia. Robador Ortiz.-Alava.
15'0445. D. Josefa Guareh Sé.nohez.--Castellón.
15-.446. D." Inés GamÍtza Martinez.-Na.varra.
Cádiz.
15-.447. D.a JustaPeraita Peraita.-Burgos.
15.366.. D.~,Dolores Calvo Casrelnón:-za,ragom.
1~.448. D." Pi1ar Sen'ano Langarita-.-Za.ragoza..
15.367. D.a Pilar ~no Ugarte.-BUrg08.
1-50.449. D.a Florentina Escud~ro Garcia.-Oviedo.15.368. D.!. Maria Luz Dominguez Boa.-pontevedra.
1.';'450. D.'" Loonor Martín SaEz.-AVila.
,15.370. D.a""Pilar Oliva Peña.-Murcia.
15.451. D.A 'María Valencia Cuer"a.-Ciudad Real.
15.371. D." Josefa Diez Pérez.-León.
15.452. D.· Aurea Bayo González.-Logroño.
15.372. D.a Felisa Albalá Martin.~Zamor&.
~ 1'5.454. n.a. Carolina C. Camiña Losada.-Pont.ev~dra..·
1'5.373. D.a María casas López.~N.avarra.
.
1.5.456. D.a Jul!an& Almudévar Sali1'as.-Hu('~C3..
15.375. D.a María Mercedes Rodriguez Herralz.-BurgtOS.
Hi.457. D." Celestina Cardero. Pcraita.~Burgos.'
15.376. D~"Consue:o Solson-a Blanco.-oCastellón.
1.5.458. D.a M." Visitación García. NorniE':'r'a.-oviedo.
15.377. D.a PHar Soria Hurtado.--Sona.
1.:i.4:59.. D.'" Cannen Teixidó CorraleS.-Barc-elona.
15.379. D.a.Landua:lda Gómez Lópe'l;...:.....santander.
li5.4&I. D.a Agripina Est:01ante Menéndcz.;-j,Jugo.
15.380. D.a Clotilde Bla·nco. CaSQnova.-Jaén~
15.462. D." Ma.rgarita Presa Vega.-Le6n..
15.381. D.a Mnria Cerdeña Torres.-Lérida.
15.463. D.& M.a. Eugenia Seoane Cortés.:........Valladolid.
15.382. n. a Jacoba. Talba Mendivil.-Navarra..
15.464. D.a M.a. Consuelo Gutiértez AlonEo.-L-Eón.
15.385. D.a.Mal'ía' Oto Gatéu.-~arcelona.
15.465. D.a Agustina. Araujo'santos Julio.-orEnte.
15.386. D.:!. MMia Olvido Serrano del' Oampo.-Albacete.
15.4~. n. A Victoria Feijoa Sant~5.-Sant-allder.
16.387. D.' L:brada Lage .Leal.-Almerla. ,
15.467.. D." Mati1de Fernándl:'z Garcia.-'Oviedo.
'15.388. D.3. Adela Roch1guez Caso.-Qvi-edo.
15.468. D.· Flora Somaña Ballesteros.-Eantander.
15.389. D." Maria Guadalupe Rodríguez Medma.-Lc6n.
15.46~'. D." Maria Diaz Ordóñez.--o\i~Q.
.'
15.390. D.!. Antonia. Sánchez sanchez.-Mál3.ga.
15.470. D." Antonia Aja-mil Oaro,"':"Logl'Ol10.
15.4.71. D." LUis& Elbo Moreno.-Jaén. '..
15.391. D.a Malia Rosa Gil Blanes.-Las Pa!m~e.
15.3-92. D.a Inés Moya Fuentes.-Murcia.
15.472. D." Aleda Llliser Garcfa..-"-Alicant'?
15.~93. D.a Antonina Casado Mareos.-León.·
15.473. D.1lo Efig-eniaF-ernández Rives.-Lü~r).
15.394. D." María Josefa González González.-Lugn.
15.474. D." RogeJlia BasantaLamilla.-O",'iroo.
15.395. D."" María 8etefilla· Donmareo León.-Toled.o.
15.475. D." Cie-mcntina García Carra,scal.-Zaln.,ra.
15,476. D .... Aurea Hernández Sa:gl'ldo.-Lu!!l).
15,396'. D.n Felisa Grnnez pel9,yo.-Palencia.
15.477. P." CeliaVillamteva Martfn~z.-=Pol1t€vedra.
15.397.. D.~ ,Manuela Cabezas cano.-León.
15.478. D .... Esther Di'EZ ROíg.-Lérid"a .
. 1,5.398. ,D." Maria Paz 'Jiménez Núi'iez.--AvIla.
15.480. D.~ Olaudia Ramón Bacli¡;¡.--=-Lérida:.
l5.399. D.l\ Ade~a¡ida Fernández Garda.-QviedQ.
15.481. 0... Melchora Sánobez· Rodrfguez.--Zal11ora..
15.401. D.'" Fro:lana CreslJo'Rev.-León
15.~2. D.1\ M.l\. Magdalena. Briones lruzubieta.-Logroña!
15.403. D.'!. Remedios OrÚga S~nchez.-AlmeIia.
15.483, D." Obdulia Pérez Feltt"2r{).-Zamol"a. .
15.404. D." Amali.a C.uevas Vietorero.-Albacete.
15.484. D.a Catalina Garcia GoÍlz.ález.-CUellca.
15,4ü-5. D.l\Cayetana C. Garcia.Esteban .-----&!~()via.
15.486. D.'" JOSflfina. Carro LOSada.-Ovied.o.
15.406. D.l\ MarfaCOnsu€'loVáZql1eZ Morán.-Lugo.
15.487. D.1lo Herminia Gómez Ausín.-Burgos.
1-5.408. D:a Elena Mill'án Mayoral--Guada:ajara..
15.488. n. a Florinda Gutiérr€z COrra'1.-5alamanea.
15.409. D." MaríH aJadall1pÉ! L-ó~z B!~nco.-Burgos.
15.489. D.'" M.R. del CaTnlen Garci& Canlj.-Almena..
15.4'10. D.'! Dolores Burguet€ B-alué.-Lerida.
15.491, D.1lo Fe1isa. Ro1dán Argüeso.-Burgos.
15.4H. D." Marfa Benigna Vázquez Solé ....:-()ren~.
15,0492. D.a Alic:a 1\1:." Don1ingo Garda.-Santand€:r~·
15.412. D~/\ Teresa Seró Navas.-BUl'gos.
'15.-493. D.'" Ju1ia :Biezma de la Cruz.-Valencia,.
15.414. D.n Teresa Lacueva GreSa.-Baroelona.
I~A94. D." Vidorina Saso Palacío.':'-Huesca.
15.415., D." María .A. Ibáñez Castillo.-Ciudad Itea1.
,1&.-496. D." Rl;surrección Monteagudo Sa.hu(Juillo.-,..Alba.15.416. D.a. SatUlllinaFuentes Garijo.--za.mora..
cc.fe.
15.417. n. 1I Paulina López Mén<iez.-Oviedo.
.
15.497. D." M.a Rosario MelEndro R.odrf~!.-Santander,.;
15.418.. D."- Dolores· Tudela Campoy.-Mur~ia.
15.498. D.fI M.~ Consolación Gonza'!ez SuMe'Zi.-OVirdo.
15.419. ,D.l\ M." Asunción Roldán Dueñas.-Córdobl'l.
1;).499. ,D." Luisa García Jiménez....:...PaJendi'l.
15.420. D.1Io Cristina Arribas Cabrero.-8egoYia.
U.50!'!. D." Pilar Giménez Arrudvo.-H1H'Y",(\.
15.421.. D." Nieves .COlomer Richán;-,.-Valencía.
15-.501. D." María BRrranco G'racia.-ZaragoZR,.
15.422. D./\ Felipa Esudero Martinez.-Le6n.
1~.502. D.I\ M.a Josefa Gonz:i1ez De:gadó.--Segovia.
15.423. D." Dionisia Martínez Martíncz.-Logroño.
J.5.5D3. D." Dolores Pt'lh.ciOs Loz::tno.-Qk('l'~s.
150424. D.a Maria Fuentes del Rio.-León.
115.504. D.I\ Victoria López GÓmez.-A1merla...
15..425. D."', Purificación Vadillo Noya.-SegoYia.
15.505. D.a Obdulia Rodríguez Angulo.-Zarag~..J.
15.426. D,/\ Teresa Fúnández Albá.-úVJedo.
11.5.506. D.~ Emiliana López-Brea y·L. Barraj'ón.-TolMO.
15.428. D." ·M.<\ Vi~ntaDíez Villa.-Qviedo.
115.507. D." Marciana Alejas Santiago.-Guadalajara.
15.42ft. D." Gumersinda Lizaso Lizárraga.-Navarra..
il5.50g" D.~ Dolores' Morón Chernichero.-Málaga.
15.43Q. D.!! Ca:talina Farré Ods.-Lérida.
[5.509.' D.'"M.a Elena Garch Dcaiia.-Má13ga.
15.431. D:" Victarina .Zurdo Sanchez.-Avila.
15.510. D." AmaÜa Rod:::fguez Egea.-ZaJ'agoza..
1'5.432. D.", Ceferina Ca1lveteHernández.-Guadalajara.
15.511. D." 'Encarnación Pavón Pizarro.-B2.dajoz.
15.434.; b. a M.'" Carmen Martinez Blasc-o.'-::'Zaragoza
11.5.513. D." M.1t de lre 'Do:Dres P07..o y dutierrez.-LaI
15.435. D.a Joaquina Che~iz Bcrnal.-Logroño.
Palmas.
15.436. n. A Francisca E. Lónez Alvarez.-León.
115.514. D.a Malia Cuezal Suaiis.~Zanlorá.
15.437. D." 'Elv~r.a Baamond~ Belt:á.nc-Pontevedl'a.
. 15.515. D.a Fe:icidad Llauró Burralló.-Gerona
1:;.47."-;, D.:\.:Josefa Martinez CUei:ta.-Burgos..
:15-51ñ. D .... Ant::ltÚa, Ferrer'l'l Va.!ado.-Zi~mora.
15.43$L D.I\ Modesta de 1" TOH~ Garci~ .-~6n.
15.$17. D.ll Maña T~ba:l' y Ftlster.-Valetitia:
15.44Q. D .... S~guoda C::llvo Mal·in.-SOri;:¡.
D." Mw P. VellSC<' y HortlgUel!~-Bu.rgos~
d!.I;18.
15.~4';i,. D.~. Fernanda Garcia,
Gon~lez.-O'viedo.
15.364.
15.365.
1~.444.
•
J
JI á ( in" 5 SI 8
.15.519.
D." M.~ del Carmen
B
e L E TI"
Muiños
0"( tI AL 'D E L
Muiñ08.-Ponte•.
ved.ra.
J.5.521.
J5.522.
15.523.
[5.525.
'15'.526.
15.527.
J5.52B.
J5.529.
115.530.
,15.531.
J5.532.
il5.534.
115.535.
D."
D."
D."
D."
D."
D.'"
D."
D.1l
D."
D."
D."
D."
D."
Ei.oisa Guerrero Fernandez.-Almer1a.
HenniÍlia .Roís Tafián.-La Coruña.
Canncn Garcia -Tarif'll.-Ciudad Real.
Dolores Vilaseca Padios.-Barcelona.
1\1.;< del Carmen Martinez Trincado----Orense.
Nativ:dad Amor ~r GÓmez.-León.
Clementina Rodríguez lvrer:no.-Orense ..
Honoria Paredes L;orente.~govia.
Téresa Braulio Pons.-Castellón.
Judit Garcia Hortigüela.--Burgos.
AdeUna Dominguez Rodriguez.':':""Orense.
M." del Pilar Yañez Morcno.-Oren.se.
Francisca parramón .:I'1..1báu ....,...Bal"celona.
Ll5.536. D.a Francisca Pardo Pelazas.-Zamora.
115.537. D." M." del Pilar Fonollosa v Masiá.-.Madrf<l..
1.1.538. D.~ Maria Dolores CaJ'lotR 'Gh Alv.arez.-Ponte·
vedra.
.
:15.540. D." FeHcidades sevilla Diaz.-Avila.
15.542. D.l Claudina Baltanás Ramos.-León.
i15.544. D." Purificación Gareia Dueñas.~Logroflo.
~5.545. D.;' M.a de los Do10res mu~ Barranco.--T.rragona.
a5.54:rt. D.~ Ana Pallarés Benirne1í.-Alíeant~.
Ll.5.547. D.'" Hortensia Rodriguez Alvarez.-5antander.
115.548. D." Margarita. García ViIi.gut.-Baleare.s.
.
H.550. D." Silvi-a Vázquez sala.~Pontevedra.
.
t1.5.551. D." Carmen Beatriz MolPf!ceres Rivern.--Zamora.
J.5.5¡;:~. D." Teresa Pk.stor AJcón.-Castellón.
~5.554.D." B:asa Maclroflo Fernández.-Soria.
¡¡5.55li. D." Rosalia Monto1!eu Torin.-Valencia..
115.557. D." Ascensión Martin Malmierca ....Burgos.
n5.558. D." Adela. del 'Barrio Carnero.-Burgos.
115.lf59. D." M.'" de las Mercedes Mayo.-Huelva.
il.S.S60.. D." M.li k'icensión Rub:o y Rubio.-Le6n.
15.551. D." Bernal'dina Cereda Bra·ngas.-Burgo8.
[5.562. D." María Medrano Plieto.-Santander.
J.5.563. D." Ll.;cia Fernández Fariza.-Palencia.
'15.564. D." Pilar Coto Sánchez.-La Coruña.
15.5B5. D." M.A Conc.epción sanchidl'ii'm Mancebo.-Avila.
J5.566. D." Manue:a Díaz sánchez.-Ovledo.
115.567. D.' Pere~rina L-ol'enzo Gal'l'ido.-Ponte~ra.
:15.568. D." Miguela Ruz Estallo.-Huesca.
115.569. D.A M." Sóiedad Garcia.' Fernández.-Oviedo.
1,',.370. D.' M.~ Dolores Lamadrid Gutiérrez;.-eádiz.
[;;.571. D.a Ruftna Condado Díez.-Burgos.
1,';.572 bis. D." Do~ores Muñoz Juuio.---Málaga.
~5 ..5'T3. D." Concepción Igles!as M3rtínez.-Oviedo.
15.574. D." E:oisa Pastor de Haro.---Granada.
J.1.575. D.' Clara Garcia Domínguez.-Bareelotlll.
15.576. D." Con~tancia Martín Lain.-Toledo.
-15.578. D.' Cipriana del Prado Burgos.~Toledo.
1:'U7:J. D.' Julia Saiz Alvarez.-Oviedo.
15.380. D.~ Concepción Guiol Noet.-Bareelona.
1;;.581. D." Paulina\ Dorninguez Prieto.-Santander.
J5.582. D." uandra Vida1 Mendez.. -Ov;edo.
'15.584. D." Dionisia Rodríguez Garda.-OvifJdo.
15.585. D." Evelia Murié Roelliguez.-Cuencl.
'l~.586. D." 'Josefa San Millan López de BríñslS.-·.¡JOtroño.
15.537. . ~. Recuerdo Boya Saura.-HUe5Cfl..
'(7\.588. D." Manuela León Rios.--;-S€villa.
ilá.5a9. D.n Jcsefa Salgueiro Pereira.-P<lntevedra.
15.590. D." Felisa Góme·z G¡)rcía.~Alava.
J5.591. D." Jvlaría Mitjá Canade1.-Gerona..
15.592. D.'. Sofía. Tomás Iz.quierdo.--ettenca..
1:1.596/ D? M .. Rosa. Miüo orguevia.-La Coruila.
15.597. D." Celsa. Gacio Pri~to.-Lu~.
1:fl.00f). n.~ Cat~lina GilSOl"iano.-AUca,n~.
liUi01. D." T~od.ora. Pé1:~7.· G6ml!z.-Le6n..
lti,.eD2. :O." .Am&lia de Grad&.-H~.
t
f! S T A DO
1 9 j u I j o 1.9 4 '2
15.603. D." Florinda. de la Sierra Puig.-S8.ntander.
115.604. D." M.a. Ck>ncepción Navan'o' Adán.-Murcia.
-!l5.605. D:" Concepción Al-egre Bernat.~ZaragoZ3.
.
'1.'5.606. D." M.a .A.Sunclón Ruano Medl2.'Villa (sustituida).
. León.
15.607. D." M./L Oon.so1ación Garrido Gonzalez.-Pa.1encia.
115.&08. D." Glafira FernándezBorlán.-Burgos.
115.610. D.a Sabina García. ~' Garcia.-Bul"gos.
~5.611.
D." Leonor Fernández Durán.-'santa CrU! d~
Tenerife.
115.613. D.a. M." JeSús Vidal Maurt.re.-Cuf!ncA.
116.614. D." Filomena Acha Mediano.-Bul'gos.
115.615. n. A Sera:tina ROdríguez Suárez.-León.
115.616.' n:" Valeriana Muñiz F~rnández.-Ü'6n.
15.617.. D." Crc&:encia Hernández de Dios.-Zamora.
:15.618. D.a Sersllna Vázquez Morán.-Lugo.
15.619. D ..~ Serafina, Pirá López.-Barcelona.15.620. D." Agustina Herranz Toscano.-Lugo.
15.62'2. D.a Isbael Millán Cruz.-Córdoba.
15.624. D." Emilia G6mez Melón.-Vizcaya.
15.626. D." Hortensia Ríera aonzález.-Oviedo.
15.627. D." Ade1ina Ar~ Aree.-Burgos..
15.628..D.& DO:ores Paredes Gallego.-Zaragom..
15.629. D." E:vira Lago Búa.-Pontevedra..
15.630. D.a Lorenza Mar-eos Delgado.-Bur~.
15.631. D.'" AnRelina Lloret Llorca.-Las PaImal¡.
15.632. .D.~ Florenda Gómez Pascual-80ria..
15.633. D." RO~a Rodl'Ígt:ez ·González:~~6n.
15.634. D." Mod-esta Bará Alvarez.-Pontev~dra.
15.635. D .... Juana Lorés Scpeña.-Hue$Ca.
15.638. D.M M.~nue1a Folgueira Tella.-Lugo.
15.640. D.a JustinaGarcía Pascual.-8egoV'ia.
15.64L D." Maria Rosario Hevia Gutiérre~.-()vl~d",
15.642. D .... María Encarnación Yerd~guer Alacréu.-Valencia.
15.643. ;D.~ Leonor Troneoso Fernández.-La COl'1.1~e.
15.644. D." Encill'nación Jiménez Candil.--;-Avila..
1'5.645. D.a MArfa Petra Po:o Martin.-To:edo. '
15.646. D .• Juana Escl1<tero Mareos.-León.
15.648. D." Elvil':l l\fa rtínez Fernández...:-Oviedo.·
15.649. D." Angela Ramos Ga.rcfa.-Cuenca.
15.650. D." Teresa Bellver Franco.-Valencia.
15.651. p .• Valent~na GonzaJez Alvarez.-U6n.
15.652. D." María Carmen Caballero Casuso.-Ja~.
15.653. D." FranciSca Gutiérrez GonzéJez.-Zamor3.
15.654. D.ll Terf'sa Fillat Pinós.-Hues-ca.
15.655. D.· Elvira Núfiez caravfas.-Salam.a:nca.
15.656. D." A.urO!"a Rodrfgue2 1lonsci..,..-Ovicdn.
15.657.
Francisca. Rodrlghez Or1¡iz.---Sant~nd~.
15.658. D.A Glla<'1nlape L. Cue~ta Sánch{'z.-St'!~"''V'Ía..
15:65-9. D.A Isabel Pet:Mñez SánclÍ-ez.-Zaragoz::I.
15.fit>1. D. A Josefa Riliz T.wira.-Córdoba.
15.662. D.A celestina Martin Galindo.-Zara~oz~...
15.664: D." Petra Villanueva Goibu!"1.1.~Na:v;rr:.l"
15.665. D." Petra DOTotea Martin bsorio.-Oren~.
15.666. D.A Marfa Merc('des Siena Mi~oe1.-Lc6n..·
15.667. D.• Rosa Da7.a Alv:u~z.-Gl1adalaj8Ta.
15.6$8. D.'" Can<ie1aria Mana Grada :Mombiel~.-:BBrcelona.
~
Hi.672. D." PurifiQf.ciÓn Salamanca Ble~a.-Grana.dll.
15.753 D. A Aurora Luis Andrés.-Cuen<:a.
.
15.7fifi. D." Isabel Blanco MaTtinf'z.-Salamsnc.."\..
15.757. D .... María del Ca!'ll1en Ville~as Casasús.-Rues<:u.
1:5.758. D." TáTsila ClEmente MMnza.-CucneR.
15.760. D." P3scu9.1a Morales García.--Vizcava.
15.761. D." E]oisR Sanz Ltle~s.-Ovicd().
.
15.76::1. D." María Rosa. Ese<'ll'ihnela Hcrrl"r:'l.-Tcru<;l.
l~."iM
D." EVtt .JunrHl~ro ~a5f"().-Va1tnr.i<l.
.16.'765. D.1l I~oEl SabatEr Dl~na.-Va.1encla.. .
D.\
-----------------------------------_.._----_......_-----..
aoo
BOL E TI N () F le I AL o E L - ¡ S T'A D ()
Num.
15.767. D.~ Concepción Pascual Araujo-Orense.
15.770. D.- Peregrina Expósito.-Oren~.
15.773. n. A Virginia Moreno Guerrero.~Val~ncia.
1;;.77;;. D.~ Manuela Campe Mart!n.-":Zaragoza.
15.777. D." Teresa Ganido paz.-Pontevedra;
15.780, D." Rup-erta Merial Pérez.-Palencia.
15.781. D.a María 'Celia Rey.-Toledo.
15.782. D.a Aniceta Mendez Rodliguez.-León.
15.783. D." Petra Jacinta· Slinchez Belda.-'-Cuenca.
15.784. D.". Te-resa Bordanova. Manaut.-Gcrona.
15.785. D.a Encarnación Leob.3l de' Morás.-La Coruña.
15.7!n. D.~ María Luisa pérez Hermida.-Oz:~nsc.
1-5.792. D.~; M a r i a del Amparo Fernándcz Villafria.Burgos.
15.794. D." Mercedes Andrés Placer.-Ba.ree1onn.
15.795. D." Teresa Fanjul Cabal.-<>viedo.
15.796. D." Rosa Rost Berta.-Gerona.\
15.797. D." Manuela Serapio Se<:ó.-La Coruña.
15.798. D." Luis-a de Vega y Orné.-Vallaclolid.
15.800. D." Antonia Gandarillas Juárez:-Zarnora.
15.801. D." Mati~de Sean!. Vázquez.~rense.
15.802., D." Aurelia Andres Sanmartin.-Soria.
15.80'3. D." Manue:a' A:· Presas Fernández.-Oreme.
15.806. D:" Emérita Polo Ovejas-León. .
1-5.807. D.a Púl'ificac:ón Garcia Dominguaz.-Zamorll.
15.808. D." Josefa Delgado M()raJes. (5Ustituíd·ü.-Má..
,laga.
Hi.a09 D.a Josefa Leiza unanué.-Gl.lipúzcoa.
h'i.lt1l. D." RomanliEmil;a Sarras! Ub\'da.-Madrid.
l.'i.812. D." .Juana C. OtR?;U Estivalcs.-Vi?:c9¡Ja.
lfi.al~. D:" Isabel Lóp€z de Br:i1.!:15 y Povc--:.-GulPÚZ.cOR.
15.814. D.a 'Jo2Quina Mart1ncz Se-mpere.-Alicante.
1:'1.316. D.~ Marfa JjJs~f.a González Martine:r..-Lugo.
15.8-17. D." Franci,.;ca Zamui Teijeiro.-Lugo.
15.81·8. D.a Rosa Graulera Gr:m:da.-Hue§ea.
15.8:19. D." Magda.lena Giró Oriola.-Zaraioza.
Hi.820. D.. a Rosa Montaner de Anton:o.-Ifuesca.
15.821. D.:l Maria de! Cannen Es,paris Hennida.
La
•
COn1l1.~.
D." Cristina Coronas Pujuelo.-HuescR.
D.a Felisa Gi1..Población.-Pa:encia.
D.& Consuelo Santi Barcedo.-León.
15.827. D." p.eUpa Diez Pére~.-Burgos.
15,828. D.n. Dolo~'es Lera Blanco.-León.
1'5.829.. ¡D.i' Elena C. RodIiguez Alonso.--$alamanca.
15.822.
15.824
15.825.
15.852.
15.853.
Maria Francisca Soler Sánchez.--Guadala·
jara.
Aurea· Mart1n Berron1;Io.-Burgo.s.·
Catalina BillsR Ma,rtin ......;.Teruel.
Isabel Jiménez y Ruiz de Copegul.-LogroflO.
Maria del· Pil-ar Latorre UITUchi.-TeTUel.
D." Consuelo Eernández Garda.-Oviedo.
D." Rosa Lasús Meya.-Lérida.
D.~ Luzdivina Martin de la Iglesia.-Oviedo.
D." Aurelia Muñiz Marzo.-Córdoba.
D.n Anastasia Julia Merodio Rico.-Madrid.
D.'" M." ·de la Esperanza García.' G·arcía.-Guada, Jajara.
n. A M." qel Calmen Gónlez Pinto.--8egovia.
D.:\ Adelaida Guerra Maroto.-Avila.
D.n. 'Luisa Santamaria.-BUrgOs. '
D.,' M.a del Rosario Revuelta Alvarez.-Huesca.
D.n M." d~l· Pilar Ortiz Rebollo.-Sa11'1manca.
D." Do~ores G<nriti Munarri.-Guiptizcoa.
D.;' Luisa Angelón Ramos.-Zamora.
n." Maria Pl'ido Fontanma.-Zamora.
D.'" Avclina González Aja.-Oviedo.
D." Benita de Marco Gil.--Soria.
D.'" F'r~l1cisca. Mirltlles Oriola.-Valeneia.
15.855.
D .... M.I\
15.830. D.":
.
15.83,1. D.'"
15.833. D."
1~.834. D."
H';.S35. D."
15.836.
1fi.R37.
15.839.
15.84C.
1ñ.841.
15.842.
15.843.
15.844.
15.845.
15.846.
15.847.
15.848.
15.841:'.
15.850.
15.851.
..
p
Oon~i6nPl\laoin A!c;w>:-HUes.ca~
PáK'ina S31tf
15.858: D." Manue;a chichurreta Logendio.-G-uipúzcoa.
15.859.. D." Josefina Andrea Coquillac.--Ovied<'.
.
15.86.1. D.:\ Josefa Carvajal González.-Jaen~
15.862.. n. A Aurora Ojeda Carazo.-Se.govia.
15.865. D.'" Maria Jambrina Mateos.-oviedo.
15.865 b:.'3. D.'; Isabel Latone Urruchi.-CaStellón.
15.866. D.'" Carlota Rodríguez Martinez.-oviedo.
15.867. D." M." del Carmen López Fresnadillo.-Zamora.
15.8[;3. D." Sara Daría Roig.-L¿rida.
"
15.870. ~ D." Trin:dad Mazuelo Santamaria.-HucSCR.
15.871. D." LuiSa Monge Lasheras.-Terue1.
./
15.872. D." Carmen Reñé Sanfelú.-Barcelona~
15.873. D.". Paulina Sastre Blanco.-Zamora.·
15.874.. D."M.a del Pilar Ortiz Alegre.-Teruel.
15.875. D.'" M.o. Natividad Martn Palop.-Castcllón.
15.87G. D." Leonor Fons Conca.-Valencia.
15.877. D.a Maria Salinero Hernández.-Zaragoza.
15.878. D." Anton:~ Mas Aguilar.-Barcelona:
15.879. D." Eugenia Prieto Rodrigu€z.....:..León..
15.881. D.'" Antonia Monclús Jubirá.-Hu~sca.
15.882. D.~' Olirnpia Gila Benitez.-Sta. Cruz de Tenerlfe.
15.884. D." Carmyn Balandin Cünal.--:-Madrid.
'
15.886. 'D.'" Efigenia González Mo1iner.-Guadallaja.ra. '..
15.887. D.'" Rosario Porcat Campos.-Albacete.
15.888.
Jerónima A. Sebastián Cebrián.-Zan.gom•.
15.8B!J. n. a .Manuela Conde Salgado.~OrenS{'.
15.890. D.:\ Leónidas M-erino Cll.s-tro.-León.
15JI91. n." Maria Martínez Martinez.-Guadalaj'RTa..
15.892. D.~ Inés Hcrnánd2z Tamame.-Zan1ora.
15.884. D.~ Laura Conejo Toral.-Zamora.
15.895. D.;\ Purificación Rivera ·Duaso.-Hucsca.
15.896.. D." Palmira Verd~ó Juan.-Zamora:
15.897. D:~ Valentina Virto .Jiménez.--Soria.
15.898. D." Adelaida Botellas soto.-Barcelonlt.
15.899. D." Maria Hel'ranz Perlado.-Segovia.
15.901. D.a Purificación Pérez Verdú:-Zaragoz¡:l,.
15.902. D.a Micad'a Guijarro Martíh.~egovia.
15.903. D.a Ana .M.~ Hernández Tejjdor.-Burgos.
15.903 bis. D.a Ju:'iana Alcázar A!onso.-SOria.
15.904. D.'" Narclsa Romano Cots.-Gerona.
15.905. D.·. Pilar Pardo Duarte.-Badajoz.
15.906. .D." Baldomera Rojo Ibliñ~z.-Lcón.·
15.907. D." M.:l 'consuelo Méndez Rodriguéz.-Le6n ..
15.908. D.'" Cruz Asunción Gul:érrez . C~ballos. - Sa n. ~
tander.
15.909. D.a. Eloísa Méndez Garoña:-Burgos.
:rS.911. D.· Eciuvigis PrIeto de Diego.-León.
15.912. D.~ Restituta Ocón Alonso.--Soria.
15.915.· D.!\' Angela Füster Mar<¡cd,,-Alicante.·
15.916.D.iIo M." del Pilar FernándezNevarC's.-O\'ieda.
15.917. D." Francisca Ibáñez de Gauna.-Bu1"¡ros.
..
15.91~. D~l\ Visitación Sab· IWmán TOl11ero. --.: Gu(\d~1a. ...
jara.
15.9H!. D.~ Octaviana, C. Pérez Radilla.-Bui'gos.
l!H';t· ' D.'" Gilbérta Mal'tínez Zurumbay.--Navarra.·
15.U;> D." Nemesia Aldave Il'ibanen.-Navai-r:l. .
15.925. D.~ Carolina Zaborras Laglera.-Zaragoza•.
15.928. ·D.'" Josefa Redondo Miguel.-Các-eres.
15.927. D.'" Lorenza Claver Sarasa.-Huesca.
Omitid? D." Maria Rivera Mateos.-Caceres. ,
Omitida D.:l Maria Ferrin Ferro.-Pontevedra.
Omitida D." Juana Alinazán casaseea.-Mt:1.drid:
Omitida D." Victoria DiflZ Garrido.-:i\Iadrid.
omitida. Do" Pilar Elo"'Zll Murúa.-Madrict.
Omitida D.'" Cat~ina Adela Ma.[tin Pér(z.-Badajoz~
Omitida D. Cecilia D:ego Revuel~.-Madrid.
Omitida D." JosefaS~~ura Martinez.-Murcia.
Omitida D.:" Rufina G;nzá!.ez Alvarez.-Orense.
O:11:tida D." M.a. Tá-rsilá V::.lencra Vázqllez.-Or~l'lse.
O:nitida, D.'- Rosari~ Góm~z López.,,;...QviedQ,
n>
In
BOL E T l N, O:F 1
e 1 A, L
Omitida. D.~ M.a Angeles Pando Gutiérrez.--oviedo.
Omitida. D.i :M:." Angeles Esparza. y Zamarr~.-Sego.vla.
Omitida D.a Brígicla· Gallar Primo.-Valencia.
Omitida D.~ Luz García Jiménez.-Zaragoza.
Omitida D. María. Zuloaga Caballero.-Granada.
Omitida D.a MagdaleIll\ Barasoain Herrera.-Navarra.
O1nitida. D. Constancia. Ezquerecocha. Iraeta.-¡Guipúzcoa.
Omitida D. Con<:€pción Aguin'e González.--Santander.
Omitida. D.ACon,cepción Alcalde Pérez.-Madrid. '
Omitida D.' Josefa Ban-ones Marín.--Sevilla.
Omitida D.A F:de1a Gal'cia. Fernández.--Santander.
Omitida D.~ M.'" Jesús Nieto Rodriguez.-Santander.
01nit;da D:" M.a Teresa ~rqueta Diego.-8antaÍlder.
Omitida D.a Maria J. Aranceta Ibáñez.--5antander.
Sustituida D.' Francisca Rivoera Núñez.-Badajoz.
. Sustituida.' D." Magdalena Torrent Blanch....:.....Baleares.·
Sustituida. D.ll Do;ores Navas Díaz.-eludad Real.
.,
Sustituida. D," Ricarda' Rivera López.--.La Corufta.
Sw:tituíd3. D." Jura Nájera García.-Logroño.
Sustituida. D,a M.a Esperanza Vázquez Cre:,spo.-La 00,
l'uña.
Sustituida. D.~ M.a Paz' :Rod.riguez Gal'cía.-Las· Palm:\.S.
Sustituida. D.~ Antonia Sánchez Martin.-L<>grofío.
.
·Sust:tuida. D." Ludivina Suárez Garcia.-León.
SÚ~títuida. D.:\ M.a Teresa Menéndez Arangón.-Lérida.
8u.::.tituida. D.a Julia Solé Montané,--Lérida. '
SusLtu1da. D.a Se·basti&;na PerLs GTaña.-Ponteved;ra.
SusUuida. D.~ Filom~ma Herrero Fenech.-Valencia. '
Sustituida. D." r:defonsa Guier C€rona.-Valencia.
Sústitllida. D.lt Antonia Sevilla Sánchez.-Va!encia.
Sustituidi. D.n M.A. Dolores Fernández López.-Badajoz.
~llst:tui;ja. D.a Gregaria Hueto López.-J'aén. '
Su~titllida. D.n Isa.bel Clavero Jiménez,-Jaén.
.8ust itüida, D:-' DO!01'2:; J:rnénez C~lero.:,-J'aén.
Su~t:tuida, D." Elvira ' Navascués" saralegui.-Na varra:
SustitÜíOs,. n. a Cristina de Or~eáns Mántero.-Sevilla.
Sustituida. n.~ J<lsefa solis'Tayas.-Sevilla.
Sustituida. D." Gabriela Martinez de Goñi Juansarás:Navarra.
Sut:ítuida. ri~~, M.a Jesusa Rodrigllez Abelló O<:hoa.-·
•
Oviedo.
Sw:t:tuida. D:"- Amparo.. Moliq.a Romero.-Valencia.
Re:n.gresadii. D.~ Pilar A!caiUz Parado.-:-Ol'en~,e.
Reingresa.da. ,D.a Ensa', Mauriciú Sanlos.-Ponwvedra.
Reingresada. D.a Carmen Gallar Novás.-Pontevedl'a.
Reingl'esada. D.a. Vicenta 1tevia Harinas.-Pontevedra.
Re:ngresada: D.': JUlita,_ Vicario Sáez.~alamanca.
Rein~re.sada.. D.J\·Do!ores Moreno Aguilal'.-TarragoDII..
Re:ngresada.. D. lo Luias. Eusebio Arcás' Ca.misón.---.Alava.
R,.éjngresada. D .... Oarmen Mariño Vilela.-La Coruña.
Iteingl'c-sada .D.a.iMarla Manzano Aibad.-Bul'g05.
Reingl'e!5ada. D.a M,A. de los DOlores J. R. Rio'·Pére¡z;.---.LB
Coruña..
Reingr<>...sada. D." Maria Puig Boladeras.-Barcelona.
Reingresada. D." M.a. Asunción Payás cortéS.-V.izc·aya.
Ré:ngresada. D." Angela' Mayor Mont6n.-Soria.
Re:ngresada. D." Obdl11ia C8.8tillaDurán.-La Coruñá.
:B,eingresada·. D.~ Asunción Adelantado BarrieL-ValencUl.
.Rdngresada. D." Juliana Plal58. Martín-Chico.-Castel1{lll.
DEL E S TA D o
1 9 j u 11
O"
1 9 4-2
9. ()27. D.a Irene Sanz de Andino.":"'Valencia.
9.118. Do" Donlidana Alva:rez Alvarez.-oviedO.
9:147, D.a. Hilarla Sevilla Herranz. ...
9.156." . D.a M.a.del Rosario Gómez López.-La Coruña..
9.168; D." Ana Fernández Gómez.-Ciudad Real.
,9.175. D.a. Andrea Muñoz Hidalgo.....:Granada. ,
9.193. D.a Carmen Martinezsantolaya.-Soria.
9.195; D.a Teresa Gómez Chic<>.--J..ogroño.
9.223. D." Ant.cnia palnlira Corra!es.-Salarnanca..
9.226. D.a. M.a Carmen Torr€s Brocone.-Baleares.
9.292. D," Rosa Fernández Gall~go.-León.
9.347. D." Esperanza Canora Bajo.-Toledo. .
9.435. D.:! Josefa sánchez Vílchez.-.A.~ería.
9.460. D.n Valentina Nuiños González.-Cuenca.
9.470. D." Francisca Garcia Vicente.-Teruel. .
9.503. D." M.a. del pilar Larar González.....,;,León.
9.621. D.a Julia Gutiérrez Ar.maj~h.-Lugo.
9.770. D.a Josefa Bruela Bord·alla.-Toledo.
9.778.' D." M." Aurora Femández Garcia.-:-Lugo.
9.823. n. a Lucía. Sastre GÓmez.-Segovia.
~3:,i. D.a Petra Tejedor Gilmartin,---Segoyia.
9.913. D.'\ Antonia Pérez Marzo.-Castellón.
9.927. D.~ Consuelo Portela Pardo.-Avila.
9.972. n. a Leocadia 'TlJrtonta Oarcía.-Cu'enca.
10.021. n,a M.:t E..oo;petanza Royo Hortigtiela.-Granada.
10.040. D.a Carmen Segarra Oansanillas:-Vale~cia.
10.069. D.a Teodosia BernardQ Alonso.-Uón.
.
10.123 bis. D..· Josef-a García Martinez.---..A1bacete.
J.0.132. D." Josefa Estrella Mascal"Ó.-Huesca.
10.154. D." Inocencia sanz Fras.--:r:eruel. ..
.iO.229. D." M.~ DesarÍlparados Vázqucz Ma1voysón.
W,233·. D." Artura Tl'iviii.o pcrona:-Hu€sca.
10.234. D.'\ Francisca Albalat Gar<:ia.-Lérida.
10.256.. n. a J.uliaLatol'1'e Segura.
W.274. D.~ Isabel MolinosPáez.
10.359. D.n Caridad Mingo peña.
.
lG.38S. D.~ I\L" Blanca Bejarano Lloren te.
10.413. D."- Dtilía Hidalgq·Le6n,
10.5t8. D." Dol'otea Pascual Monje.
10.5':''5. D." Benigna Alejo López..
10.590. D.n Juana Clavero Montes.
10,624. D."M.R Do~ores Raquel Granja.
10.625. D." lVI,n'Luisa Ma'rtinez Muriel.
10.632. D.ll Manuela Bete"Lacuesta. .
10.648. D." Concepción Vicité Figueil'edo.
lJ.0.685.. D.ll M.i C~rmen Tejeiro Fell1ánd€z.
110.686. D." M." Asunción Juan Cla.ver.
10.6~2. D.& Ana Sánc:hez Cepero.
¡O.704. D.". María Socorrj) Minguez Yillanueva.
HI.7fl8.- D.- Trinidad Torres Herriánez.
10.'i37. D.a Ana María Garc1a Alonso.
1(;.747. D.a. Matilde Tuñón. Alonso. I
10.74:9. D." Laura Amaya Mal'tinez. .
l'
10.774. n. a Pilar Ruiz Garcia.'
lO 778. D.1I. Josefa Rozábal' Ribateras.
'10.781. n. a Teresa·Hita 'AlcaJ:'az:Llorca~
......
10.786. b. a Josefa lbáflez SOlera.
.
10.7!l2. n. a Qristina Danf1!n Llaquet. .
,
]<J.793. n l\ Maria d'el Carmen Manso Pérez.
\
a Maria del Pilar Fernández 'Villa.
8egundo.-Que al ser revisadOB los partes remitidos por. '10.799.
las Secciones' administrativ8B de primera enseñanza·, en '10.804. D." Mana. de la Asunción Senante Bene~'
~0.823.. D.a x..::aria Josefa Oano 6utié.rrez.
cumplimiento de la Orden. D')Ínisterial de 6 de febrero· úL
iD:813, D." Antol1na Viga Puga..
tit)lO, no .fl,.guran en las r.ela~iones de Ma.estras de activo
10.882.- .D." Dolotes Male Pastells.
ni en las de bajas' las señora:) Maestra'::; que 'a' continua10,P.M. D.'\ Dolores Banet Guilain.
ción se expresan:'
.
.
lO.8fl8. n. a Mariana· Medra.no Zabala .
8.818. D.~ M.lt de la Cruz Gonzá:ez Alvarez.-La Corui'la. .Hl.8g:;. D." Engl'acia. Rubio Díez: ..
~Un,3. D.;o. Pilar García ,VlñU(~:as.-Guadalajara.
10,907, D.~ Maria Carmen· Colorü3,· DávalQs
!l,n21. D." Ma.nuela· Nogués .Al~n'l:án.-Zal'agoza.
10.g,19. D.~ Gl'~g~:n:ia ·C9ll.ado Alonso.. '
9;C26, D.'" :M.~. Pied~ J\IIIIlIM' PeN.~".
ttl~925. 1:)." Clot1~d~ Ga.rci8: Oalder6~: ..
n:
•
,-'.~',
;¡.
Núm.
$
,
80LE'l'IN OFICJA .... DEL ESTADO
200
.""
10.934
lQ.941.
lG.956.
10.962.
lO.S77.
10.983.
H.005.
1.1.006.
11.034
11.050.
1'1.061.
11.070.
11.073.
11.135:
11.161.
11.162.
11.166.
11.195.
11.230.
1.1.258.
11.294.
. 11.324.
11.347.
11.358.
11.364.
11.412.
11.457.
11.468.
11.471.
11.489.
11..499.
11.504,
11.;>21.
101.523.
11.545.
1l.Sg5
11.602.
11.~1:O,
11.ñ27.
.11.~7 .
11.63(1.
11.650.
1rl.654.
1·1.672.
D.... Maria D<llores Diaz Fernindez.'
D.a Maria. Angustias Gareia Martín.
D.a Maria Pont Dauder.
D.· Ang<'la. Ayensa Chivit.e.
D." Gregaria Godos Alva;r~.
D." Teresa RUano Bel'ZOISa.
D.a. celia Rodríguez. Gil.
D.~ Narcisa Carrillo Va.len..
D.~ Julia Milla García..
n:" Severina G,aniza La.rrUlnbo.
D." Maroelina PonzalVidal.
D.... DoloreS Argüello Bennúd~.
p." ·-Maria Llanos Mor~no Me<ilnt\.
D." Carmen Castro GárdÚ,s.
D.;!. Maria Francisca. ,Carrizo Olivera.
D." Marta del' Cannen AlVR.rez Domln~el!l.
D.a. Nieves Gil callado.
D.' Irene de Castells AdrieI1Bel5.
D." Marga.rita Carda F'errer.
·D.~ Maria Covadonga Izquierdo Duque.
D.~ Enriqueta Otero Blanco.
D:a Mana Teresa Fernández Escuin ..
D.a. María de la O Faonda Rodrí~ez.'
D.~ María Carmen Lema. Pino.'
D.~ Flora Agurren Echesuri.
D a. Maria Mati:<ie Melchora Maria de la O.
María M. Gámir prieto. '
D.- Maria Josefa Gestoro Tudeltl.
D.~ Mari.') Luisa Terán B~anco.
D.;~l\ntonia Berroca.l Adrover.
D.a Maria Dolores Mand-es Vi!ixih.
D," Francisca Sales Sol v es.
D.a Maria del Carmen Bayona B¡:\c~ico!l..
D.' LOl1!nza Fineo GalT:do.
D." Emi:i.9. Vidal Jimeno.
D." Msna' Aurora Rodríguez Gómez.
D." Blanca Martínez Martín.
D." Angela, Medi·na GÓmcz. '.
D." Carrr.en Gahriel ·pernlt.
D.~ Maria Carmen Gil vutaman'a.
• D.a Dol'otea Arnés Garzón.
.
n:.
D. 't 4Julia Tr:cás Sanmartín.
..r
D.a Maria tfercedes Cañas ~m¿nd~z Luna:
D." Amada R. Tü-ado Ferná-l'ld~z,
11.683. ' D." Vitoria Robledano Serrano.
11.685. D.a Elena Rcdríguez Blanco..
1.1.689. D." María Lourdes Diana petit.
1L692. D.II. Petra Arranguiz Lora..
1;1.70S. D.~ G;oria Terán· Arbeteta.
,11.742, D.a Josefa Sena Campamamá.
11. 745, D.... AUl"ea EJorza MurUa.
1,1.746. D." pilar Company DUl'án.
'11.753.' D.~ RQsal'io López' Ros. _.
11.756. D.' Elfr:eda J::'.€ón Linner.
11.764. D. ~ Vict01'iana Pérez' Modrego.
1'1.795. D." María Camino Garda. Aixa. '
11.eS3. D." María Valenzuela Moreno.
11.872~ D." Maria Pilar Díezde la PefiA.
11.884. D.a Mari':t e.Padilla ~ Fernindez Ul'1·ut¡a.
11.900. D.· Franci!ca Vel-a C2,sares.
.
H.906. n. a Carmen Hombi-e Ponzoa..
\.
11.,921. b.3 Carmen Ridu San.
11.944. D." Esper:.mza Rodriguez QuintAna.
11.9'17, D .... Anton:a Agui:ar Gémez.
11;951. D." Isabel L. Bernaldo Quirós.
11.957. n." Dolores Gómez ·Mozo.
12.036.. D." Joséfina Sánehez Crespo,
/.
12.032, D.· M.:lría. Merced<!8 Valent1n l'~!trana.
12.1'l~5. D ......Tuana LaSal"te Yunita.
12.Qfltl. D.A FraneiscaBrotad Gázt~,tisttY.
,
,
12.115.
12.121.
1'2.124.
D.~ Josefa Bae~ Garrido.
D.a Festiva Monfort Fabra;
D..a María de Joo Angeles León Fernández.
12.177. D." Pláctda Mmtin Ayuso Navarro.
12.179. D.II. María Ubeda Vela.
12.199. D.~ Maria de .los Angeles BUf:!nzas',AritUi.
12.204. D .... Lucia· Recas Suárez.
12.220. D." Maria plaza. Montaner.
12.22'7. D." Micae:a Na<i.al Juan.
12.239..
12.249.
12.2501.
12.286.
12.32<1.
12.330.
12.376.
D." Carmen Olletas -Alós.
D.a Maria Carmen Hidalgo Oha.pado.
D.- Manuela sesma. Ballesteros.
'D.a Maria Teresa Fernández Oviedo.
n. a Herminia Gonzal-ez Rodrlgu~.
D." Asunción Garcia. Gomál-ez.
D." Maria de las Nieves. Alonso Mateot.
13.389. D.a Matilde Vargas Lam.
12.401. n. a Luisa. Soriano ortega.
12.402. D." Josefa Sena Guix.
12.447.. D." Marina Crespo Gutiérrez.
12.494. D./l Valentina Bustillo Suárez,
12.573, D." Eugen~a Adié Cutié.
12.601. D." Felisa Sarmiento Lópe!.
]2.611. D.· Mercedes Caballer!=l Alvar~z..sierra..
12.617. D." Nazarena Garcia GaTC1a.
12.643. D.a Trinidad. Ouemes Mirones.
1:l.656. n.a. Julia Rodríguez Mata.
12.677. D.lI. Enjiliana Sánchez sánchez.
12.698. ·D." Victori.a Losada Pérez.
12.708. n. A Ana Inchaudalte Iriarte.
12.712. a" Ana Mólina Moreno.
12.760. D." ¡Antonia Torréns Toresano.
1:-::.785. D.aElena Ibáfiez González.
12.869. D." EsperaI).za Mufioz ESquive1. I
]2.871. D.' Flo~ntina Cabrera de la Ftl~itt.e.
12.g07. D.~ Josefina Gasea Lasoasa.
12.910'. n..• M.l'. Manuela Sorribas C'a.stillo~
12.970. D.'" Juana Vilá.. Capen.
13.001. D." M.a Cristina Sánchez Torres.
13.015. D.'" Julia Vivar Muro. '
13.03·1. D.A Consuelo Labart~Jimeno.
13.0á3. D.'" Carmen Garab€'ti Viñas.
13.071. n. a M.a Ascensión Fernández Puerta.
13.08P.. D.'" M.a. del Carmen Rey Maitin1!z. ' '.
13.091. D.'" Nieves Ibáñez Busquet.
13.107. D." Carmen ,MarIa Rodriguez.
13.110. D." M.a. Pilar Zalduegui Gabilondo.
13..115. n. a Joaquina Luch Angelet.
1~.1l8. D;" M.a Teresa Henan Nava.
13.120. D.'" Francisca Asadón Rodríguez.
13.132. P.'" Felisa Belmon.te Estropiftál'1;
13.162. n. ll Luz de Borgás GalTigós.
1S.1'13. D.'" Marina Daufi SEgura.
13.174. D.ll Antonia, Hervás Delicado.
13.~08. D.á Pilar Fe'i.·nándezRoyo.
13.211. D." Juliana Pablos Cerezo.
13:217. D .... Encamación UgaJde' Ugara.
13.232. D.'" M." Blanca Barreno Asunoioñ.
1~.247. D." Concepcion Vázquez·Cambón.
13.265. D." M.a Camino Ballesteros Al'évalo.
13.281. D)' Josefina Aedo Ol'tiz,
13.285. D." Clotilde Bien::z Lópe~.
13.300. D." Cándida Isla Carante.
• .13.305. D.a. :i\1aría tRodl·iguezSarlmiguel.
13.315. D.lIó M.L Angeles del Rio perf:z. ,
13.318. D.a. M.'" del Carmen Diaz López.
13.'at31. ~.l\ Dolores Al~ro~'o Barcina.
1'8.352. D." D.olo1'es LóP€z Go:pzález.
13.35-4:. D." M.l del' Oal'm~n Madl'igal EiU!bl!n. '
15.sea. D.~ Dolores L6pez y M8.teoa!· ,
.
.'Y"~~
.~
......
-
:~'.~
I.~~_
••'
.' .. - .
.'
',.'
:
.oO"
.",
:.
~
~
-
.
,.
'
P'á):i n' a 'S'3'Z!
r ••
.' , .... 'z ." .
1 9 j u
13.378. D.aOatmen R.odrfcué!: ~.
1'3.383.. D.&M-¡&~Luw"Garoia.y Garc1& Borrón.
1',.r-409: D.aJo5efa Santibá.ñez Palac.io. ..
llo~
19.'·2
15~0N9; .D.a Dolores Marimón Batalla.-Lérida. /
.15.3?7. D.a·Josefa Codina. Gual.-Tarragona.
1¡Ú>83. D." Juana Pérez Rodr{guez.~palenCia.
16.593. D.a ·CánnenNarbona. FemáDdez de Oueto.:':"'Bar~
13.412.D.~M.aTel'eSaGuern.IzqU1erdo.·
'1:3.4.17. D." Emilia.pastor' Raya.
celona.·'
130424. . O. ·Mercedes'M1iñezOaba.l<:eta. . .
1151594., D." Maximina-Moré Moré.--Guadalajara.
13.430. O.a M.a. An,eles López- sebastiAno
115.621. DFFrallcisca Rebullida pedret.-OViedo.
13.400.' O;'" polores A~uña .:~l!Sada. .
115.623. D:· M.a Rosa. Porto Gallego.-Zamora~
18.473. D.'" EUsebia OúrgUi~B Litba:r.
llS.639. D.'" ElisaprioLEscudero.-Pontevedrá..
13.5M. o.a Celsa. M. Valero Albarey06.
.
16.6fl(l. 'D~· COncepción FueritesBernal.-sOría.
13.~1; D.• CándidA .Sánchez Estévez·.-Ponte"e(1r&.
15.6163. O.a Purificación Salamanca Blesa.-Zaragoza·.·
13;5.00. D.'" Lucrec'iaAlvarez QltSas.-pontev&ira.
15.754. D.n Candell:ir1a García Gracia Morubiela.
m.585.. D." Hortensia·.Fernández Jogla1'.-ore~.
. 15.7'72.. O.a Aurora Rodríguez Perera.
13.615. D.• M.• eÁgripina. Castrelo..:......~ontt:ved.r6..
1].5.786. .D." Consuelo Cortño de Pedro.
l~;62l. D.a Ca.l'lnen Ferro.-Pontevedra.
.'15.799. O> Antonia Masanes .Triginer.
13.626.. :0:;& ·AvelinfÍ. Pajares Braña~-'-Pontevedr&.
15.832: D ·PHar .LoisBarnárdez.
13;6$.. D.~ Pilar; Pérez·P~o;-COruÍla..
l]:üJ5{i" D· ~andida Prades Salvador.
13.678. D.&Dolo~es .Estévez Rodr1guez.--Co1").lk.
'15.864:. D:" S alustian a García Gracia.
13.777: D.~ 'Pidela;del,Rio Calvo.-León. .'
15'913.. D.~ Antonia cantín Martin.
.
13:7'87. D.a ISabel Sanz·Cei'eZÍlela~-Léridll.
fercero.-Que a;'1a vista de lasl'e~aciones remitida,s :por
13.799. D.."" Josefa 'VUá Piqué.":'-Bárc~ona.
láS Secciones Administrativ-as d~ primera euseiianza¡ en
13:80'1. .D,'" R,ogeÍiao Gareirnartin T~rreño,....:..ovi~o.. ·
cumpiimiento 'de la 0rden ministenal de 6 de febrero 'úl1'3:&:3!. D.~ Ba:bina·>Mcntalban . Roldán.-l.lUescs.
timo., y teni<;ndo en cuent~ la ambigüedad en l06\da:t,06
13.914: .
·CarmenOasa.S MarUn.-Lérida..
ref€rei'ltes a Maestras on~;tidas J' l"e:ngr~sad~s, que per1'3;92~. :D.:l Consue-:ó Gargallo· Mateo.-Guadalajara.
. dieron. poi' exCedencia ilimitada. su lugar escalatonaJ;
13.m~· D .&. ·]¡.{ilrtme. paulina. Palaeín.-Hue5l".a..
ha.becho·figurar a las mismas ascendidas al :final de ·aque.
13.lfro.. 0,& D.emetria. Abad Alvarez..:-Madrid.··
!las cuya situación se hilla claramente dewrminad.a, y ·te.
13.970.' h,& Julia. Guijo .Fel'nández.-To1ed9. .
:J;liendo .en cu~taque, a.l.aplicar los sue:dos de la' cate~Q.
14,157.. n.a.· Maria Asunción Muñoz R,s,pado.-:Madl""'-.Í.
l~aque figuran .~n el nuevo preSupuesto, se asciende a d~.
14.1'i0.
Manuela Perales Rodr1guez::-Quada:laja.1'S.. . I clias Maestras, sin pre}u:lJgar el número y lúgar que'· en
1,4.173. n.a. ).{sróHinaRivero Eánchez.~áceres.
. . su· día. ~uE'l:ia ooi"r€sponderles' en el Es<:alafón, pa;l'a lo cual'
:4:·.1.7..>t·, 'D" .~·.,M· a...t.:.. M'. d'..ale.na.. pase.'.ua1 Rod.riguez.-Zamora.
deberán -las Secciones Administrz.'.tivas de ,pr:nlcra e nse ·
1
,..
1=
Ul
líanza.. ·a.portar cuantos datos sean necesar:os !para dctcr~
14.2~-o,· eD.a.. Venancia Pérez.Collado.-Cuenca.
minar con exactitud la categolia y lugar -,en que c1€ben
14.225' . D.'I.'. Maria Angeles Melero ~ivero."":""'HuelVl:t.
.
14.2-58. D.'" Vietoria··~ensioEsteba.-T€ruel.
fig~:~to._w Secciones Administrativas de primera en14]04. O.'lo In~s Saenz <3arcia.-Málag~~ .
señaliza .se abstendrán. de extender lás diligencias corres14.400. D.a. Ana··'Qa.SteUallos·Gal·cia;--":"Albaeet..e:
'pondieptes' a las Maestras ~ustituída.s que .figuran asce.n1;¡.4'74: D.... Antonia:Jiun~nt Fnixet.....:...Urida.. .
didas 'en la' pr€sente Orden hasta tanto. que pOr csteM~'14.400. D.~ "Fn1111á. Petía. de. Ca.stro.-Soria.
~.istálo .~ :dicteIl las' normas' que. Í'egulen la situación es'!'4.6S).O.8.q.otilde U'ñ~lih del' !tr.~9·-Orense.
.' calafonal de las mismas.
14.001;- ó:,,' Sabina LatorreArias.-Huesca..
Quiiúo.:....A.simumio, las· Secciones. Administrativa,s' de
·i4.~C'g. D.a FrarJ.cisca. -b,lberdi ArOCéna.-G~ipúzcoo..
primera en~ñanza extenderán lris nueV06 Títu~osad.mi14.709. D.! Serafina. Garga Mur....:...-zaragoz=a. .
niStrativos de las Maestras ascendidas, a quienes se l'eñe14)740 ti.· 'Mana Con.suelo següieros cerl'cda.-o·rens-e.
1'2 la presente' Orden, con efectos económ~'c~ y adminisH.7~S;'P;a. Joa.t¡uina) cativie..:a. Ar~.-Hues~a.
trativos de 1.0 de enero del añ~ en cui'so, y hasta 'la t€cl1a
f4/1n. D.~I- Ma,J.'ÍaYConSuelo Dw" San ·Ju.an.~Navarra:
del c~, ~p su· caso, para aquellas que hubier.an causado
14.7!l9. D." FeÚpa Riaño' R6d.rlgu~z.-Ov:edo.
. . .baja con posterioridad a la citada, cuyos efectos se det~r­
14.810. D.a.·Damiana Vidaurreta. Guerediaga.-Guipúzeoa.. minan. Queedan autorizadas para hacer las rectificac~ones
14.813.:b..~ Emin¡¡,· Quemadelós ,Ban'os.'-Pontevedr3.'
que .sé· refieran. a .elTores de' copia en nombre y apellidos
't4,~. n:& CeeilÍá Villái?-oov¡¡.. de la Fuente.-Oviedo.
y ,a las corre&PQndientes a. cambios de pl'oviriciasdopde
'. 14.~i7'8. D,01.Magda.lenaSistere·Miarnáu.-Lérida.
presten 'servicios las 'Maestras ascendidas, si con posterio16.0-1'6. D.~A-de1aida Pegulhi·Pusté.-Lérida.
rida<l,a primero de enero del corriente aiic hubíesen sIdo
15.().s~r I:l.~· Se~wi,da Gar-cia:BeJ~i'Rn.-:-Hue.sc::l..
trasladadas a provincias distintas de aquellas en que .1\ll/;.fn. n.• B.asiEsa Moreno·GLltiéITez.-:auB;~alnjllr-3.
guran en las' re:ar=:ones redact·u.cias con a.rreglo al ,a,r.:-artado
15.1.23; D... j&efa SQ:is Jimenez.:.....cl'.-cp.l'e5.
t.ercero de la' Ordim ministerial dc 6 de febl'croúitirno: y
]5.1~8.D.o C3rínen Roméu Tonis.-,.Uridfl. .
fllem-pre y cllando 'Conste de modo fehac:ente se refi9re ~
1-5.~~. n:", María' pilar Carrascal A~'u.so,-Iieón.
todo caso a. la miSmapel'Sona.·
..
J,5.69--! D.
A. Navarro Lorenzo.--<Ba.rc{>}úna.
Seiio.~ concede un pla~ de ocho dias, a partir..de
15.341." D.~ l}lViraÉngrova. SOmoza.-Lugo_·
la feeha de la. pubncacióll de esta Orden, para. que, tanto
lii'.369.D.'· ·~rl"'l'ei.Sa Sima Aret.-Barce-lona:
por las Maestras como por las secciones Administrativas
·15.374. D.& Ro5a Martín Sánchez....:...arana<ia.
de primera enseñanza, se hagan las observaciones oPoi·tu15.Z83. D... · Al'nparo pérez Alejandi'o.-Sona. .
tlásbasadas en fundamentos legales. si a' ello hubi~l'e
1:;.402.· D:II Carmen. Rodriguez' y López .de. CasCro.-Gualugar.
'.
..
' . . dalajara.
_
.
.,
. Lo digo a ·V. l. para suconocimienta y ef~k!6.
15.40'7.. DI" Amparo. G<:illzá1éz Conde.--Ore~se. . . '
DiOS gUarde' a Y. l. muchos años.
1:5:4~1. p~~' Agnpia Ba.rre.soAlonso.--Guadalajara.
Madrid, 9 de julio de 1942.:
' IBA~EZ MARTlN
15.455. ·D.3 'Ro5á. Puig Nadal......;Barcelona.··
Dmo. Sr. D:rectQr g~neral de Pl'imel'l'l' En~~ñanza.-Sr 01''15.4179. D." M(lri3 1i-1:atOS'Maderal':-La Cor'tiña.
c.enador·de Pai'05 por obli,gaclon€s de éSt-e Ministerio,15;512: ri::a' Báfbar.a Camarillas CalW--HUeBee..
,.
Sres. Jefes de 1M seociónesAqministrativaB de Pr~era
e
e'
e
e
.e
n.a.
•
::
se
n.a.
ag'
:o:Evarista.
e
>
M:'500.:O;:·<E1v.i!ra .~
.~.-Bueeea..
~~
.. .
.
'.
..
.
'.' '-
Descargar