Complete Shiksha.qxd

advertisement
l+mIk;Nt ix=;
r=; vwidkv,;Rn;' ix=; dumRitr=s;m(
l+mI' d¥;∞tu"Xlok« l+mIk;NtSy .Uitvt(
aCpUv| hil hiL√®ˇ_mip c SpxoR lvo?vRSvr;d(
Ë?v;R/;Rd( /il v;ic v; hlip v;nuSv;ryuˇ_;idm*
√;vNyoNysh;ytoNtgnõ* ÓSv;t( pr;vCpr*
√π√Sπ toåip c pUvRm;gmimtStuyRi√tIy' hl* 1
.Ute /;m c p;q EW prm;Ty;Tyg[g;" pUvgR ;"
ik˘ co?v;R ¨psgRt…íi%.uj; l+y;t( Kvict( pUvgR ;"
tNm?ye p[qm;gmí sÎxSpxeåR Py`oWo„m,;m(
Ë?v;R/" p[qmo .jet( sWxto n;Nto i√tIy' n v; 2
no„m; tu p[qmSvr;t( p[qmto n;nuˇme hLpre
vgeRnuˇm ¨ˇmen n ivsgoR lo hxSpxRg"
lop" SpxRprí ní yvh;t( pUvoRåNtgo n i√/;
m" pUvoRånun;isk˘ c yvlSpx;Rt( sv,| .jet( 3
õonNt;d/yo" £me, prtSSy;t;' kg;v;gm*
õ;t( kSy;ØntStu tí sWyo" Spx;Rdnu„m;Tmn"
Ë?vRSqe„vip coˇmeWu c ym;n;¸Stq;nuˇm;n(
n;isKy' n,mwytuR ;¥juiW h;©Sy;CzpUvSR y k" 4
v,R£mctuXlok«' v,R£mivc=,;"
p;#tí;qRto D;Tv; ivjy?v' idxo dx
79
Descargar