La Universidad de Cervera en el siglo XVIII

Anuncio
La Universidad de Cervera en el siglo XVIII
Joaquim Prats i Cuevas
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora.
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora.
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions: Spreading this thesis by the
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
ESTUDI GENERAL DE LLEIDA
FACULTAT DE LLETRES
DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA 1 "HISTORIA
LA UNIVERSIDAD DE CERVERA EN EL
Tes i
por:
s
para
aspirar
JOAQUIM PRATS
a
1
1
grado
de
,SIGLO XVIII
doctor
rea
1 izada
CUEVAS
DIRECTOR: Dr. RICARDO GARCIA CARCEL-
Lleida, 1987
VOLUMEN
111
LA UNIVERSIDAD DE CERVERA EN EL SIGLO. XVIII
APENDICES
INDICE
APENDICES
APENDICE 1
LI STA
DE
GRADUADOS
LICENCIADOS y
APENDICE 11
LISTA DE GRADUADOS
RES)
APENDI-CE 111
DOCTORES)
DE
1726 A 1728.
(LICENCIADOS
y
DOCTO­
DE 1762 A 1797.
RESPUESTA
AL
(BACHI LLERES,
PLAN
DE
DE
LA
UN IVERSIDAD
REFORMA
DE
PROPUESTO
CERVERA
POR
LA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA EN 1771.
APENDICE IV
RESPUESTA
DE
LA
UNIVERSIDAD
DE
CERVERA
AL PLAN DE 1786.
APENDICE V
PLAN DE ESTUDIOS PARA LA UNIVERSIDAD DE
CERVERA DE 1807.
APENDICE VI
CATALOGO
DE
LOS
AS I E N TOS
DEL
AR C H I V O
DOCUMENTOS
D[
DEL CONSEJO DE CASTILLA.
LA
LEGALES
y
E S C R 1 BAN I A
APENDICE
LISTADO DE GRADUADOS
y
DOCTORES)
I
(BACHILLERES, LICENCIADOS
DE 1726 A 1728.
ARCHIVO CAPITULAR DE LERIDA
Libro de cartas
nO
8
(ACL):
.
-
GRADOS
MAYORES.
NOMBRE
ANO
1726
FACULTADES
1
LI:YES
CANONES, TEOL
MEDie
FI LOS
t
B
FRANCO BOXADOR
-
BENET
.
-.
B
PONS
FRAJ.""ifCO FRAGA
B
¡
B
FRAGA
I
ABAD
LECTOR
B
1
B
.FELIX MI QUEL
M.
B
MIQUEL
JOAN
-B
FENSA
IGNASI
COR'rADA
L
PAU LLIRLA
B
MULA
L
JAUME
B
S OLE
SR.SOLE
L
SOLE
B
JOAl1
PALA
B
JOAl'\f
CABLES
B
FRANCO MARTI
B
JOAN
MARTI
B
JOAN
ENOS
B
.
DOMINGO
B
SARTU
FAU SAN MARTI
B
-
CARLOS
PASCUAL
B
FRA1\fCO
CODINA
B
FRANCO
GIR01"A
B
BARNYSA BAliIUM
B
PAU ELlOS
L
LLUlS
EANER
JOSEP
DE BOU
JOSEP ESCUDER'
8- BACHIL
o-ooe
L-
ICE:
ERES
OR�S
(1
oo s
/
B
B
B
-
-
--
ANO
(CONTINUAGION)
17G6
FACU LTADES
NOMBRE
L
FY�S
e AI\JQNt:c;.
T
EOLl
MEOI Q
FILO s
R
LLUIS EAl1ES
DOIVíIN GO S AFRE
D
-
•
L
CABRET
ADRIA
L
ENOS
JOAl"f
B
ALBERTO RIUS
B
LLADOS
R.AMON
JO&.1\l
L
PALA
D
LECTOR BAIXA
JOAN
.B
B
PORTA
J AU1J1E
RIBOT
B
JERMI
PUJOL
B
VALENTI PAREA
B
JOAl"J SOLA
B
JOSEPHE OLLER
B
L
JOAN PALA
MIQUEL CAMPS
L,D
B
OLLER
JOSEPHE
B
ALBERTO RIUS
B
rlIQUEL SORIAN
B
BENITO BUSCOS
RAMON
B
NOLINS
JOSEPH iARTI
B
ANTON
PEDROL
B
JAUME
BASGUY
B
FRANCO
Al"ITON
FRA.."TCO
GIL
'\
OCA
R
.�
FEDROL
B ��I:, ..
liABOSSAT
L
CALB:2R
B
877
,.
J.:
..•
-
-
�
.
AÑO
NOMBRE
1726
(CQNTINUACION)
FACULTADES
L
FY�S
C' AI\J ON �c:;
T scu
MEOI e
GIL FARRER
B
JOSEPR MARTI
L
FRANCO ROCA
B
ANTON
FEDROL
L
ANTON
SERlVIES
JOA..r\f
PLANES
JOAN
S AVAL
FILO s
•
B
B
B
DOMINGO MALASILLA
B
DOMINGO
B
SAIS
PERE IVIONTBLANCH
IGNASI
B
OLIVES
B
SEBASTIA MESTRE
L
JAUME ROeR
L
FELIX JORDA
B
MIQUEL SORIA1."iS
B
AGUSTI
CAPDEVILA
B
J
I
1
¡
1
.
I
I
87B
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
1727
FACULT ADES
NOMBRE
1
L!:YES
(ANONES
rEOL
JOSEPH CARDINS
MEDIe
L
THOMAS NlAQUITJA
B
JOSEPH PARDINES
B
I
MIQUEL SERIUS
JAU'lYlE
FI LOS
D
GADIS
B
I
I
ARMEN GOL
B
dAMON
B
VILAPLAl�A
JOSEPH MOBLES
B
Al'ifTON BELORDE
B
PEDRO
B
ESPINOSA
JOSEPH GRAU
B
JOAl'f MALLAPLA
B
JOSEPH PLA
B
PABLO FEIXOS
B
JOAN MALLADA
B
JAillIIE SOLDEVILA
L
JOSEPH IvIOBLES
JOA..r\f MALLAPLA
1
EMfu�UEL DELOS
RAMON
VILAPLAN
JOA...N' 1�ALLAPLA
L
I
L
L
I
B
1
D
I
I
FRANCO CAPDENAT
B
FELIX BORBA
J ACINTO
B
�'II\fOVAS
B
;)EBASTIA PAGES
B
JOSEPH GRAU
RAMOl
L
VILLAPLAJ.1" A
L
FRANCO OLIVELLA
Al TON
80L-
SERRA
B
B
8t1CI-fILLERES
o=ss
oc
I
'
CI�OOS
879
AÑO
NOMBRE
(CONTINUACION)
1727
F A e .UL TA DES
FY�S
l
e AI\J ON �c;
ANTON FRAGES
B
JOSEPH SARRAl1"
B
T
EOLl
MEOI a
FilO s
.
EMAl\TUEL CORTS
B
THOl\lAS
B
l\flARTI
IV.iARIANO
CASCAS
B
EMANUEL
JARROS
B
JOSEPH MOBLES
AJ.'lTON
CYCART
RAMON EVA
B
B
B
JOSEPH SELLARES
B
PAU SA.l\[ MARTI
DOMINGO LLORET
TROMAS
B
B
MOLLET
L
MIQUEL GALLS
B
JAilllIE SERRATS
B
.'
ANTON
SOLER
B
JASINTO VIDAL
B
BARTOLO�lliU SUSAGN�
B
PEDRO SAl�V ALO
B
IG�\fASI
B
CAlVTPA
ISIDRO BARO
B
.
.
880
APENDICE 11
LISTADO
DE
GRADUADOS
(LICENCIADOS
Y
DOCTORES).
1762 A 1797.
B.U.P.B.-A.U.C:
LIBRO DE GRADOS MAYORES.
DE
-
-
MAYORES.
GRADOS
ANO
FACULTADES
ORIGEN
NOMRRF
LOC�LIOAO-OIOCESIS
MARTIN
FCO.
1763.
PLANAS
COMIDELLES
St.VICENS
BIOSCA
JOAN RIBERA
LLINAS
JOSEP BRANOLA
LLES
FCO.
BOTINES
CARDONA
(SOLSONA)
FCO.
VILADOT
CERVERA
(SOLSONA)
Feo.
MARTI
ARDENYA
(TRARRAG)
FCO.
NUIX
PERPINYA
CERV(SOL�
JAUME BONAY
BALAGUER
(URGELL)
JOAN VERDAGUER
lARVIÑO
JERONIMO GRASSOT
�ARCELONA
RAMON FERRAER
AGRAMUNT
JOSEP ROIG
rORREDEMBARA(TARG
PABLO SURIA
CASTELLO
MARIANO RIERA
�ATARO
JOSEP JURIA
CERVERA
PAJ3LO CABALLER
LERIDA
JAUME BRICFENS
DASTELLTER90L(VIC
JOSEP PEDROSA
fT.
FCO.
FORASTER
JOAl'I
VILALTA
BERNARDO VILA
JO�T
(SOLSONA)
L,D
.
L
,
D
L
L,D
L,D
D
L
(VIC)
L,D
L,D
(URGELL)
L,D
L,D
(GIRONA)
L,D
(BARCELONA)
(SOLSONA)
L,D
L,D
L,D
FELIU
L,D
(GIR)
pARCELONA
L,D
L,D
(URGELL)
CU13ELLS
�ONTBLANC
L,D
(TARRAG
L,D
(SOLS)
CERVERA
L,D
(VIC)
L,D
ANTONIO REBERnIGUALADA
PABLO BALMES
TORELLO
p.J.
CIA
LLOVERA
GASPAR
ARMETG.oL
SEtASTIA�
-L I
L
(URGELL)
PRUIT
E
PRIER
FILOS
L,D
DOMINGO
1
COMES
MEOIC.
L,D
(SOLSONA)
STO.
AI\TDRES
TEOL.
HOTS(B)
BENITO VAGUER
NICOLAS PIFARRE
CANONES
LEYES
DE
L,D
(VIC)
L,D
JESUS
TORTOSA
L
,
D
(TARRAG)
L,D
DOMINICO
L,D
e lADOS
O-DOCTORES
882
-
ANO
NOMBRE
1762
(CONTINUACION)
ORIGEN
FACULTADES
r¡
LEYES
LOCA LI DAD- D I OCf:S I S
JOSEP PONS
ClA
GABRIEL J:vIARTl
ALEXAR
FCO. ESTEVES
CARACAS
DE
(ANONES
TEOL
F, LOS
MEDie
JESUS
L,D
(TARRAG)
L
(INDIAS)
L
.
!
I
I
I
I
-
.
I
I
.
I
,
Q Q'1
.
'-'��4
.
..
.
-
GRADOS
-
ANO
MAYORES.
It-G3
FACULTADES
L.OCALi DAD-DIOCESI S
lEYES
CAHACAS
(INDIAS)
FCO. ANDREU
CERVERA
(SOLS)
FCO;- BOTINES
CARDONA
(SOLS)
TO�\lAS
SEGUR
[FCO.
ESTEVES
CANONES
MEDIC.
TEOL,
D
-
JORDANA
L,D
D
(DRGELL)
r:
L,D
D
( T ARRAG )
GABRIEL MAETI
ALELJ\.R
JOSEP CORBERA
ESTERRI
D'ANEU
PARLABA
(GIR)
L,D
L,D
(URGELL)
JOAN GALLART
TREMP
ANTONIO GANYET
CERVERA
PEDRO FALGAS
JAGARO
FCO.
BRIOLAS
L,D
(SOLS)
L,D
.
MASSOT
RAMON
DAI\1AT
(URGELL)
BARCELONA
ANTONIO MIRANDA
RIBERA
JOSEP BOLDU
ALOS
PEDRO ARAJOL
uhGELL
FELIP
AJTONIO
TRILLA
L·:;
L,D
L,D
(VIC)
L,D
L,D
LERIDA
ANTONIO PUIG
RIPOLL
N�TONIO
LERIDA
SEBASTIA MARTI
URGELL
FAC.
FERRER
OLOT
FAC.
SELLES
BALAGUER
�-qIANO BERGA
L,D
LERIDA
CERVERA
PABLO CASA1VIITJ ALl\T A
MOlA
L,D
D
(SOLS)
L,D
iL
L,D
(Gff:R)
L,D
(VIC)
L,D
GIRONA
L,D
CASTELLO F ARAL\JYA
ANTONIO VIDAL
LLEIDA
SANTALO
FCO.
SELLES
l-lICE
OLOT
L
(URGELL
MIQUEL ALSAMORA
B.
•
L,
D
L,D
(GIR)
L,D
BALAGUER(URGELL)
CIADOS
O-DOCTORES
D
(URGELL)
IGI·TASI ALIO
LALAGu�A
,
L
(URGELL)
SANCHIS DE P�BRELLüTORRELLO
FCO.
L
(GIR)
885
D
FILOS
-
ANO
NOMBRE
(CONTINUACION)
1763
FACULTADES
OR IGE N
LOCAUOAO-DIOCE:SI
BALTASAR
GUELL
GIRONA
JOSEP FRElXES
VILA.
FELIPE SABBRIA
BARCELONA
IG\TASI GRAELLS
PENYANOSA
TOMAS
ZARAGOZA
FCO.
DE
ELIZONDO
ROIG
(ANONES
TEO
L
MF. ole
L,D
L,D
CUBELLES
DE
bALAGUER
L,D
L,D
(SOLS)
L,D
(URGELL)
L,D
SEBASTIA DAURADO
CALAF
VICENT MORGADES
VILAFRAl'1CA
ANTONI BASSA
ALCOVER
]Y-ARI&�O CABANAS
SOLSONA
FCO.
BARCELONA
CARRERAS
(BAR)
VILAFRANCA
BRUNO NESPLES
LE VES
S
(VIC)
JAUME BONANY
BALAGUER
FGO. ROSSET
GUlIilERA
FCO. BULLFARINES
BALAGUER
D
(BAR)
L,D
(TARRAG)
L,D
L,D
L,D
(URGELL)
(TAriRAG)
(URGELL)
886
D
L
F, LOS
-
GRADOS
-
ANO
MAYORES.
1964
FA
LOCAll DAD-DIOC ES I S
Feo.
.
JOSEP FIGUBROLA
FCo.
CABROT
CRISTOBAL
CERVERO
.
-
--
-
(GIR)
BESALU
MANUEL SASTRE
BERGA
(30LS)
JOAN FOIX
GOSOL
(URGELL)
FELIX
ROCA
CERVERA
(SOLSONA
SA...�EX
CERVERA
(SOLSONA
REF ART
LLAUDER
MATARO
JOAl"'J
VIVO
ST.
B.
LLORENS
GIRONA
SALVADOR GOLORUNS
MATARO
DOMINGO PLANES
OLOT
ESTEEAN PINOS
TIURANDA
PEDRO CASAMOR
NAVATA
L,D
L,D
L,D
L,D
(BAR)'
,D
(GIR)
L,D
(URG)
(GIR)
FCO. BOTINES
CARDONA
(SOLS)
FCO.
DURRO
MORA DE EBRE
JOSEP
BALANDRICH
VALLS
FIDEL
PERIU
CERVERA
PAULO
ARCISO
FCO.
PARAROLS
PALLAS
L
L,D
(TOR
L
(TARRAG)
L,D
(SOLS)
L,D
CLARAMmTT
TA'RAGONA
ESALU
L,D
(Ú�GELL)
AGUSTIN MONTAGRET
POBLA
L
L,D
(SOLS)
PEDRO
L
L,D
CER\¡ERA
COCA
L,D
(SOLS)
JESPRES
ANTONIO
L
(SOLS)
BERGA
JOAN
FARRERO
L,D
(URGELL
ROMA
OLUGES
OLIVBR
L,D
L,D
(B��)
EALTASAR MEs'rRE
FCO.
L,D
(URG)
BARCELONA
FCO.
L,D
L
PUIGJARDA
CARLOS
L
L
(GIR)
L,D
LERIDA
L
l-lICENCIADOS
O-DOCTORES
FILOS
L,D
(SOLS)
CERVERA
MEDIC.
L,D
ST.FELIU SASERRA
.
TEOL,
-
JOSEP CARNAL
FCO.
CANONES
(TARRA
MONTBLANC
VILA
lt:AF AEL
(GIRONA)
BISBAL
RIBAS
ES
88?
-
1964
ANO
(CONTINUACION)
F ACU-L T AD ES
OR I GE N
NOMBRE
RAIMUNDO JISTERO
(SOLS)
TARREGA
-
..
lEYES
e A LI o A 0- o loe E: s I S
Lo
-
-
--
(ANONES
TEOl
MEDie
F,LOS
L
-
-
ESPLUGA FRAl.'ICOLI
RAlMUNDO TERES
TARREGA
TOl'flAS
SOLSONA
L.D
1
nAlMUNDO FORES
TORRENT
JERONIM RICH
(SOLS)
L,D
L
GIRONA
L,D
.
,
FCO.
MATARO
SIMa
DE
(BAR)
FELIX hOBINAT
PLA
JOAl'\f
BARCELONA
JARDA
L,D
.
TARRAGONA
1,
¡
I
L,D
L,D
-
FCO.
RIERA
(TArtRAG i
ARBERCA
L,D
./
REUS
(TARRAG)
L,D
IGNASI VILA
OLOT
(GIR· )
L,D
GAS PAR
TARRAGONA
MANUEL
GRASSES
ALEMANY
RAIMUNDO REIXACS
CONCABELLA
AN'TONIO
VUNERA
FCO.
I
(URG)
AGRAMUNT
ANTONIO SALVAT
I
L
RAMON FON':rANALS
PEGUERA
II
L,D
(TARR)
L
(TARRAG)
L,D
FRANCISCAl10
MERO
BALAGUER
AGUSTI MONTAGUT
MORA
L,D
(URG)
D'EBRE
(TORT
L,D
D
I
I
I
1
1
t
I
li
\
.
.
888
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
N()MRRE
1965
FACULTADES
ORIGEN
I
:"OCAlI DAD-Dloe E S I S
NARCISO RAINER
FONDARELLA
FEDRO PAULO
TARRAGONA
ANTONIO PLA
BERGA
PEDRO FOSTILS
�ENSALLATGE
!FCO.
COPONS
JOSEP
FCO.
GRASES
PEDRO
FCO.
TERES
SANPERE
TEOL.
.
D
L,D
(SOL�
L,D
(SOLS)
L
(VIC)
L
BARCELONA
TARREGA
CERVERA
MEDIC.
L,D
(SOLS)
(SOLS)
L,D
I
IL
,
I
ST.COLOW� QUERALT L,D
E.
URGELL
L,D
JOAN BOTINES
CARDONA
DOMINGO BENET
MONTSOLI
(SOLS)
L
(VIC)
L,D
-
.
JOAN BOTER
RIUDONS
BRUNO NESPRES
GIRONA
FCO.
BARCELONA
SANER.
¡ ANTONIO
I
FCO.
JAtTh1E
VERGARA
SANEY
ABAIlAL
JOS�P TOBAU
(TARRAG)
L
BENABARRE(LLEIDA)
D
VIC
L,D
POBLADELILLET
(VIC)
MIGUEL ru�ZONYOAN
MONTMANEU
(VIC)
DOMINGO ALAMAl1"Y
TARRAGONA
MARIA...l\TO OLIVES
PRADES
JOAN BLANC
TORREGROSA(TARRA:
PEDRO CLAVER
LLEIDA
CLEMENTE
RIBAS
SOLER
RAIMUNDO
DOU
L
BARCELONA
lVIONTMANEU
JOSEP
L,D
L
¡MANUEL ANZONYOAN
LLOSER
L,D
I
D
L,D
:D
L,D
(URGELL)
L, D
D
(TARRAG)
L,D
TARRAGONA
BARCELONA
FilOS
L,D
�ABLO MIQUEL
GIBERGA
CANONES
(SOLS)
CERVERA
CASTELLARNAU AREU
lEYES
D
L,D
-lICEI CIADOS
D-DOCTORES
889
:
-
-
GRADOS
MAYORES.
ANO
1766
---
NOMRRE
nRIGEN
FACtJL TADES
LOCAlIDAO-DIOCESIS
lEYES
CANONES. TEOL.
.
MEDIC.
MI QUEL EMAl"{UEL
ST
JOSEP GALI
PALAFRUGELL(GIR)
ANTONIO VINYES
ST.QUIRZE BESORA
FCO. RICCI
REUS
J.B .BOSA
MENAR GUEN S
JOSEP RENE
TARREGA
(SOLS)
L,D
JOSEP
SELLENT
(VIC)
D
PASCUAL
ANTONIO
LALARGUNA
•
LUCAS
JOSEP
BERGA
CABESA
L,D
(UGL)
(TARRAG)
CARDONA
JOSEP
L,D
D
D
JOAN BOTINES
VIDAL
L
LERIDA
MORELL
RAIMUNDO
L,D
(TARRAG)
ANTONIO BALDAICH
OBIOLS
(SEVILLA,
(SOLS)
L,D
D
(SOL3)
L
(VIC)
MONTPALAU
ESPLUGA FRANCOLI
L
L,D
.
PEDRO RELLISSO
CERVERA
(SOLS)
JERONIMO BRACH
CERVERA
(SOLS)
RAlMUNDO UXIEN
DURBAN
JOSEP PAGES
CERVERA
TOMAS
REUS
FIGUEROLA
L
L,D
(CALAHORRA:
L,D
(SOLS)
L
(TARRAG)
ANTONIO FREIXES
BERGA
(SOLS)
JOSEP ESTEVE
TOSSA
(GIR)
L,D
L
\
L,D
�
JOAN FRANCAS
BERGA
FCO.
TARROJA
CAPELL
(SOLS)
(SOLS)
RARADELL
FeO.
TARRAGONA
ANTONIO
CAMPANY
MARTORELL
ANTONIO BERENGUE
BELPUIG
RAIMUNDO MARTI
REUS
FCO.
TARROJA
CAPELL
BRAGUER
L
-
L I e E
L
L'D
,
(VIC)
SEBASTIAN MIRO
SEGUI
L
L,D
(BAR!ilA)
L,D
L
( T ARRAG )
L,D
.
(SOLS)
MOLLERUSSA
D
(SOLS)
D
C I A DO S
O-DOCTORES
890
FilO S
-
ANO
1766
(CONTINUACJON)
os IGE N
NOMBRE
FACULTADES·
LEYES
LOCA LI OAO- o I OCE:S I S
FCo..
(VIC)
MANRESA
ENRICE
_.
....
Feo. A�GL!�RILL
o.LBAl\f
B. To.RRES
CASTELLD�-qDo.(GIR: L,D
Do.MINGo. BARRI
SAS
Jo.SEP
IGUALADA
AMIGO.
(ANONES
_.
TEOL
L,D
(3o.LS)
L
(LLEIDA)
L
I
(VIC)
1
J.PEREZ DOMINGO.
BERGA
Do.�/IIN co CANUT
ARDEU(URGELL)
L,D
Jo.SEP ARESo.L
URGELL
L,D
JUAN LLISSET
LLADROS
PEDRO.
LLIVIA
CARBONELL
(So.LS)
RAMo.N
Al\fGLESo.LA(So.LS)
I
L
(URGELL)
AGRAMUNT(URGELL)
L,D
L,D
(URGELL)
MATEU Fo.LG1JERA
CARULLA
L,D
L,D
L,D
ANTo.NIo. MIRA1�DA
RIBERA
ANTo.NIo. VIDAL
VERDU
CELEDo.NIo. PUIG
CAi1Do.NA
ANTo.NIo. GRAS
BALAGUER
URBIDIo. PALA
STA.HªBERGES(So.LS
To.MAS
LLEIDA
L,D
PEDRO. SANTAl.1ARIA
SOLSo.NA
L
RAIMUNDo. FUSTERO.
TARREGA
FCo..
To.RA
Ro.CA
FUSTEGUERES
F.LOS-
Mf.Dle
(URGELL)
D
(So.LS)
L,D
(So.LS)
L
(So.LS)
(So.LS)
L
L
D
(So.LS)
L,D
RAI IIUNDo. Fo.GUET
ST.MARTI(TARRAG)
JUAN Bo.TINES
CARDo.NA
Jo.SEF BALETA
GIRo.NA
PABLO. MIGUEL
ST.Co.Lo.MA QUERALl
B .Fo.NT
GRANo.LLERS(BARNA) L,D
M.Co.RTADELLES
CALAF
D
(So.L3)
L
L,D
L,D
(VIC)
L,D
I
891
-
GRADOS
-
ANO
MAYORES.
nRIGEN
1767
FACULTADES
L.OCAlI DAD-DIOC E es I es
lEYES
CANONES
TEOL,
MEDIC.
JOSEP SAl1"Z
OBOR,( SARAGOSSA)
L,D
ANTONIO BALDRICH
TARRAGONA
D
FCO.
OLBAN
S.
ANGLARILL
CAl\fPDEFEDRA
(SOLS)
CALDES
DE
M.
D
(B)
L,D
JOSEF CA...BRERES
CERVERA
(30LS)
L
ANTONIO
CERVERA
(SOLS).
D
;\JIUBO
PEDRO APARICIO
BARCELONA
JACINTO MINOVES
BASTIDA
JOSEP
CODINA
VIC
JOSEP
CASTELLARNAt
AREU'
BELLE
DE
L,D
(URGELL)
D
(GIR)
BISBAL
MARIANO CAMPOS
CALONGE
PARIS
L,D
L,D
MIGUEL MOLINAS
FCO.
L,D
(GIR)
LLEIDA
L,D
L
TOMAS
LLIROS
BARCELONA
MAGIN
GARCIA
CERVERA
J AUIVIE
MORER
BARCELONA
L,D
(SOLS)
L
L
RAIMUNDO MIRET
VILAFRANCA(BARNAJ L,D
ESTEBAN CALDERAS
BAGA
JOSEP l'ílASIA
VIC
lVIARI A DE
URGELL
PERA
(SOLS)
L,D
(SOLS)�
OLBAN
GASPAÍ1 fIlALET
CAMPRODON
PEREGRINO FURULL
LLEIDA
FCO.CODINA
VIC
JOSEP
POBLA
L'ILLET(SO.�
BENITO
FRfu�A
FERREOL
GASSET
L,D
L
GUISSONA
JACINTO ARGULLOS
(GIR)
L,D
L
EMETERIO BALADIES
LAGU'\fA
L
L,D
MIGUEL MINOVES
CASAJfOVAS
FILOS
(URGELL
L
L,D
CASTILLA
MANRESA
L,D
(VIC)
L,D
BARCELONA
L
L-LICENCIADOS
O-DOCTORES
892
-
ANO
NOMBRE
1767
(CONTINUACION)
F ACULTA DES
os IGE N
"
LEYES
LOCA LI OAO-OIOCE:S I S
JAUME NICOLAU
ARENYS
MIQUEL
VIDAL
MONTPALAU
RAMON DE DOU
BARCELONA
CLEMENTE LLOREZ
RIBAS
RAIMUNDO RElXACS
CONCABELLA(URGELu
(BARNA)
(VIC)
L
(tJRGELL)
L
LUIS
RIUDECA�ES(TARRA
MA1"IRESA
F,LOS
ME OIC
D
AGRAMUNT
PABLO NADAL
TEOl
�,D
ANTONIO UTGES
vIARTINEZ
CANONES
(URGELL
D
I
I
.
I
L
I
L,D
(VIC)
!
L,D
I
JOAN
CALSA
CALELLA
PABLO ROS
ESCALA
IGNASI
LLEIDA
Feo.
AlXALA
RUlXA
NARCISO
JOSEP
FCO.
JOSEP
(GIR)
(GIR)
( G IR)
GIRONA
LLANSA
SARRIA
COMAS
LLIVIA
(BARNA)
!
L,D
L,D
(URGELL)
TOlfLAS M03ENO
ALDEAVIEJA
DOMINGO
CALONGE
DAil/�ASAS
L,D
L,D
BARCELONA
AL�GLADA
L,D
L
HOS 'rALRI CH
ANDREU
L,D
(GIR)
L
L
,
D
I
II
I
L
I
I
893
-
-
GRADOS
MAYORES.
ANO
1768
NOMARE
FACULTdnES
L.OCAll DAD-DIOC ES I S
ESTEBAN
FCO.
CALVERAS
CARVALLO
BAGA
DOMINGO
DALMAdES
CALONGE
ALF ONS O
FONS
BELLCAIRE
Al
(GIR)
ST.HIPOLIT
JOSEP FOLGUERA
MATARO
(BARNA)
BACH
SITGES
(BARNA)
REY
MENTUI
(URGÉLL)
FCO.
GALLERAN
MANSUETO
PASCUAL
BARTOLOME PRIrlI
LLUELLAS
MARTIN
FCO.
CASAl�OVES
(VIC)
ESPARRAGUERA
!VERDU
L,D
L
L
(SOLS)
IAGRMIIUNT
L,
(URGELL)
L,D
J.
CERVERA
I/IC
L,D
(BARNA)
L
(SOLS)
L,D
L
CIADOS
O-DOCTORES
D
L
lLLEIDA
CAS'rELLVI
L-LlCE
L,D
(BAR) L,D
VIC�NTE MURGADES
CODINA
L,D
PALMA(TORT)
HOSTALRICH(GIR)
DO�i INGO
D
(URGELL)
JACINTO FONT
FORMIGUERA
D
L
BALAGUER
LA
L,
L
ANDREU NlUSACH
JOSEP BOI\ANIS
FILOS
D
(URG ELL;
AGER
FCO.
MEDIC.
D
PEDRO SOLER
.FCO.
.
L,D
(GIR)
BLANES
TEOL,
D
STA.FE(BUENOS
ALDEAVIEJA
ORMERA
CANONES
(30LS)
CRISTOBAL MORENO
JOAN
lEYES
894
-
-
GRADOS
MAYORES.
ANO
1769
DES
F
:"'OCALI DAD -DIOC E S I S
ANONES
RAI ¡lUNDO VIVES
BARCELONA
L,D
FCO.
LLEIDA
D
PARIS
JOAQUIN
HOSTALRICH(GIR)
RUIDA
&\lTONIO BUSQUETS
CALDES
DO�INGO
VIC
CODI
TEOL,
A
L,D
(VIC)
FELIPE aEBRULL
TORTOSA
LLUIS
BARCELONA
SEBA
L,D
L,D
L,D
FCO.
POU
HOSTALRICH(GIR)
FCO.
AUSQUETS
TARRAGONA
L,D
L,D
(SOLS)
ANTONIO ROCA
CERVERA
VICENTE MURGADES
CASTELLVI(BARNA)
D
P.SANTAMARIA
SARRATEIG(SOLS)
D
URBICIO PALA
BERGOS(SOL�)
D
FCO
LA
G ALLERA1�
VILAPRIU(GIR)
AGUSTIX MOLES
ST.PERE TORELLO
BENITO LORENZO
ARRAS
TOl1A.S
LADO
L,D
L,D
L,D
(GIR)
ERGA(SOLS)
B.CASALS
ARCELONA
CRlSTOl3AL AL_,1IRAL
lERA
L,D
L,D
L,D
(BARNA)
L,D
GELABERT
NTONIO VIGU:R
L
r
,
HIPOLIT
(VIC)
C. VlLLENA
ALAGUER(URGELL)
ANT. CASA1\fOVES
IRONA
ABlANO VlGUER
T. HIPOLIT
L
(VIC)
lLAFRANCA(BAR)
EST"nBAl\l
SPARRAGUERA
CASTELL
L,D
L,D
JAU'E VILELLA
l-LlCE
D
(BARNA)
B.POSAS
IGi�ASI
L
PALMA(TORT)
¡JARCISO FERRE
FRIGOLA
L,D
.
L,D
(BAR)
CIADOS
O-DOCTORES
FllO�
D
TA
•
MEDIC.
L,D
D"'ESTAERC
ANTONIO FORALLEBR
DURAN
.
895
L,D
�
"-.�._----------��
-
ANO
NOMBRE
R.FORASTER
MONTBLANC(TARRAG
Al.'{TONIO
CARDONA
PUIG
ANGLESOLA(SOLS)
DOf¡ INGO
SOSIATS
BARCELONA
ANTONIO
Al'TGUERA
ESPLUGA FRANCOLI
FCO.
BARCELONA
PLANA
(SOLS)
BAGA
CODOLL
LLOBET
HOSTALS
MANEL
ALTAFULLA(TLQRAG
FELIPE GALLART
FRIGOLS(SOLS)
JAUME �SPONA
LADE�qA
PEDRO NET
URGELL
JOSEP
MOlA
CASANOVA
L,D
L,D
L,D
L
L,D
L
L,D
L
(VIC)
L,D
L,D
L,D
(VIC)
L,D
(TARitAG)
B.
ROBINAT
PLA
M.
QUINQUER
SURIA
L
(VIC)
(GIR)
�ArtCISO SAN'rALO
OLOT
PEDRO APARICIO
BARCELONA
L,D
RAIlVU)fDO MIRET
VILA.PENEDES(B)
L
"', A..11IANO
TIBISA
RIBA
ARCISO ANDREU
FCO.
L,D
(TORT)
SAGiLRO
íANRESA
ROU
L
(GIR)
( VI C )
BE' ITO VI.LETA
ST.PERE TORELLO
P.wDRO
CERVERA
PELLI�SO
1
L,D
L,D
GIRONA
PEDRO FALGAS
F, LOS
L,D
BARBENS(URGELL)
PASTORET
MEDie
L
(VIC)
RAI:MUNDO VALLES
FCO.
TEOL
L,D
BARCELONA
SOLER
(ANONES
L,D
BALAGUER(URGELL)
LLACH
JOSEP
LEYES
(SOLS)
�'ARIANO VERDA
JOAN
FACULTADES
ORIGEN
LOCA LI DAD-DIOCE:SI S
B.
(CONTINUACION)
1769
L
L,D
L,D
(SOLS)
D
FCO.
GERO"A
BARCELONA
L,D
JOAN
P�qRAl'1l0N
VIC
L,D
J
896
-
ANO
1769
(CONTINUACION)
--
LEYES
GUILLERMO FRESCA
URGELL
AGUSTI CASAl'{OVA
ST.CELONI(BARNA)
L,D
FCO.
BARCELONA
L,D
S&�TS
-
HONESTI
PAGES
(ANONES
MF.OIC
TEOL
F,LOS
-
L
I
(VIC)
HOS'1:ALS
RAr\�UNDO VALLES
FCO.
-
Lo
LOCAL! OAO-OIOCf.:SI S
1LUI3
-
FACULTADES
ORIGEN
NOMBRE
D
LUCAN
L
FIGUERES(GIR)
L,D
I
I
.
I
lJRGELL
FCO.CAPDEVILLA
I
L,D
I
I
,
I
-
I
.
I
,
I
,
I
!
i
I
I
.
I
i
1
1
I
:
¡
J
;
1
I
.
I
,
I
I
\
.
897
�
-
GRADOS
-
1770
A NO
MAYORES.
TADES
FA
LOCAl! DAD-DIOC E S I S
DON INGO DURAN
OMS
IG0TASI
FCO.
SOLER
BONAN
JOSEP
JOfu�
FERRER
ANONES
VALLS
(VIC)
L,D
(TARRAG)
D
L,D
(SOLS)
BALAGUER(URGELL)
D
FCO.CAPELLA
CONQUES(URGELL)
L
PABLO BATLLE
VILA.PENEDES(BAR)
FCO.MAGRIÑ-A
LA
SALVADOR FELIU
LA BISBAL
VILELLA
CASIMIRO
M.
CORTADELLES
ESPIGOL
RAIMUNDO
MIQUEL FEDROSA
CALAF
CENTELLES
L,D
L,D
(VIC)
L,D
L,D
URGELL
ODON
ISANDA
L,D
SOLSONA
MAl\lUEL
OLIVA
ST.PADOR
URZIAN
FOLCHS
VIC
CAPELL
L,D
(SOLS)
TARROJA
PABLO MUGUET
TARREGA
BLR1ARDO B�ANSI
EARCELONA
JOAQUIM MAINAT
FALSET
CAETA1\lO .MOYO
BARCELO�TA
.:tER
FE
JOSEP
NUIX
JOAQUIM UCAR
BO;.TIFASI
TREMP
L,D
L
LLEIDA
PEDRO
L,D
(VIC)
GASPAR-GOMAR
0-00
L,D
(SOLS)
PUJOL
L-LlCE
L,D
...
EENITO
EDRO
L,D
ST.FELIU PALLERO S
BERGA
JOAl\f
(GIR)
BARCELONA
VILARDAGA
ANTONIO
L,D
(VIC)
CARLOS
JOAN
L,D
(TARRAG)
SELVA
(SOL3)
L,D
L;D
(TARRAG)
L
,
D
L,D
(URGELL)
L,D
L,D
CERVERA
CASCANTE
(TARAZON
L,D
VILANOVA
MEYA(SO
L,D
CIADOS
O RES
MEDIe.
L,D
BALAGUER(URGELL)
BERGA
.
L,D
BARCELONA
IvIANRESA
TEOL.
898
FILOS
-
ANO
(CONTINUACION)
1770
FACULTADES
ORI GEN
NOMBRE
�
LEYES
L o e A LI D A 0- o loe E: s I S
JOAlI PUJOL
tvILADRAU(VIC)
PEDRO BAHI
ILAPERA
ANTONIO MILLET
TARBOS(TARRAG)
PUJOLAS
JAUME
RAIMUNDO VIVES
(ANONES
TEOL
MEDie
F, LOS
L,D
(GIR)
L,D
L,D
ST.PAU(GIRONA)
L,D
lBARCELONA
L
ANTONIO MIR
PUIGCERDA
L
FCO.BRILES
CATLLAR(URGELL)
L
I
,
¡
I
I
I
(SOLS)
EUDALDO PEDRAU
[BAGA
LLUIS
SALARDU
PRAT
NAXIANO 0rAS
L,D
1
I
L,D
VIC
I
L
-
ANTONIO BERSER
CALDES Iv'lONTBUI
JOSEP FRAGA
BARCELONA
B.
SITGES(BARNA)
LLOPIS
(� )
L,D
L,D
;L,D
ANTONIO ELlAS
VILANOVA MElA
FELIPE
13ARCELONA
L,D
JOSEP GARCINI
TORTOSA
L
ESCORCER
W.LANRESA
FCO.
ORTIS
(VIC)
L,D
L,D
t
•
I
I
,
899
,
lo
-
GRADOS
-
A NO
MAYORES.
1772
FA
L..OCALI DAD-DIOC E S I S
RAFAEL FUSTER
qAS':rELLQ,. (GIR)
FCO.
CLARELLA
ORIS
AGI
ROVIRA
CERVERk
CO.
CODINA
ST.BARTOLOMEU(VI
ERREOL GASSET
CLAVER
CO.
L
CERVERA
PONT
ICENT
•
(GIR)
CERVERA
(SOLS)
SARREAL
(TARRAG)
CAPDEVILLA RIBAS
(URGELL)
MORETO
NDREU SORONELLES
A
SIDRO PUJOLAR
ES
CO.
•
PRESES
ORELLO
FELlP
ONlLL
SA1�TALO
LOT
GONZALEZ
ENDRELL
LOT
(GIR)
L
L
.
L
L,D
,L,D
(BAR)
L,D
(GIR)
T.MªSAD
LIBORIO
MATAR'l
ARRASSA
a RES
L,D
(GIR)
AMPRODON
D-oac
L,D
(VIC)
SITGAR
L-LlCE, (lADOS
L,D
(VIC)
ARlANO
i1
L,D
L,D
(ITALIA)
NfuqSAL
FLUVlA
L,D
SELVA(TARRAG)
OMA
VlDAL
L,D
L,D
(GIR)
LLORET
NASTASlO
D
(GIR)
ALBUIAS
OLOT
L
BARCA(BARNA
VILAN
TORTOSA
CO.
L,D
ARMENTERA(G)
(URGELL)
FOGUERES
L
L
TREMP
FERRER
ALENTI
(SOLS)
BARCELONA
PRATS
PALMES
D
BUGARALOZ(SARAG)
PALAMOS
FILOS
L,D
D
ESTAl1"Y
MEDIC,
D
BARCELONA
JOSEP
OAN
L,
TEOL,
D
TORRABADELLA,. CASERRES
OSEP RIUS
CANONES
(VIC)
JOSEP
JOAN
TADES
:L , D
(LUGO)
L,D
(GlR)
L,D
(BA..1tN A)
L,D
900
-
1772
ANO
(CONTINUACION)
-
-.
.
SANTAMARIA
LEYES
-
.
-
--
TEOL
SEO
L.
O R1VI 1 GUERA
CERVERA
D.
G IRAB Al\l' C AS
PUIG
L
D
(SOLS)
:
(URGELL)
ORGANYA
F, LOS
MF.DIC
-
URGELL(URG)
JOSEP LLEOPART
MINOVES
CANONES
ST·.-MªSARRATEIG
-
FCO.
FACUL r-ADES'
�
LOCA LI DAD-DI OCE:S I S
JU.
-
--
OR IG E N
NOMBRE
L
L,D
(URGELL)
L
.
JOSEP FICErl
ORGANYA(URGELL)
JOAN BATLLE
SITGES
(BARNA)
CLEMENTE
LA NOU
(SOLS)
CASALS
L,D
I
L,D
ANTONIO FEBRER
BARCELONA
L,D
JERONIMO CAl\fET
BARCELONA
L,D
I
-
ANTONIO GOMAR
AL"'I DREU
S Al1" D A..T-? AN
JOSEP' RIALP
D.
G IRABAl1" QUES
CANElA
(COMENJA)
PUIG
L,D
L
BAI�CELONA
(URGELL)
GABRIEL SENIUS
LA
MANUEL
GIRONA
CAMINO
L
LERIDA
SELVA
!
L,D
D
-
.
(TARRAG
L,D
L,D
.
�
9 10.1.
.
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
1772
FA
ES
LOCAL! DAD-DIOC E S I S
ANONES
ANTONIO ILLA
RIPOLL
JOSEP MONRABA
TARRAGONA
L,D
JOSEP RIALP
BARCELONA
D
RAIMUNDO
FCO.
S.
L,D
L,D
L
BARCE10NA
L,D
S01DEVIL1A RIPOLL
L,D
RIU
BERGA(SOLS)
FCO.
FERRER
ST.Mª
PE1FORT
L,D
MOIA(S01S)
lYIA1�RESA
L
(VIC)
L
ANTONIO BALCE1LS
BA1AGUER(URGELL) L,D
JOAN FRAl'\TCAS
BERGA
JOSEP ROIG
ALCOVER
(TARRAG)
MATEU AGUSTI
GRANYNA
(SOLS)
S.
SOLSONA
CABANES
FCO.
•
CAl"TUDES
BOATELLA
ABIA
(S01S)
010T(GIR)
MARTI
COROMINES
ABIA
TO'¡ AS
PUIG
CARDONA
JOSEP MANDRI
CELEDONIO PUIG
JOAN
JAUME
JOAN
R.
CREUS
SERRAT
TERRADES
IGLESIA...,
lADOS
D-DOC
ORES
PONS
L,D
L,D
(S01S)
JOfu� FABREGA
AJ.'fTONIO PUIG
D
L
(URGELL)
GRA
L,D
L
L,D
(SOLS)
(SOLS)
(URGE1L)
1ATARO
CARDONA
L,D
L, D.
L,D
(BARNA)
L,D
(SOLS)
D
ISTERO(URGELL)
LOT
(GIR)
RAJ.'40LLERS
T.
r uo S
L,D
-
BALAGUER(URGELL)
-
MEDIC.
1,D
JOAN
JAUlVIE
-
ST.LLORENS(SOLS)
BALTASAR BALTESAR
EDUALDO
-
BARCELONA
MASRAMON
LLINAS
-
BELLPUIG(SOLS)
l\10NNAR
SANTS
RAIMUNDO
.
TEOL,
L
L,D
(BARN A)
L,D
MARTI(VIC)
L,D
V
9"2
�
J
-
1772
ANO
(CONTINUACION)
.-.------
-
---
..
-
-
FAC U L TA O ES--
ORIGEN
NOMBRE
.
LOCA LI OAD-OIOCf;S I S
ANDOHRA
MOLES
JOSEP
SALVADOR MIRET
Pul:1ET
AGUSTI
LORENZO CARVALLO
ANTONIO
flIONF A
CODOZ
ffiUENOS AIRES
tBUL1IDOR
�AGA
OLOT
SANTALO
30SEP FONT
JOSEP
I
I
(URGELL)
ST.
LA
GUINART
L
(S01S)
D
(S:OLS)
ESTEVE
(GIR)
VILLALONGA(TARRAG L,D
(BARNA)L,D
SEU
JOSEP ROMA
LBARCELONA
JERONIM BRACH
CERVERA
ANTONIO PUIG
TALLADELL(SOLS)
ANTONIO ROCA
CERVERA(SOLS)
JOSEP
CERVERA
MOlO
JOAQUIl'ft ALAb-A
LUIS
JAUME
MTO
(S01S)
(SOLS)
L
L,D
L,D
L
D
L,D
L,D
VILAFRANCA(BARNA) L,D
OLIVERES
BAECELON A
L,D
ROVIRA
BARCELONA
L,D
BARCELOrJA
L,D
BARCELOíA
L
TORTOSA
L,D
DURAl1
GAlA
10
URGELL(URG)
GIRONA
MURGADES
VI 'ENTE
O
,-'(�
L,D
ANTONIO GASSET
ARIAr O
L, D
(TARRAG) L,D
SELVA
VILAFRANCA
I
L
L,D
MIQUEL OLIVELLA
E.
L,D
(GIR)
GIRONA
GATELL
DE
L,D
CASTELLFUIT(S01S)
PEDRO
LIBORIO
L
(VIC)
CA1AF
BERGA
MONTANER
MEDIe
L,D
JAUME VILARDAGA
FCO.
TEOl
L,D
AGER
TORRENS
PABLO
(ANONES
VILAFRANCA(Efu�A) L,D
DOMINGO BAL1ES'rER
ANTONIO
(URGELL)
lEYES
FASI
BULLIDOR
(DrtGEL1)
D
I
..
9U3
F,lOS-
-
-
MAYORES.
GRADOS
ANO
1773
ES
FA
L.OCALI DAD-DIOC E SI S.
CARLES
ANTONDE
J.
IGNASI
JOSEP
PLANA
SALA
CASES
FCO.
MARIA1�O
RIPOLL
L,D
VALLS(TARRAG)
L,D
TEOL.
MEDIC.
(SOLS)
L,D
L,D
L,D
(TARRAG)
L,D
BARCELONA
BARCELONA
VIGUER
ST.
FILOS
L
(SOLS)
PONS
DE
MARIANO
D
VALLS
MARTI
CAIETANO ROJAS
JOAN
EARDELOl.-A
MONTBLN�CH(TARRA
CASTELLVI
FCO.
L,D
CERVERA
PORTA
B.
MATARO(EARNA)
BERGA
JOAQUIM FARRIOLS
CANONES
L,D
HIPOLIT(VIC)
L,D
.
BANABARRE(LLEIDA)
ESTADA
JOSEP
ANTONIO ENTENTES
(GIR)
BANUS
PIDIGERDA(URGELL)
ROVIRA
SANAHUJA(URGELL)
flARTI
FCO.
BESALU
ROCAMORA
ORGA1'\IYA
PABLO
CURIO
St=HIPOLIT(VIC)
IGUALADA(VIC)
ESPOI
JAUrlE
L,D
L,D
L,D
(URGELL)
JOSEP
FCO.
L
L
L
L,D
L,D
VIC
PARER
\
JOSEP
TARGARONA
L,D
TIURANA(URGELL")
SOLER
FCO.
ST.PERE TORELLO
L,D
ANTONIO VIALA
T
��REGA(URGELL)
L
RAI
GOTARTOS(LLEIDA)
L
UNDO
PIQUER
"
AG I
.
PERE
BRUNO
A
OLIANA
S O Li\.NS
SALVADOR
TO,IO
CA
CALELLA
L
L,D
(GIR)
L,D
BARCELONA
L,D
SCR
GUI�SONA(URGELL)
L,D
ABIEGA
PONT
�ARI
G
O
(URGELL)
FONDARELLA(VIC)
RCISO RE-E
FCO.
..
..
DE
SUERT(LL
L,D
904
-
ANO
(CONTINUACION)
1773
--
NOMBRE
OR IGEN
FACUL r'ADES'
�
loe A II o A 0- o loe E: s I S
JEMINO
JACINTO
LEYES
(ANONES
RODES(URGELL)
DOMINGO VILA
iL"RENYS
JOSEP DUART
SORT
(GIR)
CERVERA
JOSEP
nllONTAÑA
BESORA(SOLS)
F,LOS
L,D
L,D
(SOLS)
PERRIU
MEDie
L
(URGELL)
JAUME
TEOL
L
L,D
.
MAltIA.N O
JOAN
AGUAZIL
JOSEP
JOAN
SIS CADT
PRAT
PORTELLA
rlARSAL
JOSEP
IvIANUEL
COTS
(URGELL)
PONTS
L
BIOSCA(SOLS)
AVIÑI
,L
i
(VIC)
D
CARDONA
(SOLS)
L,D
POBLA
ILLET(SOLS)
L
JOAN"
SOLER
ST.FELIU SASERRES
D
FCO.
B.
VALL
VALLS
FCO.
.JAUME
ESTADELLA
PELFORT
'JOSEP PRAT
dANUEL LLOBET
SARAGOSSA(HUESCA)
L,D
CERVERA(SOLS)
L
S�.JOAN
L,D
ABADESES
BARCELONA
IVIANRESA
BIOSCA
L,D
(VIC)
D
(SOLS)
D
GRANOLLERS(BARNA) L,D
CERVERA(SOLS)
D
PABLO FONT
TAc.-1RAGONA
L,D
ESTEBAN EASSOLS
OLOT
FCO.
DALL
1
S'T.PERE TORELLO
TOBAU
OLIVER
I
L,D
FCO.
MANlJ"-EL
I
L,D
AGRAMUNT
(GIR)
L,D
-
lo
905
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
FAC1Jl TADES
NOMRRE
:"OCALI DAD-OIOC E S I S
JOSEP
CAPDEVILA
JOAN RAMON
POBLA
ILLET
MANRESA
ANTONIO
CIUTAT
SORT(URGEL�)
CALELLA
AJ.'ITONIO ;:\_ONTANA
SEBA
FELIP GELAl3ERT
G-IRONA
ANTONIO
SOLSONA
IGNASI
OTSET
FREIXES
FCO.
(SOLS)
NlANRESA
MIRAVALL(URGELL)
FCo.MONTANER
RIBERA
JAUlVlE
RIUDECOLLS(TAR)
(BARNA)
L, D
L,D
L,D
(URGELL)
L
L,D
(VIC)
SOSTRES
CALAF
IGNASI
SARADELL
ST.LLORENS
L,D
CAMP
RAIMU1"DO BONAY
50LSONA
FELIP SABARTES
BALAGUER(URGELL)
RAFAEL BARNOLA
URGELL
LUCIAl'iTO MONTAf A
SEBA
(VIC)
ANTONIO
OLOT
(GIR)
L
L,D
L,D
L,D
lfIQUEL OLIV.e;S
LLADO
(VIC)
MAGI
OLEAN
(SOLS)
L
L,D
L,D
L
G3ARCELONA
JOSEP
FUSTEGGERES
LISBOA
JA
NUET
OLIANA(URGELL)
o RES
L,D
L,D
ISIDRO
O-DOC
L,D
MOLINS(T)
ULL DE
JOSEP ROGER
CIAOOS
L,D
(VIC)
TREMP!URGELL)
-LlCE
L,D
L,D
ANTONIO FARRER
E
L,D.
L,D
WLAl1:TORELL
IMAGI JUVAN
L,D
L
MIQUEL SOLA
VILA
FILOS
L
(VIC)
GIRONA
TUNCHERIA
MEDIC.
(GIR)
RAIl\1UNDO TAltRER
CABRER
TEOL,
L
(VIC)
sr .HIPOLI
JOAJ.\f �iANDRI
SUREDA
CANONES
(VIC)
OMEDAS
VIGNER
IEYFS
SIMBODI(TARRAG)
DOMINGO
MAXIlVIO
1774
L,D
L,D
L,D
906
-
ANO
FACULTADES
(')RIGEN
NOMBRE
¡.
LOCA LI DAD-DIOCE:.S I S
JOSEP FONDERA
LEYES
(ANONES
CASTELLUELL(TAR)
.
JUAN RIBERA
CERVERA(SOLS)
RAF AEL BAULIDA
PALAMOS
TEOl
F,LOS
MF. ole
...
L,D
1
1,D
(GIR)
L
BARCELONA
CANET
JERONIMO
(CONTINUACION)
1774
,
FERE
TARHEGA(URGELL)
VILA
L,D
.
o·
FCO TORRES
ANTONIO
COCA
ARBOS
(BARNA)
POBLA
CLARMfUNT
L,D
[
D
VILASECA(TARRAG)
ESTEVE RIUS
I
I
1,D
:,
DOMINGO
L,D
BARCELONA
DURAN
ABAT
IGUALADA
FeO.
BINEFA
ANGLESOLA(SOLS)
ANTONIO GATVELLAS
SOLSONA
MIQUEL PRATS
FIGUERES
ANTONIO MA'rEU
'rEIA
JOAN
(GIR)
SELVA(TARRAG)
CLARELLA
ST
Mª
VIDRA(VIC)
JOSEP VILA
ST.FELIU SASERRE�
FAU RAFOLS
VILAFRANCA
LORENZO FORMI
CERVERA(SOLS)
JOSEP GRAELLS
VILAFRAJ.�CA
.
JOSEP VILA
(BARNA:
1,D
D
-
L,D
L,D
L
ANTONI
ELlOS
VILANOVA MElA
L
1,D
ALCAMPELL(LLEIDA
COLL
SA1�
1,.D
ST.PEDORI(VIC)
CERVERA(SOLS)
M.
L,D
(BARNA:
BERGADA
TOMAS
1,D
L,D
ANTONI
ANTONI
L,D
(TARHAG )
V ALLS
FCO.
:L,D
BESORA(VIC:
ALBERT GUE11
SELLADES
L,D
(BARNA)
LA
JOSEP
L,D
L,D
VALLDOSERA
JOSEP
L
(VIC)
JOAl'r
EIALA
TORRENS
HOMlnANO
TARREGA(SOLS)
D
SOLSONA
D
SORIA
(OSMA)
L,D
\
.
907
..
-
1774
ANO
(CONTINUACION)
---
FACULTADES
ORI GEN
NOMBRE
.
L o e A u o A 0- o loe f; s I S
LEYES
J.A.FERRER
GIRONA
L,D
AGUSTI
CERVERA(SOLS)
L,D
Al'TTILLOC
L,D
SORIS
LLUIS
DE
JOSEP
ESQUERRA
GIRONA
JAUí\/iE
ESTEVE
TIURA1\IA
VALLS
�
CERVERA
(ANONES
TEOL
MEDie
F,LOS
L,D
(URGELL)
L
I
I
t
-
.
.
908
-
-
GRADOS
-
NOMRRE
1775
ANO
MAYORES.
FACLJLTADES
()�Ir,EN
LOCALI DAD-Dloe ES I S
JO&.�
CURERONS
TORELLO
I
E y�S
CANONES
TEOL,
(VIC)
.
MEDIC.
FILOS
L,D
D
JOSEP CARRERES
CERVERA(SOLS)
ANTONI COSI
CERVERA(SOLS)
L,D
FCO.VIETA
LLAVANERES(BARNA)
L
B.
VILALTA
PERAMOLA(URGELL)
L,D
JOSEP BERTRAN
PARAMUNT(URGELL)
D
CASANOVA
JOSEP
PABLO BABOT
JOAN
CREUS
ANTONIO ROS
B.
POBLA
ILLET(SOLS)
TARRAGONA
L,D
GISTERO(URGELL)
D
AGER
L,D
FERNANDO MORERA
ASINELLA(BARNA)
JOAN FOGUET
MONTBLACH(TARRAG)
FOTER
IGNASI
ANTONIO
JOSEP
ESP.ArJA
COTS
-
L
L
L,D
L,D
RIUDOMS(TARRAG)
MANRESA(VIC)
L,D
L,D
SOLSONA
NlARIANO ROIG
CONSTANTI(TARRAG)
RAINIUNDO RIERA
IGUALADA(VIC)
JAUME
TORTOSA
L
L,D
,
GAlA
CARLOS NOGUES
M&.�EL
COMBELLES
ANTONIO
CASALS
PERES
BALAGUER(URGELL)
F AELO
VERDALET
GIRONA
CARDONA(SOLS)
JOAN
LLERET
LLADROS(URGELL)
PERE
GINOS
TORALLOLA(URGELL)
JOAN
CO
GUISSONA(URGELL)
L
i r c s
CIADOS
O-DOCTORES
,L,D
L,D
BERGA(SOLS)
JOSEP
A
L
SANAHUJA(URGELL)
REUS(TARRAG)
A. TARRASCASAl�A
L
ST.COLOMA QUERALT
JOSEP GABALDA
D
D
CUBELLS(URGELL)
COMES
,
L,D
L,D
L
L,D
D
L
L,D
'S J
«:
-
1775
ANO
(CONTINUACION)
FACULTADES
ORIGEN
NOMBRE
u
LOCA LI OAO-OIOCf;S I S
lEYES
CANONES
TEOl
FCO.SOBIRAS
OLOT(GIR)
L,D
IGNASI
CARDONA(SOLS)
L,D
PUIG
PEDRO COViIES
CUBELLS(URGELL)
SALVADOR BROCA
REUS(TARRAG)
JOAN
ME DIC
L
L,D
ST.FELIU CODINES
PETIT
MELCHOR EIXELA
BELLPUIG(SOLS)
PLACIDO BOLDU
TALOS
F,LOS
L,D
L,D
(URGELL)
I
L
I
PUIGERDA(URGELL)
ANTONIO GRANERS
L,D
FCO.CASANOVA
OLOT(GIR)
ANTONIO LACR.t;U
BLANES(GIR)
ANTONIO FONT
SOLSONA
JOSEO AINERICH
FORNELLS(GIR)
SALVADOR BRUNERA
BELLPUIG(SOLS)
L,D
JOSEP RASSA
VENDRELL(BARNA)
L,D
I
L,D
I
L,D
L,D
L,D
,
(TfuLtRAG)
PEriE FOLCH
MONTBRIO
RAIMUNDO VI1ADOSA
TARREGA
JOSEP
ALTAFULLA
PIJOAN
FCO.
COMADIRA
GRASSET
VICENT
(S018)
L
(TAR)
L
L,D
.....
BE1LANES(TARRAG)
MALET
JOSEP
L,D
CALDES MONTBUI
BROQUETAS
RAFAEL
l.J
CALONGE(GIR)
L,D
BARCELONA
L
SAJ.\fCHO MIf ANO
SORIA(OSMA)
L
PEdE
TORRALLOLA(URG)
D
GIROS
.
JOSEP VEGA
CERVERA(SOLS)
L,D
JOSEP RABE1L
GIRONA
1,D
FCO.
NACHA(L1EIDA)
..2JSPUNA
BARTOLOME
IG1ASI
LLOBET
BA.l.�CELONA
L,D
L,D
BELLVER(URG�LL)
CAPDEVILA
RAIMUNDO VILAR
.
GIRO.LTA
L,D
L,D
\
.
910
-
ANO
1775
(CONTINUACION)
FACULTADES
ORIGEN
NOMBRE
�
.
LOCALlOAO-DIOCf:SI S
COSME
VES TRACA
PUJOLAR
JAUME B.ARCALLI
LEYES
(ANONES
TEOL
(GIR)
L,D
BOLONIA
L,D
L,D
TOMAS
CAl.1"ALS
TARRAGONA
TOlV�S
SEGURA
T�qRAGONA
L,D
SIRUELA(TOLEDO)
L,D
RUIZ
LUENGO
F,LOS
MF.OIC
I
.
I
I
!
.
\
.
91-:
.
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
1776
,
F
ES
\:
,",1
"
:... o C A LI O A O
-
O I OC E S I S
JOSEP SELLARES
ST.PEDRO(VIC)
VICENTE
BARCELONA
BALUP
PABLO VERDALET
GIRONA
J A U1\'1 E
OLOT(GIR)
SERRAT
R.VALLGORNERA
NOGUES
CARLOS
CARLOS
GIRONA
D
L
L,D
L,D
ESPARRAGUERA (BAR
FCO.
PERPI��A
GRA.J.\fOLLERS
(BAR)
LLUIS ROVIRA
ST.MIQUEL CAMP.
E.
RIPOLL
CANAL
MATIAS
JOSEP
PEREDA
CAMPINS
RIPOLL
L
FELIX ��IRET
VILAFRANCA(EAR)
ANTONI
VIC
1
CASTELL
ANTONI MARTl
CO.
PA.J.LtIS
lIQUEL ROVIRA
CO.
JOSEP
i L
SPAI�RAGUERA
,
D
(BAR) L,D
URGELL
L,D
SANAHUJA(URGELL)
L
T,MlQUEL(GIR)
CASELLES
ISBAL(GIR)
BELLISER
L,D
BERGA(SOLS)
T.MªCARCO(GIR)
GA.l. GA_ TA
L,D
L,D
B_¿RTRALA
IG\TASI
L,D
L,D
CASTELLSERA(URG)
ANTO
L,D
L,D
ODON TAHriAGONA
GUIX
L
VILASAR(BA.RNA)
MANUEL
IiAl lANO
L,D
L,D
MONTGRI(URGELL)
JJORNIUS(GIR)
SENMARTI
L,D
TONA(VIC)
JOSEP FORNIOL
J ORDAl'f A
D
L
CASTELL
FCO.
r u o S
L,D
FCO.
GUANTER
MEDIC.
D
ST.COLOlVlA QUERAL
RIFOLL
DE
TEOL.
OLOT(GIR)
JOSEP SALA
TORRA
,CANONES
L,D
L,D
L,D
T.FELIU PALLEROL
L,D
LERS(GIR)
L,D
912
.'
-
ANO
ORIG E N
NOMBRE
FACULTADES
LOCA LI OAD-DIOC�S I S
[FCO .BOS CH
BELLFUIG(URGELL)
JOAN SALGOT
BAGA(SOLS)
JOSEP NillLLOL
VILAFRA11CA
lli'lIQUEL SOLSONA
BARCELONA
JOAN
(BAR)
L,D
L,D
I
I
FOR�TELLS
PUIG
CEDO
C.A.RBONELL
,L
BA':rET
JOSEP FONTANALS
BELLPIUG(SOLS)
AGUSTIN
BARCELOLTA
L,D
(GIR)
L
L,D
LLEIDA
D
IG\�ASI SERRADELL
ST.LLOREN�(VIC)
D
AGUSTI
CERVERA(SOLS)
L
L
PUIGERDA(URGELL)
L,D
MIQUEL ALBAREDA
VIC
L,D
B.
SEG AMA
�
ANDEL
(F AllIPLON A)
EARCELONA
L
L,D
'ULLASTRET(GIR)
�ALVADOR VIDAL
CABRERA
SET
ORDEN
B�"'\..RBA
(BAR)
DE
'
.
L,D
FCO. P.�LLAS
FCO.MINGUELLA
L,D
L,D
�1ENORES
VILAFRA1\fCA
I
L
CERVERA(SOLS)
ASEGUINOLASA
¡
L,D
JOSEF VALLS
CAPDEVILA
I
I
(URGELL)
FCO.COMA-PLA
SORIS
,
1
I
D
(GIR)
VILANOVA BELLPUIG
PRATS
I
L,D
L,D
JOS_¿P TORRES
O
I
L,D
L,D
BARCELONA
JOSEP
i
TARREGA(SOLS)
ANGLADA
FERJ.AN
.
L
ESTEVE
JULIA
I
BARCELONA
MES TRES
JOSEP
FilOS
L,D
S�.FELIPE(VALENC)
R.
ME ole
L,D
JOAQUIM ROYO
JOAt'J
TEOl
ARROS(URGELL)
GUIU
JOAl"J GABRIEL
FCO.
(ANONES
L
BARCELONA
PONS
JOSEP
lEYES
CALAF(VIC)
GOSER
RAIMUNDO
(CONTINUACION)
1776,
(BAR)
L,D
L,D
1
.
9i 3
�
.
-
ANO
(CONTINUACION)
1776
--
-
..
-
.-.
._-
-
�
FACU [T-A·DES
ORIG E N
NOMBRE
[¡
LOCA II DAO- O I OCE:.S I S
(SOLS ).
FELIX ROCA
CERVERA
JOfu� FRIM
VERDU(SOLS)
JOSEP ·BOTINES
CALAF(VIC)
lEYES
(ANONES
-
-
.
.
TEOl
-
-
-_.
._,
ME ole
-
F,LOS
D
,
._
-
,
.
L
L
.
-
¡.
I
.-
-
.
I
.
91<1
.
�
.
-
ANO
MAYORES.
GRADOS
1777
FA
LOCAL! DAD-Dloe E S I S
JOAN
VERDU(SOLS)
PRIM
VILAFRAi�CA
ANTONIO LATORRE
BARCELONA
ESTEVE DOU
ST,ESTEVE
PABLO
DARNIUS(GIR)
IGFASI
LES
ROS
VIMB ODI
SALA
FCO.
VICENT
L
(TARRAG )
BARCELONA
PABLO BALDRICH
VALLS
SEdAPIO MASO
CONSTANTI
GUILLERJ\10
ORDINO(URGELL)
L,D
L,D
L,D
L,D
L,D
L,D
(TA.q:FíAG)
L,D
('rARRAG)
L,D
L,D
JOSEP MATEU
ST.FELIU PALLEROL
MARIANO MARTI
V ALLS
PABLO BOQUER
LA
FCO.TORRANOVA
CERVERA(SOLS)
L,D
OAl'{
VILANA1�I
(GIR)
L,D
PEDRO
L,D
( T A.qBAG )
L,D
SELVA(TARRAG)
L,D
L
LLEIDA
TURULL
(GIR)
ISIDORO RODEJA
ILA11A
FCO.
LADO(GIR)
L,D
lFOLL
L,D
MARCA
EUD LDO FOSSAS
JOAl'T
JAU�lE
PARER
lC
JOSEP
TRIAS
ON'rMALLEU
iN DEL
AL
L,D
OLOT(GIR)
NOGUERA
fA
D
L,D
SOLSONA
GENOVER
,
D
CERVERA(SOLS)
LUCIAN AGUIL.AR
FITER
L
L,D
ST.FELIU PALLERQ
FREIXAS
,
OLIVES(GIR)
JOSEP
CASTELLS
.
BAS
BALGUER(URGELL)
RAIMUNDO
IRONA
L,D
L,D
(VI C )
L,D
L,D
.
EL
DAL" AU
-LICENCIADOS
D-DOC
ORES
FILO S
iJ,D
RAI:MUNDO BAGES
R�l\10N
MEDIC.
D
(BAR)
JOSEP RAFOLS
SERRA
ANONES. TEOL,
A:{RAGOANA
L,D
915
-
ANO
(CONTINUACION)
1777
-
_+.
---
--
.__-._--
ORI GEN
NOMBRE
-_
.
---
-_"
FAC U L TADES
u
LOCALI OAO-OIOC�SI S
(ANONES
TEOL
CONSTANTI(T��AG)
SAl1AHUJA
RAFAEL
LEYES
IIIARIANO ROIG
CONSI'ANTI
R. GUARDIOLA
ALEIXA
('I�ARRAG)
JOSEP
TORT
ARBECA
(TARRAG)
JOSEP
ORRIT
TARREGA(SOLS)
L
('rfu_-qRAG )
F,LOS
ME ole
.
"
.
-
-
.-
.
.
_.-
D
L,D
L,D
L
,
MARIO
VIDRA(VIC)
COLL
.
A.
TORA(SOLS)
FUSTEGUERES
JOSEP MONTORN
R.
L
RIPOLL
L
GUARDIOLA
EI(VIC)
FCO.
COLON
PRATS
PERE
PUIGIANEH
OLESA(BARNA)
ANTONIO
FCO.
REY
l1ENTUI
DE
L,D
L,D
(URGELL)
L,D
ALINS(URGELL)
FERRANDO
L
JUAN EROL:2S
sr
JOAi1
BARCELONA
L,D
VIC
L,D
SANTS
JOAQUI.II POU
J.
LLOBET
TO- lRES CASANA
FCO.
•
LLORENS
(SOLS )
,L,
ST.HIPOLIT(VIC)
SE�- RATOSA
FCO.
J.
I
L,D
L,D
CEKVERA(SOLS)
L,D
CARDONA(SOLS)
L,D
BELLPUIG(URGELL)
BOSCH
JOSEP SABATER
PREMIA
FCO.
ORDEN
Lfu1IEL
D
(URGELL)
L
1';" EN ORES
L
1
.
916
D
-
GRADOS
A NO
MAYORES.
1778
FA
L oc A LI DA O -O I OC E S I S
FCO.
DlLl\IIEL
ORDEN
JOSEP FONOLLERA
ToaRES
MATEU
.SARREAL(TARRAG)
VALL D·· ANO
ANDREU 5tABELL
ARGENTONA(BARNA)
FONSlLLAS
'TALLADA
ELIX
JOSEP PUIG
JOSEP
LLORER
LUCIAL'T
AGUlLAR
TORTOSA
PRATS
LLUCANES
SOLSONA
BALLLLOSERA
AI'VIUNDO
GASSOL
JOSEP SEGUI
CO. SANDARIN
JOSEP FALT
PABLO
CA:JES
EDRO
VIVET
JOAN
CANAL
JOSEP BOQUER
SASTRE
JOA1T
E
PAU
PORQUET
L,D
L,D
BERGA(SOLS)
MORGADES
L,D
.RIBAS(URGELL)
MARTIN
CO.
L,D
L,D
PEDRO
JOSEP BOIXADER
L,D
L,D
GHAl�ENA (SOLS)
TORRES
(VI
LLEIDA
CARBONELL
Al MUi'J DO
L,D
L,D
PABLO
GU A.:.LiD 10 LA
L,D
(GIR)
CAS'TELLTERSOL
CO.
F r LO S
L,D
JOSEP FLINCH
JAU
MEOIC.
OLOT(GIR)
VIC
•
.
D
MENORES
FCO.FONT
l.
TEOL.
-
A. BALLOR3ERA
•
ANONES
ALElXA
(TA3.RAG)
POBLA
(VIC)
L,D
L
L,D
L,D
BERGA(SOLS)
L,D
VILAFRANCA(TARRAG
MONTBUl(BA
CALDES
ALLS
( T A.RRAG )
IPOLL
IELLA
L,D
L,D
L,D
(COMEN:3A)
'STERRI
L,D
(URGELL)
L
,
D
OLESA(BARNA)
A
GARRIGA(BARNA)
UL,mERN
A
,D
(VIC)
L
L,D
SELVA(TARRAG)
L,D
ERGA(SOLS)
L,D
RBECA(TARRAG)
L,D
LBELDA(LLEIDA)
L,D
917
-
ANO
177 8
( CONTINUACION)
-
...
-----
ORIGEN
NOMBRE
VILAFRAN CA
MONTAi'lA
GOSER
ANTONIO
JOAN
LEYES
(ANONES
TEOL
_-_.--
VILARASA
(BAR)
-
ME ole
F,LOS
L,D
L,D
CALAF(VIC)
L
POBLA
-
L,D
BESORA(SOLS)
ST.FELIU
DONAI
JOSEP
-
A¡.fENYS(BARNA)
i\/IORA
FCO.LLORENS
R.
-
FACU L T ADE s
LOCA LI DAO-OIOCt.SI S
RAFAEL
.
(GIR)
L,D
ILLET(SOLS�
I
I
1,
I
.
L
!
OLBAN(SOLS)
MAGO MINORES
M.
ST.JUAN(VIC)
ISALOGUER
JOSEP
VICENT
JOSEP
l.JANUEL
VALLES
rOSTALS
NICASI
L,D
(VIC)
GUllvlERA
L,D
(TARRAG )
L,D
VILOVI(GIR)
CONGOST
SAFRE(GIR)
T017IAS
':rA�RAGONA
JOSEP
L,D
ABIA(SOLS)
CA1'1UDES
JOSE_tJ SAGUER
IG,TASI
L,D
CANAL
Al�ELL
ORGAl\fYA
POCURULL.
L,D
L,D
L
(URGELL)
L
L
LLEIDA
l'IIIQUEL RIBOT
ST.COLOMA(BARNA)
L,D
FCO.PRAT
MOIA(VIC)
L,D
'IAl\fEL BitACONS
LA
BOLA
L,D
IGIASI,PUIGHIBI
ORISTA(VIC)
L,D
RAI vIUl" DO
CALAF(VIC)
L,D
MARARO(BARSA)
L
JOSEF
S OLER
-SAYOL
FCO.MALLA
..
AIMlr�DO
TEULER
ARBOS(TARRAG)
L,D
HEY(VIC)
L,D
(URGELL)
JOSEF
SOLER
OLI AJ.\f A
JAUt/lE
CABRER
RIUDACOLS(TARRAG,
L,D
JAUME VILA
VIDRA(VIC)
L,D
JOSEP
ST.PERPETUA
L
ZARAGOZA
L,D
ORGUE
P.Al3LO MOZOTA
I
L
\
918
,
D
-
1778
ANO
NOMBRE
nRIGEN
FACULTADES
LOCALlOAO-OIOCE:SI s
JAUME ROS·
DESUYA(GIR)
DOIVII GO CARLES
IGUALADA
A
BERGA(SOLS)
•
VILADOlIAR
PLACIDO
/iASCARO
(CONTINUACION)
LEYES
(ANONES
TEOL
L,D
(., IC)
L,D
L
BLEDA(BARNA)
L,D
JOSEP
PRADES
TORTOSA
L
JAUME
PERIU
CERVERA(SOLS)
D.
JOSEP
CLOET
OLIANA(URGELL)
L,D
JOSEP ROCA MORA
ORGAI.\TYA
(URGELL)
D
ANTONIO VILfu�OVA
CONQUES(URGELL)
L
IGNASI
BARGUES
CERVERA(SOLS)
JOSEP VILA
LLEYES(VIC)
JOSEP
CA,;.l\¡íPRODON
VICENT
CAc.'IPA
11IRO
JOSEP XIMENES
Mf. ole
C�IC)
VILAFRM�CA(BAlli�A:
L,D
L,D
L,D
L,D
INARESOS(CUENCA)
L
.
-
\
.
919
.
¡,
.
F,LOS
-
-
GRADOS
MAYORES.
ANO
1779
FA
LOCAL! DAD-Dloe
BUSQUETS
OAN
TJL.-qRASSA
E S I S
(BARNA)
ANONES
.
L,D
CASTELLO AMPURIE
L,D
R.VALLGORNERA
OLOT(GIR)
L,D
FCO.SALES
SECUi\�A (TARHAG)
CASANES
JARCISO
ANTONIO
SOLER
ST.FEIU SASERRA
CASTELLSERA(URG)
J OSEP BAL1" OS
PUIGERDA(URGELL)
JOSEP
BELLVER(URGELL)
JOSEP l�ARQUES
URGELL
NARCIS VILAR
GIRONA
L,D
L
L,D
L
L,D
L,D
ANTONIO BOSCH
ISBAL(GIR)
JOSEP ESTEVE
ARCELONA.
L,D
FCO.SANPONS
ARCELONA
L,D
JOSEP
PALAU
lARTI
LLUIS
FCO,
B.
ILAFRANCA(BARNA)
ALMIRALL
VENTOS
ILAFRANCA
(BARNA)
L,D
L,D
CO IIA
LIAl�A
PATROT
COS�I'_A
FCO.
F
1
FCO.SURIS
L,D
LOT(GIR)
JOA1�
BERGES
L , -D
ELLPUIG(SOLS)
LAGOSTERA(GIR)
JUA_"if
L,D
L,D
PRATS
FALLADIO SEL�A
L,D
ARCELONA
JO.Al\f
RO�1AN LLUEVAS
L,D
( G IR )
FREIXAS
IGNASI
L,D
(SOLS)
1 LARA1"T 1
MONTENART
TO �AS
VILAL"'ifOVA
BAGUDA
LLEONAR'r
FILO S
L,D
A11"TONIO XAl'ifMAR
QUEROL
MEDie.
L
RIERA
AGUSTI
.
L,D
VTLERT(GIR)
CO.BA:RLLE
TEOL,
(URGELL)
L,D
L
OBINAT(VIC)
\10NTLLOS
( G IR)
L,D
LEIDA
L,D
T.FELIU GUIXOLS
wANAHUJ A
L,D
(URGELL)
D
IGUERES(GIR)
L,D
920
-
ANO
NOMBRE
177.9
(CONT INUACI ON)
oRIGEN
FACU L TADES"
LEYES
LOCA LI DAO-OIOCE:S I S
ANTONIO
PINOS
CERVERA(SOLS)
JOSEP CAROL
BE-LLVER
TOMAS
CORTINAS
VIC
JOSEP
PAMIES
C ORNUDELLA ( T lillR
FCO.
PUIGDEMAJA
ALAS
RAIMUNDO aETLLA
CREVERA(SOLS)
FCO.PIFERRER
FIGUERES(GIR)
DOMINGO
TARREGA(SOLS)
CARMA
L,D
L,D
CALDES MALAVELLA
L,D
L,D
D
TAHREGA(SOLS)
MAl1"LLEU
L,D
L,D
(VIC)
L,D
lYIARIANO
AL1'\[ GUERA
ESPLUGA(TAHRAG)
L,D
J ACIl�':rO
BELL'/ER
CASTELL'lERSOL
L,D
R.
LLACUNA
I
L,D
CAPELLADES(BAR)
CURCO
.
I
MOIA(VIC)
TORT
IGUALADA(VIC)
L,D
(lJRGELL)
BAUTISTA BALAGUER
CUBE:LLS
AGUSTI
CASTELLO FAR}'Al�Y
L,1))
MIRALCAMP(SOLS)
L,D
BARCELONA
L
CASTELL�q
� AIMU�- DO
LORENZO
.MAS OT
GRASSET
F'CO .MARTI
REUS(TARRAG)
L,D
L,D
-
JOSEP FAGES
CERV�RA(SOLS)
BALTASAR EXALA
BELLPUIG(SOLS)
I
I
( tJR G ELL )
PEDRO FLA
BONABENTURA
L
L
BORJES(LLEIDA)
ANTONIO
L,D
BALAGUER(URGELL)
RAI:0!lUAIDO RICART
Al'T':rONIO FONTANET
!
L,D
L,D
SAN AHU J A
BUSANA
:
L,D
F02\fOLLER(GIR)
FCO.FONT
JAUME
L,D
(GIR)
VILABERTRAl'T
GABRIEL
L,D
(URGELL)
BONABENTURA VILA
SEttRA
)
TUIXEM(URGELL)
FELIU
JOSEP
D
L,D
MANRESA.(VIC)
RISA
L,D
(URG ELL )
MIQUEL ESPA.ÑA
ST.MIQUEL
F,LOS'
MEDie
TEOL
(ANONES
D
L_D
.
9
.,
..
�l
.
lo
.
-
ANO
NOMBRE
ORIGEN
LOCALlDAO-OIOCf:SI s
JOAL\T
GIRONS
IGNASI
NICOLAS
ANTONI
(CONTINUACION)
1779
PALLESA
COSTA
FACULTADES
LEYES
MALGRAT(GIR)
L,D
TARRAGONA
L,D
CALELLA(GIR)
L,D
CANONES
TEOL
F,LOS
MF. OIC
CASTELLTERSOL(VIC L,D
PINEDA
JOA.L\T ADAT
IGUALADA(VIC)
JOSEP VI1ES
MASANET(GIR)
D
i
L
I
i
I
NARCES
LLADO(GIR)
LLABANERA
¡
L
I
¡
I
I
I
I
I
,
!
I
I
1
j
¡
I
J
1
!
¡
!
,
1
!
i
,
!
!
i
,
,
,
¡
,
I
I
.
¡
1
I
I
.
922
.
.
-
-
GRADOS
MAYORES.
1780
ANO
FA
L oc A LI DA O -O I OC E es I S
NARCISO LLABA:NERA
LLADO(GIR)
SALVADOR BUSQUETS
LLEIDA
ESTEVE FONT
ST.ESTEVE(GIR)
JOSEP
GARDEfJAS
FCO.SOLER
FCO.SERRA
SEGOVIA
JOSEP
NARCISO
JOSEP
JOAl\f
FONT
CANET
ROIF
ORGAÑA\URGELL)
L,D
ALLECAS(TOLEDO)
L
ALAF(VIC)
L,D
INEDA(GIR)
L,D
(SOL3)
L,D
D
L,D
FAUSTO TERRADES
B��CELONA
JOAN BRAGOT
CALDES
JOAN
CARDONA(SOLS)
JOSEP
RUBIES
L,D
L
MENARGUENS(URG)
LUCAS
MONTER
LARRUS
A.TONIO
RODRIGUEZ
L
L
MAl\fRESA (VI C
NitRCIS
L,D
TARRAGONA
DOMINGO
DARDLR
L,D
CASTELLTERSOL(VI
NATA(GIR)
JOSEP
L
ANDORRA
JOSEP FRIGOLA
OMS
L,D
IRONA
TORA(SOLS)
PANEROL
L
ERGA(SOLS)
1 Gl'TAS 1
B.
-
L
ERVERA(SOLS)
PORTA
-
L,D
(lJRGELL)
RAIMUNDO HETLLA
VALENTI
--
L,D
ER1v'ERA
GONSER
)
,
D
L,D
BAGUR(GIR)
L,D
BARCELONA
L,D
L
BENAB.�qR�(LLEIDA
L
ST.QUINTI(BARNA)
ANTONIO bERENGUER
TARRAGONA
L,D
FELIX
CERVERA(SOLS)
L
PIO
SEMPERE·
MARQUES
L-LlCE
RUPIA(GIR)
L,D
CIADOS
O-DOCTORES
FILO S
L,D
ANTONIO ROVIRA
NIARTI
MEOIC.
L,D
-'-'ARCELONA
ONS
.
-
..
CORNUDELLA(TARRAG
METOSAS
TEOL,
D
FCO .FRAl\fQUET
JOSEP
(ANONES
9
�¡
�;�
3
,� �
'1"
-
ANO
1780
(CONTINUACION)
FACULTADES
OR IGE N
NOMBRE
.J
LOCALI OAD-DIOCE:SI S'
IGrASI
LEYES
(ANONES
FILOS
MEDIe
TEOL
1,D
GIRONA
LAGRIFA
...
-
JO Al'\f j.'( iL"R T 1
SOLSONA
FAU BERGADA
PONS(URGELL)
JOSEP AMIGO
ST.JUST(BARNA)
FCO.CABESA
ESPLUGA (Tlh-rtRAG)
L,D
MIQUEL CABALLERIA
ST.VICENT ROS
L,D
MIQUEL CASABO
OLOT(GIR)
L,D
L,D
L
,
,
BARCELONA
GONZALEZ
JOSEP
!I
L
BALAGUER(URGbLL)
JAUME ABAIJi\L
CALAF(VIC)
BERNARDO ABADIA
�.ARAGOZA
L,D
VIC
L
JACINTO MORALES
LLAN�A(GIR)
L,D
lYiliRSAL ROQUER
RIUDAURA(GIR)
L,D
PERE
CUROS
TOfffiEVELLA(GIR)
PERE
DE
OLIVERES
L,D
L
TERUEL
GUILLEN
I
L,D
FCO.SOSIATS
ALBERT
I
L,D
L,D
JOSEP VIADER
ST.COLOMA F'ARNES
L, D
JOSEP
ST.JULIA(URGELL)
L,D
PRENY
L
PABLO BERDALET
GIRONA
NARCIS
SALT(GIR)
L,D
DOMINGO BUCH
BARCELONA
L,D
MELCHOR
BARCELONA
L,D
COLL
ESTEVE
GUARDIA
CALLIS
sr.
JOA1\
FRADES
ESTEVE
L,D
D
L,D
'lORTOSA
PIERA(BARNA)
CODOR -IU
ISERN
-
JOAQUIM ABADIA
1,�ANEL
L,D
:'0RTOSA
NAVAS
lA.J.1\TEL
ABADESES
CALELLA(GIR)
RAIMU1JDO BASART
ANTONIO
JOAl'T
ES CRI:EA
,
L
ARANZA(URGELL)
L,D
EAREASTHO
L,D
BARCELONA
L
.
-
-
GRADOS
1781
ANO
MAYORES.
FA
TADES
'i
LOCAL! DAD-DIOC E S I S
ESCRIBA
;:'..ANEL
BARCELONA
SERRA
DARNUS(GIR)
ANTONI
DALMAU
URGELL
MASCARULL
NICOLAS
SOLANELL
SABAU
JOSEP
ENABARRE(LLEIDA)
FCO.
ROCA
MATARa
FELIX ESTADELLA
FELIX VILA
ESTANY
L,D
D
(BARNA)
L,D
VILAFRANCA(BARNA)
L,D
IC
FONS
L,D
(URGELL)"
L,D
L,d
COMES
ANTONIO
RAIMUNDO
GASSO
RAIMUNDO
PRAT
LUCAS
L,D
GARRIGA(BAR)
LA
FCO.
L
TAMARITE(LLEIDA)
VlVET
PALOU
L
QUERALT
L,D
ONS(URGELL)
L,D
L-D
,
UIA(GIR)
JOAJ.\T ROS
FCO.JUANY
L,D
ANTONIO ROQUER
VELLANES(URGELL)
ANTONIO MESTRES
NGLESOLA(SOLS)
JOAl.1'
PRATS
MIQU.2L ROQUER
IG�ASI
SOLANS
SALVADOR SAGUER
'rAJ{O
L,D
L,D
(BARNA)
L,D
L
PALLEROLS(DRGELL
A�-{ENY
(URGELL)
L,D
SAFRE(GIR)
L,D
I
IGNASI
LLORENS
RAIMUNDO
FRElXAS
POBLA
SEGUR(URG)
VILAFRA1�CA
(BAR)
ANTONIO
SOLER
SOLSONA
ANTONIO
CASES
TARRAGONA
ANTONIO
CALVET
TARRAGONA
ANT
GARROFA
AIGUAVIVA(GIR)
NIO
FILO S
D
PUIGERDA(URGELL)
FERE
MEDIC.
L
BELLPUIG(SOLS)
1:�GO.BOSCH
TEOL,
D
ANTONI
JOAQUIN
CANONES
.
L,D
L,D
L,D
L
L,D
L,D
9��
r;.;)
-
1781
ANO
J.
ARNALDO
ROCAFIGUERA
LEYES
BELLPUIG(SOLS)
L,D
SORA(VIC)
L,D
BENITO SOLill�IC
RIPOLL
CARLOS
ST.QUIRZE BESORA
PERES
(ANONES
(TORTOSA)
CRETAS
PARES
FACULTADES
LOCA LI OAD-DIOCE:SI S
MARIANO ONELLA
AGUSTIN
(CONTINUACION)
ORIGEN
NOMBRE
SALVADOR
.
TEOL
L,D
L,D
NIALDA(TARRAG)
L
BALSEREN(VIC)
PERE G AJYIBUS
SAMSORT(URGELL)
JOSEP VILA
CASTELLO
JOSEP SANSELL
GISQUER(SOLS)
L,D
AGUSl'I
GIRONA
L,D
JOSEP
LLU9A
ANTONI
JAUME
BERGADA
CODINA
LA
FARFAÑA
L,D
L,D
L,D
D
(SOLS )
ST.BATOLOMEU(VIC)
FCO.LLORENS
FIGUERES(GIR)
FUGURULL
ST.JULIA(VIC)
R.
L,D
RIERA(TARRAG)
CER-"iERA
L,D
L
L,D
FCO.LLORENS
VILAFRru�CA(BARNA)
FCO.COMELLA
VIC
L
JOSEP LLORENS
CERVERA(SOLS)
L,D
ANTONIO
ABIA(SOLS)
L,D
FCO.ROBERT
SITGES(BARNA)
L,D
FCO.MASSOT
FORNELLS(GIR)
L,D
CLEMEN'TE RAURELL
ST.MAURICI(SOLS)
L,D
JOAN BACH
ORISTA(VIC)
L,D
JOSEP BONET
ROCAFORT(TARRAG)
L,D
FCO.
ST.ESTEVE BAS(GIR
L,D
MONTBUI(B)
L,D
CANUDES
ALBERT
PABLO
EENITO
JOSEP
CALDES
VILA
DE
MOIXO
URGELL
JOAQUIM TENREIRO
F,LOS ';
L,D
JAUME MARTIN
SEHRET
MEDIe
FRAl\fCOLI
,
D
L,D
(SOLS)
MONTlVIANEU
VALENCIA
L
L,D
(VIC)
L.D
-
-
M A Y O R E S.
G R A O O S·
ANO
1782
F
LOCAL! DAD-DIOC E S I S
HUERTA
CUSTODIO
LAS
AGUIRI.fu.�O
DE
AGUSTIN
':rAMARO
COMES
COSI
NTONIO
JOAN
•
PONSICH
BA1CE1LS
MATABOCH
PONS
NID130
OAQUIM CASALS
JOSEP RIERA
JU AJ.1
VIC
1,D
FD,1IOLA(URGE11)
1,D
DARCE10NA
1,D
VA11S(TARRAG)
1,D
·1 , D
DE
010T(GIR)
1,D
1
CASEHRES(SOLS)
BERGA(S01S)
L,D
ST.FORES(VIC)
L,D
L,D
OLESA(BARNA)
TUNY
A.RGENTONA(BARNA)
1,D
CALAHORRA
L;D
'ALAGUER(URGELL)
L
AYO
SABARTES
NTONIO PAMIES
ICENT AI�¡lERICH
ID
�IBES
GAS PAR
GUALADA
1,D
(VIC)
JOSEP
CLUET
ERGA(SOLS)
TOMAS
VE
ARCELONA
TOdA
RIU
l-lICENCIADOS
O-DOCTO RES
1
(URGELL)
OLSONA
REGORDOSA
1,D
D'OMS(TARRAG) 1,D
'íIQUE1 FABREGA
JOAN
L,D
PUIGVENTOS
DE
IlANUE1
1
CERVERA(SOLS)
GUISSONA(URGE11)
JAUME
1,D
11U9ru�ES(V) 1,D
PRATS
DOU
CO.
D
1
VIC
POL
CO.
1,D
(':rAB.RAG)
NAP01ES
MEDIC,
1,D
AIGUAVIVA(GIR)
CO.VIDA1
•
CERVERA(SOLS)
TEOL,
L,D
CALAHORRA
ALCOVER
CO.TEL1
JOA..1\f
PINSON(ZARAG)
QUIÑONE TORAT(OVIEDO)
JOAN RIBERA
ANTONIO
ANONES
RGE1L
L,D
1,D
1,D
L,D
927
FILOS
-
ANO
1782
(CONTINUACION)
ORIGEN
.......
FACU L TADE S
NOMBRE
�:::!.!!�:..!...=:....----t----.:II::.:...:...;:...=:..:;:::...;...;:-----r--___;:....::::.��..!...;;:.:...:::...:::..:::�-----',
',1
'"
,,'
1-----------+------------------+---":"::1'
LEYES
F, Los: . . "i
(ANONES TEOl
MF.Dle
LOCALlDAD-DIOU:515
�...........o-;_
--.;;;;,..;:.,;:".;;;..;...,;;,,_-__+_
-+-__;;_;.;;,,�....:;;.,;:..;:..-_+__.�,;..;--+-��',
'
__
,'�'I,\.
,
,
FCO.HUGUET
VILLALONGA(GIR)
SE:FERINO ]�ERRET
VILANOV A
ABADAL
ANTONIO
L,D
(TAIiRAG )
L,D
VIC
L
.J�OLA (VIC)
N.VILAVENDRELL
MUNT
ANTONIO VALL
CERVERA(SOLS)
RAFAEL DE
PALENCIA
L
..
L
i
VEGA
FCO.BATELLAS
PORRERA(TARRAG)
PIrA DE
GRANOLLERS(BARNA)
LA
SALA
RAFAEL FOLCRA
ST.JOAN(VIC)
ANTONIO
RIBES
TOBAU
RAIrlIUNDO BASART
CALELLA(GIR)
PASCUAL
RIPOLL
COLL
RAlülJUNDO
AGRArJIUNT
ST.VI9ENS(SOLS)
ANDRES
CASTELLBO
TO�lAS
JOAN
ABRIL
SOL
CERVOS
(URGELL)
bALAGUER(URGELL)
L
L
L
L
,
D
L
I
L
L,D
SARREL(TARRAG)
L,D
L
PLA(URGELL)
JOAQUIM GRAU
CAMDEVANOZ(VIC)
JOAlT
MA0IRESA(VIC)
SAGRISTA
D
L,D
(URGELL)
MIQUEL CABALLERIA
ANTONIO
L,
CORNELLA(GIR)
ESTERRI(URGELL)
SOLANS
L
L,D
FEDRO BUSCALLES
JOVER
L,D
(BARNA)
VILA]'RANCA
NARCIS
L
L,D I
J.CLARIANA
REUS(TAriRAG)
FCO.AYUSO
SALAltiANCA
FCO .BERTRAJ.1"
SU(SOLS)
COSME AR11ERICH
BUENOS
FCO.ALBANELL
GRANOLLERS(BARNA) L,D
PERE
ALTCAMP(LLEIDA)
dABAU
�'_ICTTET
�OCJTT"RR
.1
L
(URGELL)
RAIMUNDO MIRET
ARQUES
i
L
L,D
L,D
L,D
L
AIRES
¡PA T,T:�:"R()T,�
L,D
(TTR(!)
n
9
í.'I
r:
8-
-
MAYORES.
GRADOS
-
ANO
(')RIGFN
N(')MRRE
FA�IJLTAnES
:"'OCA Ll DAD -O/OC E S I S
JOSEP VAPIA
ORDEN
JE
1782
IEYfC;
l.ANONES. TEOL,
FILO S
MEDIC.
FREDICADORES
L,D
FCO.COLOMER
CASTELLO AMPURIA�
ANTONIO MOREIG.
BALAGUER(URGELL)
L.PUIGDOLLERS
BARCELONA
L,D
L
L
,
I
JAVIER
SORROLA
I.PALAUDARIES
B.
AUTET
EAGET(GIR)
L,D
BAR CELOi'T A
L,D
BARCELONA
L,D
.
L-LlCE
CIADOS
O-DOCTORES
929
-
-
GRADOS
MAYORES.
ANO
1783
nRIGFN
NnMRRE
FACULTADES
"o
LOCALI DAD-DIOC E S I S
LE YES
RAQUENA(OVIEDO)
JOAQUIN TENREIRO
CANONES
TEOL,
MEDIC.
FILO S
"
L,D
I
ALFfu�O(TARAZONA)
MARTINEZ
B.
L,D
I
TARRAGONA
MARIANO FALLEJA
CERVERA(SOLS)
D
L
(BARNA)
JOSEP AGUILER
FOGVEROLAS(VIC)
L
CAMPRODON(GIR)
L,D
CAMPA
I
SABADELL
L,D
ANTONIO BORRUIX
CERVERA(SOLS)
J .ROCAFIGTJ�RA
SORA(VIC)
L
BARCELONA
L,D
DESVALLS
ANTONIO
FCO.
A.
TARREGA(SOLS)
LLOPIS
BARBERA
FANADES
!
ANDRES
ABADIA
-
D_
FIGUERES(GIR)
LLORENS
PABLO
,
VALL
ANTONIO BOSCH
JAVIER
j
D
BALAGULR(URGELL)
FCO.JOSIETS
Ai'TTONIO
L
SELLENT(VIC)
SOLA
ANTONIO
L,D
L,D
L,D
( T &_-qRAG )
CAPELLA(LERIDA)
L,D
ST.LLORENS(SOLS)
L,D
1
1
PASCUAL MASRAMON
I
JOSEP MILA
1
B. POMEROL
TARRAGONA
I
FeO.GINESTA
ST.ANTOLI(VIC)
I
.
REUS
(TARRAG)
L,D
i
,
I
I
:D
L
I
I
!
.
PERE
PAGES
:L,D
MATA(GIR)
L,D
(BARNA)
MIQUEL MORA
ARENYS
PASCUAL BOQUER
LA
pABLO DINARES
OLESA(BARNA)
JUAN NOGUEBA
OLOT(GIR)
L
CA1\fIPDEROS
]ARCELONA
L
R.
BLAS
LOFEZ
GRANEN
VILAHU(GIR)
JOSEP
BARCELOi�A
rCOLAS
RODO
L,D
L,D
(HUESCA)
PEDRO PON
GUELL
L
SELVA(TARRAG)
L,D
L,D
L,D
VILAFRANCA(Bfu��A)
-LICENCIADOS
O-DOCTORES
930
-
ANO
-
.
_-.
-
(CONTINUACJON)
1783
--
nRIGEN
-
NOMBRE
FACULTADES
"
,
rr
�,
LOCALI DAD-DIOCE:SI S
LEYES
(ANONES
TEOl
F,LOS'
"
MEDIC
"
y,
DOMINGO
CORNELLA(GIR)
PLA
SALVADOR
B-UENOS
ASCUENAGA
AIRES
GENERES
SARRAL
JOSEP
ALSAMORA
BARBENS
JOAl'T
L,D
L,D
(TAJiRAG)
PEDRO
MASSANET
JOAQUIN CORTADA
L
L,D
(G IR)
PLA(URGELL)
CERVOS
L,D
I
I
.
D
I
,
I
I
I
PASCUAL PAGES
PONS(URGELL)
L,D
FCO.PEPAN
ALTAFULLA(TARRAG
D
!I
I
I
.
VICENTE GRASSET
:BARCELONA
JOSEP
CALAF(VIC)
CANET
VIC
MIQUEL REGAS
D
L,D
L
-
.
.
i
.
I
\
i
.
-
-
MAYORES.
GRADOS
ANO
1784
FA
'
'
TADES
"
,
"
111'
"
"
L.OCALI DAD-DIOC E S I S
CANONES
TEOL.
MEDIC,
FilOS
'
'
"
"�o
JOSEP IViANOS
BARCELONA
L,D
MIQUEL
VIC
D
REGAS
AGUSTI BRUNET
PASCUAL BOQUER
B.
BAR CELO
SOBIRANA
IGNASI
(VIC)
L,D
ATEST(VIC)
HUIA
PEDRO
NIANRESA
LA
SELVA
L
(TAItHAG)
AHO(GIR)
L,D
TARADELL(VIC)
L
CASTELLTERSOL
L,D
FCO.PETIT
OLOT(GIR)
L,D
AMETLLA(VIC)
L,D
PERELLO
A.VALLGORNERA
OLOT(GIR)
JOSEP
SORTS
CELLA(BARNA)
FELIX
AITES
AN'rONIO
M.
GALLART
J ALETM10RGADES
ANTONIO FERRET
JOSEP CA.i.'TUDES
OLIVET
ANDREU
D'
D
JOSEP BRICFENS
PABLO
,
L
L,D
(TJRGELL)
rc
ITGES
D
L,D
MVINE(URGELL)
REMP
,
L,D
L,D
L,D
(BAI1NA)
L
IA(SOLS)
ilASSAl'TET
( G IR)
JOAN BONAN
L,D
L,D
L,D
AGUSTI BARAT
LLEIDA
FCO.GINLSTA
ST.ANTOLr(VIC)
D
JOA..\T
TARADELL(VIC)
L,D
SA'rR.t;
�iI�-qIANO mAS
Al'TTONIO
BE'�ITO
PAGES
ANTONIO
JAUfJ.!¡
i.'¡lA ':rA S
BOIX
CABHER
A"�ASTASIO
MANUEL
PINOS
ESPECIER
F C O. 'lAJ.-q T ORELL
L-lICE
CIADOS
O-DOCTORES
L
BERGA(SOLS)
BARCELONA
IGUALADA
L,D
L
(VIC)
L
BERGA(SOLS)
L
RIUJJECOLS(TAHRAG
LLEIDA
L,D
L,D
SORT(URGELL)
LLEIDA
L,D
9�q
c)t.:,
-
ANO
1'84
(CONTINUACION)
-
-
.
-
----
ORIGEN
NOMBRE
FACU L TADE S
"
",
1",
'"
',;1
LEYES
LOCALlOAD-DIOCE:SI S
(ANONES
TEOL
F,LOS ';
ME: ole
"
",
AB.ENYS
JOAN VILA
.
_"
_-
-
(BARNA)
L, D
'1/11,
','
.
-
COZEI1AS
DGMINGO
JOAN
D
CERVERA(SOLS)
L,D
T AIffi.AG ON A
DONiINGO
IGNASI
RIBAS(URGELL)
AH.ENYS
RIERA
L,D
VALL(GIR)
FCO.POL
MONTFOLLA(GIR)
Al�TONIO PINOS
CERVERA(SOLS)
R.
MAS CARO
NARCIS FONT
SANFERE
AL\f'rONIO
JOAl'J
CORONAS
DORCA
AN'rONIO
L,D
I
L,D
GIRONA
D
I
L,D
SALTORT(RIPOLL)
L
ESQUIROL(VIC)
L,D
PABLO
TARRAGONA
(B&.ttN A)
L,D
D
-
CARLOS
CAPELLA
I
¡
I
CERVERA(SOLS)
VI LADOR ON A
I
L,D
VIC
FCO.GUASCH
DOMIl'TGO
D
SOLS01\TA
I
LLOSER
LIBORI
.
L
I
I
HAFAEL r:lIRAGLE
1
PABLO
POMETA
JAUME
RIUS
VALLS(TARRAG)
L,D
VILAFRANCA(BARNA)
L,D
BALAGUER(URGELL)
L
I
I
I
¡
ArTONIO XI:-lAU
PERALADA
( G IR)
L,D
.
I
I
I
RAIMUNDO ROVIRA
!
PASCDIAL VALLEJO
MONTBRIOR
(TA?tRAG)
I
L, D
\
TARAZOI�A
I
L,D
t
I
I
I
FCO.
ST.HIPOLIT(VIC)
BOSCH
ANTONIO MOREIGT
HALAGUER(URGELL)
COSME ARCHERICH
BUENOS
JOSEP SALAT
CERVERA(SOLS)
JOSEP
TOriELLO(VIC)
.
PARRELLA
AI�'1UYDO
CABRER
L
I
I
I
D
I
D
AIRES
L,D
I
L
RIUD�COLS(T&qRAG)
L
"
FCO.COSTA
A
TO�IO VALENTI
'RE
EDROL
CAMDEV Al\fOLA
(VIC)
L
VILADORONA(BARNA)
L
,ALFOYA (TARRAG)
L,D
�
9C1')
¿)u
-
-
MAYORES.
GRADOS
ANO
1785
,
()RIr,FN
N()MRRE
FACULTADES
,
,
'1
L oc A LI DA O -O I OC E S I S
'rARRASSA
GAD
AN'rONIO
lE YfS
CANONES
(BARN A)
TEOL.
MEDie.
FILO S
L,D
-
.
.
-
(BihLtNA:
AJ.\TTONIO
VALENTI
VILARODON A
ALFONSO
GUIXA
VERDU(SOLS)
A.
VALLGORNERA
GILE
ANTONIO
JOAN
Al�DHEU
D
L,D
OLOT(GIR)
L
AGRAMUNT(URGELL)
SAdREAL
L,D
('TA.:.=ffiAG )
L
TARRAGONA
L,D
DOMINGO BUERZO
BuRGOS
L
JUAN BALLECBO
ST.LLORENS(SOLS)
L
J03EP MATEU
MANRESA(VIC)
FCO.SIRVENT
LLERS(URGELL)
PADRO
DIEGO
J.
LLONGARRIU
JOSEP
CASJEMAS
JOSEP MITJAVILA
JOAi'T.FRIGOLA
FCO.
ALBERT
MADRIGUERA
L
L,D
MATA
(BARNA)
SEU
URGELL(URGELL
L,D
CERVERA(SOLS)
HOSPITALET
L,D
L,D
(BARNA)
L;D
TARADELL(VIC)
L,D
L,D
LLEIDA
I
TORRENT
REQUESENS
CERVERA(SOLS)
JOSEP BAIGET
REUS
ANTONIO RIBEnA
rrlLqEGA
JERONIMO ROS
U"UJA(GIR)
CO ,1A
VALLCENDRERA
FCO.GALI
L,D
L,D
GIROI\JA
ANTO..JIO
(TAFillAG)
L,D
L
(SOLS)
L,D
BARCELOnA
-
L,D
MA.:.'fRESA
(v 1 C )
L
'rARRASA
(BARNA)
L,D
CIADOS
O-DOCTORES
L
IST.PEREPESCADOR
JOSEP ALOY
-LICE
L,d
BARCELONA
MARIMON
OlVIS
J.
L,D
MOIA(VIC)
CERVERO
MANUEL
R.
VALLDEBAC(GIR)
RIU
CRISTOBAL
JOSEP
L
CAPDEVILA RIPOLL
ANTONIO
IGNASI
L,D
934
-
ANO
(CONTINUACION)
1785
��
�-
ORIGEN
NOMBRE
-�--
..
_._-
-
--
_.
---
FACU�l TADE S
"
"
\
,'".,
,':;,
",,
,IJ,
'
lEYES
LOCALI DAO-OIOU:SI S
CÁNONES
TEOl
,
:::: ,'.
F,LOS
ME OIC
",
','
OLOT(GIR)
F.MASMITJA
L,D
-
JOA.1'if
BESALU(GIR)
SAFONT
JOSEP FONT
HOSTALRICH(GIR)
JOAQUIl'I1 MOIXO
CERVERA(SOLS)
P..N'fONIO
LLEIDA
POClJRULL
-
-
-
L
L
L,D
L
I
,
MANUEL AGUADO
VALLADOLID
L
BLAS
TAJiAZONA
L,D
JAUME RIUS
BALAGUER(URGELL)
D
PABLO UBERT
TARRASA
JOSEP IVIA...�TI
TORA(SOLS)
L,D
BALAGUER(URGELL)
L,D
VICENTE
CASALS
.ANTONIO
MATIAS
SALBADOR
VICENT
BILBAO
SENDOQUIS
(BARNA)
L
(CALAHORRA, L,D
BA...-qCELONA
GIBERT
PALAU
TRAEI
L,D
(L.i'RGELL)
LLAN9A
BARCELONA
L,D
PABLO
FONS
ADAS(URGELL)
L
-
.
I
I
L
CASTELLO AMPUHIE�
TROBAT
I
L,D
TOMAS
RAIMUNDO
i
,
VIC.2-NT
BLAl�ES
LACREU
( G IR)
SOLSONA
DOMINGO BORDONS
L,D
1
I
L
l'
1I
I
"
J
•
935,
-
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
1�86
l1RIr,EN
Nl1MRRE
FACtJI TAnES
"
i
.
:"'OCALI DAD-DIOC E es I es
�AS (URGELL)
PONS
LORENZO
.
lEYES
CANONES. TEOL.
MEDIC.
FILO S
.
"
D
...
..
-
-.
.
.
I
RAlIvIUl�DO
TROBAT
CASTELLO
��PURIE�
( TlLIfRAG )
ANTONIO VIDAL
VENDRELL
FCO.SAGU
MASLLORENS
JUAN
OLIANA
COIVIA
(BA...RNA;
FCO.LLEOPART
URGELL
ANTONIO
GOSO(URGELL)
CARDONA
FELIPE FUERTES
PONS
MADRID
(TOLEDO)
RAlMUNDO
S,T.EULALIA(VIC)
rrLARTI
PLANELLA
MANUEL DOMINGO
CASAN
FELIPE BER':rRAi'T
MORELL
SEO
V ALLS
('rARRAG )
EUSEBIO
BIOSCA(SOLS)
FONT
CASTELLDETENES
FCO.VILA
VIC
M.ARTI
.óSPAf A
COLOM
L,D
L,D
L
CARDONA
L
�
tL
L,D
L,D
(SOLS)
BARCELO:'{ A
A1\TGLESOLA
S-E�fDIL VILAlV' AJOR
PASCUAL
O-DOCTORES
L
L,D
JOSEP VERGES
-LICENCIADOS
L,D
URGELL(URG)
OLOT(GIR)
JOS.óP
L,D
L
FCO. S ERRA
TURA
L
(TARRAG)
CLUA(MEIA)
B01- AVE
L,D
RUPIA(GIR)
GUIX
RAIMUNDO
,D
lANGLES(GIR)
IvIIQUEL ARAN
IG TASI
L,D
BARCELONA
VlcENT MOR.2R
RAlMUNDO
L
VOLASECA(TARRAG)
GUISSONA(URGELL)
)TICOLAS
L,D
CONILL(URGELL)
PONT
ANTONIO
L' , D
L,D
ANTONIO ROCA
JOAN
L,D
(URGELL)
CEDO
JOSEP
L,D
(TJRGELL)
JOSEP ALSINA
RAIlVIUNDO
L,D
ALTAFULLA(TA...�RAG)
GATELL
TOlfLAS
D
�
L,D
L,D
(SOLS)
L
(BARN A)
L
SELLENT(VIC)
L
I
,
-
ANO
1186
(CONTINUACION)
_
OR IGE N
NOMBRE
lEYES
loe A LI o A 0- o loe E: s I S
ANTONIO
MONTAÑA
ST.Mª
SEBA(VIC)
(ANONES
TEOl
MF. ole
n
.
-
JAUIVIE RALUY
AZALl\fUY (LLEIDA)
L,D
SEBASTIA BL�NOLA
ZARAGOZA
L,D
JUAN FORRAT
BA_¡_"c{CELONA
L,D
ALOS(URGELL)
PLACIDO BOLDU
D
I
-
FCO .VERGE
LLETDA
LORENZO GRASSE'r
BARCELONA
RAIMUNDO EIXALA
BELLPUIG(SOLS)
_
FACU L TADE S-
L
D
L,D
-
JOSEP MIQUEL
ST. COLOMA QUERALr� L,D
JOSEP BASIL
VIC
L,D
IGNASI SANTS.
BARCELONA
L,D
JOSEP AUSIHO
VIC
L,D
FCO.BOSCH
ST.HIPOLIT(VIC)
D
-
,
937
-
-
.
-
.
4
__
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
Í787
-
-
-
..
_--
,,'
NOMBRF
l1RIr,EN
ti
FACULTADES
,"
"'/,
,1,
,1/.
"
",1
L oc A LI DA O -O ¡ OC E S I S
SEGUISMUNDO FONT
LE Y!=S
CANONES
TARRASSA(BARNA)
_
TEOL,
MEOIC.
SEGUR(URG)
POBLA
JACINTO MARSE
BEGUDA(GIR)
JOSEP NADAL
LLEIDA
JOA8
OLOT(GIR)
'\TOGUERA
LLUIS FLORECHACS
CASTELLO
JOSEP
TORELLO(VIC)
FARFAHA
VIC
JOSEP
IGUALAJ)A(VIC)
COSTA
MARIANO
BATALLE
PERELADA(GIR)
ARITONI
MANDRES
l\fIANRESA(VIC)
L,D
L
,
D
L,D
�NGLESOLA(SOLS)
L,D
L,D
,
( r ARRAG )
MONTBLAl'{C
PABLO
PONS
ADAR(URGELL)
TOlflAS
PINOZ
TORT03A
DE
JOSEP BALSCH
GASSA
HAMON
TARREGA
L,D
(TARRAG
MIQUEL D'AGUILO
L,D
L,D
i
LA
SY'LV
.w
3T.FELIU SASERRA
ESTEVE
ALFARRAS
CADAQUES(GIR)
IGi-ASI
RIBOT
IrlANRESÁ(VIC)
SERAFI
VIDAL
VILANOVA(BARNA)
O-DOCTORES
L , TI
VIC
V ALLS
-LICENCIADOS
.
L,D
MARIANO PI
PASTOR
-
L,D
trALLADELL(SOLS)
PAU
-
L,D
RAIMUNDO CODINA
FCO.MARTI
-
L,D
LUCIAJ.10
CUADRAS
-_
L
-
JOSEP MORET
PERE
-
L,D
CERVERA(SOLS)
JOSEP SOLER
--
L;D
FCO.SOLSONA
RIBERA
-
-
URGELL
PENS
-
D
ARflliNGOL S OLANS
SIMON
--
L,D
VIC
REBERT
".
L
.
JAUME MORET
COLL
lo "
L,D
-
MIQUEL LLOrtENS
FILO S
L,D
L,D
...
L
L,D
L,D
L,D
L,D
ST.COLOMA(BARRA)
VILAMITJru�A(URG)
:rAR.1=tAGO '1A
L,D
L,D
L,D
-
ANO
'1�87
(CONTINUACION)
-
-
os IGE N
NOMBRE
lEYES
(ANONES
rsci
L,D
RA1VION SOLER
MANRESA(VIC)
L
E.
LA
RABASSA
SELVA(TAHRAG)
L,D
VILAFRANCA(BARNA)
L,D
FCO. GAi�ET
PALLARGUES(URG)
L,D
VICENTE BEirRABI
SERDENA(URGELL)
YIARTORELL
PAU
L
CAPELLADES(BARNA)
L,D
AN'l'ONIO ROSSELL
VILANOVA(BARNA)
L
:BERNARDO BAQUER
ST
ALIO
IGNASI
•
PERE
F,LOS
MEDie
TORELLO
L,D
.
JOA..r\j
CAMPELLANS(URG)
SALAlVIO
L,D
MAl'IEL DUR Ai",,{
RIPOLL
PEDRO ALIBES
VIDRA(VIC)
L,D
S
BOIXADA(RIPOLL)
L,d
VERDU(SOLSO)
L,D
•
CIRERA
JOAN
TINONEDA
L,D
.
/
SEBASTIA bATALLER :BAGUR ( G IR)
L,D
lVIELCHOR IViATO
BAGUR(GIR)
MAURICI
MANRESA(VIC)
L,D
TOHELLO(URGELL)
L
PEIRO
FCO.MACIA
FCO.
SERRA
ANTONI
POBLA
BUSSAl�A
IGlJASI
PEDRO
L,D
SEGUR(URG)
L
MOIA(VIC)
L,D
TUlXENT(VIC)
JOSEP BLANCH
L
,
VIC
MAURE
L,D
L
LLEIDA
LLEOPAB.T
.
FCO.CASES
TAHRAGOi'TA
JOAN VILAVENFRELL
MONTALLOLA(VIC)
¡
!
BOTXADA(RIFOLL)
ClRERA
--
FACULTADES
L o e A 1I o A 0- o loe 1:. s I S
lVIAi�EL
--'-
-
L,D
L,D
-
\
-
939
-
-
MAYORES.
GRADOS
ANO
1788
"
,.
FA
':
¡
"
,
"
LOCAL! DAD-Dloe E S
VI LAFRAl\T CA
JOSEP ft'lARTI
URGELL
JOSEP FILLOL
TOHELLO(VIC)
COLOM
Al'JTONIO
ST .MAR'TI
GUILLEM
n...:.�
.1
i\DENY
PAU VILA]flAJOR
FCO.CABRIOL
•
ANONES. TEOL,
(SOLS)
D
SELLENT(VIC)
L,D
L
ST. JOAi.\f ANDORRA
L,D
VALLS('TARRAG)
L,D
L,D
OLOT(GIR)
L,D
TAULL(URGELL)
LLUI3
BALLESTER
ROCAFORT(TARRAG)
RMI0N
LLORENS
POBLA SEGun
L
L,D
(URG )
L
MONTGR
FOU PLANA
TORROELLA
JOSEP NOITENCH
TALARM(URGELL)
L
GUIS.SONA(URGELL)
D
�i.OCA
CO.
DE
L,D
L
MONTFULLA(GIR)
POL
F! LOS
L,D
DOMINGO FON'TANET
Ai\TTONI
MEDIC.
L,D
GIRONA
MASMITJA
.
L,D
CERVERA(SOLS)
BOLDU
LLUIS
ANGLESOLA
S
(BARN A
ANTONIO SOLER
RAIMUNDO
I
.
ST
FERE FORTUNY
LLUCIA
Al�TONIO
IGNASI
S1u1"TS
ANTONIO
RAMO'-'T
GUITARTE
DE
LA
PEÍ'\1A
ELIPE FUENTES
•
MAR T 1
L
lVIALDA
CAPELLADA
(BARNA)
L,D
BARCELONA
L,D
HIJAR(ZARAGOZA)
L,D
CERCENA (SA1\{'í:AND)
L,D
'IADRID (TOLEDO
L,D
JOSEP RIALP
BARCELONA
JOSEP CARULLA
LA 1\1ANRESAN A
L,D
SOLSONA
L
CO.SERRA
CO.
PALOU
PONS(URGELL)
JOSEP
CANUD1S
ABIA(SOLS)
JOSEP
TORNE
TREMP(URGELL)
JO EP BLANCH
L
L,D
D
L,D
TUlXENT(URGELL)
D
940
"
-
ANO
ORI GE N
NOMBRE
F A C UL TADES
LOCA LI OAO- OIOCc:S I S
FCO.COSTA
CAMDEBAl\JO
LOriEN�O
CORDOBA
R.
SERRAi\JO
CAPDEVILA
JOAl\T
JOSEP
(CONTINUACION)
1788
LEYES
(ANONES
TEOl
(VIC)
D
L,D
,LLACUNA(BARNA)
TlLBRIDA
BENAPRES
L,D
ST.COLONlA(VIC)
L
SIT9:ES(BARNA)
L,D
FCO.CORDERO
BELLCAlRE(URGLLL)
JERONIMO RIVIRA
SANAHUJA(URGELL)
L,D
ANTONIO
CAMPRODON(GIR)
L,D
VILAFRANCA(BARNA)
L
CAMPA
BALTASAR MORGADES
ME ole
I
L,D
.
MANEL
GUILLEN
LLERS(LLEIDA)
JOSEP
SOLSONA
BARCELONA
L
I
L,D
-
.
1
.
.
'
_.
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
1789
FA
LOCAL! DAD-OIOC E
BALTASAR MURGADES
IGNASI
]'ONSILLA
SI S
VILAFRANCA
ANONES
TEOL,
MEDIC.
D
LLEIDA
L,D
ALFONSO DEL REAL
BARCELONA
CAITENA PEIRO
SORT(URGELL)
L
PAU 1VIASSAJ.�A
ST.HIPOLIT(VIC)
L,D
PAU .DOMINGO
TARRAGONA
ANTONIO ALAIX
TORTOSA
MARIAl�O NASER
CASTELLO
CLEMENTE
GAVARRON(SOLS)
CABA.NES
L,D
L,D
L,D
AMPUHIES
MANEL DESFUJOL
BARCELONA
S.DE APARICIO
ALAGON(ZARAGOZA)
CAITENO GIRO
SBRT(URGELL)
GASPAR
ST.PAU(GIR)
JOAl1"
COROMINA
OLLER
L,D
L,D
D
L,D
CERVERA(SOLS)
L,D
BERTRAN
RAMON
RAFOLS'
ILAFRANCA
RAMON
SALA
RULL(VIC)
(BARNA)
MBINY(URGELL)
JOSEP BERGADA
ONS(URGELL)
COSIYlE
RENYS(GlR)
S.r:;MlS
ROVIRA
L,D
L,D
FBLIP AITES
RIERA
L,D
L,D
TARRAGONA
LLUIS
TOf¿LiS
L,D
TIURANA(URGELL)
FCO.SOLER
CAlTANO
L,D
L
L,D
L,D
L
ALAGUER(URGELL)
T.MlQUEL
L,D
CAMP=
JOSEP AUSlRO
IC
L
IGNASI DE MAURE
lC
.L
JUAN
CERVORA
�A.L�- ADOR
PRIM
IGUERES(GIR)
ORRES
DE
L,D
L,D
SEG��E
T.FELIU(VIC)
L,D
FCO. PAREL ,ADA
T.VICENT HORTS
L,D
FCO.CALVET
IRONA
JUAN
VILA
-
L,D
942
FILO S
,
-
ANO
(CONTINUACION)
1789
ORIGEN
NOMBRE
FACULTADES
LE VES
LOCA LI OAO-O IOCE:S I S
RAMON
PRAT
BARCELONA
MAl\IEL
CASTERAS
CERVERA(SOLS)
SELLARES
ANTONIO
CASTELLA (BARNA)
RAIMUNDO
PORT
.
L,D
LA SELVA
L,D
fABLO DE SIUR��A
LUIS
DE
PERE
BRUNoL
MARIANO
L,D
IL
AYO(VIC)
SALETA
LA
ONESTI
I
BISEAL(GIR)
L
L
REUS(TARRAG)
L,D
CLAHAVALLS(URG)
JAUM� lVlIDLINER
ESCARDAS
SASTRE
MAl'\fUEL NICOLAS
.
L,D
(URGELL)
L
(HUESCA)
L,D
CABHEJ AS
( OSIYIA)
L, D
CABrtEJ AS
( aSMA)
L,
SUMAN O
VADILLO
PABLO
I
IANTONIO
A.
GUIiY1ERA
FERRER
JUAl.�
(TARRAG)
BARCELONA
FONTDEVIELA
D
L
L,D
ALCARRAS(LLEIDA)
GODIA
PEDRO
CLARIS
BERGA(SOLS)
MANEL
FEIJOO
MA..NRESA
L,D
L,D
(VIC)
L, D
FCO.MONER
CAMPRODON(GIR)
L
JOSEP
JUNCOSA(LLEIDA)
L,
FINOL
D
JOAN MURGADES
EARCELONA
MIQUEL PLANES
RIFOLL
L,D
ISIDRO
ST.COLOMA VIA
L,D
GUISSONA(URGELL)
L
JOSEP
PALAU
ROCA
i
CUBELLS(URGELL)
GERONIM PUJOL
lVIARIANO
,
D
L
LUCAS
ROCAMORA
FILOS
L,D
MIQUEL CAVALLERIA RIPOLL
JOSEP
MF. ole
L
L,D
ST.PAJ)O(VIC)
DE
TEO
L,D
RAIMUNDO ALBERT
PEDRU
(ANONES
L,D
I
943
-
-
GRADOS
MAYORES.
A NO
t 790
FA
LOCALlDAD-DIOCESIS
VILADORONA
ALBERT
TA..�REGA
ANONES
(SOLS)
TEOL,
PUIGERDA(URBELL)
ANTONIO �¡lAS
TArtADE1L(VIC)
JOSEP
SALETA
A1P(URGELL)
JOSEP
ROCA
GUISSONA(URGELL)
D
LORENZO RUIZ
TA...TtAZONA
L,D
MANEL
CARDONA(SOLS)
1,D
S ARRE AL
ANTONIO l\1IR
TREMP(URGELL)
JOAQUIM lflOIXO
CERVERA(SOLS)
JOSEP MONTBLA1�CH
SABADEL1
RAIMUNDO UTGES
SOLSONA
FABLO VILARO
1\IAl'lLLEU
JOSEP BONAN
BALAGUER(URGELL)
AL\fTONIO
CERVERA(SOLS)
CORTS
JOSEP BATLLE
SIMON
CORCOLLAi�A
LA
1
D
D
L,D
L
(BARNA)
L,D
L
(VIC)
L,D
.
1,D
L,D
SEVA(TARRAG)
L,D
LERIDA
L,D
ESTIULA(VIC)
FELIU ORO
ANTONIO FONS
ARCELONA
TOMAS
ILAN
MIRO
FABREGAS
,ANTONIO
1,1),
(TARRAG)
JOAN ANDREU
FILO S
1
FCO.PIGUELLEN
ST.SA1VADOR
MEDIC,
1
n¡¡ANRESA
L,D
L,D
�ELTRU(B)
L,D
(BARNA)
L,D
I
D
ANTONIO VIGES
SOLSONA
SILVESTRE MORROS
CALAF(VIC)
MIQU�L ESCOI!'ET
CADAQUES(GIR)
TOMAS
IlATARO
SPA
FCO.RABAL
IG
ASI
JAU:E
L
-
L ICE
AIGUAVIVA
ESTEVE
A
(BARNA)
\�1:v1ARIT
FRAl1QUESA
C I
1,D,
L,D
ELLENT(VIC)
FCO.RIERA
LLUIS
L,D
L,D
(LERIDA)
ARCELONA
L,D
L,D
L,D
'ARCELONA
UI)1ERA
L
('J:AHRAG)
DO S
O-DOCTORES
944
-
ANO
1790
(CONTINUACION)
OR I G EN
NOMBRE
FACULTADES
lEYES
LOCALlOAD-DIOCE:SI s
CANONES
OLOT(GIR)
B.MASMITJA
TEOl
FilOS
MEDIC
L
-
SELLENT(VIC)
TORRES
IGNASI
L,D
JOSEP FERRER
OLOT(GIR)
MARIA{�O XIMENES
SORT.(URGELL)
ill�TONIO MONTSENY
SOLIVELLA(TARRAG:
ISIDRO MASIA
L,D
L
VILAN MElA
L
i
I
L,D
RENE
ANTONIO
i
1I
.
TAHREGA(SOLS)
IL,D
I
I
I
ANTONIO FIGUEROL
AGER
IvlANUEL
CARVESI(VIC)
J A UME
L,D
I
I
I
IL,D
I
RM10N
CASTELLO
ANDRES
OLIVA.
GRAf�ENELLA (80LS )
L,D
FIGUEROLA(TARRAG;
L
JOSEP
SOL
BERGA(SOLS)
L
'TOMAS
CAllUT
ERDOR(URGELL)
L,D
ST.JULIA(URGELL)
L
SIRlES
JOA..�
..
JOAN
VILADOT
MARIANO HILLAS
OLIOLA(URGELL)
L,D
CASTELLFUIT(SOLS:
I
L,D
-
(URGELL)
D
ANTONIO MIRALLES
CEDO
MANUEL BUSCARELL
MASSANET(GIR)
L,D
AGUSTI
SALAS
(URGELL)
L,D
MIQUEL GUILLEM
LLEPS(LERIDA)
L,D
RAIMUNDO MILA
ST .PEHE
JOSEP HUGUET
ST.MARTI(TARRAG)
JOSEP
'J:ARREGA
NlASIA
PIQUER
SALVADOR
JOAN
GUALBA
DAl"lES
JOAQUIN SARROLA
JOSEP
COLL
JOAQUI� SI LAM.A.
(BAItNA)
L,D
L
L
(SOLS )
BARCELONA
ST, ESTEVE
L,D
BAR
(GIl
L,D
BEl\rEBARRE(LLEIDA
SEO
L,D
L
URGELL(URG)
TUDELA(NAVARRA)
JOSEP
CAl�UD�S
ABIA(SOLS)
PABLO
CONSTAN9
MATARO(BARNA)
L,D
L,D
L,D
945
-
1790
ANO
(CONTINUACION)
.-
ORIGEN
NOMBRE
FACULT-ADES
LEYES
LOCA LI DAO-OIOCE:S I S
(ANONES
TEOL
F, LOS
Mf. ole
.
ESCUDERO
rERE
AZARA
(LERIDA)
L,D
..
JOAQUIN
CORDOBA
TORTOSA
SOLSONA
L,D
JAUME RIUS
BALAGUER(URGELL)
L
FAGES
TACASELL
(TA...1=tRAG)
ARTES
RAMON
TALARM(URGELL)
...
..
-
--
.
_.
-
-
--
L
(VIC)
l.Ú
FE'--';:';Ei\AS
L. l._
DO��I,\TGO
.. 1
-
L,D
SIMON FIGUERAS
JOSEP
.
1
L
.
.
LLEDOS
FCO.FERRERAS
ARTES(VIC)
RAMON
SOLSONA
.
L,D
..
L,D
..
SOLER
L,D
.
FCO.FERRER
TREMP(URGELL)
TOMAS
SOLSONA
MANUEL
F.
CASES
D.t;SPUJOL
L
BARCELONA
L
ALDAS(PAMPLORA)
MARINENA
IGNASI
L,D
L,D
ESTERRI(URGELL)
CORBERA
ANTONIO EERTR.fu�
CATLLA...B
.
L
(TARRAG )
L
,
¡
I
i
I
•
1
,
¡
í
I
i
1
¡
li
I
!
I
!
I
.
946
.
•
-
-
MAYORES.
GRADOS
ANO
1791
FA
LOCAL! DAD-DIOC E S I S
ANTONIO BERTRAl"'T
SAEAU
JOSEP
IGfASI
FERE
CORBERA
ANDREU
L
ESTERRI(URGELL)
D
L
(SOLS)
BALAGUER(URGELL)
BRUNO BAJ�NIOL
CANffiRILS
ANTONIO
GUlMERA(TARRAG)
ARMENGOL
CAPDEVILA
VALENTI
MARTI
CARDONA(SOLS)
E '/lETERIO
FCO. SALETAS
SEGAR1A
NARCIS
JOSEP
FERE
PASCUAL
COROMINA
CA'rVELLAS
IBARS
SOLSO
L,D
A
L,D
OLIANA(URGELL)
AGUSTI
FLA
VIC
1" ANUEL
XI llE_'TES
BAGDES(LLEIDA)
GO
MORELL(TARRAG)
L,D
CORNUDELLA(TARRA
POi'::>
VILASECA(TA"RAG)
GALLART
IG.ASI
FCO. TO�lc\.::>
ELLA
TRE
L,D
L,D
L,D
L,D
L,D
P(URGELL)
su. NI
MO
L,D
L,D
FELLI.::>ER
A �TOl 10
L,D
'T.PAU(GIR)
Al\fTOTIO SOLER
Al ON
D
L,D
ST.BOI(VIC)
_
L,D
L,D
ANDREU VILADECANS
JOSEP
L,D
IFOLL
CALAHORRA
\
noxr
L,D
(URGELL)
RAMON FERNANDEZ
íAl DEL
L,D
L,D
BOLADERES
DOf'INGO
L,D
IGUALADA(VIC)
Al'1IGO
MARIANO
FERE
VIC
D'
D
PUIGERDA(URGELL)
RIEAS(URGELL)
,
L,D
(TARRAG )
GLOSER
FILO S
L,D
CERVERA(SOLS)
CAITENO JEMIS
MEDIC.
D
TAMARIT(LLEIDA)
TA.c1REGA
�AII\rul�DO. FONT
TEOL,
CATLLAR(TARRAG)
EARCELONA
..G
F�R"
� RIBERA
FERE
ANONES
L,D
(URGELL)
TBLAt'ICH
('rARRG
L,D
L,D
-
1791
ANO
(CONTINUACION)
-
ORIGEN
NOMBRE
-
.
FACULTADES
,',
,;
<�
"
LOCALI OAQ-OIOCéSI S
LEYES
(ANONES
TEOl
j,:"
ME DIC
F,LOS,
I
.
(URGELL)
ANTONIO MONJO
SALAS
JOSEP BRA11"DOLIT
BARCELONA
JACINT COMPrE
CORNUDELLA(TARRAG )
FCO.HERAS
FIGUERAS(GIR)
JOSEF' ALlilAR
SIURA1\fA
L,D
L,D
L,D
L,D
(GIR)
L,D
i
.
ANTONIO FEriRER
BRETUNY
VICENT MITJAVILA
BARCELONA
MARIANO BERNAT
AREECA(TARRAG)
FCO.PASTORET
BAR.bENS
r,lAf�UEL BLAVIA
LLEIDA
SILVESTRE RAll'1IS
MAIA(GIR)
JOSEP ARGENTO
SOLSOI';¡-A
A11.MEN GOL DALMAU
SEO
JOSEP FERi1ER
A.1\fGLESOLA
FCO.
C�RVERA(SOLS)
L,�
I
.
D
L,D
L,D
L
L,D
L,D
URGELL(URG)
L
(SOLS)
.
L
.
.
LLOBET
L,D
PRIt'! VIADER
ST.COLOMA FARNES
JUAN FERRER
PUEBLA
ANTONIO GUIXO
VILADESORT(URG)
L
AL:FARO(TARAZONA)
L,D
CERVERA(SOLS)
L,D
CERVERA(SOLS)
L,D
C.
M.ARTINEZ
JOSEP
ROSSELL
JERONI�10 BúACH
L,D
CASTRO
L,D
JOSEP
CAJES
CERVERA(SOLS)
FELIP
FEREDA
OLESA(BARNA)
L,D
EALAGUER(URGELL)
L,D
TERUEL
L,D
JOSEP SOLER
TARHAGO-;\1A
L,D
RAMON
TARRAGOYA
L,D
ANTONIO GIJ3ERT
i'iARIArlO
2�AVARRO
F'ELIO
1
I
,
I
\
I
L
-
VI 'E¡TE
CUELLO
ALEXAl DRO
..
uEL
..
O
TORTOSA
GELIS
FI_ ''1:E1 O
L,D
ST.ESTEVE POAS
L,D.
11
1:1
L
SSABET(GIR)
I
948
I
",
�
-
ANO
(CONTINUACION)
1791
--
NOMBRE
ORIGEN
FACULTADES
,
lEYES
LOCA LI.DAO-OIOCE:S I S
CASALS
FABLO
VILOSA(BARNA)
PREDICADORE S
ORDEN
JUAl\J NADAL
BARCELONA
NICOLAS RODONO
VILAFRANCA(BARNA)
CORTACANS
SOLA
JOSEP
L,D
L
ARBECA(TARRAG)
L
ORISTA(VIC)
L
BARCELONA
JOSEP BARELLA
VIC
FCO.FERRE
CAPELLADES(B��NA) L,D
ANTONIO
EAGA(SOLS)
FCO.
COMES
MANUEL
MARTI
ALENTA
COLL
BENITO RAFOLS
F,LOS
MF.OIC
L,D
iu1"TONIO ROS
ORNOS
TEOL
L,D
DOMINGO VINES
JUAN
(ANONES
,
L,D
L,D
St=ESTEVE
L,D
BAS(GIR
L,D
L,D
LLEIDA
SARDANYOLA(BARNA) L,D
VILAFRANCA(BARNA)
L,D
..
ESTEVE BADIA
ISIDRE
JUA.L\f
TORELLO
CASES
SALVADOR ST. JUA..l'{
CAMPRODON(GIR)
IGUALADA
CVIC)
OLOT(GIR)
L,D
L,D
L,D
L,D
BARCELONA
949
¡
�
-
GRADOS
1792
ANO
MAYORES.
¡",
,;
FA
LOCA II DAD-Dloe E S I S
¡II:,
ANONES
TEOL,
MEDIC.
F r la S
"
",
GERALT
JOSEP
ESRACH(URGELL)
-
�ESTEVE
SASTRE
RAE'uL ALEGRET
CARRONS
JOSEP
BAGA(SOLS)
PIERA(BARNA)
L,D
MA.NRESA(VIC)
L
GABRIEL FRESCA
URGELL
L
DOMI:rGO
VIC
L,D
VILA
JOAN VIDAL
J.
VIL.Al.\JOVA
(BARNA)
FAU BOFARULL
GONZALO
GAl'{EL
L,D
QUERALT
L,D
CANALT
L,D
GISCAR
CARLOS
D'
L,D
XANA(LLEIDA)
ESCUDERO
,
GRA1VIUNT
(URGELL)
L,D
CABALLER
L,D
(URGELL)
.ANTONIO BER'TRAN
'ALARM
JOSEP ROBER
·AGA(SOLS)
ANTO��IO lV.LES'TRES
ANGLESOLA(SOLS)
MA'TEU LOPEZ
SARRION(TERUEL)
L,D
AGUSTI ROS
OLIVES(GIR)
L,D
FCO
FARRERAS
ST.Mª ARTES (VIC)
LOPEZ
SAFtRIA(BARNA)
L,D
L
L
.
•
JOA.0T
ANTONI
COLL
MATIAS
CUGAT
G E}·JERES
ST.LINA(URGELL)
SARREAL
( TAEL1iAG )
TORT
MATARO
JAU"v1E
SOLA1\fS
GUALTER(URGELL)
ABREU
L
L,D
(BA..RNA)
JOSEP
EIIANUEL
L
LISADEVALL(BARNA L,D
I
ANT OH 1 O
L
L,D
L
ST. Al'TDREU (BARNA)
L,D
VILADA(SOLS)
L
TIRS O IiIOLES
PLA(URGELL)
L,D
FCO.EO IFACI
LINIAl"JA
PERE
JOSEP
JACI
L-LlCE
ANGLADA
GRA1TU� T.
TO
EVERA
(URGELL)
CAS'l'ELLBO
TA_AZO
L,D
(URGELL
L,D
A
L,D
CIADOS
O-DOCTORES
950
-
ANO
(CONT INUACION)
1792
--
--___
o
OR IGE N
NOMBRE
---
LOCA II OAO-OIOCE:S I S
FACULTADES
LEYES
(ANONES
TEOL
F,LOS'
MF.Dle
,
FCO.SIRVE
LLEST(URGELL)
�T
D
-
-
-
MIRACLE
JOA.�
FELIP
('TARRAG )
L,D
ISONA(URGELL)
MIROS
CARLOS
V ALLS
JALV Al"'lS
SAGAS
L,D
(SOLS)
L,D
I
NICOLAS RElí"
MENTULL(URGELL)
L,D
RAIMUNDO OBIOLS
BERGA(SOLS)
L
i
'TlLqAZONA
L,D
I
PRUIT(VIC)
L,D
FCO.MONTSEÑ
REUS(TARRAG)
L,D
MAl'fEL
LA
CAVECA
PAU
SALVADOR
PINOS
OLIVER
,
I
I
I
SELVA(TAHRAG)
L,D
FCO.HUGUET
VILALONGA(GIR)
L,D
IúNASI SALGA.."R
GIRONA
L,D
BENITO ROGER
RIUDOMS(TAHRAG)
L,D
JOSEP
OLBAN(SOLS)
L
CANTALLORS
I
I
-
.
ST.MARTI MALDA(T}, )
L,D
MIQUEL COMAPOIADA
TORREA(SOLS)
L
JOAJ.1
PADRELL
VINYOLS(TARRAG)
L,D
JOAN
VIVES
ALBI(TARRAG)
JOAN
CORONAS
ST.JULIA
D
MANRESA(VIC)
L,D
RAMON
JOSEP
FOGUET
SOLER
L
FCO.VILA
IGUALADA(VIC)
L
J AUi\'lE B INEF AR
Al�GLESOLA(SOLS)
L,D
GREGORI =\�ORELLO
BALAGUER(URGELL)
L,D
PERE GRAU
LLIVIA(URGELL)
L,D
F C O MA._¡_q TI
SEO
JUSTO COLL
VIC
L,D
URGELL
L,D
ANTONIO TRILLA
BARCELONA
L,D
l'lIQUEL CAS:rELLS
BARCELOlA
L,D
lBARCELO'A
L,D
•
B ON A VE -'JTUitA
FCO.ROS
RIU
URGELL(URG)
L
.
.
lo
.
-
-
ANO
MAYORES.
GRADOS
1793
FAClJL TADES
NOMARE
LOCAl! DAD-DIOCE es I es
CANONES
TEOL.
BONAVENTURA
D
BARCELONA
L,D
IGUALADA(VIC)
L
IGNASI FLINCH
CAS'1:ELLTERSOL
L,D
JAUME
lYlANRESA(VIC)
L,D
QUIN liANA
FELIP MOHEIG
HAGRIi�rA
MASSOT
MARIANO
COTS
BALAGUER(URGELL)
LA
SELVA
MAl�RESA
LLEIDA
JOSEP ROCA
CASIELLBO(URGELL:
JOSEP VINYES
GIRONA
L,D
CU13ELLS(URGELL)
JOAN
TA..qRAGONA
MIRACAl�P
CARDON A
L,D
L,D
BufrOL
CASADES
L,D
L,D
FERE
DEME'lERIO
D'
L,D
(VIC)
MIQUEL RIBE
,
L,D
(TA:iRAG)
CERVERA(SOLS)
D
(URG ELL )
L
(S OLS )
L,D
MARIA�fO G;J)RIEL
GUISSONA(URGELL)
JOSEP ERRANDO
STAl�C
RAIMUNDO D'ABESSA
M��LLEU(VIC)
JOAl�
HOTES
SALAS
NAGI
VIDAL
CERVERA(SOLS)
L,D
RIBAS(URGELL)
L,D
JOAQUI� LLORER
COMBELLES
IGNASI
PERE
AlfGLADA
FRANCAS
ALBERT
MARI� O
PAlhIES
POELA
DE
BOSCH
TOSSA(GIR)
-lICE
L,D
D
L,D
REUS(TARHAG)
JOSEP
AflffiTLLER
L
ILLET
RIPOLL
IGLASI
L,D
IVILADA(SOLS)
JORDANA
REBERT
L,D
SANAHGJA(URGELL)
JOSEP
BARTOLO E
L,D
(VIC)
(URGELL)
[GUALADA(VIC)
L,D
L,D
L,D
L
BARCELOrA
L,D
CIADOS
D-DOCTQR�E�S
__
FilOS
L,D
EARTOLOME SOLE
RAMON
MEDie.
VIALA TARREGA(SOLS)
ESTEVE
BENITO
.
FALSET(TARRAG)
PERE RULL
RAF AEL
lEY�S
952
-
ANO
(CONTINUACION)
1793
-
-
-
nRI GE N
NOMBRE
-
-
FACULTADES··
!
,
.'
.'
LEYES
(ANONES
-
CANTALLOPS
PAU
OLBA1�
RUPIA(GIR)
Al1"TONIO
GERRI
COLL
CODINA
PRATS
F
ME ole
LOS
¡
L,D
"
1,
-
-
-
(SOLS)
JOSEP VALLS
JERONIr.'10
TEOL
BERGA(SOLS)
PORES
JOSEP
S
,
LOCALlOAO-OIOCE:SI
L
L , D·
L,D
DE
REI(VIC
FCO.MARRAQUES
VILAFRANCA(BARNA,
Al�TONIO EGEA
VILAl1"OVA MElA
L
I
i
I
L,D
1
i
I L,D
I
I
CUADRAS
JERONIMO
MACARIO BOLDERICH
RAF AEL
JOAl1"
CAS AG EiVIAS
CARBONELL
ST.COLOMA(BARNA)
MOIA(VIC)
CUBELLS(URGELL)
J.GOLOBARDES
PRATS
FCO. CAIVIINAL
ORGAÑA(URGELL)
F-ELIP MINGUELL
MAS
PERE
ORDINO(URGELL)
ANTONIO
JOAl�
MA...qTI
FCO
CASTELLO
.BERGof
LLU9ANE�.
.3ALAGUER(URGELL)
ANTONIO BOER
'rALLADELL
L,D
L
L,D
¡
L,D
L,D
(SOLS)
L,D
VILAFRANCA(BARlA
L,D
CAMDEVANOL(VIC)
L
JOAl'if REBOLLEDA
MONTvLAR(SOLS)
L,D
JOSEP ETXAU
PALAU(URGELL)
L,D
TARRAGONA
L,D
MANRESA(VIC)
L,D
.
JOSE
JOSEP
MAr CH
1
OVES
OLBAl\f
D
L
MIQUEL FOR VIENT
FCO.FREIXA
,
L,D
FCO.MIRO
CASTELLTOR
L
L,d
TALADELL(SOLS)
MANRESA(VIC)
��IAl�O
i
I �,D
DE BONDIA
FCO.SOLER
I
L,D
TARREGA(SOLS)
OS
,
L,D
'SARDAHoLA(BARNA)
COLL
L,D
I
I
MOIA(VIC)
MORATON
I
L,D
GRAi�ENA (SOLS)
DE
I
¡
SOLSONA
JOSEP ALOS
FITER
L,D
(80L3)
L
.
953
,
D'
-
ANO
(CONTINUACION)
1793
--
nRI GEN
NOMBRE
-
FAC UL T A DES
;
LEYES
LOCALlOAO-OIOC�SI S
Al."1TONIO
RIBAS
LLOHER
(lJRGELL)
_.
--
-
(ANONES
TEOL
o'.
LLEIDA
D
ANTONIO CABEZA
MORATA(TARAZONA)
L,D
JOAQUIN MOIXO
CERVERA(SOLS)
ES'TEVE
ALCOVER
BALTASAR
L
('rARHAG)
D
ALFARO(TARA�ONA)
VALLEJO
JAUME
CREUS
MATARO(BARNA)
TOMAS
VIU
TAMA...1=fIT
(LLEIDA)
L,D
AJ.1"TONIO MONSENY
SOLIVELLA(TARRAG)
ANTONIO DALMASES
ST .WlARTI
FCO.SAGARNA
BILBAO(CALAHORRA.� L,D
RAMONCOTS
ST.JUAN MONTDRAN
L,D
BENITO ROBINAT
FLA(TAHRAG)
L,D
RAFAEL C Oi:xIAS
I
L
POLU13EDA(TARRAG)
PA..BRELLA
I
D
BENITO FRElXAS
JOSEP
F,LOS
L
-
-
EMANUEL BLAVIA
ANDREU
ME ole
(VIC)
L
DD
L,D
L
lVIC
EARCELOrTA
L,D
.
f
t
¡
�
1
I
i
J
.
-
1
.
954
.
.
-
MAYORES.
GRADOS
-
ANO
1794
nRIr,EN
NOMRRE
!
FAClJLTADES
I
,',
.. ,
:"OCALI DAD-OIOC E 515
lEYES
CANONES. TEOL.
.
MEDIC.
.
FILOS
'.
CAl'/IPA
ANTONIO
CAMPRODON(VIC)
-
CORRIOL
JOSEP
CLUET
ANTONIO
L
..
_.
.
-
-
-
--
--
--
.
ST. JOA1'l ABADESES
OLIANA(URGELL)
L
TO�-qES
SELLENT(VIC)
L , D'
JOSEP
ROSSELL
CERVERA(SOLS)
L,D
JOSEP
POR'rELL
BOEREDA
CERVERA(SOLS)
RAMON
COMA
OLINA(SOLS)
JOSEP
VENTOS
OLOT(GIR)
-
.
L,D
FELIP
IGNASI MASSOT
-
L,D
L,D
L,D
L,D
I
I
IGNASI
CIRERA
CLARET
I
GRA�ENELLA (SOLS )
SELLENT(VIC)
L,D
L,D
L
JOA.i'f
CONILLERA
PONT
JOAN
DURAN
ALOS(URGELL)
L,D
RIPOLL
D
JOSEP MONTORROS
ANTONI
NEBRA
SATURNINO
ANTONI
PAU
CIRERA
VINYAS
ARMENTERA
CERVERA(SOLS)
Feo. CONTRERAS
L,D
L,D
TARRAGONA
L
L,D
ESFONA
TOhELLO(VIC)
RAIr,lliNDO
GUASCH
VILADORONA(TAR3AG
D011Ir�GO
L
ST.QUIRZE(BARNA)
RAIMUNDO
PABLO
L,D
BORRADA
BARCELONA
DIAZ
L,D
L
TA_�RAG01- A
SARRANT(TARRAG)
L,D
JOAQUIN LLAJ.'TTAS
CALATAYUD(TARAZO:
L,D
JOSEP FONT
VIC
JOSEP CASABONA
OLOT(GIR)
ANTONIO RIGALS
BARCELONA
IG\fASI
OLOT(GIR)
RAIrlIUNDO
A
TO
PINOL
SAYOL
TONIO BOBER.
S
L-lICE
ALA
CIADOS
O-DOCTORES
VALLS(TARRAG)
CASTELLLLEBRE
1
I
L,D
L,D
L,D
l'
L,D
L,D
L,D
I
RAIMUNDO
-
ANO
(CONTINUACION)
1794
.-
ORI GEN
NOMBRE
LOCALlOAO-OIOCE:SI S
LEYES
(ANONES
TEOL
-
.
-
-
-
RIBAS(BARNA)
SANAHUJA(URGELL)
JAUME
LLEIDA
BONAVENTU'rA
IGNASI
SALSAS
PAGES
LLIVIA
_._
1
F,LOS
j
-
-
-
-
.
L,D
JERONIM RIUS
PALLAS
o
_.
-
ALMIRALL
___
L
.
JAUME
•.
ME ole
VILAFR&�CA(BARNA
SALA
CAITANO
-_-
FACU L TADES
L,D
L,D
(UB.GELL)
L,D
OLOT(GIR)
L,D
,
I
(VIC)
TOMAS.DABESA
MANLLEU
FCO.
MONTPALAU(VIC)
VIDAL
L,D
.
,
L,D
MAl'{EL JISCART
AGrtAMUNT(URGELL)
PAU SIQUES
OLOT(GIR)
L,D
RAMON
SOLSONA
L
CAPELLA
JACINT
ESCOLA
TRABAS CAN
L
(URGELL
L
ANTONIO RIBEltA
SOLSONA
L
J OAN ·I\TER CADER
AGER
L
BONAN
ESTEBIC(URGELL)
L
1,
'
JORDA.J.\fA
.
I
FCO.LLEDOS
SORT(URGELL)
JOSEP
BAELLS(SOLS)
Iv1AGI
SOLER
SALVADOR
JOSEP
PAU
BER�ARDO
TORRENT
L,D
.
L,D
AMETLLA(VIC)
L,D
TORELLO(VIC)
L
VARENT(GIR)
L,D
(TJRGELL)
FCO.ALDELLACH
ORDINO
RAIMUNDO CASGARRO
TARAZONA
L,D
ANTONIO l\'lARCO
DOSAIGUES(TARRAG
L
PABLO RABASSA
LA
IGNASI
St.HILARI(VIC)
VIDAL
SELVA(TARRAG)
JOSEP
LACAYO
RIALP(URGELL)
TO"AS
PALMES
VILAN
NIARTI
'ERAFI
IG �ASI
lONTA]LA
L,D
•
BARCA
L,D
L,D
L
L
(LER
CORREA(SOLS)
VIDAL
VILAl'\fOV A (BARNA)
CORTADOL
LLEIDA
L,D
L
L
.
-
1794
ANO
(CONTINUACION)
-
NOMBRE
nRI G EN
LOCA LI OAO-OIOCf=SI S
JOAN
SANGERMAN
-
FACULTADES
LEYES
CANONES
TEOL
MF. ole
F,LOS
L,D
BARCELONA
-
SOLER
CERVERA(SOLS)
FCO.TEIXIDO
CERVERA(SOLS)
JOSEP RIERA
ARBUCIES(GIR)
IGNASI FLORENSA
SEO lJRGELL
FCO.BALCELLS
PLA
JOSEP
ARGENSO
PEDRO
AGUSTI
FIBLALLES
L
L,D
L,D
(URG)
( T ARRAG )
L,D
L,D
LERIDA
L
BARCELONA
L,D
.
�qIANO UBACH
RAIMUNDO ORIOZ
JUAN
TOTASANTS
·BAGUERISES
OLIAl�A
ARBOS
(VIC)
L,D
L
(URGELL)
L,D
(BARNA)
JERONIM VILA
TAIGAMONE.T(VIC)
ru�TONIO VlLASECA
CALDES fllONTBUI
L,D
JOAl'T BAHI
BLANES(GIR)
L,D
DOMINGO MARTI
ORDEN
L,D
..
PREDI CADOE
F:
1.:.1
.
957
.
L
-
-
1795
ANO
MAYORES.
GRADOS
FA
LOCA LI DAD -DIOC E 515
MARTI
DOMINGO
CAl'fTALLOPS
JOSEP
GALLP..RT
ANTONIO
.CANONES
TEOL.
MEDIC.
FILO S
D
DOMINICO
OLBAN(SOLS)
L
TREMP(URGELL)
L
.
ROCA
BBRNARDO
GARCIA
JUS'TO
BARTOLONlE
RIERA
CASTELLS
FELIP
RAIMUNDO UTGES
TUÑS
JOSEP
CLIrvIENT
JOSEP
ARQUES
FOSA
ANDREU
BUENOS
GUIXER
EI.x..ALA(SOLS)
MONTMAl�EU
L,D
(VI C )
PEDRAFI'1'A
FERE
ANGUERA
QUI_ TANA
ISIDRE
ro
ANTO
JOSEP
AL
ALOS
f-ESTRE
ADOR
lARCA
L,D
BA.RBENS(DRGELL)
MIQUEL
MARIA \IO FONTCUBEliT
L,D
L,D
SOLSONA
CULLA
L
TARRAGONA
FIDEL SOLER
IGNASI
L,D
({JRGELL)
MON'Y.BUI
REnE
L,D
L
RIFOLL
ANT01�IO FERRER
MA..IfEL
L
OnISTA(VIC)
MANRESA(VIC)
JOSEP MAURI
L,D
ST.ESTEVE(VIC)
JOSEP BOHIGUES
FREIXAS
L,D
(VIC)
CERVERA(SOLS)
PASTORETS
L,D
(BARNA)
FCO.SOLSONA
JAUME
L,D
CERVERA(SOLS)
DORRIOS
C AL\f ALS
L
AIRES
MIQUEL MORER
PERE
,D
ST.FORA(VIC)
MATARO
TOiL."C{ES
AGUSTI
(TARRAG)
ALE'ORSA
L,D
L_,D
(VIC)
L,D
AGER
L
TARREGA(SOLS)
L,D
L,D
MANRESA(VIC)
L,D
VIC
REY(TAHRAG)
L,D
L,D
GRAÍ'tE�A (LERIJJA)
URGELL
L
REUS(TARRAG)
L,D
BELLlfOLL
(TARRAG )
L,D
958
-
ANO
NOMBRE
1795
ORIGEN
L o e A u o A 0- o loe E: s I S
MfuLtRACO
RAMON
GIRONA
JOSEP
IGUALADA
LE VES
(ANONES
TEa
Mf. ole
L
L,D
(VIC)
CASTELLO AMPURIES
JOAN
BARCELONA·
L,D
J '.�-
L,D"""!",:
L,D
•
BERGA(SOLS)
L,D
M�TONIO
ru'IGLESSOLA(SOLS)
L,D
BALDOMA(URGELL)
L,D
TARRAGONA
L,D
ANGLESOLA(SOLS)
L,D
LLUIS FONTANALS
BELLPUIG(SOLS)
L
ANTONIO CHAPEL
TORA(SOLS)
L,D
ANTONIO DURAN
FIGUERES(GIR)
L
JOSEP
PUJOL
PERAMOLA(URGELL)
L
FELIP SALIS
SALARDU(COMENSA)
SALVADOR
ST.BOI(BARNA)
FCO.
LU1VffiART
RAMON
JUAJ.1\l
NAVES
MIQUEL
JAVIER
CASES
LABASTIDA
RUPIT(VIC)
JOSEP VIDAL
LLEIDA
wIORENO
IYiliNUEL
ALFARO
JAUTvE BOER
LLEIDA
RAMON MIQUEL
ST.COLOMA(VIC)
B.
PALAU
DE
CERDANYA
MOIA(VIC)
JOSEP EERTRAN
PRATS(URGELL)
FCO.PLA
BALAi�A (VIC)
JOAl\
JO El-
STELLA
L,D
L,D
L,
D
L,D
L,D
JOSEP CALDERO
C
L
(TAHAZONA)
CER�ERA(SOLS)
FELIP
.
L
FCO. P Al'IER
TRAEI
j
L
I
TUDELA(NAVARRA)
�EBASTIA PUIG
�
¡
CRISTOBAL SASTRE
GASSOL
F,LOS
L
BONAVENT MARES
PANO
FACULTADES
T A.i.��AGON A
IGNASI ROSET
AMIGO
(CONTINUACION)
L,D
L,D
L,D
L
L,D
L
ST.MIQUEL(SOLS)
SISQUER
CERVERA(SOLS)
OLINS
rnOSOL (URGELL)
L,D
L
959
-
GRADOS
ANO
MAYORES.
1796
FA
L.OCALI DAD-DIOC E S I S
MIQUEL PRAT
BAJtCELONA
RAI1'1UNDO MASSOT
CERVERA(SOLS)
JOSEP BADIA
�STERRI(URGELL)
PEDR O MAR T INE Z
ISLA LEON
ANDARIO
MELCHOR
ESTEVE
GREGORIO FELIU
CASADES
JOSEP
ANTONIO FERRER
TORRENS
JACINT
L,D
L,D
MONTBLANCH(TARRA
L,D
&.�GLESOLA
(SOLS)
VIC
PAL
(SOLS)
L,D
L,D
ST,HIPOLIT(VIC)
CORNUDELLA(TARRA
L,D
L,D
CASTELLCIUTAT(UR
JOAN SOLDEVILA
TIURANA(URGELL)
JAUME
ST.BARTOLOMEU(VI
PUJOL
L,D
L,D
ST.JOAN(VIC)
DOMINGO
L,D
(BARN A)
ROQUER
PLANES
L
CARDONA(SOLS)
VI LAN OVA
L,D
L
L,D
L D
VIC
DURA11"
,
iVíANUEL ALMIRALL
Al'1TONIO
wIERA
JOAQUIN ANDBEU
TOMAS
PARR(JT
IBES(BARNA)
VALLS(TARRAG)
FCO. SAUf{I
OSTALRICH(GIR)
JOSEP FABREGUES
JOA1\T
SALOriO
PUIGUILLLM
JOS�P
TO
L-LlCE
1
OL.t;R
CIADOS
O-DOCTORES
L,D
L
ILLET
(S01S)
OBLA
ELlES
L,D
(URGELL)
FCO.CORRIUS
JOJEP
L,D
ANRESA(VIC)
'..LGERRI
L
L,D
ORDERA(GIR)
L,D
RIS(VIC)
L,D
L
AMPELLES(URGELL)
L
UIGERDA(URGELL)
.ss RESA
FILOS
L,D
GIRONA
RAE'.ON
PAU
MEDIC.
L,D
TORAS
ARVlENGOL
TEOL,
L
(CADIZ)
MAR'rI
JAUME
.
L
RAlVION
JOAN
ANONE S
B J3ARCELONA
JULIA MARI:NER
RAMON
TADES
(VIC)
L,D
9GO
-
1796
ANO
ORIGEN
NOMBRE
FACULTADES
LOCALlDAD-DIOC�SI S
RAMON
ILLA
SORlNA(GlR)
JAUME
FUIG
VIC
JOSEP
PUIG
CANET(GlR)
(TLLtRAG)
MARIANO
EELLFUIG
TARADELL(VIC)
ANTONIO
UBACH
EACARISES(VIC)
VlLAi{OVA
POC
lEYES
(ANONES
TEOl
MF.Dle
L
L,D
RlUDOMS
BONAU MARTI
lG.L'lASl
(CONTINUACION)
L,D
L,D
L,D
L,D
L
IvIEIS
I
ANTO.NlO
JOSEP
MAURl
PUJOL
,
¡\
IL .n.l.i'TOIT,'
�
V J;�
n¡¡I-i'TA
lH..I.:J 1..
CENTELLES
L,D
(VIC)
L,D
JOSEP OROMl
VILANOVA MElA
JERONINI OLSlNA
MONISTROAL(BARNA; L,D
LLUlS
COLViA
ORIS(VlC)
RAMON
FLOHENSA
VlC
L,D
L,D
L,D
IGNASI MASSOT
CERV�RA(SOLS)
JOSEP GUINO
OLOT(GIR)
L,D
FER1�ANDO HUGUET
VILLALONGA(GIR)
L,D
ALEIX REICH
TOREGROSSA(LER)
IG_NASI i,:�lhq�AL
REUS(TAHRAG)
L,D
FCO. rúONER
CAMPHODON(GIR)
D
PEDRO r"lARTl
ESTERRI(URGELL)
JOSEP GUlXE
RIFOLL
J AUME
GUISSONA(URGELL)
SAliRl
AGUSTl
CARRERA
JOSEP
LLAUGER
CANET(GIR)
RAMON
S:=RVENT
SALAS
ANDREU
L
L,D
VALLS(TARRAG)
CORREA(SOLS)
I
L
D
RM�on MUNTANA
F-IDEL
L
L,D
L
L,D
(URGELL)
L,D
LLU9ANES.(VIC)
L,D
ORALES
VALLS(TARRAG)
L,D
OLLER
BA.l�YOLES
FCO. �UINTANA
OLO'1
( G IR )
L
d
,
( G IR)
L,D
931
-
ANO
(CONTINUACION)
1796
os IGE N
NOMBRE
FACULTADES
LOCA LI DAO-OIOCE:SI S
JERONIM
CODINA
JULIA FORQUET
CALLIS
JOSEP
LEYES
(ANONE-S
TEOL
MANLLEU(GIR)
D
ALEELDA(LLEIDA)
L,D
ST.SALVADOR(GIR)
L,D
JOSEP FONT
CALAF(VIC)
JAUlt�E ROCA
LLIVIA(URGELL)
F,
MF. ole
I
L
I
L,D
I
,
I
JAUME ES'I1EPA
.'
REUS
( TAl-(RAG )
JUA1'l FRANCESCH
LLEIDA
JUAN MERCADEl1.
AGER
NICOLAS
GIRSCH
(URGELL).
JOSEP
POBLA
JOSEP SALOMO
OLIANA(URGELL)
CARLES
FELLIc.sR
BARCELONA
�'¡lESTRES
ANGLESOLA
JUAlT
ST.MART(VIC)
MACIA
VILANOVA
L,D
I
L,D
L
n�EI A.
1,J
.lo
L,D
L,D
FERE VOL'TES
CEUTA
IGNASI FONTOVA
OS
FERE
USSALL(GIR)
MASMIQUEL
L,D
(SOL3)
CERVERA(SOLS)
RA \1'IOl�
L
L
FAUSTO MASSOT
LLOi1ENS
L,D
L,D
-
50NAVENTURA FONT
VIC
JOSEP
PERAD,'jEIA
FAItRA]/lON
ANTONIO
JUA��
S I�'ilO
FALAU
I
( G IR)
lVlASSAl.\IET
D
L,D
ILLET(SOLSD
PERE VILANOVA
A¡;¡TONIO
I
I
RUPIA(GIR)
PONS"
CAPDEVILA
L,D
D
PERE FARRE
u
1
1
,
D
(URGELL)
FONDAItELLA
L,D
L
(SOLS)
L
PONS(URGELL)
.
9C2
.
D
LOS,
-
ANO
MAYORES.
GRADOS
1797
"
FACLJLT4DES
nRIr,FN
N()MBRE
"
"
L.OCAll DAD-DIOC E es I S
SIMO
AiITONIO
JUAN PALOU
D
PONS(URGELL)
D
GAl�ER
CERVERA(SOLS)
JAU)ilE
VILA
ORGAl1A (URGELL)
LLUIS
MOIXO
CERVERA(SOLS)
r A.l�ER
CANONES. TEOL.
FONDARELLA(SOLS).
RAMON
RAI�/IU l�DO
LEYES
CERVERA(SOLS)
D
rilANRESA
FCO.BABOT
BARCELONA
ANTONIO
FOl1ES(TARRAG)
L,D
CALAF(VIC)
L,D
lYIAJ�IANO
CABAl�ES
COLL
RAMON
SOLA.i\fO
PERE
B.
L,D
L,D
L,D
(VIC)
L,D
VIC
D
BEiTABARhE(LLEIDA)
L
CERVERA(SOLS)
DONIENLCH
V ALLS
FCO.PI
( 'rARRAG )
TO �1AS
GALLAHT
TREMP(URGELL)
TO vlAS
OSRA
ST.BOI(VIC)
RAMON
DIAZ
TARADELL(VIC)
CASAl'TOVAS
JUAi'I
L,D
(30L8)
SOLSONA
RABASSA
JOSEF REICH
I
L,D
L,D
L,D
L,D
L,D
L,D
LLEIDA
JOSEP BAGILS
VIL&'IOV A rlIEIA
JOAN
VILAl�OVA
TRAGINLR
1
L,D
L,D
MElA
L
DO�lI�\�GO
VILA
VIC
E-LIA.:.TUEL
;\l.AS
RIALP(URGELL)
LUCIA�O
ALABALL
VIC
L,D
T A...�:'AGO¡- A
L,D
';jALVADOR
ROVIRA
.
L,D
FCO.MORXOS
FIGUEROLA
o S
L,D
CERVERA(SOLS)
ISIDRE
r u
L
JOSEP FONT
SUBIT
MEDIC.
L,D
.
PAU
SE:rtI
JUAI
�.
D-OOC
CIADOS
ORES
COLO",1A
(VI C )
CE·-TELL.üS
(VIC)
ST
:DR
L,D
SOLSO�'�A
SOL
ro. 10 F
-LICE
LA
R
•
L,D
L,D
-
ANO
1797
ORIGEN
NOMBRE
FACULTADES
LOCALlDAD-DIOCtSI s
MIQUEL
(CONTINUACION)
LEYES
(ANONES
BELLPUIG(SOLS)
VILA
ERULL(VIC)
L,D
JOSEP SALA
RIPOLL
L,D
JAUME BOSCH
ST
HIPOLI'r
(VIC)
JAUüíE
S OBIRAl'TA
CENT:2LLES(BARNA)
RMII0N
MIQUEL
ST,. COLOMA (VIC)
F, LOS
Mf. ole
L,D
JOAN CAS'ADEI'/IlJn T
•
TEOL
L,D
:L,D
.
CE1�TELLES
FCO.PUJOL,
L
(BlLBNA)
L,D
I
I
TORVELLA(GIR)
JOSEP FERRER
JOAN
BOGU.&A
ST.PERE(BARNA�
L,D
JOSEP FITER
ORGAi�A (URGELL)
ISIDRO BOSCH
lVI01LERUS;SA
HIPOLI'r CAMPS
BESUGA(SOLS)
DM1IA PASCUAL
ST. JOlLl\J ABADESE�
JUAN VIDAL
LA
NARCIS
SORT(URGELL)
JORDANA
L,D
L,D
L,D
L,D
BISEAL(GIR)
L,D
L,D
ILLET(SOL�
L,D
FCO.EAQUER
POBLA
FCO.SANGRA
MADRONA(SOLS)
L,D
SOLSONA
L,D
LLORT
RAMO.0T
JD A1.1\l"
\
MAl\fRESA
SOLER
3LqRIA
JOAN SE:::-tRA
FCO.
SAFRA
E1TTOS
RE
SALVADOR
(VIC)
ST .rAt"9.TI
TOREES
VELL
FIDEL FEHRER
BLANES(GIR)
AGUSTI
LLEIDA
FLEAN
Al. T04 10
JOSEP
FCO.
JO EP
-:OREÑ
ST. ilAItTI
ORGAD1S
_'{ AV A T A
ERG010S
L,D
L,D
L
D
L
(TARRAG:
( G IR )
l'Y or TRAI
J
L,D
L,D
DOSAIGUES(TARRA
nARCO
L,D
(VIC)
(SOLS)
I
L,D
(S01S )
PERALADA(GIR)
PAGES
RAlfON
L,D
SOLSONA
MORI
VICENT
L,D
( G IR )
L,D
L
-
ANO
1797
(CONTINUACION)
nRIGEN
NOMBRE
LOCA LI DAO-OIOCtS I S
PONS
JOSEP FERRER
SITGES
P.2RE
LLIVIA(URGELL)
(ANONES
TEOL
ST.COLOMA QUERALI
l'llANEL
MALO
LIBODRI
L,D
I
(':rAl�RAG)
I
L,D
,
i
.
iL
I
CERVERA(SOLS)
FCO.FARRER
CERVERA(SOLS)
JOSEP BARBER
FORNOLS
CARLOS
GUIXERAS
} :lifUI GO
I
I
I
L,D
L
(LERIDA)
I
L,D
( TUY)
L,D
I
-D
CAPONS(VIC)
GRAS
RAIVION
L
ST.PERE(VIC)
PERE BOTINES
L,d
I
I
(tJRGELL)
S AL GUARE S
CLUA
PASCUAL
L,D
J
(URGELL)
JOlL'{
SOLDEVILA
TI1JRANA
FERE
CABi-tER
RIUDECOLS(T��RAG)
I
D
L,D
.
M.
L
GIROl1A
i30SCRINlONA
I
EVARISTO
CALASERIA(LLEIDA)
COLERA
L,D
MIQUEL S&�TruvlliRIA uAftATEIG(GIR)
JOAQUIN
IvIENTUY(URGELL)
REY
L
L,D
(GIR)
L
lVIANEL FALGAS
SAGAJ�O
BONAVE�TURA TRAEI
PALAu(URGELL)
L
JOSEP
CLUBILLES
ST.SADURNI(VIC)
L,D
JO;jEP
ANGLASELL
ANGLES(GIR)
JAU
_,
ARCIS
JUA.:
HOSTALRICH(GIR)
SANRI
E
..
L,D
CERVERA(SOLS)
FCO. GA-�ER
OLIVAS
VILLARGEJJADO
SRIERA
BARCELOiA
I
I
MANRESA(VIC)
TORRES
LOS
L
¡
IGNASI SA..qRO
J
L,D
LINOLA(URGELL)
FCO.GISPER
F
MFOIC
L
(BAR1�A)
JAUME MORERA
A5TGOST
LEYES
(lJRGELL )
JACINTO �ALA
GRAU
FACULTADES
L
L,D
L,D
L,D
I
.
I
Descargar