Informació pública del dictamen relatiu a la suspensió de llicències

Anuncio
9212
16 04 2004
2. Altres assumptes
DOGV - Núm. 4.733
2. Otros asuntos
Ajuntament d’Alzira
Ayuntamiento de Alzira
Informació pública de la memòria, les bases i els estatuts per a
la creació d’una societat mixta entre l’ajuntament i l’Associació
Empresarial d’Alzira, per a l’execució i gestió del polígon industrial de la carretera de Guadassuar. [2004/Q2958]
Información pública de la memoria, bases y estatutos para la
creación de una sociedad mixta entre el ayuntamiento y la Asociación Empresarial de Alzira, para la ejecución y gestión del polígono industrial de la carretera de Guadassuar. [2004/Q2958]
Expedient 1.0.0.1 1172/2004.
El Ple de l’Ajuntament d’Alzira, en la sessió feta el dia 18 de
febrer de 2004, va acordar aprovar:
– La memòria sobre la creació d’una societat mixta urbanística
entre l’Ajuntament d’Alzira i l’Associació Empresarial d’Alzira,
per a l’execució i gestió d’un polígon industrial de la carretera Guadassuar, partida del Pla.
– L’annex on es contenen les bases tecnicourbanístiques, economicofinanceres, de gestió i explotació per al desenvolupament
del polígon a què es fa referència.
– Els Estatuts de la Societat Gestora de Sòl Alzira, SA.
Aquesta documentació s’exposarà al públic durant el termini de
30 dies hàbils, comptats des del sendemà de la publicació d’aquest
anunci en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fi que
durant el període esmentat puguen formular-se observacions pels
particulars i entitats.
L’expedient queda a disposició de qui vulga examinar-lo al
Departament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Alzira, carrer del
Xúquer, 56, telèfon 96 245 50 72, en horari d’oficina.
Expediente 1.0.0.1 1172/2004.
El Pleno del Ayuntamiento de Alzira, en sesión celebrada el día
18 de febrero de 2004, acordó aprobar:
– La memoria sobre la creación de una sociedad mixta urbanística entre el Ayuntamiento de Alzira y la Asociación Empresarial
de Alzira, para la ejecución y gestión de un polígono industrial de
la carretera de Guadassuar, partida de El Pla.
– El anexo donde de contienen las bases técnico-urbanísticas,
económico-financieras, de gestión y explotación para el desarrollo
del referido polígono.
– Los Estatutos de la Societat Gestora de Sòl Alzira, SA.
Esta documentación se expondrá al público durante el plazo de
30 días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, a fin
de que durante el período citado puedan formularse observaciones
por los particulares y entidades.
El expediente queda a disposición de quien desee examinarlo
en el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Alzira,
calle del Xúquer, 56, teléfono 96 245 50 72, en horario de oficina.
Alzira, 9 de febrer de 2004.– L’alcaldessa: Elena M.ª Bastidas
Bono.
Alzira, 9 de febrero de 2004.– La alcaldesa: Elena M.ª Bastidas
Bono.
Ajuntament de Xàbia
Informació pública del dictamen relatiu a la suspensió de
llicències urbanístiques en determinats elements arquitectònics del
municipi per a la modificació del catàleg de protecció. [2004/Q3069]
Ayuntamiento de Jávea
Información pública del dictamen relativo a la suspensión de
licencias urbanísticas en determinados elementos arquitectónicos
del municipio para modificación del catálogo de protección.
[2004/Q3069]
El Ple de la corporació, en la sessió feta el dia 26 de febrer de
2004, va adoptar, entre altres, l’acord següent:
«Punt 3.25 Dictamen relatiu a la suspensió de llicències urbanístiques en determinats elements arquitectònics del municipi per a
la modificació del catàleg de protecció».
Havent-ne informat de la moció subscrita pel regidor delegat
d’Urbanisme, el senyor Bas Espinós, de data 12 d’enguany, relativa
a suspendre l’atorgament de llicències urbanístiques en determinats
elements arquitectònics del municipi per a la modificació del catàleg de protecció del Pla General d’Ordenació Urbana.
Atés que, en la disposició transitòria tercera de la Llei 4/1998,
d’11 de juny, de la Generalitat Valenciana, de Patrimoni Cultural
Valencià, s’establix la necessitat de creació i aprovació d’un catàleg de béns i espais protegits, i que establix de la mateixa manera la
Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat Valenciana,
Reguladora de l’Activitat Urbanística, l’obligatorietat de l’existència d’un catàleg de béns i espais protegits en els plans generals.
Atés que el vigent Pla General d’Ordenació Urbana de 1990
conté un annex número 1 denominat «Jaciments arqueològics» i un
altre annex número 2 denominat «Catàleg d’elements historicoartístics», regulat en el títol IX de les normes de protecció.
Atés que en l’execució del planejament urbanístic s’han apreciat determinades mancances del catàleg vigent, pel fet de no contemplar-se molts dels edificis i espais propis de la nostra rica arquitectura popular així com de la nostra tradició hidràulica, per la qual
cosa els poders públics estan obligats a instrumentar les actuacions
necessàries que permeten la conservació i acreixement d’este ric
patrimoni comú.
El Pleno de la corporación, en sesión celebrada el día 26 de
febrero de 2004, adoptó, entre otros, el siguiente acuerdo:
«Punto 3.25 Dictamen relativo a suspensión de licencias urbanísticas en determinados elementos arquitectónicos del municipio
para modificación del catálogo de protección».
Dada cuenta de la moción suscrita por el concejal delegado de
Urbanismo, señor Bas Espinós, de fecha 12 de los corrientes, relativa a suspender el otorgamiento de licencias urbanísticas en determinados elementos arquitectónicos del municipio para modificación del catálogo de protección del Plan General de Ordenación
Urbana.
Atendido que, en la disposición transitoria tercera de la Ley
4/1998, de 11 de junio, de la Generalitat Valenciana, de Patrimonio
Cultural Valenciano, se establece la necesidad de creación y aprobación de un catálogo de bienes y espacios protegidos, estableciendo del mismo modo la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la
Generalitat Valenciana, Reguladora de la Actividad Urbanística, la
obligatoriedad de existencia de un catálogo de bienes y espacios
protegidos en los planes generales.
Atendido que el vigente Plan General de Ordenación Urbana de
1990 contiene un anexo número 1 denominado «Yacimientos
arqueológicos» y otro anexo número 2 denominado «Catálogo de
elementos histórico-artísticos», regulándose en el título IX de las
normas de protección.
Atendido que en la ejecución del planeamiento urbanístico se
han apreciado determinadas carencias del catálogo vigente, al no
contemplarse muchos de los edificios y espacios propios de nuestra
rica arquitectura popular así como de nuestra tradición hidráulica,
estando obligados los poderes públicos a instrumentar las actuaciones necesarias que permitan la conservación y acrecentamiento de
este rico patrimonio común.
DOGV - Núm. 4.733
16 04 2004
9213
Vist l’informe emés per l’arqueòleg municipal, el senyor Bolufer Marqués, al qual acompanya un annex per a l’ampliació del
catàleg vigent.
Vist el dictamen emés per la Comissió Informativa d’Urbanisme, Disciplina i Obres, de data 17 de febrer de 2004, així com
l’esmena a este dictamen presentada pel senyor Bas Espinós, en
data de hui, per la qual s’amplia l’àrea a la qual afectarà la suspensió i es concreta el termini de la mesura cautelar de suspensió de
llicències.
En virtut de les facultats conferides per la legislació urbanística
sobre la base de les previsions contingudes en l’article 57 de la Llei
Reguladora de l’Activitat Urbanística i l’article 152 del Reglament
de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret
201/1998, de 15 de desembre, la corporació municipal, per unanimitat, acorda:
Visto el informe emitido por el arqueólogo municipal, señor
Bolufer Marqués, al que acompaña anexo para la ampliación del
catálogo vigente.
Visto dictamen emitido por la Comisión Informativa de Urbanismo, Disciplina y Obras, de fecha 17 de febrero de 2004, así
como enmienda al mismo presentada por el señor Bas Espinós, en
fecha de hoy, por la que se amplía el área a la que afectará la suspensión y se concreta el plazo de la medida cautelar de suspensión
de licencias.
En virtud de las facultades conferidas por la legislación urbanística en base a las previsiones contenidas en el artículo 57 de la
Ley Reguladora de la Actividad Urbanística y artículo 152 del
Reglamento de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, la corporación municipal, por unanimidad, acuerda:
Primer. Aprovar l’esmena presentada pel senyor Bas Espinós,
de data 26 de febrer de 2004, al dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme, Disciplina i Obres, de 17 de febrer de 2004, i, en
conseqüència, incorporar-la a la proposta de suspensió de llicències
en determinats elements arquitectònics del municipi per a la modificació del catàleg de protecció del Pla General
Primero. Aprobar la enmienda presentada por el señor Bas Espinós, de fecha 26 de febrero de 2004, al dictamen de la Comisión
Informativa de Urbanismo, Disciplina y Obras, de 17 de febrero de
2004, y, en consecuencia, incorporarla a la propuesta de suspensión
de licencias en determinados elementos arquitectónicos del municipio para modificación del catálogo de protección del Plan General
Segon. Suspendre, pel termini de sis mesos, l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, edificació i demolició per a
les àrees que figuren a l’annex I, que consta en l’expedient, així
com a l’annex II que s’inclou al final del present acord.
Segundo. Suspender, por plazo de seis meses, el otorgamiento
de licencias de parcelación de terrenos, edificación y demolición
para las áreas que figuran en el anexo I, que obra en el expediente,
así como en el anexo II que se incluye al final del presente acuerdo.
Tercer. Ordenar la tramitació de la modificació del Catàleg de
Béns i Espais Protegits de conformitat amb les previsions de l’article 25 de la Llei Reguladora de l’Activitat Urbanística
(LRAU/1994) i el capítol VIII, títol IV, del Reglament de Planejament de la Comunitat Valenciana, aprovat pel Decret 201/1998, de
15 de desembre, amb el requeriment de l’informe addicional de la
conselleria competent, establit en l’article 43.2 de la LRAU/1994.
Tercero. Ordenar la tramitación de la modificación del Catálogo de Bienes y Espacios Protegidos de conformidad con las previsiones del artículo 25 de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU/1994) y el capítulo VIII, título IV, del Reglamento
de Planeamiento de la Comunidad Valenciana, aprobado por
Decreto 201/1998, de 15 de diciembre, requiriendo el informe adicional de la conselleria competente, previsto en el artículo 43.2 de
la LRAU/1994.
Quart. Disposar la publicació del present acord en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i al tauler d’edictes de l’ajuntament
Cuarto. Disponer la publicación del presente acuerdo en el
Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, Boletín Oficial de la
Provincia de Alicante y tablón de edictos del ayuntamiento
ANNEX I
Proposta d’ampliació del Catàleg d’edificis i altres estructures arquitectòniques de valor i significació historicocultural
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Casa dels Montalban. Casa, etc.
Partida: Pujol. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa dels Major. Casa, riu-rau, etc.
Partida: Rafals. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Riu-rau dels Benimeli. Riu-rau, estufa, assecador, etc.
Partida: Mesquida. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa del Torroner. Casa, riu-raus, etc.
Partida: Mesquida. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa dels Cruanyes o de la Senyora Conxa. Casa porxo i riu-rau.
Vil·la Consol. Casa i jardí.
Partida: Mesquida. Cronologia aproximada: començament del segle XX.
Casa de camp del senyor Joanet. Casa, riu-rau a dues aigües, etc.
Partida: Colomer. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa de Cansalades (c/ Masolino). Casa, riu-rau, algubs, etc.
Partida: Cansalades. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa de camp de Bartomeu Cardona. Casa, riu-rau, estufa, etc.
Partida: Calvari/Castellans. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa de camp del Planet. Casa, molinet metàl·lic, etc.
Partida: Valls/Planet. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Caseta dels Montgons. Casa, porxo, riu-rau, algub, forn, etc.
Partida: Montgó. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Caseta de la Sénia Vella. Casa, bassa i sénia.
Partida: Pírits. Cronologia aproximada: segles XVIII-XIX.
Caseta de les Catarroges. Casa, riu-raus, algub, etc.
Partida: Catarroges. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SNU-G1
SUe
SNU-G1
SNU-G-1
9214
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
16 04 2004
Caseta de Guillem del Cafeter. Casa, riu-rau, algub, forn, etc.
Partida: Cansalades (Ombria). Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Caseta dels Puces. Casa, riu-rau, forn d’escaldar, algub, sénia, etc.
Partida: Valls. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa de camp de Gertrudis. Casa, riu-rau, algub, etc.
Partida : Tarraula. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa de camp de la Riba. Casa, riu-rau, algub, etc.
Partida: la Riba. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Caseta de Pepe Gaspanses. Casa i riu-rau, etc.
Partida: Tarraula (Pou del Toll). Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa de camp del Portitxol. Casa, porxo, algub, forn, etc.
Partida: Portitxol. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casa de camp de Lluca (c/ Mar del Coral). Casa, porxo, riu-rau, etc.
Partida: Lluca. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Riu-rau de Cabrera. Riu-rau a dues aigües, casa, porxo, assecador, algub, etc.
Partida: Senioles. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casup del Canyer. Caseta o parador agrícola.
Partida: Cansalades (Ombria). Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casup de les Cansalades 1 (camí de les Cansalades). Caseta o parador agrícola.
Partida: Cansalades. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casup de les Cansalades 2 (camí de les Cansalades). Caseta o parador agrícola.
Partida: Cansalades. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casup de les Cansalades 3 (camí de les Cansalades). Caseta o parador agrícola.
Partida: Cansalades. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Casup de Borrell. Caseta o parador agrícola.
Partida: Cansalades (Ombria). Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
DOGV - Núm. 4.733
SUBe
SNU-G1
SUe
SNU-G1
SNU-G1
SUe
SUe
SUe
SUBe
SNU-G1
SNU-G-1
SNU-G1
SUBe
Cases de camp del segle XVIII
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Casa de les Beates. Casa, etc.
Partida: Tarraula. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII.
Casa de les Banyules. Casa, quadra, etc.
Partida: Sorts. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII.
Casa de la Vall de Castelló. Casa, riu-rau, pou safareig, assecador, etc.
Partida: Valls. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII i meitat del XIX.
Casa de camp de Pou de Moro 1. Casa, bassa, pou, etc.
Partida: Pou de Moro. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII.
Casa de camp de Pou de Moro 2. Casa, sénia, bassa (molt transformada) etc.
Partida: Pou de Moro. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII.
Caseta dels Rectors. Casa, sénia, etc.
Partida: Rectors. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII.
Caseta dels Bevenguts. Casa.
Partida: Bevenguts. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII.
Caseta del Roig. Casa, bassa i sénia (actualment desaparegudes).
Partida: Roig. Cronologia aproximada: meitat del segle XVIII.
SNU-G1
SNU-G3
SUe
SON-G3
SNU-G3
SNU-G3
SNU-G3
SUe
Arquitectura hidràulica
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Molinet i bassa de la Mesquida (vora el camí de la Fontana).
Partida: Mesquida. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX/XX.
Bassa de Julio Cruañes. Conjunt de dues basses, caves, etc.
Partida: Benimadrocs. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Sénia del Planet o dels Codines. Sénia andador, bassa.
Partida: Valls. Cronologia aproximada: segle XVIII.
Molinet de les Fontanelles. Torre circular i pou.
Partida: Fontanelles. Cronologia aproximada: segle XIX.
Alqueria de la Font d’Andó. Restes de casa, pou font, cava, bassa, etc.
Partida: Forandons. Cronologia aproximada: segle XVII.
Molinet de l’Hort del Regalat. Torre de molinet, bassa, molí, etc.
Partida: Pírits. Cronologia: segle XIX.
Molí hidràulic d’en Gavilà. Casal, premsa i restes de la bassa.
Partida: Valls. Cronologia aproximada: segles XV-XIX.
Molí hidràulic de Climent. Casal, premsa i restes de la bassa.
Partida: Catarroges. Cronologia aproximada: segles XVIII-XIX.
Sui
SNU-G1
SNU-G1
SNUEP
SNU-G1
SNU-G3
SNU-G1
SNU-G1
Altres construccions
43.
Forn terrisser de la Tarraula. Teuleria, etc.
Partida: Tarraula. Cronologia aproximada: segle XIX.
SNU-G1
DOGV - Núm. 4.733
44.
45.
16 04 2004
Corral del Montgó (carrer de l’Altar). Corral de ramats.
Partida: Montgó. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XIX.
Corral del Montgó (carrer de l’Altar). Corral de ramats.
Partida: Montgó. Cronologia aproximada: segona meitat del segle XVIII-XIX.
Zona verda
9215
SUBe
SG
Conjunt urbà dels edificis burgesos de l’avinguda d’Alacant
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Avinguda d’Alacant, núm. 3. Casa unifamiliar de dues plantes.
Cronologia aproximada: finals del segle XIX o principis del XX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 7. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 9. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 11. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 13. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 13. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 8. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 10. Casa unifamiliar (en origen) dos plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 12. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 14. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 16. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
Avinguda d’Alacant, núm. 18. Casa unifamiliar (en origen) tres plantes.
Cronologia aproximada: darreria del segle XIX.
Nucli A
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
***********
ANEXO I
Propuesta de ampliación del Catálogo de edificios y otras estructuras arquitectónicas de valor y significación histórico-cultural
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Casa de los Montalbán. Casa, etc.
Partida: Puchol. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de los Mayor. Casa, riu-rau, etc.
Partida: Rafals. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Riu-Rau de los Benimeli. Riu-rau, estufa, secadero, etc.
Partida: Mesquida. Conología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa del Torroner. Casa, riu-raus, etc.
Partida: Mesquida. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de los Cruañes o de la Señora Concha. Casa-porche y riu-rau.
Villa Consuelo. Casa y jardín.
Partida: Mesquida. Cronología aproximada: principios del siglo XX.
Casa de campo del señor Juanito. Casa, riu-rau a dos aguas, etc.
Partida: Colomer. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de Cansalades (c/ Masolino). Casa, riu-rau, algibes, etc.
Partida: Cansalades. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de campo de Bartolomé Cardona. Casa, riu-rau, estufa, etc.
Partida: Calvario/Castellans. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de campo del Planet. Casa, molinillo metálico, etc.
Partida: Valls/Planet. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SUe
SNU-G1
9216
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
16 04 2004
Caseta dels Montgons. Casa, porche, riu-rau, algibe, horno, etc.
Partida: Montgó. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Caseta de la Sénia Vella. Casa, balsa y noria.
Partida: Pírits. Cronología aproximada: siglos XVIII-XIX.
Caseta de les Catarroges. Casa, riu-raus, algibe, etc.
Partida: Catarroges. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Caseta de Guillem del Cafeter. Casa, riu-rau, algibe, horno, etc.
Partida: Cansalades (Umbría). Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Caseta dels Puces. Casa, riu-rau, horno de escaldar, algibe, noria, etc.
Partida: Valls. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de campo de Gertrudis. Casa, riu-rau, algibe, etc.
Partida : Tarraula. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de campo de la Riba. Casa, riu-rau, algibe, etc.
Partida: La Riba. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Caseta de Pepe Gaspanses. Casa y riu-rau, etc.
Partida: Tarraula (Pou del Toll). Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de campo del Portichol. Casa, porche, algibe, horno, etc.
Partida: Portichol. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casa de campo de Lluca (c/ Mar del Coral). Casa, porche, riu-rau, etc.
Partida: Lluca. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Riu-rau de Cabrera. Riu-rau a dos aguas, casa, porche, secadero, algibe, etc.
Partida: Senioles. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casup del Canyero. Casita o parador agrícola.
Partida: Cansalades (Umbría). Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casup de les Cansalades 1 (Camí Cansalades). Casita o parador agrícola.
Partida: Cansalades. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casup de les Cansalades 2 (Camí Cansalades). Casita o parador agrícola.
Partida: Cansalades. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casup de les Cansalades 3 (Camí Cansalades). Casita o parador agrícola.
Partida: Cansalades. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Casup de Borrell. Casita o parador agrícola.
Partida: Cansalades (Umbría). Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
DOGV - Núm. 4.733
SUe
SNU-G1
SNU-G-1
SUBe
SNU-G1
SUe
SNU-G1
SNU-G1
SUe
SUe
SUe
SUBe
SNU-G1
SNU-G-1
SNU-G1
SUBe
Casas de campo del siglo XVIII
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Casa de les Beates. Casa, etc.
Partida: Tarraula. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII.
Casa de les Bañules. Casa, cuadra, etc.
Partida: Sorts. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII.
Casa de la Vall de Castelló. Casa, riu-rau, pozo-lavadero, secadero, etc.
Partida: Valls. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII y mitad del XIX.
Casa de campo de Pou de Moro 1. Casa, balsa, pozo, etc.
Partida: Pou de Moro. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII.
Casa de campo de Pou de Moro 2. Casa, noria, balsa (muy transformada) etc.
Partida: Pou de Moro. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII.
Caseta dels Retors. Casa, noria, etc.
Partida: Retors. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII.
Caseta dels Bevenguts. Casa.
Partida: Bevenguts. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII.
Caseta del Roig. Casa, balsa y noria (ahora desaparecidas).
Partida: Roig. Cronología aproximada: mitad del siglo XVIII.
SNU-G1
SNU-G3
SUe
SON-G3
SNU-G3
SNU-G3
SNU-G3
SUe
Arquitectura hidráulica
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
Molinillo y balsa de la Mesquida (junto al Camí de la Fontana).
Partida: Mesquida. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX/XX.
Balsa de Julio Cruañes. Conjunto de dos balsas, cavas, etc.
Partida: Benimadrocs. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Noria del Planet o dels Codines. Noria-andador, balsa.
Partida: Valls. Cronología aproximada: siglo XVIII.
Molinet de les Fontanelles. Torre circular y pozo.
Partida: Fontanelles. Cronología aproximada: siglo XIX.
Alquería de la Font d’Andó. Restos de casa, pozo-fuente, cava, balsa, etc.
Partida: Forandons. Cronología aproximada: siglo XVII.
Molinet de l’Hort del Regalat. Torre de molinillo, balsa, molino, etc.
Partida: Pírits. Cronología: siglo XIX.
Molí hidràulic d’en Gavilà. Casal, lagar y restos de la balsa.
Partida: Valls. Cronología aproximada: siglos XV-XIX.
Molí hidràulic de Climent. Casal, lagar y restos de la balsa.
Partida: Catarroges. Cronología aproximada: siglos XVIII-XIX.
Sui
SNU-G1
SNU-G1
SNUEP
SNU-G1
SNU-G3
SNU-G1
SNU-G1
DOGV - Núm. 4.733
16 04 2004
9217
Otras construcciones
43.
44.
45.
Horno alfarero de la Tarraula. Tejar, etc.
Partida: Tarraula. Cronología aproximada: siglo XIX.
Corral del Montgó (calle Altar). Corral de ganados.
Partida: Montgó. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XIX.
Corral del Montgó (calle Altar). Corral de ganados.
Partida: Montgó. Cronología aproximada: segunda mitad del siglo XVIII-XIX.
Zona verde
SNU-G1
SUBe
SG
Conjunto urbano de los edificios burgueses de la avenida de Alicante
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
Avenida de Alicante, núm. 3. Casa unifamiliar de dos plantas.
Cronología aproximada: finales del siglo XIX o principios del XX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 7. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 9. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 11. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 13. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 13. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 8. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 10. Casa unifamiliar (en origen) dos plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 12. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 14. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 16. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
Avenida de Alicante, núm. 18. Casa unifamiliar (en origen) tres plantas.
Cronología aproximada: postrimerías del siglo XIX.
Casco A
ANNEX II
Carrer del Príncep d’Astúries, números parells
Placeta del Convent
Ronda de Colom, números parells
Ronda Sud, números imparells
Ronda Nord, números imparells
Plaça de la Marina Alta
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
SU
ANEXO II
Calle del Principe de Asturias, números pares
Placeta del Convent
Ronda de Colón, números pares
Ronda Sur, números impares
Ronda Norte, números impares
Plaza de la Marina Alta
Cosa que es fa pública als efectes establits en l’article 57.1.a de
la Llei 6/1994, de 15 de novembre, de la Generalitat, Reguladora de
l’Activitat Urbanística.
Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo
57.1.a de la Ley 6/1994, de 15 de noviembre, de la Generalitat,
Reguladora de la Actividad Urbanística.
Xàbia, 2 de març de 2004.– El secretari general: Manuel
Ferrándiz.
Jávea, 2 de marzo de 2004.– El secretario general: Manuel
Ferrándiz.
Descargar
Fichas aleatorios
tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

Portugueses del siglo XVII

15 Tarjetas Mr. Card

Médicos de Italia del siglo XVIII

15 Tarjetas Mr. Card

Crear fichas