W u??????

advertisement
UÎ OKOz«dÝ« sFD¹ wMOD)K
”bI« w
…d¹e'« w wU×B« nuð UO½U*«
dB s VKDÐ —uBM bLŠ«
U?OHd?w sFH U?OMODK Ê≈ W?OKOz«d?>ô« WHd?A« XU?!
oKD# Ê√ q?! W1b?I« ”b?I« WM#b& q?zb& bM U?OKOz«d?>«
Ê≈ WOKOz«d>ô« ·UF>ô« W?&bz XU!Ë ÆtOK —UM« wHdA«
Web??
*« Íd?&U?> Uu XU?!Ë Æ…d?ODz WU?8 w 5K@d«
œËb??(« ”d??8 w? qL??F#Ë wHd???A« Ê≈ WHd??A?« r>U
ÂUF« ”b?I« w nMF« …dOQË Fb#«eQË ÆW?!d« w VO^√
ÆUO8 UOMODK UO^ ÊuOKOz«d>« ‚d8√ Ê√ bF w{U*«
w wU??B« 5d —UD?& w W?OEU*ô« WHd?A« XH?!Ë√
nO??!uQ …d??Bc??& vK ¡UM? —u??BM& b??L??8« …d#e??'« …UM!
w ¨WIUD
?& —œUB& V ¨W#dB*« FUD?K« UNQ—b^«
ÆW#dDI« …UMI«Ë …dUI« 5 WkO> FU!ö tO œuQ X!Ë
ôò d?
#uQ vK tU??8 vK …b#d?GQ w —u?BM& V
?BË
v« wK#u?% —UE
E« w 5d —UD& w ‰U?I
?ô« s— X“
ÆåoOI
« w{U!
WH^ ≤¥
2000 L.L.
www.addiyaronline.com
ƉƉ ≤∞∞∞
28 eme annee -N” 9424
Lundi 22 Juin 2015
≤∞±µ Ê«d#e8 ≤≤ 5Meô« ≠
π¥≤¥ œbF« ‡ ÊËdAF«Ë WM&Ua« WM«
5OHK)« s WM)« ¡UM−)« V¹cFð sŽ XHAC Èd³C W×OC
øWM)K s{U(« q³I²)*« —UOð tOL×¹ qN ÆÆÆ‚uMA*« WUI²ÝUÐ W³UD*«
…dýU³ ‚uMA*« dQÐ j³ðdð W¹—«œ« WOÝUOÝ WQ)*«Ë 5OC—bÐ U¼dB×¹ WOKš«b« d¹“Ë
¨qB8 U?L UO?>UO> ‰ËR?*« s& ¨w>U>ô« ‰«R?« vI#Ë
—UOQ UNKL?
O> « ‚uMA*« qO?I
O> q øsL?a« lbO> s&Ë
iH
E« Íc« wM« Á—uNL?@ ÂU&√ UNKL
O> nO?BË ¨qI
*«
ÆoHUM*« qB w f&«
5u??!u*« v?K b??I??(« «c U??& UÎ ??C#« w?>U??>ô« ‰«R??«Ë
rKF« l& ¨W?OA?8u« WI#dD?« ÁcN rN?#cFQ r
?O 5O&ö?>ô«
WOË— s w VcF « UOKL"
ŸöD²Ý« …dzUÞ U¹UIÐ vKŽ —u¦F«
—U−H½« ÍËœË ÆÆ 5³G] œËdł w
©≤¥ ’ XOAEU*« WL
Q®
—U??????#b??????« o???????#d??????H v??????K??????
¨ÊUMK? W??O?C?? d??B« W?O??&Ë— sL?> w qB??8 U?&
U?& ‚u?H# W?OEUMK?« Êu?L?« w qB?# U?& Ê« Fd?Nq«Ë
ÆUdOrË u&UM
E«ur w V#cF
« ÊuL> w qB#
W?8U??> tEQ ÊUM? s …—u?^ lA?« vD« qB??8 U?&
…—uB« ÁcË ¨WOH«d!u1b« W>—U2Ë d?OF
KË W#dK
ÆUNM 5ËR*« W>U& r
# Ê« VL# WkO«
qB Fe Èd??B W??O?C?
qB l?L???@«Ë f&« 5O?EUM?K«
qLF« «c WE«œ« vK ¡U?!dô«
o? Íd#d?????« wA?????8u«
rË 5O??&ö???>ô« 5u??!u*«
Ÿ«uE« l?Aô Êu???{d???F???
#
ULB 5#dJ b# vK »dC«
u#b??O???H« j#d??w vK? d??Nq
q^«u?
« l?!«u?& vK Ÿ“u*«
…—uB« FdNq«Ë ¨wUL
@ô«
qz«ËË ‘dHô« d?L?? ÷d?FQ
b??F?>ô« W????O??
?BË b??L??B«
Fd?Nq U?L?B ¨Õd??*« »d?CK
XeE b?!Ë 5O&ö?>ö —u^
r?Ë rN????????ö???????& r?NM?
ÆU{—« Êu8ËdD&
bK w dNq u u#b?OH« «c
”˃d ÕU?Hô ÊUM d???O???r
ÎöO fK«d w WOF Ud% v« Èœ« U?0—Ë ¨…d????O?????????B
U?& «cË ¨UNM 5?ËR*U Èd?8ôU nOJ ¨W?&uJ(« WU?I
?>«
FU!dD«Ë FU8U?« v« «ueE s#c« WM« ÊuMH«u*« t VUH
FU!dD« «uFD!Ë ŸU?I«Ë «bO^Ë —UJË fK«dH w W?OOzd«
œU?NE W?OKz«b?« d#“Ë WU?I?
?>U 5UD& WK?F?
?A*« F«—UHôU
d#“Ë sJ ÆqB?8 UL? …d?wU*« W?OËR?*« tKOL?%Ë ¨‚uMA*«
¨«b??8« lM?I# r d#d???Q ¡UD« ‰ËU??8 ‚uM?A*« œU??NE W??O?Kz«b«
ÆUNFOO9Ë WOCI« ‰öG
>« ÂbË FuJU VUHË
r¼—Ëœ «Ëd)š ÊuO×O)*« ∫ ÊuŽ
å—UO²«ò l UMHU% s l½U*« U ∫ l−Fł
å—U#b«ò
dLŠô« ”U³KUÐ wÝd
ÊUB WOK?Oz«d>≈ …—Ur s UÎ L@UE —U?LHEô« ÊuJ#
XDI> W#œU?F& ŸöD
?>« …dzUH dO&bQ U?Nb
w UÎ I8ô å—UM*«ò l!u& Àb% ¨WIDM*« w öÎ O
ŸöD
??>« …d?zUH ◊u??I??>ò s q@U?? d????z
ŸUI« w 5?G^ ‘d8 w —bB*« Wu?NL&
s Xeb??% w
« ¡U?Eú? W??^ ôË wd??G«
ÆåWIDM*« w WOKOz«d>« …—Ur
WU???Bu wEUM? wM&√ —b???B??& ‰U??! p?c??B
WM `C
# rò —ULHEô« V> Ê≈ å“d
#Ë—ò
s r?@UE `?@—_« vK? tMJ? ¨W????k?*« w ±∞∞
åŸöD
??>« …dzUH d?O??&b?
W??OKOz«d??>≈ …—U?r
ÆËbFK WFUQ
©≤¥ ’ wM&_« d)« WL
Q®
ŸöD ô« …dzU
w 5?G??^ …bK »d?! ¨f&√ —U??L?HE« l!Ë
r ¨wd?G« ŸU?I« W?EU?& w W?OzUE W?IDM&
œb?% Ê√ ÊËœ s&Ë ¨U#U??{ Ÿu?!Ë s d?H?#
W?OM&_« —œU??B*« Ê√ ô≈ ¨b?F UÎ ?O?L??>— tU??>√
ÊUJ& w ŸöD?
?>« …dzUH U#U?I? œu?@Ë Fb?B√
Æ—ULHEô«
q! s& «Î dL?
& wMH« nAJ« ‰«e# ô U?LOË
ÊUJ& vK wEUMK« gO?'« w ÍdJ dO?z
WN?' 5G?^ q@ wU?√ w —UL?HEô« Ÿu!Ë
lO???— wM&√ —b???B??& r???8 ¨„Ë—U??« q???@
W?OEbF*« q
?J« U#UIò Ê√ ŸU?I?« w Èu
?*«
‰bQ —U?L??HEô« ‰u?B?8 ÊUJ& w? Fb?@Ë w
«
ÆåŸöD
>« …dzUD œuFQ UNE√ vK
Ê√ d&_« ∆œU w wM&√ —bB?& `@— U&bFË
dL.ô« ”UKU wd
b?L??& —U?A?
??*« W?>Uzd …dU?I« FU#UM@ W??LJ?& XK@√
WO?CI« w s#d?z¬ ±∞Ë w>d& bL?& WL?BU& ¨w?LN s#d?Ow
“«d8_« i ‰ULJ
?>ô ¨ådD! l& dU
«ò ‡ UO&ö?≈ WËdF*«
åw>d& b?L&ò d?Nq vË_« …dLKË ÆÍ—U'« u?OEu# ≤µ WK'
s& »Ëd?N« WO?C! w t?OK rJ(« bF p–Ë ¨¡«d?L(« Wb?U
bL&ò ‰u^Ë —u FUU
N« F«u^√ ŸUHQ—« l& ¨ÊËdDM« Íœ«Ë
Æ¡«dL(« Wb« U#bQd& ÂUNQô« hH! åw>d&
dEM« ¨b?OF?>—u FU#UM@ W?LJ?& FQ@—√ Èd?z√ WO?8UE s&
UNO rBU# w?
«Ë ¨bOF>—u œU
>« …—eL0 WIKF?
& WOC! w
s& s#dz¬ 5F—√Ë WHd?w jU{ q
I UÎ L?N
& Êu?LzË b8«Ë
ÆF«dAF« WU^≈Ë bOF>—u wU√
„UM w?U??
U?Ë ¨ÊUM w? w??O???*« —Ëb«
¡U??I Ê« ÂU?? qJA 5O????O??*« bM W??UM!
b???O????F# Ê« sJ?L*« s& år?OJ(«òË å‰«d?M'«ò
Ê“«u?
« w qK)« `?B#Ë w?O?*« Zu«
ÆÊü« v
8 nzUD« cM& œU> Íc«
5 ŸU?L??
?@ö W???B«u*« —œU?B?*« V?8Ë
ÊS? wEu?F« —U?O?
«Ë W?OEU?MK« F«u?I« »öH
vK ŸUL?
@ô« w eB— l?LF@ d?OL> —u?
Bb«
W???OEU?J&« s Àb???%Ë w{U?*« wH …—Ëd???{
ÂU&« lE«u?& œu@Ë ÂbË ¨U#«u?M« Êö« d#uDQ
ÊËU?F?
?« Ê_ ¨Îö??I?
???& œ—«Ë d?&« «cË ¨p–
‰u?B8 s& lEU*« U?& ‰Q?EË ¨—uD
# Ê« VL#
©≤¥ ’ wK;« d)« WL
Q®
—UO «Ë «uI« »öË wU—Ë ÊUFM l lFF«u????I« 5 åU?#«uM?«ò Êö???« ÊU????O c?M&
¡U??@ Íc«Ë d?(« wMHu?« —U?O??
«Ë W?OEU?MK«
fOz—Ë ÊU?FMB rO«d« VzUM« œuN?' WL?@dQ
rK& W??OEUMK« F«u??I« w Âö?ô« W??KB?&
—uD
Q —U?O
«Ë F«u?I« 5 FU!ö?F«Ë wwU#—
¨ÎU#b???U???BQ v?M& c???zQQË wU???L#« qJ?A
qB w U???8U??OQ—« XBd?Q U??NE« v« W???U??{ôU
twU? U& ¡«d?@ WO?O?*« WO?F?A« ◊U>Ëô«
U2 FU?ö)« ¡«d?@ ¨…UEU?F& s& Êu?O?O?*«
ÊUM w? w?O?*« —Ëb« w? l@«dQ v« Èœ«
¨WËb« w w??O?*« —u??C?(«Ë ÂU?? qJA
W#—uNL'« W>Uz— w ⁄«d?H« —«dL
>« Ê« v
8
l@«dQ ôu qB?O ÊUB U& «Î dN?w ±¥ s& daBô
UÎ B,ý ±¥ q²I¹Ë W¹œdJ« sô« «u ‚d,¹ ågŽ«œò
dbð a,H¹ rOEM²«Ë Í—u)« gO'«Ë …dBM« 5Ð ådË dCò
WN@ò wK&Ë W#—u« F«uI« 5 WM8UD« „—UF*« q^«uQ
b!Ë wU?LA« …dDOMI« n#— w …b?UI« rOEMQ Ÿd? ‡ å…dBM«
dO?B œb? vK ¡UCI« s?& u'« Õö U?&ub& g?O'« sJ9
F«b?8Ë X?F?>Ë U?L??B ¨…dDOMI«Ë o?A?&œ wH#d 5?K*« s&
wK& œ«b&≈Ë „d% —ËU&Ë FUFL& vK UNQUOKL W#dJ
oA?&œË …dDOMI?« wH#— w …b?U?I« Ÿd? ≠ å…d?BM« W?N??@ò
©≤¥ ’ Í—u« d)« WL
Q®
±¥ q
?! Íc?« Í—U??
Eô« d??O?L?H??
« åg«œò rOEM?Q vMQ
s&ô« F«uIK eBd& w ÍœdB s&« d?BM rNMO s& f&« UBw
l& W#œËb??(« W?#—u??« wKA??&U??I« WM?#b0 W#œdJ« w?Kz«b«
XbN
>« w
« åW#œUN?A
>ô« WOKLFUò dOLH?
« UH^«Ë UOBdQ
d?I*« qz«œ v≈ qKQ Ád?^UM b?8√ Ê√ v≈ «d?O?A?& ¨U#«b ‚bM
ÆWOKLF« cHE re ¨”«d(« q
! YO8 UH>UE U&«e8 U#bQd& wM&_«
l& v8d??'«Ë vK
??I« F«d??A?? jI??> ¨tQ«– ‚U??O??« wË
qAHÐ XN²½« nOMł U{ËUH
‰U²I« W¹eł lb¹ wMLO« VFA«Ë
ønU
K rN
N@«u0Ë
vI« ¨sL?O« w WO?>UO?« W#u?
« W?OKL d?aFQ ¡u?{ w
Íc« b?u« vK ÂuK« 5>U# ÷U#— W?OML?O« W?O@—U?)« d#“Ë
U??H?^«Ë s?L?O« w? Âö??« œu?N??@ ‰U??A?U? 5Oeu??(« qa1
weu(« WUL@ XMF
VEU'« W#œU8« XEUB UNEU FU{ËUH*«
œb?wË Æ≤≤±∂ —«dI« c?O?HM
rN?
?r— Âb? ÊUO??
Ë rNH?!«u0
©≤¥ ’ wMLO« d)« WL
Q®
W#u?Q œUL#« U?Nb ÊU?B w
« nOM@ FU?{ËUH?& qA b?F
w …œu??@u*« W??OML?O?« W?&uJ?(«Ë 5Oeu?(« 5? W?O??>U?O??>
U?N??HE ÕdDQ WKk?>« ¨Íœu?F?« rb« vIK?
Q w
«Ë ÷U#d«
w U?&Ë øÊô« w?ML?O« VF?A?« d?O?B?& u? U?& ∫wË U?N???HM
…œU?O?I w?d?F« nU??
« U?c?zQ?O?> w
« W?OU??
« F«uD)«
»UEô« vK 5Oeu?(« —U@« s& tMJ9 Âb b?F W#œuF«
qzU?I« b{ rNU?
I ÊuOeu?(« dL
?O?> v
& v«Ë øÊb*« s&
≤
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
W?????O?‡‡?‡?‡½U?M‡?‡‡?‡³?
W‡?‡‡?ÝU?????O?‡‡?Ý
ÆÆ Ã—U)« «bMł« 5Ð …uK(« 5Ž rOA/
UNO% »užd*« dOž «—UO)«Ë
‰U?? w1 ¨—u???ô« Ê« wMF
ô «c?R Ê« ô« ¨ÊUMV U??L???O??0??
w1 5?OMOD?KH?« vK$ U???VK?B dR
Ê« ¨·ö???)« b???$U???BG
U???L???O?EMG œu????AË w1 sL?JG …—uD?)« qFË ¨U???????A«
dONH ‚«—Ëô« s dOhJU8 p9 ¨51dD« ×UI U$ULAË
ÆULO<« s« vK$ VFK«Ë ŸU{Ëô«
ÊuJ
œUJ?
¨d?O??Iô« ‰UJJô« Ê« ¨◊U??BËô« Í√d8 ¨X1ö«Ë
rNG« Y?O?? ¨å”U??L??ò W?Ld?? r?B« t??O??1 ÃeÔ
Íc« ‰Ëô«
å”bI*« XO8 »UVJò s dCUM$ å`?1ò WLd s Êu
œUO!
w« ¨å”U??L?ò v« Êu??L?M
rRË ¨ÀœU??(« w1 Wx—u???
UNO« wLM
w« UOFL?NK UNL$œ XHKË ¨ÂUNGô« X8dGB«
UC
uFG l1b URœ«bF?B« XMK$«Ë ÀœU(« w1 Êux—u*«
s WU???B— √d??! s „U?MR sJ ¨s?
——d??C???*« vK$ W??O?U??
U??NGU??HU?% w?1 U
dRu??A «d?O??O??GG d?A« w?« å”U?L??ò
lO8d« «—uò ‰U?5?H?B« l ¨W?OJO?J«Ë W?O?NO?G«d?Bô«
¨Í—u« gO'« b{ ‰UI« w1 UNx—uGË dB w1 åw8dF«
U?LEM*« sL?{ WHMB? W
—u?B WO?ö?B« qzUB?1 W?5KB*
U1ö0K UBUJFK« ¨ÈdA U ÊuJ
Ê« bFVG ôË ¨WO8UR—ô«
d?h??FGË ¨”U??V?$ œu??L?5? W??OMOD?KH« WDK?« fOz— l
oxUM w1 W?OMxË …bË W?uJ qOJA?8 WCU)« …—œU?V*«
Æ…e“ ŸUD!Ë WO8dG« WHC« w1 WOMODKH« WDK«
W?OMODKH« qzU?BH« qL Ê« ÆÆ ‰u?IU8 ◊U?BËô« hK0GË
W?O8U?R—ô« Èu?IK W?O?«u*« U?$U?L??'« rN? «b?O??A ·d?FG
dhL« UNKGKGG dxU?0 wFGË ¨å…dBM«òË åg$«œò WCU08Ë
Êô vF?
s „UMN?1 ¨rO<« w?1 wMODKH« ZO?M« qI«œ
vK$ ¨wKUMVK« ¡UCI« s 58—UN« W?NAË v« rO<« ‰u5
nA??L v« W??1U?{« ¨ W??O8UR—« ‰U??L??$« w1 rNx—uG W??O??HKI
“u?— URœu?IG W?O?8UR—« UJV?J W?OKUMVK?« W?OMô« …e?N?Aô«
rNMO8 s w?KUMVK« ¡U?C?I« Èb ·u?!u r?NLE?F ¨…d?O?V?L
öC1 ÆrO?<U8 —dC« «uI(« ¡ôRRË ¨”U?V$ rOFK w8UR—ô«
U?N8UJG—« W?O?HKI vK$ ¡U?C?I« w1 W?I?ö? U$u?L?N? s$
lO8d«ò ‡8 wLÔB U Ÿôb?K« qV! cM WO8UR—« Ë« WOd?A ôUL$«
¨«b?IF? U$U?L'« ÁcR l? l{u« `VC« Ê« v« ¨åw8d?F«
Èu?I« UNGc?HKË U?NGd!« w« W?OMô« WD)« oO?VDG sJ1 ôË
d
d??5??« W??LE?M w1 W
u??CM*« W??O?MODK?H« qzU??B??H«Ë
—U??BKô« W??V?B??$ ® W??O??ö?Bô« Èu??I«Ë Èu??I« nU??%Ë
Âb$ ÊU1 ¨wUU8Ë ¨©…bRU:« WOöBô« WLd(«Ë WOöBô«
vu?G w« WOMODKH?« WOMô« …u?IK “ö« ¡UDG« 5QG
W
« W¡U??? Ë« VJ?Gd? Í« nO??!uG s$ ¨rO??<« qI«œ sô«
5K<« v?K$ W??L??O???I l{ËË ¨wMô« l?{uU8 ^q0ÔG W???N??A
w1 W??OMô« …u??I« —Ëb8Ë W??OMô« WD)U?8 `ODO??B ¨sôU8
»u?“d? d?O?“ «—U?O?I ÂU?« rO?<« lC?O?BË ¨sô« jV?{
ôU l W?A
UF? ÊuJG s W?OMODKH« UL?O<U?1ÆÆUN8
ZO?M« s$ bF?V« qL …b?OF8Ë ¨Ã—U?)« «bMA« o1Ë qL?FG
ÊuJG Ê« vK?$ s
d?B*« 5OM?ODKH« 5??Aö w$U?L???Aô«
Í« w1 ‰u?Ib« s$ «b?O?F8 ÆÆr?N??O?C?! …b?O?u« rN??N?AË
b8 ô ÊU??L« l1œ VKD?
d?ô« ÊU??L Ê«Ë ¨rN?O?MFG ô „—U?F??
ÆUNM
å—U¹b
«ò —«dÝ«
»udF
«ÆÆÆË «bOË ULO<«
WËR? U?N' œb?A? n!u? s$ UuKF*« Xb?%
¨WO WO*«Ë …uK(« 5$ wLO?0 w1 WOMô« «—uD« ‰UO
œb?L?K WËU?5? Í« ÊQ8 qzU?B?H« «œU?O?! ⁄ö8« b? v«Ë
t??A«u??O??B ¨…b??«Ë …uD08 u?Ë ¨«b??O??C WM
b?? ÁU??&U8
ÆtO1 …œbA*« U$UL'« WOHBGË 5LO<« v« ‰uIbU8
w1 WMO?F qzU?B1 Ê« v?« —UJ« b?! UuKF*« XKU?LË
¨W
—uB W?{—UF U?$uLN? l qC«uG vK$ …uK(« 5$
v« U?$uL?:« ÁcR b?L$ U? «–« U?NF? oO?MG vK$Ë q8
v« ôuCË aOA« qVA s wKUMVK« VKU'« ÁU&U8 ÂbI«
Æ»u!dF«
å—U¹b
«ò —«dÝ«
ÆÆånÒOJ½ Õ—ò
q8U?! Íc« åoÓVDÔ*« XL?B«ò ÒÊ√ wBU?OB —b?B? d?V?$«
åfJOKOJ?
Ëò ozUË 5O?BUO?«Ë 5O?ö?$ù« iF8 t?O?1
UÎ 8dG ¨U?NÒ5C vK$ qÌ Oœ dOI uR W
œuF?« UN0M8
fOz— s ‰U??h*« qO?V?B v?K$ U?NM n
Ì !u?? Í
Ò √ —Ëb?C Âb?$
œU?$« Íc« uRË lN?F?A dO?L?B åWOKUM?VK« «uI«ò »e?
sË ÌVV?8 W?O1U?5?B« «d9R*« b?I?$Ë UKUO?V« —«b?C≈
ÆVVB ÊËœ
s* ÷—UF*« o
d?H« qF1 …Òœ— ÒÊ√ —b?B*« È√— ¨q8UI*« w1
Êu?LKF
rNÒK√ U?ÎCu?B?I ¨åU?N8 mÏ Ó U?V?ò ozU?u« rN?ËUMG
fO rN wA—U?)« q
u?L?« ÒÊ√Ë ¨ÎôU q?C1√ «u??O rNÒK√
fJOK?OJ
Ë ozUË dE?MMK1ò ∫·U??{√Ë ¨b?√ vK$ ÎU??O?1U??I
Õ—ò UMK√ b??O?L_«Ë ¨Îö?h? W??OK«d
ù«Ë W
dDI« U??N?O??0??M8
ÆåÊuuI
ULL ånÒOJK
øÊuF
tK
« »eŠ rŽœ ¡«—Ë wLOK« …u izU%
jIÝ åwM4
« ‰«b²Žô«ò vKŽ ÊU¼d
«
U
“ œuL5
s
b«dCUK rOR«d8«
w1 ÂU
« q?V??! qN???B Íc« ¨©°® åÍœd??H« ‰UJ?Jô«ò œU??$«
U5
d?A dA?$ b« Ë 5KO?! b?B Íc« ¨…uK(« 5$ rO?0
U?L??O?<« d?V?L« v?« ¡«u?{ô« ¨W?L?O???A W
œU? dzU???IË
jBË ¨WVF?A*« WOMô« «bOIF?« w1 ‚—UG« WOMODKH«
s WOKUMVK«Ë WOMODKH« ◊UBËô« s b
bF« Èb ·ËU0
ÆÆtN?AË dO“ v« rO<« cIQ?G b! ‰U!ô« s …b
b?A WAu
‰u???% Íc?« ¨Íœd???H« ÀœU???(« b?M$ ◊U???BËô« n!u????GË
¨tO1 5L—UA*« 5KGUI*« rN WN' ¨åw$ULAò v« UE5K8
w« WO1«dG?'« WF!d«Ë ¨Xb0B« w« W?5KBô« WO$uKË
Æ¡UO« v« w s œ«bô« v« X$—UB
U??L??OEM«Ë Èu??I« Ê« ¨W??OMO?DKH« ◊U??BËô« b??LRGË
dGu?« WU? l g
U?F?« vK$ …—œU?! bF?G r WO?MODKH«
b
b?F« bA«u?G ¡«dA ¨rO?<« œu?G w« wMô« »«dD{ô«Ë
U?L?OEM U?NGô«u0 d?IU?H?G w« W?1dD*« U?$U?L?'« s
U$u?LN? wRË ¨å…dBM« W?NV?AòË åg$«œò qh W?O8UR—«
åÂU?A« bMAò ‡L ¨W?Oö?Bô« U?O?L?« s b
b?F« XKL?
w« U?'U?F*« qLË ¨årK*« »U?V?A«òË åÂö?Bô« `?1òË
lCG Ê« U??NMJ?1 ôË ¨U?F??HK b??NÔG r ¨ÀœU?? qL l Íd??&
Ê« v« X?HË ¨tM«Ë Á—«d?I?B« rO?0LK b?O?FG w« ‰uK(«
ULK$ ¨wMODKH« wMô« nK*« l wxUF?« w1 W$uO „UMR
qzU?B??H«Ë Èu?I« U?N?8 XU?! w« W?O?Mô« «uD)« qL Ê«
W???OMOD?KH« W???OM?ô« …u??I?« qOJA?G b??F?8 ¨W??OM?ODK?H«
wL??Bd« VKU?'« s U??F?O??N?AGË U??L?$œ X!ô ¨W??Ld???A*«
qU???FG Íc« w?KUMV?K« gO???'« s W???CU??0?8Ë ¨wKUMV?K«
VKU'« sJ ¨W?OMô« «dON?H« s rO<« V?OMN WKËd0
ö????OJ?A????« 58 U?K“«u????« d????O????B« wI8 w?MOD?K?H«
W?O?öBô« U?$U?L?'« d?OB? ‰u? W?HK?<« ¨WO?MODKH«
qC?1 —UH« nK ‰u?Ë ¨WO8U?R—ô« ÈuIK W?O«u*« …œbA?*«
b?L« —U?HK ÊËdCUM rN?FË W?5K*« tGU$u?LN?Ë dLU?J
rNzu?' b?F8 ¨…uK(« 5$ rO?0? qI«œ ÊËœuAu*« ¨d?O?Bô«
U$uLN? 58 ¨5U$ qV! dA w« «dV$ W?LdF d« ¨tO«
ÆwKUMVK« gO'«Ë dOBô«
r?% Ê« WO?MODKH« Èu?I« vK$ ÊU?L ¨◊UBËô« ‰u?IGË
UNK« W?CU08Ë ¨rO<« sU8 Wh8U?F« U$uL:« ÁU?& URd«
qJA
URœuAË Ê«Ë ¨W?OH0 d?O“ WOA—U?I …bMA« o1Ë qLFG
ÁcR œb9 ÊU?1 ¨wU?U8Ë ¨rO?<« ÊUJB ŸuL?N? vK$ «dDI
ÊuJOB ¨r?O<« ¡UO?« w1 UR–uHK …dz«œ ŸU?G«Ë U$U?L'«
vK$ v??Ë ¨rO??<« qI«œ sô« vK?$ …d?ODI U??O??$«bG t
¨rO?<« w?1 U?“QG ŸU?{Ëô« b?
e
U? Ê« v« XH?KGË Æ—«u?'«
VF??A?« bM$ ö??O??h9 d???h??Lô« 51dD« 5?8 Ÿ«d??B« …œu??$
s tK« «— w1 åU??N??L?CU?$òË å`?1ò W?Ld? ¨wMO?DKH«
Ÿ«dC uRË ¨…e?“ w1 åUN?LCU$òË å”UL?ò WLdË ¨W?NA
XKU?L Ê«Ë ¨b
b??A s W?OMOD?KH« W?U?« vK$ u??HD
√b8
r ¨WO{U*« «uM« w1 51dD« 58 d?A w« U$«dB«
w1 W??OM?ODKH?« W??U??« vK$ …d??OD?I U??O??$«bG „d??G
»e?? r$œ ‰u?? ‰«R??«
d??O?O??G??« qJG fO?zd tK«
‰U?A??O? ‰«dM?'« Õö?Cô«Ë
WOKI«b« åt?LdFò w1 Êu$
¨5O5O*« ‚u?I …œUFBô
ö???1 ¨w{U*« s ô«R???B U8
n!«u0 oO!bK b?« ÃU5
vK$ ·dF?K »e(« «œU?O!
w?1 t w?RUM??????ö?« r$b?«
iF???VK uK?5
¨W??N???A«u??
åWMKI?$ò W?Ld?F? U?N?O?L?G
v« t??F?1b qV??I??*« —U??OG
qA???H?8 —«d??!ô«Ë l?{«u???«
vK$ åW?ML??O???N«ò ŸËd???A??
s U!öDK« WOKU?MVK« WU«
åwUI?GdV«òË ådH?Cô«ò dF?A
«–U* sJË ÆW
—u« åW?8«uV«ò
W?LdF0 U?
dJ$ t??VL«u? XC??!U1 ¨`8d
U?L?N?$ËdA? Ê«
¨V
d??! X!Ë w?1 wN??MG Ê« U??N? —b??I*« Êu??LKI?« w1 r??(«
—U?O?«ò t??Au8 wKI«b« Íb?5??« »u?M l1d8 U?O??BU?O?BË
øå‚—“ô«
fOzd« Âö?L Ê« v« dO?AG —«–¬∏ w1 …“—U8 WO?BUO?B ◊UBË«
WKOK! U?$U?B qV?! rBU?(«Ë wMKF« 5Gu8 d?O1œö?1 wBËd«
sJ1 bBô« —U?A8 Í—u« fOzdK uJBu? r$œ —«dL?B« ‰u
d?HG W?CöIË ¨W?IDM*« w1 ÂU?F« b?NA?LK W?CöI Á—U?V?$«
UA?!UM* U?N
uG ¡U?A `
dB?« «cN?1 ¨WËUI?*« —u5 n?!u
«cR ÆW
—u« W?“ö ×U<« s$ Y5?VK 5OLdO?ô« l W
bA
5$uD?? »UDI??B« d?h??FG sDMJ«Ë Êö?$« l? s«eG n!u*«
«cRË ¨Êœ—_«Ë U?O?LdG w1 V
—b?« Z?UKd8 sL?{ åWMBò »d?$
W«—u å‰b???F*« wM?«ò q
b?V« Ê« wMK?$ —«d?!« W8U?h?0 d?ô«
¨V
dI« Èb*« w1 «eRUA ÊuJ
sË ¨eRUA dO“ oAœ w1 rJ(«
¨U
—u?B w1 WO?Ld« W?ON?OG«d?Bö wLd?O« wFK W8U?h0 uRË
s W??F??B«Ë W??U????? vK$ dDO???
Íc« åg$«œò rO?EM??1
¨q
b?V?L tI
u?G wËb« lL??N?LK sJ1 ô W
—u?« w{«—_«
¨W?HK?0? ·«bR«Ë ‰u?O? «– Èd?Iô« W??5K*« U?{—U?F*«Ë
oOM« vIV
…dOI_« „—UF?*« w1 ̉U$ oOMG s b8√ ULNË
«—Ëd?CK t?$u?CI s? dh?L√ 5L?$«b« «—U?V??$ô ÎUF?{U?I
WNVA vË ¨qVI*« ‰u …b?u WONOG«dBô Ë« ¨WOKI«b«
s rNHÔ
U r“— vK$ ¨ÎUOËœ 5uVI? dO“ rN1 UNzUHKË …dBM«
bM$ n!u??
p– U?/≈ ¨…d?O??I_« rNG«—U??B??K« s$ wËœ v{—
ÁcR dO?Lh8 ÕU?L« bF?V*« sË ÂUE?M« vK$ jGC« WV?$
UOKL$ œuAË t b?F
rK1 d(« gO'« U« ÆÎöVI? «—UBKô«
—U??5K« s$ Y
b?(«Ë U?« Æ…d?h?F?V? qzU?B?1 œd?N? `V?C«Ë
W?LO?! Í« ÊËœ sL?1 W
—u?« w{«—ô« l8— vK$ ÂUEM« …dDO?B
pK1 s Áb?Ë ÂUEMU?1 ¨U?V
d! t?xuI?8 wAG W?O?NO?G«d?B«
vK$ k1U?Ë W?5K*« «u?I« vK$ W
e?Ld? …dDO?B Êô« v?
…œUOI öRR tKF& W
dJ$Ë WOM«Ë W?OBUOB W
œUO! WOKJOR
ÎU?!öx≈ q√ ô UMR sË Æœö?V« w1 W?OKV?I?? ‰u?% W?OKL?$ Í«
W
—u« W“ô« w1 ÍdRu?A dOOGG À«bô Íb?A w8d“ qIb8
ÆrzUI« ÂUEMU8 WUxô« dV$
qOKC?« ”—U9 ô s?DMJ«Ë ÊU?1 ¨◊U?BËô« pKG V?58Ë
WONOG«d?Bô« vK$ ‰Uô« oKFG —«–¬±¥ Èu! sJ ¨UNzUHK l
¡u8Ë ¨wLdO?ô« n!u*U8 rN
«—œ r“— W
œuF« ≠ W?OLd«
◊ö?VMA b?OË VzUM« ÊU?L U?LMO?V?1 ¨W?O?Ld?« WO?N?OG«d??Bô«
d?O?h?? .dJG ‰ö?I ¨ÊUMV w1 w?Ld?« d?O?H?« V?0K »d?A
W
U?L?( „«dGô« n?D$ —«—b??B« W?O?UM å“e?I?òË W??I?H?AK
Àb??5??
ÊU?“Ëœ—« VO?x VA— wLd??« fOzd« ÊU??L Æ“Ë—b«
—UV$ô« 5F8 cIô« ÊËœ U
uG Í« ’d1 «bFK« s$ «œbN
v« œU?$ Í« ¨W?IDM*« w1 W?OKUJ?« W?OV?K“ö W?OM
b« W
u?N«
rJ5K WM« Âö?B« ÊËœ U
—u?B w1 q ô Ê« W«d?C ‰uI«
« øåg$«œò øå5?LK?*« Ê«u???Iô«ò øåWM?Bò Í« sJ ¨„U?MR
bF?V8 wA
Ê«uMF« sJ WN?'« ULN? fO øå…dBM« WN?VAò
¨WV?FC «—U?OI ÂU?« UO?K!ô« lC
Ë W
dh?Lô« VKG
wHzUx
‰u?V??I«Ë bzU??I?F« s$ w?K0?« Ë« ¨d??O?N??N?«Ë q??I« U??U?1
WËb «“U??O????ô« s$ wK0??« Ë« ¨å…b
b??'« W??F
d??AU8ò
vK$ …dDO??U8 vE5??B w«Ë W?VU?G« W?
d?h?Lô« U?N?LJ%
qA?1 Íc« w?Ld?« Öu?LMK U??I?1Ë b
b?'« ÂUEM« U??u?I?
»U! uRË ¨U
—uBË fKuGË dB? w1 tIUMB« w1 ÊU“Ëœ—«
ÆUOLdG w1 —UONKô« s vKœ« Ë« 5Bu!
l o1«u?G ô b?Bô« ◊u?I?B vK$ åW?Oxö?VM'«ò UKURd«
¨W
—u????« «—uD?K tK?« »e??? t???F???Ë å‰«dM?'«ò W
ƒ—
r ÂUEM« ◊UI?B« Ê« 5
œuF« ⁄ö8« - U?uKF*« V58Ë
W
—u?« WU« vK?$ –«u5?BôU1 ¨rNGU
u˫ rKB w?1 bF
UR–u?HK s$ wK0?« Âb?$ w1 W?L?BU? U?O?BË— ¨UMJ2 b?F
r
årE$ d?Lò U8d ÷u0G s sD?MJ«ËË ¨Ê«d
« pcLË „UMR
rF?K ¨UR–u???HK …d?z«œ w1 U???u?
sJG r w?N???1 ¨U
—u???B v?K$
dA?MG ô√ UC
« W?OMF U?NMJ ¨UN?uBI “«e?8ô UN?b0?G
W?OMF?Ë ¨wËb« —«d?I??Bô« œb?NG YO?58 W
—u?« v{u?H«
w1 qB ULL WDK« vK$ W1dD*« ULEM*« dDOG ô√ UC
«
ÆÊUKUG1√
vK$ WLzU?I« ÊULKB pK*« W?ONOG«d?B« tA«uG ¨X!u« «cR w1
¨…d?O??V?L U??!U?H??I«Ë U8u?F??C W?IDM*« w?1 Ê«d
≈ W?N??A«u?
¨dB?Ë ÊULU8Ë U?OLdG lLN
wMB nU?% ¡UMV tËU5?L1
U? sL?OK W
d8 «u?! ‰UB—≈ s$ ÊU??LU?8 ŸUM« b?F8 XKA?1
ŸU?1b« d
“Ë b?L??5? d?O?_« tKNM1 Æ»d??(« b?√ WUx« v« Èœ«
r“— oI5
r l
dB —UB?KU8 Áb$Ë »d(« vK$ ·dA
Íc«
lA«dG ôË ¡U?F?MC v≈ œU?$ W?uJ(« ö?1 ¨W?
u?'« «—U?G«
W
dO?HJ« ULOEM« ÂU?√ »UV« »d(« X5?1 q8 ¨tK« —UBK«
qA?1 b?F8Ë Æœö?V« w1 wM_« ⁄«d?H?« WKG??? UR–u?HK …œU
e
W
U?N?K ö8 U8d? sL?O?« w1 W
œu?F??« …d?U?G*« Ëb?V?G nOMA
s8 bL5 dO_« qA1 WU? wH1 ¨W
œuF« vK$ UR—U¬ „dB
√b8 w« W?Ou?(« UL?N?N« s œËb?(« W
UL? w1 ¨ÊU?LKB
W
œu?F?« qI«œ v≈ »d(« q?IKË Ê«eO?AË Ê«d?$ ·bN??G
¨qOz«d??B≈ b??{ t?8d?? w1 tK« »e?? åÖu?/ò W??L??NK????
wËË W?OKI«b« d
“Ë l!u? dQ?O?BË W¡U?LK? ÷dF??O?1
rOE?MG vK$ i?I
r Íc« n
U?K s8 b??L??5?? d??O???ô« b??N??F«
√b8 ÂuO«Ë sLO« v≈ »ËdNK tF1œ q8 W
œuF« w1 å…b$UI«ò
rOEM?G sK$√ w« «d?O??N?H?« ‰ö??I s WJKL*« v« …œu??FU8
oOI5 W?AU58 W
œuFU1 tOK$Ë ÆUNM$ t?OËR åg$«œò
Êu
œu?F« nA?L«Ë nOMA w?1 Ê«d
« UN t?5M9 r U d?BK
»d?G« l ÍËuM?« rRU?H?« lO?!u? b?F???G w« Ê«d?Nx Ê«
øô“UMG .bIG œ—«Ë w1 XO U8uIF« s ÃËd0K bFGË
W1U?{U1 ¨t?OK$ b?% ô l{Ë w1 W
œuF« l?C
U «cRË
vK$ WOG«—U«Ë W
dB UEH% t?A«uG wN1 wMLO« UN!“U v«
v« „UMR UNO?NOG«dB« œ« Ê« bF8 U
—uB w1 UN?ONOG«dB«
¡UI8 Ê« 5
œuF« XGK8« dBL?1 ¨WO8UR—ù« U$UL'« …dDOB
Ê« vK$ d??BGË Í—u?« V?F?A« h0
d??√ tKO??— Ë√ b?Bô«
vK$ …dRUI« dC√ b!Ë ¨W“ú wBUOB q dV$ dOOG« ÊuJ
Z$“√ d« uRË W
—u?« W{—U?FLK lBu ŸU?L?A« W1UC?B«
◊U?IBù Íd?B i1—ò W?5{«Ë W?UBd« XKU?LË ¨W
œuF?«
ÆW
œuF« t8 ÂuIG U uRË ¨åsL ÍQ8 ÂUEM«
qU?F?
s «b?« Ê« Êu?$ „—b
WO?KBH?*« WE5K« ÁcR w1
Êô« v5?1 ¨WIDM*« w1 œ«dLô« l qUF?
ULL 5O5?O*« l
w1 ’UI l{u8 l?L
Íc« bO?u« uR ÊuJ*« «cR Ê« 5VG
b?F8 ô« U
bA q?IbG r …b?5?*« U
ôuU?1 ¨U
—uBË ‚«d?F«
wKU8uL WLdF r? nU5« Ê«dOxË ¨dD0K qO8—« ÷dFG
Êu
uKF«Ë Êu
b
e?
ô«Ë ÊuO?5?O?*« „dG U?LMO8 ¨iO8« qGË
s U!öDK«Ë ¨5Ëb« WD
dI œ«b« vK$ rRdOB ÊuNA«u
oKx« tMJË ¨oI5G s WO«—bH« Ê« «bOA ·dF
W$UMI« ÁcR
XOVh? WOËb«Ë WOL?OK!ô« ôu5« …U!ö* wK?I«b« tLd%
tK« »e? ÂU?O?! l s«e?U?8 ¨ÊUMV w1 5O?5?O?*« ‚u?I?
W5?Jd*« WIDM*« U“« s$ U
dJ?$ WOKUMVK« WU?« ‰eF8
VV??8Ë ¨WM?R«d« Èu??I« s
“«u?? qF??H8 q
ux d??L????G Ê«
…b?u?? W
ƒ— ‰u? U?NzU??HKË sDMJ«Ë 58 rzU??I« ·ö?)«
nDI
ÊU8 qVI*« —UO `L
s —UEKô« w1Ë ÆU
uK
W?L«d?A8 t?$UM?!ô wR Âu?O« W?Ld?F*«Ë ¨U?N?I?5???
ô ÎUKU?L«
‚u?I?? vK$ ‰ËUD?« s$ åÁb
nJGò W??O?F??!«ËË W?O??I?O??I?
Æ5O5O*«
å—U¹b
«ò —«dÝ«
øÊUM³
w% WO
«—b%
—«u(« nIÝ X% WO/uJ(« W/“_«
åq³I²4*«ò —UOðË åtK
« »eŠò 5Ð
Ê√ vK$ ¡«—“u« fKN œU?IFK« v« …u$b« WO?$dJ t sRG ¨wBUzd«
sL?{ s ¡«u?B Y5V?« WËUx vK$ W?O1ö?)« U
U?C?I« qL Õdx r
l{u« Y58 Èb qB Ê√ oVB UuRË t?A—UI sË√ ‰UL$_« ‰ËbA
W?“√ w1 ‰u?Ib« Ê√ nO?C
Ë Æ‰Uh*« q?OV?B vK$ ‰U?Bd?$ w1 wM_«
×b?G w« dxU<« s WKK?B tGUOx w1 qL?5
Wu?H? WO?uJ
w1 ‰U??L??$_«Ë W
œU??B?????!ù« …—Ëb«Ë W??U??F« …U??O??(« qOD?FG s
W?A—bU8 WËb« `?U?B? »d?{ v« ôÎ u?CË W?O?L?Bd«« U??BR*«
W
u?« ÊS?1 pcË Æ’U)« ŸUDI«Ë 5Mx«u*« `U?B qV?! vË_«
n!uG r »d?(« «uMB ‰öI tK« WCU?I dOIUG Í√ qL?% bFG r
ULO1 W
d! ·ËdE«Ë œËb5 X!u ô« qLF« s$ WOLBd« UBR*«
Í—«“u« —bB*« bLR
Ë ÆÂUF« ŸUDI« w1 5H‡u*« VG«Ë— 5QG dLB«
W
d?O?B*« fOË W
œU?F« W?OK?I«b« U?HK*« l wxU?F?« W?I
dx Ê«
w1 UÎ ?bI?? UÎ xu?J XFD! b! ¨W?O?ö?« WuJ(« U?N?N?N?K√ w«Ë
vK$ UÎ ?Cu?B?IË Èu??? s d?h?L√ vK$ «“U?$« W?F?C8 oO?I?%
wuJ(« —U??*« 58 U?? “ö?« p1 V?N
pcË, wMô« b??O?F??B«
«—uDU8 WKu?Rd*« W
d?O?B*«Ë W?OMxu« U
U?C?I« —U??Ë ÍœU?F«
j8— —«dLB« ÊS1 ¨tHK —bB*« nOC
¨wUU8Ë ÆWOLOK!ù« UHK*«Ë
l ÷—UF?
¨åWO?BUzd«ò WO?BUO?« U1ö?)U8 wuJ(« l{u«
vKœ_« b(« vK$ ÿU?H(U8 —«–¬ ±¥Ë ∏ wGœUO! Èb wBU?B_« tAu«
s p–Ë wM_«Ë wBU?O« —«d?IBù«Ë WËb« —«d?L?B« Uu?I s
Æ’UI qJA8 U
—uB w1 WKd*« WFOVx …—uK8
—«d?L??B« rJ% w« W?O?BU?O??« U?N?Au?« ÁcR s ÎU?!öDK«Ë
—b??B*« l!u?
¨åt?K« »e?òË åqV??I???*«ò —U??OG 58 U? —«u??(«
«cR nI??B X?% Í—«“u« ·ö??)« rOEMG r?
Ê« ¨t????HK Í—«“u«
wU?(« Ÿu?V??B_« lKD ôU?BGù« W?Ld? ‰ö??I s p–Ë —«u?(«
u?5K …u?I8 jG?C??B Ÿ—UA?« w1 W?VIGd?*« ULd?5?« Ê« W?CU?I
UKuJ*« qL ÁU&« w1 ÊuJOB jGC« Ê√ ÎULK$ WOKLF« ÁcR l
dG
ÆÂöB fOzd« jI1 fOË WuJ5K WOBUO«
bO$ ÂUOR
Âö?B ÂU9 WuJ(« fOz— t8 jO?5
Íc« b
b?A« rJ« jBË
nAJ
¨wuJ(« ‚“Q*« s ÃËd?)« v« ·œUN« wBU?O« t?L«d
U0—Ë …œËb??F?? ÎU??U
√ Ê√ —«–¬ ±¥ o
d??1 s V
d??! Í—«“Ë —b??B??
fK: WK?A bI$ ÊQ?A8 rBU(« —«dI« —Ëb?C s$ qBHG U?$UB
bM?
Ë Æ5$u?V?B√ s d?hL_ b?O?L?N?« b?« U?b?F8 p–Ë ¡«—“u«
U?K?'« oOKFG —«d?L???B« WU??5??B« v≈ t?GU?F?!uG w?1 —b?B*«
W?uJ? X?OË W?LzU??! X«“ U? W?u?J(« Ê√ W?CU?I W?O??uJ(«
·dB8 ŸULAùU8 WuJ5 UNKS?1 —uBb« V58Ë ¨‰UL$√ n
dBG
¡U?V?$« W?NA«u* q?AUF?« V
dI?« w1 UN?KODFG »U?V?B√ qL s$ dEM«
∏ w1 WOBU?O« ÈuI« qL vK$ jGCG W?5K U!UI5?B«Ë WOU
Æ¡«uB b vK$ —«–¬ ±¥Ë
s W??O?u?J(« WKDF« ÊS??1, Í—«“u« —b??B*« nO??C
¨U?MR s
l
dB b? l{Ë vK$ Ϋ—œU! ¨UN8 v?Ë√ Íc« ·dD« ÊUL Ê√Ë ‰uDG
s W
—uNL?'« WBUz— U8U0K« qODFG Ê√ vK$ œbA
tK√ U?LL ¨UN
Æw8U?OM« fK:« vK$ ÎU?F
dB V?5K«uË W?uJ(« vK$ V5?M
s dhL√ w1 ¨—«–¬ ∏ o
d?1 UNb! w« öON?« Ê√ vK$ eLd
pcL
X«“ UË ¨W?Oö« WuJ(« pBU9Ë W
—«d?LB« 5Q ¨W?VBUM
fOzd« l oH?
Íc« åt?K« »e?ò VKUA s? ÎUCu?B?IË W?LzU?!
v« ÂUEKù« …œu?$ »u?AË vK$ ¨Âö?B fOzd« l U?L?L Íd8 t?O?VK
58 U? ¨X!R? qJA8 uË qB?H« s ÎU?!öDK« p–Ë wuJ(« qL?F«
WO?uO« UHK*«Ë ¨Èu? s d?hL√ vK$ W
—uBb?« U!UI5?Bù«
q‡ w1 W??CU??I 5Mx«u*«Ë …—«œô« Ê˃u??J d??O??? W
—Ëd??C«Ë
ÆwU*«Ë wOV« s
bOFB« vK$ WLR«b« W
—uBb« U!UI5Bù«
W?uJ ¡U?Bƒ— s$ öÎ ?IK t??HK —bB?*« ‰uI
q?B? ‚U?O?B w1Ë
¨W?uJ(« fOzd —u??Bb« U?N5M1 w?« UO?ö?B« Ê«, 5I8U?B
—u?G??A« VV?8 U??N?U?I???B« —c?FGË W??uJ(« —«d?L???B« q‡ w1Ë
åqV?I??*«ò WK?L w1 w8U?OK —b?B s?NN??B«
d??O?O??G?«ò qJ?G fOz— t8 Ãd??I Íc« ÕdD«
U w?1 «Î d IR? Êu$ ‰U?AO œU?LF?« åÕöCù«Ë
V
d?*U8 ÁU
≈ Î U???H???C«Ë ¨W???O«—b???HU8 o?KF???
U?N?O?1 t??N?Ò G w« WKd*« ÁcR w?1 U?Î Cu?B?I
vK$ rOI« u?5K WIDM*« w1 ‰Ëb« s dOhJ«
œÒ b ??JË ÆW?OM?G≈Ë W?O??!d?$Ë W??O?H?zUx Ì U?BU??B√
w1 o] V DÔ G Ê√ sJ1 ô W?O«—b?H« Ò Ê √ vK$ —b?B*«
œULF« ¡UHK n!u WIOI s$ Î ö zU ¨ÊUMV
«cR s? ¨åtK« »e???ò rN??Ò b???I?? w?1Ë ¨Êu??$
«u??I???1«u‡
Ê√ sJ?L*« s ÊU??L «–≈ U???Ë ¨ÕdD«
ÆtOK$
å—U¹b
«ò —«dÝ«
ÆÆÆÆ¡UN
≈ WKLŠ
b???F8Ë tK√ —«–¬ ∏ s W???V
d???! —œU???B?? ‰u???IG
s
bG fJOKJ
Ë l!u? URdAK w« UV
d?«
ÍœU*« U?N?xU?VG—≈ nAJGË —«–¬ ±¥ Èu??! iF8
U?b??I q8U?I?? p– U?N??VKxË W
œu?F??« l
ÊS‡?1 ¨U
u?????????*« qL vK?$ U????N U????N?
œRG
s rRƒU?L?B√ œ—Ë s? 58 Íd?& UœU?5?
s —«–¬ ∏ b?{ WK?L?58 ÂU?O?I«Ë oO??M« qA«
w1 Âb???IG U??? qL s?$ Á—u??N???L???A ¡U??N?≈ qA√
wö‡?$ù« Èu???*« v?K$ W?CU??IË ozU?‡u«
Ë√ œd« «c?R Èu???????? b?
b??% ÊËœ s? p–Ë
ÆtFOVx
UOK×
≥
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
lC*« X%
WOIOIŠ WOHzUÞ W—UA
WKU WO½b WËœ Ë√
å—U¹b«ò —«dÝ√
WUŠË 5¹dJ F« nK
—UE²½ù«Ë WŠË«d*«
WO«—bH« —U 0 oKDM¹ ÊuŽ
5O×O *« q³I² * WMU{ UN½uJ
q{U u√ ÊuLOM
b
“ u« œ«R
WU?"J$« w w?&U
«b cM(
d?????)«Ë« v?$« œu?????F& w?"$«
Êd??I?$« s( /UMO??1???L??)«
v?$« u??????4œ« XM?5 ¨w{U?*«
v?K??4 ¨V?K??: s?;Ë ¡U??M?
¨WM(R*« W?O=U??LKF$« …b?4U??
s4 s?
b$« qB??? l( s?J$Ë
‰u???I$ ÎU???I???O???D& ¨W?$Ëb$«
d?BO?I$ U?( «uD4«ò ¨Ÿu?1
sJ$Ë åtK$ tK$ U?(Ë d?BO?I$
qH« l?( ¨5LK1?*«Ë 5O???I???O??1?*« s
b$« ‰U???J— n$U???%
wF?M q?5 qA?√ ¨œu?N??F$« Òd?( vK?4 W
b?OKI??"$« W?MU??O?1$«
¨wHzUD?$« ÂUEM$« s( ÊUM$ –U??I=« ÁU?&U „Òd??%Ë ◊U?A=Ë
W?C???I$« ·U?F?{« s( ÎôbË ¨W??O;«d??u1b$« ŸUM?I lÒMI*«
ÁcH /b??"?]« ¨ÊUM?$ ‚UM_ p19 X?=U?5 w"$« W??O??HzUD$«
v$« ÊUM$ .eK& b?F XKIH?"M«Ë ¨»d?(« s(“ w WC?I$«
v$« ¨“UO"(U wHzUD$« ¨nzUD$« ‚UH&« VJu0 ¨Í—u1$« ÂUEM$«
ÊUM$ s?( d?O?gJ lA?« uH Íc$« ¨wHc*« ÊUM?$ v$« UMK:Ë Ê«
/UU??_??"=« ‰Ë« a
—U& ¨±ππ≤ ÂU??F$« cM( «Î b?
b?%Ë ¨wH?zUD$«
X4Ò“u&Ë ¨rJ(« s4 ÊuOIO1*« wB?« YO ¨ÊUM$ w WOUO=
vK4Ë ¨“Ë—œË W???F??O??]Ë WÒM?M s( 5LK1?*« vK4 rN????u??I??
s( Wl*U ±∞ ÊuKJA
ô UÎ œb4 rHË ¨Í—u1$« ÂUEM$« wOIO1(
«uH??Ë UN?(u
5LK1*« …œUI$« Ê« u$Ë ¨5O?IO1*« œb?4 ŸuL?m(
5OIO?1*« l( «uM(UC&Ë ¨W4UmA$« Âö?M ÂU9 f}zd$« WH?Ë
wGK
Ë 5O??I?O?1*« gÒL?N
Íc$« »U?_?"?=ô« Êu=U?? i— w
c??O?H?M"$« s( nzU?D$« ‚U?H?&« «Ëc?I=« «u?=UJ$ ¨q4U??H$« rHœu??JË
«uK)œË ¨WO?(öMô« ‡ W?OIO?1*« W5—UA*« «Ëc?I=«Ë ¨w;U?"4ô«
¡U??G$« ‰ö??) s( ¨w=UM?K$« ÂUEM$« b?
b?& W??O??LK4 w öÎ ??F??
¡«d??J«Ë W?F??Mu*« W
—«œô« W?
e?5d??(ö$« c??O??HM&Ë ¨W??O?H?zUD$«
nMô« l( rNM?J$Ë ¨wHzUD$« b?O??I$« ×U?) W?OU?O= /U?U?_?"=«
Èu?Ë gO?'«Ë …—«œô« w 5OIO1*« nzUxË ¡q( v$« «Ëb?L4
«uFÒd&Ë ¨Ê“«u"*« ¡U/ô« s( WO?IO1*« o;UM*« «u(dË ¨s(ô«
WMUzd$« w W
—u1$« W
U?:u$« ÷dH& X=U5 s( l( rJ(« w
¨s(_« Èu???Ë g?O??'«Ë »«uM$« f?Km??(Ë W??(u?J(«Ë v$Ëô«
b?F t=« ¨W?ÒK 5D$« w œ«“ U?(Ë ¨Èd?)ô« W?MU??1?(« e?5«d*«Ë
r$ ¨ÊUM$ s?( W
—u?1$« /«u?I$« »U??I?1=« vK4 /«uM?M d?A?4
WOIOI WÒO= Í« ¡«b« ¨—«–¬ ±¥Ë ∏ w ÊuLK1*« ¡U5dA$« ‰ËUI
W$Ëb?$« /«—«“Ë v$« wI???O???I??(« wM?;u$« Ê“«u???"$« …œU???4« w
U?N?{d? ¨Î«b?J W?IÒO?{ œËb? w ô« ¨U?N&U?1?MR?(Ë U?N&«—«œ«Ë
¡«—“u$« iF W?O???ö?)«Ë ¨ÎU=U?O?« wMU?O??1$« ·U?HD:ô«
w ¡U5d?A$« ÊQ5Ë ¨Èd)« ÎU=UO?« —UJ$« 5Hxu*«Ë 5LK1*«
rzUM ¨5O?IO1?LK$ ‚uI? s( Áu?15 U?( «Ëd"?4« ¨s;u$«
ÆUNM4 «uÒK_"
Ê« ÊuCd
¨»d
¿ ¿ ¿
W$uI?( bF& r$ ¨5OIO1*« l( q(U?F"$« w WI
dD$« ÁcH
W5—U?A( U(U? ¨jO1 Òq(«Ë ¨rNM( W?IU1$« W
d?g5ô« bM4
ô U?(«Ë ¨qF?H$«Ë ‰u?I$« »—U?C& s?4 «Î b?O?F ¨WK(U?5 W?O?HzU;
b?O?I$« ×U) /UU?_?"=« Êu=U??Ë ¨W?F?Mu( W
—«œ« W
e?5d?(
W??O=b??( W?$Ëœ U??(«Ë ¨wHzU; Œu??O??] f?Km??( l( wH?zUD$«
°øUMLN u] W$Ëb$« s4 s
b$« qBË ¨WO=ULK4
l{u$« …«“«u?( w t=Q …“—U —œUB?( /b5√
Êu??LKI$« q5Ë ‰U??Md??4 œËd??J w ÍdJ1??F$«
r$ 5
dJ1??F$« 5uD<« nK( ÊU?? Í—u?1$«
v" p$–Ë W?LMU …b
bJ /«—uD& Í« b?NA
Æd)¬ —UF]«
‰«e& ô —UE"=ù«Ë WË«d*« W$U Ê√ XU{«Ë
rd$U nK*« «cH vK4 WF?B$« UN$UIQ w)d&
/U???N????'« s( X?K:Ë w"?$« /UMO????LD"?$« s(
5
dJ?1??F$« …U??O?? ’u??B??_ W??H;U??)«
V1???I?Ë WMH«d?$« ·ËdE$« Ê√ ô≈ ¨5u?D<«
‰uB sH«d$« X?u$« w lM9 U?NMO4 —œUB*«
ÆnK*« «cH w ÂbI& Í√
å—U¹b«ò —«dÝ√
° WOUOš ôuLŽ
Ídm
U?( v$« ÂUL"HU WFKD( —œU?B( dEM&
Íœu????F????1$« wJ?K*« Ê«u?
b$« fO?$«u????5 w
/U?IH?: vK4 W?O$U?O?) å/ôuL?Fò oKF?"
Ë
s( W?JK?L*« `?$U?????B$ X9 w?"$« W?????I?KMô«
`$U?B$ UNM( /U??N$« s(Ë ¨…bI?"*« /U
ôu$«
…u?I Íd??m
u?"$« b$U?) rM« œœd?& l( ¨ÊUM$
ÆW:U)« /UIOII"$« w
å—U¹b«ò —«dÝ√
W¹œuF « …—UH «
oK/ b¹eð
ÆÆWO½UM³ å «œUO/ò
s( Ϋœb4 Ê« W?FKD( WO?MUOM ◊U?MË« /b5«
/d?J« W?O(ö?4ô«Ë W?O?MU?O1?$« /UO?F?Jd*«
/ôU?B&« W?O?{U*« WK?OKI$« /U?4U?1$« ‰ö?)
w YI?K$ /ËdO w W
œu?F1$« …—UH?1$U
ozUu?$ fJOKO?J
Ë l?u??( d??A= /U??O??4«b&
pK?& X$ËU??Ë ¨W?
œu??F???1$« W???O??J—U???)«
‰u /U?(uKF( vK4 ‰uB?(« /UOB?_A$«
…—U?H1$« X=U?5 «–« U?(Ë ozUu$« pK& W?FO?;
œ«œ“« b??Ë ÆV
d?1?"$« tKL?] U?( vK4 W?FKD(
rN$u??B?? b??F ¡ôRH Èb$ oK?I$« »u??1M(
…—U?H1$« Ê« v$« d?O?A& ¨WO?KM Wu?J« vK4
«cHË ¨Wd??1*« ozUu$« œb?4 b??F h% r$
l( rN&ö?M«d?( å`?C?ò ‰U?L?"?« Ê« wMF
Æœ—«Ë …—UH1$«
U????N? Îö????šb???? q?JA¹ W?????uJ?(« ◊U????I????Ý«
åw? ??????????O???????????ÝQ??????????²?« d?9R?*«ò »U?Ð s?
w?ö"K$ tFb& /UU?1 t
b$ ÂUB)ô«Ë
5O?I?O1?*« »U1? vK4 ÊuJ?" Î U =U?O?«
cM( t ÊuKLF
Íc$« å‚UgO*«ò —«d vK4
U?????(bM?4Ë ¨W
—u?????1?$« W
U?????:u?$« s(“
—U
« ∑ w qB? U?( —«d? vK4 Êu?HK"?_
5O??I??O?1?*« »U?1?? vK4 Êu??LHU??H??"
nO???F??{ wI???O??1??( f?Ozd Êu&Q???O??
W??MU?O??1$« ÁcH «u??L??L?B?
Ê« ÊËb
d
Ë
5O??I???O??1*« »U??1??? vK4 rz«œ q?JA
ÆÆÎ U F( ULN"IKB*Ë
t??????d; s?( Êu??????4 oK?D?M
q?H sJ?$
WOH?O5 «b4 ¨¡v;U) X?Ë w åW?O$«—bH$«ò
b
b???'« l?«u$« «cH v?$« œö??$« ‰U??I???"=«
w ¡U??5d?A$« l( ·ö??)U « rHU?H??"$U
øs;u$«
Êu?4 i— Ê« ¨‰uI?& UN&«– ◊U?MËô« ‡
lbO?M WG?O: q
bF?"$ tOF?MË nzUDK$
¨¡vO??M —U??O??) wH w"$« W??g$U??g*« u??I=
l( WO?MUO1$« W?O$«—bH$« v$« qO1 p$c$Ë
UN?OK4 h= w"$« /U
e5d?(ö$U UNL?OFD&
jU??% W?O$«—b?H?$« Ê« YO?I ¨—u??"?Mb$«
¨rN??uI?Ë 5OI?O?1*« WO?:uB?) vK4
qO?)«b( s( ©•∑µ® ¡ôRH lb
ô YO?I
vK4Ë r?N??OK4 ·d??B??"$ ¨W??O$U?*« W$Ëb$«
wHË ¨©•≤µ® “ËU?m?"& ô W?L?O?? rN?I;UM(
rN&d??m?H s( b??%Ë rNËc& ô W??G??O??:
…bF$ tK?« rN?KI"?1( v$« «u=QL;« U?(bF
ÆœuI4
v$« ‰u????:u$« nO????5 U???(«
‰U? w? W?O$«—b??H$« œU?L??"?4«
s;u?$« w ¡U???5d???A?$« i—
/U?O?F?Jd?*« »U?O? qx wË
X4œ w"$« WO$Ëb$« ‡ WOLOK?ô«
W?
u?????1&Ë n?zUD?$« ‚U?????H&«
øWËb$«
ô Êu4 Ê« ¨◊U?MËô« VO&
W?C
U?I?LK$ W??O$«—b?H$« ÕdD
t$u)œË W
—u?NL?'« WMUzd
fOz— ô Ê«Ë ¨«b?????F d??B???
sJ$ ¨V
d?I$« Èb*« w œö?K$
W???O???K1$« W???M—U2 q?x w
q)b*« ÊU ¨5OI?O1*« ÁU&
‰ö?????) s?( ÊuJ?
U?????N?????O?$«
W????(uJ(« s?( »U???I????1=ô«
VMUM*« X?u$« w UN;UIM«Ë
d???(ô« czbM?4 ÷d???H
YO???
d9R????( v?$« Î U???L?J »U?Hc$«
s( d??(ô« åW?L?KLK$ò fO??MQ&
Èu?I?$« lO?L?J ”u?KJ ‰ö?)
W$ËU?; v$« W????O???MU????O????1$«
ÂUEM?$« W??U???O??B$ ‘U???IM$«
ÊuJOM Íc$«Ë ÊUMK$ b
b'«
W?*Ux /U???????M—U?2 ÃU??????"?=
ÂUB)ô« q? s( åW?HIm(òË
w «Ëd??B??? s
c$« ¡U??HK(«Ë
ÆÆrN$ W?JU(« bM4 Êu?4 r4œ
W????O$«—b???H?$« Õd; Ê« v"????
vK4Ë WOIO1( W=U(« ÊuJOM
d??(« wM;u$« —U??O?"$« o&U??4
ÆÆÆUNO$« wF1$«
qUJ"$U? ÊuJO?M W?O$«—b?H?$« v$« ‰u?:u$«
«cH q?)«œ /«uD) l??Ë vK4 s(U????C???"$«Ë
Êu4 Èb$ „d?"A*« oKI$« Ê« ULO?M ô —U1*«
/U?OM$« W?—Ë v$« q?:Ë« Íc$« uH lmF?JË
UN&dL …b
bJ WOIO1( WKd( XKL w"$«
qJ« s( w?MU??O??1$« ·ö??)«Ë V;U??_??"$«
¡U???{—ô fO$Ë 5?O??I???O???1*« W???IKB???(
Æs
d)ü«
Êu???4 l?b
Íc$« w?J—U???)« q(U????F$«Ë
Ê« YO???I ¨sKF?$« v$« ÕdD$« «c?H ëd??)ô
Íc$« wF??O??A$« ‡ wM1?$« wHc*« Ÿ«d??B$«
d??????mHË ¨œu??????Ju?$« s( 5?
b
e?
ô« vG?$«
œ«d?5ôU lœË U
—u?MË ‚«d?F$« wO?IO?1?(
ÆWKI"?1*« rN&U=UO5 Ë« rN?"$Ëœ fOMQ& v$«
/U???U??O???"??Jô« V?N??( w “Ë—b?$« l{ËË
wH l?«u?$« «cH /U??O?4«b& Ê« –« ¨r?N?I?;UM*
wKI?"1*« q(« «cH .bI?& vK4 t&b w"$«
Íc$«Ë w?MU???O???1$« l?«u$« »U???1??? v?K4
Ê« YOI ¨Î U ?O$U W?LzUI$« W?GOB$« t?1JF&
5HU???&ô« w? qL???F
w?Hc???( o
d??? q5
Á—u???C??? e
e???F??"?$ wL???OK?ô«Ë wK?)«b$«
rzU??I$« «b?B$« l?Ë vK?4 t?"=UJ( e
e??F&Ë
ÊUJ( ô YO?I ¨Ê«d
« 5Ë W
œu?F?1$« 5
Î U OLOK?«Ë Î U O$Ëœ årO"?O$«ò wIO1*« —uCIK$
qL???F
U???L???NM( q5Ë ¨U???L???N&UU???1??? w
W??O??«d??u1œ ‡ W
dJ1??4 /U??F??{u??L??"$
U( ¨d?)ü« »U1? vK4 /ö
Ëœ À«bI?"M«Ë
«cJH w 5O??L?I?( d?O? 5O?I??O?1*« qF?J
Æt$ WI{«Ë WOI{Ë Ÿ«d:
¡U?HK(« Êu5 w ¨w=U?g$« q(U?F$« sLJ
Ë
qL?% w U?=U?O?« ÊËËU?1?"?
¨ÂU?B?)ô«Ë
—Ëb$« o
u?D&Ë rO??m???% w ¨W??O$ËR???1*«
Ê« YOI ¨UN&«– ◊U?MËô« V1 ¨wIO1*«
‡ wU?O= rm? s( t?OK4 uH U?( vK4Ë Êu?4
VO$ f}zd$« W(uJ s(“ Í—«“ËË wF]
Î U J
d??] ÊuJ?
Ê« s( sJL??"
r$ ¨w?&U?I??O??(
b?FM fO?zd$« W(uJ t;U?I?MU? ¨Î U=“«u"?(
t$u??)œË W???O«d$« w t&—«œ s?( Íd
d??(«
tMJ1 r$ ¨w&UIO( W(uJ w ¡«—“Ë …dAF
rm? q5 r— ¨UNMO? åVJUò 5O?F& s(
w????F????A$« ‡ wMU????O???1?$« åtK$« »e????ò
d(ô« p$c5Ë ¨nOKI?5 t$ r4«b$« ÍdJ1F$«Ë
fKm???LK$ b
b???L??"$« t??C??— h?) U??( w
Ê« v" ¨Î «b« tH?u( Ÿ«d
r$ YO ¨wUOM$«
wDF
ô ¨Íd t?O?= »«uM$« fKm?( f}z—
Êu=U?? ë—œU rN?"?$U?D( o 5O?I?O?1*«
‰U??L?4« ‰Ëb??J vK4 W??O?1M'« …œU??F?"??M«
ÆX
uB"$U Î U Iô t;UIM« - u$Ë W1K'«
vK4 t??{«d??"??4« W?
«b ÊU?? ¨p$– «b??4Ë
W??O$U??(« W??(u?J(« b??{ „d??% W??M—U2
r— ¨t$ t"{—UF( s4 Íd Êö?4« UNI"M«
tzU?I$ ÊU« t?F?( s(U?C& s( lL?M ÊU?5 U?(
s1??? b???O????1$« åtK?$« »e???ò ÂU???4 5(«
V1?? qzU??Md?$« w&Q& Î U??Lz«œË ¨t?K$«d??B=
w$U???(« åtK$« »e???ò l?«Ë Ê« ¨5D?O??;«
`L?1
ô 5OUH—ô« ‰U?"?? w t&ôU?G?A=«Ë
vK4 ¨U?NK] Ë« W(uJ(« ◊U?IM« Ë« “«e?"HU
dO? s( t=Q w&UI?O( W(uJ ÊU« lL?M U(
f}zd?K$ W?H??OK? W?(u?J ◊U??I?M« b??O??H*«
…—u??g$« Ÿôb=« b??F b?Mô« —U??A Í—u??1$«
t??m??"
ÊU??5 Ê« b??F ÆÆ„«c??(u?
W
—u??1$«
¡U??HK?(« s( Î ö ??5 ÊU?? ¨p$c$Ë Æ·U?J"??4ö$
q??? s( W??O$«—b??H$« åW??O?5e?&ò /Q& r$
VzUM$« Õö??:ô«Ë d?O?O?G?"$« q?"J& fOz—
t?d; W
Ë«“ s( ¨Êu?4 ‰U??A?O?( œU?L?F$«
Íc$« uHË Î U?O?MU?O?M Ë« Î U
u?F?] Î «—U?F?]
vC??Ë t???F?]Ë ÊUM$ …b?u p?1?L?"
W??1???MR*« w Ád??L???4 nB= s( d???g??5«
q5 s( t$ Î U ?U?— sC"% w?"$« W
dJ1F$«
Êö??4ô« ¡U??J q? ¨nz«uD$« q5Ë o?;UM*«
W?m?O"?= WO$«—b?H$« s4 Êu?F$ åÍu?H?F$«ò
W?O?HK?) vK4 «d?)R?( t
b$ X=u?J& W?4UM?
WOK)«b$« /UM—UL*«Ë WOLOK?ô« /«—uD"$«
Æ5OMUO1$« ÂUB)ô«Ë ¡UHK(« q? s(
—U?1( W
«b W?O$«—bH$« Õd; ÊuJ
b??Ë
5OIO?1*« W
UL ·bN oO?II"$« q
u;
Ë« rN?=UË–Ë r?N&«—U????1????) s?( b????(«Ë
b?M4 Âö?J$« u?H U?????( vK?4 rH—Ëœ V?
Ëc&
5ODO;« V1 ≠ —UO)« uH q ô ¨Êu4
¡U?Mƒ— l( W
«b tOK4 v?ö?"
Íc$« ≠ t
fOz— Ê«Ë Wö??g$« W?O??I?O?1?*« »«e?ô«
d?O?L?M —u?"?5b$« W?O=UMK$« /«u?I$« »e?
WO=UMK$« VzU"J$« »e? fOz—Ë ¨lmFJ
…œd*« —UO& fOz—Ë qO?L'« w(UM VzUM$«
ÊuC?d
ô b? ¨W?O$d? ÊUL?OKM VzUM$«
5O????I????O????1????L?K$ kU????(« —U?;ô« «cH
À«b???ô« q?x w rN????"???O???:u????B???)Ë
ÕU"?& w"$« WOHc*« WM"?H$«Ë W
dJ1F$«
/œb9Ë ÊUMK? jO?%Ë jMËô« ‚d?A$«
ÆtMO v" l{«u"( qJA tO$«
s?( jI?????M« Íc?$« Êu?????4 ÊS????? p$c?$
d?B??? v$« t$u?:Ë ‰U??L?"?« t&UU??1?
s( t=Q t"4UMI$ ¨ÊuDO?;« lU"
«bF
v$« Íu??? fOz— ‰u?:Ë Õu??L?1*« d??O?
lJ«d& t=« wM?F
ô ¨W
—u?N?L?'« W?MUz—
fOz— ‰u???:Ë W??IK?B* —«d??I?$« «cH s4
t=Q t??L??OK1& q?x wË tMJ$ ¨uH Ád??O??
b
b?L?"$« h) U??( w ¨U?C
« d?(ô« wC??
ÊU??J œU??L???F$« w=UM?K$« gO??'« b?zU??I$
…dJ? …œôË /U???IKD?M( ÊS??? ¨w?Ju???N????
…œUO??Ë WMUzd$« wHK( “ËUm"& ¨W?O$«—bH$«
/«—Ëd??{ X=U??5 Ê«Ë ¨w=UM?K$« gO??'«
Âb??4 v$« t??F?b& w?MU?O??1$« årO??4e$«ò
w lbM
tMJ$ ¨U=U?O« l?«u$U rOK?1"$«
W??IKB??( t1b??I& W?
Ë«“ s( «cH t??d;
vK4 W?IDM*« w rNK?I"?1(Ë 5O?IO?1*«
ÊQ d??F?A
uHË Æt&U??(U?L??"H« rKM ”√—
tK?« 5O?I?O1?LK$ W
U?L? s(R
Ê« t?OK4
ô ¨w$«—b?H$« td; ‰ö?) s( œuI4 …b?F$
œö?$« w wMU?O?M —U??O& Èb$ t=« U?L?O?M
Êu?IKDM
5O?MU?O1?$« ¡U?d?H$« s( œb?4Ë
rN$ qC?« uH Êu4 b?F U( Ê« W$u?I( s(
U0 q?Jd$« ÊU????5 «–«Ë ¨t???O?K4 l?«u?$« s(
w?F] ≠ wMU?O?M rm s?( UO$U? qg1
nO?J t????$UD?( ‰U???L?H«Ë Á“ËU???& r?"
–« ¨W??U??1$« s4 t?U??O?? b??F Íd??(U
s( …b?
b?????J WKd?????( Êu?J"?????M czb?M4
t?"MO U??( Ê«Ë 5O?I?O?1*U åqO??g?L?"$«ò
nO?5 W?I{«Ë W$ôœ åfJ?OKOJ
Ëò ozUË
—u?I?( …œU?O?? qJA& w?"$« W
œu?F?1$« Ê«
v;U?F?"& ¨wI?O?1??( o
d? t?O? ◊d?_M
¡«b?m?"?M«ò v$« rN?F??b&Ë ‰ô–S rN?F?(
q?LJ?"??????1?
oD?M( o?Ë ¨U??????N?M( å‰U?*«
WN?J«u( w WIDM*« w UH—Ëœ UN&—U?1)
q??? s?( …b??L??"??F*« W??O??(UM?
b$«Ë Ê«d
«
ÊuJ& Ê« s?( UHuMJ( s?
c$« ¨U??N??O
œU??O???
W?IDM*« ‰u; wK4 UN?F( Î U=“«u?"( Î U?LB?)
W?MU??O?1$« …d??O&Ë Ê« 5 w ¨W?O?d?F$«
ÊuJ& ô b???? q??I??"??1*« w W?
œu??F??1$«
»uKM« ‰œ U?( vK4 5?O?I?O?1*« W?IKB*
ÆrNF( w;UF"$«
o?
d?????H$« »—U??????& ÊS????? ¨p$– v?$«Ë
l( W??I??u??( s?J& r$ qU??I*« w?I??O??1*«
w(bI"$« »e(« wË qI"1*« w tzUHK
rN?(U??(« s( «u?L??C?? s
c$« ¨w5«d??"?]ô«
w lzU??u$« ‰b& U?( vK4 ¡«—“u$«Ë »«uM$«
«c?N$ X?=U?5 YO? ¨W??IU?1$« /U??(uJ(«
s( rNC?F s( UN=uK5P?"
WB? o
dH$«
œb?4 ‰U??B?I??"?M« o r?NU?1??"?5« ÊËœ
ÆåqI"1*«ò WB s( wU{«
¨d(« wM;u$« —U?O"$« fOz— oDM( wË
Ê« vK4 Î U =U?H— W?L Ê« ¨t 5DO??;« oË
lmF?J VzU"J?$«Ë /«uI$« w1O?z— s( ö5
ULNM( qJ$Ë l?«u$« «cH ÊUL?NH"
qOL'«Ë
ô 5O?I??O?1*« q??I?"?1??( ‰U?O?? —u?B&
ÂUE?M$« w? t????OK4 r?H U????( l( o?«u????"
—U??1?( ÊS?? p$c$Ë ¨w?$U?(« wMU??O??1$«
å—U¹b«ò —«dÝ√
å—U¹b«ò —«dÝ√
ÆÆb¹bł s dUý qCO
øtOKŽ vM³Ô¹ eÏ ¹U9
w"$« w4UL?"Jô« q:«u"$« l?«u?( s4 dN]« Wö »UO? bF
qC? q;« ¨ÂUF$« Í√d$« l( q:«u?"K$ bO?u$« ÁdM( d?"?F&
w ¨åd"
u&ò l?u( vK4 W:U)« t"I?H: d4 «œdG( d5U]
ÊUC(— dN] rJOK4 „—U(ò ∫özU? ÊUC(— dN] s( Âu
‰Ë«
UOH?"J( ¨åd5U] qC ÆÆ»d??« tK$« v$« r"=√Ë ÂU4 q5Ë .dJ$«
v$« ‚ÒdD"$« ÊËœ ¨ÊU?C(— d?N?] ‰uKI tO?FU?"( …b
U?F0
Ϋb
bJ U?LH …uK(« 54 ÂuLH v$« ÎUH?OC( ¨d)¬ Ÿu?{u( Í√
Æt$UH?« iF$« ‰ËU ULK5 tO4«dB( vK4 `"H
UHK(Ë
—œUB?( /d?"4«
å—«–¬ ±¥ò Èu?? w
„UM?H ÊU????5 «–≈ t=√
W??????O?U??????m
≈ s?(
W???(“_« U???N?&“d???√
…œU?(« W?O?(uJ(«
UHb?????N?????A& w?"$«
U??NÒ=√ wN?? ¨œö??$«
åe
U?L??"$«ò XMÒd?5
åtK?$« »e????ò 5
f??K?:« f??O?z—Ë
Íd t?O?= wU?OM$«
¨ÎU?OKL?4 t?"?L?Jd&Ë
ÒÊ√ Èd)_«Ë WMO?H$« 5 ¡Ug?)« iF t$uI
U* «Îb W?F{«Ë
«cH Ê√ v$≈ —œU?B*« /—U]√ –≈Ë Æå»e?(« WO?J w uH Ídò
…d?O)_« W=Ëü« w t?I??M tÒ=√Ë ¨t4u= s( ‰Ë_« fO?$ e
UL?"$«
‚UO1?=ô« Íd i— 5 ¨WOMLO$« À«b_« W—U?I( w Ïe
U9
XKÒK? ¨W
œu?F1$« W?OdF$« WJKL*« vK4 åW=uM:« WK?L(«ò ‡$
wI?O?I? Ïe
U9 tÒ=√ …b?5R?( ¨oÒ1M( t=√ s4 vJIÔ
U?( ÊQ?] s(
°bOF$« ô V
dI$« qI"1*« w dOgJ$« tOK4 vMÔ
b?Ë
å—U¹b«ò —«dÝ√
‚uMA*« v« WÐd{
dNE
w"$« ¨Âö?ô« V
d1& WO?C? WFKD( —œUB?( XF{Ë
t?O?Ju& ‚UO?M w ¨W?O?(Ë— sm?M w ¡UMm?M V
c?F& UN?O?
¨‚uM?A*« œU???N= /U?
bK?$«Ë W???OK?)«b$« d
“Ë v?$« åWd???{ò
WF?u"( ¨nK*« «cH s?4 ‰Ë_« ‰ËR1*« uH qJd$« Ê« ÎU:uB)
ÆUHd4 w(ö4ô«Ë wMUO1$« ·«bN"Mö$ W{d4 ÊuJ
Ê«
¥
°ågŽ«œò ∫ wd(« rÝù«
wU U
d
«c r« XF??L? U?LK? Æ‚U?G#«
v?K »d?????(« 'd??????c( ¨d?zUD?#«
d
d?%ò »d? Uu??L?√ ¨‚«d?F#«
„«c?1¬ Ʊππ± WM? w?5 åX?
uJ?#«
w5 W?OzU?b#« WKL?(« X:b?;?<?«
W?O=?O> W—U? s bU?A?: UB1d?5
¨W??O???B1d??H?#« TE«u??A?#« X#ËUE
dzUE U?NO?5 d?NE
…—u «b
b?%Ë
W??I??KE w5 j?K?;??<?
uË ‚U??G#«
d?M??K#« ¡U?: `?D wDG( W??ODH1
dzUE …—u Ác wB1d?H#« bUALK# «u#UQ Æq«u?B#« s: »dI#U>
'UO?L 5B «b? UNO?5 ⁄d5√ w<#« ¨ZOK)« ÁU?O: w5 dC?<M
°jHM#« s: …dOK
‚«dF#« «Ëb:√Ë «Ëb
√Ë «u{d s
c#« lOL[ Ê« w5 w UM WQ—UH*«
ÁU?A#« ◊u?I? b?F?> ¨Ê«d
≈ vK t?<?:uJ U?N?<M?` w<#« »d?(« w5
p#– bF> «u—U` ¨©±π∏∏ ‡ ±π∏∞® UNO?5 WO:öù« …—ui#« —UB<1«Ë
¨l
uk<#«Ë —U?B(« 5OQ«dF#« vK «u{d5 Æ‚«d?F#« b{ »d(« w5
¨g«œ W#Ëœ Ærœö> «Ëd?:œË rb?{ —“U?:« «u?KJ(—«Ë ¨rËe?p r
vEA( °Êu??O?Q«d?F#«Ë ‚«d?F#« v?EA( ¨œdJ#« W#ËœË W?F??O?A#« W#Ëœ
WLJ;«ò Íb
√ 5> s: W>u?FB> XK5√ w1«œuB#« fOzd#« ¨ÊuO?KOK#«
v#≈ ¨œu?F? ‰¬ W?H??U? Êu?F> U0— ¨…œu?F#« s: s?J9Ë åW?O#Ëb#«
W#u?G?<?: WOE«d?Qu1œ ÆW?O?I
d?5ô« W?L?I#« w5 t?<—U?A?: b?F> Áœö>
°WKN[Ë ¡UHF{ ¡«dI5 UN1UJ WO>d Ϋœö> `B<J(
¨‚«d?F?#« b?{ r ‚«d?F?#« l: X>—U? w<?#« ¨U?N?B??H1 ·«dE_«
w5Ë WOE«dI1b#« ¡U—√ w5 Í—UC?(« UNK[«u> ÂuI( UN1√ wb(
di?_« WO?>dF#« œö?K#« w5 ¨rN<
d? Ÿ«e<1« vK ”UM?#« …bU?B:
¨·«dE_« Ác XKË√ °»dF#« …d
e?[ tK` œö?K> W1—UI: ¨U?:bI(
°sLO#« v#≈Ë U
—u v#≈ W#uG<*« WOE«dQu1b#«
W?H?U ÆU
—u? b?{ »d?(« ¡b> vK XC?: '«uM fL?|
w#Ëb#« lL<?:« Æw{U*« —«–¬ ≤∂ cM: sLO#« vK …dL<?B: Âe(«
ÆoO??L? Âu?1 w5 jG( W??O>d??F#« ‰Ëb#« W?F??:U??[ ÆXL??B#« ÂeK
…—œUQ ¨dUE#« VB?M> …uQ b[u( ô ÆjHM#« —ôËœË kHM#« UN?L;(√
qJA> ¨U?NO?5 W—U?A*«Ë »Ëd?(« q
u9 s œuF? ‰¬ Ÿœ— vK
5d?A*«Ë s
b(d*« ÕU?H? Wk?M> …—U( ¨d?`U?K: d?O?p Ë√ d?`UK?:
b{Ë W
d?(«Ë WOE«dQu1b#« q[√ s: …—u?i#« rU> Èd|√ …—U(Ë
°ÊUOGD#«Ë œUBH#«
w5 VF?` b[u
q ¨d[U? VFA#« YK ÊS?5 ¨Îöi: U?
—u w5
åøÍ—u VF??` t1Q> t??<?O??L??B( w5 d?L??<??B1Ë d?[U??N
r#U??F#«
¨sL??O#« ÊËd?:b
Ë U??O?K?O?#Ë ‚«d?F#« «Ëd?:œ s?
c#« Ê≈ Æ©fO1Ëœ√®
Ê√ ¨p#– vBM1 Ê√ Vk?
ôË ·Ëd?F*« s: ÆU
—u? ÎU?C
√ ÊËd?:b
qzUKQË lO` v#≈ 5OQ«dF#« WQd?H( WLN: «uKË√ 5OdO:_« …«eG#«
v#≈ ¨ò d?k(« d?B? v#≈ tU?[—≈ ò ¨‚«d?F#« V
d?;(Ë ¨dzUA?Ë
bF> UN?<O Ÿ«– w<#« åd(ËË „ö>ò W#UË qiL? WOM:_« 'ôUu#«
w5 W?OQö|√ö#« l?zUEH#«Ë ¨W[uKH#« …bK> vK w?Au#« Âuk?N#«
—u?BM#« WU? w5 XF?QË w<#« pK<? —“U:«Ë ¨V?
dpu>√ sk?
°rJ<>Ëd ”Ëd ”bI#« Æœ«bG> w5
s: ·ôü« '«d?A W?U?)« WOM:_« 'ôU?u#« Ác 'bM[ b?I#
s:Ë “UQuI#« s:Ë W?OMO(ö#« UdO:√ s:Ë »d?F#« œö> s: ¨WQe(d*«
Æ‚«d?F#« w5 W?O<?M?<#« W?OMK#«Ë lL?<:« b?{ »d?(« w5 ¨U>Ë—Ë√
‚U?5 Æwd?O?:_« Õö?B#« l1U?B?: s?: W?MK_« Àb?Q> 'œËe(Ë
gO??'« b
b? ¨‚«d??F#« w5 W?U??)« 'ôU?u#« ‘u??O?[ b?
b?
w<#« 5?1«u??I#« V?[u0 W??Qe(d?*« vEM
Æw?L??d#« wd???O??:_«
‚«d???F#« vK ¨d?1d> wd???O??:_« w?:U??B?#« »ËbM*« U???N??F???{Ë
d?L?(« œuMN#« Ê√ u# U?L? ÊuKJM?
Ë ÊuK<?I
ÆW?IKD*« W1U?B?(U>
Æ‚«dF#« w5 ¨b
b[ s: «uiF>
Í—u?B#« w>d?F#« gO?'« Ê√ l?L?√ U?:bM w1√ ‰u?I#« qL?k?:
tQuH( W?
b<F: '«uQ U?NMA( 'ULkN# lQ«u*« iF?> w5 ÈbB<
ʬ w5 »—U% Ê√ lOD<B( …dO?|_« Ác Ê√ s ÎöC5 Æ…bË Î«œb
Âb;<B( UN1«Ë ¨‚«dF#« s:Ë Êœ—_« s:Ë UOd( s: ÎUQöD1« ¨b«Ë
W—b?*« W
dJBF#« 'U?Kd*« ¨‚«d?F#« w5 WOM:_« 'ôU?u#« qi?L
öL<M?: fO#√ ‰¡UB(√ ¨WO|Ë—UB#« nz«cI#«Ë WKOI?i#« WOF5b*«Ë
¨åWO?dò ¡U?LU> XL?B( WO?dO:_« d(ËË „ö> W#U?Ë ÊuJ( Ê√
wLB1 ô «–U* °øa#« ÆÆÆd?(« Ë√ `<H#« gO?[ ¨…dBM#« ¨åg«œò
l: W?HUM?*«Ë ‰Uk?B#U> vNK<1Ë ¨U?NzU?LQ> ¡U?O?`_« ¨U1œö> w5
Æ°œuF ‰¬ åWMòË WOdO:_« å…—UHB#« WFO`ò
UOK×
Õu²H Ÿ«d/ WŠUÝ ÂuO!« dCŠ
p³KFÐ ”√— w åw³FA!« bA(«ò
°ÊUM³! w w×O%*« åœułu!«ò sŽ l«b¹ WËUI*« nKŠË q}z«dÝ« 5Ð
W:ËUI*« œ«d5√ ÈÒbB( n?O dc
qJ#U5 »e(«Ë
X5b?N?<?« w<#« 'U?L?k?NK# w?1UMKK#« gO?'«Ë
5> vK<??I#« s: d??O?iJ#« X?F?QË√Ë …bKK?#« œËd?[
…d?OK?| —œUB?: Èd( YO? ¨5MKB*« ·uH?
ÂU??O?Q »U??K??√ b??√ ÒÊ√ ÍdJB??F#« Ê«b??O*« w5
W?IDM: œËd?[ vK d?O?|_« Âu?k?N#U> åg«œò
»e?(« s: dD)« Á—U?FA?<?« u pKKF> ”«—
‰U??d?Ë Êu??LKI#« s?: w#U?L??A#« V1U??'« w5
jG??C#« tM f?ÒHMÔ( …d??G `<??5 ‰ËU? YO??
tFQ«u: 5B% s: U?N#ö| sÒJ L<
Ë ÍdJBF#«
—UE1√ Ê√ —U?K?<« v?K WO?#UL?A#« œËd?'« w5
ÒÊ√ UL? pKKF> ”√— v#≈ tÒ[u?<<? tK#« »e
¨jI5 lQ«u*« W?L[UN?: sJ
r# åg«œò ·b
…dU| w5 Wu?` ÊuJ<# UNOK …dDOB#« q>
W?F?Q«u#« åW?M>c*« W?K(ò W?U?| ¨tK#« »e?
œËd[ l: jK(d(Ë W?Ou?[ œËd[ »uM[ 5>
…b???U???Q qJ?AÔ( w<?#« ¨pKKF?> ”√— ≠ ŸU???I#«
pKK?F> ≠ d??O??B??I#« j| 5?:Q??<# W??:b??I??<??:
w<#« œËd?'« v?K W?5d?A?: wË ¨Íd?JB?F#«
v#≈ W5U?{ùU> åg«œò dUM U?NO5 „Ò d ?M<
w#U?L??A#« vB?Q√ w?5 W?F?Q«u#« ‰ö??<#« iF>
s b??F?K?(Ë pKKF> ”«— œËd??[ s: wQd??A#«
≤π u?M1 ‰U??d? sË ¨rK ±µ u??M1 …bKK#«
u# ‰ö??<#« Ác? vK …dDO??B#« Ê√ Y?O?? rK
s: sJ?L?<?# U?N??O?K ‰u??B?(U?> g«œ `$
‰Òu????M
Ë t?K#« »e???? vK? ‚UM)« o?ÒO????C(
œËd??[Ë ‰U?d?? œËd??[ q|«œ s: t??<??d?F??:
ÊU????Ë ¨p?KKF?> œËd????[ q|«œ v?#≈ ¨Êu????LK?I#«
tEU????A?1 …œU
e> r?OE?M<K?# p#– `L????B????O????
vKH???B#« œËd??'« u??M1 œÒb??L??<?#« t??<#ËU??M??:Ë
b?QË ¨Èd?I#« l: Ì”U9 vK? W?F?Q«u#« W?OK|«b#«
5L?[U?N*« œb?Ë Âu?k?N#« rk? s: p#– d?N“
rN# ÈÒb??B(Ë '«d??A??F#U> rœb?? —b??ÔQ s
c#«
WO1UJ:≈ UN#U> s VG
r# w<#« W:ËUI*« dUM
ÆWIDM*« Ác s: 5O>U—ù« qKB(
Ê≈ ‰u??I#U> W
d?JB??F#« —œU?B?*« Ác r<??;(
s W??O?L?« qI( ô pKKF?> ”√— W?IDM?: W?O??L√
WN[«u*« Òj| w5 q|b( wË UœËd[Ë ‰Ud
Ê« U?L?? ¨s
d?O?HJ<?#«Ë 5O>U—ù« b?{ U?N??B?H1
d?K?? XKB? w<#« …d??O?|_« qKB?<#« W?#ËU?M?:
jD<« nAJ
W:ËUI*« œ«d?5√ ÍÒbB(Ë UœËd[
oEU?M*« ·«b????N????<????« q[√ s: „U????M?Ô
Íc#«
åqOJM<#«ò lQ«Ë q?I1Ë œËb(« v?K WO?M?O?B*«
‰Ëb#« wM??O?B?: t# ÷Òd??F( Íc#« d?O?k??N?<#«Ë
åvK …b?KK#« w#U?√ qF??[ U??: u?Ë ¨…—ËU??:«
W??:ËU?I*« d??UMF# ÒÂU( ÊU??C?<??«Ë åoO??BM(
ÂuI
Íc#« åwK?FA#« ŸU5b#«ò …dU“ lO?kA(Ë
·d?`Ë W??:«d? s U??U?5œ …bKK?#« ÊU?K?` U??N>
œu????[u?#« vK?Ë ¨ŸU????I#«Ë p?KK?F> ”√— w?#U√
°ÊUMK# w5 wMOB*«
wFO>d#« ‰UM:
Íc#« »U—ù« Ê√ b??√ vK? U?O??5U??| b??F
r#
UL? «dOi? bF<K
ô U«d?QË ‰Ud œËd?[ œbN
”√— qi?: W?O?MO?B*« W
œËb?(« Èd?I#« œb?N?<
»U—ù« uË b???«Ë Ëb??F#U???5 ¨ŸU??I#«Ë pK?KF>
rK?B???: 5> e???O?1 b???F
r# Íc?#« Íd???O???HJ?<#«
w5 sL?J
U??L?N?MO> ‚—U??H#« sJ#Ë ¨w?M?O??B??:Ë
U?NO?5 d?I?<H
w?<#«Ë WN?[«u*« W?O1UJ:≈Ë W?I
dE
'«œ«b???:ù«Ë `OKB???<#« v#≈ p?KKF> ”√— w?#U√
XQË qK?Q sJ( r# bKK#« Ác Êu? WO?<?BO?[uK#«
Êb*« wQU> qi?: UNKi:≠ ÊuJ( Ê√ lQu?<( dO?BQ
U
—u W?:“√ w5 —UM#« j) WL|U?<*« W
œËb(«
w5 q|b?( Ê_ ÃU?<??%Ë W??H??U?F?#« 5 w5 ≠
ÊU?K?AK?# V
—b?<#«Ë œ«b?ù«Ë `OKB??<#« ‚U?O?
Æw#U_«Ë
Ê≈ ‰u?I( …bK?K#« q|«œ s: W?O?K?F??` —œU?B?:
“d> rNK
—b(Ë ÊUKA#« b?OM& Ÿu{u0 dOJH<#«
uMKB?: UN> ÂUQ 'UL?k …b bF> W?N[«u#« v#≈
Ò- w<#«Ë …bKK?#« œËd?[ vK å…d?BM#«Ë g«œò
sJ#Ë W?:ËU?I*«Ë gO?'« qKQ s?: UN# Íb?B?<#«
qJ5 ¨b?(« «c bM v?N?<1« d?:_« Ê√ wMF
ô «c
5M?KB*« Ê« ‰u???I( UM?<KË w<?#« 'U??:uK?F*«
q|«œ v#≈ Âu???k??N#« W#ËU??M??: ÊË—d?J
·u??
¨œËb(« ‰uE vK U: …d?G `<5 q[√ s: W
dI#«
W:ËUI*« UN<II? w<#« '«—UB<1ô« bF> WU|Ë
l: oO??BM( ¡«d?[≈ v#≈ UM?F?5œ U?: uË «d??|R?:
W
U?L?M> r<?N?
Íc#« gO?'«Ë W?:ËU?I*« …œU?O?Q
W?L??N?: ÊS?5 …bK?K#« q|«œ w5 U?:√ ¨…bK?K#« œËd?[
qOJA( …bUQ vK w#U_U> WEuM: wN5 ŸU5b#«
XÒ9 ‰U w5 rNK
—b(Ë ÊUK?A#« s: 'UuLk:
—œUB*« l>U<(Ë ¨s
d?OOHJ<#« qKQ s: UM<L?[UN:
nK<??;
ô ¨‰u?I?#U> pKKF> ”«— …b?K> q|«œ s:
sMM5 UœËd?[Ë ‰U?d?? œb?N?<
U?L? UMF?{Ë
UMO??{«—√ v?#≈ ‰u??u#« åÊu??:Ëd??M??:ò U??C
√
W?IzU?{ w5 UMF?C
U?: uË UM#U?L?√ W?—U2Ë
ÊS5 `KB<#« b?OF vK U:√ ¨WMOF: W
œU?B<Q«
Õö???B#« Èu??? pK/ ôË W?KO??=???{ 'U1U?J:ù«
s: Õö?B#« iFK> U1b?
Ëe( UMKKE bQË Íœd?H#«
bA(« ås: Ÿu1 qOJA<# W:ËUI*«Ë gO'« qKQ
q[√ s: åW:ËUI*« U
«dò tKA
U: Ë√ åwKFA#«
UN?O5 ÊuOM?OB*« œbN<?
w<#« UM(bK> s ŸU5b#«
d??:√ uË U
—u??Ë ‚«d??F#« w?5 qB?? U??LKi??:
ÆÊUMK# w5 tC5d1
vK V<F( U?N1≈ ‰uI#U> —œU?B*« Ác l>U<(Ë
wN?<K( w<?#«Ë W?O?U?_« W?O?M?O?B*« »«e?_«
”«— w#U√ WKJA: dK<F( ôË W?IO{ 'U>UBM>
ÒÊQ??Ë U??N(U
u?#Ë√ sL??{ s: åŸU??I#«òË pK?KF>
oEUM: v?K jI?5 d?B??<?I
wM?O??B*« œu?[u#«
W?:ËU?I?L?K# W?K?BM#U> U?:√ ¨—«u?'«Ë W??L?U?F#«
sšUÝ ÊUC— sŽ UFzUA!« ∫ WO%KЫdÞ ◊UÝË√
wM√ öH½ô bON9Ë W¾|dÐ X%O!
W1d??[ Áu???L??« U* 55u??Qu*« w?#U« q v«b?( f:« Âu
Ë
ôu?KI?: fO# WO?:Ë— sk? w5 qBM
U?: Ê« «Ëd?K<?«Ë dB?F#«
nAJ#U> ÂuI( WOKE WM' qOJA?<> «uK#UEË ¨ÂuO#« bF> XLB#«
W
b?B??'« rN?<??M? vK ÊUM?=?LEô«Ë ¡UMk??B#« lO?L??[ vK
…—U
e> wK;«Ë w#Ëb#« d?Lô« VOK?B#« «uK#UE U?L ¨W?OB?HM#«Ë
W?I ô Êô 55u?Qu*« WM? vK ŸöEô«Ë U?O?:u
W?O:Ë— sk?
ÆrN> ô« rN#
wUL?<[ô« q«u?<#« lQ«u: vK 'd?A<1« w<#« lEU?I*« Ác
bM o?KI#« …œU
“ w5 XL?U? ¨W??5U?? ‰U?B?(ô« qzU??Ë d?K??Ë
'«—U?O? d??K? '«u?b#« XF?H?(—« U?:bM U?u?B??| 5ME«u*«
W?U?> w5 `
Ë«d?<#« …ö?? W?:U?Q« v?#« 5ME«u*« u?b( W?#«u?[
b?K?? W?U?? v#« ‚öD1ô« r w#Ëb?#« w:«d? b??O?`— ÷d??F?:
t> X:UQ U0 œbM?
ÂUB<?« lË« w5 W—UA?LK# w:«d bO?L(«
tKBM: s: WOK|«b#« d
“Ë W#UQS> WK#UDLK#Ë W>—UC#« …uI#«
¨W?O?:Ë— sk? w5 55u?Qu?*« b?« W?[Ë“ tK#« b?K? « XœË
ÂUEM#« v#« 'U?:UN(ô« t?O?[u( s nJ#« v#« 5O?UO?B#« lOL?[
w5 VJ(d
U?: Ê« ∫ WKzU?Q Í—u?B#«
lA?>« s: W??O?1UMKK?#« Êu??k???B#«
Êu?M?L?B
nO? ¨d?B?F#« rz«d?[
rN?<HO“Ë Ê« Êu?b
s: rN?BH1ô
5?M?E«u*« s?:« v?K? ’d???????(«
rN
b
« ¡UMk r?N
b
Q> Êu>cF
Ë
nO? ø‰U?K?(U> …d?1e?: rNK[—«Ë
»d???{ rN??B???H1ô Êu???M??L???B
tK#« Êu??A??;
ô« øW??O??A??u#« Ác??N> r?N?K?
c??F(Ë 55u??Qu*«
Æåøt>«cË
U2 «Ëd?K<?F
Êô ÊUMK# ÂUJ v#« W#U?— XN?[Ë tK#« bK? «
rN# X>d?B( w<?#« bU?A*« Ác ÂU?:« Ê« X#U?QË ¨U
—u? »U?«
W#u?[ r?#UEK# Ê«Ë ¨Ub?O> U?d?K?Q d?H??% W#Ëb#« Ê« ÊËd?K??<?F
nO1Ë WM cM: ·u?Qu*« W[Ë“ 'd?K<«Ë ÆW#u?[ n#« ÂuKE*«Ë
UN1«Ë V
c?F<#« Ÿ«u1« v<A# ÷d?F( UNzUM>« b#«Ë Ê« ·d?F( UN1«
w#U« U??N??L?E1 w<#« 'U??:U??B??<??ô« w5 X—U??` W?
«b??K#« w5
ŸU> lO?L'« Ê« ‰uI(Ë ¨rN?|«d lL?B
r# «b« sJ# 5?5uQu*«
ÆåruU> ÊuF5«b
«u1U s: v< 55uQu*«
W
«b> Âö??5ô« Ác ÊuJ( Ê« W??O??BK>«dD#« ◊U??Ëô« vA??;(
d« 'b?N` W1UK?<#« Ê« ◊UËô« Ác X?Eô bQË …dD| ‰U?Lô
¨WM s: d?i?« cM: qB?M?
r# «d(u( b?ô« f:« d?N“ b?F> p#–
WM
b*« s?:Q> «b?O?[ pB2 w?1UMKK#« gO?'« Ê« b??I?<?F( U??NMJ#
Æ¡«—u#« v#« WUB#« »—UI …œuF> `LB
s# t1U5 w#U<#U>Ë
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
ô U0 q#b
U: ÆÆÆUNM: 5O>U—ô« œdE s:
“d???G( qOz«d???« Ê« nO??? pA#« qK???I
U?L?? 5
d?C?(« b?B??[ w5 U?N?K#U??;?:
‰«u??ô« s: ‰U?M?> ÊuJ( s#Ë …d??BM#«
UM<KË b?QË Æ“Ë—bK# ÎUM:¬ Ϋd?I: Ë« ÎQ?kK:
5D?BK5 “Ë—œ s?: …d???O???i??? q?zU???—
rO?KB???<# U1u???b( ÊUM?K# s: Èd???|«Ë
…d?BMK# Èd?I#« »«u?>« `<?5Ë UM<?MK«
WKU?5 ‰Ëœ s: …œu??[u?: 'U1U?L?C#«Ë
Ác? UM?C??????5— UM?MJ?# ¨W??????ID?M*« w?5
w#U« rU> ÎU1U?O> U1—b?«Ë ÷Ëd?F#«
vK? 'U1U?d#« q j?I????B
d????C????
UMAO?' dJM<#« Ë« q|«b#« s: UMEU?I«
qF???5 p#– w5 Êô U?M(œU???O??QË UM?<#ËœË
WN?[ s: W1UK[ qF?5Ë WN[ s: W1U?O|
«Ëd??H??F
Ê« “Ë—b#« œU??<??« U??: ¨W??O1U
‰U??QË ÆÆŸuM)«Ë Êôc??)U> rNM?O?K??[
ÊuJ( s# ¨dC vK «u5U;( ô ∫—bB*«
»d?F#« W?L?U oA?:œ ◊u?I? W>«u>
ô« d?C? ÊuJ( s#Ë rN?<?:«d? Ê«uMË
l: sM1Ë ÎUF?: …dBM#«Ë œuNOK# …d?KI:
l: UMB#Ë —«d>ô« —«dô« 5DBK5 “Ë—œ
pO??M
rN??C??F
s?
c#« q}z«d??« “Ë—œ
«–u????N
X?O> v?#« UML????C?# '«d????:«R*«
—U?A> f}?zd#« U?N?√— vKË UM?(œU?O?QË
qOU?H<#« ‚œ« vK WF?KD: X(U> bô«
q( ·dp w5 WuK;« …d:«R*U> WIKF<*«
b??F> r?N??F??O??d(Ë “Ë—b#« ‰e??F?# VO>«
qF5 v#« r—«d?k<?«Ë rN#ô–«Ë rNM>–
…d?O|ô« 'U?U?B#«Ë ¨W1U?O)« ·U?M?<#«
vK …d?O?K? W?O1«b?O?: 'ôu?% 'b?N?`
W
“u?N??'«Ë '«œ«b?F??<?ô« Èu?<??B?:
bQË ¨ÂU
ô« ÂœUQ w5 UNBH1 s `BH<
UN1Q> d?C bô« —U?A> f}zd#« nË
Ë« ‰c( s#Ë 5:ËUI*«Ë ‰UD>ô« …d{Uò
ÆåUNKKQË oA:œ 5 wN5 ÊUN(
WU ÂuO#« dC Ê« ∫—bB*« ‰uI
Ë
q}z«d?« 5> ·u?AJ:Ë Õu?<H?: Ÿ«d?
«c VK?Q w5 d??C??Ë W??:ËU?I?*« nKË
s: W?:bI?<?: WK?O?<Ë W>d? ”√— nK*«
t[Ë w5 w#Uö# W
UL(« dO?5u( UN:UN:
rN(U???L??kË 5?O??:öE#« 5?
d??O??H?J<#«
ô qOz«d?« l
—U?A?: ◊UI?«Ë W
d>d?K#«
l: qJA??<?5 ¨W?:u?e*« WK
Ëb#« U??L?O?
W
UL ·ËdF: wM?> a
—U( UL UN(«u|«
w<#« W>Ëd?FK# U1uË W
d?K#« ÷UO?MK#
'UOKc*« Êô rœu?[Ë dË rNM
œ w
…bu# ÂbË WFMI: 'UOKOz«d« WIKG*«
ÆUN(U1uJ* XO<A(Ë W:ô«
UM?<K?Ë b????I# ∫‰u????I?#U> r<?????;
Ë
w5 W?O??Ë— 'U?O?F?[d??: s: '«—U?`«
“Ë—b?? U?MOK Âd???% ÊUMK#Ë U?
—u??
w5 Êô ÊU? ÎU
« b?ô UM<?MK« rOKB(
ÎU?U?N?<1«Ë UM(u??O> W?:d?( ÎU?Qd?| p#–
◊uG?{ s: X—u: ULN?:Ë UM{«dô
…¡UK? s: Ãd;1 s# '«d:R?: XJOË
dO|ô« o:d#« v<? q(UIMË W>ËdF#«
s: q VU??MM ÂU?
ô« s: Âu
w5Ë
s=?LD1Ë ÆÆÆUM:œ pH? w5 ÎUJ
d` ÊU?
vK «u???5U??;( ô «Ëb???[Ë U??LM
« U?MK«
¨aO????A?#« qK????[ Èd???QË ¡«b?
u????B#«
q> Íb?<F1 ô U?M1ô ÎUL?<? ÊËdB?<M:Ë
ÆÆÆ¡«b<ô« œd1
«Î d¹U?G? ÂUF!« «c¼ ÊU?C?— ÊuJ¹ q¼
øW???IÐU???%?!« «uM%!« t?ðb???N???ý U*
'U>Ë ô« …d??O??B> Í– qQU?? s: fO#
W??M>c??: Ê√ wID?M*« ‰ôb??<??ôU> „—b
»d????F#« “Ë—b#« s?
b????u*« oM?> V#œ«
ÊU W
dOHJ<#« 'U?UL'« Èb# Èdô«Ë
wQU???K# U??B?? …e? ÊuJ( Ê√ ÷d??<???H
vK? r—U?????A????<?1« oEU?M: w?5 “Ë—b#«
'U
«d#« «u???F??5d
w W?
—u??B#« ÷—ô«
ÈdQË ¡«b
uB#« w5 «uL?KB<B
Ë iOK#«
W???:b????B#« ‰u? X% aO????A#« q?K???[
—UD: vK Âu?kN#U> …uD)« XKLJ<?U5
l
d “u5 oOI?M<# ¡«b
uB#« w5 WKFi#«
ÈdI#U> ÎU?UJ<« di« …d?BM#« s: qFk
s: 'U?>U???B???? sJ# W?
“—b#« '«bK?K#«Ë
5OKOz«d?« s: å„u?:ò W?5d?p w5 jD|
qI?????(« Í√ 5?
dD?QË „«d(«Ë 5?O1œ—«Ë
l: oB<
r# w1UDOA#« qIF#«Ë Íd:P<#«
…eM?<J*« ¡«b
u???B#« —œU???O> 'U?>U??B???
wK?(U???I????: b????« Ê« W????[—b# ‰UD?>ôU>
sJ1 r# ∫X>—Ë« …UMQ vK ‰UQ 5
d?OHJ<#«
p1«ò ∫ÎözU?Q tKO?:“ t<?JU5 Ϋd?A> q(U?I1
Æås
bU:« 'U
uMF: vK dR(
qI???<1U??5 W?KF??i#« w?5 qA??H?#« ÊU??Ë
'dC?M<« YO? dC v?#« jOD;<#«
W??N??[ s: W
d??:P??<#« U??N(b?? qOz«d??«
W
U????d#«Ë oO???B?M<#« r?k??? nA?J(Ë
s: W?O>U—ô« 'U?U?L?kK# W?O1u?O?N?B#«
gO??[ò wK(U??I??: ÊQ?Ë ¨W??O1U? W?N??[
W?:b?I<?: W?OKOz«d?« W?K?O?< åÊu?:d?
‰u?I(Ë ÆÎU?F?: ʬ w5 »—U?%Ë lKD<?B(
◊u?GC#« Ê« W?FKD: W?O1«b?O?: —œUB?:
…d?BM#« d?K? q}?z«d?« U?N?—U9 w<#«
Ÿ—“ W#ËU??M?:Ë d??C?? w#U« l
Ëd??<#
ZzU??<M#« oI??% r# rN>uKQ w?5 ·u?)«
rp— d?C( …d?BM#« …Ëep s: …u?[d*«
w<#« W??O?M:ô«Ë W??O??B??HM#« ◊u??G??C#«
◊U???K#« W???K???QË w#U?ô« U???N# ÷d???F(
‚«d<|U> …d?BMK# ÕULBK# WO1u?ONB#«
w5 …—e?k: »U?J(—«Ë UNEU?I?«Ë …bKK#«
U?: ¨p#– U?N# vMB( «–« U?NzUM>« ·u?H?
w?#U« s?: ÎôË« wK?Oz«d??????« —Q ô« w?
W??:ËU?I??: U
«d?? «uKJ` s?
c#« d?C??
nB???Q 'U??OKL??? «Ëc??H1Ë ‰ö??<???ö#
Ê_ ÎUO?1U ¨q<;« Êôu?'« w5 dOk?H(Ë
V#œ« —«d??p v?K Ϋd??O??K?? ÎU??OM?:« ÎUb??
VOE —«b??[ `<??H# ÎU??OK}?z«d?« »u?KD:
qK?[ ÈdQ s: Í“—œ d?O?HB(«d(Ë b
b?[
w5 q<;« Í—uB#« Êôu'« v#« aOA#«
W??OK}z«d??« '«d?O??C?% s Âö?? q“
…d?B?MK# W
dJB?? 'U?L?O??;?: W??:U?Qô
WK<??;« U?F??K?` Ÿ—«e??: w5 U?N?(«u?|«Ë
pK( w5 tK#« »e l: …dBM#« t?[«u<<#
lKD#U?> wË U?N??OK Ÿ“U?M<*« W??IDM*«
…d?BM#« qOz«d« Ÿ—e(Ë W?O1UMK# ÷«—«
r# «–« W?IDM: s: d?i?« w5 U?N# V#U;?L?
ÆÆÆ'b[Ë ULiO ÎU:uL qI1
w5 U?M#ËU??? b????I# ∫—b???B*« ‰u????I
Ë
‰ö( ŸU??[d??<??« W?O??{U*« 'U??U??B#«
5MKB*« vK ‚uD#« UMLJ«Ë W
d?L(«
XH?B?Q WO?1uO?N?B#« W?O?F5b*« Ê« d?O?p
s: rN?<FM:Ë e?d: qJA> d?C »U?K`
5u?Q »UQ «u1U? U:b?F> ‰ö<#« d
d?%
øfOz— ÊËbÐ «b³FÐ dBR ‰«e¹ ô «–U*
b
b` ÂUB<>«
dLô« Ÿu:œ
WO?BK>«dD#« ◊UËô« tKQUM?<( 'UFzUA#« s: qO?Ë ÂU
« cM:
ÆÆWKL<M: WOM:« '«d(u( sË s|U ÊUC:— s
gO?F( WM?
b*« Ê« v#« d?O?A( fK>«dE w?5 ¡«u?[ô« q X1U?
ÂUF#« «c ÊUC:— Ê«Ë WOM:ô« WD?)« WKE: X% —«dI<« W#U
ÆWOM:« '«d(u( s: WO{U*« '«uMB#« t(bN` U* «d
UG: ÊuJO
WIOI v#« 'UFzUA#« ‰u?M<( Ê« u ÊuOBK>«dD#« ÁUA;
U:
◊U??Ë« VB??Ë ¨W??I>U??B#« U??N(d??O(Ë v#« W?M
b*« œu??F( Ê«Ë
UN# ‚uB
s: „UMË W=
d> XB?O# 'UFzUA#« pK( Ê« WOBK>«dE
ÊU5 w#U?<#U>Ë ¨WO?BK>«dD#« WU?B#« vK wM:« 'öH?1ô bN1 Ë«
V
cF?<#« Âö5« lEUI: V?
dB( Ê« 'dK<?« ◊UËô« Ác iF>
Ê« WU| W5b fO# ÊUC?:— dN` ‰uK l: WO:Ë— sk w5
XB??O#Ë d?O??|ô« œd?L??<#« ‰ö?| WK?k?B??: V
c?F??<#« 'U?OK?L?
w5 sLJ( W?O?H| ÍœU
« Ê« ◊U?Ëô« Ác d>U?<F( p?#c#˨Wi
b?
¡«œu? 'U
U??p U?N#Ë lEU??I*« Ác YK# ò YO??K?)« ò XO??Qu?<#«
w5 „—U??F*« '«—uD?( l: s:«e??<(
U??:Ë Êu??LK?I#«Ë ‰U??d?? œËd??[
vK '«—U?B<1« s?: „UM oIM?<
ÆW
dOHJ<#« WO>U—ô« 'UuL:«
bM V
cF<#« Âö?5« XKJ` bI5
w#Uô W:b f:« ÕU?K UNi>
«ub??% U*UD?# s
c#« 55u??Qu*«
—UJ1« Èd[Ë rœôË« V
cF( s
lEU??I*« Ác «u?Qb??B
r# W
«b??K#« w5 w#Uô« Ê« v<?? p#–
sJ# ¨WOM:ô« ÈuI#« WFL t
u?A( b
d
UNi> s: Ê« «ËdK<«Ë
v#« «u?5d?F(Ë 55u?Qu*« w#Uô lEU?I*« Ác XKË Ê« b?F>
W?[—œ v#« «d?O?K? bU?A*« lQË ÊU? Êu>c?F
s
c#« rœôË«
Ÿ—«u?A#« w?5 WKKKK#«Ë d(u??<#« dUE: …œU??U> XK?K?B?( U?N1«
iFK#«Ë ÂUB?<ô«Ë dUE<K# '«uœ l: XI?5«d(Ë ¡UOô«Ë
5#ËR?B*« lOL?[ w#Uô« U?œ r …—ui#«Ë œd?L<#« Êö?« v#«
l5—Ë o(« ‚U?I?ô W??F
d?B#« d?O>«b?<#« –U??;(« rËb?`U1Ë
«œd9 Z<M?O? V
c??F??<#« Ê« s
d?K??<??F?: rœôË« s? rKE#«
Èb??« ‰u?Q VB?? W?O>d??F#« '«—u??i#« q U?N?M: s
« …—uË
«ËdE<MO#Ë WLO|Ë tKQ«u ÊuJ<? rKE#« Ê« …dK<F: 'UN:ô«
skB#« s: Êu[d?;
YO b:ô« ‰UE ULN?: 55uQu*« d
d%
Âö5« bU` s: q ÆÆrbI ÊËdkHO b> ôË s
bQU U1UK`
'«u??œ v#«Ë —UJM<??« ÊU??O> —«b??« v#« Ÿ—U? V?
c?F??<#«
¨ÂUB<ö#
‰Ud bOH:
wdJÐ W—U?³Ë »«dF?Ë WOЫd!« W(U?B
‚UI?ײ?Ýô« dO?B d?OOG?ð w ULN?%ð r!
q|«b#« w5 W??O>U??k
« —œ«u> ô ÊU??5 —œU?B*« V?B?M>Ë p#– «b??
‚U?I?M?<?ô« w5 d??O?B#« vK 5OKM?: ·«dE« W??I?5«u?: v#« d?`R(
—ËœË Áb??Ë wHJ?
ô t(«– b??M> Êu??Ë lk??F??[ ¡U??IK5 w?Uzd#«
VO#«Ëœ w5 wBF#« l{Ë w5Ë UÎ ?M{«Ë 'U> qODF<#« w5 qK?I<B*«
Ë« ¨…“d?O#« v#« eË—Ë «b?K?F> v#« Êu ‰u?Ë WKQd?Ë «bK?F> —UDQ
s Êu wK;( ò WO#U?<#« W#œUF*« o5Ë iFK> 5QUI?M<ô« j>d>
WQ—Ë Ê« `OMB5 ¨ò …“dO#« v#« d
ËUG*« bzUQ ‰uË q>UI: WUzd#«
…b?Ë ÊU?I<?ô« nO?H?;( w5 XLU? '«u?I#«Ë —U?O?<#« 5> U
«uM#«
Êu vK? qKI<?B*« '«u<?O5 Ê« ô≈ Êu? `O`d( s: '«uI?#« nQu:
Á—Ui=<«Ë qKI<B?LK# wKKB#« nQu*« ÊU5 tOKË ÆUN#U vK XOI>
vK «Î œbk?: '«uI#« nQu?: ÕdD
gO'« …œU?OQË WUzd?#« 'UHK0
tkzU<1Ë ¡U?IK#« ÈuMH> 5KzUH<*« v#« W?KBM#U> sJ# ÆYMK#« W#ËUE
Êu ‰UAOL5 ÆÁbF> U: tKA
ô ¡UIK#« qKQ U: ÊU> WUMQ ¡ôR ÈbK5
”˃— ‚u5 W#ËUD#« VKI> «Î b
bN( WOM?OB*« WO#«—bOH#U> oD1 Íc#«
tK?A( …—u —U? WOM?:ô« 'UMOO?F<#«Ë wUzd#« nKLK# 5KQd?F*«
qB U: W?OL« s: qOKI<#« sJ1 ô UM s: Æf:ôU> lkF[ d?OL
‰UAO:Ë ¨'«uIK# f:_« »UD;> ÀbM<
ÊuF5 ¨—UO<#«Ë '«uI#« 5>
UNKBM
r# u# '«uI#« fOz— b
w5 Áb
lC
Ë UNKFHO# ÊU U: Êu
¨wUzd#« ‚U?I?M?<?ô« w5 b?Ë t?K?` vK qB?M
r# u#Ë ¨Î«b?O?[
Ÿ—UA#« w5 dOiJ#« tKBJ
WO>«d#« l: t>—UI( Ê« Èd
lkF[ dOLË
Xu?A( U?:b?F> qK?I?<B*« l?: U0— tH?#U% s: d?i?«Ë wM?O?B*«
¡U?{—≈ WO?MO?B: WDM?:Ë ‚U?IM?<« s: d?i« w5 »«d?F: …—u?
UÎ O?MOB?: tK?BJ
WO>«d#« s: t>«d?<Q« ÊU5 w#U?<#U>Ë ‚—“_√ nOKMK#
w5 Áu?L??U?| s
c#« 5O??M?O?B*« Èb# W??M>«d#« tEU?I1 s?B?M
Ë
W#U?MK# wM?OB?*« Y
—u#« Âu
'«– lk?F[ `K?B
U0—Ë »d?(«
Êu? nK U??: «–« «b?K?F> wdJ#Ë Êu?? s: W?K
d?I#« W?O??M?O?B*«
ÆÂuO#« wUzd#« wdJ#«
5ö W?MH? U
uEË lk?F?[ dO?L?Ë Êu ‰U?A?O: `#U?B(
Êö≈ wdJ> X—U>Ë ULNMO> q(UI<#«Ë wUOB#« ·ö)« s: UÎ :U
W?(UB?: ö5 ¨⁄«d?H#« w5 `1d?<( XO?I> «bK?F> wd? sJ# U
«uM#«
wdJ> ôË ‚UI?M<ô« Âö?“ w5 WFL?` '¡U{« »«dF?:Ë WO>«d#«
wLOKQù« jO;« w5 5OMOB*« qKI<B:Ë WUz«d#« dOB* X1QLE«
WOK;« WOUOB#« d
—U?I<#« qË ¨…dBM#«Ë g«œ v{uH> ZzUN#«
—«d?L?<?« v#« w1U?i#« t?:U? ⁄«d?H?#« ‰u?|œ b?F> d?`R( W?O#Ëb#«Ë
`#U??B?( U*UE wU???ô« ‰«R??B#«Ë ¨t??OK? u U??: vK? l{u#«
s: vKË ÊUMK# w?5 v#Ëô« WUzd?#« ‰U<?G
s: ¨W1—«u*« ¡U?L?e#«
w5 —«b?M1ô« v#« 5O?MO?B*« d?[Ë w#U(« ⁄«d?H#« W?O#ËRB?: lI(
øW#Ëb#« 'UBR:
lkF[ dOLË Êu ‰UAO?: „—b<« ò ∫‰uI( WOUO —œUB:
ÊUJ5 U?LNMO> …–U?A#« W#U(« ¡U?N1« «—dI?5 W
—c*« WM?OB*« W?#U(«
¡vO` q vK wU?OB#« ·ö)« s: '«uM bF> …Q?[UH*« ¡UIK#«
W?O??U?O?B#« …dEM?#«Ë wM?O?B*« Ÿ—U??A#« W?:U?“Ë WDK?B#« vK
…œU?« q[« s: t#u?B? Âb?F> 'U?M«d*«Ë 'U?F?Qu?<#« 5DI?B?:
XO??K#« VO(d(Ë ‰U?Ë_« W??FDI*« W??O?M?O??B*« …—u?B#« ¡U??O?«
5M`d*« b« ÂU:« «bKF> dBQ v#« o
dD#« `<H# «Î bON9 wMOB*«
nK*« w5 bF> d?Li
r# ¡UIK#« «c Æd?BI#« ¡«u{« …¡U?{«Ë ¡U
uQô«
Âu
w5 Àb% bQ …Q[UH: v#« dOA( 'UFQu<#« X1U Ê«Ë wUzd#«
◊u??K??N?#« …Q??[U??H??: —«d??p v?K 55dD#« ¡U???HK p>d?( ÂU
_« s:
rO?:d( ¡UIK#« ·b ÊU?Ë W?O>«d#« w5 lkF?[ d?OL?B# Í—«dD{ô«
b#u( bQ W?OMO?B: WN?K' «Î dO?C% U0— ¨ÎôË√ W?OMO?B*« …—uB#«
ÆåÎUIô W1—«u*« »UDQô« UNO#« rCM
Ë WE( Í« w5
q:U? ’U?B?<??:« w5 rN?B
r# ¡U?IK#« Ê« `O??M?ò∫ XF>U(Ë
dOp 5?OMOB*« q w{d
ô uË 55dD#« vK W?OMOB*« W?LIM#«
s: oKG*« —«b?'« w5 …d?G `<5 tM?J# 5K[d#« »—UI?<> 5FM<?I*«
'U>U;?<1« Êu1UQ ÃU<1« t1«uM ÊU? ¡UIK#«Ë Æ5K[d#« 5> '«uM
r# Êü« v<? t1« ô« ¨5?O?M?O?B*« v#« W>uK?B*« ‚u?I?(« …œU?«Ë
¨«bKF> d?BQ v#« o
dD#« bOKF( ¡UN?<1U> wu( '«—U`« Í« —bB(
5O1Ë—U*« 5LOe#« ¡UI# tk<1« U:Ë WuDI: ‰«e( ô dBI#« o
dD5
‚UI?M<ô« w5 tKO?OB( r<
r# ¨UN?<d>Ë wdJ> v{— ‰U1 Íc#«
s: «b> U?L w?Uzd#« ‚UI?M?<ô« Ê« Èd
s: W?L Æb?F> wUzd#«
jK(d?: u q> UÎ 5d? UÎ OK|«œ UÎ ?QU?IM?<« fO# …d?O|_« 'U?ODF*«
5> W?IDM*« w5 dz«b#« Ÿ«dB#U>Ë W?OL?OKQ≈Ë WOKM?: q:«u WKL?k>
«cË ¨w1UMKK#« ‚U?IM?<ôU> W?K vK w w<#« ÈdKJ#« —ËU?;«
v#« W?N?k?<?: —UE1ôU?5 fOzd?#« »U?;?<1« oO?F
Ë d?|R
Ÿ«d?B#«
tK#« »e „—UF: v#«Ë oA:œ WdF: v#« «Î b
b%Ë U
—u WdF:
Ác ZzU?<1Ë W?O?Qd?A#« WKBKB#« vK 5
d?O?HJ<#« b?{ gO?'«Ë
q:«u?? w wL?OKQô« Ÿu??{u*« v#« W?5U??{« p` ÊËb> W?d??F*«
ÆåtzUD>« Ë« ‚UIM<ô« …dO(Ë l
dB( w5 …dR:
WO½UM³ WÝUOÝ
µ
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
øåU¼—ULŁò wðRð ågŽ«œ …—cÐò √bÐ q¼
ÆÁbË w3«dF«
3ú lBU??)« w?Ëb« s_« fK: «d??YR?? Âb??3 d
d??I wIË
s U?ÎOÒ CUO?)« UEËe?i U?OU pK)1 WËb« rOEM? ÊSI …b[?)*«
s tMJ1 U? WKOI?P«Ë WDGu?)*«Ë WH?OH?)« W[KG_«Ë dzU?Yc«
¨5OU?))? 5U* …b* jGË_« ‚d?A« wI ‰U?)I« wI —«d?L)?Gô«
b
e*« d<i s WO&d?O_« …b[)*« "U
ôu« Ê√ ÷dI vK* p–Ë
gO????'« o
dC s?* rOE?M)« "«u???3 W????[KB?* W???[K?G_« s
U? vK* l{u« —«dL?)?G« l tEUB ¨WO?F?kd*« lBU)ËÆw3«d?F«
¨åg*«œò b?OB W?O&d?O?_« W?[KG_« ◊uI?G qd«u?)
¨t?OK* u.
vu?)?G« ¨d?N?A« «c. s f?U?)« wI Àœ«u?(« pK “dB√ sË
"«u?I« …“u?[B X?EU?& W?O?&d?O?√ W?[KG√ vK* åg?*«œò rOEM
“«dC W?i?i?H? "UBd?* W?[KG_« Ác. sË ¨qdu*UB W?O?3«d?F«
W[HB*« "U(&d*« pK s WO?&dO√ WM[~ dY¬ XEU&Ë ¨åwHL.ò
s WBd* ±∞∞∞ XKL?~ w{U*« ÂUF« w3«d?F« gOFK UN?)LÎKG
WËb« r?OEM d??AE ¨w?{U*« wEU??P« ÊuEU??& wI Æw?H??L. “«dC
WO?&dO√ W?P
b W?[KG√Ë a
—«ud XMÒL?C «—ud ¨WO?öGù«
"«dJ<F?*«Ë b*«uI« vK* tU?LF. ‰ö?Y UNOK* q?B ¨lMB«
W?O&d?O?_« ËU a
—«u?d XMÒL?CË ¨w3«dF?« gOFK W?FBU?)«
WP
b uk ≠ ÷—« a
—«udË å∂·«ò “«dC s W~U~— lI«bË
≤≥∞∞ vK* åg*«œò vu?)?G« UL?& W?O&d?O?ô« å±∂«ò ‚œUMBË
WM
b ÕU)k« UbM* WO3«dF« s_« "«u3 s W*—b wHL. WBd*
U??N???LMM w?)« dzU??<???)« XML???CË ¨≤∞±¥ “u9 w?I qdu*«
…dO?Y–Ë …dO?Gd W[KG√ U?C
√Ë ¨±t
√ ±Â≈ WBUBœ ¥∞ åg*«œò
—eËU. lIb? µ≤ v≈ q?B
U?Ë ¨‘U?~— lIb? n√ ∑¥ qL?A
"«u?I« Ê√ WO?&d?O_« ŸU?Ib« …—«“Ë "d?&–Ë ±π∏ “«dC „d?[)?
s …dO?(& WO?L& U.¡«—Ë X&d ÍœU?d« s W([?<M*« WO?3«dF«
±∞∞Ë "UBU?Bœ XG u??[?E p– wI U?0 ¨W
dJ<???F« "«œ«b???ù«
gO'UB jBU{ s* qIEË ¨WOFIb?*« lD3 iFBË U(
dI W(&d
ÍœU??dUB Êe??i? vK?* vu?)??G« åg*«œò Ê≈ tu??3 w3«d??F«
…b* ‰U?)I?« wI åg*«œò —«dL?)?Gô wHJ …d?OY– vK?* Íu)?[
u
bOI åg*«œò uKUI d?AE ¨w{U*« ‰Ëô« s
dA wI Ë Æ—uN~
"«dzUD« U?N)?I√ dzU?Y–Ë W[KG√ò Ê«uMF?B »uOu
l3u? vK*
wI W?O?ö?Gù« WËb« …dDO?G oCUM wI XD?IGË W?O?&d?O?_«
qBUM3 o
œUMd Êu?B?[?H
5KU?I u?
bO?H« d?NE
Ë ¨åwEUBu?&
wI ÊuËR???<?? lD)???<
rË ¨W??O???YË—U??d nz«c???3Ë W
Ëb
tE«d?OC d?(* jI?G√ w&d?O_« g?O'« Ê√ «ËdJM
Ê√ Êu?MU?)M(«
«¡ek sJ ¨…d?dU;« "«u?I« Ác. W[KB* W
dJ<?* "«b*U?<
Íc« d?_« ¨åg?*«œò wKU?I?? v≈ XKdË "«b?*U??<*« Ác. s
UL& ÆQD)U?B qdË tEQB W
e&d*« w&dO_« gO?'« …œUO3 t—dB
rOEM U?N?LM)?M« w)« WO?&d?O?_« W[KG_« s? qzUN« rJ?« dO?P
s d?OPJ« …b?«Ë WMG ‰ö?Y ‚«dF« wI t?&—U?F ‰ö?Y WËb«
"U
ôu?« t??OK?* XId??d Íc?« gO???'« «c??N n?OJI ¨„uJ?A«
≤∞±± ≠≤∞∞≥ …d)?H« ‰öY —ôËœ —U?OK ≤µ WO&d?O_« …b?[)*«
Æåg*«œò b
wI WuN<B t“u[B W[KG√ lI Ê√
wI U.—UL wR "√b?B åg*«œò …—cB ÊUB ¨WOF?kd*« r)iË
…b[)*« "U
ôu« q.U& ÂU« ¨ÊUM( wI ÂuO«Ë U
—uGË ‚«dF«
d?O??P
U? «c.Ë ¨rOEM?)« «c?N Èd?Y« W??O?L?OK3« ·«dC«Ë U??O?&dË
U0—Ë W*U?L'« Ác. W?Nk«u0 sDM~«Ë W(?M— ‰u "ôƒU?<)«
WOLOK3√Ë W?OËœ ·«dCUB "UCU(—« t
b rOEM)« Ê« ¨…dJI r*b
¨U?O(.c? UN?L?O<?IË U.—«d?I)?G«Ë WID?M*« s« W*e?*“ qk« s
ÆWOMCu« WËb« ¡UN)E« sKFO
w)O~b Í—U
rOEM Ê« »U.—ô« W?[?IUJ0 W?B?)?<« lk«d*« Èb?« ‰u?I
pc&Ë ÊUM(Ë U
—u?GË ‚«dF« 5B U dP&« œb?L)
cY√ åg*«œò
ÊU?)?<EU?G?I« wI "U?F?OB v?K* qB?Ë Èd?Y« ‰ËœË U?O?(?O wI
w)« W?U<*« ÆU?OI
d?I« ‰UL~Ë U?
dOF?OEË ÊU)?<&U?(«Ë bMN«Ë
UNEUB XH?dË ¨‚«dF«Ë U
—uG 5B U åg*«œò Êô« U?NOK* nI
wI t?F?Gu b?FB rOEM?)«Ë ÆU?OEUD
dB w{«—« W?U?<? ‰œU?F
¨U
—uG w{«—« WU?< YK s dP&« vK* dDO?G b3 ÊuJ
db
vK* dDO?<
tEUB t?—b3 —U?(?i?)?Gô« "ôU?&Ë "«d
b?I Ê« rM—
tE« rM— ¨U?NOK* dDO?<
w)« oCUM*« ÆU
—u?G WU<? s •µ∞
d()F UN?EQI ¨dbË W3d« «b*U WOEb Ë« W
d?C e&«d X<O
VU?G« wI qP9 w.Ë ¨W?3UD« —œU?BË W?Oz«c?G« U
—u?G WKG
w{«—ô« WU< U« ÆU
—uGË ‚«d?F« 5B U "«dH« dNE ÷u
s •≤∞ » "—b??I?I ‚«d??F« wI rO?EM)« U??N?OK?* dDO??<
w)«
YK q?P9 w)« —U??(Eô« WEIU??[?? U.“dB« ¨W??O??3«d??F« w{«—ô«
tU?O)k« »U?I*« wI UN?O{«—« s •π∞ q)?[
Ë ‚«dF« WU?<
Æ≤∞±µ —U
« lKD —U(Eô« WEIU[ v«
w&d??O???_« ÍdJ<??F« œU???)??F«Ë Õö??<« qdË n?O??& U??«
"œ—Ë√ b?3 …b??[?)*« "U?
ôu« Ê« W?O??F?kd*« ‰u??I ¨åg*«œò‡
U?N?OK* ‰u?B?(« wI qQ
sJ
r? …—uD)? W?[KG√ åg*«œò‡
WFUk wI ”uU&d e&d wI œU?B)3ô« –U)G√ l3u UL& ¨W)(«
s d?O?P?& —«œ√ U?bM* w{U?*« ÂU?F« s
u?& ÍdJEu?GU? ×u?k
W
dJ<?F« "«bF*« r?.¡«—Ë «u&d?)O «Ëd?IË r.—u?N 5O3«d?F«
W?uJ(« v≈ …d?O?(?& "UO?LJ?B …b[?)*« "U
ôu« U?N?)?b?3 w)«
W?LEM Ê« U?L?& Æd?OY ·b?N Âb?i?)?<?)?G UNE√ W?OMB W?O?3«d?F«
Ê«b?O? wI W?[KG_« l(?)?)B W?OM?F*« å`K<?)« Ÿ«d?d ÀU?[B«ò
"UMO?* Ê« `{u ¨wBË—Ë_« œU?%ô« q(3 s W?uL*«Ë ¨„—U?F*«
rOEM l U?N)?G«—œË UN?B[?HB XU3 w)« …d?OYc«Ë W?[KG_«
s_« "«u??3 r*b ”U??G_« wI W??B??B??i?? XEU??& ¨åg*«œò
v≈ WL?EM*« d
dI d?OA
Ë ¨rOEM)« ‰U?)I W?IDM*« wI WO?3«dF«
wI …b*U<LK ‚«dF«Ë U
—uG v≈ XKI)E« w)« dzUYc« pK Ê√ò
"U?uJ(« d(?* p– s ôbB XKI?)E« ¨„UM. "UuJ(« —«d?I)?G«
åWOöGù« WËb« rOEMò œuFd wI b*UG U2 ª5
œUN'« v≈
ÆWOU)I« t¡UH& …œU
“Ë
s* Xb% WO?GUOG "UOBi?~ Ê« v« WOFkd*« dO?A UL&
—uUMO<« rNM ¨åg*«œò‡ WO&dO?_« W[KG_« ‰udË »U(G√
"U
ôu« wI q(I*« wGUzd« ‚U(<« ÷u) `~d*« Í—uNL'«
`(?d√Ë Q?AE åg*«œò rOEM Ê≈ò ∫‰U?3 Íc« ‰uB bE«— …b?[?)*«
W[KG_« «ub3 s
c« Í—uNL'« »e?(« —uId V(<B …u3 dP&√
Ác. rEF? vK?* –«u?[?)?Gô« s rOEM)« s?J9Ë ¨e?O?O9 ÊËbB
Ê√ ¨ÊU?MËœ—√ VOC Vk— w&d?)« fO?zd« Èd
U?LMOB ÆW?[KG_«
s •¥∞ vK* Á–uH?E j<B s sJ9 åWOö?Gù« WËb« rOEMò
"U
ôu« q(?3 s? W?Òb?I*« W?[KG_« qC?HB W??O?3«d?F« w{«—_«
Ê≈ d?()?F?)I u?JGu U?√ ¨w3«d?F« gO?FK WO?&d?O?_« …b[?)*«
oO<M)« »U?OM t((?G åg*«œò v≈ WO&dO_« W?[KG_« ‰udË
W??O??k—U???)« rGUB Àb??[??)?*« ‰U??3 –« ¨oA??œË sD?M~«Ë 5B
WËb«ò w?[K<?? Ê≈ g?)??O??H???O??~U??&u —b?M<J√ W??O???GËd«
sDM~«Ë Ê_ ¨W?O?&d?O?_« W?[KG_« vK* «uu?)?G« åW?O?ö?Gù«
U?ÒL?& Ê«Ë Æ»U.—ù« vK* »d?(« wI oAœ l? ÊËUF?)« XC?I—
gO'« s WËb« rOEM? UNLM)M« W?O&dO?_« W[KG_« s özU.
fJFM¹ b, UOÝË— vKŽ ÍœuF%« ÕU²H½ô«
‰UÝdŽ œËdł W6dF vKŽ UÎ ÐU−¹≈
XFÒ3u U? vK* ¨ÊUM(Ë U
—uG wI l{u« vK* w?BUF
≈ qJAB
wI …dz«b« „—UF*U?I Æq)I«Ë nMF« W¬ n3u b?ÒN0Ë ¨◊UGË_«
vK* WOLOK3≈ ‰Ëœ …Òb* UN
Òc?G W
—u<« oCUM*«Ë ‰UGd* œËdk
gO?k U?O?GË— t?O?I r*b Íc« X?3u« wI ¨W
œu?F?<« U?N?G√—
nÒHiÔ
Ê√Ë ÒbB ô 5[ÒK<LK W?L*«b« ‰Ëb« 5B oI«u)«Ë ¨ÂUEM«
…œU?I« q?F?F
U? ¨W
dJ?<?F« "«b?*U??<*UB r.Òb? WQ??<? s
¨"U{ËU?H*« WËUC v« ΫœÒbF? ”uK'«Ë —«u(« v« ÊuN?FÒ)
ÆU
—uG wI W“ú ‰Ë_« ÂuO« cM UOGË— "œ«—√ U vK*
ÒbB ö?I ¨‰U?Gd* œËd?k W?&d?F0 oÒKF?)
U wI d?_« pc?&
XOD*√ U? «–≈ ¡«—u« v« l?k«d)?« s W?[ÒK<*« "U?*U?L?FK
¨wEUM(?K« qY«b« v« fOË ¨÷U?
d« s d?C??Y_« ¡u?C«
…dGU?Y W&dF U?NÒE√ ULOG ô ¨U?N<HE ◊UGË_« "b?Ò&√ U vK*
…dDO?GË œËd'« d
d?[?)B UNzU?NE≈Ë ¨W
d?OHJ)« "U?L?OEM)K
ÎUUH œËb?(« qU& vK* —UA)Eô«Ë UN?OK* wEUM(K« gO'«
—UM« ‚öC≈ n3Ë ÒÊ√ d?O?M Æœö?(« wI —«d?I?)?Gô«Ë s_« vK*
ÒÊ√ ÎöFI Ád?dUM* b& r U qB[
s åtK?« »eò q(3 s
Òô≈Ë ¨nK)« v« Êu?Fk«d?)
Ë rN?F3«u? ÊË—œU?G
5[ÒK<*«
v« ¨WËU?I*« XMK*√ U vK* ¨d?L)<?)G œËd?'« W&dF? ÒÊSI
ÆwEUM(K« VFAK …Ò—U<« —U(Y_« UNÒI“ 5
ÊuJ? Ê√ s U????NMO????* ◊U???GË_« v?A???i ¨q?BU???I?*« wI
‰Òu[) Ê√ ¨W
ËuM« q*U?H*« ¡UMB o
dC s* ÍuM W
œuF<«
U* ΫdEE ¨WIDM*« ‰Ëœ vK* …dDO<« ·b?NB W
dJ<* …u3 v«
b
d UNÒE√ sKF?*« UNIb. ÊU?& Ê≈Ë ¨W
ËuE W3UC s tJK)L?)G
W?3UD« —œUB?Ë WO?LK<« ÷«d?Mú q*UH*« Ác. «b?i)?G«
Ê√ sJ1 ôË ¨"UMÒNJ œÒd?F? vI(
d?_« «c. ÒÊ√ d?OM ÆÁU?O*«Ë
W?[??H?d `)?H Íc« X?3u« wI ¨t?OK* W
œu??F?<« b?L??)?F
U?NF?IdË U?OGË— 5BË U?NMOB W?OzUMP« "U?3öF« s …b
b?k
wI —ULP)Gô« Âe?)F UNÒE√ ULOG ô ¨‚u(< d?OM Èu)< v«
qY«œ W?O??*«—“ "U?&d?~ vK?* –«u?[?)?Gô«Ë w?*«—e« ‰U?:«
wz«c???G« sú? ÊU??L???{ d???O??Iu? ·b??NB p?–Ë ¨U??O???GË—
UL& ÆWEuLC W(~ W
—UL?P)G« "«bzU* oOI%Ë ¨W
œuF<K
v« uJGu? wI W?G«—b« ÊËuM
s
c« U?NBöC œb?* lI— v«
Æq(I*« ÂUF« wI µ∞∞
vK* tÒE√ v?« ¨U?NMO??* ◊U?GË_« d?O??A ¨t?<?H?E X3u« wI
wI dÒR? Ê√ W
œu??F??<?« l XI??I«u w?)« ÎU??C
√ u?JGu??
v« »U.c?« vK* Í—u??<« ÂU?EM« U??N??ÒP?? W???N??' Ê«d??NC
W
—u<« W“_« l{u? ¨WI(< ◊Ëd?~ ÊËœ s "U{ËUH*«
¨Òq[K `O?[?B« o
dD« vK* —«u?'« ‰Ëœ vK* U?NUO?*«bË
œukË s ÊUM( …UEU?F s nO?Hi)« wI r.U?<Ô
Íc« d_«
÷ÒdF)
w)« "«¡«b)?*ô« sË ¨WNk s 5
—u<« 5“UM«
ÆW?OEU WN?k s W
d?OHJ)« "U?L?OEM)« q(?3 s gO'« U?N
"U?U?G wI ΫÒb?k ÎU(
d?3 ¡U?IK« «c. —U?L d?NE Ê√ VF
U?L?&
ÆœËd'«Ë ÊuLKI« wI ÎUduBYË ¨W&dF*«
å—U¹b«ò —«dÝ«
WMR Vð«Ëd«
dNAK WMR 5H?u*« V«Ë— Ê« W
—«“Ë "UuKF "b&«
s «—U?(?)?*« ô« b?O?F?B« «c. vK?* WKJA? s U?Ë Í—U?'«
b3 WOMô« "UMO?OF)« ‰u ·ö)« ÊuJ
Ê« WF?3u) ‰uK
«
ƉuK
« lKD r<
å—U¹b«ò —«dÝ«
r¼œbŽ nŽUC¹ »dC«
s »d???< U??? vK* ÎU???I??OK?F ¨fKB«d?C s VzUE ‰U???3
WO?Ë— sFG wI XK?B V
cF? "ôU s* å"U.u
b?OIò
WËR<*« dOM "UId?B)« Ác. qP Ê≈ ¨¡UMF<« iFB b{
œb?* sË s
œbA?)*« 5Oö?Gô« œb* s n*U?C qB b
e
—U??O?)« «c??N W??*œ«— ÊuJ Ê« s ôbB ¨ÊUM?( wI rN
b
R??
ÆwöGô«Ë wBdF« 5*UF« wI œbL)UB cYü« wöGô«
å—U¹b«ò —«dÝ«
° dbð qł√ s ÆÆÆw%½d& „d%
u?[E dO?Y_« U<Ed?I „Òd% Ê
Ò √ W?OGU?uK(
œ ◊UGË√ "b?Ò&√
«Î —uI WID?M*« "U“√ qÒ ÁU&« wI Ê«d
≈Ë W
œuF?<«Ë UOGË—
bÒ ?{ oKDE« ¨U
—u?G wI wGU?OG qÒ v« q?Òdu)« …—Ëd?{Ë
vK* åg*«œò rOE?M …dDO?G b?FB U?L?O?G ô wBU.—ù« dD)«
U?NÒE√Ë UÎ ?duB?Y ¨W?O?FO«d?)?Gô«Ë W?Oi
—U?)« d?b WM
b?
dOb Í√ Ê
Ò √ U<EdI b&Ë ¨w*U?F« À«d)« W[zô vK* Wk—b
W
d??A?(K WKzU?. …—U?<?Y qÒJ?A?ÔO?G WM?
b*« Ác?NB o[K?
b?3
ÆUN pK W
dA(« …—UC(« bN w. w)« db Êu& ¡UFLk
å—U¹b«ò —«dÝ«
øoAœ W6dF √b³²Ý q¼
oAœ W?&dF? ÊQB oBUG wL?G— ‰ËR<? —UA?)<? b&«
·«dCô« ÎU?O*«œ ¨U?NM* ÈQM0 ÊuJ
s ÊUM(Ë ÎU?(
d3 √b?()?G
ÆÊ«Ëô« "«uI q(3 sUC)« v« 5OGUO<«
wEöFAB wKËœ
vK* ÎU?BU??F
≈ wGËd« ≠ Íœu??F??<?« »—U??I??)« fJF?M
q.
b??ÒN???LÔ
tÒE√ Â√ ¨jGË_« ‚d??A?« W??IDM?Ë ÊUM( w?I l{u«
t?{d?I ‰«R?G °øU?NO?I W
Ëu?M« W
dJ<?F« …dDO?<« ÷d?H
b?N?F?« wË ⁄d?(?GdDB ÊU??G wI lL?k Íc« d?O??Y_« ¡U?IK«
fOzd«Ë ¨ÊU?LKG sB b?L?[ d?O?_« ŸUIb« d?
“Ë ÍœuF?<«
«e????)???*« t?M* n?ÒAJ Íc?«Ë ¨5uB d????O?1œö???I w?GËd«
W??O??LK<« ÷«d??Mú ÎU?
ËuE Îö??*U??H? ±∂ ¡U?MB W
œu??F??<«
“dB_« —Ëb« U?O?GËd ÊuJ
Ê√ vK* ÁU?O*«Ë W?3UD« —œU?B?Ë
UN?G√— vK* WOF?O«d)G« "U?O3UH« ∂ l?O3uË ¨UNKO?GA wI
W??3UDK wLK?<« «b?i??)??Gô« ‰U?F?? wI ÊËU??F W??O?3U??H«
ÍdJ<??F« ÊËU?F??)K W?&d??)?A*« WMFK?« qO?F?H?Ë ¨W
ËuM«
wI ÊËUF "U?O3UH« s* ÎöC?I ¨¡UCH« ‰UF w?I ÊËUF)«Ë
ÆW
—ULP)Gô« ’dH«Ë W3UD«Ë ÊUJGù« ‰UF
bFB Êu?OGUO<« Êu?(3«d*« tdD
Íc« wEU?P« ‰«R<«Ë
¡UM(? U?N d??Y¬ åÎUJ
d??~ò W
œu??F??<« b??& r√ ∫¡U?I?K« «c.
wGËd« VEU?'« ÈuG "U?O?3UHô« lO?3uË W
ËuM« q*U?H*«
sL?O«Ë ‚«d?F« wI ÎUML?{ Ê«d?
≈ lË t?F? åsUD)ò Íc«
W
dOHJ)« "ULOEM)« r*b W
œuF<« Êu& ¨ÊUM(Ë U
—uGË
ÂUEE ¡UIB ÊUL*b Ê«d
≈Ë UO?GË—Ë ¨ÎU
dJ<*Ë ÎU
œU W[ÒK<*«
°øU
—uG wI bG_« —UÒAB fOzd«
…—œU??(??Ë ¨…uD)« Ác. w?I "√— W??O??GU?u?K(
œ ◊U??GË√
¨‚u?(<? d?O?M ÎU
œuF?G ÎU?U)?HE« ¨U?O?GË— u[E W?
œuF?<«
w)« wFO«d)Gô«Ë wGUO<« dOOG)« WKd ¡bB s ÎU*uEË
sB ÊU?LKG p?K*« b
b?'« Íœu?F?<« q.U?F« b??N?* U?NB d?ÒAB
wI W
ËuE "ö?*U?H ¡UMB vK?* oI«u)« ÒÊ√ d?O?M Æe
e?F«b(?*
iFB q(3 s W?KˆG_« s dO?PJ« wU)UB ÕdD
W
œu?F<«
Ác. «bi?)G« ÎöF?I ÍuM XEU& U? «–≈ ‰u WO?LOK3ù« ‰Ëb«
wI U??NKYbÔ
b??3 U? ¨ô Â√ jI??I W?O??LK<« ÷«d??Mú q*U??H*«
X{Òd?FË "«uM< Ê«d
≈ U?N?O?I "—«œ w)« U?N?<?HE W?«Ëb«
5BË U?NMOB d?O?Y_« ‚U?Hù« "bI?* Ê√ v« ¨W?OËœ "UBu?I?F
ÆÍËuM« UNFUEdB ‰u b«Ë bz«“ fL)« W*uLF ‰Ëœ
5B "U?3ö?F« d?
uD) U?O?GË— vK* W
œu?F??<« ÕU?)?HE«Ë
U
—uG s WID?M*« wI ŸU{Ë_« Y[( UL& ¨W?Nk s s
bK(«
Ϋd?Ò~R U?N<?HE ◊UGË_« Áb?& ¨ÊUM(Ë sLO«Ë ¨‚«d?F« v«
vK* W?LzUI?« WIDM*« "U?“_ ‰uK v« qÒdu?)« ¡b?( ΫbÒO?k
WBd?F?)« ÒÊ√ Òô≈ ¨d?Yü« ¡U?G≈Ë Èu?3_« ¡U?IB qk√ s Ÿ«d?B«
¨"U*«dB« Ác. wI WIDM*« ‰Ëœ ‰uYœ s "«uMG bFB XÒœ
…œuF« s ÒbB ô «cNË ¨oÒI[?)« VFd ÍdJ<F« r<(« ÒÊQB
Æ—«u(« o
dC s* WOLK<« ‰uK(« v«
b?ÒN?LÔ
Íc«Ë wGËd« ≠Íœu?F?<?« »—U?I?)« v« W?(?<MUBË
fJFM
Ê√Ë Òb?B ô tÒES?I ¨wE«d
≈ ≠Íœu?F?G oI«u v?« wU?)UB
∂
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
廫eŠô« ¡UIò w- WÐdŠ ”√— åd(« wMÞu« —UO²«ò
‚uI(« …œUF²Ý« W*dF w- tHKš ·u#u«Ë WÝUzdK ÊuŽ rŽœ
wu??O?N??B« ‰ö?)??ô« W?N??@«u?$ w, t?ö?I??)?C«Ë
Ÿ—–ô« t?@Ë w, ÊUM s/ U?N?/U?,œ w,Ë t?)?CdDqË
‰UHq≈ ÊËœ s$Ë ÆW
dOHJ)«Ë W?OuONB«Ë WO!Uh—ô«
dNM« v« dS« s$ 5DLK, d
d% ”UCô« WOCI«
Æ5~@ö« qA …œu/Ë
¨»«e?ô« ¡UI ”√— vK/ r?UN« 5O?FG Ê« rq—Ë
ŸËd?A$ w, W!d? ”√— d(« wMju« —U?O)« qF?7
W!—U?S$Ë tU?LCR*«Ë WËb« ¡UM! …œU?/≈Ë W$ËU?I*«
fO d?(« wMju« —UO?)« Ê« rUN« b?AR
¨»Uh—ô«
ΫdJ …d?hUEG b??F! XKJ?AG w)« —«–¬ ∏ tUu?J$ s$
s/ U?NKO?d! VUD
ÊUAË ≤∞∞µ ÂU?F« w, U
—u?C
W
b tU?Dö?F!Ë ¨ÍdJL?F?« Uhœu?@Ë ¡U?N≈Ë ÊUM
œbA
Ë ÆÊUA «cJhË WËœ v« WËœ s$ UNF$ WLOKCË
Ách uh Âu?O« —«–¬ ∏ »«e?« l$ UMFL?7
U?$ Ê« vK/
w, Uh—ËœË W??$ËU??I?*« ∫…d?O???J« Wö??_« s
ËU?MF«
d
d?S??) VF?A« l$ U?L??NK$UJGË gO?'« …b?U?L?$
Íd?O?HJ)« »Uh—ô« W?S?,UJ$Ë U?NM/ ŸU?,b«Ë ÷—ô«
fC« v?K/ W?Ëb« ¡UM?! v« W????,U????{ôU! Áb????iË
ÆWOSiË WSOSi
qJ, …dL)L$ nDu?*« …bË Ê« v« rUN« dOA
Ë
‰UA?O$ œU?LF« `O?dG r/bG »«eô« ¡U?I tUuJ$
wI?O,u?)« fOzd« tO?, ÈdG whË WCUzd« v?« Êu/
U0 tu 5O?UMK« lL7
Ê« lOD)?L
Íc« ÍuI«
fO?z— UM?OK?/ ÷d????H?
Ê« fO?Ë Æq_?1 s$Ë q?_1
tu?L?L
Ë WS?z«— ôË t Ê“Ë ôË t rFj ô UÎ ?HO?F?{
d(« wMju« —U?O)« nDu$ ¡U?IK« r/b
ULA ÆÎUO?I,«uG
¡«—“u« fK7$ œU?IF«Ë tULCR*« qOF?H)! VUD*«
tUMO??O??F??)?« w, tGU????@«ËË t??Du??I?? W??C—U??L*
Ách vK/ u?DL« fOË U??NM$ W?O?M$ô« U?iu??B?>Ë
d?>« ÊËœ o
d, q?D s$ WDKL« …—œUB?$Ë ‚uI?(«
fOz—Ë qI)?L*« —UOG qFH
ULA WDKLU! —U?_~)C«Ë
ÆÂuO« ÂöC ÂU9 t)$uJ
s/ `Ui rCUDË q$« WAd s/ ÍËU?'« bLS$ s$
wC«d« .d?AË w/UL?)@ô« w$u?I« Í—uL« »e?(«
œU??%ô« »e?? s/ w/d??$ b??L??«Ë …œd?*« —U??OG s/
œ«R,Ë ÍdiUM« wFA« rOEM)« s/ qOK)« qOK>Ë
‚UMU?D« s/ 5C—¬ d
d!Ë Êu?D!«d*« s/ sL??(«
wUM?K« wj«d??I1b« »e?(« s?/ œU?L??F« œU?L??/Ë
wj«d?I1b« w!d?F?« »e?(« s/ vHDB?$ Íb?N?$Ë
ÕUB?$Ë w$öCô« qLF« WN?@ s/ uOGuG n
dË
ÆwMju« »e(« s/ Uqü«
VzU »U<?)ô 5Mô« Ϋbq »«eô« ¡UI b?IFM
Ë
oLML?K U?zU sL??(« œ«R?, ¡U?I! `@d?
Ë oLM*«
W?F!U?)??$ W?HKJ*« ÊU?7K?« ¡U?IK« qJA
U??L?A ÂU?F«
W
œU??B??)??Dô«Ë W??O??CU??O??L« W??OK>«b?« tU??HK*«
ÆWO/UL)@ô«Ë
cM$ X?U??A U??L??A wh t??)!«u Ê« ¡U??I?K« b??AR
Ë
…œU?/≈Ë W?$ËU??I*« r/œ ±ππ∂ ÂU?F« w, t?L??O?CQG
s$Ë WœU??/Ë W??S??{«Ë f?C« vK/ WËb« s?
uJG
W??O?CU??O?L« ÊU?M tUuJ$ s?$ Í« gO?L??NG ÊËœ
f@«u?N« qA …U??/«d?$ l$ ¨W?O?hc*«Ë W??O?HzUD«Ë
¡«uI)?Cô«Ë WKG« oDM$ s$ ΫbOF! tUO?CUL(«Ë
oODG ‰ULJ)C«Ë tU?LCR*«Ë ÊuUI« WËœ ¡UM!Ë
W?O?HzUD« ¡U?G?ô U?OKF« W?~?O?N« qOJ?AGË nzUD«
ÆWOCUOL«
vK/ «u??/« µ —Ëd??$Ë W?
—u?L?« W??$“ô« ¡b! l$Ë
»«e?ô« ¡U?I tU??$U?L?)h« …dz«œ XF?Cu?G U?N?/ôb«
r/œ w, W!d(« ”√— ÊuJ) WOMju« tU?OB<A«Ë
—U?A! fOzd« W?CU?zd! W?FU?L*«Ë W?$ËU?I*« U
—u?C
j)« «c?h s/ ŸU???,b?« w, f?Ozd« U?h—ËœË b???Cô«
sAG w)« WOuJ« »d?(« w, UNU?@ v« ·uDu«Ë
Æt?)?N?@«u??$Ë Íd?O?HJ)« »Uh—ô« W?S??,UJ$Ë Uhb?{
W???OMju« W???$ËU??I?*« VU??@ v?« ·u??Du« p?c??AË
tGœU??O??CË ÊUM? œËb?? s/ ŸU??,b« w, W??OUM?K«
ÍËU{ wK/
W?~??Ohò s$ b??,Ë —«“ ‰U?LJ?«Ë ÂU?L??)U! ÂU?/ q??D
åWOMju« tU?OB<?A«Ë »«eô« ¡UI? w, oOLM)«
‰UAO$ œULF« VzUM« Õöiô«Ë dOOG)« q)JG fOz—
t??)???q— t??OK/ Õd?jË ¨W?O?!«d« w, tG—«œ w, Êu??/
W???O?UMK?« »«e???ô« nK?$ ‰ËR???L???$ `O???d????)!
ÂUL! —u?)Ab« d(« wMju« —UO?)« w, WOMODLKH«Ë
W??q— XUJ, Æ¡U?IK« oLM$ W?OËR?L?$ v« rU?N«
d?>¬ XDË v« d$ô« «ch qO?@Q)?! UN?)DË Êu?/ œUL?F«
÷u<
d?(« wMju« —UO?)« Ê« UNM$Ë …b/ »U?Cô
ÈuDË åqI)L*« —UOGò l$ ÕU)H«Ë —«u tôu@ w,
—ËbG Ë« —«–¬ ±¥ j> vK/ W!uL?S$ Èd>« WOS?OL$
ÆUNGUuJ$ s$ Ϋ¡e@ qJAG Ë« UNJK, w,
åoO?LM)« W?~Ohò tœU?/√ Êu?/ W?q— bM/ ÎôËeË
»e?? q_2 X??<?)«Ë r?U?N« `?O?dG w?, dEM«
wC«d?« .d???A o!U???L?« VzUM?«Ë ¡U???IK« w?, …œd*«
w, wCUOL« fK:« fOz— VzUM ÎUHK> ÎU$U/ ÎUILM$
ÆwjULD œuLS$ tK« »e
wC«d« W
ôË ¡U?N)« ·—U?A?$ vK/Ë lO!UC« q?D
…d?$ W?O!«d« t—«“Ë …dJ« åoO?LM)« W?~?Ohò tœU?/«
Êu????F vËô« …—U?
e« v?K/ ÂU????/ b???F?!Ë ÆW???O?U
U$U?/ UILM$ rU?N« »U<?)« UN)?q— w, t)?F{ËË
q?D XDu« iF! qN9Ë Êu?/ œU?LF« Vd?, ¡U?IK
ÊU??A «cJhË Ær?U?N?« l$ —ËU??A??)« b??F! W??I??,«u*«
w, w{U*« ¡U??F!—ô« W??O?Ae??)U! rU??N« V<??)«Ë
rCG w)« W?$U?F« W?~?O?N« r{ ¡U?IK ÂU?/ ŸU?L?)?@≈
U
œU?OD ±≥ r?CG w)« oO?LM)« W~?OhË U!e? ≥≥‡«
Æ—dI*«Ë oLM*«Ë
UILM$ d(« wMju« —U?O)« q_2 rUN« V<)«Ë
∫s$ qA W
u?C/Ë «—dI?$ fAd d?OL?CË ¡UIK U?$U/
ôb! W?@«u> b?LS?$Ë tK« »e s/ wjU?LD œu?LS?$
iF³ UMCFÐ ŸU-œ ◊uDš WU#ù ∫ qOÝUÐ
UMOKŽ jGC« ÂbŽ ×U)« s VKD½Ë
UL*U;« ¡UN½ù ∫ wðUIO
5-u#u*« nK w-
W???O???@—U???)« d
“Ë —c???
s$ qOCU! Ê«d?@ 5!d)G*«Ë
¨åUMO« WOGü« »Uh—ô« W@u$ò
v« UM@ ·u?Du«ò v« UO/«œ
vK/ œbË ¨åUN)N@«u* VM@
ŸU?,œ ◊uD> W?$U?D≈ W?O?Lh√ò
5OU?MKA i?F?? UM?C??F!
dD> Í« s?$ ÊUM W?
U??L??(
UMI? s$ ÊuJ
bDË ¨w@—U?>
×U???)« s$ r?/b« VK?D Ê«
«u?N?@«u
wJ 5OU?MK« qJ
UM oS?
ô sJ d?>¬ U??@—U?>
ÕUô« ‰ö
qOU d??>ü« s?$ …b??7M« V?KD Ê«
¡w s$ «u?,U<G ôò ∫—u?C(« v« t?@uGË
s$ t??KD U??$ qAË ¨q?>«b« w, UMC??F! b??{
s ¨W
—u???N??L??'« W???CUz— vK/ «u???,U??<G ôË jG??C« s/ nDu?)?
Ë UMAd?)
Ê« u?h ×U?)«
W??CUz— s$ q?D√ „UMh b??F
r t?_ Uhd??L??<
ÆåWOK>«b« UM)SKB$ ·dF UM_ UMOK/
UM?uDF
q?h ÆUhU
« UM?uDF?
W
—u???N??L???'« ÕU?)??)?,« t?)
U??/— ‰ö?> ¡U?@ qO??CU! Âö?A
s rN?_ «u??,U??<G ô pc øW??$u?J(« W??CUz— w, «bKdHA …bK! w, åwD« tU?OËd)! eAd$ò
Ê√ sJ1 U?$ qA ÆÁËc?>√ Íc« s$ d?_?A√ «Ëc?>Q
WIDM$ wUh√ tM$ bOH)?L
Íc« ÊËd)« ¡UCD
tu?{u??F
«œb?/ UuD/√ «–≈Ë ÆÁËc??>√ c?>R
w!U?<)« ÊuU?I!ò VUjË ¨W
œd?'« ÊËd)?«
b
d sS ÆW??OKO?_?L?)« W?H?B?U! ¨d?>¬ ¡wA! q)A t?@Ë w, …dOA WK)?A UM ÊuJG wJ wL
Æ…—UF)CôU! fOË WOIOI …uI! «uKiË U!«u vK/ UM)CUOC wM Ê« V7
Ë UN?N@«u …dOA
≤∞∞Ë ±∞∞Ë UGu?i ≥∞ Ë« ≤∞ Ë« ±∞ rN??ODF …uI« UMODFG …—Ëe?$ dOq WOI?OI WO?F …uD
U$Ë rNGu?D wh U$ ¨«dO>√Ë «uS?7M
wJ UGui W$uJ(« v«Ë ÊU*d« v« ‰u>bK W?OCUOL«
rN?????IjU?M$ w, r?hœu????@Ë W?????OU????F?????, wh
ÆåbO@ œbF!
Ê« V7
Íc« uh «ch ÆU?NDuI?( rNKOB?S)!Ë «ch UMS?)?),« b?I ò ∫t?)LKA w?, qOCU! ‰U?DË
UM$u?N?H?$ ¨…u?IK U?M$u?N?H?$Ë …u?I« ¨UMF?L?7
¨rNËUFGË lO?L'« œu?N@ qCH! niu?)L*«
Æo
d?H?)K fOË l?L?7KË Â«e?)ô«Ë œu?L?BK e???A«d???$ oK?< Ê« W1d???@ w?h qhò ∫‰Q???CË
s czbM/Ë UMMjË w,Ë U?M{—√ w, UM)?_
«chË …Ëd ÊuKJA
Íc« 5!d)G*« ¡ôRN »UDI)C«
ÊuJ Ê√ V7
ÆUMOK/ ¡«uI)Cô« s$ b√ sJL)
UGu???O! `?)??)???H Ê« W?1d??@ w?h qh øÊUM?K
—u???$ô« lC Ê« UM?OK/Ë UM?!«e??√ qJ?! «b??«Ë —Ëe UMô UMËb?I?)M
øÊËd?)« w, tU?OU?7K
…dOJ« tU?CUOL« w, dJHË UU@ …d?OGB« w, tGu?DË ÊUM …Ëd s/ YS?K rU?F« ‰Ëœ
UM_ p– s?$ b?AQ??)??$ U√Ë d?B??)MM?C czbM/Ë Ách œu??@Ë W??O???Lh« „—b Ê« UMO?K/ Æ×U??)«
ÆåUbK!Ë UM{—Q!Ë rJ! ÊuM$R$ W??O??H???O??AË Ã—U??)« w, W??O?UMK« tU???DUD«
W
bK«Ë W?OK;« tU,ö?)«ò ∫qOCU! r)?>Ë
Í« w, U??NK_?$ …—œU?h …u?D ô Ê_ ¨U??N!UDI??)?C«
Ê« UMOK?/ wj«d?Du1œ o? wh W?O??CU?O??L«Ë ¨rU?F« w?, ÊUJ$ d?G?i√ w, ÆrU??F« w, WËœ
t
u?AG uh ÕuL?L$ dO?q uh U$ sJË t?C—U/ ÊuOUM „UMh …d
e@ bF!√Ë …d
e@ dGi√ w,
dJH r sS ÆUNL/ Ê« “u?7
ô w)« ozUI(« ‰U?L?/ô«Ë …—U?7?)« w, —u?$ô« ÂU?$e! ÊuJL1
ÍbK?! l!Uj t«– Ÿ«d???B! ‰u???>b« w, U???$u
vK?/ Êu«e
ô r?h«dË ¨‰U*«Ë œU????B???)????Dô«Ë
o(« l$ UU?O?« nI b?D ¨”UM« 5! wK>«œË sSË WOLM7KË WGK rN«bI, rq— rN)OUM
U?$u
q>b r UMMJ?Ë WS?{«Ë W?O?C?D Í√ w, b
d UM_ ø«–U* ÆUhU
« rNU?$d ‰ËU?S ÂuO«
Ê« d?)?F UM_ ”U?)?ô« UN!u?A
W?OC?D w, w, ¡w qA ‰U?>œ« b
dË ¨¡w qA fO?O?LG
bI?)/√Ë Íu?IË wLMË lL$ Ê« wh UMGU?@«Ë W??iU??> tU??,ö??>Ë W??O?CU??O??C tU??/«d??i
W!u??F??i rq— p– oO??I??% w, U?MS??$ UM√ d?O??J« r7?(« vLM? nCúË W?O?B??<?Ë
Æ·ËdE«
ÆåUM)OCDË UMMju
w, ·UH?Ë l
dC oOI?%ò‡! wGUIO?$ VO$ fOzd« VUj
s7C w, 5,u?Du$Ë ¡UM7C V
c?FG s/ W!dL*« Âö,ô« WO?CD
lD«u$Ë Âö/ô« qzUCË ZC?Gò ∫‰UDË ¨åWIOI(« ÊUO?) ¨WO$Ë—
W«œô«Ë b
b?A« VC?G« d?O?_G bhU?A0 w/U?L?)?@ô« qi«u?)«
5,u?Du?$ V
c?FG tU?OKL?/ s$ W?&U U?N« UhœU?H?$ ¨Èu?B?I«
XMO?G u U?L?O?, ¨bhU?A?*« Ách Ê« ÆW?O?$Ë— s7?C w, ¡UM7?CË
s$ qBM)« 5OMF?LK sJ1 ô Èd?A WS?OC?, d?)FG ¨U?N)?Si
qD s$ l?
dC oOI?S)! l?))LG Ê« V7?
Ë UN)?OËRL?$ qL%
W1d'« Ách w, 5Ad)A*« WDUF* WB)<« WOzUCI« …eN@ô«
qA WUI)C«Ë ¨WOËb« lz«dA?«Ë ÊULô« ‚uI jL!ô WO,UM*«
rCU nDu?$Ë ¨5B)<« ¡«—“u« U?LOC ô ¨nK?*« «cN! 5OMF*«
WDK?L« qL??/ s/ …d??U??*« WËR??L*« W??$uJ(« s$ l
d??CË
¨WAd?H?$ bhUA*« Ách X?UA «–« U$« ÆW?,UA U?NGeN?@U! W
cO?HM)«
·b?N« Êô ¨UN?O?@Ëd?$Ë UN?O?FUi w?, oOI?S?)« UC?
« V7O?,
7H« …—U?«Ë —«d??I???)??Cô« »d??{ u?h qL??/ «cJ?h s$ d??U???*«
Æåez«dG«Ë
W??Lz«b« U?M)??UD?$ —dJ UMU??, ¨‰«u???ô« qA w,ò ∫·U??{«
WO?$Ë— s7C w, 5,uDu*« nK$ w, tU?LAU;« ¡U?N« »u@u!
wU???Lô« n?K*« «ch „d?G Âb??/Ë W?«b???F«Ë o(« ‚U???I???ô
ÍËc! WL?— ‰öG)Cô«Ë tU!–U?7)K W{d?/ vËô« W@—bU!
W?L?AU??S0 rN oS
s
c« ¨r?N?L?H« 5,u?Du*U?!Ë 5,u?Du*«
W
ËU??L?L?« lz«d?A?« t?OK?/ XB wU??L« ◊U?F??)!Ë WœU??/
ÆåW,UA 5«uI«Ë
l-œ b*R¹ å…dBM«ò Âu−¼ ∫ »U¼Ë
WOKOz«dÝù« W¹UL(« VKÞ v« “Ë—b«
∫‰u??IU! s
b??u*« lO??L??@ »UhË ÊQ??LjË
U?N?L?H W
U?L? vK/ …—œU?DË …b$U?i d?C?ò
5KGUI*« tU~$ „UMhË UN?OK/ tUL7N« qA bCË
ÊuF,«b
s
c«Ë dC w, ÊËœu@u*« ¡«b_«
ÆåUNM/
W
“—b« WHzUD?« ¡UM!√ò Ê√ vK/ »UhË bÒA√Ë
Í—u????L« w?Mju« Z?O????LM« s?$ ¡e????@ rh
¨åÍ—u?L« g?O?'« VU?@ v?« Êu?I???O?CË
«uE,U?S
Ê√ ¡«b
uL« w, …u?>ù« qAò ÎUO?/«œ
Ϋd?)?F$ ¨årN«d?O@ l$ tU?DöF« qC?,√ vK/
ÁchË —d???$ d??O??q qB? Íc« ÀœU??(«ò Ê√
¡ôRh Ê_ qB?%Ë —dJ?)G ô Ê√ V7
Àœ«u?
t«uML« tU~$ rNF?$ UMA/ ¡U√Ë …u>≈ rh
w)« t«u?/b«ò Ê√ bI?)/«Ë ¨årN?F$ vI?MCË
qBS
U$ qN& jO?;« l$ W(UB*U! ‰uIG
¨åjO??;« l{Ë q?N??& U?L??A ¡«b?
u??L« w,
w, ÊËœu@u?$ U/—œ ¡U?N@Ë qAò Ê√ ÎUS?{u$
tU/u?L7?$ U/—œ Èd?D w, wI! U$Ë ¡«b
u?L«
U/—œ ¡UN?@Ë ô årNOK/ Êu1ò ô 5SKL*« s$
l$ W(UB*« »uKD*« ÊU?A «–≈ U$√ ¨jO;« ôË
UM_ d>¬ d$√ «chË åg/«œò Ë√ …d?BM« WN@
s?SË l?{u?G w?)« ◊Ëd???????A?« ·d???????F?
ÆåUNC,d
d
“u« w!d?F« b?O?u?)« »e? fOz— sK/√
wMju?« s$U??C???)«ò Ê√ »UhË ÂUzË o!U???L«
l$ W?OUMK« ·«dj_« q?A qL Íc?« wUMK«
j!«d)« oL?/ vK/ bÒAR
‚U?LL« q@ …—e?7$
Ϋd?)?F$ ¨åW?OUMK« `z«d?A«Ë tU~?H« qA 5!
w, ÎU???O??CU???C√ Ϋ—Ëœ Èœ√ò s$U???C??)?« «ch Ê√
w)«Ë XKB? w)« WS!c*« ZzU)? »UFO?)C«
Ách Ê√ `?{«u« s$ –≈ Ϋœd???H?M$ Ϋ—«d???D sJ?G r
Æåd>¬ v« ÊUJ$ s$ WKIM)$ WS!c*«
lOL?@ s$ WO?F? Ϋœu,Ë tU?I)?C« ‰ö>Ë
¨WOKhU'« w, tG—«œ X?$√ ¨q'« ÈdDË ojUM$
vK/ …dBM« W?N@ Âu7hò Ê√ vK/ tö?> bÒA√
uh ÎU??OKOz«d??C≈ Ϋ—«d??D „UMh Ê√ `{u?
d?C??
«ch ¡«—Ëò Ê√ Ϋb??ÒAR??$ ¨å…d??BM?« „d??S
Íc«
v« “Ë—b« l,b? WËU?S??$ wKO?z«d?Cù« —«d??I«
¨qB?S
s? «chË W?OKOz«d?Cù« W
U??L?(« VKj
Ê_ ¨U
—u??CË ÊUM? w, “Ë—b« qA ŸU??L??@S!Ë
U
—uC w, rNLH?√ W
UL vK/ ÊË—œUD “Ë—b«
w, Í—u?L?« gO?'« VU?@ v« Êu?uJO?CË
rN
b U
—u?C w, “Ë—b«Ë ojUM*« Ách W
U?L
Ê√Ë rN?U?@ v« ÊuJG Ê√ vK/ …—œU?I« WËb«
sË rh«d?D W
UL? vK/ ÊË—œUD rhË rN?OL?%
ÆåUhË—œUG
dÝ√ pH ∫ Ê“U)«
wÝUzd« ‚UIײÝô«
l
œË o!U???L« d
“u« wË—U?*« ÂU??F« fK:« f?Oz— œU??√
·“u?@ »U?<)« w?, WOU?F« W?Oj«d?Du1b« ÕËd«ò‡! Ê“U?)«
- Íc« o,«u)« bF! ·—UB*« WOF?L' ULOz— ŸUL@ùU! tO!dj
Æåw,dB*« ŸUDI« ÊUA—√ 5! tO≈ qiu)«
ŸUDI« ÊUA—√ 5! o,«u?G s$ qB U$ò ∫t `
d?BG w, ‰UDË
œU?L)?/ô« pM! …—«œ≈ fK7?$ fOz— —U?O)?>U! ÊUM w, w,d?B*«
w, ·—UB?*« WOF?L@ W?CUzd tO!dj ·“u?@ —u)?Ab« wUMK«
”uK?O! pM! …—«œ≈ fK7?$ fOz— w?U(« fO?zdK U?HK> ÊUM
…b* wU(« fK:« —U?O)>« …œU/≈ l?$ ¨qOCU! «uLd, —u?)Ab«
fOz— »U??<??)« w, t??OK/ vM?
Ê√ sJ1 ¨5)??O??,U?{≈ 5?)MC
W?OMju« W?SKB?LK ‰“UM)« √b??$ ÒÊ_ ¨œö?K b
b?@ W
—uN?L?@
tu?E XK/ U???L???N??$ ¨h<???A« f?OË W
uË_« t? U??OK?F«
v≈ Ub?O?FG W?OMjËË W?O«b?@Ë WE( U?N≈ò U?F!U?)?$ ¨åtQ?Ë
‚U?IS?)Cô« d?C√ pH V@«u« ¡«b t?KD)
U?$ w, UO?K$ dOJH?)«
UM$U?EM! W???O??F??$ W
uMC W??OuG«—U??$ w, lDË Íc« w?CUzd«
Æåwj«dDu1b«
WOЫd« »«uÐ√ ∫ wðUB¹dł
—ËUײ« b¹d¹ s qJ WŠu²H
¡UM! W?AdF?$ w, wC*« wGU?B
d@ rO?KC o!UL« d
“u« b?A√
XLO …—U?L)« Ê« U?S{u$ ¨nzUD« ‚U?HG« WÒKE$ X% WËb«
ÂUEM« Èu?)L?$ vK/ wh U/≈ Òd?(« wMju« —U?O)U! …—u?BS?$
ÆW
—u)Cb« tULCR*«Ë WËb«Ë wCUOL«
W?N'« wh sÓ$ ‰u? ÂUN?H)?C« tU$ö?/ wGUB
d?@ ÕdjË
WC—U2 s$ UNFM9Ë WOU(« W?O,ö)zô« W$uJ(« dCQG w)«
ÊUM« Ë« d
“Ë ‰e?)?<
Ê« qIF
q?hò ∫·U{√Ë ¨U?NGU?Oö?i
pL??L??)« v?« ·dE« «ch w, U??O??/«œò øtU??O??ö??B?« pKG
Æå—u)CbU!
Õdjò Ê√ wGU??B
d?@ `{Ë√ ¨W?OM?$_« tUMO?O?F??)« nK$ w,
W!d?& vK/ ¡UM! wGQ
dJ?$ XDË w, gO?'« bzU?D 5O?FG nK$
œU?L?/ b?O??L?F« rC≈ q)J)?« Õdj U?$bM/ t« v« U?)??,ô ¨W?I!U?C
¡«—“u« fK7?$ rI
r wK>«b« s$_« Èu?I U?$U/ «d
b?$ ÊU?L_?/
5)MC …b* `
dL)« ¡U@—≈ —UO> v« tÒ&« ULMO! d$_« WADUM0
b? vK/ ¨wH
u?L?)« ZNM« «ch Ê«ò Ϋd?)?F?$ ¨åU?NG«– WKOK« w,
lD«u*« 5B??% U/≈ Òd?(« wM?ju« W?N?@«u?0 fO ¨Ád?O???FG
…¡UHJ« ¨…—«b'« b/«uD vK/ 5LKL*«Ë 5O?SOL*« 5! WHiUM$
Æå’UB)>ô«Ë
q>«œ qiU?(« iDUM)« wGU?B
d@ b?I)« ¨‰«R?C vK/ «œ—Ë
W?O!«d« »«u!√ Ê« ΫbAR?$ ¨Èu)?L$ s$ d?_?A√ vK/ qI?)L*« —U?OG
Ê« v« —U?« t?MJ —ËU?S??)« b
dG w)« ·«dj_« q?J W?u?)??H?$
ÆnDu)$ t qI)L*« l$ —«u(«
UOK×
»U²½« ÂbŽ fOË√ ∫ »ô« bOFÐ wŽ«d«
øUNÝ√— d²³Ð œö³K q²# WOKLŽ fOzd«
wË—U?*« „d
d?D?« œb????
”dD! …—UA! —U?$ ‰UM
œ—UJ«
ÍœU?L?)«ò i?,— vK/ w/«d«
Âb????/Ë WËb?« ”√— d????)????!
ÆåW
—uNL7K fOz— »U<)«
‰ö???> ¡U???@ w/«d« Âö???A
U??OU??H??)?« U??C«b??D t??CƒdG
`!c$ vK/ ¨»ô« b?O/ W?CUM*
W?O?@—U??)« W?U?« W??L?OMA
ôò UM?« v« X?HË ¨Õd?????B?K
wU?M?K« V?F?????A« ôË s?S
”«bI« ‰ö
w«d« Í√ Ë√ W???F
—– Í√ X% q???I
‰«“ U?$Ë ÆW?;«Ë W?I?OI?(«Ë ÊU1ù« …b?Ë w, «d)?F$ ¨åfOzd« »U<?)« Âb/ ÍœUL)« —U?)/«
VFA« s$ u/b
Ë —U)?<
¨qO@ bF! öO@ ¨»d« ¨W
—u??N?L??7K fOz— œu??@Ë Âb?/ V??L! t«ò
WU??C— W??$b??) W?H??DU??C√Ë WMN??A wS??O??L*« ¨»«uM« fK7?$ Í√ ¨WOF
d?A)« WDKL« b?IHGò
Íu?M« ∫YK_*« t?UDKL! rN?Ad?A
Ë ¨’ö?)« Í√ ¨W?ÒOz«d?@ù« W?DKL«Ë Æl
d?A?)« W??O?ö?i
wAuK?*«Ë ¨f
b??I??)U?! wGuMN?J«Ë ¨rOKF???)U! ¨U?NGUM?O?O?FGË U?NG«—«d??D w, d?Ò_?F?)?G ¨W?$uJ(«
WU?Cd« w?, W?O?Nù« W?L??FM« …u?I! ¨d?O?!b?)U! qAM?G czbM/ ÆqO?DF??)U! …œÒb??N??$ wh Âu??O«Ë
ÆåWOHICô«Ë WOGuMNJ« ÂbF! VÒ?L)*« lD«u« «ch fO√ ÆUN?)Ò$d! WËb«
ÆåøsjuK q)D WOKL/ WÒ
—uNL7K fOz— œu@Ë
W?S??L0 „d??A
»d« `O?L?*« Ê≈ò ∫·U?{√
Êu????L????L????O????, ¨t?! 5M?$R*« ”b????I?« ÕËd« W
—u?)?Cb« tU?L?CR*« vK/ ’d?(« b?A√Ë
W
œu??L?F*« Íd?C W??L?FM! Ê_ ¨å5?O?S?O??L?$ò U?NË√Ë ¨UNGU?Oö?i WC—U2Ë Uhd?OC sL?Ë
rNU?O??A w, ”b?I« ÕËd« rh—u??B
ÊËd?O*«Ë uh fOzd« Ê« U?C
« b?A«Ë ¨W
—u?NL?'« W?CUz—
wU????)U!Ë ¨`?O???L?*« …—u???i vK?/ wMjU????« vK/ dhUL«Ë ¨sju« …b?Ë e$—Ë WËb« ”√—ò
W??OGuMNJ?«Ë W
u??M« WU??Cd« w, 5A—U??A??$ ÊUM ‰öI)C« vK/ WE,U?;«Ë —u)Cb« «d)«
ÆåWOAuK*«Ë vK/_« fO?zd«Ë Æt?O??{«—√ W??$ö?CË tGb??ËË
ÆåWSÒKL*« t«uIK vK/_« bzUI«Ë ¨ŸU,bK
U?!U??????« ¨¡U?!ü« »« w?O??????S? UM?«ò ∫l!U?GË
lOL?@ vK/ …u!ô« ÕËd! dNL
Íc« ¨fO?Ld, tU?LCR*« W
U?L?ò vK/ ’d(« œb? UL?A
…œU?F?C UMM?O! tK_2 v« t?@u?)? UM«Ë Æ”UM« Èu??I« dzU??CË g?O??'«Ë ¡U??C??I«Ë W??$U??F«
UMGU??O??% qI t?M$ 5Uj Íu!U??« d??O??H??L« s$ 5Mj«u*« wL?% U?N_ ¨W?OM$_«Ë W
dJL?F«
»d« Áb?C?F
wA tK@« s$ UMGö?iË t)?C«b?I wM$_« ÊU?)KH«Ë rKE« q_?$ Èd?>√ q)D tU?OKL?/
ÊU?L« qJ W?K$U? t?)?Ad!Ë tGu!« v?I?G wJË r?N?????«Ë—√ w, 5?M?j«u*« v?K/ ¡«b??????)?????/ô«Ë
U?HO?C?$ ¨åÂ«Ë »« qJ ôU?_$Ë ÷—ô« t?@Ë vK/ WU)C«Ë œ«b?)Cô«Ë ¨rNGUJK)2Ë rhœUL@«Ë
ô ¨WOF*U! Â_«Ë ¨ÁbO/ Âu
w, »_« ÂdJ U$ w,ò YO ¨»UG« WF
d Ÿu?OË ¨5«uI« WHU<$
ÆånOFC« qAQ
ÍuI«
W
d??A??« …U?O??(« W?O??Cb??I! d?O??Ac??)« s$ b!
U?NIU?> tK« s$ W?F!U U?N?)O?Cb?I, ÆU?N?)$«d?AË Ÿu???L
…u???/œò ∫‰U???D ¨”«b???I« WE?/ w,Ë
…UO(« «d?)« wC)IG W?OCbI« Ách ÆUN?)
UqË ¨qCdU?! 5,Ëd??F?*« ¨d??A??/ w?Mô« Ác??O???$öG
U??N??)
U??N v?)?? Â_« U??A?? w, U??NM
uJ?G cM$ rN?O≈ qAË√Ë ¨b
b?'« b?N?F« W?H?DU?C√ rN?$U?D√Ë
uhË ¨…U?O??(« b?O?C Áb?Ë tK?U?, ÆW?O?F??O?D« f
b??IGË ¨q?O??$ùU! …“«dJ« ∫W??_?K_??$ WU??C—
ÆåUN)
UqË Uh—bB$ ¨UN)
UNË UN)
«b! W?/UL?'« dO!bGË ¨—«d?C_« W?LF qIM! ”u?HM«
∫ ·uD q* sŽ ëd-ô« v« UŽœ wł“UO«
ÕU²H½ô« UMOKŽ qÐ 5²e² ÊuJ½ Ê« b¹d½ ô
w@“U
fu! 5«dD*« WO?CD v« ‚dDGË
U?L?N?,UD)?>« vK/ d?$ò b?DË ¨r?Oh«d!« UMu
Ë
‰Q??L UM“ U??$ Êô« v)?Ë ¨5)?MC s$ d?_??A«
tU??LEM?*«Ë tU??~??O??N« lO??L??@ l?$ l!U??)Ë
b«Ë »«u?'«Ë ¨tU
u)?L*« qA vK/ ¨‰Ëb«Ë
XI????A?« ÷—ô« ÊQ????AË Æb
b????@ ¡vO???? ô
…œu?@u*« t«d??O?$UJ« Ê« –« ¨5Mô« X?FK)!«Ë
s
ch ô« ¡vO? qA ÈdG rUF« ¡U?S« qA w,
wH)JË jI, 5«dD*« dAc ô sS Æ5«dD*«
…œu??/ b?
d Æ·uD<???$ qA d??Ac U?/« ¨pc!
·uD<$ qAË 5Ob$Ë 5
dJL?/ s$ lOL'«
Âö??L« rF
Ë ¨t??)KzU??/Ë t??)?O! v?« œu?F??O
Ê« t????@Ë qA s?/ Êe????(« W???F????$œ `?L/Ë
ÆåöOC pc UMFD)C«
UM?C???F! r?KLK? U???$bM/ò U?M« vK?/ œb???Ë
’U???<??ô« p?~Ë« ÊuJ …b???«Ë «b
Êu?JË
5)????$e????)???$ Êu?J Ê« b
d? ô ¨5S????)???H?M*«
Èu?I sS p– ·ö> vK?/ U/« ¨5FDu?I)?$Ë
d?>ô« vK/ `)?HM Ê« UM?OK/Ë ¨iF?! UMC?F!
vK/Ë ¨d???>ô« vK/ W?????;«Ë Âö??LU?! qDË
rNM$ Âb?I?)Ë ¨’U?> qJA! 5?LKL*« UMGu?>«
u/bË ¨.dJ?« ÊUC$— d?N W
«b?! …b
UF*U!
vK/ dO?>Ë WAd! dN d?NA« «ch ÊuJ
Ê« tK«
…U/œ Êu?J Ê« lOL?7K UMN@uG ÆrU?F«Ë bK«
UM)??OËR??L?$ ÁchË Æ…b??ËË W???S?$Ë Âö??C
Æå…dOJ«
ÂËdK ‚dA*« dzU?CË UOAU?D« „d
dD! œb
‰ö?> ¨w?@“U?O« d??U?F« UM?u
fA–u—ô«
¨…d?BMF?« b?F! YU?_« b?ô« ”«b??D t?CƒdG
Ách q?A œu???@u! Ud????L???G
Õd???H« Ê«ò v?K/
s/ rKJ)Ë l?L)?$ U?$bM/Ë ¨W??OD« Áu?@u«
pe Ê«Ë ¨wd, uh pd, Ê« wMF
¨…bu«
w, b???«u« r?L??'« Êu?J UM?ô ¨we??? uh
b??,«u??)
Ë lL??)??$ U??$bM/ t?« –« ¨W??L?O?MJ«
…d?A?)M*« rNGU?Od!« s$ W?H?DU?Cô«Ë W—UD*«
lL??:« w, lL?)??7M rU?F« œö?!Ë sju« w,
s$ b?
b???F« w?, gDU?M)Ë w?KBË ”b????I*«
U?$ WL?OMJ« w, „UMh Êô U
U?CI«Ë lO?{«u*«
wh ÁchË ¨…u>ô«Ë È—uA« ¨WOFL:« tOLL
W?O??F?L?:« W??O?L?A–u?—ô« W?L?OM?J« …—u?i
Æå…b«u«Ë WF$U'«Ë WK$UA«
w, U?????NM?/ rK?J) w?)« …b?????u«ò ∫·œ—«Ë
XL??O?Ë ¨—u??C??Ë ◊U???G—« wh W??L??O?MJ«
oKDM?G …b?u« ÁchË ◊U??G—ô« «ch ¨nj«u??/
w, q?GKG???)?G q! wN???)?MG ô whË ¨ÊU?1ô« s$
‰UJ« qA w, …U?O? d7?H)?GË ¨U—UJ,«Ë UM!uKD
UMh s$ ÆUM«u?D«Ë UMUF,«Ë UMGU?OË UMGU?,dBG
…—c7)$ wh UM)OFL7$ ¨UMGbË ¨UMjUG—« ÊU,
vN)?A$ wh …bu« Ách ¨UMGU?OË UMU1« w,
wU??)U! ¨ÍËU??L?L?« t?O!« v?« Ÿu?L
…ö??i
rKLK Ê«Ë U?MGb?ËË UMJCU9 u?S U?MGd?O?L?$
ÆåiF! UMCF! ÈuI UMô ÎUCF! UMCF!
rNK* ô 5O×O:*« s UÎ L:# q¦1 ÊuŽ ∫ »dŠ
wL?)M?*« sB?q e
U?, o!U?L« ŸU??,b« d
“Ë s$
XU?A …—«“u«Ë …—«“u?« w, «uU?AË ¨—«–¬ ∏ v≈
W?$U?O??I« rIG rË «u?{d??)?F
rË WKO?I??)?L?$
w, ⁄«d?H« ‰u W?LKA b?√ qI
r UL?A „«c)?DË
W
ôË wN?)MG ∫wGü« ‰u?I sS ÂuO« ÆgO?'«
Âu
Ë ¨q??I?*« ‰uK
√ w, œb??L?*« gO??'« bzU??D
fK7?$ v?K/ Ÿu?{u*« ÕdD
¨W
ôu« w?N?)MG
ÊËœ s$ ‰«e?G ô œö???« X?U???A ÊS????, ¨¡«—“u«
ULK/ ¨gO7K b
b@ bzUD 5OFG qI s fOz—
œU?LF« `d* Íb?O
QG XMK/√ Ê√ w o?C t√
«c?N! wJL9 l$Ë ¨e?AË— q$U? b?O?L?F« Êu?/
qCH)K tK« »eË Êu?/ œULF« u/œ√ ¨nDu*«
f?Oz— »U??????<?????)?«Ë »«uM?« fK?7?????$ v?≈
ÆågO'« bzUD 5OFG r)
ÁbF!Ë W
—uNL'«
»d??? È√— ¨l7???F???@Ë Êu???/ ¡U???I? s/Ë
q
e?
t_ò t! V?—Ë ¡U???IK?« w, W???O!U????7
≈
Ê√ò U?OML)?$ ¨åWOh«d?J« s$ nH<
Ë ÊU?I)?ô«
WIKF)*« WO,ö)« U
UCI« mKO —«u(« —uD)
w/d??A« d??O?q Õö??L«Ë …œU??O?L?«Ë WËbU!
vK/ b?O« l{Ë W?O?HO?AË U
—u?C w, Ÿ«d?B«Ë
ÆåWËb«
Ê√ò »d? ”d?D! tôU?BGù« d?
“Ë d???)?/«
¨t«—«dI« c<)GË lL)&Ë qLFG Ê√ W$uJ(« vK/
ö! œö?« Ê√ U*Uj ‰U?L?/_« n
d?BG W?OMhc! sJ
5! Ÿu?{u*« nK)?<
UMhË ¨W
—u?N?L?7K fOz—
fO?z— œu???@Ë w, W???LzU???D W???$uJ(« Êu?JG Ê√
ÆåW
—uNL7K fOz— ÊËœ s$ Ë√ W
—uNL7K
‰U?AO?$ œU?LF« tu?I
U?L/ ‰«R?C vK/ «œ—Ë
t
bË rJ(« w?, 5O?S?O?L*« q_?1 tQ! Êu?/
UMMO! ‚d?H?«ò ∫»d? ‰U?D ¨5O?F?)« W?O?S?@—√
b?O?AQ?)U! ÆUœËb? ·d?F UM√ uh Êu?/ 5!Ë
q_1 ô tMJ 5OSOL?*« s$ rLI qO_9 ÊuF
VBM$ rh√ fOzd« »UOq wH?, ¨5OSOL*« qA
s/ l,«b
Êu??/ ÊuJ
ô WËb« w?, wS?O??L?$
qJA« «c??N! VUD
5 5O??S?O?L*« ‚u??I?
bzU?I«Ë fOz— ö! bK«Ë gO7K b?zUD 5OF?)!
ÎU?B
d? Êu?/ ÊU?A «–≈Ë Æb?F! t?)
ôË t?)MG r
œdOK, ¨w/b
U?LA 5OS?OL*« ‚uI vK/ ö?F,
ÆåWËb« ”√— vK/ wSOL*« fOzd«
d?$√ gO?'« bzUD 5?OFG Ê≈ U?F?jò ∫·œ—«Ë
d?O?>QG - b?DË bzU?D Âu?O« g?O?7K U/≈ ¨rN?$
—«dI! t)/UL@Ë Êu/ œU?LF« WI,«u0 tS
dLG
wU(« ÂUEMUÐ o¦½ ô ∫ …œ«bŠ
WËb« ¡UMÐ qł√ s
¨åt«—uD)« UdDC?G U$bM/ g?O'« …bU?L?$
5KLJ$ s
dD) ÍbB)« qJò Ê« v?« ΫdOA$
‰ö??????> s$ u?hË «Î b??????«Ë ÊuJ?
Ê« ô« sJ?1 ô
¨åW
dJLF«Ë WOCUOL« qzUCu« qJ! ULN)$ËUI$
«e?)ô« U?N?F?L?7
w)?« Èd?I« qAò Ê« v« U?)?,ô
V7
w)« WËb« ‰U?Lh«Ë dIH« U?NFL?7
wMju«
—œUD Í—u?L« VFA« Ê« È√— –«Ë ÆåUN Íb?B)«
—«u?ò v« …u/b« œb?@ ¨U
—uC s/ ŸU?,b« vK/
W?OMjË W?N??@ qOJ?AG v« ÍœR
Í—u?C wMjË
Æå»Uh—ö ÍbB)K W
—uC
bU?> w/u?O?A« »e?SK? ÂU?F« 5$ô« sK/«
w, wU(« ÂUEMU!Ë WËbU! WI_« Âb/ …œ«b
w!Uh—ô« dD)« —U)/«ò v« ÎUO/«œ ¨WËb« ¡UM!
ÆåwuONB« dD<K UNOLË ÎöLJ$
×u?@ œU?N?A?)?C« Èd??A– ‰ö?> W?LKA w,Ë
ÂUE?M« f/U???IG ÂU??$«ò t?« v« XH ¨ÍËU???
Uu??/œ gO??'« vK?/ ÎU??,u?>Ë W?Ëb« qA??,Ë
Ϋd?O?N ÊuJ?O W?O??F? W?$ËU??I?$ v« wUhô«
Æå»Uh—ô« WN@«u$ w, t)AdF$ w, gO7K
v« u???/b???$ w?UM?K« VF???A«ò Ê« s?K/√Ë
UOK×
∑
≤∞±µ Ê«de ≤≤ 5Mô«
5¹dOHJ²K# ÈbB²½ ·uÝ ∫ tK#« »eŠ
Âœ WDI½ UMO i³Mð U*UÞ
tLK wIK
b—
·«d?? ??2ô«Ë ¨Z?NM(« «c# s/ ÃËd???)« »uKD*« p(c?(Ë ¨W(Ëb(«
qLF ‰«e ô s/ —«–¬ ±¥ Èu?7 w „UMN ¨WO?IOI(« W?1«dA(UY
ÆåsdOü« ¡U7d_« l/ W1—UA*« i—Ë —UU‹ &ô« WOM#cY
—Ëd/ W`?&UM* tK(« »e t/U7√ Íc(« w1dJ (« ‰UH? ô« ‰öOË
U? ?O2 …bKY W?OMO?.? w q2e?O b?LT?/ wK2 q?O— vK2 Ÿu?`?&√
UÎ OKF? WO?IOI?(« W1«dA(UY ·«d? 2ô« u# »uKD*«ò Ê« b?1√ ¨q`'«
¨wTO.?*« ÊuJ*« vK2 WEU;UY ÊuJ «c#Ë ¨jI UÎ O?/ö2≈ fO(Ë
w sLJ5 WFO?€ Â√ WMÔ& «u0U1 ¡«u& ÊUM`( w 5LK.*« W?TKBL
Ê√ q?√ s/ wT??O?.*« —Ëb?(« vK2Ë W?1«d??A(« Ác# vK2 WE?U?;«
ÊUM`( bIH W1«dA(« Ác# ÊËœ s/Ë ¨t OnUOË t5eO/ ÊUM`K( vI`
gO?L?N? (UY w0UM?`( od? bM2 —u?F?€ „UM#Ë ¨Á—ËœË t? ?G?O?n
qLF(« v(≈ q?`I ?.*« —UO ?( UM5u2œ X0U1 «c?N(Ë ¨¡UG(ù« W(ËU?T/Ë
iNM5 w1 ¨UNYUTn_ ‚uI(« ¡UD2≈Ë ¨f?«uN(« bb` ( Íb'«
)«eJ5d?/ q1 ÂbN —U?U‹? &ô«Ë œÒd?H ?(« WOKI?FY ¡UI?`(« Ê_ ¨W(Ëb(«
ÆåW(Ëb(«
¨d?(« wMWu(« —UO? (« V(UD/ v(≈ ŸU?L? &ô« »uKD*«ò ·U?{√Ë
sJ1 ö ¨W—u?NL'« W?&Uz— Ÿu{u/ W?nUqY t7u?I tzUD2≈Ë
qDF U0 W]d?H*« …dz«b(« w —u/_« ¡UIY≈Ë —UO ?(« «cN( dNE(« …—«œ≈
ÆåqKA(« s/ be/ v(≈ ÍœRË bK`(«
oYU?.(« VzU?M(« åtK(« »e?ò w ŸU?I?`(« W?I?DM/ ‰ËR?.?/ È√—
wKOz«d?&ô« Ëb?F?(« s/ Âu?O(« U?Lz«œ «dDO „UM?# Ê√ò w]U b?L?T?/
t??«u0 ¨s—uT?/ vK2 t?«u0 sT0Ë ¨5?dO?HJ K( r#«b(« dD)«Ë
rz«b(« Ëb?F(« l/ W?N??«u?LK( U?Lz«œ b?F? ?.0Ë ¨Íd?O?HJ (« »U#—ù«
s2 U?2U?œ W?O0UM`K(« U?M{—√ vK2 t??«u0 ¨w0u?O?N?B(« ”U?&_«Ë
»uM'« vB7« s/ q/dN(« p`KFY WIDM/ W?nUOË UM IDM/Ë U0«d7
ÆåWO/ö&ù«Ë WOTO.*« U0«d7 s2 l«b0Ë ‰ULA(« vB7√ v(≈
p`K?FY w t5—«œ w b??2— qO??N??& t?/U??7√ —UD?« ‰ö?O œb??€Ë
b??2— Ud??1“ w/U??;« Áb?(«Ë …U?u?( WuM.(« Èd??1c?(« W??`??&UM*
U*UW 5d?O?HJ? K( Èb?B? 0 ·u?&ò t0« vK2 ¨W?ID?M*« )U?OK2U?H(
ÊUM`( ÷—√ v?K2 «u0U??1 U?LM?« rNK5U??IM& ¨Âœ WDI?0 UMO?? i`M5
q`I0 s(Ë UM.H0√ vK2 tFDI0 b?N2 «c#Ë ¨UC√U—u& ÷—√ vK2Ë
u# r?NM?2 l«b? s/Ë ¨5?OYU#—ù« ¡ôR?# s2 l?«b Ê√ b?????√ s/
UMHOKJ5Ë ¨UM&U0Ë UM?`F€ ÂU/√ Õu?{Ë qJY ÂöJ(« «c# ‰uI0 ÆrNM/
«c# ¨WLK.?/ Ë« WOTO?./ X0U1 ¡«u& U?M5«bKYË U0bKY wLT0 Ê√ u#
ÆåtM2 bOT0 s(Ë ÁU0cq5« Íc(« U0—«d7 u#
b2— bL?T/ ÃU(« VzUM(« åW/ËU?ILK( ¡Uu(«ò WK 1 fOz— d?` 2«
¨UNO WqqH/ qnô« w w#Ë WœuF.(« v(« ne & g2«œ Ê«ò
sc(« Ê«ò v(« U? ?ô ¨å—U?H?H0ö( jI? V&UM*« XO?7u? (« dE M5Ë
rN TKB/ ÊudF ô r# U—u& w g2«œ —UB 0« vK2 ÊuM#«d
rN?Fb Íc(« u# r#—Ëb?n w wKG Íc(« b?I(«Ë W?O#«dJ(« sJ(
«ËdB? M5 Ê« vK2 g2«œ dB? M5 Ê« ÊuKCH rN? ÊU#d(« «c# v(«
qJA ÊU??1 Íc(« wKO?z«d?&ô« Ëb??F(« r ??/e# sc(« UMK?#« U r 0«
Æ åWIEM*« w WOLOK7« …u7 rE2«
∫‰U?7 ¨ÕU?H?? (« rOK7« ≠ö?O?d??H?1 …bKY w wMOYQ?5 qH? ‰ö?OË
«Ëc?HM5 Ê« ÊuJK9 ô r 0«Ë WO?MWu(« …œUO?.(« )«—UF?€ ÊuF?d5ò
Íc(« Õö??.(UY w0UM?`K(« gO??'« `OK.?? ( W??I?H??n Êu??L?C??/
Æåt?U T
—UU‹ &ô«Ë œÒdH? (« W&UO&ò Ê√ tK(« qC s. VzUM(« È√—
wKO«œ od U#bL ?F w (« tAOLN5Ë dOü« ¡U?B7≈Ë WMLON(«Ë
w q?KA(« s2 W?(ËR???.*« w# bK?`(« w w?&U???&√ ÊÒuJ/ b???{
)U/uI/ ÂbN W&UO.(« Ác# w —«dL &ô«Ë ¨W(Ëb(« )U.&R/
WO½U½ô« ‰öÞ sÐ bO#u#« WÝR
åw²OÐ p²OÐò ZU½dÐ oKDð
q`?7 s/ U?I?ô U?N&U?`? ?7« - W?/U# …dJ qL?T
rJ( WTOB0 Íb(Ë ¨W?O0ueHK (« )UD;« Èb«
qu?L? (« w WKJA?/ W?L Ê« 5(u?I5 XM1 U?L?1Ë
ÊUM`( w r7U?H?5 “u?F(« Êô wF?O?`W ¡w€ «c#Ë
w (« )uO`(« Ác# Ê« ‰u7« XM1 U?L1Ë œU& dIH(«Ë
X.?O(Ë …d?O?`?1 )u?OY UM?Eô U?L?1 U#U0b#U?€
wD&u? ?/ «u0U?1 ”U?0« )u?OY qY ¡«d?I? )u?OY
U?C« WI?`D(« Ác# ‰ËUW d?IH?(« w(U (UYË ‰U?(«
W?L ÊU??1 «–« Æs.?T? ôË «œu??F?n d?L?? ?.Ë
«Ëd?B??% Ê« qC?ôU?? qu?L?? (« w q1U??A?/
UN?/b7« w TO?B0 Ác# «uF&u 5 ôË )U1b?I («
dI?H(« Ê« ·d2«Ë ÂU?F(« ÊQA(UY q?LF hq?A1
WLnUF(« w u# U?L1 dNE ô Ê« sJ2 ÈdI(« w
ô WMb*« w d?I?H(«Ë œu??u?/ W0—U?I*« q/U?2 Êô
w rJ?5U1b??I5 ÊËd??B??% ô «–U?L?K qL?? ??T
Ê« lOD ??.5 b?F5 r( W??L?nU?F?(« Ê_Ë ¨)Ëd?OY
)Ëd?OY vK2 e?O?1d? (« VH «c?N?K U#œôË« wHJ5
ô« WO?FO?`D(« t M{U?( rK.*« l?d wJ( d?U1«
Æ)ËdOY w#Ë
WUM*« ‰ö `KB«
W.&R/ XIKW« ¨„—U`*« ÊUC?/— dN€ WOA2
WOFL? l/ ÊËU?F (UY WO0U.0ô« ‰öW sY bO(u(«
w (« åw ?OY p? ?OYò Z/U0dY Õö?nô«Ë œU?€—ô«
¨W?U? T?/ d&« ‰“UM/ YOQ5Ë qO#Q5 vK?2 ÂuI5
ÁœUL? `KB(« vKO( …d“u(« X2— —UWô« «c# w
X% e0e??O?&—u?H?(« ‚bM w UÎ ?O??U?`?n ¡U??I(
d?C?? ¨å¡U?C??OY œUQY ¡U??C5 )u??OYò Ê«uM2
w W??OzU??.?M(« WMHK?(« V0U??? v(« ‰U??H?? ??ô«
Èb# åw ?OY p ?OYò WM' )«b?O?&Ë W?OF?L?'«
bL?T/ ÂUN(« ¨Í—u? —UL2 WM“ ¨…—u?OM.(« œ«R
)«b?O??& s/ b?A?Ë ¨b??L? ‰öY vY— ¨w0U??`?7
ÆlL :« )UO(UFË
r ‰“UM?* ÖU/ sL?C?? rKO?H( ÷d??2 r
∫UN? LK1 w `K?B(« X(U7Ë ÆU#e?ON&Ë U?NKO#Q5
±≤ ‰ö?O ÆW1b?7 UM ?7ö?F? v(Ëô« …d*« X.?O(
ÆÆl—U??A*« s/ bb??F(« UMO?I?K5 qL?F?(« s/ WM&
U* U?N?MO?`5 r Èd??O«Ë id5 l—U?A?/ U??NM/
s/ u# åp OY w O?Yò ŸËdA/Ë Wu(Ë« s/ tKU9
ŸËdA?/ t0ô œœd5 ÊËœ U#UMOM`5 w (« l—U?A*«
nGu½ s# ∫—uŽU uÐ√
ÊUM³# w ÕöJô« »«uЫ ŸdG
dDO. ·dE(«ò Ê« —u?2U uY« qz«Ë W/UF(« W?TB(« d“Ë È√—
»UY ‚dW VF??B(« s/ ÊU??1 ¨‰U*«Ë W??&U?O??.(« ÊU??OK] t??OK2
fOz— X0U?1 Èd`J(« W0UB?(«Ë ¨W0UB? ÊËœ ¡«cG(« W?/ö&
Ác# ôu?(Ë ¨◊ö??`?M? b???O(Ë VzU?M(« åwW«d???7u1b?(« ¡U??I?K(«ò
ÆåW«b`(« s/ WKL(« Ác# ◊uI& sJ2 ÊU1 WUL(«
åUM(ò W?OFL?? t ?/U7« ¡U?I( WU2dY ◊ö?`M? tKOU?9 ‰öOË
b?{ U?F?/ò Ê«uMFY w0b*« lL? ?:« )U?O?F?L?? l/ ÊËU?F? (UY
å»uK1 Íd??? 0ËU??1 Ãœö??O??ò w? p(–Ë ¨åwz«c??G(« œU???.??H(«
WKL??(« ¨rK.? ??.0 r( sT0ò ∫·U??{« ¨·u?A(« W??O0U?I?L??.(«
ÊUM`( w ÂU2 Õön« ÁU&SY WKL(« WuI5 W(ËUT/Ë …dL ./
»«uY« Ÿd???7 n7u?0 s(Ë qJ0 s?(Ë q/ r( s?T0Ë ¨…d???L?? ???.???/
ÆåÊUM`( w Õönô«
w “Ë—b(«Ë U—u??& Ÿu?{u?/ s2 Yb??(«ò Ê« v(« XH(Ë
dB? 0«Ë WLJ(«Ë qIF(« n7u?/ dB 0« WETK(« v ? U—u&
ÊUM`( w? W?LJ(« )u??n qU??/ Íc(« ◊ö?`M?? b?O(Ë n7u??/
‰u??I5 W???LJ(«Ë U—u??& w? W??LJ(« )u??n qU?1 Âu??O(«Ë
vK2 ÿU?H?(« ¨U?—u?& w W?OMWu(« …b?u(« v?K2 ÿU?H?(UY
fO( ◊ö`M? bO(Ë tY ÂuI U?/Ë ¨U—u& w wMWu(« ZO.M(«
w wMWu(« ZO.M(« WUL( qY V.?T U—u& “Ë—œ WUL(
U—u?& …bb?'« U—u?&Ë jI?.?O?& ÂUEM(« «c# Êô ¨U—u?&
ÂuI? U/ —bI?YË ¨UN5U0uJ/ qJY ô« ÊuJ5 Ê« sJ1 ô q?`I ?.*«
w W?{—U?F*« w# U?/ —b?IY œu?N?'« Ác?NY ◊ö?`M? b?O(Ë tY
—bIYË ¨ö?`I .?/ Í—u.(« VFA(« bu5 ÊUY W?`(UD/ U—u&
V(œ« n— w …“u( VK7 w X`J5—« w (« W1d'« U0—UJM &«
ÊU??C? ??ô« «c?N( WM?O0Q?LD(«Ë “«e?? ?2ôU?Y d?F??A0 U?/ —b??IY
‰u?Ë ◊ö?`M? bO?(Ë ‰u qB? Íc(« id?F(« w/ö?&ô«
w/ö&ô« ÊUC ô« «c# ¨U—u& w “Ë—b(« ÊËbu*« WHzUW
Wœu??F?.(« s?/ W?O??/ö?&ô« ‰Ëb(« s?/ qB? Íc?(« d?O??`J(«
s/Ë ÊUM`( w? sWu(UY UMzU?1d?€ q`??7 s/Ë Êœ—ô«Ë U?O?1d5Ë
W?2UM7 U0be ÊU?C ?ô« «c# ¨W—u?.(« W?{—UF?*« qzUB?
W(U?&— Ác#Ë ¨`OT?B(« pK.*« u# tJ?K.0 Íc(« pK.*« ÊQY
U—u?& w “Ë—b(« s?b?u*« W?HzUW ¡UMY« U?N?L??N?H Ê« VH
q`?I? ?.?/ s?/ «¡e?? «u0uJ Ê« ◊ö?`M? b?O(Ë r?#bd sc(«
ÆåiYUM(« UNq—U5 s/ «¡e? jI fO(Ë U—u&
—«–¬ ±¥Ë ∏ ∫bFÝô«
WO#ËR*« ÊöLײ¹
—U??O??? K( ÂU???F(« 5/ô« Ê«œ
bF&ô« sF?/ w/U;« ÍbF&ô«
wKO«b(« ‰U? ? ?7ô« ¨`d?B5 w
w …u?K(« 5?2 rO????q?????/ w
v(« ÊUM`( UNO? ÷dF WKd/
≠ Wd??O??HJ?5 W?O?YU#—« W??L??H#
≠ w1d??O??/« ŸËd??A?* W??L???d5
W??IDM?*« ‰U??Oœô w0u??O??N??n
‰U 7ô«Ë 7H(« Êu5√ w WOYdF(«
)öËœ v?(« U???N???L???O???.????I5Ë
W?O?C?I(« fL?WË ¨)U0u? 0U?1Ë
œb?& s/ «—c?T?/ ¨WO?MOD.KH(«
v(« t5d?z«œ l&u5Ë ‰U?? ??? ??7ô«
—UM(« …d?1 Ãd?b5Ë rOO ×U?O
ÆÁU`I2 bL% ô U/ v(«
∏ wId??? b??F??&ô« qÒL??Ë
—u#b? (« W??O(ËR?.?/ —«–¬ ±¥Ë
t5U????&U?JF0«Ë w?&U????O????.(«
W?O?2U??L? ??ô«Ë WœU??B? ?7ô«
w œö`(« ‰U?Oœ«Ë WOA?OF*«Ë
Í—u??????? ???????&b?(« ⁄«d???????H?(«
ÂU/« »U`(« ` Ë w5U.&R*«Ë
w Y`??FK( ’d?H(« ÍœU??O?n
W??????&—U2Ë b?K?`(« ŸU??????{Ë«
l{ËË œU?.?H(« w? rN5U«u#
W?O?F??O?`D(« t5«Ëd v?K2 b?O(«
VK&Ë Wd??T??`(« t5U?N???«ËË
…u??I?Y rN??7u??I??? 5O0UM?`K(«
ƉU*«Ë WDK.(«
¡U???7d???ô« b??F???&ô« U???2œË
¡U?/ò vK2 ÿUH?(« v(« 5OMF*«
``?1Ë r?N( w&U?O?.?(« åt??u(«
W?O&U?O.(« r?N5Uu?LW ÕUL??
v WuDK?.(«Ë WOB?qA(«Ë
v(« œU?`?F?(«Ë œö?`(« «Ëc?OQ ô
ÆŸUOC(«
Uö)« q×¹ UÎ OIOuð UÎ Oz— b¹d½ ∫ÊuŽ
UNÐ dO¹ UÎ OI«uð UÎ Oz— ô
Ê√ YO?? ¨…—«œù« w ÍœU?L?? *« ‰U?L?#ù« ¨W—u? ??&b(« )U?H?(U?<«
5DK. ?/ «u0U1 U/bM2 UNM?OOF5 vK2 «u/b?7√ w (« W—«œù« f(U:«
)UMOOF (« s/ U0u$ bI( ÆÂu?O(« …œu?u/ UN.H0 X(«“ U/ rJ(« w
r(Ë d?OG? Ê√ VH ÊU1 U?F7u?/ „UM# Ê√ rKF(« l/ ¨)UEU?;« w
ÂU?I?LzU??I(« ‰U?I? ?&« ¨5/U?I??LzU?I(« hO U?/ w U??/√ Æp(– qB?T
s/ d??O?U??1 w ⁄«d?H(« ‰U?WË ¨tM2 qbY 5O??F5 r r(Ë w?&U?&_«
«–≈ ‰U?(« nOJ ¨ÂU?I?LzU?7 5OF?5 vK2 s—œU?7 dO?] rN0≈ ÆÊU?O?_«
WO?&UO?& )UU?] …b2 „UM# øW—u?NL?'« W&Uz— l7u?/ s2 UMLKJ5
…dDO?.(« w —«dL? ?&ô« w rN ?`]— U?N(Ë√Ë ¨qODF? (« «c# q1 ¡«—Ë
q1 bM2 5O?F? ?(« ÊU?1 ¨W?IYU?& WKd?/ wH? ÆÊUM`( w? rJ(« vK2
ÆåUO&UO& W(Ëb(« w nz«uD(«
¨5LK.*« b?{ Êu?2 œU?LF(« ÊQY d?Oü X7Ë s/ lL?.0ò ∫·U?{√
U/bM?2 UM0√ ÊudF? r# Æ5LK.*« b{ X.( wM0QY r#d?1–√ wMMJ(Ë
b?I? ≠ r#UH? (« «c?NY UM&√— ld0 s?T0 ≠ W/ËU?I*« l/ r#U?H? Y UML?7
sKF?OK qOz«d?&« l/ u?# s* ¨‰u?I0 UM# s/ ÆqOz«d?&« b?{ ÁUMF?7Ë
p(– ‰uI0Ë ¨»U#—ô« b?{ UM0≈ r ÆUNF/ t0≈ ‰uI(« v?K2 ƒdHO(Ë p(–
ÆUMK2
Ë√ wI«u (« fOzd(« s2 w#Ë ¨…d?OO« WDI0 „UM# ‰«e ôò ∫lYU5Ë
øt5UHn w# U/Ë wI«u? (« fOzd(« u# s/ Æ…dO`J(« WYcJ(« Èd_UY
fOzd(« ÆŸU?L?ùUY f?O(Ë WdU?1_UY Ãd?q Ê√ fOzd(« vK2 VH
Ê√ vMF?/ U?/ sJ(Ë ÆtM?2 UO?{«— l?O?L'« Êu?J Ê√ VH wI?«u? («
ÆÂu?O(« tC?FY l/ nK ?q?/ tK1 ÊUM`( øtM2 U?O{«— l?OL?'« ÊuJ
5 w ¨)Uö)« lO?L? dL .? & UOI«u5 f?Ozd(« ÊU1 «–S p(c(
UMb( ``??B w1 )U?ö?)« q? vK2 b?2U?. Ê√ f?Ozd(« vK2 Ê√
U?/√ ÆW?OMWË …bu?Y 52uL?H?/ «u0uJ Ê√ vK2 ÊË—œU?7 ÊuMW«u?/
s/ u# U/≈ ¨t?OK2 «uI?«u? Ê_ W?U?TY fOK ¨wI?Ou? (« fOzd(«
ô u#Ë ¨tK?_ sT0 qL?F0 U/ «c#Ë ÆrN?MOY U/ w ou Ê√ lOD ?.
qy w rN5Uö?O vK2 «uI` Ê√ ÊËbd «u0U?1 «–S ¨p(c( ÆrN`?HF
U?.??Oz— bd0 UM0_ ¨W??`?FK(« Ác??NY d?O??.0 s( sT0 ¨wI??«u5 fOz—
)Uö?)« qT wJ( ¨öU2 ÊuJË ¨Áb?On— lCË rJT U?OI?Ou5
¨…—Ëb?N?/ t(«u?/√ vI?`5Ë U?7e2 ÊUM`?( vI?`Ë ¨U?NY d?O?.?O( fO(Ë
ÆårzU A(UY UMO/d VFA(« vI`Ë
»UK²½« v#« UŽœ ’dÐ√
W¹—uNL−K# fOz—
pO(uUJ(« 5OJK*« ÂËdK( U?NDOT?/Ë —un WO?€dY« w2«— œb€
qO?`& w …œU?NA(«Ë W?OT?C (« vK2 ¨’dY« qOzU?qO?/ Ê«dD*«
nO1ò ∫özU. / ¨t /«d1Ë ÊU.0ô« kH% w (« WO/U.(« UUCI(«
Íc(« »U#—ô« W?N?«u* sWu(« qO?`& w UU?CI(« Ác# X?0U1 Ê«
w0U?.0ô« t«d5Ë W?d?A?`(« t5U0uJ/ w w0UM`?K(« ÊU?OJ(« œb?N
ÆåÍ—UC(«Ë
—U/ W?.OM1 w rO?7« ¨w(UH? « ”«b?7 ‰öO ¡U?? ’dY« Âö1
gO'« w b?ONA(« Èd1– W?`&UM0 —un w W?OJO(uUJ(« U/u5
—u?C?TY t?Ë— s2 …ö?B(« XL?O?7« Íc(« W?L— wK?« w0UM`K(«
l{ËË YO?, U?NDO?T/Ë —u?n w W?HzUD(« s/ ¡UMY«Ë t? KzU?2
Ÿu?`?&ô« b??I?2 Íc(« ”œuMO??.(« )«—«d?I?/ ¡«u??U?Y —u?C?(«
qOK1« «d «Ë W?KzUF(« —Ëœ qOFH5 WnU?qYË ÊUM`( w ÂdBM*«
Vu??B5 q??« s/ ¡UMYô«Ë ¡UYô« 5?Y U??/ —«u??(« ` ??Ë Ã«Ëe(«
ÆqCô« uT0 WO2UL ?ô« Ë WO0U.0ô« …UO(«
5LK.?*«Ë W?/U?FY 5O?0UM`K(« v(« w0U??N? (UY ’d?Y« t??u5Ë
U1—U`/ U/un ÊuJ Ê«Ë ¨w0UN ?(UY ÂUOB(« dN€ ÂËbIY WnUqY
sWu(« «c# w? —«d?I?? ?&ô«Ë W??`??;«Ë W?O??N(ô« W??L?d(« t?KKJ5
W?nUqYË W?O0UM`K(« )U?/“ö( ozô ëdO«ò v(« U?O2«œ ¨W?IDM*«Ë
lL? & Ê«ò U?OML? ?/ ¨åW—uN?L?HK( fOz— »U?q 0« ‚U?I?T ?&«
ÆåsWu(«Ë lOL'« WTKB/ tO U* WLKJ(«
‰b²F wI«uð fOzd# ∫Ë“u'«
w Ë“u?'« w?K2 b?L?T?/ a?O?A(« ÊUM`( q`??? w ?H?/ d??`? ?2«
vK2 t??.??H?0 ÷d??H Êu??2 ‰U??A??O??/ VzUM(«ò Ê√ t?( `d??B5
p(– vK2 o«u ô rNM?/ dO?`1 r.?7Ë ¨b?Ë√ rO2e?1 5O?TO?.*«
ô 5LK.*«Ë 5O?T?O?.*«ò Ê√ v(≈ «dO?A?/ ¨å5LK.*« V0U?? v(≈
nOK t0_ W?—u?N?L?'« W?&U?z— v(≈ ‰u?nu(UY t( Êu?T??L?.
W?7ö?2 vK2 q?y u(Ë ¨Ê«d≈Ë b?&_« —U?A?`Y j`?5d*« tK(« »e?(
ÊUJ( t?OK2 VKIM r(Ë Ídd?(« oO?— bO?NA(« f?Ozd(UY W`?OW
ÆåÂuO(« UHK q/ d/_«
v(≈ XH(Ë ¨åtK(« »e ¡ÈœU`/ r#√ s/ u# qODF («ò Ê√ È√—Ë
¡ÈœU#Ë ‰b F/Ë wI?«u5 fOz— v(≈ ÂuO(« W?U w ÊUM`(ò Ê√
Æå»UB2_«
5#ËR*« UŽœ w³Žd*«
bK³#« –UI½« vKŽ qLFK#
oYU?.?(« VzUM(«Ë d“u(« åw0UM?`K(« —«d?I(«ò —U?O?5 fOz— —c?
¨åW(Ëb(« ÊU?O1 w qnU?(« ⁄«dH(« —«dL? &«ò s/ w`?2d*« ‰öW
d?O] 5(ËR?.*« iFY ‰«“ U?/Ë q1U?A*UY qIU?/ bK`(« Ê«ò ∫‰U?7Ë
lO?O?C5Ë X7u(« —b# «–U*ò özU?. ?/ ¨åÍœd? *« l7«u(« «c?N( tY¬
fKH??/ »U?O?] Ê«ò v(« «d?O??A?/, åsWu(UY ÷u?N?MK( ’d?H(«
Ê« sWu(« «c?N( nOJ «b?O?I?F5 —u?/ô« be œU?I?F0ô« s2 ¡«—“u(«
Æå)U.&R*UY qnU(« qKA(« qy w dL .
Êu?O2 …bKY w t5—«œ w t(U?`?I ?&« ‰öO ¡U?? w`2d*« Âö?1
v(« XH( YO? ¨)U?OK2U?H?(«Ë w(U#ô« s/ «œu?Ë —UJ2 ≠ Êôe?G(«
b?FY qBT? & W?OM/« À«b« s2 )U?/uKF*« iFY lL?.0 UM0«ò
¡w€ «c#Ë ÊUM`( v(« b? L? &Ë ÊUM`( s/ »d?I(UY ÊU?C/— d?N€
¨å—U?O?N0ô«Ë qKA(«Ë j`?q? (« s/ W?(UT?Y ÊUM`( vIY «–« nO?q?/
q«d/ oË Ádd9 ÍdH ÊUM`K( jDq0 dF?€« )√bYò UHOC/
WOYdF(« ‰Ëb(« tO j`q? 5 Íc(« dD)« …dz«bY UMFC5 W/u&d/
bM2 U?N( œ«bF? (« Íd?H w (« …dO?`J(« W?`FK(« sL?{ qOb «c#Ë
—UDOô« „—«b5ò v(« 5(ËR?.*« UO?2«œ, åw(Ëb(« —«dI(« »U?Tn«
–U??I0« q?« s/ «uKL??F Ê«Ë U??N5—uDOË WK?d*« W?7œ «u??F Ê«Ë
ÆåÊUM`(
UÎ ¹“—œ «Î bË q³I²Ý« ◊ö³Mł
¨◊ö?`M? b?O(Ë VzUM(« åwW«d?I1b(« ¡U?IK(«ò fOz— q?`I? ?&«
uY« aO??A(« “Ë—b?(« sb??u*« W??HzUD( W??O??Ëd(« l?«d*« b??√
qO1Ë t?I«d ¨·u?A(« WLDY …bKY w ¨w`K(« VO?. ÊU?LOK&
¨d?B0 Ê«u{— w1«d? €ô« w/b?I (« »e?(« w ·uA(« W?OKO«œ
fOz— rNMOY ¨aU?A*«Ë WO?Ëd(« )UOK2U?H(« s/ lL? —u?CTY
w{U7Ë ¨s?b(« s“ wK2 aOA(« Wb?Ou? (« ÊUd?F(« W.?&R/
s/ œb??2 s2 5KU?2Ë ¨wMO??F?`?(« œ«R? a?O?A(« Í“—b?(« V#c*«
Æ·uA(« w WOMb(« )«uK)«Ë e1«d*«
¨ÂU??F(« w?&U??O??.(« l7«u(« ¨¡U???IK(« ‰ö??O ◊ö??`M?? ‰ËUM5Ë
)ôUB5ô« WK?.K&Ë ¨U—u& w W—U'« À«b?_«Ë )«—uD («Ë
Æ’uB)« «cNY UNY ÂuI w («
œu??N??'«ò vK2 «uM?√ sc(« aU??A*« s/ œb??2 Àb??% U??L??1
WHzUW WU?L q?√ s/ ◊ö`M? VzUM(« U?N(c` w (« WOzUMU? &ô«
¨åU—u?& w wMWu(« ZO?.M(« vK2 ÿU?H?(«Ë “Ë—b(« sb?u*«
w tY vKT? Íc(« WLJ(«Ë qI?F(« )unò ‡( rN?L2œ sb?1R/
ÆåÂuO(« WHzUD(« UNY d9 w (« WOzUMU &ô« ·ËdE(«
¨Êu2 ‰UAO/ œULF(« VzUM(« åÕönô«Ë dOOG («ò q J5 fOz— b1√
Vq? M0 r( UM0√ v(≈ W?U?{ùUY ¨…d?O`?1 W?/“QY Âu?O(« d1 ÊUM`(ò ∫Ê«
—Ëœ w#Ë ¨…dO?`1 WKJA?/ s/ w0UF0 sT0 ÆW—u?NL?HK( U.?Oz— bFY
v ? ±ππ∞ ÂU2 cM/ U0d?.O UM0_ Æw0UM`K(« rJ(« w? 5OTO?.*«
r( Ê≈ —Ëb(« «c# bOF ?.0 s( ÆWDK.(« Ác# w w&U&_« U0—Ëœ ÂuO(«
Ê√ sJL*« s/ ÆW?U?.(« vK2 U0œu??Ë XO?`?U? Y Âu?I0Ë ¨t( ö#√ sJ0
—UO? (« lL ?HO?& YO ¨d`?1√ —uC? v(≈ ÂuO(« r1—u?C ‰u?T Æ…œuIH*« UM7uI …œU?2SY W`(UDLK( ÊUM`( ¡UT0√ q1 s/ d(« wMWu(«
w dOü« odH(« l/ UNY nK q?0 ¨lO{«u/ …b2 v(≈ rJF/ ‚dD M&
ÆåW/uJ(« l/ UM5UöO s2 rKJ 0 ôË ÆWIT/ w#Ë rJ(«
t5—«œ w )ËdOY s/ UO`?F€ «bË t(U`I &« ‰ö?O ¡U? Êu2 Âö1
œU?H?√ U rJœUM0 vI?`M& ¨r?JY UM√— ‰b?`0 r(ò ∫‰U?7Ë ¨ W?OY«d(« w
s/ d??O?UJ(« «u??`J5—« ¨ôË√ò U?FYU?? ?/, årOEF(« ÊU?M`( VF?€ ¡UMY√Ë
¨»«uM(« fK: bbL (« W?OC7 U#“dY√ ÊU1Ë ¨W—u ?&b(« )UH(U<«
t0Ëbd5 s0 rJ? I? bb?&Ë rJ√— ¡ôœ≈ s/ rJ0U?/d? p(– w U0
bI( ÆfK:« v(≈ t(u?nuY Êu`]d5 s/ Ë√ w(U(« VzUM?(« ÊU1 ¡«u&
qO?1u( UO?/UT/ ÊQ?1Ë ¨W—u ?&œ WH(U?q/ d?`1√ Ÿu?{u*« «c# qJ€
‰Q. Ê√ ÊËœ s?/ n—UB*UY tH?KJË dOx( W(U?1u(« bbH ?Y ÂuI
«u(ËU? Æ55d?/ »«uM(« fK?: bb?L? (« W?H(U?q?/ )—dJ5 b?I( Æt√—
¨r#bM2 …œU?2 bbL? (« ``n√ Ê√ b?FY ¨W—u?NL?'« fOzd( bbL? («
XKB b?7Ë UL1 ÆW—u ?&b(« WH(U<« Ác# nO7u? Y UMT$ UMMJ(Ë
rN0√ YO?? ¨W?OM/_« )U?MO?O?F?? (« W?O??C?7 U?NM/ ¨)U??H(U?q??/ …b?2
o`?& UL?1 ¨WO0u0U?7 U#Ëd`? 2«Ë W?O0u0U7 d?O] åWKO?ò «u/b?q ?&«
bzU?I( b?b?L? (UY «u?/U??7Ë ¨wYU?OM(« fKH?L?K( bb?L? (« bM?2 «uKF?Ë
ÆåWO2d€ dO] WIdDY w(U(« gO'«
«uIH s( r?N0√ —U` 2UY ¡«—“u(« fKH/ w Uö?O «uKF «ò ∫‰U7Ë
ÆŸu?{u*« «c?# vK2 oH? 0 s(ò ∫«u?(U?7Ë ¨«u?F?L?? ?H Ê√ q`??7 v ?
—œU?n —«d?IY gO?'« bzU?I( ŸU?b(« d“Ë œb?/Ë Æåbb?L? ?K( V#cMK
l{uY ``?n√Ë gO?'« bzU7 s2 W?0UB?(« XDI?& ¨UM# s/ ÆtM2
d?O?]Ë W?O?2d?A(« d?O?] »«uM(« f?KH?/ W(U? t?`?A ¨w2d?€ d?O?]
t5U?`?]— ÷d? w o(« ŸU?b(« d“u?( ``?n√ 5 w ¨WMB?;«
Ác# q1 v(≈ nO?C0Ë Æt( œb/ s?/ u# d“u(« Ê_ ¨gO'« bzU?7 vK2
ULNðuKš w åd(« wMÞu#«òË å «uI#«ò »öÞ QłU
WOÝUO#« ÈuI#« lOL& ∫ l−Fł
l{u#« dOOGð vKŽ —œUI#« bOŠu#«
lœ s/ sJL (« r? sK ¨W1d ?A/ ·«b#√ vK2
U?/ö??√ pK1 UMF?O??L??Ë ¨ÂU?/ô« u??T0 —u?/_«
UH?OC/ ¨åö`?I .?/ UNIO?I% v(« `LD0 …dO?`1
¨…d??O??`?1 q?1U?A??/ s/ w?0U?F Âu??O(« ÊU?M`(ò
WDK?& œu???Ë qy w W???N???«u*« lOD? ??.0Ë
ÆåÂuO(« ¡UIK(« WOL#√ sLJ5 UM#Ë bK`(« w WOKF
»öD(« W?TKB?/ lH?F? QM# ¨ÂU? ?)« wË
vK2 —U??O?? (« w »U??`?A?(« ŸUD7Ë )«u??I(« w
ÆUNY U/U7 w (« …—œU`*«
«b?OFY »öD(« l?/ …uKO bI?2 lH?F? ÊU?1Ë
ÊU?FM1 rO#«dY« VzUM(« —u?C? w Âö?2ô« s/
)«u?I(« w? Âö?2ô«Ë qn«u? (« “U??N?? fOz—Ë
rN.?«u# v(« UN(ö?O lL &« ¨w€Ud(« rTK/
ÆrN5UËdWË
»öD(« W?TKB/ 5Y w—U?F (« ¡UI?K(« ÊU1Ë
qN? ?&« —UO? (« w »U?`?A(« ŸUD7Ë )«u?I(« w
…öBY U?Bd w U?OM2 XOY w f/√ ÕU?`n
qOb? Ê√ q`???7 ÊUM?`( …b???O???& W???.???OM?1 w
…uKO UN?O «ËbI?2 WIKG?/ W2U7 v(≈ Êu?1—UA*«
ÆW2U& nB0 …b* )dL &«
d?OL?& åWO0UM`K(« )«u?I(«ò »e fOz— b?1√
Èu????I?(« lL?????' …uD?O ‰Ë√ò Ê√ lH?????F?????
qBT Íc(« »—U?I (« u# ÊUM`( w WO&U?O.(«
·u??&Ë ¨)«u??I(«Ë d??(« wMWu(« —U??O?? (« 5Y
Z/U0dY ‰u ÈdO√ Èu7 UM`0U? v(« lLH .0
ÕdW Í√ ‰U?B« s?/ sJL? M( `{«Ë w?&U?O?&
ÆåwK`I ./
ÂU7 W?‹?U?H/ …—U?“ ‰öO ¡U? l?HF?? Âö1
YO?? U??Bd? w? åU?OM?2 XOYò —«œ v(« U??NY
»U?`A(« ŸUD7Ë )«u?I(« »öW WTKB?/ )bI?2
X`?`√ò ∫‰U?7Ë ¨åU?LNMOY …u?KO ‰Ë√ —UO? (« w
tY Âu?I0 U/ Ê« b?O?1Q? K( …—Ue(UY Âu?O(« ÂUO?I(«
iF`Y W?7ö2 UN( W?OJO J5 …uDO œd?H/ fO(
U/ —b?IY s#«d(« X7u(« w WËdD?*« lO{«u*«
ÆåWOq—U5Ë d`1√ Èu ./ vK2 …uDO w#
u# W?O??&U?O??.(« Èu?I(« lO??L?&ò Ê« È√—Ë
ÊUM`( w l{u?(« dO?O?G5 vK2 —œU?I(« b?O?u(«
–dA5 u# …dO?`J(« UMK1UA/ Èb≈ Ê√ —U?` 2UY
r( «–«ò ∫‰U?7Ë ÆåbK`(« w 5O?&U?O?.(« ¡U?7d?H(«
lL ?& ÊUM`( w Èd`1 WO?&UO& Èu7 d?«u 5
œ«“ WuJ(« qODFð ∫åq√ò
WO³K#« UOŽ«b²#« s
ëd?Où ‰c?`5 w (« œu?N'«Ë w?2U.*« »U?T?n√
v(« …œu?F(«Ë qODF («Ë j?`q? (« …dz«œ s/ ÊUM`(
UUCI(« q1 WA?7UM* WOFO`D(« WO&U?O.(« …UO(«
œU?Hù ¨w?5U?.?&R*« q?n«u? (« d?`??2 )U?/“_«Ë
…d?€U`*« —UD?O_« WN??«u*Ë )U?HK*« qJ( ‰uK(«
w (« 7H(« ÂU??/√ »«uYô« ‰U?H?7ùË …d?€U??`*« d?O?]
UN2—“ W2uM *« WO?—U)« )UN'« iFY ‰ËU%
)U?`d?.?5 d?`?2 b?«u(« od?H(« ¡U?MY√ 5Y v ?
ÆådO/b («Ë Vdq (« UNb#Ë UN&U&√ WY–U1
WK J(« ÂU?L? #≈ Ê√ ¨dYU?? 5&U VzUM(« `{Ë√
—«dI(« WDK& UN0u1 v(≈ œuF W/uJ(« w ¡UI`(UY
¨ÊUM`?( w qL??F?5 Ê√ sJL*« s?/ w (« …b??O???u(«
w ÈdO√ qOJA? ( WO0UJ/≈ „UM# ÊU1 Ê≈ öÎ zU?. /
øUNWuI& ‰U
nK?/ vK?2 o«u???? (« Ê√ v?K2 dYU????? œb????€Ë
vK2 tF{u?Y p.L (« s/ r#√ WOM/_« )UMO?OF («
wYUOM(« fK:« fO?z— Ê√ «Î b1R/ ¨‰UL?2_« ‰Ëb?
åÕönù«Ë dO?OG («ò q J5 fOzd( b?1√ ÍdY tO`0
`€d*« l/Ë 5OF? (« l/ t0√ Êu2 ‰UAO?/ œULF(«
q/U?€ b?OL?F(« dËU?G*« Ãu? bzU?7 t?dD Íc(«
lC s?/ u# fO( Íd?Y Ê√ v(≈ XH( tM?J( ¨e??1Ë—
Æd/_« «c# qDF Ë√ ‰UL2_« ‰Ëb?
VzUM(« åW?O?LM («Ë dd?T? («ò WK ?1 u?C?2 q/√
w 52—«eLK( t( Wb?IH5 W(u? b?FY ¨r€U# r&U7
¨»d2 52Ë Í—U?*« qN&Ë «œd&Ë w0«“u(« W?IDM/
)ôUB5ô« d?LU5 Ê«Ë W?/uJ(« WKD2 ‰uD5 ô Ê«ò
U?NWU?A0Ë U?NKL?2 v(« W/u?J(« bO?F? ( W—U?'«
s/ œ«“ U??NK?ODF5 Êô ¨U??N?? ??O???U?? ?0« qO??F??H5Ë
⁄«dH(« W/“√ v(« XH?O{√ w (« WO`K.(« )U?O2«b («
Á—U¬ „d?5 U2 ¨wYU???OM(« f?K:« q€Ë w&U?zd(«
qODF (« )U?O`K& X0U1Ë Æ)U.?&R*« dzU& vK2
—u?/√Ë 5O0UM`K(« `(U?B/ v?K2 )b5—«Ë WT?{«Ë
œ«œe5 ô w1Ë ¨d??O?UJ(« d??.?q ÊUM`?( √bYË W(Ëb(«
YO?? )U??2U?DI(«Ë )ôU??:« q1 w? dzU??.??)«
ZNM(« «c?# )U?O?`K?& Âu?O(« Êu?O?0UM`K(« b?B??T
t( ÊuJ Ê« sJ1 ô Íc(«Ë ¨wKODF? (« w`d?q («
dO?O.5Ë ”UM?(« WTKB?/ Êô ¨WF—– Ë« —d?`/ Í«
)UYU????.???(« iFY ‚u???? U???L# W(Ëb?(« —u???/√
Ê«e??O?/ wH?? ¨Wu?‹??H(« W??O?&U??O?.?(« V&UJ*«Ë
qJY ÊËd&U)« r# ÊuO0UM`K(« ¨wMWu(« »U.(«
ÆådOUF*«
—Uü« n?AJ ?5 Âu b????FY U????/uò ∫·U????{√Ë
vK2 r? ?T U?2 qODF?? (« W??&U?O??.( W??O?`?K.(«
l/ »ËU?H? (« W?O&U?O?.(«Ë W?O?/uJ(« )U0uJ*«
oô« œ«b½« ∫åq³I²*«ò
bK³#« qý v#« Èœ« ÊuŽ ÂU«
tO—UW Ê√ UMK7 «–≈ m(U`?0 ôË ¨nzUD(« ‚UH5« q`7 U/
¨»d?(« WYd??& s/ «u?LKF?? r( rN0Q??1Ë ÊËb?`
UYd?{ sL?C ÕdD?(« «c# Ê√ w …—uD)« sLJ5Ë
)U0uJ?/ nK ??q??/ 5Y b??«u?(« gO??FK( U?u??OMY
«b??FY t?? 0uMO??1 w qL??TË ¨w?0UM`K(« lL?? ??:«
qy w ×U)« s/ t?FOLK5 «u(ËU UL?N/ UOL?O.I5
åbK`(« w œU(« ÂU.I0ô« «c#
W??O??/ö??&ù« W??1«d??A(« W??O??L?#√ò vK2 œb??€Ë
Ác# w W?O?7d?A*« Wu?N(« bb?% w W?O?T?O?.*«
»U?q? 0ô wI?O?I(« l?b(« ¡UD2SY U?`(UD/ ¨œö?`(«
wWUF5ò Ê« d` ?2«Ë ÆåÊUM`( w W—uNLHK( fOz—
¨l{u(« …—uDO r?]— W?H?qY 5O?&U?O??.(« iFY
W?TKB?/ vK2 W?OB?q?A(« rN?(U?B/ qO?C?H5Ë
¨Íd?O??B?/ b?% ÂU??/√ U?F?O??L?? UMF??C ¨sWu(«
)U?.?&R?LK( r2b(« s/ be?*« ¡UD2≈ v(≈ U0u?2bË
U?N ?O?2d€ —«d?L? &« ‰ö?O s/ ¨W?O2d?A(« W?OM/_«
ÊËœ ¨W?U? *« dW_« oË ¨U??N5œU?O?7 W?O?2Ëd?A?/Ë
œb?N b?7 Íc(« ⁄«d?H(« Ÿ«u?0√ s/ Ÿu0 ÍQY ÕU?L?.(«
w (« ŸöI(« d?O¬ w#Ë ¨WdJ.F(« W?O2dA?(« WOM`(«
Æå‰uN:« W0UO w UFOL? UMFCË ¨UM( XOIY
VzUM(« åW?OYU?OM(« q`?I ?.*«ò WK ?1 u?C2 —U?€√
—«–« s/ s?/U???U(« od???ò Ê« v(« g?O???`??? ÍœU#
tK(« »e tHKO s/Ë ¨Êu2 ‰UAO/ œULF(« «bb%Ë
ÆåŸUOC(« s/ W(U v(« œö`(« «uKnË«
«œu??Ë )U??O??`??I(« w t5—«œ w? tzU??I( ‰ö??OË
)U?‹?O#Ë W—U?O? ?O«Ë WbKY )U?OK2U?Ë W?O?`?F?€
q J5 fOz— ÂU/« oô« œ«b.0«ò Ê« v(≈ —U€√ ¨WO0b/
v(« Èœ« Êu2 ‰UA?O/ VzUM(« åÕönô«Ë dO?OG («ò
W??O?/u?J(« )«—«d??I(« qODF5 ‰ö??O s/ bK?`(« q€
w (« )Ud ?MF(«Ë ‰UH.(«Ë ‘U?`J(« u? W?2U€«Ë
‚e??L? (« s/ be?*« Èu?& «b??« Âb?q5 s( U??L? ??
Ê« `{«u(« s/ò ·U?{√Ë ÆålOL?'« 5Y b2U?` («Ë
œu?Ë v&UM? ¨WO(«—bO?H(« tdW ‰ö?O s/ Êu2
U/ «c#Ë ¨r#œu?ËË oWUM*« w WOTO.*« )U0uJ*«
ÊËdJH ô ¡U?L2e(« iFY ÊUY d?B` (« v(« U?0u2b
ÆårNYuFAY
bNA5 …bb? …d/ò t0« WLFW ‰UC0 VzUM(« È√—
s2 dEM?(« ·d?B( )ôËU?T?/ W??O0UM`K(« W??U?.(«
Ê√ ÂuO(« d?OD)«Ë ¨WO&U?&_«Ë WdOB*« UU?CI(«
WKd/ v(≈ U0bOF ¨bK`(« w W?O(«—bOH(« ÕdW …œU2≈
∏
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
U?????d????H?????²???? ‡?‡ o‡?‡‡?ÞU‡?M‡?‡
ÆÆÆ ÊUײô« bMŽ ∫ qÒOL'« wUÝ
vO bO«œ ∫rKI
wUOË V#U$
%UU?'?()« Èd) Ê« ¨d?Ò-?F?/ w?e?Ë wU?O? b?N?A* t)√
VO?G# X7Ë w ¨wUO? »e …œU?O7 Èu?(/ vK? Íd&
ö? Æ%U?
u?(?*« q?$ vKË bK-@« w %U?U?'?()ô« d?AUE/ q$
f@UDLK@ b
b?L(@«Ë ¨WOUO) %UU'()« ôË W?OUz— %UU'()«
Èu?(?/ vK v(?Ë Æ‰UJ?/ ô rzU7 q-?I*« ÂU?F@« w W
bK-@«
WOe %«d9R* %«¡UG@«Ë %ö?OOQ# XKB »«eô« iF
vK Ë√ UN#«œU?O7 b
b& v@≈ wN(M# Ê« U?N@ ÷d(H
ÊU?$ W/U
ÆqB% r@Ë WO@U(« UN#«œUOI WIX@« b
b& v@≈ q7ô«
“U$« t#«– bÒ w «c?N %UU'()« VzU(J@« »e? bNA
Ê√
kUË WD`UC@« ŸU?{Ëô« q$ “ËU& Íc@« »eJK@ VJ/Ë
WOKL? ÂU9« vK ’dË wd«d7u1b@« t?/UE)Ë tË— vK
rOK?(@«Ë rK?(@« W?OKL?Ë …œUO?I@«Ë WDKK@ ¡ÈœUA ‰U?I?()«
»U-A@« qOOË å.bI@« ”d?(« åqOO ∫»e(« w 5KOO 5
vKË t)U?OMË »e?(« ‚Ëd? w «Î b
b?O UÎ /œ Êu?Ò'?C
s2
5/« w/U? uA Ê«u?HMF?@«Ë W
u?O?(U i-M
»U?m rN?√—
å«—b7Ë ¡UC7ò VzU(J@« »e? WUz— v@≈ qoË Íc@« qOL'«
Æ‚UIJ(« s sJ@Ë ¨d-$ô« tIOIm œUNA(« bF
‰U?I()ô«Ë VzU?(J@« %UU?'(?)« w Èd) ô Ê« ·UJ?Oô« s/
w/U?@ w?U?O? Y
—u# W?O?KL? ô≈ WKd?/ v@≈ W?Kd?/ s/
%UU?'?()ô« Ác??N@ Ê« ôÎ b?O UMLK u@Ë v(? U?MAË ÆqO?L?'«
s/ qKI
ô d/_« «cA ÊU? wUO@« Y
—u(@« Áu?OË s/ UÎ NOË
wUO »e s/ t?(Odm bL(
t)u?$ ¨sô« qOL'« ÊQm
‰öI(?« w „—Um UÎ /U ∑∞ ‰« w?@«u ÁdL o
d w?-FmË
qL?Ë t#U?7UI?J?(?«Ë t#UDJ?/ q$ V$«ËË ÊUM-@ fO?Q#Ë
tOË w ±π∑µ ÂU?F@« w tOO?JO?/Ë ÊUM-@ s ŸUb@« ¡«u@
U?L$ ÆÆÆW
U?ou@«Ë rO??I(@«Ë 5?du(@« ‰UJm«Ë l?
—UA?/ q$
Âb7 d?O-?$ wMdËË wU?O XO s/ UÎ ?C
« t(?Od?m bL(?
s/ ¡«bN?mË ¡U/œË %UOJ?C#Ë ôÎ UC) vDQ ¨ÊUM-K@ d?OXJ@«
»e?(« fR/ b?OH? œu?ô« 5/« v@« qOL?'« d?OA U
U?/
qO?L?'« d?O?A? b?O?N?A@« fOzd@« v@« qO?L??'« —U?O aO?A@«
WKU7 v@« qOL?'« 5/« —UO bONA@« V?zUM@«Ë d
“u@U ¡UN()«Ë
ÆÊUM-@ s UÎ Uœ UN«Ë—« X/b7 w(@« …dO-J@« »e(« ¡«bNm
ò vK j-??N
r@ qO?L??'« w/U? ÊU? p@– v@« W??U?{ôU
s/ %«uM t?@u?ou@ %b??ÒN??/ U/«Ë ¨ò WKE*U ò åw?H?O??B@«
w %ôuOË %ôuo t@ X)UJ ÆwU-A@«Ë wUO@« ‰UCM@«
…—œUB?/ %U
d(« X)U?$ U/bMË ¨W
Uou?@« ÂU
« w Ÿ—UA@«
¨å«œdL?(/Ë U-?`UA/Ë U?De/ò ÊU?$ n7u*« bÒO lL?I@« ÊU$Ë
X$d# tK-?I(?/Ë ÊUM-?@ ÂUE) ‰u ¡«—«Ë —UJ« t@ X)U?$ UL?$
ÆWOUO@« …UO(« w ôbO
sJ1 ô VzU(?J@« »e( qOL?'« w/U WU?z— ÊU UMA s/
r(?O wKzU?F@« wUO?@« Y
—u(@« W)U? w «Î dB? ×bÔ# Ê«
ÊU?$ «–≈Ë ÆÆÆUA«e?G?/Ë U?N)u?L?C?/ s/ U?N`«d?«Ë U?N?H?O?'?#
åwU?O?@« Y
—u(@«ò uA W?Uzd@« »u?$ s/ ⁄—U?H@« nBM@«
w«u@« »U??-?A@« qO??O w@u# uA Êx*« w?)U?X@« nBM?@« ÊU?
»«e??ô«Ë W?U??O??@« b??O@U??I?/ %U??O??J?C??(@« Âb??7 Íc@«Ë
ÆWOUO@« …UO(« w «Î d$U rNd«d')«Ë
W???Uz— v@« s?ô« qO???L???'« qoË nO???$ rN*« f?O@ Ê–«
…U?IK/ …dO?-?$ WO@ËR?/ W?LË ¨ `DM
Ê« rN*« U/«Ë »e?(«
vK —œU??7 w)UM-K@« »U??-?A@« Ê« %U??-« b?O??F?o vK t??OK
—œU7 uA ULKX?/ WUO@« r@U? wË »«eô« …—«œ« w ÕUDM@«
‰U?L??ô«Ë ‰U*« r@U? wË %U??$d?A@« …—«œ« w ÕU?D?M@« vK
bF U/ q?OO ¨»U-A@« qOO ÂU?/√ UÎ F«Ë »U-@« `(? w@U(@UË
„d?(?F*« ‰u??b@Ë …œU?O?I@«Ë …—œU?-*« ÂU?/“ w?@u?(@ ¨»d?(«
ÆwUO@«
W??od??H?@« »U??A@« qO??'« v?DF
Ê« Í—Ëd??C@« s?/ rF)
%Uö?o« s/ ÂeK
U/ ¡«dOôË t?#«—b7Ë t#«– %U-ô W?OUJ@«
bO?O dÒ /√ «cAË ÆW—U?L*«Ë WOMAc@« w d?OOG?# s/Ë WOU?O
iF? s/ t???-??F???mË ÁƒUM?« r‡?? b?K w t? »u??`d???/Ë
rN)U??N#—«Ë rNc?$Ë rN??H?7«u?/Ë r?N?-?O@U??«Ë 5O?U??O?@«
%«œU?O??7Ë …b
b?O Áu?OË v@≈ Êu??FKD(
«u#UË ¨r?NAu?OËË
¡ôRA wHJ
Ë ÆW?7œUo n7«u?/Ë W
u(K/ d?O` VO@U?«Ë WUm
W?J??H?o rN)«Ë rN??{ÒËd
Ë rAb?ÒO??I
r@ W
U?ou@« d??B? Ê«
”
Ì P??/Ë b??I? s?/ t?O?? U??/Ë w{U*« s?/ …—d?J??(??/ …b
b??O
ÆfO«uAË
o
b??B@« v@≈ t??Ou??() Ê« UM@ iO??7 «–≈Ë ‰U??:« «cA wË
tU?'?()« b?F %U?«d(?7ô«Ë —UJô« iF?- qO?L?'« w/U?
qJË W—«u??/ ÊËœ t@ ‰u?I) U?M)U? ¨VzU??(J@« »e?( UÎ ???Oz—
∫’dË W-J/Ë ‚bo
VzU???(J@« w{U???/ 5 oÒu#Ë l?L??& nO???$ ·d??« ≠
w(@« …b
b?'« W??O?-zU?(J@« …œU?O??I@« w qF@Ë ÆU?NK-??I?(??/Ë
u« ·“uO oO?(F@« w-zU(J@« ‰Ëô« fOzd@« VzU) l/ pF?L&
VU??o ¨W??OMdu@« w W??—b*«Ë d??O??-J@« qOd@« «cA q?OK
w VzU(J@« V?$«Ë Íc@«Ë q
uD@« ‰UCM@«Ë WK
uD@« Wd?D(@«
lL?'« ÊUJ/« v@≈ UÎ ?OU?D
≈ «Î d?mR/ ¨U?N#UDJ?/Ë U?NK«d?/ q$
…d?-)« 5 ¨»U?-A@« W?U?LË —U?-J@« W?LJ 5 qUH?(@«Ë
5(OKI?Ë 5KOO 5Ë ¨W)d?BF@«Ë W«b(« 5Ë W?—UL*«Ë
Æb«Ë nI X%
«Î b?√ Ÿb# ôË ”UM@« s b?F??(?-# ôË l7«u*« „d?G# ô ≠
«d-F?/ „ud UL?$ o«Ë ÆrNMOË pMO WU/Ë öÎ ?oU rOI
ÆrN7uIË rAU
UC7 s UÎ F«b/Ë rNO)U/«Ë rN#UFKD# s
d??O?A .b) p?L? s« 5Ë p?MO qb
«Î b??« Ÿb# ô ≠
d?OAò W@œU?F* `L?# ôË ¨dJF@« ¡U*« w œUD?B
Ë qOL?'«
s/e@U ¨»e(« q«œ ‰UJmô« s/ qJm ÍQ —dJ(# Ê« å5/√Ë
ŸU?I
« jU{Ë ¨«Ëd?ÒO?G# 5“U;«Ë ¨%d?ÒO?G# ”UM@«Ë ¨dÒO?G#
X@ X)«Ë ¨Î«œu??Ou?/ b?F
r@ b??'« —U?O aO?A?@« s/e@« p@–
r@ oU@« w t UÎ uL?/ ÊU$ U/Ë ¨dOA fO@ .b)Ë ¨5/«
l(# WOU?O@« WU@«Ë »e(U ÆÂuO@« t UÎ u?L/ bF
t)« X-« .b)Ë ¨ÎU?C?F U?LJC?F Êö?LJ# U?L?()«Ë ¨lO?L?DK@
%UO?U?(« q$ “ËU&Ë W?OMdu@«Ë WO@ËR?*« f
Ò pK(1
Æb«u@« w-zU(J@« XO-@« w –uHM@«Ë WDK@« W-F@Ë
vK Êu??A?O?F?
s
c@« s
b?7U??(« iF?-@ lL??# ô ≠
ÆWOJO*« ≠ WOJO?*« %U/UI)ô«Ë %Uö)«Ë %UC7UM(@«
—U?O?(@«ò —«u? oKD)« Ê« cM/ UÎ ??/UA UÎ /ö?$ lL?) U)√b b?I?
Æd?Q#Ë —UE()« ‰ud b?F åW?O)U?M-K@« %«u?I@«Ë dÒ ?(« wMdu@«
b{ tOu/ å%«uI@«Ë —UO(@«ò 5 ¡UIK@«Ë rAUH(@«Ë —«u(« ÊU
…—dC?(/ ÊuJ(? VzU(J?@« Ê« Ë√ UNU?F{«Ë U?N@eF@ VzU?(J@«
ÊËU???F?# v@≈ UA—u?D#Ë W
—«u????(« W@U????(« ÁcA Âb???I?# s/
ÆÆÆoOM#Ë
…œU??7 5 ‚U??H#ô«Ë —«u??(« Ê« ¨‚b??o qJ? p@ ‰u??7« w)«
WOMdËË W?OJO?/ …—Ëd?{Ë WOU %U W?OJO?*« »«eô«
vKË ¨ÂU? wJ??O??/ VKD/ uAË ¨vC??/ X7Ë Í√ s/ d?X?$«
ŒUM*« «cA s?/ «Î ¡e?O ÊuJ# Ê« …b?
b?'« U??N#œU?O??7Ë VzU??(J@«
t??F?O??D?A#Ë t?#U?7ö??/ vK qL??F# Ê«Ë b
b??'« wJ?O??*«
%«—U??O??(@«Ë »«e??ô« w7U l?/ t?O?? W??$—U??A*«Ë Ád?
uD#Ë
d?¬ ‰U?H?7« v(? ò …œd*« —UO?# ò rN?(F?OKd wË W?O?J?O?*«
Æ5OJO*« 5 ¡«œu@«Ë W
u/b@«Ë W*R*« %UHK*«
WKd?/ qN(?/ w dE) XHK$ ÊuJ# Ê« U?N#œ—√ —UJô« ÁcA
ddU<U ·uHJ/ VFo ÊUJ(/«Ë …œbD(/ W7öD)«Ë …b
bO
ÆÆÆd
–U;«Ë »—UD(@«Ë
q-?7 W?/“ö@« W?odH?@« qOL?'« w/U? jF?OK ÂU?(?)« w
ÆÊUNÔ
Ë√ ¡d*« ÂdJÔ
ÊUJ(/ô« bMË ÆÆÆ tOK Ë√ t@ rJ(«
∫ œ«œeð qO³łË Ê«Ëd$% w& d׳'« œ«ÒË— …UÝQ
”UMK' WÒ'UOš —UFÝ√Ë WÒOuLF'« „öú' …—œUB
vO u vO
d??-@« v@« sd«u?*« ‰u?oË l?M* oz«u??F@« l{Ë v@« %b??L??Ë
œU#d
s/ q?$ vK YO?J? w)uMO qJA —U??F?ô« XF??H#—«Ë
Ϋ—ôËœ 5(? Ë« 5?F—« lb
Ê« %U?F??D?(M*« ÁcA w d??J?-@«
%UËdA*« —UF« w qoU(« VNM@« «b? jI ‰ub@« qUI/
wA U/ ·U?F{« W?F—« UNML qB
w(@«Ë %ôu?$Q*«Ë W
“UG@«
U?/ w#Q
d/ô« t?-D?F
ô s/Ë ‚u@« w UAd?F ”U?« vK
Ê« rK?F@« l/ ×U???)« w? 5Md«u?*U wIK?
Ë s/ôU v?L???
s/ W?-7«d?/ ‰ö s?/ W”uH?J/ ÊuJ?# Ê« VD
”UM@« ‚uI?
%«dN@« v( Ë« t1bI# sJ1 U/ …œuO Ë« —UFö@ Ê« W@Ëb@«
sd«u??/ Í« lOD(??
ôË ÕU?-?B?@« v(? b??(9 w(@« W?O?KOK@«
VAc
Ê« %«d?(/uKO?$ Wö v@«u lD?(M*« s «bO?F sJ
5)«u?I@« c?OHM?# WHKJ/ w?K«b@« s/ô« Èu7 Ê« r?KF@« l/ ÂuMK@
s/ ¡wm ô sJ@Ë qOK@« nB(M/ bM WO?@UF@« %«uoô« ¡UHd«Ë
VU?o d??N” ÊU?$ «–« U?ou?B?? Ác?O?HM# - b??7 —u?/ô« ÁcA
ƒd?D
s/ czbMË W@Ëb@« w ‰ËR??/ dNE «œuM?/ lD?(M*«
W?«— rN7Ëc# Âb?Ë ”UMK@ ÃU?“ô« nOH?'(? t(?-@UD/ vK
ÆÂuM@«
%«—UO?@« rOJO w W)Ë“ô« ÁcA qO?-OË Ê«Ëd?$ gOF#
o
dD@« w-?)U?O vK nI#Ë »uM?'«Ë ‰U?L?A@« s/ W?I??b?(*«
n7«u??/ œu??OË Âb?? qF??H W??O?KU??@« o
dD@« b?M ÂU??F@«
5 q$U??A*« √b?-#Ë b??ô«Ë X-?@« w?/u
d?O??@« n7u?(??O?
Õd?O 5/uO@« s
cA ‰ö? qD?
YO %«—U?O?@« »UJ?o«
Æ…œbF(/ %UOHK vK ’U'mô« s/ œb
v@« »UAc?@U rN@ ÕU??L??@« ”UM@« q-??7 s/ j?I? »u?KD*«
ø°W@Ëb@« XH(K# qN ¨s
—uO*« vK ΫdJ ÊuJ
ô w$ dJ-@«
©vO u vO ∫ d
uB#®
ÆrNO@« œuF# ·u rN7uI Ê«
d2 ÊU?M-@ w …b?K qJ?@ Ê« vK Íd???J???-@« Êu)U???I@« h?M
Ê«Ëd$ w s?J@Ë rN@ fHM(L$ dJ?-@« uJ) —U(/« W?( ÷dF
…b X% dUF*« ÁcA lO?LO ‰UH7« - ‰UX*« qO-? vK qO-OË
t@ `L???Ô
w$ %UdU??u@« d??O??« s?d«u*« %UË %U??O??L????/
5(IDM*« w %U
bK-?@« rEF/ %bLË ¨¡vdU?A@« v@« ‰ub@U
fOz— ŸU?-#« s/ ’U?'mô W?O)u)U?7 dO?` hO?«d# ¡UD« v@«
v@« …œuF@« ÊËœ ΫbO bOA“ ‰b qUI/ ÍbK-@« fK:« Ë« W
bK-@«
sJ@Ë W?/U?F@« ‰U?Gmô« …—«“u@ W?FU?(@« Íd?J?-@« qIM@« W
d
b?/
lKI# Ê« lD?(?# rK …d?O?B? U?NMO?Ë …d?O?B??7 UAb
Ê« Ëb?-
w 5Mdu?(*« ◊U?-#—« qFH ¡«d?Oô« WOd*« 5)«u?I@« cO?HM(
…dAU” %d??A??()« «cJ?AË ¨W@Ëb@« w —U??-??$ ‰U??Od ¡vdU??A@«
v( qO-O œö d¬ w Êu?b*« dO s/ …—œUB*« ¡vd«uA@«
ZOO# v@« ¡vd«uA@« ÁcA å»UJ?o«ò bLË ÎUuMO VKJ@« dN)
W?OJ?K/ XJ?-??o«Ë ‘U?L?I@« i?F Ë« VB?I@U ÷—ô« W??FD7
s
dA mK-/ lœ ÊËœ ‰ub@« s/ ÊU$ Í« ÊuFM1 rN@ WoU
«cA ¨jI? WKE/Ë w«d$ tzUD« qU?I/ h'?m q$ vK Ϋ—ôËœ
b?« qb
Ê« Êu?C??d
¡vdU?AK@ s
—œU?B?*« rEF?/ Ê« «b?
w UAœu?OË W?D??J ÁU?O?/ w)UM7 Ë« g
ËbM t??F?/ 5Md«u*«
s/ W?H@R?/ WKzU? …—U
“ ‰b?F?/ ÊuJ
«cJ?AË ¨t@ lU?(@« „UM@«
«b? Í« nmUM@« vK Ϋ—ôËœ 5)UL? ¡vdUAK@ ’U?'m« W?F—«
v(Ë UH?UC/ UAdF? l— - w(@« %UA
ËbM@« iF VKd
W?O@U? —UF?U rN
b@ …œu?Ou?/ wN U?N@U?œ« ŸuM2 WKO?$—ô«
qA øs* U?/≈ °°ÈuJA@« ld
Ê« t??OK? d?/ô« t??-??D??F
ô s/Ë
YO? W@Ëb@« w WO?Ld@« %UDK?K@ « tF?/ W‡d«u?(*« W
bK-K@
Æ%«—«œô« w 5@ËR*«Ë ¡ôRA 5 qoU r`UM(@«
XL?{ w(@« W?oU)« `U?*« W)U? w VB
tK$ wI U?/Ë
—U(/ô« ·ô¬ qO-OË Ê«Ëd?$ ¡vdUm ‰ud vK UNM/ …b«Ë q$
„d²A —UD&≈
WOD³M'« w& åq√òË tK'« »e(
«cA ‰ËU?? «–≈ò ∫r(??Ë ÆåœU?od*U? t@ sJ)Ë
t@ Êu?JM U?M{—√ vK? Íb???(???F
Ê« Ëb????F@«
Ÿ—b@« W???/ËU??I*« Ác?A vI??-???(??Ë œU???od*U
W@œUF*« vI?-(Ë ¨UM{—√ s ŸU?bK@ 5B(«
gO??'« W?O??-Ac@«Ë W?O??U?ô«Ë W??O???Ozd@«
Æå÷—ô« ÁcA s ŸUbK@ W/ËUI*«Ë VFA@«Ë
»e? w …u?ô«ò Ê« wMO??d# sK√ Á—Ëb
·bA t?O —U?/Ë d?O?B/ rN?F?/ UMFL?D
tK@«
w …u???ô«Ë sJ?) w@U??(?@UË ¨ÂU???Ë `{«Ë
nI
Íc@« j)«Ë ZN?M@« fH) vK tK@« »e?
WNO«u/ w ÊU$ Ê« r@UE@« tOË w ÂuKE*« l/
w(@« W??N??Ou@« w ÊU??$ Ë√ wKOz«d??ô« Ëb??F@«
W
d??O?HJ(@« %U??U?L??'« U?N?O?? W?IDM*« c??Q#
VD
d?/ô« «cAË Âö?ô« vK U?/U9 ‘u?A?(@
Õö??@«Ë rKF?@U qzU??u@« qJ t??(??N??O«u??/
Æån7u*«Ë
W???IDM/ w? åtK@« »e???ò …œU??O???7 X/U???7√
q/√ W??$d??ò —U?F??m X% ¨W??O)U??X@« »uM'«
sdu@« …d???O????/ w …b??«Ë «b
t?K@« »e??Ë
odUM?*« w@ËR????/ lL??O «—UD≈ åW??/ËU??I*«Ë
rN?/b?I??(
¨»e?(«Ë W?$d?(« w %U??UDI@«Ë
Êu??F?{ wK? W?O)U??X@« W??IDM*« s ‰ËR??*«
»uM'« rOK7« ≠ W?$dJK?@ wLOEM(@« ‰ËR?*«Ë
wMO?L??)« ÂU?/ô« WM
b?/ w ¨wMO?d?# b?L?J?/
Êu?F?{ ‰U7Ë ÆW?OD-M@« w d?dË“ ≠ WO?H?AJ@«
W
“u??N??O vK r$U?
«Ë vI?-?Mò ∫t??(?L?K$ w
W??b??I*« ÷—ô« s? ŸU??bK@ W??O@U?? W?K/U??$
v@« UH?($ UM(/«d?$Ë UM#eË UM-F?m s ŸUb@«Ë
s l«b)Ë W?O??7bM-@« qL?J)Ë b??O «b
Ë ¨n(?$
t?OË w vI-?( W?/ËU?I*« ÁcA ¨UMKA«Ë UM{—«
«cA Êô 5EI
ULz«œ vI-MË w)uONB@« ËbF@«
—ËUM
Ë e??N??D?
Ë ¡vO??N
‰«“ ôË —œU??` Ëb??F@«
årO²O'« W¹UŽd' WÒOKUF'« WÒOFL'«ò —UD&≈
W?O«d??(?`« %U?‡??OAË W?O)U??)« %U?O?F??L?OË
ÆwKA« lL(D/Ë WOUL(O«Ë
W
ud??(?@«Ë W
—«œô« W??‡??O??N@U Áu) U??L??$
W?L?O?I@« U?N?(
U?d@ e?O?L*« U?Nz«œ« w r(?O?LK@
Áu)Ë ÆW
dJ?H@«Ë W
u?LM?(@« Z/«d?-?@« œ«b?«Ë
.bI# s/ WO@Ëb@« %«uI@« t-FK# Íc@« —Ëb@U
ÿU?H(«Ë W?OzU/ù«Ë W?O)U?)ù« %«bU?*«
V)U?O v@≈ —«d?I?(??ô«Ë Âö?@«Ë s/_« vK
sdu@« …b???Ë e??/— W
dJ???F@« W?????R*«
Æt(/«d$Ë t#eË
Âb???7 Íc@«ò w?uM'« VF???A?@U œU???m√Ë
vK ÿU?H?(« qO« s/ ÂU?'« %U?O?JC?(@«
W?/ö? vKË W?F)U??L*«Ë W?/ËU?I*« …d?O??/
tOË w öI?(/ «d «e
e? sdu@« W)UOoË
dA@« b?OJ
Íc@« VoUG@« wKOz«d?ù« ËbF@«
ÆåW/ú@Ë sduK@ rz«b@«
≠ rO(O@« W
Ud@ WOK/U?F@« WOFL'« X/U7√
rF?D/ w? ÍuM?@« U?A—UD?≈ qH????? 5M?-#
b?O?L? »u
√ 5-zUM?@« —u?C? w ¨nmUJ@«
‡?@ wd???????G@« ŸU?D?I@« b?zU??????7 ¨Íe? wK?Ë
Í—u#U?H@U w@UD
ù« ‰«dM'« åqO?HO)u?O@«ò
”U?-? ÂU?F@« s/ö@ ÂU?F@« d
b*« ¨wA#Ëu?$
fOz— ¨ÊuFLm Í“u? ÂbI*U öX2 rOA«d«
b?O?L??F@« »uM'« w %U?/uKF*« Ÿd?? V(J/
wK?X2Ë V#UJ?/ ¡U???ƒ— ¨rOK? tK@« b???-???
»ödË %U?OKU?Ë W
dJ?Ë W?OM/« …e?N?O«
Ær(O*«
w ÂuKF@« W?OK$ b?OL? r(?O*« fOz— vI@√Ë
¨W?LK$ s
b@« s
“ s?? W?O)UM-K@« W?F?/U?'«
w rN√ s/ q$Ë —uC(« U?NKN(/ w dJm
cM/ UNödË UN@UHd_Ë WO?FLDK@ ÊuF@« b
b/
qOHO)u?O@« %«u7 s/ ÂuO@« v@« v@Ëô« …uD)«
åWÒOöÝù« ÂU²¹_« —«œò ‡' »Ëd)« rOK≈ —UD&≈
vK X??Q# W
U??d@« %U???R??/ò Ê« v@«
¨dO?)« WU?IË W@U— qO« s?/ X/U7Ë d?O)«
q$ w d??O?)« Âu?N?H??/ XO?-?X# vK? XKL?Ë
d??O??I??Ë r?O??(
qJ@ U???N??-K7 XJ??(???Ë ¨ÊUJ/
rO?K7« lL???D???/ò Ê« v@« —U???m«Ë ¨å‚u??F???/Ë
w? v?@Ëô« V?#«d?*U?? v?E?J?
»Ëd???????????)«
UNM/Ë ¨WOd(@« …—«“Ë U?N
d& w(@« %UIU*«
Æård@«Ë w—b*« —uKJ@uH@«
»Ëd?)« rOK7« %U
bK œU?%« fOz— V—
5 —u?L?O( ¨—u?BM/ b?L?J/ bz«d@« w?@UL?A@«
b??$R
Á—u?C?? Ê« «b?$R??/ ¨t?O??-?J??/Ë tKA«
¨tF/ —«d?L(ô« vK «œbA?/ ¨rb@«Ë «e(@ô«
—«b@ UML??œ ”dJM@ uA ¡U??IK@«ò Ê« «d??-?(??F?/
Êu?O?F@«ò Ê« v@« U?(??ô ¨åW?O?/ö?ô« ÂU?(
ô«
b?N'« Y?O v@« W?-?UM*« ÁcA w h'?A#
YO? v@« ¨W?O?J?C?(?@«Ë ÊËU?F?(@«Ë ¡UDF@«Ë
ÂU(
ô« —«œ ≠ W?OU?L(Oô« W
U?d@« %U?R/
ÆåW
Ud@« YO v@« WO/öô«
—«œ ≠ WOUL(Oô« W
Ud@« %UR/ X/U7√
»Ëd??)« r?OK7« —UD« ¨W???O??/ö??ô« ÂU???(
ô«
W
U?dK?@ »Ëd?)« rOK7« lL?D?/ w? ¨‰U?OdK@
q-O w(?H/ tO „—U?m ¨U
U/d($ w W?OLM(@«Ë
—u?L??O# ¨Ë“u?'« w?K b?L?J??/ aO?A?@« ÊUM-@
¨◊ö?-MO b??O@Ë VzUM@« Áb@«Ë ö?X?2 ◊ö?-MO
wK
« ¨—UD?(« bLJ?/ ¨Ëd# s
b@« ¡ö ∫»«uM@«
ö??X2 b?O??@« d??OM/ ¨…œU?L?? Ê«Ëd?/Ë Êu??
s/ô« ÈuI?@ ÂUF@« d
b*« ¨t?LFd tL?F) VzUM@«
d
b?*« ¨’u???-???B r?OA«d« ¡«u?K@« wK?«b@«
qO?$Ë ¨œuL?J/ b?L« s
d?DN*« …—«“u@ ÂU?F@«
w/b?I??(@« »e?(« w »Ëd?)« rOK?7« W?OK«œ
‰U?O—Ë a
U?A?/Ë ¨b?O?@« r?OK w$«d?(?mô«
ÆWIDM*« ¡UM« s/ bAË s
œ
W
U??d@« %U????R* ÂU??F@« d?
b*« b??$√ r
Ê« ¨w)U?-7 b@U? oU@« d
“u@« W?OU?L(?Oô«
W?/UN?A@«Ë W@Uoô« rOK7« uA »Ëd?)« rOK7«ò
XH@Ë ¨å¡UDF@«Ë ÂdJ@«Ë W?OMdu@«Ë WËdF@«Ë
q$ nOB@« q?B W
«b l/
q$UA?*«Ë VUB*« “d?-# ÂU
U????NKL????D0 w?AË sKF?@« v@«
s/ wL?— ‰U??LA« s/ W?&U)
WOM?F*« …eNOô«Ë W@Ëb?@« q-7
w$ 5Md«uLK@ WJ ¡UDU
W???HK$ ÊËœ d???J???-@« «ËœU?#d
s/ i?F???-@« v(???Ë ¡U?MË
%U??O???HK v?K åW@b??N???-@«ò
U?N?FO?L?OË t?OËô« …œbF?(?/
¡ö??O?(??ô« W)U?? w VB#
W?@Ëb?@« ¡v??dU????????????m v?K?
ôË ¨WO/uL? ÎU$ö/« nMB*«Ë
q$ w WHK('?/ …—uB@« Ëb-#
»Ëd?)« rOK7U Ϋ—Ëd?/ …—u?7UM@« s/ ¡«b?(« W?O)UM?-K@« odUM*«
t@ud mK-
Íc@« ¡vdU?A@« Ê« Ëb-
YO? %ËdO v?@« ÎôuoË
5Md«u*« vK ÎUuM2Ë ÎUoU? ÎUJK/ tLEF0 `-o« rK$ ≤≤∞
`U?*« ÍËU?# WE?AU W?O@U?/ %ôb qU?I?/ Èu? ÁœU?O#—«
s
c@« ¡«dIH@« »uOO ÍuJ# UA—Ëb w(@« WoU)« %UFD(M*«Ë
d?J-@« vK —U?N) ¡U?C7 Èu? Ÿu-?ô« WKD w rN@ c?HM/ ô
b?√ —Ëb?I0 fO@ W??O@U? W?HK$ ÂeK(?
Íc?@«Ë rN#özU? l/
œb?;« qb@« ÍË– vK U/Ë s
—u??O*« Èu U?NO@« ‰u?b@«
ô sd«u*« ÊQ?$Ë œËd??'« w …b?O?F?-@« %UU??G@« …—U
“ Èu?
¡ö?`Ë WO?A?OF*«Ë W
œU?B?(7ô«Ë W?O?UO?@« %U?/“ô« tO?HJ#
…u? t?OK ÷d??H
s/ w#Q
v(? t?-)«u??O q$ s/ —U?F?ô«
s/ ÂU?7« ‰U?Gmô ÎU?B?Od# XD« W?
bK-@« Ê« vL?/ X%
W??U???O??@« q?A« »—U??7« s/ 5?DO??;« iF???-@ ¡vdU???A@«
ÆW@Ëb@« w s
cUM@«Ë
¡vd«u?A?@« vK qO?B??H?(@UË ÎU?O)ö??L? qB?J?
Íc@« U?/
X)U??$ ±π∑µ ÂU??F@« ÊUM-?@ w »d??(« W
«b w ∫W??O)UM?-K@«
«u)U??$Ë —U??N) qO@ 5M?d«u*« ”˃— vK j7U????(# nz«c??H@«
«uI?-
Ê« ‰b ¡«uN@« v@« ÃËd'K@ W)b?A Ë« Ãd »U ÊËdE(M
W?H
c7 s?/ rAœôË« vK rNu? 5K/U? ¡vOö*« w 5FU?7
Èu?I@« iF XF?{Ë …b*« ÁcA ‰ö?Ë ¨„UMA ŒË—U?oË UMA
…dDO qFH W@ËbK@ WO/uLF@« „ö/ô« vK UAb
ÊUM-@ q$ w
”UM@« s” »d(« ¡U?N()« bMË ÷—ô« vK l7«u@« d?/ô« Èu7
%U?J???H@« ÁcA `?(?H@ U??N#—«œ«Ë UA«u?7 l/ %œU?? W@Ëb@« Ê«
rN??H)« »d?(« ¡«d?/« Ê« Ëb-
s?J@Ë lO?L'« ÂU?/« W
d?J?-@«
W?O)UM-?K@« W@Ëb@« rUË …b
b?O ÷«—« vK r?N
b
« «u?F?{Ë
Âu?O@« «cA v( p?@c$ XO?IË rA—U?B)« Ë« rAœôËô UAuD«Ë
—u??F???m w«d# Ê« W@Ëb@« v?KË ÎU??F???7«Ë Ϋd??/« X#U YO???J
WI vK «u)U$ ÊuMd«u*« ULO? rNOU“« ÂbË UN
b@ 5@R*«
«uײ²&« 5ÐuM WDЫ—Ë —UA²½ô« W½—UD
W%—UD³'« WI¹bŠ s Íœ«u'« ‰U³I²Ý« e%d
—U???A????()ô« W?)—UD/ o?Kd√
W?@U??????dK?@ 5?uM?7 WD?«—Ë
e???$d??/ w? qL???F@« À«d???(@«Ë
Íœ«uK@ Íd?B?F@« ‰U?-I?(?ô«
W???I
b??? W«u? s/ ”b???I*«
t???(???/U????7√ Íc@« ¨W???$—UD?-@«
W???-???O???-??m l?/ ÊËU???F??(?@U
qH dC?Ë ÆÊUM-@ ”U(
—U$
q
“«d-@« d?OH? e$d*« qO?GA#
V???zU??M???@«ËÆÆÆÊU???M???-??@ w???
v?K ·d??????A?*« w?$d
d?D-?@«
ed*« ÂU
√ Êu—UA*«Ë W—UD*«Ë wK“«d« dOH« ÊË—U??/ Ê«dD*« 5uM?7 WD«—
W?I
b? w rN?(@u?O V$«u
Ë —«ËeK@ W
œU?m—«Ë —u?BM/ Í—uG
d?` —U?A()ô« W?)—UD/Ë ¨—UL?F@«
rAœËe
Ë ¨Íœ«u?@« oL?? v@« U???NM/Ë W??$—U?D-@« tK@«b??-? ¨ 5K$Ëd ÊË—U??/ —U?/ W?O??md√ w«—
WMD?K@« Ê« v@« —U??m«Ë ÆW??/“ö@« %U??u??-?D*U ”u@ ÊU?M-@ …b????O???? W???O????md√ w?«— Ê«b
“
rO?I?(? ”b?I*« Íœ«u@U W
UM?FK@ W?O?$d
dD-@« WO7–ö@« WO?md√ w«— dO-m Ê«uD)« ¨ ”uK$√
w7dA@« qb*« bM «Î b«Ë s
d¬ s
e$d/ UÎ Iô —U?`œ¬ ¨’d?-7 W?O?md√ w«— n
u? nu
¨
l/ ÊËU?F?(@U ŸU?A?O@« —U?/ d
œ W?O?U) Íœ«uK@ XU# Ê«Ëd??/ ¨q
“«d?-@« W??O?md√ w«— w?{U?/
bM w?)U??X@«Ë ¨Íd??A ¡U??C??7 %U?
bK œU??%« w«— t????Odd Ê«u?D)√ ¨«bM?$ W???O???md?√ w«—
U?O?e?7 d?
œ f
œ«d?H@« W?O?U) w?d?G@« qb*« VzUM@« Ê«uK UM? Ê«dD*« ¨U?O@«d(?Ë√ W?O?md√
ÆU#d`“ ¡UC7 %U
bK œU%« l/ ÊËUF(@U U#d`“ ¡U?C7 %U
bK œU?%« fOz— ¨ w$d
dD-@«
qu?) 5u?M7 W?D«— f?Oz— ¨d?????O????? wM?e@«
5uM7 WD«d@ ÍcOHM(@« d
b*« Õdm p@– bF
∫‰U7Ë Æ‰U?-I?(ô« e?$d/ qL? WO@¬ »d? ×uO ¨Õd ·“uO w/U;« ÂU?F@« UNMO/√Ë ¨ÍË«—bA@«
5OUO? ¡ôœ√ WUX0 doUM Wö t?O qLF
¨U?`ü« w)udË »d qOK ¨VF?o VO-? ¡Uü«
ÆÊuL(N/Ë WD«d@« ¡U7bo√Ë
ÊuK?D??
—«Ëe?@« ÊuK-???I??(???
¨s
b???md??/Ë
rN?(@u??O W?N?OËË rN?H#«uA ÂU??7—√Ë rA¡U?L?√ ¨ÍË«—b?A@« qu) WD«d@« fOz— —U?m√ ¨W
«b
X/e@ «–« wA?*« “«uK rN)ËœËe
Ë ¨W??-?$«u??LK@ t?u) s/ ‰Ëô« uA ÍdB?F@« e?$d*« «cA Ê«ò v@«
‚dD@ W
œU?m—« jz«d?'Ë ¨%U?F-?7Ë wB? s/ ¨W??$—UD-@« W??I
b? W«u? s/ WD«d@« t??L?O??I#
dzU? v@« U??NM/Ë W?$—UD-@« W?I
b?? v@« …U?A*« »U??J?oQ Íu?M@« U??NzU?I?@ Âu
w tKG??A#Ë
WO?/öô« %Uu?-D*UË ¨”bI*« Íœ«u@« r@U?F/ «Î b??O?$Q?# ¨5uM7 »U??— w —U??A?()ô« W?)—UD/
“«uK e?N?D?/ e?$d*« Ê« UL?$ Æ%U?GK@« …œb?F?(*« UN/UL(Aô «Î e
eF#Ë ¨s
d?A(M*«Ë 5LOI*« …bu@
rK(??
Ë ÆWz—U?D@« %ôU??JK@ w-D@« ·U??F??ô« tO?Ou( p@–Ë ¨—UA(?)ô« Ê«bK v@« À«d(@« qIM
e????$d*« ¡ôœ√ n?#«uA ÂU????7—√Ë ¡U????L????√ —«Ëe@« ¨w«d@« ”dD …—UA —U?/ ‰UM
œdJ@« „d
dD-@«
ÆW?OU??(« bM rN ‰U??B#ö@ Íœ«u@« d??Od«u)Ë t??(
UM? ‚U??O? w? WD«d@« qL?? v?d
Íc@«
Æ”bI*« Íœ«u@« nK0 …—bI*« W
uô«
¨W??$—U?D-@« W???I
b?? —«Ë“ ¡ôœô« ¡ôR?A o«d
Ë
ÆÍœ«u@« oL v@« UNM/Ë e??$d???/ W??O???LA√ —U??L???F@« Ê«dD*« Õd???m r
W?O?N?O?Ou# W?/b? s/R
Íc@« «cA ‰U?-?I?(?ô«
e?$d/ qL? vK wK
“«d?-@« d?O?H@« v?M√ UL?$
e$«dL$ UN/bI
w(@« %U/b)« ŸuM#Ë ¨‰U-I(ô«
Ær@UF@« w …bL(F*« WO?UO@« WMJ/ô« ‰U-I(«
W)—U?D/ rU? w{U???/ —U????`œ¬ Ê«dD?*« —Òb???7Ë
…uD?)« ÁcA v?K 5?uM7 W?D«— —U????A?????()ô«
W?OU?I?X@« V)«u?'« “«dU WKB?(*« W?OU?O?@«
U?ÒOË Æ”b?I*« Íœ«uK@ W?O?'
—U(?@«Ë WO?Ëd@«Ë w W?K/U????F@« W
b?MN@« W????-????O???(?J@« XL?E)
Ê«bK w ÁdA)Ë À«d?(@« qIM WKB(*« UAœu?NO ¨U?`uOK?@ w*UF@« Âu?O@« W?-?UM* åqOH?O)u?O@«ò
v@« ·œU?N@« W?OM?J@« qL l?/ öÎ /UJ# —U?A?()ô« åU
«œ wH
b
d?ò e?$d?/ l/ ÊËU?F?(@U UdU?A)
rA—Ëc??OË s
d??A???(M*« 5 j«Ëd?@« oO??L??F# w W-O(J@« dI/ w ¨·u?A@« w WO)UIL@« s/
ÆWOMdu@«Ë WOËd@« nK(?'/ s/ d?oUM t?O X?$—Um ¨wI?@« q«
%Uu?-D/ 5$—UALK@ 5?uM7 WD«— X/b7Ë
w ¨5O?)b*« s/ œb??Ë qO??H??O?)u??O@« %«b??Ë
Æ%UGK@« …œbF(*« UA«uË ”bI*« Íœ«u@« W-(J/ qO?H?O)u??O@« w w7d?A@« ŸUDI?@« bzU?7 —u?C?
w rA¡U?L?√ ÊËd?{U??(« qD? ¨p@– b?F
W??-?O??(J?@« bzU??7Ë Íb)u?$ t??O??u?? ‰«dM'«
d??I*« W?)—UD*« b??I???H# U??L??$ Æe??$d?*« %ö??D?? W????R??/Ë U?AU?? U#—U qO?)u@uJ@« W
b?MN@«
vK qL?F@« Í—U?'« ÊU1b@« w ‰Ë_« w$d
dD-@«
Æ—U$ UO)œ WO@Ëb@« W—b*« e$d*«
qb/ vK WO?UI WOË— WDJ/ tKOAQ#Ë t?LO/d# XOI@√ ¨U?`uO@« W{U
— s rKO ÷d? bFË
W?I
b? v?@« W@u?O w «u?IKD?)«Ë Æ ”b?I*« Íœ«u@« s/ Ÿu?M@« «cA W???O???LA√ vK? %œb???m %U??L?K$
w «uH?7u# YO Íœ«u@« oL? v@« UNM/Ë W?$—UD-@« vK W
bM?N@« W?-?O?(J@« qL?F# w?(@«Ë W?{U
d@«
v@« U?LNM/Ë ¨ÊU?FL? —U?/Ë ÂdJ@« …bO? w(?OM$
ÆUNKL WIDM/ w UAdA)
YO? 5?uM7 …b?O? d?
b ¡U?N?()« ¨Êu?√ —U?/ d
œ U{d? W-O?(J@« doUM X/b7 ¨ÂU?()« wË
wMOuM7 ¡«bG UÎ $d(A/ UÎ «b7 «uO√
ÆU
bMA U
—uKJ@u
åw*UF'« UžuO'« Âu¹ò
WÒ¹bMN'« W³O²J'« w&
UdH² ‡‡ oÞUM
π
≤∞±µ Ê«de ≤≤ 5Mô«
Êœ—ô«Ë U¹—uÝ 5Ð W¹œËb(« dÐUF*« ‰UH« V³Ð nu² WOÐdF« ‰Ëb« v« WOŽ«—e« U−²M*« d¹bBð
WuJ(« «—«d oO³D²Ð WŽ«—e« …—«“Ë …—Uý« ÊËdE²M¹ ÊuŽ—«e*«
UO/dðË U¹—uÐ …uÝ« wÐdF« ZOK)« ‰Ëœ v« åË—Ë—ò …—U³F« d³Ž d¹bB²UÐ ¡b³«Ë
gË—œ 5 ≠ ŸUIL3«
d?k?P« W?O5U?MLK3« ‚«u?1ô« ‡
Í—u???3« ÃU???=?5ö3 ôÎ u???L???S
W—u3« lzUCL3« ‰U?LI=1«Ë
ÆWHKP qSô«
ÊQ?A3« bM7 WK}U?(« WH?PUM*«Ë W?&uJ(« -U?7«d} nSu?= r3
ô w7UL=?ô« ÊQA3«Ë WOU?O(« oC«d*« qP X3U^ q jIC w1UO3«
‰UHSô« VL? «dkF œ«œ“« bSË ö?}« dkF=*« w7«—e3« l{u3« U?LO1
d UF?& ‰UHS« l& U—u1 wC …dz«b?3« »d(« VL œËb%K3 Íd?I3«
Ÿ—«e*« ÂU&« oL r3Ë ÈuN3« »U Ë V?P ¨VOB5 ¨bO3u3« åqOLd^ò
«cqË t?U=5« nd?B=3 d%L3«Ë u?'« wId^ Èu1 q&« Ë« ¡U?— s&
ÃU?=5ô« …Ë—– r1«u?& »«u « vK7 ‚ö?^ô« vK7 t Ÿ—«e?LK3 W?SU^ ô
VON6 ÂdP« W7«—e3« d“u lCœ U?& «cqË WKLI*« …dAF3« ÂUô« ‰ö/
WL?dË ld1 q Ë« Ãd{& s7 Y%L3« tUu3Ë« rK1 wC lC Ê«
Íd?%?L3« s%??A3« d?L?7 lS«u3« ÷—« vK7 ¡«—“u?3« fKz?& -«—«d?S
ŸU??I?L3«Ë —UJ?7 wC ÂË“Q*« w7«—e3« l{u3« –U??I5U w&u?J r7b Ë
ÆtS«u1« rEF& ÊUML3 bIC U&bF rP«d=*« ÃU=5ô« ndBË
f)« r1«u& œUP
t{—U t&dqË
ÃU?=5ô« ndB Âb?7 Èœ«
s& tK3«b?L??7 œu?L? b?L?%0
f)« Âdq v3« 5?7d?1 …bK
‰b å-d??O?L??3U ò t??{—U
Êô ‚«u?1ô« v3« tKI5Ë tF?O
vKU« ‚«u?1ô« v3« qIM3« W?HKP
w%L?} wKFC lO?L3« sL s&
w7«—e3« ŸUDI3«
f)U öÎ ?L%?& 廬 pO ò -ËdO —U?C/ ‚u?1 v3« ‰e5« ÊU&u?6
-œU7 U?LMO ¨…dO3 n3« µ∞∞ VO{u?=3« q?« s& ÊudJ3« sL lCœË
UÎ ?HK7 t{—U? f)« „d=?C …d?O3 n3« w=zU0 W?O7u?L?1ô« WF??d3«
t?HJ r3 t5Q??PË Ã—U?)« v3« db?B?=3« W?OKL?7 nSu? b?F ÂUMUö3
v3« db?B?=3« ·b?N -«d?& Àö qÒL? q f)« W?F?— …—U??/
ÆwK;« ‚u3« wC t=3uL ⁄dC«Ë œU7Ë Ã—U)«
qP s7 wF??— ‰uF?H0 dbB?=3«Ë s%?A3U ¡«—“u3« fKz& -«—«d?S
«Î —UL=7« ¡«—“u3« fKz& —«dS bF UNM%6Ë UqdbB r= w=3« -«œ«dL3«
dO?O q?« s& qI?M3« ‚dC ¡UL?7« oOH?{ q?« s& ≤∞±µØµØ±¥ s&
Æt7«u5« vK7 —UC/Ë f/Ë tP«uC s& …dkF=*« ·UM}ô«
s& ×U)« s& œ«dO=1ô« Âb7
UMUz=M& WUL q?«
åË—Ë—ò „d%= r3 «–« …—U)«Ë U^UDL3«
…d?O3 ±∞∞∞‡ uKOJ?3« UMF u3 ÊU??O5 ≤µ wC lO?I?B3« U?N d?{
XPd?% «–« uKOJK3 …d?O3 ¥µ∞ d?F?1 s7 Âu?O3« Êub?%?= …—U??/
¨WO dF3« ‰Ëb3«Ë ZOK)« v3« qIM3« -UOKLF -√b Ë åË—Ë—ò …—ULF3«
Íc3« Ÿ—«e*U?C lO?I?B?3« VL? s^ ≤ U^UDL3« +Ëœ Z=?M œUJ3U Ë
W?HKP Êô …—U?)U lI?O1 ÊU?&u?6 bL?%?& ‰Uk?&« +Ëœ ∑∞∞ Ÿ—“
ÊuJ=1 s^ ≤ Z=5« ‰U wCË …dO3 n3« ≥∞∞Ë ÊuOK& b«u3« +Ëb3«
Æ+Ëœ qP s7 …dO3 n3« ¥∞∞ …—U)«
dOFA3«Ë `LI3«
+Ëœ ÃU?=5«Ë ÃU=?5ô« l — ÊöB?% œUJ3U Ë U?Lq—Ëb U?LK r3
qFL?3« U&« ÍËdLK3 mK?P ≤∞∞ Ê“u `LI3« s& 5?OP b«u3« `?LI3«
…dO3 n3« ±∞∞ b?«u3« `LI3« +Ëœ …—U?/Ë mKP ±∞∞ b«Ë fOJC
»U??Fô«Ë ÷—ô« ÊU??L?{ w?q …—U???)U??C qF??L3« U??&« ÍËd??LK3
Æ…bL1_«Ë
odD3« `=C d“u3« Íb« vK7 bA5
Íd%L3« qIM3« 5&QË
—U?F?1ô« s?%?= s%?A3« W?OKL?7 √b?LË od?D3« `=?H U?&bM7
sJ2 XSË Ÿd?1Q odD3« `=?C Áb vK7 bA5Ë d“u3« —Ëœ sL?k5Ë
rN?L??1«u?& –U?I5« q?« s?&Ë 57—«e*U W?C√— w7«—e3« ÃU??=5ô« ÂU?&«
Ÿ—«e*« W7UD=?1U bF r3Ë ¬Î dOk?P U5—dC UM5ô rN{—Q œu?LB3«Ë
Æw3U(« ÂUF3« UNO3« UÎ CUC& w{U*« ÂUF3« -«—U/ qL%= Ê«
©gË—œ 5∫duB®
rq—u??&« «u??LK?1Ë ¨rNU??O3ËR????&
W?L?{?M3U vL? U* ÂU??F3« ÊQ?A3«Ë
X5U?P U?&«Ë W?&U?7e3« X—Ë U?&« w=3«
Ë« U5œö «Ëd??L?F?=?1« s& W??O d s&
WDK?3« v3« ‰u???}uK3 «uKL???7 s2
«uK}Ë U&bM7Ë WS«d -«—UF6 X%
s7 «u?K{Ë t «ËœU?5 U???& qP «u???5
Æårq—UB5ô rqœu7Ë
wH?J tJK?=/ U??& Ê«ò ∫X?CU??{«Ë
u3 3ô« 5 UN=5UJ& kH% W&« ¡UML3
W?OKL??7 wC Ád?L?k?=?5 nO??P UMCd?7
s& l5«u*« rq«Ë ÆrOK?1 qJA ¡UML3«
U??& W?O??LqQ W^U??ô« Âb??7 uq p3–
-«d??O?/Ë Wd??A -U?SU?^ s& pK/
Âb??7Ë W??SUD3« l? UM&Ë W??O??F??O??L^
„U???%? U0Ë rO?K1 q?JA U????N—«œ«
rE?F???& tKF???H Íc?3« U???&Ë U5b???{
‰Ëb3« …«—«b* ”U1ô« UUCI3« s7 »u?FAK3 ¡UN3≈ s& WLE5ô«
W&ô« »U? vK7 u3Ë WDK3« wC UNzUI kH?( p3–Ë ÈdLJ3«
ÆåUNKLI=&Ë
×U)« s& œ«d?O=1ô« nSË Êu?7—«e*«Ë —Uz?=3«Ë ÊË—bB*« V3U^
rEF& Ê«Ë UL?O1 ¨WdL3« ¡v5«u*« dL?7 W}U/Ë W&“ô« VL? Ë UÎ O3U
«cq ÂU&«Ë ¨‚«u1ô« wC œUP „UMqË WCUkJ WM&R& WO7«—e3« -Uz=M*«
Æq v3« bF qB5 r3 UÎ 7UL=?« ≤µ s& dkP« bF Ë dd*« lS«u3«
»«d{ô« v3« …u7b3«
vK7 W?3«u???Ë WKIM=??& -U? «d??{« v3« W??O??7«—e3« -U U??I?M3« X7œ
v3« ‰u??}u3« Âb?7 ‰U?? wCË pLK?F Ë w d?G3«Ë j?1Ëô« 57U?I??L3«
bO?FB=3« Èu?1 UM&U&« oL r3 t5ô ÃU?=5ô« w&— v3« —UB?O1 Wz?O=5
dN6 s& sdAF3«Ë l U3« wC qL?I*« XL3« Âu s& «Î —UL=7« √bLM1Ë
UÎ Iô ÊU?J*« œb%M1Ë WK“ s& WSöD5ô« ÊuJ=1Ë Í—U?'« Ê«de
-U?SdD3« vK7 w7«—e3« UM?U?=5« t3ö/ w&d5 UÎ ?&U?B=?7« cHMM1 YO?
vK7 öÎ ?I?M=?&Ë öÎ ?&U?6Ë UÎ ?%??U?5 ÂU?B?=?7ô« ÊuJ Ê« vK7 q?L?FM1Ë
ÆWO5UMLK3« w{«—ô«
ÊUML3 vK7 W—u3« À«bô« dOQ
ÆWO dF3« ‰Ëb3« v3« WdL3« d UF*«Ë -USdD3« ‰UHS« ‡
ÆWHKP vK7U wqË WO7«—e3« -Uz=M*« —UF1« ÷UH{5« ‡
Æs%A3« -«dzUD WHKP qSô« W—u3« lzUCL3« dbB ‡
db?B ô ULMO ©—UD*«Ë -Ëd?O ¨fK «d^® Q?Cd*« dL?7 dbB?=3« ‡
ÆWO5UML3 lzUCL3
…“u?z?%?& W?O5UMLK3« w{«—ô« s& d?L?F w=3« W?O?Pd?=3« d?/«u?L3« ‡
Æ5—u3« s—bB*«Ë —Uz=K3
w5UMLK3« ÃU?=5ô« „öN?=?1U Í—u3« pKN?=?LK3 W?Oz«d6 …u?S ô ‡
s& Õu=?H*« bO?u3« dL?F*« U—u1 v3« db?B=3« ‰U wC W?HKP vK7ô«
ÆÊUML3
»U??=?P åW??Uö?L3« —«œò s7 —b??}
W??&ôU ÷u???NM3« -U???U???O??=??«ò
n3uL?K3 åw1UO?3« qLF3« ∆œU?L&Ë
Æsb3« —u5 dC/
l{Ë Ê«ò ∫W???&b???I?*« wC ¡U????Ë
VF?B3« WO?&ö1ô«Ë W?O dF3« UM=?&«
s7 W U??=J?3U d??OJH??=3« v3« w5U??7œ
U?N??U?=?%5 w=?3« —u?&ô«Ë UMU5U?F?&
w7u?3« U???N???1√— vK7Ë Æ÷u???NM?K3
w1UO3« qLF3« ∆œU?L&Ë w1UO3«
v3« —UB=?/U ÷dF=3« l& nOEM3«
Uq—uDË WO1U?O3« WLE5ô« ‰UJ6«
‰ËUM=??& wC ÊuJ qJA w{?—U?=3«
¨jI?C W?L?{MK3 fO3Ë ”UM3« Âu?L?7
»d??F?P U?M=?&« w?C t?O5U??F5 U??& Êô
·ö?=/« vK7 5?O%?O?&Ë 5LK?&
s& U????N????O3« wL????=M?5 w=3« V?q«c*«
W??O??7U?L??=???ô« ŸU??{Ëô« vK7 U??N??1UJF5«Ë W??OM&« ŸU??{Ë«
Ídz U* w1UO3« w7u3« œu?Ë Âb?7 VL uq WO1UO3«Ë
s& «u3U??I??=??1« b?S ”U?M3« ÊQ?PË Æl?O?L??'« bM?7 W?ID?M*« wC
‰U???H^ö3 —Ëd*« W?KK1 —Ëb???} s7 o?z«b??(« —«œ XM?K7«
nK={?& ‰ËUM= V=P W?L/ rC wqË -«u?M1 ∑ s& ¡«b= «
cM& qH?D3« U?N??L???=?P« Ê«Ë w?=3« W—Ëd*« W??&ö?3« V5«u???
Ácq XKLË ¨W?OF?OLD3« -UO?PuK3« s& tb3 `LB d?GB3«
¨„UMqË UMq ¨Ê«u?3ôU d?O?1« —Ëd*«Ë w=??«—œ ∫sËU?M7 V=J3«
ÆdqU& …—UO1 ozU1Ë —«uA&
W?O1œU?Pô« l& ÊËU?F?=3U -—b?} WKK3« Ê« v3« …—U?6«
U?N?d?L?/ X&b??S w=3« W—Ëd*« W??&ö?K3 W??O3Ëb3« W?O5U?MLK3«
s& WU??SuK3 W?O?5UMLK3« WMz?K3« l&Ë ‰U?:« «c?q wC W?O??LKF3«
ÆWO1—b*« Àœ«u(«
W“u?H3 ¨e3Ë— «b??SU5 —uJ— ‰u ¨œ«d?& -U?Pd?L3 ©p?O3U?L*«Ë !e3«
ÆÍ—ËU3« VOF6uL3 WuN3« bOOA v3« ‰ö=/ô« s& tK3« nO{
qL??S W?Uö??L3« b?F W??GK3« ∫Wb??IM3« rOqU??H*«ò ∫Y3U??k3« nK*«
pKK&« b?L7 Ød?}UF*« `KDB*« W?L?d d?OP«u ∫t?OCË ÆåmOKL?=3«
Íœu?F?*« b?L?%& Ø…d?H?A3« qu?% ¨p3U?& s b?L?; ÷Ud?&
∫W??GK3 wzUMk?3« nO?}u??=3« …e??7 u b?L??; ¨W??O?N3ù« …—U??6ô«Ë
d?F6 wC W?Iq«d*« W?&“« ¨wL?O^ WMO&ô ¨W?O u?1U(« -U?O5U?K3«
Æ»Uœ ÊU&—uM3 ÃU(« w5«
Æå‚U??%K=??1« …¡«d?I3« ¨‚U?DM=??1« …¡«d?I3«ò∫l? «d3« nK*«
u b?L%?&Ë qËQ=3« U?O?zO«d?=1« ∫Wb?IM3« rOqU?H*«ò ∫tO?CË
bzU?B??S Íd?Pe3« nO?DK3« b?L??F3 ‹…e?7
∫U???N«– bzU???B??I3U? …¡«d??I3« Øf?—U
® ‡3 W?H?}—ô«Ë d7U?A*«Ë œu?( ”U?O3«
W??I??Ozu3«Ë Ÿb??L*« ¨—U??{?6 u œu??L??
≠ ÊU?Pô® ·«d?=?7ô«Ë Õu?LK3 W?O??HM3«
…¡«dI3« åÍœu?L%& d?OA?OL3«ò ‡3 ©m5u
wC bb?'« b?IM3« ØW?O??I?O^u?OM&d?O?N3«
œ—«Ëœ« ¨d??O??&«œU??U ¨d??Ub?Uq® »d??G*«
b?L%?& ÍË«dC?)« f—œô ©ÆÆÆb?OF?1
u w3U??F3« b?L??F3 ¨◊U d3« VU??P …œ«d
d?kM3U …b?O?B?I3«Ë ÃU?(« w5« ¨VO^
Ëb?L??7 ¨b?O??F?1 …b3U?/ ¨‰ËËU??6 ‰u ®
©qO?7UL?1« b U7 ¨Ê«u?N6 ‰—U?6 ¨Ê“«Ë
…œ—U?L3« ÂUô« W«Ë— ¨u?A?CF?&« bd?H3
Æ÷UCS« bL; ¨◊U5dU bL%&Ë
W?F —√ wC ≤∞±µ —U√ …d?}U?F?& -U U=?P s& πµ œb?F3« —b?}
ÊuMCË dF?A3«Ë …dOBI3« W?BI3« wHK& v3≈ WCU{≈ …bb?? -UHK&
wC »Ëd?ò Ê«uMF œb?F3« WO?U?==?C« X5U?PË ÆÆÆWkb? ÂuK7Ë
åVd3« s « W?OKqU?? c?M& W?O?d??& Øv&œ ÊuKk?L*«Ë lL?=?z?&
Æ©dd%=3« fOz—® œu( ”UO3« d7UAK3
Æåsb3«Ë rKF?3« Ÿ«d?} d?L?7 —«u?(«Ë Wd?(«ò ∫‰Ë_« nK*«
uPuC 5 —«u ØåiCd —dL?& Í« r1U rzUI3« Êu5UI3«ò ∫tOCË
WO?Pd=3«Ë WO d?FK3 WO5d?H3« WGK3« t sb U&ò ¨wJ?&uAË
v3« wzUO?LO?3« `KDB*« WL?dò Í√— Êô« —«u? åWO?1—UH3«Ë
Øw d?F3« dJH3« ¡vAM rKF3«ò åu?AC?F&« bd?Cò ‡3 åWO d?F3«
Êu?' ås?b3«Ë rKF3« Ÿ«d?} -U??}Uq—«
-ôu???% Ø”b??O?KS« -U???OK&ò sd???U
pd?U ò w?«u????N???I3« 5????( årK?F3«
dOL3 åq u5 …ezU? tLK WE( u5Uœu&
Æ⁄dL=1Ë
oK)«ò ∫WCUIk3«Ë W3Ëb3«ò ∫w5Uk3« nK*«
∫Èu???Ë ÆåWd???(«Ë sH3«Ë W???H???KH?3U
s «Ë Íd??F*« ∫‚ö??)« Âb?F?3« …—U?C??ò
”U?&d U?q ¨‰d?O?1uqË t??A?O?=?O5 U?MO?1
åU?O??u?3u Ëd?=5«ò rq«œ« w&U??3 åÂUM= Ë
¨„u3 ¨e uq® ÊU??5ô« v3« ÊU?5ô« …œU?7«
¨w&u???=3« s??; ©w?Cb??} ¨wA???&«d??U
¨wA??&«d?U ¨fP—U?&® W?3Ëb3«Ë Êu?H?I??k*«
œdL?=3« ¨dJ u …d?O/u?L3 ©u5—Ëœ« ¨dL?OC
W—ËË “uOP—U&® W&ËUI&Ë ÷«d=7« WKO1Ë
UM5SC ô«Ë -U1«—b3« bF d?CËô«Ë `K}ô«Ë rK1ô« odD3« uqË WœuF3«
w3Ëô« W???—b3U Ÿ—«e*« U??NML lCb??O?1 W??O??7«—“ W—U?P vK?7 ÊuKL?I??&
øw{U*« ÂUF3« qB U& tHJ r3√ ÆÆÆqKA w7«—e3« ŸUDI3« »UBO1Ë
Íd%L3« dbB=3U lM=I& qJ3«
WzO=5 Ë« ·bq v3« qB5 r3 UMMJ3
«uKD7Ë «uJL?=6« cO?HM=3« bM7 sJ3 Íd?%L3« db?B=3U lM=?I& qJ3«
lSË q(« ‰b? Ë U?L3U??U …—uU??H3« lCb Ÿ—«e?*« √b Ë ¡«—“u3« fKz??&
dLF*« «uKHS« ‰Ëô« ÂuO3« cM& „«dôUC ¨Íd%L3« dbB=3« uqË WKJA*U
r7œ ‚d?C «u?F?CœË ÍœËb?(« V?P d?L?=??F?&Ë ¨U—u?1Ë U?O?Pd 5
wPd=3« 51d& ¡UMO?& s& qIM3« -UOKL7 -√b Ë rN—bB?&Ë rNO7—«e*
wC U?L{ ¡UMO?& v3«Ë 5DKC w?C UH?O v3«Ë ÊU?ML3 wC fK «d^ v3«
s& dk?P« „«dö3 WL?M3U j)« `L}«Ë Wœu?F3« WO d?F3« WJKL*«
«Ë√b 5—u?3« s—bB*« v=Ë w&u q?JA dL=?& uqË wF?OL^
fK «d^ s& W?O5UMLK3« ¡v5«u*« dL?7 rNFzU?C Ë rN?U=5« qI?M UC«
W??O d?F?3« WJKL*« wC U??L??{Ë d?B??& wC b??O?F??1 —u v3« -Ëd??O Ë
w5U?F uqË w5UML?K3« ÃU?=5ô« Èu?1 ÷—ô« wC oL r3Ë Wœu?F?3«
ÆdbB=3« ¡u1Ë œUJ3«
WO7«—e3« -U UIM3«
pLKF Ë w?3U?L?A3«Ë j1Ëô« ŸU?I??L3« wC W?O?7«—e3« -U U??IM3« Èd
t p??L?= b?7Ë Í« Ë« bb??? Í« Âb?I r3 W?7«—e3« …—«“Ë Ê« q?&d?N3«
5&Q W}dC v3« lKD= WO7«—e3« -U UIM3« X5UPË ¨UM3U&¬ tOK7 wML5Ë
quL= Ë« ¨WUUö3 UOKF3« WˆON3« s& WO7«—e3« -«—œUB3« r7b3 ‰«u&ô«
b??F r3 Íc3« ¡«—“u3« f?Kz??& v3« Ÿu???d3« ÊËœ w?—U??/ Ë« wK/«œ
rS— —«dI r?7b3« dS« bS ¡«—“u3« fKz?& Ê√ UÎ LK7 Ÿ—«e*« W?%KB& t?LN
qP sJ3 ÆW??I U??3« tU?K?? Èb?« wC ≤∞∞∂صر¥ a—U??= ±≥
Æt3U vK7 ‰«“ U& ¡w6
ÊuFKD= «u5UP —Uz=3«Ë ÊË—bB*«
¡«—“u3« fKz& -«—«dS cOHM=3 b7Ë v3« u3Ë
WL??d=3 ‰Ëô« wMF*« t5u?P W7«—e3« d“Ë s& «Î b7Ë ÊËdE?=M «u5UP
s& •∂ s& d?kP«Ë wM^u3« q/b3« s& •¥ s& d?kP« W?7«—e3« qJA
rqU ULOC •≤µ v3« W?O7«—e3« o^UM*« wC qBË WOM^u3« W3ULF3«
ŸUIL3« wC UL?O1ô o^UM*« Ácq wC wK;« "UM3« s& •∏∞ s& dkPU
Æw5UMLK3« VFA3« s& •≥∞ s& dkP« ‰UDË —UJ7Ë ‰ULA3«Ë
ÊuOK& ∑∏∞ w{U*« ÂU?F3«WO?7«—e3« -«—œUB3« w3UL??« mK bSË
ŸUDS s& gOF U?LOC WMe{K3 -«œ—«u3« w3U?L?« s& •≤¥ Í« —ôËœ
qIM3« se?{=3« ‰U?L7 rN?O3« U?CUC?& ÊU5« Êu?OK& v3«u W?7«—e3«
ÆÆÆa3« Íd%L3«Ë ÍdL3« qIM3« bdL=3«
œËb(« ‰UHS« qLS WO dF3« ‰Ëb3« v3« dbB
v3«db?B?=3« …Ë—– d?N?6« wq sd?AË ‰uK√Ë »¬ d?N6« d?L?=?F
-UMUA3« WD1«u Ë WdL3« d UF*« d?L7 ÊUML3 dbB mK Ë ¨Ã—U)«
—U?C??)«Ë W?N?PU?H3« s?& W?O d?F3« ‰Ëb?3« v3« …œd?L*« d?O??UË …œd?L*«
dL3« dL7 dbB=3« qz1Ë ±∞ ≠ π≠ ∏ Wök3« dN6ô« wC s^ n3«π∞∞
l&Ë w d?F3« Z?OK)« ‰ËœË W?O d?F3« ‰Ëb3« v?3« U?NM& •π∏ v3« •∑±
VO?B5 d?L?F??& ‰U?H?S« l& U?}u?B?/Ë WKJA*« r?z? d?L?P ‰U?H?Sô«
WO7«—e3« -U UIM3«Ë Ÿ—«e*« 5 …u?N3« l1Ë U& U&u ∏∞ cM& ÍœËb(«
5&Q=3 …bqU? vF? w=3«Ë WO5U WN? s& W?7«—e3« …—«“ËË WN? s&
…—UL?F3« l& bSUF=3« X?M&« U&bF Íd%?L3« qIM3« dL7 ÃU?=5ô« ndB
‰Ëb3« v3« ÊU?ML3 s& W??O???PdË W—u??1 l?zU??C qIM? w=3« åË—Ë—ò
ZOK)« ‰Ëœ v?3« U?NM& -«dzU^ d??A?7 v3« W?CU??{ôU «cq ¨W?O? d?F3«
ÆU—u1 wC WK}U(« W&“ô« rU— Í—u3« ÃU=5ô« qIM w dF3«
wAO?6d=3« rO?q«d « ÊUML3 wC 5öH3« W U?I5 fOz— -—«“ å—Ub3«ò
‰Ëb3« v3« Íd??%?L3« db??B?=3« ÊQ??6 wC -«—uD=3« d?/¬ v?K7 Ÿö^ö3
ÆtP«uH3«Ë —UC)«Ë U^UDL3«Ë qBL3«Ë f)« r1«u& ¡b l& WO dF3«
W—UP vK7 ÊuKLI& s%5 ‰Ëb3« q/b= r3 «–«
j)«‰U?HS« b?F f7UI?=3« s& U?&u ∏∞ bF Ë t5« wA?O6d?=3« È√—
dO? r3 «–«Ë Íd%?L3« dbB=3« ÊQ?A ·UP ÂU?L=q« Âb7 U?MEô ÍdL3«
r7œ uqË ÊUML3 wC WœU?B=Sô« -UO?3UFH3« t=?d^ Íc3« rK1ô« q(U
åË—Ë—ò …—U?LF3«q/«œ …œd?L*« -UMU?A3« WD1«u Íd?%?L3« dbB?=3«
wC UL?{ Í¡UMO& v3« fK «d^Ë -Ëd?O QCd& s& -UMU?A3« qIM w=3«
fłdł —U WOKOLJð w< …cöð Z¹d?ð ‰UH²Š«
dšô« q³IðË —«u(« W<UIŁ rNH ∫…œuł uÐ
wC UM1—«b* W?&UF3« W?1UOK3 ”U?1ô« sPd3« wq WO? d=3«ò
WCUI rN?Cò v3« …c&ö=3« UO7«œ ¨åW?O5Ë—U*« fK «d^ WO6d «
U??}U?{??6« «u5uJ Ê« vK7 …d U??k*«Ë d??/ô« qL?IË —«u??(«
rKF?3« vK7 «Ëe??Pd Ê«Ë rND?O?%??& wC 5?K7U??CË 5%??=??HM&
qLI?=?& ¡UML3 s^u3« ÊUO?PË rNUO ÊU?OP f1« aO?1d=3
ÆårNUU$Ë rNO5U&«Ë rNUuL^ tOC ÊuII%
uqË W?O d?=3« √b?L& vK7 U?Lz«œ sq«d W??OMJ3«ò ∫‰U?SË
W?OMJ3« rO3UF V?u0 t5ô rOKF?=3« √bL?& s& v= rq√
vK7 «œb??A??& ¨åÊU??5ù« qPË ÊU??5« qP ‰UD W??O d??=3«
5O5UML3 UFO?L? UM5uP s& USöD5« „d?=A*« gOF3« ÕË—ò
UM3 Êu?J Ê« W??O?Lq√Ë U?M=U??5S Ë UM?=UMLK d??{??=??H5Ë
UMU?Sö7 ‰ö?/ s& s^u3« «cq ¡UML U?MULqU??& UF?OL??
ÆåWu/ô«
wC WO5Ë—U*« f??d? —U& W?OKOLJ XKH?=«
ÂU?FK3 U?Nc?&ö Zd?{?= —UJ7 wC U?LK …bK
f?O?z— WU????????7d? ¨≤∞±µ ≠ ≤∞±¥ w1«—b?3«
Ê«dD*« W??O5Ë—U*« fK «d^ W??O?6d « W?H??SU?1«
Ídb????& ¨-U???L?q«— ¨¡U ¬ ¨…œu???? u? ×u????
5=??ˆ??O??N?3« œ«d??C« s& d??O??L??P œb??7Ë ”—«b??&
Æ…c&ö=3« w3Uq«Ë W—«œô«Ë WOLOKF=3«
s& œbF?3 -ULKP X5UP w?M^u3« bOAM?3« bF
W??1—b*« db??& vI3« r …c?U?1ô«Ë …c??&ö??=3«
∫U??N??O??C ‰U?S W??LK?P ÊuD??S rO??5 Í—u??)«
…c?&ö Ãd?{ qH? wC ¨U?F?& Âu?O3« lL?=?$ò
-U b?OKI? wC ¨UM=?OKO?LJ w?C l1U?=3« nB3«
œUN? ‰u^ bF W«—Ë ÕdC ¡UI3 qJA ¨UuM1
rqu?7b5 s?c3« ¡U?L?ô« UMc?&ö? t3c VFË
…U??O???(« d??%? wC rN???=K— wC ‚ö?D5ô« v3«
W?&“ö3« W?O??1U?1_« W?Cd?F*« iO??H sœËe?&
…œu?? u?L3 «d?PU?6 , åW?Pd?L3«Ë d?O?)« d?C«u Ë
t?L?7œË W3U?1d?3« qL?( rz«b3« t?7U?Cb5«Ë W?L?z«b3« t?=U?7—ò
W?O?6d « wC -U???1R*« wSU U?L?P W??1R?*« Ácq …d?O??&
ÆåWO5Ë—U*« fK «d^
ÊUL?OKP WOM^u3« WO d=?3« …—«“u3 ÂUF3« db*« qk2 QMq ¨r
dA7 t?HMP wC «u d sc3«ò f?d? —U& bNF?& …c&ö sBU
W&«dJ3«Ë W?d(« ¡ÈœUL?& tF?O UM s& «uKNMC nO5Ë -«uM1
«u???d?{Ë ‚ö??/ô«Ë W??Cd?F*« f1« ÁU?UM s& «ËeM=??P«Ë
b??G3« u??%5 ‚öD?5ô« s& rNMJ?9 w=3« -UU??HJ?3U 5K%??=??&
Æå-UUzM3« s& be0 b7«u3«
…c?&ö=3« W?ˆMN?= UNKN?=?1« …œu? u?L3 WLK?P X5UP U?&U=?/
WU??7d ÕU?zM3«Ë o3Q??=3« «Ëb ò rN3 t?U?OM9Ë rNö?zU?7Ë
Ê« vK7 e??P—Ë Æå.d??& ¡«—c??F3« UM?&«Ë `O??*« Ÿu?? »d3«
UÞUAM« ¡bÐ
—UJŽ w< WOHOB«
wLOEMð ŸUL²ł«
UO³I« U½UłdN*
œU?6—ô« ÍœU5 wC W?O U?LA3« -U?^UAM3« W?M' X%=?=?C≈
÷d?F wH??O?B3« U?N?L?1u??& ¨—UJ7 ≠uMO wC s?&U?C?=3«Ë
W?7U?S wC ¨“U?L?/ ×u?? qk?L?LK3 åÍb?Uò rKO?H3 wzU?LMO?1
Æ…bKL3« ÍœU5 wC ”—UC ÂUB7
¨rKO?H3« «cq U?N3U5 w=3« ez«u?'« w5ËdH?P dq«“ ÷d?7 r
ÆåW7uM=& WOzULMO1 ÷Ëd7 „UMq ÊuJO1 t5«ò «bPR&
W?7U?3« ¡Uq“ d??L?=?1« Íc3« rKO?H3« ÷d??7 √b p3– b?F
ÆW7U3« nB5Ë
¨◊U??AM3« vK7 v??O??7 ôu??I5 wd??*«Ë ÊUMH?3« oK7Ë
wMH3« ◊U?AM3« qO?F?H wC …bz«— …uD?/ò …—œUL?*« «dL?=?F?&
«cq ‰U?LP«ò U?OML?=?& ¨åW&u?'« wC w7U?L?=?ô«Ë w?CUI?k3«Ë
wS«d3« Èu?=*« «cq qL?% Èd/« ÷Ëd?7 .bI= ◊U?AM3«
ÆåWOzULMO3« ‰UL7ô« s&
qO‡?L5 VUJ3«Ë o? U??3« ÂU??I??LzU??I?3« È√— ¨t??=??N??? s&
¨-U^U?AM3« s& Ÿu5 «cJN3 WA?DF=?& WIDM*« Ê«ò Í“U‡L?/
Ácq Ê« W???}U???{ ¨W???IDM?*« a—U w?C Uqd???OE5 qS w?=3«
¨å—u‡?Q*« d??O‡U ¨·œU??N‡3« qL??F3« l U?^ qL?% …—œU??L*«
q?L‡?J? w=?‡3« ¨÷Ëd?‡?F3« s?& b?e*« .b??????I?ò w?C ö‡?&¬
U?N??=‡Cd??7 w‡=3« wKO‡?k?L?=3«Ë w?d?*« qL??F3« …d?O‡??&
W??Sd??C U??N‡?=«— qL‡% ‰«e? ô w=3«Ë ¨W??&u??'« W??ID?‡M&
wC WOCUI?k3« WO5ËUF=3« WOFL?'« ‰ö/ s& ¨nd3« Õd‡&
ÆåUMO e
ÍœUq UO?=MO1 -U?OL?I3« -U5U?d?N& WM' W?Oz— -b?I7
¨—UJ7 ≠ -U??O?L??I3« wC Íœd?O??C w=5u*« rF?D& wC gO??L?
±µ wC ÂUI=?1 w=3« ¨-UOLI3« -U5U?d?N* UOLOEM U7U?L=?«
h{?6 ±∞∞ Ë gOL? ÍœUq VzUM3« t?OC „—U?6 ¨»¬ ±∂ Ë
ÆwK;« lL=:« s& -UˆOqË -UOLI3« s&
¨UOUO1Ë UOM^Ë ÊU?d?N*« WOLq« gOL Xd6 ¨W«b
lO??L?zK3 w?SöË W—«u? W??U???& ÊuJO?1 t?5«ò -b?P√Ë
wI??O??I??(« —UJ7 t???Ë “«d «Ë wU??O??3« —Ëb?K3 «ee??FË
¨5&u vK?7 ÊuJO?1 ÊU???d?N*«ò W??H?O??C?& ¨åÍ—U??C?(«
Í—u?H??P qz«Ë ¨w5ö?? w}U?7 ∫55UM?H3« nO?C??=???O?1Ë
W?O?ˆ?O W?U?O?1 ¨-U^U?A5 v3« W?CU?{« ¨w{U?I3« U?Cd?O?&Ë
ÆåWO«dË
«cq WOLq«ò v3« t=LKP wC œu?L7 ‰UAO& »ô« XH3 ¨UqbF
¨å…U?O?(« ÊuL?% U?NKq√ Ê√ W?}U?{ ¨-U?OL?I3« wC Àb?(«
¨åW—U??C?? …dqU¡ o^U?M*« wC -U5U???d??N*« Ê√ò ∫‰U??SË
—UJ7 Ê_ ¨-U?O5UJ&ô« qJ Àb?(« «cq W?L?P«u&ò v3« U?O?7«œ
ÆåÕdH3«Ë o3Q=3« ÊUI%= -UOLI3«Ë
dqU?{ Ê«uD5« —UJ7 wC W?ˆ?O?L3« fKz?& fOz— Õd?6 r
U?NKL?A?=?1 w=3« ¨Wdô«Ë W?O?U?O?3«Ë W?O?ˆ?O?L3« sPU?&ô«
ÆÊU?dN*« wC -U^UAM3«
Àb(« «cq s7 Êö?7ô« r=O?1 ULdS t5« gO?L XL?=/Ë
ÆWUO3« d“Ë —uC wC ¨-ËdO wC wCU%} d9R0
±∞
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
¡U??????????????C?????????????? ‡?‡ s?‡??‡?‡??‡?
√
»UIF« W1d'« uKŽU ‰UMOÝË UIOIײ« lÐU²MÝ ∫wH¹—
5HU<« b{ «¡«dłù« c3²MÝË WOCI« „d²½ s ∫‚uMA*«
W????O<u?<U????I«Ë W????OJ?K(?*« R«¡«d?????ù« –U???M?C« Î U M?KF????Ë
Æ5
dJ(FU
WOKL?F« Ác" Ê√ 5KC oOIP?« bF t<√ ‚uMA*« sK/√Ë
WU??? d≈ v?K/ åœò vMK?*« w8 W???L"«b*« ‰ö???I XKB???
«c" Ê√ Î « b??>R? ¨¡U?MT?(« q?K? s X?KB? w?« œd?L??«
Î U MKF ¨WL"«b*« ¡UN?<« bF —dJ
sË —dJ
r Ÿu{u*«
«œb?A? ¨‰UJ?\_« s qJ\ ÍQ d?_« «c?N `?L?(
s t<√
W????O<u?<U???I?« R«¡«d????ù« q?> –U????MC« r????O????O t<√ v?K/
‚u?I? r?N
b ¡UMT?(«ò ∫Î ö ?zU? ¨5HU?<« 5
dJ?(?FU
ÆåUNOK/ k8UPMOË
w« …b?Ou« W?O dF« WËb« sP<ò ∫‚uMA?*« ·U{√Ë
‰U?L??/√ W?T?O??< ÍdJ(?F« ¡U??C?I« v« 5
dJ(??/ ‰Òu?%
w8 l{u« «c" À—Ë t<√ v≈ Î U8ô ¨å5?U( b{ U"uKJC—«
¡UMT??O 5 e??O??O?L??« Î U??C??8«— ¨¡UMT??(« ¡ôR"Ë sT??O
Ác" ‰ö?G?O« “«u? Âb?/ vK/ Î «œbA? ¨r"dO?`Ë 5Oö?O≈
ΫœbA? ¨å‚öI≈ WK U?NöG?O≈ò ∫Î özU ¨Î U?OOUO?O WO?CI«
U?F U? ¨5T?O Í_ w<U?(<≈ o q> s/ t?OËR?(? vK/
Wd??\_« V
d??(C qK?? ◊U?K??C« 5 Rö??OJA?? UML??ò
qL?????P
ô d???√ «c"Ë ÍdJ(???F« ¡U??C???I« v« r"U?MK√Ë
Æå…b
«e*«
RôU(« Ê√ ÊUMK w8 5LK(?*« 5OuI(« œU?%« b>« ˚
w8 rN?( ö s s
œd?T ‰e?/ ¡UMT( U?N{d?/ - w«
ÁU??H< U? p‡?AK Î ô U‡T?? Ÿb
ô U0 XK??~C W??O?Ë— sT??O
sT??O w8 V
c?F?C RU?OKL??/ œu??Ë Âb??/ s/ ÊuËR??(?
UNIKO bI8 U?N/u< s vË_« RôU(« X(O Ác"Ë ¨WOË—
‚ËbMB«ò »U???> w8 U?N?I??OuC - v?\ V
c??FC RôU?
Æ5LK(*« ¡ULK/ WO"Ë œU%ô« Á—b0√ Íc« åœuO_«
‰UJ?\√ q> t???<«œ«ò s/ t ÊU???O w?8 œU??%ô« »d???/«Ë
‚d?I t<« «dK?F? ¨å‰Ò e F« ¡U?MT(« ¡ôR" b?{ V
cF?«
W??«dJ W<U?"≈Ë ÊU?(?<ô« ‚u?I?? b??/«u?? j( _ Œ—U??0
W??C"UM W??O?U??HCô „U??N?<«Ë Î U <u?<U?Ë Î U ??/d?\ ÊU??(<ù«
W?OzU?C?I« …e?N??_« U?O?/«œ ¨ÊUMK? U"d?√ w« V
c?F?«
·UH\ oO?I% `8Ë U"—Ëœ cI√ v≈ —u?H« vK/Ë WOM_«Ë
q W d(*« Wd\_« Ác" ‰u ÂU?F« Í√dK tTzU< sKFC
lOL?? WKOU?PË W8d?I*« V
cF?« RôU lOL?? ‰uË
WOMË WM' ¡U?A<S UKUD ¨UNM/ 5ËR?(*«Ë 5—u*«
‚u?I?? RU?LEMË W?O?KI«b«Ë ‰b?F« wC—«“Ë s q?JA?C
W Ud«Ë ¡UMT?(« ŸU{Ë√ vK/ ·uu« U?NLN? ÊU(<ô«
¡UMT???(« ‚u??I??( „U???N??<« Í_ Î U ??F?M Êu??T??(?« vK/
ÆrNO<U(<≈Ë
œuL? dOL?O w{UI« w8UM?Oô« ÂUF?« VzUM« —U\« ˚
wKI«b« sô« Èu? s s?
dB?M/ l oO?I?P?« - t<« v«
¨W?O??Ë— sT?O w8 58u??u*« b?« V
c??F? U?U?? s
cK«
Æ»uOCuO« vK/ tC—u0 X/“uC Íc«Ë
WO UAJ²Ý« UFKÞ cOHMð
Ÿ—«e*« ‚u
Ÿ—«e ‚u?8 WO8UAJ?O« RUFK wKOz«dOô« Ê«d?OD« cH<
…dzU ‚d?I l p?– s«eCË Êôu?'« RU?F?HCd??Ë U?F?K?\
W?O<UMKK« ¡«u??ô« Wd? „ÆÂ Ÿu< s WO?Ëd? WOKOz«d?O«
¨»u?d??F« ¨U?F??K?\ ‚u??8 W?O??8U?AJ??O« RU?FK Rc??H<Ë
U??C
√ qT?OË U??L?> a?O?A« qK??' W?O? d?G« R«—b??PM*«Ë
…«–U??P0 d??U" Ÿu< wKO?z«d?Oô« g?O?T?K WKR?? RU
—Ëœ
ÆWOOUKF«Ë dTG« w<«“u« ‰öC —uP w8 wMI« ÃUO(«
f√ W
œUF W?OKOz«dO« ŸöDO« …dzU XIK ¨p– v«
ÆÕUH« rOK≈Ë UOK0UË aOA« qK? RUFHCd ¡«u?« w8
Àœ«uŠ w vŠdł∑
WHK²3
dOÝ
s/ wKI«b« s_« Èu? w8 Í—Ëd*« rJP?« W8d?` RœU8√
W?OK?C« œ«d?OuCË« vK?/ o
dD« V<UT? …—UO?O «bD0«
ÆW
œU —«d{ô«Ë wdA« pK(*« VKJ« dN< WKP
vK/ XK?KI<« WK8U?? Ê« ¨w<UMK?K« d?L??ô« VOK?B« sK/«
v« U???N??uC ·U??F?O« wC—U?O??O Ê«Ë bMLKK« œ«d???OuCË«
ÆÊUJ*«
VPO vK/ w<b*« ŸU?8b« w8 –UI<ô« ‚d?8 XKL/ ¨p– v«
w8 w/«—“ ‚bMI w8 …—UO(« UL?N XIe<« UbF ¨5P
d?
Æ”UO« V …bK
s w<Ëe?K« ‰¬ s ¨…b«Ë WKzU?/ s œ«d8√ µ VO?0« UL?>
rNC—UO?O ÷dFC WT?O< ¨WH?OH ÕËd?T ¨WOOU?KF« …bK
ÆWOOËbF« œ«dOuCË« vK/ dOO ÀœU(
fKЫdÞ w ‰UJýUÐ ÊU×¹dł
qLŽ gO'«Ë
l{u« j³{ vKŽ
ÂU?√ ¨W<U?K?« »U ≠ U
—u?O Ÿ—U?\ w8 ‰UJ\« f√ lË
`
d? töI jIO ¨ÊU?KA« s œb/ 5 ¨åW<UKCò RU
uK
`
d?? jIO U?L> ¨W?IDM*« RU?OH?A?( Èb?« v« tKI< Æt gO'« …œ—UD ¡UM« ål
œË u «ò rOU ·dF
dI¬
Æl{u« jK{ vK/ gO'« qL/Ë
U³KŠ w ‚—UÝ nOuð
WKP w8 ‰ULA« ¡UBIO« …“dH s UKK W
—Ëœ XHË«
¡UM« w8 U?(KK? ¨◊ÆŒÆbL?« ¨—UJ/ ≠ b?LP? aOA« qN?O
…d?>c? V?u0 »uKD t<« 5K?CË ¨Wd?O ‰U?L?/U t?U?O?
ÆUC
« WdO ÂdT WO UO`
‰öš hK³Š ÆŸ q²I
ågŽ«œò l
tU²
hKK? ÆŸ s«u*« q??I? s/ fôU RU?uKF? RœU?8√
s u"Ë ¨d?bC w8 åg/«œò rOEMC ·uH?0 w8 tU? ‰öI
ÆdG*« dN{ WKI« WIDM
w
UB« d9R*« ‰ö ‚uMA*«
‰«e<ô h??<« ¡U?C??I« v« 5K?JCd*« ‚uMA*« ‰U??«Ë
«c?N t?<«œ« s/ »dF
–« ‚uM?A*« Ê« ÆrN RU u?IF« b?\«
WO<u<UI« R«¡«d?ô« q> –U?MC« s/ v<«u
s u"Ë ÀœU(«
ÆRU UJC—ô« Ác" q~ —«dJC ÂbF
-Ë wH
— ·d?\« ‰b?F« d
“u? ôU?BC« ‚uMA*« Èd??«Ë
Ác" q~? w8 RU?I?O?I?P?« W?F U?* oO?(M« vK/ ‚U?HCô«
U0 W??O<UMKK« Êu??T?(« w8 Êu<U??I« oO?KD?CË RU UJC—ô«
Æ5?U(LK WO<U(<ô« ‚uI(« qU> oIP
d9R?*« w8 ¨‚uM?A*« d?
“u« b????>√ ¨W???O?<U W????N????? s
¨ W?OKI«b« …—«“Ë dI? w8 tK?J w8 ÁbI?/ Íc« w8UP?B«
vMK*« WL"«b ‰öI XKB w« ¡UDI_« WOËR( tKL%
Èu? w?8 RU?uKF*« Ÿd??8 qK? s ¨W??O?Ë— sT??O w8 åœò
¨WE( Í_ U?N?>dC Âb?/Ë UN t?<«œ≈ Ϋ b?>R? ¨wKI«b« s_«
wU"ô« dE< W??N??Ë Rb?>« X d?O w« W?d?\ô« ∫q?O
lM* l?K?????O w« W??I
dD?« w" U?? ¨U?K?
c?FC „U?M" ÊQ
sL?{ XE( Âu?O« U?<«ò ∫»U??Q?8 ¨øÈd?I« …d? V
c?F?«
‚u??I??( W
d
b?? „UM" ÊuJ?C Ê« wL??OEM« q?JO??N« —U«
ÊuT?(« vK/ ·dAC WOzU?C ÊU' UNML?{ sË ÊU(<ô«
Í—u?8 qOJAC r
Ê« sJ1Ë ¨nO?u«Ë oO?I?P« s>U?«Ë
ÊUTK ≠‰«bF« …—«“ËË e?OOL« ÂU/ w/b W?Oö0 sL{
Æådô« «c" vK/ ·«d\ö WOzUC
qLPOO ¨WOËR(*« tOK/ XK~CË „—U\ s q>ò ∫l UCË
¡eT uË „—UA ÊU(<« Í« V
dN `L(< s ÆWOËR(*«
UMK?"« ÁU??& W??O?ËR??(?? „UM?" ÆW<«b*« W1d???'« Ác" s
ÆåUM«d>Ë UMMËË
Ÿ—U????A« w8 U????NË«b?C r
RU????uK?F??? „U?M" ∫q????O
d??AM??O W?O??8U?{« Èd??I« Wd??\« „UM" ÊU w(?K «dD«
…œU? i?F U?N??O?8 d??NE
b?Ë ¨WK?K?I*« ÂU
ô« w8 »d??(CË
qN?8 ¨W?O?Ë— sT?O qI«œ V?
c?F?K Êu?{d?F?
—ËU?;«
ÆåRUuKF Íb X(Oò ∫»U?Q8 ÆøRUuKF rJ
b
œUN< RU
bKK«Ë W?OKI«b« d
“u wö/ô« VJ*« sK/√ ˚
q0«u??« qzU??OË ‰Ë«bC d?« vK/ò ∫t ÊU??O w8 ‚u?MA*«
ÕdK*« »d?CK 5?U(? ÷dFC 5KC Wd?\ô w/UL??ô«
d
“Ë Ÿö?« b???F Ë ¨p– ¡«“«Ë ÆW???O?M« d???0UM/ q?K??? s
l?«d*« v?« tCU??N??O???uC vD?/« Wd??\ô« vK/ W??O?KI«b«
–« ¨Í—u8Ë ·UH?\ oOI% ¡«d?« …—ËdC WB?<« WOMô«
œd?L« W?N?«u? WKd? w8 R—u0 Wd?\ô« Ác" Ê« 5KC
ÆWOË— sTO w8 åœò vMK*« r"œË dOIô«
wKš«b« s
ô« Èu ÊUOÐ
ÂU?« rN??U?«Ë 5—u?*« wU? W
u" nAJ …d?L???(?Ë
Æ¡UCI«
«d???« vK/ ÂU??« U?N?0d??Ë W?U?F« W?
d
b*« Ác" Ê«
wMKF« ·«d??/ö? W?O?8UJ« …√d?'« U?N
b ¨ÊU?(<ô« ‚u?I?
W??«d??> vK/ ¡«b????/«Ë U?d??? qJ?A
Íc« VJCd*« Q?D)U
WOKL?/ cOHMC ‰ö?I U"d0UM/ s WKOK WK qK? s ÊU(<ô«
w"Ë s«u?*«Ë su« s« v?K/ ULU??H??? W??L??M??{ W???OM«
…c?M*« d?O «b« s/ Êö?/ô«Ë 5—u?*« …bA VOU?P?O
ÆÂUF« Í√d« ÂU« rNIP
U?N??I lCC Ê« lO?L?'« vK/ vML?C W?U?F« W
d
b*« Ê«
RU –UT?« nËË ¡UC?IU Ë wKI«b« sô« Èu W?(OR0
w8 W0UM Ë su« «cN „UP
U?* tKM«Ë ¨WOCI« Ác" w8
ÆåR«cU Xu« «c"
WK?F\ ≠ wKI«b« sô« ÈuI WU?F« W
d
b*« s/ —b0Ë
—u?0 —U?A?<« d« wK/ ∫t?O?8 ¡U?? ÎU?`ö W?U?F« RU?ö?F«
q0«u??« l«u?Ë Âö??/ô« qzU?OË d??K?/ u
b??O?8 lU??I?Ë
s wKI«b« sô« Èu? s Ê«dBM/ t?O8 d?NE
w/UL??ô«
w8 W?OË— sT?O w8 ÂUE<Ë s« kH W?LN? cO?HMC 5HKJ*«
»d?CU Íb?F
U?L"b?« ©œ® vMK*« w8 œd9 W?OKL?/ ¡UM«
ÆWO U< RULKJ kHK
Ë 5MOTO vK/
WUF« W
d
b*« ÁbLFC Íc« W?O8UHA« √bK s UöD<«Ë
RU?I?O?I?P?« ¡«d??U U"d?«Ë« XD?/« ¨wKI«b« sô« Èu?I
ÆW“ö« W
—uH«
RU?uKF*« W?K?F?\ U?NCd??« w« RU?I?O?I?P?« ‰ö?I s
s s
d?BM/ W?
u" b
b?% - h?<« ¡U?C?I« ·«d?\U Ë
W
—U?? RU?I?OI?P?« U?L?O8 U?H?Ë« YO? W—u?*« d?0UMF«
WÐd9*« WÞdýô« WOC
qŽUH²ð WO
Ë— s−Ý s
W?OË— sT?O s u
bO?H« Wd\« V
d?(C Ÿu{u? —U√
v« ¡w(
p– Ê« …d?K?F? ¨…dJM?(*« n«u*« s b
b?F«
`H?O RUI?OI% Ê« vK/ …œb?AË ¨©58u?u*«® ¡UMT(«
W1d'« wKJCd Ê« vK/Ë ¨WOJK(Ë WOb/ ¨—Uù« «c" w8
Æ»UIF« ÊuUMOO
WËœ ¨sË w?8 sP<ò wH
— ·d??\√ ‰b??F« d
“Ë b??>√ ˚
w8 RU?I??O?I?P??« l U???O ÊU??(<ô« WËœË t?O?8 Êu?<U?I«
v?? W?O??Ë— sT?O s X? d?O w« W?d?\ô« Ÿu??{u?
¨Â“ö« »U??I??F?« W1d??'« Ác" uK?/U??8 ‰UMO??OË W
U???NM«
X(?O?Ë W?Ob?/ RU??I?O?I??% w" R√b w« RU??I?O?I??P?«
oOIP« ¨WLKJ« vMF qJ W1d? U?N<« ¨WOJK( RUIOI%
ÊuJO RUHO?u«Ë ¨eOOL« ÂU?/ d
b ·«d\U ¨wb/ u"
5
dJ(F« Ê« ·dF< sP?< ¨UOzUN< WOJK( X(?OË WOb/
u" UO<U U UI/ ÊuKUF
Ë UOz«e? ÊuKUF
ÊuDM
UbM/
ÆåwbFK W8U{« wJK(
¡U?LK/ W?O"ò s «b?8Ë tU?KI??O« ‰öI ¡U?? wH
— Âö?>
aO?A« —uC?Ë ÍdL?F« b?L« aO?A« W?OUzd å5LK(*«
5O<UMKK«ò b?/ËË ¨fK «d w8 t?KJ? w8 ¨wF8«d« rU?O
Ác" W?F U?0 ¨ÊUMK w8 ‰b?FK d
“u?> wF?u s ¨W?8U?>
hIôU Ë W8U?> 5OMF*« l ÊËUFU Ë U?OBM?\ W1d'«
UNU?KIOU Âu?O« X8dAC w« 5LK(*« ¡ULKF« W?O" l
Ác?N W?IK?F?*« qO?0U?H?« q>Ë wU?"ô« ÈËUJ\ XF?L?OË
UMF?? Íd?L?F« b??L?« aO?A« W??U?L?O Âu?O?«Ë ¨W1d?'«
wF?8«d« rU?O —u??>b«Ë 5LK(?*« ¡U?LKF« W??O" fOz—Ë
W?8U?> 5OMF*« lË Î U ?F? W?O?C?I« l U?M?O ¨fOzd« VzU<
nODK« b?K?/ aO?A« W
—uN?L?'« w?HË Èu??H« —«œ lË
ÆåÊU
—œ
W??O—b? s « U?<« ¨UMCU?O??ö??I« rKF
lO??L?'«ò ∫·U??{√
w<« qT(
rË wM« ‰ËR?( lu0 XM> ¨ÊU(<ô« Âd?%
‚öI« s X(O t<« ·dF< ¨UOzUN< b« ÍQ f*U XPLO
ÆåRU8dB« Ác" 5O<UMKK«
oO??I?P??« WMTK? RU?KUD? „UM" X<U??>Ë oK?O ∫q??O
«u????LE< w?U"ô« Ê«Ë r?K/ vK?/ t<« W????OK?I«b« d
“Ë r?NC«Ë
w8UP0 d9R0 Ãd?I r WUIOôU ÁuKUË RUU?B/«
ÊË—dKC nO> ¨l?zUË „UM" ÂuO« ¨‰UL/ô« Ác" q?> tO8 dJ<
fO «c" ¨‰U?L?/ô« Ác" —d?KC sò ∫»U??Q?8 Æø‰U?F?8ô« Ác"
ÊuK?/U??H« ‰U?MO??O ¨W???LK?J« vMF??? qJ W?1d??? q Q?DI
Ê« ‰U?BC« bF wMGK? « WOKI«b« d
“Ëò U?H?OC? ¨årN UI?/
d
b XHK> U<«Ë …dL?( RUIOIP?«Ë 5M« 58uu „UM"
Ác" vK?/ wB??M?A?« d??\U?K?*« ·«d?\ô« e??O??O??L??« ÂU??/
U<« ¨d?ô« «c?N d
d?KC ô ¨d?I¬ «b?« nKJ
Ê« ô RU?IO?I?P?«
RUIO?IP«Ë ÊUM« ÊU8uu? „UM" WEPK« Ác" W
UG XK
Ë« t8dF Ë« t>«d\« XK~
dBM/ Í« nOuC v« l UO
ÆåW1d'« ÁcN tCb/U( Ë« tDODMC
…uK(« 5Ž rO3
w åU³DOÞ wŠò w „U³²ýô« —UŁ« X«“« WO³Fý …—œU³
…UÝQ*« —«dJð lM* ÆÆw½b*« l{u« W'UF
v« «uŽœ
Á—«dIO«Ë tM« ÷dFCË wMu« tUC<Ë wMOD(KH« VFA« WFL(
RU?/«dB U?d?( X(?O UMCU?LO?M?ò Ê« …dK?F?, å…dO?K> d?U<
lOL?? ÂbI
Ê« VT
Á—«d?IO«Ë UMKF?\ s« Ê«Ë ¨WO?—U?I Ë« WOKI«œ
ŸU??{Ë« —«d??I????O« vK/ W??B
d??(« Èu??I« l?O?L??? Èb? RU
uËô«
ÆåUMCULOM
RU?ö?/ s d??O?~J« ÕdD
À«b??ô« Ác" XO?uCò Ê« Rd?K???/« U?L?>
VF?A« t?{u?M?
Íc« lO«u« „d?P?« qL w8 W??0U?I ¨ÂU?N?H??Oô«
iH?I qIb s? …œuF« w8 t?I? s/ U/U?8œ b?u qJA? wMOD(KH«
·U?F?{« s À«bô« Ác" t?KJAC Ê« sJ1 U?Ë ¨Àu?G« WU>Ë RU?b?I
ÂUF« wM?OD(KH« nuLK ·U?F{« s U?C
«Ë ¨wMu« pOUL?« WU(
s/ «b?OF fHM?U ÍQM« WU e
e?FCË 5B?P« s? b
e v« w/U?(«
—«dJC Âb/ sL?CC WUF8 R«¡«d??« –UMC«ò ‡ WKUD ¨åUMu? s Ÿ«dB«
ÆåÀ«bô« Ác" q~
q> ¡UD/«Ë UM?"«— …œu??u*« dô«Ë qzU?B?H« —Ëœ qO??F?HCò v« X/œË
l U?C wu
qL?/ …œUO? qOJACò v« X/œ p?c> ¨t ’U?)« Á—Ëœ —U«
·ö?I« vK/ WLzUI« dô«Ë RU?ONU W<UF?Oô«Ë ¨RULO<« U
U?C q>
W?OM?u« Èu?I«Ë qzU??B?H« …u??/œË W?OMô«Ë W??O?OU?O??(« U?NCôU??T?
WDI l{ËË …d?OIô« À«bô« W?'UF* ∆—U ŸU?L??« v« WO?öOô«Ë
ÆåU"—«dJC Âb/ sLCC qL/
wMOD(KH?« nu*« e
e?FCò vK/ b
b?AU U?N<U?O W?N?K'« XL??IË
œUF? ô«Ë WO?LOKô«Ë W?OK;« RU/«dB« s/ «b?OF fHMU ÍQM?U ÂUF«
nu*« b?OuC u" Âu?O« »uKD*« Ê_ ¨…—U?C« W?Oö?/ô« RôUT?(« s/
U"—«d?I?O« Êu0Ë RU?LO?<« s« W
UL? —U« w8 wOUO?(« »UD)«Ë
ÆåÁ—«dIO«Ë UMKF\ sQ 5~ UF« q> vK/ o
dD« lDË
r
w« W d(*« Wd?\_« Ê√ò w«d> qBO?8 o U(« d
“u« dK?/« ˚
nOMFC b"UA? sLCC w«Ë ¨w/U?L?_« q0«u« l«u? vK/ UNË«bC
U? ¨WO<UMKK« Êu?T(« b?√ w8 58u?u*« iF oP WO?TL" V
c?FCË
qz«–dU d?I«e« `zU?C?H?« qT?O v« ·U?CC …b
b?? W?P?O?C?8 ô« w"
ÆåVO— Ë√ VO( ÊËœ WËb« RU(OR w8 UN UJC—« r
w« »uOF«Ë
W?OU?O?(« W?b?) ÊUMK w?8 ÕU?K? ¡w\ q> Ê«ò ∫ t ÊU?O w8 ‰U?Ë
…e?U/ WuJ qL w8 ¨wK"c*«Ë wHzUD« i
dP?« dOF(CË RU
bOJ«Ë
ÂbM
U q> —UL~O« s/ Ÿ—uC ô W?OOUOO WIK —UE<√ X%Ë ¨WuKAË
Æå”UM« n«uF VFK«Ë ZMA*« UN UDI
qJA ¨Áb?
lC
Ê√ ‚uMA*« œU??N< W??OKI«b« d?
“Ë b?\U<√ò ∫·U??{√
U?L??> U?“U?? ÊuJ
Ê√Ë ¨ZK …d?J> d?KJ?
√b Íc« nK*« «c" vK?/ ¨Í—u?8
–« ¨ÊU?(<ô« ‚uI? j( √Ë Êu<UI« n?UIË VJC—« s q> ÁU?& ÁU<bN?/
U?N?O?8 Xb??F<« w« W U?G« t?K?A
U?? w8 lL??:«Ë bKK« rO??I??(
s
Æå»UIF« s Rö8ô« WOUOO UNO8 XOdJCË WKOU;«
nK w8 ¨l?z«—c«Ë —«c?/_« ZO b?CË WKU?L*«Ë f?/U?I?« Ê√ò ∫r??IË
l v8UM
d?√ u"Ë ¨ôuK?I bF
r? ¨R«uMO cM RUL?>UP ö 5?8uu*«
œb?NC WCu?u? WKKM n?K*« «c" s qF?T
Ë ¨W«b?F« RU?O?C??I? j( √
Æåw<UMKK« lL:« pOU9
‰U?L?/ô« »b?ô« ÕU?K?B? åw<b*« ‰«b??/ô«ò ¡U?I fOz— dJM?O« ˚
vK/ 58u?u*« oP W?OË— sT?O w8 Rd? w« W?O?Au« W?O«d??ô«
ÆWOLO— WOM« d0UM/ Íb
«
oP V
c?FC ‰UL?/« s/ X dO w?« RU"u
bO?H« Ê«ò ∫ÊUO w8 ‰U?Ë
w«Ë ¨‚«dF« w8 wJU*« U"U?/— w« WO U"—ô« ‰UL/_U U<d?>cC 58uu*«
W??O<UM?KK« W??uJ?(« Ê«Ë ¨W??OK"« »d?? Ÿôb<«Ë g?/«œ —u??NL v« Rœ«
WF UC WOL?O— WOM « qI«œ XFË UN<_ rz«d'« Ác" s/ …d\U?K WËR(
»U"—ù WO?/«— WO U"—ô« RU?8dB« Ác?N XPK0« w?« WOKI«b« …—«“u
Æåg/«Ëb«Ë 58dD*« W/UMB öLFË WËb«
sTO w8 58uu?*« s W*U ∂∞ s d~>« ÊU rKF
lO?L'«ò ∫·U{«
vK/ WIHK WOC«d U?M d
—UI rNHOuC -Ë ¨Í√d« w8u?u s r" WOË—
¨wA??/«œ u?" U
—u??O w8 ÂUEM?«Ë tK« »e?? ÷—U??F
s? q> …b??/U??
W
U/d »U"—ùU rNC —«b?0S w{UI« —Ëœ cIQ
dK<« `?K0« wUU Ë
ÆåWO<UMKK« WuJ(« s ¡UD`Ë
5ËR?(*«Ë 5K?/U?H« W?K?U?F?Ë Íb?? oO?I?% v?« u?/b< ò ∫l UCË
Âb?/ Êô ¨t?U?I??OU VUD< Íc« W?OK?I«b« d
“Ë s ¡«b? « s
d?B?I*«
rKEK 5C8«d« 5O<UMKK« s …d?OK> WP
d\ l8œ v« ÍœR?O WKOU;«
w8 ÊUMK ◊u?IOË »U"—ô« ÂU« RU?dD« bO?KFC wUU Ë ¨·d?D« uP<
Æåw<UMKK« ÊUOJ« vK/ ¡UCI« wUU Ë ¨WOK"ô« »d(« a8
UDO w w
—«d{ô« W«“« WKL s
åølKN«Ë d/c«Ë oKI« WOP{ Ÿuu« v≈ rNF8b RU>UK\ô« wCQC
q(K(?? q~? U??NK~? ¨rO??<« w8 …d?O?I_« RU??>U?K???\ô«ò ∫·U?{√
s
c« pË√ Èb WK0uK« ŸUOC WTO< ô≈ X(?O ¨WI U(« RU>UK\ô«
W
—UP?<ô« WO?~K?F« RU/«d?B« w8 ”UL?G<ô« v≈ rO<« d? Êu?ËUP
W???T???O???< ô≈ U???C
√ X(???O? w"Ë ¨wK"c?*«Ë wHzU?D« Ê«uMF?« X%
WO<UMKK« W?OMu« `UB*« s/ bFK« q> …b?OFK« WO?—U?)« rNCUUKC—ô
¨UN?U$ ‰U? w8 ¨RôËU;« pKC Ê√ vHM?
ôË ÆWO dF«Ë W?OMOD(KH«Ë
¨wMO?D(KH« wM?u« ‰U?C?M« w8 rO??<« —Ëœ VD\ v≈ ÍœRC ·u??O
Æå…œuF« o vK/ ÿUH(« q?√ s ‰UCM« w8 ’UI qJA Ë
W?UO√ å”U?L?ò W>d? w8 W?O?—U?)« RUö?F« ‰ËR?( —U?\« ˚
q"«ò Ê« «b>R ¨åUN?OK/ ¡öOOö ”bI« ‰ö« RôËU?Pò v« ¨Ê«bL
aKD?*« 5>UJO ‰u??P??CË r?N“UMË rN??{—U? ÊuJ(??L???? ”b??I«
¨‰ö?ô« t U& WPKO« v?≈ WO«d(« ”ËR?8Ë RU0UK«Ë R«—U?O(«Ë
tb" RôËUPË vBô« bT(*« X%Ë j?OP w8 dH(« RUOKL/ r`—Ë
b?T?(*« w8 ÊuD? «d
5O?Ob?I*« s ·ôü« Ê√ ô≈ ¨Âu?/e*« rNKJ?O" ¡UMK
ÆåtUP« s ÊuMu(*« sJL
ö8 UOu
vB_«
vB_« …d?B< WO" t?U√ Íc« ÍuM(« —UD8ô« ‰ö?I t WLK> w8Ë
w8 ¨t?OCË vB?_« r/b tF
— œuF
Íc« åW?OöOù« W/U?L'«ò w8
Ê«ò ‰U? ¨w d?G« ŸU?I??K« w8 …—U?O?)« w8 wU?O?(« ‰u??N?(« lL?T?
RôËU;« q> r?`—Ë ¨tKK?( ¡wD —UL?/ù«Ë …e` vK/ d?L?( —U?B(«
lMË —UB(« b
b?AC dK/ WËUI*« vK/ »ö?I<ö …e` q"« vK/ jGCK
ÆåWËUI*U rNJ(9 œ«œ“«Ë »UI rNQ Ê« ô≈ ¨dH(«
‚U?8Ë Wu?J UMKJ\ b? UM<«ò v« XH, W?OMOD(KH« W?(U?B*« s/Ë
…œU/≈Ë RU U?M<« ¡«d?ù wMOD(K?H« l«u« qO"QC …œU/≈Ë —UL?/ù« ·bN
nOúË ¨U?F?U? U?OMË «—U≈ ÊuJ W?OMOD(KH« d?
dP?« W?LEM ¡UM
W??P??U?< W?uJ? qOJAC p– s? ·b?N« ÊU??> Ê≈Ë ¨W??uJ(« XKA??8
oKI ·bN« ÊU> Ê≈ U√Ë ¨pc …œËb2 U<bO8 tOK/ UMIHC« U cOHMC lOD(C
qO?F??H? —«d?L???Oô« w8 UMCœ«—≈ nF?C
s «c??N?8 ¨qO?«d?F?« s b
e?
ÊU?Q(? „UMN8 ¨RU?Ëô« Ác" w8 Wô« w8 Õ«d?'« q> r`— ¨åW(U?B*«
v≈ Rœ√ …u?K?> bF i?NMC R√b W?_« Ác" Ê√ vË_« ¨UL?N?O?F< Ê√ VT
WM?H« lu
Ê√ ‰ËUP
U<Ëb?/ Ê« wF< Ê« s b ô t<√ WO<U?~«Ë ¨UN?LO?(IC
ÆåWP{«Ë …¡«d —u_« W_« √dIC Ê√ b ö8 UMMO
ÊQA«Ë …uK(« 5/ rOM w8 ŸU{Ëô« W?OöOô« W/UL'« XF UC ˚
ÂU( »uM'« w8 W/ULTK wOUO(« ‰ËR(*« vI«Ë ¨ÂUF« wMOD(KH«
W>d?(« ‰ËR( t?I8«d
W?>d wK/ ÊUMK w8 ”UL? W>d q~2 œu?L
b?LP? W?OOU?O?(« WMTK« ¡U?C/√ —u?C? w8 ¨W/UM?\ s1√ «bO?0 w8
WOMOD(KH« ŸU?{Ëö ÷«dFO« Èd? YO? ¨‰UK(« bL?√Ë Íd/e«
ÆRUA« w8Ë qI«b« w8
w8 XKB? w« …d?OIô« W?L?Oô« À«b_« ÂU?√ Êu?F?L?:« nuCË
…—Ëd{ò «Ëb?>√Ë ¨WHOR?*« RU>UK?\ô« tO?8 «u<«œ U<UO «Ë—b?0√Ë ¨rO<«
sô« kH w8 U?NK?«u Âu?I rO<« w?8 W>dA?*« WOMô« …uI« qO?FHC
s
b>R , åÀ«bô« Ác" w8 5KK?(*« WKOUPË rO?<« w8 —«dIOô«Ë
U?LN?L/œË ¨U?NCU?LO?MË «b?O0 W?M
b w8 wK"ô« rK(?«ò vK/ UL?N0d?
≠ W?O<UMKK« W
u?Iô« RU?ö?F« e
eFCË Á—«d?I??O«Ë tM√Ë ÊUMK …b?u
ÆåWOMOD(KH«
¨ÊU??O w8 ¨å5D(K?8 d
d?P?? W??O«d??I1b« W??N?K??'«ò X<«œ ˚
v« Rœ«Ë «d?IR …u?K(« 5/ rOM? U"b?N?\ w« W?HOR*« À«b?ô«ò
«dO~> d?CC À«bô« Ác" q~ Ê_ ¨5O<b*« s b
bF« Õd?Ë œU?NAO«
w8 åU?KDO wò ¡UM « l 5OMOD(KH?« 5D\UM« s R«dA?F« ‰«“«
ÂU
« cM rN?O? w8 l?Ë Íc« d?O?Iô« „U?K??\ô« —U« …uK(« 5/ rO?M?
w« rNC«—UOO ÷UI<« «uF8—Ë ¨vd? …d?A/Ë 5KO ◊uIO s/ dHO«Ë
…—œU?K0 p?–Ë ¨ Xd??« w?« rN“UM RU« U?
U?I Ë ÂU?>— v?« Xu?%
RU?A« WL0U/ lu? WOMOD(KH« WO?KFA« …—œUK*« t?O« X/œ sUCC
RU?0UK« u?IzU?OË rO<« ¡U?O?« s »UK?\ U?NO?8 „—U?\Ë ¨ wMOD(KH«
Æ5OMOD(KH«
…œU?/ô «b?O?N9 wP?K nOEMC WKL?Ë …—d?C??*« R«—U?O?(« l8— -Ë
Ê«—b?? ¡ö?Ë nCU?N«Ë ÁU??O*«Ë ¡U d?NJ?« RUJK?\ w8 ‰UD?/ô« Õö?0«
Æ —«d0ô« `(0 …d\UK*«Ë ¨„UK\ô« rUF fLD b
b? s …—U(«
W??OMô« …u??I«ò —U??A??<« Âb?/ »U??K??O« s/ RôƒU??(?« l?Ë vK/Ë
Ë« b
b?? d?OCuC Í« lMË wU"ô« W<Q?LD Êô« v? w(« w8 åW?>d?A*«
ÊU<b/ n0ËË ¨s
—d?C*« vK/ i
uF?« WOG —«d{ö `(? ¡«d?«
…U?OQ?ò t<U? Èd?? U? ¨U?KDO …b?K ¡UM « s 5??ö« rOU? w/U?8d«
w8 dOB?I«Ë Èd? U WOËR?( WOMOD(KH« R«œUOI« ö?LP ¨åWOI?OI
ÆÁ—«d{« s nOHM« vË tu
– o
uDCË ‰UJ\ô« W'UF
WKL Ê« åW?OMOD(KH« WOKF?A« …—œUK*«ò rOU Í—UFO? rO"d « ‰UË
ÈdIô« ¡UO?« q>U/«Ë ÁbË fO UKDO w ÊU sU?CC WUO— ÂuO«
s/ i
u?F?« q?« s W?OU*« RU?/d?K?K U?N?I
œUM0Ë u?/bMOË t?F?
«c" w8 UN?F?OK v« …U?O(« …œu/Ë ‰UD/ô« Õö?0« …œU/«Ë s
—d?C*«
ÆrU(*« w(«
W?HË Ê« åw?MOD(KH« RU?A« l?uò rOU U?
UD/ œuL?P? d?K?/«Ë
wM« qKI Í« Ê«Ë √e?T?
ô ¡e? r?O<« Ê« vK/ b?O?>Q?K ÂuO« s?UC?«
d?OUIË ` «— „UM" fOË ¨¡UM~?O« ÊËœ l?OL?'« t dQ
t?O8 qB?P
ÆWOKI«œ WOMOD(K8 WM8 Í« w8 …—U(I qJ«
R«—UO?(U w<U?uH« Ÿ—U?A« w8 w(Ozd« o
dD?« ‰UH« d?L?O«Ë «c"
bNFC Âb/Ë „U?K\ô« vK/ U?UT« w«u« vK/ YU?~« ÂuOK …—dC*«
w« WIDM*« bIHC Ë« s
—dC?*« vK/ i
uFU 5OMOD(KH« 5ËR(*«
Æ„UK\ö Ud( X<U>
WON VzUM« tzUI bF W>d wK/ ÊUMK w8 ”UL W>d q~2 —U\√ ˚
À«b« s «d?IR Àb U W<«œ« vK/ o8«uC „UM" ÊU?>ò t<« v≈ Íd
d(«
…—Ëd?{ vK/ ‚U?HC« „UM" ÊU?>Ë ¨ …uK(« 5/ rO?M? w8 W?H?OR? W?OM«
WOM_« …uI« —Ëœ qOFHCË RULO?<« w8 „dA*« wMOD(KH« qLF« qOFHC
iF qI«œ wM« ÊU??K8 s/ d?K?FC w« d"«uE« W?'U?F?Ë W?>d??A*«
dBM/ q> WKOU?P rC Ê« b ôò t<« vK/ «œbA, åWOMOD(KH« qzUBH«
j
—uC ‰ËU??P
Ë« Íœd??8 qJA ·d??B?
w?MOD(K8 q?O?B??H wL??M
vK/ å”ULò ’d U<b>« sP<ò ·U{«Ë ÆåW?OK<U? „—UF0 RULO<«
WM
b*« s« s u" «bO0 RULOM s« Ê« U<b>«Ë U"—«dIO«Ë RULO<« s«
w<UMKK« 5K?F?A« 5 W
uI_« RU?ö?F« e
eFC v?K/ ÊuB
d? sP<Ë
‰u
– W?'U?F* W?OMOD(KH« q?zUB?H« W?8U?> l qL?FMOË wM?OD(KH«Ë
ÆåÀœU(«
5/ w8 l{u« „—«b? R«u?DI s r?O?O U? ‰u? ‰«R?O vK/ «Î œ—Ë
W?O?OU??O?(« R«œU?O??I« 5 R«¡U?I „UM" r??O?O U?F?K?ò ∫‰U? ¨…uK(«
cI_Ë t~PKË Èd? U rOOI WO<UMKK« R«œUOI« 5 Ë UNMO Ë WOMOD(KH«
ŸU?{Ë_« jK?C W?O?I?O??I? W?KUD „UM" ÊuJO?O U?F?K?Ë tM d?K?F«
ÆåwMOD(KH« s_U 5K<« WKOUPË
Ê« ¨b?FO W?U?O√ Íd?0UM« wK?FA« r?OEMK ÂU?F« 5_« d?K?/« ˚
WK0uK« ŸUOC WTO< w" ¨…uK(« 5/ rO?M w8 …dOI_« RU>UK\ô«ò
Ê«uMF« X% WO~K/ RU?/«d0 v≈ rO<« d? ÊuËUP
s
c« pË√ Èb
wM?u« ‰U??C?M« s Á—Ëœ V?D\ U??N?<Q??\ s? w« wK?"c*«Ë wHzU?D«
wMu« U"—Ëœ qO?F?H?C v≈ W?OMOD(KH« qzU?B?H«ò U?O?/«œ ¨åwM?OD(KH«
ÆåU"—uC e
eFC v≈ WOM_« …uI«Ë ¨w/UL?ô«Ë
d?O?L?F?«Ë …uK(« 5/ rO?M? ÊUJ?O bF?
rò ∫t `
d?BC w8 ‰U?Ë
s
—œU? ¨WU/ «b?O0 WM
b? ÊUJOË rO?(« »—œË WO?Ë WO*«Ë RöO?H«Ë
s t<u<U??F
U? r?N?O??HJ
ô√ Ær"bM/ qO?J« `H b?I??8 b
e*« qL??% vK/
b
e WO~KF« WPK(*« RU>UK?\ô« wCQC v WOuO« …UO(« RU uF0
WO?AOF*« W?IzUC«Ë W?UF« ŸU{Ë_« s oKI« rN?OHJ
ô√ ørNCU<U?F s
q UMI«Ë ’U?0d« rNOK?/ dL?NM
v W?O/U?L??ô« q>U?A*«Ë WUDK«Ë
d(M
v?Ë rN8uH0 w8 vd?'«Ë U
UPC« jI(
v?Ë nz«cI«Ë
w8Ë ¨rO?<« —«u??T 5MU?I« 5M«u?*« wHJ
ô√ øpK1 U? q> r?N?C?F
v WKFB« WOAOF*«Ë WOCUO(« ŸU{Ë_« s t<Ëb UJ
U ¨WU/ «bO0
WÐu³ U½öŽ«
±±
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
W??¹u????????????????????????I???????????????????????Ë …b???¹b???????????????????????ł
Âu????O« b???F?Ð W???šu????L???O????ý ô pÐU????³???ý œb????ł W????.—U???)« …u????I«
bOKI« «Ë—c«
qC(ô« w\ U\bu
Super Strong
WŽuM²? Èdš« »UA?Ž«Ë —UOUJ«Ë ‘dI« pL?ÝË Ÿue« ‘dýË wFO?³D« mO$M'« s «Î bł «Î b?ł …—uD² W³?O'dð
Man & Women Energy Super Strong With Power Man Activity
bO√ W WzU s# pOMG^ W bOu« q(« w\ WIKD*« Wud«Ë …eOL*« WO"M'« p^u0 q√ s
f
d# vK√Ë Èu0√ ld! Super Strong W c' ‰ud vK# pNË iOO ^ f!Ë Super Strong ‡« p≈ U
◊UAM«Ë …d«c«Ë W#UM*« p ÍuI^ g\b*« ÍuI« »UBô«Ë WKzUN« …eOL*« WO"M'« …uI« pODF^ mËdK d!uK
VKI« WU'Ë r"'« 5
«d2 ÍuI^ ≠ pœ p ‚Ëd^ b
b pO( w2 qË b
b pL"Ë p K0 wKi^Ë ÂUF« Íb"'«
ÍdJ"« v{d* dO dO …bOH jGC«Ë VKI« v{d* XBB' mËdK d!uK ÆÎUOzUN ‰u"uJ« pM ÕËd^
bO qJA! W!uB)« ÍuI^Ë 5
«dA«Ë VKIK W
uI jGC« vK# dR^ ô
…bOH ≠ U\dOr c'U^ UË mËdK d!uK W c' q
ud X0u dO'Q« vK# b#U"^Ë UÎ U9 ÍdJ"« v{d b#U"^
w{U( w2 vK# p^U
dB ÕËd^ UI! UË wM lLK« «Î b!« UNO( ÷—«u# ô ÂU# qJA! W+BKË UÎ O"M
q
ud X0u dO'Q« vK# b#U"^Ë lz«d« ÍuI« »UBô« pODF^ —UL#_« qJ W+OB qC(ô« w\ mËdK d!uK
Æn0u^ ÊËb! ÂU
√ ¥ Íu0 d/ pOKi^ WOKô« w\ Super strong
∞≥Øπ¥∏≤∑µ r0d« vK# ‰UB^ô« vd
odUM*« lOL w( U\b«u^ sU√ W(dF*
Ϋ—u( pO K UM! qB^«
Free Delivery
wU qOu«
l¹d$« nO?×M²« ÍUý
q&F« WDK …eOL*« WO&M'« p#uI
rz«b« p?=U?A?-Ë p#u??I wF??O??= q&??A
W.Uý— ‡ rO−¹— ‡ WÒ×X
HAMANI DIET TEA
dC'_« q '« ÍU2
W.—U)« WO$M'« …uI«Ë Wułd« q$Ž
B e s t P o w e r H o n e y ÊUM³ ‰U³ł wUŽ« s
WDKš
wKX_« u¼ UMK$Ž
WIKD*« Wułd«Ë …e ÒOL*« WO$M'« pðuI u¼
«d²$'« q$Ž
WI¹dDÐ V'd
¡U$M«Ë ‰UłdK ‰UÒFH«Ë qC_« u¼ W.—U)« …uI« q$Ž
«d²$'«
…uI« ÊUL'Ë
…bOł WÒO×X
‰
u
Þ
v
K
Ž
q
J
ý
d
O
ž
d
/
p
O
K
L
¹
Î
ö
F
Ë
f
¹
d
Ž
È
u
.
√
Ë
v
K
Š
√
p
O
K
L
¹
q
$
Ž
UNÐdł
•±∞∞ wUX
b??????????O??????????'√ …b??????????O???????????ł W??????????−??????????O??????????²?M?«
‰uÞ vKŽ ‰uÞ vKŽ ‰UG?ýË dO²?' Íu. dOB?²Ð WIFK fÐ Âu?¹ q' q$F« WDKš s
dO tu« iO ! q"# WDK' tO(Ë WKOFK w+ ÊUL ÊUL ÍœU# q"# tO(Ë
n0u
Ë `2d« lDI?
”√d« ‚Ëd
Ë …d?«c« ÍuI?
«Î b «Î b? b?O?H? UN q?O?? ô W?O?"M …u?0 p+M1
vK# dR
ô VKI« ÍÒu?I
¨5
«d?A«Ë Âb« wÒIM
¨ÂUEF«Ë W?#UM*« ÍÒu?I
¨WO?KU?"+K œU?C?Ë ‰UF?"«
wÒIM
¨Î«b Íu0 qJA! qLFK Íb"'« ◊UAM« pODF
Ë WO?uO« W
b"'« pd ÍÒuI
Ë «Î b!√ jGC«
—U b#U"
Ë ¨ÍdJ"« v{d* bOHË bO? qJA! W!uB)« ÍÒuI
Ë UÎ U9 dEM« ÍÒuI
¨ÊuOF« wÒHB
Ë
¡U"M«Ë ‰UdK UÎ U9 s"«
l c' Á—UK ÈdA! pO«Ë ¨ WA\b*«Ë WFz«d« WO"?M'« p^uI bOu« q(« u\ W0—U)« …uI« q"#Ë
W («Ë WH#UC ·UF?{√ …u0 vK# qB% q"F« s W#UK bF! Super Strong W f! q"F«
dOJ! d/ s Èu0√Ë d/ dOB?! ¨ ÁbO√Ë WOL WOM«Ë q
ud X0u d?O'Q« vK# b#U"^ q"F« l
ÊUL W?0—U)« …uI« q"# ¨ tKUJ! Ÿu? K« Èb vK# ‰UG2 vI? ^Ë dO dO? p % dO?B! pË“Ë
¨¡U"M«Ë ‰UdK `OK dOË UU9 W+BK bOH
W?+ tK q"?# ÆW ?O?F«Ë W?0—U)« …u?I« ·u2Ë UM# s q?"F« WDK' VKd«Ë œœd?^ ô
W
uOË ◊UAË
ÊUL pH+M!Ë UOzUN ‰Ëd"uJ« s pBKi! dO dO WO+ q"F« WDK'
V‡K‡d√
dO dO w
u0 W0—U)« WO"M'« …uIK q"F« WDK'
dOJ! dLM« s Èu0√Ë dO dO Íu0 dOB^ pOKi! SUPER STRONG W l WIFK f! c'
∞≥Øπ¥∏≤∑µ FREE DELIVERY wU l
“u«
∞≥Øπ¥∏≤∑µ r0d« vK# ‰UB^ô« vd
odUM*« lOL w( U\b«u^ sU√ W(dF*
ÎU
dN2 mK ∂ …—U"' }UMOUO( l WOFO d »UA#√
¡U$M« bMŽ ·«œ—_«Ë ‘dJ« WXUš r$'« w WL'«d²*« Êu¼b«Ë WO½«b³« q¹eð
qÐ Âb« dIË r$'« qz«uÝ ·UHł V³$ð ôË b¹dð UL' UÎ IOý— UÎ L$ł pODFðË
»UBŽô« ‚ËdðË W×¹dË …bF*« ÍÒdDðË rCN« d$ŽË «“UG«Ë „U$ù«Ë WLHM« q¹eð
l³AUÐ wFO³D« ”U$Šù« wDFðË wLCN« “UN'«Ë vKJ«Ë b³J« qLŽ jÒAMðË
öÎ OLłË UÎ IzôË UÎ IOý— UÎ L$ł pODFðË UÎ OzUN½ ‰Ëd²$uJ« s pBÒKLð dEM« ÍÒuIðË »UBŽú …bOHË
dO dO WOÒ + ÊULË bO√ WOM«Ë dO dO WU FÒ (
∞≥Øπ¥∏≤∑µ r0d« vK# ‰UB^ô« vd
odUM*« lOL w( U\b«u^ sU√ W(dF*
Free Delivery
wU qOu«
∫WOU²« ÂU.—_« vKŽ qHÝô« w …—u'c*« oÞUM*« w UN½Ëb& W.—U)« …uI« SUPER STRONG
∞≥Ø∂π≤µ∂∑ ‡ ∞±Ø∏±∞∑∞∂ ∫»ö(« Í“Ur We ‡ W2Ëd«
s
d" ‡ —UD*« o
dd
∑∞Øπ¥µµ∏≤ ∫}UH
uA«
∞±Ø∏π≥≥∑∂ ∫UIe«
∞≥Ø∏¥µ≤∞± ∫”uU'« Ÿ—U2 ‡ Àb(«
∫b‡‡‡_« ‚u?K »d?0 ‡ wd«u?« d"?‡‡‡‡‡‡‡ ‡ qO‡?‡‡‡H« sK
∞±Ø¥∏∏±∑∏
∞±Ø≤∑∑π≥∞ bFK_« Ÿ—U2 ‡ ÕUOA«
∞±Ø∏≤¥π≤≥ ∫WO!dF« WFU'« nK' ‡ …b
b'« o
dD«
∫»U??F_« WM?
b? »d??0 ¡U?/ô« W
UM! ‡ …b
b??'« —UD?*« o
dd
∞±Ø∏≥≥∏∏µ
UMOK s!« WK—b W
UM! ‡ U+« WD" « ‡ œ«b X—U wMO
Super strong W.—U)« …uI«
ÂU.—ô« Ác¼ vKŽ oÞUM*« lOLł w UN½Ëb&
Free Delivery
wU qOu«
WIý lO³K
Ϋ—u( pO K UM! qB^«
∂¥µ¥≤≥Ø∞≥ ∫«bO ‡ »uM'« w(
U?+?
d‡‡‡‡‡? ?2 ‚d??H? ÂU‡‡‡?‡F« o
dD« —u?? w(
∑∞Ø∞∞±≥≤≤ ∫Roman Impair dMK
∞µØ≤∂±¥µ∂ Ë√ ∑∞ر∞±∞≥∞ ∫tOLKAF! ‡ ÊËbL+! w(
∞µØµµ¥±¥≥ ∫fU( ∞µØµµ¥±¥≥ ∫tOU# w(
t
eO« dMK ∞≥Ø≤∞∏∂πµ ∫qO ∞≥Ø∂∂≥∏¥∂ Ë√ ∑∞Ø∑±∞∑π∏ ∫ŸUI «
‰bF« dB0 »d0 p KF! WObO ‡ p KF! w(
∞µØ∏∞≤≤¥¥ ∫}ËdO! ÁU&S! œ«dKu^Ëô« ‡ ÁbK'
∞±Ø∏π±π≤≤ ∫…b
b'« ‡ W
d2u « bK
∞≥Ø∏µ∞∏µ≥ ‡ ∞±Ø≤π≥∂≤∞ ∫ÊUFLK ÍdOU
∞±Ø≥µ≥∞µ≥ ‡ ∑±Ø≥¥±∏≥≤ ∫‰u"
d « We ‡ ¡«dL(«
∫VO?D)« d???M?K ‡ —UD*« d????"??? »d???0 ‡ Íd???O??? ????G«
∞≥Ø∂±π∏∞∞
∞±Ø≤∏µ±¥¥ ∫ÂuMr Ÿ—U2 ‡ WUd« 5#
‡ ∂µ±µ≥∞ ∫ÊU??+d }ö???+?? »d??0 ‡ W??#—e*« g?O—u??
∞±Ø∂µ±µ≥µ
Ϋ—u( pO K UM! qB^«
«eOH« 5Q#
DJ öH bÒNF
…—UO lOK
‡ WO-«d.Ë_« ‡ WOËd«
u lD
325 BMW
WOË—ö«
Ë 5dD 5Q
W¹dýu³« bÒ Ý w
lЫ— oÐUÞ
ÂƱµ∞ WŠU$
≤∞∞µ qœu
¡UÐdN' ≤¥Ø≤¥ Âu½≥
WO(UO Z«d
UB«—
ÊUH.u bFB
∑∞Ø≥≥ππ≥µ ∫ÊuHKð
WC¹UI Ë«
‚œUM4 5«“u7( dH 5UUD
dH&«Ë W(UO&K Í—u
WIý vKŽ
—UMH« Ë« rOUBÐ w
…œUFÝ 5Ž Ë«
Disco Agobe
01/ 511 920 - 70/ 355 400
08/ 811 088 - 03/ 326 088
W—U ‡ ¡«œu
∫ dNE« bF ‰UB#û
‰«dM« »d qO#$
03/ 34 69 35
Tel:03/985033
03/ 066 135
±≤
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
WœUO
¡U dN. …—u#U4 pEOF vKA dÒ4Ë
‘ö tK 5—UL pEO
E14 Ledflame watt3 5U*
qD ÍdOU. sKF
5U{ËdF« ÒrS«Ë rT{√ sA
…dH ´ ÊuUL ´ Âu- W4dY
A pharmacy in
Keserwan needs an aide
or student or pharmacist
(with experience) to
work in the afternoon.
03/302213
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
500$ jI4
5EM 5uHJ
}U{Òd2
ZEM WUH.Ë BGMC W.dK s
ÊUC— dNK w4 ’U ÷dA
WO*UF« ISO W.dK s
5U-UOBK ’U r&
§≥ ‚ÒdH dF
W-UOLË ÊUSœË bO7M# s
’U dF WKL'U Ë
∫WFF«dLK
03/155300 - 76/155300 ∫WFF«dLK
03/092258 - 03/800590
Âu≥ ÂÆÂ≤∞∞ W!U???G« UU???d!
÷—ô« X% ÊU??H?0u? ÂU??L?≥
V????+
ô dE?M ¡UM? K b?u???
‘d????( ÊËb?! Ë« W????2Ëd?????H????
∑∏Ø∏∞∏±¥∏∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
}«—UOK
Chevrolet
Trail t?OËd?H?O?2 VO? lO? K
Êu ≤∞∞¥ q
œu ‰u( Blazer
∞πØ≤≤¥±¥∞∫} wC(
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Honda
q
œu?? CRV …—U??O??K lO??? K
∑∞Ø∏±≤∑≤≥∫} ≤∞∞µ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Mercedes
q
œu? 190 ”b?O?Kd? l?O? K
‡ …b??????O??????? W?U?????? ‡ ±π∂¥
∑±Ø∏∞∂∏∞∏∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
}U0dH
vK »uKD
d????L????F?« s µ≤‡« w?( »U????2
‡ W?????O?K Ÿ—“ v?« W?????U?????+?!
∞±Ø¥π≤¥∑∏ ∫‰UB^ö
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W?‰?( ¨W?OK v?« W?U?+! …b?O?K
∏±Ø∂µ≥π≤µ∫} A+ ÂËb«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
s W??OK v« W??U??+! i
d??
‡ ∞≥Øπ∞∑πµ¥∫} O+W????‰????(
∞≥Ø∞∂±≤πµ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
5
e^ }«bF
WU? ≤œb# Spa wKd? lO? K
∫W??????F??????«d??????L?K …“U???????2
∞≥ص∑π≤µµ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
dHK }«“«u
s! Z
œdJ rKS! dHK “«u bI(
Áb?
s?* ÊU
b?
d? V?O?Ku\
∑±Øπ±±π∑∂ ∫‰UB^ô«
Ê«u Ë— qOH« sK —U
û WI2
…d?H??KË ÊuU? Âu≤p?
U?(«
…—UOK n0u A/C l ÊUUL
≤¥Ø≤¥ b???????F???????B??????? ≥Æ◊
∞≥Ø∑±≤π¥≤ ‡ ∞≥Ø∑∏≤∑∞∏
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
—U?F?A« XO! w?( W?I?2 —U?
û
‡ n?0u?????? ‡ ¥◊ ‡ W?K?D Âu?≥
5?"?????O?! ´ U
d??????N?????2 §∑∞∞
∞≥Ø≥∞∏∞≥∑∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂÆÂ∑µ V???J? —U???????????????
û?
„U? »d??0 W?Ou? œ«d???Ku^Ë«
∞≥Ø∂∂¥∏∏∑∫} bUËœ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?L? ÊU???(d?r —U??
û VJ
ÊU?F?LK Íd?OU?r ldU?I^ a D
n0u? ‡ µÆ◊ w«Ëd??"? d?MK
∑∞Ø∏∞≥≥≤∞∫} ’U'
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Achrafieh, près Jardin
Sioufi, 15om2, 4ème
étage, 3c.à.c., Park.,
1300$/mois. 03/146946
Nadia
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Âuµ n?O???I????A« ÊËb????L????+!
¨}U?????(d?????2 ≥ ¨}U?uU?????≥
lz«— d?EM ÂÆÂ≥µ∞ ¨Êö???'b??
∞≥Ø≥∞±∏≥π∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
}b?(« W2Ëd?H? WI?2 —U?
û
…dHKË ÊuU Âu≤ ‡ ÂƱ∑∞
l??? w??{—« Æ◊ ‡ ”u???K??Æ⁄ ‡
∞≥Ø∂∏≥±¥∏∫} n0u
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Âu U???(d??r —U??
û }«b? ??F!
‡ W?‰(b^ ‡ ÊU?UL? ‡ Âu ÀöË
”«d^Ë WI
b? ‡ WO?"L?2 W0Ud
∞≥Ø∑≤π¥π¥ ∫n^U\
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Âu≤ W??2Ëd??H?? W???I??2 —u!d!
n0u??? ´ ÊU??U???L?? Êu?U??
∞≥Øπ∞¥≤∞¥∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡ —U?FA« XO! w( W?I2 —U?
û
5"O! n0«u WKD ‡ ¥◊ Âu≥
∞≥Ø≥∞∏∞≥∑‡ U
dN2 §∑∞∞ ‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
}U??? UD ÊU?????(d???r —U???
û
}Ëd?O! }U?Hˆu? Ë« }U?OF?U?
∞±Ø≤µ∑∑∞¥∫} ÍdO G«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂU?L? WKI??"? W?(d?r —U?
û
}U??? ?UD „d???????A??? a ?DË
}U?"¬ ¨}U?Hˆu? ¨}U?F?U?'«
∞±Ø≤∑µ∑∞¥∫}
Ê«Ëd"
oI2
fOËœ« fu?Ëœ W?I?2 lO?? K
‡ µ◊ ÂƱ∂µ W??U?"?? ‚Ëc«
X% ÊUH?0u ‡ A/C ‡ ÃU?(u2
ÂƱ∏ Cave l????????????? ÷—ô«
∞≥Ø¥∏≥∞≥≥∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
÷«—«
…d ?' U ?KUM öL# V?KD
»U2
qO??u^Ë e??O??N?&Ë l?
“u^ w(
w( q?L???F?«Ë W???O?z«c???G?« œ«u*«
∑∏Ø∏∏∑±π±∫} }U#œu"*«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
qL???# V?KD^ W????OUM ? …b???O???K
…d ' l WÒM" …b?O"! ÂUL\ô«
.b?I^ Ë« WMK ≤≥ ‰U?:« «c\ w(
VJ? VO^d^Ë nO?EM^Ë …u??N??0
∞±Ø≤∑µ∑∞¥∫} }ËdO! sL{
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
s( b?O?& ¨ö?L?# VKD^ W?{Òd2
…—UO?"« …œUO0Ë w?+B« a D«
∑±Ø∑∂∞∂≥±∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Demandons infirmier
/ère(s) diplômé(e)s pour
le centre Hospitalier de
Bhannes: 04/983770
ext:1122 (appelez-nous
du Lundi au Vendredi
de 7,30 à 14,30 et tous
les Samedis de 8,00 à
13,00
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
÷d2 ©…® b???#U???"??? »uK?D
e???d?? w?( qL??F?K ©…® wUM? ∞¥Øπ∏≥∑∑∞ ∫w? D?« f?M+?!
‰U?B^ô« ¡Ud?«® ±±≤≤ rÒ"I?
s?? ±¥\≥∞‡??«Ë ∑\≥∞‡??« 5??!
5!Ë W?????F????L?????'« v« 5?Mù«
X "« —UN ±≥\∞∞‡« ∏\∞∞‡«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
qL# VKd
Power generators Co. in
Saïda is seeking to fill
the following positions:
Sales representative
(min. 2-3yrs experience)
presentable,charismatic,
Fluent in English and
Arabic. Send CV to:
khaledc@ipglebanon.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
A company in Mazraat
Yachouh is seeking a
Sales Representative,
BA degree (age 25 -36)
04/925000
ntg@nassar-group.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÊuKbMN
Power generators Co. in
Saïda is seeking to fill
the following positions:
Electro-Mechanical and
Electrical Power
Engineer (min. 2-3yrs
experience), Fluent in
English and Arabic.
Send CV to:
khaledc@ipglebanon.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Needed Electrical
Engineer for a power
protection (UPS &
Solar) company W/exp.
2-3 yrs - Tendering
department & Projects
email:hra4552@gmail.com
W^U?F?I! ÂƱ±µ∞ —U?I??# lO? K
}u?IA?# ÂƱ≤∞∞ ´ }u?IA?#
∞≥Ø∂¥≥π∂∂∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÊËdDO?( ÂÆÂ≥¥∞∞ ÷—« lO? K
ÁU??O? ¡U!d??N?? …b? ??F?? o
dd
vK# }u??+ }ôö?2 …d???A??
W?IDM*U! —U?I?# qL?« —u?i?B«
∞≥Ø≤∑∑≤≤¥∫} ÊËdDO( q ‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
nKi
We ‚Ëe« ÂƱ∂∞ Ÿœu???"??
∞≥Ø∑¥∑∞∞∏∫} »¬ pO!
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
«b F!
nKi
ÂÆÂ∏±\µ W?U?"? q+?? lO? K
W?O?“U?(« ö?I?^ —U? W?U?K w(
∑∞Ø≥¥µπ≥≥∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
tOU#
oI2
Âu≥ ÂÆÂ≤∞∂ Êö???L??2 W???I??2
¨ÂUL lWœU' Æ⁄ ‡ }UUL≥
‡ ¥◊ ¨Ê«bu ¨bF?B ¨—U
œu2
∞≥Ø¥¥∂µ¥¥∫} W!ö' dˆUM
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
qO ÷«—«
¨ÂƱ≤∞∞ ¨Center ‚u?K??I?K?«
dEM ¨—U??L?FK …e?\U? ¨A W?‰?(
¨d??G?? d??F??K ¨W???H??2U?? ¨lz«—
∑∂Ø≥∂≤ππ∏∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Êu?? Kr ≥∞π r?0— —U??I?# l?O?? K
vK# ÂƱ¥∞≥ XO??A?L??# ‚u?(
q?«Ë o?
d?d ‡ Íœ«Ë n?????????
∑∞ص≤¥∑ππ∫} §∂µ∞∞∞
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
·uA«
÷«—«
ÂƱµ∞∞ —U?I??# W?O!b« W??IDM
o?
ddË o?!«u?d≥ vM? ?????? l?
∑∏Øπ±≥≥π¥ ∫ÊuHK^ WU'
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
—U
û }UNOU2
w( t??O?U??2 lO?? K Ë« —U???
û
W(d?r ‘ËdH U
U?L"« pOK"J«
‡ ∞≥Ø∂∂∏∏π∂∫} ÂÆÂ¥∞ Âu?
∞±Ø≤∏∂±±±
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
U
U????L???"« t???O?U???2 —U????
ö
∑∂Ø¥∏∞µ∞µ∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
s
—U? }ôU?? t?OU?2 —U??
û
ÍuMK —U
« ‡ qUJU! W2ËdH
∞≥Øπ∂∏±≥∑∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
A louer grde. Cabine
Rimal, Bloc A.
01/327761 -03/860876
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
—U
ö
‰ö?' W?2Ëd?H? W??I?2 —U?
û
vK# WK?D Âu≥ nO?B« q?B?(
∞≥Ø≤¥≤∂∏∏∫} UOHJ! ‡ d+ «
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
—U?F?A« XO! w?( W?I?2 —U?
û
´ n?0u????? ‡ ¥◊ ‡ WK?D Âu?≥
ÎU?
d??????N??????2 §∑∞∞ 5?"??????O?!
∞≥Ø≥∞∏∞≥∑∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
tOu œ«dKu^Ë« ÂÆÂ∑µ VJ
∞≥Ø∂∂¥∏∏∑ bUËœ „U »d0
}«—UI#
7*«
oI2
WU?" WO? "« ÊU?I?2 lO K
WU" WOU?«Ë ÂƱµ¥ vËô«
≥◊ b
b ¡UM! Cave´ ÂƱµ∞
∞≥Ø∂¥∑∑∑≤∫} ÊUH0u ‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??L??i???( W??I??2 d??H??"?« w#«b!
—Ëd?"« q^ ‘U?IM« w( ÂƱ∂µ
Ϋd???+! WK?D ©wU???L??A?« 7*«®
¨Âu≤ ¨—uJ
œ ´ W?H??OJ ¨ö? ?Ë
¨ÊUuU?? ¨…d???H??K ¨”uKÆ⁄
¨qO??"??r W?(d??r ¨d??O?? ? a? D
ÊU??H?0u?? ´ Cave ´ ÊU??U?L??
∞≥Ø≤¥≥≥¥π∫‰UB^ö ÊöHI
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
For sale Bayada - Matn
deluxe apt, 240m2,
3receptions, 4bdrms,
2parkings, Maid s room,
cave, central A/C,
panoramic view,
$840000- (961)3 399083
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
vK# ¡U??Aù« b??O??0 ö?O??( lO?? K
…u?!d« W?????I?D?M w?( rC?????F?«
¡UM! ÂƱ∑≤∞ ÷—ô« W?U?"?
wK'«œ ÂƱ≥≥∞ wK?zU?# wK'«œ
5"?O!Ë }U?b?'Ë ‰U? ?I??Kû
5?"??????O?!Ë oz«b??????? ÂÆÂ∑∞±
ÂƱ≥¥¥ b??O?d??0Ë W??O?—U??'
∞≥Ø∑±±≤∏∏∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W?(d?r r?OU?B! w( W?I?2 l?O? K
d?F?K ‡ qD? l0u? ‡ ≤œb?# Âu
‡ ∞±Ø∏∏∏∞π±∫} ‡ d???????G??????
∞≥Ø≥∞∑µ∞∞
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
nKi
q+?? ‡ «œ“U?? »d??0 ¨}u*« d??N
¨Â±µ W?N?«Ë ‡ w#UM Í—U?&
r?Ò"??????I?????? ¨Â∂ uK?# ‡ ÂÆÂ≤∞∞
qGA?Ë V^UJ Â≥ uKF! 5I!Ud
‡ Â∂uKF! t??L?OK"^ W??OUJ« l
∞≥Ø∞≤∂π∂π∫} ‡ §∂µ∞\∞∞∞
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
}ËdO!
oI2
ÂÆÂ≤∂∞ U?N?U"? lO? K WI?2
—U"?H?Kû ‡ s" d?‰! }ËdO!
∑∞Ø∏∑∞±∏∏
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Æ◊ rD
d??0 ÂÆÂ∏µ W?I??2 lO?? K
‡ ∑±Ø∞¥∑∑≤≤∫} w???????????{—«
∞≥Ø∑∏¥∞∏π
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡ }u
—U*« ‚bM( q?!U?I? ÕUM'«
‡ fu?Ëœ d!u???K b
b??? ¡U?M!
‡ Êu?U????? ≤ ‡ ”uK? ‡ Âu¥
…—U??O??"?K ÊU??H??0u??? ‡ …d??H??K
∞≥Ø∞∏∂π∞∂ ‡ ∑∞ر∏≥µ∏±
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
nKi
ÍËUMC« ‡ ◊ö?? « ‚U?0“ lO?? K
`DKË 5???(d??r t??0u???( q+??
‡ ÎU? J Ë« ÎU?MJK `KB^ qI?"?
∞≥Ø∏≤∏±∞∏∫} bMKË n0u
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂƱ≥µ t??U?"? q+? lO? K
∫—U?"H??Kû s"? d‰! }Ëd?O!
∑∞Ø∏∑∞±∏∏
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÂƵ≤∑ WU" lO K Ÿœu"
W?IDM ¨—U???«¥ nI?"« ŸU?H^—«
d?O??H?"« …b
d? »d??0 ¡«d?L?(«
WU?? WKI???"?? Êu?O??L?? We
d??????G????? d??????F??????K …“U??????2
∞≥Ø≤µ∂±±µ∫}
wu?L# ozU?K qL# VKD
»U?2
Ád??????????O???????????rË ’U??????????' Ë«
∑∞Ø≤∞∂≤∞≥‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WOuB?' ÎUKË—œ wDF^ W"¬
·uH?B« W(UJË œ«u*« W?(U w(
q?O???????? ????????? W?????????ID?M? w?(
∑∞صµ∏∑∞µ∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W?OUM? K« W?F?U?'« w?( W? Ud
w( W?O?u?B??' ÎU?KË—œ wDF^
WOz«b!ù« ·uH?BK œ«u*« lOL
W??O?LK?F« œ«u*« w( W??OKO??LJ«Ë
s?? ©Biologie + Maths®
W???(UJ! ÍuU????«Ë t???O???H
d??? «
W???O??"d???H« W???GK«Ë tK?«d??
d^U(œ l ¨W
eO?KJù«Ë WO!dF«Ë
W?O?KC?(ô« ¨W??O?H??O?B« W?KDF«
` ??B??? ‚Ë“ t??Ou?? ÊU?J"
W???#U??"«Ø§±µ U???LK# q?U??K
∑∞Øππ∏∞≥±∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
UÎ ?KË—œ wD?F
wF?U? –U???K«
}U??O?{U
d« w?( W?O??u?B??'
©jKu??Ë wz«b!«® ¡U
e?O?H«Ë
∑±Ø≥≤¥∏≥∑∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÊuOM(
w( W??O??#UM W??d?A »u?KD
dLF« ¨wJOUJO?ËdJ« ¨}ËdO!
ô …d??? ??' l W?MK ¥∞Ë ≥µ 5!
CV: ‰U?K—« Æ}«uMK µ s# qI^
lebanonjob2015@gmail.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
5
e^Ë ÃUOU
w( }«b?O??"K ÊuU?B? »uKD
W????"¬Ë ©…®d????O^d?JK Ê«œd????(
Manucure & Pédicure
∞±Ø∏∞∑±∞∑ ∫} —u«u U2Ë
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
vH??A???"? w?( qL?FK? »uKD
«˜ ‡ n?^U\ q?U??????# ‡ ÊË—U?\
‡±‡ ≤‡≥‡¥∫Êu??????????H?K?^ Æw?K?O?
email:∞±Ø∏π∑≥∞∞
‰UL#
hr@hopitalharoun.com.lb
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
vH??A???"? w?( qL?FK? »uKD
nO?????2—« W?????H?ˆu????? ‡ ÊË—U\
‡±‡ ≤‡≥‡¥∫Êu???????????????????????H??K??^
email:∞±Ø∏π∑≥∞∞
hr@hopitalharoun.com.lb
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W
—«œ«
A LEADING EXPRESS
SHIPPING COMPANY
is recruiting Customer
Service advisors
(Preferable with exper.)
contact us from 9 to 5
on:(961) 3 969682
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
…b
b'« ŸUI « WdA
ŸUI «Ø”UO« V0 w( }ôËUILK
wK'«œ o0b? ´ }U
d?A d
b?
´ ©}«uMKµ s?# qI^ ô …d?? ??'®
´ Ÿœu??" 5« ´©…®VKU?+?
W??Kb?M\ ´ d^u??O??? ??u?? w?MI^
Ë« ∞∏ص±¥µµµ∫} ‡ }ôU??B^«
nbc_new@hotmail.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
wU????L???A?« 7*« w( W????K—b???
Í– WUO? ‰ËR" v« W?U+!
∫W?O^«c« …d?O??"« ‰U?K—« …d? ?'
hr.cv13@hotmail.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WOFU? W
—«œ« …b#U" »uKD
«dHB« w( ÂU?'dK uK!—U qLF*
W??L???d??«Ë W
e???OKJô« sI???^
U
d??O^dJ"?« w( …d? ??' U??N
bË
}«u?M?K ±∞ s?# q?I?^ ô …—«œù«Ë
∞≥Ø∑¥µ∑µ∏∫WF«dLK
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WU?+! }ËdO! w( W?OU W?d2
qI^ ô …d ?' W
—«œ« …dO^dJK v«
∫CV ‰U??K—« Æ}«uM?K Àö s#
icareers14@gmail.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Needed Operator for
Digital Printing
Machines (Minolta Memaki) with
photoshop and illustrator
knowledge - Hazmieh
03/858822 - 71/805544
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Êu!ËbM
¡U d√
¡U??????? ?d√ ¨d?D0 W?Ëb? »u?KD?
ÊUMK√ ¡U? d√Ë qO?L?& W?«d?
ÆW?
c??????G^ u??????O?zU??????B??????'«Ë
∞≥ص∂∑≤±≥‡ ∑∂Ø∂∂µ¥∑∑
WÐu³ U½öŽ«
Needed a Sales for a
UPS & Solar company
located in DoraLebanon Email:
hra4552@gmail.com
}ö+ w( qL?FK W"¬ »uKD
W????????O???????“U????????(« Trovare
∞≥Ø≥∏∞≥±∞ ‡ ∞µØπµ∑∑πµ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
wOU?M »U??2Ë W??"¬ »u?KD
W?? ??J w( q?L?F?K W??O??"M'«
œ«dKu^Ëô« V?
b« q ÷ÒuF
—u????C????(« ‡ —U????$ s! n?K'
ÎUOBi2
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WF D* ‡ b«Ë Êu GTO rKF
r?O?U??????????B?! W?????????I?D?M? w?(
∞¥Ø∑≤¥µ∞±‡≤‡≥∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ë– vË« W???—œ r?KF??? »uK?D
‡ d?G? ‘U??F? ‡ W?OU??# …d? ?'
w( Miss Vip ÊuU?B Wu?L?#
‡ ∞≥Ø≥∑±π≥µ∫} …b
b? u?O
∞±Ø∏∏∏µµµ
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‚bM( w( W??b?' ‰U?L??# »uKD
q?O???????? ???????? ‡ «d????????O????????«
∞πص¥∞¥¥∞‡∞≥Ø∑¥∏π∑¥
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W?B?'— Êu?O?L? ozU?K »uKD
‡ ≥∞±∫} ¨7*« W??ID?M ¨sd±∞
∞¥Øπ≤±≥∞∞
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡ w$d??(« —U??$ rKF?? »uKD
wU?M —udU? ‡ —U??H???Ë ÊU\œ
∞µØ¥µ∑≤π≥∫} WO“U(«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??#—e? w?( W?O??#UM? W?d??2
WMU???2 ozU???K VKD^ Ÿu???A
‚u( UË sd ±∞ …œU?O0 WB'—®
WOKC(ô« Toutes marques ‡
∞¥Øπ≤µ∞∞∞ WIDM*« ÊUJ"
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
¨XO???A???L??# w( r?FD* »uK?D
Macdo‡« q!UI? ¨ÂUF« o
dd
WU? ‰U?L?# ¨≤œb?# Êd?( rKF?
¨delivery boy ¨∂œb?????????????#
∞≥ر≥±∑∞∑∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Ê«Ëd????"???? w?( rFD?* »uK?D
wu? ¨w^«“U? b?#U"? w^«“U?
v?K???????? q?U???????# ¨W?U???????
∞≥Ø≤∑∑≤≤≥∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
WOzUHAK« nzUˆË
w d ed? w( qLFK dD0 WËb
W?????OzU
e?????O????( W?????'U????F?????
Ë ©Physiothérapeute®
W?
c???????G^ W???????O?zU???????B???????'«
∞≥ص∂∑≤±≥
zahiamoukarzel@hotmail.com
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W?#«—“ w( Êu?OzU??B?'« »uKD
∞≥ص∂∑≤±≥ wF??O?? d d?F??2
zahiamoukarzel@hotmail.com
±≥
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
U???????????????????????O??Ðd???????????????????????Ž
∫WÒOŁuŠ ÂöŽ≈ qzUÝË
…dNý d¦'_« ¡U$HO$H« nײ —ÒdCð
sLO« w WÒ¹uł UL−¼ w UÎ BLý ±µ q²I
s¹d−H² 5KOd³Ð tHB. ¡«dł U¹—uÝ w
5KO?0 ◊uI?K v≈ Èœ√ U2 ÍbN*« W ?0 b"? »d0 X ?"« ¡UFM
Ævd WKË
±µ Ê≈ Êu?Ou?(« U\d
b
w?« W?OML?O« Q? ?K ¡U? √ WU?Ë }d?–
}«—Ur w( sLO« ¡U+√ d? # ÊËd'¬ }«dA# VO√ UL «uK?Ô0 UBi2
Æ X "« ¡U" s …d'Q W#UK w( W
œuF"« UN^œU0 W
u
}UL\ w?( 5KHdË ¡U" fL' vKI« 5! s Ê≈ WU?u« XU0Ë
Æ»—QË …bF wE(U+ vK#
5! nOM w( …b+?*« 3_« W
U#— X% }bI# }UœU?+ XN«Ë
vK# ‚U?H^ô qu« ÊËœ W?FL'« Âu
sL?O« w( W!—U+?*« ·«dd_«
s UN?O≈ vF"^ WUrù« }ôU?Ë XU W?O w\Ë —UM« ‚öd≈ n0Ë
ÆWOU"≈ W—UJ! ÊËdO? tHB
U ÍœUH œuN r#œ q√
t≈ …b+*« 3_« ‰uI^Ë Æ—«–¬ ≤∂ cM hi?2 ≤∏∞∞ s d?√ q0Ë
w( ÊUJ"« s W‰*« w( ∏∞ Ë√ hi2 ÊuOK ≤± s d?√ Ê√ Êü« —bIÔ
ÆUL\ö Ë√ W
UL(« Ë√ WOU"ô« …b#U"*« s U qJA WU
WËb« rOEM^ sK#√ w« W?I"M*« }«dO?H« s W?K"KK X(U{√Ë
ÆŸ«dBK d'¬ «bF! UNM# tOËR" WOöKù«
WLUF« w( WuGK …—UOK d?OH^ s# tOËR" rOEM« sK#√Ë
ÊU½bŽ dCš …UË wHM¹ wMOD$KH« dOÝ_« ÍœU½
vH Íc«Ë ‰ö??ô« Êu?K
vK# Áb?OQ^ l d? )« W?+
Æåt w+B« l{u« …—uD'
·U?Od√ q ”—U( U?#œË «c\
v?≈ wM?OD?"?KH?« VF??????A?«
dC?' dOK_« …dBM „d?+«
s t?AO?F
U qˆ w( ÊUb?#
¡«d …d?OD' WO+? ŸU{Ë√
Õu??H*« »«d??{ù« t?K«u?
W??KU??O??K b??{ ÂU??F?D« s#
v≈ «d?OA? ¨Í—«œù« ‰U?I?#ô«
‰U?(« d?L???K« ‰U?(« w( t√
¨ÂU
√ b?F! `O+? Q? v≈ Q M?« «c\ ‰u+?
b0 t?OK# u\ U? vK#
WO?C0 s# ŸU(œ w\ tzU?FQ! U?N{ui
w« t?dF? Ê√ «d ?F
ÆWOBi2 WOC0 X"OË wMOD"KH« VFA« ¡UM!√ q hi^
d???O???K_« ÍœU fOz— v?H
w?« ¡U??? _« ”—U???( …—Ëb???0
dC' dO?K_« …U(Ë s# Àb+^
ÂU??FD« s?# »d??C*« ÊUb??#
Êu???????"?U! U????u
¥∏ c?M
ÆWOKOz«dKù«
ÊU????O! w?( ”—U????( ‰U????0Ë
dOK_« ÍœU s# —b wH+
w« }ôU??B^ö U??I??(ËË t≈ò
…b???u« d
b??? q ??0 s? X9
d??O??K_« ÍœU w( W??OuU??I«
VzU l fu! œ«u? wU;«
«d
dI?^ vIK^ t√ tM# qI b0Ë åt?O(Ë—U\ ·U?K√ò vHA?"? d
b
¨ò tOK# dO?OG^ Í√ „UM\ sJ
rË w+B« ÊUb?# dC' l{Ë s#
…—«œù wzU?C??I« —U?A??"?*« l Èd? d?'¬ ‰U?B^« v?≈ W?(U?{≈
Âu−¼ w s¹œbA² WFЗ√ q²I
‰UuB« w wM√ V¹—bð l.u vKŽ
»U? ?A« W?d? d?UM?# Y?? Ác\ ÊËd^ U?L?
ÆåvM *« «c\ «uLU\ s
c« WF!—_«
…—U???O???"« w( ÊU?M« „UM\ ÊU???ò ·U???{√Ë
lI^ r ÆÊ«d??'ü« ÊUMô« qd^ U?LMO! W??u?GK*«
ÆåÈd'√ dzU"'
Àb+*« VFB u!√ e
eF« b # aOA« ‰U0Ë
»U? ??A« W?d?( W
dJ?"?F« }U?OKL??F« rKU!
ÆUNOK^UI s Wö }bI( Wd(« Ê≈ “d
Ëd
d??« UMK0 ÆWOKL?F« w( «ËbNA?K«ò ·U{√Ë
rN?LEF }«d?!U<« ©wËR?"?® s …dA?# s
Æå◊U {
wK'«b« s?_« …—«“Ë XU?0
W????F?!—√ Ê≈ ‰U????u????B?« w(
bF! «uK0 s
œbA 5OöK≈
W??u?GK? …—U?O??K «Ëd???( Ê√
V
—b?? …b?#U??0 «u?L??+???0«Ë
W?HO?C? }«d!U?<« wËR"?
w( d?zU????"???' Í√ l?I^ r? t√
‰ö???' W???u?J(« ·u???H???
ÆÂuN«
Wd? rKU! Àb?+? ‰U0Ë
WUdû vF"?^ w« »U A«
Ê≈ u??A
b??I?? w( W??u?J(U!
wËR"? s ±∞ s d?« «uK?0 Wd(« wK^U?I
Æ}«d!U<«
œ«b#√ w( W?GU *« vK# »U A« uK^U?I »√œË
Êu???N
U???LMO! w?uJ(« V?U??'« s? vK???I«
ÆdzU")« s ÊuËR"*«
w« s?
œb??A???*« Y??? …—«“u« X?{d??#Ë
Âö?#ù« q?zU?KË ÂU?« W
—U? …d?O?#√ —U¬ X?KL?
…d?2U?? ? d??H« b??F! √b! Íc« Âu???N« VI?#
ÆW#UK u+M dLK«Ë
…—«“u« rKU! Àb?+?*« nKu
b?L?+? ‰U?0Ë
ÆÂuN« UMD √ò Âu?N« l0u w( 5OH+BK
«b
bM^ dB0 }«d\UE
«b#ù« ÂUJQ!
}UE?(U???+?? w?( Xd???'
W?OKO }«d\UE …b?# W
dB?
ÍdJ"?F« »öIö W?C\UM
UL ¨WO?#dA« …œuF …b
RË
ÂU?J??Q?! ÊËd??\U?E???*« œb?
o?+! …—œU???????B« «b???????#ù«
‰Ëe????F*« Íd????B?*« fO?zd«
s s
d??'¬Ë wKd?? b??L?+??
Æ»öIô« wC(«—
w??( ÊËd??\U??E???*« l??(—Ë
œbM?^ }«—U??F???2 W
—bM?JKù«
…—œU????B?« «b????#ù« ÂUJ?Q!
wKd ‰Ëe?F*« fOzd« o+!
Æ»öIô« wC(«— s œb#Ë
Ÿ—«u???2 }b???N????2 U???L???
—uN?MœË …dO+? « wE(U?+
U?N??O?( œb? WKU?2 }«d\UE
rJ?( rN??C???(— ÊËd\UE?*«
‚ödS?! «u??? ?UdË d?J"????F«
5C??(«d« 5KI???F*« Õ«d??K
Æ»öIö
s }«d??A??# d?\UE^ U??L??
åÍËU?C?N ”«d?√ò »U? ?2
÷U
— rFM*« b? ?# Ê«bO? w(
jKË d
d??+?« Ê«b?O?? »d?0
Æ…d\UI«
WËR"?*« WN'« b
b?% s# lM« tMJ? ¨åÍ—u"« À«dK? …b
b'«
ÆUNM#
iG! ¨ÊU? Í« vK# wG? M
ôË nU?*« b?OO?% V
ò ·U?{«Ë
ÆåUbK! …d«c! f1 Ê« ¨UNO« wLM
w« WN'« s# dEM«
—UbK U
—uK w( W?OU"« WLO0 Í– l0u ≥∞∞ s d??« ÷dF^Ë
3ô« XMK#« U? o?(Ë ¨Ÿ«eM« s }«uMK l!—« ‰ö?' V?NM«Ë —d?C«Ë
—U?L?0ô« s WDI?K —u? vK# ¡UM! ≤∞±¥ ‰Ëô« ÊuU? w( …b?+?*«
ÆWO#UMDô«
œu??F^ W
d« rU??F?Ë «“u?M }«—U?C??(« ÷—« ¨U
—u??K pK9Ë
ÆWOUL?#Ë W
u«Ë WO«—«Ë WOUFM s W 0UF*« a
—U« }U I(
v« `?K"*« Ÿ«e?M« ¡b! c?M ÷d???F????
ri????C« À—ô« «c\ s?J
t 5{—U?F*«Ë ÂUEM« ¨W?(U? ·«ddô« q ?0 s d?O?b?«Ë V
d?i?«
ÆÊUJ"« vË ¨W
œUN'« }U#UL'«Ë
ÊU?L?FM« …d?F? WM
b? w( Ídô« ¡U?"?H?O?"?H« n+?? ÷d?F^
—«d{ô ¨U
—uK »dr ‰UL2 w( W{—UF*« qzUB( …dDO" WF{U)«
Ê«dOD« s s
dH? 5KOd ! ¨w{U*« Ÿu Kô« tH?B0 ¡«d WGU!
—Uô« W
U?L? WO?F?L XM?K#« U o(Ë ¨ÂUE?M« }«uI l!U?« w!d?(«
ÆW
—u"«
WM
b? s c?i?
Íc« ¨wK# ”u?L?i?O?2 W?O?F?L?'« d
b? ‰U?0Ë
”d! f«d?( WUË XIK^ ÊU?O! w( ¨t «dI? WO?"dH« ⁄—u? K«d?K
…dO —«d{ô ÷dF^ U?2U! œ«d ÊU' Ídô« n+*«ò Ê« tM Wi"
WF!U^ d!uJOK\ …dzUd s U\ƒUI« - …dH qO«d ! nBI« WO
Æw{U*«å5Mô« ¡U" ©Í—u"«® ÂUEM« gO'
WOzU?"H?O"H« }U?uK« s œb# —d?C^ ¨WOF?L'« ÊU?O! V"+!Ë
ÆW^ËUH? }U—b! n+?LK w0dA« ‚«Ëd« w( …œuu? XU w«
WOKbM\ U?uK— ÊöL%Ë qJA« wKOD?" ÊUu X{d?F^ UL
Ê«Ë —dC« s qJA« W
dz«œ }U?u l!—« rK"^ rË Æ«b dO? —Ub
ÆU!uI Xb« U
UEA! UN!U« ¡«d q0« W—b! ÊU
ÊULFM« …dF WM
b? w( l0«u« n+*« vM s ¡«e« X{dF^Ë
¡«d ¨dO —Ub tUK w( œuu*« b"*« sË ¨Vœ« WE(U+ w(
Æs
dH 5KOd! ◊uIK
qO«d « Âbi"^ t^«u0 ÊuJ^ Ê« —«dLKU! Í—u"« ÂUEM« wHM
Ë
p–Ë ¨W?{—UF*« qzU?B( …dDO?K X% odUM*« nB0 w( …d?H?*«
ÆWO!dr ‰ËœË WO0uI }ULEMË ÊuD2U ÁbR
U* U(ö'
}Uu s l!d? d? wH« s d??« ÊULFM« …d?F n+? rC
Ë
ÆW
dô« ¡U"HO"H«
w( .dJ« b ?# ÊuQ? W
—u"« nU*«Ë —Ux ÂU?F« d
b*« œbË
…U??KQ*« Ác\ò ‡! ¨X? ??"« ”d! f«d??( WU??Ë l w?H^U\ ‰U??B^«
øUO'd²Ð …dJ³ UÐUL²½« Â√ ·ö²z« WuJŠ
‰u?I« v≈ ÊuGu?K hK'Ë
…b
b'« W?O(ö?zô« WuJ(« Ê≈
s U?NS??( ¨W
u?0 XU? U??L?N?ò
Ê√ l?0«Ë ¡U?????G?≈ l?OD??????"?^
Ãd?<« w\ …dJ *« }U!U?i?ô«
ÆåwU(« l{uK bOu«
WO?LM«Ë W«bF« rO?#“ ÊUË
w( Èb!√ b??0 uKrË√ œË«œ b??L??√
œ«b?F???K« W?Ou
e?HK^ W?K!U?I?
lO??L? l? nU?+??Kò t!e??
Æå¡«dL ◊uD' ÊËœ »«e_«
W?Ozb?? ? UdËd?2 œb?? tMJ
”U"*« Âb#Ë ¨W«bF« »e bO! …—«“u« WKUz— ¡UI! U\—bB
¨pc
UO#d2 U?"Oz— tu 0Ë ÊUrËœ—√ VOd V— WËb« fOz— W?OBiA!
w( Í“«u*« ÊUO?J« W!—U+ w( —«d?L?Kô«Ë ¨VFA« q ?0 s U ?iM
Æsur tK« `( wd« WO#«b« WU#e! Wb)« Wd v≈ …—U2≈
‰U?L ÷—U?F*« Í—uN?L?'« VFA« »e? rO?#“ U#œ ¨t?N? s
»e? «d? ?F? ¨U?F nU?+?K W?{—U?F*« »«e√ uK?rË√ —«bA?OKO?
vK# »ËUM« ◊d2 ¨åtO≈ ¡u?K« sJ1 —UO' d'¬ò W?OLM«Ë W«bF«
‰uB? l ¨UNMO! ULO?( ÍËU"U! }«—«“u« rKU?I^Ë ¡«—“u« WKUz—
ÆrOKF«Ë WOK'«b«Ë ‰bF« }«—«“Ë vK# t!e
tL?O#“ ‰U0Ë ¨uKrË√ —«bA?OKO …u#œ W?OuI« Wd?(« »e i(—Ë
»u?FA?« tO?( b?«u
n?U% ‰u? ?0 qO+??"*« sò wKA?N! XËœ
q!UI WOLM«Ë W«bF« l nU+« Áœ«bFK« sK#√ tMJ Æåwd«dI1b«
¡«—“u« nK `?( …œU?#≈Ë ¨œ«d_« l Âö?"« W?OKL# s?# dO?'_« wKi^
U
U?C?0 s rN??zd? ^ X9 s
c« ¨U?I!U?K r?U?(« »e?(« w( W?F!—_«
Æ ≤∞±≥ ‰Ë_« ÊuU ±∑ w( }ôUI#ô« WOHK' vK# œU"H«Ë …u2d«
W?u?J qOJA^ w( W??O?d??« »«e?_« qA??( ‰U? w( t√ d??c
o ÊU?rËœ—√ VOd V— fOzd?K wd?« ÊuU?I« `M1 ¨W?O?(ö?z«
ÆZzUM« Êö#≈ s Uu
¥µ bF! …dJ WOU*d! }U!Ui« v≈ …u#b«
qOJ?A?? W?O??L??Kd« WK?d*« ‚öD« WD?I ÊuJ^ Ê√ ÷d????H
Ë
Í—u??Kb« r"?I« rK«d? b?F! ¨q ?I?*« ¡Uö??« …b
b?'« W?uJ(«
w( t?? ?r— Âb?# s# sK#√ ÊU?rËœ—√ sJ ÆÊU?*d? « w( œb?'« »«uMK
fOz— }U!U?i« q 0 …b
b?'« WuJ(« qOJA?! uKrË√ œË«œ nOKJ^
ÆÍ—U'« dNA« s ≤∏ w( U\œUIF« —dI*« ÊU*d «
n0u*« bOK ÷uLG« ‰«e
ô
W??uJ(« qOJA?^ ’u?B??i!
—c?F^ b?F! ¨…b?
b?'« W?O?d?«
q ?0 s WO? Kr√ W?uJ qOJA^
tKA?H W?OLM«Ë W?«bF« »e?
W??O??(UJ« }«u??_U! “u??H« w(
W?OF
d?A?« }U!U?iô« ‰ö?'
Æ…dO'_«
U?N! XU??0 W?K«—œ V"?+!Ë
åÀU??+!ú ”u??"!≈ W?d??2ò
„«d^_« 5 ??'U?M« „uKK ‰u??
b??F! W?O??d^ WE?(U?+?? ∏± w(
w( ¨…dJ *« }U!Ui?ö »U\c« ÊËb
R
rNM •µ± ÊS( ¨}U!U?iô«
Æ·öz« WuJ qOJA^ rNM •¥± qCH
5
5!Ë W?O?LM«Ë W«b?F« 5! nU?+?« ÊS( ¨W?K«—b« ZzU?M U?I? dË
rNKL2 s }«u√ s •¥∏ W "M! U+Od^ d?_« u\ WOuI« Wd(«
ÆW{—UF*« »«eú nU% WuJ v≈ ÊuKO1 •≥≤ q!UI ¨WK«—b«
}U+Od^
W«b?F« w!e? 5! W?O(ö?z« W?uJ qOJA^ „«d?^√ Êu ?0«d? `d
Ë
Æ…dJ *« }U!Uiô« ¡«d≈ «ËbF "
r rNMJ ¨WOuI« Wd(«Ë WOLM«Ë
W«b??F« W?u?Jò Ê√ d?O??b??2«œ wLK wKU??O?"?« qK;« Èd
Ë
œu?LB« U?NUJS! w« …b?O?u« w\ W?Ou?I« W?d(« l W?O?LM«Ë
Æå≤∞±π ÂUF WOF
dA« }U!Uiô« W
UG
ÊuJO?Kò WO?LM«Ë W«bF?K d'¬ nU?% Í√ Ê≈ X …d
eK ‰U?0Ë
nU?% «uK I
s s
c« ¨Á—U?B√ }«u√ s b
e*« t?«bI( w?( U ? K
¨ÍœdJ« wd«dI1b« »uFA« »eË …œb?A*« WOULKF« l rN!e
X "^ rN!e “u( w( r\U?"^ Ê√ s ôb! Âö"« WOKL# Ê√ ÊËd
rN(
Æå}«uú t^—U"' w(
WuJ u\ `O+B« —UO)«ò Ê√ ÊuGuK d?HF wH+B«d #«Ë
‡! W?O?LM?«Ë W«b?F« »e? rN^«Ë ¨åW?{—U?F?*« »«e?√ 5! nU?%
Ê√ WK I*« WuJ(« vK#Ë ÆU?Od! —«d{ù«Ë ¨d_« «c\ oO?I% W0U#≈ò
w( ÊuËR?"*« l!U?^ U? «–≈ U?√ ¨Áb?"?(√ U? Õö?≈ vK# …—œU?0 ÊuJ^
}U??“_«Ë v{u?H« ÊS??( .b??I« »uKK_« fH W??O??LM«Ë W«b??F«
Æåœö K œuFK
}«œ«bFK«
W?!u????? ?????? }U?ö??????#« ‡ W!u?????? ?????? }U?ö??????#« ‡ W!u?????? ?????? }U?ö??????#« ‡ W!u?????? ?????? }Uö??????#« ‡ W?!u?????? ?????? }Uö??????#« ‡ W?!u?????? ?????? }Uö??????#«
W?OL?K— }Uö?#«
q+?? wu??N?:« Í—u??H?? VOKO??(
b
b??% —Òc??F?^ Ê« b??F!Ë ¨W??U??0ô«
rN???rö!≈ W???LJ;« }—Òd???0 ¨W—u«
o
d?d s# ÂÆÂÆ√ ±µ …œU????LK Ϋb?MK
w(Ë W?O?L?Kd« …b
d?'« w( d?AM«
—Ëd?? b??F!Ë 5??OK+?? 5^b
d??
sÒO???F^ d??A d???'¬ vK# s
d???N??2
Âu?I
rNM# ÎU??U?' Îö??2 W?LJ;«
q?L*« vI Ë ¨wuU?I« q?L*« ÂUI
w( W?HB« Ác?N! ÎUEH?+ ’U?)«
dz«Ëœ ÂU?«Ë WLU?;« —«ud« lO?L
q??L?*« 5O?F^ Òr
U??L??
— c?O??HM«
‰P Ê«Ë ¨W—u« b
b% Ë« wuUI«
ŸuO?A« W«“« v« wd
¡U#b?Kù«
W
—UIF« …—UAM)« ¥≥≥ —UIF« w(
‰ö' ÷«d?#ù«Ë }UEö*« W?KN
ÆdAM« WKN wK^ Uu
dA# W"L'
ŸU??L?????« d???C??+??? Vu0
W
œU??F« W?O??u?L??F« W?O??F?L??'«
≤∞±≥Ø∂ر∞ a
—U! 5L\U?"LK
Òq ≤∞±µØ∂ر∑ a?
—U??! —Òd???I^
fOz— ƉÆÂÆ‘ b?uJu??r W??d??2
u! ÍdM?\ b?O??"« U??N^—«œ« fK??
q??"« s U\b?O??0 VD2Ë b?O?? ?#
w\ YO??? }Ëd??O! w( Í—U?????«
r0—Ë Ø∑µµ∞¥Ø r?0d! WK?Ò???"???
Æرπ∑≥µ∑Ø WOU*« w( UNKO"^
.b??I^ W??+KB?? Í– q vKF??(
…dA?# ‰ö' t^UEöË t{«d?#«
ÆdA d'¬ s ÂU
«
w( Í—U« q"« 5√
}ËdO!
Ê«uO Ê«uO rKI« fOz—
ÊUOœ 5—U nOKJU!
Êö#≈
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
b
b9
WU# WB0UM Êö#≈
Q??(d? —U??L??????K≈Ë …—«œ≈ s?KF^
W??B?0UM? Õdd b
b9 s# }Ëd??O!
ÂUE qO?G?A^ .eK^ ŸËd?A* WU?#
w??( MOOR MASTER ‡??«
Æ}ËdO! Q(d
Ác\ w( „«d?2ù« 5 ?r«d« vK#
s ◊Ëd?A« d(œ V?+K WB?0UM*«
¡«b?!« ¨Q?(d*« w( Ê«u
b« W?+KB?
w?( f?O???????L????????)« —U???????N? s?
Á—b?0Ë mK ?? ¡U?I ¨≤∞±µØ∂ر∏
sL???{ p–Ë ¨wd???O???« —ôËœ n«
ÆwUEM« «Ëb«
÷Ëd?F« .b?I? WKN? d?'¬ Ê≈
t?O?( l0«u« fO?L?)« —U?N wN?M^
W???OU????« W??#U???"« ≤∞±µØ∑Øπ
ÆΫdNˆ …dA#
w( ÷Ëd?????F« Òi( Íd?????
Ë
…d?A# W?OU?« W?#U"« t^«– —U?NM«
fOzd?« VJ w( «d??Nˆ n?BM«Ë
ÆÂUF« d
b*«
∞±Øµ∏∑∞∑µ ∫n^U\
∞±Øµ∏µ∏≥µ ∫fU(
≤∞±µØ∂ر∑ w( }ËdO!
…—«œù« WM' ÒdK 5√
Ê«u
b« W+KB fOz—
nOD oO(u^
Êö#≈
w( Í—U?I?F« q??"« WU?√ s
7*«
”U??O?« ×u?? wU???;« VKd
Ëd?O?! Á—b« U?O^U?? t?Ku?* —UDI«
u\ Íc« Ëd??O?! —U?O?! Á—b« W???
—Ë
u^U???U??? r?+K tM? W—Ë b???«
pU W—Ë Èb« U\—Ëb! w\ w«Ë
ÊU —UO! W
d2u «Ø∑∏∏Ø —UIF«
lzU???{ s# ‰b! pO?K9 bMK Ëd???O!
ÆËdO! —UO! À—u*« rKS!
±µ ‰ö?' WF?«d*« ÷d?F?LK
ÆÎUu
Í—UIF« q"« 5√
qI# f
u
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
wzUC0 Êö#≈
q w( WOz«b?!ù« WLJ;« Èb
¨W??F??KU??« W?(d??G« ¨7*« ¨ÊU?M ¨W
—U????I???F« ÈËU???#b?U! …dˆU?M«
«dI2 u!« dHKOK W"Ozd« s WHR*«
wU????FKI?« w"U? 5O???{U????I«Ë
ÊU?O??#b??"*« ÂÒb?I?^ ¨»U!— VM
“Ë
ÊUO?dO«œ »u?r√ «—√ „—UË w(«—
r$ œU
“ wU;« ULNKOË WDK«u!
r0d?U! q?Ò?????K ¡U????#b??????????KS!
v#b????"*« t??u! ≤∞±¥Ø±∏∏±
ÍdM?\ Âu???d*« W—Ë r?N???N???u!
ÊU??O?2œö??GM? « Êö?U??F« Òd??(
Mukles Mia
Azgor Mofajul Sarkar
fO?(d?K b?O?—Ë√ W?"?KR? s
∞≥Ø∂±∑∞±∞∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Mihret W?????O?!u?????Oô« }Òd?????(
Tezera Wagaye
∑∞Ø∏∂¥∂¥π∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Wairindi W???????O?MO?J?« X!d?\
·dF
s Isabella Njeri
∞≥ص¥∑¥¥∏∫} U‰O2 UNM#
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??OËb?« d\U??{ W??d??2 s?KF^
‰U???L???F?« »Ëd\ s# W?
c???rú
rN hÒ'd*«Ë r\ƒUL?K« WOU«
∫qLFU! ôu«
Sagarmia Sirajuddin
Mahasin Manan Madbor
Sobuj Akkas
WF«dLK rN?«biK« s —c+
∞∏Øπµ±≥µ±∫vK# ‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Lipi W????O???2œö????G?M « X?!d\
UNËbi ‰eM s Akther
s —c?????+ ¨a?
«œ b????N?????( UM?O
X% U??Nz«u
« Ë« U??N?«b??i???K«
·d???F
s* W???OËR???"*« WK?zUd
∞≥Ø∑πµ±∞¥∫} U‰O2 UNM#
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Meaza W?????O?!u?????O?ô« X!d?\
s Lema Hailemariam
UNM# ·dF
s* UN?OËbi ‰eM
∞≥Øπ≥∏∞≤π ∫‰UB^ô« U‰O2
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Zewditu W????O!u????Oô« X?!d\
‰eM s Debere Kasaye
·d?F
s2 ¡U?d?« U?N?Ëb?i?
∞∏Ø∏≤≥≥≥π U‰O2 UNM#
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÊU?O?2œö?GM ?« Êö?U?F« »d\
Sumser
Late
Intaz
Md Tipu q?U?????F«Ë Mulla
U?L??NM# ·d??F
s* Howlader
∫vK# ‰U??B^ô« ¡U??d« U??‰??O??2
∞¥Øπ≤±≥∞∞ ‡ ∞≥Ø∂∂∂±≤∞
W??O??2œö??G?M « WK?U??F« }Òd??(
‰eM s Anowara Begum
∫‰UB^ö W?OD M« w( UNËb?i
∑±Ø±¥µ∑∞±
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Nazma W?O?2œö?GM « }—œU?r
s —c+ UNËbi ‰eM Akter
∞∂Ø¥¥≥µµπ ‡ UN«biK«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Faith W?O?MOJ« W?œU??)« X!d\
ud Muzechi Avungana
∞≥Ø∑≥µ≤≥π ∫vK# ‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Iqbal w2œö??GM « qU?F?« Òd?(
s Khan Alauddin Khan
wdMOK W?d?2 s tKL?# ÊUJ
∞≥Ø≤∏±µ±∑∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Selina W???????????O?M??O?J?« X?!d?\
‰eM s Abwodha
U‰O2 UNM# ·d?F
s* UNOËbi
∑∞صµππ∏≤ ∫‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Tigist W???????O!u???????O?ô« X!d?\
‰eM s Bayisa Megersa
U??NM# ·d??F
s* U??N?O??Ëb?i??
∑∞Ø≥∞±∞¥∏ ∫‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??OMO?? ?OK?O?H« W??œU??)« X!d\
s Collado Helen Garcia
vNK W?OU;« U?NOËb?i ‰eM
Íb???Ë wU???;« W??Ë“ ◊u?K!
Ë« UN?«bi?K« s —c+ b?FK_«
W?OËR??"*« WKzUd X% U??Nz«u
«
∫‰UB^ô« U‰O?2 UNM# ·dF
s*Ë
∞≥Ø≤∞∑π∞¥
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W????O?!u????O?ô« WK?U????F?« }Òd????(
sToleshe Tefera Idesa
∞±Ø¥≤∑∂∞∞‡ bF^ rË UNKL#
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W???O?!u???O?_« W???œU???)« X?!d\
Sinknesh Digafe Hailu
·d?F
s* U?N?Ëb?i? ‰eM s
∞≥ر¥∞±µ±∫‰UB^ô« UNM#
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Jahangir w2œö????GM ?« »d\
Alam Fazlul Hoque
∞≥Ø∂≥≤≤≤∏∫}
Rakib w2œö?GM « qUF« Òd?(
…bK! w( tKL# ÊUJ s Miah
∞≥ر¥π∏∑∏∫‰UB^ö d
Ëb«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
w?2œö?????GM? « q?U?????F« Òd?????(
Mohammad Sujan Miah
d
Ëb?« …bK! w( t?KL??# ÊU?J s
∞≥ر¥π∏∑∏∫‰UB^ö
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W?O??2œö?GM « W?œU??)« X!d\
‰e????M??? s???? Rumi Akter
U‰O2 UNM# ·d?F
s* UNOËbi
∞±Ø≥∑∞µπ∞ ∫ ‡! ‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
w?2œö?????GM? « q?U?????F« Òd?????(
s Mohammed Sabbir
t«bi?K« s —Òc+ tKL# ÊUJ
∑±Ø¥∞µ≤∞∞∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Fente WO!u?Oô« WœU?)« }Òd(
s —c+ Aregash Estibel
∞≥Ø¥±π∑≥∏∫} UN«biK«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
∫ÊuO2œöGM « ‰ULF« »d\
- Mohammad Farhad
Hossain
- Sumon Howlader
W??O??Ë— w?( rNKL??# e???d?? s
∞±Øπ∞≤±±±∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
ÊU?O?2œö?GM ?« Êö?U?F« »d\
Ripon Bairagi
‡ …d?N??2 ÊËœ s u\ ‡ KabirË
W?"?KR? w( UL?NKL?# e?d? s
b?O?"U! WK?2 W?F?O? D« }«Ëd
w?U?????d?????'« t?????O?????Ë —œU
∑∞Ø≤≥π∏±µ∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W???O!u???O?ô« W??Ëb???<« X?!d\
Hiwot Tadele - Fentie
∑∞Ø∂∂π∂¥¥∫‰UB^ô« ¡Ud«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Yitages W????O?!u????O?ô« }Òd????(
Abraham Bogale
∞≥Ø≤≤∑∑∂π
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??O??2œö??GM « W?KU??F« }Òd??(
s Husna Amajid Ara
W??OD M« w?( U?N??Ëb??i?? ‰eM
∞≥ص∂≥≥±∞ ∫‰UB^ö
- ÊU?O2œö?GM « ÊöU?F« »d\
Nazmul Md Abu Said
- Mohammad Uzzal
s?? —c???????????????????+?? Hossain
∞≥Ø∏∏∞∂¥∞∫} ULN«biK«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
V
b?U?? ÍbMN« qU??F« »d\
2000 fJ^u« Wd2 s mMOK
s* Æt??«b??i???K« Âb??# vML??
¡U???d« U???‰???O??2 t?M# ·d???F
∞∏Øπ≥±¥±¥ ∫‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
5O??2œö???GM « ‰U??L???F« »d\
Mannan Abdul-Hossain
Mohammad Monir Rahman MizanorMiah Abdul HanifHossain Anowar
∞≥Ø∏≥∏∞≥π∫vK# ‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??OMO?? ?OK?O?H« W??œU??)« X!d\
s* Elma Castro Agsoy
∞≥Ø∂∞∂∂∂¥∫} U‰O2 ·dF
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
- Abul∫Êu??O??2œö??GM « Òd??(
Hossain Late Miah Mohammad Abul
KhairMohammad Khokan
∞≥Øπ∞∏π¥≥∫} Miah
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Mercy 5??O?? ??OKO??H?« U??!d\
Grace Gayao Agurin
s Sonia Gayao Wa AyË
¨WO?(d2ô« w( rN?OËb?i ‰eM
Ë« U??L??N??«b??i?????K« s —Òc??+
¨WOËR"*« WKzUd X% ULNz«u
«
U???‰??O???2 U??L???NM# ·d???F
s*Ë
∞≥Ø∂∞π∂π±∫‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Amir w2œö?GM ?« qU?F« Òd?(
Hossain Abdul Hasem
∑∞ر∞≤π∞≤∫} Sarker
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
w?2œö?????GM? « q?U?????F« Òd?????(
ÊUJ s Saddam Hossain
∫‰U?B^û d
Ëb« …b?K! w( tKL?#
∞≥ر¥π∏∑∏
W??O??2œö??GM « WK?U?F?« X!d\
U‰O2 UNM# ·dF
s* Nazma
∞≥ص∑π∑∂π∫‰UB^ô«
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
s W???"« Êu?O??2œö?GM ?« dÒ ?(
∫Bonjus W???????????????d??????????????2
Mohammad Gias Uddin
Mohammad Fazlu
Pramanik-Monir HosanRejaul Islam-Yousuf
Khan- Mohammad Abu
∞±Ø∏π±≤∞∞∫} Salam
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
w?2œö?????GM? « q?U?????F?« Òd?????(
Mohammad
Samiul
X ???"u?? W??d???2 s Islam
qÒL???% ¨f?KJ*« w( s?A???O
d???
W(U tF qUF
s q WdA«
W?Oz«e?'«Ë W?Ob*« }U?OËR?"*«
∞±Ø∂π¥±≥∏∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
rKS! Í—u??K d?H??K “«u? b??I?(
÷u???H???+??? ÊU???"???r s"???
∞≥Ø≥≤≤∞∂π∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
rKS! Íe?OKJ≈ d?H?K “«u? b?I?(
»U?
œ 5???????"?
d??????? U???????
—
∞≥Ø≤∏±≥≤≤∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
rKS! wU?M d??H?K “«u?? b?I??(
Õö??????????? w?d?^ ÂU???????????A?\
∑∞Ø∞±±≥∏∂∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
XËœ rKS?! d??H??K “«u?? b??I??(
«d??????????C???????????)« v?Ku??????????
∑∞رπµ∑∑±∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
t ?UB wUM d?HK “«u b?I(
s* fO??"?I« vKu?? q
«d?? ?
∑∂ص≥µ¥≥¥ ∫‰UB^ô« Áb
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??O?!u??Oô« W???œU??)« }b???I??(
…“U« Kebebush Meskele
∞∑Ø≥≤∞∞∑µ∫} UNKL#
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
U
œU r?KS! d??H??K “«u??? b??I??(
q???????
u???????D??????« Êu???????D???????«
∑∞ص≤∞∞±¥∫}
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
W??O?!u??Oô« W???œU??)« }b???I??(
Mihret Wogaso Wolika
∞≥Ø∑≤µ≥∞±∫} U\dHK “«u
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
5bi" —«d(
Abdur w2œö?GM « qUF« Òd?(
Xd??"u?? W?d?2 s Rouf
qÒL??% ¨f?KJ*« w( wU??? ??u??
W(U tF qUF
s q WdA«
W?Oz«e?'«Ë W?Ob*« }U?OËR?"*«
∞±Ø∂∏±≥≤≤∫}
WO2œöGM « Wbi"*« }—œUr
ÊUJ Khushi Munshiganj
∫‰U???B?^ö b???F?^ rË U???NK?L???#
∑∞Ø∂∂≥π≥¥
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
Jahirul w?2œö?????G?M? « Òd??????(
∞≥ر≥¥∏∑∂∫} Islam
‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡‡
VO???2œö???GM « q?U??F?« »d\
r0— Jahangir Mohammad
s? AF0447266 “«u??????????'«
ƉÆÂÆ‘ e?L?"O?K U
U? Wd?2
∞≥Ø≤π∏π≤π ∫tM# ·dF
s*
±¥
U)UNðô« idð Ê«d¹≈
å»U¼—ù«ò ÊQý w WÒOAdO)_«
…—«“Ë rU@ Wb^*« XC—
W?O?{d?, W?O.«d
ô« W?O?—U?)«
Ê«d
ô WOGdO,ô« 1U,UNKô« rv«
WËœò ≤∞±¥ w? XK?š U????N?.U@
V6?^@ ¨wËb« å»U$—ô« r9bK
W?O.«d
ô« ¡U;.ô« W?UGË XKI. U?,
ÆWOLd«
X.U?G Ê«d
«ò Ê« rv« XU?)Ë
WO?^{ d?;G« œuI?9 Wö ‰«uB
ÊËU?F?« Ê« d?;???FKË »U$—ö
»U?$—ô« W?????^??????UJ?* wËb?«
1U,U?NKô« Ê« …d;?F?, ¨åW
u˫
Æw.«d
ô« ÍËuM« Z,U.d;«
”d(« —Ëb@ UcuB" …b^*« 1U
ôu« œbMKË
ÆÍ—u6« ÂUEMK Ê«dNB r9œË w.«d
ô« Í—uŠ«
U$d
d?IK w WO?GdO?,ô« WO?—U)« 1œb. ¨pc?G
w.U?M;?K« w?F????O????A?« tK« »e?????( Ê«d
« r?9b@
”U?L w?Gd?Ë WO?)«d?9 WO?FO?` 1U?9uL?:Ë
Æ5OMOD6KH« w,öô« œUN'«Ë
ÆåUN WLO) ôò WOGdO,ô«
w W?F??L?'« W?O?Gd??O?,ô« W?O?—U??)« 1b?G«Ë
Ê«d
«ò Ê« »U$—ô« ‰u? wËb« Íu?M6« U$d
d?IK
¡U?^.« w W?O@U$—« 1U9u?L?j?, r9œ w 1d?L?«
ÆårUF«
÷ËU?H« W?OKL?9 r&— 1U?,UNKô« Ác$ XN?ËË
‰u? Ê«dNBË sDM`«Ë 5@ …d?L?6*« W?Ov
—U?«
w« W?O??U?I« 1«¡«d?û ÊU?GË Æ‰“U??F« —«b?'«
vK9 TO? l?)Ë …d??H« pKK w “U?u?, U??N?j?N?.«
jË U?F?«Ë UI?K) 1—U√ YO? ¨qOz«d?≈ WF?L?
gO??'« q?&uK b??F@ W??cU??" wËb?« lL????:«
¨…dO?;G …—ej?, UHKv, 5M WM
b?, w wKOz«dù«
¨…e?& ŸUD) v?K9 U?NM` w« 1«—U?G?« v≈ W?U?{≈
fOzd?« vK9 qO?z«d??≈ t????{d?? Íc?« ‚uD«Ë
Æ1Ud9 dU
q«d« wMOD6KH«
W??^K?6*« W??,U??F« ÊU???G—_« fOz— ÊU??GË ÆW?
ËuM«
gO???HK W?O?KL?9 Ê√ b?G√ b??) ¨ÍœU@√ s6? W??O.«d
ù«
j"Ë —uE^?, d,√ Ê«d
≈ w W
dJ6F?« eG«d*« …—U
“Ë
ÆdL√
ÍœU@√ s9 W?O?.«d
ù« å”—U?ò ¡U?;.√ WU??GË XKI.Ë
ôQ@ ÊUOCI
œö?;« s,√Ë WOMBu« `UB*«ò Ê≈ tu)
W
dJ6F« U.eG«d, v≈ ‰u?"bU@ V.Uú «b@√ `L6
Ë√ gO?H« W?F
—c@ Ë√ ‚UHK« Ë√ ‰u?GuKËd@ Í√ X%
Æå…—U
e«
U?O?Ë— ¨rC?K w« W?OËb« W?O?«b??6« Ê√ d?Gc
5B«Ë U???6.d??Ë U??O.U?D
d@Ë …b??^???*« 1U
ôu«Ë
‚U?HK« v≈ Ê«d
e ≥∞ ‰uK^@ qcu?« ‰ËU% ¨U?O.U*√Ë
W?OËœ 1U.UL?{ ¡UD9≈ t?;u0 sJ1 ¨Ê«d
≈ l, q,U?`
w.«d
ù« ÍËuM« Z?,U.d?;K ·d?B« wLK6?« l@UD« s9
V6?^@ ¨Ê«dNB b?{ W{Ëd?H*« 1U@u?IF« ¡U?G≈ q@UI?,
w Ê«“u w? t??O≈ qcu???« - Íc« Í—UBù« ‚U???HKô«
Æw{U*« ÊU6O.≤
≤∞±± cM, nMF« ‰UL?9« w q)ô« vK9 UBv?` ∏π q)Ë
1U?LEM, V6?^@ ¨rN?L?GU?^?,Ë s
d?"¬ 1U|?, nO?)uK -Ë
ÆÊU6.ô« ‚uI
XLE. w« WO?F
dA« 1U@U?v.ô« W{—U?F*« XFBU)Ë
Æ≤∞±¥ w.UŠ« s
dAK w
W;6. 1bN` 1U@Uv?.ô« Ê« WOM
d^;« 1UDK6« bGRKË
b?L??F??? U?N.« vK9 œb?AK U?L??G •µ∞ 1“ËU?& W?G—U?A?,
`M, p– w U?0 wU?O?6« ÂUE?M« w W?L?N??, 1U?ö?c«
W?I?«u*« qL?AK Vv?M*« »«uM« fK: lË« 1U?O?ö?c
ÆW,uJ(« Z,U.d@ vK9 W,eK*«
”U??;???9 œu??L???^??, wM?OD6K?H« fOzd?« ‰U??)Ë
Í—u?Š« fK?j?LK ŸU?L???« ‰ö?" 5O?H??^?BK
„UM$ Êü«ò w?{U*« ¡Uö??Š« Âu
`?? W??Gd??(
U, tOË ŸËdA*« ÃUC.≈ q√ s, WO6.d ŸU6,
ö$√ ô b
d. U?, tO? fO «–≈Ë ÆÆöN?Ë ö$√ b
d.
bI9√Ë t@ q;I. s V&d. ô U, tO «–≈Ë Æb
d. ôË
ÆW^{«Ë —u,_« Ê√
WOMOD6K WËœ —«d?I« sLC
Ê√ b
d. s^.å
”b?I« U?N??LcU?9 ±π∂∑ œËb? vK9 WKI??6?,
ÆcO?HMK UOM?,“ U)ËË 1U?{ËUH?LK UOM,“ U?)ËË
«–≈ Æ√b?;*« YO? s, W
œu?N?
WËœ t@ q;?I. ô U?,
åÆt@ q;I. s «c$ dG–
w? 1UD?K6?« Xd??????«
r?O$«d?@« s9 s?
d?????^?????;?«
w?D`U?. b???????« n?
d???????`
vC??,« Ê« b?F?@ W?{—U??F*«
sj?????6« w? 1«uM? l@—«
‰U?L?9« w ◊—u??« W?L?N?@
ÂUF« 1«d$UEK XI«— nM9
—bB, sK9« UL;6 ¨≤∞±±
Æt@e s,
qL?F?« W?O?F?L?? X;?—Ë
©b9Ë® wB«d)u1b« wMBu«
s9 ëd????ôU?@ d????
uK v?K9
Æ≤∞±± —«–« w tHO)uK bM9 UN ÂUF« 5,ô« ÊUG Íc« n
d`
XLJ U?D`U. ≤∞ s, W?9u??L?j??, sL?{ n
d??` ÊU?GË
◊—u??« W??L???N??@ sj??6?U@ W
dJ6???9 W??LJ^??, rN???OK9
W???;UD*«Ë W???F??O???A« U$œu???I
w?« 1U??U???j?????ôU@
sj?6U?@ „«c.« t?OK9 rJ b??)Ë ÆW?O?U?O? 1U??ö?cU@
Æ1«uM fL"
WF@—« bF@ wM ÷—UF?, u$Ë n
d` s9 ëdô« wKQ
Ë
rO??9“ vK9 1«uM l?@—ô sj?6U?@ rJ —Ëb??c vK9 ÂU
«
ÊU?LK wK9 aO?A« W{—U?F*« W?OF?O?A« ‚Uu« W?O?FL?
Æ5.«uIK œUOI.ô« Âb9 vK9 i
d^« WLN@
∫dMJu e—UAð d¹“u«
åQDš X½UA ‚«dF« vKŽ »d(« Ê≈ò
Í√d« w ·ö?vK «d?O?Š?, ≤∞∞≥ ÂU?9 w ‚«d?F« Ëe?& —«d?) ÊU?GË
s, lO@U?√ q;?) ”UM« s, ·ôü« 1U?|?, Ãd?" –≈ ¨w.UD
d?;« ÂU?F«
ÆUNMO »d(« vK9 ÃUjö UO.UD
d@ w Ÿ—«uA« v≈ ËeG«
X.UG ÊbM w Xd" w« …dO6?*« Ê≈ WO.UD
d;« WBdA« XU)Ë
vK9 Êu?OK*« ŸU@—√ Wö u?^. W?G—UA0 ¨U?O.UD
d@ w …d$U?E, d;?G√
œb??9 Ê≈ Êu?u??I
…d$U?E*« wLEM?, Ê√ s, r&d« v?K9 ¨U??N??O??? q)_«
Æ5.uOK, u^. 5G—UA*«
Êu? dO?6« WUzd@ ‚«d?F« Ëe& w o?OI?^K WM' XKJ` b?)Ë
W,bI*« 1«œUNA« v≈ ŸULô« XKLG√ b)Ë ¨ ≤∞∞π ÂU9 w 1uJKOAK
ÆÊü« v wzUNM« U$d
dIK rK6K r UN.√ ô≈ œbB« «c$ w
W
—U;v?« 1U,uKF, Ê√ v≈ d?K@ œ—uK WI@U WF?«d, 1—U`√Ë
ÆW)uu, sJK r UN.√ X; ‚«dF« b{ »d(« d
d; X,bv«
«u½UA UÎ BIý ±≥ qI²Fð ôu$√
UłU−²Šô ÊuDDI¹
XKI9« WBdA« Ê≈ ÊUO@ w? WOu$_« WOK"«b« …—«“Ë XU)
ÂUEM«ò œbNK 1UU?j« rOEM jODv« WLN?@ UBv` ±≥
ÆåÂUF« s,_«Ë
WM
b??, w 1U??Gd??% …b??9 1œ√ò ÊU??O@ w W??,uJ(« XU??)
s, ‰UF?√ cO?HM ÊËbF
«u?.UG UMB«u?, ±≥ ‰UI?9« v≈ ÆÆ«b.«u
åÆœö;« w ÂUF« s,_«Ë ÂUEM« dOOGK UN.Q`
tO?u" fOzd?« UN@ ÂU?) …—U
“ »UI9√ w? 1ôUI?9ô« wKQKË
v≈ ·b?NK U?N.√ W?,uJ(« XH. 5BK ”u?.U? ”Ëœ Ëœ—«Ëœ«
Æ5,U9 …b* Êu
b« œ«b oOKFK vK9 ÷ËUH«
≥ W?{—UF?,Ë U?;zU. ±ππ WI?«u0 W?)œUB*« 1¡U?Ë
«Ëd?C?? U?;zU. ≤±≥ 5@ s, X?
u?B?« s9 µ ŸU?M?,«Ë
ÆW6K'«
lM1 Êu.U?) ŸËdA?, vK9 ¨‚œU?c b?) ÊU*d;« ÊU?GË
WU?G v≈ W
—c« W)UDK WOËb« WU?Gu« wAH?, ‰ucË
d?O?& W?U?6?(« e?G«d*«Ë W?OM,_«Ë W?
dJ6?F« sGU?,_«
WIU WO;K&Q@ ¨w.«d
ù« È—uA« fKj, ‚œUc
W??,uJ(« Âe?K
ŸËd??A* W??C
d??F« ◊uD?)« vK9
ÆW
ËuM« 1«ejM*« vK9 ÿUH(U@
¨w.U?j
—ô wK9 ¨©ÊU?*d?;«® fK:« fOz— ‰U?)Ë
W6K'« w UNA)UM, Íd?j ŸËdA*« qOcUHK Ê≈
ÆÂœUI« ¡UöŠ« U$bI9 —dI*« fKjLK WOMKF«
l)«u*« gOHK lM?, …—Ëd{ vK9 ŸËdA*« hM
Ë
¡UG≈Ë ¨5
ËuM« ¡ULKF« WK@UI,Ë WO.«d
ù« W
dJ6F«
Æ…b«Ë WFœ 1U@uIF«
s, b
e*« V6G vK9 œuO) Í√ ÷d? Âb9 bGR
ULG
W
Ëu?M« 1U???OMI???« v?K9 ŸöBô«Ë W?
ËuM« ÂuK?F«
ÆWOLK6«
dN?`√ ∂ qG ÂbI
ÊQ@ W?O—U)« d
“Ë ŸËd?A*« ÂeK
Ë
Ê√ vK9 È—uA« f?K: ‚UHKô« cO?HMK —U6?, s9 «d
dIK
bF@ ULO WO—U?)« WUO6«Ë w,uI« s,_« WM' ÂuIK
ŸöBù fKj?LK ‚U?HKô« cO?HMK d?O? s9 d
dI?K .bI?@
ÆtOK9 »«uM«
WÒO.½dH« Âö.« …—œU³) bI²M¹ u¼UOM²½
s¹d׳« w ÷—UF) jýU½ sŽ ëdù«
aO???A« nO???)uK - b???)Ë
Íc« ©U,U9 ¥π® ÊULK wK9
W{—UF?LK ‰Ëô« rO9e« bF
Êu.U?G ≤∏ w ¨s
d^?;« w
v??« Èœ« U???????????????????, ¨ ‰Ëô«
Ÿ—U??A« w 1U??U??j????«
l{u?, ÊU??G U?L?G wF??O?A«
ÆWO)uI 1ULEM, b
bMK
W?????{—U??????F*« V?UD?KË
W
—u???œ W??OJK, W?,U??)U@
‰« …d??« –u??H?. s, b??(«Ë
ÆWLGU(« WHOK"
UOËœ ‡‡ UOÐdŽ
W¹ÒËuM« «e−M*« vKŽ ÿUH(UÐ W)uJ(« ÂeKÔ¹ w½«d¹ù« ÊU*d³«
ÊbM w “Uu) ‰UI²Ž« lM* WÒOKOz«dÝ≈ œuNł
1UE^K?« œu?N? qOz«d??≈ ‰c?;K
ŸU?b« d?
“Ë ‰U?I??9« lM?* …d?O?"_«
“U?u?, ‰ËƒU?` o;?_« wKOz«d?ù«
Æ ÊbM w tKdzUB ◊u;$ qO;)
U?L??G 1—b?B???« Ê√ b??F@ p–Ë
…d??Gc??, W?O?MOD6K 1U??N?? Ëb??;
rz«d? t@UJK—« rN?@ Áb?{ ‰U?I??9«
Æ5OMOD6KH« b{ »d
b?) W?OKOz«d?ù« …—U?H?6« X.U?GË
1U?D?K?6?« ŸU?M?)≈ w? X?K?A??????????
W.U?B?? “U?u??, `M, W?O.UD?
d?;«
ƉUI9ô« t;OM&Ë
Ÿö?)≈ q;) Ác$ w9U?6*« qA?H@ “U?u, mK@√ b?)Ë
ÆÊbM v≈ tNË qLG√ tMJ ¨VO@√ qK s, tKdzUB
“U?u?, `M, W?O.U?D
d?;« W?O?—U?)« XC?—Ë
UO?L— U;BM, qG?A
ô t._ WOU,uK@œ W.U?B
…—«“Ë vuK “Uu, Ê√ v≈ —UA?
ÆUOU qOz«d≈ w
vK9 ·d`√ YO ≤∞∞≤ w.U?Š« s
dAK w ŸUb«
¡UM@ vK9Ë WOKOz«d?ù« W
œU_« ◊U;K—ô« p WD"
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
¡«—“u« fO?z— ¡U??HK »d??)« b??√ ¨d?MJu?? e—U??A?K œ—uK« ‰U??)
Ê≈ ¨‚«dF« v?K9 »d^K d?OC^?« WKd, ‰ö?" o@U6« w.UD?
d;«
Ê√ wG?;M
ÊU??G U?, W?O.UD
d?;« 1«u?I« Ê≈Ë Q?D" X.U?G »d?(« Ác$
Æ≤∞∞≥ ÂU9 w ‚«dF« v≈ V$cK
b??$ r ò ‰b??F« d
“Ë VBM, q?G?A
ÊU??G Íc« ¨dM?Ju? ‰U??)Ë
tOK9 U.bL?9« Íc« ”U_« w$ X.UGË ¨„UM$ q,U?A« —U,b« W^K√
Æ©»d(«® ‰u"b
ådL6. Ê√ w »«uc vK9 sJ. r ¨”U_« «c$ vK9 «cò ·U{√Ë
ÆUNO
U?;;? ‚«dF« w W?Ouu
U?;«Ë W
ËU?LOJ« q,«u?F« œuË ÊU?GË
Æ≤∞∞≥ ÂU9 w ÁËe& WOKL9 d
d; UOU√
b?)Ë ¨5)uu*«Ë 5@d?I*« d?OK@ ¡U?)b?c√ s, dMJu? e—U?AK b?F
Ë
ULN@U?;` w 5O,U^, U.U?G U,bM9 …b«Ë WI` w sJ6« w U?Gd`«
U6?Oz— `;?c√ U,bM9 t?,uJ w «d
“Ë qL?9 UL?G ¨1UOMO?F;?6« w
Æ¡«—“uK
Ád?;.œ√ w? œuu*« W?OU??L?F« W?,u?J(« w o@U?6« d?
“u« ‰U?)Ë
»d?(« Ê√ bI?9√ò «bMK?J« w ‰UL?F« »e ◊u?I? s9 «bMKJU@
v≈ dEM
t.√ bI?9√Ë ¨ÊUJ, qG w ‰ULF« »e^?@ 1d{√ ‚«dF« vK9
ÆåQD" UNHcu@ ‚«dF« »d
»d? ÊQ@ œUI??9ô« «c$ buK s, vK9 dMJ?u œ—uK« q|?Ô U?,bM9Ë
d?{√ U?, «c$Ë ÆdO?K@ w.uKË ¨‰U?LF« »e?ò ‰U?) ¨QD" X.U?G ‚«d?F«
s, «bGQ?, X6 wMMJË ¨«d?KJ.«Ë «bMKJ« s, qG w ‰UL?F« »e^@
s, dŠG√ UL ÊUG «bMKJ« w ‰ULF« »e vK9 l)Ë Íc« —dC« Ê√
Æå«dKJ.«
vK9 »d(« Ê√ ¨d?;F
q$ ¨—uEM*« «c?N UIË t.√ s9 q|?Ô U,bM9Ë
öF? UN.≈ ∫u$ tu?)√ U, ¨VOBò dMJu? œ—uK« ‰U) ¨QD" X.U?G ‚«dF«
—U,œ W^K√ Í√ b?$ rË ÆËeG« XL9œ bI Æ—d?C« iF@ UM@ XF)Ë√
‰u??"b t??OK9 U.b??L????9« Íc« ”U??_« X.U??G w$Ë ¨„UM$ q,U??`
ÆådL6. Ê√ w »«uc vK9 sJ. r ¨”U_« «c$ vK9Ë «c Æ©»d(«®
Ê√ v≈ ≤∞∞≤ ‰uK?
√ w Ëe??G« q;??) b?9√ Íc?« Wœ_« nK, —U??`√Ë
w)«dF« rO9e« Ê√ åpA« q;I
ôò U0 1œU√ W
—U?;vô« 1U,uKF*«
‰c?;
Ë ¨WO?uu
U@Ë W
ËUO?LO?G W^K√ ÃU?.« qc«Ë 56? «bc
ÆW
Ëu. W^K√ d
uD «œuN
‰ö" WOuuO@ W^K√ dA. lOD6
b) ‚«dF« Ê√ UC
√ r9“ ULG
Æpc@ d,√ —«bc≈ bF@ WIO)œ ¥µ
W{d?9 UNK«– r9«e*« X,b?) WI?ô WIOËË nK*« «c$ r?9«e, XKU@Ë
q,UA« —U,b« W?^K√ vK9 —uŠF« r
r U,bM9 ¨W¡U?6*«Ë pOJAK
Æ‚«dF« w
d`U;?, qJA@ WO6.dH« …—œU?;*« v≈ dA
rË
t?U?C?« s, 1U?9U? q;) t?KU^
d?BK Ê√ ô≈
qOz«d≈ w dO;G qJA@ U$dO6HK Èd ”uO@U
Æf
—U@ 1UdI* Íu) œUI.« UN.√ vK9
W?O@d??F« ‰Ëb« l, Êü« v? U?6.d?? e?GdKË
lC
s,_« fK?: qL??^?, —«d?) ŸËd??A?, vK9
nB.Ë ÂU?9 U0— U?OM,“ ôËbË ÷ËU?H?K «dB√
Æ1UœU;« ‰ULJô
qcu??K b?O??u« qO?;??6«ò u$U?OM?. ‰U?)Ë
5;.U??'« 5@ ÷ËU??H??« o?
dB s9 1U??)U??HKô
åÆWOËœ 1«¡ö,S@ U.—U;« W,«dB@ idMË
…b??^?*« 1U
ôu?« XKu?c ‰Ë_« Êu.U??G wË
v≈ u9b
ÊuOMOD6KH« t&Uc —«d) ŸËdA, b{
WK?;« WO@dG?« WHC« s, w?KOz«d≈ »U?^6.«
W??OMOD6?K WËœ W??,U??)≈Ë W?O??)d??A« ”b??I«Ë
Æ ≤∞±∑ ÂU9 W
UNM@
‰U?) Í—U?'« d?N?A« s, o@U? X)Ë w sJË
WOKL?9 »UO?& Ê≈ U,U@Ë√ „«—U@ wGd?O,_« fOzd«
W?,U?)ù u$UO?M. U?NF?{Ë w« ◊Ëd?A«Ë Âö?
vK9 VF??B« s, Êö?F?j??O? W?OMO?D6K WËœ
qOz«d?≈ s9 ŸU?b« WKc«u?, …b?^?*« 1U
ôu«
Æ…b^*« 3_« w
Æf
—U@ 1«uD" ÁU& r$—c ÊuOMOD6KH« Èb@√Ë
5,U??OM@ w?KOz«d??ù« ¡«—“u« fOz— o;????«
U$œu?IK Âö?? …—œU?;?, s9 1UœU?^?, u?$U?OM.
wK9 Ê√ ‰ËU% WO;M_« ÈuI« Ê≈ tuI@ U6.d
Æ5OMOD6KH« l, U)UHK« qOz«d≈ vK9
w6.dH« WO—U)« d
“Ë wIK
Ê√ —dI*« s,Ë
w 5O?MOD6?KH« ¡U???L??9eU?@ ”u??O@U??? Ê«—u
u$UOMM@ w?IK
Ê√ q;) WK?;« WO@dG« W?HC«
‚d?AK …—U
e@ ”u?O@U? Âu?I
Ë Æoô X)Ë w
Æ5,u
dL6K jË_«
…œU9ô U6.d U$œuIK …—œU;* ”uO@U ÃËd
Ë
W?OMOD6KH« W?OKOz«d?ù« Âö?6« W?OKL?9 ‚öB«
r9œ W?9u??L?j?, d??;?9 ≤∞±¥ ÂU?9 1—U??N.« w«
w@Ë—Ë_« œU???%ô«Ë W???O@d???9 ôËœ rCK W???OËœ
Æs,_« fKj, ¡UC9√Ë
tz«—“Ë fK: 1U??^
d??BK w u$U??OM. ‰U??)Ë
åUNOK9 UM,U&—« ÊuËU^
w« WOËb« 1UdI*«ò
ÆWOM,_« qOz«d≈ 1UU —U;9ô« w lCK ô
ô œËb u?^. UM@ ‰UI.ô« ÊuËU?^
ò ·U{√Ë
vK9 Àb^O? U, ÊuK$Uj
Ë U?NM9 ŸUb« sJ1
—UŠ
U?, «dO?ŠG ‘U?I. v≈ «dO?A, åd?"ü« V.U'«
w« oBU?M*« vK9 ÊËdDO??6??O? ¡UD?AM« ÊQ@
÷ËU?HK „UM$ ÊU?G «–≈ ô≈ qOz«d?≈ U?NM9 vKv?K
ÆW
u) WOM,√ 1U;OKdK ÊQA@
w³OK« VOKI« sŽ ëdù« VIŽ f½u²Ð ‰bł
÷ËU??????H?K Ê√ nO??????C?
Ë
l, W?O?6.u??« W?O?U?,uK@b«
UOKF oKD.« WO?;OK« 1UOAOK*«
¡«—“u« f?Oz— r?OK?6K V?I????9
Íœ«b??G???;« o@U???6« w;???OK«
ÂU??9 fK@«dB v≈ Íœu??L??;«
»U??O??G@ U??N??L?K9 r&—ò ≤∞±≤
W??I
dD@ t???L?GU??^?, ◊Ëd??`
ÆåWœU9
—«d?I@ V— q@U?I?*« w tMJ
dI?, ‚ö&≈ WO6.u?« W,uJ(«
özU?) ¨fK@«dB w U?N??OKBM)
ŸU?d?« ‚UO? w vË√ …uD" «c$ ‚ö&ù« —«d?) ÊuJ
Ê√ q,Q.ò
w …—uQ*« 1U?OA?OKLK ÕUL?6« Âb9Ë UN?;?O$ WO6.u?« WËb«
ÆåUNOK9 ‰ËUDU@ UO;O
fK@«dB w UN?OKBM) ‚ö&≈ 1—d) WO6.u?« W,uJ(« X.UGË
Æ…b
b ·UD"« 1UOKL9 Ÿu)u U
œUHKË ŸU{Ë_« ÍœdK V;6@
U$œuË XI@√ w« qzöI?« ‰Ëb« s, X.UG f.uK Ê√ v≈ —UA
Ë
ÆUO;O w wU,uK@b«
œuIK w«≠ f.uK ¡«b. W?Gd w ÍœUOI« ‰uI
Èd?"√ WN s,
W?O6.u?« W?OU?,uK@b« Ê≈ wKO?,d« WF?L?u@ ≠rGU(« ·ö?zô«
—«d?{√ Ÿu)Ë ÊËœ 5HD?<« vK9 UN?«dS@ «d?O;?G UU?$ XII?
ÆrN
·«dB_« l, UNKU{ËU?H, ¡UM√ X9«— WO6.u?« W,uJ(« Ê√ bG√Ë
…U??O?? –U?I?.≈ vK9 …u??I@ XM$«—Ë ¨W??OM?Bu« W??^KB*« W??O??;??OK«
Æ5OU,uK@b«
w sJ
r VOKI?« bOË s9 ëd?ù« W?,uJ(« —«d) Ê√ v≈ —U?`√Ë
ÂU9 W?F)u?, s
bK;« 5@ WOzUM W?O)U?HK« vC?I0 q@ ¨WI?Hc —UB≈
Ʊπ∂±
s@ ‰U?L?G W?O?,ö?ù« W?C?NM« W?Gd? w ÍœU?O?I« ‰U?) ¨Á—Ëb@
- q@ ¨åW?C
UI?,ò —UB≈ w sJ
r V?OKI« bOË rO?K6K Ê≈ ÊUC?,—
ÆWOzUC)Ë WO.u.U) 1«¡«d≈ oË
U,bM9 ‰Ë_« cM, QD)« w? XF)Ë WO6.u?« WO—U?)« Ê≈ ‰U)Ë
dj? 1«u) b{ d?H W?HOK" b9U?I*« w;OK« ¡«uK« 1«u?I 1“U^.«
ÆUO;O
Âö9ù« qzU?ËË 5OUO?6«Ë ‰UL9_« ‰U?— iF@ Ê√ ·U{√Ë
·«b$√ oO?I??^? U?O??;?O d?j? 1«u??) b?{ WKL? «u?M` f.uK w
ÆW;{U& qF œËœ— dÒj Íc« d,_« WOUO
5@ W??U?6*« fH?. vK9 ·u?)u?« …—Ëd?C ÊU??C?,— s@ U??9œË
—«u(« o
dB s9 WO;OK« W,“_« q vK9 b
bA«Ë 5O;OK« ¡U)dH«
ÆV
dI« —U'« 1U9«dc s9 f.u@ ÍQM«Ë
w q?F????H« œËœ— XM?
U????;K
s9 W,uJ?(« ëd≈ ¡«“≈ f.uK
U?O;?O d?j? 1«u) w ÍœU?O?I«
s, 5?,u
q;???) V?OKI?« b???OË
…dAF« U?NOOU,u?K@œ UNLK6K
q;?) fK@«dB w «u?HD" s
c«
ÆŸu;√
Ác$ w? iF??;?« È√— b??)Ë
¨U?O?U,uK?@œ UU?$ W?OKL?F«
rNzUO?« s9 ÊËd"¬ d;9 U?LO
WËb« Ÿu?C??v@ Áu?H?cË U2
Æ5HBU)« “«e@ô WO6.u«
W??O??6.u??« W??L??cU?F?« w ÍdJ6??F« WM
u??F« —U?D0 qÒ Ë
ëdù« vK9 W?O;O Èu) l, ‚UHKô« b?F@ ÊuHD<« ÊuO?U,uK@b«
qO;? ¡ö"≈ q@U?I, ¡U? 5OU?,uK@b« d
d% Ê≈ qO?) ULO? ÆrNM9
Æ»U$—ù« WLN@ f.uK w öIF, ÊUG Íc« VOKI« bOË
VOKI« s9 ëd?ù« d;?" WO?6.uK W?OL?— —œUB?, 1bG√ b?)Ë
Í–U;« d
b'« ”«— d;F, o
dB d;9 «d@ fK@«dB v≈ tKœu9Ë
sj? w l?O@U?√ vC?,√ U??,b?F@ ¨U?O?;??OK W?O@d?G?« œËb?^K
s
uJKË ’U?v`√ nDv@ t,U?NKô f.uK WL?cUFU@ W?O)U.d*«
ÆW@UB9
1U?N? 1d?;?9 5*U? 5O?6.u?« 5O?U?,uK@b« …œu?9 r&—Ë
W,uJ(« ÷ËUHK ÊQ?A@ b
bA« UNU?9e.« s9 WOUOË W?OzUC)
f.u? W?,U??F« W?OKBMI« XL??^??)« åW?^K6?, 1U?O??A?OK,ò l,
‚öBS@ rNC
UI,Ë 5OU,uK@œ ·UD"ôò Ÿu;√ q;) fK@«dD@
ÆåVOKI« bOË
5O??U??,uK?@b« XœU@ ÊuJ?K Ê√ W??O??6.u??« W??,uJ?(« XH.Ë
W?OzUC?) W?O)U?HK« —UB≈ w ¡U? ÁbK; t?LOK6K Ê√ …b?GR?, ¨VOKIU@
r$bK; oO?I^« b?O) 5u)u*« qO?d@ `L6K s
bK?;« 5@ WOzUM
ÆwKc_«
W??F@U???*« ◊U??Ë_« s, b
b???F« lMI?K r W??,uJ(« W?
«Ë— sJ
bL√ ¡UC?I« ‰öIô w6.u« bcd*« fOz— ‰u?I
Ë ÆŸu{uLK
·UM|?ô« W?LJ^?, q;) s, VOKI« b?OË s9 ëd?ù« Ê≈ w.uL?d«
W,uJ(« q;) s, WOUO ◊uGC U?N9uC" WjO. ¡U f.u@
ÆåÊu.UI« tOCI
U, —UB≈ w fOËò
WD;Kd*« ◊u?G?C« Ác$ 1U6@ö?, ÊQ?A@ oOI?% `?H@ VUBË
ÆfK@«dD VOKI« rOK6@
s6^, W
—U6O« W?O;FA« WN;'« w ÍœUO?I« bI.« ¨t;.U s,
Æå…—uQ, 1UOAOK,ò l, UO,uJ U{ËUHK Ád;9« U, w@UM«
w{«—_« XL??^???)« 1U@U?B??9 l, W??,uJ(« ÷ËU?H?K Ê√ b?G√Ë
Æœö;« …œUO6@ oOK
ô d,√ WOKBMI« dI, w WO6.u«
UO˜
“ËbM ◊uIÝË ÊU²½UGQÐ —U−H½« w ±π q²I"
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
Ê√ ÊU?O= w ÊU?)U; r3U= Àb?S&*« b?*U9?2 tK« `O=– d?4–Ë
WDI?# ±≤Ë «—«œ—U?A W??IDM?2 vK0 «ËdDO??3 W??4d?(« wK?U?I??2
ÆW;dAK WF=U gO&H
VO?Z√Ë «uK&?Q g?O?'«Ë W;d?A« ‰U?'— s2 ≤¥ Ê√ ·U?{√Ë
«uK&Q ÊU?)U; s2 5M« Ê≈ b*U92 ‰U?QË Æd3_« w ≤µ lQËË ±π
ÆWF=—√ VOZ√Ë
W?IDM2 s2 X)?SK#« W?O?2uJ(« H«uI« Ê≈ ‰U?Q wA?O#«œ sJ
s2 5)#U?'« s2 q?4 Êu?N
Ë ÆdzU?K?l Í√ Ÿu?QË ÊËœ «—«œ—U?A
Ædlü« V#U'« dzUKl ÊQ@ s2 rXC
Ë ÁdzUKl
H«uIK «d?O)4 U?'«d« «c* qWL?OK “ËbMQ WM
b?2 XDI3 «–≈Ë
H«u?I« s2 r?0œ ÊËœ ÂU?F« «c* rEF??2 XKU?Q w&« W?O?#U?G?_«
ÆWO4dO2_«
±µ
XK&?Q o
dD« vK0 W?0Ë—e2 WK?)MQ Ê≈ ÊUG?√ ÊuËR?K2 ‰U?Q
rOKQ« w? ‰U?H;√ W??F?K rN?MO= qQ_« vK0 U??O#U?G??√ U?O?#b?2 ±π
vK0 ‰U?L?A?« w ÊU?)U; uKU?I??2 dDO?3 U?LMO= œö??)« »uM9=
Æ“ËbMQ WM
b2 vK0 …dDOK« q'√ s2 W4dF*« w WOKOz— WIDM2
rEF2 »USK#« cM2 ÊU&K?#UG√ w nMF« …dOË Hb0UBË
ÊËœb?A?&?*« vF?K
Ë Æw{U*« ÂU?F?« W
U?N# W?O?)?M'_« H«u?I«
U?2U0 ±≥ s2 d?W4√ b?F= W?O#UG?_« s2_« H«uQ s2 ÷«—√ Ÿ«e?&#ô
ÊU)U; W?4dS= ÕU;√Ë …bS&*« HU
ôu« tœU?Q Íc« ËeG« vK0
ÆWDKK« s2
‰ËR??K*« U?>√ ÊU?M' w'U?? ‰U?Q w=u?M'« bMLK* r?OKQ≈ wË
¡U?K# w#U?LË ‰U?H;√ W?F?K rN?MO= U?B?X?@ ±π Ê≈ W;d?AU=
Æ5=UB2 WKLl „UM* Ê√ d4–Ë ÆX)K« ¡UK2 «uK&Q
WIDM2 w ‰U?&I« s2 «dlR?2 «Ëd Êu
ËdQ vK&?I« Ê√ ·U{√Ë
ÆËb)
ULO r*—U
œ v« …œuF« o
d; w «u#U4Ë t'—U2
X2bDZ« rN—UO?3 sJ rN&
dQ v≈ …œuF?« «Ëœ«—√ò U>√ ‰UQË
Æåo
dD« vK0 ÊU)U; UN&0—“ WK)MI=
lQu??2 w? r*¬— s
c« vK?&??I« ‰U??H;_« q?4 Ê√ b*U??@ d??4–Ë
Ær*dL0 s2 WK2U)« ÊËœ —U9H#ô«
ÊU?)U; X=√œË ÆÂu9?N« s0 UN?&?OËRK?2 WN?' Í√ sKF rË
Æ5O#b*« ·bN&K UN#√ wH# vK0
wKU?I?2 Ê≈ Êu?ËR?K?2 ‰U?Q œö?)« ‰U?L?A= “ËbM?Q rOKQ≈ wË
W?L?ZU?0 “ËbMQ WM
b?2 »u?Z Êu?2b?I?&?
«u#U?4 s
c« ÊU?)U;
Æ«—«œ—UA WIDM2 vK0 «uu&3« X)K« ¡UK2 rOKQô«
—Ëb
UHOM0 ôU&Q Ê≈ “ËbMQ r4U VzU# wAO#«œ tK« bL ‰UQË
ÆrOKQô« r4U lL92 s2 jI H«d&2uKO4 Wö bF= vK0
Æå«c* ÊËd&3Ë «—«œ—UA WIDM2 bOF&KM3 ÂuO«ò ·U{√Ë
U@dO"QÐ UÎ IOLŽ UÎ ŽbB q¦9 WÒ¹dBMF« ∫ Êu²MOK@
d?3_« H«Ëd j3u?&?2 Ê≈ Í—ö?O* XU?Q ¨W?Q—U?_« Êu?O?4d?O?2_«
Æ¡UCO)« d3_« Èb tKOW2 s2 öO‡{ «—bQ qW1 ¡«œuK«
Íb
√ vK0 gO&H&«Ë nOQu&K W?{d0 dW4√ œuK« Ê√ XU{√Ë
Æb@√ HU=uI0 rNIS= —bB œuK« s2 5HU<« Ê√Ë ¨W;dA«
…d?OA?2 ¨W
—UM« WSK3_« …“U?O? Êu#UQ Õö?ZS= X)U; UL?4
s2 b?(« Ë√ ¡U?N#≈ w r*U?KO?3 wF
d?A?&« Õö?Zù« «c* Ê√ v≈
Æ…bS&*« HU
ôu« U*bNA w&« WKUL*« w3P*«
‰eŽ√ vKŽ ’UBd« oKDÔð ”uK$√ ”u WÞdý
U½UCOH« lM* WËU×" w ‰“UM*« U¾" dÒ"bð U½Už
qLF
Íc« ÊUJ*« u* «c* Ê_ UM W)KMU= «b?O' fO ÁuKF U2ò
Æåt&KzU0 ‰uF
Ë UMCF= tO
W2uJ( W?SK2 WKJA2 HU#U?CO?H« vK0 …dDOK« XS?)Z√Ë
w U?B?X?@ µ∞ s2 d?W?4√ ‚d?> cM?2 U?2U*U?2 Êu?' U#U?> fOz—
l=«d«Ë YU?W« w2u
·dB« HU?0uU= œ«b?K#« UN?))?3 ‰uO?3
WO0«b&*« W?O3U3_« WOM)« XHA4 …U?3Q2 w Ê«d
e uO#u
s2
Æœö)K
“UGK WDS2 Hd9H#« U2bM0 UBX@ π∂ q&Q WKOK« fH# wË
√u?3√ w HU#U?CO?H« s2 U?N?O? ÊuL?&?S
«u#U?4 WM
b*« j3u=
Æ5MK« H«dA0 cM2 U#U> w W—U4
w&?IDM?2 w W
—U?9?&« HP?AM*«Ë ‰“UM?*« HU?‡?2 U#U?> X«“√
sJ1 w&?? «d?4√ W?L??ZU?FU= 5d?O??I?H« Á—u?2u??'Ë ÂËœu?3
…d?2b*« HU#U?C?O?H?« —«dJ lM* …d?O?S= lO?3u ¡b= HU?DKKK
ÆdNA« «c* Xb w&«
“U??G?« rN??O?K0 XIK?;√ s2_« H«u??Q Ê≈ ÊU?JK« iF?= ‰U??QË
rNAO0 q)3 W
UL( …—U?9(U= U*uI@— Ê√ bF= Ÿu2bK qOK*«
dD*« X% q?)?K« rN= X?FDI b??Q ·ô¬ ÊU?4 Ë ÆHU?«d??'« s2
s2 d?W?4_ ‰“UM?*« HU
u?&?S?2Ë ÀU√ dUM U??L?4 ÷U?I#_« j3Ë
ÂUD Áb?IH ¡UM√ …œd?)« d?'U .dJ« b)?0 b?LS?2 ‰UQË ÆqO?2
…œd)« b
b?(« qI# w UN?2bX?&K
ÊU?4 w&« W'«—b«Ë t?lu4
UžuO« ‰UH²Š« w ·ôü« œuI¹ bMN« ¡«—“Ë fOz—
rQd= fOMO?> W?0u?3u?2 ‰u?lœ ·b?N= ¨wNœu?O# W?L?ZU?FU=
Æb«Ë ÊUJ2 w U>uO« W3—UL* lL& d)4Q4 b
b' w3UOQ
HU0U3 ‰öl W9O&M« ÊuMKFO3 rN#√ fOMO> uËRK2 d4–Ë
ÆWKOKQ
d?N# vK0 U?>uOK? s
—U9 Èd9?Ô&?3 t#√ ŸU?b« …—«“Ë XMK0√Ë
Æ—US)« wU0√ wË ÍbOK'« sAUO3
ÆU?>uOK w*U?F« ÂuOU= r?UF« ¡U?S#√ w HôUH?&« Èd?9ÔË
HU?‡?2ò Ê≈ ë—«u3 U?L?@u?3 W
bMN« W?O'—U?)« …d
“Ë XU?QË
ÆÂuO« U>uO« s
—U9 w Êu4—UAO3 å5
ö*«
HôUH?&ô« w „—UA YO? „—u
uO# w ë—«u?3 ÊuJ&3Ë
Ê√ lQu??&*« s2Ë ÆÊu?2 w?4 ÊU= …b?S??&*« 3ú ÂU??F« 52_« l2
s
—U9 ¡«œ_ åd
uJ3 e1Uò WU3 w hX@ n√ ≥∞ lL9&
ÆW)3UM*« ÁcN= U>uO«
e
e?F v≈ ·bN
t#Q= nZË Íc« Âu?O« «cN= ‰U?H&?ô« sJ
iF?= Èb ‰b???'« s2 W?U??? —U√ ¨åÂö???K«Ë ÂU????9???K#ô«ò
”U?3_« w? w* U?>u??O« Ê≈ ‰u?I w?&« W?O??2ö?3ù« HU??LEM*«
ÆÂö3ù« l2 vUM&Ë WO3ËbM* WOM
œ W3—U2
w&« WO3ËbMN« W?O2uI« W2uJ(« Ê≈ ÊËdl¬ ÊËdO?W4 ‰uI
Ë
W
bMN« b?OU?I&« e
e?F v≈ ·b?N …bM'√ U?N
b Íœu2 U*œu?I
ÆW1bI«
w W?4—UA*« Ê√ ÊËb?4R
Ë ¨ÂUNô« «c* Êu?HM
HUDKK« sJ
ÊQ?A= d
—U??I?&« Ê√Ë ¨W
—U?)?'≈ XK??O U?>u?OK w*U??F« Âu?O«
ÆUNO mU)2 t 5LKK*« W{—UF2
U???O??Ë
—u/ ”UO« oOu …bOIH« ÃË“
Èb# t?&?'Ë“Ë —u?/ qO?)# U*œôË«
ULN&KzU0Ë Íd&2
U?3u?4 Ê«uD#« W?'Ë“ —u/ s
œU#
UN&KzU0Ë
w#ôb92 ôË— t&?'Ë“ —u/ qON3
ULN&KzU0Ë
‚—U; ‡ oOu U*œUH«
qO=U> ‡ q
dO3 ‡ qO3U=
5KO3 ‡ u#U2
ÁœôË«Ë w2U?@ t??OM
— U?N?I??O?I?@
©d9N*« w® rNözU0Ë
ÁdB# ôu?I# W'Ë“ «—u# UN?&IO?I@
UN&KzU0Ë
¨w2U??@ ¨—u?/ HözU??0 Âu??L??0Ë
Ád??B# ¨w#ôb?9??2 ¨Íd?&??2 ¨U?3u??4
d???9??N*«Ë s?;u« w r?*ƒU??)???K#«Ë
W2ud*« rNbOI rJO« ÊuFM
w2U@ —«Ëœ≈ u#U2
—u/ oOu W'Ë“
Âu
vU?F t?&?L?— v?« WKI?&M*«
≤∞±µ Ê«d
e? ≤± tO lQ«u?« bô«
ÆWOM
b« UNU)'«Ë WLL&2
U?N?K?H# W?«d …ö?B?U= qH?&?S
ÂuO« dN?T bF= s2 WK2U?)« W0UK«
—U?2 W??K?OM4 w Í—U??'« ≤≤ 5Mô«
w ÈdW« È—«u r …eOL'« ‡ ÊË—U2
ÆdNM« ‡ q
UX2 —U2 WKzUF« s«b2
w sb?« q)??Q Í“U???F??&« q)???I
W?0UK« s2 ¡«b?&=« W?KOMJ« ÊuU?Z
¡U?WK?W« w2u
Ë d?NE?« b?F= W?O?#U?W«
w? Í—U?????'« ≤¥Ë ≤≥ ¡U?????F?=—ô«Ë
…eOL?'« ¨ÊË—U2 —U2 WK?OM4 ÊuUZ
q)Q …dA0 W
œU(« W0UK« s2 ¡«b&=«
Æ¡UK2 W3œUK« W
UGË dNE«
vUF t&L— v« XKI&#«
W2ud*«
-U bO@— 5“u'
Á—UF' ÊuD#« tK« b)0 WK2—«
—U???&???X???2® »u????I???F
∫U*ƒU?M=«
‚U
bA?« XO#U' t?&'Ë“Ë ©dO?FMM@
rNözU0Ë UL*œôË«Ë
XO??'—u??' t??&??'Ë“Ë ‰U?A??O??2
t&KzU0Ë UL*bËË Á—UF'
‘Ëd@ u?= U&
— t&?'Ë“Ë Ê«uD#«
ULN&KzU0Ë
t?L?F# U?O??2U?3 t?&?'Ë“Ë ·“u?'
rNözU0Ë UL*œôË«Ë
u{ b
“ w=« U1— t?&'Ë“Ë ÊË—U2
ULN&KzU0Ë
u= d??OM?2 W??'Ë“ Í—U?2 ∫ U?*U??&M=«
rNözU0Ë UL*œôË«Ë ‘Ëd@
ULN&KzU0Ë u{ œU0 W'Ë“ ”UO#«
≤≤ 5Mô« Âu??O« Í“U?F?&« q?)?I
b??F= W?O#U??W« W??0U?K« s2 Í—U??'«
ÊuUZ w ¡UK2 WM2UW« v& dNE«
≠ q
U??X???2 —U??2 W??K???OM4 W??K???OM4
ÆdOFMM@
W
eF vK0 dJ@
Âud*« WKzU0
»UÒAl v3u2 wK0 ÃU(«
©rO*«d=« u=«®
lO?L' s2 oO?LF?« dJAU= ÂbI?&
¡«u??3 rOô« U??N=U??B0 U*U??3«Ë s2
s2 œU?H
U= Ë« wB?XA« r?*—uC?S=
Ë« W?O??HU?N« r?NôU?BU= Ë« r?NKW1
ô« vU??F tK« 5KzU??3 rNU??0d?)??&=
ÆÁËdJ2 Í« rN)OB
W3—U2 w ·ôü« Íœu?2 «—bM
—U# ÍbMN« ¡«—“u« fOz— œUQ
‰Ë_« ‰U?H?&?ô« w wNœu?O# W?L?ZU?F« w U?>u?OK W?O?0U?L?'
ÆU>uOK w*UF« ÂuOU=
≥µ l2 fH?M&«Ë ¡UMS#ô«Ë W?U;û s
—U9 Íœu??2 Èd??'√Ë
ÆœuM'«Ë 5HTu*«Ë ”—«b*« cO2ö s2 hX@ n√
·ôü« d?A?&#«Ë WO#b?*« w WOM?2_« H«¡«d'ù« b
b?A Èd?'Ë
ƉUH&ô« w W
dJKF« t)@ H«uI«Ë W;dA« H«uQ s2
HU?FL?& w U>u
s
—U9 s?
dl¬ 5
ö?2 Íd9
Ê√ lQu?&
Ë
ÆW
bMN« H«bK)«Ë Êb*« HU‡2 w UN&2UQ≈ —dI*« s2 WKU2
t#≈ ‰u?I
Ë U?>u?O« W??3—U2 ‚U?A?0 b?√ u*Ë ¨Íœu?2 ÊU?4Ë
3_« U?0œ ¨w2u
qJ?A= W1b?I« W
bMN« W??{U
d« Ác* ”—U1
ÆU>uOK UO*U0 U2u
Ê«d
e ≤± Âu
Êö0ù …bS&*«
„—UA?O3 ¡«—“u« fOz— Ê√ ÊuËRK2 d?4– ¨o=U3 XQË wË
V;U?XO?3Ë wNœuO?# w U>u?OK w*UF?« ÂuOU= ‰U?H&?ô« w
Q??'U? Íœu??2 Ê√ d?O??> ÆU?>u??O« ”—U1 s tM?J ¨s
d?{U??(«
Æs
—UL&« w W4—UA*«Ë rNO≈ ÂULC#ôU= 54—UA*«
W??KK' w «u??4—U??@ hX??@ n√ ≥µ Ê≈ HUD?KK« XU??QË
ÀU?)?'«— o
d; w W?I?O?Qœ ≥µ Hd?L?&?3« w?&« U?>u?O« s
—U9
Í—ö?O* W??O?4d?O?2_« W??3UzdK W?O;«d??I1b« W?S?@d?*« XU?Q
¨U?4dO?2√ w U?I?O?L0 U?0b?Z qW9 ‰«e ô W
d?BMF« Ê≈ ¨Êu?&MOK4
W
ôu= œuKK WOX
—U WKOM4 w XFQË w&« WS=c*« VI0 p–Ë
ÆWO=uM'« UMOË—U4
UN#√ vK0 ÁcN4 …U3Q2 nZË W0œU<« s2 Ê√ Í—öO* XU{√Ë
W
dBMF« s2 XBKX b?Q U4dO2√ ÊQ= o
bB&« Ë√ ¨W
œd? WFQ«Ë
‰«e
ô Íd?B?MF« wK?3R*« n?MF« Ê√ …b?4R??2 ¨d?O?)??4 b? v≈
Æ…bS&*« HU
ôu« w «dL&K2
w HU
bK)?« ¡U?3ƒd d9R?2 w Í—ö?O* HU??S
d?B H¡U?'
UN?&H?B= W
dBMF« s0 U?N WLK4 ‰Ë√ —U;≈ w uJK?OK#«d? ÊU3
ÆWO4dO2_« W3UzdK WS@d2
WF?K q&I2 ÂU
√ Wö q)?Q WO=uM'« UMOË—U4 W
ôË Hb?N@Ë
»U?&JK? W?3«—œ ‰ö?l ¨’U?ZdU?= wI
d?√ qZ√ s2 5O??4d?O?2√
j3u= WQ—U?ú W
œuWO*« WO?HI3_« q
u#U1≈ WK?OM4 w ”bI*«
ÆÊu&K—UA
s2 mU?)« ·Ë— Êö?
œ iO=_« »U?A« vK0 i)??I« wI√ b?QË
q&?I= HU?2UN« t?O≈ XN?'ËË ¨w{U*« fO?L?)« U?2U0 ≤± d?L?F«
W1d?' t=UJ—« ”U?3√ vK0 t?F?2 oO?I?S?&« Íd?9
Ë ¨W?F?K?&«
ÆWO*«d4
U??N??N??'«u?
w&« V0U??B?*« iF??) U*œd???3 ÷d??F??2 wË
ÆX#d&#ù« vK0 —uB*« qO9K&«
Àœ«u? s2 WK?KK3 sL?{ t?0u# s?2 Àb?_« u* ÀœU?(«Ë
wQ
Ë , ”uK?$√ ”u w W?;d???A« V#U????' s2 —UM?« ‚ö;≈
VOU?3√ vK0 …b?S?&?*« HU
ôu« ¡U?S#√ w HU?'U?9?&?« j3Ë
ÆHUOKQ_« HUFL&92 w WZUl ¨…uI« UN2«bX&3«Ë W;dA«
‰e??0√ q?'— vK0 ’U???Zd« ”uK$√ ”u? W;d??@ X?IK;√
w W?HAM0 U?NH b?QË Áb
l— Ê√ b?F= WGU= W=U?Z≈ t&=U?Z√Ë
Æ”bK0 ÕuK
t#√ «ËbI&0« s
c« ◊U)C« t'Ë
≠ q'd« Ê≈ «d
d?O* u
—«“Ë— W;dA« r3U= Wb?S&*« X?UQË
rœe?2 Ÿ—U@ w? dO?K
ÊU?4 ≠dL?F« s2 HU?OMOö?W« w u*Ë
tM2 »d?&Q« U?2bM0 WMS2 s2 w#U?F
t#√ «b=Ë, eOKO? ”u wS=
ÆW;dA« ‰U'—
…—U?O?3 s2 W;dA?« ‰U'— ÃËd?l Èb t#√ «d
d?O* XU?{√Ë
tM2 «u?)KD rN*U?& W?HAM*U= W?u?HK*« Áb
q'd« b?2 W
—Ëb«
ÆtOK0 ’UZd« ‚ö;≈ q)Q ”bK*« ¡UI≈
w ≠b?F= t?&
u* s0 »U?IM« nA?J
r Íc«≠ q'd« b?Qd
Ë
œb?0 w oI% W?;dA« X«“ U?2Ë, vH?A?&K?*U= W'd? WU?
ÆtOK0 W;dA« UN&IK;√ w&« HUZUZd«
sJ
r q'd« Ê√ ’U?Zd« ‚ö;≈ b?F= W;d?A« XH?A&?4«Ë
ÆÀœU(« lQu2 w WSK3√ Í√ vK0 —uWF« r&
rË USKK2
W??'«—œ V4«— Ê√ e1U ”uK?$√ ”u W?H??O??S?Z Hd??4–Ë
q'dK W;d?A« ‰U?I?&0« W?OKL?0 q9?3 ÊUJ*U= d1 ÊU?4 W
—U#
d??A#Ë t??3√— s?2 Ëb??)
U??2 vK?0 qO??K ¡U??2b« X?#U??4 Íc«
5²O@dO"√ 5²¹ôË w —U½ ‚öÞSÐ U¹U×{
W;dA« ÊQ= HuMËœ nO?&3 W;dA« fOz— b0U?K2 ÕdZË
≥ Ê√ v≈ «d??O?A??2 ¨—UM« ‚ö?;≈ W?OK?L?0 ¡«—Ë V)??K« ·d??F ô
Æ…dODl WU w 5=UB*« s2 ’UX@√
b??Q `KK*« r?'U?N?*« ÊuJ
Ê√ `'d*« s?2 t#≈ HuMËœ ‰U??QË
ÆtMOF= UBX@ ·bN&3«
UO#U?HKKM=Ë ÊUG?OA?O2 UU
ôË Hb?N@ W0U?3 ≤¥ s2 qQ√ w
ÆUS
d' ≤∞ uS#Ë öO&Q UFQË√ —U# ‚ö;≈ wœU
‰uN?92 oK?;√ ULMO? WËUH?&2 ÕËd9?= ’UX@√ ∑ V?OZ√Ë
¨UO?#UHKKM= W
ôË w U?OHœö?O Ÿ—«u?@ b√ w U?Oz«uA?0 —UM«
ÆWOK;« W;dAK HUS
dB VK
«u?0√ ±∞ dl¬Ë ÊU?2U0 Ád?L0 ö?H; Ê≈ W?O); —œU?B2 XU?QË
Æ…dODl ULN«d'
Ê√ b?F= ¨±∞ VO?Z√Ë t0d?B?2 wI qQ_« vK0 hX?@ ÊU?4Ë
WKK?« …dJ VF?K0 qH??? vK0 —UM« ‰u???N??9???2 `KK??2 `?&??
ÆWO4dO2_« ÊUGOAO2 W
ôË Êb2 d)4√ X
Ëd&
b=
«u#U?4 hX@ ¥∞∞ v«u? Ê≈ WO?4dO2√ Âö?0≈ qzU3Ë X?UQË
åX
d&?3 V
ËòË åd&KJ
œò w WKK« …d?4 Êu)FK
Ë ÊuKH?&S
s2 mK)
U?BX?@ q&I?O lL'« v?K0 —UM« ‰uN?92 oK;√ U?2bM0
Æ…uK# ≥Ë ‰U'— ∑ rNMO= s
dl¬ ±∞ VOB
Ë U2U0 ≤± dLF«
w oI% W;d?A« ÊS ”d= Íd X
Ëd&
œ W?HOSB U?IËË
r t#√ v≈ …dO?A2 ¨WKH?(« ¡UM√ XFQË w&« —UM« ‚ö;≈ W?OKL0
oKD2 v?K0 ·d?F??&« Ë√ U
U?S??C« HU
u* b
b??% Êü« v≈ r&
Æ—UM«
5OU"uB« s¹œbA²*« wÒu2 5ÐdN*« vKŽ UÎ ÐdŠ sAð UOMO@
ÊQ= WF;UI*« w W;d?A« ÷uH2 VzU# wUL?O4 Hd)« rK3Ë
ZU?F
d?2_« «c* Ê≈ ‰UQ t?MJ Êu;—u&?2 W;d?A« ‰U?'— iF=
Àö «u?C??2√ «–≈ W;d?A« ◊U?)??{ qI# qW?2 H«uD?l ‰ö?l s2
V
d??N??&« lQ«u??2 w ÊuK2U??F« U??2√ Æb??«Ë lQu?2 w? H«uM3
ÆdN@√ W&3 bF= rNKI# sJL*« sL åWMlUK«ò
WKJA??2 a3d# ô v&?? …b??O?u« W??I
dD« w* Ác*ò ‰U??QË
`)?B
t#S?? ©lQu?2 w® b?«Ë ¡U?I= …b?2 XU?; «–S? ÆœU?K?H«
Æå◊UAM« s2 «¡e' `)B
Ë 5OK;« ÊUJKK UËdF2
«“—√Ë «dJ3 qL?% WMU?@ ≥µ v«u? Ê≈ ÕdË 5?K ‰U?QË
YO? »«œ«œ v≈ Ÿu?)?3√ q4 qB X#U?4 W=dN?2 Èd?l√ U?FK3Ë
WKL H√b= Ê√ v≈ p–Ë wU2uZ ¡w'ô n√ ≥µ∞ uS# gOF
ÆÊUKO# w HUDKK«
UK
—U' w HUMS@ m
dH?&= Êu2uI
s
dl¬ Ê≈ ÊUMù« ‰UQË
Æ5IO« t'Ë vK0 œbF« ÊUdF
ô ULNMJ ‰ULA« v≈ d'«ËË
»«œ«œ w Í—U??'« ◊U???AM« vK?0 ¡UM= HU=U??K??? `{uË
—b
WMU?@ q4 s2 »U?)?A« W?4d? t?OK0 qB?% U?2 Ê√ Áb?Ë
ÆU
uM3 —ôËœ ÊuOK2 ±[π uS# UNOK0
5OMOJ« 5=dN*« Ê≈ »«œ«œ w W;dA« s2 d?O)4 j=U{ ‰UQË
Íc« ‰U*« w ÊËd?JH
ôË ‰U?2 s2 t#u??I?I?S
U?2 v?≈ ÊËdEM
ò
Æåt#ubSO3 Íc« —dC«Ë »U)AK t#uDF
U*d√ ÊUKO# ±∏ w X9 w&« HôUI&0ö ÊU4 »«œ«œ wË
—UF?3√ l— ‰öl s2 p?–Ë qQ_« vK0 …eO?'Ë …d&H? Í—uH«
œ—«u« UML vK?>_« dJK« ÷d?F H√b= d?'U?&*« Ê√ –≈ dJK«
Æw=ËdO# s2
ÂöÝ ‚UHð« vKŽ ÊuFu¹ wU" ËœÒdL²"
W?OU*« W?2uJ(« l2 Âö?3 ‚UH« vK?0 ‚—«uD« ËœdL?&?2 lÓQË
ƉULA« WIDM2 w UOze' UO«– ULJ rNSM1 ÊQ= wCI
w{U*« d?NA« w «u?C?— ‚—«uD« …œUO?I= ÊËœd?L&*« ÊU?4Ë
«Ëd??O?> rNM?J W?OU?*« W?2uJ(« l2 w?Ë√ ‚U?H« vK?0 lO?Qu??&«
ÆrN)UD2 vK0 W2uJ(« XI«Ë U2bF= rNHQu2
p– w U0 w?U?2 ‰U?L??@ s2 ¡e?' v?K0 ‚—«uD« vu??&?3«Ë
Æ≤∞±≤ ÂU0 w WOX
—U&« u&J)9 WM
b2
«uu?&?3« …b0U?I« rOEM&= 5?D)d2 5O?2ö?3≈ 5SKK?2 sJ
W?OK?L?0 d≈ U?N?M2 »U?S?K#ô« v?≈ «ËdD{« Ê√ v≈ W?ID?M*« vK0
Æ≤∞±≥ ÂU0 w 5OK#dH« …œUOI= W
dJK0
s2 ‰öI?&3ô« vK0 U?NuB? cM2 H«—u l=—√ wU2 Hb?N@Ë
Ʊπ∂∞ ÂU0 w UK#d
w*Ë ¨‰U?L??A« w W?O=d??F« HU?0u?L?:«Ë ‚—«u?D« ‰u?I
Ë
gO?LN?&K Êu?{d?F&?
rN#≈ ¨œ«Ë“√ ÊËœdL?&*« U?N?OL?K
W?IDM2
Æ«—U*œ“« dW4_« »uM'« q)Q s2 q*U9&«Ë
v&?? dz«e?'« t??O? XD3u Íc« Âö??K« ‚U?H?« l]QuÔ
rË
Æ‚—«uD« `UB Hô“UM WOU*« W2uJ(« X2bQ
b??Q X?#U??4 W??I?=U??3 H«—«d??Q s?0 W??OU*« W???2uJ(« X?KXË
Æ‚—«uD« …œUQ ‰UI&0ô UN—bB&3«
≤µ w W?2uJ(« U?N&?F?{Ë w&« åW
d?K«ò WI?Ou« ‰u?IË
WO#u#U?Q dO> H«ËU≈ Êu?Fb
ò dJK« V
dN »UDQ√ Ê≈ ÊU?KO#
WDA#√ q?
u9 w ‰U*« «c* Âb?X??&?K w&?« »U?)?A« W??4d?(
ÆåWO=U*—« HUOKL0Ë
5#«uI« wL?% YO UOMO?4 w `=d2 ◊UA?# dJK« V
dNË
5= ‚UH« —U;≈ w p–Ë H«œ—«u« WN'«u2 w WOK;« W0UMB«
ŸU?)
dJK« ÊS? pc?Ë ÆUO?MOJ W?Q—U?_« 5
—U?9?&« ¡U?4d?A«
ÆWO*UF« ‚«u3_U= W#—UI2 UOMO4 w tO mU)2 dFK=
W=—U??S??2 w Âb?I? s2 oI??% U0 Êu??O?3U??2uK=b« r?KK
Ë
‰U?QË ÆU?N??&KL? HUDKK« q?Z«u ô√ Êu?A?X
rNMJ? 5=d?N*«
WK?Z vK?0 Ác* d?JK?« HU=U?????B?????0ò w=d?????> w3U?????2u?K=œ
Æåp– bF= ÀbSO3 «–U2 ‰«RKU pcË ©HUDKKU=®
—U??& Èu??3 qL??A r HôU??I??&??0ô« Ê√ „uJA« b?
e
U2Ë
ÆHU=UBF« ¡UL0“ s2 Í√ r3ô d4– œd
r ULMO= ¡UD3Ë
‰Ë_« ≠ »«œ«œ rO?X2 w w?U2u?Z qZ√ s2 ÊU=d?N2 Õd?@Ë
‰U*« lb
Ë V
dN&« r&
nO4 Õd? tL3« w#UW«Ë 5K v0b
5‡'ö« ÊUu?; v≈ Êö'd« rC#« Æ»U)A« W?4d s2 ‰U'd
‰U2uB« w Ÿ«d?B« d9H bF= UOMO4 v≈ œËb?(« «Ëd)0 s
c«
‚bMH= We?FM2 W?IDM2 w? UO?I?&K
Ê√ vK0 U?I?H«Ë Ʊππ± ÂU?0
ÆULNM2 qJ jI ‰Ë_« r3ô« «bX&3« ◊dA= »«œ«œ
WOL?OKQ« WOM2√Ë WOMO4 —œU?B2 UNb4√ w&« UL?N&
«Ë— VKË
qO?L% r&
YO? u
U?LK?O4 ¡UMO?2 v≈ W=d?N*« lzUC?)« qB
s2 œ—u??&??K*« wK
“«d??)« dJ?KU= 5OMO?J W??4uK2 HUMU??@
Æ«d>uKO4 µ∞ W#“ UNM2 q4 Hô«u' w Q)F*«Ë j3Ë_« ‚dA«
W4d UNOK0 dDO?K ÷«—√ d)0 HUMUA« oKDM „UM* s2Ë
«—ôËœ ±∞≤µ Êu?IzU?K« lb
Ë ÆW?O?MOJ« œËb?(« v≈ »U?)?A«
W4d( 5&F=U gO?&H w&DI# s2 WDI# q4 w WMU@ q4 s0
»U)?A« qIM
U#UO√ò 5K? ‰UQË ÆU*—Ëd0 ÕULKK »U?)A«
pMJ1 v&?? rNM2 W?QUD= vK0 q?B?% pMJ ÆgO?&?H??&« WDI#
ÆåÈdl√ …d2 rN&K=UQ «–≈ U*“«d=«
ÂU?2√ U??O?L??3— W?IKG?*« W?OMOJ?« œËb?(« v≈ ‰u??Zu« bM0Ë
©—ôËœ ∂∞∞® sK@ n√ ∂∞ WMU@ q4 lb »U?4d«Ë lzUC)«
WOU?2uB« HUDKK« clQË Æ—u?)F« q'√ s2 WO?MOJ« W;dAK
Ædl¬ UGK)2
»«œ«œ rOX?2 w ‰U'— W?&3 W?OMOJ« W;dA« X?KI&0« U?2bM0
w{U*« ÊU?KO# w W?OU?2uB« œËb?(« »dQ ·«d;_« w2«d?&*«
cM2 …d?L&?K*« dJK« V
d?N HU?OKL?0 vK0 ¡UC?I« U?Nb* ÊU?4
w Êu?OU?2u?Z ÊËœb?A&?2 U?NKG?&?K
w&«Ë 5MK« H«d?A?0
ÆUOMO4 vK0 rN=d q
u9
Âu9* s2 lO=U?3√ bF= H¡U?' w&« ≠ HôUI&?0ô« pK X#U4Ë
±¥∏ W?OU2u?B« »U?)A« W?4d? s2 5SKK2 W?F=—√ t?O q&?Q
s2 «¡e?' ≠ rO?<« s2 W?)
d?I« U?K
—U?' W?F2U?' w U?B?X?@
q
u9 l?=UM2 nO??H??9??& …b
b??'« w=Ëd??O# W??O??9??O«d??&??3«
XI??(√ H«—U?> ÊuMA
Ë œËb??(« ÊËd?)??F
s
c« 5O??2ö?3ô«
ÆUNO WUOK« W0UMZË UOMOJ= «b
b@ «—d{
5
ö?2 WF?C= “ËU9?& ô bQ dJK« V
d?N WKOB? Ê√ r>—Ë
Ác* sA W?OU4 m?U)*« Ác* qW?2 Ê≈ ¡«d)l ‰u?I
H«—ôËb« s2
WKO?3ËË WO2u?9* ‚œUM= lC= Èu?3 ÃU&?% ô w&« HUL?9N«
w Àb?? U??LKW??2 Hu?LK? s
b?F??&??K*« 5BK<« i?F=Ë qI#
XO?9&3Ë e?4d2 vK?0 Âu9N?«Ë UK
—U' W?F2U?' vK0 Âu9?N«
ÂU?0 UB?X@ ∂∑ Ÿd?B?2 s0 dH?3√ Íc« w=Ëd?O# w Í—U9?&«
Æ≤∞±≥
ÊQ?4ò U??K
—U?' W?ID?M2 s2 lO?— wM?O?4 wM2√ —b?B??2 ‰U?QË
ÆåoOH H√b= W2uJ(«
w ·dD?« iG X#U??4 U??2 «d??O??W??4 HUD?KK« Ê√ ·U??{√Ë
sJ ÊËb?OH?&?K
«u#U4 s?
dO?W4 Ê_ —u?2_« Ác* q4 s0 o=U?K«
Æs2_« »UK vK0
b
e*« ‰c= s2 b=ô t#≈ ‰u?I WO?3U2uK=œË W?OM2√ —œUB?2 sJ
œUKH« vK0 ¡U?CI« p– s2Ë ÆUNuFH2 d?L&K
W9O&# oO?IS&
V
dN&« HU=UB0 ¡UL0“ ·«b?N&3«Ë W;dA« ‰U'— ·uHZ w
Æ¡UD3u« s2 rNUI&0« - s2 v≈ WU{ùU=
œËb(« d)?0 V
dN&« …—U& W'UF* „d?S&« Ê√ X)W
U0—Ë
ql«œ »U)A« W4d vK0 ÍdJK0 Âu9* s@ t&OL*√ w ‰œUF
œU??%ö W?F=U??&« Âö??K« kH? H«u??Q V#U??' s2 ‰U?2u??B«
wSKK??2 «u?Qd?? s
c« 5OU??2u?B« œu?M'« pc?4Ë wI?
d?ô«
w{«—√ s2 U?NMOF= U=u?O' q&?% dG?Z√ HU0U?L' v≈ »U)?A«
ƉU2uB«
r U2ò w=ËdO# w rOI*« wU2uB« d?O))« Íb)0 b@«— ‰UQË
W
U?N# b?N?A# sK »U?)?A« W?4d?( H«œ«d
ô« —œU?B?2 lDQ r&
ÆåWIDM*«Ë ‰U2uB« »uM' w —«dI&3ô« ÂbF
nQu H«uDl UU?OMO?4 Ë—u*Ë√ fOzd« W?2uJ HcX« b?QË
v≈ ‰U?2u?B?« »uM' w u
U?L?K??O?4 ¡UMO?2 s2 dJK?« V
d?N
X‡?A#√ WZUl …b?Ë Ê≈ WOM2√ —œU?B2 XU?QË WOMOJ?« œËb(«
ÆV
dN&« HU=UB0 vK0 ¡UCIK WOM;u« H«d=U<« “UN' w
rC WLzU?Q UOMO?4 HdA# UK
—U?' Âu9* Ÿu?QË s2 ÂU
√ bF=
Æ»U)A« W4dS= HöZ rND=d s2 œ«d_«Ë HU#UOJ« s2 ∏µ
qL?% WO?2uJ WI?OË sJ Hö?B« WLzU?I« pK `{u rË
Hœ—Ë s2 UB?X@ ≥∞ —Ëœ s0 qO?ZUH Hd?4– åW
d3ò W?HZ
ÆV
dN&« w UNO r*ƒUL3√
±∏ Âu
»«œ«œ rO??X?2 w W?&?K?« 5KI?&?F*« ¡U??L?3√ Hœ—ËË
Æ5&LzUI« w ÊUKO#
±∂
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
W?????????????????????????????????????????????{U?????¹—
∫ wUA« tK« qC ©UÐd® wK¼_« fOz—
UM¹œU½ …bŽU$ WO½«Ëd$J« UOKŽUH« s qQ½
°°°° WII;« «“U$ô« s ZŽeM iF³«Ë
‰u w« qdË Ëb( u
uMOF ‰ö:
lO?—Ë WJ#??? u?« œ«R???&Ë
w& W{U
d)« ‰ËR*+® e
u
w& A«uM?@ d??A??3 b??F
VFK
wJ) q?LF?K) ©W
bK#)«
qTQ?U ¨W????F«d?)« W????:—b)«
VFK+ vK3 ÂbI)« …d?7 o
d&
…dJ ©Ud?E® wKT_« ÍœU
Ê«Ë t??Ou?: œ«R??& lL?;??+
W
b« ·U???B??+ v)« Âb???I)«
w& t?) ÷—Q??7 Áb???L??????F
…—«b??; W??M)U??M)« W??:—b)«
ÂU?+« W??O?L?@d)« AU?
—U?#*«
…d7 w& bOu)« ÍœUM)« uTË
w& w«Ëd??*J)« —u?N??L?'«
wzU??C??J qÒM1 Íc)« Âb??I)«
Ê«Ëd*7 WLEU3 w& tM
d3
qO#?:Ë Õu?H)« ≠ Ê«Ëd?*7
ÆtOu: WM
b+
…dJ) w?UM#K?)« œU??%ô« w&
AU????O?K3U????H?)« V)U?DË
d?`¬ vK3 ·u?JuK)Ë ÆÂb?I)«
W?O??@U?O??*)« W?O«Ëd??*J)«
ÍœUM)U W?I?KF??*« —U?#?`_«
AU??H??)ôU W
œU??B????Jô«Ë
XI??)« o
d?F)« w«Ëd?*J)«
¡U?C?I)« qM2 ÍœUM)« u?P
ÍœU??M?)« f??O?z— å—U??
b?)«ò
w& d???N???ô« W??#???FK?)« w&
Íc)« w?+U??A?)« tK)« qC???&
ÊUM q qD ©Ud® wK_«
©Ud® wK_« ÍœU fOz— ÎU?*??Oz— …d????& cM+ V???«
…d?7 W#?F) UN wM3« r)U?F)«
Âb???3 v?K3 «uM?T«— ·«dg« p)UM?T n@ú)ËÆÂb????I)« Ê« vK3 w7d??O?+« —ôËœ n)« ≥µË ≥∞ 5 ÕË«d???U ¡UM?« s+ …¡u???H???7 W
—«œ« WM?' ”√— vK3 ÍœUM?K)
ÆWOKU*)« WO«Ëd*J)« UdE …bK
UMMJ) W?M)UM)« W?
b« ·UB?+ v)« wKT_« ÍœU qTQU —ôËœ n)« ∑µ v?)« W??M?)U??M?)« W???:—b)« w& lH?UdU
v)« …œu????F?K) ·«d?gô« ÁcT Áu????3œ«Ë UTU?M)c????` w«d???)« VFK*« v?K3 Êu—b???
o
d??H)« u?#??3ôË
ÊUM#) q#:
ÆUTb— Ê« W#?@UM*U œË«ËÆUdE œ«d??@uUË« vK3 lJ«u)«
s+ œb???3Ë U??N???L???3œ vK3 t???Ou???: W
bK d?J« VI) U“d?« b??I)ò ‰u?I)U t?+ö?7 w+U??A)« √b?#
Ë
w& ÊU?M#) q#???: WM?' v)« dJ t???:Ë« Ê« œË«Ë
b?#3 b?OF?@ bO?*)« U?N@√— vK3Ë Âb?I)« …d7 œU?%« b
d& aO?A)« 5IU*)« 5#zUM)« ‰U?M+« AU?OK3UH)« W)uD? ÷u?M?@Ë ÊUM#) q#??: WE&U??P??+ W)uD
vK3Ë »Ëƒb)« rNKL?3 vK3 «e?3 n
“u:Ë o)U?)« t??O?:Ë—Ë Êu??#)« +U?x —u??BM+Ë Ê“U??)« qJOT bF WM)UM)« W?:—b)« v)« UMKTQUË W:—b)« ÁcN) ÊUM#)
7UJ)« dJ?« Ê« œË« U?L?7 ÆÂUJ(« WT«eË W
œU?O? «u??N)« n
“u??:Ë e?
u wJu?? w+U??;«Ë —«“U??3 ·U?{√Ë ÆåqD#)« o
d?H)« w#3ô s+ …d?O?#7 ÷Ëd?3
Ϋœd& 5#3ö?)«Ë ÍœUMK) wMH)« “UN'«Ë bL?ô« bL« Ê«u?:Ë wL?O?C?3 d?OË—Ë b?N?& wug ”bMN*«Ë w?)« W}?O*)« W
œUB?Jô« ŸU?{Ëô« q~ w&ò w+UA)«
W
—«œô« WM;K)« dJ«Ë —U#'« rTœu?N;+ vK3 Ϋœd& w)UT«Ë UdE dOUU+Ë UO?+— w« ‰UAO+Ë gO# W?EU?` W?OU?M#K)« W?{U
d)«Ë W?+U?3 ÊUM?#) U?N d1
q:« s+ »Ëƒb)« UNKL?3 vK3 ©UdE® wKT_« ÍœUM) ÆtUU
—U?#+ w& o
dH)« Êu?#7«u
s
c)« Ud?E …bK r3b)« q?~ w& UÎ ??O?)U??+ UÎ ??P??? wKT_« ÍœU gO???F
WOUM)« W:—b)« v)« qTQ??)« UM&bTË ÍœUM)« WPKB+ …d??7 o
d???H) wMH?)« “U??N??'« dJ« Ê« v?*« s)Ë V)UD sPË ¡UCI)« w?& qOKI)« iF#)« s+ œËb;«
WM;K)« dJ« Ê« w) b ôË œb?: 5#3ô ÂbI??*M@Ë åw
—U??)«Ë d?O?#?)«ò »—b*« t?@√— vK3Ë Âb?I)« WO@UO*)« WO«Ëd?*J)« AUOK3UH)« å—U
b)«ò d#M+ d#3
qÒM?1 Íc)« ÍœUM) r?3b W
bK?#)«Ë W
œU???B??????Jô«Ë
ÆÍ—u` qdË Í“UF qd
…œU?F?@ œUN?: ”bMN*« W?@Uzd W?IU?*)« W
—«œô«
fK:« fOz— bU«Ë ÆÂb?I)« …d7 W#F) w& ¡U?CI)«
ÊUHD@« —uBM+ 5—b*«Ë ÊUHD@« qd dOH*)«Ë W?@U?O*)« s?3 bF?#)« q7 b?O?F UM
œU Ê« b?7ƒ«Ë
«d????&« Ê«uD« ”b?MN*« t????Ou????: WM?
b* ÍbK?#)«
ÆårO$ b
d&Ë qL?F sP q wKT_« ÍœU w& W?@UO?*)« ŸuM2Ë
Âb?I?)« …d?7 VFK+ l{u? ÍbK#)« fK:« ¡U??C?3«Ë
w«Ëd????*J?)« ÍœUM)« d?
uDU q?:« s+ …b????«Ë Ϋb
lÒL?;?+ d
b+ dJ?« Ê« œË«ò t)uJ w+U?A)« r??`Ë
o
d?& ·ÒdB?? »U?N? œ«R& fOzd)« l?ÒL: lU??)«
vK3 s
Ë“ d?#?@« åu+UM?
b)«ò »UN? œ«R?& fOzd)« ÆåÂbI)« …d7 w& WEU` WJdA*« AUPHB)« VUE V:«u)« s+ t?« W?EU?` »—b???
wJ) Ud??E wKTô«
A«uM@ cM+ W??O«Ëd?*J)« W
b_« W?+b??` w& tKL?3 wK?Tô« ÍœUò Îö?zU?????J wK?T_« ÍœU f?Oz— ·œ—√Ë UM{—« vK3 v)Ë_« W?:—b)« W)uD ÷u? Ê« UMOK3
wz«b vIK
Ê« q+¬Ë Æd?O?#?`Ë ¡uH?7 q:— uTË …b?3 WF?«d)« W:—b)« w& sPË WK*)« …d?7 W#?F) ‰Ë«e
ÆåW)uD#)« ÷u) UM) lUU VFK+ UM) ÊuJ
Ê« Í«
w& VFK wJ) Ê«Ëd*?7 ¡UCJ ¡UM« s+ WU?;?@ô« WK*)« …d7 o
d& vK3 ·dA
d?OHE ÂUAT »—b*«Ë
W“«u*«
w& AU
—U?#*« ÷u? Ê« Îôb? t?Ou?: w& UMM
d?3 w& UdE …bK wKM2 v)« ÎUEU` ÎUO#KJ Ϋ¡«b t:Ë«Ë
ÆåWOUM#K)« ogUM*« wJUË AËdO rO7«ËË uMO?F ×u: ¡UJbE_« rTË t?Ou: W
bK W“«u*«ò w+U?A)« »U:« ÍœUM)« W“«u?+ ‰uË
Êu²KOU¼ ÂU√ ‰Ë_« e<d*« “d×¹ ⁄dГ˗ ∫ Èd³J« U$LM« …ezUł
W?H) ≤∞ s+ qJ« q#?J t?KO?+“ s+ Ê«u ∑ w)«u?
ÆWH) ∑± s+ ÊuJU Íc)« ‚U#*)« W
UN vK3
e?7d*« vK3 WOKF?H)« W*?&UM*« »UO?x j@ËË
ÂU?L??Tô« e?7dU ¨Êu??KO?+UT Wu?I?3 b?F ‰Ëô«
e??7d*« vK3 q???O?&Ë U??@U?+ 5 W??7d??F*« vK3
hOKIU s+ wU*ô« ozU*)« `$ U+bF Y)UM)«
‰uEu)« l+ W?OU nB s+ qJ« v?? ‚—UH)«
oU??*)« Í—«d??O??& ozU??@ Ê« ô« ∂∑ W?H?K)« v)«
w)U(« Í—«dO& ozU@ Âu?;T W+ËUI+ s+ sJ9
e???7d?*« w& W
U????NM?)« j` “ËU???& w?& `$Ë
oU?*)« cM+ t) W;?O?? qC&« U?II?P+ ¨Y)U?M)«
w& U?OU? q 5 w{U*« r@u?LK?) w+U???)«
Æw#~ u« ‚U#@
∫qz«Ëô« …dAF)« VOUdU UMTË
©”b??????O???????@d??????+® ⁄d?“Ë— uJ?O? wU?*ô« ≠±
W3U@ ±—≥∞—±∂—π≥∞
©”b?O??@d?+® Êu???KO??+UT f
u) wUD
d??#)« ≠≤
WOU ∏—∏∞∞ ‚—UH
©”bO@d+≠f+UO)Ë® U@U+ w#OKO& wK
“«d#)« ≠≥
À ±∑—µ∑≥ ‚—UH
‚—U?H ©Í—«dO?&® q??O& ÊU?O??@U?#O?@ wU*ô« ≠¥
À ±∏—±∏±
≠f+U????O)Ë® ”UUu Íd????O????)U???& Íb?MKM?H)« ≠µ
À µ≥—∂∞¥ ‚—UH ©”bO@d+
≠U
b?« ”—u???&® ⁄—u????#M?J)uT u?JO w?U*ô« ≠∂
WIOJœ ±—∞¥—∞∑µ ‚—UH ©”bO@d+
≠”uUu?)® ËœUËb)U???+ —u??????@U? wK
ËeM?H)« ≠∑
WK+U7 WH) ‚—UH ©”bO@d+
≠u?@Ë— Ë—uU® sU???d?O?& f7U?+ ÍbM)u?N)« ≠∏
WK+U7 WH) ‚—UH ©uM
—
≠U
b« ”—u??&® e
d?O u?O??`d?O?@ wJO??*J*« ≠π
WK+U7 WH) ‚—UH ©”bO@d+
©uM
—≠‰u b
—® Ëœ—UOJ
— ‰UO«œ w)«d?@ô« ≠±∞
WK+U7 WH) ‚—UH
∫r)UF)« W)uD VOUdU ≠
WDI ±∂π Êu?KO+UT ≠±
±µπ ⁄d“Ë— ≠≤
±≤∞ q?O& ≠≥
∑≤ suJ
«— ≠¥
∂∑ ”UUu ≠µ
∂≤ U@U+ ≠∂
∫5FUB)« VOUdU ≠
WDI ≥≤∏ ”bO@d+ ≠±
±π≤ Í—«dO& ≠≤
±≤π f+UO)Ë ≠≥
µµ ‰u b
— ≠¥
≥± U
b« ”—u& ≠µ
VI) q+U ”bO@d?+ o
d& WMOLT XKE«uU
r)U???F)« W?)uD vK?3 5FU???B)«Ë 5?IzU???*)«
Á“u?& oI? Y?O? b?«Ë ôu?+—u?& AU??JU?#?*)
‚u?H?? p)–Ë q«d?+ wU?L? qE« s+ lU?*)«
f?
u) t?K?O??????+“ v?K3 ⁄d?“Ë— uJ?O? wU?*ô«
W?#K vK3 b?ô« f+√ r)U?F)« qD Êu??KO?+UT
U?*?LM)« …ezU?: XMC???« w??)« mM
— ‰u b
—
ÆÈd#J)«
o
dHK) r@u*« «c?T W*+U?)« WOzUMM)« ÁcTË
‚U????#????@ Èu????@ tM+ X?KH
r?) Íc)« w?U*ô«
wU*ô« W?PKB* VT– Íc)« Íe?O)U*« mU?#O?@
Zu« WBM" dK# U$U"Ë ÊuKO"U j$u ⁄d“Ë— vK3 Âb?IU Íc)« ©Í—«dO&® q??O& ÊU?O??@U#?O@
o
d?H)« 5 q7UA*« b
e?O?@ U+ w)«u??)« vK3 dA?3
Æ⁄d“Ë—Ë Êu?KO+UT
ÆAU7d;U ÁœËeU w?)« uM
— W7dË Íu*LM)« b?F ¨r@u*« «c?N) Y)U?M)« Á“u& ⁄d“Ë— o?P??@«Ë
sJ9 Y?O?? …d??O??M?+ ‚U??#??*?)« W
«b A¡U??:Ë
w& d??A?3 ÍœU?(«Ë ¨u??7Uu??+Ë U?OU??#?@« wJU??#?@
‚öDô« bM3 Êu??KO?+UT tKO+“ “ËU?& s+ ⁄d“Ë— s+ ‚öDô« bM3 ‰Ëô« e?7d*« Ÿe??« U+b?F tUd?O*?+
‰u`b)« v)« ÊU+ô« …—UO?@ AdD{« U+ ÊU3d@ sJ) “«d??U? t)U??+« X?{d??FU w??)« Êu???KO???+UT tK?O??+“
f+ô« wKO?+“ 5 «bD?E« ÀœU? V#?* W?#KPK) VJu3 U+b?F WdC) r@u*« «cN) f+U?)« Á—UB?«
©«buT≠s
—ö??7U?+® u?*?u)« ËbUd?& wU??#?@ô« ‰ö?` WH?)U?+ V#?* t??O?JuU v)« Ê«u µ W?&U?{U
ÆsuJ
«— wLO7 ÍbMKMH)«Ë ¡wA)« iF tDG?{ s+ nH
tKF?: U+ ¨‚U?#*)«
s
e??7d*« s+ U??IKD?« suJ
«—Ë u??*u)« ÊU??7Ë
t?O??I?ö??+ s3 «d?O??M?7 «b??O?F ÊU??7 t« U?Eu??B?`
qE«u??) ¨w)«u?)« vK3 d?A3 l«d)«Ë dA3 l@U?)« ©”b?O?@d?+≠ f+U??O)Ë® U?@U?+ w#?OKO??& wK
“«d?#)«
»UP?*ö) dD{« –« b
b?'« tI
d& l?+ ‰Ëô« sP+ Z
u???)« W?BM+ v)« œu?F?B)« w& qA?& Íc)« q?O?&Ë
r@u*« «cT f+U?)«Ë w)«u?)« vK3 l«d)« ‚U?#*K) VO7dU w& WKJA+ V#?* r@u*« «cT W@œU*)« …dLK)
U?O)«d???@« w& wU??????&ô« t?JU?#?@ s3 »U?x Íc)«
ƉËô« tHJuU ‰ö` tU—UO@ —Ug«
‰ö??` t?) ÷d??FU ÀœU??? w& t????U??E« V#???* vK3 wUM)« r@uLK) Íu*?LM)« ‚U#*)« w& Á“uHË
UL?O& ¨W)uD#)« ‚öD« qO#J W
d?OCP?)« »—U?;?)« q
UJO?+ …—uD@ô« tMg«u?+ “U?$« W)œU?F?+Ë w)«u??)«
w& d?A?3 ÍœU(«Ë d?A?3 wU?M)« s
e?7d*« w& q 4O?7UT UJO?+ ÍbMKMH)«Ë ©≤∞∞≥Ë ≤∞∞≤® d?`U+u?
nB???M+ ‰«u?? v?)« qB??O) s
d??`ô« 5JU??#??*)« ±π∑∑® eu???: s)« w?)«d??????@ô«Ë ©≤∞∞∞Ë ±ππ∏®
w& Êu?JU Ê« ÊËœ U??JU???#???@ ±π s+ ÊuJ*« r?@u*« ±π∑≥® Êu???@d????????O wË— Íb?
u???*)«Ë ©±π∑πË
ÆWDI Í« tU“u YO? s+ wU?M)« e?7d*« Êu?L?@U?I??
s
c)« ©±π∑∏Ë
‰Ëô« nJu??)« v? UN)U? vK3 …—«bB)« X?OIË
s)« w*dH)« nK` …ezU'« ÁcT w& A«—U?B?ô« œb3
U+ ≥∂Ë ≥¥ 5?HK)« w& Êu??OK+UTË ⁄d“Ë— s+ qJ) ⁄d?“Ë— s?J??9 ¨©±π∏∂Ë ±π∏µË ±π∏≥® X?@Ëd?
dDC
Ê« q?#?J U???Ju??+ —b?B???)« w& q??O?H?) `L?@ Êu?KO+UT tKO?+“ s3 tKBH
Íc)« ‚—UH)« hOKIU s+
w& WKJA?+ t?:«Ë tM?J) Á—Ëb nJu??)« v)« d?O?`ô« w& UL?NMO f&UM?)« …b s+ b
eO@ U?+ ◊UI ±∞ v)«
tKF?: U??+ s1ô« wHK)« tU—U?O?@ —U?g« ‰«b?#???@« “u9 s+ f+U?)« w?& U?N)Ë«Ë W?O?I?#??*« AU??JU?#?*)«
Y)U?M)« Áe?7d?+ s3 v?? v?K??
Ë «d?O?M?7 d?`Q??
Êu??@dHKO@ W?#K vK3 r)UF)« qD qIF?+ w& q#I*«
≠f+U??O)Ë® U??@U?+ w#??OKO??& wK
“«d??#)« W??PKB*
ÆWOUD
d#)«
Æ©”bO@d+ tU—«b??E ”b??O??@d??+ o
d??& “e??3 ¨q?U??I*« w&Ë
⁄d“Ë— ÂU????+« …b???N2 o?
dD?)« XP???#????E« r
±π≤ qU?I+ ¨W?DI ≥≤∏ bO?Ed 5FU?B)« VOUd??)
vK3 X{d??& Ê« b?F ‚U??#?*?)« s+ «ezU?& ÃËd??K) WDI ≤µ b?B Íc)« f+U?O)Ë o
dH) ±≤πË Í«d?OH)
V#?* tM+“ v)« Ê«u µ W&U?{« WuI?3 Êu?KO?+UT UC
« U*+U` ”UUu ÍdO?)U& ÍbMKMH)« Ê« bF ÂuO)«
dzUE(« j?` Ãd???+ bM3 iOô« j)« Á“ËU??& ≠U
b?« ”—u???&® ⁄—u????#MJ?)uT uJ?O wU?*ô« ÂU???+«
ÆtU«—Ug« ‰«b#?@« q:« s+ tHJuU bF ËœUËb?)U??+ —u??????@U w?K
“ËeMH?)«Ë ©”b??O???@d??+
vK?3 X{d????& w??)« Wu????I????F?)« ÁcT q?~ w&Ë
‰u b
— o
d?& vH??7« U?L?O?& ¨©”bO?@d?+≠”uUu)®
ÊËœ wU?M)« e?7d*U r)UF)« q?D lM?J« ¨Êu??KO?+UT Ëœ—U??OJ
— ‰U??O«œ w)«d?????@ô« t??O?I?zU?@ ‰ö?????U
b??F v?K3 ÊU??7 t« rx— t?U—U??O??@ vK3 j?G??C)« wU?M)«Ë dU?F)« s
e?7d*« AU?HO?7 qO?O«œ w@Ëd)«Ë
wU{≈ ÂUF uO$ðô l dL²$ Á“uK<
lzUC)« ‰b XJu)« w& tI
dH) l«d)« ·bN)« qO;*U s+
5&bN) ·«bT√ W?F—Q uO*Uô “uH …«—U?#*« pKU wN?M?)
UË—Ë√ ‰UD?√ Í—Ëb) u??O?*?Uô W?I??&d Á“u?K7 qTQ???
Ë
Æq#I*« r@u*«
¨Á“uK7 A«—U?N+ vK3 «—«d?+ WO)UD
ù« nP?B)« XM√Ë
…«—U?#+ b?F A—u#?@ uK
œ U??
“Ux W?HO?P?E X#??7 bI?&
ÂU??+√ W??Ed??& nB u)Ë „d?U UUU??? V;
ôò ∫w?)uU
·«bT Ê√ Ad#??3«Ë ¨åWL— ÊËb U?NKG?*
u?N& Á“uK7
¨Wd?;??)«Ë W?3U?;?A)«Ë ¡U?7c)U l??L??
W?OU*_« …dJ)«
AU?IU*?+ w& VFK)« vK3 «—œUJ ‰«e
ô t√ v?)≈ A—U√Ë
ÆUË—Ë√ ‰UD√ Í—Ëœ qM+ …dO#7
XJË w& å„u?#*O?&ò w3UL??:ô« qE«u??)«WJ#d?#3
w?KzU?3 ¨w#KI tUcU« —«d?I)« «cTò ∫‰UJ U+b?M3 oU@
ÆåuO*UôË U+Ë— w& ÕUOU—ôU dFA U√Ë
s+ U?+œU?J ≤∞±± ÂU?3 w& u?O?*Uö?) Á“uK7 rC«Ë
÷U`Ë ¨d ‰UI?« W?IHE w& wU*_« aOuO+ Êd
U
U?NK;?@ …«—U?#?+ ±¥∞ Êü« v?? w)U?D
ù« o
d?H)« l+
U?C
√ oU*)« wU*_« w)Ëb)« q;?@Ë ¨U&bT µµ U?NO?&
w& qB? ULKM?+ ¨r@u*« «cT t?I
dH?) WL?@U U?&«bT√
w)uU ÂU?+√ w)UD
ù« Í—Ëb)« w& o
dHK?) …«—U#?+ d`¬
¨Y)U?M)« e7d*« VU?E b
bP??) WL?@U XU?7 w?)«Ë
wU*_« ’UMI)« sJ?9 ∑∑ WI?O?Jb)« w& t)u?`œ b?F#?&
Á“uK7 ·ö?@ËdO?+ w)UD
ù« u?O*Uô r:U?N?+ qH??«
w& t+bIU rx—Ë ¨5öM)«Ë lU*)« ÁœöO+ bOF ÂU
√ q#J
w& ‰«e
ô r)U??F)« ”QJ) w
—U???)« ·«b?N)« ÊS??& s*)«
‰«eU ô W?OH
b?N??)« t??O?N Ê√ U?L?7 ¨…bO?: W?Ob WJU?O)
qE_« ÍbM)u?#)« q;@ Âd?BM*« r@u*« wH& ¨W?u??H+
r@u+ qC?&√ wU ÊuJO) ¨U&bT ±≥ W?O*M'« wU*_«Ë
Íc)« ≤∞±≥Ø≤∞±≤ r@u?+ b??F u?O?*Uô hO??L?I t)
ÈQU—« ¡«œ_« w& —«dI?@ô« «cT ÂU+√Ë ¨U&bT ±µ tO& q;@
Íc)« w)UD
ù« o
dH)« l+ w&U{≈ ÂU?F) —«dL?@ô« Á“uK7
Æq#I*« r@u*« UË—Ë√ ‰UD√ Í—Ëœ VFKO@
p)– s?3 sK?3√ b????J Âd????C?????<« r:U????N?*« ÊU????7Ë
fM²UÐ …e¹uK« ÍœU½ …—Ëœ ÂU²š
V¹œË nÝu¹Ë ËUM »UI_«
VOKO* Ub«Ë l" Vœ —u WKD«
-«ezUH«Ë sezUH« l" «dœË fuË mUË ÊU2OK*Ë œ«b3 »_«
‚Ë“® …e
uK)« ÍœU r???`«
W
u?M*)« t?U—Ëœ ©`#????B???+
v?K3 f?M??)U? W?
œU??????%ô«
s+ d?M?7« W?7—U?A0 t?#?3ö?+
dCË ÆW#3ôË V3ô 5F#@
ÍœU fOz— w+U???)« Âu?O)«
…b???O???@ W??@—b???+Ë …e
u?K)«
œ«b???? qd???? »_« …e
u?K)«
W???#??FK?)« œU??%« ÂU???3 5+«Ë
fO?z—Ë ÊU????P????O?K& X?*—«
m
U????E Êô√ W???OMH?)« WM;?K)«
«dœ v« œ«b3 »_« s" W—U6c8 Wb r?ÒEM?*« ÍœU?M)« ÂU??????3 5?+«Ë
Æ»UP*«Ë w&Ë ÆAU#3ö)«Ë 5#?3ö)« w)UT«Ë f
u) œUN:
Æ5@U@ ôuIO ÂUF)« rJ(« AU
—U#*« œUJ
∫WOzUNM)« AU
—U#*« ZzU? wK
U+
fOzd)« »_« v?I)« ¨Z
u?????)« qH?? ‰ö?`Ë
vK3 ©U
—u@® ËU d+U?3 “U& ∫‰U:d)« Íœd&≠
A«ezUH)«Ë s
ezU?H)« UNO& QMT WL?K7 œ«b qd
Æ©∞≠∂® ©≤≠∂®5TU u« rOT«d«
Ϋd7UË ÎU
uM@ ÍœUM)« U?NLEM
w?)« …—Ëb)« w& n@u
ÍœU& “U& ∫W?M@ ≥µ‡)« ‚u& v+«bJ ≠
œU?%ô« dJ U?L?7 U?N?U?$« w& rTU?@ s+ q7
Æ©∞≠∂® ©¥≠∂® Êu3 u d?O vK3
Àb??% ¨Á—Ëb? ÆU??N??O?K3 t??&«d???ô wUM?#K)« ËU “U??? “U??& ∫W?M@ ±∂‡)« X% —u???7– ≠
ÍœU t#?FK
Íc)« dO?#J)« —Ëb)U ÁÒuM& ÊU?POK& ®©∂≠≤® ©±≠∂® wU??* „—U+ vK?3 ©U
—u@®
w{U
d)« bOF?B)« vK3 ©`#B+ ‚Ë“® …e
uK)«
Æ©∑≠±∞
A«—UN?+ qIB?U A«—Ëb)« W+U?J« Ê« v)« ΫdO?A+Ë V
œ —u? A“U????& ∫WM?@ ±∂‡)« X?% ÀU«≠
Æ l)UD)« qO'« ©∞≠µ® ©±≠∂® n?O?????????EU? Á—U?????????@ v?K?3
WËUD« …d< w œbł ÂUJŠ
5OU?M#) ÂUJ W??F??#??@
W?)ËUD?)« …d?????7 w?& œb?????:
WKd??+ ÕU???;M «Ë“U?????:«
qOM?) …d??O??`_«—U??#??????`ù«
¡U?C?O?#)« W??O)Ëb)« …—U?A)«
·«d???????U? Ad???????: w??)«
ÆW???#???FK?) w)Ëb)« œU?‡%ù«
rÒ K?@ ¨…—Ëb)« W?
U????N? w&Ë
W??O???#*Ë_« WM?;K)« u???C??3
r?O?K@ œU????????%ù« f?O?z—Ë
A«—U????A)« ôu?????I ÃU????(«
WF:« ÂUJ(« l" wIOI#Ë ôuI ÃU(« w& UNOIP??*+ v)« WO)Ëb)«
w?O?#@ d
œUxË d?U: …—U@Ë t?Odg p
U+ W???{U
d)«Ë »œ_« ÍœU w?& œU??%ù« d???I??+
lO—Ë wI??O??I?F)« ÍË—Ë ”U??O)« f
—u??+Ë ÂUJ(« WM' fOz— —u?C?P ©U?L?Od?H?7®
ÆwU#— wK
≈Ë f:d: ∫rT Êu?O)Ëb?)« ÂUJ(«Ë ÆwI?O?I??3 n
“u?:
5¾ýUMK ÈuI« »UF« w ‰Ë_« ¡UIK«
ÍdHžË Âd<Ë ÷uF* WOÝUOY ÂUY—« W$Lš
Âd6 ÍbU$
≤∑[∞∂[±∑ ©qO???HU??A)«® Âd???7 ÍbU??@ ≠
rJ—® A«b?O@ wA?+ µ∞∞∞ ‚U?#@ w& W?IO?Jœ
©A«bO*)«Ë AUUA)« w?}H) b
b: w@UOJ
w& Ϋd??+ ±[∏∏ ©—u?N?L'«® Íd?Hx ×u?: ≠
W}H) b
b: w@UOJ rJ—® w)UF)« Vu)« WIU*+
Æ©5}UM)«
÷uF" ¡U:O"
w?UM?#?K)« œU???????%ô« rÒE?
w& ‰Ëô« ¡UIK)« Èu?I)« »UF)_
—U?L??C?+ vK3 Èu?I?)« »U?F)√
—u??N?L??'« …b??O??@ W?@—b??+
r)U???F)« W)uD?#) Ϋd??O???C??%
w?)« AU??}?U?M)«Ë 5}??UMK)
w?)U?????7 w& Íd??????;???????????@
r)U?F)« W)uDË ©U?O?#+u)u?7®
w& Íd??;????@ w??)« W?+U??F)«
w& XK?Ò;?Ô@Ë Æ©5B?)«®5J
ÂU??J—√ W???*??L???` ¡U??I?K)« «cT
ÍdHC ×u
∫WO@UOJ
Ê«u π[≥≥ ©—u?N?L'«® ÷u?F?+ ¡U?*O?+ ≠
W?}?H?) w@U?O?J rJ—® e?:«u?? µ∞ ‚U?#?@ w&
©A«dOGB)«
Ê«u ¥∂[¥∞ ©—uN?L'«® ÷uF+ ¡U?*O+ ≠
W?}??H) b
b??: w@U?O??J rJ—® Â≥∞∞ ‚U?#??@ w&
©A«dOGB)«
…b¹b'« ”u²Mu¹ UIH sŽ Àbײ¹ ÍdGO√
·bT X?K;????@ W?uK?d n?@ú) wU?????M)«
i
uFU UM&bT ÊuJO@ q#?I*« ÂUF)« ¨ÂbI?)«
Æå5)d wzUN …—U*`
œb??'« Êu???#??3ö)«ò ∫Íd??G???O)√ ·U??{√Ë
Êu7—UAO@ ôU#
œË g??O7Ë“bU+Ë …dOC`
qJ) ÃU?PË …dO?M7 AU
—U#*« ¨q#I*« r@u*«
lO?L?'« „—U? nO?7 bTU?? qJ)« ¨5#?3ö)«
g???O?7Ë“bU??+ r{ ¨w{U*« r@u?*« ‰ö?`
Âu?;T r?3b) sJ)Ë e?O??H?OU i
u?F???) fO)
W???O)Ëœ …d???#???` t
b?) lz«— V3ö? o
d???H)«
s+ d?OMJ)« l+ AôuD#)« nK??+ w& q?;@Ë
tM+ d?E?«Ë Áœu??:u b??O??F??@ U?«Ë W
b_«
ÆådOMJ)«
uU???OKL???O???@U??+ w?)UD
ô« »—b*« œU???√
qD ¨”u?M?&u
o
dH) wMH)« d
b*« Íd?GO)√
¨Âb????I?)« …dJ?) W????O?)UD?
ô« ”QJ?)«Ë Í—Ëb)«
rCM*« g???O?7Ë“b?U?+ b
b??'« t?L?:U??N0
Ϋb?7R+ ¨wU?#@ô« b
—b?+ uJ??OKU« s+ ÎUM
b?
¨q#????I*« r@u?*« d???O???M?J)« tM?+ lJu?????
t«
s+ U?#?:u?Ë u)d?O nJu?+ ÎU?C?
« ÎU?P?{u?+
ÆWO)U(« WOHOB)« AôUI?ô« ‚u@
W?Ou
eHK?U AUP
d?BU w& Íd?GO)√ ‰U?JË
r@u*« ÊU?7 bI)ò ∫åA—u?#@ ÍUJ@ò WJ#?A)
W??OzU?MM)U Ue??& ÎU???OKP??+ ¨ÎU??Fz«— w?C??IM*«
w&Ë VIK)« oO?I% s?+ 5#
dJ UM7 ÎU?OË—Ë«Ë
·bN)« qO?;*U s+ t?O& UMd??J« Íc)« XJu)«
W{U¹—
±∑
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
Í«užË—Ë_«Ë Í«už«—U³« l q¼Q²ðË …—«bB« Ÿe²Mð 5²Mł—_« ∫ ÂbI« …d" w$ ≤∞±µ U"dO√ UÐu"
Æåo
dH« t
Êuö« ¨d?√ …—uB U%√d& w%U?(« ◊uA« w+ò ∫·U{√Ë
d1u1 «Ë“ËU??&Ë ¨rN?F?6 Xb??% ¨W?U?;?A« s?6 b
e0 «uK%
»uK@Q VF?K« «Ë—d?C w%U?(« ◊u?A« w+Ë ¨w?D?O?6 W?N?F«u?6
U0 …—u?G?+ W?O?J
U?6U?'« d?OJU?L?'« ÊuJ1 Ê√ v?M9√ ¨w6u?;J
ÆåÂuO« ÁUM6bC
qO%u?OË U?
—U?6 Íœ qG%√ …—uDT s6 b?(« s?6 UMJ9ò ∫b?√Ë
ÆåbOF qLF UMLC ¨wDO6
W?OKU?HU vKV?W?
Ê√ V;
ò ∫wJ
U?6U?'« VG?WM*« Ê« ‰U?CË
Æå·«bJ√ qO;D1 vK …—bI«Ë
˝ ÎU6U ±∏ cM6 …d6 ‰Ë_ qJQW1 UOHOu ˝
U?LF` Xd1 —Ëœ«u?ù« ÂU?6√ ÂbI« …d? s6 œUJU W?IO?Cœ ¥µ
U?dO?6√ Uu Wu?D cUu?L:« WK?d6 ‰ö?T oK(« w+ «uK
WO%UL(« —Ëœ v≈ qJQ?W« s6 sJ9 Íc« ¨wHOu« VGWM*« Èb
¨U?6U ±∏ «œ »U?O?g bF ¨wKO?A?W UO?U W?6UI?*« WG?DM« w+
ÆWV@U W1eN wM6Ë lMI
r tMJ
¨—Ëœ«u?ù« ÂU?6√ cUu?L?:« —Ëœ cU
—U?6 w%U?( ‰Ë√ ◊u?j
Wö?(« ·«bJ_« U
—u?@ u?O?D
—ËU?6 »—b*« ‰U?F— U?N?O?+ q;?@
WLOC UN X%U wW«Ë ¨VFK?« s6 WIOCœ ≤∑∞ WKO` rN …bOu«
ÆÁUW%ô« XHK
U6 oQW« s6 bNA1 r …dOD6 w+ …dO
WM
b?6 w+ fO?L)« wH?Ou?« o
dH« ÊuJ?O@ ¨p– qC?HË
nOqË ÂU?6√ WO%U?L(« —Ëœ WN?F«u6 ÷u?) WOKOA?W« uu?LO1
ÆW(U(« WuL:«
w+ pO??DJ*« ÂU?6√ wK@ ‰œU??F?W WuD?« U?O?H??Ou c√bË
vK ‚uH?W« s6 5I
dH« s6 Í√ U?NO+ sJL?W
r WH?OF{ …«—U?6
ÂU?6√ ¨W
d??O?B?6 W??O%U?(« …«—U??*« s6 qF?F Íc« d??6_« ¨d?Tü«
ÆUFz«— ‰Ë√ U`uj o
dH« ÂbC YO ¨—Ëœ«uù«
YO ¨…«—U*« pK1 w+ UOHOu bOF uV% vK ¡wj q vC6
¨«bF «dJ?6 qO;DW« XV?WW+« f
b«— bU%Ë— bzUIK? WO@√— Ê√
51—U* W
u?C W??
u?B1 s6 w%U?(« ·b?N« ¡U?F qO?KI UJb?FË
Æf%ô«œ ⁄dbOL@
qO?6Ë— ”—U?(« d?Nz ¨5O?H?Ou??« oO?+u1 ‰U?L?≈ qF√ s6Ë
uM
—u6 uKO@—U6 eNW%« UL?O+ ¨¡«eF WKd ÈbB1 Íc« eO%uOMO
W«dW@ô« qC W;OWM« l+dO U?OHOu WVKB* XDW« ÈdT√
ÆWHOE% WOö( ‚uHW« v≈
ÊuO?HO?uU?+ ¨‰Ë_« l6 ¡wj w+ w%U(« ◊u?A« tUA?W
r
¨qF?+ œd ÊU?O1ù« vK …—b?C ÊËœ rNz«eF W?IDM6 w?+ «Ëdqu?
s6 sJL?W?1 r U?N%S?+ ¨51d?6 ‚—U?H« X?BKC —Ëœ«u?ù« Ê√ rg—Ë
Æ≤≠≥ …«—U*« XNW%« Ê√ bF ¨UN
b
s6 XK+√ Íc« ‰œUFW« „«—œ≈
WI
dD dD?TË wHOu« VGWM*« —UN%« ¨wKOA?1 ÂU6√ «dOT√Ë
U6 «–≈ dO?OGW«Ë dOJH?W« tOK fOL)« vW?Ë Êü« s6 «c ¨Wc6
ÆWO%UL(« —Ëœ w+ Wqd+ „öW6« œ«—√
X6b?C ¨Êü« v?W? t1d?Nz√ U??6 l6 t%√ uJ wU?;?
ù« V%U?'«
¨UNWuL;6 w%U( …djU6 …—uBË q qJQWK wHJ
U6 UOHOu
5W?uL?:« ‚d?+ cU
—U?6 cUU?D —UE?W%« v≈ WFU? ÊËœË
ÆUJdOB6 W+dF* 5
dT_«
cU?—U?A?6 f?L?T U?O?H?Ou? VG?WM6 vN%√ ¨u?V?M« «cJ vK
bF Á—U
œ v≈ œuF?
UNO+ o
dH« ÊU? ¨UJ
d6√ Uu w+ WOU?WW6
ƉË_« —Ëb«
±ππ∑ ÂU?? t??{—√ vK w?%U??(« e??d*« vK t?u??B?? cM6Ë
¨©“Uô w+ ≥≠± W?OzU?NM« …«—U?*« w+ q
“«d?« ÂU?6√ …—U?D?)U®
ÆUdO6√ Uu w+ wHOu« o
dHK qC+_« wJ WGDM« ÁcJ X%U
q
– U??O??H??Ou XKW??« ¨…d??O??T_« fL??)« aDM« p?K1 w+Ë
©≤∞±±Ë ≤∞∞∑Ë ≤∞∞±® c«d6 Àö U?N1Uu?L;6 w+ V?O1dW«
Í√ w+ sJL??W1 Ê√ ÊËœ ©≤∞∞¥Ë ±πππ® 51d?6 YU??(« e?d*«Ë
ÆWO%UL(« —Ëœ w+ bFI0 dHE« s6 ULNM6
wH?Ou« VG?WM*« ÷U?T ¨5WMF—_« w+ «u?√ WF—√ q?CË
¨÷—_« »U?Vq√ ÂU?6√ ·b?N d?A?6 ‰œU?FW ÕU?W?W?+ô« …«—U?6
UJ
—U??W?@u?? ÂU?6√ U?Jb?F «Ëd??D?T r?NMJ ¨u??$U?W« wB??C«—
Æ51d*« w+ qUI6 ÊËœ 5+bN ¨UO6uuË
qC —Ëb?« ⁄uK rK qE
¨dO? ¡«œ√ .bI?1 Âb rg—Ë ¨Êü«Ë
o
d??H« vK ¨l?C«Ë v≈ tK
u??% qF√ s6 sJ ¨U??LzU??C wzU??NM«
ÆsDVW
Ê√ ©dCT_«®
UJ
U6UFË pODJ*« UGWM6 ˝
˝ ‰Ë_« —Ëb« s6 ÊUœu
pO?DJ*« X ¨œu@√ d?O?BC ‰«Ëd?@Ë hOL?C ¨œU?WF*« U?N
e
pc??Ë Âb?I« …dJ? U?d??O?6√ Uu?? WuD w+ W??—U?A?*« …u?œ
U1dD{« UL?NMJË ¨dHq_« dO?BI« UNUDMË UN?BOLI UJ?
U6UF
U?dO?6√ w+ Í—UI« Èu?WD?*« vK rJ_« ÍËdJ« Àb(« …—œU?G*
ÆtHBWM6 w+ qH(« ‰«e
ôË WOuM'«
w+ ÍËdJ?« qH??(« wœu??6 ‰Ë√ wJO??DJ?*« VG??WM*« ÊU??Ë
5+bN? —Ëœ«uù« ÂU6√ t1—U?DG ¨Wu?DU WM6U(« t?W—U?A6
ÆWuD« w+ ‰Ë√ “uH ÃËd)« w+ oHGW ¨b«u
WuDU Á—«uA?6 qNWD6 w+ w?JODJ*« VGWM*« ‰œUF1 b?I+
÷—_« W?Uq wKO?A1 l6 ‰œUFW
Ê√ q?C ¨UO?HOu l6 U?OK@
w+Ë WuD« s6 Ãd?G?O ¨UL?NM6 qJ ·«bJ√ Wö?( W?+UO?C«Ë
ÆöA+ «d
d
≈ qOGO6 »—b*« ÁdW« U6 uJË ¨5WDI% tWFF
VGWM*« Ê√ YO? ¨«dO «—Ëœ t ÊU XCu« oO?{ Ê√ Ëb
sJË
Æub6 WHB tO+ „—UA
ô ¨dT¬ qH l6 bu6 vK wJODJ*«
wJO?DJ*« VG?WM*« ÷u?G
¨q?I*« dN?A« s6 lU?D« wH?+
WOU?LA« U?dO?6√ œU%« ‰Ëb WO?Jc« ”QJ« WuD cU?D+UM6
fO t?OK w?G?M
YO? ¨©·U?UJ%u?® w
—U?J«Ë vD@u«Ë
qJQW« …d?cW dHEK UN? “uH« U/≈Ë ¨t
b U6 qC+√ .b?I1 jI+
Æ≤∞±∑ UO@Ë— w+ ÂUI1 wW« c«—UI« ”Q WuD v≈
r U?N%√ Ëb
¨WuD« w+ U?N1U—U?A6 vË√ w+ ¨UJ?
U6U?F U6√
Í«u?gË—Ë_« rJË ¨qH?(« «c?J w+ U?NzU?I?+— …«—U?;?6 s?6 sJL?W1
Æ5WMF—_«Ë Í«ug«—U«Ë
s6 qF?F Í«u?g«—U??« ÂU?6√ ÎU?H?O?G?@ QDT X?J1—« U?N%√ U?L?
u?G%U?W« u?BC«— ÷d?H
Ê√ q?C vW? U?6u?D?V6 «d?6√ U?NKO?—
Í«u??gË—Ë_« ‰œU???F1 Áb??D???+√ YO??? ¨qH??(« vK? rN??U???I
≈
ÆUJ
U6U' WDMU Í«ug«—U«Ë
XœË pODJ*« ÊS?+ ¨cöOKVW«Ë »U?@_« s dEM« iGË
Èu@ UJ
U6UF bLB?1 r ULMO ¨UNCöD%« s6 ÂU
√ π bF WuD«
ÆcUD+UM*« UNöT bW9 U6u
≤¥ qq√ s6 ÂU
√ ±∞
UdO?6√ œU%« œU%ô« ¡UC√ ×U?T s6 ‰Ëœ …uœ bOKI1 √bË
ÂU W?uD« w+ W—U?ALK ©‰u?O/u?® ÂbI« …dJ W?OuM'«
Æ—Ëœ«uù« w+ XLOC√ wW« WGDM« ‰öT ±ππ≥
w+ W???—U??A??LK? c«u??œ ‰Ëœ lD1 X?IK1 ¨5(« p?– cM6Ë
U?O%U?@≈ o+«u?1 rË ¨…ub« X?UF√ jI?+ U?NM6 W?W?@ ¨WuD«
ÆW—UA*« vK «bMË 5B«Ë
s
ub6 UL?NWHB WuD« w+ ÊU—UA
5?GWM6 ‰Ë√ ÊUË
w+ UE d+Ë√ å—uu ÍdW«ò ÊU?Ë ¨…bVW*« cU
ôu«Ë pODJ*«
ÂU?6√ d?D??T tMJ ¨wzU?NM?« v≈ qqË YO? vË_« t?W??—U?A?6
Æ5WMF—_«
«u?√ WuD?« s6 aD% l—√ w+ UJ
—U??W?@u? X?F U??LMO
c«d6 Àö …b?VW*« cU
ôu«Ë ¨≤∞±±Ë ≤∞∞¥Ë ≤∞∞±Ë ±ππ∑
Æ≤∞∞∑Ë ±ππµË ±ππ≥
w+ XL?O?C√ wW« ±πππ W?G?D% w+ w%U?UO?« VG?WM*« VFË
ƉË_« —Ëb« W
UNM XNW%« wW« …d6UG*« w+ ¨Í«ug«—U«
b?I qLJ?W …dO?T_« cUEVK« w+ ”«—ËbMJ X—U?j U?LMO
s6 5WMF—_« »UVD%« bF WuD« w+ VFK1 wW« cUGWM*«
U?NE s?D?(Ë ¨U?O??6uu?? w+ XL?O?C√ wW« ≤∞∞± W??G?D%
vK wzU?NM« l— w+ c“U?+ Ê√ b?F YU?(« e?d*« v≈ XKqË
Æq
“«d«
rg— W?OKI?WD?6 …uœ W?O?KW …bF?WD?6 UJ
U6U?F cb Êü«Ë
ÆWuD« nBWM6 w+ ¨pODJ*« V%UF v≈ c—œUg UN%√
WOJUU'« WO)«Ë WOMOM—ô« WdH«
·bN« WdË s«uGO
UJUU s 5 ô ≥ 5" …dJ« —d1 w&O
wJUU V ô s hK*« ‰ËU, w&O qO.uO
U%bI?W+« UMMJ?Ë n
bNW« ’d?+ UM XVM@ò ∫U
—U?6 Íœ ‰UCË
ÆåöOKC kVK
VG?W?M*« Ê≈ o
d?H« rFU??N?6 e?O?H??O1 ”u—U? tKO??6“ ‰U?CË
VGWM?*« q(6 ‚d+ ÂU?6√ åWGU cUu?Fq tF«u
ò wM?OWMF—_«
Âu;J ÂU?6√ o
dD« oKG1Ë åoO?LF« ŸU+b?K Q;K1ò wJ
U?6U'«
Æf+UM*«
w+ d??@U?)« Ê_ U%«u??W?D??6 —uD% Ê√ UMOK? ¨Êü«ò ∫·U?{√Ë
«bzU? qOd« qF√ s6 …d?jU?6 tW?FW?6√ ÂeV
WKqU?H« —«Ëœ_«
ÆåÁœö v≈
˝ «d
dO cU6bT bIWH1 Í«ugË—Ëô« ˝
VG?WM6 …«—U???6 s «d
d?O Ë—U?H√ w%U
u??gË—Ë_« VO?G?O?@
d≈ ¨cU?CUD« r«dW? Ud?O6√ Uu? WuD wzU?N% l— w+ Áœö
d?T¬Ë YU w+ Í«u?g«—U« W?N?F«u?6 ‰öT —«c%≈ vK? tuB?
ULN?œUFW XNW%« wW«Ë ¨WuD« s6 W?O%U(« Wu?L:« côuF
Æo
d+ qJ ·bN
W?CUD U??O?@—U?g u1dË— ¨Í«u??g«—U?« …«—U??6 rJ? d?N?j√Ë
W?HU?G?6 »UJ1—« b?F ∑¥ W?IO?Cb« w+ «d
d?O t?FË w+ ¡«d?H?q
ÆeOWOM —Ugœ« w%U
ug«—U« Vö« oV
W?N??F«u?6 ‰ö??T ¡«d?H??q W?CUD v?K qB? Vö?« ÊU?Ë
XN?W%« w?W«Ë ¨W?O%U?(« W??u?L?:« côu?F w%U? w+ 5WMF—_«
Æb«Ë ·bN uG%UW« wBC«— `UB
qC+√ b?Q wzU?NM« l— v≈ w%U
ugË—Ë_« VG?WM*« qJQ1Ë
5WM?F—_« W??I??+d? ¨YU??(« e???d*« »U??V??q√ s?6 5??G???WM6
…—b?BW?6 ¨wKO?A1 t?F«uO? ¨WO%U?(« W?uL?:« s Í«u?g«—UË
ÆvË_« WuL:«
˝ oIVW1 ·«bJ_« Êü« vW ∫“U
œ Êu6«— ˝
Í«ug«—U?« VGWM* wMH?« d
b*« “U
œ Êu6«— wMO?WMF—_« ‰UC
W?O?%U?L?(« —Ëœ v?≈ qJQ?W« u??V% t?I
d??+ œU?C Íc« ¨Âb??I« …dJ
¨Í«ugË—Ë_« ÂU6√ ·bN ‰œUFWU ©≤∞±µ UdO6√ Uu® WuD
ÆÊü« vW oIVW1 UNF{Ë wW« ·«bJ_« Ê≈
wW« …«—U?*« VI?√ wH?V?q d9R?6 w+ w?MH« d
b*« `{Ë√Ë
p– qË UM?KJQ1 Âu?O«ò ∫W?O?KO?A?W« UM?
d?O?@ô WM
b0 X?L?O?C√
o
d?+ œ«b?≈ ‰ËU?V?M@ Êü« ¨5?ö d?O?J« qL??F« v≈ Èe?F
ÆåqLFK Ÿu@√ UM
b ÆqI*« —Ëb« “UOWF« tMJ1
åWFqò X%U UN?%≈ wMH« d
b*« ‰UC ¨…«—U*U oKFW
U6 w+Ë
ô≈ ¨rNOK XCuH1Ë qC?+√ qJA Í«ugË—Ë_« XF åcUEVKåË
ƉœUFW« „«—œ≈ s6 «uMJ9 tOô Ê√
…«—U??6 ÊuJW?@ U?N%√ ·d?F% UM?ò ∫wMO?WMF—_« »—b*« ‰U?CË
¨pc? sV%Ë ¨WWU?(« c«dJ« w+ Êu?Fz«— rN+ ¨…b?IF?6Ë WCU?j
ÆåUNODG1 s6 UMJ9 UMMJ cUuFB« iF tF«Ë o
dH«
51d? s6 «¡UF …«—U?*« w+bJ ÊQ “U
œ Áu% ¨œb?B« «cJ w+Ë
Æ5WWU
‰b?W?@« Íc« ¨«“uG?O1—Ë√ —u?WD?O% WU?qS oKFW
U?6 w+Ë
Ê√ v≈ wMH« d
b*« —Uj√ ¨ÈdDO« ‚UD« w+ ÂôP Á—uFj ¡«dF
ÊuJ1 ô√ w+ ö6¬ ¨t?WU b
b?VW cUqu?VH lCG?O@ Vö«
vK åW@U?LË Èu?WD6Ë …d?Tò wH?C
t%_ …dODT t?WUq≈
Æo
dH« ¡«œ√
˝ vC6 XCË Í√ s6 ÈuC√ sV% ∫ ”u
—U ”Uu ˝
Áœö VG?WM6 Ê√ ¨”u
—U ”U?u Í«u?g«—U?« rFUN?6 b?√
Í«u?gË—Ë_« ÂU6√ ‰œU?F?W« bF p–Ë ¨v?C6 XCË Í√ s6 Èu?C√
W?O%U?(?« W?u?L?:« côu?F d??T¬Ë YU w+ U?L?NM6 q?J ·b?N
Æ≤∞±µ UdO6√ Uu WuD
w+ b??O??u« Áœö VG??WM?6 ·bJ VU??q ¨”u
—U ‰U??CË
W
UGK bOF@ t%≈ ¨¡UIK« VI WOHVq cUV
dB1 ‰öT …«—U*«
w+ Ád?TQ1 b?F ‰œU?F?W« „—œ√ t%_ t?I
d?+ U?N? «b wW« …u?IU
ÆÍ«ugË—Ë_« q(6 VFq f+UM6 ÂU6√ W;OWM«
rWN?6 U%√ ¨Êü«ò ∫…«—U*« W
U?N% qC Ãd?T Íc« Vö« —Uj√Ë
Íc« f+UM*« s6 d?(?√ WKI*« …«—U??LK œ«bF?W?@ô«Ë w+UF?WU
ÆåtNF«uM@
¨…«—U?*« …uC W;?OW% W?OKC cU?BKIW ÷d?F1 t%√ `{Ë√Ë
ÆWUqù ÷dF1 bC ÊuJ
Ê√ UO+U%
˝ Í«ug«—U« VGWM6 WI Ê«“d
—UO+Ë “Ëd ˝
—U?O?+ uW?@u?T ”—U?(«Ë “Ëd U?W%U?@ wË— rL?FU?N*« “d√
l6 w%U
u?g«—U?« VG?WM?*« UN? q6U?F?W
wW« w%U?H?W«Ë W?I?(«
w+ W??O%U?L?(?« —Ëœ v≈ tKJQ1 b??F p–Ë ¨U?d??O?6√ Uu?? WuD
Æo
d+ qJ ·bN Í«ugË—Ë_« l6 tœUFW WuD«
∫ …«—U?*« VI? WO?H?Vq cU?V
d?B1 w+ ¨“Ëd? U?W%U@ ‰U?CË
Íc« vVM*U W
U?GK ¡«b?F?@ sV% ¨XCu« —Ëd0 UMW?I œ«œe1ò
Æå—u6_« ÁcGW1
t1œUF@ ¨w%U
ug«—U« VGWM*« bzUC ¨—UO+ Èb√ ¨t%UF s6Ë
s tU??O?g b??F ¨Áœö VG??WM6 s?
d? s ŸU??+bU …b
b??A«
UHKO@ w%u?W%√ ULNO+ VF 5WK« ¨WUqû 5W?IUD« 51«—U*«
ÆtM6 ôb
¡«œ√ w%u??W%√ Âb??C Ê√ b?F? WKN??@ …œu?F« s?J1 rò ∫`{Ë√Ë
Æå«bOF
rKF% ¨UMuLD nI@ ô ¨Èd?T_« uK1 …«—U6 VFK%ò ∫·U{√Ë
wW« W?OV?CW« W?;O?W% U%b?B Êü«Ë ¨d?O? ÊUH?W VFK% UM%√
ÆåWö(« cU
—U*« pK1 w+ UJUMc
˝ eO1—Ë√ œuNF bIWH1 Í«ug«—U« ˝
VG?WM6 s eO1—Ë√ œ—U?AW
— w%U
u?g«—U« Vö« V?OG?O@
r«d???W p–Ë ¨U???d???O??6√ U?u?? W?uD wzU???N% l— w?+ Áœö
ÆcUCUD«
Í«ugË—Ë√ W?NF«u6 ‰öT ¡«d?Hq WCUD vK e?O1—Ë√ qBË
oV QDT VJ?1—« Ê√ bF ¨W?O%U?(« W?u?L?:« côu?F YU w+
Æ«d
dO Ë—UH√ w%U
ugË—Ë_« Vö«
w+ vË_« ¡«d??H?B?« W?CUD?« vK qB?? b?C Vö« ÊU??Ë
XNW%« wW«Ë ¨5WM?F—_« ÂU6√ Áœö VGWM* W?OUWW?+ô« …«—U*«
Æ≤≠≤ 5I
dH« ‰œUFW
˝ tOô ¡«œQ —uG+ UJ
U6UF »—b6 ˝
dH
Uj b
dHM
Ë w%U*_« ¨wJ
U?6U'« VGWMLK wMH« d
b*« b√
Ê√ b?F ¨U?d?O6√ Uu? WuD? ŸœË Íc« tI
d?H b
b?A« Ád?G?+
Æ«b«Ë U+bJ q;D
Ê√ ÊËœË ¨Wö(« t1U
—U6 dDT
5WMF—_« ÂU6√ …—UD)« bF wH?Vq d9R6 w+ ¨dH
Uj ‰UCË
U%√ò ∫WuD« s6 WO%U(« WuL:« cU?D+UM6 ÂUWT w+ dHq≠±
Æåo
dH« UN6bC wW« WuD«Ë ¨wI
dH W
UGK —uG+
¨…d??O??? …«—U????6 UM6b??C ¡U??IK« «cJ w+ W??qU??Tò ∫`{Ë√Ë
ÂUC Íc« qLF?« fJF
«cJË ¨WuFB UMOK «uKG1 U?%uD+UM6
˝ Í«ugË—Ë_« ≠ Í«ug«—U« ˝
qJQ?W« WCUD Í«u?g«—U« VG?WM6 e?; ¨…d?O(?6 …«—U?6 w+
wU?;
≈ ‰œU?F1 U?6b?F ¨U?d?O?6√ Uu? WuD? s6 w%U?(« —ËbK
wW« …«—U??*« w+ Í«u?gË—Ë_« V?G?WM6 ÂU??6√ o
d?+ qJ ·b??N
cU??D?+U?M6 sL??{ wKO??A?W ò «œU?1—u ôò VFK6 vK? XL?O??C√
ed?6 qC+Q Í«u?gË—Ë_« UC
√ qJQ1 ULMO ¨W?O%U(« Wu?L:«
ÆYU
WIO?Cb« w+ eOMOLO?T U
—U6 tO@uT Í«u?g«—U« ·bJ “d√Ë
w+ ”u
—U ”Uu o
d` s Í«ugË—Ë_« ‰œUFW
Ê√ qC ¨≤π
Æ¥¥ WIOCb«
vK «ÎbLWF?6 ¨≥≠≥≠¥ WDG …«—U*« Í«ugË—Ë_« VGWM6 √b
¨e??O?A%U??@ rN??HKTË ¨ÂU?6_« w?+ ÊôË—Ë e
b%U%d??OJ ¨w%U?+U??
WI
d?D ¡UIK« Í«ug«—U?« X{UT U?LMO ¨fO«e%ugË u?UH
—√
¨U?LN?HKTË ¨ÂU6_« w+ e
bU?+Ë ”u
—U vK …bL?WF?6 ¨≤≠¥≠¥
Æö
œUuË ¨”UMOu6 ¨«“uGO1—Ë√ ¨eOWMO
vË_« dA?F« ozUCb« w+ i?% fF WU(0 c¡U?F …«—U*«
s6 W
uC …b
b?D1 jI+ cbN?j YO ¨5I
d?HK `6ö6 Í√ ÊËb
w+ qTœ Íc« Í«u?g«—U??« rzU?C «uKF1 e
b%U%d?O?J qO√ V%U?F
e
bU+ ÊuDKO% s6 W
uC W?O@√d ¡wA« iF WNF«u*« ¡«uF√
Ʊ≥ WIOCb« w+ W{—UF« ‚u+ d9 …dJ« sJ
w+ 5I
d??H« ·u?T qz w+ ¨qK*U? XL?D1« ¡U?IK« cU?
d?;?6
qWJW«Ë VFK*« j@Ë w+ VFK« —U?BV%«Ë ¨w6u?;N« ‚öD%ô«
…Q?FU?H?6 cbN?j ≤π W?I?O?Cb« Ê√ ô≈ ¨…dJ« Ê«b?I?+ s wU?+b«
o
d` s ‰Ë_« ·b?N« “d?√ Íc« Í«u?gË—Ë_« VG?WM* …—U?@
q 5 wU ¡U?I1—« bF eOMO?LOT U
—U6 t?O@u) W
uC W?O@√—
Æv6d*« qT«œ WOMd« …dJ« ‰uVO 5GWM*« wô
Ê√ œU?Ë ¨·b?N« b??F t?6u?;J Í«u?gË—Ë_« VG??WM6 qq«Ë
W??O??@√— …d?? c??I%« Íc?« ”—U??(« W??«d ôu w%U???(« “d??V
ÊuDM
œ≈ —b?N
Ê√ qC ¨≥∑ WI?OCb« w+ fO1«u ÊU?OW@U?OD
qC1 U?NMJ ¨v6d*« s6 W?
dC …b
b?D1 s6 bR?6 ·bJ w%U+U?
Æ≥∏ WIOCb« w+ o
dD«
VG?WM*« Âu??;J ÂU?6√ œu?L?B« Í«u?g«—U?« V?G?WM6 ‰ËU?Ë
`$Ë ¨tU+œ vK jGC« nOH?GW Âu;NK ÃËd)«Ë ¨f+UM*«
s WMI?W6 W?O@√d ‰œU?FW« “d?V
Ê√ ‰Ë_« ·bN« W?I
d` fHM
‰Ë_« ◊u?A« wN?WMO ¨¥¥ W?I?O?Cb« w?+ ”u
—U ”U?u o
d`
ÆVGWM6 qJ ·bN wU;
ù« ‰œUFWU ÈuWD*« l{«uW*«
w_ Îö
b w%«uW@√ ÊUOW?D
d ¨Í«ugË—Ë_« VGWM6 „dj√Ë
nO(J?W VGWM*« vF@Ë ¨w?%U(« ◊uA« W
«b l6 ¨e?
b%U%dOJ
ô≈ ¨w%U(« —Ëb?K —uF«Ë Âb?IW« ◊U?I% “«d≈ q6√ vK t?6u;J
cH%Ë ¨ÎU?O6u;?JË UOU?+œ W%“«uW6 W?I
dD XF Í«u?g«—U« Ê√
w+ o
dD« bC1 UNMJ W
uC WO?@√— Í«ugË—Ë_« rFUN6 w%U+U
Ƶ≥ WIOCb«
ô≈ ¨Í«ug«—U« VGWM6 s6 dO?J« –«uVW@ô« s6 rgd« vKË
ÊUO?WD
d? cH% YO? ¨UO6u?;J dDT√ ÊU f+UM*« V?GWM*« Ê√
qC ¨∂µ W?IOCb« w+ d?D
_« rzUI« —«u?; d9 WO@√— w%«u?W@√
”—U?(« UJcI%√ ¡«e?'« WIDM?6 qT«œ s6 …d w%U?+U œb?D
Ê√
Æ∂∏ WIOCb« w+ —öO+ uW@uT
U?LMO ¨Í«u??gË—Ë_« w+ e?O?A%U?@ ÊUJ6 e??O?G
—œË— „—U?jË
ÊUJ6 “Ëd?? U?W%U??@Ë u«e%u?gË ¨e??O1—Ë√ Í«u?g«—U??« Xd?j√
t?FK6 ◊uDT w+ ¡U*« b
b;W ”u
—UË ö
œUu ¨«“u?GO1—Ë√
v6d6 jT ÂU6√ W?IIV6 Wqd?+ w%«uW@« —bN
Ê√ q?C ¨WHKW<«
dO?GW1 rË ¨∏µ W?IOCb« w+ o?QW*« t@—U? qCH Í«u?g«—U«
qJ ·b?N wU??;
ù« ‰œU?F?WU vN?W%« vW? ¡U??IK« cU
d?;?6
ÆVGWM6
˝ ‰œUFW% UMKFF rD(«Ë ¡ËbN« œUIW+« ∫e
—UU1 ˝
¨Í«u???gË—Ë_« V?G???WM* w?MH« d?
b*« e
—U?U1 —UJ?@Ë√ Èb√
l6 ±≠± U?N?O??+ ‰œU?F1 wW« …«—U?*« w+ o
d??H« ¡«œ√ s ÁU?{—
å¡Ëb?N«ò b?I?W?+« t?I
d?+ ÊQ ·d?W?« tM?J ¨Í«u?g«—U VG?WM6
Æ…«—U*« w+ t6bI1 vK k+UV
rK+ årD(«òË
W?O?{U*« W?G?DM« w+ VI?K t?I
d?+ œU?C Íc« ¨e
—UU1 ‰U?CË
WOzU?NM« …«—U*« w+ Í«u?g«—U« VG?WM6 vK dH?q ≠ ≥ “uHU
c«dJ« iF? w+ d??√ qJ?A ¡Ëb?NK ÃU??W?V% UMò ¨Wu?DK
oH?T√ ¨Í«ug«—U?K ‰œU?FW« ·b?J UNM6 ¡U?F wW« …dJ« U?NM6Ë
W?OMd?« WKd« s d?H?@√ U?2 …dJ« ÁcJ w+ UMO???ô s6 Wö
UL ƉË_« ◊uA« s6 …dOT_« W?IOCb« w+ ·bN« UNM6 ¡UF wW«
Æåc«dJ« iF w+ rD(« U%bIW+«
„UMJ X%U ¨UJUMFCu1 ULK(6 W?Fq …«—U*« X%Uò ∫`{Ë√Ë
UMFMq UM%√ bIW?√ ¨…dJ« vK –«uVW@ô« w+ …U%U?F*« s6 dO(J«
w+Ë ‰Ë_« ◊u?A« s6 …d?OT_« ozU?Cb« w+ ’d?H« s6 b
b?F«
ÆåUC
√ …«—U*« W
UN%
«c???NË ¨WK?N??@ Êu?J1 s …«—U???*« Ê√ rK?√ XMå ∫·U???{√Ë
…«—U?*« U?MC?T ¨UMO???ô hzU?B?TË cU??H?q vK U%b?L??W?«
w+ XMD% ¡U?Oj√ „UMJ ¨lDUË ¨UMV+UË W?OU cU
uMF0
Æå5D% v≈ ÃUW% ÈdT√Ë o
dH« ¡«œ√
—Ëœ w+ tI
d+ wIWK
b?C Íc« wKOA1 VGWM0 e
—UU1 œUj√Ë
ÆWuDK WO%UL(«
lO?L?F 5 s6 ÷Ëd? qC?+√ w?KO?A1 VG?WM6 Âb?Cò ∫‰U?CË
cU
—U*« l6 tK6UF1 ¨Êü« vW WO?U(« WuD« w+ cUGWM*«
—ËbU …dO?T_« t1«—U?6 w+ UFz«— U?{d ÂbC U?L W
U?GK dO?(6
b?√ t%u? s6 b?Q?W« sJ1 ¨o
d?H« ¡«œ√ l?W1 ‰ö?T s6 ¨‰Ë_«
ÆåVIKU “uHK …uI 5Vjd*«
Uu? Wu?D w+ …b?O?'« t?;?zU?W% 5WMF—_« VG??WM6 qq«Ë
w+ nOE% ·bN UJ
U?6UF vK q
eJ “uH? ÂbI« …d w+ Ud?O6√
W(U?(« Wu'« cU?D+UM6 sL?{ ¨5I
dH« X?FLF wW?« …«—U*«
ÆWO%U(« WuL:« w+ …dOT_«Ë
W?IO?Cb« w+ b?Ou« ¡U?IK« ·bJ s
«u?GO?J u«e%ug q;?@Ë
¨…—«bB« w+ ◊UI% ∑ v≈ ÁbO?q— 5WMF—_« VGWM6 l+dO ¨±±
Ÿœu?W? ◊U?I% ÊËb V?O1d?W« q
– w?+ UJ
U?6U??F VG?W?M6 vIË
ÆdzUDT Àö( WuD«
“u?HU t??+bJ 5WMF—_« VG?W?M6 oI? sJ2 œu?N??;?6 qCQ
W?(U?(« Ë√ vË_« W?uL?:« YU dEWMO? ¨◊UI% Àö b?B?Ë
uMO1—U?6 U1U1 Ëœ—«d?OT t—b?6 ÂU?CË ¨W?O%UL?(« —Ëœ w+ t1U?Cö*
s1—U??6 „«d?jS W??O?@U??@_« WKOJA??W« vK 5?K
b?F1 ¡«d??FS
u?O??Td?O??@ wzUM(« W?«—ù s?
«u?G?O?J u«e%u?gË fOK?OJO1œ
ÆÍbMO6U1Ë√ ”ôuJO%Ë Ëd
ug√
…d s6 „U?A« e?N WI?OCœ ±± v« u?G%UW« u?BC«— ÃU?W«Ë
¨…«—U?*« w+ 5WMF—_« wô q?C+√ U
—U?6 Íœ qOG%ü W?O{d?
W
Ë«e« w+ …dJ?« œb?D
Ë ¨W?IDM?*« qT«œ s
«u?G?OJ v?≈ qB?W
ÆvMLO«
w+ …b
b?D?W ÊU ·b?J W?+U?{ù W?qd?+ s
«u?G?OJ ŸU?{√Ë
w+ U
—U?6 Íb œ«dH%« s6 ’d?+ …b? Áƒö6“ ŸU?{√Ë ¨W{—U?F«
w+ b?W
U%u
d?W?D?A%U?6 V?ö W
u?C …b
b?D1Ë ¨‰Ë_« ◊u?A«
Íœ ‰«b?W?@« rW
Ê√ qC W?{—UF?« UN cb?B1 w%U(« ◊u?A«
XD W?N?F«u*« W
U?N% q?C ö?O?6ô p
d
≈ t%UJ6 „—U?A?O U
—U?6
ÆozUCœ
ÂU?6√ W?FzU?C« ’d?H« qH? w+ wD?O6 qO?%uO „—U?j U?L?
w+ s1_« rzU?I« —«u?; W
u?C …d œb?@ YO? ¨UJ
U?6UF v6d?6
ëd?T≈ w+ UJ
U6U?F ”—U? dOK?O6 s
«Ëœ `$Ë ¨‰Ë_« ◊u?A«
ÆW%uKjd r$ s6 …dU6 …d
ÈdF√Ë ¨¡UIK« W?uN@ 5WMF—_« »—b6 uMO1—U?6 U1U1 qGW@«
„d?j√ YO? 5?ö« s6 œb? d??√ e?O?N?;?W …dJ?6 cö
b?1
ÊUJ6 eO?HO1 ”u—U?Ë Í—uW?@U dO?O+UT ÊUJ6 «d
d?O u1dË—
ÊU q ¨UFMI6 sJ
r qL:« w+ 5WMF—_« ¡«œ√ Ê√ ô≈ ¨s
«uGOJ
W@uLK6 WOJOWJ1 cUD* œuFË ÊËœ t6u$ s6 W
œd+ côËUV6
Æt—b6 s6
VG??W?M* wMH« d?
b*« d??H
U??j b?
d??HM
Ë w%U?*_« »—b*« U??6√
v6d6 WLFUN6 vK ƒd;
rË jI?+ ŸU+b« vK bLWU+ UJ
U6UF
◊uA« w+ WK
u` …d? ¡UM(W@U ¨t?Oô …d?T WKI 5WMF—_«
dD)« ‰«“√Ë u?G%UW« ”—U Ëd?O6Ë— u?OTd?O@ U?N ÃdT ‰Ë_«
…b
b?F« W?OMd« cöd« `?+UJ*« VGW?M*« qGW?D
rË ¨Î«dJ?6
ÆuG%UW« ÂU6√ WMJ2 …—UDT qCQ ÃdGO ¨UNOK qB wW«
WOËb« t1«—U6 ÷uG
wDO6 ˝
˝ 5WMF—_« l6 W™*«
VG?WM6 l?6 W?™*« W?OËb« t1«—U??6 ¨wD?O??6 qO%u?O ÷U?T
ÆUJ
U6UF ÂU6√ UO@U@√ „—Uj U6bF ¨5WMF—ô«
mK
jI?+ wMOWMF—√ Vô f6U?T W%uKjd rFUN?6 `q√Ë
w%uOLO@ uGO
œ rJ ÊËdTü«Ë ¨WOËb« cU
—U*« s6 œbF« «cJ
©±±µ® ôU
« u1d?Ë—Ë ©±±≥® u%«d?O?J@U?6 d??O??O?+U??TË ©±∞∂®
ÆUOËœ U+bJ ¥∂ wDO6 q;@Ë ¨©±¥µ® wWO%«“ dOO+UTË
∫u%«dOJ@U6Ë wDO6 ˝
˝ cUUD*« œU;
« w+ WuFq UMNF«Ë
VG?WM6 Èu?W?D?6 Ê√ wD?O?6 qO%u?O wMO?WMF—_« r;M« b?√
w+ UJ
U?6U?F WN?F«u?6 s6 w%U?(« ◊uA« ‰ö?T iH?G%« Áœö
wBC«— `UB XNW%« wW«Ë ¨WO%U(« W?uL:« cUD+UM6 ÂUWT
ÆnOE% ·bN uG%UW«
iHG%«ò ∫…«—U*« VI WOH?Vq cUV
dB1 w+ ¨wDO6 ‰UCË
UMMJ?Ë ¨«–U* rK√ ô ¨wI?O??I? «cJ ¨w%U??(« ◊u?A« w+ UM?U?I
≈
ÆåcUUD*« œU;
≈ w+ WuFq UMNF«Ë
Áœö VG?WM6 t?6b?C Íc« ¡«œ_« wD?O?6 “d√ b?I?+ ¨p– rg—Ë
Æ…«—U*« s6 ‰Ë_« ◊uA« ‰öT
U?qd?+ t?O?+ UMFMq ¨d?O?? ‰Ë√ U`u?j UM?F b?Iò ∫`{Ë√Ë
Æå·«bJ√ qO;DW …dO(
u%«dOJ@U?6 dOO+U?T wMOWMF—_« j@u« Vô b√ ¨tW?NF s6
ÆUdO6√ Uu wzUN% l— v≈ tKJQW tKLF ÂUC Áœö VGWM6 Ê√
∫…«—U?*« VI? W?O?H?V?q cU?V
d?B1 w+ ¨u%«d?OJ@U?6 ‰U?CË
t?F«u?M@ UM «–≈ ÈdM@ Êü«Ë ¨W??u?L??:« …—«b?q w+ U?MKJQ1ò
ÆådT¬ UD+UM6 Ë√ q
“«d«
wMOWMF—_« VGWM*« tOK dNz Íc« l{«uW*« ÈuWD*« sË
j@Ë jT ‚«dW?T« WuFq v≈ —Uj√ ¨w%U(?« …«—U*« ◊uj w+
U?6bMò ∫UV?{u?6 ¨WD?LT s6 ŸU?+œË 5?ô WF—√ s6 nR?6
ÆårJ“ËU& VFB
¨…—uB« ÁcN ÊËdAWM
˝ ÈuWD*« lF«d1 VD tIKC Íb
uMO1—U6 ˝
VG???WML?K wMH?« d
b*« uM?O1—U??6 Ëœ—«d???O??T »—b?*« »d??√
w+ qAH
o?
dH« Ê_ ¨tU?O1—« Âb s ÂbI« …dJ? wMOWMF—_«
VKG1 wW« …«—U*« UNM6Ë UJbODW
wW« cU
—ULK ÂUW« rD(«
ÆUdO6√ Uu WuD w+ dHq ≠± wJ
U6U'« ÁdOE% vK UNO+
UM%√ bI?W√ò ∫…«—U*« b?F wHVB« d9R*« w+ ¨uMO1—U?6 ‰UCË
ÊQ lCuW1 Ë√ QMW1 Ê√ VFB« s6 ¨WOKU+ d(√ ¡«œ√ v≈ UM;W«
Âb? l6 ¨5ö?« s6 Wu?L?:« ÁcJ UM
b sV%Ë «c?N ÃUW?%
s6 d??O?(? w+ «c?J V?D?W?
¨U?6U9 …«—U??*« rD? vK UM?1—b?C
Æå„U1—ô«Ë VUW*«
tEô Íc« w%b?« Èu?W?D*« lF«d1 v≈ uMO1—U?6 —U?j√ UL?
wW« Àö(« cU?
—U*« s6 w%U(« ◊u?A« w+ tI
d?+ wô vK
Í«u??g«—U?« cU????G?WM6 ÂU??6√ ‰Ë_« —ËbU o
d??H« U??N?{U??T
ÆUJ
U6UFË Í«ugË—Ë_«Ë
¨‰Ë_« ◊u?A« w+ rOK@ q?JA UM?F UM%√ b?I?W?√ò ∫·U?{√Ë
¨UM6b?I1 e
e?F?W ’d?+ µ Ë√ ¥ UM XVM@Ë «dJ?6 U?+bJ UMK;?@
W?F—bU UF
d?@ …dJ« qCUM1 sJ
rË ö2 ÊU? w%U(« ◊u?A«
b?N?j w%b?« Èu?W?D*« Ê√ È—√ ¨UJ
U?6U?F ŸU?+œ d?DJ W?O?+UJ«
Æåw%U(« ◊uA« w+ UFF«d1
Ê≈ uMO1—U6 ‰UC ¨WO%UL(« —Ëœ w?+ WI1d*« o
dH« …«—U6 sË
t?6bC Íc« ¡«œ_« «cJ —dJ1 «–≈ W?OI?OI? WKJA6 t?F«uO?@ tI
d?+
ÆUJ
U6UF ÂU6√
VU?q l6 W?O%U?L?(« —Ëœ w+ wMO?WMF—_« VG?WM*« wI?WK
Ë
ÆWFL'« W(U(«Ë vË_« 5WuL:« s6 Í√ w+ YU(« ed*«
W?NF«u*« ÁcJ s t?I
d?+ qBH1 wW?« ÂU
_« Ê≈ uMO1—U6 ‰U?CË
ÆÁœ«bFW@ô …bOF ÊuJW@
˝ ‰Ë_« UM+bJ UMII ∫s
«uGOJ ˝
…dJ wMOWMF—_« VG?WM*« Âu;J r$ s
«uGOJ u?«e%ug ‰UC
ÊU? ¨U?d??O?6√ Uu? WuD? w+ t?I
d?H ‰Ë_« ·b??N« Ê≈ ¨Âb?I«
Æ©WO%UL(« —Ëœ® w%U(« —ËbK qJQW«
…«—U?*« ‰öT tI
d?H dH?q ≠± “uH« ·bJ s?
«uGOJ q?;@Ë
s6 …dO?T_« W(U?(« Wu'« w+ X?D« wJ
U?6U'« ÁdO?E% ÂU6√
ÊQ U?LK ¨W?uDK ‰Ë_« —ËbU W?O%U?(?« W?u?L?:« cU
—U??6
…«—U?*« ÁcJ ÷uT q?C w%U(« —Ëb« v≈ qJQ?W« sL{ o
d?H«
Æ◊UI% ∑ bOqd WuL:« …—«bq t XLD wW«
UMI
d?H ‰Ë_« ·bN«ò ∫wUD
ù« wuU% r?$ s
«uGO?J ‰UCË
VGWMLK rN*« s6 ÊU ÆÆ oI% U6 uJË w%U(« —ËbK qJQW« ÊU
Ê√ o
d??H« vK? ¨Êü«Ë ÆÆ w%U??(« —ËbK qJQ??W
Ê√ w?MO??WMF—_«
ÆåÂœUC uJ U* bFWD
˝ ÈuWD*« nFC ·dWF
U
—U6 Íœ ˝
…dJ wMOWMF—_« VGWM*« Âu?;J r$ U
—U6 Íœ qG%¬ ·dW«
tFUW?V
Íc« ÈuWD*« s6 v%œ√ Èu?WD6 ÂbC tI
d?+ ÊQ ÂbI«
ÆUJ
U6UF ÂU6√ t1«—U6 vK …dDODK
±∏
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
œU????????????????B????????????????²????????????????«
tOUŽ Wdž w ¡«cG« WöÝ vKŽ V¹—b²K e d ¡UA½≈ vKŽ oHð«
øÎUOÝU UÎ OzUÐdN UÎ MOMIð nOB« bNA¹ q¼
‰uŠ dOIýË ÊUM³ q³łË tOUŽ —UÒ& 5Ð ‘UI½
oÞUM*« w œUB²ô« jOAM² WÐuKD*« «¡«dłù«
wÞUO²ŠôUÐ 5F²KðË UNðUUÞ qUJÐ qLFð WKÝR*«
·ô¬ ≥ „öN²Ýô«Ë «ËUGO ±µ∞∞ WÒOłU²½ù« …—bI« sJ
ÊUM qË tOU —U&Ë dOI
w d1 ÊUMò Ê« b?Q ¨ÍœU?B!"ô« l?{u« dOI?( ‰ËUM+Ë
vK. /«d?(R*« qJ ¨‚ö6ô« vK?. W
œUB?!?"« WKd?8 VF?;«
¨/«uM< l=—« cM8 dL!A?8 d8ô« «cBË ¨¡UMD!<« ÊËœ s8 lF«d+
l{u« s?. W=u??F???; qI
ô w?.U??L???!??Fô« l{u?« U??L???O??
R6U????!« ¡«d??F WU?D« /ôb??F??8 r"U??H+ l8 ¨ÍœU??B??!??"ô«
WK8U??F« b?O?K 5
—u?A?« 5“UM« W??L?«e??8Ë ÍœU?B??!?"ô«
ÆåWOMUMK«
c??N_ lO?L??'« ÁdE!M?
Íc« wU?O??A« r<u*«ò Ê« b??«Ë
tM« Ëb
ô ¨/U?A<R*« W?OF?{Ë 5A%Ë 5UO?AË« W?.dF
”Ëd??. ¨t?OU??.ò Ê« v« «d?O??A?8 ¨åU?Mu?L6 —b??I= ÊuJO??<
U?;u?B?N U?N?O?Y?8 s?8 dO?DJ?K b?I!?H?+ ¨WO?MUMK« n
U?B*«
Èb …d?O?? d?zU?A?N v« Èœ« U?8 «cBË ¨5O?U??OK)« ¡U?I?(ô«
Æå/UA<R*« »UY;«
l8U'« ¡UIK« w W—UA?8 l<Ë«ò v« ŸUL!Fô« ‰öN U.œË
W?—U?A0 ‰U?O??« w q?I*« fO?L?)« t?L?OE?M+ r!?O?< Íc«
sN*« /U=U?IMË ÂUF« wU?LF« œU?%ô«Ë W
œUB?!"ô« /U?cO?N«
≠Ê«d
e? ≤µ Êö?.«ò ∫—U?F?( X% ¨wMb*« lL?!?:«Ë …d?(«
Æå—UY!Mô« b{ —«dI
5“U?M« W??L???«e???8 ‰u?? —u???C??(« W?Kc??<« v?K. «œ—Ë
ÊuMU?" —«d?"« …—Ëd?C= «—«d8 V?U6 tM« d?OI?( b?√ ¨5
—u?A«
Ÿu?L?U?8 s8 5
—u?A« 5“UM?K W?c*« w ±∞ åU+u?ò œb?Y
…—Ëd?{ vK. œb?( U?L?O? ¨WO?MUMK« /U?A?<R*« w 5K8U?F«
wMUM q?J= f?(« W=u?I?. ‰«eMS= wC??I
d?N¬ ÊuMU?" —«d?"«
d?O?m qJA?= wMUM d?O?m t?L??O?I
W?A‡‡<R?8 Í« q?L?. qN?A
Æw.d(
qJ VAJ8 wB ¨t?OU?. w n"u*« …b?Ëò Ê« qO?L'« b?«Ë
¨b?O??H?!??A
Ë lO?L??'« `=d
…b?u?« w tM_ ¨U?NK?B√Ë WM
b*«
«b?O?A8 ¨årN?!?IDM* —UBœ“ô« o?OI?%Ë Âb?I?!« s8 ÊuMJL?!
Ë
nO?B« r<u?8 ÊuJ
Ê« U?OML?!8 ¨W?O?U?O?A« tO?U. W?O?LBQ=
ÆWOKA« ¡«uFô« rm— ¨«bOF
˝ ‚uA« w WuF ˝
VO?N(Ë b?NË d?8U+Ë qOL?'«Ë œ«d?8 tI?«d
dO?I( ‰U?F r
vK. lK6« YO? ¨t?OU?. ‚u?< w —UU?!« W?O?F?LF ¡U?C?.«Ë
v« —U??U??!« s8 lL??!??<«Ë ¨‚u?A?« w W
—U??U?!?« W?d??(«
r!
w?!« l
—U??A*« v?K. lK6« U??L?? ¨r?N??UD8Ë rN?KU??A??8
ÆUBƒUAM«
lK6√Ë ¨WOUOA« l"«u*« iF= vK. WuF XMU ¨p– bF=
vM« 5AY!? W
bK« UBcHM+ w!« l
—UA*« vK. dO?I( œ«d8
ÆWOUOA« /U8b)« 5A% UNMQ( s8 w!« WO!Y!«
/Ëd??O= W??d?m fO?z— W?OMU?MK« ·d??G« œU??%« fOz— —«“
—U& œU%« s8 …u.b= ¨tOU. WM
b8 d?OI( bLY8 ÊUM qFË
t?OU?. —U?& W?O?F?L?FË qO?L?'« VO?AM W?<U?zd= ÊUM q?F
d8U+ w=U?m WdG« fOz— U?zUM tI«d
¨VO?N( dOL?< W<Uzd=
U
œU??B??!?"« W??IDM*« ŸU??{Ë« vK. l?K6« YO?? ¨b?N?? qO??MË
ÆWOzU/ô« UN+UFU UN+UOUF l8 YY=Ë ¨U
—U&Ë
ÊU? YO? ¨t?OU?. W
bK= w XMU? ¨…—U?
eK vËô« WD;«
œ«d8 Íb?FË W
bK« fOz— ¨o«d*« bu«Ë dO?I( ‰UI?!<« w
œb?.Ë VON?(Ë qO?L'« —u?C w ¨Íb?K« fK:« ¡UC?.«Ë
ÆtOU. —U& WOFLF ¡UC.« s8
·b?N+ ¨o6UM*« v« U?N= ÂuI
w!« /«—U
e?« Ê« dO?I( b?√Ë
v« ŸUL!<ô«Ë ¨—UU!«Ë ‰U?L.ô« ‰UF— VMUF v« ·u"u« v«
l{u« Ê« v« «d?O?A?8 ¨d?(U??8 qJA= r?N?UD8Ë rN+UMU?F?8
Í« s8 d?D?√ »uKD*«ò Ê«Ë ¨W?=u?F?B« W
U?m w ÍœU?B?!?"ô«
s. ŸU??bK? UMC??F= 5= n?+UJ!«Ë b??{U??F??!?« vC??8 X"Ë
ÆåUM+UA<R8 œuFË s.Ë wM6u« œUB!"ô«
qL?. vK. —u??C?(«Ë W
bK« fOz— d?O?I??( lK6« U?8b?F=Ë
/ËdO= W?dm w ¡«c?G« W8ö?< vK. V
—b!K wMUMK?« ed*«
rOK<Ë wY??; ¡«c?m d?O?u+ w? d?O?J« Á—ËœË ¨ÊUM? q?FË
¨wU?O?A« Èu?!A*« v?K. ÊUM …—u?; 5A?%Ë ¨5OMUMK
V
—b?! t?OU. w e?d?LK Ÿd? ¡UAM« W?OMUJ8√ œ«d?8 l8 Õd6
Âb?I?+ Ê« vK. ¨t?O?U?. W?I?DM8 w ¡«c??G« ŸUD" w 5K8U??F«
w V?md
s8 q?J UMU???U???8 v?Ëô« WKd?*« /«—Ëœ W???d???G«
Æ»—b!«
…d?(U?LK W=uKD*« /«¡«d?Fô« –U}+« v?K. ÊUMU?'« oH+«Ë
qL?Y?!?!?< W
b?K« Ê« œ«d?8 sK.« U?L?O? ¨V
—b?!?« W?OKL?. w
dO?u+ qF« s8 ¨WOMU?D« WKdLK? WBB?<« /«—Ëb« nOUJ+
ÆŸUDI« «cB w 5K8UF« qJ WKd*« ÁcB
˝ WOFL'« dI8 ˝
¨t?OU?. —U& W?O?F?L?F e?d8 v« lO?L?'« qI?!M« ¨p– b?F=
—U& l8 dOI( fOzdK UF<u8 U.UL!F« WOFL'« XLEM YO
¨VO?N?(Ë b?N??Ë d?8U+Ë œ«d?8Ë qO?L?'« —u?C? w? ¨W?IDM*«
ÆtOU. —U& s8 dO bAË
“U!?$ UMM« b« vK?. vH}
ôò ∫‰U?"Ë VON( Àb?% ¨W
«b=
sJ ÆÊUM vK. /d8 w!« q«d*« VF;« s8 ÊuJ+ b" WKd8
UMA?HM« vK. 5KJ!8 ¨Ÿb?MË `UJMË bL?BMË tF«uM Ê« U?M—b"
ÃË√ w ¡UIK« ÂuO« UMœ—«ò ∫·U?{«Ë Æåœu.u*« ÃdH« —UE!MU=
¨«—UNMË ö?O ¨¡U!(Ë U?HO; …d?{U tO?U. Ê« ‰uIM …d?ONE«
¨å»Ëƒœ qL.Ë VË ¡UD.Ë Õd WE?( q v« WFUY= sYM
WM
b*« W
bK= l8 ÊËU?F?!U=Ë t?OU. —U?& W?OF?L?F Ê« «bR?8
vI?+ Ê« vK. W?L?L?B?8 ¨U?N?O? WK8U?F?« /U?.UDI« nK!?}?8Ë
œu?L; /U?8uI?8 r.b U?NO?F?< w ÍuO?(« UB—Ëb= WJA?L!?8
Æå`Md!
n<√ qJ= Á«dM Íc«ò ¨WIDM*« œUB!"«
qL?. w d?O?J« lF«d?!« l8ò dD)« ”u?"UM VO?N?( ‚œË
oO??AM!« s8 b
e??8ò v« U?O??.«œ ¨åW
œU?B??!?"ô« /U?A??<R*«
r.b« d??O??u??! ÊUM q??FË /Ëd??O= W??d??m l8 q;«u??!«Ë
WKd*« ÁcB d
d?L! UM+UA?<R8Ë UM—U?U! œuL?B« /U8u?I8Ë
/Ëd?O= W?d?G? Ÿd? ¡U?AMU=ò VU6Ë ÆåWMJ2 d?zU?A?N q"Q=
œb. …œU?
“Ë /UA<R*« —u?8« qON?A! t?OU. w ÊUM? qFË
VA?!M8 wH«ò v« rBœb?. qB
s
c« W?dG« v« 5?A?!M*«
Æåq'«Ë tOU. w
¡UAMô d?O=«b!« –U}+U= …d(U?*« s. sK.Q ¨dOI?( Àb%Ë
—UU!« ‰UL.« qONA+ w UM8 W?LBUA8ò ¨tOU. w WdGK Ÿd
r!
Ê« ö??8¬ ¨årB—u?8« q? w rN?!???«u??8Ë ‰U?L??.ô« ‰U?F—Ë
ÆqI*« ÂUF« tU!!«
Í—«œù« UN½UOÐ XAU½ 5{dL*« WÐUI½
VO³D« XOÐ w wU*«Ë
s. p–Ë w8U?A« b?F<« VM?
“Ë ¨wœ« `U; d?O??.Ë ¨‰UL?F
ÆbOË bFI8
WKL? s8 ¡U?C?.« µ b?.UI?!« ‚ËbM?; WM' s. `(d+Ë
VOJ( UOA
d?Ë ¨WuMU( œU
“ U* ∫rB ¨WOF?8U'« …“UFô«
„“UMË ¨ÊU?????O‡?‡A
œd?J8 f?‡MUBË« —U?9Ë ¨w?????O????F????;
s. p–Ë ¨qU??(« wU?L?A« ‰«e?O?F Ë ¨—«“U??. ”u?OMUDM«
Æb.UI8 WF=—√
…œUNA« WKL? s8 `(d! ¨tAHM ‚ËbMB« W
u?C. s. U8«
¨rCF« —bMJ<« ôË—Ë ¨Âö< wY?; bLY8 —uM« ∫s8 q WOMH«
W?Oe?!U= /“UË ¨s
b?FI?8 s. p–Ë wKJDM« ÊË—U8 f?
œöË
–U?!?<« W??+d= w
œQ?!« fK?:« e?d?8 s. ÊUMu
nO?H??. UMO
ÆwF8UF
XO
—U?8 W?OF?8U?'« …“U?Fô« s. w
œQ?!« fKU?LK `(d+Ë
ÆbOË bFI8 s. ¨sA .bM bLY8Ë ¨wMôbU8 wBË
/U?{d?L?*« W=U?IM W
œU??F« W?O?8u?L??F« W?O?F?L??'« /b?I?.
WA"UM* W;UN W?AK'« ¨VOD« XO= w ÊUM w 5{dL*«Ë
W?YB« …—«“Ë qD2 —u?C? w ¨wU*«Ë Í—«œô« ÊU?O« —«d?"«Ë
Æ”uMU8Ë— Ê«uDM«
W?O?IMK W?LK XMU? ¨W?I=UA« W?AK'« d?C?Y8 …Ëö+ b?F=Ë
/«“U$« U?NO X{d?. ¨iN
uM WU?L< sKB UN?!
ôË WO?N!M*«
ÆWO{U*« ÀöD« /«uMA« Èb8 vK. W=UIM«
oKG+ Ê« vK. UU; …d(U?F« w Ÿ«d!"ô« o
œUM; XY!Ë
W=UIM« fK: s
uC?. »U}!Mô ¨«dB. WA8U?)« W.UA« bM.
∫rB ¡UC.« ∂ VBM*« «cN `(d+Ë ¨WOF8U'« …“UFô« WKL s8
sA?? fL??( ¨”uM6 ”uM6 ÈËb?? ¨d?!??O??.“ b?F??<« wMU6
W?FO=—Ë ¨ÊuM vu*« b??. sAY?8 ¨dO?H; Ëb??. «bMO ¨vAO?.
ÆÍbO< j}<
wMG« b. d?ON bLY?8 ∫WOMH« …œUNA« WKL? s. `(d+ UL
qLA²Ý ån¹ô —u “œË—ò Z«dÐ
s_« Èu w dOK« WÞdý UÎ ³¹d
ånô —u “œË—ò ZUd
œËb? ö= ¡U?6« ¨¡«dBe« vHA?!?A8 ¨œu?L? ¨wB?B}?!«
e?d?*« l8 ÊËU?F?!?U= p–Ë wMUMK?« gO?'« v« W??U?{«
Æ/ËdO= w WOdO8ô« WF8UUK wD«
WOM*« w …bÝU WÒ}z«cž œ«u j³{
wUMc?!?<ô« ÂUF« VzUM?« …—U(ô ¡UM= tM√ fK?=«d6 s8 bO?√
w WËb« s8√ V!?J8 n"Ë√ ¨sA?(« qz«Ë w{U?I« ‰U?L?A« w
WLA= …—u!b« ¡UCI« WO?6Ë ÊuOY; Êu"«d8 tF8Ë WOM*«
bF= ¨WOz«cm œ«u8 qY8 VU?; ¨—bO Æ Ʒ u.b*« ¨wM«dFA«
œ«u?8Ë W?O?ö?B?« a
—U+ …—Ëe?8 œ«u?8 vK. tKY??8 w —u?D?F«
…—œUB?8Ë W6uC*« œ«u*« nK+ -Ë ÆWO?öB« WON?!M8 ÈdN√
Æd
Ëe!« w qLF!A+ XMU w!« ÂU!N_«
Ê« r<U?" WM
“ ån
ô —u? “œË—ò W?OF?L?F WA?Oz— /b?√
wDG+ w!« W
–U?IMô« V
—b!« Z8«d=Ë W?OËô« /UU?F<ô«
s8ô« Èu?" /«b?Ë U?
d?" qL?A?!??< W?O?F?L?'« U?N?H?OUJ+
ÆÊUM w dOA« ÊËRA= W'u*« wKN«b«
«u=—b+ WO6Ë Î U O6 ±∂ UNU
d}+ ‰öN r<U" /—U(«Ë
≤∞Ë ¡È—«uD?« ¡U???6ô b???F*« Í–U???I?Mô« Z8UMd???« v?K.
¨WOC
dL!« r"«uDK b?F*« Z8UMd« vK. W{d2Ë ÎU{d2
Ê« ‚uM?A*« œU???NM W???OKN«b« d?
“u …—U
“ s8 X?A* U???NM«
dOu+ wË b
b'« dO?A« ÊuMU" oOD+ w …œUF …—«“u«ò
U?8 …œU?. s
c« d?O?A« W6d?( d?;U?MF W
–U?IMô« /«—Ëb«
s8 ‰Ë√Ë Àœ«u????(« l"«u???8 v?« ÊuKB?
s8 ‰Ë« ÊuMu?J
Æå5=UB*« ÊËd
wKN«b« s8ô« Èu?" b?N?F?8 b?zU?I= UMF?L?!?F«ò ∫XU?{√Ë
s8 Ÿö?;ô« œb?B= sYMË W?OKN«b?« d
“Ë …—U?(« vK. ¡UM=
d?;UMFK U??NMËd?I
w!« W?O?
—b?!« Z8«d??« vK. b?N?F*«
qzU??<Ë Àb?« vK?. rN
b 5=—b*« V
—b?+ W?O??H?O?? vK.Ë
Æå–UIMô«
s?8 «u+« 5?+—Ëb« w?U
d?????N Ê« v?« …—U?????(ô« —b?????&
¨wF8U'« VK vHA!A8 ¨WOdO?8ô« WF8U'« /UOHA!A8
¨w8uJ(« fK=«d6 v?HA?!?A8 ¨Ê«Ëd?A? w wD« e?d*«
«b?O?; vH?A??!?A?8 ¨w8uJ(« Íd
d?(« oO?— v?H?A?!?A?8
¨wMOM?« vH?A??!?A??8 ¨¡U??H?A« —«œ vH??A?!??A??8 ¨w8uJ(«
vH?A!A?8 ¨WO=d?F« WF?8U'« vH?A!?A8 ¨rE.ô« ‰u?<d«
×uF ÊUA« vHA!A?8 ¨b;UI*« ¨w8uJ(« w=dG« ŸUI«
¡U??O??ô« vH???A??!??A??8 ¨wD?« VO?? e??d??8 ¨Êu??!?KU??.
Õd ·“uF
…—«œ« U??N= Âu?I+ w?!« W?D??O?D??(« /ôËU?;« r?m— W
c?G??!«
p
U? ‰U?L ”bMN?*« ÂUF« UBd
b?8 U?;u?BNË W?A?<R*«
WOUO+«d!<« sL{ o6UM?*« s8 œb. w /U.UL!F« √b= YO
/U.U?L!F« WKAK< b?I. vK. Âu?I+ …—«œô« fKU8 UBbL?!F
WA<RLK WF=U!« e?«d*« w qLF« dO< vK. Ÿö6ô« WOG=
ÃU????!Mô« q8U????F???8Ë l?
“u???!?« dz«Ëœ s8 o?6UM*« Ác?B w
/«¡«d??F« s8 ÂeK
U?8 –U??}+« ·b??N= ¨q
u??Y?!« /UDY??8Ë
/öJA*« W??'U?F?8Ë …—u??c*« e?«d*« w qL??F« qO?F??H?!
ÂUNLK rNz«œ« w UNM. ÊuËRA*« U?NNF«u
w!« /UIF«Ë
w6U?F??!« YO? l
“u?!« d?z«Ëœ w U?L?O?< ô ¨r?N= W6uM*«
W?8b?)« 58Q+ w? UB—Ëb= Âu?I+ w 5M6«u?*« l8 d?(U?*«
ÆÆÆrN qCô«
—b" nO?H}?!« vK. qLF?!< UNM« b?R+ WOzU=d?N —œU?B8
VKD« UNM8Ë …b?. qzU<Ë d?. W
cG!« /U?.U< s8 ÊUJ8ô«
v« ≤µ∞ s8 W?OFU!Mô« U?N!?"U6 …œU
“ WO?d!« dN«u?« s8
/U??ö??;ô« o?O??D+ w? —«d??L??!??<ô« ¨/«ËU???G??O??8 ≥µ∞
d?N?( w U?;u?B?N q8U?F*« wË WJ??A« vK. W
—Ëd?C«
b"Ë ÆW
U?'« qOFH+Ë ¨ÊUJ8ô« —b?" —bN« nOH}+ ¨ÊU?C8—
…d!?H« w …dO —UOK8 ≤µ∞ v«u? XFH+—« W
UO?'« Ê« d–
WA<R*« …—b?" Âb. s8 ·u}!+ —œU?B*« ÁcB sJ ¨…dONô«
s8 W?OU?!?!8 /U?Fu?8 ÊUM b?N?( ‰U? w p– 58Q+ vK.
W?O=UU?
« d?!?F+ /«d(R*« s?J ÆnOB« «cB b?
bA« d?(«
v« Èœ« U2 ¨f8« d?U? —UD?8ô« XD"U?A+ YO? Êü« v!?
qD8 w /U?HOJ*« ‰UL?F!?<« Âb.Ë W"UD« „ö?N!<« nO?H}+
ÆWFB« W
œUB!"ô« ·ËdE« ÁcB
W.U< ≤¥ ¡U=dNJ« 58Q+ lD!?A+ r WA<R*« XMU «–«Ë
sJË rN+U"U6 vB?"Q= ÊuKLF
5Hu*«Ë ÂU?F« d
b*« ÊS
/«œ—«u« 5= Ê“«u???!« «b??F?M« q w WKO??? b??OU?= fO
”U<« vK. WdF+ oOD+ w —«dL!<ô« q wË ¨/UIHM«Ë
q wË ¨ÂuO« «—ôËœ ∂≥‡= uBË Î«—ôËœ ≤µ‡?= jHM« qO8d=
ÆWOU*« …—«“Ë 5MI+Ë wU*« eUF« w —«dL!<ô«
qB?O?< wzU=dN?J« —UO?!U= W
c?G?!« vK. VKD« ÊU? «–«
«–«Ë ¨/«ËUG?O8 ·ô¬ ≥ ‡« ÈbF?!
b"Ë /«ËUG?O8 ≤π∞∞ v«
ô WJ?A« v?K. W?.u?{u*« W?O?FU?!Mô« …—b?I?« qL?U?8 ÊU?
UNO« qBM< w!« WUO!M« ÊS? ¨/«ËUGO8 ±µ∞∞‡« ÈbF!+
ÊUM ¡U=dN? WA?<R8 ÁbL?!F+ Íc« wzU=dN?J« 5MI!« Ê«
„öN!<ô« …œU
e U?F+ nOB« qB ‰öN b
eO<Ë d?L!A8
ÆÊUC8— dN( wË ©nOB«® d(« r<u8 w
W
c?G+ 58Q?!= Ϋœu?.u?8 s6«u*« ÊU? Íc« X"u« w «cB
w!« W?D}K ¡U?M= ÂU??F« «c?B W??.U??< ≤¥ vK. W???.U??< ≤¥
ÂU?. qO?<U= Ê«d??F o=UA?« ÁUO*«Ë W?"UD« d?
“Ë UN?F?{Ë
Íc« w<U??O?A« l"«u« o?=UD+ r /U=U?A??(« sJ ¨≤∞±±
b" WO<U?OA« qO"«dF« Ê_ ¨ÎULz«œ —U?!.ô« 5F= ÁcN« VU
lœ w bL?F!*« dONQ?!« UNM8Ë WOMN*« WD)« ÂU?8« XF{Ë
qL??F?« ¡b= w d??O???NQ??!« ÎU??O?MUË ¨pc W???8“ö« ‰«u??8ô«
d
œ w …b
b?F q8U?F?8 ¡UM= wBË …b
b?'« /«—U?L?D?!?<ôU=
ÆWO'«Ë ‚Ëc«Ë —UL.
¡u?{ vK. nO?B« «cB d?L?!?A?8 wzU?=d?NJ« 5MI?!« Ê–«
qLF?8 ∫w+ü« qJA« vK. wBË W?OFU?!Mô« …—bI« s8 d?u!*«
¨/«ËUG?O8 ≥∞≥ wM«d?Be« qLF?8 ¨/«ËUG?O8 ¥≥∑ —UL?. d
œ
¨/«ËUG?O8 ±µ± W?O'« qLF?8 ¨/«ËUG?O8 ±∑¥ ‚Ëc« qL?F8
qLF8 ¨/«ËUGO8 ≥∞ —u; qLF8 ¨/«ËUGO8 ≥∞ pKF= qLF8
Z!M+ ‰«e+ ô w!« WOd?!« dN«u« ¨/«ËUGO?8 ≥≥ WA
d(«
±±≤ ©…Ë—c« /U?.U??< bM.® wzU?8 ÃU?!M« ¨/«ËU??G?O?8 ≤µ∞
vK. W.u{u*« WO?FU!Mô« …—bI« ŸuLU8 ÊuJO? ¨/«ËUGO8
VKD« “ËU??U?!?
U?8 w /«ËU??G?O?8 ±µ≤∞ v?«u? WJ??A«
«–« U;u?BN 5MI!« s8 b
e*« wMF
«cBË /«ËU?GO8 ≤π∞∞
…—u+UH« …œU
“ v« ÍœR?O< U8 «cBË ¨Î«—U? nOB« «cB v+«
w!« ÊUM ¡U=dN WA<R8 w W!=U vI+ w!« WOzU=dNJ«
ÆW;U)« /«bu*« »UY;« Èb WdY!8Ë WdF!« r.b+
‰ö??N ÂËb?F??8 t???( wzU=d??NJ« —U??L?D??!?<ô« ÊU?? «–«Ë
WdF+ oO?D+ w …dL!A8 WA<R*« ÊS? WO{U*« /«uMA«
U??LMO= Ϋ—ôËœ ≤µ‡= j?HM« qO??8d= ”U??<« vK. W??OzU=d??N??
v« /«d?!H« iF= w q?;Ë b"Ë «—ôËœ ∂≥ wU?(« ÁdF?<
XFF«d+ b"Ë ¨dzUA)« s8 b
e*« wMF
«cBË ¨/«—ôËœ ±±∞
WU?{« ¨jHM« qO8d= dF?< lF«d+ ¡u{ vK. ¡wA« iF=
‰UD.ô«Ë l
“u?!«Ë qIM« ◊uDNË /U?D;« w hIM« v«
œb?. lF«d+Ë U??N?8b?I «dEM ÃU??!Mô« q8U?F?8 w …d?L??!?A*«
WJ??A« vK. /U
b??F?!«Ë W??A?<R*« w? 5OMH« 5K8U??F«
s8 WJ??A?« vK. jG??C« …œU
“Ë q?;U?(« w?MH« —b??N«Ë
¨Í—u?< Õ“UM Êu?OK8 nBMË Êu?OK8 s8 d?D?« œu?FË ‰ö?N
WO?FU!Mô« …—b?I« q8U l{Ë vK?. q8UF*« ÁcB …—b?" Âb.Ë
/U?.U??< …œU
“ vK. b?.U??A+ ô q8«u?. U??NK ÆWJ??A« vK.
W¹Ë«e« Uðdž“ w »dA« ÁUO* dðö 5ýbð
bOA« Ud?8 Àb%Ë Æ”—«b*« Íd
b8Ë 5
—U+Ëd« —uC w
r ¨u6u??; œu?F U+d??m“ Í—U+Ë— fOz— Áö+ ¨Õ—U??I« ÊU??A?m
o=UA« rU(U? ¨rO<U= Õö 5K
« …bOA« åq
Ëd?OM«ò WAOz—
Æ÷uF8 œ«uF aOA«
w W???OD« …—œU??*« ÁcBò vK. åÍ—U+Ë—ò ÍœU?M ‚d
dJ(Ë
w ¡UDF?« s8 «b
e?8ò r?N U?OM?L?!??8 ¨åW
Ë«e« U+d?m“ ”—«b??8
ÆåUNËd 5A%Ë W
Ë«e« U+dm“ ”—«b8 ‘UFM« qO<
åf
—U?B ‰u=ò ÂU???<Ë åW?
Ë«e« ≠ U?+d???m“ Í—U+Ë—ò `?M8Ë
ÆWO=d!« W8bN w WËc*« ÁœuN' «d
bI+ ‚dO
d+ö VO?d+ ŸËdA8 åW
Ë«e?« ≠ U+dm“ Í—U+Ë—ò ÍœUM s(œ
¨¡U?C??I«Ë U+d??m“ w …b
b?F ”—«b??8 l=—« w ¨»d?A« ÁU??O*
«cB s8 …b?O?H!?A*« W?;U)«Ë W?O?L?<d« ”—«b*« œb. `?B?O
qL?AO U?.U?+ ŸËdA*« qLJ!?A
Ê« vK. ¨W?<—b8 ≤µ ŸËd?A*«
ÍœUM ŸËd?A?8 oË ¡UC?I«Ë WM
b*« U?+dm“ w ”—«b*« l?OL?F
W?H?OEM ÁU?O?8 58U+ ·b?N= U?.U?+ c?HM
Íc« ¨åU+d?m“ Í—U+Ë—ò
d+ö? VO?d+ d??. …c?8ö?!K /UuK*« Ë« rO«d?'« s8 W?OU?NË
Æ…b
bF /UM«eNË
¨‚d
ÍœU? WO=d?!« …—«“u ÂU?F« d
b*« 5(b!« w „—U?(Ë
pKN²K*« W¹UL( ∫ —ua U¹bKÐ œU×Òð«
ÊUC— dNý w —UÒ−²« lAł s
UbK« œU%« ŸUL&«
vK. œb?(Ë ÁU?O?LK s6«u?*« W?FU d?D?J+ YO? nO?B« qB?
rB—Ëb= ÂU?O??IU= ÁU?O*« `U??B?8 w 5K8U?F« «e??!« …—Ëd?{
‰UD.ô« W?'UF?8Ë 5M6«u*« lOL?F vK. W«bF= ÁU?O*« l
“u+Ë
o «cBË W
c??G?!« w U??Y?( wMU??F+ w!« Èd?I« w? Wz—UD«
ÆåW8“ö« /U8b)« t s8R+ Ê√ t+UA<R8 vK. s6«uLK
sA??;« b?????. —u??; ¡U??C??" /U?
bK= œU??%« fO?z— Âb??I+
nK!??}?8 vK. 5OMU?MK« lO?L??F s8 wMU?N??!«ò ‡= ¨wMO??A?(«
W??;«Ë d?O?)« d?N?( „—U?*« ÊU?C?8— d?N?( ‰uK?Y= rN?Hz«u6
s6u« «cB Ÿu=— w ÊUMcL6ô«Ë s8ô« qY
ò Ê√ ö8¬ ¨å/Ud«Ë
Æå¡UMD!<« ÊËœ lOL'« sC!Y
Íc«
w WO.UL?!F«Ë W
bK= /UOUF tzUI ‰ö?N wMOA(« vM9Ë
/U?.UDI« nK!?}?8 w? 5ËR?A*« vK. —u?; w œU?%ô« d?I?8
œUB?!"ô« …—«“ËË pKN!?A*« W
UL W?YKB8 UL?O< ô WO+U?8b)«
—U?U??!« iF= s8 lL?D«Ë lA?'« W??A
d? s6«u*« „d?+ Âb?.
œ«u*«Ë lKA« —U?F?<√ …œU
e qO?C?H« dN?A« ÊuKG?!?A
s
c«
d?O?m W
œU?B?!?"« W?8“√ gO?F
Íc« s6«u*U= W?L?— W?Oz«c?G«
d?Ou?+ ÊUM ¡U=d?N W?A?<R8ò wM?OA?(« VU6Ë ¨W?"u?A?8
o6UM*« vK. ‰œU?. qJA= tF
“u+Ë wzU=dNJ?« —UO!U= W
c?G!«
s
c« W??;U?)« /«bu*« »U??Y?;_ WMOB— s6«u?*« „d+ Âb?.Ë
¡U.ô« vK. ·U?C+Ë tKBU qID+ WHKJ« WOU. d?O+«u ÊË—bB
«cB w UB—Ëœ c?NQ+ Ê√ /U
bK«ò U?UD8 ¨åW?O8u?O« W?O+UO?(«
Æås6«u*« VMUF v« ÊuJ+Ë ‰U:«
d?O?u?+ U?NM. 5ËR?A*«Ë ÁU??O*« `U?B?8 vK.ò v?M9 pc?
W???O?=uM'« Êb?*«Ë Èd???I« q? w 5M?6«u???LK? ÁU???O*« 5?8Q+Ë
w UMM√ ULO< ô s6«u8 Í« o s8 h?I!M+ ô WI
dD= UNF
“u+Ë
bÒ Š l{u ∫ »UAš_«Ë ¡UM³« ‰UÒLŽ UÐUI½
5O½UM³K« ‰UÒLFK WŽËdA*« dOž WKUMLK
—U& XKH! ‰U:« w 5YAH8 VMUF_« ‰UL. jC= WB!<«
W?8“√ r"U? Íc« d8_« W?O?I
d?ù«Ë W
uO?<_« WU?L?F« «b?I!?<«
Æå×U}K …dUN« /UOKL. s8 œ«“Ë WUD«
UN?+UOËRA?8 qLY?!= UN+U?A<R?8 qJ= WËb« WU?D8ò b«Ë
rOEM+Ë ¨5OMUMK« ‰ULFK W.ËdA*« d?Om WAUMLK b l{u
‰UL?. vK.Ë rNOK. WO?K< Ϋ—U¬ „d!
ô U0 5OMUMK« dO?m qL.
tY?<Ë ÍdOUN!« /«—U?U
ù« ÊuMUI tC—ò b?√ UL ¨åÊUM
v8«b???I« 5?JU*« n?BM
‰œU???. ÊuMU???" l?{ËË ‰Ë«b??!?« s8
W?O<b?" vK. WEU?;«Ë WO?MUJ<≈ jDN l{u= s
d?FQ!?A*«Ë
Æå¡öNù« /UC
uF+Ë sJA«
…—«“Ë W?;U??N WËb« w 5ËR??A*« q W??UD8ò b?√ U??L?
cOHM!= w.UL?!Fô« ÊULC« …—«œ≈Ë W
œUB!"ù« /U?cON«Ë qLF«
¡U=d?NJ«Ë W?Y?B«Ë rOKF?!« U
U?C"Ë —u?Fú „d?Y?!*« rKA«
wKzU?F« i
uF?!« j=— …œU?.≈Ë WK8U?A« WO?Y?B« WODG?!«Ë
…d(U?8 Êu?LC?LK tF?œË •∑µ W?AM= —uFú vMœ_« b?(U=
VMU??F√Ë 5O?MUM ¡«d??F_« q s. `?
d??B??!«Ë ÊU??L??C« s8
ÆåWOKFH« —uF_U=Ë w.UL!Fô« ÊULCK
»UAN_«Ë ¡UM« ‰UL. /U=UI?M œU%ô ÍcOHM!« fK:« bI.
¨¡UC?._« —uC? wË q<d8 q<d?8 tA?Oz— W<Uzd= U?.UL?!F«
w!« /U?=u?F??B?«Ë rN??UD8Ë ŸUD?I« ‰U??L??. ŸU??{Ë√ g"UM
ÆUNMuNF«u
lO??L??F vK. /U??8“_« r"U?H?+ ÂU?8√ ¨ÊU??O= w fK?:« n"u+
WO.UL!Fù«Ë W
œUB!"ô«Ë W
—«œô«Ë WOM8_«Ë WO<UOA« bFB«
W;UN 5M6«uLK WOAOF*« ŸU{Ë_« vK. WOKA« UN+UAJFM«Ë
ÆrNM8 ‰ULF«
U?L?O?< ô »U?A?N_«Ë ¡UM« ‰U?L?. …U?MU?F?8ò ÊU?O?« g"UMË
q?" s8 5OMUMK« ‰U?L?FK W?.Ëd?A*« d?O?m WA?UM*« Ÿu?{u?8
Í—u?A« ÕËeM« V?A= XL?"U?H+ w?!« 5OMUMK« d?O?m ‰U?L?F«
»UY;« ‰öG!?<«Ë rBbK= UN ÷dF!
w!« À«b_« s8 "UM«
‰«b??!<« vK. Êu?8b?I
YO? ŸU?{Ë_« Ác?N 5OMUMK« qL?F«
Í√ ÊËb=Ë WOMb!8 —uFQ= 5OMUM dOm ‰ULF= 5OMUMK« rNUL.
WO.d*« 5M«u?I« jA=_ WHU}8 ◊Ëd?A=Ë WO.UL!?F« /UMUL{
ÊULC«Ë qLF« …—«“Ë w gO!H!« …eNF« »UOm q w ¡«dFù«
…e?N??F_« w W=U??"d« nF?{ U??C
√ 5KG??!?A??8 ¨w.U?L??!?Fô«
œUB²«
±π
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
«Î —ôËœ ≤¥[∂∏ mK³ð UdO√ s —ôËœ ≤∞∞ ‰UÝ—≈ ÂuÝ— WHK
“u9 lKD UO,«d²ÝË√ v‡‡‡,≈ WOMÐ_« —UÒ& s‡‡ b=Ë
5Ðd²G*« ö¹uײ, vKž_« WNłu,« nÒMBÔ¹ ÊUM³,
ÍbŽUBð
ÁU&«
w=
„Ò
d
ײð
WÒ
¹
—UIF,«
‚uJ,«
∫
Uud
≤∞±µ s w½U¦,« qBH,« w= …bײ*« U¹ôu,«Ë UO½U*√ s WKÝd*«
rwUX Í—U
pM«ò W?uL? —b? √
U?N$«¡UB?≈ ΫdÒ*R? åwËb«
ö?
u?????% W?????HK?3 ‰u?????
¡U?56√ lO?L?9 w?: 5;d?<?G*«
WHKJ$ VA<% w<«Ë ¨rUF«
lOL9 w: ö
u?5<« ‰UE—≈
åcorridors countryò
∏π v≈ W?Ëœ ≥≤ s W??ÒO?U*«
s w6U?K« qBH« w: W?N9Ë
tM Z<M?
UÒ2 ¨≤∞±µ ÂU?F«
w: ö?
u??5???<K? ΫÒd2 ≤≤∑
ÆrUF« ¡U56√
W?A<?;« WHKJ« qL?A$Ë
d???F???EË WK?U???F*« Âu???E—
W?d??EË b?L??<?F*« ·d??B«
nA3 b?WË ÆUXdOYË W?b)«
≤∞∞ q
u% W?HKJ$ ÒÊ√ pM«
5;d?<G?*« s w3dO?√ —ôËœ
v≈ U????O?6U*√ w?: 5ÒO6U?M?K«
b????????W ¨ÊU?M?? ¨ÒÂ_« rN?M?\Ë
Ϋ—ôËœ ≤∏[π∂ v??≈ X?K?? Ë
w6U?K« qB?H« w: ÎU?O3d?O?√
U???? Í√ ¨ ≤∞±µ ÂU????F?« s
s •±¥[¥∏ v«u?? q?ÒJA
¡U??: ¨qEd*« m?K*« W?L?O?W
vK?Y_« W???N???9uU???3 ÊUM?
W?O$ü« 5;d<?G*« ö
u5?<
ÆUO6U*√ s
d?OA$ ¨p?– v≈ W:U?{ùU;
W???HK?3 ÒÊ√ v≈ «¡U???B???ù«
U?O6U*√ s —ôËœ µ∞∞ ‰U?E—≈
≥µ[πµ XGK?; b??W ÊUM? v≈
qB???H« w: ©•∑[±π® Ϋ—ôËœ
¨≤∞±µ ÂU????F« s? w6U????K«
Ϋ—ôËœ ≥∑[∂µ q?;U????????I????????
‰ÒË_« qB????H?« w: ©•∑[µ≥®
ÆtM
»UA<≈ bMË ¨q;UI*« w:
s ö
u?5<« ‰UE—≈ W?HKJ$
¨WÒO?3dO_« …b?5Ò<*« U
ôu«
W?$d*« w: ÎU?C
√ ÊUM w$Q
U?N?9u« W?5zô vK vË_«
≤¥[∂∏ ÊUM v≈ U??3d?O?√ s —ôËœ ≤∞∞ ‰U?E—≈ W?H?K3 XGK;
Æ©•±≤[≥¥® Ϋ—ôËœ
b?W ÊU?3 w<« U?NA?H6 W?$d*« wXË ¨ö
u?5?<K W?HKJ$ d?K?3_«
¨qO? U?H?<?« w:Ë Æ≤∞±µ ÂU?F« s ‰ÒË_« qB?H« w?: U?NÒK<?≈
w=dB*« ŸUDI,« o=«u²Ð œUý√ Ê“U)«
·—UB*« WÒOFL' UÎ JOz— tOÐdÞ »UO²½« vKŽ
l ¨qO?EU; «u??A6d?: —u?<?3b« ”uK?O; p?M; …—«œ≈ fK?
sJ1 ¨5<O?:U{≈ 5<ME …b* wU(« fK:« —UO?<*≈ …œU≈
¨œö?K b
b9 W?
—uN?L9 f?Oz— »Uu?<6≈ w: t?OK vM
Ê√
W
uË_« t U??OKF« W?O?M\u« W?5KB??LK ‰“UM<« √b??? Ò Ê _
Æåt6QwË txuE XK ULN ¨huA« fOË
v≈ U6b???O??F$ W??OM\ËË W???O6«b??9Ë WE( U??N?6≈ò ∫l;U$Ë
‚UI?5<Eù« dE√ pH V?9«u« ¡«b6 tKD<
U0 UOK d?OJH<«
o5; W???O??F? W
u?ME W?O6u?$«—U? w: lWË Íc?« wEUzd«
Æåw\«dWu1b« UMUE6
l
œË o;UA« d
“u« w6Ë—U*« ÂUF« fK:« fOz— œUw√
»U??u?<6≈ w?: W?OU??F« W??O\«d??Wu1b« ÕËd«ò ‡; Ê“U??)«
·—UB*« WO?FL' UA?Oz— ŸUL9ùU; tO;d\ ·“u?9 —u<3b«
ŸUDI?« ÊU??3—√ 5; t???O≈ q u??<« - Íc?« o:«u??<« b???F;
Æåw:dB*«
ÊU??3—√ 5?; o:«u$ s q?B?? U??ò ∫`?
d??B$ w?: ‰U??WË
…—«œ≈ fK?? fOz— —U?O?<??*S; ÊUM w: w:d??B*« ŸUDI«
W?EUzd? t?O;d\ ·“u?9 —u??<?3b« w6UM?K« œU?L?<??ù« pM;
fOz— wU?(« fOzdK U?HK* ÊU?M w: ·—U?B*« W?OF?L?9
«—UIF« —UF« „d%
¨≤∞±µ ÂU?F« s vËô« WA?L)« d?Nwô« ‰ö?* w: Î U F;d?
s U?NA?H6 …d<?H« w: ÎUF;d? Ϋd<? µ\∞∑¥\π∑∑ ‡; W6—UI?
Æo;UA« ÂUF«
XOI; ¨¡U?M« h*d w:«dG?'« l
“u<« v≈ W?AMU;Ë
¡UM« U?U?A W?N?' …—«bB« w?: ÊUM q9 W?E:U5?
U?N<?K$ ©º•µ∏\π∂æ Î U F;d? Î «d?<? ∑\≥∑≤\∂±π® WB?*d*«
©º•±≥\π≤æ Î U ?F;d? Î «d?<? µ∂∞\±≤∑® »uM'« WE:U?5?
ŸU?I«Ë ©º•±∞\∂∞æ Î U ?F;d? Î «d<? ¥≤∂\≥∑¥® W?ODM«Ë
Ê√ v≈ …—Uwù« —b& Æ©º•π\π≤æ Î U F;d Î «d< ≥ππ\≥±π®
qW s …UDF*« h?*d« sLC<$ ô ‰U?LA« WE:U5? ÂUW—√
ƉULA« w: 5EbMN*« W;UI6
W
—UIF« lO*« öUF ˝
˝ •±∏\¥π l9«d<$
W?U?F« W
d?
b*« «¡U?B?≈ XMÒ O; ¨Î U ?C
√ d?
d?I?<« w:Ë
w: Í—U??I?F« ŸUDI« ¡«œ√ w?: Î U MA?% W
—U??I?F« ÊËR??AK
ö??U??F*« œb?? œ«“ YO??5; ¨≤∞±µ —U
√ ‰ö??* w: ÊU?M
w: WK?U??F?? ¥\∏∂∏ ‡; W6—U??I?? ¨µ\≥±¥ v« W?
—U??I??F«
ÆÊUAO6
W
—UIF« öUF*« œb l9«d?<: ¨ÍuME bOF vK U√
s —U
√ dN?w W
UG WKUF ±≥∞¨≤≥ v« •±∏\¥π W?AM;
…d<?H« ‰ö* w: W?KUF ≤∏\≥∑∑ ‡?; W6—UI ≤∞±µ ÂU?F«
Æ≤∞±¥ ÂUF« s UNAH6
w: W
—U?IF« ö?UF*« W?L?OW XF?H$—« ¨p– v≈ W:U?{≈
q;U????I??? w: √Æœ Êu???O?K ∂∂π\∞∞ v« ≤∞±µ —U?
√ d???N???w
ö??U?F*« Ÿu??L??? Ê√ ô≈ ÆÊU?A??O6 w: Î U 6u??OK ∂±∂\≥∞
”U??E« vK? Î U uME •≤¥\∞∂ W????A?M; l9«d$ W?
—U??I??F«
‡; W6—U?I ≤∞±µ —U
√ v<? —ôËœ —UOK ≤\π± v« wL?3«d$
w: ≤∞±¥ ÂUF« s UNAH?6 …d<H« ‰ö* w: «—UOK ≥\∏≥
v« …b?«u« W
—U?IF« WKU?F*« W?LO?W XF?9«d$ —U\ô« «cX
s vËô« W??A??L??)« d?N??wô« ‰ö??* w: Î «—ôËœ ±≤µ\∑¥∂
s U??N$«– …d??<??H« w?: Î « —ôËœ ±≥¥\∏∞µ s ¨≤∞±µ ÂU??F«
Æ≤∞±¥ ÂUF«
s V6U??9ô« W?B? Ê√ ¨‚U?O??A« «cX w: d?3c?« —b?
Ë
W
UN6 w: UL3 •≤\≥∂ v« XFH$—« W
—U?IF« lO*« UOKL
Æ≤∞±¥ ÂUF« W
UN6 w: •±\∂π s ≤∞±µ —U
√
w: …b?«u« W
—UI?F« WKUF*« W?LO?W jEu< i?Hu6«Ë
≤∞±µ —U
√ W
U?N6 w: Î «—ôËœ µ¥∞\∂π≤ v« Ëd?O; WM
b?
l9«d$ pc?3 Æ≤∞±¥ ÂUF« W
U?N6 w: Î «—ôËœ µ∂∑\≤≥≥ s
W?ID?M w: …b?«u« W?
—U?I?F« WK?U?F*« W?L??O?W jEu??<?
W
U??N6 w: ±≥π\∂±≤ s ¨Î «—ôËœ ±≥π\∞∂± v?« Ê«Ëd?A??3
Æ≤∞±¥ ÂUF«
W
—UI?F« WKUF*« W?LOW jEu?< lH$—« ¨Èd*√ W?N9 s
w: U???L??3 Î «—ôËœ ≤±∂\π≥µ v« 7*« W???IDM w: …b???«u«
w: «—ôËœ ≤±∞\πµµ s w?U??(« ÂU??F« s —U
√ W?
U??N6
Æ≤∞±¥ ÂUF« W
UN6
—U???& s? b???:Ë —œU????G
ÊUM w: W?OM;_« wˆ?AMË
“u9 lKD U?O«d?<?EË√ v≈
lO?????A$ ·b???N; ¨q???I*«
lO???Wu$Ë «—U???L??K???<??Eù«
sò ¨W3d<A ¡UM; …bXUF
n$UJ<« vK WE:U;« q9√
5;d?????<?????G?*« 5;Ë r?NM?O;
nA???3 U???L??3 ¨å5?O6UM?K«
—U???& W???O???F???L??9 f?Oz—
wK?
≈ W????O?M;_« w?ˆ????A?MË
Uu wK« v≈ Y?
b???? w: U????u????
«cX b???«Ë åÍ—U???I??ò rEu?0 tƒU???H$ Î U b????? ¨å—U?
b«ò
ÆnOB«
w: Î ö ¬ ¨åsX«d« XWu« w?: WzœUX ‚uA«ò Ê√ v≈ XHË
qB: W
«b; l ¨Í—U?'« dNA« ‰ö* w: ÎU;U?
≈ „d5<$ Ê√
U6√b; –≈ ¨ÕU??O?A«Ë 5O6U?MK« 5;d?<??G*« ÂËb?WË nO??B«
w: Êu???Y«d?« √b;Ë ‚u?A?« ◊U?A6 w?: Î U ?wU??F??<6« kö6
s
—Ò u D*«Ë oIA«Ë «—UIF« »U5 Q; ‰UB$ù« w: ¡«dA«
W3d? XMÒ A?% bI: Æ÷Ëd?F*« s —UA?H<?Eû 5
—UI?F«
¨XzU?H« —U
√ d?Nw s v<?Ë W?I;U?A« dN?w_« s ‚u?A«
Æ‘UF<6ù« s Î «b
e nOB« «cX vML<6Ë
WËc*« …—U'« œuN?'«Ë WHKJ*« ôUB$ù« bF; ∫l;U$Ë
Èd6 ¨ÊUM w: W?UO?A«Ë «—UL?K<?Eù« lO?A$ q9√ s
öE Î «b
b% W
—UIF« ‚u?A«Ë ÂUF« ÍœUB<Wù« Ò u '« Ê√
ÁcXË ÆWI;UA« dNw_U; W6—UI d?NA« «cX Î U xu5K Î «dOOG$
qJA$Ë ¨U??N?O?K ¡UM« sJ?LÔ
W?H??KJ*«Ë …œb??F?<*« WKˆ??E_«
Ê√ vML?<6Ë ÆqC?:_« u5?6 dO?A?OE l{u?« Ê√ v≈ ΫdwR?
rNO?B6 «uU6 5O6UMK« Ê_ ¨bK« w: ÎU<<?A sô« vI
Wu?J(« V6U9 s ÊËU?F$ q3 qQ6Ë ¨WOM_« À«b?_« s
WE:U?;«Ë ¨s\«u*« W«—≈Ë ¨W
œU?B<Wù« WK?F« p
d?5<
ÆwM_« —«dI<Eù« vK
…—U?I« w: 5;d??<?G*« s d?O??3 œb?? ÂËb?Wò v≈ —U?w√Ë
¨åÂ_« rXbK; w: «—UL?K<E« s ÎU?K5; ÊUM v≈ WO?I
d:ù«
„Òd5?<$Ë dE<M*« Ãd?H« tK« Ê–S; ÊUM oI5
ò Ê√ w?: Îö¬
W
—ULK<Eù«Ë WOUO?A« UUDI« W3d qÒFH<$Ë ‚«uE_«
ÆåUXdOYË
—UAH<E« j5? Ë√ szU;eK ÎU;UDI<E« dK3_« o\UM*« sË
ÊUM q?9 5; W?F?W«u?« o\UM*« ∫U?u? ‰U?W ¨5;d?<?G*«
”U??E√ qÒJA$ w<?« W?O??:«d??G?'« W??U??A*« wX Ëd??O;Ë
«Ë√b; «bM3Ë U?O«d?<?EË√ s Êu?;d<?G? „U?MX pc?3 ÆVKD«
ôË W?O?U?L??w o\UM w: W??OMJA« l
—U??A*« s ÊuQ??A
ÆULNO«u{Ë U$dY“Ë fK;«d\ w: ULOE
oI?A« —UF?E√ò Ê√ v≈ Uu? XH ¨—UF?E_« l{Ë sË
vK ¡V? Í√ qJA$ ôË ¨s?X«d« XWu« w?: Î «b??9 W??5?
d??
w: w?X w{«—_« —U???F???E√ò Ê√ v?≈ —U???w√ tM?J ¨åszU?;e«
…eOL*« w{«—_« ULOE ôË wzUM?K<E« qJA; ÍbUB$ ÁU&«
Ê√ sJ1 ŸËdA? Í√ UNA:UM
ôË d?5« vK WKD*« pK$ Í√
ÆWOFOD« UN<N9«Ë qHI
WB*d*« ¡UM« UUA ˝
˝ ≤∞±µ —U
√ W
UG
5EbM?N*« W;U??I?6 «¡U??B??≈ d???Nx√ ¨Î «b??O??F?; fOË
w<«Ë ¨ÊUM? w: W?B?*d*« ¡UM« U?U?A?? w: Î U ?U?H$—«
v≈ ¨Í—U<« ŸUDI« w: ÷dF« Èu?<A UFWu$ fJF$
s ¨≤∞±µ ÂU?F« s —U
√ ‰ö* w: Î U ?F;d Î «d?< ∏¥∏\∞≤±
ÆXzUH« ÊUAO6 w: Î U F;d Î «d< ∏≥¥\∑≤∏
¡UM« U?U?A? XF?9«d?<??: ¨wL?3«d$ b?O?F? vK U?√
Î «d?<? ¥\∞≤¥\±¥∏ v« Î U uME •≤∞\∑± W??AM; W?B?*d*«
5¾łö,« W“_ WO=UJ,« WÐU−²Ýô« ÂbŽ vKŽ ¡U{√
5¾łö,« W“√ ‰uŠ U¼d¹dIð XIKÞ√ åWÒO,Ëb,« uHF,«ò
ÊUM³, UNKÒLײ¹ w²,« ¡U³Ž_«Ë ÊuÒ¹—uJ,« UNNł«u¹ w²,« œuOI,«Ë
Ê«Ë 5ˆ?9ö« VUD rO?OI?< WœU? WO?K5 «¡«d?9« ‰Ëb«
5ˆ9ö?« Ub* vK rN?uBË W?OEU?Eô« rNWuI? qHJ$
ÆWO5B« W
Ud«Ë rOKF<« qOW s
wDF$ Ê« V?
∫ôË« d?A?« Õ«Ë—« –U?I6S?; oKD «e« ≠¥
UNbI$ Ê«Ë 5;uJM*« ’Uuwô« Õ«Ë—« –UI6ô W
uËô« ‰Ëb«
UN?O: ÊuJ
w<« ôU?(« w:Ë …d?N« UEU?OE cO?HM$ vK
«d?B? fOË rNM?O; sË ¨u*« dD) W?{d? ’U?u?wô«
vK 5F?<
t6S?: ¨d5?« —u?? ÊuËU5
s?
c« ’Uu?wô«
t?9u?<$ Ê«Ë –U?I6ô«Ë Y5?« U?OKL? w: d?L?<?A$ Ê« ‰Ëb«
ô« V
Ÿ“«u« «cX Ê« Æ5;uJ?M*« ’Uu?wô« –U?I6« v« «—u?:
ÆœËb(« WW«d0 oKF<$ ·«bX« Í« tOK ÂbI<$
–U?u$« ‰Ëb?« vK 5F?<
∫d??A?U; —U?&ô« W??5?:UJ ≠µ
V
d?N?<«Ë —U&ô« U?;UB? l oO?I?5<?K WUF?: «¡«d?9«
W
U??L??(« ‰Ëb« d??:u$ Ê« V
Ë ¨U??OzU??C??W rN??<?I??ö??Ë
d?O?:u?$ ÊU?L?{Ë d?A?U?; —U?&ô« U
U?5?{ v« …b??U?A*«Ë
…œU« ’d: Ë«ØË ¡uK« WH d
d?I$ «¡«d9« s rNUH<6«
Æ5\u<«
UXœb? w<« 5\u<« …œU?« U9U?O<?« lOL?9 WO?K$ ≠∂
W9U WL ∫5ˆ9ö« ÊËR?A …b5<*« 3ö wUA« ÷uH*«
w6U?A6ô« ‰u?I«Ë 5\u?<« …œUô ÊUJ? ÊuOK v«u? v«
«cX œ«œe?O?EË ¨5\u$ …œU?« v« Êu9U?<?5
s
c« 5ˆ?9ö
ÊuJ<?E t6« WOËb« u?HF« W?LEM —b?I$Ë ÆÂU q3 w: œb?F«
‰u???I«Ë 5\u?<« …œU??ô ÊUJ ≥∞∞\∞∞∞ ‡ W?9U?? „UMX
ÆWKI*« l;—ô« «uMA« Èb vKË ÂU q3 w: w6UA6ô«
ÈQM$ Ê« V?
∫V6U???9ô« W??OX«d??3 …d?XUx W??5???:UJ ≠∑
W??OX«d??3 U??E—U2 w: ◊—u??<« s U??N??A?H?M; U??uJ(«
ÊQ; dwU?*« reU; Ë« …—UwôU; ‰U?K*« qO?E vK ¨V6U9ô«
öJA*« V?A; s
d?9UN?*«Ë ¡uK« w?U\ vK lI
ÂuK«
U?uJ(« Èb ÊuJ
Ê« V
Ë ¨WO?UL?<9ô«Ë W
œU?B<?Wô«
WL9UM?« nMF« ‰ULô ÍbB?<« v« ·bN$ WUF: U?EUOE
ÆV6U9ô« WOX«d3 s
‚ËbMB« «cX qK? Ê« ∫5ˆ?9ö w*U ‚ËbM ¡U?A6≈ ≠∏
…b?5?<?*« 3ö W?O6U?A6ô« «b??wUM*« lO?L??; wH
Ê« V
ULœ ‚ËbMB« «cX ÂbI
Ê« V
Ë ¨5ˆ9ö« W“Q; W U)«
s …d?O??3 «œ«b?« nO?C?<?A$ w<« Ê«bKK U?O?I?O?I? U?OU?
5ˆ???9ö U??b???)« .b??I?$ vK U???N$b??U???A* 5ˆ???9ö«
v« W?:U??{« p– ÊuJ
Ê« V
Ë ÆW??H?O??C*« U?F?L??<?:«Ë
ÆåWOU(« WOLM<« «bUA
ÕËeM« …UUF
˝ ôUXœ ˝
d?O?* s
d?9U?N*«Ë 5ˆ?9ö« ‚u??I? w: W?K?U?« X<?HË
«œu?O?W ÊuN?9«u
5
—u?A« 5ˆ?9ö« Ê«ò v« ôUXœ ¡U?AM«
w: wËb« ÂUL<Xô« nF{ò v« …d?OA ¨åÊUM w: …b
«e<
W;U??<?Eô« X9 b?I?: ¨w6U?A6ô« ¡«bMK W;U??<?EôU; ÊUM
ÆåWOEUEô« U9U(« s jI: •±∏ q
uL<
”UM« …U?O??Ë U
—u?E w: rWU?H?<?$ W?“ô«ò Ê« X5?{Ë√Ë
W?:U??C?<?E« ¡«d?9 s q?zUX jG?{ X% ÊUM?Ë p;« vK
rX s t?9Ë w: œËb?(« ‚ö?Y«ò Ê« v« …dO?A? ¨å5ˆ?9ö«
vK œuOI« b
bA$ Ê« UL3 ¨rN U?3UN<6« qJA
¡uK W9U5;
rXƒUI; U?NF? qO5<?A
·Ëdx oK*Ë œö« q?*«œ 5ˆ9ö«
·UB v« vWd
tO« «ËQ?' Íc« bK« …—œUG* rXdDC
U
ÆåÍdAI« œd«
˝ bOA« ˝
n
dw s
d?N*«Ë 5ˆ9ö« Z?U6d; d
b XH ¨t<?N9 s
ÊQ?A; W?O?EU?Eô« U?O{d?H« w: d?O?O?G?<«ò Ê« v« b?O?A«
s WOAOz— U«e<« WO6UL qLA
Ê« V
5ˆ9ö« W
UL
∫wX wËb« lL<:« qW
W?O*U?F« 5ˆ?9ö« W?“« ‰u? wËœ W?LW d9R? b?I? ≠±
Æ¡Uô« rEUI$Ë WOËb« WOËRA*« …œU
“ vK e3d
Èu??<??A*« vK 5?ˆ?9ö?« W??O?WU??H$« v?K o
b??B??<« ≠≤
Æw*UF«
b?L?<?F$ Ê« V
∫5ˆ?9ö —uD?<? wK5? ÂUE6 l{Ë ≠≥
5“UM« rO
WU(« ÁcX l ÁbË qUF?<
bK; Í« „d$ wGM
ö: ÆWuN
wWU; s …b?UA? t?OIK$ ÊËœ W?L?uC« Wz—U?D« WO6U?A6ô«
«bK; —ËU??
Ê« t?OK r?J Á—b?W Êô Èu?E ¡wA? ô Ê«bK«
ÆåU5KA U«e6 bNA
Ê« rU??F?« ‰Ëœ nK<??u?? U??uJ? V9«Ë sò Ê« È√—Ë
rN$ôËU?5 ÷d?F? w: ’Uu?wô« …U?:Ë Âb vK ’d?%
ÁcX d?:u$ Ê« ÊUJ0 …—Ëd?C?« sË ¨ÊU?ô« d; v« ‰u? u«
À«b??5??<?E«Ë 5?b?F?*« 5ˆ??9ö WM¬ «–ö?? U??uJ(«
WUF: «uDu; ÂUOI«Ë ¡u?K« W“Q; ’U* w*U ‚ËbM
XWË ÊU? b?I?: Æd??A?U; —U?&ô« U;U?B? W?I??ö? qHJ$
`B
·uA: ô«Ë 5ˆ9ö W
UL?(« dO:u$ «¡«d9« bOFB$
ÁcX Ÿu?Wu?; ÕU?L?A« vK 5?ˆ\«u?<*« 5; s rU??F« …œU?W
ÆåUN
œUH$ sJ1 w<« WQA*«
Ê« v« «d??O?A?? ¨rU??F« w: ¡u??K« U?“« s Àb??%Ë
…—uD* p?U??A*« d??K??3« s uX jEu??<*« i?O;ô« d??5??«ò
w: huw n« ≤±π sJ9 –« ¨s
d9UN*«Ë 5ˆ9ö WAMU;
wIË …—uD)« ·Ëdx qx w: jEu<*« —u s ≤∞±¥ ÂU
ÆåÁ“UO<9« rN<ËU5 ¡UM« UWdY rNH< ≥µ∞∞
—e?9 d?5; ÁU??O? v« jEu?<*« ÁU?O?? sò t6√ v« —U?w√Ë
÷d?F w: U?Wd?Y rN?56 ’U?uwô« ·ô« w?CI
ÊU?b6ô«
W?“√ b?& s ÆÊU?ô« d; v« ‰u u?K WA?zUO« rN?<ËU?5?
U?N6Q; w?Ëb« lL?<?:« d?I
r? U? U?N ö? WMX«d?« ¡u?K«
UXœu?N?' ‰Ëb« nO?KJ$ wb?<?A$ wËœ l;U\ «– WKJA?
ÆådO3 qJA; wËb« ÊËUF<« ‰U w:
¨t$b?I w:U?5 d9R? w: WOËb« u?HF« W?LEM XIK\√
5ˆ9ö« W“√ò ‰u UXd
dI$ 5ˆ9ö w*UF« ÂuO« WEUM*
vK ¡u??C« wIK
Íc?«Ë ¨å‰U?LXô« s …d??«R?? ∫W?O*U??F«
5ˆ?9ö?« W?“ô W?O?:UJ?« d?O?Y wËb« l?L?<?:« W;U???<?E«
ÆWO*UF«
œuOI« vK e?3d
«e9u «d
dI$ W?LEM*« XIK\√ Í“«u<U;Ë
ÆÊUM w: Êu
—uA« Êuˆ9ö« UNN9«u
w<« …bUB<*«
v« w<Ow qO?NE WOËb« uHF« W?LEM* ÂUF« 5ô« XHË
l U?L?OE ô ¨U6d?B? w: ¡u?K« U?“« √uE« b?N?A6 UM6«ò ∫
s ö?:ô« w?: ‰U?9d«Ë ‰U?H\ô«Ë ¡U??AM« 5
ö? …U6U??F?
d??A???U; —U???&ô« UJ???wË W??O??A???u« »Ëd???(« s«d;
W?O6U6« W?O?EU?O?E VEUJ? oO?I?% vK ’d?% U?uJË
n\U????F????<?« `ö???? jA?;« s ¡ww ¡«b?;« s U????{u????
Æåw6UA6ô«
U?N6Qw s w<?« U
b5?<« s wX ¡u?K« W“√ò ∫·U?{√
¡U?9 s?JË ¨s
d?A??F«Ë ÍœU?(« Êd??I« `ö?? œb?% Ê«
fU?I$ qJA; U
b?5?<« Ác?N wËb« l?L<?:« W;U??<?E«
U?EUO?A« rE— …œU« v« W?9U?5; s5M: ¨nEô« l eu?
W?O?*U? W?O???O$«d??<?E« v« q u??<« q9« s U?E—U??L*«Ë
ÆåWKUwË WJEUL<
v« wd
Õd?<I?0 WOËb« u?H?F« WLEM? ÂbI?<$ò ∫l;U$Ë
‰ËbU; VON$Ë 5ˆ?9ö« W
UL ÂUE6 w: ÕËd« Y; …œËU?F
W?O6u6U?I« U?N$U?OËR?A0 iN?M$ ÊQ; “U?9 qJA; b?N?F?<«
ÆWOËb?« WOËRA?*« rEUI$ √b?0 UN«e?<« b
b&Ë W?
œdH«
ÂU??O??I« ‰Ëb« U??uJ5; W??OËb?« u?H??F« W??LE?M VO??N$Ë
∫WN;U?A Èd?*« U3d% WKL?9 5; s WOU?<« U3d?5<U;
s2 wU?L9 q?JA; 5ˆ9ö« 5
ö? 5\u$ …œU?S; b?NF?<«
l;—ô« «uMA?« Êu?C??Y w: 5\u??<« …œU?ô W??9U??5; rX
t6Qw s ¡uKU; ’U* w*U? ‚ËbM À«b5<E«Ë ¨WKI*«
3ô« U?N?I?KD$ w<« WK9U?F?« «¡«bM« U?9U?O?<??« wK
Ê«
wU*« rb« d?O?:u?$Ë ¡u?K« U?“ô W;U??<?Eö …b?5?<*«
¨5ˆ??9ö« s W??L??u??{ «œ«b??« nO??C??<??A$ w<« Ê«bK?K
…b?5?<?*« 3ô« W?O?WU?H$« vK? lL?9« rU?F« ‰Ëœ W??WœU?B?Ë
vMF$ WHBM WOM\Ë rE6 l{ËË ¨5ˆ9ö« l{u; W U)«
W?O?EU??Eô« U?b?)« –U?H6 qHJ$Ë ¡u??K« U?K\ rO??O?I?<;
ÆåWO5B« W
Ud«Ë rOKF<« qOW s 5ˆ9ö
wH???<J?
Ë fK
Ê« r?U???F« ÊUJS?; b??F?
rò t6√ b???3√Ë
¡U?« X% UO3d$Ë ÊU?M qK Ê«bK; Õ“d$ ULM?O; …bXUA*U;
œUB²«
WÒOŠUOÝ WÒOŽUM, —eł ¡UA½≈ vKŽ «—UOK*« oHMð ZOK)« ‰Ëœ
≤∞
ÊuOK ≤∂ q³I²¹ wÐœ —UD
dNý√ ¥ w dU
v≈ W??!U?{≈ ¨U??O2«Ëd?:Ë U
—U??GKË WM u??«Ë
¨U
—UGMF v≈ <«—Uù« Ê«d?OD …b
bL <UNLË
ÆU
—UGK v≈ UO!U"/«d2 Ê«dOMË
U???:d???O???√ ‚u??? Èd???P_« ‚«u??? _« sË
•±∑[π t???"/ Ϋu/ XK=? w« W?OU?L?A«
¨„UMF U??N2ö?— <«—U?ù« Ê«d?O?M <œ«“ YO?
ÆuYUJO. WM
b v≈ …b
bL WNLË X!U{√Ë
wËb« wœ —UD q?I? «
w! d??!U??"?? Êu??OK ≤∂[±±
s vË_« W???F—_« d???N??._«
W/—UI •∂[µ ŸUH2—U ¨≤∞±µ
ÂU??F« s U?N??"?H?/ …d???HU
—U??D???*« q??7«ËË Æw???{U??*«
…d?O?: u/ <ôbF? qO=?"2
s
d?!U?"*« œ«b?>√ w! W?UË
d@:√ Îö?=" ÊU"?O/ dN. w!
d???!U????"??? 5
ö???? ∂[µ s
t2—b????7√ d
d????I?2 V"????E
…d*« wF Ác?FË Æwœ <«—UD
ÂU?F« s v?Ë_« W?F—_« d?N?._« w! W??@U?@«
∂[µ eLU s
d?!U"*« œ«b>√ UNO?! vD[2 w«
Æd!U" 5
ö
W?IDM XK« ¨åÊU?O?« ò WH?OE?B UI?!ËË
d@:_« ‚«u? _« 5 vË_« W2d*« UË—Ë√ ‚d.
Íö! W!U{≈ W=?O/ •∑¥[∂ XGK W"M Ϋu/
U?O??:U?!u?K s q: v≈ …b
b??L <U?N??LË wœ
”—b¹ ô w«dF#« åÍe'd*«ò
—UM¹b#« ·d, dFÝ q¹bFð
Ê√ W??O??{U*« ÂU
_« w?! lbu2
—ôËb« ·d7 dF? iH[M
W?I??!«u? VI??> d?O???: qJA
—bO? wb«dF« ¡«—“u« fOz—
pM« Õd??I? vK> ÍœU??F«
Âu???? d« ·c????? Íe????:d*«
W??O??
d??C«Ë W??O??:d??L??'«
—ôËb« ¡«d?. vK> W?{Ëd?H*«
Æ•∏ WGU«Ë
W?O??b«d?F« WKL?F?« X/U?:Ë
W?uJ(« —«d?I U??K <dQ2
pM« œ«e?? nbË d?N??.√ q?b
U uFË ¨—ôËb« lO? Íe:d*«
·d?7 dF? ŸU?H2—« v≈ Èœ√
Æ—UM
b« ÂU√ —ôËb«
WOb«dF« WKLF« W?LOI dOJ«
eFUM
Ë ¨W?O?{U*« dN?._« w!
dO/U/œ ±≤∞∑ wL d« dF"«
Æb«u« —ôËbK
d9R??? w! ‚ö??F?« «e??>Ë
W???L???7U??F?« w! wH???E???7
lL«d??« œ«b??G W??O??b«d??F«
WKLF« ·d?7 dF? w! œU(«
U??N??H?7Ë U?? v≈ W??O??b«d??F«
◊UA/ —U"E/«Ë ¨<U—UC*U
¨‚«d?F« w! WKUF« ·—U?B*«
s> YE??« v≈ ÍœR
U? uFË
W/u?L?C?Ë W?F
d? —œU?B?
ÆWOML_« <öLFK
wb«d??F?« ‰ËR??"*« ÊU??:Ë
sÞ 5¹ö µ[≥ d²ý« dB
wÒK;« `LI#« s
Áœö W??uJ Ê≈ wHM bU??P Íd?B*« s
u??L?« d?
“Ë ‰U?b
b
—u?« r u ‰ö?P wK;« `LI« s sM 5?
ö µ[≥ <d?.«
5>u √ cM Õd7 wHM ÊU?:Ë Æ w{U*« Ÿu _« vN/« Íc«
Âu
vN??/« w{U*« ÊU?"?O?/ nB?M w! √b Íc?« r u*« ÊQ
ÆUHK «—dI ÊU: UL: “u9 nBM w! fOË ¨w{U*« 5Mô«
j Ë_« ‚d??A« ¡U??/√ WU??:Ë XKI/ Âu??O« oU?? XbË w!Ë
tub WOM?
uL« lK"K WU?F« W{ON« fOz— VzU/ s> W?OL d«
sM 5
ö µ[≥¥µ eFU/ wK;« `LI« s <U
d?A*« wULL≈ Ê≈
mU« W?uJ(« ·bF s —u:c*« rbd« »d?I
Ë Ær u*« W
UNM
WGU« ≤∞±¥ r u <«b
—u2 d?O@J “ËU=
Ë ¨sM 5
ö µ[≥
w U??O?I« Èu???"*« s
u??L?« …—«“Ë lLd2Ë ÆsM 5?
ö? ≥[∑
U?N?{d?> w« WF?H2d*« —U?F? _« v≈ wK;« `LI?« <U
d?A*
…dFUI« <b7— b?bË ¨rNuBE ¡«d?A 5>—«e*« vK> WuJ(«
¡«d??A ©—ôËœ —U?OK? ±[≥® t?OM?L <«—U?OK …d??A??> r u*« «cF
©<«—ôËœ µ[µ® U?N?OML ¥≤ bM> d?F?"« <œb?Ë ¨wK;« `L?I«
«—U?& Ê√ d?O?Y Æ©U??«d?YuKO?: 5"?L?PË W??{? v«u?® »œ—ú
WKJA?? rbU?H2 v≈ ÍœR?
lH2d*« d?F??"« Ê≈ Êuu?I
¡«d???PË
vK> Wu?JEK œ—u"?*« `LI« iF?« lO
–≈ ¨WMe? V
dN2
ÆWOK;« <U
dA*« ÂUb—√ l!d
U uFË ¨wKE t/√
X
d? ‰ËË W?HO?E?B Õd7 Íd?B*« s
u?L« d
“Ë ÊU?:Ë
W?uEM w! Âb?[??"*« `L?I« nB/ ÊQ W?O?:d?O?_« ‰U/—u?L
p–Ë ¨5OK;« 5>—«e?*« s tO?K> ‰uB?(« - Âu?>b*« e??)«
WuJ(« `L?D2Ë ¨oU"« wU*« ÂUF« w! •≥∂ W?"M W/—U?I
Æ•∑∞ s d@:√ v≈ <«uM ÊuCY w! W"M« l!— v≈
…UË sUŁ b'Rð å«b½u¼ò
UðU'Uð «œUÝuÐ WKB²
w! <«—U?O"?« W>UMB W?O/UU?O« «b/uF W?:d?. …bË XU?b
”u w! …√d?« q??I? 5 WK7 <b?LË U?N/≈ …b??E?*« <U
ôu«
a!U/ —U?=?H/«Ë ≤∞±¥ ‰uK
√ w! UO?/—uH?OU?: W
ôË w! fOK$√
ÆUNFOMB »—u: U2U:U2 W:d. ÂuI2 w« WOz«uN« bzU u«
w! VO?F« «c?N WD2d*« <U?O?!u« œb?> qB
WU?(« Ác?NË
Æ<UO!Ë w/UL v≈ U2U:U2 bzU Ë
w! W??F
d??"« ‚dD« W??ö?? WU??b— s> ÊuËR??"*« b??:√Ë
pOHO «b/uF …—UO w! ÊULG/«d q
uL …U!Ë …bE*« <U
ôu«
…U!Ë sUË ¨…bE*« <U
ôuU …U!Ë lU `B ≤∞∞± “«dM
Ê√ sJ1 Íc« U2U?:U2 W:d. <«œU? Ë a!UM WD2d r?UF« w!
Æ…—UO"« qP«œ ÊbF*« s U
UE. d
UD2 v≈ ÍœR
Ë ¨d=HM
…œËe*« <«—U?O"« lL?= WO?:dO?_« WUbd« <U?N'« <d?√Ë
œb??> ·d??F
r?Ë ÆU2U??:U2 <«œU?? u? a!U/ Êu??OK ≥¥ u???EM
rYd« vK> Wbb« tLË vK> ¡U>b ô« d√ UNKL. w« <«—UO"«
vK> b
e
œb?F« Ê√ v≈ d?O?A2 WFM?B*« W:d?A« <U/U?O Ê√ s
Æ…bE*« <U
ôu« w! …—UO ÊuOK ±∂
pM?« k?!U???E???? Õd????7
‚öF« wK> wb«d?F« Íe:d*«
q
b??F2 Âe????F?2 ô Áœö ÊQ
qU?I? —UM?
b« ·d?7 d?F?
l?L«d?????????« qu w?! —ôËb?«
Ê√ ¨wU??O??? b??B??I?? v≈ …d
e???'« q
u??%
<«dzUD« d???> 5EzU??"« q??I??"2 …d?
e?'«
Æ»—«uI«Ë WOËd*«
W?O??bbM! W?!d??Y ±¥± rC2 …d
e??'« Ê√ d?:–Ë
d!u2 X?E7√Ë ¨W?U? ÂUL?E öO!Ë U?UMLË
WUb«Ë ¨WKU?J WOKzU> …UO? 5EzU"«Ë —«ËeK
W?>uM? WO?U?O? WDA/«Ë ¨<ö?H(«Ë Õ«d?!_«
U??C
« rC2Ë Æëu??_« 5Ë d??E??« `D? vK>
»UAK W
b/√Ë ¨fM«Ë WO{MUA« …dJK V>ö
<U{U
dK o!«d? V/UL v≈ ¨Ud"?Ë ‰UHMô«Ë
ÆWOzU*«
w! U/U?M« …d
e??L d
u?D2 Ê« ◊U??O??)« ‰U??bË
—«d?Y vK> wU?O? l=?M v≈ U?NK
u?%Ë ¨dDb
5O?=?OK?)« s d?O?@?: qF?L ¨ÍbM?N« jO?;« —e?L
v≈ d?H?"« s ôb U?N?O?! rN2öD> ¡U?C?b ÊuKC?H
<U?>ËdA0 wœ WM
b? dN?A2Ë ÆW
u?O ü« —e?'«
…d
e??L ≤∞∞∏ ÂU??> w! XM?.œ b??bË ¨—e?'« d?
uD2
w! WOUO"« —e?'« “d√ s bF2 w« ¨«dOLL WK[/
‚bM! rC2Ë WK[/ qJ. vK?> WLL?B wFË ¨rU?F«
‚œUM?! r[???!√ b???√ t?/Q n7u?
Íc« åfM?2ö2«ò
—e?L W"?!UM w! …d
e'« ÁcF XE?$ bbË ÆrU?F«
q: s? 5EzU??? »U?DI?????? «Ë ÍœU???N?« jO???;«
Æ<UO"M'«
rO?b« Íc« å»dF« Ãd?ò ‚bMH wœ dN??A2 UL?:
rU???F*« rF√ b??√ b???F
Ë ¨ZOK?)« w! …d
e???L vK>
¨t??U?[! …b?. s j Ëô« ‚d?A« w! W?O?U?O?"«
s ¨U
uM 5EzU"« s ·ôô« <«dA?> VDI"
Ë
‰Ëœ ¡U??? ƒ—Ë ÂUJ?Ë rU???F« d???O?FU???A??? rNM?O
ÊU?L?> WMDK w!Ë Æ…“—U W?O? U?O? <UO?B?[?.Ë
w! —e?L vK> …b> W?ObbM! <U?>ËdA c?OHM2 Íd?=
…d
eL l=M ŸËdA UF“d« qFË ¨ÍbMN« jO;«
s> öO? ≥µ bF?2 jO;« w! …d
e?L wFË ¨…œu"«
ÆWMDK"K wuM'« qU"«
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
¨WOLUL“ U2uOË <U.«d?HK U2uOË …dMU WOz«u «
qB2Ë Æ»—«u?IK v d?Ë rzU?> Õd?" v≈ W?!U?{≈
Êu??OK ≤≤® rF—œ Êu??OK? ∏∞ v≈ ŸËd?A?*« W?H?KJ2
ÆÍ—U'« ÂUF« W
UN/ tU!« —dI*« sË ©—ôËœ
rC2 w« år?KF« …d
e?Lò W?b—U?A« <—uM U?L?:
U?NL?O?LB2 -Ë Ær?UF« w! rK> W?
—U ‰uM√ lU?
rC2Ë ¨…—U?_U «“—U ÎUO?U?O »c?L qU> qJA?
dLUË ÷—U?F WIDMË bFI n√ WF?" Ud"
ÆÁUIË r>UDË
vK> W??B
d? W??b—U?A« Ê√ v?≈ ‰U?:d??"« XHË
w>«d2 w« ¨W«b"*« WOU?O"« <U>ËdA*« cOHM2
<U>Ëd?A*« r= Ê√ v≈ U?!ô ¨W{?O« vK> ÿU?H(«
UN?HK: —bI2 ©‚Ëd?.® W{OF UFc?HM2 w« WOU?O"«
U?NDD?P sL?{ ¨Â«u?>√ W?"?L?P ‰ö??P —ôËœ —U?OK0
±∞ v≈ `zU? Êu??OK ≤ s 5EzU?"?« œb?> …œU
e
ÆÂU> q: `zU 5
ö
åU/U?M«ò …d?
e????L q
u????% - ¨W???Ëb?« w!Ë
wU?O? l=?M v≈ Z?OK)« d?E w! W?O?F?O?D«
fOz— ¨◊UO?)« e?F ‰UbË Æn
bU?*« —eL f!UM
Xu?2 w« åÊu???:U—Ë√ò W???:d???. …—«œ≈ f?K=???
q
u??% vK> ZOK)« ‰Ëœ w! ‰U???bô« b
«e??
»c?& W?O?UO? rU?F v?≈ WO?F?OD« —e?'«
b?I?! ÆU
uM —«Ëe«Ë 5EzU?"« s ·ôü« <U?{?
ÊËd?L??@???"?Ë Êu??O?uJ Êu?ËR?"? n?A?:
ÍœU?B???bô« vI??K*«å w! «u??:—U?. Êu
—U??I?>Ë
Ê√ s> 5d w! òd??A?> sU?@« w/U?*_« wd?F«
vK> <«—ôËb?« <«—U?O?K oHM2 W??O??=??OKP U/b??
—e?L q
u% Ë√ ¨W?OU?O? WO?>UM7 —eL ¡U?A/«
<U?F?=?MË W?O?U?O? b?7U?I? v≈ W?O?F?O?M
Æå—e'« WUO å ‘UF/« w! rN"
U ¨WObbM!
WMDK Ë W??Ëb«Ë wœË W?b—U?A« —b??B?2Ë
v≈ UNK
u?% ÊËb
d
s
c« —e'« Í—uD ÊU?L>
nK?[ s? 5EzU"« »c?& W?OU?O? rUF?
Æ n
bU*«Ë Í«ËUF —eL f!UM2Ë ¨rUF« ‰Ëœ
W?{?O?N? Íc?O?HM« d
b*« ¨‰U?:d??"« Ê«Ëd? ‰U?bË
W{?ON« Ê« ¨©‚Ëd?.® d
uD«Ë —U?L@? ö Wb—U?A«
b7U?I v≈ —e?'« q
uE? Èd?: <U>Ëd?A c?HM2
w! U?N>u/ s? …b
d! W?O?NO?!d2 <U?NLËË W?O?UO?
5O—Ëô«Ë ÊU?*_« s
d??L??@???"?*« U??O??>«œ ¨W?I?DM*«
Æ<U>ËdA*« pK2 w! —UL@ ö
…d
eL UOU —uD2 W{ON« Ê√ ‰U:d"« ·U{√Ë
ÊuOK µ∞∞ UF—b?b <«—UL?@ U åd?OF/u d?O7ò
«b??B???I?? `??B??? ©—ôËœ Êu??O?K ±≥∑® rF—œ
5EzU?"?« s ·ôü« <U?{? VDI???"
U?O??U?O?
s> «d?uKO: ∂µ b?F2 …d
e?'« Ê√ `{Ë√Ë ÆU
uM
WO?FOD« <UO?L;« “d√ s bF2Ë ¨<«—U?ù« qU
UHEË sH"K ¡UMOË «—UD rC Ë ¨ZOK)« w!
dPU! l=MË ‚bM! V/UL v≈ ¨UO?NO!d2 UFL=Ë
Æ…dPU! <öO?!Ë WObbM! ÎUII.Ë ¨Âu$ W"?LP W{!
Æ≤∞±∑ ÂU> ŸËdA*« cOHM2 s ¡UN/ô« —dI*« sË
s> «d?PR ‚Ëd?. W?{?OF XMK>√ò ‰U?:d"« ‰U?bË
q
u??E? ¨—uM?« …d
e?L ŸËd??A? c?O??HM2 w! ¡b??«
WUY rC
¨“—U wU?O rKF v≈ WOF?OM …d
eL
øWÒODHM#« t«b¼√ oOI% sŽ ‚«dF#« e−F¹ «–U*
˝ jHM« d
dJ2 WbUM —uD2 ˝
W?ODHM« w?!U?B*« ŸUDb —uD2 —U?B?(«Ë »Ëd?(« <d?P√
‚«dF« vK> Ê«ËbF« w?! tI( Íc« dOb?« bF ‚«dF« w!
w/b2 s? rYdU U??OuD? ö?L??> —U??L??>ù« ÊU??:Ë Æ±ππ± w!
lD?"
r –≈ ¨—U?B?(« qF?H <U?=?M*« <U?H?7«u? iF
lO? u?2Ë d
uD2Ë Y
b??E? …b?F*« t??D[ wC?*« ‚«d?F«
w!UB*« X/U?: w:dO_« ‰ö?ô« qOI?! p– lË Æw!UB*«
n√ ±µ∞ —b?B?2 œö?« X/U?:Ë ¨U??N??bUM s •∏∏‡ q?L?F2
Æ<U=M*« s UOu
qOd
oKDM?2 r ≤∞∞≥ ÂU?F« b?F —U??B?(« <U?bu??F? ‰«ËeË
X/U: YO j u« vHB ¡U?A/S oKF
U W7UP ¨WD)«
W
U?N/ w?! ¡U?A/ù« ‰U?L?>√ <d?.u? b?bË WKU?: rO?U??B?«
•∂∞ v≈ W?bUD« s …œU?H? ô« W?"?/ X/b2Ë <UOMO?/UL?@«
<U?H?7«u? w! w/b?« —«dL?? « l ¨d?{U?(« Xbu« v?
W??"?/Ë 5Ë“U?G« 5?:Ë_ W???"MU W?7U?PË <U??=?M*«
Æ“UG« X
“ w! X
dJ«
<U=M*« s WOUM <U?OL: œ«dO « v« ‚«dF« dD{«Ë
‰b?F mK? bbË Æ…¡U?HJU wH
ô w?bË ¡UMO? d?> W?H?OH?)«
»dI
U XHK:Ë ¨UOu
qOd n√ ∏∏ <U=M*« pK2 œ«dO «
¨w!U?B*« q: Y
b?E? WO?!U?: X/U?: —ôËœ —U?OK 5F—√ s
d
dJ« W?bUM …—«“u« XF? Ë UL?: Æ…b
b?L <U?bUM W!U?{≈Ë
<«b??u« <U???bUM lO?? u?2 ÊËœ s …d??B???«Ë …—Ëb« w!
ÆUN2UH7«u 5"%Ë <U=M*« W'UF* WIö«
·U?B? W?F—√ ¡UM U?N??O/ ≤∞±∞ w! …—«“u« XMK>√ U?L?:
lb«u?? w! U?O??u
qO?d n?√ ∑¥∞ mK2 W?OU??L?L≈ W??bUD
iF X/U?:Ë ¨ÈËb'« <U? «—œ ¡«d?L≈ qb v? <d?O?P«
¨W?IDM*« w! œËb?;« „ö?N?? ô« V"? …—d? d?O?Y lb«u*«
Ë√ „ö?N? ô« s:U?√ v≈ <U?=M*« qI?/ w! WOU?F« W?HKJ«Ë
l
—UA*« ÁcF ÷d> vK> jHM« …—«“Ë <d7√ U?L: Æd
bBK
«cN …dF <U:d. »UDI « lD"2 r UNMJË —UL@ ö
Æ◊UAM«
˝ —bN« WOUJ.≈Ë “UG« W'UF ˝
W?'U?F? qU?F? vK> w!U?B*« l?{ËË …U/U?F? oDM2Ë
w! WU*« WbUDU! Æ»uM'« w! W?7UPË ¨‰ULA« w! “UG«
¨WM"« w! VFJ d? —UOK ±∂[µ W?'UF U?NMJ1 5Fbu*«
≤∞±¥Ë ≤∞∞¥ wU> 5 W?bUD« ÁcF «b[? « ‰b?F Ê√ ô≈
‚d% VFJ d <«—UOK W?F"2 qF=
U2 •¥¥ “ËU=
r
Æ«—bF
b
e
U?0 »uM'« w! —b??N*« “U??G« —b?b ≤∞±¥ W?M w!Ë
jH/ qOd ·ô¬ ≤∞∏ T!U?J
U Ë√ VFJ d? —UOK ±≤ vK>
œu?bu« ¡Ud?NJ?« <UDE? t?O?! XJKN??? « XbË w! ¨U?O?u
ÆÁd
bB2 sJL*« qzU"«
5 ≤∞±± w! W?"? R*« …d?B??« “U?Y W?:d?. X/U?: b?bË
W?'UF? w! W?{?OD wA?Ou"??O?Ë q. w:d?.Ë ‚«d?F«
v.UL2 …b
b?L <UbUM ¡UA/≈ s sJL2 r?Ë ¨“UG« <PAM
s Ê√ p?– s Z?M????"?
Ë ÆjH?M« ÃU????/≈ w?! …œU
e?« l
ŸËd?A« s b? ô –≈ ¨W?'U?F*« <U?O??I?? √ b
b??% VF?B«
nbËË Y
b?E?«Ë W?bUD« …œU
e <UFU?&ô« q: w! qL?FU
—U?O?P „UMF fO sJ?Ë ÌsC?Ë d?O??: qL?F t/≈ Æ“U?G« —bF
ÆdP¬
l <U{ËUH*« l
d"2 Õ«dbU t{d> ◊UO)« rP« bbË
Õd?b« U?L: ÆVF?B« lb«uU VFA« W?—UB?Ë <U:d?A«
l ¨≤∞≤µ w! qO??d 5
ö?? W??? ÃU??/≈ ·bF œU??L???>«
Ë√ 5M"?« w! d?O????: qJA ÃU??/ù« …œU
“ Âb??> WËU?E??
¨Êe?)«Ë qIM« l?
—U?A? ‰U?L??:« W
U?Y v≈ WK??I*« Àö?@«
jHM« W??:d??. fO?? Q2Ë ¨“U?G?« ‚d? nbu? b?N??'« ‰cË
ÊuJ?2 Ê√ vK> ¨œu???I???F«Ë w?DHM« ŸU?DI« …—«œù W???OM?Mu«
Æ…¡UHJ« wU> …—«œ≈ fK=Ë ÊuOMN UFd
b
Ë WKI"
s sJË ¨<U?«d??bô« ÁcF .b?I2 q?N?"« s t/√ vI?
Ë
v≈ lL????"?2 r …—«“u« Ê√ W??7U??PË ¨UFc??O??HM?2 VF??B«
Æ≤∞∞π ÂUF« cM 5Ob«dF« ¡«d)« s dO: œb> WEOB/
n
d?. `{Ë√ b?I?! ¨‚«d?F?« »d?YË ‰U?L?. ’u?B?[Ë
W?uJ(« b?I!√ oMUM?*« pK2 ÁbN?A2 Íc« nMF« Ê√ s?"E?
jHM« ‰u?I? s œb?>Ë W?F? U?. <U?U?"? vK> …dDO?"«
…dDO? X% W?U?> …—u?B? lI2 „u?:d?: ‰u?I?E?! Æ“U?G«Ë
WM
b* g>«œ ‰ö???« XKG??? « w« W
œdJ« W?:d?L??A?«
ÆUNuIË „u:d: ‰öô XbI2Ë q7u*«
b« YO ¨ÈuMO/ ‰UL. ‰uI vK> t2«– ¡wA« oDM
Ë
rOKb≈ W??uJ Ê≈ ‰U?I
Ë WKLœ d??N/ »d?Y W?:d?L?A??« –u?H/
U?√Ë ¨<«—UO?"U ‰u?I?(« ÁcF s jHM« —b?B2 ÊU? œd?:
‰œU2Ë wUF—ô« g>«œ rO?EM2 tOK> dDO"O! …—U?OI« qI
s
b« Õö7 ‰u?I vK> …dDO"« rOEM«Ë W?uJ(« <«ub
ÆÃU/ù« s> WHbu*«
<dQ2 W?O*UF« <U?:d?A« …bN?> w! w« ‰u?I(« v?Ë
w!Ë ¨5ODHM« W?L=M«Ë …—UO?I« wKI w! U?NUL?>√ XHbu2Ë
vU
œ w?E!U?E? w?! 5
“U?G« ”UJ?>Ë W
—u?BM*« wK?I?
Æ—U/_«Ë
ÊS?! ÊU? œd: rOKb≈ l q:U?A*«Ë ŸU{Ë_« ÁcF V?"Ë
lb— X w! qL??FK <U?:d?A?« »«c??L« lD?"?2 r œ«b?G
v? rOKbù« WuJ X=?« b?bË ÆW?IDM*« w! WO?!UAJ? «
ÂU?OI« ÍuM?2 …—«“u« X/U: „u?:d?: qI( W?OM! W? «—œ vK>
ÆWO/UD
d jH/ W:d. l ÊËUFU UN
Íc?G
Íc« „u?:d?: w! ÃU?/ù« iF? ¡UM@?? U «cJFË
jP o
dM s> d
bB?«Ë ¡UdNJ« <UDE?Ë UOKE vH?B
…dDO? X?% „UMF t??FU??? sJ1 U? b?Lu
ö??! ¨rOKbù«
ÆWuJ(«
Íc«Ë ‚«d?F« ÊU?? œd?:Ë W?u?J(« 5 ‚U?H2ô« v?Ë
jHM« o?
u?"2 W??:d?. o?
dM s> d
b??B?« t????Lu0 r
‰uB(« s rOKbù« 5JL? WU=F ÁœUL>« - b?b ©uu ®
V2«Ë— v?≈ W??!U???{≈ ¨W
œU???%ô« W???O/«e???O*« s •±∑ v?K>
ô W???uJ(« Ê√ s? rYdU p?–Ë ¨W??:d???L???A???« nOU?J2Ë
‚U?H2ô« Ê√ ô≈ ¨<«u?I« pK2 s qO?B?! uË p
d?% lOD?"2
d
b?B2Ë ¨tM> wK[?U rOK?bù« œbN
Ë ◊u?G?CK ÷d?F?
s WO!U{≈ <UOL: d
b?B2 v≈ W!U{≈ ¨qI" qJA jHM«
Æ‚UH2ô« ×UP <«—UO"U <UH@J*«Ë jHM«
vK> W?uJ(« eO?:d2 V s> s"?E n
d?. ‰¡U"?
Ë
¨»dG«Ë ‰U?LA« <U?O/UJ≈ l Ê“«u? dO?Y qJA »uM'«
W?Hbu? W?IDM*U W?O?E?« WOM« l
—U?A? Ê√ v≈ dO?A
Ë
c?OHM wC?*« WuJ(« lOD?"2 ô YO? UN?"?H/ »U? ú
VOU/√ ◊uD?P b* U?O?:d2Ë Êœ—_«Ë U
—u?? l U?N2U?O??bU?H2«
ÆWLzUb ◊uDP —UL>ù Ë√ ¨…b
bL
jOD[2 Í√ ÊËœ «bI?> µ∏ lbË rOKbù« Ê√ s"E? nOC
Ë
r
rOKbù« ÃU/≈ rEF ÊQ ULK> ¨jHM« …—«“Ë s WI!«u Ë√
w! …—«“u« Êb s …—u??H?E?Ë W?H??A?J X/U?: ‰u??I? s
WuO"« w! ÎUBI/ „UMF WKU?F« <U:dA« w/UF2Ë ÆoU"«
U??Ë U?Nu??7√ iF lOË ¨U??NU??L?>√ w! QMU??2 V?? U2
Æ‚u"« w! UNLN √ —UF √ w! ÷UH[/« s p– VU7
jOD[2 w?! qUJ? »uK √ œU?L??>« v?≈ Àb?E?*« U?>œË
Ê√Ë ¨wIMU?M*« e??O??E??« ÊËœ W??OD?HM« l
—U??A*« c???O??HM2Ë
q: W????EKB?* W???OM?MËË W???OM?N0 jH?M« …—«“Ë ·d???B????2
Æ5Ob«dF«
W?O? «—œ W?IK <«¡U??HJ«Ë V[MK wb«d?F?« Èb?M*« b?I?>
—U
√ w?! ‚«d??F?« w! ¡Ud???NJ?«Ë jHM«Ë W???>UM?B« ÊQ???A
s Xbb ‚«—Ë√ Àö jHMU oKF?*« ¡e'« qL.Ë ¨ w{U*«
rFË ¨wE??H« tK?« b?F? Ë s"?E? n
d?.Ë ◊U?O?)« `U?!
ÆWOb«dF« jHM« …—«“Ë w! ÊuIU ÊuU> ÊËd
b
jHM« ŸUDb w! WK7U(« <«—uD« vK> ◊U?O)« e:— bbË
¨≤∞∞π ÂU?F« w! hOP«d?« <ôuL cM ‚«d?F« »uML w!
t??O?! XIU??"2 œ«e? w?! W?ODH?M« ‰u?I??(« X{d?> n?O?:Ë
ÆWO*UF« jHM« <U:d.
XEM ≤∞∞π w! WO/U@«Ë vË_« hO?P«d« wuL wH!
wMU?O??ô« s qO?d —U?OK? π≥ d
uD «œu?I?> <U?:d?A«
W?=M?Ë …—uD ‰uI? W?F—√ U?NMO ¨öI? ±± w! wb«d?F«
W:dA« XuE! ¨XC? œuIF »uM'« jH/ W:d. …—«œSË
ÊU?' w! nO?F?{ „—UA?Ë o"M? Ë√ ÃdH?? v≈ …—u?:c*«
…d??O?G??7 ‰u?I?? …—«œ≈ w! <d?L??? «Ë ¨W??:d???A*« …—«œù«
ÆWOAUF
‚öMù “ö?« w!U???{ù« Í—U??=???« ÃU???/ù« œb??? b???bË
qOd n√ ±µ∑ “ËU=
r l{«u? —«bI0 nKÔJ« …œUF «
ÃU?/ù« …œU
e Ë√ ¨vË_« Wu'« œu?IF W?"MU Âu?O« w!
Êu?OK ±[∑µ∞ v≈ U?O?u
qO?d Êu?OK ±[µπ≥ s wK7_«
WM"« w! ·b?N« oO?I?% s <U:d?A« XMJ9 b?bË ¨qO?d
d
uD« Ê√ wMF
U2 UN2«—UL@? « …œUF U <√bË ¨vË_«
s? fO?Ë ‚«d?????F« s? ôu2 l?b«u« w?! `?????7√ o?ö«
Æ<U:dA«
œuIF« WO>d. Âb?> iF« Èd
¨WO/u/UI« WOUM« sË
r jHM« …—«“Ë Ê√ ¡ôRF nO?C
Ë ¨ÊU*d« UF“ËU?& V"
o U?Nu?[
ÊU*d?« s ¡UDY vK> ‰u?B(« v? ‰ËU?%
WQ"*« ÁcF sJË Æ…œb?E ◊Ëd. sL{ WU?ù«Ë ÷ËUH«
Æå”√dU ”QH« lbËò ÊuOb«dF« ‰uI
UL: –≈ WLN bF2 r
˝ WOML_« <U:dA« WOËR"Ë ÃU/ù« WHK: ˝
W?OuM'« ‰u??I?(« ÃU?/≈ w! …œU
eK Íu?M"« ‰b?F*« Ê≈
ÁcF XH?K: b??bË ¨U??O??u?
qO??d n√ ≤≥∞ ÊU???: ≤∞±∞ cM
`7√ YOE ¨<«—ôËb« <«—UOK ‚«dF« WF{«u*« …œU
e«
s d?@?:√Ë ¨qO?d?K <«—ôËœ W?F?"?2 œËb?E W?HKJ« ‰b?F?
U?L??: ¨b
b?'« w?!U?{ù« ÃU??/û W???"MU «—ôËœ s
d??A?>
≤∞±≥ W
U?N/ w! jHM?« …—«“u W? «—œ s p– vK> ‰b??"
q?b qO??d?K Wö v≈ s
—ôËœ “ËU??=?2 ô W?HKJ? W/—U?I?
Æ≤∞∞≥ ÂUF«
WQ"0 «d?O@: r?N2 ô WO*UF« <U?:dA« Ê√ `{«u« sË
fO t/√ Ëb
Ë ¨‰«u?_« lOLL w! U?NFLd?"2 UN/_ nKJ«
Æ U UE UN nI
s „UMF
UL?: <U:dA?« <UIE?" l!œ w! Wu?F7 ‚«d?F« b=
Ë
—U?F?? √ ÷U?H??[/« b??F W?7U??PË ¨tDH/ d
“Ë pc? Õd?7
≤∞±µ ÂU?F« W
UNM <U?:dA« <U?IE?"? qB? Ë ¨jHM«
∏µ∞ hO?B?[? œ«b?G dDC
b?b U2 ¨—ôËœ —U?OK µµ v≈
Æ<UIE"*« pK2 WNL«u* UOu
qOd n√
d
uD? oKF??*« qN?? _« ¡e??'« <U??:d??A« X?OD>√ b??I
w! W????F??B« <U??L??N*« …—«“u?« <c??P√ 5 w! ¨‰u??I??(«
Êe)« <UbUM lO? u2Ë VOU/_« ◊uDP bË “UG« W?'UF
qIM?« ◊uDP Ê≈ ÆUFd???O??YË ¡U*« s?I?? ŸËd??A???Ë T!«d*«Ë
w>b??"
U2 ¨ÃU??/ù« W?bUM s> …d?PQ?? Êe?)« <U?bUMË
ÆÁd
bB2 sJ1 ô oIE dOY ÃU/≈ s> <U:dA« i
uF2
¨≤∞±∑ w! U?Ou
qO?d ÊuOK? ±≤ ÃU/≈ rK d?[2 b?I
Ëb?
≤∞≤∞ w?! qO?d 5
ö? W??F?"2 ÃU?/≈ ·b?F v?Ë
÷ËUH?2 …—«“uU! «c ÆU?IU oI?% U0 U U?Ob ‰UM*« b?OF
WËU?E?Ë ¨ÃU?/ù« ·uI? iO?H?[? <U:d?A« l U?OU?
—U?F √ ÷U?H?[/« dMU[? s «¡e?L qLE?2 <U?:dA« qF?L
- «–≈ ô≈ UFœu?I??> W?G?O?B <U?:d??A« p"?L???? Ë ÆjHM«
ÆUIU Àb UL: UNC
uF2
WÒ¹œuFÝ Êb ≥ w W1b ¡UOŠ√ UOJK Ÿe½
q w! rN"2 w« ¨5MM«u?LK …bOH*« <U=M*« Âb?I
Ë ¨tUL>√
ÆÊUJ ù« W“√
s œb?> v?K> √b??O? ŸËd??A*« «cFò ∫‚ËbMB« d
b?? ‰U?bË
- w« W?M=K« ‰ö??P s r????? q«d*« pK2 v?Ë√Ë ¨q«d*«
b??I?> p– b??F r?O?? Ë ¨÷U
d« w! ÷d??G« «c??N U?NK?OJA2
¡b? ÂU?b«Ë ¨…b?L d
uD2 w?{OF l? WO?I?O?"M2 <U?>UL??L«
ÆåUFd
uD2Ë W1bI« ¡UO_« <UOJK Ÿe/Ë ¨„UMF ŸËdA*«
vK> WKI*« …dH« ‰öP qLFO ‚ËbMB« Ê√ wOYe« ÊU√Ë
t/√Ë ¨w/U*« r=Ë U?NO! —UL?@ ô« rO w« ¡U?O_« b
b%
Æ<UO/«eO*« b
b%Ë WD)« qU: ÷«dF « rO pc ÎUI!Ë
U?N? ÂU?b w« …d??O?J« <«¡«d??Lù« VI?> ¨—uD?« «cF w2Q
Ë
W/Ëd*« XE?M U?Nzu?{ w?! w« ¨W
—U?I??F« W?O?LM?« ‚ËbM7
WOKL?> l
d"2Ë ¨5MM«u*« s:U?" q
u9 ÁU&« w! W?OU=
ù«
Æ÷ËdI« ‚UIE «
w! ÎU?OKF?! ¡b?« v≈ WK?I*« …d??H« ‰öP W?
œuF?"« t?=?2
s W???"??Oz— Êb?? Àö? w! W1b??I« ¡U???O??_« l{Ë wB???I2
…œU?>≈ qO? w! UN?O! <U?OJK*« ŸeM ŸËdA? ¡bË ¨W
œuF?"«
«cF vK> Âu?I
Y?O? ¨qC?!_« qJAU UF—U?L?@??? «Ë UFd
uD2
pK?2 vË√ d??b√ Íc?« ¨W
—U??I???F« W???O??LM?« ‚ËbM7 ŸËd???A*«
Æ÷U
d« w! <«uD)«
n u
W
—U??I?F« W?O?L?M« ‚ËbM7 ÂU?> d
b?? nA?:Ë
W??O???{U*« …d????H?« ‰ö??P b??I??> ‚Ëb?MB« Ê√ ¨w???O??Ye«
v≈ ‰u?7uK ª÷U
d« d
uD2 W{?OF l WH?@J <U?>UL?L«
w! W1b?I« ¡U??O?_« d
uD2 W?OKL?> ‰u? W??:d??A? W
ƒ—
W? «—b ’UP o
d?! qOJA2 - t/√ v≈ Î «dO?A ¨W?L7U?F«
Æ¡UO_« pK2
…œU
“ v?≈ p– s ·b???N
‚ËbM?B« ÊQ w???O???Ye« œU???!√Ë
Âb[
Íc« qJAU Áœ—«u? d
uD2Ë ¨rzUI« ‰U*« ”√— —UL?@ «
œUB²«
≤±
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
ÊU½uO« ÊQAÐ W³FB« «—UO)«Ë wËb« bIM« ‚ËbM
U«d« w« WOUuO« «bM« V q"√ s% p–Ë ¨WK
u+
≤∞±∞[ ÂU?F« w0 o?L?√ ·d?B5 w0 w6Ë—Ë_« Íe??:d*« pM<«
s
œ œ«b??? «bM?« Ác vKA ÕU?6—_« Âb??C?????5 U???OUË
pM<?« Z%Ud6 v≈ ÊU?u??O« r{ r?
U??HUË Æb??IM?« ‚ËbML
`L
Ê√ tQ? s% Íc«Ë ¨wLJ« dO?O?K w6Ë—Ë_« Íe:d*«
Æ‚«u _« v≈ …œuFU6 œö<K
vKA ‰u??B?K WœU?A ◊Ëd?? Í√ vKA ÊUu?O« o?0«u?? Ë
Ϋb?«Ë ÎU?M VKD5 ô wË Æw6Ë—Ë_« —«d?I? ô« W?O¬ s% ÷d?Y
b?F?5 wN?0 ÆW?O?Uu?O« WËb?K w0U?{ù« wL?? d« q
u?L??« s%
«d??\b*« vKA œU??L????Aô«Ë ¨U??N5U??OUJ?%≈ œËb?? w0 ‚U??HùU6
dO?HJ6 qY√ «cË ¨uLM« oO?I? w"—U)« —UL?H? ô«Ë WOK\«b«
W?LU?)« U?N?KL?A vKA dD?O?5 …d?O?<?: WËœ Í√ tKF?H5 b?Y U2
ÆWKU2 W—U: t"«u5 U%bMA
–U?????C5ô Êü« V? UM% X?Yu« Ê√ v?KA d?????B
—U?????A?ö6 Ê≈
s% W??YU?A« U?%«e??ôU6 b??N?F?«Ë W??<?F??B« «—U?O???\ô«ò
«Ëc??C5« 5O?Uu??O« sJË ¨q?F??HU6 `O????L «cË Æå5?0dD«
–UC5U6 Ϋ¡b6 ‚ËbMB« —Ëœ ¡U" Êü«Ë ÆW<FL «—UO\« qFHU6
ÊUu?O« vKA U?N?{d?0 w« U? U?O?« ÊQ6 ·«d??AôU6 —«d?I«
ÆW—U: XIK\ «uM fL\ WKO+
W6uFL b_« —UO?\ô« hCK
s
d\ü« 5Mz«bK W<MU6Ë
WKJO …œU?A≈ …—Ëd?C6 ≠wËb« b?IM« rKF
U?L:≠ ·«d??Aô« w0
w0 …b
b?" ÷Ëd?Y `?M% Ê≈ ¨ÊUu?O« vKA W?I????*« rNu
œ
ô ≠5Mz«bK „dA% Õ«dY« uË≠ WKU0 U? UO cOHM5 q6UI%
Æ‚ö+ù« vKA q
bF5 Í√ rNO≈ W<MU6 qH9
W6d?{ t?"u5 Ê√ U?NQ? s% W6uKD*« …b
b?'« U?CO?H?C?«Ë
Æ¡«dIHK …uI« …b
b
wK?;« "UM« s% •±∂ Êü« b???AU??I???« U???Au??0b???% qH9Ë
W<M6 ÎULr dGL√ `<L√ œö<« œUBY« Ê_ ÊUuOK wUL"ù«
s% «uM fL\ ôuË ≤∞∞π[ ÂUF« w0 t?OKA ÊU: U% sA •≤µ
vKA√ `<BO ÊUuO« œUBY« rr ÊU: U0d0 w—UJ« nAI«
•±≤ `<B b?AUI« WO«eO?% XU:Ë ¨•≥≥‡6 Êü« tOKA u U2
UM U?6U????(«Ë Æ•±∂ s% Îôb6 w?U??L??"ù« wK;« "U?M« s%
Æ…dU<%Ë W{«Ë
«– d??O6«b5ò .b??I5 v≈ ÊUu??O« W??%uJ —U??Aö6 u??Ab
Ë
øtH d%_« qF?H
Ê√ bIM« ‚ËbMB wG<M
ô√ ÆåUI W?OY«bB%
"UM« s% …b«Ë W
u|?% WDI —«bI0 bAUI« UU?F% iHC0
jI?0 •¥ W?<?M6 wL? « ÍœU?B??Y« u/ oO?I?? wHJ
wK;«
ô Ê–≈ «–ULK0 ÆU?CO?HC« s% b
e*« ÊËœ p–Ë ¨5%U?F ÎU
uM
ø·bN« «c oOI åWOY«bB% «– dO6«b5ò cC5
·d??F
U?L?J0 ¨ÊUu??O« Êu
œ Ÿu?{u??% v≈ Ub??O??F
«c Ê≈
WKO??I?H« s
b« ¡U?<??A√ b?F5 wËb« b??IM« ‚ËbML w0 lO??L?'«
s
dL?H?LK WU — t?"u
U% uË ‰u2 d?O‚ UO?<
d{ U?%«e«
W<
d{ ÷d0 r
U0— XYË Í√ wH0 ¨r:d+UC% «uKL% ∫UœUH%
¡U?<??A√ œ«b? ‚U??A« rJKL??AË rJU6—√Ë rJ5«—U??L?H??? « vKA
ÊËœ ‰u?% W?<??I?A Êu
b« ¡U?<??A√ qJA5Ë Æv%«b?I?« 5{d?I*«
Ë√ Îö?"UA Ê≈ ¨s
œ W?%“√ q: wN?M5 V<« «c?NË ¨u?LM« oOI?%
Æœ«b« sA erF« Ë√ WKJON« …œUA≈ v≈ ¨ö"¬
iH?\ Ê√Ë ¨Vz«dC«Ë WU?LF« qO?GA5Ë ÍœU?BYô« ◊U?AM«
Íd? dOQ5 t W?%UF« nzU‹u«Ë b?AUI« U?UF?%Ë —u"_«
Ê≈ q6 ¨U??%U9 T+U?\ ÷«d???0ô« p– Ê√ 5<?5 b?YË Æu?L?M« vKA
≤∞±∞ ÂUF« bF6 U% WKd% w0 ÊU?uOU6 WOU*« ŸU{Ë_« j<{
U?F?Yu?? qA?0 √u? √ p– ÊU?:Ë ¨W
œU?B???Y« W—U?: v≈ Èœ√
Æ‚ö+ù« vKA bIM« ‚ËbML
«c vKA —«d??Lù« QD\ —U??Aö6 „—b
Ê√ V"«u« s?% ÊU?:Ë
UL:≠ uLM«Ë ÕöLù« 56 WKB« ŸUDI« œdrL<0 ¨l
—c« qAH«
Íc« —U*« »UO‚ wH0 Æt?r —UNM5 ≠ÊUuO« w0 ‰U(« XU:
w0 wË√ izU?0 oOI?6 5Mz«b« VK+ `<B
u?LM« v≈ ÍœR
s% b
e*« v≈ …u??Aœ W6U?H0 ·UD*« W
U?N? w0 •≥[µ‡6 W“«u*«
ÆÂUF« «c d\¬ oOLA œu:d6 Ϋ¡b6 ¨‘ULJô«
ÎU?I?0Ë ŸU{Ë_« q
b?F5Ë lY«u« «c?N6 ·«d??Aô« s% Îôb6 sJË
∫VJO0 ¨bAUI« UUF% vKA jGC« —UAö6 nAUC
¨pc
b?AU?I?« U?U?F% Ê≈ øb?AU?I?« U?U?F?% vKA —«d?Lù« «–U*
iH??\ - b??YË ¨wË_« ‚U??Hù« s?% •∑µ u?? qH9 —u??"_«Ë
qH1Ë ÆqF??HU6 sJ2 b?? vB?Y√ v≈ Èd??\_« •≤µ‡« W?<??
"UM« s% •±∂ vK?A b
e
U?% b?AU?I?« U?U?F??% vKA ‚U?Hù«
ÂUE v≈ W?O«e?O*« s% ö
u??« »d?I5Ë ¨wU?L?"ù« wK;«
ÆwK;« "UM« s% •±∞ s% bAUI«
W<M6 bAUI« UU?F% vKA ‚UHù« iH\ Ê√ bIF sË
r
Ê√ sJL*« s?% «c Ê√Ë ¨»uKD% d?%√ u ©•±∂ qL√ s%® •±
Æå«dI0 s
bAUI*« dH:√ W
UL l%
˝ UMO√ ÕdI%Ë W%UF« Êu
b« ¡U<A√ ˝
hOKI« VKD%Ë wËb« bIM« ˝
˝ bAUI« UUF* dH:√
Êu
œ Ê√ rKF
uË ¨ÂUF?« s
b« œUB?Y« w0 bz«— —UAö6 Ê≈
fL)« «uM« w0 XYË Í√ w0 qL?K WK6UY sJ5 r ÊUuO«
oH?
WDIM« Ác? w0Ë ÆÊü« W%«b???% X?O U?N√Ë ¨…d?O?\_«
ÆÊUuO«Ë bIM« ‚ËbML
¨s
b« W??'U?F* ‰u??I?F??% Õ«d???Y« U?N
b UM?O√ Ê√ lY«u«Ë
ÎU{dY ÊUu?OK w6Ë—Ë_« —«dI ô« WO?¬ ÂbI5 ÊQ6 ÎôË√ wCI
Ë
‚U?I??? « ‰U?"P6 ©—ôËœ —U?OK% ≥∞® Ë—u?
—U?OK% ≤∑ W?L?O?I6
U?U?F?% sA Ϋb?O?F?<?0 ¨m%«b« ·«d??Aô« ôË√ U?M köMË
åsJ2 b?? vB?Y√ v≈ò ‚U??Hù« iH?\ - —u??"_«Ë b?AU?I??«
w0Ë ÆUO<K ÊU: uLM« vKA ZNM« «c dOQ5 Ê√ d:cMË ÆqFHU6
Ê√ Êü« wËb?« b???IM« ‚Ëb?ML b
d?
¨W???G???%«b« W?œú b???%
lC\ Íc«Ë ¨b?AUI« UUF?% uË wI<*« ŸUDI« ·b?N
¨•¥∞ s% d??H?:√ UU??O??√ XYU?0 W?KzU U?C??O??H?C?? qF??HU6
Ë—u¹ —UOK) ±∞∞ UÐË—Ë√ Òb³ UOÝË— vKŽ UÐuIF«
W—U?I*U6 ¨u?"d*« ÍœUB??Yô« Uu/ s% •∞[πË
WLd?0 n√ ±µ∞ mK<5 bY w« Ud0 dzU?\ l%
ÊuJ?? Ë ¨ÍœU?B???Yô« u??LM« s% •∞[µË qL??A
WMO?% W
œUB?Y« U?YöA UN?D6d5 w« UOu? ≈
•±∂ bIH –≈ ¨s
d U?)« WFOK+ w0 UO Ë— l%
ÆÍœUBYô« Uu/ s%
Êu?O6Ë—Ë_« ¡UL?Ae« —dI
Ê√ lYu?*« s%Ë «c
vKA U6u??I?F?« b
b9 W?<??I5d*« rN???L??Y ‰ö?\
Æ≤∞±∂ ÂUA qz«Ë√ v UO Ë—
Ê√ d?<???A« Ê√ W?O6Ë—Ë_« W?{u?H?L?K o<? Ë
œU?B???Yô« vKA U??O? Ë— b?{ U?6u?I?F« d??OQ5
ÆåUO< œËb%ò w6Ë—Ë_«
ô w6Ë—Ë_« œU?%ô« Ê√ v≈ W?H?O??B« X?HË
W?O?6Ë—Ë_« ‰Ëb« dzU???\ ‰u? U?U?O6 Í√ d??AM
«c Ê√ d?<???A«Ë ¨U?O? Ë— b?{ U6u?I?F?« V<?6
Ác uJ u?% Âb?C??5 Ê√ W??O?A?\ w5Q
rO??F?«
ÆWMOF% ‰Ëœ vKA åjGCKò U%uKF*«
•± W6«d?Y UO?U*√ Ê«bI?0 v≈ U?O Ë— vK?A U6uI?F«
mK<?? U?L?O?0 ¨·b?N???*« ÍœU?B??Yô« Uu/ s%
U%√ ¨Ë—u
—U?OK% ≤∑ œö<K W<?MU6 WOU*« dzU?)«
qL?A W?Ld?0 n√ ≤∞∞ s% d?H?:√ b??I?H???0 U?OUD
≈
Ê≈ Êu
ËU???/ Êu
œU??B????Y« ¡«d???<??\ ‰U??Y
hKI???? U?O?? Ë— vKA W??O6Ë—Ë_« U6u??I??F«
Ë—u
—U?OK% ±∞∞ u w6Ë—Ë_« œU?%ô« «œ«d
≈
v≈ W???0U???{ùU6 ¨©—ôËœ —U???O?K% ±±≤ w«u??? ®
ÆqLA WLd0 wuOK% vKA u6d
U% t«bI0
ÍËU??LM« b?NF*« U?—bL√ W? «—œ w0 ¡U?"Ë
Die W?H?O??L XKI? ¨W
œU?B??Yô« U? «—bK
W%“_« VY«uA Ê√ ¨ UNM% UHDI% Welt
W<?MU6 …dC% ÊuJ? UO Ë— w0 W
œUB?Yô«
d??<?:√ —b??I6 «d??
u? Ë w6Ë—Ë_« œU??%ô« ‰Ëb
ÆUFYu% ÊU: U2 dOHJ6
v≈ ¨W «—b« ÍbF?% b√ ¨e
d0 d?HOË√ —U√Ë
¨UO Ë— v≈ W?O6Ë—Ë_« «—œUB« w0 œU l"«d5
o0Ë À«b???_« —u?D5 Ê√ lYu????
t√ U???H???O???C???%
ÆÍ—c" qJA6 l{u« dOG
r U% √u _« u
—UMO«
b
b9 ÍœR??O?? ¨b??N??F?*« U??L??O??O??I5 V??Ë
øqLF« „dð vKŽ rNOHþu) qC7√ ÊËd¹b*« d³−Ô¹ nO
åøW<u*« dO‚ ¨U:dA« w0 qLFK
nO:ò Ê«uMF6 åÊ≈≠bJMOò lYu?% vKA ‰UI% w0Ë
åWDO?6 «uD\ …d?AA w0 pO?H‹u?% qC?0√ bI?H5
s%® d???O???HJ?« ÊS???0 ¨p– l%Ëò ∫w?K
U???% X<??????:
Æå5KLN%Ë 5AÒLN% Êu«e
ô ©56uu*«
d?H:√ b?F
¨wU?(« UM?YË w0ò ∫YO?L nO?C5Ë
¨5H‹u*« …—«œ≈ rY u U:dA« w0 UÎ HKC5 ÂUY_«
U??% p?– åÆrNMA 5?ËR?????% ÊuJ Ê√ Vr?
s
c«
w0 –U √ Á«d"√ Y?6 v≈ …dOA% ¨åYOL ò t?<:
ƉULA_« …—«œù WOK:
UL?0 ¨UN?OH‹u?% qC0√ d?C5 Ê√ W?:d œ«—√ «–≈
¨5H‹u*« l*√ «Ëd<rO «uD\ d?AA ŸU<5« ô≈ UNOKA
Ác 56 s%Ë ÆrN?HzU‹Ë „d5 vKA ¨…—b?I?% rdH?:√Ë
∫UC
√ ◊UIM«
…Q??0UJ?0 pOKA ÆW?
—«œ≈ lY«u??% w0 vI???L??(« l{ò
Êu<J
s
c« ¨Íœ«b< ô« »uK _« ÍË–Ë 5E0U;«
ÊËd?FA
s
c« p|ËQ?0 Æ·uQ*« d?O‚Ë Ÿb?<*« dOJH?«
åÆW
uOË UÎ +UAË WH
b «Î —UJ0√ ÊËd
U%bMA b
bN6
¨UAU?« V«ò ∫U?NUI?% w0 t<?: U?% sL{ s%
s2 ¨l?H5d??% d???"Q6 —Ì œU???: vKA o
 6« ÆZ?zU??M?« fOË
w« V«u*U6 oH5 ô ÆlOL'« W<?Y«d% W%«dB6 ÊËcHM
qL«u« lY«u% lM%« ÆWLJ6 rN?YË s% bOH p
b
‰ö\ WLU)« U+U?AM« vKA «Î dE l{ ÆwAUL"ô«
Ê√ rN?M% lYu???5 U??%b?MA v??? ¨qL??F?«Ë «Ëb« XYË
ÆåÎUC
√ Ÿu< _« W
UN WKDA w0 rN5ULN% «ËerM
s% ôÎ b6 ÆV
—b?K UÎ Q? j
 F5 ôò ∫wK
U% X?<?: UL?:
«c6Ë U??L??N*« fH?M6 Êu??%u?I?
pO??H‹u??% Ÿœ ¨p–
ÆåÈd\_« uK5 …d% »uK _«
VM& ÆqL?F« ‚d?0 Âbò ∫ÎU?C
√ åYO?L ò X<??:Ë
¨WHKC% «—UN?% »UL√ Ë√ ¨5H‹u*« s% ‰UO"√ jK\
rNCF6 s% 56—UI?*« lL"« ¨p– s% ôÎ b6 ÆrNCF6 l%
ôË d?C5 ô ¨WF?Yu?%Ë WOU?6 ôÎ uK ZM5 qLA ‚d?0 w0
Æåb√ UN fL
ôË lHM5
w« W??I??H« Âb??N
U??FzU?A?« Z
Ëd5ò ∫nO??C
Ë
Âb?A sÒO?<?
Ë ¨pKL?A o
d?0 ¡U?C?A√ l?% U¡UM6 ‰ËU?%
åÆq%U: ZC
…—œU ôU „UM ÊuJ5 U0— øÂœü qB Íc« U%ò
oKI 5H‹u*« b?√ ‰«u√ sA U?% d
b% U?NO?0 d?H?
U%bMA U?%√ Æn‹u*« p– `UL tO?0 U* Á—ËU
wIO?I
pS?0 ¨’U)« pu?CH ¡Î U?{—≈ U?%uKF% sA Y?<5
e"U dJ Ãd l{Ë w0 hCA« p– ¡ö%“ lC5
w0 U??H?F??{ ·d?B??« s% ŸuM?« «c d?N?EÔ
Ë ÆW?I??H«
Íœò V?: U??L?<?? ¨å‰ËR??*« Ë√ d
b*« W?O??B?C?
ÆåÒ·U
¨…—U?<??F« Ác ‰u?I?5 U?%bMA °p– lL?? √ Ê√ b
—√ ôò
¨ÎU?|DC?% ÊuJ5 Ê√ ‰U?L?ô „—u?B5 Âb?A wMF
pc?0
·d?B?« «c Ê≈ Æo vKA d?\ü« hC?A« ÊuJ
Ê√Ë
q: ÂU?%√ »U<?« bLu
W?|?O —U?<?\√ ŸUL? Íe
d?G«
sJ1 ô t√ UœU??H?% WU? — qLu
Ë ¨q%U??F?« ‰UJ√
Æå·dB« w0 Êd% dO‚ p√Ë ¨pF% rUH«
w0 o
u?« fOz— W<zU ¨åYOL? Æ qOAO?% ò U%√
U?%ò ∫wU?« ‰«RU6 X?N"u5 ådU5 Æw? ÆË√ò W:d?
vœ_« b(«Ë ¨U? R*« ÕUrM W
du" d?H:_« d%_«
5H‹u??% d???<??r
Íc« wI??O??I??(« V?<??« U??%
Æd
b*« ¨…œUA t≈ øWFz«— nzU‹Ë „d5 vKA 56uu%
qL??F« W?|??O6 «uKF??r
Ê√ s
d
b*« W??AUD?? U6
U0 Ë√ rN??:uK?6 ÊU?: ¡«u?? …d??%b?% Ë√ W????"U
tuK?F?H
ô U??% ÊS??0 ¨l<DU6Ë Æú?*« vKA tuu??I
ÆWOL_« s% —bI« fHM6 q:UA% …—U≈ w0 V<
d?O??0u5 Âb??A ¨‰U?H*« qO??<? vK?A ¨p– 56 s%Ë
d?H?:_« hC?A« W?O?:e5 Âb?AË ¨»u?KD*« V
—b?«
ÆWOHO‹Ë WOYd5 vKA ‰uBK öÎ OQ5
W?:d?A Íc?OH?M« d
b*« ¨Ò·U Íœ ÊU
«d6 ‰U?YË
Ÿu??{u*« «c? ‰u?? åÊ≈ ≠ bJMO?ò lYu* åAhaò
W?I
dD6 tKL?A o
d0 ¡U?C?A√ l% d
b?% Í√ q%UF?
∫
Ê√ b??:R*« s?% sJò ÆÊU??O??_« VK?‚√ w0 W??O?? U??Y
W?:—U?A?%Ë ‰œU<?5 WO?KLA s?A …—U<?A ‰U?F?H« q%U?F?«
rd?O?‚Ë s
d
b*« vKA wG?<MO?0 ¨lY«u« w0 U?%√ Æ¡«—x
«cN? vKA√ UÎ H?I «uF?C
Ê√ WO?ËR*« e:«d?% ÍË– s%
„«—œ≈ rNOKA V?"u
YO ¨…u?I6 q%UF?« s% ŸuM«
U?O:uK w0 t6 Èc??
ôÎ UH?% «uuJO rN5U?OËR?%
åÆqLF«
qL??
Íc« tU??I?% w0 åÒ·U? Íœò t?<???: U??% p–
¡U???O??:–_« ÊËd
b?*« U??N?u??I
ô —u???%√ Wöò ∫Ê«u?MA
ÆåΫb6√ rNOH‹u*
W R% Í√ w0 W
œU?OI« e:«d*« ÍË–Ë s
d
b*« vKA
¨Àb« q<Y q%QU6 p–Ë ¨ÎUO6Ur
≈ UÎ "–u/ «uuJ
Ê√
Íc« ¨·U Íb U?I?0Ë ¨W?LJ?6 rN5U?LK: «Ë—U??C
Ê√Ë
vKA UNu?I
ô Ê√ w:– d
b% Í_ wG<M
—u?%√ Wö d:–
Æ‚ö+ô«
d?F?A
øt??F?L? U?% q?O?C?5√ò ∫åÒ·U Íœò V?:
ÊËbL?F
U0—Ë ¨rN<5UJ% w0 …buU6 UÎ U?O√ ÊËd
b*«
UYö?A oK) 5H‹u*« wYU6 l% UFzU?A« ‰œU<5 v≈
Z
Ëd? ‰U?r?% „UM fO ¨p– r‚— ÆqL?F« w0 W?I?0—
W?Y«b??L ¡UM< ÊU?: u v?? qL?F« ÊUJ% w?0 q
ËU?Y_«
ÆåWLOL
«dzUD« ¡«dý UO³KÞ w7 åmM¹uÐò “ËU−²ð å’UÐd¹≈ò
¥Ë åf?:≈ ∑∑∑≠∏ m??M?
u?6ò “«d?+ s??% «d?zU?+
rr(« …d?O<: å∑∑∑mM
u?6ò “«d+ s «dzU+
lO6 s% sJL5 r U?NS0 ÷dF?LK ‰Ë_« ÂuO« w0
U??:d??;« Í– d?O??<J« “«d?D« s% …b??«Ë …dzU+
Æò∑¥∑mM
u6ò WF6—_«
«uU?Y å’U6d
≈ò wu?|?% ÊU0 t??H XYu« w0
“«d+ s?% …dzU?+ ≤µ lO6 w?0 ÊuK?%Q
«u«“U????% r?N«
„U" tUY U% V?6 wU(« ÂUF« ‰ö\ å≥∏∞t
√ò
Æ5O0UBK W:dA« qOGA5 d
b% wNO
ô s ¨‚u?« w0 ÍuY u?/ „UMò wUO ‰U?YË
sJ ÆÆ …dzUD« ö?— œbA WH?AUC% jI?0 lOD
Æåd<:√ «dzU+ v≈ ÃU
VKD« u?/ ÍœR
Ê√ å’U6d
≈ò W?:d? l?Yu?5Ë
∂∞∞Ë U??H√ ≥≤ ÃU??≈ v≈ Ê«d??O?D« U??%b??\ vKA
U?<?
d?I5 —ôËœ Uu??OK
d5 µ W??HKJ6 …b
b??" …dzU+
Æ5K<I*« s
bIF« ‰ö\
‰Ëb« ÊuJ5 ·u? å’U6d
≈ò U?FYu5 V?Ë
WOUJ« W0UHJ«Ë b
«e?*« ÍœUBYô« ◊UAM« «–
W?<? sA W?ËR??% ¨bMN«Ë 5B« qH??% ¨…d?O?<J«
«u/ UC
√ å’U6d
≈ò XFYu5Ë ÆuLM« «c s% …dO<:
w0 i
d?F« r'« «– «dzUD« ‚u? w0 «dO?<:
ÆsA«Ë W0U*« WK
u+ öd« wAUDY
“«d+ …d?zU+ ≥∞Ë ∑∏∑≠π “«d?+ …dzU+ ≥∞ ¡«d?????A
Ê√ d?:c
Æ—ôËœ —UOK% ±∞[π W?L?OI6 å∏f:U?% ∑≥∑ò
å’U6d
≈ò t?O?0 ‚u?H?5 Íc« YU?H« ÂU?F« u «c
U?{d??F?% d??0u
YO? ¨åmM?
u6ò U?N????0U?M% vKA
Ê«cK« ¨wUD
d?<« Ád?<—U?0Ë wd?H« t?O?"—u6u
±∞∞ w«u?6 «œu?I?A ¨5%U?A q: ‰œU?<?U6 ÊU?%U?I
Æ5:dAK —ôËœ —UOK%
…d??O???\_« t??O??"—u6u? ÷d??F??% …—Ëœ s?J5 rË
w«u?6 «œu?I?A ÊU?:d?A« XF?YË YO? ¨¡UMH?? «
w0 qr??*« s% qY√ rYd« sJ ¨—ôËœ «—U??OK% ±∞∑
—UOK% ±±µ ÊU: YO w{U*« ÂUF« Ád<—U0 ÷dF%
≤∞±≥ tO?"—u6u ÷dF% «b?YUF5 s% qY√Ë ¨—ôËœ
Æ—ôËœ —UOK% ±≥¥[∑ XU: YO
Ê√ ÷d?F*« s% …d?O?\_« …—Ëb?« ZzU? d?N‹√Ë
vKA VKD« s?% w0 «dzUD?« WAUML ‰U?%¬ b?√
b???Y W??F?6—_« U??:d???;«Ë 5I?6UD« «– «dzU?D«
…dzUD?« vKA ô VKD?« s????
r Y?O?? ¨Xö5
…dzUD« vKA ôË å’U6d
≈ò UNrM5 w« å≥∏∞t
√ò
ÆåmM
u6ò UNrM5 w« ∑≥∑
«dzU+ lO?< W?O?YU?H5« åm?M
u6ò lO?Yu5 r‚—Ë
W?OL? d« —UF? ú U?I0Ë —ôËœ —U?OK% ¥[∏ W?LO?I6
±∞ qL?????A?5Ë ¨W
d?DI« W?
u?????'« ◊uD?)« v≈
UN√ «dzU?D« WAUMB å’U6d
≈ò W?:d XMKA√
f
—U6 ÷dF?% w0 «dzU+ ¡«dA U?<K+ ¥≤± XIK5
W
d??:« åe
Ëò W??:d?? s% VK+ Ud??\√Ë ¨Íu??'«
s% «dzU+ ±±∞ ¡«dA nOUJ« iH?CM% Ê«dODK
WAUML W?:d b?AU U% uË ¨åu?O ≥≤±t
≈ò “«d+
‚uH5 UO<K+ WKO?B lL" w0 WO6Ë—Ë_« «dzUD«
‰ö\ åmM
u6ò WOJ
d%_« UN?0UM% tOKA XKB U%
Æ÷dF*«
uËR??% ‰U?Y Íc« ¨d?O?\_« VKD« W?L?O?Y —b?I5Ë
—U???OK% ±≥[∂∏ t? UDD?C??% s?J
r t√ å’U?6d
≈ò
w« U??O?<KD« W??L?O??Y wU?L?"≈ m?K6 pc6Ë ¨—ôËœ
—U?F?? ú U?I??0Ë —ôËœ —U?OK?% µ∑ W?:d?A« U??N???IK5
qLË U?LMO6 ¨W?F6—_« ÷dF*« ÂU
√ ‰ö?\ W?OL? d«
÷dF*« ‰ö?\ UNIK5 w?« UO<KD« rr wU?L"≈
Æ…dzU+ ¥≤± v≈
f
d?6U??0 ¨W???:d???AK Íc???O??H?M« d
b?*« V—Ë
‰UYË ¨W?:dA« tIK5 Íc« U?O<KD« œbF6 ¨d?Or
d6
ÆUO6Ur
≈ UN"u5 qH1 t√
U?O?<K+ W?O?:d?O?%_« åmM
u?6ò XF?YË q6U?I*« w0
—UOK% µ∞[≤ U—bY W?OUL"≈ WLO?I6 …dzU+ ≥≥± lO<
d?<?:√ XU?: YO? ¨W?O?L? d« —U?F? ú U?I?0Ë —ôËœ
W?O?OËbù« 嫜˗U?"ò W?:d? s% U?N?IK5 W?O?<K+
‚ËbML Èb 5
œU?B?Yô« d?O?<:≠ —U?Aö6 t?O?OH?OË√ Õd+
q
b?F« rr? u U?%ò u UL?N?%Ë ÎUDO?6 Îô«R ≠wËb« b?IM«
U?????N?????O?Mz«œ s?% »uK?D*«Ë ¨ÊU?u?????O« s?% »uK?D*« n?OJ?«Ë
U?% ∫U?L s
d?\¬ 5?ƒU?5 d?O?H
‰«R?« «c sJ? åø5O?L? d«
ÊuMz«b« Âb?Y qË øqF?HU6 ÊUu?O« t5cH Íc« j?<C« rr?
ø‚ö+ù« vKA ¡w Í√
j<?{ vKA W??OUu?O« W?%uJ(« XI??0«Ë ≤∞±∞ —U
√ d?N? w0
w0 wU?L"ù« wK;« "UM« s% •±∂ ‰œU?F
U0 WOU?*« UN?AU{Ë√
s% ÊUuO« XKI?« «cN WrOË Æ≤∞±≥ v≈ ≤∞±∞ 56 U?% …dH«
©s
b« vKA …bzUH« ◊U?Y√ bF?<
Íc«® W?O«eOLK wË√ e?rA
d?<??:√ uË ¨w{U*« ÂU??F« w0 wË√ Ê“«u5 v≈ •±∞ “ËU??& Íc«
ÆW%“_« bF6 U% WKd% w0 U6Ë—Ë√ w0 ‰U:« «c w0 ‰u%
wK;« "UM« gLJM
Ê√ wËb« b?IM« lYu5 d%_« qN?% w0
u?M6 ÊUuO« w0 ©rC?CK ÎU?F<5 ‰b?F*«® wIO?I(« wU?L"ù«
≤∞±≤ ÂUF« w0 d?I?
r ¨≤∞±±Ø≤∞±∞ …d?0 Èb% vKA •µ
wI?O?I(« wU?L?"ù« wK;« "UM« Ê√ lY«u«Ë Æp– b?F6 u?LM
Ë
wUL"ù« wK;« "UM« Ê_Ë Æ·UF?
rË •≤µ W<M6 iHC«
◊u<?N« w0 ΫdL??% ‰«e
ôË ≤∞±¥ ÂUF« w0 iH?C« wL ô«
dI?5 Ê√ ÷d?H*« s% ÊU?: w«Ë ¨œö<?« WOu
b?% W<? ÊS0
ÆŸUH5—ô« w0 …dL% ¨«uM Àö q<Y
vKA ≤∞±≤ ÂU?F« w0 XI0«Ë ÊUu?O« Ê√ v≈ —UAö6 d?OA
Ë
¨åUN5UOu
b% s% b?K wË_« izUH« s% w0UJ« —bI« À«b≈ò
u/ v≈ ÍœR5 Ê√ w?G?<M
w« U??ö?Lù« s% œb?Aò c?O??HM5Ë
qJA6 ÂU?F« ‚U?Hù« iH\ U?ö?Lù« pK5 XML?C5Ë Æåd<?:√
U???I??H???L c??O???HM?5Ë ¨—u??"ú v?œ_« b??(« h?OKI5Ë ¨œU???
W?O?AU?L?'« W?{ËUH?*« ¡UN?≈Ë ¨W?C6 —U?F? Q6 W?B?C?B?)«
ÊUu?O« cH b?YË Æb?AUI?« U?UF* d?O<?: iH?\Ë ¨‰UL?FK
ÆdL « œUJ« sJË ÁdO0«c6 UNM% »uKD*«
˝ wU*« j<C« dO6«b W|+U\ U{«d0« ˝
Ê√ ÊUu??O« w?Mz«œ s% Ád??O??‚Ë wËb« b??I?M« ÷d????0« b??I
vKA X?YR??% d??OQ5 Èu??? nKC
s q?zU??N« wU*« ‘U???LJô«
œUB²ô« bÒ³ UŽ«dB«
—ôËœ ÊuOK¹dð ±¥ w*UF«
b??N??F?% Áb??A√ d
d??I5 d??:–
Ád?I??%Ë Âö??«Ë œU?B???Yô«
U??A«d?B?« Ê√ U?O?«d??? Ë«
…b
b?A o?+UM% w0 …d?A??M*«
sA U?N?HKJ5 œ«“ rU?F« s%
w?0 —ôËœ Êu???????O?K
d?5 ±¥\≥
±≥ ‰œUF
U2 ¨w?{U*« ÂUF«
wU?L"ô« "UM« s% W?|*« w0
Æw*UF«
ŸuLr?% mK<*« «c ‰œUF
Ë
«bM:Ë q
“«d??<« «œU??B???Y«
U?OU?<? «Ë U?O?U*√Ë U?d?0Ë
w0 ¡U" U% V? ¨UOUD
d6Ë
Æd
dI«
‡6 XJ?0 U?A«d?B?« Ê√ d
d?I?« w0 ¡U?"Ë
¥π ‡6 W—UI% ¨≤∞±¥ ÂUA w0 ÊU« n√ ±∏∞
Æ≤∞±∞ ÂUA w0 UH«
U??L??r?N?« W?r??O?? U??O??0u« XF??H5—«Ë
–≈ ≤∞±≥ ÂUA w0 W|*« w0 ∂± W<M6 WO6U—ô«
hC? n« ±∏ Õ«Ë—Q6 U?Lr?N« Ác XJ?0
ÊU???U??G?0«Ë ‚«d??F« w jI??0 Ê«bK6 µ w0
ÆU
—u Ë U
dOrOË ÊU:U6Ë
iH?C« u? t≈ Ád
d?I5 w0 b?N??F*« ‰U?YË
W|*« w0 ±∞ ‰b?F0 rUF« w0 nMF« ‰b?F%
Êu??OK
d5 ≤ ‰œU??F
U??% p?– ZMO?? ¨jI??0
Æ—ôËœ
56 qB?H5 w?« …u?N« Ê« d
d?I?« ·U?{√Ë
Æœ«dD{U6 l5 W6dDC*«Ë …dI*« ‰Ëb«
‰Ëœ d??H?:√ w «bM?K
¬ Ê≈ d
d??I?« ‰u??I
Ë
Ud??H?:√ w U
—u?? U?L?MO6 «—«d?I??? « rU??F«
ÆU6«dD{«
dD\√ b?N?? U?O?<?O Ê√ d
d?I??« w0 ¡U?"Ë
Æ≤∞±¥ ÂUA w0 rUF« ‰Ëœ 56 —ub5
j Ë_« ‚d?A« W??IDM% Ê≈ d
d?I??« ‰u?I
Ë
UHMA rUF« o+UM% dH:√ d<?F5 UOI
d0« ‰ULË
‰U???:« «c w?0 XYu???H5 –≈ ¨s?«d« XYu?« w0
Ác X?U w« U???O??? ¬ w6u?M" W???IDM% v?KA
Æ≤∞±≥ ÂUA w0 W<5d*«
WÒO½Ëd²J≈ l«u) oKGÔð UOUD¹≈
…bÒKI*« lzUC³« lO³
W????OU*« W?+d????A« XI?K‚√
vKA l?Y«u??% ¥±∞ W??O?UD
ù«
lzU???C??<« l?O??< Xd???ù«
U???NMO6 s?% …bKI*« …d???\U???H«
r « qL% ¡UM?K b
VzUI
r « qL?% b
UAU? Ë «œ«d6
X?M?Ë ¨V?O?KO?????????0 p?O?5U?6
s
b?KI?*« vK?A U?????L«b?????%
Æœö<« ¡UQ6
Ê≈ W?+d???????A?« X?U???????YË
—U¬ U???N? …bKI*« l?zU???C???<«
vK?A W????????{«Ë W???O????<?K
b??I?0 W??O?U s% œU??B???Yô«
¨w<
dC« »dN«Ë nzU‹u«
w0 wH??L d9R?% w0 ÂU?F« ¡U?Aœô« ‰U?YË
oOI?« Íd?r
t≈ U%Ë— W?OUD
ù« WL?LUF«
ÆXdù« vKA lY«u% ÊËd
b
UBC ±µ l%
uö?O% s?% WM
b% ±± w0 U?L«b*« d?"Ë
WOOzd« WM
b*« wË u?%dOU6 v≈ ‰ULA« w0
—U+≈ w0 p–Ë ¨»u?M'« w0 W?O?KI?L …d
e??r6
Æ…bKI*« lzUC<« j<C WF «Ë WKL
dBÔI« ‰ö?G «Ë WLEM*« W1d?'U6 UN5öLË
Æ„—UL'U6 —«d{ù«Ë WB«Ë s%_«Ë
Îö
u+ UOUD
≈ w0 W{u*« WAUML XUA UL:
s% W?|
œ— UC? ÊuFM?B
s
c« s
bKI*« s%
¨‚u??« w0 «—«u????:ù«Ë f6ö*« q?C?0√
w0 U
uM? Ë—u
—U?OK% 5??6 rU??5 w«Ë
Æœö<« œUBY«
UNŽËd7 s) U¾*« oKGÔð åbU½Ëb U)ò
»UDI? «Ë “bUËb?:U% W?MLO d?: XAUD? «
Æ…b*« U
ôu« w0 ¡öLA
U?C
√ “bUËb?:U* Êu?
c?O?HM« ÊËd
b*« d?Y√Ë
v≈ œ√ U?% U?Au …b?I?F?*« U?<?"u« W?LzU?Y ÊQ6
«ËdY√ UL: ¨‰u+√ —UE« UYË√Ë WIOYœ dO‚ U<K+
Æ…dOG*« ‚«Ë–_« W<:«u% w0 qAHU6
Ê≈ ÊËœ—u?‚ Êu?" ÍœU?B??Yô« qK;« ‰u?I
Ë
WI v≈ W?:dA« œU?Y “bUËb:U* o6U?« ÕUrM«
Ê√ lYu*« dO‚ s% t√ v≈ «dOA% ¨fHMU6 W+dH%
U?N??F?{Ë q?‹ w0 o0_U6 b
b??" ‘U?F??« ÕuK
ÆwU(«
w{U*« ÊU??O w0 XU?Y “bUËb:U?% XU?:Ë
rUF« ‰u? UNF?Y«u% s% W?|LF?< oKG? UN≈
U?L??: ¨lYu?*« s% qY_« U??Nz«œ√ V<?6 ÂU??F« «c
hKC?K W?:dA« WK?JO …œUAù UDD?\ lC?
u vKA „d?«Ë W?O+«dYËdO?<« «¡«d"ù« s%
ÆWAd dH:√
ÊS0 ¨W?:dAK? WOH?O—_« ö?r« V?6Ë
Àb
r …b?*« U
ôu« w0 hOKI« «c qH%
Æ ±π∑∞ ÂUA cM%
W?O?:d?O%_« W?F
d?« rAUD*« W?KK jDC5
w0 U?NAËd?0 s% dO?<?: œbA ‚ö?‚ù ©“bUËb:U?%®
‰Ë_ p–Ë ¨Í—U?'« ÂU?F« w?0 …b??*« U
ôu«
ÊUO w0 UNöA≈ bF6 p– w5Q
Ë ÆœuIA cM% …d%
ÆrUF« ‰u UNAËd0 s% W|LF< ‚ö‚≈ w{U*«
“bUËb??:U?% WKK r? U6 Wb???*« XU?YË
U?NAËd?0 s% «œbA oKG?? W:d?A« Ê≈ Í—U UJO6
w« pK5 s% d<?:√ u vKA …b?*« U
ôu« w0
ÊuJO? iOH?C« Ê√ v≈ …d?OA?% ¨UN??H?
w0 U?N?AËdH wU?L?"ù« œb?FU6 W—U?I% «œËb??%
U???H√ ±¥ w?«u??? mU???<«Ë …b??????*« U?
ôu«
ÆW|LöË
w ‚ö??‚ù« U?OK?L?A Ê√ v≈ Í—U —U??√Ë
o
dD« b?ON?L W?Or?O5«d? ≈ WF?"«d% s% ¡e?"
lY«u*« WLzU?Y œb% Ê√ ÊËœ s% ¨wK<I?*« uLMK
ÆUNYö‚≈ W:dA« ÍuM5 w«
WK?K d??<??:√ Êb? s% …uD)« Ác? Èe??F5Ë
UN+UA w0 ◊u< v≈ r?UF« w0 WF
d rAUD%
rAUD% WK?K qH?% œb?" 5?0UM% “Ëd6 q‹ w0
w« åe
d?0òË åd‚d?O6 e
U‚ s
U?0òË åXu<?Oò
≤≤
∫ œ«bA«
Í“u:U( Ê«—u
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
qO)« ‚U³Ý
≤∞±µ Ê«d¹eŠ ≤± bŠô« ËdOÐ „—UÐ Ê«bO s …—uB*« qO)« ‚U³Ý ZzU²½
ÆÆ·U׳« WIO+œ « XL0 WIO+œ
ÊË—b¹ ô rN½ô rN3 dHž« rýU¼ uЫ
tK« tL— ‡ r:U@ u« oU« sdLC*« VOI-Ë dLC*« Ê«bO*« bOIC vK* Ϋœ«b XLG WIOHœ
“ô ÊU:U? ÂuA« VOA U
ÆÆVOA tK«Ë ÆƉu?O)« »«b(ô« bNA s ËdL?A wKK
HËdO$ Ê«bO uË
VO??I(Ë d??L?C?*« wKA «Î œ«b?? …—u?` pO?U ‰eMn l ‰Ëô« ◊u??A?« œU??O??Q lO??L??& lD???
r
qL??A s
c« s
« ÆÆrPUU u$« Âu??d*« s
d?L??C*« qQ— vKA œ«b? XL?` WI?O?.œ ·u.uK? WUO?)«
tnUO vM« s
dLC? VOI( «bOU ”U( U
ÆÆrNF Z
d?snË qO)«Ë Ê«b?O*« W?bs?$ ÁdL?A q: vM«
pzU?OKA s rN d?H?b« rPUU u$« ÆÆÊ«bO?*« Wb?s$ ‰ËR?*« s ÆÆ—UF?K U
t
b
X% s s
d?LC?
ÆÆÊuKFH
«–U ÊË—b
ô rN(ô VOndnË l{u« j?O6?EnË Ê«b?O*« v« ‰ËeM« sA
d±¥∞∞ WU*« ‡ fU)« ◊uA«
ÍËUM×0 uł e¹eF3« ÍËUN3«
Id$* IUd4–
v« pËe( Âb?A s? f« Ê«uMU«d*« «u?6?Z?F?n ÆÆu?Q Íe
e?A
w Íu?I«Ë nO?<« „«dJ« ‰u?N? œ«u'U$ W
—U?:c?« …—u?B«
wSd?: vKA l$dn ‰u?N? u(« ‰u?I( UMO? wMF
ÆÆHËd?O$ Ê«b?O?
X?H XM: U?Ë ÆÆu?F? …—u?B?« ÍuK X(U?: ÆÆ`U?` œ«u?'«
UQ«dN s
« «u¡Un ÊuMU«d*« q: YO ÈdQ Íc« vKA —UE(ô«
‰U?. iF?6« ÆÆt
b
ÎU?F?«— …—u?B« v?« Âu?O« ‰eM
r Ê«b?O*«
·U??O?C?? …—U??? s ÊU?6??C?bË s
e??Ë Êö?A“ X?M: p(Q$
s dO)?: p V6« ÊU: U uP ‰U? q: vKA ”œU« ◊uAU$
pK6DSU$ ¡U?OLA rN?I s
c« Ê«b?O*« q«œ —UB(ô«Ë 56?ZF*«
ÆÆWDKb nU$ pO$ U
dUA« WDKbË ¨WDKb UUÒb?F$ U(« ÆÆ„œUOQË
ÆpOKA Âö«Ë
V3UÞ “«u> ÃU(«
d±∞∞∞ WU*« ‡ ‰Ëô« ◊uA«
wK* bL ¡w:UM« dLC*«Ë tIOI:Ë …—«b œuL U;ü«Ë ¡ö* ‡ Wd(« s«
¡ö???A ‡ ‰Æ‰±[≤∞ ‡ ƉƉ≥ W?
d???(« s$« ‡±
œ±[∞π X.u$Ë bOF6$Ë ¨W6.d$ “U
ƉƉ≥ „µ∂
ƉƉ¥[µ∞ ∫X:—uH«
ƉƉ≥ „µ∂ —b$ ‡ ƉƉ±[±∞ ‡ œ«d ‡≤
dO6)« s$« ∫HU$UI(ô«
ƉƉ±[∑∞ „µ≥ rNK ‡ dLô« dI$ ‡≥
bLI ∫ÁdLC ‡ …—«b? œuLI Ubü« ∫tJU
ƉƉ∑[µ∞ „µ±[µ wdb ‡ Í—U( ‡¥
wKA
d±∞∞∞ WU*« ‡ w(U)« ◊uA«
—u??J ¨V?U “«u?? ÃU??(« Ê«b??O*« s Âu??O« Ãd??
‚d% ô œU?OQ Wö tO« 5$d?ILK vDA« U?bF6? dU)«
…—U??s$ w(U?)« ◊uA?U$ ¡vQu ∫d??sn ôË ‚d?Gn ôË
d?ü« iF6«Ë X?KB W?I
U?C ÊQ$ ‰U?. iF?6« l2
YU?)« ◊u?A$Ë ‡ w6KI?A X(U?: wd?b …œUO?. ÊQ$ «uU?.
ÊËd?¬Ë e?F« nO?$ «d?O W?I
U?C0 .d?: ‰U?O?)« rNn«
¡wA« iF$ d?« ÊU?C?— ÂU?O?` wd?b ÊQ$ d?NE
«uU?.
5 vKA uO$—uJS ôË ¨Ÿb6 ô fU?)« ◊uA« U« ∫tOKA
ÆÆ“«u ÃU U
o(«
—bÐ ‰UO)«
œ±[¥∞ ≤ص X.u$Ë 5uD$Ë ¨bOF6$ “U
ƉƉ≤[∏∞ ∫X:—uH«
ƉƉ≥ Ω b:« u$« vKA ŸUI6« ¡UM ∫tOK$Ëb«
ƉƉ≤µ[µ∞∞ ∫WOö)«
wU(un ∫HU$UI(ô«
5 wKA ∫ÁdLC ‡ wG$œ bOH ∫tJU
…«uN« b« l rNK ‡ b:« u«
rNK ‡ ƉƉ±[π∞ ‡ ƉƉ≤[≤∞ b??:« u$« ‡±
ƉƉ≤[≤∞ „µ≤
ƉƉ≤[≥∞ „µ≤ —b$ ‡ ƉƉ≤[∏∞ ‡ dO« ‡≤
ƉƉ≥[µ∞ „µ¥ wdb ‡ Ÿb6 ‡≥
‰ÆƉ∑[µ∞ „µ≤ dOLS ‡ uO$—uJS ‡¥
ƉƉ≤π „µ≤[µ d`U( ‡ ¡UO ‡µ
d±∂∞∞ WU*« ‡ ”œU« ◊uA«
ÊUM« H«—U?B??(« ¥ oI? b?I? Âu?O« …d??«Ë WKG$ Ãd?
©Æ‰Æ‰±[∑∞® w(U?)?« ◊u?AU$ rN?K »u?6?I?? t?O?O?(UJU$
vKA 5uPË Æl$«d?« ◊uAU$ ƉƉ≤[∏∞ ŸUI?6« ¡UMË
ƉƉ±[π∞ ÊU?????d?????Ë ‡ ƉƉ≤[±∞ qZ?????I????? HU?
œU*«
l$U?U$Ë ¨Ê«b?O*« rO?A“ œU?F?$« b?F$ ”œU?« 5u?AU$
sJË H«—UB(« µ qLA tAUD?SU$ ÊUJ ¨‰uN œUF$« bF$
“U YO ‰Ëô« ◊u?AU$ ¡öA tIOI?A ◊U$ V. t(U$ w qO.
ÆÆW6?.— ‚dË —b$ …œU?OI$ œ«d s W?6.d$ ‡ ¡ö?A W
d(« s$«
ÆÆ—b$ U
„Ëd6 nUF« uK
ÊUDKÝ bF³¹ r3 t²¹— U¹
œ±[∞∑ X.u$Ë 5uD$Ë ¨W6.d$ “U
ƉƉ≤ ∫X:—uH«
ƉƉ≥ Ω rNK »u6I vKA W
d(« s$« ∫tOK$Ëb«
ƉƉ±µ[∞∞∞ ∫WOö)«
ÊUDKS ÈuN« ∫HU$UI(ô«
f(u
‰—UP ∫ÁdLC ‡ dB( Ê«uD(« ∫tJU
t78MË —b ØrNK »u$
‡ ƉƉ±[±∞ ‡ ƉƉ±[∑∞ rNK »u?6I? ‡±
ƉƉ±[∑∞ „µ∂ —b$
ƉƉ∂ „µ¥ rNK ‡ ƉƉ±[≤∞ ‡ dOH( ‡≤
ƉƉ±[π∞ „µ¥ wdb ‡ l2 ‡≥
ƉƉ≤∂ „µ∞[µ dLS« ‡ w(U« ÊuOA ‡¥
ƉƉµµ „µ≤ s1« ‡ ÊUd ‡µ
d±¥∞∞ WU*« ‡ YU)« ◊uA«
w(u6?« bF$« d?±∞∞∞ WU? vKAË l$«d« ◊u?A« w
H“U?Ë øÆÆÆb?O??F?6$ ÎU?)U t$ q?I? ÂU?B?A …œU?O??I$ ÊUDKS
ÊUDKS VI?
r uË —b$ …œU?O?I$ 5uD$ ŸU?I?6« ¡UM?
»U?6P XA?F(« X(U?: H«dO? µ lbn ŸUI?6« ¡UM? X(UJ
ÆÆuJAO$ uP s ƉƉ≤[∏∞ u{d$ WOdPô«
u??P –U????S« U
V??:« ‰U??.Ë w$ qB?n« 5MU«d*« Èb??«
WKH?(« qJ$ ÊuJn tOK$Ëb« wu?IF? ÆÆ‚U6?U$ dO?F?UU
t?OK$Ëœ f$ UUËbu?O$ X?:—u UML?N H«d?O ≥ Íbu?
Æåw—«Ëò
…«uN« bË tK$Ë sb« nO bUË wK* bL ÁdLCË ÂUB* ‡ Ê«bO*« rO*“ bF$*«
œ±[µµ ±Øµ X.u$Ë nB(Ë ‰uD$Ë ¨bOF6$ “U
‡ HUMU«d?*« sA b??F?6?? ‡ Ê«b??O*« rO??A“ ‡±
ƉƉ≤[±∞ ∫X:—uH«
bF6 „µ∑[µ ÂUBA
ƉƉ≥[µ∞ ≠ b(UF vKA b:« u$« ∫tOK$Ëb«
‰ÆƉ≤[±∞„µ∞—b$‡Æ‰Æ‰±[≤∞‡Æ‰Æ‰≤[±∞‡qZI‡≤
ƉƉ∂[≥∞∞Ω∂‡∑hO(u6«‡Æ‰Æ‰±±¥∞∞∞∫WOö)«
ƉƉ≥ „µ±[µ .dJ‡ ƉƉ±[≤∞ ‡ ·UOC ‡≥
—Ë—Ë ∫HU$UI(ô«
ƉƉ∂π „µ≥ ÊU(bA ‡ Í—uS w(U ‡¥
∫Ád?L?C? ‡ »u?NKP ÊU?Q q6D6?S« ∫tJU?
ƉƉ≤[±∞ „ µ∑ rNK ‡ b(UF ‡µ
wKA bLI
ƉƉ±∏ „µ≤[µ d`U( ‡ q
US Íd ‡∂
°ÆÆbL« u« tU« «–UË ÆÆ.d4 ‰Q «–U
œ«b ‰UAO ÍËUN«Ë 5 u« ÁdLCË ÂUB* ‡ ÊUM$ —u‡ ƉƉ±[±∞ ‡ ƉƉ±[∑∞ ÊU???M??6??? —u??( ‡±
X.u$Ë W??6??.d$Ë ¨‰u?D« ŸU$—« Wö??)$ “U??
ƉƉ±[∑∞ „µ¥ ÂUBA
œ±[¥≥ ±Øµ
„µ≤[µ wd?????b ‡ ƉƉ±[±∞ ‡ «d?????O????? ‡≤
ƉƉ∂ ∫X:—uH«
ƉƉ≤[π∞
Ω ÊUM6 —u( v?KA rNK »u?6?I?? ∫t?OK$Ëb«
ƉƉ∂ „µ¥ .d: ‡ eF« nOS ‡≥
ƉƉ≥
ƉƉ≤µ „µ¥ 5« ‡ p
e« u$« ‡¥
ƉƉ≤∏[µ∞∞ ∫WOö)«
ƉƉ¥≤ „µ¥ s1« ‡ qO)« bzU. ‡µ
nOS wKA ∫ÁdLC ‡ Êu?Ad ‰UAO ∫tJU
ƉƉµ[µ∞ „µ¥ dLS« ‡ Ê«dN ‡∂
s
b«
d±∞∞∞ WU*« ‡ l$«d« ◊uA«
d±¥∞∞ WU*« ‡ l$U« ◊uA«
œ«d0 —b tIOI: s Wd(« sU ¡ö* “UC «cJ@
dBI« ŸuJ*
œ±[¥∞ ±Øµ X.u$Ë ¨5uD$ “U
ƉƉ≥ ∫X:—uH«
ƉƉ≥ Ω ÊUd vKA qZI ∫tOK$Ëb«
p
—b?S ∫Ád?L?C? ‡ ÍËUMI?` u?Q ∫tJU?
ŸuA.
…«uN« b«Ë .d4 ‡ ‰uN
„µ¥ .d: ‡ HUMU«d*« sA b?F6 ‡ ‰u?N ‡±
bF6
ƉƉ±[π∞ „µ¥ —b$ ‡ ÊUd ‡≤
‰ÆƉ±[µ∞ „µ∂ wdb ‡ 7$U: ‡≥
ƉƉ∏ „µ± ¡öA ‡ 5 ‡¥
ƉƉ±±π „¥π bOË ‡ «uN« »ôËœ ‡µ
l82 r@¡«—ËË dOH-Ë ¨rNK »u$ 5 w-UT« ◊uAU W$H— ‚—UC
œ«b ‰UAO ÍËUN«Ë sb« nO bUË bL tK$Ë 5 u« sdLC*«Ë —b Ø ŸUI$« ¡UM
ƉƉ±∏ „µ∂ 5« ‡ rKF« wU ‡µ
‡ ƉƉ±[≤∞ ‡ ƉƉ≤[∏∞ ŸU?I6« ¡UM? ‡±
œ±[∞∏ X.u$Ë bOF6$Ë ¨5uD$ H“U
ƉƉ≤[∏∞ „µ∞[µ —b$
ƉƉ≤[≥∞ ∫X:—uH«
„µ¥[µ r?N?K? ‡ ƉƉ±[µ∞ ‡ Âö??????????« ‡≤
ƉƉ≤ Ω ŸUI6« ¡UM vKA ÊUM6 —u( ∫tOK$Ëb«
ƉƉ±[≤∞
ƉƉ≥[≥∞∞ ∫WO{d« ‡ ƉƉ±≤ ∫WOö)«
ÂU?B?A ‡ HUMU«d*« s?A b?F?6? ‡ ÊUDKS ‡≥
wKA ∫UUd?L?C? ‡ Êu?Ad? ‰UA?O? ∫U?NJU?
bF6 „µ∂
s
b« nOS
ƉƉ∂ „µ≤ s1« ‡ —ËdA“ ‡¥
lL²−
≤≥
≤∞±µ Ê«d
e ≤≤ 5Mô«
Í“uU Ê«—u ∫ œ«b«
t²KOIŽ …bO«Ë eOKÐœ ‚«“d« b³Ž VOIM« ¡UAŽ
dI dI w{UI«Ë ÂbI*« bN fK«d VOI qI eOKœ …bO«
Áœ« rFD9 w) rn{ ¡U?A qH ¨tUKO?I …bO/«Ë eOK6œ ‚«“d«b?- fK6«d4 w) o6U/« 59U?;« VOI ÂU<√ ¨WM: q UL?N0œUF
U
ö|√ U
WLK VG0 rË ÆfK6«d4Ë 5ËdO6 w) 59U?;«Ë ¡U-IM«Ë …UCI«Ë »«uM«Ë ¡«—“u« s9 ΫdO- Ϋœb? r{ ¨qO-V w) ”bU:
W?-;«Ë W?Hô« ÕËd6 rNF?U9Ë s
ub?LK rNU?-?k9 Èb?9 vK ‰b0 wU«Ë UL|œôË√Ë t?UKOI? …bO?/«Ë e?OK6œ VOIM« ÊU?/ s ö|√
ÆWO:ËdH«Ë
dLF«Ë —U( ÊUO%U;«Ë ¨Ê«bL5Ë tK«b* ÊUO{UI« ¨ÂbI*« bN VOIM«
”UL& VOKO) ∫ œ«b«
WFzUC« WLKJ«
VF w« ‰—U#Ë ¨bF% tO'Ë ¨—U( d{U ¨)ËdO* Ê«uD« VOIM« 5%U;« qI1 eOKœ ‚«“d« b* VOIM«
ÍË«dA `OL9Ë ¨sB< Z1d' …U$ ¨s1“ UOK* Êu%U;«Ë W1«b« ÂU VOIM« ¨XO—« WO%U;« tKOI*Ë ÍËUdA VOJ# VOIM« oU« d1“u«
å—U‡‡
b«ò WJ-‡&
W??O?K/0
∫·ËdWU:s9
Í“dVuO w) —UD9
`O0UH9
÷d<
„ud
dO)«u
uJ:u9
o6U/« q(«
wu-9«
Æd/
e
ôULO0«u\
e
d)
a)
d)uG
·uO{
t4
5«u4
UOUD
«
◊U6d«
»dG*«
…dB-«
”u/-«
ÊUU/UG)√
—«Ë«
œU%ô«
⁄«d6
5d6Uu6
Í«u\«—U6
„«eK6
uUO6
ËœuV
‰ULV
W
d
…UO
”«u
…UL
…—«d
Ê«—eOO
bO
W6U6œ
…—–
W<—
¡UV—
eO-9«“
rN:
ÂUM
—u:
56d&
rN&
h&
SUDOKU
o6U/« q(«
∫q(« WI
d4
5U??F6d*« ú??9«
W?-:UM*« ÂU?<—_U6
◊d?& π v« ± s9
r<d?« —«dJ0 Âb????
w) …d??9 s9 d?E??«
d?O?G??G l6d?9 q
π s???9 n??R???*«®
q w)Ë ¨©5UU?O
w?I??????????????)« j?O
w?) Íœu?????L?????Ë
5U???????????????F??6d?*«
l6d*«Ë …dO?GB«
ÆdO-J«
Æv« ÁUœ ¨t'UF0 ‡±∞
tKLk
¨¡U?O-_« b√ ¨gÒD ‡±±
Æhn& q
¨÷—_« s l?L????V ¨…Òu?????< ‡±≤
ÆÊUN6UAU9 ¨d-)« vA)√
Æ«dUKJ« „uK9 s9 ¨Ád-UO« ‡±≥
V(« W????O???I6 ¨q6ôU?6 o)— ‡±¥
ÆdOEË qOE9 ¨WOIO:u9 W0u ¨Ád√Ë
r:ô« ¨UJ?O??sK6 w) W?M
b??9 ౵
ÆÍ—b'« ÕUI nAUJ* wUE«
¨W
bMuN« qOU« —eV Èb« ‡±∂
ÆnD ·d
WM
b??9 ¨6« l9 qL?F??U?/
౷
ÆWOU6U
±π¥π bË Íd???B??9 q?E2 ‡±∏
Æ…—uB« VUG
∫ ÎU
œuL ›
ÆdB< ¨WOUD
« WM
b9 ‡±
ÆWOUD
d6WM
b9¨WOUD
d6WM
b9‡≤
ÆW
dB9 WUM) ¨wUD
« ÂU:— ‡≥
qE2Ë s?kK9 ¨»u??-??(« s9 ‡¥
±π∏±[ w)u0 ÍdB9
¨Ÿd?:√ ¨r?/?'« ¡U?C??√ s9 ‡µ
Æs
b«u« b√ ¨rs|
oL???(« ¨Êu6U???G W??—U???9 ‡∂
Æ„uK9 …b tKL r:« ¨d)«u«
WKEL* wUE« r:ô« ¨q6ô« ‚Òd) ‡∑
ÆvC9 ¨WK«— WOdO9√
¨¡U?CH« Ëe?G0 U|uKFV W?-K ‡∏
Æ÷—_« X% WOM6√
Æ ‡6 ÂbDB
¨WO/d) WM
b9 ‡π
r ¨Íds
¨◊U-<√ ‡π
qÒUJ0 ¨UM ¨»œ ‡±∞
uO ¨n ¨Ê√ ‡±±
ÍU ¨u
œ«— ¨q/ ‡±≤
ÊU9u& 5dO6Ë— ‡±≥
- ¨UO| ¨«Ëd6U ‡±¥
q-“ ¨bA ¨ËdO9 ‡±µ
Õ« ¨w ¨U6u ‡±∂
r|“—U- ¨n: ‡±∑
ÍuK vKO ‡±∏
∫ ÎUOI)« ›
¨sL??{ ¨Õd?H0 ¨q-M?« b?«Ë ‡∏
w/d???) d??U???A wU???E« r:ô«
Æq«—
WËœ ¨¡U*« ‚d)Ë dE ¨d9cUK ‡π
Æ«u9U: —eV WLGU ¨W
uO:¬
¨¡«œ— ¨ÊÒd????9 ¨tU?????Ò-????k
౰
Æ5¡UV
U??N0œd4 ¨oMF« w) ‚d?? ‡ ±±
¨dU/« wO—√ ¨œö?-« s UN0bF6√Ë
Æ—uNA« b√
¨Âu?n0 “ô√ ¨ÊU?J*U6 ÂU?<√ ‡±≤
ÆWO6uM'« UdO9√ w) WËœ
wMO?D/K) d??U???& ¨‰eM*« ‡±≥
Æq«—
∫ ÎU
œuL ›
UM:« ¨q
“«d-« ‡±
fOLD« ¨UUOu ‡≤
5√ ¨qV ¨r| ¨s\d6 ‡≥
Ÿ“U ¨√—œ√ ¨«bV ‡¥
quU*« ¨‰Ë— ‡µ
dOA-9U| uO ‡∂
rNKË√ ¨rœ«d9 ‡∑
WO:«d« ¨X
‡∏
q6u ‰U w?U*√ wzU?O?L??O? ‡±
¨W
d?J/« œ«u*« w?) tU??k?6« vK
ÆUOU*√ w) dN ¨UDU9 WLGU
U??N0U??- ¨W??O??d??O??9√ W
ôË ‡≤
ÆU|—«dLU:«Ë
Æ5«dsHU*« s9 ¨ŒUHU« ‡≥
¨W??O??-?MV_U6 …d??I?6 ¨ÂUD ‡¥
ÆU|UbF6√Ë U|Uœd4
ÆqF: ¨ö: ¨WOdO9√ W
ôË ‡µ
Ê«Ëd?/ w) …bK6 ¨U?NUœU? ‡∂
Æ»e√¨
d?U??&Ë wI?O?:u??9Ë sG?9 ‡∑
nUK
jzU? ¨ÂeV ·d? ¨wU6U
ÆWM
b*U6
o6U/« q(«
wQ& ¨5Òb) ¨w ¨Â«d9 ‡∑
l6 ¨bNA
¨WV—U-« ¨ô ‡∏
‰U ¨ÍËu ¨—«uA9 ¨Z ‡π
Ëd
“U9 ¨wUO: pOUMK4√ ‡±∞
Í“ ¨Uu ¨w—Ë√ ¨r: ‡±±
ÁU-U« ¨XKU| ¨„“UO ‡±≤
WLkK9 ¨wKK9 ¨ÂöFU:« ‡±≥
∫ ÎUOI)« ›
r ¨s
œUO9 ¨ls-« ‡±
Í«d: ¨VI0d ¨œ—u ‡≤
d6u« ¨U
—UGK6 ‡≥
q/Ëd6 ¨s√ ÍœËË ¨s
— ‡¥
w)Ë ¨u
— ¨s4 ¨pN« ¨5¬ ‡µ
V«—_« ¨U9√ ¨b|«“ ‡∂
ëdÐô«
¡«—cF« ˝
b:ô« ˝
ÊU4d/« ˝
¡«“u'« ˝
—uE« ˝
qL(« ˝
©‰uK
« ≤≥ ‡ »¬ ≤¥®
©»¬ ≤≥ ‡ “u9 ≤¥®
©“u9 ≤≥ ‡ Ê«d
e ≤≤®
©Ê«d
e ≤± ‡ —U
« ≤≤®
©—U
« ≤± ‡ ÊU/O ≤±®
©ÊU/O ≤∞ ‡ —«–¬ ≤±®
pkM9Ë pDOk9 w) W:U?L(« lA0 pU
uO
·ËdE?« l9 w6U???s
ô« qU???H???U« v?K …—b???I«
ƉeM*« w) bOV ŒUM9 Æp6 jO% wU« WO:UI«
W?OU*«Ë W?OKL?F« pKzU?/9 w) Í—c?V q
b?-0
pkM1 pKH« ÆpKOO«b9 vK bOV qJA6 fJFM0
ÆdOü« ·dD« vK …dDO/« …u<
w) X√Ë V–ôË U??N ”√— ô W??-
d??\ W*UJ9
tË√ s9 jO?)« bA0 Ê√ ‰ËU?%Ë ¨U|¡«“« …dO?
Æ¡uC«Ë WIOI(« v« ôuGË
ÆÕU??sM« s9 b
e?*« oO?I??k??U rzö??9 X<u«
pOKË qLF« ‰Us9 w) WkU: ÊuJU: ÷dH«
ÆW<«bB« 5U<öF6 7« ÆUNGUMU<« s/% Ê√
WkU?: WGdH« Æs/% w) wU*« pu?Ob9
X<u« p/H? j« ÆWOK-I?U/9 l
—U?A9 q
u?LU
ÆpOK ÷dF0 WIHG Í√ W:«—b “ö«
bË pu? —Ëb
U9 V<«— q6 t)d?F0 U9 q qI0 ô
WGd) VO-(« `M9« ÆWLKJ6 ÁÒuHU« q-< …dAF« v«
ÆÈdO√ WËUk9 okU/0 …bOF/« p0UOk) ¨
5u(« ˝
ub« ˝
Íb'« ˝
”uI« ˝
»dIF« ˝
Ê«eO*« ˝
©—«–¬ ≤∞ ‡ ◊U-& ≤∞®
©◊U-& ±π ‡ ≤„ ≤±®
©≤„ ≤∞ ‡ ±„ ≤≤®
©±„ ≤± ‡ ≤5 ≤≤®
©≤5 ≤± ‡ ±5 ≤≥®
©±5 ≤≤ ‡ ‰uK
« ≤¥®
Âb p VK& Ê√ sJ1 wU« qzU?/*« q bF6«
VKG??U« s9 sJL?U?0 `
d?B« —«u?(U?6 Æ‚U?)u«
ÆdOü« ·dD« l9 r|UHU« ¡u: vK
¡w?K9 p?« l9 ¡j?-?6 d??????O??????/?
¡w& q?
ôË p-O- l9 UO:U< sJ0 ô Æ◊UAM«Ë W
uO(U6
Æb6_« v« UU9UG vI-
sK) W<dk9 g- tKF&
w) lU?9 ôË ¡UD6« ÊËœ Âu??O?« „—«d??< c??O
…—b??I« t??O??) b?& h?n?& ÍQ6 W?U?F??U??:ô«
Æ…dO- ôU9¬ tOK wM-0 ŸËdA9 w) p0bU/*
p s9R0 ·u?: qLF« b?O?FG vK …Q?VUH?9
«cN ¨dE b?F6Ë W
ƒ— „bM Æ¡UHUô«Ë …œU?F/«
ÆUOU\ pHKJ0 5œU WKJA9 VMsU0 ·u:
Ê√ ‰ËU Æ…U?O(U6 ŸUU?LU?:ô« v« dO-? qO9
ô vU?? u??NK«Ë b??'« 56 Ê“«u?U?« vK wI??-0
ÆWO-K: 5U:UJF« qB%
k(« UN ÊuJ?O: WMIU*«Ë W?IO?<b« l
—UA*«
W?k?H vIKU?: Æ…dU?H« Ác| w) ÕU?sMU6 d?)Ë_«
ÆWe w) gOF
hn& s9 W<«bG
≤¥
≤∞±µ Ê«d#e8 ≤≤ 5Meô«
—u?ðU?J¹—U?????????C ‡?‡ U????????L????????²?ð
©W????????????L???????????
?Q® ÆÆÆ 5??O???????????H?K???« s?& W?M??« ¡U??M?L?????????????« V?#c???????????F??Q s? X?H???????????A????????????B Èd???????????????????????B W????????????????????????O???????????C????????????
vK U?&uL «u?Mw UL?B ‚uMA*« œU?NE WOK?z«b« d#“u b#bM
«Ë
rNLzU
w w «Ëdu# rË Íd#d(« bF> fOzd«Ë qI
*« —UOQ
ÆtK« »e8Ë b>ô« —UA Í—u« fOzd«
d?
« 5L?B
?F*« w WLKB rO«d« b?L& aO?A« vI«Ë
¡«—“u« fKL& v« ‰u?^u« b#d# ‚uMA*« d#“u« Ê« UN?O
‰U! re ¨WU?I
>ôU ‚uMA*« VU?HË ¨WM« q« ¡U&œ vK
vK qL?FQ UNEU? W?&«dBË ·d?w …—– W&uJ(« Èb ÊU?B «–«
ÂU?A« œö v« Vc# s& qI?F# q ‰U?!Ë ¨«—u? WU?I
?>ô«
WO&Ë— sL> w Íd?L# U& Ê«Ë sL# Ê« 5&uKE*« …dBM
‚uMA*« Ê«Ë Âd:U WOKz«b« d#“Ë n^ËË ¨»U—ô« bu#
Èd@ U& Ê« d?
«Ë b>ô« ŸËdA&Ë tK« »e8 ŸËd?A& cHM#
iF Ê« d????
??«Ë ¨WM?« qô WEU« W??O??&Ë— sL??> w
r
# r tE« «uU!Ë dNw« Weöe cM& À«b?8ô« dJE« 5O>UO«
X?a# u#b?O?H?« lHU?I?& w d?Nq U?& sJ ¡UM?L?« V#c?FQ
o? X>—u??& w?
« W??O???A??8u?« Èb??& lHU???I« qO?bU
Æ¡UML«
…œbA& WOM&« dO«bQË F«¡«d@« cQ«Ë s&e« s& …b& UNFD! bF
ÆWIDM*« w v{uH« —UA
E« s& b(«Ë —UJ w ÊU
KH« lM*
Âu?O« cM& nK?*« «c ¡U?NE« ‚uMA*« s& »uK?D*« ÊQ?BË øWM«
ÆWOKz«b« …—«“Ë tLK
‰Ëô«
˝ «bO^Ë …b#b'« o#dD«Ë ŸUI« ˝
˝ ÊU#—œ w
H*« ˝
F«—UHôU U#UKFQË q#UEbF> FU!dH öÎ O XFD! ŸUI« wË
ÆFU!dD« v« wUô« ‰eEË WKF
A*«
w …b#b??'« o?#dD« W??IDM?& w F«dUEQ X?KB??8 ¨Îö??OË
FU?u
?& «uKFw«Ë W?IDM*« FU!dH ÊuMH«u*« l?D!Ë FËdO
ÆWOKz«b« d#“Ë WUI
>U «uUHË F«—UHô«Ë FU#UHM«
Æ«bO^ w WOOzd« Ÿ—«uA« ÊuMH«u*« lD! ULB
lUQË ¨…dJM
??& WO?>U?O>Ë W?OM#œ qF? œËœ— F—b?^ UL?B
- U?& ÊU#—œ nODK« b?? aO?A« W?OEUMK« W#—u?N?L'« w
?H?&
5@U?LK V#cFQ s& wU?L
@ô« q^«u
?« l!«u& vK tË«bQ
‰b?F« d#“ËË ‚uM?A*« œU?NE W?OKz«b« d#“Ë l?& tU?BQ« ‰ö?z
s& c??
?
??> w
« F«¡«d?@ô« vK U?L?NM& l?KH«Ë wH#— ·d?w«
Æ—UHô« «c w oOI
« ÁdNE# s& qB W!UF&
nU???& u? ¡UML??K V#c??FQ s& ÁUEbU??w U?&ò Ê√ b??B√Ë
W??U??B c?z« wG??M?#Ë W?O?EU?Eô« ∆œU??*«Ë r?O?I?KË 5E«u??IK
WuKO??K FUUJQ—ô« pK
ÂU?! s& o? W?&—U?B« F«¡«d?@ô«
WËœ v«Ë ÊUM WFL> v« ¡wQ w
« ‰ULô« Ác —«dJQ ÊËœ
‰ULô« Ác VJQ—« s2 ¡UCI« h
IOË ¨FU>R*«Ë ÊuEUI«
UNOK hMQ ‚uI?8 ¡UMLKË WKB WOEUEô« v« X9 ô w
«
ÆåÊUEô« ‚uI8 WLEM&
U&Ë WËbKË W?OEUEû ¡w?& d&« qB8 U?&ò Ê√ vK œbwË
5@U*« o8 Ê« UMMkLD# ‰b?F«Ë WOKz«b« Íd#“Ë s& ÁUMFL>
wG?M#Ë U?N oaE w
« WËb« …b?N? w u rN?
&«d?B …œU?«Ë
W?OEU?E« WK&U?F& re?L?8Ë rN?HO?!uQ ¡UMe« ¡UM?L« WK?&UF?&
WœU??F« FU?L??BU?;« l#d??QË rNQU??&«d?B kH??8Ë W?O??!ö?z«Ë
‚u?I8 FU?UL?@Ë ÊuO?!u?I(« VUD# F«uM> c?ML ¡UML?K
qB?H« «c pcË WL?BU?;U ¡UML« WU??& ¡UNEU ÊU?Eô«
rNE« u q?B?% Ê« wG??M# ÊU??B U??& F«¡U?>« nO??C# b#b??'«
WOMC?& WKJA& Ácò Ê√ v≈ UÎ ô ¨å…œb?& FU!Ë« w «uL?Bu8
ÆåVJQ—« s2 ¡UCI« h
IO Ë Á«dL& ‰bF« czQOK WkO&Ë
˝ fK«dH ˝
dL>ô« Ÿu&œ
b? W?8U> w 5?u!u*« wU«Ë 5?{U?G« s& œb lL?&
oHUM& s& b??«u?
« √b YO?8 ©—u?M« W?8U?>® w&«d?B b??O?L?(«
d?OJ
« F«—U?Fw «u?IKH«Ë ÍË«b?«Ë 5uJM*«Ë W?I«Ë WEU?
«
©W??????????L?????????
?Q® ÆÆÆ Ÿö?D?
??????????>« …d?zU?H U?#U??????????I? v?K? —u?????????a??????????F?«
ô≈ …d?wUF« W?U?« W«d! l?!Ë «Î —UL?HE« Ê√ ¨qO?^UH?
« wË
ÆÎUEUzœË UÎ E«dOE nKzË 5G?^ q@ wU√ w f&√ ÕU^ l—
wM&« ‚uH ÷dH F«dU<« W#d#b?&Ë wEUMK« gO'« ÂU! b!Ë
5F
?>« re ÀœU(« ÊUJ& v≈ W#œR*« WO?K'« ‚dD« ‰uH vK
Æ—ULHEô« ÊUJ& b#b% vK XKL FU«uD
©wM&_« d)« WL
Q®
vK nAJ« Íd?L#ò tE√ åÂöû W?OMHu« WUBu?«ò FdB–Ë
s& ¨„Ë—U« q@Ë 5G^ …bK 5 XDI> w
« …dzUD« W#u
ÆåwEUMK« gO'« w ¡«dz q!
©W???????L????????
Q® ÆÆÆ r?—Ëœ «Ëd???????????????z Êu???????O???????????????O????????*« ∫ Êu???????
˝ fO*« w
H*« ˝
Æ—u
>b« oODQË ¨WËb« w wO*« —uC(« Èu
& vK
¡U?@ wKL?F« b?O?FB?« vK ŸU?L
?@ô« Ê« v« —b?B*« —U?w«Ë
cM& 5O??O?LK w?KLF« l?!«u« `O?BQ vK b?BR#Ë X?a?O
F«uI« ·ö?zË WO@–u/ …uD)« Ê« ‰U!Ë ¨Âu?O« v
8 nzUD«
FU?U?L
?@ô« ÁcË ¨w!ö?
K U?#—UC?8 U?@–u/ vD« —U?O?
«Ë
sJ2 d&« «cË W?O>UO«Ë WOU?IM« FUUDI« qLA
? —dJ
>
lO?LLK …œËb?2 bO« Ê« —b?B*« b?B√Ë ¨¡«—ü« w ·ö
?zô« rr—
…œd*« l& W!öF«Ë b8ô ¡UB?!« fO —UO
«Ë F«uI« 5 ¡UIK«Ë
ÆrUHQ „UMË WLzU!
˝ UE—Ëœ UEdz ∫Êu ˝
w bB√ Êu ‰UAO& œULF« Õö^ô«Ë dOOG
« q
JQ fOz— U&«
…dOB WKJA& s& ÊuEUF# 5OO*« Ê« wQËdO bË ÂU&« t
LKB
ÂU?F« cM& UEd?z UME_ wEUMK« rJ(« w 5O?O?*« —Ëœ w
s UME« «b?BR??& WDK« w w>U?>ô« U?E—Ëœ Âu?O« v
?8 ±ππ∞
UEœu?@Ë XO?a
? ÂuIEË ¨t ö« sJE r Ê« —Ëb?« «c bO?F
?E
d(« wM?Hu« —UO
U? lL
$ Ê« sJL?*« s& ‰U!Ë ¨W8U?« vK
Æ…œuIH*« UM!uI8 …œUU WUDLK ÊUM qB w
UO?I«uQ ô FU?ö)« q# UO?I«uQ U?Oz— b#dE UME« Êu? bB√Ë
ÆUN dO#
©wK;« d)« WL
Q®
ÊuJO> d&« «cË ¨„d
A& w>UO> qLF ÂUOI«Ë UMMO FUHU%
w w?O?*« —u?C?(« s lL?F?@ Àb% U?L?B «b?@ UÎ ?OU?L#«
l!«u*«Ë —Ëb« «c …œU?F?
??>ô Í√d« b?O?8uQ …—Ëd?{Ë ¨WËb«
FU?OKL? w »öD« œu?N?@ vK UÎ ?OMa?& ¨WËb« w W?O??O?*«
¨w{U*« w U?LNMO …bzU?> XEUB w
« ¡«u?@ô« d?BË ¨»—UI?
«
·ö
?z« œu@Ë lM1 ô «cË XN?
E« FUö?)« WK8d& Ê« «b?BR&
UMMJ ¨œ—«Ë d&« «cË W?O>UO?« U#UCI« s& b#b?F« w s#UQË
Æw{U*« FUöz v« œuFE s
UN ¨W?OJO
?JQ …uDz œdL?& fO t ÂuIE U?& Ê« lLF?@ bB√Ë
vK …uD?z w U?& —b?I W??8ËdD*« lO??{«u*« iF? W??!ö?
ÆWO#—UQË dB« Èu
&
¡U?@ UOM XO ¡U?I Ê« ŸUL?
?@ö WFU?
*« —œUB*« F—U?w«Ë
fO d??(« wMHu« —U??O?
«Ë F«u??I« 5 qB??8 U?& Ê« b?BR??O
ÆUOKJwË U#dEE Uu{u&
vK wKL? l!«Ë XO?a?
U?Ou??>« —dJ
?
> FU?U?L
?@ô«Ë
vK «b?#b?%Ë U#U??C??I« rEF??& vK ‚U??HQô« f#d?J
÷—ô«
s UME« —b?B*« b?B√Ë ¨W?OEUMK« W?O?!U?a?O*« W#œu?@u« U#U?C?I«
¡ww qB ŸU?O?{ v« Èœ«Ë w{U*« w qB?# ÊU?B U?& nK
?E
b?B«Ë qB?8 U?& Ê«œQ fO?*« qOKz aO?A« ŸU?I« v?
H?& U?&«
WOA8u« WI#dD« Ác?N ‘dHô« dL »cF# Ê« VOF*« s& tEQ
ÆWOA8u« FU>—UL*« Ác dJM
>«Ë ¨5O&ö>ô« s& ÁdOrË
WOËœ FULE?M&Ë ÊUEô« ‚uI8 FULEM?& s F—b^ pcBË
«ËdJM
?>«Ë ÊUM w Êu?u?!u*« t ÷d?F
# U?& XE«œ« FUEU?O
bI?F
> FUU?L
@« Ê« v« «Ë—U?w«Ë ¨WOA8u« FU?>—UL*« Ác
ÆqLF« «c s#bQ FUEUO —bB
>Ë ÊUEô« ‚uI8 FULEM*
˝ WOFA« FUBd
« ˝
lUE œUN@
oHUM*« nK
?& FU!dD« lD!Ë WO?FA« FUBd?
« XLË
—UJ wH? ÆÀœU?(« s? ‰ËR?*« W??>U?0 5UD?& W?OM«
F«bU?A* «—UJM
>« W??{UrË W?zU?^ F«dUE& Îö?O XIKDE«
‰UF?w« v« ÊU?A« s& œb b?LF? ¨WO?&Ë— sL> w V#c?F
«
o#dD« lD! - YO8 …bF« …d#b?
& bM „uAQËUJ« F«—UH«
W?!UF0 5UD&Ë ¡UML?« V#cFQ s#dJM
?& 5U&ô« w
wu?!u?& s& «Î œb? XUH w
« V?#c?F?
« W?OKL? w 5H—u?
*«
WM&«e
?& WO@U?L
8ô« FU?Bd
« Ác w?QQQË ¨fK«dH À«b8«
w
« FU??F?zU?A?« ÊQ w8u# U2 f?K«dH FU??@U??L??
??8« l&
sJQ r? ‰U??L??A« w W??OM&« v{u?? Ÿôb?E« »d??! s Xeb??%
…b?F« o#dH `
…œU?« v« wEUMK« gO'« Ÿ—U?>Ë ÆWOa?
© XOAEU*« WL
Q®
d#“uU? ¨r?BU?# r rN?LEF??&Ë F«uM> cM& ÊuEu?L???& rNE«
X&U!Ë WM« nBEË F«uM> ¥‡ rJ8 W8UL> ‰UAO& oU«
W?LBU?;« …œUU W?UD*« -Ë W#dJ?F« WLJ;« vK W?&UO?I«
wU?
UË ¨w>UO?> —«d?I« ÊQË wbF« f?K:« v« UNK#u?%Ë
s& W?8U??L?> ‰U?A?O?& b??{ WKL?(« «Ë—Ue« s#c« n!u??& u U?&
q??! s&Ë W?I?#dD« Ác?N?Ë »d?C« «c??N 5O??&ö?>ô« ÷d??FQ
…—«“Ë WDK? Êu??F???C??# w?Kz«b« s&ô« Èu???! s& d???^UM
Âb?F ‚uMA*« —œU?NE d#“u« W??UD& ÊS? wU?
UË ¨W?OKz«b«
«c ¨qB8 UL FuJ« sJ1 ôË œËœd& ÂöB W?OCI« ‰öG
>«
V#cF?
«Ë lLI« s ULz«œ Àb?
# ‚uMA*« d#“u« Ê« rKF« l&
¡«—“Ë ŸU?L
?@« w d?&ô« «c v« —U?w«Ë ¨W#—u« Êu?L?« w
U& Ê« nAJ# u#b?OH« j#dw vK? dNq U& sJ ¨»d?F« WOKz«b«
U2 W?O?A?8Ë d?a?B«Ë lE« u W?OEUM?K« Êu?L?« w qB?#
Æu&UM
E«ur sL> v
8Ë W#—u« ÊuL« w ÍdL#
5u??!u?*« œU??ND{« q?L????
# s& U???C#« ‰«R??« v?I??#Ë
Ê« wHJ# ôË ¨q??I?
??*« —U?OQ « ‚u?MA*« d#“u« 5O??&ö?>ô«
Ê_ qB?8 U??& W?OËR??& qL???
# tE« ‚uMA*« d?#“u« ‰u?I#
qB?8 U?& Ê_ «—u? t
?UI?
?>« Âb?I# WU?(« Ác w ‰ËR?*«
‚u?I?8Ë ¨ÊUM s W?k??O?> …—u?^ wDFQË Èd??B W??O?C?
ƉU:« «c w WOËœ FUuIF ÊUM ÷dFQË tO ÊUEô«
VUH U?L?B W?O?Kz«b« d#“Ë WU?I?
?>« »uKD?*« ÊS? wU?
UË
ŸUb«Ë d#“u« W#UL8 qI
?*« —UOQ œ«—« «–« U&« wM« —uNL'«
Á—uN?L@ ÂU?&« qB8 U?& ZzU
E qL?% qI
?*« —UOQ vKF? tM
VCG« F«dUEQ Ê_ ¨ÊUM q?BË fK«dH w «b#b%Ë wM«
¨W?OM« oHUM*« qB XL? fK«dH uu?!u& t ÷d?FQ U& b?{
b?? aO?A« W?OEUM?K« W#—u?N?L?'« w
?H?& qB?8 U?& Ê«œ U?L?B
‚u?I?8 FU??LEM&Ë fO*« qOKz ŸU??I?« w
?H?&Ë ÊU?#—œ nODK«
WkO> …—u?^ wDF# WO&Ë— sL> w qB8 U?& Ê« ULB ÆÊUEô«
fOË ¡UM?L?« W#U?L??( Ud?AE - W??O?d?w Èu?! s? U?C#«
d#“Ë vK VOF*« s& tE« U?LB ¨WO?A8u« WI#dD« Ác?N rNd{
u#bOH« w d?Nq ULO 5Bw nO?!uQ - tE« ‰uI# Ê« WOKz«b«
Æ»dC« Êuu
# wKz«b« s&ô« Èu! s& d^UM
vuQ s&Ë j#dA« V#d?Q s ¨…dOaB WKk?>« pcB vI#Ë
ÂUF« Í√dK UNHABË UNO oOI
« VL# —u&« ÁcË ¨d#uB
«
XEU?B V#cF?
« FUOKL? ÊQ Àb?
Q FU?&uKF*« Ê_ wEUMK«
b?I?H?
# ‚uM?A*« d#“u« ÊU?B U?L?O? ÆW?O?&Ë— s?L?> w W?LzU?!
w œdL
« W?OKL bF FcHE w
« WOM&_« WOKL?F« bF sL«
ÆWO&ö« WL{ œdL
« ¡UNE« WOKL o«— YO8 Ϋdzu& sL«
V@«u« Ê_ ¨q?B??8 U???L?? FU???OËR???*« b#b??% »u?KD*«
‰u?I« sJ1 UbMË ¨p– ÷dH?# wEuEUI«Ë wM#b«Ë w!ö?zô«
jI d^UM W>U?& fO »uKD*« Ê_ ¨X9 b! W>U;« ÊQ
ÊËœ s& W?I#dD?« Ác?N «u?d?B?
# Ê« sJ1 ôË d??&«Ëô« Êu?IK
#
WQ?*« Êu?B 5O?B—b WQ?*« d?B?8 VL# ô wU?
UË ¨d?&«Ë«
Æ…d?wU???& W?OK?z«b« d#“Ë d?&«ËQ jQd?QË W#—«œ«Ë W?O?>U??O?>
cM& W??OKL?F?« vK ·d?A# ÊU??B W?OKz«b?« d#“Ë Ê√ ÎU?^u??B?z
WO&Ë— s?L> bIHQ U?LO …eN@_« d? UNFU?
#Ë «Î dL UN?
!öDE«
vD« s& ‰«R?« ÕdD# UMË ÆnBM«Ë …dwU?F« WU?« bM
q« s& 5O??&ö?>ô« 5u??!u*« vK b??I?(« «c «–U?*Ë ød?&«Ëô«
©W?????????L??????????
?Q® ÆÆÆ q?A?????????H? X?N?????????
?E« n?O?M?@ FU?????????{ËU??????????H?????????&
s& b#b?F« ◊u?I?> s Fd?H?>√ ‚Ëd? ÊuU?B*« t b?@«u?
#
ÆFUU^ù«
–U??F?& w?M W?I?DM0 w «b#b??%Ë ¨…b??F?^ WE?U???& wË
¨nU?
« Ê«dOH tMw nB! d?e≈ ÊUQ√d&« XK
! —U?> W#d#b0
¡«d@ ÊËd?z¬ VO^√Ë …b8«Ë …d>√ s& 5OEb?& WF—√ q
! UL?O
r!U W#d#b?& w? rM# W?IDM& nU???
« FöQU?I?& ·«b?N?
?>«
Æ¡UEú Q> WUBË t FœU√ U& V8 ¨F«—Ur l
l&U@ ·b?N
>« nB?! ‰UH ¨¡UFM^ W?OMLO« WL?^UF« wË
vK
! ¥ ◊uI> v« dH>« U& t WDO;« oHUM*«Ë bOu« s bUz
wË Æ‰“UM*« s& œb? —d?CQ VEU?@ v« ¨5U?B?& π s& d?a?B√Ë
5KH?H rNMO ’U?????w√ µ wI Õ«Ëd??^ W#d?#b??& w ¨»—Q??&
FöQUI& UN?
Mw W#u@ …—Ur w ÊËdz¬ µ VO^√ ULO? rNdB&
ÆWIDM*U nU
«
F«bU& WMOH> ÊuOeu(« ÊuK*« lM& ¨dz« bOF^ vK
v≈ UNu?%Ë Êb ¡UMO& v≈ ‰u?^u« s& WOËœ W?LEM* WFUQ
Ê√ ÍdJ?« n#UE Êb?? kU???& VzU?E Õd?^ YO??8 ¨…b#b??(«
sJL?
Q r w*UF« W#c?r_« Z&UEd F«b?U*U WKL?& WMO?H>
Æ„—UF*« V Êb ¡UMO& w u>d« s&
±≤≥π≤
∂∏∂≥
©wMLO« d)« WL
Q®
»U?EU jQd& sL?O« qz«œ —UM« ‚öH≈ n!Ë Ê√ vK 5>U#
Áb?8Ë —UM« ‚öH≈ n!Ë Ê≈ –≈ ¨Êb*« s& rN 5«u*«Ë 5Oeu?(«
nU
« F«u! U?N
M& w
« WEbN« Ê√ qOb«Ë ¨WL?O
E dLa# s
¨5OEb*« ·«b??N?
??>« U?N?M Z
E ¨ÂU#√ W???L??z …b* 5Oeu??K
W#œuF« œËb(« “«eH
>«Ë ¨sLO« qz«œ w rNQUBd% …œU#“Ë
ÆUNOK a#—«uB« s& œb ‚öH≈Ë WOuM'«
«c v«Ëb?# ô YO8 U?NEUJ& ÕË«dQ W?O>U?O« W?&“ô« U*UHË
Êu??O?eu??(« q^«u?# ¨Íu??&b« Ÿ«e?MK öÎ ???8 „UM Ê« a#—U???
«
VEU??@ v« FUEU??;« qB w rN??B—U?F??& qzU???I?« u?K??&Ë
wK* ·«b√ W#œu?F?« …œUO?I nU?
« nB?! —«d?L
?>«
ÆrN 5«u*«Ë weu(« WUL@
nOM wFb& nBI ÊuOeu?(« ·bN
>« ¨‚UO« «c wË
XN?@Ë b??!Ë ¨e?FQ WM#b??& w ÂU?F« …—u?a?« vH?A?
???& ¨f&«
…d?H?O?BË wJ?wu*«Ë W{Ëd?« ¡UO?8√ v≈ W?O?F?b*« nz«c?I«
Ê√ ÊUO œuNw ·U{√ËÆWOM1 —œUB& V qH>_« d#d
«Ë
Íc« e?F?
ÂU?F?« …—u?a« vH?A?
??& Xb?N??
?>« w
« …—U?G«
≤∞±µ ≠ µ ≠ ±± w—U‡#b« s& lH
≤∞±µ≠ µ≠±± w —U#b« s& l‡O
∞µØπ≤≥∑∑≥ ∫ fBU ≠ ∞≥Ø∏±±∑∏µ≠ ∞µØπ≤≥∏≥∞≠±≠≤ ∫ nQU
∞µØπ≤≥∑∑±∫fBU≠∞µØπ≤≥∑∑∂≠π≤≥∑∂∏≠π≤≥∑∂∑≠π≤≥∑∑∞∫FUEöô«
info@addiyaronline.com
l!u& vK —«Ëe« œb mK
©Internet® wEËd
Jô« —U#b«
≤∞±µ≠ ∂≠≤∞w
Ædz«“ ≤±±∏∑∑
©W???L???
?Q® ÆÆÆ UÎ ???B??????w ±¥ q
????I#Ë W#œdJ?« s&ô« F«u???! ‚d????# åg«œò
W?O??&ö?>ù« W?Ëb« Ÿ—“ s d#—U?I??
« Ê≈ “d?
?#Ëd .dJ« b???
rN#b#Q WMO— WM#b*« Ê« v« «d?OA& W?O?^ d&bQ w qUMI
Æ«b@ dODz l{u« Ê« «d
F&Ë
WËb?« rO?EMQ Âb?????« ¨…d????BM?«≠g«œ Ÿ«d????^ —U?H« w
ÂU?&« tO?
?B— vK UOeU?@ …d?BM« WN?@ w ÍœU?O! W?O&ö?>ô«
s& d?BM ÂU?! YO?8 ¨‰U?HH√ rNML?{ s& ’U??w_« F«d?A?
j#d??A« V?? nO?? Áb???@ s? t?>√— qB??H rO?EM
«
ÆÊUEù« ‚uI( Í—u« b^d*« ÁdAE Íc« —uB*«
¥ ‡ W?O?U?L?@ «b?≈ W?OKL? ÂU#√ cM& c?HE b?! åg«œò ÊU?B
—Ëe« d#œ W?M#b* w!d??A« n#dU? s#œU??O*« WM#b??& w ‰U??@—
”U??K«ò ÊËbQd# ‰U?@— ¥ d??C?8√ rOE?M
« Ê« b?O ÆW#—u??«
WOuM'« ·«dH_« w W?8d« WF?K! ÂU&√ W8U v≈ åwU?IQd«
—uC8 j>Ë ¨dBF« …ö^ bF p–Ë ¨s#œUO*« WM#b* WOdG«
s& 5M?H«u*« «u??FM?& s#c« ¨rO?EM
« d???^UM s& F«d??A???F«
Í—u?« b??^d*« œU?« U* U??I?Ë Â«b?ù« W??8U?> s& »«d??
?!ô«
ÆÊUEù« ‚uI(
t??D???????????????????I??« Ê«u??D?E« Í—«œô« d??#b??*« ≠
·u?K?‡?F??????????& œU?????????L?‡?‡? w?U?*« d?#b?‡?*« ≠
p?#u?????????????(« n?>u??# ‰ËR?????????????*« d??#b?*« ≠
s#b« s#“ ÂUA ≠ —U?
N*« U?@— wEËd
Jô« l!u*« ‡
ÕU??&d?« Ê“U??& W??&U???F« FU???!ö??F« ‰ËR?????& ≠
Õd?? ·“u?@ W#œU??B??
?!ô« —U????zô« ‰ËR???& ≠
uM?O???F? ‰ö???@ W????{U#d?« r????! ‰ËR???????& ≠
wU???G??? d??O???L???> ëd???zô« r???! ‰ËR?????& ≠
w?K? t????????O?????????@Ë wM?H?« r?????????I?« f?O?z— ≠
©Í—u« d)« WL
Q®
Í—u??« u?'« Õö??« ÂU??O?! ¨p– o?«—Ë Æwd?G?« wuM'«
F«bK w …d??BM« W?N???' l!«u??& vK F«—U?r …b?? c?O??HM
¨…dDOMIK wd?G« wU?LA« n#dU V?A)« UQU?@Ë …d??&
UQU??@ w W#dJ? W?OKL? W#—u« F«u?I« c?O?HMQ VEU?@ v«
F«dA? q
I?& v« Fœ√ U
O?>Ë W#bO?L(«Ë W?$dHË VA)«
`O?A« ÊUz wË ¨oA?&œ n#— w U?&« Æå…dBM«ò wK?& s&
l& FUBU?
?w« bF …d?BM« WN?@ s& UÎ ?K& ≤∞ q
?! «b#b%
ÆW#—u« WK*« F«uI«
qUM!Ë U&UG√ WO?&ö>ô« WËb« rOEMQ Ÿ—e# ¨p– ÊuCr w
«—Ue¬ rCQ w
« U#—u> j>u d?&bQ WM#b& s& Íde_« ¡e'« w
ÊUEô« ‚u?I( Í—u« b?^d*« V wEU&Ëd« d?BF« s&
WM#b*« a? b?! rOEM
« ÊU?B «–≈ U?& `C?
# r Êô« v
?8 tE« ô«
ËÆUN?O≈ ÂUEM« F«u! Âb?I
UFM& U?N—“ Ë√ —Ueü« d?O&bQ q@√ s&
Êu&Q?& W#—u« —Ueü«Ë n8U
*« ÂU? d#b& ‰U! p– vK «b?OBQQ
ÊË—U& Èu$ W&UF«Ë WOK;«Ë WOKz«b« —Uzô« …d#b& ≠
V#c« Ê«u?{— XOAEU*«Ë vËô« W?HB?« d#b& ≠
d???I???^ ·“u??@ W???O?K;« —U?????zô« ‰ËR??????& ≠
d??B?E ‰U??A???O??& W???OËb« —U?????zô« ‰ËR?????& ≠
ÂUF« d#d
« fOz—
»u#√ ‰—Uw
Descargar