PDF (BOE-A-1992-3790 - 1 pág. - 105 KB )

Anuncio
BOl' ncirn. 4:'
Marte,'} i ~ febrero 19')2
566B
3790
HESOLUCJOA' de 24 e'e
de
!!'f',<
P..
Supertor de lm,'csn,:;'(!c!C(ic:
<1i.tr¿¡eb{~ la {(fflCió:t de
c;muir,\o-ojJ(!sición ¡¡f,rc
de
-5404- C%hofad'l!"cs
l" !'cal!~,¡,:,'ión dc! p,ill.'i'."
Ps, atú.
,!;¡
¡-,'(' L¡fa
('O;l\/O(a3.<) (o!1curso-opn xícióll ¡ibn:
p,~",!
Esta Prcf,iór:i"!CI<:¡ ha r.:suelto aprob:¡r la rcbt:ion de ¡jspir~lr..h;s
el articulo 19.1 del Real Dccrc10 2123/!;)8"", de PI ti': {!l(i(mh;e
«(Ho!clin Ofic:al dd Estado), del 21), ;:~~:í CUf;IO en los CCI;!l('~ lid
Organismo,
tus Jspirantcs excluidos Jispondr::ín d¿; ¡I,n p:a.,:o d(' diez tlias hab¡J(''j,
contados a partir Lid ~igL1¡~~nte al de b. pU3hcil<;:::,n íÍe éSU Rt:<;nh,u\'¡:I
en el ',<Boletín O/leml del Estado.), p,,:ra SUbSéU'1;\r .-;[ d('1I.':(10 que haya
motivado su exc1u.';ión,
El pf:n¡Cr ejercicio se celebrará, ':n c:1d,0! ("'-0\'. lr¡Ji:> hnl.ls y 1t.Jl:) n,::<;
que a~¡l!1iSj~1O ~c tndi.:an a continu1rci i :il LUe,,·;\
En dacIo de pn:,'sl'ntdcivn ante d TI'Lt.';1:.!
:.:':;m:\llk:"i ddy,,j,¡
exhibir el Jpcurl'lcnto nacional d.: ídcn¡,F'i:.d
El aspi:antt: que no asista at'lIa:r:,,;niclii:u
¡(,--' (,~¡ T¡~r~','< ¡ <,~'L\
cx(luid'.J de los procedImientos scJ;xli\"J~
Los a.<;pirantcs deDeran presenta:- i"iJti: d
r "d
;.,\" ¡~'¡-,11;, ,--:;
documentos dcrc-d¡tati'/os del conten;,!:) d;. s': '' 'C:'<l Ci ~;",-'l:lum vitae a la iniciaelón.Jd primer t::j{:i"!~;;I'1
Of' ~ );1 ';,,:;.;n)
El or¡;kn de netuación dc Jos aSpirail¡_~: '5(: { ",~':"~{\l. a¡f:ü,cti(¡!'~1~:;:1__,.'
«P~>,
de
coüt<:n¡J;',i;¡~l ~', ,1
in V;Uh;;l;;J:,;
k
Rcsolm;;ún de la Secretaria de Estado par;] la:\ó ,:ni',lr~,cim~ r:!~-'¡lCa (1:'
fccha 11 de marzo de 1991, «{Boktín O!kial JdF":.h.Ll)} d("! :25}, pUf
la que s(; public:.\ el rl'sultado del <:ortcd cL1-,,'h,',¡,j') ;:~ (j,'-l 15 Gi.' F:,II'7_lJ
de 1991.
Lo (¡tu::' s~' hace público par.l general Ct;lhKi¡n¡~n!c\.
M¡,drid. 21 de enero de l q92.~E1 P¡c~i(k'nlc de! ('''i!!''
Castic-J.
lTl
LE;¡~ tt'T..'f(~S
,
1
cit'Tif '6 pL/.·," d: L
admitidos y exduidus. que se expcad,-án;¡l pjhL'J:- ;h' contilrnlÍdaJ cno
¡Facu¡1.;'H~ lk Gt:úlogiú Úlula E)
lil,f)fJ
,'UU
EscJ.!<¡ -)·W4- Co¡ahoradorcs CicnUfleJ):;; (k! Cl)m(~;o S\.lper;nr de
IWil,:~'lgJ::jcn::s C!rotífii.:'IS. segun OrdrJ1 di"! \'L(:~tcr¡o de Fdlll',li :-i;D y
c¡,: :lC;;\ de Eyha 29 de novicmbre Jl: 199! (d10leun Oficial eleJ
ESI8do» nüm~n) 307, de '24 de dícit'P;ket j termmado el pl¡\i'o \.Ít'
prcs('ntación de instancias a que h'.l'..:(- r';:ti.l'--~(~C¡:l b haS(' 4 i..k 1ti
con vocalona,
por el pnmero de la letra
Hor¡;
al
,
1
!
'l ..'
¡()'-l;:¡ 1
4· +¡
1
3791
I;
·1.\\1
i
RF,\'OIJ CIOS
J. ¡\.rias de
Vela~cJ" Sl:1I:üme-o, Ov)n1o.
1;13.,;1; r-:::;l'''~~:,!¡Jra L¡tc,t:!t::;i·::a.
E:-;pe(':.a-
Fa,u1!ud ¡:'~~~~':~'~;~~.¿,~~l)~~~.~¡;: J'~~~.~~~
!idaJ'
¡w~t;;UíU
()\i!':'1'¡:(::..::.-Fí:;iu (,RC'C2S0!;-1!';)"
(ú')h 21») Serrano, 119, ~,¡f;)jrid.
(¡'( ." (""
.i_I;i'cF,·' ,le j).J], d!' Íi/ Jliflta de
"-.'s, '
( ',!;:S!i¡ii{
y
,(Jor 1;;., ¿¡!le
t}iC!t,,;J'.Js 1
,'o láse de
!-"'í.;J",. ,
cu i .);!fh'i'! urc::,'; :::,~'i~.)~A,'~:t~.:,I:~:~~¡,;';)~,:r~rt':' S;:i.:~~/;>·¡:':~i
dc L:í?,(,:'I{'I{;/l v Ci-: :,'(1,:
En '- :JmpllnU(Ti{'.l de 1", cst.~,!:ú:(ido en ¡(i I<J.;,e 4.1 C,: la R;::;ü!u(;ún
3- lh: dlC¡,T',iP'c d~ ['1')1 ¡«B,;Hín Oil.~';;':¡ ,lel ESUL~(m d,J !9). de la
¡t\
Ii,'
~fíi¡¡\!{-'UO
'!<'
:,\\:;~~'.:~.¡:~;;;l';;~l~~,I;:!~ ~':;~'¡'~~~~'~'·¡i~: ~.~\r;d;~:~~~~~¡2;t ~~'1 ~~CI~~~~~:ltC~¡~ L;'(~~~'I\:\~;~
f';1(\:!ulÍn'i') Sli;ll'ri(\n:..:~ ik Urg::nismo5 \J;;¡l"li.!n'CS
FdltGEi"\l1 v (--)~·;1::'.d.
[su PJ~:'''l(\':\~¡<l tU h::-',U;:t::y
Pl';I~¡~'I¡I.
,-' ¡:.:iO(J'>
,l
dd Minisle'ri0 de
,\p "hU Y ~;,:1.)i1C:11 la I(~;~;,>: ':1 <:t..' asptrar;!cs ad:nil¡d~IS y
d;ckl'i pluebáS 5('kT(I','<:6, qUi: Lg.'.mm ('n los ¡¡¡¡ex_os 1 y ji,
, ,¡::h:Cl¡', ;1 J1j(' ;11,-.
Sq-,ulidi):--LIJ'i a~r:ran~c's '.:,-"tU1C,.lS UhlH';I.h;:j'1 dt' un p1;:uo de dIez
dJ~," t'a.t;.¡¡~lk",- ,-".'!H:,lk~,,:¡ p;Hlir dd sigó:.:nk' <.:1 de ia public<:\cié:1 de c~ta
!'.es,'h:l'iún. J!,lf<J su1yoan:i( el dl':~.'ch) (¡ut' hJya motivado su f'xciusi{m,
'__ ')~'f:)!nll.' ~ lo dis~Y.:,.'-;~o Cll -.:i ¡fUIi\(}
(~~, la u-'n\OC<1.t0n~1.
rl'r'~cro,-'[n
4.:
c;';l'(jp~¡mil'nlO
de Jo (\!'<pue:-;lo en la has;: 1.6 de la
\'0' '\')Gll-.llia, ,,'í i";n:cr en'leino ti,' la /r:~,e de cposición tendrá lugar ~l
di;:,¡ 4 de mi.\!"I,O (k ¡ ij·n. a las dli.:C<;éis huras, ,'n la Dilección Provinci31
,1,:! M¡:li"'¡~T;{) de r.'::~i.,.::.~ción \ C¡Cll('jJ, en la G.dlt~ Looe de Vega,
l:Il1~:ros ;8 y,';' do' : '",i,:¡óo, .
ANEXO
COIHocatüria de los correspondientc''; T!ibun;d¡:s [iunJo a
opositores admitidos para la realizaCIón del primer \.'jefrl\>tO (Ü¡\C
concurso), según el siguiente dctalk:
ANEXO I
l~lS
oe
Rdaciún de aspirante,;: 'ldmítidos
i
,\pdli,',y, :. I'hl1l1rc
T¡ibun,l!
Dia
númc-I'ü
-
flma
---------27~
10.00
Locales del eSle (S:l1a número 12.
cuarta pl.<H1ta\. Duqut.' (k Mcdinací."lL
6, Madnd.
17,00 Locales del CSIC (Salón dl' \;,:t;,ls),
Duqu{~ de MCi.Itnuce\i, n, !'v1adrid,
'l/lO Centro 1nvestiga,;::ión sobre la Ecol1omw.
la Sociedad \' el Mrdio, Pinar, 25.
MadnJ.
10.00 Instituto Esln,nura dt' b Matcria,
Serranu. 12:" Mad! id.
10,30 Escuela T l\:nlca Superior de Ingcni¡:rl)<;
de TelecomlJnicacion, Salón cit.; ('fados
(tercera planta t:ddiclv B}, CiuJad
Uni",crsit"r;;; Madrid.
10.00 Fa(ul1ad dc (';('J1~-¡d\ ~S;'¡.l J(' Gradi)s).
Umvcr'>JdJd :\ul"Ú¡:",n;;L (,ll~¡üblJJ)c(},
3-1992
2
25- J-1992
3
11)-
4
10-
5
16- 3-1992
3~1992
3·1992
(;
2- 3·1 Qt)2
7
23- 3- ¡ 'N2
Madrid,
:
3-1992 18,00 i
8
23··
9
10- 3-]991
10
9- 3-i902
I, i 1,00
,I
qué". "al CÚ;~1~'r(l. B'ir.,.:..Jona.
I
21-
3~i()92
! 0.00
F:.K,u~,:ad
9,30
i IqSliww
lJl: C:,'!;('2ao.; (\di)n de- :\l't')<;).
1 ¡¡,J'iCfSIC¡,d :\':,: 'iI¡;r<~ Cantob!:'d¡CO.
,
12
¡)
.:::3- Jl9Y2
16.00
S">\·J·~'J'"
ICcn"-t'ro'" .. '
Op::',,:a <¡ '.-';]
,"1 \ '" .;\ "
o,
3-1992
9,3U
I
I
..1<-
l h.
\L¡c¡ id.
. a:,-:..'r;id:¡
ESL1~J~.,n H;'~!'""F<;¡ (ir, Lh r:3Íl.J,
T\1.illa
Lu~~,.J,
"".'
,¡,.:":,,JÜ,
-
I
692.344
I 27.199.162
I 5.231.005
ANEXO 11
Rclacion de nspirantes excluidos
Ninguno.
3792
PL.\OU '(}();V tic 5 de kb,'i'f'¡)
(:),,<':;;1((10,.1("1,
F
\j
¡'
f;!st(il~i(úmc.,
pi!hiicd la
d)m}{'¡?~()
(il' /9{j], de fti Junta de
F"-;lIIpoEscolar,I'(I!, la qu;'
de aspirantes D!.fn:!lidos ji
¡.:r:'iHT
{'jcrcic;o di.' la .fá,;(' de
jll'¡·chtls S(i;'~·:lr~.',: iN!ra i·¡gresu el) l~¡ Es(ú/a
/,;,./;>\ (1;, r,~!:(!u.\ /.'.'I:jca~' de C;((ldoU:Y/¡t/ de
'¡;:e' . Lifr:nt,r!1U'-; dd HililS!CnO de Ldlí~'r::>1{íf1 y
de ¡'¡,'.\
(;'( ¡J(
fa
Ln cumplmltdf[O t'k lu establecidu en ;a b¡)':)c 4.1 de la Res('~u:-¡ón
;,k 1lk d¡':Wl;l;,,": ~k 1~:q J «"~oldm 1,')11,.1(>1 del [st<ldo};. del 19), de b
Sub,,;:nC!Mla d,'! \J'¡1iStCl"lO d~' Ed,:C<hIiJ)l )' Ciencia, pUl' k¡ ql~e se
Uj;1V()C¡}I~ prlil~~!~;: <,;'keti'ias ~v¡a ingrcs<l en la Í::-¡ca¡a de T¡tubelos de
F'>,';,('lzi" Tl;~'l¡jU<; d.:: Grado 1\kdio .k O;"tanismo<;\':.ilon,__>,n;ns dd
\-1¡¡¡¡stcrio de L,.:dc,'·:~i6n y Cicn·:u
Esta Pn:sidi':l',¡':l ¡'a r-;:".l:l.'i¡o:
Pnmtro.-\pr::'¡"J.r Yl.lt1oh.'ál L¡ ::.. .:,.. ;,,;) ;JC ii'.'p:ral~K~; Jcm;u:k,'s y
Vakk9).
'j\;';~':j';~' '~,h~C"I'Lil(", (aula
110)., StTr,:nn, l! i
1;)-
.
lJ¡-Sl¡[llÜ~ ,Q~,il!lji'J,F:t,'h~~1 ,d{'X¡'~O¡~I"0;-'
(aula 2J)). SCTdl0. j :9, \I;-¡dnd.
Ins.¡i¡uto Jd Frk. ii\'\";Ú.Lt Rarni¡¡\
IYIat.';.:tiL ';Ú¡ 1-,U;',-,(1(' C:ud'hl Un!ver\;·
1;11';3. MJ'.hU,
M::ctr;d
II
fran-
DNJ
--_._- -t------
Gdróa S;:¡nslg.rL" -\ngd
I\-btclIs ROn'Il.T'l t\ llf,l,uc!
't'i:l\ ascuc~ Bclk<__ h, Sc,)fb de
(Jo
1¡lstil~!to «Jaur)'\c A:nhT~". l\-!;ll!! \'
12.00
---~~-
S,:v¡kL
¡q¡,'b;¡"
::\l LJiddS a dllL;l''i
~('1t.:et¡\2"', (i~
fLUían en 1:>:'; anexe.'> ¡ y !L
!i'-,p,'L{¡ \',1 mi.' llll
SegunJo.·-I,h "Spil:\:'d-.:~, C\,du! .~:.iS { s["J'!cr6.n de l:n pb¿o d:.- diu
(:1;\ n:'ituraks. C;,,'y¡;:¡dclS:¡ rurt¡r
','¡~~H~'t~~L' al Jt b pI.:b~jc¡~-::iún ch." esta
R~'",h;,:'¡C'n, P,IL! <'ub';"n,11d
cO:1fonnc ..1 1u d,';pt:,:S¡O e1 d ¡Jun!o
h::j-J mot:vdctiJ ~:ll \.'Xdil:-!0;1,
i;.';. (zm"i]C¡:;.lOr:a,
,i('
----- -- - - - - - - - -
Descargar