Estudi poblacional de Montcada i Reixac a data 2014, elaborat per

Anuncio
Unitat Tècnica d’Integració
Regidoria de Serveis Socials i Salut Pública - Àrea Social
Informe Dinàmica de la
població de la ciutat de
Montcada i Reixac 2014
Comparatiu altres anys
Unitat Tècnica d’Integració
Abril 2015
1
Sumari
0.- Presentació........................................................3
1.- La població estrangera a Catalunya.......................4
2.- Evolució de la població........................................12
3.- Origen i composició de la població........................20
4.- Estructura de la població.....................................33
5.- Localització de la població estrangera...................43
2
0. Presentació
Últimament i des de fa uns anys, les pàgines que segueixen contenen un
estudi demogràfic de la població de Montcada i Reixac, centrant-se de
manera especial les dinàmiques migratòries, que són analitzades de manera
transversal al llarg dels diferents apartats del document. Aquest estudi està
basat en les dades aportades pels portals d’estadística oficial, l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat), Diputació de Barcelona i les
dades aportades pel Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac.
El Padró Municipal d’Habitants té com a principal avantatge ser una font
estadística constantment actualitzada, en ser, des de 1996, un registre
continu de les altes i baixes dels residents en un municipi. En l’estudi de les
migracions aquest fet esdevé cabdal, en tant que des de 2.000 i encara
actualment els moviments migratoris, especialment els protagonitzats per
persones estrangeres, han assumit un dinamisme i un volum abans
desconegut
en
la
majoria
dels
municipis
catalans:
el
nombre,
les
nacionalitats de procedència, l’estructura d’edats i sexes, la distribució en el
territori etc. són variables que estan enregistrant canvis significatius al llarg
dels darrers anys entre la població immigrada nouvinguda i que poden ser
analitzats a través dels Padrons.
3
1. La població estrangera a Catalunya. 2014
La població estrangera resident a Catalunya era d'1.089.214, segons el
Padró municipal d'habitants a 1 de gener de 2014, i representava el 14,49%
de la població catalana. El nombre d'estrangers es va reduir un 5,98%
respecte a un any enrere.
Evolució de la població total i estrangera. 2000 – 2014 Catalunya
Anys
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Població estrangera
(1)
% sobre
total
var. abs.
Població
(1)
7.518.903 1.089.214
14,49
-69.258
7.553.650 1.158.472
15,34
-28.307
7.570.908 1.186.779
15,68
927
7.539.618 1.185.852
15,73
-12.686
7.512.381 1.198.538
15,95
9.259
7.475.420 1.189.279
15,91
85.489
7.364.078 1.103.790
14,99
131.283
7.210.508
972.507
13,49
58.750
7.134.697
913.757
12,81
114.853
6.995.206
798.904
11,42
156.058
6.813.319
642.846
9,44
99.838
6.704.146
543.008
8,10
160.988
6.506.440
382.020
5,87
124.700
6.361.365
257.320
4,05
75.730
6.261.999
181.590
2,90
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
4
var %
-5,98
-2,39
0,08
-1,06
0,78
7,75
13,50
6,43
14,38
24,28
18,39
42,14
48,46
41,70
Població estrangera per grups d'edat i sexe. 2014 Catalunya
Intervals
De 0 a 4 anys
De 5 a 9 anys
De 10 a 14 anys
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 i més anys
Total
%
Homes
Dones
Total
40.360
38.054
78.414
28.496
26.879
55.375
25.732
23.478
49.210
29.698
25.886
55.584
38.331
39.081
77.412
58.303
66.434
124.737
82.686
78.518
161.204
84.945
66.404
151.349
65.677
48.732
114.409
45.049
35.101
80.150
28.656
24.449
53.105
17.393
16.546
33.939
9.826
10.697
20.523
15.047
18.756
33.803
570.199 519.015 1.089.214
52,35
47,65
100,00
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
5
% sobre
la
població
7,20
5,08
4,52
5,10
7,11
11,45
14,80
13,90
10,50
7,36
4,88
3,12
1,88
3,10
100,00
Població estrangera per continents. 2014 Catalunya
Continents
32,15
% sobre el
total
d'estrangers
del continent
100,00
26,60
82,75
5,12
15,91
0,43
<0,01
28,17
0,05
0,32
21,81
0,02
5,96
<0,01
26,74
0,64
3,00
2,80
20,29
:
12,88
0,06
4,86
6,63
1,06
0,24
0,02
0,06
1,34
<0,01
100,00
0,18
1,13
77,44
0,08
21,16
<0,01
100,00
2,40
11,24
10,47
75,89
<0,01
100,00
0,50
37,77
51,45
8,25
1,85
0,17
100,00
0,06
99,57
% sobre el
total
d'estrangers
Població
estrangera
Europa
350.138
Unió Europea
289.723
(28)
Europa central i
55.717
oriental
Resta d'Europa
4.690
No hi consta país
8
Àfrica
306.825
Àfrica oriental
559
Àfrica central
3.469
Àfrica del Nord
237.604
Àfrica del Sud
245
Àfrica occidental
64.931
No hi consta país
17
Amèrica
291.277
Amèrica del Nord
7.004
Amèrica Central
32.728
Carib
30.501
Amèrica del Sud
221.041
No hi consta país
<4
Àsia
140.244
Àsia central
706
Àsia oriental
52.976
Àsia del Sud
72.162
Àsia del Sud-est
11.564
Orient Mitjà
2.592
No hi consta país
244
Oceania
694
Austràlia i Nova
691
Zelanda
Resta d'Oceania
<4
No hi consta país
<4
Apàtrides
36
Font: Elaboració pròpia a partir de
6
:
0,29
:
0,14
<0,01
100,00
les dades de l’IDESCAT.
Per àmbit territorial, a nivell de províncies s'observa que les províncies
amb més presència de població estrangera eren Girona amb un 19,88%
d'habitants estrangers, Lleida amb un 17,59%, Tarragona amb un 16,50% i
Barcelona amb un 13,21%.
Població estrangera per províncies any 2014
Províncies
Girona
Lleida
Tarragona
Barcelona
Total
Població estrangera
(1) Població
total
% vert.
% sobre
(1)
756.156
438.001
800.962
5.523.784
7.518.903
150.309
77.045
132.193
729.667
1.089.214
13,80
7,07
12,14
66,99
100,00
19,88
17,59
16,50
13,21
14,49
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
També a nivell territorial, però a nivell de comarques s'observa que les
comarques amb més presència de població estrangera eren l'Alt Empordà
amb un 26,62% d'habitants estrangers, la Segarra amb un 24,74% el Baix
Empordà amb un 19,80% i la Selva amb un 19,69%. En canvi, les
proporcions més baixes de població estrangera es trobaven al Ripollès amb
un 8,0%, el Berguedà amb un 8,21% i l'Anoia amb un 8,40%.
Per nacionalitats, de les 165 presents a Catalunya, la població marroquina
ocupava el primer lloc amb un 20,82% (226.818 habitants) del total
d'estrangers. El segon lloc corresponia a la població romanesa (98.239),
amb un pes relatiu menor (9,02%). En el rànquing de nacionalitats, la
seguien la població Xinesa (49.773), la italiana (48.857), la pakistanesa
(44.449), la boliviana (42.039) i la equatoriana (41.834) amb percentatges
al voltant del 4%. Aquestes set nacionalitats representaven la meitat
(50,68%) de la població estrangera resident a Catalunya.
7
Població estrangera per comarques any 2014.
Comarques
Població estrangera
(1) Població
total
% vert.
Alt Empordà
140.214
37.328
3,43
Segarra
22.713
5.619
0,52
Baix Empordà
132.886
26.315
2,42
Selva
170.249
33.525
3,08
Gironès
185.085
36.382
3,34
Pla d'Urgell
37.128
7.140
0,66
Segrià
209.768
39.605
3,64
Montsià
69.613
13.017
1,20
Baix Ebre
80.637
14.824
1,36
Tarragonès
250.306
44.079
4,05
Urgell
36.526
6.431
0,59
Barcelonès
2.227.238
382.218
35,09
Baix Camp
190.249
32.275
2,96
Val d'Aran
9.993
1.675
0,15
Noguera
39.376
6.530
0,60
Ribera d'Ebre
22.925
3.383
0,31
Pla de l'Estany
31.554
4.590
0,42
Cerdanya
18.063
2.572
0,24
Baix Penedès
100.262
14.220
1,31
Garrotxa
56.036
7.808
0,72
Garraf
145.886
20.049
1,84
Pallars Jussà
13.530
1.835
0,17
Osona
154.897
20.550
1,89
Garrigues
19.762
2.522
0,23
Solsonès
13.497
1.672
0,15
Pallars Sobirà
7.220
888
0,08
Alt Camp
44.578
5.387
0,49
Terra Alta
12.119
1.443
0,13
Conca de Barberà
20.723
2.466
0,23
Alta Ribagorça
3.873
456
0,04
Priorat
9.550
1.099
0,10
Maresme
437.919
49.554
4,55
Alt Urgell
20.878
2.356
0,22
Alt Penedès
106.262
11.741
1,08
Bages
184.403
20.067
1,84
Vallès Occidental
899.532
92.497
8,49
Baix Llobregat
806.249
81.139
7,45
Vallès Oriental
403.623
38.711
3,55
Anoia
117.842
9.902
0,91
Berguedà
40.039
3.287
0,30
Ripollès
25.700
2.057
0,19
Total
7.518.903
1.089.214
100,00
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
8
% sobre
(1)
26,62
24,74
19,80
19,69
19,66
19,23
18,88
18,70
18,38
17,61
17,61
17,16
16,96
16,76
16,58
14,76
14,55
14,24
14,18
13,93
13,74
13,56
13,27
12,76
12,39
12,30
12,08
11,91
11,90
11,77
11,51
11,32
11,28
11,05
10,88
10,28
10,06
9,59
8,40
8,21
8,00
14,49
% població estrangera respecte del total de la població de cada
comarca
Comarques
% població estrangera respecte del total de la
població de cada comarca
2014
2013
Alt Empordà
26,62
Segarra
24,74
Baix Empordà
19,80
Selva
19,69
Gironès
19,66
Pla d'Urgell
19,23
Segrià
18,88
Montsià
18,70
Baix Ebre
18,38
Tarragonès
17,61
Urgell
17,61
Barcelonès
17,16
Baix Camp
16,96
Val d'Aran
16,76
Noguera
16,58
Ribera d'Ebre
14,76
Pla de l'Estany
14,55
Cerdanya
14,24
Baix Penedès
14,18
Garrotxa
13,93
Garraf
13,74
Pallars Jussà
13,56
Osona
13,27
Garrigues
12,76
Solsonès
12,39
Pallars Sobirà
12,30
Alt Camp
12,08
Terra Alta
11,91
Conca de Barberà
11,90
Alta Ribagorça
11,77
Priorat
11,51
Maresme
11,32
Alt Urgell
11,28
Alt Penedès
11,05
Bages
10,88
Vallès
10,28
Occidental
Baix Llobregat
10,06
Vallès Oriental
9,59
Anoia
8,40
Berguedà
8,21
Ripollès
8,00
Total
14,49
Elaboració pròpia a partir de les
9
% variació
27,74
26,11
21,35
21,38
20,72
19,53
19,47
20,99
19,79
18,71
18,57
17,76
18,66
19,63
17,43
16,44
14,87
16,15
14,86
14,88
15,15
14,47
14,20
13,32
13,39
13,79
12,91
12,39
12,64
15,67
12,57
11,87
12,62
11,71
11,83
-
1.12
1.37
1.55
1.69
1.06
0.30
0.59
2.29
1.41
1.10
0.96
0.60
1.70
2.87
0.85
1.68
0.32
1.91
0.68
0.95
1.41
0.91
0.93
0.56
1.00
1.49
0.83
0.48
0.74
3.90
1.06
0.55
1.34
0.66
0.95
10,96
- 0.68
11,05
- 0.99
10,31
- 0.72
8,97
- 0.57
8,52
- 0.31
8,41
- 0.41
15,34
- 0.85
dades de l’Idescat.
Població estrangera per àmbits del pla territorial. 2014 Catalunya
Població estrangera
Àmbits
(1) Població
total
% vert.
Metropolità
4.774.561
644.119
59,14
Comarques
741.724
148.005
13,59
Gironines
Camp de Tarragona
515.406
85.306
7,83
Terres de l'Ebre
185.294
32.667
3,00
Àmbit de Ponent
365.273
67.847
6,23
Comarques Centrals
392.836
45.576
4,18
Alt Pirineu i Aran
73.557
9.782
0,90
Penedès
470.252
55.912
5,13
Total
7.518.903
1.089.214
100,00
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
% sobre
(1)
13,49
19,95
16,55
17,63
18,57
11,60
13,30
11,89
14,49
Evolució de la població total i estrangera. 2000 – 2014 Vallès Occidental
Anys
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
Població estrangera
(1)
% sobre
total
var. abs.
Població
(1)
899.532
92.497
10,28
-6.050
898.921
98.547
10,96
-4.215
898.173
102.762
11,44
-2.418
892.260
105.180
11,79
-2.023
886.530
107.203
12,09
1.020
878.893
106.183
12,08
10.207
862.369
95.976
11,13
12.186
845.942
83.790
9,90
5.444
836.077
78.346
9,37
11.988
815.628
66.358
8,14
13.851
790.432
52.507
6,64
9.964
773.800
42.543
5,50
13.918
751.049
28.625
3,81
10.482
731.844
18.143
2,48
5.901
717.181
12.242
1,71
:
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
10
var %
-6,14
-4,10
-2,30
-1,89
0,96
10,63
14,54
6,95
18,07
26,38
23,42
48,62
57,77
48,20
:
Població estrangera per municipis del Vallès Occidental any 2014.
Població estrangera
Municipis
(1) Població
Terrassa
215.517
Sabadell
207.444
Sant Cugat del
87.118
Vallès
Rubí
74.353
Cerdanyola del
57.402
Vallès
Ripollet
37.233
Montcada i Reixac
34.394
Santa Perpètua de
25.409
Mogoda
Barberà del Vallès
32.550
Castellar del Vallès
23.440
Sant Quirze del
19.549
Vallès
Badia del Vallès
13.553
Palau de Plegamans
14.454
Castellbisbal
12.434
Sentmenat
8.645
Polinyà
8.238
Matadepera
8.841
Vacarisses
6.218
Viladecavalls
7.395
Sant Llorenç Savall
2.361
Ullastrell
2.056
Rellinars
726
Gallifa
202
Vallès Occidental
899.532
Elaboració pròpia a partir de
11
total
% vert.
27.568
22.968
29,80
24,83
% sobre
(1)
12,79
11,07
10.452
11,30
12,00
8.347
9,02
11,23
4.914
5,31
8,56
3.822
3.663
4,13
3,96
10,27
10,65
2.439
2,64
9,60
2.279
987
2,46
1,07
7,00
4,21
921
1,00
4,71
769
0,83
760
0,82
735
0,79
540
0,58
523
0,57
246
0,27
187
0,20
159
0,17
151
0,16
36
0,04
18
0,02
13
0,01
92.497
100,00
les dades de l’Idescat.
5,67
5,26
5,91
6,25
6,35
2,78
3,01
2,15
6,40
1,75
2,48
6,44
10,28
2. Evolució de la població a Montcada i Reixac.
Situat dins la comarca del Vallès Occidental, Montcada i Reixac té una
superfície de 23,5 Km² i una altitud de 36 metres sobre el nivell del mar.
Els seus municipis veïns són 9: Badalona, Santa Coloma de Gramanet,
Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Ripollet, Barberà del Vallès, Santa
Perpètua de la Mogoda, la Llagosta i Sant Fost de Campsentelles.
La població total de Montcada i Reixac a l’any 2014 ha estat de
34.394 habitants. La densitat mitja de població a Montcada a 2006 era de
1.386 persones per Km², al 2014 és de 1.464 habitants per Km².
Densitat/Km2 població territorial
Any
2010
2012
2013
2014
Superfície
(km2)
Densitat
(hab./km2)
Superfície
(km2)
Densitat
(hab./km2)
Superfície
(km2)
Densitat
(hab./km2)
Superfície
(km2)
Densitat
(hab./km2)
Montcada i
Reixac
Vallès
Occidental
Catalunya
23,5
583,1
32.108
1.434
1.520
234
23,5
583,1
32.108
1.478
1.540
236
23,5
583,1
32.108
1.485
1.542
235
23,5
583,1
32.108
1.464
1.543
234
Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Idescat.
12
Evolució de la població de Montcada i Reixac (1998-2014).
Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Població
26886
27348
27952
28714
29653
30354
30953
31725
32153
32111
32750
33453
33656
34262
34689
34863
34394
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Evolució de la població de Montcada i Reixac (2000-2014).
Evolució població Montcada i Reixac
40000
35000
30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
13
Evolució per gènere de la població de Montcada i Reixac
(1998-2014).
Any
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Homes
13242
13459
13793
14159
14659
15033
15337
15807
16038
16017
16405
16668
16762
17046
17270
17.293
17.012
Dones
13644
13889
14159
14455
14994
15321
15616
15918
16115
16094
16345
16785
16894
17216
17419
17.570
17.382
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Evolució per gènere de la població de Montcada i Reixac
(2000-2014).
Evolució població per gènere Montcada i Reixac
20000
18000
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
0
Homes
Dones
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
14
Evolució de la població de nacionalitat estrangera a Montcada i
Reixac (2000 -2014).
Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Població nacionalitat estrangera
274
509
823
1484
1929
2527
2971
3023
3556
4034
3965
4016
4209
4150
3663
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Evolució de la població de nacionalitat estrangera a Montcada i
Reixac (2000 -2014).
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Població nacionalitat estrangera
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
15
Dimensió Territorial comparativa any 2014
Dimensió territorial
Catalunya
Vallès Occidental
Montcada i Reixac
Població estrangera
(1) Població
total
% vert.
7.518.903
899.532
34.394
1.089.241
92.497
3663
100,00
8.49
0.33
% sobre
(1)
14.49
10.28
10.65
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT
Evolució per gènere de la població de nacionalitat estrangera de
Montcada i Reixac (2000 -2014).
Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Homes nacionalitat estrangera
Dones nacionalitat estrangera
146
128
257
252
429
394
827
657
1044
885
1425
1102
1636
1335
1673
1350
1963
1593
2168
1866
2139
1826
2199
1909
2264
1945
2190
1960
1885
1778
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Evolució per gènere de la població de nacionalitat estrangera de
Montcada i Reixac (2000 -2014).
2500
2000
1500
1000
500
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Homes nacionalitat estrangera
Dones nacionalitat estrangera
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
16
Perfil de la població empadronada a la població de
Montcada i Reixac segons nacionalitat- 2014
Total
Població 2014
Sexe
Edat
(89.34%)
(10.65%)
Nacionalitat espanyola
Nacionalitat estrangera
34.394
100,0
30.731
100,0
3.663
100,0
Homes
17.012
49.46
15.127
49.22
1.885
51.46
Dones
17.382
50.53
15.604
50.77
1.778
48.53
0 a 14
6.035
17.54
5.266
17.13
769
20.99
15 a 29
5.430
15.78
4.613
15.01
817
22.30
30 a 44
9.048
26.30
7.634
24.84
1.414
38.60
45 a 59
7.241
21.05
6.713
21.84
528
14.41
60 a 74
4.072
11.83
3.965
12.90
107
2.92
75 i més
2.568
7.46
2.540
8.26
28
0.76
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
17
Perfil de la població empadronada a la població de Montcada i Reixac segons nacionalitat
- anys comparatius -
Persones i edats
Homes
Dones
Total
Edats
0 a 14
15 a 29
30 a 44
45 a 59
60 a 74
75 i més
Total
Nacionalitat espanyola
2014
2013
2012
2010
2014
2013
2012
2010
17.012 17.293 17.270 17.046 15.127 15.103 15.006 14.847
17.382 17.570 17.419 17.216 15.604 15.610 15.474 15.307
34.394 34.863 34.689 34.262 30.731 30.713 30.480 30.154
6.035
5.430
9.048
7.241
4.072
2.568
6.092
5.680
9.435
7.100
4.002
2.554
6.014
5.859
9.504
6.883
3.935
2.494
5.817
5.977
9.451
6.645
3.908
2.464
5.266
4.613
7.634
6.713
3.965
2.540
5.256
4.695
7.813
6.534
3.887
2.528
5.204
4.780
7.842
6.353
3.831
2.470
5.024
4.902
7.848
6.122
3.812
2.446
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
18
Nacionalitat
2014 2013
1.885 2.190
1.778 1.960
3.663 4.150
estrangera
2012 2010
2.264 2.199
1.945 1.909
4.209 4.108
769
817
1.414
528
107
28
810
1.089
1.662
530
104
24
836
985
1.622
566
115
26
793
1.075
1.603
523
96
18
Evolució de la població empadronada 2001 - 2014
35000
30000
3965
4108
4209
4150
3663
4034
1484
2537
2971
3023
823
1929
3556
28830
28870
29024
29198
29182
29088
29194
29419
29691
30154
30480
30713
30731
28205
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
509
25000
20000
15000
10000
5000
0
Nacionalitat espanyola
Nacionalitat estrangera
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
19
3. Origen i composició de la població
La ciutadania de Montcada i Reixac és ben diversa en quant als seus
llocs de naixements, pertanyen a 104 països, inclòs Espanya.
A l’any 2005 la població nascuda a Catalunya era del 63%; a l’any 2014 ,
la població nascuda a Catalunya representa un 65.48%, principalment
a la província de Barcelona ( 22.101 persones). A l’any 2005 un 28% dels
residents a Montcada havien nascut a la resta d’Espanya, a l’any 2014 els
residents a Montcada nascuts a la resta d’Espanya representen un
21,50%, destacant Andalusia (3862), Extremadura ( 657 ), Castella Lleó (
650 ), Castella – Manxa ( 427 ), Galícia ( 378 ), Murcia ( 337), Aragó (
298), Ceuta i Melilla ( 119) com a principals comunitats d’origen. Aquest
col·lectiu, arribat sobre tot a partir de les migracions d’arreu d’Espanya a la
Catalunya industrial, està ara en retrocés, minvant el seu pes dins la ciutat.
Es tracta de fet d’un col·lectiu envellit, amb una edat mitjana pròxima a la
jubilació. Els nascuts a l’estranger a l’any 2005 representaven un 8% de
la població (a 2000 eren només el 2% ), a l’any 2013 el 14,06%, a l’any
2014 els nascuts a l’estranger representen un 13% de la població.
Lloc de naixement de la població de Montcada i Reixac (2000-2014)
Any
Catalunya
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
18145
18721
19338
19528
19846
20163
20363
20443
20638
20982
21343
21836
22114
22412
22523
Mateixa
comarca
6354
6466
6719
6840
6980
7185
7331
7487
7680
7948
8205
8473
8668
8832
8993
Altra comarca
Resta Estat
Estranger
11791
12255
12619
12688
12866
12978
13032
12956
12958
13034
13138
13363
13446
13580
13530
9246
9191
9181
9034
8874
8733
8521
8302
8157
7974
7839
7774
7654
7549
7398
561
802
1134
1792
2233
2829
3269
3366
3955
4497
4474
4622
4921
4902
4473
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
20
Lloc de naixement de la població de Montcada i Reixac (2000-2014)
Llloc de naixement de la població de Montcada i Reixac
25000
20000
15000
10000
5000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Catalunya
Mateixa comarca
Altra comarca
Resta Estat
Estranger
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Si en comptes del criteri del lloc de naixement prenem el criteri de la
nacionalitat -dividint la població entre persones amb nacionalitat estrangera
i nacionalitat espanyola- els gràfic que segueix ens mostra com aquest
any 2014 i per primera vegada, i poc significativa, únicament ha crescut
la població nacional i no així la població de nacionalitat estrangera. Cal
destacar la disminució que s’ha efectuat durant l’any 2014 de la població
estrangera de nacionalitat de països d’Amèrica del Sud, Àsia i Oceania,
Amèrica del Sud i de països d’Àfrica.
21
Evolució anual de la població segons nacionalitat. Montcada i Reixac
(2000 – 2014)
Amèrica
del
Resta Resta
Amèrica
Àsia i
Any Espanyola
Àfrica
Total
UE
Europa
Nord i
del Sud Oceania
Central
2000
27678
94
3
80
17
58
22
27952
2001
28205
100
4
180
33
164
28
28714
2002
28830
116
14
269
43
343
38
29653
2003
28870
147
42
487
58
671
79
30354
2004
29024
145
92
570
66
937
119
30953
2005
29198
201
127
795
88
1095
221
31725
2006
29182
216
152
969
105
1227
302
32153
2007
29088
344
85
992
126
1160
316
32111
2008
29194
499
118
1147
156
1235
401
32750
2009
29419
548
157
1336
189
1360
444
33453
2010
29691
509
176
1346
195
1322
417
33656
2011
30216
510
180
1392
175
1241
518
34232
2012
30480
536
186
1452
238
1170
627
34689
2013
30713
535
205
1396
290
1063
661
34863
2014
30731
515
202
1282
232
894
538
34394
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Evolució anual de la població segons nacionalitat estrangera.(2004 – 2014)
Evolució anual població segons nacionalitat estrangera
1600
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
2004
2005
Resta UE
2006
Resta Europa
2007
Àfrica
2008
2009
2010
Amèrica del Nord i Central
2011
Amèrica del Sud
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
22
2012
2013
2014
Àsia i Oceania
Població segons nacionalitat per continents i sexe. Montcada i
Reixac. Any 2014.
Sexe
Homes
Dones
Total
Espanyola
Resta Resta
UE
Europa
15127
241
96
15604
274
106
30731
515
202
Font: Elaboració pròpia a
Àfrica
719
563
1282
partir
Amèrica
del
Amèrica
Àsia i
Nord i
del Sud Oceania
Central
85
402
342
147
492
196
232
894
538
de les dades de l’IDESCAT.
Total
17012
17382
34394
Població segons nacionalitat per continents i sexe 2014
100%
90%
196
80%
563
15604
70%
274
106
492
147
60%
50%
40%
342
30%
719
15127
20%
241
96
402
85
10%
0%
Espanyola
Resta UE
Resta
Europa
Àfrica
Homes
Amèrica del Amèrica del
Nord i
Sud
Central
Dones
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
23
Àsia i
Oceania
Percentatge de població estrangera segons nacionalitat sobre el total de
població. (2000-2014)
Any
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Total població
27952
28714
29653
30354
30953
31725
32153
32111
32750
33453
33656
34232
34689
34863
34394
Estrangera
274
509
823
1484
1929
2527
2971
3023
3556
4034
3965
4016
4209
4150
3663
%
0.98
1.77
2.78
4.89
6.23
7.97
9.24
9.41
10.86
12.06
11.78
11.73
12.13
11.90
10.65
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
24
Població de Montcada i Reixac segons nacionalitat i lloc de naixement. Any 2010 – 2014
Nacionalitat
Lloc de naixement
Espanyola
2012
2013
2010
Catalunya
Resta de l'Estat
Estranger
Total
2014
21004 21.687 21.922 22018
7820
7.638
7.533
7378
867
1.155
1.258
1335
29691 30.480 30.713 30731
2010
Resta UE
2012
2013
2014
2010
40
1
468
509
52
2
482
536
63
2
450
515
13
0
163
176
61
1
473
535
Resta d'Europa
2012
2013
13
1
172
186
20
1
184
205
2014
25
1
176
202
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Destacar l’increment de població nascuda a l’estranger i augment de la nacionalitat espanyola.
Població de Montcada i Reixac segons nacionalitat i lloc de naixement. Any 2010 – 2014
Nacionalitat
Lloc de naixement
Àfrica
2010
Catalunya
Resta de l'Estat
Estranger
Total
2012
2013
2014
206
262
289
296
11
8
12
13
1129 1.182 1.095
973
1346 1.452 1.396 1282
Amèrica del Nord i
Central
2010 2012 2013 2014
2010
8
1
186
195
42
42
46
0
0
0
1280 1.128 1.017
1322 1.170 1.063
11
1
226
238
18
1
271
290
11
1
220
232
Amèrica del Sud
2012
2013
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
25
Àsia i Oceania
2014
2010
2012
2013
2014
48
1
845
894
30
6
381
417
47
4
576
627
56
1
604
661
62
2
474
538
El creixement accentuat de nacionals estrangers té com a causa el
desenvolupament dels fluxos migratoris internacionals principalment des
d’Amèrica del Sud i Àfrica des de l’entrada en el 2000. Es tracta d’un fenomen
comú al conjunt de Catalunya i Espanya, tot i que el pes estadístic de les diferents
àrees de procedència pot presentar forces variabilitats segons els municipis concrets
de destinació. En el cas de Montcada, per exemple, s’ha de destacar el
desenvolupament en els últims tres anys de les migracions procedents
d’Àsia,
integrades
fonamentalment
per
homes
pakistanesos.
L’augment
d’estrangers de la UE integra, entre d’altres, l’entrada com a comunitaris de 10 països
de l’Est, així com la nacionalització d’alguns llatinoamericans com italians, alemanys,
etc. per les arrels ascendents que també mantenen amb aquests països. Com sabem,
un contingent important dels estrangers que arriben a les nostres ciutats no
ho fan directament des dels seus països d’origen, sinó a través d’altres
municipis veïns on han residit prèviament (en alguns casos aquest és el cas de
quasi la meitat dels estrangers arribats). Es tracta d’una informació important a l’hora
de definir polítiques de recepció i acollida, ja que ens poden orientar sobre les
necessitats
d’aprenentatge
de
la
llengua,
de
d’assessorament legal, etc. de la població estrangera.
26
coneixement
del
territori,
Regions geogràfiques de procedència de la població estrangera. Montcada i
Reixac (2000 - 2014)
Anys
Resta
UE
Resta
Europa
Àfrica
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
515
535
536
510
509
548
499
344
216
201
145
147
116
100
94
202
205
186
180
176
157
118
85
152
127
92
42
14
4
3
1282
1396
1452
1392
1346
1336
1147
992
969
795
570
487
269
180
80
Amèrica
del nord i
central
232
290
238
175
195
189
156
126
105
88
66
58
43
33
17
Amèrica
sud
Àsia i
Oceania
894
1063
1170
1241
1322
1360
1235
1160
1227
1095
937
671
343
164
58
538
661
627
518
417
444
401
316
302
221
119
79
38
28
22
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
Regions geogràfiques de procedència de la població estrangera. Montcada i
Reixac. 2014
Regions geogràfiques de procedència de la població estrangera
6%
6%
35%
14%
15%
24%
Àfrica
Amèrica sud
Àsia i Oceania
Resta UE
Amèrica del nord i central
Resta Europa
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
27
Dins de cada gran regió de procedència destaquen clarament una sèrie de
nacionalitats predominants: entre els africans, els marroquins composen la major
part del gruix, sent a més a més la nacionalitat estrangera majoritària a
Montcada. Entre els llatinoamericans, els equatorians són el principal
component, la segona nacionalitat en importància és la pakistanesa.
Població estrangera per països - Montcada i Reixac, (2010 – 2014).
País
Anys
2010
comparatius
Marroc
1032
Equador
554
Pakistan
278
Colòmbia
193
Perú
140
Bolívia
134
Romania
117
Argentina
116
Nigèria
114
Itàlia
109
Xina
101
Ucraïna
81
República
75
Dominicana
Polònia
66
Portugal
64
Hondures
58
Brasil
52
Xile
47
Rússia
45
França
44
Veneçuela
43
Ghana
36
Bulgària
32
Guinea
30
Equatorial
Cuba
28
Mali
24
Uruguai
23
Gàmbia
23
Paraguai
20
Armènia
19
Senegal
18
República
16
de Moldàvia
Alemanya
16
Mauritània
16
% respecte el total de la
població estrangera al
municipi
Població del país
2012
2013
2014
2010
2012
2013
26.03 26.61 26.14 27.74
13.97
9.6
8,94
8.57
7.01 10.79 11,57 10.32
4.87
4.42
3,88
3.69
3.53
3.64
3,16
2.54
3.38
2.95
2,67
2.73
2.95
3.59
3,71
3.58
2.93
2.19
2,14
2.1
2.88
2.92
2,31
2.48
2.75
2.23
2,17
2.38
2.55
2.99
3,13
2.92
2.04
1.81
1,95
2.24
1120
404
454
186
153
124
151
92
123
94
126
76
1085
371
480
161
131
111
154
89
96
90
130
81
1016
314
378
135
93
100
131
77
91
87
107
82
92
88
59
1.89
2.19
2,12
61
79
80
48
63
55
20
54
46
39
55
74
128
42
56
54
27
51
55
41
59
73
98
48
51
59
21
40
51
52
1.66
1.61
1.46
1.31
1.19
1.13
1.11
1.08
0.91
0.81
1.45
1.88
1.9
1.14
1.5
1.31
0.48
1.28
1.09
0.93
37
29
22
0.76
26
25
32
25
14
19
12
28
25
32
24
19
23
17
27
21
20
13
16
13
17
19
26
24
16
26
15
2014
% respecte el total de
la població del país a
Catalunya
2010 2012 2013 2014
0.44
0.7
0.79
0.4
0.4
0.24
0.12
0.36
1.57
0.22
0.22
0.49
0.47
0.68
0.96
0.44
0.50
0.25
0.14
0.35
1.61
0.19
0.25
0.43
0.46
0,73
1,03
0,42
0,46
0,23
0,15
0,37
1,3
0,18
0,26
0,45
0.45
0.75
0.85
0.43
0.38
0.24
0.13
0.37
1.31
0.18
0.21
0.46
0.61
0.34
0.40
0,38
0.27
1,33
1,78
3,08
1,01
1,35
1,3
0,65
1,23
1,33
0,99
1.61
1.99
2.68
1.31
0.39
1.61
0.57
1.09
1.39
1.42
0.47
0.37
0.41
0.2
0.3
0.29
0.12
0.43
0.7
0.24
0.45
0.52
0.44
0.22
0.45
0.31
0.06
0.53
0.79
0.29
0,43
0,5
0,64
0,21
0,44
0,29
0,08
0,52
0,94
0,3
0.51
0.55
0.48
0.27
0.46
0.3
0.07
0.44
0.89
0.41
0.88
0,7
0.6
1.73
2.36
1,89
1.46
0.71
0.61
0.58
0.58
0.5
0.48
0.45
0.62
0.59
0.76
0.59
0.33
0.45
0.29
0,67
0,6
0,77
0,58
0,46
0,55
0,41
0.74
0.57
0.55
0.35
0.44
0.35
0.46
0.29
0.34
0.16
0.14
0.13
0.52
0.09
0.28
0.35
0.26
0.15
0.09
0.50
0.06
0,31
0,35
0,29
0,15
0,13
0,59
0,08
0.32
0.29
0.21
0.08
0.12
0.34
0.08
29
0.4
0.45
0,63
0.79
0.37
0.43
0,59
0.67
19
13
0.4
0.4
0.57
0.38
0,63
0,36
0.52
0.35
0.07
0.67
0.11
0.70
0,12
0,71
0.09
0.7
28
País
Població del país
% respecte el total de la
població estrangera al
municipi
Anys
2010 2012
2013
2014 2010
comparatius
Índia
15
20
26
28
0.38
Regne Unit
15
16
22
24
0.38
Mèxic
13
9
8
13
0.33
Països
19
0.3
12
14
16
Baixos
Algèria
10
11
13
13
0.25
Eslovàquia
10
5
5
4
0.25
Camerun
9
8
9
9
0.23
Congo
9
7
9
4
0.23
Filipines
9
8
7
7
0.23
Estats Units
8
9
9
11
0.2
d'Amèrica
Grècia
7
9
9
0.18
Nicaragua
6
10
12
9
0.15
El Salvador
5
9
13
14
0.13
Geòrgia
5
9
7
7
0.13
República
0.1
4
4
Txeca
BurKina
0.1
4
Faso
Guinea
4
0.1
Hongria
4
0.1
Angola
4
0.1
Irlanda
5
Suïssa
6
4
Resta de
58
1.21
48
54
61
països
No consta
2
país
Total
3965 4.209 4.150 3663 100
% respecte el total de
la població del país a
Catalunya
2012
2013
2014
0.48
0.38
0.21
0,63
0,53
0,19
0.76
0.66
0.35
0.08
0.07
0.17
0.10
0.08
0.12
0,13
0,11
0,11
0.15
0.12
0.19
0.33
0,39
0.52
0.12
0.14
0,17
0.21
0.26
0.12
0.19
0.17
0.19
0,31
0,12
0,22
0,22
0,17
0.35
0.11
0.25
0.11
0.19
0.12
0.49
0.69
2.11
0.09
0.12
0.25
0.58
1.83
0.08
0,14
0,26
0,66
2,43
0,07
0.15
0.24
0.69
1.2
0.07
0.21
0,22
0.3
0.14
0.15
0,15
0.18
0.21
0.24
0.21
0.21
0,22
0,29
0,31
0,17
0.25
0.38
0.19
0.58
0.49
0.25
0.11
0.74
0.63
0.40
0.18
0,7
0,71
0,54
0,14
0.53
0.06
0.14
0,1
2010 2012 2013 2014
0.2
1.42
0.08
0.33
2.02
1.28
0,14
0.14
0.11
1,47
1.58
:
0,19
0.25
0.14
:
:
0.05
100
100
100
:
:
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
29
0,21
:
Disset principals nacionalitats de la població estrangera. Montcada i
Reixac, any 2014.
17 principals nacionalitats de població estrangera Montcada i
Reixac 2014
2%
2%
2% 2%
3%
3%
3%
34%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
13%
11%
Marroc
Romania
Perú
Argentina
Rusia
Pakistan
Xina
Nigèria
Portugal
Equador
Bolívia
Itàlia
República Dominicana
Colòmbia
Hondures
Ucraïna
Polonia
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
30
En relació amb l’anterior, podem observar seguidament com la composició per sexes
és força variable segons la nacionalitat dels estrangers: en termes generals, podem
destacar la feminització de les migracions llatinoamericanes (Hondures,
Colòmbia, Bolívia, República Dominicana, Veneçuela, Perú i Brasil, Paraguai,
), exceptuant els argentins, que tendeixen a la masculinització. Entre els africans i
països musulmans com ara Pakistan la tònica és a la masculinització, en tant
que l’emigració femenina des d’aquestes regions va majoritàriament vinculada a la
reagrupació familiar i rarament a un projecte laboral propi. El cas més extrem
l’observem entre els pakistanesos, on els homes superen el 70% del total. En la
composició per sexes de les diferents nacionalitats influeixen també factors socials
com ara els nínxols laborals on més fàcilment troben feina (treball domèstic en el cas
de les llatinoamericanes; construcció, indústria, comerç en el cas dels africans i
pakistanesos), però també el tipus de projecte migratori predominant i la pròpia
antiguitat del flux: migracions protagonitzades per solters o caps de família, projectes
més o menys temporals o definitius, la generalització de les reagrupacions familiars,
la incidència dels matrimonis amb persones autòctones, etc.
31
Composició per sexes de la població estrangera segons nacionalitat.
Montcada i Reixac. ( 2012 – 2014).
Nacionalitat
ANYS
COMPARATIUS
Marroc
Pakistan
Equador
Colòmbia
Perú
Romania
Xina
Bolívia
Nigèria
Itàlia
República Dominicana
Argentina
Hondures
Portugal
Ucraïna
Xile
Polònia
Rússia
Veneçuela
Brasil
Ghana
Bulgària
Guinea Equatorial
Uruguai
Cuba
Gàmbia
Mali
Alemanya
França
Índia
República de Moldàvia
Armènia
Mauritània
Regne Unit
Països Baixos
Paraguai
Senegal
Algèria
Nicaragua
Mèxic
Grècia
Estats Units d'Amèrica
Geòrgia
El Salvador
Àustria
Camerun
Filipines
Congo
Eslovàquia
Costa d'Ivori
Hongria
Suïssa
República Txeca
Irlanda
Total
Homes
Dones
2012
2013
2014
2012
2013
2014
2012
2013
2014
1.120
454
404
186
153
151
126
124
123
94
92
92
80
79
76
63
61
55
54
48
46
39
42
32
26
25
25
24
20
20
19
19
16
16
14
14
12
11
10
9
9
9
9
9
8
8
8
7
5
5
4
0
0
0
1085
480
371
161
131
154
130
111
96
90
88
89
128
74
81
56
55
54
51
42
55
41
29
32
28
24
25
26
27
26
26
23
15
22
16
19
17
13
12
8
9
9
7
13
0
9
7
9
5
0
0
6
4
0
1016
378
314
135
93
131
107
100
91
87
59
77
98
73
82
51
59
59
40
48
51
52
22
20
27
13
21
19
21
28
29
13
13
24
19
16
17
13
9
13
0
11
7
14
0
9
7
4
4
0
0
4
0
5
632
347
194
90
64
76
65
48
73
56
40
55
28
37
39
30
28
21
23
20
30
9
18
16
12
19
20
9
11
12
9
13
11
9
7
4
12
10
3
3
4
6
6
3
1
7
2
4
1
2
2
0
0
0
603
348
175
74
60
73
64
40
57
52
41
53
43
35
44
27
26
26
19
16
31
10
11
17
13
17
21
10
16
16
13
14
10
12
8
3
15
12
2
4
4
6
4
6
0
8
1
5
0
0
0
2
0
0
557
265
154
57
43
58
51
33
50
49
26
43
25
34
49
26
28
18
17
17
29
17
10
10
11
8
17
9
13
17
14
7
8
14
9
2
13
12
3
5
0
7
3
8
0
6
1
2
0
0
0
2
0
2
488
107
210
96
89
75
61
76
50
38
52
37
52
42
37
33
33
34
31
28
16
30
24
16
14
6
5
15
9
8
10
6
5
7
7
11
0
1
7
6
5
3
3
6
7
1
6
3
4
3
2
0
0
0
482
132
196
87
71
81
66
71
39
38
47
36
85
39
37
29
29
34
32
26
24
31
18
15
15
7
4
16
11
10
13
9
5
10
8
16
2
1
10
4
5
3
3
7
0
1
6
4
5
0
0
4
4
0
459
113
160
78
50
73
56
67
41
38
33
34
73
39
33
25
31
41
23
31
22
35
12
10
16
5
4
10
8
11
15
6
5
10
10
14
4
1
6
8
0
4
4
6
0
3
6
2
4
0
0
2
0
3
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
32
4. Estructura de la població
L’any 2014 ha significat per primera vegada una disminució de població,
també l’estructura d’edats de Montcada i Reixac s’ha transformat. Aquest
canvi queda reflectit en la següent piràmide d’edats, on es pot veure com han estat
les generacions infantils menors de 9 anys i les generacions mitges dels 25
als 39 anys les que més han disminuït. Les generacions envellides augmenten
lleugerament per l’arribada a la jubilació de contingents cada cop més abundants. Els
adolescents, per últim, amb prou forces es mantenen per l’efecte de la dràstica
reducció de la natalitat a partir dels anys 80.
Estructura d’edat i sexe comparada. Montcada i Reixac (2012 - 2014).
Edats
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
a4
a9
a 14
a 19
a 24
a 29
a 34
a 39
a 44
a 49
a 54
a 59
a 64
a 69
a 74
a 79
a 84
85
anys i
més
Total
Homes
1.139
1.070
897
868
928
1.154
1.567
1.778
1.532
1.372
1.183
1.005
735
592
502
441
304
2012
Dones
1.043
1.026
839
819
886
1.204
1.495
1.686
1.446
1.255
1.154
914
791
726
589
633
498
Total
2.182
2.096
1.736
1.687
1.814
2.358
3.062
3.464
2.978
2.627
2.337
1.919
1.526
1.318
1.091
1.074
802
Homes
1.086
1.102
945
875
894
1.064
1.516
1.720
1.610
1.390
1.224
1.023
743
627
495
464
304
2013
Dones
1.045
1.045
869
808
900
1.139
1.412
1.696
1.481
1.341
1.170
952
812
758
567
627
512
Total
2.131
2.147
1.814
1.683
1.794
2.203
2.928
3.416
3.091
2.731
2.394
1.975
1.555
1.385
1.062
1.091
816
Homes
1017
1107
986
845
895
970
1329
1692
1581
1386
1224
1082
763
643
494
447
322
2014
Dones
984
1038
903
787
862
1071
1310
1609
1527
1386
1166
997
815
768
589
596
519
Total
2001
2145
1889
1632
1757
2041
2639
3301
3108
2772
2390
2079
1578
1411
1083
1043
841
203
415
618
211
436
647
229
455
684
17.270
17.419
34.689
17.293
17.570
34.863
17012
17382
34394
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
33
Piràmide de Població de Montcada i Reixac 2014
85 anys i més
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
2000
1500
1000
500
0
Homes
500
1000
Dones
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
34
1500
2000
Comparativa piràmide població Montcada Reixac 2010 & 2014
Piràmide de Població de Montcada i Reixac 2014
85 anys i més
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
2000
1500
1000
500
0
500
Homes
1000
1500
2000
Dones
Piràmide de Població de Montcada i Reixac 2010
85 anys i més
80 a 84
75 a 79
70 a 74
65 a 69
60 a 64
55 a 59
50 a 54
45 a 49
40 a 44
35 a 39
30 a 34
25 a 29
20 a 24
15 a 19
10 a 14
5a9
0a4
2000
1500
1000
500
0
Homes
500
1000
Dones
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
35
1500
2000
Estructura d’edat i sexe comparada. Montcada i Reixac (2000 - 2014).
Any
0 a 14
anys
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2141
2160
2230
2343
2390
2545
2635
2655
2709
2813
2877
3013
3106
3133
3110
Homes
15 a
64
anys
9947
10243
10607
10855
11094
11410
11498
11461
11777
11912
11922
11988
12122
12059
11767
65
anys i
més
1705
1756
1822
1835
1853
1852
1905
1901
1919
1943
1963
2025
2042
2101
2135
Dones
15 a
64
anys
9825
10095
10359
10492
10707
10918
10992
10961
11138
11411
11404
11515
11650
11711
11530
0 a 14
anys
2039
2083
2148
2270
2341
2457
2534
2544
2605
2720
2775
2883
2908
2959
2925
65
anys i
més
2295
2377
2487
2559
2568
2543
2589
2589
2602
2654
2715
2808
2861
2900
2927
0 a 14
anys
4180
4243
4378
4613
4731
5002
5169
5199
5314
5533
5652
5896
6014
6092
6035
Total
15 a
64
anys
19772
20338
20966
21347
21801
22328
22490
22422
22915
23323
23326
23503
23772
23770
23297
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
36
65
anys i
més
4000
4133
4309
4394
4421
4395
4494
4490
4521
4597
4678
4833
4903
5001
5062
Població segons sexe i edat. Any a Any . Montcada i Reixac (2014).
Edat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
Home
208
184
186
210
229
244
237
202
211
213
228
209
192
178
179
171
179
157
158
180
192
179
175
180
169
177
189
196
208
200
233
264
265
248
319
350
340
340
345
317
342
358
327
293
261
307
273
296
248
262
263
256
244
215
246
255
201
228
210
Dona
175
202
206
196
205
203
212
222
193
208
195
187
192
167
162
157
156
183
135
156
175
178
166
150
193
187
190
201
243
250
224
265
269
269
283
288
326
341
343
311
336
330
280
317
264
290
293
247
280
276
241
219
241
222
243
228
206
213
207
Total
383
386
392
406
434
447
449
424
404
421
423
396
384
345
341
328
335
340
293
336
367
357
341
330
362
364
379
397
451
450
457
529
534
517
602
638
666
681
688
628
678
688
607
610
525
597
566
543
528
538
504
475
485
437
489
483
407
441
417
Edat
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100 i més
total
Home
188
163
165
152
130
153
138
140
119
120
126
105
98
83
129
79
97
92
87
90
81
85
57
64
66
50
44
29
31
35
29
19
7
8
7
5
4
5
2
0
1
3
17012
Dona
143
169
172
149
167
158
151
153
143
181
140
134
118
119
140
78
102
133
119
125
117
124
115
97
105
78
86
69
64
40
48
37
33
21
14
16
11
3
5
1
4
3
17382
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
37
Total
331
332
337
301
297
311
289
293
262
301
266
239
216
202
269
157
199
225
206
215
198
209
172
161
171
128
130
98
95
75
77
56
40
29
21
21
15
8
7
1
5
6
34394
Població segons sexe i edat. Any a Any . Montcada i Reixac
Edat
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
2010
433
473
426
408
405
423
400
400
364
349
325
316
329
318
283
310
372
356
337
335
335
348
353
384
444
416
431
493
552
528
548
660
661
683
707
658
705
692
631
625
543
602
583
562
536
541
514
479
487
2012
399
427
451
454
451
425
407
440
424
400
384
357
333
322
340
331
288
326
379
363
346
349
368
361
390
394
465
458
477
564
561
537
592
685
687
685
711
675
696
697
628
621
537
607
585
561
521
543
515
38
2013
400
402
426
445
458
457
420
411
429
430
404
380
360
336
334
335
342
291
340
375
360
343
356
364
371
388
416
469
464
466
566
556
526
611
669
675
680
708
660
693
695
620
635
531
610
583
558
528
547
2014
383
386
392
406
434
447
449
424
404
421
423
396
384
345
341
328
335
340
293
336
367
357
341
330
362
364
379
397
451
450
457
529
534
517
602
638
666
681
688
628
678
688
607
610
525
597
566
543
528
Edat
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99 i més
Total
2010
438
502
486
415
445
424
355
346
359
301
311
325
307
292
290
319
273
254
228
205
283
168
213
234
227
239
222
238
209
194
204
163
170
140
140
119
113
94
70
67
42
50
33
20
20
7
16
4
7
4
8
33656
2012
487
495
435
503
487
417
449
430
344
342
354
304
305
322
300
295
267
308
269
252
222
204
282
164
209
232
217
228
210
224
195
183
193
148
156
122
119
102
94
75
57
46
29
31
20
15
9
1
9
2
9
34.689
39
2013
515
489
487
433
500
485
421
450
424
341
339
342
308
297
312
296
299
264
307
270
245
221
200
280
161
200
230
213
221
209
218
182
175
180
141
138
108
103
86
85
69
50
38
28
26
19
12
7
1
6
9
34.863
2014
538
504
475
485
437
489
483
407
441
417
331
332
337
301
297
311
289
293
262
301
266
239
216
202
269
157
199
225
206
215
198
209
172
161
171
128
130
98
95
75
77
56
40
29
21
21
15
8
7
1
11
34394
Indicadors de l'estructura de població a Montcada i Reixac
Si en comptes dels nombres absoluts ens fixem en indicadors demogràfics
d’estructura, que ens permeten comparar a nivell geogràfic i en el temps la
composició per edats i sexe d’una població, podem afirmar que, en el seu conjunt,
Montcada i Reixac és una població relativament envellida: en molta menor
mesura que el nucli barceloní i altres municipis veïns de grans dimensions,
però en major mesura que altres municipis mitjos de l’àrea metropolitana de
Barcelona que s’estan rejovenint per l’arribada de famílies nouvingudes.
L’índex d’envelliment a desembre de 2013 es situava en el 82,09%, al desembre de
2014 se situa en el 83,87%, és a dir, la proporció de menors de 15 anys és
lleugerament superior a la de persones de més de 64 anys.
Si desglossem i comparem els indicadors d’estructura de la població espanyola amb
els de nacionalitat estrangera, podem observar també el rejoveniment que suposa
la immigració internacional per al municipi: la població estrangera presenta un
índex de dependència senil i d’envelliment molt inferiors als que presenta la població
espanyola, fent que també per al conjunt de la població baixin lleugerament.
Lògicament, la presència de persones de la tercera edat entre els estrangers
augmentarà a mesura que aquest grup de població també envelleixi (a més de les
reagrupacions dels pares, que són un fenomen creixent). En quant als índex de
dependència juvenil observem bastant paritat, denotant que la proporció de fills i
adolescents en les famílies estrangeres és similar (si bé hem de tenir en compte
que l’efecte de les nacionalitzacions és entre els més joves molt significatiu, i que de
fet alguns han nascut en territori espanyol).
40
Indicadors de l'estructura de població a Montcada i Reixac 2010 – 2012 – 2013 - 2014
Indicadors
Població de 0 a 14
anys
Població entre 15 i
64 anys
Població de 65 i
més anys
Total població
Índex de
dependència global
Índex de
dependència
juvenil
Índex de
dependència senil
Índex
d'envelliment
2010
Població Espanyola
2012
2013
2014
2010
Població estrangera
2012
2013
2014
2010
Conjunt població
2012
2013
2014
4917
5204
5256
5266
735
810
836
769
5652
6014
6092
6035
20147
20445
20532
20480
3179
3327
3238
2817
23326
23772
23770
23297
4627
4831
4925
4985
51
72
76
77
4678
4903
5001
5062
29691
30480
30713
30731
3965
4209
4150
3663
33656
34689
34863
34394
47,37% 49,08% 49,58% 50,05% 24,72% 26,51% 28,16% 30,03% 44,28% 45,92% 46,66% 47,63%
24,40% 25,45% 25,59% 25,71% 23,12% 24,34% 25,81% 27,29% 24,23% 25,29% 25,62% 25,90%
22,96% 23,62% 23,98% 24,34%
1,60%
2,16%
2,34%
94,10% 92,83% 93,70% 94,66%
6,93%
8,88%
9,09%
2,73%
20,05% 20,62% 21,03% 21,72%
10.01% 82,76% 81,52%
82,09
83,87%
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
•
•
•
•
Índex de dependència global:Relació entre els individus en edat no activa respecte a la població potencialment activa. (població de 0 a 14 anys) +
(població de 65 i més anys) / (població entre 15 i 64 anys) * 100
Índex de dependència juvenil: Relació entre els individus en edat no activa de 0 a 15 anys respecte a la població potencialment activa
(població de 0 a 14 anys) / (població entre 15 i 64 anys) * 100.
Índex de dependència senil:Relació entre els individus majors de 65 anys respecte a la població potencialment activa.
(Població de 65 i més anys) / (població entre 15 i 64 anys) *100.
Índex d’envelliment: ((Població de 65 anys i més)/(Població de 0 a 14 anys))*100
41
Estructura d’edat i sexe comparada (població espanyola i estrangera). Montcada i Reixac, desembre de 2014.
Espanyola
Edat
0a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
35 a 39
40 a 44
45 a 49
50 a 54
55 a 59
60 a 64
65 a 69
70 a 74
75 a 79
80 a 84
85 anys i
més
Total
H
845
993
884
718
757
833
1084
1399
1354
1250
1146
1018
742
630
487
442
317
D
812
920
812
704
733
868
1043
1400
1354
1265
1091
943
778
752
576
585
516
Resta UE
Total
1657
1913
1696
1422
1490
1701
2127
2799
2708
2515
2237
1961
1520
1382
1063
1027
833
H
17
16
11
5
15
16
34
41
22
19
16
12
6
5
2
2
1
D
22
15
7
11
24
37
42
30
26
16
13
8
11
5
1
5
1
Resta d'Europa
Total
39
31
18
16
39
53
76
71
48
35
29
20
17
10
3
7
2
H
11
3
3
5
7
8
10
14
14
10
3
4
3
1
0
0
0
D
10
2
1
3
9
15
13
17
8
13
4
7
2
0
1
1
0
Total
21
5
4
8
16
23
23
31
22
23
7
11
5
1
1
1
0
Àfrica
H
98
57
29
45
44
47
87
117
91
49
25
18
5
0
3
2
2
D
102
64
31
19
33
68
72
66
47
20
11
8
8
6
3
3
2
Total
200
121
60
64
77
115
159
183
138
69
36
26
13
6
6
5
4
Amèrica del Nord
i Central
H
D
Total
2
6
8
4
8
12
6
9
15
11
8
19
10
12
22
12
19
31
8
25
33
11
16
27
8
21
29
8
6
14
1
11
12
1
4
5
2
0
2
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
1
Amèrica del Sud
H
20
7
36
31
34
32
57
60
51
30
16
18
2
5
1
1
1
D
12
14
34
25
38
48
89
60
56
44
30
19
11
3
5
1
0
Total
32
21
70
56
72
80
146
120
107
74
46
37
13
8
6
2
1
Àsia i Oceania
H
24
27
17
30
28
22
49
50
41
20
17
11
3
2
1
0
0
D
20
15
9
17
13
16
26
20
15
22
6
8
5
1
2
1
0
Total
44
42
26
47
41
38
75
70
56
42
23
19
8
3
3
1
0
Total
Homes
1017
1107
986
845
895
970
1329
1692
1581
1386
1224
1082
763
643
494
447
322
Total
Dones
984
1038
903
787
862
1071
1310
1609
1527
1386
1166
997
815
768
589
596
519
2001
2145
1889
1632
1757
2041
2639
3301
3108
2772
2390
2079
1578
1411
1083
1043
841
228
452
680
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
0
0
0
229
455
684
15127
15604
30731
241
274
515
96
106
202
719
563
1282
85
147
232
402
492
894
342
196
538
17012
17382
34394
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT.
42
5. Localització de la població estrangera
Comparativa taula informe Principals indicadors demogràfics per barris 2013 & 2014
Montcada CentreVallençana Reixac
2012
2013
%Var
2012
2013
%Var
2012
2013
%Var
Total
població
8708
8649
0.67
2339
2320
0.81
1818
1796
1.21
Població
espanyola
7864
7882
0.22
2152
2149
0.13
1574
1577
0.19
Població
estrangera
844
767
9.12
187
171
8.55
244
219
10.24
9.69
8.86
0.83
7,99
7.37
0.62
13,42
12.19
1.23
Indicadors
Anys
% Població
estrangera
Principal
nacionalitat
estrangera
Indicadors
Anys
Equador
Marroc
Vallençana Reixac
Equador
Equador
Montcada Centre- Vallençana Reixac
2012
2013 (*)
2014
%Var*
2012
Total població
8708
8649
8718
0.79
2339
2320
Població espanyola
7864
7882
7995
1.43
2152
Població estrangera
844
767
723
-5.73
9.69
8.86
8.29
-0.57
Equador
Marroc
% Població
estrangera
Principal nacionalitat
estrangera
Marroc
Font Pudenta
Marroc
Vallençana Reixac
2013 (*)
2014
Marroc
Font Pudenta
2013 (*)
2014
%Var*
2012
2361
1.76
1818
1796
1765
-1.72
2149
2181
1.48
1574
1577
1590
0.82
187
171
180
5.26
244
219
175
-20.09
7,99
7.37
7.62
0.25
13,42
12.19
9.91
-2.28
Equador
Equador
Marroc
Marroc
Marroc
%Var*
Marroc
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac (a 1 de gener de 2015)
43
Anys
2012
2013
%Var
Mas Rampinyo - Mas
Duran- Can Pomada
2012
2013
%Var
Total
població
2128
1934
9.11
6321
6392
1.12
2253
2250
0.13
Població
espanyola
1196
1169
2.25
5835
5952
2
2049
2057
0.39
Població
estrangera
932
765
17.91
486
440
9.46
204
193
5.39
43,79
39.55
4.24
7,68
6.88
0.8
9,05
8.57
0.48
Indicadors
La Ribera
% Població
estrangera
Principal
nacionalitat
estrangera
Indicadors
Marroc
Marroc
La Ribera
Marroc
Marroc
Can Pomada
2012
2013
%Var
Marroc
Marroc
Mas Rampinyo-Mas Duran-Gurugu- Can
Pomada
2012
2013 (*)
2014
%Var*
2012
2013 (*)
2014
%Var*
Can Pomada
Anys
2012
2013 (*)
2014
%Var*
Total població
2128
1934
1852
-4.23
6321
6392
6517
1.95
2253
2250
2274
1.06
Població espanyola
1196
1169
1178
0.76
5835
5952
6103
2.53
2049
2057
2101
2.13
Població estrangera
932
765
674
-11.89
486
440
414
-5.90
204
193
173
-10.36
43,79
39.55
36.39
-3.16
7,68
6.88
6.35
-0.53
9,05
8.57
7.60
-0.97
Marroc
Marroc
Marroc
Marroc
Marroc
Marroc
% Població
estrangera
Principal nacionalitat
estrangera
Marroc
Marroc
Marroc
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac (a 1 de gener de 2015)
44
Indicadors
Anys
Carrerada
2013
%Var
2012
Pla d’en Coll
2013
%Var
2012
Terra Nostra
2013
%Var
Total
població
2288
2247
1.79
1889
1865
1.27
3299
3270
0.87
Població
espanyola
2070
2036
1.64
1842
1823
1.03
3018
3015
0.09
Població
estrangera
218
211
3.21
47
42
10.63
281
255
9.25
9,52
9.39
0.13
2,48
2.25
0.23
8,51
7.79
0.72
% Població
estrangera
Principal
nacionalitat
estrangera
Indicadors
Anys
2012
Total població
2288
2247
Població espanyola
2070
Població estrangera
% Població
estrangera
Principal nacionalitat
estrangera
2012
Marroc
Marroc
Carrerada
2013 (*)
2014
Xile
Xile
Pla d’en Coll
2013 (*)
2014
%Var*
2012
2222
-1.11
1889
1865
2036
2041
0.24
1842
218
211
181
-14.21
9,52
9.39
8.14
-1.25
Marroc
Marroc
Marroc
Marroc
Marroc
Terra Nostra
2013 (*)
2014
%Var*
2012
1869
0.21
3299
3270
3285
0.45
1823
1826
0.16
3018
3015
3040
0.82
47
42
43
2.38
281
255
245
-3.92
2,48
2.25
2.30
0.05
8,51
7.79
7.45
-0.34
Xile
Xile
Marroc
Marroc
Xile
%Var*
Marroc
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac (a 1 de gener de 2015)
45
Indicadors
Anys
Can Sant Joan
2012
2013
%Var
2012
Total
població
5273
5106
3.16
3160
Població
espanyola
4331
4289
0.96
Població
estrangera
942
817
17,86
16.00
% Població
estrangera
Principal
nacionalitat
estrangera
Marroc
Indicadors
Anys
2012
Total població
5273
5106
Població espanyola
4331
Població estrangera
% Població
estrangera
Principal nacionalitat
estrangera
%Var
2012
Total
2013
%Var
3160
0
34884
34425
1.31
2999
3006
0.23
30729
30749
0.06
13.26
161
154
4.34
4155
3676
11.52
1.86
5,09
4.87
0.22
11,91
10.67
1.24
Marroc
Can Sant Joan
2013 (*)
2014
Can Cuias
2013
Equador
Equador
Can Cuias
2013 (*)
2014
%Var*
2012
5049
-1.11
3160
3160
4289
4336
1.09
2999
942
817
713
-12.72
17,86
16.00
14.12
-1.88
Marroc
Marroc
Marroc
Marroc
Marroc
Total
2013 (*)
2014
%Var*
2012
3111
-1.55
34884
34425
34388
-0.10
3006
2979
-0.89
30729
30749
31088
1.10
161
154
132
-14.28
4155
3676
3300
-10.22
5,09
4.87
4.24
-0.63
11,91
10.67
9.59
-1.08
Equador
Equador
Marroc
Marroc
Ecuador / Bulgaria
%Var*
Marroc
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac (a 1 de gener de 2015)
46
Població de Montcada i Reixac per gènere 2012 – 2013 - 2014
Barris
Can Cuyàs
Can Sant Joan
Font Pudenta
La Ribera
Mas Rampinyo – Mas Duran - Gurugu
Can Pomada
Montcada Centre
Vallençana - Reixac
Carrerada- Pla d’en Coll
Terra Nostra
TOTALS
2012
Homes
Dones
1613
2659
913
1146
2046
1099
3045
1124
2032
1613
17290
1547
2614
905
982
2022
1154
3324
1215
2145
1686
17594
2013
Total
3160
5273
1818
2128
4068
2253
6369
2339
4177
3299
34884
Total
2014
Homes
Dones
(*)
Homes
Dones
1613
2546
890
1025
2085
1107
3031
1110
1993
1605
17008
1547
2560
906
909
2057
1143
3298
1210
2119
1665
17417
3160
5106
1796
1934
4142
2250
6329
2320
4112
3270
34425
1587
2498
878
960
2134
1122
3040
1134
1972
1607
16932
1524
2551
887
892
2109
1152
3317
1227
2119
1678
17456
Total
% (*)
3111
5049
1765
1852
4243
2274
6357
2361
4091
3285
34388
-1.55
-1.11
-1.72
-4.23
2.43
1.06
0.44
1.76
-0.51
0.45
-0.10
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac (1 de gener 2015)
47
Població estrangera per gènere 2010 – 2013 - 2014
Barris
2012
Total
2013
Total
%Var.
2014
Total
%Var.
(2012-2013)
Homes
Dones
154
- 4.34
64
68
132
-14.28
387
817
- 13.26
358
355
713
-12.72
128
81
219
- 10.24
97
78
175
-20.09
932
436
329
765
- 17.91
362
312
674
-11.89
155
282
112
135
247
- 12.41
111
130
241
-2.42
98
106
204
94
99
193
- 5.39
88
85
173
-10.36
Montcada Centre
337
320
657
302
294
596
- 9.28
274
269
543
-8.89
Vallençana-Reixac
99
88
187
90
81
171
- 8.55
96
84
180
5.26
Carrerada- Pla d’en Coll
111
154
265
108
145
253
- 4.52
99
125
224
-11.46
Terra Nostra
135
146
281
120
135
255
- 9.25
108
137
245
-3.92
TOTALS
2199
1956
4155
1897
1779
3676
- 11.52
1657
1643
3300
-10.22
Homes
Dones
Homes
Dones
Can Cuyàs
80
81
161
74
80
Can Sant Joan
517
425
942
430
Font Pudenta
144
100
244
La Ribera
551
381
Mas Rampinyo – Mas Duran - Gurugu
127
Can Pomada
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac (1 de gener 2015)
48
(2013-2014)
Percentatge de població estrangera sobre el total de població. (2012 – 2013 - 2014)
2012
2013
2014
Barris
Població
total
Població
estrangera
Can Cuyàs
Can Sant Joan
Font Pudenta
La Ribera
Mas Rampinyo – Mas Duran
- Gurugu
Can Pomada
Montcada Centre
Vallençana-Reixac
Carrerada- Pla d’en Coll
3160
5273
1818
2128
161
942
244
932
%
respecte
el total de
la població
estrangera
al
municipi
3,87
22,67
5,87
22,43
%
respecte
el total
de la
població
del barri
Població
total
Població
estrangera
5,09
17,86
13,42
43,79
3160
5106
1796
1934
154
817
219
765
%
respecte
el total de
la població
estrangera
al
municipi
4.18
22.22
5.95
20.81
%
respecte
el total
de la
població
del barri
Població
total
Població
estrangera
4.87
16
12.19
39.55
3111
5049
1765
1852
132
713
175
674
%
respecte
el total de
la població
estrangera
al
municipi
4
21.60
5.30
20.42
4068
282
6,78
6,93
4142
247
6.71
5.96
4243
241
7.30
5.67
2253
6369
2339
4177
204
657
187
265
4,90
15,81
4,50
6,37
9,05
10,31
7,99
6,34
8.57
9.41
7.37
6.15
2274
6357
2361
173
543
180
5.24
16.45
5.45
7.60
8.54
7.62
2288
218
5.24
9,52
193
596
171
253
211
5.25
16.21
4.65
6.88
Carrerada
2250
6329
2320
4112
2247
5.73
9.39
2222
181
5.48
8.14
Pla d’En Coll
1889
47
1.13
2,48
1865
42
1.14
2.25
1869
43
1.30
2.30
Terra Nostra
TOTALS
3299
34884
281
4155
6,76
11,91
8,51
3270
34425
255
3676
6.93
10.67
7.79
3285
34388
245
3300
7.42
9.59
7.45
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i Reixac (a 1 de gener de 2015)
49
%
respecte
el total
de la
població
del barri
4.24
14.12
9.91
36.39
Nacionalitats estrangeres i la seva població per barris de Montcada i Reixac –
Gràfic de les 10 principals nacionalitats per volum de persones (2014).
1.- Montcada Centre i Vallensana : 50 nacionalitats.
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de
persones estrangeres a Montcada Centre- Vallensana 2014
16%
34%
13%
3%
6%
4%
4%
5%
6%
4%
5%
MARRUECOS
ECUADOR
China
COLOMBIA
HONDURAS
POLONIA (UE)
BOLIVIA
RUMANIA (UE)
Pakistan
PERU
Resta paisos
Nacionalitats per continents per nombre de persones estrangeres a
Montcada Centre - Vallensana 2014
8%
4%
13%
39%
17%
19%
Amèrica del Sud
Resta UE
Resta Europa
Àfrica
Àsia i Oceania
Amèrica del Nord i Central
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
50
2.- Font Pudenta: 32 nacionalitats.
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de
persones estrangeres a Font Pudenta 2014
20%
27%
11%
4%
5%
5%
7%
5%
5%
5%
6%
MARRUECOS
PAKISTAN
RUMANIA (UE)
ARGENTINA
ITALIA (UE)
HONDURAS
ECUADOR
COLOMBIA
GUINEA ECUATORIAL
SENEGAL
Resta paisos
Nacionalitats per continents i per nombre de persones
estrangeres a la Font Pudenta 2014
1%
11%
4%
32%
22%
30%
Àfrica
Resta UE
Amèrica del Nord i Central
Amèrica del Sud
Àsia i Oceania
Resta Europa
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
51
3.- La Ribera: 37 nacionalitats.
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de
persones estrangeres a La Ribera 2014
2%
11%
1%
2%
2%
3%
41%
3%
5%
7%
23%
MARRUECOS
PORTUGAL (UE)
HONDURAS
PAKISTAN
COLOMBIA
MAURITANIA
ECUADOR
GHANA
Resta de paisos
NIGERIA
MALI
Nacionalitats per continents i per nombre de
persones estrangeres a La Ribera 2014
1%
7%
2%
12%
54%
24%
Àfrica
Resta UE
Àsia i Oceania
Amèrica del Nord i Central
Amèrica del Sud
Resta Europa
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
52
4.- Mas Rampinyo, Mas Duran, Gurugu i Can Pomada: 46 nacionalitats
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de persones estrangeres a Mas
Rampinyo, Mas Duran, Gurugu i Can Pomada 2014
31%
34%
3%
3%
6%
3%
3%
3%
5%
4%
5%
MARRUECOS
Rumania (UE)
ECUADOR
ITALIA (UE)
UCRANIA
CHINA
BOLIVIA
VENEZUELA
Argentina
Resta paisos
COLOMBIA
Nacionalitats per continents i per nombre de persones estrangeres a Mas
Rampinyo, Mas Duran, Gurugu i Can Pomada 2014
6%
7%
8%
36%
18%
25%
Àfrica
Amèrica del Sud
Resta UE
Àsia i Oceania
Resta Europa
Amèrica del Nord i Central
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
53
5.- Can Pomada: 27 nacionalitats
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de persones
estrangeres a Can Pomada 2014
21%
28%
3%
3%
5%
13%
5%
5%
5%
5%
7%
MARRUECOS
RUMANIA (UE)
PAKISTAN
ITALIA (UE)
VENEZUELA
ARGENTINA
BOLIVIA
ECUADOR
REPUBLICA DOMINICANA
BULGARIA (UE
Resta paisos
Nacionalitats per continents i per nombre de
persones estrangeres a Can Pomada 2014
2%
12%
5%
30%
25%
26%
Àfrica
Resta UE
Amèrica del Sud
Àsia i Oceania
Amèrica del Nord i Central
Resta Europa
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
54
6.- La Carrerada – Montcada Nova: 30 nacionalitats
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de persones estrangeres a La
Carrerada - Montcada Nova 2014
25%
29%
3%
3%
4%
3%
11%
6%
7%
6%
3%
MARRUECOS
CHINA
RUMANIA (UE
COLOMBIA
ECUADOR
ITALIA (UE
RUSIA
REPUBLICA DOMINICANA
BRASIL
ARGENTINA
Resta paisos
Nacionalitats per continents i per nombre de persones
estrangeres a La Carrerada - Montcada Nova 2014
5%
6%
32%
13%
17%
27%
Àfrica
Àsia i Oceania
Amèrica del Sud
Amèrica del Nord i Central
Resta UE
Resta Europa
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
55
7.- Pla d’En Coll: 19 nacionalitats
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de persones estrangeres a Pla
d'En Coll 2014
20%
21%
2%
5%
14%
5%
5%
5%
7%
9%
7%
CHILE
FRANCIA (UE)
NIGERIA
INDIA
CHINA
RUMANIA (UE)
GHANA
ARGENTINA
ECUADOR
TURQUIA
Resta paisos
Nacionalitats per continents i per nombre de persones
estrangeres a Pla d'En Coll 2014
9%
16%
35%
19%
21%
Amèrica del Sud
Resta UE
Àfrica
Àsia i Oceania
Amèrica del Nord i Central
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
56
8.- Terra Nostra: 41 nacionalitats
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de persones estrangeres a Terra Nostra 2014
28%
34%
2%
2%
3%
2%
9%
4%
5%
2%
9%
MARRUECOS
PORTUGAL (UE
BULGARIA (UE)
UCRANIA
ECUADOR
Argentina
NIGERIA
EL SALVADOR
CUBA
Resta de paisos
Brasil
Nacionalitats per continents i per nombre de persones
estrangeres a Terra Nostra 2014
4%
8%
9%
38%
14%
27%
Àfrica
Amèrica del Nord i Central
Resta UE
Resta Europa
Amèrica del Sud
Àsia i Oceania
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
57
9.- Can Sant Joan: 43 nacionalitats
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de persones estrangeres a Can
Sant Joan 2014
23%
35%
3%
3%
3%
3%
4%
4%
5%
6%
11%
MARRUECOS
PAKISTAN
HONDURAS
ECUADOR
BOLIVIA
NIGERIA
PERU
RUMANIA (U
Xina
Resta de paisos
GHANA
Nacionalitats per continents i per nombre de persones estrangeres
a Can Sant Joan 2014
5%
8%
9%
47%
14%
17%
Àfrica
Amèrica del Nord i Central
Amèrica del Sud
Resta UE
Àsia i Oceania
Resta Europa
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
58
10.- Can Cuias: 38 nacionalitats
10 principals nacionalitats estrangeras per volum de persones estrangeres
a Can Cuias 2014
9%
10%
35%
9%
7%
4%
5%
5%
5%
5%
6%
ECUADOR
Bulgaria
UCRANIA
RUSIA
MARRUECOS
HONDURAS
BRASIL
Xina
REPUBLICA DOMINICANA
ITALIA (UE
Resta de paisos
Nacionalitats per continents i per nombre de persones
estrangeres a Can Cuias 2014
8%
25%
14%
16%
20%
17%
Resta UE
Amèrica del Sud
Amèrica del Nord i Central
Àfrica
Resta Europa
Àsia i Oceania
Elaboració pròpia a partir de les dades de Padró Municipal d’Habitants de Montcada i
Reixac (a 1 de gener de 2015)
59
Descargar