FORMA DE SOLICITAR O VOTO DE FORMA TELEMÁTICA

Anuncio
FORMA DE SOLICITAR O VOTO DE FORMA TELEMÁTICA



Para facelo e necesario ter recibido a documentación da Oficina do Censo Electoral
Central, que inclúe un código/clave denominado CTT que é individual para cada un dos
electores.
Este código localízase na parte superior esquerda, punto nº 2, do impreso de
solicitude, e que se debe incluír no momento que se pida ao estar tramitando a
solicitude de voto vía telemática.
Está forma de tramitación tamén implicará enviar un arquivo anexo con algún dos
seguintes documentos:
 Pasaporte, DNI, certificado de nacionalidade española, certificado de
inscrición no Registro de Matrícula Consular.
PROCEDEMENTO A SEGUIR:
1.
2.
3.
4.
5.
Acceder a https://sede.ine.gob.es/Solicutud_voto_CERA (mediante CTT).
Na pantalla aparece: Ficha del procedimiento.
Picar marxe dereito: presentación de la solicitud
Accedemos a: Solicitud de voto CERA
Picar Acceso con CTT.
Aparece
Solicitud de voto CERA
Acceso con Clave de tramitación telemática (CTT)
Introduzca la CTT:
Introduzca la fecha de nacimiento:
Acceder
día
mes
año
Volver
8. Introducir datos. Picar acceder.
Aparece en pantalla
Solicitud de voto CERA
Tipo de Identificador
DNI
Pasaporte
Identificador
Nombre
Primer apellido
Segundo apellido
Fecha de nacimiento
País de residencia
Provincia de inscripción electoral
-- Seleccione una opción --
Municipio de inscripción electoral
-- Seleccione una opción --
Información de contacto (opcional)
Teléfono
Correo Electrónico
A la presente solicitud adjunto el siguiente documento en formato digital (<5Mb)
(PDF, DOC, DOCX, RAR, ZIP, JPG, TIF, TIFF)

Documento Nacional de Identidad español (DNI).

Pasaporte expedido por las autoridades españolas.

Certificación de la nacionalidad española.

Certificación de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.
Entiendo que la aceptación de la solicitud queda condicionada a la posterior
comprobación por la Oficina del Censo Electoral.
Enviar solicitud
Volver
9. Introducir datos e picar enviar solicitud
Descargar