INCA - Biblioteca Digital de les Illes Balears

Anuncio
SETMANARI D'INFORMACIO
LOCAL 1 COMARCAL
ARNAU FONTANET,
UN INQUENSE
QUE DISPUTARÁ
EL CAMPEONATO
DE EUROPA
DE ATLETISMO
JO
INCA,
N°906
AÑO XVII
11 DE JULIO 1991
PRECIO:
60 PTAS
ANTONIO ESTEVE
«CORRÓ» FUE
HOMENAJEADO POR EL
COLEGIO BALEAR DE
ENTRENADORES DE
FUTBOL
•• •
JAUME ARMENGOL,
ANUNCIA UNA
SEGUNDA RESIDENCIA
DE ANCIANOS
•• •
¿TENDREMOS CORRIDA
DE TOROS, LAS
PRÓXIMAS FIESTAS
PATRONALES?
•• •
DIADA DE
COMPAÑERISMO
DE LOS COMPONENTES
DE LA «TUNA
JUVENIL CUNIUM»
LA PERSONALIDAD Y POPULARIDAD DE
«REVETLA D'INCA» QUE ACTUARÁ EN
EL FESTIVAL MUNDIAL DE BARCELONA
•••••
«NOTAS HISTORICAS DEL CONSTANCIA»
Y LA CRÓNICA DEL PARTIDO DISPUTADO EN
EL CAMPO DE «BUENOS AIRES» AÑO 1944
DIJOUS / 2
11 DE
Primera Comunión
Necrológica
ilous
Miguel Pieras Beltrán Miguel Angel Riutort
Rosselló
D. Miguel Fieras, aprovechaba sus ratos de ocio para
poder realizar sus aficiones,
los paseos, etc.
Recordamos como a menudo encontrábamos paseando a D. Miguel, que con
el humor que le caracterizaba siempre decía que le iba
bien, v aprovechaba para
hacer salud.
El lunes por la noche se
celebró en la ParTóquia de
Santa María la Mayor de
nuestra ciudad el funeral
por el eterno descanso de su
alma, presidido por el párroco P. Jaime Puigserver
lo que congregó a gran cantidad de fieles que querían
testimoniar a sus familiares su condolencia.
SETMANARI D'INFORMACIO LOCAL
1 COMARCAL
Inscrit al Registre d'Empreses Periodístiques al n°120.
DIRECTOR: Gaspar Sabater Vives.
SUBDIRECTOR: Gabriel Piaras Salom.
CONSELL DE DIRECCIO:
Rafael Payaras Genovart, Andrés Quetglas
Martorell i Pau Reynés Villalonga.
FOTOGRAFIA: Payaras.
DIRECCIO POSTAL:
Apartat de Correus 110, Inca.
PUBLICITAT: C/ Bisbe Llompart 52, Inca.
Tel: 500287.
C/ Músico Torrandell, 76 - 4° Inca. Tel:
501985.
DISTRIBUCIO: Guillara Pons Gual, Gran Via
de Colón 103, Inca. Tel: 502075.
IMPRIMEIX: ATLANTE. Palma de Mallorca.
DEPOSIT LEGAL: PM 537/7R4.
PREU DE VENDA DE L'EXEMPLAR: 60 ptas.
SUSCRIPCIO ANUAL: 3.000 ptas.
Les opinions expresadas als articles apareguts a les planes del Setmanari son imputables
unicament als seus autors.
Ambulatorio de la
Seguridad Social: Teinformes Ayunta- léfono 502850.
Urgencias S.S.: Telémiento, teléfono
fono 503882.
500150.
Guardia
Civil
(COS):
Teléfono
MEDICOS
FARMACIAS
Servicio Médico de
Urgencias de la Seguridad Social (24
horas): Nuevo Ambulatorio, e,/ Músico Torrandell (junto Instituto de Formación
Profesional)
295050.
Pompas Fúnel-res:
Teléfono 500237.
Protección
Civil:
Teléfono 721040.
Electricidad (Averías): Teléfono 500700.
Teléfono de la EspeTeléfono
ranza:
461112.
' TALLERES
AMBULANCIAS
Informes AyuntaServicio permanen- miento,Tel: 500150.
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
GASOLINERAS
502850 o Ayuntamiento, teléfono 500150.
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
GRUAS
TRENES
Grúas Ignaci, Dels
Palma-Inca.
Jocs, 36. Tel: 505840.
Salidas de Palma: 6,
Grúas Just, c/ Pio
7, 8.40, 920, 10, 11, 12,
XII, 49.Tel: 503690.
12.40, 13.20, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
NEUMATICOS
20.40 y 21.20 h. SábaIgnacio Mateu, c/ dos, domingos y festiDeis Jocs, 36. Tel.: vos: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
505840.
13, 14, 15, 16, 17,18, 19,
Neumáticos Inca, c/ 20 y 21 h.
Formentor,13.
Inca-Palma.
Salidas de Inca: 7, 8,
URGENCIAS
8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
Policía Municipal: 15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
Teléfono 500150.
20.40, 21.20, y 22 h. SáPar4ue de Bombe- bados, domingos y fesros: Teléfono 500080.
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Guardia Civil: Telé- 13, 14, 15, 16 ,17, 18, 19,
fono 501454.
20, 21, 22 h.
JULIO DE 1991
El pasado lunes fallecía a
la edad de 89 años en nuestra ciudad D. Miguel Fieras
Beltrán, oficial jubilado del
Registro de la Propiedad de
nuestra ciudad.
Don Miguel Pieras, trabajó durante cincuenta
años en el Registro de la
Propiedad, ganándose el
aprecio de sus compañeros
de trabajo y personas que le
trataron.
Desde hace muchos años
residía en la barriada de la
Plaça des Bestiar, donde la
familia Fieras-Salom, es
apreciada por todo el vecindario.
Despues de su jubilación
Desde las páginas de «Dijous nos unimos al dolor
que embarga a sus familiares, a su esposa Francisca
Salom, a sus hijos: Magdalena, Paulina, Gabriel, Subdirector del Semanario ‘13ijous», profesor del Colegio
Beato Ramón Llull y Cronista Oficial de la Ciudad y
Francisca, así como a sus
hijos políticos: Pedro Caiman, Pablo Pascual, Catalina Villalonga y Juan Mir
y demás familiares.
Que Dios, padre bondadoso y bueno le haya acogido
en su Reino. Descanse en
paz, Miguel Meras Beltriin.
ALQUILO NAVE 400 m2.
C/. Escorca, 3.
Teléfono 500164. De 14 a 16
horas, los lunes y jueves.
Resto semana al 531516 de
14 a 16 yde 22 a 24 horas.
En la Pari-óquia de Cristo Rey de nuestra ciudad, celebró
su Primera Comunión el niño Miguel Angel Riutort Perelló, de manos del párroco Mn. Llorenç Riera.
Después sus familiares y amigos se reunieron en una exquisita cena. A las muchas felicitaciones recibidas unimos
la nuestra.
sirmulur :14
I USA "VIENA
~N ID
II AL CIST
PREGAU A DÉU PER
L'ÀNIMA
DEN MIQUEL PIERAS BELTRÁN
(OFICIAL JUBILAT DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT D'INCA)
Que ens ha deixat per anar a la casa del pare, el dia 8-VII-1991,
als 89 anys, havent rebut tots els auxilis de l'església
E.P.D.
ELS QUI EL PLOREN: ESPOSA, FRANCISCA SALOM MORA; FILLS, MAGDALENA, PAULINA, GABRIEL (PROFESSOR COL.LEGI B. RAMON LLULL) i FRANCISCA; GENDRES Y
NORA, PAU PASCUAL, PEDRO CM:MARI, CATALINA VILLALONGA i JOAN MIR.; FILLOLS,
NETS I DEMES PARENTS US PREGUEN UNA ORACIÓ PER LA SEVA ÁNIMA.
CASA MORTUORIA: C/ FORMEN TOR, 19(á) CAN PIERAS - INCA
11 DE JULIO DE 1991
DIJOUS / 3
PARLAMENT DE LES ILLES BALEARS
DIPUTATS CLASSIFICATS PER GRUP PARLAMENTARI I ILLES
GRUP PARLAMENTAR! PP-UM
(Mallorca)
GABRIEL CAÑELLAS FONS
JOAN VERGER POCOVÍ
GUILLEM VIDAL BIBILONI
JOSÉ MARÍA CARLOS GONZÁLEZ ORTEA
FRANCESC GILET GIRART
CRISTÓFOL SOLER CLADERA
ANDREU MESQUIDA GALMÉS
MARIA ANTÒNIA MUNAR RIUTORT
JOAQUIM RIBAS DE REYNA
MARIA DEL PILAR FERRER BASCUÑANA
ANDREU RIERA BENNASAR
JOAN AINA VIDAL BURGUERA
JESÚS GUILLEM MARTÍNEZ DE DIOS
PERE JOAN MOREY BALLESTER
MARIA SALOM COLL
CARLES FELIP CAÑELLAS FONS
ANTONI PASCUAL RIBOT
JOSEP MIQUEL MARTÍNEZ POLENTINOS
(Menorca)
JOAN HUGUET ROTGER
FRANCESC GARCIA OLIVES
MANUEL JAEN PALACIOS
LLUÍS COLL ALLÉS
CRISTÒFOL HUGUET SINTES
ANTONI PONS VILLALONGA
(Eivissa)
ANTONI MARÍ CALBET
MARÁA LUISA CAVA DE LLANO Y CARRIÓ
PERE PALAU TORRES
JOAN MARÍ TUR
MIQUEL GUASCH RIBAS
ANTONI MARÍ FERRER
CARME CASTRO CANDASEGUI
GRUP PARLAMENTAR! SOCIALISTA
(Mallorca)
FRANCESC OBRADOR MORATINOS
JOAN FRANCESC TRIAY LLOPIS
JOSEP MOLL MARQUÉS
JOSEP JOAN ALFONSO VILLANUEVA
MARIA TERESA RIERA MADURELL
LLORENÇ RUS JAUME
VALENTI VALENCIANO LÓPEZ
DAMIÀ PONS PONS
JOAN FERRÀ CAPLLONCH
FRANCISCA BASA CUBELLS
ANTONI PALLICER PUJOL
(Menorca)
ALBERT MORAGUES GOMILA
JOANA MARIA BARCELÓ MARTÍ
ANTONI GÓMEZ ARBONA
JAUME PERALTA APARICIO
XAVIER TEJERO ISLA
(Eivissa)
VICENT TUR TORRES
FRANCESC PLANELLS COSTA
JOAN MARÍ SERRA
ENCARNACIÓ MAGAÑA ALAPONT
(Formentera)
VÍCTOR TUR FERRER
GRUP PARLAMENTARI PSM i EEM
MATEU MORRO MARCÉ (PSM) - (Mallorca)
PERE SAMPOL MÁS (PSM) - (Mallorca)
SEBASTIÁ SERRA BUSQUETS (PSM) - (Mallorca)
JOAN LÓPEZ CASASNOVAS (EEM) - (Menorca)
RAMON ORFILA PONS (EEM) - (Menorca)
GRUP PARLAMENTARI MIXT
MIQUEL PASCUAL AMORÓS ( UIM) - (Mallorca)
COSME VIDAL JUAN (fi ef)- (Eivissa)
MEMBRES DE LA MESA
DEL PARLAMENT
Sabes que es la Droga?
• PRESIDENT:
MOLT HONORABLE SR. CRISTÒFOL SOLER I CLADERA.
• VICE-PRESIDENTA PRIMERA:
HONORABLE SRA. MARIA LLUÏSA CAVA DE LLANO
I CARRIÓ.
• VICE-PRESIDENT SEGON:
HONORABLE SR. J. FRANCESC TRIAY I LLOPIS.
• SECRETARI PRIMER:
HONORABLE SR. JESÚS G. MARTÍNEZ DE DIOS.
• SECRETARI SEGON:
HONORABLE SR. JOSEP MOLL I MARQUÉS.
JUNTA DE PORTAVEUS
• PORTAVEUS DEL GRUP PARLAMENTARI
POPULAR-UNIÓ MALLORQUINA:
• TITULAR:
HONORABLE SR. JOSÉ MARIA GONZÁLEZ ORTEA.
• SUPLENTS:
HONORABLE SR. MANUEL JAEN PALACIOS.
HONORABLE SR. JOAN MARI I TUR.
• PORTAVEUS DEL GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA:
• TITULAR:
HONORABLE SR . FRANCESC OBRADOR I MORATINOS.
• SUPLENT:
HONORABLE SR. JOSEP ALFONSO I VILLANUEVA.
• PORTAVEUS DEL GRUP PARLAMENTARI PSM I
EEM:
• TITULAR:
HONORABLE SR. MATEU MORRO I MARCÉ.
• SUPLENTS:
HONORABLE SR. JOAN F. LÓPEZ I CASASNO VAS.
HONORABLE SR. PERE SAMPOL I MAS.
HONORABLE SR. SEBASTIÀ SERRA I BUSQUETS.
HONORABLE SR. RAMON ORFILA I PONS.
• PORTAVEUS DEL GRUP PARLAMENTARI MIXT:
• TITULAR:
HONORABLE SR. COSME VIDAL I JUAN.
• SUPLENT:
HONORABLE SR. MIQUEL PASCUAL I AMORÓS.
Altres enfocs
«Antoni Pons Sastre»
El més fácil deu ésser
presentar una crítica davant la figura d'un home
que amb errors o encerts ha
estat durant aquests anys, i
será, punt d'observació i
anàlisi de tertúlies i per
qué no dels futurs historiadors de la política inquera
d'aquest darrer quart de
segle.
Hi han noms i personatges que per a ésser públiques les seves actuacions
davant el poble en són més
parlades, qüestionades i
ullades. Antoni Pons, batle
d'Inca 198111990, i per allá
de que la força, entés partit,
més votada no governa per
a motiu del signat pacte
PSOE, PSM i 1.1. deixa d'ocupar un espai reservat
pels qui en la jerarquia ocupen o s'ubiquen al primer
escaló Antoni Pons pel seu
caire estrictament personal
ha tingut una faceta de
líder, ara aquesta no la pot
ofertar i deixa el seu nom
dintre la cronologia dels batles que governaren a partir de la transició democrática.
Governa aquell que es
guanya a l'electorat i
aquest fou i és el cas de
N'Antoni Pons. Més que la
representació d'una ideologia creim que ha estat la figura d'aquest home el que
cre à admiració i enveja.
L'aprovar i el suspendre
són únicament dos punts de
vista, però no és el cas el
manifestar que hi han
hagut llagunes —que sempre n'hi han— com encerts...
L'humanisme, la societabilitat i la popularitat de
N'Antoni Pons no són suficients per a novament reforçar i en la majoria la batlia Antoni Pons ha pagat el
pacte amb el Partit Popular
amb la seva propia dimisió
com a regidor del PP-UM a
Inca i la no presentació a la
reelecció a la presidència
del partit Unió Mallorquina
(aquell Nacionalisme de
dretes que un Jeroni Albartí fundà i que els
col.laboradors l'han fet
marxar)...
No és qüestió d'edat,
doncs D. Toni sempre ha
manifestat una ment sana,
per?) l'edat i la salut no perdonen. Quan la labor está
feta no es tracta de voler recollir el raïm de quatre
anys nous danyada. Hagués estat igual més digne i
amb més ressò ja la no presentació davant aquest nou
procés electoral. Ja es sab
«el cuquet de la governació»
supera la racionalitat personal i vet ací una retirada
«esperada», pero!) segurament no amb aquests termes...
Antoni Pons ha treballat
per a una concepció propia
de ciutadania inquera i
creim que respectable, particularment no compartida,
per l'esforç en volar fer mal-
grat el no disposar d'un
equip humà que una vegada pujats a la trona del
poder també han volgut fer
carrerany personal i molts
ho han aconseguit. El que
ha faltat ha estat treball
quotidià i en equip e igual
mancança de protagonismes... Nou anys és temps
per a la concrecció d'un ent
institucional amb funcionalaitat directa cap al ciutadà, les concreccions d'infraestructures semblen més
punts de referència que
vertaders punts d'afiançament. Permeteu-me el manifestar i el definir la corporació municipal d'aquests
darrers d'anys de «deixar
fer» i l'elector no és voluntarista, arriba a gaudir de
realisme municipal...
I, finalitzar, en el record
d'un periodista i d'un esiiriptor que també són faca:es d'aquest home interdisiiplinari molt particular.
PERE J. ALZINA VIDAL
DIJOUS / 4
11 DE JULIO DE 1991
El domingo sociologicamente
considerado
Si preguntásemos a diversos cristianos qué es
para ellos el domingo, obtendríamos, sin duda alguna, respuestas muy diferentes: un día para el descanso, para el deporte, para la
pandilla, para la familia,
para poner en orden las actividades de la semana anterior, y un largo etcétera.
También hay gente que el
domingo vive más para los
demás, como las amas de
casa que el domingo se entretienen más en la comida
porque pueden y quieren
alegrar a los suyos. No faltan quienes el domingo lo
dedican a las visitas a enfermos y, también a las
amistades. También son
muchos los que en tal día
asisten actos culturales o
políticos y que se divierten.
Entiéndalo cada uno a su
manera. Y, gracias a Dios,
son numerosos los que el
domingo, como deber de
conciencia primario, participan en la celebración festiva de la Eucarística, formando asamblea con sus
hermanos. Naturalmente
que no es lo mismo el domingo en las grandes ciuda-
des que en los núcleos rurales, en los que las mañanas
de los domingos todavía se
parecen a lo que eran antaño los días de fiesta.
En el problema que presenta el domingo, hemos de
considerar diversos aspectos, unos negativos y otros
positivos. De todo hay. No
lo nuevo por ser nuevo, es
mejor que lo antiguo. Y lo
mismo hemos de decir de lo
antiguo por ser antiguo. De
todo hay, repetimos. Había
cosas muy buenas antiguamente, también las hay hoy
en día.
Veamos los aspectos negativos que presenta el domingo en nuestro tiempo: la
impresión que dejan nuestros domingos, al llegar a la
noche, no es, ciertamente,
la de haber transcurrido
una jornada liberadora,
tranquila, de fiesta, de familia, de alegría. No, en
muchos casos, el domingo
ha seguido dependiendo del
trabajo, del trabajo ya emprendido, del trabajo que
hay que emprender. Y se
piensa, y se calcula. Y no se
ha descansado. Bastantes
se dejan enganchar y engañar y hacen del domingo un
día más marcado por el consumismo, y naturalmente,
al finalizar el día, sientes
vacío y frustración. Se han
divertido mucho, creen,
pero no sienten felicidad;
todo cuanto se han divertido, a su modo, no les ha llenado.
Pero no todo es, actualmente, negativo en la celebración del domingo. El domingo es aprovechado, más
que anteriormente, para un
contacto directo y sosegado
con la naturaleza. Esto es
muy sano para el cuerpo y
para el espíritu. Además,
predispone a la convivencia
en la familia. El domingo,
en los tiempos actuales, es
un día en el que se intensifican las convivencias entre
amigos y vecinos del pueblo. Con ello se reconstruye
la comunidad.
P. Jaime Fe Corró,T.O.R.
SE ALQUILA ENTRESUELO
C/. LA PAU-ESQUINA
CARRER L'ESTRELLA
INFORMES: TELEFONOS
501486 y 892076.
SE ALQUILA
LOCAL COMERCIAL
160 M 2
C/. JUAN DE HERRERA, 80
-CERCA AMBULATORIO S SINFORMES: TEL: 500058
A PARTIR DE 13 H HASTA LAS 15H.
SINEU
En el Ayuntamiento,
durante estos días y
hasta el próximo día 26 de
los corrientes, puede
apreciarse una interesante exposición de fotografías conocida por Foto
Press 89. Se trata de una
exposición itinerante organizada por "La Caixa" y
que ha recorrido toda España. En la misma pueden apreciarse las mejores fotografías de los más
importantes reporteros
gráficos españoles. Sineu
será la última población
de la part forana que albergue esta exposición.
MURO
En las Gaviotas, en las
playas de Muro, fue bendecido el pasado domingo
al atardecer, un nuevo
templo parroquial. La
consagración, ante gran
número de fieles, la efectuó el obispo de Mallorca,
Teodoro Ubeda. La necesidad de este nuevo templo, dedicado a San Alberto el Magno, se hacia preciso ya que esta zona se
María Soler y Bartolomé A rrom, homenajeados en
componentes de la mayoría municipal. Hay que
señalar que la oposición
ha quedado al margen de
cualquier responsabilidad
de gobierno y no podrá desarrollar ninguna de sus
ideas que formaban su
programa electoral.
había poblado cuantiosamente y los fieles debían
SA POBLA
desplazarse a otras localidades.
El coste total de este
nuevo templo asciende a
la cantidad de 58 millones
de pesetas, que serán
aportados por los fieles en
el transcurso de media
docena de años.
A finales del presente
mes saldrán a subasta las
instalaciones que la Cooperativa posee en Sa
ta. Dichas instalaciones
saldrán, en la primera subasta, con un precio de
900 millones de pesetas.
Los responsables de la
sección de crédito de la
entiodad sospechan que
se tendrá que acudir a
otras subastas ya que posiblemente, las primeras,
saldrán desiertas. Con lo
que se obtenga se hará
efectiva la deuda a los
trabajadores que ronda
SENCELLES
El ayuntamiento, salido de las urnas en el pasado mayo, ha comenzado
su andadura y ha distribuido sus tareas entre los
Importante colisión en el cruce
semafórico de la carretera de
Llubí en Inca
El viernes por la noche en
el casco urbano de la ciudad
de Inca se produjo un aparatoso accidente que por
verdadero fortuna no se tuvieron que lamentar desgracias humanas.
Colisionaron los vehículos PM 1057 AJ conducido
por la inquense Purificación P.G. que reside en la
calle Músico Balaguer, en
la barriada de «Es Cos» de
Inca, el otro vehículo implicado fue un Citroen GS mamon PM 5069 T y un Mercedes matrícula Z 7811 de
color gris.
Los coches invadieron la
calzada de la carretera comarcal Palma-Alcudia,
1 , un,
pida los heridos al centro
sanitario de la Seguridad
Social de Palma. Al lugar
de los hechos acudieron rápidamente la Policía Municipal y Guardia Civil de
Tráfico que realizaron las
oportunas diligencias del
suceso.
Por desgracia no es el primer accidente que se produce en las inmediaciones del
cruce semafórico de la
Avda. Reyes Católicos con
la carretera de Llubí y la carretera Inca-Palma. La
mala sincronizac;ón de los
semáforos y la gran cantidad de tráfico en algunas
horas son los culpables de
estos accidentes.
COL?.
hacia los 60 millones de
pesetas.
SANTA
MARGARITA
El gerente del vertedero de "Son Bauló," Bartolome Gelabert, ha sido absuelto del delito ecológico
por el que había sido juzgado. La sentencia afirma
que la contaminación de
los acuíferos próximos al
vertedero y del torrente
que por allá discurre no
proceden del tal lugar, indicando que la degradación paisajista está dentro de unos limites razonables.
COSTITX
En esa localidad se celebró la pasada semana el
segundo congreso de Textil Piel de Mallorca UGT.
El congreso aprobó el
nuevo comité ejecutivo insular, siendo Manuel Peralta elegido nuevamente
secretario general de
dicha federación. A la
clausura de este congreso
1.1oseta.
asistieron los alcaldes de
las localidades de Inca,
Lloseta, Binissalem y
Alaró.
LLOSETA
Hace unas semanas, en
la casa consistorial, se
procedió a rendir un pequeño, pero entrañable
homenaje, a dos personajes de la localidad que han
participado desinteresadamente en fiestas infantiles y especialmente en
los desfiles del carnaval.
Se trata de María Soler
Socias y Bartolomé Arrom
Abrines que recibieron
sendas placas de manos
del alcalde de Lloseta.
También, esta semana,
ha tenido lugar el pleno
municipal en el transcurso del cual se han formado las comisiones informativas, tenencias de alcaldía y conponentes de la
Comisión de Gobierno.
También fue creada una
comisión especial de
cuentas.
SUSCRIBASE A «DIJOUS»
¡SIEMPRE ESTARA INFORMADO!
TELEFONO: 504579.
SE VENDE PISO
145 m2 en Avenida
de Alcudia con
parking. INCA
Telef. 547734
11 DE JULIO DE 1991
11, 11111.111111:11111 1:1111111:::.. . .
DIJOUS / 5
destinado a nuestra ciudad
y que es toda una institución en la ciudad y en el
centro.
1 11
:1:1111111: : : 1111:1 1111:: :1: 1 .1 ,.
ADENA
El grupo ecologista
Adena-Inca, realiza un año
más el campamento Natura
91, que está abierto a todos
los niños de la ciudad. Del
mismo hemos dado cumplida información a nuestros
lectores. Los interesados en
acudir al mismo pueden dirigirse a la sede social del
Grupo Ecologista AdenaInca, carrer Bisbe Llompart
de nuestra ciudad.
Una buena oportunidad
de descanso y contacto con
la naturaleza tendrán los
jóvenes.
GASPAR
SABATER
El pasado sábado quedó
abierta su exposición de
pintura en la Residencia de
Deia, la exposición pictórica
de Gaspar Sabater. Que
trás el éxito popular de su
exposición en Palma, ahora
ha ofrecido al público de
Deiá, la obra que ha venido
realizando en los últimos
meses.
Una exposición interesante que los amantes de la
pintura podrán contemplar.
La exposición estará abierta al público hasta el día 16.
CAMBIOS
El Hermano de la Salle
Jaime García, que había
sido destinado a nuestra
ciudad, para sustituir al fallecido Hermano Francisco
Miró, el próximo curso escolar pasará destinado al colegio de la congregación a la
ciudad de Manacor.
Para sustituirle vendrá a
nuestra ciudad el Hermano
José María hermano del
Hermano Luis Segura, que
lleva más de treinta años
Potenciar el mercado
del «dijous»
Ahora el nuevo equipo municipal quiere potenciar el
mercado semanal del «dijous» que si bien cuenta con la presencia de muchos vendedores ambulantes cuenta con la
presencia de menos payeses.
La prohibición de la venta de fruta por los propios payeses en el exterior del mercado del jueves, y algunos acuden
al mercadillo de Is barriada de Cristo Rey» o en otros mercados de los pueblos de la comarca.
El mercado del «dijous» durante muchos años ha congregado a gran cantidad de amas de casa de la comarca inquense a nuestra ciudad, esto ha hecho que la celebración
del mercado sea una especie de fiesta.
Ahora el ayuntamiento con los «placers» quiere estudiar
el tema de la venta de fruta en la calle y los distintos productos del campo, con ello pueden salir ganando las amas
de casa y también los payeses.
Por otra parte el ayuntamiento por medio del responsable de mercados Pedro Vilanova, quiere potenciar el mercado inquense, para que no decaiga, sino al contrario sea
potenciado.
Nos alegra esta iniciativa, ya que la celebración del mercado inquense ha estado siempre muy vinculado con la historia de nuestra ciudad y el mismo no se tenía que dejar
caer, sino al contrario potenciarlo como así se quiere hacer.
GUILLEM COLL
,
LEA ULTIMA HORA
TERUEL
Un grupo de alumnos del
colegio «La Salle» de Inca,
han asistido a un campamento que para los alumnos de los centros lasalianos se ha estado desarrollando en tierras turolenses. Junto a estos chicos inquenses ha asistido el Hermano Antonio Carbonell.
El matrimonio formado
por José Gómez y Juana
Mestre, directores y responsables en la parte musical y de baile del grupo
«Cofre Antic», a la vista de
los comentarios que se vienen virtiendo en los medios
de comunicación (Semanario Dijous) en torno a las
distintas quisicosas relacionadas con la ruptura de algunos componentes con el
grupo Revetlers des Puig
d'Inca y la posterior creación del grupo «Cofre
Antic», ruegan y ponen de
manifiesto su deseo de que
a partir de la fecha, tanto el
OBSERVADOR, como los
responsables del grupo
«REVETLERS DES PUIG
D'INCA», se abstengan de
hacer comentarios relacionados con nuestraa persona, nuestros nombres y
apellidos. Es un deseo que
de verdad agradeceremos,
toda vez que estamos predispuestos a facilitar toda
la información que nos sea
recabada de forma personal
y directa, por lo que ofrecemos nuestro domicilio que
se encuentra ubicado en la
calle de Ses Coves, 35, a
todas aquellas personas de-
ASOCIACION
TERCERA EDAD
Para el sábado día 13, la
Asociación de la Tercera
Edad de Inca y comarca organiza una excursión, con
salida a las 9 de la mañana,
se visitará la fábrica de interpromociones de El Arenal.
Se continuará el trayecto
hacia la playa de Cala Anguila, donde se almorzará,
seguidamente habrá una
fiesta con baile para los
asistentes. El regreso a
nuestra ciudad será sobre
las 19 horas.
Las personas interesadas
en asistir pueden adquirir
el correspondiente ticket en
el Qlub del Pensionísta.
-
SANT MARSAL
Unas 250 personas de la
Asociación de la Tercera
Edad, asistieron a la fiesta
de Sant Marsal, que se celebra en Marratxi anualmente.
En los meses de verano
continuan las actividades
en la Asociación, aunque en
estos meses se realizan excursiones y otro tipo de actividades.
SU MEJOR REPORTAJE FOTOGRAFICO.
SU MEJOR STU DIO "RETRATO".
SU MEJOR REPORTAJE EN VIDEO.
SU MEJOR COMPRA DE CAMARAS Y
MATERIAL FOTOGRAFICO.
SIEMPRE LO MEJOR.
VISITENOS 1YTE RAS
TEL: 50 02 87
seosas de informarse debidamente del tema. Que por
lo demás, creemos no reviste tanta importancia como
parece quiere darse a entender a través de la prensa.
PoTrIo taKto, tanto José
Gómez como Juana Mestre,
nos recuerdan su buena
predisposición de recibir
todas aquellas personas deseosas de formarse una opinión sobre el tema de cuestión. Y por descontado, esperan y desean que sus
nombres no sean a partir de
hoy el caballo de batalla de
una guerra que debe olvidarse por y en bien de
todos.
A.Q.
INTERNATIONAL SCHOOL
CENTRO DE IDIOMAS
INCA
Mallorca
Tel. 50 58 20
INGLES-VERANO 91
Del día 17 al 23 de agosto, organizado por el Grup
Horitzó, para los jóvenes de
15 a 30 años tendrá lugar el
campamento aventura, con
espeleología, etc.
Las personas que deseen
mayor información sobre el
mismo pueden dirigirse al
Casal de Joves, carrer Sant
Bartomeu, 48 de Inca.
Guillem Coll
PAYE RAS
El matrimonio Gómez-Mestre, desea paz y concordia.
Cl. Ilostals, 51
CAMPAMENTO
AVENTURA
--4:::r-Jrc:›c4,rz,fluE-1,11. INCA
José Gómez-Juana Mestre y la
opinión pública
I
IDIOMAS (IS) Ofrece el siguiente
programa de actividades y cursos
para este verano.
A)Repaso 1°, 2°, 3° BUP
B)Repaso COU
C)Repaso FP 1-2
D)JOVENES- Curso especial para niños
de conversación, video, e
inglés comunicativo a través
de juegos didácticos y teatro.
E) ADULTOS- Cursos intensivos
(Todos los niveles)
INFORMES- INTERNATIONAL SCHOOL
Carrer Hostals, 51 - Tel: 505820 INCA
Carrer Tesorero Cladera, 44 - Tel: 505820 SA POBLA
DIJOUS/6
11 DE JULIO DE 1991
ELS ESLAUS DEL SUD
ELS FETS (I)
Resella d•Inca, participará en el Festival Mundial a celebrar en Barcelona.
La personalidad y popularidad de
«Revetla d'Inca»
Actuará en el Festival Mundial de Barcelona
Es evidente que la personalidad de todos y cada uno
de los componentes del
grupo Revetla d'Inca, junto
con el sacrificio de trabajo,
ha engendrado esta popularidad y personalidad que
hoy día caracteriza al más
antiguo de los grupos folklóricos de nuestra ciudad.
La madre de la eficacia y
de la popularidad, se logra
mediante un trabajo continuado, eficaz y positivo,
como igualmente debidamente coordinado. He aquí
la razón, el fundamento y el
elemento indispensable del
éxito alcanzado por el grupo
de Inca,.
La popularidaad del
grupo Revetla d'Inca, es de
sobras conocida y valorada
en su justa medida aquí en
nuestras islas. La popularidad del grupo Revetla d'Inca es igualmente reconocida y aceptada dentro del
ámbito nacional. Ahora, a
partir de ahora, la personalidad y la popularidad de
este grupo que fue fundado
PROFESORA
SAMANTA
ESPIRITA VIDENTE ASTROLOGA
LES OFRECE SU CONSULTA DE
TAROT Y GIBSO
LE RESOLVERE CUALQUIER
PROBLEMA NO DEJE DE VISITARME
QUEDARA SATISFECHO
HORARIO: DE LAS 9'00 A 21'00 HORAS
INCA
Calle Palmer, W'. 36
Tel. 501895.
por Jaume Serra, extenderá sus horizontes en busca
del aplauso y admiración de
las gentes de los cinco continentes, es decir del mundo
entero, y lo conseguirán,
vaya si lo conseguirán. Barcelona, será el punto de
partida de este lanzamiento
internacional de nuestro
grupo, que actuará del 18 al
21 del actual mes en el Festival Mundial de la Ciudad
Condal.
La trayectoría, larga trayectoria del grupo Revetla
d'Inca, está erizada de éxitos indiscutibles e incuestionables dentro de la parcela y el mundo del folklore,
cultura y música popular.
Su participación en el
Festival Mundial a celebrar
en tierras catalanas, agiganta y fortalece esta imagen de personalidad y popularidad que hoy por hoy
son el estandarte de tan
singul ar y apreciado grupo.
Enhorabona i endavant.
ANDRES QUETGLAS
El consistorio inquense
puede integrarse en la
Mancomunitat del Raiguer
En la última reunión celebrada por la Mancomunitat del Raig uer, donde fue
elegido presidente de la
misma el alcalde de Binissalem Salvador Cánoves,
asistió como invitado a la
misma el actual alcalde de
la ciudad Jaume Armengol.
Jaume Armengol, ve con
buenos ojos la posibilidad
de que el consistorio inquense pueda integrarse en
la mencionada <Mancomunitat» aunque señala que
esto no depende unicamente de su grupo político, el
PSOE, sino de los otros dos
grupos firmantes del
..pacto, el PSM y los Independents d'Inca.
Los alcaldes de la comarca han invitado a Armengol, para el consistorio inquense como cabeza de comarca se incluyese en esta
Mancomunitat. Esta integración parece ahora más
probable debido a que mu-
chos ayuntamientos de la
comarca inquense están gobernados por mayorías de
izquierdas a progresistas.
Este tema tiene que ser
tratado en una reunión con
los integrantes del pacto inquense. Si los socialistas
están de acuerdo y ven ventajosa esta integración. Los
nacionalistas del PSM,
dicen que es necesaria esta
inclusión ya que Inca no
pertenece a ninguna Mancomunitat ni del ni
«Raiguer y por proximidad
geográfica creen que les correspondería la del Raiguer. Esta integración
según Amengua], aportaría
muchos beneficios para la
ciudad y confía en que los
Independents d'Inca, firmantes del pacto también
estarán de acuerdo con esta
entrada del consistorio inquense en la mencionada
Ma ncom u ni ta t.
Europa ha viscut al llarg del segle a punt d'acabar tota
una serie de moviments que han portat als Estats que la
formaven a canviar de fronteres, desapareixer o fins i tot a
apareixer-ne de nous. Com exemple basta citar la desaparició de l'Imperi Austro -hongarès o l'aparició de Polònia,
Irlanda o Noruega.
Passat un periode de guerra freda entre les dues potències guanyadores a la segona guerra mundial, s'han destapat alguns focus un el nacionalisme d'alliberament ha
emergit després de ferrea opressió. Primer foren les repúbliques bàltiques les que aixecaren el clam contra el domini estranger soviètic sota el qual havien caigut gràcies a un
pacte secret signat abans de la guerra entre Hitler i Stalin
i amb el vist i plau posterior del món occidental. En segon
lloc fou Alemanya, la qual se l'hi ha permès dur a terme el
desig del seu poble a la reunificació. També això és autodeterminació. I darrerament la premsa mundial s'ha fet
ressò del procés de dissociació que intenten dur a terme
Eslovèniai Croácia de la Federació Yugoslava.
Per entendre el que succeeix a la Federació cal fer un
breu repàs a la seva història més recent.
Acabada la I Guerra Mundial, sota el patrocini de dues
de les potències guanyadores (Gran Bretanya i EE.UU) Eslovenia i Croácia, fins llavors sota domini de l'Imperi Austro-hongarès, (Croácia des de 1102 i Eslovenia des de 1278)
signaren junt amb Serbia, aliada a la Gran Guerra de les
potencies guanyadores, el pacte de Corfú pel qual es donava naixament al Reialme dels Eslaus del Sud, sota la dinastia serbia dels Karagjodevic, establint la capital a Belgrat, que fins llavors ho era de Serbia.
Com a resposta a la política centralitzadora i hegemónica serbia, es produí un moviment de resistencia croata que
decidí Alexandre I a establir, el 1929 (data en qué entré en
vigor la denominació oficial de Yugoslavia) un regim dictatorial que impulsé la fusió de diverses nacionalitats en un
únic poble. El nou règim agravé la situació amb els Croata.
Alexandre I morí el 1934 en un atentat i essent l'hereu
Pere II menor d'edat assumí la regència del princep Pau,
donant el poder efectiu al president del Consell Stojadinovic que establí un govern pro-faixista que porté Yugoslévia
a una sèrie d'acords amb les potencies de l'eix fins que Alemanya envaí Yugoslávia i obligà capitular al rei Pere II.
Llavors Yugoslávia fou dividit en tres estats satèl.lit: CroéSérbia i Montenegro.
Acabada la II Guerra Mundial, Tito es va fer amb el
poder al front del Partit Comunista i proclamé la República Yugoslava l'any 1945. La Constitució del 1946 feu de
Yugoslávia una federació de sis repúbliques sota la direcció d'un govern molt centralitzat. El problema de relacions
entre les repúbliques no resté solucionat ja que el mateix
Tito, croata de naixement, va haver de fer front al nacionalisme croata que acabé per afectar la mateixa Lliga Comunista ocasionant-li una greu crisi interna a l'inici dels anys
setanta.
Una vegada mort el dictador i amb la caiguda del jou comunista a l'any 89 començaren a sentir-se les primeres
veus públiques a Croitcia i Eslovénia demanant una revisió
del sistema.
De llavors ençà els pocessos d'ambdues repúbliques han
estat molt semblants finis arribar al passat 26 de juny
que els parlaments eslové i croata, després d'haver fet ús
del dret d'autodeterminació mitjançant referendum on el
poble es decanté majoritariament per la independencia,
proclamaren la dissociació de les dues repúbliques de la
Federació Yugoslava.
L'exèrcit Yugoslau declaré la guerra a Eslovénia i hores
d'ara cal esperar-ho tot dels Eslovens, dels croatas, dels
serbis i d'Europa. El resultat sols pot esser que es compleixi el desig dels pobles a triar el seu futur en llibertat, el resultat final sols pot esser la independencia de Croácia i Eslovénia perque aixího ha volgut el seu poble.
ANTONI RODRIGUEZ MIR
Mujer:
• Vigile su salud
• Hágase un chequeo ginecológico
IS UN CONSEJO DE
LA ASOCIACION ESPANOLA ( ONTRA It CANCER
JUNTA PROVINCIAL DE BALEARES
Solicítelo gratuitamente al Tel.
23 01 49
11 DE JULIO DE 1991
DIJOUS/7
Diada familiar de los
componentes de
«La Tuna Juvenil Cunium»
El pasado sábado la Playa de Alcudia, acogió a los componentes de la Tuna Juvenil «CUNIUM» en una diada de
compañerismo y encuentro familiar, habida cuenta que en
el atardecer se unieron a la fiesta los respectivos padres de
los niños participando activamente de todos y cada uno de
los actos que se fueron celebrando. Esta «DIADA» ya tradicional entre los componentes de La Tuna y sus dirigentes,
ya que desde su fundación la misma viene celebrándose.
A primeras horas de la mañana, los niños junto con
Juana Mestre, salieron de Inca en autocar. A la llegada a
la playa de Alcudia, en primer lugar aprovecharon un par
de horas para nadar, se organizaron juegos muy interesantes que tuvieron total participación, y primeras horas de la
tarde sería servido el almuerzo, otra vez se retorna a los
juegos y un paseo en vel ornar.
Se aprovecharon las últimas horas de la tarde para
tomar el último baño, finalizando con una cena familiar, en
la que participaron los padres de los niños.
ANDRES QUETGLAS
"NA POLONI"
Un record francisca dels Framenors,
un temps d'aquest Convent habitadors.
La campana fugí del bastiment
quan el convent compra una estranya gent.
Mes la campana retorna a son peu
amb l'arribada, l'any mil nou-cents deu,
d'una novella estirp de franciscans;
i sonà la campana com abans.
EsdevingutCol.legi el nou convent,
comunitat cap a l'ensenyament,
va sonar la campana més sovint,
anant goig o improperis produint.
Si era per a jugar feia bon so;
si per a estudi... ja no era tan bo!
I qui sap qui, per un simple bromeig,
tot canviat el nom de son bateig,
la campana va dir-se "Na Poloni"
i és "Na Poloni" encara que no soni.'
APUNTS SOBRE L'EVOLUCIÓ DEL SECTOR TEXTIL
1 DEL CUIRÓ A INCA
Des de mitjans del S. XIX a l'actualitat
CAPITOL III
Al 1888, a Inca apareixen dues indústries a les quals es
fabriquen teles de cotó amb telers mecanitzats i moguts pel
vapor. Dites indústries conten cada una d'elles amb 3 telers una está en mans de Miguel Pujades Mateu i l'altra de
Vicenç Ensenyat Ensenyat (Xilles). Del primer industrial
no tenim cap tipus d'informació, en canvi de Vicenç Ensenyat sabem que era natural de Sóller, comerciant i al 1884
viu a Franca, mentres que la seva dona i fills viven al C/
Muntanera d'Inca (12). Esser natural de Sóller l'hauria
posat en contacte amb les innovacions que es duien a
terme a n'aquest poble en el sector textil i haver estat a
França tal volta Ii hauria proporcionat cert capital que invertiria amb la compra d'uns telers de vapor i la creació
d'una indústria Dels antics telers de la dècada dels
70 ja només en queden una vintena que es mantendran
fins a principies dels segle XX, convivint amb els mecanitzats.
Hi bague altres intents de mecanització dels telers com
els que feren Rafel Mas Segui i Marcelo L. O'Rian. En el
cas de Rafel Mas hem de dir que, seguramentja des de finals de S. XIX tenia telers de cotó, però será a partir de
1906 quan mecanitzarà sis telers amb una caldera de
vapor de 6 H.P. de potencia encara que conservará dos telers manuals. La Fabrica de Rafel Mas tancará les seves
portes l'any 1916 igual que Marcel L. O'Rian del qual
sabem que va tenir des de 1911 a 1916 sis telers moguts
per vapor a més de cionc de manualas. Per tant des de 1888
en que Vicenç Ensenyat instala la seva Fabrica mecanitzada fins que al 1916 desapareix la manufactura manual tradicional passen 28 anys (periode, relativament, llarg de
temps) en els que conviven dos sistemes de producció considerats exclouents però, com diu C. Manera a les Balears
la coexistencia de valles i noves formes de produir és un fet
clarament constatat (13).
Seguint amb la fabrica de Vicenç Ensenyat, hem de dir
que a 1983 decideix ampliar la seva fábrica a partir d'una
amplia nau (16x8'5m) a dues vertents i dues plantes, a més
d'una zona destinada a la maquinaria i una xemeneia de
20 m. d'altura. Al 1898 instala una tintoreria, anexa a la
frábrica i al 1907 produeix 3Kw. d'electricitat per consum
particular. Cap a 1922 una inspecció fiscal descobreix que
tenia declarats només 28 telers, però que realment en
tenia 100 (sense aparell a la Jacquard) en funcionament
més una máquina de parar. Vicenç Ensenyat Ensenyat
degué obt,endre grans beneficis de la seva indústria ja que
hem pogut sabre, per certa informació oral, que participa
en la fundació d'una fábrica de paper a l'Albufera d'Alcúdia
(Cel.lulosa Hispánica S.A.) i els seus fills, Vicenç i Jaume,
fundaren, junt a Pere Dezcallar, Joan Forteza i Lluis Zaforteza una central d'energia eléctrica al poble de Selva al
1925 que, per ventura, sumi nistrava energia a Inca.
L'any 1930 la fábrica de vicen1 Ensenyat Ensenyat es
parteix entre els dos fills: En Vicenç Ensenyat Alonso i En
Jaume. L'any 31 els dos germans segueixen produint teles
però per separat i l'any 1932 no apareixen a la Matrícula
Industrial ja que, a n'aquests moments, estan construint,
en el cas d'En Jaume E. i reformant, en el cas d'En Vicenç
E. les sayas fabriques, de les quals una estará situada a
l'Avinguda de Colón i l'altre al C/. Torreta Fins al 1939 les
Fabriques aniran creixent i d'aquesta manera en Jaume
Ensenyat, acabada la Guerra Civil Espanyola, tendrá 300
fussos, més dues bobines de 30 fusso cada una, més 75 telers sense Jacquard, una máquina de cepillar i una tintoreria; En Vicenç Ensenyat tendrá 400 fussos, 117 telers
Xemeneia de la fábrica de J. Ensenyat.
sense Jacquard, una ti ntoreri a i una máquina de parar.
En quant a les pagues dels obrers, hem de dir que al
1940, segons informació del <Instituto de Crédito para la
Construcción Nacional» (14) que ens mostra les retencions
afectuades pels patrons, Vicenç E. tenia 23 homes empleats (15): el fogonista guanyava 7,85 ptes diàries, tr eballant 24 dies el mes; un ajudant de telers guanyava entre
8,25 i 7,85 ptes. diàries; un ajudant de tintoreria 7,80 ptes.
A la Fabrica de Jaume E. hi havia 28 homes empleats: un
fogonista guanyava 8,33 ptas. diàries i un ajudant de tintoreria entre 7 i 9 ptes. Acabada la Guerra Civil, les dues fabriques de teixits es mantenen amb les mateixes máquinas
i operaris fins al 1944 en que Vicenç Ensenyat tanca la
seva fábrica, restant en actiu el seu germà Jaume, el qual
es mantendrá «summergint» la indústria fins a finals deis
60. Per tant, des d'els anys 40 el sector textil a Inca está en
crisi, ja que els capitals inquers s'inverteixen al sector del
calçat del qual s'obtenen molts més beneficis.
(12) A.H.M.I. ESTADISTICA. Padrón de Habitantes
1884 Lligall 1272.
(13) Manera. Carles (1990): «Industrialització sense Revolució Industrial Mallorca, 1780-1880». Estudis d'Histeria Económica 1990-91.
(14) PRESTACIONS SOCIALS 1940. Lligall Prov. sense
numerar. A.H.M.I.
(15) Aquesta dada és totalment parcial ja que no conta el
treball femení, encarregat del funcionament dels telers, ni
infantil.
MIQUEL PIERAS VILLALONGA
(Continuará)
P. Miguel Colom
Inca a 28 de maig de 1991
(De EL COLEGIAL. Revista del centro "Beato Ramón Llull". Año IX.
Número 27. II Epoca Inca, Junio 1991)
Se alquila chalet adosado
completamente amueblado
y equipado, en el Mal Pas.
Tel: 501207
SE ALQUILA PISO
CON O SIN MUEBLES
Calle Santiago Rusiñol 212 3°
Teléfono: 54 50 32.
Venta de Pisos con aparcamiento
y Locales 99 m2. Acabados de la.
calidad.
C/. Truyola (junto estación) LLOSETA.
Precio 8 millones
con aparcamiento.
Facilidades préstamo hipotecario.
Información mismo edificio
Tel. 458284.
11 DE JULIO DE 1991
DIJOUS / 8
L'AJUNTAMENT
INFORMA...
PLAN GENERAL DE ORDENACION DEL T.M. DE INCA
Continuación
2.- Superficie edificable, incluido piscinas, inferior o
igual al 5% de la finca.
CAP. 3'.- DE LAS CONSTRUCCIONES DE UTILIDAD
O INTERES SOCIAL,
CAP.
DE LAS VIVIENDAS.
Art. 72.- EDIFICACIONES E INSTALACIONES DE UTILIDAD
PUBLICA O INTERES SOCIAL.-
4.- Retranqueo igual a la altura de la edificación con un
mínimo de 3 m.
Art. 67.- CLASIFICACI(N DE LAS FINCAS A EFECTOS DE LA
EDIFICACION DE VIVIENDAS.1.- Con independencia de la definición de la existencia d..
posibilidad de formación de núcleo de población y con el fin de evitar las parcelaciones en suelo no urbanizable con fines urbanísti--cos, de acuerdo con el Artículo 59.2, se distinguen las siguientes
clases de fincas, a efectos de establecer la finca mínima, susceptible de edificación de viviendas unifamiliares aisladas:
a) Las fincas no divididas ni segregadas con poster
al 27 de Mayo de 1.958.
b) Las fincas divididas o segregadas entre el 28 de
1.958 y la fecha de la aprobación inicial del Plan General de
ción Urbana de Inca (1/10/86).
c) Las fincas no incluidas en ninguno de los casos
res.
-
3.- Altura edificable inferior o igual a 6 m. con un máxi
mo de dos plantas.
-
oridac
Mayo Orden,
anterii
Art. 68.- DE LA AGRUPACION DE FINCAS.En caso de agrupación de dos o más fincas colindantes de la misma clase, la superficie a computar a los efectos de edifica--ción de viviendas será la suma de las superficies de las fincas agri
padas.
Cuando se agrupen fincas de distinta clase o en el caso d,
que una finca esté afectada por más de un área o espacio, se aplicará la regla de la razón de proporcionalidad, de acuerdo con el Artículo siguiente.
Art. 69.- NUMERO DE VIVIENDAS EDIFICABLES.1.- El número de viviendas nuevas posibles en una finca d.
terminada será la diferencia entre las admitidas por ésta, según 1 ,párrafos siguientes y las ya existentes o autorizadas o autoriza- das.
Las fincas de clase a) y b) admitirán una sola vivienda.
El número de viviendas que admitirá una finca de clase e)
será el de dividir la superficie del predio, por la de la finca mini
ma a efectos de la edificación Je ,ivleauas que le corresponde según
el Capítulo 6 9 , y de acuerdo, en su caso, con la regla de razón de
proporcionalidad.
2.- La Regla de razón de proporcionalidad enunciada en ..
Artículo anterior consiste en formar tantos quebrados como fincas
agrupadas, o en su caso, zonas distintas que afecten a la finca •
siderada; los numeradores estarán constituidos por las superficien m2, de éstos o de aquellas respectivamente, y los denominad,:
por la extensión de la correspondiente finca mínima a efectos d.•
ficación de viviendas definida para cada uno de los casos posibl-•
en el Capítulo 6 9 . Se efectuará la suma de todos los quebrados, s•entenderá que la finca o agrupación admite un número de viviendas
igual a la parte entera por defecto del cociente resultante de di..
dir el numerador por el denominador resultantes.
3.- Las viviendas de una misma finca estarán separadas u:
distare será posible, en su caso, cons--truir hasta tres viviendas formando conjunto.
4.- En las fincas parte agrícola, parte forestal, se ubic
rán las posibles viviendas en aquella zona.
Art. 70.- CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS.Los parámetros a aplicar serán los siguientes:
1.- Volumen edificable, incluido piscinas, inferior o
igual a 0,1 m3/m2 hasta un volumen máximo de 1.500 m3, sin contar
1.‘511.11Diertos
13151 y abiertos de superficie que podr171 -7-eWner,
tar un 35% de
rficie cerrada.
5.- Condiciones estéticas. Sin perjuicio de lo establecidr
en las presentes ordenanzas, las edificaciones deberán adaptarse al
ambiente en que se situen. Quedan expresamente prohibidos en las fachadas y cubiertas, los materiales no tradicionales en las construc, iones del medio : .ral.
6.- Condiciones higiénicas. Deberán cumplirse los Decreto:
111/86 sobre Normas higiénicas y de habitabilidad de edificios y
112/86 sobre expedición de cédulas de habitabilidad.
7.- Condiciones higiénico-sanitarias para la evacuación y
posterior tratamiento de las aguas usadas. La evacuación de las
aguas usadas.
La evacuación de las aguas usada a se realiaarA mediante
conducto hermético de diámetro no inferior a 150 mm. y cuya pendien
te será igual o superior al 2%.
Las fosas sépticas deberán contar, como mínimo, con los s
guientes elementos:
a) Cámara destinada a la recogida y licuación de las
aguas.
b) Elemento depurador secundario capaz de lograr la digestión de la materia orgánica proveniente de la cámara4,1
La filtración en el terreno del agua depurada podrá ser d
formas diversas, tales como la de riego superficial o a través de
filtros de arena y gravas, debiendo quedar garantizada, en todo ca-so, la no contaminación de subálveos utilizados para el abastecimie•
to de agua.
Podrán ser declaradas de utilidad pública o de interés social obras situadas en cualquier área o espacio.
1.- Para poder autorizar dichas obras el peticionario debe
rá demostrar suficientemente que se cumplen los siguientes requisitos:
a) El beneficio que para la colectividad supone la realiza
ción de dichas obras para declarar su interés social o la justificación legal para declarar su utilidad pública.
b) La necesidad de su emplazamiento en el medio rural.
e) La necesidad de su emplazamiento, en su caso en un espa
cio clasificado como Paisaje Protegido, Paraje Preservado, Elemento
singular, acompaRado del correspondiente estudio sobre el impacto am
biental.
d) El Estudio Previo, Anteproyecto o Proyecto en el que se
base la solicitud de declaración de la utilidad pública o el interés
social, y en el que deberán especificarse las infraestructuras eléctrica, telefónica y de abastecimiento o saneamiento de aguas, así co
mo las vías de comunicación que se requieran.
2.- Entre otras, y sin perjuicio del párrafo anterior, la
Comisión Provincial de Urbanismo podrá declarar de interés social las obras e instalaciones que representen un cambio de uso en edificios antiguos o tradicionales, de probado valor, en peligro de degra
dación y conservación.
3.- No se fijan condiciones de . edificación, sino que éstas
expediente de utilidad públiça e interés so--vendrán fijadas
cial.
4.- Son de obligado cumplimiento las condiciones estéticas
higiénicas y sanitarias establecidas en el Art. 70.
41
CAP. 10. - DE LAS CONSTRUCCIONES VINCULADAS.
A
Las instalaciones deben salvaguardar las condiciones esté
ticas del lugar y deben ser acceilibleJ a luu equipus de vigilan,la
o de limpieza.
Art.- 71.- DOCUMENTOS NECESARIOS PARA AUTORIZAR LA
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.En orden a determinar si una finca o la agrupación de va-rías es apta para la edificación de viviendas en suelo rústico se
aportarán los siguientes documentos:
a) Certificación registral o fotocopia autentificada de las correspondientes escrituras a partir de la cual sea posible est:
blecer las superficies requeridas y las fechas y causas de la segregación o división.
6) Plano catastral debidamente firmado, que sirva a su ve.
para la ubicación de la finca o fincas, con referencia a puntos fijos y bien determinados.
e) Certificación de técnico competente sobre el número de
viviendas existentes en la finca.
d) Certificación municipal sobre si la totalidad o parte
de la finca ha sido objeto de solicitud previa y las condiciones
ésta, en su caso.
e) Estudio previo, anteproyecto o proyecto en orden a .a
comprobación del cumplimiento de las condiciones exigidas por el ir•
tículo anterior.
LAS OBRAS PUBLICAS.
-
Art. 73.- EDIFICACIONES F INSTALACIONES
OBRAS PUBLICAS.-
VINCULADAS A LAS
Para la autorización de edificaciones e instalaciones vinculadas a las obras públicas, deberá justificarse dicha vinculación
con la obra pública correspondiente.
No se fijan condiciones de edificabilidad; si bien tendrá:
el carácter de provisional y será de aplicación a estas obras lo establecido en el Art. 58.2 de la Ley del Suelo para las obras provi-sionales en suelo urbanizable sin Plan Parcial aprobado.
CAP.
5'.-
DE LAS
CONSTRUCCIONES
AGRARIAS.- --
Art. 14.- CLASES DE EDIFICACIONES E INSTALACIONES PARA
LAS EXPLOTACIONES AGRARIAS.1.- Las edificaciones e instalaciones para las explotaciones agrarias son aquéllas que guardan relación con la naturaleza .; el destino de la finca y ae alustarín, en - todo caso, a los Planes í
Normas del7Xinisterio Je Agricultura. Deberá ylstificarse ante el Ayuntamiento o, en su caso, organismo competente la vinculación di-erta y funcional de la construcción con la explotación agraria Je finca, no pudiendo, en ningún caso ser de uso residencial.
EXPOSICIÓ DE PINTURA
Continuará
PER MOR DE LES FESTES PATRONALS, AQUEST AJUNTAMENT HA PROGRAMAT UNA EXPOSICIÓ DE PINTURA AL CASAL DE CULTURA.
LES OBRES S'ADMETRAN EL PROPER DIA 20 DE JULIOL, DE LES 10 HORES
FINS A LES 14.
LA INAUGURACIÓ DE L'ESMENTADA MOSTRA TINDRA LLOC DIA 26 DEL MATEIX MES.
ES NECESSITEN
Joves de 14 a 18 per participar a
les festes dels Patrons d'Inca,
Sants Abdon i Senén portant els típics «Caparrots» i també es necessiten dos homes per a fer de «11.4acers». Tots els interessats poden
telefonear a l'Ajuntament (500150)
a hores d'Oficina.
Les Retribucions seran les normals i a
convenir.
RECOGIDA DE ENSERES INÚTILES
Recuerde que cualquier tipo de electrodomésticos o mueble viejo, inservible, si desea desprenderse de él, será retirado gratuitamente de su domicilio si avisa por teléfono llamando al
número 523007. Nunca lo saque a la calle, ni lo abandone en las aceras o solares, ni en las cunetas de carreteras o caminos vecinales. Colaboremos todos para conseguir una ciudad más
limpia.
COLABORA CON TU AYUNTAMIENTO:
¡MANTEN LIMPIA TU CIUDAD Y SU ENTORNO!
11 DE JULIO DE 1991
DIJOUS /9
El Colegio Balear de Entrenadores de
Fútbol celebró «El Día del Entrenador»
Antonio Esteve Corró, recibió el Escudo de Oro del Colegio
El pasado día 29 de junio, el Colegio Territorial Balear
de Entrenadores de Fútbol, celebraron el «Día del Entrenador» programándose distintos actos que se fueron celebrando según el orden siguiente:
A las 17'30 horas, en el campo de fútbol del Manacor, se
disputó un interesantísimo encuentro entre dos combinados de entrenadores. El resultado fue de 5-1 y los espectadores tuvieron la oportunidad de presenciar un interesante duelo.
A las ocho de la tarde, en la Capilla Mendia Vell, fue oficiada por Mossen Jaime Santandreu, una misa en recuerdo de los entrenadores fallecidos.
Una hora más tarde, es decir, nueve de la noche, en el
Restaurante Mendia Vell, sito en la carretera ManacorPorto Cristo, tuvo efecto una cena de compañerismo, con
un total de 120 comensales.
En las postrimerías de la cena, fueron entregadas distintas placas y escudos de oro a entrenadores y colaboradores
del «Día del Entrenador», entre los galardonados, cabe destacar la presencia del inquense Antonio Esteva Corró y que
le fue entregada por sus 35 años de titulación, el Escudo de
Oro del Colegio.
Igualmente fueron entregados artísticos trofeos a los
equipos Campeones de Liga en la temporada 1990/91,
entre los que se encontraban los equipos Juvenil y Cadete
del Juventud Sallista.
RELACION DE LOS CAMPEONES DE LIGA EN LA
TEMPORADA 1990/91
3. División: Miguel Magaña González — C.F. Playas
Calviá.
1. Reg. Pret .: Jaime Sastre Pou —C.D. Son Roca.
P. Reg.: Juan Amengual Ferragut — C.D. Campos.
CIDE.
Juv. Liga Nacional: Fernando Pons Niza
2. Regional: Juan Bisbal Parera — C.D. Sta. Eugenia.
Juv. 1. Reg. G.A.: Bmé. Alzamora Fabregas — Juventud
Sallista.
Juv. P. Reg. G.B.: Juan Bibiloni Calafell — R.C.D. Mallorca.
Juv. 2. Reg. G.B.: Manuel Paniza Almendros — C.D. Estudiantes del Cide.
Cadetes Mca. G.B.: José Guentes Pomares — Juventud
Sallista.
Cadetes Mca.G.C.: Ricardo Sairo Ibarra — Rtvo. Mallorca.
Cadetes Mea. G.D.: Jaime Antón Oliver — R.C.D. Ma.
—
llorca.
Inf. P. Reg. G.B.: Andrés Amengua] Coch — R.C.D. Mallorca.
Placa Liguilla Ascenso División Honor Juvenil: Juan
José Fuentes,
recoge de manos
del Director de
la Escuela de
Entrenadores, el
trofeo otorgado al
equipo Cadete del
Sallista.
Darder Verdera — R.C.D. Mallorca.
Escudo de Oro del C.T.B.E.F. por 35 años de titulación:
D. Antonio Esteve Corró, Luciano Espases Garau.
Placa Excmo. Ayto. Manacor Deleg. Deportes colaboración «Día Entren.» Cesión instalaciones:D. Rafael Sureda.
Placa C.D. Manacor. Colaboración «Día Entren.»: D.
Gaspar Forteza.
Placa colaboración -Colegio Entrenadores»: D. Miguel
Muntaner Darder.
Placa colaboración «Colegio Entrenadores»: D. Fernando
Talens Aguiló.
Placa colaboración «Día del Entrenador»: D. Jaime Santa ndreu.
ANDRES QUETGLAS
4-L muebles
)® LLABRES
Inca
SE VENDE PARKING
GRANDE PARA DOS
COCHES EN
Avenida de Alcudia INCA.
Telef. 547734
PARA SU CARNET DE CONDUCIR EN
INCA
PERELLO
AUTOESCUELA
Bisbe Llompart, 111 - Ent1°.
Teléfono 50 28 64
AUTOBUS - VEHICULO ARTICULADO CAMION - TURISMO - MOTOCICLETA.
4N fr,.
0-4¡
Tel: 50 06 08
GRANDES REBAJAS Dormitorios Comedores Sofas
Amueblamiento de Apartamentos, Casas de Campo y Playa
11 DE JULIO DE 1991
DIJOUS /10
NOTAS HISTORICAS DEL CLUB DEPORTNO CONSTANCIA
20 DE MAYO
DE 1962 EL
CONSTANCIA
REINGRESA A
LA SEGUNDA
DIVISION
En la temporada 1961-62
el equipo conseguiría reingresar en la Segunda División. Siendo presidente del
club don Antonio Bennassar Rolando, conocido constante y abogado de Palma.
Así el 13 de mayo de 1962
el Constancia salía derrotado por un sólo gol de diferencia en su encuentro de
promoción disputado en Algeciras 3-2. Mientras que el
20 de mayo, al vencer en
partido de vuelta por 2-0
goles de Primera División,
conseguiría reingresar a la
División de Bronce.
En esta fecha histórica
los equipos presentaron las
siguientes formaciones:
CONSTANCIA: Romero;
Torres, Genis, Alcázar, Galmés, Santana, Pío, Obrador, Martín, Monserrat y
Rubio.
ALGECIRAS: Torollo,
Mendoza, Cervantes, Arturo, Ruiz, Domingo, Rodríguez, Espinosa, Orozco,
Frutos, Jacin y Tapia.
TEMPORADA
1962-63
Una vez consumado el ascenso, tras el éxito alcal zado en partido de Liguilla
frente al Algeciras. El
Constancia afronta la responsabilidad de figurar en
un grupo tremendamente
fuerte, en el que figuran
equipos tan catalogados
como Real Sociedad, Pontevedra, Real Club Deportivo
Español, Gijón, Santander
y Alavés entre otros equipos. De estos equipos mencionados, dos de ellos lograron el ascenso a la Primera
División. El Pontevedra
como campeón del grupo de
Segunda, y el Real Club Deportivo Español que mediante promoción, se enfrentó al Real Mallorca, logrando superar la eliminatoria al vencer a los mallorquines en un tercer encuentro de desempate en el Estadio Santiago Bernabeu.
En este potente grupo, el
Constancia realizó un papel
más que aceptable venciendo al Pontevedra en el propio terreno del equipo.
TEMPORADA
1963-64 SE
INCORPORA A
LA DISCIPLINA
DEL CLUB
«LAGUARDIA»
En la temporada 196364, primera de Antonio Ferrari como presidente, el
Constancia lograría igual-
mente conservar la categoría. Tal vez, esta temporada, el Constancia contaría
con una de las líneas delanteras más recordadas del
cuadro inquense. Sino,
vean ustedes. Macario,
Martín, Kaszas, Ledo y
Amarilla. Toda una linea
delantera. Muy bien apoyada por un centro de campo
fabuloso, como era el formado por Gómez - Laguardia,
o Laguardia - Colom y también Laguardia - Alcina.
Igualmente, en la línea defensiva, se contaba con el
concurso de Llompart,
Muñoz, Seguí, Torres,
Franch.
El entrenador, una vez
más, sería Enrique Agustí.
TEMPORADA
1967-68,
ULTIMA
SINGLADURA
EN SEGUNDA
DIVISION
La última singladura del
club blanco en la Segunda
División Nacional, remonta
a la temporada 1967-68.
Por lo tanto, han transcurrido quince años, y el equipo, el club, actualmente,
según parece, intenta recuperar esta categoria.
Volviendo a la Liga de
1967-68, el cuadro de Inca
estaba formado mayormente por elementos procedentes de la cantera mallorquina, y de una forma muy
particular de la local, y más
concretamente de los equipos del Sallista. veamos
pues la plantilla de jugadores:
Rafael Nicolau y García
Plata como porteros, y como
hombres de campo, estaban
Camacho, Maiño, llompart,
Coll (Xin), Moreno, Asenjo,
Chechu, Zuazaga, Perelló,
Solé, Esteve (Corró), B.
Palou, Pizá, A. Ferrer y Soriano.
En la dirección técnica
del equipo se encontraba
don ANGEL COBO, y la actuación del equipo de Inca,
en un principio de Liga fue
más que aceptable, mas al
ir transcurriendo las jornadas, el equipo se debilitó
por motivos económicos,
dándose la circunstancia
que en alguna confrontación, los elementos llegados
desde la península, no fueran alineados prácticamente, como aquel partido disputado frente al Jerez y que
la alineación fue la siguiente:
Nicolau; Solé, Nicolau II,
Llompart, Palou, Coll, Pizá,
Chechu, Jaume, Corró y P.
Tugores.
Como se verá, diez jugadores forjados en la cantera
mallorquina, y uno en tierras vascas, tal es el caso
del ya veterano Chechu. Es
por lo tanto, un consuelo el
pensar que si se perdió la
Segunda División, en contra cabe destacar la nota
positiva de que se dio opor-
tunidad a una serie de elementos locales de debutar
en la Segunda División, y
con ello dejar estela de su
calidad. Algunos de estos
elementos lograron una vez
finalizada esta liga de 1968,
fichar por equipos de la península, logrando éxitos
muy sonados.
SE RENUNCIA
A LA TERCERA
DIVISION
El 21 de agosto de 1969
en Asamblea General de
Socios y simpatizantes del
club, celebrada en los salones del Café Mercantil de
Inca, se acordaba renunciar
a la Tercera División, y formar en la categoría regional. Asimismo dimitía de su
cargo don Tomás Vaquer y
era elegido nuevo presidente del Constancia don Juan
Amer.
Entrenado por Antonio
Esteve Corró, lograría
grandes éxitos en Primera
Regional, manteniéndose
en la temporada 1969-70,
desde un principio el codo a
codo con la U.D. Poblense,
equipo este que al final se
alzaría con el título de
Campeón. Asimismo se enfrentaría al final de esta
temporada al equipo Amateur del C.F. Barcelona, en
partido correspodndiente al
Campeonato de España Aficionados; siendo eliminado
por el equipo catalán mediante una derrota en Barcelona y un empate en Inca.
En la temporada 197172, sale Corró como entrenador, y entra a ocupar su
plaza el conocido ex jugador
constante, José Rivero, más
conocido en el mundillo futbolístico por Qoseito». Bajo
su batuta el equipo lograría
los títulos de Sub-campeón
de Mallorca primero, y SubCampeón de Baleares después.
Eran tiempos diffciles,
economicamente, el club
arrastraba deudas importantes, y en consecuencia la
directiva encabezasa por el
señor Amer, tuvo que ajustarse el cinturón a fin de ir
saldando deudas, y dejar el
buen nombre del Constancia en la altura que se merece. Muy meritoria en verdad, resulta la labor de la
directiva de aquellos tiempos.
PROGRAMA
DE ACTOS
QUE SE
CELEBRARON
CON MOTIVO
DE LAS BODAS
DE ORO
SABADO DIA 11
A las 11,30 h. Pasacalles
banda Peques «La Salle».
A las 12,30 h. Misa en la
Iglesia de Sta. Maria la
Mayor.
Enrique Agusti, junto con Hernandez, logró retornar el equipo a la Segunda División.
(Foto: Archivo Andrés Quetglas).
A las 13,30 h. Vino español en los Salones del Café
Bar Mercantil.
A las 15,30 h. Partido Primera Preferente, entre el
C.D. Serverense y C.D.
Constancia. Disputándose
trofeo conmemorativo
«Bodas de oro.»
A las 2,30 h. Cena de
Compañerismo en el Celler
Cañamel.
A las 22,30 h. Gran Baile
en los salones del Café Mercantil, amenizado por una
renombrada orquesta.
DOMINGO DIA 12
A las 11,00 h. Interesante
encuentro Juvenil.
A las 15,30 h. Interesante
encuentro Campeonato Aficionados entre U.D. Poblense y C.D. Constancia.
LUNES DIA 13
A las 20,30 h. Misa en la
Iglesia Parroquia] de Sto.
Domingo de Guzmán en sufragio de los juzgados, directivos y asociados fallecidos.
MARTES DIA 14
A las 20,00 h. Imposición
insignias de Oro a los expresidentes del club y asociados de honor, en los salones del Café Bar Mercantil.
MIERCOLES DIA 15
A las 21,00 h. Cena ofre-
cida a las autoridades locales y federativas.
JUEVES DIA 16
A las 15,30 h. Emocionante encuentro entre los
equipos del R.C.D. Mallorca
y C.D. Constancia; disputándose monumental trofeo
«Bodas de Oro» donado por
el Excelentísimo Ayuntamiento de Inca.
El Constancia será reforzado por los jugadores inquenses militantes en categoría nacional: Llompart,
Figuerola, Nicolau, M. Tugores, etc. etc.
ANDRES QUETGLAS
Martín Mir, del "CC. Aceites- SUSCRIBASE
Alcudia Pins," vencedor en
A
"VI Memorial Zuzama"
«DIJOUS»
Domingo pasado, día 7 de
julio, por la tarde, se disputó el "VI Memorial Zuzama"
para aficionados y juveniles, en un circuito urbano
en Son Ferriol. Tomaron la
salida un total de 55 aficionados y juveniles. El recorrido, en su conjunto, fue de
unos 75 kilometros. Duro,
como fácilmente se puede
deducir.
Desde el principio, los corredores que defienden el
pabellón de Caimari, los del
"Club Ciclista Aceites Martorell-Alcudia Pins", se aseguraron el dominio de la
prueba, como lo proclama
bien a las claras la clasificación general:
1°. Martín Mir, del "C.C.
Aceites Martorell-Alcudia
Pi ns."
2°. Miguel Angel Cirer,
del mismo Club Ciclista.
3°. Sebastián Perelló, del
"C.C. Binissalem."
4°. Ramón Ros, de la Selección Española, que reaparecía después de su grave
caída en el "Trofeo CastillaLeón."
5°. Angel Recio, perteneciente a nuestro Club.
En los juveniles se adjudicó el primer premio Angel
Recio, también del club Ciclista de Caimari "C.C.
Aceites Martorell-Alcudia
Pins."
Como pueden observar
nuestros lectores el Club
Ciclista de Caimari ha realizado una magnífica proeza, que celebramos eufóricos. Al mismo tiempo felicitamos cordialmente a nuestros bravos corredores y les
manifestamos nuestro anhelo de celebrar nuevos y
resonantes triunfos. Como
el de domingo pasado. También damos nuestra enhorabuena a los dirigentes y
técnicos de nuestro Club,
que tan acertadamente lo
organizan y guían. Y lo que
vale más le dan muchas
horas, las que requiere su
organización.
¡SIEMPRE
ESTARA
INFORMADO!
TELEFONO:
504579.
DIJOUS / 11
11 DE JULIO DE 1991
Arnau Fontanet, consigue en Suecia, clasificarse para
asistir al Campeonato de Europa a celebrar en Grecia
krnau Fontanet, un
inquense en el
Campeonato de Europa.
(Foto:
ANIMES
QUF,T(;LAS).
Un nuevo triunfo que
añadir al brillante historial
que atesora el joven atleta
de Inca Arnau Fontanet al
conseguir en Suecia unas
clasificaciones y unos resultados realmente espectaculares, en un encuentro internacional en el que participaban Alemania, Gran
Bretaña, Suecia, Italia.
...Aquel 20 de mayo de 1945, en el
campo de Buenos Aires
No es necesario que
ahora vengamos nosotros
descubriendo nuevos continentes al poner de manifiesto la excepcional importancia que siempre han tenido los encuentros entre
los máximos rivales mallorquines, Constancia y Mallorca, cuya extremada rivalidad, en busca de una
supremacía futbolística, fue
sabroso acicate de innúmeras generaciones de deportistas mallorquines. Y por
ello es muy natural que el
historial del gran «Derby»
mallorquín esté salpicado
de curiosas anécdotas e incluso dramáticas consecuencias con las cuales habría para editar un libro de
centenares de páginas, porque, vencer en este partido,
siempre ha sido empeño
máximo de inquenses y palmesanos, que apelaron a
trucos y sistemas para conseguirlo.
evidente, el señor Cruellas
estaba empeñado en la denota de los bravos galgos
de Inca. Dos goles anuladós
injustamente. Un tanto adverso encajado en una jugada un tanto conflictiva.
Amén de la lesión de Paris,
era un cúmulo de circunstancias adversas muy importante y dificil de superar. Se tenia que sucumbir
y se sucumbió.
German, defensa del Constancia en «Buenos Aires».
(Foto Archivo: ANDRES QUETGLAS).
Como aquel partido jugado el 20 de mayo de 1945 en
el ya desaparecido campo
de Buenos Aires de Palma.
Buenos Aires, fue declarada como la más sensacional
a celebrar en España aquel
lejano 20 de mayo.
Nunca se vió gentío tan
imponente como el que se
congregó en el campo de
Buenos Aires para presenciar el trascendental encuentro entre los eternos rivales. Desde varias horas
antes de la señalada, 6'30
de la tarde, para el comienzo del encuentro, ya los graderíos se vieron abarrotados de público así como las
tribunas provisionales y
otra clase de localidades especiales que se improvisaron para dar mayor cabida
al campo en vista de la demanda verdaderamente excepcional de localidades
que se había visto durante
la semana.
Sigamos con lo que fue
este partido, porque, en
realidad, vale la pena profundizarlo. Ya con el balón
en juego, de buenas a primeras, cuando apenas se
llevaban diez minutos de
juego, saltan al alimón Pocoví y París, cayendo el jugador inquense con tan
mala fortuna que quedó
tendido y sin conocimiento
en el suelo. Fue retirado del
campo en brazos de sus
compañeros y ya mo reapareció. La privación de su
concurso pesó con gran gravedad a lo largo de ochenta
minutos de juego en los jugadores inquenses. Pero el
cuadro de Inca tuvo la desgracia de malograr dos jugadas decisivas, en las cuales el balón atravesó la
puerta de Ramallets, pero
que el señor Cruellas estimó fuera de juego.
Se agotaron las localidades. Radio Mallorca retransmitió el encuentro,
Lamberto Cortés, «Avespa»
transmitió la emoción de
las jugadas a los miles de
oyentes esparcidos a lo
largo y ancho de la Isla.
Igualmente, la jornada de
Primeramente, fue anulado un bonito gol al exterior Vergara, al estimar el
Colegiado señor Cruellas
fuera de juego. Un fuera de
juego, tan sólo apreciado
por el juez de la contienda y
nadie más. Y fue una lástima, porque el gol era de los
que llevan certificado de
imparables y era de bandera.
Después, en jugada más
que discutible, en las prostrimerias del primer tiempo, Pocovi, en situación dudosa, lograría el primer gol
del Mallorca.
No obstante, a partir de
este instante, el Constancia
presionó con entusiasmo.
Adueñándose por momentos de la situación.
Se inicia la segunda
parte con análogas características que la primera, es
decir, escaso fútbol, mucho
ímpetu y desafortunada actuación del señor Cruellas,
que, una y otra vez, mostraba el plumero en perjuicio
de los inquenses. Así, anularia un segundo gol al cuadro inquense, al lograr
batir García a Ramallets,
decretando nuevamente
fuera de luego, la cosa era
Ya, en las prostrimerias
del partido, cuando las manecillas del reloj señalaban
el último minuto de juego,
llega el segundo tanto mallorquinista, siendo su
autor Albella. Un tanto que
dejaba listo para sentencia
el encuentro. El Mallorca,
con la victoria, conservaba
la categoría en Segunda División, mientras que el
Constancia tendría que defender su suerte en partido
de promoción frente al Córdoba, siendo derrotado en
el Campo de Chamartín de
Madrid, por el tanteo de 32, produciéndose esta circunstancia el 24 de junio de
1945. El partido de Buenos
Aires, había llevado al
Constancia a la tercera división.
En esta histórica confrontación de Buenos Aires, los
equipos formaron de la siguiente manera:
CONSTANCIA - Company; German, Salas, Navarro, Espada, Paris, García, Vergara, Ostolaza,
Mendoza Y Quetgl as.
MALLORCA - Ramallets;
Grech, Mesquida, Modol,
Mateu, Rancel, Pocoví, Felipe, Albella, González Prieto y Giraldós.
Para terminar este pequeño resúmen histórico,
diré que el colegiado señor
Cruellas fue descalificado a
perpetuidad por su nesfasta actuación. Y que. algunos Diarios, en las crónicas
del encuentro, dejaron en
blanco el apartado a las respectivas alineaciones.
Andrés Quetglas Martorell
Austria, Francia y España.
El atleta inquense, en la
prueba de los 10 km. marcha en ruta, logró la sexta
posición en la clsificación
general, mientras que se
clasificaba en la segunda
posición en la clasificación
reservada a los atletas españoles. Merced a esta segunda posición, Arnau Fontanet, aseguraba su participación en el Campeonato de
Europa que se celebrara del
día 8 al 12 de agosto en Grecia.
El crono conseguido por
Arnau Fontanet en esta
prueba disputada en Suecia
fue de 43'15.
Siguiendo con la actualidad que gira en torno a este
destacado atleta, hay que
dejar constancia que este
fin de semana, dias 13 y 14,
estará en Madrid a fin de
disputar el Campeonato de
España Junior. Una vez finalizada esta prueba madrileña, Fontanet, acudirá
a la concentración que tendrá efecto del 15 de julio
hasta el día uno de agosto.
En esta concentración de
Espinar (Segovia) a 1.600
m. de altutud, tendrá como
compañeros a los archiconocidos A. Angel Prieto, Garcia Bragado y Regidor,
todos ellos internacionales
absolutos. Tras esta experiencia en tierras segovianas, Fontanet retornará a
nuestra ciudad para preparar el viaje a Grecia, donde
juntamente con otro inquense, Mateo Cañellas,
participará en el Campeonato de Europa Junior.
En definitiva, un nuevo
triunfo este de Suecia, porque de triunfo hay que catalogar el conseguir la clasificación para el europeo, que
nos hace redoblar las esperanzas de que en Grecia
nuestro representante
tenga una muy brillante y
digna participación.
Arnau, como siempre,
como hemos venido actuando desde tus inicios, cuenta
con nuestra sincera colaboración y con nuestro grito
de animo y de aliento. Endavant Arnau.
ANDRES QUETGLAS
ES DONEN CLASSES
DE REPÀS
—MATEMÁTIQUES (EGB, BUP i FP)
—FÍSICA i QUÍMICA (BUP i FP)
—QUÍMICA (COU)
Tfn: 50 - 38 01
GANGAS
EN TELAS DOBLE ANCHO EN
ALGODON, VISCOSA, LINO, etc.
DESDE 195 PTAS. EL M 2
PUCCINI, C/. BRONDO 6, (junto Plaza Pío XII).
PALMA
SE ALQUILA PISO
CON O SIN MUEBLES
Calle Santiago Rusiñol, 212,3°.
Telefono: 501439
DIJOUS/ 12
11 DE JULIO DE 1991
CARRE R MAJOR
Días pasados el juez de
Inca ordenó la retirada de
los animales a Antonio Izquierdo al declararlo incapacitado para cuidarlos.
Antonio Izquierdo, en diversas ocasiones había
creado algunos problemas
en la vía pública. Igualmente, su presencia con su
burro resultaba todo un espectáculo. En tres ocasiones la Policía tuvo que retirar el burro y el perro de la
via pública al ser abandonados por Antonio.
** *
Malos tiempos soplan
para los aficionados al cine.
Malos tiempos por aquello
de que los dos únicos locales
con que cuenta Inca, han
decidido cerrar las puertas
y tomarse unas vacaciones
refrescantes en este caluroso verano. En fin, si uno
desea satisfacer sus aficiones cineastas, tendrá que
desplazarse hasta ciutat de
Mallorca. Esperemos que
este cierre no sea definitivo.
** *
Opiniones muy dispares
se han producido entre la
opinión pública una vez conocidas las manifestaciones
del Partido Popular - Unió
Mallorquina de Inca y que
desmienten las manifestaciones que aseguraban que
no existian presupuestos ni
proyectos de urbanización
en la calle Gral. Luque y
Gran Via de Colón.
En este sentido, la coalición PP HM ha manifestado y según ya informabamos en el pasado número
-
de Dijous,que en los presupuestos para el ejercicio de
1991, en el anexo de inversiones, figuran las correspondientes partidas destinadas a los dos proyectos
motivo de polémica.
* **
Una de las reformas que
muy posiblemente sufrirá
un nuevo retraso, e ti la que
corresponde a la alineación
de la calle LA PAU hasta la
altura de la calle Jaume Armengol.
**
Días pasados, uno de
estos «enterados» que se pasean por el Carrer Major,
me soplaba al oido una noticia de caracter taurino que
de confirmarse resultaría
toda una bomba.
Según parece y según nos
comunicaba nuestro amigo,
parece ser que hogaño contra todo pronóstico cabe la
posibilidad de que tengamos festejo taurino.
Es más, se me comunica
que se trata de una empresa ubicada en la capital de
España, la interesada en
montar este festejo, que se
llevaría a cabo en una plaza
portatil que sería instalada
en los terrenos del Polígono
Industrial.
La iniciativa, repito,
parte de una empresa madrileña, y el Ayuntamiento
de Inca colaboraría con la
cesión de los terrenos para
montar la Plaza de Toros y
la compra de unas quinientas entradas.
***
Equipo
Consultor
Informático
IR
Avda. Conde Sallent, 13
PALMA
Peraites,6
INCA
Según noticias que obran
en nuestro poder, y que nos
han sido facilitadas por personas enteradas de la cuestión. El presupuesto de las
fiestas patronales será del
órden de los doce millones
de pesetas.
***
Según me dice y según
me cuentan, Jaume Armengol, alcalde de la ciudad, en
el transcurso del acto de
clausura de las actividades
de la Asociación de la Tercera Edad, anunció la creación de una segunda residencia de ancianos, toda
vez que la residencia Miguel Mir, es totalmente insuficiente para cubrir las
necesidades actuales.
***
Días pasados, se clausuró
el curso de Cuina Mallorquina que se viene impartiendo en el céntrico y popular celler de Ca'n Amer.
Con tal motivo, se reunieron en la finca propiedad
del matrimonio Torrens Cantallops, los organizadores de este curso, profesores, maestros de la cocina,
alumnas e invitados.
GLAS).
LLORQUINAS”. Finalmente, fueron entregados artísticos obsequios a todos y
cada uno de los profesores
que han participado en el
curso.
***
Definitivamente, podemos casi asegurar que Manuel García se presentará a
las elecciones presidencia-
les de la Asociación de Vecinos de Son Amonda. Algunos vecinos, se preguntan:
¿Porqué se presenta y qué
pretende?, otros no le prestan demasiada importancia, ya que vaticinan un
triunfo total y absoluto del
dúo formado por Bartolomé
Llinás y José Gil.
El
grupo
«COFRE
ANTIC», actuó el pasado fin
de semana en Palma, logrando un éxito total y absoluto, recogiendo numerosas muestras de simpatía,
prologandos aplausos y masiva participación del público con todas y cada una de
sus intervenciones.
ANDRES QUETGLAS
***
La fiesta, como ya es tradicional, tuvo su punto
fuerte en el almuerzo, compuesto y elaborado por platos condimentados por las
alumnas del curso Igualmente, la fiesta de fin de
curso, fue complementada
con la elaboración de unas
botellas de las típicas y populares «HIERBAS MA-
ORDENADORES
ITA
e ARAN TIA
AN
El juez, ordenó la retirada del burro a Antonio Izquierdo. Foto: ‘Ni1/1-2ES QUET-
.Jaume Armengol, anuncia la creación de una segunda residencia de ancianos.
FINANCION DESDE 5.000 Pts./mes • ORDENADORES PROFESIONALES
PLACA
MEMORIA
DISQUETERA
DISCO DURO
PUERTOS 1/0
T VIDEO
MONITOR
TECLADO
SISTEMA OP
PRECIO
IVA NO
INCLUIDO
8088 - 12
640 Kb.
5 1/4 360 Kb.
20 MB
1S/ 1P/1 GAME
HERCULES / CGA
MONOCROMO P/W
EXPANDIDO
INCLUIDO
80286 / 16
1 MB
5 1/4 - 12
40 MB
2S/1P/1 GAME
SUPER VGA
VGA COLOR 1024 x768
EXPANDIDO
INCLUDO
80386 SX/20
1MB
51/4- 12y 31/2 -1,44
40 MB
2S/1P/ GAME
SUPER VGA
VGA COLOR 1024 x 768
EXPANDIDO
INCLUIDO
95.900" •
179.00T-
269.00T-
con curso de
introducción
al ordenador
GRATIS
con Impresora
9 agujas 80 cl.
GM1S
con un descuento
de 50.000 ptcl.
si entregas
tu viejo ordenador
OFERTAS
LIMITADAS
LLAMA HOY MISMO
c /.
PERAIRES, 6 - INCA
TFT .FFONO 38 12 21
35 - TON. '50 53 74 50 59 34 17,YGN'
El grupo «Cofre Antic» actuó en Palma.
Descargar
Fichas relacionados
Crear fichas