13 KB - Bizkaiko Foru Aldundia

Anuncio
Bizkaiko Foru
Aldundia
Diputación
Foral de Bizkaia
Errenta banku kontuak
helbideratzea
Ogasun eta
Finantza Saila
Departamento de
Hacienda y Finanzas
DB-1
Domiciliaciones bancarias
de renta
Izena/Nombre
IFZ/NIF (1)
1.abizena/1er. apellido
2.abizena/2º apellido
PFEZren kontu zenbakia (2)
N.º cuenta IRPF (2)
Erakundea/Entidad
Sukurtsala/Sucursal Dig./Dig.
Kontua/Cuenta
Ordezkarien edo Administrazio-baimenduaren datuak (3)
Datos del Representante o Autorizado Administrativo (3)
Izena/Nombre
IFZ/NIF
1.abizena/1er. apellido
2.abizena/2º apellido
n,
(Lugar)
(e)ko
(Año)
(a)ren
(Mes)
(e)(a)n
(Día)
Sinadura/Firma
O1SIDB10
(1) Fotokopia erantsi behar da. / Se deberá adjuntar fotocopia.
(2) Aurrezki kartilaren fotokopia edo banketxearen ziurtagiria erantsi behar da. / Se deberá adjuntar fotocopia de la cartilla o certificado de la entidad
bancaria.
(3) Notario-ahalordea edo administrazio-baimena erantsi beharko da (R-1 eredua)./ Se deberá adjuntar poder notarial o autorización administrativa (R-1).
PERTSONA FISIKOENTZAT BAKARRIK / SÓLO PARA PERSONAS FÍSICAS
F1SIDB10 1
F2SIDB10
Descargar