AD 1\11 N ıs T RAC ION LOCAL

Anuncio
\
~
1 Hptiombı:e 1960
'H. 0, dc1E.---Ntiriı, 210 ,
i
.
.
12.~1
t.
R.ESOLUC/ON deL Conı<tri:iıtorfb It.: M1l.flCQ dd LA Co?'~ılıI
fJ(Jr la I1I/C 'C lıac:ı: pUl,Jlica icı rclacidıı de ct1ptrantcs ırrS.
mltldo, al OÔlıcur,ooOpc.MlciÔn aıma plcı.ı:a dd CJ(cı;;l
de Sccrctcırftı cn dfcho Ccııtro.
En cump\lmtento do 10 cU. ~;ıuelıto t':1 L:t b~ &." dt' ın. RI';;()nlay.:> iıu.tmo. por ılı qUt Kt' ('O!lVoca c:cı.lt'ur,.().
opoKlcl6n pam ın .proı:ıalôl1 t'U p1'Op:ed:ıd de tUıa pttU'~'\ de
Oncln1 de secretnl'fa fil eııct' C~ntru. ıı. l'Ontlnuncı6t! le reln('!on
101\ Alpirkn~esprest'1ltndoıı )' adm!tl~OlI al cltado concurı;o:, an
1ue16.-ı de ıo de
L Do6a. Mnrin del Cnrmen de 5:lnU:ıgo Znn:,).
Don .Antonlo OeI;ııdcı Oarcia.
:ı.
L:ı. Cor\ıi\a, ~1 de Jullo do lDGO.-EI Dlrcctor. Horado Ro-
dr!sU1ıZ
Nache,
. ..
.
AD 1\11 N ıs T RAC ION LOC AL
RESO'LUC1ON cf,~ı A!lUlıtcı7llt~nto de Ctılaepeırra refcrenti<
a la opo.dı:I"ın C"mırocadc para proı:ı:cr una pla:c: de: 011atıl de SCf;r.:taria.
,
En t'i aBo:e:ln O!lc!ILI do In Prov1n"ln de :'lurc!;ıll niımt'dt' 18 c\t' :ıııcııı;tıı d~ 1!l80, nıınrl'<'l' 11.'1 ec!lcto cnp1p!I"! O ("'II
l:uı blUlc,ı, qu~ hılll de regu~Ar 1.'\ opoııto16n pnra 1:\ 11ı'O\'!ı<\o
rı
en propl(!(!ıtd d~ Ulltı pıııı:ı de Oft!'ln 1 ct' S~ret!lriil \":\cnııü:
1'0 187,
en I!ltf' A~'untntn!('I1tı\; in opo~ırlQn /ii! con\".:ıtı:ı pr"'!I!rt!'nteUl(!ntt!
!
t'ntrf:' Llcc\1l"1:ldoı' ('11 Dt-:e,,11o 'J 1.'11 C!en("ıa.~ Po:ıt!cns
0 &u·
n6m!C!l$. ("Oil et liu.:-Id<ı biL:'!! de· 18.UOO pcııw:ıuı y, ı.:ubS:dı:ı.
:-ıu·
mcnte, cr.trl! tlıulnd(ılt di! B:lt'hme !'. ıl:ıeııtro, ı:uıt1tuto:.- L:ı,ıl)­
:-nle:s u on"l:ııeıı deı EJ~r~lto. t'o:'1 el :iui!ıdo b~ dı! 14.000
;1('51.'1:\11; uc:enııiıs, cu lJt l'tlJ!.) Y ot:o, pc:-clbl:'fm "~!llClueo!os
10 por 100 aeumu:n blc$, 11.,\"1Ic1ıı !nm!!:tır no:mnl, doı: pnl:'lls dilI
t-X,
tr:ıordlnnrl:ı." ~. de los dc!.'!iuo dt'Tccho!l .' \'Cllt:tJıts ec:onumkns
C'onı'edlc1ns :ıl, ~t'!'om\l ~~ cııte .\::ul!~aınıe~to,
EL pluzo de preııer. tur!.Ol1. 4'. ı'O!lc,tud~:i ta cı: de tre1ntıı. ,it\.habUea, n cont!U' d~W.c .ı ıı1;Ulıın:c nl ~tı qUl" n~
pub!ı­
cııdo eslt' cdlctO tU tl d)olttın Ot1clııl drl E:ı~ru!GJ.
CıllQspArr:ı.. :!O de Q,~to de 1960.-E t A!c:ı.lde. t3.r-ı).
•
•
cı
RESOL UCION dcl Al/tl7lfamfcnto di! Huclra por la qıı/! ııc
trctnlfM'1I1(.'1I la:ı IICI!I".( qrlC ı,tln de reg{r ru la UlXlıdci6
para proı:reT Ci: prc..pkdad daş p!~s de JeJelı ıh :-0.....n
O0Ci4do. Letraduıı.
,;
Han de ~ir ~ oP'clIlcıôn p:ıl1l p:o\'cer t'D prople<h\d dos plamR de JoCeı;
de NelıoıUnao, L,'trO,UOı<. de !Ste excf'lent:l\:n:o A,\'Ul1t4nı;lmto. dotudıuı cıı:ıı el hıllırr mı:ıal de :1-1.000 pe:ıctaıs y demıis
eıııolumeı,ıtOll ıcp!lI$~ laı lı~uıeut!.ıS
1,-
Pııra. conınr ıınrte
lıııı 1~:Mte:ı coııdkldnes:
lJ:.u;u:
oposlrıôn ılcni. 11CCı:.ilQ:1o reuıılr
m LA
Prlmern: Scr ~ı'ıo!, \":ır6n. m:ı~'or d~ \'cl:nıüll 0.110& !
exccso de !i:ıı!:.- cn ':n edııd
ru~nor' dc cıınrentni y, t'1u~o. E!
lIeı':ı!:ıd:ı podrı\ conipell$:ı~1' 1'011 ıo~ ı;c:nCıo:ı prt'$tudoı
; n:ıu"
rl\irmfn tc ıı. In AI!~lntat:1ldôlı Lı!r:ıt
S~unda. Posecr el tlıu:o de l.lI'(!::I·!:ıdıı I'n T>ft:eııhQ 0
re,:ı!)(I
ücr.'CIttnU\'o de tmtlcr cıbonuc!o !o.~ dl'l't'cho~ rorrt~pı:ı:ıdıentC'i
ı,
Tercer:ı.
Ncı h:ııtnr~ mru=~'
U!:~~1C10
en
de 105
raso.~ ımu·
I1\t'rl\dlı~ tn, tl I\rtfl'Ulo'J 30 ~' l\ııU!rııtH d ... : Ht'!:·:ır.ıento d~
F;ın·
t'lun:ıI'lol de :\dntlııişlJl\r~11 LoI,~al.. (\{oo 30 df' mnyo <!e 193:'
CU:ırtn,
Qııtntıı
5ç.'iıa.
pldn a:
Obııt'r\'nt buCIl.'\
""1!lC!Iı:-t:\.
Cnrt"l!'r d~ :tllll!ctt!.:-:ıte:. ;ıC"ıl!l:es.
No ~udcccı' un!i'rm~d:ı:! u d~rtC"to ris1co que le :m·
normə! I!'Jl'rrıclo dt' ;41~ !U:1;::,":1.
Septln~'\. 5er ndlcto al !\!;:\'Inı!('ıııo
Nnc!or..ıl,
2.- LAL' Instnııclııs pnl'll ~oınnr P41'tC fU In (lpos:dı1n
pl't!'ıem:ır:in
en la
aernıt.\lia <lı.' I!'~lı'
horns hcibli.ıı de oftcııını, .. :~ c!
14 conınr
ıI
del
ıöh:ultnt,. :ı: iıltl:no
Excm.;),
.,:IiZ1'
en
$f'
.o\~·u:ıı:ınıle~tıı. 1'11
d:- ~~t!1I1tl\ dlo:! h:'lbl :'5
cıUI! ~t' :ıub!:(Jllt ~i :ınu:ı.'!o
l
di! l'ıöl.:ı (,(llI\'(J('~t('r:u "ii ..1 «BCI!N!n 0,1.'1:.11 (lI': Eı«ta.do.
0 d~().
:etiıı 0ı1.-1:ı ilt et" In prov!r.rll\,
DI..ılu~ 1\l~!ntı('!!1' fIIl:lr:ı:ı <'!'"r.tnt' df' pufto ~' !ttrk
d", ;1"
:;ulldLft1; ıl':> j' ııılı:l:rı·I"~". u:i ,-:" ~/i Y cl'ttllln:il\II\t·:!te ;:::.ıl'
(!:".l'.-
reuuel1
ıv<!:u i' ,c:\d:ı
u!l;.l ut! ::ts
c..ı:ıdl"lo:I ..-S o)'ıq;ı,;:h'. rı.'ı.'r:~:ı~
1 ~!Ubnt 1960
12362
~i ~.
de.l E.-Num. 210
aı la fƏGha de a:plrııclcbı de1 PLUO .-AII.do para la PrtHQ~
ci6n elə iu 1nIıandu.- --'-,."
3.· La Oomis16n MunSc1pa1 PtrnIInƏIltf rao1Yeti. lObre lA
adnusıôn 0 ~Cıuıt4ıı de lo)1clıucSet. La 11it4 de loi upuoantel
admttldol )' ~xclu'dOƏ' Lə pııbUcard. in 11 dIo.Iet.1tı Oacıaı del
EI~do» )' fl\ tl dolfttn oııclıa1» el. la pmineta.
4.. Despua de pu6hcadıP. la UIt& de :ıııP1raLLtII ıncıutcb r
,x.;;ult..~ i t noınbmrı& el Tı1buDaL cıue eııtarv. Connad.l de la
~uıc:ıt' Comuı: PreI1detıte. e1 I1DlO. ar. AICQlde 0 Teaiea&e ;1"
AI':uidt· en quitlı dtlteue. Voeaı.. al Sec:reıar1o de ~ 00rPC)0
rı:.:i~ 0 Cuııdoım1o fil qul'il dtlecue: un repreıııınıant.e de ii
D.r.tl'tÔII Oeneral d. Adıntn1ltraclQıı ~ dutınado pur
.1 !ıCC'mo, ər Gobernador 'cIvil de la pnMtiCta: \LD rtpm.,.n.
t:tı~f c\Jl. PrOIftU:adO o1lrla1: Sec:ret8rtu. un.J,uııcIonıu1o ·r...
nı.."(ı o\dmınlııtmtl\"o de cae E:lCDlO. M·ıınttlm1ent.eı.
5. • La opo:Adön constarti cle treıı e.lffrlclOl I!Ilınlnat.onotı:
!'rlıneo. E1 pr!nm' ejerc:i,,'lo constııtırü· en dHart~ PI)I'
h'l114 ııef\aJACıO por el Tr1bunal. con amp!Ji' ıt~
,,:ı :u:uıtcı • reJI~ a iU forma d. expoaıCıÔn. aı ıın de podtor
Irrte1:ır no IULO la aptltııd de 1", opoIltorlıı en rrlac:i6D. eotı
·1 l!ompoıl1c16o tııunaUcaı. .!no tıımbleıı LA pn'ICUcn d. redlıOo
ıı.l( a. \:11 Uıı ;,ltmpo uı:lxlmo de dos hons.
Segundo. E1 Hf\Indo eJerc1c:ıo eamprendenl et
o~n! 'le ıra temas ıı:ıcadoıc et 14 lUert.. IIDO de cada part.e cltol
~:~,~ınına ıın~" et Lıı COQvO\'Atorkı. cn un tlempo ınlıxlmô ~
• CUR: ımta )' C':nco m1nUtcıı. 0 iea., Clulnı,.'e mlııutOl por temıı.
en'; ,.c.: un
deaarroao
l't!rc~
Eı UI'UI' ~Jerclclo cuıllprendera
dOI parıfl:
nı TrrunltAcl6D 0 relOlucl6n de un expedlC1nte adm1uı.tra-
, t.\·u.
Tema 1." Ooncepto dal n.recho.--R&mııa ct.l Den!ocho del Derecho.
.
Tema 2,0) Dfl'fCho pO!ft.lcu: col\cepto y r .."Iucl6n.-Deftcho
conatUucJonaL
Tema :1.- 1tJ Zlt4d0: concepto. elfmentoı., Dne&-E1 EltaJo
de- aM hora.
•
bl Redacrlcin d' unıL coıı\'CICUtOru:ı. bıınd". ordenanm 110
n,c:ıl. ;ı.JIIUKlrlll. mC'cJOO, propuutıı 0 lııCtırme. tn ,1 p1ıuıo müxı·
U\O de unıı horıı.
ımtl Ueıupo mı.ixhm,
FUeQte.ı
de Derechu.
G." EI prtmer PJerrlclo tendrı.i Iugt\l' UUA Vft tmllSCUrrtplıııo ıninlmo de dOıı Dlest'll. n c:onııır del d1a en que qurt!~
eio '11
cerr:ıdo
el
p1:ııo
de
IldmJ.!ılcj1ı
de "",:Icltudes.
tIpa1kıia.
Tenıa
EI Tr!bunıLI anWıCb.rıi en ci IBoiftfn' 0tIcln1 dtl EttlıdOl y eU et cBoIot1ıl Oftc101. de in prO\'lne1ıı. nl menoıt rOn
qu!:lCe diııiı de ıuıteiiU'l6n. la (<<ha, hora y lupr en que ten·
drü :uııır dlcha PrUeUfO.
'1'.-
Batado.
TetUQ ... zi
Teını\
de los ejerclclol. el
II. 108 opos1torea
momento
10. 61 en cua1QUler. momento 'de LLL
Tıibuııal
petenc1ıı.-&l IUltltııpo Nııcloua:
n ro-
c..
i
de la
V1vIcılıda.-Lu
Dell!tt"'"
Priwtnclatn
~\ la Vl\1enÖ4.-Relııcaonet con 1.:ıs Ayunta·
Tema 12. Loa
Especwl refll'enctıı.
1onlu.
De1epdoıo de 14 Admlnlsınıc!6n OmıraL­
il 1011 GobtrnıLdores cl\'l1etı.-Marruecos
c10nes
noclm.lento dol Trtbuııaı ilue i'JIGft& de 101 aaplrantes ~n
de ios requ!I1t.oa UIjr1dOI iu in cdn\rocntorla. le eıc01ulrıi de la
mlsma. I)renı& audll:ııda' de, proplo lntemııdo. pa.aı\bdole. ıon
fU cnıı.l. tl· ıanto de culpa 11 !il Ju~ıcckin ordlnarlıı. III w
uprtcJaaıe Ineıcııcutud cu lıL declarncl6tı que !onnu16.
1L El Trlbunul cuundo ~clu)... n un opol1tor 10 noUJıcar-.l
f1 mı..mıo d!a la 14 etutorldo.d qllf hnyıı COAvoco.do !a plazıı.. Jıı
cual d etennlıuııU .ı debe lnttrruınplrıe 0 nO LLL opoıılcl6n.
12. El up!l'Ilntlı exclufdo podrt\ rıct,trr1r ıınte :et l1utOr1dıd
q'ı~ rat\\'oque la oPQACl6u ,n ,1 plaıo de qulnce du et c<ır.tl1r
cJclk1~ ol llıulonıe 111 que ıe hubiu. not.Wcado su excluıtlUlı.
13. il Trlbun4l. d,nw-o del meı sfıulente 1\1 dıı en qv,
termhıe la ıeaUıact6ıı d" 101 cJtl'Clclos. eleval'Ü " In Comlı16n
)funlclııo.l Permanente propuMt.a unlpf1'llOnl11 Pl1l'1l la prq'"
ıfon dı lal plua. 0 nIıIıU\'Cl. m 'U cuo.
.
En nlncUn
podrıi el Trlbunal proponlT • 14 Oomlıd6n
Munlclııo.l Ptrmarıenıt ~.OC' ntlmero de aspirant" qul! eL de
ploll\. deftnıU""menıt COf1\'OCıLdu.
14. La OoI1Ül~n MunlCıpru Permıınente ıuolve"ıi deftntt,:rament,. aceptetndo dlchıı propuestD. denuo del ınet a1cUlente
aı df:ı III que a.qufUIl fuern entreıııdıı.
•
li, t.oı. opoıdıor. propUfttoll por .ı Trlbunal aport:ır:iu
anr" .14 Oorporııcl4n dlUtro del plalO de trelnta dlal, :ı. petrflr
de La pr;ıpuecta de ııombramlenw. lui documentOll ııcredlta! 1.
\'01 d~ \iii condlc1ollel de Cllp:ltıdad J'~mıullltos cıdcldOll !n
la convcoatorta,
,
OU:'IIC!1. den'rn dtl ploZCI Indl~l1do }' .l1vo trror de !ueTZll
'1lf1'.or, 110 Ptuenta..,.. !iii doı-um"nt.ncl6n. nc) podn\n Itr no'n.
I)radOl y q~edlU'lin anulıdua t~ lt1II I1CtwıC1OIlH. am perJui-
00~rtwı16D.-LA Dlrecc16ıı
II.· El ~ d. H4cleu.da. 0rptıJucl61l '1 Ser·
que ı:otnJJ1'tDCI..-zı C&&a.ım'o.--Relaolon.. de &at. !41nbterto C'OD loıı AsuntıunlentOll,
,
Tcl1l& 10. Ml:ılIter1c de Edtıeı:Lct6n Nadona1.-8ua fııeult&dta
en rolaci4n con ı... ElCutlas munlclpa1es.-Dlapoalclön de1 ~
tatuto CIf1 uaıt-Wrıo ref.rmte a 1011 Artıntamtmtol.-Eleuel:u
uo Pafronatoa.-CoııMrvaclÔn det cdlftclo fICOJt.r.
Tema ı 1. Mlnilterlo de :A VlvJenda.--()rpnizael6n r cooı­
pıırıı Qolf'
oJ)OSıclön llegıuıe
de LA
Loco.l.
\WOl
tuadc:in pam poder . . pt't'J)Ueato.
JıL prıtctlea
MJııLIteıiO
0enenı1 cı. ~
puntuncloııcıı Ilhibutdııı ıı cndQ opoll1tor sen1 la puntuıı(':dn
reaL qıte deberü ifl'. p(jr 10 rıwnoi, de clnea punıoa paret PQ(!e1'
paııar de un eJtrCIclo & otro. y dentro dtl ıUbmo. lıual J)ULL-
. 9.· Commuda.
de la Adm1nlstra-
Teaıa 'l.u 0I'PL11d.ei6iı ad.nılnlltrııtl. espaftohL--Minlıs' ..
ıioi. SUblectttarfaa 's' DIrtcclw~, Oenerıı1e....-aı OoııI.Jo dı­
il iU crJterio. pUdJendo ııtrlliulr cı rAda
dın pUntoA. La m,d1a nrttm4ttcıı. do iu
podriı Rqumr fil cUctt~lfr
:ıcred1bHı iu ~ııUd4d
.
~n.-oıenclıı
8.0 La
cl6u.-OOncepco ,.' ti&en'. dfl Dr.ecbo Ildmlııbtmt.l\'O.
8." ı.o.ı eJerc:tcıo. Rfıin cnll1lcndos POl' 101 m1embnll tI.ı
TribUnal, conundö iih aeı:ı 1u. puntuıtc14li qUl cadA uııo de
108 opoıdıcıre. hiı..,"" mti'tcldo de ı:t1dıı uno de aquüUGt. qu. caU·
ftc:\r:in ~ lU'I'fI!o
OIXI'ltor de ceN •
•
Tema ". Leret tunc1lunenl41eıı..-6Istenıu collltltucloıuıl~
Temıı. 6.° LdeA ıerıtmı de la ",,:ıuoı otlSlnizuclôı:ı poIit1ca.
aılentoa.
-,
r co-
Tema 13. LOI medJol de 111 Adnı1nlstmct6n:. persoruı.let, t'C<I-
ıwmleolı
TlIluı
)'
Jurfdlcoıi,
14. LOI acıOl admlnlstl'll.tlvOıı.
T.ma 15. Procedlmlen\.o y rivlınen JuricUco en LA Adml-
ııll:r:ıc16n.
Teına
llL Derteho
a1cin IOClll
.
&oclaL-ProtecclıID il la tamıUa.-Pre\1-
Tenıa 1'7. Deretho pena!.-Delltol )' l'altııl.--Rftponsab1U­
dad cr1m1nat.-c.:u peruuı: '"' cluel '1 t!tcto,. ,
Teına ıl.· La orıınlzııclôn Jiır:.d1cc!onal espaı101a.-.Tur1tı-
el'j)tClQ\,.,
.
TtwG tll. Ldea ıenera1 d~ 101 'prı:ıccillmJentOl elvll y cı 1ın1na1.-!ı proc:ııo: JnIclaeJ61l, deııarroUo. ttnnlDac16ll.-Lıu ,"'Urdledoneıı
teıı. Ml.pılcldııd.
•
'1'tnlG 20. Derecho eh"l: concepto y Cuent-'-Legillacı6n
comün )'
rorııı.
Teuıa :IL
El IUJttu ~ Demho.-PeNOnas !"lctU )' Jııri­
d1cu.-Lt. eapaeklad )' 1111' mudU'h.'CldoIUI'.
Teına::ıL. Et domleUlo.-8tı examm ım Derecbo CI,,'U )' ton
Oereeho nıunlclPaL..;;."t.a aUlencta.-Dec!araclOn especle.i de «des:ı,pareeldo.. J
'
Tema.:l3. Doctr1na de la rf'preıentaclon 1tıaı ). volunt"r!R
d, iu pe1'l.:ına Indhiduaı.-DlCeret\c1tı ent~ ııuıııdııco. reprt:-.,n-
r
wlôıı
pod.r,
Tııu&l& ;ı.ı, 3ul.:lalı.IoI
.
,"-önj11ial y
p:ıte:ııo-tWa1.
u; o. derE.~Num.
.,
~t"
Tema'
~no-
~5.
Lo&
bleneıı.
-
Propledııd
poses16n. -
y
Derechoı
r6111e".
'fillll\ :ıe. ~ıı. lıucesl6n y BU/! claseıı.
Los contnıtos.-Quasl contrlıtQ$.
Registro de la Propiedııd.-Inscrıpciön de 105 ble.
nes de1 Estado y de la Provıneia.-Especial refel'oncia a 108 del
MWücfp!o.
.
Te~ 29. Perecho Men:antil.-Concepto y fuentes.-E1 06.
" dlgo de Comerc1o.
\ nma 30. SocleQad.-Ccu ce pto.-Olases.-;\.dnıinistrıı.cI6n d'e
La wCıedad,-Ob1Jgacıones de loı. SQc!08.-Ext!nciöu.
;. Tııma aı. El Reg!strp MercantU y SııS principlos reıııstra.
leS;:.....Diferencla. COn eL ~eıılstro de la, Propledıı.d,
,Temı ~7.
Tema :ı~.
tr.
R6r1men 1ıxmL.
TııtnIl 1.° Entldıı{les loıııı. l es.-Provinc4ı.s y Munlo!pıos.-M~n,
"omunidıı.d~ y ııgrllpal,'lillnoıı.'
. TııID!' ~.O JmlımentPll del Municlp!o,-J..oı, terminoa municlpa.
1es y sus alterılCıOM8.~L!\ poblact6n.-Oll\li1!1caci6n de 108 hııbi.
tanteıı.-Pııar6n ınıınll,'lip!\l.
, Tema 3:° OrgfUlUımOll ınunlcıpl\les en geııeral.-Ayuntanıion,
tp, O'ı:ın!ıııjo ıı.blortp y r6g1ı;nen do carta.
Teffil!l
tes
,~.Qım t\lraldo."..-{Iarıi,cter
nlat6ncOli.
'I'\tmıı. ii,? E1
y
Ayuntaıııhmto.-Loa
condleıon", dııl cI\l'IQ.
Tıımıı, O;p M>S' 'J'anlenteıı
"fut.,
do
'
n,ombranıiento.-Anceden,
Oonoejal6B.-8)l e1eco16n y
Aıol\ı~e y
la OomlB!6n Perma-
Tema 7,.Q, Orll$lsmOR provlncıaleıı.~Dlputacıon1lll Prov1nola.
,Oiıblld08, lIlIiu1lU'etı•........su oomposlol6n.
,
lq ,y
Tcı~ 8,~ Orııanoıı do lı~li mancomun!dades y agMlPacloni>B.
Qr8APQJ,~ LM ,cmt1ı:ta~ııs lııca1es menoreıı.
Teınıı. 9.°· Ô()mıjetencla municlpı;ı.1 y protrlna!al.,....Qb!fgaoloneıı
mı.nunıııı
,
. 12363
1 scptiembre 1960
l,
,',",' '"
'İ',efi'lli lQ.. AttılJuciqnes
de}
Alımlde,
dol
'
Ayuntaımento
y de
la "c(Qıilljl!6p f~nnJm~nte.-Atr!buclones dııl Alcalde pedan e9
Y,de,1ii ..nı,nta: Vecfrta1.
.
Tema 19. Func!rııarl08 de 108 Ouerpos naclonales de Adını­
nlBtraci6.n Local.-El Secretario.-El Interventor y el DepQ",ı­
tarlo.
Tema 20. Normas generales de procedlmlentos adınlnlstratlVOıl en las Oorporaclones LocaJes.
.
Tema 21. Regimen juriciico de las Corporaclones Loca 1t-!;.
Tema 22. Las responsab1lldad de laa AutorldsQes, CorporlicJoııes y funcionarloB de Admlnlstraci6n Local.
Tema 29. La Intervenc!6n deı Estado en Iss entiC\ades iocl\les.-Reglmen de tutela.-EI Servlcio de Inspeccl6n y Asesoramiento,
Temıı 24, Eı Montepio Nacional de Funclonarlos de AdmJntııt.rac16n Locııl.
Teına
25.
'
El Instltuto de Estudlos de Admlnlstraci6n Lo('(lL.
III. Hacienda.
Tema 1.0 Ciencia de la Hacienda.--Sujetos de la act1vidııd
flnancıera.-El presupuesto.
Temlı2.o
Haclenda,s
- Antecedentes [egııle:> econ6mlco de 108 Munlcipios adrıı....
ınunlc!pales.
Leırislac16n vigente.-Regımen
tados.
'
, Tema 3." Gastos publicos.
T(lma 4." !ngresos püplicos. Sus cla.ses.
'l'elllA 5.° Lo~ lngriljos de econonıia privada.~Bııtrlmonjos
ınunlc1pales y prOVlIW1ales.-Los plenes y 8US clases.-Empre~as
y e:ıqı!otacioneş munlcipıı.leı; y provinc1a1es.
Tema 6.° Los ingresos de economia pUbliça.-W tasa~,Derechos y tasas municlpal'es.-Derechos y tasas provinciaıeı;,
Tema 7." Oontrlbu('ioneıı eııpeciales para obras y serv1ci·-.ı;.
'l'ema 0.° Lol! lmpuestos.-Concepto, naturaleza y elase
Tema 9:<> Iınposıc16n munıcipaı.
Tema 10. lmposicI6n pl'ovincıal.
Tema 11. .IJ'Onao de Oorporıı,cioneıı Locales.-Fondo de Oom-,
POPIilıw16n ProVinciııl.
ıa RecurilQS especiales.-Or6dlto local.
13, Gestl6n escon6mica loca1.-Sorvlcios econ6ml00administratlvos.
~a;·Q~~ôftRrQ.vlnCıBı de SetV!cl0!l TeclJ.icos.
Teınıı. 14. f'ref;upueııtoıı municıpales y proVinclales.
a~~
'3~~uerd9ş dıı ııvı~tporlJ;c!pnea I.ıooıı.lea.~R8i1men
'!'emıı. 15. Loıı, gastos y' 108 pagos.
Teml\ 16. Lps ingreııos.-Orden de lmposiel6n de las exac~,lt~"~"Qb:r~ ımuıtclpa1 ım . y proy1nQla1eıı.-ti}ul!()laaes.clpueıı provincJales y munlclpa1es .
~~!)lıi'l;l~-otaeı:mclQn. . ' ,
"
Təffil\ 17. Procedlmientos econ6mlcos adıninlBtratlvos
,'l'~~:,ıı, ,~eriıeneraı da I~tiey del Suel0.
T
'1'ollll\ la. La recaudaci6n.
.'l"ıı~,,;ı~. Set:Vi010s ınuniclPl\l~ y. pfov!np1ales.-F0I'm3 de '
Tema 19. Inspecc16n de rentas' y exacclones.
ıeSt161J" :oe,IOS servicıÇls,:-Servlcıos Qolııgacıq~ del :ıı:stado.
Temıı. 20. La oontabıl1dad en lııs Oorporac!ones Locales,
,~ ,Te~,HtContratae,16n de laıı C'orponı.cI9nes LoCAles.
Tema:ıl. Rendlci6n de cuentas.
, 'rı1m,A ı'7: :f!lperSQnıı} de Ip. Admınıstrııciön Loolıl,"':"Modo
",' 'l'~~)\!i'
"
,Mrigutı1cihea. cle.laPipUt a<,l16n y de BU Presldent e.
Tema
Teına
.
dıi a~Peı6n.-Lös fU'b.cloİ1arlos.-Suıı cla.ş!'$.
'İ,'1ı~l8. 'N9nılər4mlentos y sitmıcioneıı d~ 100 funclonıırtoS.
Regİt\lML cıJıre~pllrıal'lo.
'
-
'
Huelvıı. 2 de jUJlo de 1960.~El Secretarlo.-V." 13.°: el Al-
!ll\lde.-3.026.
15!EL.&
lll. OTRAS DISPOSICIONES
~,
D g, L A
G 0 B E R N ACI 0 N
-
RE30LUCJON d.e la Jejatura Supertor di! Policia de BillJ4q" ,P(Jr la ... que .~e convocıı concurso pUblico para la.
a4iUiJ.wadj(5n (fel ·Bar-ComedQr de qUfJ est4 Jejatura
prOVfJcfa,lnstalar.
se
oonVOCIlCQ1WUrSO pÜb!ico para
m a.djudicao16n
del )3al'-
<ıomeClQt!flle ti$ta J~!atıira. Superior de Pollc1a proyecta instalar
aı nuevo editl.clo. şit() en la calle de Gordonhı, de esta capltal.
Los pllegos de condlclones para el expresado concurso se
endıentran ee manifiesto en el Negociado de Admlnistraci6n de
esta Jtıfatura. slto en La planta tercera de la actual Jefatura,
\lIUle Şim6n )3011var, numero 2,
•. Et p1azo de ııdnılsl6n de propuestas seni cermdo il. las doer
l'IPr~ del dla qu€' correspol1da a ıoS ır€lııta naturales de la pubJi·
~ıı.clon _de este anunclo en el ({Boletin Oficial del Estadoı>.
SUba<ı, 27 de agosto de 1960,-3,032.
e>1
RESOLUCIONES de la Coınisi6n Provincial de servicios
Tecnicos ,de Murcia por las qul' 8€ anııncian las S11lJastas cıe ıas obras quo se cltan.
MINISTERIO
En el p1azo de veinte dias habiles. contados desue el slgulente aı de la'pubiicaci6n de este anuncio en este «)301etin Ofldal
del EStado», se admitiriln en esta Secretaria de la Comisi6n
(Dlplıtaci6n Pl'ov!nclıı1l las propooicioneb para tomal' pe.ı1;e en
La subasta de las obras de «Ampl!ac16n y mejora de abasfeclmlento de agua potable en Camvaca», POl' el tipo de licitıı.ci611
'a la baja de 1.735.175.35 pesetas, un plazo de ejecuc16n de ooce
meses, y la fianza provlslonal a cOl1stitulr es de 31.0:17.63 pesetııs.
El mOdilo de proposici6n. documentos y eı.tremos relaclonado8 con eı.ta 8ubasta apareeen en eI ~BoIet!n Oflc!ıt1» de la
pl'ovincla correspondlente al dla 20 de agosto de 1960.
Estas obras forman parte del Plan de Obras y Serviclos de
la provlncla de Murcla. correspondieııtes ıi! Plan 1959 .
Todos cuanto5 gastoı; orlgine esta qubastıı. seran de cuenta
deı respectivo adjudlcatario.
Murcia. 26 de a.gosto de 1960,-El Vicepre::.idente, Antonio
Reverte,--3,027,
'
Descargar