BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala / BOB núm. 20. Viernes, 26

Anuncio
BIZKAIKO ALDIZKARI OFIZIALA
BOLETIN OFICIAL DE BIZKAIA
Legezko Gordailua / Depósito Legal BI-1958-1 - ISSN. 1134-8720
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1249 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Laburpena / Sumario
Orrialdea / Página
I. Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa:
— Batzar Nagusiak
— Foru Aldundia:
— – Xedapen orokorrak
— – Iragarkiak
II. Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
III. Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa
IV. Estatuko Administrazio Orokorra
V. Justiziako Administrazioa
VI. Bestelako Herri Administrazioak
VII. Beste zenbait
1249
—
1249
—
1249
1253
1295
1316
1320
—
I. Administración Foral del Territorio Histórico
de Bizkaia:
— Juntas Generales
— Diputación Foral:
— – Disposiciones generales
— – Anuncios
II. Administración Local del Territorio Histórico
de Bizkaia
III. Administración Autonómica del País Vasco
IV.
V.
VI.
VII.
Administración General del Estado
Administración de Justicia
Otras Administraciones Públicas
Varios
I. Atala / Sección I
Bizkaiko Lurralde Historikoko Foru Administrazioa
Administración Foral del Territorio Histórico de Bizkaia
Foru Aldundia / Diputación Foral
Iragarkiak / Anuncios
Ogasun eta Finantza Saila
Departamento de Hacienda y Finanzas
EDI KTUA
E D I C TO
Nik, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Zergabilketa Zerbitzuko burua naizenonek, hauxe
Jakinaraziko dut: Zergabilketa Zerbitzu honetan, hurrengo zerrendan agertaraziko diren zordunei egiten ari zaizkien premiamenduzko administrazio espedienteak direla eta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Araudiko 120. art.an
xedatutakoarekin bat etorriz, zerrenda berean agertaraziko diren
erakunde gordailuzainetan irekita dituzten kontuetako dirua, aipatuko den datan, bahitu egin dela:
El Jefe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en este Servicio de Recaudación contra los deudores que se dirán, se procedió -de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de Recaudación del
Territorio Histórico de Bizkaia-, en las fechas que se indican, al embargo de dinero en cuentas abiertas en las Entidades de depósito que
a continuación se relacionan:
Zorduna
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
Bahitura data
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
Erakunde gordailuzaina
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER
CAJA POSTAL
DEUTSCHE BANK
SINDICATO BANQUEROS
Bahitutako
kopurua
Deudor
Fecha embargo
281.158
281.158
281.158
281.158
281.158
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
PAPER BIRZIKLATUA
Entidad Depósito
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER
CAJA POSTAL
DEUTSCHE BANK
SINDICATO BANQUEROS
Cantidad
Embargada
281.158
281.158
281.158
281.158
281.158
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Zorduna
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
TARANILLA LLAMAS JESUS
— 1250 —
Bahitura data
2-11-95
11-10-95
11-10-95
11-10-95
28-12-94
Erakunde gordailuzaina
BBV
BBK
CAJA LABORAL POPULAR
CAJA RURAL VASCA
CAJA RURAL VASCA
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Bahitutako
kopurua
Deudor
281.158
90.834
90.834
90.834
3.000
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
TARANILLA LLAMAS JESUS
Berori jendaurrera atera da, aipatu zordunei egungo egoitzean jakinarazpena egitea ezinezko gertatzeagatik.
Zordun horiei agindeia egingo zaie, adierazitako araudiko 102.7.
artikuluan xedatutakoaren arabera, ediktu hau argitaratu eta biharamunaz gero zenbatu beharreko zortzi asteguneko epearen
barruan egiten ari zaien betearazpen espedientera bertara ager daitezen, nor bere kasa edo ordezkari baten bitartez, zertarako-eta
prozeduran bete beharreko jakinarazpenak egiteko pertsona eta
egoitza izendatzeko; gainera ohartaraziko zaie egun horiek igarota, bertaratzen ez badira, auzi-iheslariak direlako adierazpena emango zaiela. Une horretatik aurrera, nahitaez egin beharreko jakinarazpenak Zergabilketa Zerbitzuko bulegoan bertan egingo dira
probidentzia irakurriaz; eta hori irakurri delako diligentzia bakoitzaren espedientean egingo da, bertara joateko duten eskubideak
indarrean badirau ere.
Jakinarazi den egintzaren aurka, hamabost eguneko epearen
barruan birjarpenezko errekurtsoa jarri ahal izango da Foru Ogasuneko Zergabilketa Zerbitzuan, bestela, epe berberaren barruan,
ekonomia-administraziozko erreklamazioa jurisdikzio horretako foru
auzitegian; Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Araudiko 176. art.an xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazpena jaso
eta biharamunaz gero zenbatuko dira epe biok. Errekurtsorik jarri
arren ere, premiamendu prozedura ez da etenen araudi horretako 177. art.an ezarritako kasu eta baldintzetan izan ezik.
Fecha embargo
2-11-95
11-10-95
11-10-95
11-10-95
28-12-94
Entidad Depósito
BBV
BBK
CAJA LABORAL POPULAR
CAJA RURAL VASCA
CAJA RURAL VASCA
Cantidad
Embargada
281.158
90.834
90.834
90.834
3.000
Bilbon, 1995.eko abenduaren 28an.—Zergabilketa Zerbitzuko burua
Lo que se hace público por no haber sido posible la notificación en el actual domicilio de los citados deudores.
Se requiere a los mismos para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 del referido Reglamento, en el plazo
de ocho días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que
aparezca publicado el presente edicto, comparezcan en el expediente ejecutivo que se les sigue, por sí o por medio de representante,
a fin de señalar persona y domicilio para la práctica de las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento, con la advertencia de que transcurrido el mencionado plazo sin personarse serán
declarados en rebeldía. A partir de este momento todas las notificaciones a practicar preceptivamente se efectuaran en la propia
oficina recaudatoria por lectura de la providencia y su realización
se diligenciará en el correspondiente expediente, sin perjuicio del
derecho que les asiste a comparecer.
Contra el acto notificado puede interponerse recurso de
reposición, en el plazo de quince días ante el Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral, o reclamación económico administrativa, en igual plazo, ante el Tribunal Foral de dicha Jurisdicción,
ambos plazos contados a partir del día siguiente al del recibo de
la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
significándole que, aunque se interponga recurso, el procedimiento
no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstos en el
artículo 177 del referido Reglamento.
Bilbao, a 28 de diciembre de 1995.—El Jefe del Servicio de
Recaudación
(I-4)
(I-4)
•
•
EDIKTUA
EDICTO
Nik, Ignacio Acebes Barroso jaunak, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Zergabilketa Zerbitzuko burua naizenonek, hauxe
Jakinaraziko dut: Zergabilketa Zerbitzu honetan Enpresen
arteko Trafikoa, Lizentzia Fiskala eta Hirilur Kontribuzioa kontzeptuen
zioz, Foru Ogasunarekin zordunketak dituen 14.754.550 IFK
zk.ko Angel Eguidazu Aguado jaunari egiten ari zaion premiamenduzko administrazio espedientea dela eta, zorraren zenbatekoa, gaur arte, printzipal, premiamendu errekargu, berandutza korritu eta kostuengatik, zazpiehun eta hirurogeita hamaika mila,
laurehun eta hamazortzi (771.418) pta.-koa izanik, aurtengo abenduaren 14an, hurrengo probidentzia eman dudala:
«Probidentzia.–Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari
buruzko Araudiko 146. artikuluan xedaturikoarekin bat etorriz, Foru
Ogasunaren zorduna den 14.754.550 IFK zk.ko Angel Eguidazu Aguado jaunari bahitu zitzaizkion ondasun higiezinak besterenganatzeko
baimena eman da; egin bedi, beraz, ondasun horien enkantea 1996.eko
urtarrilaren 31n, goizeko 11etan, Foru Ogasuneko batzar-gelan; eta
hura tramitatu eta egitean, bete bitez Bizkaiko Lurralde Historikoko
Zergabilketari buruzko Araudiko 146, 147 eta 148. artikuluetako preskripzioak; edozelan ere, besterenganatu behar diren ondasun horien
enkante-oinarria 37.349.661 (hogeita hamazazpi milioi hirurehun eta
berrogeita bederatzi mila seiehun eta hirurogeita bat) pezetakoa da,
eta postura edo gehiagokoek gorde behar dituzten tarteak 500.000
(bostehun mila) pezetakoak izango dira:
Jakinaraz bekio probidentzia hau zordunari, bai eta interesa
duten gainerako pertsonei ere; eta iragar bekio jendeari Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean eta arauzko gainerako tokietan ageriko diren
ediktuen bidez.»
Eta aurreko probidentzia betetzeko, iragarki hau argitaratu da
lizitatzaileei deialdia egiteko; eta enkante horretan esku hartu nahi
dutenei hurrengoez ohartaraziko zaie:
El Jefe del Servicio de Recaudacion del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputacion Foral de Bizkaia.
Hace saber: Que en el expediente administrativo de apremio que se sigue en este Servicio de Recaudación contra el deudor D. Angel Eguidazu Aguado, con D.N.I. 14.754.550 por débitos de los conceptos de Tráfico de Empresas, Licencia Fiscal y
Contribución Urbana, cuyo importe por principal, recargo de apremio y costas, hasta el día de hoy, asciende a la suma de setecientas setenta y una mil cuatrocientas dieciocho (771.418) pesetas, se ha dictado con fecha 14 de Diciembre del año en curso,
la siguiente:
«Providencia: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 146
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
y autorizada la enajenación de los bienes inmuebles embargados al
deudor D. Angel Eguidazu Aguado, con D.N.I. 14.754.550 procédase a la celebración de la subasta de los citados bienes, el día 31 de
enero de 1996, a las 11 horas, en el Salón de Actos de la Hacienda
Foral; y obsérvense en su trámite y realización las prescripciones de
los artículos 146, 147 y 148 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, indicándose que el tipo de subasta de los
citados bienes a enajenar será de 37.349.661 pesetas (treinta y siete millones trescientas cuarenta y nueve mil seiscientas sesenta y
una pesetas), y los tramos a que deberán ajustarse las posturas serán
de 500.000 pesetas (quinientas mil pesetas).
Notifíquese esta providencia al deudor y demás personas interesadas, y anúnciese al público por medio de edictos en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y demás sitios reglamentarios.»
Y en cumplimiento de dicha providencia se publica el presente
edicto convocando licitadores, y advirtiéndose a cuantos deseen
tomar parte en la subasta lo siguiente:
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1251 —
1. Bahitutako ondasunak, besterenganatuko direnak, ediktu
honen amaierako zerrendan daudenak dira. Eskura dauden tituluak aztertu ahal izango dituzte horrela nahi duten guztiek, enkante egunaren bezperara arte, Kaputxinoen bidea, 2, 1go. solairua,
9. zk.an, astelehenetik ostiralera bitartean, goizeko 9etatik eguerdiko 2etara.
2. Lizitatzaile guztiek, enkante mahaian, bermerako manuzko gordailua eratu beharko dute, gutxienez, haren oinarriaren 100eko
50ekoa izango dena; eta ohartaraziko da, ezen gordailu hori Foru
Diruzaintzan irmo sartuko dela, baldin eta adjudikatariek errematearen prezioa ordain ez badezate; beti ere, adjudikazioa ez gauzatzeagatik gordailuaren zenbatekoaren gainean gerta litezkeen
kalte handiagoak badaude, horien gaineko erantzukizunek zutik iraungo dute.
3. Enkantea edonoiz etengo da, ondasunak adjudikatu baino lehen, baldin eta zorra, korrituak eta prozeduraren ziozko kostuak ordaintzen badira.
4. Errematatzaileak eman beharko du gordailu eratuaren eta
adjudikazio prezioaren arteko aldea, adjudikazio ekitaldian bertan,
edo hurrengo bost egunen barruan.
5. Lizitatzaileek euren eskaintzak bidali edo aurkeztu ahal izango dituzte gutunazal itxi batean, Ogasun eta Finantza Sailaren Erregistro Orokorrean, harik eta enkanteari hasiera eman baino ordubete lehenagora arte. Eskaintza horiek, gehienezkotzat hartuko
direnek, txeke adostua izan beharko dute erantsirik; eta txeke hori
Foru Ogasunaren izenean luzatu beharko da, gordailuaren zenbatekoan.
6. Gutunazal itxiz azaltzen badira zenbait eskaintza, postura edo gehiagoak onartzen hasiko dira beraietarik diru gehien eskaintzen dutenetarik bigarrenetik.
7. Lortu nahi den zenbatekoa ordaintzeko adina ondasunik
adjudikatzen ez bada, nahiz eta errematepeko ondasunak adjudikatu, enkante mahaiak erabaki dezake ekitaldia eteteko; Foru Aldundiak eskubideari eutsiko dio, hamabost eguneko epearen barruan,
errematatu ez diren ondasunak berari adjudika dakizkion ala ondasun horien bigarren lizitazioa berehalaxe egin dadin.
8. Enkantea amaitutakoan, mahaiburutzan eratuak diren
gordailuak euren jabeei emango zaizkie atzera; eskaintzarik handienak egin dituzten bienak, berriz, Foru Diruzaintzan gordailatuko dira; errematatzaileen gordailua adjudikazioaren prezioaren kontura egindako entrega legez hartuko dira; baina oso-osorik ordaindu
beharko da ekitaldian bertan edo ondorengo bost egunen barruan;
oso-osorik ordaintzen ez badute, gordailuen zenbatekoa galdu egingo dute, eta Administrazioari medeatu beharko dizkiote betebehar
hori ez betetzetik datozen kalteak.
Adjudikatari batek ordaintzen ez badu, berez adjudikatuko zaio
bigarren eskaintzariari. Mahaiak, orduan, erabakiko du, errematatzaile berriari agindeia egiteko, beronek adjudikazioaren prezioa ordain
dezan; eta prezio hori bigarren adjudikatariak egindako azken postura edo gehiagoa izango da; eta ohartaraziko zaio, ezen oso-osorik ez ordaintzekotan ekitaldian bertan edo ondorengo bost egunen
barruan, galduko duela gordailuaren zenbatekoa, aurrean azaldutako kasuan bezala; horrezaz gainera, Administrazioari medeatu
beharko dizkio betebehar hori ez betetzetik datozen kalteak.
Baldin eta adjudikatariak ordaintzen baditu errematepeko ondasunak finkaturiko epeetan, eraturiko gordailua berehalaxe emango zaio atzera bigarren eskaintzariari.
9. Baldin eta Foru Aldundiak nahi ez baditu lehenengo lizitazioan
errematatu diren ondasunak, eta horien gainean gordeta bazuen
adjudikazioa eskatzeko eskubidea, beste lizitazio bat egingo da lehenengo enkantea egiten den egunaren ondorengo hogeigarren egunean.
10. Lizitatzaileek ados egon beharko dute espedientean
dauden jabetza tituluekin, ezin izango baitute besterik eskatu.
11. Foru Aldundiaren izenean hartutako bahiturako aurrearretazko idaztoharraren lehenagokoak eta lehenespenezkoak diren zama
eta kargek iraun egingo dute, horrelakorik egonez gero, hala ere, haiek
iraungitzen direnean ez da errematearen preziorik ezarriko.
12.- Enkantean besterenganatzen ez diren ondasunak adjudikatu ahal izango dira, zuzen kudeatutako salmenta bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Araudiko 150. artikuluan ezarritako prozeduraren arabera.
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
1. Los bienes embargados a enajenar son los que al final se
relacionarán. Los títulos disponibles podrán ser examinados por
aquellos a quien interese, hasta el día anterior al de la subasta en
la Oficina de Recaudación sita en Cm. Capuchinos 2, planta 1.a,
número 9 en horario de 9 a 14 horas y de lunes a viernes.
2. Todo licitador deberá constituir ante la Mesa de subasta
el preceptivo depósito de garantía, que será al menos del 50 por
100 del tipo de aquélla, con la advertencia de que dicho depósito se ingresará en firme en la Tesorería Foral si los adjudicatarios no satisfacen el precio del remate, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurrirán por los mayores perjuicios que
sobre el importe del depósito origine la inefectividad de la adjudicación.
3. La subasta se suspenderá en cualquier momento anterior
a la adjudicación de bienes, si se hace el pago de la deuda, intereses y costas del procedimiento.
4. El rematante deberá entregar en el acto de la adjudicación
o dentro de los cinco días siguientes, la diferencia entre el depósito constituido y el precio de adjudicación.
5. Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en
sobre cerrado, en el Registro General del Departamento de
Hacienda y Finanzas, hasta una hora antes del comienzo de la subasta. Dichas ofertas, que tendrán el carácter de máximas, deberán
ir acompañadas de cheque conformado, extendido a favor de la
Hacienda Foral por el importe del depósito.
6. En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre
cerrado, comenzará la admisión de posturas a partir de la segunda más alta de aquéllas.
7. Si no se hubieren adjudicado bienes suficientes para el pago
de la cantidad perseguida, sin perjuicio de formalizar la adjudicación
de los rematados, la Mesa de subasta podrá acordar la suspensión
del acto, reservándose la Diputación Foral el derecho a pedir en el
plazo de quince días la adjudicación de los bienes no rematados, o
celebrar seguidamente una segunda licitación de dichos bienes.
8. Al término de la subasta, los depósitos que se hubieren constituido en la Presidencia de la Mesa, se devolverán a sus respectivos propietarios, depositándose en la Tesorería Foral, los pertenecientes a los dos mayores postores, considerando el de los
rematantes como entregas a cuenta del precio de la adjudicación,
debiendo completarse el pago en el acto o en los cinco días siguientes, si no completan el pago, perderán el importe de los depósitos y quedarán obligados a resarcir a la Administración de los perjuicios que del incumplimiento de tal obligación se deriven.
El impago de un adjudicatario producirá la adjudicación automática del bien al segundo postor. La Mesa, en tal caso, acordará requerir al nuevo rematante el abono del precio de la adjudicación, que será la última postura realizada por el mismo,
advirtiéndole de que, si no completa el pago en el acto o en los
cinco días siguientes perderá -como en el caso expuesto anteriormente-, el importe del depósito y quedará obligado a resarcir
a la Administración de los perjuicios que del incumplimiento de
tal obligación se deriven.
Si el adjudicatario efectuara el pago de los bienes rematados
en los plazos fijados, se procederá a la devolución inmediata del
depósito constituido por el segundo postor.
9. Caso de no interesar a la Diputación Foral los bienes no
rematados en primera licitación y sobre los cuales se había reservado el derecho a pedir su adjudicación, se celebrará una segunda licitación veinte días después de la fecha en que la presente
subasta tiene lugar.
10. Los licitadores habrán de conformarse con los títulos de
propiedad que se hayan aportado en el expediente, no teniendo
derecho a exigir otros.
11. Las cargas y gravámenes anteriores y preferentes a la
anotación de embargo tomada en favor de la Diputación Foral quedarán subsistentes, sin aplicar a su extinción el precio del
remate.
12. Los bienes no enajenados en subasta podrán adjudicarse
mediante venta por gestión directa, conforme al procedimiento establecido en el artículo 150 del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1252 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Oharbidea:
Ediktu honetan ezarrita ez dagoen orotan, ekitaldia araupetzen duten legezko xedapenetan manatutakoari begira egongo da,
baldin eta horiek gainontzekoei eskubideren bat ematen badiete.
Advertencia:
En todo lo no previsto en este edicto se estará a lo preceptuado en las disposiciones legales que regulen el acto y confieran
algún derecho a favor de terceros.
Besterenganatu behar diren ondasunak
Relación de los bienes a enajenar
Erlo bakarra
Hirilurrekoa.—Bederatzigarrena: Bilboko hiriko Ercilla kaleko
38 garreneko, lehenago 36 garrena zena, etxeko zazpigarren goisolairuko, seigarren solairua ere deritzona, eskailera-kaxatik igo eta
eskuma aldeko etxebizitza, etxeko ehuneko 4,50 enteroko partaidetza du.
8gn. Jabetza-Erregistroan erregistraturik, 119. liburuko 1.579.
liburukiko 123. orrian, 8.679-B finka legez.
Bilbon, 1995.eko abenduaren 18an.—Zergabilketa Zerbitzuko burua
Lote único
Urbana.—Nueve: Vivienda de la mano derecha, según su posición subiendo por la caja de escalera de la planta alta séptima, también denominada piso sexto, le corresponde una participación de
4,50 enteros por ciento en la casa señalada con el número 38, antes
número 36, de la calle Ercilla en esta villa de Bilbao.
Inscripta en el Registro de la Propiedad número 8, en el libro
119, tomo 1.579, folio 123, finca número 8.679-B.
Bilbao, a 18 de diciembre de 1995.—El Jefe del Servicio de
Recaudación
(I-6)
(I-6)
•
•
EDI KTUA
E D I C TO
Nik, Bizkaiko Foru Aldundiko Ogasun eta Finantza Saileko Zergabilketa Zerbitzuko burua naizenonek, hauxe
Jakinaraziko dut: Zergabilketa Zerbitzu honetan, hurrengo zerrendan agertaraziko diren zordunei egiten ari zaizkien premiamenduzko administrazio espedienteak direla eta, Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Araudiko 120. art.an
xedatutakoarekin bat etorriz, zerrenda berean agertaraziko diren
erakunde gordailuzainetan irekita dituzten kontuetako dirua, aipatuko den datan, bahitu egin dela:
El Jefe del Servicio de Recaudación del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Bizkaia.
Hace saber: Que en los expedientes administrativos de
apremio que se instruyen en este Servicio de Recaudación contra los deudores que se dirán, se procedió -de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 120 del Reglamento de Recaudación del
Territorio Histórico de Bizkaia-, en las fechas que se indican, al embargo de dinero en cuentas abiertas en las Entidades de depósito que
a continuación se relacionan:
Zorduna
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
TARANILLA LLAMAS JESUS
Bahitura data
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
11-10-95
11-10-95
11-10-95
28-12-94
Erakunde gordailuzaina
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER
CAJA POSTAL
DEUTSCHE BANK
SINDICATO BANQUEROS
BBV
BBK
CAJA LABORAL POPULAR
CAJA RURAL VASCA
CAJA RURAL VASCA
Bahitutako
kopurua
281.158
281.158
281.158
281.158
281.158
281.158
90.834
90.834
90.834
3.000
Berori jendeaurrera atera da, zordun horiei beren egoitzetan
jakinarazpena egitea ezinezko gertatu delako.
Zordun horiei agindeia egingo zaie, adierazitako araudiko 102.7.
artikuluan xedatutakoaren arabera, ediktu hau argitaratu eta biharamunaz gero zenbatu beharreko zortzi asteguneko epearen
barruan egiten ari zaien betearazpen espedientera bertara ager daitezen, nor bere kasa edo ordezkari baten bitartez, zertarako-eta
prozeduran bete beharreko jakinarazpenak egiteko pertsona eta
egoitza izendatzeko; gainera ohartaraziko zaie egun horiek igarota, bertaratzen ez badira, auzi-iheslariak direlako adierazpena emango zaiela. Une horretatik aurrera, nahitaez egin beharreko jakinarazpenak Zergabilketa Zerbitzuko bulegoan bertan egingo dira
probidentzia irakurriaz; eta hori irakurri delako diligentzia bakoitzaren espedientean egingo da, bertara joateko duten eskubideak
indarrean badirau ere.
Jakinarazi den egintzaren aurka, hamabost eguneko epearen
barruan birjarpenezko errekurtsoa jarri ahal izango da Foru Ogasuneko Zergabilketa Zerbitzuan, bestela, epe berberaren barruan,
ekonomia-administraziozko erreklamazioa jurisdikzio horretako foru
auzitegian; Bizkaiko Lurralde Historikoko Zergabilketari buruzko Araudiko 176. art.an xedatutakoarekin bat etorriz, jakinarazpena jaso
eta biharamunaz gero zenbatuko dira epe biok. Errekurtsorik jarri
arren ere, premiamendu prozedura ez da etenen araudi horretako 177. art.an ezarritako kasu eta baldintzetan izan ezik.
Deudor
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
MENDIVIL ACEREDA JOSE Mª ROBERTO
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
URIGUEN MURO MIKEL
TARANILLA LLAMAS JESUS
Fecha embargo
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
2-11-95
11-10-95
11-10-95
11-10-95
28-12-94
Entidad Depósito
BANCO CENTRAL HISPANO
BANCO SANTANDER
CAJA POSTAL
DEUTSCHE BANK
SINDICATO BANQUEROS
BBV
BBK
CAJA LABORAL POPULAR
CAJA RURAL VASCA
CAJA RURAL VASCA
Cantidad
Embargada
281.158
281.158
281.158
281.158
281.158
281.158
90.834
90.834
90.834
3.000
Bilbon, 1996.eko abenduaren 21ean.—Zergabilketa Zerbitzuko
burua
Lo que se hace público por no haber sido posible la notificación en el actual domicilio de los citados deudores.
Se requiere a los mismos para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.7 del referido Reglamento, en el plazo
de ocho días hábiles contados desde el siguiente a aquél en que
aparezca publicado el presente edicto, comparezcan en el expediente ejecutivo que se les sigue, por sí o por medio de representante,
a fin de señalar persona y domicilio para la práctica de las notificaciones a que haya lugar en el procedimiento, con la advertencia de que transcurrido el mencionado plazo sin personarse serán
declarados en rebeldía. A partir de este momento todas las notificaciones a practicar preceptivamente se efectuaran en la propia
oficina recaudatoria por lectura de la providencia y su realización
se diligenciará en el correspondiente expediente, sin perjuicio del
derecho que les asiste a comparecer.
Contra el acto notificado puede interponerse recurso de
reposición, en el plazo de quince días ante el Servicio de Recaudación de la Hacienda Foral, o reclamación económico administrativa, en igual plazo, ante el Tribunal Foral de dicha Jurisdicción,
ambos plazos contados a partir del día siguiente al del recibo de
la notificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176
del Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia,
significándole que, aunque se interponga recurso, el procedimiento
no se suspenderá sino en los casos y condiciones previstos en el
artículo 177 del referido Reglamento.
Bilbao, a 21 de diciembre de 1996.—El Jefe del Servicio de
Recaudación
(I-155)
(I-155)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1253 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
II. Atala / Sección II
Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki Administrazioa
Administración Local del Territorio Histórico de Bizkaia
Bilboko Udala
Ayuntamiento de Bilbao
EDIKTUA
EDICTO
Udalak egindako salaketak Trafikoa eta Aparkamendua
antolatzeko Ordenantzako (TAO) arauak hausteagatik
Denuncias municipales por infracciones
a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA)
Jakinarazpena.—Trafikoko eta Aparkamendua antolatzeko Ordenantza (TAO) hausteagatik ondorengo zerrendako ibilgailu eta
berauen gidari edota jabeei jarritako zigorrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin,
iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 59.4 atalean (BOE, 92-11-27) eta honekin batera etorririk ezargarri diren
gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.
e) Alegaziorik aurkeztu ezik, edo epez kanpo egin badira, edo
epe barruan aurkeztu arren garrantzi handikoak ez badira salaketa
eragin duten egintzekiko, ihardunbideari hasiera ematea ebazpenaren proposamentzat joko da.
f) Adierazitako «A kuota» ordaindu ahal izango da hau argitaratu eta hamabost asteguneko epean, Udaletxeko Borondatezko
Dirubilketarako bulegoan bertan, Venezuela plaza, 2. zenbakia, behesolairua, Bilbao.
g) Arau-hausteak zigortzeko ekintza iraungi egiten da bi
hilabeteren buruan, eta eten egingo da Administrazioaren edonolako ihardueraren bidez salatuak horren berri badu, edo nor
den edo zein helbide duen jakin ahal izateko denean, baita jakinarazpenaren bidez ere.
Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de a la Ordenanza de Tráfico y Aparcamiento (OTA), a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose
podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» en cumplimiento de
lo dispuesto en el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (BOE, 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
a) Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en
el plazo de quince días a partir de esta publicación, identifique ante
este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.
b) El Instructor del expediente es el Sr. Concejal Delegado
del Servicio de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado
de conformidad con los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre.
c) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Excmo. Sr. Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en
el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE, 14-3-90).
d) Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo
de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este
Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y
matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 (BOE, 21-4-94).
e) De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo,
o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que
han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.
f) Puede hacerse el pago por la «cuota A» indicada, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la presente publicación,
directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria,
sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao.
g) La acción para sancionar las infracciones prescribe a
los dos meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de
la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado
o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como
por la notificación.
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
A-084969
A-5459-AZ
B-0910-FC
B-0010-GL
B-1113-GU
B-7029-IP
B-4120-KW
B-1753-LW
B-2011-LZ
B-5933-MF
B-7585-MS
B-9572-MS
74956192878
74959955465
74956085567
74956194374
74959496860
74955448291
74955448071
74955252427
74955630260
74956106611
74955708471
74955408800
B-9572-MS
B-9572-MS
B-9572-MS
B-8845-MW
B-6185-NT
B-8049-NV
B-8049-NV
B-8049-NV
B-2697-OB
B-2984-OB
B-0097-OJ
B-4825-OV
74956106041
74956106408
74956106688
74956212607
74956194188
74955210163
74957199922
74959217103
74956280564
74955866611
74956051964
74955866310
Ondorengo arauak betez jakinarazten da:
a) Arau-haustea gertatu zenean ibilgailuko txoferra izan ez
bazinen, hau argitaratu eta hamabost eguneko epea duzu Udal honetako Hiritarren Segurtasun Zerbitzuan arau-haustea egin zuen txoferra nor izan zen (izen-abizenak eta helbide osoa) egiaztatzeko;
arrazoibiderik gabe eginkizun hori betetzen ez baduzu, arau-hauste larriari dagokion isuna ezarriko zaizu.
b) Hiritarren Segurtasun Zerbitzuko Zinegotzi Ordezkaria da
espedientearen izapidegile, baina ezetsi egin ahal izango duzu azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 25 eta 29. atalen arabera.
c) Alkate jauna da aginpidea duena espedientea ebazteko,
Trafikoari, Motorrezko Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide-Segurtasunari
buruzko Legearen atalkako testua onartzen duen martxoaren 2ko
339/1990 Legegintzazko Erret Dekretuaren 68.2 atalak adierazten
duenez (BOE, 90-3-14).
d) Zeu bazara arau-haustearen erantzule, hau argitaratu eta
hamabost eguneko epean, aurkez ditzakezu Udaletxeko Erregistro Orokorrean zure alde egokitzat jotzen dituzun alegazioak eta
frogak, honako datu hauek erantsiz: espediente zenbakia, salaketa-eguna eta ibilgailuaren matrikula, 320/1994 Erret Dekretuaren 12. atalean xedatutakoaren arabera (BOE, 94-4-21).
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
BENJAMIN CAMPOS COUCEIRO
AGATA BONILLA NAVAS
URSULA GONZALEZ SANFELIS
ROSARIO FERNANDEZ FERNANDEZ
IGNACIO ARTIGAS AZCOAGA
IGOR BEGOÑA ZARATE
MA DEL CARMEN MORAN HERRERO
CAMPOS MUEBLES DECORACION, S.R.L
FERNANDO TORRE GRANIZO
CESAR ALBERTO GONZALEZ GARCIA-OU
MARIA OLGA PEREZ ANTXIA
GONZALO CASTRO LUNAR
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
GONZALO CASTRO LUNAR
GONZALO CASTRO LUNAR
GONZALO CASTRO LUNAR
JUAN LUIS BARANDA BARANDA
MARIA JOSE IGLESIAS SANCHEZ
LABORATORIOS INIBSA S.A.
LABORATORIOS INIBSA S.A.
LABORATORIOS INIBSA S.A.
DYNEFF ESPAÑOLA S A
AVIS LARGO PLAZO S A
ZAIDA MARIA LASA SABORIDO
GE CAPITAL LARGO PLAZO S.A.
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
B-3013-OY
B-3013-OY
B-3013-OY
B-3603-PF
B-4708-PG
B-4708-PG
B-4708-PG
BI-142234
BI-142234
BI-1963-B
BI-8067-C
BI-8067-C
BI-8067-C
BI-8067-C
BI-8067-C
BI-9261-C
BI-2411-D
BI-2411-D
BI-2455-E
BI-2455-E
BI-2455-E
BI-2455-E
BI-2455-E
BI-2455-E
BI-2984-F
BI-2984-F
BI-1139-I
BI-1139-I
BI-9285-K
BI-9285-K
BI-9285-K
BI-9285-K
BI-6029-N
BI-6029-N
BI-6029-N
BI-9210-N
BI-9210-N
BI-9448-N
BI-9496-N
BI-5059-O
BI-9502-O
BI-2036-P
BI-3495-P
BI-4929-P
BI-4307-S
BI-4307-S
BI-5099-S
BI-7880-S
BI-2046-T
BI-4929-T
BI-8707-T
BI-8707-T
BI-9383-T
BI-9383-T
BI-9981-T
BI-4255-U
BI-5074-U
BI-5957-U
BI-7401-U
BI-8220-U
BI-0284-V
BI-0284-V
BI-1547-V
BI-7277-V
BI-7277-V
BI-0086-W
BI-9338-W
BI-1610-X
BI-2062-X
BI-3207-X
BI-3464-X
BI-3464-X
BI-3464-X
BI-3464-X
BI-4870-X
BI-6603-X
BI-7069-X
BI-7228-X
BI-7228-X
BI-7268-X
BI-7883-X
BI-0131-Y
BI-0545-Y
BI-1233-Y
BI-1233-Y
BI-2133-Y
BI-2347-Y
BI-8495-Y
BI-8726-Y
BI-8726-Y
BI-8726-Y
BI-8726-Y
BI-8726-Y
BI-9276-Y
BI-9276-Y
BI-9687-Y
BI-9907-Y
BI-9907-Y
BI-9907-Y
BI-0546-Z
BI-0763-Z
BI-0809-Z
BI-3694-Z
BI-3694-Z
BI-3694-Z
BI-6393-Z
BI-6794-Z
BI-7617-Z
BI-7722-Z
BI-8244-Z
BI-8402-Z
BI-8537-Z
BI-9540-Z
BI-9904-Z
BI-0207-AB
BI-0743-AB
BI-0772-AB
BI-0974-AB
BI-1124-AB
BI-1124-AB
BI-1124-AB
BI-1124-AB
BI-1357-AB
BI-2144-AB
BI-2223-AB
BI-2843-AB
BI-2867-AB
BI-3158-AB
BI-3158-AB
BI-3793-AB
BI-4721-AB
74955866158
74956230851
74956230958
74956085648
74956064683
74957298246
74959812419
74959557150
74959557184
74955899854
74955408567
74956141637
74955408915
74955409229
74955409580
74956064934
74955172911
74956176341
74955097863
74955098321
74955098622
74955098908
74955099271
74955099688
74957351422
74957351449
74955468373
74955468659
74959734892
74959735074
74959735104
74959735210
74955190430
74955190642
74955889735
74955994229
74955994423
74956106149
74955136761
74956085958
74956211759
74955917143
74955651241
74956221045
74957199299
74957199957
74959639601
74957339830
74956280599
74959853476
74956075375
74956075669
74955631002
74955865895
74955252907
74955899749
74955339034
74959557028
74956194072
74955497527
74956023766
74956023901
74956085320
74959496347
74959496401
74955938256
74955683428
74956873131
74955945988
74955696970
74955034560
74955034900
74955035132
74955035493
74955963986
74955630855
74956777736
74955959563
74956350147
74956002084
74955631193
74955618588
74955352511
74956177615
74956320604
74956035713
74959671033
74955630294
74955958419
74955959695
74955959881
74956350198
74955958958
74956270259
74956270321
74956231016
74955447881
74955448038
74956251106
74956310382
74956194455
74955252664
74955683517
74955683631
74956777639
74954070325
74959814250
74955938060
74955959211
74955918441
74959448776
74955708374
74955683550
74956024011
74955936903
74955989756
74956330278
74955353061
74955571743
74956240309
74956240791
74956241119
74955630022
74955708226
74956153732
74956194251
74956075758
74955726135
74955726194
74955288103
74956002114
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
GE CAPITAL LARGO PLAZO S.A.
GE CAPITAL LARGO PLAZO S.A.
GE CAPITAL LARGO PLAZO S.A.
ANER DATA S.L.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
LUIS MARIA SANTAMARIA IZAGUIRRE
LUIS MARIA SANTAMARIA IZAGUIRRE
ANDRES ARTOLA MARTINEZ
ADELA YOLANDA CALZADA SAN ROMAN
ADELA YOLANDA CALZADA SAN ROMAN
ADELA YOLANDA CALZADA SAN ROMAN
ADELA YOLANDA CALZADA SAN ROMAN
ADELA YOLANDA CALZADA SAN ROMAN
CARPINTERIA EBANISTERIA CASTAÑO,
BENITO IZQUIERDO LAFUENTE
BENITO IZQUIERDO LAFUENTE
LUIS MARIA VILLAR FERNANDEZ
LUIS MARIA VILLAR FERNANDEZ
LUIS MARIA VILLAR FERNANDEZ
LUIS MARIA VILLAR FERNANDEZ
LUIS MARIA VILLAR FERNANDEZ
LUIS MARIA VILLAR FERNANDEZ
SABINO LOPEZ LOPEZ
SABINO LOPEZ LOPEZ
JUAN CARLOS TELLERIA LEIVA
JUAN CARLOS TELLERIA LEIVA
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
AUTOS RONTEGUI S.A.
AUTOS RONTEGUI S.A.
AUTOS RONTEGUI S.A.
BONIFACIO CANO RODRIGUEZ
BONIFACIO CANO RODRIGUEZ
IKERNE ARREGUI GOSTIN
FERNANDO PARDO SOLAS
RUBEN MARTINEZ MURCIEGO
MARIA CARMEN ALONSO MANCISIDOR
IÑIGO ORDOZGOITI FONSECA
JOSE MERA CASTRO
ARTE BILBAO, S.L.
YOLANDA ALVAREZ DE JUAN
YOLANDA ALVAREZ DE JUAN
BENITO EMETERIO SAN JOSE NUÑEZ
INSTITUTO DE INGLES S.A
FERNANDO PINA BERGILLOS
JOSE MARIA URRUTIA FERNANDEZ
ANTONIA ALVAREZ ECHEVARRIA
ANTONIA ALVAREZ ECHEVARRIA
JOSE LUIS ORELLA LECUE
JOSE LUIS ORELLA LECUE
BEATRIZ MARTINEZ GONZALEZ
MIGUEL AUGUSTO ROMERO FERNANDEZ
AITOR LAVIANO HERREJON
MILAGROS ORDEÑANA DILLA
PURIFICACION GONZALEZ ARZA
BENITO BILBAO UGARTE
IGNACIO APRAIZ IBARRECHE
IGNACIO APRAIZ IBARRECHE
JOSE EXPOSITO VARELA
MARIA YOLANDA GARCIA MARTINEZ
MARIA YOLANDA GARCIA MARTINEZ
ROSA MARIA DE LA COTERA BARRENCU
NEKANE LECUE BOROBIA
MARTA ORTEGA SANTORCUATO
FLORENTINO LOPEZ GOMEZ
JOSE MIGUEL HUIDOBRO CALLE
JOSE IGNACIO LARRAURI MARTINEZ
JOSE IGNACIO LARRAURI MARTINEZ
JOSE IGNACIO LARRAURI MARTINEZ
JOSE IGNACIO LARRAURI MARTINEZ
M. ARANZAZU RODRIGUEZ TORIBIO
JUAN FERNANDEZ TAPIA
JUAN RAMON HORMAETXE -CDTORANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ
ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ
JOSE MA GALARRAGA URIARTE
MARIA JESUS LORENZO HERNANDO
MARIA ELENA ALONSO HERNANDEZ
JESUS GARCIA RUESGAS
JUAN FRANCISCO PEREZ-MALUMBRES C
JUAN FRANCISCO PEREZ-MALUMBRES C
AGURTZANE LOPATEGUI BASTERRECHEA
ELISEO LORENZO LOPEZ
MARTA URIBE ARCE
OSCAR JAVIER LOLO MARTINEZ
OSCAR JAVIER LOLO MARTINEZ
OSCAR JAVIER LOLO MARTINEZ
OSCAR JAVIER LOLO MARTINEZ
OSCAR JAVIER LOLO MARTINEZ
FRANCISCO IGNACIO ROBLEDO MARQUE
FRANCISCO IGNACIO ROBLEDO MARQUE
ALEJANDRO ANGEL AGUIRRE
ROBERTO NEIRA FERNANDEZ
ROBERTO NEIRA FERNANDEZ
ROBERTO NEIRA FERNANDEZ
JUAN MANUEL LANDETA ZABALA
ROSA MARTIN HERNANDEZ
TRANSPORTES JOSE LUIS GARCIA, S.
MIGUEL FERRERUELA GABARRE
MIGUEL FERRERUELA GABARRE
MIGUEL FERRERUELA GABARRE
JOSE VIENTE Y E.RUIZ PEÑA Y ONCE
GERARDO ARNAIZ PRADERA
CARLOS M AGUSTIN ALBIZU AGUIRRE
RAMON FRANCISCO MARIJUAN MONTOYA
LUIS BERNARDO CORRALES RUIZ
RICARDO MARTIN GARCIA
FELIX MARTINEZ VELASCO
JAVIER CORRAL HIERRO
JAVIER BENITO CASTILLO MIOTA
ALFONSO DOMINGO ENRIQUEZ
ENRIQUE ISACELAYA ODRIA
JESUS ITURREGUI ARROYO
MONTSERRAT GONZALEZ PEREIRA
MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER
MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER
MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER
MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER
MIREN EDURNE EXPOSITO RODRIGUEZ
ANDRES RUGAMA ALONSO
FRANCISCO MARDARAS URQUIAGA
JUAN MORALES CANELADA
CRISTOBAL PINO ALCANTARA
JUAN PEREZ LOPEZ
JUAN PEREZ LOPEZ
FIDEL MAROTO CAMINO
ROSA MARIA AGUADO ONTORIA
— 1254 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-5288-AB
BI-5945-AB
BI-5945-AB
BI-5945-AB
BI-5971-AB
BI-7038-AB
BI-7758-AB
BI-7758-AB
BI-8015-AB
BI-8172-AB
BI-8520-AB
BI-9187-AB
BI-9628-AB
BI-0049-AC
BI-0486-AC
BI-1800-AC
BI-1984-AC
BI-1984-AC
BI-1984-AC
BI-2246-AC
BI-4476-AC
BI-6141-AC
BI-6141-AC
BI-6141-AC
BI-6141-AC
BI-7019-AC
BI-7019-AC
BI-7019-AC
BI-7019-AC
BI-7760-AC
BI-8024-AC
BI-8347-AC
BI-9067-AC
BI-9077-AC
BI-0470-AD
BI-1556-AD
BI-1700-AD
BI-2900-AD
BI-3814-AD
BI-4099-AD
BI-4275-AD
BI-4646-AD
BI-4646-AD
BI-4663-AD
BI-4889-AD
BI-5574-AD
BI-5881-AD
BI-5881-AD
BI-5921-AD
BI-6318-AD
BI-6390-AD
BI-6390-AD
BI-6390-AD
BI-6390-AD
BI-6548-AD
BI-6548-AD
BI-6582-AD
BI-6620-AD
BI-6865-AD
BI-6865-AD
BI-7048-AD
BI-8349-AD
BI-8423-AD
BI-8423-AD
BI-8423-AD
BI-8423-AD
BI-8423-AD
BI-8423-AD
BI-8423-AD
BI-8726-AD
BI-9324-AD
BI-9874-AD
BI-0280-AF
BI-0773-AF
BI-0922-AF
BI-0986-AF
BI-1773-AF
BI-1773-AF
BI-1773-AF
BI-1773-AF
BI-1773-AF
BI-1773-AF
BI-1773-AF
BI-1829-AF
BI-2023-AF
BI-2023-AF
BI-3361-AF
BI-3361-AF
BI-3458-AF
BI-3619-AF
BI-5065-AF
BI-5690-AF
BI-5752-AF
BI-6359-AF
BI-6612-AF
BI-6733-AF
BI-6733-AF
BI-6733-AF
BI-7042-AF
BI-7042-AF
BI-7042-AF
BI-7042-AF
BI-7042-AF
BI-7132-AF
BI-7132-AF
BI-7132-AF
BI-7132-AF
BI-7510-AF
BI-7510-AF
BI-7510-AF
BI-7582-AF
BI-7582-AF
BI-7582-AF
BI-7643-AF
BI-7674-AF
BI-7674-AF
BI-7674-AF
BI-7674-AF
BI-7674-AF
BI-7674-AF
BI-7674-AF
BI-8313-AF
BI-8313-AF
BI-8340-AF
BI-8340-AF
BI-8628-AF
BI-8628-AF
BI-8744-AF
BI-0295-AG
BI-0324-AG
BI-0324-AG
74955726011
74955552544
74956176481
74956176767
74959866527
74955586422
74955964214
74955964362
74955496962
74956035306
74955173594
74956212682
74955190375
74955071031
74955945660
74957592268
74956153244
74956153414
74956153589
74956231008
74959447966
74955070558
74955209939
74956194021
74956194226
74956153031
74956153171
74956153384
74956162634
74956130546
74956024185
74956141980
74957199710
74955726381
74956064985
74959236922
74956051573
74959448202
74958973923
74955409270
74959955571
74955252397
74956002009
74957199663
74955989748
74959448610
74955252184
74955253075
74956280581
74956220812
74955789889
74955790011
74955790402
74955790577
74956064705
74956230656
74956777591
74955137024
74959671181
74959671262
74956220634
74959735309
74955097677
74955098215
74955098428
74955098681
74955099092
74955497268
74955497349
74959754354
74959889748
74956035756
74955408729
74956035284
74955034772
74955252168
74959814021
74959814217
74959814381
74959814454
74959889772
74959889845
74959889934
74956181582
74956270097
74956270135
74955994580
74956001894
74956176112
74956193319
74956194811
74956230478
74955339387
74956075120
74956320582
74955173349
74955572707
74955922597
74955945503
74955945881
74956064543
74957351384
74957351431
74959513381
74959513551
74959513578
74959513641
74956023375
74956023961
74956024134
74955106901
74955352375
74955353339
74955448305
74955630146
74955630341
74955898718
74955899056
74955899919
74956310021
74956310226
74955252753
74956035012
74955899471
74956310315
74955232957
74955845207
74956251211
74955726186
74955963803
74956220642
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
ALBERTO A. VERGARA SANCHEZ
JULIO PEREZ BAIGORRI
JULIO PEREZ BAIGORRI
JULIO PEREZ BAIGORRI
JOSE IGNACIO BALLESTEROS ZABALLA
ENRIQUE PEREDA PEREZ
LUIS PEREZ SANTIN
LUIS PEREZ SANTIN
MARIA FELICITACION RAMIREZ ORIVE
FRANCISCO JAVIER GIL CELES
JON IÑAKI ETXEBARRIA ALEGRIA
CONCHI RUIZ PUENTE
JUAN MANUEL GOMEZ LOPEZ
PEDRO ETXEBARRIA KEREXETA
LUIS MIGUEL ANDUJAR BAENA
JUAN CARLOS GOIRIA PUEYO
JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA
JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA
JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA
DIEGO PEREZ FERNANDEZ
LUISA CORTES DUAL
PILAR MATE RODRIGUEZ
PILAR MATE RODRIGUEZ
PILAR MATE RODRIGUEZ
PILAR MATE RODRIGUEZ
JOAQUIN TOYOS RUIZ
JOAQUIN TOYOS RUIZ
JOAQUIN TOYOS RUIZ
JOAQUIN TOYOS RUIZ
CARLOS JAVIER PEREZ GONZALO
ALBERTO ROMERO LLANOS
ARACELI MARTIN TAMAYO
AMAIA MARSAL MENENDEZ
JOSE CARLOS SANTOS ABAD
CECILIA MELA ORTEGA
ANA MARIA RODRIGUEZ ALGARA
JOSE CARLOS SEOANE MARTINEZ
M.C. MARCAIDA NAVARRO
MARIE THERESA SHERIDAN JULIAN PERDIGON DELGADO
BENITO MARTINEZ ESTEVEZ
RODOLFO GRAU MARTIN
RODOLFO GRAU MARTIN
MA NATIVIDAD DUÑABEITIA ITURBE-O
OSCAR ENRIQUE ALONSO
PAULINO VALERO RABANO
JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ
JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ
MERCEDES JIMENEZ ALVARADO
MARIA ANTONIA GARCIA HERNANDEZ
JOSE MARIA AISA MONTESINOS
JOSE MARIA AISA MONTESINOS
JOSE MARIA AISA MONTESINOS
JOSE MARIA AISA MONTESINOS
SUSANA ROBADOR SALAZAR
SUSANA ROBADOR SALAZAR
MARIA YOLANDA CARRAMIÑANA SOBRIN
M.ASCENSION ZULUAGA AXPE
ANDRES LUQUE BRAVO
ANDRES LUQUE BRAVO
MIGUEL MORCILLO CAMINO
FERNANDO GARCIA PINILLOS
CARLOS CALLE DIAZ
CARLOS CALLE DIAZ
CARLOS CALLE DIAZ
CARLOS CALLE DIAZ
CARLOS CALLE DIAZ
CARLOS CALLE DIAZ
CARLOS CALLE DIAZ
MARINO LOPEZ FUENTE
MARIA NEREA SANCHEZ GOICOECHEA
JOSE M. SANCHEZ TOYOS
GABRIEL HERNANDEZ IÑARRA
PEDRO RODRIGUEZ MENDOZA
FRANCISCO RAZQUIN ARRATIBEL
MERCEDES BARBEITO MOLINE
IÑAKI GARCIA BILBAO
IÑAKI GARCIA BILBAO
IÑAKI GARCIA BILBAO
IÑAKI GARCIA BILBAO
IÑAKI GARCIA BILBAO
IÑAKI GARCIA BILBAO
IÑAKI GARCIA BILBAO
SABINO ZARANDONA BOLLADA
MOHAMED LAAMARTI ..
MOHAMED LAAMARTI ..
JUAN MIGUEL GOMEZ GOMEZ
JUAN MIGUEL GOMEZ GOMEZ
ROMAN ABASCAL CORRAL
SARA FREIRE MARRODAN
ANGEL MARURI ODRIOZOLA
AGUSTINA MENDOZA PEÑA
MARIA JESUS BARRENA LARRUCEA
ENRIQUE ABSO POLVOROSA
JAVIER DUÑABEITIA HOYA
LUIS GONZALEZ ECHEVARRIA
LUIS GONZALEZ ECHEVARRIA
LUIS GONZALEZ ECHEVARRIA
SONIA ZUAZO MATE
SONIA ZUAZO MATE
SONIA ZUAZO MATE
SONIA ZUAZO MATE
SONIA ZUAZO MATE
EMILIO RODRIGUEZ MEDEIROS
EMILIO RODRIGUEZ MEDEIROS
EMILIO RODRIGUEZ MEDEIROS
EMILIO RODRIGUEZ MEDEIROS
MIREN AMAIA SARATXO OTAMENDI
MIREN AMAIA SARATXO OTAMENDI
MIREN AMAIA SARATXO OTAMENDI
OLATZ AGUIRRE OLEA
OLATZ AGUIRRE OLEA
OLATZ AGUIRRE OLEA
TEODORO MARTINEZ GARMENDIA
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
MERCEDES PERIZ LOPEZ
MERCEDES PERIZ LOPEZ
CRISTINA AGUIRRE OTADUY
CRISTINA AGUIRRE OTADUY
CARMEN PENAS RODRIGUEZ
CARMEN PENAS RODRIGUEZ
GAUDENCIO BARTOLOME LOPEZ
SAINCAL,S.A.
PEDRO MARIA ARROYO MARTINEZ
PEDRO MARIA ARROYO MARTINEZ
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-0324-AG
BI-0368-AG
BI-0368-AG
BI-0815-AG
BI-0815-AG
BI-0815-AG
BI-0815-AG
BI-1202-AG
BI-1482-AG
BI-1757-AG
BI-1757-AG
BI-1757-AG
BI-1757-AG
BI-2383-AG
BI-2861-AG
BI-3141-AG
BI-3229-AG
BI-3829-AG
BI-4152-AG
BI-4611-AG
BI-4804-AG
BI-5130-AG
BI-5717-AG
BI-6007-AG
BI-7002-AG
BI-7157-AG
BI-7157-AG
BI-7361-AG
BI-9733-AG
BI-9802-AG
BI-0292-AH
BI-0451-AH
BI-0505-AH
BI-1118-AH
BI-1118-AH
BI-1118-AH
BI-1118-AH
BI-1118-AH
BI-1118-AH
BI-1316-AH
BI-1381-AH
BI-1381-AH
BI-1381-AH
BI-1381-AH
BI-1381-AH
BI-1381-AH
BI-1384-AH
BI-1586-AH
BI-1667-AH
BI-1880-AH
BI-1880-AH
BI-1880-AH
BI-2462-AH
BI-2852-AH
BI-2997-AH
BI-2997-AH
BI-3650-AH
BI-4024-AH
BI-4274-AH
BI-5309-AH
BI-5638-AH
BI-5674-AH
BI-5946-AH
BI-5976-AH
BI-6165-AH
BI-6204-AH
BI-6293-AH
BI-6536-AH
BI-6615-AH
BI-6642-AH
BI-6642-AH
BI-6884-AH
BI-7114-AH
BI-7258-AH
BI-7715-AH
BI-7715-AH
BI-7715-AH
BI-7851-AH
BI-8904-AH
BI-9422-AH
BI-9422-AH
BI-9422-AH
BI-9422-AH
BI-9422-AH
BI-9654-AH
BI-9657-AH
BI-9942-AH
BI-0595-AJ
BI-1179-AJ
BI-1386-AJ
BI-1386-AJ
BI-1468-AJ
BI-1471-AJ
BI-1759-AJ
BI-1759-AJ
BI-2409-AJ
BI-2409-AJ
BI-2409-AJ
BI-2409-AJ
BI-3062-AJ
BI-3112-AJ
BI-3284-AJ
BI-3295-AJ
BI-3295-AJ
BI-3295-AJ
BI-3295-AJ
BI-3295-AJ
BI-3295-AJ
BI-3498-AJ
BI-3614-AJ
BI-3614-AJ
BI-3614-AJ
BI-3830-AJ
BI-3830-AJ
BI-3872-AJ
BI-3872-AJ
BI-4205-AJ
BI-4693-AJ
BI-4927-AJ
BI-5032-AJ
BI-5272-AJ
BI-5440-AJ
BI-5440-AJ
BI-5466-AJ
BI-5870-AJ
BI-6809-AJ
BI-7282-AJ
BI-7312-AJ
BI-7413-AJ
BI-7413-AJ
BI-7596-AJ
74956221061
74955190588
74959754117
74956105436
74956106173
74956106441
74956106751
74956178077
74955708340
74956042604
74956193033
74956193432
74956194315
74955339468
74956023855
74956035551
74955725805
74956872780
74959866471
74955252893
74956106629
74955107206
74956086181
74959955601
74954073391
74955845746
74959812346
74955937764
74956350139
74956141629
74959853646
74956153406
74959217642
74955209751
74955651143
74955651372
74955651631
74955834663
74959989840
74955287981
74955156291
74955156355
74955156461
74955156550
74955156614
74955156681
74955630600
74956163631
74956095660
74955232833
74955288260
74959216972
74959853760
74955873791
74956123744
74956123957
74956873115
74956577214
74956042647
74956777752
74959814233
74956231105
74959217219
74956221118
74956106599
74955725911
74956024177
74955845444
74955752446
74955937951
74956086091
74959831928
74959775092
74955572049
74955448411
74955752942
74955873286
74956085974
74959557001
74955034543
74955034837
74955035035
74955035205
74955035361
74955353347
74956350058
74956181701
74956350201
74955252311
74956177801
74959853654
74956320639
74955232744
74959496339
74959496436
74958973770
74958973851
74958973974
74958974016
74956270381
74955994024
74955210031
74955958214
74955958737
74955959121
74955959504
74955959814
74956350040
74959775114
74959775181
74959775246
74959775360
74956241453
74959155736
74955156592
74955683592
74956310404
74956320264
74959557176
74955630677
74955339239
74959990139
74959990295
74955790381
74956220405
74955766757
74955888640
74959448717
74955172954
74955173268
74955288073
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
PEDRO MARIA ARROYO MARTINEZ
MANUEL BRAVO MARTINEZ
MANUEL BRAVO MARTINEZ
ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ
ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ
ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ
ROBERTO CAMIRUAGA SANGRONIZ
ISIDORO DELGADO GARCIA
MARIA DEL REY DE LERA
JORGE NOGAL PLAZA
JORGE NOGAL PLAZA
JORGE NOGAL PLAZA
JORGE NOGAL PLAZA
M. ISABEL AZCONA LOPEZ
TERESA MARIA FEDRIANI GONZALEZ
BOSLAN, S.L.
MARTA GARCIA LARAUDOGOITIA
VICTORINO DIEGUEZ GUERRA
ANA ISABEL SANTAMARIA CARRILES
MARCELINO ROYUELA HUERGO
JOSE MARIA MILLAN ESTEBANEZ
JUAN ANTONIO TURIEL CHARRO
PEREZ VALDIVIELSO TOMAS
JUAN JOSE TUÑON IGLESIAS
COMERCIAL UME, S.A.
FRANCISCO VAZQUEZ CARRILLO
FRANCISCO VAZQUEZ CARRILLO
FRANCISCO IGNACIO DIAZ NARBAIZA
JORGE BLANCO PEREZ
IGNACIO GONZALEZ CASILLAS
ESTEBAN BENGOA EGIRAUN
VIRGINIA GARCIA GARCIA DE ALBENI
OSCAR ALFREDO SALVADOR ESCAURIAZ
LUIS ALBERTO CRESPO ELORZA
LUIS ALBERTO CRESPO ELORZA
LUIS ALBERTO CRESPO ELORZA
LUIS ALBERTO CRESPO ELORZA
LUIS ALBERTO CRESPO ELORZA
LUIS ALBERTO CRESPO ELORZA
ARGIMIRO GALAN GARCIA
CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO
CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO
CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO
CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO
CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO
CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO
PLACIDO LORENZO VAZQUEZ
BENITO JAVIER GARDEAZABAL BASOA
JOSE MARIA MERINO AYUSO
FERNANDO ERESTA PLASIN
FERNANDO ERESTA PLASIN
FERNANDO ERESTA PLASIN
IMPERMEABILIZACIONES JUSA, S.L.
EDUARDO LAVIN RUIZ
JOSE AGUSTIN GIMENO MARTINEZ
JOSE AGUSTIN GIMENO MARTINEZ
JOSE ANTONIO OLIVAS MARTIN
ANGEL HIERRO ALDEA
TXOMIN OLAETA ASTORKIA
MARIA ZABALA VICANDI
MARIA ASUNCION SERRANO HERCE
EMILIO PEREDA AYESTARAN
JOSE ANTONIO LOPEZ CASAMANS
JUAN IGNACIO PEDRERO VEGA
JUAN CARLOS GOMEZ MURUA
JOSE MARIA ZALVIDEGOITIA GARAY
RAMON GARCIA FIDALGO
ARANZAZU ALONSO ALVAREZ
HILARIO GARCIA PELAEZ
ENCARNACION MACEDA DACAL
ENCARNACION MACEDA DACAL
PABLO GONZALEZ-KAREAGA BENITO
GONZALO ROJAS URROZ
NAGORE RUIZ LANDALUCE
ALBERTO PEREZ RUBIO
ALBERTO PEREZ RUBIO
ALBERTO PEREZ RUBIO
JOSE MANUEL SOTO BUENO
JOSE RAMON JUBERA PILA
SONIA M. ACOSTA GIL
SONIA M. ACOSTA GIL
SONIA M. ACOSTA GIL
SONIA M. ACOSTA GIL
SONIA M. ACOSTA GIL
ROBERTO ORTIZ DE URBINA FLORES
JUAN FCO RUIBO MATOSAS
... ESKAURIAZA FRANCO
MARIA ANGELES OLEA VALORIA
JOSE MARIA DEL CURA MENDIZABAL
CONSUTEL, S.A.
CONSUTEL, S.A.
IGNACIO MEDIAVILLA RODRIGUEZ
GUILLERMO CORRALECHE FERNANDEZ
IGNACIO IBARRECHE GALLEGO
IGNACIO IBARRECHE GALLEGO
AEJ INSTALACIONES, S.A.
AEJ INSTALACIONES, S.A.
AEJ INSTALACIONES, S.A.
AEJ INSTALACIONES, S.A.
JUAN MANUEL SORIANO SORIANO
HECTOR LOPEZ LOPEZ
JOSE LUIS HARO GONZALEZ
VIANDAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTACI
VIANDAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTACI
VIANDAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTACI
VIANDAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTACI
VIANDAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTACI
VIANDAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTACI
JULIO ALBERTO GALLASTEGI FERNAND
BERTA INFANTE GIL
BERTA INFANTE GIL
BERTA INFANTE GIL
JOSE LUIS ELEJALDE ARRANZ
JOSE LUIS ELEJALDE ARRANZ
SUSANA ALONSO MARTINEZ DE MARAÑO
SUSANA ALONSO MARTINEZ DE MARAÑO
IZASKUN RICA ECHEVARRIA
ROBERTO MARTINEZ ZARRAGA
FRANCISCO JAVIER JOARISTI BILBAO
JOSE LUIS ZALDEGUI INCHAUSTI
IMANOL HORACIO HERNANDEZ RIDRUEJ
MIGUEL ANGEL OLABARRI ALDECOA
MIGUEL ANGEL OLABARRI ALDECOA
ZAILA, C.B.
BEGOÑA MERINO DIEGO
JUAN JOSE BLANCO SANTAMARIA
ALEJANDRO SANCHEZ ORTIZ
ROBERTO LOPEZ ALVAREZ
ANA ROSA MENCHACA ARGALUZA
ANA ROSA MENCHACA ARGALUZA
ESPERANZA PEREZ CARRO
— 1255 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-8278-AJ
BI-8288-AJ
BI-8288-AJ
BI-8288-AJ
BI-8288-AJ
BI-8973-AJ
BI-8973-AJ
BI-8973-AJ
BI-9147-AJ
BI-9260-AJ
BI-9260-AJ
BI-9260-AJ
BI-9262-AJ
BI-9372-AJ
BI-9403-AJ
BI-9403-AJ
BI-9403-AJ
BI-9403-AJ
BI-9403-AJ
BI-9602-AJ
BI-9602-AJ
BI-9602-AJ
BI-9602-AJ
BI-9918-AJ
BI-9964-AJ
BI-0300-AK
BI-0445-AK
BI-0461-AK
BI-0461-AK
BI-0461-AK
BI-0492-AK
BI-0737-AK
BI-0972-AK
BI-1025-AK
BI-1784-AK
BI-1934-AK
BI-2150-AK
BI-2341-AK
BI-2341-AK
BI-2341-AK
BI-2341-AK
BI-2494-AK
BI-2494-AK
BI-2494-AK
BI-2550-AK
BI-2958-AK
BI-3560-AK
BI-4539-AK
BI-4539-AK
BI-4690-AK
BI-5162-AK
BI-6039-AK
BI-6039-AK
BI-6039-AK
BI-6039-AK
BI-6067-AK
BI-6153-AK
BI-6153-AK
BI-6153-AK
BI-6799-AK
BI-7102-AK
BI-7247-AK
BI-7511-AK
BI-7532-AK
BI-8010-AK
BI-8049-AK
BI-8545-AK
BI-8545-AK
BI-8710-AK
BI-8929-AK
BI-9193-AK
BI-9352-AK
BI-9566-AK
BI-9566-AK
BI-9566-AK
BI-9566-AK
BI-9566-AK
BI-9674-AK
BI-9808-AK
BI-9808-AK
BI-0110-AL
BI-0194-AL
BI-0367-AL
BI-0380-AL
BI-0674-AL
BI-0706-AL
BI-0706-AL
BI-0706-AL
BI-0747-AL
BI-1486-AL
BI-1682-AL
BI-1854-AL
BI-1924-AL
BI-1967-AL
BI-2099-AL
BI-2099-AL
BI-2414-AL
BI-2485-AL
BI-2608-AL
BI-3045-AL
BI-3070-AL
BI-3594-AL
BI-4010-AL
BI-4010-AL
BI-4395-AL
BI-5221-AL
BI-5496-AL
BI-5942-AL
BI-5942-AL
BI-6926-AL
BI-7030-AL
BI-7091-AL
BI-7091-AL
BI-7226-AL
BI-7226-AL
BI-7320-AL
BI-7687-AL
BI-7855-AL
BI-7960-AL
BI-8828-AL
BI-8828-AL
BI-9258-AL
BI-9826-AL
BI-0011-AM
BI-0094-AM
BI-0761-AM
BI-0761-AM
BI-0761-AM
BI-0804-AM
BI-1531-AM
BI-1559-AM
74955790488
74956211635
74956212241
74956212470
74957198837
74955572928
74955866379
74956231083
74959990074
74955937811
74955989705
74956320612
74955963994
74956105738
74955097634
74955098436
74955098690
74955099106
74955099530
74955173322
74956250789
74956250886
74956251297
74957198667
74956163169
74955899633
74955035485
74955899447
74955899897
74959155434
74955651623
74956310447
74956051620
74955899641
74955767591
74955136583
74955099629
74955683304
74955683487
74959853701
74955683410
74955697194
74955697291
74955697321
74959155973
74955945601
74956176848
74955697127
74955697216
74956096011
74956194749
74955899773
74955959130
74955959750
74956350066
74956270275
74955573398
74955752705
74955959547
74955339107
74959495928
74955904769
74955552331
74956212356
74955106943
74956193289
74956212704
74959448822
74959217111
74955136991
74955210171
74955136834
74955936865
74955937519
74955937772
74955938264
74955958966
74956036108
74955904017
74955904572
74955767087
74955899480
74955338704
74955707912
74955586244
74956181434
74956181671
74956181728
74956152892
74956192452
74959735171
74959496941
74956320302
74956250541
74956192304
74956192932
74959671319
74956310129
74955508057
74955552927
74956153643
74956042639
74959775319
74959775416
74955958893
74955353291
74955156541
74956577095
74956577168
74955922171
74956042981
74955697313
74959155841
74956300166
74959639385
74955045073
74956300361
74956105509
74955726348
74955070817
74955551700
74955190715
74955945431
74959866641
74955044921
74955904084
74955904220
74956350082
74956290047
74955496938
74959448571
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
ANGEL GARCIA HERNANDEZ
JOSE PICADO RODRIGUEZ
JOSE PICADO RODRIGUEZ
JOSE PICADO RODRIGUEZ
JOSE PICADO RODRIGUEZ
JAVIER MOLINOS ZUFRIRIA
JAVIER MOLINOS ZUFRIRIA
JAVIER MOLINOS ZUFRIRIA
JOSE ALBERTO ROUCO PORRAS
MARIA TERESA LASAGA IBABE
MARIA TERESA LASAGA IBABE
MARIA TERESA LASAGA IBABE
FRANCISCO GENERELO LOPEZ
JOSE RAMON CRESPO ZUBIZARRETA
DANIEL DELGADO LORENZO
DANIEL DELGADO LORENZO
DANIEL DELGADO LORENZO
DANIEL DELGADO LORENZO
DANIEL DELGADO LORENZO
JORGE PEREZ-YARZA PEREZ
JORGE PEREZ-YARZA PEREZ
JORGE PEREZ-YARZA PEREZ
JORGE PEREZ-YARZA PEREZ
LADY VICENTE DOMINGUEZ
FERNANDO RAMOS VILLA
JOSE RAMON ESTEBAN DEL VALLE
JAVIER GARCIA SANCHEZ
LUIS F. GARATE LOPEZ-TAFALL
LUIS F. GARATE LOPEZ-TAFALL
LUIS F. GARATE LOPEZ-TAFALL
VICTOR MANUEL RUIZ DE AZUA VALLE
MIREN GOIZALDE EGUREN CENGOTITAB
JOSE MARIA DEL RIO BLANCO
JULIO SAN JOSE SANTAMARIA
IÑAKI ZORRILLA RUIZ
CARLOS MARTIN DIEZ
MARIA ISABEL MORENO GALEANO
ALEJANDRO VILA RODRIGUEZ
ALEJANDRO VILA RODRIGUEZ
ALEJANDRO VILA RODRIGUEZ
ALEJANDRO VILA RODRIGUEZ
JUAN GUERRA PALACIOS
JUAN GUERRA PALACIOS
JUAN GUERRA PALACIOS
MANUEL RISCO CARBALLES
MARIANO YAÑEZ DEL POZO
FRANCISCO JAVIER CASTRO PRIETO
JOSE MARIA ANDRES ABUIN
JOSE MARIA ANDRES ABUIN
EDUARDO MARTINEZ RUBIO
OSCAR REVILLA RAMIREZ
UNAI TEBEBIO PORTO
UNAI TEBEBIO PORTO
UNAI TEBEBIO PORTO
UNAI TEBEBIO PORTO
ALBERTO JAVIER BALLESTEROS SANTA
JULIAN URTIAGA GAYA
JULIAN URTIAGA GAYA
JULIAN URTIAGA GAYA
GERMAN RUBIO NACIMIENTO
JOSE IGNACIO GARCIA BERNAL
MERCEDES TORICES ADALIA
JESUS LOPEZ DE ARCAUTE MONTOYA
CONCEPCION GOMEZ ALVAREZ
JESUS MARTIN PUJOLAR
JOSE MARIA FERNANDEZ COOMONTE
MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GIL
MARIA BEGOÑA FERNANDEZ GIL
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ QUINDO
ALBERTO CORTAZAR UBIETA
UNAI GONDRA GOIRIGOLZARI
MARIA ANGELES GRAU SABATER
MIGUEL RAMIRO LABURU VIZCAINO
MIGUEL RAMIRO LABURU VIZCAINO
MIGUEL RAMIRO LABURU VIZCAINO
MIGUEL RAMIRO LABURU VIZCAINO
MIGUEL RAMIRO LABURU VIZCAINO
ERNESTO SAN EMETERIO MADRAZO
JOSE JAVIER ARREGUI ZUBIAURRE
JOSE JAVIER ARREGUI ZUBIAURRE
MARIA ANTONIA ALBIN HERVIAS
WENCESLAO ARANCETA BARTRINA
ALFONSO ARANA ERHARDT
CARLOS CARRO LOPEZ
COMERKU, S.L.
JUAN CARLOS DIEZ LASO
JUAN CARLOS DIEZ LASO
JUAN CARLOS DIEZ LASO
JULIAN CALLEJA GOMEZ
ANGEL CUSTODIO VICARIO ALONSO
GLORIA PEREZ VAZQUEZ
MANUEL ROMO DUARTE
IVAN FERNANDEZ MARTIN
FRCO.JAVIER TORRE TORRE
CARLOS PASTOR MATESAN
CARLOS PASTOR MATESAN
GLORIA MARIA IZA FERNANDEZ
MARIA DIVINA ACHOTEGUI LOIZATE
MARIA CARMEN VALDEOLMILLOS HERNA
OLGA MERCEDES DIAZ DE CORCUERA A
ISIDORO GARCIA ELCANO
FRANCISCA MORENO ORDOÑEZ
LIMPIEZAS AZNAR S.L.
LIMPIEZAS AZNAR S.L.
RAUL ORTIZ GARCIA
MIGUEL AMAYA JIMENEZ
JOSEBA MIRENA ZALDUNBIDE NAVAJAS
PEDRO ZORZANO PABLOS
PEDRO ZORZANO PABLOS
JUAN MANUEL BEASCOA RODRIGUEZ
IDEX COSERMAN, S.A.
GLORIA GRANELL HERNAEZ
GLORIA GRANELL HERNAEZ
ANGEL VEGA DEL RIO
ANGEL VEGA DEL RIO
JUAN MARIA GANGOITI HERNAIZ
LARRAURI SUMINISTROS ELECTRICOS
NISENO IBAÑEZ DE GAUNA LORENZO
BEATRIZ VIZCAINO PACIO
JAIME RAMON BALBOA LOPEZ
JAIME RAMON BALBOA LOPEZ
FRANCISCO JAVIER RILOBA GARCIA
MANUEL LORENZO BAHAMONDE
IÑAKI SAENZ CUETO
JORGE MORENO PEÑAS
MIGUEL TOYA DEL PINO
MIGUEL TOYA DEL PINO
MIGUEL TOYA DEL PINO
PEDRO SANZ HERAS
FRANCISCO JAVIER ELORRIETA ECHEA
JOSE MANUEL PEÑA SANCHEZ
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-1686-AM
BI-2126-AM
BI-2595-AM
BI-2656-AM
BI-2656-AM
BI-2656-AM
BI-2829-AM
BI-2829-AM
BI-2875-AM
BI-2875-AM
BI-2875-AM
BI-2875-AM
BI-2889-AM
BI-2889-AM
BI-2889-AM
BI-3745-AM
BI-3745-AM
BI-4049-AM
BI-4178-AM
BI-4225-AM
BI-4225-AM
BI-4840-AM
BI-4865-AM
BI-5517-AM
BI-5597-AM
BI-6682-AM
BI-6706-AM
BI-6719-AM
BI-6719-AM
BI-6719-AM
BI-6719-AM
BI-6964-AM
BI-7415-AM
BI-8100-AM
BI-8100-AM
BI-8603-AM
BI-8665-AM
BI-9253-AM
BI-9577-AM
BI-9646-AM
BI-9807-AM
BI-0618-AN
BI-0758-AN
BI-0758-AN
BI-0900-AN
BI-0900-AN
BI-1218-AN
BI-1218-AN
BI-1218-AN
BI-1538-AN
BI-1538-AN
BI-1625-AN
BI-1912-AN
BI-2029-AN
BI-2058-AN
BI-2087-AN
BI-2155-AN
BI-2312-AN
BI-2312-AN
BI-2711-AN
BI-3028-AN
BI-3372-AN
BI-3995-AN
BI-4004-AN
BI-4040-AN
BI-4899-AN
BI-4899-AN
BI-5663-AN
BI-5997-AN
BI-6087-AN
BI-6177-AN
BI-6202-AN
BI-6571-AN
BI-6571-AN
BI-6571-AN
BI-6620-AN
BI-6744-AN
BI-7058-AN
BI-7464-AN
BI-7464-AN
BI-7499-AN
BI-7629-AN
BI-7629-AN
BI-7629-AN
BI-7629-AN
BI-7896-AN
BI-7914-AN
BI-7914-AN
BI-7914-AN
BI-7914-AN
BI-7914-AN
BI-8274-AN
BI-8510-AN
BI-8629-AN
BI-9675-AN
BI-9707-AN
BI-9707-AN
BI-0053-AP
BI-0258-AP
BI-0258-AP
BI-0258-AP
BI-0258-AP
BI-0878-AP
BI-1213-AP
BI-1287-AP
BI-1287-AP
BI-1347-AP
BI-1428-AP
BI-1442-AP
BI-1490-AP
BI-1540-AP
BI-1686-AP
BI-1703-AP
BI-1848-AP
BI-1933-AP
BI-2381-AP
BI-2442-AP
BI-2492-AP
BI-2492-AP
BI-2622-AP
BI-2642-AP
BI-3236-AP
BI-3398-AP
BI-3519-AP
BI-3519-AP
BI-3747-AP
BI-3747-AP
BI-3747-AP
BI-3847-AP
BI-3847-AP
BI-3847-AP
74955873740
74956194307
74956251157
74955071171
74955959415
74955959989
74955045031
74956777396
74955571646
74955630278
74955630570
74955899161
74955945406
74955945562
74955945821
74956001801
74956261799
74956230788
74956261896
74956260971
74956261543
74956035292
74958973729
74959955511
74955873324
74955253113
74955552480
74955790461
74955959270
74955959431
74955959733
74956075855
74955959709
74956001975
74957339651
74959217588
74956212186
74957199621
74956163657
74955918280
74955994491
74955352154
74955752853
74955753141
74956220863
74956221142
74955790208
74955790313
74956350015
74955209947
74955210023
74956105711
74956176431
74957199612
74955899544
74956241488
74959236892
74956181680
74956181744
74955938299
74955287841
74955964303
74959448458
74956163461
74957339864
74955288197
74955448216
74955552323
74955865933
74955866425
74955789595
74956178158
74956230699
74956230800
74956231032
74955889611
74955190201
74956241003
74956220740
74959639989
74955573622
74955899307
74955958176
74955959903
74956310218
74956141874
74955683436
74955683525
74955683649
74956086083
74956094591
74955975283
74955904751
74955679111
74955975381
74955974643
74955974881
74956221070
74955989284
74955989403
74955989888
74956320311
74956175965
74959955431
74955156436
74955918000
74959735147
74955338941
74955790216
74955726691
74955726534
74955989861
74956105789
74956051662
74955917691
74955497179
74955898653
74955232663
74955974813
74956220855
74956260431
74956873204
74955509070
74955409105
74956106432
74955708536
74955708692
74959735317
74955190448
74955889719
74956330103
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JORGE TAMARA BENITO
JUAN CARLOS NOGAL ANDRES
JESUS MIGUEL AGUINAGALDE SAN CRI
JUANA CABANILLAS SANCHEZ
JUANA CABANILLAS SANCHEZ
JUANA CABANILLAS SANCHEZ
FERNANDO PINEDO GONZALEZ
FERNANDO PINEDO GONZALEZ
URBESA, S.A.
URBESA, S.A.
URBESA, S.A.
URBESA, S.A.
ARANTZA ITURBE OLAVARRIA
ARANTZA ITURBE OLAVARRIA
ARANTZA ITURBE OLAVARRIA
JOSE IGNACIO SALGADO GAINZA
JOSE IGNACIO SALGADO GAINZA
ARTURO NAVARRO LANZAGORTA
ELENA JORGANES EGIRAUN
ROBERTO AGOTE BAZAN
ROBERTO AGOTE BAZAN
RAUL FRANCISCO MARTINEZ PABLOS
IÑIGO DE ANDRES DEL CAMPO
JULIAN CEA GOICOECHEA
LAURA ARRANZ GONZALEZ
LAUREANO BENGOA PEREZ
FRANCISCO JAVIER ARBERAS MENDIGU
AMPARO CEBALLOS PEREZ
AMPARO CEBALLOS PEREZ
AMPARO CEBALLOS PEREZ
AMPARO CEBALLOS PEREZ
ASIER GOITIA TORRONTEGUI
JUAN MARIA RUBIO GUTIERREZ
RECREATIVOS ALTAMIRA, S.A.
RECREATIVOS ALTAMIRA, S.A.
IGNACIO IGLESIAS HERNANDEZ
PEDRO ARROYO PARDO
JOSEFINA GARCIA MARTE
JOSE ANTONIO ACEBES SANZ
ALBERTO HERNANDEZ BIDAURRETA
FOYCA, S.A.
JOSE FELIX GUTIERREZ REYES
JOSE FRANCISCO TURRILLAS VIZUETA
JOSE FRANCISCO TURRILLAS VIZUETA
JUAN JOSE CERDA MENA
JUAN JOSE CERDA MENA
IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI
IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI
IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI
SERVICIOS DE GAS SANTURCE, S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE, S.L.
GERMAN DIEZ POSTIGO
VIDAL GUTIERREZ PEÑA
MARTA MARTIN OCHOA
DIONISIO ALONSO SANZ
DELFIN RUIBAL RODRIGUEZ
JUAN MANUEL DE DIOS BUTRON
BLANCA ROSA DELGADO GONZALEZ
BLANCA ROSA DELGADO GONZALEZ
MARIA DOLORES DOMINGUEZ LOPEZ
MIGUEL ANGEL SANCHEZ UGARRIZA
JOSE BENEDICTO VECCHIO URRUTICOE
JOSEBA A. IPARRAGUIRRE LENIZ
JOSE LUIS CUETOS LAFUENTE
MARIA ISABEL PIÑERA REA
FLORENTINO HERNANDEZ LUCAS
FLORENTINO HERNANDEZ LUCAS
PEDRO MARIA ZAMORA ZABALBEITIA
JOSE MANUEL GONZALEZ CUESTA
JOSE MANUEL BARTOLOME DE LA IGLE
JUAN CARLOS ORTUN CARBAJO
ISABEL MORALES MARTIN
MARIA BEGOÑA AZCORBEBEITIA LAMIK
MARIA BEGOÑA AZCORBEBEITIA LAMIK
MARIA BEGOÑA AZCORBEBEITIA LAMIK
JUAN FRANCISCO ORDEÑANA INCHAURR
GERARDO RUBIRA MARTIN
MARIA LUISA ARETXAGA PEREZ
MARIA CRISTINA IBARGARAY FANO
MARIA CRISTINA IBARGARAY FANO
PURIFICACION GARCIA GOMEZ
MARIA LUISA CABRERA MARCHANTE
MARIA LUISA CABRERA MARCHANTE
MARIA LUISA CABRERA MARCHANTE
MARIA LUISA CABRERA MARCHANTE
FRANCISCO CABALLERO NOGALES
JOSE MARIA ALISTE SASTRE
JOSE MARIA ALISTE SASTRE
JOSE MARIA ALISTE SASTRE
JOSE MARIA ALISTE SASTRE
JOSE MARIA ALISTE SASTRE
ANTONIO BENCITER RODRIGUEZ
VICTOR DE LA CAL GARCIA Y OTROS,
MARIA PAZ GARCIA PADILLA
MARIA DEL MAR FERNANDEZ DE VALDE
CARMEN HELGUERA FERRANDEZ
CARMEN HELGUERA FERRANDEZ
JOSE M.EMILIO AGUIRRE DOMINGUEZ
ROSA MARIA SARRIA BARRENECHEA
ROSA MARIA SARRIA BARRENECHEA
ROSA MARIA SARRIA BARRENECHEA
ROSA MARIA SARRIA BARRENECHEA
JUAN ANTONIO AJURIA ZAMALLOA
FERNANDO AGUSTIN OBIETA ITURRIAR
JOSE ANTONIO HELGUERA PALENCIA
JOSE ANTONIO HELGUERA PALENCIA
ISIDORO GONZALEZ ESPADA
JUAN JOSE CIMAS GONZALEZ
JESUS HERMENEGILDO IBAÑEZ ANTOLI
ESPERANZA DOMINGO PRADA
FCO. JAVIER PERAL HERAS
SALVADRO GANBOA URIARTE
LUIS UREZA URRESTI
MIGUEL ANGEL MONTOYA CALLEJA
RECREATIVOS ARBUYO S.A.
RAFAEL BARRENA ETXEBARRIA
JUAN CARLOS SAN MARTIN CATRAIN
IGNACIO BASANTE OTEGUI
IGNACIO BASANTE OTEGUI
BELCAR COMPRA VENTA DE AUTOM, S.
FERNANDO FLORES BELTRAN
JOSE MANUEL ARRUE LOZANO
MANUEL MARIA BUSTAMANTE LOPEZ
IGOR ACOSTA PEREZ
IGOR ACOSTA PEREZ
JESUS MARIA RUISANCHEZ OKERANZA
JESUS MARIA RUISANCHEZ OKERANZA
JESUS MARIA RUISANCHEZ OKERANZA
JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ
JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ
JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ
— 1256 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-3948-AP
BI-4475-AP
BI-4525-AP
BI-4562-AP
BI-4562-AP
BI-4640-AP
BI-4769-AP
BI-4947-AP
BI-5030-AP
BI-5494-AP
BI-5773-AP
BI-5789-AP
BI-6090-AP
BI-6090-AP
BI-6157-AP
BI-6157-AP
BI-6330-AP
BI-6430-AP
BI-6430-AP
BI-6430-AP
BI-6430-AP
BI-6483-AP
BI-6483-AP
BI-6731-AP
BI-6877-AP
BI-6877-AP
BI-6877-AP
BI-6950-AP
BI-7293-AP
BI-7309-AP
BI-7341-AP
BI-7367-AP
BI-7367-AP
BI-7515-AP
BI-8012-AP
BI-8028-AP
BI-8188-AP
BI-8553-AP
BI-8975-AP
BI-8975-AP
BI-9042-AP
BI-9054-AP
BI-9106-AP
BI-9263-AP
BI-9263-AP
BI-9263-AP
BI-9502-AP
BI-9563-AP
BI-9738-AP
BI-9738-AP
BI-9738-AP
BI-9738-AP
BI-9738-AP
BI-9956-AP
BI-9976-AP
BI-0070-AS
BI-0070-AS
BI-0070-AS
BI-0117-AS
BI-0117-AS
BI-0117-AS
BI-0117-AS
BI-0117-AS
BI-0117-AS
BI-0118-AS
BI-0261-AS
BI-0319-AS
BI-0323-AS
BI-0323-AS
BI-0323-AS
BI-0323-AS
BI-0323-AS
BI-0662-AS
BI-0662-AS
BI-1407-AS
BI-1828-AS
BI-1893-AS
BI-1964-AS
BI-2131-AS
BI-2131-AS
BI-2131-AS
BI-2328-AS
BI-2328-AS
BI-2328-AS
BI-2406-AS
BI-2451-AS
BI-2451-AS
BI-2451-AS
BI-2451-AS
BI-2451-AS
BI-2451-AS
BI-2703-AS
BI-2703-AS
BI-2703-AS
BI-2703-AS
BI-2703-AS
BI-2843-AS
BI-2961-AS
BI-3241-AS
BI-3241-AS
BI-3784-AS
BI-4291-AS
BI-4291-AS
BI-4291-AS
BI-4291-AS
BI-4466-AS
BI-5356-AS
BI-5631-AS
BI-5631-AS
BI-6190-AS
BI-6190-AS
BI-6577-AS
BI-6577-AS
BI-6591-AS
BI-6636-AS
BI-6684-AS
BI-6794-AS
BI-6794-AS
BI-6794-AS
BI-6794-AS
BI-6821-AS
BI-6821-AS
BI-6821-AS
BI-6821-AS
BI-7034-AS
BI-7234-AS
BI-7318-AS
BI-7819-AS
BI-8186-AS
BI-8186-AS
BI-8186-AS
74955963943
74959853751
74955789676
74955045014
74955651551
74955989543
74955726232
74955922473
74955834574
74955873561
74955409296
74959671165
74955708234
74959734981
74955790542
74959448946
74959955261
74959866390
74959866489
74959866829
74959866896
74956142170
74956181736
74955339573
74955917879
74955918115
74955918573
74956777728
74959753951
74955233031
74956085494
74955726119
74955726577
74956142081
74956001924
74959448342
74956052031
74956261683
74955989993
74956320451
74959155221
74959448733
74955753248
74956194544
74956777647
74959496509
74954068843
74955898726
74955725767
74955725937
74955726089
74955873634
74955873693
74955252974
74956300174
74955044883
74959866365
74959866667
74955209661
74955209963
74955210112
74955210236
74956141432
74959448121
74956261187
74956024169
74956192347
74955409067
74955447678
74955447970
74955448470
74956023936
74956153139
74956153341
74956193947
74956035471
74956064781
74955726682
74956177208
74956320167
74956320728
74956212232
74956212453
74956212810
74955937535
74955190511
74955889425
74955988750
74956330235
74959754109
74959754346
74955468578
74955468632
74955468675
74956152582
74956153163
74956873191
74955107311
74955136427
74955136711
74955287913
74955106765
74955106951
74955107133
74955107354
74956106289
74955098878
74955790321
74955790518
74955156380
74955683282
74956142234
74956177313
74959513519
74955899340
74955753043
74955497543
74956194498
74955552421
74956193793
74955959113
74955959474
74955959768
74956350023
74955098959
74956270054
74956241534
74955651348
74956193262
74956193611
74956194421
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
MIKEL GARMENDIA GARMENDIA
JOSE ANTONIO GOMEZ CUEVAS
HIRAMA ALBENIZ MANCISIDOR
JUAN HERNANDEZ PEREZ
JUAN HERNANDEZ PEREZ
CARLOS VEGA PEREZ
M.LOURDES BORJA LUZURIAGA
ALBERTO BARRIO LOPEZ
VICENTE BATANERO RODRIGUEZ
EMILIANO DIEZ DE PABLOS
GERMAN ZABALETA ARANA
JESUS ANGEL AGUADO FERNANDEZ
ANA MARIA GUTIEZ GONZALEZ
ANA MARIA GUTIEZ GONZALEZ
MIGUEL ANGEL CARCEDO ALVAREZ
MIGUEL ANGEL CARCEDO ALVAREZ
PURIFICACION GONZALEZ FERNANDEZ
SERGIO PUGA SORIA
SERGIO PUGA SORIA
SERGIO PUGA SORIA
SERGIO PUGA SORIA
JAVIER PEDRO ANITUA SASIA
JAVIER PEDRO ANITUA SASIA
MONTAJES ELECTRICOS ISMESA, S.A.
ERNESTO BADIA ATUCHA
ERNESTO BADIA ATUCHA
ERNESTO BADIA ATUCHA
JESUS FERMIN HERNANDEZ DOMINGUEZ
LUIS MANUEL GOMEZ ARIAS
JESUS MARIA PENA SANCHEZ
LUIS ANGEL FUENTE RUIZ
JOSE ANTONIO MEDRANO GONZALEZ
JOSE ANTONIO MEDRANO GONZALEZ
MANUEL GARCIA ZURDO
MIGUEL A. MADARIAGA RUIZ
JOSE ANTONIO LORENZO GARCIA
ANTONIO AGUADO DOMINGUEZ
JOSEBA MIRENA AIARZA OLALDE
FERNANDO CUESTA ZOILO
FERNANDO CUESTA ZOILO
ROBERTO GARCIA DIAZ
ANTONIO FONQUERNIE CALLE
MAITE GONZALEZ ALVAREZ
ISABEL AMIGO JIMENEZ
ISABEL AMIGO JIMENEZ
ISABEL AMIGO JIMENEZ
ASCENSORES VASCOS S.A.
MARIA ENCARNACION SERRANO GARCIA
MANUEL PEREZ GUILLERNA
MANUEL PEREZ GUILLERNA
MANUEL PEREZ GUILLERNA
MANUEL PEREZ GUILLERNA
MANUEL PEREZ GUILLERNA
GREGORIO ODIAGA CALZADA
JOSE PINTO ALDABAL
JOSE FELIX GONZALEZ PEÑA
JOSE FELIX GONZALEZ PEÑA
JOSE FELIX GONZALEZ PEÑA
IPAR INTERNACIONAL, S.A.
IPAR INTERNACIONAL, S.A.
IPAR INTERNACIONAL, S.A.
IPAR INTERNACIONAL, S.A.
IPAR INTERNACIONAL, S.A.
IPAR INTERNACIONAL, S.A.
SERVICIOS INFORMATICOS CYBERDATA
ISIDORA LOUBET MAGUREGUI
GOR AUTOMOVILES, S.A.
JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO
JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO
JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO
JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO
JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO
ESTIBALIZ BUSTAMANTE LABIANO
ESTIBALIZ BUSTAMANTE LABIANO
ABEL E. LLAMAS, JUAN L. FERNANDE
GUILLERMO JOSE PUERTAS SALINAS
EGUIZAR SOCIEDAD ANONIMA
IRATXE PEREZ ALONSO
FRANCISCO GARCIA PEÑA
FRANCISCO GARCIA PEÑA
FRANCISCO GARCIA PEÑA
INVERSIONES Y PROMOCIONES EUROPE
INVERSIONES Y PROMOCIONES EUROPE
INVERSIONES Y PROMOCIONES EUROPE
ANGEL JESUS MARIA PABLOS ESPIGA
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
RAMON SOLANO ARANGUREN
RAMON SOLANO ARANGUREN
RAMON SOLANO ARANGUREN
RAMON SOLANO ARANGUREN
RAMON SOLANO ARANGUREN
FRANCISCO HERNANDEZ SANCHEZ
JON AIARZA ZALLO
FRANCISCO JAVIER ITURRIBARRIA EL
FRANCISCO JAVIER ITURRIBARRIA EL
JOSE IGNACIO UGARTE LOPEZ
JOSE RAMON GUIJARRO FRIAS
JOSE RAMON GUIJARRO FRIAS
JOSE RAMON GUIJARRO FRIAS
JOSE RAMON GUIJARRO FRIAS
ALBERTO GARCIA MARTIN -CDTORJUAN PORRAS PORRAS
GARBIÑE RUIZ DE ESCUDERO GARTIZ
GARBIÑE RUIZ DE ESCUDERO GARTIZ
FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ
FRANCISCO JAVIER GARCIA CRUZ
JOSE JULIO ANTON LAMO
JOSE JULIO ANTON LAMO
CARLOS IGNACIO PEÑA FERNANDEZ
JOSE MARIA GARCIA SAEZ
JUAN ANTONIO CAMIRUAGA ARLUCEA
LUIS PINEDO MARTINEZ
LUIS PINEDO MARTINEZ
LUIS PINEDO MARTINEZ
LUIS PINEDO MARTINEZ
MARIA CARMEN CABANES MARISCAL
MARIA CARMEN CABANES MARISCAL
MARIA CARMEN CABANES MARISCAL
MARIA CARMEN CABANES MARISCAL
M. ISABEL PRIETO SANTOS
MARIA DEL PILAR BLESA OJEDA
LUIS URIARTE URKIJO
LUIS ALFONSO GOMEZ RODRIGUEZ
DOROTEO PAVON SANCHEZ
DOROTEO PAVON SANCHEZ
DOROTEO PAVON SANCHEZ
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-8243-AS
BI-8520-AS
BI-8542-AS
BI-8627-AS
BI-9226-AS
BI-9793-AS
BI-9793-AS
BI-9822-AS
BI-9822-AS
BI-0236-AT
BI-0259-AT
BI-0802-AT
BI-1010-AT
BI-1010-AT
BI-1010-AT
BI-1041-AT
BI-1041-AT
BI-1041-AT
BI-1041-AT
BI-1352-AT
BI-1352-AT
BI-1411-AT
BI-1889-AT
BI-1889-AT
BI-1977-AT
BI-2231-AT
BI-2238-AT
BI-2238-AT
BI-2238-AT
BI-2238-AT
BI-2433-AT
BI-2773-AT
BI-2773-AT
BI-3077-AT
BI-3077-AT
BI-4433-AT
BI-4433-AT
BI-4650-AT
BI-4757-AT
BI-5381-AT
BI-5507-AT
BI-5683-AT
BI-5683-AT
BI-5716-AT
BI-5922-AT
BI-6014-AT
BI-6014-AT
BI-6172-AT
BI-6203-AT
BI-6203-AT
BI-6203-AT
BI-6238-AT
BI-6238-AT
BI-6536-AT
BI-6536-AT
BI-6857-AT
BI-7159-AT
BI-7371-AT
BI-7859-AT
BI-7913-AT
BI-7982-AT
BI-8102-AT
BI-8126-AT
BI-8126-AT
BI-8386-AT
BI-8386-AT
BI-8450-AT
BI-8748-AT
BI-8760-AT
BI-8870-AT
BI-9011-AT
BI-9488-AT
BI-9772-AT
BI-9772-AT
BI-9926-AT
BI-0105-AU
BI-0105-AU
BI-0105-AU
BI-0291-AU
BI-0545-AU
BI-0568-AU
BI-0738-AU
BI-0738-AU
BI-0738-AU
BI-0804-AU
BI-0804-AU
BI-0804-AU
BI-0804-AU
BI-0804-AU
BI-0832-AU
BI-0937-AU
BI-0937-AU
BI-0937-AU
BI-1240-AU
BI-1497-AU
BI-1646-AU
BI-1664-AU
BI-1868-AU
BI-1957-AU
BI-1957-AU
BI-2274-AU
BI-2274-AU
BI-2505-AU
BI-2989-AU
BI-3035-AU
BI-3360-AU
BI-3631-AU
BI-3682-AU
BI-3818-AU
BI-3818-AU
BI-4109-AU
BI-4109-AU
BI-4167-AU
BI-4340-AU
BI-4477-AU
BI-4477-AU
BI-4477-AU
BI-4622-AU
BI-4622-AU
BI-4807-AU
BI-5070-AU
BI-5070-AU
BI-5070-AU
BI-5084-AU
BI-5103-AU
BI-5103-AU
BI-5211-AU
BI-5211-AU
BI-5470-AU
BI-5611-AU
BI-5611-AU
74956320027
74956106548
74959775441
74955767338
74955618049
74956141742
74956142072
74955339158
74955789935
74956023677
74956220871
74955766889
74955903886
74955904076
74955904271
74955964222
74956300298
74959639695
74959639938
74955917721
74956075251
74955136877
74959989823
74959989912
74955233066
74956193670
74955070582
74955071082
74955071228
74956177356
74955618600
74956240473
74957592225
74956106327
74956142137
74955107036
74956177224
74955508936
74957199086
74955726666
74955252621
74955098151
74955099637
74956064233
74956163754
74955190294
74955945783
74957339881
74956261217
74956261462
74956261764
74956035845
74956142293
74955098002
74955994008
74955586066
74955508707
74955989438
74959236728
74955586490
74959955180
74956141815
74955353258
74956124091
74956202733
74956202971
74956193891
74956261713
74956177518
74954071283
74955767290
74959639555
74956250843
74956270160
74955630189
74955573533
74959853824
74959853883
74956251351
74955937527
74956105291
74955937560
74955937799
74955938027
74955683258
74955683380
74955683461
74955683509
74955683614
74956175914
74958973834
74958973907
74958973982
74955288120
74954071712
74955726518
74959955678
74955945686
74955697003
74956105088
74955834621
74956300123
74955156622
74954073502
74956181809
74955209718
74956162677
74959754214
74956163096
74956163215
74955752888
74959735368
74956250711
74956034725
74954069084
74954069092
74955834523
74959955333
74959955643
74956035705
74955696937
74955697267
74955697348
74955099661
74955845631
74955845720
74956260946
74956261691
74956106874
74955790241
74956034865
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
ARRATE IBARRA GALARZA
MARTIN EGUIA REGULEZ
MARIA TERESA SARRIA DOMINGUEZ
LUIS FERNANDO LATORRE CLEDOU
MIGUEL ANGEL GONZALEZ DEL POZO
FERNANDO CANALES ETXANOBE
FERNANDO CANALES ETXANOBE
DYE COMERCIAL S.A.
DYE COMERCIAL S.A.
TALLERES GRAFICOLOR, S.A.
IBON CELAYA PEREZ
ARGIMIRO MARTIN ALQUEGUI
JON JOSEBA GOIRICELAYA RIVACOBA
JON JOSEBA GOIRICELAYA RIVACOBA
JON JOSEBA GOIRICELAYA RIVACOBA
LUIS ANGEL MARTINEZ MIGUEL
LUIS ANGEL MARTINEZ MIGUEL
LUIS ANGEL MARTINEZ MIGUEL
LUIS ANGEL MARTINEZ MIGUEL
EDUARDO MARIN CUADRADO
EDUARDO MARIN CUADRADO
MARIA CARMEN RODRIGUEZ BERBES
AITOR LLANO ALDAY
AITOR LLANO ALDAY
IDOIA LARRAONA GOMEZ
MAXIMO GIUSEPPE GOBBETTI ..
EUROBIL S.A.
EUROBIL S.A.
EUROBIL S.A.
EUROBIL S.A.
MARIA JOSE PARRA ARBELOA
ENRIQUE OLIVER CARABALLO
ENRIQUE OLIVER CARABALLO
MARIMAR DELGADO LLANA
MARIMAR DELGADO LLANA
ALFONSO DOMINGUEZ TRIGAS
ALFONSO DOMINGUEZ TRIGAS
GLORIA PEÑA LOPEZ
GUADALUPE BLANCO REDONDO
SACIVEN, S.L.
CARMELO SANCHEZ AGUIRRE
JOSE MARIA ELORRIAGA IBARROLA
JOSE MARIA ELORRIAGA IBARROLA
DELFIN DIAZ MENO
JOSE GABRIEL ALONSO RODRIGUEZ
DIEGO POMBO MARCOS
DIEGO POMBO MARCOS
RICARDO ALONSO ESPEJO
ANA ISABEL BARRON LOPEZ
ANA ISABEL BARRON LOPEZ
ANA ISABEL BARRON LOPEZ
ANDRES TAGLIAVIA LOPEZ
ANDRES TAGLIAVIA LOPEZ
ANGEL ZABALA URIARTE
ANGEL ZABALA URIARTE
JULEN UGALDE GOROSTIOLA
MARIA ANGELES PEÑA BARRIA
CONTRATAS MAPRISA LABORAL, S.A.
VICENTE ESPINO DE LA CRUZ
GUILLERMO FERNANDEZ GARCIA
ROBERTO AVELINO HERRERO DIEZ
JOSE JULIAN ARAS PEÑA
MARIA BEGOÑA ORAA ZUBELDIA
MARIA BEGOÑA ORAA ZUBELDIA
MA ELENA GONZALEZ GOMEZ
MA ELENA GONZALEZ GOMEZ
JOSE MIGUEL PORTUONDO ECHARRI
SUSANA BELTRAN DE HEREDIA SAN JU
SERGIO BILBAO TAMAYO
INDUSTRIAL Y COMERCIAL MIMO S.A.
IÑIGO BILBAO ECHEVARRIA
DAVID BOLDOBA SANCHEZ
EMILIO SAEZ RUIZ
EMILIO SAEZ RUIZ
ADRIANA SERRANO ASENSIO
IGOR ARANA SABORIT
IGOR ARANA SABORIT
IGOR ARANA SABORIT
GANADERIA BERTA, S.A.
MARIA ITZIAR BOLINAGA UGALDE
TALLERES AGORRIA, S.A.
LUIS MARIA BATARRITA URQUIZA
LUIS MARIA BATARRITA URQUIZA
LUIS MARIA BATARRITA URQUIZA
IÑIGO VELASCO FRANCO
IÑIGO VELASCO FRANCO
IÑIGO VELASCO FRANCO
IÑIGO VELASCO FRANCO
IÑIGO VELASCO FRANCO
MANUEL LODEIRO MATO
ANTOLIN HORNA LANTARON
ANTOLIN HORNA LANTARON
ANTOLIN HORNA LANTARON
JOAQUIN TOMAS LOSA DE
CONSTRUCCIONES H RIVERO S.A.
EMILIANO MARTINEZ REY
ZAMORA SAN PEDRO JUAN ANTONIO
ANA MARIA DOMINGUEZ GONZALEZ
JUAN JOSE BONILLA GUTIERREZ
JUAN JOSE BONILLA GUTIERREZ
EDUARDO GOMEZ ECHEBARRIA
EDUARDO GOMEZ ECHEBARRIA
OSCAR OSTOLAZA VIGURI
SERCOIN MATERIAL CONTRA INCENDIO
JAVIER HERNANDEZ GONZALEZ
EDISTIO MONCALIAN COBO
JUAN CARLOS MACHO MANGAS
EXCLUSIVAS EDER S.A.
MARTA GARCIA DIAZ
MARTA GARCIA DIAZ
JAVIER MIGUELEZ DE MENDILUCE MAR
JAVIER MIGUELEZ DE MENDILUCE MAR
CESAR MARIA COLINA ALONSO-ELENA
MARIA ESTIBALITZ GONZALEZ FUENTE
MUEBLES DANOK S.A.
MUEBLES DANOK S.A.
MUEBLES DANOK S.A.
LUIS MARIA HERRERO YUSTA
LUIS MARIA HERRERO YUSTA
SANTIAGO LOPEZ SAENZ
AITOR TELLERIA GARCES
AITOR TELLERIA GARCES
AITOR TELLERIA GARCES
JESUS ANGEL BEAMONTE AJURIA
JOSE MARIA TOTORICAGUIENA ARRATE
JOSE MARIA TOTORICAGUIENA ARRATE
LUIS ANTONIO PELLON DIEZ
LUIS ANTONIO PELLON DIEZ
ARTURO Y OSCAR FERNANDEZ LOS ARC
JOSE MARIA ISASI FERNANDEZ
JOSE MARIA ISASI FERNANDEZ
— 1257 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BI-5611-AU
BI-5700-AU
BI-6570-AU
BI-7350-AU
BI-7622-AU
BI-7916-AU
BI-7929-AU
BI-8055-AU
BI-8055-AU
BI-8374-AU
BI-8897-AU
BI-8897-AU
BI-9251-AU
BI-9719-AU
BI-9732-AU
BI-0277-AV
BI-0482-AV
BI-0601-AV
BI-0830-AV
BI-0977-AV
BI-1190-AV
BI-1407-AV
BI-2263-AV
BI-2263-AV
BI-2263-AV
BI-2263-AV
BI-2443-AV
BI-3531-AV
BI-3561-AV
BI-3867-AV
BI-4107-AV
BI-4622-AV
BI-4622-AV
BI-4896-AV
BI-4896-AV
BI-4896-AV
BI-4896-AV
BI-5624-AV
BI-6583-AV
BI-6909-AV
BI-7270-AV
BI-7270-AV
BI-7270-AV
BI-7270-AV
BI-7270-AV
BI-7270-AV
BI-7727-AV
BI-7727-AV
BI-7828-AV
BI-8288-AV
BI-8319-AV
BI-8560-AV
BI-8792-AV
BI-8914-AV
BI-9320-AV
BI-9663-AV
BI-9689-AV
BI-9691-AV
BI-9773-AV
BI-9849-AV
BI-9849-AV
BI-9849-AV
BI-9849-AV
BI-0357-AW
BI-0432-AW
BI-0432-AW
BI-0432-AW
BI-0700-AW
BI-0781-AW
BI-0920-AW
BI-0920-AW
BI-1303-AW
BI-2114-AW
BI-2141-AW
BI-2423-AW
BI-2592-AW
BI-2980-AW
BI-4146-AW
BI-4222-AW
BI-4382-AW
BI-4389-AW
BI-5310-AW
BI-5410-AW
BI-5703-AW
BI-5749-AW
BI-5930-AW
BI-5950-AW
BI-6023-AW
BI-6023-AW
BI-6023-AW
BI-6023-AW
BI-6118-AW
BI-6118-AW
BI-6381-AW
BI-6770-AW
BI-6906-AW
BI-7074-AW
BI-7360-AW
BI-7518-AW
BI-8049-AW
BI-8224-AW
BI-8632-AW
BI-8667-AW
BI-8672-AW
BI-8880-AW
BI-9022-AW
BI-9032-AW
BI-9078-AW
BI-9326-AW
BI-9493-AW
BI-9636-AW
BI-9636-AW
BI-9757-AW
BI-9932-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-0000-AX
BI-0000-AX
BI-0434-AX
BI-0551-AX
BI-0872-AX
BI-1015-AX
BI-1330-AX
74956035268
74955790551
74955753205
74955034799
74955959253
74959955627
74959448008
74955409377
74956270194
74955468535
74955190740
74955253059
74955938019
74955409148
74956042931
74956261900
74956211741
74955918336
74955136907
74957339805
74959671246
74959853221
74955618383
74957198659
74957199451
74959496118
74955630235
74955509011
74959754061
74954072930
74955873430
74955447848
74956023804
74955034578
74955034764
74955035159
74955035353
74959236540
74956777400
74955252940
74955034942
74955097961
74955098045
74955098975
74956095511
74956095805
74955572936
74955573363
74955210139
74955974694
74955904548
74959814128
74955098291
74959639997
74955767010
74959496070
74955904475
74957339791
74959639784
74955352634
74955352839
74955353142
74955353444
74959670924
74956192576
74956194234
74956194641
74959671190
74955070574
74956699999
74959990350
74959831987
74955468497
74955630898
74956152914
74956300239
74956064659
74955496661
74956106211
74955573525
74955338828
74956261918
74956106513
74955447856
74956153694
74956153597
74955573568
74956042833
74956042957
74959955350
74959955392
74955572618
74956250991
74956194030
74959448741
74955617484
74955752055
74955752845
74959639652
74955509053
74957199396
74959754419
74955552901
74956310421
74955697135
74955210058
74954071496
74955630740
74955339654
74955617930
74955156606
74955156690
74955106382
74955618421
74954073006
74959889918
74954073014
74954073022
74954073031
74954073049
74954073057
74954073359
74959889837
74959889870
74955136826
74955288227
74955917771
74956063881
74956075774
74956142153
74956034954
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JOSE MARIA ISASI FERNANDEZ
PEDRO SAN MARTIN SANTAMARIA
LUIS M. NIÑO ARAGON
ISABEL ZARAUZA NORATO
JUAN RAMON ARIAS HURTADO
ANGEL TEJEDOR LOPEZ
GORKA URKIJO MURUAGA
TOMAS PEREZ RUIZ
TOMAS PEREZ RUIZ
LUIS MARIA ZORROZA MARCAIDA
FERNANDO MONASTERIO BASARAS
FERNANDO MONASTERIO BASARAS
JOSE MARIA JOAQUIN DIAZ NUÑEZ
ALEJANDRO CASTRO CABEZA
PEDRO PABLO RANGEL TORRADO
MARIANO VILLACHICA IZUEL
ROMAN AROSTEGUI PEREZ
ANTONIO ESTEVEZ RODRIGUEZ
ALEJANDRO MORO HIGELMO
FELICIANO PAJARES SANTANO
JUAN PEDRO MATEOS CRESPO
FRANCISCO ALONSO LORENZO
FUENSANTA GUTIERREZ LOPEZ
FUENSANTA GUTIERREZ LOPEZ
FUENSANTA GUTIERREZ LOPEZ
FUENSANTA GUTIERREZ LOPEZ
ALBERTO GIL AROSTEGUI
LUIS LAMAS VAZQUEZ
JUAN LUIS MAZON URQUIZU
ASCENSORES VASCOS S.A.
PEDRO BILBAO LETURIO
MARIA JOSEFA ZARANDONA BOLLADA
MARIA JOSEFA ZARANDONA BOLLADA
AITOR REKERO ETXEBARRIA
AITOR REKERO ETXEBARRIA
AITOR REKERO ETXEBARRIA
AITOR REKERO ETXEBARRIA
MARIA ISABEL ZORRILLA SAINZ
MARTA DIEZ FERNANDEZ
LUCAS TORIBIO CARRASCO
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
BENITO VINUESA CEREZO
BENITO VINUESA CEREZO
JOSE AGAPITO GARMILLA GIL
MANUEL DE ALBA PASION
LUIS MARIA FERNANDEZ TOMEY
IGNACIO VAZQUEZ ACHAERANDIO
JOSEBA ANDONI IDOIAGA URIBE
MARIA BEGOÑA LOPEZ PEREZ
FRANCISCO JOSE ITURBURU MARTIN
OSCAR RUIZ DE GOPEGUI BARTUREN
LADISLAO SIMON AVENDAÑO
ROBERTO PEREZ TERREROS
MARIO MONSMA ESCUIN
JOSE LUIS GANCHEGUI AGUIRREMOTA
JOSE LUIS GANCHEGUI AGUIRREMOTA
JOSE LUIS GANCHEGUI AGUIRREMOTA
JOSE LUIS GANCHEGUI AGUIRREMOTA
MANUEL RAMOS GARCIA
MANUEL RICARDO MORENO REMIREZ
MANUEL RICARDO MORENO REMIREZ
MANUEL RICARDO MORENO REMIREZ
ANGELES COBOS RIOS
FCO JAVIER FLECHA RODRIGUEZ
JOSE RAMON SANTISO GOMEZ
JOSE RAMON SANTISO GOMEZ
MARIA ISABEL DIEZ LEBRON
ALONSO VEIGA, S.A.
JOSE IGNACIO ZABALA MUÑECAS
CARMEN URIBE URIARTE
JOSE LUIS BASURCO CHURRUCA
JULIAN ORTEGA GALAN
VICTOR MANUEL VELEZ SANCHEZ
JUAN ANTONIO COIRA QUINTANA
MARIA NATIVIDAD DUÑABEITIA ITURB
RAIMUNDO PEREZ GOMEZ
JOSE MANUEL GARCIA MARTINEZ
JUAN JOSE LOPEZ CEOLLO
JOSE ALBIZUA LEMONA
JOSE LUIS MIGUEL DOMINGUEZ
FERNANDO AGUAYO ORTIZ
MA LUISA ITZIAR ECHEVARRIA ARANZ
OBDULIA PERAL FERNANDEZ
OBDULIA PERAL FERNANDEZ
OBDULIA PERAL FERNANDEZ
OBDULIA PERAL FERNANDEZ
JUAN FCO. UCETA ARECHE
JUAN FCO. UCETA ARECHE
ALBERTO GABRIEL SANZ FERNANDEZ D
JOSE LUIS MARTIN MEDINA
LUIS ANTONIO RUIZ RUIZ
JOSE FERNANDEZ DE GAMARRA CABAÑA
IGNACIO ALBALA SANTAMARIA
ALFONSO AIZPIRI FERNANDEZ
MARIA TERESA SAINZ ARRANZ
JESUS M GONZALEZ ALONSO
RICARDO MANSO GARCIA
MARIA PURIFICACION MARTINEZ MATE
SACOLIN, S.A.
AZUCENA ARCE ANDRES
JOSE PEREZ GONZALEZ
FERNANDO Y JOSE ANTONIO FERNANDE
JOSEBA IÑAKI MUGAGUREN GOIKOETXE
JESUS M MARTINEZ SANTOS
JULIO PARDO LOPEZ
MATZALEN LASKIBAR FERNANDEZ
MATZALEN LASKIBAR FERNANDEZ
LUIS MIGUEL GUTIERREZ MARTINEZ
ANA MARIA ZUBELZU VALLECILLO
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
JOSE MARIA PUENTE PAZ
JOSE MARIA PUENTE PAZ
LUCINIO REGUERO LOSADA
ELIAS EGUIARTE BENGOECHEA
MIGUEL EDUARDO BARINAGA EREZUMA
ANA MARIA ARIAS VEGA
MANUEL RUIZ MUÑOZ
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-1515-AX
BI-1515-AX
BI-1523-AX
BI-1562-AX
BI-2225-AX
BI-2242-AX
BI-2259-AX
BI-2693-AX
BI-2693-AX
BI-2754-AX
BI-3337-AX
BI-3372-AX
BI-3372-AX
BI-3449-AX
BI-4040-AX
BI-4423-AX
BI-4423-AX
BI-4492-AX
BI-4492-AX
BI-4614-AX
BI-4817-AX
BI-5274-AX
BI-5406-AX
BI-5515-AX
BI-6211-AX
BI-6386-AX
BI-6651-AX
BI-7085-AX
BI-7149-AX
BI-7311-AX
BI-7311-AX
BI-7567-AX
BI-7567-AX
BI-8027-AX
BI-8910-AX
BI-8911-AX
BI-8911-AX
BI-8911-AX
BI-9116-AX
BI-9422-AX
BI-0116-AY
BI-0123-AY
BI-0222-AY
BI-0235-AY
BI-0235-AY
BI-0235-AY
BI-0235-AY
BI-0251-AY
BI-0251-AY
BI-0251-AY
BI-0251-AY
BI-0251-AY
BI-0251-AY
BI-0251-AY
BI-0408-AY
BI-0676-AY
BI-0846-AY
BI-0907-AY
BI-0933-AY
BI-1029-AY
BI-1591-AY
BI-1820-AY
BI-1863-AY
BI-1863-AY
BI-2076-AY
BI-2145-AY
BI-2336-AY
BI-2336-AY
BI-2492-AY
BI-2520-AY
BI-2567-AY
BI-2796-AY
BI-2804-AY
BI-2804-AY
BI-2919-AY
BI-3478-AY
BI-3664-AY
BI-3677-AY
BI-3677-AY
BI-4078-AY
BI-4250-AY
BI-4455-AY
BI-4475-AY
BI-4545-AY
BI-4545-AY
BI-4545-AY
BI-4629-AY
BI-4629-AY
BI-5024-AY
BI-5032-AY
BI-5032-AY
BI-5032-AY
BI-5058-AY
BI-5193-AY
BI-5193-AY
BI-5193-AY
BI-5193-AY
BI-5193-AY
BI-5541-AY
BI-6123-AY
BI-6247-AY
BI-6293-AY
BI-6367-AY
BI-6534-AY
BI-6622-AY
BI-6832-AY
BI-7088-AY
BI-7177-AY
BI-7177-AY
BI-7177-AY
BI-7177-AY
BI-7177-AY
BI-7455-AY
BI-7455-AY
BI-7455-AY
BI-7455-AY
BI-7598-AY
BI-7598-AY
BI-7598-AY
BI-8110-AY
BI-8110-AY
BI-8309-AY
BI-8974-AY
BI-9298-AY
BI-9298-AY
BI-9298-AY
BI-9594-AY
BI-9976-AY
BI-9986-AY
BI-0052-AZ
BI-0168-AZ
74955631088
74956094906
74959990171
74955288111
74956141866
74959866381
74955496504
74955210121
74956052006
74955989896
74955572529
74955889727
74956330197
74956193998
74959155175
74955845690
74955845738
74955352367
74955974911
74955708277
74955726143
74955209912
74955339522
74956194412
74956212011
74954072212
74959853727
74955172903
74955904360
74955889913
74959639741
74955097871
74956075294
74956212127
74955497047
74955586198
74955866018
74955866328
74955338909
74955617841
74955708269
74954071577
74955945651
74954069165
74954071429
74954071437
74954071453
74955789501
74956162618
74956162871
74956163088
74956163223
74956163401
74959236434
74959866683
74955898998
74955767494
74957592462
74955873618
74956193572
74959448709
74955617956
74955099327
74955099653
74955573410
74955252451
74955899846
74956176473
74956163037
74955917941
74959955481
74955586392
74955708005
74957199311
74955573002
74959236876
74956181591
74954073341
74959814314
74955937390
74956153449
74956260610
74955287875
74955339140
74955339417
74955339646
74955889981
74956330162
74959448814
74955071244
74955552340
74959754150
74955922571
74955508537
74955508804
74955508995
74955922040
74955922163
74956124066
74959496584
74955136354
74955106749
74956042442
74959155469
74956064136
74955252869
74956240457
74955551858
74955552064
74955552293
74955552579
74955552765
74957198756
74957199272
74957199418
74957199884
74956181710
74956251076
74956251165
74959557079
74959557206
74959496011
74955752764
74956211767
74956212135
74956212739
74956231091
74959866951
74956320477
74955630936
74955071198
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
MARIA FRANCISCA SANCHEZ ALONSO
MARIA FRANCISCA SANCHEZ ALONSO
MARIA NIEVES SAGARMINAGA ZARANDO
BALBINO GONZALEZ AMOR
LEJARZA, S.A.
JOSE PABLO FERNANDEZ NOVARBOS
CONSULTORIA IMPLEMENTACION SISTE
JOSE LUIS CABRERA MARTINEZ
JOSE LUIS CABRERA MARTINEZ
PEDRO LOPEZ HORTAL
LUCIA ECHANOVE CAMIÑA
ALBERTO DE ALZAGA SAINZ DE LA MA
ALBERTO DE ALZAGA SAINZ DE LA MA
SALVADOR ANDRADES MACIAS
RAMON FERNANDEZ QUINTAS
FRANCISCO DIESTRO PACHECO
FRANCISCO DIESTRO PACHECO
M ASUNCION MATAS FRIAS
M ASUNCION MATAS FRIAS
QUINTIN DONATE NOGALES
IGNACIO BARROS VICENTE
RICARDO GARMA GARAYO
JOSE EZPELETA, S.A.
ESTHER MATILLA BARRAGAN
MARIA VICTORIA DIEGUEZ URALDE
INSTALADORES DE GAS DEL NORTE, S
JOSE MANUEL MINGUEZ ANDRES
JOSE ANTONIO PUGA ENRIQUEZ
ARRIQUIBAR CONSTRUCCIONES, S.A.
JAVIER URRUTIA LLORENTE
JAVIER URRUTIA LLORENTE
JON KOLDO BERASTEGUI GALDOS
JON KOLDO BERASTEGUI GALDOS
FRANCISCO JAVIER ZUÑEDA PEREZ
PEDRO JOSE SAN JOSE ROMERO
FILOMENA MARTINEZ VEGAS
FILOMENA MARTINEZ VEGAS
FILOMENA MARTINEZ VEGAS
JOSE IGNACIO ORTIZ AURRECOECHEA
ANA MARIA GANDARIAS ANACABE
EMILIO ROPERO SANCHEZ
FABRICA DE MUEBLES DE COCINA RAM
ITZIAR AGUIRRE ARRINDA
HORACIO PARRAVICINI .
HORACIO PARRAVICINI .
HORACIO PARRAVICINI .
HORACIO PARRAVICINI .
LUIS MONTES COTERA
LUIS MONTES COTERA
LUIS MONTES COTERA
LUIS MONTES COTERA
LUIS MONTES COTERA
LUIS MONTES COTERA
LUIS MONTES COTERA
ANA BELIA ORTIZ DECOS
SERGIO PASTRANA BAJO
ALFREDO RODRIGUEZ VICARIO
JOSE IGNACIO OLMOS BILBAO
PAULINO MARTIN VICARIO
JOSE ANTONIO DELGADO PINTO
EMILIO GARCIA GOMEZ
ANGEL SANCHEZ SAENZ DE CAMARA
MARIA DEL CARMEN HERREROS SAINZ
MARIA DEL CARMEN HERREROS SAINZ
JOSE ANTONIO GONDRA URBERUAGA
AUGUSTO RAMIREZ OBIETA
JOSE LUIS CAMPOS CALLEJA
JOSE LUIS CAMPOS CALLEJA
MARIA PURIFICACION DEUSTO ITURRI
MARIA BEGOÑA PEREZ MUÑOZ
KILSE, S.A.
CARMEN URRUTIA FERNANDEZ
JULIO MARTINEZ MOSTEIRO
JULIO MARTINEZ MOSTEIRO
MARIA BEGOÑA PETRA ABAD CALZADA
JOSE ANTONIO MARTINEZ PEREZ
DANIEL SETIEN GOMEZ
LEIOA DISTRIBUIDORA S.A.
LEIOA DISTRIBUIDORA S.A.
JOSE LUIS DEL VAL GARCIA
GABRIEL IZQUIERDO TORRE
ESTHER SANTISTEBAN ARTAMENDI
IGNACIO AGUIRREGABIRIA BELOQUI
ISMAEL ROMANO VIEYTEZ
ISMAEL ROMANO VIEYTEZ
ISMAEL ROMANO VIEYTEZ
JOSE LUIS ORMAECHE GAMINDE Y OTR
JOSE LUIS ORMAECHE GAMINDE Y OTR
CIPRIANO DELGADO RODRIGUEZ
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
FELIPE PICO RIOS
JORGE ATUCHA IPIÑA
JORGE ATUCHA IPIÑA
JORGE ATUCHA IPIÑA
JORGE ATUCHA IPIÑA
JORGE ATUCHA IPIÑA
JOSE AGUSTIN GIMENO MARTINEZ
ELENA LOPEZ SIGUENZA
VICENTE SUAREZ NOGUEIRA
JOSE IGNACIO EGUIA URIARTE
LAURENTINO GARCIA DONIS Y OTROS,
BERTA GARCIA GARCIA
JOSE GUILLERMO DE MADARIAGA PITA
RAMON CUENCA JASO
CARLOS GONZALEZ MERINO
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
SERGIO COSIE ALCAINE
SERGIO COSIE ALCAINE
SERGIO COSIE ALCAINE
SERGIO COSIE ALCAINE
IBON GAINZA VELEZ
IBON GAINZA VELEZ
IBON GAINZA VELEZ
JUANA VIVAR GARCIA
JUANA VIVAR GARCIA
EMILIO AHEDO PEREZ
JUAN LUIS BERGARETXE BUSQUET
MARIA JOSE VAZQUEZ GARCIA
MARIA JOSE VAZQUEZ GARCIA
MARIA JOSE VAZQUEZ GARCIA
JOSE IGNACIO GARCIA URBINA
M. DEL MAR OLIVEIRA DIAZ
JUAN JOSE PEREZ ARA
JESUS FRANCISCO PRIETO LOPEZ-ZAF
LUIS FERNANDO ENALES HERNANDEZ
— 1258 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-0168-AZ
BI-0169-AZ
BI-0222-AZ
BI-0222-AZ
BI-0222-AZ
BI-0397-AZ
BI-0471-AZ
BI-0566-AZ
BI-0906-AZ
BI-0939-AZ
BI-0939-AZ
BI-0939-AZ
BI-0939-AZ
BI-1031-AZ
BI-1031-AZ
BI-1250-AZ
BI-1266-AZ
BI-1451-AZ
BI-1609-AZ
BI-1813-AZ
BI-1816-AZ
BI-2023-AZ
BI-2676-AZ
BI-2676-AZ
BI-2676-AZ
BI-2676-AZ
BI-2676-AZ
BI-2676-AZ
BI-2676-AZ
BI-2676-AZ
BI-2689-AZ
BI-3176-AZ
BI-3657-AZ
BI-3657-AZ
BI-3726-AZ
BI-3726-AZ
BI-3737-AZ
BI-3737-AZ
BI-3875-AZ
BI-3875-AZ
BI-3970-AZ
BI-4023-AZ
BI-4332-AZ
BI-4459-AZ
BI-4459-AZ
BI-4459-AZ
BI-4544-AZ
BI-4802-AZ
BI-4807-AZ
BI-4807-AZ
BI-4807-AZ
BI-4807-AZ
BI-4807-AZ
BI-4843-AZ
BI-4862-AZ
BI-4862-AZ
BI-5299-AZ
BI-5299-AZ
BI-5348-AZ
BI-5348-AZ
BI-5348-AZ
BI-5348-AZ
BI-5348-AZ
BI-5437-AZ
BI-5784-AZ
BI-5837-AZ
BI-5837-AZ
BI-5887-AZ
BI-6098-AZ
BI-6098-AZ
BI-6103-AZ
BI-6180-AZ
BI-6180-AZ
BI-6227-AZ
BI-6366-AZ
BI-6366-AZ
BI-6414-AZ
BI-6571-AZ
BI-6577-AZ
BI-6763-AZ
BI-6763-AZ
BI-7346-AZ
BI-7467-AZ
BI-7596-AZ
BI-7596-AZ
BI-7725-AZ
BI-7768-AZ
BI-8092-AZ
BI-8155-AZ
BI-8320-AZ
BI-8572-AZ
BI-8572-AZ
BI-8740-AZ
BI-8740-AZ
BI-8965-AZ
BI-8965-AZ
BI-9276-AZ
BI-9276-AZ
BI-9433-AZ
BI-9663-AZ
BI-9671-AZ
BI-9754-AZ
BI-9880-AZ
BI-9949-AZ
BI-0197-BB
BI-0604-BB
BI-0839-BB
BI-0973-BB
BI-1138-BB
BI-1155-BB
BI-1164-BB
BI-1179-BB
BI-1508-BB
BI-1743-BB
BI-1743-BB
BI-1743-BB
BI-1777-BB
BI-2214-BB
BI-2309-BB
BI-2333-BB
BI-3104-BB
BI-3162-BB
BI-3276-BB
BI-4051-BB
BI-4051-BB
BI-4416-BB
BI-4741-BB
BI-4758-BB
BI-4929-BB
BI-5126-BB
BI-5185-BB
74955551793
74956106955
74955353614
74956123086
74956123850
74956872887
74956177321
74959735333
74959990341
74955352189
74955352421
74955352600
74955353240
74956105649
74956106157
74955752748
74959236221
74955573321
74956142285
74955937233
74956194269
74957199485
74955408931
74955409164
74955409237
74956141599
74956163070
74959967072
74959967137
74959967439
74955408591
74955918301
74956051778
74956051999
74955845487
74955845606
74956051948
74959448377
74959866870
74959867043
74955845762
74959496568
74957199191
74955630871
74955917852
74956095619
74955889468
74958973826
74955106790
74959754095
74959754338
74955107150
74956181485
74956310161
74956153538
74956153724
74955408532
74955552269
74956260881
74956261144
74956261578
74956261756
74956261977
74957592080
74954073464
74954070341
74956194048
74955994032
74955726224
74955834221
74956193092
74955707921
74955708404
74954069149
74956240619
74956240953
74955989586
74956095643
74955232876
74957198811
74957199507
74956193009
74955975453
74955409113
74955938353
74956300395
74956042591
74956036175
74956290322
74955496636
74955918107
74956094892
74956141807
74959831804
74955651585
74956130473
74955679099
74955975399
74955098304
74956106360
74956153686
74955679285
74956230966
74956176503
74956052049
74955035141
74955753221
74955173519
74956261802
74955034888
74955099505
74956075413
74959671289
74955651542
74955651593
74956212551
74955975194
74955994326
74955899315
74959513616
74955617557
74956212941
74956194145
74955617514
74955618596
74955994016
74955937608
74955353088
74955045189
74955974775
74955708668
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
LUIS FERNANDO ENALES HERNANDEZ
JUAN ANDRES DIEZ DE ULZURRUN MOR
MARIA ANGELES FERNANDEZ GUTIERRE
MARIA ANGELES FERNANDEZ GUTIERRE
MARIA ANGELES FERNANDEZ GUTIERRE
CARIDAD RODRIGUEZ ALONSO
ANTONIO GARCIA SANCHEZ
JAVIER ELGUEZABAL ZARRAGA
RIBERA GAS, S.L.
IMANOLE LAUCIRIKA ELGUEZABAL
IMANOLE LAUCIRIKA ELGUEZABAL
IMANOLE LAUCIRIKA ELGUEZABAL
IMANOLE LAUCIRIKA ELGUEZABAL
ALFREDO CANCIO ..
ALFREDO CANCIO ..
JOSE ANTONIO CARMONA DE LA TORRE
JOSE ANTONIO MARCOS Y FRANCISCO
LUIS EGUZKIAGUIRRE GALLARDO
ANGEL ALONSO URIA
JUANA MARIA SUSTACHA ORTEGA
AMADOR FELIPE DE LA TORRE
MARIA PILAR CONCEPCION LEBRERO C
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
MARMOLERIA ARTAZU LABORAL, S.A.
PETRA GARCIA GONZALEZ
LUISA TIRADO CABA
LUISA TIRADO CABA
AITOR MARTINEZ URIARTE
AITOR MARTINEZ URIARTE
ANIANO HIDALGO HIDALGO
ANIANO HIDALGO HIDALGO
BERNARDO LOPEZ VILLEGAS
BERNARDO LOPEZ VILLEGAS
ALEJANDRO PARIS DOMAICA
FRANCISCO JAVIER BORBOLLA CARRAS
LUIS JUAN DEL BLANCO
JAVIER VALLE LAINEZ
JAVIER VALLE LAINEZ
JAVIER VALLE LAINEZ
EXCLUSIVAS REGUEIRA, S.A.
JOSEBA MIRENA LOPEZORTEGA AGUIRR
LUIS MARIA GALLO, S.A.
LUIS MARIA GALLO, S.A.
LUIS MARIA GALLO, S.A.
LUIS MARIA GALLO, S.A.
LUIS MARIA GALLO, S.A.
JOSE RAMON ZABALA PUJANA
IZASKUN TIERRA ECHEANDIA
IZASKUN TIERRA ECHEANDIA
JOSE MARIA CUEVAS BALLESTEROS
JOSE MARIA CUEVAS BALLESTEROS
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
CONSUELO MELGAR DE LERA
ANDAMIOS ACHUCARRO S.A.
NEVIKA, S.A.
NEVIKA, S.A.
FRANCISCO JAVIER PRESA CASTRO
ALFONSO CHAMIZO ZAMBRANA
ALFONSO CHAMIZO ZAMBRANA
JOSE IGNACIO HERREROS RODRIGUEZ
M. ISABEL CALZADA JAUREGUI
M. ISABEL CALZADA JAUREGUI
IKUS BIDEO AUDIO TEC S COOP LTDA
TRASEVI, S.A.
TRASEVI, S.A.
ROSA MARIA LOPEZ CONDE
JOAQUINA GORDON REGALADO
ENRIQUE OSORIO ESCUDERO
CRISTINA TRINCADO LLANA
CRISTINA TRINCADO LLANA
IRENE BORGE BRETON
MARIA BEGOÑA GURRUCHAGA LOLO
JAVIER FERNANDO ARISTIMUÑO ASPIA
JAVIER FERNANDO ARISTIMUÑO ASPIA
TALLERES GARBI, S.A.
ELADIO GESTOSO FERRERO
JULIAN PINILLA HERNANDEZ
FAUSTO HERNANDO BAYON
ABDON GONZALEZ LOPEZ
JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ
JUAN CARLOS ALONSO FERNANDEZ
LUZMELA BOLDOBA SANCHEZ
LUZMELA BOLDOBA SANCHEZ
RAKEL MORAL PEREZ
RAKEL MORAL PEREZ
RAFAEL ASENSIO RUIZ
RAFAEL ASENSIO RUIZ
CARLOS JAVIER RODRIGUEZ LOPEZ
EVA ORTEGA CONDE
JULIAN URBANO MOZO
JOSE IGNACIO GALARRAGA FERNANDEZ
EULALIO GALVEZ FERNANDEZ
MARIA PILAR HERRANZ PERFECTO
FRANCISCO JAVIER MALO ANGUIANO
JOSE ALBERTO ALVAREZ CASTREJON
IVAN CERRILLO ZUBIETA
MARIA DEL CARMEN AÑIBARRO GONZAL
ADOLFO RODRIGUEZ RUIZ
JUAN CARLOS MORANT INCHAUSTI
JOSE ANTONIO TORAL LOPEZ
ZIGOR IBERNIA BELAMENDIA
RAFAEL GALLARDO EXPOSITO
NEKANE ORMAETXEA BEASKOETXEA
NEKANE ORMAETXEA BEASKOETXEA
NEKANE ORMAETXEA BEASKOETXEA
JOSE IGNACIO DEL REGUERO TEJERIN
MIKEL CANDINA VILLAR
SONIA GONZALEZ LOPEZ
AGUSTIN URCELAY AGUIRRE
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ AJONA
IDOIA ORBE ARANSORO
JUAN CARLOS OLMO LARA
JUAN JOSE FERNANDEZ ALVAREZ
JUAN JOSE FERNANDEZ ALVAREZ
ALVARO GOMEZ GUADALUPE GONZALEZ
PEDRO MIGUEL APODACA URQUIJO
MARI CARMEN ANDRES DEL RIO
ANGEL E. ALVAREZ DIAZ Y OTROS, C
GABRIEL MARIA OTALORA MORENO
JAVIER AGUIRRE ALLENDE
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-5311-BB
BI-5396-BB
BI-5396-BB
BI-5396-BB
BI-5396-BB
BI-5443-BB
BI-5635-BB
BI-6091-BB
BI-6091-BB
BI-6091-BB
BI-6091-BB
BI-6092-BB
BI-6092-BB
BI-6548-BB
BI-6548-BB
BI-6599-BB
BI-6604-BB
BI-7157-BB
BI-7420-BB
BI-7420-BB
BI-7599-BB
BI-7755-BB
BI-7755-BB
BI-7755-BB
BI-7755-BB
BI-7959-BB
BI-8102-BB
BI-8102-BB
BI-8109-BB
BI-8230-BB
BI-8496-BB
BI-8514-BB
BI-8603-BB
BI-8765-BB
BI-8765-BB
BI-8765-BB
BI-8827-BB
BI-8915-BB
BI-9188-BB
BI-9362-BB
BI-9433-BB
BI-0029-BC
BI-0046-BC
BI-0046-BC
BI-0090-BC
BI-0128-BC
BI-0128-BC
BI-0341-BC
BI-0889-BC
BI-0889-BC
BI-0889-BC
BI-0889-BC
BI-0889-BC
BI-0889-BC
BI-0897-BC
BI-1299-BC
BI-1302-BC
BI-1536-BC
BI-1546-BC
BI-1597-BC
BI-1597-BC
BI-1607-BC
BI-1616-BC
BI-1773-BC
BI-1948-BC
BI-2007-BC
BI-2007-BC
BI-2409-BC
BI-2491-BC
BI-2550-BC
BI-2617-BC
BI-2805-BC
BI-2816-BC
BI-2883-BC
BI-2970-BC
BI-3495-BC
BI-3495-BC
BI-3495-BC
BI-3495-BC
BI-3504-BC
BI-3792-BC
BI-3792-BC
BI-4282-BC
BI-4658-BC
BI-4661-BC
BI-4661-BC
BI-4766-BC
BI-4833-BC
BI-5160-BC
BI-5633-BC
BI-5686-BC
BI-5776-BC
BI-5776-BC
BI-5933-BC
BI-6122-BC
BI-6122-BC
BI-6122-BC
BI-6251-BC
BI-6439-BC
BI-6553-BC
BI-6864-BC
BI-6961-BC
BI-6961-BC
BI-6961-BC
BI-6961-BC
BI-7053-BC
BI-7053-BC
BI-7053-BC
BI-7225-BC
BI-7369-BC
BI-8251-BC
BI-8460-BC
BI-8519-BC
BI-8519-BC
BI-8519-BC
BI-8519-BC
BI-8842-BC
BI-8947-BC
BI-9368-BC
BI-9773-BC
BI-9839-BC
BI-0240-BD
BI-0316-BD
BI-0316-BD
BI-0316-BD
BI-0722-BD
BI-0773-BD
BI-0977-BD
BI-1112-BD
BI-1218-BD
BI-1303-BD
74955173110
74955752900
74955899285
74955937730
74955938167
74956106246
74956194650
74956260717
74956261306
74956261586
74956261705
74955988679
74959671084
74955975089
74956280467
74956177992
74955339123
74956163606
74955790372
74956035314
74959735058
74955288201
74955922252
74955922384
74955922589
74956086121
74955572804
74955573231
74955448186
74956142188
74956142064
74955098967
74956202881
74955071287
74955552315
74955552552
74956203144
74959155906
74956241526
74956261845
74955552749
74955508669
74955173586
74956250801
74955617921
74956202644
74956203101
74956240929
74955751911
74955938124
74955938213
74955959091
74955959369
74955959865
74955288286
74956035985
74955551891
74956203292
74956123761
74956042558
74959955112
74956251238
74954070678
74955889514
74959955562
74955898912
74955899331
74956023791
74955136541
74955918182
74959448768
74955845622
74955936997
74956106068
74956330111
74959867019
74959903724
74959903767
74959903848
74954071623
74959448750
74959448873
74955697372
74955899617
74955409539
74955918298
74955975526
74955409598
74956873166
74956177917
74955107371
74955572413
74955752624
74959448491
74959155515
74959155752
74959155931
74957351571
74959734965
74955904009
74956230940
74955408796
74955508529
74955509037
74956106319
74955447686
74955448151
74955448445
74959831979
74955790429
74955552447
74959496487
74957198616
74957198799
74957199442
74957199868
74956035969
74955975259
74956320647
74955252141
74956105452
74955571948
74955071112
74955552846
74956105142
74956194471
74955989730
74955889123
74955899820
74955107168
74956194862
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
MIGUEL ALVAREZ GARRIDO
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
JON BASALDUA MOLLINEDO
JOSE ANTONIO PASTOR VADILLO
MARIA ICIAR ZABALETA RUIZ
MARIA ICIAR ZABALETA RUIZ
MARIA ICIAR ZABALETA RUIZ
MARIA ICIAR ZABALETA RUIZ
PHASE, S.A.
PHASE, S.A.
JOSE MARIA SAGREDO ORTIZ
JOSE MARIA SAGREDO ORTIZ
MARIA MONSERRAT MARQUIÑA HIDALGO
IGARREGUN, S.A.
ANGEL BARRIOS BEGOÑA
CARLOS RAMIREZ UGARTE
CARLOS RAMIREZ UGARTE
ERRAPEL BASAGUREN ANGOITIA
JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO
JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO
JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO
JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO
CARMELO ANTON CRESPO
JUAN CARLOS AURTENECHE MEABE
JUAN CARLOS AURTENECHE MEABE
JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ
ROBERTO DIEZ FUENTES
EDUARDO ALONSO ALONSO
JOSE ANTONIO PEREZ SAIZ
GERMAN VARONA DE LA PEÑA
JUAN MIGUEL ZURBANO IRIZAR
JUAN MIGUEL ZURBANO IRIZAR
JUAN MIGUEL ZURBANO IRIZAR
SATURNINO GUTIERREZ OLEA
JESUS MA CALDERON LOMBANA
MELCHOR LOPEZ, S.A.
ENRIQUE PEREZ GONZALEZ
MARIANO RIVERA VAZQUEZ
MARIA CRISTINA TORCIDA IZQUIERDO
LEONOR HARO ESCOBAL
LEONOR HARO ESCOBAL
NEREA GALVEZ LAVIN
FCO. JAVIER DIEGO TERAN
FCO. JAVIER DIEGO TERAN
JOSE MANUEL ALVAREZ RODRIGUEZ
IFAMAR, S.A.
IFAMAR, S.A.
IFAMAR, S.A.
IFAMAR, S.A.
IFAMAR, S.A.
IFAMAR, S.A.
PEDRO MARIA AGUINAGA PORTILLO
SUSANA LOPEZ-PARA URQUIJO
EMACRIL, S.A.
GERMAN BRUÑA PEREZ
JOSE ASPIAZU MACHO
OVIDIO DE LOS MOZOS MINGUEZ
OVIDIO DE LOS MOZOS MINGUEZ
JULIAN PEREZ HERNANDEZ
NACONAR S.L.
MARIA ELISA PEREZ SOBRINO
TEJADOS Y FACHADAS SINDE, S.L.
ARTURO BALLANO ANSOTEGUI
ARTURO BALLANO ANSOTEGUI
MANUEL SARALEGUI NUÑEZ
ISIDRO TELLITU GARTIZ
MARIA DEL CARMEN GONZALEZ TORRES
VICENTE ALTUNA VIDAL
JOSE SALVADOR GALIANO
JOSE JULIO GARCIA ACEBES
IDOYA ZUBIETA ZUGAZAGA
HONORATO SAN MARTIN BECERRIL
MANUEL GARCIA PEREZ
MANUEL GARCIA PEREZ
MANUEL GARCIA PEREZ
MANUEL GARCIA PEREZ
F RAMOS MUÑOZ M RODRIGUEZ GARCIA
JUAN CARLOS DORADO ARROYO
JUAN CARLOS DORADO ARROYO
MA TERESA BERECIARTUA RECALDE
IGNACIO GUERGUE GONZALEZ
RAMON ORMAZABAL PERLA
RAMON ORMAZABAL PERLA
M JOSE BERTOLOME HERRANZ
ARRATE LENDINEZ EGUIRAUN
SILVIA PASTRANA ANSOLEAGA
AITOR CALVO PEDROSA
JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS
YANKE HERMANOS, S.A.
YANKE HERMANOS, S.A.
INDUSTRIA DE LA MADERA LANDA S.A
MARIA PILAR ITURREGUI DIEGO
MARIA PILAR ITURREGUI DIEGO
MARIA PILAR ITURREGUI DIEGO
ICIAR ALLENDE EIZAGUIRRE
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ GARCIA
AITOR BERGUILLA BALAGUER
MA PILAR MARTIN IGLESIAS
Mª JESUS ELORRIAGA ZALBIDEA
Mª JESUS ELORRIAGA ZALBIDEA
Mª JESUS ELORRIAGA ZALBIDEA
Mª JESUS ELORRIAGA ZALBIDEA
ALBERTO ALCIBAR LAYUNO
ALBERTO ALCIBAR LAYUNO
ALBERTO ALCIBAR LAYUNO
JOSE MARIA PEÑA SILVA
EUGENIO MURILLO DAVILA
MARIA ANTONIA ENGELMO GONZALEZ
JOSE MARIA GOMEZ VALLE
ETXE ONA, S.A.
ETXE ONA, S.A.
ETXE ONA, S.A.
ETXE ONA, S.A.
JAIME EMILIO MARCOS SAINZ-MAZA
UNAI ALCIBAR DE LA CRUZ
EUGENIO VERGARA URBANO
JUAN CARLOS FERNANDEZ ALVARO
M. RAQUEL PORTUGAL PORRAS
BAÑO IDAL, S.L.
ATECSA CUBIERTAS, S.L.
ATECSA CUBIERTAS, S.L.
ATECSA CUBIERTAS, S.L.
JOSE HOCES PRIETO
JOSE ANTONIO GUERRERO CUESTA
ELIAS LUCIO PEREZ
M.JOSE PEÑA GALLO
LAUBISA, S.A.
GABRIEL SAEZ URIBE Y OTRO, C.B.
— 1259 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-1458-BD
BI-1883-BD
BI-1985-BD
BI-2074-BD
BI-2445-BD
BI-2777-BD
BI-3040-BD
BI-3193-BD
BI-3307-BD
BI-3368-BD
BI-3782-BD
BI-3863-BD
BI-4657-BD
BI-4681-BD
BI-4961-BD
BI-4997-BD
BI-6165-BD
BI-6266-BD
BI-6272-BD
BI-6272-BD
BI-6272-BD
BI-6963-BD
BI-7040-BD
BI-7079-BD
BI-7103-BD
BI-7176-BD
BI-7176-BD
BI-7265-BD
BI-7265-BD
BI-7307-BD
BI-7307-BD
BI-7307-BD
BI-7307-BD
BI-7337-BD
BI-7337-BD
BI-7944-BD
BI-8108-BD
BI-8136-BD
BI-8333-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8470-BD
BI-8896-BD
BI-9147-BD
BI-9160-BD
BI-9176-BD
BI-9493-BD
BI-9493-BD
BI-9493-BD
BI-9501-BD
BI-0002-BF
BI-0405-BF
BI-0464-BF
BI-1208-BF
BI-1361-BF
BI-1406-BF
BI-1415-BF
BI-1517-BF
BI-1532-BF
BI-1546-BF
BI-1617-BF
BI-1947-BF
BI-2065-BF
BI-2107-BF
BI-2107-BF
BI-2107-BF
BI-2107-BF
BI-2210-BF
BI-2210-BF
BI-2269-BF
BI-2683-BF
BI-2683-BF
BI-2683-BF
BI-3818-BF
BI-3985-BF
BI-4014-BF
BI-4091-BF
BI-4148-BF
BI-4225-BF
BI-4225-BF
BI-4615-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-5041-BF
BI-5204-BF
BI-5204-BF
BI-5488-BF
BI-5488-BF
BI-5488-BF
BI-5488-BF
BI-5488-BF
BI-5488-BF
BI-5534-BF
BI-5542-BF
BI-5817-BF
BI-5834-BF
BI-6207-BF
BI-6406-BF
BI-6603-BF
BI-6741-BF
BI-6815-BF
BI-6925-BF
BI-6925-BF
BI-7184-BF
BI-7226-BF
BI-7226-BF
BI-7226-BF
BI-7561-BF
BI-7591-BF
BI-7609-BF
BI-7886-BF
BI-8110-BF
BI-8252-BF
BI-8252-BF
BI-8363-BF
BI-8439-BF
BI-8556-BF
BI-8942-BF
74955696988
74956873107
74954070686
74956261055
74956064284
74955409385
74955726500
74955034641
74955964087
74955209921
74956193301
74956193335
74956095651
74955045057
74956310099
74955903801
74959448881
74956230451
74955752713
74955753001
74955753396
74955098444
74956075791
74955790305
74955651666
74956220758
74956220979
74955572731
74955573541
74955409202
74955904807
74956141611
74956142102
74956261390
74956261861
74955573614
74956193939
74955708315
74959774886
74955045065
74955288219
74955468594
74955468667
74955468721
74955630758
74955496407
74955287964
74955975518
74956124023
74954070350
74954070376
74954070635
74955232965
74955922368
74959448792
74956202865
74957199493
74955496768
74955959199
74959448687
74955866077
74955945473
74956105720
74955975178
74956202326
74955099238
74955903916
74955904106
74955904238
74955904670
74955586058
74955586171
74955753311
74956035403
74956035802
74956036078
74955586406
74959866403
74955726704
74956153295
74956123981
74955707891
74955708439
74956095724
74954068461
74955107125
74955107222
74956177411
74954069394
74954069475
74954069700
74954069718
74954070066
74954071551
74954072107
74955106676
74956105304
74955136788
74959236531
74955573266
74955922007
74955922155
74955922236
74955922333
74955922546
74955752985
74955899374
74955937365
74956181531
74956075260
74956330120
74956873069
74955173462
74955106919
74955586431
74955865844
74957298254
74956290128
74956290209
74956290284
74955937748
74956251262
74955288154
74956105568
74955679170
74955790178
74956035781
74957199230
74956300379
74955099351
74956192835
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
DOLORES GARRIDO GONZALEZ
CARLOS LOPEZ DE MUNAIN SOLAR
NORMA IBERICA S.A.
JUAN CARLOS ANDRES RAMIREZ
MARIA PILAR RUIZ OJEDA
MIREN EDURNE DE MUERZA LOPEZ
JOSE MARIA ABIEGA SAGARDUY
ENDUS, S.A.
JUAN JOSE ARTECHE ARECHAGA
ANA ISABEL TERMENON GARCIA
FRANCISCO JAVIER VIA SERNA
ASIER CALZADA URIBE
JOSE MIGUEL LABURU YURRITA
ANDONI GARCIA SOBRINO
MARCO ANTONIO BAHON TELLECHEA
IÑIGO LEGARRETA AGUIRRE
COMERCIAL DE REGISTRADORAS SIRVI
JOSEBA BILBAO URRUTIKOETXEA
INVERSORA INMOBILIARIA IMBISA, S
INVERSORA INMOBILIARIA IMBISA, S
INVERSORA INMOBILIARIA IMBISA, S
ANA ISABEL SALINAS AVELLANEDA
INCOHISA INSTALACIONES, S.A.
AMAYA BILBAO MADARIAGA
MARIA NIEVES LANBARRI GARCIA
MANUEL COBO GANDARILLAS
MANUEL COBO GANDARILLAS
MARIA ARAMBURU AMONDARAIN
MARIA ARAMBURU AMONDARAIN
CARLOS MELENDEZ LATORRE
CARLOS MELENDEZ LATORRE
CARLOS MELENDEZ LATORRE
CARLOS MELENDEZ LATORRE
EUGENIO MATEOS GRANADO
EUGENIO MATEOS GRANADO
JOSU AGUIRREBEITIA PLAZA
FATIMA AGUIRRE RODAS
PEDRO LOPEZ MERINO
ULTRACON BILBAO, S.L.
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
MARIA DOLORES URIBE GARCIA DE LA
CARLOS CHAVARRI RODRIGUEZ
MARIA BEGOÑA LARRINAGA URIBARRI
VICTORINA GARCIA VILLASECA
CANDIDO MACIAS DIENTE
INSTALACIONES ELECTICAS BERANGO
INSTALACIONES ELECTICAS BERANGO
INSTALACIONES ELECTICAS BERANGO
TAFRYC, S.A.
FERNANDO BETES RUIZ
AMAIA GONZALEZ SIERRA
URBANO LEON LACALLE
ROBERTO GARCIA LASECA
JOSU LECUE BALANZATEGUI
CONCEPCION ACINAS CAMBA
JOSE MANUEL IDIAQUEZ ORTIZ
FRIO VIZCAYA, S.L.
FERNANDO SANTOS MANZANARES
JUAN CARLOS RUIZ DE GALARRETA PE
JUAN LUIS LASCURAIN ARGARATE
IGNACIO JAVIER ELGUEZABAL LARRIN
OIHANE CHANTRE AGUIRRE
JOSE GARCIA RISCO
JOSE GARCIA RISCO
JOSE GARCIA RISCO
JOSE GARCIA RISCO
JOSE IGNACIO BILBAO LARTETEGUI
JOSE IGNACIO BILBAO LARTETEGUI
MIKEL VIDAL CORTAZAR
LIDIA BRANCAS ESCARTIN
LIDIA BRANCAS ESCARTIN
LIDIA BRANCAS ESCARTIN
JOSE IGNACIO LAUCIRICA BETOLAZA
ANGEL SANTISO GOMEZ
AUTOMATICOS ALAN, S.A.
SONIA GONZALEZ LOPEZ
ANTONIO IZQUIERDO CAMPO
JOSE RAMON ANTUÑANO ZORRILLA
JOSE RAMON ANTUÑANO ZORRILLA
JESUS MARIA MARCAIDA SANTAMARIA
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
MARISOL RUIZ CARVAJAL
ISMAEL GUTIERREZ CASTRILLEJO
ISMAEL GUTIERREZ CASTRILLEJO
BIZKAIA INFORMATICA, S.A.
BIZKAIA INFORMATICA, S.A.
BIZKAIA INFORMATICA, S.A.
BIZKAIA INFORMATICA, S.A.
BIZKAIA INFORMATICA, S.A.
BIZKAIA INFORMATICA, S.A.
JOSE LUIS MONTON COBO
IGNACIO MARTINEZ LOPEZ
LA FUNDACION
EDMUNDO PEÑIS JIMENEZ
EDORTA IMANOL BILBAO URQUIOLA
IGNACIO BARAYAZARRA BARRUTIA
LUIS ALBERTO HERAS VILLAMOR
LUIS ALBERTO CRISTOBAL RECIO
JOSE CARMONA HERNANDEZ
A.B. REFORMAS E INTERIORES, S.L.
A.B. REFORMAS E INTERIORES, S.L.
FEL METALURGICA, S.A.
EMILIO ROPERO SANCHEZ
EMILIO ROPERO SANCHEZ
EMILIO ROPERO SANCHEZ
SEDICAL, S.A.
ALVARO RODRIGUEZ URIB ECHEVARRIA
JOSE LUIS ECHEVARRIA ARECHAVALET
VICENTE FERNANDEZ-AGUIRRE URTARA
ROBERTO OSCAR APODACA DAVALILLO
LU TSAI JO PING
LU TSAI JO PING
JOSE RAMON GUTIERREZ OTEIZA
CIA.ESPAÑOLA DE FINANCIACION Y L
BILBO TECMI, S.L.
MARAMIZ
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-9045-BF
BI-9132-BF
BI-9132-BF
BI-9164-BF
BI-9426-BF
BI-9467-BF
BI-9649-BF
BI-0175-BG
BI-0361-BG
BI-0393-BG
BI-0393-BG
BI-0393-BG
BI-0393-BG
BI-0393-BG
BI-0393-BG
BI-0514-BG
BI-0553-BG
BI-0906-BG
BI-0906-BG
BI-1020-BG
BI-1292-BG
BI-1369-BG
BI-1446-BG
BI-1494-BG
BI-1494-BG
BI-1500-BG
BI-1506-BG
BI-1618-BG
BI-1736-BG
BI-1736-BG
BI-1736-BG
BI-1762-BG
BI-1991-BG
BI-2233-BG
BI-2233-BG
BI-2233-BG
BI-2233-BG
BI-2233-BG
BI-2237-BG
BI-2238-BG
BI-2308-BG
BI-2444-BG
BI-2587-BG
BI-2649-BG
BI-2649-BG
BI-2649-BG
BI-2649-BG
BI-2932-BG
BI-2949-BG
BI-3014-BG
BI-3119-BG
BI-3136-BG
BI-3153-BG
BI-3254-BG
BI-3254-BG
BI-3254-BG
BI-3254-BG
BI-3287-BG
BI-3455-BG
BI-3532-BG
BI-3532-BG
BI-3553-BG
BI-3803-BG
BI-3940-BG
BI-4023-BG
BI-4023-BG
BI-4048-BG
BI-4288-BG
BI-4798-BG
BI-4801-BG
BI-4851-BG
BI-4851-BG
BI-4852-BG
BI-4965-BG
BI-4965-BG
BI-4965-BG
BI-5271-BG
BI-5572-BG
BI-5899-BG
BI-5911-BG
BI-5911-BG
BI-6095-BG
BI-6373-BG
BI-6518-BG
BI-6587-BG
BI-6587-BG
BI-6587-BG
BI-6587-BG
BI-6758-BG
BI-6887-BG
BI-7033-BG
BI-7302-BG
BI-7352-BG
BI-7506-BG
BI-7618-BG
BI-7646-BG
BI-7646-BG
BI-7650-BG
BI-8248-BG
BI-8250-BG
BI-8523-BG
BI-8730-BG
BI-8730-BG
BI-8730-BG
BI-8730-BG
BI-8730-BG
BI-8793-BG
BI-8834-BG
BI-8834-BG
BI-8957-BG
BI-9475-BG
BI-9501-BG
BI-9584-BG
BI-0098-BH
BI-0140-BH
BI-0143-BH
BI-0727-BH
BI-0727-BH
BI-0734-BH
BI-0782-BH
BI-1208-BH
BI-1712-BH
BI-1712-BH
BI-1712-BH
BI-1965-BH
BI-1993-BH
BI-2054-BH
BI-2056-BH
BI-2060-BH
BI-2539-BH
BI-2539-BH
74955338950
74955070914
74955070990
74955339328
74956250657
74959989904
74955156410
74955253091
74959753773
74955618375
74955618669
74959155311
74959155531
74959155710
74959495791
74956042400
74955994342
74955904025
74959831871
74955136940
74955353312
74955107273
74959814004
74954068908
74955210147
74956212747
74955678939
74956036141
74959903643
74959903660
74959903864
74956176937
74956064063
74956034709
74956034997
74956035454
74956035730
74956036019
74955790534
74955353070
74956075031
74956036124
74955866182
74955352740
74955573151
74956123353
74956123752
74955834329
74956178085
74956085460
74956300310
74959556978
74955071309
74956777353
74956777540
74956777671
74956777787
74956106904
74955497331
74955917101
74955918531
74956075707
74956035675
74955708684
74956042906
74956043058
74956177925
74957339635
74959495847
74956178069
74955752683
74955753159
74956192657
74956001843
74957351511
74959775386
74959889764
74959753714
74956064497
74955789528
74956105371
74956261829
74955408575
74955137041
74956872950
74956872984
74956873093
74956873174
74955964320
74955959377
74955252826
74955938159
74956177577
74955232841
74955252362
74955136681
74955137008
74955904599
74955975003
74955468420
74959990287
74956250533
74956250665
74956250771
74956251050
74956320124
74956872933
74956162880
74956163291
74959990201
74956230338
74955353550
74956162821
74955173438
74955353274
74955790101
74955873502
74955975551
74959775301
74956001690
74955889085
74955353410
74955938248
74956202610
74959814012
74956230991
74956178140
74956230290
74955767192
74955707980
74955708099
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
MA BEGOÑA BERGANTIÑOS FREIRE
JESUS LUQUIN SEVILLA
JESUS LUQUIN SEVILLA
JOSE GARCIA FERNANDEZ
ROSA MARIA ONDARRA LLANA
PABLO PALACIOS GONZALEZ
JOSE MARIA MARTIN PANIAGUA
JOSE MARIA DE LA RIVA GARCIA
JUAN MIGUEL LOMBARDERO GARCIA
GESTION Y SOLUCION, S.L.
GESTION Y SOLUCION, S.L.
GESTION Y SOLUCION, S.L.
GESTION Y SOLUCION, S.L.
GESTION Y SOLUCION, S.L.
GESTION Y SOLUCION, S.L.
JOSE ANGEL VALERO IGLESIAS
ROBERTO BERBIS RUIZ
JOSE ANTONIO SARMIENTO LOPEZ
JOSE ANTONIO SARMIENTO LOPEZ
VICTOR GUARROCHENA Y OTROS, C.B.
IDOYA CALVARRO LOPEZ
JUAN CARLOS BENITO BUTRON
JUAN M. ZABALA MACIAS
INSTALADORA COMERCIAL DE TELECOM
INSTALADORA COMERCIAL DE TELECOM
ESTHER LATAS SANCLODIO
VICTOR CANO GOMEZ
JOSE MIGUEL VILLEGAS PEREZ DE UR
EUGENIA ONANDIA ALBERDI
EUGENIA ONANDIA ALBERDI
EUGENIA ONANDIA ALBERDI
EXCAVACIONES CANTABRICAS, S.A.
GUNDEMADO JESUS SALCEDO BONDAD
ESTEBAN GUERRA DE LAS HERAS
ESTEBAN GUERRA DE LAS HERAS
ESTEBAN GUERRA DE LAS HERAS
ESTEBAN GUERRA DE LAS HERAS
ESTEBAN GUERRA DE LAS HERAS
JOSE IGNACIO CALBARRO RUIZ
ANGEL MANUEL TAZON DOMINGUEZ
CRISTINA GARCIA BORDAS
JOSE LUIS ELORRIAGA ORIBE
JOSUE GARCIA GAYUBO
MA JOSEFINA ARTIACH MENG
MA JOSEFINA ARTIACH MENG
MA JOSEFINA ARTIACH MENG
MA JOSEFINA ARTIACH MENG
JOSE SILVA DURAN
VICTORIANO FERNANDEZ MARTINEZ
EMILIA BERMEJO COLLADO
MIGUEL CALLEJA OCHOA
CONSTRUCCIONES SERVICIOS Y MANTE
CONSTRUCCIONES BOLAÑOS, S.A.
ANTONIO GARCIA GAMERO
ANTONIO GARCIA GAMERO
ANTONIO GARCIA GAMERO
ANTONIO GARCIA GAMERO
PENELOPE ECHEVARRIA CALLEJA
JOSE RAMON BAREA MONGE
JULIO ARBULU GARAY
JULIO ARBULU GARAY
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES BAL
JORGE JUAN ASOLO ECHANANDIA
JESUS FERNANDEZ GOMEZ
INGENIERIA DE TRABAJOS VERTICALE
INGENIERIA DE TRABAJOS VERTICALE
LUIS SANCHEZ LUIS
M. BEGOÑA NOVOA PUGLIESES
JOSE IGNACIO RODRIGUEZ BLANCO
OLGA ALONSO SAEZMIERA
RICARDO CRUZ GOMEZ
RICARDO CRUZ GOMEZ
IBON HORMAETXE LARRAURI
JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS
JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS
JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS
JUAN JESUS UGARTE MAUROLAGOITIA
IGNACIO BARCENA ALVAREZ
BLAS GOMEZ ALONSO
DANIEL EREÑO BILBAO
DANIEL EREÑO BILBAO
JAVIER FANO MAROTO
EDUARDO AYALA ARRIOLA
YOLANDA CIANCA FOL
SONIA PALOMAR RODRIGUEZ
SONIA PALOMAR RODRIGUEZ
SONIA PALOMAR RODRIGUEZ
SONIA PALOMAR RODRIGUEZ
JOSE ARTECHE AZCORRA
JAVIER PEÑA ARECHAGA
MARIA ENRIQUETA OLOZAGA SZEKELY
RAFAEL RUIZ DIAZ Y OTROS, C.B.
JESUS ORDORICA SOLOGUESTOA
JESUS BARRIO BRAVO
JORGE EGUSKIZA SANCHEZ
JOSE HONORIO FERNANDEZ BALDOMINO
JOSE HONORIO FERNANDEZ BALDOMINO
GEISTISER, S.A.
JOSE DANIEL FERNANDEZ RODRIGUEZ
JESUS MARIA GARNICA MURUGARREN
ANGEL BARCENA URLANGA
GERMAN MORALES LORENTE
GERMAN MORALES LORENTE
GERMAN MORALES LORENTE
GERMAN MORALES LORENTE
GERMAN MORALES LORENTE
ANGEL FERNANDEZ PEÑA Y OTROS, C.
MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE
MERCEDES OCHOA BENITO DEL VALLE
JOSE IGNACIO PALACIOS GONZALEZ
JOSE RAMON OZA VILLATE
CANTABRA DE CHATARRAS, S.A.
JOSE AGUSTIN HERNANDEZ IGLESIAS
INFANTE Y LUENGO CONTABILIDADES,
EUROFIRE, S.A.
ELENA IJALBA HERNANDO MAORIA
IGNACIO GARCIA RUIZ
IGNACIO GARCIA RUIZ
JOSE LUIS ALBEA GONZALEZ
MARIA ISABEL ZAPATA DOMINGUEZ
JOSE ANTONIO GOMEZ FRANCO
MANUEL SENLLE LOPEZ
MANUEL SENLLE LOPEZ
MANUEL SENLLE LOPEZ
JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
RADIAUTO, S.L.
MIGUEL ANGEL GONZALEZ CRIADO
GERARDO GARCIA DIEZ
MARIA SONIA MEDIAVILLA HERAS
ELISCAN, S.L.
ELISCAN, S.L.
— 1260 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-2539-BH
BI-2539-BH
BI-2569-BH
BI-2622-BH
BI-2641-BH
BI-2655-BH
BI-2655-BH
BI-2713-BH
BI-2718-BH
BI-2865-BH
BI-2951-BH
BI-3059-BH
BI-3059-BH
BI-3102-BH
BI-3198-BH
BI-3608-BH
BI-3793-BH
BI-3793-BH
BI-4089-BH
BI-4099-BH
BI-4099-BH
BI-4099-BH
BI-4099-BH
BI-4099-BH
BI-4099-BH
BI-4365-BH
BI-4450-BH
BI-4578-BH
BI-4622-BH
BI-4667-BH
BI-4820-BH
BI-4880-BH
BI-5001-BH
BI-5001-BH
BI-5001-BH
BI-5001-BH
BI-5001-BH
BI-5001-BH
BI-5268-BH
BI-5273-BH
BI-5341-BH
BI-5431-BH
BI-5431-BH
BI-5508-BH
BI-5508-BH
BI-5568-BH
BI-5834-BH
BI-5856-BH
BI-5856-BH
BI-6036-BH
BI-6198-BH
BI-6505-BH
BI-6690-BH
BI-6836-BH
BI-6888-BH
BI-6888-BH
BI-7152-BH
BI-7288-BH
BI-7288-BH
BI-7325-BH
BI-7432-BH
BI-7689-BH
BI-7689-BH
BI-7689-BH
BI-7689-BH
BI-7721-BH
BI-7721-BH
BI-7721-BH
BI-7814-BH
BI-8094-BH
BI-8118-BH
BI-8118-BH
BI-8118-BH
BI-8118-BH
BI-8118-BH
BI-8364-BH
BI-9581-BH
BI-0044-BJ
BI-0080-BJ
BI-0328-BJ
BI-0329-BJ
BI-0329-BJ
BI-0329-BJ
BI-0329-BJ
BI-1028-BJ
BI-1235-BJ
BI-1239-BJ
BI-1373-BJ
BI-1447-BJ
BI-1447-BJ
BI-1577-BJ
BI-1710-BJ
BI-2357-BJ
BI-2434-BJ
BI-2582-BJ
BI-2882-BJ
BI-3085-BJ
BI-3085-BJ
BI-3680-BJ
BI-3685-BJ
BI-3726-BJ
BI-4314-BJ
BI-4420-BJ
BI-4420-BJ
BI-4420-BJ
BI-4584-BJ
BI-4800-BJ
BI-4800-BJ
BI-5185-BJ
BI-5260-BJ
BI-5778-BJ
BI-5994-BJ
BI-6085-BJ
BI-6399-BJ
BI-6553-BJ
BI-6585-BJ
BI-6944-BJ
BI-6944-BJ
BI-7224-BJ
BI-7229-BJ
BI-7347-BJ
BI-7347-BJ
BI-7347-BJ
BI-7429-BJ
BI-7751-BJ
BI-7751-BJ
BI-8002-BJ
BI-8002-BJ
BI-8002-BJ
BI-8002-BJ
BI-8002-BJ
74955708650
74956105215
74956251203
74955210180
74955288278
74955630995
74955937829
74954071348
74955752977
74956162804
74955945716
74954070091
74956320540
74955573401
74955898891
74955573096
74955573606
74956260415
74956240945
74955585825
74955586104
74955586201
74955586317
74955586449
74955585973
74956261039
74955989209
74955629776
74955888771
74959155817
74959671041
74956777272
74955917208
74955917526
74955917704
74955917984
74955918247
74955918492
74954068401
74957199736
74959448652
74955448275
74955904815
74955586091
74956220707
74955209726
74959236272
74955173225
74955409288
74959955490
74956141467
74959735244
74956095601
74955726658
74954073901
74954074061
74955958320
74954073162
74954073227
74956350031
74956064829
74955873260
74955873421
74955873570
74959448105
74955630154
74955630464
74955630693
74955767419
74956240783
74955035108
74955097774
74956074808
74956075090
74956075600
74956064144
74955937802
74959671009
74956261152
74956202661
74956023910
74956024002
74956106882
74956123591
74955044981
74955904408
74956202890
74955959679
74955904866
74956105916
74955448089
74955137032
74955045235
74955958290
74955752675
74956300255
74955573215
74955573681
74959496061
74955630511
74955232868
74955496831
74956035438
74956035683
74956036132
74956280530
74956141785
74956142161
74959955287
74956163479
74959496878
74956002041
74959867035
74955107141
74955137059
74956105622
74955959300
74956153465
74955287905
74956075316
74956194005
74956194684
74957199159
74955136567
74955899731
74955936890
74954069751
74954069769
74954069777
74954069785
74954069815
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
ELISCAN, S.L.
ELISCAN, S.L.
RAFAEL PALOMAR SERRANO
CLEMCO INTERNACIONAL, S.A.
MARIA ANGELA BENAVIDES RODRIGUEZ
JUAN CARLOS ACOSTA GARCIA
JUAN CARLOS ACOSTA GARCIA
RECREATIVOS JUFER SA
VICTORIANO GABIOLA SANTAMARIA
JOSE RAUL DIEZ DIEZ
JOSE LUIS RODRIGUEZ NUÑEZ
VOCOGAS, S.L.
VOCOGAS, S.L.
JUAN IGOR ZABALBEASCOA ANDINO
OSCAR GOMEZ BARBERO
FERNANDO RAFAEL ORTUONDO VILAPLA
NORFIRE, S.L.
NORFIRE, S.L.
PRINT BAGS, S.L.
FRANCISCO LOPEZ BALSATEGUI
FRANCISCO LOPEZ BALSATEGUI
FRANCISCO LOPEZ BALSATEGUI
FRANCISCO LOPEZ BALSATEGUI
FRANCISCO LOPEZ BALSATEGUI
FRANCISCO LOPEZ BALSATEGUI
JESUS GONZALEZ ONIS
JOSE MANUEL URIBARRI RODRIGUEZ-T
LUIS CARLOS DEL POZO MAGDALENO
INDIAN TRANSPORT LIMITED, S.L.
JOAQUIN CAMPILLO QUEVEDO
JOSE LUIS LANDA-ARROITAJAUREGUI
JON KOLDO AURTENETXE URIARTE
ENRIQUE LAORDEN LOPEZ
ENRIQUE LAORDEN LOPEZ
ENRIQUE LAORDEN LOPEZ
ENRIQUE LAORDEN LOPEZ
ENRIQUE LAORDEN LOPEZ
ENRIQUE LAORDEN LOPEZ
COROTOMO, S.A.
COMERCIAL DE NYLON REFORZADO S.L
JOSE IGNACIO ORTIZ SAGARDUY
MARIA TERESA IBAÑEZ GOMEZ
MARIA TERESA IBAÑEZ GOMEZ
SUSANA GARCIA HERRERO
SUSANA GARCIA HERRERO
JOSE IGNACIO TELLECHEA GARCIA
EMILIO CANTERO GARCIA
JUAN MANUEL FERNANDEZ PEREZ
JUAN MANUEL FERNANDEZ PEREZ
NATALIA MIOTA PRECIADO
BENJAMINA SARMIENTO FRANCISCO
JOSE IGNACIO ISCOA ARANA
MERCEDES GOMEZ PEREZ
COMPUPLAY, S.A.
TECNOIL TECNICOS DE ACEITES S.A.
TECNOIL TECNICOS DE ACEITES S.A.
ROYAL LIFE CIA.ESPAÑOLA SEGUROS
LIMIA DECORACIONES S.L
LIMIA DECORACIONES S.L
MIGUEL FERNANDEZ LOPEZ
AURELIO GUNTIN PARRADO
IGNACIO COBOS ZALBIDE
IGNACIO COBOS ZALBIDE
IGNACIO COBOS ZALBIDE
IGNACIO COBOS ZALBIDE
AURORA SEARA RODRIGUEZ
AURORA SEARA RODRIGUEZ
AURORA SEARA RODRIGUEZ
BEATO JOYEROS, S.L.
SANTIAGO SANCHEZ HELGUERA
MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN
MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN
MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN
MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN
MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN
ISMAEL MOSQUERA GARCIA
BERNARDO FERNANDEZ PALERO
MA CARMEN BALLESTEROS RODRIGUEZ
JOSE MANUEL PEÑA SALINAS
OSCAR ALBERTO GUTIERREZ FERNANDE
PURIFICACION BAZAGA DELGADO
PURIFICACION BAZAGA DELGADO
PURIFICACION BAZAGA DELGADO
PURIFICACION BAZAGA DELGADO
R.T.V. DUEÑAS, S.A.
BEATRIZ LOPEZ VILLANUEVA
MARIA PILAR MOZAS GONZALEZ
MIGUEL BARINAGARREMENTERIA EGUIA
JUAN MARIA BEGOÑA ASTOBIETA
JUAN MARIA BEGOÑA ASTOBIETA
EDUARDO RUALES QUINTANILLA
MARIA JESUS ALONSO FUENTE
ITZIAR ADRIAN GOROSTIZA
CINSA-EP, S.A.
SERVICIOS INTEGRADOS DE REHABILI
LUIS MARIA DELGADO ANTON
TOMAS ORECA RUIZ
TOMAS ORECA RUIZ
JOSE SIXTO JIMENEZ LOPEZ
ANGEL MARIA ARAMENDIA AZPARREN
FIDEL LLANA BAÑOS
NATIVIDAD CAMPOS SANTAMARINA
PEDRO CAMPAÑA GUTIERREZ
PEDRO CAMPAÑA GUTIERREZ
PEDRO CAMPAÑA GUTIERREZ
JOSE ANTONIO REDONDO MERINO
IÑAKI LAVIN ATOZQUI
IÑAKI LAVIN ATOZQUI
EVELIA GARCIA GARCIA
ELIAS RUIZ MADARIAGA
MIREN GURUTZE HERRERA BARAJAS
FCO JAVIER CARRERA MAGUNAGOICOEC
MARIA JOSE MASEDA REGO
MIGUEL ANGEL GONZALEZ MARTIN
INGENIERIA DEL FUNCIONAMIENTO, S
JAIME VICENTE ABAD
JOSE ENRIQUE HERNANDEZ DEL OLMO
JOSE ENRIQUE HERNANDEZ DEL OLMO
ANTONIO M. GONZALEZ BARENYS
CESAR GUILES HIJOSA
ANGEL JOSE CALDERON GARCIA
ANGEL JOSE CALDERON GARCIA
ANGEL JOSE CALDERON GARCIA
INMACULADA CONCEPCION BOULANDIER
EUGENIO HERNANDEZ GUADILLA
EUGENIO HERNANDEZ GUADILLA
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
2.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-8002-BJ
BI-8002-BJ
BI-8002-BJ
BI-8010-BJ
BI-8010-BJ
BI-8302-BJ
BI-8368-BJ
BI-8368-BJ
BI-8587-BJ
BI-8631-BJ
BI-8811-BJ
BI-8811-BJ
BI-8811-BJ
BI-8811-BJ
BI-8957-BJ
BI-9040-BJ
BI-9612-BJ
BI-0062-BK
BI-0185-BK
BI-0269-BK
BI-0419-BK
BI-0652-BK
BI-0841-BK
BI-0965-BK
BI-1084-BK
BI-1190-BK
BI-1190-BK
BI-1603-BK
BI-1603-BK
BI-1643-BK
BI-1643-BK
BI-1643-BK
BI-1643-BK
BI-1643-BK
BI-1643-BK
BI-1668-BK
BI-2029-BK
BI-2316-BK
BI-2524-BK
BI-2524-BK
BI-2524-BK
BI-2524-BK
BI-2533-BK
BI-2557-BK
BI-2736-BK
BI-3342-BK
BI-3374-BK
BI-3425-BK
BI-3425-BK
BI-3431-BK
BI-3468-BK
BI-3468-BK
BI-3468-BK
BI-3468-BK
BI-3519-BK
BI-3680-BK
BI-3809-BK
BI-4215-BK
BI-4419-BK
BI-4439-BK
BI-4567-BK
BI-4683-BK
BI-4911-BK
BI-5249-BK
BI-5521-BK
BI-5521-BK
BI-5521-BK
BI-5521-BK
BI-6052-BK
BI-6533-BK
BI-6643-BK
BI-6725-BK
BI-6831-BK
BI-6844-BK
BI-7004-BK
BI-7004-BK
BI-7075-BK
BI-7294-BK
BI-7294-BK
BI-7294-BK
BI-7415-BK
BI-7540-BK
BI-7571-BK
BI-7671-BK
BI-7814-BK
BI-7814-BK
BI-7862-BK
BI-8144-BK
BI-8144-BK
BI-8144-BK
BI-8144-BK
BI-8306-BK
BI-8306-BK
BI-8330-BK
BI-8440-BK
BI-8468-BK
BI-8468-BK
BI-8468-BK
BI-8508-BK
BI-8752-BK
BI-8772-BK
BI-8772-BK
BI-8969-BK
BI-9314-BK
BI-9424-BK
BI-9635-BK
BI-9976-BK
BI-0095-BL
BI-0194-BL
BI-0254-BL
BI-0254-BL
BI-0254-BL
BI-0412-BL
BI-0829-BL
BI-0861-BL
BI-0969-BL
BI-1003-BL
BI-1003-BL
BI-1246-BL
BI-1735-BL
BI-1866-BL
BI-1870-BL
BI-2089-BL
BI-2298-BL
BI-2578-BL
BI-2655-BL
BI-2655-BL
BI-2679-BL
BI-2679-BL
BI-2679-BL
BI-4150-BL
74954069840
74954072328
74959853808
74956086008
74956086148
74956300328
74955917585
74955917968
74959903708
74956177861
74956085605
74956085702
74956085982
74956086211
74956153147
74956042990
74956105908
74955045146
74956261497
74955917801
74956105525
74955945643
74955845592
74955252532
74956231041
74955338488
74956261250
74956777418
74956777833
74954073600
74954073634
74954073642
74954074002
74955572294
74955618529
74955753086
74956141971
74955339166
74955098410
74955098819
74955099084
74956872755
74956194081
74959967374
74956106637
74955137016
74955618511
74955938001
74956123973
74956163371
74955904092
74955904246
74955904424
74955904700
74956270011
74955617824
74955288162
74955044972
74956001771
74955726411
74956035764
74955917054
74959735350
74959448385
74955496997
74959155523
74959155701
74959155990
74959496681
74955964028
74956777612
74957592284
74955107231
74954072182
74956023286
74956023499
74956192851
74955573550
74955617816
74955618146
74959955198
74956075502
74956035951
74956175876
74955696996
74959497009
74954072794
74955708463
74955945937
74956095520
74956095813
74955173641
74956250738
74955252591
74955497411
74956240872
74956241178
74956241691
74956280653
74955173403
74955098827
74956105231
74955753426
74955975496
74955767532
74955994466
74955989799
74956024053
74955232949
74956192240
74956194773
74956777680
74954073383
74955766986
74955945724
74956153023
74956064551
74956064811
74955508782
74955937209
74955045227
74956330014
74956192631
74955106641
74955708609
74954070996
74955035418
74956153376
74956177241
74956320507
74954069581
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
MARIA DOLORES RAMOS ALVAREZ
MARIA DOLORES RAMOS ALVAREZ
ELECTROMECANICA CHEMA, S.L.
IÑIGO LLARENA BADILLO
IÑIGO LLARENA BADILLO
DOROTEO RODERO AGUIRRE
JOSE MANUEL ELIAS ALVAREZ
MA ASUNCION ELORRIAGA LEQUERICA
MA ASUNCION ELORRIAGA LEQUERICA
MA ASUNCION ELORRIAGA LEQUERICA
MA ASUNCION ELORRIAGA LEQUERICA
JOSE JAVIER GAUNA CABALLERO
ZUBINOR, S.L.
ANGEL RIVAS CASADO
EDUARDO MARTINEZ MORENO
LUIS RAMON ZURUTUZA
EUGENIO ORTEGA RODRIGUEZ
MARIA SORAYA FERNANDEZ GARRIDO
LUIS VEGAS GUEZURAGA
M.PILAR PASARIN ENJAMIO
MARIA DEL CARMEN CABALLERO REY
JAVIER CALVO GANZABAL
PEDRO ANDREU URIBARRI
PEDRO ANDREU URIBARRI
FERNANDO LERIA BUSTINZA
FERNANDO LERIA BUSTINZA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE M
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE M
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE M
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE M
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE M
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE M
RAFAEL MARRODAN ESCARDA -CDTORGHOULIMI KHALIL BOULAH
KOLDOBIKA VILLASUSO PLAZA
FEDERICO RUIZ PINEDO
FEDERICO RUIZ PINEDO
FEDERICO RUIZ PINEDO
FEDERICO RUIZ PINEDO
ALFONSO VARONA ZARATE
LUCIO SAEZ MARTIN LUIS MARIA ABR
SUSANA LAZARO ORTEGA
GUILLERMO ITURRIBARRIA ELIAS
KULTURGINTZA
JOSE HERNANDEZ BLANCO
JOSE HERNANDEZ BLANCO
JOSE CARLOS GARCIA GARCIA
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
JOSE LUIS SANZ VAZQUEZ
JOSE MARIA SOLANO BELAUSTEGUIGOI
CELIA RUIZ ZARRAGA
MARIA ICIAR CABIECES IBARRONDO
JESUS MARIA ORTIZ TORCIDA
AUTOMATICOS ALAN, S.A.
JOSE IGNACIO AMIGO GARCIA
IGNACIO MARIA URRUTIA LEON
JAVIER MIGUELEZ DE MENDILUCE MAR
JUAN JOSE GAMINDE TERRAZA
RAFAEL FERNANDO GONZALEZ GONZALE
RAFAEL FERNANDO GONZALEZ GONZALE
RAFAEL FERNANDO GONZALEZ GONZALE
RAFAEL FERNANDO GONZALEZ GONZALE
RAUL PASCUAL SALCEDA
JUAN DEPRIT URIARTE
MARIA SOLEDAD CAPELASTEGUI ARIÑO
SANTIAGA CARMEN FERNANDEZ BURGOS
MARTA ELENA FERNANDEZ ALVAREZ
CIGSO S.L.
MANUEL SORDO COSTOYA
MANUEL SORDO COSTOYA
ALFONSO LUIS GONZALEZ RODRIGUEZ
ADOLFO LASARTE ARLANZON
ADOLFO LASARTE ARLANZON
ADOLFO LASARTE ARLANZON
ALBERTO AGUIRRE ZABALETA
GERARDO ALONSO GORRIARAN
MARIA ANTONIA BARROSO MORALES
JOSE RAMON MOLLEDO BOLADO
BULTZ CONSULTER, S.L.
BULTZ CONSULTER, S.L.
JONTIS EXPRESS SA
MARIA DOLORES MANSO GARAYO
MARIA DOLORES MANSO GARAYO
MARIA DOLORES MANSO GARAYO
MARIA DOLORES MANSO GARAYO
LAURA ROMO SIMON
LAURA ROMO SIMON
MAXIMINIA GARCIA GARCIA
FRANCISCO JAVIER ALONSO FERNANDE
FELIPA TURRADO TURRADO
FELIPA TURRADO TURRADO
FELIPA TURRADO TURRADO
GOZURI, S.A.
PEDRO REY IBARRECHE
MARIA JESUS MORATA GARCIA
MARIA JESUS MORATA GARCIA
JOSE ANTONIO MONTERO SANCHEZ
MARIA MAR BARRUTIA AZULA
IGNACIO LASTRA JORGE
MAITE IZAGA BILBAO
FERNANDO VILLALUENGA ISASBIRIBIL
REGINA AGUIRRE TEJADA
ANA LATATU ARRIZABALAGA
JON ALBERDI SANMARTIN
JON ALBERDI SANMARTIN
JON ALBERDI SANMARTIN
FRIO MARTINEZ, S.L.
JOSE MARIA BILBOA LACALLE
ISIDRO PALACIOS POSTIGO
JON BORDE GARCIA
PEDRO LUIS ARIAS ERGUETA
PEDRO LUIS ARIAS ERGUETA
HEINEMANN IBERIA, S.A.
ALICIA GARCIA YEBOLES
MIGUEL ANGEL REOYO POCERO
MIKEL GOTZON ABRISKETA TERAN
JON ELDUAYEN CARDAÑO
ALFONSO MARIA DE LECEA AGUIRRE
PINTURAS SILKA, S.L.
AROSA Y MORALES, S.A.
AROSA Y MORALES, S.A.
JOSEBA ANDONI COTO UGALDE
JOSEBA ANDONI COTO UGALDE
JOSEBA ANDONI COTO UGALDE
TROQUELERIA ZAMUDIO S.L.
— 1261 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-4156-BL
BI-4723-BL
BI-5096-BL
BI-5131-BL
BI-5433-BL
BI-5433-BL
BI-5433-BL
BI-5445-BL
BI-5581-BL
BI-5641-BL
BI-5927-BL
BI-5933-BL
BI-5933-BL
BI-5963-BL
BI-5986-BL
BI-5986-BL
BI-6529-BL
BI-6794-BL
BI-6819-BL
BI-7043-BL
BI-7555-BL
BI-7704-BL
BI-7751-BL
BI-7936-BL
BI-7936-BL
BI-7946-BL
BI-8283-BL
BI-8377-BL
BI-8911-BL
BI-9554-BL
BI-9988-BL
BI-0382-BM
BI-0382-BM
BI-0382-BM
BI-0382-BM
BI-0544-BM
BI-1036-BM
BI-1522-BM
BI-1532-BM
BI-2267-BM
BI-2267-BM
BI-2444-BM
BI-2444-BM
BI-2529-BM
BI-2886-BM
BI-2997-BM
BI-3569-BM
BI-3569-BM
BI-4140-BM
BI-4608-BM
BI-4667-BM
BI-4718-BM
BI-4931-BM
BI-4931-BM
BI-4931-BM
BI-4931-BM
BI-4931-BM
BI-4931-BM
BI-4931-BM
BI-4940-BM
BI-5329-BM
BI-5562-BM
BI-6036-BM
BI-6036-BM
BI-6036-BM
BI-6036-BM
BI-6263-BM
BI-6624-BM
BI-6624-BM
BI-6624-BM
BI-7000-BM
BI-7040-BM
BI-7040-BM
BI-7040-BM
BI-7040-BM
BI-7477-BM
BI-7782-BM
BI-7876-BM
BI-8243-BM
BI-8243-BM
BI-8243-BM
BI-8408-BM
BI-8677-BM
BI-8827-BM
BI-9172-BM
BI-9705-BM
BI-9855-BM
BI-0114-BN
BI-0242-BN
BI-0384-BN
BI-1023-BN
BI-1023-BN
BI-1023-BN
BI-1023-BN
BI-1023-BN
BI-1023-BN
BI-1397-BN
BI-1565-BN
BI-1937-BN
BI-2156-BN
BI-2340-BN
BI-2416-BN
BI-2417-BN
BI-2586-BN
BI-2939-BN
BI-3092-BN
BI-3162-BN
BI-3213-BN
BI-3641-BN
BI-3641-BN
BI-3732-BN
BI-3827-BN
BI-3827-BN
BI-3827-BN
BI-4241-BN
BI-4256-BN
BI-4339-BN
BI-4340-BN
BI-4369-BN
BI-4676-BN
BI-5005-BN
BI-5048-BN
BI-5049-BN
BI-5491-BN
BI-5857-BN
BI-5954-BN
BI-6375-BN
BI-6528-BN
BI-6632-BN
BI-6642-BN
BI-6875-BN
74959866853
74956176872
74958973991
74956142030
74955753078
74955790003
74956177461
74955352731
74955497071
74959866942
74955136443
74959448083
74959671025
74956130562
74956105827
74956106823
74959513560
74955552820
74956106106
74955899960
74955071210
74955496890
74955173233
74955679196
74959853719
74956106858
74955899579
74955889921
74959814519
74956300107
74958973818
74959734949
74959735040
74959735121
74959735252
74956192886
74956241411
74955899765
74955873758
74955683622
74956176147
74956051557
74956130554
74956153554
74956085818
74955106846
74955873413
74956211970
74956310111
74959496673
74956300158
74956105479
74956260288
74956260580
74956260962
74956261179
74956261489
74956261853
74959989891
74955070680
74956105410
74955866301
74955352669
74955352910
74955353177
74955353509
74955845410
74956240970
74956241216
74956241674
74955697364
74955959571
74956290101
74956350121
74959155574
74956177127
74956194102
74955573371
74955866115
74955866271
74955866590
74955917895
74956202598
74956051921
74955099335
74956163533
74956181698
74954068762
74955845398
74955586287
74955629741
74955629881
74955630111
74956095384
74956095546
74956095821
74954069289
74955917950
74956194064
74955190707
74955679269
74954070309
74959155281
74955873626
74955899072
74959155400
74955989845
74956106793
74955339280
74959448920
74955708633
74956095929
74956873018
74956873158
74955468292
74955252818
74956042809
74959155426
74955035442
74955232752
74955767168
74955959628
74956095988
74955866191
74955989039
74955629971
74956181655
74956095571
74956175507
74955035264
74955035302
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JOSE OSCAR GRIJALBA PEREZ
GABRIEL PEREZ SELLERS
AITOR OLIVARES IJALBA
JOSE M. DE BENITO CARDEÑOSA
MANUEL SOLIS PUERTAS
MANUEL SOLIS PUERTAS
MANUEL SOLIS PUERTAS
THOMAINFOR-CERO, S.A.
VICTOR MARTIN DIAZ
EVENCIO MARTINEZ CARRERA
JUAN CARLOS PORTILA HERRERA
MARIA CONCEPCEPCION MARTIN URONE
MARIA CONCEPCEPCION MARTIN URONE
DAVID PIPAON ARIAS
CARLOS ALBERTO TOVAR GARCIA
CARLOS ALBERTO TOVAR GARCIA
ROBERTO DEL AGUA MUNCHMEYER
JULIO ALLUE LAPUERTA
M. ISABEL TIRADO GARRIDO
SORAYA ALVAREZ GARRAN
NARCISO GARCIA HERRERO -CDTORIÑAKI XABIER BRUNO ARRILLAGA
JOSE ANTONIO CORREA CARRASCO
RUBEN GARCIA BLANCO SAINZ DE LA
RUBEN GARCIA BLANCO SAINZ DE LA
MARIA MERCEDES ARREAL ORBEA
SACOLIN, S.A.
MARIA ANGELES ALONSO FEITO
ESPERANZA MARIN AMODEO
ALBERDI INSTALACIONES, S.L.
ROBERTO GARCIA RUIZ
CELESTINO ALCALDE CASADO
CELESTINO ALCALDE CASADO
CELESTINO ALCALDE CASADO
CELESTINO ALCALDE CASADO
M. ANGELES, M. LOURDES ILARDIA Z
ANABELLA RODRIGUEZ CUENA
ALFREDO JIMENEZ ESTEBANEZ
VIDAL OBREGON CRESPO
MARIA JOSE GALLO ALONSO
MARIA JOSE GALLO ALONSO
ANTONIO BONILLA PEGUERO
ANTONIO BONILLA PEGUERO
JOSE LUIS MIGUEL MARTINEZ
MARIA ARANZAZU DELAMO IRIARTE
MIGUEL RAMIRO LABURU VIZCAINO
MANUEL ANGEL CERRO PERIANEZ Y OT
MANUEL ANGEL CERRO PERIANEZ Y OT
BASOZABAL SOCIEDADCOOPERATIVA
CRISTOBAL GARDOKI ZURINAGA
OSCAR LOPEZ ALDAMA
TECNICAS DE AIREACION, AUTOMATIZ
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
LOURDES PRIETO SAN JOSE
BILTEGUI, S.L.
IRENE OCA ARIETA
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
JOSE ANTONIO DE LENIZ ASPIAZU
MARIA ROSANA MADRAZO SAINZ DE AJ
MARIA ROSANA MADRAZO SAINZ DE AJ
MARIA ROSANA MADRAZO SAINZ DE AJ
MARTA FERNANDEZ HERMOSILLA
ANDRES HOYO CANTERO
ANDRES HOYO CANTERO
ANDRES HOYO CANTERO
ANDRES HOYO CANTERO
JOSEBA MIRENA ANGULO URRUTIA
JOSE OCERIN ARANAZ
JUAN ANTONIO LOPEZ CARRASCAL
FCO. JAVIER LOMBIDE OLAVARRIETA
FCO. JAVIER LOMBIDE OLAVARRIETA
FCO. JAVIER LOMBIDE OLAVARRIETA
LOGOGRAPH, S.A.
OSKAR UNZAGA EMBEITA
JOSE VASALLO QUIÑONES
ADRIAN SANCHEZ MENCHACA
ARMANDO ISASI LASUEN
ALFONSO RUPERTO AMEZAGA MIQUELAR
CONORTE S.L.
GONZALO LARRUMBIDE CALDERON
JOSE ROBERTO GUILES HIJOSA
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
NASCAL S.L.
ROSA MARIA PURIFICACION VILARIÑO
IGNACIO EGUIZABAL FUENTES
ESTUDIOS TECNICOS Y SUMINISTROS
GERMAN MEAAURIO ARRATE
ORMAZABAL Y CIA S.A.
MANUEL MARTIN-MUÑIO SAINZ
JESUS PAREDES LOPEZ-NEGRETE
MARIA GARCIA NAVAMUEL
MARIA BELEN CALDERON RUIGOMEZ
ESTANTERIAS ALEX, S.A.
JUAN ANGEL VALLECILLOS VILLALBA
PEDRO MARIA DIAZ SAIZ
PEDRO MARIA DIAZ SAIZ
MONICA BERNABE FERNANDEZ
MARIA JOSE ARZANEGUI GUERRICABEI
MARIA JOSE ARZANEGUI GUERRICABEI
MARIA JOSE ARZANEGUI GUERRICABEI
PEDRO ARROYABE DELKABO
MARIA JESUS CALLEJO ONTORIA
TIBURCIO CARBALLO GUTIERREZ
JOSE RAMON CUADRADO ALTAMIRA
JOSE MANUEL FERNANDEZ GOROSTIZA
EMILIO ROPERO SANCHEZ
ARGIBE, S.A.
OLINDA NIETO LOSADA
PEDRO LARRAURI DEL VAL
MARTA PEREZ MENENDEZ
ALEJANDRO URRUTIA DE DIEGO
VICTOR MANUEL MAESTRE JIMENEZ
LUIS FORASTER ASPE
J JAVIER CARPINTERO GONZALEZ
M. MERCEDES ALVAREZ CABO
JOSE MANUEL FERNANDEZ GOROSTIZA
VALENTIN CAREAGA ORMAZA
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-6875-BN
BI-7371-BN
BI-7701-BN
BI-7890-BN
BI-7910-BN
BI-7967-BN
BI-8147-BN
BI-8237-BN
BI-8237-BN
BI-8344-BN
BI-8353-BN
BI-8785-BN
BI-8816-BN
BI-8914-BN
BI-9121-BN
BI-9121-BN
BI-9148-BN
BI-9214-BN
BI-9543-BN
BI-0080-BP
BI-0315-BP
BI-0691-BP
BI-0735-BP
BI-0846-BP
BI-0911-BP
BI-1036-BP
BI-1126-BP
BI-1266-BP
BI-1488-BP
BI-1649-BP
BI-2124-BP
BI-2124-BP
BI-2531-BP
BI-2531-BP
BI-3142-BP
BI-3142-BP
BI-3142-BP
BI-3393-BP
BI-3439-BP
BI-3507-BP
BI-3523-BP
BI-3583-BP
BI-4254-BP
BI-4453-BP
BI-4699-BP
BI-4739-BP
BI-4739-BP
BI-5052-BP
BI-5441-BP
BI-5490-BP
BI-5520-BP
BI-5536-BP
BI-5537-BP
BI-5616-BP
BI-6030-BP
BI-6030-BP
BI-6220-BP
BI-6374-BP
BI-6473-BP
BI-6473-BP
BI-6473-BP
BI-6761-BP
BI-6883-BP
BI-6883-BP
BI-6885-BP
BI-7190-BP
BI-7190-BP
BI-7190-BP
BI-7190-BP
BI-7190-BP
BI-7190-BP
BI-7271-BP
BI-7302-BP
BI-7370-BP
BI-7370-BP
BI-7463-BP
BI-7666-BP
BI-7742-BP
BI-7920-BP
BI-8051-BP
BI-8118-BP
BI-8557-BP
BI-8643-BP
BI-9354-BP
BI-9372-BP
BI-9468-BP
BI-9927-BP
BI-0013-BS
BI-0089-BS
BI-0101-BS
BI-0216-BS
BI-0569-BS
BI-0780-BS
BI-1129-BS
BI-1276-BS
BI-1442-BS
BI-1505-BS
BI-1699-BS
BI-1859-BS
BI-1859-BS
BI-1907-BS
BI-2685-BS
BI-3226-BS
BI-3421-BS
BI-3986-BS
BI-4362-BS
BI-4446-BS
BI-4446-BS
BI-4795-BS
BI-4795-BS
BI-4905-BS
BI-4958-BS
BI-5108-BS
BI-5108-BS
BI-5136-BS
BI-5298-BS
BI-5319-BS
BI-5319-BS
BI-5319-BS
BI-5319-BS
BI-5808-BS
BI-5960-BS
BI-6468-BS
BI-7033-BS
BI-7033-BS
BI-7033-BS
BI-7100-BS
BI-7390-BS
BI-7407-BS
BI-7457-BS
BI-7499-BS
74956176619
74955497365
74957199795
74959236914
74955994369
74955448330
74956163614
74955288294
74956106769
74954073910
74956250941
74955937926
74956873182
74959155566
74955975119
74955975313
74959217073
74956141424
74956241437
74955190677
74956123108
74956230974
74955136982
74955994504
74955945775
74955352294
74956310331
74957199981
74955725996
74956086113
74955917496
74955918565
74956193416
74956193769
74955572952
74959513543
74959513624
74955408770
74955790046
74955753167
74956202725
74956064918
74954068436
74956577061
74955509088
74955697356
74955994105
74955497462
74956177097
74955586511
74956777574
74959217081
74959496282
74955845771
74955889263
74956330251
74956330286
74955963960
74959955325
74959955422
74959955520
74956153333
74955339255
74955789633
74956064861
74956130422
74956270038
74956270127
74956270186
74956270267
74956270330
74959735007
74956320353
74955766927
74956105771
74956085931
74955508979
74956095627
74955958354
74957351473
74955448267
74955945147
74955899927
74956176741
74955034934
74956074956
74959889781
74955790607
74955630073
74956241399
74956035225
74955959849
74956036035
74956193904
74956042884
74955725716
74956212674
74956202849
74955917763
74955918042
74957351481
74955106722
74956043031
74955448232
74955945902
74956163495
74955586333
74955586414
74954069181
74954071836
74959155809
74956105967
74959735198
74959735295
74955790071
74955631126
74956152647
74956152841
74956153783
74959775327
74955958222
74955098223
74956130660
74956193696
74956194129
74956194579
74956181833
74955937489
74956085826
74956290365
74955509061
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
VALENTIN CAREAGA ORMAZA
DIMPEL, S.L.
M.ANGELES ANGULO MORALES
BONIFACIO LLARENA SAINZ
INTERCFISA
JOSE JORGE FERNANDEZ GARCIA
ESPERANZA GARCIA LLARENA
MARIA BEGOÑA SAN JUAN ZABALLA
MARIA BEGOÑA SAN JUAN ZABALLA
ASCENSORES REKALDE S.A.
YOSU REBOLLO URBIETA
AMILIANO ALONSO BRAVO
JAIME OSTOLAZA MARIN
FERNANDO RAMIREZ ESCUDERO IMAZ
JUAN ALVAREZ LOZANO
JUAN ALVAREZ LOZANO
JUAN CARLOS RUIZ DE OSMA LAUCIRI
JOSE IGNACIO URIA ILARDUYA
GOIMENDI 86, S.A.
MARIA JOSE PALACIOS ARNAIZ
JAIME DE ERCORECA OCHA
MANUEL PARRADO PATIÑO
REFORMAS VIZCAINAS, S.L.
CARLOS JOSE M. EPALZA SOLANO
CARMELO CURIEL HERRERIA
IGNACIO MARIA MUGICA BENGOECHEA
MANUEL CALERA LLAMA
PALOMA DOMINGO-ALDAMA GOMEZ
EUSEBIO LA HUERTA SAEZ
JOSE ANGEL VAZQUEZ PALOMAR
JESUS ANGEL MATA LOPEZ
JESUS ANGEL MATA LOPEZ
PILAR PEREZ GONZALEZ
PILAR PEREZ GONZALEZ
JESUS MARIA CRESPO MANSO
JESUS MARIA CRESPO MANSO
JESUS MARIA CRESPO MANSO
RAUL BEA ROMAY
MARI CRUZ VALLEJO RUIZ
MAURIZIO GIACOMINI MARTINI
OSCAR LUIS BARRIO RUIZ -CDTORJOSE IGNACIO CHAVES SANTOS
SUMINISTROS ORTUELLA, S.A.
ENRIQUE MARTIN PALACIOS CIORDIA
JOSE LUIS CANO PEREZ
JULEN OCERINJAUREGUI OCIRINJAURE
JULEN OCERINJAUREGUI OCIRINJAURE
MIGUEL OLAIZOLA SEGUROLA
JOSE ANTONIO ARTEAGABEITIA VILLO
NORTELEC, S.L.
JOSE MARIA ERQUIAGA CILLONIZ
BENJAMIN RESPALDIZA FERNANDEZ
GORUTZE GALLEGO ARANDILLA
JOSE MARIA SAEZ CARBALLO
MARIA DEL CARMEN LABIANO CASTAÑE
MARIA DEL CARMEN LABIANO CASTAÑE
MECANIZADOS LA FUENTE, S.A.
JUAN CARLOS PUENTE MUÑOZGUREN
JESUS MANUEL RUIZ MARTINEZ
JESUS MANUEL RUIZ MARTINEZ
JESUS MANUEL RUIZ MARTINEZ
LUIS ALBERTO REBOLLO SANTAMARIA
JOSE IGNACIO DURAN DOMINGUEZ
JOSE IGNACIO DURAN DOMINGUEZ
INDUSTRIAS SAMYN, S.A.
ENCIGRAN, S.L.
ENCIGRAN, S.L.
ENCIGRAN, S.L.
ENCIGRAN, S.L.
ENCIGRAN, S.L.
ENCIGRAN, S.L.
JUAN ANTONIO LOPEZ LAGUNA
FERNANDO NAVARRO RECIO
JUAN MANUEL RODRIGUEZ ALONSO
JUAN MANUEL RODRIGUEZ ALONSO
MARIANO ESPUÑEZ ALAGON
JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALINDO
JUAN MANUEL RUIZ CARRILES
JESUS ENRIQUE MARTINEZ IRASTORZA
JOSE ANTONIO TORRE URIBARRI
JAVIER MACIAS MARTINEZ
JOSE ESPARZA GONZALEZ
SERVICIOS FOTOGRAFICOS, S.L.
ALFONSO MARTIJA DE LA LLAMA
ROSALIA HIDALGO CABEZA
JUAN CARLOS GARCIA ESCUDERO
ANDONI ENDIKA URIBE GARCIA
JOSE FCO. RODENAS OSORIO
IBER-YACHT, SC
D.B. CARPLAN, S.A.
MIGUEL MARZO SASTRE
SOLEDAD VILLATE NAVARRO
ELEKTRINDAR LAU LAGUNAK S.L.
ALVARO ESTEBAN LORENZO
JOSE ANTONIO IRAZU CORVO
AGUSTIN NOLASCO LEON
FOTOGRAFIA AEREA Y TERRESTRE, S.
ANA CECILIA ARRIETA CELAYETA
ANTONIO SILVA PEREZ
ANTONIO SILVA PEREZ
ARRIZABALAGA HERMANOS, S.A.
JESUS GONZALEZ GOMEZ
CLARA GASTEASORO GONZALEZ
92 ZASDAN, S.L.
JOSE MARCOS RODRIGUEZ BARTOLOME
MIREN ARANTZATZU FRIAS ARANBARRI
JAVIER CUESTA MUELA
JAVIER CUESTA MUELA
MINTASA, S.L.
MINTASA, S.L.
JESUS ALVARO PALACIO CASTRESANA
M. NIEVES VAZQUEZ IRAGORRI
SEGUNDO RAPOSO VAZQUEZ
SEGUNDO RAPOSO VAZQUEZ
PEDRO CALLE DOMINGUEZ
MARI JOSE LAVIA MARTINEZ
FRANCISCO JOSE CASAL VELAZ
FRANCISCO JOSE CASAL VELAZ
FRANCISCO JOSE CASAL VELAZ
FRANCISCO JOSE CASAL VELAZ
MARGARITA MARTINEZ ARNAIZ
GABINETE TEC, S.L.
MAXIMO GARCIA DIEZ
JAVIER HIERRO ALDEA
JAVIER HIERRO ALDEA
JAVIER HIERRO ALDEA
MILAGROS FRIAS MENA
CARMEN TORRE TOBAL
ANA ISABEL BARCINA GARCIA
JUAN CARLOS TAPIA GARCIA
DANIEL CASTILLO ARANA
— 1262 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-7700-BS
BI-7821-BS
BI-8060-BS
BI-8060-BS
BI-8191-BS
BI-8606-BS
BI-8606-BS
BI-8606-BS
BI-8757-BS
BI-9134-BS
BI-9143-BS
BI-9430-BS
BI-9456-BS
BI-9667-BS
BI-9786-BS
BI-9786-BS
BI-9806-BS
BI-9998-BS
BI-0254-BT
BI-0432-BT
BI-0432-BT
BI-0432-BT
BI-0432-BT
BI-0532-BT
BI-0574-BT
BI-0883-BT
BI-0941-BT
BI-0944-BT
BI-1198-BT
BI-1533-BT
BI-1593-BT
BI-1911-BT
BI-2088-BT
BI-2197-BT
BI-2296-BT
BI-2414-BT
BI-2416-BT
BI-2431-BT
BI-2431-BT
BI-2431-BT
BI-2727-BT
BI-2779-BT
BI-3161-BT
BI-3205-BT
BI-3710-BT
BI-3997-BT
BI-4095-BT
BI-4098-BT
BI-4165-BT
BI-4165-BT
BI-4165-BT
BI-4165-BT
BI-4165-BT
BI-4441-BT
BI-5003-BT
BI-5351-BT
BI-5372-BT
BI-5809-BT
BI-5970-BT
BI-6030-BT
BI-6711-BT
BI-6711-BT
BI-6711-BT
BI-6876-BT
BI-6969-BT
BI-6981-BT
BI-7021-BT
BI-7251-BT
BI-7542-BT
BI-7584-BT
BI-7704-BT
BI-8516-BT
BI-9135-BT
BI-9181-BT
BI-9497-BT
BI-9532-BT
BI-9651-BT
BI-9904-BT
BI-0023-BU
BI-0234-BU
BI-0418-BU
BI-0762-BU
BI-0904-BU
BI-0913-BU
BI-0913-BU
BI-1397-BU
BI-1397-BU
BI-1698-BU
BI-1854-BU
BI-1860-BU
BI-1987-BU
BI-1987-BU
BI-1987-BU
BI-2102-BU
BI-2528-BU
BI-3158-BU
BI-3469-BU
BI-3615-BU
BI-3615-BU
BI-3676-BU
BI-4985-BU
BI-5535-BU
BI-5535-BU
BI-5538-BU
BI-5959-BU
BI-6062-BU
BI-6083-BU
BI-6120-BU
BI-6348-BU
BI-6348-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-6690-BU
BI-6878-BU
BI-7062-BU
BI-7074-BU
BI-7626-BU
BI-7626-BU
BI-8557-BU
BI-9052-BU
BI-9052-BU
BI-9099-BU
BI-9099-BU
BI-9297-BU
74956075529
74959990414
74959155914
74959156082
74955136613
74956240988
74956241097
74956280483
74959448695
74956177666
74955288138
74954073791
74956250631
74955889778
74955753230
74955937055
74955866034
74955252541
74955573461
74955959423
74956036051
74956064535
74956300140
74955873669
74956241631
74956260318
74959448334
74955918514
74959513594
74956124015
74955352286
74955888887
74955618570
74959639733
74955889336
74959814322
74956178131
74954073197
74954073201
74954073235
74955994245
74955889786
74955963811
74955136931
74955834671
74956194706
74959495952
74956220685
74955696899
74955697143
74955697241
74956177844
74956193394
74955679226
74955888968
74955573274
74955136389
74959775475
74956085508
74956086105
74956250525
74956250576
74956260628
74956123205
74959496657
74956176449
74957199515
74956153856
74956063989
74956175841
74955958303
74954072751
74955866620
74956221169
74955726437
74955945872
74956193734
74956023642
74956250673
74956202229
74955252338
74955617808
74955190545
74956042892
74959955651
74955834302
74956084960
74956220430
74958973800
74959639431
74955988768
74956175892
74956177429
74955917283
74959955201
74955136893
74955904513
74959866861
74959866977
74955252672
74955753124
74955945708
74956300352
74956035501
74959496550
74959990392
74955708161
74955508511
74959670835
74959989874
74954070821
74954070848
74954070864
74954071267
74954071275
74954071704
74956212216
74956212691
74956212828
74955408851
74956105002
74955352847
74955508618
74956153546
74956153830
74955937322
74956001703
74956001878
74955945627
74956177895
74956035373
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
ARALAI, S.A.
JOAQUIN PARDO CAMARGO
IGNACIO ORMAECHEVARRIA ORTIZ
IGNACIO ORMAECHEVARRIA ORTIZ
JOSE MANUEL CORTIZAS VALLADARES
ALBERTO BARRENECHEA EUBA
ALBERTO BARRENECHEA EUBA
ALBERTO BARRENECHEA EUBA
OSCAR CARPINTERO Y OTROS, S.CIVI
TERESA VILLAR CENICACELAYA
EGUSKIÑE MADARIAGA ZABALA
RESIDENCIAL GENERAL
JUAN ANDRES ALONSO MURUA
SERACO SERVICIOS A COMUNIDADES,
JESUS IGNACIO ROJO SAN MARTIN
JESUS IGNACIO ROJO SAN MARTIN
MARTA GUTIERREZ FERNANDEZ
ERILA, S.L.
JUAN LUIS AZKUE BETETA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
JAIME IGLESIAS FERNANDEZ
MELCHOR SANCHEZ MARCOS
JOSE LUIS PUENTE CASTAN
BENITA SANTAMARIA SANCHA
MANUEL TORRE GARCIA
JAVIER TRINCHE SAINZ EZKERRA
TECNICOS DE MANTENIMIENTO, S.A.
DOMINGO RUIZ ELUA
BLANCA ROSA MARTINEZ GOMEZ
ANTONIO RODRIGUEZ CANEDA
MARIA CONCEPCION RUBI CASSINELLO
ANTONIO DOMINGUEZ GUERRERO
LUIS QUIJADA RUBIO
IGNACIO FERNANDEZ OSTOLAZA
LIMIA DECORACIONES S.L
LIMIA DECORACIONES S.L
LIMIA DECORACIONES S.L
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO
A-RENTAL, S.A.
MARIA PILAR PAJARO FERNANDEZ
AITOR ELORRIAGA PEREZ
VICTOR PINTO GOMEZ
SANTIAGO MERCHAN SANTOS
IZARTI, S.L.
MARIA DEL CARMEN ESCANDON MORET
ROBERTO ZUINAGA CARRETERO
ROBERTO ZUINAGA CARRETERO
ROBERTO ZUINAGA CARRETERO
ROBERTO ZUINAGA CARRETERO
ROBERTO ZUINAGA CARRETERO
APKILER, S.L.
LUIS MARIA GAMON MARTINEZ
MARIA TERESA URIBE CASTAÑOS
ERRAZTI, S.L.
CASIMIRO ORTEGA LARA
ALMELIO QUIJADA HERNANDEZ
EDICIONES EGA, S.L.
CARLOS ECHEVARRIA OLARRA
CARLOS ECHEVARRIA OLARRA
CARLOS ECHEVARRIA OLARRA
ORLANDO LLANTADA AJA
EMILIO PECIÑA CRESPO
LUIS CALVO RUISANCHEZ
LUCIA MORAN AGUIRREZABALA
LEYRE LEJARZA MADARIAGA
JORGE CERRATO AGUIRRE
SINOSA, S.A.
JUAN MARIA ZULAICA AIZPURUA
SUMAZA, S.L.
PATRICIA CIGARAN FUSTER
I.M.B.O.R., S.A.
ANTON MIRAGAYA FERNANDEZ
IGNACIO BAÑARES MOSLARES
ALICIA RODRIGUEZ CASAS
GONZALO FERNANDEZ MARTINEZ
RAFAEL PEREZ IGLESIAS
IBAN FERNANDEZ HERNANDEZ
JAIME LOPEZ DE AUDICANA BEITIA
MARIA BELEN IRIONDO VAZQUEZ
CECILIA CARMEN MARCANO GARCIA
LUIS MARIA DELGADO ANTON
LUIS MARIA DELGADO ANTON
JOSE MARTIN DE LOS SANTOS
JOSE MARTIN DE LOS SANTOS
MARIA YOLANDA RAMOS LOPEZ
MARIA ANGELES RENDO CARDOSO
ASCENSORES BIZKAIA, S.L.
ROBERTO CERRO REVILLA
ROBERTO CERRO REVILLA
ROBERTO CERRO REVILLA
JAVIER SAINZ DIEZ ANDINO
BELEN ABRISQUETA ALVAREZ
JESUS MARIA GOMEZ FERNANDEZ
AURELIO PEÑA LINAJE
JOSE IGNACIO MARTINEZ PORTUGUES
JOSE IGNACIO MARTINEZ PORTUGUES
PETRA TAMAYO GONZALEZ
BITARTE ARQUITECTURA INTERIOR, S
SUSANA ARAMBURU ROJAS
SUSANA ARAMBURU ROJAS
MARIA LUISA PETRALANDA ABURTO
ANA ISABEL CUEVAS LOPEZ
D.B. CARPLAN, S.A.
MIGUEL ANGEL MOZO MUGARRA
CONSUTEL, S.A.
GERMAN IBARZABAL BEDARONA
GERMAN IBARZABAL BEDARONA
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
MANUEL ANDRES CASO CORDOVES
LAURA ORIZAOLA MURO
JOSE MARIA MARZAL ANDRADE
JUAN IGNACIO DEL HOYO GAMINDE
ANA MARIA URIARTE MAEROVICH
ANA MARIA URIARTE MAEROVICH
ALBERTO ZUGAZA GARCIA
TECNICAS DE AIREACION, AUTOMATIZ
TECNICAS DE AIREACION, AUTOMATIZ
DIAL SPANIA, S.A.
DIAL SPANIA, S.A.
RICARDO ECHEVARRIA PRIETO
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-9395-BU
BI-9395-BU
BI-0023-BV
BI-0806-BV
BI-0806-BV
BI-1032-BV
BI-1133-BV
BI-1545-BV
BI-1650-BV
BI-1898-BV
BI-2053-BV
BI-2528-BV
BI-3186-BV
BI-3208-BV
BI-3463-BV
BI-3658-BV
BI-3707-BV
BI-3707-BV
BI-3707-BV
BI-3891-BV
BI-3990-BV
BI-4433-BV
BI-4659-BV
BI-5130-BV
BI-5351-BV
BI-5351-BV
BI-5379-BV
BI-5379-BV
BI-5969-BV
BI-6150-BV
BI-6244-BV
BI-6332-BV
BI-7347-BV
BI-7603-BV
BI-7648-BV
BI-7650-BV
BI-7870-BV
BI-7870-BV
BI-7904-BV
BI-8204-BV
BI-8621-BV
BI-8722-BV
BI-8968-BV
BI-9213-BV
BI-9213-BV
BI-9230-BV
BI-9747-BV
BI-9863-BV
BI-9863-BV
BI-9863-BV
BI-9863-BV
BI-9863-BV
BI-0141-BW
BI-0204-BW
BI-0234-BW
BI-0378-BW
BI-0547-BW
BI-0656-BW
BI-0862-BW
BI-0862-BW
BI-0956-BW
BI-0956-BW
BI-1107-BW
BI-1138-BW
BI-1138-BW
BI-1138-BW
BI-1332-BW
BI-1738-BW
BI-2338-BW
BI-2838-BW
BI-2881-BW
BI-3189-BW
BI-3353-BW
BI-4040-BW
BI-4040-BW
BI-4231-BW
BI-4231-BW
BI-4264-BW
BI-4988-BW
BI-5141-BW
BI-5141-BW
BI-5340-BW
BI-5599-BW
BI-5599-BW
BI-5905-BW
BI-6015-BW
BI-6155-BW
BI-6276-BW
BI-6310-BW
BI-6357-BW
BI-7387-BW
BI-7420-BW
BI-7688-BW
BI-8149-BW
BI-8160-BW
BI-8870-BW
BI-8885-BW
BI-8902-BW
BI-8902-BW
BI-8902-BW
BI-8981-BW
BI-9065-BW
BI-9430-BW
BI-9532-BW
BI-9906-BW
BI-9930-BW
BI-9973-BW
BI-9973-BW
BI-0132-BX
BI-0204-BX
BI-0238-BX
BI-0361-BX
BI-0576-BX
BI-0576-BX
BI-0576-BX
BI-0617-BX
BI-0751-BX
BI-1698-BX
BI-1890-BX
BI-1910-BX
BI-1919-BX
BI-2135-BX
BI-2178-BX
BI-2178-BX
BI-2210-BX
BI-2441-BX
BI-2441-BX
BI-2441-BX
BI-2456-BX
BI-2456-BX
BI-2475-BX
74955789579
74956063849
74956085516
74955232914
74955448518
74956220472
74956212887
74956270151
74956074972
74956084994
74955753353
74954069548
74955889638
74959955546
74959496959
74955898807
74955958991
74955959261
74955959555
74955873464
74955988865
74956130503
74956085389
74956212518
74955173659
74955232990
74956240899
74956241712
74956577028
74956142269
74956251122
74959866454
74956075022
74956085079
74955448062
74956181515
74955099343
74956075197
74956212968
74955468713
74954073804
74959903651
74955173608
74955098011
74955409415
74956095538
74955753370
74956023448
74956024029
74956106203
74956023715
74956023898
74955889603
74956320205
74956105037
74959814284
74955339069
74955904611
74956777655
74956873212
74955468519
74955468551
74955572405
74955904181
74955904327
74956142111
74959990198
74955964044
74955497055
74955252281
74956212909
74956212836
74955726461
74955889093
74956290039
74956095503
74956095911
74955106706
74955099122
74955903991
74955904718
74957351554
74956260504
74959853786
74959989955
74955767397
74956035888
74955252419
74955958346
74955409075
74955339379
74955352553
74955631169
74955408541
74956261942
74959448211
74955573177
74956240805
74956241127
74956241470
74956064764
74959448156
74959448288
74956300417
74956261659
74955071252
74954070732
74959671050
74956042361
74955630880
74955989951
74956035071
74955726453
74955873316
74955873642
74955752969
74956106491
74955964273
74955190634
74956203225
74955572812
74956194871
74954069521
74954072336
74957199388
74955448241
74955448399
74956261837
74955156495
74955683266
74959853573
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JOAQUIN TRINCADO LLANA
JOAQUIN TRINCADO LLANA
JOSE MARIA ORBAÑANOS ASTONODOA
M. ADELA GARCIA FERRON
M. ADELA GARCIA FERRON
MANUEL FERNANDEZ GARCIA
AVIS LARGO PLAZO, S.A.
AINOA SANZ CAMARON
JOSE ANTONIO CRESPO PALACIOS
LUIS DIEZ SERRANO
GARBIÑE AMAGOIA ITURBEORMAECHE M
ERRENTAN CAR S.L.
JUAN MANUEL CARMONA SAN ROMAN
CARMEN GARCIA DE LAS BAYONAS ARI
MARIA BEGOÑA RUIZ GUERRERO
SOTERO ALARCIA MATESANZ
T.D., S.A.
T.D., S.A.
T.D., S.A.
CONSTANTINO JAVIER RIAL QUINTELA
MARIA DOLORES GABIOLA RANERO
MA PILAR BARTOLOME MARTINEZ -CDT
EUSEBIO JOSE CUESTA BODEGAS
MARMOLERIA ERANDIO S.L.
COFILE AUTOINTERLEASING, S.A.
COFILE AUTOINTERLEASING, S.A.
CATALINA CABALLERO GUTIERREZ
CATALINA CABALLERO GUTIERREZ
MARIA YOLANDA CUETOS TUÑON
ALEJANDRA MARTIN OCHOA
MARIA DEL PILAR MARTIN PANIAGUA
JOSE LUIS PARRA VEGANZONES -CDTO
JESUS JULIAN FERNANDEZ URBINA
MODESTO MARQUIZ LOBATO
JACINTO SANCHEZ NARANJO
BEGOÑA ELORRIAGA PRIETO
DERRIBOS Y CONTENEDORES ABANDO S
DERRIBOS Y CONTENEDORES ABANDO S
JUAN BAUTISTA MERINO AZCARRAGA
ROSA MARIA JUARRERO CASTAÑO
JAVIER CALZADA-JOSE L. Y EUGENIO
JOSE ANTONIO OSUNA FERNANDEZ
JOSE ANGEL RODRIGUEZ SAAVEDRA
M. DEL MAR NAVARRO RAMOS
M. DEL MAR NAVARRO RAMOS
IGNACIO ISASI URIBECHEBARRIA
ANDRES GARCIA MARCOS
PATXI ROS CUBAS
PATXI ROS CUBAS
PATXI ROS CUBAS
PATXI ROS CUBAS
PATXI ROS CUBAS
TEODORO BENITO GARCIA
IDOIA IBAÑEZ ARGOTE
AXIER JESUS SALUTREGUI MENCHACA
JOSE MANUEL DELGADO CAMACHO
JUAN JOSE BENITO DIAZ
CONSUELO LOPEZ CID
UGAMAR, S. L.
UGAMAR, S. L.
JOSE MANUEL FERNANDEZ MAGUREGUI
JOSE MANUEL FERNANDEZ MAGUREGUI
MA CARMEN DIAZ PACHECO
MIGUEL ARTIGUE HERRAN
MIGUEL ARTIGUE HERRAN
MIGUEL ARTIGUE HERRAN
MANUEL FERRERO FIDALGO
JOSE VIZARRAGA MOTOS
OSCAR BAS PEREZ
HIGINIO FUNES GOICOECHEA
ALVARO MAGALLON LOPEZ
FELIX PALACIOS MADRID
JESUS RAFAEL OZAETA ORROÑO
FELIX SANTAMARIA BLANCO FELSA, S
FELIX SANTAMARIA BLANCO FELSA, S
ALEJANDRO PEREZ PELLON
ALEJANDRO PEREZ PELLON
FRANCISCA BOTAS GARCIA
JUAN DOMINGO GOTI BILBAO
GRUPO MAILING 2, S.L.
GRUPO MAILING 2, S.L.
MARIA ANGELES SALICIO GUILLARON
PEDRO UNZURRUNZAGA ECHEANDIA
PEDRO UNZURRUNZAGA ECHEANDIA
JOSEFA LUISA ALVAREZ GONZALEZ
MIKEL RUIZ DE SABANDO AIESTARAN
ESTHER ANGELA URIARTE PEREZ
CHATARRAS ABRALES, S.A.
AGAL MOTOR, S.A.
FERNANDO MARTINEZ BARROS
JON ANDONI LABIRUA-ITURBURU AGUE
TRANSQUIMICA, S.A.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
MARIA LOURDES BURON ARCE
MARIA PAZ FUENTES LAMBAS
OSCAR JESUS MOLINA BAÑALES
FELIX LOPEZ CORCUERA
NEI XONG BAO
NEI XONG BAO
NEI XONG BAO
GERMAN MARTIN DOMINGUEZ
ALFREDO LUIS LOMBERA GOMEZ
MONICA ARRIOLA JAUREGUI
ESTHER BASTERO PEREZ
MANUEL AMARO LORENZO
IÑAKI GOMEZ LOPEZ DE CASTRO
CARRECEDO CARRACEDO DOMINGO Y UR
CARRECEDO CARRACEDO DOMINGO Y UR
JOSE CARLOS BASUALDO FERNANDEZ,
JOSE MA IDOYAGA ASTELARRA
MARIA GLORIA LATORRE SEVILLA
FELIX BEASCOECHEA CAREAGA
M.TERESA SENDEROS BILBAO
M.TERESA SENDEROS BILBAO
M.TERESA SENDEROS BILBAO
LUIS VICENTE ABAD BENITO
JUAN CARLOS CASTRO-MANUEL DIAZ C
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
JAIME CARBAJO LLONA Y JOSE IGNAC
JIGWEI CHEN ..
MARIA JOSE FERNANDEZ MARTINEZ
M.DEL PILAR LOPEZ RODRIGUEZ
ULIVAL S.A.
ULIVAL S.A.
JULEN SAINZ OLMOS
LUIS OSCAR CARRANZA SAEZ
LUIS OSCAR CARRANZA SAEZ
LUIS OSCAR CARRANZA SAEZ
ARANTZA ETXEZARRETA CENTENO
ARANTZA ETXEZARRETA CENTENO
MIGUEL ANGEL NORIEGA MORANTE
— 1263 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BI-2696-BX
BI-2836-BX
BI-3292-BX
BI-3567-BX
BI-3609-BX
BI-3731-BX
BI-3856-BX
BI-4439-BX
BI-4493-BX
BI-4734-BX
BI-5219-BX
BI-5378-BX
BI-5387-BX
BI-5387-BX
BI-5387-BX
BI-5878-BX
BI-6393-BX
BI-6412-BX
BI-6413-BX
BI-6936-BX
BI-7995-BX
BI-8767-BX
BI-8825-BX
BI-8922-BX
BI-8922-BX
BI-8934-BX
BI-8934-BX
BI-9282-BX
BI-9306-BX
BI-9570-BX
BI-9570-BX
BI-9570-BX
BI-9825-BX
BI-0083-BY
BI-0211-BY
BI-0282-BY
BI-0291-BY
BI-0600-BY
BI-1123-BY
BI-1189-BY
BI-1202-BY
BI-1246-BY
BI-1656-BY
BI-1844-BY
BI-1844-BY
BI-1844-BY
BI-1844-BY
BI-1972-BY
BI-2339-BY
BI-2549-BY
BI-2549-BY
BI-2568-BY
BI-2568-BY
BI-2579-BY
BI-2579-BY
BI-2729-BY
BI-2751-BY
BI-2778-BY
BI-3516-BY
BI-3516-BY
BI-3901-BY
BI-3944-BY
BI-4536-BY
BI-4539-BY
BI-6210-BY
BI-6295-BY
BI-6998-BY
BI-7612-BY
BI-8212-BY
BU-1133-C
BU-4861-H
BU-4861-H
BU-4998-H
BU-1355-I
BU-5227-I
BU-2016-N
BU-2016-N
BU-2016-N
BU-2016-N
BU-2016-N
BU-8578-N
BU-2324-P
CA-9701-F
CC-9961-H
CC-9961-H
CO-7468-I
CO-8594-K
CO-8594-K
CO-8594-K
CO-8594-K
CR-6885-H
CR-0048-L
GC-1672-X
GC-1672-X
GC-1672-X
GC-1672-X
GC-1660-AU
GC-1660-AU
GR-8536-L
GR-0818-M
GR-0818-M
LE-1955-L
LE-5283-U
LE-5283-U
LE-6200-V
LO-0872-D
LO-0872-D
LO-0872-D
LO-0872-D
LO-9026-D
LO-5713-F
LO-5713-F
LO-5713-F
LO-9598-F
LO-3273-G
LO-1295-I
LO-1295-I
LO-1295-I
LO-1295-I
LO-5094-J
LO-5094-J
LO-6019-J
LO-6019-J
LO-8334-K
LO-5266-L
LO-4571-N
LO-4571-N
LO-4571-N
LU-2537-O
LU-2537-O
LU-2537-O
74955889891
74955409091
74956212950
74957199931
74956230605
74959866721
74955252711
74955975500
74955989977
74955339506
74959775262
74955918352
74955508693
74955917330
74955917569
74955767478
74955339514
74955904602
74955508928
74955447759
74956075715
74955945970
74955468691
74955497021
74955508634
74959155345
74959496444
74959889888
74955136753
74956074883
74956075359
74956075804
74956177968
74955339531
74955959521
74956194633
74955190626
74959775211
74959497041
74957592233
74955989985
74959753811
74955552803
74955097642
74955098240
74955098894
74955099114
74955106421
74955679200
74955679251
74956176708
74956162782
74956162952
74955468250
74955468501
74955339042
74959774941
74956310137
74956176929
74959754401
74957592411
74959448032
74956241551
74956106556
74955697381
74956251181
74956153571
74956777507
74955889221
74955232884
74956042825
74956042965
74959754265
74956130597
74956194595
74955099599
74955573207
74955630138
74955630367
74955630553
74956163380
74956064853
74956064438
74955767281
74956043015
74956212631
74956162685
74956163258
74956163444
74956320361
74955945171
74956260903
74955190481
74955889760
74956106262
74959754231
74956240775
74956241445
74955683584
74957199426
74957199892
74959814489
74955630651
74955630791
74955136451
74956193491
74956193874
74956194242
74956194820
74956175922
74955106684
74956193971
74956194897
74959496797
74956211546
74959903732
74959903775
74959903813
74959903856
74955352863
74955617891
74955903975
74956085346
74956051981
74955497144
74955098606
74955099203
74955099394
74955190561
74955889107
74955889409
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JUAN VICENTE SOLER Y ANA ISABEL
JUAN CARLOS ARTEACH ERCILLA
CENTRO EXTREMEÑO DE BILBAO-BINGO
ANDRES GARDOQUI LLAMAZARES -CDTO
M.TERESA DE LA PINTA NARGANES
JESUS MARIA ARRIETA OLIBARES
PIEDAD GARCIA GOMEZ
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
PEDRO JUAN LAFUENTE URQUIZA
ENRIQUE SETIEN SANTIBAÑEZ
M.DEL SOL BEOBIDE BILBAO
JC PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES
JC PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES
JC PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES
IGNACIO GASTON CRESPO
LORENZO TOMAS MENCHACA HERNANDEZ
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
TXOMIN CASTILLO FONTAN
MONTAJES POZALAGUA, S.L.
OSCAR BRETTES BLANCO
FELIX VELASCO MANCEBO
IVAN ZALDUA AZCUENAGA
IVAN ZALDUA AZCUENAGA
JOSE ESTEBAN DIEZ MARTINEZ
JOSE ESTEBAN DIEZ MARTINEZ
NEREA CAMARA GONZALEZ
ALMA DE MARIA GONZALEZ ACOSTA
SUSANA VENCEDOR TRANCHE
SUSANA VENCEDOR TRANCHE
SUSANA VENCEDOR TRANCHE
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
D.B. CARPLAN, S.A.
JUAN MANUEL SANTA MARIA-AMURRIO
D.B. CARPLAN, S.A.
VICENTE JIMENEZ OLIVER
ANTONIA MARTIN PLATA
MARIA DE LOS ANGELES CIMAS SAN B
JOSE JOAQUIN MAGUNAGOICOECHEA OR
JON MADARIAGA ZARRAONAINDIA -CDT
IÑIGO MARQUIJANO ITURBE
JOSE LUIS DE ZUBICARAY ORTIZ DE
V.I., S.A.
V.I., S.A.
V.I., S.A.
V.I., S.A.
ISIDORO NICOLAS GARCIA QUEVEDO
AINHOA EGUIGUREN HERMOSILLA
GORKA BODEGA ESTEBANEZ DE LA
GORKA BODEGA ESTEBANEZ DE LA
CONFECCIONES SOPELANA, S.L.
CONFECCIONES SOPELANA, S.L.
JOSE LUIS MARTINEZ MURCIEGO
JOSE LUIS MARTINEZ MURCIEGO
JOSE ALEXANDRE BARREDO
JOSE MARIA ARROYO MENA
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
KILSE, S.L.
KILSE, S.L.
AGUSTIN BILBAO BILBAO
JOSEBA KOLDOBIKA CONDE GOIKOETXE
D.B. CARPLAN, S.A.
SUMINISTROS OFIGRAFIC, S.L.
CARROCERIAS TARAMONA, S.L.
IMPORTS AN STOCKIST ARBIDE, S.L.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
IÑAKI GOMEZ MURUA
VENTAS INTERNACIONALES DE PERFUM
JAVIER MIJANGOS MARTINEZ DE BUJO
PEDRO L. FERNANDEZ CIRIZA
PEDRO L. FERNANDEZ CIRIZA
COLEGIO JESUS MARIA CONGREGACION
FRANCISCO JAVIER PEREZ GOMEZ
JOSE GABARRI JIMENEZ
VIRGINIA IRENE RODRIGUEZ RODRIGU
VIRGINIA IRENE RODRIGUEZ RODRIGU
VIRGINIA IRENE RODRIGUEZ RODRIGU
VIRGINIA IRENE RODRIGUEZ RODRIGU
VIRGINIA IRENE RODRIGUEZ RODRIGU
RAMON LOPEZ RUIZ
MARIA DEL ROSARIO HERNANDEZ CERR
VICTOR PEREZ VIVAR
ARMANDO RAMOS FERREIRA
ARMANDO RAMOS FERREIRA
JUAN DEL CAMPO DEL CAMPO
ALBERTO DUÑABEITIA GOROSTIZA
ALBERTO DUÑABEITIA GOROSTIZA
ALBERTO DUÑABEITIA GOROSTIZA
ALBERTO DUÑABEITIA GOROSTIZA
MARIA MERCEDES YOZIFEK LUJA
JESUS MARIA ECHEVARRIA ECHEVARRI
FRANCISCO J DIAZ URRECHI
FRANCISCO J DIAZ URRECHI
FRANCISCO J DIAZ URRECHI
FRANCISCO J DIAZ URRECHI
JOSE MANUEL OLAGORTA MADARIAGA
JOSE MANUEL OLAGORTA MADARIAGA
JESUS JAVIER URQUIJO MURUAGA
MARIA DE LOS ANGELES CALDERON RO
MARIA DE LOS ANGELES CALDERON RO
ANDRES RODRIGO ORTEGA
MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ
MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ
JESUS ANGEL GOMEZ ARROYO
ROSARIO GARCIA IBAÑEZ
ROSARIO GARCIA IBAÑEZ
ROSARIO GARCIA IBAÑEZ
ROSARIO GARCIA IBAÑEZ
RODOLFO DIAZ GARCIA
VALENTIN ALVAREZ ROMA
VALENTIN ALVAREZ ROMA
VALENTIN ALVAREZ ROMA
RAMON REAL DE ASUA EULATE
ALBERTO LECUE BOROBIA
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
TOMAS FERNANDO RUIZ PEREZ
TOMAS FERNANDO RUIZ PEREZ
AMAIA ZORRILLA PEREZ
AMAIA ZORRILLA PEREZ
ALEJANDRO LARA VILLALBA
DELIA GOMEZ MARTINEZ
VALENTIN GIMENEZ MENENDEZ
VALENTIN GIMENEZ MENENDEZ
VALENTIN GIMENEZ MENENDEZ
JOSE ANGEL PENAS PEON
JOSE ANGEL PENAS PEON
JOSE ANGEL PENAS PEON
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
LU-2537-O
M-2276-CH
M-2276-CH
M-9142-EL
M-5127-EU
M-5127-EU
M-5127-EU
M-3193-EX
M-3193-EX
M-3193-EX
M-3193-EX
M-3193-EX
M-3193-EX
M-2068-EZ
M-2068-EZ
M-4021-FB
M-8767-FG
M-6893-FP
M-8815-FS
M-1343-FT
M-8961-FV
M-0331-FW
M-9826-GC
M-0358-GD
M-0358-GD
M-6221-GD
M-6221-GD
M-6221-GD
M-5126-GK
M-8769-GV
M-0322-GW
M-5664-GW
M-5664-GW
M-5664-GW
M-1112-HB
M-1112-HB
M-9640-HC
M-4932-HG
M-3783-HT
M-3783-HT
M-3783-HT
M-9823-HZ
M-0928-IJ
M-0928-IJ
M-0928-IJ
M-7314-IK
M-0987-IN
M-9824-IN
M-0655-IP
M-9537-IP
M-4881-JB
M-0019-JF
M-2818-JF
M-9317-JH
M-7080-JJ
M-8912-JK
M-6640-JM
M-4114-KB
M-0533-KC
M-9675-KL
M-4751-KS
M-6228-LG
M-6228-LG
M-6228-LG
M-6228-LG
M-6228-LG
M-6228-LG
M-7337-LU
M-2818-LV
M-6804-LV
M-1101-LW
M-0277-LZ
M-6707-LZ
M-4514-MC
M-4514-MC
M-0636-MH
M-3176-MK
M-3176-MK
M-1203-MM
M-5295-MV
M-5295-MV
M-4722-NC
M-7929-NC
M-7929-NC
M-6746-ND
M-8701-NL
M-2508-NM
M-2831-NN
M-9372-NP
M-9601-NP
M-6019-NS
M-6019-NS
M-6536-NS
M-4768-OB
M-4768-OB
M-4768-OB
M-8607-OD
M-2461-OF
M-0433-OL
M-2903-OM
M-5703-OS
M-5703-OS
M-5703-OS
M-6523-OW
M-2418-OZ
M-2418-OZ
M-2418-OZ
M-2418-OZ
M-2418-OZ
M-4840-PB
M-7174-PD
M-9767-PL
M-9157-PN
M-9739-PN
M-7619-SB
MA-6301-J
MA-6301-J
MA-8176-T
MA-0627-W
MA-9904-AK
MA-0089-AN
MA-0089-AN
MA-0089-AN
MA-0089-AN
MA-9652-AP
MA-9652-AP
MA-3048-AV
MA-3048-AV
MA-3048-AV
MA-3048-AV
MA-3048-AV
74955889964
74959556960
74959557133
74955352430
74959236515
74959236604
74959236752
74955573118
74955618031
74955945236
74955945317
74955945619
74955945791
74955173144
74955753132
74956203047
74956241020
74956152710
74955726356
74955989691
74956163584
74955964141
74955339484
74956023731
74956024151
74955209858
74955209891
74955210228
74956153813
74955173411
74955497128
74955338691
74955789994
74955790151
74956576978
74959671017
74959639474
74955790062
74955917640
74955938221
74956095597
74956064110
74955352642
74955352855
74955353495
74957351490
74956002050
74955572430
74955917810
74956310391
74955938302
74955045251
74955834698
74956241372
74955468641
74956085699
74955552161
74955573134
74956872771
74956177879
74956261195
74955288324
74955630952
74955922244
74955922341
74955922449
74955922520
74955752217
74956280475
74955708391
74955448194
74955136559
74956202458
74956251190
74956320272
74955959971
74956260270
74956261519
74955252095
74955708579
74959557061
74956280505
74956024045
74959217014
74956177721
74956063890
74955288316
74955618073
74955945694
74956230931
74955917925
74955918263
74959495961
74956202806
74956203021
74956203128
74955156487
74956290462
74956036060
74956178212
74955866361
74956230842
74956231113
74959448466
74955496776
74955945350
74955989306
74956178051
74956320035
74955448011
74955508952
74956178034
74955509100
74955994563
74955889832
74955789668
74956034733
74959557249
74955651259
74955917828
74955989004
74955989268
74955989365
74955989811
74955572821
74955573185
74956063725
74956064501
74956063831
74956064101
74956064365
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JOSE ANGEL PENAS PEON
VICENTE SAN TEODORO BLANCO
VICENTE SAN TEODORO BLANCO
ROSA MARIA LEJARRAGA LEJARRAGA
ROSA MARIA FERNANDEZ ORTIZ
ROSA MARIA FERNANDEZ ORTIZ
ROSA MARIA FERNANDEZ ORTIZ
CARNICAS BAKIOLA, S.A.
CARNICAS BAKIOLA, S.A.
CARNICAS BAKIOLA, S.A.
CARNICAS BAKIOLA, S.A.
CARNICAS BAKIOLA, S.A.
CARNICAS BAKIOLA, S.A.
CARLOS GUILLERMO MONTORO STINGL
CARLOS GUILLERMO MONTORO STINGL
MA LUZ AURRE ALVARE
CESAR PANTALEON SANTAOLARIA
MARTA MESTRE CALVET
VICTOR M AMILIBIA BAZ
ANA CASTRESANA GAZQUEZ
FRANCISCO JAVIER NICOLAS SALUDES
CLES DE MANTENIMIENTO INTEGRAL,
ALBERTO DIEZ CAMARERO
JULIO PRADO ARTIACH
JULIO PRADO ARTIACH
OSCAR MUÑOZ SALCEDO
OSCAR MUÑOZ SALCEDO
OSCAR MUÑOZ SALCEDO
FCO. JAVIER ALLICA UGALDE
CASTELLANA MOTOR S A
ERNESTO CERRILLO IRASTORZA
MARIO PARRA LLEO
MARIO PARRA LLEO
MARIO PARRA LLEO
GABRIEL CADIZ SALAZAR
GABRIEL CADIZ SALAZAR
LUIS EMILIO MARTINEZ OLIVER
LABORATORIOS DELAGRANGE S.A.
ENRIQUE AGULAR VIEDMA
ENRIQUE AGULAR VIEDMA
ENRIQUE AGULAR VIEDMA
JOSE IGLESIAS DIEZ
JULIAN SAN CRISTOBAL IGUARAN
JULIAN SAN CRISTOBAL IGUARAN
JULIAN SAN CRISTOBAL IGUARAN
JAVIER PEREZ RODRIGUEZ
PEDRO MARIA ZAMBRANO GRANJO
MARIA BARRILERO YARNOZ
ALFREDO VILLECAS GARCIA
EMILIO VALLEJO VALLEJO
FCO JOSE BELIJAR MOLINA
TRINIDAD RODRIGUEZ FERNANDEZ
JAIME FLEITAS GARCIA
IÑAKI PIÑEIRO CALVO
FRANCISCO JOSE BARRAL RUIZ
IGNACIO ALCALDE SUBIJANA
IGNACIO MACIAS CASADO
SUSANA CATANIA GONI
NELLY ARMANDE LEMONNIER ..
JOSE IGNACIO RODRIGUEZ PASCUAL
FERNANDO HERRERO ALVAREZ
CARLOS GONZALEZ HERNANDO
CARLOS GONZALEZ HERNANDO
CARLOS GONZALEZ HERNANDO
CARLOS GONZALEZ HERNANDO
CARLOS GONZALEZ HERNANDO
CARLOS GONZALEZ HERNANDO
VERONICA SANCHEZ ECHEBARRIA
FRANCISCO ZABALEGUI LABORDE
ALFREDO DE MIGUEL PEREZ
RAFAEL GARCIA DEL VALLE IRALA
FERNANDO JAVIER MOZUELOS GONZALE
TECNICOS DE PUBLICIDAD GENERAL,
MILUPA S.A.
MILUPA S.A.
JUAN RAMON ORMAZABAL ARAMBURU
WIFREDO AUSIN NUÑEZ
WIFREDO AUSIN NUÑEZ
ANDRES ROQUE LOPEZ
FIDEL FUERTES LUCIO
FIDEL FUERTES LUCIO
MARIA TERESA FERNANDEZ GOMEZ
ROSARIO LOPEZ VALERO
ROSARIO LOPEZ VALERO
JUAN IGNACIO OLABARRI LASUEN
JESUS IGNACIO UGARTE ORUE
LEVER ESPAÑA S.A.
JOSE IGNACIO GONZALEZ MURUA
BEATRIZ MARTIN ANTON
INDUSTRIAL DE PERFUMERIA S.A.
BRATES S L
BRATES S L
MIGUEL ANGEL VELASCO LASO
LUIS SANTIAGO CAYOLA CORTES
LUIS SANTIAGO CAYOLA CORTES
LUIS SANTIAGO CAYOLA CORTES
GUILLERMO SOLANA MARURI
ANGEL FERNANDEZ PEÑA Y OTROS, C.
MARIA TAZO NIETO
FRANCISCO JAVIER ALAMEDA BUSTINZ
JOSEBA ANDONI IÑIGUEZ OCHOA
JOSEBA ANDONI IÑIGUEZ OCHOA
JOSEBA ANDONI IÑIGUEZ OCHOA
VIDEOSONIC S.A.
CARLOS SANTAMARIA GUDIOL
CARLOS SANTAMARIA GUDIOL
CARLOS SANTAMARIA GUDIOL
CARLOS SANTAMARIA GUDIOL
CARLOS SANTAMARIA GUDIOL
FCO JAVIER FERNANDEZ DE LA MELA
JAVIER SANTAMARIA ARTECHE
MAYER G.M.B., S.L.
SALVADOR VILLA MONASTERIO
CARLOS LAMBARRI GOMEZ
FURGONETAS DE ALQUILER S A
DAVID HERRERO CASAS
DAVID HERRERO CASAS
JORDI DIEZ GONZALEZ
JESUS FRANCISCO IRAGORRI MARTIN
JC PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES
M. ESTHER MONTOYA RUIZ
M. ESTHER MONTOYA RUIZ
M. ESTHER MONTOYA RUIZ
M. ESTHER MONTOYA RUIZ
REMIGIO PILONI ...
REMIGIO PILONI ...
JOSE ANTONIO AMUTIO IBAÑEZ
JOSE ANTONIO AMUTIO IBAÑEZ
JOSE ANTONIO AMUTIO IBAÑEZ
JOSE ANTONIO AMUTIO IBAÑEZ
JOSE ANTONIO AMUTIO IBAÑEZ
— 1264 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
NA-7765-F
NA-7765-F
NA-5412-H
NA-5412-H
NA-5412-H
NA-5412-H
NA-5412-H
NA-5412-H
NA-5413-K
NA-5413-K
NA-8678-L
NA-8678-L
NA-8678-L
NA-5783-M
NA-4130-N
NA-4354-O
NA-3504-P
NA-2182-T
NA-1727-V
NA-1727-V
NA-1727-V
NA-1727-V
NA-1727-V
NA-2228-V
NA-0460-W
NA-7930-W
NA-8868-W
NA-3522-Y
NA-3522-Y
NA-3522-Y
NA-3522-Y
NA-9955-AC
NA-9955-AC
NA-9955-AC
NA-8641-AD
NA-8641-AD
NA-8641-AD
NA-8641-AD
NA-6545-AF
NA-1141-AG
O-2391-X
O-7890-AJ
O-7890-AJ
O-7890-AJ
O-1236-AK
O-4070-AS
O-4070-AS
O-4070-AS
O-8858-AX
O-8858-AX
O-8858-AX
OR-6757-F
OR-6757-F
OR-6757-F
P-7672-E
P-7672-E
P-7672-E
P-7672-E
P-8612-H
PM-3593-AF
PM-1138-BC
PM-2405-BD
PO-4589-T
PO-0263-AK
S-1918-H
S-1918-H
S-1918-H
S-7384-J
S-8989-L
S-1377-M
S-8672-M
S-8672-M
S-6449-O
S-0802-S
S-0802-S
S-0802-S
S-3599-S
S-0351-T
S-3023-T
S-3023-T
S-3023-T
S-5985-U
S-5985-U
S-5985-U
S-5985-U
S-0833-V
S-7696-V
S-7696-V
S-7696-V
S-8374-V
S-8374-V
S-5082-W
S-5677-W
S-5677-W
S-0992-Y
S-6171-Y
S-2969-Z
S-2969-Z
S-2969-Z
S-3312-AC
S-3312-AC
S-3312-AC
S-3312-AC
S-5818-AD
SA-2957-G
SA-2957-G
SA-2957-G
SA-2957-G
SA-3106-H
SA-1172-J
SA-9108-M
SA-3617-O
SA-3617-O
SA-3617-O
SA-3617-O
SE-8182-X
SE-8182-X
SE-8182-X
SE-8182-X
SE-6764-AP
SE-0424-BF
SE-9175-BW
SG-3126-C
SG-0546-G
SO-6295-B
SO-4637-D
SO-4637-D
SO-8430-D
SS-102601
SS-3910-H
SS-9893-M
74955866654
74959236281
74955725708
74955725929
74955726097
74955726216
74955726399
74955726585
74955252699
74956777175
74955958664
74955959407
74955959954
74956241704
74956231067
74959448521
74955753019
74959967145
74955496792
74956290098
74956290217
74956290292
74956290411
74956177607
74956872976
74956175817
74956241500
74955752861
74955789927
74955790127
74956036001
74956095481
74956095562
74956095856
74955630103
74956095678
74955630359
74956095473
74956106424
74956153791
74956212712
74955752918
74955937471
74955937705
74956052022
74955945295
74955945805
74956105673
74955630171
74956261063
74956261624
74956330294
74957339708
74957339775
74955789871
74955790437
74956212658
74959989777
74955958109
74959155353
74955034497
74956320299
74955904785
74956094736
74955409300
74956181574
74956181825
74956211929
74956064306
74955552617
74956085478
74956086172
74955552889
74959155540
74959155957
74959155850
74955918131
74959735066
74955708421
74956085842
74956086067
74955106781
74955107303
74955352707
74955353134
74957351457
74955573479
74955618219
74955618430
74955408826
74956330073
74955552455
74955353428
74955353665
74957199671
74956261225
74955035078
74956075405
74956075677
74955586261
74956230648
74956230753
74956231024
74956194447
74955679129
74955679218
74956130635
74956270372
74956192771
74959735261
74955866131
74955617794
74955618464
74956261128
74955618324
74955173128
74956064756
74956261012
74959155388
74955353517
74955156525
74957199752
74955726607
74955975461
74959671254
74954068665
74954070589
74955790054
74956194391
74956064802
74955552871
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
FERNANDO OGUETA GUTIERREZ
FERNANDO OGUETA GUTIERREZ
JESUS M. BARTOLOME JUNQUERA
JESUS M. BARTOLOME JUNQUERA
JESUS M. BARTOLOME JUNQUERA
JESUS M. BARTOLOME JUNQUERA
JESUS M. BARTOLOME JUNQUERA
JESUS M. BARTOLOME JUNQUERA
JUAN CARLOS PEREZ ISASI
JUAN CARLOS PEREZ ISASI
ANGEL ENGUELAR GARCIA
ANGEL ENGUELAR GARCIA
ANGEL ENGUELAR GARCIA
JULIO FONT DELGADO
MARTA ELOIZAGA GARAY
LUIS MARIA GARCIA AYUELA
RAUL LOYOLA RODRIGUEZ
ITZIAR ASPURU SOLOAGA
JUAN IGNACIO TEL VEGA
JUAN IGNACIO TEL VEGA
JUAN IGNACIO TEL VEGA
JUAN IGNACIO TEL VEGA
JUAN IGNACIO TEL VEGA
EDUARDO CALVO RUIZ
FELIPE URKIDI ELORRIETA
IGNACIO CORRAL CARRANCEJA
ANGEL VAZQUEZ GARCIA
EDUARDO PATRICIO FERNANDEZ DE BO
EDUARDO PATRICIO FERNANDEZ DE BO
EDUARDO PATRICIO FERNANDEZ DE BO
EDUARDO PATRICIO FERNANDEZ DE BO
FCO. JAVIER RAMIREZ CARLOS
FCO. JAVIER RAMIREZ CARLOS
FCO. JAVIER RAMIREZ CARLOS
JOSE MIGUEL GOÑI ISTURIZ
JOSE MIGUEL GOÑI ISTURIZ
JOSE MIGUEL GOÑI ISTURIZ
JOSE MIGUEL GOÑI ISTURIZ
JOSE MA SANZ PACHECO
RICARDO BRULL URIARTE
FERNANDO MELENDEZ MONGE
CARMAM ECHENOVE ARIAS
CARMAM ECHENOVE ARIAS
CARMAM ECHENOVE ARIAS
ANTONIO ELVIRA CABALLERO
ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANES
ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANES
ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANES
FERNANDO RAMON SUAREZ SANCHEZ
FERNANDO RAMON SUAREZ SANCHEZ
FERNANDO RAMON SUAREZ SANCHEZ
IGNACIA AMAYA CELAYA GUENAGA
IGNACIA AMAYA CELAYA GUENAGA
IGNACIA AMAYA CELAYA GUENAGA
OIHANA GARECHANA VILLA
OIHANA GARECHANA VILLA
OIHANA GARECHANA VILLA
OIHANA GARECHANA VILLA
GEMMA MARTINEZ MENDOZA
RODOLFO FRANCISCO LIZUNDIA ACHA
PURIFICACION CALDERON ROLDAN
BILBOCASION, S.L.
MIREN SORKUNDE MENDIA ARANGUREN
FRANCISCO JAVIER ONDARRA RUIZ
JUAN JOSE GUTIERREZ ASENJO
JUAN JOSE GUTIERREZ ASENJO
JUAN JOSE GUTIERREZ ASENJO
MARIA JOSE VAZQUEZ GARCIA
ARSENIO FERNANDEZ ALVAREZ
M. LUISA GONZALEZ VALLE
ENRIQUE BARCENA VICENTE
ENRIQUE BARCENA VICENTE
JAVIER MAURI GIGNOUX
GORKA CASTAÑOS ISUSQUIZA
GORKA CASTAÑOS ISUSQUIZA
GORKA CASTAÑOS ISUSQUIZA
ISAAC RUBI CHINCHILLA
JUAN JOSE CHOYA SORIA
MARIA ANTONIO PEREZ OCHOA
MARIA ANTONIO PEREZ OCHOA
MARIA ANTONIO PEREZ OCHOA
JOSE ANGEL BUSTAMANTE LOPEZ
JOSE ANGEL BUSTAMANTE LOPEZ
JOSE ANGEL BUSTAMANTE LOPEZ
JOSE ANGEL BUSTAMANTE LOPEZ
ENRIQUE SAN MIGUEL CAYON
ANTONIO HERNANDEZ DIEZ
ANTONIO HERNANDEZ DIEZ
ANTONIO HERNANDEZ DIEZ
MATEO PELAEZ GREGORIO
MATEO PELAEZ GREGORIO
XABIER OSA AZNAR
LORENZO SIMON MEDINA
LORENZO SIMON MEDINA
FELIPE VIADERO SEÑA
MARIA ANGELES ALBERDI URQUIJO
LUIS SIERRA FUENTES
LUIS SIERRA FUENTES
LUIS SIERRA FUENTES
ANTONIO BLANCO CASANOVA
ANTONIO BLANCO CASANOVA
ANTONIO BLANCO CASANOVA
ANTONIO BLANCO CASANOVA
ASOCIACION LA ALEGRIA
MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ
MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ
MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ
MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ
SEBASTIAN MONTERO SANCHEZ
MARIA ISABEL MARTIN PRIETO
BERNARDO VILLANUEVA ALONSO
BASILIA MARIA FERNANDEZ MAMPASO
BASILIA MARIA FERNANDEZ MAMPASO
BASILIA MARIA FERNANDEZ MAMPASO
BASILIA MARIA FERNANDEZ MAMPASO
CARMEN ELVIRA GARCIA ESPIGA
CARMEN ELVIRA GARCIA ESPIGA
CARMEN ELVIRA GARCIA ESPIGA
CARMEN ELVIRA GARCIA ESPIGA
ANGELES REYES PAYAN GOMEZ
GERARDO LOPEZ QUINTAS
JOSE JAVIER MARTIN HERRERO
JOSE MARIA ORTIZ BARANDA
OSCAR MARTINEZ ALVAREZ
JAVIER UNDA GALDOS
AIRLAN S.A.
AIRLAN S.A.
FRANCISCO GARCIA TOLEDO
MIGUEL ELORZA GOYENOLEA
MIGUEL ANGEL LARGOITIA BRAVO
MARTA FELISA ALDAY GARAY
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
SS-0728-S
SS-0728-S
SS-9398-S
SS-0703-T
SS-0703-T
SS-4561-U
SS-9114-V
SS-3040-W
SS-7649-W
SS-7649-W
SS-7649-W
SS-7871-X
SS-9131-AD
SS-5613-AG
SS-8265-AH
SS-6937-AK
SS-6937-AK
SS-7603-AL
SS-7603-AL
SS-7603-AL
SS-7603-AL
SS-7603-AL
SS-7603-AL
SS-0557-AM
SS-2583-AN
SS-2583-AN
SS-8470-AP
SS-8470-AP
SS-8470-AP
SS-8725-AP
SS-8725-AP
SS-8725-AP
SS-9258-AP
SS-9258-AP
SS-9258-AP
SS-2503-AS
SS-9398-AS
V-7436-AJ
V-7436-AJ
V-7436-AJ
V-6337-DB
V-0984-EN
V-0984-EN
VA-1238-M
VA-1238-M
VA-1238-M
VA-1238-M
VA-3748-S
VA-3775-W
VA-3775-W
VA-3775-W
VA-3775-W
VA-3005-Z
VA-3005-Z
VA-3005-Z
VA-3005-Z
VI-3672-B
VI-3672-B
VI-3672-B
74956064390
74957298211
74956035624
74956177755
74959448024
74956110847
74955630065
74955497420
74955963927
74955964061
74956290276
74955586295
74956123043
74959496690
74957592276
74955866123
74955866280
74955508201
74955767141
74956163550
74956175515
74955509029
74955651402
74956177488
74956106009
74959217197
74955572987
74956250894
74956251343
74955071023
74956110758
74956110863
74955889361
74955889743
74956330138
74956261101
74956034971
74955834451
74955834558
74955834655
74956064837
74956290306
74959754303
74955767486
74956576960
74956577052
74956577206
74959217138
74956212071
74956212411
74956212577
74956212844
74955989349
74956177798
74956202750
74956320116
74955586139
74956064527
74956064721
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
ANA MUELA SOPEÑA
ANA MUELA SOPEÑA
ANTONIO SALAZAR MONTOYA
PRUDENCIO EGUES MARTINEZ
PRUDENCIO EGUES MARTINEZ
FRANCISCO SANCHEZ RUIZ
RAFAEL BASAS FAURE
PATRICIA ICIAR BIENZOBAS BUENO
TALLERES ELECTRONICOS ANDOAIN S.
TALLERES ELECTRONICOS ANDOAIN S.
TALLERES ELECTRONICOS ANDOAIN S.
JOSE LUIS OSTOLAZA VIGURI
BLANCA ELENA GONZALEZ GARCIA
HOSTELERIA VIZCAINA, S.A.
MIREN ITXIAR ARRIZABALAGA AIZPUR
ANDONI ORTIZ DE ZARATE ARRIOLA
ANDONI ORTIZ DE ZARATE ARRIOLA
JOSE ANTONIO ALONSO BENAVENTE
JOSE ANTONIO ALONSO BENAVENTE
JOSE ANTONIO ALONSO BENAVENTE
JOSE ANTONIO ALONSO BENAVENTE
JOSE ANTONIO ALONSO BENAVENTE
JOSE ANTONIO ALONSO BENAVENTE
JOSE LUIS BARQUIN CUEVA
CONCEPCION RUIZ POVEDA
CONCEPCION RUIZ POVEDA
ARKAIRENA DISEÑO, S.L.
ARKAIRENA DISEÑO, S.L.
ARKAIRENA DISEÑO, S.L.
AINHONA MARIA BENGOECHEA ZABALA
AINHONA MARIA BENGOECHEA ZABALA
AINHONA MARIA BENGOECHEA ZABALA
JESUS JAVIER VICENTE MOVILLA
JESUS JAVIER VICENTE MOVILLA
JESUS JAVIER VICENTE MOVILLA
MIGUEL EDUARDO BARINAGA EREZUMA
M. JOSE ASTILLEROS PINILLA
FRANCISCO JAVIER VILLALUENGA ISA
FRANCISCO JAVIER VILLALUENGA ISA
FRANCISCO JAVIER VILLALUENGA ISA
AINARA MADARIAGA IDIRIN
CONCEPCION CLIMENT PEREZ
CONCEPCION CLIMENT PEREZ
DONOSTI CALOR Y GAS S L
DONOSTI CALOR Y GAS S L
DONOSTI CALOR Y GAS S L
DONOSTI CALOR Y GAS S L
HIPOLITO PEREZ LOPEZ
CARLOS DE PAZ PORTILLO
CARLOS DE PAZ PORTILLO
CARLOS DE PAZ PORTILLO
CARLOS DE PAZ PORTILLO
MA LUZ ZOREDA AGUADO
MA LUZ ZOREDA AGUADO
MA LUZ ZOREDA AGUADO
MA LUZ ZOREDA AGUADO
CANDIDO DIAZ MARTINEZ
CANDIDO DIAZ MARTINEZ
CANDIDO DIAZ MARTINEZ
— 1265 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
MATRIKULA
MATRICULA
VI-3672-B
VI-5608-C
VI-6851-E
VI-0225-F
VI-1186-G
VI-1186-G
VI-2068-G
VI-2068-G
VI-2068-G
VI-7885-G
VI-9260-G
VI-9260-G
VI-9260-G
VI-0576-H
VI-0576-H
VI-7123-H
VI-7638-H
VI-8883-H
VI-2121-I
VI-2121-I
VI-3826-I
VI-3826-I
VI-3843-I
VI-4275-I
VI-7046-I
VI-7242-I
VI-7242-I
VI-0582-J
VI-8030-K
VI-8030-K
VI-8030-K
VI-8030-K
VI-7999-L
VI-7999-L
VI-7999-L
VI-9408-L
VI-9408-L
VI-9408-L
VI-9408-L
VI-9917-L
VI-1279-N
VI-6750-N
VI-9659-N
VI-0493-P
VI-0493-P
VI-0493-P
VI-0631-P
VI-6050-P
VI-6050-P
VI-6050-P
Z-4945-T
Z-8160-AD
ZA-3267-F
ZA-3293-G
ZA-3293-G
ZA-3293-G
ZA-3293-G
ZA-3293-G
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
74956063865
74955964354
74956193149
74956212585
74955106617
74955107249
74957199370
74957199434
74957199876
74955339212
74956141777
74956142005
74956142242
74956085991
74959754087
74955468454
74959448059
74959496789
74955468471
74955468527
74955888721
74956330227
74955173551
74959557087
74955552081
74956106351
74956106661
74954073952
74955173306
74955889492
74955889751
74956330022
74956777361
74956777663
74956777809
74955287786
74955288049
74956181761
74955288006
74955679153
74956777132
74956035772
74955173179
74955752934
74955789943
74955790160
74956085940
74955618537
74955975291
74956280491
74956193840
74956260733
74955989802
74955767575
74956212101
74956212321
74956212801
74959448601
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
CANDIDO DIAZ MARTINEZ
JUAN CARLOS BEZANILLA ZORRILLA
FRANCISCO JAVIER GIL ROSADO
JOSE MA AUGUSTO ICHE SAEZ
JAVIER VENTOSA DOPOZO
JAVIER VENTOSA DOPOZO
CARMEN BORJA HERNANDEZ
CARMEN BORJA HERNANDEZ
CARMEN BORJA HERNANDEZ
EMILIO FERNANDO REY FERNANDEZ
JORGE DOPICO YAGUEZ
JORGE DOPICO YAGUEZ
JORGE DOPICO YAGUEZ
MARIA URIGUEN DOCHAO
MARIA URIGUEN DOCHAO
SANTIAGO UGARTE LUENGAS
EUGENE MAHE UNGANI
RAFAEL ZORRILLA RIAÑO
AITOR GORRIARAN GARCIA
AITOR GORRIARAN GARCIA
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
TARSICIO DE LA FUENTE ALONSO
MARIA NIEVES AIZPURU BARANDIARAN
ANDRES MARTIN URONES
JUAN CARLOS VAZQUEZ MARCOS
JUAN CARLOS VAZQUEZ MARCOS
CAMPOS MUEBLES DECORACION, S.L.
SANTIAGO BARQUERO OCHOA DE RETAN
SANTIAGO BARQUERO OCHOA DE RETAN
SANTIAGO BARQUERO OCHOA DE RETAN
SANTIAGO BARQUERO OCHOA DE RETAN
TOMAS GAMERO GIMENEZ
TOMAS GAMERO GIMENEZ
TOMAS GAMERO GIMENEZ
JOSE HAZAS PEREZ
JOSE HAZAS PEREZ
JOSE HAZAS PEREZ
JOSE HAZAS PEREZ
BORJA ELEJALDE RIBACOBA
MARIA ANTONIA NIEVA RESANO
JESUS ANGEL HERNANDEZ CORDON
SUSANA SERRANO MANZANAL
FRANCICO JAVIER GARCIA DE VICUÑA
FRANCICO JAVIER GARCIA DE VICUÑA
FRANCICO JAVIER GARCIA DE VICUÑA
ALFONSO CORREDOR MILLAN
FEDERICO A.J. SANTIDRIAN COLINA
FEDERICO A.J. SANTIDRIAN COLINA
FEDERICO A.J. SANTIDRIAN COLINA
ANA ISABEL BARBUDO ROMEO
IGNACIA AGUIRRE PEÑA
LUIS EMILIO FRECHILLA CELORIO
LUIS ANGEL GARCIA CONDE
LUIS ANGEL GARCIA CONDE
LUIS ANGEL GARCIA CONDE
LUIS ANGEL GARCIA CONDE
LUIS ANGEL GARCIA CONDE
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Bilboko Udaletxean, 1996ko urtarrilaren 5ean.—Idazkari
nagusia
Casas Consistoriales de Bilbao, a 5 de enero de 1996.—El
Secretario General
(II - 116)
(II - 116)
•
MATRIKULA
MATRICULA
AL-5848-S
B-0910-FC
B-7585-MS
B-9572-MS
B-6185-NT
B-6185-NT
B-8049-NV
B-6915-OD
B-0097-OJ
B-5769-PH
BI-142234
BI-9285-K
BI-9285-K
BI-9285-K
BI-6029-N
BI-6029-N
BI-9448-N
BI-0356-S
BI-4307-S
BI-4307-S
BI-4307-S
BI-5198-S
BI-7497-S
BI-2106-T
BI-4372-T
BI-4929-T
BI-7409-T
BI-7989-U
BI-0284-V
BI-0284-V
BI-7179-V
BI-7277-V
BI-7277-V
BI-7682-V
BI-5718-W
BI-3464-X
BI-6405-X
BI-7228-X
BI-7268-X
BI-7804-X
BI-8138-X
BI-1233-Y
BI-2133-Y
BI-7875-Y
BI-8495-Y
BI-8726-Y
BI-9276-Y
BI-3694-Z
BI-7722-Z
BI-8244-Z
BI-8973-Z
BI-9072-Z
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
74955683673
74956086334
74955708722
74956107056
74955888747
74956124201
74956350520
74957351635
74956052081
74959497513
74959557320
74955708137
74959734892
74959735074
74955190430
74955190758
74956106149
74956178417
74955339905
74957198993
74957199299
74959448997
74955573738
74956320965
74956260601
74959853476
74956310552
74956036337
74956023588
74956023766
74956192916
74959496347
74959496401
74955767702
74956340524
74955035906
74956203691
74955959563
74956002084
74955468829
74959832088
74956153899
74956035713
74955790721
74955630294
74956350619
74956270399
74955683665
74955959211
74955918590
74955585981
74956242352
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
PIEDAD VALVERDE ARROYO
URSULA GONZALEZ SANFELIS
MARIA OLGA PEREZ ANTXIA
GONZALO CASTRO LUNAR
MARIA JOSE IGLESIAS SANCHEZ
MARIA JOSE IGLESIAS SANCHEZ
LABORATORIOS INIBSA S.A.
NICOLAS GOTI SIERRA
ZAIDA MARIA LASA SABORIDO
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.
LUIS MARIA SANTAMARIA IZAGUIRRE
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
AUTOS RONTEGUI S.A.
AUTOS RONTEGUI S.A.
IKERNE ARREGUI GOSTIN
MARIA ROSA BENITO GARCIA
YOLANDA ALVAREZ DE JUAN
YOLANDA ALVAREZ DE JUAN
YOLANDA ALVAREZ DE JUAN
MANUEL AIRA CURIEL
CRSITINA LLONA DE VEGA
JUAN ANTONIO UGARTETXE MATURANA
M.LEONOR ELORDUY LARREA
JOSE MARIA URRUTIA FERNANDEZ
CARROCERIAS TARAMONA, S.L.
MOHAMMED JARMOUNDI ...
IGNACIO APRAIZ IBARRECHE
IGNACIO APRAIZ IBARRECHE
JUAN CARLOS GONZALEZ CARBAJAL
MARIA YOLANDA GARCIA MARTINEZ
MARIA YOLANDA GARCIA MARTINEZ
JON ANDER MARIN MUNGUIRA
RAMON ECHEBARRIA TELLERIA
JOSE IGNACIO LARRAURI MARTINEZ
ANGEL GONZALEZ BADIOLA
ANGEL RODRIGUEZ SANCHEZ
JOSE MA GALARRAGA URIARTE
CONTEN, S.A.
JOSE LUIS SAN EMETERIO ABECHUCO
JUAN FRANCISCO PEREZ-MALUMBRES C
AGURTZANE LOPATEGUI BASTERRECHEA
JOSE MANUEL FERNANDEZ ARENAL
MARTA URIBE ARCE
OSCAR JAVIER LOLO MARTINEZ
FRANCISCO IGNACIO ROBLEDO MARQUE
MIGUEL FERRERUELA GABARRE
RAMON FRANCISCO MARIJUAN MONTOYA
LUIS BERNARDO CORRALES RUIZ
ARTURO GONZALEZ MARTINEZ DE OSAB
RAUL IBAÑEZ TORES
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-9904-Z
BI-0743-AB
BI-0974-AB
BI-1124-AB
BI-2596-AB
BI-4721-AB
BI-5291-AB
BI-5574-AB
BI-7416-AB
BI-7758-AB
BI-0049-AC
BI-1800-AC
BI-1984-AC
BI-1984-AC
BI-1984-AC
BI-1984-AC
BI-3675-AC
BI-4403-AC
BI-4476-AC
BI-5380-AC
BI-6141-AC
BI-8201-AC
BI-8596-AC
BI-9952-AC
BI-0090-AD
BI-0470-AD
BI-0548-AD
BI-0548-AD
BI-3235-AD
BI-3814-AD
BI-4346-AD
BI-5881-AD
BI-5881-AD
BI-6390-AD
BI-6472-AD
BI-8423-AD
BI-8726-AD
BI-8726-AD
BI-8882-AD
BI-0600-AF
BI-1773-AF
BI-2164-AF
BI-2422-AF
BI-2425-AF
BI-2577-AF
BI-2744-AF
BI-3361-AF
BI-5046-AF
BI-6733-AF
BI-6733-AF
BI-6733-AF
BI-7040-AF
74956024207
74955989756
74955353061
74956242255
74957339911
74956002114
74959832304
74957592497
74955975585
74955964401
74955071031
74957592268
74956152965
74956153244
74956153414
74956153945
74955899030
74955572243
74959448971
74955553320
74956777841
74955975682
74956178573
74956203608
74955651232
74956065116
74956202571
74959671416
74956251700
74958973923
74955767613
74955252184
74955509177
74955790666
74955683720
74955497594
74959753838
74959754541
74956203772
74959832266
74959890061
74955753612
74956086296
74959671441
74955845452
74956107129
74956001894
74956310579
74955572707
74955573835
74955922716
74956036299
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JAVIER BENITO CASTILLO MIOTA
ENRIQUE ISACELAYA ODRIA
MONTSERRAT GONZALEZ PEREIRA
MARIA CARMEN ALONSO DE ARMIÑO ER
JOSE HERNANDEZ LAGUNA
ROSA MARIA AGUADO ONTORIA
JUAN CARLOS ARANA ORTIZ
DANIEL BORJA CORTES
JOSE MANUEL URIBE PARAGEL
LUIS PEREZ SANTIN
PEDRO ETXEBARRIA KEREXETA
JUAN CARLOS GOIRIA PUEYO
JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA
JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA
JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA
JUAN VICENTE LIBANO ELORRIAGA
ALFONSO BADILLO MONTALBAN
ANGEL LARREA CRUZ
LUISA CORTES DUAL
J.ENRIQUE FERNANDEZ HERNANDO
PILAR MATE RODRIGUEZ
CONFER SEGURIDAD, S.L.
MIGUEL ANGEL ALONSO CACHO
GERARDO SEOANE DE LUIS
EDUARDO ALDAMA HERNANDEZ
CECILIA MELA ORTEGA
GAIZKA MARTINEZ DE SARACHO
GAIZKA MARTINEZ DE SARACHO
JOAQUIN IRIARTE PEREZ-PONS
MARIE THERESA SHERIDAN M.CARMEN MONTERO GARCIA
JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ
JOSE MANUEL GARCIA FERNANDEZ
JOSE MARIA AISA MONTESINOS
ALEJANDRO DOMINGUEZ FRANCO
CARLOS CALLE DIAZ
MARINO LOPEZ FUENTE
MARINO LOPEZ FUENTE
IÑAKI MARTINEZ UGARTE
ROBERTO ALONSO LAZKANO
IÑAKI GARCIA BILBAO
BEGOÑA MATUTE AZPITARTE
MARIA YOLANDA DE AQUINO OLANO
ESTEBAN TOMAS COSME
JACINTO RENGEL VALDIVIELSO
IGNACIO MARURI HERRERO
JUAN MIGUEL GOMEZ GOMEZ
LUIS I. BUJANDA GARCIA
LUIS GONZALEZ ECHEVARRIA
LUIS GONZALEZ ECHEVARRIA
LUIS GONZALEZ ECHEVARRIA
MARTIN SANCHEZ MIELDO
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-7510-AF
BI-7582-AF
BI-7674-AF
BI-7674-AF
BI-8340-AF
BI-8405-AF
BI-8744-AF
BI-9875-AF
BI-0295-AG
BI-0324-AG
BI-1482-AG
BI-3141-AG
BI-5613-AG
BI-6007-AG
BI-6069-AG
BI-9152-AG
BI-9588-AG
BI-9598-AG
BI-0141-AH
BI-0292-AH
BI-0451-AH
BI-0808-AH
BI-1141-AH
BI-1381-AH
BI-1437-AH
BI-2997-AH
BI-3255-AH
BI-4274-AH
BI-5035-AH
BI-5035-AH
BI-5380-AH
BI-5454-AH
BI-6107-AH
BI-6165-AH
BI-6642-AH
BI-6642-AH
BI-7715-AH
BI-7732-AH
BI-7824-AH
BI-9422-AH
BI-0993-AJ
BI-1386-AJ
BI-1759-AJ
BI-1759-AJ
BI-1759-AJ
BI-2409-AJ
BI-2865-AJ
BI-3284-AJ
BI-3295-AJ
BI-3313-AJ
BI-3614-AJ
BI-3830-AJ
BI-3872-AJ
BI-4631-AJ
BI-4693-AJ
BI-4832-AJ
BI-5440-AJ
BI-7596-AJ
BI-8288-AJ
BI-8973-AJ
BI-9147-AJ
BI-9602-AJ
BI-0300-AK
BI-0461-AK
BI-0492-AK
BI-2341-AK
BI-4539-AK
BI-4539-AK
BI-4620-AK
BI-4936-AK
BI-5514-AK
BI-6039-AK
BI-6153-AK
BI-6153-AK
BI-6526-AK
BI-7247-AK
BI-8010-AK
BI-8118-AK
BI-8536-AK
BI-8710-AK
BI-9086-AK
BI-9466-AK
BI-1165-AL
BI-1924-AL
BI-1967-AL
BI-2015-AL
BI-2533-AL
BI-3087-AL
BI-3700-AL
BI-4395-AL
BI-4461-AL
BI-4461-AL
BI-7091-AL
BI-8436-AL
BI-8450-AL
BI-8510-AL
BI-8874-AL
BI-0761-AM
BI-0761-AM
BI-0761-AM
BI-0829-AM
BI-1559-AM
BI-2126-AM
BI-2656-AM
BI-2889-AM
BI-3745-AM
BI-5742-AM
BI-5964-AM
BI-6719-AM
BI-6945-AM
BI-7415-AM
BI-8548-AM
BI-8665-AM
BI-8665-AM
BI-9201-AM
BI-9743-AM
BI-9772-AM
BI-9824-AM
BI-0714-AN
BI-0758-AN
BI-0994-AN
BI-1218-AN
BI-1218-AN
BI-1218-AN
BI-1249-AN
BI-1538-AN
BI-1538-AN
BI-1625-AN
BI-2029-AN
74956024339
74955107532
74955631371
74956310471
74955899471
74955917470
74956251718
74956086369
74955726186
74956300484
74955708340
74956251629
74955651739
74959955708
74956320868
74956203748
74959236361
74955210333
74955574050
74959853646
74956153406
74955631517
74956350660
74955683681
74956178301
74956124244
74956086300
74956042647
74955034781
74956340354
74955937080
74956051727
74956178654
74956107021
74955938604
74956086351
74955190782
74956251696
74955573967
74955035787
74955070787
74955107451
74959496339
74959496436
74959497360
74958974032
74955071538
74955210031
74956350384
74956321066
74956002173
74959156309
74959236957
74955679633
74956320795
74956873280
74959990431
74955288073
74956213026
74956231245
74959990074
74955173675
74955899633
74955618758
74956251424
74955683657
74955697127
74955697216
74955834795
74959497505
74955210325
74956350341
74955752705
74955959547
74955447741
74956350481
74955106943
74956086270
74955752420
74959217880
74956350490
74955173691
74956065205
74956320736
74959513705
74956178506
74955752128
74956300638
74955586589
74955938612
74955045294
74955918638
74956350538
74956350376
74955339727
74956321112
74955045286
74955409687
74955904084
74955904220
74956330316
74959448571
74956195265
74955071554
74955946038
74955679544
74955509223
74955137369
74955790623
74956096178
74955959709
74956111002
74955873448
74956212186
74955789897
74955767664
74955409750
74956213123
74955210341
74955573797
74956203675
74955789641
74955790208
74956350333
74959217855
74955209947
74955210023
74956105711
74957199612
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
MIREN AMAIA SARATXO OTAMENDI
OLATZ AGUIRRE OLEA
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
SALVADOR JORGE CARNICERO URQUIDI
CRISTINA AGUIRRE OTADUY
MARCOS ARBIDE LARIZGOITIA
GAUDENCIO BARTOLOME LOPEZ
JOSE ANGEL VEGA CASADO
SAINCAL,S.A.
PEDRO MARIA ARROYO MARTINEZ
MARIA DEL REY DE LERA
BOSLAN, S.L.
JAVIER PAYA LERINS
JUAN JOSE TUÑON IGLESIAS
JAVIER IGLESIAS RIVERO
ROMAN LARRIETA ARRIZABALAGA
IGNACIO BARANDA MERAS
CLARA MARIA MARTIN ARCE
DAMASO LAZKANO LAZKANO
ESTEBAN BENGOA EGIRAUN
VIRGINIA GARCIA GARCIA DE ALBENI
JUAN BAUTISTA ARRANZ PELLON
SILVIA ORTIZ GARCIA
CARLOS AHEDO DIEZ FRANCO VELASCO
RAFAEL ANTON PLAZA
JOSE AGUSTIN GIMENO MARTINEZ
OLAKOA, S.A.
TXOMIN OLAETA ASTORKIA
AURORA ESCRIBANO OLEA
AURORA ESCRIBANO OLEA
MARIA DEL CARMEN UGARRIZA EGUILU
JOSE LUIS SOLACHI ARANGUREN
JUAN MIGUEL FERRE PEREZ
JUAN CARLOS GOMEZ MURUA
ENCARNACION MACEDA DACAL
ENCARNACION MACEDA DACAL
ALBERTO PEREZ RUBIO
JUAN CARLOS FERNANDEZ CIRIZA
ANGELA MAGAZ LAGO
SONIA M. ACOSTA GIL
PABLO JOSE HERNANDEZ QUINTANA
CONSUTEL, S.A.
IGNACIO IBARRECHE GALLEGO
IGNACIO IBARRECHE GALLEGO
IGNACIO IBARRECHE GALLEGO
AEJ INSTALACIONES, S.A.
J.M. FRATER INTERNACIONAL, S.L.
JOSE LUIS HARO GONZALEZ
VIANDAS EXCLUSIVAS DE ALIMENTACI
TRANSFORMACION DE ELASTOMEROS EL
BERTA INFANTE GIL
JOSE LUIS ELEJALDE ARRANZ
SUSANA ALONSO MARTINEZ DE MARAÑO
SERVICIO TECNICO OFICIAL LUIS MROBERTO MARTINEZ ZARRAGA
MA TERESA GASTON RUFACO
MIGUEL ANGEL OLABARRI ALDECOA
ESPERANZA PEREZ CARRO
JOSE PICADO RODRIGUEZ
JAVIER MOLINOS ZUFRIRIA
JOSE ALBERTO ROUCO PORRAS
JORGE PEREZ-YARZA PEREZ
JOSE RAMON ESTEBAN DEL VALLE
LUIS F. GARATE LOPEZ-TAFALL
VICTOR MANUEL RUIZ DE AZUA VALLE
ALEJANDRO VILA RODRIGUEZ
JOSE MARIA ANDRES ABUIN
JOSE MARIA ANDRES ABUIN
MIGUEL DE LAS HERAS MUÑOZ
ADESAE, S.L.
MIGUEL ANGEL GONZALEZ CARBALLO
UNAI TEBEBIO PORTO
JULIAN URTIAGA GAYA
JULIAN URTIAGA GAYA
BEGOÑA JUARESTI ZARRAGA
MERCEDES TORICES ADALIA
JESUS MARTIN PUJOLAR
JOSE ANTONIO GOMEZ CAMPRUBI
VICTORINO FUNQUERAS RANEDO
MARIA DEL CARMEN MARTINEZ QUINDO
VICTOR MANUEL RUEDA MUÑOZ
SONIA INFANTE GIL
MARIA TOMASA BENAVIDES RODRIGUEZ
IVAN FERNANDEZ MARTIN
FRCO.JAVIER TORRE TORRE
MAGDALENA VAQUERO GOMEZ
MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ FERNANDEZ
M. LUZ UNIBASO LORENZO
NORA LLORENTE MOLINER
RAUL ORTIZ GARCIA
JUAN PEDRO SANTISTEBAN SANTOS
JUAN PEDRO SANTISTEBAN SANTOS
GLORIA GRANELL HERNAEZ
JOSE IGNACIO OTALORA MORENO
JUAN IGNACIO CALZADA ECHEVARRIA
JOSE MANUEL PRIDA PELAY
JOSE MIGUEL TEJERO FERRERAS
MIGUEL TOYA DEL PINO
MIGUEL TOYA DEL PINO
MIGUEL TOYA DEL PINO
JOSE ENRIQUE PEREZ ANDREU
JOSE MANUEL PEÑA SANCHEZ
JUAN CARLOS NOGAL ANDRES
JUANA CABANILLAS SANCHEZ
ARANTZA ITURBE OLAVARRIA
JOSE IGNACIO SALGADO GAINZA
MARIA TERESA PINEDO MUGICA
MARIA PIEDAD MIERES CASADO
AMPARO CEBALLOS PEREZ
ABDALLAH JADYANE ..
JUAN MARIA RUBIO GUTIERREZ
BASILIO RUIZ BELDARRAIN
PEDRO ARROYO PARDO
PEDRO ARROYO PARDO
GUSTABO BEICA URIARTE
JOSE IGNACIO RUIZ MARTINEZ
BEATRIZ UGARTEMENDIA APRAIZ
FRANCISCO JAVIER MARQUEZ LEON
JOSE LUIS URIBARREN GONZALEZ
JOSE FRANCISCO TURRILLAS VIZUETA
IGNACIO MARIA GRASSA ARAMENDIA
IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI
IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI
IGNACIO ELORRIAGA ANSUATEGI
SEGUNDO FERNANDEZ LEON
SERVICIOS DE GAS SANTURCE, S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE, S.L.
GERMAN DIEZ POSTIGO
MARTA MARTIN OCHOA
— 1266 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-3995-AN
BI-4899-AN
BI-5244-AN
BI-5663-AN
BI-6087-AN
BI-6571-AN
BI-6571-AN
BI-6620-AN
BI-6707-AN
BI-7464-AN
BI-7464-AN
BI-7896-AN
BI-7914-AN
BI-8274-AN
BI-8629-AN
BI-9215-AN
BI-9707-AN
BI-0258-AP
BI-0258-AP
BI-0258-AP
BI-1213-AP
BI-1363-AP
BI-1428-AP
BI-1442-AP
BI-1933-AP
BI-2442-AP
BI-2622-AP
BI-3519-AP
BI-3715-AP
BI-3847-AP
BI-3847-AP
BI-5789-AP
BI-6330-AP
BI-6457-AP
BI-6591-AP
BI-6877-AP
BI-6877-AP
BI-6877-AP
BI-7515-AP
BI-8012-AP
BI-9263-AP
BI-9738-AP
BI-9738-AP
BI-9976-AP
BI-0117-AS
BI-0272-AS
BI-0323-AS
BI-0330-AS
BI-1267-AS
BI-2131-AS
BI-2131-AS
BI-2131-AS
BI-2214-AS
BI-2406-AS
BI-2451-AS
BI-2703-AS
BI-2961-AS
BI-3241-AS
BI-5356-AS
BI-5631-AS
BI-6636-AS
BI-7878-AS
BI-8500-AS
BI-9153-AS
BI-9822-AS
BI-9822-AS
BI-0266-AT
BI-0781-AT
BI-0897-AT
BI-1041-AT
BI-1352-AT
BI-1352-AT
BI-1352-AT
BI-1385-AT
BI-2238-AT
BI-2652-AT
BI-2952-AT
BI-3556-AT
BI-5381-AT
BI-5507-AT
BI-7534-AT
BI-8102-AT
BI-8102-AT
BI-8292-AT
BI-8386-AT
BI-8386-AT
BI-8386-AT
BI-8808-AT
BI-8892-AT
BI-9011-AT
BI-9015-AT
BI-9574-AT
BI-9926-AT
BI-0139-AU
BI-0937-AU
BI-0937-AU
BI-1236-AU
BI-1528-AU
BI-2602-AU
BI-2984-AU
BI-3682-AU
BI-4477-AU
BI-5003-AU
BI-5084-AU
BI-5114-AU
BI-5124-AU
BI-5243-AU
BI-7438-AU
BI-7622-AU
BI-7929-AU
BI-8374-AU
BI-9229-AU
BI-9289-AU
BI-9309-AU
BI-9419-AU
BI-9568-AU
BI-9916-AU
BI-0371-AV
BI-0479-AV
BI-0977-AV
BI-1407-AV
BI-2109-AV
BI-2263-AV
BI-2443-AV
BI-2704-AV
BI-4245-AV
BI-5008-AV
BI-5147-AV
BI-5244-AV
74959448458
74955288197
74956178344
74955552323
74955866425
74956230699
74956230800
74955889611
74959832231
74956220740
74959639989
74956141874
74955683797
74955975283
74956203756
74955571883
74955975593
74955989063
74955989284
74955989403
74959955431
74956310706
74956036345
74955790216
74955917691
74959955686
74956220855
74955409105
74955253253
74955190448
74955190774
74956270453
74959955261
74956310668
74955753591
74955917411
74955917879
74956096097
74959832177
74956001924
74959496509
74955834787
74955873871
74956300522
74955210295
74956213077
74955448593
74959513748
74956251432
74956176201
74956177208
74956320957
74955210317
74955937535
74955190766
74955468799
74956086458
74955137377
74955098878
74955790704
74955899340
74955137296
74956195249
74956340460
74955339158
74955789935
74959955171
74955552226
74956076371
74956300492
74955034845
74955917721
74956075251
74956340567
74955071503
74955631428
74956178531
74956211961
74955726712
74955252621
74959775521
74956141815
74959832185
74955468845
74956202431
74956202733
74956202971
74956195451
74955697500
74955767290
74959497394
74955767681
74955630189
74956242263
74958973834
74958973907
74955339867
74955070884
74955509215
74955339913
74959754214
74955834523
74956153872
74955253326
74956340648
74956350449
74956178638
74956086393
74955959253
74956873247
74955468535
74956777957
74956221185
74955618791
74959513781
74956231288
74956577231
74955904980
74956036272
74956360011
74956340532
74955409610
74956340371
74955630235
74955618839
74958974041
74959775491
74956076215
74956350414
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JOSEBA A. IPARRAGUIRRE LENIZ
FLORENTINO HERNANDEZ LUCAS
MARIA MENDO VICENTE
PEDRO MARIA ZAMORA ZABALBEITIA
JOSE MANUEL BARTOLOME DE LA IGLE
MARIA BEGOÑA AZCORBEBEITIA LAMIK
MARIA BEGOÑA AZCORBEBEITIA LAMIK
JUAN FRANCISCO ORDEÑANA INCHAURR
ABEL RIAÑO REIZABAL
MARIA CRISTINA IBARGARAY FANO
MARIA CRISTINA IBARGARAY FANO
FRANCISCO CABALLERO NOGALES
JOSE MARIA ALISTE SASTRE
ANTONIO BENCITER RODRIGUEZ
MARIA PAZ GARCIA PADILLA
PABLO VELEZ GONZALEZ
CARMEN HELGUERA FERRANDEZ
ROSA MARIA SARRIA BARRENECHEA
ROSA MARIA SARRIA BARRENECHEA
ROSA MARIA SARRIA BARRENECHEA
FERNANDO AGUSTIN OBIETA ITURRIAR
JESUS SAN ROMAN FERRERO
JUAN JOSE CIMAS GONZALEZ
JESUS HERMENEGILDO IBAÑEZ ANTOLI
RECREATIVOS ARBUYO S.A.
JUAN CARLOS SAN MARTIN CATRAIN
BELCAR COMPRA VENTA DE AUTOM, S.
IGOR ACOSTA PEREZ
JOSE IGNACIO BLANCO SANTAMARIA
JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ
JOSE IGNACIO URIARTE GONZALEZ
JESUS ANGEL AGUADO FERNANDEZ
PURIFICACION GONZALEZ FERNANDEZ
OPERADORA ASTORGA, S.A.
MANUEL MARIA FERNANDEZ OLASO
ERNESTO BADIA ATUCHA
ERNESTO BADIA ATUCHA
ERNESTO BADIA ATUCHA
MANUEL GARCIA ZURDO
MIGUEL A. MADARIAGA RUIZ
ISABEL AMIGO JIMENEZ
MANUEL PEREZ GUILLERNA
MANUEL PEREZ GUILLERNA
JOSE PINTO ALDABAL
IPAR INTERNACIONAL, S.A.
JUAN JOSE SANTAMARIA MARTIN
JESUS MARIA SAN VICENTE CASADO
IGNACIO JAVIER ZORRILLA ALDAMA
CARLOS ITURBE TORRES
FRANCISCO GARCIA PEÑA
FRANCISCO GARCIA PEÑA
FRANCISCO GARCIA PEÑA
ROSANA MENESES GARCIA
ANGEL JESUS MARIA PABLOS ESPIGA
JULIO SANTIAGO ZAPATERO
RAMON SOLANO ARANGUREN
JON AIARZA ZALLO
FRANCISCO JAVIER ITURRIBARRIA EL
JUAN PORRAS PORRAS
GARBIÑE RUIZ DE ESCUDERO GARTIZ
JOSE MARIA GARCIA SAEZ
MARIA FATIMA SANTISTEBAN MARTINE
SANTIAGO GARCIA SANTANA
JAVIER INCLAN DE LUCAS
DYE COMERCIAL S.A.
DYE COMERCIAL S.A.
JUAN CARLOS MALANDA BUSTAMANTE
MARIA JESUS UGARTE DIAZ
MIGUEL ANGEL VALLEJO HERNANDO
LUIS ANGEL MARTINEZ MIGUEL
EDUARDO MARIN CUADRADO
EDUARDO MARIN CUADRADO
EDUARDO MARIN CUADRADO
M.JESUS ECHEBARRIA ACHA
EUROBIL S.A.
JOSE MIGUEL DE EGUINO SANTISTEBA
JON IÑAKI PASCUAL URIBE
GERVASIO GUTIERREZ SANCHEZ
SACIVEN, S.L.
CARMELO SANCHEZ AGUIRRE
EMILIANO BALLESTEROS OVIDIO
JOSE JULIAN ARAS PEÑA
JOSE JULIAN ARAS PEÑA
M.CONSUELO BRINGAS FERNANDEZ
MA ELENA GONZALEZ GOMEZ
MA ELENA GONZALEZ GOMEZ
MA ELENA GONZALEZ GOMEZ
JOSE ANTONIO LORENZO PUENTE
PEDRO MARIA BASTERRECHEA TORREAL
IÑIGO BILBAO ECHEVARRIA
MARTA LARRABEITI ESQUIDE
ROBERTO VILLA GARCIA
ADRIANA SERRANO ASENSIO
TALLERES HENAO, S.A.
ANTOLIN HORNA LANTARON
ANTOLIN HORNA LANTARON
MARTIN FERNANDEZ CONDE
JOSE MANUEL GUTIERREZ CASTRILLO
JOSE MANUEL GAREA ALVAREZ
MARIA TERESA ALIJA HERRADOR
EXCLUSIVAS EDER S.A.
MUEBLES DANOK S.A.
CHRISTINE ALBION THOMAS
JESUS ANGEL BEAMONTE AJURIA
AITOR BILBAO GONZALEZ
AMBROSIO HERAS MARTIN
JON IÑAKI URZAY CIREZ
ANA SANTAMARIA RUIZ
JUAN RAMON ARIAS HURTADO
GORKA URKIJO MURUAGA
LUIS MARIA ZORROZA MARCAIDA
PESCADOS SANCHEZ UGENA S.A.
JOSE ANTONIO BADIA RUIZ
MARIA LUISA CALVO RIVAS
GUADALUPE ALVAREZ QUINTANA
JOSE MIGUEL GARZON TAPIA
JOSE IGNACIO ALONSO ALVAREZ
JOSE MARIA MACIAS CASILLAS
FERNANDO PASCUAL PADILLA
FELICIANO PAJARES SANTANO
FRANCISCO ALONSO LORENZO
RAFAEL DOMINGO BRAVO
FUENSANTA GUTIERREZ LOPEZ
ALBERTO GIL AROSTEGUI
JUAN REDONDO ANIA
JOSE ANTONIO LOPEZ GARCIA
JUAN CARLOS SANTAMARIA CASAS
FORTUNATO TEODORO CUERVO FERNAND
IÑIGO URIEN AZPITARTE
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-6537-AV
BI-6583-AV
BI-7270-AV
BI-7270-AV
BI-7828-AV
BI-8569-AV
BI-8621-AV
BI-9580-AV
BI-9849-AV
BI-0320-AW
BI-1258-AW
BI-1263-AW
BI-2766-AW
BI-3049-AW
BI-5625-AW
BI-6023-AW
BI-6113-AW
BI-6118-AW
BI-6118-AW
BI-6118-AW
BI-7059-AW
BI-7360-AW
BI-7360-AW
BI-8575-AW
BI-8880-AW
BI-9078-AW
BI-9493-AW
BI-9493-AW
BI-9493-AW
BI-9636-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-9968-AW
BI-0110-AX
BI-0434-AX
BI-1015-AX
BI-1325-AX
BI-1513-AX
BI-1562-AX
BI-1956-AX
BI-1969-AX
BI-3275-AX
BI-4128-AX
BI-4423-AX
BI-5274-AX
BI-5582-AX
BI-6106-AX
BI-6386-AX
BI-6651-AX
BI-6651-AX
BI-7080-AX
BI-7889-AX
BI-8027-AX
BI-8272-AX
BI-8734-AX
BI-9116-AX
BI-9130-AX
BI-9614-AX
BI-0408-AY
BI-0846-AY
BI-0933-AY
BI-1029-AY
BI-1029-AY
BI-1029-AY
BI-1820-AY
BI-2043-AY
BI-2399-AY
BI-2492-AY
BI-3323-AY
BI-3453-AY
BI-3656-AY
BI-3677-AY
BI-4271-AY
BI-4545-AY
BI-4629-AY
BI-4816-AY
BI-5032-AY
BI-5032-AY
BI-5032-AY
BI-5032-AY
BI-5193-AY
BI-6123-AY
BI-6178-AY
BI-6622-AY
BI-7177-AY
BI-7177-AY
BI-7455-AY
BI-7598-AY
BI-7775-AY
BI-8015-AY
BI-8110-AY
BI-8110-AY
BI-8710-AY
BI-8997-AY
BI-9298-AY
BI-9362-AY
BI-9976-AY
BI-0009-AZ
BI-0009-AZ
BI-0172-AZ
BI-0547-AZ
BI-0562-AZ
BI-0906-AZ
BI-0939-AZ
BI-1031-AZ
BI-1031-AZ
BI-1244-AZ
BI-1250-AZ
BI-2574-AZ
BI-3657-AZ
BI-3726-AZ
BI-3726-AZ
BI-3737-AZ
BI-4023-AZ
BI-4459-AZ
BI-4459-AZ
BI-4531-AZ
BI-4807-AZ
BI-4807-AZ
BI-4961-AZ
BI-5348-AZ
BI-5348-AZ
BI-5348-AZ
BI-5348-AZ
BI-5837-AZ
BI-6003-AZ
BI-6414-AZ
BI-6414-AZ
74956195141
74956777400
74955631231
74956096135
74955726801
74955497721
74956154011
74956310544
74955353754
74955873910
74955938451
74956350627
74955468811
74955496539
74956036370
74956043066
74956310536
74955572618
74955573711
74956250991
74955339948
74955752845
74955937438
74955508197
74955697135
74956310510
74955571859
74955617930
74955618821
74955683690
74959889799
74959889837
74959889870
74959890002
74956195150
74955917771
74959832142
74955586546
74956076401
74955288111
74956035179
74955497551
74956124163
74955938680
74955845428
74955209912
74956320931
74959557338
74956051646
74955679048
74959853727
74955338747
74955409695
74956212127
74955508260
74955790763
74955338909
74956330553
74955873936
74959866683
74956107111
74955918735
74955338739
74956193572
74956340443
74955975658
74956350571
74956251475
74956163037
74959832240
74955034811
74956154089
74959814314
74955767711
74955339140
74956330391
74955137342
74955071473
74955552340
74956777221
74959754150
74955509126
74959496584
74955866719
74956064136
74955071562
74955553231
74955697526
74955409679
74955631509
74956250649
74959557079
74959557311
74955697534
74955726780
74956213085
74955617654
74959867086
74956176066
74956178336
74955288367
74956240686
74956360100
74959990449
74955353819
74956105649
74956106157
74955210350
74955752748
74956195168
74956051778
74955845401
74955845487
74956052090
74959496568
74955917852
74956096216
74956251521
74955107516
74959754435
74955574041
74956260512
74956260881
74956261144
74956262019
74956192754
74956195443
74955989586
74959497467
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
LUIS MIGUEL CABEZAS ARIAS
MARTA DIEZ FERNANDEZ
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
JOSE ALBERTO MARTINEZ MENDIA
JOSE AGAPITO GARMILLA GIL
JOSE LAMEIRAS VADES
MARIA CARMEN ROMAÑA ONTALVILLA
JOSE ANGEL GONZALEZ SANTAMARIA
JOSE LUIS GANCHEGUI AGUIRREMOTA
JOSE LUIS ANDRADE RAMOS
MARIA JOSE CASTAÑO RODRIGUEZ
ROBERTO MOJAS BUSTO
JOSE ANTONIO SALAZAR GOIENETXEA
GABINO YAGUE MANSO
DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DIDACT
OBDULIA PERAL FERNANDEZ
JESUS SAENZ ECHANIZ
JUAN FCO. UCETA ARECHE
JUAN FCO. UCETA ARECHE
JUAN FCO. UCETA ARECHE
JOSE MARIA CORCHADO BARRAGAN
IGNACIO ALBALA SANTAMARIA
IGNACIO ALBALA SANTAMARIA
JIMENEZ FERNANDEZ PEDRO MANUEL
AZUCENA ARCE ANDRES
JOSEBA IÑAKI MUGAGUREN GOIKOETXE
JULIO PARDO LOPEZ
JULIO PARDO LOPEZ
JULIO PARDO LOPEZ
MATZALEN LASKIBAR FERNANDEZ
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
EXTRA EXTRA
JOSE MARIA GANDIAGA ALKIZA
LUCINIO REGUERO LOSADA
ANA MARIA ARIAS VEGA
GUILLERMO TRAPAGA GIL
JUAN IGNACIO MARTINEZ OLEAGOITIA
BALBINO GONZALEZ AMOR
JOSE BILBAO ECHANO
CRISTINA PEÑAS MERINO
JUAN JOSE VECINO DIEZ
IGNACIO ADAME ORTIZ
FRANCISCO DIESTRO PACHECO
RICARDO GARMA GARAYO
ALUKAR, S.A.
HERMINIO HERRERO PEÑA
INSTALADORES DE GAS DEL NORTE, S
JOSE MANUEL MINGUEZ ANDRES
JOSE MANUEL MINGUEZ ANDRES
MARIA DEL CARMEN AGUIRREBEITIA G
RAMON PARDO ORTIZ
FRANCISCO JAVIER ZUÑEDA PEREZ
MARGARITA ESCRIBANO LOLO
AITOR ARBULU GOIRI
JOSE IGNACIO ORTIZ AURRECOECHEA
JUAN JOSE GOICOECHEA SUERO
HORACIO ROBLES MARTINEZ
ANA BELIA ORTIZ DECOS
ALFREDO RODRIGUEZ VICARIO
PAULINO MARTIN VICARIO
JOSE ANTONIO DELGADO PINTO
JOSE ANTONIO DELGADO PINTO
JOSE ANTONIO DELGADO PINTO
ANGEL SANCHEZ SAENZ DE CAMARA
JOSE ANDRES PORTILLO ARCENIEGA
EMILIO GUTIERREZ CASTAÑO
MARIA PURIFICACION DEUSTO ITURRI
ENRIQUE SAN JUAN ASTARLOA
REFORMAS NARO S.L.
JOSE RAMON GARCIA SOUTO
LEIOA DISTRIBUIDORA S.A.
JOSE JOAQUIN RUIZ ZALDEGUI
ISMAEL ROMANO VIEYTEZ
JOSE LUIS ORMAECHE GAMINDE Y OTR
ALBERTO MIGUEL MARCO ROIG
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
JOSE MIGUEL MORENO GRANADOS
JORGE ATUCHA IPIÑA
ELENA LOPEZ SIGUENZA
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ SAENZ
JOSE GUILLERMO DE MADARIAGA PITA
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
MIRIAM MUIÑOS CABRERA
SERGIO COSIE ALCAINE
IBON GAINZA VELEZ
M. BEGOÑA HERRERO SANTOS
RAFAEL GREÑO MADARIAGA
JUANA VIVAR GARCIA
JUANA VIVAR GARCIA
ROSA ROYUELA ANTON
ANTONIO MERINO GARCIA
MARIA JOSE VAZQUEZ GARCIA
ALBERTO BARAÑANO GONZALEZ
M. DEL MAR OLIVEIRA DIAZ
GERMAN BARREIRO GALLARDO
GERMAN BARREIRO GALLARDO
ANA ISABEL VITORIA MUGAGUREN
MARIA LUISA OZALLA ARAÑA
CARLOS GARCIA LINAJE
RIBERA GAS, S.L.
IMANOLE LAUCIRIKA ELGUEZABAL
ALFREDO CANCIO ..
ALFREDO CANCIO ..
IÑAKI AYUSO AGUILERA
JOSE ANTONIO CARMONA DE LA TORRE
JUAN FRANCISCO ECHEVARRIA ELORRI
LUISA TIRADO CABA
AITOR MARTINEZ URIARTE
AITOR MARTINEZ URIARTE
ANIANO HIDALGO HIDALGO
FRANCISCO JAVIER BORBOLLA CARRAS
JAVIER VALLE LAINEZ
JAVIER VALLE LAINEZ
CONCEPCION ROSA CASTELLS CARRILL
LUIS MARIA GALLO, S.A.
LUIS MARIA GALLO, S.A.
ALBERTO VAZQUEZ RUBIO
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
MARINA ALVAREZ CASTAÑON
NEVIKA, S.A.
BIZKAI FRIO, S.A.
ROSA MARIA LOPEZ CONDE
ROSA MARIA LOPEZ CONDE
— 1267 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-6754-AZ
BI-7404-AZ
BI-7596-AZ
BI-8417-AZ
BI-8965-AZ
BI-9208-AZ
BI-9276-AZ
BI-9276-AZ
BI-9949-AZ
BI-0165-BB
BI-0434-BB
BI-0604-BB
BI-1205-BB
BI-2214-BB
BI-2390-BB
BI-2510-BB
BI-3150-BB
BI-3572-BB
BI-3975-BB
BI-4037-BB
BI-4416-BB
BI-4416-BB
BI-4758-BB
BI-5311-BB
BI-5396-BB
BI-5396-BB
BI-5396-BB
BI-5396-BB
BI-5443-BB
BI-6534-BB
BI-6545-BB
BI-6548-BB
BI-7420-BB
BI-7420-BB
BI-7755-BB
BI-7755-BB
BI-7755-BB
BI-8109-BB
BI-8230-BB
BI-8765-BB
BI-8765-BB
BI-8765-BB
BI-8895-BB
BI-8915-BB
BI-8915-BB
BI-8915-BB
BI-9369-BB
BI-9433-BB
BI-9433-BB
BI-0128-BC
BI-0889-BC
BI-1597-BC
BI-1773-BC
BI-1813-BC
BI-2007-BC
BI-2140-BC
BI-2409-BC
BI-3495-BC
BI-4661-BC
BI-4784-BC
BI-5686-BC
BI-6122-BC
BI-6122-BC
BI-6961-BC
BI-6961-BC
BI-6961-BC
BI-7053-BC
BI-7151-BC
BI-7306-BC
BI-8169-BC
BI-8251-BC
BI-8445-BC
BI-8519-BC
BI-9165-BC
BI-9984-BC
BI-0773-BD
BI-1045-BD
BI-1048-BD
BI-1443-BD
BI-1945-BD
BI-2175-BD
BI-2484-BD
BI-3224-BD
BI-3307-BD
BI-3981-BD
BI-4398-BD
BI-4547-BD
BI-4650-BD
BI-6272-BD
BI-6466-BD
BI-6963-BD
BI-6963-BD
BI-6963-BD
BI-7079-BD
BI-7307-BD
BI-7307-BD
BI-7307-BD
BI-7307-BD
BI-7337-BD
BI-7337-BD
BI-7479-BD
BI-8333-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8469-BD
BI-8749-BD
BI-9330-BD
BI-0464-BF
BI-0732-BF
BI-1617-BF
BI-1890-BF
BI-2009-BF
BI-2683-BF
BI-3547-BF
BI-4540-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-4841-BF
BI-5204-BF
BI-5357-BF
BI-5488-BF
BI-5542-BF
BI-6207-BF
BI-6547-BF
BI-6925-BF
BI-7609-BF
BI-8110-BF
74955618804
74955035922
74955918719
74955767745
74956270461
74955922635
74955679099
74955974937
74956176503
74955618774
74956211872
74956340303
74959754494
74955994326
74956242301
74956310609
74956203560
74956242310
74956340427
74955448585
74955790682
74955994016
74955353932
74955173110
74955898866
74955899285
74955937730
74956310455
74959217847
74956141441
74956036418
74956280831
74956035314
74956260491
74955922180
74955922252
74955922384
74955448569
74959832100
74955071481
74959754486
74955553338
74956024223
74959155418
74959155906
74959853239
74955679056
74955553214
74955975704
74956203632
74956350287
74959156317
74955889514
74956002289
74956350406
74955586554
74956023791
74959903899
74955918662
74955631363
74955107541
74955679773
74959156295
74955408796
74955508529
74956107005
74955448551
74956178395
74955553303
74956350597
74955552447
74956321007
74956340311
74955573851
74955448666
74956320809
74955753477
74955938701
74956350635
74955071520
74955938639
74956076436
74955137393
74955964087
74955753469
74956260661
74959448989
74956321040
74955753507
74956002319
74955098274
74955098444
74956076240
74955790305
74955409202
74955903983
74955904912
74956141611
74955753540
74956261390
74955726771
74955679692
74955045065
74955287921
74955468331
74955468594
74955468756
74955938591
74959967650
74959832258
74955468837
74955975178
74956251513
74959497441
74956035403
74957339996
74956195435
74955106676
74955107486
74956177411
74956261985
74956195516
74955922619
74955899374
74956076339
74959832134
74956231237
74955288154
74955679170
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JUAN LUIS GOIKOETXETA GONZALEZ
MANUEL RODRIGUEZ LOPEZ
JAVIER FERNANDO ARISTIMUÑO ASPIA
BEGOÑA URETA RODRIGUEZ
RAKEL MORAL PEREZ
MARIA CRISTINA VELASCO BLANCO
RAFAEL ASENSIO RUIZ
RAFAEL ASENSIO RUIZ
MARIA PILAR HERRANZ PERFECTO
BERNARDO GUTIERREZ ORTIZ
ALFONSO J ABASCAL GARCIA
JOSE ALBERTO ALVAREZ CASTREJON
JOSE VIDAL SANCHEZ
MIKEL CANDINA VILLAR
VISITACION ESCRIBANO ALONSO
REPARACIONES ELECTRICAS IRU, S.A
HOSTELCO, S.L.
JOSE FRANCISCO CHAVES GONZALEZ
JOSE BARRIENTOS DIEGO
JOSE EXPOSITO VARELA
ALVARO GOMEZ GUADALUPE GONZALEZ
ALVARO GOMEZ GUADALUPE GONZALEZ
MARI CARMEN ANDRES DEL RIO
MIGUEL ALVAREZ GARRIDO
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
ANTONIO MANUEL SANCHEZ YARTU
JON BASALDUA MOLLINEDO
JUAN MANUEL SAEZ GAY
REMIGIO BAJO MARTIN
JOSE MARIA SAGREDO ORTIZ
CARLOS RAMIREZ UGARTE
CARLOS RAMIREZ UGARTE
JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO
JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO
JUAN CARLOS ZABALLA Y AHEDO
JESUS DOMINGUEZ GUTIERREZ
ROBERTO DIEZ FUENTES
JUAN MIGUEL ZURBANO IRIZAR
JUAN MIGUEL ZURBANO IRIZAR
JUAN MIGUEL ZURBANO IRIZAR
VILLAGRA ALVAREZ S.A.
JESUS MA CALDERON LOMBANA
JESUS MA CALDERON LOMBANA
JESUS MA CALDERON LOMBANA
DAGMAR ELISABETH CARRASCAL FERNA
MARIANO RIVERA VAZQUEZ
MARIANO RIVERA VAZQUEZ
FCO. JAVIER DIEGO TERAN
IFAMAR, S.A.
OVIDIO DE LOS MOZOS MINGUEZ
MARIA ELISA PEREZ SOBRINO
TECNICAS DE AIREACION, AUTOMATIZ
ARTURO BALLANO ANSOTEGUI
TESENOR, S.A.
MANUEL SARALEGUI NUÑEZ
MANUEL GARCIA PEREZ
RAMON ORMAZABAL PERLA
JOSE MARIA SAN BARTOLOME LOPEZ
JOSE ANTONIO PEREZ RAMOS
MARIA PILAR ITURREGUI DIEGO
MARIA PILAR ITURREGUI DIEGO
Mª JESUS ELORRIAGA ZALBIDEA
Mª JESUS ELORRIAGA ZALBIDEA
Mª JESUS ELORRIAGA ZALBIDEA
ALBERTO ALCIBAR LAYUNO
NIEVES ORIVE REVILLAS
MARTIN AGUIRRE SAIZ
GURIA RIQUE ALBERDI
MARIA ANTONIA ENGELMO GONZALEZ
ALEJANDRO ALVAREZ GOROSTIZA
ETXE ONA, S.A.
JOSE LUIS GARAGORRI PRADERA
LUCAS PEREZ GARCIA
JOSE ANTONIO GUERRERO CUESTA
IZE AUDITORES, S.A.
JOSE RAMON ORTIZ DE VALLEJUELO G
PABLO T. NEGRO SANCHEZ
JOSE PEREIRA DE LOS ANGELES
MANUTENCION ELECTRO HIDRAULICA D
MARIA JESUS MUÑIZ ORDOÑEZ
INSTALACIONES ELECTRICAS IME, S.
JUAN JOSE ARTECHE ARECHAGA
OSCAR FERNANDO MOLINERO SAN JUAN
EMILIO GARCIA BARTOLOME
REPRESS. MARTINEZ MOYA, S.C.
JUAN JOSE SERRANO RODRIGUEZ
INVERSORA INMOBILIARIA IMBISA, S
SUPERSONIDO S.L.
ANA ISABEL SALINAS AVELLANEDA
ANA ISABEL SALINAS AVELLANEDA
ANA ISABEL SALINAS AVELLANEDA
AMAYA BILBAO MADARIAGA
CARLOS MELENDEZ LATORRE
CARLOS MELENDEZ LATORRE
CARLOS MELENDEZ LATORRE
CARLOS MELENDEZ LATORRE
EUGENIO MATEOS GRANADO
EUGENIO MATEOS GRANADO
MARCELINO MAZON LORA
ULTRACON BILBAO, S.L.
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
RAFAEL ANTONIO MARTINEZ RODRIGUE
IGNACIO MACHO MANGAS
VICTOR AYALA ALONSO
URBANO LEON LACALLE
JOSEBA IÑAKI ECHEBARRIA AURRECOE
JUAN LUIS LASCURAIN ARGARATE
CARLOS BARRIE BORRAS
SANTIAGO TABUYO DE LA COLINA
LIDIA BRANCAS ESCARTIN
JUAN ANGEL LETONA MARTINEZ
MARIA DOLORES LOBEIRA MARQUEZ
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
REVESTIMIENTO LOSIL LACABEX S.A.
ISMAEL GUTIERREZ CASTRILLEJO
MARIA DEL CARMEN ROQUE SAN PEDRO
BIZKAIA INFORMATICA, S.A.
IGNACIO MARTINEZ LOPEZ
EDORTA IMANOL BILBAO URQUIOLA
GONZALO AZKOITIA PEREZ
A.B. REFORMAS E INTERIORES, S.L.
JOSE LUIS ECHEVARRIA ARECHAVALET
ROBERTO OSCAR APODACA DAVALILLO
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-8457-BF
BI-8498-BF
BI-8942-BF
BI-9045-BF
BI-9132-BF
BI-9132-BF
BI-9594-BF
BI-0553-BG
BI-0853-BG
BI-1279-BG
BI-1506-BG
BI-1736-BG
BI-1762-BG
BI-2006-BG
BI-2233-BG
BI-2324-BG
BI-2587-BG
BI-2649-BG
BI-2649-BG
BI-2649-BG
BI-2794-BG
BI-3254-BG
BI-3803-BG
BI-4089-BG
BI-4965-BG
BI-4965-BG
BI-4965-BG
BI-5024-BG
BI-5911-BG
BI-6587-BG
BI-6887-BG
BI-7646-BG
BI-7717-BG
BI-8730-BG
BI-9988-BG
BI-0140-BH
BI-0968-BH
BI-1712-BH
BI-1917-BH
BI-1965-BH
BI-2056-BH
BI-2242-BH
BI-2466-BH
BI-2609-BH
BI-2641-BH
BI-3656-BH
BI-3793-BH
BI-4667-BH
BI-4820-BH
BI-5001-BH
BI-5273-BH
BI-5508-BH
BI-5856-BH
BI-6348-BH
BI-6534-BH
BI-6722-BH
BI-7432-BH
BI-7721-BH
BI-7721-BH
BI-7721-BH
BI-8118-BH
BI-9231-BH
BI-9231-BH
BI-9903-BH
BI-0080-BJ
BI-0080-BJ
BI-0121-BJ
BI-0328-BJ
BI-0329-BJ
BI-0329-BJ
BI-1239-BJ
BI-1239-BJ
BI-1373-BJ
BI-2357-BJ
BI-2862-BJ
BI-3085-BJ
BI-4420-BJ
BI-4508-BJ
BI-4800-BJ
BI-5243-BJ
BI-5594-BJ
BI-5994-BJ
BI-6553-BJ
BI-6585-BJ
BI-6611-BJ
BI-7092-BJ
BI-7337-BJ
BI-7400-BJ
BI-8002-BJ
BI-8002-BJ
BI-8368-BJ
BI-8368-BJ
BI-8368-BJ
BI-8632-BJ
BI-8811-BJ
BI-9698-BJ
BI-1643-BK
BI-2029-BK
BI-2348-BK
BI-3342-BK
BI-3374-BK
BI-3468-BK
BI-3468-BK
BI-3468-BK
BI-3468-BK
BI-3671-BK
BI-3680-BK
BI-3809-BK
BI-4518-BK
BI-4595-BK
BI-5143-BK
BI-5320-BK
BI-5521-BK
BI-6533-BK
BI-6664-BK
BI-6831-BK
BI-7698-BK
BI-7862-BK
BI-8144-BK
BI-8144-BK
BI-8144-BK
BI-8176-BK
BI-8214-BK
BI-8290-BK
BI-8772-BK
BI-9424-BK
BI-9719-BK
74956153881
74955904963
74956178361
74955338950
74955070914
74955070990
74955106552
74955994342
74955573878
74956350651
74955938523
74959903929
74956176937
74956350392
74956036191
74956178484
74955866182
74955352740
74955790640
74956123353
74955497713
74956195036
74956035675
74956260709
74956001843
74957351619
74957351511
74956195257
74955409709
74956873221
74956107102
74955136681
74956577249
74956251505
74955468764
74956124236
74955409661
74956202610
74956320981
74955253288
74959497386
74956074867
74956340656
74955353908
74955288421
74955963871
74955753604
74959155817
74956065248
74955918751
74957199736
74956221177
74955573720
74956195087
74956340591
74956340681
74955586571
74955630154
74955630464
74955631240
74956076193
74955618693
74959955724
74955938582
74956260563
74956261152
74956242344
74956203781
74955071457
74956123591
74956202440
74956202890
74955959679
74959449080
74956340397
74955753621
74956036400
74956777965
74956195125
74956280939
74955683754
74956002041
74955035850
74956105622
74956340362
74956340702
74956320841
74955468403
74959853387
74959853808
74955917241
74955917585
74955917968
74956213034
74956086407
74956280840
74955572294
74956141971
74955574025
74955946097
74955618812
74955903894
74955904092
74955904246
74956142315
74955918816
74955617824
74955288162
74956086466
74955679609
74956213051
74955938558
74959156287
74955964028
74956065264
74955107435
74956221282
74956202504
74955631223
74955708463
74956094868
74955679552
74955726810
74955946119
74955497578
74955767621
74959288396
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
MARTA ATUCHA ACHUTEGUI
ELADIO JOSE VARELA SANTISO
MARAMIZ
MA BEGOÑA BERGANTIÑOS FREIRE
JESUS LUQUIN SEVILLA
JESUS LUQUIN SEVILLA
JOSE MANUEL ABANS GARAY
ROBERTO BERBIS RUIZ
MA ESTHER CHUECA FERNANDEZ
JUAN ROQUE LEGARDON LAFRAYA
VICTOR CANO GOMEZ
EUGENIA ONANDIA ALBERDI
EXCAVACIONES CANTABRICAS, S.A.
JUAN PABLO VENTURA RUIZ
ESTEBAN GUERRA DE LAS HERAS
EXCAVACIONES VDA DE SAINZ S A
JOSUE GARCIA GAYUBO
MA JOSEFINA ARTIACH MENG
MA JOSEFINA ARTIACH MENG
MA JOSEFINA ARTIACH MENG
FRANCISCO JAVIER DAFONTE VICENTE
ANTONIO GARCIA GAMERO
JORGE JUAN ASOLO ECHANANDIA
SANDRA MARIA AURTENECHE URIGUEN
JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS
JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS
JOSE MANUEL VAZQUEZ OVEJAS
MIGUEL ANGEL DE LA FUENTE DE LA
DANIEL EREÑO BILBAO
SONIA PALOMAR RODRIGUEZ
JAVIER PEÑA ARECHAGA
JOSE HONORIO FERNANDEZ BALDOMINO
SERVICOR,
GERMAN MORALES LORENTE
PEDRO MARIA MARTINEZ CORTES
EUROFIRE, S.A.
FERNANDO URRESTI REQUEJO
MANUEL SENLLE LOPEZ
DICOMAN VIZCAYA SERVICIO ASISTEN
JOSE LUIS RODRIGUEZ RODRIGUEZ
GERARDO GARCIA DIEZ
JOSE EUGENIO MENDIETA ZABALA
JUAN CRUZ LARRINGAN URIARTE
FRANCISCO BORJA NIÑO VERGARA
MARIA ANGELA BENAVIDES RODRIGUEZ
ELOISA TALAVERA SANTANO
NORFIRE, S.L.
JOAQUIN CAMPILLO QUEVEDO
JOSE LUIS LANDA-ARROITAJAUREGUI
ENRIQUE LAORDEN LOPEZ
COMERCIAL DE NYLON REFORZADO S.L
SUSANA GARCIA HERRERO
JUAN MANUEL FERNANDEZ PEREZ
M. JOSEFA MARCOS MARTIN
MARIA BEGOÑA GARAVILLA LEGARRA
ANA GAINZA ABASCAL
AURELIO GUNTIN PARRADO
AURORA SEARA RODRIGUEZ
AURORA SEARA RODRIGUEZ
AURORA SEARA RODRIGUEZ
MARIA MERCEDES ALTUBE UNSAIN
JOSE LUIS ZALAYA NAVARRO
JOSE LUIS ZALAYA NAVARRO
ANTONIO CORDERI PEDRAS
JOSE MANUEL PEÑA SALINAS
JOSE MANUEL PEÑA SALINAS
JUAN CARLOS CASTRO PRIETO
OSCAR ALBERTO GUTIERREZ FERNANDE
PURIFICACION BAZAGA DELGADO
PURIFICACION BAZAGA DELGADO
MARIA PILAR MOZAS GONZALEZ
MARIA PILAR MOZAS GONZALEZ
MIGUEL BARINAGARREMENTERIA EGUIA
ITZIAR ADRIAN GOROSTIZA
FRANCISCO ABELAIRAS OREÑA
TOMAS ORECA RUIZ
PEDRO CAMPAÑA GUTIERREZ
ANA MARIA ARAGON HERRERO
IÑAKI LAVIN ATOZQUI
INMACULADA DE GANGOITI DE LLAGUN
EDUARDO BADIA CRESPO
FCO JAVIER CARRERA MAGUNAGOICOEC
INGENIERIA DEL FUNCIONAMIENTO, S
JAIME VICENTE ABAD
JESUS IGNACIO LARRABASTER LEZAMI
JESUS MA MATURANA ROSALES
JOSE GONZALEZ RONCERO
LUIS MIGUEL SALGADO MONTERO
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
HEREDEROS DE CLAUDIO ALVAREZ SAR
IÑIGO LLARENA BADILLO
IÑIGO LLARENA BADILLO
IÑIGO LLARENA BADILLO
JESUS GONZALEZ CALVO
MA ASUNCION ELORRIAGA LEQUERICA
YOLANDA FERNANDEZ PEÑA
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE M
GHOULIMI KHALIL BOULAH
M. SUSANA ZUBIAURRE GARCIA
GUILLERMO ITURRIBARRIA ELIAS
KULTURGINTZA
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
MARIA ARANZAZU GONZALEZ LOPEZ
CHRISTIAN ALEXANDER GARDINER ITU
JOSE MARIA SOLANO BELAUSTEGUIGOI
CELIA RUIZ ZARRAGA
ANDRES BEASCOECHEA LLAMA
MARIA JOSE PINA VALERA
JOSE LUIS EUBA URRESTARAZU
MIGUEL ANGEL BRUÑA SANCHEZ
RAFAEL FERNANDO GONZALEZ GONZALE
JUAN DEPRIT URIARTE
JON BASABE MELENDEZ
MARTA ELENA FERNANDEZ ALVAREZ
JOSE RAMON ORTIZ-ZARATE RAMIREZ
JONTIS EXPRESS SA
MARIA DOLORES MANSO GARAYO
MARIA DOLORES MANSO GARAYO
MARIA DOLORES MANSO GARAYO
URQUIA, S.A.
MARIA ARANZAZU ELORRIAGA TRUJILL
AGUSTINA MARZANA UNCILLA
MARIA JESUS MORATA GARCIA
IGNACIO LASTRA JORGE
ANGEL ALBERTO GARCIA TIEDRA
— 1268 —
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-9976-BK
BI-0254-BL
BI-2679-BL
BI-2679-BL
BI-2679-BL
BI-2679-BL
BI-5096-BL
BI-5285-BL
BI-5433-BL
BI-5433-BL
BI-6529-BL
BI-6571-BL
BI-6819-BL
BI-7043-BL
BI-7122-BL
BI-7225-BL
BI-7555-BL
BI-7720-BL
BI-7751-BL
BI-7751-BL
BI-7936-BL
BI-7936-BL
BI-8012-BL
BI-8223-BL
BI-9303-BL
BI-9841-BL
BI-9988-BL
BI-0382-BM
BI-0382-BM
BI-1036-BM
BI-1181-BM
BI-1522-BM
BI-1522-BM
BI-1789-BM
BI-1789-BM
BI-2094-BM
BI-2299-BM
BI-2299-BM
BI-2429-BM
BI-2529-BM
BI-2585-BM
BI-2787-BM
BI-2886-BM
BI-2997-BM
BI-3286-BM
BI-3569-BM
BI-4313-BM
BI-4728-BM
BI-4802-BM
BI-4931-BM
BI-5157-BM
BI-5562-BM
BI-5908-BM
BI-6036-BM
BI-6036-BM
BI-6036-BM
BI-6036-BM
BI-6624-BM
BI-7000-BM
BI-7040-BM
BI-7782-BM
BI-7876-BM
BI-8243-BM
BI-8243-BM
BI-8243-BM
BI-8243-BM
BI-9042-BM
BI-0384-BN
BI-0933-BN
BI-1023-BN
BI-1023-BN
BI-1102-BN
BI-1421-BN
BI-1490-BN
BI-1565-BN
BI-2393-BN
BI-2521-BN
BI-3827-BN
BI-3827-BN
BI-3827-BN
BI-3827-BN
BI-4328-BN
BI-4369-BN
BI-4369-BN
BI-5005-BN
BI-5048-BN
BI-5573-BN
BI-6253-BN
BI-6528-BN
BI-6642-BN
BI-6875-BN
BI-6875-BN
BI-7664-BN
BI-7664-BN
BI-7752-BN
BI-7967-BN
BI-7977-BN
BI-8139-BN
BI-8147-BN
BI-8353-BN
BI-8353-BN
BI-8785-BN
BI-8914-BN
BI-9624-BN
BI-9834-BN
BI-0586-BP
BI-1272-BP
BI-1537-BP
BI-1649-BP
BI-1925-BP
BI-2992-BP
BI-4287-BP
BI-4453-BP
BI-4453-BP
BI-4739-BP
BI-4739-BP
BI-4739-BP
BI-5441-BP
BI-5490-BP
BI-5536-BP
BI-5536-BP
BI-6030-BP
BI-6702-BP
BI-6761-BP
BI-7190-BP
BI-7529-BP
BI-7666-BP
74956321139
74956194960
74956153376
74956153911
74956176091
74956177241
74958974024
74955573941
74955790003
74956177461
74959513560
74956002203
74956320817
74955899960
74956195524
74959754524
74956280904
74956181906
74955173233
74955173683
74955679196
74959853719
74956085257
74956192908
74956065272
74956777949
74958974059
74959734949
74959735040
74956241411
74956178352
74955899765
74956310722
74956105355
74956107081
74959497459
74956176155
74956178247
74955873391
74956153953
74955679650
74956321023
74956085818
74959832151
74955904882
74956231130
74956330383
74956320752
74956310714
74956261993
74955917461
74955866301
74955618723
74955352561
74955352669
74955352910
74955353789
74956242191
74959513721
74956350546
74956195303
74955573746
74955865941
74955866115
74955866271
74955866689
74956350686
74956231261
74956002262
74955631258
74956096046
74955679749
74955679641
74955338801
74955917950
74956340541
74956107170
74956094809
74956872879
74956873018
74956873271
74959497408
74955034802
74956213131
74959671378
74959156368
74955726836
74955573991
74956096062
74955035264
74955035302
74956176619
74956153066
74956192959
74956310561
74956203799
74956320949
74955070809
74956163827
74956250941
74956251653
74955937926
74959155566
74955573959
74955679765
74956360096
74955975666
74956203802
74956086431
74956262043
74956280912
74956360045
74955651291
74956577061
74955697119
74955697488
74955994105
74956177097
74959775513
74956024258
74959217081
74955889263
74955173713
74956153333
74956270402
74959497378
74956178468
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
FERNANDO VILLALUENGA ISASBIRIBIL
JON ALBERDI SANMARTIN
JOSEBA ANDONI COTO UGALDE
JOSEBA ANDONI COTO UGALDE
JOSEBA ANDONI COTO UGALDE
JOSEBA ANDONI COTO UGALDE
AITOR OLIVARES IJALBA
JOSE CARLOS MARGUELLO AMBLAR
MANUEL SOLIS PUERTAS
MANUEL SOLIS PUERTAS
ROBERTO DEL AGUA MUNCHMEYER
IÑIGO MARQUINEZ MARTINEZ
M. ISABEL TIRADO GARRIDO
SORAYA ALVAREZ GARRAN
IÑAKI BARCENA HINOJAL
GABRIEL ARZA URIGOITIA
BILBO BERRI AUTOMOVILES, S.A.
FRIO Y MAQUINARIA BILBAO, S.A.
JOSE ANTONIO CORREA CARRASCO
JOSE ANTONIO CORREA CARRASCO
RUBEN GARCIA BLANCO SAINZ DE LA
RUBEN GARCIA BLANCO SAINZ DE LA
JULIA GABARRE DUAL
FCO. ENRIQUE JIMENEZ MENDIA
MARIA BEGOÑA RODRIGUEZ ZUBIAGA
MARIA EUGENIA LERIA BUSTINZA
ROBERTO GARCIA RUIZ
CELESTINO ALCALDE CASADO
CELESTINO ALCALDE CASADO
ANABELLA RODRIGUEZ CUENA
ANTONIO DIAZ FERNANDEZ
ALFREDO JIMENEZ ESTEBANEZ
ALFREDO JIMENEZ ESTEBANEZ
JUAN MANUEL UGARTE MARTINEZ
JUAN MANUEL UGARTE MARTINEZ
INMACULADA OLEA OGANDO
URFIC IBERICA S L
URFIC IBERICA S L
BRAULIO MATEOS PALACIOS
JOSE LUIS MIGUEL MARTINEZ
JOSE FELIX SANZ IZQUIERDO
JESUS MA GARAY TORRONTEGUI
MARIA ARANZAZU DELAMO IRIARTE
MIGUEL RAMIRO LABURU VIZCAINO
MERCEDES VERGARA VILLANUEVA
MANUEL ANGEL CERRO PERIANEZ Y OT
FELIX ALBERTO BARRIO TEJEDOR
EXCAVACIONES VIUDA DE SAINZ, S.A
FERRETERIA Y ELECTRICIDAD AZKOIE
JOSE M. FERNANDEZ FERNANDEZ
IGNACIO DELEON ALONSO
IRENE OCA ARIETA
AITOR PEÑA INCLAN
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
EULOGIO OMAECHEVARRIA SOLAEGUI
MARIA ROSANA MADRAZO SAINZ DE AJ
MARTA FERNANDEZ HERMOSILLA
ANDRES HOYO CANTERO
JOSE OCERIN ARANAZ
JUAN ANTONIO LOPEZ CARRASCAL
FCO. JAVIER LOMBIDE OLAVARRIETA
FCO. JAVIER LOMBIDE OLAVARRIETA
FCO. JAVIER LOMBIDE OLAVARRIETA
FCO. JAVIER LOMBIDE OLAVARRIETA
JOSE RODRIGUEZ RODRIGUEZ
JOSE ROBERTO GUILES HIJOSA
STAR LAN, S.L.
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
M.DOLORES TRUJILO JARQUE
JUAN IGNACIO GARDEAZABAL GOMEZ
GABRIEL VAZ,JOSE A.VEGA Y JOSEFI
AINHOA ASTORQUIZA GABANCHO
ROSA MARIA PURIFICACION VILARIÑO
ISABEL ANIA GONZALEZ
CRISTALERIA RECALDE, S.A.
MARIA JOSE ARZANEGUI GUERRICABEI
MARIA JOSE ARZANEGUI GUERRICABEI
MARIA JOSE ARZANEGUI GUERRICABEI
MARIA JOSE ARZANEGUI GUERRICABEI
MA TERESA DE PABLOS CID
JOSE MANUEL FERNANDEZ GOROSTIZA
JOSE MANUEL FERNANDEZ GOROSTIZA
ARGIBE, S.A.
OLINDA NIETO LOSADA
AVICOLA OLLOKI S.L.
BAÑO IDAL, S.L.
J JAVIER CARPINTERO GONZALEZ
JOSE MANUEL FERNANDEZ GOROSTIZA
VALENTIN CAREAGA ORMAZA
VALENTIN CAREAGA ORMAZA
JAVIER RICARDO ANGULO ALTUBE
JAVIER RICARDO ANGULO ALTUBE
GUILLERMO DIEZ SANZ
JOSE JORGE FERNANDEZ GARCIA
JUAN MIGUEL Y ANTONIO ALCANTARA
OSCAR MARTIN ESLAVA
ESPERANZA GARCIA LLARENA
YOSU REBOLLO URBIETA
YOSU REBOLLO URBIETA
AMILIANO ALONSO BRAVO
FERNANDO RAMIREZ ESCUDERO IMAZ
AITEA, S.A.
MARIA LUISA MOURENZA CAMPDEPADRO
BIGUINA SIERRAS BILBAINAS, S.L.
CANTERO MEDIAVILLA, S.L.
JOSE ANTONIO BOTAS PEDRERO
JOSE ANGEL VAZQUEZ PALOMAR
ROBERTO LOPEZ LINAZA
ANA ISABEL ECHEVARRIA GALLASTEGU
BASKAUTO. S.L.
ENRIQUE MARTIN PALACIOS CIORDIA
ENRIQUE MARTIN PALACIOS CIORDIA
JULEN OCERINJAUREGUI OCIRINJAURE
JULEN OCERINJAUREGUI OCIRINJAURE
JULEN OCERINJAUREGUI OCIRINJAURE
JOSE ANTONIO ARTEAGABEITIA VILLO
NORTELEC, S.L.
BENJAMIN RESPALDIZA FERNANDEZ
BENJAMIN RESPALDIZA FERNANDEZ
MARIA DEL CARMEN LABIANO CASTAÑE
JOSE MANUEL LOPEZ VIVO
LUIS ALBERTO REBOLLO SANTAMARIA
ENCIGRAN, S.L.
TOMAS REDONDO, S.A.
JUAN CARLOS RODRIGUEZ GALINDO
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-7929-BP
BI-7960-BP
BI-8051-BP
BI-8051-BP
BI-8064-BP
BI-9568-BP
BI-1129-BS
BI-1188-BS
BI-1859-BS
BI-4783-BS
BI-4884-BS
BI-5319-BS
BI-5319-BS
BI-5808-BS
BI-5842-BS
BI-6351-BS
BI-8151-BS
BI-8390-BS
BI-8391-BS
BI-8606-BS
BI-8606-BS
BI-8606-BS
BI-8606-BS
BI-8747-BS
BI-9143-BS
BI-9143-BS
BI-9667-BS
BI-9972-BS
BI-0254-BT
BI-0432-BT
BI-0432-BT
BI-0432-BT
BI-0432-BT
BI-0872-BT
BI-1198-BT
BI-1774-BT
BI-2210-BT
BI-2296-BT
BI-2431-BT
BI-2727-BT
BI-3161-BT
BI-4165-BT
BI-4601-BT
BI-4948-BT
BI-6711-BT
BI-7251-BT
BI-7449-BT
BI-9024-BT
BI-9651-BT
BI-9651-BT
BI-2247-BU
BI-3615-BU
BI-6484-BU
BI-6484-BU
BI-7074-BU
BI-8557-BU
BI-9806-BU
BI-2556-BV
BI-3025-BV
BI-4576-BV
BI-5111-BV
BI-5350-BV
BI-5379-BV
BI-5379-BV
BI-6225-BV
BI-7648-BV
BI-7870-BV
BI-7870-BV
BI-8523-BV
BI-9224-BV
BI-9863-BV
BI-0141-BW
BI-0236-BW
BI-0354-BW
BI-0436-BW
BI-0547-BW
BI-0547-BW
BI-0671-BW
BI-1138-BW
BI-1527-BW
BI-2445-BW
BI-4040-BW
BI-4040-BW
BI-4040-BW
BI-4231-BW
BI-4439-BW
BI-5340-BW
BI-6155-BW
BI-6276-BW
BI-8119-BW
BI-8386-BW
BI-8902-BW
BI-9545-BW
BI-9661-BW
BI-9702-BW
BI-9930-BW
BI-9973-BW
BI-1167-BX
BI-1262-BX
BI-1665-BX
BI-2178-BX
BI-2441-BX
BI-2441-BX
BI-2696-BX
BI-2836-BX
BI-3822-BX
BI-4288-BX
BI-4487-BX
BI-8922-BX
BI-8922-BX
BI-9282-BX
BI-9282-BX
BI-9570-BX
BI-9732-BX
BI-9958-BX
BI-1682-BY
BI-1961-BY
BI-5004-BY
BI-5836-BY
BI-6210-BY
BI-6369-BY
74956163851
74955190839
74956300557
74957351473
74955448658
74955903924
74956193904
74959497491
74955918760
74956350309
74955631312
74956154071
74956163789
74956350678
74955098363
74959832291
74955253393
74955938493
74956178603
74956240589
74956240988
74956241097
74956280815
74956036230
74955288138
74955288391
74956330545
74955708706
74955573860
74955789854
74955958672
74955959423
74956036264
74956242417
74959513594
74955408630
74955586520
74955889336
74956242239
74955994245
74955448577
74955697470
74956262051
74959156333
74956251483
74956154062
74956321074
74959497483
74956193734
74956777256
74955767028
74959867060
74956212216
74956213093
74955508618
74956321163
74955975615
74956096208
74955918832
74955339891
74956178620
74955173730
74956240899
74959497424
74956096224
74955448062
74956075197
74959775050
74959990481
74955726887
74956024215
74955889603
74956213042
74956777922
74956251769
74955339069
74955497730
74955468802
74955107559
74956777906
74956163762
74955889093
74956290039
74956330367
74956096267
74956251602
74956340401
74956036302
74955252419
74956350465
74956251726
74956242221
74959754508
74956213115
74955834728
74955071546
74959671050
74956290594
74955497667
74955586597
74955447899
74955448631
74956036361
74959754478
74955409091
74959216956
74955918786
74956300441
74955497021
74955508634
74959889888
74959890011
74956076151
74959671459
74959832312
74956251637
74955497632
74955938531
74956290578
74956340621
74956300573
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
JOSE LUIS GONZALEZ MARCOS
LAMBERTO FERNANDO RAMOS MAESTRE
JOSE ANTONIO TORRE URIBARRI
JOSE ANTONIO TORRE URIBARRI
VALENTINA ALONSO PEÑA
M. SOLEDAD GARCIA GARMENDIA
ALVARO ESTEBAN LORENZO
INMACULADA ARROYO URIZAR
ANTONIO SILVA PEREZ
CARLOS CASTAÑEIRA GUERRA
EDUARDO ANDINO MACHO
FRANCISCO JOSE CASAL VELAZ
FRANCISCO JOSE CASAL VELAZ
MARGARITA MARTINEZ ARNAIZ
RICARDO LLANO ABRIL
LUIS MARIA CONTRERAS PUENTE
FOTOLIDER BILBAO S.A.
CONCAM EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A
CONCAM EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A
ALBERTO BARRENECHEA EUBA
ALBERTO BARRENECHEA EUBA
ALBERTO BARRENECHEA EUBA
ALBERTO BARRENECHEA EUBA
M. TERESA QUEREJAZU ITURBURU
EGUSKIÑE MADARIAGA ZABALA
EGUSKIÑE MADARIAGA ZABALA
SERACO SERVICIOS A COMUNIDADES,
JUAN SALVADOR RODRIGUEZ AYMERCH
JUAN LUIS AZKUE BETETA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
TXOMIN HERNANDEZ ORBEA
JOSE LUIS HERNANDEZ GARCIA
JAVIER TRINCHE SAINZ EZKERRA
JORGE ALEJANDRE CAMPO
JOSE PEDRO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
ANTONIO DOMINGUEZ GUERRERO
LIMIA DECORACIONES S.L
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ ALONSO
MARIA PILAR PAJARO FERNANDEZ
ROBERTO ZUINAGA CARRETERO
EUTIMIO BARTOLOME MUGA
GABRIL BARRUECO AGURRE
CARLOS ECHEVARRIA OLARRA
LEYRE LEJARZA MADARIAGA
JOSE LUIS ZAMACONA ARTECHE
ENRIQUE RENTERIA COLOMA
ALICIA RODRIGUEZ CASAS
ALICIA RODRIGUEZ CASAS
MARIANO TOMAS GONZALEZ MARTIN
JOSE IGNACIO MARTINEZ PORTUGUES
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
SERVICIOS DE GAS SANTURCE S.L.
JUAN IGNACIO DEL HOYO GAMINDE
ALBERTO ZUGAZA GARCIA
JOSE ANTONIO MENDIGUREN LLONA
MARIA PILAR URTIAGA MONTERO
LEANDRO RODRIGUEZ FERNANDEZ
PEDRO FRECHILLA GARRIDO
JUAN EULOGIO LAZPITA BALMAÑA
COFILE AUTOINTERLEASING, S.A.
CATALINA CABALLERO GUTIERREZ
CATALINA CABALLERO GUTIERREZ
SANTIAGO CARLOS GARMILLA GOMEZ
JACINTO SANCHEZ NARANJO
DERRIBOS Y CONTENEDORES ABANDO S
DERRIBOS Y CONTENEDORES ABANDO S
RAMON NOGALES TORRESCUSA
MARIA ESTHER GARCIA ABADIN
PATXI ROS CUBAS
TEODORO BENITO GARCIA
HYGOLET IBERIA, S.L.
CARLOS PUYUELO GARCIA
JUAN JOSE ABASCAL MARTIN
JUAN JOSE BENITO DIAZ
JUAN JOSE BENITO DIAZ
PAULA LIEBANA VILLAALBA
MIGUEL ARTIGUE HERRAN
ROSA MARQUEZ COBO
JOSE ANDRES RUIZ MEDIAVILLA
FELIX SANTAMARIA BLANCO FELSA, S
FELIX SANTAMARIA BLANCO FELSA, S
FELIX SANTAMARIA BLANCO FELSA, S
ALEJANDRO PEREZ PELLON
M.D.ASESORES, S.L.
MARIA ANGELES SALICIO GUILLARON
ESTHER ANGELA URIARTE PEREZ
CHATARRAS ABRALES, S.A.
PEDRO CASTRO URIBARREN
ARGANZON, S.L. ESTACION DE SERVI
NEI XONG BAO
KILSE, S.L.
JOSE IGNACIO LOPEZ PEÑA
BARROETA, S.L.
IÑAKI GOMEZ LOPEZ DE CASTRO
CARRECEDO CARRACEDO DOMINGO Y UR
B.I. GOIRIMENDI, S.L.
GE CAPITAL LARGO PLAZO, S.A.
ENTRETENIMIENTO AUTOMOVILES VIZC
ULIVAL S.A.
LUIS OSCAR CARRANZA SAEZ
LUIS OSCAR CARRANZA SAEZ
JUAN VICENTE SOLER Y ANA ISABEL
JUAN CARLOS ARTEACH ERCILLA
JOSE LUIS RODRIGUEZ LANDERAS
AURKIN, S.L.
HERRAYMA S.L.
IVAN ZALDUA AZCUENAGA
IVAN ZALDUA AZCUENAGA
NEREA CAMARA GONZALEZ
NEREA CAMARA GONZALEZ
SUSANA VENCEDOR TRANCHE
FLORIAN RODRIGUEZ REVELO
P.T.94-GESTION DE FLOTAS, S.L.
MIGUEL AVILA PALOMO
M.PILAR TORRE ARRIBAS
JUAN FRANCISCO PEREZ VADILLO
FERNANDO OLANO Y JUAN CARLOS CAB
CARROCERIAS TARAMONA, S.L.
JESUS ORS FERNANDEZ
— 1269 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
BU-4861-H
BU-2016-N
BU-7981-S
CC-8221-G
CO-8594-K
GC-1672-X
GC-1660-AU
GR-0818-M
J-7341-N
LE-1718-J
LE-5283-U
LO-0872-D
LO-3273-G
LO-0276-H
LO-1295-I
LO-8334-K
M-4001-DL
M-5127-EU
M-5127-EU
M-5127-EU
M-3193-EX
M-5645-FL
M-0358-GD
M-0358-GD
M-2075-GG
M-0556-HB
M-3783-HT
M-0928-IJ
M-7314-IK
M-9824-IN
M-0655-IP
M-0655-IP
M-2818-JF
M-8912-JK
M-6228-LG
M-0278-LZ
M-4514-MC
M-0636-MH
M-9414-MX
M-9171-NB
M-1270-NC
M-4722-NC
M-7929-NC
M-9601-NP
M-9628-NW
M-8607-OD
M-2461-OF
M-5703-OS
M-2418-OZ
M-2456-PH
M-2456-PH
MA-9904-AK
MA-0345-AL
NA-8678-L
NA-8678-L
NA-4354-O
NA-1727-V
O-4070-AS
O-7751-BF
OR-6757-F
OR-6757-F
P-7672-E
P-8475-G
PM-1138-BC
PO-0509-AJ
S-1918-H
S-8989-L
S-8672-M
S-8555-N
S-0802-S
S-0802-S
S-0802-S
S-3599-S
S-3023-T
S-7308-V
S-7308-V
S-8374-V
S-8374-V
S-8374-V
S-5082-W
S-4715-AB
S-3312-AC
SA-2957-G
SA-1172-J
SA-9108-M
SA-3617-O
SE-8182-X
SE-8182-X
SE-0424-BF
SG-0546-G
SS-3195-O
SS-9165-P
SS-0728-S
SS-9398-S
SS-3040-W
SS-7649-W
SS-7603-AL
SS-3713-AM
SS-2583-AN
SS-2583-AN
SS-8470-AP
SS-8725-AP
SS-9258-AP
V-7436-AJ
V-9989-CP
VA-1238-M
VA-3748-S
VA-3775-W
VA-3005-Z
VI-2068-G
VI-9260-G
VI-5813-H
VI-2121-I
VI-2121-I
VI-8788-I
VI-8030-K
VI-7999-L
VI-7614-N
VI-0493-P
ZA-3293-G
74956043074
74955631380
74959967595
74956310617
74956163801
74955190791
74956242158
74956340575
74956310625
74955137407
74955938477
74956195389
74956213140
74956270411
74959903937
74956262027
74956242182
74959236370
74959236515
74959236604
74955946020
74956052057
74956023669
74956023731
74956221193
74955631479
74955918611
74955353771
74957351490
74955572430
74955917216
74955917810
74955834701
74956321147
74955288375
74956107242
74959513799
74956350457
74956280882
74956042540
74955918671
74956280793
74956107293
74956231181
74956076363
74955156487
74956290501
74956231202
74955497560
74956096143
74956096194
74955918794
74955767737
74956086326
74956124252
74959448521
74956290543
74955946011
74956251416
74956360029
74957339708
74955790780
74956124198
74955035825
74956340486
74955409628
74956065175
74956086261
74955904921
74956242204
74959155540
74959155850
74956350317
74956086377
74959814675
74959903911
74955408826
74955447791
74956330529
74955552455
74955553265
74956231164
74955679714
74956310650
74956231172
74955618707
74956065060
74959156376
74955156525
74955975607
74956086482
74955752381
74956064390
74956035624
74956280807
74956290527
74955509240
74956107064
74956106009
74959217197
74955573886
74955071490
74956330341
74955834761
74956321121
74956577222
74955288341
74956212992
74956320744
74956340338
74956141777
74956251459
74955468471
74955468527
74959557303
74956330332
74956194978
74956310498
74955790658
74956213107
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
PEDRO L. FERNANDEZ CIRIZA
VIRGINIA IRENE RODRIGUEZ RODRIGU
DAVID RUIZ PEDROSA
MIGUEL ANGEL PELAEZ ORTIZ DE GUI
ALBERTO DUÑABEITIA GOROSTIZA
FRANCISCO J DIAZ URRECHI
JOSE MANUEL OLAGORTA MADARIAGA
MARIA DE LOS ANGELES CALDERON RO
GORKA IBAÑEZ DE MAEZTU IZAGUIRRE
MARIA LUISA RODRIGUEZ ROCHA
MARIA BEGOÑA GOMEZ PEREZ
ROSARIO GARCIA IBAÑEZ
ALBERTO LECUE BOROBIA
MARIA DEL CARMEN MONTERO ALONSO
FERNANDO ALVAREZ GONZALEZ
ALEJANDRO LARA VILLALBA
JOSE LUIS HERRERO GARCIA
ROSA MARIA FERNANDEZ ORTIZ
ROSA MARIA FERNANDEZ ORTIZ
ROSA MARIA FERNANDEZ ORTIZ
CARNICAS BAKIOLA, S.A.
SERGIO DE FELIPE LOPEZ
JULIO PRADO ARTIACH
JULIO PRADO ARTIACH
JUAN AMEZUA MALANDA
JOAQUIN GARCIA ROBREDO
ENRIQUE AGULAR VIEDMA
JULIAN SAN CRISTOBAL IGUARAN
JAVIER PEREZ RODRIGUEZ
MARIA BARRILERO YARNOZ
ALFREDO VILLECAS GARCIA
ALFREDO VILLECAS GARCIA
JAIME FLEITAS GARCIA
IGNACIO ALCALDE SUBIJANA
CARLOS GONZALEZ HERNANDO
ENRIQUE MARURI ALBER
MILUPA S.A.
JUAN RAMON ORMAZABAL ARAMBURU
JUAN CARLOS MANSO MARTIN
ESTIBALIZ GONZALEZ KALZADA
JOHNSON Y JOHNSON S.A.
MARIA TERESA FERNANDEZ GOMEZ
ROSARIO LOPEZ VALERO
INDUSTRIAL DE PERFUMERIA S.A.
PROTECCION Y CUSTODIA S.A.
GUILLERMO SOLANA MARURI
ANGEL FERNANDEZ PEÑA Y OTROS, C.
JOSEBA ANDONI IÑIGUEZ OCHOA
CARLOS SANTAMARIA GUDIOL
AURORA CAMACHO RUIZ
AURORA CAMACHO RUIZ
JC PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES
MA DOLORES MUÑOZ MORENO
ANGEL ENGUELAR GARCIA
ANGEL ENGUELAR GARCIA
LUIS MARIA GARCIA AYUELA
JUAN IGNACIO TEL VEGA
ERNESTO JOSE GARCIA DOBARGANES
JUAN JESUS RODRIGUEZ GARCIA
IGNACIA AMAYA CELAYA GUENAGA
IGNACIA AMAYA CELAYA GUENAGA
OIHANA GARECHANA VILLA
ANA JOSE SAIZ ABIA
PURIFICACION CALDERON ROLDAN
OFELIA R JIMENEZ
JUAN JOSE GUTIERREZ ASENJO
ARSENIO FERNANDEZ ALVAREZ
ENRIQUE BARCENA VICENTE
MARIA TERESA GARCIA SANZ
GORKA CASTAÑOS ISUSQUIZA
GORKA CASTAÑOS ISUSQUIZA
GORKA CASTAÑOS ISUSQUIZA
ISAAC RUBI CHINCHILLA
MARIA ANTONIO PEREZ OCHOA
ENRIQUE IBAÑEZ FERNANDEZ
ENRIQUE IBAÑEZ FERNANDEZ
MATEO PELAEZ GREGORIO
MATEO PELAEZ GREGORIO
MATEO PELAEZ GREGORIO
XABIER OSA AZNAR
FRODIMA S.L.
ANTONIO BLANCO CASANOVA
MARIA TERESA GARCIA SANCHEZ
MARIA ISABEL MARTIN PRIETO
BERNARDO VILLANUEVA ALONSO
BASILIA MARIA FERNANDEZ MAMPASO
CARMEN ELVIRA GARCIA ESPIGA
CARMEN ELVIRA GARCIA ESPIGA
GERARDO LOPEZ QUINTAS
OSCAR MARTINEZ ALVAREZ
TAMBU BASSISA ..
MARIA RIOLA VAZQUEZ
ANA MUELA SOPEÑA
ANTONIO SALAZAR MONTOYA
PATRICIA ICIAR BIENZOBAS BUENO
TALLERES ELECTRONICOS ANDOAIN S.
JOSE ANTONIO ALONSO BENAVENTE
DOROTEO LIZARRAGA ZUBELZU
CONCEPCION RUIZ POVEDA
CONCEPCION RUIZ POVEDA
ARKAIRENA DISEÑO, S.L.
AINHONA MARIA BENGOECHEA ZABALA
JESUS JAVIER VICENTE MOVILLA
FRANCISCO JAVIER VILLALUENGA ISA
TEXTIL GRAN VIA DE BILBAO, S.L.
DONOSTI CALOR Y GAS S L
HIPOLITO PEREZ LOPEZ
CARLOS DE PAZ PORTILLO
MA LUZ ZOREDA AGUADO
CARMEN BORJA HERNANDEZ
JORGE DOPICO YAGUEZ
FRANCISCO RINCON ROMAN
AITOR GORRIARAN GARCIA
AITOR GORRIARAN GARCIA
GOTZON GARAIZABAL PILDAIN
SANTIAGO BARQUERO OCHOA DE RETAN
TOMAS GAMERO GIMENEZ
REPUESTOS CHILO, S.A.
FRANCICO JAVIER GARCIA DE VICUÑA
LUIS ANGEL GARCIA CONDE
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
Bilboko Udaletxean, 1996ko urtarrilaren 9an.—Idazkari
nagusia
Casas Consistoriales de Bilbao, a 9 de enero de 1996.—
El Secretario General
(II - 118)
(II - 118)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1270 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
EDIKTUA
EDICTO
Udalak egindako salaketak Zirkulazioari buruzko
Araudi Orokorra hausteagatik
Denuncias municipales por infracciones
al Reglamento General de Circulación
Jakinarazpena.—Trafikoko arauak hausteagatik ondorengo
zerrendako ibilgailu eta berauen gidari edota jabeei jarritako
zigorrak berenberegi jakinarazten ahaleginduta, hainbat arrazoirengatik ezin izan denez egin, iragarki hau argitaratzen da Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Herri-Administrazioen Lege-Jaurbideari
eta Guztientzako Administrazio-Jardunbideari buruzko azaroaren
26ko 30/1992 Legearen 59.4 atalean (BOE, 92-11-27) eta honekin batera etorririk ezargarri diren gainontzeko arauetan xedatutakoa betez.
e) Alegaziorik aurkeztu ezik, edo epez kanpo egin badira, edo
epe barruan aurkeztu arren garrantzi handikoak ez badira salaketa
eragin duten egintzekiko, ihardunbideari hasiera ematea ebazpenaren proposamentzat joko da.
f) Adierazitako «A kuota» ordaindu ahal izango da hau argitaratu eta hamabost asteguneko epean, Udaletxeko Borondatezko
Dirubilketarako bulegoan bertan, Venezuela plaza, 2. zenbakia, behesolairua, Bilbao.
g) Arau-hausteak zigortzeko ekintza iraungi egiten da bi
hilabeteren buruan, eta eten egingo da Administrazioaren edonolako ihardueraren bidez salatuak horren berri badu, edo nor
den edo zein helbide duen jakin ahal izateko denean, baita jakinarazpenaren bidez ere.
Notificación.—Habiéndose intentado la notificación de forma
expresa de las denuncias formuladas por infracción de las normas
de tráfico, a los titulares o conductores de vehículos que a continuación se citan y no habiéndose podido practicar por diversas causas, se hace público el presente anuncio en el «Boletín Oficial de
Bizkaia» en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(BOE, 27-11-92) y demás disposiciones concordantes de pertinente
aplicación.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
a) Que en el supuesto de que en el momento de la infracción no fuera el conductor del vehículo, se le requiere para que en
el plazo de quince días a partir de esta publicación, identifique ante
este Ayuntamiento (Servicio de Seguridad Ciudadana) al conductor responsable de la infracción (nombre y domicilio completo), apercibiéndole de que si incumple esta obligación, sin causa justificada, será sancionado pecuniariamente como autor de falta grave.
b) El Instructor del expediente es el Sr. Concejal Delegado
del Servicio de Seguridad Ciudadana, el cual podrá ser recusado
de conformidad con los artículos 28 y 29 de la ley 30/1992, de 26
de noviembre.
c) El órgano competente para la resolución del expediente
es el Excmo. Sr. Alcalde, en virtud de la competencia atribuida en
el artículo 68.2 del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo,
por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico,
Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (BOE, 14-3-90).
d) Si fuera Vd. el responsable de la infracción, en el plazo
de 15 días a partir de esta publicación, podrá presentar ante este
Ayuntamiento (Registro General) las alegaciones que considere convenientes a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas, consignando: número de expediente, fecha de denuncia y
matrícula del vehículo, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Real Decreto 320/1994 (BOE, 21-4-94).
e) De no efectuar alegaciones, o formularlas fuera de plazo,
o interpuestas en tiempo no fueran relevantes para los hechos que
han causado la denuncia, la iniciación del procedimiento se considerará propuesta de resolución.
f) Puede hacerse el pago por la «cuota A» indicada, en el plazo de quince días hábiles a contar desde la presente publicación,
directamente en la oficina municipal de Recaudación Voluntaria,
sita en la Plaza Venezuela, número 2, bajo, de Bilbao.
g) La acción para sancionar las infracciones prescribe a los
dos meses, que se interrumpirá por cualquier actuación de la Administración de la que tenga conocimiento el denunciado o esté encaminada a averiguar identidad o domicilio, así como por la notificación.
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
B-9539-NW
B-3013-OY
BI-9285-K
BI-4603-AC
BI-5008-AC
BI-9001-AD
BI-9213-AD
BI-6165-AH
BI-4051-AJ
BI-4832-AJ
BI-8354-AJ
BI-9262-AJ
BI-9458-AJ
BI-2341-AK
BI-3064-AK
BI-8454-AK
BI-3137-AL
BI-4154-AL
BI-8510-AL
BI-9294-AL
BI-7467-AM
BI-0172-AP
BI-0343-AS
BI-2240-AS
BI-2703-AS
BI-1342-AT
BI-9341-AT
BI-3830-AU
BI-7703-AU
BI-3476-AV
BI-7356-AV
01952172923
01952205325
01952094124
01952176589
01950276373
01952150768
01950367697
01952208308
01952162294
01951436226
01952174373
01952214235
01952222556
01952234058
01952007396
01952214626
01952179472
01952065825
01952172915
01952231059
01952180802
01952007621
01951907784
01952176368
01950000424
01952011181
01952181655
01952167636
01952208316
01952187777
01952172958
Ondorengo arauak betez jakinarazten da:
a) Arau-haustea gertatu zenean ibilgailuko txoferra izan ez
bazinen, hau argitaratu eta hamabost eguneko epea duzu Udal honetako Hiritarren Segurtasun Zerbitzuan arau-haustea egin zuen txoferra nor izan zen (izen-abizenak eta helbide osoa) egiaztatzeko;
arrazoibiderik gabe eginkizun hori betetzen ez baduzu, arau-hauste larriari dagokion isuna ezarriko zaizu.
b) Hiritarren Segurtasun Zerbitzuko Zinegotzi Ordezkaria da
espedientearen izapidegile, baina ezetsi egin ahal izango duzu azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 25 eta 29. atalen arabera.
c) Alkate jauna da aginpidea duena espedientea ebazteko,
Trafikoari, Motorrezko Ibilgailuen Zirkulazioari eta Bide-Segurtasunari
buruzko Legearen atalkako testua onartzen duen martxoaren 2ko
339/1990 Legegintzazko Erret Dekretuaren 68.2 atalak adierazten
duenez (BOE, 90-3-14).
d) Zeu bazara arau-haustearen erantzule, hau argitaratu
eta hamabost eguneko epean, aurkez ditzakezu Udaletxeko Erregistro Orokorrean zure alde egokitzat jotzen dituzun alegazioak eta
frogak, honako datu hauek erantsiz: espediente zenbakia, salaketa-eguna eta ibilgailuaren matrikula, 320/1994 Erret Dekretuaren 12. atalean xedatutakoaren arabera (BOE, 94-4-21).
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
IÑIGO PINILLA LANDA
JAVIER GENARO ALDAMA ALONSO -CDT
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
GONZALO MORCILLA VILELA
ANA MARIA GARCIA RODRIGUEZ
JUAN MORALES GONZALEZ
EDUARDO BLANCO GARCIA
JUAN CARLOS GOMEZ MURUA
ANA MARIA MARCOS HURTADO
MA TERESA GASTON RUFACO
SATURNINO GARCIA RODRIGUEZ
FRANCISCO GENERELO LOPEZ
MILAGROS RODRIGO CAMACHO
ALEJANDRO VILA RODRIGUEZ
NORA LLORENTE MOLINER
RAFAEL FERNANDEZ LIENDO -CDTORNEMESIO APARICIO VILLALIBRE
ELISA SANCHEZ HERAS
JOSE MANUEL PRIDA PELAY
GERMAN GONZALEZ MARAÑON
DANIEL DE LA PEÑA PEREZ
JOSE M IPIÑAZAR RECALDE
IGNACIO GOITIA LAMARAIN
JUAN LUIS ECHEGARAY MENICA
RAMON SOLANO ARANGUREN
JOSE IGNACIO BEDOYA HERRANZ
M. BEGOÑA ROURET MARTIN
PEDRO EGUIA GARDOQUI
JOSE ALBERTO RUIZ RUBIO
ELISARDO BILBAO SANZ
JOSE FELIX JURJO SEBASTIAN
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
8.000
6.000
9.600
8.000
9.600
18.000
6.000
6.000
8.000
9.600
9.600
9.600
6.000
8.000
8.000
9.600
9.600
6.000
6.000
9.600
9.600
6.400
6.000
6.000
9.600
9.600
6.000
9.600
6.000
9.600
9.600
10.000
7.500
12.000
10.000
12.000
18.000
7.500
7.500
10.000
12.000
12.000
12.000
7.500
10.000
10.000
12.000
12.000
7.500
7.500
12.000
12.000
8.000
7.500
7.500
12.000
12.000
7.500
12.000
7.500
12.000
12.000
BI-2890-AW
BI-9262-AW
BI-1956-AX
BI-4902-AX
BI-5255-AX
BI-0933-AY
BI-9622-AY
BI-6319-AZ
BI-2932-BB
BI-3097-BD
BI-4787-BD
BI-5137-BD
BI-8998-BD
BI-9458-BD
BI-0811-BF
BI-1406-BF
BI-4615-BF
BI-6454-BG
BI-8260-BG
BI-9526-BG
BI-9798-BG
BI-0676-BH
BI-3101-BH
BI-4268-BH
BI-6117-BH
BI-7325-BH
BI-7721-BH
BI-8913-BH
BI-4153-BJ
BI-4153-BJ
BI-7752-BJ
01952130406
01951436234
01951550681
01952035233
01952174284
01952214227
01952094132
01952214090
01952234074
01952234961
01951565689
01952214111
01952170416
01952065868
01952214537
01952173636
01952070802
01950004578
01950004560
01951436218
01952020473
01952130694
01952187785
01951594409
01952230346
01952208391
01952238622
01952089741
01951565697
01951567517
01952231687
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
RECREATIVOS BEKOA S.A.
FRANCISCO POZO VILLENA
JOSE BILBAO ECHANO
MAITE AGUILERA PEREZ
JULIO GOMEZ REVILLA
PAULINO MARTIN VICARIO
EXCLUSIVAS LIMA S.A.
MIGUEL LARRINAGA OLEAGA
JOSE JAVIER SALGUEIROS VARELA
MIREN NEKANE OLABARRIETA BERAZA
ABELARDO GARCIA GONZALEZ
MARIA DEL PILAR VEGA ARCE
STECLIF, S.L.
ALFONSO VAZQUEZ PALOMAR
JESUS RODRIGUEZ SEGADE
CONCEPCION ACINAS CAMBA
JESUS MARIA MARCAIDA SANTAMARIA
JUAN MARCOS VILLACORTA VARGAS
FCO.JAVIER BUENO HEVIA
JOSE MARIA CAMARA TORRE
ANGEL DE LA VEGA DEL BARRIO
LOURDES FERNANDEZ PRADO
FRANCISCO JAVIER MARTIN PASTOR
VICTOR SARASQUETA RIVEIRO -CDTOR
JUAN CARLOS LAMELA CELEIRO
MIGUEL FERNANDEZ LOPEZ
AURORA SEARA RODRIGUEZ
IGNACIO MARIA BASABE PALOMEQUE
LUIS PEREZ DE ARRILUCEA MORENO
LUIS PEREZ DE ARRILUCEA MORENO
JOSE MANUEL SAINZ MARTINEZ
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
6.000
9.600
8.000
6.000
6.000
9.600
6.000
9.600
9.600
8.000
8.000
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
6.000
8.000
9.600
9.600
8.000
9.600
8.000
8.000
6.000
6.000
9.600
6.000
6.000
9.600
7.500
12.000
10.000
7.500
7.500
12.000
7.500
12.000
12.000
10.000
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
7.500
10.000
12.000
12.000
10.000
12.000
10.000
10.000
7.500
7.500
12.000
7.500
7.500
12.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-3658-BK
BI-4808-BK
BI-2971-BL
BI-5471-BL
BI-7751-BL
BI-0403-BM
BI-1433-BM
BI-3393-BM
BI-1517-BN
BI-5263-BN
BI-0860-BP
BI-5512-BP
BI-5999-BP
BI-6030-BP
BI-6405-BP
BI-0135-BS
BI-4738-BS
BI-6801-BS
BI-3779-BT
BI-4127-BT
BI-7938-BT
BI-9688-BT
BI-1225-BU
BI-2536-BU
01951791441
01951560237
01952150326
01952058926
01952236875
01952065833
01951566740
01952043252
01952214642
01952174411
01952254598
01952174381
01952065922
01951565336
01952179481
01951566731
01951566383
01952234082
01951415423
01952234881
01952181647
01952210019
01952205333
01952254539
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
BENITO BERZOSA ROMAN
ROBERTO GARCIA ALONSO
JUAN SOLAGUREN GOITIA
FERNANDO MEDINA RUBIO
JOSE ANTONIO CORREA CARRASCO
JOSE DOMINGUEZ FERNANDEZ
MANUEL PAN MILLAN
JUAN CARLOS SANCHO FOLGUEIRAS
ION REGUILON ORUE REMENTERIA
MARIA JOSE RUBIO SOLER
JOSE MARIA BEZOLD LEKUMBERRI
ESTEBAN SALINAS JAUREGUI
JUAN JOSE CRIADO FREIRE
MARIA DEL CARMEN LABIANO CASTAÑE
M. PILAR GARCIA UNZUETA REYZABAL
ANTONIO JUSTO FERREIRO
GOBIERNO VASCO - EUSKO JAURLARIT
ISMAEL TORIBIO REY
PEDRO MARIA GALLASTEGUI URIARTE
OSCAR REJON JAUREGI
JUAN LUIS DEL VAL RODRIGUEZ
SANTIAGO A CILLERUELO CILLA
EDUARDO LUIE SIRGO -CDTORCARLOS SOUTO VALCARCEL
— 1271 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
9.600
9.600
9.600
9.600
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
9.600
8.000
9.600
8.000
6.000
9.600
9.600
9.600
8.000
9.600
9.600
6.000
8.000
6.000
6.400
12.000
12.000
12.000
12.000
10.000
7.500
7.500
7.500
7.500
12.000
10.000
12.000
10.000
7.500
12.000
12.000
12.000
10.000
12.000
12.000
7.500
10.000
7.500
8.000
BI-3350-BU
BI-3072-BV
BI-4086-BV
BI-1816-BW
BI-5184-BW
BI-8781-BW
BI-1782-BX
BI-1910-BX
BI-4085-BX
BI-0925-BY
BI-2202-BY
BI-3633-BY
C-6569-BC
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
M-6925-FZ
M-0359-IY
M-2093-JN
M-1807-LT
S-8989-L
SS-8470-AP
VI-0417-F
01952168012
01952236263
01952044526
01952233001
01952020406
01952167601
01952065914
01952214324
01952174471
01952234066
01952172940
01951801854
01952119160
01952058900
01952171781
01952214146
01952224206
01952230591
01952237294
01952065884
01951889573
01952168021
01952171765
01952181621
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
VIAJES ARNEDILLO, S.A.
MARIA DOLORES CORBACHO GARCIA
ANTONIO GONZALEZ NEVADO
TAMARA SANCHEZ GONZALEZ
JAIME VINUESA LOIDI -CDTORGASPAR PUENTE GORDO
JAVIER CANTERA SOJO
JIGWEI CHEN ..
LUIS MARIA ALONSO ALONSO
ZURIÑE GAINZA JAUREGUI
FRANCISCO JAVIER FERNANDEZ GONZA
GORKA AROSTEGUI MARDARAS
MA FELISA SANCHEZ SANCHEZ
VERGARA
RAUL NAVAS TOBAR -CDTORJOSE ANDONI RUANO ANGUIANO -CDTO
FERNANDO SAN JOSE FERNANDEZ -CDT
AINHOA GONZALEZ CALVO
JUAN CARLOS LOPEZ OCARRANZA
JOSE MIGUEL SALAZAR ORMAZABAL
JOSE ANTONIO MORALES RODRIGUEZ
JAVIER FERNANDEZ BRIZUELA -CDTOR
ARKAIRENA DISEÑO, S.L.
JESUS OSCAR GARCIA AGUIRREGOMUZK
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
8.000
8.000
8.000
9.600
9.600
8.000
9.600
9.600
9.600
8.000
9.600
9.600
8.000
9.600
6.000
6.000
6.000
9.600
8.000
9.600
9.600
9.600
6.000
6.000
10.000
10.000
10.000
12.000
12.000
10.000
12.000
12.000
12.000
10.000
12.000
12.000
10.000
12.000
7.500
7.500
7.500
12.000
10.000
12.000
12.000
12.000
7.500
7.500
Bilboko Udaletxean, 1996ko urtarrilaren 9an.—Idazkari
nagusia
Casas Consistoriales de Bilbao, a 9 de enero de 1996.—El
Secretario General
(II - 117)
(II - 117)
•
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
A-6727-V
A-7467-AL
B-4299-KS
B-4120-KW
B-6629-LF
B-9912-MF
B-3938-NS
B-5769-PH
BI-157180
BI-9285-K
BI-4532-O
BI-5683-T
BI-6912-T
BI-7886-T
BI-9981-T
BI-4618-U
BI-4803-U
BI-8761-U
BI-7145-V
BI-8503-V
BI-0478-W
BI-1836-W
BI-4279-W
BI-9367-W
BI-0100-X
BI-5620-X
BI-9993-X
BI-2133-Y
BI-2933-Y
BI-3306-Y
BI-6783-Y
BI-7875-Y
BI-0157-AB
BI-0495-AB
BI-1095-AB
BI-2144-AB
BI-2843-AB
BI-3596-AB
BI-7374-AB
BI-2342-AC
BI-4603-AC
BI-5919-AC
BI-6702-AC
BI-2545-AD
BI-2632-AD
BI-3286-AD
BI-3847-AD
BI-4094-AD
BI-4426-AD
BI-6548-AD
BI-3203-AF
BI-3994-AF
BI-4396-AF
BI-4629-AF
BI-8340-AF
BI-9420-AF
BI-0588-AG
BI-1430-AG
BI-1713-AG
BI-2757-AG
BI-5447-AG
BI-7252-AG
BI-7870-AG
BI-8783-AG
BI-1539-AH
BI-4805-AH
BI-4937-AH
BI-7594-AH
BI-8623-AH
BI-0595-AJ
BI-1059-AJ
BI-1152-AJ
BI-4051-AJ
BI-4783-AJ
BI-6670-AJ
BI-7819-AJ
BI-8185-AJ
BI-9189-AJ
BI-0013-AK
BI-1721-AK
BI-3560-AK
BI-3560-AK
BI-5795-AK
BI-8106-AK
BI-8209-AK
BI-8464-AK
BI-9158-AK
01954013920
01952134941
01952039964
01952064870
01952064829
01952036698
01954014659
01954014071
01952116845
01952094124
01952116802
01952212925
01952106068
01952164459
01955253363
01952188935
01952236522
01954014560
01954013831
01951574815
01951283730
01952133006
01952233965
01952176228
01952115296
01952115954
01952164475
01952081065
01951999662
01952106181
01951856942
01952238541
01950000416
01952234813
01952167784
01952232292
01952182376
01954014705
01952208251
01952116918
01952176589
01952182384
01952132972
01952214359
01952117221
01954014519
01950179491
01952232110
01954014535
01952050488
01952178077
01952167849
01952212941
01952037686
01952095031
01952171528
01954013911
01952071809
01951801820
01952115300
01952167571
01951442650
01952185600
01951664288
01951993672
01952173458
01951940498
01952173784
01952139985
01951573703
01952138938
01952234554
01952162294
01951565361
01952234503
01954014756
01952231369
01952033516
01951282202
01951993702
01951855571
01951855971
01951902430
01952007418
01951564496
01954013954
01951803211
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
RAINBOW ENTRERPRISES, S.L.
DOMINGO QUIÑONES GALLARDO
TEMPEL S.A.
TOMAS FCO. GOMEZ VENCE -CDTORVICENTE DANIEL RODRIGUEZ PALACIO
JAVIER GALLASTEGUI ARREGUI
AVIS LARGO PLAZO, S.A.
LEASE PLAN SERVICIOS, S.A.
PAUL ZIARSOLO ZUAZUA
LUIS JAVIER SERRANO PRIETO
ANDRES TEJERO ASENSIO
JOSE MARIA TEJADA CEJUDO
ILLUNE S.L.
FRANCISCO JAVIER VAZQUEZ VAZQUEZ
MARIA ANGELES VILLACHICA CLEMENC
JUAN JOSE SANCHEZ MARTINEZ
EDUARDO ZUÑIGA ASTRAIN
LIMPIEZAS INDUSTRIALES ALFUS, S.
URYLAN, S.L.
SUSANA FERNANDEZ NOBARBOS
FRANCISCO JAVIER BILBAO OLAVARRI
RICARDO RODRIGUEZ MARTOS
JOSE RAMON NUÑO EHLEUTER
ALBERTO LASA ZULUETA
FIDENTINO CASTRO ALONSO
JAIME PEREZ ARJONA
GREGORIO MUÑOZ RODRIGUEZ
AGURTZANE LOPATEGUI BASTERRECHEA
RAUL ORGAZ CARRANCIO
NESTOR GANDARA CASTAÑO
JULIA MORA HERNANDEZ
JOSE MANUEL FERNANDEZ ARENAL
JOSE MANUEL EGUILUZ ECHEZARRAGA
MARIA LUISA GARCIA ORCERA
ANGEL CORRALES VALLE
ANDRES RUGAMA ALONSO
JUAN MORALES CANELADA
REPRISS, S.A.
JESUS MARTINEZ AREBO
OLVIDO CASTAÑEDA ALVAREZ
GONZALO MORCILLA VILELA
FRANCISCO JAVIER RENUNCIO MARTIN
ANA MIREN DIAZ GARRAMIOLA
DAVID LAMAS SELAS -CDTORPEDRO ALONSO ALDAY
ORTOPEDIA BILBAO, S.L.
JUAN BAUTISTA OLANO GARCIA
JESUS AZCONA ANTUÑANO
COMERCIAL INTERCOMUNICACION Y EL
SUSANA ROBADOR SALAZAR
ADORACION SANCHEZ GONZALEZ
LUIS FERNANDO ENALES HERNANDEZ
ANA MARIA NUÑEZ ARECHAGA
JOSE LUIS PASCUAL GONZALEZ
ELISABETH RETES BERTIA -CDTORLUIS VERA MENDEZ
MUNGIALDE BIDAIAK, S.A.
MANUEL CANALES AGUINAGALDE
ESTEBAN GOMEZ BARRIO
JOSE MARIA SANDOVAL MORAL
JUAN BERNANDO ZUBIRI IBARRONDO
RAMON JOSE PEREZ DIAZ
MANUEL MELLA CASTIÑEIRA
BRUNO GUEZURAGA LECUMBERRI
MARIA BARRANCO PEREA
JAVIER JIMENEZ PEREZ
MARIA BEGOÑA DE ARTABE GOMEZA
LUIS MARIA MARDARAS BILBAO
FELICIANO JABATO VILLEGAS
MARIA ANGELES OLEA VALORIA
MANUEL RAMOS GARCIA
JOSE IGNACIO RIOS ALBERDI
ANA MARIA MARCOS HURTADO
ANA MARIA QUINTANILLA MARTIALAY
ISAAC CORDOBA CESPEDES
REPRISS,S.A.
AMELIA LOPEZ BLANCO
JOSE MANUEL GONZALEZ GONZALEZ
JUAN RAMON ELORDUY EUBA
CONTEN, S.A.
NURIA CASTRO PRIETO -CDTORNURIA CASTRO PRIETO -CDTORMANUEL CARVAJAL DOMINGUEZ
JUAN MUZA ESCUDERO -CDTORMARIA SOLEDAD ZUBIAUR SANZ
DIAUTO, S.A.
LUIS ALBERTO ORTUBAY MARTINEZ
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
15.200
6.000
9.600
6.000
6.000
9.600
15.200
15.200
4.000
9.600
4.000
4.000
4.000
4.000
9.600
6.000
8.000
15.200
15.200
4.000
9.600
6.000
9.600
9.600
8.000
9.600
4.000
8.000
9.600
4.000
6.400
6.000
9.600
6.000
9.600
9.600
8.000
15.200
8.000
4.000
8.000
6.000
6.000
6.000
6.000
15.200
15.200
6.000
15.200
8.000
8.000
9.600
4.000
9.600
9.600
8.000
15.200
9.600
12.000
8.000
9.600
8.000
8.000
6.000
6.000
8.000
6.000
9.600
8.000
9.600
9.600
9.600
8.000
6.000
6.000
15.200
9.600
9.600
6.000
6.000
9.600
6.000
6.000
9.600
6.000
15.200
6.400
19.000
7.500
12.000
7.500
7.500
12.000
19.000
19.000
5.000
12.000
5.000
5.000
5.000
5.000
12.000
7.500
10.000
19.000
19.000
5.000
12.000
7.500
12.000
12.000
10.000
12.000
5.000
10.000
12.000
5.000
8.000
7.500
12.000
7.500
12.000
12.000
10.000
19.000
10.000
5.000
10.000
7.500
7.500
7.500
7.500
19.000
19.000
7.500
19.000
10.000
10.000
12.000
5.000
12.000
12.000
10.000
19.000
12.000
15.000
10.000
12.000
10.000
10.000
7.500
7.500
10.000
7.500
12.000
10.000
12.000
12.000
12.000
10.000
7.500
7.500
19.000
12.000
12.000
7.500
7.500
12.000
7.500
7.500
12.000
7.500
19.000
8.000
BI-9671-AK
BI-1198-AL
BI-1431-AL
BI-2989-AL
BI-4679-AL
BI-4794-AL
BI-6926-AL
BI-8837-AL
BI-9294-AL
BI-9640-AL
BI-9917-AL
BI-3159-AM
BI-3557-AM
BI-4609-AM
BI-8812-AM
BI-0788-AN
BI-1538-AN
BI-4274-AN
BI-9046-AN
BI-0207-AP
BI-2908-AP
BI-3892-AP
BI-5169-AP
BI-6457-AP
BI-8688-AP
BI-8978-AP
BI-9020-AP
BI-0343-AS
BI-0677-AS
BI-2240-AS
BI-2328-AS
BI-3053-AS
BI-5491-AS
BI-7128-AS
BI-7314-AS
BI-7819-AS
BI-4579-AT
BI-6203-AT
BI-6238-AT
BI-6346-AT
BI-6662-AT
BI-7848-AT
BI-7902-AT
BI-8054-AT
BI-8213-AT
BI-5110-AU
BI-5554-AU
BI-6080-AU
BI-6914-AU
BI-7058-AU
BI-7703-AU
BI-7926-AU
BI-8374-AU
BI-0277-AV
BI-0575-AV
BI-4995-AV
BI-5963-AV
BI-6004-AV
BI-6467-AV
BI-7106-AV
BI-7151-AV
BI-7211-AV
BI-9567-AV
BI-2890-AW
BI-5253-AW
BI-6289-AW
BI-8477-AW
BI-9097-AW
BI-9636-AW
BI-0863-AX
BI-1837-AX
BI-1956-AX
BI-2259-AX
BI-3231-AX
BI-3448-AX
BI-4212-AX
BI-5037-AX
BI-8193-AX
BI-9664-AX
BI-9707-AX
BI-9934-AX
BI-0251-AY
BI-0663-AY
BI-2152-AY
BI-3098-AY
BI-3811-AY
BI-4078-AY
01952094116
01954014471
01951550711
01952158718
01952151225
01951999107
01952172664
01952236832
01952115288
01952179286
01952071477
01951995411
01952230133
01952174039
01952081022
01951283748
01954014225
01951565352
01952169663
01954014403
01952237081
01952064764
01951566359
01954014233
01952171587
01952164785
01954014462
01951907784
01952097344
01952176368
01954014845
01954014314
01952118678
01954013946
01952232128
01952171277
01952234538
01951902456
01952214430
01952176244
01952160241
01952089783
01952081499
01952185014
01951565310
01951447341
01954014616
01952118597
01952064888
01952236859
01952109407
01956330060
01952176422
01952174225
01951957684
01952164572
01952230893
01954013768
01954014489
01954014420
01952160186
01952036680
01954013661
01952237201
01952115415
01952239912
01950004071
01952132891
01952208154
01954014799
01954014241
01951550681
01952171676
01952131674
01952105207
01954013806
01954014284
01952234392
01952088621
01954013687
01952130660
01952173571
01954013458
01954013962
01952233906
01951094295
01952179294
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
IGNACIO ZORRILLA RIAÑO
NEUMATICOS VIZCAYA, S.A.
TERESA BILBAO ESTEVEZ
ALEXANDER YURREBASO SANTAMARIA JEREMIAS HERRERO FRANCO -CDTORJUAN FRANCISCO TEMPRANO TEMPRANO
JUAN MANUEL BEASCOA RODRIGUEZ
JORGE PRADA HORMAECHE
GERMAN GONZALEZ MARAÑON
IRUNE AREVALO SAENZ DE TEJADA
JUAN FRANCISCO BLAZQUEZ HERAS
MARIA ISABEL GARCIA AMAYA
JOSE LUIS TORRES VILLANO
PLACIDA URQUIZA ZABALA
VALMA S.A.
JOSE MARIA SERRADILLA BELLON
SERVICIOS DE GAS SANTURCE, S.L.
OMAR AMGHIBECA ...
LUIS FEDERICO LOPEZ HERNANDEZ
COMERCIAL RECREATIVA DEUSTO, S.A
GABINO IGLESIAS BENITO
JUAN CARLOS MARTINEZ FERNANDEZ M.CARMEN SANCHEZ GUERRA
OPERADORA ASTORGA, S.A.
FRANCISCO JAVIER LOPEZ DE ALDA A
JOSE LUIS OCARIZ URBIOLA
DIFASE, S.A.
IGNACIO GOITIA LAMARAIN
FERMIN GARBAYO RENOUARD
JUAN LUIS ECHEGARAY MENICA
INVERSIONES Y PROMOCIONES EUROPE
COMERCIAL UBIS, S.L.
FELIPE DURAN NEGRETE
ESCAVACIONES Y TRANSPORTES GABAN
JOSE RAMON CASTRO GRANADO
LUIS ALFONSO GOMEZ RODRIGUEZ
ERNESTO MAZAS HERRAIZ
ANA ISABEL BARRON LOPEZ
ANDRES TAGLIAVIA LOPEZ
GABINETE E TRES, S.A.
JUAN CARLOS SIERRA LARRINAGA
JOSE IGNACIO GOMEZ HERRERO
AUTOMATICOS AZAR, S.A.
T. BACAICOA Y J. PETITE. SOCIEDA
JESUS SAN MIGUEL FERNANDEZ
JOSE MANUEL SIERRA DIAGO
BANAPEN, S.L.
ANTONIO JOSE QUINTANA GARCIA
JOSE JAVIER MIANGOLARRA IBARZABA
LUIS CLEMENTE FERNANDEZ SALAZAR
JOSE ALBERTO RUIZ RUBIO
DOMINGO ALTUBE GARAY
LUIS MARIA ZORROZA MARCAIDA
MARIANO VILLACHICA IZUEL
ABDELLATIF JADYANE .
CRISTINA GARCIA-OUBIÑA ABECHUCO
JESUS MANUEL RENEDO SANTAREN -CD
ANESPA, S.L.
PARMOVISA PARQUES MONTES Y VIVER
VALVULAS IRUA, S.L.
SANTIAGO ALVAREZ JUSTE
FRANCISCO FREJENAL MORALES
COMERCIAL AGRICOLA BERRIAK, S.A.
RECREATIVOS BEKOA S.A.
PEDRO MARTINEZ ZAMALLOA
VICTOR AGUERO BASOCO
JOSE NIVANOR ALVAREZ BERTOMEU -C
YOLANDA SANTOS BERMEJO
MATZALEN LASKIBAR FERNANDEZ
ASCENSORES IZARO S.A.
DECONOR, S.A.
JOSE BILBAO ECHANO
CONSULTORIA IMPLEMENTACION SISTE
FELIX MANUEL CABEZAS GARCIA
DIEGO CARLOS PANERA MENDIETA
AISLAMIENTOS ELECTRICOS FERTOR,
BIZKAIA INSTALACIONES, S.L.
LUIS GONZALEZ MELCHOR -CDTORBONOSO HOMBRADOS MORALES
MUÑOZ LUPIAÑES,ANTONIA MUÑOZ LUP
JOSEFA ALVAREZ GONZALEZ -CDTORLUIS MONTES COTERA
CAFES BAQUE S.A.
JOSE VICENTE, ANGEL Y EMILIANO R
COMERCIAL RECRETIVOS MUNGUIA S.A
ROBERTO IGNACIO ZARRABEITIA OGAR
JOSE LUIS DEL VAL GARCIA
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
8.000
15.200
8.000
6.000
18.000
6.000
9.600
8.000
8.000
6.000
9.600
6.000
6.000
9.600
6.000
12.000
15.200
6.400
9.600
15.200
6.000
9.600
9.600
15.200
6.000
8.000
15.200
6.000
6.000
6.000
15.200
15.200
8.000
15.200
6.000
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
6.000
9.600
6.000
8.000
6.000
15.200
6.000
6.000
8.000
9.600
9.600
9.600
9.600
9.600
8.000
9.600
15.200
15.200
15.200
9.600
6.000
15.200
9.600
6.000
6.000
6.000
9.600
8.000
15.200
15.200
8.000
6.000
6.000
6.000
15.200
15.200
9.600
9.600
15.200
4.000
9.600
15.200
15.200
9.600
9.600
9.600
10.000
19.000
10.000
7.500
18.000
7.500
12.000
10.000
10.000
7.500
12.000
7.500
7.500
12.000
7.500
15.000
19.000
8.000
12.000
19.000
7.500
12.000
12.000
19.000
7.500
10.000
19.000
7.500
7.500
7.500
19.000
19.000
10.000
19.000
7.500
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
7.500
12.000
7.500
10.000
7.500
19.000
7.500
7.500
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
10.000
12.000
19.000
19.000
19.000
12.000
7.500
19.000
12.000
7.500
7.500
7.500
12.000
10.000
19.000
19.000
10.000
7.500
7.500
7.500
19.000
19.000
12.000
12.000
19.000
5.000
12.000
19.000
19.000
12.000
12.000
12.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-5372-AY
BI-7633-AY
BI-7844-AY
BI-9298-AY
BI-9622-AY
BI-1428-AZ
BI-2676-AZ
BI-2686-AZ
BI-4022-AZ
BI-4074-AZ
BI-4807-AZ
BI-4945-AZ
BI-5891-AZ
BI-7328-AZ
BI-7703-AZ
BI-8169-AZ
BI-8527-AZ
BI-9094-AZ
BI-9581-AZ
BI-2024-BB
BI-2909-BB
BI-3150-BB
BI-3519-BB
BI-3602-BB
BI-5197-BB
BI-5994-BB
BI-5995-BB
BI-6617-BB
BI-7420-BB
BI-0029-BC
BI-1321-BC
BI-1747-BC
BI-2059-BC
BI-3196-BC
BI-3784-BC
BI-3792-BC
BI-4424-BC
BI-5061-BC
BI-5092-BC
BI-5598-BC
BI-5696-BC
BI-6248-BC
BI-6394-BC
BI-7965-BC
BI-8251-BC
BI-0316-BD
BI-1390-BD
BI-2066-BD
BI-2546-BD
BI-3193-BD
BI-4209-BD
BI-4388-BD
BI-6239-BD
BI-6466-BD
BI-6657-BD
BI-8333-BD
BI-8785-BD
BI-0180-BF
BI-1406-BF
BI-1932-BF
BI-2107-BF
BI-2186-BF
BI-2422-BF
BI-4014-BF
BI-4393-BF
BI-4747-BF
BI-5549-BF
BI-6660-BF
BI-6906-BF
BI-7052-BF
BI-7498-BF
BI-8151-BF
BI-8456-BF
BI-8876-BF
BI-0514-BG
BI-0687-BG
BI-1265-BG
BI-1478-BG
BI-3153-BG
BI-3843-BG
BI-4582-BG
BI-5049-BG
BI-5736-BG
BI-6382-BG
BI-6547-BG
BI-7003-BG
BI-7640-BG
BI-8260-BG
BI-0140-BH
BI-0669-BH
BI-0963-BH
BI-1372-BH
BI-1857-BH
BI-1861-BH
BI-1861-BH
BI-1975-BH
BI-2216-BH
BI-2593-BH
BI-2862-BH
BI-3683-BH
BI-4397-BH
BI-5486-BH
BI-5739-BH
BI-6708-BH
BI-7221-BH
BI-7633-BH
BI-7982-BH
BI-8076-BH
BI-8667-BH
BI-9801-BH
BI-9832-BH
BI-0121-BJ
BI-1549-BJ
BI-1727-BJ
BI-2206-BJ
BI-2357-BJ
BI-2557-BJ
BI-2757-BJ
BI-3296-BJ
BI-3381-BJ
BI-4789-BJ
BI-6250-BJ
BI-6628-BJ
BI-6631-BJ
BI-6944-BJ
BI-7991-BJ
BI-8631-BJ
BI-9325-BJ
BI-9704-BJ
BI-1702-BK
BI-2453-BK
01951999042
01952043082
01952236999
01952134843
01952094132
01952182341
01952174071
01952212810
01952234007
01952038127
01954014578
01952078668
01954013890
01952173806
01954014365
01952081073
01952163622
01952043279
01952182473
01952182392
01952078676
01952179006
01952132760
01952133367
01952081375
01954014195
01951999051
01952151241
01952173580
01952176732
01954014136
01951573061
01952236565
01952163983
01952177828
01952134860
01951974406
01952174624
01952173032
01952163410
01952078757
01952230966
01952013418
01952176694
01952158220
01954013822
01952230770
01951565921
01952178930
01954013881
01954014390
01954013903
01952237022
01952138920
01952042761
01954013709
01952039921
01951350208
01952208243
01952230974
01952017502
01952166575
01954014713
01954014021
01952088779
01952007388
01952186517
01952214774
01952227787
01954014454
01952177780
01954014217
01952176562
01952176520
01952133031
01952012683
01952039972
01952130368
01954013814
01952178964
01954014641
01954013997
01952064969
01952043309
01952133499
01954014098
01952020643
01950004560
01951939309
01952208022
01951576877
01952227779
01951974368
01954014101
01954014594
01952207778
01954014349
01954013725
01954014632
01951453741
01952183020
01952188951
01952180446
01952162324
01952167610
01952090749
01954013784
01952231954
01951899854
01952211091
01952171331
01952188994
01952186479
01952132182
01954013989
01952013426
01952182457
01954014691
01952234694
01954014683
01952131704
01952080492
01952233817
01951870465
01952174110
01954014501
01952184531
01952105860
01952174055
01954014268
01952039824
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
FERNANDO MARIA JESUS GONZALEZ GU
MARIA PAZ BARRIO TRECEÑO
CONFECCION DE ARTESANIA MERRIMAT
MARIA JOSE VAZQUEZ GARCIA
EXCLUSIVAS LIMA S.A.
IDOIA DELGADO LEIZEA
MIGUEL GARCIA DE ANDOIN LARRINAG
VICENTE GARATE ARIAS
CONTRATAS Y RESTAURACIONES, S.A.
EUSEBIO CASTRO LACALLE
LUIS MARIA GALLO, S.A.
SERRANO HERCE, C.B.
JUAN ANTONIO CORRALES Y JULIO MA
STEMPEL, S.A.
PRESTACIONES SANITARIAS, S.A.
MARIA BEGOÑA GONZALEZ DE MIGUEL
MARIA ANGELES DE LA FUENTE IGLES
ROMUALDO BASALLO BAZ
ENRIQUE QUINTEIRO MARTINEZ
MELISA IMPERMEABILIZANTES, S.L.
DECORACIONES IZARO DOS, S.L.
HOSTELCO, S.L.
MARIA JOSE FERRERO VILLANUEVA
JOSE LUIS LOBATO RUIZ
JOSE MANUEL DIEGO PODEROSO
IBERICA DE AUTOMATISMOS, S.A.
MARIA ISABEL ALTUBE DEL HOYO
MORABIL 94, S.L.
CARLOS RAMIREZ UGARTE
MARIA CRISTINA TORCIDA IZQUIERDO
GESTION DE GASTRONOMIA Y SERVICI
MARIA TRINIDAD GONZALEZ PEREZ
MARIA SOLEDAD DEL CAMPO DEL VAL
ENRIQUE BUSTAMANTE PEREIRA
FRANCISCO JAVIER PEREZ HERNANDEZ
JUAN CARLOS DORADO ARROYO
HOSTELBAR, S.L.
JOSE ANTONIO DE PAZ LUIS
FEDERICO MENDEZ FONSECA
DISEÑO INTERIORISMO INFORMATICAS
REPRESENTACIONES PEÑA, S.L.
ANA MA CALDERON ANTUÑAN -CDTORELKHALIL MOUJAHED ..
RAMON FERNANDEZ DE RETANA OLALDE
ANGEL AJONA GIL -CDTORATECSA CUBIERTAS, S.L.
OSCAR PUERTAS SOTO
MARIA CARMEN DIAZ PINILLA
ANGEL MA OROZ LARA
ENDUS, S.A.
ARZHI, S.A.
TAREMAN, S.A.
FERNANDO OLEAGA ALONSO
SUPERSONIDO S.L.
ROSARIO RODRIGUEZ DE LA VIUDA
ULTRACON BILBAO, S.L.
GERARDO FONDACARO ARGIRO
MANUELA RODRIGUEZ RAMOS
CONCEPCION ACINAS CAMBA
JUAN MIGUEL PARRILLA ROMAN
JOSE GARCIA RISCO
JOSE ALONSO SOLA MATEO
MONTAJES ELECTRICOS ISMESA, S.A.
AUTOMATICOS ALAN, S.A.
FERNANDO MARIA GARCIA SARDON
CARLOS MARIA SOLANO BELAUSTEGUIG
JESUS MARIA GUINEA BURGOA
JOSE CARLOS PARDO VAZQUEZ
PEDRO MAZA IÑIGUEZ
HINCONORTE, S.A.
JESUS VALLE DEL CARABIAS
REFRACTARIOS SALA, S.A.
MARIA ISABEL BLANCO CALVO
JUAN ANTONIO FORASTER ASPE
JOSE ANGEL VALERO IGLESIAS
JIA-LE ZHANG ZHANG
BERNARDO TAMAYO GONZALEZ
MIGUEL ALONSO BERDASCO
CONSTRUCCIONES BOLAÑOS, S.A.
EULOGIO FERNANDO GORDO FRAILE
MONICA GONZALEZ ONDARRA FRCO JAV
COMERCIAL AGRICOLA BERRIAK, S.A.
JOSE MANUEL ANSOLA DIEGO
JOSE ANGEL OSTOLAZA MARIN
JORGE SANCHEZ ONAINDIA
IMPERMEABILIZACIONES Y FACHADAS,
FRANCISCO HERNANDEZ ZUAZO
FCO.JAVIER BUENO HEVIA
EUROFIRE, S.A.
CRYCON CONSTRUCCIONES, S.L.
JOSE IGNACIO MARTINEZ AZCOITIA
JUAN JOSE CORTIJOS HERNANDEZ
ENRIQUE VERGARA BARRENA
EMPRESA TECNICA DE LIMPIEZA EMTE
EMPRESA TECNICA DE LIMPIEZA EMTE
JOSE URBANO BLANCO MARTIN
PROMOTORA BADAYA, S.A.
VILLMATIC, S.A.
PROYECCIONES DE YESOS Y MORTEROS
LUIS MARIA CUESTA RODRIGUEZ
JULIO GONZALEZ FERNANDEZ
MARIA DEL MAR BELAZA UBIERNA
MIKEL SANTOS DORADO
FRANCISCO JAVIER BARCINA BOCANEG
RAMON BADIOLA AJURIAGOGEASCOA
SANTIAGO CALLE ALONSO -CDTORUGAMAR, S. L.
MARIA TERESA PEÑA SEIJO
EMILIO TORRESCUSA MARQUEZ
M.CONSUELO RUIZ ALONSO
LUIS ANGEL SUANCES MARTIN
JUAN CARLOS CASTRO PRIETO
PEDRO MARIA CARRERA MAGUNAGOIKOE
FCO BORJA ABRISQUETA GAVIRIA
RECAMBIOS BEITIA S.A.
ITZIAR ADRIAN GOROSTIZA
EDUARDO FERNANDEZ MARTINEZ
TRINIDAD RODRIGUEZ FERNANDEZ Y O
JOSE ALBERTO PARDO CABAÑAS
HOJALATERIA GARCIA IBARGOITIA, S
ANA MARIA DUQUE TENO
JOSE LUIS AMONDO SAN EMETERIO
RADIO SOLRAC, S.A.
MILAGROS HURTADO LAISECA
JOSE ENRIQUE HERNANDEZ DEL OLMO
TECNICAS ELECTRICAS Y ELECTRONIC
JOSE MANUEL ELIAS ALVAREZ
ANTONIO PEREZ PUERTO
DISTRIBUCIONES GAMAZO, C.B.
CINSTRUCCIONES EDERREZ, S.L.
JOSE MANUEL SAIZ LOPEZ Y OTROS,
— 1272 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
6.000
6.000
9.600
9.600
6.000
6.000
8.000
6.000
6.000
9.600
15.200
8.000
15.200
8.000
15.200
6.000
9.600
6.000
6.000
8.000
8.000
9.600
9.600
6.000
9.600
15.200
9.600
9.600
9.600
9.600
15.200
6.000
8.000
6.400
9.600
6.000
9.600
9.600
6.000
9.600
8.000
8.000
6.000
6.000
6.000
15.200
9.600
9.600
9.600
15.200
15.200
15.200
8.000
9.600
8.000
15.200
9.600
6.000
8.000
8.000
8.000
6.000
15.200
15.200
9.600
8.000
6.000
9.600
9.600
15.200
6.000
15.200
8.000
9.600
6.000
6.000
9.600
6.000
15.200
6.000
15.200
15.200
8.000
6.000
9.600
15.200
9.600
8.000
9.600
6.000
6.400
9.600
8.000
15.200
15.200
6.000
15.200
15.200
15.200
8.000
6.000
6.000
6.000
9.600
9.600
6.000
15.200
9.600
18.000
9.600
9.600
6.000
9.600
8.000
15.200
6.000
8.000
15.200
6.000
15.200
6.000
6.000
9.600
6.000
9.600
15.200
6.000
9.600
9.600
15.200
6.000
7.500
7.500
12.000
12.000
7.500
7.500
10.000
7.500
7.500
12.000
19.000
10.000
19.000
10.000
19.000
7.500
12.000
7.500
7.500
10.000
10.000
12.000
12.000
7.500
12.000
19.000
12.000
12.000
12.000
12.000
19.000
7.500
10.000
8.000
12.000
7.500
12.000
12.000
7.500
12.000
10.000
10.000
7.500
7.500
7.500
19.000
12.000
12.000
12.000
19.000
19.000
19.000
10.000
12.000
10.000
19.000
12.000
7.500
10.000
10.000
10.000
7.500
19.000
19.000
12.000
10.000
7.500
12.000
12.000
19.000
7.500
19.000
10.000
12.000
7.500
7.500
12.000
7.500
19.000
7.500
19.000
19.000
10.000
7.500
12.000
19.000
12.000
10.000
12.000
7.500
8.000
12.000
10.000
19.000
19.000
7.500
19.000
19.000
19.000
10.000
7.500
7.500
7.500
12.000
12.000
7.500
19.000
12.000
18.000
12.000
12.000
7.500
12.000
10.000
19.000
7.500
10.000
19.000
7.500
19.000
7.500
7.500
12.000
7.500
12.000
19.000
7.500
12.000
12.000
19.000
7.500
BI-2856-BK
BI-3710-BK
BI-3710-BK
BI-4107-BK
BI-6664-BK
BI-8589-BK
BI-8621-BK
BI-8991-BK
BI-0018-BL
BI-2127-BL
BI-2448-BL
BI-5445-BL
BI-5848-BL
BI-6313-BL
BI-7751-BL
BI-7944-BL
BI-9131-BL
BI-9404-BL
BI-0454-BM
BI-0456-BM
BI-0878-BM
BI-1522-BM
BI-2115-BM
BI-2201-BM
BI-3756-BM
BI-5252-BM
BI-5839-BM
BI-5961-BM
BI-5961-BM
BI-6359-BM
BI-6624-BM
BI-6628-BM
BI-7040-BM
BI-8234-BM
BI-8357-BM
BI-8413-BM
BI-9718-BM
BI-9742-BM
BI-0573-BN
BI-0881-BN
BI-1691-BN
BI-3444-BN
BI-4221-BN
BI-4524-BN
BI-5700-BN
BI-6205-BN
BI-6254-BN
BI-6360-BN
BI-6375-BN
BI-6490-BN
BI-6659-BN
BI-7315-BN
BI-7998-BN
BI-9263-BN
BI-9818-BN
BI-2156-BP
BI-2236-BP
BI-3736-BP
BI-4814-BP
BI-6160-BP
BI-9322-BP
BI-9737-BP
BI-9793-BP
BI-0343-BS
BI-1019-BS
BI-3226-BS
BI-3754-BS
BI-6247-BS
BI-6862-BS
BI-8391-BS
BI-8809-BS
BI-9456-BS
BI-9473-BS
BI-9667-BS
BI-9667-BS
BI-0212-BT
BI-0212-BT
BI-0212-BT
BI-1334-BT
BI-1334-BT
BI-1652-BT
BI-1774-BT
BI-2210-BT
BI-2687-BT
BI-3575-BT
BI-3635-BT
BI-3716-BT
BI-4086-BT
BI-4651-BT
BI-5606-BT
BI-6784-BT
BI-9199-BT
BI-9227-BT
BI-9986-BT
BI-0507-BU
BI-0762-BU
BI-0926-BU
BI-1101-BU
BI-1897-BU
BI-2710-BU
BI-3151-BU
BI-3977-BU
BI-7139-BU
BI-8615-BU
BI-3813-BV
BI-3891-BV
BI-7205-BV
BI-7246-BV
BI-8701-BV
BI-1324-BW
BI-1438-BW
BI-1738-BW
BI-1893-BW
BI-2483-BW
BI-3924-BW
BI-3958-BW
BI-4040-BW
BI-7550-BW
BI-8164-BW
BI-8661-BW
BI-9009-BW
BI-9034-BW
BI-0002-BX
BI-0617-BX
BI-0770-BX
BI-0805-BX
BI-1394-BX
BI-1910-BX
BI-2003-BX
BI-2102-BX
BI-2529-BX
01952167831
01952109482
01955252928
01952139471
01952176473
01952171340
01952116799
01952172648
01952182431
01952158581
01954014292
01954014411
01952182295
01954014861
01952236875
01952235585
01952233914
01954014128
01952171641
01952233922
01952172621
01952169680
01952208286
01954014373
01950022118
01952230516
01954013849
01951426433
01951426441
01952043601
01952071451
01952237049
01952178662
01954013113
01954013971
01954014675
01952064934
01952230656
01952231008
01954014721
01952230907
01954014853
01954014446
01952130686
01954014357
01952173776
01952053991
01952236018
01952232101
01954014152
01952230257
01952178433
01952094213
01952163525
01954014748
01952116624
01954014527
01952231857
01954014276
01952158742
01952178271
01952118716
01951442609
01951442668
01954014055
01952212518
01951569242
01954014110
01954014497
01954013695
01950179483
01952167954
01952233892
01954014179
01954014322
01954013741
01954013776
01954013857
01954013865
01954014730
01952065094
01952232306
01952164564
01954013792
01952235623
01952064951
01952130422
01951350194
01952071825
01951561535
01952160194
01952235909
01954014331
01952234473
01952158734
01952230991
01951902413
01952205279
01952064993
01952115318
01951442617
01952171501
01951993711
01954014624
01954014551
01952186380
01952235763
01954014187
01952181019
01952106238
01952170319
01952043171
01952064985
01954014764
01952208049
01952178611
01952230877
01952171650
01952236964
01954014870
01954013679
01951436161
01954014063
01952140002
01954014781
01952176686
01952181027
01952231377
01952020261
01954014586
01951422977
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
MOTSERRAT PONGA MANSO
JOSE ALBERTO MARTINEZ ALONSO
JOSE ALBERTO MARTINEZ ALONSO
GALO GARCIA ACEBES
JON BASABE MELENDEZ
JOSE MANUEL GOMEZ GARCIA
SANTUCHU, S.A.
CARMEN SEBASTIAN ROMAN
ENRIQUE ALDECOA MAZON
IGNACIO FERNANDEZ PORTILLA -CDTO
RECREATIVOS MOSAGA S A
THOMAINFOR-CERO, S.A.
JOSE PEDRO SOLANO MODINO
PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES G, S
JOSE ANTONIO CORREA CARRASCO
IGNACIO URIBARRI MARTINEZ
IÑIGO BASOZABAL ELOSEGI -CDTORBASOINSA, S.L.
MARIA TERESA GONZALEZ DE DURANA
RECREATIVOS CADAGUA, S.A.
MARIA MONTSERRAT ZABALA GARAY
ALFREDO JIMENEZ ESTEBANEZ
RICARDO MORENO MOYANO
PENTER COMERCIAL, S.A.
JUAN JOSE HIDALGO MARTIN
GLORIA IBAÑEZ GONZALEZ
LIMPIEZAS ARRATE, S.L.
ALEXANDER IBARRONDO GONZALEZ -CD
ALEXANDER IBARRONDO GONZALEZ -CD
JOSE MANUEL COEDO SANTIN
MARIA ROSANA MADRAZO SAINZ DE AJ
JULIO DIAZ MONCALIAN
ANDRES HOYO CANTERO
CONSTRUCCIONES SERANTES S.L.
TRANSPORTES VIANA, S.A.
CULLASA, S.A.
FELIX CAMARGO GARCIA
JESUS MARIA ASLA FERNANDEZ
IÑAKI ORTIZ VIOTA
CERRAJERIA GREVICA, S.A.L.
CRMEN GORBEA ALLENDE -CDTORCONGELADOS ARIN, S.L.
ROEMER, S.L.
ISABEL ARES GUERRERO
OLFER TV, S.L.
JOSE LUIS AGUIRRE IZAGUIRRE
IGNACIO CAREAGA MOZO DE ROSALES
JOSE LUIS ALVAREZ MARTINEZ
LUIS FORASTER ASPE
VIZCAINA DE MANGUERAS, S.A.
NARCISO MONROY EJIDO
JOSE LUIS ORIVE DEL RIO
MARIA BEGOÑA URRECHAGA ARINO
ALMUDENA ZUAZO GONZALEZ
COMERCIA JOMA-BE, S.B.
PEDRO DIEZ RUBIO
ELECTRICIDAD MENDIGUREN, S.A.
LAU CARPINTERIA DE ALUMINIO, S.L
INGELUX, S.A.
JAVIER CORBACHO MORAL
MIGUEL ANGEL CASCON PEREZ
JESUS ALVAREZ DEL CURA
ALFREDO CORMENZANA GARCIA
JOAQUIN RUBIA IBAÑEZ
AVIS LARGO PLAZO, S.A.
CLARA GASTEASORO GONZALEZ
JOSE LUIS CASTELLANOS CUADRADO
DECORACIONES LOTOS, S.A.L.
SOFTRES, S.A.
CONCAM EMPRESA CONSTRUCTORA, S.A
ANGEL LUIS FERRER PEREZ
JUAN ANDRES ALONSO MURUA
JOSE ARCELAY ASTORECA
SERACO SERVICIOS A COMUNIDADES,
SERACO SERVICIOS A COMUNIDADES,
SICO VENTA DIRECTA, S.A.
SICO VENTA DIRECTA, S.A.
SICO VENTA DIRECTA, S.A.
ANTONIO QUERO DE DIOS-MARIANO LI
ANTONIO QUERO DE DIOS-MARIANO LI
RICARDO QUEVEDO ALVARO
JORGE ALEJANDRE CAMPO
JOSE PEDRO DOMINGUEZ RODRIGUEZ
ICEMOSA, S.A.
JOSE RAMON OLARTE UGARTE
JOSE RAMON ORTIZ DE ZARATE RAMIR
MARIA DELFINA GESTO CAZAS
LUIS FRAUTELA TRIANA -CDTORJOSE IGNACIO PEREZ NUÑEZ
MANUEL BAYO HERNANDEZ
JON ANDER FULDAIN ARTECHE
JESUS BERZOSA ZAMORA
PROMOCIONES COMERCIALES DEL ENSA
DIEGO GIL RAIMONDEZ
AITOR IÑIGO LEGARRETA BORAO
JOSE MIGUEL TORCA IRIONDO -CDTOR
ABEL MARTINEZ FERNANDEZ
EDUARDO SANCHEZ NUÑEZ -CDTORBEGOÑA SANCHEZ GUTIERREZ
ALEJANDRO SAGARNA RUIZ
MARIA LUISA GONZALEZ ADRIAN
HIJOS DE PEDRO BASTERRA, S.A.
ILDEFONSO DE MARIA PEIROTEN
PERITAJES NERANE, S.A.
COFILE AUTOINTERLEASING, S.A.
CONSTANTINO JAVIER RIAL QUINTELA
FELIPE TORO OSUNA
SDAD.VASCA DE MINUSVALIDOS BIDAI
ISIDRA CARBAJOSA ALONSO
AZUCENA CEA REY
JOSE ANGEL BILBAO ALCALDE
JOSE VIZARRAGA MOTOS
ROBERTO ANSELMO MARDONES GOMEZ
MARTIN SANCHEZ MASAN, S.A.
ALFONSO PEREZ MUÑOZ
AITOR NARBAIZA OLASKOAGA
FELIX SANTAMARIA BLANCO FELSA, S
JUAN IGNACIO REDONDO BILBAO -CDT
MIGUEL ALCANTARA SARRIA
GIROA, S.A.
PROYECCIONES DE YESOS Y MORTEROS
BEGOÑA CORCUERA AMURIZA
FRIO VIZCAYA, S.L.
LUIS VICENTE ABAD BENITO
CARWAGEN, S.A.
JORGE SANTELICES GONZALEZ
MARIA JOSE CUARTERO GUERRA
JIGWEI CHEN ..
ANDRES ORTIZ ATEAGA
FIBASTER, S.L.
GUSTAVO GONSALVES PIRES
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
9.600
8.000
9.600
6.000
6.000
6.000
4.000
9.600
8.000
6.000
15.200
15.200
8.000
15.200
8.000
6.000
9.600
15.200
9.600
9.600
9.600
6.000
9.600
15.200
6.000
9.600
15.200
8.000
6.000
9.600
9.600
8.000
9.600
15.200
15.200
15.200
6.000
6.000
8.000
15.200
8.000
15.200
15.200
6.000
15.200
8.000
9.600
8.000
6.000
15.200
9.600
9.600
9.600
8.000
15.200
12.000
15.200
6.000
15.200
9.600
9.600
9.600
8.000
8.000
15.200
8.000
8.000
15.200
15.200
15.200
15.200
8.000
9.600
15.200
15.200
15.200
15.200
15.200
15.200
15.200
9.600
9.600
9.600
15.200
6.000
6.000
6.000
8.000
9.600
9.600
9.600
9.600
15.200
9.600
9.600
9.600
6.000
6.000
6.000
8.000
8.000
8.000
6.000
15.200
15.200
9.600
9.600
15.200
6.000
6.000
9.600
6.000
6.000
15.200
6.000
9.600
6.000
9.600
9.600
15.200
15.200
8.000
15.200
6.000
15.200
6.000
6.000
9.600
8.000
15.200
6.000
12.000
10.000
12.000
7.500
7.500
7.500
5.000
12.000
10.000
7.500
19.000
19.000
10.000
19.000
10.000
7.500
12.000
19.000
12.000
12.000
12.000
7.500
12.000
19.000
7.500
12.000
19.000
10.000
7.500
12.000
12.000
10.000
12.000
19.000
19.000
19.000
7.500
7.500
10.000
19.000
10.000
19.000
19.000
7.500
19.000
10.000
12.000
10.000
7.500
19.000
12.000
12.000
12.000
10.000
19.000
15.000
19.000
7.500
19.000
12.000
12.000
12.000
10.000
10.000
19.000
10.000
10.000
19.000
19.000
19.000
19.000
10.000
12.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
19.000
12.000
12.000
12.000
19.000
7.500
7.500
7.500
10.000
12.000
12.000
12.000
12.000
19.000
12.000
12.000
12.000
7.500
7.500
7.500
10.000
10.000
10.000
7.500
19.000
19.000
12.000
12.000
19.000
7.500
7.500
12.000
7.500
7.500
19.000
7.500
12.000
7.500
12.000
12.000
19.000
19.000
10.000
19.000
7.500
19.000
7.500
7.500
12.000
10.000
19.000
7.500
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
BI-4296-BX
BI-4534-BX
BI-4534-BX
BI-4903-BX
BI-5477-BX
BI-5613-BX
BI-6119-BX
BI-7000-BX
BI-7745-BX
BI-7793-BX
BI-8059-BX
BI-8075-BX
BI-9254-BX
BI-0248-BY
BI-1954-BY
BI-2101-BY
BI-5211-BY
BU-4173-I
BU-3826-L
BU-4878-M
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CI-0000-CI
CO-0000-CO
01951932002
01952043121
01952117329
01952131721
01954014004
01951974341
01952012675
01952234465
01952064799
01952182422
01952176716
01954013873
01952166591
01954014438
01952020287
01952071434
01952233868
01952134801
01951777155
01952177798
01951593984
01951593992
01951594000
01952035861
01952043589
01952053916
01952058900
01952058918
01952095171
01952119089
01952119097
01952119119
01952132221
01952167989
01952176643
01952185553
01952205287
— 1273 —
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
A-RENTAL, S.A.
ALBERTO NICUESA MENDIVE
ALBERTO NICUESA MENDIVE
JUAN REJON CARRION
CERRAJERIA SOMERA, S.L.
ISAAC JORGE UNDA BALANZATEGUI
RICARDO RODRIGUEZ PAMPIN -CDTORGRUPO EDUR MENDI, S.L.
EUGENIO LARREA LOPEZ DE GAUNA
LUIS FERNANDO ZABALA ORTEGA
JON KOLDOBIKA GARAIGORDOBIL ESKA
LEJARZA, S.A.
ROBERTO NAVAS CARRASCAL
MARBAN Y ALDANA, S.L.
GONZALO PINA VALERA
MARIA JOSE NOVO FERNANDEZ
ANTONIO ANGEL GALLARDO RODRIGUEZ
QUIRINO ARNAIZ ALONSO
JOSE IGNACIO MENTXAKA JAUREGI -C
NEUMATICOS VIZCAYA, S.A.
JOSU ISASI MENDIA -CDTORJOSU ISASI MENDIA -CDTORFERNANDO SAN JOSE FERNANDEZ -CDT
FRANCISCO BAPTISTA RODRIGUEZ -CD
MA JOSEFA MEDINA RODRIGUEZ -CDTO
FRANCISCO JIMENEZ JIMENEZ -CDTOR
VERGARA
EDUARDO RODRIGUEZ PAREYA -CDTORMIGUEL ANGEL DOMINGUEZ ALEGRE -C
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ -CDTOR
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ -CDTOR
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ -CDTOR
JOSE LUIS PARDO RODRIGUEZ -CDTOR
IGNACIO MATEO BARCENA -CDTORIVAN GOMEZ BAYON -CDTORJAVIER PIRA FRANCO -CDTORJUAN CARLOS SENOVILLA ARRANZ -CD
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
9.600
6.000
8.000
6.000
15.200
9.600
6.000
9.600
9.600
8.000
8.000
15.200
9.600
15.200
8.000
9.600
9.600
9.600
8.000
6.000
6.400
6.000
9.600
6.000
6.000
6.000
9.600
9.600
8.000
6.000
6.000
4.000
12.000
9.600
9.600
6.400
6.000
12.000
7.500
10.000
7.500
19.000
12.000
7.500
12.000
12.000
10.000
10.000
19.000
12.000
19.000
10.000
12.000
12.000
12.000
10.000
7.500
8.000
7.500
12.000
7.500
7.500
7.500
12.000
12.000
10.000
7.500
7.500
5.000
15.000
12.000
12.000
8.000
7.500
GC-9677-AN
LE-8543-L
M-9761-EF
M-3038-EH
M-6925-FZ
M-0556-HB
M-3500-IT
M-6202-JD
M-4514-MC
M-3176-MK
M-7475-MK
M-8094-NC
M-6746-ND
M-2742-NL
M-2705-PB
M-9166-PN
MA-9904-AK
MU-7334-AM
NA-7776-F
NA-5434-AF
P-7672-E
S-4469-O
S-0992-Y
S-2433-AD
S-5818-AD
TO-0827-I
VA-6552-G
VA-1238-M
VI-7285-H
VI-8844-H
VI-1997-L
VI-1997-L
VI-9934-L
Z-1807-J
Z-0471-V
Z-8807-AD
01952214367
01951993079
01951800653
01952116926
01952230591
01952097336
01952186509
01952231661
01954014161
01952209266
01950277027
01954014381
01952020325
01952163487
01954014667
01954014837
01954014608
01954014209
01951750893
01952176210
01952116772
01954014047
01952185570
01951974350
01954014144
01952106785
01952089210
01954014039
01954014080
01951550738
01954013733
01954013938
01954014250
01951282229
01954014306
01952230613
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
A KUOTA
CUOTA A
B KUOTA
CUOTA B
9.600
8.000
4.000
4.000
9.600
6.000
6.000
8.000
15.200
8.000
6.000
15.200
9.600
6.000
15.200
15.200
15.200
15.200
9.600
6.000
8.000
15.200
6.400
9.600
15.200
6.000
4.000
15.200
15.200
8.000
15.200
15.200
15.200
9.600
15.200
9.600
12.000
10.000
5.000
5.000
12.000
7.500
7.500
10.000
19.000
10.000
7.500
19.000
12.000
7.500
19.000
19.000
19.000
19.000
12.000
7.500
10.000
19.000
8.000
12.000
19.000
7.500
5.000
19.000
19.000
10.000
19.000
19.000
19.000
12.000
19.000
12.000
FELIPE VELAR ORMAZA
JESUS CASTILLO GRANDE -CDTORJUAN CARLOS GOROSTIZA ALVAREZ
JOSE RICARDO SESAR ARIAS
AINHOA GONZALEZ CALVO
JOAQUIN GARCIA ROBREDO
MANKOODERI GOLNAZ .
IGNACIO ALBERTO ARAUZO VALLEJO MILUPA S.A.
WIFREDO AUSIN NUÑEZ
CONRADO GALLEGO LOZANO
ESTUDIOS Y PROYECTOS DORO, S.A.
JUAN IGNACIO OLABARRI LASUEN
GLORIA RODRIGUEZ GONZALEZ
PROSEGUR TRANSPORTES DE SEGURIDA
COMEUR, S.L.
JC PRODUCCIONES Y DISTRIBUCIONES
VIAJES LEVANTUR S.A.
FELIPE PEÑA CARCAMO
ISIDRO ANGULO PEÑA
OIHANA GARECHANA VILLA
SERVICIOS Y FACHADAS, S.A.
FELIPE VIADERO SEÑA
HUR-REAL
ASOCIACION LA ALEGRIA
JULIO AGUADO SANCHEZ -CDTORMIGUEL MORENO CIVIDANES
DONOSTI CALOR Y GAS S L
INDUSTRIAS DEL CAFE DEL NORTE S
GONTZAL MENDIBIL BENGOETXEA
SERVICIOS ARACA S.A.
SERVICIOS ARACA S.A.
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS AZURLE
LUKEBA NDONGALA ..
SOCIEDAD ANONIMA EL AGUILA
JOSE MARIA AZCOITIA VILLANUEVA
Bilboko Udaletxean, 1996ko urtarrilaren 5ean.—Idazkari
nagusia
Casas Consistoriales de Bilbao, a 5 de enero de 1996.—El
Secretario General
(II - 115)
(II - 115)
•
Basauriko Udala
Ayuntamiento de Basauri
EDIKTUA
EDICTO
Zirkulazio-Kodea urratzeagatiko udal salaketak pertsona
ezezagunei
Denuncias municipales a personas desconocidas por
infracción al Código de la Circulación
Jakinarazpena.—Zirkulazio-kodea urratzeagatik ezarri diren
zehapenak ondoren adieraziko diren titular eta ibilgailuei beren beregi jakinarazteriz egon ez denez gero, beraien egoitzetan ezagutzen ez dituztelako edo antzeko zerbaitegatik, iragurki hau«Bizkaiko
Aldizkari Ofizial»ean jendeaurrean zaldu da, Administrazio Prozedurari buruzko Legearen 80.3.artikuluan xedaturik dagoena eta
aplika daitezkeen baterako gainerako xedapenak betetzeko.
Hau ondoko arauen arabera jakinarazi da:
1. Errekurtsoak
a) Balbin eta zu ez bazara ibilgailu salatuaren gidaria, Udaltzaingoari eman beharko diozu horren berri, jakinarazpen hau egiten denetik zenbatu beharreko hamabost (15) asteguneko epean,eta
hura identifikatzeko datuak eta bhizi den tokiari buruzkoak adierazi
beharko dituzu.Hala egiten ez baduzu, zu zeu hartuko zaitugu sorospidezko erantzuletzat, ibilgailuaren jabea zaren aldetik
b) Apaitu berri dugun hamabost (15) asteguneko epean Alkatetzari zuribide-plegua eta alegazioak aurkeztu ahal izango dizkiozu
eta egoki deritzezun frogak ekarri.
2. Zehapen-Ebazpena
Baldin eta hamobost (15) eguneko epea zuribide-plegua eta
alegazioak aurkeztu gabe eta Udal txit goren honen bulegoetan salaketa honetako kopurua ordaindu gabe igarotzen bada, salaketa proposamena Alkatetzaren zehapen-ebazpen bihurtuko da eta honek
ezarri egingo du, proposatutako zenbatekoa duela.
Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma expresa las denuncias formuladas por infracción de la normas de tráfico de los titulares y vehículos que a continuación se citan, por ser
desconocidos en su domicilio u otras causas similares se hace público el presente anuncio en el «B.O.B.», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80.3. de la Ley de Procedimiento Administrativo
y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
Lo que se notifica de acuerdo con las siguientes normas:
1. Recursos
a) Que en el supuesto de que no fuera el conductor del vehículo denunciado, deber· comunicarlo a la Policía Municipal, en el plazo de quince días hábiles, a partir de esta notificación, con indicación de los datos de identificación y domicilio del mismo. De no
comunicarlo, se le tendrá a usted por responsable subsidiario, como
propietario del vehículo.
b) Que en el mismo plazo de quince días, podrá presentar
ante esta Alcaldía Pliego de Descargo y Alegaciones, aportando
las pruebas que considere oportunas.
2. Resolución sancionadora
En el supuesto de que transcurrido el plazo de quince días no
haya presentado el pliego de descargo y alegaciones, ni abonado en las Oficinas de este Excmo. Ayuntamiento el importe de la
presente denuncia, la propuesta de denuncia adquirirá el carácter de resolución sancionadora de la Alcaldía, imponiéndola en la
cuantía propuesta.
Basauri.—El Secretario General
Basaurin.—Idazkari Nagusia
Matrikula
Matrícula
BI008659AX
SO006677E
BI006020BW
BI001754BC
BI007104V
VI000172M
BI007774BL
Exp. Zenb.
N.o de exp.
9500005058
9500005306
9500005444
9500005494
9500005541
9500005573
9500005679
Jabea
Propietario
TATO SUAREZ, D. ELADIO
NATERA HIDALGO, JOSE CARLOS
ORTEGA DIEGO, JUAN MANUEL
UROZ MARTINEZ, MONICA
GUERRERO MARTIN, MARIA TERESA D
CUADRA DE LA HERA, FRANCISCO JAV
ECHARRIZ MARTINEZ DE LUNA, MARIA
A Kota
Cuota A
Matrikula
Matrícula
4.000
4.000
6.400
4.000
4.000
4.000
4.000
BI004428BC
BI001301BY
BI004712BU
BI000176BU
BI007000AM
VA004353O
BI000608AX
Exp. Zenb.
N.o de exp.
9500005716
9500005757
9500005761
9500005795
9500005811
9500005822
9500005840
Jabea
Propietario
LOPEZ LAGUNAS, JESUS
SAGARDUI DE LA MATA, EDUARDO
DIAZ GREGO, MARIA CONCEPCI
GARCIA MU∂IZ, ANGEL
ROBLES GOMEZ, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ MERINO, MARIANO RICAR
SORIA CANCHO, VICTORINO
A Kota
Cuota A
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
8.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Matrikula
Matrícula
BI001762BC
BI009451BL
BI009440BT
BI007234BN
BI007457BM
BI001672BF
BI002733BD
BI007649AW
VI004704K
BI004413BV
BI002270AM
VI009211O
BI004290AY
BI008170BV
VI006127F
BI000575BL
BI001451BJ
BI009767AW
BI002687AB
BI006457BX
BI002131BW
BI001533BY
BI005663BK
LO003044K
BI006942AP
BI006385AV
BI001591AY
BI002621AM
BI007448BW
BI006591BT
BI002321BS
VA009983N
BI000857BV
SS009451AJ
BI009669AX
BI000204BD
BI009026AX
BI004706AZ
PM000072AT
BI006121BL
VI000413G
BI007837AN
BI009307AY
BI004752AU
B 000175NC
BI000671AU
BI000147BN
Exp. Zenb.
N.o de exp.
9500005901
9500005903
9500005907
9500005914
9500005920
9500005923
9500005928
9500005959
9500005965
9500005967
9500005969
9500005974
9500005985
9500005992
9500005996
9500006000
9500006013
9500006015
9500006023
9500006027
9500006038
9500006045
9500006047
9500006049
9500006050
9500006056
9500006058
9500006066
9500006102
9500006173
9500006194
9500006206
9500006241
9500006243
9500006257
9500006258
9500006261
9500006263
9500006264
9500006265
9500006269
9500006270
9500006272
9500006273
9500006279
9500006283
9500006287
— 1274 —
Jabea
Propietario
MU∂OZ ORTIZ, ALBERTO
ALBERDI LARIZGOITIA, MA ISABEL
CORCUERA TOME, MARIA DEL CORA
BARRUETABE∂A CABREROS, FCO JAVIE
MORENO CASADO, RICARDO
RUIZ GOMEZ, FERMIN FCO
CES TIJERA, ANGEL
ALBERDI GOROSPE, FRANCISCO
BRAZO ACEDO, TERESA
GUTIERREZ GUTIERREZ, MARIA YOLAN
ARTEAGA BOUZA, MA ISABEL M
RUIZ CANTON, JOSE LUIS
SANCHEZ BENITO, GONZALO
PROFUMO POLO, SEVERIANO
ACHA GARDEAZABAL, JESUS MIGUEL
AZCONA OJEA, SANTIAGO
RICO CASTA∂ARES, MIGUEL ANGEL
GUTIERREZ GRANADOS, ALONSO
RIVAS BAYON, JOSE MANUEL
DOISTUA ALVAREZ, PEDRO MARIA
INCLAN BEDOYA, ANGEL OSCAR
ARBIDE MADARIAGA, JOSE RAMON
GONZALEZ ARRIETA, RAMON
OLARTE MARTINEZ, EUGENIO
BARRENETXEA MERINO, JUAN DOMINGO
PANTOJA SANCHEZ, JOSE LUIS
GARCIA GOMEZ, EMILIO
CABALLERO ALONSO, ESPERANZA
URIBE-ECHEBARRIA APELLANIZ, JOSE
ZABALA URRUTIA, JUAN IGNACIO
MARTINEZ CRISTOBAL, AMPARO
ALVAREZ RODRIGUEZ, FERNANDO JA.
MARTINEZ COBO, RAQUEL
ERKIAGA ARRINDA, FCO
SANCHEZ RUEDA, M. ENCARNACION
LEJARZA BILBAO, BENJAMIN
MARTIN GONZALEZ, JOSE JAVIER
GARCIA EXPOSITO, FRANCISCO JAVI
CORMENZANA SAINZ, CARMELO
HERNANDEZ HERNANDEZ, EUGENIO
UGALDE UGALDE, LUIS ALBERTO
LEON HERVAS, CARLOS
CID URIBE, ANTONIO
MIRANDA SAENZ, JOSE JAVIER
ABENDA∂O OLABARRI, RAFAEL ANGEL
GARCIA SANTOS, JOSE ANTONIO
GARCIA GONZALEZ, AGUSTIN
A Kota
Cuota A
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Matrikula
Matrícula
4.000
4.000
4.000
4.000
6.400
8.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.400
8.000
4.000
8.000
4.000
4.000
6.400
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.400
6.400
40.000
4.000
4.000
6.400
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
8.000
8.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
LE002302N
BI009020AW
BI008893BD
BI007702AW
BI006174J
BI004335BP
BI009748BT
VI003854L
BI002870AF
BI005123AX
BI004065AB
BI007702AW
BI001914BM
BI009976AV
BI000174AV
BI000174AV
BI004680BU
BI007447AL
BI007734AM
BI009976AV
BI007702AW
BI001701BF
BI004517BK
BI003572BY
BI009342BH
BI000951AY
BI002761BB
BI007094AD
BI008893BD
BI002672BJ
BI009976AV
BI009717BH
BI002925BV
BI008453BK
BI001200BU
BI000112BU
BI007214AC
BI009870BD
BI006908BP
BI000772BM
BI007702AW
BI004780BF
NA003631X
BU004217I
BI002469AV
BI001863BP
BI009259AW
Exp. Zenb.
N.o de exp.
9500006293
9500006294
9500006300
9500006302
9500006303
9500006308
9500006311
9500006313
9500006319
9500006327
9500006335
9500006338
9500006339
9500006340
9500006346
9500006347
9500006349
9500006350
9500006353
9500006357
9500006358
9500006359
9500006374
9500006375
9500006377
9500006380
9500006381
9500006383
9500006388
9500006399
9500006402
9500006403
9500006405
9500006407
9500006409
9500006410
9500006415
9500006416
9500006417
9500006422
9500006423
9500006426
9500006431
9500006441
9500006450
9500006467
9500006478
Jabea
Propietario
PASCUAL LOPEZ, LUZVELINA
DIAZ CALVO, LUIS FERNANDO
SUSAETA ZABALA, ANDRES TOMAS
SANCHEZ PAJARES, ANTONIO
BERNABE PALOMINO, DOMINGO
ANTONA LOPEZ, ALBERTO
MANSILLA CARRASCO, JOSE MANUEL
PARDI∂AS SAEZ, MARIA ELENA
CASAL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
MARTINEZ GIL, JUAN LUIS
ELEZCANO FERNANDEZ, ENEKO
SANCHEZ PAJARES, ANTONIO
GONZALEZ IBA∂EZ, MARIA CRUZ
CORRES GIL, JOSE LUIS
SERRANO GARCIA, M. MERCEDES
SERRANO GARCIA, M. MERCEDES
CUBILLAS ARGUESO, JUAN MANUEL
URRUCHI ARGUIARRO, HILARIO
GONZALEZ CANO, MANUEL
CORRES GIL, JOSE LUIS
SANCHEZ PAJARES, ANTONIO
SOURRROUILLE AYERDI, AITOR
OSORO FERNANADEZ, AGER
DIEZ CABEZUDO, JOSE MARCELINO
CATARECHA OLABARRIETA, JUAN IGNA
ARAUJO AIRES, JOSE IGNACIO
NORIEGA TORRES, RICARDO MANUEL
TAVERA VAZQUEZ, SANTIAGO
SUSAETA ZABALA, ANDRES TOMAS
VILLANUEVA JARE∂O, MARCOS
CORRES GIL, JOSE LUIS
ALVAREZ PORRAS, DOLORES
CALERO RODRIGUEZ, SOLEDAD
HERMIDA CALLE, OSCAR
LARRIS S.L.
RODRIGUEZ CANCELO, MAUDILIO
GONZALEZ GARCIA, DANIEL
IZQUIERDO MU∂OZ, JUAN JOSE
JIMENEZ FUENTES, JOSE ANTONIO
URIBE GONZALEZ, RUFINO
SANCHEZ PAJARES, ANTONIO
VIDAURRAZAGA OBIETA, IGNACIO JA
BALLESTEROS MU∂OZ JOSE LUIS,
BORJA TORRES, ALFREDO
HUERTA BARRANCO, FAUSTO
ELORDUI URKIZA, ALBERTO
MORALES HERRANZ, FERNANDO
A Kota
Cuota A
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
6.400
4.000
6.400
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
4.000
(II - 94)
•
EDIKTUA
EDICTO
Zirkulazio-Kodea urratzeagatiko udal zehapenak pertsona
ezezagunei
Sanciones municipales a personas desconocidas por
infracción al Código de la Circulación
Jakinarazpena.—Zirkulazio-dodea urratzeagatik ezarri diren
zehapenak ondoren adieraziko diren titular eta ibilgailuei beren beregi jakinarazterik egon ez denez gero, beraien etxebizitzetan ezagutzen ez dituztelako edo antzeko zerbaitegatik, iragarki hau «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean jendeaurrean azaldu da, Administrazio
Prozedurari buruzko Legearen 80.3 artikuluan xedaturik dagoena eta aplika daitezkeen baterako gainerako xedapenak betetzeko.
Zure aurka egin den salaketa dela eta hasi den espedientearen ebazpenean, Alkatetza-Lehendakaritzak zerrenda honetan zehazturik dagoen erako eta kopuruko Zehapena ezaartzea xedatu du,
bai eta ondokoak ere:
1. Aurretik jakinarazi den salaketaren aurka behar zenean
eta behar bezala egindako alegazioei gaitziriztea. Zirkulazio.Kodearekin bat etorriz.
2. Aurretik jakinarazi den salaketaren aurka egindako alegazioei gaitziriztea, legez ezarrita dauden epeetatik kanpo aurkeztu
direlako.
3. Aurretik jakinarazitako salaketa-proposamena berrestea.
Hau jakinarazi da, hala adierazten diren epeetan diru-sarrera egokiak egin daitezen edo, bidezko bada, behar den errekurtsoa
aurkez dadin; horretarako ondoko arauak izango dira.
Notificación.—No habiéndose podido notificar de forma expresa las sanciones impuestas por infracción al Código de la Circulación a los titulares y vehículos que a continuación se citan. por
ser desconocidos en sus domicilios u otras causas similares, se
hace público el presente anuncio en el «B.O.B», en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo y demás disposiciones concordantes de pertinente aplicación.
«Por la Alcaldía-Presidencia, en resolución del expediente instado con ocasión de la denuncia formulada contra Vd., dispone sancionar en los términos y cuantía que se especifica en la presente relación, y:
1) Desestimar las alegaciones formuladas en tiempo y forma contra la denuncia previamente notificada de conformidad con
el Código de la Circulación.
2) Desetsimar las alegaciones formuladas contra denuncia
previamente notificada, por presentación fuera de los plazos legalmente establecidos.
3) Ratificar la propuesta de denuncia previamente notificada».
Lo que se notifica para que en los plazos que se señalan se
realicen los oportunos ingresos o se interponga, si procede, el correspondiente recurso, de acuerdo con las siguientes normas:
Ordainketa
Pago
Zehapenak ondoren adieraziko diren epeetan ordaindu beharko dira:
Las sanciones deberán ser abonadas en los plazos que se indican a continuación:
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1275 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
a) «Bizkaia Aldizkari Ofizial»ean hil bakoitzeko 1-15 bitarteko egunetan argitaratzen diren egunetik hurrengo hilaren 10era edo
ondo-ondoko astegunera bitartean.
b) «Bizkaiko Aldizkari Ofizial»ean hil bakoitzeko 16tik azken
egunera bitartean argiratzen direnak, argitaratzen diren egunetik
hurrengo hilaren 25era edo ondo-ondoko astegunera bitartean.
Epe hauek igaro eta zehapenak artean ordaindu gabe badaude, betearazpeneko premiamendu prozedura erabiliz ordainaraziko
dira eta %20 errekargua eta sortarazten diren kostuak gehituko zaizkie.
a) Las publicadas en el «B.O.B.» entre los días 1 y 15 de cada
mes, desde la fecha de publicación hasta el día 10 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior.
b) Las publicadas en el «B.O.B.» entre los días 16 y último
de cada mes, desde la fecha de publicación hasta el día 25 del mes
siguiente o el inmediato hábil posterior.
Transcurrido este plazo sin que las mismas hayan sido satisfechas, se procederá a su exacción por el procedimiento ejecutivo de apremio con el recargo del 20% más los gastos y costas que
se devengan.
Ordainketa-Tokia
Lugar de pago
Basauriko udaletxean Kareaga Goikoa 52, Udaltzaingoaren bulegoan, goizeko 9etatik eguerdiko ordu bietar arte.
En el Excmo. Ayuntamiento de Basauri, Kareaga Goikoa n.o
52, Oficina de Policía Municipal de 9 a 14 horas.
Aurkapenko Erak
Modos de impugnación
7/85 Legearen 25-2b), 21-1 h)eta m) eta 339/1990 Errege Dekretu-Legearen 68-2 pasarteen arabera, alkateren eskumena izanik,
erabaki honek amaiera ematen dio bide administratiboari (7/85 Legearen 52-2 Art.), eta bere aurka ez dago jartzerik inolako helegite
administratiborik (Azaroaren 26ko 30/92 Legearen 107-1. 109-c)
eta 114-1 Artikuluak).
Alkatek hartutako erabakiaren aurka helegite KontentziosoAdministratiboa jarri daiteke, jakinarazpena jasotzen denetik hasita bi hilabeteko epean, Euskal Komunitate Autonomoko Auzitegi Nagusiaren aurrean (1956.eko abenduaren 27ko Legearen 58-1
Art.).
Helegite Kontentzioso-Administratiboa jarri aurretik, asmo
horren berri eman beharko duzu Alkatetza honetan (30/92 Legearen 110-3 Art.); adierazitako errekurtsoa jartzean, berri eman dela
egiaztatu beharko baita.
Tratándose de competencia propia de la Alcaldía conforme a
los arts. 25-2 b), 21-1h) y m) de la Ley 7/85, y art. 68-2 del R.D.L.
339/1990, la presente decisión pone fin a la vía administrativa (Art.
52-2 de la Ley 7/85), y contra ella no cabe interponer recurso administrativo alguno (Arts.107-1, 109-c) y 114-1 de la Ley 30/92 de 26
de noviembre).
Contra la decisión de la Alcaldía puede interponer recurso Contencioso-Administrativo, en plazo de dos meses desde la recepción de la presente notificación, ante el Tribunal Superior de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Art. 58-1 de la Ley de 27 de
diciembre de 1956).
Con carácter previo a la interposición del Recurso ContenciosoAdministrativo deberá Ud. comunicar a esta Alcaldía tal interposición (Art. 110-3 de la Ley 30/92, a fin de poder acreditar haberlo
hecho al interponer dicho recurso (Disp.Adicional undécima de la
Ley 30/92).
Basauri.—El Secretario General
Basaurin.—Idazkari Nagusia
Matrikula
Matrícula
BI009949BS
BI009635AL
BI002341BN
BI004697BB
BI007723BJ
BI008366BK
BI002528AS
NA006401L
BI000897BW
BI008613AV
BI006758AH
BI000392AC
BI000723W
BI009294BG
BI002871S
BI003655BJ
BI007627BV
BI006591BT
BI005505BB
BI000206AG
BI003402BY
BI007565Z
BI001547BT
BI006243BN
T 005009AH
BI007113AT
P 008328E
BI006040BL
BI002560BJ
BI005445BW
BI008854AZ
BI009833BM
BI009320AP
BI006198BX
BI003106AZ
BI003967BX
BI009159BP
Exp. Zenb.
N.o de exp.
9500004484
9500004496
9500004589
9500004620
9500004638
9500004640
9500004641
9500004646
9500004647
9500004651
9500004653
9500004656
9500004657
9500004661
9500004662
9500004663
9500004669
9500004674
9500004677
9500004699
9500004715
9500004731
9500004735
9500004737
9500004740
9500004766
9500004767
9500004769
9500004774
9500004786
9500004790
9500004803
9500004810
9500004825
9500004841
9500004875
9500004898
Jabea
Propietario
SALVADOR FLOREZ, Ma ANTONIA
GAGO ANTON, ANGEL
OLABARRIETA CAREAGA, GORKA IÑAKI
PRIETO DE LERA, M. ANGELES
ESPAÑA PORTILLO, JUAN
COLLAZO ARIAS, JOSE LUIS
ELIAS DEHESA, M. JESUS
SEIJAS ROUCO, RAMON
CORVO GRACIA, JUAN MANUEL
TRUJILLO BARATO, RAMON
TELLERIA GALEAN, RAFAEL
FERNANDEZ FERNANDEZ, BASILIO
RAMOS LLANO, NATALIA
SALAZAR VALENCIA, JUAN CRUZ
PEREZ RODRIGUEZ, MARIA ANGELES
GALILEA GARCIA, MARIA GLORIA
GONZALEZ VELAZQUEZ, FELIX
ZABALA URRUTIA, JUAN IGNACIO
VILLAVERDE BOLLEGUI, FERNANDO M.
VILLOTA URIGUEN, AITOR
MEDINA GARCIA, M. BELEN
VILLAFAÑE FERRERAS, AITOR
SANTIAGO NAVEROS, M. CIRILA
SANCHEZ FERNANDEZ, FCO. JAVIER
ROBLES RODRIGUEZ, M. TERESA
SANZ GONZALEZ, FCO JAVIER
ARNAIZ ARRIBAS, BENITO
GARCIA LATORRE, M. BEGOÑA
VILLAMOR GUTIERREZ, JUAN JOSE
LIMPIEZAS Y DESINF ECCION,
LAFUENTE URQUIZA, SOFIA CRISTINA
PEREZ PESQUERA, JOSE RAMON
APARICIO VALVERDE, OSCAR
GOMEZ DIAZ, JUAN MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, LUIS ANTONI
GORROÑO GARCIA, VICTOR
GUTIERREZ DELGADO, CARLOS
A Kota
Cuota B
Matrikula
Matrícula
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
VI001395L
MA004120V
BI002417AK
BI004992AS
BI001170AN
VI000658J
BI005947AF
BI008389BN
BI002450AW
BI003774BC
BI003878BH
BI003762BP
BI007366BF
BI002016AW
BI004667BS
BI003384AJ
BI009652BJ
BI003210AX
BI006809AP
BI000494AU
BI000620AK
BI002765BF
S 006669X
BI009663AX
V 004526P
BI001567AP
BI004392BY
BI003864BX
BI008342AW
BI003072BJ
BI007956BV
BI005330AK
BI007920BB
BI001266AF
BI003191BJ
BI004780BF
Exp. Zenb.
N.o de exp.
9500004925
9500004935
9500004941
9500004963
9500004973
9500004978
9500004984
9500004990
9500004998
9500005011
9500005028
9500005108
9500005121
9500005140
9500005271
9500005278
9500005285
9500005316
9500005332
9500005379
9500005404
9500005411
9500005434
9500005482
9500005492
9500005538
9500005620
9500005639
9500005656
9500005667
9500005718
9500005731
9500005808
9500005813
9500005865
9500005890
Jabea
Propietario
BASARRATE LAS FUENTES, DOLORES
TORRE GARCIA, MANUEL
GONZALEZ FONTANILLA, FERNANDO
RODRIGO CAMACHO, ANTONIO
ALONSO NADAL, N FLORA
PEREZ DE LOZA MTZ DE CAÑAS, MIRE
MARTIN GONZALEZ, JUANITA
TAVIRA AIBAR, FELIPE
GOICOECHEA GOÑI, SABINO
MORENO DIAZ, ANTONIO
MOLINA GONZALEZ, ANT. M.
ARROYO MUÑOZ, FRANCISCA
CUADRADO RIVERA, FRANCISCO
LEON LOPEZ, FRANCISCO JAVI
ESCRIBANO ALVAREZ, JOSE LUIS
SOTO NUÑEZ, FERNANDO
FERNANDEZ ALMARAZ, JOSE LUIS
AREAN VARELA, JOSE
SAEZ DIAZ, ROSA M.
EGAÑA ECHEVARRIA, MARIA ANGELES
LOPEZ ARCEREDILLO, ARMANDO
MORATO ARNAIZ, JOSE MANUEL
LEUZA LABEAGA, PEDRO MARIA
ETXEBERRIA DIEZ, JOSE RAMON
COLLADO ALOMAR, MARTIN
MANSILLA MARCOS, JOSE RAMON
GALLEGO VIVIAN, VIOLETA
CUBERO OLLERO, SUSANA
ETXEBERRIA DIEZ, JON GOTXON
GONZALEZ ZOTES, JOSE MARIA
GONZALEZ IJALBA, FRANCISCO
SANTOS GARCIA, SANTIAGO
CASH BASAURI S.L.
RODRIGUEZ ARROYO, BENITO
MARTIN PINTO, FERNANDO
VIDAURRAZAGA OBIETA, IGNACIO JA
A Kota
Cuota B
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
8.000
5.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
8.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
(II-95)
•
Ispasterko Udala
Ayuntamiento de Ispaster
Esta Alcaldía, mediante Decreto de fecha 14 de julio de 1995,
ha adoptado, entre otras, la siguiente resolución:
Esta Alcaldía, mediante Decreto de fecha 14 de julio de 1995,
ha adoptado, entre otras, la siguiente resolución:
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1276 —
Primero.—Nombrar Tenientes Alcalde a los concejales del Ayuntamiento que se enumeran a continuación:
1.o Don José Luis Madarieta Zatica.
2.o Don Zakari Zarragoitia Zapirain.
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Primero.—Nombrar Tenientes Alcalde a los concejales del Ayuntamiento que se enumeran a continuación:
1.o Don José Luis Madarieta Zatica.
2.o Don Zakari Zarragoitia Zapirain.
Segundo.—Los Tenientes Alcaldes nombrados sustituirán a la
Alcaldía, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Segundo.—Los Tenientes Alcaldes nombrados sustituirán a la
Alcaldía, por el orden de su nombramiento, en los casos de vacante, ausencia o enfermedad.
Tercero.—Notificar la presente resolución a los concejales designados y al Pleno municipal en la primera sesión que se celebre, y
publicarla en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin perjuicio de su efectividad en los términos señalados en el artículo 46.1 del R.O.F.R.J.
de 28 de noviembre de 1986.
Tercero.—Notificar la presente resolución a los concejales designados y al Pleno municipal en la primera sesión que se celebre, y
publicarla en el «Boletín Oficial de Bizkaia», sin perjuicio de su efectividad en los términos señalados en el artículo 46.1 del R.O.F.R.J.
de 28 de noviembre de 1986.
Ispaster, a 24 de julio de 1995.—El Alcalde, José María Juaristi Ocamica
Ispaster, a 24 de julio de 1995.—El Alcalde, José María Juaristi Ocamica
(II-75)
(II-75)
•
•
Zeberioko Udala
Ayuntamiento de Zeberio
IRAGARKIA
ANUNCIO
1. Adjudikazioaren modalitatea.—Prozedura irekiaren bidez
kontratatzeko lehiaketa; prozedura espediente arruntaren bidez gauzatuko da.
1. Modalidad de adjudicación.—Expediente ordinario por procedimiento abierto, mediante la forma de concurso.
Gobernu Kontseiluaren urtarrilarren 2ko erabakiaren bidez Administrazio Klausula Berezien Plegua onetsi da. Plegua jendaurrera
azalduko da zortzi egunez, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik zenbatu beharrekoak, erreklamazioak egin ahal izan daitezen.
Por acuerdo de la Comisión de Gobierno de fecha 2 de enero de 1996, ha sido aprobado el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, el cual se expone al público por plazo de ocho
días contados a partir del siguiente al de la inserción de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia» para que puedan presentarse reclamaciones.
Aldi berean, enkante publikoa iragartzen da; hala ere, lizitazioa geroratu egingo da, baldin eta baldintza pleguen aurka erreklamaziorik formulatzen bada.
Simultáneamente se anuncia concurso público, si bien la licitación se aplazará, cuando resulte necesario, en el supuesto de
que se formulen reclamaciones contra el pliego de cláusulas particulares.
2. Kontratuaren xedea.—«Solatxi eta Urizar auzoetako ur-hornikuntza» obrak burutzeko kontratua, administazio klausulen
arabera eta Ernesto Izquierdo Azkue jaunak idatzi duen proiektu
teknikoarekin bat etorriz. Proiektu tekniko hori 1995eko azaroaren
17an onetsi zuen osoko bilkurak eta memoria, planoak, baldintza
teknikoen pleguak, aurrekontua eta prezioen koadroak osatzen
dute.
2. Objeto del contrato.—Constituye el objeto del contrato la
realización, de las obras de «Abastecimiento de agua de los barrios
de Solatxi y Urizar», con arreglo al pliego de cláusulas administrativas, proyecto técnico redactado por don Ernesto Izquierdo Azkue
y aprobado por el Pleno en la sesión del día 17 de noviembre de
1995, que consta de memoria, planos, pliegos de condiciones técnicas, presupuesto y cuadros de precios.
3. Kontratuaren prezioa. —Obra kontratatzearen prezioa
12.616.573 pezetakoa izango da, B.E.Z. barne.
3. Precio del contrato.—El precio de la contrata de la obra
asciende a 12.616.573 pesetas IVA incluido.
4. Obren iraupena.—Obrak burutzeko epea hiru hilekoa
izango da, Zuinketaren Egiaztapen Akta onartzen den egunaren
biharamunetik aurrera zenbatu beharrekoak, baldin erreserbarik izaten ez badu, edo bestela, obrak hasteko baimenaren erabakiaren
berri kontratistari jakinarazten zaion egunaren biharamunetik
aurrera.
4. Duración de las obras.—El plazo de ejecución de las obras
será de tres meses contados a partir del día siguiente al del Acta
de Comprobación del Replanteo si no tuviese reservas o, en caso
contrario, al siguiente al de la notificación al contratista del acuerdo autorizando el inicio de las obras.
5. Eskaintzen aurkezpena.—Proposamenak Zeberioko Udalaren Idazkaritzan aurkeztu beharko dira, Zubialde auzoa 10, PK
48499 Zeberio. Telefonoa, 6481079; Fax zenbakia, 6481983.
5. Nombre y dirección a las que deben enviarse las ofertas.—
Secretaría del Ayuntamiento de Zeberio, barrio de Zubialde, 10, CP
48499, Zeberio. Teléfono 6481079, fax 6481983.
6. Eskaintzak aurkezteko muga eguna.—Iragarki hau Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik
zenbatu beharreko egutegiko hogeita seigarren eguna izango da
azken eguna.
6. Fecha límite de recepción de ofertas.—El día que se cumplan veintiséis contados desde el siguiente al de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
7. Eskaintzen irekiera.—Bilkura Aretoan irekiko dira jendaurrean, eskaintzak aurkezteko epea amaitzen den egunetik aurrera zenbatu beharreko bosgarren astegunaren eguerdiko 12etan (egun
hori larunbata bada jaiegun legez konputatuko da).
7. La apertura de ofertas.—Tendrá lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento a las doce horas del quinto día hábil
siguiente al que termine el plazo señalado en el punto anterior. Si
este quinto día fuera sábado se considerará día inhábil.
8. Behin-behineko eta behin betiko bermea.—Lizitatzaileek
benetakotu beharko dute edo esku-dirutan edo abal bidez, 252.331
pezetako behin-behineko bermea eratu dutela, Korporazio-Kutxan
sartu eta Udalaren esku jarri beharko dute, hori baita lizitazioaren
oinarri gisa ezarri den aurrekontuaren %2a.
8. Garantías provisional y definitiva.—Los licitadores acreditarán
la constitución en la Caja de la Corporación, a disposición del Ayuntamiento, de una garantía provisional en metálico o mediante aval
de 252.331 pesetas, equivalente al 2% del presupuesto establecido como base de licitación.
Adjudikatariak adjudikazioaren aurrekontuaren %4a jarri
beharko du behin betiko berme gisa; berme hori, Udalaren esku
El adjudicatario está obligado a constituir una garantía definitiva por el importe del 4% del presupuesto de adjudicación que
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1277 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
— Prezioa.
— Antzeko ezaugarriak dituzten obren zerrendea.
— Enpresaren langileria eta makineriaren zerrenda.
Proposamenak, administrazio klausula berezien pleguetan ezarri den eran aurkeztuko dira, ondoko ereduaren arabera.
habrá de constituirse, a disposición del Ayuntamiento, en la forma
prevista para la garantía provisional.
9. Pago y liquidación de las obras.—Las obras se financiarán con cargo a la partida 510.609.00 del Presupuesto del año 1995
de la Corporación, mendiante certificaciones mensuales de obra
ejecutada.
10. Criterios de selección y modelo que se utilizarán para la
adjudicación del contrato.—Los criterios que han de servir de base
para la adjudicación son los siguientes, relacionados por orden decreciente de la importancia que se les atribuye:
— El precio.
— Relación de obras de características similares.
— Relación de personal y maquinaria propiedad de la empresa.
La proposición se presentará en la forma establecida en el Pliego de Cláusulas Administrativas, con arreglo al siguiente
Eredua
Modelo
........ jn./and.k, ........(e)n, ........ kalean, ........ zenbakian bizi naizena eta ........ ENA zenbakiduna, neure izenean (edo ........ren ordezkari gisa, ........ren bidez benetakotu duen bezala) dihardudala, badut
«Solatxi eta Urizar auzoetako ur hornikuntzarako» obrak lehiaketa bidez adjudikatzeko egin den deialdiaren eta kontratazio arruntaren espedientearen berri, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, ........(e)koa,
........ zenbakikoa, argitaratu den iragarkia irakurri dudalako, eta bertan parte hartu nahi dut; horretarako konpromezua hartzen dut obra
horiek oso-osorik onartu ditudan proiektu teknikoarekin eta administrazio klausulen pleguarekin bat etorriz egiteko ........ pezetatan
(letraz eta zenbakiz), BEZ barne, ondorengo irizpideen (........) eta
honi batutako eraskinean zehaztu diren aldarazpen eta hobekuntzen
arabera. Eskaintzak ........ hil iraungo du eta ni ez nago erorita APKLren 20. artikuluan ezarri diren inguruabarretan.
Don ........, con domicilio en ........, municipio ........, C.P. ........,
y D.N.I. número ........, expedido en ........ con fecha ........, en nombre propio (o en representación de ........, como acredito por ........),
enterado del expediente de contratación ordinaria y de la convocatoria para la adjudicación por procedimiento abierto, mediante
la forma de concurso, de las obras de «Abastecimiento de agua
de los barrios Solatxi y Urizar», anunciada en el «Boletín Oficial
de Bizkaia» número ........, de fecha ........, tomo parte en la misma comprometiéndome a realizarlas de acuerdo con el proyecto
técnico y pliego de cláusulas administrativas que acepto íntegramente, en el precio de ........ (letra y número) IVA incluido, con arreglo a los criterios siguientes ........ y a las modificaciones y mejoras que se especifican en documento adjunto, haciendo constar
que mantengo la oferta durante ........ meses y no estoy incurso en
ninguna de las circunstancias establecidas en el artículo 20 de la
LCAP.
Memoria con los criterios que se ofrecen: ........
Y contendrá los siguientes documentos:
a) Documento nacional de identidad o fotocopia compulsada.
b) Escritura de poder bastanteada y legalizada, en su caso,
si se actúa en representación de otra persona.
c) Escritura de constitución de la sociedad mercantil inscrita en el Registro Mercantil, y número de identificació fiscal, cuando concurra una sociedad de esta naturaleza.
d) Declaración responsable ante notario, autoridad judicial o
administrativa de no estar incurso en prohibiciones de contratar,
conforme a los artículos 15 a 20 de LCAP.
jarri beharko du behin-behineko bermerako aurrikusi den
eran.
9. Obren ordainketa eta likidazioa.—Obrak Korporazioaren
1995. urteko Aurrekontuaren 510.609.00 partidaren pentzura
finantziatuko da, hilero-hilero burutu diren obren egiaztagirien bidez.
10. Kontratua adjudikatzeko aukeraketa irizpideak eta erabiliko
den eredua.—Adjudikazioaren oinarri izango diren irizpideak ondokoak dira, ematen zaizkien garrantziaren arabera:
Eskaintzen diren irizpideen memoria hau da: ........
Memoria horretan, ondoko agiriak sartuko dira:
a) Estatuko Nazio Agiria edo horren konpultsaturiko aldakia.
b) Beste inoren izenean jarduten baldin bada, ahal-eskritura askietsia eta legeztatua.
c) Merkataritzako sozietatearen eraketa-eskritura, Merkataritzako Erregistroan inskribaturikoa, eta identifikazio fiskalerako kodea,
izaera honetako sozietate bat lehiaketara aurkezten denean.
d) Notarioaren aurrean, edo epai-agintari edo administrazioagintari aurrean, egindako erantzunkizun-aitorpena, kontratatzeko debekuetan erorita ez dagoela frogatzen duena, APKLren 15.
eta 20. artikuluen arabera.
e) Behin-behineko bermea eratu duela benetakotzen duen
agiria.
f) Indarreko xedapenetan ezartzen diren zergak eta gizarte
segurantza ordaintzen dituela benetakotzen dutenak.
e) El resguardo acreditativo de la garantía provisional.
Zeberion, mila bederatziehun eta laurogeita hamaseiko urtarrilaren hiruan.—Alkatea, Juan Ignacio Intzaurraga Beaskoetxea
f) Los que acrediten hallarse al corriente del cumplimiento de
las obligaciones tributarias y de seguridad social impuestas por las
disposiciones vigentes.
En Zeberio, a tres de enero de mil novecientos noventa y seis.—
El Alcalde, Juan Ignacio Intzaurraga Beaskoetxea
(II-101)
(II-101)
•
•
Balmasedako Udala
Ayuntamiento de Balmaseda
IRAGARKIA
ANUNCIO
Balmasedako Udalaren Alkate Lehendakari jaunak ondorengoa.
Jakinarazi du: José Ignacio Arias Gutiérrez jaunak eta beste batzuk, O.E. izenekoak, udal lizentzia eskatu du udalerri honetako Avda. Encartaciones 57.ean dagoen eraikinean garaje jarduera
egiteko.
Hori, indarrean dagoen jarduera gogaikarri, osasungaitz, kaltegarri eta arriskutsuei buruzko legeria betetzeko, jendeaurrera azaldu da, euren burua ezarri nahi den jarduerak nolabait ukitutzat
jotzen dutenek egoki deritzeten oharrak egin ahal izan ditzaten
El Sr. Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Balmaseda.
Hace saber: Que don José Ignacio Arias Gutiérrez y otros,
C.B., solicita licencia municipal para la actividad de garaje en edificio sito en Avda. Encartaciones, 57, de este municipio.
Lo que en cumplimiento de lo establecido en la vigente legislación sobre actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas se
hace público para que quienes pudieran resultar afectados de algún
modo por la mencionada actividad que se pretende instalar, puedan
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1278 —
idatziz, ediktu hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik zenbatu beharreko hamar eguneko epean.
Balmasedan, mila bederatziehun eta laurogeita hamabosgarreneko abenduaren hogeita bederatzian.—Alkatea, Jesús Suso
Sainz
•
(II-2)
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
formular ante este Ayuntamiento, precisamente por escrito, las observaciones pertinentes en el plazo de diez días a contar de la inserción del presente edicto en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Balmaseda, a veintinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Alcalde, Jesús Suso Sainz
•
(II-2)
Sopuertako Udala
Ayuntamiento de Sopuerta
IRAGARKIA
ANUNCIO
Maderas Ayala, Sociedad Cooperativak egurra ateratzeko lanak
bermatzeko jarri zuen behin-betiko fidantza itzultzeko espedienteari
hasiera eman zaiola jakinarazten da.
1994eko enkantearen 4. erloa: Pedro Saráchaga Aza jaunarena. 135.122 pezetakoa.
1994eko enkantearen 8. erloa: José María San Vicente jaunarena. 116.100 pezetakoa.
Bermatu den kontratuaren zioz adjudikatariari eskubideren bat
eska diezaioketela uste dutenek Udal Bulegoetan erreklamazioak
aurkeztu ahal izan ditzaten, hamabost eguneko epea izango
dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
hurrengo egunaren biharramunetik hasita.
Sopuertan, 1995eko abenduaren 28an.—Alkatea, José Jaime
Villanueva Landaburu
Se hace saber que se ha iniciado expediente para la devolución de fianza definitiva que para garantizar los trabajos de saca
de maderas ha sido constituida por Maderas Ayala, S. Coop.
Lote número 4. Subasta 1994. Consorciado con don Pedro Sarachaga Aza en 135.122 pesetas.
Lote número 8. Subasta 1994. Consorciado con don Jose María
San Vicente en 116.100 pesetas.
Los que crean tener algún derecho exigible al citado contratista por razón de contato garantizado, podrán presentar en las Oficinas municipales las reclamaciones pertinentes, dentro de los quince días siguientes a la publicación del presente anuncio en el «Boletín
Oficial de Bizkaia».
Sopuerta, a 28 de diciembre de 1995.—El Alcalde, José Jaime Villanueva Landaburu
(II-84)
(II-84)
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
Etorki Kooperatibak 120 zenbakidun Herri Menditik egurra ateratzeko lanak bermatzeko jarri zituen behin-betiko abalak itzultzeko
espedienteari hasiera eman zaiola jakinarazten da. Erloak hurrengo hauek dira:
1994eko enkantearen 10. erloa: Manuel Cerezales Santin jaunarena. 47.800 pezetakoa.
1994eko enkantearen 11. erloa: Manuel Cerezales Santín jaunarena. 57.200 pezetakoa.
1994eko enkantearen 22. erloa: Domingo Saratxaga Aza jaunarena. 60.000 pezetakoa.
1994eko enkantearen 34. erloa: Domingo Sarátxaga Aza jaunarena. 66.300 pezetakoa.
1994eko enkantearen 39. erloa: Miguel Nieto Lahera jaunarena. 219.000 pezetakoa.
Bermatu den kontratuaren zioz adjudikatariari eskubideren bat
eska diezaioketela uste dutenek Udal Bulegoetan erreklamazioak
aurkeztu ahal izan ditzaten, hamabost eguneko epea izango
dute, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen den
hurrengo egunaren biharramunetik hasita.
Sopuertan, 1995eko abenduaren 28an.—Alkatea, José Jaime
Villanueva Landaburu
Se hace saber que se ha iniciado expediente para la devolución de avales definitivos presentados por Etorki Kooperatiba, para
garantizar los trabajos de saca de maderas en el monte público
número 120 de Sopuerta, sobre los siguientes lotes.
Lote número 10. Subasta 1994. Consorciado con don Manuel
Cerezales Santín en 47.800 pesetas.
Lote número 11. Subasta 1994. Consorciado con don Manuel
Cerezales Santín en 57.200 pesetas.
Lote número 22. Subasta 1994. Consorciado con don Domingo Saratxaga Aza en 60.000 pesetas.
Lote número 34. Subasta 1994. Consorciado con don Domingo Saratxaga Aza en 66.300 pesetas.
Lote número 39. Subasta 1994. Consorciado con don Miguel
Nieto La Hera en 219.000 pesetas.
Los que crean tener algún derecho exigible al citado maderista por razón de contrato garantizado, podrán presentar en las
Oficinas municipales las reclamaciones pertinentes, dentro de los
quince días siguientes a la publicación del presente anuncio en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
Sopuerta, a 28 de diciembre de 1995.—El Alcalde, José Jaime Villanueva Landaburu
(II-85)
(II-85)
•
•
Igorreko Udala
Ayuntamiento de Igorre
IRAGARKIA
ANUNCIO
Pavimentos de Vizcaya S.A.k emondako berme itzulpena eskatu dau «Solagurenerako bidearen asfaltua» lanak izanik.
Por parte de Pavimentos de Vizcaya, S.A. se ha solicitado la
devolución de la fianza depositada para las obras de «Asfaltado
camino acceso a Solaguren».
Quienes creyeran tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado, podrán presentar sus reclamaciones dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del
siguiente a la fecha de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Bermaturiko hitzamenari doakionez, akuratzaileari zerbait
eskatzeko eskubidea dauala ikas daianak, jazarpenak aurkez leikez 15 15 laneguneko aldian iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialen
ateratzen daneko hurrengo eguna kontutan izanik.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1279 —
Jazarpen horreik Udal Idazkaritzen aurkez leitekez, Bulego
orduetan, Udala izanik jazarpen egiten jokoneko erakundea.
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Dichas reclamaciones podrán presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento en horas de oficina, siendo el órgano ante el que se
reclama el Ayuntamiento.
Igorre, 1995.eko abenduak 18.—Alkateak
Igorre, a 18 de diciembre de 1995.—El Alcalde
(II-78)
(II-78)
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
Olabarric, S.A. emondako Berme itzulpena eskatu dau, «San
Cristobaleko estoldeariaren 2. zatia», lanak izanik.
Por parte de Olabarric, S.A. se ha solicitado la devolución depositada para las obras de «2.a Fase saneamiento San Cristobal».
Bermaturiko hitzamenari doakionez, akuratzaileari zerbait
eskatzeko eskubidea dauala ikas daianak, jazarpenak aurkez leikez 15 15 laneguneko aldian iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialen
ateratzen daneko hurrengo eguna kontutan izanik.
Quienes creyeran tener algún derecho exigible al adjudicatario por razón del contrato garantizado, podrán presentar sus reclamaciones dentro del plazo de 15 días hábiles contados a partir del
siguiente a la fecha de la inserción del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Jazarpen horreik Udal Idazkaritzen aurkez leitekez, Bulego
orduetan, Udala izanik jazarpen egiten jokoneko erakundea.
Dichas reclamaciones podrán presentarse en la Secretaría del
Ayuntamiento en horas de oficina, siendo el órgano ante el que se
reclama el Ayuntamiento.
Igorre, 1995.eko abenduak 18.—Alkateak
Igorre, a 18 de diciembre de 1995.—El Alcalde
(II-79)
(II-79)
•
•
Atxondoko Udala
Ayuntamiento de Atxondo
IRAGARKIA
ANUNCIO
UA-7 Ekintza Atalari dagokionez, Atxondoko Arau Lagungarrien Aldaketa zehatza, behin betirako onartua izan da.
Habiendo sido aprobada definitivamente la modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Atxondo, en la Unidad de Actuación UA-7, se procede a la publicación íntegra del Texto Refundido, según establece el artículo 70.2 de la Ley 7/85, de 2 de abril.
Hau dela eta, apirilak 2ko 7/85 legearen 70.2 atalean adierazitakoaren arabera, Eraberritutako Testua bere osotasunean argitara ematen da.
Atxondo, 1996ko urtarrilak 9.
En Atxondo, a 9 de enero de 1996.—El Alcalde
TESTUA
1.
Aurre argibideak
TEXTO REFUNDIDO
1.
Antecedentes
Atxondoko Arau Lagungarriak, 1986ko irailaren 4an behin betirako onartu ziren eta erabakia 1986ko abenduaren 13an Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean, 262 zenbakia, argitara eman zen.
Las Normas Subsidiarias del municipio de Atxondo se aprueban definitivamente con fecha 4 de septiembre de 1986 y es publicado el acuerdo en el n.o 262 del «Boletín Oficial de Bizkaia» de
fecha 13 de diciembre de 1986.
Bertan, U-16 eremu barruan, industria erabileratara zuzenduriko
UA-7 deritzan ekintza alorra zehazten da. Hirigintza Lurren gestio
planuetan irudikatutako alor honek, “antolakuntzarik kanpoko” eraikuntzak aipatzen ditu.
En ellas se define una unidad de actuación denominada UA7 dentro de la zona U-16 destinada a usos industriales; esta unidad grafiada en los planos de gestión del Suelo Urbano, incluye
entre sus determinaciones la de señalar las edificaciones situadas
en «fuera de ordenación».
Estazio kaleko 2 zenbakidun eraikuntzak, Durango-Beasain
errepidean, aipaturiko kalifikazioa dauka; adierazitako errepidearen zabalkuntzaren ondorioz, espaloiak eraiki beharrak eraginda.
El edificio n.o 2 de la calle Estación Carretera Durango-Beasain figura con dicha calificación, afectado por la ampliación de aquella con el fin de dotarla de aceras.
U-16 eremuak, bere hirigintza neurrien artean, gutxienezko
1.000m2ko azalerako orubea finkatzen du, industria erabilerako eta
etxebizitzatarako erabilera bereiztu gabe
La zona U-16 establece entre sus parámetros urbanísticos una
superficie mínima de solar 1.000 m2 sin diferenciar la parcela de
usos industriales de los residenciales existentes.
U-16 eremua garatzen duen UA-7 Ekintza Atalak badu hasiera batean onartutako birsailkaketa proiektua. Bertan, aitzinean adierazitako eraikuntza, ez da erautsi eta ordaindu beharreko eraikuntzen
artean agertzen; eginiko kartografien arabera erausketa ez da beharrezkoa, Arauetan aurreikusitako espaloia, eraikuntzak eraginik jaso
gabe egin daitekeelako. Horrez gain, gestioa garestitu ez zedin
eta honelako ekintzak eragindako kalteak ez haunditzeko asmoz,
eraikuntza mantentzea erabaki zen.
La unidad de actuación UA-7, que desarrolla la zona U-16, cuenta con un proyecto de reparcelación aprobado inicialmente, en el
que, el edificio antes citado no figura incluido como edificio a demoler e indemnizar; ya que como consecuencia de la cartografía levantada al efecto se comprobó que su demolición no era necesaria,
al poder ubicarse la acera prevista en las Normas sin afectarle. Asimismo y con el fin de evitar un encarecimiento innecesario de la
gestión y los daños que una actuación de estas características genera, aconsejó mantener la edificación.
Bestalde birsailkaketa proiektua lehenengo aldiz jende aurreko erakusketan egon zenean, zerikusia zuen batek, hango etxebizitza bat 400 m2 lur-zati bati atxikitzea eskatu zuen, eskari hau.
Udalbatzak jaso eta horren birsailkaketa proiektuan aldaketak egin
ziren.
Por otro lado y como consecuencia de la primera exposición
al póblico del proyecto de reparcelación, se solicitó por parte de
uno de los propietarios afectados, la vinculación de una de las viviendas existentes a una parcela con superficie de 400 m2; esta solicitud fue recogida por la Corporación municipal modificandose el
proyecto de reparcelación en el sentido indicado.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
2.
— 1280 —
2.
Aldaketaren helburua eta eraginak
Proposatzen den Atxondoko Arau Lagungarrien aldaketa
zehatzak, bi helburu ditu:
a) Estazio kaleko 2an dagoen eraikuntzaren mantenimentua
bideratu; antolakuntzarekin bateragarria izanik, ez ditu hirigintza lanak
ostopatzen eta kalte ordainetan aurrestea suposatzen du UA-7 atalaren gestioa erraztuz.
b) Hango etxebizitza bat 400 m2ko orube bati atxikitzeko aukera eman, nahiz eta, U-16 eremuan finkatutako gutxienezko azalera 1.000m2koa izan. Guzti hau, Birsailkaketa proiektuaren erakusketaldian eskatu eta onartu zenaren arabera.
Aldaketak, bakarrik, Arau Lagungarrietan zehaztutako U-16 eta
UA-7 Ekintza Atalarengan du eragina; hau da, Estazio kaleko 2an
dagoen eraikuntza, antolakuntza barruan sartuz eta han dauden
etxebizitzentzat 400 m2ko gutxienezko azalera ezarriz.
Aipaturiko eraikuntza Ordenakuntza barruan sartzeak, atalean aurreikusitako alor hutsak 482 m2tan gutxitzea dakarrenez, aparkalekuak azalera berdinean gutxitzea proposatzen da; era honetan, atalean proiektaturiko alor huts guztiak aldatu gabe utziz.
3.
UA-7 atalaren birsailkaketa bidez U-16 eremuko antolaketaren garapenak, eta erabilitako kartografiaren zehaztasun haundiagoak
ondorengoa erakutsi du: Estazio kaleko 2an dagoen eraikuntzaren erausketa ez dela beharrezkoa eta kontutan izanik, etxebizitza bezala erabil daitekela. U-16 eremuan; eraikuntza ordenakuntzatik
kanpoko egoeratik ateratzea komenigarria litzateke.
Halaber, UA-7 atalari dagozkion kalte-ordainetatik kanpo gelditzeak, honen gestioa asko errazten du.
Jadanik dauden etxebizitza erabilerarako gutxienezko lur-zatiari dagokion aldaketaren arrazoia. Birsailkaketa proiektuaren jende
aurreko erakusketaldian aurkeztutako eskariaren onarpenean
oinarritzen da. Era honetan, 400 m2ko lur-zatian dagoen etxebizitza
mantentzen da. Hau dela eta, adierazitako eraikigarritasunari egokituago dauden etxebizitzak mantendu ahal izango dira.
4.
Aurrean adierazitako helburuak betetzeko, beharrezkoa da Arau
Lagungarrien Arautegiko atal batzuetan aldaketak egitea, indarrean
dauden erabakiak gehitu edo osatuz.
Aldaketak eragina izango dute:
a) Txostenean
b) Antolakuntzaren garapen arautegian eta eremu bakoitzeko
zehatzetan.
Jarraian, aldatutako atalak adierazten dira, gehitutako parrafoak beltzean agertzen direlarik eta orrialdeak aipatuz.
P-3
P-4
P-5
a) Txostenean sartu beharreko aldaketak. 20.orrialdea.
Elorrio Erreka Errepidea 700 mt.
4 mt.
2.800 m2
Elorrio Erreka Errepidea 260 mt.
4 mt.
1.040 m2
Eleiza-Frontoia
175 mt.
4 mt.
700 m2
Guztira
8.155 m2
Landabidea
C-1 Arrazola bidea
C-2 Axpe bidea
C-3 Barrenkale bidea
C-4 Artekale kalea
Luzeera
3.800 mt.
2.900 mt.
1.400 mt.
700 mt.
Zabalera
4 mt.
4 mt.
4 mt.
4 mt.
Guztira
Azalera
15.200 m2.
11.600 m2.
5.600 m2.
2.800 m2.
35.200 m2
Justificación de la modificación
El desarrollo del planeamiento en la zona U-16 mediante la
reparcelación de la unidad UA.-7, y la mayor precisión de la cartografía empleada, ha puesto de manifiesto que las obras de urbanización previstas no hacen imprescindible el derribo del edificio
n.o 2 de la calle Estación, y dado que su uso como residencial existente es compatible dentro de la zona U-16, aconseja su exclusión
como edificio en situación de fuera de ordenación.
Asimismo su no inclusión dentro de las indemnizaciones a cargo de la unidad UA-7 facilita notablemente la gestión de ella.
La modificación relativa a la parcela mínima para usos residenciales existentes, tiene su justificación en la previa aceptación
de una alegación presentada durante la exposición al público del
proyecto de reparcelación, en el sentido de mantener una de las
viviendas existentes en una parcela con superficie de 400 m2. Se
posibilita así el mantenimiento de las viviendas existentes en parcelas más ajustadas a la edificabilidad señalada.
4.
Arautegian sartu beharreko aldaketak
Objeto y alcance de la modificación
La modificación puntual de las Normas Subsidiarias de Atxondo, que se propone tiene dos finalidades:
a) Posibilitar el mantenimiento del edificio n.o 2 de la calle
Estación, dado que no es incompatible con la ordenación, no imposibilita la ejecución de las obras de urbanización y supone un notable ahorro en gastos de indemnizaciones facilitando en consecuencia
la gestión de la unidad UA-7
b) Posibilitar la vinculación de una edificación residencial existente a un solar de 400 m2, inferior a los 1.000 m2 que figuran como
mínimos en la zona U-16, todo ello tal y como se solicitó y aprobó tras la exposición al público del proyecto de reparcelación.
El alcance de la modificación afecta únicamente a la zona U16 definida en las normas subsidiarias y a la unidad de actuación
UA-7 en ellas delimitada, consistiendo en la inclusión dentro de ordenación del edificio n.o 2 de la calle Estación y al establecimiento
de un solar mínimo de 400 m2 para los edificios existentes.
Dado que la inclusión dentro de ordenación del edificio antes
citado supone disminuir los espacios libres previstos para la unidad en 480 m2 de superficie, se propone la disminución del aparcamiento previsto en ella en una superficie, se propone la disminución del aparcamiento previsto en ella en una superficie
equivalente de manera que la totalidad de los espacios libres proyectados en la unidad permanezcan inalterados.
3.
Aldaketaren zergatia
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Modificaciones a introducir en la normativa
A los fines expuestos en los anteriores puntos es necesario
introducir en distintos apartados de la Normativa de la N.S. modificaciones en el sentido de añadir o complementar las determinaciones existentes.
Las modificaciones afectan únicamente a:
a) Memoria
b) Normativa del desarrollo del planeamiento y especificas
de cada zona:
A continuación se transcriben los distintos apartados modificados figurando en negrita los párrafos introducidos y señalando
la página en la cual se encuentran.
a)
P-3
P-4
P-5
Modificaciones a introducir en la memoria. Página 20
Camino Río Elorrio
700 mt.
4 mt.
2.800 m2
Camino Río Elorrio
260 mt.
4 mt.
1.040 m2
Iglesia-Frontón
175 mt.
4 mt.
700 m2
Total
8.155 m2
Caminos rurales
C-1 Camino Arrazola
C-2 Camino Axpe
C-3 Camino Barrencalle
C-4 Calle Artecalle
Longitud
3.800 mt.
2.900 mt.
1.400 mt.
700 mt.
Anchura
4 mt.
4 mt.
4 mt.
4 mt.
Total
Superficie
15.200 m2.
11.600 m2.
5.600 m2.
2.800 m2.
35.200 m2
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Bidegorria
B-1 Elorriorako
aintzinako trenbidea
B-2 Arrazolarako
aintzinako trenbidea
Aparkalekuak
Industria
Industria
Hilerria
Rotonda
— 1281 —
2
1.450 mt.
4 mt.
5.800 m .(1)
550 mt.
4 mt.
2.200 m2.
110 mt.
77 mt.
12 mt.
0
Guztira
8.000 m2
24 mt.
15 mt.
55 mt.
Guztira
80
2.640 m2.
1.155 m2.
660 m2.
4.455 m2
5.026 m2.
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Bidegorri
B-1 Antiguo ff.cc.
a Elorrio
B-2 Antiguo ff.cc.
a Arrazola.
Aparcamientos
Industria
Industria
Cementerio
Rotonda
1.450 mt.
4 mt.
5.800 m2.(1)
550 mt.
4 mt.
2.200 m2.
110 mt.
77 mt.
12 mt.
0
Total
8.000 m2
24 mt.
15 mt.
55 mt.
Total
80
2.640 m2.
1.155 m2.
660 m2.
4.455 m2
5.026 m2.
(1) Durango-Beasain autobidearen barruan sartzeko aldaketa puntualarekin bat
(1) Conforme a modificación puntual para inclusión del Corredor Durango-Beasain.
b) Antolakuntzaren garapen Arautegian eta Eremu bakoitzaren
zehatzetan sartu beharreko aldaketak. 108 eta 109 orrialdeak.
b) Modificaciones a introducir en la Normativa del Desarrollo del Planeamiento y Específicas de cada Zona. Páginas 108 y
109.
2.16 U-16—Eremua
Durango-Beasain errepidea, etxebizitza lurren eta hirigintza
lurren mugak mendebaldetik.
U.A.-7 ekintza atalean aurkitzen den eremuak ondorengo ezaugarriak ditu:
2.16.—Zona U-16
Situada entre la carretera Durango-Beasain, límite con suelo
residencial y límite de suelo urbano en el Oeste.
La zona, que se encuentra en la unidad de actuación UA-7,
tiene las siguientes características:
Azalera osoa .....................................................
Eraikuntzarako azalera osoa ............................
Eraikigarritasuna. ..............................................
Industriarako gutxienezko orubea.....................
Etxebizitzarako gutxienezko orubea .................
Gehienezko okupazioa .....................................
Eraikitako gehienezko altuera...........................
Banaketak: Eraikuntza berriak ..........................
Mugakideak ...................................
Bidea..............................................
Kaleak............................................
Superficie total............................................... 9,325 Ha.
Superf. total de edificación ............................ 55.500 m2.
Edificabilidad ................................................. 0,595 m2/m2
Solar mínimo industrial.................................. 1.000 m2.
Solar mínimo residencial existente................
400 m2.
Ocupación máxima........................................
55 %
Altura máxima edificada ................................
12 m. al alero
Separaciones : edificaciones nueva pl. .........
12 mt.
colindante .............................
6 mt.
Carretera (eje) ......................
22 mt.
calles ....................................
6 mt.
9.325
55.500
0,595
1.000
400
% 55a.
12
12
6
22
6
ha.
m2.
m2/m2
m2.
m2.
mt.
mt.
mt.
mt.
mt.
Oharrak:
UA-7 Ekintza Atalen zehaztapenen arabera egingo da gestioa.
Egoitza eraikuntzak gutxienez 400m2ko azalera duten lurzatietan mantendu ahal izango dira.
Observaciones
La gestión se realizará conforme a las determinaciones de la
Unidad de Actuación UA-7.
Las edificaciones residenciales podrán permanecer en una parcela no inferior a 400 m2. de superficie.
Baimendutako erabilerak:
– Etxebizitza - bizitza bateko etxeak (daudenak)
– Industria- Artezanala, bateragarria, baimendua, molestua, oso
molestua.
– Zerbitzu alorrekoa - denak.
– Garajea - denak.
– Ekipamendua - denak.
Usos permitidos
— Residencial: Vivienda unifamiliar (las existentes)
— Industrial: Artesanal, compatible, tolerable, molesta, muy
molesta.
— Terciario: Todos
— Garaje: Todos
— Equipamiento: Todos
Debekatutako erabilerak
— Besteak.
Usos prohibidos
— Los restantes
2.16.1.- U.A.-—Ekintza Atala:
5.gestio planuan ondorengo ezaugarrien bidez zehaztua:
Azalera osoa ...................................................
Dauden etxebizitzen zenbatekoa....................
Bidegarritasun rodatuaren azalera..................
Aparkalekuari utzitako azalera........................
Alor hutsei utzitako azalera.............................
Gizarte alorrerako utzitako azalera .................
Aholkatutako ekintza sistema .........................
10,95 Ha.
4
Ud.
0,30 ha.
0,26 ha.
0,96 ha.
0,025 ha.
Elkarlaguntza.
2.16.1.—Unidad de actuación UA-7
Delimitada en el plano de gestión n.o 5 con las siguientes características:
Superficie total ..................................................
10,95 Ha.
N.o viviendas existentes ....................................
4
Ud.
Superf.vialidad rodada ......................................
0,30 Ha.
Superf. cesión aparcamiento ............................
0,26 Ha.
Superf. cesión espacio libre..............................
0,96 Ha.
Superf. cesión total ...........................................
0,025 Ha.
Sistema de actuación recomendado.................
Cooperación.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1282 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Oharrak:
Antolakuntzak, jadanik dauden etxebizitza bateko eta bitako
unitaeak errespetatzen du.
Derrigorrezko okupazio ezaugarria du, industria eta residentzia artean utzitako alor hutsak.
Eraikuntza berriak, gestio planuan adierazitako gehienezko linea
ez dute gaindituko.
Observaciones
La ordenación respeta las unidades unifamiliares y bifamiliares existentes.
El espacio libre de cesión definido entre la industria y la residencia tiene carácter de emplazamiento obligatorio.
Las nuevas edificaciones no rebasarán la línea de máxima ocupación señalada en el plano de gestión.
5.
5.
Tramitazioa
Agiri honetako 4.atalean zehaztutako aldaketa proposamena,
Hiri Antolakuntza eta Lurraren Araubideari dagokion Legearen Eraberritutako testuaren 128.122 atalean eta 114 atalean ezarritakoa
jarraituz tramitatuko da.
Tramitación
La propuesta de modificación descrita en el anterior apartado 4 de este documento, se tramitará conforme a lo dispuesto en
el artículo 128.122 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana y al artículo 114 del mismo
Texto al cual remite.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1283 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1284 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1285 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
(II - 190)
•
Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea
Mancomunidad de Servicios del Txorierri
IRAGARKIA
ANUNCIO
Mankomunitate honen Udalbatza Osoak 1995eko abenduaren 4ko Bilkuran, lehiaketa eta prozedura irekiaren bidez egin behar
den Helbidederatutako Udal Laguntza Zerbitzu Publikoaren emakidagatik zeharkako kudeaketaren esleipena arautu behar duten
Baldintza Administratibo-Partikularren Plegua onartzea erabaki zuen.
Hau jendaurrean ikusgai jartzen da, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den biharamunetik zenbatzen hasita eta
zortzi eguneko epe barruan, honi buruzko erreklamazioak eta oharpenak aurkeztu ahal izateko, toki-araubidearen arloan indarreko legexedapenen Testu Bateratua onartzen duen apirilaren 18ko 781/1986
Errege Lege Dekretuaren 122. 2. artikuluari jarraituta.
La Junta Plenaria de esta Mancomunidad, en sesión celebrada
el día 4 de diciembre de 1995, acordó aprobar el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que han de regir la adjudicación de
la gestión indirecta por concesión del servicio público de Ayuda Domiciliaria Municipal, por concurso y por procedimiento abierto.
Lo que se expone al público durante el plazo de ocho días contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia», a los efectos de que puedan
presentarse reclamaciones u observaciones en relación con el mismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 122.2 del Real
Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local.
Al mismo tiempo, al amparo del citado artículo y conforme a
lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley 13/1995 de 18 de mayo,
se anuncia la licitación mediante concurso público por procedimiento
abierto, si bien la misma se aplazará cuanto resulte necesario en
el supuesto de que se formulasen reclamaciones contra el Pliego.
I.—Objeto del contrato: Es objeto del contrato la prestación del
Servicio de Ayuda a Domicilio en los municipios de la Mancomunidad.
II.—Tipo de licitación: El precio de licitación se ofertará por los
interesados, señalando la cantidad total global del precio/hora
efectiva que corresponda por la realización de los trabajos objeto
del contrato, diferenciándose el importe propiamente dicho y el
Impuesto sobre el Valor Añadido.
Era berean, aipatu artikularen babesean eta maiatzaren 18ko
13/1995 Legearen 79. artikuluan ezarritakoaren arabera, prozedura
irekiaz eta lehiaketa publikoaren bidez enkantea iragartzen da, dena
dela Pleguaren kontrako erreklamaziorik aukeztekotan enkantea
geroratuko da behar den beste.
I.—Kontratuaren xedea: Kontratu honen xedea Mankomunitateko udalerrietan Helbideratutako Laguntza Zerbitzua ematea dugu.
II.—Enkate-mota: Interesatuek enkante-prezioa eskainiko
dute, kontratu honen xede diren lanak burutzeari dagokion ordu eraginkorreko prezio kopuru osoa adierazita, eta berezko zenbatekoa
zein Balio Erntsiaren gaineko Zerga bereiztuta.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1286 —
III.—Kontratuaren iraupena: Lehiaketaren xede diren zerbitzuen
iraupena, eta honen ondorioz, jasotzailearekin sinatu behar den kotratuaren epea esleipen-egunetik hasita urtebetekoa izango da.
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
III.—Duración del contrato: La duración de los servicios objeto del concurso y, subsiguientemente, el plazo del contrato a suscribir con el adjudicatario, tendrá una duración de un año, a partir
de la fecha de adjudicación.
IV.—Fianza provisional: Será la cantidad equivalente al 2% del
precio de licitación y será el producto resultante de multiplicar el
número de horas a prestar inicialmente por el precio/hora.
IV.—Behin-behineko fidantza: Enkante-prezioaren %2aren zenbateko baliokidea izango da, hain zuzen, eman behar diren ordu
kopuruaren eta orduko prezioaren arteko biderkaketaren emaitza
izanik.
V.—Behin-betiko fidantza: Maiatzaren 13/1995 Legearen 37.
artikuluaren araberakoa.
VI.—Proposamenen aurkezpena: Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko den biharamunetik zenbatzen hasita eta
26 eguneko epe barruan.
Espedientea aztertu ahal izango da Mankomunitateko Idazkaritzan, lanegunetan eta goizeko 9etatik eguerdiko ordubatera arte.
Derion, 1996ko urtarrilaren 8an.—Lehendakaria, Juan M.
Atxutegi
V.—Fianza definitiva: Conforme al artículo 37 de la Ley 13/1995,
de 18 de mayo.
VI.—Presentación de proposiciones: En el plazo de 26 días
contados a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
El expediente podrá ser examinado en la Secretaría de la Mancomunidad en horario de 9:00 a 13:00 horas, los días laborables.
En Derio, a 8 de enero de 1996.—El Presidente, Juan M.
Atxutegi
(II-157)
(II-157)
•
•
IRAGARKIA
ANUNCIO
Mancomunidad de Servicios del Txorierri - Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatearen Osoak 1995eko abenduaren 4ko Bilkuran
gizarte-laguntzaile bat kontratatzeko deialdiaren base orokorrak onartu zituen.
En sesión de la Junta Plenaria de la Mancomunidad de Servicios del Txorierri - Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea, celebrada el día 4 de diciembre de 1995, se aprobaron las bases generales de convocatoria para la contratación temporal de un Asistente
Social.
Lo que se publica en cumplimiento del artículo 6 del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
Hau jendaurrean ikusgai jartzen da guztion ezagupenerako ekainaren 7ko 896/1991 Errege-Dekretuaren 6. artikuluan ezarritakoa
beteaz.
Derion, 1996ko urtarrilaren 8an.—Lehendakaria, Juan M. Atxutegi Gerrikaetxebarria
En Derio, a 8 de enero de 1996.—El Presidente, Juan M.
Atxutegi Gerrikaetxebarria
Aldi baterako gizarte laguntzaile baten kontratazioari dagozkion BASE orokorrak.
BASES generales de convocatoria para la contratación temporal de un Asistente Social.
Lehenengoa.—Deialdiaren xedea
Primera.—Objeto de la convocatoria
Deialdi honen xedea, eraskinean dagoen hautespen-prozeduraren bidez, gizarte-laguntzaile bat aldi baterako kontratatzea dugu,
2.104/1988 Errege Dekretuak ezarritakoari jarraituaz.
Es objeto de la presente convocatoria la contratación laboral temporal al amparo del Real Decreto 2.104/1984, de un Asistente Social
mediante el procedimiento selectivo que figura en el Anexo.
Bigarrena.—Hautagaien betebeharrak
Segunda.—Requisitos de los candidatos
Hautaketa-prozesuan parte hartu ahal izateko honakoa beharrezkoa izango da:
a) Estatu Espainiarreko hiritarra izatea.
b) Hamazortzi urteko adina bete izana eta adinagatik beharturiko erretirorako 10 urte baino gehiago falta izatea, bererariazko
adin espezifiko eta ezberdina eskatzen diren prozesuen kalterik gabe.
Para poder tomar parte en los correspondientes procesos selectivos, será necesario:
a) Poseer la nacionalidad del Estado español.
b) Tener cumplidos 18 años de edad y no exceder de aquella en que falte menos de 10 años para la jubilación forzosa por
edad, sin perjuicio de aquellos procesos en que, en particular, se
exija una edad específica y distinta.
En todo caso, y a los solos efectos de la edad máxima para
su ingreso, se compensará el límite con los servicios prestados anteriormente en la Administración Local.
c) No padecer enfermedad o defecto físico que impida el
normal desempeño de la función, lo que se acreditará mediante
certificado médico expedido por los servicios médicos que determine la Corporación, sin perjuicio de la aplicación de la Ley 13/1982,
de 7 de abril, de integración social de los minusválidos.
d) No haber sido separado, mediante expediente disciplinario, del servicio del Estado, Administración Autonómica o Local, ni
hallarse inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.
e) No hallarse incurso en causa legal de incapacidad o incompatibilidad.
f) Aquellos otros que, especifícamente, se fijen para el proceso selectivo en el anexo.
Todos los requisitos anteriores deberán poseerse en el
momento en que finalice el plazo de presentación de solicitudes
y gozar de los mismos durante el proceso de selección hasta el
nombramiento, salvo que en el anexo se disponga otra cosa.
Edonola ere, eta sartzeko gehienezko adinari dagokionaren
eraginetarako, muga Tokiko Administrazioan emandako zerbitzuekin
konpentsatuko da.
c) Dagozkion funtzioak betetzerakoan eragozpenik sor lezaketen gaixotasun zein akats fisikorik ez edukitzea. Hau elbarrien
gizarte-integraziorako apirilaren 7ko 13/1982 Legea aplikatzearen
kalterik gabe.
d) Estatuko edo Administrazio Autonomiko zein Lokalaleko zerbitzutik disziplina-espedientearen bidez apartatu ez izana, ez eta
funtzio publikoetan jarduteko desgaitua izatea ere.
e) Ezgaitasun zein bateraezintasuneko lege-auzian sartuta
ez egotea.
f) Eraskinean hautespen-prozesurako berariaz ezartzen diren gainontzeko guztiak.
Aurreko eskakizun guztien jabe izan behar du eskaerak aurkezteko epea amaitzean eta izendatu arte hautespen-prozesuak
dirauen bitartean, eraskinenan besterik xedatzen ez bada.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1287 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Hirugarrena.—Eske-idazkiak
Tercera.—Instancias
Hautespen-prozesuan parte hartzeko eskariak Txorierriko
Zerbitzuen Mankomunitateko Lehendakariari bidaliko zaizkio eta
deialdirako base hauek Erregistro Nagusian aurkeztuko dira Estatuko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatzen hasitako hogei egun naturaleko epean. Izangaiek deialdiko aurreko basean agertzen diren betebehar guztien jabe direla eskarietan adierazi
behar dute.
Eskariak aurkezteko epe barruan alegatu eta egiaztatu merezimenduez gain ez da besterik kontutan hartuko, ezta aipaturiko
epe barruan alegatutako beste guztiak ere, honen ondoren justifikatzen baldin badira.
Las instancias solicitando tomar parte en el proceso selectivo, en las que los aspirantes deberán manifestar que reúnen todas
y cada una de las condiciones exigibles conforme a lo dispuesto
en la base anterior, se dirigirán al Presidente de la Mancomunidad
y se presentarán en el Registro General de ésta, durante el plazo
de 20 días naturales contados a partir del siguiente a aquel en que
aparezcan publicadas estas bases de convocatoria en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
La Mancomunidad tendrá a disposición de los interesados el
correspondiente modelo normalizado de solicitud.
Las instancias también podrán presentarse en cualquiera de
las formas previstas en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Los aspirantes que deseen participar en la fase de concurso
adjuntarán a su instancia una declaración en la que habrán de
relacionar los méritos alegados, acompañando los documentos acredititivos de los mismos, que habrán de ser originales o copias
compulsadas o autenticadas. La compulsa podrá realizarse en la
Secretaría de la Mancomunidad, siempre y cuando el interesado
aportase el documento original.
No podrán valorarse méritos distintos a los alegados y justificados dentro del plazo de presentación de instancias, ni aquellos otros que, aun habiendo sido alegados en dicho plazo, se justifiquen posteriormente.
Laugarrena.—Onarpena
Cuarta.—Admisión
Eskariak aurkezteko epea behin amaituz gero, Lehendakaritzak
hilabeteko epean, gehienez ere, onartu eta kanpoan utzitako behinbehineko izangaien zerrenda baiesteko ebazpena luzatuko du. Ebazpen hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta Txorierriko
Mankomunitateko iragarki-taulan jendaurrean ikusgai jarriko da.
Aipaturiko zerrendetatik at geratuko diren izangaiek hamar eguneko epea izango dute baztertze honen kontrako erreklamazioa aurkezteko eta hau eragin duten faltak edo dokumentuak konpontzeko.
Erreklamazioetarako epea iraganda, onartu eta kanpoan utzitako
izangaien ebazpena onartu duen agintaritzak erabakiko ditu aurkeztutako erreklamazioak.
Terminado el plazo de presentación de instancias, la Presidencia
dictará resolución, en el plazo máximo de un mes, aprobando la
lista provisional de los aspirantes admitidos y excluidos. Dicha resolución se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y será
expuesta en el tablón de edictos de la Mancomunidad.
Los aspirantes que figuren excluidos en la lista referida, dispondrán de un plazo de 10 días para reclamar tal exclusión y subsanar las faltas o documentos que hubieran motivado la misma.
Transcurrido el citado plazo de reclamaciones, la autoridad que hubiera aprobado la resolución de admisión y exclusión de aspirantes,
resolverá las reclamaciones presentadas.
Bosgarrena.—Epamahai Kalifakatzailearen osaketa, izendapena
eta jarduera
Quinta.—Composición, designación y actuación del Tribunal
Calificador
Deituriko hautespen-prozesuetarako Epaimahai Kalifikatzaileak ekainaren 7ko 896/1991 Errege Dekretuaren 4. artikuluan, Euskal Funtzio Publikorako 6/1989 Legearen 31. eta 32. artikuluetan,
eta abenduaren 19ko 2223/1984 Errege Dekretuan ezarritakoari
jarraituaz eratuko da eta haien eraketa osoa Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da Lehendakaritzak aurretik onartutako izangaien zerrendarekin batera.
Epaimahaiak Lehendakari bat, Idazkari bat eta deialdiak ezarritako mahaikide-kopurua izango ditu, epaimahaikideak ez dira inoiz
bost baino gutxiago izango. Bere osaera gehien bat tekniko izango da gehien bat, eta deitutako plazetarako eskatzen den maila bereko edo altuagoko titulazioa edo espezializazioa izan beharko dute
mahaikideek. Mahaikideen artean Autonomi Elkarteko eta ordezkaritza sindikalak izendatutako langileen ordezkari bana izango dira.
Los Tribunales calificadores de los procesos selectivos convocados, se constituirán conforme a lo señalado en el artículo 4
del Real Decreto 896/1991, de 7 de junio, artículos 31 y 32 de la
Ley 6/1989, de la Función Pública Vasca, y R.D. 2.223/1984, de
19 de diciembre, y su completa composición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia» conjuntamente con la relación de aspirantes admitidos, previa su designación por la Presidencia.
El Tribunal contará con un Presidente, un Secretario y los Vocales que determine la convocatoria, no pudiendo ser en ningún caso
el número de miembros del Tribunal inferior a cinco. Su composición será predominantemente técnica y los vocales deberán
poseer titulación o especialización iguales o superiores a las exigidas para el acceso a las plazas convocadas. Entre los vocales
figurará un representante de la Comunidad Autónoma y otro del
personal designado por la representación sindical.
El Tribunal quedará integrado, además, por los suplentes respectivos que, simultáneamente con los titulares, habrán de designarse para el Secretario del Tribunal y Vocalías del mismo no delegables.
Efectuada la designación nominativa de los miembros del Tribunal, tanto titulares como suplentes, se hará pública en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y se expondrá en el tablón de edictos de la
Corporación junto con la resolución en la que se apruebe la lista
provisional de aspirantes admitidos y excluidos.
Los miembros del Tribunal deberán abstenerse de intervenir,
notificándolo a la autoridad convocante, y los aspirantes podrán
recusarlos conforme a lo establecido en el artículo 28 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Mankomunitateak interesatuen eskueran izango du dagokion
eskaera-modelo normalizatua.
Eskariak Administrazio Publikoetako Zuzenbide Erregimen eta
Administrazio Prozedura Arrunterako 30/1992 Legearen 38.4.
artikuluak ezarritako moduren batean ere aurkeztu ahal izango dira.
Lehiaketa-fasean parte hartu nahi duten izangaiek eskeidazkiekin batera aitorpena bidaliko dute, bertan alegatutako merituak eta hauei dagozkien egiaztagiriak agertuko dituzte, hauek orijinalak edo kopia konpultsatu zein egiaztatuak izango dira.
Interesatuak jatorrizko agiria aurkezten badu, konpultsa Mankomunitateko Idazkaritzan egiteko aukera izango du.
Epaimahaiaren Idazkariarentzat eta eskuordetu ezin daitezkeen mahaikideentzat izendatu beharko diren hurrenez hurreneko ordezkoek eta titularrek Epaimahaia osatuko dute.
Epaimahaikideen izendapen nominatiboa, hala titular nola ordezkoena, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko da eta Korporazioko ediktu-taulan onartu eta kanpoan utzitako izangaien behinbehineko zerrendari dagokion ebazpenarekin batera jendaurren
ikusgai jarriko da.
Epaimahaikideek abstenitu beharko dute deialdia luzatu duen
agintaritzari jakinarazita, eta izangaiek epaimahaikideak ezetsi ahal
izango dituzte Administrazio Publikoetako Araubide Juridiko eta Administrazio Prozedura Arrunterako azaroaren 26ko 30/92 Legearen
28. artikuluaren arabera.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1288 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Mahaikide-kopuruaren erdia, titularrak eta ordezkoak barne,
baino gehiago ez balego, ezin izango litzateke Epaimahaia eratu,
ezta honek jardun ere.
El Tribunal no podrá constituirse ni actuar sin la asistencia de
más de la mitad de sus miembros, titulares o suplentes, indistintamente.
Epaimahaikide guztiek hitza eta botua izango dute, botua izango ez duen Idazkaria izan ezik. Epaimahaiaren erabakiak dauden
botuen gehiengoagatik erabakiko dira, eta berdinketa izatekotan
Lehendari bezala aritu denaren botuak erabakiko du.
Todos los miembros del Tribunal tendrán voz y voto, con excepción del Secretario del mismo, que carecerá de esta última cualidad. Las decisiones del Tribunal se adoptarán por mayoría de los
votos presentes, resolviendo, en caso de empate, el voto del que
actúe como Presidente.
Edonola ere, Epaimahaiek deialdia luzatu duen agintaritzari
adituen izendapena eska diezaiokete, hauen espezialitateari
dagozkion materietan hitzarekin eta boturik gabe arituko dira aholkulari gisa.
En todo caso los Tribunales podrán solicitar de la autoridad
convocante la designación de expertos que, en calidad de asesores,
actuarán con voz pero sin voto en las materias propias de su especialidad.
Bestelako ebazpena berariaz agertzen ez bada, euskararen
ezagutza probari dagokion mahaikidetzak ondorio honetarako baino ez du eraginik izango eta HAEEk izendatutako Teknikoek ardura hori izango dute.
La vocalía del Tribunal correspondiente a la prueba de conocimiento de euskera tendrá únicamente validez a tal efecto, salvo
que expresamente se disponga otra cosa, y corresponderá a los
técnicos designados por el I.V.AP.
Seigarrena.—Hautespen-prozesuaren hasiera eta garapena
Sexta.—Comienzo y desarrollo del proceso selectivo
Oposaketaren lehen ariketarako tokia eta data, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira, hautespen-prozesurako onartu
eta kanpoan utzitakoen zerrenda onartzen duen ebazpenarekin
batera.
El lugar y fecha del comienzo del primer ejercicio de la oposición se publicará en el «Boletín Oficial de Bizkaia», conjuntamente
con la resolución por la que se apruebe la lista de admitidos y excluidos al proceso selectivo.
Izangaiek jarduteko ordena Herri Ardularitzaren Estatuko
Idazkaritzan burutuko den zozketaren arabera ezarriko da,
2223/1984 Errege Dekretuak ezarritakoarekin bat etorriaz.
El orden de actuación de los aspirantes vendrá determinado
conforme al sorteo que se lleve a cabo por la Secretaría del Estado para la Administración Pública, de conformidad con lo establecido
en el R.D. 2.223/1984.
Oposoziogileei dei egingo zaie deialdi bakarrean ariketa
bakoitzerako. Edozein ariketatara dei egingo zaien momentuan agertuko ez direnek ariketa horretan eta gainontzekoetan parte hartzeko
eskubidea galduko dute, beraz hautespen-prozesutik at geratuko
litzateke, ondo justifikaturiko eta Epaimahaiak askatasunean erabakiko dituen ezinbesteko kasuetan salbu.
Los opositores serán convocados para cada ejercicio en llamamiento único. La no presentación de un opositor a cualquiera de
los ejercicios en el momento de ser llamado, determinará automáticamente el decaimiento de su derecho a participar en el mismo ejercicio y en los sucesivos, quedando excluido, en consecuencia,
del proceso selectivo, salvo caso de fuerza mayor, debidamente
justificada y apreciada libremente por el Tribunal.
Oposizioaren ariketa bakoitzaren bukaeratik hurrengoaren hasiera izan arte, gutxienez 48 orduko epea iragan behar da eta gehienez 20 egun.
Desde la conclusión de cada ejercicio de la oposición y el
comienzo del siguiente, deberá transcurrir un plazo mínimo de 48
horas y máximo de 20 días.
Lehenengo ariketaren ondoko gainontzeko ariketen argitalpena
Epaimahaiak burutuko du aurreko probak egin diren tokietan edo,
hala balegokio, Korporazioko ediktu-taulan izangaiei ohartaraziaz.
Iragarki hauek behintzat hurrengo ariketa burutu baino 24 ordu lehenago argitaratu behar dira.
La publicación de los sucesivos anuncios de la celebración de
los restantes ejercicios posteriores al primero, se efectuará por el
Tribunal en los locales donde se hayan celebrado las pruebas anteriores o, en su caso, en el tablón de edictos de la Corporación, advirtiendo de ello a los aspirantes. Estos anuncios deberán hacerse
públicos con 24 horas, al menos, de antelación a la celebración
del siguiente ejercicio.
Epaimahaiak edozein momentutan izangiei eska diezaieke behar
den moduan identifikatzeko, ondorio honetarako Nortasun Agiri Nazionala eraman behar dute oposizioaren ariketa guztietara.
El Tribunal podrá en todo momento requerir a los aspirantes
para que se identifiquen debidamente, a cuyo efecto habrán de concurrir a cada ejercicio de la oposición provistos del documento nacional de identidad.
Prozeduraren edozein unetan izangaietariko batek deialdian
eskaturiko betebeharren bat ez daukala Epaimahaiak jakinaren gainetik egotekotan, doakionari entzun ondoren eta hautespen-prozesurako deialdia egin duen agintariari jakinerazpena bidalita, deialditik kanpo geratuko litzateke.
Si en cualquier momento del procedimiento llegara a conocimiento del Tribunal que alguno de los aspirantes carece de los requisitos exigidos en la convocatoria, se le excluirá de la misma, previa audiencia del interesado, dando cuenta, el mismo día, a la
autoridad que haya convocado el proceso selectivo.
Zazpigarrena.—Kalifikazio-sistema
Séptima.—Sistema de calificación
Hautespen-prozesuan aurrikusitako derrigorrezko ariketa guztiak baztertzaile izango dira eta eraskineko dagokion idazatian seinalaturiko gehienaren arabera kalifikatuko dira. Ariketa bakoitzeko gehienezko puntuazioaren erdia edo gehiago aterako ez duten
izangaiak kanporatuta geratuko dira, eta hauek «ez gai» deklaratuko dira.
Todos los ejercicios obligatorios previstos en el proceso
selectivo serán eliminatorios y calificados hasta el máximo señalado en el apartado correspondiente del anexo, siendo eliminados
los aspirantes que no alcancen, al menos, la mitad de la puntuación máxima de cada uno de ellos, los cuales serán declarados no
aptos.
Epaimahaikide bakoitzak zero eta ariketa bakoitzerako aurrikusitako gehienezko puntuazioa arte emateko aukera izango du.
Ariketa bakoitzean batzordekide bertaratuen puntuazioen batuketa eta horien kopuruaren zatiketaren emaitza izango da izangaiaren kalifikazioa.
El número de puntos que podrá ser otorgado por cada miembro del Tribunal será de cero hasta el máximo previstos en cada
uno de los ejercicios y las calificaciones de los aspirantes en cada
ejercicio será igual a la suma de las puntuaciones de los vocales
asistentes, dividida por el número de éstos.
Euskara-ezagupenei dagokien proba aurrekotik salbuetsita
dago, honek borondatezko izaera baitu. Proba hau HAEEko ordezkariak egingo duen proposamenaren arabera kalifikatuko da, eta eraskin bakoitzean seinalaturiko gehienezko puntuazioa eman ahal
izango da.
Se exceptúa de lo anterior la calificación de la prueba relativa a los conocimientos de euskera que, al ser de carácter voluntario, se calificará atendiendo a la propuesta del representante del
I.V.A.P. hasta el máximo indicado en cada anexo.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1289 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Ariketa bakoitzeko kalifikazioak erabakiko diren egun berean
jendaurrean argitaratuko dira eta Mankomunitateko ediktu-taulan
ikusgai jarriko dira.
Behin-betiko sailkapenaren ordena ariketa guztietan lortutako
puntuazioen batuketaren ondorioz ezarriko da, eta hala balegokio, lehiaketa-fasean konputagarri diren meritoen puntuazioa sumatuta.
Las calificaciones de cada ejercicio se harán públicas el mismo día en que se acuerden y se expondrán en el tablón de edictos de la Mancomunidad.
El orden de clasificación definitiva vendrá determinado por la
suma de las puntuaciones obtenidas a lo largo de todos los ejercicios, sumando, en su caso, la correspondiente a los méritos computables en la fase de concurso.
Zortzigarrena.—Aprobatuen zerrenda, agirien aurkezpena eta
izendapenak
Octava.—Relación de aprobados, presentación de documentos y nombramientos
Izangaien kalifikazioa bukatuta, Epaimahaiak aprobatuen
zerrenda argitaratuko du lortutako puntuazioaren arabera, hauen
kopurua deitutako lanpostuena baino handiago ezingo da izan. Zerreanda hau Lehendakariari bidaliko dio, puntuaziorik altuena lortu den
izangaiaren aldeko kontratazio-proposamena formulatuaz.
Epaimahaiaren proposamena Mankomunitateko Lehendakaritzarentzat lotesle izango da, honek berrikusi ahal izatearen kalterik gabe, Administrazio Publikoetako eta Administrazio Prozedura
Arrunteko 30/1992 Legean aurrikusitakoari jarraituaz.
2. Kargu publikoetan jarduteko desgaiturik ez dagoela eta Administrazio Publikoaren zerbitzutik at disziplina-espedientearen bidez
geratu ez dela egiaztatzen duen zinpeko aitormena.
3. Bete behar duen funtzioan normaltasunaz jarduteko eragotzi dezakeen gaixotasun edota akats fisikorik jasaten ez duela
egiaztatzen duen osasun-ziurtagiria, Osasun-Zerbitzuek luzatuta.
4. Administrazio Publikoetako Zerbitzurako Pertsonalaren Bateraezintasunak ezartzen dituen abenduaren 26ko 53/1984 Legeak
aurrikusitako bateraezintasun-arrazoietako batean ere ez dagoela egiaztatzen duen zinpeko aitormena.
5. Deialdi bakoitzean eskatutako berariazko betebeharren agirien bidezko justifikazioa.
6. Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
Terminada la calificación de los aspirantes, el Tribunal publicará la relación de aprobados por orden de puntuación, cuyo número no podrá exceder del de plazas convocadas, y remitirá dicha relación al Presidente, formulando la propuesta de contratación a favor
del candidato con mayor puntuación.
La propuesta del Tribunal será vinculante para la Presidencia
de la Mancomunidad, sin perjuicio de que ésta pueda proceder a
su revisión, conforme a lo previsto en la Ley de 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.
Al misimo tiempo el Tribunal remitirá al Presidente el Acta del
proceso de selección, en la que habrán de figurar, por orden de
puntuación, todos los aspirantes que han superado las pruebas,
todo ello para el supuesto de que el aspirante cuya contratación
se propone no llegara a formalizar el correspondiente contrato, sin
ningún otro derecho o expectativa.
El opositor propuesto presentará en la Secretaría de la Mancomunidad, dentro del plazo de 20 días naturales contados a partir de la publicación de la lista de aprobados, los documentos acreditativos de las condiciones que para tomar parte en el proceso
selectivo se exigen en las bases de la convocatoria:
1. Certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil
correspondiente.
2. Declaración jurada de no hallarse inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos y de no haber sido separado, mediante
expediente disciplinario, del servicio de la Administración Pública.
3. Certificado médico, expedido por los Servicios Médicos,
de no padecer enfermedad o defecto físico que impida el normal
ejercicio de la función.
4. Declaración jurada de no hallarse incurso en alguna de las
causas de incompatibilidad previstas en la Ley 53/1984, de 26 de
diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las
Administraciones Públicas.
5. Justificación documental de los requisitos específicos
exigidos en la convocatoria de que se trate.
6. Fotocopia del documento nacional de identidad.
Bederatzigarrena.—Gorabeherak
Novena.—Incidencias
Epaimahaiak, aurkez datezkeen zalantzak erabakitzeko eta base
hauetan aurrikusita ez dagoen edozein arlotan hautespen-prozesuaren antolamendu egokirako akordio beharrezkoak hartzeko gaitasuna izango du.
Interesatuek deialdia, bere baseak eta hauetatik edo epaimahaiaren jardueraren ondorioz sor datezkeen administrazio-egintza guztien kontra egin ahal izango dute, Administrazio Publikoetako Lege-Araubidearen eta Administrazio Prozedura Arruntaren
30/1992 Legeak ezarritako kasuetan eta moduan.
El Tribunal queda autorizado para resolver las dudas que se
presenten y tomar los acuerdos necesarios para el buen orden del
proceso selectivo en todo lo no previsto en estas bases.
Era berean, Epaimahaiak Lehendakariari hautespen-prozesuari
dagokion Akta bidali beharko dio, bertan proba guztiak gainditu dituzten oposiziogileak agertuko dira puntuazioaren arabera. Hau guztia bakarrik hurrengo kasurako: lanpostua eskuratuko duen izangaiak dagokion kontratua formalizatuko ez balu beste eskubiderik
edota espektatibarik eduki ezean.
Aprobatuen zerrenda argitaratuko den egunetik zenbatzen hasita eta hurrengo 20 egun naturaleko epe barruan, proposaturiko oposiziogileak Mankomunitateko Idazkaritzan aurkeztuko ditu hautespenprozesuan partaide izateko deialdiaren baseetan eskatzen diren
betebeharrei dagozkien egiaztagiriak:
1. Dagokion Erregisto Zibilak luzatutako jaiotza-zirutagiria.
Baseotan aurrikusita ez dagoen guztiaz, Euskal Funtzio Publikorako uztailaren 6ko legeak, 2223/1984 Errege Dekretuaren bidez
onartutako Estatuko Administrazioaren Zerbitzurako Pertsonalaren
Sarrerarako Araubide Orokorrak, Toki Araubideko Baseak arautzen
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeak eta apirilaren 18ko 781/1986
Errege Lege Dekretuak aginduko dute.
Aipatu 30/1982 Legean ezarritako terminoetan eta horren arabera burutu ahal izango da Epaimahaikideen ezespena.
Deialdi hau eta bere baseak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta
Mankomunitateko iragarki-taulan osorik argitaratuko dira.
La convocatoria, sus bases y cuantos actos administrativos
se deriven de aquéllos y de la actuación del Tribunal, podrán ser
impugnados por los interesados en los casos y en la forma establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
En lo no previsto en las bases, regirá la Ley 6/1989, de 6 de
julio, de la Función Pública Vasca, Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración del Estado, aprobado por Real Decreto 2.223/1984, Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, R.D.L. 781/1986, de 18 de
abril, y Real Decreto 896/1991, de 7 de junio.
La recusación de los miembros del Tribunal podrá llevarse a
cabo de conformidad y en los términos establecidos en la mencionada
Ley 30/1992.
La presente convocatoria y sus bases se publicarán integramente en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos
de la Mancomunidad.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1290 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Otsailaren 10eko 352/1986 Errege Dekretuaren 5.1 artikuluak
ezarritakoaren arabera, elbarritasun-kasuetarako eta eske-idazkian
honela aitortuta dutenentzat, Epaimahaiak deialdi honetako probak burutzeko beharrezko eritziko dien denpora eta baliabideen egokitzapenak egiteko gaitasuna izango du, baldin eta honen ondorioz proba bakoitzean eskatu behar den gaitasun-maila gutxietsi
edo jaisten ez bada.
Al amparo de lo establecido en el artículo 5.1 del R.D. 352/1986,
de 10 de febrero, el Tribunal queda facultado para efectuar las adaptaciones de tiempos y medios en la celebración de las pruebas
de la presente convocatoria que estime precisas, para aquellos
supuestos de aspirantes que tengan alguna minusvalía y así lo hayan
declarado en su instancia, y siempre que, a través de ello, no se
menoscabe o reduzca la aptitud exigible en la prueba de que se
trate.
ERASKINA
ANEXO
Lehenengoa.—Deitutako plaza
Primera.—Plaza convocada
Administrazio Bereziko Gizarte Laguntzaile lanpostu bat, Erdi
Mailako Teknikari mota. B ordain-multzoari dagokion soldata
ordainduta.
Una (1) plaza de Asistente Social, perteneciente a la Escala de
Administración Especial, Subescala Técnica, Clase Técnicos Medios, dotada con el sueldo correspondiente al grupo retributivo B.
Bigarrena.—Berariazko eskakizunak
Segunda.—Requisitos específicos
Gizarte Laneko Diplomaren jabe izatea edo eskaerak aurkezteko
epea edo honen amaiera-datan lortzeko aukera edukitzea.
Hallarse en posesión del título de Diplomado en Trabajo Social
o en condiciones de obtenerlo a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes.
Hirugarrena.—Hautespen-prozedura
Tercera.—Procedimiento de selección
Izangaien hautespena oposizio-lehiaketa sistemaren bidez burutuko da.
La selección de los aspirantes se llevará a cabo mediante el
sistema de concurso-oposición.
Laugarrena.—Epaimahaiaren kategoria
Cuarta.—Categoría del Tribunal
Martxoaren 4ko 236/1988 Errege Dekretuaren ondorioetarako hautespen-prozesu honetako Epaimahai Kalifikatzaileak 2. mailako kategoria izango du.
A los efectos del Real Decreto 236/1988, de 4 de marzo, la
categoría del Tribunal Calificador del presente proceso selectivo
será la 2.a.
Bosgarrena.—Epaimahaiaren osaketa
Quinta.—Composición del Tribunal
Bosgarren baseari jarraituaz eta Lehendakaritzak izendatu ondoren Epaimahaia honela eratuko da:
De acuerdo con la base quinta, y previa designación por la Presidencia, el Tribunal estará compuesto por:
Lehendakaria: Mankomunitateko Lehendakaria edo honek izendatutako Mankomunitateko kidea.
Presidente: El Presidente de la Mancomunidad, o miembro de
la misma en quien delegue.
Batzorkideak:
— Mankomunitateko ordezkari bat.
— HAEEko ordezkari bat.
— Bizkaiko Foru Aldundiko ordezkari bat.
— Langileen ordezkari bat.
Idazkaria: Korporaziokoa edo honek izendatutako funtzionaria.
Euskara-probarako bakarrik izango da izangaien ezagupenak
ebaluatuko dituen HAEEko ordezkari bat.
Vocales:
— Un representante de la Mancomunidad.
— Un representante del I.V.A.P.
— Un representante de la Diputación Foral de Bizkaia.
— Un representante del personal.
Secretario: El de la Corporación o funcionario en quien delegue.
Exclusivamente para la prueba de euskera un representante
del I.V.A.P. que evaluará el conocimiento de los aspirantes.
Lehiaketa-fasea
Fase de concurso
Izaera baztertzaile izango ez duen lehiaketa-fasean alegatu eta
eskaerak aurkezteko epe barruan behar bezala egiaztatutako
merezimenduak baloratuko dira, hauek jarraian xehekatuta daude:
En la fase de concurso, que no tendrá carácter eliminatorio,
se valorarán los méritos alegados y debidamente acreditados dentro del plazo de presentación de instancias, que a continuación se
detallan:
a) Administrazio Publikoan edo Gizarte Langile lanpostuan
emaniko eta aitorturiko zerbitzu eraginkorrak: lan egindako urteko
0,5 puntu, gehienez 3 puntu.
a) Servicios efectivos reconocidos y prestados en la Administración Pública en puesto o plaza de Trabajador Social: 0,5 puntos por año de trabajo, hasta un máximo de 3 puntos.
Ikasketa-praktiketan edo lankidetzetan izandako esperientziak
ez dira baloratuko.
No se valorarán las experiencias profesionales de prácticas
académicas o colaboraciones.
b) HAEEk, INAPk (Herri Administrazioaren Erakunde Nazionala) eta IEAPk (Herri Administrazioaren Erakunde Europarra) antolaturiko eta Unibertsitateek, Hezkuntza Ministeritzaren edo Autonomi Elkarteetako Hezkuntza Sailen menpeko Ikastetxeek
prestakuntza edo hobekuntzarako emaniko ikastaroak, baita lankidetzan zein bakarrik edozein Zentro Ofizialek antolatutakoak ere.
Kurtsoek Plazari dagozkion funtzioekiko harreman zuzeneko gaien
ingurukoak izan beharko dute eta bertaratze-ziurtagiria aipatu Zentroek luzatu behar dute.
b) Cursos de formación o perfeccionamiento organizados por
el IVAP, INAP e IEAP, los impartidos por las Universidades, Centros Docentes dependientes del Ministerio de Educación o Departamentos de Educación de las Comunidades Autónomas y los organizados en colaboración o en exclusiva por cualquier Centro Oficial
(Ministerios, Consejerías, Cámaras de Comercio, Colegios Oficiales,
etc.) sobre materias que guarden relación directa con las funciones propias de la plaza, siempre que el certificado de asistencia
esté expedido por dichos Centros.
Izangaiek alegatutako prestakuntza edo hobekuntzarako kurtsoak behar den bezala egiaztatu beharko dira diploma edo bertaratze-ziurtagiriaren bidez edota, hala balegokio, aporbetxamendu-ziurtagiria, bertan ikastaroetako irakastordu-kopurua nahitaez
agertu behar da eta gehienez 2 puntuko balorazioa izango dute
baremo honen arabera:
Los cursos de formación o perfeccionamiento alegados por los
aspirantes deberán acreditarse debidamente mediante diploma y/o
certificación de asistencia y/o, en su caso, certificación de aprovechamiento, en los que necesariamente han de figurar las horas
lectivas de duración de los mismos y se valorarán hasta un máximo de 2 puntos con arreglo al siguiente baremo:
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1291 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
— 20 eta 40 orduko iraupena duten kurtsoek: 0,10 puntu.
— 40 eta 100 orduko iraupena duten kurtsoek: 0,25 puntu.
— 100 eta 200 orduko iraupena duten kurtsoek: 0,65 puntu.
— 200 baino ordu gehiagoko iraupena duten kurtsoek: puntu 1.
Masterrak eta Unibertsitateek edo Zentro Ofizialek emandako Gradu Ondoko Kurtsoak prestakuntza edo hobekuntzarako ikastarotzat hartuko dira.
Lehiaketa faseko emaitzak Mankomunitateko iragarki-taulan
argitaratuko dira oposizio-fasea hasi aurretik.
— Cursos de 20 a 40 horas de duración: 0,10 puntos.
— Cursos de 40 a 100 horas de duración: 0,25 puntos.
— Cursos de 100 a 200 horas de duración: 0,65 puntos.
— Cursos de más de 200 horas de duración: 1 punto.
Tendrán la consideración de cursos de formación y perfecionamiento los Masters y/o Cursos de Postgrado impartidos por Universidades u otros Centros Oficiales.
Los resultados de la fase de concurso serán publicados en el
tablón de anuncios de la Mancomunidad, antes del comienzo de
la fase de oposición.
Oposizio fasea
Fase de oposición
Oposizioan jarraian agertuko ditugun ariketak burutuko dira,
lehendabiziko hirurak derrigorrezko eta baztertzaileak izango dira
eta laugarrena borondatezkoa eta ez baztertzailea:
La oposición consistirá en la realización de los ejercicios
que a continuación se indican, siendo los tres primeros obligatorios y eliminatorios y el cuarto de carácter voluntario y no
eliminatorio.
Primer ejercicio (obligatorio y eliminatorio).—Constará de tres
partes siendo necesario la superación de cada una de ellas por
separado:
a) Primera parte: Consistirá en contestar por escrito un cuestionario de preguntas, con respuestas múltiples, siendo sólo una
de ellas correcta, relacionado con la primera parte del programa
anexo a esta convocatoria.
La calificación máxima de esta parte será de 5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarla.
b) Segunda parte: Consistirá en contestar por escrito un tema
extraído al azar de la segunda parte del programa anexo a esta
convocatoria.
La calificación máxima de esta segunda parte será de 5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarla.
c) Tercera parte: Consistirá en contestar por escrito un tema
extraído al azar de la tercera parte del programa anexo a esta convocatoria.
La calificación máxima de esta tercera parte será de de 5 puntos, siendo necesario obtener un mínimo de 2,5 puntos para superarla.
La primera, segunda y tercera parte de este ejercicio se
realizará en una única sesión, y en el tiempo que determine el Tribunal. La corrección de la segunda y tercera parte quedará condicionada a la superación de la primera y segunda parte, respectivamente.
Segundo ejercicio (obligatorio y eliminatorio).—Consistirá en
desarrollar por escrito uno o varios supuestos prácticos que
el Tribunal determine, en relación con las tareas propias de la
plaza.
El tiempo máximo para la realización de este ejercicio será de
180 minutos.
El Tribunal podrá establecer la lectura pública del ejercicio, valorándose, fundamentalmente, la capacidad y formación general, la
precisión y rigor en la exposición, la claridad de ideas y la preparación y correcta aplicación de los conocimientos teóricos de los
aspirantes a la resolución de los supuestos prácticos planteados.
Lehenengo ariketa (derrigorrezkoa eta baztertzailea).—Hiru zati
izango ditu, bakoitza gainditu beharko da:
a) Lehenengo zatia: galde-sorta bat idatziz erantzun beharko da, erantzun ezberdinak izango ditu eta bakar bat zuzena izango da. Honek zer ikusia izango du deialdi honi erantsitako egitarauaren lehenengo zatiarekin.
Zati honetako gehienezko puntuazioa 5 puntukoa izango da,
eta gainditzeko 2,5 puntu behintzat atera behar dira.
b) Bigarren zatia: deialdi honi erantsitako egitarauaren bigarren zatiko gai bat, ausaz aterata idatziz garatu beharko da.
Zati honetako gehienezko puntuazioa 5 puntukoa izango da,
eta gainditzeko 2,5 puntu behintzat atera behar dira.
c) Hirugarren zatia: deialdi honi erantsitako egitarauaren
hirugarren zatiko gai bat, ausaz aterata, idatziz garatu beharko da.
Zati honetako gehienezko puntuazioa 5 puntukoa izango da,
eta gainditzeko 2,5 puntu behintzat atera behar dira.
Ariketa honetako lehenengo, bigarren eta hirugarren zatiak saio
bakarrean eta Epaimahaia ezarriko duen denporan burutuko dira.
Bigarren eta hirugarren zatien zuzenketa burutzeko, hurrenez hurren,
lehenengo eta bigarren zatiak gainditu beharko dira.
Bigarren ariketa (derrigorrezkoa eta baztertzailea).—Plazari
dagozkion zereginen inguruan, Epaimahaiak ezarriko dituen suposamendu praktiko bat edo batzuk idatziz garatu beharko dira.
Ariketa hau burutzeko gehienez 180 minutu eman daitezke.
Epaimahaiak ariketaren irakurketa publikoa erabakitzeko gaitasuna izango du. Gehien bat izangaien gaitasuna eta prestakuntza
orokorra, azalpenaren zorroztasuna eta xehetasuna, ideien argitasuna eta planteiaturiko suposamendu praktikoen konponbideari emaniko ezagupen teorikoen prestakuntza eta aplikazio zuzena
baloratuko dira.
Ariketa honetako gehienezko puntuazioa 10 puntukoa izango
da, eta gainditzeko 5 puntu behintzat atera behar dira, hori lortuko ez duten izangaiak kanpoan geratuko dira.
Hirugarren ariketa (derrigorrezkoa eta baztertzailea).—Gaitasun-proba psikoteknikoak eta nortasun-probak burutu beharko dira, bai elkarrizketa pertsonal osagarria ere; hau guztia bete
behar den plazaren profilarekiko izangaien egokitasun-maila
ebaluatzeko.
Ariketa honek gehienez 10 puntuko puntuazioa izango du, gutxienezko puntuazioa (5 puntu) behintzat lortuko ez duten izangaiak
kanpoan geratuko dira.
Laugarren ariketa (borondatezkoa).—Hirugarren hizkuntz
eskakizuneko trebetasunetan izangaien euskara-ezagupenak
neurtzeko ezarri diren probak burutu beharko dira, hau guztia Euskal Autonomi Elkarteko Administrazio Publikoetan Eukararen Era-
Este ejercicio se valorará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no obtengan una puntuación
mínima de 5 puntos.
Tercer ejercicio (obligatorio y eliminatorio). —Consistirá en
la realización de pruebas psicotécnicas aptitudinales y de personalidad y entrevista personal complementaria para evaluar
el grado de adecuación de los aspirantes al perfil de la plaza
a cubrir.
Este ejercicio se valorará hasta un máximo de 10 puntos, quedando eliminados los aspirantes que no obtengan una puntuación
mínima de 5 puntos.
Cuarto ejercicio (voluntario).—Consistirá en la acreditación o
en la realización de las pruebas encaminadas a determinar los conocimientos de euskera de los aspirantes en las destrezas del perfil lingüístico 3, conforme a lo establecido en el Decreto 224/1989,
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1292 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
bileraren Normalkuntza arautzen duten urriaren 17ko Dekretuan
ezarritakoaren arabera.
de 17 de octubre, por el que se regula la Planificación para la Normalización del Uso del Euskera en las Administraciones Públicas
de la Comunidad Autónoma Vasca.
Eskatutako hizkuntz eskakizuna egiaztatzeko aukera izango
dute izangaiek, eta proba hau burutzetik salbuetsita geratuko dira
jarraian aipatzen diren euskara-ziurtagiri ofizialetako bat edo titulu bat aurkeztuta. Kasu honetan Epaimahaiak gehienezko kalifikazioa
emango die:
Los aspirantes podrán acreditar el perfil lingüístico exigido y
quedar exentos de realizar las pruebas, asignándoles el Tribunal
la calificación máxima, mediante la aportación de alguno de los certificados oficiales o títulos de euskera que se citan a continuación:
— EGA Euskararen Gaitasun Agiria.
— Hizkuntz Eskola Ofizialeko Gaitasuna Maila.
— Labayru Ikastegiak luzatutako Ziurtagiria.
— Plaza honi dagokion hizkuntz eskakizuna edo altuago bat
egiaztatu duen ziurtagiria, Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak luzatuta.
— El Certificado de Aptitud del Conocimiento de Euskera EGA.
— El grado de Aptitud de la Escuela Oficial de Idiomas.
— El Certificado otorgado por el Instituo Labayru.
— Certificado del Instituto Vasco de Administración Pública de
haber acreditado el perfil lingüístico correspondiente a esta plaza
o alguno superior.
Hirugarren hizkuntz eskakizuna gainditu edo egiaztatzeagatik gehienez 8 puntuko kalifikazioa jasoko du. Izangaiek egiaztatzen dituzten ezagupen-mailek probari esleitutako hirugarren hizkuntz eskakizuneko gaitasun mailekin bat egiten ez dutenean,
egiaztatutako ezagugupen-mailaren araberako puntuazioa eman
dezake Epaimahaiak.
La acreditación o superación de las pruebas del perfil lingüístico
3, se calificará con una puntuación máxima de 8 puntos, pudiendo el Tribunal asignar una puntuación proporcional al nivel de conocimientos que acrediten los aspirantes poseer cuando no coincida con los niveles de destreza que requiere el perfil lingüístico 3
que tiene asignada la plaza.
EGITARAUA
PROGRAMA
Lehenengo zatia
Primera parte
1. gaia.—Toki Araubide Espainiarra: Garapen historikoa. Toki
administrazioa 1978ko Konstituzioan. Udal autonomia.
Tema 1.—El Régimen Local Español: Evolución histórica. La
Administración Local en la Constitución de 1978. La Autonomía municipal.
2. gaia.—Toki Ordenamenduko Iturburuak. Toki araubidearen
inguruko estatu eta autonomi legeria. Toki erakundeen sektoreko
legeriaren aplikazioa, hain zuzen estatutik eta autonomi elkarteetatik sortzen dena.
Tema 2.—Fuentes del Ordenamiento Local. Legislación estatal y autonómica sobre Régimen Local. Aplicación por los entes locales de la legislación sectorial emanada del Estado y Comunidades
Autónomas.
3. gaia.—Udalerria. Kontzeptua eta elementuak. Udalerrien sorkuntza eta desagerpena. Udal mugapenen aldkaketa. Barrutika eta
auzoka eginiko zatiketa.
Tema 3.—El municipio. Concepto y elementos. Creación y supresión de municipios. Alteración de términos municipales. División
en distritos y barrios.
4. gaia.—Toki erakundeen eskumenak: berezkoak, eskuordetuak
eta esleituak. Gaitasuna, eskuduntza eta gutxienezko betebeharrak.
Tema 4.—Competencias de los entes locales: propias, delegadas y asignadas. Capacidad, competencia y obligaciones mínimas.
5. gaia.—Udal Antolamendua. Udal erakunde beharrezkoak
eta osagarriak: motak, osaketa, atribuzioak eta ordezkaritzen araubidea.
Tema 5.—Organización municipal. Organos municipales
necesarios y complementarios: clases, composición, atribuciones
y régimen de delegaciones.
6. gaia.—Toki erakunde elkargokideen saio eta erabakien araubidea. Saio-motak. Eraketa eta burutzapenerako betebehar eta prozedurak. Erabakien motak eta era. Aktak eta ziurtagiriak.
Tema 6.—Régimen de sesiones y acuerdos de los órganos colegiados locales. Clases de sesiones. Requisitos y procedimientos
de constitución y celebración. Clases y forma de los acuerdos. Actas
y certificaciones.
7. gaia.—Erabakien eta tokiko ekintzen jakinarazpena eta argitarapena. Administrazio-bideari amaiera ematen diote egintzak. Tokiko egintzen eta erabakien kontra egiteko araubidea.
Tema 7.—Notificación y publicación de acuerdos y actos locales. Actos que ponen fin a la vía administrativa. Régimen de impugnación de actos y acuerdos locales.
8. gaia.—Administrazio publikoa. Alderdi orokorrak eta jarduerarako printzipioak.
Tema 8.—La Administración Pública. Aspectos generales y principios de actuación.
9. gaia.—Zerbitzu Publikoaren nozioa.
Tema 9.—La noción de Servicio Público. Modos de gestión de
los Servicios Públicos.
10. gaia.—Ahalmen administratiboak. Legezkotasun-printzipioa.
Autotutoretza administratiboa. Zuhurtziarako ahalmena eta bere kontrola. Administrazioaren erantzukizuna.
Tema 10.—Las potestades administrativas. El principio de legalidad. La autotutela administrativa. La potestad discrecional y su
control. Responsabilidad de la administración.
11. gaia.—Egintza administratiboa. Kontzeptua eta motak. Betebeharrak, eragimena, egintza administratiboen deuseztasuna eta
anulatzeko aukera.
Tema 11.—El acto administrativo. Concepto y clases. Requisitos, eficacia, nulidad y anulabilidad de los actos administrativos.
12. gaia.—Administrazio Publikoekiko harremanetan hiritarren
eskubideak eta betebeharrak.
Tema 12.—Derechos y deberes de los ciudadanos en sus relaciones con las Administraciones Públicas.
13. gaia.—Prozedura administratiboa. Arauketa, printzipioak
eta faseak.
Tema 13.—El procedimiento administrativo. Regulación, principios y fases.
14. gaia.—Tokiko funtzio publikoa eta honen antolaketa. Tokiko funtzionari publikoen eskubideak eta betebeharrak.
Tema 14.—La función pública local y su organización. Derechos y deberes de los funcionarios públicos locales.
15. gaia.—Tokiko aurrekontuak.
16. gaia.—Konstituzio Espainiarra. Funtsezko eskubideak eta
betebeharrak.
17. gaia.—Euskal Herriko Autonomi Estatutua.
Tema 15.—Los presupuestos locales.
Tema 16.—La Constitución Española. Derechos y deberes fundamentales.
Tema 17.—El Estatuto de Autonomía del País Vasco.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1293 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Bigarren zatia
Segunda parte
1. gaia.—Ongizatearen estatua. Gizarte-ongizatea, gizarte-politika, gizarte-egintza, gizarte-zerbitzuak. Definizioa. Desberdintasunak
eta elkarreraginak.
Tema 1.—Estado del bienestar. Bienestar social, política
social, acción social, servicios sociales. Definición. Diferencias e
interrelaciones.
2. gaia.—Gizarte-egintza Historian zehar. Egintza sozaialaren
era desberdinak.
Tema 2.—La acción social a través de la Historia. Diferentes
formas de acción social.
3. gaia.—Ongizatearen Estatua. Iturburua eta garapena.
Ezaugarriak. Alde polemikoak.
Tema 3.—El Estado del bienestar. Origen y desarrollo. Características. Aspectos polémicos.
4. gaia.—Gizarte Lana eta Gizarte Teoria. Gizarte-teoria
nagusien eragimena gizarte-lanean.
Tema 4.—Trabajo social y teoría social. La influencia de las
principales teorías sociales en el trabajo social.
5. gaia.—Gizarte-lanaren printzipioak eta etika.
Tema 5.—Principios y ética del trabajo social.
6. gaia.—Gizarte-lanerako plangintza. Funtzioak, faseak eta
ezaugarriak.
Tema 6.—Planificación en trabajo social. Funciones, fases y
características.
7. gaia.—Gizarte-laneko informaziorako erregistroak. Xedea,
onura, erregistro-mota. Informatikaren funtzioa gizarte-lanean.
Tema 7.—Los registros de información en el trabajo social. Objetivo, utilidad. Tipo de registro. El papel de la informática en el trabajo social.
8. gaia.—Errealitate sozialaren ezagutza eta analisia. Premien
ikerketa.
Tema 8.—Conocimiento y análisis de la realidad social. Estudio de necesidades.
9. gaia.—Gizarte-lana laguntzarako prozesu gisa.
Tema 9.—El trabajo social como proceso de ayuda.
10. gaia.—Gizarte-lanerako metodologia. Kasu ezberdinen gizarte-lanaren prozedura.
Tema 10.—Metodología del trabajo social. El procedimiento
del trabajo social de casos.
11. gaia.—Gizarte-lanerako tresnak. Elkarrizketa. Txosten soziala.
Tema 11.—Instrumentos del trabajo social. La entrevista. El
informe social.
12. gaia.—Talde eta familiekiko gizarte-lana. Alderdi orokorrak,
metodoak eta teknikak.
Tema 12.—El trabajo social con grupos y con familias. Aspectos generales, métodos y técnicas.
13. gaia.—Gizarte-lana komunitatean. Alderdi orokorrak,
metodoak eta teknikak.
Tema 13.—El trabajo social en la comunidad. Aspectos generales, métodos y técnicas.
14. gaia.—Gizarte-boluntarioak. Alderdi orokorrak. Euren
egintzaren ekarpenak eta mugak. Administrazio publiko eta gizarte-boluntzarioen arteko harremanak. Iraganaldia eta oraingo perspektibak.
Tema 14.—El voluntariado social. Aspectos generales. Aportación y límites de su actuación. Las relaciones entre la Administración
Pública y el voluntariado social. Pasado y perspectivas actuales.
15. gaia.—Marjinazio eta baztertze soziala. Definizioa, ezaugarri eta faktore parte-hartzaileak.
Tema 15.—Marginación y exclusión social. Definición, características y factores intervinientes.
16. gaia.—Base edo komunitateko gizarte-zerbitzu orokorrak.
Kontzeptualizazioa. Konpondu nahi dituzten beharrak. Egitarauak
eta alderdi bereizleak.
Tema 16.—Servicios sociales benerales, de base o comunitarios. Conceptualización. Necesidades a las que van dirigidos. Programas y aspectos característicos.
17. gaia.—Gizarte-zerbitzu orokorrak eta espezializatuak.
Definizioa, ezaugarriak eta hauen arteko harremanak.
Tema 17.—Servicios sociales generales y especializados. Definición, características y relación entre ambos.
18. gaia.—Udal-zerbitzu sozialak. Antolamendurako ereduak.
Ematen dituzten edo eman ditzaketen zerbitzuak.
Tema 18.—Los servicios sociales municipales. Modelos organizativos. Servicios que prestan o pueden prestar.
19. gaia.—Mankomunitateko udalerrietako gizarte-beharrak.
Tema 19.—Las necesidades sociales en los municipios de la
Mancomunidad.
20. gaia.—Zerbitzu publikoak ematean kalitate kontzeptua.
Gizarte Zerbitzuen kalitatea.
Tema 20.—El concepto de calidad en la prestación de servicios públicos. La calidad en los servicios sociales.
21. gaia.—Europako Batasuneko Gizarte Politika.
Hirugarren zatia
Tema 21.—Política social de la Unidad Europea.
Tercera Parte
1. gaia.—Euskal Autonomi Elkarteko Zerbitzu Sozialen Legea.
Tema 1.—La Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma Vasca.
2. gaia.—Zerbitzu sozialen gaietan administrazio publikoen eskumenak.
Tema 2.—Competencias de las Administraciones Públicas en
materia de servicios sociales.
3. gaia.—Pobreziaren kontrako borroka plana. Ezaugarriak.
Tema 3.—El Plan de Lucha contra la Pobreza. Características.
4. gaia.—Pobreziaren kontrako borroka planaren ebaluazioa. Onuradunen perfila, babes-maila eta beste hainbat alderdi interesgarri.
Tema 4.—La evaluación del Plan de Lucha Contra la Pobreza. Perfil de los beneficiarios, grado de cobertura y otros aspectos de interés.
5. gaia.—Gizarteratzea. Alderdi orokorrak eta jarduteko irizpideak.
Tema 5.—La inserción social. Aspectos generales y líneas de
actuación.
6. gaia.—Haurtzaroaren problematika sozialaren inguruko alderdi sozial eta psikologikoak.
Tema 6.—Aspectos sociales y psicológicos de la problemática social de la infancia.
7. gaia.—Tratu txarrak eta haurrak bertan behera uztea. Kontzeptu orokorrak. Prebentzioa, antzematea eta tratamendua.
Tema 7.—Los malos tratos y el abandono en la infancia. Conceptos generales. Prevención, detección y tratamiento.
8. gaia.—Adopzioa eta familiaren harrera. Arau-esparrua. Ikuspuntu sozial eta psikologikoa.
Tema 8.—La adopción y el acogimiento familiar. Marco normativo. Perspectiva social y psicológica.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1294 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
9. gaia.—Familia. Familia erakundearen era berriak. Familiarren arteko harremanen patologia.
Tema 9.—La familia. Nuevas formas de la institución familiar.
La patología de las relaciones familiares.
10. gaia.—Umeentzako laguntzarako zerbitzuak eta prestazioak.
Udal-zerbitzu sozialen zereginak.
Tema 10.—Servicios y prestaciones para la atención de la infancia. El papel de los servicios sociales municipales.
11. gaia.—Gazteen eta nerabeen problematika soziala. Alde
sozialak eta psikologikoak. Xedeak eta funtzioak, Udal-zerbitzu sozialen ikuspututik.
Tema 11.—La problemática social en jóvenes y adolescentes.
Aspectos sociales y psicológicos. Objetivos y funciones desde los
servicios sociales municipales.
12. gaia.—Gaurko pobrezia. Ezaugarriak eta berariazko problematikak. Pobreziaren aurreko egintza soziala.
Tema 12.—La pobreza hoy. Características y problemáticas
específicas. La acción social frente a la pobreza.
13. gaia.—Emakumearen problematika soziala. Deskribapena eta erabil daitezkeen jarduteko irizpideak, Udal-zerbitzu sozialetatik. Dauden baliabide nagusiak.
Tema 13.—La problemática social de la mujer. Descripción y
posibles líneas de actuación desde los servicios sociales municipales. Recursos principales existentes.
14. gaia.—Euskal Auntonomi Elkarteko emakumeentzako
jarduera positiborako plangintza. Justifikazioa eta oinarriak. Lerro
nagusiak.
Tema 14.—El Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la
Comunidad Autónoma Vasca. Justificación y fundamentos. Líneas
principales.
15. gaia.—Elbarrien problematika. Udal-zerbitzu sozialek egin
ditzaketen deskribapena eta jarduteko pautak. Dauden baliabide
nagusiak.
Tema 15.—La problemática de las personas con minusvalías.
Descripción y pautas de actuación desde los servicios sociales municipales. Recursos principales existentes.
16. gaia.—Elbarriak Gizartaratzeko Legea. Legeak ematen
dituen prestazioak. Elbarritasunagatik beste hainbat prestazio. Gizarte-egintzaren barruko prestazio ekonomikoaren zeregina.
Tema 16.—La Ley de Integración Social del Minusválido. Prestaciones que otorga la Ley. Otras prestaciones por invalidez. El papel
de la prestación económica en la acción social.
17. gaia.—Pertsona helduen gizarte-problematika. Alderdi sozial
eta psikologikoak. Xedeak eta funtzioak, udal-zerbitzu sozialen ikuspegitik.
Tema 17.—La problemática social de las personas mayores.
Aspectos sociales y psicológicos. Objetivos y funciones desde los
servicios sociales municipales.
18. gaia.—Pertsona helduentzako egintza soziala. Erakunde
itxiak, irekiak eta laguntzarako zerbitzuak. Prestazio ekonomikoak.
Tema 18.—La acción social para las personas mayores. Instituciones cerradas, abiertas y servicios de apoyo. Prestaciones económicas.
19. gaia.—Helbideratutako laguntza. Definizioa, xedeak, ezaugarriak, jasotzaileak. Beste hainbat baliabiderekiko harremana.
Tema 19.—La ayuda a domicilio. Definición, objetivos, características, destinatarios. Relación con otros recursos.
20. gaia.—Eremu urriko etniak, ibiltariak eta eskaleak. Udalzerbitzu sozialek burutu ditzaketen problematika hauen analisia eta
lanketa.
Tema 20.—Minorías étnicas, transeúntes y mendicidad. Análisis y abordaje de estas problemáticas desde los servicios sociales municipales.
21. gaia.—Droga-menpekotasunen lanketa udal zerbitzu sozialen ikuspegitik. Baseko langile sozialaren zeregina.
Tema 21.—El abordaje de las drogodependencias desde los
servicios sociales municipales. El papel del Trabajador Social de
Base.
22. gaia.—Buru-gaixotasunaren lanketa udal zerbitzu sozialen ikuspegitik.
Tema 22.—El abordaje de la enfermedad mental desde los servicios sociales municipales.
ESKE-IDAZKIA
INSTANCIA
......................
..................................
...................................
......................
..................................
...................................
(Izena)
(Lehen abizena)
(Bigarren abizena)
(Nombre)
(Primer apellido)
(Segundo apellido)
N.A.L. zk. ............................ Helbidea .........................................
D.N.I. núm. .......................... Domicilio en ...................................
Kalea/Plaza ..................................................................................
Calle/Plaza ...................................................................................
Zk. eta pisua ................ Herria .................. Probintzia ...............
Número y piso .............. Población ............ Provincia ................
Telefonoa .....................
Teléfono .....................
Bizkaiko Aldizkari Ofizialeko 199....(e)ko ........aren ........(e)ko
........ zenbakian Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitateak gizartelaguntzaile bat aldi baterako kontratatzeko lehiaketa-oposizio
deialdirako baseen argitarapenaren berri izan du eta,
Habiendo tenido conocimiento de la publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número ........, de ...... de ........ de 199...., de
las bases de convocatoria de concurso-oposición para la contratación laboral temporal, de un Asistente Social por la Mancomunidad de Servicios del Txorierri - Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea,
Hautespen-probetan onartua izateko eskatzen du; baseak ezagutu eta espresuki onartzen dituela eta haietan eskatzen diren betebehar guztiak betetzen dituela aitortzen du.
Solicita ser admitido a las pruebas selectivas y declara conocer las bases y expresamente acatarlas, y cumplir todos y cada
uno de los requisitos exigidos en las mismas.
Derion, 199....(e)ko ........aren ....(e)an
En Derio, a .... de ........ de 199....
Sinadura:
Firma:
Presidente de la Mancomunidad de Servicios del Txorierri - Txorierriko Zebitzuen Mankomunitateko Lehendakari Jn.
Sr. Presidente de la Mancomunidad de Servicios del Txorierri - Txorierriko Zerbitzuen Mankomunitatea.
Eske-idazkiak aurkezteko gehienezko epea, iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo lanegunetik zenbatzen hasitako 20 egun naturalekoa izango da.
El plazo máximo de presentación de instancias será de veinte días naturales, contados a partir del siguiente hábil al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
Gainontzeko iragarkiak Bizkaiko Aldizkari Ofizialean eta Mankomunitateko ediktu-taulan ere argitaratuko dira.
Los sucesivos anuncios serán publicados también en el
«Boletín Oficial de Bizkaia» y en el tablón de edictos de la Mancomunidad.
(II-158)
(II-158)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1295 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
III. Atala / Sección III
Euskal Herriko Autonomi Elkarteko Administrazioa
Administración Autonómica del País Vasco
Herrizaingo Saila
Departamento de Interior
BIZKAIKO BIDEZAINGO LURRALDE ORDEZKARITZA
SERVICIO TERRITORIAL DE TRAFICO DE BIZKAIA
Iragarpena, ondorengo zigor-espedienteei
dagokien salaketa jakinarazteko dena:
Anuncio por el que se notifica la denuncia
de los siguientes expedientes sancionadores:
Bidezaingo, Zirkulazio eta Bide Segurtasun arloko indarrean
dagoen legeria hausteagatik, ondoren datozen zigor-espedienteetako errekurtso arruntari erantzunez hartutako erabakia doakionari jakinaraztea lortu ez denez, iragarpen honen bidez jakinarazten zaio, Herri-Administrazio Araubidearen eta Guztientzako
Administrazio Ihardunbidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen
59.4 eta 61 ataletan ezarritakoaren arabera, (1992ko azaroaren
27ko EHAA, 285 zk.).
Hori guztia argitara ematen da, doakion bakoitzak horren berri
izan dezan, ondorengo ohartarazpen eta guzti:
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» n.o 285, de 27 de noviembre
de 1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la incoación de los procedimientos sancionadores que se relacionan, por infracción de la
normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes
advertencias:
1. Dispone de un plazo de 15 días hábiles contados a partir
del día siguiente de la publicación de este anuncio al objeto de examinar el expediente que se encuentra a su disposición en el Servicio Territorial y de alegar cuanto considere conveniente a su defensa y proponga las pruebas que estime oportunas.
En el supuesto de no presentar escritos de alegaciones dentro del plazo al efecto establecido, o cuando no sean tenidos en
cuenta otros hechos ni otras alegaciones que las aducidas por el
interesado, se entenderá la presente notificación como propuesta de resolución.
2. El pago de la multa podrá realizarse en metálico en los Servicios Territoriales de Tráfico o bien mediante giro postal indicando
el número de expediente, la matrícula y la fecha de la denuncia.
Las multas por infracciones leves a la Ley de Tráfico, Circulación y Seguridad Vial que se hagan efectivas dentro del plazo de
10 días tendrán una reducción del 20%.
3. Las infraciones graves y muy graves podran llevar aparejada la sanción de la suspensión del permiso de conducir.
En Bilbao, a 15 de enero de 1996.—El Instructor del Servicio
Territorial de Tráfico de Bizkaia, Ana M.a Martínez López
1. Iragarpen hau argitaratzen den egunetik hasita 15 asteguneko
epea izango du, lurralde ordezkaritzan dagoen espedientea aztertu eta bere aldeko alegazioak aurkezteko, eta tajuzko derizkion frogak proposatzeko.
Ezarritako epean alegazio-idazkirik aurkezten ez bada, edo doakionak berak aurkeztutako alegazio edo gertakariez aparte, besterik kontutan hartu ezean, jakinarazpen hau erabaki proposamentzat
hartuko da.
2. Isuna esku-dirutan ordaindu ahal izango da Bidezaingo Lurralde Ordezkaritzan, edo posta-igorpenez espediente zenbakia,
matrikula eta salaketa-data jarrita.
Bidezaingo, Zirkulazio eta Bide Segurtasun Legea arinki hausteagatik jarritako isunek, 10 eguneko epearen barruan ordainduz
gero, %20ko murrizketa izango dute.
3. Arau-hauste larriak edo oso larriak direnean isuna bera eta
aldi baterako gidatzeko agiria kentzea batera joan daitezke.
Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 15an.—Bidezaingoko Bizkaiko
Lurralde Zerbitzuko Instruktorea, Ana M.a Martínez López
Espediente-Zerrenda / Relación de Expedientes
Salaketa-Jakinarazpena (1.a) / Notificación de Denuncia (1.a)
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
A ARA ESCAGEDO, JOSE TOMAS
ABASOLO UGARTEBURU, JESUS
ABAUNZA MARTINEZ, RICARDO
ABAUNZA MARTINEZ, RICARDO
ABDELMAK, EL ARBAQUI
ACHA BERRIZBEITIA, FRANCISCO JAVIER
ACHALANDABASO ECHEBARRIA, JUAN
ACHIRICA OTAOLEA, IÑIGO
ACHURRA SALES, PILAR
ADOLFO EDUARDO, DONATI
ADURIZ IZAGUIRRE, IÑAKI
AGRA BORRAJEROS, JOSE MANUEL
AGRELO ROSERDI, PLACIDO
AGUERO CRUZ, JOSE LUIS
AGUIAR SANCHEZ, JUAN A
AGUIAR SANCHEZ, JUAN ANTONIO
AGUILAR DIAZ, ANTONIA JOSEFA
AGUILAR GOMEZ, IBAN
AGUILAR OLIVA, OSCAR
AGUILO VEGA, ALBERTO
AGUIRRE BILBAO, MARIA CARMEN
AGUIRRE CHACARTEGUI, JOSE ANTONIO
AGUIRRE CHACARTEGUI, JOSE ANTONIO
AGUIRRE GAZMA, EDUARDO
AGUIRRE LOPETEGUI, JOSE JAVIER
AGUIRRE MARTINEZ FALERO, ANTONIO
AGUIRRE ONAINDIA, JOSE IGNACIO
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4314984
4314217
3314620
3314617
3314610
4353609
4312523
3314685
4312547
4313623
3303963
4315263
3315229
4314966
3315459
3318332
4313714
4315284
4309244
3243382
3309228
0359003
4314630
4314359
4313812
4312652
4315062
Matrikula
Matrícula
S 8900 P
BI8908AU
BI1166AJ
BI1166AJ
BI4777AZ
BI6693BL
BI7785AU
BI1718BK
BI3624BW
M 3105SP
SS9305AT
M 9627NN
CR002333
S 2588AF
CICLOMOT
E 200471
BI5411BH
SS9670AU
NA4542AM
M 0057MG
VI0303 F
BI3104AS
BI3104AS
BI4135AZ
SS4855AT
BI9282BT
SS3730AK
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
01-11-95
22-10-95
04-10-95
03-10-95
25-09-95
12-10-95
08-10-95
10-10-95
08-10-95
19-10-95
24-09-95
26-11-95
29-09-95
29-10-95
13-10-95
08-11-95
21-10-95
27-11-95
13-08-95
09-08-95
27-09-95
27-09-95
30-10-95
27-10-95
22-10-95
08-10-95
13-11-95
052 /R
052 /R
094.1C /R
094.1C /R
154 /R
050 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
061.1 /L
052 /R
008 /O
008 /O
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
090.2 /R
094.01 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
30.000
20.000
10.000
10.000
5.000
40.000
20.000
10.000
20.000
35.000
5.000
25.000
50.000
35.000
50.000
50.000
30.000
30.000
30.000
5.000
10.000
10.000
25.000
20.000
20.000
25.000
25.000
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
AGUIRRE TEBAR, MA AMAYA
AGUIRRE ZARRAGA, SABIN
AGUIRREGOMEZCORTA SALABERR, M.a LOREA
AHEDO GALDOS, DOLORES
AJA GANDARA, PEDRO
ALARCIA DIEZ, MARIA MILAGROS
ALAVAREZ IZAGUIRRE, MARIA ROSARIO
ALBERDI AGOTE, ANGEL
ALBERDI AGOTE, ANGEL
ALBERDI GOGENOLA, JAVIER
ALBERDI IBARROLAZA, MARTIN
ALBERTO GONZALEZ VALLE, CARLOS
ALBONIGA MENOR JAUREGU, JOSE RAMON
ALBONIGA TORRE, FERNANDO
ALCIBAR JOSE LUIS, ARANQUISTAIN
ALDASORO ALBIZURIBE, JUAN IGNACIO
ALDAY BEREICUA, JOSE LUIS
ALDAZABAL ECHEVARRIA, XABIER
ALDECOA ITURRIOZ, IÑIGO
ALDECOA ITURRIOZ, IÑIGO
ALDONZA DIAZ, JOSE ANTONIO
ALESANCO POZO, MIGUEL ANGEL
ALFAYATE PEREZ, MARIONELA
ALFONSO CARRIQUE, JOSE LUIS
ALFREDO VALENTE, JUAN
ALONSO ARRATIBEL, LUIS MARIA
ALONSO BURON ABERATURI, M SOLEDAD
Espediente zk.
Núm. Expdte.
Matrikula
Matrícula
0232496
3316273
4314063
0283131
4313980
0391033
4313146
3303946
3304015
3304021
3284956
4314002
4313663
4314478
3314374
4354165
4353277
3310255
0380157
0387507
4313512
4312119
3309205
0398274
3291475
4315246
4313289
BI8194BL
BI5004BL
BI5758AY
S 8155 I
S 2527 Y
BI6824AX
BI9075BX
VI6525 G
VI6525 G
BI3581BM
BI2476BY
S 4606 P
SS8238 U
BI8026BM
BI4617AF
VI7434 K
BI2437AJ
BI5856BV
BI4629BT
BI4629BT
BI7428BB
LO4532 K
BI5336BK
BI6665AX
BI4193AD
SS1102AC
PO9781AV
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
10-11-95
04-10-95
24-10-95
13-12-95
23-10-95
07-11-95
13-10-95
20-09-95
04-10-95
05-10-95
10-10-95
24-10-95
20-10-95
28-10-95
15-11-95
26-11-95
25-09-95
18-09-95
18-10-95
18-10-95
18-10-95
28-09-95
25-09-95
18-10-95
30-09-95
26-11-95
14-10-95
090.2 /R
10.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
30.000
008 /O
100.000
052 /R
25.000
094.1B /R 10.000
152 /R
15.000
094.1D /R 16.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.4 /L
50.000
052 /R
50.000
050 /R
35.000
154 /R
5.000
008 /O
75.000
061.1 /L
50.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
170 /R
15.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
ALONSO CONTRERAS, LUIS ALBERTO
ALONSO CRUZ, MANUEL MA
ALONSO ESTEBAN, DAVID
ALONSO FERNANDEZ, JULIA
ALONSO JAREÑO, NORBERTO
ALONSO MURO, JOSE LUIS
ALONSO VITORIA, MA PILAR
ALTUBE REDONDO, JOSE MARIA
ALUSTIZA RUIZ DE GAUNA, RAUL
ALVAREZ BADIOLA, IBAN
ALVAREZ DIEZ, PEDRO
ALVAREZ GARCIA, AGUSTIN
ALVAREZ GARZO, JAVIER
ALVAREZ IBAÑEZ, JON MIGUEL
ALVAREZ LOPEZ, IÑAKI
ALVAREZ MORENO, JUAN MANUEL
ALVAREZ RUEDA, EMILIO
ALVES ANDRE, JOSE MANUEL
AMASER, S.A.
AMIANO MONSERRAT, MARIA VICTORIA
AMUCHASTEGUI ARIZTONDO, PEDRO
AMUCHASTEGUI BUSTAMANTE, FERNANDO
ANDICOECHEA ZORROZUA, RAMON
ANDRES GOLVANO, ISMAEL ANGEL
ANDRES SALAZAR, JAVIER
ANGEL BLANCO GIL, JESUS
ANGEL ZIBIZARRETA ARTECHE, JOSE
ANGELES DE SOIGNIE FERNANDE, MARIA
ANGULO GARCIA, PRIMITIVO
ANGULO GARCIA, PRIMITIVO
ANGULO GOICOECHEA, FERNANDO
ANSOTEGUI URIBARRI, AITOR
ANSOTEGUI URIBARRI, AITOR
ANSUATEGUI ARTILES, JUAN MARIA
ANTOLIN AUTILLO, JOSE MANUEL
ANTOLIN MUGARZA, ASIER
ANTOLIN OLIVA, JOSE MIGUEL
ANTON CANALES, JESUS
ANTON CANALES, JESUS
ANTON CANALES, JESUS
ANTONIO ECHEVERRIA PIPAON, JESUS
ANTONIO GUTIERREZ ECHANIZ, JUAN
ANTUÑANO URANGA, LUIS
ARAMBILET MENCHACA, MA DEL CARMEN
ARAMBURU ALBIZURI, JESUS F
ARAMBURU ALBIZURI, JESUS F
ARAMBURU ARAMBERRI, TELESFORO
ARAMBURU MENDOZA, MAXIMO
ARANA DE BEAMONTE, FABIAN
ARANA DE BEAUMONT, FABIAN MARIE
ARANBARRI ALKORTA, JESUS MARIA
ARANDA GARCES, JAVIER
ARANGUENA BILBAO, JOSE
ARANGUENA CORTABITARTE, JESUS
ARANGUREN PORTELA, FELICIANO
ARANGUREN SOLATXI, M.a ROSARIO
ARAOLAZA LAHIDALGA, JUAN JOSE
ARAQUISTAIN ALCIBAR, JOSE LUIS
ARDANZA CARRIL, FRANCISCO JAVIER
ARDANZA CARRIL, FRANCISCO JAVIER
ARECHALDE AGUIRRE, FCO JAVIER
ARECHAVALETA BEDIALAUN, JOSE AGUSTIN
ARECHAVALETA BEDIALAUN, JOSE AGUSTIN
ARECHAVALETA BEDIALAUN, JOSE AGUSTIN
ARECHAVALETA LASUEN, JUAN MARIA
AREITIOAURTENA GOGENOLA, ZORION
AREITOBIRICHINAGA GONZALEZ, ALBERTO
AREITOBIRICHINAGA GONZALEZ, ALBERTO
AREITOBIRICHINAGA GONZALEZ, ALBERTO
AREITOBIRICHINAGA GONZALEZ, ALBERTO
AREMAN, S A
ARGEREY IGLESIAS, MIGUEL ANGEL
ARGOTE IGUARAN, JOSE LUIS
ARIÑO RUBIO, AITOR
ARIAS REGUEIRO, JOSE LUIS
ARMANDO TORRES ASOCIADOS, S.L.
ARMIJO PEÑALVER, MARIANO
ARNAIZ DEL RIO, JESUS MANUEL
ARNIZ ALVAREZ, MARIA BEGOÑA
ARRIBALZAGA CELAYA, ALBERTO
ARRIETA SALAZAR, GUILLERMO
ARRIETA SANCHEZ, LUCINA
ARRILLAGA MIGUEL, FCO JAVIER
ARRIZABALAGA AMOROTO, JOSE RAMON
ARRIZABALAGA BENGOETXE, PELLO JOSEBA
ARRIZABALAGA ZABALA, JUAN LUIS
ARROYO ASTARLOA, MIGUEL ANGEL
ARROYO SEGURADO, AURORA
ARRUPE AIZPURU, JUAN RAMON
ARRUTI ARRUTI, NEREA BELEN
ARTECHE NAZABAL, JOSE MARIA
ARTIACH AZCARAY, JOSEFA
ARTIACH ORAA, BEATRIZ
ARTIME ELU, MIRARI
ARTOLA BEDIALAUNETA, MA DOLORES
ARZUAGA ARTIÑANO, RUFINO
ARZUAGA PRUAÑO, AGUSTIN
ASCONDO BAGENETA, FRANCISCO BORJA
ASENSIO DIAZ, JUAN MANUEL
ASENSIO VAZQUEZ, MANUEL
ASLA FERNANDEZ, JOSE MANUEL
ATUCHA ARENAL BUSTINZA ANGEL, RAMOS
ATZORA BOISSET, MIGUEL
4313290
3316315
4314564
3282576
3316317
3315457
3309247
3285643
4313299
3304003
0101574
3309169
4315830
4314410
3295692
3304058
3318530
4314762
0379265
0404819
3304126
4314676
3310320
4312341
3316795
3311594
4315809
4314288
3317730
3317750
3304145
3314615
3314706
0385901
4350137
0381270
4353886
4312774
4313187
4313465
4315805
0251794
4315412
0404760
4313143
4313785
4315362
4312345
0398234
3316974
3304022
4313962
3285613
3311539
4313775
4314103
4313673
3311659
0058897
0058896
3285694
3304011
3303999
3304129
3309249
3291477
0344520
3298495
3298503
3298498
0355498
3252315
4313319
4313435
3316254
3315725
4311872
4313897
4314716
4353788
4313685
3304073
3305024
4312723
3304037
4313809
4313615
4315180
4315004
4313032
3316258
0396005
0381727
3303974
3304120
4353919
3305260
3316764
3285661
4313013
4353520
3316964
3316901
— 1296 —
Matrikula
Matrícula
BI1398BD
BI0617AN
BI9262BP
BI0976BX
BI0109AL
BI0639BG
BI9026AT
BI9805BL
VI6175 O
M 7761GF
BI9909AX
BI0266BP
O 5613AV
BI6405AP
BI7372BW
BI4740AX
S 9688 Z
SS0976 Z
SS6154AB
BI4997AL
SS7758 V
BI7237BV
BI1115BG
BU9413 P
BI5562AG
BI9397AV
SS0240AU
O 0607AU
BI7361AS
BI7361AS
BI9759AY
BI6623BW
BI6623BW
BI1124BP
BI2779BT
M 0430JM
SS8707 U
BI1447BC
BI1447BC
BI1447BC
NA5595AN
SS2196AH
SS6715AB
BI7271AS
BI3563BV
BI3563BV
SS1527AH
SS1081 Z
CICLOMOT
CICLOMOT
BI3928AG
Z 7033AN
BI2020AK
SS1612 V
BI0369AN
VI0882 N
NA0344AF
BI4617AF
BI9365AG
BI9365AG
BI7975BP
J 4445 J
J 4445 J
J 4445 J
BI8078BN
BI7818AW
BI5785AT
BI5785AT
BI5785AT
BI5785AT
BI8709 Z
BI7990BS
SS6704AD
BI2918BM
BI1875BP
BI4008BG
M 0453SJ
O 3855AL
BI3991BY
L 5118 J
BI9475BT
SS6601AT
BI9557BK
BI9957AH
BI5573AW
VI8088 M
BI7356 U
BU6859 L
BI9036BS
SS9962AB
BI9000BM
BI2953AJ
BI9643BU
BI6514BN
BI2264BC
BI1056AH
BI0387BK
BI8160AU
BI8342AF
SS6307 X
BI9713BF
BI8827AC
BI2825BF
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
14-10-95
13-10-95
29-10-95
15-10-95
13-10-95
13-10-95
29-09-95
08-10-95
14-10-95
03-10-95
12-10-95
21-09-95
18-12-95
28-10-95
09-10-95
11-10-95
29-11-95
05-11-95
05-10-95
10-10-95
18-10-95
02-11-95
04-11-95
06-10-95
24-10-95
05-11-95
12-12-95
26-10-95
29-10-95
29-10-95
19-10-95
03-10-95
19-10-95
02-09-95
29-05-95
31-10-95
28-10-95
09-10-95
14-10-95
17-10-95
12-12-95
17-10-95
04-12-95
10-10-95
13-10-95
21-10-95
03-12-95
06-10-95
22-09-95
23-10-95
06-10-95
23-10-95
06-10-95
28-10-95
21-10-95
25-10-95
20-10-95
15-11-95
07-10-95
07-10-95
11-11-95
03-10-95
02-10-95
18-10-95
29-09-95
30-09-95
30-10-95
09-10-95
19-10-95
10-10-95
19-11-95
24-09-95
12-10-95
15-10-95
02-10-95
18-12-95
26-09-95
22-10-95
03-11-95
16-10-95
20-10-95
12-10-95
19-10-95
12-10-95
07-10-95
22-10-95
19-10-95
20-11-95
04-11-95
12-10-95
03-10-95
15-10-95
06-11-95
27-09-95
17-10-95
01-11-95
18-09-95
19-10-95
15-10-95
12-10-95
07-10-95
25-10-95
07-10-95
052 /R
20.000
094.1D /R 16.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
094.1D /R 16.000
060.1 /X
50.000
090.2 /R
10.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
094.1D /R 16.000
094.1C /R 10.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
171 /R
5.000
094.1B /R 10.000
212 /C
10.000
052 /R
40.000
061.3 /L
5.000
101 /R
16.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
091.2C /R 16.000
052 /R
20.000
061.4 /L
10.000
154 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
008 /O
100.000
060.1 /X
50.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
091.2 /R
16.000
052 /R
50.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
101 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
060.1 /X
25.000
060.1 /X
25.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
118 /R
15.000
087.1A /R
50.000
094.1 /R
10.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
154 /R
10.000
090.2 /R
10.000
094.1C /R 10.000
094.1B /R 10.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
008 /O
100.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
072.3 /L
50.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
050 /R
30.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
091.1B /R 10.000
171 /R
10.000
154 /R
5.000
094.1B /R 10.000
050 /R
25.000
091.2 /R
16.000
060.1 /X
50.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
050 /R
50.000
061.1 /L
50.000
060.1 /X
50.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
AULESTIA BARROS, JOSE ANTONIO
AURRE BILBAO, LUIS
AURRECOECHEA ALEGRIA, ANTONIO D
AURRECOECHEA BARCALA, UNAI ON IÑAKI
AURRECOECHEA ZABALA, JOSE JAVIER
AVILA GONZALEZ, JOSE
AYYASHI RAMIRO, SINA
AZ PUBLICIDAD, S.A.
AZCARATE COUSILLAS, BENEDICTA
AZCARATE OSINAGA, JOSE MARIA
AZCARGORTA GUISASOOLA, IGNACIO
AZCUE ALBIZU, PEDRO MARIA
AZCUE URCELAY, MA PURIFICACION
AZCUE URCELAY, MA PURIFICACION
AZKUE ANCHIA, KOLDOBIKA MIKEL
AZKUE TEMPRANO, ANA MA
AZKUENAGA URIZAR, JUAN MARIA
AZNAR GONZALEZ, RAMON MANUEL
AZPIAZU AGUIRRE, DOMINGO
AZPIRI OSA, M CARMEN
AZPITARTE LOPETEGUI, JULIAN
BAÑUELOS ASUMENDI, RAQUEL
BAÑUELOS MARQUEZ, JAVIER
BAÑUELOS MARQUEZ, JAVIER
BAÑOS DIEZ, JOSE ANTONIO
BABARRO PEREZ, JOSE RAMON
BADIOLA ALZA, JOSE ANTONIO
BADIOLA ARANDO, JOSE LUIS
BADIOLA EGUIA, MIGUEL
BADIOLA IRUETA, IBON
BADIOLA OSA, JUAN ANTONIO
BAGLIETO AJURIA, ALBERTO
BAJABAR FULLAONDO, JOSE ANTONIO
BAJO MANZANO, AITOR JAVIER
BALLESTEROS LEANDR, JUAN FRANCISCO
BARANDICA ACHAERANDIO, IGNACIO
BARBE ARRILLAGA, JOSE IGNACIO
BARRADO ZABALLA, IMANOL
BARRADO ZABALLA, IMANOL
BARRAGAN MENDOZA, SANTIAGO
BARRAGAN MOHACHO, PEDRO
BARRAGAN MOHACHO, PEDRO
BARREIRO FERNANDEZ, SALVADOR
BARRENECHEA BILBAO, SANTA FELISA
BARRENECHEA GARCIA, JOSE ANTONIO
BARRERA BAYO, VICENTE
BARRIO VADILLO, JOSE MARIA
BARRIUSO CUESTA, RICARDO
BARTOLOME EZQUERRA, JESUS
BARTOLOME EZQUERRA, JESUS
BASAÑEZ BASTERRECHEA, MARIA BEGOÑA
BASTARRECHEA LARREINA, IÑIGO
BASTERRA BELOQUI, JAVIER MIGUEL
BASTERRECHEA PORTU, ANDRES MA
BASTERRETXEA ASTELARRA, JOSE ANDRES
BATALLA DE ANTONIO, ALFONSO
BATANETE GINEL, JOSE PABLO
BEAEXTIN, S.L.
BEDIALAUNETA ARISTONDO, AGURTZANE
BEGOÑA CAÑIBE MENDIZABAL, MARIA
BEGONA CALLEJA SALAZAR, MA
BELIJAR MOLINA, FRANCISCO JOSE
BELL S.L., BLANQ
BELOQUI MACHIN, ANDRES
BELTRAN DE HEREDIA FER, JOSE IGNACIO
BENGOECHEA TELLECHEA, M.a NIEVES
BENITEZ DAVILA, JOSE ANTONIO
BENITEZ MARQUEZ, PEDRO
BENITO GRACIA, MARIA TERESA
BENITO PALOMERO, LUIS ALBERTO
BERASTEGUI ZAPATERO, ALFREDO
BERAZA AHEDO, DORA
BERGALA ESCUDERO, MARIA
BERGARETXE FRIAS, ANTONIO
BERMEJO MARTINEZ, OCTAVIO
BERNAS UNCILLA, VICTOR ELOY
BERROCAL MATIAS, JESUS
BERRUECO URIARTE, IÑAKI GERARTA
BILBAO ATUCHA, MARIA JOSE
BILBAO ATUCHA, MARIA JOSE
BILBAO ECHANO, JOSE
BILBAO ELORDUY, JOSE RAMON
BILBAO GAUBECA, FRANCISCO JAVIER
BILBAO ISPIZUA, RAFAEL
BILBAO ISPIZUA, RAFAEL
BILBAO ISPIZUA, RAFAEL
BILBAO ORUE-ECHEVARRIA, JORGE
BILBAO RUIZ, ANGEL
BILBAO RUIZ, JOSE RAMON
BLANCO GOMEZ, HERMINIO
BLANCO MARTINEZ, MANUEL
BLANCO PEÑALVER, ANTONIO I.
BOLADO SANCHEZ, OSCAR
BOLUDA FOS, VICENTE
BOOGEN HEUDORF, ENRIQUE
BORDE ONDARRA, ARANZAZU
BOTAS PEDRERO, JOSE ANTONIO
BRAVAES, S.L.
BRAZ MARTIN, JOSE MANUEL
BRIALES LUQUE, JOSE
BUESA ARANA, ESPERANZA
BURGAÑA AGUIRREGOMEZCORTA, M CARMEN
BURGOA URROSOLO, JOSU
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4315133
3305454
4314796
3309190
3316278
4315135
0391876
3315554
3285087
4312737
3311509
0380560
3285098
3285175
3305023
4315165
4312648
4313246
4314062
3311529
4313273
4312407
3315362
3316979
3316917
4313018
3304039
4314692
3304017
3304149
3311571
4313985
4353615
3298504
4312958
3309201
4313288
3309209
3309239
3316772
3301355
3301378
4310784
3303971
3295697
4313484
4353875
3311436
0390186
0390187
3309240
3304063
4315267
4314449
3304121
4313079
0295849
3315695
0359227
3298516
3317669
4314602
3315713
4314339
4314362
3314820
3285157
2007327
4312576
4313130
3315357
3314626
3315338
3318706
4315733
0394089
4314136
3303944
3314596
3314587
3315437
3309212
3310266
4313603
4314431
4314623
3309168
4314407
4315746
3291484
4313729
3304179
4315788
4309863
3314637
0404567
3314604
3315709
4312872
3282577
4314440
3304104
0332281
Matrikula
Matrícula
BI1461AP
BI9292AX
BI2433BH
BI6924AB
BI3923AV
M 5029LV
BI4675BM
SS6476AP
BI1311BJ
VI2367 S
SS5586 Z
BI0876AJ
SS7321AL
SS7321AL
M 4529IK
BI5225AM
BI4600BL
V 1554EU
SS7732AK
BI2321BB
SS1727AT
BI2987BP
MJ002785
MJ002785
BI3097AS
BI7787BL
BI6731AH
BI0442BU
BI0807BU
BI0794AN
BI8008AL
BI2762BW
BI3500BM
BI1327BC
M 5283FY
BI4713AZ
SS5918AN
BI4067BJ
BI4067BJ
BI1261AH
BI5191BF
BI5191BF
SS1378AN
BI2187BD
BI4792AS
HU8738 J
BI7458BL
BI9345 Z
BI1491AU
BI1491AU
BI8598AT
SS6151AL
NA4989AK
NA9120AH
SS4308AH
M 6207OY
VI1339 J
LE1904 W
BI6729AH
BI2348BJ
BI3383BF
M 4881JB
GI9601AU
BI8647AY
BI0943BB
BI8600BS
M 1883IS
BI1018BH
NA9384AM
M 3742JK
BI6443BH
VI0880 O
O 8327 L
Z 1508 X
BI4762BM
BI4412AS
SS7763AS
BI3593AP
BI3996BY
BI3996BY
BI1956AX
BI9647BJ
BI7048AW
BI9192BW
BI9192BW
BI9192BW
BI4508AY
BI3143BY
M 4699KJ
BI6447BG
BI0339BP
M 6949KT
S 7027 Z
M 3216MP
BI6522BW
BI8265BM
BI1537BP
BI3633BS
SS9163AT
BI4848AK
BI9437BV
SS5748 P
BI4524BD
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
19-11-95
28-10-95
06-11-95
22-09-95
05-10-95
19-11-95
10-10-95
03-11-95
03-11-95
08-10-95
24-10-95
05-11-95
03-11-95
16-11-95
19-10-95
19-11-95
07-10-95
14-10-95
24-10-95
27-10-95
14-10-95
07-10-95
10-10-95
26-10-95
30-10-95
12-10-95
07-10-95
02-11-95
04-10-95
21-10-95
02-11-95
23-10-95
12-10-95
14-10-95
12-10-95
25-09-95
14-10-95
26-09-95
28-09-95
22-10-95
14-07-95
13-07-95
10-09-95
25-09-95
10-10-95
17-10-95
26-10-95
11-09-95
13-10-95
13-10-95
28-09-95
11-10-95
26-11-95
28-10-95
17-10-95
13-10-95
08-11-95
13-12-95
29-10-95
15-10-95
04-11-95
29-10-95
14-12-95
27-10-95
27-10-95
27-10-95
03-11-95
07-10-95
03-10-95
13-10-95
29-09-95
09-10-95
17-10-95
06-12-95
10-12-95
10-10-95
25-10-95
20-09-95
09-10-95
05-10-95
11-10-95
26-09-95
14-10-95
19-10-95
28-10-95
30-10-95
21-09-95
28-10-95
10-12-95
03-10-95
21-10-95
21-06-95
11-12-95
24-08-95
09-10-95
12-11-95
11-09-95
14-12-95
10-10-95
15-10-95
28-10-95
16-10-95
29-10-95
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
101 /R
16.000
072.3 /L
35.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
094.2 /R
10.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
154 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
35.000
060.1 /X
25.000
060.1 /X
25.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
30.000
154 /R
10.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
050 /R
35.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
090.2 /R
10.000
052 /R
30.000
154 /R
5.000
090.2 /R
10.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
094.2 /R
10.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
050 /R
25.000
061.3 /L
5.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
094.1B /R 10.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
094.1G /R 50.000
072.3 /L
50.000
171 /R
10.000
154 /R
5.000
008 /O
100.000
052 /R
25.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
094.1B /R 10.000
154 /R
5.000
154 /R
15.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
060.1 /X
50.000
094.1C /R 10.000
008 /O
100.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
077.F1 /R
16.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
091.2 /R
16.000
094.01 /R
10.000
061.1 /L
50.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
30.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
090.2 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
052 /R
20.000
910 /R
120.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
129.2 /R
20.000
094.02 /R
10.000
072.3 /L
50.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
171 /R
5.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
BURGOA URROSOLO, JOSU
BUSTAMANTE MALANDA, JUAN CARLOS
BUSTINZA ARRIORTUA, F JAVIER
BUSTO FERNANDEZ, ALBERTO
BUZIL NORTE, S.L.
CABAÑAS MARTINEZ, FRANCISCO
CABALLERO PEGUERO, ANTONIO
CABELLO RUILOBA, JESUS
CABEZAS DEL POZO, FLORIAN
CADAVID NIETO, JUAN CARLOS
CADAVIO NIETO, JUAN CARLOS
CALABUIG GISBERT, VICENTE
CALBARRO RUIZ, JOSE IGNACIO
CALDERON MARTINEZ, JOSE
CALERO CAMPOS, TOMAS VICENTE
CALLEJA DEL CAÑO, FELIX
CALLEJA VAQUERO, MA TERESA
CALPARSORO VILA, FERNANDO
CALVO ANDRES, MANUEL
CALVO CABO, FRACISCO JAVIER
CALVO LOPEZ, IGNACIO
CALZADA AMORRORTU, MARTIN
CAMARA PARDO, JOSE MARTIN
CAMINO SAMANIEGO, EMILIO
CAMPO CERRO, M.a ESTHER
CAMPOS BEZANILLA, MANUEL
CANARIAS SINOBAS, JOSE FELIX
CANDAMIL ARAMENDIA, JOSE ANTONIO
CANO DE PRADO, JOSE LUIS
CANO GONZALEZ, MARIO
CANO GONZALEZ, MARIO
CANO PORRAS, JOSE LUIS
CANTERO CANTERO, LUIS
CAPELA SOTELO, ELVIRA
CARBAJO PEREZ, JOSE ANTONIO
CARBALLO ARES, OSCAR
CAREAGA BASARRATE, JAVIER
CAREAGA GASTAÑAGA, MARIA ANGELES
CAREAGA HORMAZA, ESTEFANIA
CAREAGA ORMAZA, VALENTIN
CARLOS CADAVID NIETO, JUAN
CARLOS CANO ARISTOY, JUAN
CARLOS REGALADO SONSECA, JUAN
CARMEN VILLA MANCHA, MARIA
CARNERO DOMINGUEZ, MANUEL
CARNICAS LAIZ, S.L.
CARO NOGALES, FERNANDO
CARO NOGALES, FERNANDO
CARO NOGALES, FERNANDO
CARO NOGALES, FERNANDO
CARPINTERIA Y CERRAMIENTOS, S.L.
CARRASCAL MUÑIZ, RICARDO
CARRASCO MACIAS, MARIA BEGOÑA
CARRASCO MORENO, JOSE RAMON
CARRASCOSA LATORRE, JOSE LUIS
CARRETERO SOLERA, BLAS JESUS
CARRETERO SOLERA, BLAS JESUS
CARRO FERNANDEZ, LUIS
CARRO VIOTA, MARIA JESUS
CARTATEGUI BANIELA, JESUS
CASAL NODAR, MARIA DOLORES
CASAS LARRACOECHEA, JOSE FELIX
CASCALES COLINAS, JESUS
CASTAÑO BALEIRON, OSCAR
CASTANEDO LAVIN, JUSUS
CASTELLANO ALBURQUERQUE, PEDRO
CASTELLOTE IGLESIAS, MARIA JESUS
CASTIÑEIRA BALZATEGUI, MARIA TERESA
CASTILLO CRESPO, JESUS IGNACIO
CASTILLO MARTINEZ, JOSE ANTONIO
CASTRILLO ZARRAGA, KEPA
CASTRO BERNAL, ANGEL
CASTRO GALVEZ, SALVADOR
CASTRO GARCIA, FERNANDO
CEADA AGUILAR, MANUEL
CELAYA GUENAGA, IGNACIA AMAYA
CELAYA TOTORICAGUENA, JUALIAN MA
CEREIJO DEL RIO, JESUS JOSE MANUEL
CESAR ACOSTA MAGNANO, GUSTAVO
CHALBAUD LEZAMA LEGUIZAMON, PATRICIA
CHAPINAL GUIJO, FERNANDO
CID DE SANDE, EMILIO
CIDAD MARTINEZ, MARIA ICIAR
CIDAD MARTINEZ, MARIA ICIAR
CIDAD MARTINEZ, MARIA ICIAR
CIDONCHA ZAMORA, JUAN PEDRO
CIFRIAN LLANO, CARLOS
COBEAGA GARROGUERRICAEC, MARIA PILAR
COCHON OUTEDA, MA HERMINIA
CONCHA BILBAO, LUIS M
CONDE HUERTA, MIGUEL ANGEL
CONSTRUCCIONES RETUERTO, S.A.
CONTRERAS LARRAZABAL, OSCAR
CORBELLA JUSTA, AGUSTIN
CORBELLA LEIVA, LUIS MARIA
CORCUERA ANUNCIBAY, RAFAEL
CORDOBA MARTINEZ, JOSE RAMON
CORDON SANCHEZ, JUAN MANUEL
COROMINAS CORCUERA, FERNANDO
CORTES ESCUDERO, JUAN
CORTES ESCUDERO, MIGUEL
COZ LIAÑO, FRANCISCO
CRESPILLO RUIZ, ANTONIO
Espediente zk.
Núm. Expdte.
3304059
4314404
4314160
3311585
3316913
3314323
4313215
4315158
4314629
4315621
4315564
4314133
3314598
4353643
4310766
4315569
3318423
4313684
4353888
0404753
0393176
4314791
4313890
0362964
0366026
4314285
4315522
4315339
3317713
4312487
4313464
4353525
4312361
3316468
4313115
4311926
0360567
3316283
4313235
4313892
4315528
4315537
3316426
4315057
0359360
0395882
0393162
0393160
3317602
0393161
0398700
4313035
4313800
3295685
4312542
4315656
4315707
3315476
0404651
3303830
4313323
0404820
0404776
4313635
4315532
3317520
3316437
4315670
0300674
4353648
3272745
4314750
4314091
3285710
3304133
3318281
3311602
4312791
3314613
0395685
0325624
4312871
3311600
4313447
4313594
4353936
4315597
3303952
0398681
4313241
4353813
3318704
4312448
3316462
3316438
4313710
3315469
3316752
4315145
3314442
3317568
4315450
0047479
— 1297 —
Matrikula
Matrícula
SS4276AU
BI0266AT
SS0780AU
C 0287AL
BI6693BP
BI01859R
BI4893BN
NA7957AH
SS9646AN
BI4684BX
BI4684BX
V 0265ED
BI2237BG
LO8581 F
B 0599PT
M 0252KV
BI4948AD
SS2250 Z
SS9881AG
BI5063 X
BI5066BN
BI6863BY
BI9088AC
BI7593AY
BI7594BM
S 8674AC
BI2742BC
SS8604AD
BI7306BD
BI7131BN
BI6588AL
NA3502 W
BU9452 K
BI1414BB
VI9000 J
M 0963SW
BI2113BW
BI5190BM
BI4316BS
BI6875BN
BI4684BX
SS8911AJ
SS7902AK
VA4558 S
BI9451AY
BI4612BD
M 7568LK
M 7568LW
M 7568LK
BI6966BV
BU4810 P
A 4671BL
S 7626 T
BI7887AW
BI8904BT
MA7740AS
MA7740AS
BI9482BU
BI0889BY
O 9361BG
S 5700 V
BI7138BC
BI7684AS
BI4542AM
S 7147AD
BI7077 X
BI2929BY
BI2403BL
BI2010BH
VI0284 K
BI2381 Z
S 4848AF
S 9775 L
BI5593AL
H 3227 S
OR6757 F
BI5300BK
PO8521AH
BI4014AW
BI2758BL
BI1316AH
BI4172BB
BI2726BV
BI2726BY
BI2726BY
BI6484BN
SS1088AT
BI6904 Y
BI2998BS
BI2164BH
BI9427BT
BI3452AH
BI5750BK
BI8911AN
BI4207AF
BU8469 T
BI4700BH
BI0866AC
M 6852PK
BI1628 X
VI8976 H
S 2317 U
BI1067BW
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
11-10-95
28-10-95
21-10-95
04-11-95
30-10-95
11-09-95
14-10-95
19-11-95
30-10-95
09-12-95
30-11-95
25-10-95
05-10-95
12-10-95
10-09-95
01-12-95
23-11-95
20-10-95
28-10-95
10-10-95
24-10-95
06-11-95
22-10-95
08-11-95
28-10-95
26-10-95
08-12-95
30-11-95
01-11-95
07-10-95
17-10-95
07-10-95
06-10-95
10-11-95
13-10-95
27-09-95
19-09-95
06-10-95
14-10-95
22-10-95
19-11-95
23-11-95
31-10-95
12-11-95
27-10-95
02-10-95
20-10-95
18-10-95
03-11-95
20-10-95
25-10-95
12-10-95
21-10-95
05-10-95
08-10-95
08-12-95
09-12-95
02-10-95
10-10-95
06-09-95
12-10-95
10-10-95
15-10-95
20-10-95
19-11-95
09-11-95
06-11-95
08-12-95
01-10-95
13-10-95
05-09-95
04-11-95
25-10-95
12-11-95
19-10-95
17-11-95
06-11-95
09-10-95
03-10-95
10-10-95
22-10-95
10-10-95
06-11-95
16-10-95
19-10-95
02-11-95
06-12-95
21-09-95
10-10-95
14-10-95
18-10-95
05-12-95
07-10-95
08-11-95
06-11-95
21-10-95
11-10-95
24-10-95
19-11-95
19-09-95
05-11-95
06-12-95
05-09-95
154 /R
052 /R
052 /R
154 /R
072.3 /L
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
101.1 /R
090.1 /R
052 /R
052 /R
008 /O
062 /L
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
052 /R
052 /R
050 /R
052 /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
074.2 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
090.2 /R
052 /R
167 /R
008 /O
094.1D /R
094.1D /R
008 /O
094.1D /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
074.2 /R
152 /R
052 /R
101 /R
060.1 /X
052 /R
052 /R
060.1 /X
094.1B /R
052 /R
146 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
091.2 /R
061.3 /L
154 /R
052 /R
154 /R
101.1 /R
117.1 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1B /R
084.1 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
094.1D /R
094.1C /R
052 /R
238.1 /C
061.4 /L
052 /R
008 /O
060.1 /L
052 /R
003 /R
5.000
20.000
20.000
5.000
50.000
10.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
25.000
5.000
35.000
25.000
35.000
5.000
20.000
35.000
16.000
10.000
25.000
20.000
100.000
20.000
25.000
20.000
30.000
100.000
25.000
25.000
25.000
25.000
10.000
35.000
20.000
35.000
10.000
25.000
30.000
25.000
25.000
10.000
25.000
15.000
100.000
16.000
16.000
100.000
16.000
5.000
20.000
20.000
5.000
20.000
25.000
30.000
100.000
35.000
15.000
25.000
16.000
50.000
20.000
30.000
50.000
10.000
25.000
10.000
35.000
10.000
25.000
20.000
10.000
16.000
5.000
5.000
20.000
5.000
16.000
15.000
20.000
10.000
20.000
30.000
20.000
25.000
10.000
50.000
25.000
25.000
5.000
20.000
16.000
10.000
30.000
15.000
10.000
25.000
100.000
50.000
25.000
50.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
CRESPO ZUBIZARRETA, JOSE RAMON
CRISTOBAL GARCIA, PEDRO
CRUZ CANAL, JUAN CARLOS
CRUZ MARIN, MARIA DEL CARMEN
CRUZ VADILLO, DAVID
CUBERO SANTOS, CARLOS
CUENA MUÑOZ, ELADIO
CUENA MUÑOZ, ELADIO
CUENDE ALEGRE, ANDRES
CUESTA VARONA, JOSE ANGEL
CUEVAS CABALLERO, LAUREANO
CUEVAS CABALLERO, LAUREANO
CUEVAS CABALLERO, LAUREANO
CUEVAS POBLETE, ANTONIO
CUMPLIDO RORIGUEZ, JOSE MANUEL
DACAL BILBAO, SANTIAGO
DE CELIS LANDA, LUIS RAMON
DE DIOS MURILLO, JUAN MANUEL
DE LA CALLE REBELO, ALFONSO
DE LA FUENTE BARRUTIETA, ANTONINO
DE LA FUENTE PEREZ, SALOMON
DE LA FUENTE RUBIO, JOSE RAMON
DE LA FUENTE RUBIO, JOSE RAMON
DE LA FUENTE TORRES, ANGEL
DE LA RICA ASPIUNZA, ALVARO
DE LA RICA VEGA, FERNANDO
DE LA RIERA DIAZ, GUMERSINDO JOSE
DE LA SOTA ZARRAQUIN, PEDRO
DE LA SOTA ZARRAQUIN, PEDRO
DE LA TORRE CALO, JOSE ANTONIO
DE LA VEGA FERNANDEZ, JOSE MARIA
DE LAPATZA ALMAGIA, ANTONIA
DE LAVILLA LISO, JOSE ISMAEL
DE LERSUNDI MENDI, JOAQUIN DEL VALLE
DE LOS RIOS SAINZ DE LA MAZ, ANTONIO
DE MIGUEL GONZALEZ, LUIS MARIA
DE CUNICULTURA S.L., GRUPO VASCO
DE ELECTRICIDAD Y CONTROL S, GENERAL
DE NEGOCIOS DE ALIMENTACI, PROMOTORA
DEAHORA CRUCES, JOSE LUIS
DECORACIONES EL PILAR, S.L.
DEL ARCO HERAS SALVADOR, SALVADOR
DEL BARRIO MICHELENA, JAVIER
DEL BUSTO MADARIAGA, IGOR
DEL CASTILLO GOMEZ, MARIA PILAR
DEL HIERRO RUIZ, JUAN JOSE
DEL HIERRO RUIZ, MARIA TERESA
DEL HOYO PEDROSA, ANA MARIA
DEL OLMO ALVAREZ, JOSE MIGUEL
DEL ORIETA VARE, OSCAR ALBERTO
DEL VADO BERROZPE, MARIA ASCENSION
DEL VAL MARTINEZ, ANGEL ANTONIO
DEL VAL REGUERO, MARIA BELEN
DEL VALLE SAN JOSE, MONTSERRAT
DELGADO ABADIN, EMILIO
DELGADO DIEZ, MANUEL
DENIS GOMEZ, CELEBRINO
DEPURACIONES VELA, S.L.
DERMIT MARTINEZ DE LEJAR, JOSE MARIA
DIAGO GARCIA, JESUS
DIAZ DE GARAYO ORTIZ DE GUI, IGNACIO
DIAZ DE GARAYO ORTIZ DE GUI, IGNACIO
DIAZ ARJONA, ANTONIO
DIAZ DIAZ, JOSE
DIAZ FERNANDEZ PEREDO, GABRIEL
DIAZ LORENZO, JOSE PEDRO
DIAZ PEREZ, ANTONIO MIGUEL
DIAZ RODRIGUEZ, ANTONIO
DIEGO MATA, HERMINIO
DIEGUEZ REZA, MANUEL
DIEGUEZ ZUBIAGA, ZIGOR
DIEZ ARRIBAS, SANTOS
DIEZ ESTRADA, JESUS MARIA
DIEZ IBAÑEZ, CARLOS
DIEZ JOSE, SOLER
DIEZ MARTIN, ANGEL
DIEZ RODRIGUEZ, DOMITILA
DIEZ VAQUERO, ADELA
DIEZ VILLACORTA, LUIS RAMON
DISTODDO, S.A.
DIZ DIAZ, JOSE
DIZ SAN MARTIN, MIREN KARMELE
DOMINGUEZ LAFUENTE, ELVIRA
DOMINGUEZ SALINAS, JAVIER
DOMINGUEZ SALINAS, JAVIER
DOMINGUEZ SALINAS, JAVIER
DOPAZO MARTIN, JOSE ANTONIO
DOS SANTOS CONCEICAO, MOISES
DOS REIS, JOSE AGUILAR
DUAL JIMENEZ, ANTONIO
DUDAGOITIA PUJANA, FRANCISCO JAVIER
DUDAGOITIA PUJANA, FRANCISCO JAVIER
ECHABURU AJARRISTA, LOREA
ECHABURU MALLAGARAY, JOSE LUIS
ECHARRI LACARRA, ALFREDO
ECHEBARRIA FERNANDEZ, LUIS IÑIGO
ECHEBARRIA GARATE, JOSU MIRENA
ECHEGOYEN ALVAREZ, JOSE ANTONIO
ECHEVARRIA BASAÑEZ, JUAN PEDRO
ECHEVARRIA BERRIO, FRANCISCO
ECHEVARRIA LECUE, OSCAR
ECHEVARRIA LECUE, OSCAR
ECHEVERRIA RAMOS, EZEQUIEL
3315304
4314925
4315599
4313902
3311421
3314699
4312839
4312904
4353721
3316838
0398267
0398762
0398761
0391897
4313394
3316292
4314344
3316983
3299894
4315794
4315480
3317731
4314463
4350076
4315218
4353777
4312724
4313067
4313350
3311597
4315449
0389957
4313701
4313451
3307604
4314346
0404561
3317586
3318492
4314010
3315629
4353641
4313907
3314650
3266456
3285168
4314570
4314411
3305267
3315366
3316323
0384952
4315708
4313076
0300684
4313340
3295742
3319510
4315069
0378910
4314070
4314331
0382134
3311636
4315433
4312955
3309176
4315588
4313960
0397366
4315402
4315428
3314655
4353518
4314471
3318507
4311515
4354144
3317544
3315697
4354121
3304138
4315590
3316767
3316773
3316768
4314565
3316798
3304060
3285631
4314589
4315308
3303997
3314645
4315226
4353837
3307594
3318513
3314581
3314444
3304057
3304054
4315154
Matrikula
Matrícula
BI5157BV
BI7639AV
SS4603AT
SS5991 Y
BI1468 U
BI7056BJ
BI6779AV
BI6779AV
BI3896BF
CICLOMOT
BI1473AV
BI1473AV
BI1473AV
BI6436BT
SS1488AT
BI3236AD
S 5170 Z
S 6440 E
BI0042BH
BI7871BC
S 5238 Z
BI6404BK
BI6404BK
BI8015AW
BI3225BY
BI1791AS
O 9622BN
BI7976AX
BI7976AX
BI4041AS
S 8173 Z
BI8796BU
BI7679BP
BI1335BH
BI2033AY
O 1274BH
VI5666 O
BI6475AS
BI8950BJ
BI8156AX
VI3235 N
BI8582AN
BI4695BU
VI5856 J
BI7994BX
SS6907 T
VI8417 M
BI3921BG
VI7702 M
D19493
BI6794BB
BI6776BJ
M 5336NW
S 5901 U
BI2982BH
BI0534AV
BI3444AF
S 7610AB
BI5020BM
BI3209BL
VI0852 C
VI0852 C
B 5885GZ
BI6990BS
S 0247 L
BI0360AF
V 6672DP
S 5036 V
BU0694 M
BI5255BX
SS8819AU
M 4929HS
BI3363AM
BI4316BV
A 8137CK
BI4778AK
BI5248AS
BI7105BX
BI0915BH
SS0085AP
BI6990BS
SS6574 U
BI6081BN
E289306
CICLOMOT
CICLOMOT
SS1856AS
VI4952 E
SS5301 X
BI5218AV
BI3574 Y
BI3574 Y
SS8662 Y
M 5880NC
NA8408AF
BI3506AY
BI8699AJ
BI9823BJ
BI9065AG
CICLOMOT
BI6639BJ
BI6639BJ
BI2604BT
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
05-10-95
12-11-95
06-12-95
22-10-95
11-09-95
13-10-95
10-10-95
11-10-95
15-10-95
19-10-95
03-10-95
03-10-95
03-10-95
10-10-95
14-10-95
09-10-95
27-10-95
25-10-95
12-11-95
12-12-95
06-12-95
31-10-95
28-10-95
26-05-95
25-11-95
16-10-95
08-10-95
13-10-95
13-10-95
06-11-95
06-12-95
20-10-95
21-10-95
17-10-95
07-10-95
27-10-95
07-11-95
08-11-95
26-11-95
24-10-95
22-11-95
13-10-95
22-10-95
07-10-95
16-10-95
06-11-95
29-10-95
28-10-95
09-10-95
11-10-95
13-10-95
04-06-95
09-12-95
13-10-95
17-10-95
13-10-95
10-11-95
22-12-95
15-11-95
16-09-95
24-10-95
26-10-95
23-10-95
12-11-95
05-12-95
12-10-95
21-09-95
04-12-95
23-10-95
24-10-95
04-12-95
05-12-95
10-10-95
07-10-95
28-10-95
26-11-95
22-09-95
26-11-95
10-11-95
13-12-95
21-11-95
19-10-95
05-12-95
23-10-95
23-10-95
23-10-95
29-10-95
24-10-95
11-10-95
08-10-95
29-10-95
28-11-95
01-10-95
03-10-95
25-11-95
23-10-95
17-09-95
28-11-95
04-10-95
22-09-95
10-10-95
09-10-95
19-11-95
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
050 /R
30.000
060.1 /X
25.000
061.1 /L
50.000
008 /O
100.000
061.3 /L
5.000
101 /R
16.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
060.1 /X
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
050 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
152 /R
15.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
143 /L
10.000
008 /O
100.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
072.3 /L
50.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
091.2 /R
16.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
061.1 /L
20.000
094.1C /R 10.000
020.1 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
072.3 /L
50.000
052 /R
25.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
061.1 /L
50.000
094.01 /R
10.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
003.1 /R
50.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
091.2H /R 16.000
050 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
072.3 /L
50.000
050 /R
25.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
008 /O
50.000
060.1 /X
25.000
061.1 /L
20.000
052 /R
30.000
061.4 /L
10.000
154 /R
5.000
090.2 /R
10.000
052 /R
35.000
052 /R
25.000
094.1B /R 10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
060.1 /X
25.000
091.2 /R
16.000
091.2 /R
16.000
052 /R
30.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
EDUARDO DONATI, ADOLFO
EDUARDO DONATI, ADOLFO
EGUIA OLANO, JUAN IGNACIO
EGUIGUREN ABALIA, M TERESA
EGUIGUREN ARRIZABALAGA, ANA
EGURROLA LOPEZ, JUAN MANUEL
EGURROLA LOPEZ, JUAN MANUEL
EGUSQUIZA ATELA, FRANCISCO JAVIER
EGUSQUIZA FERNANDEZ, RUBEN JOSE
EGUSQUIZAGA JAUREGUI, IDOYA
EIBAR MOTOR, S.A.
EIZAGUIRRE ARRATIBEL, MIGUEL MARIA
EIZAGUIRRE BADIOLA, NEREA
EIZAGUIRRE ORUEZABAL, JOSE MARIA
ELADIO LARRUCEA, FCO JAVIER
ELCORO ODRIOZOLA, BONIFACIO
ELECTRODOMESTICOS OSA, S.L.
ELGUEZABAL ARREGUI, FCO JAVIER
ELORDUI TOLOSA, GORKA
ELORZA GURRUCHAGA, MIRIAN
ELU ANSOLA, SERGIO IVAN
ELU AZURMENDI, JOSE AGUSTIN
EMILIANO AMADO, ALFONSO A
ENALES HERNANDEZ, LUIS FERNANDO
ENGUELAR GARCIA, ANGEL
EPALZA SOLANO, TOMAS JOSE
ERAÑA ARMENTIA, FRANCISCO JAVIER
ERAÑA GUINEA, JOSE LUIS
EREÑO ESKIBEL, IÑAKI
EREZUMA MANDALUNIZ, IGNACIO
EREZUMA OÑARTECHAVARRIA, PAULA
EREZUMA OÑARTECHEVARRIA, PAULA
ERICE FERNANDEZ, ENRIQUE
EROSTARBE NOVALES, JORGE
ERQUIAGA IRIONDO, MA CONCEPCION
ERRASTI CRUCELEGUI, NICOLAS
ERRAZQUIN GOYENECHE, EMILIO
ESCALONA GUTIERREZ, FERNANDO
ESCOBAR URRA, MIGUEL
ESCUDERO LOZANO, MIGUEL ANGEL
ESCUDERO LOZANO, MIGUEL ANGEL
ESPOSITO VARELA, JOSE
ESTEBAN MORENO, JOSE ANTONIO
ESTENAGA GARCIA, MONTSERRAT
ESTEVEZ MUÑOZ, JULIA
ESTEVEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL
ESTHER LOPEZ ANTUÑANO, BLANCA
ETXANIZ BEDIALAUNETA, AIERT
ETXEBARRIA VALDES, JOSE
EUROBASK SERVICIOS DOS MIL, S.L.
EXPOSITO VARELA, JOSE
EXPOSITO VARELA, JOSE
EXPOSITO VARELA, JOSE
EXPOSITO VARELA, JOSE
EXPOSITO VARELA, JOSE
FARRARO BENAVENTE, JOSE MA
FDEZ. DE BETOÑO OLANO, JULIO
FELGUEIRA BARJA, JESUS
FELICIDAD ARANDA S.L., MARIA
FERMIN RUIZ, JUAN CARLOS
FERMIN RUIZ, JUAN CARLOS
FERNANCEZ CARRAL, MA DEL PILAR
FERNANDEZ DE AGUIRRE ALME, ANA MARIA
FERNANDEZ NAVAMUEL FERNAN, MARCIAL A
FERNANDEZ ANDREU, JUAN
FERNANDEZ ARRANZ, YOLANDA
FERNANDEZ CANCELO, J. IGNACIO
FERNANDEZ CRUZ, SERAFINA
FERNANDEZ DE ANTONIO, SANTOS T
FERNANDEZ DEL RIVERO R., M.a TERESA
FERNANDEZ ECHEBARRIA, ANA ROSA
FERNANDEZ ENEBRAL, MARIA PAZ
FERNANDEZ FERNANDE, MANUEL ANTONIO
FERNANDEZ FERNANDEZ, ESTEBAN
FERNANDEZ GOMEZ, BENITO
FERNANDEZ GOMEZ, JULIO
FERNANDEZ GONZALEZ, MYRIAN TERESA
FERNANDEZ IGLESIAS, JESUS MARIA
FERNANDEZ LANDETA, JORGE
FERNANDEZ LOPEZ, JAIME
FERNANDEZ LOPEZ, JOSE IGNACIO
FERNANDEZ MAORTUA, NOELIA
FERNANDEZ MAORTUA, NOELIA
FERNANDEZ MAORTUA, NOELIA
FERNANDEZ MARTINEZ, MANUEL
FERNANDEZ MIRANDA, EDUARDO
FERNANDEZ MURO, CLAUDIO CESAR
FERNANDEZ PUENTE, CONCEPCION
FERNANDEZ RAMOS, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ RIOS, FLORIAN
FERNANDEZ SALAZAR, LUIS CLEMENTE
FERNANDEZ SECO, ANGEL
FERNANDEZ URQUIJO, JUAN CARLOS
FERNANDEZ VILLAR, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ VILLEGAS, JESUS
FERNANDEZ VILLEGAS, JESUS
FERNANDEZ ZARATE, GAISKA
FERNANDEZ ZARATE, GAISKA
FERRALLERIA DEL NORTE, S.A.
FERRANDEZ ANDREU, JUAN
FERREIRA CASTRO, JOSE MANUEL
4311923
4312450
4314186
4314514
3311540
4313206
4313377
3316322
3299882
3316282
3318691
4314104
3304108
4314139
3315373
3284954
3319513
0404810
3318447
4312382
3304094
3291467
0399170
4354009
4313620
3310126
4353635
4313945
4315381
4314911
3308557
3314423
3316904
3298512
3311558
3303937
4313830
3316406
3307619
0394589
0399701
0295834
0209270
4315116
4315243
4312604
4315539
4354120
3314437
3315743
4312372
4313165
4313366
4313702
4315649
3318640
4312026
3314290
3315712
4313920
4314207
0404818
4313408
4313607
4313946
0363731
3285664
4314114
4354179
4313655
4314748
4313874
4308885
3314745
2007334
4354101
4313002
3315331
4312702
4313298
3230273
4313044
4313333
4314254
3285646
4314203
4313233
4315451
3123314
3123312
3316804
3309109
4314101
4312926
3317737
4313251
0388363
0388364
4309862
4310302
0341208
4314153
3285707
— 1298 —
Matrikula
Matrícula
B 3779PS
B 3779PS
BI9666BT
SS4827 T
BI6823AK
BI6816AU
BI6816AU
BI0184BL
BI0466BM
S 3913 Y
BI2147AN
SS4054AG
BI3088AP
SS8332AH
10000421
BI1862AX
SS1099 T
BI8367AZ
BI7697AS
SS8272AK
SS7361 U
BI9367BD
BI0840BG
BI3994AF
NA8678 L
M 4476MS
VI2446 N
VI0340 F
NA2559 P
BI6381AG
BI0219AP
BI0219AP
CICLOMOT
BU8085 P
BI6020BB
BI0478BH
SS8138 S
M 6366JN
BI1878BW
O 2695 Y
O 2695 Y
M 6988FX
BI2812BF
BI8126BH
M 5632NF
VI8822 H
BI4667BS
BI1164BW
BI7873 U
BI0241BL
M 2204JL
M 2204JL
M 2204JL
M 2204JL
BI4037BB
S 7930 K
SS4900AN
BI8043AB
TO3608 S
SS4678AK
SS4687AK
Z 2301 S
BI4826AM
BI5130AV
B 3104OX
BI8512BJ
SS7500 K
BI3278AJ
NA7018 X
VA9072 Y
BI1939BS
BI5681BN
O 8311BH
BI0112AW
BI9785AZ
BI4564AS
M 3748OZ
BI3455 Z
BI5513BH
S 8891 N
SS7182AL
BI4415BK
BI4415BK
BI4415BK
BI0967 O
SS3081AV
B 6413AY
S 8707 S
BI3086BY
BI3086BY
BI3086BY
BI5871BM
BI8174BK
M 3713PZ
BI4617AZ
LO0560 M
S 7647 J
S 7647 J
BI1020BG
BI1020BG
LO8664 A
B 3104OX
BI3338BH
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
27-09-95
07-10-95
21-10-95
29-10-95
28-10-95
14-10-95
14-10-95
13-10-95
10-11-95
06-10-95
19-12-95
25-10-95
16-10-95
26-10-95
08-10-95
14-09-95
21-12-95
10-10-95
24-11-95
07-10-95
13-10-95
25-09-95
19-10-95
06-11-95
19-10-95
23-08-95
13-10-95
22-10-95
03-12-95
12-11-95
27-08-95
27-08-95
25-09-95
15-10-95
31-10-95
19-09-95
22-10-95
26-10-95
08-10-95
15-10-95
15-10-95
22-10-95
20-11-95
18-11-95
26-11-95
05-10-95
21-11-95
21-11-95
22-09-95
18-12-95
07-10-95
14-10-95
14-10-95
21-10-95
11-12-95
11-12-95
28-09-95
09-09-95
14-12-95
22-10-95
22-10-95
10-10-95
15-10-95
19-10-95
22-10-95
20-09-95
15-10-95
25-10-95
26-11-95
20-10-95
04-11-95
22-10-95
13-08-95
13-11-95
09-10-95
12-11-95
12-10-95
13-10-95
10-10-95
14-10-95
06-10-95
13-10-95
12-10-95
25-10-95
08-10-95
22-10-95
14-10-95
06-12-95
23-09-95
23-09-95
23-09-95
12-09-95
25-10-95
11-10-95
03-11-95
14-10-95
11-10-95
11-10-95
24-08-95
01-09-95
12-09-95
20-10-95
06-11-95
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
072.3 /L
50.000
052 /R
40.000
091.2 /R
16.000
052 /R
35.000
060.1 /X
25.000
154 /R
5.000
072.3 /L
35.000
101.1 /R
16.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
094.1B /R 15.000
077 /R
16.000
052 /R
40.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
30.000
091.2 /R
16.000
061.4 /L
50.000
008 /O
50.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
154 /R
10.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
061.4 /L
10.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
094.01 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
30.000
050 /R
25.000
061.3 /L
5.000
072.3 /L
35.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
010.1 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
090.1 /R
10.000
094.1D /R 16.000
052 /R
20.000
052 /R
40.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
35.000
154.1 /R
10.000
100.1 /R
16.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
094.2 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
008 /O
100.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
910 /R
231.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
FERROSA, S A
FERROSA, S A
FLORES MARINO, AITOR
FLORIAN, JOPP
FONTENLOS CERNADAS, DOMINGO
FORERO ORTIZ, JOSE
FRADEJAS MARTINEZ, HERMOGENES
FRANCISCO GONZALEZ CAMINO, LUIS
FRANCO IRADI, JOSE MARIA
FREJENAL AGUILERA, JOSE ANTONIO
FRESNEDA DELGADO, MA BEGOÑA
FRONTELA GONZALEZ, FERNANDO
FUENTE HERNANDEZ, AGUSTIN
FUENTES RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA
FULDAIN OLARIAGA, UNAI
FULLAONDO LEGUINA, MIREN AINGERU
FUNDAZURI URRIOLABEITI, JUAN AGUSTIN
GABASA MARCA, M. TERESA
GABIKAGOGEASKOA URIA, MA LOURDES
GAGO GAGO, ANDRES
GAGO MARAÑA, AVERTINO
GALARDI ARZAC, JOSE MA
GALARZA RODRIGUEZ, JUAN IGNACIO
GALDAKANO,PROYECTOR
GALIN CABEZA, VALENTIN
GALLARRETA MARDONES, FERNANDO JULIAN
GALLEGO CAGIGAS, SIRA
GALLEGOS CUESTA, JUAN CARLOS
GALLETEBEITIA GOITIANDIA, JOSEBA
GALVEZ RIVERA, MANUEL
GAMA RODRIGUEZ, IÑIGO
GANA ARESTI, ANASTASIO
GANCEDO GARCIA, CRISTINA
GANCEDO GARCIA, CRISTINA
GANDARILLAS ROBLES, ROBERTO
GANGOITI ECHEGARAY, PEDRO MARIA
GANGOITIA ORUNA, LUIS
GARCES FERRER, FCO VICENTE
GARCIA ALONSO MONTOYA, IGNACIO
GARCIA DE CORTAZAR OTAOLA, SANTIAGO
GARCIA DE MARINA TOR, FERNANDO MARIA
GARCIA ALVAREZ, ESTIBALIZ
GARCIA CASABAL, MARIA CRISTINA
GARCIA CASABAL, MARIA CRISTINA
GARCIA COLLADO, PATRICIA
GARCIA CORDERO, ENRIQUE RAMON
GARCIA CRUZ, FCO JAVIER
GARCIA CRUZ, FCO JAVIER
GARCIA CRUZ, FCO JAVIER
GARCIA CRUZ, FCO JAVIER
GARCIA DIEZ, RAFAEL
GARCIA DIEZ, RAFAEL
GARCIA DIEZ, RAFAEL
GARCIA EGUIA, MARIA OLATZ
GARCIA ELIZALDE, NORA ANA ELISA
GARCIA ERAUZKOIN, GORKA
GARCIA FARRAN, JAVIER
GARCIA GARCIA, LORENZO
GARCIA GOMEZ, IGNACIO JESUS
GARCIA GOMEZ, TOMAS
GARCIA GONZALEZ, AITOR
GARCIA GONZALEZ, AITOR
GARCIA GONZALEZ, ANGEL
GARCIA GONZALEZ, SANTIAGO
GARCIA GUTIERREZ, FERNANDO
GARCIA LECUE, IGNACIO
GARCIA LECUE, IGNACIO
GARCIA LECUE, IGNACIO
GARCIA LECUE, IGNACIO
GARCIA LOPEZ, JOSE IGNACIO
GARCIA MAYA, MIGUEL
GARCIA MEDIERO, ROBERTO
GARCIA MOCHOLI, PEDRO JOSE
GARCIA MORENO, PEDRO
GARCIA MORO, PEDRO
GARCIA PALENCIA, PEDRO LUIS
GARCIA PANIZO, JUAN CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA ROJO GARRIGUES, JOSE
GARCIA RUIZ, ANTONIO
GARCIA RUIZ, RAMON ANGEL
GARCIA SAEZ, JESUS
GARCIA SANCHEZ, ANTONIO
GARCIA SANTOS, FRANCISCO JOSE
GARCIA SECO, MARIA LUISA
GARCIA SOBRINO, ANDONI
GARCIA TORRE, ANGEL
GARCIA URANGA, JUAN LUIS
GARCIA URIBE, IÑAKI
GARCIA URIBE, IÑAKI
GARCIA VEGA, MA PURIFICACION
GARCIA VELASCO, RICARDO H
GARCIA ZURDO, YOLANDA
GARDEAZABAL GARCIA, GONZALO
GARITAGOIRIA GALLASTEGUI, MIGUEL
GARMENDIA IRASTORZA, MA DEL CORO
GARRIDO CID, MA MERCEDES
GARRIDO IBARRA, BERNARDETTA
GAZTAÑAGA ULTRA, ION
GAZTELURRUTIA BARRUTIA, IMANOL PATXI
GELA VIZCAYA, S.A.
GESTION ORDENACION Y DISEÑO, S.A.
Espediente zk.
Núm. Expdte.
3319548
3319556
3315355
4311623
0405054
3304025
0381767
4315826
4315732
4313156
3299852
4315718
3299858
0278264
0241473
3314418
0359872
4309230
3310232
4315266
3311434
4313528
3297117
0398646
3307598
3282584
3305246
4314445
3285067
3285697
3315218
0363727
0304008
0388852
4353604
3314603
4312833
4313264
4354140
4353574
3298587
4314485
0395690
4314574
3309214
4314461
4312698
4314146
4314162
4314198
3317517
3317526
3317541
3307625
4315681
0391877
3318673
4314562
4313163
3309200
3316977
3316978
3307628
0391869
4313931
3303872
3304048
3304075
3304090
4314518
4314723
4312417
4312337
3316432
4313592
0382548
0399706
4315313
4315694
4314289
3318827
4314965
4353627
4314210
4313476
4313481
3318651
0399605
0398111
4312661
4314232
4313561
4353346
4314462
3318297
0347824
4315715
3316923
4353826
4313774
4313761
0398575
4315299
Matrikula
Matrícula
BI4658BP
BI4658BP
M0195933
M 8728SK
BI9626BH
BI6198BT
BI8244AS
S 6636 Z
BI8993AS
BI0823AN
BI0054AV
VA1268 U
BI4494 M
BI6869AU
SS1643AV
BI3084AH
BI8860AC
VI1397 O
BI3842AW
SA8175 J
BI0214 N
SS0288AH
BI4835BC
BI5008AW
BI0605BY
BI5303BN
BI9553AD
S 0920AB
SS4276 O
BI0830AM
CICLOMOT
BI4512BC
BI1962AN
BI1962AN
BI6250AD
M 9937IS
BI3948BN
M 1497IJ
BI0199BS
BI5833AL
BI4416AT
VI5498 K
BI4702BY
BI4702BY
BI2502BX
M 5957IF
BI6190AS
BI6190AS
BI6190AS
BI6190AS
BI2733 Z
BI2733 Z
BI2733 Z
BI2848BH
NA4770AD
BI3946BM
BI2116AW
BI9126BV
BI6111AX
BI3937BX
CICLOMOT
ES149525
BI8832 P
BI7867AZ
BI7503BH
BI1106AX
BI1106AX
BI1106AX
BI1106AX
BI6650BU
NA3742 P
BI3536BN
V 9901ED
BI3307BT
S 2466 L
BI4179 W
NA0995 O
P 1185 E
P 1185 E
B 1384ON
M 2465DP
AB5119 M
BI5091AG
BI0471AZ
O 8401 W
S 5298 W
BI4681BD
BI3867AP
SS1591AF
BI6399BS
BI7412AJ
BI6152AH
BU3214 N
BI6835BV
BI6564BJ
BI1136AU
SS4085AN
BI1267AP
BI1672BC
SS9008AS
BI8025AV
BI2852BM
M 9375MH
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
28-12-95
28-12-95
07-10-95
23-09-95
03-11-95
06-10-95
07-10-95
17-12-95
10-12-95
13-10-95
02-10-95
09-12-95
09-10-95
01-11-95
06-09-95
21-09-95
19-11-95
12-08-95
24-09-95
26-11-95
11-09-95
18-10-95
30-09-95
20-12-95
02-10-95
19-10-95
23-09-95
28-10-95
05-10-95
12-12-95
02-10-95
20-09-95
08-09-95
08-09-95
12-10-95
25-09-95
10-10-95
14-10-95
26-11-95
13-10-95
15-11-95
28-10-95
10-10-95
29-10-95
26-09-95
28-10-95
10-10-95
20-10-95
21-10-95
22-10-95
12-11-95
12-11-95
12-11-95
21-10-95
08-12-95
10-10-95
19-12-95
29-10-95
14-10-95
25-09-95
27-10-95
27-10-95
29-10-95
18-09-95
22-10-95
14-09-95
08-10-95
12-10-95
13-10-95
29-10-95
04-11-95
07-10-95
06-10-95
02-11-95
19-10-95
03-09-95
30-10-95
29-11-95
09-12-95
26-10-95
15-12-95
29-10-95
13-10-95
22-10-95
17-10-95
17-10-95
04-12-95
26-09-95
14-10-95
08-10-95
23-10-95
18-10-95
27-09-95
28-10-95
11-11-95
02-10-95
09-12-95
30-10-95
23-10-95
21-10-95
21-10-95
21-11-95
28-11-95
072.3 /L
50.000
072.3 /L
50.000
008 /O
50.000
052 /R
25.000
090.1 /R
10.000
094.1C /R 10.000
167 /R
15.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
061.01 /L
50.000
167 /R
10.000
008 /O
100.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
061.3 /L
5.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
061.3 /L
5.000
094.1B /R 10.000
154 /R
10.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
008 /O
50.000
090.1 /R
10.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
050 /R
35.000
094.1C /R 10.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
101.1 /R
16.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
061.3 /L
5.000
061.1 /L
50.000
171.3 /R
10.000
052 /R
30.000
010.1 /R
16.000
072.3 /L
50.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
090.2 /R
10.000
008 /O
50.000
060.1 /X
25.000
094.2 /R
10.000
154 /R
15.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
094.1D /R 16.000
154 /R
10.000
094.1D /R 16.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
154 /R
10.000
238.1 /C
5.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
094.1G /R 25.000
008 /O
100.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
292 /C
15.000
052 /R
30.000
072.3 /L
50.000
052 /R
40.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
GIL AIZPURU, ALVARO
GIL DELGADO, JUAN PEDRO
GIL DELGADO, JUAN PEDRO
GIL DELGADO, JUAN PEDRO
GIL DELGADO, JUAN PEDRO
GIL ITURRICHA, JOSE IGNACIO
GIL PEREZ, AITOR
GIL VARONA, SANTOS
GILSANZ BRAVO, MA JESUS
GINES ZOZAYA, LUIS FELIPE
GIROA, S.A.
GOCHI VILLANUEVA, RAMON
GODOY CORTES, MARIA DEL MAR
GODOY JOSE MARIA, MONTILLA
GODOY MAESSO, LUIS
GOENA CELAYA, JESUS ANGEL
GOENAGA ARRIZABALAGA, JUAN LUIS
GOICOECHEA BILBAO, CARLOS
GOICOECHEA ECHEBARRIA, PEDRO JOSE
GOICOECHEA GARAY GORDO, L. IGNACIO
GOICOECHEA MUGARRA, AITOR
GOICOECHEA ORTE, IGNACIO
GOICOECHEA URROZ, MARIA CONCEPCION
GOIRICELAYA FUENTES, JESUS MARIA
GOIRIGOLZARRI BILBAO, ANDONI
GOIRIGOLZARRI IBARGUEN, JOSE IGNACIO
GOITIA LINAZA, JOSE ANTONIO
GOITIA VILLALABEITIA, JOSU
GOMEZ DE CADIÑANOS MARTINE, ISIDRO
GOMEZ AGUADO, JESUS MARIA
GOMEZ BRAVO, JUAN JOSE
GOMEZ BRAVO, JUAN JOSE
GOMEZ CONTRERAS, ANGEL
GOMEZ DELGADO, FELISA
GOMEZ GIL, ANDRES
GOMEZ GIL, ANGEL
GOMEZ GOMEZ, JOSE ANGEL
GOMEZ GOMEZ, JOSE ANGEL
GOMEZ GOMEZ, RICARDO
GOMEZ GONZALEZ, LUIS ANGEL
GOMEZ GONZALEZ, MANUEL
GOMEZ MARIN, PEDRO
GOMEZ MENDOZA, GERMAN
GOMEZ MENENDEZ, FCO JAVIER
GOMEZ RODRIGUEZ, JESUS
GOMEZ TABARES, JOSEFINA
GOMEZ TERMIS, RAFAEL
GONI SARACHU, JULIAN GREGORIO
GONZALEZ ALVAREZ, JOSE FCO.
GONZALEZ AMAYELAS, JUAN MARIA
GONZALEZ AMAYELAS, JUAN MARIA
GONZALEZ ARAMBARRI, NAIA
GONZALEZ ARGOS, JESUS ANDRES
GONZALEZ ARGUESO, LUIS CARLOS
GONZALEZ BERMEJO, MANUEL
GONZALEZ BERMEJO, MANUEL
GONZALEZ BLANCO, ANGEL
GONZALEZ BLANCO, ANGEL
GONZALEZ BLANCO, ANGEL
GONZALEZ DEL TANAGO ARALUCE, CASILDA
GONZALEZ DIAZ, FRANCISCO J
GONZALEZ DIAZ, ROBERTO
GONZALEZ FERNANDEZ, JOSE CARLOS
GONZALEZ GAMON, LUIS ENRIQUE
GONZALEZ GARCIA, DAVID
GONZALEZ GARCIA, MIGUEL ANGEL
GONZALEZ GAVARRI, FACUNDO
GONZALEZ GONZALEZ, EDUARDO
GONZALEZ GONZALEZ, JULIO CESAR
GONZALEZ GONZALEZ, ROMAN
GONZALEZ GONZALEZ, ROMAN
GONZALEZ GONZALEZ, ROMAN
GONZALEZ HUERTA, XABIER
GONZALEZ MADARIAGA, ANA
GONZALEZ MADRAZO, FRANCISCO JOSE
GONZALEZ MALO, MA CARMEN
GONZALEZ MANTILLA, PABLO
GONZALEZ MARTINEZ, MANUEL
GONZALEZ MUÑOZ, CATALINA
GONZALEZ ORTEGA, JOSE LUIS
GONZALEZ PASCUAL, JUAN ANTONIO
GONZALEZ PERERA, FERNANDO
GONZALEZ PINTADO, JOSE FERNANDO
GONZALEZ PRIETO, JAVIER
GONZALEZ RUIZ, JUAN
GONZALEZ RUIZ, JUAN
GONZALEZ SANTOS, FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ TORRES, DORINDA
GORDILLO CABALLERO, FRANCISCO
GORDO SANCHEZ, JOSE ALBERTO
GOROSTEGUI ARRIETA, GORKA
GOROSTIDI ZATARAIN, JUAN SEBASTIAN
GOROSTIZA ABENDAÑO, YOSEBA
GORROCHATEGUI ERAUSKIN, MIGUEL
GORROCHATEGUI ERAUZQUIN, ALEJANDRO
GOTI BUSQUET, JUAN RAMON
GOYARROLA OLABARRI, MANUEL ENRIQUE
GRANDE SANCHEZ, GONZALO
GREAT OPTICAL FRAMES, S.A.
GUEDERIAGA URRUCHUA, M.a ARANZAZU
GUERRERO HERMOSO, JULIAN
GUEZURAGA BORDA, FERNANDO
GUIJARRO PEREZ ARANDA, DIEGO
4313636
4314138
4314132
4314262
4314618
4312649
3315492
3315418
3282865
4312878
3315745
0383379
4313706
4315735
3285083
4315691
3303943
4315257
3304085
4315773
3315399
4314673
4315172
4313743
4311834
3317705
2007319
4354044
0362809
4312368
0390395
0390397
3305213
3318743
0405453
0405452
4313891
4314697
4313682
3305186
4313688
4315132
4315461
4313834
3311519
4313770
4315078
3304092
4308909
4312398
4313202
3303955
4315136
4353802
4313335
4314530
0370790
0370792
0370791
0404808
3309195
3317513
4313211
4315232
4312950
4314418
3314271
4348828
4313860
3317687
3317723
3317686
3303791
3295726
4312766
4313751
4313126
4315286
4353889
3285670
4314276
0400203
4311869
3314623
0403251
3123319
4353971
4313850
3297142
4314056
3316329
4315066
3291488
4312847
4353538
3309232
4315325
3314309
3315747
0398735
4353705
3314597
4313261
— 1299 —
Matrikula
Matrícula
BI4317BK
BI1795BC
BI1795BC
BI1795BC
BI1795BC
VI9590 H
6033615
BI8803 Z
BI2944AC
NA3427 U
BI9317BG
BI9788AG
SS0534 V
M 1964OW
SS2784AK
NA5117AG
BI0449AM
BI6001AX
BI7130BG
VI1275 F
BI6285AZ
SS3667AM
A 7924BG
BI9649BW
BI6316BW
BI7140AJ
BI7797AN
BI0488BN
VI2518 M
BI7484BN
BI5803 P
BI5803 P
BI9987AD
BI7439AJ
BI8552 P
BI8552 P
M 4700MT
M 4700MT
LU7317 P
BI6613BW
BI7905AG
BI7033AK
VI0188 S
BI2285AS
BI4022BS
BI4581BD
M 1767JU
BI5921BP
M 6962JM
BI0867AP
BI0867AP
BI0657AS
S 5129AF
BI9257AF
BI3934BJ
BI3934BJ
BI5211AK
BI5211AK
BI5211AK
M 1810EY
BI9039BS
VI8815 L
A 4109BN
BI8232AK
BI5538AW
SS1063AK
S 7276 J
BI0977BS
BI2137AL
BI0056AZ
BI0056AZ
BI0056AZ
SS9136AU
BI5668AJ
S 1704 Y
BI4956BD
S 3437 S
BI2283AT
BI1515AL
BI5352AU
BI7996BP
SS5131 U
VA2938 Y
BI7518BJ
CICLOMOT
BI3086BY
BI5745BL
BI3112BY
BI5094BY
BI2737BM
SS8990AD
SS4166AT
BI5008BX
BI9374BV
BI2479BM
BI9686BJ
M 4846KJ
BI4297BD
M 5622LY
BI2032BT
BI5812BP
BI6338BN
SE2743CF
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
20-10-95
26-10-95
25-10-95
25-10-95
30-10-95
08-10-95
16-10-95
23-10-95
08-11-95
10-10-95
18-12-95
25-10-95
21-10-95
10-12-95
03-11-95
08-12-95
20-09-95
26-11-95
13-10-95
10-12-95
29-09-95
01-11-95
19-11-95
21-10-95
26-09-95
02-11-95
11-10-95
06-11-95
06-09-95
07-10-95
30-10-95
30-10-95
17-09-95
01-12-95
04-11-95
04-11-95
22-10-95
03-11-95
20-10-95
04-11-95
20-10-95
19-11-95
06-12-95
22-10-95
26-10-95
21-10-95
15-11-95
13-10-95
13-08-95
07-10-95
14-10-95
23-09-95
19-11-95
16-10-95
13-10-95
29-10-95
01-09-95
01-09-95
01-09-95
10-10-95
25-09-95
11-11-95
14-10-95
25-11-95
12-10-95
28-10-95
14-09-95
04-04-95
22-10-95
31-10-95
21-10-95
31-10-95
01-09-95
04-11-95
09-10-95
21-10-95
13-10-95
28-11-95
28-10-95
15-10-95
27-10-95
03-11-95
26-09-95
04-10-95
29-10-95
27-10-95
03-11-95
22-10-95
04-11-95
24-10-95
16-10-95
14-11-95
04-10-95
10-10-95
09-10-95
27-09-95
29-11-95
11-09-95
19-12-95
10-10-95
15-10-95
04-10-95
14-10-95
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
008 /O
50.000
008 /O
100.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
072.3 /L
35.000
216 /C
8.000
052 /R
30.000
052 /R
40.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
152 /R
15.000
052 /R
30.000
146.1 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
061.3 /L
5.000
077 /R
16.000
052 /R
35.000
910 /R
50.000
052 /R
20.000
061.01 /L
50.000
060.1 /X
50.000
091.2 /R
16.000
061.3 /L
5.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
052 /R
35.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
094.1A /R
16.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1B /R 10.000
052 /R
30.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
094.1B /R 10.000
052 /R
30.000
050 /R
50.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
008 /O
75.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
101.1 /R
16.000
090.2 /R
10.000
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
008 /O
100.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
061.1 /L
50.000
060.1 /X
50.000
008 /O
100.000
154 /R
10.000
090.2 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
050 /R
50.000
090.1 /R
10.000
052 /R
35.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
091.2E /R 16.000
008 /O
50.000
060.1 /X
50.000
050 /R
30.000
052 /R
25.000
171 /R
5.000
052 /R
20.000
094.1D /R 16.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
50.000
090.2 /R
10.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
072.3 /L
50.000
077 /R
16.000
050 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
GURRUCHAGA ORUNA, MA IDOYA
GUTIERREZ AGUIRRE, RAFAEL
GUTIERREZ DE LA CUESTA, JESUS
GUTIERREZ ECHANIZ, JUAN ANTONIO
GUTIERREZ GONZALEZ, ANTONIO
GUTIERREZ MONJE, IGNACIO
GUTIERREZ SALCES, MARIANO
HELGUERA DIEZ, ALBINA
HEMOTAX, S.L.
HERMOSA ECHEZARRETA, RAMON
HERNANDEZ BOLADO, JAVIER
HERNANDEZ BOLADO, JAVIER
HERNANDEZ GABARRI, JOVITA
HERNANDEZ LOZANO, FCO JAVIER
HERNANDEZ MARTUNEZ, JULIAN
HERNANDEZ TENAGUILLO, LUIS ALFONSO
HERNANDEZ TENAGUILLO, LUIS ALFONSO
HERRAIZ AURTENECHE, JON ANDONI
HERRAN ANGULO, PEDRO MARIA
HERRAN OSINAGA, LUIS ANGEL
HERRERA ESPINOSA, GABRIEL
HERRERA SUAREZ, MARIA ISABEL
HERRERIA LOPEZ, GORKA
HERRERIA LOPEZ, MARIA BEGOÑA
HERRERO CENARRUZABEITIA, AMAYA
HERRERO MARTINEZ, MA CONCEPCION
HERREROS ROZADA, MARIBEL
HERVELLA ORDOÑEZ, JESUS ALFONSO
HIDALGO MEDINA, FERNANDO VICENTE
HIDALGO MEDINA, FERNANDO VICENTE
HIERRO HERNANDEZ, EMILIO
HIGUERA FELIPE, GOMEZ
HOLGADO BERNARDO, FRANCISCO ANTONIO
HORMIGO ESPADA, ROBERTO
HUERGO SUAREZ, ESTEBAN
HUESO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL
HURTADO OCHOA, IMANOL
IÑARRITU SAINZ DE BARANDA, JULIO
IÑIGUEZ ALONSO, MIGUEL
IÑURRIA ARZUBIDE, RICARDO
IBAÑEZ NEGRO, UNAI
IBAÑEZ VILLARRUBIA, M. VICTORIA
IBAÑEZ MANRIQUE, JOSE ANGEL
IBAÑEZ MANRIQUE, JOSE ANGEL
IBAIBARRIAGA MOJA, ITXASO
IBARRA LANDA, JOSE MA
IBARRA ROBLES, JAVIER IGNACIO
IBARZABAL BILBAO, MARIA CARMEN
IC. BIENES GOITIA BOUZA A REVUEL, NA
ICIAR CIDAD MARTINEZ, MARIA
IGLESIA CORBILLON, RICARDO
IGLESIAS CISNEROS, MARCO ANTONIO
IGLESIAS CORBILLON, RICARDO
IGLESIAS CORBILLON, RICARDO
IGLESIAS CORBILLON, RICARDO
IGLESIAS CORBILLON, RICARDO
IGLESIAS GARRIDO, JOSE IGANCIO
IGLESIAS MARTIN, JOSE
IGLESIAS TORRE, IGNACIO ARTURO
IGNACIO MARTINEZ SANZ ACEDO, JOSE
IGNACIO RUIZ DE GOPEGUI LOPEZ, JUAN
ILARDIA SENOSIAIN, IGOR
ILARDIA SENOSIAIN, IGOR
ILIDIO, ALBERTO
ILLARRAMENDI ANDONEGU, MIREN LOURDES
ILLERA SAENZ, SERGIO MANUEL
IMAZ VILLAR, NURIA
INCHAURRAGA URIAGUER, JUAN FRANCISCO
INDUSTRIAS BANAT, S.L.
INESTRILLAS IRISARRI, M.a JESUS
INSAUSTI ITURRIOZ, APOLINAR J
INSAUSTI ITURRIOZ, APOLINAR J
INVAFI, S.A.
INZUNZA BALIER, CARMELO
IPARRAGUIRRE GANDIAGA, EUSEBIO J
IRAGORRI ANDICOECHEA, MIREN NEKANE
IRIARTE PELLEJERO, MARTIN
IRIARTE PEREZ PONS, JOAQUIN
IRIGOYEN OSA, IÑIGO
IRIONDO GABILONDO, EUGENIO
IRIONDO GABILONDO, EUGENIO
IRIONDO GABILONDO, EUGENIO
IRIONDO GABILONDO, MIGUEL ANGEL
IRIONDO VAZQUEZ, MARIA BELEN
IRIONDO VAZQUEZ, MARIA BELEN
IRUSTA IRIONDO, MA CARMEN
ISASTI BENGOA, AGUSTIN
ISASTI BENGOA, AGUSTIN
ISIDRO RODRIGUEZ, FCO JAVIER
ISOTXA, S.A.
ITUARTE URRESTI, NEREA
ITUARTE URRESTI, NEREA
ITURBE FERNANDEZ, M.a FLOR
ITURBE URIBARRI, NATALIA
ITURBURU MARTIN, AINHOA
ITURRALDE GONZALEZ, EDUARDO JESUS
ITURREGUI MARTINEZ, ANA
ITURRI CAMPILLO, GARBIÑE
ITURRIAGAECHEVARRIA ECHAVE, IÑAKI
ITURRIZA ABADEA, MIGUEL ANGEL
ITURRIZA ABADEA, MIGUEL ANGEL
IZA BEITIA, MARCELO
IZAGUIRRE ALDALUR, ASIER
Espediente zk.
Núm. Expdte.
3310119
0392956
4312846
0300695
0395684
0404772
0399178
4314452
3315710
3315358
0395695
3314571
0394040
4313434
4309150
3316760
3316761
3316266
0395548
4312332
3317656
4314176
3315450
4313084
0378647
3305269
4310517
4311855
3311448
3311444
4313208
0363718
4315742
0410167
4310926
0393165
3311365
3297121
3285627
4313193
3316808
4310880
4313419
4314134
0294239
3310267
0404807
4354046
0379615
3311582
4314075
4354106
4312826
4313169
4314401
4314719
0209271
4312693
0394179
4315371
4315815
3314301
3314340
4312396
3304033
4314200
4315811
4312957
3315689
4315121
4315607
4315688
3315720
3291465
3304114
4313100
4310466
3316933
4315053
3304036
3304107
3304134
3304013
3315223
3315224
3284955
4315198
4315268
4313204
0404641
3311616
3311640
0399586
3314625
3317595
4313833
4312735
3314705
3314657
3303978
3311603
3311572
0406740
Matrikula
Matrícula
VI1942 P
BI6455AL
BI6357BG
SS2196AH
BI5713BT
BI5996AG
B 2187HK
BI9071BS
BI5821BT
BI6443BH
BI1528BH
BI1528BH
BU4895 I
SS7110AK
M 6638SL
BI0347AL
BI0347AL
BI7139AK
M 3062MZ
SS8740AN
BI9686AU
S 5156 X
D26282
BI0453BP
BI7502BH
BI0576AV
M 3171SV
P 2672 I
E0245461
CICLOMOT
LO8217 M
BI7077AP
BI7547BN
BI2861AT
O 1680AT
CC8585 H
CICLOMOT
GC0693 V
BI5621AJ
BI9913AD
DO07737
M 8269SP
SS5535AM
SS5535AM
BI6611BS
BI2343AJ
BI7920AY
BI6242AZ
BI1997AN
BI2726BV
BI3279BT
BI0771AU
BI3279BT
BI3279BT
BI3279BT
BI3279BT
BI7714AG
BI1156AY
BI1756BU
Z 9654AW
BI1652BY
BI9360BC
BI9946BH
BI4659 Z
SS2125 S
M 0978OL
Z 6898AV
BI3782AZ
SS9959AL
NA1681AJ
SS6770AK
SS6770AK
M 1309NZ
BI8140AM
BI2731AX
BI4186AW
BI8547BX
BI3235AD
SS0783AG
BI9379BG
BI9379BG
BI9379BG
BI6489AV
BO0762BU
BI0762BU
BI4628AK
SS8009AF
SS8009AF
BI2318 O
BI4433AJ
BI0846BS
BI0846BS
M 0757NN
BI4321AW
BI2114BH
VI5119 O
BI6687BG
BI4919AF
S 9977 U
BI8992AS
BI8992AS
BI4617AT
BI3297AC
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
22-08-95
01-11-95
10-10-95
20-10-95
10-10-95
10-10-95
09-11-95
28-10-95
14-12-95
02-10-95
10-10-95
09-10-95
07-11-95
15-10-95
09-08-95
18-10-95
18-10-95
03-10-95
06-10-95
06-10-95
03-11-95
21-10-95
15-10-95
13-10-95
17-09-95
03-11-95
02-09-95
26-09-95
09-09-95
09-09-95
14-10-95
19-09-95
10-12-95
19-11-95
14-09-95
20-10-95
05-09-95
01-10-95
08-10-95
14-10-95
15-10-95
13-09-95
15-10-95
25-10-95
13-10-95
17-10-95
10-10-95
06-11-95
13-12-95
04-11-95
25-10-95
12-11-95
09-10-95
14-10-95
28-10-95
03-11-95
20-11-95
09-10-95
21-09-95
03-12-95
13-12-95
21-11-95
02-11-95
07-10-95
07-10-95
22-10-95
13-12-95
12-10-95
13-12-95
18-11-95
08-12-95
08-12-95
18-12-95
23-09-95
17-10-95
13-10-95
07-09-95
26-10-95
12-11-95
07-10-95
16-10-95
19-10-95
04-10-95
29-09-95
29-09-95
04-10-95
23-11-95
26-11-95
14-10-95
01-11-95
08-11-95
12-11-95
22-10-95
02-10-95
07-11-95
22-10-95
08-10-95
21-10-95
25-09-95
28-09-95
06-11-95
02-11-95
11-11-95
094.1C /R 10.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
101.1 /R
16.000
101.1 /R
16.000
008 /O
100.000
052 /R
20.000
072.3 /L
50.000
061.1 /L
50.000
101.1 /R
16.000
094.2 /R
10.000
009.1 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
060.1 /X
50.000
008 /O
100.000
094.1C /R 10.000
077 /R
16.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
008 /O
50.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
008 /O
50.000
060.1 /X
25.000
052 /R
25.000
090.1 /R
10.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
090.1 /R
10.000
008 /O
50.000
094.1B /R 10.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
060.1 /X
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
094.01 /R
10.000
154 /R
5.000
101.1 /R
16.000
052 /R
40.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
40.000
094.01 /R
10.000
052 /R
20.000
238.1 /C
8.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
35.000
052 /R
35.000
052 /R
20.000
072.3 /L
35.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
072.3 /L
50.000
091.2 /R
16.000
094.1B /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
154 /R
10.000
094.1C /R 10.000
091.2 /R
16.000
061.1 /L
50.000
008 /O
100.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
35.000
052 /R
20.000
238 /C
5.000
154 /R
5.000
154 /R
10.000
061.4 /L
10.000
094.1D /R 16.000
061.3 /L
5.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
094.1B /R 10.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
090.1 /R
10.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
IZAGUIRRE BONETA, JUAN IGNACIO
IZAGUIRRE LONGARTE, JESUS
IZARRA ECHANIZ, NICOLAS J
IZPURA IGLESIAS, MARIA LOURDES
IZQUIERDO QUIRCE, MARIA JESUS
IZQUIERDO RODRIGUEZ, MARCELINO
IZQUIERDO YELA, JUAN JOSE
J ARIZMENDIARRIETA ARR., FRANCISCO
JAÑEZ BECARES, SANTOS
JALON CRUZ, RICARDO PEDRO
JALTUNEN MUÑIZ, BORIS
JANE AUSTIN, VALERIE
JAUREGUI CARRO, MODESTO DANIEL
JAUREGUI ECHEGARAY, ELISABET
JAVIER VALDOMAR MESIAS, ANGEL
JESUS OLGA GARCIA GONZALEZ, M
JIMENEZ BAENA, FELIX
JIMENEZ BAENA, FELIX
JIMENEZ BARTAU, LORENZO A.
JIMENEZ CLAVERIA, EMILIA
JIMENEZ CORTES, PAULINO
JIMENEZ GABARRI, HERMINIA
JIMENEZ GARCIA, ROBERTO
JIMENEZ GONZALEZ, JUAN
JIMENEZ JIMENEZ, FLORENTINO
JIMENEZ JIMENEZ, FLORENTINO
JIMENEZ JIMENEZ, FLORENTINO
JIMENEZ JIMENEZ, JOSE
JIMENEZ JIMENEZ, JOSE
JIMENEZ JIMENEZ, JOSE
JIMENEZ MARTINEZ, IÑIGO
JIMENEZ SANCHEZ, MANUEL
JIMENO TOMAS, FLORENTINO
JOSE ROCHA, CUSTODIO
JOSE ROCHA, CUSTODIO
JOSMAN HOSTELERIA, S.L.
JOSMAN HOSTELERIA, S.L.
JUARROS FERNANDEZ, ISIDORO
JUSTO CORRALES, FRANCISCO
JUSTO CORRALES, FRANCISCO
KEMEN S A
KEMUS DIEGO, PABLO IGNACIO
LA VARGA, S.A., HOSTELERIA
LABACA MURUA, LORENZO
LABACA RUIZ DE AZUA, JOSE MARTIN
LACUNZA TOLOSANA, JOSE JAVIER
LAIBARRA YURREBASO, MARIA BEGOÑA
LAINA CORRAL, CARLOS
LANDALUCE ALONSO, MARIA BEGOÑA
LANDAZURI RODRIGUEZ, MARIA CARMEN
LANZAGORTA SAENZ, MA TERESA AMADA
LAORDEN VILLATE, ALFREDO
LARAUDOGOITIA GARAY, M.a LUISA
LARPAÑAGA GALDOS, ESTHER
LARRABIDE GOITI, M.a CARMEN
LARRAGOITI SAN ANTON, VICTOR JULIAN
LARRAGOITI SAN ANTON, VICTOR JULIAN
LARRAURI MUÑOZ, IVAN
LARREA GAYARRE, MARIA TERESA
LARREA GONZALEZ, AITOR
LARRINAGA JAYO, MA ROSARIO
LARRUCEA LEZAMIZ, JOSE ANTONIO
LASA ARSUAGA, DAVID
LASA ARSUAGA, DAVID
LASA ARSUAGA, DAVID
LASA SABORIDO, ZAIDA
LASUEN AIZPITARTE, MARIA ANGELES
LATAPIA TAEÑO, ARAMI
LAUCIRICA IGARTUA, MIGUEL ANGEL
LAVACA GOMEZ, ROBERTO CARLOS
LAVADO DAZA, DAVID
LAVIN BIDASOLO, LUIS
LAVIN, S.A., SUMINISTROS
LAZCANO GAINZA, JESUS
LAZCANO GALDOS, JOSE ASIER
LEAL BERMUDEZ, MANUEL
LECANDA DUANDICOETXEA, ALBERTO
LECUONA ECIOLAZA, EDUARDO
LEGARREA MARTINEZ, IGNACIO MARIA
LEGARRETA OLARRA, JOSE RAMON
LEJARDI ECHEVERRIA, AITOR
LEJARDI ECHEVERRIA, AITOR
LEJARZABURU GARCIA, IDOYA
LEKUE FERNANDEZ, JOSUNE
LEKUE FERNANDEZ, JOSUNE
LEMUS DUO, ROBERTO
LEON MORONO, LUIS FERNANDO
LEON OLABARRIETA, JUAN CARLOS
LEONARDO ARTESERO, JUAN CARLOS
LERALTA DE ESTEBAN, MIGUEL ANGEL
LERSUNDI ARAMBARRI, JAVIER
LETE LIZARRAGA, JOSU
LEZAMIZ OLANO, JOSE JAVIER
LIBANO ELORRIAGA, JESUS MIGUEL
LIRA, S.A., IGNACIO
LISTE FERREIRO, BENIGNO
LIZARRALDE CABREJAS, GORKA
LIZARRALDE CABREJAS, GORKA
LIZARRIBAR GARMENDIA, IÑAKI JUSTO
LLAMAS SUBINAS, JUAN MARIA
LLAMOSAS GORTAZAR, JOSE FELIX
LLANDERAL CAO, MARGARITA
LLANO MENENDEZ, ISABEL
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4315672
3310307
0300676
3314716
0404239
3315177
4313965
3311578
4315134
3305262
4312876
4315105
4313857
4312875
3311550
4315829
4313681
4314552
3299832
4315333
3314632
4314050
3317558
0384399
3315252
3315183
4315662
0290540
3314416
0290541
3305207
4312669
4315509
4313918
4314004
3315193
3315191
3315316
3317550
3317748
3315686
3298489
3315718
4313510
4314556
4315217
0391899
4315474
0380433
4313198
4314476
3299863
3315639
4314731
4315529
3315317
3315319
3315217
4353765
4354093
3314333
3291474
3316871
4313404
4315690
4314137
4314193
4314557
3310317
4314709
3314394
3314526
3315681
4313970
3303923
3311584
3315187
4313992
3311535
4353990
4313581
4314680
3285636
4313765
4315150
3298526
3304077
4312462
3307618
4313548
3303980
4312118
3314717
4352333
3315685
3311612
0391933
3315266
4315698
4313509
4354073
0406607
3317503
— 1300 —
Matrikula
Matrícula
SS8270AS
CA9977AF
BI2717BB
BI4608BY
NA9100AH
BI1859AY
BI7288BB
BI5247BH
ZA9803 G
BI9592BF
O 1083BJ
SS7284 Z
S 4104AD
BI5731BF
SS7291 U
BI2561BY
BI1303AP
BI1303AP
M 2976MX
VI5544 N
O 7589 S
BI8107AN
LO2315 E
BI0034BS
BI8106AK
BI8106AK
BI8106AK
BI1640AB
CICLOMOT
BI1640AB
M 1005OP
BI1138BC
VI8541 J
O 0853AX
O 0853AX
BI0110AC
BI0110AC
BI5854AU
BI1004AK
BI1004AK
BI4892BW
BI4812AN
BU3796 L
SS6367AH
SS7557AJ
NA8397AM
BI8029AS
M 4645OK
S 9484AD
BI9430BX
BI6473 Z
BI2024BY
BI9301AN
SS2978AT
SS8185AS
BI5105BF
BI5105BF
CICLOMOT
BI8676AD
BI8223AU
BI3160AK
BI2954 V
LE8543 L
LE8543 L
LE8543 L
B 0097OJ
BI2326BM
S 1425AD
BI3012AN
GC2893AU
D50862
BI6088AH
S 6794AD
VI9190 P
BI7239AK
BI1857AM
NAJJAES1
SS3986AH
NA2198AM
BI1352BU
BI6254AX
BI6254AX
BI2789 V
BI9874BV
BI9874BV
BI7417BB
BI6523BH
BI9093BT
BI8843AK
M 9255KN
BI5081AZ
SS2704AC
BI2010AF
M 2735SL
BI1558BX
SS5247 W
E0298228
CICLOMOT
NA9821AJ
SS4030AV
BI8034BL
BI3533 Y
S 9169 X
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
08-12-95
05-10-95
16-10-95
16-10-95
01-11-95
27-09-95
23-10-95
03-11-95
19-11-95
22-09-95
10-10-95
18-11-95
22-10-95
10-10-95
31-10-95
18-12-95
20-10-95
29-10-95
05-09-95
30-11-95
09-10-95
24-10-95
07-11-95
28-10-95
10-09-95
27-09-95
08-12-95
10-09-95
22-09-95
10-09-95
11-09-95
08-10-95
07-12-95
22-10-95
24-10-95
29-09-95
29-09-95
10-10-95
06-11-95
06-11-95
07-12-95
30-09-95
14-12-95
17-10-95
29-10-95
25-11-95
10-10-95
06-12-95
29-10-95
14-10-95
28-10-95
17-10-95
24-11-95
04-11-95
19-11-95
16-10-95
16-10-95
02-10-95
15-10-95
12-11-95
11-09-95
29-09-95
21-10-95
14-10-95
08-12-95
25-10-95
22-10-95
29-10-95
17-10-95
03-11-95
12-09-95
29-09-95
07-12-95
23-10-95
19-09-95
04-11-95
29-09-95
23-10-95
28-10-95
06-11-95
19-10-95
02-11-95
08-10-95
21-10-95
19-11-95
01-11-95
12-10-95
07-10-95
08-10-95
18-10-95
28-09-95
28-09-95
16-10-95
27-08-95
07-12-95
08-11-95
04-10-95
03-10-95
09-12-95
17-10-95
07-11-95
28-10-95
09-11-95
052 /R
154 /R
094.1C /R
094.1C /R
090.1 /R
008 /O
052 /R
094.1C /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
152 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
154 /R
052 /R
060.1 /X
090.1 /R
060.1 /X
060.1 /X
052 /R
060.1 /X
060.1 /X
008 /O
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
061.1 /L
061.3 /L
060.1 /X
061.3 /L
072.3 /L
154 /R
072.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
101 /R
052 /R
078.1 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
072.3 /L
052 /R
052 /R
061.1 /L
008 /O
008 /O
052 /R
052 /R
061.3 /L
094.1C /R
061.4 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
061 /C
090.2 /R
072.3 /L
052 /R
154 /R
154 /R
060.1 /X
052 /R
094.1D /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
094.1B /R
052 /R
154 /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
072.3 /L
154 /R
152 /R
008 /O
052 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
061.1 /L
25.000
5.000
10.000
10.000
10.000
100.000
25.000
10.000
30.000
16.000
20.000
30.000
20.000
25.000
15.000
25.000
25.000
20.000
5.000
25.000
5.000
20.000
50.000
10.000
50.000
50.000
25.000
50.000
25.000
100.000
10.000
20.000
25.000
20.000
25.000
100.000
50.000
5.000
50.000
5.000
50.000
5.000
35.000
25.000
25.000
25.000
16.000
25.000
5.000
25.000
20.000
10.000
50.000
40.000
30.000
50.000
100.000
50.000
35.000
25.000
5.000
10.000
10.000
20.000
50.000
20.000
20.000
20.000
5.000
25.000
10.000
10.000
50.000
25.000
5.000
5.000
25.000
35.000
16.000
40.000
20.000
25.000
5.000
20.000
30.000
10.000
10.000
30.000
5.000
30.000
16.000
20.000
10.000
35.000
50.000
5.000
15.000
50.000
25.000
25.000
30.000
10.000
50.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
LLANO MENENDEZ, ISABEL
LLANO MENENDEZ, ISABEL
LLONA LOPATEGUI, JUAN CARLOS
LOBATO LOBATO, ANGEL
LODEIRO ALONSO, ANGEL
LOFERSA, S.L.
LOIZAGA MUGICA, ANDER
LONGARTE ARZANEGUI, JOSE ANTONIO
LOPEZ DE MURILLAS VILLAR, JOSE MARIA
LOPEZ DE SABANDO OLAVE, ARTURO
LOPEZ ALUNDA, MANUEL P
LOPEZ ANTUÑANO, BLANCA ESTHER
LOPEZ BLANCO, ALBERTO
LOPEZ BOYANO, JOSE MARIA
LOPEZ CASAS, AGUSTIN
LOPEZ CASTILLEJO, MA PILAR ANA ROS
LOPEZ CORCUERA, JOSE LUIS
LOPEZ CUNDIN, AITOR
LOPEZ DE CASTRO, JESUS VENANCIO
LOPEZ DOMERCQ, JOSE RAMON
LOPEZ GARCIA, IGNACIO
LOPEZ HERNANDEZ, LUIS MA
LOPEZ MAGUREGUI, GOIZANE
LOPEZ MAGUREGUI, GOIZANE
LOPEZ MAGUREGUI, GOIZANE
LOPEZ MAGUREGUI, GOIZANE
LOPEZ MAGUREGUI, GOIZANE
LOPEZ ORTIZ, JOSE
LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
LOPEZ RODRIGUEZ, MANUEL
LOPEZ RUIZ, DANIEL
LOPEZ TAMARA, MA CARMEN
LORCA IRIONDO, JOSE MIGUEL
LORENTE TRECU, XABIER
LORENZO GOMEZ, JUAN CARLOS
LORENZO VAZQUEZ, FUENSANTA
LOURO ARAN, JOSE MANUEL
LOYARTE CHINCHURRETA, JOSE MARIA
LUCAS GARCIA, FRANCISCO JAVIER
LUIS GIL FERNANDEZ, JOSE
LUIS MANCHA HERNANDEZ, JUAN
LUNA TORRES, JOSE MARIA
LUNO BILBAO ARRESE, IKERNE
LUQUE CALZADO, JERONIMO
LUQUIN JUANIZ, ROMAN
M GOMEZ TAGALDAY, JESUS
M.a PRESTAMEDO, IGNACIO
MA IRIONDO ARANZAMENDI, JUAN
MA URRESTI BADIOLA, ANGEL
MACHIN SETIEN, SORAYA
MACIAS MARTINEZ, JAVIER
MADARIAGA ITURBE, MA TODOS SANTOS
MADRAZO DIAZ, JOAQUIN
MADRAZO ORTUOSTE, JOSE IGNACIO
MAGALHAES EIRAS, LUIS PAULO
MAGALLANES DOMINGUEZ, EDUARDO
MAGUREGUI ORTIZ DE ZA, MARIA LILIANA
MAIZTEGUI MAIZTEGUI, FELIPE
MALDONADO CUESTA, MIGUEL
MANDIOLA SOLOZABAL, MANUEL
MANENE CERRAGERIA, M INMACULADA
MANENE CERRAGERIA, RAFAEL
MANRIQUE GONZALEZ, GERARDO
MANTEROLA ANZA, JOSE IGNACIO
MANUEL ALMEIDA CRUZ, JUAN
MANUEL ALMEIDA CRUZ, JUAN
MANUEL PENAS ORTEGA, JOSE
MANUEL PENAS ORTEGA, JOSE
MANZANO RAMOS, MA CARMEN
MANZANOS BILBAO, CESAR
MARCELLE LOPEZ, DOMINIQUE
MARCOS LOSADA, ALBERTO
MARCUERQUIAGA BADIOLA, PABLO
MARDONES GARCIA, ANA ISABEL
MARIA GALLO, IGNACIO
MARIA MARTIN ESGUEVILLAS, PEDRO
MARIE FERNANDO ARANA, FABIAN
MARIE FERNANDO, FABIEN
MARIE FERNANDO, FABIEN
MARIN AZOFRA, EDUARDO
MARIN CORTES, JUAN JOSE
MARIN OSES, MARIA JULIA
MARIN TEROL, JOSE
MARINERO DE MARCOS, VICTOR MANUEL
MARQUES VALLE, JORGE
MARQUEZ RASTROJO, JOAQUIN
MARTIN ALVAREZ, GREGORIO
MARTIN BREZMES, ANGEL MARIA
MARTIN CABALLERO, PEDRO LUIS
MARTIN DE LA HERA, IGNACIO
MARTIN FERNANDEZ, JOSE
MARTIN GARCIA, MARIA ROSARIO
MARTIN GARRIDO ESPIGA, AGUSTIN
MARTIN GONZALO, JUSTO
MARTIN HERNANDEZ, MARCELO
MARTIN LARENA, VIRGINIA
MARTIN MARTIN, MARTIN
MARTIN MORAN, MIGUEL ANGEL
MARTIN ORTIZ, RAFAEL
MARTIN PEREZ, JUANA
MARTIN SANCHEZ, ANTONIA
MARTIN SESMA, IGNACIO
MARTIN SOBRINO, ANDRES
Espediente zk.
Núm. Expdte.
3317501
3317504
3316274
4313971
3298470
3319509
4315525
3314660
3295740
3304141
4315315
4315601
4313679
4314115
4314384
3317578
3316843
3316260
4315674
4314280
4311194
3295747
4313184
4313573
4313712
4314341
4314704
3309242
4310710
4312557
3316301
4314014
3315228
4309632
3311606
3285576
3304045
4314991
3315416
3318774
3317573
4313598
3309170
4353535
4313915
4315394
0383595
3311583
0332283
4315064
3316880
3314582
4314439
3291466
4315482
4315581
4313868
4354162
0404816
0359002
0395914
4313752
4315085
4313293
3316820
3316821
3311551
3311561
3315156
4314042
4314654
4314022
3304095
4310472
4312540
3282572
3316769
3317521
3317522
4354143
0401006
4314928
4313670
0351465
4314432
4312631
4314554
4312498
4313791
4313602
3295739
0327297
4353759
3314326
4353726
0393168
0401005
4315748
4313168
4315406
3311598
4314685
3304028
Matrikula
Matrícula
S 9169 X
S 9169 X
BI4735BF
M 6970PU
BI5179AP
BI8661BN
BI3407BX
BI7145AK
BI3982AX
VI0930 O
S 3726 T
BI5154BX
VI3699 J
CS1680 U
BI3359BF
BI5197 U
BI1656AS
BI2074BY
M 9132ID
BI7946BD
S 1631AD
BI5786BC
BI3547BU
BI3547BU
BI3547BU
BI3547BU
BI3547BU
BI7740AS
BI9470AS
BI6147BP
BI9536BC
BI0003BN
BI0762BU
BI0255BW
BI3445 L
BI9639AU
BI1582AN
SS4262AC
BI0155AV
BI0746AY
940447
M 1495ST
BI8839BC
BI7917BD
M 3890KK
VI4969 M
SS2221AM
BI1851BX
BI7865BM
BI2718BK
BI8118BP
BI4301BM
S 9816 K
BI1641BC
BI3550BX
SS7488AM
BI7709AZ
BI4828BL
BI9199AH
BI2959BV
BI6318AC
BI8153BH
BI6140BS
SS8274AT
89349
89349
BI5971BW
BI5971BW
BI8160 W
VI2121 L
BI3126BJ
SS5571AS
BI1669AW
B 8159ON
S 2761AC
BI6902AS
M0114058
M0114058
M0114058
BI7436BX
BI8470BL
NA9303AG
A 4129BW
BI0333BL
BI2293BU
M 3721KU
BI0809BB
BI1850BY
BI9952BH
BI5959AU
BI6775 N
BI2741AH
BI1363BB
BI4616AH
BI5989BD
CO1150 I
BI4815BH
BI4728BX
BI5568BT
BI6952AP
BI5093BP
NA2848AJ
B 3983EG
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
09-11-95
09-11-95
04-10-95
23-10-95
08-09-95
22-12-95
08-12-95
09-10-95
10-11-95
19-10-95
29-11-95
06-12-95
20-10-95
25-10-95
27-10-95
08-11-95
17-10-95
03-10-95
08-12-95
27-10-95
19-09-95
14-11-95
14-10-95
19-10-95
21-10-95
27-10-95
03-11-95
29-09-95
10-09-95
08-10-95
10-10-95
24-10-95
29-09-95
23-08-95
06-11-95
24-09-95
08-10-95
01-11-95
24-10-95
14-12-95
07-11-95
19-10-95
21-09-95
06-10-95
22-10-95
03-12-95
12-10-95
04-11-95
29-10-95
14-11-95
23-10-95
04-10-95
28-10-95
23-09-95
06-12-95
03-12-95
22-10-95
26-11-95
10-10-95
27-09-95
23-11-95
21-10-95
16-11-95
14-10-95
29-10-95
29-10-95
31-10-95
31-10-95
09-10-95
24-10-95
01-11-95
24-10-95
13-10-95
07-09-95
08-10-95
08-10-95
21-10-95
07-11-95
07-11-95
26-11-95
01-11-95
12-11-95
20-10-95
07-09-95
28-10-95
07-10-95
29-10-95
08-10-95
21-10-95
19-10-95
10-11-95
13-11-95
15-10-95
11-09-95
15-10-95
24-10-95
01-11-95
10-12-95
14-10-95
04-12-95
06-11-95
02-11-95
07-10-95
008 /O
061.1 /L
094.1D /R
052 /R
094.1C /R
072.3 /L
052 /R
094.1C /R
154 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
008 /O
094.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
090.2 /R
052 /R
052 /R
094.1D /R
052 /R
060.1 /X
052 /R
154 /R
091.2E /R
091.2E /R
052 /R
008 /O
061.3 /L
060.1 /X
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
054 /R
154 /R
171 /R
052 /R
060.1 /X
110.1 /R
052 /R
094.1D /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
101.1 /R
094.1C /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
061.1 /L
008 /O
091.2 /R
091.2 /R
072.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
154 /R
060.1 /X
008 /O
060.1 /X
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
087.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1B /R
061.3 /L
052 /R
061.3 /L
050 /R
090.1 /R
091.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
152 /R
052 /R
154 /R
100.000
50.000
16.000
25.000
10.000
50.000
25.000
10.000
5.000
5.000
30.000
35.000
25.000
20.000
20.000
100.000
100.000
10.000
30.000
25.000
25.000
5.000
50.000
30.000
35.000
30.000
50.000
10.000
20.000
20.000
16.000
20.000
50.000
30.000
5.000
16.000
16.000
25.000
100.000
5.000
25.000
20.000
10.000
25.000
20.000
25.000
16.000
10.000
5.000
30.000
50.000
10.000
20.000
16.000
40.000
50.000
25.000
40.000
16.000
10.000
5.000
20.000
40.000
20.000
20.000
50.000
16.000
16.000
50.000
30.000
25.000
20.000
10.000
25.000
20.000
5.000
25.000
50.000
25.000
25.000
10.000
30.000
20.000
50.000
20.000
25.000
20.000
30.000
20.000
20.000
10.000
5.000
30.000
5.000
35.000
10.000
16.000
50.000
25.000
30.000
15.000
40.000
10.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
MARTIN TORRALBA, JUAN ANTONIO
MARTIN UGARTE, MARCIAL FELIX
MARTIN UGARTE, MARCIAL FELIX
MARTIN VICARIO, PAULINO
MARTIN VICARIO, PAULINO
MARTINEZ DE LUCO ARAMBA, MARIA PILAR
MARTINEZ DE LUCO IRAZU, JOSE IGNACIO
MARTINEZ ARECHEDERRA, M.CARMEN
MARTINEZ ARECHEDERRA, M.a CARMEN
MARTINEZ ARECHEDERRA, M.a CARMEN
MARTINEZ ARECHEDERRA, MARIA CARMEN
MARTINEZ CAYETANO, JUAN LUIS
MARTINEZ DIAZ DE CERIO, O ISABEL
MARTINEZ DOMINGUEZ, JESUS
MARTINEZ FERNANDEZ, ENRIQUE
MARTINEZ FRIAS, RAFAEL
MARTINEZ IBARGUEN, AGUSTIN
MARTINEZ JIMENEZ, ESTHER
MARTINEZ JIMENEZ, ESTHER
MARTINEZ MACIAS, JOSE ANTONIO
MARTINEZ MARTIN, MERCEDES
MARTINEZ MARTINEZ, JOSE MARIA
MARTINEZ PAMPLIEGA, MARIO TOMAS
MARTINEZ PAMPLIEGA, MARIO TOMAS
MARTINEZ PARDAVILA, ROBERTO
MARTINEZ SANCHEZ, JUAN JOSE
MARTINEZ SANTAMARIA, FERNANDO
MARTINEZ SANTOS, ARGIMIRO
MARTINEZ SANTOS, MANUEL ANTONIO
MARTINEZ TELLERIA, JUAN MARTIN
MARTINEZ ZORRILLA, MIREN YOSUNE
MATE MARTINEZ, ESTANISLAO
MAURICIO JURADO RUILOBA, RENE
MAYAYO RUEDA, MARIA DOLORES
MAYO PARRA, EFRAIN AGUSTIN
MAZA ROMILLO, FRANCISCA
MEANA VIGIL, SAMUEL SENEN
MEDRANO FERNANDEZ, MARIA ISABEL
MEJUTO VAZQUEZ, LUIS JAVIER
MELENDEZ AGUILAR, ALFONSO
MELENDRE HIERRO, ANACLETO
MELLA CASTIÑEIRA, MANUEL
MENDEZ CORCUERA, MARIA BEGOÑA GENE
MENDEZ PRADA, ROSARIO
MENDEZ REGUERAS, JUSTO
MENDIA URIARTE, JULIAN
MENDIETA CAVIEDES, SILVIA MARTA
MENDIOLA GUERRA, MARIA CARMEN
MENDIZABAL BARTUREN, JUAN ESTEBAN
MENDIZABAL HURTADO, JESUS ANGEL
MENENDEZ GARCIA, EULALIA
MENENDEZ GONZALEZ, DANIEL
MENENDEZ RUBIO, MARIA TERESA
MERINO GARCIA, FRANCISCO JOSE
MERINO REAL, JOSE LUIS
MERODIO URAGA, I¿IGO
METOLA IBAÑEZ, NEREA
MEZO FERNANDEZ, ANDRES
MEZO ZARRAGA, MA BEGOÑA
MIGUEL, VIMPI
MIGUEL CASTRILLO, MARIANO J
MIGUEZ SANCHEZ, JUAN
MINGUEZ DIEZ, JOSE IGNACIO
MIRANDONA ARRI, IÑIGO
MIREN IRISARRI GARCIA, ANE
MOHAMED, BERGUIG
MOHAMED, BERGUIG
MOHEDANO OLANO, RAMON
MOLINA GARCIA, SARA
MOLINA HORNOS, JUAN JOSE
MONASTERIO BASARAS, FERNANDO
MONTAJES ELECT. OLONDRIS, S.L.
MONTEJO DE VIVAR, JULIAN EUGENIO
MONTES ARNARES, JUAN ANTONIO
MONTES GONZALEZ, JOSE ANTONIO
MONTES HENARES, JUAN ANTONIO
MORA PINEDO, MA BEGOÑA
MORALES AGUIRRE, RAFAEL
MORAN TASCON, JOSE ALFONSO
MORATALLA MONJE, ANGEL
MORCILLO VILELA, CARLOS
MORENO BENITEZ, MANUEL
MORENO CICUENDEZ, LUIS ALBERTO
MORENO HIDALGO, JOSE LUIS
MORENO MARTINEZ, RAFAEL MA
MORENO VICARIO, JOSE MANUEL
MORO AGUAYO, EPIFANIO
MORO AGUAYO, EPIFANIO
MORO AGUAYO, EPIFANIO
MORO AGUAYO, EPIFANIO
MORQUECHO CANTERA, SALVADOR
MOSQUERA PRIETO, JOSE MARIA
MUÑIZ FARPON, JOSE MARIA
MUÑIZ FARPON, JOSE MARIA
MUÑOZ BENAVIDES, MARIA BEGOÑA
MUÑOZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO
MUÑOZ HIDALGO, JOSE ANTONIO
MUÑOZ LARRINAGA, MARIA CARMEN
MUÑOZ LARRINAGA, MARIA CARMEN
MUÑOZ SANDIA, JOSE
MUGA CAÑO, ISABEL
MUGABURE BUJEDO, SERGIO
MUGABURE BUJEDO, SERGIO
4315407
3314335
3314336
3317749
4313194
3303953
3311502
3314612
3314524
3314520
3314681
4353625
4353688
3318329
0404315
4353653
4312946
3317523
3317502
0394742
3311486
3298535
4313961
4314621
4312681
4315411
3314550
4315712
4313277
4314124
3316809
0227063
4315399
0157627
4312917
4315548
4314739
4315252
3282571
4315593
3285655
4314479
3314641
4353550
4312772
4314370
4315465
4313155
4353554
3314831
0298346
4314658
4312279
0400609
4309958
3295662
3317637
4313544
3305030
0418260
4313030
3285164
4312963
4313649
0390680
3315360
3315353
4354153
4315202
4315439
3316467
0405763
4312928
3315490
0399083
3317666
0406721
3315210
3295667
4314442
3295680
3311490
4312246
3318868
4313263
4314188
4309593
4309781
4309255
4308973
3311446
4315573
4312346
4312620
0404824
3295727
3303991
3291493
3291487
0300692
4312573
4312500
4314187
— 1301 —
Matrikula
Matrícula
M 4946NJ
BI5105BH
BI9925BF
BI0933AY
BI0933AY
BI5726BV
NA6740 T
NA3996AG
NA3996AG
NA3996AG
NA3996AG
BI8313AT
BI2230AU
BI3770BD
T 6326 L
M 2923JN
BI2656BL
SS9294 W
SS9294 W
BI1539 K
BI3168AB
BU3296 J
BI2297BL
BI2297BL
LO3192 M
O 2890BK
BI3698BH
BI8061AV
SS0004AM
SS3954AN
BI3486AD
BI1817AZ
SS3156AJ
VI1300 P
BI3073AH
S 0705 U
O 3702BP
BI7260BN
BI4765BW
BI3667AX
BI4759AU
BI7870AG
BI5422AZ
BI8841BN
C 1526BL
BI0191BC
M 6244OB
BI3570BY
BI9239AT
BI5102BN
VI00453R
O 1158AS
BI9080BL
BI9240BU
BI8598BX
BI6366AH
BI7106AL
BI7712AU
BI0810BN
BI9753 Y
BI5265AP
NA3156 W
SS3798AP
BI7829AY
SS1939AL
BI4668AS
BI4668AS
LO6359 K
B 2007PK
BI1707BJ
BI9959 P
SS2870AN
BI8072BP
UGA42500
CS00511R
CICLOMOT
BI4363BS
BI7622BJ
BI9123BB
BI2365BY
BI3661AZ
VI01013R
M 1855LZ
BI1140AK
S 7692 W
BI2969BK
BI0173BX
BI0173BX
BI0173BX
BI0173BX
BI1876BP
BU0093 S
O 2000AZ
O 2000AZ
BI1918BP
BI8144AH
BI6442AV
BI8498AF
BI8498AF
BI9711AU
LO9776 K
SS0931AM
SS0931AM
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
04-12-95
11-09-95
11-09-95
06-11-95
14-10-95
21-09-95
22-10-95
26-09-95
25-09-95
22-09-95
09-10-95
13-10-95
13-10-95
21-11-95
06-11-95
13-10-95
11-10-95
12-11-95
12-11-95
04-10-95
11-09-95
06-11-95
23-10-95
30-10-95
08-10-95
04-12-95
25-09-95
09-12-95
14-10-95
25-10-95
27-10-95
16-05-92
03-12-95
26-09-95
11-10-95
26-11-95
04-11-95
26-11-95
08-10-95
06-12-95
15-10-95
28-10-95
21-09-95
09-10-95
09-10-95
27-10-95
06-12-95
13-10-95
09-10-95
13-11-95
07-06-95
01-11-95
05-10-95
17-09-95
26-08-95
30-09-95
20-11-95
18-10-95
19-10-95
06-12-95
12-10-95
04-11-95
12-10-95
20-10-95
10-12-95
11-10-95
11-10-95
26-11-95
24-11-95
06-12-95
10-11-95
12-12-95
11-10-95
16-10-95
29-10-95
27-10-95
27-10-95
03-10-95
02-10-95
28-10-95
04-10-95
11-09-95
05-10-95
21-12-95
14-10-95
22-10-95
21-08-95
22-08-95
14-08-95
14-08-95
10-09-95
02-12-95
06-10-95
07-10-95
10-10-95
04-11-95
30-09-95
05-10-95
03-10-95
20-10-95
03-10-95
08-10-95
21-10-95
052 /R
061.3 /L
061.3 /L
061.3 /L
052 /R
094.1B /R
094.1C /R
094.01 /R
091.02 /R
091.02 /R
094.1D /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
060.1 /X
052 /R
052 /R
003.C /S
061.1 /L
094.1 /R
008 /O
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1D /R
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
020 /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
090.1 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1 /R
910 /R
052 /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
094.1C /R
072.3 /L
052 /R
154 /R
061.3 /L
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
061.1 /L
060.1 /X
052 /R
052 /R
052 /R
094.1 /R
061.3 /L
052 /R
060.1 /X
008 /O
060.1 /X
090.1 /R
061.1 /L
154 /R
052 /R
094.1C /R
008 /O
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
052 /R
052 /R
052 /R
101 /R
090.2 /R
094.1C /R
171 /R
154 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
25.000
5.000
5.000
5.000
20.000
10.000
10.000
16.000
16.000
16.000
10.000
25.000
25.000
5.000
25.000
25.000
20.000
200.000
50.000
50.000
100.000
10.000
25.000
25.000
20.000
25.000
25.000
30.000
25.000
25.000
100.000
40.000
25.000
16.000
20.000
25.000
25.000
25.000
5.000
25.000
10.000
20.000
10.000
30.000
20.000
20.000
25.000
20.000
35.000
10.000
231.000
35.000
20.000
16.000
25.000
10.000
50.000
25.000
5.000
5.000
20.000
5.000
25.000
20.000
5.000
50.000
50.000
50.000
25.000
25.000
10.000
5.000
25.000
25.000
200.000
25.000
10.000
50.000
5.000
20.000
10.000
200.000
20.000
5.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
30.000
100.000
25.000
30.000
20.000
16.000
10.000
10.000
10.000
15.000
10.000
20.000
25.000
20.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
MUGURUZA LABOURDETTE, ANA
MUNIOZGUREN PLAZA, ANA ISABEL
MURELAGA IZAGUIRRE, MIREN JAIONE
MURUAMENDIARAZ ZABALO, JAVIER
MUZA ESCUDERO, MARIA BEGOÑA
MUZA ESCUDERO, MARIA BEGOÑA
NAVARRO LOPEZ, FELIX
NAVAS TOBAR, RAUL
NEBREDA SAN SALVADOR, MARIA ELENA
NEGUERUELA SAUTO, FRANCISCO JOSE
NEILA LOPEZ, FRANCISCO
NEUMATICOS CASAS, S.L.
NIETO FERNANDEZ, ANTONIO
NIETO MARTINEZ, JUAN ANTONIO
NOGAL ANDRES, JUAN CARLOS
NOGUERA NIETO, BEGOÑA
NOVO POLIDURA, JULIO LUIS
NUÑEZ GALLARDO CARMELO NU, ANTONIO
NUÑEZ GARCIA, YOLANDA
NUÑEZ GARCIA, YOLANDA
NUÑEZ CALVO, JOSE IGNACIO
NUÑEZ CALVO, JOSE IGNACIO
NUÑEZ CARRANZA, ANA MARIA
NUÑEZ CARRANZA, ANA MARIA
NUÑEZ GARCIA, JUAN
NUÑEZ VAZQUEZ, SANTIAGO
NUÑO GARCIA, JOSE MANUEL
OBESO QUINTANA, RAMON LUIS
OCERINJAUREGUI GONZAL, EUSEBIO MARIA
OCHANDIANO MADARIA, MA BEGOÑA
OCHOA GONZALEZ, JOSE ALBERTO
OCHOA REVOIRO, FCO JAVIER
OCHOA TOPETE, JOSE
OGUETA ROMERO, BEGOÑA
OJEDA INGUANZO, MANUEL
OLABARRI TORRONTEGUI, BEGOÑA NOEMI
OLABARRI TORRONTEGUI, BEGOÑA NOEMI
OLABARRIA PARDO DE ANDRADE, ROCIO
OLARRIETA BILBAO, VICTRO
OLEA MARTINEZ, JOSE MARIA
OLEA ORUE REMENTERIA, JESUS
OLEAGA BARRUETABEÑA, RICARDO
OLIVA LOPEZ, FCO. JAVIER
OLIVEIRA GOMES SILVA, ANABELA
OLMEDO HERNANDEZ, EDUARDO ALFONSO
ONDICOL FUENTE, CIPRIANO
ONTORIA ONTORIA, MARIA CONCEPCION
ORIVE FERNANDEZ, ELPIDIO
ORMAECHEA GANDARIAS, FCO JAVIER
ORMAZA OLEA, MARIA CARMEN
ORTEGA IZQUIERDO A, CB
ORTEGA ZAYAS, LONGINOS
ORTIZ DE ARTIÑANO ERH, JAIME RICARDO
ORTIZ BALLESTEROS, JOSE
ORTIZ HURTADO, CRISTIAN I.
ORTIZ VEGA, MIGUEL ANGEL
ORTUZAR ARRIZUBIETA, IÑIGO
ORTUZAR BILBAO, JUAN JOSE
OSA AZNAR, SERGIO ENRIQUE
OSA OSA, JESUS MARIA
OSES ABANDO, JESUS MARIA
OTALAR, S.L.
OTAZUA OTAZUA, ANTONIO
OZAMIZ BIDASOLO, NEREA
PAGALDAY BARRUETABEÑ, JOSE ANTONIO
PAGOLA ELICEGUI, MIGUEL LORENZO
PALACIOS AUSUKUA, OSCAR
PALACIOS GUERRERO, MANUEL
PALENCIA TRUEBA, JOSE ANTONIO
PALMA MARTINEZ, FERMIN
PANDO ANGLADA, ARTURO
PANTIGOSO GUNDIN, ADOLFO
PARA LA CONCIENCIA K., ASOCIACION
PAREJA ANDRADE, ANTONIO
PARRA CONEJERO, EULALIO
PARRA VILLAFRUELA, EDUARDO
PARRIÑA ELIAS, JOSE FERMIN
PASARIN ENJAMIO, MA PILAR
PASCUAL UGALDE, PEDRO MARIA
PATO QUINTAS, AVELINO
PEÑA MARTINEZ, JOSE
PEÑA SALINAS, JOSE MANUEL
PEÑA VELEZ, ANTONIO
PEÑALVER MARTIN, JESUS JAVIER
PEDRO, BIRIBAY
PEDROSA RODRIGUEZ, JOSE LUIS
PEINADO CARO, JOSE MARIA
PERALTA DIAZ, ANTONIO
PEREA DIAZ, OSCAR
PEREDA GOENAGA, JOSE RICARDO
PEREDA GOENAGA, JOSE RICARDO
PEREIRA ARRATE, MIGUEL ANGEL
PEREIRA LONGARTE, MARIA DEL AMOR
PEREIRA SAFONT, MARIA CARMEN B
PEREZ DE ARENAZA SARAS, MARIA TERESA
PEREZ AMUCHASTEGUI, ANDER
PEREZ AMUCHASTEGUI, RAUL
PEREZ AMUCHASTEGUI, RAUL
PEREZ ARIAS, JOSE MARIA
PEREZ ARIAS, JOSE MARIA
PEREZ BASTERRETXEA, JOSE
PEREZ BURGUEÑO, JUAN JOSE
PEREZ BUSTAMANTE ILA, JOSE WLADIMIRO
4315416
3310315
3310244
4313693
4315351
4315717
4312961
3317524
4313734
3297129
4315699
3315696
4314504
3316277
4315736
0383377
4312906
3318574
0404473
0404474
0391141
3316980
3316762
3316757
3307622
4314393
4312716
0404806
0399513
4313553
4315125
3310277
4314694
4353600
4312768
4313207
4313280
3305459
3316287
0294744
3314749
4312690
4314582
4315492
4315160
3285614
0391764
4313728
3314593
0391885
0398809
0370508
4313879
3316279
4310539
0383948
0406733
3316286
4315117
3303951
4315667
0394543
4353986
0379612
3285161
4314643
4313005
0344107
4313764
4314102
3315420
4315535
3318676
3297139
3285634
3295707
0363730
4312935
3314724
0251786
4315122
4314454
3297130
3307585
4309877
4353768
3309167
3295668
4312829
4314428
4315769
3303949
3304086
4312762
4315163
3304052
3285039
3304062
3315411
3315409
4312607
4314166
4314336
Matrikula
Matrícula
SS0490AS
GC6774 W
BI8727BS
SS3599 M
LO0965 F
LO0965 F
VI7422 L
MBES1338
BI2262BN
BI0956AD
S 5911AD
S 4967 X
BI4284BN
BI7011AV
BI2126AM
BI3068 Y
M 1352OV
BI4196AZ
BI5853AZ
BI5853AZ
BI9459 X
BI9459 X
BI2132AM
BI2132AM
BI2702AB
BI9024AZ
O 4811BN
M 6552IW
BI0111AZ
M 3229JN
SO4026 E
NA9302AK
V 2946ES
VI8846 N
MA0140BL
BI4284BU
BI4284BU
BI3476AP
BI1768AT
BI3751BM
BI5845AV
BI2815AP
M 3850JB
BU5783 F
GC2966BG
VI3804 N
BI6647BM
BI8791BL
BI5181BD
BI0935BJ
S 0138 U
BI6392BL
BI1231BX
BI8950BG
BI4510BJ
BI3374AJ
BI1267AG
BI6134AS
BI5945AS
BI5203AX
BI2387BG
BI02552R
BI1891BK
BI9796AM
BI9733AL
SS3992AT
M 3307SU
CICLOMOT
BI8178AT
BI5550BJ
S 4819AD
SS1949AT
GU9642 E
BI7786BB
BI1634BU
BI6817BU
BI6731AN
BI0841BK
BI1029BU
SS6976 V
BU4241 I
BI0080BJ
BI3851BN
BI2350BB
M 9107SG
BI1844BB
BI4038 Y
BI5027AF
GE6328 Y
VI4201 J
VI4201 J
SS9919AM
BI4678BU
VI2655 M
SS8646AG
BI8821AV
BI3035AX
BI3035AX
BI4151AU
BI4151AU
M 1850SK
T 0999 L
O 3090AM
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
04-12-95
15-10-95
11-10-95
20-10-95
01-12-95
09-12-95
12-10-95
05-11-95
21-10-95
01-10-95
09-12-95
13-12-95
28-10-95
05-10-95
10-12-95
17-10-95
11-10-95
19-12-95
22-10-95
22-10-95
16-09-95
26-10-95
19-10-95
19-10-95
08-10-95
27-10-95
11-10-95
10-10-95
11-10-95
18-10-95
19-11-95
08-11-95
03-11-95
13-10-95
09-10-95
14-10-95
14-10-95
10-11-95
07-10-95
18-09-95
14-11-95
09-10-95
29-10-95
07-12-95
19-11-95
08-10-95
17-09-95
21-10-95
03-10-95
10-10-95
02-11-95
18-11-95
22-10-95
05-10-95
03-09-95
04-10-95
28-10-95
06-10-95
18-11-95
21-09-95
08-12-95
03-10-95
06-11-95
11-12-95
03-11-95
31-10-95
12-10-95
24-10-95
21-10-95
25-10-95
25-10-95
21-11-95
19-12-95
27-10-95
08-10-95
18-10-95
20-09-95
11-10-95
20-10-95
16-10-95
18-11-95
28-10-95
02-10-95
10-09-95
24-08-95
15-10-95
21-09-95
02-10-95
10-10-95
28-10-95
10-12-95
21-09-95
13-10-95
08-10-95
19-11-95
09-10-95
01-10-95
11-10-95
25-09-95
25-09-95
06-10-95
21-10-95
27-10-95
052 /R
25.000
154 /R
5.000
090.2 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
052 /R
35.000
052 /R
25.000
060.1 /X
25.000
052 /R
25.000
094.1B /R 10.000
052 /R
30.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
094.1 /R
50.000
052 /R
20.000
072.3 /L
50.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
154 /R
10.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
174 /R
10.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
101.1 /R
16.000
077 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
30.000
052 /R
35.000
052 /R
35.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
094.1C /R 10.000
090.1 /R
10.000
094.2 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
090.1 /R
10.000
143 /R
15.000
052 /R
30.000
154 /R
5.000
101.1 /R
16.000
061.3 /L
10.000
154 /R
15.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
061.1 /L
50.000
090.1 /R
10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
094.1B /R 10.000
052 /R
35.000
212 /C
10.000
052 /R
35.000
061.3 /L
5.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
008 /O
50.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
072.3 /L
50.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
090.2 /R
10.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
091.2 /R
16.000
154 /R
5.000
052 /R
40.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1D /R 16.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
091.2 /R
16.000
154 /R
5.000
091.2 /R
16.000
061.1 /L
50.000
008 /O
100.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
PEREZ ESCURZA, IGOR
PEREZ FERNANDEZ, JOSE ALBERTO
PEREZ FERNANDEZ, LUIS ALBETO
PEREZ FRANCO, SERGIO
PEREZ GONZALEZ, FERNANDO
PEREZ HERRERA, AURELIO
PEREZ HORNA, ENRIQUE MANUEL
PEREZ LEQUERICA, JUAN LUIS
PEREZ LLANTADA AMUNARR, MA ANGELES
PEREZ LOPEZ, JOSE ANTONIO
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO
PEREZ MARTINEZ, FRANCISCO
PEREZ NUÑEZ, ALBINO
PEREZ PRIETO, SORAYA
PEREZ PRIETO, SORAYA
PEREZ RIOS, JOSE MARIA
PEREZ RODRIGUEZ, MANUEL
PEREZ RUIZ, JUAN DE DIOS
PESCADOS JUAN FORTEA, S.L.
PESQUERA ARANA, JUAN ALBERTO
PETRALANDA ECHEVARRIA, BENEDICTO
PINTOR GRANADOS, MARTIN
PINUAGA ANCHUSTEGUI, ALVARO
PINYOL ESCARDO, FRANCESC
PIO MA GANCHEGUI ITURRIARTE, DOMINGO
PLUQUINSA, S.A.
POCHEVILLE LINARES, LUIS JAVIER
POMBO MARCOS, DIEGO
POMBO MARCOS, DIEGO
PORTILLO ROSADO, ANTONIO
POSTIGO CAMPO, AMADOR
POVEDA ROGADO, JOSE LUIS
PRADA CARRACEDO, GABINO
PRADO OSORIO, ROBERTO
PRESA LARRAURI, JAVIER
PRIETO BOIZAN, MANUEL
PRIETO GARCIA, JUAN CARLOS
PRIOR RODRIGUEZ, FELIX
PROMOCION Y VENTA S., CONTRUCCION
PROSIMESA DE MIRAVALLES, S.A.
PROSIMESA DE MIRAVALLES, S.A.
PUENTE GARCIA, AITOR
PUENTE MOLLEDO, RICARDO
PULGAR MIRANDA, DAVID
QUEREJETA BLANCO, IGNACIO
QUEREJETA BRAZAL, IGOR
QUINTELA LEON, GERARDO
QUIROGA GLERA, JOSE ANGEL
R BAÑUELOS BERNAL, ORENCIO
RAMIREZ AGUADO, ELISA G
RAMIREZ BEGUISTAIN, ERNESTO
RAMOS DE LAS HERAS, J ESTEBAN
RAMOS FERMOSELLE, JOSE MANUEL
RAMOS GARATE, MARIA MERCEDES
RAMOS GONZALEZ, MARIANO
RAMOS MEDINA, JOSE
RAMOS PEREZ, M.a BEGOÑA
RANEDO PERAL, CESAR MA
RAPOSO ACEBEDO, RAQUEL
RAYMOND GOULD, CARL
RAYMOND GOULD, CARL
REBOLLO CAMINERO, MARIA SOLEDAD
REBOURAS GONZALEZ, ANTONIO
RECAGORRI AURRECOECHEA, PEDRO
RECAMBIOS IBARRA SDAD COOP L, AUTO
RECONDO GOMEZ, TERESA
REDONDO VALVERDE, JUAN ANTONIO
REGUIERO VAZQUEZ, RAMON
REIGADAS ROSALES, RICARDO
RENDO CARDOSO, MA ANGELES
RENDON BAUTISTA, ANDRES
RESINES CABIA, URBANO
REVILLA RUIPEREZ, MARIA FLORA
REVILLA RUIPEREZ, MARIA FLORA
REVUELTA ARTOLA, MA LINA
REVUELTA GARCIA, JOSE
REY RAÑO, AURELIA
RIBALTA JOVELL, MIGUEL
RICO OZAETA, JUAN CRUZ
RIOJA GONZALEZ, ANTONIO
RIVAS ANTON, FERNANDO
ROBERT, FISCHER
ROBERTO SANCHEZ REY S.L., TRANSPORTES
ROBERTO SANCHEZ REY S.L., TRANSPORTES
ROBLEDO CORCUERA, JOSE ANTONIO
ROBLES LOPEZ, PEDRO MARIA
ROBREDO NOVALES, JESUS M.
RODRIGO CAMACHO, JOSE CRUZ
RODRIGUEZ AGUIRRE, ENRIQUE
RODRIGUEZ ALONSO, JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ ANACABE, NATALIA
RODRIGUEZ ARISTOND, FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ BARCENA, MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ BAUTISTA, LUIS
RODRIGUEZ BLANCO, JOSE IGNACIO
RODRIGUEZ CARBAJAL, PABLO
RODRIGUEZ CARVAJAL, JESUS
RODRIGUEZ DE ABIA, ALICIA
RODRIGUEZ ESPEJO, CARMEN
Espediente zk.
Núm. Expdte.
3311604
4315233
4315152
4310280
3308322
3305232
4315568
3316965
4315579
3314443
3315329
3315311
3315312
4314468
3317664
3317663
4315097
0388206
0392955
0391169
0300690
4314473
3298531
3304087
4310488
0395680
3318623
3316963
3315441
3315439
0393169
0393181
4313370
4313804
4313281
4315605
0390636
0383944
4353725
3315658
0330906
3315019
0404462
4353503
3314409
4312743
4313748
0393904
3305215
3298567
3316421
4313160
3307615
0300685
0378644
3291482
0377278
4315182
3314313
0363728
4311321
4311347
4314019
4315091
0398733
3315684
3316255
4353957
3285674
4312780
4313466
0294238
4312865
3317577
3317590
3311569
4311893
3315163
4312104
4313933
3299885
0300680
2007333
0405022
0405023
3304027
4315437
3305220
3299860
3316951
0380963
3304144
3304081
3315279
0394036
4313239
4354099
3315257
3316766
4314129
— 1302 —
Matrikula
Matrícula
BI2385AC
M 0128GC
BI0426BJ
B 9635OP
BI6052BF
BI7213AG
S 5847 Z
BI3046BC
S 0012 Z
BI2543AT
CICLOMOT
CICLOMOT
CICLOMOT
BI4715AB
BI7682 S
BI7682 S
S 3953 Z
BI3946BH
BI4119AP
V 7523BB
BI9138BS
BI9934AU
CO3211AG
BI2862AX
B 6667PT
BI9513BN
M 5019LM
BI5517BC
BI6014AT
BI6014AT
BI1873BH
BI2515 Y
SS8986AS
SS7845 X
B 0142KP
BI8507AT
O 0973AX
PM4513AM
BI6207AZ
NA3861AK
BI9557 G
BI7758AG
BI9661BC
BI3147BB
CICLOMOT
VI3053 H
BI0540BF
BI9534AK
BI0336AZ
BI5802BV
BI8790BH
M 8454SU
BI9700AY
BI7926 Z
BI3395BK
BI0232 X
M 4396ML
BI1035BX
BI2205AZ
BI3292AV
M 7265PT
M 7265PT
BI8516BW
BI6280AN
BI7900AW
BI1384BH
BI9743 T
BI8723BT
BI8051AD
BI9485 X
BI1854BU
BI2182AH
BI9667AM
M 7915JN
M 7915JN
BI6910AF
M 2560SS
BI1363AD
B 3050KC
VI0606 G
BI1805AX
SS3352 V
M 8914OJ
BI4655BF
BI4655BF
SS0432AF
BI0234BG
BU7915 S
BI8082BG
BI0278AY
BI2727BT
M 2365LS
BI5540BG
M 3743GF
BI3995 X
BI0043AN
BI9279AV
BI5235AY
VA9909 W
B 3049PF
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
06-11-95
25-11-95
19-11-95
31-08-95
28-07-95
19-09-95
30-11-95
25-10-95
03-12-95
21-09-95
06-10-95
06-10-95
06-10-95
28-10-95
05-11-95
05-11-95
17-11-95
09-11-95
01-11-95
31-10-95
20-10-95
28-10-95
02-11-95
13-10-95
08-09-95
10-10-95
05-12-95
25-10-95
16-10-95
16-10-95
24-10-95
27-10-95
14-10-95
21-10-95
14-10-95
07-12-95
19-09-95
29-09-95
15-10-95
30-11-95
19-09-95
18-09-95
19-10-95
07-10-95
20-09-95
08-10-95
21-10-95
31-08-95
17-09-95
17-11-95
30-10-95
14-10-95
08-10-95
19-10-95
17-09-95
03-10-95
17-11-95
20-11-95
11-09-95
20-09-95
22-09-95
23-09-95
24-10-95
16-11-95
10-10-95
07-12-95
03-10-95
03-11-95
15-10-95
09-10-95
17-10-95
13-10-95
10-10-95
08-11-95
08-11-95
01-11-95
27-09-95
09-10-95
28-09-95
22-10-95
11-11-95
16-10-95
09-10-95
09-11-95
09-11-95
06-10-95
05-12-95
18-09-95
16-10-95
24-10-95
18-10-95
19-10-95
13-10-95
29-09-95
06-11-95
14-10-95
12-11-95
03-10-95
20-10-95
25-10-95
094.1C /R 10.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
091.2 /R
16.000
091.2 /R
16.000
052 /R
30.000
061.3 /L
5.000
052 /R
30.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
20.000
008 /O
50.000
060.1 /X
25.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
052 /R
25.000
056.5 /R
50.000
091.2 /R
16.000
061.1 /L
50.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
154 /R
10.000
052 /R
25.000
101 /R
16.000
061.3 /L
5.000
060.1 /X
25.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
090.1 /R
10.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
154 /R
10.000
147.1 /R
15.000
050 /R
50.000
072.3 /L
50.000
910 /R
50.000
910 /R
231.000
077 /R
16.000
050 /R
25.000
008 /O
50.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
090.1 /R
10.000
091.2 /R
16.000
091.2C /R 16.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
094.1 /R
10.000
090.2 /R
10.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
077 /R
16.000
072.3 /L
50.000
094.1C /R 10.000
050 /R
25.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
052 /R
30.000
061.1 /L
50.000
061.3 /L
5.000
094.1B /R 10.000
052 /R
30.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
100.1 /R
16.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
154 /R
5.000
052 /R
35.000
091.2 /R
16.000
094.1C /R 10.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
091.2 /R
16.000
060.1 /X
50.000
061.3 /L
5.000
052 /R
30.000
052 /R
35.000
060.1 /X
50.000
008 /O
100.000
052 /R
20.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL
RODRIGUEZ GONZALEZ, GEMMA
RODRIGUEZ GONZALEZ, JESUS
RODRIGUEZ GOYANES, MANUEL
RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID
RODRIGUEZ LOPEZ, JOSE ALBERTO
RODRIGUEZ MARTIN, MARTA
RODRIGUEZ MORAL, PEDRO
RODRIGUEZ PARRA, LUIS MIGUEL
RODRIGUEZ REBOLLO, ANGEL
RODRIGUEZ RIVAS, LUIS
ROJAS RODRIGUEZ, JOSE ANGEL
ROJAS URROZ, CARLOS
ROJAS URROZ, CARLOS
ROJAS URROZ, CARLOS
ROJO CUESTA, LUIS ALBERTO
ROMERO JURADO, FRANCISCO
ROMERO ROMERO, JOSE
ROMERO ROMERO, RUBEN
RON SANCHEZ, JESUS
ROSADO COLLADO, JOSE FRANCISCO
ROSALES MUGA, FERNANDO
ROSARIO DE ANDRES FERNANDEZ, MARIA
ROTAECHE PEREZ, IGNACIO
RUBEN VARGAS GABARRI, DIEGO
RUBIO CIRIERO, JOAQUINA
RUBIO MUÑOZ, ANTONIO
RUBIO TORRIENTES, IGNACIO
RUEDA OLABARRIA, ANDRES JAVIER
RUIZ DE GOPEGI LOPEZ, JUAN IGNACIO
RUIZ DE GOPEGUI LOPEZ, JUAN IGNACIO
RUIZ DE OÑA RUBIERA, ENRIQUE
RUIZ DE VERGARA SANTOS, RAUL
RUIZ CAMPO, LUIS ARMANDO
RUIZ ESTEBANEZ, JUAN CARLOS
RUIZ LOPEZ, ANA ISABEL
RUIZ LOZANO, ANTONIO
RUIZ PEREDA, FERMIN
RUIZ REDONDO, VICENTE
RUIZ VAZQUEZ, ELIAS
RUPEREZ LAZARO, JESUS MA
RUSSO FELSEN, JACQUELINE
RUTAS Y TRANSPORTES, VASCO NAVARRO
RUTAS Y TRANSPORTES, VASCO NAVARRO
RUTAS Y TRANSPORTES, VASCO NAVARRO
RUTAS Y TRANSPORTES, VASCO NAVARRO
S. COOP LTD, LAVENA
S A CENTRO ZOOSANITARIO, MERNEKO
S A, FHERIMA
S A, TARABUSI
S L, TEFEL
SAENZ DE VITERI SAENZ DE, M ROSARIO
SAENZ GONZALEZ, BRAULIO
SAEZ GARCIA, ANGEL MARIANO
SAEZ JOCANO, RAMON
SAGSTI HUGUET, FCO JAVIER
SAINZ DE LA MAZA LOPEZ D, JOSE RAMON
SAINZ HERRERO, JOSE RAMON
SAINZ RODRIGUEZ, CARLOS MANUEL
SAINZ VIVAR, JESUS
SAIZ FERNANDEZ, LUIS MARIA
SAIZ RUIZ DE LOIZAGA, M BEGOÑA
SALCEDO CLEMENTE, JESUS MARIA
SALCEDO CLEMENTE, JESUS MARIA
SALGADO ESTEBAN, LUIS R
SALINAS SOLANO, ISIDRO
SALLABERA LOPEZ, MARIA JOSEFA
SALVADOR BEASOAIN, ALFONSO JAVIER
SAMPEDRO DEL NOZAL, PABLO
SAMPEDRO VIDAL, MA RAMONA
SAN EMETERIO FERNANDEZ, ROSA MARIA
SAN JOSE LOZANO, JOSE LUIS
SAN JUAN MARTIN, FELIX
SAN MARTIN BADIOLA, AMAYA
SAN MARTIN TOYOS, RICARDO
SAN MARTIN VILLAESCUSA, JOSE MANUEL
SAN MILLAN TRUEBA, CARLOS
SAN SEBASTIAN ARRUTI, JOSE ANTONIO
SANCHA IBAÑEZ, MA ROSARIO
SANCHEZ ASIAIN MARDONES, IÑIGO
SANCHEZ DEL ARCO, ANGEL ANDRES
SANCHEZ EXPOSITO, MARGARITA
SANCHEZ GARCIA, M ANTONIA
SANCHEZ GOMEZ, JOSE LUIS
SANCHEZ LAZARO, ANGEL JOSE
SANCHEZ LAZARO, ANGEL JOSE
SANCHEZ LUCAS, ANA BELEN
SANCHEZ MARCO, JOSE RAMON
SANCHEZ MARCOS, MIGUEL ANGEL
SANCHEZ MUGA, JOSE MANUEL
SANCHEZ NARANJO, JACINTO
SANCHEZ NUÑO, ANTONIO
SANCHEZ PEREZ, PALMIRA
SANCHEZ REY, ROBERTO
SANCHEZ RODRIGUEZ, JOSE RAMON
SANCHEZ S. VICUÑA, JULIO SANTIAGO
SANCHEZ SIERRO, FRANCISCO
SANCHEZ SIERRO, FRANCISCO
SANCHEZ UGENA, FELIX
SANCHEZ UGENA, FELIX
3297133
3318318
4313651
4315526
3315447
3316903
4353530
4353724
3317732
4315414
4315840
4315401
4312303
4314227
4314644
4313337
0418251
3317530
0405005
3316866
3297146
4353890
3317579
4315237
4314032
4315849
0295839
3304044
4352173
4315205
4315276
4313388
4315457
4313808
4353595
3285044
3305206
0232700
4312953
2007318
0393918
3315264
0327283
0327282
0382998
0382999
0201355
3315680
3315682
3315683
3315714
3316920
4314806
4315130
3295715
4315329
3314707
0372253
4314484
4314776
4315501
3285621
0363721
3272749
3314606
3304112
3317667
4314481
3315181
3317592
4312651
4313901
4314037
3311546
0404801
4315703
4354011
4315310
3311653
3315233
4312942
0371476
4315560
4315441
0404831
4313536
0390632
3311641
0391768
3314480
4315596
0405442
3285577
0107884
3315423
4311077
3309220
3316306
4315279
4315383
Matrikula
Matrícula
BI4769BM
BI0830AD
BI8901AS
LU3021 O
LB078861
VTTCA1JA
BI9369BJ
BI4537AD
BI1988 W
P 9480 F
O 2259BB
BI1302BS
BI4407AS
BI4407AS
BI4407AS
VA2727 O
BI8874BN
BI3674 O
BI1652AJ
CICLOMOT
CC6846 M
VI7446 P
BI3897BW
BI1717BW
S 9730AC
NA5783AL
BI3116BD
SS2159AN
BI8854BS
BI1652BY
BI1652BY
BI8814BD
BI3978BL
LE0446 V
VI1127 N
BI5608BP
BI8600AZ
BI7824BM
BI9921BK
VA7085 P
BI1211BH
BI0022BV
SO00076R
VI2529 C
SO00076R
SO00076R
SS1632AB
BI0105BV
BU8026 T
BI7708BK
BI6066BU
VI8938 I
LO3244 M
BI6686BH
BI2365 U
NA5349AG
BI8013 O
BI7159 I
S 9212AD
SS1098 U
M 6373JW
VI3324 O
BI0023BJ
BI0023BS
BI7467AV
BI4791BU
BI4519 N
NA0023AG
S 1984 X
BI9544 P
BI2755BN
P 5307 C
BI0739BV
BI6157AL
BI4973BG
M 1498MX
BI7677AH
NA8360 W
BI5244AZ
M 1012HU
BI9031AL
BI0093AB
BI9124AX
S 6072 W
BI7233AW
BI7233AW
BI3748AF
BI2292AH
BI6115BN
BI9283AM
BI8756AK
BI1184 M
BI1043AN
BI8141BG
S 7406 N
SS0581AV
BI3506BD
BI3506BD
B 2983JF
B 2983JF
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
19-10-95
20-11-95
20-10-95
19-11-95
15-10-95
16-10-95
07-10-95
15-10-95
31-10-95
04-12-95
22-12-95
04-12-95
06-10-95
23-10-95
31-10-95
13-10-95
25-11-95
09-11-95
06-11-95
27-10-95
12-11-95
28-10-95
07-11-95
26-11-95
24-10-95
23-12-95
22-10-95
08-10-95
22-08-95
24-11-95
27-11-95
14-10-95
06-12-95
21-10-95
13-10-95
09-10-95
11-09-95
06-11-95
12-10-95
21-09-95
11-11-95
03-10-95
08-09-95
08-09-95
08-09-95
08-09-95
12-11-95
07-12-95
07-12-95
07-12-95
14-12-95
30-10-95
06-11-95
19-11-95
25-10-95
29-11-95
21-10-95
11-10-95
28-10-95
05-11-95
07-12-95
08-10-95
20-09-95
06-09-95
20-09-95
16-10-95
30-10-95
28-10-95
28-09-95
07-11-95
08-10-95
22-10-95
24-10-95
30-10-95
10-10-95
09-12-95
06-11-95
28-11-95
14-11-95
29-09-95
11-10-95
07-10-95
28-11-95
06-12-95
26-10-95
18-10-95
18-09-95
13-11-95
17-09-95
13-09-95
06-12-95
09-12-95
24-09-95
29-06-95
25-10-95
16-09-95
27-09-95
11-10-95
27-11-95
03-12-95
154 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
060.1 /X
060.1 /X
050 /R
050 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
151 /R
061.3 /L
061.3 /L
061.1 /L
094.01 /R
050 /R
061.1 /L
052 /R
052 /R
052 /R
029.1 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.01 /R
094.1C /R
154 /R
052 /R
154 /R
090.1 /R
008 /O
212 /C
061.3 /L
061.1 /L
061.1 /L
061.3 /L
072.3 /L
072.3 /L
072.3 /L
072.3 /L
072.3 /L
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
091.2 /R
292 /C
052 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
090.1 /R
094.1C /R
094.2 /R
094.1C /R
008 /O
052 /R
061.1 /L
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
101.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
061.1 /L
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
008 /O
052 /R
167 /R
152 /R
143 /R
060.1 /X
052 /R
061.3 /L
091.2E /R
910 /R
060.1 /X
052 /R
094.1C /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
5.000
5.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
30.000
5.000
25.000
30.000
30.000
20.000
30.000
30.000
30.000
15.000
5.000
5.000
20.000
10.000
50.000
50.000
25.000
20.000
25.000
25.000
5.000
35.000
30.000
25.000
20.000
30.000
30.000
25.000
10.000
10.000
5.000
30.000
15.000
10.000
100.000
10.000
10.000
50.000
50.000
5.000
50.000
50.000
50.000
35.000
50.000
30.000
25.000
5.000
35.000
16.000
15.000
40.000
25.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
100.000
25.000
50.000
5.000
25.000
20.000
20.000
10.000
16.000
25.000
25.000
25.000
10.000
50.000
20.000
5.000
30.000
25.000
100.000
20.000
15.000
15.000
15.000
50.000
25.000
5.000
16.000
231.000
50.000
25.000
10.000
10.000
25.000
30.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
SANCHEZ UGENA, FELIX
SANS MORALES, CARLOS
SANTAMARIA SAIZ, ASIER
SANTAMARIA SARO, ISAAC
SANTAMARIA SARO, ISAAC
SANTAMRIA ESCOBAL, JESUS
SANTIDRIAN COLINA, FEDERICO
SANTISO ARRIZABALAGA, GUILLERMO
SANTOS MARTINEZ, MA JOSE
SANTOS SACRISTAN, JOSE LUIS
SANVICENTE SANVICENTE, FELIX MARIA
SANZ CALZON, MARIA CARMEN
SANZ FERNANDEZ DE RETANA, JOSE LUIS
SANZ PEREZ, FRANCISCO
SAO ROQUE LAZERA, MANUEL JOSE
SAO ROQUE LAZERA, MANUEL JOSE
SARABIA COSTEA, FRANCISCO
SARAS BEITIA, MA ANGELES
SARASOLA PEDRUZO, JOSE MA
SARMIENTO GOMEZ, FERNANDO
SASIAIN BURUCHAGA, ALBERTO
SASIAIN BURUCHAGA, ALBERTO
SASIAIN BURUCHAGA, ALBERTO
SAURA SALAZAR, JOSE ANTONIO
SEBAL ARRIEN, IÑIGO
SEDANO SEDANO, JUAN LUIS
SENIN MONEO, MA CRISTINA
SERRADILLA MARTINEZ, VICENTE
SERRANO GUTIERREZ, JULIANA
SERRANO LOPEZ, IGNACIO
SESAR TOBOADA, JORGE MANUEL
SESMA VAQUERIZA, ALBERTO VICENTE
SEVILLA ALONSO, GOTZON
SEVILLA ALONSO, GOTZON
SILVA FEIJOO, FRANCISCO
SIMON CASTRILLO, PAULA
SIMON GONZALEZ, JOAQUIN
SISON LIZANZU, JOSEBA MIRENA
SOBERON COMPADRE, JOSE M_.
SOBERON RODRIGUEZ, M.a NIEVES
SOLOGAISTUA ZUAZO, AITOR JAVIER
SOLOGAISTUA ZUAZO, AITOR JAVIER
SORIANO CABRERA, REMEDIOS VICENTA
SOTO CARREIRA, RAIMUNDO
SOTO CARRILLO, MANUEL
SOTRES RODRIGUEZ, JAVIER
STA OLALLA MONGE, DAVID
SUAREZ FERNANDEZ, FLORENTINO
SUAREZ LOPETEGUI, ADOLFO
SUAREZ PARRA, IGNACIO
SUAREZ SUSO, FCO JAVIER
SUSTACHA ORTEGA, JUAN ANDRES
TABOADA LOUREIRO, JOSE LUIS
TALLEDO SECO, MA MONTSERRAT
TALLERES Y OBRAS DE SANTANDER, S.A.
TAMAYO CANALES, RAUL
TARABUSI, S.A.
TEJADO ROMERO, ROSA MA
TEJEDOR VELEZ, FELIX JAVIER
TEJERA ARCE, MIGUEL
TELLAETXE JAUREGUI, ABEL
TELLECHEA MARTINEZ, JUAN CRUZ
TELLECHEA OSCOZ, ELVIRA
TELLERIA AYERBE, CASIMIRA
TERESA SAMARAN BARAHONA, MARIA
TERRONES AZKUE, JOSE ANGEL
TIESTA GALLO, EVARISTO
TOMEY MAYANS, MIGUEL ANGEL
TORAÑO PUERTO, SANTIAGO
TORBISCO DUARTE, JOSE ANTONIO
TORNEL SANCHEZ, LUIS JAIME
TORO ARRUE, M.a ANGELES
TORRES CARRANZA, ARMANDO
TORRES CARRANZA, ARMANDO
TORRES DELGADO, SEGUNDO
TORRES TORRES, GABRIEL
TRANSOGIR, S.L.
TRANSPORTES ROBERTO SANCHEZ REY, S.L.
TRANSPORTES ROBERTO SANCHEZ REY, S.L.
TRANSPORTES ROBERTO SANCHEZ REY, S.L.
TRANSPORTES ROBERTO SANCHEZ REY, S.L.
TRANSREMAR, S.L.
TRF, S.A.
TRIANA TRIANA, RODRIGO
TRIGUEROS FANO, JAVIER
TRINCADO IBAÑEZ, JAVIER
TRUEBA INCERA, JUAN CARLOS
TURRILLAS ROYO, ANGEL
UDONDO BARBARIAS, LEIRE
UGALDE ARTEAGA, JOSE ANTONIO
UGALDE LASERNA, JULIO
UGARTE CRESPO, MA ROSARIO
UGARTECHEA CRESPO, GABRIEL
UGARTECHEA CRESPO, JOSE MIGUEL
ULLOA GUTIERREZ, JUAN
URETA ZUBIGARAY, LUIS MARIA
URIA ECHEVARRIA, MA LAURA
URIA ECHEVARRIA, MA LAURA
URIA ECHEVARRIA, MA LAURA
URIARTE BILBAO, KOLDO
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4315663
4315646
3316806
4313342
4314670
3298592
3316409
3303948
4315129
0349191
3297127
4313908
0395546
4313535
4312600
4313265
4315612
3311655
4312667
4353612
4312676
4313848
4314746
3303985
4313426
4353667
3298496
4313068
4315115
0356308
4315323
3310305
3315297
3315298
3295673
4315096
4315244
0193990
4315258
4312732
4313711
4353586
4313048
4315505
4311562
3309009
3316839
4313630
4313886
4314364
4353672
4353735
3295690
3295723
0399894
4312793
3319506
3311647
3315438
4353980
4315327
3298507
4313438
3317634
4313777
3316302
3295674
4311920
0251792
0406728
0381732
3314693
0404803
4313943
3305401
4314293
3315011
0404420
0404419
0404557
0404558
0399366
3315698
4315408
3318755
4310801
4308190
4313896
0388606
3298598
4313276
4314379
3315371
3315380
4315810
3285708
3316857
3316886
3316894
4315791
— 1303 —
Matrikula
Matrícula
B 2983JF
M 6361SG
BI7933AT
S 5279 O
S 5279 O
BI1010 V
VI6050 P
BI0047 X
S 7458AD
BI5360BJ
BI0658BN
O 1385BF
BI0395AP
VA6256 V
SS3965 X
SS3965 X
CA4769 T
BI3551AP
BI0879AK
BI9004BW
VI0438 O
VI0438 O
VI0438 O
SS8141AS
SS0322AD
BI7751AM
BI1100BL
BI3101BD
SS3522 W
SS1642AB
C 3319BB
BI6424BN
C 0082
CICLOMOT
BI1572BF
A 0388CK
SS4449AG
BI8776AK
M 0867MV
S 3322 S
SS5429AP
SS5429AP
BI5010BN
M 0087FC
BI2483BW
M 4872SF
CICLOMOT
NA8648 F
NA6974AM
BI5682BB
BI8555BD
BI9073AB
BI0832AL
BI0373AL
S 6971 N
BI1640BU
BI7708BK
BI4087AL
BI8465AX
BI9552BJ
BI0734AU
BI3753BB
SS3088 T
BI7878BD
M 6850PT
BI3215BK
BI0607AN
PM8770BD
SS6859AG
BI9015BS
M 2148GU
M 1693PX
BI0128AF
BI0128AF
BI3089BP
M 2405MP
SA34466
BI10296V
BI10296V
BI4655BF
BI4655BF
SS5213AL
M 5531SJ
BI4107BM
BI6856AY
BI7687BW
BI4303BT
BI3621AH
BI8493BF
BI0517BL
BI7410BT
BI4241BS
BI5305AF
BI5305AF
SS8178AK
BI0081 Y
BI2422BJ
BI2422BJ
BI2422BJ
BI3048BH
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
08-12-95
10-12-95
22-10-95
13-10-95
01-11-95
15-11-95
26-10-95
20-09-95
19-11-95
15-09-95
01-10-95
22-10-95
06-10-95
18-10-95
05-10-95
14-10-95
08-12-95
14-11-95
08-10-95
12-10-95
08-10-95
22-10-95
04-11-95
28-09-95
15-10-95
13-10-95
10-10-95
13-10-95
18-11-95
28-10-95
29-11-95
05-10-95
29-09-95
29-09-95
03-10-95
17-11-95
26-11-95
10-11-95
26-11-95
08-10-95
21-10-95
13-10-95
13-10-95
07-12-95
23-09-95
25-09-95
20-10-95
20-10-95
22-10-95
27-10-95
13-10-95
15-10-95
07-10-95
03-11-95
24-11-95
09-10-95
21-12-95
14-11-95
09-10-95
04-11-95
29-11-95
13-10-95
15-10-95
20-11-95
21-10-95
10-10-95
03-10-95
27-09-95
17-10-95
28-10-95
06-11-95
10-10-95
10-10-95
22-10-95
10-10-95
26-10-95
14-08-95
06-11-95
05-11-95
06-11-95
06-11-95
31-10-95
13-12-95
04-12-95
19-12-95
10-09-95
08-04-95
22-10-95
24-10-95
19-11-95
14-10-95
27-10-95
09-10-95
09-10-95
12-12-95
12-11-95
23-10-95
23-10-95
23-10-95
12-12-95
052 /R
25.000
052 /R
30.000
060.1 /L
50.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
090.2 /R
10.000
094.1B /R 10.000
052 /R
30.000
090.1 /R
10.000
094.1B /R 10.000
052 /R
20.000
216 /C
8.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
154 /R
10.000
052 /R
20.000
050 /R
50.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
35.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
061.1 /L
50.000
052 /R
25.000
094.01 /R
10.000
061.1 /L
20.000
008 /O
50.000
171 /R
5.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
40.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
090.1 /R
10.000
008 /O
75.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
050 /R
30.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
072.3 /L
50.000
094.1C /R 10.000
008 /O
100.000
050 /R
25.000
052 /R
30.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
094.1B /R 10.000
171 /R
5.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
090.1 /R
10.000
154 /R
10.000
154 /R
5.000
101.1 /R
16.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
910 /R
100.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
062.1 /L
20.000
072.3 /L
50.000
052 /R
30.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
060.1 /X
50.000
052 /R
30.000
090.1 /R
10.000
061.1 /L
50.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
052 /R
25.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
URIARTE GOIRICELAYA, JUAN LUIS
URIARTE TORREALDAY, JUAN ANTONIO
URIBARREN ZAPIRAIN, JOKIN
URIBE LAKA, MAITANE
URIONABARRENECHEA MARQUINEZ, ALBERTO
URQUIJO BEITIA, JUAN ESTEBAN
URQUIOLA ALUSTIZA, MARIA MERCEDES
URQUIZA DOMINGUEZ, ANA ROSA
URRABURU URQUIZU, ANGEL MA
URRESTI AURRECOECHEA, MARIA MERCEDES
URRESTI URBERUAGA, ANDER
URRIZA ESTEBANEZ, FRCO JAVIER
URRIZA ORICAIN, ANA CARMEN
URRIZA ORICAIN, ANA CARMEN
URRUCHI GOMEZ, JOSE ANTONIO
URRUTIA ALCORTA, CRITINA
URRUTIA BENGOECHEA, JOSU
URRUTIA VILLA, LOURDES
URRUTIBEASCOA ETXABE, ROSARIO
URRUTIBEASCOA IRALA, MARIA CARMEN
URTUBI AROSTEGUI, PEDRO JESUS
VALDEOLMILLOS CALZAD, ALFONSO JAVIER
VALDERRAMA BASALDUA, MARIA ELENA
VALDERRAMA CONDE, OSCAR
VALENTIN PEREZ, FLORENTINO
VALLECILLO MUÑOZ, TERESA PILAR
VARELA MIGUELEZ, SONIA
VARELA SANCHEZ, VICTOR MANUEL
VARELA VIDAL, JESUS
VASALLO SANTIAGO, BERNARDO
VAZQUEZ PEREZ, ANGEL
VEAMURGUIA GOMEZ, ARTURO
VECI PALACIO, CARLOS
VEGA CASADO, J ANGEL
VEGA FERNANDEZ, LUIS
VEGA MIGUEL, JESUS MARIA
VEGA SILVA, MANUEL
VELAR ZALABARDO, PABLO
VELASCO ECHEVARRIA, JAVIER
VELASCO LLANTADA, VICTOR FCO
VELASCO LOPEZ, MARIA ROSA
VELAYAS GUTIERREZ, FCO JAVIER
VERGARA ARRILLAGA, MATIAS
VERGARA CASADO, MAURO
VERGARA RUBIO, IGNACIO
VIÑA CARRIL, JOSE FERNANDO
VIÑA ARIAS, ALFREDO
VIADAS PEÑIN, SERGIO
VICARREGUI LARREA, JOSE IGNACIO
VICENTE LAÑA, SILVIA
VICENTE SANCHEZ, FCO. JAVIER
VICUÑA IRUSTA, ANTONIO MARIA
VIDAL MARTINEZ, ELISEO
VIDAL MARTINEZ, ELISEO
VIDAL ROMERO, JORGE
VIDAL ZATARAIN, MA DOLORES
VIDAURRAZAGA DOMINGUEZ, MA EVARISTA
VILLA ALTAMIRA, JOSE LUIS
VILLADANGOS ALONSO, JESUS
VILLAESCUSA ZARZOSA, IGNACIO JAVIER
VILLALABEITIA URRUTIA, ANTONIA
VILLALBA GARCIA, EDUARDO ANTONIO
VILLOSLADA TEJERA, MIGUEL ANGEL
VILLOSLADA TEJERA, MIGUEL ANGEL
VILLUENDAS VIRTUS, GALO
VITAL RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
Y JAVIER LEGARDA CARDAÑO, ALBERTO
Y TRANSPORTES VAS NAVARROS S, RUTAS
YAÑEZ URRUTIA, MARIA BLANCA
YANGUAS LEZAUN, MA ELENA
YERRO VILLANUEVA, FRANCISCO JAVIER
ZABALA BOURGEAD, JOSE IGNACIO
ZABALA BOURGEAD, JOSE IGNACIO
ZABALA GARAY, M.a MONSERRAT
ZABALA GOROSABE, MIGUEL
ZABALA NIEVA, JOAQUIN
ZABALA NIEVA, JOAQUIN
ZABALA NIEVA, JOAQUIN
ZABALA ZUBIAURRE, ANGEL
ZABALBEITIA EGUIZABAL, JOSE RAMON
ZABALETA GONZALEZ, ESTIBALIZ
ZABALETA VAQUERIZA, ZURIÑE
ZABALETA VAQUERIZA, ZURIÑE
ZABALLA GORORDO, JAVIER G
ZABALUA OTEGUI, JESUS MARIA
ZAITEGUI ORTEGA, SERGIO
ZALDUA AZCUENAGA, IVAN
ZALDUA OLAZAR, JUAN ANTONIO
ZAMACOLA GANDIAGA, JAVIER
ZAMORA LARREA, ALFONSO
ZAMORA PAGUAGA, ROMULO
ZARANDONA BOLLABA, MARIA JOSEFA
ZARATE CAPETILLO, AURORA
ZARATE CAPETILLO, AURORA
ZARATE CAPETILLO, AURORA
ZARATE GURIDI, FAUSTINO
ZARRAONANDIA BELDARRAIN, ELENA
ZATON ROJAS, TRINIDAD
ZORITA JUAN, FERNANDO
ZORRILLA MANSO, MARIO
Espediente zk.
Núm. Expdte.
0392957
4315520
0406618
3303981
3285675
4315644
4313759
0395679
0384352
3314639
4354000
3282785
4312331
4312545
0349199
3311579
3303942
3316465
0223833
0251798
4314805
0391879
3305016
3315345
4314223
4313385
0390793
4314328
4313519
4351068
0404637
0391684
3316320
3316849
2007322
4315756
3305458
4352341
0390665
3316751
4314078
4315680
3304019
4314143
4353810
4313401
4314211
3316845
4313418
4315288
3305201
4353714
3310312
3310316
4313412
4314121
3316291
3318855
3298533
3314315
4354010
4313788
4312718
4313310
4314713
4315424
3315678
0383000
3309191
4315236
3285620
0341735
0341733
4315254
3317000
4313634
4313822
4314239
3303579
4312877
4312866
3304116
3304123
3316833
0391874
3298527
3314629
3314599
0359004
4315765
4309839
3318740
3315383
3315384
3315385
4313993
0395691
3305107
0394853
0406803
Matrikula
Matrícula
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
BI3544BP
01-11-95
BI9668AZ
08-12-95
SS0967 V
28-10-95
BI6325BS
28-09-95
BI6677AY
16-10-95
BI6892BJ
10-12-95
SS3061AN 21-10-95
BI7302AU 10-10-95
BI4958BP
20-09-95
BI9808AV
18-09-95
BI3702AU 06-11-95
BI1209AJ
03-10-95
SS7623 S
06-10-95
SS7623 S
08-10-95
BI9924BW 20-09-95
BI7208AM 04-11-95
BI2891AM 20-09-95
BI1175BW 09-11-95
BI9328BC 03-11-95
SS1218 U 20-10-95
LO6152 N 06-11-95
BI4771AH 10-10-95
Z 2778AD
05-09-95
0047236
07-10-95
BI8249BV
23-10-95
NA2407AG 14-10-95
BI4052BH 01-12-95
BI5884BY
26-10-95
BI9745BK
18-10-95
VI2271 O
15-06-95
BI4529AW 31-10-95
B 3352PG 04-10-95
BI4220BC 13-10-95
BI9875AF
19-10-95
BI3885BW 11-10-95
SS5904AL 10-12-95
BI9498AP
10-11-95
BI0818AP
27-08-95
BI9928AY
16-10-95
B 5764EU 24-10-95
SS9891AD 25-10-95
SS8996AM 08-12-95
BI9698AT
04-10-95
SS7121AD 26-10-95
BI4898BF
18-10-95
O 7990AY 14-10-95
BI7940BS
22-10-95
CI160735
17-10-95
BI9744BW 15-10-95
Z 7551AL
28-11-95
BI9511BV
06-09-95
BI5093AS
15-10-95
BI7053 X
14-10-95
BI7053 X
17-10-95
BI5254BJ
15-10-95
BI5292 Y
25-10-95
BI3810AP
09-10-95
BI2684AB
16-12-95
BI4383BK
05-11-95
BI3468BF
11-09-95
BI1385BG 06-11-95
BI7461AG 21-10-95
LO6563 M 11-10-95
LO6563 M 14-10-95
CR7170 P 03-11-95
BI7435BX
05-12-95
BI0655BT
07-12-95
SO00076R 08-09-95
BI9210BX
23-09-95
NA1953AK 26-11-95
Z 4352 O
08-10-95
BI1574AS
10-09-95
BI1574AS
10-09-95
BI0878BM 26-11-95
BI9457 Z
30-10-95
BI6004BH 20-10-95
BI6004BH 22-10-95
BI6004BH 23-10-95
M 6869SL 13-08-95
BI1699BU 10-10-95
BI8148BM 10-10-95
SS1748AV 17-10-95
SS1748AV 17-10-95
BI5089BF
31-10-95
SS0668AB 09-10-95
BI3692BT
01-11-95
BI8922BX
09-10-95
BI3980AT
05-10-95
BI8252BJ
01-10-95
NA1341AM 10-12-95
M 7443MU 23-08-95
BI4622AV
01-12-95
BI5411BV
09-10-95
BI5411BV
09-10-95
BI5411BV
09-10-95
VI3385 S
23-10-95
BI9976AW 10-10-95
S 8468 X
09-11-95
BI1575BW 30-08-95
BI3441BM 26-10-95
091.2 /R
052 /R
090.1 /R
091.2 /R
154 /R
052 /R
052 /R
101 /R
090.1 /R
154 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
154 /R
154 /R
094.1C /R
154 /R
094.1C /R
052 /R
101 /R
094.1C /R
060.1 /X
052 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
102.2 /R
054.1 /R
094.1C /R
008 /O
077 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
003.1 /R
061.4 /L
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
052 /R
052 /R
091.2 /R
050 /R
094.1C /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
154 /R
061.3 /L
094.1C /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
072.3 /L
008 /O
090.2 /R
052 /R
090.1 /R
061.3 /L
061.1 /L
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
154 /R
154 /R
061.3 /L
008 /O
094.1C /R
094.1C /R
154 /R
154 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
008 /O
061.1 /L
061.1 /L
052 /R
101.1 /R
094.1 /R
151 /R
060.1 /X
16.000
25.000
10.000
16.000
5.000
25.000
20.000
16.000
10.000
5.000
25.000
5.000
25.000
20.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
10.000
25.000
16.000
10.000
25.000
20.000
25.000
5.000
20.000
20.000
25.000
16.000
16.000
10.000
100.000
16.000
35.000
10.000
50.000
25.000
10.000
25.000
30.000
5.000
20.000
35.000
20.000
20.000
50.000
25.000
25.000
16.000
30.000
10.000
10.000
20.000
20.000
5.000
5.000
10.000
5.000
35.000
20.000
20.000
20.000
30.000
30.000
50.000
200.000
10.000
30.000
10.000
5.000
50.000
25.000
5.000
20.000
30.000
20.000
10.000
20.000
20.000
5.000
5.000
5.000
100.000
10.000
10.000
5.000
10.000
35.000
25.000
5.000
100.000
50.000
50.000
20.000
16.000
10.000
15.000
50.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
ZORRILLA SANTIAGO, SERGIO
ZORRILLA SANTIAGO, SERGIO
ZORRIQUETA MIRANDA, MIREN GOIXANE
ZOZAYA SALAZAR, JULIAN
ZUBELDIA IRAOLA, JUSTINO
ZUBIA ARAMBURU, MIKEL AINGERU
ZUBIA ARAMBURU, MIKEL AINGERU
ZUBIA GOBANTES, JOSE
ZUBIAGA PAGADIGORRI, FRANCISCO BORJA
— 1304 —
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
3315275
3315303
3316264
0295848
4313613
4312365
4312556
4315524
0394364
CICLOMOT
CICLOMOT
BI7267BS
VI8408 N
SS2250AB
SS0659 W
SS0659 W
S 2691 N
BI4253BF
A KUOTA
CUOTA A
05-10-95
05-10-95
03-10-95
08-11-95
19-10-95
06-10-95
08-10-95
08-12-95
16-10-95
008 /O
061.4 /L
090.2 /R
094.1G /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
060.1 /X
B KUOTA
CUOTA B
50.000
5.000
10.000
50.000
25.000
25.000
30.000
25.000
50.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
MATRIKULA
MATRICULA
ORDAINGIRI ZK.
NUM. RECIBO
ZUBILLAGA MARTINEZ, JOSE JAVIER
ZUBIMENDI ALCORTA, JUAN MARIA
ZUDAIRE MARTINEZ, MARIA CARMEN
ZUDAIRE MARTINEZ, MARIA CARMEN
ZUDAIRE MARTINEZ, MARIA CARMEN
ZUGAZABEITIA IÑIGUEZ, LUIS MARIA
ZURIARRAIN ARNAL, BINGEN
ZUZAETA BERGARA, LUIS MARIA
ZERGADUNA
CONTRIBUYENTE
4313941
4315283
0394435
0399077
0399078
4314190
4354159
4350576
Zenbat Espediente: 1.707
Zenbatekoa: 43.482.000
Número de Expedientes: 1.707
Importe Total: 43.482.000
Legeria Aplikatuaren Nomenklatura (1)
Nomenclatura de la Legislación Aplicada (1)
LO8612 M
GC9977AK
SS6756AF
SS6756AF
SS6756AF
O 8454BG
BI5488BP
BI0184 V
A KUOTA
CUOTA A
22-10-95
27-11-95
27-10-95
27-10-95
27-10-95
22-10-95
26-11-95
05-06-95
L: 339/90 Errege Dekreto Legislatiboa
L: Real Decreto Legislativo 339/90
X: Zirkulazio-A (34-925) loturik dagoen 339/90 E.D.L.
X: R.D. Leg. 339/90 en relación C. de C. (D. 25-9-34)
C: Zirkulazio-A (34-9-25 D )
C: Código de Circulación (D. 25-9-34)
D: 1.753/84ko E.D. loturik dagoen 339/90 E.D. Leg.
D: R.D. Leg. 339/90 en relación R.D. 1.753/84
O: 2.641/86 Errege Dekretua
O: Real Decreto 2.641/86
R: 13/92 Errege Dekretua loturik dagoen 339/90 E.D.L.
052 /R
052 /R
008 /O
061.1 /L
061.1 /L
052 /R
052 /R
052 /R
B KUOTA
CUOTA B
30.000
25.000
100.000
50.000
50.000
20.000
50.000
35.000
R: Real Decreto 13/92 en relación R.D.L. 339/90
(III-49)
•
(III-49)
•
Iragarpena, ondorengo zigor-espedienteei
dagokien zigorra jakinarazteko:
Anuncio por el que se notifica la sanción recaída
en los siguientes expedientes sancionadores:
Bidezaingo, Zirkulazio eta Bide Segurtasun arloko indarrean
dagoen legeria hausteagatik, ondoren datozen zigor-espedienteetako errekurtso arruntari erantzunez hartutako erabakia doakionari jakinaraztea lortu ez denez, iragarpen honen bidez jakinarazten zaio, Herri-Administrazio Araubidearen eta Guztientzako
Administrazio Ihardunbidearen azaroaren 26ko 30/92 Legearen
59.4 eta 61 ataletan ezarritakoaren arabera, (1992ko azaroaren
27ko EHAA, 285 zk.).
Hori guztia argitara ematen da, doakion bakoitzak horren berri
izan dezan, ondorengo ohartarazpen eta guzti:
De conformidad con lo establecido en los artículos 59.4 y 61
de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común («Boletín Oficial del Estado» n.o 285, de 27 de noviembre
de 1992) se realiza la notificación mediante este anuncio al haberse intentado sin efecto la notificación de la sanción de los procedimientos que se relacionan, por infracción de la normativa vigente en materia de tráfico, circulación y seguridad vial.
Lo que se hace público para conocimiento de los interesados
a quienes debe servir de notificación individual con las siguientes
advertencias:
1. Dispone de un plazo de 1 mes contado a partir de la publicación de este anuncio para interponer recurso ordinario ante el
Director de Tráfico y Parque Móvil.
2. El pago de la multa podrán realizarla en metálico en los Servicios Territoriales de Tráfico o bien mediante giro postal indicando
el número de expediente, la matrícula y la fecha de la denuncia.
3. Las infraciones graves y muy graves podran llevar aparejada además la sanción de la suspensión del permiso de conducir.
En Bilbao, a 15 de enero de 1996.—El Responsable del Servicio Territorial de Tráfico de Bizkaia, Carmen Solozabal Guisasola
1. Iragarpen hau argitaratzen denetik kontatzen hasita, hilabeteko epea izango du Bidezaingo eta Ibilgailuen Zuzendaritzari
errekurtso arrunta jartzeko.
2. Isuna esku-dirutan ordaindu ahal izango da Bidezaingo Lurralde Ordezkaritzan, edo posta-igorpenez espediente zenbakia,
matrikula eta salaketa-data jarrita.
3. Arau-hauste larriak edo oso larriak direnean isuna bera eta
aldi baterako gidatzeko agiria kentzea batera joan daitezke.
Bilbon, 1996.eko urtarrilaren 15an.—Bidezaingo Bizkaiko
Lurralde Zerbitzuko Arduraduna, Carmen Solozabal Guisasola
Espediente-Zerrenda / Relación de Expedientes
Isunaren Jakinarazpena (2.a) / Notificación de Sanción (2.a)
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
ALDECOA ITURRIOZ, IÑIGO
A ARA ESCAGEDO, JOSE TOMAS
ABAD MARTINEZ, ALBERTO FCO
ABAELAZIZ BAYASMAN
ABASCAL MARTIN, JUAN JOSE
ABASOLO URIARTE, MATIAS
ABDELKRIM,BENDARRAM
ABONA BILBAO, ZORIONE
ABRIL SUAREZ, ANTON
ABURTO LANDETA, JOSE MARIA
ACHABAL PUERTAS, ALBERTO
ACHAERANDIO LANDA, FRANCISCO J.
ACHICALLENDE MACHO, M BEGOÑA
ACHIRICA ECHAVE, JUAN IGNACIO
AGRELO ROSENDE, PLACIDO
AGUADO SANCHEZ, JULIO
AGUADO SANCHEZ, JULIO
AGUADO SANCHEZ, JULIO
AGUIAR SANCHEZ, JUAN A
AGUIAR SANCHEZ, JUAN A
AGUIAR SANCHEZ, JUAN A
AGUILAR GOMEZ, IBAN
AGUILAR GOMEZ, IBAN
AGUILAR VIEDMA, ENRIQUE
AGUINAGA GALDOS, MA AMAYA C
AGUIRRE BARAZAR, AMAIA
AGUIRRE BILBAO, SABINO
Espediente zk.
Núm. Expdte.
Matrikula
Matrícula
0380157
0318698
4309228
0296843
4313236
4352596
0398079
6000944
6000853
4353698
4313453
0323367
4313179
3314602
3315226
3301426
3301424
3301425
0294236
0294234
0294235
4313064
4313562
3317724
3310011
3314546
3307419
BI4629BT
S 8900 P
S 6886 W
BI3708 Y
BI0436BW
BI0295BV
BI6330AP
BI1570BD
BI6466AW
BI5110BF
VI9850 H
BI7644AN
BI9827BV
BI1626AK
BI1741BK
BI4181 Y
BI4181 Y
BI4181 Y
E 174156
E 174156
E174156
SS9670AU
SS9670AU
M 3783HT
BI2479BS
BI2708AM
BI4661BB
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
18-10-95
01-11-95
12-08-95
12-11-95
14-10-95
08-09-95
29-09-95
06-11-95
28-10-95
15-10-95
17-10-95
05-08-95
14-10-95
25-09-95
29-09-95
15-08-95
25-08-95
24-08-95
24-09-95
24-09-95
24-09-95
13-10-95
18-10-95
30-10-95
10-08-95
15-09-95
09-08-95
008 /O
75.000
020.1 /R
16.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
052 /R
40.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
008 /O
100.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
060.1 /X
25.000
012 /R
10.000
118 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
Matrikula
Matrícula
AGUIRRE CHACARTEGUI, GORKA
AGUIRRE FANO, JULIAN
AGUIRRE ITURRI, IMANOL
AGUIRRE ONAINDIA, JOSE IGNACIO
AGUIRRE ONAINDIA, JOSE IGNACIO
AGUIRRE ONAINDIA, JOSE IGNACIO
AGUIRRE ONAINDIA, JOSE IGNACIO
AGUIRRE TEJADA, ANTONIO M.
AGUIRREGOMEZCORTA ORMA, M.a ARRATE
AGUIRREZABAL CALLES, MIGUEL
AHEDO REY, OSCAR
AHEDO REY, OSCAR
AHEDO REY, OSCAR
AIRAS CID, MANUEL
AIZPURUA LAZPITA, CARMELO
ALAÑA ARRINDA, JUAN LUIS
ALAÑA ARRINDA, JUAN LUIS
ALAIZ PRIETO, ANDRES
ALBERDI ARRIOLA, JOSE FRANCISCO
ALBERDI GARCIA, MIREN GOTZONE
ALBERDI LARIZGOITIA, JOSE ANTONIO
ALBERDI OSORO, GREGORIO
ALBERICH HERRERA, CARLOS
ALBERTO Y JAVIER LEGARDA CARDAÑO
ALBISU TRISTAN, JOSE MIGUEL
ALBIZU GANDARIAS, IGNACIO
ALBIZURI GOYENECHE, ANTONIO
4353446
0390660
4353124
4312538
4313532
4313449
4314273
0395053
4353629
3303290
3310700
3310696
3310699
4311519
3303360
3314432
3315398
3151778
4310010
3291452
3294629
3294636
4313755
3308983
4313171
3305020
4352731
BI2877BP
BI3974 X
BI6562AS
SS3730AK
SS3730AK
SS3730AK
SS3730AK
BI8830BV
BI0908BU
SS5403 S
RV16149
RV16149
RV16149
BI0500AK
SS5962AP
BI6606AK
BI6606AK
BI0819BX
BI5752AS
BI2266AB
NA7424 W
SS4937AS
SS5343AD
BI0655BT
BI7929AL
BI0770AX
BI5531BG
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
04-10-95
04-10-95
21-09-95
08-10-95
18-10-95
16-10-95
26-10-95
08-07-95
13-10-95
29-07-95
18-08-95
18-08-95
18-08-95
22-09-95
01-08-95
18-09-95
29-09-95
05-08-95
27-08-95
18-09-95
04-08-95
04-08-95
21-10-95
11-10-95
14-10-95
06-10-95
11-09-95
050 /R
238 /C
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
143.1 /R
052 /R
091.2 /R
060.1 /O
008 /O
061.1 /L
052 /R
152 /R
146.1 /R
146.1 /R
094.1C /R
052 /R
091.2C /R
154 /R
154 /R
052 /R
072.3 /L
052 /R
154 /R
052 /R
35.000
10.000
40.000
30.000
20.000
20.000
20.000
15.000
35.000
16.000
25.000
50.000
20.000
20.000
16.000
15.000
10.000
10.000
25.000
16.000
5.000
5.000
20.000
50.000
20.000
5.000
25.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
ALCANTARA RAMA, JOSE
ALCIBAR ARECHULUAGA NAVEA, ALEJANDRO
ALDA OSES, SANTIAGO
ALDAMA MARTINEZ, JOSE PEDRO
ALDANA ALARCIA, IZOTZ
ALDANONDO GABILONDO, MARIA
ALDASORO SARASOLA, MA CONCEPCION
ALDATZ MORAN, JON MIKEL
ALDAY GUTIERREZ, FRANCISCO J
ALEGRIA AYERDI, ENEKO
ALEGRIA URIARTE, MIREN ELIXABETE
ALEGRIA VELEZ, FRANCISCO JAVIER
ALEGRIA VELEZ, FRANCISCO JAVIER
ALFONSO LABOA, JOSE MANUEL
ALFREDO, USTARA
ALLENDE APODACA, IGNACIO
ALLENDE RUIZ, MA JOSE
ALLER CARRILLO, LUIS MIGUEL
ALLER CARRILLO, LUIS MIGUEL
ALMEIDA GARCIA, ANDRES
ALONSO AGUADO, JUAN CARLOS
ALONSO ALONSO, MANUEL
ALONSO ALVAREZ, ARANZAZU
ALONSO BRAVO, FCO JAVIER
ALONSO EIROA, JOSE RAMON
ALONSO ESPESO, MANUELA
ALONSO FERNANDEZ, ALBERTO
ALONSO FERNANDEZ, JULIA
ALONSO FERNANDEZ, JULIA
ALONSO GREGORIO, JULIAN
ALONSO GUTIERREZ, JOSE ANTONIO
ALONSO LAMBORENA, JOSE
ALONSO ORTIZ, EDUARDO
ALONSO ORTIZ, EDUARDO
ALONSO UGARTE, MIREN ITZIAR
ALSANE, DIA
ALTUNA CASTAÑO, CRUZ
ALVAREZ ALONSO, JOSE DAVID
ALVAREZ ALVAREZ, M VICTORIA
ALVAREZ ALVAREZ, M VICTORIA
ALVAREZ ALVAREZ, M VICTORIA
ALVAREZ ALVAREZ, MANUEL
ALVAREZ CABAL, MARIA ELENA
ALVAREZ CORDERO, FAUSTO
ALVAREZ CORDERO, FAUSTO
ALVAREZ DOMIGUEZ, ALFREDO
ALVAREZ ECHEVARRIA, JESUS
ALVAREZ FARFAN, FERNANDO
ALVAREZ GARCIA, JOSE MARIA
ALVAREZ GARCIA, JOSE MARIA
ALVAREZ GONZALEZ, CARLOS
ALVAREZ IBAÑEZ, SIXTO JESUS
ALVAREZ IBAÑEZ, MARIA CONCEPCION
ALVAREZ JIMENEZ, RAFAEL
ALVAREZ LARRABEITI, MIREN SORKUNDE
ALVAREZ MOSQUERA, ISOLINA
ALVAREZ MUÑOZ, CESAR
ALVAREZ OLAÑETA, JAVIER
ALVAREZ PEÑA, MILAGROS
ALVARO ARCONES, JOSE LUIS
ALZAGA ALZAGA, MA CARMEN
AMAR, LOUKIL
AMAYA JIMENEZ, MIGUEL
AMAYA SALAZAR, JORGE
AMAYA SALAZAR, MARIA ARGENTINA
AMAYA SALAZAR, MARIA ARGENTINA
AMAYA SALGUERO, PEDRO
AMEZAGA RANERO, JOSE RAMON
AMIGO JIMENEZ, ISABEL
AMIGO MARTINEZ, JULIO
AMO MARTIN, CARLOS
AMONDARAIN ESESUMAGA, JOSE IGNACIO
AMORROSTRA VICARIO, OSCAR
AMUBIETA LEUNDA, IGNACIO
ANACABE ARZUAGA, MA CRISTINA
ANCHUSTEGUI BENGOECHEA, MA BEGOÑA
ANCIN ARANGUREN, MA LUCIA
ANDICOECHEA LARRABASTER, MA DOLORES
ANDICOECHEA ZORROZUA, RAMON
ANDRE ALFONSO, AGUSTIN
ANDRES ARECHAVALA, FCO JAVIER
ANDRES GARBATTI, DAVID
ANDRES RICOY, EDUARDO
ANDREU LARRAÑAGA, SUSANA
ANDUEZA ZABALEGUI, JON JOSEBA
ANGLADE BARRIO, OSCAR
ANGLADE BARRIO, OSCAR
ANGULO GARCIA, JOSE
ANSEDE MAIRA, JOSE JAVIER
ANSOTEGUI GUEZURAGA, ALBERTO
ANTELO MALABE, ADELMO
ANTELO VILLA, LUIS FERNANDO
ANTEPARA ZUGAZABEITIA, MARIA ANGELES
ANTON CARRASCO, VICTORINO
ANTONIO BLANCO GUTIERREZ, MARCO
ANTUÑANO SAN CRISTOBAL, LUIS ALBERTO
APARICIO SAEZ, IKER
AQUESOLO LADISLAO, JOSE ANTONIO
AQUILINO VARGAS, FERNANDEZ
ARAMBARRI GALLASTEGUI, TXOMIN
ARANA DE BEAUMONT, FABIAN
ARANA DE BEAUMONT, FABIAN MARIE
ARANA MARTINEZ, RAQUEL
0399266
4311490
4353046
0363722
3314519
3303356
0296838
3314302
4313459
4314403
3307134
3307410
3307484
4313818
3287392
4311193
4312823
0354043
0394013
4352935
3295687
4353579
4312441
4313356
4313741
0390842
4310214
0381761
0381760
0371705
4312999
0283852
0299270
0299272
4312889
0349515
6000760
4311543
4313053
4313715
4314164
4353201
4309635
0398301
0398302
0383793
4310498
4352448
4310371
4310585
4313346
0393733
4312544
4313326
0399598
4308731
4352190
0359712
0115323
4312471
0285023
3310666
3311380
3315148
3311274
3311252
0403207
0399614
3308124
4308892
4312913
4353030
0399826
4309137
0366370
3294519
4312925
3314540
3314535
3285616
0256233
0237742
0395770
4353596
3303725
0390822
0399815
4310069
4353217
3301453
3303844
4311445
4351716
3285615
4314085
3297112
0381106
3309041
0391940
3303732
3316816
0327287
0390715
— 1305 —
Matrikula
Matrícula
BI8209BP
BI6714BX
BI8231AM
BI1098BF
BI6387AY
SS1609AG
SS2075 S
BI4758BV
BI0907BH
SS0125AK
BI0813BB
BI5242BD
BI5242BD
SS2172AT
M 5780OY
BI8890AW
S 8085 S
BI6608AZ
BI6608AZ
BI6168BN
BI8084 T
SS1878AC
BI6536AH
BI0885BJ
SS9892AP
BI2039BL
O 9188AT
BI0976BX
BI0976BX
BI0283BV
SS6165AM
BI4175AW
CICLOMOT
CICLOMOT
BI5980AU
S 6969 J
BI5005AH
SS4732AK
S 4970AC
S 4970AC
S 4970AC
BI3935BN
M 0217KU
BI2520BN
BI2520BN
SS8896AK
V 1639AX
BI4537BX
S 8255 W
S 8255 W
BU8595 F
BI5190AL
VI7757 K
M 3678SB
BI5345AP
NA5097 S
BI4701AL
OR0000 G
BI5137BV
SG4226 D
BI5526BV
S 3079 J
BI4283AT
BI4476AC
BI3314BB
BI3314BB
M 2510CH
BI0636AH
BI9263AP
H 6454 S
BI2066BF
BI5162BX
BI7662AY
SS2260 S
NA5504 V
BI8366AS
VI9634 K
BI7445BC
BI1115BG
BI4819BK
BI5629AW
BI0052AF
BI0750AM
BI5407BW
BI3355BB
E365292
CICLOMOT
LO6096 L
BI6507BF
BI9634AP
A 0983CH
M 2472MS
BI0777AD
BI2300BF
SS7158AP
BI8124AM
SA943372
BI3407AX
B 9561LM
BI7801BB
M0114058
MO114058
BI9113BJ
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
19-10-95
22-09-95
20-09-95
20-09-95
19-09-95
01-08-95
10-08-95
11-09-95
17-10-95
28-10-95
12-07-95
09-08-95
15-08-95
22-10-95
01-09-95
19-09-95
09-10-95
20-09-95
20-09-95
18-09-95
07-10-95
13-10-95
07-10-95
13-10-95
21-10-95
02-11-95
31-08-95
02-09-95
02-09-95
12-07-95
12-10-95
20-09-95
18-08-95
18-08-95
11-10-95
18-09-95
06-10-95
23-09-95
13-10-95
21-10-95
21-10-95
22-09-95
23-08-95
08-08-95
08-08-95
25-08-95
09-09-95
01-09-95
03-09-95
03-09-95
13-10-95
14-08-95
08-10-95
12-10-95
02-11-95
02-08-95
22-08-95
24-07-95
27-08-95
07-10-95
13-08-95
16-08-95
06-09-95
22-09-95
29-08-95
29-08-95
19-10-95
27-09-95
26-07-95
13-08-95
11-10-95
20-09-95
18-10-95
08-08-95
28-10-95
30-07-95
11-10-95
13-09-95
22-09-95
08-10-95
13-08-95
13-08-95
06-10-95
13-10-95
25-08-95
13-08-95
08-10-95
27-08-95
22-09-95
25-08-95
09-09-95
21-09-95
21-07-95
08-10-95
25-10-95
14-09-95
01-11-95
07-08-95
27-10-95
26-08-95
28-10-95
20-09-95
22-09-95
061.3 /L
052 /R
052 /R
090.1 /R
091.2 /R
154 /R
090.1 /R
072.3 /L
052 /R
052 /R
154 /R
154 /R
154 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
008 /O
061.3 /L
052 /R
091.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
146 /R
052 /R
059.3 /L
152 /R
090.1 /R
052 /R
090.2 /R
003 /R
012.1 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.1 /L
061.1 /L
059.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
052 /R
052 /R
059.3 /L
052 /R
052 /R
154 /R
008 /O
052 /R
090.1 /R
060.1 /X
008 /O
008 /O
061.1 /L
008 /O
061.3 /L
060.1 /X
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
059.3 /L
052 /R
061.3 /L
154 /R
052 /R
094.1A /R
171 /R
090.1 /R
087.1A /R
091.2C /R
117.1 /R
052 /R
094 /R
038.1 /R
012.1 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
154 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
052 /R
094.1C /R
060.1 /X
094.1C /R
061.3 /L
152 /R
060.1 /X
060.1 /X
077 /R
5.000
20.000
35.000
10.000
16.000
10.000
10.000
50.000
20.000
35.000
5.000
5.000
5.000
20.000
10.000
25.000
20.000
100.000
5.000
30.000
16.000
25.000
20.000
25.000
20.000
10.000
25.000
2.000
15.000
10.000
20.000
15.000
50.000
10.000
20.000
5.000
25.000
25.000
20.000
20.000
20.000
25.000
30.000
50.000
50.000
2.000
30.000
25.000
30.000
30.000
20.000
10.000
20.000
40.000
2.000
25.000
50.000
10.000
100.000
30.000
10.000
50.000
100.000
100.000
50.000
100.000
5.000
50.000
5.000
30.000
25.000
40.000
2.000
30.000
5.000
5.000
25.000
16.000
5.000
10.000
50.000
16.000
15.000
25.000
10.000
10.000
10.000
35.000
25.000
10.000
5.000
20.000
35.000
10.000
30.000
10.000
50.000
10.000
5.000
15.000
25.000
25.000
16.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
ARANA UGARTE, ROBERTO
ARANDIA GALDOS, GREGORIO
ARANGUREN MARIAS, ROSA MARIA
ARANZADI MARTINEZ, MIGUEL JOSE
ARAQUISTAIN OÑEDERRA, MARIA JOSE
ARBAIZA NAVARRO, EVARISTO
ARCOS VAZQUEZ, ROSA MA FCA
ARDANZA CARRIL, FRANCISCO JAVIER
ARDEO ZABALA, MA DOLORES
ARDINES TRAVIESA, JOSE ALBERTO
AREA FREIRE, ANGEL
ARECHAGA VITORIA, GREGORIO
ARECHAVALETA BEDIALAUN, JOSE AGUSTIN
ARECHAVALETA LASUEN, JUAN MARIA
AREITIOAURTENA GOYENOLA, JOSE JAVIER
ARES FERNANDEZ, ALFREDO
ARES REGUEIRO, MARIA CARMEN
ARGOTE RODRIGUEZ, ION ADOLBA
ARGUIÑANO AMEZTOY, ENEKO
ARIAS ARGUEDAS, MA JESUS
ARIAS ARIAS, LUIS MIGUEL
ARIAS ARIAS, LUIS MIGUEL
ARIAS MACARRO, MANUEL
ARISTEGUI ANDUIZA, MA ICIAR
ARISTEGUI ARTIACH, JAIME
ARISTEGUI ARTIACH, JAIME
ARISTIMUÑO RODRIGUEZ, MARIA AMAYA
ARISTONDO IRIONDO, JESUS MARIA
ARIZTI ACHA, MIGUEL
ARIZTI ACHA, MIGUEL
ARMANDO TORRES ASOCIADOS, S.L.
ARMAS CENICEROS, ANGEL
ARNAIZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL
ARNAIZ MAESO, MIGUEL ANGEL
ARNAIZ ZARAUZ, M.a ROSARIO
ARNAIZ ZARAUZ, MA ROSARIO
ARNAIZ ZARAUZ, MA ROSARIO
AROS ESTUDIO ARQUITECTURA, S.A.
ARPON SIET, S.A.
ARRAIZA MEOQUI, JOSE JAVIER
ARRANZ SEDANO, AGUSTIN
ARRANZ SEDANO, JOSE JULIO
ARRANZ SEDANO, JOSE JULIO
ARRANZ SEDANO, JOSE JULIO
ARRARTE GRINDA, MANUEL MARIA
ARRARTE IRIZAR, JOSE RAMON
ARRATE MOTA, JOSE ANDRES
ARRATIBEL DORRONSORO, GREGORIA
ARRAZOLA ELORZA, JESUS
ARRECHEA IRAIZOR, MIGUEL ANGEL
ARREGUI ALKORTA, AINOA
ARRIAGA LEJARRAGA, FCO JAVIER
ARRIAGA RECALDE, AITOR
ARRIAGA VIDAURRAZAGA, ENRIQUE
ARRIETA AKARREGI, JULIANA RAMONA
ARRIETA AMANN, RAMON
ARRIETA SANCHEZ, IGNACIO
ARRILLAGA ABAD, JAVIER
ARRIOLA DOMINGUEZ, RAFAEL
ARRIZABALAGA ALEGRIA, ANA ISABEL
ARRIZABALAGA ARCOCHA, M.a ANGELES
ARRIZABALAGA ARREGUI, JULIO
ARRIZABALAGA BASTERREC, MIKEL ANDONI
ARRIZABALAGA BENGOECHEA, RICARDO
ARRIZABALAGA BENGOETXE, PELLO JOSEBA
ARRIZABALAGA HOJAS, OSCAR
ARROYO ASTARLOA, MIGUEL ANGEL
ARROYO LOPEZ, ALFONSO
ARRUARTE LASA, MIGUEL MA
ARTECHE BILBAO, LUIS
ARTECHE SAN SALVADOR, FELIPE JESUS
ARTERIA ESCUDERO, ISIDRO
ARTEROORTEGO CARDIN, CONSUELO
ARTETA MONTERO, JUAN CARLOS
ARTOLA ALBERDI, MARTA
ARTOLOZAGA EGUIA, MANUEL
ARZA ARRECHEA, JUAN
ARZUAGA CAMPOZABAL, TOMAS
ARZUAGA CAMPOZABAL, TOMAS
ASCONDO BAGENETA, IGNACIO
ASENSIO RODRIGO, JULIAN
ASFALTO Y CONSTRUCCIONES VALERO, S.A.
ASPERILLA MARTIN, FAUSTO
ASTEINZA VICARIO, JOSE MANUEL
ASTELARRA GANDARIAS, ISMAEL
ASTOLA GARRO, ROBERTO
ASUA MILICUA, JOSE AGUSTIN
ATENCIA RUBIO, SEVERINO
ATIENZA BILBAO, IBAI
AUGUSTO RODRIGUEZ, ARMINDO
AURRECOECHEA CUSUMANO, AITOR
AVENDAÑO MENDIETA, SOLEDAD
AVILES GARRIDO, RAFAEL
AYMERICH PEREZ, M.a CONCEPCION
AZACETA ERASO, JOAQUIN
AZAOLA UNZUETA, JOSE LUIS
AZCUE ECHAVE, MARIA DOLORES
AZCUNA PESQUERA, FERNANDO
AZPARREN OLLO, ANGEL MARIA
AZPARREN OLLO, ANGEL MARIA
AZQUETA BERNAR, FERNANDO AGUSTIN
AZQUETA BERNAR, FERNANDO AGUSTIN
AZQUETA GALINDEZ, MA DEL CARMEN
4352727
3303877
4352793
3308436
3303524
3308511
4353798
0058898
4314046
4312630
4352393
3308470
3302989
4353186
3291379
0394772
4352526
4353757
0390189
3314286
3317685
3317684
3309139
4353762
0391686
0395775
4312414
3303048
3243386
3243345
3315546
4352929
4314333
0391496
3309090
3309124
3309138
3315522
3314298
4312647
0398672
0391779
0398072
0398073
3315434
0282118
0399619
4308587
4310397
0404265
3243327
0392006
0399079
0297207
4309704
4313600
4352522
3282725
4309956
3303493
6000882
4312959
3302954
4312662
3303469
4309838
0106182
4352550
4311103
0390284
3307469
0394202
4309443
3310622
4313391
4352337
3314487
4312803
4314330
3316786
4309673
0396401
4314376
0399856
4353067
4310543
3303321
4312436
4313468
3310518
4353319
0260438
6000876
3303445
3303870
6000896
3303604
3309175
4313855
4314201
4309238
4310104
4353800
Matrikula
Matrícula
BI4973AM
SS7591 Z
BI3176BS
MU5878BC
SS5974 W
BI1426BF
BI3056BN
BI9365AG
B 4878OV
BI7973AM
PO2460AJ
BI3370AV
J4445 J
BI8078BN
BI2421AX
BI6192AJ
BI4083BX
BI8038BS
SS4555AS
BI5475AK
BI0571BB
BI0571BB
BI1989AM
M 2938FY
BI7170AB
BI7170AB
SS5207AN
BI0812BL
BI4612AH
BI4612AH
BI4008BG
BI2270BG
BI0633BV
M 1781FS
BI0146BL
BI0146BL
BI0146BL
BI9158BK
S 0154 U
NA4125AB
LBSD291
BI5728R1
BI5728R1
BI5728R1
S 4523 J
BI7317AB
BI2597AB
M 5236EF
SS3938AK
NA5100 K
SS3133AN
BI1969AL
SS6756AF
BI5850BB
BI6307BD
NA3445 X
BI1108BT
BI5066BV
S 3634AC
BI2914BL
BI9735BF
VI0663 N
BI4256BJ
SS1031AC
BI2065AN
BI5979BS
BI7356 U
BI0037BM
SS5830 X
BI8928AT
BI1240BF
BI6693R1
BI8980BW
NA1SAES0
SS6103AP
BI0395BH
SS3527AB
SS2587AN
SS2587AN
BI8160AU
M 2563MH
BI01594R
M 6362NX
BI2947BK
BI7747BN
VI4783 O
SS1368AT
BI9906AT
B 6569HN
BI7141AH
BI3438AJ
BI0792BG
BI3483BJ
B 2907KK
SS7717AN
BI0825BW
BI0453AY
BI8506BP
NA4020 V
NA4020 V
BI5709AY
BI5709AY
BI6043BG
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
11-09-95
15-09-95
12-09-95
06-08-95
10-08-95
13-08-95
16-10-95
07-10-95
24-10-95
07-10-95
27-08-95
06-07-95
09-07-95
22-09-95
06-07-95
30-09-95
06-09-95
15-10-95
30-10-95
17-09-95
31-10-95
31-10-95
18-09-95
15-10-95
24-10-95
24-10-95
07-10-95
14-07-95
12-08-95
30-07-95
27-10-95
18-09-95
27-10-95
15-10-95
07-09-95
14-09-95
18-09-95
24-10-95
11-09-95
07-10-95
02-10-95
26-09-95
26-09-95
26-09-95
30-09-95
25-07-95
01-10-95
27-07-95
03-09-95
30-10-95
29-07-95
29-07-95
27-10-95
28-06-95
27-08-95
19-10-95
06-09-95
18-07-95
26-08-95
10-08-95
01-11-95
12-10-95
07-07-95
08-10-95
07-08-95
23-08-95
08-09-95
07-09-95
17-09-95
27-07-95
13-08-95
20-07-95
19-08-95
27-08-95
14-10-95
27-08-95
09-09-95
09-10-95
26-10-95
19-10-95
26-08-95
21-09-95
27-10-95
12-10-95
21-09-95
03-09-95
30-07-95
07-10-95
17-10-95
04-08-95
26-09-95
20-10-95
01-11-95
06-08-95
14-09-95
02-11-95
14-08-95
21-09-95
22-10-95
22-10-95
13-08-95
27-08-95
16-10-95
052 /R
30.000
154 /R
10.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
094.1A /R
10.000
154 /R
5.000
050 /R
35.000
143 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
094.2 /R
10.000
052 /R
25.000
094.1D /R 15.000
091.2 /R
16.000
052 /R
30.000
052 /R
40.000
167 /R
15.000
061.3 /L
5.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
091.2 /R
16.000
052 /R
50.000
170 /R
10.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
072.3 /L
50.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
062.1 /R
15.000
094.1B /R 10.000
090.1 /R
10.000
090.1 /R
10.000
072.3 /L
50.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
059.3 /L
2.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
229 /C
10.000
146 /R
10.000
092.1 /R
10.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
054.1 /R
16.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
060.1 /X
50.000
003.1 /R
50.000
052 /R
50.000
052 /R
20.000
052 /R
40.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
050 /R
25.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
020.1 /R
30.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
078.1 /R
16.000
154 /R
5.000
165 /C
20.000
052 /R
25.000
008 /O
50.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
146 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
008 /O
200.000
052 /R
20.000
059.3 /L
2.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
008 /O
100.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
050 /R
30.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
094.1B /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
050 /R
25.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
AZUMENDI CANGA, OSCAR
BAÑUELOS MARGUET, JAVIER
BACHILLER CACHO, M PILAR
BADA RUISANCHEZ, FRANCISCO JAVIER
BADIOLA ECHABURU, ANDER
BADIOLA ECHEVARRIETA, JUAN JOSE
BADIOLA EGUIA, MIGUEL
BADOS LOPEZ, FRANCISCO JOSE
BAECO GARCIA, LUIS
BAILEN FERNANDEZ, FEDERICO
BALDUS ABASCAL, GREGORIO
BALERDI AIZPURUA, MARIA ARANZAZU
BALLESTEROS DE LA PRESA, LUIS RAMON
BALLESTEROS DE LA PRESA, LUIS RAMON
BALLESTEROS GOMEZ, DEMETRIO
BARAÑANO CENICACELAYA, JOSE MIGUEL
BARAYAZARRA ACHICALLENDE, LUIS MARIA
BARAYAZARRA ALLUNTIZ, FCO JAVIER
BARBARA MESO, ROMAN
BARBARIAS LEQUERICAURIARTE, GREGORIO
BARBED CORDOBA, JUAN BLAS
BARBERAN GOIRI, ANTONIO
BARBEREN LOPEZ DAVALOS, JOSE ANTONIO
BARBEREN LOPEZ DAVALOS, JOSE ANTONIO
BARCENA CLEMENTE, JOSE RAMON
BARCENA ORBE, JOSE PEDRO
BARCENILLA ALVAREZ, SANTIAGO
BARGELA ESCUDERO, ENRIQUE
BARO RETUERTO, MA CONCEPCION
BARONA RUIZ, CARLOS
BARREIRO TOUCEDA, GENARO
BARRENECHEA CORRALES, JUAN ANTONIO
BARRIL PEREZ, CONSUELO
BARRIO BADIOLA, JOSE IGNACIO
BARRIOS BADIOLA, FRANCISCO JAVIER
BARRIOS BARTOLOME, JOSE MARIA
BARROSO ARAHUETES, VICENTE
BARRUL BORJA, JOSE
BARTOLOME SANZ MARTIN, TOMAS
BASAÑEZ ENCINAS, IÑAKI
BASAÑEZ ELEXPURU, JOSE IGNACIO
BASABE BILBAO, JON HARRI
BASABE BILBAO, JON HARRI
BASAGUREN ANGOITIA, ANGEL M
BASASORO GUTIERREZ, JUAN IGNACIO
BASELGA GARCIA ESCUDERO, EMMANUELA
BASTERRECHEA GARAI, GORKA
BASTIDA YARZA, FERNANDO
BAUCIS QUER, JAUME
BAUTISTA ABRUM, JUAN
BAUTISTA PALOMO, SAMUEL
BAYON GARCIA, SIRO
BEASCOECHEA CALERO, ICIAR
BEGOÑA BASABE, ANTONIO
BEGOÑA BASABE, ANTONIO
BEGOÑA MADARIAGA, JOSE VICENTE
BELLIDO LLERENA, ROSA
BENEITEZ SANCHEZ, ANGEL
BENGOECHEA TELLECHEA, MARIA NIEVES
BENGOETXEA BADIOLA, ROSABEL
BENITO BURGOS, FRUTOS
BENITO GRACIA, MARIA TERESA
BEOBIDE OLABARRIETA, JOSE MARIA
BERBIS GONZALEZ, ROBERTO
BERDOTE GARCIA, JOSE LUIS
BEREINCUA GANDARIAS, ALFONSO
BERISTAIN ALONSO, IÑIGO JAVIER
BERISTAIN DIEZ, MARTA
BERISTAIN LOPEZ, MIGUEL
BERMEJO PRIETO, EUTIQUIO
BERMUDEZ FERNANDEZ, FRANCISCO
BERRA INCHAUSTI, MARIA LOURDES
BERROCAL RAMOS, JUAN
BESTEIRO BESTEIRO, JOSE LUIS
BETANZOS VALLE, EMETERIA
BEZANILLA MOYA, MARIA TERESA
BIANCHI CORREA, DARDO JOSE
BICARREGUI GARAY, MIGUEL JOSE
BIL CELIS, FRANCISCO JAVIER
BILBAO ARNAIZ, ANDRES
BILBAO ARRIETA, DOMINGO
BILBAO ATELA, JAVIER
BILBAO DOLARAGA, MARCELINO
BILBAO ECHEGARAY, JOSE RAMON
BILBAO EGUIGUREN, JESUS MARIA
BILBAO GUILLISASTI, JOSE RAMON
BILBAO GUTIERREZ, JOSE ANGEL
BILBAO IBARRETXE, JOSE UNAI
BILBAO LIBANO, JON
BILBAO MALLONA, JUAN MARIA
BILBAO RUIZ, JOSE RAMON
BILBAO SOTO, FERNANDO
BILBAO TAMAYO, SERGIO
BILBAO URRIOLABEITIA, AGUSTIN
BILBAO URRUTIA, KOLDOBIKE
BILBATUA VIDAURRAZAGA, JOSE MARIA
BLANCO CAMPOMANES, JULIO
BLANCO CURIEL, FAUSTINO
BLANCO GIL, JESUS ANGEL
BLANCO LOPEZ, YOLANDA
BLANCO MARTINEZ, MANUEL
BLANCO OLABARRIETA, FRANCISCO J
BLANCO PEREZ, SALVADOR
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4311047
3310670
4312728
4313081
3303229
3294674
3303268
0103023
0383496
4310870
4310321
3303767
4312468
4313042
0293560
3310557
4312885
4314388
4353220
3294613
4352904
0399221
0391031
0405013
3307051
0326817
0391089
0400354
4311000
3287136
0311412
0394439
4313489
0394430
0394625
0395114
3307393
3315486
4313627
0391272
3305254
3308479
4312973
6000737
4352396
4309695
4353131
3303960
4310271
4311722
3307240
3315334
3300844
3243387
3308271
3309042
3303610
0391256
4312018
3308114
0383586
4312704
0388858
3310199
4310634
0398224
0285090
4352286
3311460
0399070
4310881
4311171
0135449
0394747
4311745
3306014
4352452
3243351
3310685
0393158
3310764
4313142
3308529
4313253
4353174
3294656
3311432
0137096
3303753
3310880
4312689
4312127
6000822
3307429
4352519
4352911
0378220
3311454
4311076
4352361
0398811
3309035
0361308
— 1306 —
Matrikula
Matrícula
BI6082AZ
4MJ00278
SS2911AM
NA7724AD
BI0037AU
BI7326BX
BI0807BU
BI3021AS
LOO24236
M 6413MU
AL6006 F
SS0421 W
BI6763AU
BI6763AU
BI7955AZ
BI0765BM
BI0628AP
BI5726BH
BI8398BX
BI2601AU
BI4430AS
SA5259 D
BI8719AU
BI8719AU
BI7633BJ
M 0128FY
GC3012 M
SA3100 F
S 3116 X
BI0520BB
BI7516 F
M 8793MB
SS4133AT
SS6439 T
BI03624R
BI6697AP
BI8950BL
SS3109 Z
BI3143BJ
CICLOMOT
BI4473AS
BI6178AM
BI6178AM
BI0219BU
SS1523 V
M 0383MK
BI2811BW
SS1367 Y
B 3712LK
TF6782 L
VI3623 H
B 7316JN
BI8266AJ
BI4881BM
BI4881BM
BI5854AS
B 9336NL
BI6441 E
BI8600BS
BI9953AP
BI1828 C
NA9384AM
BI0184AB
BI3904AW
BI9760AL
BI3205BN
VI3848 G
BI8503BT
BI7426AY
SS4742 V
S 2145AB
SS4926AJ
SS1032AB
BI2127AX
BI8507BK
BI4359 W
BI3715BT
BI9260BJ
BI8172AB
O 2588 G
BI6737AV
BI9442AZ
BI2865 I
BI6368BF
BI1987AU
BI3304BS
BI6837AH
BI3791AP
BI5543AN
BI6620AB
M 4699KJ
BI0954BV
BI8760AT
BI2129BD
BI0497BG
BI6149BX
CA7830 P
BI9559AU
BI9397AV
BI1146BW
BI0339BP
BI9335BC
SS2950 U
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
16-09-95
15-08-95
08-10-95
13-10-95
26-07-95
05-08-95
28-07-95
13-10-95
07-08-95
12-09-95
02-09-95
30-08-95
07-10-95
13-10-95
15-07-95
12-08-95
11-10-95
27-10-95
22-09-95
02-08-95
16-09-95
03-11-95
07-11-95
07-11-95
09-07-95
15-09-95
12-09-95
01-09-95
16-09-95
05-08-95
01-11-95
28-10-95
17-10-95
22-09-95
04-09-95
16-09-95
31-07-95
13-10-95
20-10-95
18-09-95
18-09-95
06-08-95
12-10-95
29-09-95
27-08-95
26-08-95
22-09-95
24-09-95
31-08-95
24-09-95
19-07-95
17-10-95
05-05-95
12-08-95
23-07-95
08-08-95
14-08-95
15-07-95
28-09-95
12-07-95
05-09-95
10-10-95
01-11-95
02-09-95
09-09-95
18-09-95
12-08-95
25-08-95
12-09-95
24-10-95
13-09-95
18-09-95
26-08-95
06-10-95
25-09-95
24-05-95
01-09-95
06-08-95
14-08-95
18-10-95
15-08-95
13-10-95
17-08-95
14-10-95
22-09-95
03-08-95
11-09-95
28-10-95
29-08-95
09-09-95
09-10-95
28-09-95
24-10-95
09-08-95
06-09-95
16-09-95
07-10-95
12-09-95
16-09-95
27-08-95
04-11-95
03-08-95
12-10-95
052 /R
20.000
060.1 /X
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
154 /R
5.000
152 /R
10.000
061.3 /L
5.000
118.1 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
171 /R
10.000
060.1 /X
25.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
154.01 /R
5.000
059.3 /L
2.000
001.2 /O
10.000
061.1 /L
50.000
052 /R
40.000
154 /R
5.000
020.1 /R
50.000
082.1 /R
16.000
052 /R
20.000
060.1 /X
50.000
062.1 /L
20.000
154 /R
10.000
154 /R
5.000
060.1 /X
25.000
052 /R
20.000
118.1 /R
15.000
091.2 /R
16.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
050 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
40.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
090.2 /R
10.000
091.2 /R
16.000
059.3 /L
2.000
052 /R
20.000
059.3 /L
2.000
059.3 /L
2.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
181 /R
10.000
151.2 /R
15.000
052 /R
30.000
061.3 /L
5.000
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
090.1 /R
10.000
061.3 /L
5.000
052 /R
30.000
059.3 /L
2.000
052 /R
35.000
094.1B /R 10.000
061.3 /L
5.000
060.1 /X
25.000
094.1A /R
16.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
154 /R
10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
050 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
075 /R
16.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
008 /O
100.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
BLANCO REGUERA, SABINO
BLAS NIETO, ANA ISABEL
BLAS NIETO, ANA ISABEL
BLAZQUEZ DEL RIO, EMILIO
BLAZQUEZ GOMEZ, JOAQUIN
BOISSET MIGUEL, ATZOKA
BOLLAR ZABALA, ALICIA
BORJA DIEZ, MA CARMEN
BORJA ESCUDERO, ALFREDO
BORJA ESCUDERO, ALFREDO
BORREGO ESTEBAN, LEONOR
BORRUEL BASECA, DOMINGO
BOSCH JOBAJURIA, JAIRO
BRAÑAS MONTERO, RAMON
BRAGADO PEDROS, IVAN
BRANDARIZ GUERRA, ALVERTO
BRAVO AZCUENAGA, JOSU
BRAVO AZCUENAGA, JOSU
BRAZAL GONZALEZ, PEDRO
BRAZAL MARZAGON, MARIA NIEVES
BRAZO ACEDO, VICENTE
BRIZ CALERA, JOSE LUIS
BRIZUELA MADINA, FCO JAVIER
BRUNA LOPEZ, ALFONSO
BURGOS REGUEIRO, JOSE
BURGOS URRUTIA, IGOR
BUSTILLO CASTRESANA, AITOR
BUSTINDUY USUNARIZ, JOSE ANTONIO
BUSTINGORRI LASA, MA ROSARIO
BUXENS THOS, MANUEL
CAÑO BEITIA, JESUS
CABALLERO MENDOZA, BERNARDO
CABALLO HERNANDEZ, JUAN CARLOS
CABANILLAS AGUDELO, MANUEL
CABARCOS GOROSABEL, JUAN CARLOS
CABARCOS GOROSABEL, JUAN CARLOS
CABARCOS GOROSABEL, JUAN CARLOS
CABELLO ALCALA, DOLORES
CABELLO ANGULO, IGNACIO
CABEZA ZUFIAURRE, CARMEN
CALDERERO RUBIO, JOSE ANGEL
CALDERON ANTUÑANO, MA CRISTINA
CALVO CHUNCHURRETA, PEDRO JOSE
CALVO GARCIA, PEDRO
CAMARA AYALA, ANGEL
CAMARA GONZALEZ, RICARDO
CAMPO MEDIERO, MA DEL CARMEN DE
CAMPO URIARTE, MIREN ZORKUNDE
CAMPOS VILLAR, AURORA
CAMPUZANO ALONSO, JAVIER
CANALES ETXANOBE, FERNANDO
CANALES ZORRILLA, JOSE MANUEL
CANAVAL MANSO, LUCIA
CANDANEDO GARCIA, JUAN CARLOS
CANIVELL FRADUA, JAVIER
CANO GONZALEZ, MARIO
CANO IPINA, JOSE MANUEL
CANO IPINA, JOSE MANUEL
CANO QUINTANA, JOAQUIN
CAPEROS GIMENEZ, TOMAS
CARASA SANGINES, JOSE RAMON
CARBAJAL RIVAS, JOSE MARIA
CARDOBA HURTADO, SANTIAGO
CARDOSO TEIXEIRA, MABILDA
CARLOS ETCHEVERRY EGUSQUIZA, JUAN
CARMONA CASTELLANOS, PEDRO
CARNERO GUTIERREZ, CARMELO
CARO NOGALES, FERNANDO
CARRALECHE GARCIA, JOSE MANUEL
CARRALECHE GARCIA, JOSE MANUEL
CARRASCO MERA, GERMAN
CARRASCO ORTIZ, JOSE ANTONIO
CARRERO LEGARRETA, JORGE
CARRETERO CORTIJO, JOSE JOAQUIN
CARRO SANCRISTOBAL, ANGEL FEDERICO
CARVAJAL FERNANDEZ, FRANCISCO
CASADO CORCUERA, MA AURELIA
CASADO FERNANDEZ, IGNACIO ALEJANDR
CASADO RODRIGUEZ, FCO. JAVIER
CASARES ALBARRAN, SATURNINO A
CASARES SARALEGUI, JUAN MANUEL
CASAS BARANDA, RAFAEL
CASAS MINGUEZ, IGNACIO
CASCALES COLINAS, JESUS
CASCALES COLINAS, MIGUEL ANGEL
CASQUERO SANCHEZ, JOSE FELICIANO
CASTAÑOS SALAZAR, JOSE MANUEL
CASTELLANOS DELGADO, M. ISABEL
CASTELLANOS PACHECO, PABLO
CASTELLANOS PACHECO, PABLO
CASTELLANOS PACHECO, PABLO
CASTILLO CASTILLO, JOSE
CASTRESANA ARMENTIA, M CARMEN
CASTRO VAZQUEZ, CARLOS J
CATURLA LATORRE, FRANCISCO JAVIER
CAZALIS IZURIETA, GUILLERMO
CAZALIS IZURIETA, GUILLERMO
CAZALLA BERZAL, VICENTE
CEA PALMOU, MARIA JESUS
CELAYA ARAMBALZA, ASIER
CELAYA TOTORIKAGUENA, JULIAN MARIA
CENGOTITABENGOA CHUNCHURRETA, KEPA
CENIGAONAINDIA MINTEGU, JOSE ANTONIO
4352958
4312191
4313357
0398112
3303936
0395955
3314513
3314312
0387112
0400611
3285662
4311660
0397352
3314545
3310531
0383897
0378558
0381470
4310650
3307437
4312940
0382128
0391845
0399356
4312036
4313533
3294881
4308655
4311224
4352497
4350326
3303199
0391772
0398187
3311389
3311388
3311391
3304522
3310041
4311322
4353663
4351711
3315413
4352941
4313525
4313358
4313828
4311350
3303988
3294625
3294294
4310495
6000777
4353039
3310758
4311532
0340021
0340020
4312703
0241558
4352320
3310684
0399770
2007313
0399181
6000709
4306760
0393151
3309014
3309052
3293450
0404256
3301278
3310002
4310490
4312603
4311885
3308542
4313567
4351310
4310016
3309054
4352972
0404775
0398738
3303361
0378268
3303440
3315462
3315477
3315478
4309804
3303529
0404314
3311442
3294337
3294554
3316968
3307406
0395720
3293434
3294714
4352688
Matrikula
Matrícula
C 8045AZ
BI1994BF
BI1994BF
BI8793BM
BI8421AK
BI1301AK
BI3072AU
BI3726AG
BI5275 E
BI5275 E
BI0260BN
Z 7227AN
VI9328 J
BI7630BN
YMJ00237
BI0289AX
BI4682AB
V 5150EL
BI6369AU
BI3840BF
LO2450 L
BI8494BK
BI4934BK
M 0070NH
BI9609AD
BI0314AJ
BI6229BH
M 7751JG
BI4038AZ
BI9834BT
BI2388BD
BI7719AD
BI8599BH
BI4734AK
BI8719AS
BI8719AS
BI8719AS
BI2072AJ
BI0892BX
SA1573 P
OR4973 G
BI6836BU
BI5330AC
BI3034AU
BI9352BF
BI6836AV
BI5454BB
BI1556AS
SS4847 W
B 0781LJ
BI9793AS
BI2075BL
BI0056BV
S 9622 G
BI2297BT
BI7131BN
BI8919BT
BI8919BT
S 3925 Z
BI0375AY
S 4679AB
ES133094
BI4122BX
S 6051AC
BI4681BS
BI7507BL
LO8008 K
BI6966BV
BI8074AY
BI8074AY
SS5988 Y
BI3583BH
BI7714AF
M 8831HW
BI9777BK
M 9821HL
SS0567AL
BI5621BN
BU0045 O
SA1014 P
SS8845 T
BI0599BW
BI6223BP
BI7684AS
BI7684AS
SS4032AG
BI8804AG
LO5689 N
CICLOMOT
CICLOMOT
CICLOMOT
VI1801 S
VI3010 M
BI2069BM
BI0171BC
BI2109BK
BI2109BC
BI5517BC
M 7913NV
BI9192AL
BI5300BK
BI0005AY
BI8360AL
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
18-09-95
29-09-95
13-10-95
31-10-95
19-09-95
29-07-95
25-09-95
11-09-95
02-11-95
27-10-95
15-10-95
23-09-95
17-08-95
15-09-95
06-08-95
23-09-95
23-08-95
16-03-95
09-09-95
09-08-95
11-10-95
12-10-95
05-10-95
13-10-95
28-09-95
18-10-95
07-05-95
30-07-95
20-09-95
05-09-95
31-05-95
24-07-95
17-09-95
26-10-95
04-09-95
04-09-95
04-09-95
03-07-95
13-08-95
22-09-95
13-10-95
21-07-95
26-09-95
18-09-95
18-10-95
13-10-95
22-10-95
23-09-95
29-09-95
03-08-95
16-07-95
08-09-95
10-10-95
20-09-95
15-08-95
22-09-95
01-08-95
01-08-95
10-10-95
03-05-95
26-08-95
18-08-95
29-09-95
20-09-95
10-11-95
25-09-95
25-03-95
27-09-95
28-07-95
31-08-95
28-04-95
10-10-95
11-07-95
09-08-95
08-09-95
05-10-95
26-09-95
17-08-95
18-10-95
23-06-95
27-08-95
01-09-95
20-09-95
15-10-95
15-10-95
01-08-95
10-10-95
06-08-95
02-10-95
02-10-95
02-10-95
23-08-95
11-08-95
30-10-95
11-09-95
17-07-95
31-07-95
25-10-95
09-08-95
12-10-95
26-04-95
09-08-95
11-09-95
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
054.1 /R
16.000
154 /R
5.000
007.2 /R
15.000
094.1D /R 16.000
061.3 /L
5.000
060.1 /X
50.000
060.1 /X
50.000
094.1D /R 16.000
052 /R
30.000
060.1 /X
50.000
094.1B /R 15.000
008 /O
50.000
059.3 /L
2.000
091.2 /R
16.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
146 /C
5.000
059.3 /L
2.000
020.1 /R
40.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
052 /R
50.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
143 /R
15.000
054.1 /R
16.000
061.1 /L
50.000
060.1 /X
50.000
008 /O
100.000
061.3 /L
5.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
30.000
100.2 /R
15.000
052 /R
40.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
35.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
50.000
008 /O
75.000
003.1 /R
25.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
048 /R
25.000
008 /O
50.000
146.1 /R
15.000
100 /R
16.000
059.3 /L
2.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
091.2 /R
16.000
094.1B /R 10.000
090.2 /R
10.000
094.1C /R 10.000
008 /O
100.000
094.2 /R
10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
101 /R
16.000
059.3 /L
2.000
154 /R
10.000
146 /R
15.000
094.1C /R 10.000
060.1 /X
25.000
008 /O
50.000
061.1 /L
20.000
052 /R
35.000
154 /R
5.000
060.1 /X
50.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
094.1B /R 10.000
061.3 /L
5.000
154 /R
5.000
020.1 /R
40.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
052 /R
35.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1307 —
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
Matrikula
Matrícula
CENTENEO LANDA, IMANOL
CENTENO LANDA, IMANOL
CERNUDA PARRONDO, SANDALIO
CERROS PASCUAL, PEDRO
CHACON OTERO, JOSEFINA
CHAPADO ZAPATA, FERNANDO
CIDAD MARTINEZ, MARIA ICIAR
CIHESAN S.A.
CINCA IGLESIAS, VALENTIN
CIORRAGA EIBAR, JOSE LUIS
CIVICO BENJUMEA, ANTONIA
CKR INTERNACIONAL, S.L.
COLINO BLANCO, JOSE MANUEL
CONCEIRO MAURAZA, FERNANDO
CONCEPCION RUIZ DE CASTROVIEJ, MARIA
CONCEPCION RUIZ DE CASTROVIEJ, MARIA
CONDE FERNANDEZ, CONSTANTINO
CONDE GARCIA, MARCOS ANTONIO
CONSORCIO ESPAÑOL CONSE RVERO, S.A.
CONSTRUCCIONES BASOSELA S.L.
CONTENEDORES BILBAO, S.L.
CONTENEDORES BILBAO, S.L.
CONTENEDORES BILBAO, S.L.
CORBELLA JUSTA, AGUSTIN
CORDERO VIAN, PEDRO ANTONIO
CORDOBA COLADO, FRANCISCO JAVIER
CORDOBA MERINO, GONZALO M
CORRAL MARTINEZ, AGUSTIN
CORRAL PASTOR, JOSE
CORRALES PEREZ, JUAN JOSE
CORRALES SANCHEZ, INES
CORREA SALGUEIRO, RAMON GERMAN
CORRILLERO MAESTRE, EZEQUIEL
CORRILLERO MAESTRE, EZEQUIEL
CORTADA DEL BURGO, ROSA MA.
CORTEZON BURGOA, JOSE ARMANDO
COSTA GONZALEZ, FERNANDO ANGEL
COYA AYUDAN, JOSE ANTONIO
CRESPO GONZALEZ, JAVIER CARLOS
CRESPO MINAYO, PEDRO
CRUCES BUSTILLO, MIGUEL ANGEL
CRUZ LOPEZ, ENRIQUE
CRUZ MARTIN, JUAN
CRUZ NOVOA, MARIA
CUADROS SANCHEZ, CARLOS
CUBILLO LOPEZ, MARTIN
CUESTA ALARCIA, JULIA JUSTINA
CUESTA BACHILLER, IÑIGO
CUESTA GONZALEZ, MA EPIFANIA
CUESTA HERRERA, JACINTO
CUETO NORIEGA, LUIS MODESTO
CUEVAS GRACIA, ANGEL
CURIEL SANCHO, OSCAR JOSE
CYPRESS, S.A.
DAÑOBEITIA ZARATE, SABIN
DAFAUCE OSORO, M.a PALOMA
DALUZ AMAYA, MAXIMINO
DAZA VERGARA, DIEGO
DE BERNARDO MOLINA, PEDRO MARTIN
DE CASTRO GARCIA, JOSE HERMIDA
DE COS RUIZ, FELIX
DE HOYOS LLORENTE, MARIA DOLORES
DE HOYOS LLORENTE, MARIA DOLORES
DE LA CRUZ BILBAO, ISABEL
DE LA FUENTE BARRUTIETA, ANTONINO
DE LA FUENTE BARRUTIETA, ANTONIO
DE LA IGLESIA VEGA, ALBERTO
DE LA MONTAÑA CALVINO, CECILIO PAUL
DE LA PEÑA DELGADO, IGNACIO
DE LA PRIETA RODRIGUEZ, ALBERTO
DE LA QUINTANA OTAOLA, MARIA BEGOÑA
DE LA SOTA ZARRAQUIN, PEDRO
DE LA TORRE CALO, JUAN MANUEL
DE MIGUEL GRACIA, GABRIEL
DE MIGUEL TORAL, CESAR
DE OLIVEIRA SOARES, LUIS MANUEL
DE PRADO BASTERRICA, PEDRO CARLOS
DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.A., EXPOLUZ
DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.A., EXPOLUZ
DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.A., EXPOLUZ
DE PUBLICIDAD EXTERIOR S.A., EXPOLUZ
DE RAMON IRAUNDEGUI, OSCAR
DE ZUBICARAY ORTIZ DE, JOSE LUIS
DEL BOSQUE LOPEZ, JOSE RAMON
DEL CAMPO SAN JOSE, FCO JAVIER
DEL CAMPO SERRANO, JOSE RAMON E
DEL CASTILLO ORTEGA, JOSE MARIA
DEL HOYO GAMINDE, JUAN IGNACIO
DEL PINO HERMOSO, JOSE ANTONIO
DEL RIO SALGUERO, ANGEL MARIA
DEL VADO BERROZPE, MARIA ASCENSION
DEL VAL RODRIGUEZ, MARIO
DEL VALLE PALACIOS, MARIA SOLEDAD
DEL NORTE S.A., FERRALLERIA
DELCLAUX DE LA SOTA, FUENSANTA
DELGADO SEGURA, MARIANO
DEZA ALCALDE, JOSE JAVIER
DIAGO FEIJOO, SANTIAGO
DIAZ ACERETE, MIEGUEL A
DIAZ ACERETE, MIGUEL A.
DIAZ CALDERON, JUAN MARIA
DIAZ FAES ROJO, ALFREDO
DIAZ FERNANDEZ, ANTONIO LUIS
0395323
0395322
0395128
3302988
4352363
0384040
4314578
3314384
0398167
4313031
0394319
3315541
3202769
3307595
0399645
0399644
4313526
4310636
3308915
3308950
3315204
3315249
3315262
3316284
0321514
4312633
4353159
3311385
4311420
4309196
4313676
4310605
4313378
4313397
3310055
4352983
0398227
4312215
3308442
4351529
4310360
0392601
3303257
4310980
3317639
4353087
3307561
4311149
0390190
3307400
4353081
4314545
3307423
3315574
4353288
4311682
3311468
4313352
0393156
3311297
3315119
3303447
3303415
3297098
0391942
4314079
0404069
3307308
4312929
0355489
4352491
4310038
3303026
3316967
0404220
0245609
4313580
0394883
0394886
0394884
0394885
4311407
3316771
4310514
4352368
0284966
0390185
0388654
0395185
4308748
3309112
0404826
4352481
0154531
4311401
4313997
6000935
4312240
0390530
0390529
0373204
4308831
4311556
BI6695AH
BI6695AH
O 1531BB
BI1988BK
BI0384AP
BI9379 N
BI2726BY
BI9523AG
VA9588 X
SS1354AT
M 3891DX
A 2794BU
M 7905ET
BI6743BP
BI6051AY
BI6051AY
SS1835 X
NA4294AB
S 4273 U
M 4279NS
NA8511 D
NA8511 D
NA8511 D
BI8911AN
BI3757BN
M 8078OT
BI6253BC
BI1016 G
BI2397AK
BI5083BL
VI4767 N
BI0521BV
SS5636AS
SS5636AS
B 6698OJ
BI5088BV
BI2147BD
SS0879AC
BI5418 Y
BI1291AV
S 0050AC
BI6470BS
SS9884 O
VI4966 M
M 5760LK
BI1533 Y
BI0384AU
SS1037 V
BI9631BD
BI9984BD
BI4853AU
S 3556AC
BI3680 X
M 3432LP
BI5638BK
BI0589AC
O 1167AD
Z 9615AW
BI2390AL
C 5582 G
BI1614 Z
VA2304 O
VA2304 O
BI8847BH
BI7871BC
BI7871BC
BI9838AN
M 1687FD
BI2572AX
BI9561AH
BI2082BY
BI7976AX
BI2052AS
NA1080 O
BI2554BN
BI2787AZ
BI0106BM
B 4400JG
B 4400JG
B 4400JG
B 4400JG
BI8512BV
BI1656BY
BI8972 Y
BI3630AY
M 4679KH
VI9010 D
BI5151 Y
SS5213AL
NA5273AC
BI6794BB
BI7590BK
BI7967BJ
LO8664 A
SS1923AD
VI9247 O
GC9977AZ
VI9569 K
BI6102BN
BI6102BN
BI5256BV
O 0282BD
VI0125 K
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
15-10-95
15-10-95
23-10-95
09-07-95
27-08-95
23-09-95
29-10-95
27-09-95
03-10-95
12-10-95
08-08-95
27-10-95
05-10-95
16-09-95
13-10-95
13-10-95
18-10-95
09-09-95
01-09-95
24-09-95
03-10-95
03-10-95
03-10-95
06-10-95
30-10-95
07-10-95
22-09-95
02-09-95
21-09-95
10-08-95
20-10-95
05-09-95
14-10-95
14-10-95
13-08-95
20-09-95
19-09-95
01-10-95
06-08-95
28-06-95
03-09-95
06-10-95
27-07-95
15-09-95
20-11-95
21-09-95
02-09-95
18-09-95
30-10-95
06-08-95
21-09-95
29-10-95
09-08-95
09-11-95
25-09-95
24-09-95
11-09-95
13-10-95
05-10-95
24-08-95
28-09-95
06-08-95
04-08-95
03-08-95
29-10-95
25-10-95
26-10-95
23-07-95
11-10-95
16-11-95
05-09-95
27-08-95
11-07-95
25-10-95
22-10-95
15-09-95
19-10-95
30-08-95
30-08-95
30-08-95
30-08-95
21-09-95
18-10-95
02-09-95
27-08-95
06-08-95
11-10-95
20-09-95
31-10-95
04-08-95
12-09-95
24-10-95
05-09-95
11-10-95
21-09-95
23-10-95
05-11-95
05-10-95
26-08-95
26-08-95
08-10-95
12-08-95
23-09-95
059.3 /L
059.3 /L
048.1 /R
094.IB /R
052 /R
090.1 /R
052 /R
061.4 /L
060.1 /X
052 /R
008 /O
072.3 /L
060.1 /X
094.1 /R
061.1 /L
061.1 /L
052 /R
052 /R
072.3 /L
072.3 /L
061.1 /L
061.3 /L
008 /O
094.1B /R
151 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
020.1 /R
154 /R
052 /R
072.3 /L
052 /R
154 /R
052 /R
061.3 /L
091.2 /R
052 /R
052 /R
154 /R
072.3 /L
050 /R
052 /R
060.1 /X
052 /R
171 /R
061.3 /L
061.3 /L
154 /R
154 /R
094.1C /R
020.1 /R
052 /R
054.1 /R
154 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
143.1 /R
060.1 /X
101.1 /R
091.2 /R
052 /R
061.1 /L
008 /O
061.1 /L
229 /C
052 /R
060.1 /X
052 /R
052 /R
154 /R
101.1 /R
167 /R
060.1 /X
052 /R
094.1B /R
101.1 /R
052 /R
061.1 /L
052 /R
052 /R
050 /R
052 /R
061.1 /L
060.1 /X
020.1 /R
052 /R
052 /R
2.000
2.000
20.800
10.000
25.000
10.000
20.000
10.000
100.000
30.000
100.000
50.000
100.000
10.000
50.000
50.000
20.800
20.000
50.000
35.000
50.000
5.000
150.000
10.000
15.000
40.000
30.000
5.000
20.000
30.000
25.000
25.000
25.000
20.000
16.000
20.000
5.000
20.000
5.000
39.000
25.000
16.000
5.000
25.000
50.000
25.000
5.000
25.000
5.000
35.000
25.000
25.000
5.000
50.000
25.000
20.000
50.000
20.000
10.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
30.000
25.000
16.000
5.000
20.000
5.000
40.000
25.000
15.000
25.000
16.000
16.000
20.000
50.000
100.000
50.000
10.000
20.000
50.000
20.000
25.000
5.000
16.000
15.000
100.000
25.000
10.000
16.000
50.000
50.000
35.000
25.000
40.000
25.000
50.000
50.000
40.000
25.000
20.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
DIAZ GAMEZ, ANTONIA
DIAZ JIMENEZ, RAFAEL
DIAZ PAJUELO, DAMASO
DIAZ PINTOS, ANA MARIA
DIEGUEZ GAVIOLA, ANGEL LUIS
DIEGUEZ GOMEZ, ELISEO
DIEZ CALLEJA, ROBERTO
DIEZ CALLEJA, ROBERTO
DIEZ ESCANCIANO, MIGUEL ANGEL
DIEZ GONZALEZ, IGNACIO
DIEZ INORIZA, RICARDO
DIEZ LEBRON, DIMAS
DIEZ MAESTRO, OSCAR
DIEZ MAESTRO, OSCAR
DIEZ MAESTRO, OSCAR
DIEZ ROJO, JUAN CARLOS
DIEZ ROJO, JUAN CARLOS
DIEZ SALAN, ABRAHAM
DIEZ SOJO, JULIO CESAR
DISTRIBUCIONES KOLDO BAONZA S.L.
DITTRICH GOROSTIZA, FRANCISCO JAVIER
DITTRICH GOROSTIZA, FRANCISCO JAVIER
DOBARAN ESTENAGA, ASIER JON
DOCASAL RASTROJO, JUAN ANTONIO
DOMINGUEZ ANDRES, JOSE MIGUEL
DOMINGUEZ ANDRES, JOSE MIGUEL
DOMINGUEZ GIL JULIANA, IGNACIO
DOMINGUEZ MONTAÑEZ, FRANCISCO
DOMINGUEZ SOLANO, ALONSO
DONDIZ ATELA, IGNACIO
DOPAZO IGLESIAS, OLIVA
DORRONSORO PLAZAOLA, IGNACIO MARIA
DOS SANTOS MONTES, HUMBERTO
DOS SANTOS MONTES, HUMBERTO
DOS SANTOS MONTES, HUMBERTO
DOS SANTOS MONTES, HUMBERTO
DOS REIS, JOSE AGUILAR
DUCTOR GIL, BLAS
DULCES Y FRITOS S.A.
DURA OLAIZ, MA LOURDES
DURAN RODRIGUEZ, JUAN ANTONIO
DURO MORALES, FRANCISCO A.
ECHABE ABERASTURI, ANA MARIA
ECHABURU ARRASATE, AMAGOIA
ECHABURU BEDIALAUNETA, IVAN
ECHABURU LARRAÑAGA, LUIS M.
ECHARRI PIPAON, HERMINIA
ECHAVARRI URROSOLO, LUIS GONZALO
ECHAVE SEISDEDOS, EUSEBIO
ECHEBARRENA ZARRAGA, ANGEL
ECHEBARRIA GABARRE, ARGENTINA
ECHEBARRIA PRIETO, JOSE EMILIO
ECHEITA MONASTERIO, JOSE MARIA
ECHEVARRIA ALBIZU, VICENTE
ECHEVARRIA ARTECHE, ALEXANDER
ECHEVARRIA BERRIO, JESUS MIGUEL
ECHEVARRIA CASTREJANA, LUIS
ECHEVARRIA CORTAZAR, MARIA BLANCA
ECHEVARRIA DEL VALLE, JOSE
ECHEVARRIA GABARRI, JOSE
ECHEVARRIA LOIZAGA, MA LOURDES
ECHEVARRIA MERINO, ERNESTO
ECHEVARRIA PIÑEIRO, DANIEL
ECHEVARRIA PIPAON, JESUS ANTONIO
ECHEVARRIA VALDES, JOSE
ECHEVARRIA VALDES, JOSE
ECHEVARRIA YENES, NEREA
ECHEVARRIAZARRAGA IZAGUIRRE, AITOR
ECHEVERRIA GABARRI, JOSE
ECHEVESTE ANTON, FCO JAVIER
EDESA LLAMOSAS, JUAN CARLOS
EGAÑA HERAS, AGUSTIN
EGAÑA RODRIGUEZ, MARIA LUZ
EGUES JIMENO, ISABEL
EGUIA ANDONEGUI, ISIDRO
EGUIA BARINAGA, M ISABEL
EGUIA GABIOLA, JOSE
EGUIAZABAL ZUFIAURRE, ANTONIO
EGUIGUREN GALARDI, MA DOLORES
EGUIGUREN GALARDI, MA DOLORES
EGUIGUREN GURRUCHAGA, JOSE MARIA
EGUILUZ LOPEZ, MA ISABEL S
EGUIZABAL LANDA, JOSE MARIA
EGUIZABAL LANDA, JOSE MARIA
EGUIZABAL LANDA, JOSE MARIA
EGUREN AZCONDO, JUAN MARIA
EGUREN AZCORBEBEITIA, RAIMUNDO
EGURROLA OSA, JOSE MARIA
EGURROLA OSA, JOSE MARIA
EGURROLA OSA, PEDRO
EGUSQUIZA ALDAMIZ, LUIS ENRIQUE
EL KHALIT, MOUJAHED
ELCORO GUISASOLA, M ANGELES
ELEXGARAY ALONSO, JESUS M
ELEZGARAY AGUIRREBENGO, MIREN ITZIAR
ELGARRESTA IRIARTE, PEDRO MARIA
ELGOIBAR CHURRUCA, IGNACIO
ELGUEZABAL AUSOCOA, MA LOURDES
ELIAS LETE, MARIA MILAGROS
ELICEGUI ABRIL, LUIS M
ELORDI ZAMALLOA, PEDRO MIGUEL
ELORDUY BENGURIA, HUMBERTO
ELORDUY GARRIDO, GAIZKA
0384038
0404714
3303968
4310597
0395179
3305069
0384009
0395189
3297104
3307481
0259277
0404653
0399779
0404353
0404354
0404249
0404248
3315296
4313646
0380355
0360876
0360877
4353044
3295589
0372478
0372479
4313431
3314434
0333133
3308320
3285604
4302027
4311977
4311908
4312131
4312310
3303531
3285610
3316956
4309728
3291478
4311890
0324472
4312513
3303435
3303065
3307335
4309171
4311513
3316884
3311393
4352981
3311272
4311211
0361825
3308206
4312203
0366960
4313131
3310508
3301261
3294708
3282773
4313628
0091335
0362454
4352172
3301328
0363016
4312179
0394080
3294743
4311094
4314349
3303965
4313085
3303375
3303315
0371483
0371484
4314245
3303698
0391781
0391782
3315273
3294637
3303371
3303320
3303329
3303962
3294323
3301430
3294729
4352684
3303342
4311006
0366368
3301332
4313769
4314499
4310515
3286733
0378648
Matrikula
Matrícula
MA7212AT
M 8082PJ
BI1452AN
SE4770 S
BI4936AV
BU0698 J
BI9002AH
BI9002AH
BI8721AK
BI5265BW
BI9257AY
BI6205BV
BI7205BL
BI7205BL
BI7205BL
BI7756BF
BI7756BF
BI0351AY
NA3151 T
BI4650BB
BI6437AU
BI6437AU
BI6729BM
BI0114AM
LO8824 H
LO8824 H
O 8281AY
BI0429BD
BI6840BP
BI4061BJ
Z 0371AT
SS4620AS
BI9578 Y
BI9578 Y
BI9578 Y
BI6973BF
SS5301 X
BI6215BP
BI8202BK
SS3711AG
BI5013 W
Z 1700 V
BI8385AU
BI1823BB
BI4933BT
BI8827BF
M 1008DY
SS6627AP
VI4895 D
BI5948AM
BI7335AC
BI5050BF
BI1957AK
BI9318AJ
BI9606BP
CICLOMOT
BI5039BC
BI4858BB
SS1680 S
CICLOMOT
M 7507MK
BI9995BV
BI2670BS
NA1550AH
BI4784 X
BI5895 X
BI9314AS
BI8994AH
M 048992
SS5043AP
BI7564AU
BI8262AJ
SS6308AJ
S 8804AD
SS7791AP
M 3985MU
BI1658AJ
A 5874AY
BI0750AH
BI0750AM
SS8188 W
NA9946 Y
BI00898R
BI00898R
BI00898R
BI3275AP
SS5376 Z
SS4975 T
SS4975 T
SS9703 Z
NA8200AM
BI6394BC
SS4953 O
BI1483AP
SS5795AP
SS0034AN
BI1797AN
BI9264AG
SS9377 Z
SS1418AP
B 2137LJ
BI3573AX
BI9953AG
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
23-09-95
26-10-95
24-09-95
04-09-95
21-10-95
07-07-95
25-08-95
03-11-95
13-08-95
15-08-95
24-09-95
10-10-95
12-10-95
12-10-95
12-10-95
03-11-95
03-11-95
04-10-95
20-10-95
21-09-95
06-07-95
06-07-95
20-09-95
05-07-95
29-07-95
29-07-95
15-10-95
25-09-95
09-07-95
25-07-95
28-09-95
03-02-95
28-09-95
27-09-95
28-09-95
06-10-95
11-08-95
29-09-95
26-10-95
27-08-95
01-10-95
26-09-95
07-08-95
08-10-95
06-08-95
15-07-95
25-07-95
09-08-95
22-09-95
23-10-95
04-09-95
20-09-95
29-08-95
19-09-95
24-08-95
09-07-95
01-10-95
15-09-95
13-10-95
09-08-95
19-07-95
07-08-95
30-08-95
20-10-95
31-08-95
31-08-95
22-08-95
24-07-95
29-07-95
29-09-95
24-09-95
13-08-95
17-09-95
27-10-95
24-09-95
13-10-95
02-08-95
30-07-95
23-10-95
23-10-95
24-10-95
22-08-95
27-09-95
27-09-95
27-09-95
05-08-95
02-08-95
30-07-95
31-07-95
24-09-95
16-07-95
21-08-95
10-08-95
11-09-95
31-07-95
16-09-95
15-10-95
19-07-95
21-10-95
28-10-95
02-09-95
14-07-95
30-09-95
090.1 /R
054.1 /R
094.1C /R
052 /R
061.3 /L
092.1 /R
090.1 /R
061.3 /L
154 /R
154.1 /R
094.1C /R
167 /R
062.1 /L
059.3 /L
059.3 /L
060.1 /X
061.3 /L
061.3 /L
052 /R
008 /O
129.2 /R
003.1 /R
052 /R
154 /R
118.1 /R
143.1 /R
052 /R
061.1 /L
094.1C /R
154 /R
090.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1B /R
094.1C /R
061.3 /L
052 /R
091.2 /R
052 /R
154 /R
052 /R
094.1B /R
094 /R
091.1 /R
052 /R
052 /R
008 /O
008 /O
052 /R
061.3 /L
052 /R
171 /R
060.1 /X
052 /R
090.1 /R
052 /R
060.1 /X
094.1C /R
154 /R
154 /R
052 /R
008 /O
061.3 /L
052 /R
154 /R
247.1 /C
052 /R
061.3 /L
154 /R
052 /R
052 /R
152 /R
052 /R
091.2 /R
094.1C /R
061.3 /L
154 /R
052 /R
154 /R
061.1 /L
061.1 /L
061.4 /L
094.1C /R
154 /R
094.1C /R
091.2 /R
094.1B /R
154 /R
094.1C /R
094.1C /R
052 /R
154 /R
052 /R
020.1 /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
061.3 /L
10.000
16.000
10.000
25.000
5.000
10.000
10.000
5.000
5.000
5.000
10.000
15.000
5.000
2.000
2.000
50.000
5.000
5.000
20.000
100.000
20.000
50.000
30.000
5.000
15.000
15.000
25.000
50.000
10.000
5.000
10.000
20.000
25.000
20.000
20.000
25.000
10.000
10.000
5.000
20.000
16.000
30.000
5.000
25.000
10.000
10.000
16.000
30.000
20.000
100.000
100.000
25.000
5.000
20.000
10.000
25.000
30.000
10.000
20.000
25.000
10.000
5.000
15.000
35.000
100.000
5.000
35.000
5.000
5.000
20.000
5.000
5.000
25.000
20.000
15.000
20.000
16.000
10.000
5.000
15.000
20.000
5.000
50.000
50.000
50.000
10.000
10.000
10.000
16.000
10.000
5.000
10.000
10.000
25.000
5.000
25.000
20.000
10.000
20.000
20.000
25.000
10.000
5.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
ELORDUY OLABARRIETA, MARIA LOURDES
ELORRIAGA ANACABE, ALEJANDRO
ELORRIAGA ARRONATEGUI, JOSE A.
ELORRIAGA CARCOBA, ROBERTO
ELORRIAGA CARCOBA, ROBERTO
ELU ZABALA, MA DOLORES
EMBAPLAS S.A.
EMEN COCINAS, S.A.
EMMANUEL ANDRES, VICENTE
ENALES HERNANDEZ, LUIS FERNANDO
ENDUS, S.A.
EQUIPAMIENTO DEL SUELO S.A., FOMENTO
EREIN COMERCIAL, S.A.
ERQUIAGA GOGENOLA, JOSE ANTONIO
ERRASTI BARINAGARREMEN, JOSE IGNACIO
ERRASTI CRUCELEGUI, NICOLAS
ERRAZQUIN GAUBEKA, MARIA LUZ
ESCAURIAZA AREILZA, MARIA E.
ESCAURIAZA ECHEVERRIA, MARIA DOLORES
ESCOBAR REGAÑA, MA ANGELES
ESCOBEDO JIMENEZ, JOSE ANTONIO
ESCUDERO LOPEZ, MIGUEL
ESCUDERO PEREZ, JOSE M_.
ESNAL MUGURUZA, MARIA ASUNCION
ESPELOSIN AGUINAGA, LUIS MARIA
ESPINA GARCIA, ISAAC
ESPINA GAYUBO, FRANCISCO JAVIER
ESPINOSA GIL, FELIX
ESQUIBEL LOPEZ DE ABERASTUR, IGNACIO
ESTALAYO GARCIA, MARIA MERCEDES
ESTEBAN FRAILE, JOSE ANTONIO
ESTEBAN MARTINEZ, LUIS MIGUEL
ESTRADA ALONSO, EUGENIO LUCIANO
ETXEBARRIA ANDUEZA, JON
EUGENIA GEORGINA,ROBALINO
EUSKAL NET, S.A.
EXCAVAC. Y CONSTRUCC. BALPADA
EXPOSITO VARELA, JOSE
EXTREMIANA ALONSO, MARIA FELISA
FABRICACION Y ELABORACION, S.L.
FARIÑAS GARCIA, LAZARO
FERNANDEZ DE LECEA LOPEZ OC, RUBEN
FERNANDEZ BARREÑA, RAFAEL
FERNANDEZ BEASCOECHEA, ALBERTO
FERNANDEZ BERMEJO, ALBERTO
FERNANDEZ BILBAO, XABIER
FERNANDEZ BLANCO, JESUS MIGUEL
FERNANDEZ BREKELMANS, EMILIO
FERNANDEZ CRIADO, JAVIER
FERNANDEZ DE LARRINOA, RAMON
FERNANDEZ ECHEBARRENA, MA ARANZAZU
FERNANDEZ ECHEVARRIA, FCO JAVIER
FERNANDEZ FERNANDEZ, ANA MARIA
FERNANDEZ FERNANDEZ, EMILIO
FERNANDEZ FERNANDEZ, EMILIO
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS
FERNANDEZ GARCIA, OLVIDO
FERNANDEZ GIL, JESUS
FERNANDEZ GOMEZ, BENITO
FERNANDEZ HERNANDEZ, LUIS
FERNANDEZ HERNANDEZ, LUIS
FERNANDEZ IRIONDO, JOSE FELIX
FERNANDEZ MAORTUA, NOELIA
FERNANDEZ MARTINEZ, MARIA JOSE
FERNANDEZ MENCHACA, ROBERTO
FERNANDEZ MONGE, IGNACIO
FERNANDEZ MONTERO, JOSE LUIS
FERNANDEZ PALACIOS, MA ARANZAZU
FERNANDEZ PALACIOS, MA ARANZAZU
FERNANDEZ RIVAS, EDUARDO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE IGNACIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ, JOSE MARIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ, RICARDO
FERNANDEZ ROMULO, ANTONIO
FERNANDEZ SAEZ ORM, FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ SANCHEZ, JAVIER
FERNANDEZ SANCHEZ, JAVIER
FERNANDEZ SANCHEZ, JAVIER
FERNANDEZ SANTOS, JOSE ANTONIO
FERNANDEZ SOTO, MARIA ISABEL
FERNANDEZ TENA, ANTONIO
FERNANDEZ VALLADARES, JOSE MANUEL
FERNANDEZ VILLAVERDE, ADOLFO
FERNANDEZ ZABALA, SANTIAGO
FERNANDEZ ZABALA, SANTIAGO
FERNANDEZ ZARATE, ESTIBALIZ
FERRER RUIZ, FRANCISCO
FIERRO SANTAMARIA, ISABEL
FISICO SANCHEZ, JOAQUIN
FLAMARIQUE ZUBILLA, FERMIN MARIA C
FLORES GODOY, UBALDO
FLOREZ BELEDO, JESUS
FONTAN BARREIRO, ANDER
FONTAN BASAÑEZ, ISABEL
FONTAN BASAÑEZ, PEDRO
FONTAN GAMARRA, SUSANA
FRAILE FERNANDEZ, M ANGELES
FRANCES MATIN, SANTIAGO
FRANCISCO, ABELAIDAS
FRANCISCO, ANTONA
FRANCO BADIA, JUAN LUIS
4353755
0367178
0389756
4310504
4310615
3310032
3311425
3315325
4313530
3316999
3315493
0404359
0394875
3301472
4312746
3303782
3308534
4311884
4310146
3305249
3308444
3311424
3315215
4310547
4313485
4313845
0399376
4311792
4309450
4314394
4312809
0378709
3301293
3308343
4309723
3315556
0398240
4310987
0348326
0398756
0384355
4309904
4310072
0394075
4351778
0398677
0135448
4353723
3311401
4312892
3308347
3298476
3307477
0355461
0399075
3305005
3308424
4353772
4312795
3285033
3301484
0403451
4310479
4310785
0398660
4352982
0334930
3315417
3315419
3315452
3282744
3297107
4313145
4310952
4352734
6000930
0405656
3315185
3315274
3315256
0381591
0346461
0322791
4313996
4312954
0382153
0382154
4310931
4314322
3277020
0398697
3294333
3308428
4310972
0373512
4351735
0391788
4311100
4353697
0377387
4310508
4310188
4313154
— 1308 —
Matrikula
Matrícula
BI6785BN
BI9658AT
BI1287BB
BI0384AW
BI0384AW
BI4750BJ
BI7498BB
BI2122AL
BI1165AY
BI3994AF
BI3193BD
M 9716MP
BI3296BC
BI5262BJ
SS5218AK
BI0478BH
BI9578BL
NA2386 Y
BI5296BH
BI9961BV
VI9833 P
BI2059AK
BI6260AU
NA9906 U
NA8814AL
O 2257BB
BI4518BH
SS5933AP
VI8252 I
SS5446 I
S 8723 Z
NA8685AJ
BI8016AF
BI1840AD
NA2172 P
BI6059BT
BI9131BB
M 2204JL
BI9358BS
Z 7914 X
BI8689BW
SS3866AL
SS1354 Z
BI1698AV
BI8085BW
CICLOMOT
BI9642BF
BI3828BN
O 6375BK
M 5576JH
BI3936BT
BI9588BM
BI4799AT
NA7162 N
NA7162 N
BI9833AW
BI9362AG
BI0771BC
BI9785AZ
BI8347BL
BI8347BL
BI7131AV
BI4415BK
BI1919BX
BI4043BS
BI5768BP
SS2556AT
BI8396 Y
BI8396 Y
E375670
BI5999AX
BI5291AM
S 9661 T
M 0176LM
PM6203AM
BI9890BJ
BI6178AY
02080
CICLOMOT
CICLOMOT
BI6569BJ
BI5854BN
SS1423AM
BI1477AN
BI8259BC
BI2175AF
BI2175AF
BI9187BT
SS0362AU
BI4161AZ
BI7720AS
NA5652AK
BI9136BB
S 5307 Y
BI5171AW
BI5480AT
BI2431BF
BI9288AM
BI7893AK
BI1160AY
M 1386ST
M 9170SL
B 5093MW
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
15-10-95
06-10-95
12-10-95
02-09-95
07-09-95
12-08-95
11-09-95
18-10-95
18-10-95
30-10-95
16-10-95
18-10-95
12-08-95
08-09-95
08-10-95
31-08-95
17-08-95
26-09-95
29-08-95
26-09-95
12-08-95
11-09-95
03-10-95
03-09-95
17-10-95
22-10-95
03-11-95
25-09-95
19-08-95
27-10-95
09-10-95
07-10-95
13-07-95
29-07-95
27-08-95
03-11-95
09-10-95
16-09-95
19-10-95
17-09-95
20-09-95
25-08-95
27-08-95
07-09-95
11-08-95
05-10-95
26-08-95
15-10-95
12-09-95
11-10-95
29-07-95
14-09-95
14-08-95
24-10-95
24-10-95
11-07-95
04-08-95
16-10-95
09-10-95
28-09-95
17-08-95
03-10-95
08-09-95
10-09-95
18-09-95
20-09-95
20-04-95
24-10-95
24-10-95
12-10-95
30-08-95
25-08-95
13-10-95
15-09-95
11-09-95
05-11-95
17-11-95
27-09-95
04-10-95
02-10-95
30-10-95
14-07-95
29-10-95
23-10-95
12-10-95
05-08-95
05-08-95
14-09-95
26-10-95
21-07-95
24-10-95
17-07-95
05-08-95
15-09-95
15-10-95
21-07-95
11-10-95
17-09-95
15-10-95
05-11-95
02-09-95
30-08-95
13-10-95
052 /R
30.000
146 /R
15.000
154 /R
15.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
061.1 /L
50.000
216 /C
10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
094.1B /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
35.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
060.1 /X
25.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
072.3 /L
35.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
154 /R
15.000
008 /O
100.000
090.1 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
008 /O
100.000
052 /R
20.000
012.1 /R
10.000
090.1 /R
10.000
050 /R
50.000
072.3 /L
50.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
061.3 /L
10.000
061.1 /L
50.000
094.1C /R 10.000
094.1B /R 10.000
050 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
061.3 /L
5.000
052 /R
40.000
052 /R
20.000
143 /R
15.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
061.1 /L
50.000
008 /O
100.000
060.1 /X
25.000
154 /R
15.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
40.000
052 /R
40.000
050 /R
25.000
061.3 /L
5.000
008 /O
50.000
008 /O
50.000
008 /O
50.000
151 /R
15.000
094.2 /R
10.000
154 /R
15.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
091.2 /R
16.000
101.1 /R
16.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
059.3 /L
10.000
052 /R
40.000
059.3 /L
2.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
020.1 /R
40.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
FREIRE MARRODAN, SARA
FRUTAS EL CANTON, S.L.
FUENTE CONCEJERO, FCO. JAVIER
FUENTE CONCEJERO, FCO. JAVIER
FUENTE CONCEJERO, FRANCISCO JAVIER
FUENTE EXPOSITO, AMADOR
FUENTE TORRES, ANGEL DE LA
FUENTES BLANCO, VIDAL
FUENTES GARCIA, TEODOMIRO
FUENTES MARIN, JOSE ANTONIO
FUERTES ORTEGA, FELIX
FULLAONDO LEGUINA, MIREN AINGERU
FURUNDARENA GOICOECHEA, JOSE IGNACIO
G I GOIRIMENDI, S.L.
GABARRE DUAL, JULIA
GABARRI ECHEVARRIA, CARMEN
GABILONDO LINZOAIN, ANDER
GACIA RECIO, JOSE ANTONIO
GALARZA FERNANDEZ, JESUS
GALDEANO MADARIAGA, EUSEBIO
GALINDEZ TELLITU, BORJA
GALINDEZ TELLITU, BORJA
GALINDEZ ZUBIRIA, ANTONIO
GALINDO PUERTAS, JUAN IGNACIO
GALINDO PUERTAS, JUAN IGNACIO
GALINDO PUERTAS, LUIS MANUEL
GALLASTEGUI ARREGUI, PEDRO MARIA
GALLEGO ABADIA, MANUEL
GALLEGO IDIARTE, MARIANO MIGUEL
GALLEGO IDIARTE, MARIANO MIGUEL
GALLEGO IDIARTE, MARIANO MIGUEL
GALLEGO MARTINEZ, MONICA
GALLO QUINTANA, JOSE LUIS
GANDARIAS ASTELARRA, ANTONIO MA
GANDARIAS LEKUONA, JOSE IGNACIO
GARAGARZA BURGAÑA, RICARDO
GARAIZABAL GAIZTARRO, VIRGINIA
GARAY ELORRIAGA, FCO JAVIER
GARAY ELORTEGUI, PEDRO
GARAY IBARRECHE, IZASKUN
GARCIA DE FUENTES DE CH, JOSE JAVIER
GARCIA HIDALGO PEÑAS, CARLOS ERNESTO
GARCIA ALCANTARA, JOSE
GARCIA ALONSO, JAVIER
GARCIA ALVAREZ, EDUARDO ANTONIO
GARCIA ANGOSTO, ROSI
GARCIA ARGUELLES SAGRADO, ALFONSO
GARCIA ARRIBAS, FELICISIMO
GARCIA ARTEAGA, JOSE ALBERTO
GARCIA BAÑUELOS, MA CONSOLACION
GARCIA BARCENA, LUIS ENRIQUE
GARCIA BOUSSETA, LUIS
GARCIA BOUSSETA, LUIS
GARCIA BUZTINGORRI, MA ROSARIO
GARCIA CAMACHO, MONICA
GARCIA CRUZ, FCO JAVIER
GARCIA CRUZ, FCO JAVIER
GARCIA GARCIA, FELIPA
GARCIA GARCIA, JOSE MIGUEL
GARCIA GARCIA, LORENZO
GARCIA GARCIA, PEDRO
GARCIA HUESO, EUSTAQUIO
GARCIA HURTADO, JULIAN
GARCIA IBAÑEZ, SEGUNDO
GARCIA ISASI, PEDRO ANTONIO
GARCIA LARRINAGA, JESUS MARIA
GARCIA LEANIZBARRUTIA, ALEJANDRO
GARCIA MALDONADO, ENCARNACION
GARCIA MARTIN, JAIRO
GARCIA MATEO, RICARDO
GARCIA MATEO, RICARDO
GARCIA MATEO, RICARDO
GARCIA MATEO, RICARDO
GARCIA MAZA, JUAN ANTONIO
GARCIA MELERO, FABIEN PABLO J
GARCIA MORENO, MARIANO
GARCIA MUÑOZ, JOAQUIN
GARCIA ORODEA, ALFONSO
GARCIA PALOS, JULIO AITOR
GARCIA PASCUAL, JESUS
GARCIA PEREZ DE ARRILUCEA, RAMON
GARCIA PEREZ, DIEGO
GARCIA PUEBLA, POMPEYO
GARCIA REVUELTA, DOMINGO
GARCIA ROBREDO, JOAQUIN
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, CARLOS
GARCIA RODRIGUEZ, JOSE MARIA
GARCIA RODRIGUEZ, ROSARIO
GARCIA ROMERO, JUAN
GARCIA ROMERO, RAFAEL ALEJANDRO
GARCIA ROPERO, JOSE ANGEL
GARCIA ROSALES GONZALEZ, JOSE MANUEL
Espediente zk.
Núm. Expdte.
0381605
0399639
0404611
0404612
0395896
4313875
0398810
4313096
3309377
3308514
0398706
3314440
3285560
0326821
4313753
0394099
4352155
4352813
6000726
3287166
0294244
0294243
4308982
3309079
3309067
3309213
4352382
4311438
4312944
4314072
4314475
4310206
0398170
3299826
4353144
3303881
4314041
4310135
4352549
4353088
3315294
4312642
3295657
4313560
4309627
0404951
4314155
4313911
4309832
4310293
0398169
0395077
0395078
4311040
3307474
4312295
4312897
0393736
3277036
4310786
4309042
0391019
0399823
3303826
3301323
0285025
0326250
4314048
4352808
0391841
0395880
3310537
3310538
0403452
0395772
0399583
4349026
4313917
6000940
4352976
4310292
0326828
0384522
3294486
3315382
4311472
4311825
4311689
4311901
4311972
4312292
4312386
4313049
4313707
4313956
4314145
4314340
4313271
3309293
0095806
3307463
0394769
4309883
Matrikula
Matrícula
BI3619AF
BI7273AW
BI7887BG
BI7887BG
BI7887BG
S 5524 P
BI2740AC
S 4151 O
LO2315 E
BI6943BP
BI0838BF
BI3084AH
BI4281BK
BI8369BS
BI8012BL
BI6175BM
VI2089 G
BI4862BS
BI1039BM
BI2976BK
CICLOMOT
E0145790
BU8421 T
BI3971AD
BI3971AD
BI9080BM
SS2331AV
LO8409 M
BI1028AB
BI1028AB
BI1028AB
SS2335 Z
S 2516 O
BI8004AS
B 7085NK
SS9107 W
BI5482AS
BI3380BL
BI7265BS
BI0751BU
VI5207 M
M 0607NL
BI7303BJ
M 0799FL
O 6379AM
BI7213BH
O 3032BH
M 9556NX
LO2933 H
BU6404 P
S 9630 X
BI8652AV
BI8652AV
BI3926AW
M 0860IL
BI6190AS
BI6190AS
BI8135BP
BI1433AW
BI9126BV
B 3511PB
BI9079AN
BI1042AH
BI9685AN
S 6017 W
BI9286AU
BI0188BT
BI9438BL
M 2062MH
S 4790 O
S 4790 O
S 4790 O
S 4790 O
BI1982AJ
B 7619DH
MU9601AK
M 7753PX
BU9723 K
BI5138AZ
BI7298BX
SS6393AU
LO7190 J
CR2304 F
BI2196AZ
M 0556HB
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
P 1185 E
NA5763 X
BI157521
B 7253JY
M 7004NP
LE2645 T
M 6481JP
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
01-10-95
12-10-95
17-10-95
17-10-95
17-10-95
22-10-95
04-11-95
13-10-95
28-06-95
13-08-95
10-09-95
21-09-95
05-08-95
31-10-95
21-10-95
27-10-95
22-08-95
12-09-95
27-09-95
10-08-95
13-10-95
13-10-95
14-08-95
05-09-95
04-09-95
26-09-95
27-08-95
21-09-95
11-10-95
24-10-95
28-10-95
31-08-95
05-10-95
17-07-95
22-09-95
15-09-95
24-10-95
28-08-95
07-09-95
21-09-95
04-10-95
07-10-95
25-09-95
18-10-95
23-08-95
04-11-95
20-10-95
22-10-95
23-08-95
31-08-95
04-10-95
22-10-95
22-10-95
16-09-95
14-08-95
06-10-95
11-10-95
14-08-95
24-07-95
10-09-95
03-08-95
29-09-95
16-10-95
06-09-95
04-07-95
13-10-95
02-09-95
24-10-95
12-09-95
30-09-95
30-09-95
07-08-95
07-08-95
03-10-95
23-10-95
14-10-95
07-04-95
22-10-95
06-11-95
20-09-95
31-08-95
03-11-95
23-09-95
29-07-95
09-10-95
22-09-95
26-09-95
24-09-95
27-09-95
28-09-95
06-10-95
07-10-95
13-10-95
21-10-95
23-10-95
26-10-95
27-10-95
14-10-95
27-07-95
28-05-95
13-08-95
27-09-95
24-08-95
061.3 /L
061.1 /L
059.3 /L
059.3 /L
212 /C
052 /R
061.3 /L
052 /R
061.3 /L
154 /R
143.1 /R
061.3 /L
154 /R
061.3 /L
052 /R
101 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
008 /O
012.1 /R
052 /R
094.1Z /R
094.1C /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
154 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
238 /C
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
059.3 /L
029.1 /R
008 /O
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
003.1 /R
061.3 /L
154 /R
154 /R
020.1 /R
020.1 /R
052 /R
052 /R
008 /O
060.1 /X
008 /O
060.1 /X
167 /R
061.3 /L
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
060.1 /X
090.1 /R
154 /R
008 /O
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
008 /O
171.3 /R
054.1 /R
052 /R
5.000
50.000
2.000
2.000
8.000
20.000
5.000
20.000
5.000
5.000
15.000
5.000
5.000
5.000
30.000
16.000
50.000
25.000
35.000
5.000
50.000
10.000
30.000
10.000
10.000
10.000
25.000
30.000
20.000
20.000
20.000
20.000
5.000
5.000
30.000
5.000
25.000
20.000
25.000
30.000
5.000
25.000
10.000
20.000
25.000
10.000
20.000
20.000
25.000
25.000
2.000
25.000
100.000
30.000
5.000
25.000
20.000
10.000
10.000
20.000
25.000
25.000
5.000
5.000
5.000
50.000
20.000
20.000
25.000
100.000
50.000
100.000
50.000
15.000
5.000
5.000
30.000
20.000
25.000
20.000
25.000
50.000
10.000
5.000
100.000
20.000
25.000
20.000
20.000
25.000
20.000
20.000
20.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
100.000
10.000
16.000
25.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
GARCIA RUIZ, ELEUTERIO
GARCIA SAMANIEGO, ALFONSO
GARCIA SANCHEZ, ANTONIO
GARCIA SANCHEZ, JOSE EUGENIO
GARCIA SANTANA, SANTIAGO
GARCIA TORRE, ZALOA
GARCIA TROYANO, RAUL
GARCIA VICENTE, LUIS
GARCIA ZABALA, JUAN CARLOS
GARDIEZ MORENO, MIGUEL ANGEL
GARGRESA S.L.
GARGRESA S.L.
GARIN IRIONDO, KERMAN
GARRIGOS GABILONDO, FERNANDO
GARRO VESGA, JUAN ANTONIO
GARZON DEL CASTILLO, TANIA
GARZON GARCIA, FILIBERTO
GATELL ALBADALEJO, MARTA
GAUBECA TELLAECHE, MARIA JOSEFA
GAUBECA VILLOTA, MIKEL GOTZON
GAUBECA VILLOTA, MIKEL GOTZON
GAUBEKA ERAUZKIN, JESUS VICTOR
GAVILAN BERNABE, JOSE LUIS
GAVILANES MENDIONDO, RAUL
GAYTAN DE AYALA ZUBIRIA, ENRIQUE
GAZTELURRUTIA BARRUTIA, IMANOL PATXI
GEFAELL CAMACHO, FCO. JAVIER
GEORGIO, BORSETI
GIL DELGADO, JUAN PEDRO
GIL FERNANDEZ, FERNANDO
GIL GONZALEZ, JOSE MARIA
GIL MARISCAL, ARANTZA
GIL ZAMORA, CARLOS
GISBERT NOGUER, JORGE
GOÑI MARTINEZ, MA CARMEN
GOÑI OLEA, LUIS
GODINO RAMOS, JUAN
GODOY JIMENEZ, CATALINA
GOICOECHEA AGOTE, CALIXTO
GOICOECHEA AGOTE, CALIXTO
GOICOECHEA AGOTE, CALIXTO
GOICOECHEA ASTORQUIZA, JOSE
GOICOECHEA BILBAO, CARLOS
GOICOECHEA CAREAGA, JOSE MARIA
GOICOECHEA EMBEITA, SERAFIN
GOICOECHEA LOPEZ, RAFAEL
GOICOECHEA MURUAGA, FELIX
GOICOLEA CARA, JOSE LUIS
GOICOLEA MANSO, PEDRO
GOIENETXEA PADILLA, JOSE LUIS
GOIKOETXEA BILBAO, JESUS
GOIRICELAYA ORMAZA, PEDRO
GOITIA LAMARAIN, IGNACIO
GOMEZ DE LA VEGA FDEZ. DEL C, A.C.
GOMEZ ZUBELDIA SANCHEZ, FCO JAVIER
GOMEZ DE ADRIAN, JOSUNE
GOMEZ DEL RIO, JULIO
GOMEZ ELENA, ZACARIAS
GOMEZ FERNANDEZ, JOSE
GOMEZ GIL, ANGEL
GOMEZ GONZALEZ, JOSE ANTONIO
GOMEZ GONZALEZ, JUAN MANUEL
GOMEZ JIMENEZ, JUAN JOSE
GOMEZ JIMENEZ, RUBEN
GOMEZ LACA, JORGE
GOMEZ LEGORBURU, ALICIA
GOMEZ LOPEZ, CARLOS
GOMEZ LOPEZ, CARLOS
GOMEZ MATEOS, JUANA
GOMEZ MEDIAVILLA, LUIS
GOMEZ MONTILA, FLORENCIO
GOMEZ MUÑIZ, MARIA ESTHER
GOMEZ PEREZ, JOSE LUIS
GOMEZ REMENTERIA, JOSE MANUEL
GOMEZ TAGALDAY, JESUS M
GOMEZ TAMAYO, LUIS
GONZALEZ ALONSO, M. ANGEL
GONZALEZ ALONSO, MARIA ROSARIO
GONZALEZ ALVAREZ, ALFONSO JAVIER
GONZALEZ ARCE, ANA MA A
GONZALEZ AZCUETA, FRANCISCO
GONZALEZ BARRADAS, MARIA DEL AMOR
GONZALEZ BERBEL, DEOGRACIAS OSCAR
GONZALEZ BERMEJO, MANUEL
GONZALEZ CALVO, AINHOA
GONZALEZ CARBAJO, JUAN ANTONIO
GONZALEZ CASETE, MARIA JOSE
GONZALEZ CORTAZAR, ARANTZA
GONZALEZ CREGO, FAUSTINO
GONZALEZ CREGO, FAUSTINO
GONZALEZ DAKIS, JORGE
GONZALEZ DE LA PLAZA, ANTONIA
GONZALEZ DIAZ, JUAN ANTONIO
GONZALEZ FOLLA, JOSE
GONZALEZ GONZALEZ, MAIRA CARMEN
GONZALEZ GONZALEZ, ROMAN
GONZALEZ GUTIERREZ, IÑAKI
GONZALEZ MARIN, ANGEL
GONZALEZ MARTINEZ, MANUEL
GONZALEZ MENDEZ, HORTENSIA
GONZALEZ NESTAR, SANTIAGO
GONZALEZ PASCUAL, JUAN ANTONIO
GONZALEZ PASCUAL, JUAN ANTONIO
4353794
3308248
4311108
4312572
4314036
3297101
4313301
3266872
3305235
0143787
0404066
0404065
0247999
0398621
3243347
0382347
3316788
3309180
4353401
3301350
3301452
0265726
0355465
4312639
4309899
4314182
4314043
0362903
4309160
4310732
4311662
3305019
4310939
4309739
4350272
4312804
0401255
3314280
3243385
3303608
3303577
0398059
4314083
3309001
3301277
4312309
4353121
4310575
3309047
0258671
3309017
4353111
0327290
4308641
4309875
4310776
4353290
0383150
4312937
0405455
0404683
4353189
0404721
0386456
3303794
6000915
4311446
4311967
4312782
3314320
4353035
4312516
4310689
3315483
4313924
4312493
0392000
4353731
4309784
3307475
3303904
4313379
0393738
4310362
3315236
4313805
4311762
4313983
3315190
3315189
3308205
4311019
0391844
0357907
4313268
3315199
4313798
3294703
4314141
3291485
4352932
4310317
4312087
— 1309 —
Matrikula
Matrícula
BI1471AN
BI8923AK
BI0471AZ
SS0773AK
BI8500AS
BI0206BM
Z 5115AD
BI4060BU
BI0603BH
CICLOMOT
BU02355R
BU5662 N
BI9225BN
BI8666BS
BI6265BS
E295601
BI9435BB
VI1058 L
BI4133BC
BI6708BT
BI6708BT
BI3053BG
H 0394 L
GC7139AZ
BI0518BW
BI8025AV
M 0705OZ
BI5409BW
BI1795BC
S 2464 U
BU2876 H
BI1596AJ
VI4524 L
A 7039CG
BI5557BS
SS3867AS
BI0810AU
BI6551AK
BI0188AZ
BI2316BG
BI2316BG
BI6919AG
BI6001AX
BI2148BU
BI5723AD
NA8167 Z
BI0317BB
BI1164AU
BI5955BF
BI0246AH
BI2149BH
BI2455BD
BI0343AS
M 6154MX
M 1426NY
SS3357AB
BI5116AP
BI6116BF
NA1187 W
BI8552 P
BI4897BP
BI4778BS
BI2387AD
5902820
SS0246AM
SS3962AT
VI6780 P
VI6780 P
BI9909AM
BI5266 S
BI1962BP
B 4196JW
M 4343ON
BI9091BC
VI4969 M
BI0749 N
SS4468AG
SS4468AG
M 3033HN
BI2655BF
BI1630AN
O 8093 Y
BI7191BC
BI3934BJ
M 6925FC
NA1983AG
SS2531AF
BI4399BT
BI3637AG
BI3637AG
CICLOMOT
M 7150FV
BI7902AG
BI9578AM
M 0851PG
BI0056AZ
BI5161AP
BI9642BX
BI2283AT
BI6257BX
BI0877AG
BI7996BP
BI7996BP
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
16-10-95
17-07-95
17-09-95
03-10-95
24-10-95
06-08-95
14-10-95
01-08-95
19-09-95
01-10-95
25-10-95
25-10-95
06-05-95
11-10-95
30-07-95
26-05-95
19-10-95
22-09-95
02-10-95
23-08-95
24-08-95
01-11-95
27-10-95
07-10-95
25-08-95
21-10-95
24-10-95
03-11-95
08-08-95
10-09-95
23-09-95
06-10-95
14-09-95
21-08-95
30-05-95
09-10-95
29-08-95
18-09-95
12-08-95
14-08-95
13-08-95
11-08-95
25-10-95
26-07-95
11-07-95
06-10-95
21-09-95
03-09-95
24-08-95
04-11-95
28-07-95
21-09-95
14-10-95
30-07-95
24-08-95
10-09-95
25-09-95
08-08-95
11-10-95
04-11-95
27-10-95
22-09-95
29-10-95
07-10-95
02-09-95
03-11-95
21-09-95
28-09-95
09-10-95
11-09-95
20-09-95
08-10-95
09-09-95
11-10-95
22-10-95
08-10-95
19-08-95
15-10-95
22-08-95
14-08-95
17-09-95
14-10-95
14-08-95
03-09-95
27-09-95
21-10-95
25-09-95
23-10-95
30-09-95
30-09-95
08-07-95
16-09-95
02-10-95
30-04-95
14-10-95
29-09-95
21-10-95
06-08-95
26-10-95
03-10-95
18-09-95
02-09-95
27-09-95
050 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
012.1 /R
10.000
061.3 /L
10.000
061.3 /L
10.000
167 /R
15.000
054.1 /R
16.000
154 /R
5.000
008 /O
50.000
061.3 /L
5.000
090.2 /R
10.000
052 /R
35.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
020.1 /R
40.000
154 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
094.2 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
061.3 /L
5.000
154 /R
5.000
154 /R
10.000
154 /R
10.000
212 /C
10.000
052 /R
30.000
090.1 /R
10.000
094.2 /R
10.000
052 /R
35.000
052 /R
35.000
052 /R
20.000
090.2 /R
10.000
020.1 /R
20.000
094.1B /R 10.000
052 /R
50.000
167 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
50.000
052 /R
30.000
050 /R
35.000
292 /C
15.000
052 /R
25.000
020.1 /R
50.000
059.3 /L
2.000
052 /R
30.000
094.1G /R 25.000
060.1 /X
25.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
094.1 /R
50.000
050 /R
35.000
052 /R
30.000
154 /R
5.000
094.1B /R
5.000
052 /R
25.000
090.1 /R
10.000
052 /R
25.000
061.1 /L
50.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
008 /O
100.000
060.1 /X
50.000
008 /O
50.000
052 /R
20.000
003.1 /R
16.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
GONZALEZ PEREZ, EDUARDO
GONZALEZ PUERTA, ANA MARIA
GONZALEZ RABANAL, PEDRO MANUEL
GONZALEZ RABANAL, PEDRO MIGUEL
GONZALEZ RODRIGUEZ, ARANZAZU
GONZALEZ RUIZ, JESUS MARIA
GONZALEZ SAKIS, JORGE
GONZALEZ SAKIS, JORGE
GONZALEZ SAKIS, JORGE
GONZALEZ SAN MIGUEL, JOSE MARIA
GONZALEZ SANCHEZ, FRANCISCO JOSE
GONZALEZ SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
GONZALEZ VALLAJERA, MA SOLEDAD
GONZALEZ VARELA, JOSE ANTONIO
GONZALEZ ZARATE, AGURTZANE
GORBEA ALLENDE, CARMEN
GOROSPE BERNAOLA, MARIA BEGOÑA
GOROSTIAGA BIZCARGUENA, FELIX
GOROSTIDI AZPIROZ, MARIA ARANZAZU
GOROSTIDI MENDIETA, JESUS MARIA
GORROCHATEGUI ERAUSKIN, MIGUEL
GORROCHATEGUI MOÑUX, JOSE JUAN
GORTAZAR ORUE, ANDRES
GOTI ZUGADI, ASIER
GOYOAGA ELIZALDE, JAIME
GOZALO LOPEZ, JOSE MARIA
GRAFICAS ZANCOETA, S.A.
GREGO SENIN, JOSE MA
GREGORIO BILBAO, JESUS
GRIJELMO RIBECHINI, JESUS
GRIJUELA SAHAGUN, CONSTANTINO
GROJON FRESNEDOSO, DAVID
GUADALAJARA GANA, JOSEBA IÑAKI
GUADALAJARA GANA, JOSEBA IÑAKI
GUARROCHENA GARAY, JESUS IGNACIO
GUEMES SAIZ, MA ISABEL
GUENAGA URQUIDI, ROBERTO
GUEREÑU RUIZ, PEDRO JOSE
GUERRERO VICENTE, ALBERTO
GUERRICABEITIA BARROA, MONICA SUSANA
GUEZURAGA ZORROZA, GABINO
GUILLAN BOMBIN, JOSE MANUEL
GURIDI BERNARDO, JESUS
GURRUCHAGA ORUNA, MARIA TERESA
GUTIEREZ GAMBOA, GERMAN
GUTIERREZ DE ROZAS SALTERA, FERNANDO
GUTIERREZ CANO, MA CARMEN
GUTIERREZ CASTAÑO, EMILIO
GUTIERREZ DEL RIO, PEDRO
GUTIERREZ DEL RIO, PEDRO
GUTIERREZ DIAZ, ERNESTO
GUTIERREZ DIEZ”HOTEL LUZON”, J.A.
GUTIERREZ ECHEVARRIA, ANGEL
GUTIERREZ ESCORZA, JOSE ANTONIO
GUTIERREZ FERNANDEZ, ELEUTERIO
GUTIERREZ GOMEZ, ANGEL GERARDO
GUTIERREZ LOPEZ, ALFONSO
GUTIERREZ PELLON, JAVIER
GUTIERREZ RAPP, OLGA
GUTIERREZ ROBLES, JOSE ANTONIO
GUTIERREZ SAN JOSE, JOSE ANTONIO
GUZMAN DIAZ, JOSEFA
HAYA CUESTA, MARIA JESUS
HEMOTAX, S.L.
HERAULT HEREDIA, MARIA BEGOÑA
HERMOSILLA GONZALEZ, ARMANDO
HERMOSILLA ROJAS, HIGINIO
HERNANDEZ ABAD, ENRIQUE
HERNANDEZ ABAD, ENRIQUE
HERNANDEZ ABAD, ENRIQUE
HERNANDEZ BENITO, EMILIO
HERNANDEZ BENITO, EMILIO
HERNANDEZ CIARRUSTA, JOSE ANTONIO
HERNANDEZ HERNANDE, FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ, ALBERTO
HERNANDEZ HERNANDEZ, HORACIO
HERNANDEZ HERNANDEZ, HORACIO
HERNANDEZ HERNANDEZ, JUAN JOSE
HERNANDEZ HERNANDEZ, LUIS
HERNANDEZ HERRERA, ANTONIO
HERNANDEZ HIGELMO, MANUEL
HERNANDEZ IRAZOLA, FCO JOSE
HERNANDEZ JIMENEZ, JOSE RAMON
HERNANDEZ JULIAN, FRANCISCO
HERNANDEZ LOSADA, UNAI
HERNANDEZ MIÑAMBRES, GREGORIO
HERNANDEZ ORTIZ, LUIS CRISTOBAL
HERNANDEZ ORTIZ, LUIS CRISTOBAL
HERNANDEZ SAGREDO, MODESTO
HERNANDEZ VIZARRAGA, ADELA
HERNANDO JULIAN, ANTONIO
HERRAIZ GONZALEZ, LUIS
HERRAN ANGULO, PEDRO MARIA
HERRANDO MARTOS, ESTHER
HERRANZ FUENTES, AMBROSIO
HERRERO ALONSO, AQUILINO
HERRERO COTERO, JOSE LUIS
HERRERO DE LA TORRE, DIEGO
HERRERO DIEZ, PABLO
HERRERO GARCIA, JOSE LUIS
HERRERO IGLESIAS, DEMETRIO
HERRERO MORENO, JESUS MARIA
HERRERO SANCHEZ, MA ANGELES
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4313406
2007321
0399872
0399871
0373811
0401254
3306996
3308204
3306997
4352502
4310098
0391277
4310283
6000888
0405451
6000845
4310944
0398760
4314598
3294369
4310975
4310614
3310036
4311684
4313212
0382941
3311482
0395531
3300895
4348925
4311314
0383794
3314266
3314395
0380207
3287125
0185143
4309479
0395281
4353799
3314638
3315109
4310143
3310118
0399005
4311059
0381716
3314505
3122770
3122771
4310262
4308408
3310674
0399207
4310378
4309957
4352867
3301473
4352988
3307592
4312562
3285569
4353257
3315569
3308298
0345624
3299836
0377050
0383192
6000692
3309137
3309238
6000852
0404114
3315286
0394549
0404004
4351732
4352926
0404552
4352405
4313617
3308219
0336808
3272698
6000928
4313181
4313814
3315324
4310640
3307329
4314321
0391276
4310943
4311676
4310252
4312537
4348753
3310523
0399501
3291357
4313925
3243379
Matrikula
Matrícula
M 7159OB
BI5307AY
M 7666LT
M 7666LT
O 3536AN
BI8653AP
CICLOMOT
CICLOMOT
CICLOMOT
BI9900BU
SA0557 P
BI3159AL
BI8786BK
BI7260AP
BI0265 Y
BI1691BN
BI1051BM
BI8771 Y
A 5539BL
BI6041BN
BI9374BV
SS3986AS
BI5442BB
BI8659AT
M 2009OG
BI2778BS
BI4015AP
BI5284AM
BI6253AS
BI5677BS
O 0125AT
D22807
CICLOMOT
CICLOMOT
BI8181BN
BI9471AZ
BI1566BN
M 1445SF
BI6657AK
M 5787JZ
BI7284 X
B 4825LW
M 5066MG
VI4494 L
BI6321BT
SS8652AG
BI6567BK
BI2399AY
BI0854AM
BI0854AM
B 5690NS
M 4270SB
SS7442 T
BI6184AW
BI2729AT
S 2053 X
BI3456BP
O 7108AM
M 7924OF
BI4878BM
VA2328AB
BI9413BD
BI6701AZ
BI5821BT
M 8555FP
BI0602AN
M 2126LT
BI4852AG
BI4852BG
BI4852AG
BI8569BD
BI8569BD
BI3325AU
BI8951AB
BI1714BD
BI3579AG
BI3579AG
BI3976AY
BI0987AS
BI8748AH
O 2355AD
BI2745AT
BI9103 O
BI4959AU
BI1067 Z
BI8951AZ
BI2978AS
BI2978AS
NA3333 W
S 9193AD
BI5641AM
M 9500JJ
M 3062MZ
B 5419KG
BI5772BB
S 5441 U
S 8449 S
BI5363BG
BI4980AL
M 4001BL
BI1646AY
SS6017 Y
BI3471BD
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
15-10-95
11-10-95
03-11-95
03-11-95
04-11-95
29-08-95
07-07-95
08-07-95
07-07-95
05-09-95
27-08-95
22-09-95
31-08-95
01-11-95
04-11-95
27-10-95
14-09-95
30-09-95
29-10-95
22-07-95
15-09-95
07-09-95
12-08-95
24-09-95
14-10-95
26-06-95
12-09-95
03-10-95
27-04-95
06-04-95
22-09-95
26-08-95
17-09-95
17-09-95
15-09-95
05-08-95
17-09-95
19-08-95
23-10-95
16-10-95
18-09-95
27-09-95
28-08-95
22-08-95
23-10-95
16-09-95
17-09-95
06-09-95
04-08-95
04-08-95
30-08-95
09-04-95
12-08-95
14-09-95
03-09-95
26-08-95
16-09-95
08-09-95
20-09-95
13-09-95
08-10-95
24-09-95
22-09-95
07-11-95
31-07-95
20-08-95
18-09-95
14-09-95
14-09-95
14-09-95
15-09-95
28-09-95
28-10-95
08-11-95
04-10-95
04-10-95
04-10-95
21-07-95
18-09-95
22-10-95
27-08-95
19-10-95
16-07-95
07-08-95
14-07-95
04-11-95
14-10-95
22-10-95
18-10-95
09-09-95
24-07-95
26-10-95
20-09-95
14-09-95
24-09-95
02-09-95
08-10-95
04-04-95
02-08-95
25-09-95
17-06-95
22-10-95
09-08-95
052 /R
20.000
077 /R
16.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
020.1 /R
40.000
094.1C /R 10.000
008 /O
50.000
060.1 /X
25.000
060.1 /X
25.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
031 /R
10.000
052 /R
25.000
048 /R
20.000
060.1 /X
50.000
050 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
094.IF /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
146.1 /R
15.000
061.1 /L
50.000
146 /C
10.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
060.1 /X
25.000
008 /O
50.000
061.1 /L
20.000
059.3 /L
2.000
054 /R
5.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
050 /R
30.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
059.3 /L
2.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
094.1 /R
16.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
061.1 /L
50.000
059.3 /L
2.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
090.1 /R
10.000
052 /R
25.000
072.3 /L
50.000
154 /R
5.000
170 /R
10.000
094.1 /R
10.000
008 /O
100.000
060.1 /X
50.000
052 /R
30.000
090.1 /R
10.000
090.2 /R
10.000
052 /R
30.000
216 /C
8.000
060.1 /X
50.000
229.1 /C
10.000
147 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
080.3 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
060.1 /X
50.000
154 /R
15.000
094.1C /R 10.000
050 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
35.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
170 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
060.1 /X
50.000
061.3 /L
5.000
079.1 /R
20.000
052 /R
25.000
155 /R
15.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
HIDALGO OCHOA, JUAN IGNACIO
HIEM NGO DUONG, KIM
HIERRO ONA, ALBERTO
HONDAL CANO, MARIA SONIA
HORCAJO MARTIN, PEDRO
HORMAECHEA GOYOAGA, DOMINGO JOSE
HORMAZA MARTIN, JOSE ANTONIO
HORNES BUSTOS, JESUS
HOZ HERGUEDAS, IGNACIO JAVIER
HUERTAS JIMENEZ, ANTONIO
HUERTAS MENDOZA, JOSE MANUEL
HUMAYOR YAÑEZ, FRANCISCO JAVIER
HURTADO MARTIN, JESUS
HURTADO OCHOA, SERGIO
HURTADO SANZ, LUIS
HURTADO SANZ, LUIS
I. ZULUETA, ALONSO
I BARRUETA VALLE, JUAN
IÑARRITU AZCUE, MAMERTO
IÑARRITU IBARRETXE, JUAN RAMON
IÑARRITU IBARRETXE, JUAN RAMON
IÑIÑA LOPEZ SANDADIANO, JUAN JOSE
IBAÑEZ GARCIA, CARLOS
IBAÑEZ ALVAREZ, JOSE IGNACIO
IBAÑEZ ROA, JESUS VICENTE
IBAÑEZ UNDABARRENA, JUAN JOSE
IBAÑEZ UNDABARRENA, JUAN JOSE
IBABE ERDOIZA, JOSE IGNACIO
IBACETA SUENGAS, FEDERICO
IBARLOZA ARRIZABALAGA, YOLANDA
IBARRA ABOITIZ, CARLOS
IBARRA CARCAMO, JUAN PABLO
IBARRA IZURIETA, SEGUNDO
IBARRA RILOVA, ALBERTO
IBARRA RILOVA, ALBERTO
IBARRA ZALABARRIA, MA PILAR
IBARRECHE GONZALEZ, JON MIKEL
IBARRECHE URRESTARAZU, JUAN DOMINGO
IBARRECHE URRESTARAZU, JUAN DOMINGO
IBARRONDO EGUEN, MARIA ASUNCION
IBARRONDO MARTINEZ, JOSE ANTONIO
IBARRONDO SAN PEDRO, JOSE IGNACIO
IBARRONDO ZAMACONA, MA BEGOÑA
IBARZABAL BEITIA, ARITZ
IBERNIA ITURBE, JOSE MARIA
IDIAQUEZ ALBERDI, JOSE JAVIER
IGARTUA ISPIERTO, JON
IGLESIAS CASTELLANOS, MA MAR
IGLESIAS IGLESIAS, FCO JAVIER
IGLESIAS PAJARO, MANUEL
IGLESIAS PINTO, ANA
IGLESIAS PINTO, ANA
IGLESIAS SANCHEZ, MARIA JOSE
IGLESIAS SANCHEZ, MARIA JOSE
ILARDUYA CANALES, ANTONIO
ILARZA VILLANUEVA, CONSTANTINO
IMATZ VIZCARRA, FRANCISCO J
IMAZ URCAREGUI, JOSEBA
INCHAUSTI CASTRO, JAVIER
INCHAUSTI CASTRO, JAVIER
INDA ANSALAS, JOSE CARLOS
INZUNZA BALIER, INMACULADA
IPIÑA LOPEZ SANDADIANO, JUAN JOSE
IRAOLAGOITIA IRIONDO, GONZALO
IRAZABAL LANDA, JOSE MARIA
IRAZABAL PEREZ, JOSE ANGEL
IRIARTE CAMPO, VICTOR
IRIARTE SASIAIN, JOSE RAMON
IRIBAR MURUA, MIREN ELIXABETE
IRIBARNEGARAY SAENZ DE LA, VERONICA
IRIBARREN BASAGUREN, RAFAEL
IRIBARREN BASAGUREN, RAFAEL
IRIBARREN CIA, JOAQUIN MA.
IRIONDO ALBERDI, IKER
IRIONDO GABILONDO, EUGENIO
IRUARRIZAGA ARDANZA, MARIA SOLEDAD
ISOTXA, S.A.
ITURBE BENGOA, M ARANZAZU
ITURBE LORENZO, MIGUEL ANGEL
ITURRALDE BERRUEZA, JAVIER
ITURRALDE MAYOZ, FRANCISCO
ITURRALDE TORRE, ANA MA
ITURRIAGA RUIZ, AXIER MIGUEL
ITURRIETA SOLAGUREN, IGOR
ITURRIZA ABADEA, MIGUEL ANGEL
IZA ASCENSORES, S.L.
IZAGA MENOYO, MARATA DEL CARMEN
IZAGUIRRE ARRILLAGA, JOSU
IZAGUIRRE LONGARTE, JESUS
IZAGUIRRE OLLER, LUIS FELIPE
IZQUIERDO CUADRADO, MARIA JOSE
IZQUIERDO YELA, JUAN JOSE
J LUGUINECHE LAUCIRICA R FLAURICI
JAMES, RUDY
JAUREGUI ESNAOLA, JOSE JAVIER
JAUREGUI ISACELAYA, JOSEBA
JAUREGUI MONRADO, AITOR
JESUS LEGARRETA, JUAN
JIMENEZ BORJA, ANTONIO
JIMENEZ CORTES, FRANCISCO
JIMENEZ CORTES, M.a ANGELES
JIMENEZ ESCUDERO, ANGEL
JIMENEZ ESCUDERO, RAIMUNDO
3307515
4314012
0390658
4312773
3301442
0404211
3316969
0394081
4314350
4349650
4311766
6000695
4309404
3308033
0405403
6000927
0398281
0325628
0400608
4313793
4314181
0395773
0375649
0390722
0377833
3303975
3303976
0379059
4309907
3303049
3294576
3301343
3303385
0395231
0398010
3301433
3307482
0394026
0394027
3301466
4310884
4308810
0390391
3303593
3303518
4313540
4353243
4308915
0182458
0404678
4310950
4352827
3314263
3314262
0282127
3295618
3301312
3294599
0271563
3123315
4312742
4313132
0395774
4351032
4353289
4310350
0377831
4312000
3303606
4302698
0360808
4313861
0252745
4314226
3303209
0380907
0404640
0282117
4352678
4310780
4310589
4351232
4353661
4314494
3303777
3308991
3309022
3315186
3294425
3301429
4309369
4314763
3308884
4313773
4313108
0383798
3307532
3309354
0404660
3316966
0376858
0399762
0398817
— 1310 —
Matrikula
Matrícula
BI1274BV
BI6850BG
BU2689 O
S 8666AD
BI8874 Z
NA8793 U
BI6858BC
BI0744AP
S 5432AC
BI1165BN
BI7566BF
BI2431AY
M 2858OP
VI1954 M
BI2548BC
BI2548BC
BI3797AM
BI7266BM
BI2446AH
M 5328NF
M 5328NF
BI7085AW
BI7255AX
BI3030BB
BI4419AX
BI6701BT
BI6701BT
BI4322AV
BI7708BN
BI1290BT
BI8355AL
BI6594AW
BI5555AS
D 7854
D 7854
BI6166AV
BI8768BC
BI7927BP
BI7927BP
BI0069AX
BI4044AZ
SS4661 Z
BI1976 Z
SS9779AP
BI0431AT
SS9869AJ
BI4018BP
SS6299AM
M 1527IS
BI1898AJ
BI2958 Y
BI2958 Y
B 6185NT
B 6185NT
BI3546BN
S 1125 Z
BI4434AM
BI8099BW
BI2844BS
BI2844BS
NA0912 X
S 8347 W
BI7085AW
BI1477BG
BI8046AF
BI7472AZ
BI5972AM
VA7124 O
BI2991BH
BI5815 Z
BI7373BW
BI7373BW
NA2002 J
BI3305BH
BI9379BG
BI1520AL
BI4433AJ
SS5519 T
BI8261BU
NA3166 S
BI3853AX
BI4739AN
B 0684MT
BI9567BU
BI8992AS
VI9882 I
BI7577AZ
BI7225AV
CA9977AF
BI7213BD
O 8311BH
BI7288BB
BI9844BJ
SS1456AB
SS6290AH
BI5385AJ
LO0208 G
SS3782 X
BI7943AV
GE0364 P
BI3170AD
BI8583AD
BI3582AF
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
25-08-95
24-10-95
22-09-95
09-10-95
08-08-95
22-10-95
25-10-95
07-10-95
27-10-95
22-05-95
25-09-95
14-09-95
18-08-95
13-07-95
04-11-95
04-11-95
19-10-95
07-11-95
10-09-95
21-10-95
21-10-95
23-10-95
06-07-95
05-10-95
18-10-95
27-09-95
28-09-95
27-09-95
25-08-95
14-07-95
01-08-95
28-08-95
03-08-95
02-11-95
02-11-95
23-08-95
15-08-95
07-10-95
07-10-95
04-09-95
13-09-95
12-08-95
14-10-95
13-08-95
10-08-95
18-10-95
22-09-95
13-08-95
25-10-95
27-10-95
15-09-95
14-09-95
15-09-95
15-09-95
25-07-95
11-08-95
26-06-95
03-08-95
13-10-95
26-09-95
08-10-95
13-10-95
23-10-95
14-06-95
25-09-95
03-09-95
09-10-95
28-09-95
14-08-95
10-02-95
03-09-95
22-10-95
22-08-95
23-10-95
25-07-95
27-08-95
01-11-95
25-07-95
11-09-95
10-09-95
04-09-95
22-06-95
13-10-95
28-10-95
31-08-95
11-10-95
28-07-95
30-09-95
24-07-95
21-08-95
20-08-95
05-11-95
31-08-95
21-10-95
13-10-95
04-09-95
28-08-95
07-08-95
13-10-95
25-10-95
20-08-95
27-09-95
20-11-95
094 /R
052 /R
167 /R
052 /R
094.1C /R
117.1 /R
061.3 /L
117.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
060.1 /X
060.1 /X
050 /R
060.4 /L
057 /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
008 /O
080.3 /R
054.1 /R
094.1C /R
154 /R
154 /R
052 /R
154 /R
154 /R
094.1C /R
154 /R
012.1 /R
146 /C
094.1C /R
154.1 /R
060.1 /X
061.1 /L
094.1C /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
094.1B /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
052 /R
143 /R
059.3 /L
052 /R
052 /R
061.1 /L
008 /O
094.1C /R
090.1 /R
094.1B /R
154 /R
008 /O
008 /O
052 /R
052 /R
008 /O
052 /R
050 /R
052 /R
059.3 /L
052 /R
154 /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
094.1C /R
151 /R
061.3 /L
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
072.3 /L
090.1 /R
060.1 /X
094.1C /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
072.3 /L
052 /R
052 /R
061.3 /L
154 /R
061.4 /L
060.1 /X
061.3 /L
008 /O
060.1 /X
061.3 /L
10.000
20.000
15.000
20.000
10.000
15.000
5.000
15.000
25.000
30.000
20.000
30.000
30.000
50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
10.000
30.000
20.000
5.000
100.000
25.000
16.000
10.000
10.000
15.000
25.000
5.000
5.000
10.000
10.000
10.000
15.000
10.000
5.000
100.000
50.000
10.000
25.000
25.000
5.000
10.000
10.000
20.000
25.000
40.000
15.000
2.000
20.000
35.000
50.000
100.000
10.000
10.000
10.000
5.000
75.000
75.000
20.000
20.000
100.000
25.000
25.000
25.000
2.000
25.000
10.000
20.000
16.000
30.000
16.000
20.000
10.000
15.000
5.000
10.000
25.000
25.000
20.000
40.000
30.000
20.000
10.000
35.000
10.000
50.000
10.000
10.000
20.000
25.000
50.000
20.000
20.000
5.000
5.000
50.000
50.000
5.000
100.000
50.000
5.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
JIMENEZ ESCUDERO, ROSARIO
JIMENEZ ESPIN, JUAN ANTONIO
JIMENEZ GONZALEZ, JOSE
JIMENEZ GONZALEZ, JUAN
JIMENEZ JIMENEZ, DAVID
JIMENEZ JIMENEZ, DAVID
JIMENEZ JIMENEZ, DOMINGO
JIMENEZ JIMENEZ, DOMINGO
JIMENEZ JIMENEZ, DOMINGO
JIMENEZ JIMENEZ, EMILIANO
JIMENEZ JIMENEZ, ENRIQUE
JIMENEZ JIMENEZ, FLORENTINO
JIMENEZ JIMENEZ, FLORENTINO
JIMENEZ JIMENEZ, JESUS
JIMENEZ JIMENEZ, NATIVIDAD
JIMENEZ LIZARRAGA, MARIANO ROCIO
JIMENEZ MATEOS, FERNANDO
JIMENEZ MERA, MARTA
JIMENEZ MERA, MARTA
JIMENEZ MONTOYA, AMAYA
JIMENEZ MORAL, EDUARDO
JIMENEZ SOJO, JOSE MIGUEL
JIMENEZ TOLEDANO, SALVADOR
JOAQUIN ROLDAN, MAGDALENA
JOE, OKE
JORQUERA OLABERA, JOSE IGNACIO
JORQUERA SANCHEZ, DAVID
JOSE CAMIÑA, MENDOZA
JOSE IGNACIO, VEINTEMILLAS
JOSE M MARTINEZ GARCIA, M ARANZAZU
JOSMAN HOSTELERIA S.L.
JOSMAN HOSTELERIA, S.L.
JOSMAN HOSTELERIA, S.L.
JOUSSEF, MASLOUHI
JOUSSEF, MASLOUHI
JUAREZ RODRIGUEZ, IÑAKI
JUARISTI ANITUA, SANTIAGO
JUARISTI UNIBASO, ANGEL MARIA
JUARISTI UNIBASO, ANGEL MARIA
JUBERA LOPEZ, JOSE RAMON
JUNQUERA RANEDO, VICTORIANO
KEMUS DIEGO, PABLO IGNACIO
LACA ARREGUI, MARIA MILAGROS
LAFARGA SIMON, JOSE LUIS
LAGO GONZALEZ, JUAN CARLOS
LAGOS CAREAGA, JOSE MARIA
LAGUNAS SANTOVEÑA, SEBASTIAN
LAGUNAS SANTOVEÑA, SEBASTIAN
LANZAGORTA ALVARADO, LUIS MARIA
LARA FERNANDEZ, JOSE M.a
LARIZGOITIA AQUESOLO, IGNACIO MIGUEL
LARRAÑAGA AGUIRREOA, MA ESTIBALIZ
LARRAÑAGA AIZPITARTE, MIGUEL
LARRAÑAGA AIZPITARTE, MIGUEL
LARRAÑAGA BADIOLA, JESUS M
LARRAÑAGA EGUINO, IÑAKI IKER
LARRAONA MERINO, AITOR
LARRAZABAL ECHEVARRIA, BERNARDINO
LARRAZABAL ECHEVARRIA, BERNARDINO
LARRAZABAL ECHEVARRIA, BERNARDINO
LARRAZABAL LARRAZABAL, IGNACIO
LARRAZABAL SANTAMARIA, ANTONIO
LARRAZABAL SANTAMARIA, ANTONIO
LARRAZABAL ZAMARRIPA, MA CARMEN
LARREA ACHA, TOMAS ALBERTO
LARREA SANTA CRUZ, JOSE LUIS
LARRINAGA ELGEZABAL, JUSTA
LARROCEA BARRENA, JON ANDONI
LARRUCEA LEZAMIZ, IGNACIO
LARRUCEA LEZAMIZ, IGNACIO
LARRUCEA URIARTE, JULIA
LARUMBE LOPEZ, JOSE IGNACIO
LASA ARSUAGA, DAVID
LASA URTEAGA, JOSE JOAQUIN
LASERNA LARBURU, SANTOS FRCO
LASHSSSEN HAMED, HIMO
LASO GUTIERREZ, JUAN FRANCISCO
LASUEN AIZPITARTE, JESUS MARIA
LASUEN AIZPITARTE, MARIA ANGELES
LAU MATIC S.A.
LAUCIRICA IZAGUIRRE, JUAN FELIX
LAURENS, BAKKER
LAVIN MARTINEZ, DOMINGO
LAZA VELEZ, JOSE MIGUEL
LAZARO ANSORREGUI, MARIA JOSEFA
LAZARO ANSORREGUI, MARIA JOSEFA
LAZCANO ARANA, FELIX
LEANDRO CORRAL, JUAN RICARDO
LECUE ALCORTA, ITXASNE
LECUMBERRI THOMAS, MARIA ANGELES
LECUMBERRI THOMAS, MARIA ANGELES
LEJARCEGUI JUARISTI, JUAN PEDRO
LEJARDI IBARZABAL, ALBERTO
LEON ANACABE, ALEJANDRO
LEON GARRIDO, JUAN
LEON PUIGCERVER, ENRIQUE
LEONARDO CERRUELA, ROBERTO
LETAMENDIA VERGARA, MA CRUZ
LETURIONDO CORTABARRIA, VICENTE
LIAÑO ORTEGA, NORMA
LICERANZU OCHOA, JESUS IÑIGO
LIGERO CORDOBA, MANUEL
LINAZA BARRENECHEA, JUANA
Espediente zk.
Núm. Expdte.
3314433
6000762
4313099
4350212
3310514
3310515
4309421
4309209
4309422
0329491
3295694
3316852
3316899
0374433
3310722
4313221
4352680
3293947
3294588
3308076
0304009
6000734
0372207
0400559
3311321
3294370
4308958
4309733
3308220
3308887
0394212
0394213
0395856
4309368
4309516
0398718
3303322
3315308
3315350
0381423
4314472
3298442
3303498
3309203
3282779
4353085
0071634
0343281
3298307
4313020
4352875
3303240
4311305
4311470
3303152
3303545
0398364
0394022
0404055
3310747
3309027
4352435
6000698
3309044
4311898
4310034
3301493
4352570
0384396
4353610
4313725
0390764
4313274
4310853
4353454
3303457
4314117
3308506
4310581
3315540
0395768
4308764
4308092
0363740
3243338
3243342
3314497
4353162
3305160
3311481
3311494
3301365
3303124
3303279
3295591
4309532
3298451
4313972
3294623
4312808
6000688
0371847
4310663
Matrikula
Matrícula
BI6260AU
BI9226BU
SS3599 O
BI0034BS
ES114861
ES114868
BI3165 V
BI3165 V
BI3165 V
BI5747AM
NA5649 I
M 7051DC
M 7051DC
M 4818HV
P 1387 H
S 9917 Y
S 3947 M
BI6110BU
BI6110BU
E 365292
BI1742AD
VI1410 S
BI7740AW
BI4026BT
BI7335AC
VI7229 N
B 2090OH
M 0411LD
034022
BI5923BK
BI0110AC
BI0110AC
BI0110AC
M 3422SL
M 3422SL
CICLOMOT
BI9374BN
M 2593FL
M 2593FL
B 7402IV
BI8536AK
BI4812AN
SS6269AU
BI7380AN
BI2483AH
BI7332AK
VI5990 F
VI5990 F
BI9663BK
NA6205AB
BI8518AU
S 6722 U
VI3218 N
VI3218 N
BI8625BT
BI0283BC
BI1858BU
BI7154AG
BI7154AG
VI6820 F
BI9811AH
BI5035BL
BI7919AS
BI7133BN
BI6953BT
BI0247AL
SS1854AB
BI5275BU
BI1705BH
BI1705BH
M 0255IH
BI7656BG
LE8543 L
NA2547AB
SS4830 Y
BI8041BC
LO0638 K
BI5923AZ
BI2326BM
O 9376AY
BI4757AD
M 8511SL
S 5893 Y
BI9048BJ
BI2840AS
BI2840AS
SS2403 S
M 0074GZ
BI0972BY
BI5940BW
BI5940BW
BI1901AN
SS3006 X
BI0622BP
BI8984AT
B 1111PH
BI6897AP
M 5905PX
SS3774 N
S 2356 N
BI7701BU
BI2620AB
BI7982BW
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
22-09-95
06-10-95
13-10-95
30-05-95
06-08-95
05-08-95
19-08-95
12-08-95
19-08-95
16-09-95
19-10-95
13-10-95
13-10-95
13-08-95
22-08-95
14-10-95
11-09-95
28-04-95
02-08-95
24-07-95
08-09-95
29-09-95
26-10-95
14-09-95
04-09-95
22-07-95
14-08-95
27-08-95
16-07-95
31-08-95
21-07-95
21-07-95
21-07-95
20-08-95
20-08-95
20-09-95
30-07-95
06-10-95
06-10-95
06-08-95
28-10-95
05-08-95
10-08-95
25-09-95
05-09-95
21-09-95
09-11-95
09-11-95
09-05-95
12-10-95
16-09-95
26-07-95
22-09-95
22-09-95
22-07-95
12-08-95
22-10-95
03-10-95
03-10-95
01-08-95
02-08-95
29-08-95
14-09-95
17-08-95
27-09-95
27-08-95
07-09-95
07-09-95
21-10-95
12-10-95
21-10-95
29-07-95
14-10-95
12-09-95
04-10-95
06-08-95
25-10-95
13-08-95
03-09-95
26-10-95
06-10-95
10-08-95
07-04-95
22-09-95
29-07-95
30-07-95
17-08-95
22-09-95
20-09-95
13-09-95
13-09-95
12-07-95
19-07-95
29-07-95
05-07-95
20-08-95
22-08-95
23-10-95
03-08-95
09-10-95
14-09-95
30-08-95
09-09-95
060.1 /X
052 /R
052 /R
052 /R
061.1 /L
060.1 /X
052 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
167 /R
060.1 /X
008 /O
091.2 /R
008 /O
052 /R
052 /R
154 /R
154 /R
060.1 /X
008 /O
050 /R
021.4 /R
094.1C /R
060.1 /X
094.1C /R
052 /R
052 /R
008 /O
072.3 /L
061.1 /L
061.1 /L
061.1 /L
052 /R
052 /R
038 /R
094.1C /R
061.1 /L
061.3 /L
059.3 /L
052 /R
094.1C /R
094.1B /R
154 /R
090.2 /R
052 /R
151.2 /R
238 /C
154 /R
052 /R
052 /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
154 /R
094.1C /R
020.1 /R
061.1 /L
008 /O
247 /C
094.1C /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
060.4 /X
050 /R
052 /R
054.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1B /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
072.3 /L
117.1 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
094.1 /R
154 /R
146 /R
052 /R
091.2 /R
061.1 /L
008 /O
154 /R
094.1B /R
152 /R
094.1D /R
052 /R
154 /L
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
060.1 /X
052 /R
50.000
30.000
20.000
30.000
20.000
25.000
30.000
30.000
35.000
5.000
15.000
50.000
100.000
16.000
100.000
25.000
30.000
5.000
5.000
25.000
100.000
30.000
50.000
10.000
50.000
10.000
30.000
30.000
50.000
50.000
50.000
5.000
50.000
25.000
30.000
10.000
10.000
50.000
5.000
2.000
25.000
10.000
10.000
5.000
10.000
25.000
15.000
10.000
5.000
25.000
20.000
5.000
25.000
30.000
5.000
10.000
40.000
50.000
100.000
10.000
10.000
25.000
25.000
10.000
20.000
25.000
10.000
25.000
25.000
50.000
25.000
16.000
35.000
30.000
30.000
10.000
20.000
16.000
20.000
35.000
15.000
30.000
20.800
10.000
10.000
5.000
15.000
50.000
16.000
50.000
100.000
5.000
10.000
10.000
10.000
30.000
5.000
20.000
5.000
20.000
25.000
50.000
25.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
LIZARAZU MARTIN, PEDRO JESUS
LIZARRABURU IBARLOZA, JOSE MIGUEL
LIZARRAGA AGUERRETA, JESUS
LIZARRAGA AGUERRETA, JESUS
LIZARRAGA AGUERRETA, JESUS
LIZARRAGA GONZALEZ, ALBERTO
LIZARRITURRI QUIJANO, PALOMA
LLAMA GARCIA, MA TERESA
LLAMA ZUBIETA, ANGEL FERNANDO
LLAMOSAS GORTAZAR, JOSE FELIX
LLANO BARRERA, PRUDENCIO
LLANO PEREZ, SANTOS
LLERA GOMEZ, ADELINA
LLODIO MARTINEZ, VERONICA
LLONA LOPATEGUI, JUAN CARLOS
LLORENS GARCIA, ANTONIO
LOIZAGA MUGICA, ANDER
LOPETEGUI VITORIA, JOSE MARIA
LOPEZ DEL CORRAL SAINZ EZ, MA TERESA
LOPEZ BARRENA, AITOR
LOPEZ CALVO, ALFONSO
LOPEZ CALVO, ALFONSO
LOPEZ CARRERAS, MARIA CARMEN
LOPEZ CARRETERO, MA CARMEN
LOPEZ DE AYALA, JESUS CALERO
LOPEZ DE GOICOECHEA, M JOSEFA
LOPEZ DIAZ, JOSE MANUEL
LOPEZ FERNANDEZ, SANTIAGO
LOPEZ FREIJO, MA DEL ROSARIO
LOPEZ GABARDA, NAZARIO A
LOPEZ GONZALEZ, BENITO
LOPEZ GONZALEZ, BENITO
LOPEZ GONZALEZ, BENITO
LOPEZ GONZALEZ, JOSE
LOPEZ GONZALEZ, JOSE
LOPEZ LLORENTE, MANUEL
LOPEZ LOMBARDIA, M ISABEL
LOPEZ MARTINEZ, EDUARDO
LOPEZ MARTINEZ, JOSE RAMON
LOPEZ OTAOLA, JAIME JAVIER
LOPEZ PALLARES, VERONICA
LOPEZ PRIETO, VENTURA
LOPEZ REQUEJO, JOSE IGNACIO
LOPEZ REY, ROBERTO
LOPEZ RODRIGUEZ, JOSE LUIS
LOPEZ RODRIGUEZ, LUIS
LOPEZ RUIZ, DANIEL
LOPEZ RUIZ, LUIS ALFONSO
LOPEZ SAEZ DE BURUAGA, JUANA MARIA
LOPEZ SANCHEZ, RAMON
LOPEZ TAMARA, MA CARMEN
LOPEZ VAZQUEZ, MARIA DOLORES
LORENTE TRECU, XABIER
LORENZO FERNANDEZ, JOSE LUIS
LORENZO ITURRALDE, MIGUEL ANGEL
LORENZO MAC LEAN, MARIA ISABEL
LORES BAKERIZA, EMILIO
LOROÑO DUDAGOITIA, ANA ISABEL
LOS HUERTOS RENTERIA, JOSE LUIS
LOSADA FONTELA, MANUEL
LOZANO MEDINA, ANGEL JOAQUIN
LUCIO PEREZ, CARLOS MANUEL
LUENGO CEINOS, JOSE LUIS
LUKEBA, NOONGALA
LUQUE ASTORGA, JUAN
LUQUIN EGAÑA, IÑIGO
LUSAR CRUCHAGA, MIGUEL
MAÑAS RODRIGUEZ, MANUEL
MACARRON FUERTES, JUAN RAMON
MACIÑEIRA LOPEZ, PABLO ANTONIO
MACIAS DE ANTONIO, ANTONIO
MADARIAGA AGUIRRE, JESUS
MADARIAGA ELEXPE, JON
MADARIAGA ELEXPE, JON
MADARIAGA ELEXPE, JON
MADARIAGA TORREALDAY, JOSE ANTONIO
MADDY PAULY, MADELEINE
MADDY PAULY, MADELEINE
MADRID MOLINA, JACINTO
MADROÑO GARCIA, MANUEL
MAESE NUÑEZ, ANTONIO
MAGUREGUI CHACARTEGUI, AITOR
MAGUREGUI CHACARTEGUI, JAVIER
MAHEDERO TAMAYO, JUAN ANTONIO
MAICAZA ZABALBURU, COVADONGA
MAILLO GUTIERREZ, EMILIANO J
MAIZ ALCORTA, EVARISTO
MAIZ ALCORTA, EVARISTO
MALAXETXEBARRIA GONDRA, JUAN M
MALCOLM SMITH, BRUCE
MALCOLM SMITH, BRUCE
MANCERA MONTOYA, JOSE MANUEL
MANTEROLA ALBISU, KIZKITZA
MANTEROLA EGAÑA, CHRISTIAN
MANUEL GONCALVES, ARTURO
MANZANARES JIMENEZ, ANTONIO
MANZANO MANSILLA, PRIMITIVO
MANZANOS ELGUEZABAL, M.a PILAR
MARCOS BORREGUERO, JUAN FRANCISCO
MARCOS DUPLAA, SUSANA BEATRIZ
MARCOS GALAN, ANDRES
MARCOS VILARCHAO, DANIEL
MARIA VEIT WINKLER, UTE
0275577
3303266
0394181
3311319
3311315
3272381
4313164
4314257
4313024
0393870
0357771
0298260
3318328
0384021
3307434
4309459
4313864
0386903
4311904
3291468
3306929
3306930
4310160
3311499
3314478
0391290
4309908
4305095
3294737
0394096
4311723
4313027
4313427
4309812
4309813
4353354
3309417
3287149
3317708
3308473
4310787
4352659
4352977
4353026
0404619
4353080
3276957
0395911
3303521
3314251
4311488
0384039
4308634
4311549
4312664
3301458
3303972
3301459
4350853
3315194
0399710
3309007
3202768
3317655
4353073
0217817
3276902
6000731
3294557
4310216
4313201
3294245
0364986
0364984
0364985
3314523
3315369
3315372
0371845
4310867
3307162
3294408
0359853
4311335
4312475
4353132
3303077
3303352
0400351
3243380
3243395
3302351
0187008
4310368
4311036
3310720
3303412
0398744
3315301
3287412
3314331
4312756
3307386
— 1311 —
Matrikula
Matrícula
BI2664 V
BI7874BJ
NA0674 F
NA2859AC
NA0674 F
BI6320AT
M 7387FG
BI1708AW
SS7352AJ
BI8034BL
BI1912AS
BI4641AT
O 3928AY
BI2349AU
BI4735BF
B 3784PM
BI3407BX
BI7541BW
BU5023 S
SS1742AS
CI256211
CI256211
A 2511BP
BI3263 T
BI3428BD
BI9414BX
O 5060BJ
BI7561BT
BI9833AG
V 9865BJ
S 9084 U
S 9084 U
S 9084 U
B 9596IL
B 5113KS
BI9475BK
BI6939BJ
BI9908 U
SS7922 Y
BI4424AT
BI8800AP
BI5677BW
SS8685AN
BI9560AP
BI5357 Z
BI1055BV
BI9536BC
BI9736AY
VI0276 M
BI9160AH
BI0003BN
BI1675AW
BI0255BW
BI7611AY
SS0324 S
BI7004BU
BI6305AZ
BI0695AF
BI1931BP
BI1284AB
BI9247BF
BI5978BD
M 7905ET
Z 1807 J
BI2146BC
BI1695BW
B 4325OT
BI9963BK
BI2630BB
V 0374CJ
S 3311 U
BI2668AW
CICLOMOT
434080
434080
BI4315BW
A 6727 V
A 6727 V
BI7803 Y
B 1920NS
BI8058BK
GC9674AV
BI5537BD
SS9598 W
M 3293HM
BI8553BM
BI1098AJ
BI1098AJ
BI8408AP
BI6800BP
BI6800BP
B 4716NF
SS0819AD
SS3910AM
BI2163BJ
P 1387 H
SS7560AM
BI1613BY
BI1715AF
BI7434BB
BI5982AG
BI2463AY
BI6278BX
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
27-10-95
28-07-95
25-09-95
04-09-95
04-09-95
10-08-95
14-10-95
25-10-95
12-10-95
10-08-95
04-10-95
15-10-95
21-11-95
26-08-95
09-08-95
19-08-95
22-10-95
11-08-95
27-09-95
25-09-95
04-07-95
04-07-95
29-08-95
11-09-95
19-09-95
28-10-95
25-08-95
10-03-95
10-08-95
13-10-95
24-09-95
12-10-95
15-10-95
23-08-95
23-08-95
27-09-95
28-07-95
05-08-95
28-10-95
06-08-95
10-09-95
09-09-95
20-09-95
20-09-95
19-10-95
21-09-95
10-07-95
08-10-95
10-08-95
16-09-95
22-09-95
23-09-95
30-07-95
23-09-95
08-10-95
25-08-95
26-09-95
30-08-95
12-06-95
02-10-95
02-11-95
27-07-95
05-10-95
03-11-95
21-09-95
16-07-95
03-07-95
29-09-95
31-07-95
31-08-95
14-10-95
12-07-95
29-09-95
29-09-95
29-09-95
24-09-95
09-10-95
09-10-95
27-08-95
12-09-95
15-07-95
22-07-95
31-07-95
23-09-95
07-10-95
22-09-95
16-07-95
01-08-95
29-08-95
09-08-95
13-08-95
04-04-95
02-10-95
03-09-95
16-09-95
22-08-95
04-08-95
26-10-95
21-09-95
31-08-95
11-09-95
08-10-95
30-07-95
167 /R
152 /R
061.1 /L
008 /O
008 /O
094.1C /R
052 /R
052 /R
052 /R
167 /R
021 /R
008 /O
061.3 /L
090.1 /R
154 /R
052 /R
052 /R
094.1 /R
052 /R
094.1B /R
008 /O
060.1 /X
052 /R
061.3 /L
061.3 /L
170 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
060.1 /X
154 /R
060.1 /X
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
059.3 /L
052 /R
090.2 /R
020.1 /R
094.1B /R
061.3 /L
052 /R
090.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
094.1B /R
094.1C /R
052 /R
061.3 /L
238 /C
090.1 /R
008 /O
061.3 /L
052 /R
152 /R
091.2 /R
050 /R
154 /R
052 /R
052 /R
094.1C /R
008 /O
118.1 /R
060.1 /X
094.1C /R
061.1 /L
008 /O
091.2C /R
052 /R
154.01 /R
094.1C /R
018.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
094.1B /R
094.1C /R
090.2 /R
094.1B /R
154 /R
152 /R
059.3 /L
052 /R
052 /R
060.1 /X
094.1B /R
154 /R
008 /O
094.1C /R
061.3 /L
052 /R
171 /R
15.000
10.000
50.000
200.000
200.000
10.000
30.000
20.000
20.000
15.000
50.000
50.000
5.000
10.000
5.000
30.000
20.000
50.000
20.000
15.000
50.000
25.000
25.000
5.000
5.000
15.000
25.000
20.800
10.000
5.000
20.000
25.000
25.000
25.000
25.000
40.000
50.000
5.000
50.000
5.000
30.000
40.000
20.000
25.000
2.000
25.000
10.000
40.000
10.000
5.000
25.000
10.000
25.000
20.000
20.000
10.000
10.000
10.000
25.000
5.000
10.000
10.000
150.000
5.000
25.000
25.000
16.000
25.000
5.000
25.000
30.000
10.000
50.000
15.000
25.000
10.000
50.000
100.000
16.000
20.000
5.000
10.000
10.000
20.000
20.000
30.000
10.000
10.000
10.000
10.000
5.000
15.000
2.000
25.000
30.000
50.000
10.000
15.000
100.000
10.000
5.000
25.000
5.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
Matrikula
Matrícula
MARIN ARANCON, NORBERTO
MARIN SARALEGUI, JUAN
MARQUES GONZALEZ, MARIA LUZ
MARQUEZ LOPEZ, MIGUEL
MARQUINEZ ANGULO, MERCEDES
MARTIARTU GUEZURAGA, M JESUS
MARTIN BARON, JUAN MANUEL
MARTIN BLANCO, NEREA
MARTIN CALDERON, ANDRES
MARTIN FONFRIA, IÑIGO
MARTIN FORMOSO, FLORENTINO
MARTIN GALLARDO, RAFAEL
MARTIN GARRIDO, PEDRO
MARTIN JAUREGUIBEITIA, M.a VICTORIA
MARTIN MORATA, LUIS MARIA
MARTIN ORTIZ, RAFAEL
MARTIN POLO, FRANCISCO
MARTIN RODRIGUEZ, CARMEN
MARTIN SABELL, JUAN
MARTIN SAIZ, JOSE RAMON
MARTIN SOTO, ELEUTERIO
MARTIN VICARIO, PAULINO
MARTINEZ DE LUCO IRAZU, JOSE IGNACIO
MARTINEZ DE OSABA LLONA, IGNACIO
MARTINEZ LECEA GARCIA, JESUS
MARTINEZ ACEBES, FLORENCIO
MARTINEZ ALEJOS, FRANCISCO JAVIER
MARTINEZ AREVALO, UNAI
MARTINEZ AREVALO, UNAI
MARTINEZ BOCANEGRA, CARLOS JAVIER
MARTINEZ BOCANEGRA, CARLOS JAVIER
MARTINEZ CANDIA, CARMEN PILAR
MARTINEZ CARREIRA, JOSE ANTONIO
MARTINEZ DE SARACHO, AITOR
MARTINEZ DE SARACHO, GAIZKA
MARTINEZ DE SARACHO, JESUS
MARTINEZ FERNANDEZ, EDUARDO
MARTINEZ GIMENEZ, JESUS ANGEL
MARTINEZ GUERRICAGOITIA, FERNANDO
MARTINEZ IGLESIAS, JOSE
MARTINEZ JIMENEZ, ESTHER
MARTINEZ MARIN, JUAN JOSE
MARTINEZ MARTIN, PEDRO IGNACIO
MARTINEZ OLIVER, LUIS EMILIO
MARTINEZ PAMPLIEGA, ROBERTO
MARTINEZ PEREZ, ANA MARIA
MARTINEZ PEREZ, EMILIO
MARTINEZ RIVAS, IVAN
MARTINEZ RIVAS, IVAN
MARTINEZ RIVAS, JUAN
MARTINEZ SANCHEZ, SILVIA
MARTINEZ SEGURA, ROBERTO
MARTINEZ TOBES, JESUS
MARTINEZ TOBES, JESUS
MARTINEZ TOBES, JESUS
MARTINEZ TOBES, JESUS
MARTINEZ URQUIJO, HILARIO
MARTINEZ VELASCO, LUIS MARIA
MARTOS JIMENEZ, ANA
MARTOS MESAS, JUAN CARLOS
MAS JUAN, GABRIEL
MASA BERRETEAGA, MARIA DOLORES
MASSOBRIO JAUREGUIBE, MA JOSE TERESA
MASSOBRIO JAUREGUIBE, MA JOSE TERESA
MATA ECHEBERRIA, GAIZKA
MATA MARIN, JOSE
MATA TORRE, MARIA OLVIDO
MATARRAZ VELASCO, JESUS JAVIER
MATEO BREGON, JULIA
MATIA ABASOLO, ANGEL LUIS
MATOS AMAYA, FERNANDO
MAYOR GIBERNAU, FCO DE SALES
MAYOR LOZANO, MIGUEL ANGEL
MAZONOWICZ HINZPETER, BERNARDETTE R
MEÑICA LOROÑO, JESUS MARIA
MEDIALAUNETA CHACARTEGUI, I MARTIN
MEDINA DURAN, GALO
MEDRANO ARENZADA, JOSE MARIA
MEDRANO GONZALEZ, JOSE ANTONIO
MEJIAS DOMINGUEZ, JOAQUIN
MELENDRE ELICES, POLICARPO
MENCERREYES SANTAMARIA, JOSE LUIS
MENCHACA RUIZ, JOSE RAMON
MENDEZ CORCUERA, MA BEGOÑA G
MENDEZ VAGACES, BASILIO
MENDIOLA ZARANDONA, MARIA DOLORES
MENDIVIL CORTAZAR, JOSEBA GOTZON
MENDIVIL SARACHAGA, HUGO
MENDIZABAL AZKUE, MARIA ARANZAZU
MENDIZABAL BARRENECHEA, JON I¿AKI
MENENDEZ GAMALLO, MILAGROS
MENENDEZ GUTIERREZ, JOSE MANUEL
MERCHAN CEBALLOS, ANTONIO JOSE
MERINO ARROYO, IGNACIO
MERINO GATON, MA ANGELES
MERINO MORENO, JAVIER
MERUELO CONDE, ENCARNACION
MIELGO REOYO, JESUS
MIERA DIRUBE, RAFAEL CARLOS
MIGUEL ARANA, JOSE ALBERTO
MIGUEL BLANCO, ISIDRO
MIGUEL GOMEZ, JESUS
MIGUEL GOMEZ, JESUS
3303497
3243389
4353758
3308607
4351888
3310771
0108061
3310878
4312443
3311254
3314292
0396353
4310706
0361925
3307610
4310996
3287437
3309459
4314218
3294880
3309025
4310526
3303709
3309487
4308950
4310938
3277016
3307269
3307291
3311414
3311447
3303600
0395221
0289723
3291469
3314411
4312869
4310618
3307338
3277009
0387109
3294696
3308513
0399175
3307455
3307326
0296833
0321862
0321864
0321863
0404647
0261077
0381714
3305219
3305229
3305153
0399838
0310875
3311280
4311558
6000705
4313863
4309338
4309726
4353630
0399314
4310962
0395111
3307526
6000691
3309407
4313642
4310726
4309972
3307459
3303995
4310149
0395270
4353008
3303959
4353514
3309211
0235929
3301196
3291473
0256376
4309665
0295844
3310881
0180751
0377598
4310051
0375774
0399405
3309177
0395116
3315238
3295659
4314482
0398661
0404202
4311324
4311357
LO7172 K
BI0861AV
BI3762BM
BI5640AS
BI4952BL
BI6531AY
BI1431BX
BI1279BC
BI9958BD
E234219
BI4811 X
BI7799BS
SS7236AT
M 2639HW
BI0226AT
BI5568BT
BI0571AJ
BI9430AH
M 2684SU
BI4703BD
BI9563BL
BI0933AY
N 6740 T
BI8518AG
SS1202 X
B 0745FK
BI7094BW
BI8384AJ
BI8384AJ
BI6105 Z
BI6105 Z
TF1716AS
BI6283AX
BI9349AP
BI0548AD
BI3615AW
BI6632AZ
BI7298BF
M 9081FF
BI9724BF
SS9294 W
AL8973 W
BI4970BH
M 9640HC
BI3102BF
BI7647AX
LO6610 G
BI7904AX
BI7904AX
BI7904AX
BI3482BN
BI1207AW
BI1639AS
BI1639AS
BI4018AU
BI4018AU
BI1394 I
BI7681BS
BI1556BM
BI0551AG
BI8204BU
NA3466 U
SS8639AN
SS8639AN
SS8513AU
BI7862 P
B 3152KD
NA5779AH
VA7813 I
BI3121AL
BI4287BF
B 8310NV
BI7698AV
BI0157AT
BI0831BC
BI8900AJ
BI4432BF
BI9892AY
BI7367AP
BI3656AL
BI6256 Y
BI2743BB
BI8985AT
BI5422AZ
BI0348 K
BI1655BL
SS3041AB
V 04836R
BI2549AJ
SS9722AK
BI5194BC
SS4689AS
BI6437AY
BI7585BH
BI2462BD
BI2701AT
BI0106BB
BI1386AW
S 4651 V
BI7649BG
BI0007BC
ZA8155 G
ZA8155 G
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
10-08-95
13-08-95
15-10-95
02-09-95
17-08-95
16-08-95
04-10-95
09-09-95
07-10-95
12-08-95
15-09-95
11-08-95
10-09-95
24-08-95
08-10-95
16-09-95
02-09-95
28-06-95
22-10-95
07-05-95
28-07-95
02-09-95
23-08-95
08-08-95
13-08-95
14-09-95
21-07-95
20-07-95
20-07-95
10-09-95
10-09-95
14-08-95
01-10-95
22-09-95
25-09-95
21-09-95
10-10-95
09-09-95
25-07-95
20-07-95
06-08-95
06-08-95
13-08-95
03-11-95
11-08-95
24-07-95
10-08-95
04-10-95
04-10-95
04-10-95
01-11-95
09-09-95
17-09-95
18-09-95
19-09-95
18-09-95
08-11-95
09-07-95
21-08-95
23-09-95
25-09-95
22-10-95
19-08-95
27-08-95
13-10-95
02-11-95
15-09-95
16-09-95
26-08-95
14-09-95
31-07-95
20-10-95
10-09-95
26-08-95
12-08-95
30-09-95
29-08-95
07-09-95
20-09-95
23-09-95
07-10-95
01-10-95
28-07-95
29-06-95
28-09-95
11-07-95
26-08-95
06-11-95
12-09-95
30-09-95
26-09-95
27-08-95
02-11-95
30-10-95
21-09-95
20-09-95
03-10-95
25-09-95
28-10-95
18-09-95
14-10-95
22-09-95
23-09-95
094.1B /R
094.1B /R
052 /R
094.1C /R
052 /R
154 /R
061.1 /L
154 /R
052 /R
060.1 /X
061.3 /L
091.2 /R
052 /R
154 /R
154 /R
052 /R
171 /R
061.3 /L
052 /R
094.1C /R
094.1C /R
052 /R
094.1B /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
091.2 /R
154 /R
154 /R
061.1 /L
008 /O
094.1B /R
061.3 /L
061.3 /L
090.2 /R
008 /O
052 /R
052 /R
090 /R
094.1C /R
008 /O
054 /R
154 /R
238.1 /C
154 /R
094.1C /R
094.1A /R
146.1 /R
008 /O
060.1 /X
001 /O
238.1 /C
094.1 /R
091.2 /R
154 /R
091.2 /R
061.3 /L
094.1C /R
061.1 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
154 /R
094.2 /R
052 /R
060.1 /X
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
094.1B /R
052 /R
054.1 /R
052 /R
094.1B /R
050 /R
094.1B /R
094.1C /R
094.1C /R
094.1C /R
060.1 /X
052 /R
059.3 /L
154 /R
020.1 /R
008 /O
052 /R
021 /R
061.3 /L
094.1B /R
117.1 /R
061.3 /L
154 /R
052 /R
143 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
10.000
10.000
30.000
10.000
35.000
5.000
50.000
5.000
20.000
25.000
5.000
16.000
25.000
5.000
5.000
20.000
5.000
5.000
25.000
10.000
10.000
20.000
10.000
5.000
25.000
25.000
16.000
5.000
5.000
50.000
100.000
10.000
5.000
5.000
15.000
100.000
20.000
25.000
15.000
10.000
100.000
5.000
5.000
5.000
5.000
10.000
15.000
15.000
75.000
50.000
10.000
8.000
16.000
16.000
5.000
16.000
5.000
10.000
50.000
25.000
30.000
20.000
30.000
40.000
30.000
5.000
20.000
10.000
10.000
25.000
50.000
35.000
25.000
30.000
5.000
10.000
20.000
16.000
40.000
10.000
25.000
10.000
10.000
10.000
10.000
50.000
20.000
2.000
5.000
20.000
100.000
30.000
50.000
5.000
10.000
15.000
5.000
5.000
20.000
15.000
5.000
20.000
25.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
MILAGROS CARCAR, MIGUEL ANGEL
MILLAN CALLEJERO, ISMAEL
MINER ARANZABAL, FRANCISCO JAVIER
MOHAMMAD, NAJIB
MOHAMMAD, NAJIB
MOHAMMAD, NAJIB
MOHAMMED, ESSADI
MOJAS BUSTO, ROBERTO
MOLINER IBAÑEZ, ANTONIO
MOLINOS MARTINEZ, BERNARDO MANUEL
MONASTERIO IBARLUCEA, JUAN RAMON
MONASTERIO IBARLUCEA, JUAN RAMON
MONREAL GARCIA, CARLOS
MONTEJO PEREZ, ALFREDO
MONTERO PACIN, MANUEL
MONTES ATXURRA, PEDRO
MONTES GOGEASCOECHEA, ANGEL SABINO
MONTES VIÑAS, JOSE ANTONIO
MONTIEL FERNANDEZ DE PINEDO, EMILIO
MONTIEL RODRIGUEZ, JOSELITO
MONTOYA MUZA, JUAN
MONTOZA GUZMAN, MAXIMO
MORALES MAYORA, ASIER MARIA
MORAN EGUIZABAL, MARIA OLGA
MORAN FERNANDEZ, ALBERTO
MORAN PAEZ, JOSE RAMON
MORENO DE CAYEUX SENA, MARTIN ANDRES
MORENO DE CAYEUX SENA, MARTIN ANDRES
MORENO ESCUDERO, ADELA
MORENO GABRIEL, ANTONIO
MORENO MARTIN, FLORENTINA
MORENO TORRECILLA, FLORENCIO
MORILLO GALLARDO, MOISES
MORO AGUAYO, EPIFANIO
MORO AGUAYO, EPIFANIO
MORO AGUAYO, EPIFANIO
MORO GONZALEZ, JOSE ROBERTO
MORO HIGELMO, ALEJANDRO
MORO HIGELMO, ALEJANDRO
MORONO CRISTOBO, JOSE RAMON
MORRONDO MARTIN, MA JESUS
MOSQUERA ABELLEIRA, JESUS
MOSQUERA PRIETO, JOSE MARIA
MOTOS BORJA, ISRAEL
MUÑIZ AGUNDEZ, IÑAKI
MUÑOZ GALLEGO, CLARA M
MUÑOZ LOPEZ DE MATURANA, RAFAEL
MUÑOZ RUBIO, JOSEFA
MUÑOZ ANDRES, JONATAN
MUÑOZ ANDRES, JONATAN
MUGICA SAMPERIO, MA CONCEPCION
MUGUERZA GOGENOLA, ESTANISLAO
MUGURUZA SALABERRIA, JOSE MARIA
MUNGUIA ALVARADO, JOSE RAMON
MUNITIS RUIZ, JULIAN
MURELAGA MAURA, ANTONIO
MURELAGA MAURA, ANTONIO
MURGOITIO FERNANDEZ DE, MIGUEL ANGEL
MURGUIA CANTERO, MIGUEL ANGEL
MURILLO MELLADO, JOSE LUIS
MURO VILLACAMPA, PEDRO JOSE
MURUAGA ARTECHE, FELIX
MUZA ESCUDERO, JUAN
MUZA ESCUDERO, MARIA BEGOÑA
MUZA JIMENEZ, JUAN ANTONIO
MUZA JIMENEZ, JUAN ANTONIO
MUZA JIMENEZ, SANTITA
NAVAJAS PINEDO, ARITZ
NAVARRO FERNANDEZ, RAFAEL
NAVARRO GARCIA, FRANCISCA
NAVAS HERNANDEZ, ANGEL M.
NAVAS LORITE, MANUELA
NAVAS LORITU, MANUELA
NAVAS PASTOR, JESUS
NAVEIRA MOSQUERA, OBDULIA
NAVERO OLIVENZA, CESAREO
NAVES ROZA, JOSE FCO.
NAVIDAD FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER
NAZABAL ZUNZUNEGUI, GLORIALDO
NCHAMA NSUE, JULIA
NCHAMA NSUE, JULIA
NICOLAS SALUDES, FCO JAVIER
NIETO ECHEVARRIA, MARIA PAZ
NIETO ECHEVARRIA, MARIA PAZ
NIETO GABIOLA, JOAQUIN
NIETO MARTINEZ, JUAN ANTONIO
NIETO PERALTA, JUAN JOSE J
NIETO RODRIGUEZ, FERNANDO
NORATO EGUIA, MA DEL CARMEN
NORAZABAL ZUZUNEGUI, GLONALDO
NOVO DEVESA, JOSE MANUEL
NOVO GARCIA, RICARDO
NOYA OTERO, MANUEL
NSAMU, NBUMBA
NUÑEZ SANCHEZ, EMILIO
NUÑEZ BADIOLA, MIGUEL ANGEL
NUÑEZ GARCIA, JUAN
NUÑEZ GARCIA, YOLANDA
NUÑO GARCIA, JOSE MANUEL
OBIETA ORUE, JAVIER BRUNO
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4313601
2007302
4314298
4311563
4313159
4313722
3316876
3309031
4308951
0326249
0240819
0398236
4313694
4309100
4308490
0396357
3295663
4310453
0390719
4311486
0378757
3205634
3303349
3227731
4310355
3205717
4309179
4314249
0380423
4314013
3309189
4310005
3314439
4308774
4309172
4309132
3307510
0394683
0398317
3303034
4313127
0404706
0323410
4352139
3318535
0399816
4309265
0395769
0400563
0400564
4312969
3303276
3308418
0324371
3294499
3294334
3294611
4352782
4351704
4309068
4309827
6000713
0404070
4312968
3315265
3315267
3311496
6000686
3307451
3314270
0399791
0399461
0383598
4309642
3291414
4353738
4310426
3315261
0391495
3310570
3310739
3315250
0349610
0349611
3303590
3309020
3287152
4312209
4352421
0391494
0383386
0399162
4314391
3314448
3315379
4308867
3307603
0352099
4312518
4312932
— 1312 —
Matrikula
Matrícula
NA2959 T
Z 4336AV
SS3555AD
LE1470 O
LE1470 O
LE1470 O
BI0621AC
BI1263AW
SS7925 T
BI1916BK
BI8000BL
BI8000BL
SO5711 D
M 5947NT
BI6262 S
BI0070BC
BI9288BK
BI1992BV
BI7466BG
VI2028 O
S 5784 E
S 5387 M
SS8439AG
BI4279AB
BI2092BC
CICLOMOT
M 7597PZ
M 7597PZ
LU3665 J
M 9918MK
BI5207AH
M 4104HV
BI3193BH
BI0173BX
BI0173BX
BI0173BX
VA9562 V
BI0830AV
BI0830AV
SS8581AF
SS8619AN
BI5228BB
BU0093 S
BI4128BM
M 5817MN
BI2578AD
NA8150AL
BI3476BP
CICLOMOT
CICLOMOT
BI1032AK
SS7203 Z
BI7051BD
BI3109BK
BI2396BG
BI5786AJ
BI5786AJ
BI8476AK
BI0794BU
SS1893AP
B 9521LX
BI0188AS
LO0965 F
LO0965 F
BI4251AG
BI4251AG
VI6788 I
BI2729BV
M 9423OS
BI0000AF
BI2774BX
BI6633BJ
BI6633BJ
BI5345BU
BI1970BC
BI1420AY
O 3908SG
M 3022MU
BI3181AW
BI1797 U
BI1797 U
M 8961FV
BI4066AY
BI4066AY
SS1224 U
BI7011AV
BI7396AG
BI4300BV
BI4951BC
BI3181AW
0141254
BI2425BT
B 5864KV
BI3446 S
A 6727 V
BI0036BF
BI2702AB
VI4738 H
O 4811BN
BI9844AU
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
19-10-95
03-09-95
26-10-95
23-09-95
14-10-95
21-10-95
25-10-95
02-08-95
13-08-95
02-09-95
20-07-95
07-10-95
20-10-95
06-08-95
10-04-95
22-09-95
30-09-95
06-09-95
03-10-95
22-09-95
07-11-95
09-10-95
01-08-95
11-09-95
03-09-95
07-10-95
09-08-95
25-10-95
16-08-95
24-10-95
22-09-95
27-08-95
22-09-95
11-08-95
09-08-95
08-08-95
21-08-95
08-09-95
08-09-95
12-07-95
13-10-95
23-10-95
29-09-95
22-08-95
24-11-95
08-10-95
14-08-95
06-10-95
10-11-95
10-11-95
12-10-95
29-07-95
31-07-95
17-09-95
30-07-95
17-07-95
01-08-95
12-09-95
21-07-95
05-08-95
23-08-95
26-09-95
29-10-95
12-10-95
03-10-95
03-10-95
11-09-95
14-09-95
11-08-95
15-09-95
18-10-95
13-10-95
13-10-95
24-08-95
10-08-95
15-10-95
05-09-95
03-10-95
07-10-95
18-08-95
18-08-95
03-10-95
16-09-95
16-09-95
13-08-95
28-07-95
10-08-95
01-10-95
29-08-95
07-10-95
27-10-95
06-10-95
27-10-95
16-09-95
09-10-95
13-08-95
07-10-95
02-10-95
08-10-95
11-10-95
052 /R
100.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
090.2 /R
052 /R
020.1 /R
094.1C /R
117.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
091.2C /R
154 /R
052 /R
263 /C
052 /R
060.1 /X
008 /O
154 /R
154 /R
052 /R
008 /O
052 /R
052 /R
008 /O
052 /R
094.1C /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
154.1 /R
008 /O
060.1 /X
154 /R
052 /R
082.1 /R
167 /R
052 /R
061.3 /L
059.3 /L
052 /R
117.1 /R
008 /O
061.1 /L
052 /R
094.1B /R
154 /R
154 /R
154 /R
094.1B /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
019.1 /R
052 /R
060.1 /X
061.1 /L
061.3 /L
052 /R
154 /R
008 /O
059.3 /L
059.3 /L
059.3 /L
052 /R
091.2 /R
050 /R
052 /R
008 /O
074.2 /R
061.1 /L
008 /O
061.3 /L
059.3 /L
059.3 /L
094.1C /R
090.1 /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
021 /R
152 /R
167 /R
052 /R
061.4 /L
060.1 /X
052 /R
171.3 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
30.000
16.000
20.000
25.000
20.000
25.000
5.000
10.000
30.000
40.000
10.000
15.000
25.000
25.000
20.000
16.000
5.000
25.000
10.000
20.000
50.000
100.000
5.000
10.000
25.000
50.000
20.000
25.000
100.000
25.000
10.000
30.000
5.000
25.000
20.000
30.000
5.000
100.000
50.000
5.000
20.000
16.000
15.000
30.000
5.000
2.000
20.000
15.000
50.000
20.000
25.000
10.000
5.000
5.000
5.000
10.000
5.000
30.000
25.000
40.000
35.000
25.000
15.000
30.000
50.000
50.000
5.000
30.000
5.000
100.000
2.000
2.000
2.000
25.000
16.000
30.000
25.000
100.000
35.000
50.000
100.000
5.000
2.000
2.000
10.000
10.000
10.000
20.000
25.000
50.000
15.000
15.000
20.000
50.000
50.000
25.000
10.000
5.000
35.000
20.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
OBLITAS MONTERO, WILBER
OBREGON DELGADO, PEDRO LUIS
OCAMICA SAEZ, SILVIA
OCEJO ELGUERA, LEONARDO
OCHANDORENA NOBLE, M ELENA
OCHOA DIEZ, IGANCIO
OCHOA PEÑA, GABRIEL MIGUEL
OCHOANTESANA LEJARDI, JON MIRENA
OFICIALDEGUI IZAGUIRRE, JUAN RAMON
OHARRIZ GARCIA, MA. TERESA
OJINAGA GOYENECHE, JOSE ANTONIO
OLABARRIA ORTUONDO, JUAN ANTONIO
OLABARRIA ORTUONDO, JUAN ANTONIO
OLAETA ORBE, IGOR
OLAETA ORBE, IGOR
OLAETA PLAZAOLA, JOSE IGNACIO
OLALDE ARABIOTORRE, EDUARDO
OLAMENDI AZCARAY, JOSE ANTONIO
OLAMENDI AZCARAY, JOSE ANTONIO
OLANO ENZUNZA, AITOR
OLAORTUA URIBARRI, DANIEL
OLARRETA UGALDE, JON
OLARTE UGARTE, JOSE RAMON
OLARTE VIVES, MIREIA MARTA
OLASO TOCA, LUIS IGNACIO
OLCOZ ESPARZA, JOSE MARIA
OLEA OLIVER, ABEL MA
OLIVENZA TEJIDO, M.a VIRGINIA
OLIVENZA TEJIDO, M.a VIRGINIA
OLIVERA DEL RIO, JESUS
OLIVERA TECHERA, FRANCISCO MIGUEL
OLIVERA TECHERA, FRANCISCO MIGUEL
ONAINDIA LARRINAGA, MA BEGOÑA
ONZAIN GUTIERREZ, MARIO RAMON
ORBE ORUE REMENTERIA, MIREN IDOIA
ORBE UGALDE, MARIA JOSE
ORBEGOZO SALSAMENDI, JOSE MARI
ORDORICA BUTRON, MIGUEL JESUS
ORMAECHEA ATORRASAGASTI, LUIS MARIA
ORMAZABAL AMUNARRIZ, MA DOLORES
ORRADRE MARTINEZ, JULIAN
ORTEGA GARCES, FRANCISCO
ORTEGA GOMEZ, AGUSTIN
ORTEGA MAESTRO, JESUS
ORTEGA MARTIN, ANGEL
ORTEGA RODRIGUEZ, EUGENIO
ORTEGA RODRIGUEZ, EUGENIO
ORTIZ DE COSCA GARCIA, FCO JAVIER
ORTIZ FERNANDEZ, MERCEDES
ORTIZ FERNANDEZ, MERCEDES
ORTIZ MARTINEZ, CARLOS
ORTIZ MUÑOZ, ANTONIO
ORTUONDO S.A., BODEGAS
ORUE ECHEVARRIA, GORKA BILBAO
OSORIO IBAÑEZ, BORJA ENRIQUE
OSORIO IBAÑEZ, BORJA ENRIQUE
OSTERIZ ORTIGOSA, MA ERNESTINA
OTAOLEA IRURETAGOYENA, M CORO
OTAZUA GORRIÑO, IÑIGO
OTERO BEMPOSTA, OLGA
OTERO LANAS, JOSE LUIS
OZAETA UGARTE, JAVIER
OZAMIZ ERAUSQUIN, LUIS EUGENIO
PAÑEDA HERNANDEZ, ANDER
PABLOS EXPOSITO, JOSE LUIS
PADILLA BERMUDEZ, JUAN
PALACIOS BLANCO, JAVIER
PALAZUELOS ACHOTEGUI, JAVIER
PANTIGOSO GUNDIN, ADOLFO
PARADA RODRIGUEZ, JOSE FELIX
PARDO AREAL, MANUEL
PARRA LOBATO, AGRICIO
PARRES DIAZ, MARIA DEL CARMEN
PARTE FUENTE, CELESTINO SAMUEL
PASCUAL ASPRON, MARCOS
PASCUAL BURGUERA, JAIME
PASCUAL COCA, PABLO
PASCUAL MANSO, CRISANTO
PATIÑO RODRIGUEZ, MARIO
PAUEL, BRUEU
PAVANES GALVAN, JUAN JOSE
PEÑA CASTRODEZA, JOAQUIN
PEÑA ESPAÑA, FRANCISCO JAVIER
PEÑA IRACHETA, FRANCISCO
PEÑA MURGA, JESUS PEDRO
PEDROSA URBINA, ERNESTO
PEDRUEZA LLANO, GENEROSO
PELAEZ IZQUIERDO, IRENE MARINA
PERAL TILLITU, AURITA
PEREA DIAZ, OSCAR
PEREDA GARCIA, FRANCISCO JAVIER
PEREDA IZAGUIRRE, MIGUEL ANGEL
PEREZ DE MEZQUIA OCHOA, MA MERCEDES
PEREZ DE PALOMAR CERRIL, JOSE MIGUEL
PEREZ ALEGRIA, MIREN EUKENE
PEREZ ARANA, FERNANDO
PEREZ BAIGORRI, JULIO
PEREZ BARRERA, JOSE ANGEL
PEREZ BERDONCES, PABLO
PEREZ BUSTO, ENEKO
3303561
3310648
4311318
0355455
3307454
4313703
3297120
3303467
0398911
0394691
3314643
0394069
0394070
3300941
3300860
3309125
3316943
0244471
4310979
4352685
0380904
3301398
3310571
4308732
4310734
4310420
3303926
0405404
0405406
4313837
0398619
0398620
3301192
3307298
3308496
3301432
4305993
6000911
4352209
4312912
4352422
4312305
3309225
3291416
0399304
4309706
4310708
4311569
4310998
4310955
0399507
4352159
0374252
3277026
4310846
4352924
4310326
4311921
3243381
4313469
0404625
0378642
3310795
0394876
4309509
0378222
4309256
3303592
4308722
6000870
0399103
0395226
4310485
4312478
4313368
3303552
0347112
4314738
3293660
0395126
3309210
3303414
0390641
0304108
0181546
0363723
3282780
4312521
3311491
6000729
3294673
3298486
3301490
4313883
3301264
4313824
3316955
0391014
0359410
4309419
Matrikula
Matrícula
B 4224KJ
BI6035AS
SS6217AM
BI5866AP
BI3818AV
BI7124BU
BU3867 I
BI6430AC
BI2892AW
NA0542 V
BI6862AP
BI02384R
BI4474AK
BI5800BJ
BI5800BJ
BI2934BT
BI8628AZ
VI2551 O
VI2551 O
BI4126BW
BI2746AX
BI3072BS
BI3575BT
L 4699 Y
S 3357 V
SS8212AF
BI8803BV
BI4253AF
BI4253AF
NA4296AB
BI5853AZ
BI5853AZ
VA1203 K
BI6746BS
BI8793BD
BI1183 W
SS0040AN
BI0143BT
BI9455BW
SS6815 W
LO1919 M
VI4643 S
BI0954BU
BI5120BK
M 1507MS
BI0269BK
BI0269BK
VI9911 N
S 8810 Z
S 8810 Z
BI3053BM
BI3775AN
BI3226AS
BI4508AY
BI3531BV
BI3531BV
VI2935 N
SS5783AF
BI0519BN
SS2819AU
A 5414AP
VI0090 M
BI4894AN
BI8063AP
S 9840AB
BI1487AZ
M 9762JL
SS3129 T
M 4705SM
BI3923BS
M 8447DL
BI1194AK
A 2001BD
S 4118 S
O 9211BL
V 0396DL
BI4927BL
ZA0319 I
SS9525 X
BI8243BW
BI0639BJ
VA9662 Z
BI0025BC
BI0693AY
BI7275BX
BI8331AF
BI1786BK
S 8205 V
BI3834BB
BI7290BJ
BI0347AW
BI0417BF
BI6955AV
BI9229BT
BI2199 X
BI0049AT
BI5945AB
BI03708R
BI5435BB
VI9717 E
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
13-08-95
28-08-95
22-09-95
23-10-95
11-08-95
21-10-95
01-10-95
07-08-95
04-10-95
13-09-95
21-09-95
19-08-95
19-08-95
19-05-95
20-04-95
14-09-95
28-10-95
29-09-95
15-09-95
11-09-95
03-08-95
12-07-95
13-08-95
02-08-95
10-09-95
04-09-95
19-09-95
04-11-95
04-11-95
22-10-95
06-10-95
06-10-95
28-06-95
23-07-95
17-08-95
23-08-95
18-03-95
03-11-95
23-08-95
11-10-95
29-08-95
06-10-95
27-09-95
10-08-95
11-10-95
27-08-95
10-09-95
23-09-95
16-09-95
15-09-95
29-09-95
22-08-95
11-11-95
21-07-95
12-09-95
18-09-95
02-09-95
27-09-95
09-08-95
17-10-95
19-10-95
28-07-95
25-08-95
13-08-95
20-08-95
25-10-95
14-08-95
13-08-95
01-08-95
31-10-95
09-10-95
11-10-95
08-09-95
07-10-95
14-10-95
13-08-95
21-08-95
04-11-95
25-05-95
20-10-95
26-09-95
04-08-95
22-09-95
15-10-95
02-08-95
20-09-95
05-09-95
08-10-95
13-09-95
27-09-95
05-08-95
30-09-95
25-08-95
22-10-95
20-07-95
22-10-95
26-10-95
15-09-95
29-07-95
19-08-95
154 /R
10.000
008 /O
100.000
052 /R
20.000
059.3 /L
2.000
154 /R
5.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
154 /R
15.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
090.1 /R
10.000
061.3 /L
5.000
167 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
40.000
091.2 /R
16.000
094.2 /R
10.000
263 /C
2.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
154 /R
10.000
061.1 /L
50.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
021 /R
50.000
060.1 /X
50.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
091.2 /R
5.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
050 /R
35.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
077 /R
16.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
50.000
052 /R
25.000
003.1 /R
25.000
052 /R
35.000
061.3 /L
5.000
094.1 /R
10.000
052 /R
40.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
059.3 /L
2.000
143.1 /R
15.000
154 /R
5.000
151.2 /R
15.000
052 /R
30.000
146 /R
15.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
050 /R
35.000
008 /O
100.000
059.3 /L
2.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
35.000
094.1C /R 10.000
091.2H /R 16.000
052 /R
25.000
091.2 /R
20.000
003.1 /R
50.000
090.2 /R
10.000
154 /R
5.000
054 /R
16.000
020.1 /R
40.000
154 /R
5.000
090.1 /R
10.000
090.2 /R
10.000
052 /R
20.000
008 /O
75.000
052 /R
30.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
094.1D /R 16.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
147 /R
15.000
154 /R
10.000
052 /R
30.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
PEREZ CORTES, SEBASTIAN
PEREZ CUESTA, VIVIAN
PEREZ DIAZ, RAMON JOSE
PEREZ ELORZA, AQUILINO
PEREZ GABIOLA, LUIS MIGUEL
PEREZ GARCIA, JOSE
PEREZ GONZALEZ, MA TERESA
PEREZ GUTIERREZ, ANDRES
PEREZ HERRERA, ARTURO JOSE
PEREZ INFANTE, TOMAS
PEREZ JIMENEZ, ANTONIO
PEREZ JIMENEZ, PEDRO
PEREZ MALUMBRES, JUAN FRANCISCO
PEREZ MANZANO, JESUS MARIA
PEREZ MORAIS, JOSE LUIS
PEREZ PELEGRIN, JOSE MANUEL
PEREZ PERAL, ALBERTO
PEREZ PRADA, RAFAEL
PEREZ RUIZ, JUAN IGNACIO
PEREZ RUIZ, JUAN IGNACIO
PEREZ SANCHEZ, JOSE MANUEL
PEREZ SANCHEZ, JOSE MARIA
PEREZ SANCHEZ, VIRGILIO
PEREZ SORRONDEGUI, PEDRO LUIS
PEREZ SUAREZ, DIEGO
PEREZ VAQUERO, MIGUEL ANGEL
PERNAL ROMA, PEDRO
PESQUERA SANTIAGO, MARIA
PETRALANDA GOITIA, KEPA
PICADO RODRIGUEZ, JOSE
PICAS JUFRE, LUIS
PIEDRA URIGUEN, FRANCISCO
PINA CASIMIRO, JOSE LUIS
PINA CASIMIRO, JOSE LUIS
PINEDO MUÑOZ, NIEVES
PINILLOS RODRIGUEZ, GUILLERMO JOSE
PINTO ALDABA, AMPARO
PINTO ALDABA, AMPARO
PINTO ALDABA, AMPARO
PINTO LOPES, CARLOS
PINTO TOBALINA, MA NIEVES
PIRIS GARIJO, JOSE MARIA
PLAZA MARTINEZ, VALENTIN
PLAZA MIANGOLARRA, ANA
PLAZA PUERTA, MIGUEL ANGEL
POLO GARCIA ANTON, ANGELES
PONGA ARGUELLO, ARMANDO
PRADERA ABAITUA, JOSE MA
PRADO SOBRIDO, JOSE ANTONIO
PRADOS GIL, ALFREDO
PRIETO ARAGON, MARIA LUZ
PRIETO DE PAZ, FERNANDO
PRIETO DEL CASTILLO, FRANCISCO
PRIETO FERNANDEZ, ISIDORO
PRIETO GARCIA, JUAN CARLOS
PRIETO GARCIA, JUAN CARLOS
PRIETO HERRERO, EDUARDO
PRIETO IRAZOQUI, JOSE IGNACIO
PRIETO RAMIREZ, RAMON
PRIOR RODRIGUEZ, FELIX
PROSIMESA DE MIRAVALLES, S.A.
PROYECTOS DE CONST. G, PRODECOSA
PUELLES VALBUENA, LUIS MA
PUENTE FRANCO, LAUREANO
PUENTE MIGUELEZ, ERNESTO J
PUENTE SAN MAMES, VIDAL
PURAS SANCHEZ, JOSE RAMON
QUINTAS CASAS, VALENTIN
QUINTAS CASAS, VALENTIN
QUINTAS TATO, JOSE VERISIMO
QUINTERO BARANDIARAN, JOSE ANTONIO
RABASOT MARTIN, JOSE
RAMIREZ BILBAO, MARIA CARMEN
RAMIREZ MARTINEZ, JUAN
RAMOS BARRIOS, LORENZO
RAMOS GONZALEZ, JOSE
RAMOS MARCOS, MARIANO
RAMOS MUÑOZ, NICASIO
RAMOS PEREZ, MARIA BEGOÑA
RAMOS PEREZ, MARIA BEGOÑA
RAMOS PEREZ, MARIA BEGOÑA
RAMOS VAL, JOSE ANASTASIO
RANERO MADERA, JULIA ANTONIA
RAYA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER
RAYA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER
RECIO LOBO, SIMON
REDONDO EGAÑA, JAVIER
REDONDO ESPESO, JOSE MARIA
REGATOS GOMEZ, ANGEL
REGUEIRO SESAR, BENEDICTO
REGUEIRO SESAR, BENEDICTO
REICIO LEJARZA, ISMAEL
REIGADA GONZALEZ, ENCARNACION
REIGADAS ROSALES, RICARDO
REINICKE URRUTICOECHEA, HANS ULRICH
REINOSO BRAVO, MARIA LUZ
RENEDO GAYOSO, NURIA
RENEDO GAYOSO, NURIA
RENTERIA IRAETA, FCO JAVIER
REPAUTO MARTINEZ, S.A.
3315237
4310584
4310493
4351910
3310717
4309917
4311823
4314007
4311064
0399902
0381590
0400653
3317740
4313726
3310015
3307036
3311469
3297106
3304656
3304658
3310680
4351654
4309976
4353664
3308309
3243329
4308727
3316303
4353090
4311214
3294682
0282115
0390993
0398312
3298472
4310592
3315214
3315209
3315211
0338335
4313195
0384529
4313638
3310858
3315195
3314548
3297078
3307470
4309692
4311696
0381949
0384452
0394120
0398009
0394541
0394539
6000791
4313213
3294631
3309053
0404305
0391793
3316941
3270735
3298483
4311892
4310741
4311615
4311813
0393157
4310563
3315200
3310760
3315467
0114837
4314098
0187006
0404271
4311541
4311899
4314086
4313224
4312776
0379006
0379007
3277019
4313278
4353638
3308039
0382993
0390181
0363985
0391926
4310410
3287124
4312659
0182454
0182455
4310301
0391849
— 1313 —
Matrikula
Matrícula
BI7682 S
S 5849AB
BI7252AG
BI0218BM
BI2304BB
MU9701AV
O 5272BJ
S 2666 N
M 8124SP
BI03258R
S 5784 E
BI6635AC
BI1233 Y
BI5334AW
BI5738BN
BI8541BX
BI3834BB
BI8821BW
BI5683AD
BI5683AD
BI0846BM
BI5466BC
LO7911 M
BI7172BW
BI2446BC
VI0400 O
B 6107OH
BI5236BB
BI0543BP
BI8288AJ
V 4509CX
BI0285AS
BI2849BN
BI2849BN
BI2190BU
SS1019AK
S 8904 F
S 8904 F
S 8904 F
BI5224AG
BI0262AZ
D 07698
BI5788BT
BI0239BW
BI2611AU
BI5709AL
BI8890AT
BI6015AT
SS6713AN
B 0535NF
BI7447AY
BI2809AX
BI1893BM
VA2174 P
PM4513AM
PM4513AM
BI3488AM
NA8260AJ
A 0342CC
BI6207AZ
BI9980 H
BI6313BL
BI2627BU
BI9884BH
BI6544BB
BI2785AH
S 2054AF
M 0436JT
M 0436JT
BI6277 W
BI6648BN
BI9267AY
BI2032BS
BI2645 I
NA0597 P
S 4302 Z
BI4851AG
BI8796 Z
BI1035BX
BI1035BX
BI1035BX
BI5362BL
S 1950 V
BI4546AK
BI4546AK
BI1005BG
LO9784 K
BI1002AK
BI5311AJ
BI1660 V
BI1660 V
BI1911 V
O 1939BN
BI9485 X
SS5050AP
M 9698GG
BI7426AL
BI7426AL
SS5622AN
BI4888AH
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
28-09-95
03-09-95
08-09-95
17-08-95
28-07-95
25-08-95
26-09-95
24-10-95
16-09-95
26-09-95
22-10-95
05-11-95
04-11-95
21-10-95
10-08-95
08-07-95
13-09-95
23-08-95
16-07-95
30-06-95
12-08-95
20-07-95
26-08-95
13-10-95
24-07-95
29-07-95
01-08-95
10-10-95
21-09-95
19-09-95
05-08-95
25-07-95
11-08-95
11-08-95
06-09-95
04-09-95
03-10-95
03-10-95
03-10-95
09-09-95
14-10-95
26-10-95
20-10-95
25-08-95
30-09-95
21-09-95
17-05-95
13-08-95
26-08-95
24-09-95
26-08-95
25-04-95
20-09-95
02-11-95
29-09-95
29-09-95
13-10-95
14-10-95
04-08-95
31-08-95
17-10-95
17-10-95
29-10-95
19-07-95
26-09-95
26-09-95
10-09-95
23-09-95
25-09-95
05-10-95
03-09-95
29-09-95
15-08-95
11-10-95
22-10-95
25-10-95
29-07-95
16-11-95
23-09-95
27-09-95
25-10-95
14-10-95
09-10-95
09-08-95
09-08-95
21-07-95
14-10-95
13-10-95
28-06-95
18-08-95
18-08-95
16-09-95
19-09-95
04-09-95
05-08-95
08-10-95
22-09-95
22-09-95
01-09-95
17-10-95
060.1 /X
50.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
146.1 /R
15.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
212 /C
10.000
060.1 /X
50.000
060.1 /X
50.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
154.01 /R
5.000
060.1 /X
50.000
171 /R
5.000
061.4 /L
50.000
061.4 /L
50.000
061.1 /L
50.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
50.000
094.1C /R 10.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
40.000
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
061.1 /L
50.000
052 /R
20.000
118.1 /R
15.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
091.2C /R 16.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
090.1 /R
10.000
090.1 /R
10.000
110 /R
10.000
061.1 /L
50.000
018 /R
10.000
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
094.1C /R 10.000
061.3 /L
10.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
091.2 /R
16.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
35.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
059.3 /L
2.000
154 /R
5.000
061.1 /L
50.000
021 /R
50.000
052 /R
20.000
092.1 /R
10.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
167 /R
15.000
154 /R
15.000
091.2 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
146.1 /R
5.000
008 /O
100.000
060.1 /X
50.000
154 /R
15.000
154 /R
10.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
008 /O
100.000
052 /R
40.000
061.3 /L
5.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
RESECO CUADRADO, PEDRO
RETOLAZA ONAINDIA, JULIAN
REVILLA HERRERO, JOSE MARIA
REVILLA HERRERO, JOSE MARIA
REVILLA RUIPEREZ, MARIA FLORA
REVUELTA ARBIDE, ELBA MARIA
REY ANGUIANO, JOSE ANTONIO
REY BARROSO, JOSE ANTONIO
REY HOPPE, PABLO
REY MARTINEZ, SIDORIO
REY ZUBIAGA, MA LUISA
REYES RODRIGUEZ, SERGIO
RIBERA RODRIGUEZ, JORGE
RIBERA RODRIGUEZ, JORGE
RIBERO ESTEBANEZ, JULIAN
RICARDO SOLANO RODRIGUEZ, RAFAEL
RICO OZAETA, JUAN CRUZ
RIERA GOMEZ, M VICTORIA
RIO MARTINEZ, JOSE ANTONIO
RIVAS ESCUDERO, JULIO
RIVAS ESCUDERO, JULIO
RIVAS HERNANDEZ, VALENTIN
ROA REBOLLAR, JESUS MARIA
ROBLES MENENDEZ, MIGUEL
ROBLES NIEVAS, JOSE
ROCAMORA PASCUAL, CARLOS
ROCHER LARREA, JOSE MIGUEL
RODAS LERMA, UNAI
RODRIGUEZ DOS SANT, FERNANDO AUGUSTO
RODRIGUEZ BOLINAGA, TERESA
RODRIGUEZ CAÑIBANO, MARIA ANGELES
RODRIGUEZ CIMARRO, AITOR
RODRIGUEZ COTO, JOAQUIN
RODRIGUEZ DE LOS SANTOS, LUIS
RODRIGUEZ DE LOS SANTOS, LUIS
RODRIGUEZ DEL VIGO, GREGORIO
RODRIGUEZ ECHEVESTE, MIREN ARANZAZU
RODRIGUEZ ESCAGEDO, VICTORIANO
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSEBA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSEBA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JOSEBA
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN ANTONIO
RODRIGUEZ GUANTER, FRANCISCO
RODRIGUEZ IGLESIAS, FCO.JAVIER
RODRIGUEZ ITURBE, BEGOÑA
RODRIGUEZ JIMENEZ, ANTONIO
RODRIGUEZ LOPEZ, DAVID
RODRIGUEZ LOPEZ, FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ MARTIN, VICTORIANO
RODRIGUEZ MARTINEZ, AITOR
RODRIGUEZ MARTINEZ, FERNANDO
RODRIGUEZ MARTINEZ, JOSE ANGEL
RODRIGUEZ OCAMICA, INMACULADA
RODRIGUEZ SAMPEDRO, ELOY
RODRIGUEZ TORRON, JUAN VICENTE
RODRIGUEZ URRABURU, JOSE MANUEL
ROJAS RODRIGUEZ, JOSE ANGEL
ROJO BAYON, IGNACIO JAVIER
ROJO BAYON, IGNACIO JAVIER
ROJO BAYON, IGNACIO JAVIER
ROJO ROMERO, MIGUEL
ROLDAN ROJO, MANUEL
ROMAN BARBERO, BENITA
ROMERO COZAR, MANUEL
ROMERO MARTIN, MANUEL LORENZO
ROMO MARROYO, TOMAS
ROS CARRERA, JOSE MARIA
ROTORK CONTROLS ESPAÑA, S.L.
RUANO SANCHEZ, AITOR
RUBIA GARCIA, OSCAR MANUEL
RUBIANES ANASAGASTI, UNAI
RUBIN ATUCHA, CARLOS
RUBIO GUTIERREZ, MANUEL
RUBIO VIRSEDA, JOSE LUIS
RUEDA BARRO, NEKANE
RUFO AMATE, JOSE LUIS
RUIBAL IBAÑEZ, KOLDOBIKA DELBIN
RUIBAL RODRIGUEZ, DELFIN
RUIZ DE EGUINO OCHOA, FCO JAVIER
RUIZ DE VILLA GUTIERREZ, ISIDORO
RUIZ ALBERDI, JESUS MA
RUIZ ALONSO, MIGUEL
RUIZ ARIAS, FERNANDO
RUIZ BUENDIA, JOSE LUIS
RUIZ CABALLERO, JUAN A.
RUIZ ECHEVARRIA, ENRIQUE
RUIZ ECHEVARRIA, ENRIQUE
RUIZ ECHEVARRIA, ENRIQUE
RUIZ ECHEVARRIA, ENRIQUE
RUIZ ECHEVARRIA, ENRIQUE
RUIZ ECHEVARRIA, ENRIQUE
RUIZ ECHEVARRIA, ENRIQUE
RUIZ FERNANDEZ, JOSE
RUIZ FERNANDEZ, JOSE
RUIZ IBARZABAL, FEDERICO
RUIZ IBARZABAL, FEDERICO
RUIZ IBARZABAL, FEDERICO
RUIZ LARRONDO, PEDRO M.a
RUIZ LARRONDO, PEDRO MARIA
Espediente zk.
Núm. Expdte.
4349726
3294733
4313094
4313360
3311396
0334941
3287146
4310537
4310281
3307436
3314529
4313247
0398232
0398951
4308907
3285641
4312741
4310694
0384022
0404219
4352304
3314438
3282561
4353291
0381839
4310058
4309890
3306177
3310519
3307450
4353059
3310503
0327289
4312618
4312615
4350047
4311612
4312555
4312533
0223830
0223832
0223831
4313398
4309633
4311066
3308077
4312501
3315445
0398658
0394576
3302701
4312259
3309040
4353098
4310736
3315117
3297125
4313302
3315206
3315207
3315208
3307408
4313257
4313551
3303303
3315255
0214591
4311765
3308981
0384047
0381307
4314585
3285606
4352496
0399180
4310941
3308453
3311452
4349745
3309118
4352323
0395696
3307491
0378516
0394347
4352531
3309409
3314277
3314278
3315144
3315146
3314279
3315145
4311826
4312060
0394019
0394018
0404052
4310209
4310704
Matrikula
Matrícula
SS3496 U
BI1820AL
B 1004GG
B 1004GG
M 7915JN
BI2497AD
BI5197BN
BI1612AP
S 7900 Z
BI7142BK
BI3337BJ
SS0302AG
CICLOMOT
CICLOMOT
BI5541AP
BI9944BS
VI0606 G
M 7486IS
BI6572AX
BI4967 Z
BI4967 Z
M 7208GD
BI2306AD
BI2776 S
BI0880AK
M 2470JF
V 7336BS
CICLOMOT
BI7141AH
BI6824BJ
BI3556BV
CICLOMOT
BI5434BP
BI7915 Z
BI7915 Z
BI2392BM
SS7665AT
BI3542AU
BI5153AN
8821837
8821837
8821837
BU6585 P
SE4960CH
PO7840AU
BI5872AS
NA8959AH
LB078861
BI6700BC
BI3523AW
SS8916AN
BI1324BV
BI8594BB
BI5893 S
S 9778AD
BI7100 O
BU6400 T
BI1302BS
BI6298AS
BI6298AS
BI6298AS
BI0834BJ
LE9154 N
SS3227 V
M 8903JN
CICLOMOT
BI0220AF
B 4101NH
BI7899BJ
BI3280BN
CICLOMOT
BI3204AW
BI6110BH
BI1819BY
BI7639AZ
SS0828AT
BI2129BW
BI2833AP
BI2087AN
BI6018BJ
S 1607 T
BI2671AW
BI6458BD
BI8934 Y
BI1100 N
BI7507BG
BI3314BB
NA11AES1
CICLOMOT
D 27239
D 27239
CICLOMOT
D 27239
BI2810AK
BI2810AK
BI3175BS
BI3175BS
BI3175BS
BI0863AF
BI9317 Y
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
23-05-95
10-08-95
13-10-95
14-10-95
02-09-95
25-09-95
05-08-95
03-09-95
31-08-95
09-08-95
04-09-95
14-10-95
22-09-95
22-09-95
13-08-95
08-10-95
08-10-95
09-09-95
12-09-95
22-10-95
26-08-95
22-09-95
30-08-95
26-09-95
31-08-95
27-08-95
24-08-95
02-06-95
04-08-95
11-08-95
21-09-95
10-08-95
23-09-95
07-10-95
06-10-95
26-05-95
23-09-95
08-10-95
08-10-95
14-10-95
14-10-95
14-10-95
14-10-95
23-08-95
16-09-95
26-07-95
08-10-95
15-10-95
18-09-95
29-09-95
05-06-95
05-10-95
04-08-95
21-09-95
10-09-95
28-09-95
01-10-95
14-10-95
03-10-95
03-10-95
03-10-95
09-08-95
14-10-95
18-10-95
30-07-95
03-10-95
04-08-95
25-09-95
11-10-95
23-09-95
28-10-95
29-10-95
30-09-95
05-09-95
10-11-95
14-09-95
31-07-95
08-09-95
24-05-95
13-09-95
26-08-95
10-10-95
16-08-95
22-10-95
15-09-95
06-09-95
29-07-95
14-09-95
14-09-95
24-09-95
24-09-95
14-09-95
24-09-95
26-09-95
26-09-95
02-10-95
02-10-95
02-10-95
31-08-95
10-09-95
052 /R
25.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
154 /R
15.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
060.1 /X
25.000
152 /R
10.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
090.I /R
10.000
059.3 /L
2.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
091.2 /R
16.000
050 /R
30.000
090.1 /R
10.000
052 /R
35.000
052 /R
30.000
060.1 /X
25.000
060.1 /X
50.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
060.1 /X
25.000
054.1 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
061.1 /L
20.000
008 /O
50.000
060.1 /X
25.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
061.1 /L
20.000
101.1 /R
16.000
146.1 /R
15.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
052 /R
40.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
094.1B /R 10.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
008 /O
100.000
061.1 /L
50.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
008 /O
50.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
072.3 /L
50.000
090.1 /R
10.000
118.1 /R
15.000
052 /R
30.000
094.1B /R 10.000
052 /R
50.000
117.1 /R
10.000
052 /R
25.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
090 /R
10.000
048 /R
16.000
101.1 /R
16.000
094.2 /R
10.000
020.1 /R
40.000
007.3 /R
15.000
052 /R
35.000
060.1 /X
50.000
060.1 /X
25.000
008 /O
50.000
008 /O
50.000
060.1 /X
50.000
061.1 /L
20.000
061.1 /L
50.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
061.61 /L
50.000
059.3 /L
2.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
RUIZ LOPEZ, LUIS MIGUEL
RUIZ LOPEZ, LUIS MIGUEL
RUIZ MORERA, ANTONIO
RUIZ MUÑOZ, FCO. JAVIER
RUIZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER
RUIZ OLABARRIETA, SEBASTIAN
RUIZ OLABARRIETA, SEBASTIAN
RUIZ PARDO, JESUS MARIA
RUIZ PEREZ, JUAN CARLOS
RUIZ RUGAMA, JUAN CARLOS
RUIZ RUIZ, BEGOÑA
RUIZ SAINZ, OSCAR
RUIZ VADILLO, RUBEN
RUIZ VALLE, ANGEL
S A, TRANSPORTES IONI
S L, ALQUILERES DIVERSOS
S L, GRAFICAS OTALOREN
S L, TELFRIC
S.A.|UDO GARCIA, SOLEDAD
SAABEDRA HERRERA, JOSE MANUEL
SABUGO GARCIA, AMAN
SADA IGUÑIZ, PEDRO JOSE
SAENZ DE MIERA GUTIERREZ, M.a LUISA
SAENZ DE MIERA GUTIERREZ, M.a LUISA
SAENZ ECHEVARRIA, OSCAR
SAENZ ELORZA, LUIS MIGUEL
SAENZ RUIZ DE VELASCO, JOSE MA
SAEZ DE TEJADA DIAZ, MA TERESA
SAGARDUY AREIZAGA, ESTHER
SAGASTI UMBASO, ANGEL LORENZO
SAGRARIO HERNANDEZ, IGNACIO
SAGRARIO HERNANDEZ, JUAN MANUEL
SAGREDO SAINZ DE AJA, PEDRO
SAINZ DE LA MAZA LOPEZ, JOSE RAMON
SAINZ DIAZ, JESUS MARIA
SAINZ DIAZ, JESUS MARIA
SAIZ CIA, MARIA CAMINO
SAIZ ESNAOLA, ARMANDO
SAIZAR INGIDUA, MIKEL
SALA CIRIZA, DANIEL
SALA MUT, ROSA
SALAS RUFAT, JAUME
SALAZAR MARTINEZ, JULIAN
SALAZAR RUCKAUER, FCO JAVIER
SALAZAR URQUIJO, MANUEL ANDRES
SALCEDA OBREGON, M.a LUISA
SALGUERO SUAREZ, J. ANTONIO
SALGUERO VALERO, ANTONIO
SALIF IBRIGA, PAPA
SALINAS ESCURZA, JOSE
SALTERAIN ARANA, MA DEL CARMEN
SALVATORE,BRISCHETTO
SAMPEDRO BARCELO, JUAN
SAMPEDRO BARCELO, JUAN
SAMUEL PARTE FUENTE, CELESTINO
SAN BARTOLOME CORTES, ANGEL TOMAS
SAN EMETERIO SALVADOR, JOSE MARIA
SAN EPIFANIO SAN PEDRO, FELIPE
SAN MARTIN AIZPURU, JOSE IGNACIO
SAN MARTIN ANDUEZA, MIREYA
SAN MILLAN BARRIOS, ALFONSO
SAN PELAYO ZUMARRAGA, HERMINIA
SAN PELAYO ZUMARRAGA, JOSE MIGUEL
SAN ROMAN EGUSQUIZAGA, LUIS RAMON
SAN SEBASTIAN ICETA, IGNACIO MARIA
SAN VICENTE CAMPOS, SIMEON
SANCHEZ DE OCAÑA, EDUARDO
SANCHEZ DIAZ, ADOLFO
SANCHEZ GONZALEZ, CANDIDO
SANCHEZ HERNANDEZ, JOSE
SANCHEZ HUESO, JOSE ANTONIO
SANCHEZ HUESO, MIGUEL
SANCHEZ HUESO, MIGUEL
SANCHEZ MARCO, JOSE RAMON
SANCHEZ MARCO, JOSE RAMON
SANCHEZ PEREZ, ALFONSO
SANCHEZ REY, ROBERTO
SANCHEZ ROA, MA DOLORES
SANCHEZ RODRIGUEZ, JORGE
SANCHEZ RUIZ, ANTONIO
SANCHEZ SANCHEZ, MARIA PILAR
SANCHEZ SANTAMARIA, PEDRO
SANCHEZ URRIETA, JOSE RAMON
SANCHEZ VICENTE, JUAN MANUEL
SANCHO ALONSO, JOSE LUIS
SANCHO LOPEZ, ANTONIO
SANCHOYERTO ARBIZU, JOSEBA MIRENA
SANDOVAL INCHAURRAN, TERESA DE JESUS
SANESTEBAN CARCAVILLA, M JESUS
SANGRONIZ URCELAY, PRUDENCIO
SANTAMARIA ALONSO, FELIX
SANTAMARIA MARTINEZ, LUIS
SANTAMARIA PINILLOS, J. ANTONIO
SANTAMARIA SALAS, VIRGILIO JESUS
SANTOLALLA MENTXACA, JOSE IGNACIO
SANTOS JUANES JIMENEZ, JORGE
SANTOS BAUTISTA, ANGEL
SANTOS MIRANDA, VIRGINIA
SANTOS QUINTAIROS, MARIANO
SANTOS RODRIGUEZ, BENITO JAVIER
3309419
3309418
0349203
0358070
0358069
0391282
0395534
3316778
4313284
0381102
4313312
6000785
4353234
4313516
0395558
0399649
0388557
3311441
4313744
4353459
3308431
4314199
4313871
4314220
4313269
3311355
0091333
3301434
4311274
0398159
4353741
3287360
4312915
0396451
3316777
4313549
3314506
4313178
4312752
4353007
3308437
4311058
3303970
4352032
3298488
4312559
3299821
3311417
3315244
0359223
4314039
3294279
4309697
4309855
4312655
4309756
0135447
3308495
3303421
4311074
4351932
4353302
4354040
0321924
4310701
4313929
4308737
4310478
4310286
4314261
0368226
4310273
4310406
3303922
3303954
3309065
0378066
4353099
0391848
0395814
4310187
3316952
3308520
3277012
4353027
4313597
3282726
4314372
4314252
0400605
0398361
3300885
0382547
4312564
3202660
4313935
4352338
4306167
4311833
4308848
— 1314 —
Matrikula
Matrícula
VI2784 I
VI2784 I
BI7422BH
GC3556 V
GC3556 V
BI1362BC
BI1362BC
BI0136 W
S 7523 Z
BI6329AX
SS3488AB
BI9818BJ
BI8885BX
S 5765 J
BI8016BG
BI8537AU
BI0763BC
BI8530AX
GR0631AD
BI5337BG
BI4557BD
SS0847AD
M 9998IZ
M 9998IZ
BI4530BN
BI3329BU
BI9263 X
BI0132BF
SS1476AJ
SS9878 U
BI1106BN
BI1990AN
P 2846 I
BI8013 O
BI9968BG
BI9968BG
NA5393 I
BI1306BW
SS6411AG
BI6360AM
B 7040PF
B 3460PP
LO5004 H
BI8607BN
BI3322BW
S 1438 N
BI8383BX
BI0521 T
BI7468AP
BI2301AX
BI0641AT
BI1594AS
B 8293PC
B 8293PC
S 4118 S
MA3768BK
BI9760AW
M 6574IW
BI3970AH
SS1185AS
BI1767BS
BI4257AX
BI4031BV
BI1341BW
SS5741AL
HU8028 L
BI3064BH
O 1919BJ
SS7258AG
BI0063AP
BI0270 E
BI3912BB
BI3912BB
BI2292AH
BI2292AH
BI9534AU
BI2646BJ
BI7042AB
B 3187FY
BI7225BW
B 1094PU
BI4851AM
BI6185BF
S 6789 Z
BI0073BT
BU3162 J
BI7684AL
BI6243BM
NA3348AH
BI6210AT
BI2601AT
BI4375 P
BI5072BH
S 4661AD
BI3959AV
NA5463AH
BI2910BT
S 7017 W
BI7455BF
SS1193 Y
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
04-08-95
04-08-95
27-10-95
19-10-95
19-10-95
03-10-95
03-10-95
22-10-95
14-10-95
08-04-95
12-10-95
13-10-95
22-09-95
18-10-95
08-10-95
14-10-95
10-11-95
11-09-95
21-10-95
04-10-95
05-08-95
22-10-95
22-10-95
22-10-95
14-10-95
17-08-95
12-08-95
24-08-95
19-09-95
20-09-95
15-10-95
01-09-95
11-10-95
07-10-95
20-10-95
18-10-95
07-09-95
14-10-95
08-10-95
20-09-95
06-08-95
16-09-95
25-09-95
19-08-95
30-09-95
08-10-95
05-07-95
11-09-95
02-10-95
20-07-95
24-10-95
15-07-95
26-08-95
24-08-95
08-10-95
22-08-95
26-08-95
17-08-95
04-08-95
16-09-95
18-08-95
26-09-95
06-11-95
21-10-95
09-09-95
22-10-95
02-08-95
08-09-95
31-08-95
25-10-95
21-09-95
31-08-95
03-09-95
19-09-95
22-09-95
04-09-95
26-07-95
21-09-95
08-10-95
28-10-95
30-08-95
27-10-95
18-08-95
20-07-95
20-09-95
19-10-95
18-07-95
27-10-95
25-10-95
10-09-95
26-09-95
11-05-95
03-09-95
02-10-95
13-11-95
22-10-95
27-08-95
20-03-95
26-09-95
12-08-95
061.1 /L
008 /O
167 /R
008 /O
061.3 /L
101 /R
109 /R
061.3 /L
052 /R
008 /O
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.1 /L
061.1 /L
061.3 /L
061.3 /L
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.1 /L
061.1 /L
094.1C /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
154 /R
052 /R
061.3 /L
061.3 /L
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
154 /R
050 /R
154 /R
052 /R
154 /R
061.3 /L
008 /O
090.1 /R
052 /R
091.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
090.1 /R
154 /R
091.2 /R
052 /R
052 /R
050 /R
052 /R
020.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
052 /R
152 /R
154 /R
090.2 /R
008 /O
052 /R
061.3 /L
059.3 /L
052 /R
061.3 /L
094.1A /R
094.1C /R
052 /R
052 /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
154 /R
061.3 /L
094.1C /R
054.1 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
50.000
100.000
15.000
100.000
5.000
16.000
10.000
5.000
25.000
50.000
20.000
35.000
30.000
20.000
50.000
50.000
5.000
5.000
20.000
50.000
5.000
25.000
40.000
20.000
25.000
50.000
50.000
10.000
20.000
5.000
30.000
5.000
20.000
5.000
5.000
20.000
5.000
20.000
25.000
30.000
5.000
25.000
5.000
20.000
5.000
20.000
5.000
5.000
100.000
10.000
20.000
16.000
20.000
35.000
20.000
30.000
10.000
5.000
16.000
25.000
25.000
35.000
25.000
30.000
30.000
20.000
30.000
35.000
25.000
30.000
15.000
50.000
40.000
15.000
10.000
10.000
100.000
30.000
5.000
2.000
25.000
5.000
10.000
10.000
30.000
25.000
10.000
25.000
20.000
5.000
5.000
10.000
16.000
30.000
5.000
30.000
30.000
25.000
20.000
25.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
SANZ LACA, GUMERSINDO
SANZ SANZ, ALBERTO D
SANZA MONTERO, RAUL
SARAS BEITIA, MA ANGELES
SARAS CABEZA, ANTONIO MARIA
SARMENTERO RODRIGUEZ, JOSE ANTONIO
SARMIENTO GOMEZ, FERNANDO
SARMIENTO LOPEZ, MARIA JESUS
SARRAUA IZAGUIRRE, FRANCISCO JAVIER
SASIAIN AYESTARAN, MA CARMEN
SASTRE GOMEZ, JUAN BAUTISTA
SATRUSTEGUI ESCUDERO, RAFAEL
SCOLA BASAGUREN, ESTEBAN
SEBAL SIERRA, FCO. FAVIER
SEBASTIAN COLLAZOS, ANGEL
SEBASTIAN DIEZ, JOSE ANTONIO
SEDANO ARMENTIA, LUIS FERNANDO
SEGURO CABALLERO, MIGUEL ANGEL
SENLLE LOPEZ, JOSE RAMON
SERAFIN, DE LAS CUEVAS
SERIGNE, GUEYE
SERMA FERNANDEZ, CARLOS
SERTUCHA GOROSTIZA, MARIA ICIAR
SERVICIOS DE GAS SANTUR, S.L.
SERVICIOS S.A., RAG
SIERRA ELORDUI, AITOR
SIERRA ORTEGA, FRANCISCO PEDRO
SIERRA QUINTERO, ANTONIO
SIERRA ZUNZUNEGUI, JUAN CARLOS
SILVA MONTOYA, MANUEL
SILVA MONTOYA, MANUEL
SILVA VILLAR, GERARDO
SIMON ATARES, RICARDO
SINDE ECHEBARRIA, ITZIAR
SIRES GONZALEZ, RICARDO
SOBRINO VILLAR, JOE LUIS
SOBRON VALLES, JOSE JAVIER
SOBRON VALLES, JOSE JAVIER
SOLAGUREN GOITIA, JUAN
SOLAGUREN LANDETA, JUAN CRUZ
SOLOGAISTUA MADINABEITIA, NEREA
SOLOGUREN BENITO, GORKA
SOLOZABAL APOITA, YOSU
SOLOZABAL AREITIO, ALEJANDRO
SOMAVILLA MARTINEZ, JOSEMIGUEL
SORIANO MUGURUZA, FRANCISCO JAVIER
SOTA DE LA POVEDA, MARIA BEGOÑA
SOTO CUEVAS, ROSA
SUAGA LUIS, JESUS MA
SUAREZ FERNANDEZ, ANGEL MARIO
SUAREZ FERNANDEZ, MARIA DE LA CRUZ
SUAREZ SOTO, BEATRIZ
SUPERMERCADO SANTURTZI, S.A.
TABERNA ANGULO, GUSTAVO
TABOADA IGLESIAS, ROBERTO
TAIBO ASENCOR, JUAN IGNACIO
TAJADA GIL, CRESCENCIO
TALAVERA MOYA, MIGUEL
TALEGON MENDEZ, JUAN CRUZ
TALLEDO LINARES, ENCARNACION
TEIXEIRA SANTOS, MANUEL LUIS
TEJERINA BADIOLA, ESTIVALEZ EVA
TELFRIC S,L
TELLECHEA ENSUNZA, JOSE
TELLECHEA OSCOZ, ELVIRA
TELLECHEA OSCOZ, ELVIRA
TELLECHEA OSCOZ, ELVIRA
TELLECHEA OSCOZ, ELVIRA
TENA CAPILLA, ANTONIO
TERREROS MONDRAGON, IGNACIO
TERREROS NOGUEROL, JOSE LUIS
TERUELO VIZCAINO, ALFONSO
TIPULAR ARTAECHEBARRIA, RAMIRO
TOBAR LOPEZ, RAFAEL
TOMEY SOLLOZO, IÑIGO
TOQUERO LOSANTOS, JOSE MARIA
TORRE REGUERA, VICTORIANO
TORRE TOBAL, MARI CARMEN
TORRES GARCIA, CRISTOBAL
TORRES SALAZAR, EMILIO
TORRES SOLANA, JOSE
TORRONTEGUI LAUCIRICA, JOSU
TRANCHO CAMINO, BENITO
TRANCHO RUIZ, ALFREDO
TRANCHO RUIZ, ALFREDO
TRANSOGIR S.L.
TRANSOGIR, S.L.
TRANSPORTES ACHA, S.A.
TRANSPORTES BARANDA, S.L.
TRENADO NUÑEZ, BENITO
TRENADO NUÑEZ, BENITO
TRESPALACIOS HERNANDO, JUAN JOSE
TRI¿AMES HERMO, JUAN CARLOS
TRIANA TRIANA, RODRIGO
TRIANA TRIANA, RODRIGO
TROYANO JIMENEZ, ISABEL
TUEROS TRUEBA, TOMAS
UBIERNA ARRUBE, JOSE
UCIN MEABE, AGUSTIN
UGALDE LORDA, MA PILAR
4353070
3307554
0367262
3303298
4353773
4311217
3318275
0203263
4308859
3308562
4313667
0233191
3303706
4350324
0359709
0395108
0399641
4310638
3315222
4306289
3303615
4314441
0394357
3316776
0339197
3307254
4310491
4352248
3309236
0108065
0302964
4311963
3307257
0373205
4313061
4353014
4311588
4314177
3310043
3277029
3303743
6000687
3303302
4353367
0375767
0103022
4312645
0363725
4353258
4309684
4312943
4311801
3316784
3310741
3305159
0323291
3297119
3294497
3301347
0398265
4310702
3316775
3311440
4353078
4310076
4310574
4310871
4310095
6000647
3309026
3298475
4309710
3303417
0321345
4352030
3315216
4352918
4312922
0391161
0394125
0399858
3314688
3310668
3315277
3315278
0398605
0395266
0394676
3304188
3277017
3309029
3316946
3303992
4312132
4313283
3316962
4312196
3308443
3301416
4351868
Matrikula
Matrícula
BI0128BM
BI4371AN
E253573
BI3551AP
BI9768BT
BI5906BK
BI8520AX
BI8073BK
BI7847BW
BI1206BD
BI4440AT
SS6156AH
M 4936NV
SS3614 Y
SS5072 U
BI0129AK
BI1996BH
VI3881 O
BI4568BB
M 3893OX
Z 0675 L
BI8949AS
BI5117AF
BI1538AN
BI0889AS
BI0577BX
M 6617FG
BI2619AZ
BI5097BG
BI1618 K
BI1618 K
SS8780AB
BI1183AL
BI2913AL
BI5597BN
BI6009BM
SS9369AT
SS9369AT
BI2971BL
BI8781BH
BI2903BY
BI8282BN
BI5180AK
VI5804 H
BI7184BJ
BI5431AT
BI6343AN
BI0567BL
BI5050BS
O 6814AV
O 7393BM
BI1419BD
BI4748BM
BI6540AU
BI8130BJ
BI9264BW
BI8214BJ
V 7598FB
BI0277BU
S 5469AD
SS9347AM
BI2753AU
BI8415BF
BI1841AG
SS3088 T
SS3088 T
SS3088 T
SS3088 T
BI1653BJ
BI2996BF
BI8864AX
SS5046AG
BI0024AF
BU9687 K
BI9702BN
BI6730BL
BI4292AY
BI7390BS
BI4640AU
BI1995AU
AB1506 N
BI8803AH
BI7112AV
BI4353AF
BI4353AF
Z 9466 D
Z 9466 D
BI1367AK
S 7828 U
BI9089AB
BI9089AB
BI0761AZ
BI0914AH
BI4107BM
BI4107BM
3UL12893
BI7957BD
BI8382BW
BI2629BH
BI6446BH
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
21-09-95
02-09-95
27-07-95
29-07-95
16-10-95
19-09-95
14-11-95
13-08-95
12-08-95
02-09-95
20-10-95
12-08-95
23-08-95
31-05-95
24-07-95
16-09-95
13-10-95
09-09-95
02-10-95
22-03-95
14-08-95
28-10-95
29-07-95
20-10-95
16-07-95
19-07-95
08-09-95
25-08-95
28-09-95
27-10-95
25-10-95
27-09-95
19-07-95
08-10-95
13-10-95
20-09-95
23-09-95
21-10-95
13-08-95
24-07-95
27-08-95
14-09-95
29-07-95
29-09-95
03-09-95
06-10-95
07-10-95
20-09-95
22-09-95
26-08-95
11-10-95
25-09-95
19-10-95
01-08-95
20-09-95
30-09-95
01-10-95
30-07-95
28-08-95
30-09-95
09-09-95
20-10-95
11-09-95
21-09-95
27-08-95
03-09-95
12-09-95
27-08-95
12-09-95
28-07-95
14-09-95
27-08-95
04-08-95
03-07-95
19-08-95
02-10-95
18-09-95
11-10-95
03-10-95
06-10-95
17-10-95
11-10-95
14-08-95
04-10-95
04-10-95
04-09-95
04-09-95
24-08-95
01-07-95
21-07-95
02-08-95
30-10-95
30-09-95
28-09-95
14-10-95
14-10-95
29-09-95
12-08-95
11-08-95
17-08-95
052 /R
25.000
154 /R
5.000
061.1 /L
2.000
091.2 /R
16.000
050 /R
25.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
091.2 /R
16.000
052 /R
25.000
091.2 /R
16.000
154 /R
10.000
052 /R
25.000
154 /R
10.000
154 /R
10.000
048 /R
20.800
052 /R
20.000
061.1 /L
50.000
052 /R
20.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
143 /R
15.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
054 /R
5.000
052 /R
30.000
052 /R
35.000
094.1C /R 10.000
060.1 /X
50.000
060.1 /X
50.000
052 /R
30.000
154 /R
5.000
020.1 /R
30.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
20.000
091.2 /R
16.000
091.2 /R
16.000
154 /R
10.000
052 /R
35.000
091.2 /R
16.000
050 /R
30.000
020.1 /L
40.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
090.1 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
247 /C
10.000
090.1 /R
10.000
020 /R
40.000
094.1B /R 10.000
091.2 /R
16.000
154 /R
5.000
059.3 /L
2.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
061.3 /L
5.000
052 /R
35.000
052 /R
35.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
35.000
094.1C /R 10.000
094.1C /R 10.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
056.3 /R
50.000
050 /R
25.000
060.1 /X
50.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
061.3 /L
5.000
059.3 /L
2.000
048 /R
20.800
094.2 /R
10.000
060.1 /X
50.000
060.1 /X
50.000
008 /O
100.000
212 /C
10.000
061.1 /L
50.000
008 /O
100.000
910 /R
231.000
091.2 /R
16.000
094.1C /R 10.000
072.3 /L
50.000
094.1B /R 10.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
008 /O
50.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
094.1B /R 10.000
052 /R
35.000
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
UGARTE BALLES, IGNACIO
UGARTE FULDAIN, IGNACIO
UGARTE GALARZA, MARIA IDOIA
UGARTE GOITI, ALEJANDRO AITOR
UGARTECHEA CRESPO, JOSE MIGUEL
UNANUE AZCUE, JOSE M
UNDAGOITIA ITURBE, JOSE MANUEL
UNIBASO LORENZO, FERNANDO
UNIDIANO NOAIN, AMPARO
URANGA CALZADA, MA ESTHER
URBIETA ANSOLA, TOMASA MILAGROS
URBIETA ODRIOZOLA, NARCISO
URBIETA OLABARRIAGA, JUAN IGNACIO
URCARREGI ALDAMIZ, MAURICIO
URDANIPILLETA ORMAECHET, JOSE LUIS
UREÑA RUIZ, MA EGUENIA
URIAGUERECA URLEZAGA, GORKA
URIARTE ARCINIEGA, M ELENA
URIARTE JAUREGUIZAR, JULIAN
URIARTE PANDO, EMILIA
URIBARRI DEL OLMO, JUAN
URIBARRI GOIRIGOLZARRI, JUAN MIGUEL
URIBARRI PEREZ, CARMEN
URIBARRI URIONDO, ANTONIO
URIBE ABAIGAR, IGNACIO
URIBE LEANIZBARRUTIA, JULEN
URIBE MANDALUNIZ, POLICARPO
URIEN HURTADO, FELIX
URIEN RUIZ, FRANCISCO JAVIER
URIL GLARIA, ELENA
URIONABARRENECHEA JAYO, ANE MIREN
URKIOLA DIEZ, MIREN ARRATE
URKIRI AIZPURUA, JUAN CARLOS
URKIZA LARREA, JOSE LUIS
URQUIJO GOITIA, JOSE ENRIQUE
URQUIJO GONZALEZ, JOSE ALBERTO
URQUIJO ZUBILLAGA, PEDRO MARIA
URQUIOLA MADARIAGA, AXIER
URREJOLA DEL ROSARIO, ELOY
URRENGOECHEA ARNAIZ, MIREN NEKANE
URRIOLABEITIA AXPE, IKER
URRIOLABEITIA URQUIDI, JOSE MIGUEL
URRUTIA DIAZ DE MONASTE, MARIA JESUS
URRUTICOECHEA ECHEVARRI, FRANCISCO J
URRUTICOECHEA HURTADO, ALBERTO
URRUZOLA ARANZABE, MILLAN
URTIAGA ESCOBAR, JOSE
URUEÑA DE LA FUENTE, ALFONSO
USCOLA TELLERIA, MARIA JESUS
USPARICHA MARTIN, JUAN JOSE
VALDES ECHEVARRIA, JOSE
VALDES ECHEVERRIA, RAFAEL
VALDES JIMENEZ, JUSTO
VALDES URIARTE, IÑAKI
VALENCIA DE LA SERNA, JUAN JOSE
VALIENTE VALIENTE, JOSE
VALINO BERMEJO, JESUS FERNANDO
VALLE ASENSIO, VICTOR
VALLECILLO MUÑOZ, TERESA PILAR
VALLEJO CHALBAUD, SOFIA
VALLEJO GARCIA, IGNACIO JOSE
VALVERDE ARROYO, PIEDAD
VAQUERO YECORA, MA.TERESA
VARAS CAMPILLO, FERNANDO
VAZQUEZ ACOSTA, ROSA
VAZQUEZ BRAVO, FRANCISCO JAVIER
VAZQUEZ FRANCO, ANGEL MARIA
VAZQUEZ MARTIN, ALVARO
VEGA ARANGO ALONSO, MANUEL FELIPE
VEGA QUILEZ, IGNACIO
VEGA SANCHEZ, JOSE IGNACIO
VEGA SEOANE, CONCEPCION
VEGA VEGA, VIRGINIA
VEGAS FERNANDEZ, LUIS ALBERTO
VEGAS RATA, MA DEL CARMEN
VEINTEMILLAS CASTRILLO, AITOR
VEJEGA CORTES, ALEJANDRO
VELA ALEJOS, SALVADOR
VELASCO CANO, JOSE MARIA
VELASCO GARCIA, JOSE JUAN
VELASCO RODRIGUEZ, JOSE ANGEL
VELILLA GARCIA, JOSE FELIX
VENERO DEUSTO, IGNACIO
VERDEJO GONZALEZ, CARLOS
VERGARA MARURI, MARIA ANTONIA
3307562
4352540
3303357
3305015
0182457
4309750
0282120
4353060
4312675
4351649
4311729
3315354
0361252
3243341
0399853
3307480
4352669
0399590
4312682
3277010
4353478
4349850
0404119
4353608
3243353
4311287
0380656
3243328
0364742
4353058
3314502
0221934
0394642
0399261
4310796
3298455
0399223
3301294
3311438
3308469
0384520
4353593
4311387
3307446
3318416
3303941
3307539
4310877
3310188
4353404
0394039
0398552
4352331
4309792
3309241
3309219
0399353
4309796
4313297
4314318
3314413
4310290
0384032
4314538
4309929
0398702
6000704
3297099
4312154
4310567
0398668
0395867
4353345
4310849
4314076
3308245
4312446
4310339
3310759
0368205
4350029
4350409
3307293
4311005
3303291
— 1315 —
Matrikula
Matrícula
BI5577BS
BI8771AG
BI2252BH
BI0333AH
BI5305AF
LO9257 I
BI3265AP
BI9525BN
NA1230AK
BI6857BF
BI9825BB
SS1867 U
BI1572AS
BI4337BT
BI4249BD
BI6423BC
BI6622AD
BI4737AC
BI9469BX
BI8721BG
BI8809BX
BI9263BV
BI3049AM
BI3807BY
BI9661BS
NA5363 S
BI8416BJ
BI1699AY
BI6629AP
BI4291BK
BI3874AT
BI1753BP
BI4156AL
BI2784BG
BI8255BG
BI5548BL
BI6420AD
BI6797BS
BI7331AY
BI8845BJ
CICLOMOT
BI6714AM
SS7952AS
BI5095BC
BI1793AD
SS1106AD
BI7716AH
M 8379IL
BI6533BU
BI2042AV
BU4895 I
M 9356IB
S 6558 O
SS5322AM
SS2501AS
BI9961BT
BI9835AP
SS3284AL
NA2407AG
NA9316AL
BI8179AW
AL5848 S
BI1958AC
NA9899 W
SS5594AN
BI7175BJ
BI2082AY
BI6258BJ
O 7085BK
SS7830AL
M 7619SB
BI6984AM
BI2459BH
BU3313 M
BI2297BV
100618 R
SS6407 Y
SS2919 Y
BI9304AZ
BI7177 N
BI5092AY
BI9498BW
BI5141BW
S 7620AD
GU4249 B
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
02-09-95
07-09-95
01-08-95
05-09-95
07-10-95
21-08-95
25-07-95
21-09-95
08-10-95
19-07-95
24-09-95
09-10-95
14-10-95
29-07-95
25-09-95
15-08-95
11-09-95
22-10-95
08-10-95
20-07-95
05-10-95
25-05-95
25-11-95
12-10-95
06-08-95
20-09-95
10-11-95
29-07-95
05-08-95
20-09-95
06-09-95
02-05-95
06-09-95
30-09-95
10-09-95
27-08-95
04-11-95
13-07-95
11-09-95
05-08-95
08-09-95
13-10-95
20-09-95
09-08-95
02-11-95
20-09-95
29-08-95
13-09-95
27-08-95
02-10-95
07-11-95
07-11-95
26-08-95
22-08-95
29-09-95
27-09-95
28-09-95
23-08-95
14-10-95
26-10-95
13-09-95
31-08-95
22-09-95
29-10-95
25-08-95
08-09-95
25-09-95
05-08-95
29-09-95
03-09-95
23-09-95
27-07-95
27-09-95
12-09-95
25-10-95
16-07-95
07-10-95
02-09-95
15-08-95
25-07-95
26-05-95
01-06-95
21-07-95
16-09-95
29-07-95
154 /R
052 /R
154 /R
094.1C /R
060.1 /X
052 /R
092.1 /R
052 /R
052 /R
052 /R
052 /R
061.1 /L
020.1 /R
154 /R
059.3 /L
154.1 /R
052 /R
061.3 /L
052 /R
152 /R
052 /R
052 /R
061.3 /L
050 /R
154 /R
052 /R
061.3 /L
154 /R
154 /R
052 /R
094.1C /R
094.1C /R
117.1 /R
061.3 /L
052 /R
154 /R
061.3 /L
094.1C /R
061.3 /L
154 /R
012 /R
052 /R
052 /R
154 /R
061.3 /L
152 /R
094.1C /R
052 /R
154 /R
052 /R
060.1 /X
130.5 /R
048 /R
052 /R
090.2 /R
090.2 /R
059.3 /L
052 /R
052 /R
052 /R
060.1 /X
052 /R
090.1 /R
052 /R
052 /R
082 /R
052 /R
094.1B /R
052 /R
052 /R
143 /R
074.2 /R
052 /R
052 /R
052 /R
008 /O
052 /R
052 /R
154 /R
154 /R
052 /R
052 /R
154 /R
052 /R
091.2 /R
5.000
30.000
10.000
10.000
50.000
25.000
10.000
25.000
20.000
25.000
20.000
50.000
30.000
5.000
2.000
5.000
25.000
5.000
20.000
15.000
25.000
30.000
5.000
50.000
5.000
20.000
5.000
5.000
5.000
30.000
10.000
10.000
15.000
5.000
25.000
5.000
5.000
10.000
5.000
5.000
10.000
35.000
20.000
5.000
5.000
15.000
10.000
25.000
5.000
30.000
50.000
15.000
16.000
30.000
10.000
10.000
2.000
25.000
20.000
25.000
50.000
30.000
10.000
20.000
25.000
25.000
25.000
10.000
20.000
20.000
15.000
16.000
30.000
20.000
25.000
50.000
20.000
25.000
5.000
5.000
30.000
40.000
5.000
30.000
16.000
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Izen-Abizenak
Apellidos y Nombre
Espediente zk.
Núm. Expdte.
VIÑAS AMAT, MA. EULALIA
VIAÑA ZAMACONA, MIKEL
VIAR ARISTEGUI, RAMON
VIAR CORRALES, RAFAEL
VIAR ECHEVARRIA, IÑAKI
VICARIO ELIZONDO, MARIA BEGOÑA
VICARIO MARQUIEGUI, MONICA
VICENTE PRESA, BENITO DESIDERIO
VICENTE QUESADA, LUIS ALBERTO
VIDAL ARCOS, EMILIO
VIDAL CONDE, VICTOR
VIDAL MARTINEZ, ELISEO
VIDAL MARTINEZ, JOSE CARLOS
VIDAL SANCHEZ, JOSE
VIDALES ARECHAGA, LUISA FERNANDA
VILA FERNANDEZ, JOSE MARIA
VILAS ROMERO, EDUARDO
VILLA GALLASTEGUI, ROMAN
VILLA MONASTERIO, SALVADOR
VILLAESCUSA ZARZOSA, JOSE ANTONIO
VILLAESCUSA ZARZOSA, JOSE ANTONIO
VILLALAIN EXPOSITO, SOLEDAD
VILLANUEVA IRAOLA, MARIA MILAGROS
VILLAR ABASCAL, PEDRO MIGUEL
VILLAR IBAÑEZ, JORGE
VILLAR SANZ VALLES, MARIA
VILLAR SARACHAGA, JUAN JOSE
VILLAR SARACHAGA, JUAN JOSE
VILLAR SARACHAGA, JUAN JOSE
VILLARIZAN GUEZMES, ALBERTO
VILLORIA RUIZ, INMACULADA
VILORIA MATILLA, JOSE ANGEL
VIRTO CALDERON, VICTOR
VISO VIOTA, JOSE IGNACIO
VITIENES CRESPO, M.a AMPARO
VITORES UGARTE, JOSE ANDRES
VIVANCO GARCIA, JOSE ANGEL
VIVANCO IBAÑEZ, IGNACIO
VIZCARRA OLABEGOYA, JUAN LUIS
VOLADURAS ANTONIO REY, S.L.
WALDEMAR, MACHMAR
WALDEMAR, MACHMAR
YARRITU ROMERO, CRISTOBAL
YARRITU ROMERO, CRISTOBAL
YEREGUI HUARTE, MAITE
YLLERA PALAZUELO, JAVIER
YOLDI OTAOLA, JOSE
YUSTE MARTIN, MA ISABEL
ZABAL GARCIA, JESUS
ZABALA BUSTINDUY, IGOR
ZABALA GARAY, MA MONSERRAT
ZABALA MONTOYA, KARMELE
ZABALA MUGUIRA, JOSE IGNACIO
ZABALA URRITICOECHEA, MARIA MARTA
ZABALBIDE LABORAL S.A.
ZABALBURU ISASI, ELENA
ZABALETA ULACIA, ANA MARIA
ZALABARDO MARTINEZ, ERNESTO
ZALDEGUI GUTIERREZ, IGOR
ZALLO ZOBARAN, ROBERTO
ZAMARRA CALLE, JUAN ANDRES
ZAMORA RODRIGUEZ, JAIME
ZARANDONA MENDIOLA, POLONIA
ZARANDONA RUIZ, JOSU SABIN
ZARATE VEGA, JOSE LUIS
ZARRAGA LARRONDO, SOFIA
ZARRAGA OLARRA, VICTOR
ZARRAGOITIA CAMIRUAGA, JOSE JOAQUIN
ZARRAGOITIA LOPEZ, JUAN JESUS
ZOZAYA ALDAMA, ANTONIO
ZUÑIGA HERNANDEZ, JOSE RAMON
ZUBELDIA DAMBORENEA, ALBERTO JOSE
ZUBIAGA GARCIA, ARTURO
ZUBIAGA JAUREGUI, MARIA NATIVIDAD
ZUBIETA ZARRAGA, JUAN RAMON
ZUBIGARAY IRAZABAL, MIGUEL
ZUBILLAGA MARTINEZ, JOSE JAVIER
ZUGAZAGA ECHEVARRIA, ANGEL MARIA
ZUGAZAGOITIA EGUEN, JOSE RAMON
ZULUAGA URIARTE, MA PAZ
ZULUETA ALONSO, FERNANDO
ZULUETA ELORZA, MARIA
ZULUETA LLORENTE, M.a PILAR
ZULUETA SETIEN, ERNESTO
4309732
0399638
4353136
3276967
4309807
4350979
0283123
4313000
6000651
3310138
4311545
3243376
4309699
4353093
4311980
3307364
4309140
4352780
4309668
4309408
4309745
4351992
0266692
4350196
4313104
4312720
4312169
4313060
4313200
0398765
4353753
3309462
0399652
0363726
0352098
4313214
4311658
0404009
4353876
3308971
4310873
4313680
0327295
3307390
3307500
4314290
4311395
3307538
4352725
0357704
4310928
4348449
3310229
0261078
0395556
4353793
0391027
0388656
0388362
4353133
0381216
0383381
3294443
3310644
4312525
4353055
0398676
4308896
4352287
4310691
3318448
4314444
0390637
3314537
3309099
4312979
4310458
0388560
0329011
3243359
0398280
3301487
4311244
0283121
Zenbat Espediente: 2.264
Zenbatekoa: 52.586.800
Número de Expedientes: 2.264
Importe Total: 52.586.800
Legeria Aplikatuaren Nomenklatura (1)
Nomenclatura de la Legislación Aplicada (1)
Matrikula
Matrícula
B 4541MT
BI7273AW
BI9925BM
BI3059BH
BI6565BW
BI3894BJ
BI7112 T
LE7941 S
BI9790BH
SS2107AD
BI8002BF
BI7053 X
GC0880AZ
BI1205BB
BI0819BF
BI9623AL
SS5670AP
BI7666AJ
M 9157PN
BI9748AW
BI9748AW
S 4880AD
M 5023IX
BI8039BK
BI9612BW
NA3224AC
BI5601AW
BI5601AW
BI5601AW
P 9525 C
BI4641AT
BI9202 U
BI8217BG
BI8393AJ
S 5839 N
BI8350BG
BI4273BG
BI8733BT
BI8256BT
BI0980BW
SS8799AT
SS8799AT
BI6807BD
BI6807BD
BI1848BV
S 0473 O
SS5389AM
BI6957 O
S 6473 P
BI4750BP
BI0878BM
BI1195BJ
BI6594AP
BI8744BM
BI6156AD
BI2280AW
SS8250 V
BI6261AH
S 7647 J
BI9475AP
SS0102AB
BI9671AX
BI1900BU
BI8963BD
BI0214AY
BI2026BT
BI1686BD
BI0652AD
B 8618OF
VI7208 P
BI2481AG
SS9146AJ
BI9005AW
M 2446OL
BI0542BL
BI8188AH
LO8612 M
BI0763BC
BI7082AH
BI6147BG
BI3797AM
BI7285AF
S 1045 W
M 1301FN
Lege-Haust. D. Hau. den Araua (1) Zenbat.
F. Infrac.
Precepto Infrin. Importe
27-08-95
12-10-95
22-09-95
12-07-95
23-08-95
14-06-95
02-11-95
12-10-95
12-09-95
24-08-95
23-09-95
09-08-95
27-08-95
21-09-95
28-09-95
28-07-95
08-08-95
12-09-95
26-08-95
18-08-95
21-08-95
19-08-95
26-10-95
29-05-95
13-10-95
12-10-95
30-09-95
13-10-95
14-10-95
08-10-95
15-10-95
28-06-95
09-09-95
20-09-95
02-10-95
14-10-95
23-09-95
06-10-95
26-10-95
29-09-95
13-09-95
20-10-95
02-11-95
30-07-95
17-08-95
26-10-95
20-09-95
29-08-95
11-09-95
29-10-95
14-09-95
30-03-95
10-09-95
16-09-95
07-10-95
16-10-95
21-10-95
20-09-95
11-10-95
22-09-95
03-10-95
26-10-95
25-07-95
28-08-95
08-10-95
20-09-95
05-10-95
13-08-95
25-08-95
09-09-95
24-11-95
28-10-95
19-09-95
22-09-95
08-09-95
12-10-95
06-09-95
10-11-95
09-09-95
07-08-95
19-10-95
28-08-95
20-09-95
22-10-95
L: 339/90 Errege Dekreto Legislatiboa
L: Real Decreto Legislativo 339/90
X: Zirkulazio-A (34-925) loturik dagoen 339/90 E.D.L.
X: R.D. Leg. 339/90 en relación C. de C. (D. 25-9-34)
C: Zirkulazio-A (34-9-25 D )
C: Código de Circulación (D. 25-9-34)
D: 1.753/84ko E.D. loturik dagoen 339/90 E.D. Leg.
D: R.D. Leg. 339/90 en relación R.D. 1.753/84
O: 2.641/86 Errege Dekretua
O: Real Decreto 2.641/86
R: 13/92 Errege Dekretua loturik dagoen 339/90 E.D.L.
052 /R
25.000
059.3 /L
2.000
052 /R
25.000
090.2 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
151 /R
15.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
003 /R
50.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
20.000
052 /R
40.000
052 /R
20.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
050 /R
20.000
094.1B /R 10.000
052 /R
30.000
052 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
052 /R
30.000
059.3 /L
2.000
052 /R
35.000
061.3 /L
5.000
020.1 /R
30.000
090.1 /R
10.000
008 /O
100.000
052 /R
25.000
052 /R
20.000
238.1 /C
5.000
050 /R
25.000
072.3 /L
35.000
052 /R
30.000
052 /R
25.000
003.1 /R
10.000
171 /R
5.000
171 /R
10.000
052 /R
25.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
052 /R
25.000
020.1 /R
16.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
094.1C /R 10.000
084 /R
50.000
061.1 /L
50.000
050 /R
25.000
061.3 /L
5.000
117.1 /R
15.000
060.1 /X
50.000
052 /R
30.000
056.5 /R
50.000
117.1 /R
10.000
154 /R
5.000
061.3 /L
5.000
052 /R
25.000
052 /R
25.000
059.3 /L
2.000
052 /R
25.000
052 /R
50.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
052 /R
20.000
154 /R
10.000
094.1C /R 10.000
090.1 /R
10.000
052 /R
20.000
052 /R
30.000
020 /R
40.000
020.1 /R
50.000
094.1B /R 10.000
061.3 /L
5.000
154 /R
5.000
052 /R
25.000
061.3 /L
5.000
R: Real Decreto 13/92 en relación R.D.L. 339/90
(III-50)
(III-50)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1316 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
IV. Atala / Sección IV
Estatuko Administrazio Orokorra
Administración General del Estado
Emigración
Extranjeros
Liquidación
MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social
y Asuntos Sociales de Bizkaia
EDICTO
Se publica el presente Edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Al mismo tiempo se advierte del derecho que
les asiste para interponer Recurso Ordinario ante la autoridad que
corresponda según la materia:
Cooperativas
ante la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales.
Empleo Empresa ante la Dirección General de Empleo.
Empleo Trabaj.
ante la Dirección General de Empleo.
ante la Dirección General de Migraciones.
ante la Dirección General de Migraciones.
ante la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Seg. Social
ante la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Obstrucción
ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Seg. e Higiene
ante la Dirección General de Trabajo.
Trabajo
ante la Dirección General de Trabajo,
en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114
y sus concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, con la
advertencia de que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la
vía de apremio.
En Bilbao, a 7 de diciembre de 1995.—El Director Provincial,
Mariano González Ferreras
Actas infracción
EXPEDIENTE
NUM. ACTA
F. RESOL.
S/95000409
S/95000590
S/95000725
S/95000754
S/95000801
S/95000830
S/95000839
S/95000895
S/95000896
S/95000897
S/95000898
S/95000903
S/95000908
S/95000911
S/95000917
S/95000919
S/95000923
S/95000935
S/95000954
S/95000970
S/95000983
S/95001000
S/95001021
S/95001078
S/95001079
S/95001080
S/95001083
S/95001085
S/95001087
S/95001093
S/95001098
S/95001101
/95001103
S/95001104
S/95001105
S/95001106
S/95001107
S/95001108
S/95001109
S/95001111
S/95001112
S/95001113
S/95001114
S/95001115
S/95001116
S/95001117
S/95001118
S/95001119
S/95001120
S/95001121
S/95001122
S/95001128
S/95001129
S/95001130
S/95001131
I/95000527
I/95000863
I/95001023
I/95001102
I/95001123
I/95001242
I/95000671
I/95000783
I/95000790
I/95000800
I/95000809
I/95000966
I/95000977
I/95001004
I/95001027
I/95001030
I/95001050
I/95001136
I/95001378
I/95001231
I/95001438
I/95001463
I/95001460
I/95000965
I/95000967
I/95000968
I/95001005
I/95001017
I/95001035
I/95001098
I/95001159
I/95001173
I/95001181
I/95001187
I/95001200
I/95001201
I/95001204
I/95001215
I/95001222
I/95001235
I/95001243
I/95001244
I/95001246
I/95001268
I/95001269
I/95001270
I/95001271
I/95001277
I/95001278
I/95001279
I/95001280
I/95001301
I/95001302
I/95001303
I/95001308
19951011
19951002
19950828
19950828
19951019
19950828
19950828
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19950928
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
19951030
NOMBRE SUJETO RESPONSABLE
N.o PATR./S.S.
NIF/DNI
SUSPENSIONES Y HERRAJES ELECTRICOS, S.A.
SOLA LUIS M.a Y JOSE M.a C.B.
SUBELTZ GADAKETA, S.L.
BARRUTIA CENITAGOYA M.a NIEVES
ALZOLA DOMINGO, M.a DEL CARMEN
UNAMUNO BAQUIJANO, MIGUEL
LOPEZ LOPEZ, ANGEL
KILIN GARRAILOAK, S.L.
MORENO REOYO, JESUS RAMON
AYERDI VILLA GERARDO
OCHOA IGARTUA JOSE JAVIER
GOMEZ ALONSO VICTORIANO
ORTEGA PETREÑAS PEDRO MARIA
ARGIZAHAR, S.L.
PEREZ ARTECHE M.a ELENA
BARRIO GARCIA LUCIANO
ASOCIACION MERCANTIL ESPAÑOLA, S.A.
CLIMATIZACIONES GORBEA, S.A.
CONSTRUCCIONES GUEREDIAGA, S.A.
DISEÑADORES GRAFICOS, S.L.
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y AMBIENTAL., S.L.
CAUGHTAFISH LTD
ALVAREZ ROTELLA M. LUZ
MARANGANI, S.L.
DISTRIBUCION Y REPRESENTACION M.O., S.L.
GOICOECHEA MEZO MIGUEL
AGUIRRE AMANTEGUI JOSEFA
DISEÑOS Y SPORT MARINO, S.L.
CONSTRUCCIONES JOCONSA, S.L.
RUBER SEAL SDAD.COOP.
SANCHEZ SEXTO JUAN
ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES GARANE, S.L.
TARAMONA COFINO BEATRIZ
T.D., S.A.
INST. BIZKAIA ELECTROMECANICA INTERNAC. S.L.
PILOTES E.B. S.A.
CABELLO SANCHEZ ALFONSO
DESARROLLOS ELECTRONICOS RECREATIVOS, S.A.
INSTALACIONES BIZKAIA ELECTROMECANIC. INTER
INGEVIL, S.L.
LEMUS MILLANES M.a NIEVES
TURRADO TURRADO SECUNDINO
PREGUNTA, S.L.
LA CHAVA, S.L.
ALIMENTOS CRYOGENICOS, S.L.
SISTEMAS INTEGRADOS DE FABRICACION, S.L.
INFORMATICO DEL NORTE, S.L.
MARQUEZ JARAMILLO JUAN
TEMPAC REGULACION, S.L.
FUENTES FERRIN LUIS
FUENTES FERRIN LUIS
BARRIO VIDUEIRA MANUEL
ESTURE, S.A.
ESTURE, S.A.
ESTURE, S.A.
48/81781
48/100298665
48/100312611
48/9578278
48/10341619
48/009188864
48/9548067
48/100449724
48/
48/1002151
48/4802040
48/100734256
48/737253
48/100195807
48/1013923
48/
48/13771
48/750821
48/90305
48/9868369
48/
48/161700360
48/92777
48/101230572
48/9911011
48/8944849
48/5898746
48/7427912
48/10007607
48/100856518
48/9352148
48/
48/770897
48/007447110
48/
48/93282
48/90213
48/8463384
48/1001555
48/1006546
48/101271190
48/1131855
48/98625
48/10041776
48/9750858
48/8519867
48/100578854
48/1002849
48/97757
48/
48/
48/
48/61978
48/61978
48/61978
A-48223820
E-48522080
B-48464507
14557351
72438567-X
30608400
33827555
B-48516496
16040949
14854517
14438459
14865670
14924074
B-48511489
24407045
14710075
A-48000317
A-48179808
A-48225551
B-48473284
B-48686091
11927798
B-03963527
B-48480842
14879513-P
E-48440820
B-48160923
B-48492219
F-48573430
14874203
B-48475263
30639592
A-48161368
B-48508758
A-4843385
A-48252217
B-48567309
17685259
14703583
B-48473227
B-48340074
B-48453062
B-48268452
B-48203210
14695264
B-48450977
24406516
A-48092092
A-48092092
A-48092092
DOMICILIO
RECTA UGARTE S/N
PARTICULAR DE CLUB, 4
ERMODO, 24
SAN FAUSTO 25
ENRIQUE ARESTI, 4
VICENTE KAPANAGAA, 11
ELKANO, 15-5.a PLANTA
NOVIA SALCEDO, 13-4.o
KASUNE, 54
SENDEJA, 28
MITXEL LABEGERIE, 1
PLAZA PIO BAROJA, 1
MANUEL ANDRES, 1
MADARIPE, 2
ANDRA MARI, 7
TELLERIA, 5
CRISTO, 1-3.o DPT.o 3
AVDA.CERVANTES, 59
LUIS URRENGOETXEA, 4-5.o
ARESTI, 4
DIPUTACION, 4 BIS-4.o
EGIDAZU KAIA
COSCOJALES, 4
B.o JUNCAL EDIF.FUENTES 2.o-48
PALANGREROS, 5
TELLETXE, 1
PLAZA FEDERICO MOYUA, 1
JOSE MARIA ESCUZA, 1
CAM.HOYOS, 4 LONJA
POLIGONO INDUSTRIAL BAKIOLA, 58
KAMAÑOPEA, 3-4.o D
ANDALUCIA, 9-3.o IZDA
AVDA.LANZAGORTA, 8
JUAN DE AJURIAGUERRA, 13
GANECOGORTA, 7 LONJA
VILLARIAS, 6-1.o DRCHA.
B.o SAN JUAN
RIBERA DE DEUSTO, 70-1.o LONJA 19
GANEKOGORTA, 7
AVDA.JUAN DE ZUNZUNEGUI, 2 DPT.o 5
CASERIO ONANDIA B.o IKAZUBIETA
SIMON BOLIVAR, 1
RIBERA, 1
CATALINA GIBAJA, 2 BAJO LONJA
POL.IND.URIOSTE, 145
BARRIO ARTAZA, 7
CARRETERA DE UGARTE, 22
PIO BAROJA S/N
POLIGONO INDUSTRIAL EL CAMPILLO B-1
SAN JUAN, 20
SAN JUAN, 20
SANTO ROSARIO, 4
BLAS DE OTERO, 4
BLAS DE OTERO, 4
BLAS DE OTERO, 4
MUNICIPIO
IMPORTE
TRAPAGARAN 1.500.000
GETXO
100.000
DURANGO
200.000
ELORRIO
50.100
ALGORTA
50.001
DURANGO
80.000
BARAKALDO
50.100
GETXO
100.000
GETXO
10.000
MUSKIZ
50.100
BILBAO
50.001
BILBAO
100.001
SESTAO
5.000
ERANDIO
50.100
MUNGIA
100.000
BARAKALDO
50.001
BILBAO
100.100
BASAURI
60.000
AMOREBIETA
100.000
GETXO
100.000
BILBAO
50.100
ONDARROA
200.000
PORTUGALETE 50.100
TRAPAGARAN 200.000
PORTUGALETE 50.001
GETXO
80.000
BILBAO
250.000
BILBAO
100.000
SANTURTZI
50.100
ARRANKUDIAGA 75.000
ABADIANO
90.000
ETXEBARRI
250.000
ZALLA
50.000
BILBAO
300.000
ALGORTA
50.100
BILBAO
150.300
ZALLA
50.001
BILBAO
100.000
ALGORTA
50.100
BILBAO
250.000
NABARNIZ
100.100
PORTUGALETE 50.100
BILBAO
500.000
ORTUELLA
50.100
SANTURTZI
50.100
LAS ARENAS
60.000
TRAPAGARAN
75.000
SESTAO
75.000
ABANTO Y CIERV. 60.000
BARAKALDO
200.000
BARAKALDO
200.000
BILBAO
100.000
BILBAO
100.100
BILBAO
100.100
BILBAO
350.000
(IV - 168)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1317 —
Liquidación
ante la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Seg. Social
ante la Dirección General de Ordenación Jurídica y Entidades Colaboradoras de la Seguridad Social.
Obstrucción
ante la Dirección General de la Inspección de
Trabajo y Seguridad Social.
Seg. e Higiene
ante la Dirección General de Trabajo.
Trabajo
ante la Dirección General de Trabajo,
en el plazo de un mes, a tenor de lo dispuesto en el artículo 114
y sus concordantes de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, con la
advertencia de que transcurrido dicho plazo, se continuará el procedimiento reglamentario, que concluye con su exacción por la
vía de apremio.
En Bilbao, a 27 de diciembre de 1995.—El Director Provincial,
Mariano González Ferreras
EDICTO
Se publica el presente Edicto para que sirva de notificación
a los efectos legales, de conformidad con lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. Al mismo tiempo se advierte del derecho que
les asiste para interponer Recurso Ordinario ante la autoridad que
corresponda según la materia:
Cooperativas
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
ante la Secretaría General de Empleo y Relaciones Laborales.
Empleo Empresa ante la Dirección General de Empleo.
Empleo Trabaj.
ante la Dirección General de Empleo.
Emigración
ante la Dirección General de Migraciones.
Extranjeros
ante la Dirección General de Migraciones.
Actas infracción
EXPEDIENTE
ACTA
I/95000071
I/95000199
I/95000206
I/95000208
I/95000209
I/95000211
I/95000229
I/95000231
I/95000232
T/95000001
I/95001497
I/95001141
I/95001174
I/95001182
I/95001245
I/95001258
I/95001433
I/95001444
RESOLUCION
17/10/95
30/10/95
30/10/95
30/10/95
30/10/95
30/10/95
28/11/95
28/11/95
28/11/95
EMPRESA
CUQUEJO SOUTO, OSCAR
ZARRAGOICOECHEA ARTAECHEVARRIA, JESUS
LANDAKO FRUITUAK, S.L.
ENCOFRADOS Y CONSTRUCCIONES GARANE, S.L.
NICTRON, S.A.
PREGUNTA, S.L.
GONDRA GOIRIGOLZARRI, UNAI
ARTEAGA MAÑA, JESUS
HERMANOS BILBAO ELORDUI, S.L.
SEG. SOCIAL
48/1171640
48/005368882
48/1004100
48/
48/2161115
48/
48/101204203
48/
48/
NIF
DOMICILIO
30656834
14841005
B-48531933
B-48475263
A-48446058
B-48473227
16067139
07847133
B-48432058
o
ZUBITXETA, 4-1. D
LAMERA, 1
ARRATIA IBARRA, 1 BAJO
ANDALUCIA, 9-3.o IZDA
PADRE LARRAMENDI, 2
RIBERA, 1-4.o
MONTE IKEA, 26-3.o
LUZARRA, 8 LONJA IZDA.
MERCABILBAO 336
MUNICIPIO
SANCION
BARAKALDO
BERMEO
BASAURI
ETXEBARRI
BILBAO
BILBAO
LEIOA
BILBAO
BASAURI
S/Resolución
1.000.000
250.000
250.000
50.100
75.000
100.000
500.000
50.100
(IV-1)
•
por mediación del presente edicto, haciéndose saber al interesado que la Resolución mencionada pone fin a la vía administrativa
y contra la misma cabe formular Recurso Contencioso-Administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia correspondiente, en los términos
y plazos establecidos en el artículo 37.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de
1956, según redacción dada por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, contados a partir del día siguiente al de su publicación en el
«Boletín Oficial de Bizkaia», advirtiéndose que transcurridos los mismos se considerará firme la Resolución dictada.
Y para que conste, a los efectos de su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», expido el presente edicto.
En Bilbao, a 27 de diciembre de 1995.—El Director Provincial,
Mariano González Ferreras
Denegación de permiso de trabajo por falta
de presentación de documentación requerida
Mariano González Ferreras, Director Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de Bizkaia, emite el siguiente
EDICTO
No habiéndose podido notificar por el servicio de correos, por
ausencia, desconocido, etc., la resolución denegatoria de esta Dirección Provincial de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales de
Bizkaia, recaída sobre la solicitud de Permiso de Trabajo arriba relacionada y formulada por Cenia Construcciones y Contratas, S.L.,
con domicilio social en Etxebarri (Bizkaia), a favor del súbdito marroquí D. Abdelkader Feloati, con NIE: X-0983761-M, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80.3 de la Ley de Procedimiento
Administrativo de 17 de julio de 1958, se procede a su notificación
(IV - 2)
•
Dirección Provincial de Trabajo y Seguridad Social
INSPECCION DE TRABAJO DE BIZKAIA
EDICTO
Don Fernando Montes Melero, Jefe de la Inspección Provincial de
Trabajo de Vizcaya, emite el siguiente:
No habiéndose podido notificar las actas de infracción,
levantadas por ésta Inspección, que a continuación se relaN.o ACTA
616-95
T-33-95/E
1526-95/S
1528-95/E
1579-95/S
1581-95/S
1593-95/S
1596-95/S
1612-95/S
1617-95/S
1642-95/S
1644-95/S
EMPRESA
CONST. METALICAS ALSE, SL (BILBAO)
M.ª INMACULADA IBARRECHE ZARATE (GALDACANO)
BODEGAS TABIRA, SL (DURANGO)
BODEGAS TABIRA, SL (DURANGO)
REBABADOS SANTA ELENA, SL (ELORRIO)
KILIM GARRAILOAK, SL (GETXO)
JOSE SOMOCUETO VEGA (PLENCIA)
PALOMO DAVILA, JOSE R. (DURANGO)
ITS ESTEREOTOPO, SA (BILBAO)
LUIS Mª MARTIN MORATA (BILBAO)
CADEX, SA (BILBAO)
OSCAR MORENO HIDALGO (BILBAO)
cionan, por el servicio de Correos por ausencia, desconocidos,
etc. en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.4 de la
Ley de Procedimiento Administrativo de 26 de noviembre de
1992, se procede a su notificación por mediación del presente edicto, haciéndose saber a los interesados que cuentan con
quince días hábiles, contados a partir del día siguiente al de
su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia», para presentar
el oportuno Pliego de Descargos, ante el Director Provincial o
Delegado Territorial, advirtiéndoles, que transcurrido el mismo
se considerarán como firmes y se seguirá el procedimiento reglamentario.
PRECEPTO INFRINGIDO
ART. 64.1 TRLGSS DCTO. 2065/74 DE 30-5
ART. 221 REAL DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 49.1 LEY 8/88 DE 7 DE ABRIL
ART. 100.1 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100 Y 102 REAL DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 7.1.b)10,12,13.1 Y 15 TRLGSS DCTO.1/94
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 15,19 Y 26 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
CUANTIA
50.001
EXT. PREST.
75.000
75.000
350.700
5.000
100.000
50.100
250.000
100.001
50.001
50.001
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
N.o ACTA
1646-95/S
1665-95/S
1671-95/S
1679-95/S
1693-95/S
1695-95/S
1698-95/S
1712-95/S
1716-95/S
1721-95/S
1722-95/S
1736-95/S
1742-95/S
1745-95/S
1746-95/S
1751-95/S
1756-95/S
1763-95/S
1767-95/S
1780-95/S
1781-95/S
1796-95/S
1797-95/S
1806-95/S
1811-95/S
1812-95/S
1836-95/S
1848-95/S
1897-95/S
1899-95/S
1901-95/S
1912-95/S
1918-95/S
1934-95/E
1959-95/S
1961-95/S
1964-95/S
1969-95/S
1970-95/S
— 1318 —
EMPRESA
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
PRECEPTO INFRINGIDO
JESUS PEDRAZA ANDRINO (BILBAO)
ANTONIO GANDARA SANTIAGO (BILBAO)
FRANCISCO FLORES PAREJO (GALDACANO)
CELSO VAZQUEZ NOVOA (BILBAO)
Mª CARMEN GONZALEZ DIEZ (BILBAO)
LEIZURI, SL (AMOREBIETA)
ROSA Mª ILARDUYA AHEDO (BILBAO)
MAXIMA BENAVIDES SANCHEZ (BILBAO)
M.M. SEAFOOD, SL (BILBAO)
PEDRO SANTAMARIA HUERTA (BILBAO)
AXIER GARDI BEITIA (BILBAO)
JUAN C. RECHE VENTURA (ZORROZA)
JESUS ZARRAGOICOECHEA ARTAECHEVARRIA(BERMEO)
HASIA, SL (GETXO)
EUZKO CONTRATAS, SL (CARRANZA)
HORNOS INST. PANADERIAS, SAL (MUNGUIA)
JOSE L. MARTINEZ MURCIEGO (BILBAO)
TRANSPORTES REDUR NORTE, SA (ETXEBARRI)
JOAQUIN RUBIO CRUZ (SANTURCE)
MIGUEL A. PERZ JUNQUERA (SANTURCE)
ROBERTO RIESGO IRIARTE (BASAURI)
M.ª ANGELES MARTIN MORA (GETXO)
JESUS M. PASARIN ENJAMIO (BARACALDO)
STANDAR TECNICA INDUSTRIAL, SA (LEIOA)
ENCLAV. Y SEÑAL. FERROVIARIAS, SA (ZALLA)
ENCLAV. Y SEÑAL. FERROVIARIAS, SA (ZALLA)
SANTIAGO DIEZ PONZOA (BILBAO)
EXCAVACIONES IRANZO, SA (CARRANZA)
JOSE I. MADRAZO ORTUOSTE (DURANGO)
COIN DIVER, SL (BARACALDO)
LOPEZ AROSTEGUI, SL (BILBAO)
ANGEL HERRERO GOMEZ (BILBAO)
JUAN M.ª ELGEZABAL BILBAO (ERANDIO)
CDAD. DE BIENES ZARE (BILBAO)
PEDRO M.ª BONILLA LOPEZ (BILBAO)
RIEGO MUÑOZ, JOSE A. (BASAURI)
AINHOA GARAY VILLALABEITIA (BILBAO)
NAMA DE INVERSIONES, SA (BILBAO)
JAVIER ALONSO ALVAREZ (BILBAO)
CUANTIA
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 12 LEY 8/88 DE 7 DE ABRIL
ART. 15,19 Y 26 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 13 REAL DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 26,104 Y 106 LGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 5,6.a),8 Y 13 DCTO. 2346/69 DE 25-9
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100.1 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 13 REAL DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 13 REAL DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 7.1.b),10,12 Y 13.1 TRLGSS DCTO. 1/94
ART. 12 LEY 8/88 DE 7 DE ABRIL
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 7.1.b)10,12 Y 13.1 TRLGSS DCTO. 1/94
ART. 100,104 Y 106 REAL DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 13 LGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 7.1.b)10,12,13.1 Y 15 TRLGSS DCTO. 1/94
ART. 100.1 LGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100,102 Y 103 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100.1 Y 100.2 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100.1 Y 100.2 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100,104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 7.1.b)10,12,13 Y 15 LGSS DE 30-5
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100.1 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 64, 68.1 Y 73 DCTO. 2065/74 DE 30-5
ART. 49.1 LEY 8/88 DE 7 DE ABRIL
ART. 13.2 Y 15 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 101 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 100.1 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
ART. 104 Y 106 TRLGSS DCTO. 1/94 DE 20-6
(Núm. 12.484)
•
Instituto Social de la Marina
PRIMER APELLIDO
EDICTO
Relación de deudores que tienen pendientes de abonar facturas en la Hospedería de Ondarroa para conocimiento de los mismos y a los efectos oportunos:
Relación de usuarios que deberán abonar facturas
pendientes antes de su hospedaje
PRIMER APELLIDO
ACUÑA
AGUILAR
AGUIRRE
ALBRICH
ALDAO
ARNESTO
ASGHAR
BEA
BEL
BEL
BEL TAJAR
BELTOUHAMI
BENITO
BLANCO
BLANCO
BUA
CAAMAÑO
CARBALLA
CARRO
CASTELLANO
CELIS
COUCE
CUESTA
DIAZ
DIAZ
DISHIN
DOMINGUEZ
DOMINGUEZ
FADEL
FANEGAS
FERNANDEZ DE
FOULLY
FRANCO
FREIRE
GALLARDO
SEGUNDO APELLIDO
REY
MUÑOZ
RIESGO
AVILES
PORTELA
VIDAL
AFSBARTAN
SANTONILLO
AKHDAR
BOBAZZA
BEN BABEH
—
GALVAN
AGRASO
RODRIGUEZ
PEREZ
CUBELO
FERNANDEZ
RODRIGUEZ
CASTELLANO
POMAR
VILA
RODRIGUEZ
ALVAREZ
GARCIA
—
DOMINGUEZ
PARRON
EL BOURKI
SANCHEZ
CASTRO
—
LOPEZ
IGLESIAS
CARO
NOMBRE
JESUS
MARTIN
GONZALO ALFREDO
JOSE
JOSE
JOSE MANUEL
ALI
JOSE MANUEL
ISMAIL
KHALED
LASSAD
SAID
JOSE DANIEL
AGUSTIN
JOSE MANUEL
JOSE MANUEL
DOMINGO
FRANCISCO
JOSE NICOLAS
FLORENCIO
MIGUEL ANGEL
JESUS
ANGEL
FRANCISCO
ANGEL
DOMINIC
LUIS
JOSE MANUEL
MOHAMED
MELCHOR
JUAN
CHRISTOFER
PASCUAL
MANUEL
DIEGO
D.N.I.
35.295.675
31.257.009
11.411.159
35.064.229
35.273.504
76.856.787
X-0317904K
35.447.258
X-1255552M
X-1140
A-142.566
X-1611006V
15.119.367
33.260.270
35.441.002
32.766.426
76.446.595
35.301.807
29.470.921
33.185.926
13.640.007
32.656.388
31.249.456
35.440.947
33.820.937
801.043
35.443.514
78.031.670
R-25298
15.402.958
13.782.498
X-1260788
32.292.616
52.491.802
14.562.187
DEBITO
1.250
6.225
2.580
1.000
5.925
1.260
500
1.750
750
2.250
2.040
750
250
835
2.275
500
2.050
1.665
2.710
5.180
5.285
1.080
3.615
4.315
1.250
750
2.250
2.270
1.750
5.810
750
500
2.450
3.205
2.290
50.001
75.000
51.000
5.100
90.000
50.100
50.001
50.001
60.000
5.000
5.000
25.000
50.100
90.000
50.001
90.000
50.001
100.000
5.000
60.000
70.000
100.000
60.000
50.001
150.003
50.001
51.000
50.001
100.100
60.000
100.000
100.000
51.000
100.000
5.000
50.100
100.000
100.000
100.000
GARCIA
GARCIA
GARCIA
GOMEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
GONZALEZ
HOYOS
JERAY
KORTADI
LARANGA
LARRUSKAIN
LOPEZ
LOPEZ
MACEIRA
MARTIN
MARTINEZ
MOLINO
MORENO
MUGICA
MUGICA
MUÑOZ
NABIL
OCHOA
ODO
OLAETXEA
ORMAETXEA
PADIN
PARGA
PASCUAL
PEREZ
PEROJO
POLIN
POMARES
PROL
RAPOSO
RIESGO
ROBERTSON
RODRIGUEZ
RUBIA
RUBIA
SAMMAR
SANCHEZ
SANLES
SOLANA
TOBA
VADELL
VALENCIA
VENTOSO
VIDERAS
VILA
SEGUNDO APELLIDO
NOVO
NUÑEZ
PRIETO
LESACA
FERNANDEZ
MELO
SAMPEDRO
SANTOS
CABAREDA
RYZXOUKI
UGARTEMENDIA
BLANCO
BOLAÑO
BUITURON
URRA
MARQUES
DELGADO
MALVIDO
GALAN
CUELLAR
MACEDO
RUBIN
RODRIGUEZ
—
BERNAL
BELGA
GABAIKOETXEA
BARCA
FERNANDEZ
VERDES
ALVIÑA
GARCIA
OSA
ARRIEN
POMARES
AGUIÑO
ZARCO
GONZALEZ
—
CASTELOS
LOPEZ
LOPEZ
—
DOMINGUEZ
MOSQUERA
GOMEZ
PEREZ
JIMENEZ
JIMENEZ
NOVO
MORENO
SANZ
NOMBRE
FERNANDO
DIEGO
JOSE MANUEL
JOSE MARCELINO
FRANCISCO
JOVINO MANUEL
JUAN JOSE
JESUS MARIA
LUIS MARIA
KRAYESTOF
JESUS ANTONIO
MANUEL
JOSE A.
FCO. JAVIER
FRANCISCO
VICENTE
JESUS
JOSE LUIS
GREGORIO
JOSE
SANTOS
JOSE LUIS
FRANCISCO
ABDERRAMAN
CESAR
JOSE
GERMAN
MANUEL LUIS
ANTONIO
CARLOS
DAVID
ANGEL
JOSE ANTOLIN
ALEJANDRO
CRISTOBAL
RAFAEL
ALFONSO
JAVIER
BENJAMIN
JUAN JOSE
JOAQUIN
PEDRO
HAMED
ANTONIO
JOSE A.
ANTONIO MIGUEL
MANUEL
GUILLERMO
JOAQUIN
MANUEL
JOSE ANTONIO
MIGUEL CARLOS
D.N.I.
DEBITO
Z-0354610L
30.401.650
76.860.290
52.450.101
31.299.825
07.618.408
52.455.247
78.780.642
14.509.137
440001492
14.944.529
76.491.193
15.253.058
R4.888.517
11.933.649
02.819.235
43.681.338
42.878.738
20.191.396
31.187.393
50.437.774
13.776.889
27.262.906
X1422506W
14.244.230
31.167.667
72.569.881
X1299456W
15.360.584
52.431.246
35.094.277
14.597.358
13.901.414
78.860.084
75.214.604
35.443.144
31.200.809
10.868.714
X-1333206B
76.407.707
23.793.300
23.798.493
X-1354353K
29.720.778
33.230.165
72.028.300
76.360.188
23.796.011
31.317.411
52.457.368
23.765.702
38.047.988
750
750
1.980
3.250
1.250
1.750
5.040
500
500
3.745
500
750
500
2.785
1.330
1.000
4.750
2.000
250
1.250
1.390
3.625
1.750
2.250
500
1.250
750
1.750
1.440
500
5.425
9.500
1.000
750
9.980
3.120
1.850
1.250
250
1.250
1.250
1.750
750
3.000
7.905
5.625
500
2.990
1.550
2.360
1.250
500
(Núm. 351)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1319 —
Delegacion Provincial de Economía y Hacienda
de Bizkaia
ANUNCIO
(DESCUBRIMIENTO DE HERENCIAS VACANTES)
En virtud de lo dispuesto en el Decreto 2.091/71 de 13 de agosto, toda Autoridad o Funcionario Público, bien pertenezca a la Administración Central, Local o Autónoma, que por cualquier conducto tenga conocimiento del fallecimiento intestado de alguna
persona que carezca de herederos legítimos, está obligado a dar
cuenta del mismo a la Delegación de hacienda del Territorio Histórico en la que el finado hubiera tenido su útlimo domicilio.
La misma obligación incumbe al dueño o arrendatario de la
vivienda, al Director o Administrador del Establecimiento en que
en las circustancias indicadas, hubiera ocurrido el fallecimiento, así
como el administrador o apoderado del mismo.
Cualquier otra persona no comprendida entre las citadas anteriormente podrá denunciar el fallecimiento intestado de quien carezca de herederos legítimos, mediante escrito dirigido al Ilmo. Sr. Delegado de Hacienda del Territorio Histórico en que el finado hubiera
tenido su último domicilio, al que acompañará documentos justificativos de los extremos siguientes:
a) Fallecimiento del causante.
b) Domicilio del mismo en el momento de ocurrir el óbito.
c) Procedencia de la sucesión intestada por concurrir alguno de los supuestos previstos en el artículo 912 del Código Civil.
El denunciante manifestará en su escrito de denuncia que tiene
conocimiento de la inexistencia de herederos legítimos y acompañará una relación de los bienes dejados por el causante, con indicación
de su emplazamiento y situación en que se encuentran así como nombre y domicilio del administrador apoderado, arrendatario, depositario o peseedor de los mismos, en cualquier concepto si lo hubiera.
Los denunciantes podrán solicitar se les reconozca el derecho a percibir, en concepto de premio, el diez por ciento de la parte proporcional que corresponda a los bienes relacionados en su
denuncia en el total caudal líquido que obtuviera computándose
también por la tasación pericial los bienes que, en su caso, se exceptúan de venta.
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, todo el que tenga noticia del fallecimiento intestado de alguna persona de la que pudiera
beneficiarse el Estado como heredero abintestado, podrá ponerlo en
conocimiento de cualquier autoridad o funcionario público verbalmente
o por escrito, sin que por ello contraiga obligación alguna ni pueda
ser requerido, salvo en los casos en que espontáneamente ofrezca
colaboración, para probar o ampliar lo manifestado o concurrir a diligencias en que se considere necesaria su intervención.
Lo que se hace público para general conocimiento y cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre la materia.
Bilbao, 9 de enero de 1996.—La Delegada de Economía y
Hacienda, Teresa Soler Pareja
•
(Núm. 450)
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA
RESOLUCION de la Dirección General de la Energía, por la
que se autorizan las líneas aéreas de transporte de energía
eléctrica a 400 kV de tensión, denominadas «PenagosGüeñes» y Penagos-Ichaso», en el tramo Penagos-Güeñes, en
la provincia de Cantabria y en el Territorio Histórico de Bizkaia,
solicitadas por Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A., en nombre y representación de Red Eléctrica de España, S. A., y se
declara, en concreto, la utilidad pública de las mismas.
Visto el expediente incoado en las Direcciones Provinciales
del Ministerio de Industria y Energía en Cantabria y Bizkaia, a instancia de Hidroeléctria Ibérica Iberduero, S.A., (hoy Iberdrola, S.
A.) con domicilio en Bilbao, calle del Cardenal Gardoqui, número
8, en nombre y representación de Red Eléctrica de España, S. A.,
solicitando autorización administrativa y declaración, en concreto,
de su utilidad pública, para la instalación de las líneas de transporte de energía eléctrica a 400 kV de tensión denominadas «Pena-
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
gosGüeñes» y Penagos-Ichaso», en su parte de traza común entre
las subestaciones de Penagos (Cantabria) y Güeñes (Bizkaia), y
cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Capítulo III
del Decreto 2.617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de
instalaciones eléctricas, y en el Capítulo III del Decreto 2.619/1966,
de 20 de octubre por el que se aprueba el Reglamento de la Ley
10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas.
Esta Dirección General de la Energía ha resuelto:
Autorizar a Red Eléctrica de España, S. A., la instalación de
las líneas aéreas de transporte de energía eléctrica a 400 kV de
tensión, simple circuito tríplex, denominadas «PenagosGüeñes»
y Penagos-Ichaso» (en su tramo Penagos-Güeñes), a su paso por
la provincia de Cantabria y por el Territorio Histórico de Bizkaia, con
una longitud aproximada de 68 km, afectando a los términos municipales de Penagos, Liérganes, Riotuerto, Entrambasaguas, Solórzano, Ruesga, Voto, Ampuero, Rasines y Villaverde de Trucíos, en
la provincia de Cantabria; y los de Valle de Carranza, Balle de Arcentales, Concejo de Sopuerta, Concejo de Zalla y Concejo de Güeñes en el Territorio Histórico de Bizkaia.
La traza estará formada por 20 alineaciones en doble circuto, comunes para las dos líneas, al objeto de aminorar la afección
a la servidumbre de paso.
Al final de este tramo común, la línea a 400 kV simple circuito tríplex «PenagosGüeñes» entrará en la subestación de Güeñes
y la línea a 400 kV simple circuito tríplex «Penagos-Ichaso»seguirá su trazado por los Territorios Históricos de Bizkaia y Gipuzkoa,
objeto de otro proyecto independiente y tramitación separada.
La finalidad de la instalación es el completar el denominado
Eje Norte del sistema a 400 kV, enlazando por medio de un circuito
las subestaciones de Soto de Ribera (Asturias), Penagos (Cantabria) y Güeñes (Bizkaia) y, por medio de otro circuito, las de Penagos e Ichaso (Gipuzkoa), aportándose con ello una mayor estabilidad en la Red Nacional de Transporte y posibilitando unas mejores
condiciones de servicio eléctrico en la zona norte.
Declarar, en concreto, la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966,
de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y en su Reglamento de aplicación
aprobado por Decreto 2.619/1966, de 20 de octubre.
•
(Núm. 449)
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTES
Y MEDIO AMBIENTE
Dirección Provincial de Gipuzkoa
EDICTO
Dictada orden de incoación al expediente sancionador GI-027/95,
incoado a don Dionisio Cortés Vargas, con domicilio en la calle Matiko, 26, 1.o derecha, 48.007 Bilbao, por infracción a la normativa reguladora de Policía de Ferrocarriles (Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres número 16/1987, de 30 de julio y su Reglamento
de aplicación de 28 de septiembre de 1990), y no habiendo sido
posible su entrega al interesado, por el presente edicto se hace saber
que dicha orden de incoación puede ser retirada por el interesado
o persona debidamente autorizada, en la Dirección Provincial del
Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente, sita
en Donostia-San Sebastián, Avda. de la Libertad, 2, 3.a planta, de
9,00 a 14,00 horas los días laborables, excepto sábados, en el plazo de diez días hábiles, contado a partir del día siguiente a la publicación de este edicto, con el apercibimiento de que si no comparece le parará el perjuicio a que hubiere lugar en Derecho.
Y para que sirva de notificación, a los efectos prevenidos en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
expido y firmo el presente en Donostia-San Sebastián, a once
de junio de mil novecientos noventa y seis.—El Director Provincial,
Jaime Parra de los Heros
(Núm. 454)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1320 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
V. Atala / Sección V
Justiziako Administrazioa / Administración de Justicia
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
(Núm. 542)
Doña María Elena Aurre Alba, Oficial habilitada de Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número 1 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 894/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Eduardo González Abad, contra la empresa La Previsión Española, S.A. e Importadora de Herramientas, S.A., sobre cantidad, se ha dictado lo
siguiente:
«Diligencia.—En Bilbao, a veintinueve de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.—La extiendo yo, la Secretaria Judicial,
para hacer constar que en el día de la fecha se recibe de la oficina de reparto, demanda que ha sido registrada en este Juzgado
con el número que consta al margen, con sus documentos y copias.
Paso a dar cuenta, con propuesta de providencia, doy fe.»
«Propuesta de providencia, S.S.a la Secretaria Judicial, doña
María Elena Aurre Alba, Oficial habilitada.—En Bilbao, a on ce de
enero de mil novecientos noventa y seis.—Por presentada la anterior demanda, se admite a trámite.—Se cita a las partes a los actos
de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar
en única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado
de lo Social sito en Bilbao, Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día seis
de febrero de mil novecientos noventa y seis, a las once y treinta
(11,30) horas de su mañana.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a Importadora de Herramientas, S.A., en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a dieciocho de enero de mil novecientos noventa
y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(V-154)
•
•
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 880/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de doña María del Pilar
Muriel Turrión, doña Angeles Curiel Curiel, doña María Dolores Zabalbeitia Unzueta, doña Josefa Gómez Merino, don Angel Quemada
Reales, doña Regina Gómez Merino y doña María Luz García García, contra la empresa Confecciones Tomás, S.A., Confecciones
Neptuno, S.L., Luis Hernández López, Eugenia Lucía Fernández
Hernaiz, María Luisa Azkunaga Martínez y Juan Cruz López Cacharro, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
«Visto el orden de señalamiento de este Juzgado, se cita a
las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao, Plaza Bombero
Etxaniz, 1, el día uno de abril de mil novecientos noventa y seis,
a las trece y treinta (13,30) horas de su mañana.»
Y para que le sirva de citación en legal forma a don Juan Cruz
López Cacharro y doña María Luisa Azkunaga Martínez, en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a once de enero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(Núm. 551)
•
Juzgado de lo Social número 3 de Bizkaia
Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
Doña María Silva Goti, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social
número 3 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 917/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Xabier Moragues
Líbano, contra la empresa Pilar Díez Jiménez, José Antonio Artetxe Casas, Ramón Arru Lozano, Lur Informática, S.L. y Pladem,
S.L., sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
«Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria en la
Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en Bilbao,
Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día trece de febrero de mil novecientos
noventa y seis, a las nueve y cuarenta y cinco (9,45) horas de su
mañana.»
Y para que le sirva de notificación en legal forma a don José
Antonio Artetxe Casas, en ignorado paradero, expido la presente
para su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a dieciséis de enero de mil novecientos noventa y
seis.
Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial
del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social número 4, registrado con número 192/93, ejecución número 178/94, a instancias de don Cipriano Mota Suso, contra Miracle Géneros de Punto, S.L., en reclamación sobre
cantidad, en providencia de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de veinte (20) días, los siguientes bienes embargados como propiedad de la parte demandada
cuya relación y tasación es la siguiente:
Bienes que se subastan y valoración
Un ordenador marca Mixdorf modelo 6036784, con teclado y
pantalla, valorado en setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Un ordenador marca Mixdorf modelo 5064861, con teclado y
pantalla, valorado en setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Un ordenador marca Mixdorf modelo 7036890, con teclado y
pantalla, valorado en setenta y cinco mil (75.000) pesetas.
Suma total: doscientas veinticinco mil (225.000) pesetas.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1321 —
Condiciones de subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en Bilbao, en primera subasta el día doce de marzo de mil novecientos noventa y seis. Caso de no haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segunda subasta el día dieciséis de abril de mil novecientos noventa y seis. Si en ésta
volvieran a darse esas circunstancias se celebrará la tercera subasta el día catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis.
Todas ellas se celebrarán a las diez y treinta (10,30) horas de
la mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de
ellas, se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora y en el
mismo lugar; y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho
impedimento.
Las subastas se celebrarán bajo las condiciones siguientes:
Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.—Los licitadores deberán depositar previamente en
el establecimiento bancario Banco Bilbao Vizcaya, n.o cuenta:
4720/000/00/192/93, el veinte por ciento (20%) del valor del lote
por el que vayan a pujar en primera subasta, y el quince por ciento (15%) (veinte por ciento (20%) del tipo de la segunda subasta)
de su valor en las otras dos, lo que acreditarán en el momento de
la subasta (art. 1.500.1.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Tercera.—En todas las subastas, desde el presente anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya n.o cuenta:
4720/000/00/192/93, el veinte por ciento (20%) (primera subasta)
o el quince por ciento (15%) (segunda y tercera subasta) del valor
del lote (veinte por ciento (20%) del tipo de la segunda subasta)
por el que vayan a pujar, acompañando resguardo de haberlo efectuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el Secretario Judicial y serán abiertos en el acto del remate al publicarse
las posturas (art. 1.499 II de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las subastas y
mejorar las posturas que se hicieran sin necesidad de consignar
depósito (art. 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y en la primera no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de la valoración.
Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán
con rebaja del veinticinco por ciento (25%) del tipo de tasación y
por tanto no se admitirán posturas que no cubran el cincuenta por
ciento (50%) de la valoración (art. 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).
Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario celebrarla,
no se admitirán posturas que no excedan del veinticinco por ciento (25%) de la valoración del lote (art. 261 a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca suma superior se
aprobará el remate.
De resultar desierta esta última tendrán los ejecutantes o en
su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse los bienes por el veinticinco por ciento (25%)
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez (10) días.
De no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo.
Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho de la parte
actora de pedir la adjudicación o administración de los bienes subastados en la forma y con las condiciones establecidas en la vigente legislación procesal.
Novena.—Los remates podrán ser en calidad de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación ha sido practicada en favor
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios (art. 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Décima.—Si la adquisición en subasta o adjucicación del bien
se realiza en favor de parte de los ejecutantes (si hubiere varios)
y el precio de la adjudicación no es suficiente para cubrir todos los
créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el
precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto pro-
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
porcional. De no ser inferior al precio deberán los acreedores adjudicatarios abonar el exceso en metálico (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Decimoprimera.—El precio del remate deberá abonarse en el
plazo de 3/8 días (según se trate de subasta de bienes muebles
o inmuebles) siguientes a la aprobación del mismo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Miracle Géneros de Punto, S.L., en ignorado paradero, expido la presente para
su inserción en el «Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a diez de enero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(Núm. 559)
•
Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en proceso seguido ante este Juzgado de lo Social número 4, registrado con número 802/94, ejecución número 185/94, a instancias de don José Manuel González
Ibarreche, contra Unides, S.A., en reclamación sobre ejecución,
en providencia de esta fecha he acordado sacar a la venta en pública subasta, por término de veinte (20) días, los siguientes bienes
embargados como propiedad de la parte demandada cuya relación y tasación es la siguiente:
Bienes que se subastan y valoración
Elemento n.o 18. Local derecha en planta baja del portal n.o 137
de la calle General Castaños, de Portugalete. Registrado al folio 24,
tomo 1.082, finca n.o 20.644, libro 339 de Portugalete. Valorado en
diez millones (10.000.000) de pesetas.
Elemento n.o 16. Camarote bajo cubierta, con acceso por el
portal n.o 135 de la calle General Castaños, de Portugalete. Registrada: finca n.o 20.640, folio 21, tomo 1.082, libro 339, de Portugalete. Valorada en tres millones trescientas mil (3.300.000) pesetas.
Elemento n.o 1 «BG». Parcela de garaje n.o 37. Ocupa una
superficie aproximada de quince metros con sesenta decímetros
cuadrados (15,60 m2). Se le adscribe a este elemento como anejo inseparable el trastero n.o 11 que ocupa una superficie aproximada de un metro y ochenta y ocho decímetros cuadrados (1,88 m2).
Participa en los elementos comunes con un cero con veintidós por
ciento (0,22%) y forma parte del elemento n.o 1, local en sótanos
1.o y 2.o de un edificio en Portugalete señalado con los n.os 135,
137 y 139 de la calle General Castaños y n.o 1 de la calle Arturo
Kampión. Registrada en la finca n.o 27.523, folio 153, tomo 1.117,
libro 357 de Portugalete, inscripción 1.a. Valorada en dos millones
cien mil (2.100.000) pesetas.
Elemento n.o 1 «BD». Parcela de garaje n.o 34. Ocupa una
superficie aproximada de diecisiete metros con cuarenta y ocho
decímetros cuadrados (17,48 m2). Participa con una cuota del cero
con veintiuno por ciento (0,21%) y forma parte del elemento n.o 1,
local en sótanos primero y segundo del edificio en Portugalete descrito en la finca anterior. Datos registrales: finca n.o 27.517, folio 147,
tomo 1.117, libro 357 de Portugalete, inscripción 1.a. Valorada en
dos millones cien mil (2.100.000) pesetas.
Elemento n.o 1 «V». Parcela de garaje n.o 24. Ocupa una superficie aproximada de veinticinco metros con cincuenta y siete decímetros cuadrados (25,57 m2). Se le adscribe el trastero n.o 66, ubicado a la derecha de la parcela, el cual tiene una superficie
aproximada de ocho metros con noventa y dos decímetros cuadrados (8,92 m2). Participa con una cuota del cero con cuarenta y
tres por ciento (0,43%), y forma parte del elemento n.o 1, local en
sótanos primero y segundo de un edificio en Portugalete.Datos registrales: finca n.o 27.387, folio 17, tomo 1.117, libro 357 de Portugalete,
inscripción 1.a. Valorada en tres millones seiscientas mil (3.600.000)
pesetas.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1322 —
Condiciones de subasta
Tendrá lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado sito
en Bilbao, en primera subasta el día doce de marzo de mil novecientos noventa y seis. Caso de no haber licitadores o siendo inadmisibles sus posturas, se celebrará segunda subasta el día nueve de abril. Si en ésta volvieran a darse esas circunstancias se
celebrará la tercera subasta el día siete de mayo.
Todas ellas se celebrarán a las doce (12) horas de la mañana.
Si por causa de fuerza mayor se suspendiese cualquiera de
ellas, se celebrará al día siguiente hábil a la misma hora y en el
mismo lugar; y en días sucesivos, si se repitiera o subsistiese dicho
impedimento.
Las subastas se celebrarán bajo las condiciones siguientes:
Primera.—Antes de verificarse el remate podrá el deudor liberar sus bienes, pagando principal, intereses y costas.
Segunda.—Los licitadores deberán depositar previamente en
el establecimiento bancario Banco Bilbao Vizcaya, n.o cuenta: 4720000-00-802-94, el veinte por ciento (20%) del valor del lote por el
que vayan a pujar en primera subasta, y el quince por ciento (15%)
(veinte por ciento (20%) del tipo de la segunda subasta) de su valor
en las otras dos, lo que acreditarán en el momento de la subasta
(art. 1.500.1.o de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Tercera.—En todas las subastas, desde el presente anuncio
hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, que se presentarán en la Secretaría del Juzgado y, depositando en la entidad bancaria Banco Bilbao Vizcaya n.o cuenta:
4720-000-00-802-94, el veinte por ciento (20%) (primera subasta) o el quince por ciento (15%) (segunda y tercera subasta) del
valor del lote (veinte por ciento (20%) del tipo de la segunda subasta) por el que vayan a pujar, acompañando resguardo de haberlo
efectuado. Dicho pliego cerrado se conservará cerrado por el Secretario Judicial y serán abiertos en el acto del remate al publicarse
las posturas (art. 1.499 II de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Cuarta.—El ejecutante podrá tomar parte en las subastas y
mejorar las posturas que se hicieran sin necesidad de consignar
depósito (art. 1.501 de la Ley de Enjuiciamiento Civil).
Quinta.—Las subastas se celebrarán por el sistema de pujas
a la llana y en la primera no se admitirán posturas que no cubran
las dos terceras partes de la valoración.
Sexta.—En segunda subasta, en su caso, los bienes saldrán
con rebaja del veinticinco por ciento (25%) del tipo de tasación y
por tanto no se admitirán posturas que no cubran el cincuenta por
ciento (50%) de la valoración (art. 1.504 de la Ley de Enjuiciamiento
Civil).
Séptima.—En la tercera subasta, si fuera necesario celebrarla,
no se admitirán posturas que no excedan del veinticinco por ciento (25%) de la valoración del lote (art. 261 a de la Ley de Procedimiento Laboral). Si hubiera postor que ofrezca suma superior se
aprobará el remate.
De resultar desierta esta última tendrán los ejecutantes o en
su defecto los responsables legales solidarios o subsidiarios el derecho de adjudicarse los bienes por el veinticinco por ciento (25%)
del avalúo, dándoseles a tal fin el plazo común de diez (10) días.
De no hacerse uso de este derecho se alzará el embargo.
Octava.—En todo caso queda a salvo el derecho de la parte
actora de pedir la adjudicación o administración de los bienes subastados en la forma y con las condiciones establecidas en la vigente legislación procesal.
Novena.—Los remates podrán ser en calidad de ceder a tercero, si la adquisición o adjudicación ha sido practicada en favor
de los ejecutantes o de los responsables legales solidarios o subsidiarios (art. 263 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Décima.—Si la adquisición en subasta o adjucicación del bien
se realiza en favor de parte de los ejecutantes (si hubiere varios)
y el precio de la adjudicación no es suficiente para cubrir todos los
créditos de los restantes acreedores, los créditos de los adjudicatarios
sólo se extinguirán hasta la concurrencia de la suma que sobre el
precio de adjudicación debería serles atribuida en el reparto proporcional. De no ser inferior al precio deberán los acreedores adju-
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
dicatarios abonar el exceso en metálico (art. 262 de la Ley de Procedimiento Laboral).
Decimoprimera.—El precio del remate deberá abonarse en el
plazo de 3/8 días (según se trate de subasta de bienes muebles
o inmuebles) siguientes a la aprobación del mismo.
Decimosegunda.—Obra en la Secretaría de este Juzgado certificación registral en la que consta la titularidad del dominio del bien
subastado y el estado de sus cargas y gravámenes, donde pueden ser examinados, debiendo conformarse con ellos, sin tener derecho a exigir otros; y que las cargas y gravámenes preferentes, si
los hubiere, al crédito de los ejecutantes, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado
en las responsabilidades de los mismos, sin destinarse a su extinción del precio del remate.
Y para que sirva de notificación al público en general y a las
partes de este proceso en particular, una vez que haya sido publicado en el «Boletín Oficial de Bizkaia», y en cumplimiento de lo
establecido en leyes procesales expido la presente.
En Bilbao, a diez de enero de mil novecientos noventa y seis.—
La Secretaria Judicial
(Núm. 560)
•
EDICTO
(CEDULA DE CITACION)
Doña María Victoria Quintana García-Salmones, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia.
Hago saber: Que en autos número 464/95, de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancias de don Domingo Reche
Ventura, contra la empresa Arloplas, S.A., Tiplast, S.A., Inmobiliaria
San Miguel del Oro, S.A. y Fondo de Garantía Salarial, sobre cantidad, se ha dictado lo siguiente:
«Se cita a las partes a los actos de juicio, y en su caso, al
previo de conciliación, que tendrán lugar en única convocatoria
en la Sala de Audiencias de este Juzgado de lo Social sito en
Bilbao, Plaza Bombero Etxaniz, 1, el día veintiuno de febrero de
mil novecientos noventa y seis, a las once y treinta (11,30) horas
de su mañana.»
Y para que le sirva de citación en legal forma a Arloplas, S.A.,
en ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el
«Boletín Oficial de Bizkaia».
En Bilbao, a ocho de enero de mil novecientos noventa y seis.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones
se harán en los estrados de este Juzgado, salvo las que revistan
forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.—La Secretaria Judicial
(Núm. 562)
•
Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo
EDICTO
Don José Manuel Grao Peñagaricano, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 461/95
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo 131
de la Ley Hipotecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, contra Miren Jasone Hernández Marcos y
José Dimas Martínez Goldaraz, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar
a pública subasta por primera vez y término de veinte (20) días,
los bienes que luego se dirán, señalándose para que el acto del
remate tenga lugar en la Sala de Audiencia de este Juzgado, el
día quince de marzo, a las doce (12) horas, con las prevenciones
siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1323 —
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4680000018046195, una
cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado,
haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las
cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día diecinueve de abril, a las doce (12) horas, sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera subasta,
siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día diecisiete de mayo, a las doce (12) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta
Camarote abuhardillado sito a la mano derecha subiendo la
escalera; forma parte de la casa doble señalada con el n.o 14 de
la calle Murrieta; antes 10 de Calvo Sotelo, en Barakaldo. Inscripción
al libro 680 de Barakaldo, tomo 894, folio 117, finca 10.123, inscripción 4.a. La hipoteca figura inscrita en el libro 680 de Barakaldo, tomo 894 del archivo, folio 117, finca 10.123, inscripción 5.a.
Tipo de subasta: cinco millones ciento treinta y ocho mil
(5.138.000) pesetas.
Dado en Barakaldo, a tres de enero de mil novecientos noventa y seis.—El Magistrado-Juez.—El Secretario
•
(Núm. 539)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
En el procedimiento de juicio ejecutivo número 484/95, sobre
reclamación de cantidad, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, representada por la Procuradora Sra. doña
María Concepción Imaz Nuere, contra don Fernando Alonso
Puertas y doña María Carmen Jiménez, se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«Sentencia número 721/95.—En Barakaldo, a cinco de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—La Sra. doña María
Magdalena García Larragán, Magistrada-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo y su Partido, habiendo visto los presentes autos de juicio ejecutivo número 484/95, seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante,
Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki Kutxa eta Bahitetxea, representada por la Procuradora Sra. doña María Concepción Imaz Nuere,
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
y bajo la dirección de la Letrada Sra. doña María Teresa Lorenzo
Gómez, y de otra como demandados, don Fernando Alonso Puertas y doña María Carmen Jiménez, que figuran declarados en rebeldía, en reclamación de cantidad, y,
Fallo: Debo mandar y mando seguir adelante la ejecución despachada, contra don Fernando Alonso Puertas y doña María Carmen Jiménez, hasta hacer trance y remate de los bienes embargados, y con su importe íntegro pago a Bilbao Bizkaia Kutxa, Aurrezki
Kutxa eta Bahitetxea, la cantidad de dos millones cuatrocientas setenta y ocho mil quinientas veinte (2.478.520) pesetas, de principal,
y los intereses pactados y costas causadas y que se causen en
las cuales expresamente condeno a dichos demandados, calculadas provisionalmente en ochocientas setenta y cinco mil
(875.000) pesetas.
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término del quinto (5. o) día.
Así, por ésta mi sentencia, que por la rebeldía de los demandados se les notificará en los estrados del Juzgado, y en el “Boletín Oficial de Bizkaia”, caso de que no se solicite su notificación
personal, lo pronuncio, mando y firmo.»
«Publicación: Leída y publicada fue la anterior sentencia por
la Sra. Juez que la suscribe, estando celebrando Audiencia Pública en el mismo día de su fecha, doy fe.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de doña María
Carmen Jiménez, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Barakaldo, a quince de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Secretario
(Núm. 12.550)
•
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION)
En el procedimiento de juicio de menor cuantía número 439/94,
sobre reclamación de cantidad, a instancia de Kaener, S.A., representada por el Procurador Sr. don Francisco Javier Zubieta Garmendia, contra don Angel Nieto Campos, Construcciones Retuerto, S.L., don Juan Carlos Echevarría Carrancio, Azumendi Olaizola,
S.A. y don Antonio José Respaldiza Fernández, se ha dictado la
resolución del tenor literal siguiente:
«Sentencia número 686/95.—En Barakaldo, a dieciséis de
noviembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Sr. don José
Manuel Grao Peñagaricano, Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Barakaldo y su Partido, habiendo visto los presentes autos de juicio de menor cuantía número 39/94,
seguidos ante este Juzgado, entre partes, de una como demandante, Kaener, S.A., con Procurador Sr. don Francisco Javier Zubieta Garmendia, y Letrado Sr. don Jon Alvarez Suárez Belauste, y
de otra como demandados, don Angel Nieto Campos, Construcciones Retuerto, S.L., don Juan Carlos Echevarría Carrancio, Azumendi Olaizola, S.A. y don Antonio José Respaldiza Fernández,
sobre reclamación de cantidad, y,
Fallo: Que estimando íntegramente la presente demanda, debo
condenar y condeno a la mercantil Construcciones Retuerto, S.L.,
y a su administrador único don Angel Nieto Campos, al abono a
la demandante de un importe de un millón seiscientas tres mil ciento veintinueve (1.603.129) pesetas, más sus correspondientes gastos, más los intereses legales desde el emplazamiento de esta
demanda a dichos demandados, y solidariamente a la mercantil
Construcciones Retuerto, S.L., y a su administrador único don Angel
Nieto Campos, a la mercantil Azumendi Olaizola, S.L., y a sus administradores solidarios don Juan Carlos Echevarría Carrancio y don
Antonio José Respaldiza Fernández, al abono a la demandante de
la suma de tres millones (3.000.000) de pesetas, más ochenta y
una mil novecientas cuarenta y cinco (81.945) pesetas, de gastos,
haciendo un total de tres millones ochenta y una mil novecientas
cuarenta y cinco (3.081.945) pesetas, más los intereses legales
desde el emplazamiento de la demanda a los demandados, todo
ello con expresa imposición de costas a dicha parte demandada.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1324 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Contra esta resolución cabe recurso de apelación que se interpondrá por escrito ante este Juzgado en término del quinto (5. o) día.
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Así, por ésta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.»
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4683, una cantidad igual,
por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Y como consecuencia del ignorado paradero de Construcciones
Retuerto, S.L., don Juan Carlos Echevarría Carrancio, Azumendi
Olaizola, S.A. y don Antonio José Respaldiza Fernández, se extiende la presente para que sirva de cédula de notificación.
En Barakaldo, a treinta de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Secretario
(Núm. 12.551)
•
Juzgado de Primera Instancia número 2 de Barakaldo
EDICTO
(CEDULA DE CITACION DE REMATE)
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los
autos de juicio ejecutivo número 332/95, sobre reclamación de cantidad, a instancia de Banco Exterior de España, S.A., representado por el Procurador Sr. Hernández, contra don José Vicente Guimera Yécora, doña María Teresa Cascudo Díaz y doña Blanca Amelia
Sainz Sainz, por la presente se cita de remate a los demandados
don José Vicente Guimera Yécora y doña María Teresa Cascudo
Díaz, a fin de que dentro del término improrrogable de nueve (9)
días hábiles, se opongan a la ejecución contra los mismos despachada, si les conviniere, personándose en los autos por medio
de Abogado que les defienda, y Procurador que les represente, apercibiéndoles que de no verificarlo serán declarados en situación de
rebeldía procesal, parándole con ello el perjuicio a que hubiere lugar
en derecho. Se hace constar expresamente que, por desconocerse
el paradero de los referidos demandados, se ha practicado
embargo sobre bienes de su propiedad sin previo requerimiento
de pago.
Bienes embargados: Primero.—Saldos en cuentas corrientes,
valores y depósitos.
Segundo.—Créditos frente a terceros.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están
de manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que
todo licitador acepta como bastante la titulación existente, y que
las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere— al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose
que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio
del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día treinta de abril de mil novecientos noventa y seis, a las diez (10) horas,
sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de
una tercera, el día treinta de mayo de mil novecientos noventa
y seis, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte con la
misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de base para
la segunda.
Tercero.—Parte proporcional de la pensión que percibe del Instituto Nacional de la Seguridad Social la demandada doña María
Teresa Cascudo Díaz.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Principal: dos millones ciento cuatro mil seiscientas ochenta
y ocho (2.104.688) pesetas.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Intereses, gastos y costas: un millón cien mil (1.100.000) pesetas.
Bienes que se sacan a subasta
En Barakaldo, a catorce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Secretario
A) Finca primera: Participación indivisa de once enteros con
cincuenta y cuatro centésimas de entero por ciento (11,54%) del
local en planta 1.a sito en Barakaldo, señalado provisionalmente con el n.o 2 de la calle José María Juaristi, e integrado por los
siguientes locales: local n. o 85 o departamento comercial y anejos, local n.o 85 I, local n.o 85 J, local n.o 86 o Departamento Comercial con sus anejos, locales n. os 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y sus
anejos, local n.o 59 A, inscrito al tomo 726, libro 555 de Barakaldo,
folio 86 vto., finca n. o 38.854, inscripción 3. a. La hipoteca figura
inscrita en Barakaldo, libro 555, tomo 726, folio 91, finca n.o 38.854,
inscripción 8.a.
(Núm. 12.552)
•
Juzgado de Primera Instancia número 3 de Barakaldo
EDICTO
Doña Ana María Olalla Camarero, Magistrada-Juez del Juzgado
de Primera Instancia número 3 de Barakaldo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 440/95
se tramita procedimiento judicial sumario al amparo del artículo
131 de la Ley Hipotecaria, a instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, contra Francisco Chavero Rojas, Pío Alonso Rodrigo, Pedro Alonso
Rodrigo, Begoña Turrado Turrado y Casimira Nevado Rodríguez,
en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de
esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por primera
vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se dirán,
señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la Sala
de Audiencia de este Juzgado, el día veintiocho de marzo de mil
novecientos noventa y seis, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:
B) Finca segunda: Participación indivisa de cinco enteros con
setenta y siete centésimas de entero por ciento (5,77%), de dos
terceras (2/3) partes del local comercial sito en planta baja en
la calle José María Juaristi, señalado provisionalmente con el n.o
2, inscrita al tomo 886, libro 674 de Barakaldo, folio 180, finca
n.o 29.093 A, inscripción 1.a. La hipoteca figura inscrita al libro
682 de Barakaldo, tomo 896, folio 39, finca n.o 29.093-N, inscripción
7.a.
Tipo de subasta: Nueve millones setenta y cinco mil (9.075.000)
pesetas.
Dado en Barakaldo, a cuatro de enero de mil novecientos noventa y seis.—La Magistrada-Juez.—El Secretario
(Núm. 540)
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1325 —
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Balmaseda
EDICTO
El Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1
de Balmaseda.
Hago saber: Que en este Juzgado se sigue el procedimiento Ex. Dom. Rean. Trac. número 406/95, a instancia de don
Juan Ignacio Llaguno Taranco, expediente de dominio para la inmatriculación de las siguientes fincas:
I. Una casa finca urbana situada en el barrio del Durero, lugar
de Beci, en este Concejo de Sopuerta señalada con el n.o 96, se
compone de dos pisos y el bajo y ocupa mil doscientos nueve pies
(1.209 p) o sea noventa y tres metros cuadrados (93 m2), linda: por
el norte, con otra casa de don Fructuoso de la Hormaza, hoy herederos de don Gerardo Ahedo; este, casa de herederos de don Eusebio Vivanco; por el sur, con su portalada y horno; y por el oeste,
con una solariega de don Eusebio Vivanco, hoy sus herederos y
el horno que ocupa doscientos sesenta y seis pies (276 p), linda:
por el norte, con la portalada de dicha casa y por los demás vientos con tierra común.
II. Una casita en el barrio de Cañedo de la misma jurisdicción
de Beci sin numerar que ocupa mil setecientos setenta y siete pies
(1.777 p), igual a ciento treinta metros cuadrados (130 m2), linda:
por el norte y este, con otra casa de herederos de don Domingo
Odriozola; por el sur, con su portalada; y por el oeste, con tierra
común y carretera servidumbre.
Son sus pertenecidos:
1.o Una heredad en el barrio de Cañedo de cabida de tres celemines (3 c) y catorce brazas (14 b) quivalente a doce áreas (12 a)
y ventiséis centiáreas (26 ca), linda: por el norte, con tierra de don
Ramón Bernales; este, con carretera de servidumbre del barrio de
Cañedo al monte; sur, con casa de herederos de don Juan de Ahedo y por el oeste, con tierra de don Domingo de Picaza.
2.o Una heredad en el mismo sitio, que tiene dos celemines
(2 c) y treinta brazas (30 b), igual a ocho áreas (8 a) y quince centiáreas (15 ca), linda: por el sur, con tierra de don Domingo de Odriozola, hoy sus herederos y por los demás vientos con su cierre y
tierra común.
3.o Otra heredad en la Llosa de Santa María de cuatro celemines (4 c), ochenta y tres brazas (83 b), lo mismo que diez y ocho
áreas (18 a) y cuarenta y seis centiáreas (46 ca) y linda: por los
cuatro vientos con tierra de don Domingo Picaza.
4.o Otra heredad en la Llosa de Campo Iengo de cabida de
dos celemines (2 c) y noventa y seis brazas (96 b) o sea once áreas (11 a) y una centiárea (1 ca), linda: norte, con cierre de pared;
este, herederos de don Juan de Ahedo; sur, herederos de Ahedo;
y por el oeste, con más tierra de don José Bernales, hoy don Ramón
Bernales.
5.o Otra heredad en la misma Llosa de noventa y nueve brazas (99 b) igual a tres áreas (3 a) 24 ca, linda: norte, con tierra de don Eusebio Vivanco; hoy linda: por norte con tierra de
don Eusebio Vivanco, hoy sus herederos; este, con otra de la
misma pertenencia, sur, con tierra de don Fructuoso de la Hormaza, hoy herederos de Ahedo y oeste, con su cierro y pared
estrada.
6.o Otra heredad en la misma Llosa de cabida de cuatro y medio
celemines (4,5 c), igual a diecisiete áreas (17 a) y setenta y un centiáreas (71 ca): linda: por el este, con su cierro y estrada que sale
de cañedo a la Cabañuela; sur, con tierra de don José de Llaguno, hoy don Eleuterio Taranco; oeste, herederos de don Eusebio
Vivanco; y norte, con más de don Juan de Ahedo hoy sus herederos.
7.o Otra heredad en la misma Llosa de cabida tres celemines
(3 c) y treinta brazas (30 b) o sean doce áreas (12 a) y setenta y
nueve centiáreas (79 ca); linda: por el norte, con don Ramón Bernales; este, con herederos de Ahedo; sur, con tierra del mismo y
oeste, con su cierro.
8.o Una heredad en la Llosa de Poleo de cabida de celemín
y medio (1,5 c), lo mismo que cinco áreas (5 a) y ochenta cen-
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
tiáreas (80 ca), linda: por norte, con tierra de don Eusebio de Vivanco hoy sus herederos; este, con la de don José Llaguno y por
sur y oeste, con su cierro y estrada que sale de la Llana para la
Iglesia.
9.o Una heredad en el sitio del Durero de cabida de setenta y
ocho brazas (78 b) equivalente a dos áreas (2 a) y cincuenta y cinco centiáreas (55 c); linda: por el norte, con tierra de don Eusebio
Vivanco, hoy herederos y por los demás vientos con sus cierros
de pared y tiene una brebera y dos, manzanos.
10.o Una heredad en la Llosa del Manzanal de cabida un celemín (1 c) igual a tres áreas (3 a) y noventa y tres centiáreas (93
ca), linda: por el norte, con tierra de don Eusebio Vivanco; por el
este, con tierra de dicho Hormaza; y por el sur y oeste, con su cierre de pared.
11.o Otra heredad en el sitio llamado de Terreros de cabida medio
celemín lo mismo que una área (1 a) y ochenta y seis centiáreas
(86 ca), linda: por el norte, con viña de don José de la Carrera hoy
sus herederos; por el este y sur, con tierra de don Juan Ahedo hoy
sus herederos; y por el oeste, con más tierra de don Fructuoso de
Hormaza hoy herederos de Ahedo.
12.o Otra heredad en la misma de tres celemines (3 c) o sea
once áreas (11 a) y ochenta centiáreas (80 ca), linda: por norte y
este, con tierra de don José de las Carreras hoy sus herederos;
sur, con tierra de los herederos de don Mariano de Urrutiay por el
oeste, con la de don José de Bernales y don Ramón Bernales.
13.o Una heredad en la Llosa del Acerón de cabida de medio
celemín equivalente a una área (1 a) y ochenta y seis centiáreas,
(6 ca) linda: por el norte con tierra de don José de Llaguno hoy don
Eleuterio Taranco y por los más vientos con tierra de los herederos de don Mariano de Urrutia hoy sus herederos.
14.o Una heredad que llaman las Encinillas de cabida de celemín y medio (1,5 c) o cinco áreas (5 a) y ochenta centiáreas (80 ca),
linda: por el norte, con tierra de don José de las Carreras hoy sus
herederos; por el este, con más de don José de Llaguno hoy Eleuterio Taranco; sur, don Eusebio Vivanco hoy sus herederos; y oeste, con más de don José de Bernales hoy don Ramón Bernales.
15.o Una heredad en la Llosa de la Serna de cabida un celemín (1 c) setenta brazas (70 b) igual a seis áreas (6 a) y veintitrés
centiáreas (23 ca), linda: por norte, con tierra de don José de las
Carreras, hoy sus herederos; por el este, con más de los herederos de don Mariano de Urrutia; sur, con tierra de don Policarpo Ruiz
hoy don Juan de Ahedo; y oeste, con la de don José Bernales hoy
don Ramón Bernales.
16.o Otra heredad en la misma Llosa de cabida de un celemín
(1 c) y treinta brazas (30 b) o sean cuatro áreas (4 a) y noventa y
dos centiáreas (92 ca), linda: norte, con tierra de los herederos de
don Mariano de Urrutia; por el este, con más de don Segundo de Vivanco hoy don Victoriano Vivanco; por el sur, con más de don Benigno
Iglesia hoy don Ramón González; y por el oeste con su cierre.
17.o Una heredad en la Llosa llamada Ontiles de cabida cinco celemines (5 c) equivalentes a diez y nueve áreas (19 a) y
sesenta y ocho centiáreas (68 ca), linda: por el norte con tierra
de dicho Hormaza, hoy herederos de Ahedo; por el este, con más
de don Eusebio Vivanco; sur, con la de don Domingo Odriozola; y por el oeste con más tierra de don José Llaguno hoy don
Eleuterio Tranco.
18.o Otra heredad en la misma Llosa de cabida de un celemín y setenta (1,70 c) igual a seis áreas (6 a) y ventitrés centiáreas (23 ca), linda: por el norte con tierra de don Eusebio Vivanco; por el este, con más de don José Llaguno; y por el sur, con más
de don Domingo de Odriozola; y por el oeste, con más de don Domingo de Picazza.
19.o Otra heredad en la misma Llosa de cabida un celemín
(1 c) lo mismo que tres áreas (3 a) noventa y tres centiáreas, (93
ca) linda: por el norte, con su cierre de pared; por el este, con más
de don Eusebio Vivanco; y por el sur y oeste, con la de don Juan
de Ahedo.
20.o Otra heredad en la propia Llosa de cabida de tres celemines (3 c) o sea once áreas (11 a) y ochenta centiáreas (80 ca)
linda: por el norte, con tierra de don Juan de Ahedo, hoy sus here-
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1326 —
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
deros; por el este, con el mismo; por el sur con don Juan Antonio
de la Torre hoy sus herederos; y por el oeste con su cierre.
ros de don Patricio Vivanco; este, herederos de don Joaquín Llano; y oeste, camino vecinal.
21.o Una heredad en la Llosa de Larán de cabida de cinco celemines (5 c) equivalentes a diez y nueve áreas (19 a) y sesenta y
ocho centiáreas (68 ca), linda: por el norte, con tierra de don José
de las Carreras; y por los demás vientos con tierra de don Benigno Iglesias, hoy don Ramón Bernales.
VIII. Otra en la misma Llosa titulada Estarguillo del Río, que
mide un celemín (1 c) y setenta y cuatro brazas (74 b) o sea seis
áreas (6 a) y treinta y ocho centiáreas, (38 ca), linda: norte terreno de don José Bernales; sur, don José Ahedo y herederos de don
José Carreras; este, regato de la LLana; y oeste, terreno de don
José Bernales y herederos de don José Carreras.
22.o Una heredad en la Llosa de la Serna de cabida de cinco
celemines (5 c), equivalente a diez digo de cabida de dos y medio
celemines, igual a nueve áreas (9 a) y ochenta y cuatro centiáreas (84 ca), linda: por norte, con tierra de don Dámaso de Vivanco
hoy doña Victoriana Vivanco; por el este, con más tierra de don
José de Bernales; por el sur, con tierra de don Benigno Iglesias
hoy don Ramón González; y por el oeste con su cierre y estrada
de la quintana.
23.o Otra heredad en la misma Llosa de cabida de tres celemines (3 c) lo mismo que once áreas (11 a) y ochenta centiáreas
(80 ca), linda: por norte, con tierra de don Policarpo Ruiz, hoy de
don Juan de Ahedo; por el este con la de don Máximino de las Herrerías, hoy herederos de don Benito González; sur con más de don
Benigno Iglesias; y por el oeste con tierras de don José de Bernale hoy don Ramón Bernales.
24.o Una heredad en la misma Llosa de la Serna de cabidad
de un celemín (1 c) y cuarenta brazas (40 b) o sea cinco áreas (5 a)
y venticuatro centiáreas (24 ca), linda: por norte, con tierra de don
Juan de Ahedo; por este, con más de don Eusebio Vivanco, hoy
sus herederos; por el sur, con la de don Fructuoso de la Hormaza hoy herederos de Ahedo; y por el oeste con tierra de los herederos de donMariano de Urrutia.
25.o Otra heredad en la propia Llosa de tres celemines (3 c)
y ochenta y seis brazas (86 b), equivalente a trece áreas (13 a) y
sesenta y dos centiáreas (62 ca), linda: por el norte, con tierra del
Sr. Hormaza hoy herederos de Ahedo; este, con el arroyo que baja
desde la Cabañuela a la Llana por el sur, con más tierra de don
Maximino de las Herrerías, hoy herederos de don Benito González; y por el oeste, con tierra de don Ramón Bernales.
26.o Otra heredad en la misma Llosa de la Serna de dos celemines y medio, (2,5 c) igual a nueve áreas (9 a) y ochenta y cuatro centiáreas (84 ca) y linda: por norte y este con tierra de don José
de Llaguno, hoy don Eleuterio Taranco; por el sur, don Ramón Bernales; por el oeste herederos de Ahedo.
Situadas las fincas referidas en los Barrios del Durero y Cañado lugar de Beci.
III. Una heredad en la Llosa de Larrán, llamada el Vallecillo
que mide cuatro celemines (4 c) y ochenta y cinco brazos (85
b) equivalentes a dieciocho áreas (18 a) y cincuenta y nueve centiáreas (59 ca), lindando: por norte, con camino vecinal; por el
sur, con terreno de don José Ahedo; por el este, con otro camino vecinal; y por el oeste con otro terreno de herederos de don
Joaquín Llano.
IV. Otra heredad llamada el Acerón en la Llosa de la Serna que
mide un celemín (1 c) y ciento quince brazas (115 b) o sea siete
áreas (7 a) y setenta y tres centiáreas; (73 ca) linda: norte, con tierra de don José Ahedo y Saturnino Urrutia; sur, terreno de don Domingo Picaza y don Saturnino Urrutia; y oeste, camino vecinal.
V. En la misma Llosa otra llamada las Encinillas que mide un
celemín (1 c) y ciento catorce brazas, (114 b) linda: por el norte,
con terreno de don Domingo Picaza y don José Bernales; este, con
terreno de don José Ahedo; y oeste, camino vecinal.
VI. Otra heredad en la Llosa de la Serna titulada Las Lastras que mide seis celemines (6 c) y ochenta y nueve brazas (89
b) o sean ventiséis áreas (26 a) y sesenta y tres centiáreas (63
ca), linda: norte con terreno de don Benito González y terreno
de herederos de don Patricio Vivanco; sur, con terreno de don
José Ahedo y don Ramón Gonzalez; este, con terreno de don
Eleuterio Taranco y de dichos herederos de Vivanco; y oeste, con
el regato.
VII. Otra heredad en la Llosa de Nobaleo, titulada la Riqueza
que mide dos celemines (2 c) y ocho brazas (8 b) o sea ocho áreas (8 a) y dieciséis centiáreas (16 ca), linda: norte, con terreno de
don Joaquín Llano hoy de sus herederos; sur, terreno de herede-
IX. Otra en la misma Llosa titulada el Larguillo con una extensión superficial de un celemín (1 c) y cuatro brazas (4 b) igual a
cuatro áreas (4 a) y ocho centiáreas (8 ca) que linda: norte terreno de don Felipe Celada; sur, terreno de herederos de don Joaquín Llano; este, otro de don José Ahedo; y oeste, con terreno de
don Domingo Picaza.
X. Otra heredad en la Llosa de Lallende titulada La Fragua que
mide tres celemines (3 c) y cincuenta y seis brazas (56 b) o sea
doce áreas (12 a) y ochenta y seis centiáreas (86 ca), linda: norte, terreno de don José Ahedo y herederos de José Carreras; sur,
otra de don José Ahedo y don Felipe Celada; este, camino vecinal y don José Ahedo; y por el oeste, con terreno de herederos de
don José Carreras.
XI. Otra en la misma Llosa titulada La Fragua que mide un celemín (1 c) y cincuenta y ocho brazas (58 b) igual a cinco áreas (5
a) y ochenta y seis centiáreas (86 ca), linda: norte y oeste, terreno de herederos de don José Carreras; sur, otra de don José Ahedo; y este, con camino vecinal.
XII. Otra heredad titulada la Huertecilla que mide un celemín (1 c) y setenta y siete brazas (77 b) o sean seis áreas (6 a)
y cuarenta y ocho centiáreas (48 ca), linda: norte, carretera vecinal; sur, terreno de don José Ahedo; este, regato; y oeste, la carretera.
XIII. Otra en la Llosa de Campolango bajo, que mide un celemín (1 c) y setenta y siete brazas (77 ca) o sea seis áreas (6 a) y
quince centiáreas (15 ca), linda: norte, con terreno de herederos
de don Patricio Vivanco; sur y este, con terreno de don José Ahedo; y oeste, terreno de don José Bernales.
XIV. Otra heredad en la misma Llosa con el mismo nombre
que mide un celemín y ventiuna brazas (21 b) o sean cuatro áreas (4 a) y sesenta y cuatro centiáreas (64 ca), linda: norte y oeste, terreno de don José Ahedo; sur, terreno de don José Bernales;
y este, carretera vecinal.
XV. Llosa de Ontiles. Una heredad titulada El Larragón que
mide seis celemines (6 c) y noventa y cuatro brazas (94 b) o sean
ventiséis áreas (26 a) y setenta y un centiáreas (71 ca); linda:
norte tierra de don Patricio Llaguno y herederos; oeste carretera vecinal.
XVI. Llosa de la Fuente. En la citada Llosa una heredad que
mide tres celemines (3 c) y setenta y dos brazas (72 b), igual a catorce áreas (14 a) y veintidós centiáreas (22 ca), linda: norte, terreno de don Ramón Ezquerra; sur, de don Ramón González, así como
por el este, y por el oeste, con carretera vecinal.
XVII. Otra heredad en el sitio de la Cavañuela de Arriba que
mide cincuenta y cinco brazas (55 b) o sean una área (1 a) y ochenta y un centiáreas (81 ca), linda: norte, con terreno de don Alejo
de Areo y por los demás vientos camino vecinal.
Por el presente y en virtud de lo acordado en providencia de
esta fecha se convoca a las personas ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los
diez (10) días siguientes a la publicación de este edicto puedan
comparecer en el expediente alegando lo que a su derecho convenga; así como a herederos de don Francisco Llaguno Capetillo, doña Brígida Taranco Ahedo, como personas de quien proceden las fincas, a los herederos de doña Brígida Taranco Ahedo, como
personas a cuyo nombre aparecen catastradas, y a los herederos
de don Fructuoso de la Hormaza, don Gerardo Ahedo, don Eusebio Vivanco, don Domingo Odriozola, don Ramón Bernales, don
Juan de Ahedo, don Domingo Picazza, don José de Llaguno,
don Eleuterio Taranco, don José de la Carreta, don Mariano de Urrutia, don Policarpo Ruiz, don Juan Antonio de la Torre, don Benigno Iglesias, don Ramón González, don Maximino de las Herrerías, don Benito González, don Joaquín Llano, don Saturnino Urrutia,
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1327 —
don José Carreras, don Felipe Celada, don Ramón Ezquerra, don
Alejo de Arco, como propietarios de las fincas colindantes.
Dado en Balmaseda, a siete de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.—El Secretario
•
(Núm. 12.511)
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2
de Durango
EDICTO
Doña Guadalupe Díez Blanco, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Durango.
Hago saber: Que en el expediente de suspensión de pagos
de Duñaiturria y Estancona, S.A., número 7/93, se han presentado adhesiones sufientes para declarar legalente su aprobación. Dicho
convenio se encuentra de manifiesto en la Secretaría de este Juzgado, lo que se pone en conocimiento de los acreedores a quienes pudiera interesar a los efectos del artículo 16 de la Ley de veintiséis de julio de mil novecientos veintidós.
Dado en Durango, a nueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.—El Secretario
•
(Núm. 12.735)
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Durango
EDICTO
(CEDULA DE CITACION DE REMATE)
En virtud de lo acordado en resolución de esta fecha, en los
autos de juicio ejecutivo número 299/95, sobre reclamación, a
instancia de Bilbao Bizkaia Kutxa, representada por el Procurador Sr. don Javier Sanz Velasco, contra don José Miguel Echebarria Bilbao, doña María Rosario Gárate Bergareche, doña María
Olga Loyo Ramírez, don José Antonio Maruri Zárraga y Laconsa, S.A.L., por la presente se cita de remate a los referidos demandados don José Miguel Echebarria Bilbao, doña María Rosario
Gárate Bergareche, doña Maria Olga Loyo Ramírez, don José
Antonio Maruri Zárraga y Laconsa, S.A.L., a fin de que dentro
del término improrrogable de nueve (9) días hábiles, se oponga
a la ejecución contra ellos mismos despachada, si les conviniere, personándose en los autos por medio de Abogado que les
defienda, y Procurador que les represente, apercibiéndoles que
de no verificarlo serán declarados en situación de rebeldía procesal, parándole con ello el perjuicio a que hubiere lugar en derecho. Se hace constar expresamente que, por desconocerse el
paradero de los demandados, se ha practicado embargo sobre
bienes de su propiedad.
Primero.—Saldos y depósitos en bancos y cajas de ahorros.
Segundo.—Créditos que la demandada Laconsa, S.A.L.,
ostente frente a terceros, sin previo requerimiento de pago.
Principal: tres millones trescientas sesenta mil novecientas una
(3.360.901) pesetas.
Intereses, gastos y costas: un millón doscientas mil (1.200.000)
pesetas.
En Durango, a trece de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—El Secretario
•
(Núm. 12.553)
Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3
de Gernika-Lumo
EDICTO
Doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gernika-Lumo.
Hago saber: Que en resolución de esta fecha dictada en
el expediente número 52/95, sobre suspensión de pagos, a ins-
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
tancias de Pesqueras Saturrarán, S.A., representada por el Procurador Sr. don Pedro María Luengo Arrizabalaga, he aprobado
el convenio propuesto y que, previamente, ha sido votado favorablemente por los acreedores. Dicho convenio se encuentra de
manifiesto en Secretaría, para que las personas interesadas puedan examinarlo.
Dado en Gernika-Lumo, a diez de enero de mil novecientos
noventa y seis.
•
(V-150)
EDICTO
Doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga, Juez del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gernika-Lumo.
Hago saber: Que en dicho Juzgado y con el número 97/94
se tramita juicio ejecutivo, a instancias de Banco Bilbao Vizcaya,
S.A., contra don José Cañón Ramírez y doña María Asunción Eguía
Moya, en reclamación de crédito hipotecario, en el que por resolución de esta fecha se ha acordado sacar a pública subasta por
primera vez y término de veinte (20) días, los bienes que luego se
dirán, señalándose para que el acto del remate tenga lugar en la
Sala de Audiencia de este Juzgado, el día diez de abril de mil novecientos noventa y seis, a las diez (10) horas, con las prevenciones siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran el tipo
de la subasta.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco de Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 474500017009794, una
cantidad igual, por lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor
de los bienes que sirva de tipo, haciéndose constar el número y
año del procedimiento, sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de dinero en metálico o cheques en el Juzgado.
Tercero.—Podrán participar con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Los autos y la certificación del registro a que se refiere la regla cuarta del artículo 131 de la Ley Hipotecaria, están de
manifiesto en la Secretaría del Juzgado, entendiéndose que todo
licitador acepta como bastante la titulación existente, y que las cargas o gravámenes anteriores y los preferentes —si los hubiere—
al crédito del actor, continuarán subsistentes, entendiéndose que
el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad
de los mismos, sin destinarse a su extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera
subasta, se señala para la celebración de una segunda, el día catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis, a las diez (10) horas,
sirviendo de tipo el setenta y cinco por ciento (75%) del señalado
para la primera subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de
una tercera, el día dieciocho de junio de mil novecientos noventa y seis, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin
sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee tomar parte
con la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que sirvió de
base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
El presente edicto servirá de notificación a los deudores para el
caso de no poder llevarse a efecto en la finca o fincas subastadas.
Bienes que se sacan a subasta
Inmueble: Vivienda de ambos titulares en Bermeo, barrio de
La Cruz, n.o 2-3.o derecha. Datos registrales: Registro de la Propiedad de Gernika-Lumo, libro 76 de Bermeo, folio 225, finca 7.075.
BAO 20. zk. 1996, urtarrilak 26. Ostirala
— 1328 —
Tipo de subasta: cinco millones novecientas ochenta y dos mil
doscientas sesenta y seis.
Dado en Gernika-Lumo, a quince de enero de mil novecientos noventa y seis.—La Juez.—El Secretario
•
(V-149)
EDICTO
(CEDULA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO)
En autos de juicio de menor cuantía número 19/96, sobre acción
«comuni dividundo», a instancia de doña Miren Lore Arteche Egurrola y don Andrés Echaburu Bedialauneta, representados por el
Procurador Sr. don Pedro María Luengo Arrizabalaga, contra personas desconocidas y don José María Echaburu Bedialauneta, se
ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
«Propuesta de providencia de la Secretaria Judicial, doña Elixabete Arzanegi Petralanda.—En Gernika-Lumo, a quince de enero de mil novecientos noventa y seis.—Por recibido en este Juzgado el anterior escrito de demanda, documentos y poder
debidamente bastanteado y copias simples, regístrese en el libro
de su clase, numérese, y fórmese correspondiente juicio de
menor cuantía, teniéndose como parte en el mismo a doña Miren
Lore Arteche Egurrola y don Andrés Echaburu Bedialauneta y en
su nombre al Procurador Sr. don Pedro María Luengo Arrizabalaga, representación que acredita ostentar con la copia de escritura de poder general para pleitos, que le será devuelta una vez testimoniada en autos, entendiéndose con el referido Procurador las
sucesivas diligencias en el modo y legal forma previsto en la Ley.
Se admite a trámite la demanda, que se sustanciará de conformidad con lo preceptuado por los artículos 680 y siguientes de
la Ley de Enjuiciamiento Civil, entendiéndose dirigida la misma frente a personas desconocidas titulares de cualquier derecho real sobre
las fincas inscritas en los Registros de la Propiedad de Markina-Xemein,
el primero al tomo 555, libro 22, folio 108, finca n.o 1.553, inscripción 1.a; y el segundo al tomo 555, libro 22, folio 107, finca n.o 1.552,
inscripción 1.a y don José María Echaburu Bedialauneta, a quienes
se emplazará en legal forma, para que, si les conviniere, se personen en los autos dentro del término de veinte (20) días, por medio
de Abogado que les defienda, y Procurador que les represente, y
contesten a la demanda, bajo apercibimiento que de no verificarlo
serán declarados en situación legal de rebeldía procesal, dándose
por precluido el trámite de contestación a la demanda.
Para el emplazamiento a los demandados personas desconocidas titulares de cualquir derecho real sobre las dos fincas descritas, líbrense edictos que se fijarán en el tablon de anuncios de
este Juzgado y que se publicarán en el “Boletín Oficial de Bizkaia”,
y para la práctica del emplazamiento a don José María Echaburu
Bedialauneta, líbrese exhorto a Juzgado de Paz de Ondarroa, que
se entregará a la parte actora para que cuide de su diligenciado y
devolución, facultando al portador para intervenir ampliamente en
su cumplimiento.
Lo que así se propone y firma, doy fe.
Conforme: La Juez, doña Ana Isabel Bilbao Astigarraga.—La
Secretaria.»
Y como consecuencia del ignorado paradero de los demandados personas desconocidas titulares de cualquier derecho real
sobre las fincas descritas se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación y emplazamiento.
En Gernika-Lumo, a quince de enero de mil novecientos noventa y seis.—La Secretaria
BOB núm. 20. Viernes, 26 de enero de 1996
Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao
EDICTO
Doña María Lourdes Arranz Freijo, Magistrada-Juez del Juzgado
de lo Penal número 4 de Bilbao.
Hago saber: Que en dicho Juzgado se siguen autos número 540/91, contra David Lasa Andrés, por robo, en el que se ha
acordado sacar a pública subasta por término de veinte (20) días,
los bienes que luego si dirán, señalándose para que el acto del
remate, tenga lugar en la Sala de Audiencias de este Juzgado, el
día quince de marzo, a las diez (10) horas, con las prevenciones
siguientes:
Primero.—Que no se admitirán posturas que no cubran las dos
terceras partes del avalúo.
Segundo.—Que los licitadores para tomar parte en la subasta, deberán consignar previamente en la cuenta de este Juzgado
en el Banco Bilbao Vizcaya, S.A. n.o 4735, una cantidad igual, por
lo menos, al veinte por ciento (20%) del valor de los bienes que
sirva de tipo, haciéndose constar el número y año del procedimiento,
sin cuyo requisito no serán admitidos, no aceptándose entrega de
dinero en metálico o cheques.
Tercero.—Unicamente el ejecutante podrá concurrir con la calidad de ceder el remate a terceros.
Cuarto.—En todas las subastas, desde el anuncio hasta su
celebración, podrán hacerse posturas por escrito en pliego cerrado, haciendo el depósito a que se ha hecho referencia anteriormente.
Quinto.—Que las cargas y gravámenes anteriores y los posteriores preferentes al del actor, si los hubiere, continuarán subsistentes, entendiéndose que el rematante los acepta y queda subrogado en la responsabilidad de las mismas, sin destinarse a su
extinción el precio del remate.
Para el supuesto de que no hubiere postores en la primera subasta, se señala para la celebración de una segunda, el
día quince de abril, a las diez (10) horas, sirviendo de tipo el
setenta y cinco por ciento (75%) del señalado para la primera
subasta, siendo de aplicación las demás prevenciones de la primera.
Igualmente y para el caso de que tampoco hubiere licitadores en la segunda subasta, se señala para la celebración de una
tercera, el día quince de mayo, a las diez (10) horas, cuya subasta se celebrará sin sujeción a tipo, debiendo consignar quien desee
tomar parte en la misma, el veinte por ciento (20%) del tipo que
sirvió de base para la segunda.
Si por fuerza mayor o causas ajenas al Juzgado no pudiera
celebrarse la subasta en el día y hora señalados, se entenderá que
se celebrará el siguiente día hábil, a la misma hora, exceptuando
los sábados.
Bienes que se sacan a subasta y su valor
Vehículo Audi 80 GL, matrícula BI-7449-AJ, valorado en quinientas mil (500.000) pesetas.
Vehículo Mercedes 260, matrícula VI-4348-J, valorado en millón
doscientas mil (1.200.000) pesetas.
Se encuentran depositados en poder de don David Lasa Andrés.
Dado en Bilbao, a once de enero de mil novecientos noventa y seis.—La Magistrada-Juez.—El Secretario
(V-155)
(V-151)
Administrazioari dagozkion eskutitzak
Moldiztegiko Administratzaileari bidaliko zaizkio.
Aldundiko Jauregia. 48009 - BILBO. 53. Postakutxa.
La correspondencia referente a la Administración
se dirigirá al Administrador de la Imprenta.
Palacio de la Diputación. 48009 - BILBAO. Apartado 53.
BIZKAIKO FORU ALDUNDIAREN MOLDIZTEGIA / IMPRENTA DE LA DIPUTACION FORAL DE BIZKAIA
PAPER BIRZIKLATUA
Descargar