Proxecto LIBRA - Programa HEMCUVI Proyecto LIBRA

Anuncio
F13-OTRI-Uvigo
Proxecto LIBRA - Programa HEMCUVI
Equipo de investigación de radar e EMC
Proyecto LIBRA - Programa HEMCUVI
Equipo de investigación de radar y EMC
LIBRA Project – EMCUVI Programme
Radar and EMC Research Group
i
Información
FRANCISCO OBELLEIRO BASTEIRO
E.T.S.E. TELECOMUNICACIÓNS
Tel: 00 34 986 81 21 20
Fax: 00 34 986 81 21 16
[email protected]
Oficina de I+D (OTRI)
Universidade de Vigo
www.uvigo.es/servicios/otri
E-mail: [email protected]
Oficina de I+D (OTRI)
Universidade de Vigo
Proxecto LIBRA - Proyecto LIBRA - LIBRA Project
Equipo de investigación de radar e EMC
Programa HEMCUVI (Hybrid Electromagnetic Code. Universidade de Vigo)
Equipo de investigación de radar e EMC
HEMCUVI Programme (Hybrid Electromagnetic Code. University of Vigo)
Radar and EMC Research Group
Descrición
Descripción
Description
Estudio de compatibilidade
electromagnética e interferencias en
sistemas radiantes a bordo de buques.
Desenvolvido para IZAR-Ferrol.
Estudio de compatibilidad electromagnética
y interferencias en sistemas radiantes a
bordo de buques. Desarrollado para IZARFerrol.
Study on the electromagnetic compatibility
and interferences of radiant systems on
vessels. Developed for IZAR-Ferrol.
Algunhas aplicacións:
Algunas aplicaciones:
Some applications:
- Deseño do tecido electromagnético
dos buques.
- Estudios de axustamento entre
antenas.
- Obtención de diagramas de
radiación.
- Niveis de radiación perigosos.
- Diseño del tejido electromagnético de los
buques.
- Estudios de ajustamiento entre antenas.
- Obtención de diagramas de radiación.
- Niveles de radiación peligrosos.
Deseño antena banda ancha para fragata F-310.
Diseño antena banda ancha para fragata F-310.
Design of broadband antenna for F-310 frigate.
Oficina de I+D (OTRI)
Universidade de Vigo
Descrición
Descripción
Description
Sistema real de medida de RCS (Sección
equivalente Radar) de buques en condicións
reais de operación. Desenvolvido para a
Armada Española en colaboración con
INDRA (guerra electrónica).
Sistema real de medida de RCS (Sección
equivalente Radar) de buques en
condiciones reales de operación.
Desarrollado para la Armada Española en
colaboración con INDRA (guerra
electrónica).
Real RCS (Radar Cross Section)
measurement system for vessels under
real operation conditions. Developed for
the Spanish Navy in collaboration with
INDRA (electronic war).
Algunhas aplicacións:
Algunhas aplicacións:
- Medida de sección equivalente radar de
buques.
- Xeración de imaxes e perfís de alta
resolución.
- Levantamento de curva de evolución de
buques.
- Medida de sección equivalente radar de
buques.
- Generación de imaxes e perfís de alta
resolución.
- Levantamento de curva de evolución de
buques.
Some applications:
- Radar cross section measurement for
vessels.
- Generation of high resolution images and
profiles.
- Establishment of evolution curve for
vessels.
- Design of the electromagnetic fabric for
vessels.
- Adjustment studies between antennas.
- Elaboration of radiation diagrams.
- Dangerous radiation levels.
Páxina web do equipo:
Página web del equipo:
Team’s web page:
www.com.uvigo.es/ant/
Unidade remota embarcada.
Unidad remota embarcada.
Embarked remote unit.
Contedor do sistema.
Contenedor del sistema.
System container.
Interior do contedor.
Interior del contenedor.
Inside view of the container.
Buque despregando branco de calibrado.
Buque desplegando blanco de calibrado.
Vessel deploying calibration blank.
Descargar