CONSELLERIA DE CULTURA, - EDUCACIÓ I CIENCIA

Anuncio
-
8250
1993
Nivell Oral: 0,75
Nivell Elemental, Mitja o Superiqr: 1
3. Titulació academica: superior a l'exigida per concórrer a
aquestes places: 0,5 punts
4. Altres merits: fins un maxim de 0,5 punts.
07
23
DOGV
Núm. 2.074
Nivel Oral: 0'75.
Nivel Elemental, Mitja o Superior: l.
3. Titulación académica: superior a la exigida para concurrir a
estas plazas: 0,5
punto.
4. Otros méritos: hasta un máximo de 0,5.
ANEXO V
ANNEXV
Oficines d'Ibercaja
Oficinas de Ibercaja
Ibercaja, OP Roger de Llúria, 6
Ibercaja, OP Roger de Lauria, n° 6
Ibercaja, urb.'I, Gran Via Ramón y Cajal, 31
Ibercaja, Drb. 1 G. Vía Ramón y Cajal, n° 31
Iberca ja, urb. 3 , A v. del Port, 7 1
Ibercaja, urb. 4 , Verge d e l a Cabeza, 69
Ibercaja, Drb. 3 A vda. Puerto, na 71
Ibercaja, Drb. 4 Virgen de la Cabeza, n° 69
Ibercaja, Drb. 2 Barón de Cárcer, n° 1 7
Ibercaja, ürb, 2, Baró de Carcer, 1 7
Ibercaja, urb. 5, Poeta Al Russafí, 2
Ibercaja, urb. Mislata, Santa Teresa, 29
Ibercaja, urb. Port de Sagunt, ay. 9 d'Octubre, 59
1785
-
Ibercaja, Drb. 5 Poeta Al Russafi, n° 2
Ibercaja, Drb. Mislata - Santa Teresa, n° 29
Ibercaja, Drb. Port de Sagunt -ayo 9 de Octubre, n° 59.
ALTRES DISPOSICIONS
OTRAS DISPOSICIONES
- CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓ I CIENCIA
CONSELLERIA DE CULTURA,
EDUCACIÓN Y CIENCIA
RESOLUCIÓ de 19 de maig de 1993, de la Con­
selleria de Cultura, Educació i Ciencia, per la
1785
por la que se adjudican las ayudas a las asocia­
qual s'adjudiquen les ajudes a les associacions
d'escriptors de la Comunitat Valenciana.
[93/4164]
Per Ordre de 18 de febrer de 1993 (DOGV núm. 1.996, d'l
d'abril), la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia convoca
concurs públic per a 1'adjudicació d'ajudes a les associacions
d'escriptors de la Comunitat Valenciana.
Acabat el terrnini de presentació de sol·licituds acompanya­
des de la. deguda documentació, es constituí la comissió tecni­
ca avaluadora, segons el que s'establia en la base sisena de
l'esmentada ordre, la qual ha elevat a la Directora General de
Promoció Cultural la corresponent proposta.
En virtut de l'assumpció de funcions i serveis transferits en
materia de cultura per Reial Decret 3066/1983, de 13 d'octu­
bre, a la Generalitat Valenciana i, fent ús de les facultats que
em confereix l'artiele 76 de la Llei de la Generalitat Valencia­
na 5/1983, de 30 de desembre, de Govern Valencia, resole:
RESOLUCIÓN de 19 de mayo de 1993, de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia,
ciones de escritores de la Comunidad Valencia­
na. [93/4164]
Por Orden de 18 de febrero de 1993 (DOGV núm. 1.996,
de 1 de abril) la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia
convocó concurso público para la adjudicación de ayudas a las
asociaciones de escritores de la Comunidad Valenciana.
Finalizado el plazo de presentación de solicitudes, acompa­
ñadas de la debida documentación, se constituyó la comisión
técnica evaluadora, según lo establecido en la base sexta de la
met'lt:ionada orden, la cual ha elevado a la Directora General de
Promoción Cultural la correspondiente propuesta.
En virtud de la asunción de funciones y servicios transferi­
dos en materia de cultura por Real Decreto 3066/1983, de 13
de octubre, a la Generalitat Valenciana y, en uso de las faculta­
des que me confiere el artículo 76 de la Ley de la Generalitat
Valenciana 5/1983, de 30 de diciembre, de Gobierno Valencia­
no, resuelvo:
Primero
Primer
Concedir ajudes a les següents associacions d'escriptors:
- Asociación Valenciana de Críticos Literarios.
- Asociación «Tertulia Literaria La Buhardilla».
- Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Escriptors
Valencians.
Conceder ayudas a las siguientes asociaciones de escritores:
- Asociación Valenciana de Críticos Literarios.
- Asociación «Tertulia Literaria La Buhardilla».
- Associació d'Escriptors en Llengua Catalana. Escriptors
Valencians.
Segon
Segundo
La quantitat de cadascuna de les ajudes és la següent:
La cuantía de cada ayuda es como sigue:
Asociación Valenciana
de Críticos Literarios
Asociación «Tertulia
Literaria La Buhardilla»
Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana. Escriptors Valencians
Asociación Valenciana de
Críticos Literarios
Asociación «Tertulia
Literaria La Buhardilla»
Associació d'Escriptors en
Llengua Catalana. Escripto!-,s Valencians
1.500.000 PTA
1.500.000 PTA
2.000.000 PTA
1.500.000 PTA
1.500.000 PTA
2.000.000 PTA
-
DOGV
-
1993
Núm. 2.074
07
23
8251
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIONS FINALS
Primera
Primera
Contra aquesta resolució els interessats podran interposar
recurs contenciós administratiu, d' acord amb allo previst en
l'artiele 58.1 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Conten­
ciosa Administrativa, de 27 de desembre de 1956, en el termini
de dos mesos comptadors a partir de l'endema de la data en
que es publique aquesta resolució, després de la comunicació a
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, d'acord amb allo
establert en l'.artiele 110.3 de la Llei 30/1992, de 26 de novem­
bre de Regim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú.
Contra esta resolución podrán los interesados interponer
recurso contencioso-administrativo, de acuerdo con lo previsto
en el artÍCulo 58.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contenciosa-administrativa, de 27 de diciembre de 1956, en el
plazo de dos meses contados a partir del día siguiente al de la
fecha de publicación de la presente resolución, previa comuni­
cación a la Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, de
acuerdo con lo establecido en el artÍCulo 110.3 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
Segona
Segunda
Aquesta resolució entrara en vigor l' endema de la seua
publicació al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
La presente resolución entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Valencia, 19 de maig de 1993.- La Directora General de
Promoció Cultural (PD Ordre de 18 de febrer de 1993, de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia, DOGV núm. 1996,
d'01.04.93): Evangelina Rodríguez Cuadros.
Valencia, 19 de mayo de 1993.- La Directora General de
Promoción Cultural (PD Orden de 18 de febrero de 1993, de la
Conselleria de Cultura, Educación y Ciencia, DOGV núm.
1.996, d'01.04.93): Evangelina Rodríguez Cuadros.
1786
. RESOLUCIÓ de 24 de maig 1993, de la Direc­
1786
ció General de Patrimoni Artístic de la Conselle­
ria de Cultura, Educació i Ciencia de la Genera­
litat Valenciana, per la qual s'acorda incoar
RESOLUCIÓN de 24 de mayo de 1993, de la
Dirección General de Patrimonio Artístico de la
Consellería de Cultura, Educación y Ciencia de
la Generalitat Valenciana, por la que se acuerda
ció de la basílica de la Mare de Déu deis Desem­
parats, de Valencia. [93/4163]
tener por incoado el expediente de delimitación
del entorno de protección de la Basílica de
Nuestra Señora de los Desamparados en Valen­
cia. [93/4163]
Vist que pel Reíal Decret 1753/1981, de 5 de juny, (BOE
de 5 d'agost de 1981) es va deelarar Monument Historico­
artístic, de caracter nacional, la basílica de la Mare de Déu deIs
Desemparats, de Valencia.
Vist l' informe del Servei de Patrimoni Arquitectonic favo­
rable a la incoació de l'expedient de delimitació de l'entorn de
protecció d'aquest monument.
Vist allo que es disposa en els artieles 9 de la Lleí 16/1985,
de 25 de juny, del Patrimoni Historic Espanyol, i 11 del Reial
Decret 111/1986, de 10 de gener, per al desenvcilupament par­
cial de la llei esmentada, resolc:
Considerando que por Real Decreto 1753/1981, de 5 de
junio, (BOE de 10 de agosto de 1981) se deelaró Monumento
Histórico Artístico, de carácter nacional, la Basílica de Nuestra
Señora de los Desamparados, de Valencia.
Visto el informe del Servicio de Patrimonio Arquitectónico
favorable a la incoación del expediente de delimitación del
entorno de protección de este monumento.
Considerando lo que disponen los arts. 9 de la Ley
16/1985, de 25 de junio, del" Patrimonio Histórico Español, y
11 del Real Decreto 11 l /1986, de 10 de enero, para el desarro­
llo parcial de dicha ley, resuelvo:
Primer
Primero
Incoar expedient de delimitació de l'entorn de protecció de
la reial basílica de la Mare de Déu deIs Desemparats, de Valen­
cia.
L'entorn de protecció es delimita en els artieles que
s'adjunten a aquesta resolució.
Incoar expediente de delimitación del entorno de protec­
ción de la Real Basílica de Nuestra Señora de los Desampara­
dos, en Valencia.
El entorno de protección queda delimitado en los anexos
que se adjuntan a la presente resolución.
Segon
Segundo
Seguir amb la tramitació de 1'expedient, segons les disposi­
cions vigents. .
Seguir con la tramitación del expediente, según las disposi­
ciones vigentes.
Tercer
Tercero
Traslladar aquesta resolució a l' Alcaldessa de l'Ajuntament
de Valencia i fer-li saber que, d'acord amb allo que s'estableix
en l'artiele 19 en relació amb 1'11 de la Llei 16/1985, de 25 de
juny, del Patrimoni Historic Espanyol, la realització d'obres en
aquesta zona haura de ser autoritzada per la Direcció General
de Patrimoni Artístic.
Dar traslado de esta resolución a la Alcaldesa-Presidenta
del Ayuntamiento de Valencia y hacerle saber que, de acuerdo
con lo que establece el artículo 19 en relación con el 11 de la
Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Espa­
ñol, la realÍzación de obras en esta zona deberá ser autorizada
por la Dirección General de Patrimonio Artístico.
Quart
Cuarto
l'expedient de delimitació de l'entorn de protec­
Que, d'acord amb el que es disposa en l'artiele 12.2 del
Que, de acuerdo con lo que dispone el artículo 12.2 del
Descargar