Llista admesos i exclosos i data primer examen

Anuncio
Plaça de l’Ajuntament, 1
Tel. 96 285 02 50
Fax. 96 283 97 72
46780 OLIVA
Ajuntament d’Oliva
(València)
RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA
LLISTA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT
SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’ UNA BORSA DE TREBALL D’AGENTS
DE POLICIA LOCAL.
Conclòs el termini de presentació d’instàncies sol·licitant prendre part en el
procediment selectiu, convocat per aquest Ajuntament, per a la constitució d’ una
borsa de treball d’Agents de Policia Local.
L’edicte d’aprovació de la convocatòria i les bases han estat publicades en el
Tauler d’Anuncis i en la pagina web d’aquest Ajuntament i en el BOP de Valencia de
8/4/2014, extracte en el DOCV DE 16/04/2014.
En us de les facultats que m’atorga la vigent legislació de Règim Local:
HE RESOLT:
PRIMER.- Aprovar la llista provisional d’aspirants admesos i exclosos al
procediment selectiu per a la formació de la borsa de treball d’Agents de Policia Local,
que quedarà elevada a definitiva en el supòsit que de no presentar-se cap reclamació,
i que queda com s’indica tot seguit:
ASPIRANTS ADMESOS:
ORD
1
REG
4225
COGNOMS I NOM
LLECHAS MAS, DANIEL
2
4226
SIGNES PEREZ, XAVIER
3
4227
TERCERO MAS, JORGE
4
4228
CALDERON MORENO, PABLO
5
4229
GIMENEZ MORELL, VICTOR
6
4230
CARRIO-IBIZA TORRES, NOELIA
7
4231
TOMAS BORRAS, PAULA
8
4232
ROS RIPOLL, PABLO
9
4235
MARGALEJO BAIDAL, ESTHER
10
4236
MARCO MIRA, RAUL
11
4258
MARTINEZ CARMONA, BEATRIZ
12
4291
ROSELLO RIBES, CARLOS
13
4292
BEJARANO LARROCHA, ANTONIO
14
4293
CISCAR MIRALLES, JOEL
15
4294
RIBERA ARNAU, JOSE
16
4295
MARCH ARA, JOAN
17
4296
ESTEBAN VIVANCO, JUAN LUIS
18
4297
VIDILLA PEREZ, GABRIEL
19
4298
ALEMANY PEREZ, ANTONI
20
4335
CLEMENTE ALCAIDE, DAVID
21
4338
MARTI MORATAL, JUAN PABLO
22
4346
MOLINA BORRAS, MARC
23
4348
FERRANDO PIERA, DANIEL
24
4349
PONS OLIVER, RICHARD
1
25
4359
MAZCUÑAN RUIZ, JUAN JOSE
26
4364
MOROS CAPILLA, ANA
27
4365
PALOMARES GARCIA, JOSE ANTONIO
28
4409
BRAVO DIAZ, ALFONSO
29
4412
CAMARA SANCHO, ALBERTO
30
4413
ESPLUGUES PALOMARES, GABRIEL
31
4416
BOLUFER VIDAL, ANTONIO FCO.
32
4417
GRANELL TORRENT, FRANCESC
33
4421
BLASCO MARTINEZ, BORJA
34
4424
CALAFAT BENEYTO, ROSA ANA
35
4425
BLASCO FERRIS, CARLOS
36
4426
PRATS MARTINEZ, CARLOS
37
4427
SENDRA ROSELLO, FERNANDO
38
4428
TOLEDO GARCIA, VICTOR JOSE
39
4429
CRUZ NALDA, ALEJANDRO DE LA
40
4432
BLAY PASCUAL, JOSEP
41
4430
CARVAJAL SANCHEZ, CRISTIAN F.
42
4434
VALLADOLID FUSTER, CARLOS
43
4437
UBEDA BAS, JOSE
44
4438
BERTOA GONZALEZ, SONIA
45
4439
RIBES PLAZA, MARIO
46
4440
SALAR LEAL, YOLANDA
47
4441
CORTES LLORENS, FCO. JAVIER
48
4442
CACERES ESCRIBANO, DAVID
49
4443
MURGUI YUSA, CARLOS
50
4457
LLOPIS BLAT, JOSEP
51
4458
MARTINEZ LEHNSDAL, MIGUEL HUGO
52
4459
TOLOSA SANZ, GONZALO JAVIER
53
4460
GARCIA FERRER, VICENT
54
4506
TUR RUBIO, RUBEN
55
4508
MOLINA JORDA, ANTONI
56
4510
GARCIA DEL CID MORA, OSCAR
57
4511
DA HORA AGUT, RAFAEL
58
4520
LLORET MOLINA, ERIC
59
4521
LAZARO TORRALBA, FCO. MANUEL
60
4522
GARCIA TORTOSA, RAUL
61
4523
APARISI TORRES, KESIA
62
4524
CHIRAL MEZQUITA, ANTONI
63
4525
MORALES NAVARRO, CARMEN A.
64
4526
ORON PUCHOL, ALICIA
65
4527
LLACER SORIA, RICARDO
66
4528
GOMEZ ENGUIX, JUAN BTA.
67
4529
OSUNA SANCHEZ, MIGUEL ANGEL
68
4530
DURA SORIANO, EMILIO
69
4531
RODRIGUEZ MARTINEZ, JAVIER
70
4565
BELMONTE GARCIA, ALEJANDRO
71
4566
GODOY ROJANO, MARCOS
72
4567
ANTON GONZALEZ, MANUEL
73
4568
SANJUAN MARTINEZ, JOSE FCO.
74
4569
PEÑALVER RODRIGUEZ, PABLO
75
4584
TATAY RODRIGO, SILVIA
76
4585
LLOBREGAT PINOS, FRANCISCO
77
4586
FERNANDEZ RUZAFA, JESUS
78
4587
CANALES MURCIA, ALBERTO DANIEL
80
4589
ARAQUE LAPUENTE, LUIS MIGUEL
81
4590
SANCHEZ MORENO, JOSE LUIS
2
Ajuntament d’Oliva
(València)
82
4591
NAVARRO FABRI, AGUSTIN
83
4592
MARTINEZ SANCHEZ, JOSE CASTO
84
4593
NICLOS SUÑER, JOSE
85
4607
RAMIREZ MARTINEZ, RAQUEL
86
4609
MARTIN DE LEON JUAREZ, DAVID
87
4610
ESCLAPEZ SOTO, IVAN
88
4611
ALTUR MUÑOZ, SERGI
89
4612
EXPOSITO PALOMARES, NESTOR
90
4613
DOMINGUEZ AGUILERA, OSCAR
91
4614
RODRIGUEZ TORRES, JOSE
92
4615
ROMERO SANZ, IGNACIO
93
4617
GALLEGA MARTINEZ, RAUL
94
4660
PRATS CALZADA, JOSE MANUEL
95
4661
GARCIA TORRES, MIGUEL ANGEL
96
4658
JIMENEZ COLOMER, JOSE ENRIQUE
97
4683
PEREZ JIJONA, RODERIC
98
4686
MATEOS MAESO, JOSE LUIS
100
4689
TEMPORAL SALOM, ANGEL
102
4692
SANCHEZ ORTEGA, VICTOR DANIEL
103
4693
ROMERO GARCIA, ALEJANDRO
104
4716
GOMEZ SELLÉS, LORENA
105
4718
CERRILLO REGUERO, DANIEL
106
4719
MARTINEZ MORENO, RAFAEL DAVID
107
4720
LLORENTE MARTIN, MARCOS
108
4721
VALENTIN RABADAN, RODOLFO
109
4722
GOMIS PEREZ, IVAN
110
4723
SOLER MARTINEZ, ANA VANESA
111
4724
SANTAMARIA GOMEZ, JOSE M.
112
4725
SIMON DE LA TORRE, ISIDRO
113
4726
VAZQUEZ GIMENEZ, MIGUEL A.
114
4727
DISLA JUAN, ALVARO
115
4729
LACUEVA SERRANO, SALVADOR JUAN
116
4730
LOPEZ TOMAS, ALBA
117
4731
LOPEZ OLIVAS, ARTURO
118
4732
GUERRERO CARBONELL, ERIK
119
4733
MORANTE ORTIZ, MIGUEL ANTONIO
120
4734
COGOLLOS BERNABEU, FRANCISCO
121
4735
GARCIA GARCIA, RICARDO
122
4736
ORTEGA BLANES, BORJA
123
4737
BLANCO GRADOS, ELIZABETH
124
4738
NAVARRO DELTELL, ISAAC
125
4739
PARDO CIRLA, ESTER
127
4742
MENESES OLIVER, BRUNO
128
4743
PASCUAL SOTO, JUAN CARLOS
129
4744
MATEO SANCHEZ, ALEJANDRO
130
4837
YEBRA YEBRA, JAVIER
131
4838
MARTINEZ AYUSO, AMADOR
132
4839
DUQUE GONZAALEZ, JORGE
Plaça de l’Ajuntament, 1
Tel. 96 285 02 50
Fax. 96 283 97 72
46780 OLIVA
3
133
4840
PERALES RODRIGO, FERNANDO
134
4841
ADAN HERRAIZ, ANTONIO
135
4842
MONFORTE FERNANDEZ, CARLOS
136
4843
TARREGA PEREZ, ROBERTO
137
4844
GIL NAVARRO, ALBERTO
138
4845
AGENJO FORTEA, PABLO
139
4846
BARATO CORTES, JESUS
141
4848
ALFONSO ALBUIXECH, ALBERTO
142
4849
LORENTE CAMARA, ALBERTO
143
4850
SAURI MOLINA, DAVID
144
4851
MOYA ZARCO, Mª DOLORES
145
4852
LOPEZ SANTIAGO, MANUEL
146
4853
CAVERO GARCIA, PABLO
147
4854
GUAITA HERNANDEZ, PILAR
148
4916
CRUZ NIETO, FCO. JAVIER DE LA
149
4917
RODRIGUEZ PEREZ, KEVIN
150
4918
MILLAN MORILLA, LAURA
151
4919
GONZALEZ GONZALEZ, CRISTIAN
152
4996
SAMBLAS MARTINEZ, SANTIAGO
153
5152
CATALA COLOMINA, SALVADOR
154
5153
CHAMERO VERGARA, YOLANDA
155
5154
MONTES MARTINEZ, VANESA
156
5173
SEMPERE GARCIA, ARANZAZU
157
5174
IBAÑEZ GONZALEZ, MARTA
158
5175
BELLA SANCHIS, JOSE
ASPIRANTS EXCLOSOS:
COGNOMS I NOM
OBSERVACIONS
Nº
Nº
ORD.
REG.
79
4588
CRESPO CRESPO, ALEJANDRO
1
99
4687
FERNANDEZ MARTI, DAVID
1
101
4690
CHISBERT FABRA, JESUS
1
126
4741
BONILLA SANCHEZ, ALBERTO
1
140
4847
AYUSO GARCIA, PABLO
1
(1) No presentar el justificant que acredite l’ingres dels drets d’examen.
Els errors de fet es podran rectificar d’ofici a petició de l’interessat d’acord amb
allò disposat a la Llei de Règim jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment administratiu comú.
Els aspirants exclosos o omesos per no figurar en la llista d’admesos disposen
d’un termini de 10 dies, comptadors a partir del dia següent al de la publicació de la
present resolució en el tauler d’anuncis, per a poder esmenar els defectes que hagin
motivat la exclusió u omissió, conclòs aquest termini i en el supòsit de modificació de
la llista provisional es publicarà la llista definitiva d’aspirants en el tauler d’edictes
d’aquest Ajuntament.
SEGON.- Aprovar el nomenament del Tribunal Qualificador que estarà integrat
per:
President: Sr. José Fuster Moreno com a titular, i com a suplent, el Sr. Joaquin
Savall Ibiza.
4
Ajuntament d’Oliva
(València)
Plaça de l’Ajuntament, 1
Tel. 96 285 02 50
Fax. 96 283 97 72
46780 OLIVA
-Vocals:
- Sr. Antonio Guerola Gimenez com a titular, i com a suplent la Sra. Laura
Villatoro Bono.
- Sr. Juan Carlos Morera Bertomeu, com a titular, i com a suplent el Sr.
Salvador Morera Bertomeu.
- Sra. Regina Planes Morera, com a titular i com a suplent el Sr. Antonio Carlos
Cañamás Mauri.
- Sra. Teresa Escrivà Estruch com a titular, i com a suplent el Sr. José Ramón
Alemany Salort.
- Sr. Vicente Alcaraz Mullor, com a titular i com a suplent el Sr. Juan Andrés
Borrull Soler.
-Secretaria: Sra. Maria Teresa Boïgues Llopis com a titular, i com a suplent la
Sra. Mònica Mauri Castelló.
Davant la composició del tribunal qualificador podrà promoure’s incident de recusació
pels motius i en la forma prevista en els 28 i 29 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu
Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener.
TERCER.- Convocar als aspirants admesos per a la realització del primer
l’exercici, per al dia 12 de juny de 2014 a les 9 hores, en el “Poliesportiu
Municipal” ubicat al Passeig Gabriel Miró, 32-34 d’aquesta localitat. Els aspirants
deuran de comparèixer amb el DNI o document que es identifique, i lliuraran al tribunal
un certificat mèdic oficial on conste expressament que l'aspirant no es trobant impedit
ni incapacitat per a l’accés a la funció pública, d’acord amb el que estableix l’Ordre de
23 de novembre de 2005 de la Conselleria de Justícia, Interior i Administracions
Públiques i que s'està en condicions per a concórrer a les proves físiques exigides.
Així mateix es farà constar la mesura de l’estatura de l’aspirant. S’admetran certificats
mèdics oficials amb una antiguitat màxima de 3 mesos comptadors des de la
finalització del termini de presentació d’instàncies.
QUART.- Que es publique aquesta resolució en el tauler d’Anuncis d’aquest
Ajuntament.
Així ho disposa i signa el Sr. tinent d’alcalde delegat de RR.HH. en Oliva a 28
de maig de 2014.
El tinent d´alcalde delegat de RRHH
Done fe
(P.D.Decret núm. 17/14 de 10/01/2014)
La secretaria
David González Martínez
Ana Moreno Rodilla
5
Descargar