Dimecres, 12 de gener de 2011 / Miércoles, 12 de enero de 2011

Anuncio
Any XXXIV
Dimecres, 12 de gener de 2011 / Miércoles, 12 de enero de 2011
Núm. 6436
II. AUTORITATS I PERSONAL
II. AUTORIDADES Y PERSONAL
A) OFERTES D’OCUPACIÓ PÚBLICA,
OPOSICIONS I CONCURSOS
A) OFERTAS DE EMPLEO PÚBLICO,
OPOSICIONES Y CONCURSOS
Conselleria de Sanitat
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2010, del tribunal del
concurs oposició per a la provisió de vacants d’odontòleg d’equip d’Atenció Primària d’institucions sanitàries de
l’Agència Valenciana de Salut, per la qual fa pública la resolució provisional del concurs oposició. [2010/13934]
Conselleria de Sanidad
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2010, del tribunal del
concurso-oposición para la provisión de vacantes de odontólogo de Equipo de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud, por la que se hace
pública la resolución provisional del concurso-oposición.
Ajuntament de Pilar de la Horadada
Resolució de 17 de desembre de 2010, de l’Ajuntament de
Pilar de la Horadada, referent a les bases i convocatòries de
diverses places. [2010/13947]
1000
1002
[2010/13934]
1000
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada, referente a las bases y convocatorias
de diversas plazas. [2010/13947]
1002
III. ACTES ADMINISTRATIUS
III. ACTOS ADMINISTRATIVOS
A) AUTORITZACIONS I CONCESSIONS
A) AUTORIZACIONES Y CONCESIONES
Conselleria d’Infraestructures i Transport
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, de la Direcció General d’Energia, per la qual s’atorga a Red Eléctrica
de España, SAU, autorització administrativa per a l’ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20
kV, denominada ST Valldigna, a la tensió d’alimentació de
220/20 kV, situada en el terme municipal de Tavernes de
la Valldigna, província de València, en la part de xarxa de
transport d’energia elèctrica, s’aprova el projecte tècnic
d’execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública.
(ATASCT/2009/638/46). [2010/13821]
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica
de España, SAU autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de 132/20
kV denominada ST Valldigna, a la tensión de alimentación
de 220/20 kV, ubicada en el término municipal de Tavernes
de la Valldigna, provincia de Valencia, en la parte de red de
transporte de energía eléctrica, se aprueba el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto su utilidad pública.
(ATASCT/2009/638/46). [2010/13821]
1003
B) SUBVENCIONS I BEQUES
B) SUBVENCIONES Y BECAS
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2010, de la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2011 les ajudes regulades en l’Orde de
14 d’abril de 2009, per al cooperativisme agrari valencià.
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2010, de la consellera
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se convocan para el ejercicio 2011 las ayudas reguladas en la Orden
de 14 de abril de 2009, para el cooperativismo agrario valenciano. [2010/14212]
[2010/14212]
1008
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2010, de l’Institut
Valencià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda
l’emissió, amb data 20 de desembre de 2010, de pagarés de
la Generalitat Valenciana. [2010/13834]
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2010, del Instituto
Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se acuerda
la emisión, con fecha 20 de diciembre, de 2010, de pagarés
de la Generalitat Valenciana. [2010/13834]
1037
1003
1008
1037
Núm. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d’Indústria,
Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del
Conveni de col•laboració entre el Ministeri de Cultura i la
Conselleria de Cultura i Esport per a l’aportació i la distribució de crèdit per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la
millora de les biblioteques públiques. [2011/113]
1039
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2011, de la directora general del Secretariado del Secretariado del Consell, de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por la que se
dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el
Ministerio de Cultura y la Conselleria de Cultura y Deporte
para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas. [2011/113]
1039
V. ANUNCIS
V. ANUNCIOS
A) ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
A) ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO
Ajuntament d’Ontinyent
Informació pública de l’aprovació inicial del pla parcial que
afecta els sectors SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 i 30 del Pla General.
1043
Ayuntamiento de Ontinyent
Información pública de la aprobación inicial del plan parcial
que afecta a los sectores SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 y 30 del Plan
General. [2010/13923]
1043
1044
Información pública de la aprobación inicial del plan parcial que afecta a los sectores SD 20, 21, 22, 23 y 24 del Plan
General. [2010/13926]
1044
1045
Ayuntamiento de Benasal
Información pública del Proyecto de Modificación Puntual
Número 2/2010 Casas de los Profesores de las normas subsidiarias de Benasal. [2010/13852]
1045
1046
Ayuntamiento de Camporrobles
Información pública del Proyecto de Plan Especial del Paraje
Natural Municipal el Molón. [2010/14072]
1046
1047
Ayuntamiento de Montserrat
Información pública de la aprobación inicial de la propuesta
de la modificación número 2 del Plan Parcial Industrial del
Sector 1 de Montserrat, consistente en la modificación de
ordenanzas urbanísticas. [2010/13774]
1047
1048
Información pública de la aprobación inicial de la propuesta
de la modificación puntual número 28 del Plan General de
Ordenación Urbana de Montserrat, consistente en la modificación de ordenanzas urbanísticas. [2010/13772]
1048
[2010/13923]
Informació pública de l’aprovació inicial del pla parcial que
afecta els sectors SD 20, 21, 22, 23 i 24 del Pla General.
[2010/13926]
Ajuntament de Benasal
Informació pública del Projecte de Modificació Puntual
Número 2/2010 Cases dels Professors de les normes subsidiàries de Benasal. [2010/13852]
Ajuntament de Camporrobles
Informació pública del Projecte de Pla Especial del Paratge
Natural Municipal el Molón. [2010/14072]
Ajuntament de Montserrat
Informació pública de l’aprovació inicial de la proposta de
la modificació número 2 del Pla Parcial Industrial del Sector
1 de Montserrat, consistent en la modificació d’ordenances
urbanístiques. [2010/13774]
Informació pública de l’aprovació inicial de la proposta de la
modificació puntual número 28 del Pla General d’Ordenació
Urbana de Montserrat, consistent en la modificació d’ordenances urbanístiques. [2010/13772]
B) LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE CONTRACTES
B) LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS
Conselleria d’Educació
Licitació número CNMY10/IT00D/84. Contractació per
mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada, de l’expedient de realització del mòdul de formació en
centres de treball (FCT) a Europa per a alumnes de FP durant
l’any 2011. [2011/37]
1049
Conselleria de Educación
Licitación número CNMY10/IT00D/84. Contratación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria y
anticipada, del expediente de realizacion del modulo de formacion en centros de trabajo (FCT) en Europa para alumnos
de FP durante el año 2011. [2011/37]
1051
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
Licitación número CNMY11/10. Redacción del proyecto de
encauzamiento del río Girona y mejora de las estructuras
del paso del río Girona en El Verger i Els Poblets (Alicante).
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
Licitació número CNMY11/10. Redacció del projecte de
canalització del riu Girona i millora de les estructures del pas
del riu Girona al Verger i els Poblets (Alacant). [2010/13823]
Conselleria de Sanitat
Adjudicació provisional número 333/2010. Contractació del
Centre de Servici i Suport Informàtic en el Departament de
Salut València La Fe. [2011/104]
[2010/13823]
1051
1053
Conselleria de Sanidad
Adjudicación provisional número 333/2010. Contratación
del Centro de Servicio y Soporte Informático en el Departamento de Salud Valencia La Fe. [2011/104]
1053
1054
Adjudicación provisional número 383/2010. Servicios para
la consultoría estratégica, ejecución y formación necesaria
para la puesta en marcha de la Oficina Web (2.0) en la Conselleria de Sanitat (CS) y en la Agencia Valenciana de Salud
(AVS). [2011/107]
1054
Adjudicació provisional número 383/2010. Servicis per a la
consultoria estratègica, execució i formació necessària per a
la posada en marxa de l’Oficina Web (2.0) en la Conselleria
de Sanitat (CS) i en l’Agència Valenciana de Salut (AVS).
[2011/107]
1049
Núm. 6436 / 12.01.2011
Adjudicació definitiva número 134/2010. Adquisició
d’equips ecografia i diversos electromedicina per al nou
Hospital La Fe de València. [2011/108]
Adjudicació definitiva número 560/2010. Subministrament
del material necessari per a la realització d’hemodiàlisi en
l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Departament de Salut
Xàtiva-Ontinyent. [2010/13830]
Adjudicació definitiva número 463/2010. Subministrament
de material d’usar i tirar d’Hemodinàmica, per al Departament de Salut d’Alacant - Hospital General. [2010/13832]
Adjudicació definitiva número 486/2010. Servici de manteniment d’ascensors a l’Hospital de la Plana i centres de salut
del Departament de la Plana. [2010/13835]
Conselleria d’Infraestructures i Transport
Resolució de 14 de desembre de 2010, de la Conselleria
d’Infraestructures i Transport, per la qual es fan públiques
les adjudicacions que a continuació s’indiquen, expedient
2008/05/117 i altres, de conformitat amb el que establix l’article 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic i en la
disposició final segona del Reial Decret 817/2009, pel qual
es desplega parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del
Sector Públic. [2010/13890]
Licitació número 2010/09/0241 projecte de millores en la
xarxa viària i sistema hidràulic de fonts ornamentals a Xàtiva
(València) (PIP) i 2010/09/0247 projecte de reurbanització
del camí Barranc d’Almàssera (València) (PIP). [2010/13754]
1055
Adjudicación definitiva número 134/2010. Adquisición de
equipos ecografía y varios electromedicina para el nuevo
Hospital La Fe de Valencia. [2011/108]
1055
1056
Adjudicación definitiva número 560/2010. Suministro del
material necesario para la realización de hemodiálisis en el
Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Departamento de Salud
Xàtiva-Ontinyent. [2010/13830]
1056
1057
Adjudicación definitiva número 463/2010. Suministro de
material desechable de Hemodinámica, para el Departamento de Salud de Alicante - Hospital General. [2010/13832]
1057
1058
Adjudicación definitiva número 486/2010. Servicio de mantenimiento de ascensores en el Hospital de la Plana y centros
de salud del Departamento de la Plana. [2010/13835]
1058
1059
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Conselleria
de Infraestructuras y Transporte, por la que se hacen públicas las adjudicaciones que a continuación se relacionan,
expediente 2008/05/117 y otros, de conformidad con lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector
Público y en la disposición final segunda del Real Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la Ley
30/2007 de Contratos del Sector Público. [2010/13890]
1059
1072
Licitación número 2010/09/0241 proyecto de mejoras en la
red viaria y sistema hidráulico de fuentes ornamentales en
Xàtiva (Valencia) (PIP) y 2010/09/0247 proyecto de reurbanización del camino barranco de Almàssera (Valencia) (PIP).
[2010/13754]
1072
C) ALTRES ASSUMPTES
C) OTROS ASUNTOS
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Notificació de la Resolució de 10 d’agost de 2010, de la
directora general de Producció Agrària, per la qual es denega i es considera cancel•lat el deute de l’ajuda agroambiental
d’agricultura ecològica. [2010/13778]
1074
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Notificación de la Resolución de 10 de agosto de 2010, de la
directora general de Producción Agraria, por la que se deniega y se da por cancelada la deuda de la ayuda agroambiental
de agricultura ecológica. [2010/13778]
1074
1076
Notificación de la Resolución de 22 de septiembre de 2010,
de la directora general de Producción Agraria, por la que se
deniega el expediente y se da por cancelada la deuda de la
ayuda agroambiental de agricultura ecológica. [2010/13783]
1076
Conselleria de Benestar Social
Notificació de resolució en matèria de menors. Expedient
número 79/98 i altres. [2010/13817]
1078
Conselleria de Bienestar Social
Notificación de resolución en materia de menores. Expediente número 79/98 y otros. [2010/13817]
1078
Notificació de resolucions en matèria de menors. Expedient
número SGR 46/341/10 i altres. [2010/13819]
1079
Notificación de resoluciones en materia de menores. Expediente número SGR 46/341/10 y otros. [2010/13819]
1079
Notificació de la Resolució de 22 de setembre de 2010, de la
directora general de Producció Agrària, per la qual es denega
l’expedient i es considera cancel•lat el deute de l’ajuda agroambiental d’agricultura ecològica. [2010/13783]
Notificació de resolució en matèria de renda garantida de
ciutadania. Expedient número 3TVMN090/R0389/2009.
Notificación de resolución en materia de renta garantizada
de ciudadanía. Expediente número 3TVMN090/R0389/2009.
1083
[2010/13820]
1083
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
Notificació de resolució d’arxiu. Expedient número
ESEILS/2010/97/46. [2010/13825]
1084
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Notificación de resolución de archivo. Expediente número
ESEILS/2010/97/46. [2010/13825]
1084
Informació pública del dipòsit dels estatuts de l’organització
professional Cluster Plastival. [2010/13826]
1085
Información pública del depósito de los estatutos de la organización profesional Cluster Plastival. [2010/13826]
1085
1086
Modificación de los estatutos de la entidad empresarial
Federación de la Comunidad Valenciana de Asociaciones de
Empresarios de Edificios y Locales (FECVAEL). [2010/13828]
1086
1087
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
Notificación de la resolución. Expediente sancionador número D-650/2010. [2010/13841]
1087
[2010/13820]
Modificació dels estatuts de l’entitat empresarial Federació
de la Comunitat Valenciana d’Associacions d’Empresaris
d’Edificis i Locals (FECVAEL). [2010/13828]
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
Notificació de la resolució. Expedient sancionador número
D-650/2010. [2010/13841]
Núm. 6436 / 12.01.2011
Notificació de la resolució. Expedient sancionador número
D-631/2010. [2010/13843]
Notificación de la resolución. Expediente sancionador número D-631/2010. [2010/13843]
1088
Conselleria de Sanitat
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Arnau de Vilanova de
València. [2010/13786]
1088
1089
Conselleria de Sanidad
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Arnau de Vilanova
de Valencia. [2010/13786]
1089
1091
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Doctor Peset de
Valencia. [2010/13791]
1091
1099
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Francesc de Borja
de Gandia. [2010/13792]
1099
1102
Notificación por comparecencia sobre determinadas
liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General
d’Ontinyent. [2010/13793]
1102
1104
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Universitario la Fe
de Valencia. [2010/13775]
1104
1108
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Comarcal de
Vinaròs. [2010/13777]
1108
[2010/13780]
1110
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de Castellón. [2010/13780]
1110
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital de Sagunt. [2010/13785]
1115
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital de Sagunto.
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Doctor Peset de València. [2010/13791]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Francesc de Borja de
Gandia. [2010/13792]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General d’Ontinyent.
[2010/13793]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Universitari la Fe de
València. [2010/13775]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Comarcal de Vinaròs.
[2010/13777]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General de Castelló.
[2010/13785]
1115
1117
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de Valencia. [2010/13789]
1117
1119
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Lluís Alcanyís de
Xàtiva. [2010/13797]
1119
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General de València.
[2010/13789]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva. [2010/13797]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General d’Elda.
[2010/13804]
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General Universitari
d’Alacant. [2010/13805]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de Elda.
1124
[2010/13804]
1124
1126
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General Universitario de Alicante. [2010/13805]
1126
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General d’Elx.
[2010/13806]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de Elche.
1136
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital de la Vega Baja.
[2010/13808]
[2010/13806]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital de la Vega Baja.
1138
Conselleria d’Infraestructures i Transport
Informació pública per a l’autorització administrativa
d’instal•lació de gas natural. Expedient número CBREDE
2010/1/46. [2010/13822]
[2010/13808]
Iurislog, SCV
Informació pública de la reactivació de la cooperativa, canvi
de denominació social i domicili social. [2011/93]
1138
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Información pública para autorización administrativa de
instalación de gas natural. Expediente número CBREDE
2010/1/46. [2010/13822]
1140
1140
Institut Valencià d’Habitatge, SA
Notificació del requeriment de comunicació de subrogació.
Expedient número A-RESU-00003/10. [2011/106]
1136
1141
Instituto Valenciano de Vivienda, SA
Notificación del requerimiento de comunicación de subrogación. Expediente número A-RESU-00003/10. [2011/106]
1141
1142
Iurislog, SCV
Información pública de la reactivación de la cooperativa,
cambio de denominación social y domicilio social. [2011/93]
1142
Num. 6436 / 12.01.2011
1000
Conselleria de Sanitat
Conselleria de Sanidad
RESOLUCIÓ de 21 de desembre de 2010, del tribunal del
concurs oposició per a la provisió de vacants d’odontòleg
d’equip d’Atenció Primària d’institucions sanitàries de
l’Agència Valenciana de Salut, per la qual fa pública la
resolució provisional del concurs oposició. [2010/13934]
RESOLUCIÓN de 21 de diciembre de 2010, del tribunal
del concurso-oposición para la provisión de vacantes de
odontólogo de Equipo de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la Agencia Valenciana de Salud, por la
que se hace pública la resolución provisional del concurso-oposición. [2010/13934]
D’acord amb la base 6.3 de la Resolució de 21 d’abril de 2009, del
director general de Recursos Humans, per la qual convoca un concurs
oposició per a la provisió de vacants d’odontòleg d’equips d’Atenció
Primària d’institucions sanitàries de l’Agència Valenciana de Salut, es
fa pública la relació d’aspirants del procés selectiu pel torn de promoció
interna i pel torn d’accés lliure, i s’especifica la puntuació obtinguda en
la fase d’oposició i en la fase de concurs.
De conformidad con la base 6.3 de la Resolución de 21 de abril de
2009, del director general de Recursos Humanos, por la que se convoca
concurso-oposición para la provisión de vacantes de odontólogo de
Equipos de Atención Primaria de instituciones sanitarias de la Agencia
Valenciana de Salud, se hace pública la relación de aspirantes del
proceso selectivo por el turno de promoción interna y por el turno
de acceso libre, especificando la puntuación obtenida en la fase de
oposición y en la fase de concurso.
A titulo informativo se hace constar que la presente relación
únicamente da cuenta de los aspirantes que han llegado a este punto
del proceso selectivo, y que de acuerdo con las bases de la convocatoria
solo causarán derecho y podrán considerarse finalmente aprobados
aquellos candidatos que obtengan una de las plazas convocadas.
Los empates en la puntuación total se resolverán en favor
del aspirante que haya obtenido mayor puntuación en la fase de
oposición. De subsistir el empate, se resolverá conforme a los criterios
especificados en el baremo de méritos.
Los aspirantes dispondrán de un plazo de 10 días hábiles, a contar
desde el día siguiente a la publicación de la presente resolución, para
realizar las alegaciones que estimen pertinentes relativas a la puntuación
de la fase de concurso.
A títol informatiu, es fa constar que esta llista només ret compte
dels aspirants que han arribat a este punt del procés selectiu i que,
d’acord amb les bases de la convocatòria, només causaran dret i podran
considerar-se finalment aprovats els candidats que obtinguen una de les
places convocades.
Els empats en la puntuació total es resoldran a favor de l’aspirant
que haja obtingut més puntuació en la fase d’oposició. Si subsistia
l’empat, es resoldrà d’acord amb els criteris especificats en el barem
de mèrits.
Els aspirants disposen d’un termini de 10 dies hàbils, comptador des
de l’endemà de la publicació d’esta resolució, per a fer les al·legacions
que estimen pertinents relatives a la puntuació de la fase de concurs.
València, 21 de desembre de 2010.– El president del tribunal:
Manuel Salado López.
Valencia, 21 de diciembre de 2010.– El presidente del tribunal:
Manuel Salado López.
Llista d’aspirants per orde de puntuació
Torn de promoció interna
Fase d’oposició
Fase de concurs
Puntuació total
19461651
20400822
DNI
Zaragoza Dolz, Vicente
Estrela Sanchis, Filomena
Cognoms i nom
75,67
82,33
70,55
46,54
146,22
128,87
25385494
Vazquez Esteban, Silvia Amparo
76,00
49,30
125,30
24346070
05140121
25380707
19877613
33405591
85091402
29194788
Gavalda Esteve, M. del Carmen
Gonzalez Fiteni, Mercedes
Ferrer Tuset, Maria Isabel
Milian Masanet, M. Angeles
Gonzalez Argente, Sonia
Ata-Ali Mahmud, Francisco Javier
Santolaya Abad, Diego
86,00
80,00
81,33
68,33
66,67
74,00
67,33
37,55
40,15
24,48
37,05
24,00
14,40
16,26
123,55
120,15
105,81
105,38
90,67
88,40
83,59
Fase de concurs
65,63
52,15
51,00
Puntuació total
105,63
82,15
81,00
Torn lliure
DNI
52360012
18899362
22660774
Cognoms i nom
Muñoz Sanchez, Isabel
Agramunt Soler, Jose Manuel
Martinez Rodrigo, Josefina
Fase d’oposició
40,00
30,00
30,00
* * * * *
Num. 6436 / 12.01.2011
1001
Relación de aspirantes por orden de puntuación
Turno promoción interna
DNI
19461651
20400822
Apellidos y nombre
Zaragoza Dolz, Vicente
Estrela Sanchis, Filomena
Fase oposición
75,67
82,33
Fase concurso
70,55
46,54
Puntuación total
146,22
128,87
25385494
Vazquez Esteban, Silvia Amparo
76,00
49,30
125,30
24346070
05140121
25380707
19877613
33405591
85091402
29194788
Gavalda Esteve, Mª del Carmen
Gonzalez Fiteni, Mercedes
Ferrer Tuset, Maria Isabel
Milian Masanet, Mª Angeles
Gonzalez Argente, Sonia
Ata-Ali Mahmud, Francisco Javier
Santolaya Abad, Diego
86,00
80,00
81,33
68,33
66,67
74,00
67,33
37,55
40,15
24,48
37,05
24,00
14,40
16,26
123,55
120,15
105,81
105,38
90,67
88,40
83,59
Turno libre
DNI
52360012
18899362
22660774
Apellidos y nombre
Muñoz Sanchez, Isabel
Agramunt Soler, Jose Manuel
Martinez Rodrigo, Josefina
Fase oposició
40,00
30,00
30,00
Fase concurso
65,63
52,15
51,00
Puntuación total
105,63
82,15
81,00
Num. 6436 / 12.01.2011
Ajuntament de Pilar de la Horadada
1002
Ayuntamiento de Pilar de la Horadada
Resolució de 17 de desembre de 2010, de l’Ajuntament de
Pilar de la Horadada, referent a les bases i convocatòries
de diverses places. [2010/13947]
Resolución de 17 de diciembre de 2010, del Ayuntamiento
de Pilar de la Horadada, referente a las bases y convocatorias de diversas plazas. [2010/13947
Per Resolució d’Alcaldia número 739 i 796, es van aprovar diverses
bases i convocatòries específiques per a cobrir diverses places vacants
en la plantilla de personal funcionari i personal laboral a l’Ajuntament
de Pilar de la Horadada.
En el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant núm. 239, de data
16 de desembre de 2010, es publiquen íntegrament les bases específiques de la convocatòria per a la provisió d’aquestes places.
Aquestes places tenen les següents característiques:
- Grup A, subgrup A1; règim jurídic: funcionari de carrera; escala
d’administració especial; subescala: tècnica; classe: superior; nombre
de vacants: 1; especialitat: psicòleg; sistema selectiu: concurs oposició;
torn: lliure.
- Grup C, subgrup C1; règim jurídic: funcionari de carrera; escala
d’administració especial; subescala: serveis especials; classe: personal
d’oficis; nombre de vacants: 1; especialitat: logística; sistema selectiu:
concurs oposició; torn: promoció interna.
- Grup de classificació professional 7 (d’acord amb vigent conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Pilar de la Horadada);
règim jurídic: personal laboral; àrea funcional: manteniment, obres i
serveis; nombre de vacants: 14; denominació: ajudants oficis diversos;
sistema selectiu: concurs oposició; torn: lliure, consolidació ocupació
temporal (disposició transitòria 4a de l’EBEP).
Por Resolución de Alcaldía número 739 y 796, se aprobaron diversas bases y convocatorias específicas para cubrir varias plazas vacantes
en la plantilla de personal funcionario y personal laboral en el Ayuntamiento de Pilar de la Horadada.
En el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante nº 239, de fecha
16 de diciembre de 2010, aparecen íntegramente publicadas las bases
específicas de la convocatoria para la provisión de dichas plazas.
Estas plazas tienen las siguientes características:
- Grupo A, subgrupo A1; régimen jurídico: funcionario de carrera;
escala de administración especial; subescala: técnica; clase: superior;
número de vacantes: 1; especialidad: psicólogo; sistema selectivo: concurso-oposición; turno: libre.
- Grupo C, subgrupo C1; régimen jurídico: funcionario de carrera;
escala de administración especial; subescala: servicios especiales; clase:
personal de oficios; número de vacantes: 1; especialidad: logística; sistema selectivo: concurso-oposición; turno: promoción interna.
- Grupo de clasificación profesional 7 (conforme a vigente convenio
colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada); régimen jurídico: personal laboral; área funcional: mantenimiento,
obras y servicios; número de vacantes: 14; denominación: ayudantes
oficios varios; sistema selectivo: concurso-oposición; turno: libre, consolidación empleo temporal (disposición transitoria 4ª del EBEP).
- Grupo de clasificación profesional 6 (conforme a vigente convenio
colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada); régimen jurídico: personal laboral; área funcional: deportiva;
número de vacantes: 7; denominación: monitores deportivos; sistema
selectivo: concurso-oposición; turno: libre, consolidación de empleo
temporal (disposición transitoria 4ª del EBEP).
- Grup de classificació professional 6 (d’acord amb vigent conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Pilar de la Horadada);
règim jurídic: personal laboral; àrea funcional: esportiva; nombre de
vacants: 7; denominació: monitors esportius; sistema selectiu: concurs
oposició; torn: lliure, consolidació d’ocupació temporal (disposició transitòria 4a de l’EBEP).
- Grup C, subgrup C1; règim jurídic: funcionari de carrera; escala administració especial, subescala: serveis especials, classe: policia
local; categoria: oficial de la policia local; nombre de vacants: 2; sistema selectiu: concurs oposició; torn: promoció interna.
- Grup A, subgrup A2; règim jurídic: funcionari de carrera; escala
d’administració especial; subescala: tècnica; classe: mitjana; nombre
de vacants: 1; especialitat: treballador social; sistema selectiu: concurs
oposició; torn: lliure.
- Grup classificació professional 2 (d’acord amb vigent conveni
col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Pilar de la Horadada);
règim jurídic: personal laboral; àrea funcional: assistencial; nombre de
vacants: 1; denominació: treballador social; sistema selectiu: concurs
oposició; torn: lliure i consolidació d’ocupació temporal.
- Grup A, subgrup A2; règim jurídic: funcionari de carrera; escala
d’administració especial; subescala: tècnica; classe: mitjana; nombre
de vacants: 1; especialitat: tècnic mitjà en biblioteca; sistema selectiu:
concurs oposició; torn: lliure.
El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies naturals
a comptar de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en el Butlletí
Oficial de l’Estat.
Els successius anuncis d’aquesta convocatòria, quan siga procedent
de conformitat amb les bases, es publicaran en el Butlletí Oficial de la
Província d’Alacant, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i en la pàgina
web oficial <www.pilardelahoradada.org>.
- Grupo C, subgrupo C1; régimen jurídico: funcionario de carrera;
escala administración especial, subescala: servicios especiales, clase:
policía local; categoría: oficial de la policía local; número de vacantes:
2; sistema selectivo: concurso-oposición; turno: promoción interna.
- Grupo A, subgrupo A2; régimen jurídico: funcionario de carrera; escala de administración especial; subescala: técnica; clase: media;
número de vacantes: 1; especialidad: trabajador social; sistema selectivo: concurso-oposición; turno: libre.
- Grupo clasificación profesional 2 (conforme a vigente convenio
colectivo del personal laboral del Ayuntamiento de Pilar de la Horadada); régimen jurídico: personal laboral; área funcional: asistencial;
número de vacantes: 1; denominación: trabajador social; sistema selectivo: concurso-oposición; turno: libre y consolidación de empleo temporal.
- Grupo A, subgrupo A2; régimen jurídico: funcionario de carrera; escala de administración especial; subescala: técnica; clase: media;
número de vacantes: 1; especialidad: técnico medio en biblioteca; sistema selectivo: concurso-oposición; turno: libre.
El plazo de presentación de solicitudes será de 20 días naturales
a contar desde el día siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial del Estado.
Los sucesivos anuncios de esta convocatoria, cuando procedan de
conformidad con las bases, se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante, en el tablón de edictos del Ayuntamiento y página
web oficial <www.pilardelahoradada.org>.
Pilar de la Horadada, 17 de desembre de 2010.– L’alcalde: Ignacio
Ramos García.
Pilar de la Horadada, 17 de diciembre de 2010.– El alcalde: Ignacio
Ramos García.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Infraestructures i Transport
1003
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2010, de la Direcció
General d’Energia, per la qual s’atorga a Red Eléctrica
de España, SAU, autorització administrativa per a l’ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20
kV, denominada ST Valldigna, a la tensió d’alimentació de
220/20 kV, situada en el terme municipal de Tavernes de
la Valldigna, província de València, en la part de xarxa de
transport d’energia elèctrica, s’aprova el projecte tècnic
d’execució i es declara, en concret, la seua utilitat pública. (ATASCT/2009/638/46). [2010/13821]
RESOLUCIÓN de 29 de noviembre de 2010, de la Dirección General de Energía, por la que se otorga a Red Eléctrica de España, SAU autorización administrativa para la
ampliación de la subestación transformadora existente de
132/20 kV denominada ST Valldigna, a la tensión de alimentación de 220/20 kV, ubicada en el término municipal
de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia, en la
parte de red de transporte de energía eléctrica, se aprueba
el proyecto técnico de ejecución y se declara, en concreto
su utilidad pública. (ATASCT/2009/638/46). [2010/13821]
Vist l’escrit presentat per Red Eléctrica de España, SAU, domiciliada a l’efecte de notificacions a la Ribera de Axpe, núm. 5, 48950
Erandio (Biscaia), amb data 30 de desembre de 2009, davant del Servici
Territorial d’Energia de València, en el qual sol·licita que se li concedisca autorització administrativa per a l’adequació de les instal·lacions
elèctriques de la subestació transformadora existent denominada ST
Valldigna, a la tensió d’alimentació de 220/20 kV, ubicada en el terme
municipal de Tavernes de la Valldigna, província de València, s’aprove
el projecte tècnic d’execució i es declare, en concret, la seua utilitat
pública. (ATASCT/2009/638/46).
A l’escrit esmentat, s’adjunta el projecte tècnic de la instal·lació
indicada, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 21 de desembre de 2009.
Vist que, d’acord amb el que establix l’article 36.3 de la Llei
54/1997 de 27 de novembre, del Sector Elèctric, en la seua modificació
donada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol, i amb el Decret 88/2005, de
29 d’abril, regulador dels procediments d’autorització d’instal·lacions
de producció, transport i distribució d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, va ser sol·licitat, per part d’esta Direcció
General d’Energia a la Direcció General de Política Energètica i Mines
del Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, un informe a fi de consignar les possibles afeccions de la projectada instal·lació als plans de
desenvolupament de la xarxa, a la gestió tècnica del sistema i al règim
econòmic regulat en la vigent normativa elèctrica.
A l’efecte, amb data 28 d’octubre de 2010, consta l’informe favorable emés per la Direcció General de Política Energètica i Mines del
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, per a l’ampliació de la subestació a 220/20 kV denominada ST Valldigna, ja que es considera que
es tracta d’una instal·lació de transport secundari i vist en document de
Planificació dels Sectors d’Electricitat i Gas 2008-2016, aprovat per
Acord del Consell de Ministres de 30 de maig de 2008.
Visto el escrito presentado por Red Eléctrica de España, SAU,
domiciliada a efectos de notificaciones en 48950 Erandio (Vizcaya),
Ribera de Axpe, nº 5, en fecha 30 de diciembre de 2009 ante el Servicio
Territorial de Energía de Valencia, solicitando se le conceda autorización administrativa para la adecuación de las instalaciones eléctricas de
la subestación transformadora existente denominada ST Valldigna, a la
tensión de alimentación de 220/20 kV, ubicada en el término municipal
de Tavernes de la Valldigna, provincia de Valencia, se apruebe el proyecto técnico de ejecución y se declare, en concreto, su utilidad pública.
(ATASCT/2009/638/46).
Al mencionado escrito, se adjunta el proyecto técnico de la citada
instalación, firmado por técnico competente y visado por el colegio
oficial correspondiente en fecha 21 de diciembre de 2009.
Resultando que, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36.3 de
la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, en su modificación dada por la Ley 17/2007, de 4 de julio, y con el Decreto 88/2005,
de 29 de abril, regulador de los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica
que son competencia de la Generalitat, fue solicitado por parte de esta
Dirección General de Energía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, informe a fin consignar las posibles afecciones de la proyectada instalación
a los planes de desarrollo de la red, a la gestión técnica del sistema y al
régimen económico regulado en la vigente normativa eléctrica.
A tal efecto, con fecha 28 de octubre de 2010 consta informe favorable emitido por la Dirección General de Política Energética y Minas del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, para la ampliación de la
subestación a 220/20 kV denominada ST Valldigna, al considerar que se
trata de una instalación de transporte secundario y visto en documento
de «Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas 2008-2016»,
aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 30 de mayo
de 2008.
Resultando que figura en el expediente copia de la Resolución emitida en fecha 20 de enero de 2010 por la Dirección General de Gestión
del Medio Natural de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante la que se resuelve no someter al procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental la modificación propuesta
para la subestación eléctrica ST Valldigna del término municipal de
Tavernes de la Valldigna, siendo válida, a los solos efectos ambientales,
la Declaración de Impacto Ambiental formulada en fecha 20 de febrero
de 2008, sin perjuicio de las autorizaciones que proceda obtener de otros
organismos, de conformidad con la normativa sectorial que resulte de
aplicación.
Resultando que fue realizada la información pública de la mencionada solicitud a los efectos previstos en el artículo 9 del Decreto
88/2005, de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son competencia
de la Generalitat, y en el artículo 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1
de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización
de instalaciones de energía, habiéndose realizado su publicación en el
Diario de la Comunitat Valenciana del día 6 de octubre de 2010, en el
Boletín Oficial de la Provincia de Valencia de 12 de octubre de 2010,
en el diario Levante. El mercantil valenciano de fecha 15 de octubre
de 2010 y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Tavernes de la
Valldigna, único afectado por la instalación.
Vist que consta en l’expedient una còpia de la Resolució de 20 de
gener de 2010, de Direcció General de Gestió del Medi Natural de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà
de la qual es resol no sotmetre al procediment d’avaluació d’impacte
ambiental la modificació proposada per a la subestació elèctrica ST
Valldigna del terme municipal de Tavernes de la Valldigna, i és vàlida,
només als efectes ambientals, la Declaració d’Impacte Ambiental formulada amb data 20 de febrer de 2008, sense perjuí de les autoritzacions que procedisca obtindre d’altres organismes, de conformitat amb la
normativa sectorial que siga d’aplicació.
Vist que va ser realitzada la informació pública de la mencionada
sol·licitud als efectes previstos en l’article 9 del Decret 88/2005, de 29
d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució
d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat, i en l’article
144 del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen
les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament
i procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia, i s’ha publicat
en el Diari de la Comunitat Valenciana de 6 d’octubre de 2010, en el
Butlletí Oficial de la Província de València de 12 d’octubre de 2010, en
el diari Levante. El mercantil valenciano de 15 d’octubre de 2010 i en
el tauler d’anuncis de l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna, únic
afectat per la instal·lació.
Num. 6436 / 12.01.2011
D’acord amb la documentació que hi ha en l’expedient, no s’han
presentat al·legacions a la sol·licitud mencionada dins dels terminis establits reglamentàriament.
Vist que, de conformitat amb el mencionat Decret 88/2005, es va
traslladar a l’Ajuntament de Tavernes de la Valldigna la separata del
projecte de la instal·lació sol·licitada per afectar béns, instal·lacions,
obres o servicis, centres o zones dependents d’eixe organisme, a l’efecte
de donar la seua conformitat o l’oposició, i simultàniament es va traslladar al referit ajuntament i, d’acord amb l’article 75 de la Llei 16/2003,
de 17 de desembre, modificat per l’article 72 de la Llei 16/2008, de 22
de desembre, de Mesures Fiscals, de Gestió Administrativa i Financera
i d’Organització de la Generalitat, es va sol·licitar un informe sobre
l’adaptació del projecte al planejament urbanístic que siga d’aplicació.
No consta en l’expedient l’informe sol·licitat a l’ajuntament mencionat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial d’Energia
de València.
Vist que, d’acord amb el que establix el referit Decret 88/2005, de
29 d’abril, es va remetre la separata del projecte tècnic de la instal·lació
a les distintes administracions, organismes i empreses de servici públic
o d’interés general afectats per la instal·lació elèctrica, a fi que emeteren, si procedia, les condicions oportunes, concretament als següents:
– Àrea de Planificació i Ordenació Territorial de València, de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, sense que
figure en l’expedient l’informe sol·licitat, a pesar de la reiteració efectuada pel Servici Territorial.
Vist l’expedient remés pel Servici Territorial d’Energia de València
amb data 19 de novembre de 2010.
Vist que el projecte presentat disposa entre la seua documentació
dels plans pertinents a escala adequada, està prou detallat i conté una
relació concreta i individualitzada dels béns i els drets afectats.
Atés que la sol·licitud i documentació adjunta conté una definició i
una concreció de les característiques tècniques que garantixen la màxima seguretat i la millor funcionalitat de la subestació transformadora,
i estos són els paràmetres que condicionen i obliguen principalment a
adoptar l’establiment de la instal·lació elèctrica, amb independència de
les afeccions que a tercers puguen representar i això sense perjuí d’indemnitzar adequadament estes.
Atés que, d’acord amb la documentació que hi ha en l’expedient,
l’ampliació i l’adequació sol·licitada, s’executarà en els mateixos terrenys on actualment es troba ubicada la subestació transformadora, açò
és, en el polígon núm. 22, parcel·les 208, 209, 210, 211 i 279, en el
terme municipal de Tavernes de la Valldigna.
Atés que d’acord amb el projecte presentat, la finalitat de l’ampliació i l’adequació en el mateix emplaçament és obtindre cobertura en esta
infraestructura elèctrica, amb les degudes condicions de qualitat i continuïtat en el subministrament, donada la saturació de la càrrega i falta
de capacitat existents en l’actualment en funcionament ST Valldigna,
juntament amb la previsió a curt i llarg termini del creixement energètic
en esta zona geogràfica i el seu entorn.
Atés que, d’acord amb l’article 5 del Reial Decret 1955/2000, les
instal·lacions l’autorització de les quals se sol·licita constituïxen installacions de transport d’energia elèctrica.
Atés que el títol VI de la Llei 54/1997, de 27 de novembre, del
Sector Elèctric, modificada per la Llei 17/2007, de 4 de juliol (BOE
05.07.2007), establix que les autoritzacions d’instal·lacions d’energia
elèctrica seran atorgades per l’administració, sense perjuí de les concessions i les autoritzacions que siguen necessàries, d’acord amb altres
disposicions que siguen aplicables i en especial les relatives a l’ordenació del territori i al medi ambient.
Atés que, d’acord amb el que establix l’article 3.3.c) de la Llei
54/1997, modificada per la Llei 17/2007 de 4 de juliol, correspon a les
comunitats autònomes autoritzar les instal·lacions elèctriques de transport secundari i distribució que no excedisquen de l’àmbit territorial de
la comunitat autònoma.
Atés que la sol·licitud ha complit els tràmits establits en la Llei
54/1997, de 27 de novembre, del Sector Elèctric, i en el Reial Decret
1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les activitats de transport, distribució comercialització i procediments d’autorització d’installacions d’energia elèctrica, així com en el Decret 88/2005, de 29 d’abril,
1004
De acuerdo con la documentación que obra en el expediente, no
se han presentado alegaciones a la mencionada solicitud dentro de los
plazos establecidos reglamentariamente.
Resultando que conforme al mencionado Decreto 88/2005 se dio
traslado al Ayuntamiento de Tavernes de la Valldigna de la separata del
proyecto de la instalación solicitada por afectar a bienes, instalaciones,
obras o servicios, centros o zonas dependientes de ese organismo, a
efectos de prestar su conformidad u oposición, y simultáneamente se
dio traslado al referido ayuntamiento y de acuerdo con el artículo 75
de la Ley 16/2003, de 17 de diciembre, modificado por el artículo 72
de la Ley 16/2008, de 22 de diciembre, de Medidas Fiscales, de Gestión Administrativa y Financiera y de Organización de la Generalitat,
solicitando informe sobre la adaptación del proyecto al planeamiento
urbanístico que resulte de aplicación.
No figura en el expediente el informe solicitado al mencionado
ayuntamiento, pese a la reiteración efectuada por el Servicio Territorial
de Energía de Valencia.
Resultando que de acuerdo con lo establecido en el referido Decreto
88/2005, de 29 de abril, se remitió separata del proyecto técnico de la
instalación a las distintas administraciones, organismos y empresas de
servicio público o de interés general afectados por la instalación eléctrica, al objeto de que emitieran, si procedía, los oportunos condicionados,
concretamente a los siguientes:
– Área de Planificación y Ordenación Territorial de Valencia, de
la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, sin
que figure en el expediente el informe solicitado, pese a la reiteración
efectuada por el Servicio Territorial.
Resultando el expediente remitido por el Servicio Territorial de
Energía de Valencia en fecha 19 de noviembre de 2010.
Resultando que el proyecto presentado cuenta entre su documentación con los planos pertinentes a escala adecuada, está suficientemente
detallado y contiene una relación concreta e individualizada de los bienes y derechos afectados.
Considerando que la solicitud y documentación adjunta reúne una
definición y concreción de las características técnicas que garantizan
la mayor seguridad y mejor funcionalidad de la subestación transformadora, siendo éstos los parámetros que condicionan y obligan principalmente a adoptar el establecimiento de la instalación eléctrica, con
independencia de las afecciones que a terceros puedan representar y ello
sin perjuicio de indemnizar adecuadamente las mismas.
Considerando que, de acuerdo con la documentación que obra en
el expediente, la ampliación y adecuación solicitada se ejecutará en los
mismos terrenos en donde actualmente se halla ubicada la subestación
transformadora, esto es, en el polígono nº 22, parcelas 208, 209, 210,
211 y 279, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna.
Considerando que de acuerdo con el proyecto presentado, la finalidad de su ampliación y adecuación en el mismo emplazamiento es
obtener cobertura en esta infraestructura eléctrica, con las debidas condiciones de calidad y continuidad en el suministro, dada la saturación
de la carga y falta de capacidad existentes en la actualmente en funcionamiento ST Valldigna, junto a la previsión a corto y largo plazo del
crecimiento energético en esta zona geográfica y su entorno.
Considerando que de acuerdo con el artículo 5 del Real Decreto
1955/2000 las instalaciones cuya autorización se solicita constituyen
instalaciones de transporte de energía eléctrica.
Considerando que el titulo VI de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, modificada por la Ley 17/2007, de 4 de julio
(BOE 05.07.2007), establece que las autorizaciones de instalaciones de
energía eléctrica serán otorgadas por la administración, sin perjuicio de
las concesiones y autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con
otras disposiciones que sean aplicables y en especial las relativas a la
ordenación del territorio y al medio ambiente.
Considerando que de acuerdo con lo establecido en el artículo 3.3.c)
de la Ley 54/1997, modificada por la Ley 17/2007 de 4 de julio, corresponde a las comunidades autónomas autorizar las instalaciones eléctricas de transporte secundario y distribución que no excedan del ámbito
territorial de la comunidad autónoma.
Considerando que la solicitud ha cumplido los trámites establecidos
en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y en el
Real Decreto 1955/2000 de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución comercialización y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, así como en
Num. 6436 / 12.01.2011
del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments
d’autorització d’instal·lacions de producció, transport i distribució
d’energia elèctrica que són competència de la Generalitat.
1005
Atés la Direcció General d’Energia competent per a la resolució del
present expedient, d’acord amb el que disposa l’article 18 del Decret
117/2007, de 27 de juliol, del Consell de la Generalitat, pel qual s’aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d’Infraestructures i Transport.
Esta Direcció General d’Energia resol:
el Decreto 88/2005 de 29 de abril, del Consell de la Generalitat, por el
que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones
de producción, transporte y distribución de energía eléctrica que son
competencia de la Generalitat.
Considerando a la Dirección General de Energía competente para
la resolución del presente expediente, de acuerdo con lo dispuesto en
el artículo 18 del Decreto 117/2007, de 27 de julio, del Consell de la
Generalitat, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional
de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Esta Dirección General de Energía, resuelve:
Primer
Atorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorització administrativa per a l’ampliació de la subestació transformadora existent de 132/20
kV, denominada ST Valldigna, a la tensió d’alimentació de 220/20 kV,
ubicada en el polígon 22, parcel·les 208, 209, 210, 211 i 279, en el terme
municipal de Tavernes de la Valldigna, província de València, en la part
de xarxa de transport d’energia elèctrica, i les característiques principals
de la qual són:
– L’actual sistema de 132 kV s’energitza al nivell de tensió de 220
kV, atés que les cel·les (GIS) a l’efecte actualment instal·lades es troben
preparades per a això.
– Igualment, se substituïxen els parallamps de 132 kV per parallamps nous de 220 kV.
– Pressupost: 150.331,42 euros.
Primero
Otorgar a Red Eléctrica de España, SAU, autorización administrativa para la ampliación de la subestación transformadora existente de
132/20 kV denominada ST Valldigna, a la tensión de alimentación de
220/20 kV, ubicada en el polígono 22, parcelas 208, 209, 210, 211 y
279, en el término municipal de Tavernes de la Valldigna, provincia de
Valencia, en la parte de red de transporte de energía eléctrica, y cuyas
características principales son:
– El actual sistema de 132 kV se energiza al nivel de tensión de 220
kV, dado que las celdas (GIS) al efecto actualmente instaladas se hallan
preparadas para ello.
– Igualmente, se sustituyen los pararrayos de 132 kV por pararrayos
nuevos de 220 kV.
– Presupuesto: 150.331’42 euros.
Segon
Aprovar el projecte d’execució per a l’ampliació sol·licitada i autoritzada en el punt primer de la present resolució, firmat pel tècnic competent i visat pel col·legi oficial corresponent amb data 21 de desembre
de 2009.
La present resolució està sotmesa a les condicions següents:
Segundo
Aprobar el proyecto de ejecución para la ampliación solicitada y
autorizada en el punto primero de la presente resolución, firmado por
técnico competente y visado por el colegio oficial correspondiente en
fecha 21 de diciembre de 2009.
La presente resolución queda sometida a las siguientes condiciones:
a) Su otorgamiento se realiza sin perjuicio de las concesiones y
autorizaciones que sean necesarias, de acuerdo con otras disposiciones
que resulten aplicables y en especial las relativas a la ordenación de
territorio y al medio ambiente.
b) La instalación a ejecutar cumplirá con los reglamentos aplicables
a este tipo de instalaciones, y en particular con lo establecido en el Real
Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre, sobre Condiciones Técnicas y
Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros
de Transformación y sus instrucciones técnicas complementarias. En
todo caso, Red Eléctrica de España, SAU deberá observar los preceptos,
medidas y condiciones que se establezcan en la legislación aplicable a
la actividad de transporte de energía eléctrica.
c) Las instalaciones deberán realizarse según el proyecto presentado.
En caso de que fuera necesario introducir modificaciones respecto de la
documentación presentada, el titular de la presente autorización deberá
solicitar a esta Dirección General la correspondiente autorización.
d) El plazo de ejecución de la obra será de doce meses a contar
desde el día siguiente a aquél en que se obtenga la disponibilidad legal
para proceder a la ocupación material de todos los terrenos necesarios
para la ejecución de las instalaciones. No obstante, con anterioridad a
la finalización de dicho plazo, Red Eléctrica de España, SAU podrá
solicitar una ampliación del mismo mediante solicitud motivada ante
esta Dirección General de Energía.
e) El titular dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio Territorial de Energía de Valencia a los efectos de la solicitud de
autorización de explotación, a la que se acompañará un certificado de
dirección y final de obra suscrito por técnico facultativo competente,
acreditando que es conforme a los reglamentos técnicos en la materia,
según se establece en la normativa vigente para los proyectos de instalaciones eléctricas e igualmente respecto a la autorización administrativa
y el proyecto de ejecución aprobado.
f) La administración dejará sin efecto la presente resolución en cualquier momento en que observe el incumplimiento de las condiciones
impuestas en ella.
g) Se tienen por reproducidas las condiciones de orden medioambiental establecidas en la Declaración de Impacto Ambiental de 20 de
febrero de 2008 de la Dirección General de Gestión del Medio Natural
de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda,
mediante la que se estima aceptable, a los solos efectos ambientales
a) El seu atorgament es realitza sense perjuí de les concessions i les
autoritzacions que siguen necessàries, d’acord amb altres disposicions
que siguen aplicables i en especial les relatives a l’ordenació de territori
i al medi ambient.
b) La instal·lació que s’han d’executar complirà els reglaments aplicables a este tipus d’instal·lacions, i en particular el que establix el Reial
Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i
garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de
transformació i les seues instruccions tècniques complementàries. En tot
cas, Red Eléctrica de España, SAU, haurà d’observar els preceptes, les
mesures i les condicions que s’establisquen en la legislació aplicable a
l’activitat de transport d’energia elèctrica.
c) Les instal·lacions hauran de realitzar-se segons el projecte presentat. En el cas que fóra necessari introduir modificacions respecte de la
documentació presentada, el titular de la present autorització haurà de
sol·licitar a esta Direcció General la corresponent autorització.
d) El termini d’execució de l’obra serà de dotze mesos comptadors des de l’endemà d’aquell en què s’obtinga la disponibilitat legal
per a procedir a l’ocupació material de tots els terrenys necessaris per
a l’execució de les instal·lacions. No obstant això, amb anterioritat a
l’acabament del termini esmentat, Red Eléctrica de España, SAU, podrà
sol·licitar una ampliació d’este per mitjà de sol·licitud motivada davant
d’esta Direcció General d’Energia.
e) El titular donarà compte de l’acabament de les obres al Servici
Territorial d’Energia de València a l’efecte de la sol·licitud d’autorització d’explotació, a la qual s’adjuntarà un certificat de direcció i final
d’obra subscrit pel tècnic facultatiu competent, que acreditarà que és
d’acord amb els reglaments tècnics en la matèria, segons s’establix en
la normativa vigent per als projectes d’instal·lacions elèctriques i igualment respecte a l’autorització administrativa i el projecte d’execució
aprovat.
f) L’administració deixarà sense efecte la present resolució en qualsevol moment en què observe l’incompliment de les condicions imposades en esta.
g) Es tenen per reproduïdes les condicions d’orde mediambiental
establides en la Declaració d’Impacte Ambiental de 20 de febrer de
2008, de la Direcció General de Gestió del Medi Natural de la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, per mitjà de la
qual s’estima acceptable, només als efectes ambientals i sense perjuí de
Num. 6436 / 12.01.2011
1006
la prèvia obtenció de les autoritzacions sectorials que se li apliquen, i de
les modificacions i/o condicions que establisca la Conselleria de Cultura
per a evitar l’afecció al patrimoni, el projecte de la subestació transformadora de 132/20 kV ST Valldigna, sempre que este es desenvolupe
amb les previsions de l’avantprojecte i l’estudi d’impacte ambiental
presentats i amb les condicions que es van arreplegar en la part dispositiva de la Resolució d’esta Direcció General d’Energia de 5 de maig de
2008, sobre autorització administrativa per a la nova subestació transformadora de 132/20 kV, denominada ST Valldigna, tal com determina
la Resolució de 20 de gener de 2010, del referit òrgan mediambiental
per a l’ampliació ara autoritzada.
y sin perjuicio de la previa obtención de las autorizaciones sectoriales
que le sean de aplicación, y de las modificaciones y/o condiciones que
establezca la Conselleria de Cultura para evitar la afección al patrimonio, el proyecto de la Subestación Transformadora de 132/20 kV ST
Valldigna, siempre que el mismo se desarrolle con las previsiones del
Anteproyecto y el Estudio de Impacto Ambiental presentados y con los
condicionantes que se recogieron en la parte dispositiva de la Resolución de esta Dirección General de Energía de fecha 5 de mayo de 2008,
sobre Autorización Administrativa para la nueva subestación transformadora de 132/20 kV denominada ST Valldigna, tal como determina la
Resolución de 20 de enero de 2010 del referido órgano medioambiental
para la ampliación ahora autorizada.
Tercer
Declarar, en concret, la utilitat pública de l’establiment de la installació de la subestació elèctrica autoritzada en el punt primer de la present resolució, la qual cosa porta implícita la necessitat d’ocupació dels
béns i els drets afectats i implica la urgent ocupació d’estos als efectes de l’article 52 de la Llei d’Expropiació Forçosa, i es concreten en
una afecció les finques particulars, incloses en la relació annexa, amb
l’abast i els efectes previstos en l’article 56 de la Llei 54/1997, de 27 de
novembre, del Sector Elèctric, i els articles 157.1, 158, 159, 160 i 162.3
del Reial Decret 1955/2000, d’1 de desembre, pel qual es regulen les
activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i
procediments d’autorització d’instal·lacions d’energia elèctrica.
Tercero
Declarar, en concreto, la utilidad pública del establecimiento de la
instalación de la subestación eléctrica autorizada en el punto primero de
la presente resolución, lo que lleva implícita la necesidad de ocupación
de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación de los
mismos a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa,
concretándose en una afección a las fincas particulares, incluidas en la
relación anexa, con el alcance y los efectos previstos en el artículo 56
de la Ley 54/1997 de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y los artículos 157.1, 158, 159, 160 y 162.3 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de
diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.
Quart
Publicar i notificar la present resolució, d’acord amb el que establix
l’article 10 del Decret 88/2005, de 29 d’abril, del Consell de la Generalitat, pel qual s’establixen els procediments d’autorització d’installacions de producció, transport i distribució d’energia elèctrica, que són
competència de la Generalitat, i es comunica que la publicació d’esta es
realitzarà igualment als efectes que determina l’article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en la redacció donada
per la Llei 4/1999, de 13 de gener, de modificació de l’anterior, de notificació de la present resolució als titulars desconeguts o amb domicili
ignorat o a aquells en què, intentada la notificació, no s’haguera pogut
realitzar.
Cuarto
Publicar y notificar la presente resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 10 del Decreto 88/2005, de 29 de abril, del Consell
de la Generalitat, por el que se establecen los procedimientos de autorización de instalaciones de producción, transporte y distribución de
energía eléctrica que son competencia de la Generalitat, significándose
que la publicación de la misma se realizará igualmente a los efectos que
determina el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13
de enero, de modificación de la anterior, de notificación de la presente
resolución a los titulares desconocidos o con domicilio ignorado o a
aquellos en que, intentada la notificación, no se hubiese podido practicar.
La relación de bienes y derechos afectados por el proyecto aprobado
de la ampliación de la subestación transformadora ST Valldigna, es la
siguiente:
La relació de béns i drets afectats pel projecte aprovat de l’ampliació de la subestació transformadora ST Valldigna, és la següent:
Cadastre
Finca
s/proj.
1
Pol.
22
Parc.
208
Referència cadastral
46240A022002080000LZ
2
3
4
5
22
22
22
22
209
210
211
279
46240A022002090000LU
46240A022002100000LS
46240A022002110000LZ
46240A022002790000LA
Titular i domicili
Iberdrola Distribución Eléctrica,
SA, amb domicili a Bilbao, c/
Cardenal Gardoqui núm. 8
******** *
Ple
domini(m²)
9.000
Afecció
Ocupació
Servitud de
temporal
pas (m²)
(m²)
Naturalesa
Subestació
elèctrica
Num. 6436 / 12.01.2011
Finca
s/proy.
1
2
3
4
5
1007
Catastro
Pol.
22
22
22
22
22
Parcela
208
209
210
211
279
Referencia catastral
46240A022002080000LZ
Titular y domicilio
Iberdrola Distribución
Eléctrica, SA, con
domicilio en Bilbao, c/
Cardenal Gardoqui nº 8
46240A022002090000LU
46240A022002100000LS
46240A022002110000LZ
27946240A022002790000LA
Afección
Pleno
Servidumbre Ocupación
dominio(m²) de paso (m²) temporal
(m²)
9.000
Naturaleza
Subestación
Eléctrica
Contra la present resolució, que no posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs de alçada davant del secretari autonòmic
d’Infraestructures i Transport en el termini d’un mes, comptador des de
l’endemà de la notificació, d’acord amb el que establix l’article 115 de
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el secretario autonómico
de Infraestructuras y Transporte en el plazo de un mes, contado desde
el día siguiente al de su notificación, de acuerdo con lo establecido en
el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
València, 29 de novembre de 2010.– El director general d’Energia:
Antonio Cejalvo Lapeña.
Valencia, 29 de noviembre de 2010.– El director general de Energía:
Antonio Cejalvo Lapeña.
Num. 6436 / 12.01.2011
1008
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
RESOLUCIÓ de 27 de desembre de 2010, de la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es convoquen per a l’exercici 2011 les ajudes regulades en l’Orde
de 14 d’abril de 2009, per al cooperativisme agrari valencià. [2010/14212]
RESOLUCIÓN de 27 de diciembre de 2010, de la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
convocan para el ejercicio 2011 las ayudas reguladas en
la Orden de 14 de abril de 2009, para el cooperativismo
agrario valenciano. [2010/14212]
El Consell, a través de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, manté com una de les seues principals àrees d’actuació el
suport a les cooperatives agràries, com a referent estratègic del sector
agrari valencià i de l’economia i societat del nostre medi rural. Com
a conseqüència d’esta actuació, es va publicar l’Orde de 14 d’abril de
2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DOCV núm.
6003), modificada per mitjà de l’Orde de 28 de juliol de 2009 (DOCV
núm. 6076), en què es regulen les bases de les ajudes al cooperativisme
agrari valencià.
Atés les disposicions de l’article 23.2 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, i l’article 47.11 del Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat Valenciana, en què s’exigix la publicació
de les línies de subvenció que financen i l’import global màxim destinat
a les subvencions públiques.
Atés les disposicions de l’article 23 de la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, sobre l’inici del procediment per a
la convocatòria anual de concessió de subvencions, la informació referent als crèdits pressupostaris, la quantia de les subvencions i el termini
de presentació de sol·licituds.
Vista la proposta de la directora general d’Empreses Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, resolc
El Consell, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación mantiene como una de sus principales áreas de actuación el
apoyo a las cooperativas agrarias, como referente estratégico del sector agrario valenciano y de la economía y sociedad de nuestro medio
rural. Como consecuencia de esta actuación se publicó la Orden de 14
de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, (DOCV nº6003), modificada por la Orden de 28 de julio de 2009
(DOCV nº6076), que regula las bases de las ayudas al cooperativismo
agrario valenciano.
Considerando lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003,
de 17 de noviembre, General de Subvenciones y el artículo 47.11 del
Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991 por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Hacienda Pública de la Generalitat Valenciana exigen la publicación de las líneas de subvención que financian y
el importe global máximo destinado a las subvenciones públicas.
Considerando lo dispuesto en el artículo 23 de la ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones, sobre inicio del procedimiento para la convocatoria anual de concesión de subvenciones, la
información referente a los créditos presupuestarios, la cuantía de las
subvenciones y el plazo de presentación de solicitudes.
Vista la propuesta de la directora general de Empresas Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural, resuelvo:
Primer. Objecte i àmbit
Convocar per a l’exercici 2011 les ajudes regulades en l’Orde de 14
d’abril de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
(DOCV núm. 6003), modificada per mitjà de l’Orde de 28 de juliol de
2009 (DOCV núm. 6076), en què es regulen les bases de les ajudes al
cooperativisme agrari valencià.
Primero. Objeto y ámbito
Convocar para el ejercicio 2011, las ayudas reguladas en
la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, (DOCV nº6003), modificada por
la Orden de 28 de julio de 2009 (DOCV nº6076), que regula las bases de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano.
Segon. Finançament de les ajudes
1. Les ajudes regulades en esta convocatòria es finançaran exclusivament amb fons de la hisenda pública valenciana.
2. Els crèdits pressupostaris i la quantia total màxima estimada de
les subvencions convocades corresponen al programa 714.40, amb la
següent distribució temporal per línies i capítols:
Segundo. Financiación de las ayudas
1. Las ayudas reguladas en la presente convocatoria estarán financiadas exclusivamente con fondos de la hacienda pública valenciana.
2. Los créditos presupuestarios y la cuantía total máxima estimada de las subvenciones convocadas corresponden al programa
714.40, con la siguiente distribución temporal por líneas y capítulos:
2011
Capítol VII línia 1366
Capítol IV línia 1672
TOTAL
2012
2013
1.230.399,00 416.726,00
418.554,00
371.263,00
844.049,00
1.601.662,00
821.131,00
2014
2.050.000,00
808.111,00
1.237.857,00 1.262.603,00 2.858.111,00
2015
2016
2017
4.115.679,00
890.429,00
929.302,00
936.875,00
5.601.160,00
890.429,00
929.302,00
936.875,00
9.716.839,00
2015
2016
2017
* * * * *
2011
Capítulo VII línea 1366
Capítulo IV línea 1672
TOTAL
2012
2013
2014
1.230.399,00 416.726,00
418.554,00
2.050.000,00
371.263,00
844.049,00
808.111,00
821.131,00
1.601.662,00 1.237.857,00
4.115.679,00
890.429,00
929.302,00
936.875,00
5.601.160,00
2.858.111,00 890.429,00
929.302,00
936.875,00
9.716.839,00
Num. 6436 / 12.01.2011
3. La concessió de les ajudes previstes en esta resolució està condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient per a això en els
pressupostos de la Generalitat de l’exercici 2011, segons les disposicions de l’Orde de 26 de setembre de 1994, de la Conselleria d’Economia
i Hisenda, sobre la tramitació anticipada d’expedients de despesa.
Tots els actes dictats s’entendran condicionats al fet que, quan es
dicte la resolució de les subvencions, subsistisquen les mateixes condicions de fet i de dret existents en el moment en què es van produir
els actes.
Les quanties esmentades en l’apartat anterior queden supeditades a
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost corresponent
de cada exercici.
4. La concessió s’efectuarà en règim de concurrència competitiva.
5. Totes les ajudes regulades en esta convocatòria tindran caràcter
plurianual, d’acord amb l’article 29 del Decret Legislatiu de 26 de juny
de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei d’Hisenda Pública Valenciana.
1009
3. La concesión de las ayudas previstas en la presente resolución,
está condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente para
ello en los presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2011, según dispone la Orden de 26 de septiembre de 1994, de la Conselleria de Economía y Hacienda, sobre la tramitación anticipada de expedientes de
gasto.
Todos los actos dictados se entenderán condicionados a que, al dictar la resolución de las subvenciones, subsistan las mismas condiciones
de hecho y de derecho, existentes en el momento en que fueron producidos aquellos actos.
Las cuantías citadas en el apartado anterior quedan supeditadas a la
existencia de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto correspondiente de cada ejercicio.
4. La concesión se efectuará en régimen de concurrencia competitiva.
5. Todas las ayudas reguladas en la presente convocatoria tendrán
carácter plurianual, de acuerdo con el artículo 29 del Decreto Legislativo de 26 de junio de 1991, del Consell de la Generalitat Valenciana, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de la Hacienda Pública
Valenciana.
Tercer. Termini de presentació i models de sol·licitud
1. El termini de presentació de sol·licituds per a l’exercici 2011 serà
d’un mes des del dia de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana.
2. Els formularis de sol·licitud s’adjunten en l’annex I i estaran disponibles en l’adreça electrònica:
<http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/
buscadores/ tramites_servicios>.
Tercero. Plazo de presentación y modelos de solicitud
1. El plazo de presentación de solicitudes para el ejercicio 2011 será
de un mes desde el día de la publicación de la presente resolución en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
2. Los formularios de solicitud se acompañan en el ANEXO I y
estarán disponibles en la dirección electrónica:
http://www.gva.es/portal/page/portal/inicio/atencion_ciudadano/
buscadores/tramites_servicios
Quart. Autoritat que resol
Les sol·licituds seran resoltes per la directora general d’Empreses
Agroalimentàries i Desenvolupament del Medi Rural, per delegació
de la consellera d’Agricultura, Pesca i Alimentació, continguda en les
bases de les ajudes.
Cuarto. Autoridad que resuelve
Las solicitudes serán resueltas por la directora general de Empresas
Agroalimentarias y Desarrollo del Medio Rural, por delegación de la
consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, contenida en las bases
de las ayudas.
Cinqué. Remissió a l’orde de bases
El règim de compatibilitat de les ajudes, els requisits per a sol·licitar
la subvenció i la forma d’acreditar-los, així com els documents i les
informacions que cal adjuntar a la petició, els criteris de valoració de
les sol·licituds, el termini de resolució i notificació i la seua forma es
recullen en l’Orde de 14 d’abril de 2009, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s’aproven les bases reguladores de
les ajudes al cooperativisme agrari valencià.
Quinto. Remisión a la orden de bases
El régimen de compatibilidad de las ayudas, los requisitos para solicitar la subvención y la forma de acreditarlos, así como los documentos
e informaciones que deben acompañarse a la petición, los criterios de
valoración de las solicitudes, el plazo de resolución y notificación y la
forma de la misma vienen recogidos en la Orden de 14 de abril de 2009,
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
aprueban las bases reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario
valenciano.
Sisé. Requisits de notificació, comunicació o exempció
Estes ajudes s’acullen als règims següents, depenent de les diverses
modalitats d’ajudes establides en l’article 4 de l’Orde de 14 d’abril:
Sexto. Requisitos de notificación, comunicación o exención
Estas ayudas se acogen a los siguientes regímenes dependiendo de
las diversas modalidades de ayudas establecidas en el art. 4 de la Orden
de 14 de abril:
El apoyo a la modernización de la gestión empresarial (elaboración de un plan estratégico al efecto), según la actividad empresarial
de la cooperativa beneficiaria, se pueden acoger: al Reglamento (CE)
1998/2006 sobre ayudas de minimis, o al Reglamento (CE) 1535/2007
de ayudas de minimis en el sector de la producción de productos agrícolas.
El apoyo a la constitución de cooperativas y a la diversificación de
actividades: según la actividad empresarial de la cooperativa beneficiaria, podrán acogerse al reglamento que corresponda:
a) Las cooperativas en el sector del agroturismo, al artículo 13, ayudas regionales a la inversión, del Reglamento (CE) 800/2008, Reglamento general de exención por categorías y al artículo 26 del mismo
Reglamento ayudas a las PYMES para servicios de consultoria.
b) Las ayudas a la inversión a favor de las PYME, destinada a la
transformación y comercialización de productos agrarios, al artículo 15
del Reglamento (CE) 800/2008 y al artículo 26 del mismo Reglamento
ayudas a las PYMES para servicios de consultoria.
c) Las inversiones realizadas por cooperativas PYME en explotaciones agrarias dedicadas a la producción de productos agrícolas, al
Reglamento (CE) 1857/2006.
d) Las cooperativas que no responden a la definición de PYME,
según la actividad empresarial que desempeñen, se pueden acoger al
El suport a la modernització de la gestió empresarial (elaboració
d’un pla estratègic a este efecte), segons l’activitat empresarial de la
cooperativa beneficiària, es poden acollir al Reglament (CE) 1998/2006,
sobre ajudes de minimis, o al Reglament (CE) 1535/2007, d’ajudes de
minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.
El suport a la constitució de cooperatives i a la diversificació d’activitats, segons l’activitat empresarial de la cooperativa beneficiària,
podran acollir-se al reglament que corresponga:
a) Les cooperatives en el sector de l’agroturisme, a l’article 13, ajudes regionals a la inversió, del Reglament (CE) 800/2008, Reglament
general d’exempció per categories, i a l’article 26 del mateix reglament,
ajudes a les PIME per a servicis de consultoria.
b) Les ajudes a la inversió a favor de les PIME, destinada a la
transformació i comercialització de productes agraris, a l’article 15 del
Reglament (CE) 800/2008 i a l’article 26 del mateix reglament, ajudes
a les PIME per a servicis de consultoria.
c) Les inversions realitzades per cooperatives PIME en explotacions
agràries dedicades a la producció de productes agrícoles, al Reglament
(CE) 1857/2006.
d) Les cooperatives que no responen a la definició de PIME, segons
l’activitat empresarial que exercisquen, es poden acollir al Regla-
Num. 6436 / 12.01.2011
1010
ment (CE) 1998/2006, sobre ajudes de minimis, o al Reglament (CE)
1535/2007, d’ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.
El suport als processos d’integració cooperativa, segons l’activitat
empresarial de la cooperativa beneficiària, podran acollir-se al reglament que corresponga:
a) Les cooperatives en el sector de l’agroturisme, a l’article 13, ajudes regionals a la inversió, del Reglament (CE) 800/2008, Reglament
general d’exempció per categories, i a l’article 26 del mateix reglament,
ajudes a les PIME per a servicis de consultoria.
b) Les ajudes a la inversió a favor de les PIME, destinada a la
transformació i comercialització de productes agraris, a l’article 15 del
Reglament (CE) 800/2008 i a l’article 26 del mateix reglament, ajudes
a les PIME per a servicis de consultoria.
c) Les inversions realitzades per cooperatives PIME en explotacions
agràries dedicades a la producció de productes agrícoles, al Reglament
(CE) 1857/2006.
d) Les cooperatives que no responen a la definició de PIME, segons
l’activitat empresarial que exercisquen, es poden acollir al Reglament (CE) 1998/2006, sobre ajudes de minimis, o al Reglament (CE)
1535/2007, d’ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.
El suport als processos de creixement empresarial i capitalització,
segons l’activitat empresarial de la cooperativa beneficiària, es poden
acollir al Reglament (CE) 1998/2006, sobre ajudes de minimis, o al
Reglament (CE) 1535/2007, d’ajudes de minimis en el sector de la producció de productes agrícoles.
El règim subjecte al Reglament 800/2008 va ser registrat per la
Direcció General de Competència de la Comissió Europea amb el
número X504/2009, i el subjecte al Reglament (CE) 1857/2006, amb
el número XA179/2009.
Contra esta resolució, que posa fi a la via administrativa, es pot
interposar potestativament un recurs de reposició davant de la consellera
d’Agricultura, Pesca i Alimentació en el termini d’un mes comptador
des de l’endemà de la notificació, o impugnar-se directament davant de
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
la Comunitat Valenciana en el termini de dos mesos des de l’endemà de
la notificació, de conformitat amb les disposicions dels articles 116 i 117
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i 46.1 de
la Llei Reguladora de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
Reglamento (CE) 1998/2006 sobre ayudas de minimis, o al Reglamento
(CE) 1535/2007 de ayudas de minimis en el sector de la producción de
productos agrícolas.
El apoyo a los procesos de integración cooperativa, según la actividad empresarial de la cooperativa beneficiaria, podrán acogerse al
reglamento que corresponda:
a) Las cooperativas en el sector del agroturismo, al artículo 13 ayudas regionales a la inversión, del Reglamento (CE) 800/2008, Reglamento general de exención por categorías y al artículo 26 del mismo
Reglamento ayudas a las PYMES para servicios de consultoria.
b) Las ayudas a la inversión a favor de las PYME, destinada a la
transformación y comercialización de productos agrarios, al artículo 15
del Reglamento (CE) 800/2008 y al artículo 26 del mismo Reglamento
ayudas a las PYMES para servicios de consultoria.
c) Las inversiones realizadas por cooperativas PYME en explotaciones agrarias dedicadas a la producción de productos agrícolas, al
Reglamento (CE) 1857/2006.
d) Las cooperativas que no responden a la definición de PYME,
según la actividad empresarial que desempeñen, se pueden acoger al
Reglamento (CE) 1998/2006 sobre ayudas de minimis, o al Reglamento
(CE) 1535/2007 de ayudas de minimis en el sector de la producción de
productos agrícolas.
El apoyo a los procesos de crecimiento empresarial y capitalización,
según la actividad empresarial de la cooperativa beneficiaria, se pueden
acoger: al Reglamento (CE) 1998/2006 sobre ayudas de minimis, o al
Reglamento (CE) 1535/2007 de ayudas de minimis en el sector de la
producción de productos agrícolas.
El régimen sujeto al Reglamento 800/2008 fue registrado por la
Dirección General de Competencia de la Comisión Europea con el
número X504/2009 y el sujeto al Reglamento (CE) 1857/2006 con el
número XA179/2009.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante
la consellera de Agricultura, Pesca y Alimentación, en el plazo de un
mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o impugnarse
directamente ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común y 46.1 de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
València, 27 de desembre de 2010.– La consellera d’Agricultura,
Pesca i Alimentació: Maritina Hernández Miñana.
Valencia, 27 de diciembre de 2010.– La consellera de Agricultura,
Pesca y Alimentación: Maritina Hernández Miñana.
Num. 6436 / 12.01.2011
1011
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LES NOVES INVERSIONS I A LES
APORTACIONS DELS SOCIS EN COOPERATIVES
Orde de 14 d'abril de 2009 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
A
CODI EXPEDIENT
DADES DEL SOL·LICITANT
OAG V S C
CIF
EMPRESA COOPERATIVA
FAX
TELÈFON
PROVÍNCIA
CORREU ELECTRÒNIC
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
LOCALITAT
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)
B
NIF
NOM
COM A
Gerent
President
Persona autoritzada
DADES BANCÀRIES (*) (**)
ENTITAT FINANCERA
POBLACIÓ
TITULAR
D
PROVÍNCIA
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
COGNOMS
C
LOCALITAT
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)
CODI BANC
CODI SUCURSAL
DC
NÚM. C/C
EXPOSICIÓ
INVERSIÓ
Que el beneficiari sol·licita subvenció per a les mesures de suport:
APORTACIÓ
Modernització de la gestió empresarial (art. 5 de l'Ordre)
Constitució de cooperatives i diversificació d'activitats (art. 6 de l'Ordre)
Processos d'integració cooperativa (art. 7 de l'Orde)
Processos de creixement empresarial i capitalització (art. 8 de l'Orde)
La informació sobre el procediment d'estes ajudes, com també els impresos, es poden obtindre en la següent adreça d'Internet
http://www.gva.es ----> Prop ----> Tràmits i Servicis ----> Descripció: cooperatives ----> Buscar.
SOL·LICITUT
,
d
CJAAPP - IAC
(especifiqueu quantia o percentatge) d'acord amb l'Orde de 14 d'abril de 2009,
Sol·licita una subvenció de
de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases Reguladores de les ajudes al cooperativisme agrari valencià.
de
La persona representant
DIN - A4
REGISTRE D'ENTRADA
Firma:
(*) Compte bancari on desitja que s'efectue l'ingrés de les ajudes sol·licitades.
(**) Haurà de presentar el Manteniment de Tercers si es tracta d'una alta nova.
Les dades de caràcter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Vaig agarrarmateix, se li
informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la
Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
DATA ENTRADA EN ÒRGANO COMPETENT
IA - 26094 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
E
14/10/09
El text d'este imprés també està disponible en castellà
Num. 6436 / 12.01.2011
1012
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A LES NOVES INVERSIONS I A LES
APORTACIONS DELS SOCIS EN COOPERATIVES
Orde de 14 d'abril de 2009 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
F
RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S'ACOMPANYEN (Marcar el que corresponga)
Documentació comuna a tots els expedients
Declaracions responsables d'ajudes. Document OA1 (model 26667).
Certificat de l'acord del Consell rector de sol·licitud de l'ajuda, la data del del qual acord ha de ser anterior a la de presentació de la sol·licitud.
Document OA4 (model 26924).
Comptes anuals de l'últim exercici tancat i dels exercicis _________, així com certificat de la seua aprovació per l'Assemblea General, amb
diligència d'inscripció en el Registre de cooperatives; adjuntant-se igualment, si procedix, l'informe d'auditoria.
Memòria descriptiva: projecte o memòria valorada de les activitats a desenvolupar (document OA6, model 26919, art. 6 i 7 de l'Orde) o Plans
Estratègic (document OAG13, model 26918, art. 5 i 8 de l'Orde), aprovats pel Consell rector)
Plans de finançament de la inversió a realitzar que incloga: dates previstes d'inici i de finalització, quantia i fonts de finançament. Document
OA14 (model 26300).
Escriptura de constitució, amb diligència d'inscripció en el Registre de Cooperatives o la seua corresponent sol·licitud d'inscripció.
Imprés de manteniment de tercers (alta d'entitat de crèdit) (model 26966).
Targeta d'identificació fical
LLicència municipal d'obres.
En cooperatives agroturísticas i artesanals:
Justificar la CESSIÓ de l'ús de les cases a la cooperativa.
Declaració del beneficiari que durant sis anys, des de l'autorització de l'Agència Valenciana de Turisme, l'allotjament turístic rural no es
dedicarà a vivenda habitual pròpia o de tercers.
Autorització de l'Agència Valenciana de Turisme per a cada allotjament.
Últim rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI), de les cases a rehabilitar.
Per a cooperatives de segon grau, a més
Comptes anuals de cada una de les cooperatives i entitats sòcies integrants, i presentades davant del registre corresponent.
Per a la constitució de noves seccions, a més
Relació nominal dels socis interessats a iniciar la nova activitat, organitzada des d'una nova secció dins de la cooperativa.
Escriptura de modificació d'estatuts, en la que s'incloga la nova secció, amb diligència d'inscripció en el Registre de Cooperatives o la seua
corresponent sol·licitud d'inscripció.
Per al foment i consolidació de processos d'integració, a més
Plans de reestructuració aprovat per l'òrgan d'administració. Document OAG 13 (model 26918)
Per a la incorporació d'un nou soci persona jurídica, a més
Comptes anuals de l'últim exercici tancat de l'entitat que s'incorpora, així com certificat de la seua aprovació per l'Assemblea General, amb
diligència d'inscripció en el registre corresponent; adjuntant-se igualment, si procedix, l'informe d'auditoria.
Si ha sol·licitat ajudes per a la capitalització de cooperatives, a més
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
DIN - A4
CJAAPP - IAC
Certificat d'aprovació per l'Assemblea General de l'acord d'aportació a capital social i/o altres fons.
Relació de socis que realitzaran les aportacions, indicant: núm. d'orde, nom, NIF, domicili, població, núm. de soci i quantia de l'aportació que
subscriu. Cada uns dels fulls que formen la relació anirà firmada pel president de la cooperativa.
IA - 26094 - 02 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Certificat de relació nominal d'entitats integrades en l'activitat.
14/10/09
Num. 6436 / 12.01.2011
1013
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LAS NUEVAS INVERSIONES Y A
LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS EN COOPERATIVAS
Orden de 14 de abril de 2009 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
A
CÓDIGO EXPEDIENTE
DATOS DEL SOLICITANTE
OAG V S C
ENTIDAD SOLICITANTE
CIF
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CP
FAX
TELÉFONO
PROVINCIA
CORREO ELECTRÓNICO
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CP
LOCALIDAD
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
B
NIF
NOMBRE
EN CALIDAD DE
Gerente
Presidente
Persona autorizada
DATOS BANCARIOS (*) (**)
ENTIDAD FINANCIERA
POBLACIÓN
TITULAR
D
PROVINCIA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS
C
LOCALIDAD
CÓDIGO BANCO
CÓDIGO SUCURSAL
DC
Nº C/C
EXPOSICIÓN
Que el beneficiario solicita subvención para las medidas de apoyo:
INVERSIÓN
APORTACIÓN
Modernización de la gestión empresarial (art. 5 de la Orden)
Constitución de cooperativas y diversificación de actividades (art. 6 de la Orden)
Procesos de integración cooperativa (art. 7 de la Orden)
Procesos de crecimiento empresarial y capitalización (art. 8 de la Orden)
E
SOLICITUD
,
de
CJAAPP - IAC
(especificar cuantía o porcentaje) de acuerdo con la Orden de 14 de abril de 2009,
Solicita una subvención de
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases Reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario
valenciano.
de
La persona representante
DIN - A4
REGISTRO DE ENTRADA
Firma:
(*)
Cuenta bancaria donde desea que se efectúe el ingreso de las ayudas solicitadas.
(**) Deberá presentar el Mantenimiento de Terceros si se trata de un alta nueva.
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
IA - 26094 - 01 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
La información sobre el procedimiento de estas ayudas, asi como los impresos, se pueden obtener en la siguiente dirección de Internet
http://www.gva.es ----> Prop ----> Tramites y Servicios ----> Descripción: cooperativas ----> Buscar.
09/12/10
El texto de este impreso también está disponible en valenciano
Num. 6436 / 12.01.2011
1014
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A LAS NUEVAS INVERSIONES Y A
LAS APORTACIONES DE LOS SOCIOS EN COOPERATIVAS
Orden de 14 de abril de 2009 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
F
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Marcar lo que corresponda)
Documentación común a todos los expedientes
Declaraciones responsables de ayudas. Documento OA1 (modelo 26667).
Certificado del acuerdo del Consejo Rector de solicitud de la ayuda, cuya fecha del acuerdo ha de ser anterior a la de presentación de la
solicitud. Documento OA4 (modelo 26924).
Cuentas anuales del último ejercicio cerrado y de los ejercicios _________, así como certificado de su aprobación por la Asamblea General,
con diligencia de inscripción en el Registro de cooperativas; adjuntándose igualmente, si procede, el informe de auditoría.
Memoria descriptiva: proyecto o memoria valorada de las actividades a desarrollar (documento OA6, modelo 26919, art. 6 y 7 de la Orden) y/o
Plan Estratégico (documento OAG13, modelo 26918, art. 5 y 8 de la Orden), aprobados por el Consejo Rector)
Plan de financiación de la inversión a realizar que incluya: fechas previstas de inicio y de finalización, cuantía y fuentes de financiación.
Documento OA14 (modelo 26300).
Escritura de constitución, con diligencia de inscripción en el Registro de Cooperativas o su correspondiente solicitud de inscripción.
Impreso de mantenimiento de terceros (alta de entidad de crédito) (modelo 26966).
Tarjeta de identificación fiscal.
Licencia municipal de obras, licencia ambiental, declaración de interés comunitario, permisos o inscripciones necesarias, autorizaciones e
informes favorables de organismos competentes en la materia, en caso de ser necesarios para la realización de la actividad a subvencionar.
En cooperativas agroturísticas y artesanales:
Justificar la CESIÓN del uso de las casas a la cooperativa.
Declaración del beneficiario que durante seis años, desde la autorización de la Agencia Valenciana de Turismo, el alojamiento turístico
rural no se dedicará a vivienda habitual propia o de terceros.
Autorización de la Agencia Valenciana de Turismo para cada alojamiento.
Último recibo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de las casas a rehabilitar.
Para cooperativas de segundo grado, además
Cuentas anuales de cada una de las cooperativas y entidades socias integrantes, y presentadas ante el Registro correspondiente.
Para la constitución de nuevas secciones, además
Relación nominal de los socios interesados en iniciar la nueva actividad, organizada desde una nueva sección dentro de la cooperativa.
Escritura de modificación de estatutos, en la que se incluya la nueva sección, con diligencia de inscripción en el Registro de Cooperativas o
su correspondiente solicitud de inscripción.
Para el fomento y consolidación de procesos de integración, además
Plan de reestructuración aprobado por el órgano de administración. Documento OAG 13 (modelo 26918)
Para la incorporación de un nuevo socio persona jurídica, además
Cuentas anuales del último ejercicio cerrado de la entidad que se incorpora, así como certificado de su aprobación por la Asamblea General,
con diligencia de inscripción en el registro correspondiente; adjuntándose igualmente, si procede, el informe de auditoría.
Si ha solicitado ayudas para la capitalización de cooperativas, además
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
DIN - A4
CJAAPP - IAC
Certificado de aprobación por la Asamblea General del acuerdo de aportación a capital social y/o otros fondos.
Relación de socios que realizarán las aportaciones, indicando: nº de orden, nombre, NIF, domicilio, población, nº de socio y cuantía de la
aportación que suscribe. Cada una de las hojas que forman la relación irá firmada por el presidente de la cooperativa.
IA - 26094 - 02 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Certificado de relación nominal de entidades integradas en la actividad.
09/12/10
Num. 6436 / 12.01.2011
1015
DECLARACIÓ RESPONSABLE D'AJUDES
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ
DNI / CIF
NOM
COGNOMS I NOM O RAÓ SOCIAL
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)
LOCALITAT
PROVÍNCIA
E-MAIL
TELÈFON
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL
COGNOMS
DNI
NOM
COM A
B
OA1
E-MAIL
FAX
TELÈFON
DECLARACIÓ PER ALS MATEIXOS COSTOS SUBVENCIONABLES QUE LA PRESENT AJUDA
No
Sí ha sol·licitat altres ajudes d'Estat
No
Sí ha obtingut altres ajudes d'Estat:
ORGANISME CONCEDENT
OBJECTE D L'AJUDA
INTENSITAT MÀXIMA DE L'AJUDA (1)
IMPORT
CONCEDIT
% QUE REPRESENTA
DE LA AJUDA (2)
IMPORT
CONCEDIT
DATA CONCESIÓ
(1) Intensitat màxima d'ajuda d'Estat autoritzada per la UE per a este tipus d'ajuda
(2) Percentatge que representa l'ajuda percebuda respecte dels costos subvencionables
C
DECLARACIÓ PER A L'EXERCICI FISCAL PRESENT I ELS DOS ANTERIORS
No
Sí ha obtingut les següents ajudes de minimis (3):
ORGANISME CONCEDENT
OBJECTE D L'AJUDA
(3) Import màxim d'ajudes minimis concedides: 200.000 € en l'exercici fiscal present i en els dos exercicis fiscals anteriors
No
Sí que ha obtingut des de l'1 de gener del 2008 les següents ajudes emparades en el punt 4.2.2 del "Marc Temporal
d'Ajudes d'Estat per a donar suport a l'accés a finançament en l'actual crisi econòmica i financera (4):
ORGANISME CONCEDENT
IMPORT
CONCEDIT
OBJECTE DE L'AJUDA
DATA CONCESIÓ
(4) Comunicació de la Comisió adoptada el 17 de desembre del 2008
,
CJAAPP - IAC
DECLARACIÓ ESPECÍFICA
DIN - A4
D
d
del
Firma:
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL
SERVICI DE COOPERATIVISME
22/04/09
Num. 6436 / 12.01.2011
1016
DECLARACIÓN RESPONSABLE DE AYUDAS
A
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
DNI / CIF
NOMBRE
APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
CP
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALIDAD
PROVINCIA
E-MAIL
TELÉFONO
DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
APELLIDOS
DNI
NOMBRE
EN CALIDAD DE
B
OA1
E-MAIL
FAX
TELÉFONO
DECLARACIÓN PARA LOS MISMOS COSTES SUBVENCIONABLES QUE LA PRESENTE AYUDA
No
Sí ha solicitado otras ayudas de Estado:
No
Sí ha obtenido otras ayudas de Estado:
ORGANISMO CONCEDENTE
OBJETO DE LA AYUDA
INTENSIDAD MÁXIMA DE LA AYUDA (1)
IMPORTE
CONCEDIDO
% QUE REPRESENTA
DE LA AYUDA (2)
(1) Intensidad máxima de ayuda de Estado autorizada por la UE para este tipo de ayuda
(2) Porcentaje que representa la ayuda percibida respecto de los costes subvencionables
C
DECLARACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL PRESENTE Y LOS DOS ANTERIORES
No
Sí ha obtenido las siguientes ayudas de minimis (3):
ORGANISMO CONCEDENTE
IMPORTE
CONCEDIDO
OBJETO DE LA AYUDA
FECHA CONCESIÓN
(3) Importe máximo de ayudas minimis concedidas: 200.000 € en el ejercicio fiscal presente y en los dos ejercicios fiscales anteriores
No
Sí ha obtenido desde el 1 de enero de 2008 las siguientes ayudas amparadas en el punto 4.2.2 del "Marco Temporal de
Ayudas de Estado para apoyar el acceso a financiación en la actual crisis económica y financiera (4):
ORGANISMO CONCEDENTE
IMPORTE
CONCEDIDO
OBJETO DE LA AYUDA
FECHA CONCESIÓN
(4) Comunicación de la Comisión adoptada el 17 de diciembre de 2008
,
CJAAPP - IAC
DECLARACIÓN ESPECÍFICA
DIN - A4
D
d
del
Firma:
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
22/04/09
Num. 6436 / 12.01.2011
1017
MANTENIMENT DE TERCERS
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
Espai reservat per a l'etiqueta identificativa
(Si no disposeu d'etiquetes, feu constar a continuació les vostres
dades identificatives, així com les del vostre domicili fiscal)
Espacio reservado para la etiqueta identificativa
(Si no dispone de etiquetas, haga constar a continuación sus
datos identificativos, así como los de su domicilio fiscal)
A
SENSE ETIQUETA IDENTIFICATIVA, MARQUEU PERSONA (VEGEU INSTRUCCIONS)
SIN ETIQUETA IDENTIFICATIVA, MARCAR PERSONA (VER INSTRUCCIONES)
FÍSICA RESIDENT
FÍSICA NO RESIDENT
FÍSICA RESIDENTE
FÍSICA NO RESIDENTE
JURÍDICA RESIDENT
JURÍDICA NO RESIDENT
JURÍDICA RESIDENTE
JURÍDICA NO RESIDENTE
ALTA NOVA VERSIÓ
ALTA NUEVA VERSIÓN
ALTA NOU PERCEPTOR
ALTA NUEVO PERCEPTOR
MODIFICACIÓ
MODIFICACIÓN
BAIXA
BAJA
DADES DEL TERCER / DATOS DEL TERCERO
NIF
CIF
PASSAPORT
PASAPORTE
NIE
NÚM. CODI PAIS
Nº CÓDIGO PAÍS
TIPUS DE DOCUMENT / TIPO DE DOCUMENTO
TARGETA RESIDENT
VAT
TARJETA RESIDENTE
ALTRES IDENTIFICACIONS DE NO RESIDENTS
OTRAS IDENTIFICACIONES DE NO RESIDENTES
NÚM. DOC D'IDENTIFICACIÓ
Nº DOC. DE IDENTIFICACIÓN
NOM / NOMBRE
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO
PRIMER COGNOM O RAÓ SOCIAL / PRIMER APELLIDO O RAZÓN SOCIAL
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
B
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
FAX
DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
ENTITAT FINANCIERA / ENTIDAD FINANCIERA
C. ENTITAT / C. ENTIDAD
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA) / DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA) CP
C. SUCURSAL
SUCURSAL / SUCURSAL
LOCALITAT / LOCALIDAD
DC
NÚM. C/C - LLIBRETA / NÚM C/C - LIBRETA
IBAN
BIC
C
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
Declara que són certes les dades anteriorment esmentades que identifiquen el compte i l'entitat financera a través dels quals desitja rebre els pagaments que, en
qualitat de creditor de la Generalitat Valenciana, puguen correspondre, i té el poder suficient per això.
Declara que son ciertos los datos arriba reflejados, que identifican la cuenta y la entidad financiera a través de las cuales se desea recibir los pagos que en calidad de
acreedor de la Generalitat Valenciana, puedan corresponder, ostentando el poder suficiente para ello.
,
d
del
Firma de l'interessat o firmes mancomunades / Firma del interesado o firmas mancomunadas
Firma:
NIF:
Firma:
Com a / En calidad de:
D
NIF:
Com a / En calidad de:
CERTIFICACIÓ (a emplenar per l'entitat financera) (vore instruccions)
CERTIFICACIÓN (a cumplimentar por la entidad financiera) (ver instrucciones)
Certifica que ha sigut comprovada la titularitat del compte dalt indicada
Certifica que ha sido comprobada la titularidad de la cuenta arriba indicada
,
d
del
CJAAPP - IAC
Firma de la persona representant de l'entitat financera / Firma de la persona representante de la entidad financiera
Firma:
DILIGÈNCIA (a emplenar pels serveis tècnics de la conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació)
DILIGENCIA (a cumplimentar por los servicios técnicos de la conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación)
SEGON COGNOM / SEGUNDO APELLIDO
NIF
NOM / NOMBRE
DIN - A4
E
PRIMER COGNOM / PRIMER APELLIDO
Diligència per a fer constar que ha sigut verificada la identitat i firma de la persona interessada i, si és el cas, verificada la capacitat de representació.
Diligencia para hacer constar que ha sido verificada la identidad y firma de la persona interesada y, en su caso, verificada la capacidad de representación.
,
d
del
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb
el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
16/07/09
Num. 6436 / 12.01.2011
1018
MANTENIMENT DE TERCERS
MANTENIMIENTO DE TERCEROS
INSTRUCCIONS D'OMPLIMENT / INSTRUCCIONES DE CUMPLIMENTACIÓN
Este imprés s'haurà d'omplir sempre que l'interessat inicie la seua relació amb l'administració de la generalitat (alta nou perceptor), o quan es
tracte d'una nova domiciliació bancària i com a conseqüència d'alguna operació amb transcendència fiscal (alta nova versió).
Qualsevol modificació o variació posterior que afecte les dades consignades en l'apartat b (compte corrent, entitat financera, etc), haurà de
comunicar-se necessàriament al centre emissor de la despesa i emplenar nou imprés de manteniment de tercers (alta nova versió). Això no
determinarà l'anul·lació de versions anteriors, llevat que es manifeste expressament mitjançant un imprés de baixa.
Ompliu a màquina o amb lletres majúscules els espais requerits.
Deberá cumplimentarse este impreso siempre que el interesado inicie su relación con la administración de la generalitat (alta nuevo perceptor), o
cuando se trate de una nueva domiciliación bancaria y como consecuencia de alguna operación con transcendencia fiscal (alta nueva versión).
Cualquier modificación o variación posterior que afecte a los datos consignados en el apartado b (cuenta corriente, entidad financiera, etc.),
deberá comunicarse necesariamente al centro emisor del gasto y cumplimentar nuevo impreso de mantenimiento de terceros (alta nueva versión).
Ello no determinará la anulación de versiones anteriores, salvo que se manifieste expresamente mediante un impreso de baja.
Rellenar a máquina o con letras mayúsculas los espacios requeridos.
DADES IDENTIFICATIVES DEL TERCER / DATOS IDENTIFICATIVOS DEL TERCERO
1.- Si no es disposa d'etiquetes s'han d'omplir en la totalitat les dades del'apartat a. En este cas, l'imprés haurà de ser presentat conjuntament amb
la fotocòpia del document acreditatiu de la identitat.
2.- Si qui firma la documentació és una persona diferent de l'interessat titular, s'adjuntarà fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat i
de la representació o apoderament que tinga conferida.
3.- Si ha de figurar el número de vat, este s'obtindrà de l'autoritattributària del'estat de què es tracte.
1.- Si no se dispone de etiquetas cumplimente en su totalidad los datos del apartado a. En este caso, el impreso deberá ser presentado
conjuntamente con la fotocopia del documento acreditativo de la identidad.
2.- Si quien firma la documentación es una persona diferente del interesado titular, se adjuntará fotocopia del documento acreditativo de su
identidad y de la representación o apoderamiento que tenga conferida.
3.- Si debe figurar el número de vat, éste se obtendrá de la autoridad tributaria del estado del que se trate.
DADES BANCÀRIES / DATOS BANCARIOS
4.- Poseu el codi iban obligatòriament si es tracta d'un compte bancari d'una entitat radicada en un estat membre de la unió europea.
En els altres casos, marqueu que es tracta d'un compte corrent els dígits del qual es reflectixen en el camp següent.
Si no s'ocupen totes les caselles del codi iban, deixeu les caselles en blanc o al'esquerra. Escriviu únicament números, sense comes, punts ni
guions.
5.- Tant el codi iban, com el codi bic els subministra la mateixa entitat financera.
4.- Poner código iban obligatoriamente si se trata de una cuenta bancaria de una entidad radicada en un estado miembro de la unión europea.
En los demás casos, márquese que se trata de una cuenta corriente cuyo dígitos se reflejan en el campo siguiente.
Si no se ocupan todas las casillas del código iban, dejar las casillas en blanco a la izquierda. Escribir únicamente números, sin comas, puntos
ni guiones.
5.- Tanto el código iban, como el código bic los suministra la propia entidad financiera.
DECLARACIÓ / DECLARACIÓN
6.- L'imprés de manteniment de tercers haurà de ser subscrit pel tercer interessat o el seu representant legal o apoderat.
DIN - A4
CJAAPP - IAC
6.- El impreso de mantenimiento de terceros deberá ser suscrito por el tercero interesado o su representante legal o apoderado.
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
16/07/09
Num. 6436 / 12.01.2011
1019
CERTIFICAT DE L'ACORD DEL CONSELL RECTOR
A
OA4
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
COGNOMS
DNI
NOM
CÀRREC O LLOC EN LA COOPERATIVA
B
DADES DEL/DE LA SECRETARI/ÀRIA DEL CONSELL RECTOR
COGNOMS
NOM
DNI
NOM DE LA COOPERATIVA
C
CERTIFICACIÓ
El/La secretari/ària del Consell Rector de la Cooperativa (les dades de la qual es mencionen en l'apartat B), en relació amb l'expedient de
sol·licitud d'ajudes de l'Orde de 24 de 14 d'abril del 2009, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases
reguladores de les ajudes al cooperativisme agrari valencià,
-
Que el Consell Rector / Assemblea General, en reunió celebrada el dia
prendre l'acord de:
/
, va aprovar la sol·licitud de l'ajuda, i va
/
mantindre la inversió, o les aportacions, segons corresponga, durant almenys sis anys des de la concessió de l'ajuda.
aprovar el Plans Estratègic
-
Que la persona les dades de la qual es mencionen en l'apartat A, està facultada per a actuar com a firmant d'esta sol·licitud
-
Que segons el Decret 279/2004 del Govern Valencià (marqueu una de les dos opcions):
Que es complix la normativa sobre integració de persones amb discapacitat.
-
Que el percentatge de treballadors discapacitats sobre la plantilla total, tancada al 31 de desembre de l'any anterior al de presentació de la
sol·licitud d'ajudes, és d
.
-
Que no està incurs en cap de les circumstàncies previstes en el punt 2 i 3 de l'article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions.
-
Que el nombre de socis jóvens (menors de 41 anys) i/o dones de socis actuals o que s'incorporen a l'entitat és de ________
DECLARA:
- Que el projecte pel qual se sol·licita l'ajuda no ha iniciat el seu gasto i/o inversió i que no s'iniciarà fins que no se sol·licite i siga autoritzat pel
Servici de Cooperativisme si és el cas.
-
Que el beneficiari de la subvenció o bonificació, segons la definició de l'annex I del Reglament (CE) 800/2008:
té la condició de PIME
d
del
El/La secretari/ària
Firma:
Vist i plau. El president
DIN - A4
,
CJAAPP - IAC
no té la condició de PIME
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat
amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL
SERVICI DE COOPERATIVISME
09/12/10
El text d'este imprés també està disponible en castellà.
IA - 26921 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Que s'està exempt de tal compliment.
Num. 6436 / 12.01.2011
1020
CERTIFICADO DEL ACUERDO DEL CONSEJO RECTOR
A
OA4
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS
DNI
NOMBRE
CARGO O PUESTO EN LA COOPERATIVA
B
DATOS DEL/DE LA SECRETARIO/A DEL CONSEJO RECTOR
APELLIDOS
NOMBRE
DNI
NOMBRE DE LA COOPERATIVA
C
CERTIFICACIÓN
El/La secretario/a del Consejo Rector de la Cooperativa (cuyos datos se mencionan en el apartado B), en relación con el expediente de
solicitud de ayudas de la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases
reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano,
CERTIFICA:
Que el Consejo Rector / Asamblea General, en reunión celebrada el día
acuerdo de:
-
/
/
, aprobó la solicitud de la ayuda, y tomó el
mantener la inversión, o las aportaciones, según corresponda, durante al menos seis años desde la concesión de la ayuda.
aprobar el Plan Estratégico
-
Que la persona cuyos datos se mencionan en el apartado A, está facultado para actuar como firmante de esta solicitud
-
Que según el Decreto 279/2004 del Gobierno Valenciano (marcar una de las dos opciones):
Que se cumple la normativa sobre integración de personas con discapacidad.
-
Que el porcentaje de trabajadores discapacitados sobre la plantilla total, cerrada al 31 de diciembre del año anterior al de presentación de la
solicitud de ayudas, es de
.
-
Que no concurre en ninguna de las circunstancias previstas en el punto 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, General de Subvenciones.
-
Que el número de socios jóvenes (menores de 41 años) y/o mujeres de socios actuales o que se incorporen a la entidad es de ________
-
Que el proyecto por el que se solicita la ayuda no ha iniciado su gasto y/o inversión y que no se iniciará en tanto no se solicite y sea
autorizado por el Servicio de Cooperativismo en su caso.
-
Que el beneficiario de la subvención o bonificación, según la definición del anejo I del Reglamento (CE) 800/2008:
tiene la condición de PYME
CJAAPP - IAC
DECLARA:
no tiene la condición de PYME
,
de
de
VºBº El presidente
DIN - A4
El/La secretario/a
Firma:
Firma:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL.
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
09/12/10
El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
IA - 26921 - 01 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Que se está exento de tal cumplimiento.
Num. 6436 / 12.01.2011
1021
MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LES ACTIVITATS A DESENVOLUPAR
OA6
1. SOL·LICITANT I ACTIVITAT A DESENVOLUPAR
Especificar nom i CIF del sol·licitant. Breu descripció dels motius de la constitució, els objectius que es perseguixen i l'activitat a desenvolupar
entre la cooperativa i els seus socis. Per al segon, tercer i quart any cal incloure un resum de totes les actuacions dutes a terme fins a la data.
2. SITUACIÓ I DISPONIBILITAT DE TERRENYS
2.1.
Ubicació de les inversions: província, municipi, polígon, parcel·la, partida, nom de la parcel·la.
2.2.
Règim de tinença dels terrenys: propietat, arrendament, parceria, cessió d'ús.
3. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS EMPRESARIALS
3.1.
Cooperatives de producció agrària: tècnica empleada de cultiu o d'explotació ramadera
Cultiu: Superfície, marc de plantació, espècies i varietats (patró i empelt), sistemes de cultiu (podes, tractaments, abonats), sistemes
de reg, etc.
Bestiar: nombre de caps, espècies i races, sistema d'estabulació, procedència dels aliments emprats, sistema de tractament de
residus, etc.
3.2.
Cooperatives de comercialització o de prestació de servicis
Processos industrials d'elaboració, transformació o condicionament de la matèria primera.
S'ha d'acreditar el compliment de les normes de les Organitzacions Comunes de Mercat, de les normes comunitàries mínimes en matèria de
medi ambient, higiene i, si és el cas, benestar animal i l'existència d'eixides normals al mercat dels productes obtinguts.
4. DESCRIPCIÓ DE LES INVERSIONS A REALITZAR
Superfície ocupada en cada activitat, dimensions, núm. de plançons o caps de bestiar, … Característiques de: les edificacions, les instal·lacions,
els equipaments industrials.
5. ESTUDI DE VIABILITAT DEL PROJECTE
5.1.
En cas d'explotacions agràries indiqueu, de forma detallada:
El valor de les inversions totals necessàries per a realitzar l'activitat.
Els ingressos mitjans esperats en un any normal.
Els gastos mitjans esperats en un any normal.
5.2. En cas de cooperatives de comercialització i prestació de servicis: la viabilitat es justificarà, almenys amb els comptes de l'últim exercici
tancat junt amb els balanços i comptes de pèrdues i guanys previstos per als pròxims tres exercicis.
6. PRESSUPOST DE LES INVERSIONS
6.1.
6.2.
Per a obra civil: mesures i pressupost.
Per a la resta de les inversions: factures proforma.
CJAAPP - IAC
Quan estiga previst realitzar obra civil, serà necessari presentar projecte, o memòria valorada si és el cas, firmat per tècnic competent. Quan el
cost de l'execució de l'obra supere els 30.000€ o el subministrament de béns d'equip o prestació de servicis 12.000€, caldrà adjuntar tres ofertes
de proveïdors i justificar quan no es trie la més avantatjosa.
7. PLANS
7.1.
Situació i emplaçament.
7.2.
Planta distribució de les noves inversions (en cas de cultius, plans cadastrals).
8. ACREDITACIONS
Cooperatives d'Explotació comunitària de la Terra: cal aportar documents de cessió d'ús i aprofitament de la terra a favor de la cooperativa,
acompanyats de la liquidació de l'impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.
IA - 26919 - 01 - E
En ambdós casos cal acreditar la qualificació i experiència apropiada dels socis.
DIN - A4
Cooperatives de Treball associat: cal acreditar la titularitat de l'explotació per qualsevol mitjà admissible en dret. En el cas que siguen
ramaderes, aportar llibre d'explotació ramadera.
10/01/08
El text d'este imprés també està disponible en castellà.
Num. 6436 / 12.01.2011
1022
MEMORIA DESCRIPTIVA DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR
OA6
1. SOLICITANTE Y ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Especificar nombre y CIF del solicitante. Breve descripción de los motivos de la constitución, los objetivos que se persiguen y la actividad a
desarrollar entre la cooperativa y sus socios. Para el segundo, tercer y cuarto año hay que incluir un resumen de todas las actuaciones llevadas
a cabo hasta la fecha.
2. SITUACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS
2.1.
Ubicación de las inversiones: provincia, municipio, polígono, parcela, partida, nombre de la parcela.
2.2.
Régimen de tenencia de los terrenos: propiedad, arrendamiento, aparcería, cesión de uso.
3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES
3.1.
Cooperativas de producción agraria: técnica empleada de cultivo o de explotación ganadera
Cultivo: Superficie, marco de plantación, especies y variedades (patrón e injerto), sistemas de cultivo (podas, tratamientos, abonados),
sistemas de riego, etc.
Ganado: número de cabezas, especies y razas, sistema de estabulación, procedencia de los alimentos empleados, sistema de
tratamiento de residuos, etc.
3.2.
Cooperativas de comercialización o de prestación de servicios
Procesos industriales de elaboración, transformación o acondicionamiento de la materia prima.
Se debe acreditar el cumplimiento de las normas de las Organizaciones Comunes de Mercado, de las normas comunitarias mínimas en materia
de medio ambiente, higiene y, en su caso, bienestar animal y la existencia de salidas normales al mercado de los productos obtenidos.
4. DESCRIPCIÓN DE LAS INVERSIONES A REALIZAR
Superficie ocupada en cada actividad, dimensiones, nº de plantones o cabezas de ganado, …. Características de: las edificaciones, las
instalaciones, los equipamientos industriales.
5. ESTUDIO DE VIABILIDAD DEL PROYECTO
5.1.
En caso de explotaciones agrarias indicar, de forma detallada:
El valor de las inversiones totales necesarias para realizar la actividad.
Los ingresos medios esperados en un año normal.
Los gastos medios esperados en un año normal.
5.2. En caso de cooperativas de comercialización y prestación de servicios: la viabilidad se justificará, al menos con las cuentas del último
ejercicio cerrado junto con los balances y cuentas de perdidas y ganancias previstos para los próximos tres ejercicios.
6. PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES
6.1.
6.2.
Para obra civil: mediciones y presupuesto.
Para el resto de las inversiones: facturas proforma.
CJAAPP - IAC
Cuando esté previsto realizar obra civil, será necesario presentar proyecto, o memoria valorada en su caso, firmado por técnico competente.
Cuando el coste de la ejecución de la obra supere los 30.000€ o el suministro de bienes de equipo o prestación de servicios 12.000€, habrá que
adjuntar tres ofertas de proveedores y justificar cuando no se escoja la más ventajosa.
7. PLANOS
7.1.
Situación y emplazamiento.
7.2.
Planta distribución de las nuevas inversiones (en caso de cultivos, planos catastrales).
8. ACREDITACIONES
Cooperativas de Explotación comunitaria de la Tierra: hay que aportar documentos de cesión de uso y aprovechamiento de la tierra a favor de la
cooperativa, acompañados de la liquidación del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados.
IA - 26919 - 01 - E
En ambos casos hay que acreditar la cualificación y experiencia apropiada de los socios.
DIN - A4
Cooperativas de Trabajo asociado: hay que acreditar la titularidad de la explotación por cualquier medio admisible en derecho. En el caso de
que sean ganaderas, aportar libro de explotación ganadera.
10/01/08
El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
Num. 6436 / 12.01.2011
1023
OA8
CERTIFICADO DE CONCESIÓN DEL PRÉSTAMO
A
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
NOMBRE
APELLIDOS
EN CALIDAD DE
NIF
OFICINA
ENTIDAD FINANCIERA
CP
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
PROVINCIA
LOCALIDAD
B
TELÉFONO
CERTIFICA
En relación con el "Convenio, 2007/2013 de colaboración entre la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, y
las entidades financieras, para fomento de actividades del sector cooperativo agrario orientado al desarrollo rural", CERTIFICA que está dispuesto
,
con CIF
a conceder a
bajo las garantías admitidas en derecho, un préstamo en las siguientes condiciones:
Importe del préstamo *
€
Duración (6 ó 10 años incluido uno de carencia)
años
Intereses: tipo de referencia EURIBOR vigente según convenio
Diferencial: (máximo 0,75 puntos)
puntos
Comisiones (en conjunto, máximo 0,5 %)
%
* (Cuantía máxima 80% de la inversión auxiliable. Límite absoluto: 2,5 millones de € y relativo: cinco veces los fondos propios del prestatario).
C
DECLARA en base a la información facilitada por el prestatario
€
Fondos propios o patrimonio neto del prestatario del último ejercicio:
€ (cuentas del año
de
,
CJAAPP - IAC
Descripción de la inversión:
)
de
DIN - A4
Sello
Firma:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL.
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
IA - 26924 - 01 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Cuantía de la inversión para la que se solicita el préstamo
22/04/09
El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
Num. 6436 / 12.01.2011
1024
CERTIFICAT DE CONCESSIÓ DEL PRÉSTEC
A
DADES D'IDENTIFICACIÓ
NOM
COGNOMS
COM
NIF
DE L'ENTITAT FINANCERA
OFICINA
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
PROVÍNCIA
LOCALITAT
B
OA8
TELÈFON
CERTIFICA
En relació amb el "Conveni, 2007/2013 de col·laboració entre la Generalitat, a través de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, i les
entitats financeres, per a foment d'activitats del sector cooperatiu agrari orientat al desenvolupament rural", CERTIFICA que està disposat a
,
amb CIF
concedir a
sota les garanties admeses en dret, un préstec en les condicions següents:
Import del préstec *
€
Duració (6 o 10 anys inclòs un de carència)
anys
Interessos: tipus de referència EURIBOR vigent segons conveni
Diferencial: (màxim 0,75 punts)
punts
Comissions (en conjunt, màxim 0,5 %)
%
* (Quantia màxima 80% de la inversió prevista. Límit absolut: 2,5 milions de € i relatiu: cinc vegades els fons propis del prestatari).
C
DECLARA basant-se en la informació sol·licitada pel prestatari
Quantia de la inversió per a la qual se sol·licita el préstec
€
€ (comptes de l'any
d
,
CJAAPP - IAC
Fons propis o patrimoni net del prestatari de l'últim exercici:
)
del
DIN - A4
Segell
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat
amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL
SERVICI DE COOPERATIVISME
IA - 26924 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Descripció de la inversió:
11/11/08
El text d'este imprés també està disponible en castellà.
Num. 6436 / 12.01.2011
1025
ORDE D'ABONAMENT DE LA SUBVENCIÓ A FAVOR
DE L'ENTITAT FINANCERA
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT
EMPRESA COOPERATIVA
CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
CP
LOCALITAT
B
OA9
TELÈFON
PROVÍNCIA
DECLARACIÓ
La persona identificada en l'apartat A com a sol·licitant d'un préstec subvencionat per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació a
l'empara del conveni de col·laboració subscrit entre esta i l'entitat financera assenyalada en l'apartat C, dóna la seua conformitat irrevocable que si
el préstec sol·licitat és objecte de subvenció, siguen transferides al compte de l'entitat financera els imports de la subvenció concedida, de tal
manera que l'interés que es repercutisca sobre el préstec sol·licitat porte ja descomptats els punts d'interés subvencionat.
,
d
del
La persona sol·licitant
Signatura:
DNI:
Com a:
C
COMPTE D'ABONAMENT DE L'ENTITAT FINANCERA (A OMPLIR PER L'ENTITAT FINANCERA) (*)
CODI DEL BANC
CIF ENTITAT
CODI DE LA SUCURSAL
DC
NÚMERO DEL COMPTE CORRENT
CJAAPP - IAC
Segell de l'entitat financera
Signatura:
Com a:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat
amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
03/11/08
DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I DE DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL
El
text
d'este
imprés
també
està
disponible
en
castellà.
SERVICI DE COOPERATIVISME
DIN - A4
DNI:
IA - 26920 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
DENOMINACIÓ ENTITAT
Num. 6436 / 12.01.2011
1026
ORDEN DE ABONO DE LA SUBVENCIÓN A FAVOR
DE LA ENTIDAD FINANCIERA
A
DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
EMPRESA COOPERATIVA
CIF
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CP
TELÉFONO
PROVINCIA
LOCALIDAD
B
OA9
DECLARACIÓN
El arriba identificado como solicitante de un préstamo subvencionado por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación al amparo del
convenio de colaboración suscrito entre la misma y la entidad financiera señalada en el apartado C, da su conformidad irrevocable a que si el
préstamo solicitado es objeto de subvención, sean transferidas a la cuenta de la entidad financiera los importes de la subvención concedida, de
tal manera que el interés que se repercuta sobre el préstamo solicitado, lleve ya descontados los puntos de interés subvencionado.
,
de
de
La persona solicitante
Firma:
DNI:
En calidad de:
CUENTA DE ABONO DE LA ENTIDAD FINANCIERA (A CUMPLIMENTAR POR LA ENTIDAD FINANCIERA)
CIF ENTIDAD
CÓDIGO DEL BANCO
CÓDIGO DE LA SUCURSAL
DC
NÚMERO DE LA CUENTA CORRIENTE
CJAAPP - IAC
Sello de la entidad financiera
Firma:
DIN - A4
DNI:
En calidad de:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL.
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
14/04/09
El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
IA - 26920 - 01 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
C
DENOMINACIÓN ENTIDAD
Num. 6436 / 12.01.2011
1027
PLA DE FINANÇAMENT I EXECUCIÓ DE LA INVERSIÓ OA14
A
DADES DEL SOL·LICITANT
CIF
EMPRESA COOPERATIVA
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
B
FAX
TELÈFON
PROVÍNCIA
LOCALITAT
CP
ADREÇA ELECTRÒNICA
PLA DE FINANÇAMENT
1. Inversió:
(sin IVA)
- Obra civil
- Maquinària i equips
- Instal·lacions
- Altres:
- Honoraris i estudis
Data d'inici de la inversió:
Calendari d'execució de la inversió en any/s:
Percentatges d'execució per anys (%):
/
20
20
/
20
20
TOTAL:
2. Fons de finançament:
a) Aportacions de socis:
- Amb sol·licitud d'ajudes del Servici de Cooperativisme
- Sense ajudes
b) Préstecs:
- Amb sol·licitud d'ajudes del Servici de Cooperativisme (màxim 80% de la inversió)
TOTAL a + b + c:
d) Ajudes sol·licitades a fons perdut:
SÍ
- Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació:
NO
- Ajudes del Servici de Cooperativisme
- Ajudes a industrialització (FEADER)
CJAAPP - IAC
- RURALTER
- Agència Valenciana de Turisme
- Altres ajudes (especifiqueu-les):
,
d
del
Vist-i-plau el president
DIN - A4
El secretari
(Segell de la coop.)
Firma:
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions
pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat
amb el que disposa l'art. 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL
SERVICI DE COOPERATIVISME
IA - 26300 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
- Sense ajudes
c) Altres fons propis
03/11/08
El text d'este imprés també està disponible en castellà.
Num. 6436 / 12.01.2011
1028
OA14
PLAN DE FINANCIACIÓN Y EJECUCIÓN
A
DATOS DEL SOLICITANTE
CIF
EMPRESA COOPERATIVA
B
FAX
TELÉFONO
PROVINCIA
LOCALIDAD
CP
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CORREO ELECTRÓNICO
PLAN DE FINANCIACIÓN
1. Inversión:
(sin IVA)
- Obra civil
- Maquinaria y equipos
- Instalaciones
- Otros:
- Honorarios y estudios
Fecha de inicio de la inversión:
Calendario de ejecución de la inversión en año/s:
Porcentajes de ejecución por años (%):
20 _
/
/
20_
20_
20_
TOTAL:
2. Fuentes de financiación:
a) Aportaciones de socios:
- Con solicitud de ayudas del Servicio de Cooperativismo
- Sin ayudas
b) Préstamos:
- Sin ayudas
c) Otros fondos propios
TOTAL a + b + c:
d) Ayudas solicitadas a fondo perdido:
SÍ
- Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación:
NO
- Ayudas del Servicio de Cooperativismo
- Ayudas a industrialización (FEADER)
CJAAPP - IAC
- RURALTER
- Agencia Valenciana de Turismo
- Otros ayudas (especificar):
de
de
Vº Bº El Presidente
DIN - A4
,
El Secretario
(Sello de la coop.)
Firma:
Firma:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de
las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
IA - 26300 - 01 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
- Con solicitud de ayudas del Servicio de Cooperativismo (máximo 80% de la inversión)
22/04/09
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
Num. 6436 / 12.01.2011
1029
PLA DE REESTRUCTURACIÓ o PLA ESTRATÈGIC RESUMIT (*)
OAG
13
1. DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ DE PARTIDA
En este apartat s'ha de fer una descripció de la situació empresarial per a cada una de les àrees següents:
- industrial: nombre de magatzems, maquinària, cambres frigorífiques, equip informàtic i compatibilitat d'este, etc.
- comercial: participació en empreses de comercialització, infraestructura pròpia, marques, etc.
- laboral: nombre de persones que componen la plantilla separat per àrees funcionals (gerència, administració, comercial, magatzem, camp).
- financer: situació financera de l'empresa, per a la qual cosa s'aportarà el balanç de situació de l'últim exercici tancat.
2. OBJECTIUS BÀSICS A ACONSEGUIR
Es definirà l'objectiu últim que es pretén aconseguir amb el Plans, com també els diferents objectius instrumentals, tant referits a l'estructura com a
l'organització que resultarà del procés.
Estos objectius instrumentals es concretaran, si és el cas, per a cada una de les àrees: industrial, comercial, laboral i financera.
3. AJUSTOS NECESSARIS PER A ACONSEGUIR ESTOS OBJECTIUS
Una vegada definits els objectius instrumentals de les diferents àrees, s'analitzaran les mesures d'ajust necessàries perquè, partint de la situació
actual, es puguen aconseguir dits objectius.
Respecte d'això es concretarà per a cada una de les àrees anteriors:
- Descripció de cada una de les mesures i la seua quantificació econòmica en termes de cost i la seua possible rendibilitat, com també la seua
duració temporal.
- La justificació de cada mesura i la seua coherència amb els objectius tant a nivell d'àrea com amb l'objectiu final.
4. PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL PLANS DE REESTRUCTURACIÓ
El període de vigència ha d'estar especificat tenint en compte allò que s'ha indicat en l'apartat següent, sense perjuí de les possibles modificacions
posteriors, dins dels límits temporals fixats.
5. AJUDA SOL·LICITADA AL SERVICI DE COOPERATIVISME
Sense perjuí, si és el cas, del caràcter plurianual del Plans, la sol·licitud d'ajudes es presentarà junt amb el Plans
Respecte d'això només es quantificaran les inversions i els gastos, QUE ESTIGUEN VINCULATS DIRECTAMENT AMB EL PLANS, PER LA
QUAL COSA TINDRAN EL CARÀCTER D'EXTRAORDINARI I NO SERAN UNA CONSEQÜÈNCIA DE L'ACTIVITAT ORDINÀRIA DE
L'EMPRESA.
Donat el caràcter programàtic del Plans, en el cas que este requerira modificacions per a acomodar les seues previsions a la seua evolució real,
junt amb la sol·licitud anual de les ajudes es presentarà per a la seua aprovació la corresponent proposta de modificació del Plans.
6. ALTRES REQUISITS FORMALS
Es presentarà per a la seua aprovació per la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació i estarà firmat per persona autoritzada i amb els
requisits formals (encuny i vist-i-plau), que exigix l'autenticitat d'este.
CIT - IAC
S'indicarà la data i l'òrgan estatutari (Consell rector, Assemblea, ...) que ho va aprovar.
IA - 26918 - 01 - E
DIN - A4
(*) Amb caràcter no exhaustiu es relacionen algunes idees i suggeriments que poden conformar el contingut del Plans Estratègic; si no és així,
almenys es presentarà un resum del Plans seguint tals epígrafs
El text d'este imprés també està disponible en castellà.
Num. 6436 / 12.01.2011
1030
PLAN DE REESTRUCTURACIÓN o PLAN ESTRATÉGICO RESUMIDO (*)
OAG
13
1. DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA
En este apartado se debe hacer una descripción de la situación empresarial para cada una de las siguientes áreas:
- industrial: número de almacenes, maquinaria, cámaras frigoríficas, equipo informático y compatibilidad del mismo, etc.
- comercial: participación en empresas de comercialización, infraestructura propia, marcas, etc.
- laboral: número de personas que componen la plantilla separado por áreas funcionales (gerencia, administración, comercial, almacén, campo).
- financiero: situación financiera de la empresa, para lo que se aportará el balance de situación del último ejercicio cerrado.
2. OBJETIVOS BÁSICOS A ALCANZAR
Se definirá el objetivo último que se pretende alcanzar con el Plan, así como los diferentes objetivos instrumentales, tanto referidos a la estructura
como a la organización que resultará del proceso.
Estos objetivos instrumentales se concretarán, en su caso, para cada una de las áreas: industrial, comercial, laboral y financiera.
3. AJUSTES NECESARIOS PARA CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS
Una vez definidos los objetivos instrumentales de las diferentes áreas, se analizarán las medidas de ajuste necesarias para que, partiendo de la
situación actual, se puedan alcanzar dichos objetivos.
Al respecto se concretará para cada una de las áreas anteriores:
- Descripción de cada una de las medidas y su cuantificación económica en términos de coste y su posible rentabilidad, así como su duración
temporal.
- La justificación de cada medida y su coherencia con los objetivos tanto a nivel de área como con el objetivo final.
4. PERIODO DE VIGENCIA DEL PLAN DE REESTRUCTURACIÓN
El período de vigencia debe estar especificado teniendo en cuenta lo indicado en el apartado siguiente, sin perjuicio de las posibles modificaciones
posteriores, dentro de los límites temporales fijados.
5. AYUDA SOLICITADA AL SERVICIO DE COOPERATIVISMO
Sin perjuicio, en su caso, del carácter plurianual del Plan, la solicitud de ayudas se presentará junto con el Plan
Al respecto solamente se cuantificarán las inversiones y los gastos, QUE ESTEN VINCULADOS DIRECTAMENTE CON EL PLAN, POR LO QUE TENDRÁN
EL CARÁCTER DE EXTRAORDINARIO Y NO SERÁN UNA CONSECUENCIA DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA DE LA EMPRESA.
Dado el carácter programático del Plan, en el supuesto de que el mismo requiriese modificaciones para acomodar sus previsiones a su evolución
real, junto con la solicitud anual de las ayudas se presentará para su aprobación la correspondiente propuesta de modificación del Plan.
6. OTROS REQUISITOS FORMALES
Se presentará para su aprobación por la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación y estará firmado por persona autorizada y con los
requisitos formales (cuño y VºBº), que exige la autenticidad del mismo.
CIT - IAC
Se indicará la fecha y el órgano estatutario (Consejo Rector, Asamblea, ...) que lo aprobó.
IA - 26918 - 01 - E
DIN - A4
(*) Con carácter no exhaustivo se relacionan algunas ideas y sugerencias que pueden conformar el contenido del Plan Estratégico; de no ser así, al
menos se presentará un resumen del Plan siguiendo dichos epígrafes
El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
Num. 6436 / 12.01.2011
1031
SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS A GASTOS DERIVATS D'UN PLANS
ESTRATÈGIC EN COOPERATIVES.
Orde de 14 d'abril del 2009 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
A
CODI EXPEDIENT
DADES DEL SOLICITANT
ENTITAT SOL·LICITANT
CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
CP
LOCALITAT
PROVÍNCIA
FAX
TELÈFON
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
B
PROVÍNCIA
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
COGNOMS
C
LOCALITAT
NOM
NIF
COM A
DADES BANCÀRIES (*) (**)
ENTITAT FINANCERA
POBLACIÓ
CÓDI BANC
TITULAR
CÓD. SUCURSAL
DC
NÚM. C/C
(*) Compte bancari on desitja que s'efectue l'ingrés de les ajudes sol·licitades
(**) Haurà de presentar el manteniment de tercers si es tracta d'una alta nova
D
EXPOSICIÓ
Que el beneficiari sol·licita subvenció per als gastos de la mesura de modernització de la gestió empresarial (art. 5 i 8 de l'Orde)
E
RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S'ACOMPANYEN (Marcar el que corresponga)
Declaració responsable d'ajudes. Document OA1 (model 26667)
Certificat de l'acord del consell rector de sol·licitud de l'ajuda, la data d'acord del qual ha de ser anterior a la de presentació de la sol·licitud.
Document OA4 (model 26294)
Memòria descriptiva de les activitats a desenvolupar. Document OA6 (model 26919)
Comptes anuals de l'últim exercici tancat, i dels exercicis anteriors, com també certificat de la seua aprovació per l'Assemblea General, amb
diligència d'inscripció en el Registre de Cooperatives, adjuntant-se igualment, si procedix, l'informe d'auditoria
Pla estratégic (document OAG13, model 26918) (art. 5 i 8 de l'ordre), aprovat pel Consello Rector
Plans de finançament i d'execució que incloga: data prevista d'inici i de finalització, quantia i fonts de finançament. Document OA14 (model
26300)
Escriptura de constitució, amb diligència d'inscripció en el Registre de Cooperatives o la seua corresponent sol·licitud d'inscripció
Imprés de manteniment de tercers (alta d'entitat de crèdit, model 26966)
Targeta d'identificació fiscal
SOL·LICITUD
CJAAPP - IAC
F
Quantia o percentatge sol·licitada:
Sol·licita una subvenció de la quantitat o percentatge amunt indicat d'acord amb l'Orde de 14 d'abril del
2009, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual s'aproven les bases Reguladores de
les ajudes al cooperativisme agrari valencià
d
DIN - A4
,
REGISTRE D'ENTRADA
del
La persona representant
Firma:
Les dades de caràcter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGANO COMPETENT
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL
SERVICI DE COOPERATIVISME
09/12/10
Num. 6436 / 12.01.2011
1032
SOLICITUD DE SUBVENCIONES A GASTOS DERIVADOS DE UN PLAN
ESTRATÉGICO EN COOPERATIVAS.
Orden de 14 de abril de 2009 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
A
CODIGO EXPEDIENTE
DATOS DEL SOLICITANTE
ENTIDAD SOLICITANTE
CIF
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CP
LOCALIDAD
PROVINCIA
FAX
TELÉFONO
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CP
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
B
PROVINCIA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS
C
LOCALIDAD
NOMBRE
NIF
EN CALIDAD DE
DATOS BANCARIOS (*) (**)
ENTIDAD FINANCIERA
POBLACIÓN
CÓDIGO BANCO
TITULAR
CÓD. SUCURSAL
DC
Nº C/C
(*) Cuenta bancaria donde desea que se efectúe el ingreso de las ayudas solicitadas
(**) Deberá presentar el mantenimiento de terceros si se trata de un alta nueva
D
EXPOSICIÓN
Que el beneficiario solicita subvención para los gastos de la medida de modernización de la gestión empresarial (art. 5 y 8 de la Orden)
E
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Marcar lo que corresponda)
Declaración responsable de ayudas. Documento OA1 (modelo 26667)
Certificado del acuerdo del consejo rector de solicitud de la ayuda, cuya fecha del acuerdo ha de ser anterior a la de presentación de la
solicitud. Documento OA4 (modelo 26294)
Memoria descriptiva de las actividades a desarrollar. Documento OA6 (modelo 26919)
Cuentas anuales del último ejercicio cerrado, y de los ejercicios anteriores, así como certificado de su aprobación por la Asamblea General,
con diligencia de inscripción en el Registro de Cooperativas, adjuntándose igualmente, si procede, el informe de auditoría
Plan estratégico (documento OAG13, modelo 26918) (art. 5 y 8 de la orden), aprobado por el Consejo Rector
Plan de financiación y de ejecución que incluya: fecha prevista de inicio y de finalización, cuantía y fuentes de financiación. Documento OA14
(modelo 26300)
Escritura de constitución, con diligencia de inscripción en el Registro de Cooperativas o su correspondiente solicitud de inscripción
Impreso de mantenimiento de terceros (alta de entidad de crédito, modelo 26966)
Tarjeta de identificación fiscal
SOLICITUD
CJAAPP - IAC
F
Cuantía o porcentaje solicitada:
Solicita una subvención de la cantidad o porcentaje arriba indicado de acuerdo con la Orden de 14 de abril
de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se aprueban las bases
Reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano.
d
DIN - A4
,
REGISTRO DE ENTRADA
del
La persona representante
Firma:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
09/12/10
Num. 6436 / 12.01.2011
1033
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ ALS INTERESSOS DE PRÉSTECS PER A
APORTACIONS DE SOCIS PERSONES JURÍDIQUES A CAPITAL SOCIAL I/O A
ALTRES FONS EN COOPERATIVES.
Orde de 14 d'abril del 2009, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
A
CODI EXPEDIENT
DADES DEL SOLICITANT
OA J
ENTITAT SOL·LICITANT
CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
CORREU ELECTRÒNIC
FAX
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
LOCALITAT
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
PROVÍNCIA
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
NIF
NOM
COGNOMS
COM A
C
LOCALITAT
CP
TELÈFON
PROVÍNCIA
B
V S C
President
Gerent
Persona autoritzada
EXPOSICIÓ
Que els socis, persones jurídiques, de la cooperativa realitzaran aportacions a capital i/o a altres fons que es finançaran per mitjà de la
formalització de préstecs per a:
Modernització de la gestió empresarial (art. 5 de l'Orde)
Constitució de cooperatives i diversificació d'activitats (art. 6 de l'Orde)
Processos d'integració cooperativa (art. 7 de l'Orde)
Processos de creixement empresarial i capitalització (art. 8 de l'Orde)
D
RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S'ACOMPANYEN (Marcar el que corresponga)
Declaració responsable d'ajudes. Document OA1 (model 26667).
Targeta d'identificació fiscal dels socis que realitzen aportacions.
Certificat de l'acord del Consell rector de sol·licitud de l'ajuda, la data del del qual acord ha de ser anterior a la de presentació de la sol·licitud.
Document OA4 (model 26921).
Comptes anuals de l'últim exercici tancat i dels exercicis
, així com certificat de la seua aprovació per l'Assemblea
General, amb diligència d'inscripció en el registre de cooperatives, adjuntant-se igualment, si procedix, l'informe d'auditoria.
Orde d'abonament de la subvenció, a favor de l'entitat financera, que tindrà caràcter irrevocable. Document OA9 (model 26920).
Certificat d'aprovació per l'Assemblea General de l'acord d'aportació a capital social i/o altres fons.
Relació de socis que realitzaran les aportacions, indicant: núm. d'orde, nom, CIF, domicili, població, núm. de soci i quantia de l'aportació que
subscriu. Cada uns dels fulls que formen la relació anirà firmada pel president de la cooperativa.
Memòria descriptiva: projecte o memòria valorada de les activitats a desenvolupar (document OA6, model 26919, art. 6 i 7 de l'Orde) i/o Pla
Estratègic (document OAG13, model 26918, art. 5 i 8 de l'Orde), aprovats pel Consell rector.
Plans de finançament del projecte a realitzar que incloga: dates previstes d'inici i de finalització, quantia i fonts de finançament. Document
OA14 (model 26300).
La informació sobre el procediment d'estes ajudes, així com els impresos, es poden obtindre en la següent adreça d'Internet: http://www.gva.es
----> Prop ----> Tramites y Servicios ----> Descripción: cooperativas ----> Buscar.
El començament de la inversió haurà de ser autoritzat prèviament per l'Administració.
SOL·LICITUD
Sol·licita una bonificació de
(especificar quantia o percentatge) d'acord
amb l'Orde de 14 d'abril del 2009, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual
s'aproven les bases Reguladores de les ajudes al cooperativisme agrari valencià.
,
d
REGISTRE D'ENTRADA
DIN - A4
E
CJAAPP - IAC
Escriptura de constitució, amb diligència d'inscripció en el Registre de Cooperatives o la seua corresponent sol·licitud d'inscripció.
de
Firma:
Les dades de caràcter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
IA - 26922 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Certificat de concessió del préstec. Document OA8 (model 26924).
28/04/09
El text d'este imprés també està disponible en castellà
Num. 6436 / 12.01.2011
1034
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN A LOS INTERESES DE PRÉSTAMOS PARA
APORTACIONES DE SOCIOS PERSONAS JURÍDICAS A CAPITAL SOCIAL Y/O A
OTROS FONDOS EN COOPERATIVAS.
Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
A
CÓDIGO EXPEDIENTE
DATOS DEL SOLICITANTE
OA J
ENTIDAD SOLICITANTE
CIF
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
CORREO ELECTRÓNICO
FAX
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
LOCALIDAD
CP
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
PROVINCIA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
NOMBRE
APELLIDOS
EN CALIDAD DE
C
LOCALIDAD
CP
TELÉFONO
PROVINCIA
B
V S C
Presidente
Gerente
Persona autorizada
EXPOSICIÓN
Que los socios, personas juridicas, de la cooperativa van a realizar aportaciones a capital y/o a otros fondos que se financiarán mediante la
formalización de préstamos para:
Modernización de la gestión empresarial (art. 5 de la Orden)
Constitución de cooperativas y diversificación de actividades (art. 6 de la Orden)
Procesos de integración cooperativa (art. 7 de la Orden)
Procesos de crecimiento empresarial y capitalización (art. 8 de la Orden)
D
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Marcar lo que corresponda)
Declaración responsable de ayudas. Documento OA1 (modelo 26667).
Tarjeta de identificación fiscal de los socios que realizan aportaciones.
Certificado de concesión del préstamo. Documento OA8 (modelo 26924).
Orden de abono de la subvención, a favor de la entidad financiera, que tendrá carácter irrevocable. Documento OA9 (modelo 26920).
Certificado de aprobación por la Asamblea General del acuerdo de aportación a capital social y/o otros fondos.
Relación de socios que realizarán las aportaciones, indicando: nº de orden, nombre, CIF, domicilio, población, nº de socio y cuantía de la
aportación que suscribe. Cada una de las hojas que forman la relación irá firmada por el presidente de la cooperativa.
La información sobre el procedimiento de estas ayudas, asi como los impresos, se pueden obtener en la siguiente dirección de Internet:
http://www.gva.es ----> Prop ----> Tramites y Servicios ----> Descripción: cooperativas ----> Buscar.
El comienzo de la inversión deberá ser autorizado previamente por la Administración.
SOLICITUD
Solicita una bonificación de
(especificar cuantía o porcentaje) de acuerdo
con la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se
aprueban las bases Reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano.
,
de
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
E
CJAAPP - IAC
Escritura de constitución, con diligencia de inscripción en el Registro de Cooperativas o su correspondiente solicitud de inscripción.
Memoria descriptiva: proyecto o memoria valorada de las actividades a desarrollar (documento OA6, modelo 26919, art. 6 y 7 de la Orden) y/o
Plan Estratégico (documento OAG13, modelo 26918, art. 5 y 8 de la Orden), aprobados por el Consejo Rector.
Plan de financiación del proyecto a realizar que incluya: fechas previstas de inicio y de finalización, cuantía y fuentes de financiación.
Documento OA14 (modelo 26300).
de
Firma:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asímismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
IA - 26922 - 01 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Certificado del acuerdo del Consejo Rector de solicitud de la ayuda, cuya fecha del acuerdo ha de ser anterior a la de presentación de la
solicitud. Documento OA4 (modelo 26921).
Cuentas anuales del último ejercicio cerrado y de los ejercicios
, así como certificado de su aprobación por la
Asamblea General, con diligencia de inscripción en el registro de cooperativas, adjuntándose igualmente, si procede, el informe de auditoría.
09/12/10
El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
Num. 6436 / 12.01.2011
1035
SOL·LICITUD DE BONIFICACIÓ ALS INTERESSOS DE PRÉSTECS
PER A NOVES INVERSIONS EN COOPERATIVES.
Orde de 14 d'abril del 2009 de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
A
CODI EXPEDIENT
DADES DEL SOL·LICITANT
OA D
ENTITAT SOL·LICITANT
CIF
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)
LOCALITAT
CP
FAX
TELÈFON
PROVÍNCIA
CORREU ELECTRÒNIC
DOMICILI A EFECTES DE NOTIFICACIÓ
LOCALITAT
CP
DOMICILI (CARRER/PLAÇA, NÚMERO Y PORTA)
B
V S C
PROVÍNCIA
DADES DE LA PERSONA REPRESENTANT
NIF
NOM
COGNOMS
COM A
C
Persona autoritzada
Gerent
President
EXPOSICIÓ
Que el beneficiari realitzarà nous projectes que seran finançats per mitjà de la formalització d'un préstec per a:
Modernització de la gestió empresarial (art. 5 de l'Ordre)
Constitució de cooperatives i diversificació d'activitats (art. 6 de l'Ordre)
Processos d'integració cooperativa (art. 7 de l'Orde)
Processos de creixement empresarial i capitalització (art. 8 de l'Orde)
D
RELACIÓ DE DOCUMENTS QUE S'ACOMPANYEN (Marcar el que corresponga)
Declaració responsable d'ajudes. Document OA1 (model 26667).
Memòria descriptiva: projecte o memòria valorada de les activitats a desenvolupar (document OA6, model 26919, art. 6 i 7 de l'Orde) i/o Plans
Estratègics (document OAG13, model 26918, art. 5 i 8 de l'Orde), aprovats pel Consell rector
Certificat de l'acord del Consell rector de sol·licitud de l'ajuda, la data d'acord del qual ha de ser anterior a la presentació de la sol·licitud.
Document OA4 (model 26921).
Comptes anuals de l'últim exercici tancat i dels exercicis _________, com també certificat de la seua aprovació per l'Assemblea General, amb
diligència d'inscripció en el Registre de Cooperatives, adjuntant-se igualment, si procedix, l'informe d'auditoria.
Llicència municipal d'obres, llicència ambiental, declaració d'interés comunitari, permisos o inscripcions necessàries, autoritzacions i informes
favorables d'organismes competents en la matèria, en cas de ser necessaris per a la realització de l'activitat a subvencionar.
Certificat de concessió del préstec. Document OA8 (model 26924).
Orde d'abonament de la subvenció, a favor de l'entitat financera, que tindrà caràcter irrevocable. Document OA9 (model 26920).
La informació sobre el procediment d'estes ajudes, així com els impresos, es poden obtindre en la següent adreça d'Internet:
http://www.gva.es ----> Prop ----> Tramites y Servicios ----> Descripción: cooperativas ----> Buscar.
El començament de la inversió haurà de ser autoritzat prèviament per l'Administració.
SOL·LICITUD
(especifiqueu quantia o percentatge)
Sol·licita una bonificació de
d'acord amb l'Orde de 14 d'abril del 2009, de la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual
s'aproven les bases Reguladores de les ajudes al cooperativisme agrari valencià
,
d
REGISTRE D'ENTRADA
DIN - A4
E
CJAAPP - IAC
Escriptura de constitució, amb diligència d'inscripció en el Registre de Cooperatives o la seua corresponents sol·licitud d'inscripció.
Plans de finançament del projecte a realitzar que incloga: dates previstes d'inici i de finalització, quantia i fonts de finançament. Document
OA14 (model 26300).
de
Firma:
Les dades de caràcter personal continguts en l'imprés podran ser inclosos en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se li informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ.
DIRECCIÓ GENERAL D'EMPRESES AGROALIMENTÀRIES I DESENVOLUPAMENT DEL MEDI RURAL.
SERVICI DE COOPERATIVISME
DATA D'ENTRADA EN L'ÒRGAN COMPETENT
IA - 26923 - 01 - E
(1/2) EXEMPLAR PER A LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ
Targeta d'identificació fiscal.
09/12/10
El text d'este imprés també està disponible en castellà.
Num. 6436 / 12.01.2011
1036
SOLICITUD DE BONIFICACIÓN A LOS INTERESES DE PRÉSTAMOS
PARA NUEVAS INVERSIONES EN COOPERATIVAS.
Orden de 14 de abril de 2009 de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
A
CÓDIGO EXPEDIENTE
DATOS DEL SOLICITANTE
OA D
ENTIDAD SOLICITANTE
CIF
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
PROVINCIA
CP
TELÉFONO
LOCALIDAD
CORREO ELECTRÓNICO
FAX
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
CP
LOCALIDAD
DOMICILIO (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
B
V S C
PROVINCIA
DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
APELLIDOS
NOMBRE
NIF
EN CALIDAD DE
Presidente
C
Gerente
Persona autorizada
EXPOSICIÓN
Que el beneficiario va a realizar nuevos proyectos que van a ser financiados mediante la formalización de un préstamo para:
Modernización de la gestión empresarial (art. 5 de la Orden)
Constitución de cooperativas y diversificación de actividades (art. 6 de la Orden)
Procesos de integración cooperativa (art. 7 de la Orden)
Procesos de crecimiento empresarial y capitalización (art. 8 de la Orden)
D
RELACIÓN DE DOCUMENTOS QUE SE ACOMPAÑAN (Marcar lo que corresponda)
Declaración responsable de ayudas. Documento OA1 (modelo 26667).
Memoria descriptiva: proyecto o memoria valorada de las actividades a desarrollar (documento OA6, modelo 26919, art. 6 y 7 de la Orden) y/o
Plan Estratégico (documento OAG13, modelo 26918, art. 5 y 8 de la Orden), aprobados por el Consejo Rector
Certificado del acuerdo del Consejo Rector de solicitud de la ayuda,cuya fecha del acuerdo ha de ser anterior a la presentación de la solicitud.
Documento OA4 (modelo 26921).
Cuentas anuales del último ejercicio cerrado y de los ejercicios _________, así como certificado de su aprobación por la Asamblea General,
con diligencia de inscripción en el Registro de Cooperativas, adjuntándose igualmente, si procede, el informe de auditoría.
Licencia municipal de obras, licencia ambiental, declaración de interés comunitario, permisos o inscripciones necesarias, autorizaciones e
informes favorables de organismos competentes en la materia, en caso de ser necesarios para la realización de la actividad a subvencionar.
Certificado de concesión del préstamo. Documento OA8 (modelo 26924).
Orden de abono de la subvención, a favor de la entidad financiera, que tendrá carácter irrevocable. Documento OA9 (modelo 26920).
Plan de financiación del proyecto a realizar que incluya: fechas previstas de inicio y de finalización, cuantía y fuentes de financiación.
Documento OA14 (modelo 26300).
La información sobre el procedimiento de estas ayudas, asi como los impresos, se pueden obtener en la siguiente dirección de Internet:
http://www.gva.es ----> Prop ----> Tramites y Servicios ----> Descripción: cooperativas ----> Buscar.
El comienzo de la inversión deberá ser autorizado previamente por la Administración.
SOLICITUD
Solicita una bonificación de
(especificar cuantía o porcentaje) de
acuerdo con la Orden de 14 de abril de 2009, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se aprueban las bases Reguladoras de las ayudas al cooperativismo agrario valenciano
,
de
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
E
CJAAPP - IAC
Escritura de constitución, con diligencia de inscripción en el Registro de Cooperativas o su correspondientes solicitud de inscripción.
de
Firma:
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN.
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
09/12/10
DIRECCIÓN GENERAL DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS Y DESARROLLO DEL MEDIO RURAL. El texto de este impreso también está disponible en valenciano.
SERVICIO DE COOPERATIVISMO
IA - 26923 - 01 - E
(1/2) EJEMPLAR PARA LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
Tarjeta de identificación fiscal.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
1037
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
RESOLUCIÓ de 16 de desembre de 2010, de l’Institut
Valencià de Finances, per la qual s’adjudiquen i s’acorda
l’emissió, amb data 20 de desembre de 2010, de pagarés
de la Generalitat Valenciana. [2010/13834]
RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2010, del Instituto Valenciano de Finanzas, por la que se adjudican y se
acuerda la emisión, con fecha 20 de diciembre, de 2010,
de pagarés de la Generalitat Valenciana. [2010/13834]
El Conveni de Col·laboració del programa d’emissió de pagarés de
la Generalitat Valenciana regula i especifica les característiques de les
emissions de pagarés que realitza la Generalitat Valenciana.
Les lleis anuals de pressupostos estableixen els límits per al deute
de la Generalitat Valenciana.
El Decret 132/1992, de 20 de juliol de 1992, i el Decret 94/1996,
de 21 de maig, ambdós del Govern Valencià, així com l’Ordre de 23 de
setembre de 1998, de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Administració Pública, atribueixen com a competències de l’Institut Valencià de
Finances la gestió de l’endeutament de la Generalitat Valenciana i les
seues entitats autònomes i empreses.
La Resolució de 29 de desembre de 1998, del director general de
l’Institut Valencià de Finances, estableix els imports mínims de subscripció i altres característiques dels valors de deute públic de la Generalitat Valenciana.
Rebuda una petició de pagarés de la Generalitat Valenciana el passat dia 16 de desembre de 2010, d’acord amb la normativa vigent i a fi
d’iniciar la seua cotització en el Mercat Autonòmic de Deute Públic en
Anotacions de la Generalitat en la Borsa de Valors de València, resolc:
El Convenio de Colaboración del programa de emisión de pagarés
de la Generalitat Valenciana regula y especifica las características de las
emisiones de pagarés que realiza la Generalitat Valenciana.
Las leyes anuales de presupuestos establecen los límites para la
deuda de la Generalitat Valenciana.
El Decreto 132/1992, de 20 de julio de 1992, y el Decreto 94/1996,
de 21 de mayo, ambos del Gobierno Valenciano, así como la Orden de
23 de septiembre de 1998, de la Conselleria de Economía, Hacienda
y Administración Pública, atribuyen como competencias del Instituto
Valenciano de Finanzas la gestión del endeudamiento de la Generalitat
Valenciana y sus entidades autónomas y empresas.
La Resolución de 29 de diciembre de 1998, del director general del
Instituto Valenciano de Finanzas, establece los importes mínimos de
suscripción y otras características de los valores de deuda pública de la
Generalitat Valenciana.
Recibida una petición de pagarés de la Generalitat Valenciana el
pasado día 16 de diciembre de 2010, de conformidad con la normativa
vigente, y con el fin de iniciar la cotización de los mismos en el Mercado Autonómico de Deuda Pública en Anotaciones de la Generalitat en
la Bolsa de Valores de Valencia, resuelvo:
Primer
Adjudicar els imports per terminis a les entitats segons l’annex I de
la present resolució.
Primero
Adjudicar los importes por plazos a las entidades según el anexo I
de la presente resolución.
Segon
Els tipus d’interés anuals marginals, mitjans ponderats i mínims per
als diferents terminis són els que figuren en l’annex I esmentat.
Segundo
Los tipos de interés anuales marginales, medios ponderados y mínimos para los diferentes plazos son los que figuran en el citado anexo I.
Tercer
La quantitat que han d’ingressar les entitats, així com els interessos
corresponents s’especifiquen en els annexos II i III, respectivament.
Tercero
La cantidad a ingresar por las entidades, así como los intereses correspondientes se especifican en los anexos II y III, respectivamente.
Quart
Acordar l’emissió de pagarés de la Generalitat Valenciana amb data
20 de desembre de 2010, sota la representació d’anotacions en compte
pels terminis i els imports adjudicats indicats en l’annex I.
Cuarto
Acordar la emisión de pagarés de la Generalitat Valenciana con
fecha 20 de diciembre de 2010, bajo la representación de anotaciones en
cuenta por los plazos e importes adjudicados indicados en el anexo I.
València, 16 de desembre de 2010.– El director general: Jorge Vela
Bargues.
Valencia, 16 de diciembre de 2010.– El director general: Jorge Vela
Bargues.
Num. 6436 / 12.01.2011
1038
ANNEX I / ANEXO I
COL·LOCACIÓ A MIDA / COLOCACIÓN A MEDIDA
Adjudicació i resultat / Adjudicación y resultado
Data emissió / Fecha de emisión
• Adjudicació / Adjudicación:
Bancaixa / Bancaja
• Resultat / Resultado:
Total import nominal adjudicat /
Total importe nominal adjudicado
Nombre de pagarés / Número de pagarés (*)
Total oferit per les entitats/
Total ofertado por las entidades
T. marginal
T. mitjà / medio
T. mínim / mínimo
20 de desembre de 2010
20 de diciembre de 2010
Termini (dies i data amortització) / Plazo
(días y fecha amortización)
30
19/01/2011
Total
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100.000,00
1.100
1.100
1.100.000,00
1.100.000,00
1,513%
1,513%
1,513%
(*) Import nominal d’un pagaré / Importe nominal de un pagaré: 1.000,00 euros
Imports expressats en euros / Importes expresados en euros
T.=Tipus d’interés / Tipo de interés
Entitat encarregada del registre comptable: Servici d’Anotacions en Compte i Liquidació de la Borsa de Valors de València /
Entidad encargada del registro contable: Servicio de Anotaciones en Cuenta y Liquidación de la Bolsa de Valores de Valencia
ANNEX II / ANEXO II
COL·LOCACIÓ A MIDA / COLOCACIÓN A MEDIDA
Efectiu a desemborsar per les entitats / Efectivo a desembolsar por las entidades
Data emissió i desembors/
20 de desembre de 2010
Fecha de emisión y desembolso
20 de diciembre de 2010
Financera / Financiera
Bancaixa / Bancaja
Total import efectiu a desemborsar /
Total importe efectivo a desembolsar
Termini (dies) / Plazo (días)
30
1.098.614,83
Total
1.098.614,83
1.098.614,83
1.098.614,83
Imports expressats en euros / Importes expresados en euros
ANNEX III / ANEXO III
COL·LOCACIÓ A MIDA / COLOCACIÓN A MEDIDA
Interessos / Intereses
Data emissió / Fecha de emisión
Financera / Financiera
Bancaixa / Bancaja
Total import interessos /
Total importe intereses
20 de desembre de 2010
20 de diciembre de 2010
Termini (dies) / Plazo (meses)
30
1.385,17
Total
1.385,17
1.385,17
1.385,17
Imports expressats en euros / Importes expresados en euros
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació
1039
Conselleria de Industria, Comercio e Innovación
RESOLUCIÓ de 10 de gener de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria
d’Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la
publicació del Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura i Esport per a
l’aportació i la distribució de crèdit per a l’adquisició
de fons bibliogràfics per a la millora de les biblioteques
públiques. [2011/113]
RESOLUCIÓN de 10 de enero de 2011, de la directora
general del Secretariado del Secretariado del Consell, de
la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación, por
la que se dispone la publicación del Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la Conselleria de
Cultura y Deporte para la aportación y distribución de
crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para
la mejora de las bibliotecas públicas. [2011/113]
El Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura i Esport han subscrit, després de la tramitació prèvia reglamentària, el 25 d’octubre de
2010, el conveni de col·laboració per a l’aportació i la distribució de
crèdit per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la millora de les
biblioteques públiques.
En compliment del que establix l’article 8.2 de la Llei de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, cal publicar en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana
l’esmentat conveni, que ha quedat inscrit en el Registre de Convenis
de la Generalitat amb el número 1852/2010, i que figura com a annex
d’esta resolució.
El Ministerio de Cultura y la Conselleria de Cultura y Deporte han
suscrito, previa tramitación reglamentaria, el día 25 de octubre de 2010,
el Convenio de colaboración para la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora de las
bibliotecas públicas.
En cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, procede la publicación en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana de , que ha quedado en el Registro de Convenios
de la Generalitat con el número 1852/2010, y que figura como anexo
de esta resolución.
Valencia, 10 de gener de 2011.– La directora general del Secretariat
del Consell: Mª Teresa Lleó Alonso.
Valencia, 10 de enero de 2011.– La directora general del Secretariado del Consell: Mª Teresa Lleó Alonso.
Conveni de col·laboració entre el Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, per a l’aportació
i la distribució de crèdit per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la
millora de les biblioteques públiques.
Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y la
Conselleria de Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana, para
la aportación y distribución de crédito para la adquisición de fondos
bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas.
Madrid,
25 d’octubre de 2010
Reunits
D’una part, la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde en virtut del Reial Decret 558/2009, de 7 de abril, en exercici de les competències que li confereixen l’article 6 i la disposició addicional tretzena
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i l’article
13.3 de la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’Organització i Funcionament de
l’Administració General de l’Estat.
De l’altra, la consellera de Cultura i Esport de la Comunitat Valenciana, Trinidad Miró Mira, en virtut del Decret 5/2003, de 20 de juny,
autoritzada per a aquest acte per l’Acord de 3 de setembre de 2010, del
Consell, qui actua en nom i representació de la Generalitat de la Comunitat Valenciana en l’exercici de les seues competències, d’acord amb el
que estableix l’article 35 de la Llei 5/1983, del Consell.
Les parts reconeixen mútuament, en la qualitat en què cadascuna hi
intervé, amb capacitat legal per a firmar aquest conveni, i
Exposen
Madrid, 25 de octubre de 2010
Reunidos
De una parte, Ángeles González-Sinde, ministra de Cultura en virtud del Real Decreto 558/2009, de 7 de abril, en ejercicio de las competencias que le confieren el artículo 6 y la disposición adicional decimotercera de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y el artículo 13.3 de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la administración General del Estado.
De otra, Trinidad Miró Mira, consellera de Cultura y Deporte de
la Comunitat Valenciana en virtud del Decreto 5/2003, de 20 de junio,
autorizado para este acto por el Acuerdo del Consell de fecha 3 de septiembre de 2010, actúa en nombre y representación de la Generalitat de
la Comunitat Valenciana, en el ejercicio de sus competencias conforme
a lo establecido en el artículo 35 de la Ley 5/1983 del Gobierno Valenciano.
Ambas partes se reconocen mutuamente, en la calidad en que cada
uno interviene, con capacidad legal para firmar el presente convenio.
Exponen
Primer. Que l’article 44.1 de la Constitució Espanyola estableix que
els poders públics promouran i tutelaran l’accés a la cultura, a la qual
tothom hi té dret.
Primero. Que el artículo 44.1 de la Constitución Española establece
que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura,
a la que todos tienen derecho.
Segon. Que l’article 149.2 de la Constitució Espanyola estableix
que, sense perjuí de les competències que podran assumir les comunitats
autònomes, l’Estat considerarà el servici de la cultura com a deure i atribució essencial i facilitarà la comunicació cultural entre les comunitats
autònomes, d’acord amb elles.
Segundo. Que el artículo 149.2 de la Constitución Española establece que sin perjuicio de las competencias que podrán asumir las Comunidades Autónomas, el Estado considerará el servicio de la cultura como
deber y atribución esencial y facilitará la comunicación cultural entre
las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
Tercer. Que l’article 49.1.6 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana estableix que la Generalitat té competència exclusiva
en matèria d’arxius, biblioteques, museus, hemeroteques i de la resta de
centres de depòsit que no siguen de titularitat estatal.
Tercero. Que el artículo 49.1.6 del Estatuto de Autonomía de la
Comunitat Valenciana establece que la Generalitat tiene competencia
exclusiva en materia de archivos, bibliotecas, museos, hemerotecas y
demás centros de depósito que no sean de titularidad estatal.
Num. 6436 / 12.01.2011
1040
Quart. Que la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
en l’article 6, faculta l’administració General de l’Estat i els òrgans de
govern de les comunitats autònomes per a la signatura de convenis de
col·laboració entre elles, en l’àmbit de les seues competències respectives; també indica el contingut mínim dels convenis en qüestió.
Cuarto. Que la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su artículo 6, faculta a la administración General del
Estado y a los órganos de Gobierno de las Comunidades Autónomas
para la celebración de convenios de colaboración entre sí, en el ámbito de sus respectivas competencias, señalando asimismo, el contenido
mínimo de los mismos.
Cinqué. Que les directrius IFLA/UNESCO per al desenvolupament del servici de biblioteques públiques diuen, en el seu
apartat 4.5, que totes les biblioteques públiques, independentment de
Quinto. Que las directrices IFLA/UNESCO para el desarrollo
del servicio de bibliotecas públicas dicen, en su apartado 4.5,
la seua dimensió, han de posseir materials en diversos formats; en el
4.6 indica que, en línies generals, els fons hauran de tenir entre 1,5
i 2,5 publicacions per persona i que la quantitat mínima d’obres del
punt de servici menor no haurà de ser inferior a 2.500 obres; en el 4.9,
que l’índex d’adquisicions hauria d’estar entre 200 i 250 publicacions
adquirides per cada 1.000 habitants a l’any.
que todas las bibliotecas públicas, independientemente de su tamaño,
han de poseer materiales en diversos formatos; en el 4.6 que, en líneas
generales, los fondos deberán tener entre 1,5 y 2,5 publicaciones por
persona y que la cantidad mínima de obras del punto de servicio menor
no deberá ser inferior a 2.500 obras; en el 4.9, que el índice de adquisiciones debería estar entre 200 y 250 publicaciones adquiridas por cada
1.000 habitantes al año.
Sisé. Que en les biblioteques públiques espanyoles, en 2004, es disposava d’1,26 publicacions per habitant, es van adquirir 69 publicacions
per cada 1.000 habitants i hi havia 427 punts de servici amb menys de
2.000 obres.
Sexto. Que en las bibliotecas públicas españolas, en 2004, se disponía de 1,26 publicaciones por habitante, se adquirieron 69 publicaciones
por cada 1.000 habitantes y había 427 puntos de servicio con menos de
2.000 obras.
Seté. Que a Espanya, el 2004, l’administració local hi era titular del
93% de les biblioteques públiques i finançava el 67,39% de les despeses
que generaven.
Séptimo. Que en España, en 2004, la administración Local era titular del 93% de las bibliotecas públicas y financiaba el 67,39% de los
gastos que generaban.
Huité. Que el Pla de Foment de la Lectura del Ministeri de Cultura
té entre els seus objectius millorar les col·leccions de les biblioteques
públiques, per a la qual cosa preveu un pla extraordinari de dotació
bibliogràfica finançat amb 19.600.000 euros, que es distribuiran entre
les diferents comunitats i ciutats autònomes d’acord amb allò acordat
entre cadascuna d’elles i el Ministeri de Cultura.
En conseqüència, el Ministeri de Cultura i la Conselleria de Cultura
i Esport de la Comunitat Valenciana acorden formalitzar el present conveni de col·laboració d’acord amb les següents
Octavo. Que el Plan de Fomento de la Lectura del Ministerio de
Cultura tiene entre sus objetivos mejorar las colecciones de las bibliotecas públicas para lo cual prevé un Plan extraordinario de dotación
bibliográfica financiado con 16.200.000 euros que se distribuirán entre
las diferentes comunidades y ciudades autónomas conforme a lo acordado entre cada una de ellas y el Ministerio de Cultura.
En consecuencia, el Ministerio de Cultura y la Conselleria de Cultura y Deporte de la Comunitat Valenciana acuerdan formalizar el presente
Convenio de Colaboración conforme a las siguientes
Clàusules
Primera. Objecte
Aquest conveni té com a objecte l’aportació i la distribució de crèdit
per a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la millora de les biblioteques públiques ubicades en la Comunitat Valenciana per un valor de
2.062.000 euros (aportació del Ministeri+ aportació de la comunitat/
ciutat autònoma) que es desglossa de la manera següent:
1. El Ministeri de Cultura hi aporta 1.031.000 euros
2. La Generalitat hi aporta 1.031.000 euros en l’exercici 2010.
Aquesta quantitat, sempre que corresponga a crèdits de l’exercici a què
es refereix aquest conveni, podrà haver sigut ja executada, en tot o en
part, en el moment de la data de la signatura del conveni.
Segona. Finançament
El finançament de les quantitats desglossades en la clàusula primera es farà de la manera següent:
1. L’aportació que realitza el Ministeri de Cultura la finançarà el
Ministeri mateix, per mitjà de la seua Direcció General del Llibre, Arxius
i Biblioteques, a càrrec de l’aplicació pressupostària 24.04.332B.453.
2. L’aportació que realitza la Comunitat Valenciana la realitzarà la
Generalitat a càrrec de les aplicacions pressupostàries 18.02.02.452.10.4
(línies T2613000, 609.150 euros i T7216000, 200.820 euros),
18.02.02.452.10.2 (150.830 euros) i 18.02.02.452.10.7 (línea T3197000,
70.200 euros).
3. Després de la signatura del conveni, el Ministeri de Cultura transferirà la quantitat fixada com a aportació seua, a la Conselleria de Cultura i Esport de la Generalitat.
4. Tant l’aportació del Ministeri de Cultura com la de la Generalitat
es realitzaran a càrrec de crèdits de l’exercici 2010.
Cláusulas
Primera. Objeto
El presente convenio tiene por objeto la aportación y distribución
de crédito para la adquisición de fondos bibliográficos para la mejora
de las bibliotecas públicas, radicadas en la Comunitat Valenciana, por
un valor de 2.062.000 euros [aportación del Ministerio + aportación de
la comunidad/ciudad autónoma] euros, que se desglosa de la siguiente
manera:
1. El Ministerio de Cultura aporta 1.031.000 euros.
2. La Generalitat aporta 1.031.000 euros en el ejercicio 2010. Esta
cantidad, siempre que corresponda a créditos del ejercicio al que se
refiere este convenio, podrá haber sido ya ejecutada, en todo o en parte,
a la fecha de la firma del convenio.
Segunda. Financiación
La financiación de las cantidades desglosadas en la cláusula primera se hará de la siguiente manera:
1. La aportación que realiza el Ministerio de Cultura la financiará dicho Ministerio, por medio de su Dirección General del Libro,
Archivos y Bibliotecas, con cargo a la aplicación presupuestaria
24.04.332B.453.
2. La aportación que realiza la Comunitat Valenciana la realizará la Generalitat con cargo a la aplicaciones presupuestarias
18.02.02.452.10.4 (líneas T2613000, 609.150 euros y T7216000,
200.820 euros), 18.02.02.452.10.2 (150.830 euros) y 18.02.02.452.10.7
(línea T3197000, 70.200 euros).
3. Tras firmar ambos el convenio, el Ministerio de Cultura transferirá la cantidad fijada como su aportación a la Conselleria de Cultura y
Deporte de la Generalitat.
4. Tanto la aportación del Ministerio de Cultura como la de la Generalitat se realizarán con cargo a créditos del ejercicio 2010.
Num. 6436 / 12.01.2011
1041
2. D’acord amb el criteri de l’IFLA, l’aportació a cada biblioteca
pública i a cada servici mòbil de biblioteca pública de la Comunitat
Valenciana es calcularà en funció del nombre d’habitants a què preste
servici.
3. La Generalitat podrà adaptar aquests criteris de distribució en
funció de les seues peculiaritats.
Tercera. Distribución de los créditos
La distribución de los créditos la llevará a cabo la Conselleria de
Cultura y Deporte de la Generalitat con arreglo a los siguientes criterios:
1. La aportación financiera para la adquisición de fondos bibliográficos alcanzará a todas las bibliotecas públicas de la Comunidad
Autónoma.
2. De acuerdo con el criterio de la IFLA, la aportación a cada biblioteca pública y servicio móvil de biblioteca pública de la Comunitat
Valenciana se calculará en función del número de habitantes a los que
preste servicio.
3. La Generalitat podrá adaptar estos criterios de distribución en
función de sus peculiaridades.
Quarta. Gestió i control dels crèdits.
La gestió dels crèdits la durà a terme l’Administració Autonòmica
d’acord amb el text de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic; també hi serà d’aplicació el que prevu la Llei
38/2003, General de Subvencions. El control de l’activitat objecte del
present conveni estarà subjecte al que estableix la Llei 47/2003, General
Pressupostària, així com al Decret Legislatiu de 26 de juny de 1991, per
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Hisenda Pública de la Generalitat.
Cuarta. Gestión y control de los créditos
La gestión de los créditos se llevará a cabo por la administración
autonómica de acuerdo con el texto de la Ley de 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, siendo igualmente de aplicación lo
prevenido en la Ley 38/2003, General de Subvenciones. El control de la
actividad objeto del presente Convenio estará sujeto a lo que establece
la Ley 47/2003, General Presupuestaria, así como al Decreto Legislativo
de 26 de junio de 1991, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda Pública de la Generalitat.
Cinquena. Comissió de seguiment
Una Comissió realitzarà el seguiment i el control d’aquest conveni
de col·laboració. Aquesta Comissió estarà composta per representants
de l’administració General de l’Estat, de les administracions autonòmiques i de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies.
El funcionament i les competències de la commisió estaran adreçades al seguiment de l’execució i del compliment del conveni.
Quinta. Comisión de seguimiento
Una Comisión realizará el seguimiento y control de este Convenio
de Colaboración. Esta Comisión estará compuesta por representantes de
la administración General del Estado, de las Administraciones Autonómicas y de la Federación Española de Municipios y Provincias.
Su funcionamiento y competencias irán dirigidos al seguimiento de
la ejecución y cumplimiento del Convenio.
Sisena. Justificació
La Comunitat Valenciana certificarà l’aplicació dels crèdits objecte
d’aquest conveni a l’adquisició de fons bibligràfics per a la millora de
les biblioteques públiques ubicades a la Comunitat Valenciana, seguint
el model adjunt com a annex I. Aquest certificat serà remés a la Direcció
General del Llibre, Arxius i Biblioteques del Ministeri de Cultura en el
termini màxim de tres mesos a partir de l’acabament d’aquest conveni.
Sexta. Justificación
La Comunitat Valenciana certificará la aplicación de los créditos
objeto de este Convenio a la adquisición de fondos bibliográficos para
la mejora de las bibliotecas públicas radicadas en la Comunitat Valenciana, según el modelo adjunto como Anexo I. Esta certificación será
remitida a la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del
Ministerio de Cultura en el plazo máximo de tres meses a partir de la
finalización del presente Convenio.
Setena. Modificació i resolució
El present conveni de col·laboració podrà ser modificat de mutu
acord entre les parts, sempre que l’oportú acord de modificació siga formalitzat i es produïsca abans de l’expiració del seu termini de duració.
Així mateix, podrà ser resolt per acord motivat d’una d’elles, que
haurà de comunicar-se per escrit a l’altra part almenys amb tres mesos
d’antelació a la data prevista de resolució.
Séptima. Modificación y resolución
El presente convenio de colaboración podrá ser modificado de
mutuo acuerdo entre las partes, siempre que el oportuno acuerdo de
modificación sea formalizado y se produzca antes de la expiración de
su plazo de duración.
Será causa de resolución de este convenio el mutuo acuerdo, así
como el incumplimiento de las cláusulas del mismo por alguna de las
partes.
Asimismo, podrá ser resuelto por acuerdo motivado de una de ellas,
que deberá comunicarse por escrito a la otra parte, al menos con tres
meses de antelación a la fecha prevista de resolución.
Huitena. Duració
El present conveni de col·laboració estarà vigent fins al 30 de juny
de 2011.
Octava. Duración. El presente convenio de colaboración estará
vigente hasta el 30 de
junio de 2011.
Novena. Naturalesa i règim jurídic. El present conveni té la naturalesa i el règim jurídic establit en els articles 6 i 8 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques
i del Procediment Administratiu Comú, i està inclòs en el que preveu
l’article 4.1.c) de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
Novena. Naturaleza y régimen jurídico
El presente convenio tiene la naturaleza y régimen jurídico establecido en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, estando incluido en lo previsto en el artículo
4.1.c) de la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector
Público.
Las cuestiones litigiosas a que pueda dar lugar la interpretación,
modificación, efectos o resolución del presente Convenio, serán resueltas de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Y en prueba de conformidad, se suscribe el presente Convenio, en
lugar y fecha arriba indicados, por duplicado ejemplar y a un solo efecto, quedando uno de ellos en poder de cada una de las partes.
Tercera. Distribució dels crèdits
La distribució dels crèdits l’executarà la Conselleria de Cultura i
Esport de la Generalitat, d’acord amb els criteris següents:
1. L’aportació financera per a l’adquisició de fons bibliogràfics arribarà a totes les biblioteques públiques de la Comunitat Autònoma.
Serà causa de resolució d’aquest conveni el mutu acord, i l’incompliment de les seues clàusules per alguna de les parts.
Les qüestions litigioses que puguen provocar la interpretació, la
modificació, els efectes o la resolució del present conveni, seran resoltes
de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.
I com a prova de conformitat, se subscriu el present conveni, al lloc
i en la data abans indicats, a un sol efecte i per duplicat exemplar, un per
a cadascuna de les parts.
Num. 6436 / 12.01.2011
1042
La ministra de Cultura: Ángeles González-Sinde
La ministra de Cultura: Ángeles González-Sinde
La consellera de Cultura i Esport: Trinidad Miró Mira
La consellera de Cultura y Deporte: Trinidad Miró Mira
ANNEX I
Model de justificació
ANEXO I
Modelo de justificación
El Sr./la Sra. ………………………………………, en representació
de la Conselleria de de la comunitat autònoma de ..................................
.........,
Sr./Sra. ………………………………………………, en representación de la Consejería de …………………………… de la comunidad
autónoma de ……………………………………..,
Certifica
Que la Conselleria de........ de la Comunitat Autònoma de .............
ha aplicat els crèdits previstos en el Conveni de Col·laboració entre
el Ministeri de Cultura i l’esmentada Conselleria per a l’aportació i la
distribució de crèdit destinat a l’adquisició de fons bibliogràfics per a la
millora de les biblioteques públiques ubicades a la comunitat autònoma
de
, signat el … . de …………………. de , d’acord amb el detall
següent:
Certifica
Que la Consejería de …………....... de la comunidad autónoma de
………………. ha aplicado los créditos contemplados en el Convenio de colaboración entre el Ministerio de Cultura y dicha Consejería
para la aportación y distribución de crédito destinado a la adquisición
de fondos bibliográficos para la mejora de las bibliotecas públicas
radicadas en la comunidad autónoma de …………., firmado el …. de
…………………. de ……., de acuerdo al siguiente detalle:
Quantia en euros
Compra directa de fons
Subvencions:
Resolució de .. / .. / 200..
Cuantía en euros
Compra directa de fondos
Subvenciones:
Resolución de .. / .. /200..
Nombre de biblioteques públiques beneficiades
Nº de bibliotecas públicas beneficiadas
Certificat que signa a ……………….., el …… de .... de 2011.
Certificado que firma en …….., a …… de …………. de 2011.
Num. 6436 / 12.01.2011
Ajuntament d’Ontinyent
1043
Ayuntamiento de Ontinyent
Informació pública de l’aprovació inicial del pla parcial
que afecta els sectors SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 i 30 del Pla
General. [2010/13923]
Información pública de la aprobación inicial del plan parcial que afecta a los sectores SD 1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 y 30
del Plan General. [2010/13923]
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada l’1 de
desembre de 2010, va acordar:
– Aprovar inicialment el pla parcial que afecta els sectors SD 1, 2, 3,
4, 5, 6, 29 i 30 del Pla General d’Ontinyent i obrir un període d’informació pública pel termini de 45 dies, mitjançant la publicació d’edicte en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana i un diari no oficial d’àmplia
difusió a efectes de presentació d’al·legacions.
– Suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques de parcellació, edificació i activitats (en aquelles àrees del territori objecte del
projecte del pla parcial, les noves determinacions de les quals suposen
modificació del règim urbanístic vigent).
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 1
de diciembre de 2010, acordó:
– Aprobar inicialmente el plan parcial que afecta a los sectores SD
1, 2, 3, 4, 5, 6, 29 y 30 del Plan General de Ontinyent y abrir un período
de información pública por el plazo de 45 días, mediante la publicación
de edicto al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y un diario no
oficial de amplia difusión a efectos de presentación de alegaciones.
– Suspender el otorgamiento de las licencias urbanísticas de parcelación, edificación y actividades (en aquellas áreas del territorio objeto
del proyecto del plan parcial, cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente).
Ontinyent, 22 de desembre de 2010.– El regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient (Decret 1481/2007, de 22 de juny): Filiberto
Tortosa Camós.
Ontinyent, 22 de diciembre de 2010.– El regidor delegado de Urbanismo y Medio Ambiente (Decreto 1481/2007, de 22 de junio): Filiberto
Tortosa Camós.
Num. 6436 / 12.01.2011
Ajuntament d’Ontinyent
1044
Ayuntamiento de Ontinyent
Informació pública de l’aprovació inicial del pla parcial
que afecta els sectors SD 20, 21, 22, 23 i 24 del Pla General. [2010/13926]
Información pública de la aprobación inicial del plan parcial que afecta a los sectores SD 20, 21, 22, 23 y 24 del
Plan General. [2010/13926]
El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària celebrada l’1 de
desembre de 2010, va acordar:
– Aprovar inicialment el pla parcial que afecta els sectors SD 20, 21,
22, 23 i 24 del Pla General d’Ontinyent i obrir un període d’informació
pública pel termini de 45 dies, mitjançant la publicació d’edicte al Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana i un diari no oficial d’àmplia difusió
a efectes de presentació d’al·legacions.
– Suspendre l’atorgament de les llicències urbanístiques de parcellació, edificació i activitats (en aquelles àrees del territori objecte del
projecte del pla parcial, les noves determinacions de les quals suposen
modificació del règim urbanístic vigent).
El Pleno del Ayuntamiento, en sesión extraordinaria celebrada el 1
de diciembre de 2010, acordó:
– Aprobar inicialmente el plan parcial que afecta a los sectores SD
20, 21, 22, 23 y 24 del Plan General de Ontinyent y abrir un período de
información pública por el plazo de 45 días, mediante la publicación
de edicto en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana y un diario no
oficial de amplia difusión a efectos de presentación de alegaciones.
– Suspender el otorgamiento de las licencias urbanísticas de parcelación, edificación y actividades (en aquellas áreas del territorio objeto
del proyecto del plan parcial, cuyas nuevas determinaciones supongan
modificación del régimen urbanístico vigente).
Ontinyent, 22 de desembre de 2010.– El regidor delegat d’Urbanisme i Medi Ambient (Decret 1481/2007, de 22 de juny): Filiberto
Tortosa Camós.
Ontinyent, 22 de diciembre de 2010.– El regidor delegado de Urbanismo y Medio Ambiente (Decreto 1481/2007, de 22 de junio): Filiberto
Tortosa Camós.
Num. 6436 / 12.01.2011
Ajuntament de Benasal
1045
Ayuntamiento de Benasal
Informació pública del Projecte de Modificació Puntual
Número 2/2010 Cases dels Professors de les normes subsidiàries de Benasal. [2010/13852]
Información pública del Proyecto de Modificación Puntual Número 2/2010 Casas de los Profesores de las normas subsidiarias de Benasal. [2010/13852]
Havent-se aprovat, en sessió ordinària celebrada el passat dia 29
d’octubre, el Projecte de Modificació Puntual Número 2/2010 denominada Cases dels Professors de les normes subsidiàries del municipi de
Benasal, redactat per l’equip de Jaime Sanahuja y Asociados, SLP, en
data d’octubre de l’any en curs.
Publiqueu-ne l’aprovació inicial en periòdics d’àmplia difusió a
l’àmbit provincial i en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
durant el termini d’un mes, a comptar des de la seua publicació a este
últim; es considerarà definitivament aprovat en cas que no s’hi presenten al·legacions durant el període d’exposició pública.
Habiéndose aprobado, en sesión ordinaria celebrada el pasado día
29 de octubre, el Proyecto de Modificación Puntual Número 2/2010
denominada Casas de los Profesores de las normas subsidiarias del
municipio de Benasal, redactado por el equipo de Jaime Sanahuja y
Asociados, SLP, en fecha de octubre del año en curso.
Publíquese su aprobación inicial en periódicos de amplia difusión
en el ámbito provincial y en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, por el plazo de un mes, a contar desde su publicación en este último,
considerándose definitivamente aprobado en el caso de que no se presenten alegaciones durante el periodo de exposición pública.
Benasal, 22 de novembre de 2010.– L’alcalde: Baudilio Martínez
Monferrer.
Benasal, 22 de noviembre de 2010.– El alcalde: Baudilio Martínez
Monferrer.
Num. 6436 / 12.01.2011
Ajuntament de Camporrobles
1046
Ayuntamiento de Camporrobles
Informació pública del Projecte de Pla Especial del Paratge Natural Municipal el Molón. [2010/14072]
Información pública del Proyecto de Plan Especial del
Paraje Natural Municipal el Molón. [2010/14072]
El Ple de l’Ajuntament de Camporrobles ha aprovat, en la sessió
celebrada el dia 12 de novembre de 2010, el Projecte del Pla Especial
del Paratge Natural Municipal el Molón, d’aquest terme municipal.
Atés que la Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ha emés criteri de conformitat positiu, mitjançant aquest anunci i en compliment del que disposa la legislació sectorial, se sotmet
a informació pública el projecte indicat i l’estudi d’impacte ambiental corresponent, i s’adverteix que, durant el termini de 30 dies hàbils
comptadors des d’aquesta publicació, els interessats el podran examinar
a les dependències municipals i presentar les al·legacions que, si és el
cas, estimen oportunes.
Simultàniament, s’anuncia l’obertura del tràmit d’audiència a les
entitats i les associacions que exercisquen la representació dels interessos afectats per la declaració.
Por el Pleno del Ayuntamiento de Camporrobles se ha aprobado,
en sesión celebrada el día 12 de noviembre de 2010, el Proyecto del
Plan Especial del Paraje Natural Municipal el Molón, de este término
municipal.
Emitido criterio de conformidad positivo por la Consejeria de Medio
Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, mediante el presente anuncio
y, en cumplimiento de lo dispuesto en la legislación sectorial, se somete a información pública el citado proyecto y su estudio de impacto
ambiental, y se advierte que, durante el plazo de 30 días hábiles contados a partir de la presente publicación, los interesados podrán examinarlo en las dependencias municipales y presentar las alegaciones que,
en su caso, estimen oportunas.
Simultáneamente, se anuncia la apertura del trámite de audiencia a
las entidades y asociaciones que ejerzan la representación de los intereses afectados por la declaración.
Camporrobles, 15 de desembre de 2010.– L’alcalde: Gerardo Gómez
Ruíz.
Camporrobles, 15 de diciembre de 2010.– El alcalde: Gerardo
Gómez Ruíz.
Num. 6436 / 12.01.2011
Ajuntament de Montserrat
1047
Ayuntamiento de Montserrat
Informació pública de l’aprovació inicial de la proposta
de la modificació número 2 del Pla Parcial Industrial del
Sector 1 de Montserrat, consistent en la modificació d’ordenances urbanístiques. [2010/13774]
Información pública de la aprobación inicial de la propuesta de la modificación número 2 del Plan Parcial
Industrial del Sector 1 de Montserrat, consistente en la
modificación de ordenanzas urbanísticas. [2010/13774]
Previ acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària de data 13.12.2010, s’exposa a informació pública per
un termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’este
edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la modificació
número 2 del Pla Parcial Industrial del Sector 1 de Montserrat, consistent en la modificació de l’article 35. Normes del sòl de domini privat
de les seues normes Urbanístiques, per a adequar-lo al que establix l’article 6.4 Regulació d’usos, apartat C, Ús terciari, punt 6, i apartat D, Ús
dotacional, punt 6, de les normes urbanístiques del PGOU vigent.
Previo acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 13.12.2010, se expone a
información pública por un plazo de 30 días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, la modificación número 2 del Plan Parcial Industrial del
Sector 1 de Montserrat, consistente en la modificación del artículo 35.
Normas del suelo de dominio privado de sus normas urbanísticas, para
adecuarlo a lo establecido en el artículo 6.4 Regulación de usos, apartado
C, Uso terciario, punto 6 y apartado D, Uso dotacional, punto 6, de las
normas urbanísticas del PGOU vigente
La propuesta de la modificación y la documentación que le acompaña se hallan en las dependencias del Ayuntamiento (plaza de l’Església,
1, Montserrat) para su consulta pública y presentación de las alegaciones que se consideren oportunas, en horario de 09.00 a 13.00 horas, de
lunes a viernes.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 94.1 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
La proposta de la modificació i la documentació que l’acompanya es troben en les dependències de l’Ajuntament (plaça de l’Església, 1, Montserrat) per a la seua consulta pública i presentació de les
al·legacions que es consideren oportunes, en horari de 09.00 a 13.00
hores, de dilluns a divendres.
El que es fa públic en compliment de l’article 94.1 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Montserrat, 16 de desembre de 2010.– L’alcaldessa: Laura Sanjuán
Campos.
Montserrat, 16 de diciembre de 2010.– La alcaldesa: Laura Sanjuán
Campos.
Num. 6436 / 12.01.2011
Ajuntament de Montserrat
1048
Ayuntamiento de Montserrat
Informació pública de l’aprovació inicial de la proposta de
la modificació puntual número 28 del Pla General d’Ordenació Urbana de Montserrat, consistent en la modificació
d’ordenances urbanístiques. [2010/13772]
Información pública de la aprobación inicial de la propuesta de la modificación puntual número 28 del Plan
General de Ordenación Urbana de Montserrat, consistente
en la modificación de ordenanzas urbanísticas. [2010/13772]
Previ acord d’aprovació inicial adoptat pel Ple de l’Ajuntament, en
sessió ordinària de data 13.12.2010, s’exposa a informació pública per
un termini de 30 dies, a comptar de l’endemà de la publicació d’este
edicte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, la modificació
puntual núm. 28 del Pla General d’Ordenació Urbana de Montserrat,
consistent en la modificació de l’article 6.4 Regulació d’usos, apartat
C, Ús terciari, punt 6. A; basant-se en la indeterminació de l’esmentat
punt quant a les necessitats d’aparcament per a cada classe: comercial,
oficines, recreativa i de serveis.
Previo acuerdo de aprobación inicial adoptado por el Pleno del
Ayuntamiento, en sesión ordinaria de fecha 13.12.2010, se expone a
información pública por un plazo de 30 días, a contar desde el siguiente a la publicación de este edicto en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, la modificación puntual número 28 del Plan General de
Ordenación Urbana de Montserrat, consistente en la modificación del
artículo 6.4 Regulación de usos, apartado C, Uso terciario, punto 6. A;
en base a la indeterminación del referido punto en cuanto a las necesidades de aparcamiento para cada clase: comercial, oficinas, recreativa
y de servicios.
La propuesta de modificación puntual y la documentación que le
acompaña se hallan en las dependencias del Ayuntamiento (plaza de
l’Església, 1, Montserrat) para su consulta pública y presentación de las
alegaciones que se consideren oportunas, en horario de 09.00 a 13.00
horas, de lunes a viernes.
Lo que se hace público en cumplimiento del artículo 94.1 de la Ley
16/2005, de 30 de diciembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
La proposta de modificació puntual i la documentació que l’acompanya es troben en les dependències de l’Ajuntament (plaça de l’Església, 1, Montserrat) per a la seua consulta pública i presentació de les
al·legacions que es consideren oportunes, en horari de 09.00 a 13.00, de
dilluns a divendres.
El que es fa públic en compliment de l’article 94.1 de la Llei
16/2005, de 30 de desembre, de la Generalitat, Urbanística Valenciana.
Montserrat, 16 de desembre de 2010.– L’alcaldessa: Laura Sanjuán
Campos.
Montserrat, 16 de diciembre de 2010.– La alcaldesa: Laura Sanjuán
Campos.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Educació
1049
Conselleria de Educación
Licitació número CNMY10/IT00D/84. Contractació per
mitjà de procediment obert i tramitació ordinària i anticipada, de l’expedient de realització del mòdul de formació
en centres de treball (FCT) a Europa per a alumnes de FP
durant l’any 2011. [2011/37]
Licitación número CNMY10/IT00D/84. Contratación
mediante procedimiento abierto y tramitación ordinaria
y anticipada, del expediente de realizacion del modulo de
formacion en centros de trabajo (FCT) en Europa para
alumnos de FP durante el año 2011. [2011/37]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Règim
Econòmic, Servici de Contractació.
c) Número d’expedient: CNMY10/IT00D/84
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: realització del mòdul formació en centres
de treball (FCT) a Europa per a alumnes de FP durant l’any 2011.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana, Conselleria de Educación.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Régimen Económico, Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: CNMY10/IT00D/84
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: realización del módulo de formación en
centros de trabajo (FCT) en Europa para alumnos de FP durante el año
2011.
b) División por lotes y número: 7.
c) Plazo de ejecución: 10 meses, a contar desde la fecha de
formalización del contrato.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria y anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación, importe total: 835.740,00 euros
(IVA exento)
5. Garantías
a)Provisional: no se exige.
b) Definitiva: 5 por ciento del importe de adjudicación, excluido
el IVA, de conformidad con el artículo 83 de la Ley de Contratos del
Sector Público.
6. Anuncio y obtención de documentación e información.
– En la página WEB http://www.contratacion.gva.es
– Obtención de información:
a) Entidad: Conselleria de Educación, Dirección General de
Régimen Económico, Servicio de Contratación.
b) Domicilio: Av. Campanar núm 32, escalera 2, 2º piso.
c) Localidad y código postal: Valencia 46015.
d) Teléfono: 961 970 224 / 961 970 216
e) Telefax: 961 970 034 . Dirección de correo electrónico:
[email protected]
f) Consultas técnicas: 961 970 713
7. Requisitos específicos del contratista
Solvencia económica y técnica: la indicada en el apartado 8º del
Cuadro de Características del contrato.
Clasificación : no se exige.
8. Presentación de los sobres.
a).Plazo de Presentación de los sobres 1 (Documentación
administrativa), sobres 2 (Proposición técnica y relativa a criterios de
cuya ponderación dependa de un juicio de valor) y sobres 3 (Proposición
técnica y relativa a criterios cuantificables económicamente): Hasta el 1
de febrero de 2011 a las 14:00 horas.
b) Lugar de presentación:
Entidad: Registro General de la Conselleria de Educación.
Domicilio: av. de Campanar, 32
Localidad y código postal: Valencia 46015.
c) Admisión de Variantes: No.
9. Toda la información relativa al desarrollo de este procedimiento
se publicará en http://www.contratacion.gva.es
El resultado de la calificación previa de los sobres 1 se publicará
en la página WEB http://www.contratacion.gva.es el día 11 de febrero
de 2011.
La apertura del sobre 2 (Proposición técnica y relativa a criterios
cuya ponderación dependa de un juicio de valor) tendrá lugar en el
salón de actos de la Conselleria de Educación el día 17 de febrero de
2011 a las 12:00 horas. El día, hora y lugar de la apertura del sobre
3 se publicará en la plataforma de contratación de la Generalitat, una
vez se haya valorado la documentación presentada en el sobre 2, de
conformidad con lo establecido en el Reglamento de desarrollo social de
la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.
10. Gastos de anuncios: los gastos de anuncios serán por cuenta del
adjudicatario.
b) Divisió per lots i número: 7.
c) Termini d’execució: 10 mesos a comptar de la data de formalització del contracte.
3. Tramitació i procediment.
a) Tramitació: ordinària i anticipada.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació, import total: 835.740,00 Euros (IVA
exempt).
5. Garanties
a)Provisional: no s’exigix.
b)Definitiva: 5 per cent de l’import d’adjudicació, exclòs l’IVA, de
conformitat amb l’article 83 de la Llei de Contractes del Sector Públic.
6. Anunci i obtenció de documentació i informació.
– En la pàgina WEB http://www.contratacion.gva.es
– Obtenció d’informació:
a) Entitat: Conselleria d’Educació, Direcció General de Règim Econòmic, Servici de Contractació.
b) Domicili: Av. Campanar núm 32, escala 2, 2º pis.
c) Localitat i codi postal: València 46015.
d) Telèfon: 961 970 224 / 961 970 216
e) Telefax: 961 970 034 . Adreça de correu electrònic:
[email protected]
f) Consultes tècniques: 961 970 713.
7. Requisits específics del contractista
Solvència econòmica i tècnica: la indicada en l’apartat 8º del Quadre de Característiques del contracte.
Classificació : no s’exigix.
8. Presentació dels sobres.
a) Termini de presentació dels sobres 1 (Documentació administrativa), sobres 2 (Proposició tècnica i relativa a criteris de la ponderació del
qual depenga d’un juí de valor) i sobres 3 (Proposició tècnica i relativa
a criteris quantificables econòmicament): Fins a l’1 de febrer de 2011
a les 14:00 hores.
b) Lloc de presentació:
Entitat: Registre General de la Conselleria d’Educació.
Domicili: av. de Campanar, 32
Localitat i codi postal: València 46015.
c) Admissió de Variants: No.
9. Tota la informació relativa al desenrotllament d’este procediment
es publicarà en http://www.contratacion.gva.es
El resultat de la qualificació prèvia dels sobres 1 es publicarà en
la pàgina WEB http://www.contratacion.gva.es el dia 11 de febrer de
2011.
L’obertura del sobre 2 (Proposició tècnica i relativa a criteris la ponderació del qual depenga d’un juí de valor) tindrà lloc en la sala d’actes
de la Conselleria d’Educació el dia 17 de febrer de 2011 a les 12:00
hores. El dia, hora i lloc de l’obertura del sobre 3 es publicarà en la
plataforma de contractació de la Generalitat, una vegada s’haja valorat
la documentació presentada en el sobre 2, de conformitat amb el que
establix el Reglament de desplegament social de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
10. Despeses d’anuncis: les despeses d’anuncis seran per compte
de l’adjudicatari.
Num. 6436 / 12.01.2011
1050
11. Data d’enviament de l’anunci al Diari Oficial de la Unió Europea: 22 de desembre de 2010.
11. Fecha de envío del anuncio al Diario Oficial de la Unión
Europea: 22 de diciembre de 2010.
València, 22 de desembre de 2010.– El conseller d’Educació, p.d.
(RC 22.06.10, DOCV núm. 6301) la directora general de Règim Econòmic: María José Vargas Molina.
Valencia, 22 de diciembre de 2010.– El conseller de Educación,
p.d. (RC 22.06.10, DOCV nº 6301) la directora general de Régimen
Económico: María José Vargas Molina.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
Licitació número CNMY11/10. Redacció del projecte de
canalització del riu Girona i millora de les estructures
del pas del riu Girona al Verger i els Poblets (Alacant).
[2010/13823]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i
Habitatge
b) Dependència que tramita l’expedient: Servei de Contractació i
Assumptes Generals.
c) Número d’expedient: CNMY11/10.
2. Objecte del contracte
a) Descripció de l’objecte: redacció del projecte de canalització del
riu Girona i millora de les estructures del pas del riu Girona al Verger i
els Poblets (Alacant).
b) Divisió per lots i nombre: 1.
c) Lloc d’execució: el Verger i els Poblets (Alacant).
d) Termini d’execució: 15 mesos.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària, anticipada.
b) Procediment: obert.
c) Forma: oferta econòmica més avantatjosa en funció de diversos
criteris.
4. Pressupost base de licitació
Import total, IVA exclòs: cent dèsset mil cinc-cents euros
(117.500,00 €)
Import de l’IVA: vint-i-un mil cent cinquanta euros (21.150,00 €)
5. Garanties
Provisional: se’n dispensa.
Definitiva: 5% de l’import de l’adjudicació.
6. Obtenció de documentació i informació
a) Informació i obtenció de plecs: 961 973 507. Poden obtenir-se en
la pàgina web de licitació electrònica: <www.contractacion.gva.es>.
Consulta de plecs: Servei de Contractació i Assumptes Generals.
b) Obtenció d’informació administrativa: Secció de Contractació.
Tel.: 961 973 620.
c) Obtenció d’informació tècnica: Servei de Projectes d’Infraestructures Hidràuliques. Tel.: 963 862 172.
d) Adreça: c/ Francesc Cubells, 7.
e) Codi postal i localitat: 46011 València.
f) Tel.: 961 973 500.
g) Fax: 961 973 870.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: fins a l’últim
dia de presentació de proposicions.
7. Requisits específics del contractista
Els que s’estableixen en l’apartat G) del quadre de característiques
del plec de clàusules administratives particulars.
8. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: fins a les 14.00 hores del quinzé dia
natural comptador des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana. Si coincideix en dissabte,
es prorrogarà fins al primer dia hàbil següent.
b) Documentació que s’ha de presentar:
Sobre A, amb la documentació general. Sobre B, amb la proposició
tècnica. Sobre C, amb l’oferta econòmica. Les ofertes econòmiques
s’han d’ajustar al model establit en el plec de clàusules administratives
particulars.
c) Lloc de presentació:
Registre General de la Conselleria a València: c/ de Francesc
Cubells, 7.
Direcció Territorial d’Alacant: c/ de Churruca, 29.
Direcció Territorial de Castelló de la Plana: av. dels Germans
Bou, 47.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir la seua
oferta: dos mesos des de l’obertura de proposicions econòmiques.
e) Admissió de variants: no s’hi admeten variants.
9. Obertura d’ofertes
1051
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
Licitación número CNMY11/10. Redacción del proyecto de
encauzamiento del río Girona y mejora de las estructuras
del paso del río Girona en El Verger i Els Poblets (Alicante). [2010/13823]
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo
y Vivienda.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Asuntos Generales.
c) Número de expediente: CNMY11/10.
2. Objeto del contrato
a) Descripción del objeto: redacción del proyecto de encauzamiento
del río Girona y mejora de las estructuras del paso del río Girona en El
Verger i Els Poblets (Alicante).
b) División por lotes y número: 1.
c) Lugar de ejecución: El Verger i Els Poblets (Alicante).
d) Plazo de ejecución: 15 meses.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria, anticipada.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: oferta económica más ventajosa en función de varios criterios.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total, IVA excluido: ciento diecisiete mil quinientos euros
(117.500,00 €).
Importe del IVA: veintiún mil ciento cincuenta euros (21.150,00 €).
5. Garantías
Provisional: se dispensa.
Definitiva: 5% del importe de la adjudicación.
6. Obtención de documentación e información
a) Información y obtención de pliegos: 961 973 507. Pueden obtenerse en la página web de licitación electrónica: <www.contratacion.
gva.es>.
Consulta de pliegos: Servicio de Contratación y Asuntos Generales.
b) Obtención de información administrativa: Sección de Contratación. Tel: 961 973 620.
c) Obtención de información técnica: Servicio de Proyectos de
Infraestructuras Hidráulicas. Tel.: 963 862 172.
d) Domicilio: c/ Francisco Cubells, 7.
e) Localidad y código postal: Valencia 46011.
f) Tel.: 961 973 500.
g) Fax: 961 973 870
h) Fecha límite de obtención de documentos e información: hasta el
último día de presentación de proposiciones
7. Requisitos específicos del contratista
Los que se establecen en el apartado G) del cuadro de
características del pliego de cláusulas administrativas particulares
8. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación
a) Fecha límite de presentación: hasta las 14.00 horas del decimoquinto día natural contado desde el día siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Diario Oficial de la Comunitat Valenciana. Si coincide en sábado, se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente.
b) Documentación que se ha de presentar:
Sobre A, con la documentación general. Sobre B, con la proposición
técnica. Sobre C, con la oferta económica. Las ofertas económicas se
ajustarán al modelo establecido en el pliego de cláusulas administrativas
particulares.
c) Lugar de presentación:
Registro General de la Conselleria en Valencia: c/ Francisco
Cubells, 7.
Dirección Territorial de Alicante: c/ Churruca, 29.
Dirección Territorial de Castellón de la Plana: av. Germans
Bou, 47.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: dos meses desde la apertura de proposciones económicas.
e) Admisión de variantes: no se admite variantes.
9. Apertura de ofertas
Num. 6436 / 12.01.2011
A la sala de juntes d’aquesta Conselleria, 2a planta; al mes a partir
de la data límit de recepció d’ofertes, a les 12.00 hores, en acte públic.
Si coincideix en dissabte, l’obertura s’efectuarà el següent dia hàbil.
1052
10. Despeses d’anunci
Són a càrrec de l’adjudicatari
11. L’adjudicació del contracte està condicionada a l’existència de
crèdit adequat i suficient en el pressupost de la Generalitat per a l’any
2011.
En la sala de juntas de esta Conselleria, 2ª planta; al mes a partir
de la fecha límite de recepción de ofertas, a las 12.00 horas, en acto
público. Si coincide en sábado, la apertura se efectuará el siguiente día
hábil.
10. Gastos de anuncio
Son a cargo del adjudicatario.
11. La adjudicación del contrato está condicionada a la existencia
de crédito adecuado y suficiente en el presupuesto de la Generalitat para
el año 2011.
València, 14 de desembre del 2010.– La secretària autonòmica, p. d.
(O 14.10.2009, DOCV núm. 6129, de 23.10.2009): M. Ángeles Ureña
Guillem.
Valencia, 14 de diciembre de 2010.– La secretaria autonómica, p. d.
(O 14.10.2009, DOCV 6129, de 23.10.2009): Mª Ángeles Ureña Guillem.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1053
Conselleria de Sanidad
Adjudicació provisional número 333/2010. Contractació
del Centre de Servici i Suport Informàtic en el Departament de Salut València La Fe. [2011/104]
Adjudicación provisional número 333/2010. Contratación
del Centro de Servicio y Soporte Informático en el Departamento de Salud Valencia La Fe. [2011/104]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de
Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Recursos Econòmics. carrer Misser Mascó, 31, 46010 – València. Telèfon 963
868 086, fax 963 860 162.
c) Número d’expedient: 333/2010.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de servicis.
b) Descripció de l’objecte: contractació del centre de servici i suport
informàtic.
c) Lots: –
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6295 de 23 de juny de
2010.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: quatre-cents noranta-cinc mil euros (495.000,00 €)
IVA exclòs; cinc-cents vuitanta-quatre mil cent euros (584.100,00 €)
IVA inclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 3 de desembre de 2010.
b) Contractista: OSIATIS, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: quatre-cents seixanta-cinc mil dos-cents
vuitanta-quatre euros amb cinquanta cèntims (465.284,50 €) IVA exclòs;
cinc-cents quaranta-nou mil trenta-cinc euros amb setanta-un cèntims
(549.035,71 €) IVA inclòs.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de
Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Recursos Económicos. Calle Micer Mascó, 31, 46010 – Valencia. Teléfono 963 868 086, fax 963 860 162.
c) Número de expediente: 333/2010.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: contratación del centro de servicio y
soporte informático.
c) Lotes: –
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6295 de 23
de junio de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: cuatrocientos noventa y cinco mil euros (495.000,00
€) IVA excluido; quinientos ochenta y cuatro mil cien euros (584.100,00
€) IVA incluido.
5. Adjudicación provisional
a) Fecha: 3 de diciembre de 2010.
b) Contratista: OSIATIS, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos sesenta y cinco mil doscientos ochenta y cuatro euros con cincuenta céntimos (465.284,50 €)
IVA excluido; quinientos cuarenta y nueve mil treinta y cinco euros con
setenta y un céntimos (549.035,71 €) IVA incluido.
València, 10 de gener de 2011.– El director general de Recursos
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy
Jiménez Cantos.
Valencia, 10 de enero de 2011.– El director general de Recursos
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941):
Eloy Jiménez Cantos.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1054
Conselleria de Sanidad
Adjudicació provisional número 383/2010. Servicis per a
la consultoria estratègica, execució i formació necessària per a la posada en marxa de l’Oficina Web (2.0) en la
Conselleria de Sanitat (CS) i en l’Agència Valenciana de
Salut (AVS). [2011/107]
Adjudicación provisional número 383/2010. Servicios para
la consultoría estratégica, ejecución y formación necesaria para la puesta en marcha de la Oficina Web (2.0) en la
Conselleria de Sanitat (CS) y en la Agencia Valenciana de
Salud (AVS). [2011/107]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de
Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Recursos Econòmics. carrer Misser Mascó, 31, 46010 – València. Telèfon 963
868 086, fax 963 860 162.
c) Número d’expedient: 383/2010.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de servicis.
b) Descripció de l’objecte: servicis per a la consultoria estratègica,
execució i formació necessària per a la posada en marxa de l’Oficina
Web (2.0).
c) Lots: –
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6344 de 31 d’agost de
2010.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: cinc-cents setanta mil dos-cents setanta-cinc euros amb
setanta-set cèntims (570.275,77 €) IVA exclòs; sis-cents setanta-dos mil
nou-cents vint-i-cinc euros amb quaranta-dos cèntims (672.925,42 €)
IVA inclòs.
5. Adjudicació provisional
a) Data: 22 de novembre de 2010.
b) Contractista: GMV Soluciones Globales Internet, SAU.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: quatre-cents vuitanta-quatre mil seixantatres euros amb setanta-un cèntims (484.063,71 €) IVA exclòs; cinc-cents
setanta-un mil cent noranta-cinc euros amb dívuit cèntims (571.195,18
€) IVA inclòs.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de
Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Recursos Económicos. Calle Micer Mascó, 31, 46010 – Valencia. Teléfono 963 868 086, fax 963 860 162.
c) Número de expediente: 383/2010.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: servicios para la consultoría estratégica,
ejecución y formación necesaria para la puesta en marcha de la Oficina
Web (2.0).
c) Lotes: –
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6344 de 31
de agosto de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: quinientos setenta mil doscientos setenta y cinco
euros con setenta y siete céntimos (570.275,77 €) IVA excluido; seiscientos setenta y dos mil novecientos veinticinco euros con cuarenta y
dos céntimos (672.925,42 €) IVA incluido.
5. Adjudicación provisional
a) Fecha: 22 de noviembre de 2010.
b) Contratista: GMV Soluciones Globales Internet, SAU.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: cuatrocientos ochenta y cuatro mil
sesenta y tres euros con setenta y un céntimos (484.063,71 €) IVA
excluido; quinientos setenta y un mil ciento noventa y cinco euros con
dieciocho céntimos (571.195,18 €) IVA incluido.
València, 10 de gener de 2011.– El director general de Recursos
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy
Jiménez Cantos.
Valencia, 10 de enero de 2011.– El director general de Recursos
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941):
Eloy Jiménez Cantos.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1055
Conselleria de Sanidad
Adjudicació definitiva número 134/2010. Adquisició
d’equips ecografia i diversos electromedicina per al nou
Hospital La Fe de València. [2011/108]
Adjudicación definitiva número 134/2010. Adquisición de
equipos ecografía y varios electromedicina para el nuevo
Hospital La Fe de Valencia. [2011/108]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de
Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Direcció General de Recursos Econòmics. carrer Misser Mascó, 31, 46010 – València. Telèfon 963
868 086, fax 963 860 162.
c) Número d’expedient: 134/2010.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de subministraments.
b) Descripció de l’objecte: adquisició d’equips ecografia i diversos
electromedicina.
c) Lots: 7 lots.
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6241 de 8 d’abril
de 2010.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: tres milions vuit-cents seixanta-un mil cent cinquantavuit euros amb vuitanta-vuit cèntims (3.861.158,88 €) IVA exclòs; quatre milions cent trenta-un mil quatre-cents quaranta euros (4.131.440,00
€) IVA inclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 1 de desembre de 2010.
b) Lot, contractista i import adjudicació (IVA inclòs):
Lot 1: Siemens, SA
(2.120.814,13 €)
Lot 2: Philips Ibèrica, SA
(1.090.093,42 €)
Lot 3: Telematic & Biomedical Services, SL
(179.862,12 €)
Lot 4: Controltecnia Instrumentación Científica, SL (21.598,92 €)
Lot 5: Controltecnia Instrumentación Científica, SL (5.076,00 €)
Lot 6: Desert
Lot 7: Merce V Electromedicina, SL
(61.620,54 €)
c) Nacionalitat: espanyola.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de
Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Dirección General de
Recursos Económicos. Calle Micer Mascó, 31, 46010 – Valencia. Teléfono 963 868 086, fax 963 860 162.
c) Número de expediente: 134/2010.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: adquisición de equipos ecografía y varios
electromedicina.
c) Lotes: 7 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana núm. 6241 de 8
de abril de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: tres millones ochocientos sesenta y un mil ciento cincuenta y ocho euros con ochenta y ocho céntimos (3.861.158,88 €) IVA
excluido; cuatro millones ciento treinta y un mil cuatrocientos cuarenta
euros (4.131.440,00 €) IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 1 de diciembre de 2010.
b) Lote, contratista e importe adjudicación (IVA incluido):
Lote 1: Siemens, SA
(2.120.814,13 €)
Lote 2: Philips Ibérica, SA
(1.090.093,42 €)
Lote 3: Telematic & Biomedical Services, SL
(179.862,12 €)
Lote 4: Controltecnia Instrumentación Científica, SL(21.598,92 €)
Lote 5: Controltecnia Instrumentacion Cientifica, SL (5.076,00 €)
Lote 6: Desierto
Lote 7: Merce V Electromedicina, SL
(61.620,54 €)
c) Nacionalidad: española.
València, 10 de gener de 2011.– El director general de Recursos
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy
Jiménez Cantos.
Valencia, 10 de enero de 2011.– El director general de Recursos
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941):
Eloy Jiménez Cantos.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1056
Conselleria de Sanidad
Adjudicació definitiva número 560/2010. Subministrament
del material necessari per a la realització d’hemodiàlisi en
l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Departament de Salut
Xàtiva-Ontinyent. [2010/13830]
Adjudicación definitiva número 560/2010. Suministro del
material necesario para la realización de hemodiálisis
en el Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, Departamento de
Salud Xàtiva-Ontinyent. [2010/13830]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de
Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut de
Xàtiva – Ontinyent. Carretera Xàtiva – Silla, km 2, 46800 – Xàtiva
(València). Telèfon 962 289 523, fax 962 289 572.
c) Número d’expedient: 560/2010.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de subministrament.
b) Descripció de l’objecte: material necessari per a la realització
d’hemodiàlisi.
c) Lots: —
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6350, de 8 de
setembre de 2010.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: un milió sis-cents noranta-sis mil cent vuitanta-vuit
euros (1.696.188,00 €) IVA exclòs; un milió vuit-cents trenta-un mil
vuit-cents vuitanta-tres euros amb quatre cèntims (1.831.883,04 €) IVA
inclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 2 de desembre de 2010.
b) Contractista: Nipro Europe, SA.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: un milió cinc-cents cinquanta-quatre mil
tres-cents quaranta-vuit euros (1.554.348,00 €) IVA exclòs; un milió siscents setanta-vuit mil sis-cents noranta-cinc euros amb vuitanta-quatre
cèntims euros (1.678.695,84 €) IVA inclòs.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de
Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud
de Xàtiva – Ontinyent. Carretera Xàtiva – Silla, km 2, 46800 – Xàtiva
(Valencia). Teléfono 962 289 523, fax 962 289 572.
c) Número de expediente: 560/2010.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: material necesario para la realización de
hemodiálisis.
c) Lotes: —
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6350, de 8
de septiembre de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: un millón seiscientos noventa y seis mil ciento ochenta y ocho euros (1.696.188,00 €) IVA excluido; un millón ochocientos
treinta y un mil ochocientos ochenta y tres euros con cuatro céntimos
(1.831.883,04 €) IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 2 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Nipro Europe, SA.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: un millón quinientos cincuenta y cuatro
mil trescientos cuarenta y ocho euros (1.554.348,00 €) IVA excluido; un
millón seiscientos setenta y ocho mil seiscientos noventa y cinco euros
con ochenta y cuatro céntimos euros (1.678.695,84 €) IVA incluido.
València, 21 de desembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy
Jiménez Cantos.
Valencia, 21 de diciembre de 2010.– El director general de Recursos
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941):
Eloy Jiménez Cantos.
Num. 6436 / 12.01.2011
1057
Conselleria de Sanitat
Conselleria de Sanidad
Adjudicació definitiva número 463/2010. Subministrament
de material d’usar i tirar d’Hemodinàmica, per al Departament de Salut d’Alacant - Hospital General. [2010/13832]
Adjudicación definitiva número 463/2010. Suministro de
material desechable de Hemodinámica, para el Departamento de Salud de Alicante - Hospital General. [2010/13832]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de
Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut
d’Alacant – Hospital General. Carrer Pintor Baeza, 12, 03010 – Alacant.
Telèfon 965 938 460, fax 965 249 759.
c) Número d’expedient: 463/2010.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de subministraments.
b) Descripció de l’objecte: subministrament de material d’usar i
tirar d’Hemodinàmica.
c) Lots: 20 lots.
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6312, de 16 de juliol
de 2010.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: concurs públic.
4. Pressupost base de licitació
Import total: tres milions quatre-cents dènou mil vuit-cents vinti-tres euros amb trenta-tres cèntims (3.419.823,33 €) IVA exclòs; tres
milions sis-cents cinquanta-nou mil dos-cents deu euros amb noranta-sis
cèntims (3.659.210,96 €) IVA inclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 10 de desembre de 2010.
b) Contractistes:
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de
Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud
de Alicante – Hospital General. Calle Pintor Baeza, 12, 03010 – Alicante. Teléfono 965 938 460, fax 965 249 759.
c) Número de expediente: 463/2010.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de suministros.
b) Descripción del objeto: suministro de material desechable de
Hemodinámica.
c) Lotes: 20 lotes.
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6312, de
16 de julio de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: concurso público.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: tres millones cuatrocientos diecinueve mil ochocientos veintitrés euros con treinta y tres céntimos (3.419.823,33 €) IVA
excluido; tres millones seiscientos cincuenta y nueve mil doscientos
diez euros con noventa y seis céntimos (3.659.210,96 €) IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 10 de diciembre de 2010.
b) Contratistas:
LOT
LICITADOR
OFERTA
IVA 8%
TOTAL
286.265,22
22.901,22
309.166,50
1
JOHNSON & JOHNSON, SA.
1.115,71
15.062,11
2
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
13.946,40
1.115,71
15.062,11
2.835,84
38.283,84
3
JOHNSON & JOHNSON, SA.
35.448,00
2.835,84
38.283,84
5.368,90
72.480,10
4
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
67.111,20
5.368,90
72.480,10
1.430,40
19.310,40
5
JOHNSON & JOHNSON, SA.
17.880,00
1.430,40
19.310,40
147.888,89
11.831,11
159.720,00
6
ABBOTT LABORATORIES, SA.
147.888,89
11.831,11
159.720,00
JOHNSON & JOHNSON, SA.
382.104,00
30.568,32
412.672,32
7
JOHNSON & JOHNSON, SA.
382.104,00
30.568,32
412.672,32
JOHNSON & JOHNSON, SA.
121.104,00
9.688,32
130.792,32
8
JOHNSON & JOHNSON, SA.
121.104,00
9.688,32
130.792,32
--
--
--
9
DESIERTO
--
--
--
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
142.272,00
11.381,76
153.653,76
10
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
142.272,00
11.381,76
153.653,76
1
JOHNSON & JOHNSON, SA.
2
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
13.946,40
3
JOHNSON & JOHNSON, SA.
35.448,00
4
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
67.111,20
5
JOHNSON & JOHNSON, SA.
17.880,00
6
ABBOTT LABORATORIES, SA.
7
8
9
DESERT
10
LOTE
LICITADOR
OFERTA
IVA 8%
TOTAL
286.265,22
22.901,22
309.166,50
11
ABBOTT LABORATORIES, SA.
555.555,56
44.444,44
600.000,00
11
ABBOTT LABORATORIES, SA.
555.555,56
44.444,44
600.000,00
12
JOHNSON & JOHNSON, SA.
372.240,00
29.779,20
402.019,20
12
JOHNSON & JOHNSON, SA.
372.240,00
29.779,20
402.019,20
13
ABBOTT LABORATORIES, SA.
15.740,74
1.259,26
17.000,00
13
ABBOTT LABORATORIES, SA.
15.740,74
1.259,26
17.000,00
14
B. BRAUN SURGICAL, SA.
43.332,96
3.466,64
46.799,60
14
B. BRAUN SURGICAL, SA.
43.332,96
3.466,64
46.799,60
15
ABBOTT LABORATORIES, SA.
413.888,89
33.111,11
447.000,00
15
ABBOTT LABORATORIES, SA.
413.888,89
33.111,11
447.000,00
16
ABBOTT LABORATORIES, SA.
63.888,89
5.111,11
69.000,00
16
ABBOTT LABORATORIES, SA.
63.888,89
5.111,11
69.000,00
17
ABBOTT LABORATORIES, SA.
27.777,78
2.222,22
30.000,00
17
ABBOTT LABORATORIES, SA.
27.777,78
2.222,22
30.000,00
18
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
233.760,00
18.700,80
252.460,80
18
TERUMO EUROPE ESPAÑA, SL.
233.760,00
18.700,80
252.460,80
19
MOVACO, SA.
4.023,36
321,87
4.345,23
19
MOVACO, SA.
4.023,36
321,87
4.345,23
20
DESERT
--
--
--
20
DESIERTO
--
--
--
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: dos milions nou-cents quaranta-quatre
mil dos-cents vint-i-set euros amb noranta-cinc cèntims (2.944.227,95
€) IVA exclòs; tres milions cent setanta-nou mil set-cents seixanta-sis
euros amb dènou cèntims (3.179.766,19 €) IVA inclòs.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: dos millones novecientos cuarenta y
cuatro mil doscientos veintisiete euros con noventa y cinco céntimos
(2.944.227,95 €) IVA excluido; tres millones ciento setenta y nueve mil
setecientos sesenta y seis euros con diecinueve céntimos (3.179.766,19
€) IVA incluido.
València, 21 de desembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy
Jiménez Cantos.
Valencia, 21 de diciembre de 2010.– El director general de Recursos
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941):
Eloy Jiménez Cantos.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1058
Conselleria de Sanidad
Adjudicació definitiva número 486/2010. Servici de manteniment d’ascensors a l’Hospital de la Plana i centres de
salut del Departament de la Plana. [2010/13835]
Adjudicación definitiva número 486/2010. Servicio de
mantenimiento de ascensores en el Hospital de la Plana y
centros de salud del Departamento de la Plana. [2010/13835]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Agència Valenciana de
Salut.
b) Dependència que tramita l’expedient: Departament de Salut
de la Plana. Carretera Vila-real – Borriana, km 0,5, 12540 – Vila-real
(Castelló). Telèfon: 964 357 733, fax: 964 357 635.
c) Número d’expedient: 486/2010.
2. Objecte del contracte
a) Tipus de contracte: contracte de servicis.
b) Descripció de l’objecte: manteniment d’ascensors.
c) Lots: —
d) Butlletí o diari oficial i data de publicació de l’anunci de licitació:
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6329, de 10 d’agost
de 2010.
3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Forma: diversos criteris d’adjudicació.
4. Pressupost base de licitació
Import total: cent quaranta-dos mil dos-cents euros (142.200 €) IVA
exclòs; cent seixanta-set mil set-cents noranta-sis euros (167.796 €)
IVA inclòs.
5. Adjudicació definitiva
a) Data: 7 de desembre de 2010.
b) Contractista: Ascensores Pertor, SL.
c) Nacionalitat: espanyola.
d) Import d’adjudicació: setanta-set mil dos-cents catorze euros amb
seixanta cèntims (77.214,60 €) IVA exclòs; noranta-un mil cent tretze
euros amb vint-i-tres cèntims (91.113,23 €) IVA inclòs.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Agencia Valenciana de
Salud.
b) Dependencia que tramita el expediente: Departamento de Salud
de la Plana. Carretera Vila-real – Burriana, km 0,5, 12540–Vila-real
(Castellón). Teléfono: 964 357 733, fax: 964 35 76 35.
c) Número de expediente: 486/2010.
2. Objeto del contrato
a) Tipo de contrato: contrato de servicios.
b) Descripción del objeto: mantenimiento de ascensores.
c) Lotes: —
d) Boletín o diario oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: Diari Oficial de la Comunitat Valenciana número 6329, de
10 de agosto de 2010.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
c) Forma: varios criterios de adjudicación.
4. Presupuesto base de licitación
Importe total: ciento cuarenta y dos mil doscientos euros (142.200
€) IVA excluido; ciento sesenta y siete mil setecientos noventa y seis
euros (167.796 €) IVA incluido.
5. Adjudicación definitiva
a) Fecha: 7 de diciembre de 2010.
b) Contratista: Ascensores Pertor, SL.
c) Nacionalidad: española.
d) Importe de adjudicación: setenta y siete mil doscientos catorce
euros con sesenta céntimos (77.214,60 €) IVA excluido; noventa y un
mil ciento trece euros con veintitrés céntimos (91.113,23 €) IVA incluido.
València, 21 de desembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics (Decret 25/2005, de 4 de febrer, DOGV núm. 4941): Eloy
Jiménez Cantos.
Valencia, 21 de diciembre de 2010.– El director general de Recursos
Económicos (Decreto 25/2005, de 4 de febrero, DOGV núm. 4941):
Eloy Jiménez Cantos.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Infraestructures i Transport
1059
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Resolució de 14 de desembre de 2010, de la Conselleria
d’Infraestructures i Transport, per la qual es fan públiques
les adjudicacions que a continuació s’indiquen, expedient
2008/05/117 i altres, de conformitat amb el que establix
l’article 138 de la Llei de Contractes del Sector Públic i
en la disposició final segona del Reial Decret 817/2009,
pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. [2010/13890]
Resolución de 14 de diciembre de 2010, de la Conselleria de Infraestructuras y Transporte, por la que se hacen
públicas las adjudicaciones que a continuación se relacionan, expediente 2008/05/117 y otros, de conformidad con
lo establecido en el artículo 138 de la Ley de Contratos del
Sector Público y en la disposición final segunda del Real
Decreto 817/2009, por el que se desarrolla parcialmente la
Ley 30/2007 de Contratos del Sector Público. [2010/13890]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2008/05/117.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: remodelació i adequació del c/ Mestre Macià en la
seua confluència amb pl. Sant Cristòfol (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 11.11.2009.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 459.506,52 euros. IVA (%) 16. Import total: 533.027,56
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 04.11.2010.
b) Contractista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 371.293,10 euros. IVA (%) 18.
Import total: 438.125,86 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2008/05/117.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: Remodelación y adecuación de c/ Mestre Macià en
su confluencia con p/ San Cristóbal (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 11.11.2009.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto; 459.506,52 euros. IVA (%) 16. Importe total:
533.027,56 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 04.11.2010.
b) Contratista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto:: 371.293,10 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 438.125,86 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/05/204.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: ordenació viària i millora de l’escena urbana c/ Bisbe
Rocamora. Orihuela (PIP). (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 481.105,55 euros. IVA (%) 16. Import total: 558.082,44
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 17.11.2010.
b) Contractista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 407.544,51 euros. IVA (%) 18.
Import total: 480.902,52 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/05/204.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: ordenación viaria y mejora de escena urbana c/Obispo Rocamora. Orihuela (PIP). (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233252-0.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 481.105,55 euros. IVA (%) 16. Importe total:
558.082,44 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 17.11.2010.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto:: 407.544,51 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 480.902,52 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Num. 6436 / 12.01.2011
1060
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/05/241.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reurbanització de vials de la població. Riba-roja de
Túria (PIP). (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233252-0.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 187.639,69 euros. IVA (%) 18. Import total: 221.414,84
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 28.10.2010.
b) Contractista: Grup Bertolín, SAU.
c) Import d’adjudicació: Import net: 140.316,96 euros. IVA (%) 18.
Import total: 165.574,01 euros.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/05/241.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: reurbanización viales población. Riba-roja de Túria
(PIP). (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233252-0.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 187.639,69 euros. IVA (%) 18. Importe total:
221.414,84 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 28.10.2010.
b) Contratista: Grupo Bertolín SAU.
c) Importe de adjudicación: Importe neto:: 140.316,96 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 165.574,01 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/05/270.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: Urbanització Joan Fuster. 2a fase. Alacant. PIP.
c) Lot: N.
d) CPV: 45236250-7.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 18.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 544.284 euros. IVA (%) 16. Import total: 631.369,44
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 09.11.2010
b) Contractista: Elecnor, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 465.476,01 euros. IVA (%) 18.
Import total: 549.261,69 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/05/270.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: Urbanización Joan Fuster. 2ª fase. Alicante. PIP.
c) Lote: N.
d) CPV: 45236250-7.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 18.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 544.284 euros. IVA (%) 16. Importe total: 631.369,44
euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 09.11.2010
b) Contratista: Elecnor, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto:: 465.476,01 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 549.261,69 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/05/343.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: remodelació de la mitjana av. Juan Bautista Lafora i
Jovellanos d’Alacant (PIP).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233280-5.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 507.619,52 euros. IVA (%) 16. Import total: 588.838,64
euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/05/343.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: remodelación mediana av. Juan Bautista Lafora y
Jovellanos de Alicante (PIP).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233280-5.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 507.619,52 euros. IVA (%) 16. Importe total:
588.838,64 euros.
Num. 6436 / 12.01.2011
1061
5. Adjudicació
a) Data: 18.11.2010.
b) Contractista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 428.000 euros. IVA (%) 18.
Import total: 505.040 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 18.11.2010.
b) Contratista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto:: 428.000 euros. IVA (%)
18. Importe total: 505.040 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/167.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-projecte de construcció del Corredor Verd d’Altea, fase I (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 1.039.099,03 euros. IVA (%) 18. Import total:
1.226.136,85 euros.
5. Adjudicació
a) Data: 11.11.2010.
b) Contractista: Dinámica Medioambiental, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 914.407,14 euros. IVA (%) 18.
Import total: 1.079.000,42 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/167.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-proyecto de construcción Corredor Verde de
Altea fase I (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.039.099,03 euros. IVA (%) 18. Importe total:
1.226.136,85 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 11.11.2010.
b) Contratista: Dinámica Medioambiental, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto:: 914.407,14 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 1.079.000,42 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/169.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-bulevard de les Amèriques a Calp (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 1.511.857,5 euros. IVA (%) 18. Import total:
1.783.991,85 euros.
5. Adjudicació
a) Data: 04.11.2010.
b) Contractista: Aglomerados Los Serranos, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 1.341.959,32 euros. IVA (%)
18. Import total: 1.583.512 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/169.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-bulevar de las Américas en Calp (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.511.857,5 euros. IVA (%) 18. Importe total:
1.783.991,85 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 04.11.2010.
b) Contratista: Aglomerados Los Serranos, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto:: 1.341.959,32 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 1.583.512 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/206.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/206.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
Num. 6436 / 12.01.2011
b) Descripció: PIP-projecte de reasfaltat, enllumenat i eliminació de
barreres arquitectòniques en diversos carrers de Mislata (València).
1062
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 1.134.679,01 euros. IVA (%) 18. Import total:
1.338.921,23 euros.
5. Adjudicació
a) Data: 24.11.2010.
b) Contractista: CLEOP, SA (Compañía Levantina de Edificación
y Obras Públicas).
c) Import d’adjudicació: Import net: 997.114,39 euros. IVA (%) 18.
Import total: 1.176.594,98 euros.
b) Descripción: PIP-proyecto de reasfaltado, alumbrado y eliminación de barreras arquitectónicas en diversas calles de Mislata (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.134.679,01 euros. IVA (%) 18. Importe total:
1.338.921,23 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 24.11.2010.
b) Contratista: CLEOP, SA (Compañía Levantina de Edificación y
Obras Públicas).
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 997.114,39 euros. IVA
(%) 18 Importe total: 1.176.594,98 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/207.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <<www.contractacion.gva.es>.>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-projecte d’infraestructures en xarxes de transport
viàries i d’urbanització a Alzira (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 30.04.2010
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 966.464,16 euros. IVA (%) 18. Import total: 1.140.427,71
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 05.11.2010.
b) Contractista: Asfaltos Guerola, SAU–Emosa Construcciones y
Obras Públicas, SA (UTE Alzira).
c) Import d’adjudicació: Import net: 867.401,58 euros. IVA (%) 18.
Import total: 1.023.533,86 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/207.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-proyecto de infraestructuras en redes de transporte viarias y de urbanización en Alzira (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30.04.2010
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 966.464,16 euros. IVA (%) 18. Importe total:
1.140.427,71 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 05.11.2010.
b) Contratista: Asfaltos Guerola Sau–Emosa Construcciones y
Obras Públicas, SA (UTE Alzira) .
c) Importe de adjudicación: importe neto: 867.401,58 euros. IVA
(%) 18. Importe total:1.023.533,86 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/218.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-reurbanització de Covazma sud a Godella
(València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 27.04.2010
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 393.486,92 euros. IVA (%) 18. Import total: 464.314,57
euros.
5. Adjudicació
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/218.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-reurbanización de Covazma sur en Godella
(Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27.04.2010
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 393.486,92 euros. IVA (%) 18. Importe total:
464.314,57 euros.
5. Adjudicación
Num. 6436 / 12.01.2011
1063
a) Data: 22.11.2010.
b) Contractista: Pavasal Empresa Constructora, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 349.849,12 euros. IVA (%) 18.
Import total: 412.821,96 euros.
a) Fecha: 22.11.2010.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 349.849,12 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 412.821,96 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/233.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-projecte d’urbanització de l’àrea de repartiment
núm. 1, vials de la parcel·la escolar a la Font d’En Carròs (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 14.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 455.800,21 euros. IVA (%) 18. Import total: 537.844,25
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 17.11.2010.
b) Contractista: Construcciones Salvador Micó, SLU.
c) Import d’adjudicació: Import net: 411.222,94 euros. IVA (%) 18.
Import total: 485.243,07 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/233.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-proyecto de urbanización área de reparto nº 1
viales parcela escolar en la Font d’En Carròs (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 14.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 455.800,21 euros. IVA (%) 18. Importe total:
537.844,25 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 17.11.2010.
b) Contratista: Construcciones Salvador Micó, SLU.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 411.222,94 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 485.243,07 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/261.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-projecte de remodelació, millora urbana de l’entorn dels carrers Jaime I i Santiago Apóstol de Chiva (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 03.02.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 241.675,96 euros. IVA (%) 18. Import total: 285.177,63
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 09.11.2010.
b) Contractista: Pavasal Empresa Constructora, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 229.542,37 euros. IVA (%) 18.
Import total: 270.860 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/261.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-proyecto de remodelación. mejora urbana del
entorno de las calles Jaime I y Santiago Apóstol de Chiva (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 03.02.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 241.675,96 euros. IVA (%) 18. Importe total:
285.177,63 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 09.11.2010.
b) Contratista: Pavasal Empresa Constructora, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 229.542,37 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 270.860 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/275.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/275.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
Num. 6436 / 12.01.2011
1064
b) Descripció: PIP-projecte d’equipaments en la parcel·la de sistema
general del sector residencial d’Entrenúcleos. Massamagrell (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 30.04.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 1.054.314,25 euros. IVA (%) 18. Import total:
1.244.090,82 euros.
5. Adjudicació
a) Data: 22.11.2010.
b) Contractista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 955.735,87 euros. IVA (%) 18.
Import total: 1.127.768,33 euros.
b) Descripción: PIP-proyecto de equipamientos en la parcela de
sistema general del sector residencial de Entrenúcleos. Massamagrell
(Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30.04.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 1.054.314,25 euros. IVA (%) 18. Importe total:
1.244.090,82 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 22.11.2010.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 955.735,87 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 1.127.768,33 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/09/353.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contractacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP-millora de la pavimentació al barri de Los
Segundas a Pilar de la Horadada (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 27.04.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 340.876,8 euros. IVA (%) 18. Import total: 402.234,62
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 10.11.2010.
b) Contractista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 319.776,53 euros. IVA (%) 18.
Import total: 377.336,3 euros
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/09/353.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP-mejora de pavimentación en el barrio de Los
Segundas en Pilar de la Horadada (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 27.04.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 340.876,8 euros. IVA (%) 18. Importe total:
402.234,62 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 10.11.2010.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 319.776,53 euros. IVA
(%) 18 Importe total: 377.336,3 euros
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/11/248.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció: direcció i control tècnic dels projectes del Pla Estratègic de la Comunitat Valenciana 2010/2012.
c) Lot: N.
d) CPV: 74210000-4.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE,
DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 16.12.2009,
16.12.2009, 15.12.2009.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 850.000 euros. IVA (%) 16. Import total: 986.000
euros.
5. Adjudicació
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/11/248.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: dirección y control técnico de los proyectos del plan
estratégico Comunitat Valenciana 2010/2012.
c) Lote: N.
d) CPV: 74210000-4.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE,
DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16.12.2009,
16.12.2009, 15.12.2009.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 850.000 euros. IVA (%) 16. Importe total: 986.000
euros.
5. Adjudicación
Num. 6436 / 12.01.2011
1065
a) Data: 22.11.2010.
b) Contractista: Planeamiento Vial PV7, SL.
c) Import d’adjudicació: Import net: 799.000 euros. IVA (%) 18.
Import total: 942.820 euros.
a) Fecha: 22.11.2010.
b) Contratista: Planeamiento Vial PV7, SL.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 799.000 euros. IVA (%)
18. Importe total: 942.820 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/11/309.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció: suport divisió a la realització d’estudis tècnics en
matèria aeroportuària 2010-2011. (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 74210000-4.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE,
DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 29.01.2010,
28.01.2010, 29.01.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 354.500 euros. IVA (%) 16. Import total: 411.220
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 22.11.2010.
b) Contractista: Técnica y Proyectos, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 333.000 euros. IVA (%) 18.
Import total: 392.940 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/11/309.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: apoyo división realización estudios técnicos materia
aeroportuaria 2010-2011. (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 74210000-4.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE,
DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 29.01.2010,
28.01.2010, 29.01.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 354.500 euros. IVA (%) 16. Importe total: 411.220
euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 22.11.2010.
b) Contratista: Técnica y Proyectos, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 333.000 euros. IVA (%)
18. Importe total: 392.940 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/13/202.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contractacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP infraestructura de millores de l’accessibilitat
viària amb aparcament subterrani, adequació de la plaça i del mercat
municipal a Picassent. (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45223310-2.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 16.02.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 2.387.005,87 euros. IVA (%) 18. Import total:
2.816.666,93 euros.
5. Adjudicació
a) Data: 27.10.2010.
b) Contractista: UTE Mercado Picassent Llei 18/1982 (Ageval, SA.
Sedesa Obras y Servicios, SA.)
c) Import d’adjudicació: Import net: 1.959.640,86 euros. IVA (%)
18. Import total: 2.312.376,22 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/13/202.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. infraestructura de mejoras de la accesibilidad
viaria con aparcamiento subterráneo, adecuación plaza y mercado municipal en Picassent. (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45223310-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 16.02.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 2.387.005,87 euros. IVA (%) 18. Importe total:
2.816.666,93 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 27.10.2010.
b) Contratista: UTE Mercado Picassent Ley 18/1982 (Ageval, SA.
Sedesa Obras y Servicios SA.)
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 1.959.640,86 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 2.312.376,22 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2009/13/351.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2009/13/351.
Num. 6436 / 12.01.2011
1066
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció: PIP. Aparcament subterrani a la plaça del Mercat a
Algemesí. (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 74231100-8.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV, BOE,
DOUE.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 12.05.2010,
29.05.2010, 01.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 249.016,52 euros. IVA (%) 18. Import total: 293.839,49
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 04.11.2010.
b) Contractista: UTE Inocsa-Proyco.
c) Import d’adjudicació: Import net: 220.690,36 euros. IVA (%) 18.
Import total: 260.414,62 euros.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: PIP. Aparcamiento subterráneo en plaza Mercado
en Algemesí. (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 74231100-8.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV, BOE,
DOUE.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 12.05.2010,
29.05.2010, 01.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 249.016,52 euros. IVA (%) 18. Importe total:
293.839,49 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 04.11.2010.
b) Contratista: UTE Inocsa-Proyco.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 220.690,36 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 260.414,62 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/05/72.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra
b) Descripció: remodelació de la plaça de la Iglesia a la pedania de
Torremendo a Orihuela.
c) Lot: N.
d) CPV: 45233252-0
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 253.100,55 euros. IVA (%) 16. Import total: 293.596,64
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 19.11.2010.
b) Contractista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 227.486,77 euros. IVA (%) 18.
Import total: 268.434,39 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/05/72.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra
b) Descripción: remodelación de la plaza de la Iglesia en la pedanía
de Torremendo en Orihuela.
c) Lote: N.
d) CPV: 45233252-0
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 253.100,55 euros. IVA (%) 16. Importe total:
293.596,64 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 19.11.2010.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 227.486,77 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 268.434,39 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/05/88.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: reurbanització de l’albereda de Sagunt (PIP) (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233140-2.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.06.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/05/88.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: reurbanización alameda de Sagunto (PIP) (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233140-2.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.06.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Num. 6436 / 12.01.2011
1067
Import net: 627.657,45 euros. IVA (%) 16. Import total: 728.082,64
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 19.11.2010.
b) Contractista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 515.000 euros. IVA (%) 18.
Import total: 607.700 euros.
Importe neto: 627.657,45 euros. IVA (%) 16. Importe total:
728.082,64 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 19.11.2010.
b) Contratista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 515.000 euros. IVA (%)
18. Importe total: 607.700 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/13.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Condicionament del solar de davant del CP Reis
Catòlics a Petrer (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 31.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 203932,19 euros. IVA (%) 18. Import total: 240639,99
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 23.11.2010.
b) Contractista: Geosa Urbana, SL.
c) Import d’adjudicació: Import net: 185.578,3 euros. IVA (%) 18.
Import total: 218.982,39 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/13.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Acondicionamiento del solar frente CP Reyes
Católicos en Petrer (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 203.932,19 euros. IVA (%) 18. Importe total:
240.639,99 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 23.11.2010.
b) Contratista: Geosa Urbana SL.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 185.578,3 euros. IVA (%)
18. Importe total: 218.982,39 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/20.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Obres de l’eix comercial de l’àrea urbana: millora i condicionament de carrers a Villena (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV:45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 937.932,2 euros. IVA (%) 18. Import total: 1.106.760
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 24.11.2010.
b) Contractista: Saico, SA. Intagua de Construcciones y Servicios.
c) Import d’adjudicació: Import net: 837.104,49 euros. IVA (%) 18.
Import total: 987.783,3 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/20.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Obras del eje comercial área urbana: mejora y
acondicionamiento de calles en Villena (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV:45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 937.932,2 euros. IVA (%) 18. Importe total: 1.106.760
euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 24.11.2010.
b) Contratista: Saico, SA. Intagua de Construcciones y Servicios.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 837.104,49 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 987.783,3 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/30.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/30.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
Num. 6436 / 12.01.2011
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció: PIP. Prestació de servicis per a la realització de tots
aquells treballs relatius a la direcció d’obra del Pla Especial de Suport a
la Inversió Productiva als municipis de Calp i Altea (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 71311210.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 19.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 180509,51 euros. IVA (%) 18. Import total: 213001,22
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 04.11.2010.
b) Contractista: UTE Altea (Estudios y Proyectos, SL–Urbanistas
Ingenieros, SA)
c) Import d’adjudicació: Import net: 158.467,8 euros. IVA (%) 18.
Import total: 186.992 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/31.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: servici.
b) Descripció: PIP. Prestació de servicis per a la realització de tots
aquells treballs relatius a la direcció d’obra del Pla Especial de Suport a
la Inversió Productiva als municipis d’Elda, Petrer i Villena (Alacant).
1068
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: PIP. Prestación de servicios para la realización de
todos aquellos trabajos relativos a la dirección de obra del Plan Especial
de Apoyo a la Inversión Productiva en los municipios de Calp y Altea
(Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 71311210.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 180.509,51 euros. IVA (%) 18. Importe total:
213.001,22 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 04.11.2010.
b) Contratista: UTE Altea (Estudios y Proyectos, SL–Urbanistas
Ingenieros, SA)
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 158.467,8 euros. IVA (%)
18. Importe total: 186.992 euros.
c) Lot: N.
d) CPV: 71311210.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 19.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 120.745,8 euros. IVA (%) 18. Import total: 142.480,04
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 22.11.2010.
b) Contractista: Isimat Consulting, SL.
c) Import d’adjudicació: Import net: 105.652,57 euros. IVA (%) 18.
Import total: 124.670,03 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/31.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: servicio.
b) Descripción: PIP. Prestación de servicios para la realización de
todos aquellos trabajos relativos a la dirección de obra del Plan Especial
de Apoyo a la Inversión Productiva en los municipios de Elda, Petrer y
Villena (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 71311210.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 19.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 120.745,8 euros. IVA (%) 18. Importe total:
142.480,04 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 22.11.2010.
b) Contratista: Isimat Consulting SL.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 105.652,57 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 124.670,03 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/56.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Obres de consolidació i reparació del carrer de
la Tella a Altea (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.04.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària
b) Procediment: obert.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/56.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Obras de consolidación y reparación de la calle
La Tella en Altea (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV:45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.04.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria
b) Procedimiento: abierto.
Num. 6436 / 12.01.2011
1069
4. Pressupost base de licitació
Import net: 257.549,48 euros. IVA (%) 18. Import total: 303.908,39
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 23.11.2010.
b) Contractista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 236.069,85 euros. IVA (%) 18.
Import total: 278.562,42 euros.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 257.549,48 euros. IVA (%) 18. Importe total:
303.908,39 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 23.11.2010.
b) Contratista: Constructora Hormigones Martínez, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 236.069,85 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 278.562,42 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/74.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Rehabilitació de l’entorn i accessos a la urbanització Blue Lagoon a San Miguel de Salinas (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: urgent.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 193.780,01 euros. IVA (%) 18. Import total: 228.660,41
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 04.11.2010.
b) Contractista: Beneaguas 200 Ob. Públicas, SL.
c) Import d’adjudicació: Import net: 145.450,4 euros. IVA (%) 18.
Import total: 171.631,47 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/74.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Rehabilitación del entorno y accesos a urbanización Blue Lagoon en San Miguel de Salinas (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: urgente.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 193.780,01 euros. IVA (%) 18. Importe total:
228.660,41 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 04.11.2010.
b) Contratista: Beneaguas 200 Ob.Públicas, SL.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 145.450,4 euros. IVA (%)
18. Importe total: 171..631,47 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/75.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Obres d’urbanització de la plaça pública a la
avinguda de la Marina de Benissa (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV:45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 228.337,62 euros. IVA (%) 18. Import total: 269.438,39
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 19.11.2010.
b) Contractista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 211.355,93 euros. IVA (%) 18.
Import total: 249.400 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/75.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Obras de urbanización de la plaza pública en la
avenida Marina de Benissa (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV:45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 228.337,62 euros. IVA (%) 18. Importe total:
269.438,39 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 19.11.2010.
b) Contratista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 211.355,93 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 249.400 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/104.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/104.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
Num. 6436 / 12.01.2011
1070
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Rehabilitació de parcs i jardins Sant Francesc de
Sales a Elda (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 30.04.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 470494,92 euros. IVA (%) 18. Import total: 555184
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 05.11.2010
b) Contractista: Aglomerados Los Serranos, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 411.683,02 euros. IVA (%) 18.
Import total: 485.785,96 euros.
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Rehabilitación parques y jardines San Francisco de Sales en Elda (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 30.04.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 470.494,92 euros. IVA (%) 18. Importe total: 555.184
euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 05.11.2010
b) Contratista: Aglomerados Los Serranos, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 411.683,02 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 485.785,96 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/107.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Rehabilitació parcs i jardins Concòrdia, Joventut
i diversos a Elda (Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 21.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 391.816,95 euros. IVA (%) 18. Import total: 462.344
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 23.11.2010.
b) Contractista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 353.898,31 euros. IVA (%) 18.
Import total: 417.600 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/107.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Rehabilitación parques y jardines Concordia,
Juventud y varios en Elda (Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 21.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 391.816,95 euros. IVA (%) 18. Importe total: 462.344
euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 23.11.2010.
b) Contratista: Ecisa, Compañía General de Construcciones, SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 353.898,31 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 417.600 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/111.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Urbanització de vials a Banyeres de Mariola
(Alacant).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Mitjà de publicació de l’anunci de licitació: DOCV.
f) Data de publicació de l’anunci de licitació: 31.05.2010.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 220.814,4 euros. IVA (%) 18. Import total: 260.560,99
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 09.11.2010.
b) Contractista: Asfaltos Guerola, SAU.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/111.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Urbanización viales en Banyeres de Mariola
(Alicante).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
e) Medio de publicación del anuncio de licitación: DOCV.
f) Fecha de publicación del anuncio de licitación: 31.05.2010.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 220.814,4 euros. IVA (%) 18. Importe total:
260.560,99 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 09.11.2010.
b) Contratista: Asfaltos Guerola SAU.
Num. 6436 / 12.01.2011
1071
c) Import d’adjudicació: Import net: 209.773,67 euros. IVA (%) 18.
Import total: 247.532,93 euros.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 209.773,67 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 247.532,93 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/135.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Projecte del carril bici des del municipi d’Aldaia
fins al centre comercial Bonaire a Aldaia (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 178.220,41 euros. IVA (%) 18. Import total: 210.300,08
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 17.11.2010.
b) Contractista: Torrescamara y Compañía de Obras, SA.
c) Import d’adjudicació: Import net: 174.656 euros. IVA (%) 18.
Import total: 206.094,08 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/135.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Proyecto de carril bici desde el municipio de
Aldaia al centro comercial Bonaire en Aldaia (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 178.220,41 euros. IVA (%) 18. Importe total:
210.300,08 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 17.11.2010.
b) Contratista: Torrescamara y Compañía de Obras SA.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 174.656 euros. IVA (%)
18. Importe total: 206.094,08 euros.
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme: Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Número de l’expedient: 2010/09/163.
d) Adreça d’Internet del perfil del contractant: <www.contratacion.
gva.es>.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obra.
b) Descripció: PIP. Projecte d’urbanització de la connexió viària del
carrer la Palmereta a Sagunt (València).
c) Lot: N.
d) CPV: 45233120-6.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: negociat sense publicitat.
4. Pressupost base de licitació
Import net: 149.557,39 euros. IVA (%) 18. Import total: 176.477,72
euros.
5. Adjudicació
a) Data: 09.11.2010.
b) Contractista: Romefer, SL.
c) Import d’adjudicació: Import net: 120.621,92 euros. IVA (%) 18.
Import total: 142.333,87 euros.
1. Entidad adjudicadora
a) Organismo: Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Número del expediente: 2010/09/163.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: <www.contratacion.gva.es>.
2. Objeto del contrato
a) Tipo: obra.
b) Descripción: PIP. Proyecto de urbanización de la conexión viaria
calle Palmereta en Sagunto (Valencia).
c) Lote: N.
d) CPV: 45233120-6.
3. Tramitación y procedimiento
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: negociado sin publicidad.
4. Presupuesto base de licitación
Importe neto: 149.557,39 euros. IVA (%) 18. Importe total:
176.477,72 euros.
5. Adjudicación
a) Fecha: 09.11.2010
b) Contratista: Romefer, SL.
c) Importe de adjudicación: Importe neto: 120.621,92 euros. IVA
(%) 18. Importe total: 142.333,87 euros.
València, 14 de desembre de 2010.– El conseller d’Infraestructures
i Transport: Mario Flores Lanuza.
Valencia, 14 de diciembre de 2010.– El conseller de Infraestructuras
y Transporte: Mario Flores Lanuza.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Infraestructures i Transport
1072
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Licitació número 2010/09/0241 projecte de millores en
la xarxa viària i sistema hidràulic de fonts ornamentals
a Xàtiva (València) (PIP) i 2010/09/0247 projecte de
reurbanització del camí Barranc d’Almàssera (València)
(PIP). [2010/13754]
Licitación número 2010/09/0241 proyecto de mejoras en
la red viaria y sistema hidráulico de fuentes ornamentales en Xàtiva (Valencia) (PIP) y 2010/09/0247 proyecto de
reurbanización del camino barranco de Almàssera (Valencia) (PIP). [2010/13754]
1. Entitat adjudicadora
a) Organisme:
Generalitat Valenciana. Conselleria d’Infraestructures i Transport.
Av. de Blasco Ibáñez, n. 50
Tel.: 963 866 425
Fax: 963 867 349
46010 València.
b) Dependència que tramita l’expedient: Servici de Contractació i
Expropiacions.
c) Obtenció de documentació i informació:
Conselleria d’Infraestructures i Transport
Alacant: av. d’Aguilera, 1-03007. Tel. 965 936 812
Castelló: av. del Mar, 16-12003. Tel. 964 358 121
València: av. de Blasco Ibáñez, 50-46010. Tel. 963 866 425
Fax: 963 867 349.
Adreça d’Internet del perfil del contractant:
http://www.cit.gva.es, http://www.contratacion.gva.es.
Data límit d’obtenció de documentació i informació: 27.01.2011.
1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo:
Generalitat Valenciana. Conselleria de Infraestructuras y Transporte.
Av.Blasco Ibáñez, n. 50
Tel.: 963 866 425
Fax: 963 867 349
46010 Valencia.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación
y Expropiaciones.
c) Obtención de documentación e información:
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Alicante: av. Aguilera, 1-03007. Tel. 965 936 812
Castellón: av. del Mar, 16-12003. Tel. 964 358 121
Valencia:av. Blasco Ibáñez,50-46010. Tel. 963 866 425
Fax: 963 867 349.
Dirección de internet del perfil del contratante:
http://www.cit.gva.es, http://www.contratacion.gva.es.
Fecha límite de obtención de documentación e información:
27.01.2011
d) Números de expedientes: 2010/09/0241, 2010/09/0247.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo: obras.
b) Descripción: 2010/09/0241 Proyecto de mejoras en la red viaria y sistema hidráulico de fuentes ornamentales en Xàtiva (Valencia).
PIP, 2010/09/0247 Proyecto de reurbanización del camino barranco de
Almàssera (Valencia) PIP.
c) Lugar de ejecución: los indicados en el apartado anterior.
d) Plazo de ejecución: cuatro meses, en los dos expedientes.
e) CPV (Referencia de Nomenclatura): 45233120-6, en los dos
expedientes.
3. Tramitación y procedimiento.
a) Tramitación: ordinaria.
b) Procedimiento: abierto y varios criterios de adjudicación.
c) Criterios de adjudicación, en su caso: los que se indican en la
cláusula 5ª del pliego de cláusulas administrativas particulares.
4. Presupuesto base de licitación:
2010/09/0241:
Importe neto: 503.725,89 euros. IVA (%):18. Importe total:
594.396,55 euros.
2010/09/0247:
Importe neto: 272.502,91 euros. IVA (%):18. Importe total:
321.553,43 euros.
5. Garantías exigidas.
Provisional: los licitadores quedan dispensados de la prestación de
la garantía provisional de conformidad con el Acuerdo del Consell de
26.03.2010. No obstante, en caso de retirada injustificada de la oferta,
éstos deberán indemnizar a la administración por importe igual al de la
garantía provisional que hubiere correspondido. Definitiva (%): 5.
6. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación:
2010/09/0241: grupo G, subgrupo 6, categoría c, grupo I, subgrupo
6, categoría c.
2010/09/0247: no se exige. A efectos de lo previsto en la cláusula
6ª, 3b: grupo G, subgrupo 6, categoría c.
7. Presentación de las ofertas o de las solicitudes de participación.
a) Fecha límite de presentación: 28.01.2011, hasta las 14:00 horas.
b) Lugar de presentación:
En los indicados en el punto 1, apartado c) Obtención de documentación e información.
c) Admisión de variantes, si procede: no se admiten.
d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su
oferta: seis meses, a contar desde el día siguiente al de la apertura de las
proposiciones económicas.
d) Números d’expedients: 2010/09/0241, 2010/09/0247.
2. Objecte del contracte
a) Tipus: obres.
b) Descripció: 2010/09/0241 Projecte de millores en la xarxa viària i sistema hidràulic de fonts ornamentals a Xàtiva (València). PIP,
2010/09/0247 Projecte de reurbanització del camí Barranc d’Almàssera
(València) PIP.
c) Lloc d’execució: els indicats en l’apartat anterior.
d) Termini d’execució: quatre mesos, en els dos expedients.
e) CPV (Referència de nomenclatura): 45233120-6, en els dos expedients.
3. Tramitació i procediment
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert i diversos criteris d’adjudicació.
c) Criteris d’adjudicació, si pertoca: els que s’indiquen en la clàusula 5ª del plec de clàusules administratives particulars.
4. Pressupost base de licitació:
2010/09/0241:
Import net: 503.725,89 euros. IVA (%): 18. Import total: 594.396,55
euros.
2010/09/0247:
Import net: 272.502,91 euros. IVA (%): 18. Import total: 321.553,43
euros.
5.
Garanties exigides
Provisional: els licitadors queden dispensats de la prestació de
la garantia provisional, de conformitat amb l’Acord del Consell de
26.03.2010. No obstant això, en el cas de la retirada injustificada de
l’oferta, estos hauran d’indemnitzar l’administració per un import igual
al de la garantia provisional que haguera correspost. Definitiva (%): 5.
6. Requisits específics del contractista
a) Classificació:
2010/09/0241: grup G, subgrup 6, categoria c, grup I, subgrup 6,
categoria c.
2010/09/0247: no s’exigix. A l’efecte del que establix la clàusula 6ª,
3b: grup G, subgrup 6, categoria c.
7. Presentació de les ofertes o de les sol·licituds de participació
a) Data límit de presentació: 28.01.2011, fins a les 14.00 hores.
b) Lloc de presentació:
Els indicats en el punt 1, apartat c) Obtenció de documentació i
informació.
c) Admissió de variants, si cal: no s’admeten.
d) Termini durant el qual el licitador estarà obligat a mantindre
l’oferta: sis mesos, comptadors des de l’endemà de l’obertura de les
proposicions econòmiques.
Num. 6436 / 12.01.2011
1073
8. Obertura d’ofertes (sobre 2 – documentació tènica, sobre 3
–documentació econòmica):
a) Adreça: av. de Blasco Ibáñez, 50
b) Localitat i codi postal: València 46010.
Obertura del sobre 2.
Data i hora: 09.02.2011, a les 12.00 hores.
Obertura del sobre 3.
Data i hora: 01.03.2011, a les 12.00 hores.
9. Despeses de publicitat: a càrrec dels adjudicataris.
10. Altres informacions: estos expedients es tramiten a l’empara
del Pla d’Inversió Productiva, segons el Decret Llei 1/2009, de 20 de
febrer, del Consell.
8. Apertura de Ofertas (sobre 2 –documentación técnica, sobre 3
–documentación ecónomica):
a) Dirección: av. Blasco Ibáñez, 50
b) Localidad y código postal: Valencia - 46010.
Apertura del sobre 2.
Fecha y hora: 09.02.2011, a las 12,00 horas.
Apertura del sobre 3.
Fecha y hora: 01.03.2011, a las 12,00 horas.
9. Gastos de Publicidad: a cargo de los adjudicatarios.
10. Otras informaciones: estos expedientes se tramitan al amparo
del Plan de Inversión Productiva, según decreto ley 1/2009, de 20 de
febrero, del Consell.
València, 16 desembre de 2010.— El conseller d’Infraestructures i
Transport: Mario Flores Lanuza.
Valencia, 16 diciembre de 2010.— El conseller de Infraestructuras
y Transporte: Mario Flores Lanuza.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
1074
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Notificació de la Resolució de 10 d’agost de 2010, de la
directora general de Producció Agrària, per la qual es
denega i es considera cancel·lat el deute de l’ajuda agroambiental d’agricultura ecològica. [2010/13778]
Notificación de la Resolución de 10 de agosto de 2010, de
la directora general de Producción Agraria, por la que se
deniega y se da por cancelada la deuda de la ayuda agroambiental de agricultura ecológica. [2010/13778]
La cap del Servici de Gestió Agrària Sostenible de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de conformitat amb l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, intentada
la notificació a l’interessat o als seus representants, dos vegades, sense
que esta s’haja pogut realitzar per causes no imputables a esta Administració, notifica per mitjà d’este escrit a AGRECO, CB, amb domicili al
carrer de la Font, número 14, 46290 Alcàsser (València.)
1r. Que per mitjà d’ofici (registre d’eixida núm. 170946, de
16.09.2010), li va ser remesa la notificació de la Resolució de 10 d’agost
de 2010, de la directora general de Producció Agrària.
2n. Que el contingut literal de l’esmentada resolució és:
«Programa de Desenrotllament Rural per a les Mesures Agroambientals
Mesura 3.3 i 9.3 Agricultura i Ramaderia Ecològica
Reglament (CE) 1698/2005, de 20 de setembre de 2005, del Consell, sobre l’ajuda al desenrotllament rural a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER). Orde de 8 de gener
de 2004, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DOGV
núm. 4677, de data 26.01.2004); Orde de 26 de gener de 2005, de la
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació (DOGV núm. 4935,
de data 31.01.2005). Orde de 21 de gener de 2008, de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la qual es regulen les bases de
les ajudes agroambientals per al període 2008-2013 (DOCV núm. 5696).
Resolució de 25 de gener de 2008, del director de l’Agència Valenciana
de Foment i Garantia Agrària, per la qual s’establix la convocatòria del
procediment per a l’aplicació dels pagaments directes a l’agricultura
i a la ramaderia, en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, i es regula el
pagament anual de 2008 per a determinades mesures agroambientals del
període 2000-2006, les sol·licituds d’inclusió en el nou règim d’ajudes
agroambientals del període 2008-2013, la transformació de compromisos de les mesures agroambientals de 2000-2006 en compromisos de
les ajudes agroambientals de 2008-2013 i les ajudes d’indemnització
compensatòria per als agricultors de zones amb dificultats naturals de
la Comunitat Valenciana (DOCV núm. 5696). Programa de Desenrotllament Rural de la Comunitat Valenciana per al període 2007-2013
(PDR-CV).
La jefa del Servicio de Gestión Agraria Sostenible de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
intentada la notificación al interesado o a sus representantes, por dos
veces, sin que la misma se haya podido realizar por causas no imputables a esta administración, notifica mediante este escrito a AGRECO,
CB, con domicilio en La Font nº 14 46290 Alcàsser (Valencia.)
1º. Que mediante oficio (registro de salida nº 170946 del
16.09.2010), le fue remitida notificación de la Resolución de 10 de
agosto de 2010 de la directora general de Producción Agraria.
2º. Que el contenido literal de la citada resolución es:
«Programa de Desarrollo Rural para las Medidas Agroambientales
Mesura: Agricultura i Ramaderia Ecològica
Núm. d’expedient: 2007 PAE V 07 00004
Cognoms i nom: AGRECO, CB
DNI/CIF: E 97479562
Vistes les sol·licituds presentades i tramitades segons la normativa
esmentada i la resta aplicable a este procediment general d’ajudes, i
vista la Proposta de data 31 de juliol de 2009, del director territorial de
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Fent ús de les competències atribuïdes pel Decret 124/2006, de 8
de setembre, del Consell, pel qual es designa l’organisme pagador de
les despeses corresponents a la política agrícola comuna a la Comunitat
Valenciana i s’establix la seua organització i funcionament, i la delegació prevista en l’Acord de 8 de setembre de 2009, pel qual es deleguen
les funcions d’autorització de pagament de fons FEADER entre l’organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, resolc:
1r. Denegar l’ajuda al titular de l’expedient número 2007-PAEV-07-00004, a nom d’AGRECO, CB, amb CIF: E97479562, acollit a
l’ajuda agroambiental agricultura ecològica, ja que no figura el titular
inscrit en el Comité d’Agricultura Ecològica de la Comunitat Valenciana, i segons l’annex II de l’Orde de 26 de gener de 2005, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, suposa un incompliment dels
compromisos adquirits inicialment, per a l’anualitat 2008.
2n. Considerar cancel·lat el deute de 223,29 euros, ja que reintegra
les quantitats percebudes indegudament, segons Acord d’Inici de data 9
Medida 3.3 y 9.3 Agricultura y Ganadería Ecológica
Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre
de 2005 sobre la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Orden de 8 de enero de
2004, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (DOGV
nº 4677 de fecha 26.01.2004); Orden de 26 de enero de 2005, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación (DOGV nº 4935
de fecha 31.01.05). Orden de 21 de enero de 2008, de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la que se regulan las bases
de las ayudas agroambientales para el periodo 2008-2013. (DOCV nº
5696). Resolución de 25 de enero de 2008, del director de la Agencia
Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por la que se establece la
convocatoria del procedimiento para la aplicación de los pagos directos
a la agricultura y a la ganadería, en el ámbito de la Comunitat Valenciana, y se regulan de pago anual de 2008 para determinadas medidas
agroambientales del periodo 2000-2006, las solicitudes de inclusión en
el nuevo régimen de ayudas agroambientales del periodo 2008-2013,
la transformación de compromisos de las medidas agroambientales de
2000-2006 en compromisos de las ayudas agroambientales de 20082013 y las ayudas de indemnización compensatoria para los agricultores
de zonas con dificultades naturales de la Comunitat Valenciana. (DOCV
nº 5696). Programa de Desarrollo Rural de la Comunitat Valenciana
para el periodo2007-2013 (PDR-CV).
Medida: Agricultura y Ganadería Ecológica
Nº de expediente: 2007 PAE V 07 00004
Apellidos y nombre: AGRECO, CB
DNI/CIF: E 97479562
Vistas las solicitudes presentadas y tramitadas según normativa
citada y demás aplicable al presente procedimiento general de ayudas,
y vista la propuesta del director territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 31 de julio de 2009
En uso de las competencias atribuidas por el Decreto 124/2006, de
8 de septiembre, del Consell, por el que se designa el Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en la
Comunitat Valenciana y se establece su organización y funcionamiento,
y la delegación prevista en el Acuerdo de 8 de septiembre de 2009 por
el que se delegan las funciones de autorización de pago de fondos FEADER entre el organismo pagador y los distintos órganos administrativos
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, resuelvo:
1º Denegar la ayuda al titular del expediente nº 2007-PAE-V-0700004 a nombre de AGRECO, CB, con CIF: E97479562, acogido a
la ayuda agroambiental Agricultura Ecológica, por no figurar el titular
inscrito en el Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana, y según el anexo II de la Orden de 26 de enero de 2005, de la
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, supone un incumplimiento de los compromisos adquiridos inicialmente, para la anualidad
2008.
2º. Dar por cancelada la deuda de 223,29 euros, ya que, reintegra las
cantidades percibidas indebidamente, según Acuerdo de Inicio de fecha
Num. 6436 / 12.01.2011
1075
de novembre de 2009, per mitjà d’ingrés de data 7 de gener de 2010, per
conformitat de l’interessat, en el compte corrent de la Caixa Rural de
València, anomenat Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
FEAGA/FEADER.
Esta resolució posa fi a la via administrativa i contra esta es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de la directora
de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini
d’un mes, comptat des de l’endemà de la notificació, o impugnar-se
directament davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de
dos mesos, des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb allò
que es disposa en els articles 109d, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i 46.1 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.»
9 de noviembre de 2009, mediante ingreso de fecha 7 de enero de 2010
por conformidad del interesado, en la cuenta corriente de la Caja Rural
de Valencia, denominada Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria. FEAGA/FEADER.
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante
la directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o impugnarse directamente ante el Juzgado de lo Contencioso
Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109d,
116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.»
València, 10 de desembre de 2010.– La cap del Servici de Gestió
Agrària Sostenible: Teresa Velázquez Henar.
Valencia, 10 de diciembre de 2010.– La jefa del Servicio de Gestión
Agraria Sostenible: Teresa Velázquez Henar.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació
1076
Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación
Notificació de la Resolució de 22 de setembre de 2010, de
la directora general de Producció Agrària, per la qual es
denega l’expedient i es considera cancel·lat el deute de
l’ajuda agroambiental d’agricultura ecològica. [2010/13783]
Notificación de la Resolución de 22 de septiembre de
2010, de la directora general de Producción Agraria, por
la que se deniega el expediente y se da por cancelada la
deuda de la ayuda agroambiental de agricultura ecológica. [2010/13783]
La cap del Servici de Gestió Agrària Sostenible de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, de conformitat amb l’article 59.5
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, intentada
la notificació a l’interessat o als seus representants, dos vegades, sense
que esta s’haja pogut realitzar per causes no imputables a esta Administració, notifica per mitjà d’este escrit a Xavier Monfort Martí, amb
domicili al carrer de la Font, número 14, 46290 Alcàsser (València).
1r. Que per mitjà d’ofici (registre d’eixida núm. 175116, de
30.09.2010), li va ser remesa la notificació de la Resolució de 22 de
setembre de 2010, de la directora general de Producció Agrària.
2n. Que el contingut literal de l’esmentada resolució és:
«Programa de Desenrotllament Rural per a les Mesures Agroambientals
Mesura 214.01 Agricultura Ecològica
Reglament (CE) 1698/2005, de 20 de setembre de 2005, del Consell, sobre l’ajuda al desenrotllament rural a través del Fons Europeu
Agrícola de Desenrotllament Rural (FEADER). Orde de 21 de gener
de 2008, de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, per la
qual es regulen les bases de les ajudes agroambientals per al període
2008-2013 (DOCV núm. 5696). Resolució de 25 de gener de 2008, del
director de l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària, per la
qual s’establix la convocatòria del procediment per a l’aplicació dels
pagaments directes a l’agricultura i a la ramaderia, en l’àmbit de la
Comunitat Valenciana, i es regulen les sol·licituds de pagament anual
de 2008 per a determinades mesures agroambientals del període 20002006, les sol·licituds d’inclusió en el nou règim d’ajudes agroambientals
del període 2008-2013, la transformació de compromisos de les mesures
agroambientals de 2000-2006 en compromisos de les ajudes agroambientals de 2008-2013 i les ajudes d’indemnització compensatòria per als
agricultors de zones amb dificultats naturals de la Comunitat Valenciana
(DOCV número 5696).
Vistes les sol·licituds presentades i tramitades segons la normativa
esmentada i la resta aplicable a este procediment general d’ajudes, i
vista la Proposta de data 31 de juliol de 2009, del director territorial de
la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
Fent ús de les competències atribuïdes pel Decret 124/2006, de 8
de setembre, del Consell, pel qual es designa l’organisme pagador de
les despeses corresponents a la política agrícola comuna a la Comunitat
Valenciana i s’establix la seua organització i funcionament, i la delegació prevista en l’Acord de 8 de setembre de 2009, pel qual es deleguen
les funcions d’autorització de pagament de fons FEADER entre l’organisme pagador i els diferents òrgans administratius de la Conselleria
d’Agricultura, Pesca i Alimentació, resolc:
La jefa del Servicio de Gestión Agraria Sostenible de la Conselleria
de Agricultura, Pesca y Alimentación de conformidad con el artículo
59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
intentada la notificación al interesado o a sus representantes, por dos
veces, sin que la misma se haya podido realizar por causas no imputables a esta administración, notifica mediante este escrito a Xavier Monfort Martí, con domicilio en La Font nº 14 46290 Alcàsser (Valencia.)
1º. Que mediante oficio (registro de salida nº 175116 del
30.09.2010), le fue remitida notificación de la Resolución de 22 de septiembre de 2010 de la directora general de Producción Agraria.
2º. Que el contenido literal de la citada resolución es:
«Programa de Desarrollo Rural para las Medidas Agroambientales
1r. Denegar l’ajuda al titular de l’expedient a nom de Monfort Martí,
Xavier, amb CIF número 52947119S, acollit a l’ajuda agroambiental
agricultura ecològica, ja que no està inscrit en el Comité d’Agricultura
Ecològica de la Comunitat Valenciana durant el període de compromisos.
1º. Denegar la ayuda al titular del expediente a nombre de Monfort
Marti, Xavier con CIF nº 52947119S acogido a la ayuda agroambiental
Agricultura Ecológica por no estar inscrito en el Comité de Agricultura
Ecológica de la Comunidad Valenciana durante el periodo de compromisos.
2n. Considerar cancel·lat el deute de 506,02 euros, ja que reintegra
les quantitats percebudes indegudament, segons Acord d’Inici de data
25 d’agost de 2009, per mitjà d’ingrés de data 11 de maig de 2010, per
conformitat de l’interessat, en el compte corrent de la Caixa Rural de
València, anomenat Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària.
FEAGA/FEADER.
2. Dar por cancelada la deuda de 506,02 euros, ya que, reintegra las
cantidades percibidas indebidamente, según Acuerdo de Inicio de fecha
25 de agosto de 2009, mediante ingreso de fecha 11 de mayo de 2010
por conformidad del interesado, en la cuenta corriente de la Caja Rural
de Valencia, denominada Agencia Valenciana de Fomento y Garantía
Agraria. FEAGA/FEADER.
Esta resolució posa fi a la via administrativa i contra esta es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició davant de la directora de
l’Agència Valenciana de Foment i Garantia Agrària en el termini d’un
mes, comptat des de l’endemà de la seua notificació, o impugnar-se
directament davant del Jutjat Contenciós Administratiu en el termini de
La presente resolución pone fin a la vía administrativa y contra la
misma puede interponerse potestativamente recurso de reposición ante
la directora de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria,
en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación, o impugnarse directamente ante el Juzgado de lo Contencioso
Medida 214.01 Agricultura Ecológica
Reglamento (CE) 1698/2005, del Consejo, de 20 de septiembre de
2005 sobre la ayuda al Desarrollo Rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). Orden de 21 de enero de
2008, de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, por la
que se regulan las bases de las ayudas agroambientales para el periodo
2008-2013. (DOCV nº 5696). Resolución de 25 de enero de 2008, del
director de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, por
la que se establece la convocatoria del procedimiento para la aplicación
de los pagos directos a la agricultura y a la ganadería, en el ámbito de
la Comunitat Valenciana, y se regulan las solicitudes de pago anual de
2008 para determinadas medidas agroambientales del periodo 20002006, las solicitudes de inclusión en el nuevo régimen de ayudas agroambientales del periodo 2008-2013, la transformación de compromisos
de las medidas agroambientales de 2000-2006 en compromisos de las
ayudas agroambientales de 2008-2013 y las ayudas de indemnización
compensatoria para los agricultores de zonas con dificultades naturales
de la Comunitat Valenciana (DOCV nº 5696).
Vistas las solicitudes presentadas y tramitadas según normativa
citada y demás aplicable al presente procedimiento general de ayudas,
y vista la propuesta del director territorial de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de fecha 31 de julio de 2009.
En uso de las competencias atribuidas por el Decreto 124/2006, de
8 de septiembre, del Consell, por el que se designa el Organismo Pagador de los gastos correspondientes a la Política Agrícola Común en la
Comunitat Valenciana y se establece su organización y funcionamiento,
y la delegación prevista en el Acuerdo de 8 de septiembre de 2009 por
el que se delegan las funciones de autorización de pago de fondos FEADER entre el organismo pagador y los distintos órganos administrativos
de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación, resuelvo:
Num. 6436 / 12.01.2011
1077
dos mesos, des de l’endemà de la notificació, de conformitat amb allò
que es disposa en els articles 109d, 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26
de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú, i 46.1 de la Llei Reguladora de la
Jurisdicció Contenciosa Administrativa.»
Administrativo, en el plazo de dos meses desde el día siguiente al de
su notificación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 109d,
116 y 117 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común y 46.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa
Administrativa.»
València, 10 de desembre de 2010.– La cap del Servici de Gestió
Agrària Sostenible: Teresa Velázquez Henar.
Valencia, 10 de diciembre de 2010.– La jefa del Servicio de Gestión
Agraria Sostenible: Teresa Velázquez Henar.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Benestar Social
1078
Conselleria de Bienestar Social
Notificació de resolució en matèria de menors. Expedient
número 79/98 i altres. [2010/13817]
Notificación de resolución en materia de menores. Expediente número 79/98 y otros. [2010/13817]
Per no haver-se pogut practicar les notificacions personals als
interessats dels actes administratius que a continuació es relacionen,
es procedix a la publicació d’un extracte seu en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, d’acord amb l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de
26 de novembre, del Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú, modificat per la Llei 4/1999 en
relació amb l’article 61 del mateix text legal.
Perquè els interessats puguen tindre coneixement íntegre de l’acte i
quede constància de tal coneixement, podran comparéixer en el termini
de 10 dies des de la publicació d’este anunci en el DOCV, en la seu de
la Direcció Territorial de la Conselleria de Benestar Social de Castelló,
Secció de Menors, avinguda Germans Bou, número 81, de 9.00 a 14.00
hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados de los actos administrativos que a continuación se relacionan, se procede a la publicación de un extracto de los mismos en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificado por la ley 4/1999 en relación con el artículo 61 del
mismo texto legal.
Para que los interesados puedan tener conocimiento íntegro del acto
y quede constancia de tal conocimiento, podrán comparecer en el plazo
de 10 días desde la publicación de este anuncio en el DOCV, en la
sede de la Dirección Territorial de la Conselleria de Bienestar Social en
Castellón, Sección de Menores Avenida Hermanos Bou número 81, de
9.00 a 14.00 horas.
Expedient número: 79/98
Persona interessada: M. Dolores Galindo Quintana
Últim domicili conegut: carrer Morera, número 14, 12609
Alfondeguilla
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de Castelló,
de data 5 d’agost de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent: pròrroga
de l’acolliment residencial de la menor N.G.G. en el Centre Casa Bressol Sant Vicent Ferrer, per un període de sis mesos, quedant la menor
davall la guarda del dit establiment.
Expediente número: 79/98
Persona interesada: Mª Dolores Galindo Quintana
Último domicilio conocido: calle Morera, número 14, 12609 Alfondeguilla
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón de fecha 5 de agosto de 2010 en la que se adopta el siguiente
acuerdo: prórroga del acogimiento residencial de la menor N.G.G. en
el centro Casa Cuna San Vicente Ferrer, por un periodo de seis meses,
quedando la menor bajo la guarda de dicho establecimiento.
Expedient número: 486/10
Persona interessada: Constantin Panait
Últim domicili conegut: Grup la Paz, escala 2, baixos 1, 12006
Castelló de la Plana
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de Castelló
de data 25 d’octubre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
declarar amb caràcter d’urgència la menor A.E.P. en situació legal de
desemparament, assumint esta Direcció Territorial des de la data de la
present resolució la tutela de la menor citada, i acordar el seu acolliment
residencial en el Centre de Recepció Verge de Lledó, per un període de
quaranta-cinc dies.
Expediente número: 486/10
Persona interesada: Constantin Panait
Último domicilio conocido: Grupo la Paz, escalera 2, bajo 1, 12006
Castellón de la Plana
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón de fecha 25 de octubre de 2010 en la que se adopta el siguiente
acuerdo: declarar con carácter de urgencia a la menor A.E.P. en situación legal de Desamparo, asumiendo esta Dirección Territorial desde la
fecha de la presente resolución la Tutela de la menor citada y, acordar el
acogimiento residencial de la misma en el Centro de Recepción Verge
de Lledó, por un periodo de cuarenta y cinco días.
Expedient número: 350/10
Persones interessades: Ameur El Mamouni i Halima Hassani
Últim domicili conegut: plaça la Font, número 7, 12191 La Pobla
Tornesa
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de Castelló
de data 5 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
cessament de l’actual acolliment residencial de la menor S.E.M. en el
Centre de Recepció Verge de Lledó i acordar el seu acolliment residencial en el Centre d’Acollida Plana Alta per un període de 12 mesos.
Expediente número: 350/10
Personas interesadas: Ameur El Mamouni y Halima Hassani
Último domicilio conocido: plaza la Font, número 7, 12191 La
Pobla Tornesa
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Castellón de fecha 5 de noviembre de 2010 en la que se adopta el siguiente
acuerdo: cese del actual acogimiento residencial de la menor S.E.M.
en el Centro de Recepción Verge de Lledó y acordar su acogimiento
residencial en el Centro de Acogida Plana Alta por un periodo de 12
meses.
Cal advertir que en la seua contra, d’acord amb el que disposa
l’article 780.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, els interessats podran
formular-hi oposició davant dels tribunals civils sense necessitat de
reclamació prèvia en via administrativa, en el termini de tres mesos
des de la seua notificació, si es tracta d’una resolució de declaració de
desemparament, i de dos mesos si es tracta de qualsevol altra resolució
administrativa dictada en matèria de protecció de menors.
Adviértase que contra las mismas, conforme a lo dispuesto en el
artículo 780.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los interesados podrán
formular oposición ante los tribunales civiles sin necesidad de reclamación previa en vía administrativa, en el plazo de tres meses desde su
notificación si se trata de una resolución de declaración de desamparo,
y de dos meses si se trata de cualquier otra resolución administrativa
dictada en materia de protección de menores.
Castelló de la Plana, 22 de novembre de 2010.– El director territorial de Benestar Social: Vicente Tejedo Tormo.
Castellón de la Plana, 22 de noviembre de 2010.– El director territorial de Bienestar Social: Vicente Tejedo Tormo.
Num. 6436 / 12.01.2011
1079
Conselleria de Benestar Social
Conselleria de Bienestar Social
Notificació de resolucions en matèria de menors. Expedient número SGR 46/341/10 i altres. [2010/13819]
Notificación de resoluciones en materia de menores. Expediente número SGR 46/341/10 y otros. [2010/13819]
Per no haver-se pogut practicar les notificacions personals a les persones interessades, dels actes administratius que tot seguit s’indiquen, es
procedix a la seua publicació en extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que disposa l’article 59.5 de la
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per
la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 del mateix text legal.
Perquè les persones interessades puguen tindre coneixement íntegre
dels actes i en quede constància podran comparéixer en el termini de 10
dies comptats des de la publicació d’este anunci en el Diari Oficial de
la Comunitat Valenciana en la seu de la Direcció Territorial de Benestar
Social de València, Secció de Menors, sítia a l’avinguda del Baró de
Càrcer, número 36, València, de 09.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar las notificaciones personales a los
interesados, de los distintos actos administrativos que a continuación se
relacionan, se procede a la publicación en extracto de los mismos en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en relación con el
artículo 61 del mismo texto legal.
Para que las personas interesadas puedan tener conocimiento íntegro
del acto y quede constancia del mismo, podrán comparecer en el plazo de
10 días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la sede de la Dirección Territorial de Bienestar
Social de Valencia, Sección de Menores, sita en avenida Barón de Cárcer,
36, 7º, de Valencia, en horario de 09.00 a 14.00 horas.
Expedient número: SGR 46/341/10.
Persona interessada: Jaime Pedrós Abad.
Últim domicili conegut: carrer Hort de la Palmera, 2-2-4, Sueca.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 7 de juliol de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Acolliment familiar simple del menor J. P. V. amb família extensa.
Expediente número: SGR 46/341/10.
Persona interesada: Jaime Pedrós Abad
Último domicilio conocido: calle Hort de Palmera, 2-2-4º, Sueca.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 7 de julio de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Acogimiento familiar simple del menor J. P. V. con familia extensa.
Expedient número: JMP 46/164/10.
Persona interessada: Julio Huescar Cortés.
Últim domicili conegut: carrer Llibertat, 16, Puig.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 10 d’agost de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment familiar permanent de caràcter provisional del
menor J. H. M.
Expediente número: JMP 46/164/10.
Persona interesada: Julio Huescar Cortés.
Último domicilio conocido: calle Libertad, 16, Puig.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 10 de agosto de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento familiar permanente de carácter provisional del
menor J. H. M.
Expedient número: JMP 46/669/97 46/880/98 i 46/527/98.
Persona interessada: Félix Fuster Montes.
Últim domicili conegut: establiment penitenciari apartat correus
1002, Picassent
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 2 de setembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Confirmar resolució administrativa d’1 de març de 2010, per la qual
s’acordava l’acolliment familiar permanent, amb caràcter provisional
del menor F. F. Q.
Expediente número: JMP 46/669/97 46/880/98 y 46/527/98.
Persona interesada: Félix Fuster Montes.
Último domicilio conocido: establecimiento penitenciario, apartado
correos 1002 de Picassent.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 2 de septiembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Confirmar resolución administrativa de fecha 1 de marzo de 2010,
por la que se acordaba el acogimiento familiar permanente, con carácter
provisional del menor F. F. Q.
Expedient número: FMC 46/972/10.
Persona interessada: Corina Petronila Pacuraru.
Últim domicili conegut: carrer del Mur, 55, Alberic
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 10 de setembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Acordar l’acolliment familiar simple de la menor I. P.
Expediente número: FMC 46/972/10.
Persona interesada: Corina Petronila Pacuraru.
Último domicilio conocido: calle Muro, 55, Alberic.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 10 de septiembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Acordar el acogimiento familiar simple de la menor I. P.
Expedient número: FMC 46/994/03 i 46/979/10.
Persona interessada: Rafael Rodríguez de Lamo.
Últim domicili conegut: carrer Fra Junípero Serra, 84-22, Valèn-
Expediente número: FMC 46/994/03 y 46/979/10.
Persona interesada: Rafael Rodríguez de Lamo.
Último domicilio conocido: calle Fray Junípero Serra, 84-22, Valen-
cia.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 13 de setembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment familiar permanent amb família extensa dels
menors R. R. B. i I. R. B.
Expedient número: JMP 46/669/97, 46/880/98 i 46/527/98.
Persona interessada: Ramón Heredia Torres.
Últim domicili conegut: carrer Mestre Serrano, 26, baix, Catarroja.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 2 de setembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Confirmar la resolució administrativa de 1 de març 2010, per la qual
s’acordava l’acolliment familiar permanent amb caràcter provisional del
menor F. F. Q.
cia.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 13 de septiembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento familiar permanente con familia extensa de los
menores R. R. B. y Y. R. B.
Expediente número: JMP 46/669/97, 46/880/98 y 46/527/98.
Persona interesada: Ramón Heredia Torres.
Último domicilio conocido: calle Maestro Serrano, 26 bajo, Catarrosa.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 2 de septiembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Confirmar la resolución administrativa de fecha 1 de marzo de 2010,
por la que se acordaba el acogimiento familiar permanente con carácter
provisional del menor F. F. Q.
Num. 6436 / 12.01.2011
1080
Expedient número: FMC 46/994/2003 i 46/979/2010.
Persona interessada: Yushara Busian Mohammed.
Últim domicili conegut: carrer Velázquez, 13, València.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 13 de setembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment familiar permanent amb família extensa dels
menors R. R. B. i I. R. B.
Expediente número: FMC 46/994/2003 y 46/979/2010.
Persona interesada: Yushara Busian Mohamed.
Último domicilio conocido: calle Velásquez, 13, Valencia.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 13 de septiembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento familiar permanente con familia extensa de los
menores R. R. B. y Y. R. B.
Expedient número: FMC 46/455-457-458-459/98.
Persona interessada: Emilia Gómez.
Últim domicili conegut: carrer Vicente Salcedo, 9, 2, València.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 8 de setembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Modificar el règim de visites dels menors R. G. G., S. G. G., E. G.
G. i L. G. G.
Expediente número: FMC 46/455-457-458-459/98.
Persona interesada: Emilia Gómez.
Último domicilio conocido: calle Vicente Salcedo, 9-2, Valencia.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 8 de septiembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Modificar el régimen de visitas de los menores R. G. G., S. G. G., E.
G. G. y L. G. G.
Expedient número: JMP 46/926/07.
Persona interessada: José Vicente Ponce López.
Últim domicili conegut: avinguda Aureli Guaita Martorell, 16, 3-6,
Picassent.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 9 d’agost de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Cessament de l’acolliment familiar simple del menor N. P. R.
Expediente número: JMP 46/926/07.
Persona interesada: José Vicente Ponce López.
Último domicilio conocido: avenida Aureli Guaita Martorell, 16-3º6ª, Picassent.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 9 de agosto de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Cese del acogimiento familiar simple del menor N. P. R.
Expedient número: JMP 46/500/10.
Persona interessada: Eduardo Pla i Paula Camacho.
Últim domicili conegut: carrer de l’Hort, 22, 2, Albal.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 4 d’agost de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Acolliment familiar simple amb família extensa del menor I. C. P.
Expediente número: JMP 46/500/10.
Persona interesada: Eduardo Pla y Paula Camacho.
Último domicilio conocido: calle de L’hort, 22-2ª de Albal.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 4 de agosto de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Acogimiento familiar simple con familia extensa del menor I. C. P.
Expedient número: JMP 46/158/01.
Persona interessada: Rosa María Javaloyes Barrón.
Últim domicili conegut: carrer Santa Margarita, 2, 2-2, Barcelona.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 9 de juliol de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Acolliment preadoptiu de la menor amb els seus actuals acollidors.
Expediente número: JMP 46/158/01.
Persona interesada: Rosa María Javaloyes Barrón.
Último domicilio conocido: calle Santa Margarita, 2-2º-2ª, Barcelona.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 9 de julio de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Acogimiento preadoptivo de la menor con sus actuales acogedores.
Expedient número: PGH 46/330/10.
Persona interessada: Luisa González Sánchez i Nieves Aurora Oliver González.
Últim domicili conegut: camí de la Fonteta, 20, València.
Tràmit d’audiència de la Direcció Territorial de Benestar Social
de València, en el qual es comunica els acords presos en la Comissió
Tècnica de Menors de 8 d’octubre de 2010 i són:
Acolliment familiar preadoptiu i desestimació de règim de visites
relatiu al menor J. O. G.
Expediente número: PGH 46/330/10.
Persona interesada: Luisa González Sánchez y Nieves Aurora Oliver
González.
Último domicilio conocido: calle camino La Fonteta, 20, Valencia.
Trámite de audiencia de la Dirección Territorial de Bienestar Social
de Valencia, en el que se comunica los acuerdos tomados en la Comisión
Técnica de Menores de fecha 8 de octubre de 2010 y son:
Acogimiento familiar preadoptivo y desestimación de régimen de
visitas relativo al menor J. O. G.
Expedient número: SSB 46/1933/10.
Persona interessada: Abdul Wakil Safi.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 18 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
A. W. S.
Expediente número: SSB 46/1933/10.
Persona interesada: Abdul Wakil Safi.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 18 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
A. W. S.
Expedient número: SSB 46/1916/10.
Persona interessada: Chidi Nora Fabian Ekwelibe.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 16 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial en Centre de Recepció València de
menor C. N. F. E.
Expediente número: SSB 46/1916/10.
Persona interesada: Chidi Nora Fabian Ekwelibe.
Último domicilio desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 16 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial en Centro de Recepción Valencia
de menor C. N. F. E.
Expedient número: SSB 46/1912/10.
Persona interessada: Shamss Eddine Boulsali.
Últim domicili: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 16 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
S. E. B.
Expediente número: SSB 46/1912/10.
Persona interesada: Shamss Eddine Boulsali.
Último domicilio: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 16 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
S. E. B.
Num. 6436 / 12.01.2011
1081
Expedient número: SSB 46/1834/10.
Persona interessada: Lakhal Benharath.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 16 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residència fins a la majoria d’edat del menor
L. B.
Expediente número: SSB 46/1834/10.
Persona interesada: Lakhal Benharath.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 16 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencia hasta la mayoría de edad del menor
L. B.
Expedient número: SSB 46/1833/10.
Persona interessada: Blaise Hamsa.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 16 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
B. H.
Expediente número: SSB 46/1833/10.
Persona interesada: Blaise Hamsa.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 16 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
B. H.
Expedient número: SSB 46/1832/10.
Persona interessada: Dilagha Khan.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 16 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
D. K.
Expediente número: SSB 46/1832/10.
Persona interesada: Dilagha Khan.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 16 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
D. K.
Expedient número: SSB 46/1831/10.
Persona interessada: Samir Belhara.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 16 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
S. B.
Expediente número: SSB 46/1831/10.
Persona interesada: Samir Belhara.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 16 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
S. B.
Expedient número: SSB 46/1830/10.
Persona interessada: Brahim Bentata.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 16 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
B. B.
Expediente número: SSB 46/1830/10.
Persona interesada: Brahim Bentata.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 16 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
B. B.
Expedient número: SSB 46/1819/10.
Persona interessada: Fouad Shrig.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
F. S.
Expediente número: SSB 46/1819/10.
Persona interesada: Fouad Shrig.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 15 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
F. S.
Expedient número: SSB 46/1824/10.
Persona interessada: Abdnabil Daoudi.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
A. D.
Expediente número: SSB 46/1824/10.
Persona interesada: Abdnabil Daoudi.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 15 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
A. D.
Expedient número: SSB 46/1818/10.
Persona interessada: Abdul al Zawdal.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
A. A. Z.
Expediente número: SSB 46/1818/10.
Persona interesada: Abdul Al Zawdal.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 15 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
A. A. Z.
Expedient número: SSB 46/1820/10.
Persona interessada: Karamjit Singh.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
K. S.
Expediente número: SSB 46/1820/10.
Persona interesada: Karamjit Singh.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 15 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
K. S.
Num. 6436 / 12.01.2011
1082
Expedient número: SSB 46/1827/10.
Persona interessada: Otman Zroud.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
O. Z.
Expediente número: SSB 46/1827/10.
Persona interesada: Otman Zroud.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 15 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
O. Z.
Expedient número: SSB 46/1828/10.
Persona interessada: Mohammed Chair.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
M.CH.
Expediente número: SSB 46/1828/10.
Persona interesada: Mohamed Chair.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 15 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
M. CH.
Expedient número: SSB 46/1826/10
Persona interessada: Mohammed Amine Mouniakouch.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 15 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
M. A. M.
Expediente número: SSB 46/1826/10.
Persona interesada: Mohamed Amine Mouniakouch.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 15 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
M. A. M.
Expedient número: SSB 46/1698/10.
Persona interessada: Dris Belaoula.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 22 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
D. B.
Expediente número: SSB 46/1698/10.
Persona interesada: Dris Belaoula.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 22 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
D. B.
Expedient número: SSB 46/1699/10.
Persona interessada: Abdul Haq Husni.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 22 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
A. H. H.
Expediente número: SSB 46/1699/10.
Persona interesada: Abdul Haq Husni.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 22 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
A. H. H.
Expedient número: SSB 46/1935/10.
Persona interessada: Mohammed El Jarrat.
Últim domicili conegut: desconegut, no consta en expedient.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
de 22 de novembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Tutela i acolliment residencial fins a la majoria d’edat del menor
M. E. J.
Expediente número: SSB 46/1935/10.
Persona interesada: Mohamed El Jarrat.
Último domicilio conocido: desconocido, no consta en expediente.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia,
de 22 de noviembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Tutela y acogimiento residencial hasta la mayoría de edad del menor
M. E. J.
Expedient número: PGH 46/1290/09.
Persona interessada: Viorel Pruteanu i Catalina Pruteanu.
Últim domicili conegut: carrer Bisbe Polanco, 1, baix B i C, i carrer
la Paz, 43, 1a dta., Albacete.
Resolució de la Direcció Territorial de Benestar Social de València,
d’1 de desembre de 2010, en la qual s’adopta l’acord següent:
Acolliment familiar simple per sis mesos amb caràcter provisional
amb família acollidora del menor M. P.
Expediente número: PGH 46/1290/09.
Persona interesada: Viorel Pruteanu y Catalina Pruteanu.
Último domicilio conocido: calle Obispo Polanco, 1 bajo B y C y
calle La Paz, 43-1ª derecha, Albacete.
Resolución de la Dirección Territorial de Bienestar Social de Valencia, de 1 de diciembre de 2010, en la que se adopta el siguiente acuerdo:
Acogimiento familiar simple por 6 meses con carácter provisional
con familia acogedora del menor M. P.
Impugnació de les resolucions: contra cada una de les esmentades
resolucions, d’acord amb el que disposa l’article 780.1 de la Llei d’Enjudiciament Civil, les persones interessades podran formular oposició
davant els tribunals civils sense necessitat reclamació prèvia en via
administrativa, en el termini de tres mesos des de la seua notificació
si es tracta d’una resolució de declaració de desemparament i de dos
mesos si es tracta de qualsevol altra resolució administrativa dictada en
matèria de protecció de menors.
Impugnación de las resoluciones: contra cada una de dichas resoluciones, cada interesado podrá, conforme a lo dispuesto en el artículo 780.1
de la Ley de Enjuiciamiento Civil, formular oposición ante los tribunales
civiles sin necesidad de reclamación previa en vía administrativa, en el
plazo de tres meses desde su notificación si se trata de una resolución
de declaración de desamparo y de dos meses si se trata de cualquier otra
resolución administrativa dictada en materia de protección de menores
València, 16 de desembre de 2010.– La directora territorial de Benestar Social de València: Amparo Gascó Company.
Valencia, 16 de diciembre de 2010.– La directora territorial de Bienestar Social: Amparo Gascó Company.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Benestar Social
Notificació de resolució en matèria de renda garantida de
ciutadania. Expedient número 3TVMN090/R0389/2009.
[2010/13820]
1083
Conselleria de Bienestar Social
Notificación de resolución en materia de renta garantizada de ciudadanía. Expediente número 3TVMN090/
R0389/2009. [2010/13820]
Per no haver-se pogut practicar la notificació personal a la interessada de l’acte administratiu que a tot seguit s’indica, en relació amb
l’Ordre de 31 de juliol de 2008, de la Conselleria de Benestar Social,
per la qual es regulen les bases de convocatòria de la Prestació de Renda
Garantida de Ciutadania, es procedix a la seua publicació en extracte en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformitat amb el que
disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, en relació amb l’article 61 del
mateix text legal.
Perquè la persona interessada puga tindre coneixement íntegre de
l’acte i en quede constància, podrà comparéixer en el termini de 10
dies, des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana, en la seu de la Direcció General d’Acció Social
i Majors de la Conselleria de Benestar Social, sítia al passeig de l’Albereda, número 10, València, en horari de 9.00 a 14.00 hores.
Por no haberse podido practicar la notificación personal a la interesada del acto administrativo que a continuación se relaciona, con relación a la Orden de 31 de julio de 2008, de la Conselleria de Bienestar
Social, por la que se regulan las bases de convocatoria de la prestación Renta Garantizada de Ciudadanía, se procede a la publicación del
extracto del mismo en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de
conformidad con el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, en
relación con el artículo 61 del mismo texto legal.
Para que la persona interesada pueda tener conocimiento íntegro
del acto y quede constancia del mismo, podrá comparecer en el plazo
de 10 días, desde la publicación del presente anuncio en el DOCV, en la
sede de la Dirección General de Acción Social y Mayores de Bienestar
Social, sita en Paseo de la Alameda, número 10, de Valencia, en horario
de 9.00 a 14.00 horas.
Expedient número: 3TVMN090/R0389/2009
Persona interessada: M. Asunción Salazar Cerreduela
Últim domicili conegut: plaça la Yesa, número 9, 11, 46980 Paterna
(València)
Resolució de 30 d’agost de 2010, de la Direcció General d’Acció
Social i Majors, per la qual es resol desestimar el recurs formulat per
M. Asunción Salazar Cerreduela contra la Resolució de 16 de novembre
de 2009, de la Direcció Territorial de València, en què es confirma en
tots els seus termes.
Expediente número: 3TVMN090/R0389/2009
Persona interesada: Mª Asunción Salazar Cerreduela
Último domicilio conocido: plaza La Yesa, número 9-11ª, 46980
Paterna (Valencia)
Resolución de 30 de agosto de 2010, de la Dirección General de
Acción Social y Mayores, por la que se resuelve desestimar el recurso
formulado por Mª Asunción Salazar Cerreduela contra la Resolución de
la Dirección Territorial de Valencia de fecha 16 de noviembre de 2009,
confirmando la misma en todos sus términos.
Contra l’esmentada resolució, que posa fi a la via administrativa,
d’acord amb els articles 116 i 117 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de
gener, podrà interposar-se directament recurs contenciós administratiu
davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de
Justícia de la Comunitat Valenciana, d’acord amb el que preveu la Llei
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de l’esmentada jurisdicció en el
termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la notificació de la
present resolució, sense perjudici de la possibilitat d’interposar potestativament recurs de reposició davant la Conselleria de Benestar Social
en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de
la resolució.
Contra dicha resolución, que ponen fin a la vía administrativa, conforme a los artículos 116 y 117 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero,
podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia de la Comunitat Valenciana, conforme a lo previsto en la
ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la citada jurisdicción en el
plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de la notificación
de la presente resolución, sin perjuicio de la posibilidad de interponer
potestativamente recurso de reposición ante la Conselleria de Bienestar
Social en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la
notificación de la resolución.
València, 13 de desembre de 2010.– La directora general d’Acció
Social i Majors: Pilar Albert Guerola.
Valencia, 13 de diciembre de 2010.– La directora general de Acción
Social y Mayores: Pilar Albert Guerola.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
1084
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Notificació de resolució d’arxiu. Expedient número
ESEILS/2010/97/46. [2010/13825]
Notificación de resolución de archivo. Expediente número
ESEILS/2010/97/46. [2010/13825]
Per no haver-se pogut practicar la notificació de forma personal i
directa a l’interessat de l’acte administratiu que a continuació es detalla,
se’n publica un extracte en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
d’acord amb el que disposa l’article 61 de la Llei 30/1992, de Règim
Comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, en relació amb l’article 59.5 del mateix text legal.
Por no haberse podido practicar la notificación de forma personal
y directa al interesado del acto administrativo que a continuación se
relaciona, se procede a la publicación de un extracto del mismo en el
Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61 de la Ley 30/1992, de Régimen Común de los
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en relación con el artículo 59.5 del mismo texto legal.
Procediment: resolució d’arxiu
Expedient: ESEILS/2010/97/46
Titular: La Despensa del Norte, SLL
Últim domicili conegut: c/San Jacinto, 4-4ª 46980 Paterna
Norma reguladora: Ordre 30/2010, de 27 de juliol, de la Conselleria
d’Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a cooperatives i societats laborals i
per la qual es convoquen per l’exercici 2010.
Procedimiento: resolución de archivo
Expediente: ESEILS/2010/97/46
Titular: La Despensa del Norte, SLL
Último domicilio conocido: c/San Jacinto, 4-4ª 46980 Paterna
Norma reguladora: Orden 30/2010, de 27 de julio, de la Conselleria
de Economía, Hacienda y Empleo, por la que se aprueban las bases
reguladoras para la concesión de ayudas a cooperativas y sociedades
laborales y por la que se convocan para el ejercicio 2010.
Per tal que l’interessat puga conéixer íntegrament l’acte i en quede
constància, podrà comparéixer en el termini de deu dies, des de la publicació del present anunci en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana,
en la Secció de Cooperació de la Direcció Territorial d’Ocupació i Treball, situada, en l’avinguda del Baró de Càrcer, 36, pis 5é, de València,
de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores.
Para que el interesado pueda tener conocimiento íntegro el acto y
quede constancia de tal conocimiento, podrá comparecer en el plazo
de diez días, desde la publicación del presente anuncio en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, en la Sección de Cooperación de la
Dirección Territorial de Empleo y Trabajo, sita, en la avenida del Barón
de Cárcer, 36, piso 5º, de Valencia, de lunes a viernes de 9.00 a 14.00
horas.
València, 16 de desembre de 2010.– El director territorial d’Ocupació i Treball: Jorge Ramos Jiménez.
Valencia, 16 de diciembre de 2010.– El director territorial de
Empleo y Trabajo: Jorge Ramos Jiménez.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
1085
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Informació pública del dipòsit dels estatuts de l’organització professional Cluster Plastival. [2010/13826]
Información pública del depósito de los estatutos de la
organización profesional Cluster Plastival. [2010/13826]
En compliment del que disposa la normativa legal vigent sobre
depòsit d’estatuts d’associacions professionals, organitzacions empresarials i sindicats de treballadors i funcionaris, i als efectes previstos en
esta, es fa públic que han sigut dipositats en esta oficina, adscrita a la
Direcció General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, l’acta
de constitució i els estatuts de l’organització professional denominada
Cluster Plastival, l’àmbit territorial de la qual s’estén al conjunt de la
Comunitat Valenciana i el professional comprén l’activitat del plàstic.
Consten com a firmants de l’acta de constitució: Santiago Gisbert
Soler (Associació d’Investigació de la Indústria del Joguet, connexes
i afins-AIJU), Luis Abad Doménech (Avenida Plastics, SL), Gustavo
Cerdá Vilaplana (Cervic, SA), Salvador Benedito Gómez (Inplasva,
SA, y Granzplast, SA), Damián Martínez Martínez (Martínez Conesa,
SA), Salvador Bresó Bolinches (AIMME), José Antonio Costa Mocholí
(AIMPLAS) i Cristina Monge Frontiñán (AVEP).
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre
depósito de estatutos de asociaciones profesionales, organizaciones
empresariales y sindicatos de trabajadores y funcionarios, y a los efectos
previstos en la misma, se hace público que han sido depositados en esta
oficina, adscrita a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y
Economía Social, el acta de constitución y los estatutos de la organización denominada Cluster Plastival, cuyo ámbito territorial se extiende
al conjunto de la Comunitat Valenciana y el profesional comprende la
actividad del plástico.
Constan como firmantes del acta de constitución: Santiago Gisbert
Soler (Asociación de Investigación de la Industria del Juguete, Conexas
y Afines-AIJU), Luis Abad Doménech (Avenida Plastics, SL), Gustavo
Cerdá Vilaplana (Cervic, SA), Salvador Benedito Gómez (Inplasva,
SA, y Granzplast, SA), Damián Martínez Martínez (Martínez Conesa,
SA), Salvador Bresó Bolinches (AIMME), José Antonio Costa Mocholí
(AIMPLAS) y Cristina Monge Frontiñán (AVEP).
València, 19 de novembre de 2010.– L’encarregada de l’Oficina de
Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Professionals: Mª Soledad SánchezTarazaga Marcelino.
Valencia, 19 de noviembre de 2010.– La encargada de la Oficina
de Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales: Mª Soledad
Sánchez-Tarazaga Marcelino.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Economia, Hisenda i Ocupació
Modificació dels estatuts de l’entitat empresarial Federació de la Comunitat Valenciana d’Associacions d’Empresaris d’Edificis i Locals (FECVAEL). [2010/13828]
1086
Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo
Modificación de los estatutos de la entidad empresarial
Federación de la Comunidad Valenciana de Asociaciones de Empresarios de Edificios y Locales (FECVAEL).
[2010/13828]
En compliment del que disposa la normativa legal vigent sobre
dipòsit d’estatuts d’associacions professionals, organitzacions empresarials i sindicats de treballadors i funcionaris, i a l’efecte que s’hi preveu,
es fa públic que ha sigut dipositat en esta oficina, adscrita a la Direcció
General de Treball, Cooperativisme i Economia Social, la modificació
estatutària de la Federació de la Comunitat Valenciana d’Associacions
d’Empresaris d’Edificis i Locals (FECVAEL). La modificació afecta
l’article 6, referent als fins.
La certificació de l’acord consta firmada pel secretari, José Brisa
Llavata, amb el vistiplau del president.
En cumplimiento de lo dispuesto en la normativa legal vigente sobre
depósito de estatutos de asociaciones profesionales, organizaciones
empresariales y sindicatos de trabajadores y funcionarios, y a los efectos previstos en la misma, se hace público que han sido depositados en
esta oficina, adscrita a la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo
y Economía Social, la modificación estatutaria de la Federación de la
Comunidad Valenciana de Asociaciones de Empresarios de Edificios y
Locales (FECVAEL). La modificación afecta al artículo 6, referente a
los fines.
La certificación del acuerdo consta firmada por el secretario, José
Brisa Llavata, con el visto bueno del presidente.
València, 22 de novembre de 2010.– L’encarregada de l’Oficina de
Dipòsit d’Estatuts d’Organitzacions Professionals: Mª Soledad SánchezTarazaga Marcelino.
Valencia, 22 de noviembre de 2010.– La encargada de la Oficina
de Depósito de Estatutos de Organizaciones Profesionales: Mª Soledad
Sánchez-Tarazaga Marcelino.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
1087
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
Notificació de la resolució. Expedient sancionador número
D-650/2010. [2010/13841]
Notificación de la resolución. Expediente sancionador
número D-650/2010. [2010/13841]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es fa pública la notificació en extracte de l’acte
dictat en l’expedient sancionador que s’indica, instruït per la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge a la persona o entitat
denunciada que a continuació s’allista, ja que s’ha intentat la notificació
en l’última adreça coneguda, però aquesta no s’ha pogut practicar.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la notificación
en extracto del acto dictado en el expediente sancionador que se indica,
instruido por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda a la persona o entidad denunciada que a continuación se relaciona, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expedient número: D-650/2010.
Entitat o persona interessada: Esteban Pomares Candela.
Última adreça coneguda: partida de Matola, polígon 2, número 127
A, 03296, Elx, Alacant.
Assumpte: resolució de l’expedient sancionador dictat pel director
territorial el 21 d’octubre de 2010.
Expediente número: D-650/2010.
Entidad o persona interesada: Esteban Pomares Candela.
Último domicilio conocido: partida Matola, polígono 2, número 127
A, 03296, Elche, Alicante.
Asunto: resolución del expediente sancionador dictado por el director territorial el 21 de octubre de 2010.
L’expedient es troba en el Negociat de Sancions i Recursos de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, carrer
Churruca, número 29, 03071 Alacant, on heu de comparéixer per a
conéixer el contingut íntegre de l’acte en el termini de 10 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Si transcorregut aquest termini no heu comparegut, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a comparéixer.
S’informa la persona interessada del dret que l’assisteix d’aportar
les al·legacions que estime convenients en la seua defensa o, si escau,
a interposar recurs; tot això dins del termini legalment establit. Transcorregut aquest sense haver fet ús d’aquest dret, es dictarà la resolució
oportuna.
El expediente obra en el Negociado de Sanciones y Recursos de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, calle
Churruca, número 29, 03071 Alicante, donde deberá comparecer para
conocer el contenido íntegro del acto en el plazo de 10 días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Se informa a la persona interesada del derecho que le asiste a aportar las alegaciones que estime convenientes en su defensa, o, en su caso,
a interponer recurso; todo ello dentro del plazo legalmente establecido.
Transcurrido el mismo sin haber hecho uso de este derecho, se dictará
la resolución oportuna.
Alacant, 17 de novembre de 2010.– El director territorial: Ramón
Rizo Aldeguer.
Alicante, 17 de noviembre de 2010.– El director territorial: Ramón
Rizo Aldeguer.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Medi Ambient,
Aigua, Urbanisme i Habitatge
1088
Conselleria de Medio Ambiente,
Agua, Urbanismo y Vivienda
Notificació de la resolució. Expedient sancionador número
D-631/2010. [2010/13843]
Notificación de la resolución. Expediente sancionador
número D-631/2010. [2010/13843]
De conformitat amb el que disposen els articles 59.5 i 61 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei
4/1999, de 13 de gener, es fa pública la notificació en extracte de l’acte
dictat en l’expedient sancionador que s’indica, instruït per la Conselleria
de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge a la persona o entitat
denunciada que a continuació s’allista, ja que s’ha intentat la notificació
en l’última adreça coneguda, però aquesta no s’ha pogut practicar.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, se hace pública la notificación
en extracto del acto dictado en el expediente sancionador que se indica,
instruido por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y
Vivienda a la persona o entidad denunciada que a continuación se relaciona, ya que, habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar.
Expedient número: D-631/2010.
Entitat o persona interessada: Florin Nicurici.
Última adreça coneguda: carrer Urbanización Los Altos Lago Mar
I, número 41, 03180, Torrevieja, Alacant.
Assumpte: resolució de l’expedient sancionador dictat pel director
territorial el 21 d’octubre de 2010.
Expediente número: D-631/2010.
Entidad o persona interesada: Florin Nicurici.
Último domicilio conocido: calle Urbanización Los Altos Lago Mar
I, número 41, 03180, Torrevieja, Alicante.
Asunto: resolución del expediente sancionador dictado por el director territorial el 21 de octubre de 2010.
L’expedient es troba en el Negociat de Sancions i Recursos de la
Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge, carrer
Churruca, número 29, 03071 Alacant, on heu de comparéixer per a
conéixer el contingut íntegre de l’acte en el termini de 10 dies hàbils,
comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Si transcorregut aquest termini no heu comparegut, la notificació
s’entendrà produïda a tots els efectes legals des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a comparéixer.
S’informa la persona interessada del dret que l’assisteix d’aportar
les al·legacions que estime convenients en la seua defensa o, si escau,
a interposar recurs; tot això dins del termini legalment establit. Transcorregut aquest sense haver fet ús d’aquest dret, es dictarà la resolució
oportuna.
El expediente obra en el Negociado de Sanciones y Recursos de la
Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, calle
Churruca, número 29, 03071 Alicante, donde deberá comparecer para
conocer el contenido íntegro del acto en el plazo de 10 días hábiles,
contados desde el siguiente a la publicación del presente en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana.
Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Se informa a la persona interesada del derecho que le asiste a aportar las alegaciones que estime convenientes en su defensa, o, en su caso,
a interponer recurso; todo ello dentro del plazo legalmente establecido.
Transcurrido el mismo sin haber hecho uso de este derecho, se dictará
la resolución oportuna.
Alacant, 17 de novembre de 2010.– El director territorial: Ramón
Rizo Aldeguer.
Alicante, 17 de noviembre de 2010.– El director territorial: Ramón
Rizo Aldeguer.
Y0589635K
X3660440J
X6113315F
RACHIDA EL KORNITY
ILENE IVETTE LOAIZA BENDACK
AURELIA POPA
C/150, 16 (LA CAÑADA)
C/ RAFELCOFER, 33 12
PL/ DE PEDRALBA, 8 4 16
AV/ COLON, 78 29
C/ DE LA PITERA, 1
X8777209H
03863745K
ELENA RUIZ VELASCO
PATERNA
GANDIA
LLÍRIA
LA POBLA DE VALLBONA
LA POBLA DE VALLBONA
RIBA-ROJA DE TÚRIA
VALENCIA
C/ FRAY FRANCISCO CABEZAS, 5
24
ELISABETA VITI BIDIGAE
X9215238N
FLORENTINA TOMA
L’ELIANA
LA POBLA DE VALLBONA
Localitat / Localidad
LA CORBETA, 4
PARTIDA CASABLANCA, 36
24360423L
ELVIRA ASENSI MONZO
AV/ COLON, 8 1
Adreça / Domicilio
ANTONIO CARLOS RODRIGUEZ CAR28878127V
VALHO
Y1078225E
DNI / NIF
GEORGIANA DINCA
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
0466705258065
0466705326500
0466705325536
0466705325475
0466705326464
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
0466705352382
València / Valencia
0466705391896
València / Valencia
0466705391871
0466705449743
València / Valencia
València / Valencia
Liquidació /
Liquidación
Província / Provincia
Num. 6436 / 12.01.2011
1089
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1090
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Arnau de
Vilanova de València. [2010/13786]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Arnau de
Vilanova de Valencia. [2010/13786]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución
en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, de lunes a viernes,
en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de
Salud Valencia - Arnau de Vilanova - Llíria - Hospital Arnau de Vilanova (San Clemente, 12, 46015, Valencia), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.- El director general de Recursos
Econòmics. Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.- El director general de Recursos Económicos. Eloy Jiménez Cantos.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Generalitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 9.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut València - Arnau de Vilanova
- Llíria – Hospital Arnau de Vilanova (Sant Climent, 12, 46015, València), a fi de practicar la notificació de l’acte esmentat.
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1091
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Doctor Peset de
València. [2010/13791]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Doctor Peset
de Valencia. [2010/13791]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut 10 – Hospital Doctor Peset (av.
Gaspar Aguilar, 90, 46017, València), a fi de practicar la notificació de
l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud 10
– Hospital Doctor Peset (av. Gaspar Aguilar, 90, 46017, Valencia), al
efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
CATARROJA
VALENCIA
VALENCIA
PUERTO RICO, 21, 4
ENTRADA DE MARSENA, 13, BAJO
ENTRADA DE CASES DE MARSELA, 33,
BAJO
LLUIS VIVES, 23, 2, 5
LITOGRAFO PASCUAL Y ABAD, 7, 4
MANUEL GRANERO, 20, 6, 11
TOURIA GHAOUAT
TUDORICA PLUGARU
ALEXE STOIAN
RODOLFO MARTIN AMARILLA
ALINA BERTEA
MARTIN FRANCO LOPEZ
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
TORRENT
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VIDAL DE BLANES, 15, 5, 14
BENISODA, 20, 10
PAIS VALENCIA, 120, 5, 10
RUBEN VELA, 22, 12
SAN PIO X, 23, 17
CASA GALLINETA, 41
ARTURO BORRELLI
THOMAS DELLWEG
JUAN PABLO DIAZ
LAURA GEORGETA DUMITRACHE
MIRCEA NITA
CONSTANTINA AURA SAVA
València / Valencia
VALENCIA
AV/ GIORGETA, 30 – 22ª
ANTONIO JUSTINO RUAS MADUREIRA
Lugo
LUGO
RONDA DE LAS FONTIÑAS, 260, 1, A
ODENILDA ALESSA NASCIMENTO MORAIS
València / Valencia
VALENCIA
València / Valencia
FUENTE DE SAN LUIS, 106, 15
EDGAR FELIPE MELGAR MONTEJO
València / Valencia
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
ALBACETE, 42, 11
IVANA JUSTINIANO HURTADO
SAN PASCUAL, 24, 5, 18
València / Valencia
VALENCIA
LUIS OLIAG, 68, 16
CANDICE OLIVIA FRANCART
X8668476Y
València / Valencia
VALENCIA
LORCA, 13, 4, 10
OBDULIA BENITEZ CASCO
GEORGE DANIEL GRADINARU
València / Valencia
VALENCIA
DÉNIA, 57, 9
MUSTAPHA DJEFAL
València / Valencia
VALENCIA
DOCTOR PESET ALEIXANDRE, 16, 4
X4691261C
JENNIFER UGBES
València / Valencia
ALCÀSSER
RICARD HERNANDEZ 29 A 1
ZOHRA EL HAJHAJ
Barcelona
BARCELONA
CUARTEL DE SIMANCAS, 87 1º-2º
ANTONIO AMACHUY
València / Valencia
SAGUNT / SAGUNTO
REY SAN FERNANDO, 10, 9
València / Valencia
Província / Provincia
VALENCIA
Localitat / Localidad
VADUVA DORIN VALI
Adreça / Domicilio
STELLA MARIS, 14
DNI / NIF
ALINA IRIMIA
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
0466705380951
0466705380854
0466705380811
0466705380793
0466705380750
0466705371842
0466705371815
0466705371772
0466705371736
0466705371641
0466705371571
0466705371526
0466705371465
0466705371386
0466705368911
0466705368884
0466705368175
0466705368150
0466705368132
0466705367265
0466705359583
0466705359461
0466705357982
0466705356871
0466705349424
Liquidació / Liquidación
Num. 6436 / 12.01.2011
1092
Castelló de la Plana
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
AV. SANTA ELENA, 5 – 3
FLAVIA CRISTINA FONSECA SILVA
PIANISTA AMPARO ITURBI, 5, BJ
BARCELONA, 3
SAN VICENTE MARTIR, 230, 32
JUAN PUERTES, 15, 7, 2
ICHIM APOSTOL
MARGARITA ATANASOVA
ANCUTA MARIANA BIRLEA
HALIMA CHAHER
MAYOR DE NAZARET, 29, Esc. A, 4, 16
AUSIAS MARCH, 23 – 21
GEORGETA OANA ZAHARIA
JUAN MARTINEZ MEDINA
PINTOR SOROLLA 6 4
LOREDANA BARBUT
20377509S
València / Valencia
VALENCIA
BERNIA, 22, 7, 21
ALBINO GILBERTO CABRAL ESCURRA
CL FONT I SAGUE 1 2
València / Valencia
VALENCIA
SAN VICENTE MARTIR, 242, BAJO
MIRCEA BANICA
73774570T
València / Valencia
VALENCIA
ESCRIVA, 4, 5
WAZIR SINGH
ROSA MARIA NAVARRO CHANZA
València / Valencia
VALENCIA
RAMON LLULL, 1, 16
CHRISTOPHE POULLAIN
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
ALFAFAR
València / Valencia
VALENCIA
ALMÀSSERA
València / Valencia
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
BENETÚSSER
VALENCIA
Barcelona
SABADELL
València / Valencia
VALENCIA
MAESTRO JOSE SERRANO, 7, 1
FABIO JUNIO RODRIGUES PEREIRA
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
València / Valencia
VALENCIA
MALILLA 25 23
C/ ALVAREZ DE SOTOMAYOR, 3 3
València / Valencia
València / Valencia
Màlaga / Málaga
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
MÁLAGA
MISLATA
València / Valencia
VALENCIA
CASTELLON
VINARÒS
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
Cuenca
CUENCA
ABDELKRIN SALMANI
X9030387N
ALMACERA 4 5
MUHAMMAD WAHEDD
RAZVAN MIHAI TATARU IOSUB
VICENTE LLEO, 1, 6
FLORIAN LINCAN
C/CANTIDAD, 18
PERIS Y VALERO, 40, 4
74863593L
FLORIN RADU HENDRE
ESTEFANIA CUENCA RAMOS
PL/ SAINETERO ARNICHES, 4-5ª
RUTH SPORRING
MARIOLA 3 12
ASIM MUHAMMAD
JOSE AGUILAR 39 13
P.TRIADOR C/LL 10
ALMUDENA BERET BARCIA
FRIDAY OGBOE
PIANISTA AMPARO ITURBI, 23, 3
GINA TURCU
Y0955760D
PELAYO, 47, 1
BOUMEDIENE TOUATI
0466705430055
0466705430003
0466705429976
0466705429951
0466705422540
0466705406474
0466705406124
0466705398013
0466705397243
0466705397200
0466705396954
0466705396692
0466705396534
0466705396430
0466705396351
0466705395423
0466705392553
0466705392036
0466705391670
0466705390085
0466705389412
0466705389263
0466705389245
0466705389080
0466705381082
0466705381064
Num. 6436 / 12.01.2011
1093
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
CHIVA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
POL. VEINTISIETE 345 – 1
GIMENEZ Y COSTA, 59, 5
SAN VICENTE MARTIR, 265, 9
CAMINO GALLINETA, 21
MALILLA, 5
PEÑARROCHA, 11, BAJO
TRES CRUCES, 67, 25
SUECA, 57, 5
VALLADAR, 21
CASTILLO DE JERICA, 6, 1
LAURALIZ TRUJILLO MONTILLA
GABRIEL IOSIF NEGRU
DANA APOSTOL
ARGENTINA BAHRIM
LUCI FERARU RIPCA
MARIUS MANGIUREA
JOSEKELLEN ALFAIA CORREA
LIBREVILLE AMADY SAMBA
AURELIA AVRAM
VOICU BRANESCU
MARILENA BUSUIOC
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
ALCÀSSER
COSTA Y BORRAS, 12, 5
JOAQUIN NAVARRO, 10, 1, 1
RICARD HERNANDEZ 24 29
PADRE IGNACIO CASAÑ 1 1
AV/ REAL DE MADRID, 57 31
XALO 6 F
SEKHNA AHMET TIDIANE NDIAYE
XIAOLING ZHANG
BOGDAN NIKOLAEV TSOCHEV
MARIAN POLIACIC
MARCEL MIHAI
COSMIN DACIAN GHEORGHE
MARIANO RIBERA 12 BAJO
València / Valencia
VALENCIA
JESUS, 94, 4
IVANA JUSTINIANO HURTADO
DANIEL OVIDIU
València / Valencia
VALENCIA
SAN VICENTE MARTIR, 228
VALERIU ION
CONDE DE ALTEA 39 8
València / Valencia
VALENCIA
SAN MARCELINO, 41
NICOLETA CIOBUTARU
MOUNIRA BADRO
València / Valencia
SILLA
HOSTAL EL CISNE, 48
0466705461792
Alacant / Alicante
València / Valencia
València / Valencia
FINESTRAT
VALENCIA
BURJASSOT
0466705461914
0466705461826
0466705461512
València / Valencia
VALENCIA
0466705461451
València / Valencia
0466705457574
0466705455772
0466705455702
0466705455675
0466705455666
0466705455641
0466705455632
0466705455623
0466705455605
0466705455526
0466705455386
0466705444046
0466705444021
0466705443951
0466705443915
0466705430703
0466705430563
0466705430310
0466705430283
0466705430222
0466705430170
ALFAFAR
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
X9618135H
València / Valencia
VALENCIA
C/ DOLORES MARQUES, 5 – 5 23ª
MARIA YOVANA SUAREZ MELGAR
VALENCIA
València / Valencia
VALENCIA
GASPAR AGUILAR, 129
ABILIO SANCA
València / Valencia
VALENCIA
SAN PIO X, 25, 15
LOREDANA POPOVICI
València / Valencia
VALENCIA
ALBUFERA, 44, BAJO
GELU DANIEL PAVEL
Num. 6436 / 12.01.2011
1094
AV/ VALLADOLID, 2 1 4 3
CUBA, 65 – 1
X9719572W
ESTEBAN MICHAEL VALENZUELA CORTINEZ
AV/ BLASCO IBAÑEZ, 135 50
AV/ PAIS VALENCIA, 100 14
X8404496C
Y0399767H
IULIANA HUTUSORU
MIRELA SILVIA FLORIAN
HERMINE GRIGORYAN
ISLA CABRERA 45 19
SAMI ULLAH
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
SILLA
VALENCIA
València / Valencia
CAMINOT 20 BJ
LIVIU MENIX STOIAN
VALENCIA
ESCULTOR FRECHINA 9 DR 9
TEHMINA SAROYAN
València / Valencia
C/ MARQUES DE BELLET, 52 17
CAMELIA ELENA GHITA
VALENCIA
ARABISTA AMBROSIO HUICI 30
IBRAHIM SUREC
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
RUBEN VELA 25 10
MERVIN LIMPIAS SAUCEDO
VALENCIA
València / Valencia
VALENCIA
AV/ PERIS Y VALERO, 10
SERBAN STEFAN
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
ALBEROLA 23 10
PEDRO BALTAZAR MONTES
VALENCIA
València / Valencia
VALENCIA
MURILLO 37
València / Valencia
València / Valencia
CARLOS EDUARDO RODRIGUES DA SILVA
VALENCIA
VALENCIA
LOS CENTELLES, 20 – 8
AUSIAS MARCH 19 5
22591477A
València / Valencia
DOLORES NGALE MASIQUI
DOCEMA RAQUEL LOPEZ RIQUELME
VALENCIA
HONDURAS 26
EMIL KORNELIUS
València / Valencia
VALENCIA
HUMANISTA MARINER, 11 – 50
LAWRENCE KWEKU HENAKU
València / Valencia
BENETÚSSER
MIGUEL HERNANDEZ 82 5
EL MUSTAPHA ENNACIRI
València / Valencia
SILLA
SANTA TERESA 9
LUIS RICARDO GARCIA BENITEZ
València / Valencia
VALENCIA
C/ PEDRO ALEIXANDRE, 34 2 8
València / Valencia
VALENCIA
ELENA WANCHE SOHA
València / Valencia
BENETÚSSER
C/ PALLETER, 83 21
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
IASAR IBRAM ASAN
JOSE DURAN MARTINEZ 3 41
REVERENDO JOSE NOGUERA, 33, 4
DOCTOR WAKSMAN 11 – 13
ALBORAYA
C/ PINTOR SOROLLA, 36 1
X2095261F
X9435609C
AV/ DIVI MESTRE, 11 2
ALCIRA REYES HURTADO
MARIA GENOVEVA SCHUBERT
MARIUS DANO
ZHOR CHAFAI
MOHAMED TAREKIT
0466705468083
0466705468074
0466705468022
0466705467986
0466705467961
0466705467891
0466705467532
0466705467331
0466705467200
0466705467006
0466705466963
0466705466902
0466705463770
0466705463752
0466705463506
0466705463490
0466705463445
0466705463341
0466705462876
0466705462675
0466705462605
0466705462544
0466705462334
0466705462291
0466705462020
0466705461941
Num. 6436 / 12.01.2011
1095
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
GERMANIAS, 6, 1, 2
CALAMOCHA 3 5
ZUNILDA ROMERO GONZALEZ
ADAM WOSKOWSKI
ESTACION, 1, 2, 4
SAN MARCELINO 18 – 8ª
ZEYNEPA RAMADANOVA KAPSAZOVA
SUSSY RAMIREZ VILLADA
PERIS Y VALERO, 138, 10
JOSE SOTO MICO, 44, 27
OUSMANE MBENGUE
Y0075446C
GASPAR AGUILAR 117 – 3
RAMONA MANGUE MARTINEZ BIKIE
CRISTHIAN MANUEL PARRAGA COELLO
PINTOR SALVADOR ABRIL, 14, 3
CERASELA FIERAR
PINTOR SALVADOR ABRIL, 5
RUBEN VELA 22 – 12
JUAN PABLO DIAZ
X6886537S
PIANISTA AMPARO ITURBI, 5
ELENA ADELA COMESCU
VIOREL OPREA
RAMON Y CAJAL, 9, 6
ANA GEORGIANA BODOLICA
POETA RICARD SANMARTI, 8, 1, 1
C/ ALVAREZ DE SOTOMAYOR, 7 7
GIUSEPPINA BERVICATO
Y0062719N
FONTANARES, 54, 5
MAMADOU BARA
JAVIER ALEXANDER MEJIA SAAVEDRA
VALENCIA
SALINAR, 165
FLORICA BAHRIM
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
ALFAFAR
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
MASSANASSA
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
València / Valencia
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
PIANISTA AMPARO ITURBI, 5, 5
GOGU APOSTOL
València / Valencia
València / Valencia
DOLORES ALCAIDE, 22, 22
SAHIR MEHMOOD
SILLA
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA, 117, 4
ISABELLE PEYRAS
VALENCIA
València / Valencia
VALENCIA
HERMANOS MARISTAS, 2 – 18
MUHAMMAD WAQAS
SUECA 43 3
València / Valencia
VALENCIA
SAN VICENTE MARTIR, 26, 5
RUTH MARIBEIL CARDENAS PERLAZA
X9642574P
València / Valencia
VALENCIA
FUENTE DE SAN LUIS, 108 – 13
PAUL CORNEL PINCHIS
REMZI YUZEIR CHAV/R
València / Valencia
VALENCIA
OBISPO JAIME PEREZ 24 5
CONSTANTIN SILVIU VUZA
València / Valencia
VALENCIA
MAESTRO SOSA, 9, 2
FLAVIA JALLAZA ALMANZA
València / Valencia
VALENCIA
C/ VENEZUELA, 42 10
MANJINDER SINGH
0466705470682
0466705470655
0466705470630
0466705470603
0466705470542
0466705470506
0466705470481
0466705470445
0466705470411
0466705470350
0466705470332
0466705470305
0466705470253
0466705470235
0466705470165
0466705468792
0466705468494
0466705468460
0466705468390
0466705468354
0466705468293
0466705468284
0466705468250
0466705468241
0466705468171
0466705468144
Num. 6436 / 12.01.2011
1096
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
REAL DE MADRID, 12, B
JUAN RAMON JIMENEZ 75 17
VENEZUELA 44 10
CARRICOLA 9 15
DOCTOR VICENTE ZARAGOZA 81 21
ALCAÑIZ 53
DOCTOR BARTUAL MORET 8 39
CHURAT Y SAURI 10 8
JAIME BELTRAN 26
LINARES 16 A 2
FLORISTA 164 15
C/ 111, 34 (LA CAÑADA)
POETA FEDERICO GARCIA LORCA 87 18
CUENCA 136 B
EVER NOEL HERRERA LEMUZ
ZIA ULLAH TARAR
CAMELIA SACARIN
XUE BAI
MAXIBEL CAROLINA SALUCCI
NAYELY PEREZ RAMIREZ
MAYRA ALEJANDRA CAMACHO PEREZ
MOUHAMED NDIA
LIDIA PEREZ BUTRON
EVER GUSTAVO BENITEZ
BLASIDA SUSANA VILLAMAYOR ESCOBAR
JAIRO DANILO CEDEÑO MOREIRA
TERESA AMPARO ESPINOSA LOPEZ
MILDRED BRAVO RODRIGUEZ
València / Valencia
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
ALFAFAR
VALENCIA
CATARROJA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
BURRIANA 35 13
XUQUER, 25, 10
CASA GALLINETA, 41, BAIX
RAMBLETA, 13, 3
HELLIN, 22, 17
MOSSEN CUENCA, 21, 3
JUAN DE AGUILO, 8, 6
CUBA, 33, 11
DOCTOR SUMSI, 21, 1
YENY MARTA OTAZU GADEA
NARCISA AGAFITEI
SIMONA APETREI VIERU
EL BATOUL CHIHAB
ALINA LACRIMOARA COMAN
SANDEL IARCA
GLORIA PATRICIA JIMENEZ CUARTAS
MARCO ANTONIO LOPEZ SOLARES
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
PATERNA
València / Valencia
VALENCIA
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
MARIO LORENZO BARRANHAS
VALENCIA
CHIVA 33 3
RUBEN RODAS GONZALEZ
València / Valencia
CULLERA
C/ PESCADORS, 64 5 A 9
SARABJIT SINGH
València / Valencia
ALBAL
AV/ CORTS VALENCIANES, 96 4 20
HASSAN BOUALI
0466705499032
0466705498980
0466705498944
0466705498813
0466705498673
0466705498603
0466705480710
0466705480412
0466705480114
0466705479992
0466705477560
0466705477445
0466705477375
0466705477323
0466705477244
0466705476745
0466705476580
0466705476361
0466705476282
0466705475756
0466705475162
0466705474934
0466705473421
0466705471653
0466705471032
0466705471014
Num. 6436 / 12.01.2011
1097
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
ALGEMESI 26 BJ
JUAN RAMON JIMENEZ 93 BAJO
JOAQUIN NAVARRO, 4 – 6
MAESTRO SOSA 7 10
CONTANTIN CULIOR STEFAN
LUZIA DA SILVA EVANGELISTA
VIVIANE FELIX ARANTES
MARILENE PAIM
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
DOCTOR SORIANO BENLLOCH 18 (BENIMAMET-BENIFERRI)
ANDREAS SMADOIU
València / Valencia
VALENCIA
MALILLA 5 BJ
CIOBOTARU MARIOARA
València / Valencia
VALENCIA
ALFARA DEL PATRIARCA, 23 – 2
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
ALBORAYA
València / Valencia
SILLA
DANI DURAN VELAZQUEZ
C/ FRAY PEDRO PONCE DE LEON, 5 BJ
DOCTOR LANUZA, 25, 6
GHEORGHE GRESCU
48549009B
BENIPARRELL, 20, 13
ANA GOMES DOS SANTOS
JONATAN ORVICH YUBANO
PAZ, 20, 1
RAFAEL DIEGGO DE QUEIROZ SILVA
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
PEDRO ALEIXANDRE 2 – 5
LOURDES VASQUEZ CUELLAR DE MELGAR
VALENCIA
València / Valencia
VALENCIA
TETUAN, 5
CATHARINUS PIETER VAN BEZOOIJEN
RAINER HELMUT BODLIN
València / Valencia
VALENCIA
JUAN DE GARAY, 2, 17
VASILICA CONSTANTINA RACHIERU
València / Valencia
VALENCIA
MARINA, LA, 5, BAJ
VASILE NITA
0466705564850
0466705546404
0466705546115
0466705530986
0466705529911
0466705529683
0466705521746
0466705520084
0466705516200
0466705514974
0466705514256
0466705509636
0466705500721
0466705500694
0466705500581
0466705499066
Num. 6436 / 12.01.2011
1098
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1099
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Francesc de
Borja de Gandia. [2010/13792]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Francesc de
Borja de Gandia. [2010/13792]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes,
en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de
Salud Gandia – Hospital Francesc de Borja (Passeig de les Germanies,
71, 46700, Gandia, Valencia), al efecto de practicar la notificación del
citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut Gandia – Hospital Francesc de
Borja (Passeig de les Germanies, 71, 46700, Gandia, València), a fi de
practicar la notificació de l’acte esmentat.
DNI / NIF
Y1036972P
X9914902Q
X9548303Z
X9031074D
X5575708W
Y0744372Z
X9936761W
X8954609L
Y0744372Z
Y0596917N
01063287C
X8817336X
X3302575M
Y0861553X
Y0861553X
Y0861553X
26013704Z
X9336526K
Y1198577S
20044456W
Y0861553X
Y0861553X
Y0861553X
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
GEORGE NARCIS TANASA
ALEXANDRA SPANDOLE
JESICA MARINA VIOR
DAVID CONSTANTIN
ALAN ALBERT MCBRIDE
RODICA MARCELA IONICEL
LINA MARIA DI LORETO
ANNA MIKULIN
MARCELA IONICEL RODICA
PIERPAOLO BIANCO
MARTA HERNANDEZ BATISTA
GHEORGHE DUMITRU
GIUDRIUS BALTRUSAITIS
ROBERTO ALEJANDRO ZINOLA
ROBERTO ALEJANDRO ZINOLA
ROBERTO ALEJANDRO ZINOLA
MANUEL LUIS MORCILLO BERMUDEZ
VIKTORAS SEBECKAS
GEORGEVA MARIA KRASTEVA
LAURA DIEGO LUJAN
ROBERTO ALEJANDRO ZINOLA
ROBERTO ALEJANDRO ZINOLA
ROBERTO ALEJANDRO ZINOLA
C/ PINET, 1 3 11
C/ PINET, 1 3 11
C/ PINET, 1 3 11
DE L’ESTATUT VALENCIA, 8 BAIX
PL/ ROSA DELS VENTS, 51 3
MARINA, 34 5 9
FRANCISCO GISBERT, 1
C/ PINET, 1 3 11
C/ PINET, 1 3 11
C/ PINET, 1 3 11
C/ AGUADO, 18 2ª
C/ DE SANT PERE, 19
AMOR DIVINO, 1
PL/ ROSA DELS VENTS, 37 1 2
AV/ JAUME I, 34 3 3
C/ CID CAMPEADOR, 18 4 8
PARQ DE LA ESTACIÓ, 2 6º 12ª
AV/ JAUME I, 34 3 3
C/ MESTRE SERRANO, 16 IZQ.
C/ ALEJANDRO CARDONA, 17 4 8
C/ ILLES CANARIES, 8 16ª
C/ DE LA MUNTANYA, 73 1
AV/ REPUBLICA ARGENTINA, 12 1 1
Adreça / Domicilio
GANDIA
GANDIA
GANDIA
GANDIA
GANDIA
CULLERA
OLIVA
GANDIA
GANDIA
GANDIA
SUECA
TAVERNES DE LA VALLDIGNA
TALAVERA DE LA REINA
GANDIA
SIMAT DE LA VALLDIGNA
GANDIA
GANDIA
SIMAT DE LA VALLDIGNA
PILES
OLIVA
GANDIA
GANDIA
GANDIA
Localitat / Localidad
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
Toledo
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
Província / Provincia
0466705361123
0466705361114
0466705361096
0466705332213
0466705324285
0466705323700
0466705322203
0466705319875
0466705319796
0466705315090
0466705314966
0466705314652
0466705314512
0466705314205
0466705314135
0466705314022
0466705313864
0466705313830
0466705313785
0466705313751
0466705313636
0466705554594
0466705038231
Liquidació /
Liquidación
Num. 6436 / 12.01.2011
1100
C/ PRIMER DE MAIG, 32 3 6
ABAD SOLA, 65 2 4
JENI PARASCHIV
MANUEL LUIS MORCILLO BERMUDEZ
26013704Z
C/ MESTRE SERRANO, 15
C/ SAN MATIAS DE ESCOZNAR, 15
CALDARARU NELU POMPILIU,
DEMI MARTINOVICIOVA
C/ MONTE VERNISSA, 24 A
JOANNE MELANIE SLADE
X9125871T
X2924690X
LESLIE BEZANT
URB. PLA CABO LA NAO, 65
C/ ISLA DE MALTA, 2
X9752579G
ALBENA GORANOVA
C/ DEL PAGELL, 4
C/ SAN PASCUAL, 22 BAJO
Y0833291S
AZIZ SALAH ED-DINE
Z A P RYA N A L E K S A N D R O V
GORANOV
GANDIA
GANDIA
PILES
ESCOZNAR
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
Granada
València / Valencia
Alacant / Alicante
XÀBIA / JÁVEA
ALMISERÀ
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
OLIVA
OLIVA
OLIVA
0466705099262
0466705485671
0466705466850
0466705443863
0466705437125
0466705397593
0466705397584
0466705381161
0466705379691
Num. 6436 / 12.01.2011
1101
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1102
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades
liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General
d’Ontinyent. [2010/13793]
Notificación por comparecencia sobre determinadas
liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General
d’Ontinyent. [2010/13793]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00
hores, en el centre gestor Departament de Salut 14 – Hospital General
d’Ontinyent (c/ Francesc Cerdà, 3, 46870 Ontinyent, València), a fi de
practicar la notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud 14Hospital General d’Ontinyent (c/ Francesc Cerdà, 3, 46870 Ontinyent,
Valencia), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
DEL DOS DE MAIG, 154 – 9
AV/ FORA-FORA, 8 2
X9912836C
48285135Q
ALEXANDER STEFAN SABATHIL
FLORIN NAN
MARIA ROSARIO ARAIZ URRUTIA
C/ DEL MUSIC ENRIC CASANOVA, 4 4
C/ DE LA SANTA FAÇ, 30
C/ D’ARTAL DE FOCES, 15 2 3
SAN AGUSTIN,46
FATNA LAOUAR
EDWARD ROBERT STANSFIELD
SULEMAN ISMAIL BADAT
NICHOLAS JAMES MILLWARD
X5017317M
D’AMUNT, 26
ANGYE LORENA LOPEZ MORALES
DIPUTACIÓN, 12 4
DE SANT ANTONI, 59
ZORITA COVACI
DE LA PURISSIMA 14 – A – 3º – 3ª
Y1067008Y
NADKA VELICHKO YORDANOVA
Adreça / Domicilio
D’EN JAUME I EL CONQUERIDOR, 1 PB. IZQ.
DNI / NIF
MARINA CODRUTA CODREA
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
BOCAIRENT
ONTINYENT
ONTINYENT
ONTINYENT
ONTINYENT
ALBAIDA
ONTINYENT
ONTINYENT
ONTINYENT
ONTINYENT
ONTINYENT
Localitat / Localidad
Liquidació /
Liquidación
0466705514615
0466705512210
0466705510853
0466705474821
0466705395134
0466705373811
0466705389805
0466705373985
0466705373924
0466705373881
0466705393892
Província / Provincia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
Num. 6436 / 12.01.2011
1103
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1104
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Universitari la
Fe de València. [2010/13775]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Universitario
la Fe de Valencia. [2010/13775]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes,
en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de
Salud Valencia la Fe – Hospital Universitario la Fe, sito en la avenida
Campanar, número 21, de Valencia, al efecto de practicar la notificación
del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 16 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 16 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut València la Fe – Hospital Universitari la Fe, avinguda de Campanar, número 21, de València, a fi de
practicar la notificació de l’acte esmentat.
JOSE GROLLO, 90, 8
CONSTITUCIÓN, 31 BAJO
C/ SANTA ISABEL, 1 – 4
PL/ CONSTITUCION, 1– 13ª
PL/ CONSTITUCION, 1– 13ª
PL/ CONSTITUCION, 1– 13ª
PUERTO, 86, 5
C/ FEDERICO GARCIA LORCA, 5– 6
X9435063A
X5616296H
X7083663P
X8610161L
X8610161L
X8610161L
X5067502G
Y0374274D
Y0794692X
ADRIANA CALIN
MONICA MARES
BUSUIOC, ARON
LIVIA IANOS
LIVIA IANOS
LIVIA IANOS
FRANK YESIO ZAPPALA FRANCO
CRISTINA MADALINA MIRZAC
ERICKA MARILYN FUKUSHIMA TERRAZAS
VALENCIA
VALENCIA
C/ SANTA ISABEL, 1 – 4
C/ BENIPEIXCAR, 4 – 1
C/ SAN VICENTE MÁRTIR, 14 – 18
SEVERIANO GOIG, 7, 16
X9306412Z
Y1049851F
22574567K
ELENA BUSUIOC
ILUMINADA NSANG ONDO ADA
NICOLAE DRAGOS
ROSA LOZANO MANZANO
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
C/ ARQUITECTO RODRIGUEZ, 42 – B – 14
Y1016453M
AURELIA ANDREEA PUSLAU
VALENCIA
DOCTOR VICENTE ZARAGOZA, 29, 10
X8638804G
JASMIN OTTO
VALENCIA
VALENCIA
C/ MENDEZ NUÑEZ, 53 – 20
X9360733D
NESRINE LACHKAR
AMADOU TIDIANE
C/ DOCTOR GIL Y MORTE, 17
Y0739957S
LI MENG
SILLA
VALENCIA
RAMBLA INDEPENDENCIA, 80 – 7
ABDILAH ISAAH
VALENCIA
VALENCIA
ALAQUÀS
VALENCIA
CHESTE
CHESTE
CHESTE
VALENCIA
BÉTERA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
Localitat / Localidad
BENIPEIXCAR, 3, 2, 6
TORRETA DE MIRAMAR, 3, 17
BORIS KAMCHOP
GAYANO LLUCH, 7, 5 18
C/ DOMINGO GOMEZ, 6, 4, 22
PADRE PALAU Y QUER, 5, 11
Adreça / Domicilio
X9372579X
DNI / NIF
FLORENTINA COCHINTU
RAMIRO CASTRO ALCOCER
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
0466705456560
0466705456113
0466705456095
0466705456070
0466705456034
0466705456000
0466705449551
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
0466705461774
València / Valencia
0466705458301
0466705473832
València / Valencia
València / Valencia
0466705474252
València / Valencia
0466705458326
0466705474261
València / Valencia
València / Valencia
0466705474286
València / Valencia
0466705458545
0466705474611
València / Valencia
València / Valencia
0466705481225
València / Valencia
0466705458554
0466705487053
València / Valencia
València / Valencia
0466703104280
València / Valencia
0466705459123
0466705498515
València / Valencia
València / Valencia
Liquidació /
Liquidación
Província / Provincia
Num. 6436 / 12.01.2011
1105
0466705446663
0466705446602
0466705441930
0466705438963
0466705436933
0466705431500
0466705431324
0466705430554
0466705428865
0466705425812
0466705420605
0466705420386
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
MOIXENT / MOGENTE
VALENCIA
VALENCIA
MANUEL DE FALLA, 7 – D – 4
AV/ BURJASOT, 172 – 25
LA IESSA, 9, 7
TRASLACIÓN, 16 – 5º – 10ª
MAESTRO GOZALBO, 15, 5
X1811034Z
24212128M
3151454V
MARTINEZ LUCIANAO, CLARIZOL
MARTINEZ CALVENTE, JUAN CARLOS
LESLIE LUIS CUEVAS
PAOLO RADIC
MARTIN RUMENOV SLAVOV
BORRIANA, 57, 15
ACACIAS, 24, 7
ACACIAS, 24, 7
REGINO MAS, 5, B
52738866G
X9666120W
X9666051W
X9578718T
MARIBEL SANTIAGO FERNANDEZ
VALENTINA ATANASOVA ATANASOVA
GEORGI ZAPRYANOV ATANASOV
EMIL FARKAS
FUENTE DE SAN LUIS, 134, 13
SAN PANCRACIO, 4, 9
Y0552080W
X8820307Z
ADRIAN CUMPANASOIU
VALENTINA URSU
DOCTOR MONSERRAT, 7, 4
SUBMARINO, 6, 10
X9430374Y
IONUT PINTEA
JHON JUSTINIANO CARVAJAL
PADRE VIÑAS, 2, 10
JOSÉ ESTEVE, 39 – 3ª
X4162994V
CLAUDIA MERCEDES RODRIGUEZ CUELLAR
TA I M A L C U AT I N , A D R I A N O G U I LLERMO
REGINO MAS, 5, B
VALENCIA
CONDE DE LUMIARES, 40 – 12
22549637T
CERVERA AGUILAR, ISABEL
X9578718T
MANISES
SAN ALBERTO, 18
X9398357M
BISER BOYKOV CHOLAKOV
FARKAS, EMIL
PATERNA
JUAN CASTELLO, 16, 15
X4326994G
MOHAMED MEDJOUBI
0466705416624
0466705416240
0466705415504
0466705414402
0466705414314
0466705413711
0466705413526
0466705406185
0466705402475
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
PATERNA
VALENCIA
VALENCIA
0466705417534
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
VALENCIA
SAN JUAN DE DIOS, 33, 1
Y1276621C
VIORICA RUPITA
VALENCIA
AV/ BURJASOT, 170 – 4 – 6
X7912543Z
VASILE GHEORGHE
VALENCIA
MOLINO, 6, 1
0466705446690
València / Valencia
DANIEL AMANKWAH
0466705449000
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
LUZ CASANOVA, 8 BAJO
C/ SAN JUAN DE LA PEÑA, 5 – 4 – 23
33351993S
SELMA SANDAGORDA TORRES
OSCAR RIVAS ALVAREZ
Num. 6436 / 12.01.2011
1106
AMERICA, 95, 6
MARINO, 1, 13
C /CERES, S/N (URB. LAS ROTAS)
ALFONSO PEÑA, 1
C/ ARQUITECTO TOLSA, 7 – 12ª
X2942597T
20059786Z
X4685273N
X9391690P
Y1250432M
KASSIM DIARRA
MARIA NAVARRO DIAZ
PAULINE NUTALL
SAMUEL MEDINA MARCOS
VASILICA LUCA RAJ
VALENCIA
VALENCIA
DÉNIA
PATERNA
MATARO
FUENGIROLA
VALENCIA
VALENCIA
MASSANASSA
0466705287623
0466705199021
0466705163775
0466704639055
0466705487236
Barcelona
València / Valencia
Alacant / Alicante
València / Valencia
València / Valencia
0466705293914
Màlaga / Málaga
ESCULTOR ANDRES LOPEZ, 2 G
79029448E
MARIO ERNESTO QUIROZ CONTRERAS
0466705298604
València / Valencia
C/ LEPANTO, 16 – 4 – 7
Y0747445M
MARCELA,LOREDANA CIOCOIU
0466705309305
València / Valencia
C/ MINISTRO LUIS MAYANS, 52 – 12
X6841787T
LI PING MAO
0466705336720
València / Valencia
TORRENT, 24, 4
Y0374597X
STOYANOV KOSTADINOV ASEN
0466705336876
València / Valencia
VALENCIA
DOCTOR WAKSMAN, 33, 16
X9411886X
GHERASIM, ADRIAN
0466705387836
València / Valencia
VALENCIA
PL/ BARON DE CORTES, 2 11
Y1280347C
IOANA CIOBANU
0466705389850
València / Valencia
VALENCIA
BENIPEIXCAR, 3, 2, 6
X9360733D
NESRINE LACHKAR
0466705392404
València / Valencia
VALENCIA
MUSICO ESPI, 10, 21
MARIANA REYES NSEGUE MONSUY
0466705399684
València / Valencia
VALENCIA
FUENTE DE SAN LUIS, 141, 5
PAHOLA ROCA ROJAS
Num. 6436 / 12.01.2011
1107
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1108
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Comarcal de
Vinaròs. [2010/13777]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Comarcal de
Vinaròs. [2010/13777]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 9.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut 01 – Hospital Comarcal de
Vinaròs, avinguda Gil de Atrocillo, s/n, Vinaròs (Castelló), a fi de practicar la notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud 01
– Hospital Comarcal de Vinaròs, avenida Gil de Atrocillo, s/n, en Vinaròs (Castellón), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 19 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 19 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
X6853045B
X9714574H
Y0380736P
Y1016799Y
Y0294211D
18842654L
Y0294211D
X9529855N
Y0868761L
Y0379186E
TANTA TATU
PENKO TODOROV
SILVANA BOZIDAROVA STEFANOVA
KHRYSTYNA KOROPETSKA
JUAN BAUTISTA PORRES MORALES
KHRYSTYNA KOROPETSKA
COSTEL VIOREL LEONTE
NADYA TSVETANOVA KAMENOVA
DESHKA TOMOVA IVANOVA
DNI / NIF
ABDERRAFYA EL BEKKARY
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
SAN GABRIEL, 36
SAN CRISTOBAL, 39
SAN PASCUAL, 38 1 C
CARLES BUIGAS, 32, 1
DE FERRERES BRETO, 21 16 1
CARLES BUIGAS, 32, 1
DEL PUIG DE LA NAU, 8 2
FINCA MELIA, 36
ZONA BARBIGUERA C/ J Nº 5
RAIMUNDO DE ALOS, 9 2 2
Adreça / Domicilio
ALCALÀ DE XIVERT
VINARÒS
VINARÒS
SALOU
BENICARLÓ
SALOU
BENICARLÓ
VINARÒS
VINARÒS
VINARÒS
Localitat / Localidad
0466705160180
Castelló / Castellón
0466705032884
0466704916133
0466704845126
0466705032972
Tarragona
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705032893
0466705178064
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705282942
Castelló / Castellón
0466704845092
0466705283283
Castelló / Castellón
Tarragona
Liquidació / Liquidación
Província / Provincia
Num. 6436 / 12.01.2011
1109
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1110
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General de
Castelló. [2010/13780]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de
Castellón. [2010/13780]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 9.00 a 14.00 hores, en
el centre gestor Departament de Salut 02 – Hospital General de Castelló
(av. de Benicàssim, s/n, 12004, Castelló de la Plana), a fi de practicar la
notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud 02
– Hospital General de Castellón (av. de Benicasim, s/n, 12004, Castellón
de la Plana), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
GUITARRISTA FORTEA, 57 26 (CUADRO SANTIAGO)
NAVARRA, 68, 3º
C/ RIO NALON, 9 1 2 F
LEPANTO
KENNEDY, 6, 3º
MUNTANYA, 1, 1
20666118C
24384188W
Y0424976L
32457871H
GORGEL LIVIU BUDULICA
ELIANE APARECISA CARDOSO
YAIZA ESCRIBANO DE LA TORRE
SUSANA BALAGUER
FERNANDO RODRIGUEZ PEREZ
JOSEFA GIRBES JUAN
FRANCISCO ROMEU DEVIS
IASAR AMET
M PILAR MARTIN CORBATON
C/ CUADRA LOS CUBOS, 5
EXTRAMUROS PONIENTE PALMERAL, 58
C/ GRACIA, 6 1
DOCTOR JORGE COMIN, 5, 1, A (LAS VILLAS)
AV/ FARO, 75, 2, 1
ARCO IRIS, 211
CHUS BUENO MATEO
PEREZ ROMERO, YUNIER
RIPOLLES GELLIDA, IRENE
RUIZ GODOY, CRISTOBAL
ANDREI BARATOSI
DOCTOR FLEMING, 2 (MASIA DELS FRARES)
SAN ANTONIO, 240, 2, 2
VIORICA ILIE
Y0052078C
EGUAL, 1
ALEXANDRU BURLACU
CAMINO DE LA GARRIGOSA, 39
PTDA. EL POLIDO, 115
JUAN DE AUSTRIA, 38 D
IULIANA CIRSTIAN
DANUT BURULEA
AV/ VALENCIA, 50
MARK DEDKOVSKIY
X9146514N
PARQUE DEL OESTE, 35, 13
IVAN, MARIUS ALEXANDRU
JUAN DE LA CIERVA CODORNIU, 2
LAHCEN EL KHALDOUNY
Y0112452L
L’ILLA, 6-6º-11ª
ALEXANDRE ANTONIN FALK REGIMBEAU
PASPARIS, 9
BADEA GEORGETA
Y1111329Y
HERRERO, 44-4º
MARISA BEATRIZ GOMEZ
Adreça / Domicilio
AV/ GIMENO TOMAS, 9
DNI / NIF
BALLESTA FRUCTUOSO, JORGE
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
0466705505926
0466705499050
0466705498664
0466705498594
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
ORPESA / OROPESA DEL MAR
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
TORREBLANCA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
0466705470156
0466705460593
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
ORPESA / OROPESA DEL MAR
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
0466705451712
0466705457145
0466705457206
0466705457215
0466705470883
València / Valencia
Castelló / Castellón
0466705473850
València / Valencia
0466705458003
0466705474891
Alacant / Alicante
Castelló / Castellón
0466705474900
Castelló / Castellón
0466705458371
0466705477350
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705490230
0466705498506
Castelló / Castellón
BENICÀSSIM / BENICASIM
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
BENICÀSSIM / BENICASIM
TORREBLANCA
MELIANA
ALGEMESÍ
ASPE
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
Castelló / Castellón
0466705516523
Castelló / Castellón
BENICÀSSIM / BENICASIM
0466705516636
Castelló / Castellón
0466705498560
0466705516654
Castelló / Castellón
0466705520120
Castelló / Castellón
0466705516715
Liquidació / Liquidación
Província / Provincia
Castelló / Castellón
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
BENICÀSSIM / BENICASIM
Localitat / Localidad
Num. 6436 / 12.01.2011
1111
DR. JORGE COMIN, 2, 4 I
X3691754R
38084911Q
18998663L
VALERIA MACAU DE OLIVEIRA
JORGE MORADELL MARTINEZ
JUAN JOSE GARCIA SANCHEZ
CONCEPCION ARENAL, 15, ESC. C, 3, 4
C/ ESCULTOR MAURAT, 17, A
PL/ SAN MARTIN, 14
DENIS CLAUDIU GRIGORE
MIHAELA LAVINIA CIOBANU
JUAN JOSE BERMUDEZ BERMUDEZ
GRAN AVINGUDA JAUME I, 131 BAJO
JOAQUIN NAVARRO, 30, 8
CASAS DE LA BREVA, 2, 1º, 3ª
BLANCA MARTINEZ GONELL
ALMONACID, 22, 5º C
ANDALUCIA, 12, 19
GLORIA ELIZABETH ARGUELLO DELGADO
45121903C
TOMBATOSSALS, 1, 1º
SARA DANIELA BARCEA
SUFIAN MOHAMED MOHAMED
CERRO DE LA CARRASQUETA, 3, 1, B
JORGE BARRIO MACEIRA
JUAN BAUTISTA FOLIA PRADES, 28, 6
CARCAGENTE, 1, 1, 1
ALEXANDRU ALIN COJOCARU
MARCO ORTEGA PRADA
BAYER, 86, 1
ELENA NITA
DOCTOR ALEMANY, 15
LA PAZ, 1, ESC. 3, PBJ
ANTHONY OGBEIDE
JORDI TAVOILLOT
MORELLA, 62, 1
RADUCU STEFAN PRICOP
PRIM, 36, 2
PEDRO CORNEL, 10, 1, 1
IONELA PRETISOR
MARIA RANCA
CLAVE, 23
ROXANA PETRICA
X4900580Q
HERRERO, 66, 3, 7
GHEORGHE ALEXANDRU STAN
MONTORNES, 3, BAJO, 1
MATEI ALEXANDRU VASILE
00793237J
PADILLA, 11
OBISPO SALINAS, 16, 5, 18
VIOREL PIRVU
MARGEANA MARIA VASILE
PLAYA CARGADOR, S/N
MARIO CATALIN ALBU
Y0741274K
VIRGEN DE LIDON, 47, 1, 1 2
IOANA LUNESCU
0466705440975
0466705440695
0466705440643
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705440372
0466705440250
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
BENICÀSSIM / BENICASIM
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
0466705439760
0466705438622
0466705427571
València / Valencia
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
MISLATA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
ORPESA / OROPESA DEL MAR
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
0466705424290
0466705423502
0466705423186
0466705422933
Castelló / Castellón
València / Valencia
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
BENICÀSSIM / BENICASIM
VALENCIA
BENICÀSSIM / BENICASIM
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CABANES
ALMASSORA / ALMAZORA
0466705422766
0466705423335
0466705426740
Castelló / Castellón
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
0466705426801
Madrid
MADRID
0466705427352
0466705439812
Castelló / Castellón
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
0466705439846
Madrid
MADRID
0466705439855
0466705440503
0466705440530
0466705440984
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705442341
0466705451064
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705451100
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
ALMASSORA / ALMAZORA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
ALCALÀ DE XIVERT
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
Num. 6436 / 12.01.2011
1112
JUAN RAMON JIMENEZ, 50, 20
X9173538B
74946335F
ROBIN ROKO COSMA
FRANCISCO CARRO RODRIGUEZ
GOMEZ VERDOY, ADRIANA
C/ LEOPOLDO QUEROL, 27, 3
AV/ CASTELLÓ DE LA PLANA, 57, 2, 2
PETRE LUPEA
Y1053402Q
C/ ALMAZORA (LEVANTE II), 3, 11
C/ FERNANDO EL CATOLICO, 8, 1, 2
NITA, GICA
NIKOLAY, NIKOLOV
C/ SAN MATEO, 38, 2, 5
OBOBARIBHOJIE, BLESSING
S-4611001A
C/ SICHAR, 71, BJ A
AV/ FARO, 45, 10, 3 B
HECTOR PEINADO DIAZ
PIRVU,SIMINA NOEMI
CAMINO EXTRAMUROS PONIENTE PALMERAL, 58
BUENO MATEO, CHUS
47458501W
AMALIO GIMENO, 16, 5, B
MAESTRO RODRIGO, 11 A
MIHAIL DANIEL VOICU
DUMITRU, RAISA
AV/ CASTELLÓ DE LA PLANA, 21
BALTA, ROXANA CORINA
C/ TURIA, 2, 6, 2, D 2
C/ SAN FRANCISCO, 98
BISOC, MARCELIN DANIEL
IMESCH, JEAN PAUL
C/ CARDENAL TARANCON, 7, 3 D
BORDEI, NICOLETA
X3046082P
AV/ CASTELLÓN, 44, 2, B
TATICEKA, VIKTORIJA
C/ DAU, 9
ROSA CONCEPCION PITARCH VINUESA
C/ JOAN PAU CLIMENT, 21
C/ COVA SANTA, 25
BUDACU, MIHAELA
TUDORACHE, ELENA PRINTESA
C/ ELS TERRERS, 2, 9, 88 (MARINA D’OR)
CARDOSO SILVA, ANA PAULA
18820026T
AV/ CASTELLÓN (GRUPO ROQUETES), 18
DOBIRCEANU, GABRIEL
C/ RONDA MAGDALENA, 25, 6, 16
PASEO MORELLA, 23, 2, 9
DONAT, FLORIN VIRGIL
AV/ CENTRAL, 38, 1º, 79
C/ GOYA, 38
71143109S
JOSE ANTONIO MARTINEZ GABARRE
ZERYNTHIA, 27
EL AZZAOU, HICHAM
50486836L
FRANCISCO JAVIER AMADO LAIN
0466705390191
0466705390182
0466705390164
0466705389385
0466705386743
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
ALMASSORA / ALMAZORA
VILA-REAL
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
0466705382175
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
VALL D’ALBA
BENICÀSSIM / BENICASIM
0466705380601
0466705382823
0466705383006
Castelló / Castellón
0466705383794
Castelló / Castellón
0466705383216
0466705383846
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705385763
Castelló / Castellón
0466705386551
Castelló / Castellón
ORPESA / OROPESA DEL MAR
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
TORREBLANCA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
TORREBLANCA
VALL D’UIXÓ
Castelló / Castellón
0466705402362
Castelló / Castellón
VILAFRANCA / VILLAFRANCA
DEL CID
VILA-REAL
0466705403491
Castelló / Castellón
TORREBLANCA
0466705402660
0466705418435
Castelló / Castellón
BORRIANA / BURRIANA
0466705418900
Castelló / Castellón
0466705418821
0466705419135
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705419476
Castelló / Castellón
0466705419670
Castelló / Castellón
0466705419564
0466705422486
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705422504
Madrid
ORPESA / OROPESA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
ORPESA / OROPESA DEL MAR
ORPESA / OROPESA DEL MAR
SAN MARTIN DE VALDEIGLESIAS
Num. 6436 / 12.01.2011
1113
PASSATGE FORCALL, 5, 1, B
X6105979P
X5183443W
20487991M
72397635Y
X6446233T
ROSENILIA PINTO DOS SANTOS
MOHAMMED EL AOUNI
ALEJANDRO GONZALEZ VILLANUEVA
VANESSA GONZALEZ GONZALEZ
ALEXANDRU FLORIN GATU
C/ SAN VICENTE, 132
X6018392M
19004216Y
TARIK KIRA
RAUL ALDEA GOTERRIS
50293721N
JOSE FELIX PEREZ FERNANDEZ
C/ SAN ANTONIO, 198, 5, 10
C/ LA PUNTA, 3 BJ (MASIA DELS FRARES)
SAN VICENTE, 14
FURDUI, DANIEL DORIN
FAVARD,SIMONE MARIE
CHARAF,OMAR
SANTA TERESA, 12, 2, 1ª
43192104J
CASANDRA FERNANDEZ SALAZAR
C/ SANTOS JUSTO Y PASTOR, 7 19
MONICA VERES
AV/ HERMANOS MARISTAS, 2, 31
C/ MONESTIR DE POBLET, 10 1 E
SOCACIU, OCTAVIAN LIVIU
LAZAR MARIN
AV/ QUEVEDO, 12-3º-6
REAÑO SALINAS, ANDREA
X7259913D
CATALUÑA, 23, 1, 1ª
PARVU, IULIANA
C/ SAN BLAS, 43 PBJ
MARIANA DANIELA LACATUSU
C/ MALAGA, 41
SAN JUAN, 17-3º-6ª
LAVINIA AURELIA BUGNER
ONIGA, RARES DANIEL
ALMERIA, 11
MARIA SOLEDAD HERNANDEZ DEL CID
X4566813W
GAVILANES, 1-8º-IZQ.
00250161J
BEATRIZ APARICIO MENDEZ QUEIPO DE LLANO
LOS PINILLAS, 10 ESC.B –4º-B
LAS PLAYETAS, 187
MARTINEZ, JUAN
C/ MAESTRO FALLA, 20 1 2
PTDA. AMPLARIES, 31 EDIF. MONDRIAN, 11, 3
KRASOVSKYY,OLEKSANDR
MAESTRO FELIP, 7, 1 A
VICTOR MARIN PUIG, 5, 1, 2
TRABAJO, 4, 6, 11
MEDITERRANEO, 31, 13
C/ D’IRTA, 4, 5 (ALCOSSEBRE)
MATEI, RAUL CRISTIAN
0466705368464
0466705367405
0466705361062
0466705360606
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
ORPESA / OROPESA DEL MAR
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
BORRIANA / BURRIANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
TORREBLANCA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
BENICÀSSIM / BENICASIM
Alacant / Alicante
0466705316752
0466705326132
ALACANT / ALICANTE
0466705331382
València / Valencia
Castelló / Castellón
0466705342652
València / Valencia
BENICÀSSIM / BENICASIM
0466705342731
Castelló / Castellón
0466705326412
0466705342810
Castelló / Castellón
Castelló / Castellón
0466705342896
Castelló / Castellón
TORREBLANCA
0466705342984
Castelló / Castellón
0466705331321
0466705343404
Barcelona
BARCELONA
VALENCIA
VALENCIA
VILA-REAL
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
CASTELLÓ DE LA PLANA /
CASTELLÓN DE LA PLANA
Castelló / Castellón
0466705347254
Castelló / Castellón
TORRENOSTRA
0466705347281
Castelló / Castellón
ORPESA / OROPESA DEL MAR
0466705347430
Madrid
0466705347595
0466705359285
0466705359881
0466705367502
MADRID
MADRID
ORPESA / OROPESA DEL MAR
Madrid
0466705370503
Castelló / Castellón
VILA-REAL
0466705367520
0466705379192
Castelló / Castellón
ALCALÀ DE XIVERT
Num. 6436 / 12.01.2011
1114
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1115
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital de Sagunt.
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital de Sagunto.
[2010/13785]
[2010/13785]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa de
manifest, mitjançant este anunci, que està pendent de notificar la liquidació per taxa sanitària que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 9.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut Sagunt – Hospital de Sagunt
(av. Ramón y Cajal, s/n, 46520, Sagunt, València), a fi de practicar la
notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud
Sagunto – Hospital de Sagunto (av. Ramón y Cajal, s/n, 46520, Sagunto,
Valencia), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
C/ FONT, 1 2
C/ ESTIVELLA, 15 1 6
C/ BILBAO, 30 3 11
PL/ VIRGEN DEL PILAR, 10-1-IZ-2
22622546E
Y0309139X
MYRRHA BOSCH-LARPENTEUR
SABINA ELISABETH BONDOC
HANNELORE ANTOLIN MORENO
FILOMENA MARI MORTE
GABRIELA BAJENARU
GABI RUSANU
C/ ALMORIG, 6
WANESA FARIAS ARAGAO
REY CARLOS I, 3
LA COSA, 30-10
CATALUÑA, 30-5-46
MIRELA IONELA ONOFREI
MAYOR, 68
GHEORGHE RUSANU
X8295307N
C/ ESTIVELLA, 15-1-6
C/ JAUME I, 28 3 A
SABINA ELISABETH BONDOC
X6169195C
ANI LUKANOVA LUKANOVA
ROMA, 8
SAN ANTONIO, 12-1
Y1291934S
ANAMARIA BUCSKA
C/ CARDENAL, 9 B
C/ METGE MIGUEL SERVET, 38
Adreça / Domicilio
ILIE MALAESCU
25387777D
DNI / NIF
MARIA ASUNCION APARICIO ROYO
ANTONIO VIDAL SORIANO
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
València / Valencia
València / Valencia
PETRÉS
SAGUNT / SAGUNTO
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VILAMARXANT
València / Valencia
València / Valencia
SAGUNT / SAGUNTO
GILET
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
0466705505445
0466705345881
0466705393831
0466705458685
0466705459884
0466705460611
0466705467803
0466705487473
0466705488076
0466705491436
0466705491585
Castelló / Castellón
València / Valencia
0466705493326
Castelló / Castellón
FAURA
SAGUNT / SAGUNTO
SAGUNT / SAGUNTO
GILET
SEGORBE
ALMENARA
0466705494342
0466705332195
0466705519174
Liquidació /
Liquidación
València / Valencia
València / Valencia
VILLAR DEL ARZOBISPO
SAGUNT / SAGUNTO
València / Valencia
Província / Provincia
MASSAMAGRELL
Localitat / Localidad
Num. 6436 / 12.01.2011
1116
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1117
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General de
València. [2010/13789]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de
Valencia. [2010/13789]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 9.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut València – Hospital General
(avinguda Tres Creus s/n, 46014, València), a fi de practicar la notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud
Valencia – Hospital General (avenida Tres Cruces s/n, 46014, Valencia),
al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
0466705331960
0466705331820
0466705331400
0466705331741
0466705331696
0466705331626
0466705331470
0466705331461
0466705331443
0466705331766
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
VALENCIA
VALENCIA
AV/ DEL CAMI NOU, 211 8
C/ ANGEL DEL ALCAZAR, 17 7
MANDITA LIDIA BANCIU
MAHWISH ILYAS
TORRENT
C/ MAESTRO CHAPI, 50 BJ (MONTE VEDAT)
CARMEN ROSA BERNAL PULIDO
XIRIVELLA
VALENCIA
VALENCIA
C/ BRASIL, 20, 10
TINKA BONCHEVA RUSINOVA
VALENCIA
TORRENT
XIRIVELLA
TORRENT
AV/ PERIS Y VALERO, 8 22
X9662879G
0466705332545
València / Valencia
TORRENT
MARIA VICTORITA CRACIUM
C/ ELENA TAMARIT, 7 3 8
X9825187R
MIRELA ADUMITROAIEI
0466705332572
València / Valencia
VALENCIA
C/ MAESTRO ASENSI, 10 16
AV/ DEL CAMI NOU, 199 5 10
X9350271N
LAURENTIU ION
0466705343580
València / Valencia
VALENCIA
ELIZABETH MANUEL HUIZA
C/ 25 DE ABRIL, 29 3 7
M CONSUELO BELE BECONGO
0466705497106
València / Valencia
MISLATA
C/ HUMANISTA MARINER, 11, 50
C/ MAESTRO CHAPI, 50 BJ
GLORIA INES MARTINEZ DE MERCADO
Liquidació /
Liquidación
Província / Provincia
Localitat / Localidad
LAWRENCE KWEKU HENAKU
C/ JULIO ANTONIO, 8 2
SANDRA LOPEZ ENDARA DE MITSUSHIO
PL/ LEGION ESPAÑOLA, 13-BAJO
A28007268
GENERALI SEGUROS
Adreça / Domicilio
AV/ GREGORIO GEA, 60 15
DNI / NIF
LILIANA ENACHE
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Num. 6436 / 12.01.2011
1118
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1119
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital Lluís Alcanyís
de Xàtiva. [2010/13797]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital Lluís Alcanyís
de Xàtiva. [2010/13797]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut 14 – Hospital Lluís Alcanyís
(ctra. Xàtiva-Silla, km 2, 46800, Xàtiva, València), a fi de practicar la
notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud
14-Hospital Lluís Alcanyís (ctra. Xàtiva-Silla, km 2, 46800, Xàtiva,
Valencia), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
DISEMINADO MARCHALETES, 41
C/ SAN VICENTE, 25
C/ SANTS DE LA PEDRA, 86 PB
AUCOTT JILLIAN
GHEORGHE LAURENTIU ARCANU CONSTANTIN
EMILIO FLOR MASIA
20365050E
AV/ DEL ROMERAL, 5
APARTADO DE CORREOS 207
FRANCISCO DE ASIS GONZALEZ COLOMER
ASYA ARKADIEVA YULIYANOVA
C/ DOCTOR SANCHIS SIVERA, 14 3 14
ELVIRA RIVERO SALVATIERRA
C/ SANT ANTONI, 18
C/ DE L’EMPEDRAT, 42 1
LILIANA MARILENA TRONCEA
MONICA KRALOVSZKI
AV/ CORTS VALENCIANES, 77 3 21
ANDREA AMALIA MUSTATA
C/ DOCTOR SANCHIS PEIRO, 6 PB
C/ AUSIAS MARCH, 32 2 7
SIMEON IANKOV SIMEONOV
RAMIS RAMIS HRYUSTEM
C/ AURORA, 2
EVA ILIEVA EMILOVA
20442374C
DE LA SARGUERA, 244
JOSE ANTONIO PERELLO, 2
HAYAT BELABD
LEONARD CONSTANTIN
SANT ANTONI, 18
MONICA KRALOVSZKI
PERE IV, 5
DOCTOR RANTER, 5, 6
BALQIS BEGUM
BUMBU SIMION VICTOR
BAIXADA L’ESTACIÓ, 9, 4, 7
XIANG JUANG LIN
X9759746H
SANT ROC, 21
POU, 8
MARIA ISABELA SIMA
LUISA FERNANDA PETRU
DE DANIEL GIL, 310
DALE EDWARD RIPLEY
Y1402480T
PLA DE CORRALS, 127
ALEXANDER LEONHARDT
Adreça / Domicilio
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL, 68, 3
DNI / NIF
KATYA MINKOVA MITKOVA
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Liquidació /
Liquidación
0466705444030
0466705426844
0466705414883
0466705403753
0466705402466
0466705402283
0466705392185
0466705359854
0466705356810
0466705356740
0466705348846
0466705344323
0466705288770
0466705287790
0466705287693
0466705286345
Província / Provincia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
ROTGLÀ I CORBERÀ
XÀTIVA
LA POBLA DEL DUC
XÀTIVA
CARCAIXENT
L’OLLERIA
L’OLLERIA
CANALS
BENIGÁNIM
CANALS
MANUEL
0466705280632
0466705281594
València / Valencia
València / Valencia
0466705283091
València / Valencia
ALBAIDA
0466705280736
0466705283581
València / Valencia
MONTESA
València / Valencia
0466705285821
València / Valencia
CANALS
GENOVÉS
0466705286040
València / Valencia
CANALS
VALENCIA
MONTESA
BENIGÁNIM
XÀTIVA
ONTINYENT
SIMAT DE LA VALLDIGNA
L’OLLERIA
Localitat / Localidad
Num. 6436 / 12.01.2011
1120
0466705204603
0466705201216
0466705201121
0466705200430
0466705200211
0466705189526
0466705188826
0466705183000
0466705180593
0466705160363
0466705154422
0466705149994
0466705141655
0466705141235
0466705140851
0466705140142
0466705137586
0466705125582
0466705119501
0466705108030
0466705107644
0466705107172
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
L’ALCÚDIA DE CRESPINS
L’OLLERIA
BENISUERA
CANALS
L’OLLERIA
CANALS
CANALS
L’OLLERIA
L’ALCÚDIA DE CRESPINS
ALCÀNTERA DE XÚQUER
MAESTRO SERRANO, 13 6
X8808894D
X4933496L
SLAVEYKO ILIEV DIMITROV
MARIUS DIMITRU
L’OLLERIA
L’OLLERIA
JAUME I, 1
LES MALVINES, 1 8
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL, 80, 4, 12
ALCALDE JOSE ESTEVE OLCINA, 2
HERNÁN CORTÉS, 2 2
SHENER GYURSELOV KARAIBRYAMOV
MOHAMMED EL MAZOUZI
SIMEON IANKOV SIMEONOV
ALBA YANIDA ZARACHO ORTIZ
STEFAN GOSPODINOV VALKOV
L’OLLERIA
ENGUERA
VIRGEN DE FÁTIMA, 6 8
LIDIA PETEVA GEROGIEVA
Y1270011B
BENIGÁNIM
SAN JOSE, 60
CANALS
CANALS
VICENTE FERRI, 33 2
SASHKO VASILEV
XÀTIVA
ALCÀNTERA DE XÚQUER
NAVARRES
L’ELIANA
L’OLLERIA
COSMÓGRAFO RAMIREZ. 17 3
0466705208566
València / Valencia
XÀTIVA
PINTOR SOROLLA, 10
Y0624226C
DE LA DIPUTACIÓ PROVINCIAL, 80, 4, 12
0466705275671
València / Valencia
MONTAVERNER
STEFKA KRASIMIROVA HRISTOVA
ALBENA TOSHKOVA
SIMEON IANKOV SIMEONOV
SANTS DE LA PEDRA, 86
EMILIO FLOR MASIA
20365050E
C/ CRONISTA PAREJA, 25 1 1
C/ DE JAUME I, 14 17 3
PAULINA CRAIA
RICARDO IVANOV ZHELYAZKOV
AV/ VICENTE FERRI, 33 1 2
MALIN NIKOLAEV VASILEV
C/ ALCALDE JOSE ESTEVE OLCINA, 2
MOLINO, 13
MINKA EMILOVA EMILOVA
ALBA YANIDA ZARACHO ORTIZ
DEL RAS, 5 15
RADOSTINA VALENTINOV RADKOVA
Y1084140A
C/ VILLA ADELA, 4
IOANA CRISTINA SARCA
C/ MERINO, 18
20423855Q
M CARMEN SANCHIS BELTRAN
C/ MAYOR, 55
PADRE URIOS, 21 1
X9023010H
MARCU CUTA MUNTEAN
PAULINA SIMEONOVA VALCHANOVA
C/ SANT VICENT, 39
MIHRAN ARSENYAN
Num. 6436 / 12.01.2011
1121
0466705106506
0466705106436
0466705105720
0466705105334
0466705104022
0466705101125
0466705100906
0466705099630
0466705097862
0466705097844
0466705078585
0466705062686
0466705062214
0466705061733
0466705061234
0466705061121
0466705060692
0466705060114
0466705056176
0466705055512
0466705028675
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
Alacant / Alicante
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
València / Valencia
NAVARRES
VILLANUEVA DE
CASTELLÓN
L’OLLERIA
CANALS
L’OLLERIA
BOCAIRENT
ELX / ELCHE
LA POBLA LLARGA
L’OLLERIA
L’OLLERIA
CANALS
AV/ PINTOR TARRASO, 83
JOSEP TALENS, 26 1
SANT PASQUAL, 26
COLÓN, 8 5
DOCTOR SANCHIS PEIRÓ, 14
EL SALVADOR, 3 3
KIRIL YOSIFOV KARADZHOV
ANGHELINA ILIE
DUCADAM GHEORGHE
ANTON DIMITROV VALENTINOV
MARIUS SEBASTIAN CORPADEA
ANASTAS ASENOV ANASTASOV
PINTOR SOROLLA, 10
STEFKA KRASIMIROVA HRISTOVA
AV/ VICENTE FERRI, 45 1 6
AV/ ESPAÑA, 10 3 B
VASILE GABRIEL GRANCEA
STEFANIE BEHRENS
JOSE ANTONIO PERELLÓ, 2 8
C/ VINT-I-CINC D’ABRIL, 3 3 6
X9759746
DE LA VILA, 4
DRAGAN HRISTOV BLAGOV
HAYAT BELABD
RUMEN MILKOV EMILOV
BOCAIRENT
LA POBLA DEL DUC
L’OLLERIA
VALENCIA
CANÓNIGO FOGUES, 30
CRISTINA LAVINIA NEAGOE
C/ SOLEDAD DOMENECH, 18 11
CAMI CAPUTXINS, 12 16
SERGO IVANOV SERGOV
78639454Q
L’OLLERIA
COLÓN, 8 5
VALENTIN DIMITROV VALENTINOV
ROSALBA RODRIGUEZ BARRIOS
L’OLLERIA
C/ CAPITÀ ANTONI MENA, 14 6 2
RUTH ELENA BUHAS ARGOTE
Y0601075F
AV/ ESPAÑA, 10 3 B
STEFANIE BEHRENS
Y0080025E
L’OLLERIA
AURORA, 2
DEMIR ASENOV MITKOV
GENOVÉS
ENGUERA
ALCALDE JOSE SARRIÓN, 23 1
L’OLLERIA
ANA NIKOLOVA PETROVA
X9690231D
0466705106603
València / Valencia
BENIGÁNIM
AURORA, 7 8
DE L’EMPEDRAT, 40 3
0466705106831
València / Valencia
NAVARRES
0466705106901
València / Valencia
VILLANUEVA DE
CASTELLÓN
RAYKO ANDONOV PASHOV
X9950814W
MAYOR, 55
PAULINA SIMEONOVA VALCHANOVA
CORINA FLORENTINA PIRCIU
DE L’OM, 14
BEATRIS STOICAN
Num. 6436 / 12.01.2011
1122
0466704972790
0466704972291
0466704972106
0466704971871
0466704955272
València / Valencia
HERNÁN CORTÉS, 2 2
NAVARRA, 175
SAN ISIDRO, 5 DCHA.
DE SELGAS, 66, BL. 1, 1
STEFAN GOSPODINOV VALKOV
València / Valencia
València / Valencia
Alacant / Alicante
València / Valencia
L’OLLERIA
TOMI ILIEV TOMOV
NAVARRES
KATYA GEORGIEVA DIMITROVA
XENIA DOROT
CURTIDORES, 14
20365410Z
CARMEN MARTINEZ SANCHIS
0466704973070
València / Valencia
DELS FURS, 13
06823516Z
MARCELA GUTI
0466704977042
València / Valencia
XÀTIVA
VILLENA
CANALS
QUATRETONDA
L’OLLERIA
VINT-I-CINC D’ABRIL, 3, 6
ANTON YULIYANOV ANTONOV
0466704977121
València / Valencia
CANALS
JUAN XXIII, 5, 3, 5
NATALIJA SKETA
0466704977164
València / Valencia
XÀTIVA
AV/ FERROCARRIL
MARIAN DRAGOMIR
0466705002723
València / Valencia
ALCÀNTERA DE XÚQUER
C/ DEL FORN, 2
CRETU SALCIAN
Num. 6436 / 12.01.2011
1123
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General d’Elda.
[2010/13804]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa de
manifest, mitjançant este anunci, que està pendent de notificar la liquidació per taxa sanitària que s’especifiquen a continuació.
1124
Conselleria de Sanidad
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de
Elda. [2010/13804]
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes,
en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de
Salud 18 – Hospital General de Elda (ctra. Elda–Sax, partida La Torreta,
km 3, 03600, Elda, Alicante), al efecto de practicar la notificación del
citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 9.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut 18 – Hospital General d’Elda
(ctra. Elda–Sax, Partida la Torreta, km 3, 03600, Elda, Alacant), a fi de
practicar la notificació de l’acte esmentat.
79250552G
74010889V
22141724S
44761985Y
73994586K
X7140682X
X6539171H
X6687484G
22120934V
X6849031E
51678490C
CARLOS BAIDES SERRANO
FRANCISCO POVEDA CEBRIAN
ROBERTO BORJA RELAÑO
ISMAEL DELTELL HERRERO
JEFFERSON ESTIVEN RADA .
BEATRIZ ELENA CASTRILLON CASAS
FLOR MARIA MONROY GARCIA
ANTONIO SAEZ DIAZ
RICARDO ORIA PEÑA I LILLO
MARIA DEL CARMEN ALVAREZ GONZALEZ
DNI / NIF
JOSE MARIA MUÑIZ VALLE
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
C/ GALICIA, 9 3 A
C/ ALICANTE, 1 1 B
C/ LA OPERA, 1 2 C
C/ ALICANTE, 19 3 A
AV/ DE MADRID, 63 3 A
C/ LA CONSTITUCIÓ, 27 2 DR
C/ FRAY LUIS DE LEÓN, 6
C/ MIGUEL SERVET, 4 2 A
AV/ CONSTITUCIÓN, 71 – 1º B
C/ SENTENERO, 109
C/ CAPITAN POSTIGO, 3 – 3º B
Adreça / Domicilio
NOVELDA
PETRER
ELDA
ELDA
PETRER
PETRER
NOVELDA
ELDA
NOVELDA
NOVELDA
VILLENA
Localitat / Localidad
Liquidació / Liquidación
0466705457845
0466705455946
0466705455510
0466705451861
0466705392045
0466705388195
0466705389613
0466705389376
0466705388703
0466705388581
0466705390532
Província / Provincia
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Num. 6436 / 12.01.2011
1125
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
1126
Conselleria de Sanidad
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General Universitari d’Alacant. [2010/13805]
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General Universitario de Alicante. [2010/13805]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut 19 – Hospital General Universitari d’Alacant (Pintor Baeza s/n, 03010, Alacant), a fi de practicar la
notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud
19-Hospital General Universitario de Alicante (Pintor Baeza s/n, 03010,
Alicante), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 24 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 24 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
44322721L
X6512419S
Y0715612G
DUNIA RAQUEL RUIZ RAMIREZ
FABIENNE DERU
MARC ANTOINE MORIN
Y0785254W
AV/ ALMADRABA, 8
DONATELLA GRUOSSO
X2371730Q
PORTUGAL, 9 4º DCHA.
C/ MADRID, 1
KAREN CECILIA NIETO PERALES
EVELIEN LIEVE VENDELMANS
LOS PUEBLOS, 5 5º A
RADOUANE EL YAALAOUI
0466705389823
Alacant / Alicante
EL CAMPELLO
0466705388983
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705386490
Alacant / Alicante
SANT VICENTE DEL
RASPEIG / SAN VICENTE DEL
RASPEIG
0466705298290
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705298220
0466705281375
0466705275023
0466705275005
OLIVIA ELIAS
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
ALACANT / ALICANTE
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705298211
MÉDICO PEDRO HERRERO, 5 ÁTICO
A
JOVELLANOS, 8 D
0466705259474
Alacant / Alicante
CREVILLENT
0466705265022
0466705259343
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705259264
0466705254890
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
0466705254872
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
SANT VICENT DEL RASPEIG
/ SAN VICENTE DEL RASPEIG
SANT VICENT DEL RASPEIG
/ SAN VICENTE DEL RASPEIG
0466705252194
0466705247276
Alacant / Alicante
BUSOT
0466705234825
Las Palmas
LAS PALMAS DE GRAN
CANARIA
0466705234441
0466705209074
Madrid
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705175020
0466702019280
Liquidació /
Liquidación
MADRID
València / Valencia
València / Valencia
Província / Provincia
VALENCIA
GANDIA
Localitat / Localidad
ALISSA LAURIN BENJAMIN
CINZIA NEGRO
MOHAMED BELAYACHI
ABBOU ABDESLEM
AV/ DOCTOR GADEA, 6
ABDELGHANI BENYOUCEF
X3816287N
PINTOR VELAZQUEZ, 46, 3, C
ALFREDO ALEJANDRO AYALA GAMBOA
AV/ DOCTOR GADEA, 6
ABDELGHANI BENYOUCEF
C/ LOS DOSCIENTOS, 27, ÁTICO
PELAYO, 7 6º D
ANDREIA RODRIGUES
THANASIS KOTLAZ
PELAYO, 7 6º D
PARTIDA EL RUNAL, 3
AMANDA RODRIGUES GORVIN VILDOSOLA
X3816287N
C/ BARDALA, 27
X8192441W
HASSNAE EL GUESSABI
CTRA. DE LA MATA, 92
POETA VILA Y BLANCO, 417
ALLEN KARDAKARIS
EMILI CAMPS Y GALLEGO, 5
12769055F
YOLANDA HERNANDEZ MANZANO
Adreça / Domicilio
LOPE DE VEGA, 17 4º 8
DNI / NIF
LACHE VISAN
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Num. 6436 / 12.01.2011
1127
C/ AMADEO DE SABOYA, 2 2 IZQ.
FRANCIA, 1 7
VICENTE SAVALL PASCUAL, 16
VICENTE SAVALL PASCUAL, 16
FERNANDO MADROÑAL, 8 PB
X6490534A
X8313940S
CLAUDIA LILIANA BERMUDEZ TABORDA
ALEJANDRO RAMIREZ GUERRERO
ROSE H PARK
KATHLEEN MARIE DWYER
JOSE DANIEL CARRILLO ORANA
GIOVANNI SAENZ ARCE
C/ RIO MUNDO, 12 BLOQUE C 4 A
48652356L
71155724A
ANTONIO MORENO HERNANDEZ
ANTONIO SANCHEZ PESCADOR
PABLO IGLESIAS, 14
REYES CATÓLICOS, 16
MARINA SILVIA FEZZI
ANCA GEANINA CRACIUN
KRISTINA RANDAL
C/ ANTONIO MAURA, 15
LIA CRISTINA RATEANU
CALZADA DE SAN MIGUEL, 9 B
C/ PUBLICISTA JOSE TARI, 5 1 A
JOSE JAIME AGUILAR OSSANDON
JIJONA, 39 4º B
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
ALACANT / ALICANTE
ALACANT / ALICANTE
Múrcia / Murcia
MÚRCIA / MURCIA
Valladolid
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
MEDINA DE RIO SECO
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
Y0777776E
Alacant / Alicante
ROMER ANGEL ROSELL CASTILLO
MAESTRO ENRIQUE GRANADOS
ALACANT / ALICANTE
X9438937J
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
CEZAR CONSTANTIN
MAESTRO CABALLERO, 58 D
X9254028R
MARWANE ACHOURI ACHOURI
Alacant / Alicante
CALP / CALPE
BORGA, 12 PORTAL C
X4420096W
MARIUS IONUT CIABANU
Valladolid
EL ALMENDRO, 1
KATERINA GEORGIEVA
Alacant / Alicante
TRASPINEDO
ALACANT / ALICANTE
FRANCISCO GINER DE RIOS, 10,
ESC. 1, 5, A
GODSWILL AMALA ACHUNIKE
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
C/ REGULO, 5 1º DCHA.
NALEDI NANCY MOKGWEETSI
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
HUESCA,8 8 A
SILVIA LIDIA ALMASAN
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
HUELVA, 4
Alacant / Alicante
SANT VICENT DEL RASPEIG
/ SAN VICENTE DEL RASPEIG
0466705435016
0466705434650
0466705434596
0466705434544
0466705434535
0466705434474
0466705434386
0466705430852
0466705430730
0466705429750
0466705429723
0466705429592
0466705429556
0466705429540
0466705429531
0466705401215
0466705398722
0466705397076
0466705393813
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
0466705393795
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705393761
0466705391485
0466705391153
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
SANT VICENT DEL RASPEIG
/ SAN VICENTE DEL RASPEIG
SANT VICENTE DEL
RASPEIG / SAN VICENTE DEL
RASPEIG
SANT VICENTE DEL
RASPEIG / SAN VICENTE DEL
RASPEIG
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
ATHMANE BOUTIRA
C/ ALICANTE, 23
OLIVINO, 4 3 D
NICOLETA BARBULESTEANU
Num. 6436 / 12.01.2011
1128
SAN VICENTE, 20
X9038034T
Y0947161N
SILVIA MARIELA MACRINEANU
CHRISTOPHE DA CRUZ
0466705457540
0466705462133
0466705462185
0466705462212
0466705462255
0466705462300
0466705462361
0466705462370
0466705462386
0466705462404
0466705462422
ERICA CARINA HILLEBRECHT
FAMILIA DE LUISA JEMNER
HENRI AUBERT
ALEXANDRE JEAN-CHARL BRUNET
JULJAN SHAHAJ
HAMID SERADJ
CARLA SOFIA LAMEIRAS RIBEIRO
SETTI BEHILIL
FAMILIA DE WALID BELDACHER
SARAH KATHERINE BILLINGTON
0466705462115
--
Alacant / Alicante
GABRIELE MACRI
ALACANT / ALICANTE
0466705462081
MEXICO, 1 6 A
MEBAREK KHADRAOUI
LUBOMIR TOMASOVIC
0466705457364
ROSA NALINGUI OVONO FERNANDEZ
0466705457251
0466705457346
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705457093
CATALIN ERVIN MOROZ
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705457032
0466705457312
SAN FRANCISCO, 23 3 B
Toledo
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
PULGAR
0466705447670
Alacant / Alicante
ASPE
0466705457005
0466705447485
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
0466705440214
0466705436671
Madrid
Barcelona
MADRID
BARCELONA
GAELLE SUZANNE BIZEUL
LORENA GLADYS CROSTA
DAGNIOL, 3 5
EDUARDO JIMENEZ
PICAPIEDRAS BACAROT,10
AZULEJOS, 10 1º
PRANAS RASTIKIS
MEJICO, 6 B
PRINCESA MERCEDES, 9 3º IZQ.
11717009G
EMILIANO FERRERAS ALONSO
C/ MARE DE DEU DE PORT, 385
AHMED SOUKEHAL
X7985271Q
XIANLING YE
Num. 6436 / 12.01.2011
1129
0466705469903
0466705469930
0466705469991
0466705470000
0466705470113
CLARE ROBIN WAALKENS
CHERIF KADNAOUI
GWYNDAF HUW JENKINS
BRONWYN ANN LEABOURN
0466705467812
YAMINA DRAOU
Alacant / Alicante
0466705469824
MONFORTE DEL CID
FAMILIA DE VLADISLAVA TIKHENKO
C/ LEANDRO GRAS LIMIÑANA, 5 3
D
0466705467776
JUDITH HOLLINGSHAUS
LEHMBER RAN
0466705467751
OLGA VICTOROVA
0466705467654
0466705467706
Alacant / Alicante
SANT VICENT DEL RASPEIG
/ SAN VICENTE DEL RASPEIG
PER NYGAARD
CENTRO, 4, 1º
0466705467593
0466705467681
X6126972W
EMOKE CSILLA SPETH NAGY
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
FAMILIA DE SOFIA MELENEVSKI
Y1239300M
REINALDO MARIO BONAFEDE
0466705467480
.
FOUAD BOUBLENZA
0466705465475
0466705466342
Alacant / Alicante
0466705464836
Alacant / Alicante
GUNTER ULLRICH BORNEMANN
LA CRUZ, 6º, B
ALACANT / ALICANTE
FRANCISCO GINER DE RIOS, 10,
ESC. 1, 5, A
GODSWILL AMALA ACHUNIKE
SAX
DISEMINADO POLIGONO DOS, 215
X3791770J
ROLF HEINRICH STEFFENS
0466705462571
YOUSEF HASHASSI
0466705464145
0466705462553
BARKI GHARSA
Alacant / Alicante
0466705462535
JUDITH VAN DEN HOEVER
ALACANT / ALICANTE
0466705462501
ERIC PIETER RIDDER
C/ LIRA, 12, 3, D
0466705462465
MICHAEL OBERMAYER
ISIDRA MARTINEZ
0466705462431
FAMILIA DE SABRINA ARBI
Num. 6436 / 12.01.2011
1130
0466705471093
0466705471111
0466705471163
ELSABETH DEGENE DESALEN
KARSTEN TANGSTAD
JANNIE TRIER OSTERGAARD
0466705474873
0466705474925
BERRAIH ABDELKADER
BOUABDESSELAM LOTFI
0466705475363
0466705475564
0466705475582
KEIS FALIL
RAYMOND DAVID JOHNSON
FANNY GHILARDI
0466705474970
0466705471513
SAMIR BOUKEDJAR
GABRIEL STRATULAT
0466705471285
SONYA BOYCHOVA YANEVA
Alacant / Alicante
0466705471075
BERTRAND CHARLES SOLE
ALACANT / ALICANTE
0466705471041
JACQUES NKAMNDOUM RQUETCHOU
NUEVA BAJA, 5 1º
0466705470646
ERLA LIND PORISDOTTIR
X8391625Y
0466705470533
ANGELICA LOVISA GUSTAFSSON
0466705471206
0466705470524
DJILLALI HICHEM
Alacant / Alicante
0466705470472
FAMILIA DE ILLYA GOLUB
TEULADA
0466705470420
JENNIFER STRACHAN
BENICARLO, 90
0466705470384
OGNJEN MILETIC
X8743879S
0466705470375
AUDREY PAINDAVOINE
MOURAD MANKOURI
0466705470341
MARIO ORLANDO
0466705470280
0466705470314
.
MARIOARA COLDOBAN
TUTORES DE EMIL HAVBO KROGSGAARD
Num. 6436 / 12.01.2011
1131
0466705476072
0466705476081
0466705479265
0466705479685
0466705479730
0466705479782
SAHRAOUI DJILALI
ZAHIA BOUALEM
CHRISTIAN JOSEPH BROTONS
JUAN VICENTE BALLESTER
DIMITRINA BUNDOVA
XIANLING YE
48539983R
43099424T
DIEGO GABARRE MOTOS
MARTIN AGUILERA SANTIAGO
AMATISTA, 1 3º B
DIVISION AZUL, 7 3 DCHA.
ECUADOR, 13 I DCHA.
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
ALACANT / ALICANTE
ALACANT / ALICANTE
ALACANT / ALICANTE
0466705483440
0466705483282
0466705482941
0466705480850
ISABELLA JEANNOT
43052535P
0466705480832
FELIPE ALEMAIS HUNT
DOLORES MARIA ACEITUNO LARA
0466705480805
JEAN JACQUES PASCAL BENHAMOU
Alacant / Alicante
0466705480780
ALACANT / ALICANTE
LISNETH YESIMAR RODRIGUEZ DE LOS
SANTOS
VIRGEN DEL REMEDIO, 4 2º
0466705480753
NATALY OLIVEIRA DE BARROS
0466705479913
0466705476054
M BELKHODJA AHMED
Alacant / Alicante
0466705476011
OMAR MEMMOU
ALACANT / ALICANTE
0466705475966
RICHARDEAU CELINE
JIJONA, 25 1
0466705475871
MOHAMMED BELFODIL
GILDA OCAMPO RAMIREZ
0466705475835
HAMIDA BERDJI
Barcelona
0466705475792
STEPHANIE LOHMEIER
BARCELONA
0466705475740
NOUR EDDINE GUETTARI
MARE DE DEU DE PORT, 385
0466705475686
GERALD LE CALVE
X7985271Q
0466705475634
VIALETTA JUZEEVA
Num. 6436 / 12.01.2011
1132
0466705518596
0466705518711
0466705518876
0466705519332
0466705519524
0466705519594
0466705519770
0466705524144
0466705524180
CHAD JARED KLAMEN
TUTORES DE RAPHAEL BARBA
JACQUES NKAMNDOUM RQUETCHOU
KHALIL BOUCHAKOUR ALI AMAR
ANNE DONNEHHY
GISELE MARILYNE OLIVIE
NATALIA AUDREY MACKENZIE
YAKOUTA NACER
0466705500423
JOSE CARLOS PRIMO FILHO
Alacant / Alicante
0466705518553
ALACANT / ALICANTE
FATIMA DEBBOUZA
ADELINO GOMES FREITAS
DOCTOR JIMENEZ DIAZ, 27
0466705499172
ROLF WILLI LUDWIG LAMMER
X8922957S
0466705496101
SERGIO SALVATORE
0466705499285
0466705496065
FABIO SIMEONE
MARGAUX CLOAREC
0466705494586
FAMILIA DE RAF JACOBS
.
0466705494561
0466705487220
FEDERICA FALGARI
Madrid
0466705494394
MEJORADA CAMPO
0466705483955
Alacant / Alicante
TUTORES DE MOHAMMED AMINE TACHINANTE
AV/ PINTOR JUAN GRIS, 3
MONFORTE DEL CID
0466705483745
Alacant / Alicante
0466705494376
47218825D
JUAN JOSE PERNIA RUIZ VALDEPEÑAS
GASTON CASTELLO, 2 1
SANT JOAN D’ALACANT
0466705483711
Alacant / Alicante
MARIAH SUSANNA NYMAN
26246671Z
SAMUEL CORTES ROMERO
CURRICAN, 3 1
SANT VICENT DEL RASPEIG
/ SAN VICENTE DEL RASPEIG
0466705494360
48358921H
ALEJANDRO FERNANDEZ ALGUACIL
DOCTOR FLEMING, 72
FLORENTINA BADEA
48623209J
LINA PAOLA GRACIA GONZALEZ
Num. 6436 / 12.01.2011
1133
0466705535423
0466705536446
0466705536595
0466705536850
0466705547682
0466705547725
0466705548190
0466705548802
0466705548854
JULJAN SHAHAJ
MOHAMMED BAKKARI
RUDDY ARDOUIN GEORGES
FATIMA ZOHRA HANCHI AMRANI
HAMZA DRAOU
JOAO MIGUEL DE GOUVEIA SERRANO LUIS
UNION KRANKENVERSICHERUNG AG C/O
ÖRAG SERVICE GMBH
DAVID CHAPUIS
KATHERINE ZITA PREECE
0466705558130
0466705558611
0466705558654
0466705558672
0466705558733
0466705567860
0466705561061
0466705561070
0466705567596
FARAH LABOID
PAULA ANDREA LAMPREA OSSA
WILHELMINA VAN DEN ELZEN
WENDY ANN MOLE
GABRIELA VALENTINA MARTINEZ TREMARIA
YAMINA DRAOU EP. ADEF
MOHAMMED SAHNOUN
PAULA ANDREA LAMPREA OSSA
HELENE OTT
0466705549021
0466705533524
SANDRA FALLON
Alacant / Alicante
0466705533095
LARS HANSEN
ALACANT / ALICANTE
0466705533034
ANTONIO IODICE
MEDITERRANEO, 12 9º DCHA.
0466705527836
KORNELIA KARIN KUNKEL
MARIUS TURCAN
0466705524302
FILIPPO DOZZI
Num. 6436 / 12.01.2011
1134
0466705579094
0466705602036
0466705602221
0466705604014
MALENE PEDERSEN
JOSE MAURO DEL CASTILHO
FAMILIA DE LUKAJ JOSEPH GASTON KRIKOVIAN
0466705569820
DOUCHANE VESNITCH
TRUDI HELGA SARTORY
0466705569276
ZERHOUNI ABDELKRIM
0466705577956
0466705568892
LOTFI BOUABDESSELAM
MARIA ANNA PAMULA
0466705568454
MARJORIE BRACK
X7240318X
0466705567684
AIRI ANNE HANSEN
Num. 6436 / 12.01.2011
1135
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital General d’Elx.
[2010/13806]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
1136
Conselleria de Sanidad
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital General de
Elche. [2010/13806]
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut 20 – Hospital General d’Elx
(Camí de l’Almàssera, 11, 03203, Elx, Alacant), a fi de practicar la
notificació de l’acte esmentat.
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud
20-Hospital General de Elche (Camí de l’Almàssera, 11, 03203, Elche,
Alicante), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
CASTELL, 56 – 1º 3
X6081785X
X5675416M
X9478707Q
ABDENBI DOUIEB EL ATTAFI
LINDA SCHEUFEN
KARIM STTAM
SAN FRANCISCO, 12 – 1º
AV/ SALAMANCA, 28 – BAJO 7
KARLA YASMIN GALAVIZ MENDOZA
C/SAGASTA, 35 A
IFEANYI ENMANUEL ANIEGBOKA
ELENA CORBOS
ANGEL, 1
MOHAMED RADOUI
X8571381V
C/ PROFESOR TOMAS Y VALIENTE, 46 – 7
MARIA GRACIELA FERNANDEZ OLAZAR
MANUEL ALCARAZ MORA, 10
MARIA FATIMA MARTINEZ GONZALEZ
52756857D
COR DE JESUS, 7 – 4º
ABDELALI FOUD
C/ CANALEJAS, 21 – 3º – 6
ANA MARIA MARTINEZ AGUADO
53341886X
C/ FELIPE MOYA, 18
CHARITY OBASAGA
PIZARRO, 18
MOHAMED TOUIJAR
CAMI DELS MAGROS, 10 – 4º – 1
BENITO PEREZ GALDOS, 1 – 3
MIHAIELA CHETRONIE
BOURAS OUADIE
CARMELO SERRANO GARCIA, 38
CRISTINA NICOLETA NICA
X9832560Z
C/ VICENTE BLASCO IBAÑEZ, 8 – 1
C/ TEODOR LLORENTE, 30 – 5º 2
MARIA DANIELA LAPREA BENITEZ
STOICA MARIA FERARU
LA MARINA – POLIG., 188
NORUEGA, 7 – 3
IONA TOMA
74445818Q
POETA MIGUEL HERNANDEZ, 118 – 4º D
MARIANA FLORENTINA RADU
CANARIAS, 10 – BLQ .4 – 7 BUNG. 839
CONCEPCION ARENAL, 62 – 2º 2
VASILE VASILE
CASTELLON, 2 – 2º
X3915145Q
REDUAN CHEKHMOUN
Adreça / Domicilio
GENERAL COSIDO, 19 – 1º D
DNI / NIF
MEHATPUR JALANDHAR
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
ELX / ELCHE
ELX / ELCHE
0466705040112
0466705011945
0466705008305
0466705005094
0466704986124
0466704731132
0466704729206
0466704659556
0466704630436
0466705181923
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Múrcia / Murcia
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
BENIDORM
ELX / ELCHE
ELX / ELCHE
ELX / ELCHE
ELX / ELCHE
ELX / ELCHE
CREVILLENT
ELX / ELCHE
ELX / ELCHE
CREVILLENT
ELX / ELCHE
ELX / ELCHE
CREVILLENT
MÚRCIA / MURCIA
ALACANT / ALICANTE
SANTA POLA
SANTA POLA
0466704653703
0466704730843
0466705006135
0466705020652
0466705025132
0466705025211
0466705028955
0466705086486
Alacant / Alicante
SANTA POLA
0466705098273
0466705098851
Girona
LLORET DE MAR
0466704622824
Alacant / Alicante
CREVILLENT
0466705142224
0466705216345
Alacant / Alicante
ELX / ELCHE
Liquidació /
Liquidación
Província / Provincia
Localitat / Localidad
Num. 6436 / 12.01.2011
1137
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria de Sanitat
Notificació per compareixença sobre determinades liquidacions per taxes sanitàries en l’Hospital de la Vega Baja.
[2010/13808]
Segons que disposa l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, i com que s’ha intentat la notificació a la
persona interessada o al seu representant per dues vegades, sense que
haja sigut possible per causes no imputables al centre gestor, es posa
de manifest, mitjançant este anunci, que estan pendents de notificar les
liquidacions per taxes sanitàries que s’especifiquen a continuació.
1138
Conselleria de Sanidad
Notificación por comparecencia sobre determinadas liquidaciones por tasas sanitarias en el Hospital de la Vega
Baja. [2010/13808]
També s’advertix les persones interessades que, si no compareixen
en el termini esmentat, la notificació s’entendrà com a feta amb caràcter general des de l’endemà del venciment del termini assenyalat per a
comparéixer.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación al interesado o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarlas por causas no imputables al centro gestor,
se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran
pendientes de notificar las liquidaciones por tasas sanitarias cuyo interesado se especifica a continuación.
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos, obligados
tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente
acreditados, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de la presente resolución en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, de lunes a viernes, en horario de 9.00 a 14.00 horas, en el centro gestor Departamento de Salud
21-Hospital de la Vega Baja (Ctra. Orihuela-Almoradí, s/n, partida San
Bartolomé, 03300, Orihuela, Alicante), al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo, se advierte a los interesados que, de no comparecer en el
citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para
comparecer.
València, 23 de novembre de 2010.– El director general de Recursos
Econòmics: Eloy Jiménez Cantos.
Valencia, 23 de noviembre de 2010.– El director general de Recursos Económicos: Eloy Jiménez Cantos.
Per tot això, dispose que els subjectes passius, obligats tributaris
indicats anteriorment, o els seus representants ben acreditats, hauran de
comparéixer en el termini de 15 dies naturals, comptadors des de l’endemà de la publicació d’esta resolució en el Diari Oficial de la Comunitat
Valenciana, de dilluns a divendres, en l’horari de 09.00 a 14.00 hores,
en el centre gestor Departament de Salut 21 – Hospital de la Vega Baja
(ctra. Orihuela – Almoradí, s/n, partida San Bartolomé, 03300, Orihuela,
Alacant), a fi de practicar la notificació de l’acte esmentat.
29011784K
74001519P
X4349358N
48550663D
X4313949T
X4574958M
X5139716K
FRANCISCA PARDINES CEREZO
ESTELA GARCIA HURTADO
ROBIN GARCIA TORRES
MARIA MAZON DIAZ
CECILIA ELENA JURADO RECALDE
VILMA NOEMI ORTIZ MARIN
SAMUEL MARTINEZ TAPIA
HAMID EL GADAOUI
CAPUCHINOS, 36
48459088C
JOSE MANUEL PERTEGAL HERNANDEZ
CONSTITUCIÓN, 13
C/ PARDO BAZAN, 3
C/ POETA FERMIN LIMORTE, 19 2º J
C/ SANTA LIDIA, 14 4 E
C/ ALCAZAR DE TOLEDO, 1 2ºA
C/ACEQUIA, 4 2º DCHA.
DON ANTONIO CALVO, 6, 4, B
EL ÁRBOL, 19, 1º H
L’AMISTAT, 6, 5, 9
GUIDO BENJAMIN PACCHI GUZMAN
CALLEJON VELASCO, 3
48503705V
SIMON RODRIGUEZ SANTIAGO
Adreça / Domicilio
C/ ROSALIA DE CASTRO, 79
DNI / NIF
VICENTE MONTESINOS PEREZ
Nom i cognoms / Nombre y apellidos
Liquidació /
Liquidación
0466705476623
0466705476142
0466705460900
0466705460864
0466705387163
0466705159830
0466705353003
0466705352933
0466705255895
0466705252124
0466705215094
0466705353055
Província / Provincia
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
Alacant / Alicante
ORIHUELA
ELX / ELCHE
CALLOSA DE SEGURA
BENEJÚZAR
ALBATERA
ALBATERA
ORIHUELA
BIGASTRO
CALLOSA DE SEGURA
ORIHUELA
ORIHUELA
ALMORADÍ
Localitat / Localidad
Num. 6436 / 12.01.2011
1139
Num. 6436 / 12.01.2011
Conselleria d’Infraestructures i Transport
1140
Conselleria de Infraestructuras y Transporte
Informació pública per a l’autorització administrativa
d’instal·lació de gas natural. Expedient número CBREDE
2010/1/46. [2010/13822]
Información pública para autorización administrativa de
instalación de gas natural. Expediente número CBREDE
2010/1/46. [2010/13822]
Als efectes previstos en l’article 73 de la Llei 34/1998, de 7 d’octubre, BOE de 08.10.1998, del Sector d’Hidrocarburs, en la ITC-ICG01
del Reial Decret 919/2006, de 28 de juliol, BOE de 04.09.2006, pel qual
s’aprova el reglament tècnic de distribució i utilització de combustibles
gasosos i les seues instruccions tècniques complementàries, i en l’article
78 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, BOE de 31.12.2002,
pel qual es regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments d’autorització d’instal·lacions de
gas natural, se sotmet a informació pública per a l’autorització administrativa la instal·lació de gas natural que s’indica:
Expedient: CBREDE/2010/1/46.
Peticionari: Gas Natural Cegás, SA.
Emplaçament/zona geogràfica: província de València.
Projecte: projecte de previsió anual 2010 de construcció d’installacions de distribució de gas natural.
Pressió/pressions: 49,5 bar (connexions directes). 16 a 0,024 bar
(MOP).
Pressupost: 7.920.466,38 euros.
Cosa que es fa pública per a coneixement general i perquè totes
aquelles persones físiques o jurídiques que es consideren afectades
en els seus drets puguen examinar el projecte en el Servici Territorial
d’Energia de València, situat al carrer de Gregorio Gea, 27, de València,
així com presentar en el Servici Territorial esmentat les al·legacions (en
dos exemplars) que es consideren oportunes en el termini de vint dies
comptadors a partir de l’endemà de la publicació d’este anunci.
A los efectos previstos en el artículo 73 de la Ley 34/1998, de 7 de
octubre, BOE de 08.10.1998, del sector de hidrocarburos, en la ITCICG01 del Real Decreto 919/2006, de 28 de julio BOE de 04.09.2006,
por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias, y en el artículo 78 del Real Decreto 1434/2002, de 27 de
diciembre, BOE de 31.12.2002, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos
de autorización de instalaciones de gas natural, se somete a información
pública para su autorización administrativa la instalación de gas natural
que se indica:
Expediente: CBREDE/2010/1/46.
Peticionario: Gas Natural Cegas, SA.
Emplazamiento/zona geográfica: provincia de Valencia.
Proyecto: Proyecto de previsión anual 2010 de construcción de instalaciones de distribución de gas natural.
Presión/es: 49,5 bar (acometidas directas). 16 a 0’024 bar (MOP).
Presupuesto: 7.920.466,38 euros.
Lo que se hace público para conocimiento general y para que todas
aquellas personas físicas o jurídicas que se consideren afectadas en sus
derechos puedan examinar el proyecto en el Servicio Territorial de Energía de Valencia, sito en la calle Gregorio Gea, 27 de Valencia, así como
presentar en dicho Servicio Territorial las alegaciones (por duplicado)
que consideren oportunas en el plazo de veinte días contados a partir del
siguiente al de la publicación de este anuncio.
València, 25 de novembre de 2010.– El cap del Servici Territorial
d’Energia: Enrique Climent Sirvent.
Valencia, 25 de noviembre de 2010.– El jefe del Servicio Territorial
de Energía: Enrique Climent Sirvent.
Num. 6436 / 12.01.2011
Institut Valencià d’Habitatge, SA
1141
Instituto Valenciano de Vivienda, SA
Notificació del requeriment de comunicació de subrogació. Expedient número A-RESU-00003/10. [2011/106]
Notificación del requerimiento de comunicación de subrogación. Expediente número A-RESU-00003/10. [2011/106]
En compliment d’allò que s’ha disposat en el article 59.5 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, mitjançant esta notificació es fa saber, a les persones interessades que a continuació s’assenyalen, que s’ha incoat expedient de requeriment de comunicació de
subrogació, amb advertència de resolució de contracte en cas contrari.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por la
presente se notifica, a las personas interesadas que a continuación se
relacionan, que se ha incoado expediente de requerimiento de comunicación de subrogación, con advertencia de resolución de contrato en
caso contrario.
Expediente núm.: A-RESU-00003/10; dirigido a los herederos de
Jean Joseph Andreu.
Datos del adjudicatario:
– Apellidos: Andreu.
– Nombre: Jean Joseph.
– Fecha del fallecimiento: 3 de septiembre de 2010.
Datos de la vivienda:
– Código de la vivienda: 03 0926 0048.
– Dirección: calle Moriones, núm. 52, piso 1º, pta. B.
– Localidad: Torrevieja.
– Provincia: Alicante.
– Régimen de cesión: arrendamiento.
– Fecha del contrato: 11 de julio de 2003.
Habiendo tenido conocimiento del fallecimiento del adjudicatario
arriba indicado.
Considerando que, para el contrato de arrendamiento de viviendas,
el artículo 58 de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, en concordancia con la disposición transitoria 1ª y 2ª de la Ley de Arrendamientos
Urbanos (LAU) de 1994, establece el derecho de determinadas personas
(cónyuge, hijos y ascendientes) de subrogarse, con el cumplimiento de
determinados requisitos, en los derechos y obligaciones del arrendamiento al fallecimiento del inquilino.
Y que el número 4 del artículo 58 establece que, entre otros requisitos para subrogarse, las citadas personas deberán notificarlo fehacientemente al arrendador dentro de los 90 días siguientes al fallecimiento.
Resultando que transcurrido dicho plazo no se ha notificado al
arrendador, por ningún posible interesado, voluntad de subrogación,
siendo que el repetido artículo 58 de la LAU en su punto 4, párrafo
segundo, establece: «Si el arrendador no recibiese a tiempo la notificación, podrá requerir a los ocupantes de la vivienda para que se le
comunique la subrogación del beneficiario, con la advertencia de que,
transcurridos 30 días sin recibir esta última notificación, tendrá lugar la
resolución del contrato de arrendamiento, lo que efectivamente sucederá
si no se notificare la subrogación en el último plazo».
Se le requiere para que comunique la subrogación en el plazo de 30
días desde la notificación del presente requerimiento, con advertencia
de resolución del contrato de arrendamiento en caso contrario, debiéndose proceder seguidamente al desalojo voluntario de cuantas personas,
muebles y enseres pudieran estar ocupando la vivienda, requiriéndose,
mediante esta resolución, a los interesados en este sentido.
En el caso de que no se cumpla lo anterior, se procederá forzosamente al desalojo de los mismos con la correspondiente autorización judicial de entrada, por lo que el lanzamiento será ejecutado por
el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, que designará a la persona que
haya de llevarlo a efecto, recabando, si fuera necesario, la ayuda de los
agentes de la autoridad.
Expedient núm.: A-RESU-00003/10; dirigit als hereus de Jean
Joseph Andreu.
Dades de l’adjudicatari:
– Cognoms: Andreu.
– Nom: Jean Joseph.
– Data de la defunció: 3 de setembre de 2010.
Dades de l’habitatge:
– Codi de l’habitatge: 03 0926 0048.
– Adreça: carrer Moriones, núm. 52, pis 1r, pta. B.
– Localitat: Torrevieja.
– Província: Alacant.
– Règim de cessió: arrendament.
– Data de contracte: 11 de juliol de 2003.
S’ha tingut coneixement de la defunció de l’adjudicatari dalt indicat.
Atés que, per al contracte d’arrendament d’habitatges, l’article 58
de la Llei d’Arrendaments Urbans (LAU) de 1964, en concordança amb
les disposicións transitòries primera i segona de la LAU de 1994, estableix el dret de determinades persones (cònjuge, fills i ascendents) de
subrogar-se, amb el compliment de determinats requisits, en els drets i
les obligacions de l’arrendament a la defunció de l’inquilí.
I que el número 4 de l’article 58 estableix que, entre altres requisits
per a subrogar-se, les persones esmentades hauran de notificar-ho fefaentment a l’arrendador dins dels 90 dies següents a la defunció.
Vist que, transcorregut tal termini, no s’ha notificat a l’arrendador,
per cap possible interessat, la voluntat de subrogació, atés que l’article
58 indicat de la LAU en el punt 4, paràgraf segon, estableix: «Si l’arrendador no rebera a temps la notificació, podrà requerir els ocupants de la
vivenda perquè se li comunique la subrogació del beneficiari, amb l’advertència que, transcorreguts 30 dies sense rebre esta última notificació,
tindrà lloc la resolució del contracte d’arrendament, la qual cosa efectivament succeirà si no es notificara la subrogació en l’últim termini».
Se li requereix perquè comunique la subrogació, en el termini de
30 dies des de la notificació d’este requeriment, amb l’advertència de
la resolució del contracte d’arrendament en cas contrari, i de procedir a
continuació al desallotjament voluntari de quantes persones, mobles i
efectes pogueren estar ocupant la vivenda; es requereix, per mitjà d’esta
resolució, als interessats en este sentit.
En el cas que no es complisca l’anterior, es procedirà forçosament
al desallotjament d’estos amb la corresponent autorització judicial d’entrada, per la qual cosa el llançament serà executat per l’Institut Valencià
d’Habitatge, SA, el qual designarà la persona que l’haja de portar a
efecte, i demanarà, si fóra necessari, l’ajuda dels agents de l’autoritat.
Alacant, 20 de desembre de 2010.– El director del Centre de Gestió
de Vivenda Pública de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA: Pedro Lucas
Matheu.
Alicante, 20 de diciembre de 2010.– El director del Centro de Gestión de Vivienda Pública del Instituto Valenciano de Vivienda, SA:
Pedro Lucas Matheu.
Nota: els acords adoptats per l’Institut Valencià d’Habitatge, SA,
en l’exercici de les facultats d’administració i de disposició, s’entenen
sense perjudici que l’administració titular puga adoptar les resolucions
administratives que estime conforme a dret. Conseqüentment, en cas de
disconformitat amb l’acord adoptat per l’Institut, l’interessat podrà formular una petició davant de la Conselleria de Medi Ambient, Urbanisme, Aigua i Habitatge, en el termini de 30 dies, la qual acompanyarà de
l’acord adoptat per l’Institut i quanta documentació estime pertinent.
Nota: los acuerdos adoptados por el Instituto Valenciano de Vivienda, SA, en el ejercicio de las facultades de administración y disposición
se entienden sin perjuicio de que la administración titular pueda adoptar
las resoluciones administrativas que estime conforme a derecho. Consecuentemente, en caso de disconformidad con el acuerdo adoptado por
el Instituto, el interesado podrá formular petición ante la Conselleria de
Medio Ambiente, Urbanismo, Agua y Vivienda, en el plazo de 30 días,
a la que acompañará el acuerdo adoptado por el Instituto y cuanta documentación estime pertinente.
Alacant, 20 de desembre de 2010.– La responsable del departament
de Gestió de Vivenda de l’Institut Valencià d’Habitatge, SA: ClaraMaría Navarro Navarro.
Alicante, 20 de diciembre de 2010.– La responsable del departamento de Gestión de Vivienda del Instituto Valenciano de Vivienda, SA:
Clara-María Navarro Navarro.
Num. 6436 / 12.01.2011
Iurislog, SCV
1142
Iurislog, SCV
Informació pública de la reactivació de la cooperativa,
canvi de denominació social i domicili social. [2011/93]
Información pública de la reactivación de la cooperativa,
cambio de denominación social y domicilio social. [2011/93]
Als efectes del que disposen els articles 82.2 i 73.4 de la Llei 8/2003,
de 24 de març, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, es fa públic
que, amb data 29 de desembre de 2010, es va adoptar en Assemblea
Universal de socis, per unanimitat dels presents, l’acord de reactivació
de la Cooperativa Valenciana, Iurislog, SCV, amb el consegüent canvi
de denominació social d’Iurislog, SCV a Iurislog, Coop. V. i la consegüent adaptació d’estatuts socials a la Llei 8/2003, de 24 de març, de la
Generalitat, de Cooperatives de la Comunitat Valenciana, així com el
canvi de domicili social de l’Ènova, carrer Major, 65 a Massamagrell,
avinguda del Raval, 117-4a.
A los efectos de lo dispuesto en el artículo 82.2 y 73.4 de la Ley
8/2003, de 24 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad Valenciana,
se hace público que, con fecha 29 de diciembre de 2010, se adoptó
en Asamblea Universal de socios, por unanimidad de los presentes, el
acuerdo de reactivación de la Cooperativa Valenciana, Iurislog, SCV,
con el consiguiente cambio de denominación social de Iurislog, SCV
a Iurislog, Coop. V. y la consiguiente adaptación de estatutos sociales
a la Ley 8/2003, de 24 de marzo, de la Generalitat, de Cooperativas de
la Comunidad Valenciana, así como el cambio de domicilio social de
L’Ènova, calle Mayor, 65 a Massamagrell, avenida del Raval, 117-4ª.
L’Ènova, 29 de desembre de 2010.– El president del Consell Rector:
Antoni López Pedrós.
L’Ènova, 29 de diciembre de 2010.– El presidente del Consejo Rector: Antoni López Pedrós.
Descargar