Municipalidad Provincial de Lamas

Anuncio
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LAMAS
,üDtaL
[a]któt.o ltc Io Anozania Petuan
,AÑoDETcENTENARIo DEMACH
I_rm¡s.12 d! Dicic¡nbrc dcl201l
ORDIINANT-A
IiL.{LCALDII l)fi LA
NIL
NI
UNICIPAL N" 058-20]
].A \4PI
.
NICIPAL!l)^l) fRO\ INCIAL D¡l LANtrS.
ll C¡¡c.¡r IlLL.,o|rl Pr.!if.i¡l
O(nrix d.l 09 J. Dici¿'¡hre
¡. ¡dr r c.f el \¡lo uninime dc los
¡e Llnrs. en s.slón
dcl ziJlL cor dirrens¡ d.l tániilc dc ¡|rob¡riún
!!id. Ls. r , h, !,.¡ !:
,. \\u!'s
.\oRnr\\\71 Q| t \Pt{r t ü\ I \ Dt I t\ t \¡ t¡r\ || trk ot{l\L Dt.l
: :.II\TRO TOI}LADO
N'IACE DA PAITA SL] CATF]G ORITA fó\ A PI I¡)N O
'
Qtrc.
[c.h¡ ]i ftupre$x
dc dclii¡nación Tcrlnorixl J.L ( cnttu pobl¡.1¡
l!,r. ¡el Pro!¡.1o d. Irncr\irnr PubLir¡ Drslrr¡llo d.
I\4^CLD^ ¡or
Cxpacidx¡cs
rurr
l! re$
l:..1,1!ic¡ Ec.n¡nric¡ I Ord.ni¡ricnro l.rir.rill dc h P'o\ ¡ci¡ ¡c
ta.rr: quc ri¿¡e cecurx.Llo.l Prot.Ío L{..]!l llurll!!¿ Ccrlrxl ! 8¡j¡ Mlrr
II:HCBM GRSNI. $.D \¡ n)..n lx Ntni.ipxlidrrl ]]lninci¡Ldc L-¡ni.s. cd nn.nin
¡l Num.r.l I I d.L r\rj Ld 79" Jr Lx lx\ O,-qinic¡ ¡c NlLricipaLl¡¡¡üs N'27972, que
cr.bl..¡ qr! ll Mr.r¡|Ilnh¡ fr¡\ icirL ¿r m¡lerix dc org¡óih.ión ¡sl esFcio fisico
r¡
ll¡uncirr\¿ ,espec,o r.s r.¡i.ncs ¿c
Zoiiiciciú
,-;,.,i i:: 1ll.:Tr"..:j!,..
f/rf,,fg"i..
L"
úNrd,.rr {L\r
.nn¡tr',
r.
i
r ry. :, r}:T:i1". !. .1:i".::
\
trrrs
r
^su
os
p0blxdo l\i¡c.d¡. l¡¡xliz.¡o .. r Dirrno de Ruh¡pa.
l)er¡rrr¡rcf!) Jc Sxn \1rrin. !e cncuen¡¡ nbi.xdo cn árr\ tih.cs
+ítr;. dd B.\qu.,le Prodr(ió¡ P.r ncnlc ! ALc¡s N¿ud.\ P.oreqrdrs 5e!úr Otici¡
ll.l' I L7 2¡lt-clts\t ,\tt,\ Dt-.aal{\
,1rl I l.
irl ¡e ..¡¡o
ho\:iDci0 d¡
L!
rd\.
I
lr Re¡i¡om Ll. S.ñi.ios
\1tr.iri¡!liJld Dinrir¡l dc l.ltrrnis¡pa. opin¡
RSINI^.N,IDR. J¿
rc. rclkxid..l ¿\Fdienre tÉcnic. su{rnLdorio Fmnno p.r la liccidujr
, r' l rtr 1.1..o
\''
'd
iilish c¡rcstondie¡le ) renie¡do DE$nle lo eii|lLhdo cD La I ct \'ll79-r -I ey
vJeolrrcrci¡n
Or-raniza.iód l.rrnori¡l . L.t j\' 17972 Lel Org¡nic¡
"v
\,lunicballdrd.s. D S 1..¡' 017 l00l
\l\rlLND^ Jt¿llme¡lo
11
I
l. zós¡¡o R !¡s
d
N
,
. ¿32 L¡mas l.t¡hi0.12.5.1:J01:t
E
[1AIL trjtr,Ltamrsa¿h.in]xit .o¡r
MUNICIPALIDAD PROVINGIAL
LAMAS
''copitot Folkró rea .i e ta añatanta Pet!anú'
"AÑo DETCENTENAR o DT MACN
D' [\ANO ¡N\TTT
L NA'IÑf
'NTO
Dercenrnliz¡ción. l¡ O R \'010 2007'CI{S\f/CR I ¡ ¡cru¡l C!nsli!úriún PoLiri.r dc1
l,c.úi sc hx r¡rilicad¡ qrc csrc !on¡¿n¿ Lor reqtr¡i1,¡.eccsarios F¡ra aprubar h
,.,
J r,,.i¿.
t.t
ú$ dc l¡s li.rh¡Jcs .oú¡rid¿r D.r la Lel N' l?g7l Lel Or8,l.i.¡
l
\irnirrprlidx,le\ ) la\ormrh\id¡¡ lcgal iNoc
ü:i
¡,liINIFll() APROIiAR. l¡ del¡nrtacnr
n, Cri¿q.,i7rrú. x hL.blo.
.l
S¿ rbiu
Ocrc d. la
jtl¡ni'r.
Dcp¡rxmcnlo d. sro
\r¡.¡dtr
J¿
l¿
t¿.iIf ül
Cild.rl dc Ltund. Dhúiro
P.¡x l¡ delir¡i1¡ci¡r rc,fro,irl Jrl ( ¿.1.o l'úbLado Ma.cda. sc ha o¡pl.ado hs ho¡s llj
y llK ¡l¡ La r¡ir¡ ricionxl. r esc¡l¡ Lr 0001J0 r ic hr (icor.Lr.n.lÍlo...xürp.
Funl$ ¡e ocllir{clún con (iPs mv.e¡dor Cx.¡nr lúxp 76CS\ L. Droyecci¡n
¡.noEríi¡x.niplcidx tu¡ La Uiner\rl ltun$cr\¡l d¿ N1e¡cr!tr (t lNl). lodr 13.
.
!
./
.
I
\t0'
.s
l¡¡¡ri
ún l.\ sicúi.
cs
l/.,---.d. --- -l¡'--" "l p.lieoDo de lx Dn,fueridc linrne\¡clftrchli, J. Nlacc¡a.
j1'- xlNode. Linn.
coi lx C.CNN slrrmb¡l¡a dcl LlisrLiro dc Lam.s. Provnrci¡ ¡e J.!mr\
Ll Li n. nii¡ia cn ¡¡ ru o zl7 (ll2r5lml-. 9285r91úN) úd.stoddj.ntc.la zanj.
i'\ .eú. lrhichrori R¿.cr. dd ¡llL rrrorl-!!e el linrire ror ¡iretrrún !¿nctuli/r rl Frc.
ol i /.
r\'.i,i_
.
"
ro88"{.
oD. l
,o
I
' 'l
'
(rlrlrorrE.
9185?.lr¡¡N). Dünl! donJe rennr¡r l! 7¡nj¡
![úlr
dl
pro!]
7l.r
¡rtu
','lero Irhichmr Rir¿ De ¡lli $ lidua cl liNile en diLe.ción le¡cülizrd¡ ¡l sur Fr{r
. Dor cl rc'ro LnDrni LrLu rbic¡¡o en cl púnt. I l8 irlrll L r. 928i698niNl. de aui
- .-:.
,
.":r
conli¡u! el ljmn¿ c¡n
\
\'
I
. r' j
.
r' \
' /¡r.¡¡r¡.
\:Íí
'- ,---
d ccú. ecner.li¿r¡! ¡l SLf Ere Dlr eL ¡lirm ctro Lu¡una
|
ó ' . jl
l . l
.
, ',i,
t.Lt
"
l(l
¡
"
'
Lnnr¡ con el C¡seio de Chu¡ur,px DislLilo dc Runisxp¡ !.or el cenlro Doblado I-a
Nlar!i¡¡L J)¡1.i1. dc ( uñümhuqui PDvino¡ de l-xor¡s. El limile i¡ici¡e¡ ¿lúlrl.ro
lf
7ó¡iD,o Riv¡s
N'232
L¡D,15 Te1ef3x042.5430r3. E.M^lL mtrnil¿mas-óhotm¡iL.on,
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LAMAS
''aap¡tat Fatklónú rle loañozar¡r Petuúra"
,?ÑO DELCENTENANIO DE MACH
ordro do rtmd..d ¡L oi'rir¡ rnr.rio ! r¡nliour rdn dn¡..ión sc¡c.¿liz¡rLr xl Su.
hr\1¡ llcg¿r r Lx /drx s.co choc in¡ rhicid. er el pulo 711 llll9:13¡rF
9235¡6.lmNt de xLlj:¿ c¡nhoLL¡.1 lnDilc en seDlido conúrio por h rúnú z rla har!
lLo¡xrxlcc,(Fl N1óa¡or rbic¡,10.n cl pril¡ I l1rlllqttnrh.¡)2819i1r\). d..lli
roirin!¡ el inne coi d Ección ge¡d¡li7¡d¡ rl Sü. l,rc lor l¡.i,¡¡ J.L m¡nú ..ú¡
p.s.ndo !or los puntos I ll (il1ll6r¡F. 1)lN.lll2mN) f 1l lill.l9ilmF. 92$1126nrN),
hasri 1lcg., aLprr{¡ l.rl (|6!6lDn:,918ll96nri). puir¡ do¡dc renii0 cL cem El
\,ln¡Jo.c i',i!ir clln¡rre $n cl..n¡! ¡oblado lx lUai!lDaL.
,,i ,' "''N
/ , _- i\'
l,\- /o
\t' tI
!rr!.
Nl .
-'l 'J
\/
r..,r ..¡ ¡ r',,i
¿
-..
"
'<t
,
[
r
I
'
/.
'/:
'r¡1..
ri
,, 1 .o, d. !.. ...r(
i
ln¡ilc.l Su Ocrc Nr
, r'' \ r
. .. t
'r'r:\
Lr
cinix dcl nrirno
l
L.
d
¡ ,, r.
|
o. .."
!.r. h¡rl¡ ll.g ¡l Dunro |.) fll5ool¡rll.
L -'i,
o:L
o d
tr' ,
' 1"
.i .. r..
r
, "
t,"
rr.
i, r'
'
l
l|r'l¡8.rLor\.
'l'
I 'tr
Flril¡
e
nurcll¡¡rc
ün .L r¿rr. .\.cLrlxhtri rbi.¡Jo ..
--u',i-¡..*,i', "lccn.
ulJ"
l.o\
o
|
' d.,,
''
.l
'|i¡-¡'
(:,4
lr R. \l . D nr
.
oo ¡,¡
r'r " ¡
r 8 )¡, \ d.. ,
z'
l-
Fro.. t
","
l
od I
o
5
,
",o.1
.:
i
,"
ró.,
1...d.
r'\.
r'
1.
r '\.'or''\'.
¡
,/
'
',
:_,/-tl8:,10t¡\).Zl{ll1:lS¡rL.028ll5.lm\1.71(l:r.120rr¡l:92rl2rL9mN).h¡r¡Ll.g¡r
/
\ rlDunrrZl (illl!lr¡E. t)282ll2mN). fu(o que conrcide con l¡ deseDbo!¿¡ura de l¡
t';-\""¡
s.cr Pich. ltar.r .n ltio \l¡)0. ¡r !lh .onhnu cl limil¿ ctn dn.cció.
u/.'''
'r'
L
\
!.r,''
].
t.[.1
.¡<. /=
\.,r_.7
....oc,.t.
(1.
r,
(
,
r
r
..
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL
LAMAS
''capn¿t Falklót¡.a deta añazan¡a Petuano'
"año
Li il¡ .o
DEtcENTENARTo DE MAcN
lrlores de Rn) NirIo Dr{rilo de Lrma!. Pr¡in.ir do
r-anr¿\ El l¡nile nricia de\de el úlrn¡o ptrnlo nombFdo en el Eiu¡Io ¡nreior Q3
(li2l.16nrE.928l6l5mN). ile alLi sc ¡orúN cl linnc cot dirc.ciór ecncL¡lizada ¡l
por el rh.nr€! de Li
rtúrb¡¡da agras arib¡ Fsa¡d. por los t¡nros Q7
cl
cc.l.. P¡bl¡¡o l.s
N.ft
ni!¡r
(ii:j42ml, cl8r0l2mN). l)6
(132:r90nE. 9284114m\). Q5 (:ri?412tuE.
918.l1i7DrN), Q.r (lll,160mE.9l3.l¡0q¡N). Q:l (:i:12,133nrF..9231309mN). Q2
(ll2.t69m¡.9285160m\1, Ql lll2lll¡rF.928,549'rr¡N). h¿51a alc¿.zare cl punlo
Zl7 (rl2.lj2niE. 923j.191frN). 1uÉd dc iDicio¡e ¡. DEsc¡tedes ipcióndel¡¡ites.
ARTICI JI,O SE(: TJ\DO:
R.01it; cop,r dc ¡¡ presenle OrrL. dx xl Cobicflro Rceionxl san NlturiD. ! al Ccnúo
P¡bl¿do ¡e Voced. cn el ¡tue !¿ ¡ptu.b. dcLi.rik. n renik;¡l n¡r, fL
. trc !' tr ¡r lnJn
firirl¡el Dc¡
r¡meni.
dLsúptrL,n{ñr!'.lddro
d¿
S,f Madio
RtrCISTRDS[. CO]f IIN]QUESE.
H
J
i,oo , \",3, i
'.
:F
1
i, , 5olo, 1.,
CERTIFICO: Que el p¡esenie aviso de la O¡denanza, ha
sido publicado en los pizallines de la Municipalidac{
Provincial de Lamas por el término de Ley.
Lamas, 15 de Diciembre 2011.
lr
Zósimo Rivas N " 232 Lamas. Tehfár042 543013. E MAIL, nrnil¿n¿s@hotn¡rl
..n
Descargar