Maquetación 1

Anuncio
BOLETÕN OFICIAL DE LA PROVINCIA - DEPUTACI”N DE PONTEVEDRA
Firmado digitalmente por BOLETÕN OFICIAL DE LA PROVINCIA - DEPUTACI”N DE PONTEVEDRA
Nombre de reconocimiento (DN): 2.5.4.13=Qualified Certificate: AAPP-SEP-M-SW-KPSC, cn=BOLETÕN OFICIAL DE LA PROVINCIA - DEPUTACI”N DE PONTEVEDRA,
serialNumber=P3600000H, ou=sello electrÛnico, o=DEPUTACION DE PONTEVEDRA, c=ES
Fecha: 2013.06.04 09:48:47 +01'00'
MÉRCORES 5 DE XUÑO DE 2013
u
Número 107
SUMARIO
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Páx.
Provincial
Deputación Provincial ............................................
O.R.A.L. ...................................................................
2
8
Municipal
Pontevedra ...............................................................
Vigo...........................................................................
Bueu .........................................................................
Cangas......................................................................
Cañiza, A ..................................................................
Cotobade ..................................................................
Illa de Arousa, A ......................................................
Marín........................................................................
Ponteareas................................................................
70
78
147
149
150
152
152
153
159
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Juzgados de Primera Instancia e Instrucción
De Vilagarcía de Arousa.......................................... 160
Juzgados de lo Social
De Pontevedra ......................................................... 161
De Vigo .................................................................... 163
De Bilbao ................................................................. 172
SECCIÓN NO OFICIAL
Nota - Anuncio ........................................................ 173
Comunidade de Usuarios de Buchabade
Ponte Caldelas ........................................................ 173
u
Páx. 1
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 2
ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
ANUNCIO DE EXPROPIACIÓN
O Pleno da Deputación Provincial de Pontevedra na sesión plenaria celebrada o día 3 de maio do
2013 adoptou, entre outros, os seguintes acordos:
a) Aprobar inicialmente o proxecto Ensanche e mellora da estrada E.P. 2404, Acceso a Chenlo
(Porriño) dotado dun orzamento para coñecemento da Administración de 336.328,88 euros.
b) Solicitar á Xunta de Galicia a declaración de urxente ocupación dos bens e dereitos afectados
pola execución das obras incluidas no proxecto de referencia, xa que as actuacións previstas
teñen por obxecto mellorar a sección transversal da estrada nas zonas máis poboadas, onde
ten na súa maior parte un ancho insuficiente, que contrasta co tramo interurbano xa
acondicionado. Trátase por tanto de homoxeneizar a sección en toda a estrada, polo que se
actúa únicamente nas dúas zonas onde o vial discurre por núcleos de poboación. Para elo
realizaranse ensanches en zonas puntuais da calzada, ademais de mellorar a seguridade vial
mediante a incorporación de sinalización vertical e horizontal, balizamento e defensas; todo
elo de acordo co disposto no artigo 52 da Ley de Expropiación Forzosa, artigos 56 e 58 do
seu Regulamento e Orde de 7 de decembro de 1983 da Consellería de Presidencia.
c) Someter a información pública o proxecto e o expediente de expropiación que conleva por un
prazo de quince días hábiles a efectos de posibles reclamacions.
En cumprimento do citado acordo plenario faise pública a relación de propietarios e bens afectados
pola execución das obras indicadas e procédese á apertura do trámite de información pública por un
período de quince días hábiles para que os interesados poidan facer as alegacións que consideren
oportunas.
O expediente de expropiación poderase consultar nas dependencias do Servicio de Infraestructuras
da Deputación Provincial de Pontevedra.
A relación de propietarios e bens afectados son os enumerados a continuación:
SUP. AFECTADA (M 2)
PARCELA PROPIETARIO
1
Dominguez Alonso, Orcesindo
2
Dominguez Roda, José Benito
Lugar de Canadelo s/n, Chenlo
36414 - Porriño
21,30
3
Roris Guisande, Cándida
Avda. Fragoso nº 20, 2º izq.
36210 - Vigo
26,55
4
Iglesias Alonso, Cándida
Lugar de Cales nº 8, Chenlo
36414 - Porriño
62,43
5
Gil Dominguez, Vicente
Rúa Elduayen nº 23, baixo
36202 - Vigo
123,63
6
Gil Cortiñas, Jose
C/. Vidales Tomé nº 6, 3º A
Parr. de San Miguel y San Pedro
36860 - Ponteareas
36,74
7
Bouzada Riveiro, Daniel
Rúa do Corcho nº 1, Beade
36312 - Vigo
145,95
8
Fernández Barros, Juan
Avda. Alcalde Gregorio Espino
nº 58, 8º A
36205 - Vigo
www.bop.depo.es
BENS AFECTADOS
37,20
32 ml bordillo
26 ud. plantas ornamentais
35 m2 cobertizo de chapas
5 ud. postes de pedra
7,28
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
SUP. AFECTADA (M 2)
PARCELA PROPIETARIO
BENS AFECTADOS
9
Dominguez Gil, Francisco
Lugar de A Quinta nº 2, Chenlo
36414 - Porriño
10
Alves Iglesias, Jonathan
Lugar de Cales nº 12, Chenlo
36414 - Porriño
128,53
Pampillón Pérez, Dionisia
Lugar de Abas nº 14, Chenlo
36414 - Porriño
18,98
Iglesias Alonso, Jose
Lugar de Cales s/n, Chenlo
36414 - Porriño
16,05
35 m2 de emparrado
10 ud. de ceps
13
Muñoz Suarez, Atilano
Lugar de Abas nº 8 - baixo, Chenlo
36414 - Porriño
368,47
2 ud. de árbore madeirable
14
Diócesis de Tui-Vigo
c/ Doctor Corbal nº 90,
36207 - Vigo
75,40
11
12
Páx. 3
19,5 ml de muro de mampostería de 2 m altura
1 ud. de portal de chapa abisagrado de 8 m.l.
13,5 ml. cobertizo de pedra
38,63
35 ml de muro de mampostería de 1,5 m. altura con malla metálica
1 ud. de portal de chapa de corredeira de 3,7 m.l.
1 ud. de portal de chapa abisagrado de 0,9 m.l.
40 m2 de emparrado
15 ud. de cepas
Pontevedra, a 29 de maio de 2013.—O Presidente, ilexible—O Secretario, ilexible.
2013005140
BASES DO PROGRAMA DIURNO DE BALNEARIOS DE CARÁCTER LÚDICO,
“COIDARTE” - ANO 2013
Segundo a Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia, no artigo 2 defínense os
servizos sociais como un conxunto coordinado de prestacións, programas e equipamentos destinados a
garantir a igualdade de oportunidades no acceso á calidade de vida e á participación social de toda a
poboación galega, mediante intervencións que permitan o logro dos obxectivos marcados nesta lei. Así
mesmo, os poderes públicos fomentarán, no ámbito dos servizos sociais, o desenvolvemento de actuacións
solidarias por parte de entidades de iniciativa social, sempre que se axusten ós requisitos de autorización,
calidade e complementariedade establecidos na citada lei.
Un dos niveis de atención nos que se estrutura o sistema de servizos sociais é o da atención
especializada, referida a un sector da poboación ou a unha necesidade determinada que demanda unha
maior especialización técnica, unha especial intensidade na intervención ou unha base territorial de
intervención de carácter supra municipal.
Tendo en conta o anteriormente exposto, ó amparo da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de
subvencións; da Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común; da Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local; e
do Decreto 291/1995, do 3 de novembro, relativo ó rexistro de entidades prestadoras de servizos sociais, a
Deputación de Pontevedra, a través do Servizo de Servizos Sociais e Promoción de Emprego, convoca unha
nova edición do Programa Diúrno de Balnearios“Coidarte”,atendendo ó alto nivel de satisfacción que amosan
as enquisas dos participantes no programa en edicións pasadas, o cal cualifican de altamente positivo.
C L ÁU S U L A S
PRIMEIRA. OBXECTO
Constitúe o obxecto destas bases a regulación da convocatoria pública, por parte da Deputación, relativa
ó programa de balnearios COIDARTE. O número de prazas ofertadas establécese nun máximo de 5.528.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 4
Ofertarase un mínimo de catro establecementos, tipo balneario, talaso ou spa, que teñan as súas
instalacións na provincia de Pontevedra. Os beneficiarios do programa poderán elixir, indistintamente,
o establecemento que máis lles satisfaga entre os ofertados.
SEGUNDA. DESCRICIÓN DO PROGRAMA
O programa de Balnearios “COIDARTE” ten por obxecto proporcionarlles ás persoas nacidas antes
de 1963, pensionistas ou con necesidade dun respiro familiar, que residan na provincia de Pontevedra,
una serie de actividades encamiñadas a mellorar a súa calidade de vida e o envellecemento activo, así
como a fomentar as relacións sociais, todo iso nunha franxa horaria compatible con outras obrigas;
tamén busca impulsar a creación e o mantemento de emprego nos establecementos hoteleiros da nosa
provincia.
TERCEIRA. CARACTERÍSTICAS DO PROGRAMA
O programa caracterízase por ofertar a posibilidade de gozar dos beneficios dun balneario, talaso
ou spa, de forma compatible coas tarefas e obrigas do día a día, con ida e volta no mesmo día.
A metodoloxía do programa consiste en pasar cinco tardes, de luns a venres, nun dos establecementos
escollidos que se establezan na oferta da empresa adxudicataria do programa, facilitando o transporte
desde os concellos ata o establecemento e viceversa.
Para a execución, coordinación e seguimento do programa a Deputación contratará unha empresa
especializada na materia.
As saídas realizaranse ó longo de todo o ano, exceptuando o mes de agosto.
A empresa adxudicataria comunicaralle a cada concello a semana outorgada, e será o organismo
municipal o que determine as paradas (como máximo dúas), que deberán dispoñer de espazos amplos
onde os autobuses poidan entrar e manobrar.
Os autocares responsables dos traslados estarán perfectamente identificados e sairán do punto
acordado previamente, onde se recollerán os beneficiarios e se trasladarán ata o establecemento elixido.
Os desprazamentos que os usuarios fagan ata o lugar de saída do autocar correrán ó seu cargo, así como
os desprazamentos que realicen pola súa conta ata o establecemento elixido.
O uso das instalacións do balneario, spa ou talaso será dunha media de dúas horas; facilitaranse
unhas chancletas e un gorro de auga para cada persoa.
En cada autocar irá un guía oficial, que será o responsable de entregarlle a cada persoa o bono viaxe,
coa data e a hora de recollida para toda a semana; será o responsable de dar as indicacións da cota que
se vai pagar e de informar da cobertura do seguro (da viaxe e do establecemento) que a empresa
responsable teña contratado.
CUARTA. BENEFICIARIOS
Poderán ser beneficiarios do programa:
a) Persoas nacidas antes de 1963; deberán acreditalo co documento nacional de identidade
b) Pensionistas da Seguridade Social que acheguen unha fotocopia do certificado de pensionista
c) Persoas que precisen dun respiro familiar, mediante un informe do traballador social do Concello
É requisito indispensable non padecer enfermidade ningunha ou patoloxía incompatible coa
actividade do programa, así como estar en condicións de total autonomía.
QUINTA. ADHESIÓN DOS CONCELLOS
Todos os concellos da provincia de Pontevedra poderán sumarse ó programa mediante un acordo de
adhesión adoptado polo órgano competente, remitindo unha certificación, expedida polo secretario, do
mencionado acordo dentro dos 15 días naturais seguintes á publicación destas bases no BOP; na
certificación deberá figurar que existe crédito suficiente nas respectivas aplicacións dos orzamentos
municipais para facer fronte ás obrigas do contrato.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 5
Se o último día coincidise en festivo prorrogarase o prazo ata o primeiro día hábil seguinte. Unha
vez que pasen os 15 días, de non enviar a adhesión, entenderase que o concello non participa no
programa, sen que o teña que facer constar por escrito.
Os concellos que se adhiran ó programa financiarán os beneficiarios do seu concello, atendendo á
cláusula décimo primeira. Actuarán como entidades colaboradoras na xestión do programa e deberán
cumprir coas obrigas que se establezan nas bases reguladoras segundo o disposto na LXS.
SEXTA. SELECCIÓN DE SOLICITUDES DOS CONCELLOS ADHERIDOS
Nos concellos adheridos, cando as prazas subvencionadas fosen inferiores á demanda realizarase a
selección desde os servizos sociais municipais; daráselles preferencia ás persoas que non participaron o
ano anterior e seguidamente ás de maior idade ou con necesidade dun respiro familiar. No caso de
solicitudes do cónxuxe ou parella os expedientes avaliaranse establecendo a media aritmética das súas
idades.
SÉTIMA. CONCELLOS NON ADHERIDOS
No caso de que os concellos non se adhiran ó programa as persoas deses concellos que desexen
participar deberán entregar a solicitude no rexistro da Deputación Provincial; a selección das solicitudes
rexerase polos mesmos criterios sinalados na cláusula anterior.
OITAVA. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
O prazo de inscrición, tanto para os concellos adheridos coma para as persoas que o soliciten fóra da
subvención do concello, será de 20 días naturais a partir do día seguinte á publicación destas bases no
BOP.
No caso dos concellos que no se adhiran, as instancias, acompañadas do documento nacional de
identidade, presentaranse no rexistro xeral da Deputación ou na súa sede de Vigo. Tamén se poderán
presentar por calquera dos procedementos establecidos no artigo 38.4 da Lei 30/92, do 26 de novembro,
de réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común e no artigo
80 do R. d. 1098/2001, do 12 de outubro, polo que se aproba o Regulamento xeral da lei de contratos das
administracións públicas.
No suposto de que as prazas ofertadas non queden cubertas esta institución reservarase o dereito a
abrir un novo prazo de inscrición.
NOVENA. DOCUMENTACIÓN DOS CONCELLOS ADHERIDOS
Os concellos adheridos deberán remitir ó rexistro da Deputación a seguinte documentación:
1. Relación nominal dos participantes seleccionados e da correspondente lista de espera
(remitiranlle, ademais, unha copia destas listas á empresa adxudicataria)
2. Impresos de solicitude debidamente cubertos, acompañados da fotocopia do DNI ou
certificación de posuír a dita documentación
DÉCIMA. PROCEDEMENTO DE CONCESIÓN
A concesión destas subvencións realizarase polo réxime de concorrencia competitiva; correspóndelle
a instrución ó Servizo de Servizos Sociais e Promoción do Emprego e a adxudicación á Xunta de
Goberno.
A Deputación de Pontevedra establece a convocatoria de prazas do Programa Diúrno de Balnearios
Coidarte, no marco de actividades para as persoas maiores, ofertando inicialmente un máximo de 5.528
prazas, que lles serán outorgadas ás persoas que reúnan os requisitos sinalados na cláusula cuarta e
presenten a documentación debidamente cuberta.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 6
Se fose preciso, priorizarase as solicitudes segundo a orde de entrada no rexistro, sempre que reúnan
os requisitos e se envíe toda a documentación debidamente cuberta. Dentro da orde de rexistro, terán
prioridade as persoas que acrediten documentalmente ser perceptores de prestacións sociais.
As baixas dos usuarios deberán estar xustificadas e só nese caso a empresa adxudicataria da
asistencia técnica xestionará a devolución que corresponda.
DÉCIMO PRIMEIRA. ORZAMENTO E FINANCIAMENTO
A contía consignada para este programa ascende a 193.500,00 euros, con cargo á aplicación
13/232.230.227.07.
O programa será cofinanciado pola Deputación de Pontevedra, os concellos e os usuarios.
Partindo dun prezo máximo de licitación de 140 euros/persoa (IVE incluído):
• A Deputación achegará 35 euros/praza
• O Concello achegará 10 euros/praza
• O usuario aboará a cantidade restante, resultado do prezo final de adxudicación e a achega
das dúas administracións (a Deputación de Pontevedra e o Concello).
No caso de que o Concello non se adhira ó programa o solicitante deberá custear a parte proporcional
da subvención do Concello (10 euros).
Os prezos de cada establecemento (spa, talaso ou balneario) expoñeranse ó público na páxina web e
daranse a coñecer a través dos medios de comunicación.
DÉCIMO SEGUNDA. PUBLICIDADE
En toda a publicidade que se elabore débense facer constar a organización e a colaboración da
Deputación de Pontevedra mediante a inclusión da súa imaxe institucional, de conformidade co artigo
31 do RLXS.
Para todo o relacionado coa dita publicidade a empresa adxudicataria dirixirase ó seguinte enderezo
de correo electrónico: [email protected]
DÉCIMO TERCEIRA. XUSTIFICACIÓN E PAGAMENTO
Segundo o artigo 17.3.i) da LXS, para proceder ó pagamento da subvención, a empresa adxudicataria
presentará, xunto coas facturas, as relacións das persoas participantes no programa.
O pagamento realizarase directamente no número de conta bancaria da empresa adxudicataria.
Os usuarios pagarán a cota que corresponda segundo o estableza a empresa adxudicataria.
DÉCIMO CUARTA. PRAZO DE VIXENCIA
Estas bases terán vixencia ata o 31 de marzo de 2014.
DÉCIMO QUINTA. LEXISLACIÓN APLICABLE
• Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións
• Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da lei xeral de
subvencións
• Lei 13/2008, do 3 de decembro, de servizos sociais de Galicia
• Lei 7/1985, do 2 de abril, reguladora das bases de réxime local
• Real decreto lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o Texto refundido da lei
reguladora de facendas locais
• Lei 30/1992, do 26 de novembro, de réxime xurídico das administracións públicas e do
procedemento administrativo común
• Bases de execución do vixente orzamento provincial
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 7
PROGRAMA DE BALNEARIOS “COIDARTE”
SOLICITUDE DE PRAZA
1. DATOS DO SOLICITANTE
Nome e apelidos:
DNI/NIF:
(QGHUH]R
Localidade:
Marque unha opción:
Balneario, thalaso ou spa escollido:
Nacido antes de 1963
Pensionista
Solicitante con informe do traballador social
Participou na edición anterior:
SI
NON
2. DATOS DO ACOMPAÑANTE
Nome e apelidos:
DNI/NIF:
(QGHUH]R
Localidade:
Marque unha opción:
Balneario, thalaso ou spa escollido:
Nacido antes de 1963
Pensionista
Solicitante con informe do traballador social
Participou na edición anterior:
SI
NON
3. DECLARACIÓN
•
Son certos os datos anteriores e son coñecedor do programa
•
Vállome por min mesmo para as actividades da vida diaria
•
1RQSDGH]RDOWHUDFLyQVGHFRPSRUWDPHQWRTXHLPSLGDQDFRQYLYHQFLD
•
1RQSDGH]RHQIHUPLGDGHVLQIHFWRFRQWD[LRVDV
•
Non presento unha patoloxía incompatible co programa
•
$FHSWRDTXHQGDTXHPHVH[DDG[XGLFDGDVDOYRTXHSRUFDXVDGHIRU]DPDLRUGHEDUHQXQFLDUiSUD]D
•
$FHSWRDERDUDFDQWLGDGHHVWDEOHFLGDyFRPH]RGDTXHQGDFRUUHVSRQGHQWH
•
$FHSWRDVXPLUWRGDVDVFRQGLFLyQVGRVHJXURGHDFFLGHQWHTXHYHxDQHVWDEOHFLGDVQDSyOL]DTXHSURSRUFLRQDDHPSUHVD
•
Acepto darlle o meu consentimento expreso á Deputación de Pontevedra para emitir, captar, reproducir ou publicar foto
adxudicataria
JUDItDVRXFDOTXHUDRXWURSURFHGHPHQWRJUi¿FR
127$DVSHUVRDVTXHSRUFDXVDVQRQ[XVWL¿FDGDVFDXVDVHQIDOWDGHDVLVWHQFLDHQPiLVGDPHWDGHGRSURJUDPDTXHGDUiQSHQDOL]DGDVFRDUHWLUDGDGDVXEYHQFLyQGHFDUDDRXWURDQR
Data:
Asdo.: o solicitante
Asdo.: o acompañante
.............................................., ............ de ..................................de 20........
M
Conforme o disposto na Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal, os seus datos serán tratados de xeito confidencial. Poderán ser incorporados os ficheiros dos departamentos da Deputación Provincial
de Pontevedra e a outros relacionados con este trámite. En calquera momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación e oposición comunicándoo mediante escrito que deberá presentar no Rexistro da Deputación
S
Centro Príncipe Felipe. Avda. de Montecelo, 12, 36161 Pontevedra, Tel.: 986 804 100 / Fax: 886 211 201, www.depo.es
2013005143
Pontevedra, a 31 de maio de 2013.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 8
DEPUTACIÓN PROVINCIAL
O. R. A. L.
XESTIÓN TRIBUTARIA E CATASTRAL
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e no artigo
59 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común, do 26 de novembro, non sendo posible practicar a notificación da providencia de constrinximento
por causas non imputables á Administración, e despois de realizarse os intentos de notificación esixidos,
cítase ós interesados que figuran neste anuncio, para que no prazo de 15 días naturais contados dende o
seguinte ó desta publicación no Boletín Oficial da Provincia, comparezan en persoa ou mediante
representante para ser notificados dos actos derivados do procedemento que se sinala.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para tódolos
efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado.
Órgano de tramitación: Servizo de Recadación.
Lugar de comparecencia: Avda. de Marín, 9. Pontevedra, de luns a venres en horario de 8.30 a 14.30.
CONCEPTO: NOTIFICACIÓN PROVIDENCIA APREMIO
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039TP08R003361
20123936039AP07R005477
20123936014AP03R000559
20123936055AP05R006379
20123936010AP08R001090
20123936042TP10R005871
20123936004BM03R005136
20123936024TP06R008925
20133936035IM01R001092
20123936046TP03R001593
20123936061TP04R002452
20123936046TP03R001127
20123936029BM03R000211
20123936027TP02R001236
20123936046TP03R001699
20123936029BM03R004808
20123936028AP02R000913
20123936042TP10R003720
20123936040AP03R000135
20123936055AP05R000739
20123936008BM02R007821
20123936055AP05R006356
20123936061ML12L000006
20133936901ML01L000028
20123936017ML09L000067
20123936056TP07R002224
20123936056TP06R002164
20123936055TP01I000318
20123936055TP01I000218
20123936013TP02R000007
20123936013AP02R000483
20123936005TP04R000228
20123936015TP03R002596
20123936003TP01R006673
20123936003TP01R005673
20123936024TP06R009005
20123936003TP01R003140
20123936061TP04R002478
20123936049ML13L000037
20123936039TP08R001674
20123936039TP08R005807
20123936055AP05R002499
20123936033ML12L000014
20123936008BM03R010134
4A DE GESTION Y DESARROLLOS SL
4A DE GESTION Y DESARROLLOS SL
8966 LUIS PICOLA SL
A CASCATA GRILL SL
A VILA DESARROLLOS URBANISTICOS SL
A VIÑA DO CONDADO
ABAD BORRAJO ALICIA
ABAD SAA M PILAR
ABADIA HOLGUIN WALTER
ABAL CASAIS LOURDES GLORIA
ABAL DAPORTA CELESTINO
ABAL MARTINEZ JUAN ALBERTO
ABAL MAURICIO DANIEL
ABAL MENDEZ EULOGIO
ABAL OUBIÑA LUIS
ABAL PAREDES JOSEFA
ABAL SARTAL ENCARNACION
ABALDE GARCIA GUMERSINDO
ABALO ABALO DOLORES
ABALO DIOS ANTONIO
ABALO LOPEZ MANUELA
ABDELLATIF LEKBAD
ABELENDA NIETO JOSE MANUEL
ABELENDA RODRIGUEZ ENRIQUE
ABELLEIRO REY MANUEL
ABET LAFUENTE JUAN MANUEL
ABET LAFUENTE JUAN MANUEL
ABOLLO LEDO MARIA ANGELES
ABOLLO LEDO MARIA ANGELES
ABOLLO VAZQUEZ PILAR
ABOLLO VAZQUEZ PILAR
ABOY GARRIDO JOSE
ABOY LOUREIRO RICARDO
ACEVEDO ALVAREZ MARIO
ACEVEDO CALERO ANTONIO
ACEVEDO GIL OCELI
ACEVEDO PRADO ALBERTINA
ACHA PORTO MANUEL
ACOSTA FLORIA JOSE LUIS
ACUÑA CAMPOS FRANCISCO
AEROTECNICA SA
AFONSO PEREIRA CARLOS M
AFONSO SOARES ROSA MARIA
AGARVI OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
Identificador Fiscal
www.bop.depo.es
B 36968477
B 36968477
B 83942540
B 36582831
B 70059860
B 36761872
34446343W
76820095A
X 4806681A
35485405Q
35432283R
35470844Z
53110711P
35394459N
35444486Z
35190120M
35291204G
34868312J
35383267K
35424010P
D 10108787
39488825X
33197165T
35412881B
35405233E
44811643F
44811643F
35565749K
35565749K
1300030R
1300030R
35438483Z
35364267L
36019839E
35898668S
35226029B
35921769R
35421085G
31839328Z
35496573Y
A 08425662
X 2714949Y
X 0076487N
B 36767267
u
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039AP07R005313
20123936039TP08R005711
20123936003TP01R001738
20123936004BM03R003271
20123936029BM03R003205
20123936061TP04R002453
20123936029BM03R004288
20123936028AP02R000452
20123936042TP08R002734
20123936042TP08R003649
20123936015TP03R000835
20123936029BM03R004518
20123936028AP02R000606
20123936061TP04R000123
20123936054TP02R006035
20123936040TP02R000704
20123936008BM03R003408
20123936003TP01R007720
20123936013AP02R001154
20123936005TP03R000218
20123936015TP03R002597
20123936015TP03R000011
20123936042TP10R005863
20133936035IM01R001572
20123936046TP03R002042
20123936024TP06R008843
20123936039TP08R000295
20123936003TP01R004658
20123936048AP04R003065
20123936061TP04R002486
20123936002TP02R001146
20123936008BM03R003179
20123936008BM03R005240
20123936054TP02R000806
20123936042TP10R003202
20123936008BM03R010136
20123936008BM03R010133
20123936056TP02L002443
20123936056TP02L001968
20123936005TP04R001956
20123936005TP03R001962
20123936008VT03L000845
20123936008VT03L000927
20123936043IU05L000022
4A DE GESTION Y DESARROLLOS SL
4A DE GESTION Y DESARROLLOS SL
A NOSA BOTICA SL
ABAD MARTINEZ NIEVES
ABAL COLLAZO MANUEL
ABAL DAPORTA CELESTINO
ABAL FERNANDEZ CARMEN
ABAL GONZALEZ MANUEL
ABAL LORENZO JULIO SALVADOR
ABAL LORENZO JULIO SALVADOR
ABAL MAGARIÑOS BALTASAR
ABAL MAURICIO DANIEL
ABAL SABARIS RUBEN
ABAL SANCHEZ EDUARDO
ABALLE LOPEZ ROSALINA
ABALO ABALO DOLORES
ABALO LOPEZ MANUELA
ABEIJON VELOSO MATILDE
ABOLLO VAZQUEZ ILDEFONSO
ABOY GARRIDO JOSE
ABOY LOUREIRO MANUELA
ABOY VARELA JOSE ANTONIO
ABRALDES AMIL BENITO
ABRIL SAEZ MARIA PILAR
ABUIN CHAVES SUSANA
ACADEMIA DE ENSEÑANZA ELITE
ACADEMIA VEIGA SL
ACEVEDO CALERO ANTONIO
ACEVEDO DIAZ FRANCISCO
ACHA VENTOSO ROSA
ACUÑA BEMPOSTA OSCAR
ACUÑA FANDIÑO JESUS JOSE
ACUÑA FANDIÑO JESUS JOSE
ACUÑA LOSADA ALVARO
ACUÑA SANCHEZ RAFAEL
AGARVI OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
AGARVI OBRAS Y CONSTRUCCIONES SL
AGRASO GONZALVEZ JUAN ANTONIO
AGRASO GONZALVEZ JUAN ANTONIO
AGRELO DEVESA LUIS
AGRELO DEVESA LUIS
AGUABOA SL
AGUABOA SL
AGUIAR MARTINEZ LEONARDO DAVID
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 36968477
B 36968477
B 36950434
10573170R
35189495R
35432283R
35266490S
35414209M
35504392M
35504392M
35363908M
53110711P
76927042T
35410920M
35536400C
35383267K
D 10108787
34387120G
35550351X
35438483Z
76840966J
35434856K
76900562Q
17720704D
76864928D
B 36484947
B 36320893
35898668S
36063805N
35134155E
77401542X
32163881Z
32163881Z
34463675S
34872766M
B 36767267
B 36767267
44813115F
44813115F
35425257J
35425257J
B 36478071
B 36478071
36088584C
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936046TP03R001566
20123936061TP04R002488
20133936901IM01R000002
20123936010TP08R000006
20123936005TP03R001961
20123936005TP04R001955
20123936013TP02R001932
20123936008VT03L000928
20123936008VT03L000846
20123936008VT03L000746
20133936035IM01R000797
20123936004BM03R004586
20123936054TP02R002320
20123936008BM03R010081
20123936055AP05R005570
20123936044TP01R001298
20123936061TP04L000112
20123936037AP03R000119
20123936003TP01R002199
20123936055AP05R006397
20123936061TP04R000676
20123936054TP02R005310
20123936055AP05R005990
20123936005TP04R001671
20123936008BM03R005961
20133936035IM01R000681
20123936008BM03R004442
20123936008BM03R006341
20123936008BM03R008937
20123936008BM03R008988
20123936009IU07L000073
20123936046TP01L000020
20123936046TP01L000018
20123936061TP04R003969
20123936039TP08R001269
20123936061TP04R002001
20123936055AP05R005296
20123936049AP06R001550
20123936049AP07R001544
20133936024ML01L000056
20133936702TA01L000008
20133936901IM01R000006
20123936015TP03R001674
20123936061TP04R002510
20123936039TP08R005179
20123936042TP08R003320
20123936039TP08R001648
20123936039TP08R000919
20123936039TP08R008016
20123936055AP05R004917
20123936037AP03R000044
20123936039AP07R005217
20123936039TP08R005480
20123936039TP08R007713
20123936039AP07R002262
20123936003TP01R001788
20123936049AP06R001825
20123936049AP07R001815
20123936039TP08R005975
20123936039AP07R003390
20123936054IU07L000041
20123936055AP05R005442
20133936039ML01L000047
20123936029BM03R001151
20123936039TP08R005687
20123936039AP07R005311
20123936034TP04R000210
20123936054TP02R000143
20123936055AP05R000491
20123936054TP02R003572
20123936039AP07R002100
20123936014AP03R000011
20123936055AP05R004291
20123936003TP01R005974
20123936039TP08R006129
20123936055AP05R001026
20123936039TP08R001833
20133936035IM01R000925
AGRA ARAGUNDE CESAR
AGRA CALO CARMEN
AGRA VIDAL MARIA CLARA
AGRAFOJO CONDE JUANA
AGRELO DEVESA LUIS
AGRELO DEVESA LUIS
AGRICOLA PARADANTA
AGUABOA SL
AGUABOA SL
AGUABOA SL
AGUERO JOSE EMILIO
AGUETE QUIROGA EMILIA
AGUIAR SUAREZ FERNANDO
AGUSTIN POUSADA SL
AHMED LEGHRISSI
AIBAR ROMERO MEDARDO
AIDO DOVAL SANDRA
ALBAN RODRIGUEZ DIGNA
ALBELLA FERNANDEZ MONTSERRAT
ALDAIN 2000 SL
ALEMAN AUTO GALICIA MOTOR IMPORT SL
ALEN ROMERO ARNALDO
ALEN ROMERO M DEL CARMEN
ALENDE COUSO SOCORRO
ALFALLA SERAFIN HRS
ALFARO MARTINEZ JOSE
ALFAYA ALVAREZ M TERESA
ALFAYA MALVIDO MONICA
ALFAYA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN
ALFAYA PIÑEIRO ANTONIO
ALFONSO CARRERA M CARMEN
ALFONSO DIOS BARBARA
ALFONSO DIOS BARBARA
ALFONSO GONZALEZ JOSE MANUEL
ALFONSO GREGORIO JOSE MANUEL
ALFONSO VILLANUEVA MANUEL
ALIMENTACION ANDA SL
ALJAN OLIVEIRA LARA Mª
ALJAN OLIVEIRA LARA Mª
ALLER LOPEZ ANTON
ALLIANZ PORTUGAL
ALLO DIOS JUAN RAMON
ALMEIDA CAMPOS JOSE MANUEL
ALMEIDA MOURE JOSE LUIS
ALMEIDA TEMPORAO JOSE
ALMON FERNANDEZ PURIFICACION
ALONSO ALONSO MANUEL
ALONSO ALONSO MANUEL
ALONSO ALONSO MARIA LOSINDA
ALONSO ALVAREZ JUAN CARLOS
ALONSO AMOEDO JUAN BENITO
ALONSO BOUZA MARIA JOSE
ALONSO BOUZA MARIA JOSE
ALONSO CARRERA JAVIER
ALONSO CARRERA JAVIER
ALONSO CASTRO JOSE LUIS
ALONSO CASTRO PATRICIA
ALONSO CASTRO PATRICIA
ALONSO COMESAÑA CANDIDO
ALONSO COMESAÑA CANDIDO
ALONSO CORREA RAFAEL
ALONSO CRUCES OLIMPIO
ALONSO CUEVAS JAVIER
ALONSO CURRAS GLORIA
ALONSO DOMINGUEZ RUBEN
ALONSO DOMINGUEZ RUBEN
ALONSO FERNANDEZ PRIMITIVA
ALONSO GONZALEZ EUSEBIO
ALONSO GONZALEZ JOSE
ALONSO GONZALEZ MARIA ISABEL
ALONSO GONZALVES IVAN DAMIAN
ALONSO LORENZO MANUEL
ALONSO ORDO¥EZ ISMAEL
ALONSO OTERO JOSEFA
ALONSO PEREZ GUMERSINDO
ALONSO PICHEL JOAQUIN
ALONSO RIEGO ELIAS
ALONSO RODRIGUEZ ANGEL
www.bop.depo.es
35472544N
35332536M
35472466A
76845239P
35425257J
35425257J
E 36450369
B 36478071
B 36478071
B 36478071
X 7353800X
35137231Q
36135265B
B 36061356
X 1312798G
8990156P
35469063G
36094672J
46111267Q
B 31895857
B 36839413
76899875L
35539008Y
35432421R
D 10108330
36096178R
78734181Y
78738901B
35897209M
35166975K
35878185W
77407509C
77407509C
35410160G
76911269M
35333064G
B 36032183
35570904R
35570904R
32834047Y
50006954D
35430346L
35426875K
35450090Y
35563616G
76888145L
35496802M
35497479S
35555052L
35549354W
36005549S
76899161H
76899161H
35574307T
35574307T
34920674G
35575293C
35575293C
35495562F
35495562F
36085836D
35492745L
35573030B
35847236B
36139275L
36139275L
35786794J
35513444H
35546668F
35570010G
76898041W
35795362W
35574576Q
35922070A
35849353N
35989120P
35979676V
35952468H
u
Páx. 9
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936054TP02R002569
20123936027TP02R001914
20123936004BM03R001810
20123936061TP04R002492
20123936061TP04L000113
20123936061TP04L000110
20123936042TP10R000491
20123936001TP12R001078
20123936003TP01R002200
20123936003TP01R002198
20123936056TP07R002218
20123936056TP06R002158
20133936035IM01R001474
20123936034TP04R000177
20133936901ML01L000042
20123936033ML12L000004
20123936042TP10R004937
20123936039TP08R007093
20123936055AP05R006505
20123936005TP03R001703
20123936042TP08R000312
20123936055AP05R001285
20123936042TP08R002921
20123936046TP01L000019
20123936046TP01L000021
20123936061TP04R004713
20123936055AP05R006103
20123936010TP08R000920
20133936901IM01R000005
20123936055AP05R007310
20123936039TP08R006281
20123936039TP08R001552
20123936054TP02R001467
20123936003TP01R004773
20123936042TP01L000004
20123936042TP08R001863
20123936014AP03R000030
20123936013TP02R000028
20123936042TP08R003211
20123936003TP01R003921
20123936048AP04R000537
20123936039TP08R004559
20123936042TP08R000672
20123936055AP05R000764
20123936055AP05R000864
20123936055TP02R000017
20123936034TP04R000217
20123936039TP08R007210
20123936003TP01R005524
20123936039TP08R007358
20123936039AP07R002104
20123936039TP08R001217
20123936054TP02R003645
20123936054TP02R005901
20123936051TP01L000019
20123936003TP01R005983
20123936003TP01R005973
20123936054TP02R003432
20123936055AP05R001865
20123936055AP05R000950
20123936054TP02R001139
20123936055AP05R004338
20123936054TP02R004418
20133936035IM01R000689
20123936029BM03R003702
20123936013TP02L000001
20123936039TP08R003996
20123936039AP07R000893
20123936055AP05R001889
20123936013AP02R000765
20133936035IM01R000511
20123936042TP10R005092
20123936055AP05R006923
20133936035IM01R001192
20133936035IM01R002101
20123936055AP05R002138
20123936031TP03R000547
20123936029BM03R005298
AGUIAR SUAREZ PATRICIA
AGUIN RODRIGUEZ LETICIA
AGULLA JOSEFINA
AIDO DIAZ JOSE
AIDO DOVAL SANDRA
AIDO DOVAL SANDRA
AISLAGRAN SL
ALBA RIEIRO JOSE ANTONIO
ALBELLA FERNANDEZ MONTSERRAT
ALBELLA FERNANDEZ MONTSERRAT
ALBENIZ CALLON M JESUS
ALBENIZ CALLON M JESUS
ALBERTUZ CARNEIRO ARSENIO EDUARDO
ALCANTARA DURAN EMERITA
ALDREY RABAGO ALEJANDRA
ALEN GARRIDO VICTOR MANUEL
ALEN PUZAS PURIFICACION
ALEN ROMERO JOSE ANGEL
ALEN ROMERO MARIA DEL CARMEN
ALENDE COUSO SOCORRO
ALFARO FERNANDEZ MANUEL
ALFAYA CASTI¥EIRA ARTURO
ALFONSO ALMOFREY PURIFICACION
ALFONSO DIOS BARBARA
ALFONSO DIOS BARBARA
ALFONSO GONZALEZ JOSE MANUEL
ALIMENTACION ANDA SL
ALIMENTACION CATOIRA SL
ALLO DIOS JUAN RAMON
ALONSO ABALLE SONIA
ALONSO ALONSO ANA MARIA
ALONSO ALONSO CONSUELO
ALONSO ALONSO JOSE JORGE
ALONSO ALONSO MANUEL
ALONSO ALONSO PABLO
ALONSO ALONSO PABLO
ALONSO ALVAREZ MANUEL
ALONSO ANTON HERMOSINDA
ALONSO BARGIELA DELFINA
ALONSO CABALEIRO DANIEL
ALONSO CARRERA MARIA
ALONSO DOBARRO MARIA
ALONSO DOMINGUEZ JOSE
ALONSO DOMINGUEZ JULIA
ALONSO DUESO EMMA
ALONSO GARCIA ANTONIO J
ALONSO GIL JOSE
ALONSO GONZALVES IVAN DAMIAN
ALONSO IGLESIAS Mª ANGELES
ALONSO LOPEZ ANDREA
ALONSO LOPEZ ANDREA
ALONSO LORENZO CANDIDA
ALONSO LOUREIRO EVA
ALONSO MARTINEZ RAUL
ALONSO MEIS MARIA DOLORES
ALONSO OTERO JOSEFA
ALONSO OTERO JOSEFA
ALONSO OTERO ROBERTO
ALONSO PEREZ CELSO
ALONSO PEREZ ENRIQUE
ALONSO PEREZ GERARDO
ALONSO PICHEL JOAQUIN
ALONSO POUSADELA JOSE Mª
ALONSO RODRIGUEZ ANGEL
ALONSO RODRIGUEZ EUGENIA
ALONSO RODRIGUEZ MANUEL
ALONSO RODRIGUEZ PASTORA
ALONSO RODRIGUEZ PASTORA
ALONSO UBI¥A JUAN
ALONSO VAZQUEZ ANTONIO
ALONSO VAZQUEZ FEDERICO
ALONSO VILLAR LUIS CAMILO
ALONSO Y ALONSO CB
ALONSO-UCHA BENITEZ JUAN MIGUEL
ALONSO-UCHA BENITEZ JUAN MIGUEL
ALOYA ENRREJADOS SL
ALTER MODUS SL
ALTONAGA DE MATOS ALEJANDRO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
36135266N
76932546F
400073B
35334739T
35469063G
35469063G
B 36316701
36000079L
46111267Q
46111267Q
35450999H
35450999H
76993250Z
35513647Z
44805439J
30795028Y
35557028V
35554937L
35539008Y
35432421R
76887024W
35504815Z
35788913Q
77407509C
77407509C
35410160G
B 36032183
B 36380681
35430346L
35570966V
76896384R
35499963S
14596711Z
35914256D
36004703C
36004703C
35760335G
35547337D
35503457J
32123763P
76891791P
35970105Z
34672158A
35535149B
35535044K
35492769C
35999544J
76898041W
76986836V
53181017A
53181017A
35540479M
35569543C
35553580L
35284191Y
35922070A
35922070A
76898009Q
35889494H
35530028L
35554042K
35989120P
35534230N
35952468H
78732144Q
76912858F
35540949S
35540949S
35537676P
35784320T
39459018B
36085725J
E 36319051
35990410X
35990410X
B 36191542
B 36970184
78735632P
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936034TP04R000234
20123936029BM03R003999
20123936013TP01L000003
20123936055AP05R006112
20123936039TP08R000492
20123936008VT06L000036
20123936042TP08R003350
20133936035IM01R001387
20123936055AP05R002137
20123936025TP03L000038
20123936042TP08R000332
20123936047TP03R000305
20123936048AP04R000562
20123936024TP06R005189
20123936054TP02R003759
20123936003TP01R002788
20123936054TP02R004216
20123936048AP04R002989
20123936013TP02R000053
20123936008BM03R002526
20123936055AP05R008038
20123936042TP08R000425
20123936031TP03R000317
20123936042TP08R003686
20123936042TP10R001038
20123936054TP02R004713
20123936054TP02R005778
20123936048AP04R001668
20123936008BM03R001343
20123936029BM03R006040
20123936054IU04L000076
20123936055AP05R003289
20123936042TP10R001415
20123936039AP07R004756
20123936004BM03R001611
20123936003TP01R002761
20123936039TP08R005679
20123936003TP01R001746
20123936009AP04R001314
20123936024TP06R007772
20123936054TP02R005503
20133936005ML01L000028
20123936027VT10L000007
20123936042TP10R005193
20123936042TP10R001497
20123936001TP16R000857
20123936034TP04R000318
20123936042TP10R004150
20123936042TP10R006543
20123936048AP04R000582
20123936039TP08R000723
20133936035IM01R000296
20133936035IM01R001277
20123936003TP01R006562
20123936001TP12R001012
20123936046TP01L000168
20123936046TP03R002087
20123936042TP08R003473
20123936003TP01R008728
20123936009IU05L000150
20123936054IU04L000151
20123936054IU04L000164
20123936054TP02R003499
20123936029BM03R000494
20123936029BM03R006573
20123936008BM03R001098
20123936054TP02R001226
20133936035IM01R001249
20123936039AP07R000582
20123936039TP08R003183
20123936054TP02R002944
20123936002TP02R000257
20133936035IM01R000772
20133936035IM01R000777
20123936054TP02R000007
20123936039TP08R003116
20123936014AP03R000285
20133936035IM01R000669
ALONSO RODRIGUEZ ANTONIO
ALONSO RODRIGUEZ FERNANDO
ALONSO RODRIGUEZ MANUEL
ALONSO RODRIGUEZ MARINA
ALONSO RODRIGUEZ PASTORA
ALONSO ROJO ROBERTO
ALONSO ROMERO JOSE MANUEL
ALONSO-UCHA BENITEZ JUAN MIGUEL
ALOYA DISTRIBUCIONES SL
ALUMINIOS JUSTO SL
ALUNION BYC SL
ALVAREZ ACUÑA ENRIQUE
ALVAREZ ALVAREZ CONSUELO
ALVAREZ ALVAREZ ERNESTO
ALVAREZ ALVAREZ MANUEL
ALVAREZ ALVAREZ MERCEDES
ALVAREZ ALVAREZ PILAR
ALVAREZ ALVAREZ WALDO
ALVAREZ BARCO CARMEN
ALVAREZ BEGOÑA FRANCISCO JAVIER
ALVAREZ BUGALLO ELISA
ALVAREZ CASTRO MANUEL
ALVAREZ DO SOUTO PILAR
ALVAREZ DOMINGUEZ MANUEL
ALVAREZ DOMINGUEZ MARIA CARMEN
ALVAREZ DOMINGUEZ VICENTE
ALVAREZ ESTEVEZ MANUEL
ALVAREZ FERNANDEZ FRANCISCO JOSE
ALVAREZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
ALVAREZ FREIRE M VICTORIA
ALVAREZ GANDARA JOSE
ALVAREZ GOMEZ CAROLINA
ALVAREZ GONZALEZ ADONIS
ALVAREZ GONZALEZ BASILIO
ALVAREZ GONZALEZ BENITO
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL
ALVAREZ GUEDE RAFAEL
ALVAREZ JIMENEZ JOSE RAMON
ALVAREZ JUNCAL CRISTINA
ALVAREZ LOPEZ JOSE HROS
ALVAREZ MARTINEZ JOAQUIN
ALVAREZ MERINO URBANO JOSE
ALVAREZ NAVEIRO ANGEL
ALVAREZ NOVOA MONSERRAT
ALVAREZ PAJARIN MANUEL
ALVAREZ PEREZ ANTONIA
ALVAREZ PEREZ MANUEL
ALVAREZ POMBO JORGE
ALVAREZ POMBO JORGE
ALVAREZ PORTELA BASILIO
ALVAREZ PRIETO SANTIAGO
ALVAREZ RAMILO CARMEN
ALVAREZ REY JOSEFA
ALVAREZ RIOS JUAN ANGEL
ALVAREZ RIVEIRO ALEJANDRO
ALVAREZ RIVEIRO MANUEL
ALVAREZ RIVEIRO MANUEL
ALVAREZ RODRIGUEZ ISOLINA
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
ALVAREZ RODRIGUEZ JUSTO
ALVAREZ SOBRINO JOSE MANUEL
ALVAREZ SOBRINO JOSE MANUEL
ALVAREZ SOBRINO JOSE MANUEL
ALVAREZ SOUTO MANUEL
ALVAREZ SOUTO MANUEL
ALVAREZ VALEIRAS OVIDIO
ALVAREZ VALES ENRIQUE
ALVAREZ VAZQUEZ JOSE LUIS
ALVAREZ VEIGA MANUEL
ALVAREZ VEIGA MANUEL
ALVAREZ VICENTE JOSE
ALVAREZ VIDAL LEOPOLDO
ALVAREZ VILLAMARIN FRANCISCO
ALVAREZ VILLAMARIN FRANCISCO
ALVAREZ VIZOSO MARCELINO
ALVAREZ-BUHILLA Y DE OYARBIDE
ALVERTY PEREZ JOSEFINA
ALVES AMBROSIO JOSE MANUEL
www.bop.depo.es
35782518S
35931097Z
76912858F
36024143W
35540949S
30611065C
35565451E
35990410X
B 36028942
B 36216778
B 36280584
34516143C
35809994Y
34920844J
35537669R
34488488B
35553534L
35806726G
35509614Y
22708983W
35534844M
35502482G
10472967D
35527258D
34869787Q
35508699B
35526530V
76901222D
39450161D
52494627W
36095377M
35493847V
36654838Z
13030N
34493921Q
35905032P
34999877H
36152882X
36056365R
27410250T
35538705W
5366263H
35394336G
76902159A
35513831Z
35516984Q
35788401X
76893584F
76893584F
35803491N
53515610S
35868410W
36105960P
36025431W
35766474W
35459695C
35459695C
35526737V
34918533W
35761423B
15359488L
15359488L
15359488L
35243625N
35243625N
34535283R
36126278V
34238538W
34594613Z
34594613Z
35500257X
36106520Q
36062113E
36062113E
35499911D
38766315E
32001523J
X 7206460P
u
Páx. 10
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936024TP05R000740
20123936042TP08R002135
20123936055ML12L000071
20123936024TP06R009650
20123936055AP05R000024
20123936042TP10R000135
20123936042TP08R001261
20123936001TP16R000894
20123936054TP02R001700
20123936042TP08R000778
20123936054TP02R005801
20123936049AP07R001592
20123936049AP06R001599
20123936048AP04R000566
20123936049ML13L000029
20123936042TP08R001067
20123936054TP02R002498
20123936042TP08R004122
20123936055AP05R007462
20123936009IU07L000007
20123936003TP01R000108
20123936042TP10R002641
20123936042TP10R001013
20123936039TP08R001654
20123936039AP07R005303
20123936024TP06R005814
20123936042TP10R004065
20123936042TP10R005351
20123936003TP01R005170
20123936029BM03R000162
20123936042TP08R000598
20123936013TP02R000065
20123936013AP02R000450
20123936046IU07L000008
20123936029BM03R006663
20123936054TP02R002401
20123936027TP02R000035
20123936039ML13L000248
20123936034TP04R000315
20123936008BM03R002529
20123936001TP16R000858
20123936048AP04R003048
20123936008BM03R005613
20123936061TP04R000745
20123936008BM03R006448
20123936039AP07R003557
20123936054TP02R001674
20123936046TP01L000169
20123936054TP02R002227
20133936035IM01R001632
20123936054TP02R000891
20123936024TP06R005740
20123936054IU04L000227
20133936035IM01R002021
20133936035IM01R000240
20123936009AP04R000937
20123936029BM03R003564
20123936055TP02R000186
20123936054TP02R002252
20123936005TP03R001108
20123936005TP04R001119
20123936034TP04R000339
20123936006ML11L000057
20123936042TP10R006479
20123936013AP02R000660
20123936008BM03R004412
20123936042TP08R003301
20123936042TP08R000788
20123936037AP03R000162
20123936042TP08R001117
20123936042TP08R003979
20123936037AP03R000211
20123936055AP05R007915
20123936042TP08R000166
20123936048AP04R002068
20123936008BM03R011027
20123936034TP01L000026
20123936034TP01L000023
ALUMINIOS TAVI SL
ALUMINIOS Y MONTAJES ROAN SL
ALUMINOVA SOCCOOPGALLEGA
ALVARELLOS CAMPOS JOSE ANTONIO
ALVAREZ ALONSO ANTONIO
ALVAREZ ALONSO MARIA NIEVES
ALVAREZ ALVAREZ FELICIANO
ALVAREZ ALVAREZ HILDA
ALVAREZ ALVAREZ JORGE
ALVAREZ ALVAREZ JOSE
ALVAREZ ALVAREZ LAURINDO
ALVAREZ ALVAREZ MARTA
ALVAREZ ALVAREZ MARTA
ALVAREZ ALVAREZ SERAFIN
ALVAREZ BERNARDEZ CRISTINA
ALVAREZ CARBALLO REGINA
ALVAREZ CRESPO SEIDA
ALVAREZ DOMINGUEZ CARMEN
ALVAREZ ESCUDERO RAQUEL
ALVAREZ ESTEVEZ HERMELINDA
ALVAREZ FERNANDEZ RAMIRO JOSE
ALVAREZ FERREIRO ANTONIO
ALVAREZ GARCIA RAFAEL
ALVAREZ GONZALEZ MANUEL
ALVAREZ GUEDE RAFAEL
ALVAREZ HERNANDEZ GLORIA
ALVAREZ JUNCAL CRISTINA
ALVAREZ LAGO MONICA
ALVAREZ LOPEZ JOSE ANGEL
ALVAREZ LOPEZ LUCINDA
ALVAREZ LORENZO ANTONIO
ALVAREZ MARTINEZ ABERILDA
ALVAREZ MARTINEZ ABERILDA
ALVAREZ MARTINEZ ANGEL
ALVAREZ MARTINEZ JAIME
ALVAREZ MEIJIDE OSCAR
ALVAREZ NAVEIRO ANGEL
ALVAREZ OTERO SEBASTIAN
ALVAREZ PARADA HERMINIA
ALVAREZ PEDRERO GUSTAVO
ALVAREZ PEREZ ANTONIA
ALVAREZ PEREZ CARLOS
ALVAREZ PEREZ MARIA JOSE
ALVAREZ PEREZ ROSA MARIA
ALVAREZ PRADOS JOSE LUIS
ALVAREZ PRIETO SANTIAGO
ALVAREZ REY CEFERINO
ALVAREZ RIVEIRO MANUEL
ALVAREZ RODRIGUEZ ELADIO
ALVAREZ RODRIGUEZ JACOBO
ALVAREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS
ALVAREZ SILVA NOE
ALVAREZ SOBRINO JOSE MANUEL
ALVAREZ VAZQUEZ JOSE LUIS
ALVAREZ VAZQUEZ JOSE LUIS
ALVAREZ VAZQUEZ JUAN
ALVAREZ VAZQUEZ VICTOR MANUEL
ALVAREZ-ALDIR REPRESAS JORGE
ALVES DOS SANTOS PIRES PAULO DAMASIO
ALVES GONÇALVES MARIA INOCENCIA
ALVES GONÇALVES MARIA INOCENCIA
ALVES SANTOS NELSON
AMBROS BLANCO EULOGIO
AMGYA CAFE TEATRO SL
AMIGO COSTA PATRICIA
AMIGO ESTRADA JULIO
AMIL UCHA CONSTANTE
AMOEDO AMOEDO SALADINA
AMOEDO BARBEITO DOMITILA
AMOEDO COSTAS EVARISTO
AMOEDO GARCIA LEALDINA
AMOEDO IGLESIAS CECILIO
AMOEDO LUSQUI¥OS EUGENIA
AMORIN MENDEZ FLORA
ANDARES NOVOS SL
ANDES MOBEL AVDA DE LUGO SL
ANDINO RIESTRA MARIA
ANDINO RIESTRA MARIA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 36459899
B 36396133
F 36405074
76820945W
35568890B
36155626V
35187881C
35760198M
35563263L
33744529X
35527931S
39455746M
39455746M
35801991F
76899664S
76887151Z
35572936D
35504572R
35538153W
35795803Y
76998918R
35816361W
76912262D
35557958G
34999877H
76137813Q
36056365R
76895116K
35904601Z
34938014W
85506895W
1300038D
1300038D
35378281A
35908961G
36159474R
35394336G
34627644V
35786579M
36145144T
35516984Q
34885056J
36089310X
35952556Z
35563210N
53515610S
10061046H
35459695C
76900824W
36132334R
35559868M
17022372A
15359488L
34238538W
34238538W
76914682Z
36095288P
34875304J
X 7397157N
X 1859873R
X 1859873R
37506678A
76863318D
B 94029998
76894723L
32748138W
35788983V
35527011S
35870765B
35559260H
35521581J
35925519W
36140324X
35975648Z
B 36493187
B 36558039
2193923E
2193923E
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936055AP05R004216
20123936008BM03R009023
20123936039TP08R001151
20123936008BM03R000488
20123936002TP02R000269
20123936013TP02R000076
20123936013AP02R001197
20123936013TP02R002174
20123936039TP08R006328
20123936004BM03R000876
20123936042TP08R003978
20123936003TP01R007042
20123936042TP08R001009
20123936042VT12L000006
20123936042TP10R003257
20123936034TP01L000022
20123936034TP01L000025
20133936035IM01R001617
20133936901ML01L000011
20123936055AP05R002139
20123936008BM03R000830
20123936029BM03R000146
20123936008BM03R011060
20123936013AP02R000462
20123936055AP05R004376
20123936055TP01I000068
20123936024TP05R000709
20123936024TP06R008841
20123936010IU05L000079
20123936061TP04R004743
20133936035IM01R002320
20123936013AP02R001246
20123936013TP02R000097
20123936013AP02R000490
20123936054TP02R002515
20123936013TP02R000100
20123936055AP05R007960
20123936029BM03R000931
20123936029IU08L000018
20123936005TP03R000871
20123936005TP04R000882
20123936015AP06R000745
20123936015AP05R000749
20123936008BM01L001180
20123936008BM01L001182
20123936042TP08R001307
20123936039TP08R003736
20123936039AP07R000805
20123936016TP04R000281
20123936042IR02L000006
20123936027TP02R002187
20123936054TP02R002088
20123936005TP04R001006
20123936005TP03R000995
20123936010AP08R001150
20123936039TP08R001259
20123936054TP02R002238
20123936042TP08R000172
20123936042TP10R003979
20133936035IM01R000835
20133936035IM01R002077
20123936042TP08R001653
20123936042TP08R002773
20123936011IU03L000001
20123936039AP07R004954
20123936008BM03R003132
20123936003TP01R006980
20123936054TP02R001934
20123936003TP01R001979
20123936008BM03R005706
20123936008BM03R003813
20123936039AP07R000036
20123936003TP01R000899
20123936055AP05R006725
20123936029BM03R000325
20123936029BM03R000998
20133936901IM01R000112
20123936004BM03R001130
ALVES MUI¥OS DANIEL
AMARAL MAGALHAES LAILA
AMBROSIO GIRALDEZ CARMEN
AMBULANCIAS DE GALICIA SL
AMESTOY FERNANDEZ ALFONSO
AMIGO ARAUJO MANUEL
AMIGO ARAUJO MANUEL
AMIGO COSTA PATRICIA
AMIL MARTINEZ ESTRELLA
AMISO 2000 SL
AMOEDO GARCIA LEALDINA
AMOEDO PEREZ GONZALO
AMOEDO PUGA RAFAELA
AMORIN MAGARIÑOS ASUNCION
AMPULOMA SL
ANDINO RIESTRA MARIA
ANDINO RIESTRA MARIA
ANJOS SOARES ALBERTINA
ANTEALTARES SC
ANTENAS Y SISTEMAS DE TUI SL
ANTEPAZO PASTORIZA JOSE FRANCISCO
ANTEPAZO PENA JESUS
ANTOLIN RUIZ EUTIMIO
ANTON OUTERELO HERMINIA
APARICIO GONZALEZ MANUEL E
APARICIO GONZALEZ MANUEL ENRIQUE
APLICACIONES DO DEZA SL
APP INFORMATICA - DANIEL MOSQUERA
ARAGUNDE MANTEIGA AGUSTIN
ARAGUNDE SANTORUM MARIA JESUS
ARAMBURU VECINO MARIA TERESA
ARANGO GONZALEZ ARMINDO
ARANGO GONZALEZ M DOLORES
ARANGO GONZALEZ MARIA DOLORES
ARANZUEQUE NAVARRO ANGEL
ARAUJO AMIGO JOSE
ARAUJO GONZALEZ ROSARIO
ARAUJO RODRIGUEZ DOMINGO
ARAUJO RODRIGUEZ DOMINGO
ARCA CASTRO MIGUEL ANGEL
ARCA CASTRO MIGUEL ANGEL
ARCA MAGAN ROSA
ARCA MAGAN ROSA
ARCAS ARDURA M CARMEN
ARCAS ARDURA M CARMEN
AREAL ABREU MANUEL
AREAL AMORIN JOSE M
AREAL PORTO AGUSTIN
AREAN MARAÑIS LUIS
AREAS AUTE
ARENAS HERMANOS PIÑEIRO SL
ARES BELOSO FRANCISCO JAVIER
ARES GIRALDEZ MARINA
ARES GIRALDEZ MARINA
ARES LOPEZ MILAGROS
ARES RIO JAVIER
ARES VELOSO FERNANDO
ARI±OMAR SL
ARIAS SL ESCAYOLAS
ARISTONDO DANTES ANTONIO
ARISTONDO DANTES ANTONIO
ARJONES CARRERA ISAURA
ARJONES MARTINEZ DIGNA
ARKEO-DOM PROMOTORA DE EDIFICACIONES
AROSA BALEA JOAQUIN
ARPABE SL
ARREGUI LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES
ARTAVAL SL
ARTETA LOREDO SA
ARVICAR SL
ARVICAR SL
ASADOR LOURIAA SL
ASESORIA INTEGRAL SL
ASOC ALCOHO REABILITADOS DE TUI
ASPAS PEREA FRANCISCO HECTOR
ASPAS PEREA FRANCISCO HECTOR
ASPIR CENTER GALI
ASTIXANO SL
www.bop.depo.es
36085147X
39464772S
76886750G
B 36248961
35241489S
35815710H
35815710H
76894723L
35529039L
B 36349884
35521581J
35879384M
35500955H
35780250R
B 36288108
2193923E
2193923E
X 2002856Q
G 15938343
B 36327773
35898775F
35267526Q
34445874Q
35510909J
1623524T
1623524T
B 36501005
B 36488021
35388488K
35446042Y
36052552Y
35553635M
76897916S
76897916S
51602429C
1300032A
35492547M
34565125N
34565125N
35450791V
35450791V
35363844X
35363844X
815792M
815792M
35554712R
77001749A
35560129J
35233846P
U 32283285
B 36364487
36093717R
35445061Z
35445061Z
35340036F
36113869M
36056072F
B 36264224
B 36771160
36095372T
36095372T
35892701M
35506422B
B 36397727
35930726B
B 36052108
36011655A
B 36350098
A 36708006
B 36050904
B 36050904
B 36316875
B 36969715
G 36370310
21609414V
21609414V
B 36441111
B 36274207
u
Páx. 11
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936005TP03R002536
20123936005TP04R002533
20123936003TP01R001261
20123936003TP01R005115
20123936009AP04R001325
20123936003TP01R001760
20123936008BM03R005110
20123936029BM03R005337
20123936003TP01R008112
20123936013TP02R000095
20123936003TP01R008875
20123936055VT05L000006
20123936003TP01R005299
20123936048AP04R002882
20123936055AP05R003437
20123936055TP01I000405
20133936035IM01R002285
20123936024TP06R001078
20123936013TP02R000099
20123936013AP02R000720
20123936042TP08R001229
20123936039TP08R007711
20123936055AP05R006286
20123936013TP02R000103
20123936013AP02R001249
20123936013AP02R000710
20123936029BM03R000930
20123936029IU08L000019
20123936029BM03R001742
20123936015AP06R000760
20123936015AP06R000744
20123936015AP05R000764
20123936015AP05R000748
20123936008BM01L001181
20123936008BM01L001179
20123936008BM03R009109
20123936039AP07R000683
20123936009AP04R001399
20123936024TP06R005229
20123936042IR02L000005
20123936005TP04R001014
20123936005TP03R001003
20133936901ML01L000010
20123936008VT11L000157
20123936004BM03R002229
20123936024TP05R000471
20123936008BM03R004468
20123936040AP03R000145
20123936009IU05L000125
20123936042TP08R004395
20123936024TP06R005103
20123936042TP08R000157
20123936039TP08R007581
20123936039AP07R002549
20123936039VT12L000120
20123936039TP08R008184
20123936046TP03R001640
20123936029BM03R006008
20123936061TP04R002537
20123936008BM03R004882
20123936008BM03R003812
20123936003TP01R006469
20123936061TP04R001506
20123936039TP08R001572
20123936010AP08R001087
20123936003TP01R005332
20123936003TP01R006593
20123936042TP08R004223
20123936055AP05R006724
20123936029BM03R000324
20123936039TP08R003173
20123936024TP06R005823
20123936024TP06R005776
20123936029BM03R000413
20123936049AP06R000907
20123936024TP06R007350
20123936042TP08R000175
20123936004BM03R002152
ANDRADE GUILLAN Mª CARMEN
ANDRADE GUILLAN Mª CARMEN
ANDRADE MOREIRA MARIA EMILIA
ANFRA SISITEMAS SL
ANIBAL RAUL SANCHEZ DIAZ
ANTA DIAZ MARIA DEL PILAR
ANTEPAZO PASTORIZA JOSE FRANCISCO
ANTEPAZO PENA JESUS
ANTON GALLO MIGUEL ANGEL
ANTON OUTERELO HERMINIA
ANTON PAZOS JUAN JESUS
ANXELIANA SL
AÑEL PEREIRA ANTONIO
APACINO ABUNDANCIA TELMO
APARICIO GONZALEZ JOSE LUIS
APARICIO GONZALEZ MANUEL ENRIQUE
APLACADOS Y CANTERIA SL
APLICACIONES DEL DEZA SL
ARANGO GONZALEZ ARMINDO
ARANGO GONZALEZ ARMINDO
ARANGO RODRIGUEZ ADRIANA
ARAUJO AZEVEDO ROSA MARIA
ARAUJO GONZALEZ ROSARIO
ARAUJO RODRIGUEZ ANGEL
ARAUJO RODRIGUEZ ANGEL
ARAUJO RODRIGUEZ ANGEL
ARAUJO RODRIGUEZ DOMINGO
ARAUJO RODRIGUEZ DOMINGO
ARAUJO SOUTO ISAAC
ARCA MAGAN ROSA
ARCA MAGAN ROSA
ARCA MAGAN ROSA
ARCA MAGAN ROSA
ARCAS ARDURA M CARMEN
ARCAS ARDURA M CARMEN
ARCAS ARDURA MARIA DEL CARMEN
AREAL AMORIN JOSE M
AREAL MARTINEZ JOSE LUIS
AREAN LOPEZ JESUS
AREAS AUTE
ARES GIRALDEZ MARINA
ARES GIRALDEZ MARINA
ARES PACHECO IVAN
ARGIBAY PAZOS ELVIRA
ARGIBAY PAZOS JOSEFA
ARGIZ CARAMES ANTONIO
ARIAS GOMEZ ANTONIA
ARIAS OTERO JORGE LUIS
ARIAS PEREZ MARIA CONCEPCION
ARIDOS PALACIOS SA
ARIZA ARDILLA OMAIRA
ARJONES AREAL PERPETUA
ARMESTO Y LAVANDEIRA SL
ARMESTO Y LAVANDEIRA SL
ARMESTO Y LAVANDEIRA SOCIEDAD LIMITADA
AROSA BALEA JOAQUIN
AROSA GIL ALICIA
AROSA LOIS REBECA
ARTIME ASTRAY ANGELA
ARVICAR SL
ARVICAR SL
AS CUBICHAS SL
ASADOR A NOVA COVA SL
ASADOR LOURIAA SL
ASADOR O FURANCHO DE CATOIRA CB
ASENSI DIAZ LEONOR
ASENSI DIAZ LEONOR
ASENSIO SERRANO VAZQUEZ CONSTRUC SL
ASOC ALCOHO REABILITADOS DE TUI
ASPAS PEREA FRANCISCO HECTOR
ASTILLADO DE MADERA SL
ATEHORTUA VELASQUEZ NINI J
AUGUSTA ANABELA
AUTO ESCUELA DORNA S COOP GALEGA
AUTO SPORT AUDIO Y TUNING SL
AUTOARTE DEZA SL
AUTOMOCION IGLESIAS PONTEAREAS SL
AVE ROSALES MANUEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35344874S
35344874S
X 1878992F
B 15406432
4957746G
32410178G
35898775F
35267526Q
13090614A
35510909J
36101535E
B 36316198
34415495C
35552534P
2192283S
1623524T
B 36856516
G 36501005
35553635M
35553635M
X 2364956G
X 1887772R
35492547M
35900934G
35900934G
35900934G
34565125N
34565125N
36025426C
35363844X
35363844X
35363844X
35363844X
815792M
815792M
815792M
77001749A
10055081X
52480176H
U 32283285
35445061Z
35445061Z
46897161T
36029895G
35167782T
52480009N
71508865W
35313755S
X 0902919P
A 36029288
63314573N
35507026V
B 36977635
B 36977635
B 36977635
35930726B
76829868R
78738788J
33062263Q
B 36050904
B 36050904
B 36656924
B 36573608
B 36316875
E 94034725
46647210J
46647210J
B 36467611
G 36370310
21609414V
B 36016517
31432911F
10964682F
F 36015477
B 36410637
B 27274349
B 36336261
727930A
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936049AP07R000903
20123936039AP07R001676
20123936039TP08R008367
20123936039TP08R006689
20123936042TP08R000176
20123936061TP04R002539
20123936039AP07R003506
20123936055AP05R003069
20123936024TP06R009672
20123936009AP04R001532
20123936004BM03R000528
20123936004BM03R001695
20123936008BM03R008485
20123936013TP02R000114
20123936008BM03R006247
20123936008BM03R004612
20123936008BM03R003669
20123936013AP02R000413
20123936055AP05R006668
20123936040AP03R000146
20123936040TP02R000804
20123936008BM03R005009
20123936042TP11R000027
20123936008BM03R003923
20123936008BM03R007254
20123936001TP16R001754
20123936001TP12R001702
20133936035IM01R000396
20133936035IM01R001829
20133936035IM01R001982
20123936029BM03R006720
20123936010IU03L000085
20123936010IU05L000058
20123936024TP06R000053
20123936005TP03R001702
20123936003ML12L000055
20123936055AP05R001940
20123936002TP02R001547
20123936024TP06R005108
20123936015TP03R000562
20123936008BM01L000224
20123936039TP08R006670
20123936056TP02L000022
20123936056TP02L001002
20123936025TP03L000043
20123936008VT06L000103
20123936042TP08R000005
20123936049AP07R002224
20123936049AP06R002236
20123936034TP04R000663
20123936055AP05R000643
20123936054TP02R001871
20123936054TP02R000384
20123936029BM03R005736
20123936013TP02R000130
20123936003TP01R001282
20123936054TP02R003367
20123936029BM03R002878
20123936029BM03R005182
20123936042TP08R002279
20123936003TP01R002447
20123936042TP10R002773
20123936005TP04R000025
20123936004BM03R003678
20123936056TP06R000163
20123936056TP07R000162
20123936008BM03R004293
20123936008BM03R003477
20123936008BM03R003475
20123936008BM03R005253
20123936004BM03R004241
20123936048AP04R000395
20123936008BM03R000394
20123936054TP02R002373
20123936008BM03R004886
20123936027TP02R001714
20123936027TP02R000074
20123936005TP03R000004
AUTO SPORT AUDIO Y TUNING SL
AUTOESCUELA REYCA SL
AUTOESCUELA REYCA SL
AUTOMECANICA DEL NOROESTE SA
AUTOMOCION IGLESIAS PONTEAREAS SL
AUTOMOCION SUCA SL
AUTOMOVILISTICA FARO SL
AUTORECAMBIOS RAFI SL
AVANZA 3T ASESORIA INFORMATICA
AVANZA ACTIVA OBRAS Y SERVICIOS SL
AVE ESTEVEZ GASPAR
AVENDAÑO REGUEIRA SALVADOR
AVILES MARTINEZ SONIA
AVION ESPEVEZ PALMIRA
AVION ESPIÑEIRA MAXIMINO
AVION ESPIÑEIRA MAXIMINO
AVION ESPIÑEIRA MAXIMINO
AVION ESTEVEZ PALMIRA
AYENSA FERNANDEZ BEATRIZ
AYUDES BELOSO MERCEDES
AYUDES BELOSO MERCEDES
AZPEITIA MENDEZ JUAN MIGUEL
BA SERIGNE
BACELAR HERBELLO PABLO
BACELAR HERMELO GASPAR
BAENA GONZALEZ FRANCISCO
BAENA GONZALEZ FRANCISCO
BAHAMONDE GONZALEZ RAFAEL
BAHAMONDE GONZALEZ RAFAEL
BAHAMONDE GONZALEZ RAFAEL
BALAL SHEIKH ASHRAF
BALARANDE PROMOCIONS SL
BALARANDE PROMOCIONS SL
BALCAZAR JUAN EDUARDO
BALDOMERO LOPEZ PATRICIA G
BALERDI MINTEGUI JUAN
BALI¥AS RIVEIRO RICARDO
BALIÑO SILVA JOSE
BALO MARTINEZ YOLANDA
BALOIRA FUENTES AVELINA
BALTASAR PEREZ ALBERTO
BANDAS DEL LOURO SA L
BANDIN GONTAD GERARDO
BANDIN GONTAD GERARDO
BAQUEIRO ANDRADE LUIS
BAQUEIRO OTERO ANA MARIA
BAR SOBRINO CB
BARBEITO GOMEZ JULIO
BARBEITO GOMEZ JULIO
BARBEITOS GIL ANTONIO
BARBEITOS PEREIRA JULIO
BARBOSA ALFONSECA FRANCISCO MANUEL
BARBOSA FILGUEIRAS ENRIQUE
BARCIA CORRALES NIEVES
BARCIA FERNANDEZ MANUEL
BARCIA GARCIA SEGUNDO
BARCIA GONZALEZ MARIA JOSE
BARCIA RIOBO BALBINO
BARCIA RIOBO ROSA
BARGIELA COVELO DELMIRO
BARJA CONDE OSCAR
BARRAL GONZALEZ MARIA PILAR
BARREIRA GONZALEZ JUAN CARLOS
BARREIRO BOUBETA GERARDO
BARREIRO GOMEZ FRANCISCO
BARREIRO GOMEZ FRANCISCO
BARREIRO GRAÑA FRANCISCO LUIS ANGEL
BARREIRO GRAÑA HERMINIA
BARREIRO GRAÑA HERMINIA
BARREIRO GRAÑA HERMINIA
BARREIRO GRAÑA PURIFICACION
BARREIRO IGLESIAS JACOBO
BARREIRO LEMOS JESUSA PEREGRINA
BARREIRO MARTINEZ VERONICA
BARREIRO MIRANDA JOSE CARLOS
BARREIRO MUÑIZ HORTENSIA
BARREIRO MUÑIZ JOSEFINA
BARREIRO NOVOA JOSE ANTONIO
www.bop.depo.es
B 36410637
B 36800175
B 36800175
A 36138840
B 36336261
B 36031417
B 36052173
B 36339174
J 36511574
B 94043080
35260655E
76833739P
35314156W
35510973P
35908612T
35908612T
35908612T
35510973P
35558601A
35405990C
35405990C
5421984X
X 1381247M
32537938E
35884810A
30458387Q
30458387Q
76995694C
76995694C
76995694C
D 29070604
B 36491991
B 36491991
X 5000623D
9004586V
72509808P
76901105F
36545243Z
76816386C
35363146W
35995070R
A 36270858
33030480L
33030480L
76819758B
53118370P
E 36438588
35572968H
35572968H
35514049W
35493119W
X 4960483G
35559363Y
35897399B
1300059F
35816483D
36014909Z
29274898S
35188693G
35788213Y
34925299Y
36037555M
76871477A
35264745H
76860039L
76860039L
1054496S
35895761Y
35895761Y
35895761Y
78736555B
53172678J
76830973W
36158699P
35305965E
35428762E
35368734R
43048929J
u
Páx. 12
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936008BM03R002505
20123936008BM03R004613
20123936008BM03R003126
20123936055TP01I000332
20123936055TP01I000232
20123936015TP03R002516
20123936008BM03R011307
20123936055AP05R005064
20133936035IM01R000439
20133936035IM01R002023
20123936048AP04R001055
20123936010AP08R000815
20123936010AP08R000741
20123936010IU02L000093
20123936010IU02L000036
20123936010IU05L000062
20133936035TO01L000033
20123936005TP04R001670
20123936002TP02R001556
20123936015TP03R002225
20123936004BM03R004685
20123936008BM03R000798
20123936008BM03R010193
20123936039TP08R007181
20123936039AP07R002088
20123936039IO05L000001
20123936039TP08R006210
20123936039AP06R000182
20123936015TP03R002209
20123936015TP03R000480
20123936025TP03L000042
20123936008VT06L000104
20123936008BM03R002608
20123936061TP04R001304
20123936054IU04L000152
20123936005TP04R003789
20123936005TP03R003789
20123936042TP08R000001
20123936037IU02L000001
20123936037AP03R000556
20123936013TP02R000127
20123936003TP01R004902
20123936042TP10R004200
20123936028AP02R000734
20123936024TP06R005329
20123936024TP06R010380
20123936042TP10R002404
20123936042TP10R002216
20123936042TP08R003220
20123936042TP10R002377
20123936042TP10R000810
20123936046TP03R000986
20123936005TP03R000017
20123936008BM03R001747
20123936008BM03R001978
20123936061TP04R001501
20123936004BM03R001441
20123936004BM03R003952
20123936003TP01R005763
20123936015TP03R001872
20123936008BM03R007212
20123936008BM03R003476
20123936004BM03R001136
20123936027TP02R001718
20123936029BM03R000514
20123936027TP02R002051
20123936046TP03R000609
20123936005TP04R000012
20123936029BM03R003666
20123936056TP07R002739
20123936056TP02L000051
20123936056TP02L001031
20123936004BM03R000861
20123936004BM03R003346
20123936004BM03R003348
20123936004BM03R004727
20123936008BM03R002185
20123936027TP02R000075
AVILES MARTINEZ BEGOÑA
AVION ESPIÑEIRA MAXIMINO
AVION ESPIÑEIRA MAXIMINO
AYENSA DUQUE RICARDO
AYENSA DUQUE RICARDO
BACARIZA TOUCEDA JOSE MANUEL
BACELAR GARCIA ANA MARIA
BACK STUBE SL
BAHAMONDE GONZALEZ RAFAEL
BAHAMONDE GONZALEZ RAFAEL
BAIXO MIÑO SL
BALARANDE PROMOCIONS SL
BALARANDE PROMOCIONS SL
BALARANDE PROMOCIONS SL
BALARANDE PROMOCIONS SL
BALARANDE PROMOCIONS SL
BALBOA GONZALEZ MOISES
BALDOMERO LOPEZ PATRICIA G
BALIÑO SILVA JOSE
BALOIRA FUENTES PURIFICACION
BALTASAR GARCIA LINO
BALTASAR PEREZ ALBERTO
BALTASAR PEREZ ALBERTO
BALTASAR PEREZ ALBERTO
BALTASAR PEREZ ALBERTO
BANDAS DEL LOURO SAL
BANDAS DEL LOURO SAL
BANDAS DEL LOURO SAL
BAÑOS BELLO MANUEL
BAÑOS CASTRO CARMEN
BAQUEIRO ANDRADE LUIS
BAQUEIRO OTERO ALFONSO
BAR O RINCON DO XAMON
BARBA FUENTES MARIA DEL CARMEN
BARBOSA FILGUEIRAS ENRIQUE
BARCALA ROMERO MARIA
BARCALA ROMERO MARIA
BARCHETTA HAROLDO DANIEL
BARCIA BLANCO MARIA CARMEN
BARCIA BLANCO MARIA DEL CARMEN
BARCIA CENDON MANUEL
BARCIA GARCIA SEGUNDO
BARCIA VERNARDEZ ANA MARIA
BARCIA VIEITEZ MARTA
BARCO CORTIZO JOSE ISIDRO
BARCO CORTIZO MARIA PAZ
BARGIELA ARAUJO LUIS
BARGIELA ARAUJO LUIS
BARGIELA GROBA JOSE
BARGIELA LAREO ANTONIA
BARGIELA MOURA MARCELO
BARRANTES AUTO SPORT SL
BARREIRA GONZALEZ JUAN CARLOS
BARREIRO ALONSO EUGENIA
BARREIRO BARREIRO DAVID
BARREIRO CARAMES BEGOÑA
BARREIRO CRUJEIRAS JAIME
BARREIRO CRUJEIRAS MIGUEL ANGEL
BARREIRO FERREIRA MARIA
BARREIRO FOJO JOSE MANUEL
BARREIRO GONZALEZ JUAN
BARREIRO GRAÑA HERMINIA
BARREIRO GRAÑA PURIFICACION
BARREIRO MARTINEZ MARIA
BARREIRO MARTINEZ SERGIO GUSTAVO
BARREIRO MEIS RUBEN
BARREIRO MOUGAN ADONIS
BARREIRO NOVOA JOSE ANTONIO
BARREIRO NUÑEZ ARTURO
BARREIRO OTERO MARIA DOLORES
BARREIRO PEREZ VENANCIO
BARREIRO PEREZ VENANCIO
BARREIRO RUA ROSA
BARREIRO RUA ROSA
BARREIRO RUA ROSA
BARREIRO SALGADO JOSE LUIS
BARREIRO SOLIÑO ANTONIO
BARREIRO SUEIRO CARMEN
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
6810325W
35908612T
35908612T
1218294F
1218294F
76836371H
35298772M
B 36540268
76995694C
76995694C
B 36220176
B 36491991
B 36491991
B 36491991
B 36491991
B 36491991
35872692Y
9004586V
36545243Z
15885880X
35210700T
35995070R
35995070R
35995070R
35995070R
A 36270858
A 36270858
A 36270858
35454095D
35363551Q
76819758B
53118371D
38436159P
3809847N
35559363Y
35447965C
35447965C
X 1221473N
76999590Y
76999590Y
32504925Z
35816483D
35568402Y
44084560T
52482840Z
35313836G
35501016X
35501016X
35526357M
35501173Y
35555269Y
B 36273779
76871477A
35166743L
73241309V
76871235Z
52494730J
52494729N
35980736L
35444900Z
35879099L
35895761Y
78736555B
35429180A
78739385N
35483990G
76856706K
43048929J
35897660L
35397526C
16001637P
16001637P
35151017W
35151017W
35151017W
52494536A
32580427F
35368828A
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936056TP06R002679
20123936004BM03R001506
20123936004BM03R003347
20123936004BM03R003350
20123936004BM03R004089
20123936004BM03R004651
20123936004BM03R003947
20123936053TP01L000011
20123936020AP02R000053
20123936005TP04R001093
20123936005TP03R001082
20123936056TP02L001986
20123936056TP02L002461
20123936056TP07R002812
20123936042TP10R001994
20123936015TP03R000789
20123936015TP03R001969
20123936015TP03R000996
20123936055AP05R007070
20123936042TP10R004365
20133936029MT01L000056
20123936010TP08R001134
20123936039TP08R006721
20123936003TP01R005642
20123936002TP02R001474
20123936055AP05R007909
20123936029BM03R003555
20123936024TP06R010162
20123936024TP06R008399
20123936054TP02R001516
20123936051TP03L000036
20123936056TP07R002252
20123936056TP06R002192
20123936049AP06R000569
20123936054TP01L000007
20123936054TP02R004068
20123936005TP03R001635
20123936015AP06R000023
20123936015TP03R002320
20123936005TP04R003976
20123936013AP02R000927
20123936004BM03R000893
20123936003TP01R000030
20123936029BM03R004463
20123936024TP06R005128
20123936013AP02R001273
20123936024ML12L000140
20123936051TP04L000010
20123936056TP02L000077
20123936056TP02L001057
20123936029BM03R005097
20123936056TP07R000201
20123936056TP06R000202
20123936042TP10R006538
20123936049TP01L000002
20123936049IU05L000003
20123936049AP01L000006
20123936049AP01L000004
20123936001TP16R001709
20123936004BM03R003119
20123936024TP06R000644
20123936049AP07R000395
20123936002TP02R000904
20123936055TP01I000132
20133936035IM01R001963
20123936008BM03R002021
20123936042TP08R002597
20123936039ML13L000003
20123936029VT09L000005
20123936029VT09L000010
20123936029VT09L000007
20123936003TP01R000635
20123936024TP06R000430
20123936027TP02R000100
20123936029BM03R004250
20123936039TP08R005326
20123936003TP01R007769
20123936010TP08R001074
BARREIRO OTERO MARIA DOLORES
BARREIRO RUA ROSA
BARREIRO RUA ROSA
BARREIRO RUA ROSA
BARREIRO RUA ROSA
BARREIRO RUA ROSA
BARREIROS ALONSO LORENA
BARRERAS MARTINEZ SONIA
BARRIO VILAR JAVIER
BARRIOS CASTRO AMILCAR
BARRIOS CASTRO AMILCAR
BARROS BUELA SONIA
BARROS BUELA SONIA
BARROS BUELA SONIA
BARROS BUGARIN AURORA
BARROS GARCIA JOSE
BARROS GARCIA JOSE
BARROS GARCIA JOSE
BARROS LOMBA SORAYA
BARROS PEREZ ADOLFO
BARRUL LOZANO JOSE ANGEL
BARTOME GIL YOANA
BAS RAMILLETE MARIA
BASTERO ALVAREZ FERNANDO
BASTON LAMAS CARLOS
BASTOS LEIROS NIEVES
BASTOS PUENTES JOSE MANUEL
BATAN BARROS MANUEL
BATAN PILAR HROS
BAZ FERNANDEZ JOSE BENITO
BAZAR DOMI SL
BB3-DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
BB3-DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
BEIRO GARCIA FERNANDO
BEIRO PEREZ IVAN
BEIRO PEREZ IVAN
BELLO ABUIN FRANCISCO JOSE
BELLO BLANCO SEGUNDO
BELLO BLANCO SEGUNDO
BELLO BUSTO SERAFIN
BELLO DOBLAS ESTELA
BELLO MAGARIÑOS VICTOR
BELLO RODRIGUEZ ADELINO
BELLO VERDEAL JOSE LUIS
BENET RUBIO JOAQUIN
BENITEZ CAMBEIRO JOSE BENITO
BENSAMRA SALAH EDDINE
BERA & TRES SL
BERMUDEZ CAMPAÑA PAULINO
BERMUDEZ CAMPAÑA PAULINO
BERMUDEZ FERVENZA MANUEL
BERMUDEZ SANTIAGO ROSA
BERMUDEZ SANTIAGO ROSA
BERNAL CABALLLERO ANTONIO
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ IGLESIAS MARIA LUZ
BERNARDEZ NORES VIRTUOSA
BERNARDEZ PEREZ M JOSEFA
BERNARDEZ SILVA MARIA J
BERTOLO CAMIÑA MANUEL
BESADA ALVAREZ MANUEL
BESADA GARCIA ADOLFO
BESADA GUTIERREZ LINA
BESTEIRO GROBA ERUNDINA
BIANCHINA IGNACIO CONSTANTINO
BITANGO PROMOCIONES SL
BITANGO PROMOCIONES SL
BITANGO PROMOCIONES SL
BLACH RODRIGUEZ VENTURA
BLANCO ALVAREZ CONSUELO
BLANCO CACABELOS ELADIO
BLANCO CHAPELA JOSE
BLANCO DACOSTA ANA M
BLANCO DURAN JESUS
BLANCO FERNANDEZ MANUEL
www.bop.depo.es
35397526C
35151017W
35151017W
35151017W
35151017W
35151017W
36165491S
33451233X
76791833P
X 4655105C
X 4655105C
44827267Z
44827267Z
44827267Z
35895450V
35363676A
35363676A
35363676A
76909836K
36105531Q
34286699R
35485274T
35495091L
36067642P
44087999N
36035046A
36028885Y
76816515B
2754003Y
35542263H
B 36411247
B 36443299
B 36443299
36064196N
36150048M
36150048M
44080263G
35234738A
35234738A
35344835E
44423763E
52498563M
34545363F
35218080C
36214569B
1300010G
X 9829389V
B 70161757
35389052X
35389052X
32567634W
35471490Q
35471490Q
43673829A
76914074G
76914074G
76914074G
76914074G
76716752E
76831638T
76791688R
35548039K
76819865A
35497436H
36007651R
76810230M
35503966Q
X 3599662R
B 82211285
B 82211285
B 82211285
41122909J
76785844E
35368393M
31119689E
35555315Y
35861498J
10556983Y
u
Páx. 13
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936042TP08R001370
20123936031TP03R000512
20123936039TP08R001688
20123936056TP06R002753
20123936039AP07R001184
20123936039TP08R005344
20123936015IU03L000009
20123936015TP03R000992
20123936009AP04R001236
20123936055AP05R007464
20123936004BM03R004531
20123936034TP04R000699
20123936004BM03R000773
20123936042TP08R001161
20123936039ML13L000250
20123936039ML13L000184
20123936039ML13L000133
20123936003ML12L000058
20123936024TP06R004219
20123936061TP04R004748
20133936042TA01L000038
20123936042TP10R006269
20123936042TP08R002343
20123936061TP04R000391
20123936003TP01R006452
20123936061TP04R002285
20123936003TP01R003325
20123936049AP07R000567
20123936054TP01L000006
20123936008BM03R010363
20123936024ML12L000150
20123936005TP04R001602
20123936015AP05R000023
20123936005TP03R003975
20123936013TP02R002303
20133936901IM01R000116
20123936024ML12L000147
20123936013TP02R000176
20123936051TP04L000009
20133936035IM01R001798
20133936901ML01L000005
20123936056TP07R000195
20123936056TP06R000196
20123936008BM03R005193
20123936002TP02R000191
20123936008BM03R008938
20123936056TP02L000083
20123936056TP02L001063
20123936024ML12L000135
20123936029BM03R002412
20123936008ML12L000040
20123936008BM03R000412
20123936049AP01L000005
20123936049IU05L000004
20123936049AP01L000007
20123936049AP01L000003
20123936055AP05R004493
20123936008BM03R004925
20123936024TP06R004370
20123936049AP06R000397
20123936039TP08R001105
20123936004BM03R002796
20123936055TP01I000469
20123936055AP05R002770
20123936061TP04R000448
20123936046TP03R001839
20123936029VT09L000011
20123936029VT09L000008
20123936029VT09L000006
20123936003TP01R003220
20123936056TP06R000204
20123936056TP07R000203
20123936003TP01R008569
20133936035IM01R001208
20123936061TP04R000665
20123936008BM03R000906
20123936003TP01R001402
20123936003TP01R007768
BARRERA POUSADA ALEJANDRO
BARRIO PARRA ESTEBAN
BARROS ALONSO M JULIA
BARROS BUELA SONIA
BARROS CONDE MARCIAL
BARROS CONDE MARCIAL
BARROS GARCIA JOSE
BARROS GARCIA JOSE
BARROS GOMEZ M¦ VICTORIA
BARROS LIMA ORLANDO RICARDO
BARROS MALVAR JOSE LUIS
BARROS MARTINEZ FELIX
BARROS NORIEGA MIGUEL RICARDO
BARROS OTERO OSCAR
BARROS PAZOS TANIA
BARRUL FERNANDEZ JAIME
BARRUL JIMENEZ JACOBO
BASTERO ALVAREZ FERNANDO JAVIER
BATAN GARCIA MERCEDES
BAULDE VAZQUEZ ROSENDO
BAUTISTA ALVAREZ JAVIER
BAUTISTA CASTRO MAXIMINO
BAUTISTA CASTRO MAXIMINO
BAYON PEREZ LUIS CARLOS
BAY-ONE CB
BEA SOTO ANTONIO
BECERRA SENTIN ALFREDO
BEIRO GARCIA FERNANDO
BEIRO PEREZ IVAN
BEJAR LUQUE ANTONIO
BEJENARU FANICA DANIEL
BELLO ABUIN FRANCISCO JOSE
BELLO BLANCO SEGUNDO
BELLO BUSTO SERAFIN
BELLO DOBLAS ESTELA
BELOSO BOTH RAMON JOSE
BELOSO GARCIA MANUEL
BENITEZ CAMBEIRO JOSE BENITO
BERA & TRES SL
BERG CASARES ANNA KRISTINA
BERGANTIÑOS PASCUAL LAURA
BERMUDEZ CAMPAÑA PAULINO
BERMUDEZ CAMPAÑA PAULINO
BERMUDEZ CASTRO JOSEFA
BERMUDEZ FERRERUELA IGNACIO
BERMUDEZ HERBELLO MARIA LOURDES
BERMUDEZ SANTIAGO ROSA
BERMUDEZ SANTIAGO ROSA
BERNAD GOMEZ ANTONIO
BERNARDEZ BARCIA CONCEPCION
BERNARDEZ COSTAS FELICIDAD
BERNARDEZ FERNANDEZ ALFONSO
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ GOMEZ RUBEN
BERNARDEZ GONZALEZ MARIA
BERNARDEZ PORTELA RAFAEL
BERNARDEZ PRESAS MARIA AVELINA
BERNARDEZ SILVA MARIA J
BESADA ALEN LUCIA
BESADA ALVAREZ HERIBERTO
BESADA ALVAREZ MANUEL
BESADA GARCIA ADOLFO
BETANZOS OTERO ELISA
BETANZOS SANTOS ANTONIO
BITANGO PROMOCIONES SL
BITANGO PROMOCIONES SL
BITANGO PROMOCIONES SL
BLACH RODRIGUEZ VENTURA
BLANCO ABALO CARMEN
BLANCO ABALO CARMEN
BLANCO ALVAREZ BENITO
BLANCO BLANCO AUDILIO
BLANCO CIERTO JUAN JOSE
BLANCO COSTAS BENITO
BLANCO CUENCE MARIA
BLANCO DURAN JESUS
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35504302F
118362G
76900891T
44827267Z
35557558H
35557558H
35363676A
35363676A
36026167W
G C0222596
482504X
35514178Q
1174082R
36105052C
34877800W
35584858V
52862153B
36067642P
76797655B
35384103Y
76906300N
76890044D
76890044D
35334722Y
E 36898583
35444545G
35835692J
36064196N
36150048M
36020008F
Y 0062870W
44080263G
35234738A
35344835E
44423763E
35489114E
35215277T
1300010G
B 70161757
X 1516567Q
34899210E
35389052X
35389052X
35901375P
7879387R
78730199A
35471490Q
35471490Q
17932748Q
76806870A
35909778Q
78731343C
76914074G
76914074G
76914074G
76914074G
35551218A
35883069X
52483393S
35548039K
35552546C
53113665H
35497436H
36007651R
35401096W
35434457J
B 82211285
B 82211285
B 82211285
41122909J
35442016M
35442016M
35317913X
33183200L
33183067R
35279663D
35862558S
35861498J
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936056TP02L001077
20123936056TP02L000097
20123936056TP07R000214
20123936056TP06R000215
20123936024TP06R008799
20123936039TP08R003900
20123936044TP01R000928
20123936024TP06R009767
20123936013TP02R000193
20133936035IM01R000496
20123936055AP05R005826
20123936042TP08R004375
20123936042TP08R004150
20123936042TP08R002270
20123936042TP08R004433
20123936040TP02R000101
20123936055AP05R004126
20123936054TP02R002551
20123936008VT09L000015
20123936008BM03R004073
20123936008BM03R010728
20113936071EI04L000013
20123936008BM03R009904
20123936008BM03R008300
20123936008BM05L000223
20123936042TP10R003758
20123936037AP03R000323
20123936003TP01R001848
20123936024ML12L000158
20123936008BM03R004445
20123936008BM03R000017
20123936029BM03R001188
20123936042TP10R001601
20123936005IU08L000060
20123936013TP02R000216
20123936010AP08R000756
20123936061TP04R004730
20123936009AP04R001478
20123936055AP05R005652
20123936044TP01R001283
20123936003TP01R005768
20123936008BM03R007398
20123936024ML12L000136
20123936003TP01R005515
20123936003ML12L000026
20123936003ML12L000053
20123936005TP03R001327
20123936005TP04R001338
20123936039AP07R001860
20123936039TP08R006849
20123936008BM03R005524
20123936024TP06R010350
20123936024TP06R001563
20123936008BM03R009831
20123936008BM03R001054
20123936008BM03R004693
20123936008BM03R002745
20123936008BM03R009921
20123936046TP03R001860
20123936008BM03R000206
20123936040TP02R000247
20123936061TP04R002632
20123936001TP12R001080
20123936024TP06R005813
20123936024TP06R000863
20123936042TP08R003029
20123936039TP08R007660
20123936020AP02R000163
20123936005TP04R000466
20123936046TP03R001834
20123936051IU09L000054
20123936039TP08R001326
20123936056TP02L001124
20123936056TP02L000144
20123936028AP02R000733
20123936049AP07R001939
20123936049AP06R001949
20123936049AP06R001956
BLANCO FERRO MANUEL
BLANCO FERRO MANUEL
BLANCO FERRO MANUEL
BLANCO FERRO MANUEL
BLANCO GONZALEZ LUISA
BLANCO LEIROS JOSEFA
BLANCO MIGUENS MARIA YOLANDA
BLANCO PUMEDA MARIA SALADINA
BLANCO VAL MARIA DELICIOSA
BOAGEY CAROLE ANNE
BODEGA PAZO SAN JOSE DE VISTA ALEGRE
BOENTE BOENTE BENIGNO
BOENTE BOENTE SERAFIN
BOENTE REPRESAS DEOLINDA
BOENTE UCHA LUCINDA
BOGA ABOLLO JUAN CARLOS
BOGALHO GOMES CANSADO JOSE ANTONIO
BOLIVAR MACIAS IGNACIO
BON CASAS PATRICIA
BON CASAS PATRICIA
BON VAQUEIRO BERNARDO
BONCULESCU CRISTINA
BONET GANDON RAFAEL
BONET GANDON RAFAEL
BORGES FLORES ANTONIO
BORRAJO HERNANDEZ JUAN
BORRAJO VILARI¥O HORTENSIA
BOSSENAU ROBERTO
BOUBEKEUR HEMICI HAMID
BOUBETA BUDIÑO CARMEN
BOUBETA FERNANDEZ JOSE EDUARDO
BOUBETA HERMELO ALCIRA
BOUZA NUÑEZ DIONISIA
BOUZAS BARROS JOSE ANTONIO
BOUZO GONZALEZ LIDIA
BOUZON LORENZO JOSE
BOVEDA PORTAS JOSE
BOX FERNANDEZ SL
BRAHIM EL ATIA
BRALO BUSTELO JOSE (PUB AQUELARRE
BRAÑA VARONA CONCEPCION
BRASA MARTINEZ RAMIRO VICTOR
BRAVO CASTILLO MARIA ESTHER
BRAVO RODRIGUEZ JOSE HR
BREA FERNANDEZ JOSEFA
BREA FERNANDEZ JOSEFA
BREA FERNANDEZ MARIA DOLORES
BREA FERNANDEZ MARIA DOLORES
BREA GONZALEZ MANUEL
BREA GONZALEZ MANUEL
BREA PORTO LAURENTINO
BREA RIADIGOS MELISA
BREA Y ORPETRI SL
BRICOGAL SL
BROULLON CHAPELA ESTHER
BROULLON CHAPELA LOURDES
BROULLON GONZALEZ BERNARDINA
BRUN IGLESIAS MODESTA
BRUN NAVIA JOSE MANUEL
BRUN RIAL JOSE
BUCETA CASTRO CARMEN
BUCETA RIVAS MANUELA
BUCETA SANTANA ALBERTO
BUENO MOGOLLON LUIS JESUS
BUGALLO THIELEN JAVIER FRANCISCO
BUGARIN BUGARIN REGINA
BUGARIN GARCIA JOSE
BUJAN OTERO MANUEL
BUJAN REY MARIA DEL CARMEN
BUMEDIEN AOMAR MIMOUNT
BUNGALOWS O XUNCAL SL
BURGOS SOUTO M DEL PILAR
BUSTO MENDEZ MARIA ELENA
BUSTO MENDEZ MARIA ELENA
BUSTO VILLANUEVA MARIA TERESA
C P E ROSALIA DE CASTRO Nº 3
C P E ROSALIA DE CASTRO Nº 3
C P EDIFICIO BIDUEIRA II
www.bop.depo.es
35412691M
35412691M
35412691M
35412691M
52483478P
35531290Q
78786399Z
76796795W
76890726R
X 0912014H
B 36976330
35785541W
35545224N
35502597G
35505700W
35456915T
X 5631219Z
36123187P
53115124M
53115124M
29311541L
X 9308861W
35905011X
35905011X
11696996R
36079893T
35870737Y
62169545Q
X 2479659Y
35285578J
35922535P
35191173T
34867420H
76817195R
35940950T
35446170L
35227613P
B 27744499
X 6784016M
33228843F
10679980E
9665820R
7012256Q
35861458L
76994891E
76994891E
77405733S
77405733S
44832507X
44832507X
5866324J
44824020X
B 36943157
B 36061984
76811777B
78735556R
35886033F
35264786J
35475185P
35888525S
35341743N
35447484E
36125103S
13820177Y
5245152W
35504909Q
76896029Z
35226466B
76843744P
50717282M
B 36394419
76894582Q
76854307Z
76854307Z
76869083R
H 36458982
H 36458982
H 36350155
u
Páx. 14
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936042TP10R005194
20123936039AP07R000800
20123936061TP04R002612
20123936056TP02L000108
20123936056TP02L001088
20123936056TP06R000226
20123936056TP07R000225
20123936013AP02R001281
20123936042TP08R000149
20123936031TP03R000319
20123936008BM03R006568
20123936003TP01R002881
20123936003TP01R004599
20123936055AP05R007829
20123936004BM03R000106
20123936042TP08R002390
20123936042IU05L000032
20123936042TP08R004378
20123936040AP03R000198
20133936035IM01R000957
20123936008BM03R006124
20123936055AP05R007645
20123936049AP07R001957
20123936049AP06R001967
20123936049IU07L000064
20123936008BM03R004443
20123936029BM02L000288
20123936013TP02R000211
20123936013AP02R000881
20123936054TP02R003696
20123936010AP08R000859
20123936042TP08R003540
20123936013AP02R001308
20123936010TP08R001243
20123936010AP08R001112
20123936031TP03R000400
20123936005TP03R001209
20123936005TP04R001220
20123936008BM03R005386
20123936002TP02R001188
20123936003TP01R005948
20123936042TP10R005781
20123936005TP03R000695
20123936005TP04R000706
20133936005ML01L000024
20123936027TP02R001466
20123936008BM03R009823
20123936029BM03R000195
20123936008BM03R003817
20123936044TP01R000508
20123936040TP02R000511
20123936035IU12L000013
20123936008BM03R009288
20123936008BM03R011215
20123936004BM03R004141
20123936061TP04R000990
20123936037AP03R000171
20123936042TP10R002907
20123936039AP07R002661
20123936042TP08R003050
20123936039TP08R008716
20123936039AP07R003120
20123936005TP03R000455
20123936003TP01R000041
20123936010TP08R000080
20123936042TP10R004497
20123936049AP06R001952
20123936049AP07R001942
20123936039TP08R004394
20123936002TP02R000831
20123936024TP06R006900
20123936004BM03R001014
20123936039TP07R000081
20123936039TP08R007401
20123936061TP04R002644
20123936003TP01R001714
20123936003TP01R001716
20123936004BM03R000395
BLANCO FERNANDEZ Mª CARMEN
BLANCO LEIROS JOSEFA
BLANCO OUBIÑA MANUEL
BLANCO RODRIGUEZ MARIA
BLANCO RODRIGUEZ MARIA
BLANCO RODRIGUEZ MARIA
BLANCO RODRIGUEZ MARIA
BLANCO VAL MARIA DELICIOSA
BLANCO VALIÑO MARIA VICTORIA
BLANCO VIDAL MANUEL
BLAZQUEZ CUBERO ANTONIA
BLAZQUEZ PEREZ VIRGILIO
BOBO MUÑIZ JOSE LUIS
BOCATERIA ¥AM SC
BODEGA SEÑORIO DE ROBLIDO SL
BOENTE BOENTE SERAFIN
BOENTE CARRERA DULZURA CANDIDA
BOENTE REPRESAS LUZ
BOGA ABOLLO JUAN CARLOS
BOLIVAR GONZALEZ TONI JOSE
BON RODAL CECILIA
BORJA BORJA MARIA DE LOS ANGELES
BORRAJO CARRERA ANTONIO
BORRAJO CARRERA ANTONIO
BORRAJO CARRERA ANTONIO
BOUBETA BUDIÑO CARMEN
BOUBETA SANTOME ANA ISABEL
BOUZA PRIETO GUILLERMINA Y ENRIQUE
BOUZA SERRANO JOSE
BOUZADA LORENZO FLORENTINO
BOUZAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL
BOUZO ALVAREZ DORINDA
BOUZO GONZALEZ LIDIA
BOUZON LAGOS ALBERTO
BOUZON LAGOS ALBERTO
BOUZON MIGUEZ JOSE
BOZO ORENSE SL
BOZO ORENSE SL
BRAÑAS IGLESIAS NIEVES
BRAVO BARROS IVAN
BRAVO PEREIRO ALBERTO L MANUEL
BREA CARAMES MONICA
BREA FERNANDEZ MARIA DOLORES
BREA FERNANDEZ MARIA DOLORES
BREA GARCIA LUIS
BREA TRONCOSO ROSA MARIA
BRICOGAL SL
BROULLON CHAPELA M ISABEL
BROULLON VILLAR MERCEDES
BUCETA BALADO MARINA
BUCETA RODRIGUEZ CARMEN
BUDIÑO BLANCO CARMEN
BUDIÑO DOCAMPO ESTHER
BUDIÑO OTERO MANUELA
BUDIÑO PASTORIZA MANUEL
BUGALLO DEL RIO RICARDO
BUGALLO RODRIGUEZ MARIA
BUGARIN FARO EMILIA MARIA
BUGARIN GARCIA JOSE
BUGARIN PEREIRA JOSE
BUIZA FERNANDEZ AGUSTIN
BUIZA FERNANDEZ AGUSTIN
BUJAN REY MARIA DEL CARMEN
BUSINESS FOOD SL
BUSTO BOUZAS ENRIQUE
C B MARISOL Y TO
C P EDIFICIO BIDUEIRA I
C P EDIFICIO BIDUEIRA I
C R A GALLEGA SA
CAAMAÑO DURAN MARIA DOLORES
CAAVEIRO PRIETO SERGIO
CABALEIRO PORTELA MANUEL
CABALLERO DA COSTA JOSE MANUEL
CABALLERO QUINTEIRO MARIA DOLORES
CABANELAS NOGUEIRA MANUEL
CABRAL FERNANDEZ MARIA GLORIA
CABRAL FERNANDEZ MARIA GLORIA
CABRAL PIÑEIRO M ELENA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
22726584P
35531290Q
35383768Q
35340813W
35340813W
35340813W
35340813W
76890726R
76905499P
35790697Y
575833M
14972723E
34377699J
J 94033479
B 32280943
35545224N
35503773F
35954702K
35456915T
X 8396117J
35901621R
27739776M
36088628H
36088628H
36088628H
35285578J
78734428T
1300041N
X 5221567S
35523706E
35436901L
35506707C
35940950T
35484105G
35484105G
76982688D
B 32204182
B 32204182
34566576Z
76933653X
36010692Y
76818487M
77405733S
77405733S
35413388N
35454477T
B 36061984
36067521W
78738736F
2702480A
76836228J
33034408Z
35310774R
35907891S
35277255Q
35473944D
35979137F
76894313T
76896029Z
35504917R
9800034X
9800034X
76843744P
B 36856482
35437879P
E 36420610
H 36350155
H 36350155
A 36320604
76872556R
35319429P
35293826G
35580267A
35506727V
35347031X
1105420V
1105420V
35266172L
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936049AP07R001946
20123936039AP07R000927
20123936006ML11L000061
20123936013TP02R002292
20123936013AP02R001310
20123936039TP08R007279
20123936042TP08R002313
20123936042TP08R003303
20123936042TP08R003262
20123936039TP06R000081
20123936008BM03R007591
20123936004BM03R000828
20123936037AP03R000164
20123936003TP01R001715
20123936010AP08R000849
20123936046TP03R001738
20123936024TP06R005723
20123936024TP06R009385
20123936042IU05L000057
20123936042IU05L000051
20123936011TP01R000207
20123936020AP02R000115
20123936042TP08R002489
20123936042TP08R002487
20123936039TP08R006837
20123936039AP07R001848
20123936008VT06L000011
20123936040AP03R000044
20123936040TP02R000046
20123936040TP02R000302
20133936035IM01R002206
20123936055AP05R007122
20123936061TP04R000605
20123936046TP03R001262
20123936061TP04R002653
20123936008BM03R001498
20123936008BM03R008264
20123936024TP06R003985
20123936024TP06R010316
20123936024TP06R009510
20123936054TP02R001564
20123936054TP02R001299
20123936054TP02R004089
20123936008VT06L000068
20123936008BM05L000009
20123936003TP01R002861
20123936042TP10R000125
20123936042TP10R000467
20123936055AP05R000384
20123936056TP06R002776
20123936056TP07R000270
20123936056TP06R000271
20123936039AP07R003220
20123936031TP03R000104
20123936037AP03R000467
20123936042TP10R005273
20123936003TP01R001761
20123936056TP07R002838
20123936056TP06R000283
20123936056TP07R000282
20123936039TP08R001540
20123936015TP03R002658
20123936029BM03R006742
20123936029BM03R006370
20123936042TP08R001087
20123936039TP08R005218
20123936015TP03R000511
20123936015TP03R001351
20123936044TP01R000201
20123936055AP05R007805
20123936005TP04R000305
20123936024TP06R005314
20123936042TP10R005987
20123936040TP02R001174
20123936040AP03R000233
20123936029BM03R003509
20123936061TP04R002389
20123936056TP02L002501
C P EDIFICIO BIDUEIRA II
C R A GALLEGA SA
CABADA ALVAREZ JUAN CARLOS
CABALEIRO BLANCO EDUARDO
CABALEIRO BLANCO EDUARDO
CABALEIRO CRESPO ROSA
CABALEIRO LORENZO EMILIO
CABALEIRO MARTINEZ MANUEL
CABALLERO ALONSO INDALECIO
CABALLERO DA COSTA JOSE MANUEL
CABALLERO GALAN MANUEL
CABANELAS JUSTO M PILAR
CABANELAS VENTIN MANUEL
CABRAL FERNANDEZ MARIA GLORIA
CABRERA BLANCO ARACELI DEL CARMEN
CACHEDA CHOUZA DELIA
CACHEDA FONDEVILA JOSE LUIS
CACHEDA JACOME ANDRES
CADA PROP LOS CASTAÑOS
CADA PROP LOS CASTAÑOS
CADAVID CAMIÑA GUMERSINDA
CAFE BAR MERLIN - REMOYBO SL
CAFE FOTO EVENTOS SL
CAFE FOTO EVENTOS SL
CAHEL TRES SL
CAHEL TRES SL
CALDARAS MIELU
CALDAS MOSQUERA JOAQUIN
CALDAS MOSQUERA JOAQUIN
CALDAS MOURIÑO MARIA ISABEL
CALEFACIONES HERMANOS SOTO SL
CALLEJO ZU¥IGA MARGARITA ISABEL
CALO DIZ SABRINA
CALO NUÑEZ MIGUEL ANGEL
CALO TOURIS BENJAMIN
CALVAR CAMIÑA FRANCISCO
CALVAR HERMELLO MERCEDES
CALVIÑO GARCIA VANESA
CALVO COSTOYAS EVA
CALVO MANTEIGA RENE
CALVO SAN MARTIN LAURA
CALZADO GONZALEZ JOSE
CALZADO RODRIGUEZ MARIA ASUNCION
CAMACHO JOSE MIGUEL
CAMAÑO BERNARDEZ CONCEPCION
CAMARERO ARAGUNDE AMELIA
CAMAROSANO ARRIOLA JAVIER MARINO
CAMBRA DOMINGUEZ HERMINIO
CAMBRA VIDAL ANTONIO
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMERON RHONA JANE
CAMESELLE GONZALEZ JOSE BENIGNO
CAMI¥A RODRIGUEZ SANDRA
CAMIÑA GARCIA LOURDES
CAMIÑA IGLESIAS SANDRA
CAMPAÑA TOJO MANUEL
CAMPAÑA TOJO MANUEL
CAMPAÑA TOJO MANUEL
CAMPO BOENTE FELICIANO
CAMPOS GAMALLO PURA
CAMPOS GIRALDEZ MOISES
CAMPOS GIRALDEZ MOISES
CAMPOS LOPEZ ANTONIO
CAMPOS LORENZO ANGEL
CAMPOS PAZ CONSUELO
CAMPOS PORTELA ALFONSO
CAMPOS RODRIGUEZ AGUSTIN
CAMPOS SANTOS JULIO
CAMPOS SUEIRO JOSE C
CAMPOS TABOADA M ESTHER
CANAL ALONSO CRISTAL
CANAY TORRADO LOURDES
CANCELA LUA¥A AMELIA
CANCELAS CANCELAS PEREGRINA
CANDA VILLAR MANUEL RAMON
CANEPA MARTIN GERMAN
www.bop.depo.es
H 36350155
A 36320604
35312111G
35566232K
35566232K
76986507X
35503916N
35503327K
35557968Z
35580267A
38436159P
52493325B
36049874L
1105420V
42890106M
76925919G
76802865T
76807094C
H 94011111
H 94011111
* 6725115
B 36508265
B 36404713
B 36404713
B 36278562
B 36278562
X 2580386Q
35438155P
35438155P
76860157E
B 36630242
1921284W
35471620P
35472531E
35437716Y
35878365K
5888415R
33557269Q
44091040V
76826599K
46227027V
35536682A
76909841A
X 1782141D
52490522Z
35839143Z
X 4790436L
35564094E
35788220J
35382528H
35382528H
35382528H
X 2031563L
35998720V
77008909X
52426519C
36113918P
35378712C
35378712C
35378712C
3610656R
35362399Z
36056914K
36056914K
36078723A
35528950E
35361828H
32182596F
35455881R
34968107B
76820007F
76783455W
34973273W
35302693Q
35415517W
35191261L
35326025A
X 5856088N
u
Páx. 15
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936010TP08R001058
20123936042IU05L000052
20123936042IU05L000058
20123936002TP02R001534
20123936042TP08R002488
20123936042TP08R002491
20123936039TP08R009414
20123936039TP08R009410
20123936012TP01L000004
20123936008BM03R009815
20123936012TP01L000001
20123936002TP02R001025
20123936013TP02R000223
20123936013AP02R001312
20123936040TP02R000260
20123936008BM03R000718
20123936039TP08R001458
20123936002TP02R000323
20123936024TP06R003791
20123936024TP06R000660
20123936029BM03R003446
20123936042TP10R004897
20123936054TP02R003385
20123936039AP07R002895
20123936039TP08R008450
20123936008BM05L000008
20123936008BM03R002892
20123936008BM03R010285
20123936008BM03R001852
20123936008BM03R008057
20123936042TP08R000256
20123936056TP02L001134
20123936056TP02L000154
20123936056TP02L002018
20123936056TP02L002493
20123936056TP07R002835
20123936039TP08R009190
20123936056TP07R000276
20123936056TP06R000277
20123936061TP04R002659
20123936056TP06R002779
20123936039AP07R000027
20123936029BM03R004166
20123936015TP03R000005
20123936039TP08R000403
20123936044TP01R000995
20123936048AP04R001495
20123936005TP03R000294
20123936003TP01R002277
20123936015TP03R001973
20123936002TP02R000793
20123936042TP10R006090
20123936029BM03R006732
20123936029BM03R005946
20123936039AP07R005027
20123936042TP08R002271
20123936056TP07R002841
20123936047TP03R000245
20123936042TP08R003698
20123936031TP03R000090
20123936055AP05R001003
20123936003TP01R006623
20123936054TP02R004699
20133936035IM01R000504
20133936035IM01R001261
20133936035IM01R001659
20133936035IM01R000545
20123936024TP06R008911
20123936042TP08R000427
20123936007IU05L000021
20123936015AP06R000758
20123936015AP05R000762
20123936005TP04R002299
20123936005TP03R002302
20123936004BM03R000686
20123936004BM03R002260
20123936024TP06R005187
20123936042TP08R000575
CABRERA BLANCO ARACELI DEL CARMEN
CADA PROP LOS CASTAÑOS
CADA PROP LOS CASTAÑOS
CAEIRO RODRIGUEZ M JOSE
CAFE FOTO EVENTOS SL
CAFE FOTO EVENTOS SL
CAFE LOS HDROS DEL BUEN CAFE
CAHEL TRES SL
CAL BARRAL MIGUEL ANGEL
CAL BARRAL MIGUEL ANGEL
CAL BARRAL MIGUEL ANGEL
CAL CORDO FRANCISCO JAVIER
CAL FERNANDEZ GABINA
CAL FERNANDEZ GABINA
CALDAS MARIÑO ELISA
CALVAR CALVAR OLIVIA
CALVET PILAR
CALVO CALVO JOSEFINA
CALVO FONDEVILA JOSE MARIO
CALVO FRAIZ INES
CALVO PENEDO ELADIO
CALVO PINTO MARIA PAZ
CALZADO RODRIGUEZ MARIA ASUNCION
CAMACHO MONTEIRO-MAIA MARIA AMELIA
CAMACHO MONTEIRO-MAIA MARIA AMELIA
CAMAÑO BERNARDEZ CONCEPCION
CAMAÑO BERNARDEZ CONCEPCION
CAMAÑO BERNARDEZ CONCEPCION
CAMAÑO MIRANDA VALENTIN
CAMARA RICA JUAN JOSE
CAMAROSANO ARRIOLA JAVIER
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMEAN CAMPAÑA JUAN CARLOS
CAMERON RHONA JANE
CAMPAÑA SABUGUEIRO CLARA
CAMPAÑA SABUGUEIRO CLARA
CAMPAÑA SUAREZ MARIA DOLORES
CAMPAÑA TOJO MANUEL
CAMPO BOENTE FELICIANO
CAMPO PARIS ENRIQUE
CAMPOS CAMPAÑO MANUEL
CAMPOS PEREZ FERNANDO
CAMPOS RODRIGUEZ AGUSTIN
CAMPOS SANTOS JULIO
CAMPOS SUEIRO JOSE C
CAMPOS Y COSTAS CONSULTING SL
CANABAL CASTRO MANUEL
CANAY PIÑEIRO JAVIER
CANCELAS COSTA SARA
CANCELAS GIL ALFONSO
CANCELAS SILVA GERMINAL
CANDA PEREIRA JUAN CARLOS
CANDEIRA SIXTO JOSEFINA
CANEPA MARTIN GERMAN
CANGADO CARRAL ELVIRA
CANOSA MARTINEZ MARIA FRANCISCA
CAPITOLIUM MONDARIZ SL
CAPON REY MANUEL
CARABELA CB
CARAVANAS DEL NOROESTE SA
CARBAJAL PEREZ ANGEL
CARBAJO SANJUAN MANUEL ANGEL
CARBAJO SANJUAN MANUEL ANGEL
CARBAJO SANJUAN MANUEL ANGEL
CARBALLAL SUEIRO LUISA
CARBALLIDO FERNANDEZ DOLORES
CARBALLO ALCAINE M ESTHER
CARBALLO ARCA BUENAVENTURA
CARBALLO ARCA BUENAVENTURA
CARBALLO CAEIRO GONZALO
CARBALLO CAEIRO GONZALO
CARBALLO CALVIÑO COSME
CARBALLO CALVIÑO COSME
CARBALLO CRISTINA
CARBALLO MARTINEZ MANUEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
42890106M
H 94011111
H 94011111
32597130N
B 36404713
B 36404713
B 27735182
B 36278562
35277225D
35277225D
35277225D
76825921X
76887495J
76887495J
35341724Q
5882722N
6080688V
76841580Y
35214539K
35939210P
76708300B
75001939C
76909841A
X 0555604Q
X 0555604Q
52490522Z
52490522Z
52490522Z
35980465R
1206027E
X 4790436L
35382528H
35382528H
35382528H
35382528H
35382528H
X 2031563L
35339594W
35339594W
76845836F
35378712C
3610656R
36106648Y
35419325S
35497473D
35455881R
34968107B
76820007F
B 36925337
33122984V
35457259E
44049090L
35936217M
35898772G
36085953B
35508517J
X 5856088N
76791663E
35505262R
36475911G
35522380F
E 36853141
A 36026284
53177671S
36043021C
36043021C
36043021C
35215944T
35502467N
35440664X
35363460V
35363460V
35309247S
35309247S
35263489G
35263489G
X 0739152R
34872384Z
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936056TP02L002026
20123936056TP06R002782
20123936029BM03R005698
20123936003TP01R000211
20133936035IM01R000990
20123936055AP05R000617
20133936035IM01R000006
20123936027TP02R001805
20123936054TP02R002499
20123936061TP04R000991
20123936029BM03R002775
20123936002TP02R001426
20123936042TP08R003701
20123936007IU05L000009
20123936015TP03R001975
20123936034TP04R000378
20123936004BM03R001443
20123936004BM03R003597
20123936014AP03R000450
20123936008BM03R007612
20123936042TP08R000159
20123936056TP02L000179
20123936056TP02L001159
20123936056TP07R000295
20123936056TP06R000296
20123936044TP01R001745
20123936042TP10R000137
20123936055AP05R004805
20133936003ML01L000003
20123936013TP02R000252
20123936010AP08R000724
20123936024TP05R000776
20123936029BM03R002996
20123936029BM03R003287
20123936029BM03R005484
20123936042TP08R004261
20123936001TP16R000477
20123936024TP01L000006
20123936024TP06R004010
20123936024TP01L000008
20123936042TP08R003170
20123936054TP02R006099
20123936042TP10R002302
20123936039TP08R005255
20123936039AP07R002765
20123936003TP01R003443
20123936003TP01R003441
20133936035IM01R001854
20123936042TP08R001955
20133936035IM01R000218
20133936035IM01R001688
20123936042TP08R000011
20123936042TP08R001219
20123936054TP02R002077
20123936042TP08R004445
20123936054TP02R001044
20123936034TP04R000398
20123936042TP08R003822
20123936042TP10R002859
20123936039AP07R000543
20123936029BM03R004421
20123936039TP08R005349
20123936039AP07R001189
20123936031TP03R000409
20123936049IU05L000014
20123936013AP02R000700
20133936901IM01R000134
20123936061TP04R002694
20123936029BM03R004002
20123936029BM03R003807
20123936056TP07R002691
20123936024TP06R005207
20123936055VT10L000011
20133936035IM01R000043
20123936056TP02L001960
20123936002TP02R001562
20123936005TP03R000659
20123936041IU06L000021
CANEPA MARTIN GERMAN
CANEPA MARTIN GERMAN
CAO COSTA JOSE
CAPOTE UROSA SL
CARBAJAL PEREZ ANGEL
CARBAJAL SOBRAL JOSE
CARBAJO SANJUAN MANUEL ANGEL
CARBALLA GARCIA ISAURA
CARBALLA OUBIÑA BIENVENIDO AGAPITO
CARBALLA PEREZ RAMIRO
CARBALLAL BENEQUI VICTOR ALEJANDRO
CARBALLAL MOLDES JOSE MANUEL
CARBALLIDO SOTO JOSE
CARBALLO ALCAINE M ESTHER
CARBALLO ARCA BUENAVENTURA
CARBALLO CARBALLO PRIMITIVA
CARBALLO ENTENZA MANUEL
CARBALLO GARCIA JOSE
CARBALLO GONZALEZ M¦ LUISA
CARBALLO MARTINEZ FRANCISCO
CARBALLO SAA BERNARDINO
CARBIA LORENZO RAMON
CARBIA LORENZO RAMON
CARBIA LORENZO SANTIAGO
CARBIA LORENZO SANTIAGO
CARBIA MENDEZ PAULA
CARDAMA RENDO JOSE MANUEL
CARDOSO ALONSO JOSE ANTONIO
CARNEIRO BALBOA MARIA DEL CARMEN
CARNERO FERNANDEZ JOSE
CAROU GOMEZ JOSE ANGEL
CAROU REY MARGARITA
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA SA
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA SA
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA SA
CARPINTERIA PREGO SL
CARPINTERO FERNANDEZ SARA
CARRAL GARCIA MARIA CRISTINA
CARRAL GARCIA MARIA CRISTINA
CARRAL GARCIA MARIA CRISTINA
CARRERA ALVAREZ SECUNDINO
CARRERA CARRERA CELSA
CARRERA DOMINGUEZ ELEUTERIO
CARRERA GARCIA ROSALIA
CARRERA GARCIA ROSALIA
CARRERA GONZALEZ MARIA
CARRERA GONZALEZ MARIA
CARRERA GUISANDE JOSE ANGEL
CARRERA JOSE
CARRERA MISA JOSE CARLOS
CARRERA MISA JOSE CARLOS
CARRERA NOVOA ABEL
CARRERA NOVOA ABEL
CARRERA REGUERA JOSE SIMON
CARRERA REPRESAS JOSE
CARRERA SOUSA OSCAR
CARRERA VAZQUEZ JOSE
CARRERA VAZQUEZ SATURNINA
CARRERA VIEITEZ CARMEN
CARRERA VIEITEZ LORENA
CARRIL PEREZ M TERESA
CARRILLO DOMINGUEZ M CARMEN
CARRILLO DOMINGUEZ M CARMEN
CARRION ANSORENA ANA
CARRIZO LOPEZ EMILIO
CARRIZO VIDAL HERMELINDA EMERITA
CARRO ARAUJO MIGUEL
CARRO FALCON VICENTE
CARRO JALDA FRANCISCO
CARRO JUNCAL MARIA ISABEL
CARRO LORENZO ALICIA
CARRO PAZ ROBERTO
CARSI ZEGRI FRANCISCO JAVIER
CARVAJAL COMESAÑA MIGUEL ANGEL
CARVALHO TEREZINHA DE JESUS
CASAL CASAL PIA DOLORES
CASAL FARIÑA ROCIO
CASAL GARCIA ROBERTO
www.bop.depo.es
X 5856088N
X 5856088N
35190037Z
B 80148984
53177671S
35206865Y
36043021C
35228497H
35986538W
35397583P
78733941L
35431741B
35508580F
35440664X
35363460V
35515023X
35165578G
35141742L
36133714R
78739959B
35507289G
42713998P
42713998P
35451811W
35451811W
76867981A
44813442N
35568727D
36167552Y
35537930D
52935173Y
52936106L
A 36019867
A 36019867
A 36019867
B 36192946
35763782R
77419675L
77419675L
77419675L
35504839S
35499174P
35507505J
12904150T
12904150T
35825905R
35825905R
36175574R
35507181B
36054850G
36054850G
35790124P
35790124P
36094043M
35550668M
76901454B
35785238K
35507103W
35559223G
44088059A
35839631L
35548856X
35548856X
50283494C
36060772S
35509683Y
35464472J
35332477S
35909616S
76804440B
44836700V
2913380Q
36069764Z
36067581Q
X 1897644Y
35128598P
35473275F
44080889D
u
Páx. 16
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936015TP03R001409
20123936002TP02R000663
20123936015TP03R001946
20123936034TP04R000392
20123936056TP06R000295
20123936056TP07R000294
20123936056TP02L001160
20123936056TP02L000180
20123936048AP04R001671
20123936042TP10R000748
20133936005TA01L000022
20123936003TP01R003681
20123936003TP01R000626
20123936042TP08R001456
20123936029BM03R005485
20123936024TP06R006636
20123936055AP05R006359
20123936054TP02R002372
20123936013TP02R000257
20123936016TP04R000226
20123936024TP01L000007
20123936024TP01L000005
20123936049AP07R001203
20123936049AP06R001208
20123936042TP08R003905
20123936055VT10L000017
20123936003TP01R003442
20123936003TP01R004972
20133936035IM01R000892
20123936042TP08R000755
20123936042TP08R002908
20133936035IM01R001280
20133936035IM01R002134
20123936039TP08R008693
20123936039AP07R002978
20123936055AP05R007732
20123936039TP08R004319
20123936039AP07R005928
20123936042TP08R000273
20123936039AP07R005712
20123936042TP08R003760
20123936042TP08R003753
20123936039TP08R009419
20123936039TP08R002250
20123936024ML11L000221
20123936008BM03R009893
20123936031TP03R000410
20123936049TP01L000004
20123936013AP02R001347
20123936056TP06R002631
20123936061TP04R002709
20123936056TP02L000979
20123936056TP06R001066
20123936056TP07R001064
20123936039AP07R004706
20123936008BM03R008369
20123936005TP04R000670
20123936024TP06R005715
20123936042TP08R001209
20123936040TP02R000182
20123936005TP04R001812
20123936005TP03R001818
20123936004BM03R002180
20123936054TP02R000798
20133936035IM01R000604
20123936005TP04R001557
20133936035IM01R002230
20123936029BM03R001779
20123936029BM03R008365
20123936013TP02R001188
20123936004BM03R000048
20123936056TP07R000312
20123936042TP08R004431
20123936039AP07R004947
20123936039TP08R002523
20123936039TP08R006744
20123936013TP02R000281
20123936008BM03R000047
CARBALLO PAZ JESUS
CARBALLO PAZOS MANUEL
CARBALLO SOTO BALDOMERO
CARBALLO TOME VICENTE
CARBIA LORENZO RAMON
CARBIA LORENZO RAMON
CARBIA LORENZO SANTIAGO
CARBIA LORENZO SANTIAGO
CARDOSO CARDOSO ELISA
CARMONA CRISTALDO AIDA RAMONA
CARMUEGA SANTISO MARIA ESTHER
CARNEIRO SANCHEZ LINO
CARNEIRO SANCHEZ LINO
CARNERO TABOAS M BELEN FATIMA
CARPINTERIA DE ALUMINIO Y MADERA SA
CARPINTERIA PORTELA SL
CARPINTERIA RASOSA CB
CARPINTERO SILVA MARIA ISABEL
CARRACEDO SEBASTIAN TOMAS
CARRAL FERRADAS AMADOR
CARRAL GARCIA MARIA CRISTINA
CARRAL GARCIA MARIA CRISTINA
CARREIRA GOMEZ ABEL
CARREIRA GOMEZ ABEL
CARRERA DOMINGUEZ CARMEN
CARRERA FERNANDEZ MATILDE
CARRERA GONZALEZ MARIA
CARRERA GONZALEZ MARIA
CARRERA GUISANDE JOSE ANGEL
CARRERA IGLESIAS ANGEL
CARRERA MARTINEZ GENEROSA
CARRERA MISA JOSE CARLOS
CARRERA MISA JOSE CARLOS
CARRERA MOREIRA JOSE
CARRERA MOREIRA JOSE
CARRERA PEREZ JULIO
CARRERA RODRIGUEZ ENCARNACION
CARRERA RODRIGUEZ ENCARNACION
CARRERA ROJO ALBINO
CARRERA VALVERDE CARMEN
CARRERA VAZQUEZ MANUEL
CARRERA VAZQUEZ VALENTIN
CARRERA VIEITEZ LORENA
CARRERA VIEITEZ LORENA
CARRIL SALGADO M DOLORES
CARRILLO MARTINEZ JOSE
CARRION ANSORENA ANA
CARRIZO LOPEZ EMILIO
CARRIZO VIDAL HERMELINDA EMERITA
CARRO LORENZO ALICIA
CARRO VIDAL BENITO
CARVALHO TEREZINHA DE JESUS
CARVALHO TEREZINHA DE JESUS
CARVALHO TEREZINHA DE JESUS
CASADO ALONSO JOSUE YAHVE
CASAL ESPAÑA ALBERTO
CASAL FARIÑA ROCIO
CASAL GARCIA ARTURO
CASAL MARQUEZ PRUDENCIO
CASAL MENDEZ LUISA
CASAL TOURIÑO ANTONIO
CASAL TOURIÑO ANTONIO
CASALEIRO DOMINGUEZ MANUEL
CASALES MARQUEZ JOSE
CASARES BERG LARS CHRISTIAN
CASARES MONTEAGUDO MANUEL
CASARES MOURIÑO JOSE CARLOS
CASAS ALONSO MATILDE
CASAS RODRIGUEZ CARMEN
CASQUEIRO CERQUEIRA NATAN
CASTAÑEDA PRIETO JOSE
CASTAÑO TUBIO Mª ELENA
CASTELO CASTRO JESUSA
CASTELO PEREZ ANGEL
CASTELO PEREZ RAMON
CASTILLO LORENZO ROBERTO
CASTILLO MARIÑO ANTONIO
CASTIÑEIRA CARRIL ANDRES
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
* 6812595
35430721A
3536006D
35516398M
42713998P
42713998P
35451811W
35451811W
35803782G
X 7976907R
35282866S
35863366H
35863366H
36023190S
A 36019867
B 36172542
E 36975522
36100939R
76888918X
35182193J
77419675L
77419675L
36144466N
36144466N
35501194G
35493709V
35825905R
35825905R
36175574R
35788071W
35506483A
36054850G
36054850G
36003666H
36003666H
35561978E
35546975S
35546975S
35502726H
35495821J
35507112B
464166A
44088059A
44088059A
33277677N
35905366C
50283494C
36060772S
35509683Y
44836700V
35394630E
X 1897644Y
X 1897644Y
X 1897644Y
53173019D
36084999T
35473275F
35460057Z
35526326C
35341717D
35364265V
35364265V
35168930K
36009853H
36143209C
35344090J
34702355R
14474566E
35909366H
36124963J
15968326R
35459635Y
35505579L
35548150V
35546056Q
36048795K
35961114Q
52490485T
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936049AP06R001980
20123936049AP07R001970
20123936013TP02R000270
20123936008BM03R005199
20123936055AP05R007482
20123936042TP10R003341
20123936015TP03R001405
20123936041IU07L000081
20133936035IM01R000677
20123936005TP03R001590
20123936005TP03R003228
20123936005TP04R003228
20123936042TP10R006405
20123936013AP02R001349
20123936901ML12L000017
20123936024TP06R005795
20123936053IU06L000012
20123936024TP06R007594
20123936048AP04R003049
20123936039TP08R008177
20123936039AP07R000465
20123936056TP02L000206
20123936056TP02L001186
20123936056TP07R000319
20123936056TP07R002853
20123936044TP01R001789
20123936046TP03R001009
20123936056TP06R000340
20123936042TP08R003004
20133936901ML01L000009
20123936039TP08R002862
20123936015TP03R000869
20123936015TP03R001803
20123936039TP08R002061
20123936044TP01R000545
20123936003TP01R003688
20123936001TP16R000901
20123936024TP06R006898
20123936027TP02R002008
20123936013AP02R000963
20123936034TP04R002059
20123936061TP04R002738
20123936028AP02R000388
20123936042TP08R000673
20123936029BM03R005791
20123936040TP02R000917
20123936040TP02R000754
20133936035IM01R000258
20123936024ML11L000211
20123936042TP08R002027
20123936029BM03R004555
20123936024TP05R000299
20123936024TP06R007015
20123936015TP03R000803
20123936015TP03R001501
20123936049ML13L000041
20123936049AP07R002127
20123936049AP06R002138
20123936056TP02L001214
20123936056TP07R000346
20123936056TP02L000236
20123936056TP06R000351
20123936056TP02L001227
20123936056TP07R000358
20123936024TP06R002275
20123936056TP06R000363
20133936035IM01R001104
20123936061TP04R004545
20123936042TP10R006245
20123936039TP08R005792
20123936046TP01L000186
20123936046TP01L000174
20123936039TP08R005785
20123936029IU01R001297
20123936039IU09L000024
20123936061TP04R000926
20123936003TP01R007141
20123936013TP02R000300
CASAL IGLESIAS F JAVIER
CASAL IGLESIAS F JAVIER
CASAL OTERO CANDIDA
CASAL RIVAS ALBERTO
CASALEIRO MELO MERCEDES
CASALES MARQUEZ MANUEL
CASANOVA FUENTES JOSE
CASAPONSA BAUSILI RAFAEL
CASARES BERG LARS CHRISTIAN
CASARES MONTEAGUDO MANUEL
CASCALLAR IGLESIAS LINO
CASCALLAR IGLESIAS LINO
CASCALLAR TRONCOSO OLGA
CASQUEIRO CERQUEIRA NATAN
CASQUERO ARIAS MARTA
CASTAÑEDA CARLOS A
CASTAÑO PAMPIN JOSE MIGUEL
CASTAÑO SANTOS FELIPE
CASTEJON RUIZ CARLOS
CASTELO PEREZ ANGEL
CASTELO PEREZ RAMON
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GOMEZ SONIA
CASTRO 2 SL
CASTRO ABALO MANUELA
CASTRO ALONSO LUISA
CASTRO BACARIZA DIEGO
CASTRO BAO M BELEN
CASTRO CAEIRO BENEDICTA
CASTRO CAEIRO LEONOR
CASTRO CARPINTERO MANUEL
CASTRO DOPAZO SARA
CASTRO GESTEIRA VICENTE
CASTRO GIL VIRGINIA
CASTRO GONZALEZ FRANCISCO
CASTRO GONZALEZ JAVIER
CASTRO IGLESIAS JUAN PABLO
CASTRO MARTINEZ MARIA
CASTRO NUÑEZ GERMAN
CASTRO OLIVEIRA JUAN CARLOS
CASTRO PAZO ANTONIO
CASTRO PEREZ ENRIQUE
CASTRO PEREZ GENEVEVA
CASTRO PORTAS JOSE
CASTRO RODRIGUES JULIO LUIS DE
CASTRO RODRIGUEZ ANDREA
CASTRO RODRIGUEZ JESUS MARIA
CASTRO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL
CASTRO SANTALLA MARIA
CASTRO SENRA M CARMEN
CASTRO SILVA SEVERINO
CASTRO TOURIÑO CLEMENTINA
CASTRO VALES MARIA DEL PILAR
CASTRO VELOSO MARIA PILAR
CASTRO VELOSO MARIA PILAR
CASTROAGUDIN CASTIÑEIRAS COLUMBA
CASTROAGUDIN CASTIÑEIRAS COLUMBA
CASTROAGUDIN GREGORIO CARLOS
CASTROMAN GIL JOSE
CASTROMAN TARRIO ESTRELLA
CASTROMAN TARRIO ESTRELLA
CATARGIU MARIAN
CATOIRA PIÑEIRO Mª DOLORES
CAYEUX ALAIN IBAN ROBERT
CAZADOR CAZADOR ALFREDO
CB ROLLICK
CDAD PROP AG 37
CDAD PROP EDF SALNES - PUERTA 2
CDAD PROP EDIF ALAMEDA
CDAD PROP EDIFICIO GLPILLEIRA I II III
CDAD PROP GARAJES FRAGATA LA BLANCA
CDAD PROP POL TORNEIROS FASE 3 BL 17 Nº
CEBREIRO SUAREZ MARIA CONSUELO
CEDEIRA VASCONCELLOS ELADIO
CENDON BARCIA MANUEL
www.bop.depo.es
36116123M
36116123M
35925868Y
35911702P
35956893G
35785100K
35363017B
35821418E
36143209C
35344090J
35345465P
35345465P
35457029E
36124963J
53102991Q
17319367E
36077644M
35152908F
35809902Y
35548150V
35546056Q
35438259C
35438259C
35438259C
35438259C
53504896L
B 36143766
76845437E
35526845X
35449070K
36086309E
76841297E
70841357T
10184352K
76511555P
36051317J
35517035K
27200190E
35303802K
55611250X
35782965W
35384381P
36117197K
10375937Q
34994086T
35380108J
35457669H
X 2731393M
45848475E
76895027R
53117893Z
35191932T
* 6764915
35375290W
35362678V
36023403K
36023403K
36023403K
35339314K
35339314K
35338328R
35458636L
35378682J
35378682J
X 3886864W
35445072W
X 8705241V
35302510V
E 36523900
H 36526259
H 36442663
H 94001179
H 36513133
H 36430064
H 36237295
33256589S
35861584F
1300058Y
u
Páx. 17
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936061TP04R004723
20123936056TP02L002517
20123936056TP02L002042
20123936056TP06R000320
20123936056TP06R002794
20123936044TP01R001790
20123936056TP02L001207
20123936056TP07R000339
20133936035IM01R000741
20123936039AP07R004135
20123936056TP07R001884
20123936056TP06R001824
20123936002TP02R000268
20123936049AP06R001858
20123936049AP07R001848
20123936055AP05R003646
20123936044TP01R000303
20123936008BM03R003683
20123936042TP08R000964
20123936008BM03R008948
20123936010TP08R000955
20123936010AP08R000683
20123936048AP04R001305
20133936901IM01R000137
20123936024TP06R001082
20123936055AP05R005686
20123936013AP02R001359
20123936027TP02R000193
20123936027TP02R001833
20123936002TP02R001477
20123936013TP02R002012
20123936024TP06R002721
20123936046TP03R000525
20123936024TP06R001046
20133936035IM01R000910
20133936035IM01R000275
20123936042TP10R000389
20123936039TP08R005778
20123936042TP08R003278
20123936054TP02R002476
20123936056TP02L000234
20123936056TP06R000347
20123936056TP02L001216
20123936056TP07R000350
20123936056TP02L000247
20123936056TP06R000359
20123936008BM03R009344
20123936010AP08R000922
20123936056TP07R000362
20123936039TP08R005746
20123936003TP01R002521
20123936029IU12L000013
20123936046TP01L000175
20123936003IU04L000013
20123936039TP08R006234
20123936042TP08R002364
20123936003IU07L000013
20123936042TP08R002286
20123936004BM03R001297
20123936003TP01R006501
20123936054TP02R001448
20123936013TP02R000301
20123936013TP02R000306
20123936013AP02R000714
20123936013TP02R000317
20123936013TP02R000328
20123936024TP06R000050
20123936042TP10R002067
20123936042TP08R000488
20123936037AP03R000515
20123936015TP03R000411
20123936005TP03R000198
20123936024TP06R008724
20123936055AP05R002146
20123936042TP08R000031
20123936024ML12L000109
20123936003TP01R008531
20123936004BM03R004569
CASTIÑEIRAS BANDIN EUGENIO
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GARCIA LUIS
CASTIÑEIRAS GOMEZ SONIA
CASTRO ABALO MANUELA
CASTRO ABALO MANUELA
CASTRO ALVAREZ VICENTE
CASTRO BAO M BELEN
CASTRO BARREIRO FRANCISCO
CASTRO BARREIRO FRANCISCO
CASTRO BARROS DOLORES
CASTRO BOLADO PABLO
CASTRO BOLADO PABLO
CASTRO CONTRERAS PATRICIA
CASTRO DOPAZO SARA
CASTRO ERROTETA XOSE MARIA GREGORIO
CASTRO FERNANDEZ JOSE
CASTRO GONZALEZ CARLOS
CASTRO GONZALEZ JORGE MANUEL
CASTRO GONZALEZ JORGE MANUEL
CASTRO GONZALEZ SERGIO
CASTRO GUEDE JUAN ANTONIO
CASTRO GUERRA HOSTELERIA SL
CASTRO IGLESIAS FELIPE
CASTRO IGLESIAS JUAN PABLO
CASTRO LOPEZ ESTHER
CASTRO MARTINEZ VICTOR MANUEL
CASTRO MIÑAN ANTONIO
CASTRO NOGUEIRA ANA MARIA
CASTRO PENALTA ALFREDO
CASTRO REY JOSE
CASTRO RIELO CRISTOBAL
CASTRO RODRIGUES JULIO LUIS DE
CASTRO RODRIGUES JULIO LUIS DE
CASTRO SOBRAL LUIS
CASTRO VALES MARIA DEL PILAR
CASTRO VARELA ISIDORA
CASTRO VIERGE HUGO
CASTROAGUDIN CASTIÑEIRAS COLUMBA
CASTROAGUDIN CASTIÑEIRAS COLUMBA
CASTROAGUDIN GREGORIO CARLOS
CASTROMAN GIL JOSE
CASTROMAN TARRIO ESTRELLA
CASTROMAN TARRIO ESTRELLA
CASTROVIEJO BOLIBAR JOSE MARIA
CASTUERA CAMPILLO OLGA MARIA
CATOIRA PIÑEIRO Mª DOLORES
CDAD DE GARAJES GULPILLEIRA I II
CDAD HEREDEROS RAUL ALVAREZ
CDAD PROP CAEAGUA 119 A DE MOAÑA
CDAD PROP EDIF ALAMEDA
CDAD PROP EDIF C/JULIAN VALVERDE S/N
CDAD PROP SAN SEBASTIAN 85 PORRIÑO
CEBREIRO CIMA JOSE
CEDEIRA VASCONCELLOS ELADIO
CEGRAMAR SL
CELA MOTOR SL
CELAYA ERREA JOSE
CELIS GUARGUATI VICTOR HUGO
CENDON BARCIA MANUEL
CENDON DOMINGUEZ MANUEL
CENDON DOMINGUEZ MANUEL
CENDON FERNANDEZ FELICIANO
CENDON FERNANDEZ SALVADOR
CENTRAL TECN DE ASIS OLIVICA SL
CENTRO DE ESTUDIOS TIZAS
CERDEIRA UCHA VERISIMO
CEREZO SANROMAN HERMELINDA
CERNADAS GARCIA CARMEN
CERQUEIRAS CAMPAÑA MIGUEL
CERRAJERIA ORCON SL
CERRAJERIA RIBADELOURO SL
CERVECERIA JANS SL
CERVELA GONZALEZ MANUEL MARIO
CERVELO CALVO ALEJANDRO
CERVIÑO ABAL JOSEFA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35340322V
35438259C
35438259C
35438259C
35438259C
53504896L
76845437E
76845437E
36173593K
36086309E
35422149X
35422149X
35346721E
78610919R
78610919R
35574091Z
76511555P
78374868E
35538051S
35992082A
52457470J
52457470J
35810745K
34937173N
B 36529915
35569838Q
55611250X
35369383Y
76927747S
35311771D
76902439F
32573875X
35378095R
44091961H
X 2731393M
X 2731393M
34874579R
36023403K
35992341D
52508451A
35339314K
35339314K
35338328R
35458636L
35378682J
35378682J
35919778B
44374320Y
35445072W
H 27701911
E 32329484
H 36263531
H 94001179
H 36961993
H 36353761
35507426A
35861584F
B 36115848
B 36443398
16040957K
91491834L
1300058Y
1300060P
10003594C
35146715R
12566130B
B 36936789
35563141N
35785959Y
76983901A
35361769M
35457725M
B 36432391
B 36324648
B 36363240
76812732T
35484373L
35894424A
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936039TP08R003448
20123936013TP02R000302
20123936013TP02R000316
20123936013TP02R000324
20123936042TP08R001942
20123936042TP10R001454
20123936039TP08R009416
20123936005TP04R000208
20123936042TP08R000032
20123936016TP04R000406
20123936009IU05L000117
20123936009IU05L000126
20123936003TP01R002522
20123936046TP01L000334
20123936046TP01L000332
20123936046TP03R001830
20123936013TP02R000343
20123936008BM03R008315
20123936029BM03R003668
20123936029VT05L000045
20123936029BM03R006948
20123936056TP02L002381
20123936056TP02L000260
20123936056TP07R000370
20123936056TP06R002809
20123936061TP04R002793
20123936015TP03R000813
20123936008BM03R006279
20123936046TP01L000068
20123936046TP03R002041
20123936042TP10R004663
20123936029BM03R000395
20123936005VT08L000009
20123936027TP02R001844
20133936003ML01L000014
20133936039ML01L000115
20123936054TP02R001762
20123936055AP05R001540
20123936042TP08R000389
20123936015AP05R000214
20123936044TP01R001770
20123936049AP07R001433
20123936049AP06R001439
20123936029BM03R001313
20123936052IU03L000010
20123936041VT11L000003
20123936041VT11L000012
20123936041IU07L000069
20123936041IU07L000076
20123936041IU07L000074
20123936041VT11L000023
20123936041IU07L000071
20123936041IU07L000066
20123936013TP02R000349
20123936042IV03L000014
20123936042IU03L000216
20123936039TP08R007145
20123936042TP08R000829
20133936035IM01R002227
20123936029BM03R004520
20133936035IM01R000954
20123936055AP05R006978
20123936055AP05R006776
20123936055AP05R008063
20123936024VT09L000168
20123936055TP02R000138
20123936039TP08R006240
20123936054TP02R004312
20123936055TP02R000006
20123936039TP08R009382
20123936054TP02R004335
20123936054TP02R004332
20123936046TP03R001505
20123936056TP06R000386
20123936061TP02L000045
20123936061TP02L000047
20123936061TP02L000049
20123936061TP04R002331
CENDON BARCIA MANUEL
CENDON BICHO BARCIA MANUEL
CENDON FERNANDEZ FELICIANO
CENDON FERNANDEZ MARIA
CERDEIRA BARRERA SATURNINA
CERDEIRA UCHA VERISIMO
CERQUEIRA BOULLOSA ROSA M
CERQUEIRAS CAMPAÑA MIGUEL
CERVECERIA JANS SL
CERVELA GONZALEZ MANUEL MARIO
CERVIÑO GIL CESAREO
CERVIÑO GIL CESAREO
CHAMORRO GARCIA BIENVENIDA
CHAN IGLESIAS MARIA DOLORES
CHAN IGLESIAS MARIA DOLORES
CHAN IGLESIAS MARIA DOLORES
CHAO CAO CAMILO
CHAPELA ACUÑA ANTONIO
CHAPELA BARREIRO DELIA
CHAPELA BARROS FELISA
CHAPELA PAREDES MANUEL
CHAVES LESTIDO Mª VICTORIA
CHAVES LESTIDO Mª VICTORIA
CHAVES LESTIDO Mª VICTORIA
CHAVES LESTIDO Mª VICTORIA
CHAZO REY JOSE RAMON
CHICHARRO LAJOS WALDINO
CHIRINGO PLAYA HIO NERGA
CIBALGAR SL
CIBALGAR SL
CID CALVO JUAN MANUEL
CID MARTINEZ ROBERTO
CIDADE FUTURO SL
CIRO QUINCHIA GLORIA YAMILE
CIUBLEA IONUT ALIN
CIUBLEA LUCIAN MARIAN
COBIAN LEDO EVA
COBO CASTILLO MAGDALENA
COBOPAN SL
CODESIDO SOMOZA ROSARIO
COFRAJO SLL
COLANGELO ANGEL ALEJANDRO
COLANGELO ANGEL ALEJANDRO
COLLAZO NOGUEIRA ENRIQUE
COLLAZO SALGUEIRO M LUISA
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLMEIRO PELETEIRO ROSA
COLMENAREZ LINAREZ YOBERT ISIDRO
COMERCIAL CASTRO SL
COMERCIAL DEL MUEBLE AMXO SL
COMERCIAL SANITARIOS A LOMBA AREAS SL
COMESAÑA PENA JOSE
COMESAÑA RUEDA GEMMA
COMESAÑA XESTEIRA M CONSUELO
COMPA¥IA IBERICA DE GRANITOS
COMPA¥IA PANAEUROPEA DE EXPORTACION
COMUNIDAD DE HEREDEREROS ENRIQUE
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS C) PINTOR
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS CASINO
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS PONTE DO
COMUNIDAD EDF A GUARDA IV-TOMIÑO
COMUNIDAD EDI AVDA DA CONCORDIA
COMUNIDAD PROPIETARIOS PEREZ LEIROS 3
COMUNIDADE PROPIET EDIF FREIXOAL FASE I
COMUNIDADE PROPIETARIOS CAMIÑO VIELLO
CONDE ABAL JULIA MARIA
CONDE BANDIN FRANCISCO
CONDE BRUN JOSE MANUEL
CONDE BRUN JOSE MANUEL
CONDE BRUN JOSE MANUEL
CONDE BRUN JOSE MANUEL
www.bop.depo.es
36064746X
1300058Y
35146715R
13840329X
35502447S
35785959Y
35567082C
35457725M
B 36363240
76812732T
35762498M
35762498M
35861685Q
35319133B
35319133B
35319133B
35893938T
35886057P
35896995K
45733067M
35286834G
35407649T
35407649T
35407649T
35407649T
35371817W
9916413D
D 19761923
B 36440311
B 36440311
36047987H
36114784T
B 36432110
X 2575354K
X 9222934A
X 9165304B
36137481L
679432N
B 36159994
76863043X
B 36457000
X 4304392B
X 4304392B
35943769J
44815152C
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
35544958E
X 3818934Z
B 36013456
B 36133858
B 36541878
36087456L
78735086Z
36056943G
A 36019842
B 36265403
G 36402543
H 36188845
H 36519452
H 27732841
H 36511798
H 36138451
H 27734102
H 36530145
H 36503779
35456969P
35394048S
35476149Y
35476149Y
35476149Y
35476149Y
u
Páx. 18
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936004BM01L000007
20123936004BM03R002656
20123936008BM03R010186
20123936009IU05L000013
20123936004BM03R001650
20133936035IM01R001601
20133936035IM01R001588
20123936035IU12L000057
20123936046TP01L000331
20123936046TP01L000333
20123936046TP01L000335
20123936042TP08R000204
20123936055AP05R002051
20123936013TP02R000344
20123936013AP02R000466
20123936029VT05L000055
20123936029BM03R005574
20123936029BM03R006621
20123936029BM03R006913
20123936029BM03R002865
20123936008BM03R002741
20123936061TP04R002773
20123936009AP04R001505
20123936056TP02L001240
20123936056TP07R002868
20123936056TP06R000371
20123936027TP02R001638
20123936061TP04R001177
20123936042TP08R002486
20123936046TP01L000069
20123936029BM03R003161
20123936005VT08L000003
20123936048AP04R000377
20123936024TP06R005748
20123936042TP08R003782
20123936055AP05R006382
20123936042TP08R003901
20123936003TP01R007883
20123936042TP08R000390
20123936040TP02R000376
20123936015AP06R000214
20123936024TP06R003549
20123936054TP02R003423
20123936042TP08R002623
20123936052IU03L000008
20123936052IU03L000012
20123936041IU07L000065
20123936041VT11L000001
20123936041IU07L000075
20123936041VT11L000011
20123936041VT11L000013
20123936041IU07L000072
20123936041IU07L000092
20123936041VT11L000022
20123936041IU07L000067
20123936041VT11L000024
20123936029BM03R005630
20123936003TP01R002311
20123936039TP08R006406
20123936003TP01R009272
20123936004BM03R003477
20123936042VT09L000076
20133936035BA01R000002
20123936040TP02R001208
20123936039AP07R003318
20123936054TP02R004334
20123936029TP02R000010
20123936061TP04R000019
20123936056TP07R000384
20123936061TP02L000046
20123936061TP02L000044
20123936061TP02L000048
20123936039TP08R008882
20123936039AP07R005053
20123936028AP02R000781
20123936029BM03R000387
20123936046TP03R001017
20123936061TP04R002814
CERVIÑO CARBALLO ADELINA
CERVIÑO CARBALLO ADELINA
CERVIÑO CRUZ VIRGINIA
CERVIÑO GIL CESAREO
CERVIÑO PORTELA JOSE
CHADRIGO SL
CHADRIGO SL
CHAMORRO TRONCOSO ALFONSO
CHAN IGLESIAS MARIA DOLORES
CHAN IGLESIAS MARIA DOLORES
CHAN IGLESIAS MARIA DOLORES
CHAN URBAN SL
CHANDARCAS PELUQUEIRAS SL
CHAO CAO CAMILO
CHAO CAO CAMILO
CHAPELA BARROS FELISA
CHAPELA FREIRE IVAN
CHAPELA PAREDES MANUEL
CHAPELA PASTORIZA MATILDE
CHAPELA PASTORIZA PONCIANO
CHAPELA RIAL ALFONSO
CHARLIN POMARES ADELAIDA
CHAVES CASAS DIEGO
CHAVES LESTIDO Mª VICTORIA
CHAVES LESTIDO Mª VICTORIA
CHAVES LESTIDO Mª VICTORIA
CHAVES LOBATO JUAN JOSE
CHAZO RIVAS DULCELINA
CHURRASQUERIA EFECTO 2000 SL
CIBALGAR SL
CIBEIRA YEBRA PIMENTEL PABLO
CIDADE FUTURO SL
CIDRO MURAGA ROSANA APARECIDA
CIVEIRA GONZALEZ ISAURA
CLARO RIOS SOLEDAD
CLISO OPTICAL SL
COBELO GOMEZ ESTEBAN
COBIAN VAZQUEZ LEOPOLDO
COBOPAN SL
COCHON CASTRO JESUS
CODESIDO SOMOZA ROSARIO
COEGO OTERO BERNARDO
COLLADO MARTINEZ RICARDO
COLLAZO RODRIGUEZ ANTONIO
COLLAZO SALGUEIRO M LUISA
COLLAZO SALGUEIRO M LUISA
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLLAZO-CARBALLA SL
COLORET BLANCO ELENA NOEMI
COLUNGA FIDALGO MARGARITA
COM PROP GARAJES POL III TORNEIROS BL 24
COMESAÑA FREIRIA ENRIQUE
COMESAÑA GARABATOS MARIA
COMESAÑA MARTINEZ LAUREANO
COMESAÑA PENA JOSE
COMUNICACIONS E INSTALACIONS DE ROMAI
COMUNIDAD PROP DALI
COMUNIDADE DE PROPIET EDIFICIO ALAMEDA
COMUNIDADE PROP RAMON CABANILLAS 208
CON DA GORMA SL
CONDE BANDIN FRANCISCO
CONDE BRUN JOSE MANUEL
CONDE BRUN JOSE MANUEL
CONDE BRUN JOSE MANUEL
CONDE FERNANDEZ ANTONIO
CONDE FERNANDEZ ANTONIO
CONDE RIVAS JOSE
CONDE VEIGA PEREGRINA
CONS UMIA SL
CONSERVAS CHARPO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35167761W
35167761W
53111547Q
35762498M
35884280W
B 27745850
B 27745850
35991429V
35319133B
35319133B
35319133B
B 36486983
B 15402829
35893938T
35893938T
45733067M
78736689F
35286834G
35265659N
35273964Z
35855466F
35445373G
25524770Z
35407649T
35407649T
35407649T
35298306E
35424398M
B 36357952
B 36440311
33196876X
B 36432110
35582265T
67812893S
35507224P
B 60763711
16861654D
35977515H
B 36159994
* 2731898
76863043X
76784424M
33890271R
725819P
44815152C
44815152C
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
B 36274132
35291339R
36123705C
H 36248466
35878388K
35128681E
36077555P
36087456L
B 36364222
H 27703610
H 36533859
H 36452068
B 36255727
35394048S
35476149Y
35476149Y
35476149Y
36061650L
36061650L
35292719R
35928694A
B 36230357
A 36009215
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936024TP06R005102
20123936054TP02R004195
20123936061TP04R001089
20123936010TP08R000221
20123936039TP08R005914
20123936039AP07R001351
20123936028AP02R000882
20123936055AP05R006297
20123936054TP02R002386
20123936008BM03R003197
20123936039AP07R002320
20123936061TP04R002815
20123936015AP06R000984
20123936015AP05R000988
20123936015TP03R002080
20123936056TP02L001266
20123936052VT12L000028
20123936052VT12L000026
20123936008BM03R006454
20123936046TP03R001018
20123936024TP06R007927
20133936035IM01R002243
20123936024TP06R002287
20123936024VT09L000179
20123936024VT09L000152
20123936024VT09L000140
20123936024VT09L000138
20123936024VT09L000089
20123936024VT09L000087
20123936024TP06R001809
20123936024TP06R002289
20133936053ML01L000001
20123936008BM03R009119
20123936008BM03R009283
20123936029BM03R004608
20123936010TP08R000929
20123936010AP08R000405
20123936008BM03R001263
20123936009AP04R001218
20123936004BM03R000853
20123936046TP03R001021
20123936024TP06R000005
20133936024TA01L000017
20123936024ML12L000152
20133936901IM01R000157
20133936901IM01R000159
20123936055AP05R002362
20123936003TP01R004733
20123936009IU05L000034
20123936008BM03R001093
20123936039TP08R004378
20123936004BM03R002943
20123936008BM03R007791
20123936029BM03R004973
20123936029BM03R000007
20123936061TP04R002819
20123936008BM03R006435
20123936008BM03R002908
20123936008BM03R004662
20123936008BM03R007831
20123936029BM03R005898
20123936008BM03R001484
20123936029BM03R001815
20123936056TP06R001508
20123936028AP02R000868
20123936046TP03R000506
20133936901IM01R000168
20123936044TP01R000263
20123936055IV02L000005
20123936029BM03R001550
20123936054TP02R002413
20123936056TP07R000409
20123936056TP07R001638
20123936056TP07R002873
20123936029BM03R005326
20123936029BM03R006662
20123936055AP05R000186
20123936042TP10R002571
CONDE CONDE BASILIA
CONDE DORNA MARIA TERESA
CONDE FONTES SONIA
CONDE GARCIA JOSE
CONDE GONZALEZ CARMEN
CONDE GONZALEZ CARMEN
CONDE RIVAS JOSE
CONFECCIONES CARDIGAN SA
CONGIL MARTINEZ CARLOS
CONGORZA SL
CONSAL MIÑO SL
CONSERVAS CHARPO
CONSTENLA CORTES JAVIER
CONSTENLA CORTES JAVIER
CONSTENLA CORTES JAVIER
CONSTENLA IGLESIAS JOSE
CONSTRUCASA GALICIA SL
CONSTRUCASA GALICIA SL
CONSTRUCCIONES ATRANCO SL
CONSTRUCCIONES BORFAL SL
CONSTRUCCIONES COFERVA
CONSTRUCCIONES COMESAÑA E HIJOS
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES LINO COSTAS SL
CONSTRUCCIONES NECASA RIAS BAIXAS SL
CONSTRUCCIONES NORSEMA
CONSTRUCCIONES NOSELO SL
CONSTRUCCIONES RAFRA SL
CONSTRUCCIONES RAFRA SL
CONSTRUCCIONES RAVALEIRA SL
CONSTRUCCIONES SETADOS SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
CONSTRUHAR SL
CONSTRUNOR ESTRUCTURAS SL
CONSTRUSILVA SL
CONSULTORIA Y FORMACION NIEM SL
CONTENEDORES OMIS SL
CONTENEDORES OMIS SL
CONTRERAS GONZALEZ JOSE MANUEL
CONTRERAS QUIROS TERESA
CONVICASA PROMOCIONES SLU
COOPERATIVA SAN CRISTOBAL
COPAYFA VIVIENDAS SL
COPESENO SL
COPY OPEN SL
CORA TEJO M CARMEN
CORA TEJO M CARMEN
CORBACHO NOGUEIRA JOAQUIN
CORDEIRO BAMBIO MANUEL
CORDEIRO BERMUDEZ OSCAR
CORDEIRO CORDEIRO MANUEL
CORDEIRO GALLEGO JOSE
CORDEIRO GONZALEZ M CARMEN
CORDEIRO NOVAS RODRIGO
CORDEIRO PAREDES ROSA ANA
CORDO MAGARIÑOS MANUEL
CORES OTERO MARIA JOSE
CORES PINTOS MANUEL
CORES SUAREZ JOSE MANUEL
CORRAL DOPAZO JOSE
CORRAL FERNANDEZ DULCE NOMBRE JESUS
CORRALES PIÑEIRO CARMEN
CORREDERA GARCIA JOSE ERNESTO
CORTES GREGORIO MANUEL
COSTA AGRASAR CELSO
COSTA AGRASAR CELSO
COSTA CALVAR EUGENIO
COSTA COSTA BALBINO
COSTA FANDI¥O GERARDO
COSTA GONZALEZ CARMEN
www.bop.depo.es
44091481K
36084621J
35448243E
35340082F
35497134S
35497134S
35292719R
A 36824423
36133725N
B 36192896
B 36530822
A 36009215
16291171H
16291171H
16291171H
35429507P
B 36964906
B 36964906
B 36219400
B 36246775
B 36243053
B 36748671
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36060846
B 36537009
B 36814572
B 36284255
B 15513443
B 15513443
B 36063238
B 36477321
B 36172237
B 36176543
B 15988884
B 36453074
B 94058880
B 36406809
B 36406809
76908651D
35895986R
B 36417780
6300422D
B 36550275
B 36324994
B 36434785
33194489S
33194489S
35426314N
D 10108975
52494356F
35168402E
6834331L
35315288F
53112062W
78735217F
35424196X
77404594A
35365115Q
35462869C
32769477C
33835606F
35302536C
36030635P
35338715C
33199019Z
33199019Z
35090524E
35896381M
34872643C
35981284S
u
Páx. 19
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936061TP04R002816
20123936061TP04R004528
20123936003TP01R008862
20123936024TP05R000466
20123936014AP03R000551
20123936039TP08R008199
20123936015TP03R001827
20123936056TP02L000286
20123936052VT12L000025
20123936052VT12L000027
20123936052VT12L000029
20123936024TP05R000803
20123936024VT09L000151
20123936024VT09L000153
20123936024VT09L000178
20123936024VT09L000180
20123936024VT09L000088
20123936024TP06R001810
20123936024TP06R002288
20123936024VT09L000139
20123936024TP06R006656
20123936004BM03R004162
20123936055AP05R005814
20123936055AP05R004072
20133936901ML01L000002
20123936008BM03R006252
20123936008BM03R009282
20123936017ML10L000022
20123936024TP06R008835
20123936042TP08R000544
20123936008BM03R004036
20123936024TP06R007455
20123936039TP08R008978
20123936053LU05I000001
20123936053LU05I000002
20123936046TP03R001020
20123936029BM03R002944
20123936024TP06R000788
20133936024TA01L000016
20133936901IM01R000158
20123936039TP08R002069
20123936039TP08R002919
20123936039TP08R003289
20123936042IU05L000064
20123936042IU05L000078
20123936042VT12L000030
20123936039AP06R000008
20123936008BM03R001094
20123936024TP06R007929
20123936029BM03R004974
20133936035MT01L000101
20123936042TP10R004647
20123936008BM03R002748
20123936004BM03R001696
20123936008BM03R006903
20123936008BM03R007832
20123936008BM03R007830
20123936056TP07R001568
20123936003TP01R009087
20123936006IV06L000004
20133936901IM01R000169
20133936901IM01R000167
20123936013TP02R002180
20123936061TP04R002841
20123936013TP02R000374
20123936042TP08R003996
20123936029BM03R003042
20123936042TP08R002655
20123936054TP02R000991
20123936048AP04R000633
20123936039TP08R008854
20123936054IU07L000045
20123936054TP02R001241
20123936056TP06R000411
20123936008ML12L000039
20123936056TP06R001578
20123936056TP06R002814
20123936008BM03R002387
CONSERVAS CHARPO
CONSERVAS CHARPO
CONST ARMESTO E HIJOS SL
CONST CIV E IND FDEZ VARELA SL
CONST Y REFORMAS CRENI SL
CONSTENLA EIRIN MARIA NONITA ANGELI
CONSTENLA GARCIA ANA ISABEL
CONSTENLA IGLESIAS JOSE
CONSTRUCASA GALICIA SL
CONSTRUCASA GALICIA SL
CONSTRUCASA GALICIA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES CONSTRUSILVA SL
CONSTRUCCIONES GLEZ VILLARDEFRANCOS
CONSTRUCCIONES GRAÑA SL
CONSTRUCCIONES HORMI-BRICK SL
CONSTRUCCIONES JAVIER LEMOS SL
CONSTRUCCIONES JOAQUIN OTE RO SL
CONSTRUCCIONES MEIRA SL
CONSTRUCCIONES NORSEMA SLUNIPERSONAL
CONSTRUCCIONES PABLO RUIBAL LAFUENTE
CONSTRUCCIONES PETROLIFERAS ISLA MAN
CONSTRUCCIONES PONTEAREAS SL
CONSTRUCCIONES RAVALEIRA SL
CONSTRUCCIONES SILVA Y GONZALEZ
CONSTRUCCIONES XEITEIRO SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS SALNES SL
CONSTRUCCIONES Y VIVIENDAS FRAGA SA
CONSTRUNOR ESTRUCTURAS SL
CONSTRUSILVA SL
CONTENEDORES OMIS SL
CONVICASA PROMOCIONES SL
CONVICASA PROMOCIONES SL
CONVICASA PROMOCIONES SL
CONVICASA PROMOCIONES SLU
CONVICASA PROMOCIONES SLU
CONVICASA PROMOCIONES SLU
CONXEGA CHM SL
COOPERATIVA SAN CRISTOBAL
COPUNTO SCL
CORA TEJO M CARMEN
CORBACHO SAMPEDRO FRANCISCO
CORDEIRO AURINEIDE
CORDEIRO CORDEIRO JOSE
CORDEIRO COSTAS FRANCISCO JAVIER
CORDEIRO FERNANDEZ JOSE MANUEL
CORDEIRO GALLEGO JOSE
CORDEIRO GALLEGO JOSE
CORDO MAGARIÑOS MANUEL
CORDO MENDEZ JOSEFA
CORES OUBIÑA JOSEFA
CORES SUAREZ JOSE MANUEL
CORES SUAREZ JOSE MANUEL
CORNLOWER FRANCOIS YVES
CORRAL BARCA BERNARDINO
CORRAL MARIÑO VIRGINIA
CORRALES PUERTO PEDRO LUIS
CORRALES SOLLA MANUEL
CORREA ALVAREZ PALMIRA
CORREA ALVAREZ VANESSA
CORREA DORADO DOLORES
CORREA ROMERO PALMIRA
CORTEGOSO VILA AMELIA
CORTEÑO LOJO FRANCISCO JOSE
CORTES GREGORIO MANUEL
COSIO RODRIGUEZ YAIZA MARIA
COSTA AGRASAR CELSO
COSTA AGRASAR CELSO
COSTA ALVAREZ BALBINA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
A 36009215
A 36009215
B 32176869
B 36243053
B 36528685
35496899X
72720080Z
35429507P
B 36964906
B 36964906
B 36964906
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36453074
B 36029668
B 36013738
B 36448371
B 36459816
B 36267763
B 36056240
B 36814572
77412907J
B 15961097
B 36055721
B 36063238
B 36336089
B 36119071
B 36496123
B 36496123
B 36268159
A 36107423
B 15988884
B 36453074
B 36406809
B 36417780
B 36417780
B 36417780
B 36417780
B 36417780
B 36417780
B 36268696
6300422D
F 36228096
33194489S
35312817C
39469085G
35881916F
35311667C
76834476D
6834331L
6834331L
35424196X
35862643P
35436286W
35462869C
35462869C
X 0907339N
32428944W
35518288D
48880106T
35855363L
35850699R
76995412Z
35803950B
35497268B
36130945S
36156928P
35338715C
52498865P
33199019Z
33199019Z
35882138E
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP10R000688
20123936029BM03R005606
20123936006ML12L000001
20123936004BM03R001020
20123936013TP02R000395
20123936013TP02R000403
20123936003TP01R004552
20123936008BM03R011286
20123936008BM03R002854
20133936901ML01L000041
20123936021IU05L000026
20123936039TP08R008187
20123936033VT11L000033
20123936029BM03R004290
20133936035IM01R000841
20123936003TP01R002031
20123936024TP06R001028
20123936005ML12L000024
20123936021ML11L000005
20123936029BM02L000006
20123936029BM02L000004
20123936009AP04R001133
20123936029BM03R003202
20123936042TP08R000980
20133936035IM01R001198
20123936008BM03R007683
20123936055AP05R003169
20123936042TP08R003533
20123936049AP07R000417
20133936035IM01R000134
20123936055AP05R005251
20123936042TP08R004302
20123936055AP05R007126
20123936003TP01R007328
20123936039AP06R000090
20123936042TP08R003773
20123936042TP08R003694
20123936042TP08R000961
20123936024TP06R010357
20123936047TP03R000025
20123936029BM03R002042
20123936029BM03R003949
20123936029BM03R006290
20123936029BM03R003311
20123936004BM03R004166
20123936049AP07R002015
20123936049AP06R002026
20123936056TP07R002652
20123936042TP08R003107
20123936055AP05R004130
20123936042TP08R003836
20123936042TP10R006058
20123936039AP07R001092
20123936008BM03R002169
20123936008BM03R007037
20123936039TP08R002548
20123936008BM03R000643
20123936008BM03R005144
20123936049AP06R000901
20123936039TP08R000695
20123936003ML12L000023
20123936055AP05R004372
20123936024TP06R008024
20123936039TP08R005490
20123936008BM03R002311
20123936042TP08R002542
20123936042TP08R002554
20123936042IU03L000176
20123936039AP07R003364
20123936054TP02R002903
20123936039TP08R001049
20123936024TP06R005069
20123936042TP10R004728
20123936029BM03R002276
20123936056TP07R002509
20123936056TP07R002207
20123936056TP07R002156
20123936056TP06R002096
COSTA GONZALEZ MARIA BENEDICTA
COSTA PENA CONCEPCION
COSTA POMBO CARMEN
COSTA RIOBO M DOLORES
COSTAL FERNANDEZ SERVANDO
COSTAL VIDAL SALADINA
COSTAS CANO GUMERSINDA
COSTAS DAVILA JOSE CARLOS
COSTAS ECHEGOYEN MANUEL
COSTAS FERNANDEZ IVAN
COSTAS FIGUEROA BENIGNO
COSTAS GOMEZ MONTSERRAT
COSTAS LAGO ADORACION
COSTAS PORTO MARIA TERESA
COSTAS ROUCO MERCEDES
COSTAS TRIGO JOSE
COSTOYAS RIBEIRO RICARDO
COUSELO CASAL ELISA
COUSO CASTRO FLORENTINA
COUSO CHAPELA CANDIDO
COUSO CHAPELA CANDIDO
COUSO DEL ROO ORLANDO
COUSO SEQUEIROS JESUS
COVAS GONZALEZ SARA
COYA AGUYA BENIGNA
COYA FRANCO DOLORES
CREPO CRUCES CARMEN
CRESPO ALVAREZ ANGEL
CRISTALERIA BISEL SC
CRISTALERIA VAL MIÑOR SL
CRUCES RODRIGUEZ ESPERANZA
CRUCES VALLADAR MARCOS
CU¥A ROUCO EVA MARIA - MOHAMED SADIKI
CUBIERTAS Y FACHADAS EN MADERA SL
CUERO GALICIA SL
CUEVAS DE ANTONIADIS CELIA
CUEVAS SOBRAL ROSA
CUEVAS VAZQUEZ BASILIO
CUNHA MINEIRO MARCIA CRISTINA
CUÑARRO VARELA JOSEFINA
CURRAS BERMUDEZ MARIA BALBINA
CURRAS CURRAS EUGENIO
CURRAS MEIRA MANUEL
CURRAS TENORIO AMABLE
CURTO PRIETO MIGUEL ANGEL
DA COSTA AGRA ISIDRO ANGEL
DA COSTA AGRA ISIDRO ANGEL
DA PONTE GARRIDO JOSE LUIS
DA SILVA ALVES NUNO AGOSTINHO
DA SILVA BARREIRO JOSE CARLOS
DA SILVA CRUZ IVAN
DA SILVA MARTINEZ CRISTINA
DA SILVA PEREZ M ALBA
DACOSTA CANOSA ALFONSO
DACOSTA CANOSA ALFONSO
DACOSTA GOMEZ M LUZ
DACOSTA MAGDALENO FERNANDO
DACOSTA MARTINEZ CARMEN JESUS
DACOSTA MORAIS JOSE ANTONIO
DACOSTA PEREIRA M JOSE
DACUÑA GARRIDO JOSE
DANTAS GONCALVES JULIO ANTONIO
DAPARTE SARANDESES ANA MARIA
DASCA PLANA ARTURO
DASILVA ALMEIDA JOSE ALBERTO
DAVID ARGIBAY ROSA
DAVID FERNANDEZ ISAURA
DAVID LUIS ALBINO
DAVILA SALGADO ELOY
DAWEA ANTHONY JOHN
DCONSER NORTE SL
DE ALBUQUER MOREIRA VAL ALFREDO J
DE AREAS DE SERVICIO SA GEDAS GESTION
DE DIOS SILVA JAVIER
DE JESUS CARVALHO TERESINHA
DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
www.bop.depo.es
35502887H
35299740F
76862257Y
76831901X
9509244D
35510617C
35906015W
36033721N
36174785V
53112640M
35915957P
36113660A
35850408D
36019618P
36021864T
35914895G
44089107Q
35455588F
70571432A
32558492Z
32558492Z
78735882M
35189306L
45024502R
76994427H
5960486J
35536853J
35508375D
E 36408953
B 36769784
35517461X
77006710L
X 4189607L
B 36874675
B 36304525
X 1286355B
35505277Q
35507805Z
X 1650492N
35161488P
78732758D
36029059L
35843616W
35267756Q
7856188D
36000517C
36000517C
45956318H
34627301L
X 4405335F
36166826Q
76914897E
35559456F
35278056N
35278056N
34080297R
35307938V
29705090S
35562764A
36025056H
36107223Y
X 4795866K
44090826X
37694590M
X 4695339G
76886836K
35506185G
76891293Q
34444178E
X 0647722L
B 36347748
X 4335022M
A 36284032
36055533C
B 36443299
B 36443299
B 36443299
B 36443299
u
Páx. 20
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936013TP02R001904
20123936013AP02R001201
20123936013AP02R000809
20123936061TP04R001797
20123936008BM03R008745
20133936035IM01R001227
20123936029BM03R006361
20123936024TP06R000548
20123936029BM07L000113
20123936029BM03R002794
20123936029IU01R012302
20123936029BM03R004622
20123936029BM03R005320
20123936013TP02R000396
20123936039TP08R003638
20123936024TP06R001556
20123936003TP01R002815
20123936029BM03R002650
20123936039ML13L000041
20123936039AP07R004957
20123936042TP08R000366
20123936008BM03R008489
20123936003TP01R006989
20123936055ML12L000017
20123936042TP08R002249
20123936039TP08R000594
20133936035IM01R001919
20123936024TP06R005765
20123936039TP08R004956
20123936010AP08R000928
20123936010TP08R001464
20123936029BM03R001792
20123936029BM02L000005
20123936029BM03R001826
20123936061TP04R001363
20123936024TP06R008170
20123936055AP05R001586
20123936046TP03R001679
20123936054TP02R002440
20123936039AP07R005340
20123936039TP08R005731
20123936008BM03R008831
20123936008BM03R000614
20133936024ML01L000033
20123936055AP05R005594
20123936029BM03R004717
20123936024TP06R008389
20123936039AP07R003809
20123936039TP08R002004
20123936039AP07R005771
20123936039TP08R000362
20123936003TP01R001871
20123936024TP06R005281
20123936024ML12L000128
20123936024TP06R002016
20123936049AP06R000419
20133936039ML01L000036
20123936039ML13L000025
20123936042TP08R003505
20123936029BM03R006511
20123936042TP08R004338
20123936042TP08R000958
20123936008BM03R003454
20123936029BM03R001134
20123936029IU05L000091
20123936042TP10R002155
20123936008BM03R003633
20123936005TP03R000790
20123936005TP04R000801
20123936042TP10R002837
20133936035IM01R000988
20123936056TP06R002592
20133936035IM01R000225
20133936039ML02L000075
20133936035IM01R000726
20123936039TP08R005253
20123936042TP10R000008
20123936024TP06R002975
COSTA ANTUNEZ JULIO MANUEL
COSTA ANTUNEZ JULIO MANUEL
COSTA ANTUNEZ JULIO MANUEL
COSTA BACARO ANA
COSTA DEL RIO MARIA ELENA
COSTA DOCAMPO ALMUDENA
COSTA MARTINEZ VALENTIN
COSTA MATOS JULIO OLEGARIO
COSTA MOREIRA SANDRA
COSTA MOREIRA SANDRA
COSTA MOREIRA SANDRA
COSTA PENA CONCEPCION
COSTA SANTOS DIEGO
COSTAL FERNANDEZ SERVANDO
COSTAS ALONSO MARIA JOSEFA
COSTAS BARREIRO VICTOR MANUEL
COSTAS CRESPO JOSE LUIS
COSTAS GAYO M CARMEN
COSTAS GOMEZ JESUS
COSTAS GOMEZ MONTSERRAT
COSTAS GONZALEZ FRANCISCO
COSTAS IGLESIAS JOSE
COSTAS MARTINEZ URBANO
COSTAS PEREZ BENIGNO
COSTAS PEREZ JOSE IGNACIO
COSTAS RODRIGUEZ JOSE
COSTAS ROUCO MERCEDES
COSTOYA VAZQUEZ ANTONIO
COTO SALGADO ANTONIO
COU¥AGO CORES DAVID
COUÑAGO CORES DAVID
COUSO CHAPELA CANDIDO
COUSO CHAPELA CANDIDO
COUSO CHAPELA DANIEL
COUSO COUSO ADELINA
COUTO BALTAR BEGOÑA
COUTO DO CAMELO MANUEL
COVAS CELTAS SL
COVELO GARCIA ANA MARIA LUISA
COVELO VEIGA DIEGO
COVELO VEIGA DIEGO
COYA CURROS MARIA
COYA OTERO MANUEL
CRACAU DANIELA
CREDIT TUI S-LCRESPO BOUZON NARCISO
CRESPO NAZARA JOSE
CRESPO REY ISABEL
CRESPO REY ISABEL
CRESPO REY JESUSA
CRESPO REY JESUSA
CRESPO ROMAN BERENGUER
CRESPO SOTO JOSE MANUEL
CRESPO SOTO JOSE MARIA
CRESPO TABOADA ISOLINA
CRISTALERIA BISEL SC
CRUCES ALVAREZ IVAN
CRUCES ALVAREZ IVAN
CRUZ DOMINGUEZ ALFONSO
CRUZ PIÑEIRO MANUEL
CUEVAS BUGARIN JOSEFA
CUEVAS VAZQUEZ AMELIO
CURRAS COSTAS MARIA JOSE
CURRAS TENORIO MODESTA
CURRO VIDAL CARMEN
DA CAMERATA AD LIBITUM ASOC JUVENIL
DA CRUZ FONTAN MANUEL
DA CUNHA BARBOSA MANUEL
DA CUNHA BARBOSA MANUEL
DA CUÑA DOSANTOS JUAN
DA PENHA CASTRO ROSANGELA
DA PONTE GARRIDO JOSE LUIS
DA ROCHA CERQUEIRA GOMES PAINCO
DA SILVA LEITE MIGUEL
DA SILVA PEIXOTO JOAO CARLOS
DA SILVA PEREZ M ALBA
DA SILVA SANTOS ALDA MANUELA
DABOUZA FERNANDEZ RAMON
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
43777284G
43777284G
43777284G
35413386X
76808966Y
53172967A
35891448V
76796334R
36158216P
36158216P
36158216P
35299740F
78736696Z
9509244D
35556042C
76990841C
35974884D
35303043K
36153627L
36113660A
35543445G
76830954Y
35804543Y
36083851W
36052037C
35567101Q
36021864T
76812768J
76896480M
35476602E
35476602E
32558492Z
32558492Z
35307972M
76821747E
76867924S
X 0058952A
B 36358687
35930099M
76991478J
76991478J
8731423W
35167121Y
X 9978705V
B 36544781
36050808X
35154704D
35496177R
35496177R
35495371T
35495371T
36020440W
35241152T
35241152T
76784122W
E 36408953
35578528N
35578528N
35929211Z
31103164B
35508208A
35505508V
78735519X
35943220Q
35931748K
G 36162550
35928961V
X 5028101W
X 5028101W
9449048G
X 01812645
45956318H
X 1860555Q
34628033S
X 1928194N
35559456F
X 1582770W
76800081E
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936056TP06R002147
20123936044TP01R001051
20123936039AP07R000093
20123936005TP04R003384
20123936005TP03R003384
20123936054TP02R005708
20123936042TP10R004814
20123936039IV04L000009
20123936005TP04R000846
20123936005TP03R000835
20123936055AP05R005421
20123936054TP02R000787
20123936003TP01R005939
20123936054TP02R002638
20123936008BM03R010461
20123936054TP02R003386
20123936020IV04L000001
20123936003TP01R007699
20123936029BM03R001436
20133936035IM01R001420
20123936042TP08R000391
20133936035IM01R001705
20133936035IM01R001657
20123936003TP01R002330
20123936003TP01R000596
20123936054TP02R004143
20133936035IM01R000785
20123936024TP06R003678
20123936024TP06R009327
20123936055AP05R007744
20123936031TP03R000361
20133936035IM01R001244
20123936039AP07R001786
20123936039TP08R006773
20123936054TP02R002359
20123936050VT08L000022
20123936039AP07R003484
20123936015TP03R001894
20123936037AP03R000402
20123936024TP06R008699
20123936008BM03R010761
20123936029BM03R003112
20133936901IM01R000184
20133936901IM01R000186
20133936901IM01R000182
20123936016TP04R000030
20123936039TP08R004596
20123936013AP02R001292
20123936013AP02R000860
20123936048AP04R002229
20123936039TP08R007868
20123936029BM03R002513
20123936054TP02R003424
20123936003TP01R000798
20123936024TP06R005260
20123936005TP03R000937
20123936005TP04R000948
20123936061TP04R004491
20123936040TP02R000965
20123936040TP02R000520
20123936054TP02R000778
20123936056TP02L000319
20123936056TP06R000430
20133936901IM01R000190
20133936901ML01L000037
20133936901IM01R000200
20133936901IM01R000212
20123936042TP08R000248
20123936042TP08R004220
20123936055AP05R002148
20123936042TP08R002456
20123936039ML13L000150
20123936061TP04R002904
20123936055AP05R002253
20123936042TP10R003630
20123936028AP02R000566
20123936061TP04R002943
20123936039TP08R008272
DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
DE JESUS JAMARDO ALEJANDRO
DE JESUS SANTOS ADELA
DE LA FUENTE GONZALEZ JUAN
DE LA FUENTE GONZALEZ JUAN
DE LA IGLESIA BLANCO BENITO
DE LORENZO FERNANDEZ SALADINA
DE LOS ANGELES MARTINEZ DAVID
DE LOS SANTOS SEGURA BENITA
DE LOS SANTOS SEGURA BENITA
DE MARQUES OLIVEIRA BARROS LUIS
DE MELO DACUÑA BELMIRA BEBIANA
DE OCA CANCELA JAIME
DE OLIVEIRA MARQUES RUI MANUEL
DE PEROY LORENZO FCO DE
DE SA LORENZO LUCILIA DE JESUS
DE SOUSA RODRIGUES CARLOS
DE VICENTE VELO RAFAEL
DEL RIO PEQUEÑO BENITO
DELGADO PRADEL VICTOR MANUEL
DELYSTER CB
DEMOLICIONES Y DESAMIANTADOS GALICIA
DEMOLICIONES Y DESAMIANTADOS GALICIA
DENEGRI MELINA
DENIS CARNEIRO JACINTO
DESARROLLO INMOB IGLESIAS ACEVEDO SL
DEWAELE MAUREEN MARIA MAGDALENA
DEZA VISION SA
DEZALFRI
DG CENTER ATLANTICO SL
DI MARCO PATRICIO MAXIMILIANO
DIAS BORGES DE OLIVEIRA ANA RUTE
DIAS LARIO CANDIDO ALBERTO
DIAS LARIO CANDIDO ALBERTO
DIAZ ARAUJO JUAN CARLOS
DIAZ ARTIME ELOY RAMON
DIAZ BRAOJOS JOSE MANUEL
DIAZ CAMPOS MANUEL
DIAZ CASAL AGUSTIN
DIAZ DIEGUEZ MANUEL
DIAZ DURAN JOSE
DIAZ ESTEVEZ ROSARIO
DIAZ FERNANDEZ JOSE
DIAZ FERNANDEZ JOSE
DIAZ FERNANDEZ JOSE
DIAZ MARAÑIS ROSA
DIAZ MARTINEZ LAURENTINA
DIAZ PEREZ MARIA CONCEPCION
DIAZ PEREZ MARIA CONCEPCION
DIAZ RODRIGUEZ DAVID
DIAZ SANCHEZ JOSE RICARDO
DIAZ SANTOME EMILIO
DIEGUEZ ALONSO MARIA FLOR
DIEGUEZ DIAZ NATALIA
DIEGUEZ HERMIDA M ISABEL
DIEGUEZ OTERO FERNANDO
DIEGUEZ OTERO FERNANDO
DIESTE REY JOSE
DIGARCON PONTEVEDRA SL
DINIS FANDIÑO HONORIO SERGIO
DINIZ SOBRAL TEOFILO
DIOS CALDELAS BENITA
DIOS CALDELAS BENITA
DIOS DACOSTA JOSE FRANCISCO
DIOS IGLESIAS JOSE FERNANDO
DIOS IGLESIAS JUAN JESUS
DIOS RAMOS RAMON
DIOS SUAREZ ALICIA DE
DISTRIBUCIONES MOROY SL
DIVISION FRIO INDUSTRIAL SL
DIZ BOLAÑO SECUNDINO
DIZ FERNANDEZ JOAQUIN MANUEL
DIZ FONTAN FRANCISCA
DIZ FREIRIA FRANCISCO
DIZ MOREIRA FABIO
DIZ PAZ JUAN MANUEL
DIZ PORTAS MARIA
DIZ RODRIGUEZ ESPERANZA
www.bop.depo.es
B 36443299
35428287F
X 0068692Z
35415044N
35415044N
35227006E
35554105S
76905326L
35598594E
35598594E
X 1681573C
35566417E
35992744K
X 4445624T
5883471W
77000151S
X 3712685W
285476T
35273716L
52860396W
E 36537728
B 27751031
B 27751031
X 1493197Z
76977569L
B 36429041
X 2596592F
A 36341436
B 36491421
B 36976132
X 1574332M
X 7552861Y
X 0544716F
X 0544716F
44447404L
35305792X
36126386X
32107186Z
35988886G
44088936Y
35167097M
35189890M
35985796L
35985796L
35985796L
76795777L
35495917V
36066355D
36066355D
35577968G
36132771R
35855357J
34901493M
77408975Z
32664558G
35456345M
35456345M
35330051G
B 36283588
76930357A
36072133Z
33277945G
33277945G
35465553J
35453838M
35448520T
35389116M
35502882J
B 36466043
B 36632073
14520045F
35551887M
10753490R
35568894S
77400944X
35455377A
35383313K
35539301T
u
Páx. 21
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936029BM03R005811
20123936001TP12R001309
20123936054TP02R002264
20123936008BM05L000178
20123936049AP07R000897
20123936054TP02R005689
20123936040TP02R000469
20123936061TP04R000680
20123936055AP05R004924
20123936029BM03R001013
20123936055AP05R004827
20123936042TP08R002860
20123936034TP04R000486
20123936004BM03R003039
20123936039TP08R005795
20123936055AP05R001885
20123936008BM03R007397
20123936029BM03R001037
20123936056TP06R002449
20123936044TP01R001360
20123936044TP01R000463
20123936044TP01R001736
20123936039TP08R001730
20123936003TP01R005472
20133936035IM01R001045
20123936005TP03R001279
20123936005TP04R001290
20123936003TP01R008331
20133936035IM01R000252
20123936024TP06R004793
20123936024TP06R001899
20123936029BM03R006484
20123936039TP08R008346
20123936029BM03R002671
20123936029BM03R000339
20123936061TP04R003994
20123936008IV03L000002
20123936029BM03R000561
20133936005ML01L000029
20123936013TP02R000433
20123936054TP02R004248
20123936054TP02R004144
20123936031TP03R000113
20123936042TP08R000010
20123936055AP05R006300
20123936055AP05R007345
20123936054TP02R002528
20123936039TP08R000532
20123936042TP10R005400
20133936901IM01R000187
20133936901IM01R000183
20133936901IM01R000185
20123936008BM03R009946
20133936035IM01R002306
20123936029BM03R003889
20123936039AP07R000992
20123936054TP02R002961
20123936004BM03R004805
20123936039AP07R002428
20123936008BM03R002605
20123936042TP10R000139
20123936003TP01R000797
20123936042TP10R005277
20123936042TP08R002877
20123936046TP03R002124
20133936061ML01L000007
20123936061TP04R000882
20123936003TP01R004710
20123936061TP04R004976
20123936039TP08R005060
20123936056TP02L001299
20123936056TP07R000428
20133936901IM01R000191
20133936901IM01R000201
20123936004BM03R001190
20133936901IM01R000216
20123936042TP08R000828
20123936039TP08R002943
DACASA BOUZON SERAFIN
DACASA MARTINEZ MANUEL
DACOSTA GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
DACOSTA MAGDALENO FERNANDO
DACOSTA MORAIS JOSE ANTONIO
DACUÑA MARTINEZ JOAQUIN
DAFONTE FONTAN OLIMPIO
DAFONTE SANCHEZ JOSE MANUEL
DAGA MIRAZ MIGUEL
DANCIN SALITRE SL
DANTAS GONÇALVES JULIO ANTONIO
DAVID VIDAL ALFONSO
DAVID VIDAL VIRGINIA
DAVILA DAVILA AURELIANO
DCONSER NORTE SL
DE ARAUJO YACOME CANDIDO
DE CESERO DE BONA GIACOMO
DE DIOS SILVA JAVIER
DE JESUS CARVALHO TERESINHA
DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
DE JESUS CARVALHO TEREZINHA
DE JESUS JAMARDO ALEJANDRO
DE JESUS SANTOS ADELA
DE LA IGLESIA CURTY FELIPE
DE MACEDO PINTOS RIOS JORGE MANUEL
DE MELO CARLENE EVANGELISTA
DE MELO CARLENE EVANGELISTA
DE OCA CANCELA JAIME GUILLERMO
DE OLIVEIRA ALVES CARLOS MANUEL
DE OLIVEIRA OURO MARIA SOLEDAD
DE OLIVEIRA OURO MARIA SOLEDAD
DE SA CORDEIRO CARLOS BENEDICTO
DE SOUSA FERREIRA GABRIELA MARIA
DEL OJO LOPEZ MIGUEL
DEL RIO ARGIBAY JOSE
DEL RIO CASCALLAR JOSE
DEL RIO CURRAS RICARDO
DELGADO ARBELO ANTONIO
DELGADO FERNANDEZ EUGENIO
DENITA MENDEZ MARIA
DESARR INMOB IGLESIAS ACEVEDO SL
DESARROLLO INMOB IGLESIAS ACEVEDO SL
DESARROLLO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
DESTILERIAS DEL CONDADO SL
DG CENTER ATLANTICO SL
DG CENTER ATLANTICO SL
DIAS MARIA DA CONCEIÇAO
DIAZ BRAOJOS JOSE MANUEL
DIAZ CASAL AGUSTIN
DIAZ FERNANDEZ JOSE
DIAZ FERNANDEZ JOSE
DIAZ FERNANDEZ JOSE
DIAZ FONTAN JOSEFA
DIAZ GARCIA ESPERANZA
DIAZ MARTINEZ JULIO
DIAZ MARTINEZ LAURENTINA
DIAZ MARTINEZ LORENZO
DIAZ PAZOS VALENTIN
DIAZ SANCHEZ JOSE RICARDO
DIAZ SANTOME RAQUEL
DIAZ VIDAL ROSA MARIA
DIEGUEZ DIAZ NATALIA
DIEGUEZ GONZALEZ MARIA TERESA
DIEGUEZ GREGORES GENEROSA
DIEJUD SL
DIESTE LOUZAN RAFAEL
DIESTE SEOANE TRINIDAD
DIEZ SECO EUGENIO
DIHERPA SL
DINIZ CARLOS OBDULIA
DIOS CALDELAS BENITA
DIOS CALDELAS BENITA
DIOS DIOS MERCEDES
DIOS IGLESIAS JUAN JESUS
DIOS OTERO JOSE
DIOS TORRES DIDIER ERIC
DISTRIBUCION Y SUMINISTROS DE SISTEMAS
DIZ FERNANDEZ MANUEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35967422E
35765005M
36159656E
35307938V
35562764A
35543405X
35341515Z
35449994W
35561321D
B 36026524
X 4795866K
35526022S
35514818N
35151399Q
B 36347748
A 64649510
X 0164622B
36055533C
B 36443299
X 1897644Y
X 1897644Y
35428287F
X 0068692Z
35875140Q
X 7620271A
X 5890386V
X 5890386V
35992744K
X 4656160V
76821471E
76821471E
35277642N
35582692J
78735257R
35190033X
35401008Y
35275674E
78378619R
33245689V
1300135Z
B 36429041
B 36429041
B 82116989
B 36046316
B 36976132
B 36976132
7378605K
36126386X
35988886G
35985796L
35985796L
35985796L
78732331L
5098039C
35894684X
35495917V
35523644Y
35169056D
36132771R
78737231C
32633088K
77408975Z
36064355X
35507527N
B 36135523
35431536J
35470169Y
11508204Q
B 36157543
36058262N
33277945G
33277945G
35442991Z
35448520T
53112794K
35464750S
B 36489466
35564441R
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP08R000210
20123936055AP05R001704
20123936005TP04R000678
20123936010TP08R001022
20123936008BM03R010899
20123936008BM03R007196
20123936055AP05R003641
20123936044TP01R001090
20123936054TP02R002142
20123936039TP08R001185
20123936013TP02R000448
20123936034TP04R002259
20123936014AP03R000356
20123936056TP02L001302
20123936056TP07R000431
20123936042TP08R001422
20123936055AP05R005504
20123936013TP02R000465
20123936034TP04R000518
20123936013AP02R000833
20123936039AP07R000407
20123936013TP02R000488
20123936039TP08R005027
20123936008BM03R005387
20123936003TP01R004354
20123936049ML12L000061
20123936049AP07R001336
20123936049AP06R001342
20123936054TP02R005904
20123936013TP02R000522
20123936039TP08R003177
20123936039AP07R005380
20123936039TP08R006258
20123936039AP07R006173
20123936055AP05R007337
20123936003TP01R005602
20123936044TP01R000333
20123936013TP02R000530
20123936049AP06R001640
20123936049AP07R001633
20123936061TP04R001179
20123936042TP10R002643
20123936056TP02L000323
20123936056TP06R000434
20123936039AP01L000052
20123936042TP10R000016
20123936003TP01R009607
20123936055ML12L000047
20123936027TP02R000309
20123936055AP05R003731
20133936035IM01R000554
20123936013AP02R001335
20123936049AP06R000242
20123936042TP08R004096
20123936001TP16R000337
20123936001TP12R000361
20123936008BM03R005891
20123936013AP02R000662
20133936035IM01R001028
20133936035IM01R000254
20123936039TP08R002485
20123936040AP03R000643
20123936040TP02R000948
20123936042TP08R000506
20123936042TP08R000463
20123936024TP06R008481
20123936013TP02R000573
20123936049TP01L000007
20133936901ML01L000039
20123936009AP04R001271
20123936024TP06R005271
20123936061TP04R000092
20123936004BM03R002437
20123936047TP03R000669
20133936049ML01L000024
20123936039AP07R003339
20123936054TP02R003336
20123936003TP01R005396
DIZ RODRIGUEZ MANUEL
DIZ SOLLEIRO MANUEL
DOCE ALVAREZ MARCIAL
DOESTE AVILES JUAN JOSE
DOMARCO PIÑEIRO RAUL
DOMINGO PEREZ FRANCISCO
DOMINGUES FERNANDO ANTONIO
DOMINGUEZ ABREU FRANCISCO
DOMINGUEZ ALONSO JOSE FELICIANO
DOMINGUEZ ALONSO KATHERINE
DOMINGUEZ ALONSO LEONOR
DOMINGUEZ ALONSO MONICA
DOMINGUEZ ALVAREZ CONSTANCIA
DOMINGUEZ BARREIRO MERCEDES
DOMINGUEZ BARREIRO MERCEDES
DOMINGUEZ BARROS ERNESTO
DOMINGUEZ BUGALLO CARMEN
DOMINGUEZ CASTILLO PERFECTO
DOMINGUEZ CERDEIRA CELIA
DOMINGUEZ COSTAL SARA
DOMINGUEZ COSTAS ROSA
DOMINGUEZ CUEVAS M PALMIRA
DOMINGUEZ DOMINGUEZ EMILIO
DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE
DOMINGUEZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL
DOMINGUEZ FARIÑAS JOSE LUIS
DOMINGUEZ FERNANDEZ DOMINGO
DOMINGUEZ FERNANDEZ DOMINGO
DOMINGUEZ FERNANDEZ JOSE
DOMINGUEZ FERNANDEZ MANUEL
DOMINGUEZ FERNANDEZ SERAFIN
DOMINGUEZ FERNANDEZ SERAFIN
DOMINGUEZ FIGUEROA CRUZ MARIA
DOMINGUEZ FIGUEROA CRUZ MARIA
DOMINGUEZ FREIJIDO RAMON
DOMINGUEZ GARCIA ALFONSO
DOMINGUEZ GARCIA JOSE
DOMINGUEZ GOMEZ SALVINO
DOMINGUEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO
DOMINGUEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO
DOMINGUEZ GONZALEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ GONZALEZ ROSA
DOMINGUEZ LISTE JACOBO
DOMINGUEZ LISTE JACOBO
DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
DOMINGUEZ MARTINEZ MARIA DEL MAR
DOMINGUEZ MENDEZ DELIO
DOMINGUEZ MONTES SAMUEL
DOMINGUEZ MUÑIZ JUAN
DOMINGUEZ OLIVARES MARIO
DOMINGUEZ PENA PABLO ENRIQUE
DOMINGUEZ PEREZ JOSE
DOMINGUEZ PEREZ MANUEL
DOMINGUEZ PEREZ SALVADOR
DOMINGUEZ PINTELOS DOLORES
DOMINGUEZ PINTELOS DOLORES
DOMINGUEZ PRADO BEATRIZ
DOMINGUEZ RIVERA MANUEL
DOMINGUEZ ROMERO JOSE LUIS
DOMINGUEZ ROMERO JOSE LUIS
DOMINGUEZ SALGADO ISABEL
DOMINGUEZ SANTISO MANUEL
DOMINGUEZ SANTISO MANUEL
DOMINGUEZ TRONCOSO CARMEN
DOMINGUEZ TRONCOSO MANUEL
DOMINGUEZ VAZ MIGUEL
DOMINGUEZ VILAR EUSEBIO
DOMPROPER SL
DONIS SANZ FRANCISCO JAVIER
DONIZ GONZALEZ ANGEL
DOPAZO MONTOTO FLORENTINA RA
DOPAZO SANDE MARIA TERESA
DOPAZO SOAGE ANA BELEN
DOPORTO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN
DOS ANJOS AVELINO
DOS ANJOS AVELINO
DOS SANTOS CARNEIRO FERNANDO JORGE
DOUTEIRO JOSE ANTONIO
www.bop.depo.es
35508194N
35541070K
76814245H
35406336K
34918060N
D 10114577
X 5157646B
76861937P
35571300Y
35569086T
35960812J
44010298M
35792582M
35239052Q
35239052Q
35505701A
35562432Q
35206455X
35781888Y
32620534W
77006731V
76890301J
35497211T
5839106G
35988100T
34875910K
35989428V
35989428V
35529188F
35786466F
35548170Z
35548170Z
35570340N
35570340N
18342477T
36057567F
33037884V
50669938H
36151834C
36151834C
36139539F
76899579E
35476666V
35476666V
35555565A
76897300C
76774427J
77009069D
35368761M
35543071K
36081159R
35935954H
35530391Z
35504331J
34872053M
34872053M
53172940E
76888874N
36065857V
36065857V
35522444W
35414535D
35414535D
35879912G
35508460W
2756005AF
35909832R
B 36064509
12704827H
36011191E
76452760R
35473259Z
52499527A
35288019Q
X 0096767Y
X 0096767Y
X 6330874D
X 1776311K
u
Páx. 22
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936055AP05R006647
20123936055AP05R002795
20123936044TP01R001605
20123936042TP10R003631
20123936029BM03R006439
20123936029BM03R002093
20123936061TP04R000094
20123936061TP04R002928
20123936055AP05R008060
20123936024TP06R003987
20123936017VT11L000011
20123936008BM03R008589
20123936005TP03R000667
20123936046TP03R001728
20123936008BM03R000009
20123936010AP08R000583
20123936054TP02R003994
20123936039TP08R005200
20123936054TP02R002826
20123936014AP03R000387
20123936056TP02L000322
20123936056TP06R000433
20123936040AP03R000641
20123936061TP04R002949
20123936013TP02R000463
20123936013TP02R000472
20123936044TP01R000189
20123936039TP08R006361
20123936008BM03R005263
20123936013TP02R000504
20123936004BM03R004376
20123936039ML12L000186
20123936042TP10R002581
20123936013TP02R000526
20123936039TP08R006964
20123936061TP04R001093
20123936013TP02R000539
20123936049AP06R001716
20123936049AP07R001707
20123936039TP08R008176
20123936042TP10R003731
20123936042TP08R003268
20123936056TP02L001303
20123936056TP07R000432
20123936039TP08R006315
20123936039AP07R002602
20123936003ML11L000086
20123936039TP08R003430
20123936003TP01R009595
20123936049AP07R000241
20123936039TP08R000879
20123936042IU08L000128
20123936040TP02R000940
20123936042TP08R002521
20123936039TP08R006580
20123936042TP08R000452
20123936027TP02R000324
20123936039TP08R003613
20123936039AP07R005486
20123936003TP01R000971
20123936049TP01L000008
20123936003TP01R005400
20123936024TP06R003162
20123936024TP06R005200
20123936039AP07R003340
20123936054TP02R003335
20123936024TP06R003205
20123936042TP10R006323
20123936042TP10R004240
20123936039TP08R002914
20123936003ML12L000076
20123936039TP08R009109
20123936027TP02R001277
20123936021IU08L000096
20123936039ML13L000082
20123936005TP04R004239
20123936042TP08R001086
20123936003TP01R009376
DIZ FREIRIA FRANCISCO
DIZ FREIRIA FRANCISCO
DIZ MAGAN DANIEL ALBERTO
DIZ MOREIRA JULIO
DIZ OTERO DOLORES
DIZ OTERO HELIODORO
DIZ OZORES SUSANA
DIZ PEREZ LUIS
DLIMA ABDELAZIZ MOUNTACIR
DOBARRO FUCIÑOS FELISINDO
DOBARRO PRESAS AURELIO
DOCAMPO PEQUEÑO JOSEFA
DOCE ALVAREZ MARCIAL
DOCE GONZALEZ MANUEL
DOCIO MALVIDO JAVIER
DOESTE AVILES JUAN JOSE
DOMINGUEZ ACUÑA ROGELIO
DOMINGUEZ ALONSO FRANCISCO
DOMINGUEZ ALVAREZ JOSE
DOMINGUEZ ALVAREZ MELCHOR HR
DOMINGUEZ BARREIRO MERCEDES
DOMINGUEZ BARREIRO MERCEDES
DOMINGUEZ BUCETA ROGELIO
DOMINGUEZ CARBALLA JOSE
DOMINGUEZ CASTILLO PERFECTO
DOMINGUEZ CENDON EUGENIO
DOMINGUEZ CHAZO FRANCISCO
DOMINGUEZ COSTAS ROSA
DOMINGUEZ DACUÑA JOSE ANTONIO
DOMINGUEZ DOMINGUEZ LEONOR
DOMINGUEZ ENTENZA JOSE
DOMINGUEZ FARIÑAS JOSE LUIS
DOMINGUEZ FERNANDEZ JOSE CARLOS
DOMINGUEZ FERNANDEZ MANUEL (HOS)
DOMINGUEZ FERNANDEZ PELUQUEROS SL
DOMINGUEZ GONZALEZ HUMBERTO
DOMINGUEZ GONZALEZ MANUEL
DOMINGUEZ GONZALEZ TELMO
DOMINGUEZ GONZALEZ TELMO
DOMINGUEZ GONZALEZ TELMO
DOMINGUEZ GONZALEZ TELMO
DOMINGUEZ GROBA CONSUELO
DOMINGUEZ LISTE JACOBO
DOMINGUEZ LISTE JACOBO
DOMINGUEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN
DOMINGUEZ MARTINEZ JOSE LUIS
DOMINGUEZ PALMAS MATILDE INES
DOMINGUEZ PEREIRA DARIO
DOMINGUEZ PEREIRA JESUS
DOMINGUEZ PEREZ MANUEL
DOMINGUEZ PRADO RAMON
DOMINGUEZ PREGO MARIA CRISTINA
DOMINGUEZ REBOLO ROGELIO
DOMINGUEZ RODRIGUEZ JOSE JUAN
DOMINGUEZ SALGADO AMPARO ISABEL
DOMINGUEZ SEBASTIAN MODESTO
DOMINGUEZ URCELA CARMEN
DOMINGUEZ VARELA CARMEN
DOMINGUEZ VARELA CARMEN
DOMINGUEZ VAZQUEZ MANUEL
DOMPROPER SL
DON CONGELADOS RIA SL
DON VAQUERO SPORT WEAR SL
DONSION MARISA
DOS ANJOS AVELINO
DOS SANTOS CARNEIRO FERNANDO JORGE
DOUROTAMEGA SL
DOVAL FERNANDEZ ANTONIO
DOVAL FREIRE ALVARO
DOVAL JIMENEZ ENRIQUE
DOVAL SEGURA BLANCA
DOVAL TAPIA DANIEL
DOZO PADIN CARMEN
DROTERRA PROMOCIONES SL
DUARTE DOMINGUEZ PABLO
DUARTE GIL SECUNDINO
DUO LOPEZ SC
DURAN AMORES ANA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35568894S
35568894S
35472086Z
77400943D
D 29100336
35275657M
35470750N
35886302T
77549869X
34533439C
9935364P
35312496K
76814245H
35420767P
35300154F
35406336K
35530919J
76887821V
28220761Z
35792251L
35239052Q
35239052Q
35364531F
35425063A
35206455X
35814406W
35436297J
77006731V
76898114Y
35509829Z
35260763S
34875910K
32628309A
35786466F
B 36188886
36139539F
2524168X
35544589K
35544589K
35544589K
35544589K
35503542Y
35476666V
35476666V
35555565A
36081483A
36068463R
35498877X
35971599J
35530391Z
35498698S
35553836E
35364531F
13962251D
35522444W
35506474V
35439120F
35529974B
35529974B
47434303T
B 36064509
B 36791432
B 15443120
16478298V
X 0096767Y
X 6330874D
B 32379711
35431895G
8901921R
35568060D
51108083J
36142730R
35368435R
B 36947877
35556016V
35431031Z
G 36560712
36098647D
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936039AP07R004163
20123936055AP05R006574
20123936021IU08L000001
20123936039AP07R005694
20123936039TP08R008923
20123936039AP07R005091
20123936005TP03R004238
20123936003TP01R002260
20123936042TP08R004212
20123936003TP01R008596
20123936042TP10R003899
20123936013AP02R001382
20133936035IM01R002105
20123936042VT09L000073
20123936009AP04R001501
20123936061TP04R002183
20123936039TP08R003940
20123936039AP07R000841
20123936008BM03R004729
20123936042TP10R005374
20123936029BM03R006797
20123936004BM03R003641
20123936039AP07R000901
20123936039TP08R004004
20133936056TG01R000081
20123936055ML11L000055
20123936039TP08R008097
20123936039TP08R009165
20123936039AP07R003082
20123936039TP08R001461
20123936055AP05R007473
20123936049AP06R001098
20123936024VT12L000092
20123936024TP06R000010
20123936003TP01R007876
20123936044TP01R001193
20123936051TP01L000073
20123936055AP05R004826
20123936055AP05R005136
20123936008BM03R004490
20123936041IU10L000044
20123936041IU10L000061
20123936041IU10L000022
20123936041IU10L000010
20123936041IU10L000050
20123936041IU10L000038
20123936041IU10L000081
20123936041IU10L000072
20123936041IU10L000055
20123936041IU10L000069
20123936041IU10L000014
20123936041IU10L000042
20123936041IU10L000006
20123936041IU10L000066
20123936041IU10L000028
20123936041IU10L000012
20123936041IU10L000024
20123936041IU10L000075
20123936041IU10L000008
20123936041IU10L000026
20123936041IU10L000031
20123936041IU10L000020
20123936029BM03R006358
20123936039AP07R004172
20123936005TP04R001277
20123936005TP03R001266
20123936039AP07R001744
20123936039TP08R006734
20123936039AP07R005547
20123936039TP08R007326
20123936039IV04L000005
20123936039TP08R000768
20123936039AP07R005801
20133936035IM01R001051
20123936046TP01L000197
20123936005TP03R004172
20123936008BM03R005058
20123936013AP02R000796
DOVAL JIMENEZ ENRIQUE
DREAM BEACH TUI SL
DROTERRA PROMOCIONES SL
DUALCA PORRIAO SL
DUARTE DOMINGUEZ PABLO
DUARTE DOMINGUEZ PABLO
DUARTE GIL SECUNDINO
DUERO NATURAL SL
DULOTEMA SL
DURAN ALVAREZ JAVIER
DURAN BARREIRO JESUS
DURAN COUSI¥O PURIFICACION
DURAN DOMINGUEZ JOSE
DURAN FERNANDEZ HERMINIO
DURAN GROVA JOSE
DURAN MOS NIKOL
DURAN PAMPILLON JOSE
DURAN PAMPILLON JOSE
DURAN PEPE
DURAN PEREZ ALBERTO
DURAN RIOBO MANUEL ANTONIO
DURAN SANTACLARA NATIVIDAD
DURAN SEQUEIROS FERNANDEZ RAFAEL
DURAN SEQUEIROS FERNANDEZ RAFAEL
DURO FERNANDEZ MANUELA
DUVAL DUVAL ISAAC
DUVAL GOMEZ EUSEBIO
DUVAL SALAZAR RAMON OVIDIO
DUVAL SALAZAR RAMON OVIDIO
EBANISTERIA -CARPINTERIA CELTA SL
ECH CHORFI MOHAMED
EL PALENQUE DE SALCEDA SL
ELECTRICIDAD SENRA SL
ELECTRICIDAD SENRA SL
ELECTRO ELEVA SL
ELECTROFONCA
ELEVENCA ELECTROCOMUNICACIONES SL
EMBARCACIONES NAUTIPOL SL
EMBUTIDOS Y JAMONES LA TRADICION SL
ENTENZA SANTOME JOSE AGUSTIN
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EREMO SISTEMAS ENERGETICOS SL
ERGOFIT SL
EROSA LOPEZ TRINIDAD
EROSA LOPEZ TRINIDAD
ESCUDERO JIMENEZ DIEGO
ESCUDERO JIMENEZ DIEGO
ESCUDERO JIMENEZ NICOLAS
ESCUDERO JIMENEZ OSCAR JAVIER
ESCUDERO JIMENEZ PEDRO
ESCUDERO JIMENEZ PEDRO
ESCUDERO JIMENEZ PEDRO
ESP CELA MIREILLE GANTIER
ESPECTACULOS BARRANTES SL
ESPERON MAGARIÑOS JOSE
ESPI CRESPO BERNARDO
ESPI¥EIRA ALVAREZ FRANCISCO
www.bop.depo.es
35568060D
B 94001351
B 36947877
B 36353704
35556016V
35556016V
35431031Z
B 82156936
B 36541068
76988546W
76912717G
35788885B
36057534C
35849679Q
34569888Z
35484157X
35495392K
35495392K
D 00000034
36071139D
76830901E
52496597V
35551562W
35551562W
35340987S
35609707A
35568044Q
76899449F
76899449F
B 36278851
X 0865731B
B 36443885
B 36519155
B 36519155
B 36354090
B 36385805
B 36354074
B 36507788
B 36505915
73240979D
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36537744
B 36890978
35448823G
35448823G
35562713K
35562713K
11939625A
35568151P
11686055P
11686055P
11686055P
X 1808823B
B 36025237
76854424Q
1207259N
36095027T
u
Páx. 23
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936013AP02R001386
20123936008BM03R004728
20123936034TP04R000608
20123936034TP04R002317
20123936029BM03R004000
20123936039AP07R004872
20123936039TP08R008134
20123936039TP08R000128
20123936055AP05R002937
20123936055AP05R007373
20123936055AP05R005522
20123936042TP08R004303
20123936029BM03R000590
20123936044TP01R001449
20123936015TP03R002503
20123936029BM03R005383
20123936029IU05L000044
20133936024ML01L000014
20123936049AP07R001094
20123936054TP02R002271
20123936003TP01R004214
20123936048AP04R002411
20123936039TP08R005790
20123936008VT09L000020
20123936008VT03L000219
20123936003TP01R001679
20123936055VT05L000003
20123936008BM03R001448
20123936041IU10L000016
20123936041IU10L000032
20123936041IU10L000027
20123936041IU10L000025
20123936041IU10L000013
20123936041IU10L000023
20123936041IU10L000007
20123936041IU10L000011
20123936041IU10L000009
20123936041IU10L000005
20123936041IU10L000065
20123936041IU10L000079
20123936041IU10L000073
20123936041IU10L000070
20123936041IU10L000059
20123936041IU10L000045
20123936041IU10L000041
20123936041IU10L000051
20123936041IU10L000043
20123936041IU10L000067
20123936039TP08R003354
20133936005ML01L000032
20123936002TP02R000345
20123936039TP08R007929
20123936039TP08R007313
20123936039AP07R002396
20123936039AP07R002296
20123936039TP08R006731
20123936039AP07R001748
20123936039TP08R000115
20123936039AP07R002316
20123936039TP08R001984
20123936003TP01R004688
20123936046TP01L000196
20123936046TP03R002099
20123936005TP04R004173
20123936028AP02R000825
20123936005TP04R002924
20123936002TP02R000273
20123936013AP02R001394
20123936042TP08R000065
20123936004BM03R002576
20123936034TP04R002189
20123936008BM03R011510
20123936049AP06R001569
20123936049AP07R001562
20133936035IM01R001427
20123936001TP16R000949
20123936055AP05R000720
20123936031TP03R000532
DURAN EIRO VALENTIN
DURAN PEPE
DURAN PEREZ PALMIRA
DURAN ROCHA JORGE MANUEL
DURAN VILLAVERDE EUGENIO
DUVAL GOMEZ EUSEBIO
DUVAL JIMENEZ ANTONIO
DUVAL JIMENEZ ENRIQUE
DUVAL SALAZAR EUGENIO
DUVAL SALAZAR MANUEL
DUVAL SALAZAR MANUEL
EBANO DEL TEA SL
EIDON ROSENDO M VIRGINIA
EIRAS E IGLESIAS SL
EIRAS MESEGO MANUEL
EIROA COSTAS MANUEL
EIROA COSTAS MANUEL
EL MANSOURI AZIZ
EL PALENQUE DE SALCEDA SL
ELECTRO ENFER SL
ELECTROMECANICA BAYONA SL
ELSOM JENNIFER ZELLA
EMAMIÑO SL
EMPROVIALT SL
EMPROVIALT SL
ENCOFRA GRUPO CMME SL
ENRIQUEZ MARTINEZ RITA LOURDES
ENTENZA CHAPELA JULIO
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
EPOCA SL EDIFICACIONES PROMOCIONES Y
ERGOFIT SL
ESBEAL DE AROSA SL
ESCUDEIRO FRAGA OLGA
ESCUDERO JIMENEZ ANTONIO
ESCUDERO JIMENEZ ANTONIO
ESCUDERO JIMENEZ ANTONIO
ESCUDERO JIMENEZ ANTONIO
ESCUDERO JIMENEZ DIEGO
ESCUDERO JIMENEZ DIEGO
ESCUDERO JIMENEZ NICOLAS
ESCUDERO JIMENEZ OSCAR JAVIER
ESCUDERO JIMENEZ PEDRO
ESCUDERO SALGUEIRO GLORIA
ESPECTACULOS BARRANTES SL
ESPECTACULOS BARRANTES SL
ESPERON MAGARIÑOS JOSE
ESPERON ROMAY CARMEN
ESPERON SILVA JESUS
ESPERON SOUTO CARLOS
ESPI¥EIRA GONZALEZ JOSE MARIA
ESTEBAN EXPOSITO ROQUE
ESTEFANIA GARCIA POGGIO BELEN
ESTEVAN SEIJO MARIA DEL CARMEN
ESTEVES ESMERIZ ANTONIO MANUEL
ESTEVEZ ALDIN MERCEDES
ESTEVEZ ALDIN MERCEDES
ESTEVEZ CAMESELLA PATRICIA
ESTEVEZ CERQUEIRA ROSA
ESTEVEZ CU¥A JOSE RAFAEL
ESTEVEZ CUÑA JOSE ANTONIO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35924724N
D 00000034
35515759X
34870702B
35266735F
35568044Q
11684914V
11649809X
35565479G
11939200S
11939200S
B 36427144
44076597H
B 36370302
35362787B
31592629J
31592629J
X 8205321W
B 36443885
B 36198331
B 36222859
X 2778982F
B 36161669
B 36918100
B 36918100
B 83298919
35559609E
78732932E
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36500916
B 36890978
B 36311785
77403733Q
35575007X
35575007X
35575007X
35575007X
35562713K
35562713K
11939625A
35568151P
11686055P
35942137Z
B 36025237
B 36025237
76854424Q
35354027Z
76836373C
35458839S
76888823F
35799247T
5434360N
32655554Q
106064B
77003258V
77003258V
39458818H
35516190G
35564086Z
35551382Y
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936013AP02R001391
20123936024TP06R008183
20123936054TP02R004743
20123936024TP06R005686
20123936055AP05R007181
20123936034TP04R000993
20123936001TP16R000739
20123936001TP12R001365
20123936008BM03R002380
20123936014AP03R000094
20123936001TP12R001654
20123936042TP10R002743
20123936042TP08R001508
20123936004BM03R002094
20123936039TP08R002892
20123936039AP07R006090
20123936004BM03R000302
20123936001TP16R001025
20123936054TP02R001724
20123936055AP05R006122
20123936055AP05R003579
20123936013TP02R000637
20133936035IM01R000758
20123936001TP16R000160
20123936001TP12R000176
20123936042TP08R000808
20123936029BM03R003598
20123936042TP08R001263
20123936003TP01R006448
20123936042TP10R003117
20123936049AP06R002180
20123936049AP07R002169
20123936024TP05R000335
20123936008BM03R010373
20123936048AP04R002196
20123936024TP06R002962
20123936003TP01R004028
20123936054TP02R001062
20123936048AP04R002115
20123936017IU10L000006
20123936049AP07R001449
20123936049AP06R001455
20123936024IV01R008107
20123936003TP01R003287
20123936055AP05R001863
20123936020AP02R000354
20123936061TP02L000034
20123936061TP02L000032
20123936005TP04R001543
20123936061TP04R003045
20123936061TP04R000538
20123936061TP04R000021
20123936061TP04R003051
20123936030TP02L000011
20123936030TP02L000001
20123936008BM03R011156
20123936008BM03R006672
20123936008BM03R010605
20123936029BM03R000191
20123936015TP03R000367
20123936013TP02R000645
20133936035IM01R000576
20123936027TP02R002100
20123936003TP01R004059
20123936044TP01R001734
20123936055AP05R007694
20123936013TP02R000650
20123936003TP01R004147
20123936003TP01R004895
20133936035IM01R001439
20123936054TP02R006020
20123936055AP05R004287
20123936003TP01R003120
20123936048AP04R000684
20123936049AP07R001034
20123936003TP01R009361
20123936009AP04R001276
20123936009AP04R001274
ESPI¥EIRA ALVAREZ FRANCISCO
ESPIÑA LOPEZ JUAN MANUEL
ESTANQUE DORADO SA
ESTEVES DOS SANTOS VICTOR A
ESTEVEZ ALVAREZ OSCAR
ESTEVEZ AVALLE ROSENDO
ESTEVEZ CARBALLO CESAREO
ESTEVEZ CARBALLO CESAREO
ESTEVEZ CARNEIRO JOSEFA
ESTEVEZ CORTES INOCENCIO
ESTEVEZ DOMINGUEZ EUGENIO
ESTEVEZ ESTEVEZ ISABEL
ESTEVEZ GRANDAL JESUS
ESTEVEZ MANEIRO ROSA
ESTEVEZ MARTINEZ MANUEL
ESTEVEZ MARTINEZ PABLO
ESTEVEZ NOVAS JOSEFA
ESTEVEZ RABELO BERNARDO
ESTEVEZ RIVAS JORGE
ESTEVEZ ROCHA JOAQUIN
ESTEVEZ RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER
ESTEVEZ RODRIGUEZ M TRINIDAD
ESTEVEZ ROUCO JOSE RAMON
ESTEVEZ SIMON OLIMPIA
ESTEVEZ SIMON OLIMPIA
ESTEVEZ SUAREZ HERMENEGILDA
ESTEVEZ TRIGO ISABEL
ESTEVEZ TRONCOSO MANUEL
ESTEVEZ VALVERDE CELIA
ESTEVEZ VILAS JESUS
ESTEVEZ VILLAR DIEGO
ESTEVEZ VILLAR DIEGO
ESTRADA MOTOR SA
ETIAM 13 SL
EXCAVACIONES CHILOECHES
EXCAVACIONES MEJUTO SL
EZE-OS SL
EZPELETA SAENZ DEURTURI FERNANDO
FABIAN RINCON ALEJANDRO
FABRICA DE MUEBLES ROSENDE MARTINEZ
FACAL NOGUEIRA JUAN JOSE
FACAL NOGUEIRA JUAN JOSE
FACHAL MARTINEZ RAQUEL
FACORRO DACOSTA CARMEN
FADOUL BOUCHTA
FAILDE FERNANDEZ GLORIA (TASCA)
FAJARDO BAULDE LUIS
FAJARDO BAULDE LUIS
FALCATRUADAS SL
FALCON FONTAN CASTOR
FALCON POMARES SAMUEL
FALCON SEGADE CASTOR
FALCON SEGADE CASTOR
FAMILIA GASPAR ZARA SL
FAMILIA GASPAR ZARA SL
FANDIÑO AVENDAÑO INES ELISA
FANDIÑO FERNANDEZ MODESTO
FANDIÑO GARCIA JOSEFA
FARIÑA BARCIA MANUEL
FARIÑA TATO MARIA
FARO COSTA JESUS
FAURET THIERRY
FEIJOO CASTRO JOSE
FEIJOO MOURIÑO HELIODORO
FELIX LAFUENTE FOTO SL
FERNANDES DO BARREIRO JOSE RICARDO
FERNANDEZ ABALLE FELISBINA
FERNANDEZ ALEJANDRO ALBERTO EMILIO
FERNANDEZ ALEJANDRO ALBERTO EMILIO
FERNANDEZ ALFARO ANDRES
FERNANDEZ ALFAYA JOSE
FERNANDEZ ALONSO ANGEL
FERNANDEZ ALONSO CELIA
FERNANDEZ ALVAREZ EDUARDO
FERNANDEZ ALVAREZ MAICA
FERNANDEZ ALVAREZ ROCIO
FERNANDEZ AMADO JOSE M¦
FERNANDEZ AMADO JOSE M¦
www.bop.depo.es
36095027T
34943152B
A 15128580
X 2049896K
36105924H
35789258Q
35516339S
35516339S
L 3612685Y
34873519E
35766798G
34871057K
170523R
35260064Y
35948699K
35528966S
35813913S
34211337X
44454671H
35562342H
36046050J
35815696G
36061247F
35791327S
35791327S
35506945M
35188830A
35503259E
35862092D
76896615W
39453867N
39453867N
A 36059988
B 36867174
B 82167594
B 36115400
B 36881043
36107496A
X 3786359F
B 36010858
47387881S
47387881S
52308909D
35894504Z
X 0010129D
35181946L
35452634C
35452634C
B 36430445
35428731Z
35435578F
35429194V
35429194V
B 36361020
B 36361020
76833271T
35168533S
35168544A
35896816A
35447828K
35825538W
X 7201209R
76851217Y
35861297L
B 15770449
7108814C
35509401T
36138676H
36138676H
53197520S
35528852Q
35930930P
35862142J
35804353T
76909978W
36162215M
76911664D
76911664D
u
Páx. 24
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936004BM03R001276
20123936055AP05R003743
20123936013TP02R000627
20123936001TP16R000797
20123936001TP16R001015
20123936001TP16R001410
20123936042TP10R002366
20123936042IV03L000015
20123936013AP02R000511
20123936054IU09L000082
20123936029BM03R003599
20123936042TP10R001478
20123936042TP10R003930
20123936029BM03R005923
20123936008BM03R002626
20123936005IU05L000011
20123936048AP04R002165
20123936024TP06R000077
20123936013TP02R000639
20123936024TP06R010179
20123936003TP01R003288
20123936003TP01R003278
20123936024TP06R009002
20123936024TP06R006891
20123936024TP06R004513
20123936024TP05R000830
20123936061TP02L000033
20123936061TP02L000031
20123936061TP04R002328
20123936005TP03R001576
20123936046TP03R001443
20123936061TP04R004913
20123936061TP04R003046
20133936061ML01L000005
20123936061TP04R003052
20123936042TP11R000046
20123936030TP02L000010
20123936008BM03R011155
20123936015TP03L000004
20123936015TP03R002267
20123936008BM03R006910
20123936008BM03R006673
20123936042TP10R004033
20123936028AP02R000887
20123936029BM03R000002
20123936046TP03R000655
20123936008BM03R002856
20123936046TP03R001552
20123936005IU08L000063
20123936008BM03R008256
20123936039AP07R003380
20133936035IM01R000789
20133936035IM01R002260
20123936054TP02R003621
20123936042TP08R000336
20133936005ML01L000026
20133936035IM01R001443
20123936039TP08R008473
20123936039AP07R002907
20133936035MT01L000024
20123936054TP02R003839
20123936003TP01R004952
20123936042TP10R002713
20123936049AP06R001038
20123936009AP04R001275
20123936039TP08R000311
20123936039AP07R004495
20123936039AP07R005738
20123936042TP10R005848
20123936020AP02R000091
20133936008ML01L000017
20123936054TP02R003775
20123936008BM03R008906
20123936008BM03R003899
20123936049AP06R000921
20133936035IM01R001909
20123936054TP02R001098
20123936047TP03R000321
ESTEVEZ ESTEVEZ OLEGARIA
ESTEVEZ FERNANDEZ CARMEN
ESTEVEZ FERNANDEZ JOSEFA
ESTEVEZ GIL LUCIANO
ESTEVEZ GIL SARA
ESTEVEZ GONZALEZ PILAR
ESTEVEZ OUTERELO J MIGUEL
ESTEVEZ RIVEIRO MIGUEL ANGEL
ESTEVEZ RODRIGUEZ M TRINIDAD
ESTEVEZ TOBIO M BELEN
ESTEVEZ TRIGO ISABEL
ESTEVEZ TRONCOSO MANUEL
ESTORS BAAMONDE JOSE MANUEL
ETCHEVERRIA MORENO MARIA LUISA
EUROLOIS SL
EUROPROMOCIONES CALDAS 2002 SL
EXCAVACIONES CHILOECHES
EXPLOTACIONES AGRARIAS DEL DEZA SL
EXPOSITO GONZALEZ AURORA
FACHAL MARTINEZ RAQUEL
FACORRO DACOSTA CARMEN
FACORRO DACOSTA CARMEN
FAILDE CORTIZO HULDA M BEATRIZ
FAILDE GARCIA JOSE LUIS
FAILDE GRANJA EMILIA
FAILDE GRANJA EMILIA
FAJARDO BAULDE LUIS
FAJARDO BAULDE LUIS
FAJARDO BAULDE LUIS
FALCATRUADAS SL
FALCON CASTRO ROBERTO
FALCON FONTAN GUILLERMO
FALCON FONTAN MANUEL
FALCON FONTAN MARIA JOSEFA
FALCON VARELA JOSE LUIS
FALL NDIAYE MOUSTAPHA
FAMILIA GASPAR ZARA SL
FANDIÑO AVENDAÑO INES ELISA
FANDIÑO BAÑOS ANTONIO
FANDIÑO BAÑOS ANTONIO
FANDIÑO BERMUDEZ FRUCTUOSA
FANDIÑO FERNANDEZ MODESTO
FANDIÑO GIRALDEZ CLAUDINO
FARI¥A SAAVEDRA JOSE CARLOS
FARIÑA BARCIA MANUEL
FARIÑA BERMUDEZ FRANCISCO
FARIÑA FERREIRA BENITO
FARIÑA NOGUEIRA MANUEL
FARIÑA PIÑEIRO JOSE
FARIÑA REFOJOS LAURA MARIA
FARO TELLADO FRANCISCO JAVIER
FEDRIGOTTI ARIEL OMAR
FEIJOO DOMINGUEZ MANUEL
FEIJOO VISO JOSE ANTONIO
FERCARVAR CB
FERI MEJUTO JACINTA SOFIA
FERJAL CB
FERNANDES LOUREIRO MEIRIM ADELINA
FERNANDES LOUREIRO MEIRIM ADELINA
FERNANDEZ ALFARO ANDRES
FERNANDEZ ALONSO ANTONIA
FERNANDEZ ALONSO ARGENTINA
FERNANDEZ ALVAREZ CLEMENCIA
FERNANDEZ ALVAREZ MAICA
FERNANDEZ AMADO JOSE M¦
FERNANDEZ ARGIBAY JOSE JORGE
FERNANDEZ ARGIBAY JOSE JORGE
FERNANDEZ ARGIBAY JOSE JORGE
FERNANDEZ BARANDELA FRANCISCO
FERNANDEZ BARRIO M¦ OFELIA
FERNANDEZ BESADA ANTONIO
FERNANDEZ BREA RAMIRO
FERNANDEZ BUCETA VICTORIAN
FERNANDEZ BUCETA VICTORIAN
FERNANDEZ CABALEIRO GONZALO
FERNANDEZ CALO CARLOS
FERNANDEZ CALVO DELMIRO
FERNANDEZ CAMBEIRO MANUEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35169034X
35536562K
35559529B
37027643N
35760830Q
34872005A
35551102W
77008872L
35815696G
32782919F
35188830A
35503259E
36132438J
36073367Y
B 32199648
B 36402618
B 82167594
B 36330900
35510896T
52308909D
35894504Z
35894504Z
34185323D
76803156S
52483013A
52483013A
35452634C
35452634C
35452634C
B 36430445
35488258V
35445599T
35445599T
35450038T
35241440N
39457668H
B 36361020
76833271T
35436973E
35436973E
31079568J
35168533S
35557216K
35322143P
35896816A
76846136P
78737428X
35475648B
11033265G
78733161K
76816467D
X 7424391Z
71598920N
53193634Q
E 36477057
47381096S
E 27728583
X 1797806B
X 1797806B
53197520S
35527765X
35862106T
36001863D
76909978W
76911664D
35560126X
35560126X
35560126X
44445569R
35192112L
35280013Z
35906870Y
9281319Z
9281319Z
76896751T
36045773N
35549393H
35254597J
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936039TP08R004211
20123936049AP06R002074
20123936049AP07R002063
20123936041VT11L000057
20123936042TP10R000839
20123936008BM03R003538
20123936008BM03R008905
20123936008BM03R008907
20123936049AP07R000917
20123936042TP10R006482
20123936003TP01R002698
20123936024TP06R007657
20123936024TP06R000776
20123936042TP08R002336
20123936042TP10R000990
20123936056TP02L001326
20123936056TP07R000454
20123936005TP03R000726
20123936005TP04R000737
20123936028TP01L000006
20123936028TP01L000004
20123936028TP01L000002
20123936013TP02R000691
20123936008BM03R010389
20123936008BM03R010401
20123936003TP01R007733
20123936008BM03R011511
20123936039TP08R006284
20123936013TP02R000672
20133936035IM01R001806
20123936013TP02R000682
20123936013AP02R000771
20123936042TP10R002130
20123936055TP02R000160
20123936008BM03R006038
20123936013TP02R000697
20123936055TP01I000358
20123936055TP01I000258
20123936008BM03R008791
20123936055AP05R001789
20123936061TP04R001095
20123936061TP04R001664
20123936013AP02R001413
20123936013TP02R000716
20123936013TP02R000730
20123936039AP07R001123
20123936039AP07R004729
20123936042TP08R002348
20123936042TP10R000075
20123936039TP08R005241
20123936055AP05R007987
20123936008BM03R002573
20123936049AP07R001578
20123936049AP06R001585
20123936054TP02R001148
20123936024TP06R003926
20123936055AP05R006918
20123936061TP04R000489
20123936061TP04R000761
20133936035TO01L000032
20123936003TP01R001477
20123936042TP08R000754
20123936039TP08R006228
20123936006TP02L000202
20123936042TP08R003723
20123936003TP01R003430
20123936008BM03R011150
20123936008BM03R007346
20123936003TP01R004858
20133936035IM01R000727
20123936024TP06R007715
20123936055AP05R000894
20123936039TP08R000390
20123936028AP02R000630
20123936042TP10R005750
20123936049AP07R001136
20123936042TP08R002289
20123936008BM03R003517
FERNANDEZ ARGIBAY JOSE JORGE
FERNANDEZ BERNARDEZ JOSE MANUEL
FERNANDEZ BERNARDEZ JOSE MANUEL
FERNANDEZ BISCAYA CELINA
FERNANDEZ BLANCO MARIA SUSANA
FERNANDEZ BUCETA VICTORIAN
FERNANDEZ BUCETA VICTORIAN
FERNANDEZ BUCETA VICTORIAN
FERNANDEZ CABALEIRO GONZALO
FERNANDEZ CABO ROBERTO
FERNANDEZ CABREIRA ERMITA
FERNANDEZ CACHAFEIRO LUCIA
FERNANDEZ CACHAFEIRO MARIA LUISA
FERNANDEZ CARRERA ANGEL
FERNANDEZ CARRERA JUAN
FERNANDEZ CASAL Mª VICTORIA
FERNANDEZ CASAL Mª VICTORIA
FERNANDEZ CASTAN CECILIA
FERNANDEZ CASTAN CECILIA
FERNANDEZ CASTRO JULIAN
FERNANDEZ CASTRO JULIAN
FERNANDEZ CASTRO JULIAN
FERNANDEZ CENDON ELADIO
FERNANDEZ CERVERA IGLESIAS HUMBERTO
FERNANDEZ CERVERA IGLESIAS HUMBERTO
FERNANDEZ COLMEIRO CARMEN
FERNANDEZ CORDEIRO MARIA JULIANA
FERNANDEZ COYA MAURICIO
FERNANDEZ CRUCES FILIBERTO
FERNANDEZ DE LA GANDARA MARCIAL
FERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL
FERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL
FERNANDEZ DOMINGUEZ NEMESIO
FERNANDEZ ESTEVEZ PASCUAL
FERNANDEZ ESTRADA MODESTO
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBINO
FERNANDEZ FERNANDEZ ARGENTINA
FERNANDEZ FERNANDEZ ARGENTINA
FERNANDEZ FERNANDEZ BELARMINO
FERNANDEZ FERNANDEZ CANDIDO
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
FERNANDEZ FERNANDEZ CARLOS JAVIER
FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN
FERNANDEZ FERNANDEZ MAXIMINO
FERNANDEZ FERNANDEZ YOLANDA
FERNANDEZ FIDALGO SILVINO
FERNANDEZ FONT SVETLANA
FERNANDEZ FRANCO DOLORES RAMONA
FERNANDEZ GARCIA HUGO
FERNANDEZ GARCIA HUGO
FERNANDEZ GARCIA NIEVES
FERNANDEZ GOMEZ JULIO
FERNANDEZ GONZALEZ COMUNIDAD DE
FERNANDEZ GONZALEZ ELISA
FERNANDEZ GONZALEZ ELISABETH
FERNANDEZ GONZALEZ FRANCISCO
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
FERNANDEZ GRILO VANESA
FERNANDEZ GROBA FLORENTINA
FERNANDEZ HERMIDA JOSE
FERNANDEZ JALDA M CARMEN
FERNANDEZ JORGE MARIA DEL MAR
FERNANDEZ LOPEZ ANGELINA
FERNANDEZ LOPEZ BELEN
FERNANDEZ LOPEZ ISAAC
FERNANDEZ LOPEZ OTILIA
FERNANDEZ LOPEZ PABLO
FERNANDEZ LUBIANS JOSE LUIS
FERNANDEZ MARIÑO SUSANA
FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL
FERNANDEZ MARTINEZ ARTURO
FERNANDEZ MARTINEZ HERMINIO
www.bop.depo.es
35560126X
76914719M
76914719M
76819962P
76912044K
9281319Z
9281319Z
9281319Z
76896751T
76904637C
35970266Z
35317138V
35317138V
35787980A
34876721G
35374142G
35374142G
39456507F
39456507F
35298130F
35298130F
35298130F
12569954V
35910696Z
35910696Z
35821492G
6969928P
71646071J
35589094K
36027813S
1300018N
1300018N
35526706D
35565696Z
34123360P
10289567B
35525699Z
35525699Z
35264859V
35550641R
34969139P
34969139P
76888830Z
9513401A
10318009W
35556031D
35556031D
76892925S
36133427J
35494940Y
35579941E
35275771G
35574847B
35574847B
34441699G
77404955L
E 36315158
35312837V
76822653P
34928587M
36112825L
35709432T
35535808A
76868575E
35507593D
35862140B
76833109E
36133201V
76985531T
7878808C
35250446W
35534285K
36127250T
35306289R
36152332N
35946939D
34534446S
29243709Z
u
Páx. 25
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936042TP10R006229
20123936054TP02R005993
20123936054TP02R004323
20123936056TP02L000346
20123936056TP06R000456
20123936028TP01L000003
20123936028TP01L000007
20123936028TP01L000005
20123936008BM03R010392
20123936055AP05R003366
20123936003TP01R001785
20123936008BM03R001387
20133936035IM01R000216
20133936035IM01R002272
20123936039AP07R001097
20123936008BM03R001607
20123936013TP02R000680
20123936013TP02R000684
20133936035IM01R002066
20123936029BM03R006558
20123936042TP08R003946
20123936049AP06R002014
20123936049AP07R002004
20123936014AP03R000379
20123936008BM03R010195
20123936055AP05R000937
20123936039TP08R004868
20123936039AP07R005948
20123936003TP01R004292
20123936013TP02R000696
20123936013AP02R001412
20123936054TP02R003568
20123936055AP05R005366
20123936013TP02R000705
20123936048AP04R000686
20123936055AP05R000898
20123936055AP05R000673
20123936013TP02R000717
20133936035IM01R001241
20123936004BM03R001656
20123936024TP06R005792
20123936039TP08R005281
20123936039TP08R004803
20123936039TP08R000584
20123936008BM03R008776
20123936042TP10R003265
20123936055AP05R002491
20123936004BM03R003157
20123936029BM03R006272
20123936013TP02R000753
20123936009AP04R000677
20123936003TP01R007694
20123936042TP08R004393
20123936024TP06R005724
20123936024ML12L000137
20123936001TP16R000742
20123936001TP12R001367
20123936035IU12L000018
20123936004BM03R004515
20123936054TP02R001170
20123936009AP04R001491
20123936015TP03R000795
20123936042TP08R000254
20123936008BM03R004350
20123936042TP10R001170
20123936024TP06R004402
20123936008BM03R007733
20123936008BM03R011149
20123936046TP03R002149
20123936054TP02R002330
20123936008BM03R006485
20123936055AP05R005223
20123936055AP05R004221
20123936042TP08R001956
20123936049AP06R001140
20123936024TP06R000176
20133936035IM01R002219
20133936035MT01L000149
FERNANDEZ CARRERA DAVID
FERNANDEZ CARRERA JOSE LUIS
FERNANDEZ CARRERA JULIO
FERNANDEZ CASAL Mª VICTORIA
FERNANDEZ CASAL Mª VICTORIA
FERNANDEZ CASTRO JULIAN
FERNANDEZ CASTRO JULIAN
FERNANDEZ CASTRO JULIAN
FERNANDEZ CERVERA IGLESIAS HUMBERTO
FERNANDEZ CORREA ISMAEL
FERNANDEZ COVELO IRENE
FERNANDEZ CURRA JOSE
FERNANDEZ DE LA GANDARA MARCIAL
FERNANDEZ DE LA GANDARA MARCIAL
FERNANDEZ DIAZ SANTIAGO
FERNANDEZ DOCAMPO MARTA JUDITH
FERNANDEZ DOMINGUEZ JOSE
FERNANDEZ DOMINGUEZ MANUEL
FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIA AMERICA
FERNANDEZ DOPAZO EDERALDO
FERNANDEZ DORADO MAGDALENA
FERNANDEZ ESTEVEZ MANUEL
FERNANDEZ ESTEVEZ MANUEL
FERNANDEZ ESTEVEZ VICENTE
FERNANDEZ EXPOSITO JOSE LUIS
FERNANDEZ FANDI¥O CLEMENTE
FERNANDEZ FARRAPEIRA JORGE
FERNANDEZ FARRAPEIRA JORGE
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBA
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBINO
FERNANDEZ FERNANDEZ ALBINO
FERNANDEZ FERNANDEZ ALEJO
FERNANDEZ FERNANDEZ ARGENTINA
FERNANDEZ FERNANDEZ CARMEN
FERNANDEZ FERNANDEZ ENRIQUE
FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO
FERNANDEZ FERNANDEZ FRANCISCO
FERNANDEZ FERNANDEZ JESUS
FERNANDEZ FERNANDEZ JULIO
FERNANDEZ FERNANDEZ LUIS
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN
FERNANDEZ FERNANDEZ MARTIN
FERNANDEZ FREIRIA MARIA JESUS
FERNANDEZ GARCIA ANGELA
FERNANDEZ GARCIA JOSE
FERNANDEZ GAVIN JOSE A
FERNANDEZ GAYO ESTEFANIA
FERNANDEZ GIL JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ ADELINA
FERNANDEZ GONZALEZ DANIEL GUSTAVO
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ JOSE
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ MARIANO
FERNANDEZ GONZALEZ MARIANO
FERNANDEZ GONZALEZ RAIMUNDO
FERNANDEZ GONZALEZ ROSA ELVIRA
FERNANDEZ GRANDIO ABEL
FERNANDEZ GREGORIO AVELINO
FERNANDEZ GUEDE ILDEFONSO
FERNANDEZ HERMIDA ISIDRO
FERNANDEZ IGLESIAS ABELARDO
FERNANDEZ IGLESIAS EVA MARIA
FERNANDEZ IGLESIAS MARIA DEL PILAR
FERNANDEZ IGLESIAS RAMON
FERNANDEZ JALDA M CARMEN
FERNANDEZ JANEIRO ARIANA (CLINICA DENT)
FERNANDEZ LAFUENTE MIGUEL
FERNANDEZ LAGO JOSE
FERNANDEZ LOPEZ MARIA LUISA
FERNANDEZ MADARNAS BELISARDO
FERNANDEZ MARQUEZ MARCELINA
FERNANDEZ MARTINEZ ANGEL
FERNANDEZ MARTINEZ LAURA
FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
76898406E
35826395P
35550433T
35374142G
35374142G
35298130F
35298130F
35298130F
35910696Z
36175835D
36155880H
76832282T
36027813S
36027813S
76896263H
78736780Y
9510680L
12602523H
76892776G
35938402M
35840399M
76913887R
76913887R
35760148R
36056930Z
35493730S
76904675N
76904675N
76982494E
10289567B
10289567B
35570054W
35525699Z
76888830Z
34887129Q
35554604P
35539489G
9513401A
35998541E
853724X
35651801F
35556031D
35556031D
35569163P
76833690M
35989137W
35553579H
78737848Q
78732232N
76887623A
35585878W
35790432V
35783959F
36136001B
36136001B
35516426X
35516426X
35986468R
35264383R
76572903S
35763169D
34424317X
36093700F
5885289A
77008368K
77422939V
34219773M
76833109E
35478441K
36146510D
6835297L
35493200Z
35556357J
35507390J
35946939D
78874965F
77003744C
77003744C
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936055AP05R005806
20123936054TP02R003874
20123936008BM03R010824
20123936003TP01R004520
20123936042TP08R003904
20133936035IM01R000978
20123936054TP02R003898
20123936013TP02R000773
20123936024TP06R000355
20123936046TP03R002100
20123936046TP03R001672
20123936039TP08R008175
20123936039AP07R004945
20123936003TP01R004679
20123936055AP05R003207
20123936014AP03R000384
20123936049AP06R001407
20123936049AP07R001401
20123936042TP10R005197
20123936024TP06R000332
20123936054TP02R004134
20123936049AP07R001175
20123936061TP04R003112
20123936049IU07L000014
20123936043IU03L000008
20123936029BM03R001778
20123936024TP06R009192
20123936054TP02R003321
20123936024TP06R007666
20123936024TP06R010190
20123936008BM03R000922
20123936024TP06R008421
20113936024VT18L000043
20113936024VT18L000041
20123936003TP01R008330
20123936061TP04L000004
20123936042TP08R000170
20123936013TP02R000792
20123936049AP06R000334
20123936055AP05R007789
20123936039TP08R000299
20123936039AP07R005726
20123936024TP06R006388
20123936039TP08R000166
20123936024TP06R005658
20123936001TP16R000693
20123936013TP02R000815
20123936013AP02R000719
20123936014AP03R000519
20123936055TP01I000483
20123936001TP16R000431
20123936048AP04R000142
20123936054TP02R000830
20123936024TP06R008963
20123936039TP08R002112
20123936013AP02R001000
20123936042TP10R003455
20123936015TP03R000461
20123936005TP04R000824
20123936005TP03R000813
20123936024TP05R000125
20123936024TP06R006825
20123936003TP01R003898
20123936049AP07R000732
20123936039TP08R008182
20123936008BM03R000020
20123936014AP03R000603
20123936055AP05R002784
20123936029BM03R001026
20123936029BM03R001455
20123936024TP06R009535
20123936024TP06R000967
20123936024TP06R001060
20123936003TP01R008160
20123936042TP10R006336
20123936004BM03R000143
20123936029BM03R004475
20123936054TP02R003066
FERNANDEZ MARTINEZ JESUS
FERNANDEZ MARTINEZ LORENZO
FERNANDEZ MENDEZ MIRIAN
FERNANDEZ MINIÑO RICARDO
FERNANDEZ MO ELISA
FERNANDEZ MONTES FLAVIANO
FERNANDEZ MUÑOZ JUSTO
FERNANDEZ OCERIA MARIA
FERNANDEZ ORO BEGOÑA
FERNANDEZ OUBIÑA JOAQUIN
FERNANDEZ OUBIÑA JOAQUIN
FERNANDEZ PAMPILLON JOSE ANGEL
FERNANDEZ PAMPILLON JOSE ANGEL
FERNANDEZ PARADA SALVADOR
FERNANDEZ PARADA SALVADOR
FERNANDEZ PEREIRA ANTONIO
FERNANDEZ PEREIRA RODOLFO
FERNANDEZ PEREIRA RODOLFO
FERNANDEZ PEREIRA SUSANA
FERNANDEZ PEREIRO ALICIA (CB)
FERNANDEZ PEREZ ALBERTO
FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JOSE
FERNANDEZ PEREZ JOSEFA BEATRIZ
FERNANDEZ PESO MARIA CONCEPCION
FERNANDEZ PINTURA Y DECORACION SL
FERNANDEZ PORRAL M CONCEPCION
FERNANDEZ PRADO RAMON
FERNANDEZ PRESAS SOFIA HROS
FERNANDEZ QUINTEIRO MANUEL
FERNANDEZ QUINTELA ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS HIGINIO ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS HIGINIO ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS HIGINIO ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS JOSEFINA
FERNANDEZ REGO MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ REPRESAS FERMIN
FERNANDEZ RIVERA JOSE BENITO (Y HNA)
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROGELIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ ROGELIO
FERNANDEZ RODRIGUEZ SIRO
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE
FERNANDEZ SANCHEZ VENERANDA
FERNANDEZ SANTOS ARGENTINA
FERNANDEZ SENDIN MAXIMINO
FERNANDEZ SENDIN MAXIMINO
FERNANDEZ SEQUEIROS JUAN ANTONIO
FERNANDEZ SESTELO BEOLINDA
FERNANDEZ SIMON JOSE
FERNANDEZ SOBRINO JEAN PAUL
FERNANDEZ SOLIÑO ISABEL A
FERNANDEZ SOMOZA PABLO HIGINIO
FERNANDEZ SOUTELO M BEGOÑA
FERNANDEZ SOUTO FLORA
FERNANDEZ SOUTO RICARDO
FERNANDEZ TORRES JESUS
FERNANDEZ TOUCEDA JOSE - O PINAR
FERNANDEZ TOUCEDA JOSE - O PINAR
FERNANDEZ TRABAZO MANUEL E
FERNANDEZ TRABAZO MANUEL ENRIQUE
FERNANDEZ TRISTAN MARIA TERESA
FERNANDEZ URCEIRA JOSE LUIS
FERNANDEZ VALVERDE FRANCISCO
FERNANDEZ VAZQUEZ FRANCISC
FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE LUIS
FERNANDEZ VIDAL ALBINO
FERNANDEZ VILARIÑO JESUS
FERNANDEZ VILARIÑO JESUS
FERNANDEZ VILARIÑO MANUEL
FERNANDEZ VILLAMARIN CARLOS ANTONIO
FERNANDEZ VILLAR EMILIA
FERNANDEZ VIÑAS Mª DEL CARMEN
FERNANDEZ ZAMUDIO ANTONIO ALFREDO
FERRADAS ESTEVES MARIA
FERRADAS GONZALEZ PEREGRINA
FERRADAS LOPEZ SERAFIN
www.bop.depo.es
35548056S
11650155B
76999674K
35862896P
35501562G
X 1496527D
35974331P
35510264N
44077842K
35419785S
35419785S
36089741G
36089741G
35494006S
35494006S
35765726J
35550844C
35550844C
36147617N
76825238V
36158457L
35567019A
35370103J
35989491B
35307579A
B 36301984
76796757X
36062966R
27350030V
76821308C
35893984T
76809563M
76809563M
76809563M
36042402E
35451208C
76894847M
76903935P
35552296T
36120402Y
76902565H
76902565H
35203450H
32186999V
76784774X
35763340L
10531245M
10531245M
78530186K
35531894E
35796256E
76899414H
76989256E
35183064X
76897537G
36020584P
35557848D
35362419B
35465186Z
35465186Z
35243312K
35243312K
35911050T
35562142W
36042591G
* 6765435
34871035E
35932824Q
35189470E
35189470E
44090534V
35319922H
35166268G
34526729A
36082300S
35260387F
35266867R
35125553E
u
Páx. 26
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20133936035IM01R000672
20123936055AP05R002991
20123936008BM03R006208
20123936003TP01R004236
20123936037AP03R000028
20123936015TP03R000306
20123936047TP03R000717
20123936003TP01R005042
20123936001TP12R000130
20123936039TP08R006671
20123936009IU07L000080
20123936003TP01R007734
20123936049AP06R001180
20123936042TP08R002202
20123936042TP08R001017
20123936043IU03L000007
20123936003TP01R003439
20123936029BM03R004407
20113936024VT18L000042
20123936024TP06R008425
20113936024VT18L000034
20123936042IU02R005801
20123936061TP04R001734
20123936061TP04L000001
20123936042TP10R003045
20123936042TP08R004137
20123936042TP08R004424
20123936003TP01R005165
20123936013TP02R000785
20123936013AP02R001071
20123936003TP01R002753
20123936008BM03R007140
20123936009AP04R001307
20123936008BM03R003271
20123936054TP02R001321
20123936055AP05R001730
20123936049AP07R000332
20123936013TP02R000809
20123936039TP08R002188
20123936039ML13L000111
20123936039AP07R005594
20123936014AP03R000463
20123936055TP01I000146
20123936024TP06R009328
20123936001TP12R000579
20123936004BM03R000708
20123936039AP07R003828
20123936024TP06R009063
20123936042TP08R001011
20123936049AP06R000735
20123936039AP07R004952
20123936003TP01R004729
20123936039TP08R000617
20123936024TP06R009152
20123936003TP01R003399
20123936003TP01R004818
20123936024TP06R009890
20123936048AP04R002252
20123936004BM03R004217
20123936004BM03R001264
20123936029BM03R002949
20123936029BM03R006415
20123936008BM03R004510
20123936008BM03R008049
20123936008BM03R009239
20123936003TP01R007314
20123936048AP04R002478
20123936004BM03R002889
20133936035IM01R001724
20123936049AP06R001242
20123936049AP07R001236
20123936003TP01R000731
20123936039TP08R005961
20123936055AP05R007474
20123936054TP02R005874
20123936061TP04R004583
20123936042VT12L000015
20123936017ML09L000066
FERNANDEZ MARTINEZ SERGIO
FERNANDEZ MARTINEZ TELMO
FERNANDEZ MAZACH CARMEN
FERNANDEZ MISA MATILDE
FERNANDEZ MUI¥OS SANTIAGO
FERNANDEZ MUNIN CASIMIRO
FERNANDEZ OTERO MARTA
FERNANDEZ PAJUELO ANTOLIN
FERNANDEZ PENEDO JOSE ANDRES
FERNANDEZ PENEDO NATIVIDAD
FERNANDEZ PERER JOSE
FERNANDEZ PEREZ CELIA
FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ PEREZ JOSE LUIS
FERNANDEZ PEREZ MANUEL
FERNANDEZ PESO MARIA CONCEPCION
FERNANDEZ PINO MARIA DEL CARMEN
FERNANDEZ PORTELA JESUS
FERNANDEZ RAMOS HIGINIO ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS HIGINIO ANTONIO
FERNANDEZ RAMOS HIGINIO ANTONIO
FERNANDEZ RAPOSO JOSE LUIS
FERNANDEZ REGO MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ REGO MARIA SOLEDAD
FERNANDEZ REGUEIRO JOSE MANUEL
FERNANDEZ REPRESAS GLORIA
FERNANDEZ REPRESAS JOSE
FERNANDEZ REY MARIA LUZ
FERNANDEZ RIVERA AMADOR
FERNANDEZ RIVERA JOSE BENITO
FERNANDEZ ROADE SILVINO
FERNANDEZ RODAL CATALINA
FERNANDEZ RODRIGUEZ ADOLFO
FERNANDEZ RODRIGUEZ ALBERTO
FERNANDEZ RODRIGUEZ CLEMENTINA
FERNANDEZ RODRIGUEZ ENCARNACION
FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO
FERNANDEZ RODRIGUEZ MANUEL
FERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA
FERNANDEZ SAAVEDRA NICOLAS
FERNANDEZ SANCHEZ JOSE
FERNANDEZ SANZ M¦ ISABEL
FERNANDEZ SESTELO BEOLINDA
FERNANDEZ SESTO JESUS
FERNANDEZ SIMON JOSE
FERNANDEZ SOAGE JOSE ANTONIO
FERNANDEZ SOUTELO M BEGOÑA
FERNANDEZ TRABAZO RAMON
FERNANDEZ TRONCOSO PRUDENCIO
FERNANDEZ URCEIRA JOSE LUIS
FERNANDEZ VALVERDE FRANCISCO
FERNANDEZ VAZQUEZ ANTONIO
FERNANDEZ VAZQUEZ JOSE LUIS
FERNANDEZ VAZQUEZ PABLO
FERNANDEZ VEIGA CARMEN
FERNANDEZ VEIGUELA PABLO
FERNANDEZ VELADO JULIAN
FERNANDEZ VILAS MARIA DEL CARMEN
FERRADAS ALFAYA M SOLEDAD
FERRADAS GONZALEZ ANTONIO
FERRADAS PIEDRAS JOSE
FERRADAS PIEDRAS JOSE
FERRAL DIAZ M CARMEN
FERRAL DIAZ M CARMEN
FERRAL PIÑEIRO FRANCISCO VALENTIN
FERRAZ FAILDE JOSE MANUEL
FERREIRA CONDE FELIX
FERREIRA FERNANDEZ ANTONIO
FERREIRA GRASA OLIVEIRA ROSA
FERREIRA PAIS DAVID FATIMA
FERREIRA PAIS DAVID FATIMA
FERREIRA REPRESAS MANUEL
FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL
FERREIRA SOARES DIONISIO M
FERREIRA TEJIDO JOSE LUIS
FERREIRA TORRES JOSE MANUEL
FERREIRO ALDIREZ EMILIO
FERREÑO REGUEIRO JOSE RAMON
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
77003744C
35524103M
35889623D
36061158X
36103005C
35362079Q
35160598S
35556237P
35760120L
35971262K
35761090T
33576908J
35567019A
34871147L
35526078W
35307579A
35975291W
35190514P
76809563M
76809563M
76809563M
36027763B
35451208C
35451208C
36094801G
35505689Z
35503169R
31196369C
32204520N
76903935P
76988389Y
35902124K
36095964V
35279631T
35534087F
31533988E
35552296T
76887545V
36002584V
76903041B
32186999V
42965945J
35531894E
30558556C
35796256E
35990496G
76897537G
35295676Z
35500986A
35562142W
36042591G
35882204L
36085697P
35244392C
36014414W
33207230Z
10027143V
36057605E
52493540L
35265608F
35190206E
35190206E
76834892B
76834892B
36037041C
44475366J
35552096F
10470959W
Y 01284450
X 4810284H
X 4810284H
35549747G
36068366L
6888926N
35569855X
35456779W
76718301F
32451092R
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936029BM03R001996
20123936024TP06R005439
20123936008BM03R005294
20123936008BM03R006112
20123936008BM03R011372
20123936027TP02R001379
20123936039AP07R005947
20123936039TP08R004355
20123936054TP02R003993
20123936039AP07R001386
20123936042TP10R006445
20123936901ML12L000013
20133936035IM01R000260
20123936021IU04L000009
20123936039AP07R003300
20123936024TP06R001103
20123936024TP06R005745
20123936015TP03R000496
20123936029BM03R003605
20123936061TP04R000180
20123936015AP06R000497
20123936040TP02R000857
20123936056TP02L000370
20133936901IM01R000246
20123936046TP01L000112
20133936901ML01L000050
20123936029BM03R003222
20123936029BM03R001711
20123936008BM01L000795
20123936008BM01L000797
20123936008BM03R001157
20133936035IM01R000611
20123936011IU04L000001
20123936039TP08R003302
20123936056TP06R000486
20123936039AP07R004609
20123936039AP07R005230
20123936042TP10R003291
20133936035IM01R000510
20133936035IM01R001083
20123936008BM03R008385
20123936008BM03R006853
20133936035IM01R002005
20133936035IM01R001956
20123936061ML12L000014
20123936039AP07R004082
20123936039AP07R004099
20123936039AP07R004074
20123936039AP07R004107
20123936039TP08R002602
20123936039AP07R004091
20123936039AP07R004089
20123936039TP08R002764
20123936039TP08R002776
20123936039TP08R002773
20123936039TP08R002580
20123936039TP08R002762
20123936039AP07R004110
20123936039AP07R004085
20123936039TP08R002770
20123936039TP08R002610
20123936039TP08R002814
20123936039TP08R002821
20123936039TP08R002823
20123936039TP08R005071
20123936039TP08R002805
20123936039TP08R002825
20123936039TP08R002636
20123936039TP08R002629
20123936039TP08R002803
20123936039AP07R004126
20123936039TP08R002612
20123936039AP07R004114
20123936039TP08R002608
20123936039TP08R002638
20123936039TP08R002797
20123936039TP08R002786
20123936039TP08R002644
FERRADAS PIEDRAS JOSE
FERRADAS RAMOS ALFONSO
FERRAL DIAZ M CARMEN
FERRAL DIAZ M CARMEN
FERRAL PIÑEIRO FRANCISCO VALENTIN
FERREIRA FERNANDES MARIA NORBINDA
FERREIRA REPRESAS MANUEL
FERREIRA REPRESAS MANUEL
FERREIRA RODRIGUEZ JOSE LUIS
FERREIRA RODRIGUEZ MANUEL
FERREIRO ALDIREZ EMILIO
FERREIRO MARTINEZ VERONICA
FERREIRO RODRIGUEZ AMARO
FERREIRO RODRIGUEZ IVAN
FERREIRO VEIGA EREA
FERREIROA GARCIA EDITA
FERREIROA NEIRA RAMON
FERRIN BAAMONDE JESUS
FERRIN BRAÑA SALVADOR CIPRIANO AGUSTIN
FERRIN DOMINGUEZ JOSEFA
FERRIN GONZALEZ DOLORES
FERRIN LORES JOSEFINA
FERRO PARDAL VICTORIA
FERRO RIAL FATIMA
FERRO TRIGO JOAQUIN
FERVA SC
FERVENZA COSTAS MANUEL
FERVENZA SEQUEIROS PEREGRINA
FERVENZA TABOAS BENITO
FERVENZA TABOAS BENITO
FERVENZA TABOAS BENITO
FIA¥O VALVERDE M ANTONIA
FIAT CASTRIÑO SA
FIGUEIRAS COSTAS RAFAEL
FIGUEIRAS PORTAS JUAN
FIGUEIREDO CASTRO ADRIANO
FIGUEROA FERNANDEZ ESTRELLA
FIGUEROA GIRALDEZ HIPOLITO
FIGUEROA LOUREIRO JULIO
FIGUEROA LOUREIRO JULIO
FIGUEROA MENDUIÑA JOSE
FIGUEROA VAQUEIRO CUSTODIO
FIGUEROA VILLAR ESTEBAN
FIGUEROA VILLAR ESTEBAN
FILGUEIRAS VILAS AMANDO
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
www.bop.depo.es
35190206E
35281570F
76834892B
76834892B
36037041C
10705531C
35549747G
35549747G
35541648R
36068366L
76718301F
35479316E
36163729R
36102426Q
36125603D
76796877S
35197431W
35430647K
36030970K
35399319L
76840902H
35221220D
35377532J
35457356G
35453410Z
G 15978034
36064874T
35189658A
36176290G
36176290G
36176290G
36085744D
A 82815747
53178869V
35345005P
46585X
36050297M
35560993A
36080024Q
36080024Q
35878369W
76830450P
15490807P
15490807P
35214319P
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
u
Páx. 27
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936042TP10R001527
20123936015AP05R000498
20123936061TP04R003129
20123936040AP03R000657
20123936040TP02R000584
20123936015TP03R001014
20123936061TP04R004020
20123936056TP02L001351
20133936901IM01R000247
20123936046TP01L000113
20123936029BM03R005853
20123936029BM03R000039
20123936029BM03R006594
20123936029BM03R000277
20123936008BM01L000796
20123936008BM01L000794
20123936044TP01R001175
20123936039AP07R004206
20123936056TP07R000484
20123936039TP08R004357
20123936039TP08R008081
20133936035IM01R001378
20133936035IM01R000680
20133936035IM01R000286
20123936061TP04R000614
20123936042TP08R002593
20123936050IU09L000001
20123936013TP02R002163
20123936039TP08R002615
20123936039TP08R002824
20123936039TP08R002632
20123936039TP08R002637
20123936039TP08R002622
20123936039TP08R002619
20123936039TP08R002822
20123936039TP08R002641
20123936039TP08R002775
20123936039TP08R002804
20123936039TP08R002791
20123936039TP08R002785
20123936039AP07R003890
20123936039TP08R002815
20123936039TP08R002799
20123936039TP08R002809
20123936039AP07R003892
20123936039TP08R002753
20123936039TP08R002802
20123936039AP07R003886
20123936039TP08R002826
20123936039TP08R002766
20123936039TP08R002763
20123936039TP08R002760
20123936039TP08R002756
20123936039TP08R002783
20123936039AP07R004635
20123936039AP07R004102
20123936039AP07R004108
20123936039AP07R004112
20123936039AP07R004115
20123936039AP07R004088
20123936039AP07R004622
20123936039AP07R004624
20123936039AP07R004090
20123936039AP07R004631
20123936039AP07R004067
20123936039AP07R004638
20123936039AP07R004645
20123936039AP07R004649
20123936039AP07R004654
20123936039AP07R004656
20123936039AP07R004658
20123936013AP02R000643
20123936039AP07R004629
20123936039AP07R003952
20123936039TP08R002609
20123936039TP08R002604
20123936039TP08R002601
20123936039TP08R002592
FERRERAS MARTINEZ DELMIRA SOLEDAD
FERRIN GONZALEZ DOLORES
FERRO CORES FRANCISCO
FERRO DIAZ MARIA ELADIA
FERRO DIAZ MARIA ELADIA
FERRO FONTENLA ANTONIO
FERRO MARTINEZ Mª ISABEL
FERRO PARDAL VICTORIA
FERRO RIAL RITA
FERRO TRIGO JOAQUIN
FERVENZA JUNCAL MARIA CELESTE
FERVENZA PENA M-ROSARIO-CELIA
FERVENZA PEREZ IBERIA
FERVENZA RUA MARIA JOSE
FERVENZA TABOAS BENITO
FERVENZA TABOAS BENITO
FIGUEIRA SALVET MANUEL ABELARDO
FIGUEIRAS COSTAS RAFAEL
FIGUEIRAS PORTAS JUAN
FIGUEIREDO CASTRO ADRIANO
FIGUEROA FERNANDEZ ESTRELLA
FIGUEROA LOUREIRO JULIO
FIGUEROA LOUREIRO JULIO
FIGUEROA VILLAR ESTEBAN
FILGUEIRA CASAL JORGE
FILGUEIRA RODRIGUEZ M NIEVES
FINANCIEIRA INMOBILIARIA PROINOVA SLU
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35501560W
76840902H
35382083X
35342068S
35342068S
29843625K
52330191Q
35377532J
35462001A
35453410Z
78737273Q
35270452K
35265788A
35301480E
36176290G
36176290G
15981218J
53178869V
35345005P
46585X
36050297M
36080024Q
36080024Q
15490807P
35233628C
34418355M
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936039TP08R002811
20123936039TP08R002782
20123936039AP07R004121
20123936039TP08R002593
20123936039TP08R002616
20123936039AP07R003931
20123936039TP08R005065
20123936039TP08R005069
20123936039TP08R005073
20123936039TP08R005075
20123936039AP07R004623
20123936039AP07R003958
20123936039TP08R005067
20123936039TP08R005061
20123936039AP07R003940
20123936039AP07R004657
20123936039AP07R003925
20123936013AP02R000425
20123936039AP07R003916
20123936039AP07R003911
20123936039AP07R003897
20123936039AP07R003884
20123936039AP07R003882
20123936039TP08R002754
20123936039AP07R003949
20123936039AP07R004059
20123936039AP07R004062
20123936039AP07R004628
20123936039AP07R003951
20123936039AP07R004630
20123936039AP07R004634
20123936039AP07R004053
20123936039AP07R004045
20123936039AP07R004637
20123936039TP08R005059
20123936039AP07R004043
20123936039AP07R004041
20123936039AP07R004647
20123936039AP07R004655
20123936039TP08R005053
20123936039TP08R005057
20123936039AP07R004642
20133936901ML01L000017
20123936040TP02R000840
20123936048AP04R002860
20123936005TP04R002853
20123936015TP03R001300
20123936015TP03R002185
20123936056TP06R002624
20123936008BM03R001858
20123936051IU09L000104
20123936051IU09L000097
20123936051IU09L000092
20123936051IU09L000102
20123936051IU09L000107
20123936051IU09L000109
20123936051IU09L000113
20123936051IU09L000094
20123936039ML12L000176
20123936005TP04R001667
20123936008BM03R006183
20123936040TP02R000476
20123936040AP03R000598
20123936002TP02R000897
20123936002TP02R000182
20123936040AP03R000666
20123936049AP07R000557
20123936031TP03R000151
20123936051IU12L000078
20123936061TP04R003148
20123936046TP03R000561
20123936049AP07R001211
20123936049AP06R001217
20123936027TP02R000427
20123936013AP02R001100
20123936039TP08R006819
20123936013TP02R002195
20123936008BM03R001600
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FLORES JURADO MARIA CARMEN
FLORES PINTOS DALIA
FLORES RODRIGUEZ GENEROSO
FOJO FERRO DOLORES
FOJO MARTINEZ CELSA
FOJO MARTINEZ CELSA
FOLGAR CASTAÑO JUAN PABLO
FONSECA BERNARDEZ MARIA
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTAIÑA VILARIÑO IGNACIO
FONTAN AMEAL MARIA JESUS
FONTAN CASAL MANUEL
FONTAN FONTAN JAVIER
FONTAN FONTAN PILAR
FONTAN GARCIA SERVANDO
FONTAN REDONDO M DOLORES
FONTAN RODRIGUEZ HONORIO
FONTAN RODRIGUEZ JOSE
FONTANERIA MEIROL-MANUEL FEIJOO DGUEZ
FONTEMARIN INVERSIONES SL
FONTENLA COUTO ERUNDINA
FONTENLA GIL SEVERINO
FONTENLA NOVOA JOSE DANIEL
FONTENLA NOVOA JOSE DANIEL
FORTE VARELA CARMEN
FORTES DA SILVA MANUEL LUIS
FORTES FORTES MAXIMINA
FORTES SILVA MANUEL LUIS
FRAGA ALVAREZ CARLOS ANTONIO
www.bop.depo.es
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
15985767P
35405872V
35560426B
35344385D
35403827L
35403827L
35477222K
35291419N
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
36118702P
76872658B
35322711R
35444560L
76836278V
35312910K
35410622Y
35367739H
34874483C
B 36061026
B 36540243
32163421Z
35463540R
36114227H
36114227H
76839561B
X 1987088A
35498219L
X 1987088A
36060283D
u
Páx. 28
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039AP07R003923
20123936039AP07R003926
20123936039AP07R003936
20123936039AP07R004098
20123936039AP07R003950
20123936039AP07R004080
20123936039AP07R003957
20123936039AP07R004040
20123936039AP07R004042
20123936039AP07R004044
20123936039AP07R004051
20123936039AP07R004057
20123936039AP07R004060
20123936039TP08R002611
20123936039AP07R003947
20123936039TP08R005074
20123936039TP08R005056
20123936039TP08R005050
20123936039TP08R005062
20123936039TP08R005068
20123936039TP08R005058
20123936039TP08R005066
20123936039TP08R005076
20123936039TP08R005072
20123936039TP08R005070
20123936013TP02R001939
20123936008BM03R005205
20123936055AP05R007768
20123936005TP03R002855
20123936015TP03R002184
20123936015TP03R000154
20123936056TP07R002684
20123936005TP03R002564
20123936015AP05R001035
20123936015AP06R001031
20123936015TP03R002117
20123936061TP04R004818
20123936061TP04R004643
20123936051IU09L000095
20123936051IU09L000056
20123936051IU09L000089
20123936051IU09L000115
20123936051IU09L000100
20123936051IU09L000040
20123936051IU09L000111
20123936051IU09L000106
20123936051IU09L000091
20123936005TP03R001699
20123936013AP02R000495
20123936042TP08R000432
20123936040TP02R000953
20123936049AP06R000559
20123936055AP05R002153
20123936061TP04R000181
20123936010TP08R000322
20123936010TP08R001367
20123936055AP05R007211
20123936042TP10R000311
20123936013AP02R000682
20123936039AP07R001831
20123936024TP06R009598
20123936013AP02R001103
20133936035IM01R000737
20123936054TP02R001496
20123936046TP03R001890
20123936005TP04R001033
20123936005TP03R001022
20123936015TP03R001305
20123936004BM03R004109
20123936051IU06L000102
20123936029BM03R004537
20123936009AP04R000892
20123936008BM03R009737
20123936008BM03R001954
20123936013AP02R000687
20123936055AP05R008078
20123936055AP05R006578
20123936055AP05R003602
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINANCIERA INMOBILIARIA PROINOVA SL U
FINCAS COVELO SL
FLOREZ GONZALEZ JULIO CESA
FOGARNA SL
FOJO FERRO DOLORES
FOJO MARTINEZ CELSA
FOJO MARTINEZ CELSA
FOLGAR CASTAÑO JUAN PABLO
FOLGAR FERNANDEZ ERNESTO
FOLGAR JANEIRO MARIA ELVIRA
FOLGAR JANEIRO MARIA ELVIRA
FOLGAR JANEIRO MARIA ELVIRA
FONDEVILA CAMINO EMILIO
FONS SILVESTRE LORENZO MANUEL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTACOBA SL
FONTAN AMEAL MARIA JESUS
FONTAN LOURIDO CAROLINA
FONTAN MARTINEZ AFRICA
FONTAN RODRIGUEZ HONORIO
FONTAN RODRIGUEZ JOSE
FONTANA ANGELA SL
FONTENLA BARREIRO JOSE
FONTENLA BUSTO MANUEL
FONTENLA BUSTO MANUEL
FORNESA CLAPERA MERCEDES
FORTELA OYA OSCAR
FORTES DA SILVA MANUEL LUIS
FORTES FORTES MAXIMINA
FORUM URBANO
FOSTER CROSLEY LINCOLN
FOSTIER ARIANE
FRAGA COBAS FELIX LUIS
FRAGUA SINEIRO JOSE VICENTE
FRAILE DURAN VANESA
FRAILE DURAN VANESA
FRAIZ CASTRO JESUS
FRANCISCO ARAUJO JOSE ANGEL
FRANCISCO GARCIA Y NURIA CASTRO SL
FRANCISCO JUNCAL CARMEN
FRANCISCO PEREIRA MIVAL
FRANCO BAQUEIRO JAIME
FRANCO FERNANDEZ JULIO
FRANCO GONZALEZ CARMEN DOLORES
FRANCO ROUCO NOELIA
FRAPEJUS GALICIA SA
FRAPEJUS GALICIA SA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 27712199
B 36465706
5963539F
B 36589414
35344385D
35403827L
35403827L
35477222K
35342791W
35433343A
35433343A
35433343A
35245474K
10502525N
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
B 36218469
76872658B
35510172N
35502431E
35367739H
34874483C
B 36272029
35359943L
35443094W
35443094W
37618443B
76901470G
X 1987088A
35498219L
G 36503654
X 6954051R
X 4798070V
35998440J
35478625K
36118525S
36118525S
35430044Q
52491021F
B 83488957
35187821Y
X 6649597K
5880280P
76834704F
X 4539953Y
53188156N
A 36645034
A 36645034
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936008BM03R007972
20123936029BM03R004638
20123936046TP03R001754
20123936034TP04R000793
20123936042TP08R004292
20123936049AP06R001861
20123936049AP07R001851
20123936003TP01R008867
20123936008BM03R001955
20123936008BM03R002621
20123936024ML12L000143
20123936029BM03R001502
20123936029BM03R006029
20123936004BM03R001993
20123936004BM03R000996
20123936029BM03R002122
20123936008BM03R003320
20123936004BM03R000409
20123936029BM03R004327
20123936039TP08R002758
20123936039AP07R004039
20123936055AP05R007477
20123936039TP08R008318
20123936055AP05R005702
20123936055AP05R007319
20123936005TP04R000007
20133936901ML01L000019
20123936024TP06R006641
20123936033IU03L000143
20123936002TP02R001500
20123936015TP03R000939
20123936054TP02R003637
20123936039AP07R001553
20123936055AP04L000059
20123936055AP04L000057
20123936054TP02R004145
20123936054TP02R001513
20123936008BM03R006879
20123936008BM03R008944
20123936039TP08R004297
20123936039AP07R004580
20123936039AP07R004588
20123936039TP08R004280
20123936039TP08R004284
20123936039TP08R004292
20123936039AP07R004584
20123936039AP07R004596
20123936039TP08R004301
20123936039TP08R004287
20123936039AP07R003891
20123936039AP07R004577
20123936039AP07R003889
20123936039TP08R002567
20123936039AP07R003918
20123936039TP08R002591
20123936002TP02R001080
20123936024TP06R002374
20123936001TP12R001515
20123936001TP12R001488
20123936008IU09L000020
20123936008IU09L000007
20123936039TP08R008633
20123936039AP06R000171
20123936029BM03R005038
20123936008BM03R002658
20123936008BM03R009600
20123936055AP05R008010
20123936016TP04R000192
20123936042TP08R002443
20123936042TP08R003654
20123936042TP08R001016
20123936042TP08R003593
20123936039ML13L000002
20123936005TP03R000133
20123936005TP04R003478
20123936005TP03R003478
20123936048AP04R001829
20123936055AP05R000051
FRAGA ALVAREZ CARLOS ANTONIO
FRANCISCO ALONSO CARLOS
FRANCISCO BOVEDA RAUL
FRANCISCO FERNANDEZ TERESA
FRANCISCO MARQUEZ MARIA DIAMANTINA
FRANCISCO RODRIGUEZ DAVID
FRANCISCO RODRIGUEZ DAVID
FRANCO ALLO OLGA MARIA
FRANCO FERNANDEZ JULIO
FRANCO FERNANDEZ JULIO
FRANCO LOPEZ ALEJANDRO
FRANCO NUÑEZ DOLORES
FRANCO NUÑEZ FRANCISCO
FREIRE CARBALLO FERNANDO
FREIRE MARTINEZ MANUEL
FREIRE NOGUEIRA JULIO
FREIRE PEREZ JOSE JORGE
FREIRE RIOBO DANIEL
FREIRE RODRIGUEZ JOSEFA
FREIRIA CANCELAS ANIBAL
FREIRIA CANCELAS ANIBAL
FREIRIA FERNANDEZ DAVID
FREIRIA LORENZO TELMO
FREITAS DA ROCHA ANTONIO
FREITAS DE SOUZA MARIA DAS GRACAS
FRESCO OTERO MARIA ISABEL
FRESCO VICENTE RAMON A
FRIDEZA SL
FRUTAS LOS CARIDE SL
FUENTE BUA JUAN DE LA
FUENTES MAGARIÑOS JOSE CARLOS
GAB ASES TECNICO INTEGRAL SL
GABARRI JIMENEZ DOLORES A
GABINETE ASESORAMIENTO TECNICO
GABINETE ASESORAMIENTO TECNICO
GABINETE DE ASESORAM TECNICO INTEGRAL
GABRIEL DA SILVA RITA Mª
GAGO BACELAR ANGEL ANTONIO
GAGO SOTELO ANTONIO
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALEGO CASAS MARIA DOLORES
GALEGO VAZQUEZ MANUEL
GALESERGA SL
GALESERGA SL
GALICONSTRUYE SL
GALICONSTRUYE SL
GALLEGA DE GRASAS SL
GALLEGA DE GRASAS SL
GALLEGO ALVAREZ ADRIANA
GALLEGO COSTAS MARIA NIEVES
GALLEGO PARAMOS FERNANDO
GALLEGO PARAMOS FERNANDO
GALLEGO RODRIGUEZ CARMEN
GALLEGO VALAT ENRIQUE
GALLOSO GONZALEZ LUCINDA
GAMALLO PARDO ANTONIO P
GANDARA ALFAYA FRANCISCO
GANDARA BESADA JORGE
GANDARA CASCALLAR ESMERALDA
GANDARA LEMOS JOSE ENRIQUE
GANDARA LEMOS JOSE ENRIQUE
GANDARA TOUCEDO JUAN JOSE
GANDARA YA¥EZ JOSEFA PETRA
www.bop.depo.es
36060283D
53118726L
35466327M
35514982S
35504348F
36145082F
36145082F
3888240K
76834704F
76834704F
35310449K
35899530A
35904678E
35272108K
35166269M
35903421F
78739500N
53113950G
35891061K
36159512Q
36159512Q
35527701S
35560641L
35576418H
X 6845058M
77406512N
35441385H
B 36299238
B 36435071
76842587R
35442490L
B 36367936
11528361W
B 36367936
B 36367936
B 36367936
X 2849437J
35875969V
35168636A
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
44088631T
76823433Y
B 36871838
B 36871838
B 36412468
B 36412468
B 36623312
B 36623312
35303467P
35311669E
36030376W
36030376W
68009860X
35929801Y
35526289Y
35513176A
35505350C
76903321S
76852116P
35439324G
35439324G
35554641E
35959058F
u
Páx. 29
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936002TP02R001307
20123936004BM03R000289
20123936029BM03R006036
20123936029BM03R006498
20123936008BM03R008127
20123936029BM03R003175
20123936039VT06L000012
20123936005TP03R004332
20123936055TP01I000272
20123936055TP01I000007
20133936039ML01L000100
20123936061TP04R000820
20123936054TP02R004025
20123936039TP08R006147
20123936055AP04L000058
20123936055AP04L000056
20123936055AP05R007943
20123936039AP06R000228
20123936054TP02R001514
20123936004BM03R001717
20123936003TP01R005196
20123936040TP02R000871
20123936008BM03R004694
20123936039AP07R006161
20123936039AP07R004583
20123936039AP07R004579
20123936039AP07R003913
20123936039AP07R004585
20123936039AP07R003917
20123936039AP07R004589
20123936039TP08R002588
20123936039TP08R004290
20123936039TP08R004296
20123936039TP08R002559
20123936039TP08R004299
20123936039TP08R002566
20123936039TP08R002575
20123936039AP07R003901
20123936039TP08R004285
20123936039AP07R004604
20123936039TP08R004283
20123936039AP07R004595
20123936042TP10R005664
20123936001TP16R001643
20123936001TP12R001487
20123936051TP01L000086
20123936042TP10R001049
20123936008IU09L000015
20123936004BM03R000993
20123936008BM03R002909
20133936035IM01R000028
20123936016TP04R000188
20123936029BM03R004790
20123936048AP04R000093
20123936042TP10R005838
20123936061TP04R003223
20123936005TP04R000142
20123936055AP05R000100
20123936042TP08R000853
20123936005TP03R003460
20123936005TP04R003460
20123936048AP04R001825
20123936042TP08R001343
20123936056TP07R002920
20123936056TP07R002587
20123936008BM03R005437
20123936008BM03R010924
20123936055AP05R000054
20123936003TP01R002580
20123936046TP03R001742
20123936008BM03R004286
20123936054TP02R001603
20123936029TP02R000084
20123936015AP06R000028
20123936024TP06R008074
20123936039AP07R000084
20123936042TP08R001303
20123936008BM03R011343
FREIRE FARIÑA ROSA
FREIRE FREIRE CARMEN
FREIRE IGLESIAS ROGELIO
FREIRE MARTINEZ JAVIER
FREIRE PEREZ JOSE JORGE
FREIRE SANTOME JOSE
FREIRIA LORENZO TELMO
FRESCO OTERO MARIA ISABEL
FRIAS GAYOSO MANUEL
FRIAS GAYOSO MANUEL
FRIAS RODRIGUEZ SIRA
FUENTES RODRIGUEZ ANTONIO PRUDENCIO
GAB ASES TECNICO INTEGRAL SL
GABARRI JIMENEZ DOLORES A
GABINETE ASESORAMIENTO TECNICO
GABINETE ASESORAMIENTO TECNICO
GABINETE ASESSORAM TECNICO INTEGRAL SL
GABRAT SL
GABRIEL DA SILVA RITA Mª
GAC PATRIMONIOS SL
GACOPSA
GAGO DINIS JOAQUINA
GAGO SOTELO JOSE
GALAICO NOROESTE PROM INMOB INDUST SL
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO NOROESTE PROMOCIONES
GALAICO-NOROESTE PROM IND SL
GALESERGA SL
GALESERGA SL
GALICIA SALVAXE SL
GALICIA SL KING'S SCHOOL OF ENGLISH
GALICONSTRUYE SL
GALLEGO CABALEIRO ALEJANDRO
GALLEGO FERRARI PATRICIA
GALLEGO GOMEZ ISABEL MARIA
GALLEGO LORENZO CAMILO
GALLEGO PAZ BEATRIZ
GALLEGO PEREZ MANUEL GALO
GALVEZ NUÑEZ ELIZABETH REGINA
GAMA GARCIA ADELAIDA
GANDARA CASCALLAR ESMERALDA
GANDARA GARRIDO VENANCIO
GANDARA GAYOSO DELFIN
GANDARA SUAREZ ESCOLASTICA
GANDARA SUAREZ ESCOLASTICA
GANDARA TOUCEDO JUAN JOSE
GANDARA VILLUELA RAFAEL
GANDARA ZAS TIMOTEO
GANDARA ZAS TIMOTEO
GANDON BON JOAQUIN
GANDON HERMELO DIEGO
GARABAL DOMINGUEZ MIGUEL
GARBIN GIRALDEZ ADELINA
GARCIA AGRA VICTOR MANUEL
GARCIA ALVARO FELIX
GARCIA ARAUJO FRANCISCA AURORA
GARCIA ARENAL RODRIGUEZ FERNANDO
GARCIA ARES DOLORES
GARCIA ARIAS ANDRES
GARCIA BARROS FERNANDO
GARCIA BOUZA SEVERO
GARCIA BRAVO BEIRAS ALEJANDRA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
77407602K
76806332V
35890974A
35277825B
78739500N
35904153A
35560641L
77406512N
35940453D
35940453D
36105713Z
43362219C
B 36367936
11528361W
B 36367936
B 36367936
B 36367936
B 36828325
X 2849437J
B 47339924
A 36694503
35400103K
5168711J
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36852002
B 36871838
B 36871838
B 36541035
B 36588879
B 36412468
52494241F
78738943F
36025534J
35198934X
35300349H
11700389J
X 8288927A
76854840H
76852116P
35538710F
35505305K
76843155V
76843155V
35554641E
35564966C
76866145F
76866145F
5883660F
78738209D
52316737V
35862513Q
35455481S
1300338X
35908327Z
50280158L
35191170C
36145070H
76909184J
35545069H
33243126F
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936056TP02L002126
20123936056TP02L002601
20123936056TP06R002861
20123936056TP06R002527
20123936008BM03R005812
20123936015AP05R000028
20123936015TP03R001844
20123936039ML13L000138
20123936039TP08R001722
20123936024TP06R004245
20123936901ML12L000015
20123936018VT09L000001
20133936005ML01L000023
20123936055AP05R005685
20123936039TP08R000535
20133936042TA01L000016
20133936035IM01R000251
20123936056TP06R002082
20123936056TP07R002142
20123936039AP07R002413
20133936035IM01R000263
20123936004BM03R002794
20123936002TP02R001515
20123936001TP16R000882
20123936005TP04R003296
20123936005TP03R003296
20123936004BM03R000214
20123936042TP08R001281
20123936061TP04R001904
20123936061TP04R001502
20123936024TP06R010057
20123936010TP08R001370
20123936056TP07R002925
20123936013AP02R000575
20123936008BM03R010943
20123936008BM03R009769
20133936035IM01R002055
20123936061TP04R004985
20123936004BM03R001592
20133936035IM01R000899
20133936035IM01R002195
20123936034TP04R000838
20123936015TP03R000275
20123936008BM03R003199
20123936042TP10R004887
20123936056TP02L001406
20123936056TP07R000532
20123936055AP05R004534
20123936061TP04R003246
20123936056TP02L000427
20123936029BM03R000066
20123936004BM03R002527
20123936005TP03R003753
20123936005TP04R003753
20123936004BM03R001280
20123936003TP01R006922
20123936055AP05R007485
20123936024TP06R008299
20123936046TP03R001973
20123936024TP06R009615
20123936042TP10R002179
20133936901IM01R000263
20123936035IU12L000077
20123936005TP04R003858
20123936039TP08R006869
20123936061TP04R003276
20123936061TP04R001945
20123936004BM03R003479
20123936049AP06R000822
20133936901IM01R000266
20123936029BM03R001983
20123936003TP01R005193
20123936010TP08R000368
20123936003TP01R000832
20123936055AP05R001822
20123936029BM03R005284
20123936008BM03R010688
20123936008BM03R006149
GANDARA ZAS TIMOTEO
GANDARA ZAS TIMOTEO
GANDARA ZAS TIMOTEO
GANDARA ZAS TIMOTEO
GANDON FERNANDEZ VALENTIN
GARCIA ARES DOLORES
GARCIA ARES DOLORES CARMEN
GARCIA BARRIGAS JOSE ANTONIO
GARCIA BARROS FERNANDO
GARCIA BATAN ARISTIDES
GARCIA BERNEDO MARIA GLORIA
GARCIA BLANCO MARIA BELIA
GARCIA CALDERON TIRSO JOAQUIN
GARCIA CASAS ISABEL
GARCIA CASTEIÑEIRAS RAFAEL
GARCIA CASTRO ANTONIO
GARCIA CERQUEIRA LORENA
GARCIA CERQUEIRAS TANIA
GARCIA CERQUEIRAS TANIA
GARCIA COSTAS ALFONSO
GARCIA DE LA PE¥A ARAMBURU HUGO
GARCIA DEL CAMPO JOSE
GARCIA DIEGUEZ MANUEL
GARCIA DOMINGUEZ ANTONIO
GARCIA EIREA Mª CARMEN
GARCIA EIREA Mª CARMEN
GARCIA ERQUIAGA EDUARDO
GARCIA FARRAPEIRA JESUS
GARCIA FERNANDEZ MANUEL
GARCIA FERNANDEZ MANUEL
GARCIA FERNANDEZ RUBEN
GARCIA FERREIROS RAMON
GARCIA GANDARA MANUEL
GARCIA GARCIA VERISIMO
GARCIA GARRIDO MANUEL
GARCIA GILA ANTONIO
GARCIA GIRALDEZ ALFREDO
GARCIA GOMEZ CLAUDINA
GARCIA GONZALEZ ANTONIO
GARCIA GONZALEZ ARGENTINO
GARCIA GONZALEZ JOSE
GARCIA GONZALEZ SARA
GARCIA GONZALEZ VICENTE
GARCIA HERMELO M CARMEN
GARCIA JUANES JOSE MANUEL
GARCIA LOPEZ MANUEL
GARCIA LOPEZ MANUEL
GARCIA LOPEZ PURIFICACION
GARCIA LOUREIRO JOSE RAMON
GARCIA MAGARIÑOS CARMEN
GARCIA MALVIDO FRANCISCO JAVIER
GARCIA MALVIDO MODESTO
GARCIA MARAN MARINA
GARCIA MARAN MARINA
GARCIA MARTINEZ JESUS MANUEL
GARCIA MIGUEZ DOROTEA
GARCIA OJEA JOSE LUIS
GARCIA PAMPIN BEGOÑA
GARCIA PARRILLA BUENAVENTURA
GARCIA PEITEADO ROSA MARIA
GARCIA PEREIRA ANTONIA
GARCIA PEREZ ADRIAN
GARCIA PEREZ ROSENDO
GARCIA PEROJA MANUELA
GARCIA PUJARES BALTASAR
GARCIA RIAL CARMEN
GARCIA RIVAS ANA-MARIA
GARCIA ROSALES CARMEN
GARCIA RUBIN SANTIAGO
GARCIA SEÑORANS MARIA CONSUELO
GARCIA SILVA BENITO
GARCIA SINIS MARIANO
GARCIA SUMAY MANUELA
GARCIA TERLEIRO SL
GARCIA VIDAL JUAN VIRIATO
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
www.bop.depo.es
76866145F
76866145F
76866145F
76866145F
76832593N
35191170C
35195170H
X 8194726X
76909184J
76791473Q
34111631D
35179593N
41446860D
35246295Z
36111065F
76894580G
77001581L
78531665M
78531665M
36069084R
39456215Z
35185118V
76771443L
57606550Z
76843184T
76843184T
36060891L
35504588V
35332819N
35332819N
45847198X
35370721X
35456110T
10458807V
27927615A
35925323J
36045873C
35440627L
52492648R
76975405V
76975360H
35514124P
35373201Y
76832629W
35564248S
35453836A
35453836A
35563340G
35402019M
35446062A
78736760D
35261106J
35404763N
35404763N
52497659K
35863307M
35445963L
30646522B
231223G
36034471A
35501634F
35487260P
35968923M
35341945F
36019293M
35418613Q
1091334F
35167338Q
36045428N
35462905X
D 29080819
51313522Q
35377568A
B 36974517
50699848M
35278021T
35278021T
35278021T
u
Páx. 30
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936061TP04R000531
20123936024TP06R003501
20123936005TP04R003601
20123936005TP03R003601
20123936039AP07R003488
20123936015TP03R001796
20123936055AP05R001879
20123936003TP01R009547
20123936039TP08R005374
20123936039AP07R001212
20123936039TP08R007969
20123936039TP08R008309
20123936016TP04R000423
20123936004BM03R001343
20123936042TP08R004411
20123936039TP08R002873
20123936039AP07R004148
20123936024TP06R007793
20123936003TP01R005910
20123936047TP03R000611
20123936061TP04R001910
20123936024TP06R000889
20123936002TP02R001446
20123936039TP08R006772
20123936028AP02R000690
20123936008BM03R008965
20123936056TP06R002866
20123936024TP06R006779
20123936013TP02R000880
20133936901ML01L000035
20123936003TP01R000949
20133936035IM01R001364
20133936035IM01R001701
20123936034TP04R000837
20123936056TP02L000425
20123936056TP06R000534
20123936056TP02L001408
20123936054TP02R002084
20123936027TP02R000485
20133936035IM01R001697
20123936024TP06R009986
20133936901IM01R000264
20123936039AP07R001880
20123936029BM03R000700
20123936049IU07L000017
20123936049AP07R000818
20123936061TP04R001099
20123936024TP06R000840
20123936042TP08R003871
20123936056TP07R002211
20123936056TP06R002151
20123936039TP08R000135
20123936039AP07R005563
20123936015TP03R000735
20123936010AP08R000190
20123936008BM03R002688
20123936003TP01R005620
20123936024TP06R008512
20123936042TP08R002326
20123936008BM03R010691
20123936008BM03R002134
20123936008BM03R002132
20123936008BM03R002130
20123936008BM03R000777
20123936008BM03R006137
20123936008BM03R002136
20123936024ML12L000132
20123936015AP05R001021
20123936015AP06R001017
20123936015TP03R001998
20123936054TP02R002794
20123936039TP08R001134
20123936015TP03R001704
20123936061TP04R000586
20123936054TP02R003574
20123936042IU05L000027
20123936042TP10R006291
20123936042TP10R002530
GARCIA CAAMAÑO MARTA
GARCIA CARRAL SOFIA
GARCIA CASCALLAR JOSEFA
GARCIA CASCALLAR JOSEFA
GARCIA CASTEIÑEIRAS RAFAEL
GARCIA CASTRO MILAGROS
GARCIA CERDEIRA JOSE LUIS
GARCIA CHAMORRO MANUEL
GARCIA CONDE CONCEPCION
GARCIA CONDE CONCEPCION
GARCIA COSTAS ALFONSO
GARCIA COSTAS HERMINIA
GARCIA CRESPO LUIS
GARCIA DEL CAMPO JOSE
GARCIA ESTEVEZ FELICIANO
GARCIA FARRAPEIRA JESUS
GARCIA FARRAPEIRA JESUS
GARCIA FERNANDEZ AURELIO
GARCIA FERNANDEZ FLORENTINO
GARCIA FERNANDEZ JESUS
GARCIA FERNANDEZ MANUEL
GARCIA FERNANDEZ SANTIAGO
GARCIA FERNANDEZ VICTORIANO
GARCIA FERREIRA BENITO
GARCIA FERRER JOSE MANUEL
GARCIA FORTES ROBERTO ENRIQUE
GARCIA GANDARA MANUEL
GARCIA GARCIA LUIS
GARCIA GARCIA VERISIMO
GARCIA GARRIDO ROSA MARIA
GARCIA GIRALDEZ CONCEPCION
GARCIA GONZALEZ ARGENTINO
GARCIA GONZALEZ ARGENTINO
GARCIA GONZALEZ SARA
GARCIA LOPEZ MANUEL
GARCIA LOPEZ MANUEL
GARCIA MAGARIÑOS CARMEN
GARCIA NAVA EDUARDO
GARCIA OUTON CARLOS
GARCIA PEÑA CALDERON FCO JAVIER
GARCIA PEREIRA MANUEL
GARCIA PEREZ MARIA LUZ
GARCIA PUJARES BALTASAR
GARCIA QUEIMAÑO MARIA JESUS
GARCIA RODRIGUEZ M VICTORIA
GARCIA RUBIN SANTIAGO
GARCIA SALGADO YOLANDA
GARCIA SCHACHINGER JAVIER ALEJANDRO
GARCIA SEIJO JUSTO
GARCIA SERRAMITO MANUEL
GARCIA SERRAMITO MANUEL
GARCIA SOBRADELO SOLEDAD
GARCIA SOBRADELO SOLEDAD
GARCIA SUEIRO MANUELA
GARCIA SUMAY MANUELA
GARCIA TEIJEIRO HUMBERTO
GARCIA TEJEDOR JOSE LUIS
GARCIA TERRON FRANCISCO JAVIER
GARCIA VILA JOSE
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA-PORTILLO GUTIERREZ FERNANDO
GARCIA-SOTO MATEOS M NIEVES
GARCIA-SOTO MATEOS M NIEVES
GARCIA-SOTO MATEOS M NIEVES
GARDON OREIRO JORGE
GARME COLCHONES SL
GARRIDO AMEIJEIRAS M ESCLAVITUD
GARRIDO BELZUNCES RAFAEL
GARRIDO FONTAN ANA
GARRIDO FRAGUEIRO ANA MARIA
GARRIDO FRAGUEIRO MONTSERRAT
GARRIDO GARRIDO CASTOR
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35469930C
76800653L
76843669W
76843669W
36111065F
35444803D
36017570F
35914744Z
34701170N
34701170N
36069084R
35498690F
10008584L
35185118V
35187999T
35504588V
35504588V
2744213AZ
36010306B
33849111B
35332819N
76828410S
35254982F
35546102Q
47352176Y
34983049A
35456110T
76808551M
10458807V
3830924K
36096170Q
76975405V
76975405V
35514124P
35453836A
35453836A
35446062A
21508495E
35248072C
36075677Q
34522106A
10799837A
36019293M
36086319D
36097277L
36045428N
35489185R
77421314W
36008370F
35447225Q
35447225Q
36044613W
36044613W
35364202T
35377568A
5839212H
14877512P
76476643X
35541510R
35278021T
35278021T
35278021T
35278021T
35278021T
35278021T
35278021T
51366610C
50394931E
50394931E
50394931E
36115995S
B 96703707
35363712Q
24064657X
36148543H
76999388B
76995538W
35508247L
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936008BM03R002131
20123936008BM03R002133
20123936008BM03R002135
20123936024TP06R008813
20123936054TP02R001894
20123936013TP02R000895
20123936055AP05R004968
20123936042TP10R004977
20123936061TP04R000683
20123936042TP10R003402
20123936008BM03R011507
20123936042TP08R001038
20123936015TP03R002420
20123936003ML12L000044
20123936056TP02L001415
20123936056TP06R000541
20123936005TP03R004102
20123936054TP02R001242
20123936029BM03R003249
20123936042TP10R000769
20123936001TP16R000711
20123936042TP08R000898
20113936041IU01R014248
20123936024TP06R007430
20123936010IU05L000001
20123936008BM03R001716
20123936003TP01R001031
20123936003TP01R000792
20123936035IU12L000114
20123936008BM03R002434
20123936004BM03R000729
20123936039AP07R005011
20123936054TP02R002473
20133936005TA01L000077
20123936024TP06R004956
20123936008BM03R003118
20123936039TP08R003004
20123936024TP06R004606
20123936056TP07R000548
20123936034TP04R000927
20123936004BM03R000586
20123936029BM03R004734
20123936013TP02R001308
20123936001TP16R001274
20123936042TP10R001520
20123936901ML12L000007
20123936015TP03R000517
20123936003TP01R007378
20123936055ML12L000070
20133936035IM01R001552
20133936035IM01R001878
20133936035IM01R000723
20133936035IM01R001511
20133936035IM01R002235
20123936054TP02R004999
20123936003TP01R002570
20123936039TP08R006892
20123936039AP07R001903
20123936039TP08R005297
20123936042TP08R004385
20123936039TP08R002800
20123936042TP08R004408
20123936055AP05R007304
20123936054TP02R003470
20123936004BM03R001484
20123936003TP01R006885
20123936029BM03R000465
20123936029BM03R002490
20123936003TP01R001645
20123936055ML12L000031
20123936008BM03R004912
20123936034TP04R002293
20123936037AP03R000193
20123936015TP03R002257
20123936039AP07R000733
20123936002TP02R001253
20123936003TP01R004250
20123936054TP02R003664
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR AGUSTIN
GARCIA VILLAR OLGA
GARCIA Y SOUTO TOMIÑO CONSTRUCCIONES
GARGAMALA SANCHEZ ROSA
GARIN RUIZ JAVIER
GARRIDO ALFARO JOSE ANTONIO
GARRIDO BELZUNCES RAFAEL
GARRIDO DAPONTE ALBERTO
GARRIDO DOMINGUEZ MANUEL
GARRIDO MARQUEZ DOMINGO
GARRIDO PIÑEIRO JOSE NICOLAS
GARRO HERNANDORENA ALICIO
GASAMANES CASTROAGUDIN FELICIANO
GASAMANES CASTROAGUDIN FELICIANO
GASDIN J F CARBURANTES
GAVIEIRO CARDEIRO MARINA
GAYO ROUCO JOSE
GAYOSO BOUZA JOSE
GAYOSO GOMEZ CARMEN
GAYOSO GONZALEZ MARIA
GENDE CARRILLO JESUS
GENEROS DE PUNTO MONTOTO SA
GENS GARCIA MARIA LUISA
GERMADE JUNCAL SERGIO
GESPROMIÑO PROMOCIONES Y EDIF SL
GESPROMIÑO PROMOCIONES Y EDIF SL
GESTAL LORENZO ANDRES
GESTIDO CAAMAÑO JOSE
GESTIO & PROCURATIO SL UNIPERSONAL
GESTORIA INMOBILIARIA LOURO SL
GESTOSO ALONSO JOSE
GIGIREY NIETO JOSE
GIL AREAN MANUEL
GIL FERRO JOSE ANTONIO
GIL FILGUEIRA RAMON
GIL GARCIA MARIA AMPARO
GIL GUIMAREY CARMEN
GIL JORGE LAUREANO
GIL NOVAS JOSE
GIL RODRIGUEZ GONZALO CESAREO
GIL RODRIGUEZ JULIO
GIL S/S JOAQUINA
GIL SEOANE ANTONIO
GIL VICENTE M BEGOÑA
GIMENEZ GIMENEZ JOSE MARIA
GIMENO GOMEZ MARTA MARIA
GIRALDEZ COSTAS MARIA CARMEN
GIRALDEZ FERNANDEZ GERARDO
GIRALDEZ FERNANDEZ PILAR
GIRALDEZ FERNANDEZ PILAR
GIRALDEZ FERNANDEZ PILAR
GIRALDEZ FERNANDEZ PILAR
GIRALDEZ GAYOSO JOSE
GIRALDEZ MINIÑO ESPERANZA
GIRALDEZ NOVAS JUAN CARLOS
GIRALDEZ NOVAS JUAN CARLOS
GIRALDEZ NOVAS MANUEL
GIRALDEZ OCAMPO JESUS
GIRALDEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES
GIRALDEZ TABOAS MANUEL
GIRALDEZ VICENTE ABEL
GOBERNA FERNANDEZ JOSE
GOBERNA PATIÑO ROSA MARIA
GOCE LOPEZ ROSA HROS
GOLF DOMAIO SA
GOLF DOMAIO SA
GOMES CARDOSO FERNANDO A
GOMES COSTA LEKBAB ANDREIA PATRICIA
GOMES DE CASTRO MOREIRA GUSTAVO
GOMES DOS SANTOS DIVINA PASTORA
GOMEZ ABRIL JUVENTINO
GOMEZ ALONSO ANGELES
GOMEZ ALVAREZ AURORA
GOMEZ ANDION YOLANDA
GOMEZ ANTUNEZ SOCORRO
GOMEZ BAUTISTA JOSE
www.bop.depo.es
35278021T
35278021T
35278021T
35255815N
B 36930550
35528504J
15979254G
76903767R
24064657X
36123116Y
35929868G
35507420C
35148029G
15892088P
35340787E
35340787E
B 36163731
79312879R
35855918E
35588962G
35791084W
35787822Y
5349772H
A 36021053
76859342N
73241256X
B 36956134
B 36956134
35894043J
35874891C
B 36923035
B 36325694
36001252L
33143850E
35211441M
36093684Z
35796954F
76801900R
35340951W
76910184R
35167440A
35880628F
36001626W
35516980N
35782281P
35461493R
35363970K
14259929K
36078568D
39458744J
36169247E
36169247E
36169247E
36169247E
35531817Z
76986917Y
76902214N
76902214N
35558963C
35530866Y
L 5412013K
34691497E
35559688D
36049962S
52492756V
35946293F
A 36699981
A 36699981
X 2737976X
X 9810977M
X 4753625P
34871555J
35871244F
36573215H
2005260M
44077224R
35862718Z
35532980G
u
Páx. 31
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936042TP08R000507
20123936054TP02R002218
20123936004BM03R004551
20123936015TP03R002419
20123936003TP01R006908
20123936008BM03R010033
20123936056TP02L000434
20123936056TP07R000539
20123936005TP04R004103
20123936039TP08R005804
20123936029BM03R006494
20123936042TP08R003598
20123936008BM03R001937
20123936004BM03R001372
20123936055AP05R004135
20123936008BM03R007689
20123936054TP02R002554
20123936054TP02R002523
20123936034TP04R000849
20123936013AP02R000776
20123936049AP07R001346
20123936049AP06R001352
20123936024TP06R004013
20123936001TP16R000161
20123936001TP12R000177
20123936016TP04R000002
20123936054TP02R001835
20123936039AP07R006102
20123936056TP06R000550
20123936008BM03R004979
20123936044TP01R000083
20123936008IU04L000093
20123936008BM03R007347
20123936009IU05L000023
20123936008BM03R008628
20123936034TP04R000944
20123936008BM03R004109
20123936029BM03R001509
20123936042TP08R002645
20123936008BM03R003340
20123936003TP01R002775
20123936008BM03R001805
20123936055ML12L000072
20123936042TP10R004972
20123936042TP10R006253
20133936035IM01R001000
20133936035IM01R001821
20123936039AP07R001139
20123936039AP07R004123
20123936042TP08R004193
20123936024TP06R000084
20123936042TP10R000877
20123936054TP02R002720
20123936003TP01R009158
20123936003TP01R005531
20123936042TP08R004278
20123936055ML12L000030
20123936049AP06R001447
20123936049AP07R001441
20123936054TP02R004075
20123936039TP08R003790
20123936054TP02R005192
20123936027TP02R000558
20123936048AP04R002221
20123936035IU12L000116
20123936003TP01R003046
20123936055AP05R006561
20123936042IU08L000050
20123936055AP05R005997
20123936008BM03R003695
20123936007TP02L000003
20123936042TP08R000900
20123936037AP03R000422
20123936034TP04R000088
20123936055TP01I000386
20123936039TP08R008922
20123936039AP07R005090
20123936039TP08R008924
GARRIDO IGLESIAS JUAN
GARRIDO JUSTO M CARMEN
GARRIDO PIÑEIRO ANGEL
GARRIDO PIÑEIRO JOSE NICOLAS
GARRIDO POUSA Mª PILAR
GASALLA GONZALEZ-REDONDO XAN
GASAMANES CASTROAGUDIN FELICIANO
GASAMANES CASTROAGUDIN FELICIANO
GASDIN J F CARBURANTES
GASOLEOS CARPINTERO SL
GAYO DA CONCEPCION MANUEL
GAYOSO OTERO MARIA
GERMADE GONZALEZ RAMON
GESTIDO SOUTO LUISA VENERA
GESTION EUROPA 100X100 SA
GESTION Y ASESORAMIENTO DE
GESTOSO FERNANDEZ MARIA JESUS
GICQUEL ELISABETH
GIL ACEVEDO ENCARNACION
GIL ALONSO FRANCISCO
GIL ALONSO Mª MAGDALENA
GIL ALONSO Mª MAGDALENA
GIL BERNARDEZ ISABEL
GIL ESTEVEZ GLORIA
GIL ESTEVEZ GLORIA
GIL FERNANDEZ ENCARNACION
GIL FERNANDEZ SERGIO
GIL FILGUEIRAS RAMON
GIL GUIMAREY CARMEN
GIL IGLESIAS MARIA DEL CARMEN
GIL LEIS BAUTISTA
GIL MOLDES EVARISTO
GIL MOLDES EVARISTO
GIL PEREIRA MANUEL
GIL RODAL ANTONIO
GIL RODRIGUEZ JOSE
GIL TEIXEIRA M JOSEFA
GIL VIEITEZ JOSEFA
GIMENEZ RODRIGUEZ JOSE
GIMENEZ ROMERO JUAN
GIRALDEZ ALONSO RAMON
GIRALDEZ BARREIRO FRANCISCO
GIRALDEZ COSTAS MARIA CARMEN
GIRALDEZ DOMINGUEZ BERNARDINO
GIRALDEZ FERNANDEZ ELENA BELEN
GIRALDEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO
GIRALDEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO
GIRALDEZ NOVAS MANUEL
GIRALDEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES
GIRALDEZ TRONCOSO SILVINO
GLADYSVEGA SL
GLITO SL
GOBERNA CONDE GABINO ALEJANDRO
GOCE LOPEZ ROSA
GOCE MARCOTE CELIA
GOLOGUS SL
GOMES COSTA LEKBAB ANDREIA PATRICIA
GOMES VAZ PEREIRA JORGE MANUEL
GOMES VAZ PEREIRA JORGE MANUEL
GOMEZ ALLER FERNANDEZ JOSE HONORATO
GOMEZ ALVAREZ AURORA
GOMEZ BAUTISTA JOSE
GOMEZ CASTRO NATALIA
GOMEZ CERVIÑO JOSE LUIS
GOMEZ COSTA JESUS
GOMEZ DENIS JOSE
GOMEZ DIZ ROSA
GOMEZ FERNANDEZ ANGEL
GOMEZ FERNANDEZ PEREIRA TERESA
GOMEZ GANDON CARMEN
GOMEZ GARCIA JAVIER
GOMEZ GARCIA PRESLIDIANO
GOMEZ GIL CONCEPCION
GOMEZ GIL LUZ
GOMEZ GOMEZ RITA
GOMEZ GONZALEZ ROBERTO
GOMEZ GONZALEZ ROBERTO
GOMEZ LORENZO ROSA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35883638G
34582019R
35263534A
35148029G
76986927Q
52933850V
35340787E
35340787E
B 36163731
B 36326965
35280081J
35505221Y
5885294P
35273303C
A 36810521
A 79379541
36157423C
X 4357965V
35515784N
1300155B
76899056M
76899056M
77411442C
35765986C
35765986C
52481333W
36136599B
35796954F
35340951W
35280186A
35385670D
35293927J
35293927J
76910684H
42444974S
34868048W
78731418A
35266281J
35933955C
32354478X
76982527D
35887766S
36078568D
35561042Y
76903102A
36021564E
36021564E
35558963C
L 5412013K
35503189K
B 36551315
B 36471282
36034751F
35946293F
35921921S
B 36426989
X 9810977M
11317726R
11317726R
35974669R
2005260M
35532980G
35368774H
36092536Q
33775633H
76989207L
35568932F
35977264C
35568764T
35892679Y
44077220C
35789609E
35971103T
35789822M
5500046X
45554102A
45554102A
35762287R
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936024TP06R000802
20123936046TP03R001475
20123936015TP03R000627
20133936035MT01L000106
20123936003TP01R000512
20123936044TP01R001580
20133936035IM01R001286
20133936035IM01R001494
20123936039AP07R005338
20123936024IV05L000021
20123936042TP10R006281
20123936055TP01I000049
20123936054TP02R004064
20123936042TP08R000144
20123936042TP10R005902
20123936008BM03R006577
20123936039TP08R000122
20123936024TP06R003234
20123936024TP06R009449
20123936039TP08R001099
20123936039AP07R003559
20123936039AP02L000090
20123936039AP02L000092
20123936039AP02L000088
20123936039TP02L000068
20123936039TP02L000066
20123936039AP02L000086
20123936039AP02L000094
20133936035IM01R001732
20123936055AP05R004680
20123936002TP02R000829
20123936042TP08R000867
20123936003TP01R008266
20123936041VT05L000045
20123936004BM03R001807
20123936042TP08R001958
20123936055AP05R000672
20123936024VT12L000126
20123936003TP01R005169
20123936039TP08R002348
20123936013TP02R002159
20123936055AP05R007463
20123936003TP01R009554
20123936008BM03R002550
20123936027TP02R000518
20123936024TP05R000352
20123936054TP02R002255
20123936048AP02L000022
20123936048AP01L000125
20123936048AP01L000092
20123936048AP01L000078
20123936039TP08R002182
20123936042TP08R001073
20123936027TP02R001737
20123936055AP05R003807
20123936004BM03R004556
20123936039TP08R002712
20123936005TP04R002452
20123936005TP03R002455
20123936054ML11L000021
20123936008ML12L000043
20123936055AP05R006519
20123936042TP10R006292
20123936003TP01R009027
20123936056TP02L000471
20123936056TP06R000573
20123936024TP06R005780
20123936003TP01R004864
20123936008BM03R004263
20123936008BM03R007646
20123936049AP07R001601
20123936049AP06R001608
20133936003ML01L000073
20123936039AP07R005108
20133936035MT01L000135
20123936005TP03R000331
20123936061TP04R004936
20123936013AP02R001141
GOMEZ BODAÑO SA
GOMEZ CAMIÑO BELEN
GOMEZ CAMPOS M MERCEDES
GOMEZ CARIDE YERAY
GOMEZ CARNEIRO JOSE
GOMEZ CASTAÑO MARIA CARMEN
GOMEZ DANIEL HORACIO
GOMEZ DANIEL HORACIO
GOMEZ DELGADO ELGA
GOMEZ FERNANDEZ MARIA JOSEFA
GOMEZ GOMEZ MARIA ROSA
GOMEZ GOMEZ RITA
GOMEZ GONZALEZ ANA
GOMEZ GONZALEZ AURORA DE JESUS
GOMEZ GONZALEZ PERFECTA
GOMEZ GONZALEZ SERAFIN
GOMEZ MACHADO PABLO ALBERTO
GOMEZ MOA FE
GOMEZ MOA FE-PIZZERIA HECHIZO
GOMEZ MORAIS SATURNINO
GOMEZ MORAIS SATURNINO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NURIAS LAUREANO JESUS
GOMEZ PI¥A MARIA LUISA
GOMEZ PIÑEIRO MILAGROS
GOMEZ PUMARES INES
GOMEZ QUINTAS MANUEL
GOMEZ RODIÑO CAMILO
GOMEZ TELLERIA GERMAN
GOMEZ TORRES MARIA NIEVES
GOMEZ VAQUEIRO SALVADOR
GOMEZ VARELA ROMAN
GOMEZ VAZQUEZ MARTA
GOMEZ VILLAR GUILLERMO
GOMEZ-GIL AIZPURUA CARLOS
GONÇALVES AMORIN SOUSA BENJAMIN JOSE
GONÇALVES CARDOSO LAURINDO
GONÇALVES RIBEIRO JOSE DOMINGOS
GONDAR ALVAREZ Mª DEL MAR
GONZACOCA
GONZALEZ ABAL PABLO ALFONSO
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LOURDES
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LOURDES
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LOURDES
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LOURDES
GONZALEZ ALVAREZ MATIAS
GONZALEZ ARAUJO MARIA CRISTINA
GONZALEZ ARIS ARTEMIA
GONZALEZ BARREIRA JOSEFINA
GONZALEZ BERMUDEZ DIEGO JOSE
GONZALEZ BESADA OSCAR
GONZALEZ BUCETA TERESA
GONZALEZ BUCETA TERESA
GONZALEZ BUJAN MARCOS
GONZALEZ CARBALLO JESUS
GONZALEZ CARRERA FRANCISCO JAVIER
GONZALEZ CARRERA HERMINIA
GONZALEZ CARVAJAL MARIA
GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON
GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON
GONZALEZ CASTRO MANUEL
GONZALEZ COBAS ANTONIA
GONZALEZ COELLO ISABEL
GONZALEZ CORDEIRO JOSEFA
GONZALEZ COVELO Mª SALOME
GONZALEZ COVELO Mª SALOME
GONZALEZ CUDEIRO FRANCISCO
GONZALEZ DE FRANCISCO PORFIRIO
GONZALEZ DIAZ CAROLINA
GONZALEZ DIAZ MARIA ESTHER
GONZALEZ DIESTE EDUARDO
GONZALEZ DOMINGUEZ LUCIA
www.bop.depo.es
A 36107118
35473002X
35418289Z
15490072D
76975888V
35453870Z
X 8909084B
X 8909084B
4190105B
76816431L
34984579S
5500046X
45553966M
36037935V
22724019L
5840720P
35571792S
52481000Z
52481000Z
34885509Y
34885509Y
34543544M
34543544M
34543544M
34543544M
34543544M
34543544M
34543544M
36062258Y
35538000X
35228027P
35507632W
34525304G
35324479K
* 6764795
35508403Z
35539569S
38488028N
36129326Y
36049394E
5367929M
6284250Y
X 4436470T
X 0430308R
77400656K
A 36600682
53170967G
34984590A
34984590A
34984590A
34984590A
76897488R
76904367A
35287981R
35492681R
36117146Q
35569040T
76843513F
76843513F
76908579Y
35892299V
76892754M
76888334R
988392J
76864882D
76864882D
2359267L
76977856F
36004533B
35289539H
36092186B
36092186B
34607707K
35549048H
36125259X
76646395E
35440113B
76896444S
u
Páx. 32
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039AP07R005092
20123936039AP07R005554
20123936008BM03R002310
20123936042TP10R005454
20123936039AP02L000095
20123936039AP02L000093
20123936039AP02L000091
20123936039TP02L000067
20123936039AP02L000087
20123936039AP02L000089
20133936035IM01R001417
20123936058IU04L000003
20123936055AP05R002321
20123936006IU07L000012
20123936006TP01R002355
20123936006ML12L000032
20123936024TP06R009531
20123936046TP03R000108
20123936013TP02R000933
20123936055AP05R003211
20123936024TP06R006177
20123936048AP04R002155
20123936042TP08R002468
20123936024VT12L000131
20123936024TP06R001744
20123936039AP07R000237
20123936055AP05R007480
20123936051TP03L000042
20123936005TP03R003024
20123936005TP04R003024
20123936024TP06R001737
20123936054TP02R002774
20123936054TP02R002512
20123936042TP10R001379
20123936039TP08R000065
20123936054TP02R002462
20123936039TP08R006848
20123936039AP07R001859
20123936054TP02R004985
20123936054TP02R002681
20123936048AP04R000412
20123936048AP01L000091
20123936048AP01L000093
20123936001TP12R001451
20123936001TP16R001608
20123936024TP06R005191
20123936029BM03R005650
20123936039TP08R005684
20123936039TP08R009405
20123936042TP08R000374
20123936042TP08R004095
20123936054ML12L000019
20123936047TP03R000029
20123936008BM03R008320
20123936034TP04R000026
20123936042TP08R001923
20123936002TP02R001116
20133936029MT01L000035
20123936056TP02L001452
20123936056TP07R000571
20123936047TP03R000741
20133936901IM01R000267
20123936055AP05R003810
20123936039ML12L000168
20123936029BM03R002038
20123936029IV01R001533
20133936035IM01R001088
20133936035IM01R000707
20123936047TP03R000340
20123936039TP08R008941
20123936008BM03R008025
20123936029BM03R001439
20123936005TP04R000342
20123936054TP02R005915
20123936042TP08R002892
20123936048VT10L000018
20123936004BM03R004504
20123936036IU03L000012
GOMEZ LORENZO ROSA
GOMEZ MACHADO PABLO ALBERTO
GOMEZ MARTINEZ ANDRES
GOMEZ MIGUEZ JUAN PABLO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NOVOA ADOLFO
GOMEZ NURIAS LAUREANO JESUS
GOMEZ OTERO MARIA ISABEL
GOMEZ PEREIRA PRIMITIVO
GOMEZ PEREZ ENCARNACION
GOMEZ PEREZ ENCARNACION
GOMEZ PEREZ ENCARNACION
GOMEZ PEREZ JOAQUIN
GOMEZ PRIETO ANTONIO
GOMEZ REINANDO MANUEL
GOMEZ ROMERO LEOPOLDO
GOMEZ ROZAS MARIA
GOMEZ SOUSA RUDESINDA
GOMEZ SOUTULLO JOSEFA
GOMEZ VARELA ROMAN
GOMEZ VELEIRO M JOSE
GOMEZ VILLAR GUILLERMO
GONÇALVES FLORINDA
GONDAR EMPRESA HOTELERA SL
GONTAD FERRO ROSALIO MANUEL
GONTAD FERRO ROSALIO MANUEL
GONZALEZ ACEBEDO AMPARO
GONZALEZ ALEN ANDRES
GONZALEZ ALEN ANDRES
GONZALEZ ALFONSO ROSA
GONZALEZ ALONSO CARMEN
GONZALEZ ALONSO JULIO
GONZALEZ ALONSO RODOLFO
GONZALEZ ALONSO RODOLFO
GONZALEZ ALVAREZ ADOLFO
GONZALEZ ALVAREZ BELARMINO
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LOURDES
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LOURDES
GONZALEZ ALVAREZ MARIA LOURDES
GONZALEZ ARAUJO MARIA LUZ
GONZALEZ ARAUJO MARIA LUZ
GONZALEZ AREAN CELSO
GONZALEZ BARREIRO DELIA
GONZALEZ BESADA OSCAR
GONZALEZ BESADA OSCAR
GONZALEZ BOUZO JOSE MARIA
GONZALEZ BUGARIN MANUEL
GONZALEZ BUJAN OSCAR
GONZALEZ CALVIÑO VICTORIA
GONZALEZ CARBALLO MARIA CARMEN
GONZALEZ CARPINTERO GABINO
GONZALEZ CARRERA ADELINA
GONZALEZ CASAS NORMA
GONZALEZ CASELLAS RAMIRO
GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON
GONZALEZ CASTRO JOSE RAMON
GONZALEZ COEGO CESAR M
GONZALEZ CORES ROSA
GONZALEZ CORREA ALFREDO
GONZALEZ COSTAS ALBERTO
GONZALEZ COUSO ANTONIO
GONZALEZ COUSO ANTONIO
GONZALEZ DAFONTE ENCARNACION
GONZALEZ DAFONTE ENCARNACION
GONZALEZ DAPARTE PLACIDO
GONZALEZ DE FRANCISCO PORFIRIO
GONZALEZ DE LA FUENTE ANGEL
GONZALEZ DEL RIO ADELAIDA
GONZALEZ DIAZ MARIA ESTHER
GONZALEZ DIZ JOSE
GONZALEZ DOMINGUEZ SUSANA
GONZALEZ ENRIQUEZ MIGUEL
GONZALEZ ESTEVEZ SILVESTRE
GONZALEZ ESTRELLA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35762287R
35571792S
33243685Z
76904080S
34543544M
34543544M
34543544M
34543544M
34543544M
34543544M
36062258Y
77008138K
35534842A
35460936L
35460936L
35460936L
76927080S
34599606Q
76915595F
35523484F
76796727A
76894001X
35546633H
38488028N
52482279M
36049394E
34453435X
B 36520112
35344992H
35344992H
35182685E
35556861B
35556861B
35502093Y
35839247A
36066387H
35552471Z
35552471Z
35499032G
35527109K
34984590A
34984590A
34984590A
76913052V
76913052V
34631744T
35294804Q
35569040T
35569040T
35790788M
35504335V
35578181X
76816090T
35278619T
35177364Z
35501817Y
76867705A
2678051T
76864882D
76864882D
11322404X
35462316L
34885721B
78733865N
35275669V
35275669V
77001054K
77001054K
35342939N
35549048H
35924285X
35817440T
76646395E
35538271M
8942955A
35553705Y
35278960L
35806091J
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP08R004228
20123936048VT10L000019
20123936003TP01R002239
20123936024TP06R009275
20123936001TP12R000314
20123936042TP08R002548
20123936054TP02R002116
20123936004BM03R001342
20123936039TP08R008093
20123936054TP02R001469
20123936055AP05R003002
20123936054TP02R005452
20123936024TP06R008121
20123936039TP08R006410
20123936005TP03R000529
20123936029BM03R004547
20123936029BM03R005270
20123936048AP04R000741
20123936054TP02R005333
20133936035IM01R001700
20123936042TP08R000451
20123936008BM03R006564
20123936042TP08R003420
20123936049AP06R000446
20123936055TP01I000395
20123936024ML12L000148
20123936003TP01R004424
20123936042TP08R000470
20123936042TP08R000702
20123936008BM03R007436
20123936024TP06R009125
20123936042TP08R001023
20123936042TP10R000703
20123936049AP06R000044
20123936039TP08R003279
20123936024TP06R006393
20123936013TP02R000990
20123936002TP02R000562
20123936054TP02R003492
20123936008BM03R010052
20123936029BM03R005824
20123936042TP10R003925
20123936003TP01R006328
20123936003TP01R005954
20123936002TP02R001159
20123936039AP07R001963
20123936039TP08R006950
20123936008BM03R005123
20123936008BM03R013051
20123936008BM03R008327
20123936013TP02R001879
20123936056TP06R002884
20123936024TP06R005766
20123936039AP07R005174
20123936042IU08L000090
20133936055ML01L000017
20123936049AP06R002272
20123936049AP07R002260
20123936005TP04R003696
20123936005TP03R003696
20123936042TP10R001800
20123936055VT05L000002
20123936029BM03R000633
20123936024TP06R002604
20123936054TP02R003391
20123936054TP02R004495
20123936039TP08R004392
20123936001TP12R000480
20123936031TP03R000055
20123936042TP08R001089
20123936029BM03R006416
20123936010AP08R001110
20123936010TP08R001247
20123936005TP03R000199
20123936039AP07R004948
20123936029BM03R006844
20123936042TP08R001425
20123936042TP08R003344
GONZALEZ DOMINGUEZ ROGELIO
GONZALEZ ENRIQUEZ MIGUEL
GONZALEZ ESTEVEZ ANA M
GONZALEZ FERNANDEZ ANTONIO
GONZALEZ FERNANDEZ JULIO
GONZALEZ FERNANDEZ MODESTA
GONZALEZ FERNANDEZ PILAR
GONZALEZ FERRADAS CARLOS
GONZALEZ FERREIRA ESTEBAN
GONZALEZ FERREIRA JOSE LUIS
GONZALEZ FONTAN CARMEN
GONZALEZ GALLARDO MANUEL
GONZALEZ GALLEGO ELSA
GONZALEZ GARCIA OSCAR
GONZALEZ GONTAD ELISARDO
GONZALEZ GONZALEZ BELARMINO
GONZALEZ GONZALEZ BENITO
GONZALEZ GONZALEZ JAVIER
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
GONZALEZ GONZALEZ JOSEFA
GONZALEZ GONZALEZ M DEL PILAR
GONZALEZ GONZALEZ M JESUS
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ALICIA
GONZALEZ GONZALEZ PAOLO
GONZALEZ GONZALEZ SALADINA
GONZALEZ GUZMAN JESUSA
GONZALEZ IBAÑEZ ENRIQUE
GONZALEZ LAGO ADOLFO
GONZALEZ LALIN NATALIO
GONZALEZ LEIROS M MAR
GONZALEZ LEON ALICIA
GONZALEZ LORENZO DELMIRO
GONZALEZ LORENZO JOSE
GONZALEZ MADRIÑAN LUIS BENJAMIN
GONZALEZ MANUEL
GONZALEZ MAQUIEIRA MANUEL
GONZALEZ MARTINEZ JAVIER
GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS
GONZALEZ MARTINEZ JOSE LUIS
GONZALEZ MARTINEZ NURIA
GONZALEZ MARTINEZ PILAR
GONZALEZ MENDEZ JAIME
GONZALEZ MIGUEZ MARIA PURIFICACION
GONZALEZ MOLEDO PERFECTO
GONZALEZ MOLEDO PERFECTO
GONZALEZ MORAIS JOSEFA
GONZALEZ MORAIS RAMONA TERESA
GONZALEZ NOGUEIRA ROMAN
GONZALEZ NUÑEZ JOSE MARIA
GONZALEZ OLIVEIRA JOSE MANUEL
GONZALEZ OLIVEIRA LUIS
GONZALEZ OTERO ISABEL
GONZALEZ OTERO MANUEL
GONZALEZ OZORES GONZALO
GONZALEZ PALMAS ANTONIO
GONZALEZ PALMAS ANTONIO
GONZALEZ PARGA ROSA
GONZALEZ PARGA ROSA
GONZALEZ PENA JUAN MANUEL
GONZALEZ PENA MARIA
GONZALEZ PEÑA ANA ISABEL
GONZALEZ PEÑA JOSE
GONZALEZ PEREIRA EVA MARIA
GONZALEZ PEREZ JUAN VICENTE
GONZALEZ PEREZ ROSA
GONZALEZ PEREZ SILVERIO
GONZALEZ PINO CRISTINA
GONZALEZ PORTO MANUEL
GONZALEZ POUSA MARIA CRUZ
GONZALEZ RARIS CRISTINA
GONZALEZ RARIS CRISTINA
GONZALEZ REBOREDO MANUEL
GONZALEZ RIAL OLGA
GONZALEZ RIOS ELIAS
GONZALEZ RIVEIRO CONSUELO
GONZALEZ RIVERO ANTONIO
www.bop.depo.es
35503670L
35553705Y
36021670J
35198246N
34903957P
35506233Y
36023629V
76830514A
35532353K
35561440J
35492849P
35813767F
76824859Y
36124013Y
35468845Q
35971832Q
35190165G
35560855A
35536717S
34588122D
35506274R
35894823B
35506046A
35565378H
35551895J
34993334F
35863218P
35526298S
35785486Q
36075100Z
45036346T
36159359R
78628403M
35540287C
35496796E
33017206Q
76887590Q
35359873H
35562374G
35273068S
35273068S
36094776W
36000663M
33815170H
36069623B
52490697M
52490697M
35894353R
35858584C
78736188N
35896554V
33253132P
35154560A
36087484R
76891349A
76897087Z
36125554Y
36125554Y
35345079J
35345079J
35544887C
35525725V
35309343L
35212664D
76906673D
35542628S
35550250R
X 0101554D
35241114P
35501849S
34954064K
78544642X
78544642X
35448858Q
36145356M
43552232F
35507677R
35508039H
u
Páx. 33
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936034TP04R002107
20123936042IU03L000280
20123936024TP05R000340
20123936004BM03R001510
20123936004BM03R004385
20123936039AP07R004869
20123936055AP05R007781
20123936044TP01R001586
20123936024TP06R009407
20123936008BM03R011122
20123936009IU05L000006
20123936009IU05L000079
20123936005TP04R000540
20123936029BM03R005271
20123936003TP01R001334
20123936001TP16R000724
20123936029BM03R003868
20123936013TP02R000977
20123936008BM03R002545
20123936041IU06L000034
20123936009AP04R001127
20123936008BM03R005002
20123936049AP07R000444
20123936001TP16R000696
20123936055TP01I000058
20123936039TP08R004625
20133936003ML01L000011
20123936008BM03R000918
20123936003TP01R008750
20123936021IU08L000122
20123936055AP05R003005
20123936024TP06R005436
20123936039TP08R000741
20123936024TP05R000079
20123936024TP06R009075
20123936042TP10R004010
20123936003TP01R003543
20123936003TP01R001795
20123936042TP10R004624
20123936049AP07R000043
20123936024TP06R001198
20123936008BM03R006555
20123936004BM03R001605
20123936002TP02R000482
20123936042TP08R004293
20123936031TP03R000054
20123936013TP02R000992
20123936039TP08R001834
20123936056TP02L002159
20123936056TP02L002634
20123936056TP07R002943
20123936003TP01R002528
20123936027TP02R001875
20123936042TP10R001791
20123936054TP02R003353
20123936061TP04R003417
20123936029BM03R002823
20123936029BM03R000427
20123936014AP03R000153
20123936055AP05R006071
20123936024TP06R010353
20123936039AP07R000924
20123936042TP08R002462
20123936042TP08R002065
20123936042TP08R003306
20123936042TP08R001931
20123936029BM03R000475
20123936042TP10R005421
20123936005TP04R000209
20123936024ML12L000141
20123936008BM03R004323
20123936008BM03R000678
20123936039TP08R008178
20123936029BM03R005693
20123936042TP08R001424
20123936042TP08R003343
20123936008BM03R007042
20123936008BM03R004733
GONZALEZ FERNANDEZ ELVIRA
GONZALEZ FERNANDEZ JOSE
GONZALEZ FERNANDEZ MIGUEL A
GONZALEZ FERRADAS CARLOS
GONZALEZ FERRADAS JOSE MARIA
GONZALEZ FERREIRA ESTEBAN
GONZALEZ FIGUEROA DIEGO JAVIER
GONZALEZ FRAIZ MARIA DEL CARMEN
GONZALEZ GALLEGO JOSE LUIS
GONZALEZ GIL ROSA
GONZALEZ GOMEZ MANUEL
GONZALEZ GOMEZ MARIA
GONZALEZ GONTAD ELISARDO
GONZALEZ GONZALEZ BENITO
GONZALEZ GONZALEZ CANDIDO
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN
GONZALEZ GONZALEZ CARMEN
GONZALEZ GONZALEZ ELVIRA
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
GONZALEZ GONZALEZ JOSE
GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
GONZALEZ GONZALEZ LEONARDA
GONZALEZ GONZALEZ M JESUS
GONZALEZ GONZALEZ MANUEL
GONZALEZ GONZALEZ MARIA ALICIA
GONZALEZ GONZALEZ MATIAS
GONZALEZ GONZALEZ RICARDO
GONZALEZ GONZALEZ SECUNDIN
GONZALEZ GUELMO PEDRO
GONZALEZ IGLESIAS MOISES
GONZALEZ IGLESIAS PAULINO
GONZALEZ JOFRE MANUEL
GONZALEZ LEIRAS BASILIO
GONZALEZ LOPEZ ANUNCIA
GONZALEZ LOPEZ BELISARIO
GONZALEZ LOPEZ EUGENIO
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
GONZALEZ LOPEZ MANUEL
GONZALEZ LOPEZ NOEMI
GONZALEZ LORENZO DELMIRO
GONZALEZ LORENZO EVANGELINO
GONZALEZ LORENZO LUCINDA
GONZALEZ LORES NURIA
GONZALEZ LUBIAN VICTOR
GONZALEZ MALGA JOSE
GONZALEZ MARTINEZ JULIO
GONZALEZ NUÑEZ JOSE
GONZALEZ NUÑEZ JOSE IGNACIO
GONZALEZ OLIVEIRA JOSE MANUEL
GONZALEZ OLIVEIRA JOSE MANUEL
GONZALEZ OLIVEIRA JOSE MANUEL
GONZALEZ ORTEGA ANA ISABEL
GONZALEZ PADIN MANUEL
GONZALEZ PARADA CLAUDINO
GONZALEZ PARENTE MIGUEL ANGEL
GONZALEZ PARENTE TOMAS
GONZALEZ PAZ RUBEN
GONZALEZ PAZ RUBEN
GONZALEZ PEREZ CASIMIRA
GONZALEZ PEREZ LEOPOLDO
GONZALEZ PEREZ MIGUEL ANGEL
GONZALEZ PEREZ ROSA
GONZALEZ PINO MODESTO
GONZALEZ PORTO INES
GONZALEZ PORTO JOSE
GONZALEZ PORTO MANUEL
GONZALEZ POUSA MARIA CRUZ
GONZALEZ QUESADO MARIA RAQUEL
GONZALEZ REBOREDO MANUEL
GONZALEZ REGALES MIGUEL EMILIO
GONZALEZ RIAL CELESTINA
GONZALEZ RIAL CELESTINA
GONZALEZ RIAL OLGA
GONZALEZ RIOBO JAIME
GONZALEZ RIVEIRO CONSUELO
GONZALEZ RIVERO ANTONIO
GONZALEZ RODAL MOISES
GONZALEZ RODAS NIEVES
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
36036110D
35937163P
35198246N
76830514A
35160198Y
35532353K
35608680B
33038198D
33850235P
35309649A
35795283S
76915121Q
35468845Q
35190165G
35528688J
57608240W
35228123N
35518286F
35846714H
34588122D
32868624Z
5885203D
35565378H
35791659W
35551895J
35541945E
36127815J
* 6765095
47656953X
76998804W
35493398M
76783658K
35518297H
76790784V
35207221V
35526935P
34606005K
34606005K
36082751Y
35540287C
35182486F
35895899Y
36092010L
44085297R
35790365L
35517816C
1300104Y
76899767A
33253132P
33253132P
33253132P
50180978S
76854744Z
31067693Y
36148448S
34606066J
35893854P
35893854P
35792477S
35494252P
76816375D
35550250R
35502861S
76886899S
35503902K
35501849S
34954064K
76906507G
35448858Q
76803491M
35167183E
35167183E
36145356M
35190020C
35507677R
35508039H
35265059X
52494284G
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936008BM03R007043
20123936055AP05R000965
20123936013TP02R001010
20123936039TP08R005558
20123936005AP01L000014
20123936055AP05R004944
20123936039TP08R007803
20123936054TP02R005838
20123936009AP04R001042
20123936003TP01R005146
20123936034TP04R001223
20123936008BM03R001380
20123936042TP10R001938
20123936039AP07R004775
20123936024TP06R009951
20123936055AP05R007196
20123936003TP01R002806
20123936029BM03R002425
20123936029BM03R000588
20123936042TP08R001259
20123936013TP02R000960
20123936013AP02R000685
20133936035IM01R000209
20123936042TP10R005309
20123936008BM03R004373
20123936039TP08R000316
20123936039TP08R000243
20123936039AP07R005669
20123936039AP07R005745
20123936055AP05R007827
20133936035IM01R000866
20123936054TP02R000480
20123936061TP04R003428
20123936061TP04R000199
20123936042TP08R000257
20123936039TP08R007158
20123936003TP01R008810
20123936008BM01L001426
20123936008BM01L001424
20123936008BM01L001420
20123936008BM01L001422
20123936008BM01L001430
20123936008BM01L001432
20123936008BM01L001428
20123936008BM03R004186
20123936055AP05R007372
20123936003TP01R003149
20123936008BM03R007354
20123936008BM03R009140
20123936008BM03R009892
20123936008ML12L000002
20123936008BM03R007902
20123936008BM03R001059
20123936008BM03R003685
20123936054TP02R003411
20123936008BM03R008875
20123936008BM03R008877
20123936042TP08R001322
20123936008BM03R008758
20123936004BM03R000710
20123936008BM03R004991
20123936008BM03R004993
20123936008BM03R001943
20123936008BM03R004240
20123936042TP08R001541
20123936042TP08R002875
20123936042TP10R004446
20123936039TP08R005803
20123936042TP08R000947
20123936042TP10R006126
20123936039TP08R004417
20123936042TP10R000594
20123936042TP08R003149
20123936042TP08R002980
20123936042TP08R001231
20123936039AP07R005667
20123936052IV01R006194
20123936052IV01R006128
GONZALEZ RODAL MOISES
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE
GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN
GONZALEZ RODRIGUEZ MANUEL
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ISABEL
GONZALEZ RODRIGUEZ RAQUEL
GONZALEZ ROMERO ELOY
GONZALEZ SALGADO RUBEN
GONZALEZ SANCHEZ JUAN M
GONZALEZ SANCHEZ PURIFICACION
GONZALEZ SOTELO NATIVIDAD
GONZALEZ SUAREZ AURORA
GONZALEZ TABARES ROIDEN JOSE
GONZALEZ TABOADA EMILIO
GONZALEZ TELLADO EVA
GONZALEZ TENORIO PABLO
GONZALEZ TRIGO EUGENIO
GONZALEZ TRIGO EUGENIO
GONZALEZ UCHA PRUDENCIO
GONZALEZ VAL MARIA
GONZALEZ VAZQUEZ RAMON
GONZALEZ VILA ARTURO
GONZALEZ VILAS CASIMIRO
GONZALEZ VILLANUEVA RAUL
GONZALEZ Y RABUÑADE SL
GONZALEZ Y RABUÑADE SL
GONZALEZ Y RABUÑADE SL
GONZALEZ Y RABUÑADE SL
GOVIGOCAR SL
GRACIA ALVAREZ ANDRES
GRADIN IGLESIAS MANUEL
GRANDE CARDALDA CARMEN
GRANDE VAZQUEZ MANUELA
GRANIBRAS SA
GRANIEST SL
GRANITOS BAIONA SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS ROSADA SL
GRANJA RODRIGUEZ JORGE
GRAÑA CORRAL JESUS
GRAÑA FANDIÑO JOSE
GRAÑA FONSECA MARCIAL
GRAÑA FREIRE TERESA
GRAÑA GARCIA ANTONIO BERNARDO
GRAÑA GIRALDEZ JOSE
GRAÑA GUTIERREZ JOSE RAMON
GRAÑA GUTIERREZ ROBERTO
GRAÑA IGLESIAS SILVERIA
GRAÑA IGLESIAS SILVERIA
GRAÑA LOMBA M FE
GRAÑA MARCOS FRANCISCO
GRAÑA MARTINEZ BENITA
GRAÑA NORES JOSEFA
GRAÑA NORES JOSEFA
GRAÑA REFOJOS JOSEFA
GRAÑA REFOJOS JOSEFA
GRAVAS E ARIDOS DO LOURO SL
GREGORES GIL MARIA ROSA
GREGORES RODRIGUEZ CARLOS
GRESAINS GALICIA SL
GROBA ARAUJO DIGNA DOLORES
GROBA CARVAHLHO CB
GROBA DOMINGUEZ JESUS
GROBA FERNANDEZ ROBERTO
GROBA GROBA MARIA CARMEN
GROBA UCHA ANGELINA
GROSSI GOMEZ CANDIDO
GROVA DOMINGUEZ CONSUELO
GRUAS LALIN DEZA SL
GRUAS LALIN DEZA SL
www.bop.depo.es
35265059X
35493400F
35838834G
35492397Q
36131936V
35553196A
76903258K
76907212L
44472461Y
36078657Y
76911715Z
35884053M
35163130V
L 5412053S
35154706B
35568533E
35992564W
35189544G
35189544G
34867105W
35510254W
35976294Q
77003650H
36170348L
D 10114890
B 36013100
B 36013100
B 36013100
B 36013100
B 27705284
53194779B
35554760A
35922906B
35445887N
A 36696243
B 36199123
B 36867232
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36177483
76983273L
76803985Q
32534784L
35883852B
35864464N
76834711Z
35847925X
53117610F
32632394V
76832631G
76832631G
36013484S
36023427E
35152122A
35905680N
35905680N
35895133E
35895133E
B 36272334
35507576S
76897208C
B 36511475
35503796F
E 36499770
35496660R
76899288F
35995976X
35503703Y
32534539G
35498172H
B 36357457
B 36357457
u
Páx. 34
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039TP08R002050
20123936055AP05R004592
20123936039AP07R003562
20123936039TP08R002885
20123936005AP01L000015
20123936039AP07R002805
20123936034TP04R001219
20123936042TP10R003324
20123936029BM03R004248
20133936035IM01R000865
20123936008BM03R006110
20123936039TP08R004833
20123936055AP05R007100
20123936003TP01R005006
20123936031TP03R000056
20123936054TP02R002560
20123936008BM03R005935
20123936008BM03R005846
20133936035IM01R000071
20123936039TP08R001063
20123936005TP04R001406
20123936005TP03R001392
20123936017IU07L000025
20123936024TP06R009771
20123936003TP01R008399
20133936035IM01R000484
20123936048AP04R002464
20123936042TP10R002764
20123936004BM03R002028
20123936042TP08R001509
20123936031TP03R000350
20123936024TP06R008223
20133936035IM01R000778
20133936035IM01R001957
20133936035IM01R001276
20123936024TP05R000203
20123936008BM01L001429
20123936008BM03R004187
20123936008BM03R004185
20123936008BM03R011567
20123936008BM01L001433
20123936008BM01L001419
20123936008BM03R010850
20123936008BM01L001421
20123936008BM03R010051
20123936008BM01L001427
20123936008BM03R010840
20123936008BM01L001431
20123936008BM01L001425
20123936008BM01L001423
20123936003TP01R003150
20123936003TP01R003148
20123936008BM03R013474
20123936008BM03R005539
20123936008BM03R007901
20123936008BM03R001058
20123936008BM03R003239
20123936008BM03R008876
20123936008BM03R008878
20123936008BM03R011672
20123936054TP02L000011
20123936054TP02R004199
20123936008BM03R004992
20123936008BM03R010584
20123936029BM03R002265
20123936024ML12L000153
20123936013TP02R002281
20123936042TP08R002771
20123936039AP07R000949
20123936042TP08R002600
20123936039TP08R000241
20123936039AP07R005668
20123936052IV01R006129
20123936052IV01R006125
20123936052IV01R006141
20123936042TP08R000243
20123936040AP03R000702
20123936039AP07R004161
GONZALEZ RODRIGUEZ CARMEN
GONZALEZ RODRIGUEZ CRISTINA
GONZALEZ RODRIGUEZ HERMOSINDA
GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ANGELES
GONZALEZ RODRIGUEZ RAQUEL
GONZALEZ RODRIGUEZ SALVADOR
GONZALEZ RODRIGUEZ SEBASTIAN
GONZALEZ ROSENDO JOSE DIEGO
GONZALEZ ROUCO JOSE CARLOS
GONZALEZ SOLIÑO ANGELA
GONZALEZ TABARES ROIDEN JOSE
GONZALEZ TELLADO EVA
GONZALEZ TENORIO PABLO
GONZALEZ TOUCEDO MARIA DOLORES
GONZALEZ VENTIN FERNANDO
GONZALEZ VIDAL FLORENTINO
GONZALEZ VIDAL MANUEL
GONZALEZ VILA ARTURO
GONZALEZ VILA ELENA
GONZALEZ VILA IGOR
GONZALEZ VILA IGOR
GONZALEZ VILAR FERNANDO
GONZALEZ VILLAR JOSE
GONZALEZ-CARBAJAL FERNANDEZ MARIA
GONZALO RODRIGUEZ PATRICIA JOSEFA
GONZALVES DA COSTA ANA LILIANA
GONZALVES GALVAO ANA MARIA
GONZEVA OBRAS SERVICIOS Y CONTRATAS
GORES BERNARDEZ JOSE
GOROSTIZA MANZANO DOLORES
GOYANES CARBALLAL JOSE
GRACIA ALVAREZ ANDRES
GRACIA PLAZA CAYETANO
GRANDAL MOREIRA JOSE ARTURO
GRANIGRAN SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANITOS DEL MORRAZO SL
GRANJA RODRIGUEZ JORGE
GRANJA RODRIGUEZ JORGE
GRAÑA CORRAL ALFONSO
GRAÑA FANDIÑO PETRONILA
GRAÑA GARCIA ANTONIO BERNARDO
GRAÑA GIRALDEZ JOSE
GRAÑA IGLESIAS FRANCISCO
GRAÑA IGLESIAS FRANCISCO
GRAÑA IGLESIAS SILVERIA
GRAÑA JAEN MARIA
GRAÑA MENDUIÑA ISAAC DAVID
GRAÑA MENDUIÑA ISAAC DAVID
GRAÑA NORES JOSEFA
GRAÑA RODAL GONZALO
GREGORIO HERNANDEZ ALVARO
GRETAG IMAGING ESPAÑA SA
GRIMALDOS JIMENEZ MARIO
GROBA AMOEDO MANUEL
GROBA DOMINGUEZ JESUS
GROBA UCHA CONSUELO
GROVA DOMINGUEZ CONSUELO
GROVA DOMINGUEZ MARIA
GRUAS LALIN DEZA SL
GRUAS LALIN DEZA SL
GRUAS LALIN DEZA SL
GRUPO FOZARA SL
GSIMIL NU¥EZ MARIA DOLORES
GUADEBRO SA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35498298Y
35570329R
35545964Q
35565136Y
36131936V
76903258K
35782575A
39852870B
77400196K
76999605K
78732012E
L 5412053S
35568533E
35992564W
76897207L
53171884R
35883048N
35167005M
77003650H
35498106K
76926188C
76926188C
76858716F
35153483F
988392J
36066446P
13178207N
X 1782499E
B 36064467
10170274L
16047763L
33771827F
53194779B
7836832L
36103924L
B 36360774
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
B 36064160
76983273L
76983273L
78736877B
76831402V
76834711Z
35847925X
35892576H
35892576H
76832631G
35265302T
36156866S
36156866S
35905680N
78731419G
D 29040094
A 59844860
22679616Y
10931019Q
35496660R
35504313H
35498172H
35498752T
B 36357457
B 36357457
B 36357457
B 36271922
35429761D
A 04604088
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936052IV01R006138
20123936024TP06R003120
20123936042TP08R000234
20123936003TP01R008540
20123936039TP08R002911
20123936003TP01R003265
20123936028AP02R000679
20123936003TP01R004126
20123936054TP02R003658
20123936015TP03R001772
20123936054TP02R005214
20133936005ML01L000027
20123936039TP08R003582
20133936035IM01R001580
20123936003TP01R007685
20123936056TP02L002168
20123936056TP02L001506
20123936056TP02L002643
20123936056TP07R000593
20123936056TP07R002952
20133936901IM01R000270
20123936005TP03R001658
20123936055AP05R003013
20123936008BM03R003417
20123936008BM03R006524
20123936008BM03R008565
20123936028AP02R000481
20123936004BM03R001865
20123936024TP06R005762
20123936029TP02R000024
20123936003TP01R006817
20123936039AP07R001738
20123936048AP04R002471
20123936009AP04R001099
20123936008BM01L001125
20123936008BM01L001127
20123936008BM01L001129
20123936006VT09L000001
20123936024ML12L000155
20123936043IR01L000001
20123936042TP08R001120
20123936061TP04R000460
20123936024TP06R007502
20123936024ML12L000146
20123936008BM03R011572
20123936005TP04R000669
20123936055AP05R005363
20123936051IU06L000044
20123936042TP10R004632
20123936024TP06R001222
20123936039TP08R002012
20123936039AP07R003816
20123936042TP10R004488
20123936015TP03R001764
20123936042TP08R001334
20123936056TP06R002897
20123936056TP06R002295
20123936039TP08R001758
20123936039TP08R001568
20123936024TP06R003555
20123936008BM03R009252
20123936003TP01R005381
20123936055AP05R003217
20123936005TP04R000868
20123936005TP03R000857
20123936008BM03R002193
20123936008BM03R002195
20123936008BM03R002822
20123936002TP02R001181
20123936042TP08R000280
20123936008BM03R004345
20123936024ML12L000157
20123936044TP01R001831
20123936008BM03R004341
20123936008VT11L000082
20123936042TP10R003894
20123936049AP06R000404
20123936008BM03R004848
GRUAS LALIN DEZA SL
GRUAS LALIN SL
GRUPO COMERCIAL SAMEN SL
GRUPO INMOBILIARIO PEDRO RODRIGUEZ SL
GUADEBRO SA
GUEDE MELON ANTONIO
GUEDELLA VAZQUEZ JESUS ANTONIO
GUELL CANCELA ADOLFO
GUERREIRO POUSA MANUEL
GUIMAREY GONZALEZ MANUELA
GUIMERANS CABALEIRO ISOLINA
GUIRAO FELIU ANTONIO
GUISANDE LOPEZ ENRIQUE
GUTIERREZ MATTOS CECILIA
HARGREAVES FERNANDES PIMENTA JOAQUIM
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HENAO OCAMPO DORA PATRICIA
HERBES LOUREIRO MARIA
HEREDERO DEL CAMPO FERNANDO
HERMANOS BARREIRO SOLIÑO SL
HERMELO OLIVEIRA PABLO
HERMELO VIDAL JOSE MANUEL
HERMIDA CARRAMAL JOSE MANUEL
HERMIDA PIÑEIRO JOSEFA M ENCARNACION
HERNANDEZ GUILLERMO
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE CARLOS
HERRANZ RODRIGUEZ FRANCISCO
HERRANZ RODRIGUEZ M CARMEN
HERRERA PAZ MARIA ISABEL
HIDALGO ROJO DAVID
HITA PLATA JUAN ANTONIO
HITA PLATA JUAN ANTONIO
HITA PLATA JUAN ANTONIO
HORATIO CENTER 21 SL
HORTA CARIDAD ELENA
HOSTELERIA CASPE SL
HOSTELERIA COEIRA SL
HOTEL PRAIA O TERRON SL
HROS RAMIRO RIVAS BARROS
HUAMAN CRISTOBAL HENRY HUBER
HUERTAS GONZALEZ LAURA
IANNONE DARIO GABRIEL
IBA¥EZ CARRERA MANUEL
IBERSOLAR INVERSION SL
IDEA GALICIA SUR SA
IGLESARIO LOPEZ SIRA
IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA
IGLESIA EVANGELICA FILADELFIA
IGLESIAS ANIDO ELENA MARIA
IGLESIAS ARES ANTONIO MANUEL
IGLESIAS CARRERA HERMINIA HDROS
IGLESIAS COUSELO AURORA
IGLESIAS COUSELO AURORA
IGLESIAS DOMINGUEZ ALFONSO
IGLESIAS DOMINGUEZ JOAQUIN
IGLESIAS FERNANDEZ CARMEN
IGLESIAS FREIRE JAVIER
IGLESIAS GARCIA EMILIO
IGLESIAS GARCIA MARIA
IGLESIAS IGLESIAS EDUARDO
IGLESIAS IGLESIAS EDUARDO
IGLESIAS LAGOA JESUS
IGLESIAS LAGOA JESUS
IGLESIAS LANZOS AGUSTIN
IGLESIAS LOPEZ ARACELI
IGLESIAS MARIN MARIA
IGLESIAS MARTINEZ FRANCISCO
IGLESIAS MEIN JOSE
IGLESIAS OTERO SANTIAGO
IGLESIAS PASTORIZA JOSE
IGLESIAS PATIÑO ANTONINO
IGLESIAS PEREZ ROSARIO
IGLESIAS RODRIGUEZ ISABEL
IGLESIAS SANTOME MARIA TERESA
www.bop.depo.es
B 36357457
B 36220366
B 48672893
B 36902088
A 04604088
35823107D
76996574A
36047242D
35508004Y
35362692P
36073786B
46121032Y
35495831T
Y 0538942C
2988072G
70842166G
70842166G
70842166G
70842166G
70842166G
X 2079033V
35567286V
12192180H
B 36025732
76833871W
78738357L
35257313S
35151124V
X 3646141C
76834037F
35497895V
35497852C
12349805R
36142356H
1071075B
1071075B
1071075B
B 97762389
32443117F
B 36508992
B 36429710
B 36378826
2731002M
X 6773759Y
39457655M
X 4769059D
35559430G
B 53857702
A 36843845
76796044X
R 0700015A
R 0700015A
36129557F
35830511F
76888364P
35437690A
35437690A
35536505X
35573027P
35197430R
36122562G
76990688M
35493938Q
35344458J
35344458J
35274531Y
35274531Y
35884961Q
53118129C
35507654R
1370245C
34471482W
44826223M
78732402K
36137678D
36053124A
36084664X
35299161A
u
Páx. 35
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936003TP01R009474
20123936015TP03R000542
20123936054TP02R000838
20123936002TP02R001163
20123936002TP02R001062
20123936003TP01R007875
20123936003TP01R000831
20123936015TP03R001771
20123936005TP04R000883
20123936005TP03R000872
20123936040TP02R000781
20133936035IM01R000132
20133936035IM01R000407
20123936054TP02R002635
20123936061TP04R001003
20123936024TP06R003928
20123936024TP06R009585
20123936024TP06R006390
20123936004BM03R000127
20123936004BM03R003627
20123936004BM03R004654
20123936008BM03R010520
20123936008BM03R006620
20123936042TP10R000419
20123936003TP01R000855
20123936056TP02L000493
20123936056TP06R002893
20123936056TP06R000595
20123936055AP05R007009
20123936004BM03R003131
20123936008BM03R009778
20123936005TP04R001625
20133936039ML01L000286
20123936008BM03R003430
20123936008BM03R009469
20123936008BM03R006355
20123936003TP01R003197
20123936055AP05R000293
20123936055AP05R005681
20123936029BM03R005056
20123936029BM03R004493
20123936003TP01R006808
20123936003TP01R006832
20123936039AP07R001740
20123936039TP08R003016
20123936039AP07R005379
20123936003TP01R002105
20123936042TP08R004215
20123936008BM01L001128
20123936008BM01L001126
20123936042TP08R004280
20123936054TP02R005318
20123936043IR01L000002
20123936042TP10R004724
20123936024TP06R009326
20123936005TP03R000658
20123936051IU06L000054
20123936051IU06L000029
20123936008BM03R001619
20123936039TP08R002025
20123936055AP05R005011
20123936015TP03R001760
20123936042TP10R003974
20123936009IU07L000071
20133936035IM01R000301
20133936035IM01R001245
20133936035IM01R000635
20133936035IM01R002199
20123936056TP02L002649
20123936056TP02L002174
20123936056TP07R002956
20123936056TP07R002355
20123936003TP01R004053
20123936024TP06R001228
20123936004BM03R004639
20123936044TP01R001695
20123936003TP01R007703
20123936024TP06R001645
GUAYACAN COLONIAL SL U
GUERRA FUENTES MERCEDES
GUERRA GONZALEZ NOEL FILIBERTO
GUERRA PUCHE JESUS
GUERRA PUCHE JESUS
GUILLEN GOMEZ ESTEFANIA
GUILLEN GOMEZ ESTEFANIA
GUIMAREY GONZALEZ MANUELA
GUIMAREY MAQUIEIRA JAVIER
GUIMAREY MAQUIEIRA JAVIER
GUIMIL NUÑEZ MARIA DOLORES
GUIRSCH JEROME DAVID
GUISANDE ALVAREZ JESSICA
GULIAS GONZALEZ FRANCISCO JOSE
GURREA GARRIGOSA BASILIO
GUSATU MARILENA
GUTIERREZ ALLER ROMAN
GUTIERREZ BALDONEDO MERCEDES
GUTIERREZ CAIÑO RAMON
GUTIERREZ CAIÑO RAMON
GUTIERREZ GALLEGO RAFAEL
GUTIERREZ GONZALEZ ALBINA
GUTIERREZ GUTIERREZ MANUEL
GUTIERREZ LUJARDO LISSET
HABITAT PROYECTOS 2006 SL
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HARP CONSULTORIA E INVERSIONES SL
HECHO CONINGENIO SL
HERBELLO BASTON MANUEL
HERBELLO DOMINGUEZ JOSEFA
HERBES LOUREIRO MARIA
HEREDERO CASALEIRO FERNANDO
HERMANOS BARREIRO SOLIÑO SL
HERMELO CANOSA ANTONIO
HERMELO PIÑEIRO ALEJANDRO
HERMIDA BARROS CESAREO
HERMIDA GREGORES ANIBAL
HERNANDEZ HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE CARLOS
HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE CARLOS
HERRANZ RODRIGUEZ FRANCISCO
HERRANZ RODRIGUEZ FRANCISCO
HERRANZ RODRIGUEZ FRANCISCO
HERRERO VIÑAS ASUNCION
HERRERO VIÑAS ASUNCION
HIDALGO LUGO ENRIQUE JOSE
HISPANO LUSA DE GESTION SL
HITA PLATA JUAN ANTONIO
HITA PLATA JUAN ANTONIO
HOFFMANN & BEM SL
HORMIGONES CONDADO MIÑO SL
HOSTELERIA CASPE SL
HOSTELERIACOEIRA SL
HOTEL LUMA
IANNONE DARIO GABRIEL
IBERSOLAR INVERSION SL
IBERSOLAR INVERSION SL
IGLESIA BLANCO BENITO DE LA
IGLESIA DE DIOS PENTECOSTAL ESPAÑOLA
IGLESIAS ALONSO JUAN MANUEL
IGLESIAS ARES ANTONIO MANUEL
IGLESIAS BARREIRO JOSE LUIS
IGLESIAS CORTINAS XAVIER
IGLESIAS COSTAS JESUS
IGLESIAS COSTAS JESUS
IGLESIAS COSTAS JESUS
IGLESIAS COSTAS MERCEDES
IGLESIAS COUSELO AURORA
IGLESIAS COUSELO AURORA
IGLESIAS COUSELO AURORA
IGLESIAS COUSELO AURORA
IGLESIAS DUARTE FERNANDO
IGLESIAS FERRADAS ANTONIO
IGLESIAS FONSENCA GERARDO
IGLESIAS GONZALEZ JOSE MANUEL
IGLESIAS GONZALEZ MANUEL
IGLESIAS IGLESIAS SONIA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 36934958
35362122J
X 4131659P
35322324M
35322324M
36158200S
36158200S
35362692P
76829203A
76829203A
35429761D
X 3178198N
15491574Q
44468786B
739299X
X 9316808Z
11327220L
76789942A
35260654K
35260654K
35291044M
76830149Y
35888121W
X 5087951Y
B 36837128
70842166G
70842166G
70842166G
B 36554624
78733058X
36003882G
35567286V
35567941M
B 36025732
35166876Z
78738510B
76992944F
35533269V
12726536S
76834037F
76834037F
35497895V
35497895V
35497895V
35532133P
35532133P
76991623C
B 36835056
1071075B
1071075B
B 36559540
B 36155984
B 36508992
B 36429710
B 36451821
X 4769059D
B 53857702
B 53857702
35227006E
R 3600176F
35561153W
35830511F
36101482S
34762667F
53184457Q
53184457Q
53184457Q
53184456S
35437690A
35437690A
35437690A
35437690A
35941704H
35152773X
36112533A
35459288G
34524869Y
77401918H
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936010AP08R001040
20123936042TP10R000103
20123936042TP08R004119
20123936042TP08R001020
20123936005TP04R001102
20123936005TP03R001091
20123936044TP01R001518
20123936037AP03R000514
20123936055AP05R004137
20123936055AP05R005470
20123936056TP02L000507
20123936029TP02R000113
20133936005ML01L000025
20133936005ML01L000018
20123936042IU03L000190
20133936901ML01L000024
20123936004BM03R000273
20123936008LU05I000003
20123936029BM03R004614
20123936042TP10R000381
20123936039TP08R009386
20123936039TP08R009224
20123936039AP06R000201
20123936013TP02R002302
20123936013AP02R000922
20123936002TP02R001099
20123936006VT11L000018
20123936021IU08L000053
20123936021IU08L000101
20123936031TP03R000528
20123936039TP08R006222
20123936024TP06R007483
20123936048AP04R002417
20123936054TP02R002712
20123936039AP07R003671
20123936039TP08R001431
20123936054TP02R002829
20123936024TP06R004505
20123936039VT12L000096
20123936039VT12L000129
20123936039VT12L000127
20123936039VT12L000125
20123936039VT12L000122
20123936039VT12L000092
20123936039VT12L000094
20123936049AP06R001154
20123936039VT12L000111
20123936039AP07R002372
20123936039TP02L000010
20123936009AP04R001378
20123936031TP03R000544
20123936036IU02L000001
20123936005VT11L000019
20123936044TP01R000599
20123936029BM03R006527
20123936029BM03R006521
20123936029BM03R001901
20123936029BM03R005934
20123936039TP08R002936
20123936056TP07R002973
20123936056TP06R000625
20123936024TP06R005819
20123936003ML12L000057
20123936029BM03R004835
20123936055AP05R007104
20123936039AP07R004871
20123936039AP07R004650
20123936039TP08R005084
20123936039TP08R006884
20123936039TP08R002917
20123936061TP04R001108
20123936024TP06R003773
20123936024TP06R008277
20123936008BM03R009049
20123936061TP04R004585
20123936004BM03R003930
20123936029BM03R005585
20123936029BM03R003511
IGLESIAS SEIJO MARIA ELENA
IGLESIAS SESAR ALBERTO
IGLESIAS SOUTO MANUELA
IGLESIAS SUAREZ FRANCISCO
IGLESIAS VARELA JOSE MANUEL
IGLESIAS VARELA JOSE MANUEL
IGLESIAS VAZQUEZ JESUS ALBERTO
IMPERGALICIA SA
IMPORT EXPORT NOUR SL
IMPORT-ELECT
INAREJO ROMERO YOLANDA
INDUSTRIAS NAVALES LA MOA SL
INFANTE INFANTE PEDRO CESAR
INFANTE INFANTE PEDRO CESAR
INFANTE SOBRAL ROBERTO
INFOCART TOPOGRAFIA SL
INICIATIVAS INMOBILIARIAS SEIXAS SL
INICIATIVAS INMOBILIARIAS SEIXAS SL
INMOBILIARIA CHOPICA SL
INMOBILIARIA CONDADO SL ASESORIA
INMOBILIARIA FARO 97 SL
INMOBILIARIA FARO 97 SL
INMOBILIARIA FARO 97 SL
INMUEBLES CONDADO SL
INMUEBLES CONDADO SL
INPROIN GALICIA SL
INPROIN SALNES SL
INVERSIONES DORPAL 1 SL
INVERSIONES DORPAL 1 SL
INVERSIONES FERCORSA
INVERSIONES GARGAMEL SL
INVERSIONES GRILL 2001 SL
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA U
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA U
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SAU
INVERSIONES METALES-PIEDRAS PRECIOSAS
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES SANDRITA SL
INVERSIONES SUALCO SL
INVERSIONES SUALCO SL
INVERSIONES Y PROMOCIONES
INVESTIMENTOS URBANISTICOS DO
IRAGO VEIGA MATILDE
J M PARDO SL
J M PARDO SL
J S M INVERSIONES EN MOAÑA SL
JALDA DEL RIO CANDIDO
JALISS TAIBI
JAMARDO LAFUENTE JOSE ANTONIO
JAMARDO TORRES ERNESTINA
JANEIRO CAMPOS ARSENIO
JANEIRO HERNANDEZ
JAUREGUI VIDAL M CARMEN
JIMENEZ ESCUDERO FAUSTINO
JIMENEZ JIMENEZ DAVID
JIMENEZ JIMENEZ IGNACIO
JIMENEZ JIMENEZ IGNACIO
JIMENEZ JIMENEZ JOSE
JIMENEZ SILVA JOSE
JORGE GARCIA MARIA DEL MAR
JORGE GUTIERREZ MANUEL
JORGE GUTIERREZ MANUEL
JOSENJE VALLADARES MANUEL
JUEGUEN DEL RIO ANTONIO
JUNCAL BARROS RAMONA
JUNCAL BERMUDEZ MARIA
JUNCAL CRUZ GASPAR
www.bop.depo.es
52481528J
36134447K
35502131K
35984745A
35472450X
35472450X
33236202Y
A 36103273
B 36430320
B 36058378
33291589D
B 36819258
36122090S
36122090S
76898849M
B 81277030
B 36455186
B 36455186
B 36768117
B 36460533
B 23378888
B 23378888
B 23378888
B 36403533
B 36403533
B 36447845
B 36527521
B 36946820
B 36946820
B 36916641
B 36475044
B 32284143
A 36349090
A 36349090
A 36349090
A 36349090
B 15980832
B 27744754
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36390268
B 36978906
B 36978906
B 36960300
B 15848963
35337684R
B 36324853
B 36324853
B 36148732
35271635P
X 0951997G
35477407E
35340923C
35245174C
X 2338997N
35932084N
35572247X
9345388M
9347447V
9347447V
11693948N
36012847E
36120396T
76794482N
76794482N
14930165Z
35410227W
35210164Q
35903906D
35913365S
u
Páx. 36
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936008BM03R004797
20123936008BM03R002194
20123936008BM01L000336
20123936008BM03R006987
20123936008BM03R004985
20123936054TP02R003911
20123936055AP05R001521
20123936008BM03R004342
20123936054TP02R001818
20123936029BM03R004548
20123936049AP07R000402
20123936061TP04R001061
20123936021IU05L000053
20123936021IU05L000020
20123936042TP08R001022
20123936061TP04R001340
20123936056TP02L001520
20123936055AP05R004814
20123936029TP02R000111
20123936029BM03R002496
20123936042TP09R000059
20123936042IU03L000124
20123936042TP08R002009
20123936055AP05R002364
20123936024TP06R000343
20123936008VT09L000136
20123936008LU05I000002
20123936043IU05L000029
20123936029BM03R004613
20123936039TP08R009385
20123936029BM03R006586
20123936004BM03R002944
20123936013TP02R002301
20123936013AP02R000925
20123936006VT11L000017
20123936006VT11L000019
20123936005TP03R001487
20123936005TP04R001766
20123936039IU05L000057
20123936008BM03R007462
20123936039TP08R001282
20123936039TP08R001444
20123936039AP07R003605
20123936039AP07R003648
20123936006TP03L000068
20123936039VT12L000095
20123936039VT12L000130
20123936039VT12L000112
20123936039VT12L000093
20123936049AP07R001149
20123936039VT12L000123
20123936039VT12L000121
20123936039VT12L000128
20123936039VT12L000126
20133936035IM01R000717
20123936010TP08R000417
20123936029BM03R006604
20123936029BM03R006522
20123936029BM03R006378
20123936039AP07R000553
20123936056TP06R002914
20123936056TP07R000623
20123936009AP04R001010
20123936004BM03R003739
20123936024TP06R005219
20123936054TP02R005460
20123936054TP02R001511
20123936008BM03R005180
20123936055AP05R005255
20123936039TP08R008096
20123936039AP07R001895
20123936055AP05R007483
20123936055VT05L000023
20123936055AP05R004560
20123936055AP05R003018
20123936039AP07R001953
20123936039TP08R006942
20123936039AP07R004166
IGLESIAS LAGOA JESUS
IGLESIAS LAGOA JESUS
IGLESIAS LANZOS AGUSTIN
IGLESIAS MALVIDO RUPERTO
IGLESIAS MARCOS LINO
IGLESIAS MELGAR FRANCISCO
IGLESIAS MURTA LINO
IGLESIAS PASTORIZA JOSE
IGLESIAS RIAL JOSEFA
IGLESIAS RIOS MARIA LUISA
IGLESIAS RODRIGUEZ ISABEL
IGLESIAS RODRIGUEZ MARIA EMILIA
IGLESIAS SANTOS MARIA EUGENIA
IGLESIAS SANTOS MARIA EUGENIA
IGLESIAS SESAR JOSE MANUEL
ILLA DE MONTEAGUDO PCI SL
INAREJO ROMERO YOLANDA
INCOBREMA SL
INDUSTRIAS NAVALES LA MOA SL
INDUSTRIAS NAVALES LA MOA SL
INFANTE SOBRAL MANUEL
INFANTE SOBRAL ROBERTO
INFANTE SOBRAL ROBERTO
INFORMATICA TUI SL
INICIA DENTAL LALIN SL
INICIATIVAS INMOBILIARIAS SEIXAS SL
INICIATIVAS INMOBILIARIAS SEIXAS SL
INICIATIVAS MAVIGA SL
INMOBILIARIA CHOPICA SL
INMOBILIARIA FARO 97 SL
INMOBILIARIA RANDE SL
INMOBILIARIA RESILLE SL
INMUEBLES CONDADO SL
INMUEBLES CONDADO SL
INPROIN SALNES SL
INPROIN SALNES SL
INURBAN SL
INURBAN SL
INVERSIONES DOALLO SL
INVERSIONES GAYO MARES SL
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA U
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA U
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA U
INVERSIONES INMOBILIARIAS MARVIL SA U
INVERSIONES MARBE SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES SAN BENITO SLU
ISORNA GARCIA ANTONIO
J M PARDO SL
J M PARDO SL
J SANTOME SL
JALISS TAIBI
JAMARDO LAFUENTE JOSE ANTONIO
JAMARDO TORRES ERNESTINA
JAMONES PARADANTA SL
JANEIRO RIOS ANTONIO
JANEIRO VAZQUEZ MANUELA
JARDON SANTANA MANUEL
JARDON SANTANA MANUEL
JAUREGUI ABELLAS AUREA
JIMENEZ BORJA RAMON
JIMENEZ JIMENEZ DAVID
JIMENEZ JIMENEZ JOSE
JIMENEZ JIMENEZ M CARMEN
JIMENEZ ROMERO AURORA
JIMENEZ ROMERO AURORA
JIMENEZ ROMERO SERAPIO
JIMENEZ SALAZAR AQUILINO
JIMENEZ SALAZAR AQUILINO
JIMENEZ SILVA JOSE
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35274531Y
35274531Y
35884961Q
35883915M
5878518V
12215122Y
72464Z
78732402K
35812367X
36011063D
36084664X
36043541B
36038948H
36038948H
36113324N
B 36542041
33291589D
B 36465490
B 36819258
B 36819258
35545319S
76898849M
76898849M
B 36430346
B 36558260
B 36455186
B 36455186
B 36356673
B 36768117
B 23378888
B 36028041
B 36478899
B 36403533
B 36403533
B 36527521
B 36527521
B 15848963
B 15848963
B 27705631
B 36325025
A 36349090
A 36349090
A 36349090
A 36349090
B 15736432
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36454825
B 36969830
35438540W
B 36324853
B 36324853
B 36129708
X 0951997G
35477407E
35340923C
B 36480101
35128276P
44090706M
34557445Z
34557445Z
549958M
35561162B
9345388M
11693948N
32226025N
35564544N
35564544N
35556083S
11940835V
11940835V
36012847E
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936004BM03R001935
20123936029BM03R006702
20123936004BM03R003156
20123936046TP03R000763
20123936029BM03R004702
20123936029BM03R006070
20123936008BM03R010555
20123936008BM03R011301
20123936054TP02R001200
20123936039TP08R009407
20123936042TP08R001079
20123936024TP06R001711
20123936061TP04R001341
20123936024TP06R004439
20133936051OM01L000018
20133936051OM01L000021
20123936031TP03R000130
20123936048AP04R001206
20123936054TP02R004820
20123936056TP02L001540
20123936056TP07R000626
20123936039AP07R002599
20123936056TP02L000529
20123936056TP06R000630
20123936030IU05L000005
20123936042TP10R005145
20123936008BM03R004949
20123936054TP02R000799
20123936042TP10R002367
20123936002TP02R001060
20123936039AP07R002210
20123936008VT06L000080
20123936061TP04R002292
20123936061TP04R003531
20123936061TP04R001059
20123936001TP12R001544
20123936039TP08R004231
20123936008BM03R003850
20123936004BM03R002605
20133936035IM01R001043
20123936024TP06R009815
20123936003TP01R007554
20123936054TP02R005893
20123936005TP04R001250
20123936005TP03R001239
20123936015TP03R002131
20123936042TP10R001863
20123936055TP01I000148
20123936004BM03R002013
20123936004BM03R003446
20123936008BM03R007244
20123936039AP07R000762
20133936035IM01R001221
20123936008BM03R007220
20123936012IR01R000044
20123936009AP04R000425
20123936042TP10R005443
20123936028AP02R000857
20123936008BM03R002347
20123936042TP08R003877
20123936061TP04R001626
20123936013AP02R000496
20123936005IU05L000121
20123936001TP16R001345
20123936001TP12R001415
20133936035IM01R001746
20123936055TP02R000173
20123936024TP06R000519
20123936042TP08R000949
20123936042TP08R001473
20123936061TP04R003563
20123936061TP04R003578
20123936061TP04R001272
20123936042TP08R002759
20123936003TP01R009317
20123936029BM03R000313
20123936029BM03R006001
20123936013TP02R001934
JUNCAL ENTENZA JESUS MANUEL
JUNCAL JUNCAL M CARMEN
JUNCAL PEREZ M LUISA
JUNCAL SANMARTIN LUIS
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUSTO OTERO ISAURA
JUVEFERSA
KHARAZISHVILI NUKRI
KICISA SL
KIWI DE GALICIA SA
KN2 MODA SL
KPRIXO CB
KRABBE FERNANDEZ ERICA
LA ESCALA DEL MARYCIELO SC
LA ESCALA DEL MARYCIELO SC
LABORATORIO LEGAL Y TRIBUTARIO SL
LABRADOR VARELA CARMEN
LADO INSUA DEMETRIO
LAFUENTE ABALO MANUEL
LAFUENTE ABALO MANUEL
LAFUENTE BERMEJO LUIS MIGUEL
LAFUENTE MOREIRAS JOSE
LAFUENTE MOREIRAS JOSE
LAGE BARROS ANTONIO
LAGE ESTEVEZ MARIA JESUS
LAGE PEREZ ALFONSO JAIME
LAGO AMORIN BRIANO MARCOS
LAGO ARAUJO GLORIA
LAGO BARCALA PAULA
LAGO BARCIA LUCIANO
LAGO BARREIRO JAVIER
LAGO CASTELO SERAFIN
LAGO CASTELO VICENTE
LAGO MALLO RAMON
LAGO PEREZ RAQUEL
LAGO VILABOA CARLOS
LAGOA RODAL EDUARDO
LAGOS LUNA JOSE ANTONIO
LAGUNA COMI JULIAN
LALIN REBOREDO MARIA ERUNDINA
LAMAS COUTO JOSE
LAMAS GARCIA HERMINIA
LAMAS PEREIRA CAMILO
LAMAS PEREIRA CAMILO
LAMAS PEREIRA CAMILO
LAMAS RODRIGUEZ ALBERTO
LAMEIRO CAMPO ANTONIO
LAMEIRO SARAMAGO MANUEL
LAMOSA BARROS JOSE
LAMOSA GONZALEZ M CARMEN
LANDRIVER SL
LANNES QUENTIN STEPHANE
LANZOS CRUZ LORENZO
LAREDO LOPEZ JESUS
LAREIRA ESTILO SL
LAREU FERVENZA ANA BELEN
LAROUSSI MOURI¥O JUANA FATIMA
LATORRE GONZALEZ MORO JOSE
LAUREANO RODRIGUEZ FRANCISCO
LAUTIER ROGER MAURICE RENE
LAVANDEIRA GARCIA EUDOSIA
LEAL ROMA MARIA PILAR
LEAL SANTOS REGINA
LEAL SANTOS REGINA
LEAO MARTINS JOSE MANUEL
LECAR 69 SL
LEDO PEREZ CESAREO
LEDO PRESA ASUNCION
LEDO SOBRINO ANTONIO
LEIRO DIZ MANUEL
LEIRO SUAREZ MARIA PASTORA
LEIRO VENTOSO GENMA
LEIROS RODRIGUEZ JOSE
LEIROS SILVA MANUEL
LEITE SANTOS CRISTOBAL
LEITES SANTOME M ANGELES
LEITON DURAN ANTONIO
www.bop.depo.es
52493238Q
35301531G
35180232F
35455353W
35919748G
35919748G
44487147H
A 32241895
10160035S
B 36474047
A 36019883
B 32322323
E 36527786
49403164S
J 94005279
J 94005279
B 36740306
32214258K
35990220G
35409620Q
35409620Q
76899777J
35339243L
35339243L
35989224C
36077091G
33367063C
36115488Z
35561035E
35453563Y
76985798Z
36065333E
35404128K
35412745J
33282026Z
76913095Z
36121795L
29301012R
* 6765359
X 1342642V
76785332Q
35978956X
35493775Z
76864467P
76864467P
76864467P
35831080R
35454750C
35262212S
35262467V
76807849Q
B 36996056
X 9748368W
76832322V
35216765Q
B 36255610
78734336T
77466095W
51331823D
35526378A
X 9064297C
35817991E
35431443N
35829688N
35829688N
X 2350224S
B 36441939
35159071Y
35504189D
35504838Z
35425822A
35413902C
35451460L
35503111N
76896427K
78739966H
76809019J
35562585P
u
Páx. 37
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039TP08R008329
20123936054TP02R002862
20123936024TP06R005117
20123936024TP06R003772
20123936024TP06R008278
20123936020IU01R001161
20123936008BM03R009048
20123936008IU04L000021
20123936061TP04R004733
20123936029BM03R004451
20123936028AP02R000729
20123936029BM03R001400
20123936029BM03R003299
20123936029BM03R000649
20123936008BM03R007933
20123936029BM03R001094
20123936029BM03R004832
20123936029BM03R004703
20123936029BM03R003005
20123936029BM03R004700
20123936008BM03R010804
20123936029BM03R006069
20123936008BM03R011299
20123936004BM03R000145
20123936003TP01R004564
20123936010IU03L000095
20123936055AP05R002596
20133936051OM01L000020
20133936051OM01L000017
20123936054TP02R000229
20123936051TP01L000072
20123936015AP06R001006
20123936015AP05R001010
20123936015TP03R002160
20123936013TP02R001057
20123936003TP01R004164
20123936056TP02L000527
20123936056TP06R000628
20123936039TP08R007867
20123936044TP01R000600
20123936056TP02L001542
20123936056TP07R000628
20123936039TP08R002771
20123936039TP08R002781
20133936901IM01R000288
20123936029BM03R006600
20123936039TP08R008792
20123936039AP07R006032
20123936008IU09L000032
20123936001TP16R001664
20133936035IM01R000842
20123936039ML13L000180
20123936034TP04R001299
20123936029BM03R002596
20123936039AP07R004548
20123936008BM03R004846
20123936039ML12L000183
20123936061TP04R003542
20123936048IU02L000001
20123936039TP08R005003
20123936003TP01R007381
20123936054TP02R000757
20123936015AP05R000976
20123936015AP06R000972
20123936042TP08R003409
20123936024TP06R000393
20123936055TP01I000485
20123936024TP06R000253
20123936004BM03R001537
20123936008BM03R009528
20123936008BM03R006821
20123936039TP08R003858
20123936029BM03R005212
20123936042TP08R000180
20133936035IM01R000666
20123936008BM03R009878
20123936042TP08R000948
20123936042TP10R004155
JOPER SL
JORGE ALONSO CESAR
JORGE CARRAL M CRUZ
JORGE GUTIERREZ MANUEL
JORGE GUTIERREZ MANUEL
JOSENGE LEIVA JOSE
JOSENJE VALLADARES MANUEL
JOSENJE VALLADARES MANUEL
JUEGUEN DEL RIO DOLORES
JUNCAL BLANCO ANA
JUNCAL CARREIRA MANUELA
JUNCAL CRUZ GASPAR
JUNCAL GARCIA JOSE
JUNCAL PASTORIZA DELIO
JUNCAL PIÑON CARLOS
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUNCAL SEQUEIROS MANUEL
JUVEFERSA
K INGENIERIA EQUIPAMIENTO Y OBRAS MARITI
KOBER JAECKL MARIA
KSAHOGAR VIVIENDAS SL U
LA CERILLA SL
LA ESCALA DEL MARYCIELO SC
LA ESCALA DEL MARYCIELO SC
LABANDEIRA LABANDEIRA MANUEL
LACOSTA CB
LADO DOMINGUEZ GABRIEL
LADO DOMINGUEZ GABRIEL
LADO DOMINGUEZ GABRIEL
LADO VELLO CLOTILDE
LADOMAR SL
LAFUENTE ABALO MANUEL
LAFUENTE ABALO MANUEL
LAFUENTE BERMEJO LUIS MIGUEL
LAFUENTE MOREIRAS EGIDIO
LAFUENTE MOREIRAS JOSE
LAFUENTE MOREIRAS JOSE
LAGO BARCIA LUCIANO
LAGO BARCIA LUCIANO
LAGO BASTOS ENRIQUE
LAGO FERNANDEZ AURELIA
LAGO GIRALDEZ MANUEL
LAGO MOURIÑO JUANA
LAGO PAGANINI CONCEPCION
LAGO PEREZ RAQUEL
LAGO RODRIGUEZ YOBANA
LAGO SAN ROMAN JOSE
LAGO SUAREZ JAVIER
LAGO VERDEAL CARMEN
LAGO VILABOA CARLOS
LAGOA BARROS EMMA
LAGOMOVIL SL
LAIÑO PAULOS MANUEL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES SL
LAMAS AGRAS JOSE
LAMAS ALVAREZ JOSE
LAMAS GANDARA FRANCISCO JAVIER
LAMAS PEREIRA CAMILO
LAMAS PEREIRA CAMILO
LAMAS PINO ANGEL
LAMAS SILVA JOSE
LAMEIRO CAMPO ANTONIO
LAMELA AREAN MANUEL
LAMOSA CORREDOIRA FRANCISCO
LAMOSA GONZALEZ M CARMEN
LANAQUERA APARICIO OSCAR
LANDRIVER SL
LANZOS MARTINEZ ALBERTO
LAREO SOMOZA MARIA EDELMIRA
LE PICART EMMANUELLE CLAUDINE
LEDE OUBIÑA FELIX
LEDO LAMAS MANUEL
LEGUIZAMON LOBO MARIA ROSA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 36029502
53179097S
9600360E
76794482N
76794482N
35210810H
14930165Z
14930165Z
35429329Z
78735933X
35421315G
35913365S
35190131Q
78731647W
35208758J
35919748G
35919748G
35919748G
35919748G
35919748G
35919748G
35919748G
A 32241895
A 36997823
11091910E
B 36545929
B 36413367
J 94005279
J 94005279
34907884W
E 94005519
79325096M
79325096M
79325096M
35510075F
B 36101244
35409620Q
35409620Q
76899777J
35390910M
35339243L
35339243L
76985798Z
76985798Z
77005648S
35189099L
35533366E
35496220K
35886274H
76913095Z
53182859M
36048035C
36126880K
35279577S
36121795L
35901946G
B 36109635
35443148X
B 36313880
35981441B
36040527X
33247308A
76864467P
76864467P
35788346R
35182723Z
35454750C
76824963H
35201521K
76807849Q
52092828J
B 36996056
52495239Q
35502718X
X 6053549H
10987328K
35504199L
36171214B
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936013AP02R000053
20123936027TP02R001285
20123936056TP06R001598
20123936050TP01L000024
20123936039TP08R002072
20123936008BM03R010611
20123936042TP08R004329
20123936039TP08R007703
20123936039AP07R002310
20123936039AP07R000219
20123936054TP02R002452
20123936003TP01R003557
20123936003TP01R003559
20123936003TP01R003562
20123936044TP01R000373
20123936027TP02R001468
20123936039AP07R001058
20123936004BM03R000376
20123936024TP06R008839
20123936042TP10R004275
20123936027TP02R001570
20123936056TP02L001552
20123936056TP07R000638
20123936042TP10R005845
20123936029BM03R004964
20123936027TP02R000613
20123936008BM03R003243
20123936008VT09L000092
20123936010TP08R000448
20123936008BM03R005323
20123936008BM03R005798
20123936008BM03R010454
20123936008BM03R009506
20123936029BM03R005547
20123936004BM03R000146
20123936004BM03R000676
20123936008BM03R004793
20123936004BM03R002507
20133936901IM01R000290
20123936044TP01R001791
20123936061TP04R003602
20123936054TP02R001449
20123936008BM03R008033
20133936901ML01L000022
20123936042TP10R005345
20123936024TP06R008416
20123936054TP02R001857
20133936901ML01L000014
20123936054TP02R002481
20123936024TP06R009172
20123936039TP08R009401
20123936001TP12R000939
20123936049ML13L000038
20123936004BM03R002065
20123936049AP06R001036
20123936039TP08R002561
20123936010AP08R000568
20123936024TP06R009782
20123936003TP01R006308
20123936004BM03R004469
20123936004BM03R003244
20123936024TP06R004922
20123936024TP06R003934
20123936017ML09L000064
20123936052TP01L000029
20123936003TP01R004190
20123936024ML11L000217
20123936044TP01R001587
20123936004BM03R000393
20123936008VT09L000186
20123936054TP02R000760
20123936003TP01R004199
20123936005TP04R001614
20123936039AP07R001285
20123936039TP08R005446
20123936034TP04R001324
20123936005TP04R002927
20123936005TP03R002927
LEITON DURAN ANTONIO
LEMA ABAL ANGEL
LEMA CHENLO JOSE FRANCISCO
LEMOS DOMINGUEZ IRENE
LEMOS FERNANDEZ JOSE MANUEL
LEMOS MAYO BENIGNO
LEMOS OCAMPO DOLORES
LEON DUVAL MARCOS
LEON DUVAL MARCOS
LEON SALAZAR LUIS
LEVA GUILLEN EDUARDO
LEYENDA Y DUARTE SL
LEYENDA Y DUARTE SL
LEYENDA Y DUARTE SL
LIMERES OLIVEIRA MANUEL
LIMERES OUTON ENRIQUE
LIMIA BURGOS GERARDO
LIMIA NOVOA ROGELIO
LIMPIEZAS MERI SL
LIÑARES NEIRA ELVIRA
LIS VIÑAS CESAR ANGEL
LISTE POSE CARMEN
LISTE POSE CARMEN
LLEVOT SANCHEZ FRANCISCO JOSE
LLORCA MAS ORTEGA SL
LOBATO GOMEZ ORISIA
LOBATO PEREIRA JOSE ANTONIO
LOBATO PEREIRA JOSE ANTONIO
LOBATO SANTIAGO JOSE RAMON
LOBERA FREIJOMIL JOSE
LOBERA FREIJOMIL JOSE
LOBERA FREIJOMIL JOSE
LODEIRO PORTAS JOSE
LOIRA ESTEVEZ MARTIN
LOIRA GARCIA MANUEL
LOIRA GARCIA MANUEL
LOIRA IGLESIAS JOSE
LOIRA LOIRA MARIA CONSUELO
LOIS SEÑORANS CESAR
LOJO RODRIGUEZ CHRISTIAN
LOJO TRIÑANES ANGEL
LOMBAO LOMBAO MANUEL
LOMBARDA RODRIGUEZ MIGUEL
LOMBARDIA TOIRAN FLAVIO
LONGART RIVAS EYDEN ADELINA
LOÑO QUIÑOY JOSE LUIS
LOPES FERNANDES MARIA ELENA
LOPEZ ALAMO SAGRARIO CARMEN
LOPEZ ALONSO HELGA DANIA
LOPEZ ALVARELLOS GUMERSINDO HROS
LOPEZ ALVAREZ JUAN J
LOPEZ ALVAREZ MARIA LUISA
LOPEZ ARINES MARTA
LOPEZ BARREIRO ROSA
LOPEZ BARRERA ALMUDENA
LOPEZ BESADA M PILAR
LOPEZ BOUZAS FAUSTINO
LOPEZ CURRAS MANUEL
LOPEZ EXPOSITO MANUEL
LOPEZ FERRADAS PABLO
LOPEZ GARCIA GUADALUPE
LOPEZ GARCIA JOSE
LOPEZ GUTIERREZ AMADO
LOPEZ IGLESIAS FRANCISCO JOSE
LOPEZ LEDO MARTIN
LOPEZ LOJO ENMA
LOPEZ LOPEZ JOSE
LOPEZ MARIA LUJAN
LOPEZ MARTINEZ JUAN
LOPEZ MIGUENS VANESA
LOPEZ MILLOS MARIA ASUNCION
LOPEZ PANTEON CONCEPCION
LOPEZ PORTAS JOSE MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ AVELINO
LOPEZ RODRIGUEZ AVELINO
LOPEZ RODRIGUEZ CELIA
LOPEZ RODRIGUEZ LUCINDA
LOPEZ RODRIGUEZ LUCINDA
www.bop.depo.es
35562585P
35236202H
35335423V
35977625J
35569242H
5166639B
35503858T
35578003Q
35578003Q
35557387P
8829226D
B 36696862
B 36696862
B 36696862
35355518X
35284426B
35541722Y
34989087S
B 36487676
33306093T
44075337T
15353162H
15353162H
35309781C
B 36328359
35186301G
76893006G
76893006G
35380533R
35890588P
35890588P
35890588P
35895573W
52493874P
35892685N
35892685N
76803955D
52496186C
43099013A
35482603C
35422401D
36030677G
33861858Q
33326136X
X 3343897L
35244098W
5208725F
35450376Q
36174179D
2770019BZ
E 36490407
36127993F
76813335M
52491748K
36122872S
36109343X
35384828H
76785596G
34376677A
53110535Q
53111982Z
35198687Q
35286685Q
52471171Y
34261685B
35862382T
34958526K
49203946T
76831955H
78733533W
35963976A
35861851K
35452622P
34220334Z
34220334Z
35786816N
35437250T
35437250T
u
Páx. 38
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936027TP02R001381
20123936061TP04R003576
20123936042TP08R004365
20133936035IM01R000468
20123936013AP02R000903
20123936056TP07R001658
20123936029BM03R001297
20123936008BM03R012116
20123936050TP01L000023
20123936055AP05R003706
20123936029BM03R006832
20123936008BM03R010610
20123936008BM03R001499
20123936008BM03R011576
20123936008BM03R007723
20123936055AP05R005834
20123936039TP08R002332
20123936048AP04R000768
20123936055AP05R001358
20123936003TP01R002517
20123936003ML12L000062
20123936003TP01R008654
20123936003TP01R003558
20123936003TP01R003560
20123936039AP07R004083
20123936039TP08R002813
20123936034TP04R002292
20123936003TP01R005666
20123936008BM03R012816
20123936055AP05R007956
20123936039TP08R005147
20123936024ML12L000139
20123936042TP08R001084
20123936029BM03R006330
20123936004BM03R000060
20123936056TP02L000539
20123936056TP06R000640
20123936042TP08R002239
20123936046TP03R001237
20123936008BM03R010453
20123936008BM03R005534
20123936008BM03R010455
20123936008BM03R003198
20123936054TP02R002098
20123936004BM03R002518
20123936004BM03R004316
20123936004BM03R001454
20123936004BM03R003394
20123936020AP02R000119
20123936047TP03R000315
20133936005ML01L000022
20123936048VT08L000008
20123936061TP04R001202
20123936003TP01R004986
20123936003TP01R007553
20133936035IM01R000441
20123936028AP02R000930
20123936039AP07R005261
20123936054TP02R003661
20123936049AP07R001032
20123936028AP02R000871
20123936039AP07R003883
20123936010TP08R000453
20133936702TA01L000006
20123936039AP07R003979
20123936042TP08R004118
20123936046TP03R001277
20123936044TP01R001778
20123936024TP06R007536
20123936054TP02R003315
20123936054TP02R004065
20123936010AP08R001044
20123936003TP01R001480
20123936052TP02R002804
20123936052TP01L000028
20123936003TP01R004191
20123936061TP04R003616
20123936003TP01R003073
LEIRO OTERO YENESIA
LEIRO SANTIAGO CARMEN
LEIROS LEIROS MANUEL
LEIROS SAN GABRIEL GERARDO
LEITON DURAN ANTONIO
LEMA CHENLO JOSE FRANCISCO
LEMAT COSTAS CARMEN
LEMOS ACUÑA JOSE MARIA
LEMOS DOMINGUEZ IRENE
LEMOS FERNANDEZ JAVIER
LEMOS MARTINEZ MARIA CARMEN
LEMOS MAYO BENIGNO
LEMOS MAYO BENIGNO
LEMOS PEREZ MARIA JOSE
LEMOS SOTELO BEATRIZ
LEMOS VEIGA MYRIAN
LEON SALAZAR LUIS
LEON VEGA FRANCISCO
LEONARDO RODRIGUEZ JUAN JOSE
LEYENDA NARCISO CARMEN
LEYENDA TRIGO MANRIQUE
LEYENDA VILAR Mª CARMEN
LEYENDA Y DUARTE SL
LEYENDA Y DUARTE SL
LEYTE VALTIERRA JUAN
LEYTE VALTIERRA JUAN
LIBRERIA XES CB
LIJO PEREZ Mª PAZ
LIJO RAMIL MARIA BELEN
LIMA DA CUNHA MARCO PAULO
LIMIA BURGOS GERARDO
LIMIA VILA CONSTANTINO
LIMPIEZAS FREITAS SL
LINO VILLAVERDE NIEVES
LIS DOMINGUEZ JOSE LUIS
LISTE POSE CARMEN
LISTE POSE CARMEN
LLOVES ROMERO ANTONIO
LOBATO GONZALEZ MANUEL
LOBERA FREIJOMIL JOSE
LOBERA FREIJOMIL JOSE
LOBERA FREIJOMIL JOSE
LODEIRO GANDON SILVERIA
LODEIRO RODRIGUEZ ANGEL ANTONIO
LOIRA ENTENZA RAFAEL
LOIRA LOIRA MARIA CONSUELO
LOIRA LOIRA MARIA CONSUELO
LOIRA PEREZ REBECA
LOIS CALVI¥O JOSE LUIS
LOIS OTERO MARIA ELISA
LOJO NEGREIRO MARIA DOLORES
LOMBA GONZALEZ VICTOR MANUEL
LONGO LORENZO NOELIA
LONGONI DE CASTRO ARTURO
LONGONI DE CASTRO ARTURO
LOPES MARQUES DE AGONIA MANUEL
LOPEZ ABELLEIRA MARIA ENCARNACION
LOPEZ ALVAREZ JUAN JOSE
LOPEZ ALVAREZ NATALIO
LOPEZ BARRERA ALMUDENA
LOPEZ BENAVENTE RAFAEL
LOPEZ BESADA M PILAR
LOPEZ BOUZAS FAUSTINO
LOPEZ CARCEDO FERNANDEZ JUAN
LOPEZ CASAL JAVIER
LOPEZ COUSIÑO HERMINDO
LOPEZ DACOSTA LINO
LOPEZ DOCE ADRIAN
LOPEZ FERNANDEZ DOMINO HROS
LOPEZ FERNANDEZ JAIME
LOPEZ FERNANDEZ MIGUEL JOSE
LOPEZ GARCIA MARIA ISABEL
LOPEZ GONZALEZ ELISA ELVIRA
LOPEZ GRANJA SEVERINO
LOPEZ LEDO MARTIN
LOPEZ LOJO ENMA
LOPEZ MACEDA JOSE RAMON
LOPEZ MEIJIDE MARIA TERESA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
76817466L
35334666L
35503787K
36018659S
35562585P
35335423V
35266804F
35904064Y
35977625J
35570234K
76834929W
5166639B
5166639B
35280724N
35888514G
76899633F
35557387P
45064719Z
35565745V
35888936N
35975349Z
X 2066380Z
B 36696862
B 36696862
36164030A
36164030A
E 36573160
35969614Y
36083754C
12083869Z
35541722Y
33275114W
B 36237113
35912872M
35199064W
15353162H
15353162H
35846828V
76829734M
35890588P
35890588P
35890588P
33609578T
36149710N
52492402P
52496186C
52496186C
53115299L
35204470A
35281466H
44821787P
76896091F
35474031G
33604447K
33604447K
X 1860265W
44081777T
76905569D
35539871H
36122872S
44078082P
36109343X
35384828H
36033420X
39452759P
15334286W
35293785D
35472366H
2732023BZ
77006162T
53175123C
35472385Z
35946945S
35413634M
34261685B
35862382T
34563210Y
35964835B
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936055AP05R004100
20123936024TP06R001263
20123936024TP05R000574
20123936024TP06R006619
20123936010TP08R000475
20133936035IM01R000594
20133936035IM01R001592
20123936003TP01R000972
20123936003TP01R007404
20123936005TP03R000492
20123936004BM03R004157
20123936054TP02R002762
20123936031TP03R000060
20123936033IU03L000040
20123936009IU05L000021
20123936042TP08R004110
20123936004BM03R000228
20123936049ML12L000057
20123936048AP04R002219
20123936039AP07R001583
20123936042TP08R002241
20123936042TP08R000255
20123936042TP10R000154
20123936039TP08R003624
20123936046IU07L000016
20123936003TP01R003455
20123936041IU06L000006
20123936034TP04R000039
20123936003IU07L000001
20123936048AP04R000788
20123936042TP08R000595
20123936054TP02R002678
20123936027TP02R001418
20123936061TP04R003637
20123936061TP04R004771
20123936024TP06R001079
20123936003TP01R005530
20133936035IM01R001573
20133936035IM01R000226
20123936039TP08R001964
20123936039TP08R001976
20123936039TP08R000418
20123936042TP08R001550
20123936015AP05R000515
20123936008BM03R003407
20123936024VT09L000142
20123936010TP08R000876
20123936039AP07R002541
20123936039TP08R008470
20123936039AP07R002905
20123936009AP04R000084
20133936035IM01R000745
20123936024TP06R003520
20123936004BM03R000706
20123936004BM03R004408
20123936008BM01L000886
20123936008BM01L000884
20123936040TP02R000446
20123936048VT05L000001
20123936004BM03R002291
20123936004BM03R003059
20123936013TP02R001948
20123936041LU03I000004
20123936041LU03I000002
20123936041LU03I000006
20123936042TP08R002839
20123936039TP08R007828
20123936039AP07R004158
20123936039TP08R002522
20133936035MT01L000171
20123936015AP06R000199
20123936039AP07R005988
20123936039TP08R004816
20123936039TP08R004861
20123936039AP07R004693
20123936039AP07R001436
20123936039TP08R006025
20123936043TP02L000002
LOPEZ RODRIGUEZ PABLO
LOPEZ SANCHEZ ANTONIO JOSE
LOPEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
LOPEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
LOPEZ SANTIAGO PETRA
LOPEZ SILVEIRA FEDERICO GASTON
LOPEZ SILVERA FERNANDO
LOPEZ-CORONA MONTENEGRO MARGARITA
LOPEZ-JAMAR MARTINEZ GUILLERMO
LORENZO CABANILLAS JUAN MARIA
LORENZO CAIÑO EVA M
LORENZO COSTAS CATALINA
LORENZO DOMINGUEZ CARMEN
LORENZO DOVAL JOSE
LORENZO ESTEVEZ ESTRELLA
LORENZO GROVA MANUEL
LORENZO LOPEZ MANUEL A
LORENZO LORENZO ANA ISABEL
LORENZO LORENZO ELEUTERIO
LORENZO LORENZO SALVADOR
LORENZO MARTINEZ ARBOLINDA
LORENZO MASID MARIA PILAR
LORENZO MASID MARIA PILAR
LORENZO MOREIRA MERCEDES
LORENZO MUÑIZ PEDRO
LORENZO OTERO VALENTIN
LORENZO PAZO SUSANA
LORENZO PIN PEDRO FRANCISCO
LORENZO SELAS ROSA
LORENZO SITGES FRANCISCO
LORENZO SUAREZ FLORENCIA
LORENZO TORRES MANUEL
LORES SILVA MARIA DEL CARMEN
LOSADA ABALO JOSE MANUEL
LOSADA CAMBA JOSE LUIS
LOSADA DIEGUEZ JOSE ANTONIO
LOSADA LUIS JOSE CARLOS
LOSADA MARTINEZ ALBERTO
LOSADA MARTINEZ ALBERTO
LOSADA SEQUEIROS ANTONIO
LOSADA SEQUEIROS ANTONIO
LOSADA SEQUEIROS ANTONIO
LOUREIRO FERNANDEZ FERNANDO
LOUREIRO FUENTES MARIA CONCEPCION
LOUREIRO IGLESIAS LUIS
LOUREIRO LOPEZ MARIA PAZ ANGELITA
LOUREIRO RODRIGUEZ JOSE LUIS
LOUREIRO TOURON DAVID
LOUREIRO VILLARREAL DANIEL OSCAR
LOUREIRO VILLARREAL DANIEL OSCAR
LOURIDO CASTILLO DOLORES
LOURO ALVES EVA SOFIA
LOUZAO DIEGUEZ MARIA ISABEL
LOVEIRA MANSENLLE GLORIA
LOVEIRA MIRANDA LIDIA
LOVERA MIRANDA MARIA
LOVERA MIRANDA MARIA
LUAÑA GONZALEZ ROSA
LUENGO FERNANDEZ M ASUNCION
LUG SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD
LUG SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD
LUGAR DAS DEVAS XAIME - SOEIRO
LUGO CREACION SL
LUGO CREACION SL
LUGO CREACION SL
LUIS GOMEZ JOSE
LUIS LOSADA JOSE MARIA
LUIS RODRIGUEZ MANUEL
LUQUE FERNANDEZ MARCIAL
LUQUIPER SL
LUYMA CB
MACHADO DE LA ENCARNACION ALIGIO
MACHADO DE LA ENCARNACION ALIGIO
MACHADO ENCARNACION MANUEL
MACHADO PEREZ ISABEL
MACHADO PEREZ ISABEL
MACHADO PEREZ ISABEL
MACIAS MIGUEZ FERNANDO JAVIER
www.bop.depo.es
35564924R
76802587K
34260675J
34260675J
35340521D
X 5515892D
X 5515801X
36119059C
224839Z
37245009M
53110012E
36108413T
35813193P
35933187B
35962959K
76090177J
53110600N
36032460Q
35803341T
35532039Y
35976809W
76890755F
76890755F
35497861Y
35428612X
36028103Y
35319066J
33192063G
34593963P
1456733M
35506891C
11966145G
35254581C
35402573F
35240872L
34942670N
76981565J
35211979Z
35211979Z
35553317D
35553317D
35553317D
36089124P
35458849W
78738153E
76783797E
35484038Y
77001406M
35578886W
35578886W
35893000M
X 7264366T
76796101K
35151984A
53117487E
35279337M
35279337M
76846329V
9667207P
B 36955607
B 36955607
X 2187192F
B 27310655
B 27310655
B 27310655
35782272E
36108446X
10013129X
35548418D
B 35421536
E 36324747
35547642S
35547642S
34521581F
76896997Q
76896997Q
76896997Q
44075401H
u
Páx. 39
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936061TP04R000481
20123936003TP01R004851
20123936001TP16R001007
20123936042TP10R000702
20123936003TP01R006947
20123936015TP03R001519
20123936029BM03R003620
20123936013TP02R000655
20123936013AP02R000065
20123936005TP03R001647
20123936008BM03R003847
20123936008BM03R008861
20123936008BM03R001102
20123936054TP02R004798
20123936003TP01R008220
20123936024TP06R000347
20133936035IM01R001393
20133936061ML01L000009
20123936024TP06R008538
20123936039ML13L000100
20123936014AP03R000017
20123936042TP08R000467
20123936042TP08R002298
20123936005TP04R000503
20123936039TP08R001499
20123936039TP08R005481
20123936039AP07R005196
20123936039TP08R005175
20123936042TP08R003258
20123936033IU03L000136
20123936027IU05L000006
20123936003TP01R003484
20123936042TP08R003159
20123936029BM03R001175
20123936039ML13L000084
20123936003TP01R000470
20123936003TP01R000638
20123936055AP05R006795
20123936042TP08R004100
20123936004BM03R000557
20123936049ML12L000058
20123936001TP12R001658
20123936044TP01R001213
20123936033IU03L000012
20123936042TP08R001280
20123936042TP08R001282
20123936041IU06L000007
20123936040AP03R000085
20123936040TP02R000089
20123936039TP08R008748
20123936039TP08R008732
20123936039ML13L000141
20123936042TP10R004077
20123936029BM03R001470
20123936039TP08R005612
20123936003TP01R001006
20123936024TP06R005038
20133936035IM01R001103
20123936061TP04R001111
20123936039AP07R003866
20123936061TP04R003641
20123936039TP08R001975
20123936029BM03R004561
20123936008BM03R006530
20133936901ML01L000021
20123936029BM03R001991
20123936015TP03R000651
20123936015AP06R000514
20123936029BM03R000092
20123936039AP07R000581
20123936039TP08R003182
20123936024VT09L000143
20123936015TP03R001626
20123936039TP08R007572
20123936010AP08R000055
20123936010TP08R000536
20123936043IU03L000025
20123936004BM03R003108
LOPEZ MEIXUS ENRIQUE
LOPEZ MIGUEZ CARMEN
LOPEZ NIETO JOSE
LOPEZ PACHECO SERGIO
LOPEZ PANTEON CONCEPCION
LOPEZ PAZO JOSE
LOPEZ PEREZ M DEL CARMEN
LOPEZ PIEDRAS HIPOLITO
LOPEZ PIEDRAS HIPOLITO
LOPEZ PORTAS JOSE MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ FRANCISCO EDUARDO
LOPEZ RODRIGUEZ LAURA
LOPEZ RODRIGUEZ MANUEL
LOPEZ RUEDES BALBINA
LOPEZ SANCHEZ JUAN ALBERTO
LOPEZ SANCHEZ JUAN CARLOS
LOPEZ SILVERA FERNANDO
LOPEZ VAZQUEZ MARIA JOSEFA
LOPEZ VIDAL LUIS CARLOS
LORENZO ALONSO ANTONIO
LORENZO ANTONIO JOSE
LORENZO BARGIELA JOSE
LORENZO BARGIELA ROSA
LORENZO CABANILLAS JUAN MARIA
LORENZO CRUCES BALBINA
LORENZO DAVILA ROSA MARIA
LORENZO DAVILA ROSA MARIA
LORENZO DIAZ IGNACIO
LORENZO DOMINGUEZ JOSE
LORENZO DOVAL JOSE
LORENZO FEIJOO JOSE
LORENZO FERNANDEZ J ENRIQUE Y SERAFIN
LORENZO GARCIA MIGUEL ANGEL
LORENZO GIL GERMAN
LORENZO GONZALEZ AUGUSTO
LORENZO GONZALEZ CARMEN
LORENZO GONZALEZ CARMEN
LORENZO GONZALEZ DOMINGO
LORENZO GROBA SATURNINO
LORENZO LOPEZ MANUEL A
LORENZO LORENZO ANA ISABEL
LORENZO LORENZO ANTONIO
LORENZO MIGUEZ MARIA TERESA
LORENZO OTERO HERMINDO
LORENZO OTERO HERMOSINDA
LORENZO OTERO HERMOSINDA
LORENZO PAZO SUSANA
LORENZO PEREZ JOSE
LORENZO PEREZ JOSE
LORENZO PIÑEIRO ARACELI
LORENZO PIÑEIRO JOSE
LORENZO PRADO ANA ISABEL
LORENZO RODRIGUEZ JOSE JOAQUIN
LORENZO RODRIGUEZ MATILDE
LORENZO SIMON ANGEL
LORENZO VAZQUEZ JOSE MANUEL
LORENZO VILLANUEVA MARIA
LORES LAREO PABLO
LOROÑO LOPEZ LUIS EMILIO
LOSADA CASALES ANTONIO
LOSADA PEDROUZO JOSE RAMON
LOSADA SEQUEIROS ANTONIO
LOSADO CAO ELVIRA
LOUREIRO ARES TERESA CRISTINA
LOUREIRO BUJAN YOLANDA
LOUREIRO FERVENZA CARLOS
LOUREIRO FUENTES M CONCEPCION
LOUREIRO FUENTES MARIA CONCEPCION
LOUREIRO GARCIA JOSE
LOUREIRO HERMIDA JORGE
LOUREIRO HERMIDA JORGE
LOUREIRO LOPEZ MARIA PAZ ANGELITA
LOUREIRO TORRES JOSE
LOUREIRO TOURON DAVID
LOUREIRO VAZQUEZ ALEJANDRO
LOUREIRO VAZQUEZ ALEJANDRO
LOUZAN SAN MARTIN ANGEL
LOVEIRA DAVILA TEODORO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35412662E
36003501Z
36008660K
76911239K
35861851K
35362941G
36057648L
52499742B
52499742B
35452622P
10445421V
36135403B
34216114A
10875327F
76898069F
34260675J
X 5515801X
76846415B
35203458A
77004362V
35792508T
35526156B
35502269K
37245009M
35497158Q
35558663L
35558663L
35544375Z
35528048V
35933187B
76863794W
35867770Y
34915882L
35916976S
36103533L
76977806A
76977806A
35527434R
35505666Z
53110600N
36032460Q
35763292V
35449153N
35851770Z
35504608Z
35504608Z
35319066J
35406110W
35406110W
35545715C
35531065K
76909902H
34873000D
76832111J
36083689R
36025334C
35249383C
39460251W
35412992F
35495764W
35403528L
35553317D
34685514L
76852607Q
33275856P
78731125D
35458849W
35458849W
32560705L
36020850K
36020850K
76783797E
35458262J
77001406M
14935965H
14935965H
35201183M
35167657J
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936055AP05R002154
20123936024TP06R002796
20123936042TP08R001560
20123936029IU05L000035
20123936029BM03R002840
20123936029IU05L000089
20123936029BM03R002842
20123936015TP03R001759
20123936056TP02L000578
20123936056TP07R002036
20123936056TP06R001976
20123936056TP02L001606
20123936003TP01R007897
20123936024TP06R004510
20123936054TP02R002214
20123936050VT06L000013
20123936003TP01R008419
20123936039TP08R007255
20123936008BM03R005555
20123936008BM03R000566
20123936004BM03R003093
20123936004BM03R003892
20123936029BM03R002152
20123936037AP03R000520
20123936004BM03R004368
20123936061TP04R001011
20123936003TP01R003048
20123936008BM03R010041
20123936054TP02R000510
20123936046TP01L000247
20123936046TP03R002118
20123936039TP08R005150
20123936004BM03R000367
20123936004BM03R000365
20123936034TP04R000160
20123936009AP04R000898
20133936039ML01L000097
20123936003TP01R002936
20123936015TP03R002055
20123936009AP04R001547
20123936055AP05R006230
20123936005ML11L000046
20123936008BM03R001575
20123936031TP03R000341
20123936042TP08R003669
20123936034TP04R002208
20123936013TP02R001144
20123936042TP10R004966
20123936012TP01L000002
20123936039AP07R006026
20123936046TP03R000674
20123936008BM03R011643
20123936054TP02R004001
20123936042TP08R003955
20123936046TP03R001333
20123936054TP02R003602
20123936055AP05R006036
20123936039TP08R002655
20123936008BM01L000933
20123936029BM03R001789
20123936003TP01R009536
20123936003TP01R005535
20123936003TP01R001433
20123936042TP10R006091
20123936042TP08R000741
20123936003TP01R006459
20123936039AP07R001166
20133936039ML02L000077
20123936042TP08R003794
20123936042TP08R003405
20123936039TP08R005000
20123936039AP07R005372
20123936048AP04R001196
20123936039AP07R006151
20123936001TP12R000750
20123936013AP02R000106
20123936013AP02R000561
20123936001TP16R001006
MADERAS LUSOPI¥O SL
MADRIÑAN GONZALEZ MARIA LUISA
MAESTO LUSQUIÑOS JUAN MANUEL
MAGALLANES CURRAS JESUS
MAGALLANES CURRAS JESUS
MAGALLANES CURRAS JESUS
MAGALLANES CURRAS JESUS
MAGAN RIVAS J MANUEL
MAGARIÑOS BELLO SERAFIN
MAGARIÑOS PARDAL MARIA DEL CARMEN
MAGARIÑOS PARDAL MARIA DEL CARMEN
MAGARIÑOS ROMAY CARMEN
MAIA AREIAS ARMINDO
MAIL TRUCK SL
MAJADA POMAR SL
MALGA GONZALEZ ALBINO
MALHEIRO Y LAMAS SL
MALLO MOURIÑO FRANCISCO
MALVIDO FERNANDEZ JOSE
MALVIDO PARCERO BEGOÑA
MALVIDO RODRIGUEZ DOLORES
MALVIDO RODRIGUEZ JOSE
MALVIDO SOAJE MANUEL
MANCHON GARCIA MARIA VICTORIA
MANDADO LAFUENTE JUAN
MANETA MARQUES TERESA DE JESUS
MANJON FERNANDEZ DE LA REGURA RAMON
MANUEL RIEGO VIGO SL
MANZANO BARRIGA ALFONSO FRANCISCO
MAR DE AONESA SL
MAR DE AONESA SL
MARANELLO C B-PORRIAO
MARAVISTA INVERSIONES SL
MARAVISTA INVERSIONES SL
MARCELINO RODRIGUEZ CARLOS
MARCIAL MOSQUERA CONSTRUC URBANIZ
MARCOS SANCHEZ MIGUEL ANGEL
MARCOTE LORENZO AMELIA
MAREQUE IGLESIAS DAVID
MARI¥O GONZALEZ ANGELA
MARI¥O MARI¥O MARIA NIEVES
MARIA TERESA VALES FRIEIRO
MARIN GRAÑA JACINTO
MARIN SANCHEZ JOSE TOMAS
MARIN SOUSA JACINTO
MARINO DIALES MARIA CRISTINA
MARIÑO DOMINGUEZ CELSO
MARIÑO DOMINGUEZ JOSE RAMON
MARIÑO FERREIRA ROSA
MARIÑO FORTES JOSE
MARIÑO IGLESIAS CARMEN
MARIÑO LOJO FRANCISCO
MARIÑO RODRIGUEZ JOSE
MARIÑO ZUÑIGA MARIA CARMEN
MARISCOS CHOLAMAR SL
MARQUES PACHECO FAIAS SONIA MARIA
MARQUES PEREIRA MARIA ZITA
MARQUES SILVA JUAN MANUEL
MARQUEZ DA ROCHA ERMINDO
MARQUEZ DA ROCHA ERMINDO
MARQUEZ GARCIA JOSE LUIS
MARQUEZ GONZALEZ CARLOS
MARQUEZ GONZALEZ CARLOS
MARQUEZ GROBA EVA
MARQUEZ OTERO FLORA
MARQUEZ RIVERA ROSA MARIA
MARTIN FERNANDEZ CARLOS
MARTIN HERNANDEZ MIGUEL ANGEL
MARTIN VARELA M MERCEDES ELISA
MARTINEZ ALONSO ASUNCION
MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO
MARTINEZ ALONSO JOSE ANTONIO
MARTINEZ ALONSO OTILIA
MARTINEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
MARTINEZ ALVAREZ TERESA
MARTINEZ ANTON ADOLFO
MARTINEZ ANTON BALBINA
MARTINEZ BERTOLO CONCEPCION
www.bop.depo.es
B 36254001
35287604S
52500373K
35278456K
35278456K
35278456K
35278456K
9916237V
35341173V
35337996Z
35337996Z
35831454F
X 4878607P
B 01465665
B 36525368
35790156V
B 36654853
36136448K
35943253A
78736688Y
35166310T
35167573K
22807897Q
72119302L
35167734K
X 0841011Q
22835818S
B 36604528
8820666M
B 36554707
B 36554707
E 36310324
B 36338689
B 36338689
34869185N
A 32155988
7978795A
35862537V
32829746Y
76907110D
35494413P
7449247M
35875566M
7527831T
73241191Z
5353005P
35973952C
36031068G
35900385F
35536238L
76844285C
35167046T
35521023F
76895309F
B 36315448
Y 0748797T
X 1993750H
X 2714957Z
35902113X
35902113X
36083659V
35861575K
35861575K
34876448F
35503756J
35994304V
36066133V
15832126F
35980658X
76889849K
35543193M
35543193M
35806577Q
34260849A
35517115D
35877971H
35510515X
35791586K
u
Páx. 40
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936008BM01L000885
20123936008BM01L000883
20123936028AP02R000705
20123936048AP04R001233
20123936004BM03R003060
20123936041LU03I000003
20123936041LU03I000001
20123936041LU03I000005
20123936021IU08L000150
20123936039AP07R002744
20123936039TP08R002907
20123936031TP03R000138
20123936046TP03R001042
20123936039AP07R000464
20123936008BM03R003998
20123936015AP05R000199
20123936008BM03R005038
20123936061TP04R002107
20123936039TP08R000223
20123936039AP07R005454
20123936039AP07R004739
20123936039TP08R005238
20123936039TP08R004776
20123936039AP07R005991
20133936035IM01R001032
20123936003TP01R008431
20123936039TP02L000014
20123936042TP08R000171
20123936001TP16R000443
20123936042TP08R001078
20123936029BM03R002841
20123936048AP04R002818
20123936040TP02R000856
20123936056TP02L001591
20123936002TP02R000563
20123936044TP01R000034
20123936056TP02L000593
20123936008BM03R009196
20123936008BM03R000264
20133936035IM01R000567
20123936044TP01R001294
20123936048AP04R002272
20133936035IM01R000776
20123936039AP07R002184
20123936008BM03R006020
20123936029BM03R002151
20123936042TP10R003353
20123936055AP05R002155
20123936046TP01L000246
20123936039AP07R001060
20123936004BM03R000366
20123936004BM03R000368
20123936003TP01R002937
20123936055AP05R003096
20123936037AP03R000115
20123936024TP06R007684
20123936008BM03R004390
20123936009AP04R001546
20123936008BM03R010380
20123936055TP02R000004
20123936008BM03R007652
20123936010IU02L000033
20123936008BM03R003512
20123936008BM03R005301
20123936042IU03L000186
20123936055AP05R007492
20123936039AP07R003964
20123936008BM01L000934
20123936008BM01L000932
20123936003TP01R009611
20123936031TP03R000480
20123936003TP01R005536
20123936039TP08R005325
20123936055AP05R002540
20123936003TP01R007278
20123936001TP16R000625
20123936046TP03R000704
20123936054TP02R004751
LOVERA MIRANDA MARIA
LOVERA MIRANDA MARIA
LUCIO NIETO MANUEL
LUENGO FERNANDEZ JOSE LUIS
LUG SOLUCIONES INMOBILIARIAS SOCIEDAD
LUGO CREACION SL
LUGO CREACION SL
LUGO CREACION SL
LUIS GONZALEZ JOSE CARLOS
LUIS LOSADA JOSE MARIA
LUIS RODRIGUEZ MANUEL
LUIZ KUCHARSKI FLAVIO
LUMER SISAN SL
LUQUE FERNANDEZ MARCIAL
LUSTRES PEREZ JOSE
LUYMA CB
LUZVAL SL UNIPERSONAL
MAC DARBY RALPH
MACEIRA RODRIGUEZ JOSE CARLOS
MACEIRA RODRIGUEZ M CARMEN
MACHADO DE LA ENCARNACION ALIGIO
MACHADO PEREIRA RAMONA
MACHADO PEREZ ISABEL
MACHADO RODRIGUEZ M SALOME
MACIEL PRADO REBECA
MACIEL VILAR JOSE ANXO
MADERAS DARIO E HIJOS SL
MADERAS FEIJOO SL
MADERAS LAGO SL
MADERAS MADEIMINHO SL (EN
MAGALLANES CURRAS JESUS
MAGALLANES RODRIGUEZ FERNANDO
MAGARIÑOS ARZUA DELIA
MAGARIÑOS BELLO SERAFIN
MAGARIÑOS BELOSO JOSE MANUEL
MAGARIÑOS JAMARDO ENRIQUE
MAGARIÑOS ROMAY CARMEN
MAGDALENO JUNCAL MA ANGELES
MAGDALENO OTERO MARIA ANGELES
MAGNO PRIM VENTURA JOANA
MAIA COSTA LIDIA NIELE
MAIA DA SILVA JAIRO
MAIGNAN LIONEL LOUIS
MALLO MOURIÑO FRANCISCO
MALVIDO FERNANDEZ JOSE
MALVIDO SOAJE MANUEL
MAQUIEIRA IGLESIAS ROSA MARIA
MAQUINARIA BAIXO MI¥O SL
MAR DE AONESA SL
MARANELLO C B-PORRIAO
MARAVISTA INVERSIONES SL
MARAVISTA INVERSIONES SL
MARCOTE LORENZO AMELIA
MARI¥O ALMEIDA ANGELINA
MARI¥O MOURI¥O MANUEL ALFONSO
MARIA PEREZ JUAN
MARIN GRAÑA JACINTO
MARIN MONTOYA PILAR
MARIN SOUSA JACINTO
MARIÑO ALMEIDA ANGELINA
MARIÑO COSTAS ANTONIO JOSE
MARIÑO FERNANDEZ M ISABEL
MARIÑO FERNANDEZ MARIA
MARIÑO MARTINEZ JUAN
MARIÑO RODRIGUEZ FRANCISCO
MARQUES DE OLIVEIRA BARROS L
MARQUES SILVA JUAN MANUEL
MARQUEZ DA ROCHA ERMINDO
MARQUEZ DA ROCHA ERMINDO
MARQUEZ GARCIA JOSE LUIS
MARQUEZ GARCIA JUAN CARLOS
MARQUEZ GONZALEZ CARLOS
MARTIN FERNANDEZ CARLOS
MARTIN GARDOQUI MARIA DEL CARMEN
MARTIN JULIAN Mª DEL CARMEN
MARTIN PRIETO PILAR
MARTINEZ AGRASO MARIA
MARTINEZ ALONSO JULIO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35279337M
35279337M
35417299J
37298601F
B 36955607
B 27310655
B 27310655
B 27310655
76988395N
36108446X
10013129X
X 2478179K
B 36247625
35548418D
D 00000158
E 36324747
B 36445260
X 0561566K
76898958E
35530398K
35547642S
35564462E
76896997Q
76890972V
36174500P
76987740R
B 36219293
B 36165850
B 36039964
B 36487130
35278456K
36109821M
76846349Z
35341173V
35311517P
35434753X
35831454F
76807655Y
52495180A
X 4482620N
X 2659353R
X 7093148V
X 7384269G
36136448K
35943253A
22807897Q
36054840V
B 36183903
B 36554707
E 36310324
B 36338689
B 36338689
35862537V
35521269T
76993894Z
11023642H
35875566M
34876258R
73241191Z
35521269T
53112703E
35451568N
* 6764696
* 6764640
36123746S
X 0016815W
X 2714957Z
35902113X
35902113X
36083659V
8935648X
35861575K
36066133V
35494258Z
11692187E
1310671Q
76859370V
35530645S
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936055AP05R007238
20123936005TP03R002773
20123936007IU05L000024
20123936005TP04R004188
20123936042TP10R002044
20123936042TP08R004134
20123936005TP04R000770
20123936005TP03R000759
20123936055AP05R001294
20123936042TP10R003799
20123936029BM03R006507
20123936049AP07R000706
20133936035MT01L000280
20123936029BM03R001449
20123936029BM03R005635
20123936029BM03R002929
20123936039AP07R001878
20123936029BM03R006252
20123936029BM03R002818
20123936005TP03R002891
20123936049AP07R000624
20123936008BM03R005433
20123936055AP05R001366
20123936003TP01R004831
20123936004BM03R004140
20123936005TP03R000879
20123936005TP04R000890
20123936008BM03R000602
20123936055AP05R001268
20123936028AP02R000774
20123936029BM03R005341
20123936015AP06R000759
20123936015AP05R000763
20123936015TP03R001251
20123936015AP06R000277
20123936015TP03R000127
20123936004BM03R001527
20123936039TP08R008819
20123936008BM03R000735
20123936029BM03R002363
20123936039TP08R007573
20133936035IM01R000698
20123936004BM03R002832
20123936008BM03R002041
20123936003TP01R002128
20123936042TP08R003944
20123936008BM03R004699
20123936003TP01R001411
20123936008BM03R009304
20123936008BM03R002955
20123936042TP08R002885
20123936046TP03R001624
20123936061TP04R003705
20123936034TP04R001421
20123936013TP02R002325
20133936035IM01R000092
20123936039TP08R008493
20123936039AP07R002925
20123936039TP08R009440
20123936003TP01R005311
20123936008BM03R006796
20123936042TP08R003055
20123936001TP12R000585
20123936001TP16R000444
20123936039TP08R009018
20123936008BM03R010993
20123936056TP06R002410
20123936055AP05R004331
20123936028AP02R000698
20123936028AP02R000958
20123936028AP02R000960
20123936028AP02R000962
20123936004BM03R001651
20123936056TP02L000615
20123936054TP02R004781
20123936048AP04R000295
20123936054TP02R005528
20123936055TP01I000029
MARTINEZ BLANCO ALBERTO
MARTINEZ BREY JUAN
MARTINEZ CACABELOS ROBERTO
MARTINEZ CALVELO JOSE RAMON
MARTINEZ CAMBA MANUEL
MARTINEZ CARRERA JULIO
MARTINEZ CASCALAR CB
MARTINEZ CASCALAR CB
MARTINEZ CASTRO M LUISA
MARTINEZ CASTRO MARIA DE LOS ANGELES
MARTINEZ CHAMADOIRA EDUARDO
MARTINEZ CIDANES ANGEL
MARTINEZ CONSTENLA MIGUEL
MARTINEZ CORDEIRO FRANCISCO
MARTINEZ CORDEIRO IRENE
MARTINEZ COSTA MONICA
MARTINEZ DE LA IGLESIA ROGELIO
MARTINEZ DEL RIO ROBERTO
MARTINEZ DIAZ JOSE LUIS
MARTINEZ DUARTE JULIA
MARTINEZ DURAN ESTHER
MARTINEZ FERNANDEZ DOLORES
MARTINEZ FERNANDEZ JOSE
MARTINEZ FERNANDEZ MANUEL
MARTINEZ FERRADAS RAMON
MARTINEZ FERRO JOSE MANUEL
MARTINEZ FERRO JOSE MANUEL
MARTINEZ FIGUEROA ANTONIO
MARTINEZ GABALDON PEDRO
MARTINEZ GARCIA ANA ISABEL
MARTINEZ GIL GERARDO
MARTINEZ GOMEZ AMPARO
MARTINEZ GOMEZ AMPARO
MARTINEZ GOMEZ AMPARO
MARTINEZ GOMEZ MANUEL SERGIO
MARTINEZ GOMEZ MANUEL SERGIO
MARTINEZ GONZALEZ CRISTINA
MARTINEZ GONZALEZ ELENA
MARTINEZ GONZALEZ FRANCISCO
MARTINEZ GONZALEZ JESUS
MARTINEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL
MARTINEZ IGLESIAS MIGUEL
MARTINEZ LORENTE MARIANO
MARTINEZ MARIA
MARTINEZ MARTINEZ ANGUSTIAS
MARTINEZ MARTINEZ ARGIMIRO
MARTINEZ MARTINEZ BELEN
MARTINEZ MARTINEZ JOSE ANTONIO
MARTINEZ OTERO JOSE LUIS
MARTINEZ OUTEIRAL ISABEL
MARTINEZ OUTON VICTORIA
MARTINEZ PADIN JOSE LUIS
MARTINEZ PADIN RAMON
MARTINEZ PAZ JUAN
MARTINEZ PEREIRA PABLO
MARTINEZ PEREIRA ROSA
MARTINEZ PEREIRO CANDIDO
MARTINEZ PEREIRO CANDIDO
MARTINEZ PEREZ GABRIELA LAURA
MARTINEZ PEREZ LINO-RAFAEL
MARTINEZ PEREZ SONIA
MARTINEZ PORTO EUDOSIA
MARTINEZ PRIETO JOSE
MARTINEZ PRIETO JOSE
MARTINEZ RAMILO MARIA LUISA
MARTINEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
MARTINEZ RODRIGUEZ M MERCEDES
MARTINEZ SALAMERO MARIA VANESA
MARTINEZ SANCHO PROMOCIONES 2006 SL
MARTINEZ SANCHO PROMOCIONES 2006 SL
MARTINEZ SANCHO PROMOCIONES 2006 SL
MARTINEZ SANCHO PROMOCIONES 2006 SL
MARTINEZ SANTOS CARLOS
MARTINEZ SENIN JOSE
MARTINEZ SILVA PILAR
MARTINEZ SIMON JOSE MIGUEL
MARTINEZ SOTO RAFAEL ANTONIO
MARTINEZ SOUTO JOSE
www.bop.depo.es
35568254L
35200179J
35437777K
35442932R
35501134J
35503142C
E 36498251
E 36498251
35534976E
76907314Y
35910537Q
76896913R
34940563K
76833882J
35271394C
78737279E
53184538M
11220818S
78737063J
35439735R
76892742Q
35271088J
35535004G
76458497B
35277368Z
35469869M
35469869M
22884776Y
35530619N
76866814D
35933941Y
76853419T
76853419T
76853419T
2575563T
2575563T
52493596Y
35541595V
35166606C
76834290F
76908325M
76895415K
50270479T
35273490T
35862810Z
35789981A
36125286Z
36009417L
78731778H
52494640S
76886929E
35464982V
36329149M
34871368X
35585398M
36015583K
36010804A
36010804A
53192956M
1973216T
76811833K
35506700J
35763601G
35763601G
35551916B
78735870Q
76867146L
52367354B
B 36523561
B 36523561
B 36523561
B 36523561
35168905L
35413655A
35553383Y
35557802D
35568022V
35788614Q
u
Páx. 41
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936054TP02R000464
20123936042TP10R005344
20123936042TP10R003490
20123936008BM03R003730
20123936008BM03R011181
20123936029BM03R000283
20123936001TP12R001180
20123936006VT09L000008
20123936008BM03R011080
20123936042TP10R005907
20123936005TP04R002771
20123936007IU05L000012
20123936005TP03R004187
20123936042TP08R002035
20123936054TP02R003340
20123936008BM03R002255
20123936008BM03R005556
20123936049AP06R000709
20123936029BM03R001451
20123936029TP02R000029
20123936029BM03R003589
20123936005TP04R002889
20123936029BM03R004252
20123936049AP06R000627
20123936055AP05R007994
20123936042TP10R006370
20123936015TP03R001050
20123936042TP08R003592
20123936028IU06L000006
20123936008BM03R009888
20123936008BM03R009907
20123936029BM03R005534
20123936042TP08R001553
20123936055AP05R000623
20123936015AP05R000277
20123936015TP03R000123
20123936001TP16R001303
20123936029BM03R000967
20123936001TP12R001688
20123936039TP08R003449
20123936008BM03R000581
20123936055TP02R000119
20123936008BM03R004260
20123936054TP02R003888
20123936056TP06R002261
20123936042TP10R006539
20123936017VT09L000061
20123936004BM03R004105
20123936003TP01R002696
20123936003TP01R007675
20123936033IU03L000116
20123936055AP05R000139
20123936004BM03R003663
20123936034TP04R001419
20123936046TP03R000230
20123936042TP10R001909
20123936039TP08R001091
20123936039AP07R005401
20123936024TP06R005352
20123936054TP02R002928
20123936008BM03R006753
20123936039AP07R005121
20123936029BM03R005460
20133936035IM01R001495
20123936039TP08R006226
20123936049IU07L000005
20123936039AP07R000103
20123936039TP08R005658
20123936039AP07R005285
20123936004BM03R001968
20123936046TP03R001414
20123936008BM03R007602
20123936003TP01R007518
20123936061TP04R003712
20123936055AP05R001265
20123936039TP08R005636
20123936039AP07R002258
20123936056TP07R002470
MARTINEZ ALVAREZ SANTIAGO
MARTINEZ BARGIELA OLIMPIO
MARTINEZ BARGIELA OLIMPIO
MARTINEZ BARROS ALBERTO
MARTINEZ BASTON GONZALO
MARTINEZ BERNARDEZ FRANCISCO
MARTINEZ BERTOLO CONCEPCION
MARTINEZ BLANCO JOSE MANUEL
MARTINEZ BLANCO MANUEL
MARTINEZ BOENTE MARIA VANESA
MARTINEZ BREY JUAN
MARTINEZ CACABELOS ROBERTO
MARTINEZ CALVELO JOSE RAMON
MARTINEZ CASTRO FRANCISCA
MARTINEZ CASTRO VICTOR LUIS
MARTINEZ CHAMADOIRA MARIA ROSA
MARTINEZ CHAPELA BENEDICTA
MARTINEZ CIDANES ANGEL
MARTINEZ CORDEIRO FRANCISCO
MARTINEZ CRUZ MANUEL
MARTINEZ DOCIO BERNARDINA FERNANDA
MARTINEZ DUARTE JULIA
MARTINEZ DURAN CANDIDO
MARTINEZ DURAN ESTHER
MARTINEZ ESMERODE ROCIO
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA
MARTINEZ FOLGAR AVELINA
MARTINEZ FONTANES ELISA
MARTINEZ FRANCO M LUISA
MARTINEZ GARCIA ELADIO
MARTINEZ GARCIA ELADIO
MARTINEZ GARCIA JOSE CARLOS
MARTINEZ GARRIDO GUMERSINDO FCO
MARTINEZ GOMEZ JOSE
MARTINEZ GOMEZ MANUEL SERGIO
MARTINEZ GOMEZ MANUEL SERGIO
MARTINEZ GONZALEZ EUGENIO
MARTINEZ GONZALEZ JESUS
MARTINEZ GONZALEZ JOSE MANUEL
MARTINEZ GONZALEZ M SOLEDAD
MARTINEZ GONZALEZ MARIA
MARTINEZ GONZALEZ MARIA JOSE
MARTINEZ GUIMERANS RICARDO
MARTINEZ IGLESIAS JAIME
MARTINEZ IGLESIAS MARIA AMPARO
MARTINEZ LEIROS JONATHAN
MARTINEZ LOPEZ DAVID
MARTINEZ LOPEZ JOSEFA
MARTINEZ LORENZO CLAUDINA
MARTINEZ MARTINE JOSE ANTONIO
MARTINEZ MARTINEZ DAVID
MARTINEZ MARTINEZ JESUS
MARTINEZ MOARES DANIEL
MARTINEZ MOREIRA MARIA
MARTINEZ MOURIÑO SANTIAGO
MARTINEZ NOGUEIRA OVIDIO
MARTINEZ NOVAS MANUEL
MARTINEZ NOVAS MANUEL
MARTINEZ NOVOA JOSE MARIA
MARTINEZ ORDUÑA MODESTO
MARTINEZ OTERO LUISA
MARTINEZ OYA ALICIA
MARTINEZ PAREDES ANDRES
MARTINEZ PEREIRA DANIEL
MARTINEZ PEREIRO CANDIDO
MARTINEZ PEREZ FRANCISCO
MARTINEZ PEREZ JOAQUIN
MARTINEZ PEREZ JOSE
MARTINEZ PEREZ JOSE
MARTINEZ PORTO JUANA
MARTINEZ PROVENZANO FRANCISCO J
MARTINEZ RAMOS GERARDO
MARTINEZ RAMOS JOSE
MARTINEZ RIOS MANUEL
MARTINEZ RODRIGUEZ FELIX
MARTINEZ RODRIGUEZ INMACULADA
MARTINEZ RODRIGUEZ INMACULADA
MARTINEZ RODRIGUEZ M MERCEDES
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35560605Y
35502122N
35502122N
76830333Y
78733051A
35191409Y
35791586K
35443789F
35877751M
35573391G
35200179J
35437777K
35442932R
35501956F
36112965K
78733070E
35885355L
76896913R
76833882J
36088688D
78730773W
35439735R
35911264F
76892742Q
35577566Q
35549147W
35392885W
35505368S
35312078V
35303030P
35303030P
10850132C
35550972X
35537842J
2575563T
2575563T
15031386N
76834290F
34870255R
76908321R
76834401A
35561294M
35313697A
35545859A
33277305P
34877984W
44090397H
35163280Y
76983404N
36009417L
36157835H
35497421A
35191055C
35782341E
76860523C
35555040F
35527554Y
35527554Y
35153033V
76889423D
76831458G
35497474X
35858827X
36086768K
36010804A
35896747A
15919100H
35574986N
35574986N
35167507R
35463719L
15020698L
35972527K
33021145E
35535121Y
76900731R
76900731R
76867146L
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20133936039ML02L000083
20123936042TP10R005855
20123936008BM03R003224
20123936042TP10R005007
20123936029BM03R003419
20123936004BM03R003732
20123936055AP05R007495
20123936039VT06L000006
20123936039AP07R000008
20123936039TP08R001017
20123936048AP04R002901
20123936015ML11L000002
20133936035IM01R002269
20133936035MT01L000361
20123936008BM03R008244
20123936042TP08R003560
20123936024TP06R004408
20133936901ML01L000047
20123936011TP01L000005
20123936004BM03R004615
20123936047TP03R000333
20123936003TP01R004589
20123936009AP04R000692
20123936061TP04R003730
20123936039ML13L000042
20123936013TP02R001197
20123936027TP02R001260
20123936003TP01R007312
20123936024TP06R005230
20123936024TP06R006412
20123936042TP08R002822
20123936013AP02R000141
20123936055AP05R001952
20123936027TP02R000701
20123936008BM03R002283
20123936008BM03R008433
20123936039TP08R000057
20123936014TP01L000001
20123936015TP03R000677
20123936039AP07R002673
20123936020AP02R000250
20123936003TP01R007739
20123936039AP07R003548
20123936039TP08R001109
20123936039AP07R001698
20123936039AP07R003449
20123936039AP07R003857
20123936029BM03R003724
20123936004BM03R003867
20123936029BM03R003571
20123936055AP05R002657
20123936003TP01R005296
20123936015AP06R000908
20123936015AP05R000912
20123936004BM03R001723
20123936055AP05R003891
20123936055AP05R003033
20123936055AP05R003685
20123936024TP06R000167
20123936008BM03R009961
20123936003TP01R006060
20123936003TP01R000056
20123936003TP01R001212
20123936008BM03R010967
20123936008BM03R000992
20123936008BM03R004395
20123936008BM03R003839
20123936008BM03R004158
20123936008BM03R002079
20123936009AP04R000844
20123936039IU05L000049
20123936055AP05R000308
20123936039TP08R007232
20123936029BM03R006068
20123936055AP05R002156
20123936008BM03R003121
20123936040TP02R000687
20123936061TP04R004845
MARTINEZ SOUTO JOSE
MARTINEZ SOUTO MANUEL
MARTINEZ SUAREZ MARIA MILAGROS
MARTINEZ SUAREZ SANTIAGO
MARTINEZ TRELLES MA DEL CARMEN
MARTINEZ VALVERDE J
MARTINEZ VERISIMO ANTONIO
MARVACOLVI INVERSIONES SL
MARVISAN SL
MARVISAN SL
MASSO GARCIA LUIS
MATO MONTOTO MARIA DOLORES
MATONDI MARCELO GABRIEL
MATOS LIMA CARLOS ALBERTO
MAURICIO TELLADO CARLOS
MAYO GONZALEZ GLORIA
MEDELA DOBARRO MARIA
MEDINA CASTILLO ERIKA MARIA
MEDINA VICTOR MANUEL
MEDRAÑO POUSADA M CARMEN
MEIJOMIL DE LA TORRE JESUS
MEIRE FERNANDEZ DORA
MEIRI¥O GOMEZ MANUEL AUGUSTO
MEIS GARCIA DELFINA
MELEIRO ALVAREZ RITA
MELON RODRIGUEZ ROSA
MENDEZ FORTE MANUEL
MENDEZ GONZALEZ ALBERTO
MENDEZ GONZALEZ ALFONSO
MENDEZ GUERRA MAXIMINO
MENDEZ MALLO M MERCEDES
MENDEZ MENDEZ SANTIAGO ALBERTO
MENDEZ MIGUEZ MATILDE
MENDEZ PINTOS MANUEL
MENDUIÑA MARTINEZ MANUELA
MENDUIÑA OTERO MARIA ANGELES
MERCAMOSENDE SL
MERTON KEITH GORDON
MESEJO CAMPOS ANTONIO
MIGUEL ALONSO HERACLIO
MIGUELEZ COEGO JOSE
MIGUEZ ALVAREZ DOLORES
MIGUEZ DEZA PEDRO
MIGUEZ DEZA PEDRO
MIGUEZ TABOADA M GLORIA
MIGUEZ TABOADA MARIA GLORIA
MIGUEZ TABOADA MARIA GLORIA
MIGUEZ VIDAL JAVIER
MILLAN LLEDO MANUEL LUCIANO
MILLARA SOTO MARIA JESUS
MINHO EXPRESSO ALQUILER DE COCHES SL
MINIÑO GONZALEZ TERESA
MIRANDA LAGO JOSE DOMINGO
MIRANDA LAGO JOSE DOMINGO
MIRANDA MARTINEZ JOSE MANUEL
MIRANDA MENDEZ HUMBERTO
MIRANDA MENDEZ HUMBERTO
MIRANDA NOGUERA GABRIEL
MIRANDA PEREIRA AZUCENA
MIRANDA PIÑEIRO JUAN
MISA REFOJOS MARIA CRISTINA
MISA REFOJOS MARIA CRISTINA
MISA VALVERDE SALUD
MOLANES ALONSO MIGUEL
MOLANES DASILVA JOAQUIN
MOLANES FERNANDEZ CELESTINA
MOLANES FERNANDEZ PORFIRIA
MOLDES RODAL ALFREDO EMILIO
MOLDES RODAL ALFREDO EMILIO
MOLINA MONTERO ENRIQUE JOSE
MOLINOS DEL DUERO Y COMPAÑIA GENERAL
MONCAYO LOPEZ M¦ ANTONIA
MONSERRAT MINIÑO M ANGELES
MONTAJES INDUSTRIALES RIVEIRA MEIRA SL
MONTAJES MONTI¥O SL
MONTE CARRASCO SL
MONTEAGUDO ALONSO GUMERSINDO
MONTEAGUDO MOURIÑO MARIA ANGELES
www.bop.depo.es
35788614Q
35785467C
78736411M
34875125H
35896864M
38365889A
35556650F
B 36817369
B 36161008
B 36161008
35940743T
35285214V
X 6559152N
X 0151719
73241181G
35505432X
52482532M
X 6514181Y
X 5744845C
35271069V
76790545P
34382552J
76910602M
35404899X
34913748R
35519272G
35428256E
35573292C
35444518T
76819215C
36026611D
36120363J
35534749W
76839417M
76831250A
78731781K
B 36451862
X 3109162E
35363910F
35763903F
76797090K
40739541D
35565369D
35565369D
34872113L
34872113L
34872113L
36106330X
35244435V
34948933L
B 36885119
35863163E
52470912T
52470912T
35278646G
35517506D
35517506D
35554280Y
44089695Y
35856341P
76999214K
76999214K
35861922T
77010572V
35278292H
35879052H
35836262P
35878600A
35878600A
35820694B
B 49238991
50956586V
35497704X
B 36056877
B 36243103
B 36236925
35283996H
35448868A
u
Páx. 42
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936054TP02R002813
20123936050IU09L000007
20123936039TP08R003135
20123936054TP02R006076
20123936028AP02R000963
20123936028AP02R000959
20123936028AP02R000961
20123936061TP04R000485
20123936008BM03R009050
20123936056TP02L001628
20123936055AP05R006417
20123936029BM03R000178
20123936054TP02R001575
20123936055TP01I000366
20123936042TP10R001516
20123936008BM03R009628
20123936054TP02R000195
20123936055AP05R000462
20123936008BM03R006862
20123936054TP02R002189
20123936003TP01R007187
20123936013AP02R000748
20123936042TP08R003104
20123936039TP08R009399
20123936003TP01R004890
20123936024TP05R000152
20123936027TP02R002088
20123936055AP05R007496
20123936024TP06R001280
20133936035IM01R001942
20123936054IR01L000001
20123936054TP02R001559
20123936008BM03R005139
20123936029BM03R004961
20123936054TP02R001472
20123936042TP08R003564
20123936024TP06R009504
20123936009AP04R000747
20123936024TP06R010080
20123936020AP02R000154
20123936024TP06R010329
20123936024TP06R007486
20123936034TP04R002027
20123936024TP06R005805
20123936003TP01R001235
20123936040AP03R000776
20133936035MT01L000206
20123936013AP02R000140
20123936055AP05R008036
20123936024ML12L000156
20123936055AP05R003225
20123936005TP03R000897
20123936005TP04R000908
20123936008BM03R000465
20123936027TP02R000685
20123936024TP06R004933
20123936003TP01R006300
20123936042TP10R005211
20123936004BM03R001328
20123936015TP03R001461
20123936024TP06R005136
20123936008BM03R008998
20123936008BM03R002279
20123936008BM03R005510
20123936031TP03R000204
20123936042TP08R003724
20123936008BM03R011071
20123936003TP01R006426
20123936024TP06R000006
20123936014AP03R000561
20123936010AP08R000760
20123936010TP08R001026
20123936039TP08R004377
20123936055AP05R001944
20123936055AP05R004777
20123936039TP08R007671
20123936008BM03R005392
20123936039TP08R007157
MARTINEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA
MARTINEZ ROMERO ALICIA
MARTINEZ ROMERO FLORINDA
MARTINEZ SANCHEZ GUSTAVO
MARTINEZ SANCHO PROMOCIONES 2006 SL
MARTINEZ SANCHO PROMOCIONES 2006 SL
MARTINEZ SANCHO PROMOCIONES 2006 SL
MARTINEZ SANTIAGO JOSE LUIS
MARTINEZ SANTOME CESAREO
MARTINEZ SENIN JOSE
MARTINEZ SILVEIRA DIEGO ALVARO
MARTINEZ SOLLA JOSE
MARTINEZ SOLLEIRO JOSE
MARTINEZ SOUTO JOSE
MARTINEZ SOUTO MANUEL
MARTINEZ SUAREZ ALBERTO
MARTINEZ SUAREZ ELADIO
MARTINEZ TATO ADORACION CARMEN
MARTINEZ VILLAR MANUEL JOSE
MARTINS DA CUNHA ANTONIO RICARDO
MARTINS PINTO JOSE
MARTINS SIMOES ANA MARIA
MARTNEZ VIDAL MARIA
MASAI PORRIÑO SL
MASSO BOLIVAR JOSE Mª
MATANZAS HNOS CB
MATARRANZ SERRANO JOSE LUIS
MATEOS GARCIA FIGUEIRA RAIMUNDO
MATO PEDREIRA IRENE
MATONDI MARCELO GABRIEL
MATOS CASANOVA ANAIS
MATOS NUÑEZ CARLOS
MAURICIO FORMOSO JOSEFA
MAURIZ DIGON ANA
MAYO GARCIA FERNANDO
MAYO GONZALEZ GLORIA
MAZAS ARIAS ORLANDO
MEFERMA SL
MEIJIDE FAILDE JOSE BENITO
MEIJIDE MENDEZ FERNANDO
MEIJIDE OTERO JOSE
MEIJIDE OTERO JOSE
MEIJIDE SANROMAN ALFONSO
MEIJON PORRAL HECTOR M
MEIRELES BESSA RUI
MEIS RODRIGUEZ JOSE
MEIZOSO ARCAY ANGEL ANTONIO
MELON RODRIGUEZ ROSA
MENDES DE FREITAS TEIXEIRA JOAO M
MENDEZ BENEGASSI SILVA RAFAEL
MENDEZ DONO NEMESIO
MENDEZ FERNANDEZ DAVID
MENDEZ FERNANDEZ DAVID
MENDEZ GARGAMALA JAVIER
MENDEZ GONZALEZ ADOLFO
MENDEZ GUERRA MAGIN
MENDEZ ISLA MARIA PAZ
MENDEZ MALLO JOSEFA
MENDEZ PORTELA JUAN
MENDEZ RUIBAL TERESA
MENDEZ SANCHEZ DANIEL
MENDUIÑA DOCAMPO CARMEN
MENDUIÑA FIGUEROA ISABEL
MENDUIÑA LORENZO EMILIO
MERA DOMINGUEZ Mª HERMOSINDA
MERA FRAGUEIRO CLEMENTINA
MERA HERBELLO GUSTAVO
MERINO GIL MIGUEL ANGEL
MERKAPISO SL
MERTON KEITH GORDON
METAL COUSO SL
METAL COUSO SL
METALGRAFICA DEL NOROESTE SA
METALICA TECNOLOGIA DE SISTEMAS SL
MIDASUR SL
MIGUEL ALONSO HERACLIO
MIGUELES COUÑAGO FELIX
MIGUEZ TABOADA M GLORIA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35562415E
34870466M
76886349V
36099988Q
B 36523561
B 36523561
B 36523561
35428845J
53114029Z
35413655A
44082808L
35923753F
35530559K
35788614Q
35785467C
78736410G
35540908C
35536301J
36029082L
X 1592203M
X 3174350M
X 1262618X
L 3612263K
B 36530459
35917211C
E 36211134
240985Z
31642827W
76783387A
X 6559152N
53198163Z
76899794F
35930221N
37385495F
76276348E
35505432X
76819319D
B 36159341
76803437C
35319990V
35192905F
35192905F
36102062C
* 6765135
X 0019933S
35418173J
32786514Z
35519272G
X 3036598T
33286630H
33143832G
71638816A
71638816A
35969292Y
35318499K
76809171G
35912150L
36026609F
35260136D
1043727X
33305318F
5882971P
35167036J
35270854D
35517985M
35526685B
78736465J
35973314A
B 36930071
X 3109162E
B 36440394
B 36440394
A 36028256
B 36359784
B 36692119
35763903F
36040026S
34872113L
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936013AP02R000902
20123936015TP03R001055
20123936015AP05R000643
20123936029VT11L000002
20123936042TP10R005808
20123936003TP01R006781
20123936008BM03R002726
20123936008BM03R008735
20123936008BM03R009882
20123936008BM03R007052
20123936008BM03R001613
20123936003IU04L000003
20123936055AP05R003661
20123936031TP03R000450
20123936024TP05R000468
20123936055AP05R006386
20123936039TP08R003150
20123936042TP08R003861
20123936039TP08R004957
20123936024TP06R005284
20123936005TP04R002397
20123936005TP03R002400
20123936031TP03R000430
20123936054TP02R002556
20123936029BM03R004273
20123936048IU05L000011
20123936041VT11L000090
20133936039ML01L000076
20123936002TP02R001135
20123936024VT12L000080
20133936035IM01R001395
20123936005TP04R001144
20123936005TP03R001133
20123936005TP03R001738
20123936035IU06L000015
20123936029TP02R000031
20123936055AP05R001866
20123936041IV05L000003
20123936008BM03R006133
20123936039TP08R005301
20123936002TP02R000794
20123936024TP06R003745
20123936042TP08R003641
20123936061TP04R000567
20123936055AP05R002024
20123936055AP05R005063
20123936046TP03R001882
20123936061TP04R001933
20123936013AP02R001397
20123936010TP08R000568
20123936061TP04R001309
20123936024TP06R003168
20123936024TP05R000751
20123936061TP04R003790
20123936027TP02R001884
20133936035IM01R001170
20123936042TP08R000138
20123936055TP01I000115
20123936055TP01I000453
20123936042TP08R002141
20123936003ML12L000081
20123936046TP03R001209
20123936054TP02R001576
20123936061TP04R000840
20123936039TP08R004103
20123936024TP06R007893
20123936042TP08R000151
20123936008BM03R011210
20123936008BM03R008957
20123936042TP10R005786
20123936054TP02R001457
20123936028AP02R000964
20123936042TP08R004061
20133936901IM01R000314
20123936061TP04R000441
20123936039TP08R000133
20133936035IM01R001460
20123936029BM03R001229
MONTEAGUDO SILVA MANUEL
MONTEAGUDO TOURIÑO EDELMIRA
MONTEAGUDO TOURIÑO ELIDA
MONTENEGRO CABELLO JUAN BOSCO JOSE
MONTENEGRO PORTELA DAVID
MONTERO RAMIREZ CARMEN
MONTES BERMUDEZ JULIO
MONTES BERMUDEZ JULIO
MONTES BERMUDEZ JULIO
MONTES CAMIÑA MANUEL
MONTES CAMIÑA MANUEL
MONTES MARTINEZ FRANCISCO
MONTES PEREIRA MIGUEL
MONTIJANO GARCIA JUAN
MONTILLA CORTIZO SL L (O GALOPIN)
MONTYTEXTIL MAYORISTAS SL
MORAIS BESADA ROGELIO
MORAIS BOUZA ABEL
MORAIS MARTINEZ JESUS
MORALES OCAMPO VANESSA
MORDISCOS
MORDISCOS
MOREIRA CORDO ALVARO EUGENIO
MOREIRA DOMINGUEZ MANUEL
MOREIRA DURAN RAMIRO
MOREIRA GONZALEZ MARTA
MOREIRA MOREIRA JOSE
MORENO MONTOYA ANTONIO
MORENO TIRADO MARIA JESUS
MORGAT STYLE SA
MOSQUERA OUVIÑA JUANA MARIA
MOSTEIRO HERVES ANDRES ALBERTO
MOSTEIRO HERVES ANDRES ALBERTO
MOSTEIRO LOSADA ANDRES
MOTOR 90 VIGO SL
MOTOS ANTONIO SL
MOTOS GARCIA BALDUINO
MOUNTACIR ABDELAZIZ
MOURE LORENZO JOSE MARIA
MOURE PARADA JAVIER
MOURENTE GARCIA JULIO
MOURIÑO COEGO TITO
MOURIÑO REAL CARMEN
MOUTA PORTAS MARIA DOLORES
MU¥OZ LORENZO CARMEN
MUEBLES JOAO Y MARIO SL
MUELLE CHAN CARLOS LUIS
MUGLIA VIDAL BEATRIZ ALEJANDRA
MUI¥OS ESPI¥EIRA M LUCINDA
MUIÑO CEREIJO JULIO ALFONSO
MUIÑO CEREIJO JULIO ALFONSO
MUNDIN VAZQUEZ ANTONIO
MUNDIN VAZQUEZ ANTONIO
MUÑIZ CASTROAGUDIN ANDRES
MUÑIZ MOLDES MANUEL
MUÑOZ FERNANDEZ MARIA GLORIA
MUÑOZ MARTINEZ ANGEL
MUÑOZ PEREZ EMILIA
MUÑOZ PEREZ VALERIA
MUÑOZ PINO TERESA DELFINA
MURIENTE HERRERO MARIA JOSE
NACIMAGA SL
NAVALON SOLLEIRO DOLORES
NAVAZAS CHAZO JOSE MANUEL
NECUCENTE SL
NEISFEMA SL
NEMORIS PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
NERGA BACELAR LAURA
NERGA OTERO MARIA
NEVES DOMINGUEZ ALBERTO
NIETO ALFONSO RAFAEL RAMON
NIETO PAZ MARIA TERESA
NIETO PORTAS ROLDAN
NIETO SUAREZ JOSE JUAN
NINE CES JOSE BENITO
NOBRE PEREZ MANUEL
NOGAREDA VARELA ILDA
NOGUEIRA ACUÑA JOSE MANUEL (Y ESPOSA)
www.bop.depo.es
36042491L
35362297G
35362503A
35913609Y
53175619X
2130497F
35887682T
35887682T
35887682T
35831053C
35831053C
35862285H
35565505F
26456642H
B 36392553
B 63722482
35498782F
35557799Y
35511310T
31425507D
E 36225076
E 36225076
36134098V
36025232X
76833983E
48305110G
35146066L
33340752K
832888N
A 36469609
76504666L
35470816D
35470816D
35378634B
B 36864924
B 36254639
9268353C
77549869X
36150546C
76910656J
35430504Q
52482362L
76891418A
35454031Z
35570608G
B 36539237
77404998Q
35487909J
36164219P
33152665M
33152665M
76812719X
76812719X
35393320T
76856579D
36154931N
35526813R
35537226H
35537228C
35543245B
10013308M
B 36052256
35813696M
35471356C
B 27723774
B 36008514
B 36527554
6832191H
6830157P
35790478V
36091428N
76866357N
35504688W
35419052H
35459387B
35495858G
32445792Z
73240424Y
u
Páx. 43
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039AP07R001783
20123936039TP08R002147
20123936008BM03R003200
20123936061IU03L000018
20123936003TP01R001390
20123936039TP08R003943
20123936039AP07R000844
20123936027TP02R001886
20123936008BM03R007561
20123936008BM03R003593
20123936003TP01R006100
20123936003TP01R000545
20123936008BM03R011160
20123936027TP02R001592
20123936055AP05R004286
20123936005TP04R003425
20123936005TP03R003425
20123936039AP07R002118
20123936055AP05R006395
20123936013TP02R001951
20123936013AP02R000147
20123936015AP06R000642
20123936008VT11L000159
20123936008BM03R002312
20123936008BM02R009232
20123936008BM03R009129
20123936003TP01R005383
20123936003TP01R002702
20123936013TP02R001212
20123936003TP01R003167
20123936042TP10R006570
20123936024TP05R000565
20123936024TP06R007736
20133936035IM01R001058
20123936039TP08R009449
20123936003TP01R007948
20123936042TP08R001320
20123936042TP11R000087
20123936042TP10R004841
20123936044TP01R001063
20123936056TP07R002192
20123936056TP06R002132
20123936040TP02R000971
20123936024VT12L000079
20123936042IU03L000254
20133936901ML01L000015
20123936009AP04R001050
20123936010TP08R000820
20123936005TP03R000910
20123936005TP04R000921
20123936039TP08R008494
20123936039AP07R002926
20123936029BM03R002961
20123936005TP04R001706
20123936055AP05R000372
20123936024TP06R000437
20123936024TP06R006396
20123936039AP07R001143
20123936024TP06R010294
20123936028AP02R000654
20123936061TP04R003786
20123936002TP02R001081
20123936054TP02R001745
20123936046TP03R001833
20123936029BM03R004965
20123936055AP05R003193
20123936027TP02R001375
20123936054IV05L000010
20123936042TP10R000517
20123936055AP05R006115
20123936024TP06R007195
20123936004BM03R001927
20123936004BM03R002385
20123936001TP16R001500
20123936001TP12R000884
20123936042TP10R006110
20123936055TP01I000452
20123936055TP01I000116
MIGUEZ TABOADA M GLORIA
MIGUEZ TABOADA MARIA GLORIA
MILLAN MALVIDO FRANCISCO
MILLAN MILLAN CARMEN
MINIÑO ALBORES ROSA
MINIÑO MARTINEZ M ANGELES
MINIÑO MARTINEZ M ANGELES
MINIÑO MEIS MARCOS
MIRANDA UYOQUE MARIA GLADYS
MIRANDA VAQUEIRO M ESTHER
MISA FREIRE JOSE MANUEL
MISA VALVERDE SALUD
MOLANES RIAL ANGEL
MOLDES GARCIA MANUEL
MONDELO LOPEZ PABLO
MONDRAGON GOMEZ JOSE RAMON
MONDRAGON GOMEZ JOSE RAMON
MONSERRAT MINIÑO M ANGELES
MONT MENORCA FASHION SL
MONTEAGUDO SILVA MANUEL
MONTEAGUDO SILVA MANUEL
MONTEAGUDO TOURI¥O ELIDA
MONTERO RIVERA JOSE ANTONIO
MONTES BERMUDEZ JULIO
MONTES CAMIÑA M CARMEN
MONTES CAMIÑA MANUEL
MONTES CARNEIRO UNO SL
MONTES DIEGO ALBINO
MONTES GARGAMALA CARMEN
MONTES MARTINEZ FRANCISCO
MONTES REAL LUIS
MONTILLA Y CORTIZO SL
MONTOTO AREAN MODESTO
MORAN CUADRADO IGNACIO JAVIER
MORANTE JUANES JESUS DANIEL
MORAZO PEREZ JOSE LUIS
MOREIRA ALMEIDA ANTONIO
MOREIRA CORDO ALVARO EUGENIO
MOREIRA MARTINEZ LEONOR
MOREIRAS EITOR EULOGIO JAVIER
MOREIRAS PEDROSA JOSE LUIS
MOREIRAS PEDROSA JOSE LUIS
MORGADE BARREIRO ELADIA
MORGAT STYLE SA
MORNA MORUA MARCOS
MORQUECHO SARASQUETE EVA
MORTEROS LA POLAR
MOSAICOS HIERRO SL
MOSQUERA BUCETA M ANGELES
MOSQUERA BUCETA M ANGELES
MOSQUERA LOPEZ EMILIA DE LAS NIEVES
MOSQUERA LOPEZ EMILIA DE LAS NIEVES
MOSQUERA REY ALEJANDRO VALENTIN
MOSTEIRO LOSADA ANDRES
MOTOS GARCIA ANTONIA
MOURE CARRERO JOSE ANTONIO
MOURE CARRERO JOSE ANTONIO
MOURE PARADA JAVIER
MOURE RIVERA MARIA
MOURI¥O REGUERA M¦ CARMEN
MOURIÑO GAGO ANA
MOURIÑO RUIBAL ALEJANDRA
MOUSELLE SUAREZ MARIA DEL PILAR
MOUTA PORTAS MARIA DOLORES
MOZO GUERRA VICTORIANO
MUEBLES NUMAR SL
MUELLE RODIL CARLOS
MUICA ALEXANDRU IOAN MIREL
MUIÑOS DE ALMEIDA PALMIRO ALEXANDRE
MULTA ALONSO MARIA LUISA
MULTIAULAS SL
MUNDIN IGLESIAS M AURELIA
MUÑIZ FILGUEIRAS ROSA
MUÑOZ DE LEON JOSEFA
MUÑOZ DE LEON JOSEFA
MUÑOZ MARTINEZ MARGARITA
MUÑOZ PEREZ EMILIA
MUÑOZ PEREZ VALERIA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
34872113L
34872113L
29280725T
35405272S
76982540E
35497704X
35497704X
76820905P
53117093L
35296320Z
36024721M
35861922T
D 10117117
35301423B
36108154V
35406391F
35406391F
35497704X
B 57391492
36042491L
36042491L
35362503A
36112103X
35887682T
35315287Y
35831053C
B 36742948
76982334T
36046142J
35862285H
76894207D
B 36392553
76806687G
36143570J
36157516K
36064685H
35950405W
36134098V
76682652P
35457744R
35450845W
35450845W
32159279N
A 36469609
53186182Q
44808256R
B 32354805
B 36005874
35448427E
35448427E
33324148T
33324148T
36100672X
35378634B
35573993P
35198248Z
35198248Z
76910656J
44474738Y
76863985D
35421990N
35234757E
36079508Y
35454031Z
12744690E
B 36112977
35437972D
Y 0472782P
1182572G
35541237G
B 36413771
78732667X
35262015W
35760927K
35760927K
35567763B
35537226H
35537228C
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP08R000581
20123936008BM03R009534
20123936029BM03R006024
20123936029BM03R001515
20123936055AP05R003100
20123936039ML13L000144
20123936029BM03R004886
20123936054TP02R000888
20123936008BM03R004167
20123936029BM03R000418
20123936039AP07R003754
20123936049AP07R000095
20123936055TP01I000516
20123936055TP01I000178
20123936055TP01I000170
20123936055TP01I000519
20123936055TP01I000172
20123936055TP01I000184
20123936055TP01I000508
20123936055TP01I000505
20123936055TP01I000180
20123936024IU05L000191
20123936024IU05L000201
20123936024IU05L000203
20123936024IU05L000205
20123936024IU05L000208
20123936024IU05L000212
20123936024IU05L000219
20123936024IU05L000232
20123936024IU05L000216
20123936024IU05L000227
20123936024IU05L000174
20123936024IU05L000196
20123936024IU05L000221
20123936024IU05L000162
20123936024IU05L000225
20123936024IU05L000214
20123936024IU05L000153
20123936024IU05L000181
20123936024IU05L000178
20123936024IU05L000160
20123936024IU05L000158
20123936024IU05L000182
20123936024IU05L000184
20123936024IU05L000155
20123936024IU05L000186
20123936024IU05L000147
20123936024IU05L000236
20123936024IU05L000176
20123936024IU05L000151
20123936024IU07L000094
20123936024IU05L000149
20123936024IU05L000193
20123936024IU05L000166
20123936024IU05L000199
20123936024IU05L000141
20123936024IU05L000143
20123936024IU05L000189
20123936024IU05L000249
20123936024IU05L000136
20123936024IU05L000244
20123936024IU05L000170
20123936024IU05L000246
20123936024IU05L000172
20123936024IU05L000223
20123936024IU05L000168
20123936052IU03L000191
20123936024IU05L000242
20123936024IU05L000233
20123936024IU05L000251
20123936024VT09L000043
20123936024IU05L000239
20123936024IU05L000138
20123936039AP07R000392
20123936039TP08R006345
20123936054TP02R000982
20123936042IU03L000220
20123936042IU08L000072
NOGUEIRA BUGARIN HERMINIA
NOGUEIRA CALVAR CLAUDIA
NOGUEIRA CANCELAS PABLO RODRIGO
NOGUEIRA COLLAZO EUGENIO
NOGUEIRA DOMINGUEZ VICENTE TELMO
NOGUEIRA GIRALDEZ MARIA SALOME
NOGUEIRA IGLESIAS CARMEN
NOGUEIRA MARTINEZ RAMON
NOGUEIRA RODAL JOSE
NOGUEIRA VIEITEZ MANUEL
NOGUEIRAS FERREIRA EMANUEL RODRIGO
NOGUEIRAS RODRIGUEZ DAVI
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVAIS DE CASTRO SANTOS ROSA MARIA
NOVAIS DE CASTRO SANTOS ROSA MARIA
NOVALBOS SANCHEZ JOSE MIGUEL
NOVAS CONSTRCCIONES AR SL
NOVAS CONSTRUCCIONS & AR SL
www.bop.depo.es
76887179L
78733639Q
36016768X
35191416J
35544650J
76903612F
35917210L
35567501W
35883927V
35272063E
39457492A
35566182V
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
X 3975154H
X 3975154H
35509812C
B 36875557
B 36875557
u
Páx. 44
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20133936035IM01R001502
20123936039TP08R007804
20123936024TP06R006571
20123936055AP05R005765
20123936061TP04R001658
20123936061TP04R002431
20123936039AP07R004481
20123936024TP06R002957
20123936042TP08R004244
20123936049AP06R001657
20123936049AP07R001648
20133936901IM01R000311
20123936039TP08R008255
20123936061TP04R003806
20133936901ML01L000038
20123936029BM03R001516
20123936029BM03R002155
20123936029BM03R000765
20123936039TP08R004086
20123936008BM03R011724
20123936029BM03R001488
20123936039TP08R001897
20123936049AP06R000096
20123936042TP10R000041
20123936042TP10R000285
20123936051TP01L000064
20123936055TP01I000521
20123936055TP01I000171
20123936055TP01I000179
20123936055TP01I000517
20123936055TP01I000509
20123936055TP01I000515
20123936055TP01I000168
20123936055TP01I000182
20123936055TP01I000507
20123936024IU05L000137
20123936024IU05L000140
20123936024IU05L000230
20123936024IU05L000220
20123936024IU05L000204
20123936024IU05L000206
20123936024IU05L000207
20123936024IU05L000209
20123936024IU05L000213
20123936024IU05L000215
20123936024IU05L000217
20123936024IU05L000222
20123936024IU05L000200
20123936024IU05L000226
20123936024IU05L000198
20123936024IU05L000235
20123936024IU05L000238
20123936024IU05L000240
20123936024IU05L000243
20123936024IU05L000245
20123936024IU05L000248
20123936024IU05L000250
20123936024IU05L000252
20123936024VT09L000044
20123936024IU05L000224
20123936024IU05L000173
20123936024IU05L000144
20123936024IU05L000148
20123936024IU05L000150
20123936024IU05L000152
20123936024IU05L000154
20123936024IU05L000159
20123936024IU05L000161
20123936024IU05L000164
20123936024IU05L000167
20123936024IU05L000202
20123936024IU05L000171
20123936024IU05L000142
20123936024IU05L000175
20123936024IU05L000177
20123936024IU05L000179
20123936024IU05L000183
20123936024IU05L000185
NARANJO LUZ MERY
NARANJO RAMIREZ CRISTINA
NATY CB
NAVAS MANZANO ISMAEL
NAVAZAS CHAZO JOSE MANUEL
NAVIA MEIXUS MANUEL
NECUCENTE SL
NEGRO SARANDESES SONIA
NEWTEC RECYCLING SL
NIETO CARBALLO JORGE
NIETO CARBALLO JORGE
NIETO DIOS JUAN
NIETO MARTINEZ ANTONIO MARCELINO
NOGUEIRA BOULLON MANUEL
NOGUEIRA CARBALLO ROSA MARIA
NOGUEIRA COLLAZO EUGENIO
NOGUEIRA PAREDES JOSE LUIS
NOGUEIRA PAREDES JOSE LUIS
NOGUEIRA PEREZ JOSE
NOGUEIRA RODAL JOSE
NOGUEIRA VIEITEZ MANUEL
NOGUEIRAS FERREIRA EMANUEL RODRIGO
NOGUEIRAS RODRIGUEZ DAVI
NOGUERA DE GENUA ACACIA LOURDES
NOGUERA DE GENUA ACACIA LOURDES
NOGUIFA SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOR-PIÑEIRO SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
X 09572406
36041399P
E 36408268
43518031F
35471356C
35446822G
B 27723774
76817224F
B 36493468
34981177V
34981177V
35407719R
35492045D
35334167A
35441685L
35191416J
76833104V
76833104V
35495892S
35883927V
35272063E
39457492A
35566182V
X 7391626R
X 7391626R
B 36438448
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36853695
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936008BM03R002271
20123936039AP07R004517
20123936008BM03R007713
20123936004BM03R001744
20123936061TP04R000483
20123936028AP02R000193
20123936016TP04R000310
20123936014AP03R000299
20123936006ML12L000019
20123936005TP04R000146
20123936046TP03R000490
20123936061TP04R003850
20123936055AP05R007019
20123936015AP06R000686
20123936039TP08R004551
20123936009AP04R000675
20123936005TP04R001498
20123936049AP06R001225
20123936049AP07R001219
20123936032IU01R004016
20123936029BM03R006620
20123936029BM03R001603
20123936029BM03R006751
20123936061TP04R004103
20123936024TP06R007565
20123936029BM03R000174
20123936042TP08R002650
20123936008BM03R000093
20123936054TP02R002525
20123936046TP01L000267
20123936046TP03R002128
20123936006TP02L000146
20123936007IU05L000015
20123936061TP04R001598
20123936054TP02R001612
20123936008BM01L000331
20123936008BM03R000884
20123936008BM01L000333
20123936008VT06L000111
20133936901IM01R000319
20123936044TP01R000661
20123936054TP02R002783
20123936033VT08L000007
20123936042TP08R001364
20123936024TP06R008848
20123936039AP07R001929
20123936039TP08R006918
20123936048AP04R002256
20123936042TP10R006265
20123936056TP02L000651
20123936056TP02L001465
20123936056TP07R000746
20123936056TP06R000747
20123936004BM03R003264
20123936024TP06R008534
20123936043IU03L000029
20123936004BM03R004580
20123936003TP01R002289
20123936008BM03R009206
20133936035IM01R000533
20123936008BM03R010192
20123936054TP02R001013
20123936008BM03R001818
20123936015AP05R001029
20123936015AP06R001025
20123936039TP08R005648
20123936039AP07R005279
20123936004BM03R002725
20123936024TP06R007957
20123936008BM03R011338
20123936061TP04R000244
20123936008BM03R002407
20123936015TP03R001163
20123936042TP08R001085
20133936035IM01R001064
20133936901IM01R000323
20123936039AP07R003736
20133936035IM01R000316
NOVAS CORDEIRO BENJAMIN
NOVAS GIRALDEZ MANUEL
NOVAS LEMOS ANTONIO
NOVAS MARTINEZ MANUEL
NOVAS MORGADE NICOLAS
NOVO GONZALEZ JOSE
NOVOA GUERRA ANTONIO
NOVOA VAZQUEZ LEONOR
NOYA GARCIA ANTONIO RENE
NOYA LOZAN ALFREDO
NOYA ROMAY CARMEN
NOYA SEÑORANS PEREGRINA
NU¥EZ ALVAREZ ANA MARIA
NU¥EZ RAPADO FRANCISCO
NUEVO HOSTAL CISNE SL
NUEVOS LARES 2002 SL
NUNES FIGUEIREDO MOISES SAMUEL
NUÑEZ ALVAREZ ANA Mª
NUÑEZ ALVAREZ ANA Mª
NUÑEZ FOLGAR AUXILIA
NUÑEZ GARCIA MANUEL LEOPOLDO
NUÑEZ GIRALDEZ ALVARO
NUÑEZ GIRALDEZ M CARMEN
NUÑEZ LOPEZ MANUEL
NUÑEZ MANTEIGA MONSERRAT
NUÑEZ MARTINEZ VIRTUOSA
NUÑEZ PINO MARIA BENITA
NUÑEZ PIRES M DOLORES
NUÑEZ PRIETO ALFONSO CESAR
NUÑEZ REBOREDO CARLOS
NUÑEZ REBOREDO CARLOS
NUÑEZ REBOREDO JUAN CARLOS
NUÑEZ REBOREDO JUAN CARLOS
NUÑEZ REBOREDO JUAN CARLOS
NUÑEZ RODRIGUEZ ANA BELEN
NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO
NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO
NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO
NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO
NUÑEZ SUAREZ AGUSTIN
NUÑEZ VILLAVERDE FRANCISCO
NUÑEZ VIZOSO JOSE MARIA
NWP PIN SL
O CARBALLO SC
O GROLO DO TOLO - MARCOS FERRADAS
OBELLEIRO BLANCO MANUELA
OBELLEIRO BLANCO MANUELA
OBRALTA SL
OCHOA ANGULO MONICA
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
OGANDO ALVAREZ MOISES
OGANDO BARROS MANUEL
OGANDO SAMPEDRO RAFAEL
OITAVEN SA
OLAFER SL
OLIVEIRA ALVAREZ JOSE MARI
OLIVEIRA COIMBRA ALFREDO
OLIVEIRA GONZALEZ TOMAS
OLIVEIRA POUSA JUAN MANUEL
OLIVERA BERNARDEZ TERESA
OLIVEROS ARISTIGUIETA EDGAR EDUARDO
OLIVEROS ARISTIGUIETA EDGAR EDUARDO
OMADE INTERIORISMO DISEÑO Y
OMADE INTERIORISMO DISEÑO Y
OMIL ESTEVEZ ALVARO
OPORTUNIDADES MONTOTO
ORGANIZAÇAO GRAFICA CALHEIROS SA
ORTEGA MARCO MIGUEL A
ORTEGA VILAR GEMMA MARIA
ORTIGUEIRA RECOUSO MANUEL
OSMO SC
OSORIO OLAVE DANIEL ESTANISLAO
OTERO BLANCO FRANCISCO
OTERO CARRERA DANIEL
OTERO COMESAÑA JOSE LUIS
www.bop.depo.es
5927873Z
35544175K
35168303S
35167780K
35462793J
35330116T
34173666J
35893929Z
35471296Y
10372432F
76857775D
35405941V
76900118D
35291427C
B 36885887
B 36899128
M 3601860Z
76900118D
76900118D
76854473L
76833262Z
35896542M
35901506R
35406904Z
52482280Y
35897430L
35506072Y
76811715H
36099605R
35436702G
35436702G
35436702G
35436702G
35436702G
35566995W
35965193R
35965193R
35965193R
35965193R
35334882M
78790643A
36044280Z
B 36212751
J 36472348
44090367B
76851801S
76851801S
B 95410783
X 5157336T
35416500L
35416500L
35416500L
35416500L
53113673A
35235323J
52492446Y
36612539N
B 28914489
D 10113207
35921962X
36053883A
35557490L
14971317L
X 6543588L
X 6543588L
B 36530038
B 36530038
35180555P
A 36120863
N 0105003H
35056922T
1927559K
35362996J
J 36559367
X 4160007C
35438268Y
77004254R
76983838D
u
Páx. 45
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936024IU05L000188
20123936024IU05L000190
20123936024IU05L000192
20123936024IU05L000194
20123936024IU05L000169
20123936004BM03R004292
20123936003TP01R009253
20123936055TP02R000149
20123936042VT09L000005
20123936042IU08L000063
20133936035IM01R001744
20133936035IM01R001842
20123936042TP10R001982
20123936024TP06R003115
20123936042TP10R002012
20123936005TP03R000137
20123936039AP07R004365
20123936005TP03R001531
20123936049AP07R001408
20123936049AP06R001414
20123936024TP06R005079
20133936901IM01R000316
20123936029BM03R001632
20123936029BM03R006205
20123936029BM03R004891
20123936029BM03R006750
20123936046TP03R001875
20123936039TP08R006609
20123936015AP05R000687
20123936046TP01L000266
20123936006TP02L000147
20123936007IU05L000027
20123936061TP04R003863
20123936008BM01L000330
20123936008BM01L000332
20123936061TP04R000240
20123936049AP06R002220
20123936049AP07R002208
20123936055AP05R006522
20123936052IU03L000194
20123936049AP06R001603
20123936049AP07R001596
20123936005TP04R003709
20123936005TP03R003709
20123936056TP02L001466
20123936056TP02L000650
20123936056TP06R000748
20123936056TP07R000745
20123936048AP04R002609
20123936004BM03R000945
20123936024TP06R005708
20123936024TP06R004453
20123936061TP04R004781
20123936042TP08R001088
20123936029BM03R003722
20123936055AP05R001298
20123936015TP03R002057
20123936046TP03R001486
20123936042TP08R003798
20123936008BM03R012954
20123936015TP03R001701
20123936056TP06R002066
20123936056TP07R002126
20123936055AP05R004384
20123936004BM03R001894
20123936004BM03R002749
20123936021IU05L000006
20133936901IM01R000322
20123936055AP05R004409
20123936039TP08R001933
20133936901IM01R000328
20123936054TP02R005307
20123936003ML12L000064
20123936061TP04R000552
20123936008BM03R009434
20123936024TP06R008601
20123936004BM03R003842
20123936049AP06R000752
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA CARBALLEIRA 2002 SL
NOVA LIMENS SL UNIPERSONAL
NOVAL SENRA JOSE
NOVAS ALVAREZ MERCEDES
NOVAS CONSTRUCCIONS & AR SL
NOVAS CONSTRUCCIONS & AR SL
NOVE SERVICIOS MULTIPLES SL
NOVE SERVICIOS MULTIPLES SL
NOVOA BLANCO ANGEL
NOVOA COEGO MONICA
NOVOA PEREZ FRANCISCO
NOYA LOZAN ALFREDO
NUEVO HOSTAL CISNE SL
NUNES FIGUEIREDO MOISES SAMUEL
NUÑEZ ANTAS Mª ANGELA
NUÑEZ ANTAS Mª ANGELA
NUÑEZ COUSO MANUEL A
NUÑEZ GARCIA JOSE
NUÑEZ GIRALDEZ ALVARO
NUÑEZ GIRALDEZ ALVARO
NUÑEZ GIRALDEZ M CARMEN
NUÑEZ GIRALDEZ M CARMEN
NUÑEZ GONZALEZ VICTORIO
NUÑEZ PEREZ MANUEL ALBERTO
NUÑEZ RAPADO FRANCISCO
NUÑEZ REBOREDO CARLOS
NUÑEZ REBOREDO JUAN CARLOS
NUÑEZ REBOREDO JUAN CARLOS
NUÑEZ RODRIGUEZ FRANCISCO
NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO
NUÑEZ SANCHEZ FRANCISCO
NUÑEZ SILVA MARIA JOSEFA
NUÑEZ VAQUEIRO INDALECIO JAIME
NUÑEZ VAQUEIRO INDALECIO JAIME
NURPAN SL
OBRAS TECNICAS DE GALICIA SL
OCAMPO ALCANTARA RUBEN
OCAMPO ALCANTARA RUBEN
OCAMPO DEL RIO LAUREANO
OCAMPO DEL RIO LAUREANO
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
OCHOA MARTINEZ FRANCISCO
O'FOLON
OGANDO OTERO MANUEL
OJEA POMAR MARIA LOURDES
OLIKA COMERCIALIZ MOBEIS E DECORAÇAO
OLIVEIRA GARCIA AGUSTIN
OLIVEIRA MARTINS ALMEIDA CREMILDE
OLIVEIRA PALADINO JULIO HECTOR
OLIVEIRA VIEITEZ JUAN JOSE
OLIVEROS ARISTIGUIETA EDGAR EDUARDO
ORIOLA MOLLINEDO SOFIA
ORTEGA FERNANDEZ ANA BELEN
ORTEGA VILAR GORETTI
ORTIGUEIRA FUENTES RAFAEL
ORTIZ PEREIRA JESUS L
ORTIZ PEREIRA JESUS L
OSORIO ARENAS GENY ALEXANDRA
OTERO ABAL MANUELA
OTERO AGULLA JOSEFA
OTERO ALONSO ENRIQUE
OTERO BLANCO FRANCISCO
OTERO CARRERA ARQUITECTURA SLU
OTERO CARRERA DANIEL
OTERO CHAVES JOSE MANUEL
OTERO COLLAZO ALEJANDRO
OTERO COMESAÑA MARIA RITA
OTERO CORES MARIA DEL CARMEN
OTERO COSTAS CLARISA
OTERO DOVAL ANDRES
OTERO ENTENZA MANUEL
OTERO GANDARA ISMAEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36417103
B 36431310
35371867Y
35543663S
B 36875557
B 36875557
B 27706746
B 27706746
76887140A
44089576W
37254850W
10372432F
B 36885887
M 3601860Z
35554347G
35554347G
35250700A
35462192X
35896542M
35896542M
35901506R
35901506R
35458707K
35549911F
35291427C
35436702G
35436702G
35436702G
35930917H
35965193R
35965193R
35451196P
35785097H
35785097H
B 36564144
B 36428209
35565535Z
35565535Z
35345453L
35345453L
35416500L
35416500L
35416500L
35416500L
B 36305324
35167515D
9707441S
W 0107314G
35405647E
1287527X
36172083Y
425513J
X 6543588L
35468992W
50722544T
2541179R
76846909E
13742850M
13742850M
X 3744553S
35151528F
35895314L
36061706Y
35438268Y
B 36517258
77004254R
35458815Z
35848865F
36044973V
35471076Q
35269629A
76822308P
35264697Q
76996519V
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936013TP02R002036
20123936013AP02R000164
20123936008BM03R011297
20123936054TP02R001453
20123936003TP01R006420
20123936049AP07R000749
20123936042TP08R004182
20123936055AP05R004584
20123936004BM03R004506
20123936024TP06R004540
20123936004BM03R004343
20123936008BM03R011163
20133936061ML01L000011
20133936901IM01R000341
20133936901IM01R000343
20123936004BM03R002189
20123936051IU09L000090
20123936051IU09L000050
20123936003TP01R004974
20123936048AP04R001265
20123936042TP08R000301
20133936901IM01R000355
20123936024TP06R008631
20123936024TP05R000583
20123936029BM03R006595
20123936042TP10R004050
20123936028AP02R000921
20123936039TP08R003261
20123936054TP02R005651
20123936049AP06R001413
20123936049AP07R001407
20123936039TP08R002532
20123936048AP04R001543
20123936054TP02R002674
20123936005TP03R000220
20123936008BM03R003729
20123936061TP04R002960
20123936061TP04R000495
20123936061TP04R000617
20123936061TP04R001749
20123936061TP04R002993
20133936035IM01R000739
20123936004BM03R001895
20123936042TP08R000570
20123936049AP06R001601
20123936049AP07R001594
20123936051IU12L000007
20123936029BM03R004503
20123936008BM01L000129
20123936008BM03R006727
20123936008BM01L000127
20123936029BM03R002945
20123936039TP08R008729
20123936039AP07R005051
20123936054TP02R000432
20123936003TP01R000966
20123936054TP02R000847
20123936001TP16R001554
20123936039TP08R008053
20123936039TP08R006990
20123936039AP07R004864
20123936051IU09L000085
20123936039AP07R000481
20123936055AP05R005544
20123936049AP07R000508
20123936003TP01R008441
20123936004BM03R006033
20123936004BM03R003026
20123936061TP04R000558
20133936901IM01R000376
20123936015TP03R000089
20123936039TP08R005511
20123936042TP10R005561
20123936055AP03L000026
20123936055AP03L000030
20123936055AP03L000028
20123936055AP05R004401
20123936029BM03R004411
OTERO CRUCES ALBINO
OTERO CRUCES ALBINO
OTERO ESTEVEZ ALFONSO
OTERO FANDIÑO JOSE LUIS
OTERO FERNANDEZ MARINA
OTERO GANDARA ISMAEL
OTERO GONZALEZ CONCEPCION
OTERO GONZALEZ JOSE
OTERO GRANDAL FRANCISCO JAVIER
OTERO LOPEZ PORFIRIO
OTERO OGANDO EUGENIO
OTERO OTERO JOSE FRANCISCO
OTERO OZORES FRANCISCO
OTERO POUSO ANTONIO ALFREDO
OTERO POZA JUAN JOSE
OTERO REGUEIRA JOSE
OTERO REY SANTIAGO
OTERO REY SANTIAGO
OTERO SANDE Mª TERESA
OTERO TREINTA JOSE
OTERO VILLAR PURIFICACION
OUBIÑA FERNANDEZ JUAN RAMON
OUROTENDAS 2003 SL
OUROTENDAS 2003 SL
OUTEIRAL PEREZ MARIA LUISA
OUTERELO COSTA MARIA
OUTON MORA¥A JUAN JESUS
OYA DAVILA SERAFIN
OZORES ALVAREZ MARIA
OZORES GARCIA JOSE CARLOS
OZORES GARCIA JOSE CARLOS
OZORES GARCIA JOSE CARLOS
PACHECO LOMBA MONICA
PACIO GONZALEZ MANUEL
PADILLA MALES ALFONSO
PADIN BACELAR AZUCENA
PADIN BARRAL JOSE
PADIN BARRAL RAMON
PADIN CARRO CARMEN
PADIN FERNANDEZ MANUEL
PADIN SABOR MARIANO
PAGE GONZALEZ JUAN CARLOS
PAIS CERVIÑO ANTONIO
PAIVA PINTO ROSA MARIA
PALACIN LOSADA GABRIEL
PALACIN LOSADA GABRIEL
PALACIOS CALLEYA ROSARIO
PALMAS LEMOS MARIA JESUS
PALMAS MARTINEZ CARLOS
PALMAS MARTINEZ CARLOS
PALMAS MARTINEZ CARLOS
PALMAS VERDEAL MARIA
PAMPILLON CAMIÑA EMILIA
PAMPILLON CAMIÑA EMILIA
PAMPILLON CONDE JAVIER MANUEL
PAN GARRIDO MANUEL
PANADERIA ALBA
PANADERIA HNOS PIÑEIRO CAYETANO
PANADERIA LAS MERCEDES SL
PANADERIA LAS MERCEDES SL
PANADERIA LAS MERCEDES SL
PANDREA 2004 SL
PANICCIA GIRALDEZ M GRAZIA
PARA SIEMPRE FOTOCERAMICAS SL
PARADA ALONSO M CARMEN
PARADA BARALLOBRE MANUEL
PARADA CAMPOS M CARMEN
PARADA ESTEVEZ CONSUELO
PARADA VAZQUEZ INMACULADA
PARADA VAZQUEZ ROCIO
PARAMA SALGADO FRANCISCO
PARAMOS DIZ VICENTE BASILIO
PARAMOS DOMINGUEZ RAFAEL
PARAMOS GONZALEZ SANTOS
PARAMOS GONZALEZ SANTOS
PARAMOS GONZALEZ SANTOS
PARAMOS NU¥EZ CARMEN
PARCERO PAZ ISOLINO
www.bop.depo.es
35562628M
35562628M
53171734N
14598707D
35814114D
76996519V
35526962N
35525475C
52491934T
44090363F
35180241Q
35925684Y
11252006S
35451008G
35486243A
35518837Y
35257128Z
35257128Z
33760694Y
76896210B
35846609M
35477696N
B 36469161
B 36469161
78733894H
34873412F
35467935A
35497823Z
35500277F
35550456T
35550456T
35550456T
76904963R
34539025V
77422174B
35901546H
35387028X
35406565C
35334692E
35466187A
35334197X
34948583Z
35151696Z
X 2663328C
76998772Q
76998772Q
348192H
76834350K
52494912B
52494912B
52494912B
35936700M
36057540A
36057540A
36075298M
76705060Z
E 36036903
E 36355873
B 36279669
B 36279669
B 36279669
B 84077429
77011196C
B 36553212
36082628K
35898005L
33269575Y
35266832N
35464407V
35478690V
35419496W
76902453K
35553935Y
35493746P
35493746P
35493746P
35537151N
35934001C
u
Páx. 46
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936024TP06R009798
20123936055AP05R001972
20123936004BM03R004583
20123936004BM03R000881
20123936004BM03R000702
20123936008BM03R002356
20123936042TP08R003858
20123936006IU04L000014
20123936008BM03R002764
20123936061TP04R002879
20123936029BM07L000012
20123936024TP06R004412
20133936901IM01R000342
20123936061TP04R001619
20123936004BM03R001123
20133936901IM01R000344
20123936005TP04R003293
20123936005TP03R003293
20123936003TP01R003447
20123936020AP02R000238
20123936004BM03R001738
20123936008BM03R003891
20123936054TP02R001874
20133936901IM01R000356
20123936028AP02R000544
20123936004BM03R002510
20123936046TP03R001210
20123936039AP07R005942
20123936039AP07R000474
20123936039AP07R001421
20123936039TP08R006011
20123936055AP05R001902
20123936009AP04R001273
20123936005TP04R000230
20123936046TP03R000771
20123936027TP02R000801
20123936027TP02R001560
20123936061TP04R000038
20123936061TP04R002992
20123936061TP04R002994
20123936004BM03R001500
20133936035IM01R001254
20123936054TP02R002148
20123936024TP06R007591
20123936008BM01L000128
20123936008BM01L000130
20123936042TP08R000123
20133936901ML01L000001
20123936024TP06R003945
20123936042TP08R004254
20123936039AP07R001385
20123936055AP05R005447
20123936055AP05R007047
20123936051IU09L000084
20123936039TP08R002539
20123936003ML11L000080
20123936049AP06R000510
20123936029BM03R004857
20133936901IM01R000377
20123936015ML12L000002
20123936015TP03R001103
20123936034TP04R000043
20123936055AP05R008042
20123936055AP03L000025
20123936055AP03L000027
20123936055AP03L000029
20123936039TP08R004464
20123936039TP08R007020
20123936008BM03R008675
20123936056TP02L000683
20123936056TP07R000776
20123936029BM03R003261
20123936039TP08R005905
20123936039AP07R004833
20123936008BM03R000141
20123936013TP02R001302
20123936039TP08R008083
20123936029BM03R001131
OTERO GIL LEONOR
OTERO GONZALEZ JOSE
OTERO LOPEZ JOSE MANUEL
OTERO MARTINEZ MARIA TERESA
OTERO MARTINEZ MARIA TERESA
OTERO MILLAN AVELINO
OTERO OLIVEIRA JULIA
OTERO OTERO JOSE
OTERO OTERO JUAN
OTERO OZORES GABRIEL
OTERO PASTORIZA MARIA AMPARO
OTERO PAZ VERONICA
OTERO POUSO ANTONIO ALFREDO
OTERO POUSO ANTONIO ALFREDO
OTERO REGUEIRA FRANCISCO
OTERO RIVAS JUAN CARLOS
OTERO SAAVEDRA MANUELA
OTERO SAAVEDRA MANUELA
OTERO SANDE Mª TERESA
OTERO SOENGAS LAUREANO
OTERO SOLLA ROSA MARIA
OTERO VENTIN RICARDO
OTERO VILA LEONARDO
OUBIÑA FERNANDEZ JUAN RAMON
OUTEDA RODI¥O FRANCISCO
OUTEDA VILLANUEVA HILARIO
OUTON RODIÑO MARIA EULALIA
OYA SEIJO CESAREO
OZORES GARCIA JOSE CARLOS
P PAZO SL
P PAZO SL
PACHECO HERNANDEZ AGUSTIN
PACHECO HERNANDEZ AGUSTIN
PADILLA MALES ALFONSO
PADIN ALFONSIN JOSE
PADIN LORES ELISA
PADIN OTERO MARTIN
PADIN PAZ JUAN CARLOS
PADIN PORTAS MERCEDES
PADIN SANTORUM JUAN
PADRON FERRO ANTONIO
PAGE GONZALEZ JUAN CARLOS
PAIS REY JAVIER
PAJARO CASTRO CELSO
PALMAS MARTINEZ CARLOS
PALMAS MARTINEZ CARLOS
PAMETAL SIDERURGICA SA
PAMPIN GONTAN ERNESTO
PAMPIN OTERO JOSE CARLOS
PANADERIA CHAO SL
PANADERIA LAS MERCEDES SL
PANADERIA SIMON CB
PANCHANA RESTREPO GINA MARIA
PANDREA 2004 SL
PANICCIA GIRALDEZ M GRAZIA
PANTEON CAMPOS DANIEL
PARADA ALONSO M CARMEN
PARADA RIOBO VENTURA
PARADA VAZQUEZ ROCIO
PARADIGMA CONSULTORES SL
PARAMA FERNANDEZ PURA
PARAMES GARCIA MARIA ARACELI
PARAMOS GONZALEZ SANTOS
PARAMOS GONZALEZ SANTOS
PARAMOS GONZALEZ SANTOS
PARAMOS GONZALEZ SANTOS
PARAMOS ROMERO BASILIO
PARAMOS ROMERO LUCIANO
PARCERO ACUÑA JOAQUIN
PARDAL PIÑEIRO MANUEL
PARDAL PIÑEIRO MANUEL
PARDAVILA SIMES GUILLERMO
PARDO AUGUSTO JOSE
PARDO AUGUSTO JOSE
PARDO CARBALLIDO CARLOS
PARDO FERNANDEZ MATEO (Y 4 HNOS )
PARDO OLIVEIRA MANUEL
PARDO QUINTAS ANTONIO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35227227J
35525475C
52499326D
78730052V
78730052V
35167105J
35527069G
35347358S
* 6552944
35383617A
78733611B
44844615C
35451008G
35451008G
78730950H
35466351Y
35401978X
35401978X
33760694Y
33149306G
53110409M
35231593D
36138458F
35477696N
76843940C
35207256Y
76822829T
35546688G
35550456T
B 36868719
B 36868719
43341719J
43341719J
77422174B
35393010N
35394237C
76822626G
35454152C
35422172X
35333080C
34453018F
34948583Z
33291290D
52482124B
52494912B
52494912B
A 36266914
32322605S
36067129R
B 36151314
B 36279669
E 36187540
X 6704665G
B 84077429
77011196C
36158586X
36082628K
35913560A
35478690V
B 78886132
76850506P
35514212G
35493746P
35493746P
35493746P
35493746P
35535062Q
35544531D
35300714S
35425684A
35425684A
35270350B
35560786A
35560786A
35998651V
10908917V
X 0149770V
35893063E
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936004BM03R002946
20123936044TP01R000824
20123936056TP02L001664
20123936056TP06R000778
20123936013TP02R001286
20123936008BM03R004037
20123936042TP08R000400
20123936013TP02R001303
20123936010TP08R001298
20123936039AP07R004831
20123936029BM03R001132
20123936054TP02R004407
20123936008BM03R011682
20123936008BM03R002760
20123936031TP03R000207
20123936042TP08R002470
20123936039AP07R005440
20123936039AP07R000448
20123936024TP06R007270
20123936061TP04R001530
20123936055AP05R002730
20123936042TP08R004235
20123936008BM03R012099
20123936004BM03R003837
20123936008BM03R003874
20123936004BM03R000056
20123936004BM03R002511
20123936004BM03R002585
20123936004BM03R003305
20123936040TP02R000140
20123936008BM03R007747
20133936901IM01R000380
20123936055AP05R001884
20123936008BM03R008634
20123936004BM03R000932
20123936004BM03R004681
20123936061TP04R002855
20123936056TP02L000692
20123936044TP01R001134
20123936056TP07R000785
20123936008BM03R001827
20123936029BM03R003342
20123936061TP04R003061
20123936046TP03R000621
20123936029BM03R006443
20123936029BM03R002958
20123936024TP06R009594
20133936901IM01R000392
20123936046TP03R000589
20133936901IM01R000394
20123936008BM01L000327
20123936008BM01L000325
20123936042TP08R002612
20123936039TP08R006370
20123936039AP07R005893
20123936039TP08R000591
20123936039ML13L000147
20123936008ML12L000023
20123936008BM03R002246
20123936046TP03R001526
20123936039ML13L000110
20123936042TP08R002661
20123936042TP08R002909
20123936029BM03R001517
20123936029BM03R005865
20123936003TP01R001399
20123936054TP02R004876
20123936005TP04R001596
20123936014AP03R000025
20123936008BM03R009812
20123936039TP08R006745
20123936039AP07R001758
20123936042TP08R000264
20123936039TP08R002874
20123936039AP07R000556
20133936035IM01R000792
20123936054TP02R000734
20123936029BM03R004864
PARCERO PEREZ MARIA ROMINA
PARDAL FERRO ROBERTO CARLOS
PARDAL PIÑEIRO MANUEL
PARDAL PIÑEIRO MANUEL
PARDELLAS FERNANDEZ CAROLINA
PARDO CARBALLIDO CARLOS
PARDO CORPORALES JOSEFA
PARDO GIRALDEZ PERFECTO
PARDO LAMAS JOSE
PARDO OLIVEIRA MANUEL
PARDO QUINTAS ANTONIO
PAREDES ALONSO CAMILO
PAREDES COSTAS ANGEL
PAREDES GONZALEZ JOSE ANTONIO
PARENTE ABRIL JOSE
PARENTE ALVAREZ ASUNCION
PARENTE FERNANDEZ JOSE
PARENTE MARTINEZ BENITO
PARRA GALLARDO MARIA JOSEFA
PARRILLADA AS SINAS CB
PASOS GONZALEZ RODRIGO
PASSION 4 MONEY SL
PASTORIZA CHAPELA SL
PASTORIZA ESTEVEZ EUGENIO
PASTORIZA FREIRE CARLOS
PASTORIZA LORENZO SOFIA
PASTORIZA LORENZO SOFIA
PASTORIZA PENA MANUEL
PASTORIZA PORTELA DAVID
PATIÑO FARIÑA MARIA DEL CARMEN
PATIÑO PEQUEÑO VERONICA
PATON SUAREZ MARIA OLIVA
PATRICIO DI MARCO MAXIMILIANO
PAZ CANOSA JOSE LUIS
PAZ CASTRO CELIA
PAZ CASTRO MANUEL
PAZ CRESPO DIVINA
PAZ FERRO ELOY
PAZ FERRO ELOY
PAZ FERRO ELOY
PAZ GALLEGO LISARDO
PAZ MARCOS PEREGRINA
PAZ PAZ CARMEN
PAZ PAZ ROSA
PAZ PEREZ MANUEL
PAZ PEREZ PEREGRINA
PAZ SANCHEZ JOSE GREGORIO
PAZ SEÑORANS JUAN RAMON
PAZ SERANTES DOLORES
PAZ SUAREZ CESAR
PAZO HERVELLO SALVADOR
PAZO HERVELLO SALVADOR
PAZO PAZO JULIO
PAZO RODRIGUEZ JOSE
PAZO RODRIGUEZ MARIA
PAZO RODRIGUEZ MARIA
PAZOS ALONSO MARIA NIEVES
PAZOS ALVAREZ SONIA
PAZOS BERNARDEZ MANUEL
PAZOS CHAZO JUAN RAMON
PAZOS FERNANDEZ ARMANDO
PAZOS GARCIA ADOLFO
PAZOS GARCIA JOSE AMERICO
PAZOS MIRANDA MANUEL
PAZOS PAZOS EUGENIO
PAZOS PENA RICARDO
PAZOS RECAMAN HECTOR
PAZOS SANTAMARIA JOSE ANDRES
PAZOS VALLEJO AIDA
PAZOS VAZQUEZ CLARA EUGENIA
PAZOS VAZQUEZ DIEGO
PAZOS VAZQUEZ DIEGO
PEDREIRA AMOEDO FRANCISCO
PEIXOTO NOGUEIRA FRANCISCO
PEIXOTO PEREIRA FRANCISCO SERAFIN
PELAEZ PINEDA SMIRNA XIMENA
PELETEIRO REGINA
PENA FREIRE VIRTUOSA
www.bop.depo.es
78736440B
46090502C
35425684A
35425684A
35509348Q
35998651V
10786985P
3008913F
76575911X
X 0149770V
35893063E
35956469V
D 10112928
36085606D
35890281T
35547829H
35527649D
35517590R
50150145W
G 36581312
11424488C
B 36504777
B 36392033
35167642K
35990959F
35260198W
35260198W
76833308Z
53113007G
32803030Q
53610692S
35460289Q
X 1574332M
76831559J
35166181D
35903056X
35405022H
35451628A
35451628A
35451628A
35189633R
35910208D
35423406W
35388902K
35893239Z
D 29030699
44656925X
35462613V
35378977D
35470225Q
36042972V
36042972V
35784289S
35495719A
35495979X
35495979X
36060962K
32665838L
D 10107662
76865743L
34261232H
35506535D
35511364P
35191123L
35874137W
76303294N
76273990X
72439188K
35793089Y
36052204A
76909105A
76909105A
28360777Y
35819655F
36059171R
X 2781181K
35499247N
35266749K
u
Páx. 47
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936054TP02R001535
20123936008BM03R010355
20123936008IV06L000010
20123936029BM03R003248
20123936008BM03R003490
20123936008BM03R005740
20123936008BM03R007412
20123936042VT05L000014
20123936039TP08R002504
20113936071EI04L000002
20123936024TP06R008929
20123936004BM03R003810
20123936004BM03R003592
20123936004BM03R004407
20123936004BM03R001806
20123936008BM03R007221
20123936024TP06R004113
20123936042TP08R003623
20123936040AP03R000359
20123936003TP01R000900
20123936005TP04R000834
20123936005TP03R000823
20123936013TP02R001307
20123936061TP04R002371
20133936901IM01R000383
20123936056TP02L001673
20123936056TP06R000787
20123936042TP08R000986
20123936024TP06R008405
20123936029BM03R006502
20123936046TP03R000504
20123936061TP04R003064
20123936056TP07R002087
20123936056TP06R002027
20123936008BM03R004130
20123936061TP04R001968
20123936056TP07R000787
20133936901IM01R000393
20133936901IM01R000395
20123936008BM03R000882
20123936008BM01L000324
20123936008BM01L000326
20123936029BM03R004865
20123936039AP07R000413
20123936039AP07R003501
20123936039TP08R000994
20123936008BM03R007047
20123936008BM03R006578
20123936015TP03R000920
20123936015TP03R000498
20123936029BM03R005866
20123936029BM03R004770
20123936008BM03R003974
20123936005TP03R001629
20123936004BM03R003235
20123936042TP08R000263
20123936004BM03R000363
20123936039TP08R005041
20123936054TP02R005835
20123936042TP08R004435
20123936054TP02R003494
20123936046IU06L000114
20123936054TP02R004090
20123936055AP05R003892
20133936035IM01R000795
20123936061TP04R001940
20123936055TP02R000165
20123936042TP10R006191
20123936061TP04R003169
20123936005TP04R003329
20123936005TP03R003329
20123936015TP03R002309
20123936008BM03R009707
20123936003TP01R007571
20123936003TP01R009464
20123936042TP10R005471
20123936029BM03R000317
20133936006ML01L000009
PARDO RIVEIRO FELIX ROBERTO
PAREDES COSTA JOSE MANUEL
PAREDES GONZALEZ JOSE ANTONIO
PAREDES MIRAGAYA RODRIGO
PAREDES PEREZ M ESTHER
PAREDES POZA SANTIAGO LUIS
PAREDES TELMO
PARENTE ALVAREZ MARIA DEL P
PARENTE MARTINEZ BENITO
PARRAMONA MIRO JOSE MIGUEL
PASCUAL GIL MANUEL
PASTORIZA ESTEVEZ EUGENIO
PASTORIZA LORENZO SOFIA
PASTORIZA LORENZO SOFIA
PASTORIZA LORENZO SOFIA
PASTORIZA RODRIGUEZ MODESTO
PATAO PARDO ALFREDO
PATEIRO OTERO VENANCIO
PATI¥O FARI¥A M CARMEN
PATIÑO BERGAGNA MARIO ESTEBAN
PAULOS TORRES YESICA
PAULOS TORRES YESICA
PAZ ALONSO MARIA MERCEDES
PAZ CORES AURELIO
PAZ FERNANDEZ JUAN ANTONIO
PAZ FERRO ELOY
PAZ FERRO ELOY
PAZ FONTAN ANGEL
PAZ GONZALEZ ANTONIO
PAZ MARCOS PEREGRINA
PAZ MOSTEIRO AMADOR
PAZ PAZ TERESA
PAZ REY JOSE MANUEL
PAZ REY JOSE MANUEL
PAZ RODRIGUEZ JOSEFA
PAZ SANTORUM FRANCISCO
PAZ SOÑORA CARMEN
PAZ SUAREZ CESAR
PAZ SUAREZ RAMON
PAZO HERVELLO SALVADOR
PAZO HERVELLO SALVADOR
PAZO HERVELLO SALVADOR
PAZO MIRANDA VIRTUOSA
PAZO RODRIGUEZ JOSE
PAZO RODRIGUEZ MARIA
PAZO RODRIGUEZ MARIA
PAZO SOTELO FRANCISCO
PAZOS BERNARDEZ M GLORIA
PAZOS CAMPOS ISOLINA
PAZOS HERVES MANUEL
PAZOS PAZOS EUGENIO
PAZOS PEINADOR MA DEL CARMEN
PAZOS POUSA REMIGIO
PAZOS SANTAMARIA JOSE ANDRES
PAZOS SOAGE CRISTINA
PECO MARCOS DE LEON GERARDO
PEDRAS LORDA RAMON RICARDO
PEDREIRA DAVILA RICARDO
PEDREIRA FERNANDEZ CARLOS
PEDREIRA MARTINEZ LINO
PEDREIRA MOURELLE JULIA
PEDROSA PIÑEIRO M TERESA
PEIXOTO GOMEZ ALFONSO
PEIXOTO PEREIRA DOROTEA
PELAEZ PINEDA SMIRNA XIMENA
PELAYO ALARCON ADELA
PELLICO VAZQUEZ FRANCISCO JAVIER
PELUQUERIA ELVA SC
PENA ALFONSIN MANUEL
PENA FARIÑA Mª CONSUELO
PENA FARIÑA Mª CONSUELO
PENA LOUZAO MANUELA
PENA REY JOSE ALBERTO
PENEDO GRANJA VICENTE
PENEDO MENDEZ JOSE JUAN
PEÑA MARTINEZ MANUEL
PEÑA RODRIGUEZ AMBAR CAROLINA
PEÑA ZAMORA VICTOR ANGEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35568462C
78738781Y
36085606D
73241132R
78735761E
35287895F
D 00000141
35558866S
35517590R
78079727V
76817126R
35167642K
35260198W
35260198W
35260198W
35294241M
35297916T
35783787L
32803030Q
39465606K
35487262X
35487262X
76900252M
35479583J
35463745E
35451628A
35451628A
76891126X
52481877V
35910208D
35394924V
35429331Q
35452806P
35452806P
6831203L
35412441P
35341119D
35470225Q
35422142A
36042972V
36042972V
36042972V
D 29060381
35495719A
35495979X
35495979X
37969231A
76831522E
35361638N
35347940E
35874137W
35263380X
34921788Z
72439188K
53112134M
23513416X
35312859Q
76898963G
76887857F
35525979H
36170557K
35394917X
76899257E
35535755L
X 2781181K
51862430Y
10822122R
E 36398279
35328711K
35401240P
35401240P
10006900Z
33992108V
35863332F
35566422G
35562824V
X 5042311K
X 8342940N
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936029BM03R005422
20123936002TP02R000845
20123936040AP03R000360
20123936004BM03R001391
20123936029BM03R005308
20123936029BM03R003712
20123936055AP05R002800
20123936003TP01R004999
20123936003TP01R002795
20123936054TP02R001685
20123936027IU03L000010
20123936056TP07R002580
20123936003TP01R008487
20123936003IU06L000001
20123936029BM03R002188
20123936055AP05R004436
20123936008BM03R000806
20123936008BM01L000068
20123936008BM03R004086
20123936008BM01L000359
20123936008BM03R002607
20133936035IM01R001773
20133936035IM01R000148
20123936055AP05R002120
20123936049IU01R001635
20123936042TP08R004085
20123936049AP06R000728
20123936047TP03R000316
20123936039AP07R003991
20133936035IM01R000412
20133936035IM01R000440
20123936005TP04R004300
20123936003TP01R007719
20123936055AP05R002180
20123936039TP08R004783
20123936008BM03R010300
20123936054TP02R002629
20123936039TP08R001485
20123936039AP07R003493
20123936003TP01R003799
20123936003TP01R001112
20123936042TP08R000083
20123936049AP06R000736
20123936061TP04R003173
20123936004BM03R004356
20123936054TP02R001099
20123936039AP07R001942
20123936039TP08R006931
20123936029BM03R003828
20123936024TP05R000164
20123936039TP08R003524
20123936054TP02R001627
20123936044TP01R001440
20123936008BM03R005440
20123936039TP08R007197
20123936039AP07R002107
20123936044TP01R001614
20123936039TP08R008788
20133936035IM01R001268
20123936029BM03R002373
20123936027TP02R001888
20133936035IM01R001500
20133936035IM01R002022
20123936042TP08R004452
20123936042TP08R003846
20123936055AP05R000112
20123936037AP03R000149
20123936039IU09L000042
20123936008BM03R003576
20123936008BM03R005185
20123936004BM03R001670
20123936008BM03R001790
20123936008BM03R011439
20123936055AP05R003930
20123936008BM03R006982
20123936029BM03R001939
20123936055AP05R007921
20123936055AP05R007770
PENA MEIRA NABOR
PENA MONTAÑA RUFINA
PENA MOSTEIRO JOSE ANTONIO
PENA NOGUEIRA CLAUDIO
PENA PENA ROSA
PENA VEIGA MARIA
PENABAD ABAL LUIS M
PENAS CORTES JOSE
PENAS CORTES JOSE
PENEDO ARAUJO ISABEL
PENEIRA SL
PEÑAMARIA BASANTA ROBERTO
PEÑASCAL SA
PEÑASCAL SA
PEQUEÑO PASTORIZA JOSE
PERCAR STONE SL
PERDIZ FERNANDEZ MANUEL
PERDIZ FERNANDEZ MANUEL
PERDIZ FERNANDEZ MANUEL
PERDIZ FERNANDEZ MANUEL
PEREIRA ACUÑA FCO ANTONIO
PEREIRA ALONSO RICARDO
PEREIRA ALONSO RICARDO
PEREIRA AUGUSTO
PEREIRA BLANCO JOSE MANUEL
PEREIRA CARRERA JOSE
PEREIRA DA SILVA VICTOR
PEREIRA DAPARTE CELSO
PEREIRA FARIÑAS MANUEL ANGEL
PEREIRA FERNANDEZ SARA
PEREIRA FERNANDEZ SARA
PEREIRA FERREIROS ANTONIO
PEREIRA GARCIA JAIME
PEREIRA GONÇALVES JOAO L
PEREIRA IGLESIAS ANTONIO
PEREIRA JUIZ CONCEPCION
PEREIRA JUIZ CONCEPCION
PEREIRA MARIÑO JOSE
PEREIRA MARIÑO JOSE
PEREIRA MARTINEZ ANTONIO
PEREIRA MARTINEZ ANTONIO
PEREIRA MARTINEZ ROGELIO
PEREIRA MENDEZ ARLINDO MANUEL
PEREIRA MOURE AUGUSTO
PEREIRA OTERO JESUS
PEREIRA PEREIRA BENITO
PEREIRA PEREIRO ANTONIO
PEREIRA PEREIRO ANTONIO
PEREIRA RODRIGUEZ JESUS
PEREIRA RODRIGUEZ TOMAS J
PEREIRA VILA EMILIA
PEREIRA VIZOSO JOSE
PEREIRAS VAZQUEZ MARIA DOLORES
PEREZ BAMIO JOSE
PEREZ BARREIRO ROBERTO
PEREZ BARREIRO ROBERTO
PEREZ BLANCO JOSE MANUEL
PEREZ BLANCO JOSEFA
PEREZ BUGALLO RAMON
PEREZ CALVAR EDUARDO (HROS)
PEREZ CANEDA JUAN ESTEBAN
PEREZ CARCAÑO RICARDO
PEREZ CARCAÑO RICARDO
PEREZ CARRERA CAMILO
PEREZ CASALES CLAUDINA
PEREZ CERQUIRA JAIME
PEREZ CHAMADOIRO ROSA
PEREZ CRUCES MARCELINO
PEREZ DE ARMADA ANTONIO
PEREZ DE ARMADA ANTONIO
PEREZ DE LIS PAZOS JOSE LUIS
PEREZ DIEGUEZ VICENTE
PEREZ DIEGUEZ VICENTE
PEREZ DOMINGUEZ MANUELA
PEREZ FERNANDEZ ANGELA MARIA
PEREZ FERNANDEZ ANTONIO
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
www.bop.depo.es
35908804P
35412038L
35458908S
32456216L
35897189P
76832123W
36062588Z
1399460W
1399460W
35553459J
B 94000569
32572153J
A 36623288
A 36623288
35279978W
B 70001573
34906052X
34906052X
34906052X
34906052X
35267853K
53175156F
53175156F
X 2898815X
35564757H
35505679G
36176056T
35197545R
35542262V
36027811J
36027811J
35455818F
4026393J
X03081407M
35849870T
36089984V
36089984V
35536296P
35536296P
35921699T
35921699T
35504817Q
X 0626931C
32540846D
52490877R
35574819Y
35546183M
35546183M
* 6765395
9997071Y
35496668D
35551012G
76872634X
78731811M
36070012D
36070012D
35410125S
35497787R
76994212X
35895038L
78533577P
35573413A
35573413A
35952643D
35502019R
35551173G
76979280M
35536082R
33045856P
33045856P
35984736V
35837839K
35837839K
35552416M
78734576X
36072070C
35566474X
35566474X
u
Páx. 48
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936056TP06R002520
20123936029BM03R005719
20123936039TP08R004060
20123936002TP02R000862
20123936008BM01L000069
20133936035IM01R001864
20123936039AP07R004777
20123936003TP01R000355
20123936054TP02R000430
20123936029BM03R000796
20123936029BM03R006752
20123936009AP04R001254
20123936049AP07R000725
20123936042TP10R003919
20133936039ML02L000086
20123936005TP03R004298
20123936042TP08R003024
20123936042TP08R000399
20123936039TP08R006854
20123936039AP07R001865
20123936042TP08R001567
20123936034TP04R001548
20123936054TP02R002212
20123936008BM03R010759
20123936003TP01R003800
20123936003TP01R007510
20123936054TP02R000140
20123936049AP07R000733
20123936039AP07R002023
20123936039TP08R008300
20123936054TP02R000563
20123936054TP02R002742
20123936039TP08R001828
20123936039AP07R004806
20123936039TP08R009249
20123936042TP08R003360
20123936048AP04R002211
20123936040TP02R000313
20123936008BM03R001492
20123936008BM03R010406
20123936027TP02R002152
20123936039AP07R001941
20123936039TP08R006930
20133936035IM01R001757
20123936024ML12L000138
20123936029BM03R003088
20123936013AP02R000195
20123936029BM03R001969
20123936042TP08R000393
20123936044TP01R001761
20123936029BM03R001595
20123936040AP03R000411
20123936040TP02R000820
20133936035IM01R002361
20123936042IU03L000193
20123936055AP05R005331
20123936029BM03R005472
20123936031TP03R000071
20123936029BM03R001227
20123936027TP02R001713
20123936039TP08R003544
20123936008BM03R011463
20123936008BM03R000585
20123936008BM03R001145
20123936039TP08R004266
20123936039AP07R004574
20123936055AP05R002287
20123936014AP03R000347
20123936055AP05R007821
20123936055AP05R004963
20123936055AP05R007796
20123936055AP05R007812
20123936055AP05R007817
20123936055AP05R007925
20123936055AP05R008011
20123936042IU03L000214
20123936001TP12R001617
20123936001TP16R001716
PEÑAMARIA BASANTA ROBERTO
PEQUEÑO RIOS JAVIER
PERALBA CABALEIRO M ROGELIA
PERDECANAI SL
PERDIZ FERNANDEZ MANUEL
PEREIRA ALONSO RICARDO
PEREIRA ALONSO SEVERINO
PEREIRA ARTUR
PEREIRA BARROS DELMIRO
PEREIRA CABALEIRO MARIA LUISA
PEREIRA CRUZ BENEDICTO
PEREIRA DA LUZ RAFAEL
PEREIRA DA SILVA VICTOR
PEREIRA DOS SANTOS ODINEIA
PEREIRA FERNANDEZ JUAN
PEREIRA FERREIROS ANTONIO
PEREIRA GIL NIEVES
PEREIRA GONZALEZ ANTONIO
PEREIRA GONZALEZ M PILAR
PEREIRA GONZALEZ M PILAR
PEREIRA GONZALEZ MARIA DE LA PAZ
PEREIRA GONZALEZ ROSA
PEREIRA IGLESIAS CARLOS
PEREIRA LOIS CONSUELO
PEREIRA MARTINEZ ANTONIO
PEREIRA MARTINEZ ANTONIO HROS
PEREIRA MARTINEZ ELADIO
PEREIRA MENDEZ ARLINDO MANUEL
PEREIRA MOREIRA SEVERINA
PEREIRA MOREIRA SEVERINA
PEREIRA NUÑEZ MARCIAL
PEREIRA PEREIRA PILAR
PEREIRA PEREZ CARLOS MODESTO
PEREIRA PORTO JUAN
PEREIRA PORTO JUAN HEREDEROS DE
PEREIRA PRESA ENRIQUE
PEREIRA RODRIGUEZ ALVARO
PEREIRA RODRIGUEZ LUIS
PEREIRA RODRIGUEZ MANUEL
PEREIRA RODRIGUEZ MANUEL
PEREIRA SL
PEREIRA TOME EDUARDO JOAQUIN
PEREIRA TOME EDUARDO JOAQUIN
PEREIRA VAZQUEZ LUCIA
PEREIRAS SANCHEZ JOSE
PEREIRO CURRAS JOSE
PERES LEAL M LOURDES
PEREZ ANTUNEZ MARIA BEGOÑA
PEREZ ARGIBAY LOURDES
PEREZ BANDIN RAMON
PEREZ BOUBETA JOSE ANTONIO
PEREZ BUCETA JOSE
PEREZ BUCETA JOSE
PEREZ CARCAÑO RICARDO
PEREZ CASALES CLAUDINA
PEREZ CASTANEDA JOSE EVELIO
PEREZ COSTA CARMEN
PEREZ COSTAS MANUEL
PEREZ COSTAS MARIA
PEREZ CRESPO JOSE MANUEL
PEREZ CRUCES MARCELINO
PEREZ DE ARMADA ANTONIO
PEREZ DE ARMADA RAMON
PEREZ DIEGUEZ VICENTE
PEREZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL
PEREZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL
PEREZ DOMINGUEZ MANUEL
PEREZ FERNANDEZ JAVIER
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERREIRA JULIO
PEREZ GAGO FLORENCIO
PEREZ GAGO FLORENCIO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
32572153J
35291481M
35496072B
B 36196434
34906052X
53175156F
35494838L
M 3201166A
35548579D
36144927J
35273488K
76891717A
36176056T
X 2738266R
35537552E
35455818F
76893072R
10912705X
35563471C
35563471C
76889950F
35784538B
35558177Q
35990480B
35921699T
35921699T
35530247P
X 0626931C
35498254P
35498254P
35552381Q
35555743C
36074299H
35529990G
35529990G
35504831F
76908714A
35415850J
35862706W
35862706W
B 94000569
76903946L
76903946L
53180671W
35253385C
35189954T
35969887A
35447147F
35543808E
33153961J
35278670M
35341805M
35341805M
35573413A
35502019R
X 0112892P
35190629P
36004646D
35890722G
35309322K
35536082R
33045856P
33088055W
35837839K
35565638W
35565638W
35552220Q
35766774A
35566474X
35566474X
35566474X
35566474X
35566474X
35566474X
35566474X
34871837L
35585083N
35585083N
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936055AP05R007839
20123936055AP05R007926
20123936055AP05R007813
20123936055AP05R008018
20123936055AP05R007923
20123936004BM03R002050
20123936044TP01R000482
20123936039TP08R008738
20123936008BM03R000780
20123936046TP03R000899
20123936049AP06R000548
20123936054TP02R005983
20123936049AP06R000703
20123936049AP07R001692
20123936049AP06R001701
20133936901IM01R000402
20123936039TP08R003499
20123936029BM03R007010
20123936055AP05R004725
20123936003TP01R001481
20123936003TP01R004625
20123936004BM03R003537
20123936029BM03R005213
20123936003TP01R006612
20123936003TP01R007538
20123936001TP16R000774
20123936003TP01R004877
20123936003TP01R006139
20123936054TP02R002269
20123936042TP08R002463
20123936042TP08R003742
20123936009AP04R001139
20123936009AP04R001246
20123936046TP03R001229
20123936039TP08R008746
20123936008BM05L000095
20123936055AP05R007506
20123936001TP16R000564
20123936034TP04R001599
20123936001TP16R001012
20123936039TP08R001453
20123936004BM03R003960
20123936029BM03R003077
20123936004BM01L000001
20123936004BM03R002649
20123936039TP08R005729
20123936039AP07R005344
20123936001TP12R000265
20123936029BM03R001083
20123936039TP08R002945
20123936004BM03R004730
20123936013TP02R002049
20123936013AP02R000210
20123936013AP02R000958
20133936035IM01R001257
20123936029BM03R002375
20123936029BM03R002457
20123936041VT11L000005
20123936001TP12R001206
20123936039TP08R000977
20123936055AP05R000090
20123936061TP04R003265
20123936054TP02R002272
20123936042TP09R000060
20123936042TP10R004944
20123936027TP02R000869
20123936039TP08R008862
20123936049AP06R000412
20133936035IM01R000709
20133936035IM01R001791
20123936041IU07L000026
20123936051IU06L000035
20123936051IU06L000037
20123936001TP14R000009
20123936055AP05R006384
20123936051TP01L000089
20123936039TP08R000234
20133936035IM01R000891
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ FERNANDEZ JOSE
PEREZ GALLEGO MODESTO
PEREZ GASAMANES SAGRARIO
PEREZ GIRALDEZ JOSE
PEREZ GONZALEZ BENEDICTO
PEREZ GONZALEZ ESMERALDA
PEREZ GONZALEZ JESUS F
PEREZ GONZALEZ JOSE RAMON
PEREZ GONZALEZ M PURIFICACION
PEREZ GUISANDE MARCOS
PEREZ GUISANDE MARCOS
PEREZ IGLESIAS JOSE LUIS
PEREZ ISOLINA
PEREZ JALDA JOSE ANTONIO
PEREZ LAGO MANUEL
PEREZ LEMOS LUIS
PEREZ LEMOS LUIS
PEREZ LOPEZ EMILIO
PEREZ LORENZO FERNANDO
PEREZ MACEIRA ANTONIA
PEREZ MARCOTE MARIA DE LOS ANGELES
PEREZ MARTINEZ DOLORES
PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS
PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS
PEREZ MONTERO JOSE LUIS
PEREZ NOGUEIRA MANUEL
PEREZ NOVOA ANTONIO
PEREZ OLIVEIRA JAVIER
PEREZ OTERO CARLOS JOSE
PEREZ OUBIÑA FRANCISCO JAVIER
PEREZ OYA CARMEN
PEREZ PAZ ANGEL MARCELINO
PEREZ PEREZ AURORA
PEREZ PEREZ CARMEN
PEREZ PEREZ JOSE ANTONIO
PEREZ PEREZ MANUEL
PEREZ PEREZ RAFAEL
PEREZ PIÑEIRO JOSE MANUEL
PEREZ POCEIRO MARIA
PEREZ QUINTELA TRINIDAD
PEREZ QUINTELA TRINIDAD
PEREZ RAMIREZ PABLO
PEREZ RAMIREZ PABLO
PEREZ RODRIGUEZ AURELIO
PEREZ RODRIGUEZ CANDIDA
PEREZ RODRIGUEZ DIVINA
PEREZ RUBIO PABLO
PEREZ SANCHEZ MANUEL
PEREZ SANCHEZ MANUEL
PEREZ SANCHEZ MANUEL
PEREZ SANJUAN JOSE BENITO
PEREZ SANTOME ISABEL
PEREZ SANTOME ISABEL
PEREZ SANTOS AGUEDA MARIA
PEREZ SIEIRO MARIA DOLORES
PEREZ TEIJEIRA JOSE CARLOS
PEREZ TRONCOSO GENEROSA
PEREZ TRONCOSO SECUNDINO
PEREZ VAQUERO JUAN CARLOS
PEREZ VAZQUEZ MANUEL ALBERTO
PEREZ VIDAL ANTONIO
PEREZ VIDAL JOSE MANUEL
PEREZ VILA JOSE
PEREZ VILA SALVADOR
PEREZ-BOUZADA GONZALEZ CARLOS
PEREZ-BOUZADA GONZALEZ CARLOS
PEREZ-TORRES FERNANDEZ IVAN SANTIAGO
PERYGAR SILGAR SL
PERYGAR SILGAR SL
PETEIRA NEIRA ALBERTO
PETIT PATAPON SPAGNA SL
PETNAUTA SL
PEXEGUEIRO RIVEIRO ANTONIO
PI¥EIRO FRANCISCO TEBAR SL
www.bop.depo.es
35566474X
35566474X
35566474X
35566474X
35566474X
52499102S
76848390P
35494157M
35884088V
35395024W
36083064C
35544469Q
36089847H
3895014X
3895014X
35459180B
37498767G
53112602J
35503838A
35541409S
35541409S
52499715F
35280721D
76982512V
76982172E
35516291J
36058142F
36058142F
36063258V
35502896G
35842258R
36052244C
36103610G
35472350W
35536877Z
32541532M
35511580V
35760344J
34869392N
35163183R
52500663N
52496536W
35266709G
32566180C
32566180C
35567578X
35567578X
1136819K
35895981L
35856424E
45254721J
53194349H
53194349H
53194349H
36124474F
35975468H
35975468H
44079079Q
76912332X
35553018D
35525720N
35404552P
35553260K
35790882F
76860629B
35416621W
35528772M
35547454B
36066272H
36066272H
32658617C
B 36577377
B 36577377
53167466E
B 62239199
B 36499259
35539558G
B 36964583
u
Páx. 49
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039TP08R000952
20123936029BM03R001306
20123936049AP07R000546
20123936049AP07R000700
20123936034TP04R001603
20133936901IM01R000403
20123936061TP04R000041
20123936055AP05R007150
20123936048TP01R002279
20123936028AP02R000867
20123936039AP07R005370
20123936039TP08R003266
20123936003TP01R006710
20123936003TP01R002301
20123936039TP08R006255
20123936003TP01R002353
20123936008BM03R011293
20123936004BM03R004597
20123936008BM03R006107
20123936001TP12R000734
20123936001TP16R000476
20123936054TP02R005637
20123936014AP03R000486
20123936001TP12R000266
20123936042TP08R001323
20123936039TP08R006886
20123936039ML13L000001
20123936039AP07R000394
20123936013TP02R001348
20123936013AP02R000420
20123936034TP04R002226
20133936035IM01R000374
20123936029BM03R002461
20123936029BM03R002456
20123936029BM03R002374
20123936041VT11L000007
20123936061TP04R003255
20123936044TP01R001816
20123936039AP07R005878
20123936048AP04R000892
20123936054TP02R003390
20123936042TP10R002973
20123936004BM03R003249
20123936049AP07R000410
20123936003TP01R001427
20123936008BM03R007129
20123936051IU06L000036
20123936008BM03R001820
20123936046TP03R001134
20123936001TP13R000009
20123936001TP15R000009
20123936028AP02R000352
20123936028AP02R000967
20123936009AP04R001138
20133936035MT01L000314
20133936035IM01R000838
20133936035IM01R000867
20123936055AP05R007116
20123936013AP02R000221
20123936039TP08R001184
20123936037AP03R000479
20123936004BM03R004362
20123936048AP04R000189
20123936055AP05R007107
20123936055AP05R007599
20123936042TP08R003966
20123936042TP08R000945
20123936055AP05R004140
20123936055AP05R002125
20123936048AP04R001639
20123936028AP02R000049
20123936003TP01R005526
20123936008BM03R006159
20123936046TP03R001666
20123936039AP07R003454
20123936006IU04L000044
20123936061TP04R003268
20123936061TP04R001025
PEREZ GARRIDO DIEGO
PEREZ GAYO LISARDO
PEREZ GONZALEZ JESUS F
PEREZ GONZALEZ M PURIFICACION
PEREZ GONZALEZ RAMONA
PEREZ IGLESIAS JOSE LUIS
PEREZ IGLESIAS MARIA LUISA
PEREZ LAGO MANUEL
PEREZ MARIÑO ALBERTO
PEREZ MARTINEZ ANTONIO
PEREZ MARTINEZ JOSE
PEREZ MARTINEZ JOSE
PEREZ MENDEZ JUAN CARLOS
PEREZ MOREIRAS MARIA ANGELES
PEREZ NOVAS ARGENTINO
PEREZ NOVO SUSANA
PEREZ PAREDES MARIA TERESA
PEREZ PATIÑO EMILIO
PEREZ PAZO ANGEL
PEREZ PEREZ CARMEN
PEREZ PEREZ CARMEN
PEREZ PEREZ DOLORES
PEREZ REQUEJO RAMON
PEREZ RODRIGUEZ AURELIO
PEREZ RODRIGUEZ ELENA
PEREZ RODRIGUEZ ISABEL
PEREZ RODRIGUEZ OSCAR
PEREZ RODRIGUEZ PABLO
PEREZ RODRIGUEZ ROSA
PEREZ RODRIGUEZ ROSA
PEREZ SANCHEZ SOFIA
PEREZ SANJUAN ESTEBAN
PEREZ SANTOME ISABEL
PEREZ SANTOME ISABEL
PEREZ SANTOME ISABEL
PEREZ SANTOS AGUEDA MARIA
PEREZ SANTOS MANUEL
PEREZ SOTELIÑO JUAN JOSE
PEREZ TEIJEIRA JOSE CARLOS
PEREZ TEIXEIRA HECTOR
PEREZ VAQUERO JUAN CARLOS
PEREZ VAZQUEZ MANUEL
PEREZ VIDAL SATURNO
PEREZ VILA SALVADOR
PEREZ VILAS CARMEN
PEROY MARIÑO CONSUELO DE
PERYGAR SILGAR SL
PESQUEIRA MARTINEZ PERFECTO
PESQUEIRA PINTOS VIDALINA
PETEIRA NEIRA ALBERTO
PETEIRA NEIRA ALBERTO
PI¥EIRO BARRAL EDUARDO
PI¥EIRO BARRAL EDUARDO
PI¥EIRO CAYETANO ALBERTO
PI¥EIRO FRANCISCO TEBAR SL
PI¥EIRO FRANCISCO TEBAR SL
PI¥EIRO FRANCISCO TEBAR SL
PI¥EIRO PEREZ PAULA
PI¥EIRO RODRIGUEZ PERFECTO AMERICO
PICHEL DOMINGUEZ EUGENIO
PIEDRAS DE JESUS EVA M¦
PIEDRAS PATIÑO ANTONIO
PIEIGA VAZQUEZ ALBERTO JOSE
PIMENTA GOMES ANTONIO
PIN JONG LEE
PINO MARIÑO PABLO
PINO PEREZ INOCENCIA
PINTO ALVES CARNEIRO MARTINS Y LIDIA
PINTO ALVES CARNEIRO MARTINS YLIDIA
PINTO ROBLES MARTA
PINTOS BEADE MANUEL
PINTOS FERNANDEZ MANUEL
PINTOS GONZALEZ JOSE
PINTOS GONZALEZ MANUEL
PINTOS TRINDADE JOSE
PIÑEIRO ALONSO ENCARNACION
PIÑEIRO ARCA PEDRO
PIÑEIRO BERMUDEZ RAFAEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35551028C
35189109Y
36083064C
36089847H
35782761M
35459180B
35464938L
35503838A
34885182R
10548090Z
35525679V
35525679V
36058142F
34594981Z
35543222B
36125798C
35279831Q
35274282X
35275588M
35760344J
35762004V
35524946C
34913191L
1136819K
36022423F
35563083T
35570286G
36154638H
35306202Y
35306202Y
36124977G
36124475P
35975468H
35975468H
35975468H
44079079Q
35334355F
35315807C
35553018D
29418095Z
35553260K
35790882F
35304575N
35547454B
76982375H
78732618F
B 36577377
35240977D
35424396A
53167466E
53167466E
35388693L
35388693L
34878082P
B 36964583
B 36964583
B 36964583
53177803D
35967994L
35563574P
76999304L
35183287A
10864359X
Y 1006447G
X 0356032S
34874676Y
35502720N
X 0795945F
X 0795945F
44470212B
17825014Z
35922088K
35263021L
35448155A
X 0726628N
35349380J
35331373S
35438808V
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP08R004344
20123936042TP08R000430
20123936054TP02R004386
20123936042TP08R001316
20123936042TP10R005418
20123936003TP01R000914
20123936003TP01R009136
20123936003TP01R008896
20123936039TP08R006205
20123936008BM03R008156
20123936054TP02R002169
20123936054TP02R003348
20123936061TP04R003281
20123936008BM03R000441
20123936005TP03R001208
20123936005TP04R001219
20123936008BM03R008856
20123936008BM03R004112
20123936003TP01R002627
20123936061TP04R004691
20123936004BM03R002382
20123936029BM03R006492
20123936029BM03R001471
20123936061TP04R001652
20123936055AP05R008080
20123936005TP03R000608
20123936008IU08L000007
20123936001TP16R001649
20123936001TP12R001482
20123936001TP16R001638
20123936001TP12R001480
20123936039TP08R007480
20123936055AP05R002378
20123936055AP05R002831
20123936061TP04R004693
20123936061TP04R004695
20123936061TP04R003345
20123936061TP04R000458
20123936029BM03R000279
20123936046TP03R001051
20123936042TP10R005466
20123936042TP10R002976
20123936008VT03L000496
20123936008VT03L000169
20123936061TP04R000040
20123936056TP02L001709
20123936049AP07R001240
20123936049AP06R001246
20123936008ML12L000038
20123936008BM03R003606
20123936024TP06R005961
20123936048AP04R000896
20123936003TP01R005576
20123936003TP01R004705
20123936008BM03R006908
20123936042TP08R003242
20123936042TP08R002374
20123936013TP02R001369
20123936042TP08R001371
20123936054TP02R005907
20123936015TP03R001140
20123936047TP03R000726
20123936024TP06R008736
20123936049TP01L000010
20123936041IU01R003199
20123936008BM03R002601
20133936901IM01R000412
20123936042TP10R006220
20123936054TP02R006071
20123936039ML13L000249
20123936061TP04R003901
20123936042TP08R004252
20123936013TP02R001382
20123936013AP02R000229
20123936042TP08R003986
20123936042TP08R000553
20123936042TP10R004182
20123936042TP08R002217
PINO ALMOFREY MANUEL
PINO DOMINGUEZ MARIA
PINO FERNANDEZ Mª CELANDIA
PINO GONZALEZ JOSE
PINO RIAL MARIA ISABEL
PINTO RIBEIRO CRUZ CARLOS A
PINTOS FERNANDEZ MANUEL
PINTOS FERNANDEZ MANUEL
PINTOS PEREIRO JOSE
PINTOS SOLIÑO ANA
PIÑEIRO FERRADANES BENITO
PIÑEIRO FERRADANES BENITO
PIÑEIRO GARCIA CARMEN
PIÑEIRO GARCIA MARIA TERESA
PIÑEIRO GARRIDO AGAPITO
PIÑEIRO GARRIDO AGAPITO
PIÑEIRO MARTINEZ PAULINA PLACIDA
PIÑEIRO MEIRA CARMEN
PIÑEIRO MINIÑO ISABEL
PIÑEIRO NOGUEIRA ELENA
PIÑEIRO OTERO MARCELINO
PIÑEIRO ROSALES JOSE
PIÑEIRO VIEITEZ M DEL CARMEN
PIÑEIRO VILLANUEVA MANUEL
PIRIZ MARTINEZ MARIA JOSE
PITA AMEIJENDA KARINA
PIZALTA SL
PLASTICOS RIVADIL SL
PLASTICOS RIVADIL SL
PLASTICOS RIVADIL SL
PLASTICOS RIVADIL SL
PLAZA SANZ JUAN JOSE
POCAS ALMEIDA JOAQUIN MANUEL
POLICLINICO DENTAL MAQUIEIRA
POMARES MARTINEZ JOSEFA
POMARES MARTINEZ JOSEFA
POMARES MARTINEZ JOSEFA
POMARES MARTINEZ JOSEFA
POMBAL RODAS ANA BELEN
POMBO NOYA JOSE ANTONIO
PONTEAREAS MONECOS
PORRITT LUEIRO M TERESA
PORTABALES CENDON MANUEL
PORTABALES CENDON MANUEL
PORTAS ACHA JUAN ANTONIO
PORTAS SENIN RAMONA
PORTAS VALEA RAQUEL
PORTAS VALEA RAQUEL
PORTELA CALVAR GENMA
PORTELA CARBALLO MANUEL
PORTELA FERREIROA SARA
PORTELA GONZALEZ BENEDICTA
PORTELA MINIÑO SL
PORTELA NUÑEZ ESTRELLA
PORTELA RODRIGUEZ MARCOS
PORTO CARRACEDO SATURNINO
PORTO CEBREIRO JOAQUIN JULIO JESUS
PORTO EVA DE JESUS
PORTO GROBA CONSTANTE
PORTO RODRIGUEZ JOSE
PORTO TOUCEDA RAMONA
PORTO VAZQUEZ MANUEL
POSTALIU ION
POUSA ROMERO SILVIA
POUSADA PEREZ MANUEL
POUSADA Y GUTIERREZ SL
POZA OTERO MARIA BEGOÑA
PRADA AGREGAN CESAR
PRADO FERNANDEZ JOSE CARLOS
PRADO IGLESIAS SOCORRO
PRADO REY FRANCISCO
PREFGRANITOS SA
PREGAL VILAS ELVIRA
PREGAL VILAS ELVIRA
PREGO LAGO DANIEL
PRESA CASTRO CONSUELO
PRESA COVELO CRISTINA
PRESA FERNANDEZ FRANCISCO
www.bop.depo.es
76890557Q
35502438Y
76885992M
35815564X
35558738W
X 2688867Y
35922088K
35922088K
35495237G
78738550M
52490110Q
52490110Q
76845874E
35276202K
35445826C
35445826C
76833309S
* 6764978
76987714K
35415371V
35263158H
35265709Q
76812231M
35450076S
76904752C
35488363F
B 32371916
B 36820595
B 36820595
B 36820595
B 36820595
9337925V
X 4230974D
35573978Q
35334499J
35334499J
35334499J
35334499J
78736332H
35422951F
77008625W
36054161M
34908847E
34908847E
35439026M
35421118Z
34878516M
34878516M
78737480Q
35275058G
35317737H
35802475P
B 36860161
35866321Y
36098424Q
35503376R
53177205D
31284G
35505464L
35521020G
76850708A
35160608W
X 3886875J
35576380A
* 6725755
B 36571958
35479512B
34460843N
35907460K
36005230H
35403079F
A 36058691
76898547W
76898547W
36033382H
32526803L
76895264P
35508807G
u
Páx. 50
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936029BM03R002012
20123936003TP01R002244
20123936061TP04R003278
20123936055TP02R000177
20123936061TP04R001349
20123936042TP08R000674
20123936044TP01R000576
20123936008BM03R000538
20123936008BM03R001340
20133936053ML01L000007
20123936061TP04R004692
20123936004BM03R002644
20123936056TP06R002170
20123936056TP07R002230
20123936055AP05R004203
20123936005TP04R000619
20123936008BM03R007053
20123936042TP08R001121
20123936001TP12R001481
20123936001TP12R001514
20123936001TP12R001528
20123936042TP08R003839
20123936061TP04R003344
20123936061TP04R000459
20123936061TP04R004694
20123936029BM03R004668
20123936015AP06R000837
20123936015AP05R000841
20123936024TP06R002321
20123936024TP06R008802
20123936008BM03R000019
20123936056TP02L000728
20123936039TP08R008017
20123936008BM03R008526
20123936004BM03R001047
20123936003TP01R007781
20123936042TP10R004474
20123936029BM03R001543
20123936008BM03R008410
20123936054TP02R003128
20123936054TP02R002289
20123936042TP08R003166
20123936013AP02R000486
20123936042TP08R000555
20123936042TP08R003346
20123936061TP04R003470
20123936042TP08R004230
20123936042IU03L000217
20123936054TP02R001619
20123936016TP04R000292
20123936008BM03R000828
20133936901ML01L000018
20123936008BM03R008464
20123936008BM03R003520
20123936003ML12L000061
20123936008BM03R007627
20123936029BM03R003994
20123936039TP08R007723
20123936039AP07R003299
20123936013TP02R001378
20123936027TP02R000911
20123936061TP04R003588
20123936002TP02R001205
20123936042TP08R001543
20123936042TP10R000068
20123936042TP08R002312
20123936042TP10R003843
20123936046TP03R002022
20123936024TP06R005644
20123936055AP05R007298
20123936008BM03R010964
20123936061TP04R003904
20123936008BM03R008687
20123936054TP02R004141
20123936013TP02R001388
20123936003TP01R000283
20123936054TP02R002654
20123936008BM03R002442
PIÑEIRO CAMPOS MARCIALA
PIÑEIRO CORRALES M GUADALUPE
PIÑEIRO COSTA ANGEL MANUEL
PIÑEIRO DIEZ FRANCISCO JAVIER
PIÑEIRO FERNANDEZ MARISOL
PIÑEIRO GROBA JULIO
PIÑEIRO LIMERES TERESA
PIÑEIRO MARTINEZ ROSA MARIA
PIÑEIRO MIRANDA LUIS
PIÑEIRO MUÑIZ FRANCISCO
PIÑEIRO PAZ BENITO
PIÑEIRO RODRIGUEZ RAUL
PIÑEIRO VALERO MILAGROS
PIÑEIRO VALERO MILAGROS
PIRES DE OLIVEIRA FERREIRA ROSE MARY
PITA AMEIJENDA KARINA
PITEIRA ALVAREZ JOSE FELISINDO
PIZZICATA SL
PLASTICOS RIVADIL SL
PLASTICOS RIVADIL SL
PLASTICOS RIVADIL SL
POLANCO MEJORADA ERNESTO
POMARES GRANDE BENITO
POMARES MARTINEZ JOSEFA
POMARES MARTINEZ JOSEFA
POMBAL RODAS ANA BELEN
POMBO MENDEZ MANUEL J
POMBO MENDEZ MANUEL J
PORRAL CALVIÑO FRANCISCO
PORTAS OTERO GUILLERMO
PORTAS PARDAVILA MARIA DEL CARMEN
PORTAS SENIN RAMONA
PORTELA ALONSO JUANA
PORTELA CHAPELA JOSE
PORTELA CRUZ ISABEL
PORTELA MINIÑO SL
PORTELA OYA SANDRA MARIA
PORTELA PENA CARLOS
PORTELA RODRIGUEZ JOSE
PORTELA SAVARIZ GUIOMAR
PORTELA SUAREZ MARIA DE LA PAZ
PORTO CARRACEDO SATURNINO
PORTO EVA DE JESUS
PORTO GONZALEZ ALBINO
PORTO GROBA ALFONSO
PORTO OUBIÑA CARMEN
PORTO PREGO MANUEL
POSADA CASTRO JUAN MANUEL
POUSA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
POUSA RODRIGUEZ RAMON
POUSADA CARBALLO RAMIRO
POUSADA ESTEVEZ DIANA
POUSADA MARTINEZ ANGEL
POUSADA RODAL MARIA
PRADA ALVAREZ CRISTINA
PRADA GARCIA MANUEL
PRADA PUENTES DAVID
PRADO ACOSTA CARLOS MANUEL
PRADO ACOSTA CARLOS MANUEL
PRADO BARCIA VICENTE
PRADO PEÑA ANDRES
PRADO REIRIZ CARMEN
PRADO VILLAVERDE M PILAR
PRALOQUIN SL UNIPERSONAL
PREALUMA SL
PREGO AMADORA
PREGO PREGO MARCELINO
PRESA AÑON RUTH
PRESEDO GOMEZ JOSE RAMON
PREXAPELL SL
PRIEGO CARBALLO MARIA MILAGROS
PRIETO COUTO DOLORES
PRIETO FERNANDEZ MARCOS
PRIETO GARCIA MERCEDES
PRIETO GONZALEZ EMERENCIANA
PRIETO TELLADO CARLOS
PRIMO CARNERO ROSA
PROALDAR-CANGAS SL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35188933Z
36015138J
35403883Y
36154805R
35486328L
35504057S
33206129V
76811806V
36159430A
77401127D
35332588B
35279508S
76861144C
76861144C
X 6179615K
35488363F
76711510R
B 36152346
B 36820595
B 36820595
B 36820595
1522947W
35378193F
35334499J
35334499J
78736332H
35362032S
35362032S
33739472J
35152234T
35278775H
35421118Z
76886343B
35890401M
52496057Y
B 36860161
76901471M
31080949Z
D 10112886
35527747S
35564195P
35503376R
31284G
35504026F
35545632Y
76845972M
35834130S
36138423H
35556589S
35186595E
32590096Q
52499583J
35166602Q
76830464E
33276284E
10036387S
34996701Q
47387402L
47387402L
35906241K
35369431P
35390243M
77407017B
B 36986875
B 36519114
35502625D
76891060J
36105718L
76820599R
B 94022639
35301848E
35258096Q
35314211B
9323429B
87725A
34878517Y
34260964A
B 36194082
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP08R002043
20123936039TP08R007592
20123936016TP04R000222
20123936042VT12L000025
20123936008BM03R009822
20123936055AP05R005612
20123936024TP06R000193
20123936046TP03R001316
20123936046TP03R001600
20113936035IU01R008908
20113936035IU01R003193
20113936035IU01R011858
20113936035IU01R005733
20113936035IU01R004505
20123936048AP04R002265
20123936051IU06L000030
20123936010IU03L000113
20123936010IU03L000062
20123936010AP08R000799
20123936010IU03L000064
20123936008BM03R005267
20123936041IU10L000120
20123936041IU10L000122
20123936041IU06L000010
20123936042VT09L000077
20123936042IU05L000015
20123936029BM02L000238
20123936029BM02L000247
20123936029BM03R005087
20123936029BM02L000236
20123936029BM02L000272
20123936029BM02L000270
20123936029BM02L000274
20123936029BM03R005089
20123936029BM02L000276
20123936029BM02L000245
20123936029BM02L000221
20123936029BM02L000266
20123936029BM02L000260
20123936029BM02L000258
20123936029BM02L000256
20123936029BM02L000268
20123936029BM02L000219
20123936029BM02L000230
20123936029BM03R005079
20123936029BM02L000223
20123936029BM02L000254
20123936029BM02L000252
20123936029BM02L000232
20123936029BM03R005084
20123936029BM02L000264
20123936029BM02L000234
20123936029BM02L000262
20123936009IU07L000006
20123936029VT05L000063
20123936029VT05L000067
20123936029VT05L000065
20123936029BM03R002678
20123936046TP01L000229
20123936048AP04R002402
20123936008VT11L000068
20123936008BM03R002465
20123936008BM03R000870
20123936008BM03R002480
20123936008BM03R002478
20123936008BM03R004181
20123936008BM03R002463
20123936003TP01R000904
20123936039AP07R000360
20123936048AP04R002575
20123936008BM03R010154
20123936008BM03R010152
20123936008BM03R011107
20123936008BM03R011112
20123936008BM03R011117
20123936008BM03R009589
20123936008VT09L000195
20123936008VT09L000166
PRESA FERNANDEZ FRANCISCO
PRESA MUIÑOS DAVID
PRESAS RODRIGUEZ JESUS
PRIETO LUCIO ESTEFANIA
PROALDAR-CANGAS SL
PRODESGA SL
PRODUCTOS DE ENERGIAS NATURALES
PROINGALSA DOS SL
PROINGALSA DOS SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMOBEADE SL
PROMOCIONES ALTO FABAL SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CHAMADOIRA SL
PROMOCIONES COMBARRO 2001 SL
PROMOCIONES COMBARRO 2001 SL
PROMOCIONES COMBARRO 2001 SL
PROMOCIONES COSTEIRO SL
PROMOCIONES COSTEIRO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES E INMOBILIARIAS TABOAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ERLANA SL
PROMOCIONES FALPERRA SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES GALAICO SEGOVIANA SL
PROMOCIONES GALPOR SL
PROMOCIONES GUARDESAS SL
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
www.bop.depo.es
35508807G
77008637Z
67830640Y
78515156X
B 36194082
B 36278539
B 36508760
B 36317386
B 36317386
B 36888642
B 36888642
B 36888642
B 36888642
B 36888642
B 36943546
B 36536878
B 36501039
B 36501039
B 36501039
B 36501039
B 36812873
B 36385292
B 36385292
B 36385292
B 36526705
B 36526705
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 36303709
B 36859155
B 36859155
B 36859155
B 36859155
B 36393296
B 36563914
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 82171026
B 36291748
B 36551836
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
u
Páx. 51
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936024IU11L000012
20123936046IU06L000001
20123936046TP03R001599
20123936046TP03R001317
20123936049AP07R001534
20123936049AP06R001540
20113936035IU01R005525
20113936035IU01R006751
20113936035IU01R009853
20113936035IU01R004504
20113936035IU01R000710
20123936010IU03L000065
20123936010IU03L000114
20123936010IU03L000063
20123936010IU03L000059
20123936010IU03L000051
20123936008VT09L000140
20123936041IU10L000123
20123936041IU10L000121
20123936041VT09L000047
20123936042IU05L000077
20123936029BM02L000233
20123936029BM02L000263
20123936029BM02L000231
20123936029BM02L000253
20123936029BM02L000275
20123936029BM02L000220
20123936029BM03R005090
20123936029BM03R005086
20123936029BM03R005088
20123936029BM02L000259
20123936029BM03R005082
20123936029BM02L000257
20123936029BM02L000222
20123936029BM02L000244
20123936029BM02L000265
20123936029BM02L000255
20123936029BM02L000273
20123936029BM02L000271
20123936029BM02L000269
20123936029BM02L000267
20123936029BM02L000261
20123936029BM02L000246
20123936029BM02L000235
20123936029BM02L000237
20123936029BM02L000229
20123936029BM02L000248
20123936055VT10L000013
20123936029BM03R002749
20123936029BM03R002679
20123936029VT05L000068
20123936029VT05L000062
20123936029VT05L000064
20123936029VT05L000066
20123936046TP02L000011
20123936046TP01L000228
20123936046TP03R002111
20123936008BM03R004180
20123936008BM03R002467
20123936008BM03R000867
20123936008BM03R002481
20123936008BM03R002464
20123936008BM03R002479
20123936004BM03R003079
20123936039TP08R002479
20123936008BM03R011110
20123936008BM03R010153
20123936008BM03R009588
20123936008VT09L000134
20123936008BM03R011115
20123936008BM03R008171
20123936053TP02L000009
20123936049AP07R001404
20123936049AP07R001242
20123936049AP06R001250
20123936049AP06R001248
20123936049AP06R001410
20123936049AP07R001244
PRODECA 10 SL
PROINGALSA DOS SL
PROINGALSA DOS SL
PROINGALSA DOS SL
PROM INMOBILIARIAS TABOAR SL
PROM INMOBILIARIAS TABOAR SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMO ATLANTICO NORTE SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CARLOS QUINTELA SL
PROMOCIONES CHAMADOIRA SL
PROMOCIONES COMBARRO 2001 SL
PROMOCIONES COMBARRO 2001 SL
PROMOCIONES COMBARRO 2001 SL
PROMOCIONES COSTEIRO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES DOMINGO ARAUJO SL
PROMOCIONES E INMOBILIARIAS TABOAR SL
PROMOCIONES E INVERSIONES ALGALIA SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ENVIMAR SL
PROMOCIONES ERLANA SL
PROMOCIONES ERLANA SL
PROMOCIONES ERLANA SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FIDACO SL
PROMOCIONES FREIMA SL
PROMOCIONES GALPOR SL
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS LONGAN SL
PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOS ROSALES
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 36413482
B 36317386
B 36317386
B 36317386
B 36303709
B 36303709
B 36888642
B 36888642
B 36888642
B 36888642
B 36888642
B 36501039
B 36501039
B 36501039
B 36501039
B 36501039
B 36812873
B 36385292
B 36385292
B 36385292
B 36526705
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 32305187
B 36303709
B 32317661
B 36859155
B 36859155
B 36859155
B 36859155
B 36859155
B 36393296
B 36393296
B 36393296
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36959997
B 36040491
B 36291748
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36060085
A 36051035
B 36332799
B 36332799
B 36332799
B 36332799
B 36332799
B 36332799
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936008BM03R008174
20123936053TP02L000010
20123936053TP02L000001
20123936042TP08R001083
20123936049AP06R001249
20123936049AP07R001243
20123936004BM03R003785
20123936049AP07R000864
20123936054TP02R001142
20123936054TP02R000242
20123936054TP02R000244
20123936054TP02R003632
20123936054TP02R003629
20123936056TP02L001724
20123936056TP02L000742
20123936010IU02L000045
20123936010IU02L000063
20123936056TP02L002756
20123936010IU02L000086
20123936010IU02L000094
20123936010IU02L000022
20123936056TP02L002281
20123936056TP07R000059
20123936056TP06R000834
20123936056TP06R000060
20123936056TP07R000832
20123936042TP08R003900
20123936041VT09L000003
20123936008BM03R004823
20123936008BM03R003069
20123936008BM03R003066
20123936061TP04R003905
20123936050IU07L000016
20123936008VT09L000199
20123936008VT09L000197
20123936008VT09L000192
20123936008VT09L000067
20123936008VT09L000179
20123936008VT09L000079
20123936008BM03R004843
20123936008VT09L000139
20123936050TP03L000011
20123936050TP02L000011
20123936050TP02L000017
20123936003TP01R001711
20123936008BM03R003893
20123936061TP02L000025
20123936061TP02L000027
20123936061TP02L000029
20123936008BM03R007228
20123936029BM03R003007
20123936029BM03R000204
20123936029BM03R004779
20123936024VT06L000029
20123936024VT06L000006
20123936031TP03R000524
20123936039TP08R001992
20123936042TP08R000293
20123936039AP06R000005
20123936042IU05L000035
20123936042VT09L000075
20123936042TP08R001171
20123936042TP10R000289
20123936042TP08R000858
20123936042TP10R004901
20123936055VT05L000022
20123936034TP04R002187
20123936015AP06R000776
20123936015AP05R000780
20123936015TP03R002211
20123936054TP02R002566
20123936002TP02R000450
20123936008BM03R006106
20123936005TP03R003913
20123936061TP04R001827
20123936042TP10R000937
20123936056TP02L002758
20123936056TP02L002283
PROMOCIONES INMOBILIARIAS LONGAN SL
PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOS ROSALES
PROMOCIONES INMOBILIARIAS LOS ROSALES
PROMOCIONES JUDAQUI SL
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
PROMOCIONES JULIO SESTELO BURGO SL
PROMOCIONES LAS BURGAS SL
PROMOCIONES LUIS PEREZ LEMOS
PROMOCIONES MARVIL
PROMOCIONES MARVIL 91 SL
PROMOCIONES MARVIL 91 SL
PROMOCIONES ROYCASA 2002 SL
PROMOCIONES ROYCASA 2002 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SANMARTIN Y SAEZ SL
PROMOCIONES TOULUM SL
PROMOCIONES Y CONTRATAS RIA DE VIGO
PROMOCIONES Y CONTRATAS RIA DE VIGO
PROMOCIONES Y CONTRATAS RIA DE VIGO
PROMOCIONES Y SERVICIOS SAN MARCOS
PROMOCIONS I OBRES CARLAS ALVES SL
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS SEÑAL DO PERAL SL
PROMOCIONS SEÑAL DO PERAL SL
PROMOCONS VISALMI SL
PROMOCONS VISALMI SL
PROMOCONS VISALMI SL
PROMOTORA JUNCALILLO SL
PROMOTORA NOGUEIRAMAR SL
PROMOTORA PLAYAVILLA SL
PROMOTORA PLAYAVILLA SL
PROMOTORA PLAYAVILLA SL
PROMOTORA POUBA SL
PROMOTORA PRADO-RIVERA SL
PROMOTORA PRADO-RIVERA SL
PROMOTORA PRADO-RIVERA SL
PROMUR NOROESTE SL
PROMUR NOROESTE SL
PROQUIORA SL
PUENTE AJA MIGUEL ANGEL
PUENTES PUENTES MANUEL
PUERTAS GEMAVI SL
PUGA AMOEDO CESAREA ASUNCION
PUGA DASILVA LUIS ENRIQUE
PUGA GANDARA ESPERANZA
PUGA LAGO DAVID
PUGA PUMARES MARIA
PUGA VILLANUEVA ANGEL
PUIME GONZALEZ MARCO ANTONIO
QUEIJO GARCIA MANUELA
QUEIRUGA TATO MIGUEL ANGEL
QUEIRUGA TATO MIGUEL ANGEL
QUEIRUGA TATO MIGUEL ANGEL
QUINTAS FERNANDEZ ALBERTO
QUINTELA IGLESIAS JESUS
QUIROGA LORENZO JESUS DEL PUERTO
RAJOY LENS ELVIRA
RAMIL SONEIRA MIGUEL
RAMILO GONZALEZ RAQUEL
RAÑO PLADANO JOSE
RAÑO PLADANO JOSE
www.bop.depo.es
B 36060085
A 36051035
A 36051035
B 36786374
B 36332799
B 36332799
B 32100299
B 36293074
A 36349090
B 36146769
B 36146769
B 36899409
B 36899409
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36446268
B 54377882
B 3646358F
B 3646358F
B 3646358F
B 36043198
B 60399789
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36390763
B 36390763
B 36940286
B 36940286
B 36940286
B 35543420
B 36322006
B 36177996
B 36177996
B 36177996
B 36027134
B 36062453
B 36062453
B 36062453
B 36385904
B 36385904
B 36891059
13682645Z
35629863B
B 36852374
35507759Z
34876680D
35505231Q
36140276P
35505321Z
34876025K
35565869A
32293359W
76827008Q
76827008Q
76827008Q
36072202Z
35256220A
34994457A
76842975K
33019610M
36141987V
76515204T
76515204T
u
Páx. 52
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936004BM03R000713
20123936004BM03R001675
20123936004BM03R000201
20123936049AP06R000868
20123936054TP02R000266
20123936054TP02R000243
20123936039TP08R002674
20123936039AP07R003992
20123936048AP04R002259
20123936054TP02R003631
20123936054TP02R003633
20123936054TP02R003400
20123936044TP01R001660
20123936056TP02L000743
20123936010AP08R000834
20123936056TP02L001723
20123936010IU02L000064
20123936010IU02L000012
20123936010IU02L000056
20123936010IU02L000047
20123936056TP02L002757
20123936056TP02L002282
20123936056TP06R000835
20123936056TP06R000061
20123936056TP07R000833
20123936056TP07R000060
20123936008BM03R003067
20123936008BM03R004826
20123936008VT09L000066
20123936008VT09L000193
20123936008VT09L000198
20123936008VT09L000097
20123936008VT09L000196
20123936008VT09L000093
20123936008VT09L000068
20123936008VT09L000185
20123936042TP08R002455
20123936008BM03R002212
20123936008BM03R003851
20123936050TP02L000010
20123936050TP03L000010
20123936050TP02L000016
20123936050VT08L000026
20123936008VT03L000549
20123936061TP02L000028
20123936061TP02L000026
20123936029BM03R000205
20123936024TP06R002358
20123936024TP06R002278
20123936024TP06R001774
20123936031TP03R000291
20123936031TP03R000525
20123936041IU10L000021
20123936042TP08R001081
20123936042TP10R001427
20123936044TP01R001311
20123936039TP08R000336
20123936039TP08R006827
20123936039AP07R005761
20123936039AP07R005433
20123936054TP02R004726
20123936039AP07R001839
20123936003TP01R008471
20123936042TP08R000285
20123936003TP01R001450
20123936046TP03R001069
20123936042TP08R000866
20123936042TP08R003692
20123936055AP05R004112
20123936042TP08R003677
20123936024TP06R007958
20123936054TP02R001147
20123936042TP10R003785
20123936042TP10R005181
20123936024TP06R003656
20123936013TP02R001809
20123936054TP02R004394
20123936009AP04R000606
PROMOCIONES LAS BURGAS SL
PROMOCIONES LAS BURGAS SL
PROMOCIONES LAS BURGAS SL
PROMOCIONES LUIS PEREZ LEMOS
PROMOCIONES MARVIL 91 SL
PROMOCIONES MARVIL 91 SL
PROMOCIONES MOREGAL SL
PROMOCIONES MOREGAL SL
PROMOCIONES ROMA CB
PROMOCIONES ROYCASA 2002 SL
PROMOCIONES ROYCASA 2002 SL
PROMOCIONES ROYCASA 2002 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO (RAMON TAIBO)
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES SAN LAZARO 2005 SL
PROMOCIONES Y CONTRATAS RIA DE VIGO SL
PROMOCIONES Y CONTRATAS RIA DE VIGO SL
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS INMOBILIARIAS CATRO MARES
PROMOCIONS SEÑAL DO PERAL SL
PROMOCIONS SEÑAL DO PERAL SL
PROMOCONS VISALMI SL
PROMOCONS VISALMI SL
PROMOCONS VISALMI SL
PROMOCONS VISALMI SL
PROMOTORA HERMANOS VILLAR SL
PROMOTORA PLAYAVILLA SL
PROMOTORA PLAYAVILLA SL
PROMOTORA PRADO-RIVERA SL
PROMOTORA SILVA Y OTERO SL
PROMUR NOROESTE SL
PROMUR NOROESTE SL
PROQUIORA SL
PROQUIORA SL
PROVISERPE SL
PROYECT 3001 SL
PUB GLOBOS SL DISCO
PUB O PANTALAN SC
PUENTE AJA MIGUEL ANGEL
PUENTE AJA MIGUEL ANGEL
PUENTE AJA MIGUEL ANGEL
PUENTE AJA MIGUEL ANGEL
PUENTE AJA MIGUEL ANGEL
PUENTE AJA MIGUEL ANGEL
PUENTES BUJADOS MARIA LUISA
PUENTES PUENTES MANUEL
PUERTA ROMALDE JOSE
PUERTAS JUNCAL SL
PUGA AMOEDO CESAREA ASUNCION
PUGA GANDARA FRANCISCO
PUMAR RODRIGUEZ ROSA MARIA
PUMARES ABAL DAVID
PUNTO DEZA SA
PURAS SAN JOSE MARIANO
PUZAS LOPEZ PURA
QUESADA ABEIJON JUAN MANUEL
QUINTANA IGLESIAS FELIX
QUINTAS ALONSO PLACIDO
QUINTEIRO ALVAREZ MARIA
QUINTEIRO GESTION Y DESARROLLO INMOB SL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 32100299
B 32100299
B 32100299
B 36293074
B 36146769
B 36146769
B 36865608
B 36865608
E 36507408
B 36899409
B 36899409
B 36899409
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 36491330
B 3646358F
B 3646358F
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36478808
B 36390763
B 36390763
B 36940286
B 36940286
B 36940286
B 36940286
B 36040566
B 36177996
B 36177996
B 36062453
B 36429884
B 36385904
B 36385904
B 36891059
B 36891059
B 36874816
B 36372613
B 36102192
J 15902513
13682645Z
13682645Z
13682645Z
13682645Z
13682645Z
13682645Z
35866530P
35526893N
36022440R
B 36059913
35507759Z
35287905V
35567612K
76907353E
A 36120863
12207900Y
35790258G
36096981E
35253102J
35998469L
35535925M
B 36347508
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936056TP07R000061
20123936056TP06R000062
20123936024TP06R000345
20123936002TP02R001219
20123936034TP04R002118
20123936004BM03R000111
20123936039AP07R002430
20123936039TP08R007710
20123936040AP03R000744
20123936029TP02R000104
20123936005TP04R000527
20123936003TP01R006801
20123936055TP02R000053
20123936003TP01R007610
20123936055AP05R008052
20123936029BM03R001126
20123936042TP08R004013
20123936061TP04R003922
20123936005TP03R000502
20123936013TP02R001401
20123936013AP02R001055
20123936054TP02R002331
20123936024ML12L000149
20133936035IM01R001311
20123936003TP01R000012
20123936040TP02R001227
20123936005TP03R000688
20123936029BM02L000171
20123936029BM02L000169
20123936042TP08R004417
20123936042TP08R004394
20123936042TP08R004427
20123936039TP08R004915
20123936039AP07R004785
20123936003TP01R009268
20123936056TP07R000840
20123936056TP06R000842
20123936013TP02R001967
20123936004BM03R001701
20123936003TP01R005623
20123936052VT12L000009
20123936061TP04R003933
20123936027TP02R000943
20123936056TP02L000754
20123936003TP01R003376
20123936049AP06R000966
20123936004BM03R001183
20123936004BM03R000763
20123936061TP04R003946
20123936005TP03R003457
20123936005TP04R003457
20123936005TP04R002896
20123936004BM03R002171
20123936010AP08R000205
20123936005IU05L000059
20123936056TP06R000851
20123936056TP07R000849
20123936054TP02R001419
20123936005TP03R001830
20123936005TP04R001824
20123936013TP02R001413
20123936013AP02R000762
20123936008VT09L000094
20133936035IM01R000637
20133936035MT01L000049
20123936024TP06R001743
20123936042TP08R003608
20123936008BM03R007727
20133936901IM01R000021
20123936004BM03R004716
20123936008BM03R008511
20123936004BM03R001325
20123936013AP02R000635
20123936039AP07R002881
20123936039TP08R007940
20133936901ML01L000034
20123936039TP08R006593
20123936054TP02R001158
RAÑO PLADANO JOSE
RAÑO PLADANO JOSE
RAYMI SL
REA OTERO FELIPE
REAL CARDOSO ANTONIO CANDIDO
REBOEIRAS MENDEZ MANUEL
REBOIRAS MARIÑO MARIA DEL PILAR
REBOIRAS MARIÑO MARIA DEL PILAR
REBOREDO PEREZ JORGE
RECAMBIOS RAMALLOSA
RECANTO VERDE SL
RECREATIVOS GOMERCY SL
REFOJO JUNCAL MANUEL
REFOJOS BARBOSA JOSEFA
REFOJOS JUNCAL MANUEL
REFOJOS RODRIGUEZ ALEJANDRO
REGO MERA ROSA
REGO NOGUEIRA DOLORES
REGO VARELA JOSE RAMON
REGUEIRO FERNANDEZ AMADEO
REGUEIRO FERNANDEZ AMADEO
REINALDO ALVAREZ RODRIGO
REIRIZ PAZOS JUAN JOSE
REIS PEREIRA BLANCO THATIANNA
REJO GUEDE EMILIA
REKOTONER SC
RENDAL BARROS MARIA
RENOVADOS DE LAS CINCO JOTAS DE GALICIA
RENOVADOS DE LAS CINCO JOTAS DE GALICIA
REPRESAS CARRERA MERCEDES
REPRESAS DIAZ ANTONIO
REPRESAS REPRESAS M ESTRELLA
REQUEJO ALVAREZ GUILLERMO JOSE
REQUEJO ALVAREZ GUILLERMO JOSE
RESIDENCIALES BEIRAMAR SL
RESTAURANTE A CACHADIÑA
RESTAURANTE A CACHADIÑA
RESTAURANTE LA PRADERA
REVESTIMIENTOS PROYECTADOS VILLA DE
REY ALAR AURELIO
REY BARCALA JUAN
REY CAMBA GUILLERMO
REY CANOSA DANIEL
REY CASTROMAN RAMONA
REY FERREIRA MARIA LUISA
REY FREIRE FABIAN D
REY FREIRE JOSE
REY MARTINEZ JOSE
REY MENDEZ LUCIA
REY MOSQUERA ELADIA
REY MOSQUERA ELADIA
REY PAZ ANTONIO
REY PEREIRA LAURA
REY RODRIGUEZ MANUEL
REY SENRA LUZ DIVINA
REY TREVIÑO MARCELINA
REY TREVIÑO MARCELINA
REYES CRESPO HORACIO
REYMACAR SL
REYMACAR SL
REYS MARTINEZ VICTORIA
REYS MARTINEZ VICTORIA
REZA VILLANUEVA MANUEL
RHONA JANE CAMERON
RHONA JANE CAMERON
RIADIGOS GARCIA RAMON
RIAL AMOEDO ESPERANZA
RIAL BENEDICTA
RIAL CASAIS MIGUEL ANGEL
RIAL GIL JOSEFA
RIAL GIRALDEZ RAMON
RIAL HERMELO JOSE
RIBEIRO LOSADA IDALINA Y HNOS
RIBEIRO MIGUEZ DIEGO
RIBEIRO MIGUEZ DIEGO
RICOY ALVAREZ MARIA CRISTINA
RIEGOCOM SL
RIERA BESADA JERONIMO
www.bop.depo.es
76515204T
76515204T
B 36492601
44076638J
Y 2494890W
35262933T
33266217Y
33266217Y
35441466F
A 36635530
B 15898794
B 36636017
34120080V
76975933Q
34120080V
35314283Z
35856205X
35411807H
76925821K
76887703Z
76887703Z
36075945P
52938936C
X 8462076P
34526660A
J 94024908
76818480K
B 36978716
B 36978716
35503013Y
35915844X
35503860W
35573940R
35573940R
B 36923290
B 36582146
B 36582146
B 36242675
B 36430890
35861612N
52472562V
35389091A
35384461L
33033224A
36025888E
53192582E
35152106X
35264520T
35436582E
35378584F
35378584F
35410089W
52496954Y
33140437J
35373754F
35339059L
35339059L
42003739N
B 36189447
B 36189447
1300084D
1300084D
34997364N
X 2031563L
X 2031563L
52482357Z
35507197G
D 10113272
35448547G
76831844E
35268465N
35264654L
4796157J
76996718D
76996718D
36042620X
B 36353035
35888765W
u
Páx. 53
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936017IU05L000064
20123936017IU05L000142
20123936029BM03R005021
20133936035IM01R000761
20123936008BM03R006105
20123936055AP05R006217
20123936013TP02R002229
20133936035IM01R001093
20133936005ML01L000031
20123936024TP05R000582
20123936024TP06R008840
20123936015TP03R000804
20123936005TP04R003914
20123936042TP08R003880
20123936055AP05R007185
20123936042TP10R005888
20123936003TP01R004874
20133936901IM01R000417
20133936901IM01R000010
20123936039ML13L000148
20123936040AP03R000612
20123936042TP10R004313
20123936044TP01R000681
20123936055ML12L000005
20123936054TP02R004351
20123936015TP03R001162
20123936034IU04L000001
20123936004BM03R002069
20133936039ML01L000077
20123936024TP06R005579
20123936024TP06R009684
20123936015TP03R001388
20123936005TP03R000516
20123936061TP04R003919
20123936005TP03R000863
20123936005TP04R000874
20123936061TP04R001832
20123936044TP01R001574
20123936008BM03R002935
20123936029BM03R002891
20123936008BM03R010680
20123936055AP05R007320
20123936055AP05R007986
20123936005TP04R000513
20123936054TP02R001904
20123936061TP04R000090
20123936013TP02R001402
20123936013AP02R001023
20123936008BM03R009022
20123936061TP04R003930
20133936035IM01R001556
20123936029BM02L000170
20123936029BM03R003522
20123936042TP08R004447
20123936050TP02L000023
20123936014AP03R000292
20123936004BM03R004031
20123936042TP08R000033
20123936003TP01R008946
20123936006IU04L000042
20123936056TP02L001735
20123936056TP07R000843
20123936056TP06R000845
20123936061TP04R003938
20123936005TP03R002442
20123936005TP04R002439
20123936042TP08R002551
20123936049AP07R000962
20123936044TP01R001128
20123936020AP02R000257
20123936005TP03R002898
20123936061TP04R003961
20123936003TP01R003493
20123936035IU12L000040
20123936010TP08R001222
20123936042TP10R000664
20133936035IM01R000932
20133936035IM01R000934
QUINTEIRO VAZQUEZ DAVID
QUINTEIRO VAZQUEZ DAVID
QUIÑON FACORRO CARMEN
QUIROGA FIGONI ALFREDO DANIEL
QUIROGA LORENZO JESUS DEL PUERTO
QUIROGA POMBO ANTONIO
QUIROGA TABOAS PABLO
QUIROGA VALERIA ALEJANDRA
QUIVEN FRAGA MARIA BENEDICTA
RADICAL SPORT Y AVENTURA SL
RADIKAL SPORT Y AVENTURAL
RAIDO GARCIA JOSE MARIA
RAJOY LENS ELVIRA
RAMILO GONZALEZ RAQUEL
RAMILO ROMERO FILIBERTO
RAMOS ALFAYA SAMUEL
RAMOS DOMINGUEZ ANA MARIA
RAMOS GARCIA LUIS MANUEL
RAMOS GARCIA MARIA DEL CARMEN
RAMOS JOANA DARC
RAMOS TORRES OSCAR
RANDF MANIA SL
RANDULFE VIEITES RAFAEL
RANGEL PADILLA EMERSON JAIR
RAÑA VILLA CARMEN
RAPADO PRADA ESPERANZA
REAL CARDOSO ANTONIO CANDIDO
REBOIRAS OTERO ISOLINA
REBOREDA FARO RUBEN
REBOREDO BARREIRA CESAREO
REBOREDO BENDOIRO BELISARIO
REBOREDO RAJOY CASIMIRO
RECANTO VERDE SL
REDONDO DEL RIO CONCEPCION
REDONDO ESTACIONES DE SERVICIO SL
REDONDO ESTACIONES DE SERVICIO SL
REDONDO LOPEZ AGUSTIN
REFOJO MARQUEZ MARIA VANESA
REFOJOS BARREIRO MARIA JESUSA
REFOJOS MARCOS JESUS
REFOJOS TENREIRO RAFAEL
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES DEBLAN SL
REFORMAS Y CUBIERTAS TUDENSES SL
REGO VARELA JOSE RAMON
REGUEIRA OTERO RAUL
REGUEIRA PORTELA PATRICIA
REGUEIRO FERNANDEZ AMADEO
REGUEIRO FERNANDEZ AMADEO
REIRIZ GONZALEZ ROBERTO
REIRIZ LAGO ANGELA
REIS PEREIRA BLANCO THATIANNA
RENOVADOS DE LAS CINCO JOTAS DE GALICIA
RENOVADOS DE LAS CINCO JOTAS DE
REPRESAS REPRESAS NIEVES
REQUEJO OLIVEIRA MIGUEL
REQUEJO PEREZ RAMON
RESILLE MARTINEZ FLORENTINO
RESTAURANTE CASA PINO SL
REY ALAR AURELIO
REY BARROS ANTONIO
REY CASTROMAN RAMONA
REY CASTROMAN RAMONA
REY CASTROMAN RAMONA
REY CRUJEIRAS RAMON
REY DORREGO JOSE RAMON
REY DORREGO JOSE RAMON
REY FREIRE BARTOLOME
REY FREIRE FABIAN D
REY GARRIDO MANUEL SERVANDO
REY LAGO FERNANDO
REY PAZ ANTONIO
REY PORTAS TOMAS
REY QUINTAS MANUEL
REY RAFALES JOSE LUIS
REY RODRIGUEZ MANUEL
REYES GONZALEZ LUZ MARIA
REYES NORIEL ALONZO
RHONA JANE CAMERON
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
76868294V
76868294V
35189814K
X 3711031G
34994457A
35528020N
78736929V
X 4556384S
52496088Z
B 36489680
B 36489680
76841302G
76842975K
36141987V
35551376T
34876791M
76465990Y
35447400F
35455021S
Y 0636247N
35465537C
B 36861987
35428614N
X 7997134B
36020612J
76850570A
Y 2494890W
76808036L
76905542M
76784115H
76791398X
35590663A
B 15898794
35403218P
B 36526663
B 36526663
76508616J
35478873Q
78732634T
78737622C
9258402M
B 94029865
B 94026416
76925821K
78796564J
36132649V
76887703Z
76887703Z
53182836M
35431934C
X 8462076P
B 36978716
B 36978716
35783771A
44479678R
34913191L
35896489K
B 36399228
35861612N
35411885G
33033224A
33033224A
33033224A
35414738M
76854404L
76854404L
29268446A
53192582E
76825141N
76349129P
35410089W
7412501S
35863756V
35823901K
33140437J
X 6109788E
X 5084312R
X 2031563L
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936055AP05R002588
20123936008BM03R002924
20123936008BM03R006410
20123936008BM03R002922
20123936008BM03R002918
20123936029BM03R005462
20123936029BM03R003886
20123936004BM03R004529
20123936009AP04R000938
20123936053TP03L000005
20123936053TP03L000003
20123936008BM03R001433
20123936029BM03R004669
20123936029BM03R000534
20123936008BM03R005217
20123936008BM03R013909
20123936029BM03R002024
20123936029BM03R000383
20123936029BM03R003646
20123936029BM03R002603
20123936015AP06R001088
20123936061TP04R004016
20123936029BM03R000725
20123936024TP06R001750
20123936015TP03R001703
20123936039AP07R001833
20123936039TP08R007689
20123936029BM03R001465
20123936048AP04R001752
20123936008BM03R000584
20123936039AP07R004551
20123936046TP03R001801
20123936029BM03R000651
20133936035IM01R001127
20133936035IM01R000873
20133936901IM01R000040
20123936003TP01R005043
20123936013TP02R001456
20123936004BM03R001791
20123936039AP07R002391
20133936035IM01R001929
20123936055TP02R000183
20123936039TP08R005135
20123936039AP07R005369
20133936035IM01R000933
20123936034TP04R001687
20123936008BM03R007507
20123936008BM03R002882
20123936008BM03R004984
20133936035IM01R002301
20133936035IM01R000450
20123936055AP05R006346
20123936039TP08R001836
20123936055AP05R004759
20123936042TP08R001286
20123936013TP02R001499
20123936013AP02R000251
20123936013AP02R000711
20123936042TP10R002384
20123936015AP05R000302
20123936048AP04R001364
20123936055AP05R004892
20123936029BM03R003990
20123936005TP04R000123
20123936039AP07R003469
20123936047TP03R000374
20123936010TP08R001028
20123936003ML12L000082
20123936003ML12L000079
20123936042TP08R000364
20123936054TP02R005825
20123936054TP02R002728
20123936055AP05R004224
20123936039AP07R004591
20123936042TP10R002632
20123936015TP03R002304
20123936039AP07R002135
20123936039TP08R004721
RIESCO GARCIA FERNANDO
RIFERPRO SL
RIFERPRO SL
RIFERPRO SL
RIFERPRO SL
RIOBO BERNARDEZ MA DEL CARMEN
RIOBO CURRAS JESUS
RIOBO FAZANES ROBUSTIANO
RIOBO GARCIA JESUS
RIOS BEMPOSTA PAMELA
RIOS BEMPOSTA PAMELA
RIOS DEL RIO JOSE
RIOS DURAN PATRICIA
RIOS FERNANDEZ AURITA
RIOS FERNANDEZ ISABEL
RIOS MAGDALENO ABILIO
RIOS PASTORIZA JESUS
RIOS VEIGA VICTORIA
RIQUEL PASCUAL SL
RIVAS ACUÑA VICTOR MANUEL
RIVAS BAAMONDE ENRIQUE
RIVAS DOVAL ANGEL
RIVAS GALLEGO JOSE
RIVAS GARCIA M CARMEN
RIVAS MAGARIÑOS ANTONIO
RIVAS PELAEZ JOSE
RIVAS RODRIGUEZ PEDRO
RIVAS VIEITEZ MARIA TERESA
RIVEIRO ALVAREZ JOSE LUIS
RIVEIRO CAEIRO MANUEL
RIVEIRO FERNANDEZ MANUEL
RIVEIRO GARCIA CARLOS
RIVEIRO GOMEZ JOSE
RIVEIRO RIVEIRO PILAR
RIVEIRO RIVEIRO PILAR
RIVERA BAS SONIA
RIVERA FERNANDEZ ADRIANA
RIVERA MARTINEZ CANDIDA
RIVERO ALVAREZ MANUEL
RIVERO CARRERA PABLO
ROBADOR VARAS ELBA ELISA
ROCEFRA MONTAJES SL
ROCHA DIREITO JUAN
ROCHA GOMEZ ALFONSO
ROCHA GONZALEZ LEONARDO
ROCHA ROSA
RODAL GARCIA FRANCISCO
RODAS CHAPELA ERUNDINA
RODAS GRAÑA MERCEDES
RODEIRO GARCIA MARIA
RODEIRO GARCIA MARIA
RODRIGUEZ ACU¥A BLAS
RODRIGUEZ ALONSO JESUSA
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGUSTIA
RODRIGUEZ ALVAREZ ANGUSTIAS
RODRIGUEZ ALVAREZ BASILISA
RODRIGUEZ ALVAREZ BASILISA
RODRIGUEZ ALVAREZ BASILISA
RODRIGUEZ ARAUJO JOSE MANUEL
RODRIGUEZ BARREIRO DOLORES
RODRIGUEZ BAZ EUGENIA
RODRIGUEZ BESADA FERMIN
RODRIGUEZ BLANCO CONSUELO
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
RODRIGUEZ BLANCO JOSE CARLOS
RODRIGUEZ BOGA MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ BOLAÑO MARIA ASUNCION
RODRIGUEZ BOLAÑO MARIA ASUNCION
RODRIGUEZ BOUZO PURA
RODRIGUEZ BREA AGUSTINA
RODRIGUEZ BREA MARIA AGUSTINA
RODRIGUEZ CABADA JOSE M
RODRIGUEZ CANCELA DANIEL
RODRIGUEZ CARBALLO JOSEFA
RODRIGUEZ CARMUEGA LAUREANO
RODRIGUEZ CARPINTERO IVAN
RODRIGUEZ CARRERA ENRIQUE
www.bop.depo.es
35560255R
B 36795441
B 36795441
B 36795441
B 36795441
35998281S
35279855V
35916193Z
36057971C
77408677S
77408677S
35272600F
78738128C
35276958H
35168814C
11210562V
35189888A
35925177M
B 36151983
35304075H
38477331X
35396974C
35265953F
33261215H
35414501K
35495130N
36082676T
36013869D
35561599B
76834478B
36164237A
35317258E
35276675B
36166307A
36166307A
11085602Q
34625495F
35511170K
35934752N
36012646M
36171786P
B 36399608
35495903A
76889648G
36031834B
76910047W
35264868A
35885356C
5891372Z
36073816H
36073816H
35545358P
35542496K
35900808Q
35506028P
76900712M
76900712M
76900712M
76807709Z
35392759Z
35570062X
35547162H
76804392D
35300466C
35359305W
35234914H
76465677S
34992635K
34992635K
35542881S
36079683C
36079683C
46673132Z
76905166C
76910196J
35422709H
76908768B
35925088P
u
Páx. 54
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20133936035IM01R000622
20123936024TP06R009263
20123936024TP05R000350
20123936029BM03R006710
20123936008BM03R008310
20123936008BM03R003104
20123936008BM03R002050
20123936008BM03R000948
20123936046TP03R001509
20123936046TP03R001576
20123936042TP10R000228
20123936013TP02R000647
20123936039ML13L000149
20123936039AP07R001678
20123936054TP02R001221
20123936008BM03R004572
20123936008BM03R002920
20123936008BM03R002923
20123936003TP01R004473
20123936056TP07R000855
20123936056TP06R000857
20123936004BM03R002702
20123936029BM03R002320
20123936008BM03R000357
20123936004BM03R002936
20123936004BM03R004434
20123936029BM03R001646
20123936029BM03R001464
20123936061TP04R000620
20123936053TP03L000004
20123936056TP07R000065
20123936056TP06R000066
20123936004BM08L000035
20123936004BM03R003932
20123936029BM03R000533
20123936024TP06R000361
20123936029BM03R006405
20123936054TP02R000779
20123936003TP01R003718
20123936003TP01R003953
20123936029BM03R003378
20123936042TP08R004019
20123936029BM03R000726
20123936008BM03R007752
20123936003TP01R002801
20133936901IM01R000039
20123936029BM03R001908
20123936004BM03R003889
20123936039AP07R002331
20123936029BM03R004294
20123936029BM03R004632
20123936008BM03R007251
20123936061TP04R000853
20123936039TP08R004217
20123936046TP03R001800
20123936024TP06R008696
20123936042TP08R001943
20123936013TP02R001449
20123936039AP07R003057
20123936042TP10R006417
20123936013TP02R001477
20123936013AP02R000248
20123936039TP08R005118
20133936035IM01R001577
20123936039TP08R007456
20123936055AP05R007507
20123936003TP01R004372
20123936042TP08R000141
20133936035IM01R000587
20133936035IM01R000883
20123936039TP08R001849
20123936039AP06R000126
20123936039AP07R001046
20123936039TP08R001370
20123936008VT06L000060
20123936008BM03R006416
20123936008BM03R004161
20133936035IM01R001976
RHONA JANE CAMERON
RIADIGOS BODAÑO ROSA
RIADIGOS BODAÑO ROSA
RIAL CALVO FELIPE
RIAL FERNANDEZ MARIA CARMEN
RIAL FERNANDEZ MARIA CARMEN
RIAL HERBELLO JOSE MANUEL
RIAL PEREZ CECILIO
RIAL REPISO FRANCISCO JAVIER
RIAL REPISO SONIA
RIBADEMAR GARRIDO JOAQUIN
RIBEIRO LOSADA IDALINA Y HNOS
RIBEIRO OLIVEIRA GONCALVES JOSE
RIEGOCOM SL
RIERA BESADA JERONIMO
RIFERPRO SL
RIFERPRO SL
RIFERPRO SL
RIGUEIRA LOPEZ ANTONIO
RIO FIGUEIRA AMADOR
RIO FIGUEIRA AMADOR
RIO RODRIGUEZ JOSE DEL
RIO SANTOS DAVID DEL
RIO VAZQUEZ YOLANDA DEL
RIOBO DURAN JOSE
RIOBO MEIRA M CARMEN
RIOBO OTERO CONSUELO
RIOBO VIEITEZ CARLOS
RIONEGRO LOPEZ FRANCISCO JAVIER
RIOS BEMPOSTA PAMELA
RIOS CANDAL JOSE
RIOS CANDAL JOSE
RIOS CERVIÑO IGNACIA
RIOS ESCANEO M DOLORES
RIOS FERNANDEZ AURITA
RIOS JACOBO ALBERTO
RIOS ROCHA JOSE
RIOS SOUTO JUAN CARLOS
RITA CUÑA SOFIA
RITA CUÑA SOFIA
RIVAS CORRALES JESUS
RIVAS DE RODRIGUEZ BERTY MILADY
RIVAS GALLEGO JOSE
RIVAS MARTINEZ JESUS
RIVAS PAREJA LUIS
RIVAS PEREZ JESUS MANUEL
RIVAS PIÑEIRO ENRIQUE PAUL
RIVAS RIVAS EUGENIO
RIVAS RODRIGUEZ PEDRO
RIVAS SANTOME JOSE
RIVAS VIEITEZ MARIA TERESA
RIVEIRO DIEZ RAUL
RIVEIRO FERNANDEZ JOSE LUIS
RIVEIRO FERNANDEZ MANUEL
RIVEIRO GARCIA CARLOS
RIVEIRO GONZALEZ M CARMEN
RIVEIRO MARQUEZ PERFECTO
RIVERA FERNANDEZ SALADINA
RIVERA GOMEZ RUBEN
RIVERA MOURIÑO JESUS
RIVERA PRADO BENJAMIN
RIVERA PRADO BENJAMIN
RIVERA RODRIGUEZ JOAQUIN DANTE
RIVERO ARAMBURO MARIA ANDREA
RIVERO CARRERA PABLO
RIVERO GARCIA JOSE LUIS
RIVERO GONZALEZ MIGUEL ETELVINO
RIVERO SOCORRO
RIZOS DIMITRIOS
RIZOS DIMITRIOS
ROBOTICA APLICADA GALLEGA SL
ROBOTICA APLICADA GALLEGA SL
ROCHA DIREITO JUAN
ROCHA GOMEZ ALFONSO
ROCHA PALMAS ALBERTO
RODAS GARCIA JESUS
RODAS GRAÑA MERCEDES
RODEIRO GARCIA MARIA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
X 2031563L
35212628L
35212628L
78739310Y
78732487Z
78732487Z
73240557R
* 6764977
9337184N
9337183B
76901097E
4796157J
X 2984732E
B 36353035
35888765W
B 36795441
B 36795441
B 36795441
76602481S
35377552X
35377552X
35169224Q
35465565W
36095093C
35168082R
35291294W
35291073B
73240654Y
35411438V
77408677S
33217140B
33217140B
35260546M
52493067Y
35276958H
76823440J
35190249L
36047035D
600582Y
600582Y
35266638W
X 1059649Q
35265953F
36046764Z
36072057F
35474753J
78739012F
52493781F
36082676T
35188567Q
36013869D
D 10107316
35973955T
36164237A
35317258E
35224814S
35502510D
35509580H
77003120V
35586029S
35538727R
35538727R
35563959W
53188134J
36012646M
34921886C
32264677R
35830503E
X 7122533P
X 7122533P
B 36422442
B 36422442
35495903A
76889648G
78737038B
76804650Z
5891372Z
36073816H
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936054TP02R002817
20123936039TP08R005755
20123936039AP07R000307
20123936008BM03R007869
20123936004BM03R000096
20123936003TP01R006230
20123936003TP01R006357
20123936048AP04R000473
20123936004BM03R001369
20123936055AP05R001310
20133936035IM01R000479
20133936035IM01R001571
20123936029BM03R002338
20123936042TP08R002627
20123936035IU12L000017
20123936055AP05R007510
20123936056TP02L001761
20123936056TP07R000868
20123936056TP06R000870
20123936024TP06R009069
20123936034TP04R001728
20123936039AP07R000637
20123936042IU03L000129
20123936044TP01R001428
20123936046TP03R001892
20123936024TP06R005340
20123936039TP08R005047
20123936039AP07R001023
20123936042TP10R004068
20123936055AP05R007392
20123936042TP10R002947
20123936054TP02R005462
20123936054TP02R002659
20123936003TP01R003486
20123936013TP02R001524
20123936024TP06R005354
20123936029BM03R004716
20123936008BM03R009674
20123936042TP08R001065
20123936055AP05R001888
20123936003TP01R002748
20123936024TP06R001938
20123936042TP08R003164
20123936003TP01R004957
20123936042TP10R002441
20123936039AP07R000953
20123936034TP04R001760
20123936039AP07R005587
20123936008BM03R004014
20123936031TP03R000074
20123936008BM03R012417
20123936054TP02R003314
20123936054TP02R005392
20123936055AP05R004200
20123936042TP08R001912
20123936003TP01R002309
20123936042TP08R003213
20123936042TP10R003069
20123936039AP07R003968
20123936056TP02L000786
20123936051IU12L000072
20123936042TP08R000190
20123936008BM03R011073
20123936048AP04R000917
20123936048AP04R002653
20123936031TP03R000491
20123936003TP01R006475
20123936039AP07R001150
20123936004BM03R002257
20123936042TP08R001396
20123936042TP08R004279
20123936042TP08R003744
20123936042TP08R002506
20133936005ML02L000011
20123936029BM03R006601
20123936025IU02L000002
20123936049AP06R001189
20123936039TP08R009391
RODRIGUEZ CASALEIRO MARIA DE FATIMA
RODRIGUEZ CASALMORTO JUANA
RODRIGUEZ CASTRO ANTONIO
RODRIGUEZ CASTRO FABIAN
RODRIGUEZ CERVIÑO SILVIA
RODRIGUEZ CHAMORRO MARIA JOSE
RODRIGUEZ CIBRAN ULPIANO
RODRIGUEZ CONDE ANTONIO
RODRIGUEZ COSTAS VANESSA
RODRIGUEZ CRUCES MANUEL
RODRIGUEZ CUESTA MIGUEL
RODRIGUEZ CUESTA MIGUEL
RODRIGUEZ CURRAS PEREGRINA
RODRIGUEZ DE FRANCISCO LAUREANO
RODRIGUEZ DE LA PEÑA MANUEL
RODRIGUEZ DE LLANO JOSE MANUEL
RODRIGUEZ DELGADO RAMONA
RODRIGUEZ DELGADO RAMONA
RODRIGUEZ DELGADO RAMONA
RODRIGUEZ DIEGUEZ JOSE R HROS
RODRIGUEZ DIEGUEZ MAXIMINO
RODRIGUEZ DOMINGUEZ FERNANDO
RODRIGUEZ DOMINGUEZ MONTSERRAT
RODRIGUEZ DOVALE MARTINS CARLA
RODRIGUEZ EIREA ISABEL
RODRIGUEZ FARIÑAS JOSE
RODRIGUEZ FERNANDEZ DAVID
RODRIGUEZ FERNANDEZ DAVID
RODRIGUEZ FERNANDEZ ELISEO
RODRIGUEZ FERNANDEZ JUAN
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA ANGELES
RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO
RODRIGUEZ FRANCISCO DEOLINDA
RODRIGUEZ GARCIA ALSIRA
RODRIGUEZ GARCIA MARIA
RODRIGUEZ GESTIDO RICARDO
RODRIGUEZ GIL CRISTINA
RODRIGUEZ GOMEZ BENJAMIN
RODRIGUEZ GOMEZ FERMIN
RODRIGUEZ GOMEZ LUISA VICTORIA
RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN
RODRIGUEZ GONZALEZ ERNESTINA
RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISC
RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ GONZALEZ Mª LUISA
RODRIGUEZ GONZALEZ PAULINO
RODRIGUEZ GRAÑA FELIX
RODRIGUEZ GUZMAN VANESA
RODRIGUEZ IGLESIAS BALBINO
RODRIGUEZ IGLESIAS JAVIER
RODRIGUEZ IGLESIAS JUAN RAMON
RODRIGUEZ LAGO MANUEL
RODRIGUEZ LAGO ROSENDO
RODRIGUEZ LEYENDA JOSE
RODRIGUEZ LOPEZ JESUS
RODRIGUEZ LOPEZ JOSE ANGEL
RODRIGUEZ LORENZO SIMON PEDRO
RODRIGUEZ MANUEL
RODRIGUEZ MARCOTE MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MARQUEZ PURIFICACION C
RODRIGUEZ MARTINEZ AGUSTIN
RODRIGUEZ MARTINEZ CONSUELO
RODRIGUEZ MARTINEZ CONSUELO
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA MANUELA
RODRIGUEZ MILLARES ALFREDO
RODRIGUEZ MONROY JUAN CARLOS
RODRIGUEZ MORAN MANUEL
RODRIGUEZ NOVOA BENJAMIN
RODRIGUEZ NOVOA BENJAMIN
RODRIGUEZ NOVOA BENJAMIN
RODRIGUEZ OTERO DANIEL
RODRIGUEZ OTERO EDELMIRO
RODRIGUEZ PAZ JOSE BENITO
RODRIGUEZ PAZOS ROSA
RODRIGUEZ PEDRARES J RAMON
RODRIGUEZ PEREIRO JOSE L
www.bop.depo.es
76907994L
35498505Y
35495512A
36172167K
35288626W
76985378P
7674315C
35562901W
36129508G
35530749G
36109428A
36109428A
78730851B
35526378A
35515172K
10639750L
35401133Q
35401133Q
35401133Q
2768028BR
35519842E
76902591K
35556250K
X 7162949J
35479290L
34176458E
76897646K
76897646K
36056435W
35840081D
35501917Z
34967008Q
36095179Z
76996943G
35510975X
35201671X
D 29100179
35309147F
40846381Z
16363X
35975323B
52482465F
35503389Z
76981787M
35546577P
76896359E
35514292S
36087147D
35273566F
36151932A
36027115F
43184917W
35964949X
36085357J
34411905H
36087207T
35503627E
34869709F
53174080N
35398001N
51905849R
35508073Y
35167431V
35802577H
35802577H
36021215H
36037632J
76989004T
35860233J
35928127B
35928127B
35928127B
35502894W
76815981Y
35900557H
52492979X
35562481L
76986286L
u
Páx. 55
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936002TP02R000080
20123936046TP03R001601
20123936027TP02R001220
20133936035IM01R001770
20123936054TP02R001150
20123936042TP08R003461
20123936054TP02R005509
20123936054TP02R005551
20123936055AP05R004746
20123936042TP08R001463
20123936042TP10R001662
20123936015AP06R000302
20123936039TP08R009387
20123936005TP03R000114
20123936005TP03R002215
20123936005TP04R002212
20123936039TP08R000491
20123936003TP01R006331
20123936039TP08R007240
20123936054TP02R005906
20123936061TP04R000488
20123936061TP04R000490
20123936039TP08R002421
20123936003ML12L000002
20123936029BM03R005138
20123936034TP04R001721
20123936029BM03R004413
20123936039TP08R005519
20123936029BM03R003812
20123936039TP08R006804
20123936008BM03R006961
20123936029BM03R005589
20133936039ML01L000125
20123936042IU03L000026
20123936056TP02L000780
20123936039TP08R003689
20123936042TP08R000086
20123936042IU03L000128
20123936042VT12L000018
20123936042TP10R004954
20123936008BM03R007232
20123936039AP07R005672
20123936013TP02R001522
20123936042TP10R004763
20123936047TP03R000398
20123936055AP05R002404
20123936003TP01R000243
20123936008BM03R011395
20123936054TP02R005351
20123936048AP04R000910
20123936039TP08R001338
20123936039TP08R001045
20123936055AP05R004905
20123936005TP04R001209
20123936005TP03R001198
20123936039TP08R006115
20123936039AP07R001522
20123936042TP08R001036
20123936042TP08R003716
20123936003TP01R003139
20123936039TP08R004422
20123936034TP04R001756
20123936054TP02R000450
20123936004BM03R004271
20123936039TP08R000536
20123936039AP07R003478
20123936002TP02R000805
20123936054TP02R005393
20123936003TP01R009358
20123936004BM03R000506
20123936024TP05R000680
20123936039AP07R006057
20123936039TP08R004990
20123936016TP04R000196
20123936039TP08R002651
20123936056TP02L001767
20123936056TP07R000874
20123936056TP06R000876
RODIÑO NIETO JOSE MANUEL
RODIÑO PORTELA JOSE MANUEL
RODIÑO PORTELA Mª PILAR
RODRIGUES DO SOUTO MENDES M CONCEICAO
RODRIGUES SAMPAIO JOSE MARIA
RODRIGUEZ ALFARO INOCENCIO
RODRIGUEZ ALONSO LUZ
RODRIGUEZ ALONSO LUZ
RODRIGUEZ ALVAREZ BIENVENIDO
RODRIGUEZ ARAUJO JORGE
RODRIGUEZ ARIAS SERAFIN
RODRIGUEZ BARREIRO DOLORES
RODRIGUEZ BASTOS AARON
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
RODRIGUEZ BLANCO JOSE
RODRIGUEZ CABRERA CARMEN
RODRIGUEZ CARPINTERO IVAN
RODRIGUEZ CASTIÑEIRA CARMEN
RODRIGUEZ CASTRO AMADEO
RODRIGUEZ CASTRO AMADEO
RODRIGUEZ CASTRO ANTONIO
RODRIGUEZ CASTRO JOSE VICENTE
RODRIGUEZ CASTRO M CARMEN
RODRIGUEZ CASTRO PILAR
RODRIGUEZ COLORET SEGUNDA
RODRIGUEZ CORDON ALBA
RODRIGUEZ COSTA JOSE
RODRIGUEZ CRESPO JOSE
RODRIGUEZ CUEVAS IRIA
RODRIGUEZ CURRAS PEREGRINA
RODRIGUEZ DACOSTA FERNANDO
RODRIGUEZ DAVID BIENVENIDA
RODRIGUEZ DELGADO RAMONA
RODRIGUEZ DOMINGUEZ FERNANDO
RODRIGUEZ DOMINGUEZ GUMERISINDA
RODRIGUEZ DOMINGUEZ MONTSERRAT
RODRIGUEZ DOMINGUEZ MONTSERRAT
RODRIGUEZ DOMINGUEZ TOMAS
RODRIGUEZ DURAN MANUEL
RODRIGUEZ ESTEVEZ FERMIN
RODRIGUEZ FERNANDEZ JOSE
RODRIGUEZ FERNANDEZ MANUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ MONSERRAT
RODRIGUEZ FERNANDEZ PEDRO
RODRIGUEZ FERRADAS JOSE MANUEL
RODRIGUEZ FERREIRA SERGIO
RODRIGUEZ FIDALGO ALFONSINA
RODRIGUEZ FIGUEROA BEGOÑA
RODRIGUEZ FORTES CARMEN
RODRIGUEZ FREIRIA GUSTAVO
RODRIGUEZ GANDARA RUBEN
RODRIGUEZ GANDARA RUBEN
RODRIGUEZ GIL JOSEFA
RODRIGUEZ GIL JOSEFA
RODRIGUEZ GOMEZ JOSE
RODRIGUEZ GONZALEZ DIGNA
RODRIGUEZ GONZALEZ ERNESTINA
RODRIGUEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN ANGEL
RODRIGUEZ GONZALEZ JULIO ANGEL
RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA
RODRIGUEZ GONZALEZ PATRICIA
RODRIGUEZ GUIMIL CESAREO
RODRIGUEZ IGLESIAS JUAN RAMON
RODRIGUEZ LEIROS MIGUEL
RODRIGUEZ LLEDO JOSEFINA
RODRIGUEZ LOBATO ROSARIO
RODRIGUEZ LORENZO ENRIQUETA
RODRIGUEZ LORENZO ENRIQUETA
RODRIGUEZ LORENZO JESUS
RODRIGUEZ LORENZO SIMON PEDRO
RODRIGUEZ MANUEL
RODRIGUEZ MANUEL
RODRIGUEZ MANUEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
44087651D
44075968X
76812115G
Y 00631615
X 2123365M
* 6765396
35499493M
35499493M
35544147Q
53178025R
35501413Q
35392759Z
E 36982353
35300466C
35300466C
35300466C
35359305W
35901410C
76908768B
15544804R
35224429K
35224429K
35495512A
42935625F
34594487A
35515647J
35266336E
36166416C
35190670A
35494941F
76903415V
78730851B
36096239Q
35542339W
35401133Q
76902591K
35508495Z
35556250K
35556250K
34875025X
35266455A
35543014X
10280368N
35501917Z
37971104J
35572458Z
76996943G
36038280V
35499386J
35802587M
35560886B
76886535L
35566311P
76871598D
76871598D
35495855R
35495855R
35506836B
36384042C
76981787M
76896359E
40764113V
36060097F
78732235S
76904947P
76904947P
76804024D
35964949X
76991653G
262869W
76871982W
35498727K
35498727K
35211463G
53174080N
35398001N
35398001N
35398001N
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20133936035IM01R001912
20123936039TP08R003844
20123936039AP07R000922
20123936003TP01R000714
20123936004BM03R002204
20123936002TP02R000327
20123936044TP01R000114
20123936029BM03R001293
20123936029TP02R000078
20123936050IV01R002460
20123936034TP04R000051
20123936005TP04R002147
20123936005TP03R002150
20123936048AP04R000110
20123936003TP01R007513
20123936039TP08R002784
20123936009IU05L000009
20123936034TP04R001833
20123936049AP06R000919
20123936054TP02R002917
20123936039AP07R005060
20123936039TP08R008885
20123936004BM03R004544
20123936042TP08R000395
20123936003TP01R000345
20123936055TP01I000117
20123936004BM03R000200
20123936042VT12L000001
20123936004BM03R001055
20123936003TP01R003190
20123936054IU02R000482
20123936042TP10R004203
20123936003TP01R006210
20123936039TP08R005536
20123936003TP01R003518
20123936004BM03R002340
20123936048AP04R001020
20133936035IM01R000281
20123936054TP02R003008
20123936003ML12L000092
20123936056TP02L001785
20123936056TP06R000894
20123936056TP06R000080
20123936056TP07R000892
20123936056TP07R000079
20123936055AP05R001891
20123936015TP03R001411
20123936055AP05R000947
20123936039TP08R002257
20123936039TP08R002620
20123936039AP07R003955
20123936039TP08R003428
20123936044TP01R001758
20123936061TP04R004148
20123936003TP01L000018
20123936039TP08R004376
20123936055AP05R001775
20123936042TP08R003295
20123936061TP04R004160
20123936042TP08R000645
20123936055AP05R006086
20133936035IM01R001158
20123936039TP08R005742
20123936054TP02R004098
20123936008BM03R006532
20123936029BM03R004933
20123936003TP01R003235
20123936033VT08L000002
20123936033VT11L000015
20123936033IU03L000104
20123936033IU03L000090
20133936901IM01R000050
20123936003TP01R001730
20123936005TP03R004303
20123936005TP04R000426
20123936008BM03R000310
20123936042TP10R000280
20123936002TP02R001194
RODRIGUEZ PEREZ FATIMA
RODRIGUEZ PEREZ FELISA
RODRIGUEZ PEREZ FELISA
RODRIGUEZ PINEL JULIA
RODRIGUEZ PORTELA JULIO
RODRIGUEZ REMISEIRO FRANCISCO JOSE
RODRIGUEZ REY EDUARDO
RODRIGUEZ RIOS CARMEN
RODRIGUEZ RIOS CARMEN
RODRIGUEZ ROADE MONICA MARIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAREA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAREA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELENA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ FAUSTINO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M INMACULADA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA
RODRIGUEZ ROLAN MARIA ROSARIO
RODRIGUEZ ROMERO ROSA
RODRIGUEZ ROMERO ROSA
RODRIGUEZ RUA CONSUELO
RODRIGUEZ SAMPEDRO FERMIN
RODRIGUEZ SELEGANTE MARIA JESUS
RODRIGUEZ SESTELO ANTONIO
RODRIGUEZ SILVA CONCEPCION
RODRIGUEZ TRANSITA EULALIA
RODRIGUEZ TRONCOSO MARCOS
RODRIGUEZ VALVERDE JOSE
RODRIGUEZ VAZ TELMO
RODRIGUEZ VAZQUEZ JOSE LUIS
RODRIGUEZ VAZQUEZ LUIS
RODRIGUEZ VILABOA LUCIANO
RODRIGUEZ VILAS FERNANDO
RODRIGUEZ VIU VICENTE
RODRIMAR ROSAL SL
ROMAIN PASCAL JEAN MARC
ROMAN CLAPTON JOSE
ROMAN SESTO FRANCISCO JOSE
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO ESTEVEZ JESUS
ROMERO GARCIA MARCELINA
ROMERO GONZALEZ CONSUELO
ROMERO LAGO ROSALINO
ROMERO MACEIRA ENRIQUE
ROMERO MACEIRA ENRIQUE
ROMERO MACEIRA ENRIQUE
ROMERO MARTINEZ FERNANDO
ROMERO MARTINEZ MANUEL
ROMERO PEREZ FRANCISCO JAVIER
ROMERO RODRIGUEZ LUCILA
ROMERO SOLLA FATIMA
ROMERO VAZQUEZ JUAN
ROMERO VAZQUEZ MANUEL
ROMERO VIEITEZ RUDESINDA
ROSANA SOLI¥O SL
ROUCO GONDA RUBEN
ROVEDRA SL
ROYFERRO GALICIA SL
RUA BLANCO AURELIO
RUA GAYO FRANCISCO JAVIER
RUANO TAMAME ALEJANDRO
RUAS DE MOS SL
RUAS DE MOS SL
RUAS DE MOS SL
RUAS DE MOS SL
RUBIANES RUBIANES ANTONIO
RUBIO GARCIA DEL VILLAR JUAN JOSE
RUEL MANDAYO MANUEL
RUIBAL GARCIA JOSE
RUIBAL LEMOS CARMEN
RUIBAL MARTICORENA ESTIBALIZ
RUIBAL MOSTEIRO ANGEL
www.bop.depo.es
36096041W
35495639S
35495639S
76977679Z
35151010H
44087135E
78781722Y
35270827M
35270827M
76994581B
35513818R
33581643X
33581643X
35554882X
76975974B
76907089B
35795178W
2158152Q
35574628E
35541895H
36037865Q
36037865Q
35261903M
35894623H
35977750T
35532084M
35260261L
34872963H
76996584J
35862299D
35498857J
34869332K
34572274P
53175936M
36041019L
36038137N
B 36179059
X 2062157T
15012853V
36051144R
X 7400503T
X 7400503T
X 7400503T
X 7400503T
X 7400503T
35531523L
35924875W
35533768X
35539159L
35524824J
35524824J
35524824J
53117870Z
35397082J
33256052F
35550198H
35541163E
36085010B
35328566Z
35961322V
B 36221984
76993152P
B 36485001
B 36938942
35888376G
76807023H
35868779A
B 36305340
B 36305340
B 36305340
B 36305340
35460654J
36054286S
35455025L
77459072V
4995564X
72459938W
76930940B
u
Páx. 56
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936051IU12L000073
20123936055AP05R007922
20123936004BM03R002055
20123936044TP01R001746
20123936039TP08R008976
20123936055AP05R004129
20123936039VT12L000085
20123936039TP08R002094
20123936042TP08R001389
20123936003TP01R005637
20123936055AP05R008022
20123936055AP05R005634
20123936042TP08R001044
20123936039TP08R005308
20123936055AP05R003051
20123936042TP08R003743
20123936042TP08R001397
20123936034TP04R001786
20123936042TP08R002681
20123936039AP07R005361
20123936054TP02R001487
20123936004BM03R002294
20123936009AP04R000371
20123936009AP04R000010
20123936055AP05R003972
20123936055AP05R004696
20123936008BM03R004669
20123936039TP08R009037
20123936001TP16R001177
20123936039TP08R004389
20123936049AP06R002249
20123936049AP07R002237
20123936061TP04R000293
20123936013AP02R000850
20123936001TP12R000326
20123936055AP05R005482
20123936055AP05R004325
20123936055AP05R007124
20123936055AP05R007876
20123936008BM03R005670
20123936001TP16R000577
20123936029BM03R001292
20123936009IU05L000156
20123936042TP08R001256
20123936039TP08R000720
20123936039AP07R003535
20123936048AP04R000934
20123936001TP12R000969
20123936049AP07R000915
20123936055AP05R000496
20123936055AP05R001804
20123936039TP08R008584
20123936039TP08R005547
20123936013TP02R001552
20123936055AP05R004373
20123936055TP01I000454
20123936039TP08R002948
20123936005TP04R001098
20123936005TP03R001087
20123936003TP01R006212
20123936054TP02R001267
20123936003TP01R003264
20133936035IM01R001787
20133936035IM01R000259
20123936029BM03R003987
20123936028IU05L000001
20123936028IU06L000021
20133936035IM01R001151
20123936061TP04R000702
20123936042TP08R001024
20123936056TP02L002780
20123936056TP02L002305
20123936056TP02L000804
20123936055AP05R004196
20123936044TP01R000847
20123936054TP02R002358
20123936013AP02R000273
20123936049AP07R001213
RODRIGUEZ MARCOTE MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MAROTE FRANCISCO R
RODRIGUEZ MARTINEZ ANTONIO
RODRIGUEZ MARTINEZ ESTEFANIA
RODRIGUEZ MARTINEZ ISABEL
RODRIGUEZ MARTINEZ JUAN CARLOS
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA SANDRA
RODRIGUEZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MENDEZ BALBINA
RODRIGUEZ MENDEZ VICTORIO
RODRIGUEZ MIGUEZ MARIA
RODRIGUEZ MIGUEZ MARIA
RODRIGUEZ MO MANUEL
RODRIGUEZ MONROY JUAN CARLOS
RODRIGUEZ MOURE JOSE MANUEL
RODRIGUEZ NOVOA BENJAMIN
RODRIGUEZ NOVOA BENJAMIN
RODRIGUEZ NUÑEZ JUAN
RODRIGUEZ OCAMPO PALMIRA
RODRIGUEZ OTERO DORINDA
RODRIGUEZ PASCUAL FRANCISCO
RODRIGUEZ PAZOS LUCAS
RODRIGUEZ PEDROSA MANUEL
RODRIGUEZ PEDROSA MANUEL
RODRIGUEZ PEIXOTO GUMERSINDO
RODRIGUEZ PEIXOTO MODESTO
RODRIGUEZ PEREIRA FRANCISC
RODRIGUEZ PEREIRA PEDRO PABLO
RODRIGUEZ PEREZ CANDIDO
RODRIGUEZ PEREZ FELISA
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
RODRIGUEZ PEREZ JOSE
RODRIGUEZ PIÑEIRO FRANCISCO
RODRIGUEZ PRIETO MARIA LUISA
RODRIGUEZ PUGA JOSE
RODRIGUEZ PUMAR DORINDA
RODRIGUEZ PUMAR ROGELIO
RODRIGUEZ REYES JOSE LUIS
RODRIGUEZ REYES JOSE LUIS
RODRIGUEZ RIAL CARMEN
RODRIGUEZ RIAL SALADINA
RODRIGUEZ RIOS CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CRISTINA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
RODRIGUEZ RODRIGUEZ SILVIA
RODRIGUEZ ROMERO JOSE
RODRIGUEZ ROMERO MANUEL
RODRIGUEZ ROMERO MANUEL
RODRIGUEZ ROMERO MANUEL
RODRIGUEZ ROSA
RODRIGUEZ SEOANE MARIA DOLORES
RODRIGUEZ SESTELO ANTONIO
RODRIGUEZ SOUTELIÑO JOSE
RODRIGUEZ SUAREZ RAMON
RODRIGUEZ SUAREZ RAMON
RODRIGUEZ VAZQUEZ ANTONIO
RODRIGUEZ VAZQUEZ VERONICA
RODRIGUEZ VILA OSCAR EUSEBIO
ROLLON GARCIA ANTONIO
ROMAIN PASCAL JEAN MARC
ROMAN GIL MAXIMINO
ROMAY MORAÑA CARMEN
ROMAY MORAÑA CARMEN
ROMERO ALVAREZ FRANCISCO JOSE
ROMERO BARREIRO RAMON JAVIER
ROMERO BESADA DAVID
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO DE CASALDERREY ROSA CRISTINA
ROMERO FREIRE FRANCISCO
ROMERO GIL ALFONSO ANGEL
ROMERO GONZALEZ JOSE ANGEL
ROMERO GONZALEZ SARA
ROMERO MARIA BELEN
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
51905849R
10078812M
35169028G
77006674Y
35538969J
35553804J
35570708N
36128810L
35507033R
35828555Y
780228E
780228E
35526802J
76989004T
35971387P
35928127B
35928127B
36067224G
35505804Z
35498614T
35971048Z
35250020J
35793902Z
35793902Z
35492968N
35493034D
D 10107712
36001713C
35515936A
35495639S
35557833V
35557833V
35412149S
35998839K
35515998L
35565588K
35552720X
37290099S
37290099S
78731921T
35516852E
35270827M
35795826Y
34377388R
35566135Q
35566135Q
35801567C
35763493B
35574628E
35562771X
35565263H
35540059E
35540059E
35967891P
35252266M
35532084M
35243129E
35436896Z
35436896Z
34535101A
77403552L
36160161K
35971572D
X 2062157T
76810189X
35354026J
35354026J
36116577E
35316135A
76897548S
X 7400503T
X 7400503T
X 7400503T
36156941K
35429685W
50783433P
35907000K
X 5967721A
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP10R001195
20123936003TP01R007827
20123936008BM03R009369
20123936042TP08R002720
20123936039TP08R000082
20123936002TP02R000605
20123936008BM03R001894
20123936024IV05L000016
20123936055AP05R007955
20123936007IU04L000014
20123936055AP05R004160
20123936008BM03R008685
20123936039AP07R005560
20123936039AP07R001882
20123936044IU02L000012
20123936039TP08R004446
20123936042TP08R003581
20123936008BM03R002534
20123936004BM03R004305
20123936028AP02R000823
20123936002TP02R000629
20123936003TP01R004777
20123936039TP08R001086
20123936039AP07R006046
20123936039TP08R000601
20123936029BM03R005515
20123936027TP02R002081
20123936042TP10R005651
20123936029BM03R008466
20123936055AP05R007114
20123936029BM03R005018
20123936013AP02R000659
20123936021IU08L000015
20123936002TP02R000055
20123936047TP03R000451
20123936055AP05R003054
20123936013TP02R001580
20123936002TP02R000767
20123936024TP06R000386
20123936003TP01R009472
20123936054TP02R001483
20123936005TP04R000563
20123936039IU09L000004
20123936039AP07R004482
20123936029BM03R002713
20123936039TP08R007980
20123936010AP08R000877
20123936010IU03L000080
20123936008BM03R008627
20123936024TP06R005633
20123936039TP08R008977
20133936035IM01R002180
20123936039AP02L000084
20123936039TP02L000055
20123936039TP08R006279
20123936029BM03R000805
20123936056TP02L000818
20123936040TP02R000188
20123936003IV06L000005
20123936056TP06R001368
20123936054TP01L000013
20123936003TP01R004712
20123936004BM03R000805
20123936029BM03R002659
20123936056TP07R002451
20123936029BM03R000096
20123936061TP04R004799
20123936015AP06R000734
20123936024TP05R000341
20123936024TP06R000083
20123936054TP02R000205
20123936029BM03R003173
20123936029BM03R004695
20123936008BM03R003436
20123936029BM03R006329
20123936004BM03R000948
20123936029BM03R001643
20123936029BM03R000757
RUIZ DE AZUA-TABOAS PEDRO ALEJANDRO
RUIZ LIMA RAMON BENITO
RUIZ MORGADE MARIA PILAR
RUIZ REPRESAS DIVINA
SAAVEDRA VIÑAS JOSE
SABARIS FARIÑA CELESTINO
SABORIDO PEREZ JORGE
SAHRAOUI MOHAMMED DJAMEL
SAID MRAHA
SAINZA GONZALEZ MANUEL
SAIUL SL
SAIZ PAZ VITO
SALAZAR GABARRI PURIFICACION
SALAZAR JIMENEZ ANTONIA
SALAZAR QUINTERO GLORIA MILENA
SALAZAR SALAZAR RAMON
SALEK GONZALEZ MARCOS
SALGADO COSTAS M CARMEN
SALGADO DANIEL
SALGADO GARCIA-QUIROS TOMAS
SALGADO GONZALEZ CELESTINO
SALGADO SANTAMARINA JOSE CELSO
SALGUEIRIÑO GONZALEZ MANUEL
SALGUEIRIÑO GONZALEZ MANUEL
SALGUEIRIÑO GONZALEZ OLEGARIO
SALGUEIRO BESADA ANTONIO
SALGUEIRO CAAMAÑO PAULA
SALGUEIRO GARRA MARIA DEL PILAR
SALGUEIRO PAZ MANUEL
SAMPAYO SAA PEDRO
SAMPEDRO CHAPELA MANUEL
SAMPEDRO FERNANDEZ ALEJANDRO
SAN JORGE 23 SA
SANCHEZ ALONSO JULIO
SANCHEZ CALVIÑO EMILIO
SANCHEZ DIAZ JOSE ANTONIO
SANCHEZ DOMINGUEZ MANUEL
SANCHEZ FREIRE FRANCISCO
SANCHEZ GOMEZ CONSUELO DIGNA
SANCHEZ MARTINEZ FRANCISCO
SANCHEZ MENDES PABLO
SANCHEZ PEREZ JOSE ANTONIO
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
SANCHEZ ROIBAS ANTONIO
SANCHEZ SOUTO JESUS
SANCHEZ SUAREZ DAVID
SANCHEZ SUAREZ DAVID
SANCHEZ VALLADARES DIEGO
SANCHEZ VARELA CELIA MERCEDES
SANDES CARRERA JUANA JOAQUINA
SANJURJO PLACES ISRAEL
SANJURJO ROMERO JUAN RAMON
SANJURJO ROMERO JUAN RAMON
SANJURJO ROMERO JUAN RAMON
SANLUIS PIÑEIRO ANGEL
SANMARCO CASTROMAN CARMEN MANUELA
SANMARCO ROEL ARTURO
SANMARTIN GOMEZ MARIA DEL CARMEN
SANMARTIN MARTINEZ MANUEL
SANROMAN MARCOTE MARCOS ANTONIO
SANTALLA GONZALEZ ANTONIO
SANTIAGO BARREIRO SEBASTIAN
SANTIAGO BASTOS ANA MARIA
SANTIAGO FIGUEIRA FRANCISCO M
SANTIAGO PEREIRA CANDIDO
SANTIAGO PORTAS JOSE BENITO
SANTISO ALBA JOSE MANUEL
SANTISO OTERO RAMON
SANTISO VARELA RAMON
SANTODOMINGO LAGO JOSE A
SANTOME BERMUDEZ JOSE
SANTOME BOUBETA ANA MARIA
SANTOME CAMIÑA AMADOR
SANTOME CAÑEDO MANUEL
SANTOME CERVIÑO JOSE
SANTOME CHAPELA GERMAN
SANTOME PEREIRA MANUEL
www.bop.depo.es
5325828V
50308945X
76712059K
36070653Y
35497386Z
35346875S
35975802F
X 6909997S
X 3281483G
36038987B
B 36762888
52490339S
11686359J
35567443J
29844583J
11719950R
36136228P
78737543X
35260766H
35461716V
35346287W
84724014H
35540381E
35540381E
35540441J
36001359B
77408008J
76890228D
35903463A
35572193W
35272153C
35508916K
A 82165416
35169856G
35160792W
* 6765315
35509130M
35864622D
76796539E
35998836H
36121981K
35297789B
77002766P
77002766P
32748322W
35524933F
35462494J
35462494J
52498931M
35182728L
35525173V
36163268T
77006613Z
77006613Z
77006613Z
35189467L
35417178F
35388568D
36024217F
35417107M
76994574G
9971461H
35263202Q
35307788M
76861496G
35207275W
35455469A
35325966J
35319023Q
35203333Q
35956808B
35189848D
35301526E
277253B
76834117H
35152080F
35191465Q
35272328B
u
Páx. 57
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936049AP06R001219
20123936003TP01L000019
20123936003TP01L000017
20123936029BM03R001082
20123936061TP04R004156
20123936055AP05R006493
20123936029BM03R004464
20123936004BM03R001057
20123936008BM03R009175
20123936055AP05R002820
20123936039TP08R007696
20123936039AP07R006181
20123936039AP07R003394
20123936024TP06R005685
20123936024TP06R005247
20123936042TP10R005615
20123936029BM03R000495
20123936029BM02L000205
20123936029BM03R003526
20123936027TP02R001493
20123936050VT06L000011
20123936008BM03R008241
20133936901IM01R000049
20123936055AP05R005663
20123936004BM03R002762
20123936005TP04R004305
20123936002TP02R001501
20123936005TP03R000415
20123936004BM03R003720
20123936002TP02R001592
20123936005VT08L000010
20123936049AP06R002037
20123936049AP07R002026
20123936901ML11L000032
20133936901IM01R000051
20123936053TP01L000001
20123936041IU06L000035
20123936041IU06L000038
20123936005TP04R001259
20123936005TP03R001248
20123936061TP04R000791
20123936042TP10R004353
20123936054TP02R003309
20123936054TP02R001038
20123936048IU05L000013
20123936039TP08R006916
20123936039AP07R001927
20123936008BM03R002835
20123936039TP08R006871
20123936044TP01R001435
20123936054TP02R005710
20123936028AP02R000153
20123936008BM03R003120
20133936035IM01R002004
20123936008BM03R001684
20123936004BM03R000182
20123936039TP08R007273
20123936021IU08L000014
20123936049AP06R001628
20123936049AP07R001621
20123936002TP02R000898
20123936024VT09L000023
20123936042TP10R006066
20123936055AP05R003055
20123936042TP10R004993
20123936008BM03R008179
20123936025TP01L000005
20123936052ML11L000014
20123936054TP02R000773
20123936033VT08L000003
20133936901ML01L000013
20123936005TP03R000552
20123936039TP08R004135
20123936034TP04R001868
20123936039TP08R006592
20123936010TP08R001086
20123936039AP07R005141
20123936054TP02R004156
ROMERO MARIA BELEN
ROMERO PEREZ FRANCISCO JAVIER
ROMERO PEREZ FRANCISCO JAVIER
ROMERO PEREZ JOSE EDUARDO
ROMERO SANMARTIN JOSE
ROSADA SILVA JORGE
ROSALES MARTINEZ MANUEL
ROSALES VILLANUEVA CARMEN
ROSENDO SANJORGE MARIA BEATRIZ
ROUTADA SL
ROVEDRA SL
ROVEDRA SL
ROVEDRA SL
ROZAS GARCIA LUIS MANUEL
ROZAS MOREIRA NILO MAURO
RSE ART CAFE GROUP SL
RUA GAYO FRANCISCO JAVIER
RUA JUNCAL MARCIAL
RUA JUNCAL MARCIAL
RUANO MELON FERNANDO
RUBALTER SL
RUBIA LOPEZ MANUEL
RUBIANES RUBIANES ANTONIO
RUBIN CABANELAS AMADOR
RUBIRA ROLLON M ELENA
RUEL MANDAYO MANUEL
RUIBAL ESTEVEZ JOSE
RUIBAL GARCIA JOSE
RUIBAL GARCIA M CARMEN
RUIBAL MOSTEIRO JUAN MANUEL
RUIBAL REDONDO LUISA
RUIZ DAVILA VIRGINIA
RUIZ DAVILA VIRGINIA
RUIZ DE ERENCHUN GARCIA DE CORTAZAR
RUIZ DE RIAL CONSUELO DE LA CRUZ
RUIZ GARCIA JOSE
RUIZ LIMA RAMON BENITO
RUIZ LIMA RAMON BENITO
RUIZ PEREZ JOSE ALBERTO
RUIZ PEREZ JOSE ALBERTO
RUIZ PEREZ JOSE ALBERTO
RUPEREZ SANS JOSE MARIA
SA LEITE DIAS FILIPE
SA LORENZO LUCIA
SAA ALVAREZ LUIS ANGEL
SAAVEDRA PEREIRAS ALBERTO
SAAVEDRA PEREIRAS ALBERTO
SAIZ DE AJA RUIZ LEOPOLDO
SALAZAR JIMENEZ ANTONIA
SALAZAR QUINTERO GLORIA MILENA
SALGADO ALVAREZ JOSE MARIA
SALGADO GARCIA-QUIROS MARINA
SALGADO GOMEZ GLORIA
SALGUEIRO LOPEZ FELIPE
SALGUEIRO SERRANO M MONTSERRAT
SAMPEDRO SAMPEDRO JOSE ANGEL
SAMUNTO ZACARIAS ALBERTO
SAN JORGE 23 SA
SANABRIA LOPEZ AITOR
SANABRIA LOPEZ AITOR
SANCHEZ ALONSO JULIO
SANCHEZ BORRAZAS JOSEFINA
SANCHEZ DEL RIO ANA ISABEL
SANCHEZ DOMINGUEZ DOLORES
SANCHEZ DOVAL MARTA
SANCHEZ FERNANDEZ JOSE LUIS
SANCHEZ FUENTES ALVARO
SANCHEZ GONZALEZ JOSE
SANCHEZ GONZALEZ RUFINA
SANCHEZ MALTESE ARIEL CLAUDIO
SANCHEZ NOGUEIRA MARIA DEL PILAR
SANCHEZ PEREZ JOSE ANTONIO
SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
SANCHEZ SANCHEZ MARIA
SANCHEZ SOUTO JESUS
SANCHEZ SUAREZ DAVID
SANDES CARRERA JUANA JOAQUINA
SANDEZ HERNANDEZ LUIS
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
X 5967721A
33256052F
33256052F
78730415N
33053920E
76908447N
29701616Z
35199555X
76931121P
B 36397354
B 36485001
B 36485001
B 36485001
52480269L
76793360V
B 27710920
76807023H
22881522H
22881522H
29049154Q
B 36883031
50940203X
35460654J
35939914E
34909364X
35455025L
35405933D
77459072V
35162439Q
76930939X
53487955Y
36134256Z
36134256Z
16271279K
X 0954607S
12689670H
50308945X
50308945X
46625139E
46625139E
46625139E
221128Y
X 4407233L
77000151S
34885603P
76904045A
76904045A
51857395P
35567443J
29844583J
36019421H
35460302Y
35288144A
77007783B
36087144Y
53111852E
X 2844467B
A 82165416
36147139V
36147139V
35169856G
35186860B
53046867N
35528159J
32645519D
35975798A
46897598T
76803027R
1970870T
36153748W
35453152D
35297789B
77002766P
35514068K
35524933F
35462494J
35525173V
43528806H
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936010AP08R000061
20123936039TP08R007367
20123936040TP02R000882
20123936061TP04R004288
20123936004BM03R004325
20123936029BM03R005655
20123936004BM03R003933
20123936029BM03R006407
20123936061TP04R000105
20123936044TP01R000075
20123936054TP02R003286
20123936042TP08R001013
20123936061TP04R000340
20123936056TP06R001672
20123936003TP01R003319
20123936008BM03R004624
20123936004BM03R002751
20123936042TP08R002090
20123936001TP16R001319
20123936024TP06R010393
20123936042TP10R004542
20123936039ML13L000132
20123936061TP04R001389
20123936039TP08R001881
20123936008BM03R001679
20123936005TP04R000381
20123936056TP07R002105
20123936056TP06R002045
20123936052IU05L000010
20123936046TP03R001657
20123936056TP07R001721
20123936015TP03R001045
20123936005TP03R001539
20123936012IU06L000013
20123936055AP05R003998
20123936055AP05R000701
20123936061TP04R001164
20123936046TP03R001793
20123936008BM03R007996
20123936008VT09L000205
20123936008BM03R003987
20123936008BM01L000382
20123936008BM01L000384
20123936008BM03R008056
20123936008BM03R011531
20123936061TP04R004003
20123936039AP07R005931
20123936039TP08R008301
20123936039AP07R001140
20123936046TP03R000238
20123936013TP02R001626
20123936054TP02R001549
20123936051IU12L000082
20123936055AP03L000045
20123936055AP03L000043
20123936055AP03L000047
20123936055AP05R008032
20123936055AP03L000041
20123936055AP03L000039
20123936008BM03R000911
20123936027VT08L000070
20123936027VT08L000078
20123936027VT08L000076
20123936027VT08L000074
20123936027VT08L000072
20123936027VT08L000068
20123936027VT08L000066
20123936027VT08L000056
20123936027VT08L000064
20123936027VT08L000062
20123936027VT08L000054
20123936027VT08L000060
20123936027VT08L000058
20123936039TP08R008335
20123936055AP05R006485
20133936901IM01R000065
20123936029BM03R003523
20123936039TP08R004085
SANTOS ABUIN ROGELIO
SANTOS ARGIBAY CARLOS ENRIQUE
SANTOS CAO MANUEL
SANTOS CASTRO HERMINIA
SANTOS FERNANDEZ FRANCISCO
SANTOS HERMELO ELISA
SANTOS JUNCAL MANUEL
SANTOS LEITES JUAN ANTONIO
SANTOS LOPEZ ADORINDA
SANTOS MACHADO NARCISA
SANTOS MOREIRA BRUNO MIGUEL
SANTOS PARCERO CAMILO
SANTOS PAULOS ROCIO
SANTOS PIÑEIRO FRANCISCO
SANTOS RODRIGUEZ FRANCISCA
SANTOS SOLIÑO JOSE LUIS
SANTOS TORRES ANA MARIA
SANTOS VIEITEZ MARCELINO
SARMIENTO S/S CELSA
SDAD MEDITERRANEA DE CARTERA E
SECRETS PONTEAREAS SL
SEDIRLOG SL
SEGURADO MARTIN MARIA JESUS
SEGURALIA DEL NOROESTE SL
SEIJO CAAMAÑO CARMEN
SEIJO MARTINEZ JOSE BENITO
SENDE MIRANDA MIGUEL ANGEL
SENDE MIRANDA MIGUEL ANGEL
SENIN 120 SL UNIPERSONAL
SENIN BANDIN FRANCISCO
SENIN CASTROAGUDIN MARIA
SENIN MARTINEZ DOLORES
SENIN RIAL MARIA NATALIA
SENRA CUIÑAS MARIA DEL CARMEN
SENRA RAIMUNDEZ PURA
SENTI ESTEBANEZ MANUEL JUAN
SEÑORANS CAÑADA DANIEL
SEÑORANS SANTORUM MARIA DEL ROSARIO
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SERANTES CHANTADA VICTORIANO
SERANTES FERNANDEZ LUIS
SERANTES FERNANDEZ LUIS
SERANTES SUAREZ JOSE LUIS
SERANTES VAZQUEZ AMADEO
SERRA AVION WENCESLAO
SERRA SANMARTIN FRANCISCO ARTURO
SERRANO FERNANDEZ JOSEFINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SIEIRO VALEIRAS LUIS
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILVA ALVAREZ DOLORES
SILVA CARABAJAL FELIX RICARDO
SILVA DIOS DAVID
SILVA DIZ MARIA DOLORES
SILVA DOMINGUEZ BENILDA
www.bop.depo.es
35384829L
35552451V
35127333P
35411410N
53114153T
35191215L
35894753X
35314097N
76858379S
X 3783336C
Y 0307211Z
35503921V
35445785W
76845742M
45201942L
35293136G
52491737X
35842715K
35766193C
B 36449452
B 36415032
B 36919249
15838858T
B 27731017
35265332F
35437520V
33286551P
33286551P
B 81578411
76870377F
35338354G
76850741J
35466772J
44084698T
35492475W
15968621C
35472205H
35450246R
B 36241305
B 36241305
B 36241305
B 36241305
B 36241305
B 36241305
B 36241305
35435255Y
35915197F
35915197F
36034433B
35207267V
35550945Y
36058427Q
33021141H
35540681T
35540681T
35540681T
35540681T
35540681T
35540681T
34431895K
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
36040217E
76900310V
35477272W
35265862P
35531793J
u
Páx. 58
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936015TP03R000913
20123936039AP02L000085
20123936039AP02L000083
20123936039TP02L000056
20123936056TP02L001799
20123936056TP07R001339
20123936042TP08R000584
20123936054TP01L000012
20123936054TP02R004127
20123936029BM03R002350
20123936040TP02R000119
20123936054TP02R001864
20123936004BM03R002369
20133936035TA01L000009
20123936046TP03R001822
20123936056TP06R002391
20123936054TP02R002374
20123936024TP06R009191
20123936055AP05R005900
20123936029BM03R006322
20123936008BM03R002995
20133936035IM01R000257
20123936054TP02R000482
20123936046TP03R001113
20123936010TP08R000666
20123936039AP07R000903
20123936056TP06R000931
20123936056TP07R000929
20123936039IV07L000015
20123936001TP16R000531
20123936029BM03R006025
20123936008BM03R001005
20123936036IU03L000030
20123936008BM03R001060
20123936061TP04R004298
20123936001TP12R000472
20123936001TP16R000374
20123936003TP01R005600
20123936055AP05R001788
20123936024TP06R004568
20123936054TP02R001451
20123936002TP02R000608
20123936035IU12L000073
20123936061TP04R000474
20123936061TP04R001558
20123936039AP07R003707
20123936004BM03R005616
20123936005TP03R000370
20123936042TP10R004385
20123936039AP07R000755
20123936008BM03R003542
20123936039ML13L000135
20123936013TP02R001616
20123936052IU05L000012
20123936056TP06R001661
20123936005TP04R003248
20123936005TP03R003248
20123936015TP03R000588
20123936005TP04R001506
20123936012IU06L000001
20123936024TP06R006597
20123936024TP06R008072
20123936061TP04R000933
20123936029BM03R004078
20123936049AP07R002145
20123936049AP06R002156
20123936029BM03R000821
20123936003TP01R008292
20123936049AP06R002105
20123936049AP07R002094
20123936008BM01L000383
20123936008BM03R007993
20123936008BM01L000381
20123936008BM03R004214
20123936061TP04R004007
20123936039TP08R005298
20123936027TP02R001023
20123936052ML12L000001
SANGIAO SUEIRO PERFECTO
SANJURJO ROMERO JUAN RAMON
SANJURJO ROMERO JUAN RAMON
SANJURJO ROMERO JUAN RAMON
SANMARCO CASTROMAN CARMEN MANUELA
SANMARTIN MARTINEZ MANUEL
SANMIMI SC
SANROMAN MARCOTE MARCOS ANTONIO
SANROMAN MARCOTE MARCOS ANTONIO
SANTACLARA RODRIGUEZ ENCARNA
SANTAMARIA CAO MANUEL
SANTAMARIA GOMEZ JOSE JAVIER
SANTAMARIA VALLADOLID JESUS
SANTER CB
SANTIAGO DOVAL GONZALO
SANTIAGO FIGUEIRA FRANCISCO M
SANTISIMA TRINIDAD GARCIA HECTOR IVAN
SANTISO GRANJA ANTONIO
SANTISO UBEIRA ANGELITA
SANTOME CALVAR SOLEDAD
SANTOME COLLAZO MARIA SONIA
SANTOME GONZALEZ DIEGO
SANTOME LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES
SANTORUM RODRIGUEZ MANUEL
SANTOS ABUIN ROGELIO
SANTOS ARGIBAY CARLOS ENRIQUE
SANTOS CORDO MANUELA
SANTOS CORDO MANUELA
SANTOS DOS REIS FABIO
SANTOS FERNANDEZ ANGEL
SANTOS GIL MANUEL
SANTOS GUARDADO JOSEFA
SANTOS MARTINEZ JOSE CARLOS
SANTOS MARTINEZ MARIA
SANTOS OUBIÑA JOAQUIN
SANTOS PORTUGUES ANGEL
SANTOS PORTUGUES ANGEL
SANTOS RAMOS JUAN MANUEL
SANZ SOLDANI LEOPOLDO ESTEB
SAR OLIVEIRA XAN CARLOS
SARO PEREZ PABLO
SARTAL SABARIS ALICIA
SAYANES PEREZ DIVINA
SEGADE CASTRO CARMEN
SEGURADO MARTIN MARIA JESUS
SEGURALIA DEL NOROESTE SL
SEIJAS CAMIÑA MANUEL
SEIJO MARTINEZ JOSE BENITO
SEIJO MENDEZ HECTOR
SEIJO VILA M ISOLINA
SEM CAMPSA
SEMENIC MARIO
SENDIN FRANCISCO ATILANA
SENIN 120 SL UNIPERSONAL
SENIN CASTROAGUDIN MARIA
SENIN FERNANDEZ GERARDO
SENIN FERNANDEZ GERARDO
SENIN GIL OBDULIA
SENIN RIAL MARIA NATALIA
SENRA CUIÑAS MARIA DEL CARMEN
SENRA GAMALLO M JESUS
SENRA GAMALLO Mª JESUS
SEÑORANS CAÑADA DANIEL
SEOAGE JALDA JAIME
SEOANE GONZALEZ SALVADOR
SEOANE GONZALEZ SALVADOR
SEOANE GONZALEZ SALVADOR
SEOANE MORENO JOAQUIN
SEOANE RODRIGUEZ JOSE MANUEL
SEOANE RODRIGUEZ JOSE MANUEL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SEQUEIROS DO EIRADO SL
SERANTES JUNCAL JUAN
SERANTES SUAREZ JOSE LUIS
SERANTES UCHA MANUEL
SERBOUT AHMED
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35361616J
77006613Z
77006613Z
77006613Z
35417178F
35417107M
E 36429736
76994574G
76994574G
35189589A
35347087C
53172942R
52950463R
E 27740786
35475989F
76861496G
36087366K
76808464X
35535407Q
76834054R
78734666P
36086535H
36003379F
35421190V
35384829L
35552451V
35404165N
35404165N
54229171R
35795376Q
35851988W
35892575V
35926688K
5891374Q
35402971Z
34872294Q
34872294Q
35861341V
X 1025647P
32832766J
44805407G
35310379C
35872776K
35393070A
15838858T
B 27731017
35277300S
35437520V
76909864A
76990117D
D 10107498
X 3816297E
35511046N
B 81578411
35338354G
35373830Z
35373830Z
35392255Q
35466772J
44084698T
52482631N
52482631N
35472205H
35893844K
78734908C
78734908C
78734908C
34374117L
36118647E
36118647E
B 36241305
B 36241305
B 36241305
B 36241305
14181027D
36034433B
35420517B
X 5717787X
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936061TP04R000856
20123936003TP01R000389
20123936024VT12L000157
20123936006TP03L000072
20123936006TP03L000070
20123936008BM03R003502
20123936039ML13L000134
20123936005TP03R000402
20123936002TP02R000281
20123936054IU04L000231
20123936024TP06R005712
20133936035IM01R000848
20123936029BM03R000521
20123936042TP10R000502
20123936029BM02L000074
20123936054TP02R002195
20123936039TP08R002209
20123936055AP05R004304
20123936055AP05R004306
20123936055AP05R006499
20123936055AP05R005667
20133936055ML01L000018
20123936024TP06R005193
20123936061TP04R004026
20123936024TP06R002331
20123936042TP08R002184
20123936042TP10R001735
20123936013AP02R000542
20123936056TP02L001840
20123936056TP06R000949
20123936056TP07R000947
20123936010AP08R000821
20123936020TP01L000004
20123936031TP03R000508
20123936008BM03R005616
20123936039TP08R008927
20123936008BM03R000700
20123936042TP08R001458
20123936008BM03R007139
20123936048AP04R002163
20123936008BM03R006607
20123936055TP01I000374
20123936055TP01I000523
20123936055AP05R002188
20123936061TP04R000707
20133936003ML01L000010
20123936061TP04R004040
20123936054IU09L000064
20123936015TP03R002515
20123936054TP02R001829
20133936035IM01R002253
20123936004BM03R002905
20123936027TP02R001049
20123936003TP01R003153
20123936008BM03R008820
20123936008BM03R010194
20123936056TP06R002471
20123936008BM03R009060
20123936008BM03R012908
20123936008BM03R001117
20123936008BM03R004518
20123936008BM03R004206
20123936008BM03R001110
20123936024TP05R000808
20123936008BM03R005591
20123936039ML13L000142
20133936035IM01R000625
20133936035IM01R000053
20123936010AP08R000927
20123936061TP04R000806
20123936042TP10R000391
20123936055AP05R002312
20123936024TP06R001688
20123936004BM03R003175
20123936001TP16R001473
20123936029BM03R006500
20123936055AP05R002448
20123936005TP03R000900
SILVA DURAN ANTONIO
SILVA GOMEZ ANGEL
SILVA GONZALEZ BEATRIZ
SILVA GONZALEZ CARMEN
SILVA GONZALEZ CARMEN
SILVA PIAL JOSE
SILVA RAMOS JORGE MANUEL
SILVA SECO GERARDO
SILVA SECO GERARDO
SILVA SENRA FRANCISCO
SILVA SOUSA PIEDADE M
SILVEIRA RODRIGUEZ SELENE
SINEIRO FREIRE MANUEL EVENCIO
SL ROMAYPIVA
SOAJE JUNCAL JOSE LUIS
SOARES ARAUJO DEMETRIO
SOARES BARROS M IRENE
SOARES CARIANO CARLOS M
SOARES CARIANO CARLOS M
SOARES CARIANO CARLOS MANUEL
SOARES CARIANO CARLOS MANUEL
SOARES DE FREITAS JOAO FERNANDO
SOARES PINTO DAVID M
SOBRADO GOMEZ FELIPE
SOBRADO TABOADA BEGOÑA
SOBRAL RAJO CANDIDO
SOBRAL ZUÑIGA REGINA
SOBRINO PARENTE MERCEDES
SOBRINO REY MANUEL
SOBRINO REY MANUEL
SOBRINO REY MANUEL
SOCINSUR SL
SOENGAS BLANC VERONICA
SOGUEIRA SL
SOLANO SADABA LUZ RUFINA
SOLER ALVAREZ MANUEL
SOLIÑO FERNANDEZ JOSE LUIS
SOLIÑO HERMIDA MIGUEL ANGEL
SOLIÑO NOGUEIRA LUIS ALFON
SOLIÑO PEREZ MANUEL
SOLLA GONZALEZ GENEROSA
SOLLA GONZALEZ MARIA
SOLLEIRO ALVAREZ CARMEN
SOLLEIRO ALVAREZ EMILIO
SOMATO SA
SOMOZA DE LA FUENTE JULIO JOSE LUIS
SOMOZA NUÑEZ MANUEL
SOMOZA PABLO ALBERTO
SOMOZA RIVAS JOSEFINA
SOMOZA Y DETOMASI PABLO ALBERTO
SONDEOS VALLE MIÑOR SL
SONSECA ALONSO FERNANDO
SOÑORA DOMINGUEZ JOSE MANUEL
SORIANO ALAR NIEVES
SOTELO BACELAR M CARMEN
SOTELO DIOS IBAN
SOTELO GARABAN ANA BELEN
SOTELO GONZALEZ ELISA
SOTELO PIÑEIRO JOSE
SOTELO RODAL LUIS
SOTELO RODAL LUIS
SOTELO RODAL LUIS
SOTELO RODAL LUIS
SOTELO VERDE SL
SOTELO VILLAR MANUEL
SOTO ALONSO MARIA VANESA
SOTO FONTANERIA Y CALEFACION SL
SOTO FONTANERIA Y CALEFACION SL
SOTO LONGO ADRIAN
SOTO PEREIRO JOSE ANTONIO
SOUKKANI MUSTAPHA
SOUSA ALVAREZ ALEJO
SOUSA CASTRO ALBERTO
SOUSA FERNANDEZ RAMON
SOUSA GOMEZ LUISA
SOUSA PORTELA FRANCISCO JOSE
SOUSA RAMIREZ ANTONIO
SOUTO CALVO OSCAR
www.bop.depo.es
76930972C
35271543P
52481296B
35348556V
35348556V
D 10114130
X 7173476Y
76868801H
76868801H
35499611P
X 1704460E
X 6407990Y
35279283C
B 27700327
73240913N
76898842K
36029814S
X 4242091V
X 4242091V
X 4242091V
X 4242091V
X 0554538P
77545246X
35945378N
52481675E
35784087C
35501815G
76908618E
35443969A
35443969A
35443969A
B 35789098
76928145E
B 97033435
35961202N
35914986A
35168306H
36094456G
* 6765459
36058522L
35922758R
35532653E
35535711K
35522218Y
A 36009223
34246785S
35434306T
X 3501777G
35363522X
X 3501777G
B 36745677
8126199T
35432264M
36001585F
76831217Q
52494816F
76862082S
8732613L
76834266Y
35872617T
35872617T
35872617T
35872617T
B 36570117
37512180P
36138064G
B 36950517
B 36950517
35481367A
44831960S
X 1329676T
35494313T
44827051M
34982107G
32270947S
78734213S
35559451W
35480298S
u
Páx. 59
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936055AP03L000040
20123936055AP03L000038
20123936055AP03L000042
20123936055AP03L000044
20123936055AP03L000046
20123936005TP03R000966
20123936005TP04R000977
20123936042TP08R001492
20123936042TP10R001262
20123936040TP02R000883
20123936042TP10R000092
20123936027VT08L000063
20123936027VT08L000077
20123936027VT08L000061
20123936027VT08L000075
20123936027VT08L000073
20123936027VT08L000071
20123936027VT08L000059
20123936027VT08L000057
20123936027VT08L000055
20123936027VT08L000053
20123936027VT08L000067
20123936027VT08L000065
20123936027VT08L000069
20123936003ML12L000032
20123936003ML12L000084
20123936003ML12L000036
20123936029BM03R007008
20123936016TP04R000333
20123936055AP05R005427
20133936901IM01R000066
20123936003TP01R000908
20123936056TP06R002093
20123936056TP07R002153
20123936003TP01R006051
20123936024TP06R004506
20123936006TP03L000071
20123936024TP06R007649
20123936029BM03R003337
20133936901ML01L000003
20123936005TP04R000413
20123936051TP03L000018
20133936035IM01R000811
20123936031TP03R000522
20123936008BM03R004488
20123936001TP16R001769
20123936052VT12L000007
20123936046TP03R000279
20123936008BM03R002581
20123936029BM03R002580
20123936042TP10R000106
20123936029BM02L000073
20123936029BM02L000075
20123936039AP07R000503
20123936055AP05R004290
20123936055AP05R004303
20123936055AP05R004305
20123936055AP05R003153
20123936004BM03R000849
20123936042TP08R000403
20123936042TP10R003079
20123936003TP01R007341
20123936013TP02R002329
20123936013AP02R000960
20123936056TP02L000859
20123936055AP05R006348
20123936061TP04R004027
20123936054TP02R003037
20123936013TP02R001628
20123936020TP01L000003
20123936031TP03R000437
20123936042TP08R002793
20123936029BM03R002369
20123936039TP08R005768
20123936048AP04R002906
20123936008BM03R001595
20123936004BM03R000248
20133936035IM01R001548
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTELO GONZALEZ ANGUSTIAS SALADINA
SESTO DOMINGUEZ JULIA
SESTO DOMINGUEZ JULIA
SIEIRO CASTRO CLARA
SIEIRO FARIÑA ANTONIO
SIERRA BUCETA MANUEL
SIGALICIA RADIODIFUSION Y M DE COM SA
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGANAR SL
SILGOMARAN SL
SILGOMARAN SL
SILGOMARAN SL
SILVA ARGIBAY FERNANDO
SILVA BERTOLO RICARDO
SILVA COUTO BUGALLO LUISA MARIA
SILVA DIOS DAVID
SILVA DURAN DOMINGO
SILVA GARCIA MARIA ANUNCIACION
SILVA GARCIA MARIA ANUNCIACION
SILVA GOMEZ FELIPE
SILVA GONZALEZ BEATRIZ
SILVA GONZALEZ CARMEN
SILVA GONZALEZ JOSE MARIO
SILVA MARTINEZ M JULIA
SILVA REY ALBERTO
SILVA SECO GERARDO
SILVAN SERVICIOS TURISTICOS SL
SILVEIRA OSORIO PABLO UBIRE
SIMAKAVI SL
SIMARRO MACIA ARTURO
SIMON ALONSO MARIA LUISA
SINAIS 2000 SL
SINEIRO RODIÑO ELPIDIO
SISO BARREIRO SALADINA
SISTEMAS AVANZADOS INMOBILIARIOS SL
SL OBRAS Y ESTRUC LOAGA
SOAJE JUNCAL JOSE LUIS
SOAJE JUNCAL JOSE LUIS
SOARES BARROS M IRENE
SOARES CARIANO CARLOS M
SOARES CARIANO CARLOS M
SOARES CARIANO CARLOS M
SOARES DE FREITAS JUAN FERNANDO
SOARES MOUTINHO AMADEU
SOBRAL SOBRAL ENRIQUETA
SOBRAL ZUÑIGA REGINA
SOBRINI VAZQUEZ PAULA
SOBRINO PARENTE MERCEDES
SOBRINO PARENTE MERCEDES
SOBRINO REY MANUEL
SOC PROMOTORA DE INVERSIONES IGONAL
SOCHAR SL
SOCIEDAD RECREATIVA CASINO
SOEIRO PARDELLAS BENTO JAIME
SOENGAS BLANC VERONICA
SOL E ORBALLO
SOLA REPETTO ANTONIO FRANCISCO DE
SOLANO PEREZ MARIA ISABEL
SOLER ALVAREZ MANUEL
SOLER SAEZ FERNANDO
SOLIÑO GERMADE JUANA
SOLIÑO NORES ISABEL
SOLIS LAURA MABEL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35540681T
35540681T
35540681T
35540681T
35540681T
35344261T
35344261T
35182597A
35875182N
35401408S
A 70108352
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36215630
B 36195030
B 36195030
B 36195030
78730401K
35182160A
7321090Y
35477272W
76990682E
35405409Z
35405409Z
76983377P
52481296B
35348556V
76814965W
35366568C
35475876D
76868801H
B 36523025
X 4537595V
B 03933512
46579665L
35206977A
B 36445229
35448478G
33180969L
B 36920304
B 36545093
73240913N
73240913N
36029814S
X 4242091V
X 4242091V
X 4242091V
X 0554538P
3600026C
22160735M
35501815G
36100523E
76908618E
76908618E
35443969A
B 36924082
B 36035327
V 36036911
X 2187192F
76928145E
B 36425007
36005012F
35990225D
35914986A
36065215L
6832240K
52494240Y
X 4591114S
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936005TP04R000911
20123936013TP02R001639
20123936040TP02R000326
20123936008BM01L000423
20123936051IU12L000068
20123936029BM03R000784
20133936035IA01R000021
20123936024TP06R003012
20123936044TP01R001561
20123936061TP04R000487
20123936008BM03R003762
20123936008BM03R009439
20123936029BM03R006395
20123936054TP02R002226
20123936054TP02R003821
20133936901IM01R000071
20123936055AP05R006611
20123936005TP04R000510
20123936055TP01I000432
20123936029BM03R000322
20123936039TP08R007454
20133936901IM01R000074
20123936061TP04R001355
20123936040TP02R001084
20123936042TP08R003471
20123936024TP05R000537
20123936024ML12L000154
20123936015TP03R001657
20123936039TP08R003659
20123936010AP08R000592
20123936028AP02R000717
20123936008BM03R006109
20123936042TP08R000095
20123936024TP06R004040
20123936003TP01R009391
20123936024TP06R008220
20123936054TP02R001488
20123936042TP08R000745
20123936042TP08R001927
20123936042TP08R001035
20123936056TP07R001531
20123936004BM03R001103
20123936056TP07R001157
20123936008BM03R007833
20123936003TP01R002104
20123936039AP07R004242
20123936004BM03R003070
20123936008BM03R010438
20123936027TP02R002036
20123936039TP08R005623
20123936039AP07R005288
20123936039AP02L000102
20123936039AP02L000096
20123936039AP02L000098
20123936039AP02L000104
20123936039AP02L000100
20123936039TP02L000073
20123936055AP05R006531
20123936029BM03R004117
20123936010TP08R001228
20123936010AP08R001085
20123936003TP01R000260
20123936042TP08R000774
20123936008BM03R008219
20123936056TP02L000893
20123936056TP06R000980
20123936056TP07R000978
20123936054TP02R005589
20123936046TP03R001289
20123936055AP05R002903
20123936054IU04L000115
20123936054IU07L000046
20123936054IU04L000143
20123936054IU04L000190
20123936054IU07L000106
20123936054IU07L000108
20123936054IU04L000192
20123936054IU04L000067
SOUTO CALVO OSCAR
SOUTO CAMBEIRO PLACIDIA
SOUTO LORENZO MILAGROS
SOUTO PAREDES IVAN
SOUTO VAZQUEZ MARIA JESUS
SOUTULLO GONZALEZ PEDRO
SPAIN INTERNATIONAL BROKER FISH SL
SPRESS ORO COMPANY SL
STRONOR BAHIA SL
SUAREZ BAHAMONDE MARIA LUISA
SUAREZ BASTON MARIA TERESA
SUAREZ BASTON MARIA TERESA
SUAREZ BASTON MILAGROS
SUAREZ CAO CARMEN
SUAREZ ENRIQUEZ ANTONIO
SUAREZ GARCIA MARIA BENITA
SUAREZ GONÇALVES MARIA DA APARECIDA
SUAREZ GONDAR M LUISA
SUAREZ GONZALEZ LUCIA
SUAREZ JALDA JESUS
SUAREZ MARTINEZ GONZALO
SUAREZ OTERO HECTOR
SUAREZ PADIN JORGE
SUAREZ PRADO RAMON
SUAREZ RODRIGUEZ VENERADA
SUBCOMUNIDAD PROP GARAJES EDF MUXIA
SUCASAS ROMEU JOSE
SUEIRO NUÑEZ MANUELA
SUEIRO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
SUMAY LOPEZ JOSE MANUEL
SUNSHINE & SUN SL
TABARES OBENZA CARLOS
TABERNA SAN FRANCISCO CB
TABOADA REY AMADEO
TABOADA VEIGA JULIA
TABOADA VILA SONIA
TABOAS FREIRE JOSE RAMON
TABOAS GONZALEZ MANUEL
TABOAS LAGO PASTORA ENRIQUETA S
TABOAS RODRIGUEZ GALLETANO
TAIBO SUMAY JOSE RAMON
TALLER MECANICO GUTIERREZ CB
TALLERES ABOCAUTO SL
TALLERES O TOVAL
TATO ASOREY MANUEL
TATO MACHADO JOSE
TDR GESTION DE OBRAS SL
TEBAR REBOREDA JORDI
TECNOLOGIA ETNOLOGIA DEL SALNES SL
TEIJEIRA GOLOBARDAS FERNANDO
TEIJEIRA GOLOBARDAS FERNANDO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIXEIRA DE AZEVEDO MANUEL JORGE
TENORIO PENA MANUEL
TERAN JUAN CARLOS
TERAN JUAN CARLOS
TEVACAR SERVICIOS GENERALES SA
TEVEL INTERNATIONAL SL
THOMAS BONILLA LUIS MIGUEL
TOJO CORDO SOCORRO
TOJO CORDO SOCORRO
TOJO CORDO SOCORRO
TOJO PIÑEIRO JOSE MANUEL
TOMAS VAZQUEZ JOAQUIN
TOMAZ INTERNATIONAL WINES SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
www.bop.depo.es
35480298S
35511210S
35413378W
73241971N
32818751M
36139682N
B 36974269
B 30834808
B 36469336
35432585G
78736355H
78736355H
76804257N
36014978Z
35552386K
35445034X
Y 0727081L
35452213J
35938604T
35189792E
76913812H
35477200E
35479735G
35427628S
35507862W
H 36480945
76801853T
35362342A
35553122K
76860191X
B 36965192
34971620M
E 36559060
35255295K
76701611S
76927795V
36022047E
35526266Y
35501971E
35506975N
76862918T
E 36246189
B 36245926
36093016J
35913336D
76898178R
B 36561355
36165990P
B 94007747
73241775T
73241775T
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
X 8036024P
35855917K
X 9700761M
X 9700761M
A 82748914
B 36037497
X 1681997F
L 3610837K
L 3610837K
L 3610837K
36044285L
35470208E
B 36440139
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
u
Páx. 60
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936004BM03R003897
20123936029BM03R005259
20123936042TP08R003833
20123936039TP08R001472
20123936055TP01I000037
20123936048AP04R000124
20123936055TP01I000186
20123936055AP05R002167
20123936055AP05R006754
20123936003TP01R001034
20123936005TP03R000851
20123936005TP04R000862
20133936035IM01R002244
20123936003TP01R002790
20123936024TP06R001690
20123936037AP03R000378
20123936008BM03R007817
20123936056TP07R002531
20123936056TP06R000955
20123936056TP07R000953
20123936008BM03R008266
20123936008BM03R001118
20123936024TP06R001001
20123936042TP08R000418
20133936035IM01R000196
20133936035IM01R001068
20133936035MT01L000116
20133936035IM01R001165
20133936035IM01R000750
20123936042TP08R003002
20123936042TP08R003140
20133936035IM01R000044
20123936042TP10R003448
20123936042TP08R002172
20123936029BM03R005752
20123936042TP10R005995
20123936008BM03R004076
20123936008BM01L000422
20123936004BM03R004350
20123936051IU12L000069
20123936039TP08R007876
20123936002TP02R001220
20133936035IM01R000261
20123936044TP01R001523
20123936039AP07R001585
20123936039TP08R006178
20123936005TP03R000499
20123936055TP01I000095
20133936901IM01R000072
20123936003TP01R002101
20123936039AP07R002389
20123936024TP06R005270
20123936048AP04R001200
20123936015IU01R002831
20123936039AP07R000608
20123936061TP04R001644
20123936055AP05R002174
20123936003TP01R006368
20123936024TP06R007658
20123936024TP06R002544
20123936008BM03R004651
20123936024TP06R008219
20123936015TP03R001271
20133936035IM01R000145
20133936035IM01R002193
20133936035IM01R002189
20123936031TP03R000210
20123936039TP08R008006
20123936044TP01R000219
20123936056TP06R001471
20123936010AP08R001101
20123936010TP08R001286
20123936024TP05R000317
20123936029TP02R000043
20123936004BM03R000224
20123936008BM03R004052
20123936008BM03R010077
20123936039TP08R003396
SOLLA CRESPO JOSE
SOLLA DEL RIO ROSALIA
SOLLA GAYOSO FELICIANO
SOLLA GONZALEZ DOMINGO
SOLLA GONZALEZ MARIA
SOLLA RODRIGUEZ ZAIRA
SOLLEIRO ALVAREZ CARMEN
SOMBRABOA SL
SOMISOFA SL
SOMOZA DE LA FUENTE JULIO JOSE LUIS
SOMOZA DEL RIO MANUEL
SOMOZA DEL RIO MANUEL
SONDEOS VALLE MIÑOR SL
SONEIRA VEIGA CARLOS
SOR OLIVEIRA XAN CARLOS
SOTELINO LAVANDEIRA ARONDINA
SOTELO FERNANDEZ JOSE JOAQUIN
SOTELO GARABAN ANA BELEN
SOTELO GARABAN ANA BELEN
SOTELO GARABAN ANA BELEN
SOTELO GONZALEZ JOSEFA
SOTELO RODAL LUIS
SOTELO VERDE SL
SOTO ASUNCION DE LOS ANGELES
SOTO FONTANERIA Y CALEFACION SL
SOTO FONTANERIA Y CALEFACION SL
SOTO FONTANERIA Y CALEFACION SL
SOTO GOCE ALBERTO
SOTO GOCE JESUS
SOTO GROBA DANIEL RAFAEL MAXIMINO
SOTO GROBA GENEROSO EUGENIO
SOTO IGLESIAS JOAQUIN
SOTO RODRIGUEZ MARIA ESPERANZA
SOUTO ALVAREZ CONSUELO
SOUTO GONZALEZ JUAN MANUEL
SOUTO LAREO ELENA
SOUTO PAREDES IVAN
SOUTO PAREDES IVAN
SOUTO RODAS AGUSTIN
SOUTO VAZQUEZ MARIA JESUS
SOUTULLO CASTRO CLARA
SOUTULLO PEREZ DIANA ISABEL
SUAREZ ALVAREZ OSCAR
SUAREZ BALEIRON JOSE MANUEL
SUAREZ GALLARDO EDUARDO JOSE
SUAREZ GALLARDO EDUARDO JOSE
SUAREZ GONDAR M LUISA
SUAREZ GONZALEZ LUCIA
SUAREZ LOJO MARIA LUISA
SUAREZ MARTINEZ FLORENCIO
SUAREZ MARTINEZ GONZALO
SUAREZ PACHECO EUGENIA R
SUAREZ PEREZ LUCIA
SUBCOMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE
SUEIRO RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
SUJIAO ZHOU NIE
SUMAFRE SL
TABARES SIERRA TERESA
TABOADA AREAN DARIO
TABOADA BALIÑO ALBA
TABOADA FERNANDEZ MANUEL
TABOADA GRANJA EMILIO
TABOADA RAMOS JOSE
TABOADA VILLAR M FATIMA
TABOADA VILLAR M FATIMA
TABOADA VILLAR M FATIMA
TABOAS RODRIGUEZ JOSE MANUEL
TABOAS TABOAS JESUS
TAIBO SUMAY J RAMON
TAIBO SUMAY JOSE RAMON
TALLERES ABOCAUTO SL
TALLERES ABOCAUTO SL
TALLERES MEIJIDE
TALLERES MOAÑA
TALLERES MOLEDO SL
TALLERES MOVIL SL
TALLERES MOVIL SL
TATO MACHADO JOSE
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
5005614D
35191392N
37803744R
76985868S
35532653E
76908267Q
35535711K
B 36178309
B 36195907
34246785S
35415346S
35415346S
B 36745677
35943084H
32832766J
35991094G
32533411A
76862082S
76862082S
76862082S
35265162K
35872617T
B 36570117
35502327X
B 36950517
B 36950517
B 36950517
36176306C
36176305L
35503722W
35554984C
76978014G
32414652Q
35502410R
35308460X
76889825C
73241971N
73241971N
35285147L
32818751M
34872470P
77404026X
36125552G
76851769Y
43035148D
43035148D
35452213J
35938604T
35396568M
35862094B
76913812H
26443837R
10544396T
H 36506384
35553122K
X 4707265Q
B 36723443
35920349F
2733003BM
44090598N
32263135T
37709496F
41320763K
76996185M
76996185M
76996185M
76890574X
35495171F
B 36198141
76862918T
B 36245926
B 36245926
76803437C
B 36037687
B 36058360
B 36022028
B 36022028
76898178R
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936054IU04L000080
20123936054IU04L000185
20123936054IU04L000095
20123936054IU04L000204
20123936054IU04L000035
20123936054IU04L000220
20123936054IU04L000145
20123936005TP03R000192
20123936061TP04R000980
20123936004BM03R001267
20123936044TP01R001692
20123936027TP02R001634
20123936005TP03R000452
20123936042TP08R000405
20123936042TP08R000370
20123936039TP08R008082
20123936005TP03R003262
20123936005TP04R003262
20123936051IU14L000005
20123936042TP08R000779
20123936042TP08R000513
20123936039TP08R006513
20123936039TP08R006510
20123936039TP08R006508
20123936039TP08R006336
20123936039AP07R003616
20123936039TP08R006506
20123936039AP07R003598
20123936039AP07R002985
20123936039TP08R006502
20123936039TP08R006500
20123936039TP08R006518
20123936039AP07R005122
20123936039TP08R006504
20123936039TP08R006494
20123936039TP08R008957
20123936039TP08R006490
20123936039TP08R008703
20123936039TP08R008497
20123936039TP08R006496
20123936039VT15L000024
20123936039VT15L000026
20123936039VT15L000028
20123936039VT15L000030
20123936039AP07R002962
20123936039TP08R006520
20123936039TP08R006522
20123936039TP08R006515
20123936015AP06R000638
20123936061TP04R004182
20123936003TP01R007252
20123936005TP04R004137
20123936013AP02R000340
20123936039TP08R007092
20123936039AP07R002051
20123936039TP08R009071
20123936029BM03R006590
20123936003TP01R005470
20123936003TP01R009223
20123936027TP02R001104
20123936005TP03R002560
20123936005TP04R002558
20123936039TP08R005776
20123936039AP07R005769
20123936039TP08R000360
20123936039TP08R007927
20123936055AP05R000855
20123936061TP04R000479
20123936049AP07R000409
20123936042TP08R000906
20123936014AP03R000480
20123936042TP10R004022
20123936003ML11L000088
20123936055AP05R007639
20123936042TP08R002310
20123936061TP04R000658
20123936004BM03R002681
20123936031TP03R000596
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TORRADO GAMALLO SILVIA
TORRADO OZORES RICARDO
TORRE ESTEVEZ ROSA DE LA
TORRES GARCIA JOSE ANTONIO
TORRES MENDEZ MARCELINO
TORRES PORTAS CARLOS
TORRES SANTOME JAVIER
TORRES SEBASTIAN MATILDE
TORRES UCHA PILAR
TORRES VAZQUEZ JOSE
TORRES VAZQUEZ JOSE
TOTEM SL
TOUCEDA GONZALEZ AMELIA
TOUCEDO PORTO ADELINA
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOURI¥O MONTEAGUDO FRANCISCO
TOURIS POUSO MANUEL
TRABAZOS PEREZ PAULINO
TRANSPORTES FRIGORIFICOS CALDENSES
TRAVADELA SAMPEDRO MARIA
TREMORA C B- PORRIÑO
TREMORA C B- PORRIÑO
TRIANA NOVIAS SL
TRIGO PALMAS CONCEPCION
TRIGO PEREIRA GUILLERMO
TRIGO PEREIRA GUILLERMO
TRILLO CAAMAÑO JUAN
TROCHA ALVAREZ JOSE LUIS
TROCHA ALVAREZ JOSE LUIS
TRONCOSO DE RAMILO ELISABETH
TRONCOSO DE RAMILO ELISABETH
TRONCOSO DE RAMILO ELIZABETH
TRONCOSO DE RAMILO ELIZABETH
TRONCOSO FERREIRA ANTONIO
TRONCOSO GARCIA MARIA ESTHER
TRONCOSO LORENZO AMELIA
TRONCOSO TRONCOSO JOSEFA
TRONCOSO Y REIGADA SL
TROULEDA SL
TUÑEZ CAROU JOSE MANUEL
UBI¥AS GANDARA JOSE MARIA
UCHA ALONSO CONSTANTINO
UCHA MORRAZO FRANCISCO JAVIER
UGUINA CARRION LUIS
UHAGON CAILLEMER BEATRIZ
www.bop.depo.es
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
76860792J
35445607P
35260224M
76871189Z
76814112T
76862599A
33818784K
35552638C
35496248A
35345481R
35345481R
B 36005585
35503841Y
36097370C
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
35193620D
35395171B
35883281S
B 36027373
1024508L
E 36356327
E 36356327
B 36282671
78732856S
32539301M
32539301M
35368378J
35437148J
35437148J
X 0215451X
X 0215451X
X 0215451X
X 0215451X
35493433V
35441736R
35555038M
35946560K
B 80999477
B 36324036
76779338W
35514751Z
35502566L
76867315G
2532188A
2606410G
u
Páx. 61
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936039AP07R000387
20123936039AP02L000099
20123936039TP02L000074
20123936039AP02L000101
20123936039AP02L000103
20123936039AP02L000105
20123936039TP02L000072
20123936039AP02L000097
20123936039TP08R006274
20123936055AP05R005616
20123936042TP10R000950
20123936029BM03R001200
20123936039TP08R006710
20123936039AP07R001722
20133936039ML02L000080
20123936055AP05R006385
20123936009AP04R001217
20123936033VT08L000001
20123936008BM03R010990
20123936042TP10R005787
20123936042TP08R003472
20123936056TP02L001874
20123936061TP04R004100
20123936061TP04R004114
20123936055AP05R004014
20123936054IU04L000186
20123936054IU04L000068
20123936054IU04L000124
20123936054IU07L000107
20123936054IU04L000079
20123936054IU07L000056
20123936054IU04L000040
20123936054IU04L000171
20123936054IU04L000147
20123936054IU04L000191
20123936054IU04L000194
20123936054IU04L000203
20123936054IU04L000217
20123936054IU04L000224
20123936054IU04L000117
20123936054IU04L000098
20123936054IU07L000048
20123936005TP04R000202
20123936046TP03R001755
20123936004BM03R002007
20123936040TP02R000191
20123936028AP02R000915
20123936015TP03R000514
20123936027TP02R001082
20123936042TP08R000873
20123936004BM03R004341
20123936027VT10L000002
20123936005TP04R000463
20123936039AP07R004768
20123936024ML12L000159
20123936056TP07R000989
20123936056TP06R000991
20123936039TP08R006499
20123936039VT15L000027
20123936039TP08R006519
20123936039TP08R006516
20123936039TP08R006514
20123936039TP08R006511
20123936039TP08R006509
20123936039TP08R006507
20123936039VT15L000025
20123936039TP08R006503
20123936039TP08R006505
20123936039TP08R006497
20123936039TP08R006495
20123936039TP08R006491
20123936039TP08R006488
20123936039TP08R006342
20123936039TP08R006335
20123936039TP08R006521
20123936039TP08R001268
20123936039VT15L000029
20123936039TP08R006501
TEDOLDI DOMINGUEZ SUSANA
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIJEIRA LEIROS EMILIO
TEIXEIRA GARCIA DANIEL
TELLADO GIL JUAN MANUEL
TENORIO PENA JOSE
TERMENON PINTOS FRANCISCO
TERMENON PINTOS FRANCISCO
TERRAZA PINTO ROMINA
TESTY LEVE UNIPERSOAL LDA
TEVEL INTERNACIONAL SL
TEVEL INTERNATIONAL SL
TIAPA DE COSTAS ANA JOSEFINA
TIENDA CASTRO RAQUEL
TOBIO CAMPO JOSE
TOJO CORDO SOCORRO
TOMAS MARTINEZ MARIA LUISA
TOME FIEL RAMIRO
TOME RODRIGUEZ ISAURA
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TOMIÑO SOL SL
TORRADO GAMALLO SILVIA
TORRADO HERMIDA MANUEL
TORRE ESTEVEZ ROSA DE LA
TORRES BARREIRO MARIA BEATRIZ
TORRES CABRERO JESUS MAXIMO
TORRES CAEIRO M CELIA
TORRES DOMINGUEZ MODESTA
TORRES GIRALDEZ CONCEPCION
TORRES GOMEZ MANUEL
TORRES MUÑIZ MARIA FATIMA
TORRES PORTAS CARLOS
TORRES UCHA PILAR
TORRES VILA JUANA MARIA
TOUCEDA GIL CARMEN
TOUCEDA GIL CARMEN
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
TOUCRUZ SL
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
39452034L
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
35525340T
X 9079921G
76906595T
35889199E
36033750H
36033750H
3916703X
W 0104689E
B 36037497
B 36037497
X 0629709S
36120744A
35526308W
L 3610837K
35423543R
35405038B
8093085Y
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
B 36506632
76860792J
76866810M
35260224M
44077531D
5264661F
35436935F
35371926L
35526574S
78732872P
35282573K
76862599A
35496248A
52470839L
35442264T
35442264T
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
B 36435147
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936003TP01R004227
20123936024TP06R006761
20123936042TP10R001126
20123936013AP02R001060
20123936061TP04R000069
20123936005TP03R001466
20123936005TP04R001745
20123936008VT06L000053
20123936008BM03R007094
20123936028AP02R000973
20123936055AP05R007571
20123936013AP02R000734
20123936046TP01L000158
20123936004BM03R000040
20123936034TP04R002328
20123936047TP03R000063
20123936024TP06R004796
20123936008BM03R010848
20123936061TP04R004216
20123936034TP04R001962
20123936002TP02R001599
20123936008BM03R009176
20123936003TP01R005992
20133936035IM01R002191
20123936004BM03R000687
20123936055TP01I000468
20123936049AP07R000274
20123936046TP03R001086
20123936046TP03R001418
20123936008BM03R011444
20123936015TP03R000008
20123936008ML11L000071
20123936024TP06R001496
20123936024TP06R004379
20123936004BM03R004108
20123936039TP08R002041
20123936015AP05R000729
20123936003TP01R002518
20123936042TP10R000059
20123936003TP01R008362
20123936029BM03R002595
20123936042TP08R003756
20123936054TP02R001502
20123936028AP02R000123
20123936005TP04R002218
20123936005TP03R002221
20123936039TP08R002453
20123936005TP04R001767
20123936005TP03R001488
20123936006TP01L000092
20123936042TP10R001265
20123936004BM03R004387
20123936039TP08R001353
20123936013TP02R002331
20123936013AP02R001073
20123936061IU03L000021
20123936027TP02R001524
20123936031TP03R000229
20133936901IM01R000093
20123936047TP03R000223
20123936024TP06R003360
20123936005TP03R000101
20123936044TP01R001383
20123936003TP01R009487
20123936061TP04R004353
20123936024TP06R008073
20123936051TP01L000049
20123936024TP06R005226
20123936024ML12L000133
20123936056TP02L001922
20123936056TP07R001026
20123936056TP06R001028
20123936039AP07R004985
20123936039TP08R008212
20133936035IM01R001583
20123936008BM03R004478
20123936042TP11R000070
20123936055AP05R007819
ULBEIRA PEREZ ADOLFO
URBANO LOPEZ PENAS SL
UZAL VEIGA LETICIA
VAL COUSIÑO CONCEPCION
VALCARCEL BADIA FRANCISCO
VALDES PAZOS MANUEL ENRIQUE
VALDES PAZOS MANUEL ENRIQUE
VALENCIA MERAYO JOSE FRANCISCO
VALENCIA MERAYO JOSE FRANCISCO
VALENCIA ROCHA MARIA ISABEL
VALENZUELA AROS MARIA DEL CARMEN
VALES PIÑA DELMIRO
VALIÑAS CARLOS
VALIÑO BLANCO FRANCISCO
VALIÑO PARDO MANUEL ALVARO
VALLADARES NOVOA PLACIDO
VALLE ALVARIÑO ALBERTO
VALLE CENDAN JESUS
VALLE VAZQUEZ BENITO
VALLS UBEIRA ROSA
VALORACIONS E PLANEAMENTO SL
VALVERDE ALVAREZ PABLO
VALVERDE DOMINGUEZ JUAN
VALVERDE FERNANDEZ JOSE
VAN LAAR MARIJKE
VAQUEIRO LORENZO JULIO
VAQUEIRO RODRIGUEZ MARTA
VARELA ABAL BENITO
VARELA ABAL BENITO (SERVILAC JB SL )
VARELA ALVAREZ JUAN MANUEL
VARELA CAMPOS JOSE
VARELA CAÑOTO JESUS
VARELA GARCIA NICOLAS
VARELA PRESAS ROSALIA
VARELA ROCA LOURDES
VARELA VARELA CONSUELO
VARGAS GOMEZ ANTONIO
VAS ALONSO MANUEL
VASQUEZ MENESES KHATERINE YHOANA
VAZQUEZ ALONSO Mª ROSARIO
VAZQUEZ BELLO FRANCISCO MANUEL
VAZQUEZ CARBALLO RAUL
VAZQUEZ CARREIRO ADELA
VAZQUEZ CONDE MANUEL
VAZQUEZ COUTO JUAN
VAZQUEZ COUTO JUAN
VAZQUEZ DIEGUEZ DELFIN
VAZQUEZ FERNANDEZ ROCIO
VAZQUEZ FERNANDEZ ROCIO
VAZQUEZ GALIÑANES MARIA NORMA
VAZQUEZ GARCIA ANGEL
VAZQUEZ GARCIA DIGNA
VAZQUEZ GUISANDE MANUEL
VAZQUEZ LAGO MARISOL
VAZQUEZ LOPEZ JOSEFA
VAZQUEZ LOPEZ MARIA DOLORES
VAZQUEZ OUBIÑA JOSE JAVIER
VAZQUEZ PAZOS EMILIA
VAZQUEZ REIRIS ROBERTO
VAZQUEZ RODRIGUEZ DOLORES
VAZQUEZ SANCHEZ MERCEDES
VAZQUEZ SILVA FELIX
VAZQUEZ TAIBO ROBERTO
VAZQUEZ URTAZA MARIA GLORIA
VAZQUEZ VALLE CARMEN
VAZQUEZ VAZQUEZ JULIO
VAZQUEZ VAZQUEZ VICTORIA
VAZQUEZ VENCE JOSE MANUEL
VAZQUEZ Y LOSADA MARIA SOL
VEGA BAZARRA Mª ANGELES
VEGA BAZARRA Mª ANGELES
VEGA BAZARRA Mª ANGELES
VEGA JIMENEZ AMPARO
VEGA JIMENEZ AMPARO
VEGA MA LILIANA
VEGA VEGA OSCAR LUIS
VEIGA ALONSO PATRICIA MARIA
VEIGA BOTZ MIGUEL
www.bop.depo.es
35861454S
B 36302768
33293700G
35510861B
35389682L
36061484Z
36061484Z
44901573F
44901573F
36042786S
13040240E
35905162T
* 6727895
35975910T
35782492N
35252305K
76575498B
32812436S
35383372B
35879225F
B 36563112
76995723A
35495940V
76975277G
M 3600014P
35782165F
35567305J
35455405P
35455405P
36133808A
6886D
36100760Y
52483142V
35251678S
34912215D
35497283A
51670919Q
35864035C
51162867B
36090047B
53170948P
35507210V
35261157H
76812627X
35814403E
35814403E
35210943J
76826048E
76826048E
76862596T
35897001G
35447751J
35537355D
77003390B
35509600S
33216153J
76814874A
35510383Q
35475596M
5476348W
76798071J
76810956H
76871438X
35938163L
35406636E
76621918V
34941976P
11032981L
33327771N
52566005B
52566005B
52566005B
71025973H
71025973H
X 0239901B
10199378M
36123563Q
35564194F
u
Páx. 62
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936015AP05R000639
20123936061TP04R004179
20123936027TP02R001243
20123936003TP01R004129
20123936005TP03R004136
20123936039AP07R005010
20123936013AP02R000342
20123936013AP02R000571
20123936003TP01R001131
20123936061TP04R000715
20123936054TP02R005490
20123936003TP01R006325
20123936049AP06R000411
20123936003TP01R000016
20123936042TP08R002215
20123936055AP05R005569
20123936055AP05R002659
20123936055AP05R002252
20123936055AP05R002181
20123936054TP02R004625
20123936054TP02R001455
20123936042TP08R001014
20123936042TP08R001308
20123936042TP08R004063
20123936042TP08R000737
20123936003TP01R004861
20123936024TP06R007905
20123936036IU02L000003
20123936036IU01L000011
20123936054TP02R003477
20123936055AP05R003673
20123936055AP05R000654
20123936013AP02R001059
20123936027TP02R001793
20123936008BM03R007858
20123936054TP02R001974
20123936013TP02R001700
20123936055AP05R002886
20123936017ML09L000065
20123936046TP01L000159
20123936008BM03R008813
20123936901ML12L000023
20123936061TP04R004212
20123936039AP07R001294
20123936039TP08R005455
20133936035IM01R002150
20133936035IM01R001308
20123936004BM03R000744
20123936042TP10R001858
20123936055TP01I000131
20123936049AP06R000276
20123936042TP08R000742
20123936054TP02R002122
20123936024ML12L000213
20123936042TP08R000752
20123936039TP08R008739
20123936039TP08R003257
20123936008BM03R002565
20123936046TP03R001313
20123936015TP03R001220
20123936015AP06R000728
20123936054TP02R002665
20123936042TP08R004178
20123936015TP03R001673
20123936039AP07R001904
20123936039TP08R006893
20123936039AP07R000333
20123936042TP08R002837
20123936034TP04R001968
20123936008BM03R004887
20123936003TP01R001493
20123936010AP08R000386
20123936061TP04R004266
20123936001TP16R001338
20123936013TP01L000005
20123936013AP02R000545
20123936013AP02R000964
20123936013AP02R001074
TOURIÑO MONTEAGUDO FRANCISCO
TOURIS OUBIÑA ROSA
TRAFERGA SL
TRANQUILINO SL
TRANSPORTES FRIGORIFICOS CALDENSES
TRIANA NOVIAS SL
TRIEXPANSION SL
TRIEXPANSION SL
TRIGO PEREIRA GUILLERMO
TRIÑANES MALLO VICENTE
TRONCOSO CARRERA FLORINDA
TRONCOSO GARCIA BENITA
TRONCOSO LORENZO AMELIA
TRONCOSO MONTEAGUDO RAMON HROS
TRONCOSO PEREIRA PURIFICACION
TSR SPAIN GROUP SL
TUDENSE MAYORISTA DE LIMPIEZA - MI
TUI HOSTELERA CB
TUIWEB SL
UBEIRA LOPEZ ENRIQUE
UBEIRA OTERO JOSE MANUEL
UCHA CARRERA CASIMIRO
UCHA IGLESIAS FRANCISCO
UCHA RODRIGUEZ CARMEN
UCHA ROMERO EULOGIO
ULBEIRA LORENZO MANUEL
UNIPRO - DEZATABEIROS SL
URBANIZACION MIRADOR DE OYA SL EN
URBANIZACION MIRADOR DE OYA SL EN
URBANIZACIONES SAN CAMPIO SL
URE¥A GAY JUAN
VAL CARRERES ALFONSO JULIO
VAL COUSIÑO CONCEPCION
VAL SOUSA VANESSA
VALENCIA PEREZ DAVID
VALERIA MENDEZ CLAUDIA
VALES PIÑA DELMIRO
VALETUI SL
VALIÑA ESPASANDIN JUAN MANUEL
VALIÑAS CARLOS
VALLADARES CABALEIRO MARIA
VALLE PINTOS EDELMIRO
VALLE PORTAS MANUEL
VALORIA IGLESIAS BEATRIZ
VALORIA IGLESIAS BEATRIZ
VALVERDE FERNANDEZ JOSE
VALVERDE PENEDO MARIA JESUS
VAN LAAR MARIJKE
VAQUEIRO JUSTE AMANCIO
VAQUEIRO LORENZO JULIO
VAQUEIRO RODRIGUEZ MARTA
VARELA CARRERA LINO
VARELA DE MACEDO CAMILO
VARELA GARCIA NICOLAS
VARELA GUIMERANS PRIMITIVO
VARELA LORENZO CARMEN
VARELA LORENZO M JESUSA
VARELA MUIÑO HERMINIA
VARELA RODRIGUEZ SHEILA
VARGAS GAMEZ ANTONIO
VARGAS GOMEZ ANTONIO
VASCONCELLOS GONZALEZ MARIA
VAZQUEZ ALONSO ANTONIO
VAZQUEZ CASTRO MARIA ISABEL
VAZQUEZ COTO MARIA DEL MAR
VAZQUEZ COTO MARIA DEL MAR
VAZQUEZ DIEGUEZ DELFIN
VAZQUEZ DOMINGUEZ HERMINIA
VAZQUEZ DOMINGUEZ JULIA
VAZQUEZ DOPAZO ANGEL
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE ANTONIO
VAZQUEZ GABRIEL ORLANDO
VAZQUEZ GARCIA PIEDAD
VAZQUEZ GOMEZ JOSE
VAZQUEZ GONZALEZ PRIMITIVA
VAZQUEZ LAGO MARISOL
VAZQUEZ LAGO MARISOL
VAZQUEZ LOPEZ JOSEFA
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
35193620D
35405718R
B 36210565
B 36649937
B 36027373
B 36282671
B 36479178
B 36479178
32539301M
76934718V
35500558N
35936412Q
35555038M
35861706Z
35508028F
B 36549921
B 36420255
E 36377893
B 36357333
35541087S
36084360M
35508754C
35555118Q
35526056A
35502531F
36103811K
B 36394989
B 36808517
B 36808517
B 36409787
50276464M
20389979L
35510861B
76869590W
51939663M
X 5658614Q
35905162T
B 36437523
79332089Y
* 6727895
D 10107373
35449305A
35334166W
35571876F
35571876F
76975277G
36079156E
M 3600014P
35553828Z
35782165F
35567305J
35503771M
36045747D
52483142V
35550846E
35541977P
35562457H
2399705T
76929913L
51670919Q
51670919Q
36039735T
10720276E
76843536F
76903251Z
76903251Z
35210943J
35507326H
35782680Q
34931770Z
44465388V
X 3264264N
33035959R
10452485C
36246970M
77003390B
77003390B
35509600S
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936042TP08R000034
20123936003TP01R003939
20123936003TP01R005017
20123936029BM03R006497
20123936055AP05R003380
20123936055AP05R004029
20123936042IU03L000277
20133936035IM01R001238
20123936061TP04R001041
20123936061TP04R004716
20123936044IU05L000027
20123936039AP07R004391
20123936039TP08R000573
20123936054TP02R002809
20123936061IU03L000004
20123936061IU03L000002
20123936027TP02R001655
20123936039TP08R006169
20123936055AP05R002939
20123936055TP01I000512
20123936008BM03R002485
20123936008BM03R005537
20123936008BM03R002483
20123936008BM03R007363
20123936008VT11L000144
20123936008VT11L000133
20123936008IU09L000047
20123936008VT11L000154
20123936008IU08L000049
20123936008IU08L000053
20123936008VT11L000146
20123936029BM03R000498
20123936039TP08R005320
20123936024TP06R008568
20123936003TP01R004919
20123936055AP05R005621
20123936042TP10R006069
20123936061TP04R000721
20123936029BM03R004627
20123936010TP08R000749
20123936042TP08R003269
20123936027TP02R001169
20123936003TP01R001259
20123936008BM03R010117
20123936042TP08R002897
20123936901ML12L000010
20123936013TP02R001783
20123936001TP16R000600
20123936008BM03R010361
20123936029BM03R001305
20123936039AP07R004145
20123936029BM03R001202
20123936042TP08R001152
20123936003TP01R002977
20123936008BM03R008087
20123936008BM03R010213
20123936008BM01L001453
20123936008BM01L001455
20123936008BM01L001457
20123936049AP07R001019
20123936015TP03R000916
20133936035IM01R001377
20133936035IM01R001097
20123936042TP10R004326
20123936054TP02R000452
20123936003TP01R008046
20123936039AP07R001912
20123936039TP08R006901
20123936061TP04R004436
20123936055AP05R000921
20123936054TP02R004667
20123936034TP04R001993
20123936003TP01R001356
20123936046TP03R000162
20123936020AP02R000140
20123936003TP01R005525
20123936015AP06R001014
20123936008BM03R000529
VEIGA DE CANDEIRA SL
VEIGA FERNANDEZ ANTONIO MIGUEL
VEIGA FERNANDEZ ANTONIO MIGUEL
VEIGA VILLAFRANCA JENNIFER
VELOSO RODRIGUEZ MARIA ANGELES
VELOSO SILVA CONSTANZA
VELOSO TORRES BEGOÑA
VENAVELA SL
VENTOSO PEREIRA MARIA
VENTOSO PEREIRA MARIA
VENTURA RODRIGUEZ OLGA MARIA
VERA ARMADA ALEJANDRO
VERA ARMADA ALEJANDRO
VERISIMO CLARO ROSALIA
VEROIAGO SL
VEROIAGO SL
VIA PELINI SL
VIAJES MARSANS SA
VIAJES MENDEZ Y NU¥EZ
VIANMAJO ESPAÑA SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VIDAL ALONSO JORGE LUIS
VIDAL CALVIÑO ENRIQUE
VIDAL CALVO MARIO
VIDAL CASTRO GONZALO
VIDAL CONDE LUIS ALONSO
VIDAL FERNANDEZ MIGUEL ANGEL
VIDAL GOMEZ FRANCISCO
VIDAL LEMAT ANA ISABEL
VIDAL MENDEZ AUREA
VIDAL REY SEGUNDO
VIDAL RIVEIRO MARIA
VIDAL ROJO SATURNINO
VIDAL SANTOS PAULA
VIDAL SERTAGE HORTENSIO
VIDAL TARRIO ABEL
VIEIRA COLMENERO RAMIRO
VIEITEZ ALVAREZ TERESA
VIEITEZ CAMPOS DAVID
VIEITEZ COSTA MANUEL
VIEITEZ IGLESIAS CARLOS
VIEITEZ MARTINEZ MANUEL
VIEITEZ PUGA MARIA ADELINA
VIEITEZ REY JOSE LUIS
VIEITEZ RODAS ALVARA
VIEITEZ RODAS FRANCISCO
VIEITEZ RODAS FRANCISCO
VIEITEZ RODAS FRANCISCO
VIEITEZ RODAS FRANCISCO
VIEITO GONZALEZ JUAN CARLOS
VIGLERIO DIEGUEZ HILARIO
VIGO GALLEGO EDGAR MANUEL
VIGO GIRALDO MANUEL
VILA ALBAN SANDRA
VILA ALONSO JOSE MANUEL
VILA CID RAMON
VILA COSTAS JUAN
VILA COSTAS JUAN
VILA FONTAN JOSE RAMON
VILA GONZALEZ BASILIO
VILA MONTES ODILO
VILA RODRIGUEZ LINA
VILAN FERNANDEZ CARLOS
VILANOVA CASTRO LUIS
VILAR BARRIO EVA
VILAR LEYENDA RAMONA
VILARI¥O GOSENDE FERNANDO
VILARIÑO BARREIRO FRANCISCO
www.bop.depo.es
B 36531754
35986606R
35986606R
73241219L
36103325H
35551596J
36162875K
B 36939023
33294759M
33294759M
52452004K
36130992Q
36130992Q
76889424X
B 36381598
B 36381598
B 36374734
A 08018921
B 36431740
B 36535920
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
36078189K
35554341K
33823615E
32774305H
52500174Y
76913328V
35447774J
52495132R
76845393R
35503437Q
35416804R
14451920P
53113728N
35508340C
35461358G
33589302X
76912548L
36137458L
35280787Y
76906320R
35864647B
35505384P
34981473Z
35167133H
78730602S
78730602S
78730602S
78730602S
76904609S
35361566D
39450833Z
76599268E
34876536A
36084108Y
34526165Z
76898536Z
76898536Z
35394018P
35536625S
35544060K
* 6765375
35905973Y
35364719B
34178081N
35905034X
76827334C
35882082N
u
Páx. 63
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936054TP02R001049
20123936047TP03R000189
20123936004BM03R001787
20123936054TP02R002906
20133936901IM01R000092
20133936901IM01R000094
20123936013TP02R001933
20123936004BM03R000814
20123936044TP01R001393
20123936005TP04R000110
20123936015TP03R001805
20123936042TP08R000299
20123936056TP02L000941
20123936029BM03R003760
20123936055AP05R007556
20123936049ML12L000054
20123936024ML12L000066
20123936039AP07R000819
20123936039TP08R003919
20123936039AP07R002496
20123936039TP08R007709
20123936024TP06R003297
20123936005TP03R000737
20123936005TP04R000748
20123936056TP06R000113
20123936056TP07R001034
20123936056TP07R000112
20123936056TP06R001036
20123936037AP03R000122
20123936061IU05L000005
20123936061TP04R004372
20123936024TP06R004808
20123936024TP06R008797
20123936004BM03R000387
20123936008BM03R008916
20133936035IM01R001581
20123936061IU03L000003
20123936061IU03L000005
20123936061TP04R001044
20123936024TP06R008418
20123936005TP04R001868
20123936005TP03R001874
20123936039AP07R001575
20123936049AP07R001892
20123936049AP06R001902
20123936055TP01I000175
20123936008VT11L000150
20123936008IU08L000055
20123936008VT11L000145
20123936008BM03R002484
20123936008BM03R007358
20123936008VT11L000143
20123936055AP05R001846
20123936061TP04R004403
20123936054TP02R004823
20123936046TP03R001915
20123936003TP01R004525
20123936004BM03R002190
20123936029BM03R003510
20123936039AP07R001161
20123936024TP06R003717
20123936024TP05R000766
20123936003TP01R006154
20123936039TP08R005508
20123936039AP07R005224
20123936029BM03R004670
20133936901TU01L000080
20123936008BM03R007319
20123936010AP08R000439
20123936044TP01R000369
20123936027TP02R001168
20123936013TP02R002107
20123936013TP02R002346
20123936006IU06L000020
20123936008BM03R001892
20123936054TP02R000881
20123936008BM01L001454
20123936008BM01L001456
VAZQUEZ LOSADA ANA MARIA
VAZQUEZ MONTESEIRIN AMADOR
VAZQUEZ OSORIO MANUEL
VAZQUEZ PEREZ MARIA CRISTALINA
VAZQUEZ REIRIS ROBERTO
VAZQUEZ REIRIS ROBERTO
VAZQUEZ SALGADO AMERICO
VAZQUEZ SANTOS MANUEL
VAZQUEZ SENIN MARGARITA
VAZQUEZ SILVA FELIX
VAZQUEZ VAZQUEZ JOSE RAMON
VAZQUEZ VAZQUEZ SILVIA
VEGA BAZARRA Mª ANGELES
VEGA COVELO FERNANDO JOSE
VEIGA BOTZ MIGUEL
VEIGA RODRIGUEZ M DOLORES RAMONA
VEIGA RODRIGUEZ MARIA JESUS
VEIGAS ANTONIO ALBERTO
VEIGAS ANTONIO ALBERTO
VELASQUEZ GRANADOS MARIA PATRICIA
VELASQUEZ GRANADOS MARIA PATRICIA
VELEIRO CAMPOS DANIEL
VELO GARCIA SONIA
VELO GARCIA SONIA
VELO GARCIA SONIA
VELO GARCIA SONIA
VELO GARCIA SONIA
VELO GARCIA SONIA
VENTIN LEIRO ARMINDO
VENTOSO DIZ ANTONIO
VENTOSO DIZ MARIA
VERDE BARCALA RAMON
VERDE BARCALA RAMON
VERDE OTERO CRISTINA
VERDEAL GONZALEZ LUIS MIGUEL
VERNAZ OSCAR ALFREDO
VEROIAGO SL
VEROIAGO SL
VEROIAGO SL
VESTSBASTIKS VIESTURS
VIAJES CALDAS SL
VIAJES CALDAS SL
VIAJES MARSANS SA
VIANA Y ROCHA SL
VIANA Y ROCHA SL
VIANMAJO ESPAÑA SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICALIA-1 SL
VICENTE ALMEIDA DE ANDRE
VICENTE CARRO CRISTINA
VICENTE MONRAS CARLOS
VICENTE PAZ MARIA GORETTI
VICENTE PEREZ MARIA DEL CARMEN
VIDAL ACUÑA CARMEN
VIDAL BERNARDEZ JOSEFINA
VIDAL CALVIÑO ENRIQUE
VIDAL CALVO MARIO
VIDAL CALVO MARIO
VIDAL CASTRO GONZALO
VIDAL CASTRO JORGE
VIDAL CASTRO JORGE
VIDAL COUSO MATILDE
VIDAL DACOSTA CARMEN
VIDAL MARTINEZ BELARMINO
VIDAL MENDEZ AUREA
VIDAL MIGUENS MARIA
VIDAL RIVEIRO ELVIRA
VIDAL VAZQUEZ SATURNINO
VIEIRA GARGAMALA MARCELINO
VIEITES GONDAR RAMON
VIEITEZ CAMPOS EDUARDO
VIEITEZ OTERO EMILIO
VIEITEZ RODAS FRANCISCO
VIEITEZ RODAS FRANCISCO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
34257198D
76523584P
34923024P
34599361R
35475596M
35475596M
78730985F
35278945G
76867485J
76810956H
15891463G
35834614Q
52566005B
36079704H
35564194F
34869325Z
44461612J
8280166M
8280166M
39493104B
39493104B
10739671M
35475734M
35475734M
35475734M
35475734M
35475734M
35475734M
76982634R
35381652Q
35391248K
76819082W
76819082W
52497365A
35304208J
X 5886269V
B 36381598
B 36381598
B 36381598
X 1527696J
B 36198703
B 36198703
A 08018921
B 36465540
B 36465540
B 36535920
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
B 36409894
X 0016231Q
35333161D
38811248J
76864957S
35922246H
76832985J
6385119C
35554341K
33823615E
33823615E
32774305H
52931629G
52931629G
78734702K
35470854R
35278531G
76845393R
35374319C
35369797Y
35509207J
35509850N
35399397M
36104045W
76996675N
78730602S
78730602S
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
20123936015AP05R001018
20123936015TP03R002182
20123936039TP08R006584
20123936031TP03R000520
20123936039AP07R002636
20123936008BM01L000024
20123936004BM03R004378
20123936008BM01L000386
20123936008BM01L000388
20123936001TP12R001685
20123936008IU09L000048
20123936024TP06R005725
20123936015TP03R001562
20123936005TP04R001027
20123936005TP03R001016
20123936029VT09L000018
20123936029BM03R004211
20123936004BM03R001217
20133936035IM01R002274
20133936051BA01L000117
20123936024TP06R004218
20123936008BM03R007824
20123936008BM03R009017
20123936008BM03R011138
20123936008BM03R001131
20123936004BM03R003126
20123936013AP02R000383
20123936039TP08R001932
20123936024TP06R001862
20123936017IU05L000112
20123936056TP07R002216
20123936056TP06R002156
20123936003TP01R004108
20133936035IM01R002143
20123936029BM03R001069
20123936015TP03R001824
20123936008BM03R006932
20123936056TP02L000964
20123936056TP07R001049
20123936056TP06R001051
20123936061TP04R004395
20123936027TP02R001191
20123936039TP08R009413
20123936003TP01L000011
20123936029IU05L000027
20123936055AP05R005876
20123936003TP01R003205
20123936040AP03R000613
20123936004BM03R004291
20123936055AP05R002172
20123936039TP08R003946
20123936039AP07R000847
20123936008BM03R009717
20123936044TP01R001334
20123936029BM03R000920
20123936051TP01L000071
20123936042TP10R003971
20123936024TP06R006574
20123936039AP07R005405
20123936013TP02R002257
20123936024TP06R005138
20123936039TP08R006498
20133936035IM01R001761
20123936042IU03L000087
20123936042TP08R002206
VILARIÑO GOSENDE FERNANDO
VILARIÑO GOSENDE FERNANDO
VILARIÑO IGLESIAS ASUNCION
VILAS CHOREN DAVID
VILAS CHOREN DAVID
VILAS DEL RIO ELENA ADOLFINA
VILAS JUNCAL EULOGIA
VILAS PORTELA JOSE
VILAS PORTELA JOSE
VILLA COLLAZO Mª CARMEN
VILLALBA DOCAMPO ALFREDO
VILLAMIZAR DE ALVAREZ EDDY OMA
VILLANUEVA FERREIRO MAXIMINA
VILLANUEVA GRADIN VALENTIN JOSE
VILLANUEVA GRADIN VALENTIN JOSE
VILLANUEVA PEREZ GERMAN
VILLANUEVA PEREZ GERMAN
VILLANUEVA PIÑEIRO FRANCISCO
VILLAR CARRERA MARIA CELIA
VILLAR GARCIA-MORENO MARIA DE LA CRUZ
VILLAR GONZALEZ MARIA ISABEL
VILLAR GONZALEZ RAMON
VILLAR GONZALEZ ROSA
VILLAR GONZALEZ ROSA
VILLAR MARTINEZ JOSEFA
VILLAR REY MANUEL
VILLAR REY PATRICIA
VILLAR REY PATRICIA
VILLAR SANTISO CELESTINO
VILLASUSO ESPIÑO M VICTORIA
VILLAVERDE CACHAFEIRO JESUS
VILLAVERDE CACHAFEIRO JESUS
VILLAVERDE CALO SA
VILLAVERDE GOMEZ ANGELES
VILLAVERDE LEON MANUEL
VILLAVERDE PAZ SARA
VIÑAS DIAZ EMILIO
VIÑAS PEREZ Mª CARMEN
VIÑAS PEREZ Mª CARMEN
VIÑAS PEREZ Mª CARMEN
VIÑAS REY RAMON
VIÑAS TORRES JUAN
VIÑOS E TAPAS IAGO SL
VISTA ALEGRE DE LA RAMALLOSA SL
VISTA LA CAINA SL
VITAL RODRIGUES CUNHA
VIU SOPESENS NATIVIDAD
VIVEL BUA JOSE
VIVEROS DE BUEU SL
VIVEROS MI¥OTO
VIZA OYA ESTEBAN
VIZA OYA ESTEBAN
VIZOSO SANTOME ALBINA RAMONA
VON HERTWIG BERNHARDT SANDRA HELENA
WANG TIAZHEN
WOODSTOCK CB
Y A F LAUREANO
Y P G SL
YAÑEZ ESTEVEZ ANTONIO
ZLABER ABALO JOSE MANUEL
ZOBRA GONZALEZ CONCEPCION
ZOOM BUILDING SL
ZUCCOLINI ANA LIA
ZUÑIGA EVANGELISTA JUAN CARLOS
ZUÑIGA TRIGO HERMOSINDA
76827334C
76827334C
35539619L
36115496E
36115496E
36303774E
35262132G
53110034K
53110034K
36067957R
35928894L
37799873V
34942948Z
33206755E
33206755E
52498826S
52498826S
35277602H
36068908D
35981955L
52483060G
35931925Z
76804321F
76804321F
5163383K
35179199D
76999927K
76999927K
76783415P
45959606V
35248183Q
35248183Q
A 36656536
36088998C
36026401Y
33029024N
35470850C
35173981N
35173981N
35173981N
35439922G
35369785V
B 27730472
B 36773315
B 36940930
X 9212057M
8216225G
35315518F
B 36025666
B 36286417
76898056V
76898056V
35275022Z
X 3946363T
X 3141297A
E 36382307
B 36244416
B 36379337
35794127D
39460142P
52482625Y
B 62814850
Y 01864818
35561024B
35502326D
Páx. 64
Identificación do valor
Suxeito Pasivo
20123936049AP06R001023
20133936035IM01R001124
20123936042TP08R000217
20123936003TP01R009497
20123936039TP08R003502
20123936054TP02R002675
20123936042TP10R006506
20133936901ML01L000033
20123936042TP10R003896
20123936024ML11L000208
20123936008BM03R001215
20123936039TP08R007628
20123936008BM03R006283
20123936008BM01L000002
20123936008BM01L000025
20123936042TP08R003661
20123936008BM03R002423
20123936008BM01L000387
20123936008BM01L000385
20123936003TP01R001986
20123936008BM03R009599
20123936031TP03R000499
20123936046TP03R000580
20123936004BM03R000919
20123936008BM03R005292
20123936029BM03R000141
20123936004BM03R002454
20123936008BM03R005808
20123936008VT06L000009
20123936061TP04R004457
20123936004BM03R000597
20123936004BM03R003125
20123936008BM03R001375
20123936008BM03R011516
20123936008BM03R011440
20123936039ML13L000146
20123936008BM03R002040
20123936008BM03R000527
20123936008BM03R001112
20123936004BM03R003943
20123936013TP02R002039
20123936013AP02R000956
20123936039AP07R003749
20123936013AP02R000580
20123936003TP01R004101
20123936003TP01R004116
20123936004BM03R003004
20133936035IM01R002239
20123936061TP04R000561
20123936027TP02R001186
20123936056TP02L001945
20123936027IU03L000023
20123936027TP02R002021
20123936029IU05L000026
20123936003TP01R006787
20123936040TP02R001153
20123936034TP04R002123
20123936042TP08R002545
20123936003TP01R007117
20123936029BM03R006046
20123936004BM03R003531
20123936024TP06R005296
20123936004BM03R002604
20123936008BM03R010112
20123936013AP02R000399
VIEITO GONZALEZ JUAN CARLOS
VIGO GIRALDO MANUEL
VIGOCHAPA REC SL EN CONSTITUCION
VILA COLMENERO ABILIO
VILA MARTINEZ JUAN CARLOS
VILA RODRIGUEZ REBECA
VILA ROMERO JUAN CARLOS
VILA SOBRINO ALBERTO
VILANOVA TABOAS ISIDRO
VILAR VAZQUEZ FATIMA
VILARIÑO NUÑEZ DAVID
VILAS CHOREN DAVID
VILAS DEL RIO ELENA ADOLFINA
VILAS DEL RIO ELENA ADOLFINA
VILAS DEL RIO ELENA ADOLFINA
VILAS MARTIN FEDERICO
VILAS PORTELA JOSE
VILAS PORTELA JOSE
VILAS PORTELA JOSE
VILAS RAMALLO DIEGO HROS
VILLALBA DOCAMPO ALFREDO
VILLALOBO PARDO MARIA PILAR
VILLANUEVA MEIS HERMOSINDA
VILLANUEVA NOGUEIRA ROBERTO
VILLANUEVA OTERO M JESUS
VILLANUEVA OTERO M JESUS
VILLANUEVA PIÑEIRO SOFIA
VILLAR FERNANDEZ PLACIDO
VILLAR FONSECA JULIO
VILLAR GARCIA DOLORES
VILLAR GARRIDO ESPERANZA
VILLAR GESTIDO ANTONIO
VILLAR GONZALEZ RAMON
VILLAR GONZALEZ RAMON
VILLAR GONZALEZ RAMON
VILLAR GUTIERREZ CARLOS
VILLAR IGLESIAS ANGELA DOLORES
VILLAR LINZOAIN JAVIER
VILLAR MARTINEZ DOLORES M
VILLAR OLIVEIRA CARMEN
VILLAR REY PATRICIA
VILLAR REY PATRICIA
VILLAR REY PATRICIA
VILLAR VIDAL CELSINA
VILLAVERDE CALO SA
VILLAVERDE CALO SA
VILLAVERDE FREIRE SANTIAGO
VILLAVERDE GOMEZ ANGELES
VIÑAS LOJO JOSE ANGEL
VIÑAS PADIN CLEMENTE
VIÑAS PEREZ Mª CARMEN
VIÑAS RODRIGUEZ FRANCISCO
VIÑAS RODRIGUEZ FRANCISCO
VISTA LA CAINA SL
VIVA DE LA FUENTE MARIA REMEDIOS
VIVEL BUA JOSE
WAIDLER GUSTAVO H Y HEISECKE ALICIA N
WAIDLER GUSTAVO HORACIO
WILSON CESAR Nª INES
YAPOR ALBA NASIM ANTONIO
ZABALETA ESTEVEZ ANGEL MANUEL
ZAPICA GARCIA BERENICE
ZENDI BOUCHAIB
ZHAN XIAOLI
ZLABER ABALO JOSE MANUEL
Pontevedra, a 16 de maio de 2013.—O Tesoureiro, Miguel Ángel Santirso Fernández.
Identificador Fiscal
76904609S
76599268E
B 36566842
36013105G
35552244V
35573305X
36143995R
35478117L
76906851A
44844776C
78734665F
36115496E
36303774E
36303774E
36303774E
35937071P
53110034K
53110034K
53110034K
36017008C
35928894L
19481892H
35403793P
52494741R
35296392V
35296392V
35168226F
35358703K
76810145N
35409070H
35151569W
35140751V
35931925Z
35931925Z
35931925Z
36124940J
76804265C
33428497K
35279263T
53116898P
76999927K
76999927K
76999927K
35509650L
A 36656536
A 36656536
35262490V
36088998C
35464094A
35303044E
35173981N
35488001J
35488001J
B 36940930
35921461S
35315518F
X 4468205H
X 4468205H
36153925H
X 5977465H
36052886H
41780145R
X 0867075K
X 0491122A
39460142P
2013004701
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO: EMBARGO DE BENS INMOBLES
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e no artigo
59 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 65
Común, do 26 de novembro, non sendo posible practicar a notificación do embargo de bens inmobles
por causas non imputables á Administración, e despois de realizarse os intentos de notificación esixidos,
cítase os interesados que figuran neste anuncio, para que no prazo de 15 días naturais contados dende o
seguinte ó desta publicación no Boletín Oficial da Provincia, comparezan en persoa ou mediante
representante para ser notificados dos actos derivados do procedemento que se sinala.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para tódolos efectos
legais dende o dia seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado.
Órgano de tramitación: Servizo de Recadación.
Lugar de comparecencia: Avda. de Marín, 9, Pontevedra, de luns a venres en horario de 8.30 a 14.30.
CONCEPTO: NOTIFICACIÓN DILIXENCIA DE EMBARGO DE BENS INMOBLES
Suxeito Pasivo
Identificador Fiscal
GRANITOS DEL MORRAZO SL
Nº Expediente
B36064160
2007EXP39013769
Pontevedra, a 15 de maio de 2013.—O Tesoureiro, Miguel Ángel Santirso Fernández.
2013004700
ANUNCIO
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003, do 17 de decembro), para
as notificacións de natureza tributaria, e no artigo 59 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, do 26 de novembro, en relación
coas de natureza non tributaria, non sendo posible practicar a notificación por causas non imputables
á Administración e despois de realizarse, polo menos, os intentos de notificación esixidos polos citados
artigos, polo presente anuncio cítase aos obrigados tributarios, titulares catastrais, demais interesados
ou representantes que se relacionan no presente anuncio, para ser notificados por comparecencia dos
actos administrativos derivados dos procedementos que neste se inclúen.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán comparecer para ser notificados no prazo
de quince días naturais, contados dende o seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia, en horario de nove a catorce horas, de luns a venres, ante esta Deputación Provincial de
Pontevedra-ORAL, como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita na Av.
de Marín, 9 de Pontevedra. Transcorrido o devandito prazo sen comparecer, a notificación entenderase
producida a todos os efectos legais dende o día seguinte ao do vencemento do devandito prazo.
LUGAR DE COMPARENCIA: SERVIZO DE XESTIÓN DE RECURSOS PÚBLICOS E INSPECCIÓN
RELACIÓN DE NOTIFICACIÓNS
NOME
MARQUEZ OJEA JUAN
MANUEL
RIOBO GARCIA JESUS
TRADE PROMOTORA
EUROGAL 2000 SL
CONCEPTO/PROCEDEMENTO
Nº IDENTIFICACIÓN
(EXPTE. OU VALOR)
34875451E
Recurso de Reposición Taxas e PP
TE/LV2013001594
36057971C
Recurso de Reposición Taxas e PP
TE/LV2013001593
B36332641
Recurso de Reposición Taxas e PP
TE/LV2013005805
N.I.F.
CONCELLO /
ENTIDAD
SALCEDA DE
CASELAS
CAÑIZA, A
MANCOMUNIDADE
DE CONCELLOS DO
MORRAZO-CANGAS
Pontevedra, 14 de maio de 2013.—O Tesoureiro, Miguel Ángel Santirso Fernández.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
2013004645
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 66
ANUNCIO
NOTIFICACIÓN POR COMPARECENCIA
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei Xeral Tributaria (Lei 58/2003, do 17 de decembro), para
as notificacións de natureza tributaria, e no artigo 59 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das
Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, do 26 de novembro, en relación
coas de natureza non tributaria, non sendo posible practicar a notificación por causas non imputables
á Administración e despois de realizarse, polo menos, os intentos de notificación esixidos polos citados
artigos, polo presente anuncio cítase aos obrigados tributarios, titulares catastrais, demais interesados
ou representantes que se relacionan no presente anuncio, para ser notificados por comparecencia dos
actos administrativos derivados dos procedementos que neste se inclúen.
Os interesados citados ou os seus representantes deberán comparecer para ser notificados no prazo
de quince días naturais, contados dende o seguinte ao de publicación deste anuncio no Boletín Oficial
da Provincia, en horario de nove a catorce horas, de luns a venres, ante esta Deputación Provincial de
Pontevedra-ORAL, como órgano competente para a tramitación dos citados procedementos, sita na Av.
de Marín, 9 de Pontevedra. Transcorrido o devandito prazo sen comparecer, a notificación entenderase
producida a todos os efectos legais dende o día seguinte ao do vencemento do devandito prazo.
LUGAR DE COMPARENCIA: SERVIZO XURÍDICO
RELACIÓN DE NOTIFICACIÓNS
NOME
N.I.F.
AMADO YAÑEZ RAMON
00364547C
BAINIS URBE SL – O ROSAL
B36519569
FERVENZA RUA JOSE
Xxxxxxxxx
GESLANDER PROYECTOS
DE EDIFICACIONES S.L.
GONZALEZ ROVIRA M
CONCEPCION
IGLESIAS LOPEZ JOSE
MANUEL
33738176M
JUSTO CERDEIRA MANUEL
xxxxxxxxx
ORCO GALAICA SL
B36371359
OUBIÑA CHAVES MANUEL
35454647D
PEREZ GIL MANUEL
35763026G
RAMOS VALEA RUBEN
MARIA
RODRIGUEZ SANTOME
VICTORIA
B15880875
36043692R
CONCEPTO/PROCEDEMENTO
Recurso de Reposición I.B.I.
Urbana
Recurso de Reposición TE Licenza
Obras
Recurso de Reposición I.B.I.
Urbana
Revogación liquidacións
I.I.V.T.N.U.
Recurso de Reposición I.B.I.
Urbana
Expediente de Bonificación
I.V.T.M.
Recurso de Reposición I.B.I.
Urbana
Expediente Suspensión
Procedemento I.A.E.
12391976J
76812872W
Recurso de Reposición I.V.T.M.
Expediente Suspensión
Procedemento I.B.I. Urbana
Reclamación EconómicaAdministrativa Multa de Tráfico
Aplicación de Tarefas Familia
Numerosa – Taxas e PP
Nº IDENTIFICACIÓN
(EXPTE. OU VALOR)
CONCELLO
TE/DE2013000845
TUI
TE/PP2013000838
ROSAL, O
RP2013000431
MOAÑA
3920 / 17017
RP2013004630
LALÍN
TE/DE2013003739
CAMBADOS
TE/BO2013001262
PORRIÑO, O
RE2013000812
LAMA, A
TE/SU2013000890
CAMBADOS
TE2013003618
VILANOVA DE
AROUSA
TE/SU2013003177
ARBO
TE2013003100
CALDAS DE REIS
TE2013003112
LALÍN
Pontevedra, 14 de maio de 2013.—O Tesoureiro, Miguel Ángel Santirso Fernández.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
2013004646
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 67
ANUNCIO
NOTIFICACION POR COMPARECENCIA
PROCEDEMENTO DE CONSTRINXIMENTO:
Notificación Requerimento de bens e dereitos.
En virtude do disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e no artigo
59 da Lei 30/1992 de Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo
Común, do 26 de novembro, non sendo posible practicar a notificación do requerimento de bens e
dereitos por causas non imputables á Administración, e despois de realizarse os intentos de notificación
esixidos, cítase ós interesados que figuran neste anuncio, para que no prazo de 15 días naturais contados
dende o seguinte ó desta publicación no Boletín Oficial da Provincia, comparezan en persoa ou mediante
representante para ser notificados dos actos derivados do procedemento que se sinala.
Transcorrido o citado prazo sen comparecer, a notificación entenderase producida para tódolos
efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado.
Órgano de tramitación: Servizo de Recadación.
Lugar de comparecencia: Avda. de Marín, 9. Pontevedra, de luns a venres en horario de 8:30 a 14:30
horas.
CONCEPTO: NOTIFICACIÓN REQUERIMIENTO DE BIENES Y DERECHOS
SUXEITO PASIVO
NIF
Nº EXPEDIENTE
SUXEITO PASIVO
NIF
Nº EXPEDIENTE
ABADIN VARELA CELESTINO
ABALO CESAR MARIA BELEN
ABELEDO GARCIA PILAR
ABOY LOUREIRO JOSE ANTONIO
ACEVEDO CALERO ANTONIO
ACHA PORTAS JOSE BENITO
ADA TRES GESTIONES INMOBILIARIAS SL
ADALIA MONLO MARIA DE LOS ANGELES
AIDO DOVAL JORGE LUIS
AISLAMIENTOS LALIN SL
ALCR SL
ALONSO GARCIA FELIX 002197 553X SLNE
ALONSO GONZALEZ JESUS
ALONSO LEON MANUEL
ALVAREZ DIEGO JOSE ANTONIO
ALVAREZ PARAMES MARIA ARACELI
ANALOGIA ARQUITECTONICA SL
ANDRADE RAMOS OCTAVIO
APARICIO GONZALEZ MANUEL ENRIQUE
APLICACIONES DO DEZA SL
ARAQUE GARCIA CLEMENTE JEREMIAS
ARAUJO ESPASANDIN CB
ARBOLEYA VILARIÑO HERNAN ARIEL
ARCE ARCAY PABLO MANUEL
ARGIBAY MOREIRA ANTONIO
ARIG INVER GALICIA SL
ARMADURAS GALAICAS SL UNIPERSONAL
ARMARIOS ALONSO SL
ARMESTO Y LAVANDEIRA SOCIEDAD LIMITADA
ARRENDAMIENTOS FERSAN SL
ARTE DOCIA SL
ASESORIA GONDOMAR SL
ASFONOR MEDIO AMBIENTE SL
ASOC VOL PROTECCION CIVIL MOS
BACK STUBE SL
BALSEIROS RABANAL JAVIER
BEASCOECHEA RICO PABLO JUAN
CASTRO GONZALEZ MARCOS
CASTRO LOPES DE BARROS MANUEL
CASTRO PEREZ CARMEN
CAZADOR DE CEO JOSE
CEBREIRO CARRERA CONSUELO
CEBREIRO CIMA JOSE
CELAYA ERREA JOSE TOMAS
CERCOMAR CONGELADOS SL
10817050N
35463816R
35999733H
76813365N
35898668S
35447353Y
B 36524601
9263250T
35458950B
B 36280071
B 36453967
B 36577484
76902789N
10057742A
76904202E
35783612M
B 36335149
44818902K
1623524T
B 36501005
12206165L
E 36174605
X 4696170F
77416481E
35257335Z
B 95373957
B 83526046
B 36208759
B 36977635
B 15544463
B 36431369
B 36874287
B 36439453
G 36212553
B 36540268
9392039N
76805764R
36096045Y
X 4912343A
35449629M
35435305X
76889208R
35507426A
16040957K
B 36573327
2009EXP39008817
2011EXP39017769
2007EXP39017496
2007EXP39051575
2007EXP39001337
2009EXP39024815
2009EXP39001796
2009EXP39010919
2007EXP39043342
2008EXP39007802
2008EXP39013791
2009EXP39017865
2007EXP39045820
2007EXP39077140
2007EXP39041880
2009EXP39010486
2007EXP39036683
2011EXP39027311
2008EXP39023800
2008EXP39018066
2007EXP39033905
2008EXP39013777
2009EXP39020046
2009EXP39013295
2007EXP39039181
2008EXP39016795
2009EXP39020087
2009EXP39024271
2008EXP39040918
2009EXP39011293
2007EXP39060084
2007EXP39044338
2009EXP39024652
2008EXP39010749
2009EXP39000140
2008EXP39013047
2007EXP39034849
2009EXP39026241
2009EXP39024686
2011EXP39027314
2007EXP39061910
2007EXP39003568
2007EXP39025805
2007EXP39061819
2009EXP39022786
BEIRO GARCIA FERNANDO
BELLAVISTA CB-LA ESTRADA
BENSALIM AHMED
BERMUDEZ MOTOS ENRIQUE
BERMUDEZ SALAZAR DOLORES BELEN
BERNARDEZ BARREIRO JOSEFA
BESADA POMBO CARLOS
BIES MODA GALICIA SL
BIFERRO CB
BLANCO RODRIGUEZ MANUEL
BLANCO VILAR VENTURA
BOO TORRES MARCOS CONSTANTINO
BORJA BORJA FAUSTINO
BORJA BORJA MARIA DE LOS ANGELES
BREY FERNANDEZ JESUS
BRITO MARTINEZ IVAN
BYBLOS CB - TUI
CABALEIRO TORRES CLAUDIO
CALVI RESTAURACIONS SL
CAMPOS MEDINA JORGE 000757509P SLNE
CANAL ALONSO CRISTAL
CAPITOLIUM MONDARIZ SL
CARBALLO ALCAINE M ESTHER
CARBALLO ARCA BUENAVENTURA
CARLA Y LEO SL
CARLOS NUÑEZ TEAM SL
CARPIDEZA SL
CARRERA COUÑAGO PAULINO
CARRERA NOVOA ABEL
CARRIZO PEREIRA ROSA MARIA
CASAL DE TRANS SL
CASANOVAS CAMBA BENITO
CASTELLANA 168 SL
CASTIÑEIRAS CASTELO MANUEL SANTIAGO
CASTRO BALADO ANTONIO
CASTRO DIESTE DAVID
CASTRO GOMEZ BERNARDINO
CRISTALERIA VAL MIÑOR SL
DANTAS GONCALVES JULIO ANTONIO
DE CARVALHO FALCAO MARIA DO CEU
DE SOUSA PEIXOTO JOSE ANTONIO
DECOLAR SCTUI
DEL RIO RIOS RICARDO
DEMARCA SL
DERRIBOS Y OBRAS VIGO SL
36064196N
E 36122695
39486368Z
77418343K
7970701M
35265258W
33108329J
B 36850808
E 36516979
76812834X
36012898G
76867319P
9314881L
27739776M
35294607A
34877545T
E 36516482
36079460G
B 36443117
B 36513836
34973273W
36475911G
35440664X
35363460V
B 36317865
B 36459790
B 36464246
76993105F
35790124P
77006319L
B 36308906
35501165K
B 82495078
35460210Y
36022723P
35472742A
34871249Y
B 36769784
X 4795866K
X 2678342S
X 1991959K
E 36469880
35188959V
B 36058618
B 36928497
2007EXP39057949
2007EXP39027720
2009EXP39021936
2011EXP39016178
2011EXP39011401
2007EXP39034931
2007EXP39054113
2009EXP39014636
2008EXP39046595
2008EXP39022997
2008EXP39008826
2009EXP39001042
2007EXP39042743
2007EXP39079317
2007EXP39055431
2007EXP39046269
2008EXP39018256
2008EXP39008946
2009EXP39023042
2009EXP39001649
2009EXP39012024
2007EXP39079716
2010EXP39016042
2008EXP39014695
2007EXP39019151
2007EXP39046562
2008EXP39020202
2007EXP39041941
2007EXP39001361
2009EXP39006714
2007EXP39051318
2007EXP39032314
2008EXP39033611
2007EXP39035391
2009EXP39009683
2010EXP39012254
2007EXP39040782
2007EXP39024961
2008EXP39023816
2009EXP39026600
2008EXP39008913
2009EXP39000395
2007EXP39000196
2007EXP39013453
2009EXP39005262
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 68
SUXEITO PASIVO
NIF
Nº EXPEDIENTE
SUXEITO PASIVO
NIF
Nº EXPEDIENTE
CERDEIRA RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN
CERDEIRA UCHA VERISIMO
CERQUEIRA DE MACEDO JOSE CARLOS
CHAMERO MONTERO ANGELES
CHAPELA PASTORIZA PONCIANO
CHARAFI MOHAMED
CHARLO MENDEZ ROBERTO ANIBAL
CIBEIRA YEBRA PIMENTEL PABLO
CLINICA DEL CALZADO SL
COMBUSTIBLES CALDAS SL
COMERCIAL RODRIGUEZ Y COSTA SL
COMESAÑA CARRILLO ALFONSO
COMUNICACIONES BRAVO VARAS CB
CONSTRUCCIONES DOSEMARS SL
CONSTRUCCIONES J DURYCAR SL
CONSTRUCCIONES JOSE JAVIER PENEDO SL
CONSTRUCCIONES MANALPER SL
CONSTRUCCIONES MEIRA SL
CONSTRUCCIONES NECASA RIAS BAIXAS SL
CONSULFORMA SL
COPUNTO SCL
CORDOVANI DE MORAES ROBERTO
CORES SOMOZA MANUEL
CORREA MONTAJES Y SUMINISTROS SL
CORREIA DA FONSECA REINALDO JOSE
COSTA VELOSO EDELMIRO
COSTAS Y SIO SL
COSTOYA RIVEIRO RICARDO
COVELO COEJO JUAN JAVIER
CRESPO OTERO ANTONIO
CRIMARAL SL
FAJARDO OUBIÑA MARIA LUISA
FALILOU FALL MOUHAMADOU
FAMILIA GASPAR ZARA SL
FERNANDES BARBOSA ALEXANDRE MIGUEL
FERNANDEZ ALEN JOSE
FERNANDEZ BLANCO MANUEL ANGEL
FERNANDEZ DIAZ CAMILO ERNESTO
FERNANDEZ DIAZ MARIA SOL
FERNANDEZ GONZALEZ JUAN CARLOS
FERNANDEZ GRANDIO ABEL
FERNANDEZ PEREZ GUILLERMO
FERNANDEZ PORTO JUAN
FERNANDEZ SALGUEIRO ALBERTO
FERNANDEZ TELLADO JOSE
FERNANDEZ TRONCOSO PRUDENCIO
FERNANDEZ URCEIRA JOSE LUIS
FIBLANC SL
FIGUEROA MARTINEZ EMILIO
FIGUEROA PEREZ CARLOS
FINCAS CAÑIZA SL
FINCAS CESURES SL
FONTENLA BUSTO MANUEL
FONTENLA LEIRO M CARMEN
FOTOVIVIENDA SL
FRAGA SANMARTIN FERNANDO
FRAMIÑAN GOMEZ M JULIA
FREITAS BRAGA DOS SANTOS ERNESTO JORGE
FRIO Y CLIMATIZACIONES MECAS SL
FUENTE TATO JUAN MIGUEL DE LA
GARCIA BOVEDA RAQUEL TERESA
GARCIA GARCIA FRANCISCO TOMAS
GARCIA GARCIA JOSE
GARCIA LOUZAO GARCIA JOSE
GARCIA VAL M CARMEN
GARIN RUIZ JAVIER
GASOLEOS CALDAS SL
GENS DIOS JOSE RAMON
GEP ESCAYOLAS SL
GESTION EUROPA 100X100 SA
LAGES CORBILLON MANUEL
LAGO DOMINGUEZ ANGEL
LAGO GONZALEZ MANUEL
LAGOTEBA SL
LEIROS MARTINEZ MANUEL
35556277W
35785959Y
X 7017459K
5887894D
35273964Z
X 2551285X
X 4582634E
33196876X
B 36051746
B 36163731
B 36025930
72809004C
E 36420677
B 36119006
B 36463594
B 36883676
B 36825990
B 36056240
B 36537009
B 36474609
F 36228096
X 1797844A
35457347H
B 36783264
X 5391366M
35912069F
B 36476794
44089107Q
35256876S
35333206P
B 36059343
35397998D
X 3105655B
B 36361020
X 5211912C
35257071A
52480043T
42196495M
36065736B
77404493V
76572903S
35598057Z
76899686Z
36057314F
76892081E
35500986A
35562142W
B 36269801
1513190C
76993820D
B 36413649
B 36508307
35443094W
35320023G
B 36919728
35319835T
35287794K
X 3374786L
B 36420974
76872651G
44077229Y
71501294K
35448666P
35281289W
14679478G
15979254G
B 36189678
35284610B
B 36408417
A 36810521
35348059A
35785450A
35765628F
B 36952497
35961731N
2007EXP39039666
2007EXP39006571
2009EXP39025103
2007EXP39025326
2009EXP39016009
2007EXP39046096
2009EXP39018133
2007EXP39037714
2007EXP39061306
2008EXP39019014
2011EXP39027324
2009EXP39024629
2007EXP39062151
2007EXP39014563
2009EXP39006462
2008EXP39000107
2007EXP39058242
2007EXP39013754
2009EXP39010130
2009EXP39026373
2008EXP39046385
2007EXP39053013
2007EXP39050025
2007EXP39036089
2007EXP39046362
2007EXP39080047
2007EXP39047511
2007EXP39045669
2008EXP39015984
2009EXP39007716
2007EXP39021612
2007EXP39043370
2011EXP39011599
2007EXP39028857
2009EXP39026931
2009EXP39026992
2008EXP39004518
2011EXP39027337
2009EXP39012120
2007EXP39015920
2008EXP39033880
2010EXP39014622
2007EXP39045261
2007EXP39078976
2007EXP39019621
2007EXP39019632
2007EXP39048364
2007EXP39061000
2008EXP39040290
2008EXP39020302
2007EXP39044149
2009EXP39003475
2007EXP39035450
2007EXP39037664
2008EXP39011031
2007EXP39063699
2007EXP39036488
2007EXP39045959
2011EXP39002429
2009EXP39017580
2009EXP39012273
2009EXP39000338
2011EXP39011315
2007EXP39070953
2009EXP39008209
2009EXP39012683
2009EXP39017736
2007EXP39051460
2007EXP39055124
2007EXP39061558
2007EXP39034312
2007EXP39054929
2007EXP39001397
2009EXP39027419
2007EXP39017199
DIAZ BERNARDEZ MARIA MERCEDES SLNE
DIAZ BLANCO IAGO
DIAZ FERNANDEZ JOSE
DILEIDO SL
DIOS IGLESIAS FATIMA AURORA
DISEMBA SL
DISTRIBUCION COSTA SALNES SL
DISTRIBUCIONES LACTEAS DEL SALNES SL
DISTRIBUCIONES MOROY SL
DIZ OZORES SUSANA
DOMINGUES FERNANDO ANTONIO
DOMINGUEZ ESTEVEZ MANUEL A
DOMINGUEZ FERNANDEZ JUAN MANUEL
DOMINGUEZ RODRIGUEZ MONICA
DORDE SALGUERO ESTEBAN
DOVALO VIDAL MARCOS
DURAN BARREIRO PABLO
DUVAL JIMENEZ TABITA TAMAR
EL SILENCIO 2000 SL
EMILIO BARROS SL
ESCUDERO JIMENEZ ANTONIO
ESCUDERO PEREZ FRANCISCO
ESPIGA SALCEDA SL
ESTEVES PEDREIRA FRANCISCO
ESTEVEZ BREA ALEJANDRO
ESTORS BAAMONDE JOSE MANUEL
EUROMOVIL CAMBADOS SL
EXCAVACIONES Y TRANSPORTES DOARCE SL
EXCY C EN PIEDRA ALEJANDRO RGUEZ SL
FACER MODA SL
FAGILDE GONZALEZ ALICIA M
GESTIONES Y DESARROLLOS PATRIMONIALES SA
GOMEZ RODRIGUEZ MARIA SOFIA
GONZALEZ ABOLLO MILAGROS
GONZALEZ FRANCO RAMON
GONZALEZ GASCON YOLEIDA DEL VALLE
GONZALEZ GONZALEZ SERAFIN
GONZALEZ MARTINEZ DANIEL
GONZALEZ RIVAS DOMINGO
GRANIMOA SL
GRANITOS SOYGAR SL
GRANITOS TURQUESA SL
GRUPO INVESAL 2000 SL
GUSAFI ESTRUCTURAS Y CONST RUCCIONES SL
HERMANOS QUIJEIROS SL
HERNANZ LOPEZ JAVIER
IDEA GALICIA SUR SA
IGLESIAS ALONSO JUAN MANUEL
IGLESIAS GONZALEZ MARIA ANTONIA
IGLESIAS HERNANDEZ SANTIAGO
IGLESIAS MELGAR JOSE FRANCISCO
IMPORT ELEC SL
INCOBREMA SL
INDUSTRIAS NAVALES LA MOA SL
INFORMATICA TUI SL
INICIATIVAS MAVIGA SL
INSONORIZACION DE PLACA SL
INSURGA SL
INTERGESACO NORTE SL
INVERSIONES BUEU SL
ISO-JAVA SL
J M PARDO SL
JESSEN FRANK
JIMENEZ CLERGUEROU OLIVEIRO ERIC
JIMENEZ SALAZAR JUAN
JOSE RAMON TAIBO SUMAY SL
KARIM MOHAMED
KONSMAGAL SL UNIPERSONAL
KSAHOGAR VIVIENDAS SL U
LAGE MARIÑO PAULINO
MENDEZ BENEGASSI SILVA JOSE MARIA
MENDEZ GIL ALVARO
MENDEZ VILLASECA M ESTHER
METALICA TECNOLOGIA DE SISTEMAS SL
MICHELENA OJEA BERNARDINO
B 36479053
53117836A
35985796L
B 36550218
35460416M
B 36681153
B 36330397
B 36520948
B 36466043
35470750N
X 5157646B
35496460P
35436712Z
76863509Q
34981733K
76820216D
35428872V
20219713E
B 36479806
B 36189413
35575007X
35239487Z
B 36355634
X 3589327Q
36136402K
36132438J
B 36447423
B 36231116
B 36555563
B 36485134
34582476K
A 80573173
36124602C
35445349A
35461405M
77422110Q
76511578P
35538723C
33814009F
B 36428852
B 36100527
B 36270148
B 36282655
B 36575850
B 36405942
35311148F
A 36843845
35561153W
50392986D
36073487B
12215122Y
B 36058378
B 36465490
B 36819258
B 36430346
B 36356673
B 36362093
B 36620599
B 74056516
B 36266732
B 36506954
B 36324853
X 0038057S
44556550F
77417054C
B 36198141
X 6174465T
B 36976454
B 36545929
76827556N
33267528Y
52481954W
52470776W
B 36359784
36166675A
2008EXP39008007
2007EXP39082678
2009EXP39006580
2009EXP39025068
2011EXP39027327
2007EXP39081036
2007EXP39075132
2009EXP39006519
2009EXP39025228
2007EXP39026928
2007EXP39079814
2009EXP39009819
2009EXP39027183
2009EXP39017437
2009EXP39021661
2008EXP39008783
2007EXP39036021
2007EXP39045945
2009EXP39004567
2007EXP39039670
2007EXP39033586
2007EXP39054073
2007EXP39081274
2008EXP39012350
2007EXP39000562
2007EXP39000560
2009EXP39006145
2007EXP39038110
2009EXP39020603
2009EXP39023038
2009EXP39012414
2007EXP39014866
2007EXP39039846
2009EXP39006153
2011EXP39011324
2009EXP39009054
2007EXP39000690
2007EXP39021749
2009EXP39025119
2009EXP39019181
2009EXP39006154
2007EXP39026129
2007EXP39027627
2009EXP39026192
2007EXP39081518
2009EXP39012161
2008EXP39023785
2008EXP39041270
2009EXP39009564
2007EXP39030261
2007EXP39045731
2007EXP39060999
2008EXP39008485
2008EXP39023635
2007EXP39081276
2008EXP39007966
2009EXP39017937
2007EXP39012763
2009EXP39000906
2007EXP39029903
2008EXP39045028
2007EXP39028535
2009EXP39017651
2009EXP39012180
2008EXP39002202
2007EXP39076984
2008EXP39042610
2009EXP39023078
2009EXP39008088
2009EXP39022048
2008EXP39035186
2008EXP39009912
2007EXP39027767
2007EXP39042767
2007EXP39029216
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Identificación do valor
Mércores 5 de xuño de 2013
Suxeito Pasivo
LEITE GONZALEZ MIGUEL
LINDELAR SL
LOIS CALVIÑO JULIA
LOMBA PEREIRA ALBA
LOPEZ ALAMO AGUSTIN
LOPEZ BARREIRA JUAN MANUEL
LOPEZ BRAÑAS ALFONSO
LOPEZ CASEIRO DANIEL
LOPEZ CONESA MARCOS
LOPEZ GARCIA JUAN SANTIAGO
LOPEZ SANCHEZ JUAN ALBERTO
LORENZO PAMPILLON FRANCISCO
LORENZO VIDAL JOSE DELMIRO
LOUREIRO LANZAT SONIA
LUSOWORK CONSTRUCCION SL
LUZVAL SL UNIPERSONAL
MADERAS DOMINGUEZ SL
MADERAS LUSOPIÑO SL
MAIA JOSE
MAPUERSA SL UNIPERSONAL
MAQUIEIRA NUÑEZ JOSE DANIEL
MARANTO GALAICA SL
MARCOS CHAMORRO SATURNINA
MARQUES MOREIRA RUI ALBERTO
MARQUES PEREIRA COELHO MARIA ZITA
MARTINEZ DURAN ESTHER
MARTINEZ FERNANDEZ GABRIEL
MARTINEZ VILLAVERDE M JOSE
MARVIL INMUEBLES SLU
MATOS MATOS JOSE
MAXIMOS NEGOCIOS SL
MAYAN AREAL DAVID MANUEL
MEIJIDE MENDEZ FERNANDO
MEJUTO ABOLLO ERNESTO
PADIN OUBIÑA LUIS
PALMAZ BUENO SARA
PARENTE FERNANDEZ JOSE
PARKING DISTRIBUCIONES MOS SL
PARQUE EMPRESARIAL BEMIL SL
PARRILLADA AS SINAS SC
PARRO ALCON LUIS ALFONSO
PASTORIZA COSTAS EVARISTO
PAZ CHANTADA ISMAEL
PEÑA RODRIGUEZ ANTONIO
PEREIRA DE BRITO FRANCISCO
PEREIRA FERREIRA JOSE LUIS
PEREZ BABIANO MARIA DE LAS MERCEDES
PEREZ CASTANEDA JOSE EVELIO
PEREZ FARO ANGEL
PEREZ FERNANDEZ DOMINGO
PEREZ FERNANDEZ JOSE MA
PERONA MATA CARMEN
PERSIANAS RAYMI SL
PERSIANAS REYSEL SL
PESCADOS Y MARISCOS DAMA SL
PINTOS BARRAL CATARINA
POPOIU VASILE
PORTELA FERREIROA SARA
PRADO ABAL CARMEN
PRIETO FONTELA BERNARDINO
PRIETO MEIN CARLOS
PRODUCTOS DE ENERGIAS NATURALES SL
PRODUCTOS TEXTILES DE GALICIA SL
PROMOCIONES A GRENLA-SETEPIAS SL
PROMOCIONES EURO-RUXIMAR SL UNIPERSONAL
PROMOCIONES HERMANOS PRADO PADIN SL
PROMOCIONES IGLEPOR SL
PROMOCIONES INMOBILIARIAS M&C 1885 SL
PROMOCIONES RIVAS MERA SL
PROMOTORA BEMIL-SAYAR SL
PROQUIORA SL
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES COTFI SL
PUMARES ABAL DAVID
SANTOS FERNANDEZ LUIS
SARIAL SL
Identificador Fiscal
53116209D
B 36936631
35160207S
76983869V
35457837W
35428082D
32792902P
38453485S
35463408F
35389150Q
76898069F
36039415W
76989333F
35478898H
B 36511111
B 36445260
B 36006443
B 36254001
X 0027688L
B 36465797
35573978Q
B 36971315
2471302K
X 2087528W
X 1993750H
76892742Q
35069154L
41085217H
B 36398659
52482423B
B 36540862
76991996W
35319990V
76814962E
35437036Q
35155769Q
35527649D
B 36477222
B 36491074
G 36581312
2898773Z
14982590E
35473511J
34520348Q
35502226R
35566130B
7242073V
X 0112892P
35934470Y
41461078J
35983266L
13752385H
B 36492601
B 36308070
B 36397610
33225382L
X 9133131S
35317737H
35394051H
33774639J
36084779X
B 36508760
B 36366144
B 36512606
B 36935435
B 36520864
B 36906733
B 36954048
B 36381572
B 36312247
B 36891059
B 36829455
76907353E
35441887Z
B 36385094
www.bop.depo.es
2008EXP39007920
2009EXP39006143
2009EXP39010548
2010EXP39006187
2011EXP39027343
2007EXP39034239
2011EXP39028181
2008EXP39036082
2007EXP39064541
2008EXP39000858
2008EXP39004028
2009EXP39000463
2007EXP39055642
2010EXP39024777
2008EXP39044071
2009EXP39010286
2011EXP39027344
2007EXP39058847
2007EXP39038275
2009EXP39017934
2007EXP39079552
2009EXP39006757
2009EXP39012438
2007EXP39054490
2007EXP39080701
2007EXP39074186
2007EXP39063536
2009EXP39006303
2008EXP39012442
2009EXP39026854
2008EXP39008858
2008EXP39010639
2009EXP39006233
2007EXP39076136
2007EXP39034226
2007EXP39026642
2007EXP39029587
2008EXP39045252
2009EXP39008599
2009EXP39027544
2008EXP39012213
2008EXP39025322
2007EXP39067317
2008EXP39038387
2008EXP39022921
2008EXP39003769
2009EXP39017363
2007EXP39079006
2009EXP39026393
2008EXP39043566
2009EXP39024551
2009EXP39013546
2009EXP39024408
2008EXP39002536
2009EXP39007055
2007EXP39021032
2009EXP39026964
2007EXP39076275
2007EXP39039864
2007EXP39079525
2007EXP39083763
2009EXP39004548
2008EXP39014239
2009EXP39006164
2009EXP39012074
2009EXP39027543
2008EXP39006918
2008EXP39045692
2008EXP39012377
2007EXP39022090
2007EXP39028745
2007EXP39084328
2009EXP39012306
2007EXP39034179
2007EXP39083869
u
Identificación do valor
Páx. 69
Suxeito Pasivo
MICLA CANGAS SL
MIDASUR SL
MIRANDA BAQUEIRO RAMON
MIX FOOD SL
MOLDES REY M DOLORES
MOLINOS CASAL JUAN JOSE
MONTAJES SANTISOL SL
MONTAJES Y SERVICIOS MARBEN SL
MONTENEGRO PORTELA DAVID
MONTES PEREIRA REBECA
MONTES ROMERO RAMIRO
MONTIJANO GARCIA JUAN
MOURE IGLESIAS RAMON VICENTE
MOURE RIVERA MARIA
MOUSSAOUI CHERKI
MUÑIZ GOMEZ LUIS
NAVAZAS CHAZO JOSE MANUEL
NEIRA RODIÑO SERAFIN
NOGUEIRA PINTOS FRANCISCO JAVIER
NORES PELAYO SL
NORGRAFICA UNICOM SL
NOVOA COBA MARIA TERESA
NOYA FARTO RUBEN
NUÑEZ PEREZ ALEJANDRO
OLIFREN SL
ORCO GALAICA SL
OSORIO ARENAS GENY ALEXANDRA
OTERO ARIS JUAN CARLOS
OTERO BUEZAS ANA MARIA
OTERO CARRERA ARQUITECTURA SLU
OURO GALIA 2003 SL
PADILLA MALES ALFONSO
PADILLA MALES JOSE MANUEL
PADIN GALBAN JORGE
RAMOS ALFONSO JUAN MANUEL
RECAMBIOS RAFI SL
RECAMBIOS RAMALLOSA SA
RECUNCHOS DO DEZA SL
RENDON FONTIVEROS ALEJANDRO
REVESTIMIENTOS ARTUN SL
REY ESPERON ROSARIO
REY OROSA MARIA ENCARNACION
RIA DO TERRON SL
RIAL CASAIS MIGUEL ANGEL
RIO LAGO CARMEN
RIOBO CAMPOS MANUEL FRANCISCO
RIVAS GRAÑA JOSE
RIVEIRO ALVAREZ MARGARITA
RODRIGUEZ GOMEZ Mª MERCEDES
RODRIGUEZ LAFUENTE ANGEL
RODRIGUEZ LOPEZ GLORIA
RODRIGUEZ MALVAREZ MARIA DEL CARMEN
RODRIGUEZ PASCUAL FRANCISCO
RODRIGUEZ PASTORIZA CARMEN
RODRIGUEZ PAZOS ROSA
RODRIGUEZ PEIXOTO MODESTO
RODRIGUEZ REFOJOS MAXIMINO
RODRIGUEZ RIVERA JOSE IGNACIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES
ROJAS EDGAR DARIO
ROMERO BESADA DAVID
ROSAL LOBATO BENITO
RUAS DE MOS SL
RUEL MANDAYO MARIA DEL CARMEN
RUSTICAS DEL TEA SL
SABORIDO PEREZ JORGE
SAHARA INVESTMENT SL
SALGADO FERNANDEZ ADOSINDA
SAN MARTIN GONZALEZ MARIA CONCEPCION
SANCHEZ BALADO DANIEL
SANCHEZ MATO JOSE
SANEAMIENTOS REIRIZ SL
SANJUAN RODRIGUEZ JUAN LUCIANO
VAZQUEZ DOMARCO CARLOS GREGORIO
VAZQUEZ REIRIS ROBERTO
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Identificador Fiscal
B 36512671
B 36692119
36011452F
B 36496313
35285179M
30568925Q
B 36513752
B 36373371
53175619X
76927702Q
35988564G
26456642H
33233851R
44474738Y
X 6456893B
35464247H
35471356C
35233926L
35567401V
B 36520690
B 36761716
34951013Y
35482843F
34874400Y
B 36423192
B 36371359
X 3744553S
35421002J
32771963E
B 36517258
B 36469161
77422174B
X 2378766Z
35419679R
X 7109376F
B 36339174
A 36635530
B 36547891
44197560R
B 36989069
76824469F
35442950L
B 36296614
35448547G
35169492P
35975432M
35917483Q
36055837W
35306906C
35345349F
76999727M
35451459H
35971048Z
35901120Y
76985478Q
35493034D
35889977H
34971977V
1768098L
X 5419660D
76897548S
76848289E
B 36305340
35455024H
B 36514370
35975802F
B 84745819
34574805D
17667696Q
35148596L
76813052K
B 36149409
35562779H
36112790F
35475596M
2008EXP39007481
2007EXP39049815
2008EXP39041503
2009EXP39024771
2009EXP39013666
2007EXP39052043
2009EXP39025408
2007EXP39046716
2009EXP39014059
2009EXP39006702
2007EXP39064129
2008EXP39037898
2007EXP39041367
2008EXP39024715
2007EXP39054945
2007EXP39064004
2007EXP39056493
2007EXP39048875
2007EXP39025877
2009EXP39022883
2009EXP39023256
2009EXP39013811
2011EXP39016554
2007EXP39040883
2007EXP39054241
2009EXP39023233
2008EXP39014763
2009EXP39006569
2009EXP39011408
2008EXP39013740
2009EXP39020135
2007EXP39043784
2007EXP39046520
2007EXP39034198
2010EXP39009836
2007EXP39056133
2010EXP39014113
2009EXP39025850
2009EXP39016733
2009EXP39026444
2007EXP39045629
2009EXP39008520
2009EXP39023289
2009EXP39007004
2007EXP39031413
2009EXP39012549
2007EXP39016729
2007EXP39084466
2009EXP39026335
2007EXP39033861
2007EXP39057938
2007EXP39033629
2009EXP39012522
2007EXP39031864
2007EXP39000962
2007EXP39026769
2009EXP39015966
2008EXP39004540
2007EXP39047178
2009EXP39011791
2007EXP39048920
2007EXP39040894
2007EXP39024848
2009EXP39017692
2009EXP39026553
2009EXP39010120
2009EXP39017556
2009EXP39011606
2008EXP39023377
2008EXP39008856
2008EXP39042822
2007EXP39034146
2009EXP39018686
2007EXP39028086
2009EXP39002098
Núm. 107
Identificación do valor
Mércores 5 de xuño de 2013
Suxeito Pasivo
SEGUROS PORTELA G SL
SEQUEIROS PEREZ MANUEL
SILGOMARAN SL
SILVA QUINTELA FELISINDO
SILVA REY ALBERTO
SOARES ARAUJO DEMETRIO
SOBRINO CASTROMAN JOSE
SOBRINO LAGO DANIEL
SOUTIÑO MARTINEZ M PILAR
SOUTO LAREO ELENA
SUAREZ AMOEDO ERUNDINA CARMEN
SUAREZ CONTRERAS EMILIA CRISTINA
SUAREZ ESMORIS JOSE MANUEL
SUEIRO VILA FRANCISCO MIGUEL
TABOADA CACHAFEIRO FRANCISCO
TABOAS GARRIDO JOSE
TEIXEIRA GARCIA DANIEL
TEIXEIRA PEREIRA ANTONIO AVELINO
TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SAU
TEOFILO PIÑEIRO JOSE LUIS
TOMAZ INTERNATIONAL WINES SL
TORMAT SA
TORRES BOUZADA JOSE LUIS
TORRES BUCETA M DEL CARMEN
TORRES CASTIÑEIRA ALBERTO
TORRES TORRES JORGE MANUEL
TRANSLUISME SL
Identificador Fiscal
B 36819795
35188967W
B 36195030
32856039X
35475876D
76898842K
35399359J
35571577F
36116816P
76889825C
35214536H
9462111A
52435169E
32776786S
35314942Y
35237289R
X 9079921G
X 1239828J
A 78923125
35443575T
B 36440139
A 27024868
35301059S
35316982E
76789191B
35432172M
B 36985356
2007EXP39084489
2009EXP39015610
2007EXP39042151
2007EXP39040434
2010EXP39009569
2007EXP39041591
2007EXP39022627
2007EXP39048513
2008EXP39036294
2009EXP39012248
2007EXP39025015
2009EXP39010994
2009EXP39015972
2009EXP39027527
2008EXP39043135
2007EXP39059410
2009EXP39006496
2008EXP39033623
2010EXP39005207
2008EXP39033822
2007EXP39081298
2007EXP39048345
2007EXP39040979
2007EXP39000459
2007EXP39031629
2007EXP39037205
2008EXP39020195
TRANSPARENTE DE HERNANI OLIVEIRA SL U
B 36543429
2009EXP39026721
TRANSPORTES PEPE NESPEREIRA SL
B 36394971
2007EXP39045020
TRANSPORTES PRADA LOPEZ SL
B 01161546
2009EXP39021872
TRONCOSO GARCIA MARIA JOSE
76821411P
2008EXP39002870
TUI HOSTELERA CB
E 36377893
2007EXP39063879
VALERIANO LOPEZ PEREIRA SL
B 36498335
2009EXP39025104
VALETUY SL
B 36437523
2007EXP39079816
VARELA LORENZO ARACELI DOLORES
35906737B
2007EXP39084542
VARELA PAZ MARIA PILAR
35815385S
2009EXP39009587
VAZQUEZ CHAVES DANIEL
35455268D
2009EXP39006578
Identificación do valor
Páx. 70
Suxeito Pasivo
VAZQUEZ SOUTO LUIS
VENTOSO DIZ MARIA
VERDE CONDE JOSE
VIA PELINI SL
VIDAL CASAL BENITO
VIFOR PRODUCCIONES SL
VIGO BOGA JOSE ANTONIO
VIGO CHAPA REC SL
VILANOVA AGRA MARIA PILAR
VILLA GARCIA OMAR ANTONIO
VILLAMARIN DOMINGUEZ JOSE
VILLAR REY PATRICIA
VIÑAS DE CALDAS SL
VIRTUAL EURO CLUB SL
VIVES OLAYA JOSE JUAN
YASSER IMANE
ZALDIVAR GONZALEZ ELIO BIENVENIDO
ZELESTE CB
ZOUINE MOHAMMED
ZUÑIGA EVANGELISTA JUAN CARLOS
ZYZYNSKA SERVICE SL
Identificador Fiscal
14396719F
35391248K
76801681N
B 36374734
44081643G
B 36323533
33218770P
B 36566842
35400047B
X 7819637M
35410701Q
76999927K
B 36571214
B 36859304
21347100H
X 1193412B
X 2802914L
E 36909984
X 7609679Z
35561024B
B 94001815
2007EXP39027303
2008EXP39005228
2007EXP39045711
2009EXP39005344
2009EXP39018575
2007EXP39045328
2007EXP39020269
2008EXP39042964
2009EXP39006615
2010EXP39013579
2009EXP39011766
2007EXP39048462
2009EXP39024614
2009EXP39006616
2009EXP39007173
2007EXP39050735
2008EXP39008790
2008EXP39045121
2008EXP39045066
2009EXP39018814
2011EXP39013944
En Pontevedra, a 15 de maio de 2013.—O Tesoureiro, Miguel Ángel Santirso Fernández. 2013004591
AYUNTAMIENTOS
PONTEVEDRA
EDICTO
Citación para ser notificados por comparecencia
Sendo o órgano competente para a súa tramitación a responsable do órgano de tesouraría e xestión
tributaria, de acordo co disposto no artigo 135 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local e no artigo 59,3,c do Regulamento orgánico de goberno e da administración do concello de
Pontevedra, e non podendo notifica-lo procedemento que se relaciona, a pesar dos dous intentos
realizados na forma debida ou unha no caso de resultar descoñecido, de acordo co disposto no artigo
112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, cítase ós interesados que figuran neste anuncio,
para que no prazo de quince días naturais, a contar dende o seguinte ao desta publicación, retiren
persoalmente ou por medio dun representante as notificacións referentes ós conceptos que a
continuación se relacionan, nas dependencias do Servizo de Xestión Tributaria do Excelentísimo
Concello de Pontevedra, sito na rúa Campo do Boi nº 4, baixo (antigo Xofre de Tenorio nº 5).
Así mesmo, advírtese ós interesados que, de non comparecer no citado prazo, as notificacións
entenderanse producidas a tódolos efectos legais, dende o seguinte día ao do vencemento do prazo
sinalado para comparecer.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Número envio: 1707
Nº LIQ
NIF
LISTADO DE LIQUIDACIONS
Páx. 71
21-may-13
NOME DO CONTRIBUÍNTE
MUNICIPIO
BOMB (T4) Extincion de incendios
2197484
044084423R
GONZALEZ GARCIA ANGELA
PONTEVEDRA
IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos
2255364
035249079S
COVELO CARTELLE JOSE MARIA EDUARDO
2254952
035322201C
DURAN CORTEGOSO MARCOS
2255567
035323301Q
GUERRA ABREU SANTIAGO
2255564
035323301Q
GUERRA ABREU SANTIAGO
2254964
035322363K
HERNANZ LOPEZ GREGORIO
2254956
035322363K
HERNANZ LOPEZ GREGORIO
2255064
035288847Q
PARDO ALONSO ANA MARIA
2255744
045078852W
SANTOS JIMENEZ ANA MARIA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Impuesto sobre construcciones, instalaciones y
2198154
035307808W
CORBILLON FERNANDEZ ANGEL
2198342
036118079Y
ESTEVEZ OTERO FRANCISCO BORJAS
2198159
044459424X
GAGO MARIÑO ENRIQUE
2203686
B36356269
RAMINOSA SL
2203691
B36356269
RAMINOSA SL
2203692
B36356269
RAMINOSA SL
2203693
B36356269
RAMINOSA SL
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
IVTM - Impuesto Vehículos Tracción Mecánica
2203544
035315808K
ABAL PIDEIRO ELISARDO
2202978
035315808K
ABAL PIDEIRO ELISARDO
2203100
035315808K
ABAL PIDEIRO ELISARDO
2200800
035311357D
ACUÑA COUSO JAVIER
2201587
033251261T
ALBELA FERNANDEZ SANTIAGO
2202341
076925779W
ALFONSO TIESO ENRIQUE
2202550
X3277869R
BELLAHLAL ABDELKABIR
2201981
035309063S
BLANCO CORTIZO DAVID
2201069
X2701810T
DELGADO SANCHEZ MIRELLA DEL MONSERRA
2203519
Y1849821Z
DIOUF MAMADOU
2200719
J94019767
DISYPOR SC
2202605
X6456883R
FALL BIRAM
2201800
044075237S
FERNANDEZ CARRILLO FRANCISCO JOSE
2202566
035301948F
GARCIA CARRACELAS FRANCISCO JAVIER
2203050
077400830B
GARCIA GOMEZ IVAN
2201769
036139915S
GAVILANES CALLE DE LA MIGUEL
2200297
009979285E
GONZALEZ ARIAS ANTONIO
2202314
035314058L
GONZALEZ MARTINEZ LUIS ALBERTO
2203029
044086924H
IGLESIAS HERMO MONICA LUISA
2203152
077464846H
IZQUIERDO OJEA FRANCISCO
2203480
X0655908V
KHALAFI ABDERRAHIM
2202790
077406094P
LOPES FERREIRA MARISA SOFIA
2201193
X8567138Y
LOPES SILVA DA SERAFIM
2202269
077464457C
MOREIRA MENDES VITOR
2200227
077550229W
PEREZ APONTE DAMARIS
2199635
X7931187M
RIVERA COLLAZOS CELIANO
2202014
044078571Z
SANMARTIN HERMIDA MANUEL
2203333
035224525W
SARTAL CORBACHO ROSA
2202782
035258719H
SIEIRO TORRES MARIA MERCEDES
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
TASA POR PUESTOS, BARRACAS, CASETAS DE
2255165
B36433266
EXCLUSIVAS FERNANDEZ DIAZ SL
PONTEVEDRA
Pontevedra, martes, 21 de mayo de 2013.—A responsable do OTXT, ilexible.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
2013004742
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 72
EDICTO
Citación para ser notificados por comparecencia
Sendo o órgano competente para a súa tramitación a responsable do órgano de tesouraría e xestión
tributaria, de acordo co disposto no artigo 135 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local e no artigo 59,3,c do Regulamento orgánico de goberno e da administración do concello de
Pontevedra, e non podendo notifica-lo procedemento que se relaciona, a pesar dos dous intentos
realizados na forma debida ou unha no caso de resultar descoñecido, de acordo co disposto no artigo
112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, cítase ós interesados que figuran neste anuncio,
para que no prazo de quince días naturais, a contar dende o seguinte ao desta publicación, retiren
persoalmente ou por medio dun representante as notificacións referentes ós conceptos que a
continuación se relacionan, nas dependencias do Servizo de Xestión Tributaria do Excelentísimo
Concello de Pontevedra, sito na rúa Campo do Boi nº 4, baixo (antigo Xofre de Tenorio nº 5).
Así mesmo, advírtese aos interesados que, de non comparecer no citado prazo, as notificacións
entenderanse producidas a tódolos efectos legais, desde o seguinte día ao do vencemento do prazo
sinalado para comparecer.
ACTO QUE SE NOTIFICA REQUIRIMENTO DE EMENDA
Concepto:
NIF
Municipio
id141139
Id
DORADO FERNANDEZ SUSANA
Nome
52606988P
ALCANAR
id141410
PEREZ JORGE JAIME
35249149Q
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/DECTRIPLUS/000193/830Declaración tributaria IIVTNU
2013/DECTRIPLUS/000343/830Declaración tributaria IIVTNU
Concepto: IIVT
Id
id141421
Nome
NIF
TORRES Y BALIÑO, SL
Municipio
B36495521
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/COMPLIM/000348/Comprobación Limitada
ACTO QUE SE NOTIFICA RESOLUCION
Concepto: AGUA
Id
id141356
Nome
NIF
CDAD PROP EDIFICIO VERSALLES 37-39-41
PONTEVEDRA
Municipio
H36515682
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/COMPE/000044/Compensacións
Concepto: BAS_EUR
Id
id141337
Nome
NIF
LOSADA EXPOSITO ROBERTO JOSE
Municipio
35299259D
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/DECTRILIXO/000032/Declaración
tributaria alta/baixa/modificación ta
Concepto: IBIU
Id
Nome
NIF
id141439
id141441
PARADA CESTAY MARIA CARMEN
PRADO UCHA ELIAS
52498110N
35126489S
Municipio
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/COMPE/000053/Compensacións
2013/COMPE/000049/Compensacións
Concepto: ICCIO
Id
id141484
id141476
id141479
id141530
id141478
id141506
id141509
id141507
id141508
Nome
NIF
BUSTO CASTROMAN MARIA CARMEN
CORBILLON FERNANDEZ ANGEL
GAGO MARIÑO ENRIQUE
LORENZO BAQUEIRO JOSE ANTONIO
PAZOS OTERO JAVIER
RAMINOSA SL
RAMINOSA SL
RAMINOSA SL
RAMINOSA SL
Municipio
35453155N
35307808W
44459424X
76826992T
76826635B
B36356269
B36356269
B36356269
B36356269
www.bop.depo.es
u
POIO
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
[email protected]
Expediente
2013/RECREPOS/000118/Recurso de Reposición
2013/COMPLIM/000052/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000054/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000238/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000036/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000258/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000255/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000257/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000256/Comprobación Limitada
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Liquidación
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 73
Concepto: IIVT
Id
id141345
id141349
id141348
Nome
NIF
FERNANDEZ MUIÑOS JOSE
RODRIGUEZ PALMEIRO ANGEL LUIS
RODRIGUEZ PALMEIRO DAVID
Municipio
71867869E
44085381Q
44085380S
AMES
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/COMPLIM/000138/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000154/Comprobación Limitada
2013/COMPLIM/000152/Comprobación Limitada
Concepto: IVTM
Id
Nome
NIF
Municipio
id141463
id141373
DIOS OROZCO CESAR AUGUSTO
QUINTANS LADO MARIA PILAR
35313343V
35199133W
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/RECREPOS/000274/Recurso de Reposición
2013/RECREPOS/000219/Recurso de Reposición
Concepto: MULTAS
Id
Nome
NIF
id141574
id141422
MARTIN MENDEZ RICARDO
SOBRINO FERREIRA JOSE LUIS
35299268H
35240382N
Municipio
PONTEVEDRA
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/RECREPOS/000046/Recurso de Reposición
2013/RECREPOS/000244/Recurso de Reposición
ACTO QUE SE NOTIFICA TRAMITE DE AUDIENCIA
Concepto: IVTM
Id
Nome
NIF
id141514
RODRIGUEZ VALVERDE ANDREA
44081888L
Municipio
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/BEFIRO/000196/Solicitude de
beneficio fiscal rogado
2013004743
Pontevedra 21/05/2013.—A responsable do OTXT, ilexible.
EDICTO
Citación para ser notificados por comparecencia
Sendo o órgano competente para a súa tramitación a responsable do órgano de tesouraría e xestión
tributaria, de acordo co disposto no artigo 135 da Lei 7/1985, de 2 de abril, reguladora das bases do
réxime local e no artigo 59,3,c do Regulamento orgánico de goberno e da administración do concello de
Pontevedra, e non podendo notifica-lo procedemento que se relaciona, a pesar dos dous intentos
realizados na forma debida ou unha no caso de resultar descoñecido, de acordo co disposto no artigo
112 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, cítase ós interesados que figuran neste anuncio,
para que no prazo de quince días naturais, a contar dende o seguinte ao desta publicación, retiren
persoalmente ou por medio dun representante as notificacións referentes ós conceptos que a
continuación se relacionan, nas dependencias do Servizo de Xestión Tributaria do Excelentísimo
Concello de Pontevedra, sito na rúa Campo do Boi nº 4, baixo (antigo Xofre de Tenorio nº 5).
Así mesmo, advírtese aos interesados que, de non comparecer no citado prazo, as notificacións
entenderanse producidas a tódolos efectos legais, desde o seguinte día ao do vencemento do prazo
sinalado para comparecer.
ACTO QUE SE NOTIFICA INCOACIÓN
Concepto: IIVT
Id
Nome
NIF
id141625
CORTIZO MARIÑO LUIS MIGUEL
44081248T
PONTEVEDRA
id141667
FRANCO GOAS MARIA ISABEL
01354335A
MADRID
id141332
GOMEZ LAMEIRO ALBERTO SILVER
35288738E
PONTEVEDRA
id141688
OBRAS Y EDIFICACIONES BOA VILA SL
B36299261
PONTEVEDRA
id141687
OBRAS Y EDIFICACIONES BOA VILA SL
B36299261
PONTEVEDRA
www.bop.depo.es
u
Municipio
[email protected]
Expediente
2013/COMPLIM/000367/Comprobación
Limitada
2013/COMPLIM/000372/Comprobación
Limitada
2013/COMPLIM/000327/Comprobación
Limitada
2013/COMPLIM/000380/Comprobación
Limitada
2013/COMPLIM/000378/Comprobación
Limitada
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Liquidación
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 74
ACTO QUE SE NOTIFICA REQUIRIMENTO DE EMENDA
Concepto: IAE
Id
id141704
Nome
NIF
POCEIRO GRAÑA AGAPITO MANUEL
e/r de POLAR CLIMA GALLEGA SL
Municipio
35230074P
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/RECREPOS/000056/Recurso
de Reposición
Concepto: IIVT
Id
id141419
Nome
NIF
Municipio
MARTINEZ LEMA ARMENIO
35420982Q
VILAGARCIA
DE AROUSA
Concepto:
IVTM
Expediente
Liquidación
2013/COMPLIM/000347/Comprobación
Limitada
Concepto: IVTM
Id
id141684
Nome
NIF
TRANSPORTES LIQUIDOS TILFE R SL
Municipio
B36407823
MEIS
Expediente
Liquidación
2013/RECREPOS/000317/Recurso de
Reposición
ACTO QUE SE NOTIFICA RESOLUCIÓN
Concepto: ICCIO
Id
Nome
NIF
Municipio
id141569
IGLESIAS TOME ANA MARIA
35296947C
VIGO
id141724
PONTECOVI 2008. SOCIEDAD COOPERATIVA
GALEGA DE VIVENDAS
F27721844
PONTEVEDRA
Expediente
Liquidación
2013/COMPLIM/000207/Comprobación
Limitada
2013/RECREPOS/000314/Recurso de
Reposición
Concepto: MULTAS
Id
Nome
NIF
Municipio
id141367
SOMOZA NUÑEZ ROCIO
76870944E
MADRID
id141722
VILA ROMEU JUAN
36075390M
VIGO
Expediente
Liquidación
2013/DEVOLIN/000023/Devolucións de
ingresos indebidos
2013/RECREPOS/000002/Recurso de
Reposición
ACTO QUE SE NOTIFICA TRÁMITE DE AUDIENCIA
Concepto: BAS_EUR
Id
id141632
id141629
Nome
NIF
PAZOS SOUTO 2000 SL
PAZOS SOUTO 2000 SL
Municipio
B36355410
B36355410
Expediente
Liquidación
CALDAS DE REIS 2013/REV/000018/Revogación
CALDAS DE REIS 2013/REV/000017/Revogación
2013004996
Pontevedra 27/05/2013.—A responsable do OTXT, ilexible.
Notificación de actos de xestión recadadora
Procedemento: Administrativo de Recadación en vía de constrinximento
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: EMPRAZAMENTO DE EMBARGO,
REQUERIMENTO PARA DESIGNACIÓN DE BENS
A responsable do Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria do Concello de Pontevedra, fai saber: de
acordo co que establecen os artigos 59.5 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de réxime xurídico das
Administracións Públicas e do procedento administrativo común, modificada pola Lei 4/1999, e o 112
da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria (LXT a partir de agora), e non podendo notificar o
acto que se relaciona, a pesar de intentalo dúas veces na forma debida ou unha no caso de resultar
descoñecido, cítase aos interesados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais a
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 75
contar desde o seguinte ao desta publicación, retiren personalmente ou por medio dun representante
a/s notificación/s que se indican nas oficinas de Recadación Executiva do Concello de Pontevedra, en
rúa Ferreiros 13 baixo, 36002 Pontevedra, de luns a xoves de 9 a 18 horas, venres de 9 a 14 horas.
Ao rematar dito prazo sen a comparecencia, a/s notificación/s entenderanse producida/s a tódolos
efectos legais, ao día seguinte ao do vencemento do prazo antes sinalado.
“Advírtese mediante o presente que, tal e como se recolle no artigo 112.3 da LXT, ""cando o inicio
dun procedemento ou calquera dos seus trámites se entendan notificados por non ter comparecido o
obrigado tributario ou o seu representante, terase por notificado das sucesivas actuacións e dilixencias
do devandito procedemento, e manterase o dereito que o asiste a comparecer en calquera momento deste.
Emporiso, as liquidacións que se dicten no procedemento e os acordos de alleamento dos bens
embargados deberán ser notificados consonte o establecido nesta sección”.
LUGAR E FORMA DE PAGAMENTO
Na Oficina de Recadación Executiva sita na rúa Ferreiros 13 baixo, 36002 Pontevedra.
RECURSOS PROCEDENTES
Contra o precedente acto, que pon fin á via administrativa, e sen prexuízo de calquera outro recurso
que considere oportuno o interesado, poderá interpoñer:
1) Ou ben, o recurso potestativo de reposición ante o propio órgano que dictou ó presente acto no
prazo dun mes que comezará a contar desde o día seguinte da súa notificación ao abeiro do establecido
no artigo 108 da Lei 7/1985 reguladora das bases de réxime local,
2) Ou ben, directamente reclamación económico-administrativa ante o mesmo órgano que o dictou,
no prazo dun mes, segundo establece o artigo 137 da mesma Lei.
No primeiro caso, deberáse notificar a resolución no prazo dun mes, conforme co establecido no artigo
14.2 do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, aprobado polo Real decreto lexislativo
2/2004, entendéndose desestimado de non resolverse en prazo, podendo entonces os interesados
interpoñer reclamación económico-administrativa no prazo dun mes contado desde o día seguinte ao
da desestimación presenta, consonte ao establecido no artigo 235 da Lei xeral tributaria e 20 do
Regulamente orgánico do Tribunal Económico-Administrativo do Concello de Pontevedra.
No segundo caso, deberáse notificar a resolución no prazo dun ano (seis meses no caso de ser
procedemento abreviado), entendéndose desestimado de non resolverse en prazo, podendo o interesado
presentar recurso contencioso-administrativo no prazo de seis meses contados desde o día seguinte ao
da desestimación presunta, de conformidade ao establecido no artigo 46.1) e 4) da Lei 29/1998 da
xurisdicción contencioso-administrativa.
SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO
A interposición de calquera recurso non paraliza a tramitación do procedemento, que so poderá
suspenderse nos casos e condicións previstos no artigo 73 do RD 939/2005 polo que se aproba o
Regulamento xeral de recadación, 165 da LXT, e 14.2 do RD Lexislativo 2/2004, de 5 de marzo, polo que
se aproba o texto refundido da Lei reguladora das facendas locais.
CONCEPTO EMPRAZAMENTO DE EMBARGO, REQUERIMENTO PARA DESIGNACIÓN DE BENS
Relación de obrigados a que se refire este edicto:
NIF
X0817577L
36281411S
X0814543K
35223994T
35223952G
35205694P
NOME
EXPEDIENTE
ABDELLAH EL KASDI Y 1
ABILLEIRA UCHA ANA MARIA
ABOUFARIS LARBI
AFONSO GARCIA DIVINA
ALBITE TORRES DOLORES
ALMON MIRON RAMIRO
www.bop.depo.es
703389
9801862
1899
904339
803159
205278
u
NIF
NOM E
35134121B
35156299V
00075023G
35128583Q
46917574N
35562976P
[email protected]
u
GUIANCE VDA.FAUST.
GUTIERREZ LOPEZ ULPIANA
HEREDEROS DE JOSE ESPIÑA CORTIZO
HERMIDA CONS MANUEL
JIMENEZ JIMENEZ AGUSTIN
JIMENEZ JIMENEZ ARTURO
Dep. Legal: PO 1-1958
EXPEDIENTE
301000
611972
703513
9904203
208064
9810533
Núm. 107
NIF
00205816N
A15168222
B15168222
02921825C
35249227W
35319787K
44078213R
35179173Y
B36260941
35310354H
05399700J
35129879R
35282598T
35202993K
44076126F
35243851P
16397178H
B36018596
35221751B
35214007H
35210001Z
44077905S
35934857W
35232332N
33605098M
G28029007
G24219891
35194827C
44085116G
35139787L
35223645L
35245432W
35205567L
35225335F
X2905956K
35134141P
35305379B
35284320C
B36459865
35208063P
X3367681K
35177030W
34717827V
35242362Z
35290701F
B36465383
B36445872
90000130A
927901202N
*00012409
H36127470
877900101
09377818M
08678806D
09777001T
09882004P
00877013T
H36210169
H36279396
H36277630
H36385060
00576608K
Mércores 5 de xuño de 2013
NOME
EXPEDIENTE
ALVAREZ BESADA JAIME
AMADE S.A.
AMADE SA
ANDRES VALLEJO SEVERINO
ANTAS MOREIRA DIGNA
ARAUJO DOMINGUEZ DAVID
ARAUJO VILAR FRANCISCO JAVIER
ARIAS CORTIÑAS BLAS
ASISTENCIAS LEREZ S L
AYUDE MARTINEZ MARIA DOLORES
AYUSO RODRIGUEZ ALFONSO
BALTASAR LORENZO PERFECTO
BARBA ABILLEIRA MARIA ELENA
BARREIRO CORTEGOSO GERARDO
BARREIRO SIEIRO GONZALO
BARREIRO VILLAR ANGEL
BEGUERIA CARBONELL PILAR
BETUNES Y MACADAM SL
BLANCO FERNANDEZ CARMEN
BLANCO REY ARTURO
BUCETA VILLAVERDE MANUEL
BUEGOS BARRIO JORGE
CABALEIRO TEIXEIRA JOSE
CABANELAS FRANCO DOLORES
CACHARRO PARDO ALFREDO
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE MAD
CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES CAJA DE AHORR
CAMPO MACEIRA MANUEL
CAMPOS FONTENLA PABLO
CANCELA COCHON ELIGIO
CANCELA CORREDOIRA MANUEL
CANDA RAMALLO LUIS RAMIRO
CARAMES MATO JOSE
CARBALLO PARADA PEREGRINA
CARDOZO BAUTISTA SANDRA GEOVANA
CASALDERREY MOLDES MANUEL
CASTRO ARRIBAS JOSE MANUEL
CASTRO COUTO Mª DEL CARMEM
CASTRO DE MARZA PROMOCIONES SLU
CASTRO LOPEZ MANUEL
CASTRO SILVA DELFIM
CAYO GONZALEZ EMILIO
CID SANCHEZ LUIS
COEGO IGLESIAS JOAQUIN
COMESAÑA CASAL PABLO
COMESAÑA LOPEZ S.L.
COMPUTER Y SOFTWARE 2003 SL (E
COMUNIDAD DE PROPIETARIOS
COMUNIDAD DE USUARIOS DERECHO DE PASO MA
COMUNIDAD DE VECINOS
COMUNIDAD PROPIETARIOS ALCALDE HEVIA 3
COMUNIDAD PROPIETARIOS ALMIRANTE MATOS 2
COMUNIDAD PROPIETARIOS AUGUSTO GONZALEZ
COMUNIDAD PROPIETARIOS CAMPO DA TORRE 12
COMUNIDAD PROPIETARIOS CRUZ GALLASTEGUI
COMUNIDAD PROPIETARIOS CRUZ ROJA 15
COMUNIDAD PROPIETARIOS ED. AURORA
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES AV LUGO 6
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES CRUZ GALL
COMUNIDAD PROPIETARIOS GARAJES PLAZA DE
COMUNIDAD PROPIETARIOS LAS ACACIAS
COMUNIDAD PROPIETARIOS LOUREIRO CRESPO 7
www.bop.depo.es
606479
603136
703423
402988
9906497
300026
9815135
9807573
904949
307714
1113755
9839164
206878
9903156
700855
9807285
9838342
301481
510129
3826
207026
405071
9804216
9843277
703432
1007631
1108976
9802817
1103018
3855
9804639
9807815
9903321
100923
207105
404664
600503
406464
903733
9808980
204847
9843384
9843404
9809241
9809199
903641
811866
400525
505042
603913
904194
904195
500131
311487
904208
402987
903756
904214
904217
703441
500107
703473
u
NIF
NOM E
35130344Y
35277655W
35361660B
35582640F
35229553Q
35218721V
35218721V
53612107G
09921431J
35133182S
76929673D
35126250Y
B36009793
B36180628
76929337H
75436846C
35219560M
B36472835
00827793T
32183617Q
35132433W
35231842M
35130754W
B36464311
35222282J
35258078K
00399960J
35175582A
35324532M
00081015D
34227461B
35183466K
23600647W
03270353Y
35276761M
35293433W
B36504801
76926840M
35301538B
35258894D
B36406643
35127158V
76785139F
18228957P
35257543S
A36057610
35345808Y
76932122C
35299623M
35299623M
35163089E
76925762P
B15148695
36080497Y
GU9656B
44075304J
35305190Y
35237059R
35174519K
35269233K
35240033P
35177044Q
[email protected]
u
JUAREZ ALVAREZ ANTONIO EUG
LOPEZ FRANCO JESUS ALFREDO
LOPEZ MARTINEZ MANUEL
LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN
LOPEZ TOME FLORINDA
LOPEZ TORRES M.CARMEN
LOPEZ TORRES M.CARMEN
LORENZO MONTERO IVAN
LOSADA FERNANDEZ LUIS
LOSADA FERNANDEZ MATILDE
MAGDALENA SOLLA MANUEL
MALVAR GONZALEZ MARIA CONCEPCION
MAPONSA S.L.
MAQUINARIA DE PONTEVEDRA SL
MARTINEZ BELOSO IGNACIO
MATAS RANGEL ANA MARIA
MEIS PINTOS GONZALO
MIROVI PONTEVEDRA S.L.
MITJANS RUIZ DE SOMAVIA MONSERRAT
MOAR NAVEIRA EMILIANO
MOLDES HERMIDA RAMIRO
MOLEDO BLANCO MANUEL ANGEL
MONDEJAR IGLESIAS JUAN CARLOS
MONTAJES ELECTRICOS REMEL SL
MONTES CASTIÑEIRA JOSE
MORA FERNANDEZ ALADINO
MORANTE ARENAS CARLOS
MOREIRA COTA AMADEO
MOZO DACOSTA FRANCISCO
MURUAIS BAO JESUS
NAC.SEGUR SOCIAL AG.INSTIT
NORES PATIÑO AGUSTIN
OBRAS DECORACIONES INSTALAC. SL
OFELIA TIQUE FRANCIA
OMIL BOUZAS MARIA DOLORES
OROIS FERNANDEZ JOSE ANTONIO
ORQUESTA MILLENIUM SL
OTERO MIRON SARA
OTERO RODRIGUEZ JOSE RAMON
OTERO VILAS JOAQUIN
OTHMANTXABI SL
OUTON CALVO JUAN
PAJARO PERALTA JOSE
PALLARUELO ABADIAS JOSE MARIA
PAMPIN GARCIA JOSE RAMON
PANTALONES DE GALICIA S.A.
PARRADO BUA JOSE
PAZ CARBALLO CARLOS
PAZOS BOULLOSA MARIA CARMEN
PAZOS BOULLOSA MARIA CARMEN
PEON DURAN EMILIO
PEON HERMIDA RICARDO
PERCOPLAS SL
PEREIRA ANGELES DE LOS ROGELIO
PEREIRA CANDIDA JOSE MANUEL
PEREIRA CURRAS MARIA DEL CARMEN
PEREIRA JUVINO MARIA PAZ
PEREZ GARCIA ENRIQUE
PEREZ IGLESIAS EMILIO
PESQUEIRA ACUÑA MARIA
PIÑEIRO DOLORES
PIÑEIRO TILVE ISOLINA
Dep. Legal: PO 1-1958
Páx. 76
EXPEDIENTE
9805416
608503
501614
201583
601549
809360
9809551
809387
407790
312199
903765
805455
9824212
9820248
904005
914738
9809834
510811
111238
9809975
901573
9809961
208449
903624
9844745
9812022
309838
904293
510840
201907
705214
904295
709293
903582
806288
9805600
709333
905437
9824307
9811942
311292
9909599
9805912
101790
9811827
208626
401677
1102864
904764
904763
9824354
306185
1103060
810049
709566
801767
300347
508204
9812278
9806336
602139
502136
Núm. 107
NIF
H36290831
90000166Q
09576401Y
09075007N
09075001Y
35127463T
00298899Z
B36529378
35183579L
35130287H
00014098E
35227012M
35206281C
35130910C
35138060V
15566999R
36037361H
35941534D
X1339825Y
X1344742R
35133970K
35227842F
35143415J
35240569S
X1933792K
35248174F
A36002962
35183426G
35244203S
B36008167
36034916B
03138194M
35132053J
B36383321
36050383E
76840512L
01209147Z
35223918Q
G36175214
35232919R
34458174B
35233479D
35216795T
01182010V
35221656P
34917385G
35131394K
35205730K
35258739S
35224771H
35213512Y
35134450H
35134450H
35231432D
X1673915K
35126802Y
35832636Q
35294090S
35286822S
35463552J
B36744753
52493258J
Mércores 5 de xuño de 2013
NOME
EXPEDIENTE
COMUNIDAD PROPIETARIOS LUIS OTERO 1-3
COMUNIDAD PROPIETARIOS MILANO DE LOS MAR
COMUNIDAD PROPIETARIOS PEREGRINA 33
COMUNIDAD PROPIETARIOS ROSALIA DE CASTRO
COMUNIDAD PROPIETARIOS TABLADA 4
CONDE QUINTAS SARA AMELIA
CONESA RUIZ JOSE LUIS
CONSTROLUSO SL
CORBACHO TILVE MERCEDES
CORDO PEREIRA CARMEN
COUSO RECAMAN JOSE
COUSO RIVADULLA DIVINA
COUTO CAL FERNANDO
CRESPO BOGA JOSE
CUERVO OMIL MANUEL
DAPORTA PADIN ALFREDO
DARRIBA ROZA JOSE LUIS
DASILVA LORENZO JOSE ANTONIO
DIAYE SERIGN
DIOP CHEIKH
DIOS DE VAZQUEZ M DEL CARMEN
DIOS SOBRAL JOSEFA
DOMINGUEZ ALBELLA ENRIQUE
DOPAZO BAQUEIRO EMILIO
DOS ANJOS MACHADO MARIO FERNANDO
DURAN VIDAL ROBERTO
EDUARDO FEIJOO S.A
EIRAS ABAL LEONOR
EIRAS MAGDALENA DOLORES
ELECTRICIDAD MARIO S.L.
ESPANO GALLEGA S.L.
ESSIEL KODJO
ESTEVEZ GOMEZ MANUEL
ESTRUCCTURAS CABALEIRO S.L.
EXCLUSIVAS LORENZO C.B.
FARIÑA BERMUDEZ ANTONIO.
FAYE ABIBOU
FEIJO GONZALEZ CONSTANTE
FERBA SC
FERNANDEZ AFONSO CONSTANTINO
FERNANDEZ DIAZ RAMON
FERNANDEZ FRESCO M? TERESA
FERNANDEZ GARCIA VICENTE JOSE
FERNANDEZ PORTAS JOSE RAMON
FERNANDEZ PORTELA JOSEFA
FERNANDEZ SOTELO MANUEL
FERNANDEZ VARELA JOSE
FERNANDEZ VEIGA ANTONIO
FERNANDEZ VILLA MARIA CARMEN
FERREIRO VILARIÑO OSCAR
FERREIROA NEIRA CARMEN
FERRO PAZ SALADINA HROS.
FERRO PAZ SALADINA HROS.
FILGUEIRA GARCIA JOSE LUIS
FLORES MACEDO ALEXANDRINA MARIA
FLORIANI POZA GUSTAVO
FONTENLA FONTAN JOSE
FORTES LOPEZ CARLOS MIGUEL
FRANCO MUIÑOS MARIA DEL CARMEN
FRESCO LUYSMANS YOLANDA
FRUCOGAL FRUTERA COMERCIAL GALLEGA SL
GALEGO CABALEIRO LUIS
www.bop.depo.es
711912
703477
904238
705599
703485
701142
9802477
808014
207258
510196
9805395
9906846
600668
9807427
9800132
614466
9819345
9809150
9816599
9808666
9805573
9843562
9800307
9838087
9823984
9802078
600790
603196
9802081
9838518
707462
900681
9802044
1110769
9800507
9803244
805510
200945
9814516
9821300
200964
501058
800715
614433
302659
614624
9805769
407052
905481
5132
501109
701514
904263
9801519
613912
506945
9803345
9803368
9803818
106208
802400
300919
u
NIF
NOM E
35185759Z
B36274215
35129210E
09319469F
B36414100
35590801A
52494382X
35313954F
35299787P
35249668Y
35215484T
35221806C
35134204W
35220262V
35213064H
B36226025
B36154342
B46819934
35382694T
E36557569
35141806Z
35223206V
76855438H
*00052844
35248095C
35125671W
35234366E
E36407971
35205149S
35142965T
35182050P
35221013D
35319918Z
77003754F
35156475D
35248245D
77400230D
76893119W
35128135M
35249702V
35146635J
35246481Q
35246881W
35127352G
35209032B
35322164Y
34715906M
35331524M
35315519P
76930733B
35242024K
35242024K
35233841A
35306673V
35195109A
35931371N
35190749J
X1343900X
35350880H
A36004067
35285594Y
35224156R
[email protected]
u
PIMENTEL VAZQUEZ OLEGARIO
PINTUBASA SL
PLATA ARTISTICA DE MEJICO
POLO FERNANDEZ MANUEL
PONTEDENT SL
PORTELA BOUZAS RICARDO
PORTELA CARREGAL MANUEL
PORTELA FRANCO JOSE MANUEL.
PORTELA RODRIGUEZ RAMON
PORTELA SABAJANES EVARISTO
PORTO TAJES JOSE
PORTO VIEITEZ FLORENTINA
PORTOS FILGUEIRA MANUEL
POUSADA SOUTO HERMINIA
PRIETO BARCIA ALBERTO LUIS.
PROMOCIONES O FISTRO S.L.
PROMOCIONES PROGRESO S.L.
PROMOTORA AVENIDA PRIMADO REIG SL
RAMOS JANEIRO MANUEL
REAL 4-6 CB
REBOREDO OGANDO DOLORES
REGUEIRA SAMPEDRO JOSE FCO.
RIAL CARAMES ANSELMO
RIBADULLA REMESAR PURIFICACION
RIO DEL BALTASAR ISABEL
RIVADULLA FRANCO LUIS
RIVAS AMEAL MARIA PILAR
RIVAS E IGLESIAS CB-PONTEVEDRA
RIVAS MAQUIEIRA BENITO
RIVAS MAQUIEIRA GUMERSINDO
RIVAS MOURENTE ELVIRA Y
RIVEIRO FILGUEIRA DOLORES
ROCAFORT MARTIN JUAN
RODRIGUEZ ALONSO ISMAEL DAVID
RODRIGUEZ BLANCO ARGIMIRA
RODRIGUEZ CORTIZO ANGEL
RODRIGUEZ DOMINGUEZ MARIA LUISA
RODRIGUEZ IGLESIAS SERGIO
RODRIGUEZ MARTINEZ VICENTA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ CONCEPC
RODRIGUEZ RODRIGUEZ PEDRO
RODRIGUEZ TILVE BASILIO
RODRIGUEZ TILVE BASILIO
ROMAN RIVAS RAMONA
ROMERO NOVAS JUAN
ROTEA FERNANDEZ MANUEL
RUA MEIRIÑO RAMON
RUBIANES BUJAN LUIS
RUIBAL GARCIA LUIS ALBERTO
RUIZ BARCIA ANTONIO
SANCHEZ SOLLA ALFONSO C.
SANCHEZ SOLLA ALFONSO CARLOS
SANJURJO PEDROSA ENRIQUE
SANTIAGO IGLESIAS M PILAR
SANTIAGO PEREIRA ANTONIO
SANTORO PUMAREGA ELVIRA VICTORIA
SANTOS CAL ANTONIO
SARR CHEIKH
SIEIRO NOGUEIRA DOLORES
SILVA CAMPOS CELESINO
SILVA ESTEVEZ MARINA
SOLIÑO BERMUDEZ ELVIRA
Dep. Legal: PO 1-1958
Páx. 77
EXPEDIENTE
709707
9820157
109281
702612
1211801
402983
503678
408486
9811194
9811193
9811177
202231
9902007
9907854
9811123
301822
703539
9805429
9806421
912872
9805431
9810934
102603
614478
901967
9811518
9811521
500229
505636
9816423
711916
901978
909956
905443
9907948
9811631
7907
9811567
704359
812224
603242
408548
703545
613570
9811235
9811417
812567
9811399
9846101
1113846
807021
705339
902117
613132
9813792
9824568
2911
9902922
9836823
807028
9805376
9908086
Núm. 107
NIF
B36153336
76858343W
E36016921
35129448F
35186906B
35321815W
35246851H
35235002Z
35132266L
44494831C
35240484E
35134185Y
35288226Q
77400472K
11721324H
76856751C
35200080Y
35198075W
77459361F
35242813M
35213518N
X1484813W
35127378F
35905476S
36013723R
35253174Q
35199018W
35254962X
38533654Y
B36507697
35891572A
35194340Q
B36562718
X2732516R
Mércores 5 de xuño de 2013
NOME
NIF
EXPEDIENTE
GALERA 5 S.L.
GALIÑANES LOPEZ MARIA CARMEN
GALYGO C.B.
GANDARA BUCETA ANTONIO
GANDARA BUCETA DOSITEO
GANDARA FERNANDEZ-VILL.ANTONIO
GANDOS PIÑEIRO SARA
GARCIA BARRAGANS ROSA
GARCIA BARRAL ROGELIO
GARCIA CAL JOSE DANIEL
GARCIA CARAMES MANUEL
GARCIA FONTAN LORENZA
GARCIA GAYOSO GLORIA CONCEP
GARCIA GONZALEZ MARIA PASTORA
GARCIA JIMENEZ LUIS
GARCIA LOIS MARIA JESUS
GARCIA MONTES PEREGRINA
GARCIA RAMIREZ CONCEPCION
GARCIA RAMIREZ ENRIQUE
GIL DOPAZO FRANCISCO
GIL MARTINEZ MARIA ISABEL
GIMENEZ GUANGELE NOTBURGA ADARA
GOMEZ DACAL CELESTINO
GONZALEZ BERNARDEZ DANIEL
GONZALEZ DARROSA FRANCISCO
GONZALEZ PEON JAIME
GONZALEZ PRADO MARCELINO
GONZALEZ ROMERO MARCELINO
GRANADOS VIDAL TOMAS
GRANITOS DERIVADOS Y CONST RUCCIONES JAI
GRASSI LOPEZ ANGEL
GREGORIO CASAS MARCELINO
GRUPO NOVAS PROMOCIONES RIAS BAIXAS SL
GUERRERO GONZALEZ DORIS DEL R.
402981
705618
711220
9800382
707921
507055
1009910
505486
9800010
904954
605104
9801079
711226
808735
2382
407273
402769
9800129
607939
9802419
9800070
900927
705545
109895
9836842
4122
9801583
800996
9801619
708277
9801200
103505
903740
806202
NOM E
35199606S
01308722E
B36142594
35225581T
35134442X
35208493R
35132410W
44076095E
35134068G
35295051X
35136213X
35273408X
44087726S
B36534402
B36417749
35198536A
35369461S
35931973Q
35163199V
35132909H
35312381K
35204659P
35258205X
35207444X
35794345C
35241406R
35240393T
35141537K
35163517J
35509250X
33231735R
35229162Q
B36592483
35236829R
SOUTO ACUÑA EUGENIO
SOUTO PAZ JOSE LUIS
SOYRIVAS SL
SUAREZ COCHON HERMINIA
SUAREZ PLAZA IGNACIO
TARELA PEITEADO JESUS
TOBIO ALVAREZ VALENTIN
TOBIO RIAL EUGENIO
TOME MARTINEZ JOSE MANUEL E
TORRES BAZARA FERNANDO
TOURIÑO FUENTES ANTONIO FERNANDO
TOUZA LOPEZ MARIA SOLEDAD
TOVAL BARRERAS GONZALO
TRANSPORTES AITIVAN SL
URGEPESCA SLL
VALLEJO DOMINGUEZ EVANGELINA
VARELA MUÑIZ MANUEL
VAZQUEZ CABRERA SANTIAGO
VAZQUEZ LERA RAIMUNDO
VAZQUEZ MIRANDA DAVID JOSE
VAZQUEZ RODRIGUEZ EDUARDO JAVIER
VENTIN MARTINEZ HORTENSIA
VIDAL CAAMAÑO ELADIO ALBERTO
VIDAL FERNANDEZ ANGEL
VIDAL GONZALEZ FRANCISCO
VIDAL PENEDO TRINIDAD
VIDAL SOLLA AUREA
VIEITEZ CASAL VALENTIN
VILANOVA FARTO BENITO
VILAR RODRIGUEZ GERARDO
VILLAVERDE FREIRE JOSE MARIA
VILLAVERDE LAGE MANUEL
XANTARES VELLOS SL
YAÑEZ BERMUDEZ MARIA ADELINA
Páx. 78
EXPEDIENTE
612598
904314
9816732
9833306
9806235
9813903
9807133
9813998
106907
9813980
5703
210994
1110448
1111097
604955
9836718
100879
9845499
9812734
9805249
409008
905505
3691
9812864
402950
9819641
9908263
9813362
9908276
9833153
9841989
2676
1109419
9908318
Pontevedra, a 30 de maio de 2013.—A responsable do Órgano de Tesouraría e Xestión Tributaria,
ilexible.—Visto e prace, o Concelleiro responsable da Área de Facenda e Medio Ambente, ilexible.
2013005115
e e e
V I G O
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuíntes
Tramitándose na Recadación Executiva do Excmo. Concello de Vigo, expediente executivo de
constrinximento seguido contra os debedores relacionados a continuación, que comenza por:
DOMINGUEZ ROMAN MARCOS
e remata en:
PRADO TOMBILLA FELISA
polos expedientes que igualmente se expresarán, practicouse DILIXENCIA DE EMBARGO en relación
as débedas relacionadas ó final.
E sendo estos os interesados como DEBEDORES ós que afecta a transcrita dilixencia e non
podéndose practica-la notificación persoal a pesar de intentalo dúas veces na forma debida o unha no
caso de resultar descoñecido, procédese de conformidade có establecido no artigo 112 da LXT a citalos interesados ou ós seus representantes por medio do presente anuncio, para seren notificados por
comparecencia.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 79
A comparecencia producirase no prazo de 15 días naturais, que contará dende o día seguinte ó da
publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra na oficina da Recadación Executiva do
Concellode Vigo, Praza do Rei, s/n. Cando transcurrido dito prazo non comparecesen, a notificación
entenderase producida a tódolos efectos legais, dende o día seguinte o de vencemento do prazo sinalado
para comparecer.
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuyentes
Tramitándose en la Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, expediente ejecutivo
de apremio seguido contra los deudores relacionados a continuación que comienza por:
DOMINGUEZ ROMAN MARCOS
y finaliza en:
PRADO TOMBILLA FELISA
por los expedientes que igualmente se practicó DILIGENCIA DE EMBARGO en relación con las deudas
relacionadas al final.
Y siendo estos los interesados como DEUDORES a los que afecta la transcrita diligencia y no
pudiéndose practicar la notificación personal a pesar de intentarlo dos veces en la forma debida o una
en caso de resultar desconocido, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
LGT a citar a los interesados o a sus representantes por medio del presente anuncio, para ser notificados
por comparecencia.
La comparecencia se producirá en el plazo de 15 días naturales, que contarán desde el día siguiente
al dela publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial de Pontevedra en la oficina de
Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Vigo, Plaza del Rei, s/n. Cuando transcurrido dicho plazo
no compareciesen, la notificación se tendrá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9940167
9902469
53183533N
35951120G
DOMINGUEZ ROMAN MARCOS
PRADO TOMBILLA FELISA
1205140260
1300160283
Vigo a, 09/05/13.—O Xefe da Unidade de Recadación Executiva, Jose Luis Fernández Gallego.
2013004713
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuíntes
Tramitándose na Recadación Executiva do Excmo. Concello de Vigo, expediente executivo de
constrinximento seguido contra os debedores relacionados a continuación, que comenza por:
2000 GALIPLAS SL UNIPERSONAL
e remata en:
ZULUAGA DUQUE GERMAN
polos expedientes que igualmente se expresarán, practicouse DILIXENCIA DE EMBARGO en relación
as débedas relacionadas ó final.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 80
E sendo estos os interesados como DEBEDORES ós que afecta a transcrita dilixencia e non
podéndose practica-la notificación persoal a pesar de intentalo dúas veces na forma debida o unha no
caso de resultar descoñecido, procédese de conformidade có establecido no artigo 112 da LXT a citalos interesados ou ós seus representantes por medio do presente anuncio, para seren notificados por
comparecencia.
A comparecencia producirase no prazo de 15 días naturais, que contará dende o día seguinte ó da
publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra na oficina da Recadación Executiva do
Concellode Vigo, Praza do Rei, s/n. Cando transcurrido dito prazo non comparecesen, a notificación
entenderase producida a tódolos efectos legais, dende o día seguinte o de vencemento do prazo sinalado
para comparecer.
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuyentes
Tramitándose en la Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, expediente ejecutivo
de apremio seguido contra los deudores relacionados a continuación que comienza por:
2000 GALIPLAS SL UNIPERSONAL
y finaliza en:
ZULUAGA DUQUE GERMAN
por los expedientes que igualmente se practicó DILIGENCIA DE EMBARGO en relación con las deudas
relacionadas al final.
Y siendo estos los interesados como DEUDORES a los que afecta la transcrita diligencia y no
pudiéndose practicar la notificación personal a pesar de intentarlo dos veces en la forma debida o una
en caso de resultar desconocido, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
LGT a citar a los interesados o a sus representantes por medio del presente anuncio, para ser notificados
por comparecencia.
La comparecencia se producirá en el plazo de 15 días naturales, que contarán desde el día siguiente
al dela publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial de Pontevedra en la oficina de
Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Vigo, Plaza del Rei, s/n. Cuando transcurrido dicho plazo
no compareciesen, la notificación se tendrá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0304646
0302548
0410934
0401620
0502226
0406850
0608877
0904695
F030660
0401413
0409386
9807370
F017298
0600376
0903812
0907843
B36852952
B36856938
B36903524
B36831246
X0754233V
A78818093
36113632K
X6815576D
53180968T
A58399775
36041585X
35999733H
B36600054
50671236M
05701248P
36123732R
2000 GALIPLAS SL UNIPERSONAL
A & G ANALISTAS DE NEGOCIOS Y CONSULTORE
A ESCALA HOBBY SL UNIPERONAL
A M AREA MEDIOAMBIENTAL SL
AARRAS MOHAMMED
AB KAPITAL SA
ABAD FERNANDEZ MONICA
ABADIE MENDEZ DARWIN ENRIQUE
ABAL ABAL MARCIO
ABB MANUFACTURING & CONSUMER INDUST SA
ABEIJON GONZALEZ MARIA PILAR
ABELEDO GARCIA PILAR
ABELENDA Y PEREZ SL
ABIA ALONSO JUAN ANTONIO
ABOY ABOY MANUEL
ABREU MIRANDA JAVIER
1301041497
1301038350
1301038531
1301041523
1301041626
1301041551
1205238912
1205237773
1205239667
1301038410
1205237147
1301039884
1301040317
1205237312
1301039181
1301042052
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 81
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F034422
F026501
F012230
F006023
0905900
F032612
0601043
0614583
0501565
0409551
0505338
F023163
0403709
0904211
0506505
0615746
0602248
F001947
0902476
9904920
0900180
1004426
F006010
0505819
0904975
0904236
0615852
9805688
9801954
0302335
F017517
0502451
0505824
0505285
1002314
9803427
0500511
0409764
9804095
0615207
9706764
F008915
9709909
F012144
0601084
9950528
F009813
0508078
F001966
0903537
9902466
0204309
A000430
0503211
0607105
F003725
A36777274
36012060V
36063394S
B36682888
39126549F
36113702E
X2698247W
X4537761E
B36875664
A28526275
B36782068
X1881719C
39452484D
E36534246
36163938A
B83199430
A36836575
36026153B
39485344W
76989092L
76989093C
35249814Z
B36660371
B36626372
X7206435Y
32764852H
B36836351
A03044435
B36694834
35986533C
B32008146
36137794X
46521246C
B36796530
53111043H
B36654192
35255358S
B36798445
B36658912
B36919579
36124568D
B36631463
35812442Q
35829281L
34886002Q
35993886J
35993922A
36008556D
35326527E
36173874A
34609285N
35837650Q
35957337B
36065033K
36053252Q
36069049N
ACAMBAY SA
ACEA MUÑOZ MARIA CARMEN
ACEA RODRIGUEZ JOSE LUIS
ACEROS DEL ATLANTICO SL
ACEVEDO LOPEZ JOSE LUIS
ACUÑA GARCIA CESAREO
ACUÑA GONZALEZ JOSE EDUARDO
ACUÑA MARCELO OMAR
ADDES FORM.PROFESIONAL S.L.
AERONAVAL DE CONSTRUCCIONES E INSTALACI
AFAR 94 SL
AFONSO JOSE MANUEL FERNANDES
AGAHWA GOW KOT
AGENCIA INMOBILIARIA BARPI L CB
AGROMAYOR RIVADULLA PURIFICACION
AGRUPACION DE TIENDAS DE DECORACION SL
AGRUPACION PROD-COMERC FRUTAS NOROESTE,S
AGUAYO VALVERDE PEDRO VICENTE
AGUDELO QUICENO YANETH
AGULLA LOSADA JUAN ANTONIO
AGULLA LOSADA MARIA JOSE
AGULLA TORRES FRANCISCO
AIRCALSA SL
AISLAMIENTOS Y REVESTIMIENTOS SL
AKESODE ALIU OMOTAYO
ALBA CASTRO RICARDO
ALBAÑILERIA VIGO SL
ALBIRPEZ SA
ALBORADA PRODUCCIONS AUDIOVISUAL SL
ALBUGER GONZALEZ MANUEL
ALCAIR SL
ALCALA PEREIRA IVAN
ALCAZAR RAMOS FRANCISCO JOSE
ALCO FIMA SL
ALDAO JUNCAL JOSE
ALDEGA SL
ALEN VAZQUEZ JUAN
ALF MERCHANDISING SL
ALMACENES SQUI SL
ALMON COMUNICACION SL
ALMUIÑA ESTEVEZ MARIA ISABEL
ALOAL SL
ALONSO ALONSO JOSE CARLOS
ALONSO ALONSO MANUEL
ALONSO ALVAREZ JUAN FRANCISCO
ALONSO BARREIRO JOSE
ALONSO CARIDE JESUS
ALONSO CASTRO JOSE MANUEL
ALONSO CRESPO DOLORES
ALONSO DE BARROS DARIO JORGE
ALONSO DOMINGUEZ CALIXTO
ALONSO DOMINGUEZ JOSE
ALONSO DOMINGUEZ MARIO
ALONSO FERNANDEZ RAFAEL
ALONSO FIGUEIRAS JOSE LUIS
ALONSO FIGUEROA MANUELA
1300251492
1301042788
1205238510
1301040096
1205237894
1301040477
1205237323
1205238940
1301041615
1205237151
1301038620
1205238581
1205234175
1205237721
1205237290
1301041800
1301038790
1301042648
1301039135
1301042584
1205234696
1301042127
1205238449
1301041663
1205237805
1205237724
1205237463
1301042532
1301042494
1301041469
1301042754
1301041628
1301038677
1301041655
1301042090
1301039804
1301041608
1205237160
1301039820
1301038951
1301000223
1301040172
1205238165
1301042732
1301041704
1301039996
1205238498
1205141042
1301040038
1301041961
1301039935
1205237006
1301042623
1301041636
1205238905
1301042670
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 82
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0803962
F029550
9701440
F010246
9610399
9802685
F001046
9907267
F013886
1001836
0610383
F004946
1204026
9510749
9901065
9807643
0600064
9907736
0501974
F033708
0302557
0607322
9809773
0505248
9610323
0905857
9703637
0505455
F036621
9801806
9804092
9905056
0608768
F014571
9510528
0304309
1107312
1106414
1107382
9906409
F038204
1108418
F009078
0702728
9808414
F015456
0616498
N000415
9802581
0504017
F026797
0707391
9760135
0610993
0504632
0610447
76908710E
35789808Z
35899556Y
36062617C
77001291M
36039621R
36000918F
36161891A
34542484A
36177743P
76997506S
36148331J
36011148W
35791081E
36051474D
35840226Q
53193670Y
35988878L
B36334449
B36824514
B36848828
36067464Z
35976201S
35831066X
36073364A
35881339M
36040394S
00086689W
35964570E
36034016P
36067959A
34905026L
36143825S
35926064H
35924615H
36090355C
35557040Y
36143913B
35556385H
36084564W
35899457E
71553552T
36078164L
36020322E
35429242L
35815419A
35877338Y
36063990J
76746408P
36156085Q
36024443A
36030327E
A36632057
B36174209
35266231D
B36894764
ALONSO GALVAN ANTONIA
ALONSO GAYOSO RODOLFO
ALONSO GIL FRANCISCO
ALONSO GOBERNA ANTONIO ALFREDO
ALONSO GONZALEZ DOMINGO
ALONSO GONZALEZ GUILLERMO
ALONSO GONZALEZ MANUEL
ALONSO MARIÑO IVAN DIEGO
ALONSO PARADELA J ANTONIO
ALONSO PEREZ BIENVENIDO
ALONSO PIÑEIRO ESTELA
ALONSO PRADO RUBEN
ALONSO RODRIGUEZ CONCEPCION
ALONSO RODRIGUEZ JUAN MANUEL
ALONSO RODRIGUEZ MANUEL RAMON
ALONSO VAZQUEZ JOSE M
ALONSO VILLAMIL JOEL ANGELO
ALONSO VILLAR JOSE MANUEL
ALTA MAR IMPORT SL
ALTAWEB INTERNET SL
ALTERNATIVA SOLIDO SL
ALVAREZ ALONSO JUAN JOSE
ALVAREZ ALONSO MANUEL
ALVAREZ ALVAREZ DAVID
ALVAREZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
ALVAREZ CASTRO RICARDO
ALVAREZ DOMINGO CARLOS JOSE
ALVAREZ DOMINGUEZ CELESTINO
ALVAREZ DOMINGUEZ FERNANDO
ALVAREZ DOMINGUEZ FRANCISCO ANTONIO
ALVAREZ DOMINGUEZ NIEVES
ALVAREZ FERNANDEZ LUIS
ALVAREZ FERNANDEZ OMAR
ALVAREZ FONTAN AMADOR
ALVAREZ FONTAN ENRIQUE
ALVAREZ GARCIA GUILLERMO
ALVAREZ GARCIA JOSE MANUEL
ALVAREZ GAREA LUCIA BELEN
ALVAREZ GONZALEZ MARIA DOLORES
ALVAREZ LAGO PASTORA
ALVAREZ LORENZO DIONISIO
ALVAREZ MATOS MONICA
ALVAREZ OLIVA MODESTO
ALVAREZ PEREZ ALFREDO FELIPE
ALVAREZ REGUEIRA ENRIQUE
ALVAREZ RODRIGUEZ CESAR
ALVAREZ RODRIGUEZ CONSTANTINO
ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA CARMEN
ALVAREZ SOTELO SERAFIN
ALVAREZ SOUTO ESTEBAN
ALVAREZ VILLALAIN JOSE MANUEL
ALVES DA COSTA LOJO EDUARDO
AMADOR GONZALEZ BORRAJO SUCESION SA
AMADOR LOPEZ SL
AMARO MERELLES JUSTO
AMAZONIA BRASIL SL
1301000171
1301042808
1205238077
1301042722
1301039546
1205239488
1301042636
1301042602
1205238522
1301042086
1301038863
1301040071
1300251462
1205238021
1301042567
1205238282
1205237307
1301042605
1301041622
1301040497
1301038351
1301041731
1301039916
1205237244
1301039544
1301039367
1301042427
1301038647
1301040524
1205235335
1205238234
1301039944
1205234454
1205238524
1205238016
1301041491
1301042325
1205239394
1301042331
1301042597
1301042852
1205239401
1205238485
1301041829
1205238286
1301042746
1205237474
1301042860
1205238211
1301041644
1205238617
1301041854
1301042481
1301041760
1205237217
1205237403
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 83
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0002048
0900679
F008834
0505144
0602253
F000008
0610159
9807318
0904187
F017530
F028085
0601057
F017433
0905988
0803484
0410265
F009260
F028087
F037639
9705428
F025782
9510632
0505353
9540337
0610081
9906022
F008829
0000907
9802956
F037907
0902545
0406895
9704910
9708226
0600095
0001794
0905915
0401369
1104733
0906134
9807368
0202153
0610505
F036821
0505000
9803769
0906164
0303842
F022691
0400468
0205252
0614857
9804790
F031046
F027010
0909765
B63111512
B36999639
B36635605
F36027993
B36801678
36069129T
08942098C
35896674E
X7742945H
X0546902P
B36765725
B36797132
B36728921
X0793979L
35280777L
34607701S
G36638195
B36778876
X0819886M
B36787232
A36205425
A36610426
B36018356
B36736635
B36860062
12703649J
A50172063
X3880239R
35904330L
X0678617W
B36854073
B36817039
35425598D
36074946K
36007565F
34207932D
33577050V
B36906154
11854413Y
B36999720
35832141G
B36857324
B36897296
36075393P
00059395D
14917995B
B36960912
B36891984
10831507W
B36904563
B36869048
B36636025
B36628659
B36821783
B80362965
B36929768
AMBIENTS PROFESSIONALS SL
AMBROSIA PAN Y MAS SLL
AMBULANCIAS BREOGAN SL
AMBULANCIAS DE GALICIA SC
AMEDURCO SL
AMOEDO ARAUJO M DOLORES
AMOEDO TABOADA MANUEL
AMOR NIETO TERESA
AMORIM MONETEIRO ANTONIO ALBERTO
AMORIN,DE BARBOSA MANUEL
ANA THE RAMOS SL
ANCAR PUBLICIDAD SL
ANDESMAR SL
ANDION ESPIÑEIRA ALVARO
ANDION LOPEZ GREGORIO AMADEO
ANDRES FERNANDEZ MANUEL
ANFRA S C
ANGEL OPTICO SL
ANJOS,DOS FREITAS ADRIANO
ANTAÑO ARTESANOS SL
ANTAS MOTOR SA
APARTUNO S A
APLIOBRAS SL
AQUATIC CASA SL
AQUINAVAL SL
ARADILLAS GONZALEZ PABLO
ARAGONESA DE PLATANOS SA
ARANGO GARCIA JUAN CARLOS
ARAUJO RODRIGUEZ JESUS
ARCE CENTURION EDUARDO MANUEL
AREA DE SERVICIO RIO DO POZO SL
AREAL 124 INGENIERIA SL EN CONSTITUCION
ARES CASAL ANTOLIN
ARES RIO ISAAC
ARGIBAY BENAVIDES ELENA
ARIAS FERNANDEZ MANUEL
ARIAS TRASMORRAS RICARDO MANU
ARIMA JOYAS SL EN CONSTITUCION
ARISPE FERNANDEZ OSCAR JAVIER
ARKICHESKI, SL EN CONSTITUCION
ARMADA ARMADA ANTONIO
ARMARIOS COCINAS Y DECORACION SL
ARMARIUM VIGO SL EN CONSTITUCION
ARNAU ESCRICH JOSE MANUEL
AROCA MARRERO PEDRO
ARRIBA SILVA RAFAEL
ARTACHO DISTRIBUCION DE VINOS SL
ARTENOVA GALERIA DE ARTE E INVERSIONES
ARUFE ROMERO JUAN CARLOS
ASEMA 2002 SL EN CONSTITUCION
ASESORES INMOBILIARIOS REI DE LAS RIAS
ASESORIA ARCADIA SL
ASESORIA LABORAL APLA SL
ASESORIA OTERO SOLLA SL
ASEUR SL
ASFIGA SL
1301041420
1205237607
1301040167
1301038596
1205237340
1301042628
1301041750
1301039883
1205239109
1205238540
1301042794
1301038753
1301040323
1205237904
1301041896
1301041596
1301040213
1301040441
1301042847
1205238118
1301042784
1301039499
1301038626
1301042403
1301038847
1205238343
1205238474
1205140676
1205235353
1205238695
1301039140
1205237110
1301042435
1301042461
1301041696
1301038221
1301039374
1205237093
1301042291
1205237929
1301042538
1205234048
1301038880
1301042841
1205237233
1301039807
1205237938
1301038369
1205239641
1205234141
1301038313
1205237439
1301039833
1301040466
1301042791
1205237969
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 84
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9960504
0505332
F008795
F038614
0700737
0700494
F000857
9806913
0610444
0505367
F009173
0403309
1001576
0505371
F033368
F009830
A000477
0900930
0507880
9805953
0303207
9511047
F008924
0701599
0409687
0803222
0903832
0900333
9803219
0402514
0904842
0904877
F015131
0907288
F006523
9900052
0906082
0410158
0606707
0905975
0904592
0401513
F008643
F012462
F010616
1004198
F032687
0411065
F014502
9805635
0409165
F037572
F011160
1011190
0002044
9809295
G36746550
G15159783
G36630200
G36756732
G36949410
X5514744B
33017681P
35869108X
F36891232
B36829976
A15139033
E36841351
B27704816
B36825149
B36751980
B36708709
76895597L
X1312292G
E36935617
B36624641
B36840817
B36691244
B36638252
B36835361
05421985B
X6855448E
X4049295F
B36968402
A36662104
36089246S
35299755E
X5083622R
01537503E
G27701465
35911824S
35985894W
B36903052
35938153D
B36878759
35207759A
X7022647B
34378075K
36064645R
36130594D
35883481P
35254694H
36059035A
36012548E
B36609709
36009627E
32749743C
71643775V
09746641T
53177701E
A08445199
35960149V
ASOCIACION ARTISTICO CULTURAL IRMASLEXO
ASOCIACION DE MUJERES JOVENES "AREA"
ASOCIACION ESCOLA VRAN DE GALICIA
ASOCIACION PROV MODELOS Y AZAFATAS PONT
ASOCIACION RECREATIVA PEÑA CIDADE OLIVI
ASUNCAO,DA JOSE FELIX
ATAN LLORENS JESUS
ATANES RODAL DELFIN
ATICO XESTION S COOP GALEGA
ATLANTICA 97 SL
ATLANTICA FRIO
ATLANTICO CB
ATLANTICO DESINFECCION SL
ATP ASISTENCIA TECNICA PONTEVEDRA
ATUN SL
AUDIHISPANA GALICIA SL
AUGUSTO ANJOS,DOS JOSE MANUEL
AUGUSTO COMES AMADEU
AUSS CB
AUTO MAYAN S L
AUTO TEIS SL
AUTOFRIO SL
AUTOMOVILES ALFAMOTOR SA
AVICOLA FERRER SL
AZPEITIA MENDEZ FERNANDO
AZUBUIKE NWOKEOCHA CHINATU
BABA SIDI BACHIR BACHIR
BAIONA OBRA CIVIL SL
BAJURA SA
BALBOA ALVAREZ DEL MANZANO MARIA GLORIA
BALBOA MARTINEZ MARIA CONSUELO
BALDUVINO POSSE LUIS EDUARDO
BALLESTEROS GOMEZ JULIO
BAMBOLA SCP
BANDE ALONSO ANTONIO
BANDE MONTERO CONSUELO
BANZO 26 SL UNIPERSONAL EN CONSTITUCION
BAO PEREIRA JOSE RAMON
BAR COYOTE VIGO SL
BARBAZAN CANTELAR JULIO
BARBOSA MIRANDA MARIO JOEL
BARGE FERNANDEZ ANTONIO JOSE
BARRAL GUISANDE JOSE CONSTAN
BARRAL GUISANDE JOSE LUIS
BARREIRO ALONSO EDELMIRO
BARREIRO BARREIRO CELIA M ESTRELLA
BARREIRO GALLEGO JOSEFA
BARREIRO PAZ JOSE MARIA
BARREIRO ROSAS SL
BARROS PUGA ANDRES JOSE
BARRUL MONTOYA ANGELES
BARRUL RAMIREZ CARLOS
BARRUL VARGAS MANUEL
BASANTA GONZALEZ MANUEL
BASF CONSTRUCTION CHEMICALS ESPAñA, SA
BASTERO ESTEVEZ JOSE
1301039999
1205237250
1301040158
1301040557
1301039015
1205238962
1205238392
1205238275
1301038872
1301038631
1301040203
1301038432
1301042083
1205237255
1301042827
1301040230
1301042624
1205237617
1301038713
1301039858
1301038359
1301042395
1205238476
1301039021
1205237156
1205239038
1301039188
1205236258
1301042515
1301041532
1301039283
1205237795
1301040299
1301039423
1205238459
1301042559
1301039396
1205237179
1301041723
1205237903
1301041980
1205237094
1301042707
1301042737
1301042725
1301042111
1301042820
1301041606
1301042743
1205239509
1301041581
1205238686
1205235661
1301042240
1301041417
1301042553
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 85
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0409103
F001645
0401146
9804287
9808436
0904683
F021505
9510679
9906255
0205632
0610130
9709014
0204402
F018508
0906003
9900443
F009167
0904064
0610389
0409194
1105542
9906344
F023712
0803076
0902554
0618968
F007823
0505865
A000415
0902607
0002037
F024455
F007224
0400493
9709083
1004216
0202161
1106383
0906027
F024163
9950771
0904246
0202650
9903626
9906084
1104421
9510641
9908036
0408084
1101304
F021845
F016312
0706373
0505868
0800608
0601572
36032242M
36018097M
36137817X
A36647899
35917898V
X5478708Q
B80221930
35934153B
36027216Q
35556372M
53185577D
37968438S
B36869030
35824081V
35819689H
36014386C
A36614980
X5019665F
70898309G
X0504074Y
X9054354J
36066908X
76885057J
B36442796
X3736580T
B36754257
34377699J
B36602894
36086687D
X3007496Q
35933804F
X1375730P
35846073K
B36886448
07794603H
76799312N
B36849099
B36657245
25939424R
36040694Q
35959477N
X5410253D
36025651S
35825979Y
76890763S
B27714617
A36644557
36049685Z
35918625P
35312661W
A36659928
36073817L
05694204W
B36774701
B36962777
B36829406
BASTOS FERNANDEZ MARIA JOSE
BASTOS FERNANDEZ MARIA SOLEDA
BASTOS LAGO OSCAR
BAUR AU LAC SA
BECERRA LOPEZ ANTONIO JORG
BECERRA MEDINA BENITO ABAD
BELABEL SL
BELLO CASAL HERMOSINDA
BELLO FERNANDEZ ANTONIO
BELLO FERNANDEZ PERFECTO
BELTRAN GARCIA ALBERTO JOSE
BENAIGES FERNANDEZ JAIME
BENITO RIVAS SL
BERGES DAVILA ANTONIO
BERMUDEZ MARTINEZ AURORA
BERNARDEZ GARCIA JOSE ORLANDO
BERNARDINO CRESPO SA
BERNARDIS DE GUSTAVO NORBERTO
BERRIO PEREZ MARIA DOLORES
BESSA MENEZES FALCAO ANTONIO ALEX
BINA DAN SILVIU
BLANCO ALVAREZ,DEL JUAN MANUEL
BLANCO FERNANDEZ MANUELA
BLANCO SERVICIOS INTEGRALES SL
BLANDON RAMIREZ CARLOS ENRIQUE
BLUE SEA SL
BOBO MUÑIZ JOSE LUIS
BODEGAS MARTINEZ SL
BOGA ALONSO MONTSERRAT AMALIA
BORTIER MESHACK ALLANS
BOTANA TORRES ISOLINA
BOUKHRIS TAOUFIK
BOUZAS PARAMES VICTOR
BOXER PRODUCCIONES, SL
BRAGADO TORANZO FRANCISCO JAVIER
BREA QUIÑOY JUAN CARLOS
BREOGAN REPRESENTACIONES SL
BREOGAN VIGO SL
BRION NIMO FILOMENA
BRUNO QUINTAS FRANCISCO JESUS
BUA PEREZ MARIA SOLEDAD
BUENO MARTINEZ JOSMAG JOSE
BUGARIN ALONSO JUAN
BUGARIN BASTOS ALEJANDRO
BUGARIN FERNANDEZ CONSTANTE
BUGUR VIGO SL
BUNKER FORT SEGURIDAD SA
CABALEIRO FERNANDEZ JOSE MANUEL
CABANELAS OTERO ADELINA
CABRAL GONZALEZ REBECA
CABUDE SA
CADENAS GARCIA ISIDRO MIGUEL
CADIZ,DE GARCIA MAGDALENA
CAF INFORMATICA SL
CAFES OSCARVIL SL EN CONSTITUCION
CAFETERIA JENARO DE LA FUENTE SL
1301038465
1301042643
1301038407
1301039822
1301042544
1301039267
1301042768
1205238020
1205238346
1205237020
1301038848
1205238158
1205237010
1205239634
1301039383
1301042563
1301040200
1301039194
1301038864
1205237142
1301039476
1301039959
1205238584
1205239035
1301041941
1301041813
1301042704
1205237270
1301042622
1301039150
1301038246
1301042776
1301040127
1301041511
1301039710
1301042112
1205236992
1300251457
1205237911
1301042774
1205238377
1301041969
1205235922
1301042580
1205239553
1301042285
1301039500
1301039974
1301041564
1301042259
1301040372
1301042751
1301041848
1301041664
1205237562
1301038767
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 86
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0500678
1101125
F021947
0303298
9902009
0615148
0802447
0500598
1205601
0410067
9750746
0201632
9709424
1004223
F006949
0400734
1004121
0805388
0615233
0001958
F001121
0906159
0614779
9703669
0302175
0410150
F011114
0706328
0303258
F011166
9805726
0701594
0900201
0708359
F025824
1000478
1007566
9807948
0616331
0906056
9700617
0403449
0601745
9903750
9700058
0203352
0905345
0610972
F002176
F024638
9809198
9803979
1004260
9901107
9906600
9908808
B36908499
X3256466B
36053370L
A36631745
36083277A
B36896215
X7046537G
35889703C
51600008Z
X1706024E
A36021814
32437166J
35987669Y
76997790T
41975608X
35855868H
35582534Q
B36978047
35255087C
X1453554T
35932364Q
E36842524
X2851941X
35827349L
52500557K
35938720R
35887228Y
35314967P
36121788N
35893009Z
34379984K
X5500666D
B36975126
X4810260V
B36793990
36113716J
35895866L
35881621B
X0663270L
B36802189
75448777Z
E36915783
B36881555
B36681054
36018276T
35546751K
35814352V
36096756G
36031171S
36006235B
35953731Q
36047636N
44088059A
36053590D
36055902K
36043902G
CAFETERIA NADAL SL UNIPERSONAL EN CONST
CAHRAFI ELARBI
CALDAS FARIÑA HERMIDA ANA MARIA
CALDERERIA Y MAQUINARIA SA
CALLEJA CAMESELLE JAVIER ANGEL
CALVIGUESA GALLEGA, S.L.L.
CALVIÑO RODRIGUEZ JOSE
CALVO FIGUEROA CONSTANCIO
CALVO SIERRA FELIX
CAMBA REMY GILBERT JEAN
CAMBRIDGE SCHOOL SA
CAMESELLE PANDO FRANCISCO JOSE
CAMPELO ALVAREZ RAFAEL
CAMPO DACUÑA JACINTO
CAMPO FERNANDEZ SANTOS DEL
CAMPO,DEL CORDOVES ANTONIO
CAMPOS FERNANDEZ JOSE MANUEL
CANNABAL Y GANDARA SL
CANOSA LOPEZ CELSA
CANTELI HUESCA JESUS EMILIO
CAPEANS CIERTO TERESA
CARAZO E IGLESIAS CB
CARBALI MANZANO LAURA PATRICIA
CARBALLA IGLESIAS VICTOR
CARBALLIDO ALVAREZ MIGUEL
CARBALLIDO BARCIELA CARMEN PLACER
CARBALLO IGLESIAS DOLORES
CARBALLO PENAS JOSE JORGE
CARBALLO RIOS EVA BELEN
CARBALLO RODRIGUEZ EMILIANO
CARBALLO SANCHEZ RAMON
CARDENAS LOPEZ JHON MARLON
CARDI AUTOMOVILES SL
CARDONA MAZO FERNANDO DE JESUS
CARICRIS SL
CARIDE BALLESTEROS IRIA
CARIDE GRAÑA MANUEL
CARIDE ROMERO JOSE
CARNEIRO DOS ANJOS MARIA ESMERALDA
CARNICERIAS MIÑOR SL
CARO RUIZ LEONARDO
CARPEN VIGO CB
CARPINTERIA DEZA SL
CARPINTERIA ROA SL
CARPIO PIMENTEL ANTONIO
CARRACEDO GAYOSO MARIA CONSUELO
CARRASCAL QUEIMADELOS MANUEL
CARREIRA ARJONES FRANCISCO JAVIER
CARRERA CALVAR JOSE CARLOS
CARRERA COBO CRISTINA
CARRERA CRESPO MANUEL
CARRERA DAVILA M MANUELA
CARRERA VIEITEZ LORENA
CARRIEDO VILLANUEVA JUAN
CARRO CRUZ ANTONIO
CARRO MARTINEZ ENRIQUE
1301038551
1301042258
1301042770
1301041481
1301042570
1205237450
1301039084
1301041609
1301042386
1205237171
1205238181
1301038266
1205235289
1301042113
1205142761
1301038401
1301042106
1205234689
1205237457
1301041409
1301042638
1205237937
1205237437
1301039631
1205237036
1205237178
1301040245
1301041847
1301041479
1301040247
1301039851
1301039020
1205050835
1205239010
1205238608
1301042075
1301042165
1301042542
1205237471
1301039391
1301042416
1301041542
1301041709
1301039942
1205236687
1301041443
1301039326
1205237413
1301042651
1301042777
1301042551
1301042522
1301042118
1301000229
1301042599
1301042610
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 87
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0610372
9804812
0610378
9900193
9804094
9907959
0305315
0900706
0702725
F009169
0902738
F004805
1001650
9806844
F012316
F013199
0601198
0302581
0905547
0402037
F034458
0616398
0613057
9805115
0507190
0615392
9510757
9907626
9804772
0410771
9530119
0905021
0500186
F004476
F000736
A000170
0905040
0615098
0802370
0614551
0700600
0206297
0901335
0906189
9803255
0615409
1108299
F038754
0304664
0001939
0905194
9530122
0901125
0906143
0505138
0410933
X2434591H
B36625515
X2325090C
35996872D
35392464H
B36806271
B36854271
33276760S
36010116M
34583564M
36123008J
36120533E
76507128C
35818381K
36153879H
36100514J
34552817D
34873822A
35958785X
B36907582
B36835585
A36900017
76907042X
B36613586
B36913135
B50689439
A36644227
C36620052
B36687655
B36912285
35995807W
B36939593
E36826501
36096080H
A40014839
34727559C
X1416587V
B36921419
36083868L
35986729D
X6103544B
36127990G
44456274B
34946953V
B36633709
B36893832
43153114P
B36819928
B27266535
44079662R
14571080M
A36642478
B36564987
A28630382
B36636553
B36918001
CARRO SIERRA MANUEL
CARTOGRAFICA GALLEGA SL
CARVALHO SILVA DA VIRGINIA OCTAVIA
CASAL RODRIGUEZ JOSE LUIS
CASCALLAR TOMES MANUEL
CASLO MOTOR SL
CASTELAR VIGO SL
CASTIÑEIRA GARCIA MARIA
CASTRO ALONSO DOLORES
CASTRO BAHAMONDE RAMON
CASTRO DUARTE MONICA
CASTRO GIL LUCIANO
CASTRO LOPEZ MARIA BEGOÑA
CASTRO MONTENEGRO OBDULIA
CASTRO MOSQUERA JOSE ANTONIO
CASTRO MUVIZ VICENTE
CASTRO NOGUEIRA JOSE
CASTRO RODRIGUEZ RAFAEL
CASTRO VAZQUEZ TERESA
CATEDRALIA, SLL
CELTIHOSTEL SL
CENCOMPRI SA
CENDON BERNARDEZ JUAN MARCOS
CENDON FERRETERA S L
CENTRO ANTONO TERAPIAS NATURALES SL
CENTRO AUTONOMO DE FORMACION ARCADE SL
CENTRO ESTUDIOS MEDULIO S A L
CENTRO P CULTURAL Y RECREATIVO TEIS
CERCOTRANS SL
CERQALPAN S.R.L.
CERQUEIRA FERNANDEZ MANUEL
CERVECERIA JOAQUIN SL
CERVECERIA MERLIN CB
CERVIÑO MARTINEZ ROBERTO
CETIPSA
CHAMBORRO MARTINEZ MANUEL
CHAMRASSI BOUKHIAR
CHANO Y CHON SL
CHANYO LOPEZ MIGUEL ANGEL
CHAO PRENDES SANTIAGO
CHIA ARGOTE OMAR ALBERTO
CHOREN ALONSO FERNANDO
CID PINTO ALEXANDRE
CID SEARA J MANUEL
CIES ELECTROMEDICINA SL
CINDIVEST, SL
CIRIA PEREZ VANESA
CITY COURIER VIGO SL
CIUDAD GAS INSTALACIONES SL
CIVEIRA BLANCO DAVID
CLEMENTE LOPEZ PEDRO LUIS
CLIDENT SA
CLIMATICA NOROESTE SL
CLINAMAT SA
CLINICA NUESTRA SEÑORA PILAR SL
CLUB AUTOMOVILISTICO GALLAECIA SL
1205237392
1205238247
1205234480
1301042561
1205238235
1301042608
1205234132
1205239061
1205238970
1301040201
1301041949
1301042686
1301042084
1205238274
1301042736
1205235681
1301041705
1205237041
1301042005
1205237098
1301040503
1205234556
1301041778
1205238250
1205237295
1301041795
1205239445
1205238352
1301039832
1301038527
1205142370
1300251445
1301038544
1301040062
1301040017
1301042621
1301039302
1301038931
1205237577
1301041786
1205237490
1301038328
1301039121
1205237946
1301039801
1300251428
1301042345
1301040559
1205238777
1301038231
1205237823
1301039521
1300251438
1205237933
1301038595
1301038530
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 88
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9904243
9701069
9705946
0601700
9801655
0300294
F006609
0201931
0505925
F022802
0800190
0401343
9806733
0203320
0610554
F024837
9803921
9530787
0408669
0304667
0906136
F009627
F025849
0611354
0406751
F024765
F001243
0902028
0206063
0905770
0403198
9802646
F021523
F029024
0601630
F015673
9708323
9960926
F017354
0503165
1100884
9705075
0704555
F017504
F009077
0505179
F009162
F005658
F015141
0505369
0904226
9510827
0060064
F015693
0505415
9510994
B30240535
35824809D
36052098N
B32284317
36142965Y
Q3668001E
35881265T
35841352S
B36869295
B36781243
B36974863
A36904993
A36639573
B36846376
B36411122
B36062784
B36702843
B36614196
B36616555
A36855377
E36963486
B36650950
B36730505
B83011155
53183130T
36104454C
36006729E
35878914H
53173119V
36003205V
35920572T
B36722965
B36770790
Q2400005A
B36889004
F36721744
36143843X
B36761146
B36650463
35580690N
35554095M
35820814Q
B36406296
B36762391
B36643740
F36658904
B36630945
A36601862
A15027113
A82011552
B36974046
B36618775
B36837391
B36047470
B36859312
B36608677
COBANITRANS SL
COBAS GONZALEZ MANUEL
COCA AUTRAN ENRIQUE
COCINAS Y BAÑOS C.H S.L
COELLO PEREZ ANTONIO
COLEGIO DOCTORES LICENCIADOS FILOSOFIA
COLLAZO CABALEIRO LUIS
COLLAZO GARCIA CARMEN
COLLEZIONI DE MODA ZENOBIA SL
COMERCIAL ALENTEXO SL
COMERCIAL AMPA ATLANTICO SL
COMERCIAL ARZUBIDE SA
COMERCIAL COFFEE SA
COMERCIAL DE PESCADOS Y MAR.LOLIGO SL
COMERCIAL DESMAR MORRAZO SL
COMERCIAL DROAL S L
COMERCIAL FRIGORIFICA DEL SUR FRIOSUR SL
COMERCIAL GAVEY SL
COMERCIAL IBERICA MAQUINARIA SL
COMERCIAL IZMIT SA
COMERCIAL KALANDRAKUX CB
COMERCIAL LONGRA SL
COMERCIAL ORENSANA VIGUESA CORVI SL
COMERLASA SL
COMESAÑA BERNARDEZ CARLOTA
COMESAÑA BRAGADO MARIA MILAGROS
COMESAÑA FERNANDEZ ALFONSO
COMESAÑA FERNANDEZ JOSE
COMESAÑA LAGO ABRAHAM
COMESAÑA RODRIGUEZ J MARIA
COMESAÑA VILA EUGENIO
COMESAÑA Y PIÑEIRO SL
COMFRISER SL
COMPAÑIA DE JESUS
COMUNICACION E NEGOCIO DIXITAL SL
CONCAL SOCIEDAD COOPERATIVA
CONCHADO JIMENEZ MARIA ELENA
CONCOIBAR SL
CONDAGUA COMPAÑIA DEPURACION AGUAS SL
CONDE GRAÑA EMILIO JOSE
CONDE MOLDES MANUEL TELMO
CONDE,DE PONTE FERNANDO
CONDISTUI SL
CONFECCIONES DUDAS SL
CONFECCIONES ESTEVEZ Y GIL SL
CONFECCIONES MODIVIGO S COOP LTDA
CONFECCIONES TRIANGULO SL
CONSERVAS REYMAN SA
CONSIGNACIONES GALLEGAS SA
CONSORCIO EUROPEO TELECOMUNICACIONES
CONSTRUBEN GALICIA SL
CONSTRUCCIONES ANTONIO RIVAS SL
CONSTRUCCIONES ATLANTIDA 42 SL
CONSTRUCCIONES CRISANTO GORES COSTAS SL
CONSTRUCCIONES MANUEL TORRES VEIGA SL
CONSTRUCCIONES MAVI S A
1301042583
1205238070
1205238127
1301041708
1301039764
1301038341
1205235618
1205236987
1301038682
1301040384
1205237557
1301038408
1301039871
1205237001
1205237409
1301042781
1301039817
1301039526
1301038456
1205237063
1205237930
1301042716
1205238609
1301041763
1205238809
1301042779
1301040028
1301041935
1301041462
1301042006
1301041537
1301039783
1301042769
1301042799
1301038776
1301042748
1205239478
1301042617
1301040318
1301041634
1205236583
1205238116
1301000165
1301040325
1205238484
1205237241
1301042712
1301042691
1301040300
1205237254
1205237723
1301039505
1205236974
1301042749
1301038640
1205238023
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 89
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0302271
0403251
9903847
9700843
9909087
F012090
0615407
F039352
1106543
0610529
9804887
9960275
0504962
0302237
0304671
0203187
0607818
0202603
0411238
1006560
9706946
0614773
0905692
0409783
9630043
0907728
9750446
F006085
9803082
0904292
0601030
9705671
F037616
0508355
0001805
F018449
9908704
9808671
0600389
F003890
0905203
F039276
1106012
F033004
0905994
0205653
0409115
9808677
0619947
0905973
0607668
F004785
0400868
0607104
0905305
9960343
B36257053
B36814572
B36207058
B36656734
B36709558
B36749141
B35510668
B36777514
B15896368
B36904233
B36659480
A36625820
00003734P
00084109K
B80915283
35281857H
B80833460
B36025252
B32238768
36169885Q
35931533J
X3343908F
25510218K
36130945S
34437004R
X0832533W
36077159A
B36723195
A36700656
X6518056V
X2588277H
35866873Y
36028087J
36108333N
35906016A
35947441M
36059763H
35929925S
36109723E
36073878B
35949708H
36067032L
36165100S
36001866N
35891664A
36003725P
B36855757
35930099M
B36473874
35830325M
36157140J
36116658B
76818543S
36056994D
12601858C
B36791564
CONSTRUCCIONES MIRON Y AGARVI SL
CONSTRUCCIONES NORSEMA SLUNIPERSONAL
CONSTRUCCIONES PARDERRUBIAS SL
CONSTRUCCIONES PEALSA S L
CONSTRUCCIONES ROMAR GALICIA SL
CONSTRUCCIONES SANYAGO - VIGO SL
CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES LANZAROVELI
CONSTRUCCIONES Y VIALES SAR SL
CONSTRUNOR ESTRUCTURAS SL
CONSULTORA NAVAL GALEGA SL EN CONSTITU
CONTENEDORES PARA ESCOMBROS SL
CONTINORTE SA
CONTRERAS CAL EULALIA
COPROPIETARIOS LOCAL BAJO
COR SEC SL
CORBACHO IGLESIAS JOSE LUIS
CORBATERIA ESPAÑOLA SL
CORDELERIA CENTRAL SL
CORINTO DECORACION,S.L.
CORREA GONZALEZ PURIFICACION
CORREA RODRIGUEZ SOFIA
CORREIA SILVA EUNICE RAQUEL
CORROTO JUAN DOROTEO
CORTEGOSO VILA AMELIA
CORTES GOMEZ CAMILO
CORTES OGANDO CELESTINO
CORTES RIVERA ROBERTO JOAQUIN
COSAR SL
COSMETICA SYSTEM SA
COSTA E SILVA PAULO
COSTA,DA ALVES CARLOS ALBERTO
COSTALES CANDAS LUIS
COSTAS BOTANA JOSE MANUEL
COSTAS CABEZAS ALVARO
COSTAS CANO CARMEN
COSTAS COMESAÑA JOSE EVENCIO
COSTAS FERNANDEZ MANUEL
COSTAS GARRIDO MARIA
COSTAS GOMEZ JOSE MANUEL
COSTAS GONZALEZ ALFONSO
COSTAS GONZALEZ MANUEL
COSTAS GONZALEZ MARIA ISABEL
COSTAS NUÑEZ PILAR
COSTAS RODAS JOSE JAVIER
COSTAS ROMAN GUILLERMO
COSTAS ROMAN RAIMUNDO
COSTAS Y GUTIERREZ DISTRIBUCIONES
COVELO GARCIA ANA M
COVICASA GESTION INMOBILIARIA SL
CREGO FERNANDEZ CONSTANTINA
CRESPO MENDEZ JACOBO
CRESPO MOURE MARIA JESUS
CRESPO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
CRESPO SANROMAN GERARDO
CRISANTO MAZUELAS TIRAN
CRISTALERIA ECUS SL
1205238766
1301041540
1301000230
1301039583
1301039986
1301042731
1301041797
1205238710
1301042311
1301038883
1205238248
1301039997
1301038588
1205237037
1301038382
1301041441
1301041733
1301000123
1205237199
1205237985
1205238133
1205237436
1205237872
1301041590
1301042406
1301042050
1301042473
1301042697
1301039793
1301039226
1205237322
1205238123
1301042846
1301041692
1301038224
1301042758
1205238366
1301039902
1205234396
1205238422
1301039314
1301042858
1301000199
1301042825
1205237906
1301038321
1205237138
1301042548
1205238958
1205237901
1205237362
1301042683
1205237080
1301041728
1205237829
1301042616
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 90
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F006594
9750999
0607210
0615401
0505392
0410057
0610118
9920400
0902576
0904373
0900402
9720332
9806756
9803780
0801765
1201051
0900718
0900271
9809380
F004625
0904397
0904475
1102781
0800866
0615208
F037792
N000335
F009128
0803963
1100847
F033395
9702203
F034490
0907317
0500450
9802940
0410264
9907537
F008058
0905332
0904059
9805223
0504043
0905313
0505381
9705387
F002275
0302339
0408590
0610456
0610995
F009582
F025723
0505955
0507961
F038076
35882181L
36137183C
36069428T
B36911444
B36860435
X2894697D
35257359S
X2697909D
X5706314Z
X0289440P
X7143201E
35935189N
35393123X
B36663813
36068796N
35557295P
X5555848Z
51408185B
36054480W
36105190C
X6654640G
B36980472
09791360F
34872704N
B36879310
B36830255
B36823680
B36680320
B36953248
35975934R
B36838183
B36652196
B36831493
B32276644
B36356962
B24101966
B36663029
A28607265
35842195F
35833859C
39456876P
B36637882
B36918795
35127560M
E36842193
36093270Z
A08609679
X3305459Z
X1344351R
E36892123
B36387686
B36657740
B36686822
B36862985
B36926632
B36846558
CRUCES PRIETO HERD
CRUZ PEREZ EVA MARIA
CRUZ,DE LA ROSA,DE LA RUTH
CTIWARE SL
CUENTAS CLARAS CONSULTORES SL
CUNHA,DA MAGALHAES,DE FREDERICO EDMUNDO
CURRAS DOMINGUEZ JOSE RAMON
DA CONCEICAO ANTONIO AMERICO
DA ROCHA POUSADA MARIA DEL CARMEN
DA SILVA GONCALVES ARMINDO
DA SILVA JAIR
DAPONTE CORRALES JESUS
DAPOZA MORALES JOSE
DARBO SL
DARRIBA MARTINEZ BERTA
DAUZON VILA MARIA MERCEDES
DAVID DAZA RODRIGO
DAVID DOMINGUEZ MANUEL ANGEL
DAVILA FERNANDEZ JOSE
DAVILA GONZALEZ RAUL
DE ACEVEDO VILELA FILIPE DANIEL
DE JESUS Y CORBILLON SL
DE LA ROSA ALTAMIRANO MIGUEL ANGEL
DEAÑO RODRIGUEZ IGNACIO
DECIMO CIELO SL
DECO 19 SL
DECOCARLO 97 SL
DECORACIONES D'DOS SL
DECORACIONES NIGRAN S L
DEL RIO GONZALEZ ISABEL
DEMOLICIONES OBRAS Y ALBAÑILERIA SL
DENTAL ALONSO SL
DENTAL CAMPOSANCOS SL
DESARROLLOS URBANISTICOS GALLEGOS SL
DESGUACE Y SALVAMENTO RIA DE VIGO SL
DESMOVI SL
DETALLES PROMOCION IMAGEN SL
DHL INTERNACIONAL ESPAÑA SA
DIAZ GONZALEZ CASTORA
DIEGO SENDRA VILLARROYA
DIEGUEZ MASID PABLO
DIFUSION TESS SL
DIGAUS SL
DIGNA ANA NUÑEZ PAZOS
DIKAR CB
DINIZ CARLOS MANUEL
DIONE SA
DIOP MBAYE
DIR MINAME
DISHGAL C.B.
DISHODISAH SL
DISINGA SL
DISTMAI SL
DISTRIBUCIONES ARTESANAS VIGO SL
DISTRIBUCIONES TEXTILES DI SIX SL
DISTRIBUIDORA PRODUCTOS PARA EL DESCANS
1301040114
1301042479
1205237357
1301041796
1205237258
1301038496
1301041749
1301039993
1205237653
1205237739
1205236260
1301042469
1301039872
1205238228
1301041883
1301042348
1301039115
1205237604
1205239526
1301042680
1205237741
1301039249
1301042276
1301041872
1205237455
1205238693
1205238712
1301040199
1301041901
1301042251
1205238653
1301042421
1301042833
1301042035
1301041607
1205238215
1301038523
1301042603
1301040137
1205239139
1301039193
1205238253
1301041646
1205237832
1301038635
1301039647
1205238408
1205237039
1301038455
1205237404
1301041761
1301042715
1205238607
1300251420
1205234383
1205239692
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 91
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F034492
F011704
9806027
0502307
0204244
0410769
0904045
0601580
0905309
9530869
0703874
0616941
1008715
F028156
0501580
9905532
0502877
F021578
F004378
0800433
0401178
F007951
9908268
9907746
0705530
0505958
0904375
0904105
0614620
0904250
0907184
0409876
0407246
0610565
0907218
9805224
0901933
0905746
9709189
F009227
9630924
0505962
0905435
9510496
0001981
F033622
0800721
0601694
0302608
F008996
0303658
0904823
0904670
1201454
0202200
9709695
B36846392
B36682730
36014178L
X2376847G
B36865624
F36815207
36124571N
B36867513
35873736S
B36705390
X7174922A
76890955T
77001236L
35765156H
36151248D
35991259P
33227073P
35842291B
36091324T
34869008L
36101223D
14984940A
35509155F
A36609337
X5331309R
X1703794T
X2432203E
X8000032B
X0230159K
X7106579Q
X7414431J
B36839389
36155106A
B36829380
A81450108
36082416Q
B36928992
09602781M
35838734L
B36634186
B36701910
B36820652
35277423T
B36696664
B36509164
B36792620
B36921161
B36881324
B36865509
B36613818
B36816486
B36975886
X2728833K
45141558X
B36842680
34978049V
DISURVI SL
DISYFER SL
DIZ ALONSO JOSE MANUEL
DJOROVIC ZORAN
DOAN COCINAS SL
DOAS SOC COOP
DOCAMPO FERNANDEZ JOSE MANUEL
DOCUMENTACION Y MULTIMEDIA SL
DOLORES AMBROA LEDO
DOLORES E HIJOS SL
DOMINGOS VIDAL RAFAEL J
DOMINGUEZ ACUÑA MERCEDES
DOMINGUEZ CALVAR MARCOS
DOMINGUEZ CASTRO EDUARDO
DOMINGUEZ CENDON JOSE MANUEL
DOMINGUEZ COLLAZO ABELARDO ANTON
DOMINGUEZ GAGO JOAQUIN
DOMINGUEZ GONZALEZ HIGINIO
DOMINGUEZ GONZALEZ JAIME
DOMINGUEZ PEREZ JUAN ANTONIO
DOMINGUEZ RIVERA JOSE MANUEL
DOMINGUEZ SANCHEZ FAUSTINA
DOMINGUEZ SANCHEZ GRACINDA
DOMINGUEZ Y ALVAREZ SA
DONI ALEJANDRO
DOS SANTOS MANUEL JULIO
DOS SANTOS CARBONERO ETIENNE CRISTINA
DOS SANTOS GONCALVES PEDRO ALEXANDRE
DOS SANTOS PEREIRA DOMINGO
DOS SANTOS RODRIGUES PAULO ALEXANDRE
DOS SANTOS ZEZILTON JOSE
DOSARCAS SL
DOURAL IGLESIAS RUBEN
DRESSING FOR DINNER SL
DRILLTEC S.A.L
DUBOIS THENAISIE GONZALO
DUNADOURO EDIFICACIONES SL
DURAN LOPEZ JUAN MANUEL
DURAN RODRIGUEZ OTILIA
E BEMPOSTA SL
E C S CORREDURIA DE SEGUROS SL
EDICIONES DEL PUEBLO GALLEGO SL
EDMUNDO GONZALEZ MORA
EFECTOS NAVALES G ROSES SL
EISKOS MORI SL
EJECUTIVA DE RIESGOS FINANCIEROS SL
EL CHALET DE LA GRAN VIA SL
ELABORADORA VIGUESA DE PESCADOS SL
ELABORADOS DEL BACALAO Y DERIVADOS SL
ELECTRICIDAD DOPEGO SL
ELECTRORECAMBIOS VIGO SL
EMISION O INGENIERIA DE ENERGIAS RENO S
ENABULELE FRADEY
ENCISO TOSO JONATAN NSTOR
ENGLISH INCENTIVE SL
ENJO IGLESIAS ANTONIO
1301042834
1301042729
1205238262
1205238845
1301038299
1205234266
1205237699
1301038768
1205237830
1301039528
1205237521
1301041810
1205239336
1205235789
1301041616
1205235487
1301041631
1301040362
1301042677
1301041868
1205237088
1301040136
1205238363
1301042606
1301039042
1301038685
1301041973
1301039199
1301041787
1205237726
1301042030
1301038490
1301041557
1301038889
1301042032
1301039843
1205234728
1205237874
1205238160
1301040208
1301039561
1301041666
1205237855
1301039493
1301041412
1301040490
1205237563
1205237337
1301041470
1301040182
1301038364
1301041982
1205239121
1301042380
1301038272
1301042467
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 92
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0904434
1106362
F010025
F010811
0615273
0409192
0500980
9902474
0800817
1102649
0504271
F031715
0610562
0904247
9804808
F030797
9851782
0302772
9804384
9707681
9702173
F001166
9730172
0409079
0905774
0001989
9750179
1206882
0202204
9802967
0501508
F033662
0502975
0204396
0505130
0002043
9970158
0600940
0601676
0616186
9530693
0505609
9903733
9803098
9903462
0505211
0500083
F034502
F008281
F035761
0800077
0905964
9709573
0508130
F025391
9807355
B36830495
B36927382
A15054455
35234896T
B36900603
A36849313
76998318E
36030696T
78797996L
B36245710
B36355634
36007098T
B36895712
B36963494
B36707644
36000109A
36083391W
35870220H
17693743G
35494015R
34580190N
36004557N
35993629D
76903860W
34547552B
35821209C
36113698H
B36929578
B36840163
B36709947
B36883635
B36840320
B83059543
B36842458
B36684777
A08699068
B36257608
B36762284
B15771306
B36799385
B36701225
A36622686
B36640555
A36688018
35764571P
35974086Q
B36906014
B36832632
35894504Z
76804759P
B36485811
76477297C
35968848E
36117214S
11508596V
35818137F
ENXEL GALEGA SL
EQUIPAMIENTOS ATLANTICO SL
ESABE SEGURIDAD GALICIA SA
ESCALERA MARTINEZ FERNANDO
ESCUALOS DEL NOROESTE SL
ESDICO CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS SA
ESMERODE MISA CONCEPCION
ESPAÑA PIÑEIRO FRANCISCO JAVIER
ESPASANDIN CORDEIRO DANIEL
ESPECTACULOS CHAPIN SL
ESPIGA SALCEDA SL
ESPIÑEIRA COSTA SERAFIN
ESTAMPACIONES SUR DE VIGO SL
ESTASEMANA VIGO SL
ESTEGA CONSULTING INDUSTRIAL SL
ESTEVEZ BELLO MARIA ANGELES
ESTEVEZ ESTEVEZ MILAGROS
ESTEVEZ GONZALEZ CELSO
ESTEVEZ GONZALEZ MARCELINO
ESTEVEZ LOPEZ GENARO
ESTEVEZ MARTINEZ EMILIO
ESTEVEZ MOARES PURIFICACION
ESTEVEZ OUTEMURO JOSE LUIS
ESTEVEZ PEREZ MIGUEL ANGEL
ESTEVEZ SABUGUEIRO MANUEL
ESTEVEZ VALTIERRA FLORENTINO
ESTEVEZ VILLAR PABLO
ESTUDIO SEQUEIROS SL
EUDICO GRANIT SL
EURO GRUPO GEL SL
EUROINOX ATLANTI S.L.
EUROLAXE
EUROMOS INTERNACIONAL SL
EURONOVA FROZEN SEA FOOD SL
EUROPA DE INFORMES COMERCIALES SL
EUROPE COMPANY CORPORATION SA
EXCAVACIONES LUSO GALAICO SL
EXCAVACIONES Y TRABAJOS SUBMARINOS SL
EXCLUSIVAS FERCO, SL
EXCLUSIVAS JARCAR SL
EXCLUSIVAS LOPEZ SL
EXGALASA
EXPANSION RECREATIVA HISPANO AMERICANA S
EXPO PORTO SA
EXPOSITO GIL JOSE
EXPOSITO RODRIGUEZ MANUEL
F.V.CRISTINA CANDA GIL S.L.L EN C
FABRICA DE PAN Y EMPANADILLAS EL MARAVIL
FACORRO DACOSTA MARIA CARMEN
FAFIAN MONTES CELSO
FAIPE XESTION SL UNIPERSONAL
FANDIÑO FERNANDEZ PILAR
FANDIÑO FONTAN FELIPE
FANDIÑO MONTENEGRO JUAN ALBERTO
FARIZA LUCAS MARCELINO
FARO RODRIGUEZ PORFIRIO
1205237744
1300251456
1301042721
1301040242
1205237459
1301038469
1301038554
1205238326
1301039075
1301042272
1301041647
1205239670
1301041757
1301039219
1205238245
1205238630
1205239528
1205237044
1301042525
1301042456
1205238087
1301040027
1301042470
1301041579
1205237878
1301038232
1205238176
1300251476
1205236994
1301042510
1301041614
1301040493
1301041632
1205237009
1205237236
1301041416
1301040001
1205237320
1301038781
1301041807
1301042401
1301038659
1301039941
1205142531
1301039938
1205237242
1205237202
1301040505
1301040139
1205238672
1301041865
1301039377
1205238163
1205238881
1205238606
1205142571
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 93
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9802485
F030348
1004561
F037776
9700366
9708774
1010227
1100666
0600215
0500509
0904257
F029390
0501420
9707649
F037930
0406817
0900062
9703443
1011409
1008035
0504763
0304144
9750030
9840873
F032793
0904596
0608703
0901279
F000161
9705623
1000155
0410213
0504842
9704600
0613739
F032563
0504729
F034507
0905846
9510578
0502193
0305188
0408555
9708112
1101749
0906749
0906332
F023201
0409316
0402782
F021252
0905832
0504385
0304512
9909586
0609190
B36656338
35846635P
B85347508
B36853760
36126374K
35996146L
33836163N
36065325Z
53179626S
36084013A
35560125D
34252535S
36111904H
35950400C
36053605R
36298371R
36079388R
35875751Y
35470679X
44817832D
35492169H
36024110S
36005401M
35977429R
36020114K
X1312482X
36153714Z
33861185X
36056837J
35995075Y
36148987W
36138494C
35896000S
36006602X
35989001G
36140245T
35889976V
36075388A
34902346F
35818742Z
36123597G
35938022Q
36058513X
36046945B
36152368W
53196272D
36138044F
33738160N
36061028H
35934079Y
X0057737F
36019273P
76995179B
76903041B
35846470G
34577413H
FARTURA SL
FEIJOO RODRIGUEZ GERMAN
FENGSHUN TONGDA SL
FERMIN ALVAREZ SL
FERNANDEZ ALLERES ENRIQUE
FERNANDEZ ALONSO JAIME
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA MERCEDES
FERNANDEZ ALVAREZ ROMINA
FERNANDEZ AMAYA RAQUEL
FERNANDEZ ARAUJO JOSE ANTONIO
FERNANDEZ ARGIBAY BEATRIZ
FERNANDEZ ARIAS TERESA
FERNANDEZ BERGES JOSUE
FERNANDEZ CAMPOS FERNANDO
FERNANDEZ CARRERA JOSE
FERNANDEZ CUERVO AMPARO
FERNANDEZ DEVESA JORGE
FERNANDEZ DIAZ DIONISIA MARIA
FERNANDEZ ESTEVEZ MONTSERRAT
FERNANDEZ FORMOSO JOSE MATEO
FERNANDEZ GARCIA BERNARDINO
FERNANDEZ GARCIA ENCARNACION
FERNANDEZ GARGAMOLA INDELECIO
FERNANDEZ GIRALDEZ CANDIDO
FERNANDEZ GOLPE JORGE
FERNANDEZ GOMEZ ISABEL LUZ
FERNANDEZ GOMEZ RAFAEL
FERNANDEZ GOMEZ VICTOR MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ JAVIER
FERNANDEZ HERNANZ ANGEL
FERNANDEZ IGLESIAS FRANCISCO JAVIER
FERNANDEZ LEDO CESAR AUGUSTO
FERNANDEZ LORENZO PILAR
FERNANDEZ MARTIN JOSE ANTONIO
FERNANDEZ MASSAGUER MARIA PILAR
FERNANDEZ MOLINOS JOSE LUIS
FERNANDEZ MORO FERNANDO
FERNANDEZ MUIÑOS JOSE ANTONIO
FERNANDEZ NOVOA DELFINA
FERNANDEZ PAZO FERNANDO
FERNANDEZ PEDRERA GOZALO YAGO
FERNANDEZ PEREIRA CANDIDO
FERNANDEZ PEREZ FRANCISCO J
FERNANDEZ PEREZ JUAN MANUEL
FERNANDEZ PEREZ SONIA
FERNANDEZ PEREZ VICTOR
FERNANDEZ PESTAÑA SONIA
FERNANDEZ PIÑEIRO FRANCISCO
FERNANDEZ PIÑEIRO MIGUEL
FERNANDEZ POSADA MARIA JOSEFA
FERNANDEZ RIVEIRO LUZ DIVINA
FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS
FERNANDEZ RODRIGUEZ IVAN
FERNANDEZ SAAVEDRA NICOLAS
FERNANDEZ SERAFIN
FERNANDEZ SOTELO JESUS
1301039780
1205238628
1301042135
1205238692
1205235191
1205235281
1301042228
1205236578
1301041697
1301038550
1301039222
1301042806
1205238840
1301042455
1205238697
1301038441
1205234693
1205238097
1301042243
1301042170
1205238861
1301041489
1205238173
1205239527
1301042823
1301039254
1301041744
1301041930
1301042632
1301039656
1301042073
1205237185
1301038581
1205239467
1205141152
1301040476
1301041650
1205235836
1301042009
1205239443
1301041625
1205237067
1301041569
1205238147
1205236586
1205141697
1205239160
1205238582
1205238828
1205238798
1205238563
1205237886
1301041648
1301041495
1301042614
1301038834
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 94
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0906341
0406907
0403232
9901121
0402840
0904662
0902623
0303797
0506693
1002043
0609203
9808602
0601087
0300235
0508043
9804028
0402788
0906740
0906107
0613295
0507038
1010078
F001129
1102398
0403743
0400481
F009194
0904806
0902637
F033084
F009035
0505024
0804071
F006253
0906172
0403248
1103428
0500184
9702140
0205839
0401307
9701241
9807412
0001797
0002026
0606732
0615069
F029468
9530811
9705785
0410177
9908086
0505731
0202029
0610508
0505292
11420165K
36126601H
36107700T
76910494N
53180802H
36171883J
X7057376X
36138722H
X4677934X
X1566838D
34626579X
35927825P
36124812T
01163428L
78736161P
33020210F
B36833150
35576819M
X2650300X
35573384C
36095178J
44076838Y
36003400M
35318277Y
A96919394
B36851954
B36684314
X7384266R
X6916468T
X1408390P
X1011394S
35827507Q
B36991099
X0634121B
B83100248
B36866044
33224675W
B36772440
A36619229
36012346G
35765133H
35924667R
35820769V
35918538J
32170895J
B36886182
B36925923
B25300658
B36744753
A29102886
B36631562
B36816627
35888776J
B36332211
B62236963
G61068557
FERNANDEZ SUAREZ EDUARDO
FERNANDEZ TAIBO SERGIO
FERNANDEZ VARELA VICTORIA ANGELES
FERNANDEZ VAZQUEZ JOAQUIN
FERNANDEZ VILA MIRIAM
FERRANDIZ CALVO JAIME
FERRAZ DA COSTA JOSE MARCOS
FERREIRA COUSIÑO MARIA PILAR
FERREIRA GASTON GUILLERMO
FERREIRA MOREIRA MARIA CIDALIA
FERREIRA RODRIGUEZ JOSE MANUEL
FERREIRO LAPATZA FRANCISCO JA
FERREIROS FUENTES ALEJANDRO
FERRERE GINER F MANUEL
FERVENZA TABOAS CLARA
FIAÑO SEÑOR JOSE
FIDEL VAZQUEZ SL
FIGUEIRAS GONZALEZ JACOBO
FIGUEIREDO CORREIA JOSE MARIA
FIGUEIREDO WELTER CRISTINA
FIGUEIRIDO GARCIA MARIA BELEN
FILGUEIRA MALVAR AMELIA
FILGUEIRA VILLAR ROBERTO PAUL
FILGUEIRA VILLAVERDE NURIA
FINANTRAVEL SA
FINANWORLD 2000 SL
FINCAS DACAL SL
FLANNERY CAMPOS RAYMOND
FLORES ARIAS JUAN CUSTODIO
FLORES GONZALEZ MODESTO BRAULIO
FONTAINHAS SARAIVA CARLOS ALBERTO
FONTAN FERNANDEZ DOLORES HR
FONTANERIA Y SERVICIOS JOMERROJO SL
FONTE,DA TELLEIRA DE SOUSA EURICO J
FORMALIZA SERVICIOS DE FORMALIZACION Y
FORMATEMPO EDUCA SL
FORMOSO VAZQUEZ DAVID
FOTO DISNEY SL
FOTOTIENDAS VIGO SA
FRANCISCO FERNANDEZ MANUEL
FREIJANES MARTINEZ MANUELA
FREIRE PEREZ JOSE MANUEL
FREIRE PUJALES ANTONIO
FREIRE VARELA HERMELINDA
FREIRE VAZQUEZ MARIA DEL CARMEN
FRESBERBES SL
FRESH BAYPASS SL
FROITOGALER SL
FRUCOGAL FRUTERA COMERCIAL GALLEGA SL
FRUTAS GOMEZ SA
FRUTAS JOSE M DAVILA SL
FRUTAS NUESTRA SEÑORA DEL ROCIO SL
FUENTES FLOREZ EMILIO
FUENTES FORTES ASOCIADOS SL
FUN SCHOOL SL
FUNDACION LA FAROLA
1301042022
1301041554
1301041538
1301042568
1301000142
1205237768
1301039153
1301038366
1301041679
1205239219
1205237372
1301039901
1301038756
1205238762
1301041687
1301042523
1205237103
1301042026
1205237924
1301041783
1205237292
1301042224
1301042639
1301042266
1301041546
1301038398
1301042713
1205237784
1205237664
1205238650
1301040187
1301038591
1205237590
1301042698
1205237942
1301041539
1301042279
1301038543
1301039613
1205237023
1205140839
1205238074
1301042539
1301041403
1301038245
1301041724
1301038927
1301042807
1301039527
1301039664
1205234257
1301039976
1301041661
1301041430
1301038881
1301038613
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 95
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9802349
0610297
1100875
0906114
9902389
0610419
F006082
0203772
F032789
0304689
0610426
0611355
F005750
F008951
0602357
F005914
F031429
9851642
0901461
0304124
9705798
0614451
0504949
0407473
F007189
0002047
0002060
0609233
0406937
0904197
0001086
0708269
F038359
1202977
0700716
F006195
0601096
0612869
0706808
0904863
0902466
0614991
9805925
9800797
0001998
0410105
0602358
F008326
1004820
0607186
0805248
0205167
0904296
0503169
0000283
9807233
A36681492
X1510181R
09334322W
B83477596
36019963P
B36902484
B36720969
76851779Q
32111968N
B36866333
B36871796
B36762748
A36629236
B15130404
B36871705
B36630671
B36813285
B36790616
B15705007
B36891901
B36630762
B36888048
35920998N
B36917888
35825109X
B33576141
B36894632
34592132V
36102704H
36163317A
53185194V
53182184C
36413527L
53173098L
36115391D
35814451R
11969154T
78736873F
78733742G
35999789M
46903454Z
35155391Y
34568788H
35993884B
35894530V
X3054661P
36107360M
35882669R
33254351P
36086319D
44075057L
36149503N
36097120T
53111299K
53177075V
35813096A
FUNDICION DE GALICIA SA
FURUBERG TROND
GABARRI CERREDUELA AZUCENA
GABINETE DE PREVENCION EMPRESARIAL SL
GAGO COMESAÑA HILARIO MIGUEL
GAIA PAINTBALL SL
GAISPOL SL
GAITEIRO GAMALLO JULIA CARMEN
GALBAN ALBA JESUS
GALEGA DE AUTOMATIZACION Y ELECTROMEC
GALEGA DE INFORMACION DIXITAL S.L.
GALFRESCO, SL
GALICIA DEL SUR SA
GALICIA ECONOMICA SL
GALICIA TROPICAL SL
GALIMOTOR SL
GALIPLAC SL
GALIREVES SL
GALIVER TRABAJOS VERTICALES SL
GALIZAFIGURA SL
GALLEGA DE IMPERMEABILIZANTE SL
GALLEGA DE MUEBLES RUSTICOS SL
GALLEGO SEARA MANUEL
GALMETRANS VIGO SL
GANDARA BLANCO CAMILO
GAOS CONTRATAS Y CONSTRUCCIONES SL
GAPROIN VIVIENDAS Y TERRENOS, SL UNIPER
GARCIA ALVAREZ JOSE ANTONIO
GARCIA CAMPO,DEL SAUL
GARCIA CARIDE MARIA CARMEN
GARCIA EISMAN CRISTINA
GARCIA FERNANDEZ TAMARA
GARCIA GALLEGO JAIME
GARCIA GOMEZ MARIA ESTELA
GARCIA GONZALEZ DANIEL
GARCIA HUERTAS LUIS
GARCIA JIMENEZ ANGEL
GARCIA JUNCAL OSCAR MANUEL
GARCIA LEMOS JOSE ANTONIO
GARCIA LEMOS MANUEL
GARCIA MARQUES PEDRO
GARCIA MOURE JOSE
GARCIA OLIVA BERNARDO
GARCIA OLMIGOS MERCEDES
GARCIA OUVIÑA TERESA
GARCIA PAZ JAIRO
GARCIA PEREZ LUIS ALBERTO
GARCIA PEREZ SEVERINO
GARCIA PINTOR JOSE MANUEL
GARCIA QUEIMAÑO M JESUS
GARCIA SOUTO MANUEL ALFONSO
GARCIA TORRE,DE LA DAVID
GARCIA VAZQUEZ PABLO
GARRIDO GONZALEZ JOSE MANUEL
GARRIDO HERRERA PABLO DOMINGO
GARRIDO RAMOS GERMAN
1301042499
1205237385
1301042253
1301042014
1301039934
1301038867
1301042696
1301038295
1205238643
1301038384
1205237401
1301038897
1205238445
1301040175
1205237341
1301042694
1301040473
1301042558
1301041932
1301041487
1301042442
1205238937
1205237230
1205237121
1205238466
1301041419
1301038254
1205237374
1301041555
1205237718
1205236968
1301039064
1301042853
1205235132
1301041819
1301040100
1301038757
1301041776
1205238998
1205237793
1301039130
1301038926
1301000228
1205238195
1301041414
1301038503
1301041711
1301040140
1301042149
1301041730
1301041917
1301041454
1205237735
1301041635
1205238715
1205238277
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 96
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F030407
0302630
0701011
0904605
0600391
0904938
9904938
F034524
0304913
0615415
0905816
0502369
9705605
0615153
0616101
0901190
0614775
F035692
9808443
0904046
F012375
0303680
1004809
9620224
9809368
9700289
1107181
0615833
0610095
9900118
9709140
9708564
0600319
9809775
0400187
F002131
0905532
1003797
1203528
F004795
F024251
0002025
0904467
0300290
0410168
0905823
0904713
0203359
9702117
9803887
9705533
0904112
F022436
9706908
1011004
F016537
B36250223
B15713639
B36780781
X6310986Q
A36718427
B36914471
A36781714
A36810521
B15214067
B15380777
A36625457
B36913275
A36652899
B36905636
X4357965V
34611432C
35966311S
36077630Z
35918379S
39456616R
36063222G
B36875722
B36929719
35964496V
35964494S
36053765T
36140793L
X1683196X
X1329422E
35991230W
36026809T
36020599T
X3744736Z
14459980H
36060624M
36030341J
35817927G
X0744174D
35980190W
35812875N
35460094M
35947784A
X8543282R
X1934011X
X3005496V
34550277E
35888536A
36062313S
36083860B
36025577X
36142203A
12774455W
10053817B
11329400Z
36071645D
35847452C
GAS HOGAR BUTANO SL
GASTRAR SL
GASTRONOMIA Y ALIMENTACION SL
GENADIEV GEORGIEV IVAYLO
GENERAL DE APLICACIONES EN SEGURIDAD Y S
GESPOS APLICACIONES INFORMATICAS DE GES
GESRUBBER SA
GESTION EUROPA 100X100 SA
GESTION INMOBILIARIA GALLEGA SL
GESTION TECNICA NOROESTE SL
GESTION Y ADMINISTRACION S A CIA VIGUESA
GESTION Y ESTUDIOS PRODUCELOS-ORENSE SL
GESTORA NAVAL DEL ATLANTICO SA
GETION INTEGRADA DE SERVICIOS DEL NORO
GICQUEL ELISABETH
GIL ALVAREZ MARINA
GIL CHAPELA JOSE RAMON
GIL CORRAL RAFAEL
GIL GIL PABLO
GIMENEZ BARRUL MARIA BELEN
GIMENO HERRAN JOSE LUIS
GLOBAL PRESTACION SERVICIOS SL
GLOBAL SEARCHER SL
GOBERNA COSTAS RUFINO
GOBERNA GARCIA RAFAEL
GOICOECHEA FABREGAS JUAN
GOLPE CAMPOS ROSA
GOMES RIBEIRO DA SILVA CLAUDINO
GOMEZ ABREU CLAUDIO ALBERTO
GOMEZ ALLER SERVANDO
GOMEZ ALVAREZ JOSE FRANCISCO
GOMEZ AMOEDO M AMALIA
GOMEZ ANDINO LUIS EDUARDO
GOMEZ ARTAZA SALVADOR
GOMEZ CABANELAS M ISABEL
GOMEZ CAMPOS JOSE LUIS
GOMEZ DOMINGUEZ JOSE
GOMEZ GONZALEZ CAMILO
GOMEZ LOPEZ RAMON
GOMEZ MARTIÑAN RICARDO JOSE
GOMEZ ORDAS FRANCISCO JAVIER
GOMEZ RODRIGUEZ ORENCIO
GONCALVES BERMUDEZ NELSON DAVID
GONÇALVES DE OLIVEIRA MANUEL EDUARDO
GONCALVES VIEIRA JOAO MANUEL
GONZALEZ ACUÑA DIVINA MERCEDES
GONZALEZ ALONSO ANTONIO
GONZALEZ ALVAREZ JUAN CARLOS
GONZALEZ ALVAREZ PEDRO
GONZALEZ BALBUENA SANTIAGO
GONZALEZ BASTOS OSCAR LUIS
GONZALEZ BOVEDA PEDRO
GONZALEZ CARRERA FRANCISCO
GONZALEZ CARRETERO JOVINO
GONZALEZ CASTRO LIVIA MARIA
GONZALEZ COMESAÑA GUMERSINDO
1301042810
1301041471
1301041820
1301039257
1205237313
1205237801
1301042586
1301040507
1301041505
1301041799
1205237882
1205237213
1205238120
1205238945
1300251429
1205239069
1301041789
1205238671
1205238288
1205237700
1205238512
1301041484
1205237983
1301039548
1205236767
1301042412
1301039479
1205238950
1205237379
1205238304
1205236721
1205238152
1205236075
1301039917
1205237071
1205238406
1205237868
1205237982
1205235133
1205238434
1205238593
1301038244
1301041975
1301038340
1205237180
1205239148
1205237774
1301041444
1205238085
1301039815
1301042440
1205237707
1205238571
1301042450
1301042237
1301040311
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 97
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0401239
F026483
1006374
1008325
F004365
0606940
0507697
9706712
0707309
F017705
F006479
F011889
1201064
0505450
F006474
9805719
0803394
0904837
0401368
F011814
1107310
0904438
0905129
F002516
F006134
0802649
9909059
F001323
F038566
0601215
9820333
F010719
F007112
F038567
0504837
F024668
0905928
1106276
0409593
F006532
0907411
0202696
0608066
9804321
0409213
0500838
9905491
F005755
0202224
1004489
0611477
0902652
0302275
9907718
0403466
0708247
36150614L
44447161Y
53184297V
36012711R
36090477G
36125259X
35813710L
36092966D
09335592F
10572333S
35992626H
35961976G
47286254W
35913231L
35864409A
34375515Z
34615661V
X4801702S
B36371300
35913475X
35563799A
36061428G
34978362P
36041192P
X0943158C
35571861S
35999673G
36008976S
A36655918
34954064K
35868771H
36449937C
34700356A
35930552K
35881498A
36078656M
47390077A
36131140A
36009744R
34448282D
48935614D
34985106J
53188622H
35961815G
36154218N
B36877827
35972361Q
A36630853
E36809184
39465764H
X2023455F
B36403525
B36828036
36098328N
35959939Z
78734171L
GONZALEZ COSTAS MARIA MAR
GONZALEZ COSTOYA MARIA EULOGIA
GONZALEZ COUTADO PABLO
GONZALEZ DAVID MARCO ANTONIO
GONZALEZ DELGADO FERNANDO
GONZALEZ DIAZ CAROLINA
GONZALEZ DOMINGUEZ AGUSTIN RICARDO
GONZALEZ DURAN LEONOR MARIA
GONZALEZ FELIZ MARCOS ANTONIO
GONZALEZ FERNANDEZ AMADA
GONZALEZ FERNANDEZ CARMEN HNOS
GONZALEZ FERNANDEZ DOLORES
GONZALEZ FERRERO SORAYA
GONZALEZ GARCIA AURORA
GONZALEZ GIRALDEZ CONCEPCION
GONZALEZ GONZALEZ ESTHER
GONZALEZ GUTIERREZ ERNESTO
GONZALEZ JORGE OMAR
GONZALEZ LOURO LLEVOT SL
GONZALEZ MARTIN FLORIAN
GONZALEZ MARTINEZ CLARA
GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO MANUEL
GONZALEZ MENDEZ GERARDO
GONZALEZ MONDINA ANTONIO
GONZALEZ MONTOYA BLANCA LUZ
GONZALEZ OYA SARA MARIA
GONZALEZ PEREZ HORACIO
GONZALEZ PIÑO MARTIN
GONZALEZ POMBO SA
GONZALEZ POUSA MARIA CRUZ
GONZALEZ PRADO CONCEPCION
GONZALEZ RODRIGUEZ AMERICO
GONZALEZ RODRIGUEZ COSME
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA
GONZALEZ ROSENDE JOSE
GONZALEZ SANCHEZ PATRICIA
GONZALEZ SERRANO RAFAEL
GONZALEZ SILVA RAMONA
GONZALEZ TORRON EUGENIO JESUS
GONZALEZ VAZQUEZ J LUIS
GONZALEZ VAZQUEZ MANUELA PILAR
GONZALEZ VAZQUEZ MARCOS
GONZALEZ VAZQUEZ RAYSA
GONZALEZ VICENTE CARMELITA
GONZALVES REINALDO MARIA CONSUELO
GOYVITA JOYEROS S.L.
GRADIN DURAN MARIA MERCEDES
GRAFICAS ATLANTICO SA
GRAFICAS IMPRESION Y LITOGRAFIAS EN COR
GRANADA CARMONA LUZ ADRIANA
GRANCIU STANCIU
GRANITOS Y MADERAS COMPRA Y VENTA SL
GRANYPE SL
GRAÑA CARBALLA MIGUEL ANGEL
GRAÑA GARCIA JOSEFA
GRASSO BREA IVAN
1301041519
1301040436
1301042163
1301042175
1205238426
1205238902
1301038711
1301042449
1301041853
1205238541
1301042700
1205238507
1301042352
1301038646
1205238457
1205142554
1205237587
1205237787
1301041521
1301040260
1301042324
1205237746
1301041990
1301042657
1205238452
1301041893
1301042612
1205238399
1301040553
1205237331
1205238301
1205238501
1205238464
1205238702
1205237225
1205236904
1301039375
1201152247
1205237152
1205238460
1301042043
1205238739
1205237365
1301039823
1301038472
1301038552
1301042592
1301042693
1301041432
1301042129
1205237415
1301041944
1301041467
1205238353
1301041543
1301039063
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 98
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9803741
9900394
F017295
0905172
F009188
9750756
0906127
0403556
0801800
F020577
0608084
0410943
F017211
0619575
0505423
0902625
F034532
0906153
0201540
0001922
0507983
0704288
0411166
1105068
0610495
0905449
F024833
9530692
0906181
0803404
F037480
9705044
1000788
0607624
F037651
0410135
F033949
9804324
9802404
0600365
0409755
0615159
0615179
0201174
0505386
0202227
0505406
0702158
0409891
9700298
0904359
0501210
0804803
0904147
9803860
F009177
21261049X
36010939T
A08720427
35909864X
B36615987
B36725117
B36940252
B36381846
B36983930
B41415373
B80711252
B36914125
B36682243
B36937449
B36265361
X3324272J
X1830616T
E36972040
15386751G
76694382P
B36913358
B36956282
E36907269
X7323853D
B36900785
G36885366
E36783850
E36737898
E36705747
B36895514
36174066B
35492589R
53173383M
36106908J
36171567L
36112154S
11587085F
36148225E
35874897A
43151266T
34969487B
B36883007
E36908879
B36841427
B36843076
B36859940
B36855385
B36958171
36122346H
36159034K
X8698089H
B36865210
B36961357
X8772925N
B36686202
A08168403
GRAU ZARAGOZI JAIME
GREGORIO PEREZ ELOY
GRIMOFON ESPAÑA SA
GROBAS LOREDO MAARIA VICTORIA
GROYMOS SL
GRUAS PANCHO SL
GRUPABIT SL
GRUPO AMYTEL GALICIA, SL
GRUPO ARPRO TRES SL EN CONSTITUCION
GRUPO GESS SL
GRUPO NEXEL SL
GRUPO OSORIO-RECA SL EN CONSTITUCION
GRUVIGO SL
GTG VIVIENDAS SL
GUARAMEY SL
GUEYE ABDOU
GUEYE ELHADJI MAGUATTE
GUILLERMO MIGUEL CB
GUISADO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO
GUZMAN DACAL MANUEL
HABIBI ANDREA Y ALMA SL
HABITARE PROYECTOS INTEGRALES, SL EN CON
HADES CB EN CONSTITUCION
HASNA NHILA
HELIVIGO SL EN CONSTITUCION
HEREDEROS EUDOSIA CORTES PEREZ
HERMANAS LUOZAO CB
HERMANOS CASTRO Y PROGAP CB
HERMANOS CORTIZO AMARO CB
HERMES CLINICA DENTAL, SL
HERMIDA GONZALEZ DAVID
HERMIDA NUÑEZ JOSE LUIS
HERMIDA SANROMAN MARIA JESUS
HERMO CABARCOS MANUEL ANDRES
HERNANDEZ GABARRI RAMON
HERNANDEZ JIMENO MARIA BELEN
HERNANDEZ PEREZ JUAN JESUS
HERNANDEZ PEREZ MARIA
HERRERA FERNANDEZ FRANCISCO
HERRERIAS MARTIN EVA
HERVELLA BORRAJO CARLOS
HIALURONICO SL
HIGSON COSTA GUERRA ARQUITECTOS CB
HIJOS DE J M CARBALLO SL
HILO Y PINCEL SLL
HINBOO TRADING SL
HIPER PACK EUROPA SL
HISPANO INVERSIONES CONSULTING GALICIA
HONORATO GARRIDO BERTA MARIA
HORTAS TIZON JAVIER
HOUNCHOU NOURREDDINE
I MAS D GALICIA SL
I.M.C. ELECTRICIDAD GALICIA SL UNIPERS
IANCU GHEORGHE
IBERICA DE BOMBAS SL
IBERICA SA DE SEGUROS
1301042518
1205238308
1301042752
1301041992
1301040205
1301042476
1205237928
1301041544
1301039080
1301042767
1301000155
1205237194
1205238534
1301039002
1205237260
1301039155
1301040508
1205237936
1205236982
1301041407
1205237304
1301039035
1205237197
1301042300
1301041753
1301039347
1301040413
1301039525
1301039415
1205237588
1205238685
1205238115
1301042079
1205238907
1301042849
1301038508
1205238660
1205238239
1301042501
1301038725
1205237159
1301038943
1301038948
1301041423
1301038636
1301038276
1301038639
1205237513
1301038491
1205239454
1301039231
1301041612
1205237594
1205237711
1301039812
1301040204
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 99
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0601083
F003935
F029313
9902393
0401022
0409258
0001737
9905432
0902144
9704191
F024019
0800712
0616405
0902468
0204329
F006020
0504003
F017726
9700457
F026350
0410111
9805490
0408924
0304167
F009296
0906111
F031135
9807192
0900646
0610437
0805130
0506060
F009048
0505344
0907088
0304708
F037262
9840963
0907350
0600182
0905446
0610551
0615127
9803214
9804730
9906294
9803263
1006325
9540510
F032682
1206451
0904698
F024796
0402214
F028831
0900405
36075698Z
36075188X
36020155Q
35936407B
27620921Z
36037441Y
35251237B
36005145W
35858746K
35843953V
36015560K
35876046W
76897100G
B36382869
A36774560
B36681138
B15825466
B36762896
B36759140
A15000581
B36865244
A36630788
B36799567
B36753820
A36620144
B36440642
B36817666
A36608909
F36456358
B36876290
B36949170
B36847424
F36627685
B36826014
B73333627
B36869014
A36657302
B36657302
B36454825
A36868966
B83256305
B15800295
B36805240
B36701977
35962819L
35968248C
A36652717
B36438547
B36749174
X0810980T
X9027068M
X7011372Y
E36694743
B36888493
14574047M
35813281G
IGLESIA DE LA ACUÑA ANA MARIA
IGLESIA,DE LA FERNANDEZ JOSE GABRIEL
IGLESIA,DE LA FILGUEIRA ARACELI
IGLESIAS BARREIRO OLIVA ESPERA
IGLESIAS DACOSTA GERARDO
IGLESIAS GOMEZ ALFREDO
IGLESIAS PEREIRA CARMEN
IGLESIAS PEREZ JOSE LUIS
IGLESIAS RODRIGUEZ ELENA
IGLESIAS RODRIGUEZ JOSE
IGLESIAS RODRIGUEZ PILAR
IGLESIAS SANTIAGO CONSUELO
IGLESIAS SOBRINO PABLO
IKEBANA INTERIORISMO SL UNIPERSONAL EN C
INDAUTO SA
INDUSTRIAL GALLEGA DE MAQUINARIA SL
INDUSTRIAL TEXTIL RARE SL
INDUSTRIAL VIGUESA DE MANTENIMIENTOS SL
INDUSTRIAS AVELINO NIETO SL
INDUSTRIAS GALLEGAS SA
INFORTEL 2000 SL
INGENIERIA COMUNICACIONES SEGURIDAD GALI
INICIATIVAS DEL ATLANTICO SL
ININCA SL
INMAT SA CIF
INMOBILIARIA GALLEIRA SL
INMOBILIARIA MANUEL COBAS SL UNIPERSONAL
INMOBILIARIAS LOS ROBLES SA
INMOS S COOPERATIVA GALLEGA
INNOVATE, PLAN, DO, CHECK, ACT, SL
INSTALACIONES BENGOECHEA SL
INSTALACIONES LESCOR SL UNIPERSONAL
INSTALACIONES Y TENDIDOS S C
INSTITUTO POLITECNICO EUROPEO SL
INTERGESACO MURCIA S L
INTERNACIONAL DE PESCADOS AZUL BAY SL
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y BUQUES SA
INVERSIONES INMOBILIARIAS Y BUQUES SL
INVERSIONES MONTEPRADO SL
INVERSIONES VENVAZ SA
INVERSIONES VERLAINE S. R. L.
INVERSIONES Y SEGURIDAD 2001, SL
IPA FERNANDEZ BATTAGLIESE SL
IRFEMA GALICIA SL
ISORNA LOPEZ MANUEL
ITALIANI PEREZ ROSA
IVIRA SA
J FRANCISCO NOVAS SRL
JAIFER SERVICIOS INMOBILIARIOS SL
JALES ROSA ADRIANO
JARA NESTOR FABIAN
JARAMILLO PALACIO LEONARDO FABIO
JAVA COM BIENES
JAVA GESTION S.L.
JEREZ CORCHERO ALFONSO
JESUS CARRERA PORTELA
1205237326
1301042675
1205239660
1301042573
1205237083
1301038474
1301041398
1301042591
1205234733
1301039637
1205238589
1301041870
1301041809
1301039131
1301038302
1301040095
1301041643
1301040329
1301042413
1301042787
1301038504
1301039845
1301041575
1301038381
1301040217
1300251447
1205238634
1301039879
1205237606
1301038870
1205234687
1301038689
1205238482
1301038623
1205239166
1301038385
1301040530
1301039919
1301042038
1301038723
1301039345
1301038886
1301038935
1301042514
1205238243
1301042596
1301042516
1301042162
1301039534
1301042819
1301039488
1205239123
1301040411
1301038422
1205238624
1205234701
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 100
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0904741
9520218
0506066
0610176
F027501
1102648
F012460
0904191
0408772
F003103
0304115
9803834
0905316
0905339
0304012
0507868
0704473
1107746
9703748
9705929
0904659
F032631
0904601
0506072
F033683
0802444
0805350
0908625
0610267
0905039
0602386
0400234
0906062
0303816
F011292
0700628
F001398
F004091
0614783
0408552
F000448
9807651
F032526
0500582
0801034
F023986
0401087
0202429
F011261
0000123
0707301
0905402
0906215
0902221
0504873
9808129
X0188215Y
A15007123
X1385705R
77408017E
36145123W
71105277H
11735982W
53818295C
33817158M
36053163L
35939275G
A48140065
35879230N
35174231D
B36165868
B36920775
B36771483
B15623663
36029147S
27294667S
X4888960B
X1265737R
X6903362G
B36842573
B0101177D
B36986412
X3131251P
X7095927J
X3337556A
X3699230W
B62168364
B36877587
B36840403
B36805083
35968212F
X5717183G
36011087X
35841869A
35992449W
36135480L
35941437G
35840961S
B36159572
B36902393
53190330R
36163737D
B36876225
B36242287
35904013R
B36924538
36079305X
35841181M
B97561740
B36964435
76976471W
35900101E
JESUS DOS SANTOS MANUEL
JESUS LAGO Y LAGO S A
JIANSHENG CHEN
JIMENEZ GIMENEZ DIEGO
JIMENEZ GOMEZ ANGEL
JIMENEZ HERNANDEZ DAVID
JIMENEZ JIMENEZ AQUILINO
JIMENEZ JIMENEZ EMMA
JIMENEZ JIMENEZ VICTORIA
JIMENEZ MONTOYA JULIO
JORGE JORGE MANUEL
JORGE LINARES SA
JOSE BLANCO SACRAMENTO
JOSE CASQUEIRO COBAS
JOSE FERREIRA E HIJOS SL
JOSE PASTOR Y RITA VIDAL SL
JOSTU SL Y1
JOYFRA ALUMINIOS SL
JUAN RODRIGUEZ MARIA CECILIA
JUAREZ NAVAJAS ELOY
KACHANIUKI JOUZ
KANE MAMADOU
KANE NASSE
KAÑASBULL SL
KEBIR INDUSTRIA DE CONFECCION SL
KHAIBET
KHALID BOUYA
KHELFA ABDENOUR
KOLODKO ANATOLIY
KUBAY VIKTOR
KZW-10 GESTION DE SERVICIOS SL
LA BODEGUILLA DE CARMELA SL
LA CERILLA SL
LA DESPENSA DE NANA SL
LABANDEIRA PUGA ADOLFO JOSE
LAGES MARTINS RUI ALBERTO
LAGO ALVAREZ ROGELIO
LAGO DOMINGUEZ ENRIQUE
LAGO LOPEZ MARIA MERCEDES
LAGO MARTINEZ AZUCENA
LAGO PRADO ALFREDO
LAGO PRIETO RAMON
LAGUARDIST SL
LAGUNAS-LONIA, S.L.L.
LAMAS NEIRA PABLO
LAMAS RIOS JAVIER
LAMPARAS MENCHU SL
LANZAMAR VIGO SL
LANZAS DUPLAS ANTONIO
LARANXA DISTRIBUCIONES GLOBALES SL
LAUREANO FDEZ. RGUEZ.
LAUREANO FERREIRO OTERO
LAURITZENCOOL LOGISTIES IBERIA SL
LAVACAR MOS SL
LEDO BARREIRO JORGE
LEDO RODRIGUEZ AURORA
1205237778
1301039512
1301038690
1205141118
1205235785
1301042271
1301040272
1301039210
1301041573
1301040050
1301041486
1205238231
1205237833
1205237836
1301041485
1301041685
1301039037
1301000203
1301042429
1205238126
1301039261
1301040480
1205239117
1301041667
1205238656
1201092220
1301039103
1301042062
1301038852
1205237810
1205238894
1205237073
1205237916
1301038368
1301040253
1205237492
1301042642
1301040060
1205237438
1205237126
1301042634
1205238283
1301042818
1205237207
1301039077
1301040400
1205237085
1301041434
1301040251
1205236960
1205237551
1205237851
1301042019
1301041937
1205237227
1205238284
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 101
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0204425
F001672
9703106
0508465
0612654
0601560
F008520
F009221
F023169
0001976
0614807
0905141
0409862
0705480
9704797
0300274
9805314
0202101
0900265
9702066
0610415
9720328
0906004
0202242
9802182
0701859
F012448
0201431
F019221
9803947
0501194
0803588
0504659
F011895
9808636
1100052
0600091
0800809
0506102
9907950
0903122
0205396
0906142
0802680
0409043
9803235
9760031
0905311
0805305
9750297
0905421
9540395
9640429
F005671
9510651
9809644
36046120Z
36018659S
35893982K
X1764986N
53171432D
B36808384
35823824J
35976826L
B46242228
A28205243
B36908424
X1853340T
36090620D
35827709B
34434950V
36064059J
35882190M
E36843720
36134035T
35761564Z
35866175K
35968750Q
34153788F
36048366Y
36147473Y
36112943E
36099435S
35988469R
36027871G
A15028848
35854598J
35557138N
00084614C
32652082V
35928629F
44085327P
36095974G
76901610Y
76905474Y
35817142R
A27035153
10873988W
35826219Q
36058087K
12242326R
35852616D
B36702363
35824695X
34571057X
36137255T
X1923969L
B36628808
B36689875
B38064143
B36626752
B27009711
LEIRO FERNANDEZ JOSE CARLOS
LEIROS GABRIEL SAN GERARDO
LEMA FERREIRA MANUEL
LEMA RICARDO ADRIAN
LENCE FERNANDEZ RUBEN
LENTIGAL ESPAÑA SL
LESTON LOJO IGNACIO
LIAÑO FERRER GUADALUPE
LIBRERIA RAYUELA SL
LINEAS MARITIMAS ESPAÑOLAS SA
LOGISTICA GALICIA SUR SL
LOPES HORTA HUMBERTO RODRIGUES
LOPEZ AMEIJEIRAS JUAN CARLOS
LOPEZ BEJARANO MARCOS
LOPEZ CASTRO DOLORES
LOPEZ CASTRO MARIA PILAR
LOPEZ DOVALO EMILIO
LOPEZ ESTEVEZ CB
LOPEZ ESTEVEZ MARIA PILAR
LOPEZ FIDALGO JOSEFA
LOPEZ FUENTE MARIA ESTHER
LOPEZ GONZALEZ ALFREDO MIGUEL
LOPEZ GONZALEZ ANTONIO
LOPEZ GONZALEZ CONSTANTINO
LOPEZ IGLESIAS JOSE ANTONIO
LOPEZ IGLESIAS VICENTE
LOPEZ LORENZO JORGE
LOPEZ MONROY ENRIQUE
LOPEZ MONROY GENARO
LOPEZ NIEVES SA
LOPEZ PELETEIRO ELSA
LOPEZ PRESTAMO JESUS
LOPEZ REY JOSE A
LOPEZ RIVAS SUSANA
LOPEZ RIVEIRO CLEMENTE
LORENZO CARBALLEDA FERNANDO
LORENZO FERNANDEZ RAFAEL
LORENZO PRADO ANGEL
LORENZO PRADO JOAQUIN
LORENZO RICOY EMILIO
LOSADA Y VEIGA S A
LOSQUIÑOS CARDIN JOSE MANUEL
LOUREIRO GONZALEZ EDMUNDO
LOUREIRO LAMAS VALENTIN
LOZANO GABARRI JOSE MARIA
LUEIRO URTAZA RODRIGO JOSE
LUGO Y PENA ASOCIADOS SL
LUIS FERNANDEZ BARCIA
LUIS GOMEZ CLAUDIO
LUIS GONZALEZ ELADIO
LUIS RAMON CASTRO ENJAMIO
LUMINOSOS QUINTELA SL
LUPAN SL
LUSA IMPORTADORA SL
M DEL CARMEN MIGUEZ ALVAREZ SL
M FIGUEROA E HIJOS SL
1301038310
1301042644
1205238095
1301041693
1301041772
1301038763
1301040155
1205238489
1301042772
1301041411
1301038920
1205237816
1301041592
1205237528
1301042434
1205237033
1301042529
1205236990
1301041925
1301039609
1301038866
1205238166
1205237909
1301041433
1301039771
1205237511
1301040271
1301041425
1301042762
1301042520
1301041610
1301041897
1301038572
1301042730
1301042547
1301042245
1205237309
1301041871
1301041668
1301039973
1301041952
1301041457
1301039405
1205239034
1301041578
1205238224
1205238183
1301039318
1205234688
1301039748
1205237854
1205239450
1301039570
1205238439
1300251477
1205238297
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 102
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0204384
F037557
0902562
0506109
0407105
0616270
0615171
9705771
0615222
F009817
0906150
1010457
9707282
0904826
0505355
0905357
0504933
0905400
9803949
F009097
0615134
0410175
F006309
F009245
0904137
0400791
0601537
0905992
0000076
0615245
9640106
9907456
0408822
0614789
0303360
1004453
0704235
0904648
F037593
F012754
0901270
9703874
0204363
9909038
9805780
0700106
9700754
F004573
9906636
0905995
A000483
0410188
0802532
F001944
0905860
9708393
B36870525
X0699170Q
X6108685T
36033014H
53187489N
A36769388
B36910545
E36706976
E36910859
B36747194
E36941433
B94012317
35828989A
X5215852G
B36828770
35868496L
35325936Y
34521420F
A78272911
A36634152
B36875466
B36607984
35942649C
35989309J
B36808251
B36379238
35814452W
36090595F
B36808301
B36912129
B36744159
53178873K
34953852Q
35835465Q
36157303S
39455012F
36145593N
X6407980L
36174015Y
36022801V
52496218Y
36079562Z
53182127D
36057994C
34437787W
16512558F
36030901K
36102033Z
36135455V
34618973V
53177130A
36109936M
35318681L
34627518Y
35822803G
B36789675
M.LAREO ASOCIADOS COMUNC SL
MACHADO MACHADO MARIO
MACHIN OBELAR ROBERTO LEONEL
MACIA RIVEIRO M NIEVES
MACIEL ACHABAL MARIA GUADALUPE
MACOFREY SA
MAEXNOR-2002 S.L.L. EN CONSTITUCION
MAFISE SEGURIDAD COM DE BIENES
MAGENTA CB
MAGNIVIGO SL
MAIS OBRA GRAFICA CB EN CONSTITUCION
MALTECA ALXEN SL
MANJON BECERRA MARIA TERESA
MANSILLA MUÑOZ FRANCISCO FERNANDO
MANUEL LEMOS SL
MANUEL PASCUAL REGO
MANUEL REIZADA MONTOTO JULIO
MANUEL REY LAJE
MANUFACTURER COMPUTERS SA
MAPOR VIGO SA
MAQUESLOT SL
MARCELINO CURRAS RODRIGUEZ SL
MARCIAL VARELA ALFONSO
MARCUNO MARTINEZ CARLOS
MARIA SIEIRO SL
MARINA IGLESIAS LOGISTICA SL
MARIÑO PRADO JOSE
MARIÑO VILARIÑO MARIA CARMEN
MARIO IGLESIAS SL
MARISCOS JAVI, SL
MARLIN YACHTS SL
MARQUES VAZQUEZ IVAN
MARQUEZ BLANCO JUAN PEDRO
MARQUEZ LOPEZ MARINA
MARQUEZ PORTO NORMA ESPERANZA
MARTIN CAMPOS CRISTIAN
MARTIN ESTEVEZ RUBEN
MARTIN KOHLHAUF CARLOS MARCELO
MARTIN VAN IEPEREN OLIVER ANTONIO
MARTINEZ ALFONSO ENRIQUE J
MARTINEZ AMOEDO JORGE
MARTINEZ BARREIRO BENITO
MARTINEZ BARREIRO HECTOR
MARTINEZ CABALEIRO ROSA MARIA
MARTINEZ DIEGUEZ ORLANDO
MARTINEZ FERNANDEZ GREGORIO
MARTINEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN
MARTINEZ FIEIRO ANTONIO CARLOS
MARTINEZ GARCIA VANESSA
MARTINEZ GONZALEZ FIDEL
MARTINEZ GONZALEZ RAFAEL
MARTINEZ IGLESIAS CARLOS
MARTINEZ LIMERES MARIA JESUS
MARTINEZ MONTERO MANUEL
MARTINEZ MORAS ANDRES
MARTINEZ MOSQUERA 100 SL
1205237008
1301042845
1301039143
1205237278
1205234185
1301041808
1301038947
1301039663
1301038955
1301040229
1301039408
1301042231
1205238139
1205237785
1301041656
1205237842
1205237229
1205237850
1301042521
1205238486
1301038937
1205237181
1205238456
1205238490
1205237709
1301041513
1301038761
1205237905
1205236959
1205237458
1301039562
1301039966
1205237130
1301041790
1205237047
1301042128
1205050781
1205239119
1205235863
1205238518
1301041929
1205238103
1301041449
1205238369
1301039854
1205237483
1301042417
1205238429
1301000233
1301042012
1205235532
1301038520
1205239030
1301040037
1205237889
1301042463
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 103
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0409913
0202472
9906182
1008724
9802343
0902704
F002880
0702619
9702042
9702041
0609107
0904172
0901932
F010897
0614933
0615412
9800791
0701604
0904444
F002754
0902639
0902613
F026590
0904749
9700030
0904445
0900984
0500033
0001823
0410082
0604402
0204245
F028648
0904424
0608767
0706418
F022558
F004832
0410130
0800584
F035028
0401168
0616184
F005707
0615840
0614497
0401811
0900335
F034569
0503598
0602420
1009279
F037619
9708273
9520456
0409164
35992561E
36014170B
36026695R
53178108S
36071289K
36088604V
35953282G
77403795D
36066308P
36063399C
34901560A
X7505978C
X7661792D
35982631M
35954226M
F36899938
36063103T
X5656376D
X8586400V
36044791L
X6285025E
X5603042N
35913633F
X6456873Z
E36767218
36173052D
X7208568T
B36905248
B36833986
53185294W
36166627R
B36857597
36156445P
10169444V
36152072M
76911390B
35892025L
36123511X
34715046L
36112706S
B36835346
B36846053
53171975T
A36613354
B36823540
39896362X
B36883643
B36867240
A80772957
B15791544
B36857845
50546013V
35248638B
36139452N
E36737591
35989794S
MARTINEZ MUÑOZ DELFINO
MARTINEZ NUÑEZ ANTONIO
MARTINEZ OCAÑA LAUREANO
MARTINEZ PEREZ MARIA
MARTINEZ QUINTAS GERARDO
MARTINEZ RIVAS MARIA ELBA
MARTINEZ RODRIGUEZ RAMON
MARTINEZ ROMERO MODESTO
MARTINEZ TABOAS MANUEL
MARTINEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS
MARTINEZ VAZQUEZ MANUEL
MARTINS DE OLIVEIRA HERNANI RENATO
MARTINS DOS SANTOS PAULO JORGE
MARTINS FERNANDEZ JOSE
MARTINS PEREIRA FLORINDA
MARTSO SDAD COOP EN CONSTITUCION
MARTY TABOADA JUAN JOSE
MARULANDA LOPEZ OTAVIER
MARZE ROMAIN PATRICK
MAS FERNANDEZ MARISOL
MASA FERNANDO DANIEL
MASCAREÑA DIAZ JOVINO BLAS
MASEDA GONZALEZ JOSE ANTONIO
MASSA LUIS ALBERTO
MAYFUR CB
MAYO ESCOLAR ALEXIA
MAZO GARCIA LUIS JAVIER
MCR 44 DE GALICIA SL EN CONSTITUCION
MECA RODAL SL
MEDRAÑO GONZALEZ IRIA
MEGIA CANCELA RODRIGO
MEIGA PRODUCCIONES SL
MEIJIDE SANROMAN LUIS ALBERTO
MENDAÑA ANTOLINEZ JUANA
MENDEZ BUA LUIS
MENDEZ GROBA PABLO
MENDEZ MOLINOS SEGUNDO
MENDEZ SANCHEZ CARLOS
MENDEZ SANCHEZ JOSE LUIS
MENDEZ SANTOS ALBINO
MENDEZ Y BONET SL
MENSAJEROS DE VIGO URGENTES SL
MEÑACA GOMEZ DANIE SOTERO
MERCAEUROPA SA
MEREDIZ Y MORALES SL
MESTRES SALVADO OSCAR
METALNAU S.LL
MHOTEL VI SL
MIDE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE EDIFICIOS
MIDETERGENTE, SL
MIDNIGHTSUN SL
MIDON ECHEGARAY IMANOL
MIGUEZ FONTAN JOSE MANUEL
MIGUEZ RIVAS JOSE ANTONIO
MINETTA CB
MIRANDA COSTAS JOSE ALVARO
1301038492
1205235921
1205238345
1301042196
1301042498
1205237674
1301042661
1301041826
1205050994
1301042420
1301038833
1205237714
1205234727
1205238502
1301038925
1205234544
1205238194
1205237508
1301039242
1301042660
1301039157
1301039152
1301040437
1205237780
1205238063
1205237748
1205237619
1301038539
1301041404
1301041593
1205237350
1301038300
1301042796
1205237743
1205234453
1301041849
1205238572
1205239606
1205237176
1301039072
1301040515
1300251414
1301041806
1205238443
1301038979
1205237425
1301041528
1301039110
1301042835
1301041640
1301041712
1205239341
1205238689
1205238148
1301039520
1205237140
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 104
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0614029
1002405
1201084
0900943
0400065
0905888
0304569
9530197
F026025
F026476
F034571
0408584
F037915
1004632
0906837
F009071
9802441
0409387
0600829
1105197
F009100
0614498
9704315
9809059
F013817
0504577
0411185
9701714
9906070
F034575
F000770
9909591
9620517
F033026
0618879
F010783
9803711
9706095
0904237
9620329
0905123
9700985
0617046
0904838
0201593
F002733
9708279
0905544
F008757
0407162
1010501
0904673
0410356
F035766
F012952
F035046
32774700E
X8360740X
36167404L
B36978088
B36906964
34950174H
35996077L
B36689974
B36797215
40972302X
B36788115
35830470N
B36851301
35963268P
B36938082
A36619757
A36651594
B36831857
B36861524
B36527059
A08462814
X4696144G
35915571J
35832342K
76792568F
05878869T
35897628X
35988564G
35554127Z
B36841815
35790023E
35858361G
36100056S
36165758Y
35868983T
36601599C
33265855N
36044436D
X8276351P
35996680R
X4815361N
36054275G
X5679712T
X4822468N
35829831V
34385502L
36043114K
35500785D
76886996C
B36905461
53974703M
X5727379B
B36828754
A36716561
27905470F
35785453Y
MIRANDA DE OSSET JAIME
MIRANDA,DE BALDEMAR,DE JESUS
MISA RODAS CELSO
MODULBOX SL
MOFELAUTO, SL EN CONSTITUCION
MOJON FUENTES ANGELES
MOLARES FERNANDEZ JOSEFA
MONCAFON SL
MONIK LA TORRE SL
MONJE CONEJERO SOL
MON-REFRI SL
MONROE RODRIGUEZ MANUEL
MONTA FLOOR VIGO SL
MONTADA HERNAN TERESA
MONTAJES BEER GALICIA SL
MONTAJES INDUSTRIALES DEL ATLANTICO SA
MONTAJES NAVALES GONZALEZ SA
MONTAJES RIA DE VIGO S L
MONTAJES VIGONAVAL SL
MONTAXES DE ESTRUCTURAS METALICAS E SOLD
MONTCADA DE INVERSIONES SA
MONTEIRO ARAUJO VICTOR MANUEL
MONTENEGRO GOMEZ JOSE
MONTENEGRO RIOBO OLIVA
MONTERO DEVESA ALFONSO
MONTERO RIVAS ALVARO
MONTES PIÑEIRO LUZ
MONTES ROMERO RAMIRO
MONTOYA CAMACHO LOURDES
MONVIGA SL
MOO PAZ MANUEL
MORA RUA,DE LA JOSE MARIA
MORAL IGLESIAS FERNANDO
MORALES RODRIGUEZ RICARDO O
MORAN FREIRE MARIA
MORAN Y CENDON HROS
MORANDEIRA VAZQUEZ MANUEL JESUS
MOREIRA CASQUEIRO MARIA CARMEN
MOREIRA DE PINHO PEDRO MIGUEL
MOREIRA GONDA MARIA CLOTILDE
MOREL NANCY LILIANA
MORENO ALEGRETE CRISTOBAL MA
MORGADO CUNHA MANUEL
MORO DEL HERNAN OSCAR
MORQUILLAS AGUILAR ISIDRO
MOSQUERA GONZALEZ RAMON
MOSQUERA VEGA,DE JOSE ELOY
MOURE FERNANDEZ RUBEN
MOURIÑO MOURIÑO AVELINO
MOVICENTER SL
MOZO MOREIRA ALBA
MUELA ROMERO ENRIQUE JAVIER
MULTI APLICACIONES DE GESTION EMPRESARI
MULTIMEDIA SYSTEM SA
MUÑOZ GARCIA ANTONIO MIGUEL
MUÑOZ VAZQUEZ MARCELINO
1301041785
1301042094
1301042361
1205237618
1301038392
1205237892
1301041496
1205238033
1205238611
1301040435
1301042836
1301041570
1301042850
1301042141
1301000177
1301042710
1301042503
1301041585
1205237317
1301042303
1301042711
1205237426
1301042433
1301042550
1301042741
1301038568
1205237198
1301042418
1301042594
1301040509
1205238389
1301039990
1301042405
1205238648
1301038998
1301040241
1301039806
1205239471
1301039218
1205235173
1301041989
1301039586
1301038995
1205237788
1301041426
1301042659
1205238149
1301042004
1205238470
1205238813
1301042232
1205237770
1205237189
1301042839
1205142786
1205238669
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 105
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0504741
0613139
0701665
0904117
F031158
0606754
0410060
0401872
9907666
9905557
0702562
0615275
0612114
F026033
1004781
9530194
0506533
0802252
F005913
0907586
0505228
0904252
0907323
0401619
0402225
0706607
F038149
9905034
9802331
9700246
0609767
0902624
0501652
0611373
0610518
0615139
0610390
0503387
0601085
0304801
9902737
F009051
0400330
F013492
0410960
0001789
0401771
0706469
0612588
F004783
9900461
0905008
F024859
0600540
0205579
0615112
02144966D
36096621F
X5471863W
E36958460
B36828796
X1208170A
X2886348D
E36911360
36020778H
X1280809P
B36925030
B36921708
B36785285
B36734465
35434906W
36030548J
B83361253
76994435A
B36630515
53188058Y
B36800399
X6563995W
B15852296
B36882744
B36904480
B36405504
36019925Q
36123617R
36022222J
36038802X
76712504Y
X7234129P
50902232N
B79812392
B36906865
E36893519
B36893048
35556789P
15865991Q
B36868784
B36629616
A78938065
B36803575
34412199J
X0627974M
35821664S
B36889426
39462192B
36013862W
36116503V
36015384Y
36091130J
F36785970
B36860195
36115799A
B32201345
MUÑOZ VEGA DE LA MATILDE
MURAS PEREIRA ADOLFO
MURILLO DAVILA AUGUSTO JOSE
MYD CB
N D T CONTROL SL
NAHIL MUSTAPHA
NAUJOKS ALFRED
NAUTICA PESQUERA CB EN CONSTITUCION
NAVAS NOVAS JOSE ANTONIO
NDIAYE MODOU KRA
NEMOMANIA SL
NEOBYTE MICROSYSTEMS SL
NG CARPINTERIA METALICA SL
NICK BANANNA SL
NIETO DIESTE JOSE JUAN
NIETO QUILES ALBERTO
NIKATEL INFORMATICA SL
NIMO FERNANDEZ JOSE ANTONIO
NOGAL FRUTAS SA
NOGUEIRA GARCIA BRAIS
NOLYMAR VIGO SL
NORA E SOUSA LUIS MANUEL
NOROESTE EXPRESS SERVICIO INTEGRAL PAQU
NORTE SOFA ESPAÑA SL
NOSAPESCA SL EN CONSTITUCION
NOVA OLLADA SL
NOVAS ALVAREZ ANTONIO
NOVELLE MARCOS AQUILINO ALAIN
NOVOA COSTAS JOSE LUIS
NOVOA RIO,DEL VICTOR MANUE
NOVOA SIERRA JOSE LUIS
NUNES DE OLIVEIRA WAGNER JOSE
NUÑEZ PIEDRA CARMEN
NUOR INSTALACIONES SL
NURIA F.CERVERA SL EN CONSTITUCION
O CANASTRO, CB
OBRAS Y REFORMAS TEO SL
OCAMPO VILAS JESUS
OCHOA ARANDIA JESUS
ODEON DE RESTAURACION SL UNIPERSONAL
OFIMATICA VIGO SL
OFINVES SA
OFIPLAN PROYECTOS SL
OGANDO CERDEIRA RICARDO
OGANDO DOVAL GUILLERMO
OGANDO MARIÑO MANUEL
OIVILIS SL
OLAYA OVIN JUAN CARLOS
OLIVEIRA DAVILA ROMELIA
OLIVEIRA LOPEZ M MAR
OLIVEIRA PEREZ JESUS
OLIVEIRA RODRIGUEZ MARIA JESUS
OLIVICA SOCIEDAD COOPERATIVA
OLIVICA TCA SL
OLLEROS PEREZ PABLO
ORENSANA IMPEMEABILIZACIONES Y ESP CONS
1301038575
1301041780
1301039023
1205237708
1205238636
1301041725
1301038499
1301041529
1205239565
1205238339
1205237516
1205237460
1301041768
1205238612
1301042147
1201092703
1301041677
1301041889
1205238448
1301042048
1301041653
1301039221
1301042037
1301041522
1301038423
1205141293
1301040549
1205235480
1301042497
1205239453
1205238916
1205237661
1301041617
1301041765
1301041754
1301038938
1301038865
1205236037
1205237327
1301041503
1301039937
1301042709
1301041510
1205239622
1301041604
1301038219
1301041527
1205234630
1301041771
1301042682
1301042564
1205237807
1301042782
1205237315
1301041458
1301041793
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 106
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9700895
9802807
0903025
0905887
F021676
0902665
0906147
1000207
F016011
0508084
9808530
0505460
0505545
9806553
0804983
0904890
0409409
0902612
9908862
F038898
F002407
0201211
0803759
F034592
1108117
A000853
0906188
1011284
9802876
0506852
1002419
0302679
0615192
F004408
0504896
0700627
F016478
9620434
1102741
9940147
F009239
0610263
0201981
0203692
9804557
0905521
9805837
9802994
9801876
0905777
F030828
9907693
F008957
F021556
0601699
1203612
36059213C
A36051829
12133047H
07738950W
B32186660
X3136750X
B36951143
X5293602Z
35820988Y
36164497X
35924485A
03610468C
35832735T
35235932R
35470949G
35435839S
35378257W
34992477R
35868833B
B36813053
36036099K
39452440B
34948583Z
76715262G
05316809Z
53187879B
B36498400
X0872229T
36019360A
53170113R
76498307P
B36844314
B36919413
36092561H
34428484Z
10070721X
50145968B
35825265M
35908687Y
B36772267
B36682789
35982774X
B36865269
36097325K
E36736908
34555398Z
35941051D
36047172P
36084949L
35584312T
76889074M
33221528Y
E36688505
E36652626
B36887255
53184748P
ORIO IBARRONDO ALFONSO CARL
ORNAMENTAL STONE SA
ORTEGA LOPEZ RAMON
ORTIZ ZUÑIGA MIGUEL
ORVIGAL SL
OSAGIEDE BARBARA
OSCAR MORGAN FERNANDES ARQUIT SL
OSUCA DANIEL DOMINGO
OTERO ESPIÑEIRA PERFECTO
OTERO MARTINEZ VERONICA
OTERO RIVAS MANUEL
OTERO RODRIGUEZ ANA M
OTERO ROMERO JOSE
OTERO VAAMONDE MERCEDES
OUBIÑA IGLESIAS ROMINA
OUBIÑA PIÑEIRO JOSE MANUEL
OUTEDA ROMA JESUS
OUTEIRAL RODRIGUEZ JULIO
OUTON LAGARES FRANCISCO
P CENTRAL ARTESANOS SL
PACHECO ANTA CARLOS
PACO BELO ANTONIO JORGE
PAGE GONZALEZ JUAN CARLOS
PAJARO NOGUEIRA ANTONIO
PALACIOS FERNANDEZ MARIA VIRGINIA
PALACIOS OTERO CARLOS ENRIQUE
PALAS COMUNICACIONS SL
PALKA MAREK
PALLEIRO GIL EDUARDO
PAMPILLON GALEGO PAULA
PAMPIN GARCIA AMADOR
PANADERIA PORTANET SL
PANZZINI GOMEZ RODRIGUEZ SL
PARADA ALONSO JUAN CARLOS
PARADA DOMINGUEZ MANUEL
PARADELO ESTEVEZ PEDRO
PARDELLAS DOMINGUEZ JOSE
PARENTE FERNANDEZ ETELVINO
PARGA IGLESIAS CARLOS
PARQUE BOUZA SL
PARSON'S SPORT SL
PASEIRO REY REMEDIOS
PASTRY SHOP VIGO SL
PATIÑO GARCIA OSCAR
PATUCOS EXPRES CB
PAZ PEREZ JOSE
PAZO DELGADO MANUELA
PAZO FERNANDEZ JOSE VICENTE
PAZOS ALONSO MARCOS
PAZOS URGAL JULIO BALDOMERO
PEDREIRA GONZALEZ MANUEL
PEDROSA MUIÑO SEVERINO
PELUQUERIA MARIA RAMON CB
PELUQUERIA MON Y MON CB
PELUQUERIAS DE VIGO SL
PEMAN MARIÑO CRISTELA
1301039584
1301042507
1301041951
1205237891
1301040368
1301039165
1205237934
1205235089
1205238530
1301041688
1301042545
1301041657
1301038657
1301039868
1301041915
1301039290
1301038477
1301039151
1205238367
1205238706
1301042654
1301041424
1205239040
1301040510
1301042341
1301040009
1205237945
1301042242
1301042509
1301041680
1301042096
1205237042
1301038949
1205238427
1205237228
1205237491
1205238532
1205238050
1301042275
1205238376
1301040209
1205237383
1205236989
1301041445
1301042526
1301039351
1205238260
1301039791
1301039768
1205237879
1301042811
1301042604
1205238478
1301040361
1205237338
1205142356
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 107
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F026788
0614865
0408982
0904471
9803417
0906319
F008958
0609206
9704440
0804237
9800565
0904097
0001886
1107430
0407719
0904204
0410157
0408936
F026220
0501911
9807026
1003248
0905876
9906526
F018313
9703364
9700581
0906077
0504635
F013618
9800034
0801993
0902654
F008792
0001753
9703764
0600601
F002960
9701433
F011904
F011698
F000825
0705431
0001853
9909573
F025028
0602810
0505272
9809478
F019529
F001350
F007606
0708284
9806285
0900689
F017827
36048098Z
B36877181
X1350710N
11964527L
B36729077
47496907K
35939370F
34536270E
35839118N
36157958A
36074802S
34626490J
33021525B
76914830R
36024315J
X6518034H
X2294371Y
36094215Q
12179278L
36037788P
35559389D
44497185M
34308834X
36032342J
35959838M
36139278E
35934597H
E36997658
36016203C
34378540A
36011685X
32775060Z
36035555Y
34578910C
34988243E
50530942B
35904288T
36049964V
35966699N
35889851F
34623187E
35994360G
35857472N
34546935S
35530075C
35970292V
35934651A
35912862H
35968392A
36068152N
36009703Y
36064594L
36124259E
34913273D
G36930626
A08262248
PENA ALONSO BENITO
PENEDOS DOS CASTRO SL
PENKHAITI EL MOSTAFA
PEÑA DE LA FERNANDEZ MARTA
PEÑACOVA SL
PEON VELASCO IGNACIO DAVID
PEQUEÑO OTERO EDELMIRO
PEREIRA ARAUJO MANUEL
PEREIRA BORRAJO MANUEL
PEREIRA BOUZON INES
PEREIRA FERNANDEZ CARLOS
PEREIRA FERNANDEZ LISARDO
PEREIRA FUENTE,DE LA CEFERINO
PEREIRA GONZALEZ MARIA LUZ
PEREIRA LAGO MARIA TERESA
PEREIRA MADUEIRA EDI LUIS
PEREIRA MARTINS MANUEL GABRIEL
PEREIRA MATO MARIA ISABEL
PEREIRA MOLLINERO OLGA
PEREIRA PEREIRA RICARDO
PEREIRA PORTO FERNANDO
PEREIRA SABORIDO JUAN MANUEL
PEREIRO DOVAL ANTONIO
PEREIRO TURCO ARMANDO
PEREZ ALONSO ISABEL
PEREZ ALONSO JORGE
PEREZ ALVAREZ ENRIQUE
PEREZ CAL Y FEIJOO CB
PEREZ CARRERA ABDON
PEREZ CELA FRANCISCO
PEREZ DAVILA ARCADIO
PEREZ DE LA FUENTE JORGE JOSE
PEREZ DIAZ JAIME PEDRO
PEREZ DOBARRO CELSO
PEREZ FEIJOO JOSE BENITO
PEREZ FERNANDEZ FRANCISCO
PEREZ FRUCTUOSO MANUEL
PEREZ GARCIA FRANCISCO JAVIER
PEREZ GOMEZ RAMON
PEREZ GONZALEZ ANGELA HR
PEREZ GONZALEZ MANUEL
PEREZ LAGO RICARDO
PEREZ LOPEZ NICANOR
PEREZ MARTUL CARMEN
PEREZ PARAMOS JOSE JAVIER
PEREZ PEREZ AURELIO
PEREZ PEREZ JOSEFA
PEREZ PEREZ MARIA JOSEFA
PEREZ RODRIGUEZ JOAQUIN
PEREZ SALGADO MANUEL
PEREZ SANLES JOAQUIN
PEREZ SIO NIEVES
PEREZ VISO OSCAR
PERNAS RAMOS JOSE MANUEL
PES E MANS SC
PESCABARNA SA
1301042790
1301041791
1301038462
1301039247
1301042517
1301042021
1301040177
1205237373
1205238107
1205237592
1301042489
1301039198
1301041406
1301042334
1301041561
1205237719
1301038510
1301041576
1301040431
1301041619
1301042536
1301042105
1205239150
1301042598
1205238543
1301042425
1301042415
1301039395
1301038570
1205238521
1301042484
1301041886
1301039161
1301042708
1301038215
1301042430
1301041702
1301042662
1205238076
1301040263
1301040259
1301042635
1205237526
1301038227
1205239570
1301042783
1205237347
1301041654
1205236769
1205238546
1301042641
1301040130
1301000169
1301042535
1205237610
1301042755
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 108
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F023982
9805619
F029975
F026066
0201461
0610310
0002011
0409656
F019487
9540515
0905722
9620370
0903830
0615764
1003753
0902647
0902543
9620440
F009778
F031167
9530621
0505167
F013347
F011461
0800027
0601070
9520431
0610424
F023149
9702677
9701999
9701998
0601681
0615896
9805547
9700897
F023695
0209430
0905898
0302692
0801711
9530191
9540907
0610337
F018170
F024845
0304896
1011365
9804761
9805994
9909426
0905905
F021458
0506179
0505361
0406869
E36755627
A36604676
36080568P
B36786705
B36836195
X0156423T
35919304C
X1958713X
35880040V
B36687168
35150229L
35934624E
X4945133H
X3562217T
X1712246B
B36970903
B36932028
B36760791
B36741866
B36795755
B36702579
B36806172
35819029W
33017713V
B36459907
X2917656Z
B36701035
A43010586
35943599G
35530580L
35866866E
A36606325
B36881050
53196504B
36086773A
35233030C
31097777Y
36078773F
35348741H
44805310E
39451446Y
36057374K
35293151L
35877574N
35849042T
B36789600
B36311678
B36372043
A78528684
A36612760
35213062Q
B74134263
A36693760
B36834836
B36797785
B32223075
PESCADOS DURAN CB
PESQUERIAS MOLARES SA
PICHEL BUGALLO JULIO
PICTORICA GALEGA SL
PIMENGO SL
PINHEIRO RODRIGUEZ PAULO ALEXANDRE
PINO ROMERO JUAN JOSE
PINTO AGOSINHO
PINTO MIRANDA MARIA DOLORES
PINTURAS MARLU SL
PIÑEIRO AMOEDO ANIBAL
PIÑEIRO PEREZ SABINO
PIPPO SILVEIRO MARIA CARMEN
PIRES ANTONIO
PIRES OLIVEIRA JULIO
PISCINAS CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RIA
PIZARRANOVA SL
PLAN SEGUR SL
PLANICAD SL
PLASTICOS FERREIRA Y MARTIN SL
PLASTIGAL SL
PLAVIATO SL
POLAS TORRE JOSE
POMAR CALVO JOSE
PONTELAK SL
PONTES COSTA HAMER MARIA DEOLINDA
PONTESUR SL
PORTANIA SA
PORTAS RODRIGUEZ MARIA CARMEN
PORTAS VAZQUEZ ISIDORO
PORTELA RODRIGUEZ ENRIQUE
PORTESAR SA
PORTSEMO ESPAÑA SL
POSADA PARENTE SAMUEL
POUSA FLORIANO JORGE MANUEL
POYAN CERECEDO CARLOS F
POZO PANAL LUISA
PRADA FRANCO ANGEL ANTONIO
PRADO CORTIÑAS BERNARDINO
PRADO GRELA CARLOS
PRADO IGLESIAS ANA
PRESA PEREZ CAROLINA
PRESAS MATANZAS MANUEL
PRIETO GARCIA RAFAEL
PRIETO MORESI CARMEN
PRO FIT MARKETING SL
PROCONDADO VIGO SL
PRODUCC DE IDEAS MULTIMEDIA SL
PROFETUR SA
PROGENOSA
PROL MONTES JOSE
PROMOCIONES EL CORBERU SL
PROMOCIONES INMOBILIARIAS HERMANAS ROXO
PROMOCIONES TABULATUM SL
PROMOCIONES VIGOVISTAS SL
PROMOCIONES Y PROYECTOS ORENSE-VIGO SL
1301042773
1301042531
1205239663
1205238613
1301038263
1205237388
1301038239
1205237154
1205235710
1301039535
1205237873
1205142380
1301039187
1301041801
1205237981
1301041943
1301039139
1205238052
1205238497
1205238637
1301042400
1301038600
1205238519
1301042728
1301041861
1205237325
1205238030
1301038868
1205238580
1205238092
1301039606
1301039605
1301038782
1301038983
1205235393
1301039585
1205239647
1205238758
1205237893
1301041472
1205239027
1205238032
1205238044
1205237390
1205238542
1205238600
1301041504
1205239348
1301042527
1301039860
1301039988
1301042010
1301040359
1301041671
1301038628
1301041552
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 109
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0202281
0070081
0401733
0505449
F038101
9803094
9701117
9701114
0505528
F037069
1105219
0410281
0905959
F018006
0206544
F029286
0506186
0700592
0904410
F008966
0903104
F026077
9707761
F003422
1002406
9704832
0900789
1007531
0410079
F032974
9703838
0204737
1108160
F011370
1002710
9704516
9511132
0904216
F019678
0600373
0904743
9803212
0904286
0905974
F033653
9800042
0904948
0202289
F037614
F023033
0701506
0404130
F013198
9707960
1101881
9740505
B36840411
B32034795
B36892636
A28926418
B36768190
A36640902
A36076610
A36607661
A54007661
B27201870
B36510816
B36804615
34407339Y
36101572J
B36722551
B36764595
36029394D
B36938033
X7652781Z
36022587X
X6220102M
X1932180L
36086914Y
36061030C
36164319Q
35836932B
B36883924
B15353519
X3016426E
36002277D
35812185N
76713697A
X4076638A
00117544Z
X2808977X
35208084Y
34552765A
B36982338
A36633667
33266217Y
B36941383
A36603462
X5363937S
X0264845T
35874426S
36025566E
B36832137
B36859478
36049262M
B36779833
B36801322
B36356764
B36651149
33791053M
35927450R
B36751014
PROMONORTE ATLANTICO SL
PROMOTORA IFER SL
PROSON GALICIA, SL
PROTECCION Y ASESORAMIENTO SA
PROURGAL SL
PROVEEDORA ALEMANA SA
PROVITUR SA
PROVITUR SA
PROVITUR SA
PROYECTOS SERINCA SL
PROYECTOS Y CLIMATIZ ATLANTICO SL
PUB EL MANCO SL
PUENTE PEREZ MARIA NIEVES
PUENTE PRADO RAMON IGNACIO
PUERTAS ROLVI SL
PUERTAS VIGO SL
PULIDO LOPEZ JUAN ANTONIO
PUMUKY SIGLO XXI SL
PYNTHE BERNARD MARIE
QUEIJA CONDE M GLORIA
QUIJANO VALENCIA MONICA DEL PILAR
QUINA LOBO ARMENIO
QUINTANA PEREZ PABLO
QUINTAS PICHEL MARIA GUADAL
QUINTEIRO RODRIGUEZ PATRICIA
QUIROGA VICTORIANO
RAFFINATO SL
RAINPINAL SL
RAMALHO MELO DE MARTIN AFONSO
RAMIRO REGUEIRO JOSE MANUEL
RAMOS BLANCO JOSE
RAMOS FERNANDEZ ANTONIO
RAMOS GONZALEZ JHON LEYDER
RAMOS MONTES MANUEL
RAMOS MOREIRA ARMANDO
RAMOS TABOADA JOSE ANTONIO
RAÑA RODRIGUEZ MANUEL
RAÑAGUEZ SL
RAYMAR COSMETICOS SA
REBOIRAS MARIÑO MARIA PILAR
REFAIR NOROESTE SL
REFREY SA
REGO MOURA DA ROCHA PRATA NATALIA
REGUEIRO VEIRAS ENCARNACION
REIG VINSEIRO RAFAEL
REIS DOMINGUEZ,DO FLORENTINO
RENOR EXCLUSIVAS S L
RENOVART COMUNICACION SL
REPRESAS GOMEZ TEODORO
REPRESENTACION Y DISTR GOZNE SL
REPRESENTACIONES GRUPO MIL SL
REPRESENTACIONES MONTECELO SL
REPRESENTACIONES YONIBER SL
REQUEIJO GARCIA JUAN ANTONIO
REQUEJO GOMEZ ANTONIO
RESTAURANTE RIO AVIA SL
1301038277
1301041421
1301041526
1205237262
1301040548
1205238218
1301039589
1301039588
1301041658
1301042842
1301042304
1205237188
1301042011
1205239633
1205140759
1301042804
1205237279
1301041818
1205239113
1205238480
1205239094
1301040428
1301042458
1205235571
1205239230
1205238112
1205237613
1301000186
1205237172
1301040483
1205239463
1205237013
1301042342
1301040254
1301042099
1205238108
1205238025
1205237722
1205238548
1301041699
1301039273
1301042513
1205237733
1205237902
1205238655
1205235320
1301039294
1205140704
1205238688
1301042771
1205237503
1301041550
1301042739
1301042459
1205239361
1205142480
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 110
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0204377
9902342
9620210
0904834
F009070
0609719
6940372
9705481
F003231
0903239
1004951
F030141
0610558
0802674
0409813
0600871
1104189
0908709
0401622
F032373
F006266
0000973
1204177
0304422
0302698
F031633
0800109
9703276
9740715
0903821
0205602
0601683
F020170
9901345
F011267
1103427
0904603
0508211
F037546
0614723
0409362
9802652
0601561
0401720
9701970
9900253
0000027
0701306
9701754
0411103
9808134
F026361
F025044
0905116
F012131
0001855
A61719274
B36194983
35940439H
35989360H
35982818P
36101991H
35929042Y
36087924G
36056426Q
34926932Y
34913319D
35817151X
B36409456
X6085930S
X2058719N
X2319044T
X7421083H
X8012446M
00541140L
B36819720
33101672A
36103474Y
B36560662
B36346971
B36364610
35277533H
39454341A
B36601912
35957879R
36103890P
53180905Y
36162996G
X0350046D
36116606M
32264678W
48117249F
36168909Y
76988560Q
36057894N
35304549D
B36729762
A15005754
B36280451
X2265299Y
35997803C
36001093K
39454822R
53180867Z
34404225C
33715658G
09594167Q
35830459R
35834844Q
35846023V
35957650W
35842172F
RETEVISION MOVIL SA
REVESTIMIENTOS SOLIÑO SL
REY DOMINGUEZ MANUEL
REY PIÑEIRO JOSE ANGEL
REY REY ELENA
REY RIVADA ROCIO
REY TAPIAS FRANCISCO JAVIER
REY VALVERDE MARIA DEL MA
RIAL COSTAS ALEJANDRO
RIBAO ALVAREZ JUAN
RIBAO BARREIROS OLGA
RIBAS DOMINGUEZ FERNANDO
RIBATEVI SERVICIOS SL
RIBEIRO COSTA WASHINGTON MARIA
RIBEIRO CRAVO ROSO ALBERTO
RIBEIRO JULIEN LUCAS
RIBEIRO LEANDRO COSTA LUCIANA
RIBEIRO ZARK ANDERSON
RICARDO INES JULIAN
RIEGOMAR PROYECTO DE EXTERIORES SL
RIO RODRIGUEZ MANUEL
RIOBO IBAÑEZ EVA
RIOSABINO INTERNATIONAL SL
RISTORAN PIZZERIA IL PICCOLO SL
RISTORANTE-PIZZERIA IL DUOMO SL
RIVAS ABAL JOSE LUIS
RIVAS PAREJA JOSE
RIVAZCA Y CIA SL
RIVEIRO LOPEZ LUIS
RIVEIRO PEREZ MANUEL ANGEL
RIVEIRO PIÑEIRO MIGUEL
RIVERA ALANIS MARIA MATILDE
RIVERA JANA
RIVERA ROMAN OSCAR
RIVERO LIÑEDO ETELVIÑO
ROBISON COMITRE ADILSON
ROCHA CORREA PEDRO
ROCHA DA PINTOS CLARA ROSA
RODA ALVAREZ LUCIANO MANUEL
RODAS RODRIGUEZ DANIEL
RODCAS SL
RODOLFA LAMA CONSTRUCCIONES
RODRI PROCENTER VIGO SL
RODRIGUES PEREIRA AUGUSTO
RODRIGUEZ ALVAR ENRIQUETA
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE
RODRIGUEZ ALVAREZ LETICIA
RODRIGUEZ ALVAREZ SERGIO
RODRIGUEZ ARIAS JOSEFA
RODRIGUEZ ARMESTO MARCELINO
RODRIGUEZ AVILES JOSE
RODRIGUEZ BALADO JOSEFA
RODRIGUEZ BESADA SARA
RODRIGUEZ BLANCO ISOLINA
RODRIGUEZ CAMESELLE BELARMINO
RODRIGUEZ COVELO DELFINA
1301038304
1205239536
1301039547
1205050887
1301040193
1301038843
1201152389
1301042439
1301042666
1301041955
1301042154
1205239665
1301041756
1205237582
1301041591
1205238888
1301042284
1301042067
1301041524
1301042816
1301042699
1301038211
1300251467
1301041493
1205237043
1205239669
1301041867
1205238096
1205238172
1205237690
1301038319
1301038783
1205238555
1205238314
1301042727
1301039471
1205237763
1301041689
1301042844
1301038916
1301041584
1301039784
1301038764
1301041525
1205238084
1301042562
1301041380
1301041821
1205238079
1205237195
1301039892
1301040432
1205238602
1205237815
1205238509
1301038228
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 111
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9701151
0000125
0903283
F037831
1001909
F018655
0505042
9540558
F003084
0002000
0409088
1008950
0303850
1102346
9809352
F006538
F001707
F000676
9709543
1008400
0607178
0906207
0700002
0400825
1002603
F000912
0900175
0001742
1107346
9905326
0504986
0907379
0001847
0402002
0906197
0410088
F015761
0610194
9908169
0202537
9803899
0204470
9707727
0802843
0905785
9802263
0401004
0505509
0402195
0402504
0001153
1107096
0408220
F021642
0701352
9705567
35878707H
35822049D
76895948W
34625305R
34973370F
36107920J
34563701Z
33716290S
35172203M
35854294P
35550190X
35574374K
36158077F
36103243M
35963107P
11588539N
36019771T
35988495G
35850238T
32618600T
36099465E
34909126W
70065499R
39456192Z
36156620E
35996751A
36084123K
36019060W
44458806J
36005868N
34523995Y
35264815L
55400093Q
34402739Y
34522909R
35548752K
35916880B
35944039F
32106586N
77007071N
00144282A
35858928L
36084850N
35879623Z
35876750Q
35766540E
B36885663
X0391186W
36125902D
36116577E
X1870701L
36112160K
53187996J
B36784684
B36949501
35919129Y
RODRIGUEZ DIAZ JESUS
RODRIGUEZ DIAZ PILAR
RODRIGUEZ DIZ PAULA
RODRIGUEZ DOMINGUEZ DOLORES
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JOSE MANUEL
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JUAN MIGUEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELSO
RODRIGUEZ FERNANDEZ CELSO
RODRIGUEZ FERNANDEZ LUISA
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA JOSE
RODRIGUEZ FERNANDEZ NATALIA
RODRIGUEZ FERRO RUBEN
RODRIGUEZ FIGUEROA OLGA
RODRIGUEZ GARCIA AMELIA
RODRIGUEZ GARCIA ANA
RODRIGUEZ GARCIA MANUEL EDUAR
RODRIGUEZ GOLDAR MANUEL
RODRIGUEZ GOMEZ CANDIDO
RODRIGUEZ GUEVARA MA DEL MAR C
RODRIGUEZ IGLESIAS MIGUEL
RODRIGUEZ LOIS JOSE
RODRIGUEZ LOJO CARLOS
RODRIGUEZ LORENZO JUAN CARLOS
RODRIGUEZ LORENZO MIGUEL ANGEL
RODRIGUEZ MARCOTE ALBERTO
RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA MERCEDES
RODRIGUEZ NOVOA CELSO
RODRIGUEZ PASCUAL MARIA DE CARMEN
RODRIGUEZ PEREIRA M ANGELES
RODRIGUEZ PROL BENEDICTO
RODRIGUEZ RIOS PILAR
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANTONIO
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELIAS
RODRIGUEZ RODRIGUEZ ENRIQUE
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL
RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIA
RODRIGUEZ RODRIGUEZ M ASUNCION
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA MONSERRAT
RODRIGUEZ RUIZ RAMIRO
RODRIGUEZ SANCHEZ ABEL
RODRIGUEZ SILVA MARIA GLORIA
RODRIGUEZ SILVA MARIA NIEVES
RODRIGUEZ SOUSA RAMON
RODRIGUEZ VIEITES M LOURDES
RODRIPEL VIGO SL
ROJO RODRIGUEZ FLORINDA
ROMASANTA RDORIGUEZ MANUEL
ROMERO ALVAREZ FRANCISCO JAVIER
ROMERO DERBALLE ELIZABET
ROMERO LAGE CARLOS
ROMERO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO
ROMUANDO Y ALEJANDRO ROPA DE H SL
ROS VERBAS, S.L.L.
ROSA,DE LA REAL MARTIN
1301039591
1205238714
1301041957
1205238694
1301042087
1301040339
1301038592
1205238042
1205238412
1301038236
1301038464
1301042213
1205234120
1301042264
1301042554
1205238461
1301042645
1301040016
1205238162
1205239325
1301041729
1205237950
1301041817
1301041515
1301042098
1205142714
1301041924
1301041399
1301042329
1205239548
1205237232
1301042041
1301038226
1205235977
1301042018
1301038502
1205238529
1205237382
1205238361
1301038286
1301042519
1301041450
1301042457
1205237585
1301039361
1301042496
1205237082
1301038650
1205237099
1301041531
1301041389
1201092660
1301041565
1301040366
1205237501
1301039652
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 112
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
1201063
0905379
0870139
0506214
0410065
0904886
0503369
0904091
0408756
0204409
0700511
F005718
0506346
F003704
1007768
0905825
F004792
0903957
0505613
F036313
9803280
1104832
0615861
0615828
F006767
F032704
1103516
0900085
0804885
F001276
0906120
0504663
9806831
1005040
F018571
0802675
0400226
F016707
F030369
1008423
0903828
0801922
9907745
9907077
F008755
0870159
F010860
0610377
0600784
0609563
0904887
1103544
0904454
F023308
F024560
F028068
36176188V
35954199R
X2188683A
B36873982
B36858348
33161159N
35427657K
X5900180J
50308945X
A41925256
B36904308
A36618148
X0951948R
36068209T
X1811135T
35834505E
34953433B
53187398J
35868916W
53170273T
B36706299
35574119L
A36887800
35966318E
35982547J
53186072K
11908668G
X6610381C
X3252490Z
36007505Q
E36995140
76600731J
35838722F
47367996W
19409639P
X5340125P
B36872570
35832918E
35812262C
35904946Z
39459943Q
39454043G
35903131Q
36033278Y
35324681Q
39453552L
39533046W
53110779F
X1802602T
36108465Y
X1945254Y
X3432059E
X5923671K
X1945258X
X1853322M
35925011T
ROSALES SALIDO ALBERTO
ROSALIA GONZALEZ LAGO
ROSENDO LOPEZ RAUL MANUEL
ROTULOS 2000 SL
RUA DE ALONSO TOMAS SL
RUA VALIÑO MARIA CARMEN
RUIBAL PORTO RODRIGUEZ CANCELA M CARMEN
RUIZ CRUZ JORGE
RUIZ LIMA RAMON BENITO
RURAL NEW LIFE SA
S M INFO BASE CONSULTA SL
SA
SA ABREU MARIA CONCEICAO
SAAVEDRA FRANCO JAVIER
SAAVEDRA LUIS ENRIQUE
SAINZA CASTRO MARIA
SALCEDA MATEO GERARDO
SALGADO FERNANDEZ TAIS
SALGADO LOPEZ ELVIRA
SALGADO RODRIGUEZ PEDRO M
SALGOR LIBROS SL
SALGUEIRIÑO ALONSO OLEGARIO
SALGUEIRON SA
SALIETOR ROSALES MARIA TERESA
SAMPEDRO PREGO JUAN
SAN JOSE SANCHEZ CARLOS HUGO
SAN MARTIN FERNANDEZ PEDRO
SANABRIA GUSTAVO JAVIER
SANCENO REPIZO DUBER GUSTAVO
SANCHEZ CASCO JOSE ANTONIO
SANCHEZ FRANCO CB
SANCHEZ LOPEZ ANA MARIA
SANCHEZ MACHO VIRGILIO
SANCHEZ TEMBLEQUE GIL XACOBE
SANCHIS MARTIN JUAN LUIS
SANGUINET SOUZA WASHINGTON NORBERT
SANITARIOS FERRETERIA RIEGO VIGO SL
SANMARTIN ARGIBAY URBANO
SANMARTIN SANCHEZ URBANO
SANROMAN BOUZOS JACOBO
SANTAMARIA MERELES FRANCISCO OMAR
SANTAMARINA LOPEZ JAVIER
SANTAMARINA ROO SABINO
SANTANA IGLESIAS ANGEL JAVIER
SANTORO IGLESIAS DOLORES
SANTOS ALONSO ANA
SANTOS BARREIRO MANUEL
SANTOS CARABELOS JOSE MANUEL
SANTOS DOS MENEZES ISMAEL
SANTOS ESTEVEZ DIEGO
SANTOS MAIA DOS MARIA ODETE
SANTOS MONTE BRUNO HENRIQUE
SANTOS VENADE CHRISTOPHE
SANTOS,DOS COVA AMARO
SANTOS,DOS MAIA ROLANDO
SARADIA GIL GERARDO
1301042351
1301039334
1205239053
1301041673
1301038500
1301041983
1301041638
1301041966
1301041572
1205238749
1301039010
1301040083
1205237288
1301042668
1205237988
1301042008
1301042685
1301041963
1301041659
1205238675
1205238227
1301042296
1301038981
1205237462
1301040119
1301042821
1301042282
1205234694
1205237596
1205238398
1205237927
1301038573
1301039874
1301042156
1301042760
1205237583
1205237072
1301040312
1301040461
1205239329
1301039186
1301041885
1301039971
1205238351
1301040156
1301041922
1301040243
1301038860
1301038744
1301038840
1205237797
1301039473
1205237749
1205238583
1205238596
1301042793
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 113
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F035003
0904267
F005673
0904278
0615163
0905752
0700517
0000078
0900225
0403415
F006881
F006760
F026108
9701889
0409414
F006024
0202303
0401273
0410134
F039353
0606768
0615129
9803245
0904386
0303077
0408748
0904156
F005538
9908134
0610145
0410828
9807652
0615205
0904096
0501695
0615123
F005900
0905168
0904050
F003048
F017886
F006221
F006225
0505200
0505129
9750774
F008814
0905348
0001515
9804909
9640356
9800574
0905761
F004415
0600225
1107924
B36765766
B84169960
A36644029
X5839294P
B36903854
35817589B
B36934347
B36187458
B36902880
E36883163
34614799Y
35842853K
33204676J
35206717L
36131025A
B36683274
B36837276
39450613R
B36846426
B36796605
B36807683
A36636082
B36645380
X3256459G
B36195030
X2378964M
X4279768C
08230720D
X1986543X
X3188446W
17855329S
35891658C
B97149389
B36940906
B36778405
A48558258
B36627016
B15980444
X7104558L
36051725F
34885998N
F36621407
F36737856
F36623395
G36662419
A36647568
A33111105
35133109B
B36322923
B32010142
35962680H
35823284W
36053497P
36057779N
X2701906G
B36376044
SAVANNAH VIGO SL
SCREEN PLAN SL
SEGAN SA
SEGOVIA BASTARDO NELSON ALEJANDRO
SEGUROS MENDEZ CASTELOS SL
SEIJO CASTELO JOSE
SELENE OLIVICA SL
SEMATEC PONTEVEDRA SL
SENHOR DOS NAVEGANTES SL EN CONSTITUCION
SENRA DEPORTES CB
SENRRA MELEIRO JOSE BENITO
SENSAT CURBERA JAVIER
SEOANE PUIG MERCEDES ELISA
SEQUEIROS RODRIGUEZ ANGEL
SERANTES CASAL JOSE MANUEL
SEREUR SL
SERHOGES SL
SERRA COMESAÑA ALEXIA
SERVICIO RAPIDO TINTORERIA VENEZUELA 12
SERVICIOS INFORMATICOS SECT DE VIGO SL
SERVICIOS MEDICOS COMUNIDADE GALEGA SL
SERVICIOS URBANOS GALLEGOS SA
SESGAL SL
SESTI GARCIA INDRA EDITA
SILGOMARAN SL
SILVA DA SANTOS CARLOS ANTONIO
SILVA FERNANDES LOURENCO ARNALDO
SILVA FIGUEREDO ANTONIO
SILVA FREITAS LAMA ALBERTO
SILVA,DA CARVALHO,DE VITOR LUIS
SILVEIRA ARTIGAS ALFREDO JAVIER
SILVEIRA CRISPIN ANTONIO
SIMPLICITY & SOLUTIONS TECHNOLOGY SL
SISTEMAS DE CLIMATIZA Y REFIGERACION SL
SISTEMAS Y APLICACIONES DEL NOROESTE
SISTEMNOBART SA
SITJA FALGUERAS SL
SNOW MONTANA SL
SOARES SEMBLANO VICTOR NUNO
SOBRINO LOPEZ MARIA
SOBRINO PEREZ AGUSTIN
SOC COOP LIM C
SOCIEDAD COOPERATIVA SEIIP
SOCIEDAD COOPERATIVA TEXTIL VIGUESA
SOCIEDAD CULTURAL DEPORTIVA DORNA
SOCIEDAD DESARROLO Y GESTION ACT IND SA
SOCIEDAD EUROPEA DE INFORMATICA
SOCORRO GIL GODOY
SOFEALPE S L
SOGALIMPI SL
SOLIÑO MARTINEZ JOSE LUIS
SOLLA CANABAL GERARDO
SOLLA RODRIGUEZ CANDIDO RAMON
SOLLEIRO MARTINEZ JOSEFA
SOLORZANO PINTADO VICTOR MANUEL
SONDEOS DEL LOURO SL
1205235842
1301039223
1301040078
1301039224
1205237452
1301039357
1301039011
1301041381
1205236256
1301041541
1205238463
1301040118
1301042785
1205238081
1301041586
1205238450
1301038281
1301041520
1205237177
1205238711
1301041726
1205237447
1205238225
1205237740
1301041476
1205237128
1205237712
1301042690
1205238358
1205237381
1205237192
1301042540
1301038950
1205237705
1301041618
1205237444
1205238447
1205237820
1301041965
1301042663
1301042756
1301040102
1205238454
1301041652
1301041651
1301042477
1205238472
1205237840
1301041395
1301042528
1205238059
1205238190
1205237877
1301042678
1301041698
1301042339
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 114
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0615411
F026466
0606692
F022401
0001750
0601670
9705825
0409460
0609425
0906196
0904324
9807054
0615225
0906054
0504461
F039351
F032629
9800343
0804335
F037498
F001553
0904144
0804655
1004381
0904615
0410176
0902708
9640217
F017461
0610055
9803022
0507587
0615864
F003518
0615121
F029287
F026128
0904665
9804994
F002812
1004253
0505387
0705458
9540356
F009424
F002936
9540328
F010021
0000336
F038589
0900908
9640399
0205287
9905783
0500588
0507586
B36901122
35909041S
B82471590
35842844N
10872857K
B36889483
36104615C
X1652221Q
36097091V
35391329X
X4539326T
35761636V
B82166240
B36040236
B36914729
B36840874
B36800423
36071084T
36174842M
33258245S
35281763Q
X7057270L
36080597Z
76962319H
35285906L
A36601987
X5489657V
B36118065
A27041292
B36902062
A36632438
B36831162
A15496599
B36748564
B36893113
B36788339
A28336352
36143150F
34244457X
36046169V
77003673H
B36845576
36078088N
B36031896
B36620300
A36712602
A36632958
B36736833
B36926202
E36822831
B36930121
B36754422
B36809309
36130623S
B36876753
B36817245
SOROANIG SL
SOROND IGLESIAS MILAGROS
SOT DE SERVICOS COLOCACION
SOTELO MARTINEZ RAIMUNDO
SOTELO RODRIGUEZ RAFAEL
SOTO CASTRELOS BODEGAS DE VINO SL
SOTO IGNACIO FERNANDO
SOUSA REGO AVELINO JOSE
SOUSA VAZQUEZ VICTORIANO
SOUTO BORRAJEROS JOSE
SOUTO DO TORRES JOSE
SOUTO GOMEZ JOSEFA
SPAIN TIMBER FACTORY SL
SPX ASOCIADOS SL
STOANES COMPANY SL
STRANKA VIGO SL
STUDIO COVER SL
SUAREZ BALADO ROSA
SUAREZ BARBOSA CARLOS SALVADOR
SUAREZ BLANCO M JOSE
SUAREZ CAL CONTRERAS ALVARO
SUAREZ FERNANDO
SUAREZ LLANOS GALAN MARIA DEL PILAR
SUAREZ MARTINEZ AGUEDA
SUAREZ NUÑEZ GEMMA MARIA
SUAREZ Y CIA SA
SUASNABAR GUSTAVO FELIX
SUBILDI SL
SUCESORES DE MODESTO VAZQUEZ SA
SULBIKI SL
SUMINISTROS INDUSTRIA ALIMENTARIA SA
SUMINISTROS INNOVACIONES Y SERVICIOS TEC
SUMINISTROS PETROLIFEROS GALLEGOS SA
SUPERBEL SL
SUSAFREI, SL
T B NOROESTE VIGO SL
T N T EXPRESS
TABOADA DOMINGUEZ ROBERTO
TABOADA LOPEZ PABLO
TABOADA RIAL MARIA ELENA
TABOAS CARRERA MONICA MARIA
TACONES CERCANOS SL
TAIN CAMPOS JOSE CARLOS
TALLERES CARRI SL
TALLERES COMESAÑA SL
TALLERES MECANICOS EPA SA LABORAL
TALLERES MONCHO SA
TALLERES MOTO DOS SL
TAPERIA PIRAMID S SL
TAPIOCA CB
TARTAS EVITA SL UNIPERSONAL
TAUPIS BELLEZA SL
TE VEO EN VIGO SL
TEBAR REBOREDO ANTONIO
TECNICAS DE ELECTRICIDAD E ILUMACION
TECNICAS DE INSTALACION DE PIEDRA NATUR
1301041798
1301040434
1301038814
1205238570
1301041401
1301041706
1301042443
1301038478
1301041747
1301042017
1205237736
1301042537
1301038956
1205237915
1301038567
1301040562
1301040479
1301042487
1301041904
1301042843
1205238402
1205237710
1205237593
1301042123
1301039258
1205237182
1301039170
1301042409
1301042753
1301038846
1205238217
1301038710
1301041803
1301040053
1301038933
1301042805
1301042786
1205237769
1205238249
1205238411
1301042117
1301038637
1205237527
1301042404
1301042714
1301040047
1301042402
1301042720
1205236962
1301040555
1205237616
1301039569
1205237018
1205238340
1205237208
1301041684
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 115
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0904037
9804811
0615232
0904174
9802658
0610305
F012500
0615145
0601698
0902725
0505154
0606897
0906191
F029815
F015699
F031434
0202346
0701212
F021625
F012662
9707906
9705650
F017472
F038065
9803132
0502659
9808826
0900381
0409682
F014653
0001744
1003154
0904086
0505331
1108234
0504389
F012491
F032979
9803904
F025366
9640180
9803818
9750883
F023090
F032989
F012098
9970150
0614545
F000180
F028652
0801488
0205175
0904584
0907303
F009041
0601702
B36829588
B36650406
B36924892
X8752935D
14891186C
X0161288N
36148597A
B36879294
B15781537
X3316789M
A36628204
B36884419
14950165G
B36798213
B36117836
B36800753
35510021E
35887075Z
A36661148
36017532S
36031466B
36003699M
B36663201
B32248775
A36656627
B36898930
35937113G
X8478005K
X1716711Z
A36626976
35800436Q
X7396804G
B36983963
B36788123
35459423R
A80980568
B36724532
B36766129
A36639870
B36644813
B36642742
A39001326
B15121544
B36778074
A08540478
B36704476
B36640548
B36921518
B36612950
B36779353
B36496669
B36296242
X7389672W
B36134583
B36686608
B36886190
TECNICOS DE VENTA DE GALICIA SL
TECNOLOXIA DO AGRO SL
TECNORIA SL
TEIXEIRA FERREIRA PINTO VICTOR MANUEL
TEIXEIRA JIMENEZ RAFAEL
TEIXEIRA LARANJEIRA VICTOR M
TEIXEIRA RAMIREZ DANIEL
TELECOMUNICACIONES VIVANET SL
TELEMARKETING VIGO SL
TELES ALCINO
TELEX DE GALICIA SA
TELMATEK, SL
TENA NUÑEZ ANTONIO
TERRA DA BOA GALEGA SL
TERRENOS GALLEGOS SL
THERMIA FONTANERIA CALEFACCION GAS SL
TIELAS BUGARIN FRANCELINA
TIELAS FERNANDEZ CELSO
TIP KOLOR S SA
TIZON OTERO ANGELES
TOBIO PEREZ MANUEL
TOJO MARTINEZ FRANCISCO
TOLDOS BILGO SL
TOPCAR VIGO SL
TORNILLERIA GALLEGA SA
TORRECEL-RIOUXA, SL EN CONSTITUCION
TORREIRO SIO JULIO S
TORRENTE DOS SANTOS VANIA
TORRES LIMA JOAO CANDIDO
TORRES SA CONSTRUCCIONES
TORRON SAAVEDRA MIGUEL
TOSO CAPUA ADRIANA NAHIR
TOTALITARIUM ESPAÑA SL
TOURAL TRES SL
TOURIS LOPEZ FELIX MIGUEL
TRABATEM EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL SA
TRANSLUIS SL
TRANSPORTES CASANLES SL
TRANSPORTES FRIGORIFICOS ATLANTICO SA
TRANSPORTES FRIGORIFICOS DE GALICIA SL
TRANSPORTES GARCIA COUSO SL
TRANSPORTES GERPOSA SA
TRANSPORTES GONZALEZ SL
TRANSPORTES INMEDIATOS VIGO SL
TRANSPORTES INTERNACIONALES MUÑOZ Y CABR
TRANSPORTES JESUS SL
TRANSPORTES LA GALAICA VIGO SL
TRANSPORTES MUÑOZ Y BALAGUER SL
TRANSPORTES PAMPIN SL
TRANSPORTES SANTIAGO IGLESIAS SL
TRANSPORTES Y MUDANZAS NENO SL
TRANSRAPID EXPRESS SL
TRAQUINO RODRIGUES RICARDO JOAO
TRASTIENDAS MOS SL
TRESTEC SL
TRILITA SAMIL SL
1301039190
1205238246
1205237456
1301039208
1301042506
1301038854
1301042738
1205237449
1301041707
1301041948
1205237238
1205237355
1301042016
1301040458
1205238528
1205238639
1301038283
1205237500
1301040364
1205235678
1205238144
1301039658
1301040324
1301040547
1301042512
1301041630
1301042549
1205234699
1205237155
1301040294
1301041400
1301042101
1301039196
1205237249
1301042343
1301038566
1205238516
1205142907
1301039816
1301040418
1301042408
1205238230
1301042478
1301040388
1301042824
1301040265
1301042618
1301038909
1205238385
1301040450
1301041876
1301041455
1205237760
1301042034
1301040188
1205237339
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 116
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0610470
0615897
F022320
0904469
9905138
0903820
F005680
0613170
F008907
F009042
0903807
0905378
0602483
0707610
F012572
0505168
0604512
F033531
9800265
F026510
F020837
9804166
0905798
0060039
0205957
0801070
9902200
0904470
F005678
9540517
9640962
9802795
9905062
0601069
0905501
1002183
0902776
9802406
F017056
9701118
9805733
9701361
9809244
0604787
0705534
F007881
0410161
9800643
9900095
9708596
0402766
F034854
0610482
0900989
0611357
0615388
1201118
0800058
B36892610
B36919421
35209901Y
X6078475N
36082354T
X2760841J
A36653566
34726869C
35326898W
35848538W
00704881T
35176779G
44485805X
09438434Q
04365480B
A36602175
35897815J
34965269W
33218762T
76857939N
35943425Z
33800376J
47402800F
B36852036
36061354E
B36931277
36131757E
X6934720J
35869066Z
B36624369
36029243L
31770216V
21467335D
36164641Q
35876236P
36175112E
36163309H
33211455F
35798249Z
34124428H
35839327Z
35967520M
35957698G
35993433C
35848273J
35831377E
N0101448I
36025986M
35989505W
35973349S
B36886570
28546116B
B36899250
B36969152
B28216901
B36905362
36172309W
B15572993
TRINITELCO, SL
TRISQUEL ASESORES GT SL
TROITIÑO EDREIRA JOSE
URS RADU FLORIN
URUBURO SOMOZA FRANCISCO JAVIER
USCH GENTLE
V S COURIER VIGO SA
VAAMONDE DAPIA REMEDIOS
VAELLO PENA DANIEL SEBASTIAN
VALCARCE REBOREDA MANUEL
VALEIRO MARION CAROLINA
VALENTIN REY MOREIRA
VALIÑAS DIZ JOSE ANTONIO
VALLINA MARTINEZ ALBERTO
VALLOTO ROMEO
VAPORES DE PASAJE SA
VAQUEIRO GONZALEZ OLIMPIO
VARELA ALONSO JOSE LUIS
VARELA FERNANDEZ MANUEL
VARELA FONTAN FERNANDO
VARELA GONZALEZ PERFECTA
VARELA NAVIA M DEL CARMEN
VARELA VARELA ROSA
VARELA VAZQUEZ COMUNICACION SL
VARELA VIDAL SANTIAGO JOS
VARIOS ARREGLOS SL UNIPERSONAL
VASCO FIGUEIREDO DIEGO
VASCONCELOS RICARDO JORGE
VAZQUEZ CAMPOS CELSO
VAZQUEZ DISTRIBUIDORA SL
VAZQUEZ DOMINGUEZ JULIO
VAZQUEZ FERNANDEZ JORGE
VAZQUEZ FIGUEROA JUAN
VAZQUEZ GAGO MIGUEL ANGEL
VAZQUEZ GOMEZ JOSE
VAZQUEZ MATO OLALLA
VAZQUEZ MENDEZ AURORA MARIA
VAZQUEZ MONTOTO FERNANDO
VAZQUEZ PALACIOS ANTONIO
VAZQUEZ PRADO JESUS
VAZQUEZ PRIETO JOSE
VAZQUEZ RAMOS JOSE MANUEL
VAZQUEZ SOTO MARINA
VAZQUEZ VALES ALFONSO
VAZQUEZ VILLANUEVA BIENVENIDO
VAZQUEZ VILLAR CASTOR
VAZQUEZ Y VAZQUEZ LDA
VEIGA MELON ROBERTO
VELLO FERNANDEZ JOSE MARIA
VENTOSA MURAS SANTIAGO
VENUS GALICIA, SL EN CONSTITUCION
VERDEJO CASARES MARIO
VETA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES, SL EN C
VIAJES 80 DIAS SL
VIAJES IBERMAR SL
VIANA AGRICOLA-PRODUTOS PARA AGRICULTU
VICENTE VALVERDE ELOY
VICOVA HOSTELERIA SL
1205238922
1301041805
1205238569
1205237751
1301042587
1205237689
1205238442
1301041781
1301040171
1301040189
1205237685
1205237846
1205237343
1301041856
1301040277
1205237240
1301041720
1301042829
1301042485
1205235782
1205238561
1205235375
1301042007
1205236973
1205140754
1301039078
1301039933
1205237752
1301040079
1301039536
1205238061
1205238213
1205235481
1205237324
1301039349
1301039442
1205234785
1301042502
1205238533
1301039590
1301039852
1301039594
1205238293
1205237353
1205237531
1301040133
1301041594
1301042490
1205238303
1205238154
1301038425
1301042837
1301038877
1205239065
1301041764
1301038966
1301042374
1205237556
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 117
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F021479
0501945
F003824
9760012
9704138
0903813
0903798
0900949
0410654
0609186
9708298
0408877
0203332
0707724
1102333
F005972
0906175
0701526
F009346
0610455
9901923
0304781
0408407
9707294
9705791
0001842
1007889
1005000
0905516
0505758
0600832
0905105
F018284
0410604
9807421
0302071
0615126
0602492
0906183
0600533
0705562
0302215
0905445
9800035
0701215
0302299
F030127
F000158
0610490
F010249
0610546
9802351
1007130
0705537
35841308V
35554341K
36071870G
35992643N
35857314S
35943393M
76993730B
B91661652
35981845R
34626783F
36104696D
53184866B
36065002J
B36414605
39450833Z
B36644532
G36981496
B36934305
B36726719
F36871226
B36633808
36005315B
53187501R
36016967W
36031606J
36006618A
36008272R
46912581X
09584447W
B36165892
36035810P
44495293E
35200797X
B27204478
A36617876
G36827129
B27275775
B36882124
B36984524
B36621662
X2066006P
B15060429
B36913465
B36700342
B36952612
33246714F
33195701P
B36648046
B36904761
35244187E
B81760712
13481386M
53178417W
X5371234K
VIDAL ARRIAGA MATILDE
VIDAL CALVIÑO ENRIQUE JOSE
VIDAL CID LUIS MARIA
VIDAL CORTEGOSO MANUEL
VIDAL CRIADO ANTERO
VIDAL PEREIRA MARIA
VIDAL SALGUEIRO RITA M
VIDAMEDIC GALICIA SL
VIDEIRA LOPEZ JOSE LUIS
VIEIRA ESTEVEZ MANUEL
VIEIRA ROZAS JOSE ANTONIO
VIEITEZ DOMINGUEZ MANUEL ANGEL
VIGARA ROBLES MARIA DEL CA
VIGO ELECTRO HOSTELELIA SL
VIGO GALLEGO EDGAR MANUEL
VIGO HOSTELERIA SL
VIGO MULTISERVICOS SCP
VIGO RR CLEAN SL
VIGOFER 3 SL
VIGOMOBA S.COOP.GALLEGA
VIGUESA EXCAVACIONES TRANSPORTES SL
VILA CUERVO MERCEDES
VILA GONZALEZ JOSE CARLOS
VILA LORENZO EUGENIO
VILABOA VILLAR M CARMEN
VILAR ALVAREZ EMILIO
VILAR PINO POLICARPO
VILAR SAYAR BEATRIZ
VILAS NOGUEIRA JOSE
VILLA ALONSO SL
VILLANUEVA FONTAN IGNACIO LOYOLA
VILLANUEVA MENDEZ ANTONIO
VILLAR SAR JOSE
VILOCAR SARRIA SL
VIPROCOSA
VIRDEMIL SC
VIROGALSA SL
VITAL MOVIL GALICIA SL
VITE DESARROLLO SL
VIVEROS Y JARDINES SL
VUMBACA VIVO ANTONIO SIMONE
WAT CALOR SL
WORLD METAL & GEMS S. L.
XESCABER SL
XIRO 2005 SL
YAÑEZ GONZALEZ ANTONIO
YAÑEZ VILAS FRANCISCO JAVIER
YESOS CARBALLIVO SL
YOCA CISY S.21 SPORT SL
ZARATEGUI SIERRA M PILAR
ZF MARINE TECHNIC SL
ZORRILLA GUTIERREZ DE LA TORRE MANUEL
ZOZALLA CANAL MONICA
ZULUAGA DUQUE GERMAN
1301040360
1301041621
1205238420
1205235313
1301042431
1301039182
1205237683
1205239064
1301041602
1301041745
1301042462
1205237131
1301038290
1205239006
1301042263
1301042695
1301042015
1301039019
1205238493
1301041752
1205238319
1301041501
1301041568
1301042453
1301042441
1301041405
1301042167
1301042155
1301042003
1301041662
1205237318
1301041987
1301040335
1301041601
1301039885
1205237035
1301041794
1301038803
1301039416
1301041701
1301039046
1301041466
1205237857
1301039754
1205238964
1205237038
1301042809
1301042631
1301038878
1301042723
1301041755
1205238207
1301039453
1301039044
Vigo a, 09/05/13.—O Xefe da Unidade de Recadación Executiva, Jose Luis Fernández Gallego.
2013004714
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 118
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuíntes
Tramitándose na Recadación Executiva do Excmo. Concello de Vigo, expediente executivo de
constrinximento seguido contra os debedores relacionados a continuación, que comenza por:
ABALDE ABALDE JOSE JORGE
e remata en:
ZARCO MARTINEZ JOSUE
polos expedientes que igualmente se expresarán, practicouse DILIXENCIA DE EMBARGO en relación
as débedas relacionadas ó final.
E sendo estos os interesados como DEBEDORES ós que afecta a transcrita dilixencia e non
podéndose practica-la notificación persoal a pesar de intentalo dúas veces na forma debida o unha no
caso de resultar descoñecido, procédese de conformidade có establecido no artigo 112 da LXT a citalos interesados ou ós seus representantes por medio do presente anuncio, para seren notificados por
comparecencia.
A comparecencia producirase no prazo de 15 días naturais, que contará dende o día seguinte ó da
publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra na oficina da Recadación Executiva do
Concellode Vigo, Praza do Rei, s/n. Cando transcurrido dito prazo non comparecesen, a notificación
entenderase producida a tódolos efectos legais, dende o día seguinte o de vencemento do prazo sinalado
para comparecer.
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuyentes
Tramitándose en la Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, expediente ejecutivo
de apremio seguido contra los deudores relacionados a continuación que comienza por:
ABALDE ABALDE JOSE JORGE
y finaliza en:
ZARCO MARTINEZ JOSUE
por los expedientes que igualmente se practicó DILIGENCIA DE EMBARGO en relación con las deudas
relacionadas al final.
Y siendo estos los interesados como DEUDORES a los que afecta la transcrita diligencia y no
pudiéndose practicar la notificación personal a pesar de intentarlo dos veces en la forma debida o una
en caso de resultar desconocido, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
LGT a citar a los interesados o a sus representantes por medio del presente anuncio, para ser notificados
por comparecencia.
La comparecencia se producirá en el plazo de 15 días naturales, que contarán desde el día siguiente
al dela publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial de Pontevedra en la oficina de
Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Vigo, Plaza del Rei, s/n. Cuando transcurrido dicho plazo
no compareciesen, la notificación se tendrá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 119
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9900495
9940219
9705705
9950230
9908964
1007806
F034944
0204091
0404255
0001069
F031866
9809571
9940274
1106071
9807336
0205783
9906448
0503841
0305200
9901499
9960957
9809453
0401634
0600195
9701738
9706657
0408345
0902553
9800109
0909834
0302375
1102498
9905066
0801952
0802322
0706434
9640333
1006938
1005869
F019478
F024732
9704836
F033997
0904689
0613685
0609451
0505104
0201237
1204494
1006867
0508360
0409667
0803723
F002568
1204917
1010981
36017531Z
36011292P
35936055G
10821369F
36047356P
35318196V
36073505Y
35240338Z
34429244S
X4453364N
53111362S
35970887Z
34979284X
35544924B
36044254B
36156950F
36075184Y
36145622H
36063004Q
36028418E
36100603X
35967571X
53172172J
35996487S
34539315P
36084768E
36170255H
53186180Z
36099025L
36112163R
36062428S
36132952K
36075955H
53192913P
53172950D
36124287G
36039877G
36161678C
36065119S
35994703W
36052649B
36001881G
36013639D
02659135J
36130173W
36142705E
36123724Q
36064466Y
36019945J
B36873396
36111396Q
36077118P
32418088W
36040625Q
34123855C
36156371A
ABALDE ABALDE JOSE JORGE
ABALDE COMESAÑA FRANCISCO
ABELEIRA CABALEIRO PURIFICACION
ABELLA PEREZ SECUNDINO
ABELLAS ROSENDE BEATRIZ
ABILLEIRA VIÑAS GUADALUPE
ABREU ALONSO MARGARITA
ACEVEDO MUNIN CELSO
ACUÑA APARICIO AURORA
AFONSO SOARES MARIA
AGUELE CACHEIRO ENRIQUE
AGUIAR SANCHEZ FERNANDO
AIRABELLA LOPEZ SUSANA
ALBAN BARRAL ALFONSO
ALCALDE ABAL ALEJANDRO
ALCANTARA TRONCOSO MIGUEL ANGEL
ALFONSO CAO MARIA CARMEN
ALMEIDA PEREZ MARTA
ALONSO ALONSO JUSTO
ALONSO ALVAREZ MANUEL FRANC
ALONSO BRAVO CARMEN ROSA
ALONSO BREA ANGEL
ALONSO CARIDE JOSE
ALONSO CERQUEIRA SALVADOR
ALONSO CORES JOSE
ALONSO COUTO JOSE IGNACIO
ALONSO DELTELL ENRIQUE
ALONSO DOMINGUEZ IVAN
ALONSO ESTEVEZ DANIEL
ALONSO FERNANDEZ FERNANDO JAVIER
ALONSO FERNANDEZ MARIA LUZ
ALONSO FERNANDEZ ROBERTO
ALONSO MONTES EDUARDO
ALONSO PAZOS IAGO FERNANDO
ALONSO PEREZ EVA
ALONSO PEREZ VICTOR MANUEL
ALONSO REBOLLO FRANCISCO JAVIER
ALONSO RODRIGUEZ KEILA
ALONSO RODRIGUEZ MARIA PAZ
ALONSO SILVEIRA ARGENTINA
ALONSO VAZQUEZ MARIA JESUS
ALONSO VILLAR ANGEL MANUEL
ALVAREZ ALONSO MARIA ROSARIO
ALVAREZ ALVAREZ JOSE RUBEN
ALVAREZ ALVAREZ LETICIA
ALVAREZ BALDOMERO ANA MARIA
ALVAREZ COSTA ISABEL
ALVAREZ COSTAS JUAN CARLOS
ALVAREZ CRESPO MARIA CRISTINA
ALVAREZ FERNANDEZ E HIJOS SL
ALVAREZ FONTENLA JUAN CARLOS
ALVAREZ GESTEIRO M ELENA
ALVAREZ GUETO MARIA CARMEN
ALVAREZ JUNCAL JOSE ANTONIO
ALVAREZ LOPEZ ROGELIO
ALVAREZ MAGDALENA PEDRO
1205233993
1301018655
1205239909
1300134622
1301018007
1301078500
1205233196
1205231018
1200392760
1301003854
1205233407
1205241178
1205241930
1301004021
1300135528
1205240248
1205233805
1205230847
1205241876
1205146433
1301003682
1205240729
1301018046
1205231126
1301078622
1301018426
1301018511
1205231261
1205241693
1205240484
1205239824
1205231824
1300134867
1205231228
1205241513
1205241494
1205230904
1205233956
1205231340
1301018086
1205241042
1301018611
1205230991
1205230498
1205233541
1301079220
1205231112
1205146088
1301003472
1205230513
1301003905
1301018158
1205230973
1205145982
1205240601
1205233640
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 120
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0402564
1107411
0607133
0001413
0706916
9801717
9804241
0608740
1003599
0907665
9809774
9905773
1102483
0904854
1205514
9804203
0503702
9808923
9510786
F024003
1107859
0614666
1000398
0209837
F034932
F027097
1007858
9701852
1003828
F004389
F029095
F029018
1108399
1100496
9903460
0708315
F024360
0507447
0201847
1106433
1206008
0701618
0805417
9840898
9703131
1001028
0303263
9704747
1100014
0303715
9906028
F033033
0707182
9808396
F000267
F028091
35819012P
36051147G
36035056J
36133397Y
36126949K
36018290Z
13051358P
36121669P
36129856F
36074905A
35976203V
36090979T
53190799X
76748031K
36097290D
35990260K
36086365D
35302260C
35907193F
34590683V
34895565B
X2461589Z
X2457740Y
36068921E
36117041A
31493946T
79313184F
35967288A
X9180188Z
36091843J
X0733867Y
X0733873N
B36944858
00393744F
36002404K
34982290A
36078273J
B36887107
35271767W
E27718824
03251183H
01809583N
53191488D
35944900V
36159537H
36071965F
36104246L
36051544X
B27723394
53184884Y
33740990J
35999366L
B36190791
36021762J
36158732H
36070408Z
ALVAREZ MARTINEZ RAFAEL
ALVAREZ MONTEAGUDO MANUEL
ALVAREZ MORENO RAFAEL
ALVAREZ PEREIRA VICTOR
ALVAREZ PEREIRA VICTOR MANUEL
ALVAREZ RODRIGUEZ ENRIQUE
ALVAREZ RODRIGUEZ MANUEL
ALVAREZ RODRIGUEZ MARCOS
ALVAREZ SAEZ SUSANA
ALVAREZ SILVA MARIA MAR
ALVAREZ SOUSA ROSA
ALVAREZ SUAREZ ANA PILAR
ALVAREZ SUEIRO CARLA
ALVAREZ VAZQUEZ PABLO
ALVAREZ VELOSO SANTIAGO
ALVAREZ VIGA FAUSTINO
ALVAREZ VILLAR JOSE ANGEL
ALVES PASTORIZA ALVARO
AMADO FERNANDEZ ALFREDO
AMARO COTA AUREA
AMIGO BLANCO CRISTINA
AMPAH RICHARD
ANASIUDU KENNEDY FELIX
ANDRADE BARJA JOSE MANUEL
ANDRADE BARJA M AUXILIADORA
ANDRADE RODRIGUEZ MANUEL
ANDRADE VERDES MANUEL ANGEL
ANDRE RENDO JUAN JOSE
ANGHELE ANDREI
ANIDO MOSQUERA FRANCISCO
ANJOS,DOS SANTOS ALBERTINO
ANJOS,DOS SANTOS SANTIAGO
ANTARES VENDING SL
ANTELO CARRERO MILAGROS
ANTON LORENZO CRISTOBAL
ANTON MARTINEZ PEDRO
AÑEL VEGA JOSE MANUEL
AP CENTRO OPERADOR DE MARKETING S.L.
APARICIO NANTES JOAQUIN FELI
AQUARIUM CB
ARA MONTOJO FRANCISCO JAVIER
ARAGON VISO EUGENIO
ARANGO VAZQUEZ JOSUE
ARAUJO CONDE FERNANDO
ARAUJO MARTINEZ JOSE MANUEL
ARAUJO RODRIGUEZ CATALINA
ARBONES FERNANDEZ LOURDES
ARCE VILLA VICTOR
AREAL 40 SL
AREVALO GOMEZ ANDRES
ARIAS ARES JUAN ANTONIO
ARIAS MIÑO M ANGELES
AROFE SL
ARRIAGA COMESAÑA FRANCISCO MIGUEL
ARRIBA SILVA MONTOYA MARIA JOSE
ARTIME PEREIRA BEATRIZ
1301018149
1201076866
1301018526
1205233436
1205231204
1205230781
1301017936
1205231155
1301018415
1301079424
1205241722
1300134787
1200392998
1205231282
1301003230
1301018303
1205233507
1205240724
1205233167
1205230370
1205233058
1205240376
1301079453
1301003270
1301080301
1301080251
1301004304
1301003775
1200393323
1205241788
1301018687
1205233873
1300135519
1205241898
1205241284
1301003712
1205241814
1205230851
1205241376
1301003190
1301018839
1205230481
1205231802
1205240734
1301079893
1205233618
1301018497
1301003665
1205230518
1205231046
1205231591
1301004186
1205239835
1205240182
1205231616
1301018362
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 121
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F003353
9901887
0305064
1205316
0906066
1202236
0704242
1101553
1102200
1002265
9800570
9511157
0904017
1006852
1106698
0600668
9700013
1103733
9807533
F002140
F031471
F033164
0505325
1009022
0302363
0500130
0612662
F001664
0201348
F029190
F032805
9900296
9708983
9510546
0000552
F028713
F036321
F035746
9801548
9705404
1107552
9900798
0402921
1011080
F019389
1100368
1004458
0804807
0203882
0304078
1004774
0409013
0801933
0270008
0604033
1204358
36059448W
36121758M
B36859130
B36926236
G78067014
B36968444
B36796225
B36976140
B36837722
X6618477C
35956947N
36153934G
53174975X
36165092F
35587652M
36047192M
35994149T
35831475M
35995070R
36030490R
36080430P
B36755338
35937650N
76894056L
36118636B
36043276E
36162866N
36018524H
36123922F
35848828Q
36137227H
35818273M
36130005H
36062412E
02248045W
35936655Y
36050991D
76987223J
36132473W
B36764181
36097526S
36035046A
B36881480
B27708247
35962630Z
X4863199X
B36982619
36110756C
35816745H
B36852747
77403907Y
32600046F
36176011R
51589973F
34966633D
E27760503
ASENSIO RODRIGUEZ JOSE MARIA
ASENSIO RODRIGUEZ MARCOS ANTONIO
ASESORAMIENTO Y CONSULTING EMP S&D V SL
ASESORITY CONSULTORES VIGO SL
ASOCIACION ESPAÑOLA DE TEC EN RADIOLOGI
ASR ACCESORY INVERSIONES, SL
ASR ACCESORY SL
ATIA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SL
ATICOS DECORACION VIGO SL
AVENDAÑO FREDDY FERNANDO
AVENDAÑO OTERO MARIA CARMEN
AVILA SANTORIO MARCELINO
AYUSO MONZONIS CARLOS
BALDONEDO FRANCISCO NABOR
BALIÑAS BALCHADA LORENA
BALLESTEROS ALVAREZ JESUS
BALLESTEROS GONZALEZ CANDIDO
BALLESTEROS RIVAS DOLORES
BALTASAR PEREZ ALBERTO
BAÑOS RIVERA MARIA DOLORES
BAO LEMOS JOSE ANTONIO
BAR CAMILO SL
BARBOSA SUAREZ JOSE MANUEL
BARCIA MOREIRA LAURA AMPARO
BARCIA VIDAL JOSE ALBERTO
BARCIELA FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER
BARCIELA GARCIA ENRIQUE
BARCIELA TESTA ROSA
BARREIRO ALVAREZ PABLO
BARREIRO FOLGAR PILAR
BARREIRO GARCIA ROSA ANA
BARREIRO MISIONE MARINA
BARREIRO PEREZ SALVADOR
BARRERAS ALEN FEDERICO
BARRIONUEVO LOPEZ MIGUEL
BARROS FERNANDEZ ENRIQUETA
BARROS FERNANDEZ YOLANDA
BARROSO PIÑEIRO M VICTORIA
BARRUL ROMERO CUSTODIA
BARTEXGAL S L
BASTOS FERNANDEZ MONTSERRAT
BASTOS LEIROS NIEVES
BECA VIGO SLL
BELA ALAMEDA VIGO SL
BELLO GARCIA ANGEL JOAQUI
BENENTI HERNAN LIONEL
BENSO GLOBAL SL EN CONSTITUCION
BERMUDEZ CALVO ALEJANDRA
BERNARDEZ ALVAREZ MARIA CARMEN
BETO BAUZA SL
BLANCO CALVIÑO FRANCISCO JAVIER
BLANCO CAMPERO PURIFICACION
BLANCO FERNANDEZ RUBEN
BLANCO VICENTE DAVID
BOBO ARCE BELEN
BOLIVAR CB
1205230556
1301017733
1205240271
1205147007
1205240980
1205231405
1205239756
1205240987
1301079548
1301003840
1205233762
1205241638
1205241526
1205230307
1205241584
1205241461
1205240620
1301003811
1200392533
1205230806
1205230380
1301018093
1205231779
1301079513
1300135493
1301018713
1301018528
1301080498
1205233918
1301004175
1205146456
1205241730
1205233751
1300134747
1300135489
1205241937
1301018094
1301018373
1205231542
1205230219
1301018240
1300134619
1205241095
1205230741
1205240810
1301004010
1301003995
1205230713
1205231753
1301003696
1205233952
1300135703
1205230295
1301078663
1300135502
1301003735
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 122
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F008502
F010062
1203007
0506578
1203938
9807446
0209749
F023977
9906571
9801544
9705628
0702306
0303129
0504368
0609836
1108538
0903774
F003413
0600943
0403316
0703823
0302497
0507717
0609625
F027243
9909143
F004122
1104664
9702525
9750065
1201497
0906171
0902618
9703539
F039194
0406969
0300001
9750718
F033375
9706168
F036419
9750734
0904420
1207047
0404188
F012703
9701593
1203626
9905435
0401918
F031256
0613416
9820272
9900592
9901721
F012221
36107513C
36166348K
32787959X
X3285718F
76892140N
35823123W
36122866D
36086268G
36096666Y
36117702C
36020723D
B36905016
34566576Z
A20060034
36162107N
X6989481B
36103077T
35945379J
36065572P
B36844330
X7102845P
36090141J
77004502L
36008786D
36072166R
35389844C
36081364E
36058042E
36130171T
36073937R
77412845C
B36980787
33269532D
35999280W
36162353M
36150720X
36068819N
36016384V
36032516A
36136304S
36160305G
53171060M
76997996E
B36966588
36167657L
36017651L
36008262Z
39456808D
36052737F
B36881514
31107213N
53181275P
76689616A
36023232B
36069477A
06913613C
BOQUETE RODRIGUEZ DANIEL
BORJA BORJA MARIA VICTORIA
BOUDON LOSADA MARIA JOSE
BOUSSO KHOULE MODOU
BOUZA ALVAREZ ADORACION
BOUZA PARAMES MARGARITA
BOUZA SOUTO VICTOR
BOUZADA PELLON JOSE LUIS
BOUZADA PEREZ JOSE FERNANDO
BOUZAS LENCE JESUS
BOUZAS LENCE JOSE MANUEL
BOWLING AREAL POOL SL
BRAÑAS IGLESIAS NIEVES
BRUES Y FERNANDEZ CONSTRUCCIONES SA
BUCETA BAQUEIRO IVAN
BUDICA DAN ADRIAN
BUGARIN GIL SUSANA MARIA
BUJAN RIO,DEL M MILAGROS
BURES MARTINEZ RAMIRO
BURKE 2000, SL
BUSTO JORGE OSCAR
CABADAS GUISANDE CARLOS
CABALEIRO BOUZON MARCOS
CABALEIRO GARRIDO MARIA ISABEL
CABALEIRO LAGO RAMON
CABALEIRO MARTINEZ ENRIQUETA
CABIRTA CADAVID ALBERTO MANU
CABREIRA CAMESELLA ARACELI
CABRINETTY GARCIA RUBEN
CACHEDA AMARO CARLOS
CALDAS FIGUEIRA LETICIA
CALIDAD DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD SL
CALLADO NIETO JOSE ANTONIO
CALVO FERNANDEZ MARIA ANGELE
CALVO GONZALEZ ARANZAZU
CAMACHO JIMENEZ JESUS
CAMACHO SERODIO JOSE
CAMESELLE FERNANDEZ ENRIQUE
CAMPOS IGLESIAS M MAGDALENA
CAMPOS RIVEIRO FRANCISCO JAVIER
CAMPOS SOUTIÑO JOSE MANUEL
CANLE IGLESIAS JOSE
CANO MUÑIZ AURORA
CAPE Y CAR S.L.
CARAMES COELLO NOELIA
CARBAJALES DIAZ M JOSE
CARBALLO COUNAGO DELMIRO
CARBIA GARCIA MARIA CARMEN
CARIDE RODRIGUEZ JULIO
CARLOTA BABY S.L.
CARNERO DIOS CELSO
CARO FERNANDEZ ALBERTO
CARRASCO GONZALEZ JOSE LUIS
CARRERA CARRIZO JOSE
CARRERA RODRIGUEZ FRANCISCO JOSE
CARRERO MARTINEZ PEDRO
1205239794
1205240794
1301018589
1205231117
1205240593
1200393118
1205241347
1205231670
1301018650
1301003527
1301003515
1205240392
1301018144
1301018831
1205241198
1205233420
1205231270
1205233832
1205231132
1301003698
1301018183
1205231039
1300135706
1301018469
1205241184
1205240757
1205240216
1301018061
1205233060
1301018430
1301018465
1205239985
1205239838
1205239779
1205240879
1205240303
1205241393
1301018811
1301018041
1301018613
1205240865
1205233756
1301003627
1301018759
1205230681
1301003585
1205230598
1301004248
1301080088
1301078744
1300135656
1301018176
1301018309
1300135640
1205241736
1301078532
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 123
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0404268
F036395
0410184
9801113
F029199
9809261
1003392
0407228
F037722
1108414
9906758
9800411
1205292
F024278
0613646
0608697
1200218
9905455
0908774
9707241
0708132
9706286
0201675
0707567
0409425
F037193
1002205
0404057
0804809
1006351
F011875
1104395
0600948
0705611
0400800
0507964
0500280
0800458
0618776
0209611
0801139
0906679
0403805
0500833
0706914
0000133
9708683
0407128
0302495
0906020
9907251
1006834
0700887
0616330
F009657
9802463
35990976R
36126068Z
53183447H
35985060L
36112792D
35958568T
52413409C
36025921D
36045317Q
76998896W
36146787X
35938598V
53193274R
36038622Z
36162593S
34272951F
Y0852661L
33147178S
36112142A
36029280X
36151550N
36138160P
36172540A
39455596Q
X0544709T
36161222R
36128028L
78731062S
B15384357
36048750E
36062056B
36177289Z
36119167J
B36925246
37861153W
B36910768
B36902153
35856413B
35977515H
B38387361
53198763Q
B36392728
36081780R
33619121K
36030021S
36086892F
35909354Y
36058067R
B36818490
B36868321
76903530V
36072825Q
36119029J
53185235N
76673242M
A36660462
CARRIL VILLALONGA ADONIS
CASADO BLANCO JOSE R
CASAL FIGUEROA JULIA CARMEN
CASAL GARROTE LUIS JOSE
CASALES LOPEZ ADRIANO
CASARES DIEGUEZ FERNANDO
CASAS VALVERDE MARIA EMMA
CASASNOVAS VILAS JUAN JESUS
CASTIÑEIRA RODRIGUEZ MARIA ANGELES
CASTRO ALMUSTER SONIA
CASTRO COSTAS MARCOS
CASTRO ESTEVEZ JOSE LUIS
CASTRO GIL SERGIO
CASTRO LORENZO SALVADOR SERAFIN
CASTRO PELEGRIN AMIL
CASTRO PEREIRA GERMAN ALI
CAVAZOS MOELLER, ALINA LORENA
CEA GARCIA VERISIMO
CEBRAL DOMINGUEZ MARIA JOSE
CELARD LAGO CARMELO
CENDON ALVAREZ MARCOS
CERDEIRA GONZALEZ SANTIAGO
CERNIK OCAMPO LUIS ANTONIO
CERQUEIRA MARQUES RICARDO AUGUSTO
CERQUEIRA SOUSA DE TERESA JESUS
CERVIÑO ESTORS FELIPE
CES LEMOS JOSE ANTONIO
CHAPELA LORENZO JOSE ALBERTO
CHEVIKA PROFESIONAL SL
CHINCHILLA GALINDO ANTONIO
CHINCHILLA GALINDO VICTOR
CID MANGANA DIEGO
CITOULA ESPERANTE CESAR
CIVIX SL
CLAVERO FERRER MARIANO
CLIMENER SL
CLINICA ESPINOSA SL
COBAS MEJUTO SARA
COBIAN VAZQUEZ LEOPOLDO
CODES JMVF SL
COLINA DO REIS FRANKLIN JOAN
COLLAZO HERMANOS FRIO INDUSTRIAS SL
COLLAZO VIDAL GUILLERMO
COMBA RODRIGUEZ ARACELI
COMESAÑA CALVO CONSUELO
COMESAÑA GUISANDE ALVARO
COMESAÑA PEREZ OLIMPIO
COMESAÑA ROUCO MARIA TERESA
COMPLEMENTOS DE CARROCERIAS SL
COMPOSTELA TRES SL
CONCHADO GABARRES ALBERTO
CONDE ALMEIDA ENRIQUE MANUEL
CONDE FUENTES MARIA PILAR
CONDE GOMEZ JUAN ANTONIO
CONDE VAZQUEZ JOSE MANUEL
CONSERVAS Y AHUMADOS SA
1205233126
1205239797
1205231100
1205233069
1205233878
1205240728
1301079467
1205232994
1205240872
1300135610
1205231595
1301079988
1205241629
1301018467
1301018530
1301078594
1205239899
1205240748
1205233354
1301079932
1300134927
1301080470
1301018133
1301079312
1205231095
1301080522
1200392966
1205233925
1301080401
1205240505
1205241956
1301079576
1205231784
1205230871
1205241409
1301003702
1205239801
1205241504
1301018787
1301018382
1205231219
1205233353
1205231076
1205240947
1200392873
1205241368
1205233065
1300135496
1205241398
1205240470
1205233808
1301018219
1301079267
1200393452
1301003584
1205240706
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 124
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F022811
9903417
9511035
F022810
1104023
0803200
0303253
1000811
1201307
0503313
1105478
1009486
1011100
9750965
9701857
1105040
0302547
1107807
0407757
0409349
F037421
9906334
9702442
0902659
0209553
1106413
F038789
1103866
0300350
9705569
0805285
0403876
0506735
F023936
0408957
F007563
F029188
F028708
1203603
F022823
0801459
0201165
1101922
0615920
1103912
F019339
0202191
0406840
9960536
0300230
9804273
1203840
0401157
0602640
F033203
0607078
B36060846
B36023984
B36637155
B36781300
B36860211
B36897700
36090508N
39461541G
35484017P
36097369L
78737222B
35977452R
20484474F
36138899B
36016917K
36076041N
36084487V
44845189L
77408034Q
36121186P
76727110F
36091793D
35826883J
36123622Y
36154269V
36062732C
36126352E
36170369V
35922585N
36022773N
44079399Z
32812741K
36120577C
36165816H
36008034Q
35982666V
35949865Z
36052224T
36149957Y
B36758241
10204830Y
36051192A
X1612819J
X2679298M
X6384532P
36066426B
36145193A
B36811131
B36739100
B36818565
23570606E
39486201P
36149611M
36075799T
36096238S
36069567R
CONSTRUCCIONES LINO COSTAS SL
CONSTRUCCIONES MIRON Y GUTIERREZ SL
CONSTRUCCIONES URIBARRI SL
CONSTRUCIONES CUXHAVEN SL
CONSULTING EMPRESARIAL VIGO SL
CONSULTORIA Y MEDIACION PATRIMONIAL SL
CONTRERAS VILLAR GASPAR RAFAEL
CORBACHO RODRIGUEZ MIGUEL
CORBACHO VIEITES BIBIANA
CORCHERO FERNANDEZ MARCOS
CORDEIRO RIOBO SERAFIN
CORDO FERNANDEZ ALICIA
CORES CARRERA MARIA DEL CARMEN
CORES FALAGAN ISABEL
CORREA CANNAS SEBASTIAN
CORREA FARIA MARIA GLORIA
CORTEGOSO ALFONSO JORGE
CORTES VENTOS ARACELI
CORTIJO MONTES DANIEL
COSTA BOUZA DA MARCO ANTONIO
COSTA VAZQUEZ NURIA
COSTAS ALONSO MARIA ROSA
COSTAS BARREIRO CARLOS
COSTAS CAMIÑA REBECA
COSTAS COMESAÑA JUAN MANUEL
COSTAS COSTAS GONZALO ALBERTO
COSTAS COSTAS RICARDO ADOLFO
COSTAS COSTAS XIADA
COSTAS FERNANDEZ GUILLERMINA
COSTAS FREIRE JORGE JUAN
COSTAS NOVAS DAVID
COSTAS NUÑEZ JULIO
COSTAS PEREZ ENMA CONCEPCION
COSTAS RODRIGUEZ MARIA ISABEL
COSTOYA REIRIZ ROBERTO
COUTO LOPEZ AURELIO
COVELO RODRIGUEZ MARIA
CRUCES GONZALEZ ALVARO
CRUCES JOSE TERESA
CUBERTISA TECNICAS EN PIZARRA SL
CUERVO MARTINEZ MARIA SARAY
DACOSTA GONZALEZ ROSA MARIA
DAGUIEL IZAIAS SANDRA
DANIEL MONICA
DANZA GALLARDO ALEXANDRA MACARENA
DAPONTE PEREIRA NIEVES
DAVILA RODRIGUEZ ANGELES
DE NITO SL
DECORACIONES COSTAS Y SAN ROMAN SL
DECORACIONES JESUS BLANCO SL
DELGADO BAENA PILAR
DELLUNDE TAMAYO JUAN LUIS
DEVESA MERA MARIA PAZ
DIAZ ARIAS MARIA ISABEL
DIAZ BRANDAO PABLO
DIAZ ESTEVEZ ALBERTO
1205233380
1205233788
1205240614
1301018449
1205239895
1301018099
1205240262
1205241536
1301017857
1300135580
1301017846
1205231351
1301003399
1205231528
1301004070
1301080435
1205240934
1301018743
1205240309
1301079112
1205240869
1205233323
1300134759
1301018461
1301018490
1205240546
1301018699
1301004016
1205241396
1301079911
1301017810
1301018153
1301079151
1205231669
1301018012
1301003583
1301018363
1205240839
1301018252
1205230561
1301017721
1205240228
1301080431
1301003643
1301078876
1205240809
1205240233
1205010146
1205240763
1205146218
1205240711
1205231432
1301018711
1205240348
1205233885
1301079203
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 125
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F006834
0206228
1001636
0000156
1201704
0902532
F020477
1011303
0908716
1006774
0303756
0909715
9905264
9630926
0704934
0304677
9707063
1010794
F013005
F009274
0607708
0801055
1203239
F000028
9704965
0608917
1009166
9701108
0902944
9903520
A000527
F003996
0501847
9751023
F002518
9804402
F029157
9909301
F016162
0209938
1000705
0203380
0703524
1009932
0902233
0305297
0410327
1109844
0507361
9510569
9800131
9630009
0607020
9703326
0505768
0601591
34249277T
36030517M
05373350K
32789255H
39465656W
34231502G
36009226N
71424993B
78591761W
53819964X
36162600E
36089240D
34911480X
B36642890
B36642403
B36851376
36019496R
36110708H
36089545S
35971319D
36093606M
53184380P
35914654Q
36057930W
36067627Q
36125722J
76902470S
35949503C
39456513J
36053251S
36151379W
36076989V
36165178R
36057662X
36039268Q
36076203J
36152543Q
35780987W
35909832R
B36824225
X1515499Y
X0819782Q
X0548540J
39487820V
36177830A
B36856847
39454061E
39494899N
36130334W
35924724N
36025046P
35961542F
53170801E
36133710C
B36762607
E36865582
DIAZ GONZALEZ JOSE LUIS
DIAZ MARTINEZ EDUARDO EMILIO
DIAZ PORTILLO GONZALO
DIAZ RIVADULLA FRANCISCO JAVIER
DIAZ TREJO LILIANA
DIAZ VALDES ELENA
DIEGUEZ CHAPELA URBANO
DIEZ VALCARCE ANDRES PASCUAL
DINIZ SUAREZ CLEDIO
DIOS ARBON LEONARDO
DIOS LAGO ARMANDO
DIOS NOGUEIRAS ANTONIO FRANCISCO
DIOS,DE GONZALEZ MARIA LUISA
DISPOSITIVOS GALLEGOS PRECISION SL
DISTRIBUIDORA DE PUBLICACIONES GALICIA S
DIVERVIGO SL
DIZ CONDE JUAN
DIZ CORTEGOSO TANIA
DIZ RIVERO SECUNDINO
DIZ VAZQUEZ FERNANDO JUL
DOCAMPO ALVAREZ MARIA DEL MAR
DOCAMPO AMBROSIO BERNARDINO JAVIER
DOMINGUEZ ALDIN RAMON
DOMINGUEZ ALVAREZ JORGE
DOMINGUEZ BARCIA ANA MARIA
DOMINGUEZ BLANCO ANTONIO
DOMINGUEZ DURAN SARA MARTA
DOMINGUEZ FERNANDEZ ANTONIO
DOMINGUEZ FERNANDEZ EULOGIO
DOMINGUEZ GONZALEZ ALEJANDRO
DOMINGUEZ LAGO DAVID
DOMINGUEZ LAGO JOSE ENRIQUE
DOMINGUEZ LOPEZ IVAN
DOMINGUEZ LOUREIRO MARIA JOSE
DOMINGUEZ OTERO ARACELI
DOMINGUEZ PENELAS JOSE
DOMINGUEZ PRADO ANA MARIA
DOMINGUEZ RODRIGUEZ RAFAEL
DOMINGUEZ VILAR EUSEBIO
DORNA COMERCIO Y GESTION SL
DOS ANJOS DOS ANJOS ADRIANO
DOS ANJOS FREITAS ANTONIO
DOS SANTOS ANJOS MARIA GORETI
DOS SANTOS DOS ANJOS SANTIAGO
DOS SANTOS PEREZ DIEGO
DR.DISTRIBUCIONES DE ROPA SL
DUBOIS DIZ GONZALO
DUQUE RIVERA ANA YOLANDA
DURAN DOMINGUEZ ADELINO
DURAN EIRO VALENTIN
DURAN FERNANDEZ ELVIRA
DURAN SOTO SANTIAGO
EGUIA MONTENEGRO ALEJANDRO
EIJO GONZALEZ DAVID
EL GATAÑAL
EL PINCHO DE COLON C.B
1205009509
1301018128
1205241540
1300135487
1205240564
1205233045
1301018089
1205230946
1205230505
1301003999
1200392744
1301017815
1301003678
1205233168
1205233238
1300134658
1205233744
1205146922
1205230603
1205241258
1301003800
1205232990
1205233249
1205231896
1205239734
1301079215
1205230735
1301004064
1205240453
1200393582
1301003566
1205241153
1301079133
1301018123
1301017690
1301018477
1205241821
1301018328
1205233082
1301079015
1205241533
1205241294
1301018545
1301018118
1301003368
1301003285
1205009310
1205009152
1205241452
1205231850
1301003807
1205146404
1205231140
1205240894
1301003898
1301003325
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 126
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0602606
F022855
F022856
0410212
1202143
0408533
0905041
0408747
0803508
0501668
0702218
0507247
F004082
0305347
F033646
0506574
9530649
F032882
F027814
9703970
0600450
F036346
F029367
9806138
0409468
0300059
0000853
0800094
0700548
9510075
9770030
F033131
0607360
9707789
9808114
F038844
A000530
0902209
F020089
F028166
0909122
0803192
9705607
0407303
1204059
1104143
9905272
9700981
1009705
0704202
0802879
9808440
9707351
0904199
F001616
0613966
B36925311
B36607935
B36771699
15956451V
B36131316
53180845S
35883450T
36170970C
53192136J
35983928Z
36102433T
36150639K
36080051C
77002206T
36045166A
E36937068
35970476V
36054972B
35442940D
36019441S
X0048777V
36059452Y
36046245R
34653473V
36110570H
76912560P
35946982Y
36142869W
53171583E
36045773N
36088156Y
10756759G
36075704C
36123805M
35856003S
36079483G
53181778M
36034683P
36084310R
35965343J
36177843Q
36046211J
36022818B
36115516L
53191046G
10867748H
76987198B
36021803P
36083191D
36132954T
36112825L
35918291L
36098148Q
36149935F
07878808C
35815111V
EL TEMPLO DEL TACO SL
ELECTRICIDAD NAVAL INDUST ATLANTICO SL
ELECTROMEDICINA LINO SL
ELIZALDE ZABALA MARIA ISABEL
EMBARCACIONES ASTINOR SL
ESCUDERO DUAL ANTONIA
ESPINO GARCIA MANUELA
ESPIÑEIRA EIJO DAVID
ESTEVEZ ALVAREZ FERMIN MANUEL
ESTEVEZ ESTEVEZ RAQUEL
ESTEVEZ GIL JOSE LUIS
ESTEVEZ GONZALEZ FRANCISCO
ESTEVEZ OUTOMURO DEMETRIO
ESTEVEZ SILVA CARLOS MANUEL
ESTRAVIZ PORTELA ANA MARIA
EUREKA CB
FALAGAN GARCIA CARIDAD
FANDIÑO MONTENEGRO ANTONIO LUIS
FANDIÑO OTERO MANUEL
FEIJOO FERNANDEZ MARIA FELISA
FERNANDES MOCA MANUEL
FERNANDEZ ALBERTO SEVERINO JOSE
FERNANDEZ ALEN MARIA ESTHER
FERNANDEZ ALVAREZ MARIA
FERNANDEZ ALVAREZ MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ AMADO ALEJANDRO
FERNANDEZ ARGIBAY JAVIER
FERNANDEZ BAHAMONDE MARCIANO RUBEN
FERNANDEZ BERNARDEZ ARON
FERNANDEZ CALO CARLOS
FERNANDEZ CAMESELLE SANTIAGO
FERNANDEZ CIPRIAN GERARDO
FERNANDEZ CLARO JUAN ANTONIO
FERNANDEZ COLLAZO MARIA BELEN
FERNANDEZ CORREA CAMILO
FERNANDEZ COSTA M SOLEDAD
FERNANDEZ COSTAS EMILIO FULGENCIO
FERNANDEZ COUTO JOSE MANUEL
FERNANDEZ COVELO DOLORES
FERNANDEZ COVELO JUAN JOSE
FERNANDEZ DA CRUZ DESIREE
FERNANDEZ DOMINGUEZ ANA MARIA
FERNANDEZ DURAN MARIA OLIMPIA
FERNANDEZ FERNANDEZ MANUEL
FERNANDEZ FERVENZA NOEMI
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO
FERNANDEZ GARCIA MARIA PILAR
FERNANDEZ GIL M ISABEL
FERNANDEZ GONZALEZ BEATRIZ
FERNANDEZ GONZALEZ CARLOS
FERNANDEZ GONZALEZ JESUS
FERNANDEZ GONZALEZ MANUEL
FERNANDEZ GONZALEZ MARIA LUISA
FERNANDEZ GONZALEZ OSCAR
FERNANDEZ LOPEZ BELEN
FERNANDEZ LOPEZ MARIA PAZ
1301079190
1301080229
1205231664
1300134921
1205241140
1205230685
1205240466
1205232971
1301078778
1205241440
1301003943
1205239712
1205230557
1205233021
1205146302
1301079149
1301018027
1300135658
1205241816
1205240912
1205231129
1205241367
1301017984
1205241923
1301018513
1301003694
1205241369
1301079318
1205233936
1301018067
1205233758
1205230821
1301018721
1301018466
1300135639
1205233898
1301018083
1301080413
1301018354
1200393604
1205146515
1205232975
1301018028
1205230463
1205233693
1300134856
1205241928
1205231480
1301003394
1205241489
1205241514
1205241718
1205241013
1205233281
1301018336
1301018533
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 127
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0902366
0802622
0408905
0904348
9760026
0904951
9800392
F033556
0500075
0611271
9707188
9702154
0902633
9905516
9760095
0700194
1003640
1205572
F000779
F002014
1007430
9809247
1000107
1205055
9707097
1008778
0801907
0502500
0902316
F003875
1001902
1003891
0904535
9800102
0801618
9903445
F017676
9803835
9905351
1107480
0905219
9802719
1108943
F011495
1005137
F004060
F008843
1008789
0613249
0908909
1008015
9703537
1200232
0908903
0600455
0408480
39451649W
36145545X
36004556B
53189055Z
36001526V
53171402W
36081362C
36123527A
36039324A
35550844C
35986917J
36012818Q
36108704S
36063068B
35943950X
36170455B
45623017X
39457995T
35992691Z
36027690F
34456521Z
35957924T
76993506V
39464210M
36030940Z
76899414H
36051069H
35299883N
36089753Q
36073448H
36105252J
36156333B
36130069J
35991163G
36126298Z
76993391V
B36631893
36066439R
36043432V
Y0012191S
X7955369Z
36079323M
X4938303L
35903638V
36146481A
36079296R
36018595C
36143601K
35560641L
A36994671
36106946M
36075744Z
35217536M
B36629442
77400438X
53187097B
FERNANDEZ LOPEZ MARTIN
FERNANDEZ MILLOS JACOBO ELADIO
FERNANDEZ OITAVEN EMILIO
FERNANDEZ OLIVEIRA FERNANDO
FERNANDEZ OUTERELO JOSE CARLOS
FERNANDEZ PALLARES JORGE
FERNANDEZ PARDELLAS LUIS
FERNANDEZ PEDRERA GOZALO PABLO
FERNANDEZ PEREIRA ESTRELLA
FERNANDEZ PEREIRA RODOLFO
FERNANDEZ PEREZ CAMILO JAVIE
FERNANDEZ PINO JOSE LUIS
FERNANDEZ PIÑEIRO RAUL
FERNANDEZ PIRES SOCORRO
FERNANDEZ PRADO JAIME
FERNANDEZ REBOREDO DIEGO
FERNANDEZ RIVAS JOSE ANGEL
FERNANDEZ RIVEIRO JACOBO
FERNANDEZ RIVERA MARA CARMEN
FERNANDEZ RODRIGUEZ ANDRES
FERNANDEZ RODRIGUEZ BERNARDINO L
FERNANDEZ RODRIGUEZ FELIX
FERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA
FERNANDEZ RODRIGUEZ TAMARA
FERNANDEZ ROMERO MARIA OLGA
FERNANDEZ SOBRINO JEAN PAUL
FERNANDEZ SOUTO JOSE RAMON
FERNANDEZ VARELA CARLOS
FERNANDEZ VAYO JESUS ALBERTO
FERNANDEZ VISO MIGUEL
FERREIRA FERNANDEZ GUADALUPE
FERREIRA LEYENDA BEATRIZ
FERREIRO FARIÑO JOSE MARIA
FERREIRO GARCIA JOSE CARLOS
FERRER FALQUE VICENTE
FERRERIA REY ELOY
FERRETERIA SANMARTIN SL
FIGUEIREDO FERNANDEZ JUAN JOSE
FIGUEROA FIGUEROA CAMILO
FIGUEROA PRESNO ALEXANDER
FIGUEROA PRESNO JORGE EDDY
FIGUEROA TRONCOSO JUAN MANUEL
FLORES ALBERCA NELSON ENRIQUE
FLORES GONZALEZ JUAN MIGUEL
FLORES MARTINEZ PEDRO
FONTAN CASTRO MARIA VICTOR
FRAGUEIRO PINO JESUS
FREIRE GONZALEZ ORLANDO
FREIRIA LORENZO TELMO
FROZEN HOMESERVICE SA
FUENTE DE LA RODRIGUEZ MARCOS
FUENTES REY LUCIA
FUENTES SILVA MANUEL ANGEL
FURGO RENT SL
GABARRES JIMENEZ ANTONIO JUAN
GABARRI JIMENEZ ESTHER
1205240448
1205231231
1301003303
1205240457
1205230654
1205241886
1301004093
1301017991
1205240946
1301003329
1205233173
1301003776
1301080414
1205241867
1301018628
1205146348
1301018213
1301004059
1205240770
1301004284
1301004000
1301003673
1205240487
1301078566
1301018122
1301017834
1301018460
1205233270
1301004199
1301017691
1205241541
1301078866
1301079403
1301017925
1205233938
1301018081
1301018037
1300135679
1205241748
1205239897
1301018409
1205233180
1300134734
1205146056
1300135599
1205231626
1301018444
1205231348
1205241099
1301003382
1205230217
1205241654
1301018024
1301003722
1205241460
1205241428
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 128
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0904682
0901010
0204688
0606959
F002245
0507369
1107550
9707372
F002391
A000260
0616294
0504502
0205164
1004180
0401672
9702400
9950203
1207068
9905691
F033308
0300279
9701354
F005201
0508557
0704179
F000605
0506987
0408919
9900793
0904054
9702385
0502885
F032934
F035422
1204175
0000996
9805251
1000325
1204270
9809239
F000453
0302408
0607095
1101674
0507765
0000142
1010830
0614454
F001038
N000388
F034801
F039005
0508384
0700693
0302302
0804488
33322764L
B36939452
B36825826
36123380V
36032523X
X3200316G
B36225704
35390688J
36035697X
36082707P
01778378H
53173033T
36967385Z
36146140F
51345440X
36023928V
35039777J
34978190C
35837189S
32803082E
39456308S
36026166R
53171788C
76476748T
36119504M
35985900P
36127171J
36080082M
36034941J
53174904P
36122522X
76902617R
35998323B
36111835H
B36382372
71419489G
X0076359E
36147445R
B27710755
35957347K
35990726G
35765986C
36023564K
36063022B
36093684Z
36151957M
B27718923
35553566M
36000650S
36005581R
12353134H
36176653E
36036745T
36150701Z
36124708B
35568580T
GABARRI MONTOYA MARIA LUISA
GAELICA VIGO 2004 SL
GALIPOL SL
GALLEGO ALFONSO MARIA JOSE
GALLEGO ESTEBAN JOSE ANGEL
GALLEGO LOAIZA CESAR
GALMINIO SL
GAMBINO FANDIÑO JOSE DANIEL
GARCIA AGROFOJO MIGUEL JOSE
GARCIA ALVAREZ ANA ISABEL
GARCIA BACHILLER JOSE LUIS
GARCIA BERNARDEZ PATRICIA
GARCIA CASTRO JOSE
GARCIA COMESAÑA ALBERTO
GARCIA CORPA JOSE MARIA
GARCIA COSTAS GUILLERMO
GARCIA FOLE MARIA DEL PILAR
GARCIA GARCIA JOSE
GARCIA GARCIA JUAN
GARCIA GONZALEZ CARLOS PEDRO
GARCIA GUIA JORGE LUIS Y OTRO
GARCIA IGLESIAS SERAFIN
GARCIA JIMENEZ MOISES
GARCIA MAREQUE ROGELIO
GARCIA MOLEDO AUGUSTO
GARCIA RIVERA ENRIQUE
GARCIA SANCHEZ DAVID
GARCIA TIZON ANA
GARCIA UCHA CONSTANTINO
GARDON DOCAMPO JONATHAN
GARRA FERNANDEZ OSCAR
GARREIRO RODRIGUEZ JESUS
GARRIDO ALVAREZ JOSE
GARRIDO AUGUSTO JOSE L
GASTRONOMIA DEL NOROESTE SL
GAVELA CRESPO EULOGIO JOSE
GENTRY DAWN
GESTEIRA FERNANDEZ JESUS RAMON
GESTION INTEGRAL DE SERVICIOS IBERIA SL
GESTOSO GARCIA ANTONIO MANUEL
GIL DOMINGUEZ MANUEL
GIL ESTEVEZ GLORIA
GIL FERNANDEZ FRANCISCO
GIL FERNANDEZ MANUEL
GIL FERRO JOSE ANTONIO
GIRALDEZ ABALDE MIGUEL
GLOMAR PUERTO PESQUERO SL
GOBERNA CONDE CARLOS MODESTO
GOBERNA GARCIA JUAN
GOLDAR BRINGOLA MANUEL
GOMEZ ALBA M LUZ
GOMEZ CUESTA FERNANDO
GOMEZ ESTEVEZ MARIA DOLORES
GOMEZ GALAN CRISTINA
GOMEZ GUTIERREZ DIEGO
GOMEZ LOPEZ OSCAR
1301079405
1300134692
1301080348
1205240196
1301003849
1301003318
1301018062
1205241675
1301080162
1301018657
1200392064
1205241275
1301018139
1205233950
1205240284
1301018807
1205233403
1301017895
1205241751
1301017990
1301018494
1205240634
1205240785
1205233909
1205233036
1301003568
1301017778
1205146543
1301018312
1301018200
1301078623
1301018715
1301018090
1205241832
1301078564
1205241370
1205230601
1301003770
1205239773
1301018308
1205240768
1301003273
1301078777
1205230743
1301018392
1301078962
1205146923
1205010004
1301004138
1205241054
1205230443
1301080333
1205240338
1205230289
1205241397
1205233911
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 129
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9702121
F020066
9807161
0803187
F002056
F023137
9906945
0203369
9703137
9806886
0704706
F023734
1205265
1106402
0905210
9770116
1000277
0704602
9807383
9708024
F009483
9750180
F019661
9708400
0904451
1201627
9630058
0504884
F027852
9806882
0203374
F020030
0411211
F029419
0604514
9703558
9900839
9703917
0608109
0701569
1103896
1107443
0613575
0303504
1000949
0001356
0703441
9630052
F014928
0409568
0613985
1101909
0401521
0705376
9805820
9906975
35893179T
34607049F
35997285P
75760293H
36028771F
76795295C
36067714B
35972479L
53170135T
35527932Q
53189156T
34626251G
34980047Z
36112066L
53171762V
76747791B
36166361B
36011210H
35819469M
36128086P
36018281M
35968642T
36100242V
35995891V
10086747M
35970402N
35866749C
36086414N
36169768Z
35971359A
36139435H
36066378D
36074713H
36043187W
35790983Q
36116223J
36037245V
35975307H
76985015J
36070521N
36137520N
76894680E
36121524R
36152083Q
36157367X
35877791E
34971933L
35542628S
76986757F
36081512D
36140915A
36113075Q
36090519T
53181795E
32345993N
36173890L
GOMEZ MILLAN JOSE MIGUEL
GOMEZ REY RAMON
GOMEZ RODRIGUEZ FELIX
GOMEZ SAIZ SERGIO
GOMEZ VAZQUEZ ANTONIO ISMAEL
GOMEZ VAZQUEZ SALUSTIANO
GOMEZ VENTIN CONSTANTINO
GONZALEZ ABREU JOSE MARIA
GONZALEZ ALONSO JUAN CARLOS
GONZALEZ ALONSO RICARDO
GONZALEZ ALVAREZ JOSE
GONZALEZ ALVAREZ MANUEL
GONZALEZ ALVAREZ MARIA ASUNCION
GONZALEZ ANDEON MARIA BEATRIZ
GONZALEZ BARREIRO ANGEL
GONZALEZ BELDRON VENTURA LUIS
GONZALEZ BERNARDEZ MARIA
GONZALEZ CAMPO M JOSEFA
GONZALEZ CARRIZO GUILLERMO
GONZALEZ CASTRO MARIA JESUS
GONZALEZ COMESAÑA MARIA CONCEPCION
GONZALEZ CORREA DIGNA
GONZALEZ COSTAS ALBERTO
GONZALEZ DAUZON SEVERIANO
GONZALEZ DIAZ LAURA
GONZALEZ DOSANTOS CARLOS
GONZALEZ ENRIQUEZ LUIS
GONZALEZ ESCUDERO VALENTIN
GONZALEZ FERNANDEZ FRANCISCO
GONZALEZ FERREIRA ENRIQUE
GONZALEZ FIGUEROA JESUS ANTONIO
GONZALEZ GOMEZ ANA MARIA
GONZALEZ GOMEZ MARIA TERESA
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ ANTONIO
GONZALEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO
GONZALEZ GRANDE MANUEL
GONZALEZ IGLESIAS JESUS
GONZALEZ LEYENDA RAMON
GONZALEZ LOPEZ YAGO
GONZALEZ LUSTRES EDUARDO
GONZALEZ MARTINEZ ANA MARIA
GONZALEZ MARTINEZ EZEQUIEL
GONZALEZ MARTINEZ IVAN
GONZALEZ MATA DANIEL
GONZALEZ MORENO JULIO
GONZALEZ PEREIRA UBALDO MANUEL
GONZALEZ PEREZ JUAN VICENTE
GONZALEZ PEREZ M LOURDES
GONZALEZ PEREZ MARIA ANGELES
GONZALEZ RICO RAMIRO JOSE
GONZALEZ RODRIGUEZ JULIO
GONZALEZ RODRIGUEZ MARIA ESTHER
GONZALEZ SANTOS OSCAR
GONZALEZ SOUTO NIEVES
GONZALEZ STAMM SAMUEL
1301079878
1205240813
1205241864
1205241515
1205240776
1301080507
1205230206
1301017745
1205233905
1301018635
1205241490
1205233863
1205231848
1301079589
1205240467
1301078635
1205146905
1205240398
1205239918
1301018428
1301018344
1205230619
1301018088
1205239913
1301018558
1301017859
1301078772
1301078815
1205241817
1301003203
1205241157
1205241287
1205230272
1205230440
1205241162
1205146409
1205009421
1205010889
1301004219
1205240959
1301004017
1205241585
1205230965
1301018001
1205241081
1205240225
1205231189
1205147011
1205233846
1205241192
1205239961
1300135672
1205146735
1301018402
1205009417
1301018322
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 130
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F037484
1002950
1202912
0001113
9703298
1010632
0203837
9706630
1011164
0701733
0705828
0613647
9702102
0616333
0909190
1009735
1109613
0408956
0407402
0616406
F007206
1204815
0705506
1009111
1205089
1108483
9970493
1203310
F029239
1105887
1007780
0409855
9800246
9707325
0701628
9701305
0703241
F006634
0400139
1102768
0904193
0805074
0409867
9702346
0409674
F000756
9807608
0610345
0906860
9700724
0614611
1204188
0505436
1106426
1203939
0608110
36161955K
36095913N
53176632B
36135547V
53175918X
53819089D
36098054Z
36089360Z
36029606Z
78734673S
11432559H
36129784G
36030132B
35550552G
A36973188
X9371162L
53186577C
36073979C
76992490J
B36912863
36099104Y
36021721H
36006583Z
B36959476
B84068113
39488888G
35811020C
36029856B
36129133C
35841129E
25720946T
36059438S
36139127D
36067336R
76989255K
35988624H
36102345G
35898862W
36066598E
36133034B
36058742D
39466776H
36150603P
35896688J
36079364T
35991909Z
35836782E
33854806W
B36272490
B36633071
B36819258
X9580415H
B36853299
B36885259
X8961544P
B36883254
GONZALEZ VALIÑO IRIA
GONZALEZ VALVERDE PAULA
GONZALEZ VEIGA MARIA DEL PILAR
GONZALEZ VIEITEZ RAMIRO
GRACIA CARRERA JORGE JUAN
GRANADA ZAPATA SANDRA LILIANA
GRANADOS GARCIA ANTONIO MIGUEL
GRANDAL ALFONSIN ENRIQUE
GRAÑA IGLESIAS EUGENIA VICTORIA
GRAÑA NOVELLE RAUL
GRELA BREVERS ANGEL
GROBA CALVIÑO JAVIER
GROBA GONZALEZ JUAN
GROBA LEDO DIVINA
GRUPO CHEVIKA SA
GUENZI FEDERICO DANIEL
GUERRA MARCOS ROSANA
GUERRERO FANDIÑO MIGUEL
GUERRERO GALLEGO JORGE
GUFRALOIS Y ASOCIADOS SL EN CONSTITUCION
GUIMERANS DASILVA JOSE LUIS
GUIMERANS NOVAS M EMMA
GUNTIN FERNANDEZ MARGARITA ISABEL
HAMBOR CL 2005 SL
HELLO TELEFONIA Y COMUNICACIONES SL
HERNANDEZ CUBAS BLANCA ELENA
HERNANDEZ COSTAS JOSE MARIA
HERNANDEZ GOMEZ ISMAEL
HERNANDEZ MARTINEZ FERNANDO
HERNANDEZ MOURE MARIA DOLORES
HERRERO ALBARRAN BEATRIZ
HERVELLO SUEIRO MARIA BEGOÑA
IBAÑEZ VAZQUEZ RAQUEL
IGLESIA,DE LA GONZALEZ EDUARDO
IGLESIAS ALVAREZ CRISTINA ESTELA
IGLESIAS CAGIDE JESUS
IGLESIAS GARBIN FRANCISCO JAVIER
IGLESIAS GESTOSO JUANA
IGLESIAS MARCOS SERAFIN
IGLESIAS MARTINEZ VANESA
IGLESIAS MIRANDA JOSE LUIS
IGLESIAS NAVARRO ANTONIO RAMON
IGLESIAS NOVAS YELITZA CARMEN
IGLESIAS OLMIGOS ANTONIO
IGLESIAS PEREZ MARIA MERCEDES
IGLESIAS PORTELA CAMILO
IGLESIAS RAMILO ELEUTERIO
IGLESIAS TORRES MARIA LUZ
IMAXE NOVA DE COMUNICACION SL
IMPERYAIS SL
INDUSTRIAS NAVALES LA MOA SL
INFANTE RIVAFLECHA AMARILIS
INGENIERIA INFORM Y COMUNIC SL
INVERSIONES VILAGARCIA DE TURISMO SL
ION GEORGE
IRMAN MOBLAXE COCIÑA SL
1301018377
1205233630
1301018065
1301018850
1205241653
1301018419
1205239748
1205230773
1205232963
1300135666
1301018055
1301018531
1301018425
1301003337
1205239990
1301004003
1300135521
1205240313
1301003297
1205240380
1205240791
1205240599
1301079303
1301018796
1301018837
1205240550
1301017962
1205231418
1205240841
1301003422
1205239729
1301080364
1205241020
1301017700
1205231182
1205010868
1205233937
1205240788
1205240273
1205233966
1205239983
1300135508
1301079114
1205239906
1301080363
1301003569
1300135638
1205233101
1301003974
1205230536
1301078677
1301018423
1301003314
1205241225
1205231436
1205231787
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 131
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0610523
1001678
9708467
0300202
0001143
1106258
0506619
0502313
0000965
0205786
0600279
9905318
0706733
9801925
9702078
0706339
1104541
1204323
1011165
1004208
1104653
1205820
1000895
1201657
9708562
F004419
0704761
1104725
9709891
9707567
9800339
1201612
0701529
9800389
0408897
9709969
9904033
F000251
0904219
9630961
0409488
1002804
0612345
0000924
0801751
0000781
0608927
0600881
9906759
0903891
9901470
0805226
0503029
9707673
0707848
0602683
B36905230
44130035G
35555528N
B36831907
36171137A
36107773G
06982446Z
20169233G
X4143331L
53181663M
53172349Y
36055224X
53176034B
53180626A
36072891J
B36933851
B36860039
B27729201
B36908465
76827556N
36008030N
39450627S
39450626Z
53171829S
36087167Y
36093166W
76990747H
35300868P
35996314A
36120599L
35523101S
B63761357
01175242B
36024964H
36122759V
36027088A
44468208P
36044723C
B36996734
35997979N
36112069E
53175189V
36156065L
71637688W
36034655A
B36281491
36161274F
36138799A
36068285F
36171073P
36166038X
B36944965
33837534A
36049191A
76995182Z
36002978C
IRVING GESTION DE EMPRESAS SL UNIPERSON
ITURZAETA BASTERRICA IBAN
IVORRA SOSTRE CARLOS
J J SPORT NEUMATICOS SL
JALDA MTNEZ. ROSALIA
JARES PEREZ ALFONSO
JEREZ CORCHERO MANUEL
JESUS,DE TORRE,DE LA ELISARDO
JIMENEZ CAMPO EDWARD ALEXIS
JIMENEZ GIMENEZ ALEJANDRO
JIMENEZ GRAÑA MANUEL JENARO
JIMENEZ SALAZAR ANGEL
JORGE CAMBEIRO OSCAR
JUSTE VILLAR MIGUEL ANGEL
JUSTEL NANDIN PABLO FRANCI
JUYSAN ELECTRICIDAD SL
JYC RIVEGAR SL
KARMACAR ENERGIAS E INSTALACIONES SL UNI
LA CASIÑA DE LAS IDEAS SL
LAGE MARIÑO PAULINO
LAGO ALONSO MARIA OLGA
LAGO DA CUÑA DIEGO
LAGO DA CUÑA ELENA
LAGO GONZALEZ DANIEL
LAGO LORENZO ALBA
LAGO PEREIRA MIGUEL
LAGO RODRIGUEZ EVA MARIA
LAGO VEIGA ALFREDO
LAMARCA VAZQUEZ ALBERTO
LAMAS BASTIDA CESAR ALEJANDRO
LAMAS RIVAS M MERCEDES
LAMBER TRADE SL
LANAJA BRAVO MARIA PILAR
LANDESA PEREZ FERNANDO
LANERO TABOAS LUIS PEDRO
LEBORANS MARTINEZ MARIA ELENA
LEDO ROGRIGUEZ ANTONIO
LEIRO PEREZ GENARO
LEISTUNG SLNE
LEITES SALGUEIRO MARGARITA
LEMETRE CASTRO ALBERTO
LEON COSTAS IRIA
LIBRAN PINTOR VANESA
LIEBANA IGLESIAS ALEJANDRO
LIJO LECHUGA M CARMEN
LINO COUÑAGO SL
LIS AGRAFOJO DANIEL
LIS RIOBO REBECA
LIS,DE FERNANDEZ MARIA ROSARIO
LIZ CONDE OSCAR
LOBATO ABALDE CELSO
LOCACIVITA INMOBILIARIA SL EN CONSTITUC
LODEIRO FERNANDEZ HIGINIO
LOIS BOQUETE M DEL PILAR
LOPEZ ALFAYA MARTA
LOPEZ ALVAREZ FRANCISCO J C
1205146563
1301017818
1205241918
1300134824
1301003830
1205230747
1205233226
1301078813
1205230998
1205233457
1301078672
1301018646
1205146126
1205231865
1301018761
1205233572
1301004242
1301003659
1205233962
1301018566
1301004018
1301018602
1301018560
1205240004
1200392716
1205241314
1205233350
1300135568
1301078632
1205240094
1301004092
1301018248
1205231790
1205233178
1205241272
1301079962
1301004124
1300134871
1301018408
1301080461
1301018157
1205233627
1205240372
1301078463
1205233414
1301018705
1205231156
1301078822
1301018651
1205231274
1301018640
1205146068
1301018049
1301004084
1300135667
1205231785
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 132
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0411110
0305320
0206381
0608667
1203301
F007552
F030420
1205931
0606928
0408278
F012389
0900449
0702973
1007743
F008090
1001868
F032992
9700822
0409563
F016492
9808587
1104346
F030403
9900398
F004600
0500436
0508665
0607070
F034558
0800395
1010346
0903886
0409562
0202599
9906027
F037712
1108620
1002715
9704299
9900790
0302052
0900491
9720364
0909756
0616029
1107439
1205656
1008866
9909240
0303140
1006467
1103985
1002629
0609015
9900464
F033137
36554015T
36119059C
36018345T
36142388G
11051975S
36061910A
34595360W
77414761G
08827533H
34527374G
36077296W
36153656W
36086247Y
35984076R
36009112J
36159367D
37279689R
36029643M
36091254E
35920708K
35927144V
36137719G
36106372Y
36030899L
36103533L
36133410L
36133715W
36089124P
53171007K
35820401V
36167821E
36102709T
71136696L
53183082K
35988330T
36158382J
36139845Z
36109821M
36081989A
36034808H
36096004B
39459696E
35975509J
47703159D
39460230G
B27729474
36093657X
36114985V
36007306R
36148304D
36060237D
35230104S
36053259T
36116269J
36107303V
36085702J
LOPEZ ARIAS LUIS MANUEL
LOPEZ CORONA MONTENEGRO MARGARITA
LOPEZ DE GUEREÑO SOLLA MARIA ANGELES
LOPEZ DIAZ F MANUEL
LOPEZ DIAZ FELICITA
LOPEZ FEIJOO FRANCISCO JAVIER
LOPEZ FERNANDEZ RICARDO
LOPEZ FONTENLA BIBIANA
LOPEZ GONZALEZ VANESA
LOPEZ IGLESIAS MARIA CONCEPCION
LOPEZ OTERO JUAN ANTONIO
LOPEZ ROMAN IVAN
LOPEZ ROMAN VICTOR MANUEL
LOPEZ ROSENDO MANUEL
LOPEZ TEIJEIRO PURIFICACION
LOPEZ VELAZQUEZ IRIS
LORENTE SEGADO NICASIO
LORENZO BARATO LEONCIO
LORENZO BORRAJO MARIA BEGOÑA
LORENZO CABALEIRO TEODOSIO
LORENZO CASTELLANO MARIA
LORENZO COUCEIRO ENRIQUE
LORENZO FERNANDEZ JOSE LUIS
LORENZO FERNANDEZ ROSA MARIA
LORENZO GONZALEZ AUGUSTO
LORENZO RODRIGUEZ AMADOR
LOSADA COSTAS MARCOS
LOUREIRO FERNANDEZ FERNANDO
LOUREIRO GESTEIRO MARIA TARSILA
LOUREIRO SAAVEDRA JOSE
LOURIDO RUZO OLALLA
LOURIDO SANCHEZ GUILLERMO
LOZANO ARRIOLA EMILIO JOSE
LOZANO JIMENEZ JONATHAN
MACIAS ALONSO FRANCISCO CE
MACIAS LAGO OSCAR
MADUEÑO QUINTANA ANTONIO
MAGALLANES RODRIGUEZ FERNANDO
MAGAZ SILVA M JOSE
MANEIRO CASTAVEDA JOSE RAMON
MANEIRO CID ANGEL
MANGANA BARREIRO JOSE GABRIEL
MANJON ESPINOSA JOSE LUIS
MANTECA VAZQUEZ MARIA VANESSA
MAÑANA ILLICH PABLO JOSE
MAR SETENTENOVE SL
MARCHANTE HERNANDEZ PEDRO LUIS
MARCHANTE HORTAS ANA MARIA
MARCOTE VILAN BENJAMIN
MARIN LAGO MARIA ANTONIA
MARINA ROMERO GONZALEZ
MARIÑO FERNANDEZ ANA MARIA
MARIÑO GONZALEZ FRANCISCO ANGEL
MARIÑO OYA DE JAVIER
MARIÑO RODRIGUEZ JAVIER
MARIÑO RODRIGUEZ JOSE CARLOS
1205240326
1301017758
1301003693
1301003916
1205230529
1301017968
1301080269
1301018838
1205233528
1205231767
1205241799
1205230489
1205230291
1301018060
1301018126
1301078862
1301018092
1205241649
1205233026
1205011116
1205241087
1205240540
1301018468
1205233783
1205231628
1301018161
1301018170
1200392802
1205009962
1301080396
1205239893
1301018199
1205241432
1301018010
1301003782
1205240871
1300135611
1205233626
1205240653
1301018078
1301018383
1205231805
1301018810
1205240080
1205240379
1205146482
1300135618
1205233960
1301080127
1301003168
1205240507
1205231825
1205241545
1205240364
1205231870
1301018691
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 133
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0602566
9801720
0800902
9701039
9940010
9909005
0800412
9806613
1107740
0706621
1206826
0411228
9906894
9907196
1108615
0905196
1203647
0602720
1109187
0402459
F024912
1011067
0406680
0403824
9803409
0622385
F003987
9905069
1204226
1104109
1000357
9770089
9902641
0600734
0607457
0401190
0900801
0902833
9720325
9708263
F028907
9807278
0904684
F014633
9702534
9720272
9806529
0900779
0610162
0904138
0401390
1106462
0205944
0705325
0616925
0900133
71602254B
X0017524K
53817239E
36054908Q
35992671V
36075876P
35484374C
35259162R
X6815580J
36161061R
36105230Z
36102450V
36023214Q
35978280R
35911095E
50839578X
36047169M
36060650P
36172315P
36115730A
35812136D
44077878B
36148664R
36110046T
36038049Q
36137447P
36076728D
36152708C
36033506G
36086749W
53189244L
76781634K
36085892L
35945291V
36081779T
36101705P
53181642F
36165357L
36070201Z
36025407R
36014653B
X0647289T
36096914R
35213800H
36100385E
35786218N
35227334M
X5814912Y
35973867G
35987833D
36096979C
B36922508
53180665L
39462917T
B36350957
B36904555
MARQUES ALONSO MANUEL
MARQUES TEIXEIRA ANTONIO
MARQUEZ ALVAREZ CRISTIAN
MARQUEZ DARROCHA MANUEL
MARTIN CURTY JOSE ANTONIO
MARTIN SANTALICES ANTONIO C
MARTINEZ ALVAREZ MARIA ISABEL
MARTINEZ AMIL MARIA
MARTINEZ ANALIA MARINA
MARTINEZ CAMPOS PATRICIA
MARTINEZ GARCIA PURIFICACION
MARTINEZ LAFUENTE MARIA JOSE
MARTINEZ LORENZO MARIA CARMEN
MARTINEZ MARTINEZ AMABLE
MARTINEZ MARTINEZ JOSE
MARTINEZ MIER MARIANO JOSE
MARTINEZ MORENO MARIA JOSE
MARTINEZ ORGE MARIA CARMEN
MARTINEZ PAZOS MARIA NIEVES
MARTINEZ PEREZ JOSE ALBERTO
MARTINEZ PEREZ RAMON
MARTINEZ PINTOS M DEL PILAR
MARTINEZ RIAL BORJA
MARTINEZ RIVAS M ANGELES
MARTINEZ RIVAS M DEL CARMEN
MARTINEZ SANTIAGO DE FUENCISLA
MARTINEZ SENDIN MARIA JESUS
MARTINEZ VAZQUEZ HECTOR DANIE
MARTINEZ VIDAL MARIA ISOLINA
MATAMORO IGLESIAS MARIA CARMEN
MAURICIO REGO OSCAR GABINO
MAZAS REY MAGADALENA
MAZORRA SOTO VICTOR
MEDIERO PASCUAL MARIA ENMA ANGELES
MEIJIDE COLLAZO IVAN
MEIJIDE RIAL JAIME MANUEL
MEILAN FERREÑO JOSE MANUEL
MEILAN FERREÑO RAQUEL
MELLA DAPONTE ANDRES
MELON LORENZO MARIA EVA
MELON RETORTA CONCEPCION
MENDES FERREIRA JOAQUIN JOSE
MENDEZ GONZALEZ MARIA VICTORIA
MENDEZ LARIÑO SALUSTIANO
MENDEZ LEIRO JOSE MANUEL
MENDEZ RODRIGUEZ JOSE LEOPOLDO
MENDEZ SOLLA JOSE IGNACIO
MENDIETA GONZALES HUMBERTO
MERA ROMAN MARIA JESUS
MERINO CARNERO MARIA
MERINO VAZQUEZ MARIA AMPARO
MIDE TEXTIL SL
MIGUEL RODRIGUEZ ADRIAN
MIHALACHE MOLANO WLADIMIRO
MILE TRADING MARINE SL
MIQUETO GESTION SL
1205241464
1205241705
1205240416
1301003662
1301018124
1205230916
1301078682
1301003747
1200447990
1205240406
1300135739
1301003639
1205241760
1205233376
1205240551
1301018205
1301078771
1205231137
1301017725
1205233481
1301004167
1301018470
1301003294
1205230181
1205241363
1205239806
1205240780
1205240745
1301078619
1205146145
1205230588
1205241691
1205241365
1301079181
1205146046
1205231764
1301018195
1301003717
1205146162
1300135631
1301018827
1301004108
1301079406
1205240803
1205233984
1301018624
1205146281
1205231807
1205146845
1205241527
1205231061
1205241583
1200393371
1205241492
1301003338
1205230875
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 134
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0908616
9802340
0000001
F012479
9901540
0705370
0800469
1003954
F029890
0505719
9750353
9707292
9809119
0500615
F033286
0906669
1200468
F028202
0406757
F030496
0904801
0606838
1201343
F027197
0302675
0203318
0400480
1104631
F037965
9905426
0613918
F028654
1105545
1204268
1203502
1009225
0616404
0904784
0707737
1205191
0802737
0410546
1003239
1107176
0607470
F024178
9800567
9802573
0409118
9804587
0705975
F011137
1109674
0903969
1205214
9906638
53184600K
35907044L
B36801686
35998794E
36026085N
10071306C
36034041X
39459995E
35846307W
36084786V
36084215K
36064640L
35948513L
36115693N
35569275M
53179104E
54230977J
36168004K
X2465361Z
36018670A
X4784135C
36120512R
76911668J
53174518J
36139676Y
53181487J
B36909299
B36992881
36012272E
36076588F
34498769B
36085477H
X3175309K
B27718469
35813696M
X4773787E
B36882819
X0652109J
36177168P
B63444103
39460165P
B36913697
52499892T
36145901K
36065937M
36018087H
35950951L
36054582N
53179443Q
33811368B
28942307G
36122260R
B36879559
36006813Z
A27732213
36149772M
MIRABELLA FERNANDEZ ROCIO CELESTE
MIRANDA VILA MIGUEL
MIROAL CONSULTORES SL
MOLANES ALVAREZ MARTIN EMILIO
MOLARES GONZALEZ M TERESA
MOLDES BLANCO PEDRO
MOLINOS LOPEZ MARIA JOAQUINA
MONGELOS MAYEREGGER CARMEN MARIA
MONSONIS NINOT MANUEL
MONTENEGRO MENDEZ JESUS ENRIQUE
MONTENEGRO PRADO ABEL
MONTERO GARCIA JORGE
MONTERO GARCIA JOSE LUIS
MONTES GOMEZ DAVID
MONTES PENSADO BEGOÑA MONTSERRAT
MONTOYA GABARREZ MOISES
MORAES DA SILVA CASSILINO
MOREDA MARTINEZ AYMARA
MOREIRA NUNES MARIA ANDREIA
MOREIRA RODRIGUEZ CONSUELO
MORENO CEBALLOS LOREN ALEXANDRA
MOSCOSO BALIÑAS DIEGO
MOSQUEDA GONZALEZ MARIA LUZ
MOSQUERA FARRERA RUBEN
MOSQUERA PEÑA,DE LA RUBEN
MOTOS FERNANDEZ EFRAIN
MULTIHIPOTECARIA SL
MUNDIMARKS GLOBAL SL
MUÑOZ ALLER ROSA MARIA
MUÑOZ USERA CARLOS FRANC
MURADAS LEBOREIRO ESTHER
NACHER CRESPO ANDRES
NAPOLES RAMOS JOSE MANUEL
NAUFIFERBA SL
NAVALON SOLLEIRO DOLORES
NEVES MOREIRA JOQUIN JORGE
NEWCOVER CONSTRUCCIONES GALICIA SL
NIANG MODOU
NIETO TOSCANO RAFAEL
NOR VERDE SIETE SL
NOVAIS ORTIZ HERNAN ANTONIO
NOVALAN MATERIAL ELECTRICO SL
NOVAS GONZALEZ SERGIO
NOVO GONZALEZ EVA
NOVO GONZALEZ ROGELIO
NOVOA MOSQUERA MARIA TERESA
NUÑEZ BALSA BENITO
NUÑEZ GIL JOSE MANUEL
NUÑEZ IGLESIAS DAVID
NUÑEZ PEREZ JOSE MARIA
NUÑEZ VIERA ANTONIO
OGANDO GARRIDO JOSE MANUEL
OMEGA ASESOREA Y CONSULTORES DE EMPRESA
ORDEN RODRIGUEZ CARLOS
ORTOMEDICAL SA
OSORIO ALVAREZ BRUNO
1205240477
1205240705
1205230569
1301080201
1205231575
1301079302
1301079322
1301078610
1301018452
1205233512
1205241686
1205241149
1205231564
1301079127
1301003688
1301079418
1205231389
1205230373
1301003699
1205231686
1205241330
1301004218
1301018475
1301018685
1301017756
1200393362
1205239951
1300134594
1301004195
1205240746
1301018724
1301003603
1301018237
1301018026
1301018251
1301003392
1205239805
1205231279
1205233579
1205231847
1301079345
1300134830
1301017688
1301003425
1301078825
1205231671
1205241698
1301078720
1301080362
1301018304
1301018404
1301018772
1205146306
1300135511
1301018753
1205240754
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 135
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9708981
0700388
1003803
F034589
F029912
9709615
0201110
9903776
F002218
0206320
9840913
F002491
0505349
1101729
0905089
0800668
0902314
F007772
F037952
1001260
9906279
F023835
1008221
9904919
F026382
0507958
F015598
F029480
1102767
1003387
F033993
9702865
0902384
F002723
1008465
0902798
9703105
1201126
9720409
0403078
1103840
0700363
F005687
0906532
1105275
1104072
9806497
0901254
0904409
1102565
0612872
9900309
F001720
9740708
F001762
F002213
36127507G
36035225K
53174187G
76619207C
36082745T
35840732Q
44480423X
76810527A
36031929Z
76810179T
36033425S
36038267G
36161105E
B36990158
36124768W
39450637W
36040592Y
36042670Z
53170357S
36158586X
36058645G
36053017B
53116520K
36138004J
35990614F
76805345L
36030436Q
36152945G
53182059X
36025780Y
32428888S
36069275P
36160146Y
36043993A
36131621R
36124692H
35982734Q
52496241Y
35443472N
36160076M
53974559E
36052204A
A36605715
33269170S
34942588E
39464415A
35211810Y
35324509M
39485646M
76912889S
76930627C
36004997S
36020251C
36002049B
36021418Z
36031809D
OTERO ALONSO PRUDENCIO
OTERO ALVAREZ MARIA JOSE
OTERO BRUN VANESA
OTERO CONDE SANTIAGO
OTERO COSTAS GUMERSINDO
OTERO GONZALEZ CESAREO
OTERO GONZALEZ JUAN M
OTERO LOPEZ MANUEL
OTERO PEREZ DEMETRIO
OTERO PEREZ MARIA ISABEL
OTERO QUESADO JESUS
OTERO SIMON MARIA DOLORES
OTERO SOLIÑO SONIA
OUTEIRO DE ALDEA, SL
PABLO CAMPOS CEREIJO
PACHTER CZYZYK PABLO
PAJARIÑO RODRIGUEZ JOSE RAMON
PAMPILLON GRANDAL EUGENIO
PAMPILLON PEREZ RUBEN
PANTEON CAMPOS DANIEL
PARDO DE VERA ROMERO JOSE LUIS
PAREDES VILLAR MARIA EMILIA
PARENTE TROITIÑO ALFREDO
PARGA SILVA,DA ELENA
PARIS LAGO HIGINIO
PARRA ROCHA MARIA CONCEPCION
PASCUAL CRESTELO MARIA DEL PILAR
PASCUAL IGLESIAS JUAN BAUTISTA
PASCUAL LAGO BELEN
PASTOR ZAPATA JUANA MARIA
PAZ GARCIA MARIA DEL CARMEN
PAZ SIDRACH CARDONA JAVIER
PAZO BUGARIN LAURA
PAZO COSTAS ADORACION
PAZO HERBELLO MARIA JOSE
PAZOS ALONSO JAVIER
PAZOS BOUZAS SEVERINO
PAZOS DOPAZO MIGUEL ANGEL
PAZOS GOMEZ JOSE
PAZOS NIETO JOSE ANGEL
PAZOS ROMAY GABRIEL JOSE
PAZOS VAZQUEZ CLARA
PEDRAMOL SA
PEDREIRA PENAS MARIA MARGARITA
PEIXOTO RODRIGUEZ JOSE
PELAYO SORROQUIETA WALTER EMILIO
PENA FERRO BALDOMERO
PEÑA SANSILVESTRE ALBERTO
PEREIRA DOS SANTOS ELUEIDE
PEREIRA LORENZO EVA MARIA
PEREIRA NOCEDA YOLANDA
PEREIRA RODRIGUEZ DELFINO
PEREIRA SANROMAN BENIGNO
PEREIRO RETORTA GUILLERMO
PEREZ ARGIBAY MARCOS RICAR
PEREZ ARIAS JOAQUIN
1301018809
1301079261
1205231334
1301017992
1300135655
1301018623
1301004201
1301017950
1205241778
1205240252
1301003822
1301018666
1301018165
1300134725
1205241529
1205230972
1205231893
1301018125
1301018096
1205241890
1301078642
1205240927
1205240986
1205240743
1301018684
1205241114
1301003588
1301018038
1301018574
1200392970
1205009445
1301018607
1205233941
1301018338
1205233636
1301078687
1301018273
1205233423
1301078634
1205240293
1301018740
1301004301
1205241183
1301018789
1205230218
1205231368
1205239916
1301080411
1205231277
1205241859
1301018175
1301018436
1205241775
1300135741
1205240102
1301018665
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 136
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F019102
0000878
0903803
9720268
1003022
0903545
1202990
0504198
F016348
F000364
F013201
0000933
1108354
1203498
9720420
9900132
9703815
0401385
1105051
F037194
F023486
0904004
0203991
0900141
0904268
9720256
0403436
0303767
0702253
9904179
F037807
9720436
F019864
1204062
0506167
F020428
0902083
1103543
0909413
0608786
0503961
0407165
1206434
F036480
0909661
9801310
1203606
0400918
0702324
0907540
1105554
0607634
0902894
0401876
F038057
0609486
36077808P
36061932W
35288629M
36030202N
53178908X
76717060P
36070867J
32784712Y
36082482J
36037994F
34934498M
44468764N
36134502F
36175893K
35977115D
35992307K
35874978S
53187617W
32621861H
36117074J
53171346S
39456693D
53174584X
36081129V
71621914Y
35814028S
36074507L
36118532E
53183296M
36129575W
36005386J
33190076H
36038612G
53190341N
B36824902
36058553G
35964699J
76901244P
36154094A
36107604L
35952218K
36172992H
35555222M
36111074Q
78733020H
36098329J
54229535C
36025455A
39468187A
X8073562X
77344146E
32591777H
X5340196X
36004193Q
36114197B
36035433E
PEREZ BARREIRO MARIA NIEVES
PEREZ BETANZOS IGNACIO
PEREZ CALVO MARIA ISABEL
PEREZ CLAVIJO ALFREDO
PEREZ COSTAS CHRISTIAN
PEREZ FERNANDEZ CARLOS
PEREZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
PEREZ GARCIA MARIA SONIA
PEREZ GARCIA MIGUEL ANGEL
PEREZ GOBERNA MARIA JESUS
PEREZ GOMEZ MODESTO
PEREZ GONZALEZ JOSE LUIS
PEREZ GROBA DAMIAN
PEREZ GUIMERANS ZAIRA
PEREZ HERNANDEZ PAULINO
PEREZ JANEIRO MARIA ELENA
PEREZ MARTINEZ FRANCISCO FE
PEREZ MARTINS ALEJANDRO
PEREZ MEJUTO JUAN JORGE
PEREZ MENDEZ PABLO
PEREZ MESPERUZA ANA MARIA
PEREZ MONJE MARCOS
PEREZ MONREAL DIEGO
PEREZ MONTES MARIA LUISA
PEREZ MORO JULIETA
PEREZ OITAVEN MARIO
PEREZ ORGE M NIEVES
PEREZ OTERO ELENA MARIA
PEREZ PENEDO RUBEN
PEREZ PUGA CELSO ELIAS
PEREZ RODRIGUEZ CONSUELO
PEREZ SERVIA MARIA ROSA
PEREZ SIXTO ANA MARIA
PEROY VILANOVA OLALLA
PILIS DE ORENSE SL
PINAL ZARAGOZA ANA MARIA
PINO BOTANA JAIME
PINTO ARIAS JUAN
PINTOS CORTIÑAS ANA MARIA
PINTOS MACEIRA MIGUEL
PIÑEIRO ALONSO MARIA MILAGROSA
PIÑEIRO BARJA DAVID
PIÑEIRO FERNANDEZ MARIA PILAR
PIÑEIRO LOPEZ DE LUZURIAGA IAGO
PIÑEIRO MARTINEZ JUAN JOSE
PIÑON GONZALEZ JOSE MARIA
PISCOYA LOPEZ MIRIAM REQUILDA
POCEIRO PEREZ M CARMEN
POL HERNANDEZ YEN
PONTES DE OLIVEIRA LEANDRO
PORCEL ARAGON AMBROSIO ARTURO
PORRO MARTINEZ JOSE ANTONIO
PORTA ZIELAZO SANDRA CARLAS
PORTELA JELUSICH MARIA LAURA
PORTO DOSIL JOSE MIGUEL
PORTO PADIN ANGEL SERGIO
1205240808
1205233434
1205240455
1301018075
1301003991
1301017811
1205241230
1301003313
1205146714
1205230802
1300135650
1301078967
1300134732
1205230423
1205231520
1301003675
1205240651
1205146224
1301018235
1205240867
1301004163
1200392673
1301018488
1205240436
1205233282
1301018429
1205241191
1301003872
1205231186
1205146285
1301080318
1205240678
1205231657
1301018592
1301004214
1205241809
1301003839
1301018575
1301078858
1301018015
1205233271
1301078804
1301018841
1205233891
1301003986
1301003202
1205230899
1301003287
1205231792
1205146133
1301080436
1300134563
1205233388
1205231067
1301017999
1301078596
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 137
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0803904
0703634
F037506
0901976
9960248
1001931
0400474
0504798
0803478
9707042
0702422
0501796
F004486
9705242
0905879
0504439
0600970
1201348
F029542
0609367
F012498
0800715
9640322
0903817
0001168
1104472
0909219
0400916
1005490
0204520
9530610
0708089
1006749
9708904
F019653
1001877
9702715
0615006
0903559
9640328
0505563
0703399
0203823
9905914
0000082
9701085
F018889
1203460
1306967
0904956
0401409
0001059
F011202
1105949
F038060
0609409
39457311Y
36081496Q
53171491E
B36956837
B36743409
B36853752
B36901833
35817375G
36111711D
36033308J
B36875409
B36884732
36096991D
36095626R
35879979W
B81620536
36006859Z
35326861B
36118233E
36121812J
36104561N
36046374S
35816747C
36147871J
B36800472
X6414182B
B27702695
36069420S
B36864627
35812418S
35364458A
36097060D
B36780609
36106066E
36030627T
76898127L
36160698Y
B36907574
B36908853
36003597H
35884199J
36137663V
36089412C
36155917D
36166551V
35797109R
36131408H
39486898S
36111614G
B36980613
78788484Y
X5194196Z
35979637R
32356441H
36116685S
36015319X
POZO ALONSO DAVID
PRADO LAGO FLORINDO
PRIETO ARAUJO JOSE M
PROMOCIONES ALGONSA 2005 SL
PROMOCIONES ALVEIGA SL
PROYECTOS DE ARQUITECTOS E INGENIEROS D
PUBLI EME SL EN CONSTITUCION
PUENTE LOPEZ MARIA
PUENTE MONTERO RICARDO
PUENTES RODRIGUEZ REMEDIOS
PUERTAS INSTALACIONES MANTENIMIENTO
PUERTAS Y AUTOMATISMOS DEL NOROESTE SL
PUGA GONZALEZ RAQUEL
PUGA VALLERA MARIA TERESA
PUJALES FERNANDEZ CANDIDA
PULGAR PIZZA SL
QUIJEIRO LOPEZ JOSEFINA CAMILA
QUINTANA VIEIRA CEFERINA
QUINTANILLA ALVAREZ BERNARDO
QUINTEIRO ALVEZ MARIA JOSE
QUINTEIRO VAZQUEZ MARIA NIEVES
QUINTELA CAMPOS EMILIA
QUINTELA LOUREIRO ENRIQUE
QUIROGA RODRIGUEZ CARLA
QUIRUMAT SL
RABELO LAPAZ CHISTIAN JORGE
RADIO TAXI SOLIDARIO, SL
RAMIRO FARIA ANA MARIA
RAPI LAPIDA SL
RASCADO RODRIGUEZ GONZALO
RASILLA BUHIGAS ALFONSO
REBOLLO CAMPOS MARIA CONSUELO
RECOGAL SL
REGO FERNANDEZ SANTIAGO
REGO MARTINEZ FRANCISCO J
REGUEIRA BELEIRO MARIA DEL MAR
REIRIZ GONZALEZ CESAR
RESIDENCIAL BRAILLE SL
RESTAURANTE CASA MONCHO SL EN CONSTITU
REVENGA PENELAS NICOLAS
REY ACEVEDO PURIFICACION
REY DALUZ FERNANDO
RIAL FERNANDEZ SUSANA
RIAL IGLESIAS OSCAR ANTONIO
RIAL PEREZ CARLOS
RIAL RIAL FELISA
RIAL VILLAR DAMARIS
RICO FERRER JUAN MATIAS
RICOY VIEIRA VALENTIN
RICUNI ESTRUCTURAS SL
RIEIRO LANDEIRA RAMON
RIOS HERNANDEZ ALBERTO
RIVADA ALVAREZ ELVIRA
RIVAS FERNANDEZ SANTIAGO
RIVAS GANDARA DANIEL
RIVAS GOMEZ JOSE RICARDO
1205241210
1301018546
1301018695
1205239758
1301080133
1300134852
1205240274
1301003640
1205233591
1205241917
1205146857
1205230692
1205239820
1301018280
1301003973
1205241196
1205241462
1205231395
1205239822
1300135585
1205231645
1205239972
1301018605
1205240456
1301018380
1301018234
1205233610
1201147233
1300134584
1205233016
1301018260
1301080394
1205233955
1205231513
1205233855
1301018562
1205241106
1205240199
1205230195
1205240619
1205010186
1301018544
1300134549
1205241753
1301018481
1205240631
1301018349
1205240584
1301079770
1301079410
1205009517
1300134820
1301003683
1205146150
1301078960
1205231161
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 138
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
9702734
0706623
0203368
0508069
F015654
F003834
9806789
9901861
9510050
9706971
9801826
0705542
1203544
0904776
0409215
1006930
F012532
0804872
0001803
0909298
1000009
0803308
0501348
F002673
0403602
9802130
1204027
0801368
0602167
0410123
9701968
1002585
9902640
0804870
0903342
0613841
1104336
1100870
1203584
F010662
0618675
0601553
A000743
9800644
0508458
9709228
1104271
0608690
9905626
0501482
F024657
F008692
9801647
9901159
0403022
0501218
35984973R
36168715L
39452443Z
36126978G
35959611P
36072237A
35815764A
36145588F
33825443X
35983386R
36021149K
35824992P
36149235C
36094621P
23227311W
53184135Q
34623591N
36098410W
35859864N
76914489M
53188717K
36113313R
36074728X
36042859L
76747161W
35925056E
36132120V
36120432J
36021474R
35988395L
35986967V
36129576A
78733547Q
36137069K
53181345D
36148911H
36144937T
35982763E
39460254M
36104495S
76900816V
76719977G
34627109B
36030282T
35990171R
36024822Z
39486884R
36126619J
36061185Z
36045762R
36105651K
34593337A
36028159Q
36075482M
36068022C
08672139N
RIVAS OUTOMURO BERNARDO
RIVAS REINALDO JONATAN
RIVEIRO FARAMIÑAN JOSE ANTONIO
RIVEIRO GONZALEZ ALMA MARIA
RIVEIRO VIEITEZ MARIA
RIVERA BASTERRECHEA OSCAR A
RIVERA RIVERA TERESA
RIVERO JULIAN JUAN MANUEL
ROBLES IPIENS CARMEN
ROCHA BARREIRO MANUEL
ROCHA LAMAS JOSE
ROCHA PINO MARIA CARMEN
RODAL RODRIGUEZ DIEGO
RODAL SOTELO JOSE CARLOS
RODENAS MARTINEZ ISABEL
RODRIGUEZ ALDIR JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ ALONSO ANTONIO
RODRIGUEZ ALONSO ANTONIO ALBERTO
RODRIGUEZ ALONSO ENRIQUETA
RODRIGUEZ ALONSO EVA MARIA
RODRIGUEZ ALONSO JOSE EDUARDO
RODRIGUEZ ALONSO JOSE MANUEL
RODRIGUEZ ALVAREZ ANA ISABEL
RODRIGUEZ ALVAREZ JOSE ANTONIO
RODRIGUEZ ALVAREZ ROBERTO
RODRIGUEZ ARAGUNDI JOSE LUIS
RODRIGUEZ BAÑON PATRICIA
RODRIGUEZ BARCIA LAURA AMPARO
RODRIGUEZ BERNARDEZ MARIA CARMEN Y ESPOS
RODRIGUEZ CARAMES JOSE CARLOS
RODRIGUEZ CARIDE JOSE
RODRIGUEZ CASTRO ANA MARIA
RODRIGUEZ COLLAZO MANUEL
RODRIGUEZ COMESAÑA JUAN JOSE
RODRIGUEZ COMESAÑA LORENA
RODRIGUEZ COSTAS LUIS
RODRIGUEZ COSTAS OLIVAN
RODRIGUEZ COSTAS SUSANA
RODRIGUEZ COVELA CAYETANA
RODRIGUEZ DALMEDA JUAN CARLOS
RODRIGUEZ DOMINGUEZ ISMAEL
RODRIGUEZ DOMINGUEZ RICARDO
RODRIGUEZ ESTEVEZ MARIA LOURDES
RODRIGUEZ FEIJOO RAFAEL
RODRIGUEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN
RODRIGUEZ FERREIRA ANGEL MANUEL
RODRIGUEZ FLECHOSO AGUSTINA
RODRIGUEZ GARCIA JUAN CARLOS
RODRIGUEZ GONZALEZ ALFONSO
RODRIGUEZ GONZALEZ CELESTINO
RODRIGUEZ GONZALEZ DOLORES
RODRIGUEZ GONZALEZ JUAN ANTONI
RODRIGUEZ GONZALEZ MANUEL
RODRIGUEZ GONZALEZ ROBERTO
RODRIGUEZ IGLESIAS MARIA ESTHER
RODRIGUEZ JIMENEZ MARIA JUANA
1301018271
1205146002
1205233445
1300135583
1301018678
1301004143
1205240715
1200393141
1301003660
1205239912
1301003528
1205240401
1205240586
1205230636
1300135498
1205231343
1301078948
1205233042
1205231005
1301079433
1300134713
1301079348
1301003797
1205147065
1205240299
1205240702
1301003658
1301003354
1205233526
1205240325
1205240015
1301017687
1205241740
1205233593
1301018198
1301004224
1301079575
1301004013
1205240587
1301018822
1300134681
1300134834
1205240045
1300135636
1301018521
1205231515
1301003415
1205233132
1205241749
1205241438
1301080239
1301018848
1205240918
1301018105
1205233484
1301018783
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 139
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
0905226
0905747
0507131
F037308
9750140
9809481
9720296
9907580
F003204
9750362
9803828
1010792
9610353
9903928
0409211
1104318
9900107
1107617
1006567
1104768
1205697
0400446
9640999
0705543
0409719
F024726
1109251
1007726
F004679
0502344
0707090
1004161
0903875
1010325
F007539
0700569
F039225
9905706
0411180
9640207
0403299
9801295
1203903
9901657
0704063
F005946
0607074
9801863
0614003
F029104
9708593
9708939
9905730
0901536
0402771
0909785
36122203J
36037101B
36096074N
53174080N
34424132D
35968485G
35844232C
76772764Y
36055722W
76705288N
36068128B
36117217H
35959707N
36020719M
36097995R
36124029E
35990205N
36135164W
36151722T
36011872J
53623709Z
36155708F
35979711Y
36140482F
76619572V
36045493P
76707359J
35451539Y
36108868H
36168377A
39485381Q
36130663D
53187324P
36142879N
35994061G
53188313P
36164768M
35986786C
36151998T
35911126F
B36846137
35976446F
53180023K
36036875S
36111773W
35790801H
36022382N
50396417J
36075605J
36119982T
36103751F
36115344P
36092811S
35992764H
X2263956C
39451522J
RODRIGUEZ LAGO ROI
RODRIGUEZ LOPEZ ROGELIO
RODRIGUEZ LORENZO ANA BELEN
RODRIGUEZ LORENZO SIMON PEDRO
RODRIGUEZ LOZANO JOSE
RODRIGUEZ LUCIO SALVADOR
RODRIGUEZ MARTINEZ GENOVEVA
RODRIGUEZ MORAL JOSEFA
RODRIGUEZ MOREIRA CONCEPCION
RODRIGUEZ NUÑEZ JOSE MANUEL
RODRIGUEZ OBENZA MIGUEL
RODRIGUEZ PEREZ CARLA MARIA
RODRIGUEZ PEREZ MANUEL
RODRIGUEZ PEREZ MANUEL RAMON
RODRIGUEZ PEREZ MARIA ELENA
RODRIGUEZ PEREZ MARTA
RODRIGUEZ PIÑEIRO MARIA CARMEN
RODRIGUEZ ROCHA MARIA ELOISA
RODRIGUEZ SUAREZ JUAN CARLOS
RODRIGUEZ TAPIAS JORGE
RODRIGUEZ TORRES FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ VAL FRANCISCO JAVIER
RODRIGUEZ VAZQUEZ FERNANDO
RODRIGUEZ VAZQUEZ MARIA SOL
RODRIGUEZ VAZQUEZ RICARDO
RODRIGUEZ VAZQUEZ ROSA MARIA
RODRIGUEZ VEGA DE M DOLORES
RODRIGUEZ VICENTE MANUEL
RODRIGUEZ VILLAR MARIA JOSE
ROIG TERAN RICARDO
ROJAS CASTELLANOS ROLANDO
ROMAN ARAUJO JOSE IGNACIO
ROMAN FERNANDEZ LARA
ROMAN GONZALEZ YOLANDA
ROMAN RODRIGUEZ M JOSE
ROMAN ROMAN JONATHAN
ROMAN SANTOS IRIA
ROMAY FREAZA LAURA
ROMERO ALVAREZ MANUEL
ROMERO LAGO FRANCISCO
ROPELANDON SL
ROUCO PADIN ANTONIO
RUA ALVAREZ JOSE MANUEL
RUIBAL SANTOS JUAN ANTONIO
RUIZ APOLINAR LAURA
RUIZ FERREIRA SAMUEL
RUIZ VEIGA MARIA JOSE
RUIZ YAGUE DOLORES
RUSO GARCIA DOLORES
RUZO IGLESIAS JOSE ANGEL
SABORIDO CIFUENTES NURIA MARIA
SABUGUEIRO OLIVEIRA MARGARITA
SACCO ALVAREZ JOSE RICARDO
SAINZA MAGDALENA ENRIQUE
SAKHO MOUSTAPHA
SALEH CASAIS JALED
1205233606
1205233607
1301003833
1301018830
1205233068
1301078524
1205232982
1301018324
1205241783
1205239784
1301018633
1301079539
1205230762
1205231580
1205240318
1301004240
1205231569
1301017848
1205233913
1200392197
1205241631
1205231052
1301018803
1205240402
1301078809
1301003684
1205233059
1301018022
1205240784
1301017694
1205233037
1301017828
1205241525
1301017840
1301080184
1205241301
1205241843
1205241752
1301003172
1301018262
1300134661
1205233255
1205146983
1301003547
1301018184
1301078649
1300135707
1301018301
1301018178
1301018828
1200393555
1205146029
1301003750
1301003366
1301079068
1205009351
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 140
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
F032679
9706913
9702770
0303335
1201319
F038714
F003536
1203277
0602520
9707164
1104248
1010511
A000418
1004162
9750252
0804969
F011018
1008068
0403084
0607101
1109864
9708436
1206522
F002144
0705721
9908310
0508375
9805122
9707534
1106793
0614766
9640228
0618859
9750249
1105421
9806707
1201049
0409587
0900686
1007495
9700854
0618824
F011345
0618503
9904941
0506724
F002918
0001348
F001584
0000224
0506429
0702192
1106385
0409182
1109726
0614024
36108053P
36099122R
76988872Y
X1687098W
36100066W
36087632B
36063771R
35988523D
50692987K
36032298S
18155328W
32420123J
36105964N
48999101Q
A36039675
35997451J
36083350F
53186068V
36036438S
36067851X
36050598F
11985271V
39463580L
36030545X
X4650783E
36060207W
45541124C
X1204858A
35922931J
36125318T
B36803336
36112946W
B36797447
36146281X
36113498W
35300870X
36033086K
36168330W
B15228927
53187275M
35894909M
39456924X
36025183F
36145265Y
35911688V
53181617M
36049003E
B36864841
36016368R
34429402N
36113292A
B36822344
05405057B
76816477L
39496678C
53170920A
SALGADO GARDON ANTONIO
SALGADO GONZALEZ JUAN CARLOS
SALGUEIRO ALONSO GUILLERMO
SALL MBAYE
SALOMON FIGUEROA FELIX
SANCHEZ ALLICA JUAN ANTONIO
SANCHEZ LOPEZ JOSE ANTONIO
SANCHEZ PEREZ JESUS
SANCHEZ RIO DEL LEONARDO
SANCHEZ SANCHEZ JOSE MANUEL
SANCHEZ SANCHEZ PASCUAL
SANCHEZ SANCHEZ RAFAEL EDUARDO
SANCHEZ VILAS ALBERTO
SANCHEZ VIZCAINO JUAN ANTONIO
SANIBRON SA
SANJUAN ROCHA IGNACIO
SANMARTIN CARIDE GONZALO
SANROMAN LICER MARIA ESTHER
SANROMAN VENTIN EDUARDO
SANTERBAS GONZALEZ JAIME
SANTERVAS PARCERO LUISA
SANTIAGO AMADO CARMEN
SANTIRSO RECIO PABLO
SANTORO MEMBIELA DE JORGE
SANTOS DA COSTA GINA
SANTOS GALLEGO MANUEL JESUS
SANTOS GIL SARA
SANTOS LAURINDA MARIA DEOLINDA
SANTOS PIÑEIRO JOSE
SARABIA RODRIGUEZ DANIEL
SAYLOR 96 SL
SEBASTIAN GOMEZ ROBERTO
SEMANTICS MCI SL
SENRA LAMARCA JOSE
SEQUEIROS PEREZ CRISTIAN
SERANTES CASAL REGINA
SERODIO BESADA JOSE LUIS
SERPA BUTTINI ELVIRA
SERPREMIGA SL
SERRA COMESAÑA ALBERTO ASIER
SESTELO AMORIN PURIFICACION
SHI LIN YUNG MING
SILVA ALONSO JOSE CARLOS
SILVA CAMESELLE NOEMI
SILVA FERNANDEZ JOSEFINA
SILVA MELO DA JUAN
SILVA REGO CARLOS
SISTEMAS DE COMUNICACIONES Y DATOS VIGO
SOAJE ALONSO JUAN MANUEL
SOBRINO ALVAREZ MARIA
SOBRINO CAL IGNACIO
SOCIEDAD DE ARRENDAMIENTOS LAS VEGAS SL
SOLER PEREZ MARIA BELEN
SOLLA GARCIA EDELMIRO
SORIA TOMAS RUBI FRANK
SOSA MEJUTO JORGE LUIS
1301017988
1205241670
1301003806
1301003870
1301018474
1301018379
1301018670
1205239901
1205146231
1205240915
1301079573
1300134588
1301018333
1301018565
1301079972
1301018556
1301018676
1205241561
1205241415
1205240352
1301018246
1301079954
1301003483
1205241777
1205231738
1301018653
1205233520
1205231552
1205230775
1301018238
1301003708
1301017906
1205146118
1301018294
1205241949
1301018815
1205240003
1300134920
1205230876
1301018568
1301079862
1205230478
1300135536
1301017709
1205230602
1205233514
1301018667
1301003254
1301004140
1205230251
1205230468
1205146856
1205146023
1205240316
1205146954
1200392831
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 141
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
1009445
1103554
9901312
1002546
1004585
1105651
0410476
0702089
F007420
1108231
9702542
0505668
9708493
F002094
F038547
0804942
0204401
0504144
1203289
0705594
0905454
1203699
F036861
0801418
9809002
F003832
F035426
0206238
0602963
0700879
0401225
F026934
0902056
0206438
0507944
0909832
9805432
9701000
0703789
F025597
0204485
1205679
9801941
0704196
9802741
F032851
0700454
F033089
9707236
F001125
9706814
0305222
9802409
F024339
1203157
9704829
53193063C
36147974R
35975187J
34876107B
36176306C
36113694Z
76996474H
53182342V
35938352R
52933089S
36158276E
36066377P
36153579V
36029523T
B36805968
B36971778
B36873255
36138500A
B36968303
B36872026
B36934677
B27744150
34871935W
B36873032
35943095Y
36121934C
36043794B
53185637T
36131649Y
A36646073
B36877447
35965306E
B36962108
53179136P
35993722X
B36938496
36046868A
35880134L
53178469P
32764994E
02830320D
39455767A
36110214F
34627621V
32334528R
36005330A
52500564M
36106045R
35559774A
36003316J
36032152F
36100512B
14221420Z
35982904W
34605164P
76685718S
SOTELINO BOUZA JOSE ALBERTO
SOTELIÑO SIMOES ARANTZA
SOTELO VILA ESTHER
SOTO GARCIA MARCOS PABLO
SOTO GOCE ALBERTO
SOTO RODRIGUEZ JOSE MANUEL
SOUSA PEREZ GUSTAVO
SOUTO RIVERA MARCIAL
SOUTULLO MARTINEZ MANUEL
SUAREZ BETANZOS TERESA
SUAREZ FERNANDEZ PEDRO VICENTE
SUAREZ LONGUEIRA ANGEL
SUAREZ ROMAN JOSE ANGEL
SUAREZ VALIÑO AURORA
SUGAVIA CORREDURIA DE SEGUROS SL
SUMINISTROS DEL AUTOMOVIL DIZ SL
SUMINISTROS OFIMATICOS GAPRA VIGO SL
TAPIAS GONZALEZ FRANCISCO
T-CEM INVERCUATRO, SL EN CONSTITUCION
TECNICAS Y MONTAJES FRIGORIFICOS VIGO S
TECPESGAL S. L.
THE HOUSE OF CHIC AND CHEAP SL
TIAGO FERNANDEZ MAXIMINO FRANCO
TODO FINANCIACION SL
TORNAL MARTIS LUIS R
TORRADO VAQUEIRO JOSE LUIS
TORRES BRAVO JESUS CLEMEN
TORRES FIGUEROA FABIAN
TORRES NEGREIRA JOSE EDUARDO
TRANSPORTES RAUL GARCIA CABEZAS SA
TRENTO DECORACION SL
TRESANDI GOYANES CARLOS
TRIATLANTIS CONSTRUCTORA,SL
TRILLO PEREIRA ISAAC
UBEDA MANZANO MARIA PILAR
VAGONS VIGO SL
VALCARCEL FALAGAN JOSE LUIS
VALCARCEL SIERRA,DE LA MARIA CARMEN
VALEIJE ABALDE ALEJANDRO
VALENCIA TOBA JUAN M
VALERO TOLEDANO TOMAS
VALVERDE VASCONCELLOS LORENA
VALVIDA CORTES MARIA
VARELA BARROS CONSTANTINO
VARELA CASTRO MARIA TERESA
VARELA GOMEZ BENIGNO
VARELA PEDRO ALFREDO
VAZQUEZ AGIS LEANDRO
VAZQUEZ ALDROVER JOSE BERNARDO
VAZQUEZ CABRERA MANUELA
VAZQUEZ ESTEVEZ ORLANDO
VAZQUEZ FERNANDEZ JORGE ANTONIO
VAZQUEZ FERNANDEZ JOSE MARCIAL
VAZQUEZ GOMEZ GUMERSINDO
VAZQUEZ GONZALEZ IGNACIO
VAZQUEZ GONZALEZ JOSE
1205231350
1301003410
1301080060
1301018021
1205233951
1301018577
1205241323
1301079281
1301018341
1300135674
1205241083
1205231780
1301018763
1301003572
1205233896
1300134844
1301078998
1301018164
1205233682
1205241116
1301079413
1301003458
1301018480
1300134687
1205241720
1205016761
1301080520
1205231731
1301003760
1205239807
1205231058
1301004171
1301003716
1200392738
1301003817
1205240982
1205241714
1301018266
1205241488
1301018107
1205230258
1301018120
1301018631
1301003946
1301018814
1205231696
1301018538
1205231729
1301079931
1205230805
1205240660
1205241406
1205241706
1301003599
1205230422
1301017728
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 142
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
1010993
0804888
0303614
9800049
1005061
9750073
0908154
0608881
1206145
1008016
0206134
0000097
9530791
9803793
0613953
0803097
1202676
0610088
F025052
0908273
1201057
1201369
0615015
9707082
9640254
1003025
0701653
9707049
0804015
F000215
0203468
A000242
F000920
0201258
9851261
1200478
9806928
0302039
F017931
0904169
9901920
1006672
0706445
9901318
9700385
0000206
9703961
0904491
0406970
0619449
9807461
0700587
0304143
F009053
0302157
1106794
36162581A
36169087T
35950030H
35554596T
36153279Q
36121975S
36149961X
34953251J
39512119M
76712775R
36172191E
36136483X
34869325Z
32401541S
36022704N
35567915W
50847489D
39458482G
34167181Z
35554349Y
32459809R
36095950A
76913952C
36080812E
35939583J
36156759T
36014302M
36003762E
36158478V
36058896W
76980634W
36146657H
36077662T
36104722N
36024195P
35987719X
35541712L
36083916K
35254383Y
36169879X
36108204K
30678476H
36163089M
36078963J
36156514P
36027970B
35995963C
34915946Z
36176407Y
36135446P
35943336V
36154133L
B36883361
36061245M
36077102S
36164450D
VAZQUEZ IGLESIAS LUIS NELSON
VAZQUEZ MARTI ALVARO
VAZQUEZ MENDEZ RAMON
VAZQUEZ PEREZ JOSE MANUEL
VAZQUEZ RODRIGUEZ TATIANA
VAZQUEZ SANZ ABELARDO
VAZQUEZ UBEIRA DAVID ALEJANDRO
VAZQUEZ VARELA CARLOS
VEGA PABON SARA VANESSA
VEGA RODRIGUEZ M LUISA
VEIGA GARCIA TANIA MARIA
VEIGA GONZALEZ ROSA MARIA
VEIGA RODRIGUEZ M DOLORES RAMONA PILAR
VEIGA SANCHEZ AVELINO
VERA FERNANDEZ MARIA PILAR
VERDE RODRIGUEZ CANDIDO
VERNIS CIUDAD BLANCA ANA
VIALE ESTEVEZ MARCOS DAVID
VICENTE DIEGUEZ JUAN
VICENTE VICENTE ISIDRO
VIDAL DEIBE JOSE
VIDAL FONTAN JOSE CARLOS
VIDAL GONZALEZ ROCIO
VIDAL MARTINEZ JOSE ANTONIO
VIDAL MONROY ANTONIO
VIDAL RODRIGUEZ ISABEL
VIDEIRA LOPEZ MARIA ISABEL
VIEITEZ ALVAREZ MARIA ROSA
VIEITEZ PRADO ROBERTO JAVIER
VILA ALONSO JESUS
VILA ALONSO MANUEL ANGEL
VILA BARREIRO OSCAR
VILA BASTOS DA JOSE MANUEL
VILA BENAVIDES JOSE MANUEL
VILA GESTEIRA JOSE LUIS
VILA LIBOREIRO CARMEN
VILA ROMERO M CARMEN
VILA VILA SABINO
VILAR GARCIA JOSE
VILAR SERRANO BLONDIE
VILAS SOMOZA MARIA CARMEN
VILLAGRA GARCIA DAVID JOAQUIN
VILLAMANDOS PATEIRO JOSE LUIS
VILLANUEVA COSANO RESTITUTO LUIS
VILLAR BLANCO PATRICIA
VILLAR CRUZ MARIA ELENA
VILLAR PEINO JOSE ANTONIO
VILLAR POUSA MIGUEL
VILLAR SABORIDO MARIA PILAR
VILLASECA GONZALEZ VERONICA
VILLAVERDE SANCHEZ JAIME RAMON
VISO FERNANDEZ CARLOS
WEB DESIGN PUBLICIDAD SL
YARZA SALGADO M CONCEPCION
YARZA SALGADO MARIA
YESENIA FERNANDEZ RODRIGUEZ
1205241569
1205231238
1301003210
1205146276
1301003389
1205146498
1300134580
1301018098
1301003805
1301017833
1301080350
1205233411
1205241639
1301018005
1301003707
1205233352
1205233410
1301017789
1205240825
1205233608
1205146960
1301018585
1301003931
1301003517
1205241361
1205231326
1301018725
1205241084
1300134689
1205233818
1301003858
1301018330
1301004137
1205233438
1301003748
1301018583
1301003533
1301018043
1205241804
1301078688
1300134620
1301018835
1205240405
1301018816
1205241644
1300135566
1205239780
1205146748
1201076786
1301003342
1205231559
1205230288
1301003697
1205241155
1205240258
1201147371
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 143
Expediente
D.N.I. / N.I.F.
Nombre
Referencia
1104382
9808458
9740494
1009951
X8448287L
35919541G
35812703R
05303894W
ZANFIR ALEXANDRU
ZARAGOZA CABRAL ANA MARIA
ZARAGOZA CABRAL ANTONIO
ZARCO MARTINEZ JOSUE
1205146147
1205241865
1205241018
1301017838
Vigo a, 07/05/13.—O Xefe da Unidade de Recadación Executiva, Jose Luis Fernández Gallego.
2013004715
ANUNCIO
Pola Administración e a Inspección dos Tributos deste Concello tramítanse procedementos de
inspección e comprobación limitada, a fin de regulariza-la situación tributaria no Imposto sobre o
Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana e no Imposto sobre Construccións, Instalacións e
Obras e pola Taxa por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local:
valados, puntais, andamios., dos suxeitos pasivos que a continuación se relacionán. Non sendo posible
prácticar a notificación persoal, non obstante te-lo intentado dúas ou mais veces, procédese de
conformidade co establecido no artigo 112 da Lei Xeral Tributaria, a citar ós interesados ou ós seus
representantes, para seren notificados por comparecencia das actuacións administrativas que se indican.
1º.—Comunicación da iniciación do procedemento para regularizar a situación tributaria
EXPTE.
NIF
200903IBI0032
36.118.713-L
200903IBI0037
33.155.182-S
200903IBI0023
35.891.957-C
200904IBI0022
35.965.068-Z
27059/502
35.993.044-E
26922/502
27081/502
27096/502
27164/502
27188/502
27192/502
27206/502
27216/502
27217/502
27222/502
27225/502
27241/502
27340/502
27137/502
27139/502
27152/502
27154/502
27018/502
35.964.309-Z
54.156.096-C
B-36.963.031
36.140.284-Q
34.408.817-N
11.051.975-S
33.265.006-Z
35.996.004-S
36.008.590-C
X2.167.257-J
B-36.927.523
36.075.388-A
36.101.647-L
H-36.708.691
H-36.686.442
H-36.035.707
H-36.618.585
B-36.898.062
NOME
ELISA MARIA HERVAS PRETEL (en representación da Comunicadade de Herdeiros
de HERVAS FUENTES, JOSE).
ANGELES PAMPIN CASTRO (en representación da Comunicadade de Herdeiros
de PEREZ CORTES, JOSE).
HUMBERTO GONZALEZ NOVOA (en representación da Comunicadade de Herdeiros
de MEJUTO SUAREZ, NIEVES).
HERDEIROS DE ALFONSO GRAÑA ESTEVEZ (en representación da Comunidade
de Herdeiros de GRAÑA ESTEVEZ, ALFONSO)
FRANCISCO DE ASIS IGLESIAS MAESTU (e outro máis, ambos con carácter solidario,
en virtude do establecido nos arts. 35.7 e 46.6 da Lei Xeral Tributaria).
MARIA DEL CARMEN RODRIGUEZ GONZALEZ
GREGORIO DANIEL FERNANDEZ HERNANDEZ
SOCIEDAD DE INVERSIONES CARLIMA, S.L.
MARIA TERESA SEBIO PUÑAL
MARIA FERREIRA RODRIGUEZ
FELICITA LOPEZ DIAZ
MARIA DOLORES COUCEIRO MOURE
MARIA TERESA LAGO LAGO
MANUEL LAGO LAGO
LOC ISAIAS RENDON GIL (+1)
CAMPONABAL, S.L.
JOSE ANTONIO FERNANDEZ MUIÑOS
MERCEDES VALES EXPOSITO
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA AVDA. CAMELIAS NÚM. 80
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA AVDA. FRAGOSO NÚM. 41
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA RUA ROSALIA DE CASTRO NÚM. 52
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA RUA SALAMANCA NÚM. 16
JAMBA ARQUITECTURA, S.L.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 144
2º.—Comunicación da iniciación do expediente sancionador e da proposta de imposición de sanción
EXPTE.
27327/502
27328/502
27329/502
27330/502
27332/502
27336/502
27255/502
27254/502
NIF
B-36.798.130
B-36.907.574
F-36.900.827
B-36.459.055
B-36.930.188
B-36.907.574
36.114.217-P
39.453.471-F
NOME
CONCEPCION DE DIOS, S.L.
RESIDENCIAL BRAILLE, S.L.
ARTE VIGO SOCIEDAD COOPERATIVA GALLEGA
CASAS BELAS LA MEJOR, S.L.
VALERY KARPIN & ASOCIADOS INMOBILIARIOS, S.L.
RESIDENCIAL BRAILLE, S.L.
PABLO GUITIAN MARTINEZ
MARINA REY BLAZQUEZ
3º.—Resolución do procedemento
EXPTE.
26243/502
26258/502
25632/502
26401/502
1846/500
26613/502
26603/502
26605/502
26619/502
26620/502
26389/502
NIF
09.263.456-E
36.114.217-P
39.453.471-F
A-36.056.570
B-36.982.478
36.161.678-C
44.455.693-M
E-36.977.775
H-36.710.952
36.041.342-C
B-94.037.066
NOME
MARIA INMACULADA PAREDES SANZ
PABLO GUITIAN MARTINEZ
MARINA REY BLAZQUEZ
PIRSA O GROVE, S.A.
PROMOCIONES INMOBILIARIAS DOCTOR CORBAL, S.L.
KEILA ALONSO RODRIGUEZ
MARIA SUSANA SOTELO ESTEVEZ
JARAMA, C.B.
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA AVDA. ATLANTIDA NÚM. 24
LOURDES MARIA CHARRO TEMES
CONSTRUCCIONS E REHABILITACIONS PONTEAREAS, S.L.
4º.—Resolución impoñendo a sanción tributaria.
EXPTE.
26201/502
NIF
36.109.209-Z
NOME
MARIA IRIA MOREIRA SANTAMARIA
5º.—Tramite de audiencia
EXPTE.
1849/500
NIF
B-36.930.105
NOME
OGMA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.L.
A comparecencia deberá efectuarse nas Oficinas da Inspección dos Tributos sita na planta primeira
do Concello, Praza do Rei s/nº., dentro dos QUINCE DIAS, contados a partires do seguinte o de
publicación deste Anuncio no Boletín Oficial da Provincia, (días luns a venres, de 09:00 a 14:00 horas).
Transcorrido este prazo sen ter comparecido, a notificación entenderase producida a todolos efectos
legais desde o día seguinte ó de seu vencemento.
Vigo, a 6 de Maio de 2013.—A Concelleira-Delegada da Area de Economia e Facenda, Raquel Díaz
Vázquez.
2013004609
ANUNCIO
Pola Administración e a Inspección dos Tributos deste Concello tramítanse procedementos de
inspección e comprobación limitada, a fin de regulariza-la situación tributaria no Imposto sobre o
Incremento de Valor dos Terreos de Natureza Urbana e no Imposto sobre Construccións, Instalacións e
Obras e pola Taxa por aproveitamento especial ou utilización privativa do dominio público local:
valados, puntais, andamios., dos suxeitos pasivos que a continuación se relacionán. Non sendo posible
prácticar a notificación persoal, non obstante te-lo intentado dúas ou mais veces, procédese de
conformidade co establecido no artigo 112 da Lei Xeral Tributaria, a citar ós interesados ou ós seus
representantes, para seren notificados por comparecencia das actuacións administrativas que se indican.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 145
1º.—Comunicación da iniciación do procedemento para regularizar a situación tributaria
EXPTE.
NIF
200902IBI0014
200903IBI0007
200903IBI0010
35.404.731-A
32.763.437-Y
35.875.850-J
200903IBI0016
200904IBI0023
27265/502
25715/502
27256/502
27291/502
27387/502
27474/502
27476/502
27487/502
35.962.245-C
35.851.608-J
32.506.216-V
35.143.516-E
36.095.626-R
36.062.942-T
39.496.818-E
B-36.913.051
B-36.924.033
36.048.106-E
NOME
RAMONA NUÑEZ POUSO (en representación da Comunidade de Herdeiros de BERMO MIEITES, JOSE EMILIO).
Mª DEL CARMEN SANCHEZ BARREIRO (en representación da Comunidade de Herdeiros de LATAS PARADA, ANGEL).
HERDEIROS DE MARIA CONCEPCION GONZALEZ BRAÑA (en representación da Comunidade de Herdeiros
de GONZALEZ BRAÑA, MARIA CONCEPCION).
CARMEN LOPEZ FERNANDEZ (en representación da Comunidade de Herdeiros de COUÑAGO ABALDE, JESUS).
FLORA LORENZO LORENZO (en representación da Comunidade de Herdeiros de COSTAS RIVERA, EVARISTO).
COMUNIDADE DE HERDEIROS DE RAMIRO FONTE CRESPO (ESPERANZA CRESPO SOTO, herdeira).
JOSE M. RODRIGUEZ SOUTO
MARIA TERESA PUGA VALLERA
EDUARDO TERRON BARREIRO
ALBERTO RODRIGUEZ FERNANDEZ
GALICIA NAVES Y TERRENOS, S.L.
PROMOCIONES BADIA VIGO, S.L.
MANUEL JESUS MARTINEZ GARRIDO
2º.—Comunicación da iniciación do expediente sancionador e da proposta de imposición de sanción
EXPTE.
27295/502
27475/502
27451/502
27403/502
26526/502
27358/502
27391/502
27443/502
27448/502
NIF
36.062.942-T
B-36.913.051
X7.223.213-V
B-36.930.204
B-36.939.668
36.032.702-M
35.977.624-N
16.484.825-N
36.014.132-L
NOME
EDUARDO TERRON BARREIRO
GALICIA NAVES Y TERRENOS, S.L.
MARIA GLORIA FERRIOL
ROCASSE PROMOCIONES, S.L.
GESTIBERICA MANAGEMENT, S.L.
JOSE EVARISTO MORILLO FERNANDEZ
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
ANA MARIA PADIN DE PAZOS
MARINETTE MARIA MOURE DE LA FUENTE
3º.—Resolución do procedemento
EXPTE.
26159/502
26289/502
26320/502
26369/502
26378/502
26525/502
26925/502
26468/502
26433/502
26621/502
27137/502
27139/502
27152/502
27154/502
1849/500
NIF
35.977.624-N
B-36.930.204
35.848.592-X
16.484.825-N
36.070.005-W
B-36.939.668
36.032.702-M
35.956.786-N
36.014.132-L
H-27.749.951
H-36.708.691
H-36.686.442
H-36.035.707
H-36.618.585
B-36.930.105
NOME
JOSE ANTONIO RODRIGUEZ PEREZ
ROCASSE PROMOCIONES, S.L.
OCTAVIA MARIA DE PONTE CHINCHILLA
ANA MARIA PADIN DE PAZOS
FLORENTINO VILLAR LOSADA
GESTIBERICA MANAGEMENT, S.L.
JOSE EVARISTO MORILLO FERNANDEZ
RODRIGO GARCIA ESTEVEZ
MARINETTE MARIA MOURE DE LA FUENTE
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA RUA PI Y MARGALL NÚM. 95
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA AVDA. CAMELIAS NÚM. 80
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA AVDA. FRAGOSO NÚM. 41
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA RUA ROSALIA DE CASTRO NÚM. 52
COMUNIDADE DE PROPIETARIOS DA RUA SALAMANCA NÚM. 16
OGMA SOLUCIONES INMOBILIARIAS, S.L.
4º.—Resolución impoñendo a sanción tributaria
EXPTE.
26299/502
26321/502
26379/502
NIF
34.967.166-J
35.848.592-X
36.070.005-W
NOME
FRANCISCO JOSE MARTINEZ PEREZ
OCTAVIA MARIA DE PONTE CHINCHILLA
FLORENTINO VILLAR LOSADA
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 146
A comparecencia deberá efectuarse nas Oficinas da Inspección dos Tributos sita na planta
primeira do Concello, Praza do Rei s/nº., dentro dos QUINCE DÍAS, contados a partires do seguinte
o de publicación deste Anuncio no Boletín Oficial da Provincia, (días luns a venres, de 09:00 a 14:00
horas). Transcorrido este prazo sen ter comparecido, a notificación entenderase producida a todolos
efectos legais desde o día seguinte ó de seu vencemento.
Vigo, a 22 de Maio de 2013.—A Concelleira-Delegada da Area de Economia e Facenda, Raquel Díaz
2013005044
Vázquez.
EDICTO
No Rexistro Xeral, atópanse exposto ao público, durante o prazo de quince días hábiles, contados a
partir do seguinte á inserción do presente edito no Boletín Oficial da Provincia, o expediente MC 22/13
de Modificación Orzamentaria que afecta ao vixente Orzamento Xeral, tramitado en virtude do acordo
adoptado polo Excmo. Concello Pleno na sesión levada a cabo o día 27 de maio de 2013.
Contra a devandita aprobación inicial, poderán os interesados interpor reclamacións ante o Excmo.
Concello Pleno, durante o transcurso da referida exposición, de conformidade co previsto nos artigos
169.170 e 171 do Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, aprobado no RDL 2/2004 de
5 de marzo. No suposto de non presentar reclamacións durante dito prazo, considerarase definitivamente
aprobado.
Vigo, a 27 de maio de 2013.—O Alcalde, Abel Caballero Álvarez.
2013005120
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuíntes
Tramitándose na Recadación Executiva do Excmo. Concello de Vigo, expediente executivo de
constrinximento seguido contra os debedores relacionados a continuación, que comenza por:
PROMOCIONES SAN CAYETANO SA
e remata en:
PROMOCIONES YOLI SA
polos expedientes que igualmente se expresarán, practicouse DILIXENCIA DE EMBARGO INMUEBLES
en relación as débedas relacionadas ó final.
E sendo estos os interesados como DEBEDORES ós que afecta a transcrita dilixencia e non podéndose
practica-la notificación persoal a pesar de intentalo dúas veces na forma debida o unha no caso de resultar
descoñecido, procédese de conformidade có establecido no artigo 112 da LXT a cita-los interesados ou ós
seus representantes por medio do presente anuncio, para seren notificados por comparecencia.
A comparecencia producirase no prazo de 15 días naturais, que contará dende o día seguinte ó da
publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra na oficina da Recadación Executiva do
Concellode Vigo, Praza do Rei, s/n. Cando transcurrido dito prazo non comparecesen, a notificación
entenderase producida a tódolos efectos legais, dende o día seguinte o de vencemento do prazo sinalado
para comparecer.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 147
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuyentes
Tramitándose en la Recaudación Ejecutiva del Excmo. Ayuntamiento de Vigo, expediente ejecutivo
de apremio seguido contra los deudores relacionados a continuación que comienza por:
PROMOCIONES SAN CAYETANO SA
y finaliza en:
PROMOCIONES YOLI SA
por los expedientes que igualmente se practicó DILIGENCIA DE EMBARGO INMUEBLES en relación con
las deudas relacionadas al final.
Y siendo estos los interesados como DEUDORES a los que afecta la transcrita diligencia y no pudiéndose
practicar la notificación personal a pesar de intentarlo dos veces en la forma debida o una en caso de
resultar desconocido, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la LGT a citar a
los interesados o a sus representantes por medio del presente anuncio, para ser notificados por
comparecencia.
La comparecencia se producirá en el plazo de 15 días naturales, que contarán desde el día siguiente
al dela publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial de Pontevedra en la oficina de
Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Vigo, Plaza del Rei, s/n. Cuando transcurrido dicho plazo
no compareciesen, la notificación se tendrá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
NOMBRE
C IF
PROMOCIONES SAN CAYETANO, SA
PARQUE BOUZA, SL
SUBILDI, SL
PROMOCIONES YOLI SA
INMUEBLE
A36613289
B36772267
B36118065
A36661346
EXPEDIENTE
EMBARGO INMUELBE FINCA NUM. 54636
EMBARGO INMUEBLE FINCA NUM. 54980
EMBARGO INMUEBLE FINCA NUM. 69976
EMBARGO INMUEBLE FINCA NUM. 45227
F008370
9940147
9640217
F007740
Vigo, a 22 de maio de 2013.—O Xefe da Unidade de Recadación Executiva, José Luis Fernández
Gallego.
2013005124
e e e
BUEU
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuíntes
Tramitándose na Recaudación Executiva do Excmo. Concello de Bueu, expediente executivo de
constrinximento seguido contra os debedores relacionados a continuación, que comenza por:
ARTOLA TRINCADO JOSE CRUZ
y remata en:
VILLAVERDE FREIRE DOLORES
Polos expedientes que igualmente se expresarán, o Sr. Tesoureiro, no uso das atribucions previstas
no artigo 167 da Lei Xeral Tributaria, así como no artigo 5.3 c) do RD 1174/87, de 18 e setembro,dictoú
PROVIDENCIA DE CONSTRINXIMENTO en relación as débedas relacionadas ó final.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 148
E sendo estos os interesados como DEBEDORES ós que afecta a transcrita dilixencia e non podéndose
practica-la notificación persoal a pesar de intentalo dúas veces na forma debida o unha no caso de
resultar descoñecido, procédese de conformidade co establecido no artigo 112 da L.X.T. a cita-los
interesados ou os seus representantes por medio do presente anuncio, para seren notificados por
comparecencia.
A comparecencia producirase no prazo de 15 días naturais, que contará dende o día seguinte o da
publicación do anuncio no Boletín Oficial de Pontevedra na oficina da Recadación Executiva do
Concello de Bueu, Eduardo Vincenti, 53 Bx.
Cando transcurrido dito prazo non comparecesen, a notificación entenderase producida a tódolos
efectos legais, dende o día seguinte o de vencemento do prazo sinalado para comparecer.
EDICTO
Citación de comparecencia a contribuyentes
Tramitándose en la Recaudación Ejecutiva del Excmo Ayuntamiento de Bueu, expediente ejecutivo
de apremio seguido contra los deudores relacionados a continuación que comienza por:
ARTOLA TRINCADO JOSE CRUZ
y finaliza en:
VILLAVERDE FREIRE DOLORES
Por los expedientes que igualmente se expresarán, el Sr. Tesorero, en el uso de las atribuciones
previstas en el artículo 167 de la Ley General Tributaria, así como en el artículo 5.3 c) del RD 1174/87
de 18 de septiembre, dictó PROVIDENCIA DE APREMIO en relación con las deudas relacionadas al final.
Y siendo estos los interesados como DEUDORES a los que afecta la transcrita diligencia y no
pudiéndose practicar la notificación personal a pesar de intentarlo dos veces en la forma debida o una
en caso de resultar desconocido, se procede de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la
L.G.T. a citar a los interesados o a sus representantes por medio del presente anuncio, para ser
notificados por comparecencia.
La comparecencia se producirá en el plazo de 15 días naturales, que contarán desde el día siguiente
al de la publicación del anuncio en el correspondiente Boletín Oficial de Pontevedra en la oficina de
Recaudación Ejecutiva del Ayuntamiento de Bueu, Eduardo Vincenti, 53 Bx.
Cuando transcurrido dicho plazo no compareciesen, la notificación se tendrá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Relación de suxeitos a que se refire este edicto:
EXPEDIENTE
D.N.I. / N.I.F.
110053589
120000633
120000632
120002148
120002324
120002772
120038649
120002676
120002675
120002674
120001930
110047402
120001097
120001099
120001098
39628566A
78730959G
78730959G
35251597A
B36194314
35287825Y
35287825Y
53118161Y
53118161Y
53118161Y
36019294Y
06969928P
36109253N
36109253N
36109253N
NOMBRE
ARTOLA TRINCADO JOSE CRUZ
BARREIRO ENTENZA LUCINDA
BARREIRO ENTENZA LUCINDA
BARREIRO GARCIA ANGEL ANTONIO
BERJUN SL
BERMUDEZ NOVAS MARIA DOLORES
BERMUDEZ NOVAS MARIA DOLORES
CARBALLO GARCIA RICARDO
CARBALLO GARCIA RICARDO
CARBALLO GARCIA RICARDO
COUÑAGO COLLAZO ANDRES
FERNANDEZ CORDERO M JULIANA
FERNANDEZ MARTINEZ ROSA MARIA
FERNANDEZ MARTINEZ ROSA MARIA
FERNANDEZ MARTINEZ ROSA MARIA
www.bop.depo.es
u
EXPEDIENTE
D.N.I. / N.I.F.
120000974
120000967
120000991
120000981
120000970
120000994
120000992
120000990
120000989
120000987
120000986
120000985
120000984
120000988
120000982
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
[email protected]
u
NOM BRE
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
EXPEDIENTE
D.N.I. / N.I.F.
110054413
120000893
120000895
120000894
110053580
110052741
120000890
120000889
120000891
120001858
120000965
120000979
120000978
120000977
120000976
120000975
120000973
110053239
120000969
120000966
120000964
120000963
120000962
120000980
110052816
110052817
110052818
110052820
110052822
110052823
110052819
120002128
120002127
120002126
120002125
110053551
120001470
120001426
120001424
120001590
120001160
120001159
120002313
76806265L
35239640Y
35239640Y
35239640Y
52492686Q
35915735Q
01544334E
01544334E
01544334E
15382444K
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36313880
B36506889
B36506889
B36506889
B36506889
B36506889
B36506889
B36506889
35280017H
35280017H
35280017H
35280017H
35288626W
76807023H
76807023H
76807023H
B36472959
B36472959
B36472959
35887429T
NO MBR E
FERNANDEZ PEREZ MANUEL
FRANCO MORGADE JOSEFA
FRANCO MORGADE JOSEFA
FRANCO MORGADE JOSEFA
FREIRE ESTEVEZ MANUEL
GONZALEZ ROSAS MARIA
HERRERA TORIBIO MANUEL
HERRERA TORIBIO MANUEL
HERRERA TORIBIO MANUEL
HUERTA ORTUOSTE ANA
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
REFOJOS GRAÑA AIDA
REFOJOS GRAÑA AIDA
REFOJOS GRAÑA AIDA
REFOJOS GRAÑA AIDA
RODRIGUEZ CERVIÑO SILVIA
RUA GAYO FRANCISCO JAVIER
RUA GAYO FRANCISCO JAVIER
RUA GAYO FRANCISCO JAVIER
SANDURO SL
SANDURO SL
SANDURO SL
VILLAVERDE FREIRE DOLORES
EXPEDIENTE
D.N.I. / N.I.F.
120000993
120000983
120001714
110048915
110048909
110048910
110048913
110048907
110048904
110048912
110048905
110048914
110048906
110047424
120001197
120001196
110053607
110050149
110052449
120001007
120001009
120001008
110052821
110052815
B36313880
B36313880
35928130Z
H36530962
H36530962
H36530962
H36530962
H36530962
H36530962
H36530962
H36530962
H36530962
H36530962
35276445B
53110105T
53110105T
78736440B
35151596Y
53112478G
35908020Y
35908020Y
35908020Y
B36506889
B36506889
Páx. 149
NOMB RE
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LAMAS - RAMOS E FERNANDES, SL
LOPEZ PIÑEIRO MANUEL
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MANCOMUNIDAD DEL EDIFICIO NIÑO CORVO
MARTINEZ ESTEVEZ JUAN
MOITAL PEREZ MARIA PAULA
MOITAL PEREZ MARIA PAULA
PARCERO PEREZ M ROMINA
PEREZ GARCIA MANUEL
PEREZ LOPEZ VANESA
PEREZ POUSADA JUAN JOSE
PEREZ POUSADA JUAN JOSE
PEREZ POUSADA JUAN JOSE
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
PROMOCIONES BELUSO-LAR SL
Bueu, a 16 de mayo de 2013.—O Tesoureiro, Jacobo Vecino Reimundo
2013005002
e e e
CANGAS
RELACIÓN DOS CONTRIBUÍNTES QUE SE CITAN
PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
De acordo co establecido no artigo 112 da 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e intentada
dúas veces a notificación do procedemento que se relaciona sen que fora posible practicala, cítase ós
interesados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais contados dende o seguinte
ó desta publicación , pasen a retirar en persoa ou mediante representante as notificacións derivadas dos
procedementos que se sinalan.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 150
Transcorrido o citado prazo sen a comparecencia, a notificación entenderase producida para tódolos
efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado.
Núm. Liq.
T. Ex.
C. Tributario
Referencia
NIF
Contribuyente
Principal
Imp. Total
1360000009
ID
SANC URB
SANC 000009
78736629Q
IGLESIAS OTERO EDUARDO
6.001,00
6.001,00
TOTAL
6.001,00
6001
2013004647
Concello de Cangas, 9 de maio de 2013.—O Alcalde, José Enrique Sotelo Villar.
RELACIÓN DOS CONTRIBUÍNTES QUE SE CITAN
PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
De acordo co establecido no artigo 112 da 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e intentada
dúas veces a notificación do procedemento que se relaciona sen que fora posible practicala, cítase ós
interesados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15 días naturais contados dende o seguinte
ó desta publicación , pasen a retirar en persoa ou mediante representante as notificacións derivadas dos
procedementos que se sinalan.
Transcorrido o citado prazo sen a comparecencia, a notificación entenderase producida para tódolos
efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento do prazo antes sinalado.
Núm. Liq.
T. Ex.
C. Tributario
Referencia
NIF
Contribuyente
Principal
Imp. Total
1360000011
ID
SANC URB
SANC 000011
14930165Z
JOSENJE VALLADARES MANUEL
6.001,00
6.001,00
TOTAL
6.001,00
6001
Cangas, a 23 de maio de 2013.—O Alcalde, José Enrique Sotelo Villar.
2013005113
e e e
A CAÑIZA
ANUNCIO DO CONCELLO DE A CAÑIZA (PONTEVEDRA) PARA A LICITACIÓN DO CONTRATO DO SERVIZO
DE EXPLOTACIÓN, MANTEMENTO E CONSERVACIÓN DA EDAR URBANA (EDARU) E DA EDAR DO
POLÍGONO INDUSTRIAL DE A CAÑIZA (EDARI).
(EXPEDIENTE C/02/2013)
1. ENTIDADE ADXUDICADORA
Datos xerais e datos para a obtención de información:
a) Organismo: Concello de A Cañiza
b) Dependencia que tramita o expediente: Secretaría.
c) Obtención de documentación e información:
- Dirección: Secretaría, Casa do Concello, Rúa Oriente 11, 36880, A Cañiza.
- Teléfono: 986651000/1
- Telefax: 986651190
- Correo electrónico: [email protected]
d) Enderezo de Internet do perfil del contratante: www.caniza.org.
e) Data límite de obtención de documentación e información: O derradeiro día de presentación
de ofertas.
f) Número de expediente: C/02/2013
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 151
2. OBXECTO DO CONTRATO
a) Tipo: Servizos.
b) Descrición: explotación, mantemento e conservación da EDAR urbana (EDARU) e da EDAR
do Polígono Industrial de A Cañiza (EDARI)
c) División por lotes e número de lotes/unidades: Non.
d) Lugar de execución: Concello de A Cañiza.
e) Prazo de execución: 2 anos.
f) Admisión de prórroga: Non
g) CPV (Referencia de Nomenclatura): 90481000-2
3. TRAMITACIÓN E PROCEDEMENTO
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Aberto (non S.A.R.A.).
c) Criterios de adxudicación: Prezo e memoria técnica.
4. PREZO DE LICITACIÓN
179.000 €/ 2 anos
5. GARANTÍAS ESIXIDAS
Definitiva (%): 5.
6. REQUISITOS ESPECÍFICOS DO CONTRATISTA
Vid PCAP
7. PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
a) Prazo de presentación: 15 días desde a publicación do anuncio no BOP, DOG e perfil do
contratante.
b) Modalidade de presentación: 3 Sobres pechados (Sobres A, B e C). Vid PCAP.
c) Lugar de presentación: Rexistro Xeral do Concello de A Cañiza, Rúa Oriente, 11, 36880, A
Cañiza (Pontevedra).
8. APERTURA DE OFERTAS
a) Lugar de apertura: Concello de A Cañiza, Rúa Oriente, 11, 36880, A Cañiza (Pontevedra).
b) Data e hora: dentro do prazo de dez días hábiles desde o fin do prazo de presentación das ofertas.
9. GASTOS DE PUBLICIDADE
A cargo do adxudicatario (máximo 1.000 €).
10. OUTRAS INFORMACIÓNS
Vid PCAP.
A Cañiza, a 27 de maio de 2013.—O Alcalde, Miguel A. Domínguez Alfonso.
e e e
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
2013005116
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 152
COTOBADE
ANUNCIO
De conformidade co establecido no artigo 59.5 e 61 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de Réxime
Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, ante a
imposibilidade de practicar a notificación da resolución ditada o 02/05/2013 comunícase ao interesado
que o expediente está a súa disposición na Secretaría do Concello de Cotobade para a súa consulta en
horario de 9 a 13 horas.
EXPEDIENTE
DESTINATARIO
VEHICULO
ACTO OBXECTO DA NOTIFICACION
VEHICULO ABANDONADO
BEATRIZ SALES ARIAS
PO0298BK
Requirimento retirada vehiculo abandonado
Cotobade, a 27 de maio do 2013.—O Alcalde, Jorge Cubela López.
2013005061
e e e
A ILLA DE AROUSA
EDICTO
Relación de contribuíntes que se citan para ser notificados por comparecencia
De conformidade co disposto no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria,
segundo a redacción do artigo 28 da Lei 66/1997, do 30 de decembro, e intentándose a notificación aos
interesados sen que fose posible practicala por causas non imputables ao Concello de A Illa de Arousa,
comunícaselles a través deste anuncio, que se atopan pendentes de notificar o acto no que os interesados,
número expediente e procedemento se relacionan a seguir:
En virtude do anterior, dispoño que o suxeito pasivo, obrigado tributario indicado con anterioridade
ou o seus representantes debidamente acreditados, deberá comparecer no prazo de dez días, contados
dende o seguinte á publicación da presente resolución no BOP, de luns a venres, de 9 a 14 horas, nas
oficinas do Concello de A Illa de Arousa, sitas na rúa Palmeira nº 25, para os efectos de practicarlle a
notificación do devandito acto.
Así mesmo, advírteselle ó interesado que non compareza no prazo citado que a notificación se
entenderá practicada para tódolos efectos legais dende o día seguinte ao vencemento do prazo sinalado
para comparecer.
Liquidación IBI
NÚM. EXP.
EXERCICIO
TITULAR
ENDEREZO TRIBUTARIO
BELLO RIAL JUAN MIGUEL
CARBALLOS, 9
GOMEZ Y BALADO SL
AV DA PONTE, 155
3.746,71 €
20120186
2009
20120360 a
2010-2011 e
20120440
2012
IMPORTE
22,63 €
IMPOSTO INCREMENTO VALOR DOS TERREOS (PLUS-VALÍA)
2012038
2012
GOMEZ Y BALADO SL
AV DA PONTE, 155
13,12 €
2012039
2012
GOMEZ Y BALADO SL
AV DA PONTE, 155
64,48 €
VIDAL OTERO RICARDO
CON DO FORNO, 75
ALTA PADRÓN TAXAS MUNICIPAIS
2013-04-30
A Illa de Arousa, a 30 de abril de 2013.—O Alcalde-Presidente, ilexible.
e e e
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
2013005062
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 153
MARÍN
ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: PROVIDENCIA EN VÍA DE CONSTRINXIMENTO
O titular do Órgano de Tesouraría e Xestion Tributaria do Concello de Marin, fai saber: de acordo co
que establecen os artigos 59.9 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de rexíme xurídico das
Administracións Públicas e do procedemento común, modificado pola Lei 4/1999, e o 112 da Lei 58/2003,
de 17 de decembro, Xeral Tributaria, e non podendo notificar o acto que se relaciona, a pesar dos dous
intentos realizados, ou por constar descoñecidos ou incomparecencia nos domicilios coñecidos por este
Concello, da notificación, cítase aos interesados que figuran neste anuncio, para que, no prazo de 15
días naturais a contar desde o seguinte ao desta publicación, retiren personalmente ou por medio dun
representante a/s notificacións/s que se indican nas oficinas de Recadacion do Concello de Marin.
Ao finazalizar dito prazo sen a comparecencia, a/s notificación/s entenderanse producida/s a tódolos
efectos legais, desde o seguinte día ao do vencemento do prazo antes sinalado.
Advírtese mediante o presente que, tal e como se recolle no artigo 112.3 da Lei Xeral Tributaria,
cando o inicio dun procedemento ou calquera dos seus trámites se entenderan notificados por non ter
comparecido o obrigado tributario ou o seu representante, terase por notificado das sucesivas actuacións
e dilixencias do devandito procedemento, e materase o dereito que o asiste a comparecer en calquera
momento deste. No obstante, as liquidacions que se dicten no procedemento e os acordos de enaxenación
dos bens embargados, deberan ser notificados co arreglo ao establecido nesta sección.
PRAZOS PARA EFECTUA-LO INGRESO:
Unha vez iniciado o período executivo e notificada a providencia de constrinximento, o pagamento
da débeda tributaria deberse efectuar nos seguintes prazos (Art. 62.5 da Lei Xeral Tributaria):
a) Se a notificación da providencia se realiza entre os días un e quince de cada mes, desde a
data da recepción da notificación ata o día 20 do devandito mes ou, se este non fose hábil,
ata o inmediato habil seguinte.
b) Se a notificación da providencia se realiza entre os días 16 e último de cada mes, desde a
data de recepción da notificación ata o día 5 do mes seguinte ou, se este non fose hábil, ata
o inmediato hábil seguinte.
De acordo co establecido no artigo 28.3 da Lei Xeral Tributaria, as cotas serán gravadas co recargo
do 10 por cento. Si o ingreso da debeda tributaria non se fai nos prazos señalados, devengarase o recargo
de aprema ordinario do 20 por cento previsto no artigo 28.5 da Lei Xeral Tributaria.
LUGAR E FORMA DE PAGAMENTO:
En efectivo na Caixa desta Oficina de Recadación Executiva do Concello de Marin ou, a traves de
conta bancaria que se facilitara na propia oficina sita en Av. Ourense s/n de luns a venres de 9.00h a
14.00h.
RECURSOS:
Contra a providencia de aprema, que non e definitiva en vía administrativa, podrá interpor recurso
de REPOSICIÓN, regulado nos artígos 108 da Lei 7/85, de 2 de abril, Reguladora das Bases de réximen
local e 14.2 do R.D.L. 2/2004, do Texto refundido da Lei reguladora das facendas locais, ante este
Concello, no prazo dun mes a contar dende o día seguinte ao da recepción da presente notificación.
En virtude do establecido no art. 167.3 da Lei Xeral Tributaria, contra a procedencia da vía de aprema
serán admisibles os seguintes motivos de oposición: a) Extinción total da debeda ou prescripción do
dereito a esixir o pago. b) Solicitude de aplazamento, fraccionamento ou compensación no período
voluntario e outras causas de suspensión do procedemento de recadación. c) Falta de notificación da
liquidación. d) Anulación da liquidación. e) Error u omisión no contido da providencia de aprema que
impida a identificación do debedor ou da debeda apremiada.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 154
De Reposición, ante o Titular do Organo de Tesouraria e Xestion Tributaria do Concello no prazo de
UN MES a partir do día seguinte o da notificación. Poderase interpor calquera outro recurso de
reclamación que estime procedente.
SUSPENSIÓN DO PROCEDEMENTO:
A interposición de calquera recurso non paraliza a tramitación do procedemento, que so poderá
suspenderse nos casos e condicións previstos no artigo 73 do R.D. 939/2005 polo que se aproba o
Regulamento Xeral de Recadación, 165 da Lei Xeral Tributaria, e 14.2 do R.D. Lexislativo 2/2004, de
5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais.
Relación anexa
APELIDOS E NOME
DNI / CIF
A PALMEIRA CB
ACUÑA GONZALEZ VICTOR
ACUÑA IGLESIAS EDUARDO
ADRIO RAMOS EMILIO ENRIQUE
AGRA RECAMAN ALICIA
AGRA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO
AGUETE ESTEVEZ MIGUEL EUGENIO JORGE
AGULLA TORRES FRANCISCO
ALBION SCHOOL OF ENGLISH SL
ALFONSO SANTOS JOSE MANUEL
AMOEDO OTERO OTILIA
APARTAMENTOS Y VIVIENDAS FTM MAGARIÑOS SL
AQUINO SUAREZ EUGENIO
ARAUJO BLANCO TERESA
AREA MALLO VANESSA
AREA PAZOS ROSA
ARGIBAY FARIÑA EVARISTO
ARIAS CRIOLLO SANDRA PATRICIA
ARRIBAS ALVAREZ JOSE JUAN
BALUCAR GESTION SL
BAMIO MOREIRA ADELINA
BARCALA OMIL MARCOS MANUEL
BARREIRO BUGALLO JOSE
BEIRO CAAMAÑO DOLORES MERCEDES
BELINO MARIN SL
BLANCO CARRERA JOSE
BLANCO FERREIROS SANTIAGO
BORRAJO OTERO CESAREO
BRIZ MARTIN ANA ISABEL
BRUSEL ESCARTIN BERNARDO
BUCETA PASTORIZA SALVADOR
BUEZAS OGANDO MANUEL
CADENA TORRES SL
CAEIRO CASAL JOSE
CALDAS LAGO EMILIO
CAMPELO ROSALES ABELARDO I
CAMPOS OMIL DANIEL
CARABELOS SOBREIRAS JOSE
CARBALLO GARCIA ANTONIO
CARBALLO PARDAVILA MANUEL
CARNERO PINTOS JOSEFA
CARRAGAL SANTIAGO JAIME
CASTRO SANTIAGO EDELMIRA
CIVIDANES PATIÑO CARMEN
COBOS GONZALEZ ENRIQUE
COLLADO LAVANDEIRA ADRIANA
COLLAZO GARCIA HROS JOSE
COLLAZO PULLEIRO ROMAN
COLLAZO VIDAL M JOSE
CONSTRUCCIONES CARABELOS SL
CONSTRUCCIONES RUIBAL Y BOULLOSA SL
CONSTRUCCIONES VIPOMAR SL
CORTEGOSO JUNCAL MANUEL
COUSO GARCIA MANUEL
E36425197
35137795M
35134832D
35249657H
53113114L
09700269L
35279505N
35249814Z
B36251742
34876934X
35141103R
B36500403
35136073P
50004592Q
53110431G
35140322W
35146768P
X7656645Z
53112597P
B36529360
35271431B
73241597Y
00060001V
33266970T
B36387421
35140529W
35136277M
34911848X
07954347G
17220952R
35260015A
35185581C
B36115319
35138870E
35277359M
35277149W
53114436F
35126243E
35268773K
44088309T
35269030W
35140799L
35135138Q
35134329N
35263223Z
53117915J
DNI00715
44077650J
52497232P
B36240711
B36551653
B36209815
52492855R
35214645N
www.bop.depo.es
u
[email protected]
EXERCICIO
CONCEPTOS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
LIQ I.B.I.(URB)
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
u
IMPORTE PRINCIAL
Dep. Legal: PO 1-1958
114,32€
22,00€
28,60€
37,57€
28,60€
73,20€
36,11€
35,82€
47,74€
29,26€
28,60€
29,56€
28,60€
31,94€
29,26€
28,60€
28,60€
109,47€
29,26€
55,23€
29,26€
28,60€
28,60€
54,77€
10,89€
28,60€
28,60€
33,43€
22,00€
28,60€
28,60€
29,26€
47,74€
28,60€
42,30€
29,26€
31,35€
25,96€
66,81€
28,60€
29,26€
33,43€
29,26€
28,60€
38,00€
28,60€
22,00€
34,33€
59,50€
126,81€
28,60€
47,74€
45,74€
44,60€
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
APELIDOS E NOME
DNI / CIF
COUTO FERNANDEZ ALFONSO
CRESPO OMIL ANGEL
CRUZ POUSADA M JOSE
DAVILA MARTINEZ ANTONIO
DEL SOLAR SANTOS ANTONIO
DIZ FARTO JUAN MANUEL
DOMINGUEZ GESTIDO ALBINO
DOMINGUEZ VIEIRA M VICTORIA
ELECTRODOMESTICOS BALADRON SL
EMDEPORT SL
ESPECTACULOS LA GOULLA SL
FARIÑA VIDAL FLORA
FARTO CARBALLO ANA MARIA
FARTO DIAZ LUCIA
FARTO LOIRA JOSE
FARTO LOPEZ AQUILINO
FERNANDEZ AMOEDO JORGE
FERNANDEZ GARCIA ESTEBAN
FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN
FERNANDEZ LAVIA MIGUEL ANGEL
FERNANDEZ NOGUEIRA AMADOR
FERNANDEZ OTERO JOSE RAMON
FERNANDEZ REIRIZ JULIO ANTONIO
FERNANDEZ TRABAZO RAQUEL
FERREIRO LOZANO M LOURDES
FONTENLA FONTENLA HONORIO
FRAGUAS RODRIGUEZ CARMEN
FRANCO PAZOS ROSARIO
FREIRE FRESCO ELVIRA
FRIDAY FRANCIS NOI
FRUCOGAL FRUTERIA COMERCIAL GALLEGA SL
FUENTES FERNANDEZ MANUEL
GARAY AZCONA GONZALO
GARCIA ACUÑA LUIS
GARCIA AREA DOLORES
GARCIA CALVIÑO DANIEL
GARCIA GONZALEZ MANUEL
GARCIA MARTINEZ JORGE
GARCIA RUIBAL MARIA
GARCIA SIEIRO ISABEL
GARCIA TORRES HROS JOSE
GERFANDI SL
GIL GANDOS M MERCEDES
GIL GIL PATRICIA
GIL MOREIRA CARLOS
GIL SUAREZ HROS ANDRES
GOLDAR BUCETA JUAN CARLOS
GOLDAR CANDAN JOSEFINA
GOMEZ DOESTE CELIA
GOMEZ FEIJOO JAVIER ALEJANDRO
GOMEZ LAMEIRO ALBERTO SILVERIO
GOMEZ MALVAR JOSE MANUEL
GONZALEZ CARRERA FRANCISCO
GONZALEZ GONDAR ALFONSO
GONZALEZ GONZALEZ JOSE JAIME
GONZALEZ GONZALEZ RAQUEL
GONZALEZ JIMENEZ ENRIQUE
GONZALEZ PARADA JESUSA
GONZALEZ RIVAS MOISES
GONZALEZ VEGA JOSE
GONZALEZ VEIGA ANTONIA
GONZALEZ VIEITEZ AMANDO
GONZALEZ VILLANUEVA MARIA
GRAÑA VERDEAL MANUEL
GUIANCE PARADA ANDRES
HALABY CALDERON ASMED
HERMIDA HERMIDA RICARDO ROBERTO HERACLIO
HERMIDA IGLESIAS M CARMEN
IBAÑEZ DE PAZOS MARTINEZ ANA RUMUALDA
35305339V
35271657F
52492262Y
35142830A
22803425Y
35296385X
35320197V
76931841S
B36045722
B36192540
B36328607
DNI00074
73241921P
52497098N
35137616X
35955074W
35291025D
35134566L
77415323Z
52498936X
78733576E
76719858T
35279566G
35262109G
53112161D
19749327D
35275129Y
35269729B
35265949A
X1630642B
B36744753
35134759M
14955433M
53116425H
35137430P
35141612G
DNI00435
35310168Q
35269573Q
35202954M
DNI00718
B15358039
52495499T
34877159M
76804615W
DNI00723
35319479N
35195285H
00002238F
35319414Q
35288738E
35240104X
10053817B
35320168B
35279719L
52490302R
52499854P
35502133T
52496944L
35279984P
32302423G
35766101C
35143018F
31159781W
76807246B
53860911V
35272730E
52494870S
X3354037Q
www.bop.depo.es
u
[email protected]
Páx. 155
EXERCICIO
CONCEPTOS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
u
IMPORTE PRINCIAL
Dep. Legal: PO 1-1958
31,64€
28,60€
25,30€
28,60€
28,60€
57,20€
29,26€
28,60€
76,34€
28,60€
69,74€
28,60€
28,60€
38,86€
28,60€
29,26€
29,26€
29,26€
28,60€
38,86€
29,26€
57,20€
29,86€
143,88€
29,26€
28,60€
38,86€
9,57€
28,60€
39,72€
50,52€
29,26€
32,24€
38,86€
28,60€
28,60€
44,60€
44,02€
29,26€
29,26€
57,20€
28,60€
55,08€
34,03€
368,24€
28,60€
38,43€
22,00€
29,26€
28,60€
63,48€
29,26€
28,60€
28,60€
35,52€
22,00€
31,35€
57,20€
22,00€
22,00€
28,60€
29,26€
22,00€
28,60€
29,26€
38,43€
30,15€
55,20€
28,60€
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
APELIDOS E NOME
DNI / CIF
IGLESIAS ABELEDO RAFAEL
IGLESIAS AREA JOSE GUILLERMO
IGLESIAS CHARLIN M ROSA
IGLESIAS COUSO M VICTORIA
IGLESIAS LORENZO CARLOS
IGLESIAS PAZOS MILAGROS
IMURPE SL
INDEPORT SL
INVERSIONES SAMIL SL
JAMLADI SAID
JIMENEZ FERNANDEZ M CRISTINA
JIMENEZ JIMENEZ PEDRO
JIMENEZ ROMERO FERNANDO
JIMENEZ ROMERO JOSE
JUNCAL PAIS MANUEL ANTONIO
KOPIAK MOAÑA SL
LAGO LOPEZ M AUREA
LANDIN HEVIA M CARMEN
LAVANDEIRA GUERRA RAMON
LOIRA AREA JOSE LUIS
LOIRA IGLESIAS JOSE
LOIRA MOLDES AGUSTIN
LOIRA SUAREZ MANUEL
LOPEZ LOIS JUAN CARLOS
LOPEZ PASTORIZA ROSA MARIA
LOPEZ SOBRAL TOMAS LUIS
LORENZO PESQUEIRA MIRIAN
LORENZO RODRIGUEZ SEVERINO
LOZANO JIMENEZ JONATHAN
LUBIAN LAMOSO RAMON
MAGALLANES CURRAS JESUS
MALLO CAEIRO ROSARIO
MARTIN ARIAS SANTIAGO
MARTINEZ DOMINGUEZ JOSE
MARTINEZ PENA RAMON MANUEL
MENDEZ FONTAN SEBASTIANA
MESIAS DEVESA EDMUNDO
MESIAS PORTABALES RAIMUNDO
METALMARIN SA
MIÑAN PUENTES MANUEL
MIRANDA ENTENZA MARIANO
MOREIRA MOREIRA ANTONIO
MOREIRA VILLANUEVA CELESTINO
MORENO IZQUIERDO FEDERICO
MOURA GONCALVES ALBERTO JORGE
NACIMAGA SL
NEMITZ CABALEIRO FRANCISCO JAVIER
NOGUEIRA GARCIA JOSE
NOGUEIRA GONZALEZ RODRIGO
NORES PASTORIZA SERVANDO
NORES PIÑEIRO MANUEL
NORES SA ADRIAN HROS LAUREANO
NOVAS BARROS EMILIA
NOVAS CARNERO RAIMUNDO
NOVO LOPEZ VIRGILIO
OGANDO SALCEDA ANTONIO
OMEGAL PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL
OMIL BOULLOSA M JOSE
OMIL FONTENLA EDUARDO
OMIL LOIRA ANTONIO
OMIL RODRIGUEZ JOSEFA
ORGE FERNANDEZ JOSEFA
OTERO PAZOS RAUL
OUTEIRAL VALLADARES CONSUELO
PARADA VILAS M EUSEBIA
PASTORIZA DAVILA GENEROSO
PASTORIZA LORENZO MANUEL
PATO SOLLA SANTIAGO
PAZOS ACUÑA M ELENA
33161491E
35262030V
35173640Q
52491624N
36131162W
35271114Q
B43423706
B36120442
B36740298
X1763525T
50962618T
44087313Q
53611775V
35565738X
35135262W
B36405389
35273326C
16556501C
35143472R
53110955E
76803955D
35278105S
35276083V
35308526F
15253116E
35277927K
53116410A
1220020478
53183082K
35262253X
35278456K
35141613M
10177030J
52497013L
52499917W
35140395Y
35295254Y
35274125Z
A36022291
00002568S
35135307R
53114795K
35277636Y
02188463J
52491638A
B36052256
36016367T
35277482J
01466898G
52490535G
52491477A
DNI00862
35261614S
52496419T
33308560Y
DNI00115
B36506913
52493968X
35136372P
35135455B
35269126Y
35269381P
35290455Z
35278142Y
44082463L
35277193T
35280823L
35293162F
35245307S
www.bop.depo.es
u
[email protected]
Páx. 156
EXERCICIO
CONCEPTOS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
u
IMPORTE PRINCIAL
Dep. Legal: PO 1-1958
36,11€
34,92€
34,03€
35,52€
28,60€
28,60€
28,60€
156,60€
28,60€
33,73€
33,73€
28,60€
28,60€
34,92€
35,22€
50,52€
30,75€
29,26€
64,18€
28,60€
28,60€
29,26€
28,60€
29,26€
29,26€
56,49€
48,67€
28,60€
29,26€
29,26€
42,73€
28,60€
28,60€
29,26€
31,64€
28,60€
35,52€
57,86€
156,60€
28,60€
29,26€
31,64€
28,60€
47,74€
33,43€
232,32€
29,26€
28,60€
28,60€
22,00€
28,60€
28,60€
33,73€
29,26€
46,60€
28,60€
28,60€
37,14€
29,26€
36,71€
45,74€
28,60€
28,60€
34,33€
37,14€
28,60€
44,45€
69,74€
29,26€
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
APELIDOS E NOME
DNI / CIF
PAZOS ALDAO ANGEL VICENTE
PAZOS DOMINGUEZ MARIA
PAZOS MARTINEZ MONTSERRAT
PAZOS MOREIRA SANTIAGO
PAZOS PAZOS CELSO
PEDROSA LANDIN PILAR
PELUQUERIA SULENA SL
PEON LAGOS JOSE
PEON LOPEZ TERESA
PEREIRA LEIROS JOSE
PEREIRA MOREIRA CLARA PILAR
PEREIRA PIÑEIRO JOSE LUIS
PEREZ FERNANDEZ SANTIAGO
PEREZ GESTEIRO PILAR
PEREZ SANTIAGO HROS JOSE
PEREZ VAZQUEZ ALBERTO
PESQUEIRA POUSADA M DOLORES
PIÑEIRO BARCIA AMELIA
PIÑEIRO GARCIA JOSEFINA
PIÑEIRO RODRIGUEZ RAUL
PIPINO PARK SC
PITA PEREZ JUAN RAMON
PORTAS RUIBAL SEBASTIAN
PORTAS SALAZAR FRANCISCO
PORTELA DOMINGUEZ ANTONIO
PORTELA FERNANDEZ ALFONSO
PORTELA NOGUEIRA JOSE MARIA
PORTO LOPEZ ALICIA
PORTO VEREA MARCOS
POUSADA ENTENZA ANA
POUSADA SANTOS JAVIER
PUMAR PAZOS LUIS ANGEL
QUESADA JIMENEZ SERGIO ALEXIS
RECAMAN RODRIGUEZ MANUEL
REY DELGADO ROBERTO
RIVADULLA RUIBAL RAMON
RIVAS FERRADAS CONSUELO
ROCAMONDE BUGALLO HROS CARMEN
RODAL PAZOS FRANCISCO
RODRIGUEZ CHAO JUAN JOSE
RODRIGUEZ GOMEZ JAIME
RODRIGUEZ LEMA M CARMEN
RODRIGUEZ PEREZ PASCUAL
RODRIGUEZ VIDAL MANUELA
ROSALES ARROYO M CARMEN
ROSALES FERNANDEZ JOSE EMILIO
ROSALES REGADAS ANTONIO
SABAJANES MARTINEZ DEONILDO
SALCEDO CASAL HROS DOMINGO
SALGUEIRO MARTINEZ JOSE
SALGUEIRO SANTOS M DOLORES
SANJORGE BLANCO JOSEFA
SANMARTIN SANTAMARIA CARMEN
SANTACLARA NORES FERNANDO
SANTIAGO GONZALEZ ANDRES
SANTIAGO GONZALEZ JOSE
SANTIAGO MARTINEZ AGUSTIN
SANTIAGO PAZOS DAVID
SANTIAGO PEREZ CARMEN
SANTIAGO PEREZ JAIME
SANTOS MARTINEZ LUIS
SANTOS TOUZA ANABEL
SARTAGES VILAR ROCIO
SECO GARCIA CARMEN
SIMES FERNANDEZ SALUD
SIMES MOREIRA ABRAN
SISTEMAS ELECTRONICOS JOBE SL
SOLLA FERNANDEZ AMALIA
SOLLA PESQUEIRA PABLO
35285156M
35262585C
53112825Y
35272127V
31070493T
35267716E
G36258374
52490329M
35219044H
35287869G
35268105C
35267001C
35279590M
76805629G
DNI00124
34583172G
44087276W
35271112Z
35278676B
35279508S
G36412575
35176676Q
35318014L
35290500J
76681403R
35140118M
52497997Z
01520184E
44080734S
35269144R
53119878K
52496844B
52835344C
35296840M
76713253L
35255104Z
35269886F
DNI00755
76805671T
32670826Q
52496399A
52452577L
35138937C
35268925N
15928017B
35283764Q
35137519M
DNI00150
DNI00763
35262689D
35280293H
35262551D
35270615T
52499048F
35140269H
35135137S
35312325B
53113038N
35269028T
52492366H
78731113C
53610821Y
76815728Y
35137085P
00981178K
52499721J
B36383651
35261207E
53116392P
www.bop.depo.es
u
[email protected]
Páx. 157
EXERCICIO
CONCEPTOS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
MERCADO
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
u
IMPORTE PRINCIAL
Dep. Legal: PO 1-1958
29,56€
29,26€
29,26€
28,60€
57,20€
29,26€
56,54€
29,26€
29,26€
28,60€
29,26€
29,26€
29,26€
38,00€
28,60€
22,00€
32,24€
57,20€
28,60€
47,03€
84,56€
28,60€
30,45€
114,40€
34,03€
22,00€
25,30€
22,00€
29,26€
22,00€
22,00€
37,14€
29,26€
35,22€
41,87€
30,15€
22,00€
28,60€
31,94€
29,26€
110,05€
49,13€
29,26€
32,54€
28,60€
47,03€
28,60€
28,60€
28,60€
22,00€
28,60€
22,00€
44,45€
37,57€
28,60€
62,63€
43,16€
28,60€
28,60€
101,53€
22,00€
30,45€
60,70€
29,26€
28,60€
38,43€
47,74€
38,86€
29,26€
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
APELIDOS E NOME
DNI / CIF
SOTO FUENTES ESTRELLA
SOTO SANTIAGO RICARDO
SOUTO ABILLEIRA MANUEL
SUAREZ CARLOS TOMAS
TECODE GALICIA SAL
TIZON CRESPO JOSE MANUEL
TORRES MAGARIÑOS FRANCISCO
TORRES SOLER SOFIA
TORRES VIQUEIRA JOSE MARIA
URGAL VILLAR JOSE
VIDAL MIGUEZ JOSE LUIS
VILAS CARRERA MIGUEL
VILAS SOTO ERASMO
VILLAMIL AREA M JOSE
VILLANUEVA DE LA IGLESIA JOSE MARIA
VILLANUEVA MARTINEZ ROSARIO
VILLAR LOPEZ BENITO
VILLAR VAAMONDE JOSE VICENTE
VIQUEIRA BISPO JORGE
XARULA SL
35268754W
00002576T
76934510Q
X0185738J
A36245504
32594874X
35246516M
20818736X
35134293E
35262197T
35318442X
35311752J
35221464T
53113073R
35268626N
35140735R
32160916Q
33182654W
35407009G
B36171288
Páx. 158
EXERCICIO
CONCEPTOS
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
AUGA3TR2012
IMPORTE PRINCIAL
Marín, a 24 de maio de 2013.—Visto e prace, o Tesoureiro do concello de Marín
28,60€
35,22€
28,60€
28,60€
47,74€
33,73€
87,12€
46,17€
28,60€
29,26€
30,15€
33,43€
28,60€
79,93€
28,60€
28,60€
29,56€
22,00€
34,62€
121,74€
2013005041
EDICTO
CITACIÓN AOS INTERESADOS PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA
De acordo co establecido no artigo 112 da Lei 58/2003, do 17 de decembro, Xeral Tributaria, e
intentada dúas veces a notificación do procedemento que se relaciona, ou unha vez no caso de resultar
descoñecido, sen que fora posible practicala, cítase ós interesados que figuran neste anuncio, para que,
no prazo de 15 días naturais contados dende o seguinte ó desta publicación, pasen a retirar en persoa
ou mediante representante as notificacións derivadas dos procedementos que se sinalan a continucación,
nas dependencias do Servizo de Xestión e Recadación do I.I.V.T.N.U. do Excelentísimo Concello de
Marín, sito na rúa Herreros número 13 baixo de Pontevedra.
Así mesmo, advírtese ós interesados que transcorrido o citado prazo sen a comparecencia, a
notificación entenderase producida para tódolos efectos legais dende o día seguinte ó do vencemento
do prazo antes sinalado.
Acto que se notifica: Liquidacións.
Relación de obrigados a que se refire este Edicto
CONCEPTO: I.I.V.T.N. U.
EXPEDIENTE
IMPORTE
NIF
10.58.1
12.44.1
10.68.9
10.150.1
10.133.1
12.120.1
10.87.1
10.59.1
10.114.1
11.54.1
10.60.3
12.55.1
10.83.2
6,49
3048,58
112,29
6,42
88,94
825,7
107,22
397,29
15,64
105,61
67,15
3578,94
276,96
AD779431
52491551P
52496122W
B83914820
31368848E
35201361E
52492901R
52490873C
13678973E
34713559G
35280407V
A36187425
09716401M
www.bop.depo.es
u
NOME
ADRIO PAZOS MARIA ANGELICA Y 1
BASILIO SOTO M. DEL ROSARIO
CANABAL BARROS JUAN JOSE
CLINTORIA SL
DIAZ ARIAS MARIA LUISA
DIZ DIZ AURORA
FARIÑA GOMEZ ALICIA
GALLEGO PAZOS SALVADOR Y 1
GARCIA GUTIERREZ FERMIN
GOMEZ VAZQUEZ ELISARDO
GONZALEZ AREA CARMEN
HISPANO RADIO ELECTRONICA SAL
JIMENEZ CERREDUELA DOLORES
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
EXPEDIENTE
10.83.1
13.5.1
10.156.2
10.156.1
10.85.1
10.86.1
10.82.1
12.84.1
11.50.2
11.50.3
11.50.4
10.98.1
10.67.1
10.94.1
10.78.1
10.78.2
12.127.2
12.127.1
12.24.1
10.124.2
10.124.1
11.20.1
12.60.1
12.60.2
10.95.1
12.119.1
IMPORTE
NIF
276,96
16,99
47,63
47,63
11,38
11,38
2,47
34,9
12,21
12,21
12,21
31,1
92,32
548,16
16,85
16,85
118,12
17,65
74,16
600,83
600,83
128,44
56,39
56,39
2,99
130,53
09702414W
76804124V
76821275X
76813813T
53611822H
53611822H
52492585F
35272127V
35293765N
35293764B
35253642R
35258045B
52498131X
35135924C
35281358W
35281358W
35261519N
35261519N
29715991Z
31214952L
31222738P
35280110L
35277736Z
35277735J
15890732D
35238843Z
Páx. 159
NOME
JIMENEZ PEREZ RAFAEL
LOPEZ AMOEDO DIVINA
LOPEZ ARES JUAN FRANCISCO
LOPEZ ARES PATRICIA ELENA
LOPEZ FERREIRO MANUEL Y 3
LOPEZ FERREIRO MANUEL Y 3
NORES IGLESIAS OSCAR
PAZOS MOREIRA SANTIAGO
PEQUEÑO GONZALEZ MARIA CARMEN
PEQUEÑO GONZALEZ MARIA DOLORES
PEQUEÑO GONZALEZ ROSA MARIA
REY BAAMONDE PURIFICACION Y 5
RODRIGUEZ BLANCO PATRICIA
RODRIGUEZ OMIL RAMONA
RUEL OUTON AMADOR
RUEL OUTON AMADOR
SAMPEDRO DOMINGUEZ JOSEFA
SAMPEDRO DOMINGUEZ JOSEFA
SANTOS RIVAS MARIA EVA
TORRES CAEIRO JULIO
TORRES CAEIRO SONIA
VEIGA ROSALES MANUEL ANGEL
VIDAL MOREIRA JOSE MANUEL
VIDAL MOREIRA RAIMUNDO
VILLANUEVA ACUÑA EDUARDA Y 2
VILLANUEVA GARCIA MANUEL
Marín, a 20 de maio de 2013.—O Tesoureiro, ilexible.—Visto e prace, a Alcaldesa.
2013005114
e e e
PONTEAREAS
EDICTO
De acordo co disposto no artigo 112 da lei 58/2003, Xeral Tributaria, do 17 de decembro, e non
podendo notificar o procedemento que se relaciona, a pesar dos intentos realizados, citase aos
interesados que figuran neste anuncio, para que no prazo de quince días naturais, a contar desde o
seguinte ao desta publicación, retiren persoalmente ou por medio dun representante as notificacións
referentes aos conceptos que se relacionan, nas dependencias administrativas do servizo de Extinción
de incendios do Concello de Ponteareas, na rúa Xardíns da Xiralda, s/n.
Así mesmo advírtese aos interesados que, de non comparecer no citado prazo, as notificacións
entenderanse producidas a tódolos efectos legais, dende o seguinte día ao do vencemento do prazo
sinalado para comparecer.
LISTADO DE LIQUIDACIÓNS
Nº LIQ.
N. I.F.
NOME DO CONTRIBUÍNTE
MUNICIPIO
LIQUIDACIÓNS SERVIZO EXTINCIÓN DE INCENDIOS
246/12
35928674-Y
ASUNCIÓN GÓMEZ GARCÍA
PONTEAREAS
1/13
36148855-P
BEGOÑA NESPEREIRA CABALEIRO
PONTEAREAS
1378-24
76903873-S
JOSÉ LUIS SEOANE IGLESIAS
PONTEAREAS
1378-30
X6659719-T
JOSÉ CLEIDE RESENDE NUNES
PONTEAREAS
Ponteareas, a 30 de abril de 2013.—O Alcalde, Salvador González Solla.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
2013004292
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 160
EDICTO
De acordo co disposto no artigo 112 da lei 58/2003, Xeral Tributaria, do 17 de decembro, e non
podendo notificar o procedemento que se relaciona, a pesar dos intentos realizados, citase aos
interesados que figuran neste anuncio, para que no prazo de quince días naturais, a contar desde o
seguinte ao desta publicación, retiren persoalmente ou por medio dun representante as notificacións
referentes aos conceptos que se relacionan, nas dependencias administrativas do Concello de Ponteareas,
na rúa Xardíns da Xiralda, s/n.
Así mesmo advírtese aos interesados que, de non comparecer no citado prazo, as notificacións
entenderanse producidas a tódolos efectos legais, dende o seguinte día ao do vencemento do prazo
sinalado para comparecer.
LISTADO DE LIQUIDACIÓNS
N. I.F.
NOME DO CONTRIBUÍNTE
DEPARTAMENTO
76893774-J
GONZÁLEZ ALONSO, CONCEPCIÓN
RENDAS
ASUNTO: RESOLUCIÓN RECURSO LIXO
76897741-R
MONTOYA MONTO YA, TRINIDAD
RENDAS
ASUNTO: RESOLUCIÓN RECURSO LIXO
BLANCO LAVARIÑAS, MARINA
RENDAS
ASUNTO: LIQUIDACIÓN CUOTAS LOGOPEDIA
GROBA SUAREZ FRANCISCO
RENDAS
ASUNTO: NOTIFICACIÓN ACUERDO LICENCIA DE OBRAS
Ponteareas, a 30 de abril de 2013.—O Alcalde, Salvador González Solla.
2013004291
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
De Vilagarcía de Arousa
EDICTO
Doña Benita María Gándara Valije, Secretaria del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número
tres de Vilagarcía de Arousa.
Hago saber: Que en este órgano judicial se sigue el procedimiento Expediente de Dominio.
Reanudación del Tracto 676/2012 a instancia de doña Dolores Abalo García expediente de dominio de
las siguientes fincas:
Finca urbana: Casa de planta baja, conocida por “Cardiñosa”, en el lugar de El Campo, parroquia y
municipio de Villanueva de Arousa, en mal estado de conservación, y de más de sesenta años de
antiguedad, de una superficie aproximada de ochenta metros cuadrados, y terreno unido destinado a
labradío secano. Forman todo una sola finca de dos áreas treinta y cinco centiáreas, que linda: Norte,
Manuela Castelo Triñanes y otros, hoy de los herederos de Joaquín Cardalda; Sur, Venancio Bóveda; Este,
carretera y Oeste, herederos de Joaquín Cardalda.
Por el presente y en virtud de lo acordado en resolución de esta fecha se convoca a las personas
ignoradas a quienes pudiera perjudicar la inscripción solicitada para que en el término de los diez días
siguientes a la publicación de este edicto puedan comparecer en el expediente alegando lo que a su
derecho convenga.
En Villagarcía de Arousa, a trece de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Benita María
2013004992
Gándara Valije.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 161
JUZGADOS DE LO SOCIAL
De Pontevedra
EDICTO
Don Camilo José García Puertas Magariños, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número uno
de Pontevedra.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 622/2011 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña María de los Ángeles Baloira Arosa, María del Carmen González Rodríguez contra la
empresa Lar Limpiezas Arosa, S.L., Fogasa, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya
parte dispositiva se adjunta:
Que, estimando la demanda presentada por doña María de los Ángeles Baloira Arosa y doña María
del Carmen González Rodríguez contra Lar Limpiezas Arosa, S.L., debo condenar y condeno a la
empresa demandada a abonar a las demandantes las cantidades siguientes, con el 10% de interés
moratorio sobre los importes de naturaleza salarial:
—A doña María de los Ángeles Baloira Arosa, 5.369,46 euros.
—A doña María del Carmen González Rodríguez, 3.883,38 euros.
Todo ello con intervención del Fondo de Garantía Salarial en la responsabilidad que le incumbe.
Contra la presente resolución cabe Recurso de Suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia, conforme establecen los artículos 194 y siguientes de la Ley Reguladora
de la Jurisdicción Social 36/2011 de 10 de octubre, debiendo anunciarse dentro de los cinco días
siguientes a la notificación de la sentencia, y debiendo consignar el recurrente, con la interposición del
recurso, (con las excepciones legales previstas en el artículo 229 del mismo Texto Legal), la suma de 300
euros, en la cuenta 3587 -clave 64- (Depósitos y Consignaciones), que este Juzgado de lo Social número
uno tiene abierta en Banesto, Oficina principal de esta capital.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Lar Limpiezas Arosa, S.L., en ignorado paradero,
expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Pontevedra, a veintitrés de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, Camilo José García
Puertas Magariños.
2013004974
e e e
EDICTO
Doña María Remedios Albert Beneyto, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Pontevedra.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 258/202 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de doña Cristina Peleteiro Blanco contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Obras
Reformas y Construcciones de Pontevedra, S.L., Overcón 2004, S.L., sobre ordinario, se solicita la
publicación de los siguientes datos.
Destinatarios: Overcón 2004, S.L., con domicilio en Pontevedra.
Resolución que se notifica: Sentencia de fecha 14/05/2013 cuyo contenido íntegro se encuentra a
disposición del interesado en la Secretaría del Juzgado Social número dos de Pontevedra, sito en c/
Rosalía de Castro, 5-3ª planta.
Recurso: No cabe recurso.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 162
Y para que sirva de notificación en legal forma a Overcón 2004, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Pontevedra, a veintitrés de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, María Remedios Albert
2013004975
Beneyto.
e e e
Doña María Remedios Albert Beneyto, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número dos de
Pontevedra.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 99/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de doña Oxana Shemet contra la empresa Marilena Gosatu sobre despido,
se ha dictado resolución por la cual se despacha ejecución contra esta última, resolución contra la que
cabe recurso de reposición en el término de tres días.
Se advierte al destinatario Marilena Gosatu que dispone de una copia de dicha resolución a su
disposición en el Juzgado, así como que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la
resolución o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la
comunicación de las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de
emplazamiento.
En Pontevedra, a veintitrés de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, María Remedios Albert
2013004976
Beneyto.
e e e
EDICTO
Don José Tronchoni Albert, Secretario del Juzgado de lo Social número tres de Pontevedra.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Belén Portas Rivas contra Redondo Estaciones de Servicio, S.L., Fondo de Garantía Salarial, en
reclamación por despido, registrado con el número despido objetivo individual 209/2013 se ha cordado
citar a Redondo Estaciones de Servicio, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala
de Vistas de este Juzgado de lo Social tres, situado en c/ Rosalía de Castro nº 5, planta 1, Sala 6 (Edificio
Audiencia Provincial), el día 17/06/2013 a las 11,15 para la celebración de los actos de conciliación y en
su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y que
deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia de que es única
convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno e oficio. La falta de incumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 163
Y para que sirva de citación a Redondo Estaciones de Servicio, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Pontevedra, a veinticuatro de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, José Tronchoni
2013005079
Albert.
e e e
De Vigo
EDICTO
Don Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo, Secretario del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña María Antonieta Dias de Jesús contra D´mais Brasil, S.L., en reclamación por despido, registrado
con el número despido/ceses en general 269/203 se ha acordado citar a D´mais Brasil, S.L., en ignorado
paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social uno, situado en c/
Lalín nº 4-2ª planta, Vigo, el día 08/07/2013 a las 10,45 para la celebración de los actos de conciliación
y en su caso Juicio, a las 10,50 pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno e oficio. La falta de incumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a D´mais Brasil, S.L., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a veintitrés de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha
Álvarez del Vayo.
2013004978
e e e
EDICTO
Don Antonio Castor Mancha Álvarez del Vayo, Secretario del Juzgado de lo Social número uno de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Marta Rabadán Nogueiras contra Bautista Administradores, S.L., en reclamación por ordinario,
registrado con el número procedimiento ordinario 373/2013 se ha acordado citar a Bautista
Administradores, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado
de lo Social uno, situado en c/ Lalín nº 4-2ª planta, Vigo, el día 30/07/2013 a las 10,50 para la celebración
de los actos de conciliación y en su caso Juicio, a las 10,10 horas pudiendo comparecer personalmente
o mediante persona legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 164
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Bautista Administradores, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a veintitrés de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, Antonio Castor Mancha
2013004979
Álvarez del Vayo.
e e e
EDICTO
Don Ramón Eloy Rodríguez Frieiro, Secretario del Juzgado de lo Social número dos de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Elisabeth Pujols Minety contra la empresa Bombillón, Luz y Galicia, S.L.U., en reclamación por
despido, registrado con el número despido objetivo individual 394/2013 se ha acordado citar a Luz y
Galicia, S.L.U., en ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de
lo Social dos, situado en c/ Lalín nº 4-3ª planta, el día 20/06/2013 a las 9,45 para la celebración de los
actos de conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona
legalmente apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito, dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno e oficio. La falta de incumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Luz y Galicia, S.L.U., se expide la presente cédula para su publicación
en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a dieciséis de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, Ramón Eloy Rodríguez Frieiro.
2013005088
e e e
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 165
EDICTO
Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 1342/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a
instancia de don Eugenio Costas Martínez, Manuel Entenza Soliño, David García Pena, Carlos Ruibal
Rodal, Alfonso Costas Martínez contra la empresa Fondo de Garantía Salarial, Construcciones Álvaro
Magdaleno, sobre ordinario, se ha dictado la siguiente resolución, cuya parte dispositiva se adjunta:
Sentencia 209/2013: En Vigo, a dieciséis de mayo de dos mil trece.—Visto por mí, María de la Luz
Álvarez Lagarón, Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número tres de los de Vigo, el juicio
promovido por don Alfonso Costas Martínez, don Eugenio Costas Martínez, don Manuel Entenza Soliño,
don David García Pena y don Carlos Ruibal Rodal, contra la empresa Construcciones Álvaro Magdaleno,
S.L., y contra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), en materia de reclamación de cantidad.
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Alfonso Costas Martínez, don Eugenio Costas Martínez,
don David García Pena y don Carlos Ruibal Rodal, contra la empresa Construcciones Álvaro Magdaleno,
S.L., y contra el Fondo de Garantía Salarial, y condeno a la empresa demandada a que abone a los
actores las siguientes cantidades:
—6.710,32 euros a favor de don Alfonso Costas Martínez.
—7.182,02 euros a favor de don Eugenio Costas Martínez.
—10.142 euros a favor de don David García Pena.
—9.982,16 euros a favor de don Carlos Ruibal Rodal.
Absuelvo al Fondo de Garantía Salarial, sin perjuicio de su responsabilidad legal subsidiaria, con
los límites legales.
Se tiene por desistido de la demanda al actor don Manuel Entenza Soliño.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación
del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del
mismo texto legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
con el número 3628-0000-65-1342/2012 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto,
oficina sita en Rúa Coruña 36 de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300 euros en
la misma cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no aportación de
los indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la consignación ‘en
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito.
Así por esta mi sentencia lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Construcciones Álvaro Magdaleno, en ignorado
paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Vigo, a veintiuno de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
20130004980
e e e
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 166
EDICTO
Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.
Hago saber: Que en el proceso seguido a instancia de don Antonio García Lusquiños contra La Guía
Seguridad y Sistemas, S.L.U., en reclamación por ordinario, registrado con el número procedimiento
ordinario 657/202 se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son del tenor literal siguientes:
Sentencia 215/2013.—Nº Autos: Procedimiento ordinario 657/2012.—Demandante, Antonio García
Lusquiños.—Demandado, La Guía Seguridad y Sistemas, S.L.U.
Sentencia: En Vigo, a veintiuno de mayo de dos mil trece.—Vistos por mí, María de la Luz Álvarez
Lagarón, los presentes autos del procedimiento ordinario número 657/2012, promovidos por don Antonio
García Lusquiños contra la empresa La Guía Seguridad y Sistemas, S.L.U., y contra el Fondo de
Garantía Salarial (Fogasa), en materia de reclamación de cantidad.
(Siguen antecedentes de hecho, hechos declarados probados y fundamentos de derecho).
Fallo: Desestimo la demanda interpuesta por don Antonio García Lusquiños, contra la empresa La
Guía Seguridad y Sistemas, S.L., y contra el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), y en consecuencia
absuelvo a las demandadas de los pedimentos de contrario.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma no cabe
interponer recurso de suplicación (art. 191.2 g) LRJS).
Y para que sirva de notificación a La Guía Seguridad y Sistemas, S.L.U., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a veintitrés de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2013004981
e e e
EDICTO
Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.
Hago saber: Que en el proceso seguido a instancia de doña María Sonia López Elvira contra Imicsa
Consulting de Ingeniería y Mantenimiento Industrial, S.L., en reclamación por ordinario, registrado con
el número procedimiento ordinario 616/2012 se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo son
del tenor literal siguientes:
Sentencia 198/2013.—Nº Autos: Procedimiento ordinario 616/2012.—Demandante, María Sonia
López Elvira.—Demandados, Imicsa Consulting de Ingeniería y Mantenimiento Industrial, S.L.
Sentencia: En Vigo, a diez de mayo de dos mil trece.—Vistos por doña María de la Luz Álvarez
Lagarón, Magistrada del Juzgado de lo Social número tres de los de Vigo, los presentes autos del
procedimiento ordinario número 616/2012, promovidos por doña María Sonia López Elvira, contra la
empresa Imicsa Consulting, S.L., en materia de reclamación de cantidad.
(Siguen antecedentes de hecho, hechos declarados probados y fundamentos de derecho).
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por doña María Sonia López Elvira, contra la empresa Imicsa
Consulting, S.L., debo condenar y condeno a la empresa demandada a que abone a la parte actora la
suma de 3.295,36 euros, más el 10% de interés por mora.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación
del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del
mismo texto legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 167
acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
con el número 3628-0000-65-0616/2012 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto,
oficina sita en Rúa Coruña 36 de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300 euros en
la misma cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no aportación de
los indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito.
Y para que sirva de notificación a Imicsa Consulting, S.L., se expide la presente cédula para su
inserción en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a veintidós de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2013004982
e e e
EDICTO
Doña Marta Lamas Alonso, Secretaria del Juzgado de lo Social número tres de Vigo.
Hago saber: Que en el proceso seguido a instancia de don José Luis González Hernández contra
Viguesa de Obras y Contratas, S.L., en reclamación por despido, registrado con el número despido
objetivo individual 128/2013 se ha dictado sentencia, cuyo encabezamiento y fallo, así como auto de
aclaración cuya parte dispositiva es como sigue a continuación:
Sentencia 187/2013.—Nº Autos: Despido objetivo individual 128/2013.—Demandante, José Luis
González Hernández.—Demandado, Viguesa de Obras y Contratas, S.L.
Sentencia: En Vigo, a dos de mayo de 2013.—Vistos por mí, María de la Luz Álvarez Lagarón,
Magistrada Juez del Juzgado de lo Social número tres de Vigo, los presentes autos número 128/2013,
promovidos por don José Luis González Hernández, contra la empresa Viguesa de Obras y Contratas,
S.L., en reclamación por extinción del contrato de trabajo por causas objetivas.
(Siguen antecedentes de hecho, hechos declarados probados y fundamentos de derecho).
Fallo: Estimo la demanda interpuesta por don Claudio Rodríguez López, contra la empresa
Soluciones Integrales Principado, S.L., debo declarar y declaro la improcedencia del despido efectuado
a la parte actora en fecha 26/12/2012 y la extinción de la relación laboral con efectos del día de hoy,
02/05/2013, y condeno a la empresa demandada a estar y pasar por tal declaración y a abonar a la parte
demandante la cantidad de 14.575,92 euros en concepto de indemnización y la suma de 6.619,69 euros
en concepto de salarios de tramitación.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer
recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, a preparar
en este Juzgado de lo Social dentro del plazo de cinco días a contar desde el siguiente al de notificación
del presente fallo, de conformidad con lo previsto en los artículos 190 y siguientes de la vigente Ley
Reguladora de la Jurisdicción Social, según lo establecido en la Disposición Transitoria Segunda del
mismo texto legal, debiendo si fuera la empresa condenada quien recurre presentar resguardo
acreditativo de haber ingresado el importe de la condena en la cuenta de Depósitos y Consignaciones
con el número 3628-0000-65-0128/2013 que tiene abierta este órgano judicial en el Banco Banesto,
oficina sita en Rúa Coruña 36 de esta ciudad, así como de haber efectuado el depósito de 300 euros en
la misma cuenta corriente a que anteriormente se ha hecho alusión, determinando la no aportación de
los indicados resguardos la no admisión a trámite del recurso, pudiendo sustituirse la consignación en
metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer
requerimiento emitido por entidad de crédito.
Nº Autos: Despido objetivo individual 128/2013.—Demandante, José Luis González.—Demandado,
Viguesa de Obras y Contratas, S.L.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 168
Parte dispositiva
Dispongo:
1.—Estimar la solicitud de José Luis González Hernández de aclarar la sentencia auto dictada en
este procedimiento, con fecha 2 de mayo de 2013, en el sentido que se indica a continuación: En el fallo
de la sentencia dictada, donde dice: “estimo la demanda interpuesta por don Claudio Rodríguez López
contra la empresa “Soluciones Integrales Principado, S.L.”, debe decir, “estimo la demanda interpuesta
por don José Luis González Hernández contra la empresa “Viguesa de Obras y Contratas, S.L.”,
manteniéndose el resto del contenido de dicha resolución.
Y para que sirva de notificación a “Viguesa de Obras y Contratas, S.L.”, se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a veintitrés de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lamas Alonso.
2013004983
e e e
EDICTO
Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria de lo Social número cuatro de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Alicia Martínez Costas contra Fogasa y Costas, Tizón y Martínez, S.L., en reclamación de
cantidades, registrado con el número 298/2013 se ha acordado citar a Costas, Tizón y Martínez, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 14 de febrero de 2014 a las 10,30 horas, para la
celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de
este Juzgado de lo Social número cuatro, sito en c/ Lalín 4-3ª planta, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que es
única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Costas, Tizón y Martínez, S.L., se expide la presente cédula para su
publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Vigo, a veintidós de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2013004984
e e e
EDICTO
Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria de lo Social número cuatro de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
Jesús Alonso González contra Servicios y Mantenimientos Puentes, S.L., y otros, en reclamación de
cantidades, registrado con el número 1300/2011 se ha acordado citar a Servicios y Mantenimientos
Puentes, S.L., en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 20/09/2013 a las 9,30 horas, para la
celebración de lo actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas de este
Juzgado de lo Social número cuatro, sito en c/ Lalín 4-3ª planta, debiendo comparecer personalmente o
mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que intente valerse, con
la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada
de asistencia.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 169
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
Y para que sirva de citación a Servicios y Mantenimientos Puentes, S.L., se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
Vigo, a veintidós de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2013004985
e e e
EDICTO
Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 820/2012 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado
sentencia de fecha 20 de mayo de 2013, cuyo fallo es del tenor literal siguiente:
Fallo: Estimando la demanda interpuesta por don Víctor Manuel Álvarez Martínez contra la entidad
mercantil Metal F.H. Rosal, S.L., condeno a la citada entidad mercantil al abono a la demandante de la
cantidad de 886,01 euros, más el interés legal del 10% anual.
Todo ello, con la intervención del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que, contra la misma, no cabe
recurso.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Metal F.H. Rosal, S.L., en ignorado paradero, expido
la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de Pontevedra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Vigo, a veinte de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2013004986
e e e
EDICTO
Doña Marta Lagos Suárez Llanos, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número cuatro de Vigo.
Hago saber: Que en el procedimiento ordinario 686/202 de este Juzgado de lo Social, se ha dictado
la siguiente resolución, cuya parte dispositiva es del tenor literal siguiente:
Fallo: Estimando la demanda interpuesta por don José Manuel Chapela Rivas contra la entidad
mercantil Electronaval Instalaciones Eléctricas XXI, S.L., condeno a la citada entidad mercantil al
abono al demandante de la cantidad de 9.227,90 euros, más el interés legal del 10% anual.
Todo ello, con la intervención del Fondo de Garantía Salarial.
Notifíquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber, de conformidad con lo dispuesto
en los artículos 188 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral, su derecho a interponer contra la
misma Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia, el
cual podrán anunciar por comparecencia o por escrito ante este Juzgado en el plazo de cinco días a
partir de su notificación.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 170
Si el recurso es interpuesto por la parte demandada no se admitirá el mismo sin la previa
consignación del importe de la condena que deberá ingresar en la cuenta del Juzgado de lo Social
número cuatro de Vigo 3629000065068612, abierta en el Grupo Banesto, más 300 euros del depósito
especial indicado en el artículo 229.1, a) de la LRJS y en la clave 36.
Ambos ingresos deberá efectuarse por separado en la misma cuenta corriente, pudiendo la empresa
sustituir el importe de la consignación por la constitución a disposición de este Juzgado de aval bancario
por tiempo indefinido y con responsabilidad solidaria del avalista.
Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.
Y para que sirva de notificación en legal forma a Electronaval Instalaciones Eléctricas XXI, S.L., en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de la provincia de
Pontevedra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Vigo, a veinte de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Marta Lagos Suárez Llanos.
2013004987
e e e
EDICTO
Don Alberto López Luengo, Secretario del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
don José Manuel Sotelo Bermúdez contra Mintucal, S.L., Construcciones y Transformaciones Navales,
S.A., Carbrosio, S.L., Astilleros Hijos de J. Barreras, S.A., Juan Antonio Vallejo Herránz, Fogasa, José
Aurelio López Santos, en reclamación por ordinario, registrado con el número PO 216/2012 se ha
acordado citar a Mintucal, S.L., Construcciones y Transformaciones Navales, S.A., Carbrosio, S.L., en
ignorado paradero, a fin de que comparezca en la Sala de Vistas de este Juzgado de lo Social cinco,
situada en c/ Lalín nº 4-3ª planta el día 09/07/2013 a las 12,00 horas para la celebración de los actos de
conciliación y en su caso Juicio, pudiendo comparecer personalmente o mediante persona legalmente
apoderada, y que deberá acudir con todos los medios de prueba de que intente valerse, con la advertencia
de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En caso de que pretenda comparecer al acto del juicio asistido de abogado o representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, pondrá esta circunstancia
en conocimiento del juzgado o tribunal por escrito dentro de los dos días siguientes al de su citación
para el juicio, con objeto de que, trasladada tal intención al actor, pueda éste estar representado
técnicamente por graduado social colegiado, o representado por procurador, designar abogado en otro
plazo igual o solicitar su designación a través del turno de oficio. La falta de cumplimiento de estos
requisitos supone la renuncia de la parte al derecho de valerse en el acto de juicio de abogado,
procurador o graduado social colegiado.
Y para que sirva de citación a Mintucal, S.L., Construcciones y Transformaciones Navales, S.A.,
Carbrosio, S.L., se expide la presente cédula para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y
colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a veintidós de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo.
2013004988
e e e
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 171
Don Alberto López Luengo, Secretario Judicial del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.
Hago saber: Que en el procedimiento ejecución de títulos judiciales 102/2013 de este Juzgado de lo
Social, seguido a instancia de doña Patricia Domínguez Domínguez contra la empresa Kicisa, S.L., sobre
ordinario, se ha dictado la siguiente resolución:
Decreto: Secretario Judicial don Alberto López Luengo.—En Vigo, a veintidós de mayo de dos mil trece.
Antecedentes de hecho
Primero: Que en el presente procedimiento seguido entre las partes, de una como ejecutante doña
Patricia Domínguez Domínguez y de otra como ejecutado Kicisa, S.L., se dictó resolución judicial
despachando ejecución en fecha 19 de abril de 2013 para cubrir la cantidad de 6.511,84 euros de
principal.
Segundo: Se desconoce la existencia de nuevos bienes susceptibles de traba.
Tercero: En el procedimiento de ejecución tramitado por el Juzgado de lo Social número dos de Vigo
con el número ETJ-296/2011 se ha dictado Auto de insolvencia de la ejecutada en fecha 14 de mayo de
2012.
Cuarto: Se ha dado traslado a la parte actora y al Fondo de Garantía Salarial al objeto de que, en su
caso designasen bienes o derechos susceptibles de embargo, sin que se haya hecho manifestación alguna
en el plazo dado.
Fundamentos de derecho
Primero: De conformidad con lo dispuesto en el art. 274.3 de la LPL, la declaración judicial de
insolvencia de una empresa constituirá base suficiente para estimar su pervivencia en otras ejecuciones,
sin necesidad de reiterar los trámites de averiguación de bienes establecidos en el art. 248 de esta Ley.
Segundo: En el presente supuesto, cumplido el trámite de audiencia a la parte actora y al Fondo de
Garantía Salarial, sin que por los mismos se haya señalado la existencia de nuevos bienes procede, sin
más trámite, declarar la insolvencia total de la ejecutada.
Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.
Parte dispositiva
Acuerdo:
a) Declarar al ejecutado Kicisa, S.L., en situación de insolvencia total por importe de 6.511,84 euros,
insolvencia que se entenderá, a todos los efectos, como provisional.
b) Archivar las actuaciones previa anotación en el Libro correspondiente, y sin perjuicio de continuar
la ejecución si en lo sucesivo se conocen nuevas bienes del ejecutado.
Modo de impugnación: Contra la presente resolución cabe recurso directo que deberá interponerse
ante quien dicta la resolución en el plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la misma
con expresión de la infracción cometida en la misma a juicio del recurrente, art. 188 LJS.
El recurrente que no tenga la condición de trabajador o beneficiario de régimen público de la
Seguridad Social deberá hacer un depósito para recurrir de 25 euros, en la cuenta número 0030-184642-0005001274 en el Banesto, debiendo indicar en el campo concepto 3630000064010213. Quedan exentos
de su abono en todo caso, el Ministerio Fiscal, el Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades
Locales y los Organismos Autónomos dependientes de ellos.—El Secretario Judicial.—Sigue firma.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán fijando copia de la resolución
o de la cédula en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial, salvo el supuesto de la comunicación de
las resoluciones que deban revestir forma de auto o sentencia, o cuando se trate de emplazamiento.
En Vigo, a veintidós de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo.
2013004989
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 172
EDICTO
Don Alberto López Luengo, Secretario del Juzgado de lo Social número cinco de Vigo.
Hago saber: Que por resolución dictada en el día de la fecha, en el proceso seguido a instancia de
doña Sonia Álvarez González y otros contra Concello de vigo, Gimnasio Pazos, S.A., Ferroser, S.A., en
reclamación por ordinario, registrado con el número 703/2003 se ha acordado citar a Francisco Javier
Broullón Da Costa en ignorado paradero, a fin de que comparezca el día 12/11/2013 a las 10,40 horas,
para la celebración de los actos de conciliación y en su caso Juicio, que tendrán lugar en la Sala de Vistas
de este Juzgado de lo Social número cinco sito en c/ Lalín nº 4-3ª planta, debiendo comparecer
personalmente o mediante persona legalmente apoderada, y con todos los medios de prueba de que
intente valerse, con la advertencia de que es única convocatoria y que dichos actos no se suspenderán
por falta injustificada de asistencia.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en los estrados de este Juzgado,
salvo las que deban revestir forma de auto o sentencia, o se trate de emplazamiento.
Y para que conste y sirva de citación Francisco Javier Broullón Da Costa se expide la presente cédula
para su publicación en el Boletín Oficial de la provincia y colocación en el tablón de anuncios.
En Vigo, a veintidós de mayo de dos mil trece.—El Secretario Judicial, Alberto López Luengo.
2013004990
e e e
De Bilbao
EDICTO
Doña Begoña Monasterio Torre, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Social número uno de Bilbao.
Hago saber: Que en autos Social ordinario 273/2012 de este Juzgado de lo Social, seguidos a instancia
de doña Janire González Galán, Beatriz Navarro Santos y Iratxe Rodríguez Orejas contra Domingos
Lopes de Miranda y Testyleve Unipessoal Lda. Sucu en España Tienda Blue Rise sobre categoría y
cantidad, se ha dictado la siguiente:
Fallo: Que estimando parcialmente la demanda sobre reclamación de cantidad interpuesta por Janire
González Galán, Beatriz Navarro Santos e Iratxe Rodríguez Orejas contra Testyleve Unipessoal Lda.
Sucu en España Blue Rise, debo condenar y condeno a la empresa demandada a satisfacer a las actoras
la cantidad de:
—Janire González Galán, 2.988,58 euros.
—Beatriz Navarro Santos, 5.314,93 euros.
—Iratxe Rodríguez Orejas, 2.535,91 euros.
Que se verán intereses moratorios del 10% desde la fecha de presentación de la papelera de
conciliación.
Notifíquese esta resolución a las partes.
Y para que le sirva de notificación a Testyleve Unipessoal Lda. Sucu en España Tienda Blue Rise, en
ignorado paradero, expido la presente para su inserción en el Boletín Oficial de Pontevedra.
Se advierte al destinatario que las siguientes comunicaciones se harán en el tablón de anuncios de la
Oficina Judicial, salvo cuando se trate de auto, sentencia, decreto que ponga fin al proceso o resuelva
incidentes, o emplazamiento.
En Bilbao (Bizkaia), a veinte de mayo de dos mil trece.—La Secretaria Judicial, Begoña Monasterio
Torre.
2013004973
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Núm. 107
Mércores 5 de xuño de 2013
Páx. 173
SECCIÓN NO OFICIAL
NOTA – ANUNCIO
Josefa Ferrín González, veciña do Concello de Cuntis, con domicilio no lugar de Sebil nº 13, parroquia
de Cequeril, convoca a tódolos veciños do lugar de Sebil (Cequeril-Cuntis) interesados no
aproveitamento hidráulico que para usos domésticos se ven realizando nas vivendas do mencionado
lugar, á Xunta Xeneral que se celebrará o día 28 de xuño de 2013, na Casa da Escola de Sebil, ás 20.00
horas en 1ª convocatoria e as 20.30 horas, en 2ª convocatoria, a fin de constituírse en Comunidade de
Usuarios, co seguinte:
Orde do día
1.—Lectura e aprobación, se procede, do Proxecto de Ordenanzas e Regulamentos polos que se rexerá
a Comunidade de Usuarios.
2.—Rogos e preguntas.
2013004997
Cuntis, 27 de abril de 2013.—Joséfa Ferrín González.
COMUNIDADE DE USUARIOS DE BUCHABADE
PONTE CALDELAS
CONVOCATORIA DE ASEMBLEA XERAL ORDINARIA
De conformidad con lo establecido en el artículo 14 de los estatutos de la comunidad de usuarios de
Buchabade, la junta de gobierno convoca a sus usuarios a la junta a la Junta General Extraordinaria a
realizarse el día 21 de junio de 2013, a las 20:00 horas en primera convocatoria y media hora más tarde
en segunda, en la casa del pueblo de Buchabade con el objeto de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
1. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
2. Actualización del censo de usuarios.
3. Actualización de las cuentas de la comunidad.
4. Ruegos y preguntas.
El secretario, ilexible.—El Presidente, ilexible.
.............................................................................................................................................................................
REPRESENTACIÓN DE LOS USUARIOS
Don……………………………………....................................................................................................……,
con D.N.I. nº …………….........…….. como usuario de la comunidad de aguas de Buchabade y de acuerdo
con el artículo 18 de los estatutos de la comunidad delego mi representación para la asamblea del día
21/06/2013 en la persona de …………………....…….. , con D.N.I. nº…......................…………. .
Fdo.—El usuario.—Como representante.
2013005119
Buchabade, Ponte Caldelas, a 28 de mayo de 2013.
www.bop.depo.es
u
[email protected]
u
Dep. Legal: PO 1-1958
Descargar