Observa.ciones Astronomica.si leteoro16jica.s

Anuncio
Observa.ciones Astronomica.s i
leteoro16jica.s
::M:.A YO DE 1907
Di. J.0,
•
rob, A. M. Oscilaciones N •• S., mui suaves, pocos
plitud, 3mm.
Dj.2, rh, 32m.
tad, 4
A. M. Oseilaeioees N.
a
S.; mui
suaves,
565.
de
rm, 25.
P. M. Sacudon corto i oscilaeiones debiles, N .•
S.,
ampli­
sacudOD
125.
Ilia Ii', IIh. 3i'm. A. M. Dos remesones mui debiles, 3045.
17, t rh. SSm. us. A. M. Un remeeon debil, 5 .65.
"
"
am·
m.
Dia 9, 20h.
fuerte,
10 I.
segundos
18, aoh. 3m.
105.
P. M. Oscilaciones mui suaves, IS',
G.AE.VAS,
LLVVIAS,
Di.
ZTC.
Lluvia
3, 8'/.h .• 23h.
• 16h. con truenos
"
10,
"
20,
"
"
"
J6'/.h.
I2h .•
a
18 J(
23h. i
25. Sh. a 9h.
30. Sh .• 22'!.h.
31, hasta 9h. A.
3.60
010
4,
3'40
poco
mas
..
3.40
..
43.20
It
1.20
0.70
gran
M.
55.60
Suma
18.60
Suma anterior
Suma desde Enero
1.0
(en
nueve
dias),
73-70
====
AS'rRON6IIOO DE SANTIAGO
OBSERVATORIO
SECCION DE KETEOROLOJIA
KAT::-�-
I 11
Temperatura media
�I
..
IiO
"'
.•...
maxima
minima
..
Protaedio del
_i_
2.Z
IS
I"
1'1
.
.
'1---·------1---------_1 __.....
Hnmedad relativa media
,
�
a
.
"..
lot
'It
maxima
..
»
»minima
Tension del vl'por media
)I
]I
maxima
�
if
..
.."
U
U
minima
J)
Presion media
J)
maxima
»
minima
..•.........
.
.
Despejada (veces)
J
�
Nnblada
Cubierta
Neblio&
Rocio
Helada
Llnvia
Granizo
»
Tempestad
.II
.....
...••.
:II
II
)I
»
»
13
2
16
8
18
6
7
11
6
14
55
57
t.
I
It
•
It
•
7
88'
10
46
10
.J
6
]6
14
2
16
.,
..
243
»
1
Promedio nublado %
...
50
--
Direecion
(veces)
i
j;:
N
N"�
E
SE
2
S
SW
w
NW
4
II
10
10
I
4-
2
7
42
I)
4-
1
1
Varial)le
-
--
1
a
2
8
9
1
63.1
(1)
8
1
I)
"
]9
-
,
•
•
8
•
19
2
10
21
3
---
a
12 h.
-
.
I
Vdoddad P'"
111111
f"d;'
maxima
lito
(Metros)
.wo
minima
-
17
a.
22
en
24 hom --=5].1
76.9
:.18.8
-
-
ab.1
Inclinacion media
(1)
EI dia 4
a
.
.....
I6h.: Tempcstad cJectrica.
.
I
ASTkON6MICAS
OBSERVAC10NES
layo
Valores
I Prompdios
��
I
t� ::::::. �I �
de 1907
11-----------
Tc:rm6metl'o
DJaII........
.•......
2.N
6
�I
-
.•......
lIo.1I
8'2.3
Higr6metro
-
Tension del vapor
7.38
P':'t'lliones
!l.ti
..
.
.
.
.
.
.
..
sa
95.2
24
8.65
I
-
5.5
...
:;,
31
PROJolEDI08 I HORA8 DE LA8
t
1 ..
····1
Presionea..
H01'8.11 medias........
..
I�
1�
I.�.
1.· ma.xima
mini�o. ,
717.5..:,
:2
.
-
2.84J
71R.59
9.61
4.12
-
2.:18
/2 min�ma /2
14
..
.
4
-
71R.!l1
2'2.52
I
1';1-
MAXIIIA8 DIABlAB
I
maxima
..
1.1812.58
IGAIl
I
7.24
4 JoliI!i'I!IIA�
..
I
6 U i 24
3.6
1.3
-
7
717.58
15.52
�2-.t"!1
.
�
3:
:.�
301
151 �.i
8 i
-
2":i
11<>6.1
30-
6
29� 8.�- --9 �.2
65.6
7
5J<S
-
-
31
�
10
_
I :! I1715.().')1
718.011724.90171!l.It31'l11O.!l717�·
....•.......
....
.
-
-
I
.::: I�
... '·
4"52
��
811<>
1
14
-
-
..
6
11'911
7
-
�" vec�1 �lZll": .� 21� -,:
T�....b.....
A 2 centimo
sobre el lIuelo
DJaII
17
�&.l
O�il&cioDes diarl.as
1:::.'�1
21°4
1:''!1
______
\
I
dlarios
S
I ��
718.10
\
-
JolAYORES OIM.JILA<.'IONB8 BABIDA8 E!'l21 BORAS OON8ECUTIVA8
Dias
Mihmetroe...........
I�
�
5a6
-4.99
1
lRaI9
-4.15
I
:!Oo.21
-5.0'2
,I
3Iln:n
+4.1r�
I
I
(1)
OICILAOIONB8 GRANDE8 EN INTERVAL08 RELATIV AMKSTE CORTOS
I \
Dias
Mihmetr08
En horas
3a4
+6.!l!l
:iO
.......•........
,
.
.
I
4ar.
+6.20
30
1!l
!i.4:l
31
a
lUI I
-
I
17
:!O" 2\
+ 6. 70
35
27
I
� :;-'1
31
I
:lOa :l1
+1i.Bti
33
I
;).;:.J
-
Di& entero
22
Total
I'
min.!medio: I
-;;1-;; :;
�-\-K-!-lo-·m-e-t-'I- e-co-n-'-id-OI -.-.1 -;; -;;
I-;;II-l-I-II�
?
�:_
I
12
&
17
------
max.
�
DJaII
Por bora..
;..
Tanto por ciento
....
"..
..
.
.
� '�.i1imetI'OII
�
t
l8.I
�
r Tanto por
.
.
..
.
.
.
..•.
..
ciento
U
11
.
..
-
..
I-
I LLUVIA
_.
2-1
1.6
7 dias
mm •..........
I
0.0
3 veees
eon
(1) Ha habido otras oecilaciones,
Obaerva.do i ealculado
I
max.
I
-
1_-
4S.4
1I11,·ia.
enero
6
1.7:l
2.21
O.fl
16 i 30
-
..
1.0
en
.
..
!l dias
...
..
..
..
-
3.07
.
-
..
.
mes,
e�
:r
d�·
__
__
7
I
medio
IDID.
21
".tit>
u.-In
-
I Sumo. desrle
I medio
-
5.4
:lti.4
_-
'"
del
max. min.
4
11.4
..
.....
a
o.9512!I 1·
Ill()
.
31
diu
en
-
..
5.').60
73.70
------
entre
4 j 5 milimetros.
por A. Krnhna-e.
A. OnRECHT,
Profesor dE-I Oh.ervatorio Astronomico.
Profesor de las clases de mecanics i caleulo diferencial
de 10. Universidad,
G-........ �
.
.-.,
�
�
���
�
(� ..�.
.cU�
(AM. P.
f�)
'
.
.
.....
'�
M� Noehe'
(Azote a del Norte'
...
Io.'��
....
'
I
M
�
liJ
.
I�
.-
..
.1
...
.
lu·
co
..
.1
� �
...
'
..
L..o
�
I!'
.1-
�.
...
1-
�
���.�,!'
f�)��.
�
.J.'�
fAM. P. M. Noelle;'
(�)
•
, ....
,
"1
._
...
�
,.
....
_
.
.
I
�
..
-.
Nortel.
(Azolea del
•
,
...
-
�
t_���-+-+-+-+�_+·��+-+-+-���-+�4����_4-.+-+-�'����'_+-���
I
....+-+-+-+--+-
,
H----l-J.-II-'-J-'-+-+:...�N_..+....J
�
·
-
-
--
'.
,_
�
-
.....
....
.-�;_.����,_-+�,��-����-.��4/���--.
�':'"
,_ ,��
--
,/
./
/
.
•
I
,.
..'-
·
�
,.
•
, ..
:
I.
\ '_T-H-++1i;r--.:-+-++--H-+++--H��--I--I---I-.-I'-4,","",-+-1-I
�
�
.
.
.
·
1-+-+-+-4
....
.",.
---+---+-+-+/.f-;·4-+-+-+-ofo,-+-++++++-+-�--J--I--J--I--'-.c.
s.-.
i-+.
1--1--1---:!o......
_".
.......
I
��"-+---4�l-4.-!_:;;. ;;;;.o�
=-
.�
-
.
•
-
.
-
,_
�
,_
_
..........
""
--:.-
....
...
.
,-
-
.. i-
-
·
-
v
r_
I"::
.
,
..
',- ._j
�
-
'l
�.
•
..,.oJ
,
•
J
I
,
V
"
�.
·
I...
-
v:
-
"
:\.
�
j t
•
•
•
"A'
-.
..
,
u
-
,-
-
-,
__._
':'.
·
vI.'
1
-
..
.--
-
..
.....
-_
.�
-
_,"
:-...
v
II
•
.-
.......
-
-
.........
, .....
•
1-4
-
......
I
.....
.....
.. �
.,..-
....
.-
,_
..-
...
-
_
·
j
....
W
..
f=t.,�"t:��=t;ttJ?j::£t:f:t:tt:tJ::iitrJt1�
-::
.
.-
,.
-
·
...
.
-
I.'
...
.. .,
·
-
,.
-
.. -
IV
·
I,
.�
o·
,
�
�
�
,�d.W.Wu
�dClI
.��
(�Od)
��u'W�.�
(�.unt�.
Observaciones Astronomicas i
JUNI:O
Oia
"
"
Ueteorolojicas
DE 1.907
6, 4h. A. M. Temblor con ruido subterraneo, rrgular.
8, Sh. 27m. A. M. Crujidos fuertes mui cortes.
8, 17h. 47m. 50S. P. M. Golpe subterraneo i ascilaeiones
suaves, regu­
I.r. 255.
Di. 13
37m. A. M. Principian oscilaeiones E. W., l'ell:ular, 3o.�.
A. M. Sacudon i siguen oscilaciones E. W. suave',
30 sl4h. 38m. A. M. Termine 60s.
4h. 37'/lm.
f4h.
"'I
"
27, 20h. 07m. 485. P. 1\1. Rodado subterraneo i
E' temblor del 13 ru� terremoto en Valdivia.
:t.:t.vvas,
G.A.'R.V.A.S,
regular,
mediano, 6�.
:mTC.
mm.
Oia
"
7. I2h.
8,
0 a 22
II
11, 19
"
13,
0 a
II
14,
0 a
"
"
11
P. M.
Lluvia
P. M.
23'/.
II
P. M.
8.50
10.18
17, hasta 10'/1 A. ::\1.
IS, 16 a 24'/. P. M.
20, 19
a
21, hasta
"
22
).05
17.10
12.10
23
4 A. M.
"
"
a 22
"
24 P. M.
0·55
6.10
10.60
A. M.
920
i 29, roclo i helad.i.
23 i 30, otras dos neche- 01.: r.)�f.,
0·40
3'/1
o
Suma.
7993
Suma anterior.
Suma desde Enero 1.° [en
IS
73.70
20
dll�1
153.63
=--::==
....ORLU
•
ClUTir'CAI
I
"1T&a&RlAI
-
OBSERVATORIO
ASTRONOM.ICO
DE SANTIAGO
S'ECCI0N DE METEOROLO.JIA
JVNXO
i;
.
e
_i_
7."
.
Temperatura media
! J
...
..._... ...
-
16
7
190'7
...
:t
I!.
:t
=
....
.•...
maxima
minima
1'"
.•.
.•.
_1---------1---
--
Humedad relativamedia
])
:J
maxima
J)
]I
minima
Tension del vapor media
»
:I
maxima
..
»miuima
tI.
100
It
'.18
U
...
_______________
Presion media
--
••••••••••••
])
:t
mlixima
minima
.
••••••••
Despejada (veces)
_---
_--
7
3
�O
8
4.
18
••••••
N u blada
])
•••••.
Cubierta
»
......
Neblina
Rocio
Helada
Lluvia
Granizo
»......
4:
:t......
19
11
1)
Tempcstad
I
])
])
.
veces
.
Prornedio nuhlado %
( veces)
12
18
_
-
-
-
4:
'I
•
to
,
66
&;
19
11
1
II
11
6
7
65
58
---
---
---
2
1
2
10
1)
2
1
5
4:
3
2
6
10
11
1
1
5
1
\�E
!SW
W
NW
Variable
3
3
-
12 h.
-
J (;0
-
media del
12
a
6
----
(J)
1
•
•
•
12a 22
I.
21
--
en
--
24 horaa
48.0
867
23.S
-
5
•
1
•
t
7
6
-
tOOO
70
14
11
6
10
15
3
-
17
-
6'.2
_
---
a
-
-
70
BE
S
Declinacion maznetica
'"
27
9
:2
-
2
1
3
2
Velo�iJad por J med!a 1
minute
maxima
(Metl'Os) (minima
I
------
-
.
I
---1----1--_-1
716..
71U1
71ut
(1)
N
Direccion
--1.7
---·1----1·--....
100
5
-
-
-
-
--
140 6'8
7'j
10b.6
j Hora media j de 18 minima (8 W)
prox.
{
14h.4
I de la maxima (a E)..
-----------�
mes...........
f oscilacion media diaria..
..
---
Incliuacion media.........
(1) Tempestad de
NW dia 18.
29°6t'
.J
OIJSERYACIONES
ASTRON6MICAS
"
:6 Ii
S.:
Junio de 1907
Valorell
£�
11
max.
-
,
Tel'mometl'O
.
.
.
.
.
.
Higrometl'O
'" I
�
I
0
max.
1
I
min.
O8Oil. max.
lIJ"99
Imedinl
min.
I-I
-1_
--
log 2(107
-
ijV6t'..e8 3 i Z1
-
9.4
6·3fl1o
Tension del va.por
�
IH"S
-
I prOmlediOS
7"48
3°;)1
17"1
2"41100lb'
�. ���.-'1�! -:- .�:. �: �, .�"' 11', ,:.1
� 1-"
�
O8Oil.
-
.-
7"4"
.
min.
Os�ilaciones diarias !
diarios
",]0.1�
-
-;�
Term. sin &brigo
A 2 centimo
IObre el 8uelo
33'0()
3 i 19
-
Pa:esiones
5
8.10
10 i
-
3.11
22.23
5.S
-
� � �� -37�
I 2"11
-'
3 i 2.';
4.40
22
121
11-;�591
6
1
118'0()';
4070
-
2H1
1
PROMF.JlIOS I HORAS DB LAS"
,
-
2.44
6
-
-
&>91 ��o()l
35<>0
I _]24
6
-
I
,-
8.6S"
715.5IlI!72UII1712.87I11.5.'J,lj7Z1.88 201
DIu.....
-
18
-
714
-
3 i Zl 6 i 10
4.3
1.0
-
3.7U
12
6.1�! 0.91011
10
-"
MtNIMAS
I
1
2.89
22-
MAxmAS DIARIAS
================================================1
1.- maximo.
1.- minim&
Preeionea
Boras medias...
.
.
.
.
!
2.- minim &
718.2:1
9.42
717.1'1
4.t1l
716.78
15.47
12.-
maximo.
I'
71R.05
22.J.:J
l�mediO
717.56
I
-
1 a. 2
-5.5.'J
8 a9
-6.0
I
I
14 a
-7.74
151
19 a 20
-5.23
]5 &
-5.:�
161
�m��t�i': : ':": :1
1
o
�
Z
recorridoa
\ �!16met.
las....
e: )
:>
�
��.i')
1:.&
:rl
SO.O
IS
29
�
t
2 i lCJ
1.5
I
-
4.58
33.0
_
�I'-l�14j7
�I&...
&nte por ciento..
.
j
r
LLUVIA
(�)
I
( )I
-
m:---Ionce
ISuma
..
.........
i
(2)
33
25
2J
22.9'2
I
-
� \ M.ilimetro8
i
======,
7,4
-
I
11!s.Jt 11�:'Jl l.�6.l;I20+61� I
�1;:7= �1;: odiOI
hOI'&
�or
anto por clento...
'16.0
;
I
:-10
..
i
20&21
-6.32
I
OSClL.t.CIONBS ORANDES EN INTERVALOS RBLATIVAlIBNTB CORTOS
En hOr&IJ.............
I
(1)
MAYORES OSCILACIONEB HABlDAS BN 2� HORAS CONSECUTIVAS
--
��
--
--
0.27
veces
'
-
-
2072
en 30
diu,
69.071
-
2.871
I
1100
-� �.;-1�.6611 17.2'
14vec('_�1 �.. I
-
100
I
dias de lluvia
desde enero 1.0
as.e
17
UO
]2;").0
]:1
5.21
2 i:{
-
41.0
-
Di:�:��odiO : j
m ..
:{O
diu
ell
I
en
:.!O dias.....
7!l.!!={
15.�·ij�1
var�a8 otras de 4 a :> milimetros.
\'al'las
Obsel'Vado
de
mas
de 5 milimetros.
i calculado por A. Krahnass.
A. OBRECHT,
Director del Ohservatorio Astronomic-o.
Profesor de las clases de mecanica i caleulo diterencial
de la Universidnd.
.t;.4M�
.......
�
�
C�)"4i.�...
.AMi.a
�
�
(A.M.P. M. Noche.
.�
(.�)
(�)
.
I-�
.11>
.
-+
._
._
..
IV
.
0-- �.-
_,-
�.
� �-
-
�
._
....
".,.
1--
-
.
i--
-0
"
_-
I
_,._
_
J
...
�
'I
-
-L.
tL
�
-
ro-..
,,'
,
.
�
�
,
•
-
I
-�
...
1
V
I
-
�
•
1
:
�
�
�
.
1.1
,
..
......
·It
-
....
-'1-
_'"
-- I
-
--� J
·
r-
�
.�
"'",,-
-'"
...
·
..
-
I
.
1
+-
I'·
-+
.+
I
��
l'
...
-
'II
,
-
•
��
,
.....
1'-.
�
.
.�
�...L._
.
..
•
•
,
.....
.
.-
-
�;�
�-+-
l-
.
,
1-
"
I'
..
�
.
,
,
,
,
(Azote a del Norte)
,
� i'-:
...
,�
��.dl&,�
�
�.
I�
�
�
.�
--
1
r-
I
....
,
...
�
-
,"
I.'
...
-._
.
.
� ....
'--
__
!...o'
�
�
.-
,J>
�7'
I
:
.
�
-.
-
�-
-
--.,
�}
��
:
t
-
!
�,
�
.J
..
..
�
,
",-
l'
••
I
�=
r
-
'-. �-
--
--�
-
�
-
i--
�
.
!:.'
•
: [J
H:
.o[i I"
._
1
�
.__
.
._
•
L_
-
II"
-
1--
"
�
.�
,
�
'-
-
,
��
•
-
10-
-,
_
...
-�
'1
'"
..
�
[.....I
�
_
� IJ
, ..
•
-
I
I
•
, ....
-
"".1I'
f.
j
1
-'--
.
...._�
�
2
.��
�I
.
J
'
..
-
I
-
�
..
�
'- ...
I
..
�
,
,.
..........
>-
J
L_
-
....
I,
1
'.
...
,-�
..
I
-
-.
,_.�
-
IV'
.I
�J J
1'\
-
�.
-
�
--
0
--
�
'oJ
..... _-
t
\
y,
:-.... .......
..........
-
..
-
·r-�ll� �1'
�'i�'II a
-
I
-
-
t
.I
•
-�
-
..
,_
...
.+
;..1
.i
'\
,
,.
..
:;
"�
-
...
,.
=".
-
-
-
fl. '.I
-,
"
"'- ..
_t
I,
-,
1-ooL..
--
!...o'
--
.
•
..
I
;-
.
1
-
"
,
.1/
oJ
...
f�
'"
,
".
,- ,-
- i"'""
-
'"
-
I-
l..--
.;'
�
I
i
'"
,....
-
::
!.
.
..
�-
I
......
-
-
,-�
�
"-
::;
t
•
••
i.
0;
�
:-1
I
-+--
...........
IJ'
..
-
......
.._ ......
t--
.
j
t-
,
.--4 __
�.
\
-
;:
'-1-
".
..
.-,
�
r�
,
.
_
_J_
,JIll'
...
J
"'"
...
",
-
I
.
�
�
-!t
-
._
.........
·f
�I
i'
1�
r
��...-
-t"
t
I
�
r
T
.
l�
I
,
�
JG..n�
�...,w.w..
...
.f1�
�
....-
At.a,.M",
�
.......
r�w.,1
���
--
I�"�'
�
(AM. P. M Mochel
�
•.
.
(mU.im�)
(Azote a del
Hort••
.
..
�
�,
�
.Ndfad&ll
_4,J,.u,.,_
'''G-tmpe\4t� mt4�'"
.�"(14
(��tl,,��1
J't7L%O l:)E 1907
qm. 171. P. M. Temblor oacilalorio n:ui suave de 6,. de d1lracion
Ilh.
n,
35m. II. P M. Un flcuclon EO. medianr, 21. a 31. de durac:ioo
'., r4b. 43m. P. M. Tembl." oscilatorio ,uav", mas de�. de duraciOD.
Dia 3,
•
•
13h.
•
mm.
7b •• tho A. M.
.6, Ih a 7b. i Ith. a 2)h.
18, 91/•• rSh.
Dia II,
"
Suml.
Suma Inte,ior.
Suma desde
F.ne,o 1.° (en 23 dias]
0·75
"
2J·SS
"
12.10
34·4°
153.63
IIIS.03
=:":":�==
•
cIENTI,lcAs
MaYORIAS
LI'tI£RAkIAS
I
UBSI�RVATORIO AS'fRONOMICO
DE SANTIAGO
.
"SECCION DE METEOROLOJU
.-
21
IS
7
JUL70 1907
Prom�iodel
rues
i
I
P5
sumas
I
I
-1·
o.!!'
Temperatura media
"ii
al
,
.l!
:.
9°11
...
--
----
--
....___
960 I
H I1medad-relat_�va media
:a
»
maxima
:a
:a
minima
Tension del vapor media
...
a
0
�
if!
-
)I
:II
maxiina
)I
»
millimn
99
117
1l.S7
7.1
37
-
--
t2
s·
--
.••.•.......
J"!
Nublada
Oubierts
Neblioa
Rocfo
Helada
Lluvia
Granizo
t!
.a
�
a
�
••••••
:a
.......
.
11
".··41-
»
Tempested
...•••
»
.•...
--
.....
:II
......
-
»
.lII's •••
-
I
__
--
20
2
9
8
24
9
10
-
-
-
47
14
81
6
62
9
3
-
2
1
-
-
16
3
12
l4
28
9
-
i
-
...-
-
,43
45
...
-
-
-
411
88.2
84
-
--
IN
(veces)
!
I
!
'
--
2
N��
E
SE
S
RW
W
NW
Direcciou
2
-
1
17
8
2
-
-
-
-
-
S
5
16
8
S
·1
-
-
3
3
4:
10
9
Varial)le
4
.-
1
8
8
I
I
10
11
211
-
I
-
,
4
I
-
2
8
20
-
.
2
5
17
,
9
I
-
--
I
&
-_
12 h.
12
&
V,"o,;do<l PO'
nunuto
17
17
a
I
(Metros)
{"""!"
minima
22
en
I
-
maxima
--
---
---_.
,
-
I
-
I
6110
lOOO
1'>
-
I
I
.
.
I
I
i
{
"
dlarl�.:
{
.............
..
...
--_---
:
-
I
I
14°3'4
6']
10b.9
]4.2
�
-
J ncliuacion media ...............
.......................................
I
-
-
::::r='
media del mes ..........................
oscilaci
cilacion media
de 18
Hora media
mm.lma (a W)
de la maxima (a E)
.
I
-
llG.2
938
28.5
-
I
]000
24 horas
--=
()eehrllwlOn mngnetiea
I
I
��
.
......
Promedio nublado %
11
16
3
12
"
28
9
:a
:I
i
728.971
--
Despejada (veces)
tI
71R04!
.
Presion media
»
maximR ........
]I
mfnima .........
•
I
-tOO
...
---
_g
I
I
2°8!
.•...
maxima
minima
:L9c5S'
I
I
08�IR'AClOIf&5 AITltOlf6MlCAS
ValOrtl
Ii
Is -,
OlCil.
ti I maX.
'I
J,6e d. 1907
min.
I
I
-
.••
•
•
•
.
8
I
-
4
A 2 centimo
,IIA",", .-1 1 ... 10'
,
,
�Des
.,_
If
-
•••••••••..
i
"4, 5,
I,
7,'
-
.....
PrelioDe8 :
Bora. mecb
..
,
.:
•....•..
-
6 i 31
-
11··
I
�.�ll 2.M!
7.6:!�
I
-
-
..·
1_1,···_
i
713.38
4042
;
�
lIibmetros
718.t6
9.""
I
18i 9117,
-
;
•
.. '......
717.19
1M3
I
24
:
"_I�1o
.. · ...
718.26
21.80
,I
I
.:
717.82
\
i
-
BORAS OON8ECUTIV AI
6a1 I
+ 5.30 I
1a21
1
.
-!l.11
OICILAOIONB8 GRA.ND1!8 BN Il!fTERV A LOS aBLATIV AM IINTE CORTOS
, I
I
tl
a"
+a.l1
:�.
Diull'
illmeta'Otl..........
..
.
.
.
ED horas.
.
.•..
.
.
.
.
.
..
..
a
a
a
.,10 113 1"_114 15115
...
..
,
a
__
I
.
-a.18
28
-6.60
29
12
1�
I
.
malt •. mID.
1m
1101
+
17
18 a 19
+Y.M6
:n
\61
8.69
1I6
1
21 a 22
+6.50
3;")
I
I
\
)pDIU
'Tan0rhora
5:t6
I:!,
10.7
1
........••....•
�
1'
;
7.5 I
2.
1.5
Dia
ed'
nto
I ,DTaIU
•......•
2:U21 I
..
___
··
POI' ciento
..
-
.
LLUVIA mm
1.71
..
1
..
•.........
I
-
llu\:ia een
I
enero
..••
1.0
...
cn
..
_'l
-
I &. 5.6311.71
asr
� ..1IJ"
fUIS
_
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.�1;4
si
dias
CIl
1�1O
I
_-,,-'
_
.•..........•.....
I di�Sl
-
.;:l
-
01
......
mes"
��.1 80.9)11 2510
en:r
-
2.'l dias
j T;=l,
10,
I
IS
I
dias de
8uma desde
'j','J
O.-,�'
,m
edi
II'II"_2.61-_'_-_I�OO
i-
3M.S
I
---
17.18
I
-
4.78
0.1l
11 vee.
'I
en tAro
Jnm.
max.
1m 1011
i
..
..
__
:l4.4Il:
lSS.03
.
,
--__
-_-----_-�-.--------------�------.�-------...
Olleervado i calculndo
por A. Krahnass,
i
'
edi
__
.
I
_
I mm. I
.
.
max.
1
:!!!
__
7-� ���,.clento. ''',_- -_I 29.611
".".metros
:,.'9 a :U)
;.5.'"
I
I
22
a
-------1-1-1-- -11e K!lomet.l"Ccol·l·id08..
1,13,'1.2
I
2
•
-
lo.�:r�81:711.82'IO.99
15.
Ii
II
1,
-
lIA yoa. O8CIU(''IO.N18 BABIOAS EN'
2
J.3";1I1
-
PB01OD10I1 HO&£I DB LAI' Ki.NDI.A.ol I KAXDiAI DIAlLIAS
»1
=
11
�I
-�- 1'.111
28.2
2'l,
20,
I
16;
)17.8:i
, !II'j2f·36i7IA.UI:
....••.......•...
•
5
2f '8
8
-
... ;a
-
,-
6"20'
5''30
22
�2
aI-1-89-I'I-;"�
11.0
,
11�i': �;;; � i": -�i 1�1. � -.�11 ;�I
�-;.:-�
1
INiO
I
,.
min'I'media
max.
-1--'----I :-1001
�
-
-
II
2a()
-
-�. 711.;-1-;..,
---.
B_
E
�
i�
27"2
7"119
.
!
..
1---
I min·loBCiI<
malt.
-.---
TenociDWtt'O
Diu........
I Oaeiluiol,ea d Ifi
Promedios dllriOl
A. OBRECHT,
�
o_
.a_.£.
,�_!
__
.
.
..
_
.
���.nwlio'�·
�
�
�
nudu..
�
'A�)"�.
.di..&"a
�.
�
(A.M. p.' M. Noche)
(�)
(�)
tnJi-r..:
·i�
'Aic:..fe a del
_
.
,
I.'
,
·
,
.
'110
,
..
.
.:
!/
._t::--
[/�:
,'I�
'I
-I- -
'
r\
I
r-,
1\
.'-
.......
.
I.
..
�
�
\,
\'
..,""
"
,
I
......
"-
.
)
r-,
I·
I.
....
..
.
r-.,,-
I..
.-�
'
,
IJ'
1"'..
0
_
I_;.
I
,I
I
�
,
'
"
.....
,�.
Norle)
.
·
.v
�
�
_
,
•
,�
r
�'"
.
-
,I:,
...
,
L.
_
I ..
,
.
r-..
.'
,
""
•
L_'
I ...
I ••
-.
--
I
"-
r0-
o
..
.�
•
-
-
"\
1/
"
J
...
-
1/
1./
-,
�I.Y
:--..
)
I
.
1./
�
17
,/
·
..
�
-
1/
1\
......
-..
......
�.
-- ,_
._�
·
I"- -
Iw
1/
..
.
\
:1
'"
�
/
'\.
....
I
\
I
I
./
t>
'7
-
,
�
-
·
......
10.
r--"",
1\
\
'\
......
,_-
_
,
"
,
.
_
�
IJ
,-
..
.r
.....
"L
.._
"-
\
,
...
.
-
.1--..,
'"
II
II ...
,,�
r-,
/
,
I ••
r-..
..........
'-
.....
10,
.,
/
....,
!.
"r
.
•.
.
.
v
......
"
I!i
...
·
I
""
.........
1/
".
;,-
1
�
�
./
J
I,
[·r
I.
\
.,,_
,
�
..
:�
.1w
.
.r-..
�
�.I"
..
,
�
..
.
l�
i'I
a
.
"
·
-
,
II.
.
.
.
.�
,�
"
'a
J
,
-&.-
�.
•
ti(;�tww
��
(�,un,t�)
(�".,)
............
r-
.1
..
I
••
•••••
j
•
�f
1.1 1
�-I
.
,
.
I�'
1
..
I
cf
.. ,
.-
.....
-
-.
-�
_--
..
.J
,
�.
,
t
-
.
I
."\
__
!"L
Ct_
-.
, .....
v
--�
Obnmcioue. AstrouOmicu i
Ueteorol6Jica..
AGOSTO DE 1.907
Ilk
4, ub. 10m. P. M. Temblor de "'l"faa
""«"."
"oro
C'·"o.
S. ab.6m. 46s- A. M. Un sac:udon o<cil.t ..,in"� E. III O. de fnerp reK\Jlar
Itt.......lreK df' fuerla mellor 2 .. que suman 3'" '''n"litu.t 0 8m.
DIa 5.6, nneb e, Se han Hnlido varios tem ...... citni !<ullves.
n
•
..
..
'temprano.
Otros dns iclentiCOl'.
7h. 23m. los. A. M. Oscil.cionel EO.
31,41,..,. A. M. Un temblor sUlve i c:nrtn.
12,
"lIaves
i cortlS de
amplilud
mm.
D,.
"
2, de
19h p.
9. IIh.
a
M .'
n, hllsta 8h. A. M.
..
IS, de't(lh. a 2I'I.h. P. M.
16, de 131/.h. a 21h. P. M.
"
..
07S
SOO
n
n
Lluvia
�m""l'c .. r.
J4'I.h. P. \I.
1.10
0.60
9·00
19, tie 141/.h. a 17'/th. P. M.
26, lie 2.zh. P. M. al amanecer
4.00
070
Sum a
21.15
Suma anterior
Suma desde Enero r.O (en 30
I
dia�)
88.oJ
209 18
===;::::
1.4m
M�M"'HA" Clt.NT1F1CAS I LlTERANJ
ASTRONOM,lCO
OBS�ERV ATORIO
>l'l
DE SANTIAGO
SF.CCION DE METEOROLO.IIA
�� .....--�
--
---
!
I
p...mediodel
22
15
7
:1.90'7
.A.GOS'rO
I
m es
iswna.
.
\
...
!I �
S :
Temperatura
J
ei
.•..
9.3
(l.ti
...
J
S
..
me.lin
maxima
minima .••.
- 7.��-1
--:::l
_---
--
_-
l)!i.4
Humedad relativamedili
'"
..
I
0;
e
II
»
maxima
II
»
mmuna
100
8S
6.83
8.8
4.6
•.
Tension del vaper media
J
..
maxima
•
»
minima
'f
.s
rt.
I
---
_-
--
Presion media
»
maxima
]I
minima
�i
':
I!
7195;'
'28.05
IS.IJ7
..•••••.••••
..
.
,a'!
..•••••.
.•••••••
_._-
----
_---
-
--
n�pej,l(la (vece-)
:!
.:!
.a
......
D
......
NIlI,IQ<b
Cubierta
Neblina
»
......
JI
......
Hocio
JI
..... ".
Helada
11
IJlnviu
JI
GI"'<lnizo
JI
TE'IJI pCIILao \"eee:\
Pr(Jm�dih nublado %
f
......
x
\
Direecion
I
( veces)
I
_g
I
E
SE
\
,
,
"
S"·
\r
(
I
YarialJll'
]2
--
�
4'
2
2
_
.
1
64.0
!is
'69
----
4
14
10
2
11
:29
6
-
-
1
II
6
a
1
-
7
:21)
a
1)
8
3
,l'\W
� I
6
--
:2
71
1
1
1
Ii
81
S
(I)
1
4
2
I';
!7
-
----
11-
20
7
4f4
8
-
-
69
'"
55
]8
-
-
.••••••••
Ii
8
a
"
1
.....
......
9
2
:2
,31
--
2
12
�O
7
----_.
26
12
9
I)
)J
4
-
-
-
-
]
1
6
()
8
H
!I
_
4
2
1
13
S
-
---
a.
I
I
VehJ'_'i,larl
por
mllllll..
.
I
media
maxima,
Illlinima
pretl·"s)
{
Irecl i nacion
I
Illalllll't,i,:a.'
.
a.
17
-
-
400
I Hr,"
::.
fJ
IllCS...........
scilacion media diariu
,..,
I
12
12 h.
llle�lia �lcl
()
----
H ora media
----
-
22
112& I�n
\
I :�i)
fJ
I
......••.
24 horas
---
Ii 1.4
) 1;{ s
29.:!
,
,;
--
-=--=--1
1
....••
........•..•.
de la minima (a W )
I de 1<\ maxima (a E)..
J
I
..
prox,
__ -
to 8';2
4'3
Uh.8
U.B
---_._-------------------
I nclinacion media
................
,
,
-.
(I)
Ili.a.!}, tempestad
Jlla 31, dos
.
-
-
-
---�-----
-------�
clectrica de 11h 10m. a IthAtm., as truenos,
de vieuto; NE a lb. P. M.; i KO.a 5h. P. l\1.cun
tcmpestadea
I
Ab"TItONcSMrco\s
ObSUY.\CIOIWIIJS
-
� Valo�
i_III
jpIto de I�07
�
Ii
II
f '"
I·
max.
�
�,- Prom�ios�ia�� ,1 Ostil�ion"lJ
__
I'
.
...
( ,...:,
··'1 ',.
mm.
•
0 SCI.;'
'1"
max. ; mm.
diarias
.,
_-'
..... x,
'm ed'In
mID.
11----------1'---1'--1-1
Ii
0;7
�
i Term6m'etI'o
I!
fIo"'l
.•..•..
7.41
10.3!
9 i 181
I
-
16
,
-
31
8.9.\1 5.:i6
11 i US:!H i :!9
I
70
I
-
4''611C)0t431
.
','r�'.I·
a�
A 2 centlm.
6
-
Prelion
DiM.....
-
_J
2.;1111
:i.8C)j"I
31:
-
-
._
1
31
2
i 21
-
-
.
I
Us.
lUM
1
?;i�
-
4.3'
-
1--9''6 I lw-;
24"6
I.
723.12712.Ni
718.
6 , •• 11.19.
1.1 I
-
162M' I
: -Hoo 127"91
II 61
I;1�lo3 I
I
i
7:l"l.39·
,:J) 1.0.';'1
II
� _I_- J 2:.1 713j;'11 8.s:JiWil
i
1'·1
� �i �7"3 Ii
�
291
-
eobre 81 suelo
,
6
3.3
:.'9
-
del vapor
(Tension
6''131117''1
I
!
Bill-ometro
Term. sin
13-'21
2&"2
-
�1 �� i-OJ" :-!�: i-;_: �., 1-': 1'-;: I �8
\_......
I
e:I
23"5
-
-
I
PROMKJ'lOSI HORA8 OE LAS" Mfl!llMA81 MAXIllAS DJARIAS
I
i 1.·
..
Presiones :
Boraa med...........
..
...•••••
Diu
Milimetros
.
,
..'
minima
I 2.·
..
11
I
minima
.• maxima
717.9.;
4.18
I
71!.70
719.�;
9.8:1,
1&2
-4.51
!
maxIma
5a6
-4..10
,
1
1:1
12!,
ti.O..
'I
7l�.93
22.43
:
718.44
-
I
I
a
2..
20
II!) 4.67.
-
1
,----
I
la.07
,
'-.'-:
Promedio
I
.
2.·
--------,
----
_a.:!.,,;
:ro
I
:J.�I
-
-
I
-
a 31
4.:17
:
.
i
O8CIL.A.ClONI!S GRANllES EN ISTERVALOS RBLATIVAlfESTE (.'ORTOS
Diu
a 2
.,.6.14
:14
I
"11
Mi"metros
En boras..............
-
.
i
i
10 a 1J
-a.oo
2!!
I
11 a 12,
-6.57
:14
19 a:''O
24 a
-a.!<!O
:i:J
+5.12:
2,J
i
i
I
I
12
a
17
I,
mee I'10
'I
I
1�2
j.
!II
__
__
.L
251
-
-
.
III edi
__
!
I
i
D�a_ en�
IT�:II
�===II==i
I.
.
,
meru10
I
-----1-1--11-----'-�
mllx.
£ \
e!! )
> {
Kilomet. recorridos 5i.0
Diu
1
Por bOI'a.........
11.4
.
Tanto por ciento...
-
min.
l:tO
18
2.6
-
!li.411
-
7.a
4.21
.
-
I.
'
.
\ ,\I.lhmctl·o�.......
I)la...
....
t I Tanro nor ciento..
2
1.2
..
.
_.1
-
!
!.
,
LLUVIA
mm
•.
12j!lveces
__
-
101:
max.
119.4 :II
4.S
9 i 1!1
0.9
min.
163.al
42.11
2i
6.S
1.i'I
-
:t\(;1
2UI
-
I
;tl'
1
O.�
1.6
I,
-1--,1--::1
e�f I' enero
..
..
·
'10 en.·:11·'· (Ia�..
1·
•
.
.
·
..
..
.
.
.
..
.
.
.
1.1:"�:'
en .11
-
I
_I
_
.
10011
I
2.1
:hl"''''
31
dias
:U
--,-
--1--
I
en
-
I
-
I
mea
88.51:12742
5:
-
"
4i.:l
liS diasrl,It'llIm·ia.
lima
Oh"l't'Va<lo
(1.0
-
-
I
mm,
ss,o
:'.'11
7.6
--::-p-O
..
.•..........
!
---
--
.
max.
dias
'
..
..
..
I
llK1:
.
.
.
!
I
'k�!;11;�
:;u".
s
i «alculado por A. Krahnass.
A. OhHECHT.
Director del Ohservntor-io Ast ronomii-o.
Profesor dp la< ch�,'. de mer-anit-a i calculo difereur-iul
de In, Cnh'et-..id,,,1.
I
JCumtd.Ut
q;�1"nu
1IWIko,'
media.
tllt�
.Gc:uI4
..llaMa.
.l��
�-
I
(A.M. P. M. Noche)
(Az.ofe
!
a
.
�
�.
del Norie)
�
.
I
�
,
�
I'
e
I'
.
"'�)"�.'
( ,,"ii.1\d�_')
T��o.t)
",i!�1UM
."Wnto-���'
-'
--
'
·
._
If'
.
-..
'
1/
,-
-
._
I'
i'\
t-t--
I.--
,....
f'.
,
__
IF
Ai"�
--
,
t:::>.
\
f'.
\.
,
�
-_-
-,
,
1/
r-,
1/
v'
1'..
1
L--"
"
-
......
,.._
,
I,
"
V
;
'
-..
,
�
I
�
1'
-
'"
......
..
,
I
�-
,
"
,
-
; ...
,
•
,
-
.,.
,
"
-
li
I ....
r-,
.
.
.....
"
_
�
"--
'\
J
/
"
,
'
.........
7
r-,
,
"",-
�
1
\
-t-
'
r-,
L--"
Ir
-
1_-
,.._ r-.
,
-
V
oJ
,.
,
-
..............
,
---
I
\
[....0
.......
1..-"-
r-,
r.
·,Ir
-
�I-
V'
'�
''OJ
.
.-
�
-
-
.
.
V
I
V
>-.
,
-
"
V
--
I
,
�I-.
hr
"
-
�
...-
/
\
-.
..
V
.....
",,"
I..-"
-�
.
.
,
�
'
••
I
r-....
I
.
-
--'
....
r
.
·
-
-
'i'..
..
"
.,
,._
...
...
_.
·
"'I.
f--
,-
I
,
I...
L--"
,
1
..
....
.-
F
f--I-
1/
-�
v-
-
T
./
--
I
...
....
',;-
r--po...,_
7'
'-r\
.
V
<,
--
1--
t
.,
.
-
-r-
"
J
,
".
I.
-
'_'
..
�
,
.
.
�-'
1-'-
�.
"
-
��-I-'
,
'-'-
-.
-;
-
1-
I
,
,-' �
.
I
I
1
,__�
.
-
-
,__
-I-
.
'-
..
I
-
I
...
[ '!t'\
I
e.
�
.
1--0-
,
I
l_i.-'.
r
u.
�
"'�.J
...,
���
(�)
cGtIhf*4�
�A&«Ucv
.(�.unt�)
Descargar