BIOS (Basic Input Output System)

Anuncio
BIOS
Índice
¿Que é a bios?................................................................................................3
¿Que é a cmos?..............................................................................................4
Actualización da Bios....................................................................................5
Como se entra na Bios..................................................................................5
Código beep...................................................................................................6
Como moverse pola Bios..............................................................................8
Algunhas opcións de configuraión..............................................................9
¿Que é a BIOS?
A bios e un programa informático (e dicir, e software) que se encontra almacenado nun chip da placa base,
xeralmente de forma rectangular e uns 4 x 1,5 cm, con 28 pins. Este encadrilado é o formato estándar, en
algúns casos utilízanse outros chips ou está integrada nun chip multifunción.
o programa da BIOS ten unha característica importante que a diferencia dos programas normais: non debe
borrarse ó apagar o ordenador. Por este motivo, almacenase nun chip de memoria do tipo ROM (Read Only
Memory, memoria de só lectura) no lugar da habitual memoria RAM.
Aínda que a ROM utilizada nos chips da BIOS non e totalmente inalterable, mentres o tipo EEPROM
(Electrically Erasable and Programmable Read−Only Memory, memoria " de só lectura " borrable e
programable electricamente), o que permite actualizala.
Existen dous tipos de chips de BIOS:
• os EEPROM propiamente ditos;
• os EEPROM Flash ROM.
Nas placas base modernas (máis ou menos desde a aparición dos Pentium) utilízanse os Flash ROM, porque
teñen a gran vantaxe de que poden ser actualizados polo usuario mediante un simple programa software,
mentres que os EEPROM (máis antigos) requiren ser retirados e introducidos nun aparato especial para ser
reescritos.
A BIOS (Basic Input Output System − Sistema básico de entrada/saída) contén as rutinas de máis baixo nivel
que fan posible que a PC poida arrancar, controlando o teclado, o disco e a disqueteira...e pasarlle o control ó
sistema operativo.
Ademais, a BIOS afirmase noutra memoria, a CMOS, que almacena tódolos datos propios da configuración
da PC, como poden ser os discos ríxidos instalados, número de cabezas, cilindros, número e tipo de
1
disqueteiras, a fecha, a hora, etc., etc. así como outros parámetros necesarios para o correcto funcionamento
da PC.
Esta memoria está alimentada constantemente por un acumulador (pila), de maneira que, unha vez apagada a
PC non se perdan todos eses datos e parámetros previamente establecidos que a PC necesita para funcionar e
poder iniciar.
Actualmente tódalas placas base solen vir cunha pila tipo moeda, a cal ten unha duración de uns 4 ó 5 anos
aproximadamente, e é moi fácil de substituír. Antes, as placas base traían un condensador soldado á mesma,
en realidade eran tres pilas en serie embutidas nun plástico cobertor. Isto dificultaba moitísimo o cambio para
usuarios inexpertos, ademais doutros problemas como que a pila tivese perdas e se sulfataran xunto coa placa.
aquí unha imaxe do integrado xunto á pila que o alimenta mentres esta apagado.
¿Que e a CMOS?
Moita xente confunde os termos de BIOS e CMOS, pero en realidade a BIOS e a CMOS non son a mesma
cousa.
A CMOS (Complementary Metal Oxide Semiconductor − Semiconductor
Complementario de Oxido de Metal) é unha porción de 64 bytes encargada de almacenar os valores e axustes
da BIOS (aqueles que o usuario podre cambiar). Podemos almacenar datos como por exemplo, a fecha e a
hora, os parámetros que definen o disco ríxido, a secuencia de arranque ou a configuración dos portos.
A BIOS é unha memoria non volátil (tipo ROM) e que os seus datos están gardados e son inalterables, sen
embargo, a CMOS é unha memoria de tipo RAM e os datos que se gardan podense alterar pero tamén
borraranse en caso de existir algún corte de enerxía. Para previr que se dea esta situación, e dicir, que se
borren os datos definidos polo usuario, faise uso dunha pila que alimentará esta memoria sempre que a nosa
2
PC non estr en marcha.
Actualización da BIOS
Si se posúe unha placa base cunha FLASH BIOS, pódese actualizar por outra máis moderna na que incluía
novas características e soporte para algunhas novas funcións, como discos duros de maior capacidade ou
microprocesadores mais modernos.
O método a seguir é moi sinxelo, é tan fácil que so se teñen que ter o programa de actualización e unha imaxe
(copia) da nova ROM nun disquete. Executase o programa, é imprescindible que a versión da BIOS que se vai
a instalar sexa soportada pola placa base. Localizase ó fabricante e buscase unha actualización adecuada para
a placa, gardase a antiga bios, e substitúese pola nova, no caso de nos equivocar, podemos restaurar a antiga
bios que previamente gardamos.
No caso das EEPROM, temos que sacar o chip da placa base introducilo nun programador de memorias,
gardala antiga configuración ( se é posible), borrala e a continuación introducir a nova programación.
Se todo vai ben o acender o xerarse as primeiras pantallas veremos a nova versión da bios instalada, no caso
de non acender o equipo sen dúbida é por equivocarnos de actualización.
¿Cómo se entra á BIOS?
Soamente fai falta prendela nosa PC, a primeira pantalla que aparece é xerada pola propia BIOS, na maioría
dos equipos clónicos, esta pantalla infórmanos das características de chipset e versión da BIOS instalada.
Debaixo dos códigos superiores, identificaranos o tipo de microprocesador e baixo deste comenzaráse a
chequear a memoria do sistema. Neste momento é cando debemos pulsar unha determinada tecla que nos
permitirá acceder ós menús de configuración, xeralmente sole ser a tecla delete, pero varía segundo o
fabricante da mesma, podendo ser a tecla Esc, F1, F2, Alt+Esc, Alt +F1, etc. pero o normal é que tamén nos
apareza unha mensaxe que nos avise de qué tecla é a que nos permitirá entrar ó menú mencionado.
Nas pantallas de configuración podemos modificar todo tipo de parámetros que afectarán directamente o
funcionamento do noso hardware, facendo que éste traballe dunha maneira máis ou menos optimizada.
.
O codigo beep
3
A Bios emite a traves do altavoz do PC unha serie de pitidos que advirten de posibles erros.
En xeral
Sinal
Ningun pitido
pitido constante
pitido largo
pitido largo, pitido breve
pitido largo,dos pitidos breve
Pitido breve
Tres pitidos breves
Cuatro pitidos breves
Cinco pitidos breves
Seis pitidos breves
Nueve pitidos breves
Significado/causa
Fuente de alimentacion defectuosa
Tension de alimentacion incorrecta
Erro de DRAM
Erro da placa base
Erro da controladora grafica ou memoria grafica
Erro da controlodarora de unidad ou grafica
Erro da DRAM (o mais frecuente)
Erro no reloxo
Erro do procesador
Erro da controladora do teclado
Erro de ROM
Estos pitidos poden variar en canto a tempo e numero , segun o fabricante da Bios.
Bios de Award:
sinal
Un pitido breve
uN pitido breve e dous largos
Un pitido breve e tres largos
Dous pitidos breves
Significado/causa
Normal, ningun erro durante o POST
Erro grafico erro de teclado
erro de teclado
Calquer erro non fatal
Bios de IBM
sinal
Un pitido breve
Dous pitidos breves
Pitido constante
Un largo e un breve
Un largo e dous breves
Un largo e tres breves
Tres largos
Significado/causa
Normal, ningun erro durante o POST
Erro no POST, indicacion no monitor
Erro na alimentacion
Erro na placa base
Erro grafica (mono/CGA)
Erro grafico (EGA)
Erro de teclado
Bios de Phoenix
sinal
Un, un e tres pitidos
Un, un e catro pitidos
Un, dous, e un beep
Un, dous e dous pitidos
Un, dous e tre pitidos
Significado/causa
Erro da cmos
Erro de sumas de control de rombios
Erro do reloxo
Erro de inicialización Dma
Erro de page register de dma
4
Un, tres e un beep
Un, tres e tres pitidos
Un, catro e dous pitidos
Un, catro e tres pitidos
Un, catro e catro pitidos
Dous, un e un pitido
Dous, un e catro pitidos
Dous, dous e un pitido
Dous, dous e catro ptidos
Dous, tres e un pitido
Dous, tres e catro pitidos
Dous, catro e un pitido
Tres, une un pitido
Tres, un e dous pitdos
Tres, un e tres pitidos
Tres, uno e catro pitidos
Tres, dous e catro pitidos
Tres, tres e catro pitidos
Tres, catro e dous pitidos
Catro,dous e un beep
Catro, dous e dous pitidos
Catro, dous e tres pitidos
Catro, dous e catro pitidos
Catro, tres un beep
Catro, tres e dous pitidos
Catro, tres e catro pitidos
Catro, catro e un beep
Catro, catro e dous pitidos
Catro, catro e tres pitidos
Erro de ram de refresco
Erro de ram (64Kb)
Erro de paridad, ram 64 Kb
Erro de fail−safe−timer (eisa)
Erro de porto Nmi (eisa)
Erro de ram 64 Kb
Erro de ram 64 Kb
Erro de ram 64 Kb
Erro de ram 64 Kb
Erro de ram 64 Kb
Erro de ram 64 Kb
Erro de ram 64 Kb
Erro na 1º controladora dma
Erro na 2º controladora dma
Erro no 1º controlador de interrupcions
Erro no 2º controlador de interrupcions
Erro da contoladora de teclado (8042)
Erro de memoria grafica
Erro de tarxrta grafica
Erro de timer−tick
Erro de shutdown (reset)
Erro de gate−A20
Interrucion inesperada no modo protexido
Erro de test de ram (>64Kb)
Erro no reloxo dous
Erro de real−time clock
Erro do porto serie
Erro do porto paralelo
Defecto do coprocesador matematico
Bios de AMI
sinal
Un pitido breve
Dous pitidos breves
Tres breves
Cuatro Base
Cinco breves
Seis breves
Siete breves
Ocho breves
Nueve breves
Un breve tres largos
Significado/causa
Erro de DRAM de refresco
Erro de paridad
Erro de RAM (64k base)
Erro do reloxo
Erro do procesador
Erro do teclado
Erro do modo virtual
Erro xeral de memoria grafica
Erro de sumas de control da ROM−Bios
Erro Base/extended−Memory
5
Un largo e oito breves
Test de memoria grafica incorrecto
¿Cómo moverse pola bios?
• Utilizanse as teclas !, !, !, !. Para moverse polo menu.
• A tecla esc para volver atras.
• A tecla enter para entrar nun menú.
• Para ver que valores poden tomarse nunha opcion determinada F1, tamen pode ser pulsando enter e
depois noutro menú coas frechas seleccionar o valor dexesado.
• As teclas +,−. Ou avpag. Repag para cambiar valores.
• A tecla F10 para sair e salvar
Sempre o sair temos que gardar os cambios realizados, se non se gardan non tomaran efecto
Algunhas opcións de configuración
O complicado de todo este tema é que cada empresa que fabrica BIOS sole ter opcións diferentes de
configuración, acorde co tipo de placa base na que se vai a instalar. Aquí explicase os parámetros máis
comúns que podemos encontrar en calquera tipo de BIOS,
Aquí a imaxe da pantalla cando entramos na cmos
standard cmos features:
dentro desta categoría temos acceso ós parámetros mais básicos da maquina, tales como a fecha, a hora, os
discos duros e a memoria instalada.
Advance bios features:
Aquí encontrase os axustes que afectan ó arranque do pc e outras pequenas configuracions
configuracións que permiten axustar o funcionamento do teclado.
Advanced chipset features:
Esta é unha das categorías delicadas e a vez mais potente da bios.
STANDARD CMOS SETUP
• Primary Master/Primary Slave/Seconday master/Secondary Slave: convén deixalo en TYPE
AUTO para evitarse problemas, detectao todo correctamente si a BIOS é relativamente moderna.
• TOPE: 1−46: son discos ríxidos predefinidos, USER é o introducido polo usuario ou o detectado
polo IDE HDD AUTO DETECTION (recomendase usalo), e AUTO é o mesmo que o anterior.
• CYLS, HEAD, SECTOR: son os cilindros, cabezais e sectores do disco. É moi importante sabelo,
especialmente si a opción IDE HDD AUTO DETECTION presenta as tres opcións do MODE
(NORMAL, LARGE e LBA).
6
• PRECOMP Y LANDZ: son dous valores arbitrarios e casi podese meter calqueira número sen que
afecte o rendimiento. Podese poñer un 0 (cero) en ambos casos, e no segundo tamén un 65535. Por
exemplo,o LANDZ é o lugar onde se coloca o brazo lector do disco ríxido ó principio.
• MODE: é o método de acceso a os discos ríxidos. NORMAL é o modo de acceso de menos de 528
MB, LBA é para máis de 528 MB e LARGE é para discos de 528 MB sen LBA.
• BOOT SECTOR VIRUS PROTECTION: impide que un virus destroce o disco ríxido sen darlle
oportunidad a cargar un disquete de arranque con un antivirus para desinfectalo sistema, non impedirá
a infección, pero é unha medida máis de seguridade. Esto tamén pode situarse no apartado BIOS
FEATURES SETUP. Hai que deixalo en DISABLED (deshabilitado) sobre todo cando instalamos
Windows.
BIOS FEATURES SETUP
• 1st Boot Device/2nd Boot Device/3rd Boot Device/4th Boot Device: decide a orde en que se quere
que a PC recoñeza as unidades cos arquivos de arranque (COMMAND.COM, IO.SYS y
MSDOS.SYS). Ditas opcións poden ser:
♦ IDE 0: Arranca desde o disco IDE maestro na canle primaria.
♦ IDE 1: Arranca desde o disco IDE maestro na canle secundaria.
♦ IDE 2: Arranca desde o disco IDE esclavo na canle primaria.
♦ IDE 3: Arranca desde o disco IDE esclavo na canle secundaria.
♦ Floppy: Arranca desde a(s) unidade(es) de disquete.
♦ ARMD FDD/ARM HDD: Arranca desde unha unidade LS−120 ou ZIP, ou desde un disco
IDE maestro na canle primaria.
♦ CD−ROM: Arranca desde unha unidade CD−ROM ATAPI, pode ser IDE ou SCSI.
♦ SCSI: Arranca desde unha unidade SCSI.
♦ Network/Lan: Arranca desde a rede.
• TRY OTHER BOOT DEVICES: proba outras opcións que non foran posible incluir nas 4
anteriores.
• QUICK BOOT: fai bootear (arrancar) rápidamente cando se encende a PC.
• ABOVE 1 MB. MEMORY TEST: permite testear, ou non, máis alá do MB de memoria.
Recomendase deixalo en ENABLED, xa que se non fai o test podemos ter problemas. Si estamos
seguros de que non hai problemas, podese poñer Disabled (deshabilitado)
• BOOT UP NUMLOCK STATUS: ON fai que o teclado numérico (á dereita do teclado) funcionen
como números, e OFF fai que funcionen como flechas.
• FLOPPY DRIVE SWAP: si está en ENABLED cambia a unidade A: pola B: sen ter que facelo cun
cable físico.
• FLOPPY ACCESS CONTROL y HARD DISK ACCESS CONTROL: determinan o tipo de
acceso a sua respectiva unidade. As opcións son READ/WRITE ou READ−ONLY (Escritura/Lectura
ou Soamente Lectura). Se non é por algunha extraña razón, hay que deixalo sempre en
7
READ/WRITE
• PS/2 MOUSE SUPPORT: con ENABLED permite activalo soporte para un mouse do tipo PS/2 e
con DISABLED deixalo para que funcione enchufado nun porto serie. No caso de que exista un
jumper na placa base, habrá que unir as patillas 2−3 para activalo soporte PS/2 (normalmente este
jumper non suele existir).
• PRIMARY DISPLAY: é o tipo de monitor conectado á PC. Pode ser MONO, CGA 40x25, CGA
80x25, VGA/EGA ou ABSENT (Ausente). Hoxe en día hai que poñelo en VGA/EGA xa que os
demáis son moi vellos.
• PASSWORD CHECK: tamén chamada SEGURITY OPTION, serve para poñer unha contraseña.
Ten tres opcións: ALWAYS é para poñelo ó iniciar a PC: quedase o chamado "prompt" ou guión
parpadeante esperando a que introduzcamos dita contraseña, Setup: soamente aparece o entrar la
BIOS e DISABLED: para desactivalo.
• EXTERNAL CACHE: permite usar a caché L2 da placa base. Hai que poñelo en ENABLED.
• CPU INTERNAL CACHE: sirve para activar a caché interna do microprocesador, e sempre hai que
poñelo en ENABLED.
• SYSTEM BIOS CACHEABLE: Cando se pon en ENABLED o segmento de memoria F0000h pode
ser escrito e leído na memoria caché. O contido de este segmento de memoria copiase sempre da
ROM da BIOS á RAM do sistema para unha execución máis rápida.
• VIDEO SHADOW: cando se pon ENABLED, a BIOS copiase á memoria do sistema e incrementa a
velocidade de vídeo.
CHIPSET SETUP
• USB FUNCION: permite activar ou desactivalo soporte USB. Hai que poñelo en ENABLED si se
dispón dalgun porto USB.
• DRAM TIMING LATENCY: LOW, FAST, NORMAL, AUTO: é o tempo que tarda o sistema en
responder ás chamadas da memoria. O mellor sería FAST (rápido) se non se teñen problemas e non se
perde estabilidad.
• GRAPHIC APERTURE SIZE: decide o tamaño do búfer de frames programable.
• VGA FRAME BUFFER: é o rango de memoria do búfer de frame.
• ISA MASTER LINE BUFFER: desactiva ou desactiva o búfear linear do ISA Master.
• AT BUS CLOCK: esta opción usase para seleccionalas configuracións I/O do reloxo do bus. As
configuracións posibles surxen de acordo con variar o reloxo do sistema, por exemplo, nun sistema
cunha velocidade de bus de 50 MHz, selecciona PCICLK/6 que podría resultar nun bus de velocidade
de 8,33 MHz. Non conven sobrepasar este valor, como moito 10 ou 12, xa que as tarxetas ISA
funcionan a 8 MHz ou menos. Por si esto é moi complicado, hai que deixalo en AUTO.
8
POWER MANAGEMENT SETUP
• STANDBY MODE: o reloxo da CPU irá a unha velocidade máis baixa, desconectaránse as disquetes
e o disco ríxido, e o monitor apagaráse.
• SUSPEND MODE: todolos dispositivos excepto a CPU apagaránse. Cada modo de aforro de enerxía
ten seu respectivo contador. Cando o contador chegue a cero, o equipo entrará en modo de aforro de
enerxía. Si se detecta algunha sinal ou evento durante a conta atrás, o contador volve o principio de
novo.
• POWER MANAGEMENT/APM: hai que poñer esta opción en ENABLED para activar as funcións
de administración de enerxía do chipset e APM (Administración Avanzada de Enerxía).
• GREEN PC MONITOR POWER STATE: serve para apagalos monitores compatibles con Greep
PC. As opcións son OFF, STANDBY, SUSPEND y DISABLED.
• VIDEO POWER DOWN MODE: para apagalo subsistema de vídeo para aforrar enerxía. As
opcións son STANDBY, SUSPEND y DISABLED.
• HARD DISK POWER DOWN MODE: desconecta o disco ríxido. As opcións son STANDBY,
SUSPEND y DISABLED.
• STANDBY/SUSPEND TIMER UNIT y STANDBY TIMEOUT: son contadores, o primero para o
modo SUSPEND e o segundo para o modo STANDBY. Poñelo en DISABLED para usalos del
Windows.
• POWER BUTTON FUNCION: explica o funcionamento do botón de encendido externo. SOFT
OFF é o normal, apaga ou encende a PC. GREEN, en cambio, fai que a PC entre en Green Mode.
• RING RESUME FROM SOFT OFF: cando se activa, o sistema pode sair do modo inactivo por
unha sinal de teléfono do MODEM.
• RTC ALARM RESUME: decide unha hora para que a PC salga do modo de suspensión
automáticamente. Se non se vai a usar hai que poñelo en DISABLED.
PCI/PnP SETUP
• PLUG AND PLAY AWARE O/S: si se ten un sistema operativo Plug and Play instalado como
Windows 9x, hai que poñelo en YES.
• PCI LATENCY TIMER (PCI CLOCKS): son os tempos de retardo en acceder a os dispositivos
PCI instalados no respectivo bus. As opcións son 32, 64, 96, 128, 160, 192, 224, 248.
9
• PCI VGA PALETTE SNOOP: sirve para poder facer que varias placas VGA operen á vez en
diferentes buses (PCI e ISA), e que poidan extraer datos da CPU simultáneamente. O bit 5 do rexistro
de comandos do espacio de configuración do dispositivo PCI é o bit 0 do VGSA Palette Snoop (0 es
DISABLED). Poñer as opcións según o sieguinte:
♦ DISABLED: Os datos lidos e escritos por a CPU soamente se redireccionan ós rexistros da
paleta do PCI VGA. É dicir, que si tes unha placa gráfica PCI ou AGP tendrás que poñer esto.
♦ ENABLED: Os datos lidos e escritos pola CPU dirixense ao rexistro de paleta do dispositivo
PCI VGA e do ISA VGA, permitindo que os rexistros de paleta de ambos dispositivos sexan
idénticos. A opción tamén ten que estar posta en ENABLED si algunha tarxeta ISA instalada
no sistema require VGA Palette Snooping.
• OFFBOARD PCI IDE CARD: especifica si existe un controlador PCI IDE externo na PC. Tamén
debese especificar o slot de expansión PCI da placa base cando se instala a placa controladora PCI
IDE. Si se usa algunha controladora deste tipo, a controladora IDE da placa base automáticamente
desactivase. As opcións son DISABLED, AUTO, SLOT1, SLOT2, SLOT3, .. Si se selecciona AUTO
determinase o parámetro correcto, o que fora os IRQs 14 y 15 a un Slot PCI do PCI local bus. Esto e
necesario para soportar placas PCI IDE non compatibles.
♦ OFFBOARD PCI IDE PRIMARY IRQ: esta opción especifica a interrupción PCI usada
polo canal IDE primario na controladora externa PCI IDE. As configuracións son
DISABLED, HARDWIRED, INTA, INTB, INTC o INTD.
♦ OFFBOARD PCI IDE SECONDARY IRQ: Como o anterior, pero o canal secundario.
• ASSIGN IRQ TO PCI VGA: poñer esta opción en YES para asignar unha IRQ ó controlador VGA
no bus PCI. As configuracións son YES ou NO.
• PCI SLOT 1/2/3/4 IRQ PRIORITY: estas opcións especifican a prioridade IRQ para os dispositivos
PCI instalados nos slots de expansión PCI. As configuracións son AUTO, (IRQ) 3, 4, 5, 7, 9, 10 y 11,
por orden de prioridade. Si os dispositivos son Plug and Play, hai que poñelo en AUTO.
INTEGRATED PERIPHERALS SETUP
• ONBOARD FLOPPY CONTROLLER: activa ou desactiva a disquetera.
• Onboard Serial Port 1/2: estos campos configuran os portos serie na placa. Hai varias direccións de
porto e canles IRQ que poden ser seleccionados:
♦ 3F8/IRQ4: Dirección de porto 3f8h, IRQ 4.
♦ 2F8/IRQ3: Dirección de porto 2f8h, IRQ 3.
♦ 3E8/IRQ4: Dirección de porto 3e8h, IRQ 4.
♦ 2E8/IRQ3: Dirección de porto 2e8h, IRQ 3.
♦ AUTO: A BIOS asigna automáticamente direccións de porto e canles IRQ automáticamente.
♦ DISABLED: desactiva o porto serie. Esto é especialmente útil si se necesita a IRQ3 ou a 4
para el módem.
• SERIAL PORT 2 MODE: esta opción especifica o modo de operación para o segundo porto serie.
Soamente aparece si a opción ONBOARD SERIAL PORT 2 está posta en AUTO ou DISABLED. As
opcións son IR (infrarrojos) ou NORMAL.
10
• IR TRANSMITTER: esta opción especifica o tipo de transmisión usada polos dispositivos
infrarroxos conectados ó segundo porto serie. Esta opción sólo aparecerá si a opción ONBOARD
SERIAL PORT 2 está en AUTO o DISABLED. As opcións son 1.6 uS o 3/16 Baud.
• IR DUPLEX MODE: esta opción especifica o tipo de transmisión usada polos dispositivos
infrarroxos conectados ó segundo porto serie. Esta opción sólo aparecerá si a opción ONBOARD
SERIAL PORT 2 está en AUTO o DISABLED. As opcións son HALF o FULL.
• IR RECEIVER POLARITY: esta opción especifica o tipo de recepción osada polos dispositivos
infrarroxos conectados ó segundo porto serie. Esta opción soamente aparecerá si a opción
ONBOARD SERIAL PORT 2 está en AUTO o DISABLED.
• ONBOARD PARALLEL PORT: Este campo configura o porto paralelo da placa. Hai varias
direccións de porto e canles IRQ que poden ser seleccionados:
♦ 378/IRQ7: Dirección de porto 378, IRQ 7.
♦ 278/IRQ5: Dirección de porto 278, IRQ 5.
♦ 3BC/IRQ7: Dirección de porto 3BC, IRQ 7.
♦ DISABLE: Desactiva o porto paralelo.
• PARALLEL PORT MODE: esta opción especifica o modo do porto paralelo. As opcións son:
♦ NORMAL: Se usa o modo do porto paralelo normal.
♦ Bi−Dir: para soportar transferencias bidireccionais no porto paralelo.
♦ EPP: o porto paralelo pode ser usado con dispositivos que contemplan a especificación
Enhanced Parallel Port (EPP). EPP usa as sinais do porto paralelo existente para ofrecer
transferencia de datos bidireccional e asimétrica conducida pola unidad do host.
♦ ECP: O porto paralelo pode ser usado con dispositivos que contemplan a especificación
Extended Capabilites Port (ECP). ECP usa o protocolo DMA para ofrecer datos de
transferencia hasta 2,5 MB por segundo. ECP ofrece comunicación bi−direccional simétrica.
♦ EPP VERSION: especifica o número de versión usado para a especificación Enhanced
Parallel Port. Esta opción soamente aparece si modo do porto paralelo está posto en EPP. As
configuraciones son 1.7 o 1.9.
♦ ECP/EPP: da igual que o dispositivo do porto paralelo non soporte nin ECP nin EPP.
• PARALLEL PORT DMA CHANNEL: esta opción soamente aparece si modo do porto paralelo
está posto en ECP. Esta opción configura o canle DMA usado polo porto paralelo. As opcións son
DMA CHANNEL 0, 1 o 3
• PARALLEL PORT IRQ: esta opción especifica o IRQ usado polo porto paralelo. As opcións son
AUTO, (IRQ) 5 o (IRQ) 7.
• ONBOARD IDE: esta opción especifica o canle IDE usado polo controlador IDE da placa. As
opcións son ENABLED, AUTO, BOTH, PRIMARY, SECONDARY y DISABLED.
Auto−configuración de la BIOS
Son diversas opcións que se suministran para facilitala configuración da BIOS:
11
• LOAD BIOS DEFAULTS: carga unha serie de valores por defecto con pouca ou nula optimización,
xeralmente útiles para volver a unha posición de partida segura e resolver problemas observados ó
arrancar.
• LOAD SYSTEM DEFAULTS: carga uns valores xa optimizados para conseguir un rendimento
adecuado, ou incluso pode servir para cargar a última serie de valores gardados polo usuario.
• LOAD TURBO DEFAULTS: carga os valores que estima óptimos para aumentar o rendimento.
5
12
Descargar