3.3 I J "n.Ii~:t ertadlstlco

Anuncio
.,
do .:Gtrev1lita ton presuntas
abierta!.
3.3 I J "n.Ii~:t ertadlstlco
CeDIO ya CIanotó rn la oollcripción d" la invc:rti!i'oiCióode campo, 108 .wOIl
obtooido.
fueron
boJe1&. ~Iabonmdo
.Iabonr
roadros
objeto
de w :m3.lisis tstadí!>1lcO
eco su CQDtl."llido Ima ¡¡grupación
do doblo cntroda...o
ID.IIRadasparac;ada ~.~ta
d", datO!! ~mtj!11'.I\'~.
108 q\K' so prc!cf'lUn
1011PQrctuLtj...,
00 c:uia
lo cual pmmtió
do ]<1:1~ioJl"'s
por 108encu\.!!tados. Coa activid:uJ !~m",jantl'
lo. ft~lrfijJtHI do las entrevistas
Nrotlu
y para ~110 ~& T('aliLÓ 121canico
H' reaJiló con
llevadas a caOo con los matlstro! ('[1 5>J:-v1cio('o las
objeoto dt nludio.
~ elabcolYOO gráficas para c2da una de las P«"81I1tas a fin de facilitar más la
8pf"6ciac:i60 de lo. ~SUJtad06
obtonido3.
-
..
IV Pnsf'lltación
L
e intel1lretación
laatnta
PREGWiTA
¿Ha oido bablar
de 105 resultados
. alttmnos
No.
1
de
RespQtStaI
OpciOItt!l
inundaciotl'ils1
Fr-tcumria
Porcentaje
Obscrvac1onn
El
90.740%
pobl.,,;.o
a)si
24S
b)No
2S
ToW,"
2<0
90.74%
d, l.
,00u"..<1>
indica que ha oido hilblar
de immda.cioneg: i:ólo 1m I
9.25% no ha oldo hablar
de inundadoll:el..
9.2~9%
100%
I
IDt«vrttacHn:
La mayoria
de aIunmos ha oido hablsr
de immdaciones.
50
Gr:1Iica:-1o.1
l Ha l1ido bnbl:1Td~ in'JI1dacicl1~s1
'00
..-...
.
,',..
._u
:- .i~
..¡.:l'..,'i'
;:i
..
:::-.;n:l:;~;:_.i.~~::i
'
":f~;~ h:i:Ei j::::,j:::i::;::~¡:;:f~
. .
:t!~l:E¡~:i~/.::';
.:;;,:::.
. .. .1.:."
'.10"r~.
1.','-;-' u..
!~
8).1
...
.¡....
')n.
~:t~::-
..V"'-':~ ~. ...
.. -- .-1;;,",='7::' Or..~!
-:1
¡....-
"
~t.Ne.1
Si ha oido hablar o" inundaciooo,; ¿m CUJI.Ii.. lo. 51:;tlifQtu lu¡rcns ('$(U\;;t\J
~I..
di imnL1dioDea1
Resplert.u
I
I
I
P.,,~.~
rr«aClld..
Opt108t''11
.) En l. t'ICUtI.
14
S.714~~
.
2.«8%
b)E.nlai8lnia
I
Obsft"'\o8C10nn
I
I
-¡;o
El
do
9U36'!-.
pobla.ci6n
<D<U<""'"
ini¿icll
qu<
tIOl;U'OO
luabh.... de imnda.ciOOC'1I
ffl IU C!!S&; IJIJ ~.714'"
di.:" que lo uCIKM m 1:..
f'K'LItla y d ftA!GJ(:::
,. 1.
l4-i~~
'tU' f",
i&Je.ia.
~) ID IU cata
I
91.836%
m
e) En ti Cf'tIIrOd..aIlKI
0.00"/0
o
w
Total"
leo-.
,
""
La. m.yoria
de 101 ahmmo.
eu.ró
ú. l.
"
y W18 flICua
minori.lo
hizo C!Ola 08CU81..
iluldac1Ob11'
ea. 113nA
52
Gni.lica
No.
2
Si ha oído hablar de immdacíon~
lugnrt's tscucho hablar dt inW1d3cion~s?
1:1.
¿ ffl cual d~ lo~ :<i~ui~nI:s
..-;-,
,...
:f,,':-,
""
lO
lO
o..,
JO
,
,~"~""...,.,.",..'.",.,
;.1..
¡.¡.J.;,!,;.",
'~'¡-;'¡'i';'¡'!'H
,.
!.:
...,
'''-'',;.'.'
~':'L¡~'-
10
..'
.fa-
.1:'1".
bffnil
~...
OE'UQ
~.
.'.'
dEn..
CenlJo
..
.....
,::1
jJ
PnpotaN,,3
Si ha 0100 hablar dt! immdaciones, ¿sabt cómo S\":origUl:ll ~'stcs f~ómenos
:lalW:1lrs?
RnpantA:J
Opd''''
Porctnt.8Je
N'ODlCI"CI
.)Si
Ohn-vllciontt
El 81.224% de la poblllCi6n
18.77)\\
46
encue¡;tadano :>2becómo se
origirmn
1:111irumda.::iclrlea
b)No
Total..
199
81.224V.
24)
99.999%
1llla'pnud6a:
Unicamenfe
inmdaciooea.
el 18.7750/.
de loa Rlumno ssi>e cómo lit orig]!t!II1lu
54
Gr.IIi.n No. J
Si 114cido
t:~nt.."no..
t-.ablar d~ illwldacion~s.¿
,:w". cómo 5~ CritPltln
u:uuroJ~",1
'l
1I
..
so.v
..[
"
:-!"! ,':¡"
..i:.::;:-:.I:!
'"
10
.
..:~'<
.'~'~.:-"
"'
"'_.00.'-"
h
f..:
~
:.
'.....
.;:::I::,:;;;:!;;.1.;r::
,,ri::r..
~"".r.,""""""'"~"",,,,,,,,,,,,,,,_-,,,,,,,
...1
.)n.
!:
-:~~
ss
Prepaf.a No."
IDdi~
ioImdKioon
p«
cuiI d~ las si~ient~J
MI.I h...
don&. Ul'Md vtv..
cawas
'o~ido:n
qu~ 5(' j)fOdu.."D.I~
Porcrnt.Je
ObscrvllldoDC:$
.....-..
Op<l....
I'ruDald.
I
a) Pa- r:asU(O de
:
1);0,
7
b) P"",,,
vMmoo MI
....aI....
Urucami'{;\) .1 ~1.73I)O-'.1
la
pobl&1;lÓU
""
~1Jta(b,<,wi&n. quo
I
I
IS.21'"
l. :nmd.ci~
..
pr~1I
ponpe 1Iu.:\'e
IWcbo
do
li~
1
.
!
11J91~
"
Wv:"mQ
i
e) Porque v1yimo.
dol.....
C'l'ft'a
11
d) Porqge llueve mucho
f'IIII
ri~
de itrvierno.
II,
1
4H5N
1
10
21.739'!-'.
I
TotaJ..
~b
I
100%
,
La ~uri"
irmdaci~
de iJUIMO¡ fk)'¡w?ó"
~
'¡e prM~dJ iD
;6
.¡
CraJk:a ~o.
InJiqtl~
por (IIal ~11."las :.i~ul~nI;.'s
produc{"fI las inwldacion~1i t" t"1 !1I~d
~~ws;,s
dondl."
IIsh~IJ
-,:ollSld('!"3 qu~ Se:'
viw.
:1
'"
a;ll Porentlo. di Dio.
,.
. ~...
.tI~p,,'qu.Ytwft"
.lid..
:s
.w.
cd}Porqullluw.,
tIImpocll6rNlllmo
..
..
.
;
p
!. <:;.!':.':.!..;:!.::. .:; !. .. .;:'"<'. . :..,<. , :¡:t¡ ::I~
'
' ' ' ' ' ' ' " ' " ' ,.', ",<": ,.', . .~,.i~i' .'
;:\:j:i:i:¡:i:i:!:!:!:j:I:::::!t:,'
,, ,
.
'"un.
[]~ Porq",vMmolurUd,1
mw
,
'
,, , , , , ,
'
,
"
,,
, , , , ,
',
, , :1
"
'
"
,
~
"
"
dI..n
n
Prquata No.'
En la aJdc-. donde usted vive,
hay wa
inundación.
¿cuaJ de los si;ui('n1es
".1 cpI más af\Jd'a?
dados cOOIidma ~
R_"'"
Opciones
JrttllalW
.)M~d.
pon-
b)Muerte
cuando
40
Porceft1aJe
16.326%
c:)DntnJc'c:ioool
vivioOOu
do
d) ne.tnJcci60
do
do la
El 38.775%
población
"""",.-..da
con¡idcra que el dalIo
ma. ar,,,,
do
lII1ima.Ie'IIdomélltic08
OblC:t'vadones
OS
J8.77S%
63
2$.114'/,
"'..-
47
19.183
Total..
24~
99.998
'1'''
población,
...
. la
bay
""""" .. la
iouodación,
lIJ\NftO do animal...; 1Il
25.714% opinaquo n J.
do
doRlJucc:ión
viviC'Ddaa;otro 19.183S
..
l.
dice
""'
dolrtrUcción
~vivimdas
Y 01otro 16.326% pioDBa
e. la muerte dtI
"'"
...........
56
Gr.:Jic:J ~o. ~
E:I !:iald...a d,mci: ,:.,,1:;1vi
.I,!,U:,,,::I':~ .!~1Jh", l'l)u~i.!¿.ta.
nt;JJrdo h;¡\" lII:a ilLuad~ci;,i:1. ,. ~-:d
qu':" .os t>i ~IJ'.' IIm~ :d~1~:¡
.
..
"
..
;: ...'S
12 puvl-..I:iúnl
,
"'1'
..
,.
i::lliuuafU,,.,.8non..
...
o"'"
"!:::!:':::::¡:F
8b,Mualt.d...lmalt.
dOmHth:n
aq O..tlul;u'n
d.
Od) D.trneel6n
"
:i~¡!~¡~!:¡~~~;¡;1~¡t:!¡I¡!~~¡~~1ili~¡~¡~!~~!j~J1I~J]!
.
"""'''''';It
d. ~..d'lx
,.
"h,..uN..1
,.."",.d,OtJÓO"""i,da<¡",."",III...¡
tLoboo.-hdoqoot""",
.-",.....
.)Si
---
Pon....oj- Ob........lon..
o
OO,QO'Y.
",
100.0<1%
1»100
'00
!>.ti
.,.,"'..., ",""'lo
<pO bao..""""",...."".d;.ndo
waioon,*lÓ.rn...1
,..
-
,"".
"'
_-do 1.1
'"
"
""bl""oo
ind.o.
100.--.
-.._;~_idaddo""""'",,'obo~h"""fa!""'_do<>nn;rUllt.
60
Gr.1Jica :-lo. 6
¿L: h:1I1('ns~nado
~
hacff
~u:uJdo t".tt ,uccdi..."noo
\,'1\ $U aJd~3'l
11».
00
I
..
18
,,:...
..
'..-.
50
..
!O
".
.it
..."
!O
-. "~"
.-. - ,-......-oo.,
~;f1;f;;:¡.
10
.
,.í::
l';
!:!::
..,.,.~
"l'
lit..
;~¡" ..d~.
;:;:¡:::. ,l.
~"""""'-,
,Y "r"
ur.a itIJDdacion
..
~N..I'
¡5aI>o~",,,-,,,,,,,,,""'__;o.l
.-- -.)Si
0,0.-
1()1n.....,ia...
,
[1
0.0'>
IW..
do :.:
pool"",óo "",..."...¡
,ndco.quo"...,,,
'1".1
,bao."
"".;tiI
"""",
'1JL<OJo<'ÓIl
I
b)No
'"
,~-
'"
100.00'>'0
I
'00-
I
I
~
L"()I.J;daddol"'n¡~"".."",."...""".,.J_I.do,",'o
ca.;""-
62
Grnfica ~ o, 10
¿Sab~ cpl~ h:1C~r d.:spu~s d~ una imll1d1ción"
100 ;,"¡........
..," '.::.. ...':,!::
I;:Y'
DO
.
.
"""'".
.,,:;¡::;:,'::'
..
10
i; ,:;:;:H¡:F:::;:¡:!,,;;;":;::I:I':"':j:~
,'.'
......
j"',',
.
.
;':"'
::~
. .
.i~..
"'
.."
.../:
""";
~..
" "l.:...:..
20
-,
..
...
10
..
..',-,".
:. :.: '.'.'
..
~..~
O
0)11
i:: ::;:
:.: ;i';
-
';' .j';'
'
1
;:¡~:;:r::!:;.::¡;i:.:::~~¡:i~:,,;:¡::
"'."
':¡:r".
-",-'''',.
1"1:''';
.
..,
,,,
...
~O
30
...,-""
""""'0'
,..~'j.
50
.u.......
....
o"
,}:;:~:":¡:F:::";:;T'
...
70
50
.".
00"
"""',
""",,,.
...
'Oo'-
".,.
..¡~~:;:¡~:¡;):Ut~:~:;ti'
'j'¡:~;:::;:;::' ;:~3IE;:!:':'
"
..;...:.~..:...
...,.j.-:. ",4
n, ,.
","
;:;:1:1;." i~!
::;;¡
",
¡
,;.¡.~,." .;.:,. .." :'~: ~'!:. :' '::~:~:¡~':f.;
,-,
.',.. ","
,
,
.. .
" .'
'' '
"..
"
::~:E;~¡;;;~~:~!~:fH:¡::.j:j:::~:rj~i~
...;¡i.
,,~..
Q"".'.
blno
..
:1:1 ¡:;
6J
PrrpDta N.. 11
¿E%i"..a.~
"""l.
R"Pantas
Op,loo"
'"
pillOdi ODIf'B"""i. p"':1<I1'"
,h:mt"<l1JI inmdací6n1
I
R..,atS1.t.
I
?orcc!IÚj,
jOblcl'ii'l,¡OCS
O,Iff,
El 100% do 1,
población
IOO>.'SI3da
a)Si
O
I
-1
IndlC3
DO..o. 1;UI
"'"
ham
dnoI.
""
inudacioo.
-.
b)N.
270
100%
I
I
TctaIts
270
IO~
1ata¡>r<Sadla:
En 1.. "cuela¡ no ~xiil'
'"
rmi!llndaclln
I
pllll Je ltIlergeaciap... actuar cima.
6~
CmllC'I1:"""!:
:. E.,<ish~ ...n ru Mcu~ln
11ft
dr..~ o:m:-~o:n(i;¡
pl:v1
para
óJC'OJar .tJr;]nr:
inur.d:lcionl
""'1
...v
.0[
"
..
..
..
.. .
.1. :'¡'.':
", ~ ,.-
lO
..o
'"."
"-:t:~,;
"
lO
"
"'''.,~
.
".,,'
"0'
d
j:¡ ~
,:;...
.
.,!j.¡;r';!:~~n+i.;
').1
t! .Hi';
::i: ::~~:!:::I
'.'-1.'..."
ti)..
: t-¡.
,.
..'.'
~~."',
,,'.o.""'''''~''.''-<'',t"':.:,!'!""'''',,!!.''!.1.!....
--~..
11113
os
Pn8-U
N.. 1"
,,1- bID tCH68do
Ea n .."",1.
~bacfTpilla
~1.. ira.adar::i00f1DO
~muc:bodldo7
-
°-.,---
o,-.
.)Si
O
Pore...aJe
OIn,",8C¡.~
El 100% do
O."'"
b)No
l.
poblllCi6a ---.la
iDdica p DO l. boa
.-odo
.... ¡"..". pon
<pe 1... in.Ja..-I.::iont.110
T-
270
100%
270
1-
""""- dolo.
~
LatobIidaddi lo. .n.mo. DO-.
dnIaaom
~,..,.
~ aWaimiz8'loe.fKtol
de !al im.adae10D08
ponp DOte le, bat'Dnda60.
ó6
Gci1iC:1 :\0.
En.d
inwldncioD~J
14
\.~¡CUCI3 ¿ 1: han tlut'r1ndo
no ':;;us~n
mucho
qut' hsCtTpar3
JUlto'!
".
$O
.,
lO
..
lO
..
..
..,
..
'" ,.
,.
!:,
.
o:'
'
..
.r
;j;,
",:!
:I:~
:
¡~:'
'\.":""":':".;
q"
'~:~:-i
.....
."'¡
..,.,--
-,"o.'
.,
'
..
":'~
:~i: ;E¡J~i=::i:¡;'
.";¡~¡ 1tN~~;
...
.. .
.: ;~. .10,';
.¡..
...,~'
qul." lmo
67
:.
¡JDllJnlrOI.
Enflnista
Con ~1 obj'llo
Ik cbt~ncr
crr(l~ d~!Th.'rIlCs d,' JtIICh' r:n
~'}lltrN:v
';(ln IQ<;llIIciJ;
y :Jpro\,\'(n:alo,b
1:\ VIS!t:l a .:1íb .\I(II.:oI:\. ' mlr "...,;¡IO:¡
ID'\ifido; por los aJW1UIQ!o,
7 ':~cl.;\'i:L,~111.1
;IJ~'s:1111.',:'o!IIJUIIII;:1Iy :(lS
qu~
!:ihoran
.'I1I~
105 11 :n:11ftt'OS
w,ull:sdos
2.1
d. t~1:Lffitt't'vl~:I..on
Al prt~rii4ntlc,
d.mucrivo,
n.72%
9.09!~
%.z
opinó
SIJ ""iJlió:} :"','r':1li':~;
f:I.11n11':¡'f:'l;II~';
poco
jlJJpact:rnt~.
:113 :Cr.n3 ,'n ..u,' ,'l1h'u:m,":!,'
irutuuiI1IU'&.
:;¡)~ I()~ ..:~'ct(lS
CJJ~ II;~!J 'oí1Si_~o Ia.~ ilJ\~'IOO':~
,'11 la .1:r.\'a dOl1d~ ~i1i;u¡;
~I
d ]8.I~a
qu.: .:~ ¡l1Ip:}(:ant~ y WIOILl
qnt ¡¡on muy impacIJaf\'s;
lo c01Uid~IJ
Coartl",ión
1M ~1~11"11I~"S,
d ~5"'~!~o indicó
arto a
,,1
:(1;; ;¡hrnn'H
C;\JClo l1i.:o :D':di.'JJk
~rilO:~n ti: hs
~i<:lj\;;l~ y. \.¡ ~~.5,¡~~ llijo
qUt .610 1.. .Jiu 'ol~.j.,.
%.3
El 27.27V. inf0rm6 fJl~ r~clbio CJP:KJt:1CIOn.para J¡;ULV:u1f" lOnai:1U11oo..ion,
d"
p811l dt la SuptJVi¡ion;
18.18'.
18.1g,¡
%.4
EI.IS.4~';'
W1 36.36 % qu~ ¡itl.'fen 103 bombero,
dijo que lo apr~ndié
:1 través
\'Oh.31tilliQ$; otro
de !os rmdil.'~ Jt' .;onr:mit.-:lcIOll}'
<:1fI.'St.'I1!~'
DO <ol1l"lú.
3JtStc"o q!lt
d. cómo xrta
m~dl~:\'
pl:ilic:1s y ~o:\:i\'j,)S o~i.::¡:ó J
(~Jr.VJf\' ia oC'lIlT~nC'ii1y doptM~
"'1I~':t1un~10~ acma
iic ~Iaa U;llllltción.
:1 00"0 5'¡.~~~;'
indicó qm ,610 les dió :}ll(1tlO~ COIl~l."jo~.
%.~
EIIC~1)
d~ los mtlt't:lro,.
3CfWr' (~nnr~
11 o,urr~~Ü
ilidlco
GU~ nc ti~%'D nia;un
P¡¡1tI de E:n.;(~m,ia
y d\':~V'",,~ o: '1111imlllib~:Ún
para
é8
CONCWSIONES.
1.
ElllÍvel de conocimientos cietltificos que aterca de las inundaciones aenen
losahmmosesmuybajo.
~ l.imayoria de ~ms
sed~ó que, cuando hay una inundación en la ~de~
los dados materi~es son los que más afectan a la poblatión, lo cuál implica
que valoran más los bi~s
materi~es que la ~da humana.
J. ElllÍvel de conocimiento que sobre Iss medidas preveoavss pn
minimizar
los efectos des1ruclores de Iss inundaciones rienen los ~umnos es muy b~o.
4. lAs ~tmIIIOSno saben qué bam he
la omencia
y después de lDJa
immdaciÓD.
5.
!As
~tmIIIOS
y profesores
ied~arón
parn actuar en caso de emergencia
que en las escuelas
no existe 1111
plan
69
RECO~lE).l)ACIO,"ES.
1.
Que
Ia.~ aut()ridad~s
d,,$pu~s
d~1 municipio
educativlliI
d~ conOCt'r
d proy"'lo
gu\:" se incluye
y, lIt' consisd..rnrlo
faclibilidad
programa
peffillUh'ntt'
desarrollar
d~1
con\':'lIi:'nt:'.
¡lt' ...duc:lción
.tCt1tuJ?~ favorabL's
pu(.rto d~ San Jo~¿,
t'1J este
¡monne.
'l1lI1;,'IJ duer:os
qu~ :ac¡1iI~
a lo;
n¡¡los
analic..n
para
WI
y jovel1t¡;
!o¡¡ d?ctor
para minimizar
su
realizar
(h."t>[nIC[OI\'S
de las ilUllldncion~~s.
!.
Que se le d~ a la >:Jucación
:.1l desastres
para que los nirtos y jównt's
simul:icros)
riesgo. por los t}nórnt'nos
en ~oca
naturnles,
lID caract:'f
aprffidan
como la:; immdacioD~s.
(tecrÜ y
t'1):ireas de alto
qu~ los aft'clan
de invierno.
3. Que antes de poner en marcha el programa
desastres
viw!1cial
a vivir
se orgaruc;;,n y desarrollen
cursos
p-mnan;;,nte de educación
de capacitación
ffi
pnra que los
m~stros aprendan cómo ayudar a los nidos y jóvenes a irlici~e en la
del dtsasfre
4.
cultura
por irnmdaciones.
Que los maestros,
participación
anles de desalTo1J3T el pro>'ecto sugmdo,
de los miembros
del mismo a la realidad
1~ necesidades
educativa
COffiOOal pBJ'a que ti proceso
~ intereses
~. Que el proyecto su~da
de la comunidad
de lai; sujetos
propicien
la
en la adecuación
educativo
responda
de la educacióll
se evalúe penIUUlentemente para actualiwlo y
adapmrlo a las circunstancia particulares de cada conumidad.
a
70
BffiUOGRAFIA
1.
ALFJOS.
2.
A VOUO
La Vivienda mínima y su
organización en zona de d"sastre.
Tesis. Facultad de Arquitectura.
USAC. Guat:emaia, 1974.
Alfi;¡do
DE COLS.
Susana
Planeamieuto del Proceso
Em.ei\anza-Aprendizaje
Ediciones Marymar
Buenos Aires, 1980.
J.
CENTRO DE ESTUDIOS
INTEGRADOS DE DESARROLLO
DE LA COMUNIDAD
TécnicasparticipatiV1lS
Editorial Prn:ós.
México, 1990.
4.
COLEGIO DE INGENIEROS
DE GUATEMALA
1 Seminario sobre prevención a
deBaBtres natur.1I~ f.!nGuatemala.
¡k,\ terremoto de
XX Aniversario
1976. Colegio de Ingenieroll de
Ouatemala. Gulmnaia,
1998.
CONE
Informe lK'~ca de 108 desastres
NaturaI~
1m Guatemala, Comite
Nacional de Emerpncia
de
Guatemala.CONE,
Guatemala. 1998
CONE
Reducción de de:!l8Strn en fimci60
social. Revista "Volcari' NílIneroo
1 y 2. Comite Nacional de Emergencia dIOGuat.mala -CONEGUA.,
Guai-emala,l99$.
6.
71
7.
CONRED
Guía pllr'&la OfPÜzar;i6n
do lu
Coordinadora
departam.ontaJ..
anmicipaJ(III y lonJo8 plQ la
rewcci6n de
NKionaJ
DelañiN-
~a.Coordinadora
para la Reduc:ci60
CONRED -
do
Guaromala,l996
8.
INSIVUMEH
9.
KAYAYAN.
10.
MADRIZ,
Lo, dola8tre'l mturaJ... Im:titulo
Nacional do SillDOlogIa" ll.iwologfa
.INSIVUMEIi
Go.IomoJ..
1996.
Ago K.
Robmo
Fundaroomoa
Participativa.
Guaromal..I998.
Metodología
plrticipabvaa
.m 108
prOC:0801 eWcarivo..
Orpmz:aciÓD do
Estados Itm-OllDNric~
pan l.
~C8(ión. la ciemia y la cultlnOEl.,
11.
MlNEDUC
Madrid,
1987.
Lt>gi.lación EáJcariva. de 1966 a
1992, CENALTEX,
MlNEDUe.
0uamnaIa,
12.
<1.1. M"tOOologfa
UNlCEP-Gwt:mr;¡Ja.
OR.()MS.GUA
1993.
Guhn plW1ll. mitigación docnCIIgt)1!J
th1mte 1011
Regional de la OrgaUz;.;ióa
~..Ofi.:iDa
Mundial en GJatomal&
Gu.t,maJ..
1993.
13.
OPS
108
dendm
pUse.
Y-
do A.méri~
efedOt 011IOf
LaIina.
Organiza-
eiÓD PIn8mcoriRII do l. Salud-QPSWubingIon.
14.
Pwi6d.ico
Pno..
Libre,
D.e.
1992.
Deaplmioroa
Q&8Croaldt..
Repor18je OIp'Kial public-SO
,1 27
eI....- do1998.o.....w.. 1998.
72
lS.
Confe~ncia
ONU
~{uOOia1. <k la Org:miza-
ciún J" IIiS NIKiooo Unidas-O?-<i1J..
!Hc('f1io Int"mltCloraaJ
J.
p""
rOOucción dI' lo. ~saatr~s
l'atlr.&Jel
199<).2000. N.w York. 1989.
16.
UNESCO
Dic'l2ración
Uni"crnaJ 00 Arcas
Prol<o>~idas. Or.'t3lIi.zaci6n
d" I:u
Nacian". Unida. psn. Educacióc:t
laCi..-nc13.
1<1Cultura.U~r:.sC()".
'i
PariR,197ft
17.
VARGAS.
Louno.
T~('QiC38 pnrticipativas
íJWcaci6n ¡wpular.
Editorial
19...
e1I
Alf\.'Ija., Coita Rica.
Descargar