Descargar

Anuncio
14OT13
----------~-~--------------~--~í,
"
,~:P1.~S:'
#~S
:~
E'fl!utA
' ~ . ~M
' " ~tl',A;i;J..}f,'
l.'~
'; N'V&.(
; ',
"
't.J '
.'
,' ,
-
.( 1 '
'
.
,
~ ~~!::t.0~~ j?E .~~V~J.l: SE (;"V N'lJ 0
4&l~. ~fii.'()ezd7"aSman(.rdePV,RJ?:J~
,.~~{B~~ C~rtt!'áXq1ie f¡zrft fo d;~ecci:01J i
',1~~!.oI
· ~i~ . d!'" .'. ' ;(; , " , J a
~;;. ~~re1J;e~atJzaeJrr..t'()~qe ~.
l
G,,~,,(lr~
A-Nr7JNIO
al
•
~' ~ :
'NPnEs ~ "
fJ)1!.-(1,fl.'IJf1t{ c~ ~!'f "~f!~eftgull~lJve.1
lI:re:(ttCl.tltt;.rt¡f~m'dA. e(pl1'ttu. Rar:1! . t:O~~i, I
11l1arí. atmdeflues ile ·.mt!~,.to fo ,dtreCCIf)lJj :1
Eniffe:'J:. Padre.t.útirerrJn vv- RR..en vj'~.' 1
ila,Míiij¡;rb'~n foFdudas,,' P adre' e~ fus al':'.
I
fI;c~ion~>3. .' o¡'~nt(j etJ..fil-J· ~e",~rfS,.1"ehfel'7)o~
r.ofo. rJ/~~ulo tJ. tod'f-kntldad., 'Vt1:tud~ y.PIl-i
Yo .'ism.tx.offt conttnrt~;ofrezco en dla jlí,Ci:Jr.'
tU¡a· ~:~t~cit ~d.as/us." etJ(e.ñatl~as ~ar~qll~
J o.
.Jds fj!le n'Ogozaron del!e,'vor de jiiEjplrtIU;,1
,.
)
S!~e'!ftn$'uJIJY:~~ ~td~atefifu fé1°'V~r: ', Re.~
t'#lianPP;R1!\ I'fle mtfJu~'l'deJfeo, dé ,ver e.~:1
tarJas 111,1 EJp,.oftlsde6brifto. qure'a!jn tall a:¡
Itl:~~rfe.ftío~r.e1¡g.
;'nile7!0/,;e'J(¡jet·!oira;.·:¡
r'O'-¡zJcanfar'la fIJ'!Y0r:ell !aglor~a 'd'e 'D10S~ ,
.jora..
q"~gu,:~pd~ ;oPV. R~.' ~,".·.
Meno~ 'n'ér\t'b C:'n ,CJl~~~Q'dc:
..
'
:. .
. !
todas rus E(po la.s',
!Z~~~,cifc~f~p~i. .;
,
tES; s
I
2
j J'
<;~
,, ,
, ,'
, '"
.; ,
() 1. t.
~~l, -'~ , ~~ ~4~ t61~ ~~
, ~,\
, ' " C' ARrrILL.&
"
DE DOCTRINA RELIGIOSAr
~~
Para las NiQas,qp'~ deífeanfcr'
>
' Moo j~so
'" , ,' , ' ~,
~o pRlig. ~á.dre nüef\~~ '~ht~ntimmo;ptues.ha's
,t ,
I
i'~ ~ ' con1 egU1doyae~ fin,p~r3gu~nQstru"t;(let ,
v ' ,a:criare~ , eíle {lnc~ ~onvcnro; qu~ pafe~a
e~ fue.en3 moramos de fu Profeffion con;eh:dl'.
~tH fi'catJv~ ( á'riño. y re liglofa'familiari dad deef~
I~~ .~ [liS Se'Íloras: Dinos ago'ra la's oblig~ciónes' d~
~: ~ ' ~~ alti~mo efiado: y el)(~,ñ~no~ el modo d.~
,0,: curnpltrlas. (uave, y eficazmente .. Y en ;pq-::
'VD, nler'lug'a1-, muefiranos;para quefj"fl. y ,conque.
f4,. inrenfio:o, he,~os de d~íT~ar,. y procurár~: (-ce
.117 MonjH? ",
"
. ,' : ' : ' , ' , ' ,¡
11
1( Refp.r'"\u,em,'c place.hijas, mias. Ha" v~is de de. '
l/U:
r ~
(e'ar. (er Keli'g,iofas" folo, para fervir a Dios",
~~
rtadas,dc 'los pelig~os del figlo "e,l~ \'ida'pec:
fe{ta de religión. Y para por erte ~edi(). ir:J
r a gozarle en mas alto grado de gloria al Cielo.!
'4· Prtg:'l quecntcnderemos, POt fce Mo'n jasl
O!J O que es í,~lo1
ara
o
ras
-- '1
.
l'
.'
•
.
__
. '
Ref!. Es,con(agra,rfe a Dio:!! t(lt:al~·y"'6ftinr:l. ~¡(
. riamente.~on tO,9.ªs (us 'cofas, en perf( cro ho- J'l' ~i
Joc~,,~{lo; (lA ref~rv.~r nada det'i, ~ái
~
'~
Preg, forque di 'les holoC3Uílo" y no · r~crrñ. \ 11
cio., homa., oviétima:. pues paHt·ce :iodo vna 1
eo fa m e f m a1 . ':' : : '. ( i
fl
RefP ·,No fOr;i. (1np mQy di·verf4~; ~v·.a ~,u~fir~ ~
ffpeúab propofi flO miílerio(a Ja diferencia. ,r
Porqu~ eolos flfrC}S facrifiáo~., (e; partia.",y re- ; ~
partía f11Hr,t ' muchos la .ofrend~;, pero,aJholo.
cauHo.. todo 4ntefo, :Ílo d~ vjdir ,niquitar . p ~da
de.el,f1t·:efrecia aDios,ahrafado:en las Hanus
deJ (agrado fuegQ; ' e~ aIrar . . y rcmplq, ,', ~'. :'
Preg. Y que nos ,~nJ~·ji.~~(J~ rp~~t <?~la:~iont y
conJumpcion de) bOIO~;lUnO en 1~ entr~da,1 c'
pro(eíI1<mReligi9Ja1 ' ,., __
~ ,~
Re/l Que es, vn facr¡fi :: 3rf~ · á Dios ~oda en., v
tua v'na ',Virgen: con (Cao (~ CUHPO ... alma,) II
potCl "¡das, (entldos. h~b,eres. y qUfie,~es
1
re(crvarcofa alguna de (1 para fi,nipa~a el mt\ • ~
do, ni carne, rii langre; tino qtoclas 125 facrtJi : f
ca a Dios, en eJ fuego h .grad,o de {u charidAdr. ~
Pre,g: Y como (fJuze, taa fo(~I.()blaciont y ~
eprreg ~ ?
.' . .
K
Rf:/'p. Por medio de IaPcofdlion fo<Jem'ne oe .~
a.r! ...
. l ..
:
.. . .
.
fin
los
"
,
/
/
,1m
1
~
,
, lo~ quat,ro votO!;", de pobr~za. caRia.3d, obe.
die~~ja,'y ~~áurura; con l,~s~,eglas. y -Contli.
l.'
,rUClo,~es oel Orde!},." y,r~'ntascofturrib-res: d.
(u GQr).ven~(),.
: ' , :, ; ."
"
Pr~i "y' po,rqv c ~" s :~~)~á~a{a¿ri~ció.__de
.fue~oef.\~ofrel1da1 ,
I
', , '
."
,
Refp:'lioiq'ºe. ,no (oM' d~b"e~h'atet~e con" ~riú~';; '
y ~ne2~:fi'nóqQ~ eileh~~~ 1 rri~'ore plde~ ;retli~
brc : -y, 'v<?lti~Hario: de, tar~a~é,r:}.que nfe; lÜ.
zie~e' {1~,Y9\ü~ta.d l{br~..;~l ~ofi; for~ad~)ct~:iá~
nulla l y.d(f1j~gUefe~9,Ar 4l~ rit«? la~r6(~:fI}.o.
Preg, Qu~ co~ñdicio~é's ,pi~~" la Prdfet1i~ -~e;~ '
Hgiofá;para (ubfiíl!(\rafiCl,ª',1:t ~~td, ~,d~Í'..~~' :,' ':'.
R~fel ! :Qu,~tro. P(l.rp,~~a, dt~'Z, ,y..~e!s ·¡lp~s·.do
edad cumplidos. St:gun~a . ~.n ..~~o entero"dG
~pv¡cia~p: T,~rc;er~ ~, ip..It~¡~·~l~:~ ~~, c·i~~}é~~" t.
yolunrad I!~r~, de o.btl~~rra, ª.Ia ~e.lígl~r1 éOn'
10$ VP;~?'~ i.' ~ia,'ttá. pr'6~ :ra: e'xt~rrja ~fóIétnnc:,
y publ~,ca de tús votos. , Q1.J ,~ lqulCml de efla!i~,.
qle {a.!~.quedará m(lI.~. ,j de , ni,"gü~.-efe4~.
Preg. \...l.úe 'es'intcndórÍ'i'é'4 a'; y éli '~a-2?, .( . , .~ ,
R,efiJ"QLlei'ercon('f~' ª9.: (oJ.1rag~~r~e~ .Dios,
p()r.iii 'di~~c los' vo~o~'.. ~n;d \{:_nadq'nlV~tia,bl~
religi~ ~Ó:; '.Y ~:nleda~ pp}~~~'~~ ' ~9yjda~~ugeta, y .
obli&aa~<~·i é:llos.
",y l '.. ' ~,
'
.,
,
' .' lfrez;'
·.
tp~'~g. ~ue~o (era~'~c.e·íTari~ con' ocerl~, para .;
qhlignfe? y ma~ (1,q.ndó l\brc f~ ,~ql~gacion. I
(Jlle110 con (la fin éiencia? . , ... . ,l" :"' . . . ~
l,.?tfP . Nq ay duda' ~¡o~ffo~ Corpo en que quanto mas', y mejor fe conodere I,a.ohVga'dori . q~.é
{; h,;z~.; .y · F?n~:a.~ ::~i_~r,~ , co~ (:l ~c~)~.'da {~
a~~pt~re:. (era m~Y9.r~ 1!1 perfetclOI1.1 y ellllcrirQ de la ~(ofeffion~._·. Péro para 'civalor pr'e' ¡'(Q.,y fl)b(illend~ ' de'fq o~li'ga'c~on~ ' blíta
c:O~~c~~ien.to éonftlf¡9.. Y.voJ~~'t~ ~~ ~e;ne.ia'l ~ 01
c¡~~d~ ; QUJero de~l r:. ~~,fia quete,r f~r ~on1a"
el
co'f1l o1is Otr3S~· qú ~ Jo ío~ en Iq~ ·Corrhntos;.
pfgJfll.3 J1;~.~ e~ erl?~.
.. ;. ..., "'. '
P're&.. R9c es ,u~erVPf9J
(J~e'~P:~f~\q~e ~~,~ue1 :'
. .. . .
p ~n que- ' ~~nfi~~
", . >~
"!,
;q.~Jp J~, ~l1a pr~>r~~ra, g!JC fe hazé.a. D.~os.J, d~
cO(lJ.,cuyo fcr ~~. rve)?rl i fl,~e fÜ'c?n~~a:r~o: ~ (~,
no (e.r: CPOlO oe ay'~~ar-, que .t;$ -11usJHcn, Q
Jnejor', G.v. ~ 'no ·aYunar, ,~c' . .. ','¡
:'>". . .
¡
Pr'rg.'Qjl~ ~fe~oha.~~~·e~ ·el ~lma.,·d '~'1 que am.
Vota
{t~.·· pró·mdTa? '
',"'"
~
,. ; -',
L
,: . ;.
.:
~l'.fp~ ~fxa.·la obJigad~ i~ c~~pt!r' .~~ .'p'r~~~et~~,
do. a~ P!e.d~ ~~l~~ra,feg~~. ·Ia.int~~cio~:,· y vo....
~~ntad., que t~vo, deobflglrCe, y'.1q que' inch~~
yq"(n eIJa.
...
., ,
-1,
.~,'
." . '
,.
'"
,
'
Pr~g.
(
W?
... - --_o
_ ".
~_
_.
!I
,.
z
-
~
,
o
)
iV,,~, ~\~ ~~juela , ~e , !!, .J,t~Ugiofa,(e .J~! p~4! .. J~ ;
djl.3.,o~~a. &c:' Ep ~~a F;rcu[ta9cia :~ pp/,fer de
t,a.":r~ au,thon~, l d 1.~ .p,ef.fo? a, qu~ ~~¡" fl' ~, lJ~. ~o, " 1'
fupooc,. que el Pr~I~4().!q,oJ~lo ,C,~~?:[~¿¡ bJe~ !
~~~.I¡~J¡~, k rec~v'h (t:n~~ufrdar: pr!fJ1.~ro á n.~i.:;
llir 1ic~n:ci~: Sin.o qpe ,tq~.lr~~'B·~L.' r ·fentir~ t
rl'
a
~l,que.l<? reparH~; p'~r;q~,~ la ,Seij,~r~ ?p.9 ~,~ \P~.~
~efq~gr.p(crja~,y pp,cQ rerpeél:o. , 1J~R~· ,11(}fe Ja
(eciba~; <> deo, ,haa.a p~di( prilJle{o Hcenda,~
tíl~a:cs bueóá .)/oJl,dll~ )~:fe,g~r.a· 'f.ll.~91.ogia;p'C: ;
~ 1"<! -",gller;i ~.~~ .~.!t-:"~ Olas qp} n~yt3v.F,r~s ~~ !J!
()blerygn~es~:e!Jg!p~~{J. quci ~~~~,~ ~,es~9~!
};~.{W~sJ y.' TJ1\' (>¡l.ug~~~' Ka(li~fP.f!.H •.Y"9 s acó,:
leJo.:qqe ~,li~O~f~ F.~~9Aei d»d~s~ q~ il~g~is . aJ~
,' P.~[~!f~ pedirínS~~,r~, X·3,~~~gq· 1jr~r~~~ ~~~
~~o,Ii..cQ::parec~ra. n~1,: ~qn oS,'P5fht~'S; ~fl fP4_~
~,~f~,pe pa,ecer 'Al) YJ~e\i gi ?Ias,JjY',~ ~(e r:v~t<; ~.1
.Wrrg~,Q.uan~tq1 ! O~C:?p1~ .fePtA~~~~pt(a ·~~
y 9to;d~, Pobr~H~ mp'r~aC ~ y~ryl,~!.m~11tel, ~;
~e¡p~; ~,emp~e., ~¡~~. ~e::d~~l () >r;~;Slq~ ~~p:r~n.1. : q
~q~g~m~, qual,q;JJer;aí MQ(~:.•.fi~, ~~r.~~d~~.~ ; ,lice,";
~1~~I~~~~:'~th;~~p{ed~~~~~t!t~~~~~
:qual,:fi,la. ~~~.e ~l~ ~~,R~~" .fe!,l.:M~_~~Q ,ro~t;
t~I,; y :ft ~~.I; ~v1:'" ~('Iiq~~~ cn:v·~t~~Ú~f?j~~~[-y.~¡ ,
<
t: \
'
,
ad.'. ¡\ ,I
-rr. _
da d
J
<>
peq~~eñe~ de la\~atcrfcl.pero d~' (uf~ ,
'es m,:>tta,l ;como el hurto de'fú natQ.rale~a. '
'Pl'eg, Q~ a l ~' s.·ma~eda,g~,~'yc~ q~e hriga' pe~l.
do mortáf.., loq'Je fe da ~j (j tecihe fin licencia
dela' p~ 'dadát "
,";;
" ,:: ",
Rf./f. La', q ~ e en ~a ~é:t,i~~.,~e}lUrr~l : }e J~ ~~',
m ~H ralJ qu e faguo los Vanos apraClO5, 'de los
lteynos. y Provindas..I es V<an3. Aca e',o la'q ndias, com'un'mé nte ¿¡'ze {by ' \Tu pefój ,'y de
ay en addarite'.
','
, ~'"
,
Prl.'g. y quante) es mayor la c2ntjdaa , e~írias,
grH'e el pecado? Conlo 'fi' d ~ dos, Ó quario~ o
'fe
rilaspefiw1"
'.::,"",
' :::" ; ,'"
ReJp.N,Ó''ay Gud,a en H);e~ de circutifta'ncia
~grava ~rejp~tó' no cs' #:~~'~-g~ do 'éx:P:r:e.lyátI~
en la coít ffioll tino. (óbm e'nt~q lranntJe s tan
gr~nd i'e ) cxce~b; qud tj8fal-Jl;einehte 'Vada el
jü j zi o,'prti den el' al Cid'Cónfdrar; co nf(fin, e' tí
fa C'ali'd\rd ~ y a,preoio denugar" Í'er(jn~:s', &:¿.
ACQ cri'~.iÍndó de 'quiri'Z:e" oIveinUl' p t!f<i~~':p a:·
:réce m'ú~' :cQ ng(úo expreíTh:rló'(m'la cpf~;mo¡'¡.
~omocircúnna'ncia.quc ágrava t1~t~6il.~~~~a'.
mente la culpa.. .
,. , 1 . ' \,
, . ) ' 1;.'1, ' . ~
'Preg. Yqua! (e~a matciia -ldv_, qué,por ru ·p~.
queñ'e~', dexelá culpa, del "no podir licenda
cn'andaJ de venial?
RcJP.
J
)
ti
·
~rf.J?e.vn ,~(~A ~:~jp~ :CO~Q ~~.",~t1. ,tomin,
hHb (!~te: El' c;PY¡3 .dj{\a.wja. , ¡l,UriGJ.ll~ .tPdosf
)
.
j
~p.{l~p'~.~~.d ~s .~e ~t~1f,S~ ~da.r ~(1nF~én Ft~)v~re3J, '
&. :~r~s~!9 f~'IS, &c.:; ~~lo t~ntD ,fe,(a !p,~ ~~ravC'e~
1u linea . quanromas acercat6, ,:1. -I~ ,materia .
re
,fl.rave .qe pec,a~o m(Ht~l~ qu~ es 'v'ñ pe~fo.
;Preg: Y'e:Qqu~cpnfi:a~ 'la p'cnfacdon de eí1:e
'tor~ ~e Po~r¡el~1 "
..... .
:
~e¡P: ,~n, no yl,!~~~~?(* ,ningu,la. aun do las
maS conjuras, y n~cdlarias:l h vida h~mana:
,~~rp.~el venido ~~miqa-, a l.l;ja,$ &¿:,' COnlG
J}rop~ias fuyas', 6no'í c"omoage'1~s de "fl,r pro-
>
prlas de: la ReJigfon;"míraudolá? ·,é~mppreaa ..
'p~~,:~; ,~omo de: lO.pf~ nado .00'. ,vf~m{)s.6nó
!,~ ,q~~1í,~~ócia~ . X~n~i~·zi? , y '~Y~O efeJ, dueno
:P!PP!lc~t~ríp; eA~nA? ~I'e,(lo~t. p:J?0)r~rI(): (j~
Aaf
,~pugnanc~a', .cu~m.,pf.~ ;q~e .lo, H~d;eJ"e ..~c• .
Y~f'PHai~, qU<t~4? ~)! ai,~ profettt ~;~ ~~,~() oto~i~
~s)v~,~(ljs., vfar de tqda~ y.ne.frus
coras,que eOIl
:ljF~Fl~;~' ~u~i~red~s: cq~~ pre~a d1l,~ .'~é' Ja:Ré~
.(lg~~rr!p foí~ Yr~Jlqm .e:s·~rv~lc;Q"Y-:~·~Í'.daderQ; .
,9~!,P~ :Y ~c fi.~~~.is PJ:?ll.P;t~s ~! )cfarl~s~ :y de~a rj
las ~uego~ qUt os1oinad~re. ~.C:.: .,A.~n,que fi Iq
.~l~lelf~, q.o9 hac~ .. ,{1n,jufia , mol.~vo. fartarÍ4
(~.J~~Gga1iQá~ ' ~~,. 1l~, "q'".nci9.:
.pe(9
.\7cj(occas
"
.
, . .
'bd~~
.•J
r
i~ ,' . .
(\ ',:.)
eJf "
,I
. . . . . _______1
~~
,
"
.
'
.
.
\
"'.
beis etl~r de vudlra. p:ure prhmptas '~de~'\~~~
do, <> tr~carlo, , fie(l1pr~ qU~ '~l' S\J\perior os ,lo
manduc .. R,"paraó., ~ue!rid~:smias,. ' ~~ '~fl~
primor ~e' la,(anta Pob'r~~a: ;'que 3l109úe.poc'o
adverti~oJ ~ m~nos vfa¿o de nUé(l:ra' igno'I 'a ~
te tibie.z:{es(de fuma eOima'dón;) ~m'Ú;ito
los cjo~ ,dt: Dios, y rara no(qtros de I1I?S ot1Ji;
. g;l~ion de IO'que vulgarnúmt~ 'fe pienfa~' () n-~
fe pieofa como fe dcviera peorar.
, . "~
en
'freg. y q~~ !i,cen~ia. ha~a ~p~ta ?? ~~~'~,r.T ;:.,\
Rejp. Qualq,-ncra , cpmo fea te~~tlma : vcrda:dera, vf~daj 'o t-ol<lf:¡fda' d'~ la K~ligion :.'. c~·h
cofi umbre,'qt\e' haga ley: ()i~ ' fcá ~en~rál,' ~
paHku\ai; exprefla., ointétprcúriv~JdrrP.af~ ,
ovirtUj n G'el)é~'ál ~s, corllb t, ~ del nú~s.l qu1~ ·
I
C.Q fe ~a pará ' ('ó'dó 1.0
que en 'el fe ofre·ú(!iCi.
fj.¿,' P~tt'ic'~)~r~ ;quadQ ~n 'particlllar
fe (Jg.i(:.
~'ra, y fid~ ef~e.c;í~IIi~~ocia p~ra vfarl9, F.~~~
csram'b,ien é.~ ·piefTa. y for~al Virtual 'l,úa'nlo '
,~~de las paJabr~s,o,~echo da la 'Prd, I.l~~a ~
J
p.rudc:~te!Denre jnferjmo~,. Il~s dio [~r liC~n :
cía.ll')terpfet~d9'a.
.~o. le hemosp'édl-r
o.Q, ni ~I Prelad~ dado; p:~io ' de bs ldrcu~(:
la 'q.ue
~anc.ia~ p~1 ~a fo, yptrfo'~~s.>,razon~: b·le;)'
,p;ü'l
dcntemente inferimos. que·lo tendr3 ·pot oié~
Dc
,
~.
,
r
.
'
:
c.
;
..
..
,
!
t.
.
-,
'
,
y
D~ ,~n~s licencias (ori rilu,ch9s,v~~ios;o1 mUJ
~cfig~~.les Jos ~f,o~~n l~sReligione~. V~~orClS ~
obfer.varcis los de vueílro Convento,: IY ajuf-:' ,
:taos ~n ['odo
~lo' mas fcgtiro .'yperfedo,
'
~onJicencias partIculares, expedías.y forma.
'.les;..a,~~,c:,n 10 ma,s ;pequeño: h,U}~e.il ~9de las
cafo
orrac;.
,_"
_ ,~'
," , _
~reg. Como péaireO)os las lice,nc,ias del m ~ s.
paca quedar fe,g~I~~!S de culpi. 'yiilp fermolef.tas ~Ia Prelada?
'
~eÍ) ..En eorrarido de'{~v~vo Prerada,'II:va~l'e
Ja memoria ,de t.od~'5 vu"~ítras ~Ihajas. con
'
1 , , ,- '
."
,
,
ex-,
prem~ln de lo qúc fixam~re ~s dán .. ca~a m'es.
cad t ftt mana, cada dia,,' para vueflrov(O.,
.¡
o
g;¡fio ofdin~rio; ylo regular. que vna, uotra
vez. os f4eJen llevar'., rogandole la lea conex~
pretTa refléja, dé que ftempr'e. que pedi~ lafi·
i~nciadel mes", la pedis. para tód:o aqu': lJo;' y.
par;. difponer plena", y libremente de'ello, en
~?~Os 10,5 vfos,' y -mendle,res religio{os. ,q'u,e, .,
aqud mes. ~s oc~rrier~n. Y ti por gxpericcia
vi;eredCls,. que oscauf~n du~a, oelcrupul~, ar~
gunas.otras ocurrencl~S d,e ' pr~fiamos", fuple.
men.toS, trueques.>&''7: expreífadlos en la li ~
céncia, y. pedid ah Prelada...os efii(:nda df~~,a.
,
' [O-
. ioda~,t;~ :~oHÚri'adas ' cC'ndngcncias a'cf t0~¿
" venro~ C:J} co(asvfuald. éonfl'irnpiiles,~' y del
mendld fteqúco'te de las ccfdas.l &c. convo-
o'jcn'res ~ieflJdo. .
:,'
.PrEg. Y fuerá del dar, <> i'ecevir.l fin licencia',
fe 'puede pe'car cótra la Pooreza en otras m~:.
.te da s;1diflintas, y divér(~~1
.
'Re/p.y, C0I110, qu'c fe püede. En todas Jaseo..
' fa~, alhajas. vefiuario incerior., y exterior. to'.
·· ~'ida., g'afio ..celda) y criadas.&c. Porqu~ ró.
da~ d,be'o fa modefiás,' y tepladas, como dfr
pÓbres' Reli'gi'o(á'i;Y fi en 'las rejas,combires. (,
~~egaI6s,~ IWiicíedes ga~o (upc:, f1~c, o cxorvi:taf· ~e : oen la ceJd~~o per!onav(a(edasalbaj&S
la t'~eciof:Js.1Y cofiofas., que p;¡rczcan.1 ohue:'
'Jan aprofanldad fecular, (, agenadisfo:,me.
'rrú:'nte de hiYobreia, y modellia rdigiofa: yo
::1 rlle!"os no 'alc~n,n,' .como fe pueda efcufa'r
oe culpa grava" conforme ala medida, Ó dcrf: .
medida 'd't fu profanidad. y exorvhancia.
.
't~~u l'es., y quanras fon crOas? · P~Ú'2 q
rOd.HrlOS huir dt C'll;ss, y evit~rl~s COnllO~(Or
!
I
\;Preg:
~uy d~ IeX,.O,s?
.
Rrfp. O 'v~lgame Dios, y que imrertinentcs~
y prc¡úwnas dlai~! Hijas' de' Paqre. .No fé
puc:-
- .. _. .
,-
",.
__ .
-
~
-........
...........J.p~
. ,...
~=~~~
~
:I'úed«:ti·;pqrel de~t>ro? y refpe8p ,de,h~dóa .~ !i .
f~gra~o eftado•... cfpe~lfic~~ df,as. pr~ taI1a.~ .íjl- " _
l?4lo.d..,~5;gue aun q9n~.~rad~~ ;~91.papJ':1,1 (~~cr·
cen{~a. Bkn."que os difcl1Jp,~ ~p r.: ~V~.m¡~n~~
dicha.• ele ave:t . e~tP):dQ én el C®v~f! ~Q" ,de.
_dos. y qua~ro .,~j1p,s~ .X n,q .h~\le~~ f~~i.d.9 ,~~ ~.I
I
•
.
.
,
.
. .
,.. '
,
•
;
.
"c
~,
'
I
mundo. ni viílo la, cq:f]fyí~ .b~~¡i.q~,~ #..c,r?p., •
.Y-dl~a,r,ios.j()y~s.perl,~ ,s.~ni¡Ip$~~89r9~~· · ~~,~ - .
· ~;¡~ de fada. pJat.~ ~ y. o;r~,: corL? q;a ~ . 98~i~,\r!?
mil v~r~~ijas." qu~ vof~Fr~s . P?~ v\l,qH:t!l g.rá1F
v~ntura-, no ha veis yiflp.; y oqa,s,•.PR~Júg~a~.
';c;le ~cfdicha encuent!~n" ~ , .~ad~';. p;}f~.'_ ~J~[r
c{la, qu.e íialgo de.~nq'9u~ ~q~F,~l~tlf1TC.r,lq­
,table., vl~fe vna ~~n~f~ Rellg19f,a , ..q ~: p.ec~­
Jj~grav~m~nt~ Co~(~~ la pob r~ ~a.~~;cp rt>,,'f
decencia de lu efiado, Pero .eílas lon id ea9
· .platoni~as, y~~n c~Yrrteriq~. ~f>rque;,: ~ qU(J
Religiofa dejuiziq l~ ha dI "~~~f ~~t~Qn(. '
.Jt~ofidad., ni por penr~mien.to? P3ffl Ffto, ~~(;
ra tener razoo., yc:ntendimiet:1~o. Puede 'ra,m:
bien fdrar á lapc:rf~c~~qn ,k Ja· pó~r~ia;
~lguuq~r, y retener. en,fi el ~in~ro,: ,qúe .~~
prefente no neceffita.,y 'd €ve dl:,ar ~n 'po:der .d~
· !~ Depofitaria, h~fi~ qLl~ lo ll~,cc:$í~~: l?ara f~
veo, y m,enefi~r(~~ ~
:.
' ,,; .
., ~
, :
',
'
•
1,
:
!
i,(:
.r
.',
,en
.
" ."
1!reg~
,
.
-
u.
~reg. y t~nJ€~,O y~a li~fn~Ut", para f~c~bir(ll.
~al ó!nero: , !qt}:lqdo -;de~~l;1e~JCQ~(t;~1I- Qea ...
,{ion de ga.(h,.r JQ.J (~nec;c:ffi[a, Qc, nu~~~.1lcc,n.ciaf
fa
para ello?' b b"a'Oa' havérló"rccébfdó cQó.l!al'
1,{efp.:l ~~.Jl; q~;a~,d~:d l?~~~~~:Q.,:; píd(Q-ltc';nci_
t~'Y,~len" p~r~~an~~IQ5n ~o.f~s neG~¡tf4q~'S' i1í
r7~t~w)las. ,<;órffq:rmc:, áJH dl~do~~c' I, ~pha
1!}~, l)c (hr OH.~, ~ p~r~.(1Jl,9 , cJP[~[o eJl¡a/a,~ u~~~
d~ ~ de, vfarlQ.~ y\ ga~~rlo.~' ~Ju9fllJ~ .; el.,djI1.cro de:l
fu<y'o e"~;XI (~Qi.9~. a ~~ I?,a, ~a ~a{l~r:,y, .(lt~'.c:~ ("
\11~llf9 .v(Q,; p.~ rQ ·~?mQefie·' lwcde (er:,~a~IQ'~ ,Y'J
~ lguno m:c nos, ~~cente; y, A~ p.f~feritc;../ ~i cm
If r~o. ti,~m~~Q.~,r~q;in(ta.r ,nfngúQ~: y. (pJ(Ú),~qJt~,
f.~J4 Hc(mi!' ~ IIP:~ta rc.[(:n~rJq.; y PO~~d~l.f: :e.oc·
JP.4u.e P\l~~~·.) eQ, ~delanJe .fu~~~~~/ ~. fC:,9J~~~
n~(lc;r~ &c~ 'y.e;> ft~.rj1JP~~~q~~C:QnC H' ~ · ,q4·~r J?'."',
q$!~ l~.lic~i)~~ ~.q.el dir,q{-Ó', ': par~: re.c:c:birlQf.jY¡
g tft~, IO,'~" 4=9(a$. lj c¡~as .A~~éjre.S,.Y. p;~c~, ~a:g~g,
P.rrg. y
f;Q
1,~~.fiefta$,",~)4e.Lg~h r,~Jas~:r~g*!9.~I>;
y. ~,gafajos.; ' h.e~ho$ QC ~~~er9~! P.ilflJ~ qU~:Jj,~nC:4
li~~ncia: y- .a~n~~n. c;on"~i~qc!a., . y ~~n.9 .-9.q la'
J?~~,b ,da: PR9r~h~i~i(~ C!f.i,~·p ,u.l<? ~r~~ve~?l " "
~erp. V ~lg~o,s; . ,DI9S,-, ,.I?qr, mQ,c '~~f:h¡l[s, , ' y
~i, enos h~a ~nfcñ~Jp.,,~, pr.~gu~.ta~J . J?~·~¡~.e:
que f, lo comuniquen. ypr~g~lIn~.Q 3f~ . C<!,n;..
..
B"
.'
-
'
fcf~
.
..
. .... .. _--,
.
.---....
j
ni rfts;;
f~fTor:y'l1aga.n lo 'qu&Jei;dixc're',v v'~n r~guras~
Pt'eg:' Y fU que :nás:'¿fftcs' ~'npfotrls: que cor~, ('r
r:eino~' ~Jp~ciálme-rir~! Lpot tu ' a~e,t)ta. ,y dic- .
taníelW~ J
'.'
•
_ '"
f
.. ' .
R'iJi. ··Q!lC ' qu~'ndo-~ lJeg~e el
¿:ife: (nunca"
l?i.os~· 'plé'r'!J_~.i ta:,.q#{.~ .Yb,f(irras ·!:I ~:~,ti e ) confu~~~
[~rds, ' a ', \-uefhti ' Ct>nfdfdr.SJ ttnlero fegu'lSj
rrÍt 'dfC\ ~ ¡pt: n. yi u~i)r\::\ti nc,qtie os elcu (eisidij '
veras'} tt}h' t·od()' ~sflÍer:z.o.l de't6d;r fiefh, qu'c '
y
Vj da' ~ x;~i[fof porri'pa','ád'orno;: c'omhires:' 'Si;
f\Jer:~n~(¡ iil(' fcil(a~tc:>fl apriá'6~ : ( no es fa:t!il"
dte!yq,ufJ' flngráv'~i~'cónveni'ehte : : óo lo po~:
drlis 11 ú'fr;'; h~ z:e~~; ~;y.' gafi ád 'Io'pie dfo, pa fa:
c:ü'm p-¡'j'¿~ui:{lra oQligación,::éon;:et 'tiecenté i
ádbrndd~I '.Alra1-/(h hc>nra (ólo ~de' Di'o:s;coñ !
.fín:b,tiefib regalb¡dé' lo~Mini{h9sJ y p~.:j~)
Jés/ccmphldo a~~f~iÓ' dé l'os·:tcpmpañado~; ~
(o~?i~,~~:ós; y 'ti'ó,Ned ha.'ziade:ntro 'el pii'ri ~~
~i'p)a.l' cOi4ado';í fefi'ejat ·al' ,Sjtl(d,' ,'en vuellro"
~!~ Oro, 'con li 'OdlCrú'n',S ~icrarh'ent{,)s; yexer~
dth:i:s 'U~iri[uales; ' Hjúy 'bfen h~dhs'. · Y fiiel'
t,~udat (:I~lá~!can'<;a'. :dfl'd de corrle'r;:6('tbocolate!
á~ fgu~a-s¡~~ob'r'es ~irruo(a< <> c"dmbid"adlas ~J
co.tn~h:on vO((ltrás'¿ fino 'Dmeis en Refettov
riorqutttslomejor!'~ '~
::
.',.
Preg.
-
.
9.
'J!.tig. Y de las cuelgas merieo'das; y regal.os~
~4.ue
noS dizC51 "
',_
Rf{P. A vofotra:s,que tan de medio'a medi<J
"detcoragon
me tocaiS., comO hijas de el,: :~d,.
,t orrrendadas deel mUrrio Di9S •.&C. Di~drci.;
{uelumeore.l 'loe n'o las h3gai~;1 porqtl'~Qd
,avienJo mQtivo raionabh:.'y d,i'vino Equ'c' n~
es fadl de ,ha \lar Eque cohQI')'en~ el he,d(Q; y
.uéhfi..¡ue la illcencion:-qual'quier gaftQ t;outfi'derable,en ral~,s empeños.llJ tengo ppr; pp.'!
cado ..morral-,; átJi.ámrra la pobrQza-,coJ~;Orco'..
:úa la modeília·virginal.l ; ~: decoro' ,d'e las Ef'"
'Fofas, de Chtiílo .. La'sorras Séfioras ren,Qrat.f
"m~jQres :Thco!e~os ..á q:uieo' J~gúir: vofouas.&gnid eHe. que DiQS Qs:di-(.;';tal quat, '; . ~ ; i
, P:n~1 ,YJt eS: 3mj~ padred)~1\tt~r-, b Bjérihfi.:
. oh~.r;,Jicitoiy ~tcc:nte;que nos da mucho lW~S'
~4nHc; ;¡ñp~ de .;-cUyas fobra~r,Je.! puede cQ(t~,ar
!eli f~~alQ: (~rá pecado? ,: I ' ~)' ' , ' " ';J , '¡
,.Rf.[p. En algutH:a(o pU'd'iera~fe.r .a'scfr;~~Hlf­
-liZ}nejas t~l~s, ~l morivo (uperio[ de jtJfió ~gr.a.
",QPc.imieco. y. fO,b,ren:atur,al fi'o~ :qucr(;ét[ fi~~:
la intencion. y fohra de fus dodes, que cfcu(e
, rlataha , d~. ~Qbre'la't y pr\1dente temp~an't~')f
. ' q{Je cohonefie la acciono Pc:tO eon todo'".nq I.~
,
..
~,('\
B2i
lf¡1';
h2t!ai~;
aun' dTas~ cireun(lanaía,s~' fin courul·
. ta. y parecer del ConfdTof, bien info rmado. l'
Preg:, Yay 'tl[JaS1,pel feédones tit P (; b~ezat
que .Ie pued!lr) afdtat? '() :'impe¡ fecdone s;,
, qtJ ~ .(e dev3 huir, ' PQr4 maS ag ra'dar al Efpó(o~
·R'efp. ,'\ i. Ymuv¡pre-ciof3s:f-:J olgarf{' , que H:
f,nr;¿ ~'go-,aun de. ló· ma'~ pr('lcHTo, y necd1a-
Í:jofG!qli~ ' veni!á uroe, ~~ d\ffiíaft'p'o, :y fin (a,.
2on)lá:t:omida¡,m:¡l :he chOel v:efiiJ o, (, re(3Udo" ('lor d~f,' lfidó de'la cd a,da)' o ofic¡'d~ . . , &c.
Son:a,élos heroyczQs,; y pe rfec(;¡o.rt e~ inc: {f,ma.
, -bIes de e(pititu:al jiobre·ta. ,Como el pobre
!in€ndj~O~ recibe c(¡n agrad~ciíñienro"d \'oíH.
'dó~ qúe le dan/~, ú,n~ue le \'eni?,a mal: y .¡acom~da; .2Úrique éfle'id:a, derabríd ~ .y fea de /'6-
-
bi'a~ l&c,Oq\re; liriiia r~rñpa'r'~tr()nl)jaf\::fniá'St
' Pálf'a'muy nieditad~ imirada~ Al C:Oí1tta:rio.
'c
te:rim· qudquje'r'defi ttrJ q\lcrer 'que nl:d a')o
J
falte" que rodo .le vr.nga ' foor:,do,,' mu)' -bien
, ~~hb~ y á ti'('(nro. &c. y rcilin:,on impadeñ..
, éHíJo~
dddht>s ¡J e fUfervicío,;&C. '(00 imrcr-1ecH0nes óePo~rf.,'la, que , pueden (cr e'ülpa
~\!ent al. (i.j'!:!n:¡ O'f''t: ((" ufa de. ' ' , ' ,
. : .. ;
·P fo{,g. Yel VOl:O(l'e la Ca(U.da~d~ quccs?'Ó eh
que',ull{11h?" ,
,
'1',
.
",~:
..
! ;, ;; " , ') ~ '<,:'
Refp.
{
10
p.('fP. Es vna renunciacion \~e todo ddf'yt~
... carnal. aun los licitos del Matrimonro, cc a
i~c~p~cjd~cJ d~ a}g\ltlo. P~r lo qual, toda fal~
ta de Cafl ,¡d~4, q»e en otro ; que no tiene dfc
Voto, fuer;a p~pdo fendllo. en quien k,tle.
nc . . es rcp~tido jll rt amente facrih gio ~búmi .
n.abl~. y gravif[¡mo (lo ,~ifmo tiene lOdo
Voto. )
~reg. Que qniere dezir SacrJlegio?O qy~ ~St
cxphcanoslo 1
'
Relf. Le fion.1 daño. (, abufod-e .co(a con(a ..
g ada a DlOS. que fe aplica á v(os profaqos ... o .
pe.caminofos. Co~o? fj y(a(tr yno en la roda
c0mun~ par~ cprt}er, 'y ~e~er; . <> 1:) q~e peoc
fuera en prof~n~s, ~orp~s ~o~oites du l.9s vafos lag ~dos, dedicados ynl!=é1meu~e para el
v(o del Sallciffi010 Saúame.qto!y leryj'c~o ldel
remplor y Airar. ~tTI el A,~~ p~ra. y cafta
cuerpo de las ~eJi~ío(as JÜpofas. de Chrifio.
(on vafes pUdm~lOS. cQnfagr~d~s por fus votps al .u!rq·divqlO. y fcrvicio de Dio~.1 y p.crmirirlQ<q cQr:lf¿ntirlos á qU .i lquic:r humano
amt)(. Q pr nf"n n divert,mienro; pareciera
p(( ·f"nar lq~ vafos fagradós cl)~bufos jl1digOos., y ,ulp.ablc::,~
..
,
.'
:'Prtg.
_
. . . . . . . . . . . . _ _ ...
_
.
~
~
r
las
~reg : Y fuer~de ·fa calidad de" fa'érHeglQ,
'
qued~n jguales en lo de~as. , Jos p,eca .:Jr.s de r
las Religh(.l~, y Seculares'? O aqvel,Ios fiell}pre'fon mas gqlVes-, por la dignidad d~ la p.e ,r·
y alte::ia del ~{l:ado? '
'aha,
Re/p. Noes muylira. ni facil la rc:(pu eíl: l:r>e·
ip con licencia, yamor de Padre. Os di !e1I~.
n,am.ent~ 1.0 que yo 0entD en e.Ua,fuj.:ro (¡ t 1lJ-
rre:i mejor fenrir. Yo jU1go e~evá tanto l:¡
dignidad de (u per(ol)a a la E(pqfa de Chti{.
to; y la~ obligád anes:de (o fagraJo ~ que pue'·
dercpreferyt!lr en prud;c nreeítimacion culp~
gr3 vé en ynal{ ( Lgio.fa, la qu{: en vna ~ ecular,
le "udíéraju~!!ar muy leve. Affi como la de-'
~ef!lboltura ligera, o palabr~ liviana. trato. Q
¿iC~lO ~mHor~Ot que en 'lna muger cOlTlun, b
vaja-,juigar~ arguoc> veniJI don:ayre: en vna
D9il~eJla, ,Pr!~cera'-, <> Reyna gra'ride. lo ccn~
1bra prro,J culpa graviffima. V la mentira leyc:
del plebeyo, fuerª- enorrniffima Cijlpa en vn ,l~
Re)' ; por I~ quetjfnarja (~ dc€oro ,y digf1ijad
tea!. ' Efle es Vno de los principips, porque
muchos condenan mortales las devociones
de las SeÍloras Religio(ª,s. todas: tódas.
,Preg, Lu~go es pecado moltal teQ~r devoto,
o<lcvota aiJIOrOrO,?
.
Refp.
r
¡
r
r
1'1
. Refp. Ca1ift~ados j~iz.i~~ ;ni ·:aunqu~Je .p~nga
~ en
duda, permiten: fi fe ha.bla ..de d,evQci.ones
prop!¡as. y ~riH.torias . Y..au9.quf: I~; p~ mu.gc­
res parezdt~asfeguras, por eUado , d~~ na[u~
ta l decoro;rezelao con razo.o de la ce ~ c~oia.
queeon el ~r;\to mas inti..mp.Jafct.Jú.4 ~,j no(e
la s ha.~ a aun ·mas peligradas" y dl;:ceft~hles.
Pero vo(orías hijas mi;ls -' ooos mecf).is-,.ni a(i
ell fa l)er, íi fon pe~ad01 Porque ni :pa.ra dl~
~üen fil1., oyglis fu nóbre. N o a veis. qe rá~.er;
ni aun que es devadon. P ara guard~r~~. da
~o d Q fu conrav,io, baíleos (~,qer, · qu.c J~reis
ReY03S:. ver~a. deras ~fpOfílt cid -!~ey_ d~l
JI
~icLo; y que YQa.mpg!!f ~9ryr,d~, guanp~ Jll.~S
l{ ~ yna" y de tpl R~y.. · l1o ha 'd~ ama:r 'llas,
Que él fu E(po(Q. O,cr9 ~l1Jpeño. otloa,fl)or,Q,i
pqr penfaOltenro! Soto, a ,Chr.iíl:o vueQ:ro EfpoJQ, vnjcameQte ay~is de amar, y n~ ",a~. 'l '
fiJalguuas rfl'lfcen j idas echaren
arricuto tQ dh yuetlra e.a rtilla,
la 'Vener'abie :Vjrgé~ ,Mt\-~UA
meno~ éífo
re~i~idlas
a
deJ~ ' ~nt¡.
gp.l,.á San,tp., T:her~ffJ qe.Jes.v,s.,
a~~é\~re~, ~er.
9arJ,inQ de : Ville¡!,as ~ ,e q l¡lviqa deSqqt~
l;..~[h~~rda;at Ljce~dado ,I?O? Ma~~I;!J. 4~
~ ega.f y Q..uadrQ~t~n (~t~tiro 4~ 'R~~,;!~~i.~.
".
~
••. J
'.
'
qes
~
...
... . . .
-~
~
-~
,
n~s,,' rotana's ' al R~ P. Fr: Atltohi,? ~e :ta ~nu~~- "
't;aeí:on. -en fu mer#otial át Rey ~uefh_'O S-e.¡.r
fít>r~ 'dottde ~HtlbUye: a-e{ls [oleradp." into le~,
t'ablé ~bu (otod tJa:'5~ éa la mi da des'd'i E rpan a J
A pÍa'S confidetadónes; y otras femaj'ar.ces'. y\
:(obfc ~ocl¿'{ tengari btadonde-(us~ltas obli-;
g~tiohes-, y (olo'tet~.'dd'n dc:vod~~ ' ;con f~l..
lp'oró. S ~nros-, Saótas,'y AngeJe,~~eJ Cielo.. '
Preg. Y fuera'dc 'a núr a fu Erpo(o v'nicamé;
te~ tiene otra obliga:chm de fu honcílidad
la Erp'p'f;¡1 " ~ ¡ , .- " " , , ' , _ ' :
Rek.:f!J'ó~rarcJ afe~o cbrdial41apureza en
todas liS cofas:~;{p'ec~alme[e. en la m')ddlia
'daltra)e~ 'g,aarda 'de feritidps, y~ayo-r 'en l~
. ()joS; oydos; y ,1'C'ngH~: re~iCodeÍ"ejas." co ,: ué~
. &s: sr eorty'crfado¡Qes;'no'(olo peligro(as, fino'
:e(cufables; y guardar' 3,la letra (us reglas, ' d~ "1
eíladdicada virtud, qua ,ning\un reca-có
e
as
«o'bra.
)
a
¡
"
¡
',
'
, ;
'P-reg :~ue cofas'eA:orvan aJa Ca(lid;¡d p~r~ "
Jet7ta d~ vi,a E'fro{a de Ch¡'i~o'1 ' , ,
"
11
Rij'p.L3-'profa'ñidaden el habico,:cd-demafia. '
'do l'ega1t? en la éomidá~, viúeas efcufadas, de
'Pend:e'ricia's pefigr(,fas, 'todo ' trac~ itnpe-tti~
/rc~n[C¡dehombres;b fbber\711, y,-tí'g neza ~dc
I
,
~o·
¡
12. '
cOl'a.zó~.1 que (~etc! P"iq~ c~{ligar ton vergo il~',
,"" c ofas ca Vdas.
'
~}r'eg , Q~e cof~s ;t!'u'ardan,y' ~delantan laC af.
ti dad : yiu decoro? ' ' ,
R efp. La moJ-eflia en al traj~. p o br~aen el
VIO. rempl:\nza' en la com¡dJ~ retiro de todo
(d't o. dependencüi. yconvctfacion hu t'nana.
penitencia cotnpetente" guarda de (enrldos;
t(peCialr1ien r'e ol<?S., oydos, y lehguil; numil.:
daddecoraC(on.l y ,devocion ,ton el mil1erió '
oe fa>Puri(fima Concepcibn. Defcollfia r. y
gpardar(e de fi penfando, que fiempre pu e d~
~a~r~pla~a 'nun'c~ ponerre enocanon. Quien
pieo(a, 'y dhtGn afégurada;, ' 'd~ poder cae-r~
ql.ie~efptecia el peligro. y 1a.o~'ar,O'r'l; ya ~rri:.
pie9~a caer. Oqu'ahrasal fif~é a yerori!y ttuát1
ForpemenreJo~d. p6rqul: 'vanam cnte a(eg{Í't:~:
o'as penfaron. quk ' no podiáít~·taer! Sed'moy'
t)U'lrtíldc:s; hijaS"mias, y Dit;)s ,bS -c6n{c'rvári
c!lfias. .~
Pri'g:En que ~onliftc el y-otb 'dé1a qbedie-cia'álaPreladaV
"
,
" :i
RefP. Enfugétar á los Prelados., y Preladas,
toda (u perfona, -Y·áccionts., Con vn mifmQ
juizi~. :yv'olunt~d, qUt os la primera, y .priri~lJy
'Cipa{~ugccion.
1 , "
;'" , "
,
Prcg.
.
.
...
_-~
-
P~eg. y como fe I~a d~' pr,tlªic~retTJ {ugtt. 'l
.clOn.
. ...,
RefP. Haziendo' prompt·¡ffim:1". yal~gremé.
t~
todo quanto os mandaren ;' juzgan.dolo,
por mejor;y queriédolo como ,tal: (uj ;;.t "n,do,
y conformando v.l,leftro juizio" y querer a los
,del Superior, que fon lo~ tces.grado!ide Ohe~icncia: ello e ~, de e~ecucion, d.e volqntad, y
de entenj jmiet:'lto; y ene¡ .tercero es, c;l mas
perfe{to, qu.e.ofrece. y facriryc3 el juizio. "
P1~e¿; . Quandp (e p~~~ graY'cm,ent: contra la
Obedienci a1
j(~JP . Sic'mpre,que fe queb.ra.nta lo ma.t:l~ado
con riguro(o precepto: que es,..quando el PreJado, oPrclad.¡ exprdfa. que pone precepto,
cnaquella m<1 terja" que la mpllda, fo pen¡¡ de
exc~munion ~ o pecado mortal;.porque aque,.
IJa neccífariamétt; ft,pone eft.c; En vinu j del
Efpiritu San~o, d~ fant~ obc.di=ncia, y o~ros
modos de mandar -' que en las Religiones, d.
t~~ Y-~ recebjs:io~ <:11 fo~m:a-,...y . acepcion de
preceptos. El dczir: 110 quiero.,) a . qualq~¡e[
t;'l a!ldato del ~.u-pe.rior.. comunmen.te .íe: j4zg:.l,
~ul.pa grave PW ~u defprecio.
.' •" .
7(.1'cg. Y venhl;lm~[~) c0P;10.l (H1U~do (~Jalta
,
.firfp.
Refp. Quan'do fe manda (etlciltamente; o : ~~
\w quce .; precepto', r6 executa con imperfc:c ...
ti0fl,tarde,t:ie m'ala g:ml" Ó diminutarnente-;
con f ui d o, () querer contrario. Qntnjo fe vf¡
de ~ r ilueya s J H ( encia~ intcrpre'taliuasJy ge~
n e r a l e ~ ) fin mucha necdndad; y quanclQ en
co bs leves, (e pide la licencia,' defpues det
he ho; ó en las 'graves; fin :ájuHar primero fu
r ~_z c lublc ratih~b~cion; efro es, que fin du.
da, ten J ra el Superior por bienJque
fe, ~}; a
hecho-, y fenri , ia 1<) contrario.
Preg. y qúeb[ant~r la Regla.puede Cee peca;
domorta \1
. ,
, '
',;
Rejp, Si ruede. Primero, ' fi fe qu ~branca por
cldpredo: como cnfa, que no importa, ' ni ' e~
digna de repmo, ?-<c. Segund_a quanJo ron ..
tiene la Regla, mat~ria ' de VOto; como· l·a'
Regla d~ no dar. ni recebir fin li cen cia, .&~~.
Si :a quebral1(o dando., <> recibiendo, fin li ~
cencia J vn pdo.J omas; pecará morc.tlm'; nt'e:
no porqu~qu~br~nra la ~egla. fino por el Voto de Pobre;za, que ,en.ella fe cOf"ltit!le ~
::
'Preg. En qu~ confiíle la pCtfeccion de la
0bediencia?
, Rejj ..-En obedecer. como Chri {lo" á la Pra·
,.
' '
lada,
am
1
a
.... . .....
.
_ ~...
~
---
n Sl.
I
lad3. (, Superior. 11" atender aflznnes párri.
culilt<:s; folo porque J?jqs Jo qyi·ere., y mada: ..1),
y Jl'0 fp.Jo en lo que exprdTa., y ,ordena. fino en
o
JQquea{om.a~bjnfinua fu vql ,uf)t~d:
en lo
q~c ~enfamqs (tncerame~(e, leira mas d~ fu
gttfh:i.;,. adivinando con profetico rendimi"n.
ro.i.que {era m.aS~~ (\1 paladar,¡tpara e~,cutarlo.
Preg..Y al Co~nf~ílor. CQ'OlQ hemos da obe,l~ t ( r.en fu di.re.c don?
;J?efp; Al pie d~ laJetra. inv;olablemcnt~. fin
¿IU J a~ interprctacíon, ni dil.lcion. y fi en ene:
a¡':tic~lo: .rio,,~~ venc€is conh~royca re(olu.·
cion: fi(mpre efiara Cobrefaltado. 'j peli.g rado vp'eflr:o efpir'~tu" Finalmencc-,pues os crüis
co·rilo A~u~rias. ,y prer~n d i~otc~ ]efuicas,le,ed
de Sa,n Ignado, a cerca de la
Obediencia: y.6la entendeis, y pr¡;éticais., no
t .. ndrds ma's que dcq-earJP·na vueftrapclfec.
Ja('árt~ ~ure~
cio n rcJigiofa: " .
Preg. En quc'Con6.{l:e ~J Y ~to !d~ lacJaufura 1
ReJ,p. En ,no.entrar. ni faJir vofocras. ni orra
pellona crlguoat>orvue-fira '~!Jf~1d~ las pue~r ,
q~6 inlentro;o! ~hoer'~a ~e la d~ufurc<l aJu~.
,~ , fin licencia del legitimo PreladQ.lqu~ para:
e¡1 e' ~afQ, foloJ~ipu,ede dar e,tSeiíor A(~obi{;.
.
po,
'
. Priora., e\) ya'jurífJiécion,hn átc3n~a a.Ila li~
,oea. Sino éS;·qúé {~[lga li ¡::e;Áéia ~' o pcrcfil'm~n'
,del Prelado." para ,a,lgU'n gr 6cr:o -de gént'e., '<f,ue
:'e tiene comúritn'thte '1'C)f f~gur~-, cdm()v'ul::.
garmente, losN~rural-e~;·&~c:.pcU) fa matetí~
. es tarlgrave,que no fufre én(~nchas.. oi~'¿-tní;'
te1tpiqU:ya;'·y affi:riúnei d~i's;.pa.f{) e íf~,;)«tl'
cxprdla." y pard'cular I~( encia. Las p'refad3~~
y ·Pptúras. 'fordas qüeniáS· 'dé ¿érca peHg'raft
-en efte dcfveih-tlero: v()"Mta's ; prG,ura~: fi,é'iiÍ:"
\
tri
~r~re~uir e~~ ~~l~~ocio~f
'tlef~o.
" '"
J!. ~ftl~f~r~~ ' (~(J
. " (" . .. . .:.'
fPteg , Pues· co~~ qa'a :(.a -·yr,t8~;:.:; y
_' '''-
netdralria~
tlo fe: p\lc,de~hctitit .'y f-aHdln~lp~?¡ .\' J,,; .. .
RtJff. No fe pu~~e ;,fin'~xp:r~1r~ltcéil:c!~j~lJn'.
'qU\f'mas j\Hlifi~id9, fnck~a~l·ná:~((a la: &aula
( fioo'e1l Caf~)t.épre~'ltiho -de \in:i~ cnfe/rfie1f~a
rvth1{'.).1r:¡·,' ~ tjf1e~t( Útlj vat~~qUe:p¡ da fi 'n clvcri',
la cnÜ'ad~ d~l abnldT()~i)')i ~t~¡có,'I~ 'ql!«
:.ma:S"'4 tna·no 6itfirrct.n;) 'Pék¡úb,t<ff:a' cau(a\jy'~a
.~:~~~i!t!á l.a)obl1fg~dGl1!deta,ü_Cehda; (inólq~
f'pj{tffic,, · tl · ptl~c~ñ.n j culpr'pedjrl~. l '~oh~
~'puc.s.; :q'Oé' ni ,fc>pti~r~ énrfat(; id {~Ii r .11_0 ~ ice;.
::Cii" 'tlí fe piuodé,efiap'- dÍ'r;; fin ea·ufa julh~ ' y
<: fj
qua!.
~
-
~.
_ '
.-
--
_
_._
-.. .....
u
.
4~21quiera de,tas dpsyqueJJlteoJ fe fa Ir'a,J:,y
o,
peca gravemenu cont;ra ~l V 0,(0 de l:.l Claú;--(}). <t
fnra. olicencj¡¡:~ n ;caufa, Q.1:a;1,ifil . fin !iC(; ncia.
~orad mu cho ,~{l¡9'ro
'o;,~
. O~.) ."':I
Pr~g .. Lu~_gq'W!.aJJn ,qucfea, c:ph Ikcnc-iª ..deJ
Prd .• do, , ella' ~·"ª.4,i;1 no fu'b(~fl:e\ v~(dac;er~ (~
I
,.oo,r o O ~ .- o , ' ::: ' .::
~Jp. Yo. no ~~~º. ni h;¡Hp. r~a'Zond~ 4·ud~
peq?
, o;
_
; >! . . _
":;
',":
0
~ ; ~:
~
lo-sGa~g.~dorts.i gll~~do1 ?> .C91loq~e c~rga? pfJp,rft(l entrat (fen:tc(>del :Cqo~
f
n c,fto.
',p'reg. y
vento?
'
"' o
o
','. , .,;'
'
"
O"
•
" ,
o
o· ,
ReiP~ ' Qua~d'~ i~ carga ' e~' d~' °t~ t calid~dO ~ ,y
,p~f9~: quc: no p,u~pqn}as nl<?~:J~ i~el Gon:y~(l t.9
comodafT)e.n:~c-~.ai'ga,rla.J deJaccda, paf~ 1I~ . .
o
va.r!a ~Ilt.re .rl;1'u:qp;.s; .,o r~ro ·fi,oCHas pue~éro (300
I
~~r.loa t I~ pu~ r~ª:~() ~Q~~a rl ª ~,4~ i ~ na': él de I1t~Q;
popoqr:l:licitameo'te. entr~tt, F,liC;;l'rgador~1l !'! ' )
_~t:eg._ V eonquf;,:.~~ql:c()fati~O~Q o,b.liga~io,n ·
~rave de,pec!,P9 m«?rrall~sRl:'t:grofas1 ! p ': L.
Ré/po
' En el¡Qfi9;9: divino.s~ oqlJP. ,d.c;·prc::ce.ptol
:afe,ritad~ po.~ .J.rgi_[jrn.a.o.cof\~.~-re.: prigiftat.
defde'la f~ndadqn:de IO$, C911ven;~-{)s.. ¡~9!'ga :
a°f.qdas. las q~t!Jpn' Religi9~a~, · dcf~c,. d , 9la , ",
d~fu' Profeffio(). _~qmo tO~\jQtn;nt,;
.,
0y , Cp')l
mu·
..
-------- - - - --- , -_ .•
-- - - - - ---- -- --0-- -- .......
~
.ni¿os. '
Preg. ~uando~'y c'O'mo fe peca contra ella'? ;
ReJp: Srempre q:ue''Ce dexa [oda ~l Oficio; (,
p~rt("'n'otablc decl: como feria Vl1a hora'menor; ornedia, <> parte cquiva-lente:\ ella', fin
leg·ibrri,a caufa. 'o quando vólu~tariamente~
d-Nertlda en o~ros pcofarnientos ftn atender)
ni a~>"erri'r a 1'0 qui reza'! o~ fabe; Jo que leCJ~
o 'dii~. ·~:
',,;. _. , . .
: .. "
""
Preg. Que aterldon ~s tiec~ttar.a,para re'Zár~
Y:'e'ó:m ~lir ~rpiecepto del dficio 'divino? " ', "
RcfP: Lá qiJeb3·na ;:pai'a- l~ér,y :p~onunciarfQ
,r
,',
.•
•
, , ', ,
"
,
,.
qüc~ {¡1'ze), fití~frnto" a·dvftrien·do~
~le·n.lty; cortJo:(ff!figue.
que lee
Y fi ~ 'elh añade la l'e~
f1~já;.' oe que h~l;'I.a:~ cen Dids~, :i en ',nombté ' d~
l,a 19l~fia, y elln memoria dcFpafo de I,a. P~floo
íi~n ,' qüe corréfpofld'~ ~ aqde~lahora; é'omh
lárgam,tntc oSéférévl, en vueftra Inftrucció
/
dfáH~~ ¿ap: 4' o$'? fJ fe(a. " nó ~ foló cumplir,é l
¡;r~éep:,to;finÓ-;;3'ddantar la, obligación con
fupé't'firógaCion dcfrhúcho mcrito~·
, '-,
Preg. Que es d~fi,raerfe volunca~jam~nre? ,~
1{efp.~crcr de {u-voluntad. penf.·lr,o ha'l~r
otia cofa,que rotalmecc Ja divierte del rezo; .
',"
-
' .,
-=:=
-
-
- ~
--
•
, ~c
-
-
-- -... ~.
•
rm
~eftl~rte; .que, ~, q~dvie~t~: .at1g;q\ue Le~. ~f P:~Q..
fi dlzc am, O de otra man~ra,; .~~.~
p~ena con ~l c;i!Y.Cfrtill1ien·[P-.t~ru:, , ·Q .~~~; c~r ~
1.0 que re'l3., fin adv~, tido i. J~~Jqtaf , qu~~~~a
nune},; : ni
'amiynod~fcc¡l~(eJ qiv~Jti~i¡{;nta. p , ~x,~ ~c~,.
crio .efh.año:y recojer la atepe;'» n .á lo ~H~5 ~e,:la
,~.~' el i vc;rti t f~ ,v.QJ#!nu ri él ~e (IJe,,'y Joq¡Q~1 pJ¡ii f~
lf~~.no v3.~eF:f).i:~l.fmpl~ ,fqn,·dlo, "fj(1q :q\l9
,~fla obligad~: ~~epetirl~,fQ :~,ulpa gr;~v:C." fl '$
en todó el Oficio, <> en parre notable d~.cJj(:()~
,';;. " . ':.lJ.,
' :. :.. . , . "~ ' ) ', . .
Y ,{1 aunqUt deíTee,l'.;~~rrn~;'y fQf;C,O~
JtlQ vc)cH.chQi
•.
Preg
I
i'
•
,
.
•
~;.
."
, je ~o.ntrae,19~'vénimif1.ntp.~·'Ar4.Q~(~fq~f..,,o:~y
a:t~óper ,al Q6.dO.,no PU~p~.pf~valec~~~ 'JHl:
tes;,;qüando m('nos m,e ca,toi111' h~UoA~y:;~ ~
tid._pode r:ept;ti.rJo am (~z~dp para, ~yñ)pljF
c;on eJ precepto?: ."
,:,::·: '1: , ' ,J~ .1) ,, '
RefP. De J)jngun~ rpaneta;. " P:~rqtie c(fi', pif~
~t~(jon no :cs ; VQlu~t;uia; ,íhlo, i.nvol:u,iH~J'¡.~ (
PrQfeguireis, plH~S con, e.ll?fOp,ofic~, Y:d ~ a~~ll
;(pnque empc2.,a{l,ti;s ·; , q~~ ~ff;ZAr~ - at~~9f., )!
cumplir cOQ.- p;r.f~~b , ~~Mcjpfl., 'y quié:tuq~1
pr~cefto. '
,'
,' " .~,'
.. '
:~'
Preg. y á la qu~ el ,enemigo. armado
d~Ju
propria jm(lg.in~ci~a~afªl~~ ,~o-B [ep,~i~as difi
t:ra·don4S, qu, ha.ra1
.'
RefP.
: ~ U ;;Jjf .,¡' ,'9"'"::': ~ .., ..... a ,,"61I~ ' )I;I~ " ' ' ' ' , 4" ,. .. '.~<> ... ~ .•"'Q& . . ~t~d aSr,j¿~~~: :(i~o JucgQqJ.le ,a.d~.icl,~9u; divcr-
,
timienro, bq1,ver ro.l~llaat~~ci9.J~A, lq J¡,u, va
, rezan+j.Q , ~o.t~n"les. , ateJ1dicpdo al ,yejf~~ : qu~
dize-: y-,l.ó~, f¡guien[cs; ·~ fi,r) .r~bo~ve-t r 1~1?\~-Jos
, dhe1.r~d9 ~." , ni fu c~ijfa~..i ;y ,ta·rdan~ªf; ;QGÚJpa:
pOT<Lúe ,- 'f9fl eífe pre~e~t~ do pe,tfCGC1Q,;i, <lo
~u~~~ l." ~~;eIH~~_on.~~l:J~r~Jp pr.orenter.'·¡\c~)'I;Ú:i­
, llnu,a .~ l;d~ve'rtJmlenJo'p~íTado, y Jo.~a,~ ·per.,
: der,.la. h_o~, y qllte~ la , ~.ep.it~;p3,r~:~m. dq:
g?t.pf.g~{l-ar~e el ~~~mp~:,Ja .~ab~9'a·.I ' §:í~' . pa-¡
vo
, cleqqa;, ,ocllpandqtq- r9S1Q:.cl 'dl~; ~~me popia
~o~~á, e,~ S.~P~~S.í~~{y~ft;~,,:, ~crdci~s,; en cftas:
oClo~a.~ I~perJ~lOne,~, ,y.ha:'l.íendolc p"~do~ y
ho~r~(o(~JJ .Offic,i~ . <)iy.(no .. , . _;" ¡j ~" , ,~
. Pr:eg. ,-Ptres.quc .'h'ar~mq~ /.n tal e,af01 fi tíoS'
. acaef~.I'.c~~jo faci!me~rc: put9c 1;.... \, : ""
.
,Refp ..QioJ os lib.rc dc:;t!l.:por..tu ·mi-{«.~ic<?ldi3f.~
n.
rer~ ,
C?~ 'excrcitar~~,onC{ro~ ,' ~f~~qpulo5::
',AétJuad: a~ principi.o la in,ccp'ci~,n-; y ~4Í{e~ d.
no dive,r-tiro'$: a. bjurand~ todo , 9,~y~~~i~icn-,
to; y~ e~,vi.~n9QO$ div~rtipas. ,bolve'd -1~ego al
. verfo' prcfcnt'e.J.' y . profeg~1.id , CO~¡ · a.ten~iort: , ,
~étuarido el propo(ito. ,d~¡ no rcpc:cir: ,y ~ r~pi-~ '
tic~~da dH\raccion", re.p~~id ~l ~'Il1~d~~: ~e.J~
, .C
·
aun-
fu
:_
~~tán¡:w;,. él'b'a1. ' 'f ptíf:¡ ra de{,,"te/vo(~tra,s.t
· ' :Fr-e~~a1'cf~liHi~,p~.' pro~I?~lo: déc'ad'a h~ ,
t
fa:-\Rltal f~~aaáJ-dfi ,el'4fém\lre'1' . .' ' . " ,;,;
~" Beffii:~hC't;uta:t? ¡ ~~~cofhon 'd(tt' Oho'rd~' éri ,fu
" , (j~rgt1rtpaFC;c ~f~r.. ~b,1JJat 'al 'áf!1~ne'CeÍ':C6r'no
· ;:~ta~
€'iné();dtli:Ym-bñcfu\t¡· ,poco mas, (, merit)S
,' ;TdWtnr;anles::¿&-l'a"MJfTa} Se.,nil ~ oe.fp'ués .
. NOHa;,:. . 'tl~fpl1é,~ :J~ lt'tWdio 'dia:,' ?;jZia l'a Vrta
- PíJP~r}¡.!~ alas r&és:Co."hpletas," a las dnéo
r <..J'rhj~ilfés, ala :m.edia hoche. Ef1:as p1frécen
, :las hóias 'órigill,ar:taS-,idh 'que ja,lgléfia 'pri 'mi: iJV3 dlá'blC'Cio' l'as:'c:krOficio divino'; que e'n
; aJgú~as? ~at:haGm~e.s9:/y-~ R{digibl1éS~ Móna· ,
" cHales'fe có'h'far\1lih ~i'n'v,$iables. :: PérOj ~ fuera
. c:1eLrLl~ro-,ya es/t'ófiúmbre, (é,zar ia'Prin1tl¡
'.. /jbr-h!:tné1Jotés~; pO'F{Snffiiiíana~ PilPe.};l1s. 'y
Gf)mp¡etai~ ¿étásd:Osen:atleláté',! Jyldjti1/Y,
" y E~7i{/1s; · dé]'ag.qíHitróCi~-'la' tard~-~illa-dcl~rc •
.:h~fia,ila¡s 'aOL~''c}'e: 1(áb,ech~é'' ftg'tiiente:í Pqr: lo
':\que'il)'ca '~vu'dh'ei"p'áiti fúlar; y;qúrtáro'~ de
.', d-url:is) eY~i~puldS. y'-;Tl1~.6rógiag,'~~za ,'reo el
· 'ChoY-b ¡f¡empr ,'con~'la "COOiuhi9'ádP lerirefs .
, ,(eg(Uat$: P:orque: ctár~~;en~t ' que!'Ios s.u~erj(j.
" re~~;) y: P t~l-a'das; :nórébiiftílárl, 'fe na"g'i'flni.
·' darl~a~ift&fa ;d; ~t~ti6i giavedad~·;e üripor:"i
can-
-. , ;' ,~.¿
~ ~n.ci~Jy r~ hñly' ~rgeil.lcs¡ ~li'anes;. y.' ;~ec:&'..
\;- u,vos m.QtlV.éS.~ ;~ ) :~ .
d
.; ~ '.·Ti:: ! ! " !
;Prt'~.No, prtgu;nramos1'Ofo efio:' ~ino~ qu~l
! ! .·.. d
'
~·es: ~I: [(em·poQ :tá q¡u~e'1e ~ud;de cumplt~Jlci
. pf~cepw;· ~duer,te; quc: ,fd~na' de el, ·n i 3'n~'ts;
lni defl) U~S"i;iaJga?~ Para ~ q:ue
AU 3 Qdi>Jre
'a"m(eparil'ids.:
tez~n -¡y
:p.odemos,j Y de:vemos
...,;~2 .· · . '
. : . ! .\ , ' .'" /' " !
qt'lando'¡ ,u;..
~ Refp. Mll~há~Ópinfoné~' ab[\a~'a la pregUr~:
r~etO yo·tre(po'ndere,. . conforme a la ma$c:o.:
:mu.n ddéhin3 ~ }do)'til1;eoF.; r: íe p.Ueden ya P'!b[
ton umb-ieJtczar,d.efde hts"qmtró. de hit [tecle'
;.am.'eccdent.(I'" ü po.coantes; hafh lasck>zd dcz
~t'~ nocne / aeI,di'a' ftgúiente'J>gf1adas eíla's oh·
:1.as, no f~plleqen;:re2a.r ~osMa:ytirfes' deF..pii
;.:rriteccd1:-nr'cr;. porque y':3 l'a(s'o,- rodo ,(U il'epli'
;:-,Antes de ,lasquat'ro,mcdj'a<lrór a fé pd~4eetfl'!
,. pe~ar., pórq1le ya las cfup.ie~a :a,re-conocer .. Y
. ; ~un co:caufajnUaJe'pcidianr rezar a I.as/tres.'
fara algun ]~afo ra-ro;y g r:2vr.ffi ril'o e,ñibara.<;,ó,
tpodi'á fei9ir l'a o.pinion d:e:a Igunos TheolQ.
ígQS bien'Clafi¿ós.Jque figuiéd:o,a Santo Th~ ..·
.;n'as erifeñan., fe puedelúc:,z:llr¡- defdc Jas.dO'S ..
{(lefpues qe iVifp~rasy. en Quafcfrha) dcfputis'
:de colÜe-L~a ::P.¡jm,ai t'i(:n~, tu tierrip~ defp u1s:
l
.. e, ~
"
•
•
' ·) t"
•
ti
J
..
,4
• ,
I
I
e,:
.1: ~.
_
__
dCf
_
~
, _
. _......
_
_
____
lA
. ~
-
_
m ..
(¡¡ ;mx
ono
d~~M'ay!ines~,defdCf:ttTomperd4f ,Alv~"
mucho anres",hafta la media·no(!he.del mij;},i
'l mo dill';('En:h ob¿hc,de Navr~a,k 'en que ya
"fe:-a:d,danta l:lM¡{Ja~:y- O;ñc-ro: pac~ce:lque ' fc
. ~drarHeza.[·, ~;Is , h'oras m ello:rts. , de(puesd,
. :Laud~s:JLa S';'o[ra'St Hóra:s.~.thc:nofes. corr,en
ycá(i, p'o r el mifmo t?cmpo. :de,f:pues de eHa,
por fu orden: (i,hien la s V ¡(puaS~ en fu regu.
,A dr, .no cmpj;egan~ haftade¡pue-s .del medio
•
~ dia,.~y~ffi fin 'catrfat:ompet~nte',po:fe 'p~edeu '
';,e<fmunment-c r~zar-.por.fa mañaril3~ Bien,quc
, .¡ \lOa¡ UOff a ·yczqfin,caufa. no,ex'cede'ra de ve.
"" Dial: cocHa :noJed ~ulpa: ' poJque .pa,ra rodas
;Ia:s.boras meootcsquanto aliprecifo cumpli.
, ~" rojerito: dc:l' precie·pro,. {ejuzga; eni' pe~ar el
. -.ti~mpo apto.l ,oefJet d'e fpues. de'Prima. Mas
:.'~ or4uelalgldla:ít~tne . feñ~lada la ¡hora de l~~ I
'.<los', como.propna; dl: VifpcQs' :cn el qua[
. con. im'emorial~ 'e invariaBle , co.ílurrihrc 1_
' . fe,za ~ y ,hazc, rl~ar.,; , ya parece·cfla tomo ley,' '
. y pre:c~pto ·~x,ecutivo .de h~ hora. : Por ello no
-mé:.arreviera·.yó a'efctrlar de 'grat'-e culpa ,el
. .rezar ~coOiunmentelargo tifmpo~ 'O de ordi.
::, na.f)o~ ,las .Vifpet:f9 por 'la m'a'ñána" hncau(.a
'~ ~uí\a'J y ;p~oporcionáda:por.é'l deJpr~cio de la
) .. '
:.,
!l
.
.
cof.
:ofiU",,~~,~1~yu~Y, ,~~:mt.llQ.d~Ja Igl~a¡ qu.~,,~
~ue~ta~que~~\~J rC;"re~J);~m9r\~~S:... ~ : .'\ '2- : 1';,
Preg.~J ~[A'g~af. ';el J)..8 ~i$l 'i ~f:',~ 9i a, ~ 1;~!~~n,4Q ,)
It.ro .~fl ffu;hlg.a~ ¡ I~fA. q~ ~.PY~r. ;(ie~pf~ \P'r:~a~ ~
1~~or;~~1~ (§ll!Pl~~.Qijtl1t:'" O l! '" , ' J fj ';:: L.
R.efp ~~Jl,,~,J,'(;1M>r9:AYJ~~f1lPI~~g~d~ ,aptmjJ$fc?
n; p.f~e.~~C;ªL1[~.•tª~Y.H~~g~~ti~ll!c\'p~.ed~~(\;u1.p!,
~~:t~~mu"p:'~p~a ·.' ~~~91p,ª ; g~¡~ye; rA(lj 'P.Q:( ',,(U;l
r~q..1Hl,.hJWij'~~ .(epr~fe,'\l,t~~ÍQ.n.> i:~l<;s , DQro.~ :'
19,~. qH~ ¡flMm~Sl Ja: JgJ~~i, C~G§h.Q,h<;ak ~~)nQ :'':
)~~" I~f¡~~q-IWj~fi.tRiY! l~i9j'~li~ Ji p"~te¡ Ifl '~
1~~tf~t~~:n~-¡(Zq~9~~~-wJ~, ~,~jªJ: J2fj~~dÓi. ' ~
e.q~ :Ylfumt tpQ> ~ hM.(},J i.~Jl~ ~ ~.lql.dl':~~) ~Q .':
~4l~f~ i~'~19~, Y~MJi1í'd ~~J J$:lt.t:~;v4ffl:WQl,Y: J
ep~fi~~p.¡~fRgj~fn~,qmq ¡p,~r:Jao c~{}u:mb.r~l ~ yfl '
1QgJl~ elp Q. th:,J~\fgJ}: ÓFb(~~~~-lq'lc:lQ~f~A l!d.c.
ey J ~ 'e l prccep~~~~kP.~,p~", ~,§)'.. q.uj~~Q~l)e
n~. r,W¡3Jn~ J~~í.(q ~41}:j ~t ~rp.P!lt;:y', ~(hftphJl~JQr:J '.·
' 0,
.I' fJ~;~c_viMig ;)~()Jllan6;(';{G.n<. .cna: -, '
It~n dR~f il,ij~si rh¡~~1 ! ,1je~;~g.qn :t,i~,_rt\p.§).. '\~,S · ~.,.
Je! Mdfal .
:ocaJS~)C; qij:é.q~ ··J:} , Pifu¡hl1~i,Qn . -d~l.\ ChO;tO;· f)
:eQ~d, 9HH~ hj~~I~giMfJ~~~~~I)' Il\~~anQ' l y': :.
:[email protected]:<W.ef(<?f1#. ~;ip"~14n:~e,B~j:d, ~s~r y)v.er(~'r. ·.·
ja.sl,~~lho sJ ~aot~rié\:~ji" I.~~?r(); ~ y~nQpe,r~:~. · :
~aiª\m\jq.~~~ .alg~n~j:ll~j¡p.[ru~Qi4as" .qli.
-no
/
,~~ !
'
f
!
l
ir
d
j
p.~pha~e ,~Ónm\l~U~se-GÜif~,~:rmtH.tfileíí~ ~' :clé- y~)Q '
fuy'o parecet' for~u1~i1gr,a~e ! L~1>t-' {~J::ig : fU$<~~~~tarn
.JO(.
J'
I"t
' ,
.
\
I?AWi~hn~s'Cir?úAft~",At1~is.i :'f,E$ ~~fjf~ iÍJU-y;J~." IDleo
ro
gr~d¡(lit1,vi(jlah.Jo~)y~~yádi l ~ál ~p ~~fi ltra'd ' qoeca~
no es ~ fi;if-ti~Cclel attb'ei6'nlés ", bleme(
oe vn Choro:
qti\?tftSijl ii u~1"l.Mell8fb.~álió ~] ';ft! ~tl j~d e\ ~ ., ciífa :afl
A~all ~~ '~~ (ti. r:t'~-ne~le ~~,t h~ i:trWj~.!i"'ev e¡f: cha.lIpi
ra;tdát'Y¡iun h6' rr~f fifl~t:li lN¡eti'~tlJfu(!~i&ro :.;1 !1l\lth~
,en 1ás PQtti'c~ íare~:pc:r~{)n ffl~Áfé'r(gB~~'qVd v Como
mu(1/;át Jó;~-V'ri'á ,r~'btra *~~t~*~triaruHta Ud?' (tf1il cnf;m
c~fllj\rfl~.1 f<:r~~er~~Jb V'e:rirfW8d~.~j>~nt; ;rlcil1 f~ofic'
fe'r.atcÜlv'~ ~€rotfrt'<!~r.:t<i."hoa~é~téife1~~J~ Vf! í\ leguro
iZt9,Pfi,.., ~~n!fia:;tn\Ícl1&s1j"Ji\'álj; ~#P~~Pf~ eF:Ji
cU[Clr~{t~h!.a.~g1j~ ¡¡ ffi 'pof!ctcl~f~i8:g}le!)
~n'~i,~1((!)~'6 1~or~lg~ye:t~a1n(g~fñe~'i ,:J¡1~,i)
~o~ut®~4J; lyl pr~ª¡:;fb,~a~~~~t~~~ qHNr~á :¡
~el~?:S'2f1tpS>~ d~rp(jjáid8s!p~&j~J):;'1~ 1 ;''j '. ',
tc¡;cn(
.toooe
ll~q,j
que~
c.~j~c
P:r:~K.~~~iJ~~~fe~~a ~~'w~J~;~~!j:p~r~f~~'!n(~:' >, ~ Q~Cel
¿a.nza}Vna~ u ét~1l , ·vct:-ffncu~a1 v - Tl (~ . ' Prr¿
.RéfP"ef!i~: ~s ~~~t~~p¡~mltJf1~i: i~~lj~~ de :,: qiga
bll~fl( ~atoh'. com·da'1i ébhfHro ~{fiPa\·heef. ·' f!t/p
pit·t[llál ~A.! rn¡:·m~ '~~{~~i{:Ya¡ ,caÍJf1i· bafl~lfe, 'éfi ,j @'ql1
I
~na :S6ii6ta,$.engf~fá: "paii{¡i mÚda[\1h'~1fi:c)Ó~·.J taoyi
y·{;Hfic~:J.j~n ·(}tfo~a~, ~¡'cVt~· '! ffuif;ilú,. L QllQ~
'a!.go;
~~n .acb~U'i;1d·:~~lOr;1 >C~iel~ec~ahj~t'~bc~~·~ . ~~\\~
.,.
ra
","
7f ,:'
'tJ~
l
«;.1~ Qtl~~jo~tJ\:¡ue.lo: di~culta.b:·. , .~~s. J)l1ro~t,"
,¡~ia(am~ntr. ,11~ffi~u!i', ._p~~ade~" O! qu~tita,n¡t¡il': ~
qiel)to. 4~ e.u~r\lo. Qu;al-q,w~~~ ~.1cn~íJj~:l
qo~c:) j,.Q-ottQs-{e",e-}a~(ts';3.r;·b~qi.les,~ua~P.'ca"j
bJC!mCtlf~~·Q .di 6 'cyJIi~tl;: G?lo~,,;p~ci911 i ~ .pf:t:~ '.í
.ciífa·aCftÜenci,a a ·f)eg~1fi.ásg~~~~,dej!1{bcj~ :
.dwida~,.QbJjg~.cjo9,i;o~e:dje:n-c.i:.l: 1 ~~~,;fi~=!
na\tcho Uk('c)ov;cojeoter NQ',ft~\l,-edall . OO1it,iri:·,
Co,mo aJIHli1da-ja. ~·pra..í~t:OJ1Jú~1.0 ·de.: alg~tti«.'T,
c:nf~rma . . nf'gocios de fu1GaJlgQ,cmbanH¡QSrde.1
(~ 'o1icjlláh~c: :Eó -ca'(o5-:de:a:dl;a~.1 ,to . ~3.~
feguro es:))edir; a.la.Pféta,da; 'que/fiJo ~t,)ml1 i"'~' .
te!;íCtto~r'fs .Ot~c.i9n;Ji bte~cSJ~ f.l¡'-cjj(SS ey\~
todo cafo de duda -confultat~ 'aLRadr~1 Capc:'J.o
110ft, 4.~ C9~fe.ffor: { ~~;P!}t ':rb~ibnó ~d~~
que prudentemente dude,podré\ d~tJa p~f!i J
,c.1itf3da;.pnrqUe;-l~· qijda;pt.udc~.) I·, ~S; ~~é,l.l1a~
...lAce r,.,,!1~
mi ' ~d~
. ~... t, ,"
"1'1".
_ ~ ff .:,',, ,,j
' ) -.Jl '~ '1
r
-
,
,,"
In t, , '..... :l:~ 7 1" ....
,. ' .... ,
'
'
,
,, '
•
•
~·ri.' QUQ\ld,o!re-iab mQ4th3S;\.ba-ft:a-:qwhYrla J
qiga .líSJHtjQ,Qru.'Y"'J~;Jas oiff~s; Ms:oyganl.j
/liIfp ~ ~t)~ }t: d!Ud~;. q~e~aíl~? .y¡ affi¡fépOlél:Í;· · ~,
a...~qJl ~O~'O$tlpSC~01D~ . .~lÍ16~ambieriJu(o!;\J
l:aO~ iikt A Qtiphbi)a~ que:poiJU tu ui!Yoabe al~(
QJ:Í~f~~rQbt>~á:la '.cQil1pañe.ta; ¡y,ca9.1 !3.~n:o¡::
&~l~~\Pf~~p.nc~e tp.al" ~ (ca b~~~a.l pt3ItaJ{:Oª!-i.f
.. c~ ...· \ .4-.
.,
.... 0 .
... . . •
•
,
;'t
.
ra:)~LiHl n(j puede , ~'Or;ju-aa.s c~~(a(re-iai (o·
~1ler
c:<fmp~ñor,a: fi"o¡qut ',c::umpl~'c~w~3J!rmoderJ
radas dilioerlGias-1Ü4Ue., pu:edd ':'onétUmento 1
ha'1.r.!EV~Ori2eS fYat:m!bU€fn~ trie•.:il8ji CÚiil-)
pHrlo,~r:tu(r:ntit~('(fgon 01 co~f~J&¡ , ~'CJire'éb
cioo. ;dc:fu' Cbllf~tlB('\) tton ; qu¡a~'¡lNg¡~de ' tener~tata' da,¡ y;aju:fi¡a~á' eftáhiai:~rfa't,:,: comG:;
lesiPf1
laf,,,'o[~tt-á" obligad'a' ~' bu"cat hoh. 'efe&o, n~ ' .IAS,del
c:ori, r~{)· e~ttaor..ditJ.ad6~ :pombt~ ñ1.edíó I{(; Rt~. ,1
muy'
tan importan,cCi,aio--a,lnu,1 ~''' i
);~", :; ... L , ,-¡!:j
P:reg. Las qll~l!é'Zan':err,eLCh<iro/~n~n ¿bU",:
gadas-a:l \7tt-lo~ -quftJu-ph..elO(g~tfO'.1," :' ''-; J l,~ ,:¡
.&ffi~hlMfi.Jm$tlibsiQ ,O¡rgan,in~" ,que:C\Jnr.
plc-coSfoloitodulo'; iu.: ,\:;
'¡
~; ";J ~
-' ,
:;
1'.,, 1
I
la,ofr'
dad, o
pafiad
o~o:tl
fa ó~
fllotl~
cana '
lIeval
marlj
o~rCj
- P'J'CgJ.l~il11dr.piJl;;O:pártiJ:·l cf:rdzo) es .pe.~ ' ditá,
ca1tdP(¡ ,;l' ~i'i i. ~ G~,;,f .:.!b L· ,. /, ' ::.r'l? ~ [¡ '.:1.. '.. \ '(1 ,m"'e}<l
Riffi)S'Ue"h:ne Jjq;~~fa;i pa¿o:~f,i~ dcrlprociG~') •en ~
u
vna, otea vezJ parece folo venj.á:I¡~, Sres, .God.'
(;aufa~cQm,,~rdnteJ ¡ylt~' ~efp'~e~¡ai~f'::é:s -p~I-:
dldo;&,i (u bí zi:«"ffa Got1~dC:¡ll\aftad¡' ; .t~cHí d-a1:lr
y-«rinti' i;\~Q(fiollJ ; no : mea:t~c:v'i~!ra.' yo~e,(~'r4l.
(a~L<Tdegr'ave:d.ftéto. ,por4tdefprc,do.! .qU8'
pa.rccirincluyo '
Stl ~iln;) ADdtOfU ,:1:1:atfi~og.J
h~n (ali ar'bitlatía. :.~aa 'mátGtia~ ly~Qm'¡ia";
fUPQ1Ton. ~':s'a! ,j t',\ ; ,~ " (;~ :. ;: ;:¡:, , ,¡, . 1"'::) ;.)
';';
Preg.'
nO¡-I
. fa;s.,
niUe
ruzál
hllra
10;0
fario
hota
'r
Preg~· Q..ú,~~~, ;y~qu,ant~~ ¡foh laSC3U(asj~i~
ras de in'terdJ~pir las hora'S~ · .
' .¡' ~
Rlfp ..P~ede,n (ef mucH4's:,tnayort!s,b Jn~,no'~
res¡r,fopotdonadas a4á:t:ntc:.irupdan?Prime ..
ra; oft~tcrfe~ vrgent'e:dguñ' ~fro de Comubii•.
dad: óbec1i'enaja;.o de.obtig'a-ci'on preci-fa;:que l
palTad~¡aqu:e'l1á ocatlt~ ñoJo podr:i \re'p.eti;t. )
<> no:ttfn-,f2d~;,. b'p erf¿éb tnerercomo'oyr :Mi ..
fa ó Ser mono Acudi r la Ok:ciab ,afunéi(jll tete.
fU'Q:HdQ;-édntt; la~ Pétit~ra"Enfer.me[la/o ;:.vi: ,
caria i"tok:él 'M~dtco:,: 1 Ch!1tl;~po~ , <> Bnbom:;.
) .>
lJ,ev:ar; ~tf.á~t-~.Jo·ieoébf~'\ a~'gtln ' rccaLi~. ¡;Ha~ .·
rnllr l~! I}{eta¡da; 'o,alg\li'l1a~ehff!r~aj' (all,-¡¡fáHa: ~
.OlplitJ.gUilUa·&álg6,:.y;otrars femejantes.~Sl1fIl:·
di ti'cww-j'a fa ~d~ ~dt>s bota sFéh1horá·m~íRgtdb·i.
,nfej'ot;;y':m:as regUtO·Oiytep~~ir·fa~n~t'rQS:ii4~'E
, fn:MayPirtes"i pnjc:ur~t7f~:'4t , firi é:WNqéhJb,; ~
.norEjUeIf\lfUb hl~s: e(l'tl~jor"atfi ( p.o,·i~s palu ¡~
(;t.s. qtJe'h~~~óy ~vfil )a;Igr.'(~~,1:'~fOO ·Pot
Ip:q ~
mUciH)9AUtE)resdiz~tr¡,qnd:lt\tigllam'e:n~~flt .
r{$'A~bl i .cá4a~-' ~.ho (j,~~, pbfñ: '\(()m;(!):. di~et1I~'S­
heré5f¡Q.uad·o alguné ,cntra t;a.rél~;en ~tG~·'
ro;o 1~~~da(al(t!~GOfa ;fkcciif-a.11O:esifl~.cef;. ·
fari(J ..~61pi.ie deirtuctVó, ,~ ol :¡cpita: ~.ntua' "la:
. b,?rih finó ¡que pro f)ga·· l~fCo.munidaü lQ que ;
,
va
-
.
_.
_.
.....
_
,.
.~
....
_
_
••
.....,.
«i':
~.atf'Zan.do; y' de{pu~,('lJ pla ,f<?l ~.A1e,nr~~3~ef. '
lúJ;,H
G.i1l1ment~l41s q,u~, pl.iI~,º~n x'(¡)c~r, al:(lja.:Í¡gUie~, 1
r~n!
(iaJOs~, V.1fpe'ras:añto$. ~e · Pdma J &~r, qtla.llp'.o' I
I~M
Pfal mo aparte de.L<JfidQ, qud,eJal~P¡~ l .J . , ~ j,(¡) tW'r
P't·eg ... V
. inYe,[;t¡jt~t~e-d(HHie hs h~' ra~{¡r(?-a~~ , h~r'as
do ante:s;:la:q I).e[e~~b.ia :rc:,za,( d~fp\.1e~r¡~fp'e ':. ~
lares,
te;;p~m-o re1ub:or;tS m.e!\,ore~~l)t~~~, ; M~y ! ;
n0¡rt'%~tMl!y!ines l~'nocbe'. Q :t~rrd¿t~nt~.ée. ..
d,enrtl:i&c:.:esp.e,cá:d"~)
V;: l~
tdOr
) ~ , ¡: '\ ,'\.:-' ; r.~
l '
Rlfp6Sidastr.afuUqc~:fi$l' ca:\~f9;j...tJl~"vm,;, Q ¡
tb'~ N
Qtra) ;~~1 (er~,:~uatt;1dij.
Prel
,O".
:
11)!l:dboMllia:h,f¡ soQ1 :
c.arlfa ,f.lo,fera- pe¡{la,~O:. GR-Jtra~j¡u{t¡l;f~J\~:l? fün~¡ ~
ra.rr~:néQeotQnc,é:s.'~j~~~,I Q:ilJ:it~,')Puri\1 rq m
z:alr las.m;I1,<\t.a~ '~ fl¡oh:av~epl~ lQti~~~~r~(~
oroel
o¿:t~
3t~
róne'
aw
Hos'
4:
dfi
R:e
MI1J1 thJ~s* 0110{<t(\a,t
gg ~ 1Bf4 r~arÁQ~Q rG
g:{h:Hí~OcUtrir ,de:p-j'c;I'AQ,e oca~:Q deff~~~u4tS ,:
, fubitqu&tes 1,a' cQm~ñes:~y(nq sw,-etQ[/ ~e:~", ,
tiula1 antQcepct.'nte~ .a{FU~l'~ i~<ti"n.in;e.~, ~ ¡ t
r;~~ ma~g,ent:e::O]~ta:t id~s¿ .6g(1.1Cñ~¡i . q~'~
h3l~ f1C''l;a,[ c~m Jíl' C:q~d ad3~0)q, ~ bol',b~y r¡
~¡~\t~r,a,I;t~~zJqt;o; I~l WCl~.ed~J:~1 E'J1:, :~'b
~Ot.e~. pr'ln~ert);:~!tm tGJ~~Q .k'1}~99)1lall"'If
lJS;:-H,~ute:n[es... ;qu~~J..I¡aS'~:?R.n~J·.y i9.~lntltdl t,t:~; t
z~t a.;j~ afJr.e,é~det(is.}lA~t<t-f:ak.~~3;t;Q.l)artQ. ;o~
~:l':~,¡d~ pttfen.t<utiC1lOl!aS:1!fWp.9~ ,;p1t~;R~,tud
:i~:, :J
,
"
J
la~ \
tnS
{t~
¡gil;
c~l
l
mei
b''n
C~I
' l
í
-::::-
....
-
.
~.
._- -
f~r~nci~~v faei.,.it~n la~fcu(a .~.,) ~~$, t\~tigi~T ,
·doa,¡
(as:d~ ~ :fta obl-jg:a.C!C?J1 ¡ fQ~ ~~no.r ~a~¡ ~,. ,q Ut;. 4'
porq·1
p.~t;.F.ep~,~~s¡ ,nd~bj¡~~J>J~f la ~ue,rt~a :""'f.()f,J~ !
(~~~1.i4a9.J y el'gF:4i~i.~rJ e?J~t.1~im~~9,'y' ~91 '
teria;'
.{aHa
.mane
da di;
c;l.,l.,la~ y.arqn:s~~~,~ef1.a:Ojc<?s ..c~yo ~!H1l0t V::
~~fA~~ba ..y ,,~a};,p,o,ck~~~~f p.mp!erre(Jl~-: :
tejlJ~g,a~(e, p·{)r~~!~bn};'~CffFjU !.~ : ~t}! :v~¡L. ~~l~ :
di~in
gi~f~,~~(gu~ '~~· P;\~~f~~i",b~~11qEe,oo.(J. ~fc~J
(a,~ .?~~q,R~tlg~'Q~f9cf.~Cl\g?~ I~A-r;q, ¡f1Jim.P(~K)
y én tod'o cafó de dU~ít~ ;. -pc:~<tj~ fi~f.~J~:r· a,~
(¡dad
tadh
Pre¡
IlrD\4AA~e C~nf~,ft~ñ:y~~n~~jáf~R,~~~r" l "" ~/
carg:
Mor
Re~
da,y
las e
~reg1;~I~ q ~9~j-q~~~O ~~.YFc~~~~.Hl~. ~h.P:-'u '
t.~~.o .~~.~pa~~Ij1§ .;Ffuir~ :oJ?~iAA4~·:~ f~~~.r !<?js
J.ªlR~ q~c .I~¡'Y.>'1~~J~S.E~a~R9[~~ ,~"g·F~l
to.~ f':t~[JqM~9~eS,¡~ rní. l .:~i !11
t l ;¡O l!'.:·: "{ (' 0 11
.Q.(JP:.J3,~í!.a~nm.~.:HJ~J'~~~~~~. tm"~~r~Yr~~ '4, I '
de) Choro,y <í reze (o~a;p~rq ay~A~~~~ ~n ~b
.
cit~
un
t9. lJi:, ~$;4.~c~.~tf\ ~~tRl~;r~~~e;,~~ rl~~~a~a\e~\
~,!:c;~(~, p.P'J:,m~nO,MO~Qn,v~l1~~m~, :Slu~:.~qk (
'P,
me
d?,· ~~i~.qfJr.9JI t~1'~ffln.)~~. S)~~H¡9i9~d., e-h'\
2~~~Q R~~~ i(J~S·.'t,.}a~g!l~~~ , ~}~PS!i gy~ ;l,~s~~~ !
~~o.~q.y ~~lTgñ~t~~Ft~:9f~Y?Jw:tnl~~~\ ~.
~F1lsf~ra :~ei8fpll~fRJU hQ~ . .' rJf~J{~~~J[P~ft
Re)
de'e
Co;
ni ,
q.!t'(:I ! O)~,~;. ,,¡lJ#rf;~F~fQA~bg!\Clf?Jd\y,~no;'d ..' fuo
~.~ Pf~ecs;t~EVj~9~. ~~;~~~f~s{~fU'f.\~~! .q~,-:,
<J ~
.
doc-
no¡
¡
I
: ~oébin~¡~e' Monja~.Rc(",bñdolí lo he hér.h~:
ma.
porq, no ésp'refcindib-Ie: Vn'a dé otra cOa
, teria;y p,or ,fer ta vfüátptopria" y efcrupUlo.
, (~ l.asReliglofa's. ' q~e t nó ' lierhprc ti'enen 'á .
~ ' rnatio á'quien pregun~ar ~niasdud~s que
da dia rles ltefalt'an err cad~{hor'a dél OfiCio
dl\T:ino;Si e:rilpero.l' t'd da via, os par~cé ocioftdad itn:pd"rt~n'a; dádlo p'~r n'o cfcríto~ y faltadl'o~riblaoco.
-, ¡ , .,'
' \ .
'.
Preg~ ·Yque Otra o~Hgadon" (p,r~v'e :pi)cdc
a
ca-
I
c;Hgarcbttaligacion" ~Je' :pecado' mor[all~.la
" Monj~ / 'eWrü- ~ra'd"o1 '- ¡, " '~ . " : ' "
Refp~ La'de votar en la's' el.ce¡ones· dd Pe't l ••
'd'a, y Ofid'ailas m'a 'y'ores~ yáUI1 'meri~~~s; 'Cm
las qu:ilé5 fe puedé":~ón" g'ránde faé,iltd~dp'f:.
' cár; atntn 1'.1 fuBíl'irl~iá'.,éÓrilb en bs'"dr&lii(.
tancrás'd:efé~ro'> -':I ~, ",:
,:::.
" : 1,'
,,
, ".,!,'
, pre(., ~timo?o en q~i f« I?Ue~'a pccáFgr~v••
menteen las elec-ción csli ',1
' ':
:' " '
,Reff.Lóp'r¡merod~~do él Votó' ala indigna"
de 'qtiien. fé ,téme juí\ámet~;ll'aA'é réaiirli;~ 1~
, Codhióidátl gravcS~aó'Os; :affi !cillo i'éinJp~
,r al 'd e (ús:p'roptios ' com81:h1b efpiHrü:d do
", fu obfft'vaC'ia.l rel.':\já'ñ'Jola': élt) tu in hl govicr:'
no",o mal exép'lo.l b omiffio'nés;'no ctíUgad$
,
fal.
.fa) tas-:, !l.Oeni~~\l,4~:y:jrtu~es;~ 'dejlqq;Jl,J,a (las
frfl
.fa n~~s ~~g-Ias,y co,fi úpr.cs. y , iQ,~.rod-u~é~r ab\l'~' -Rtfp·
.íp~:fin.c~fligQ. nj~~!1. ;r~par<? c.n · l~ as ¡culpas,;q · nadd
,es c;,oJo q~eJ~rI)1~lm}!'Jl~e' ci:)'0 fi~Ja.I~.!aJado.
',N,o ~? ,que aya f;lJt~S-4e. partic~~~tist. qU'e ., ~n
lntin\:
J,9S ~ m p e:ño5,a,g~!)s:ias..;b'a ~do.s,p~.i~ta.li~~ t~ e...¡;,
Ideo!!
.!o19 ·~~tro del rieml?0 '.qeJ_~ dc~ciQ,n; fino p()r
'COIn!
p, V,
~t?iI?&.ún~ .Cpm4n.f~~~ fi1~[an·l:--9¡~~p~.do PQr~:gtia'~
ª
medios ~ljdtóst qV;~ r.~pp~ed,e~l ',~p.1.i f~F: 6tleS ,Refp
róú-idos, 'con las dircordias. o~ii~~:;;tnllqn'ur;l. ~Iguf¡
~~o~c;s~qptjas, f~ntim.i;ef1tos-, bal~o~oe~. reíli. (laS,!
~,montos~p.~bli.cadQnA,e pef~ éto,s,'gravc's!i'nju-calid:
ria's, inquletu'clés:' que It\leden cOrt~i:n~:arfe-"Qo Prel
,~9dp.:~1, rr,icnio, y m~s ,a' ~;eLla.r~te . . ,cq,\tP' ~a ftrQo
'debé
tf:l,Ql~}4p de (u.s~,bng;~ion~c;s"y a;tendQ,n imJ)1ó,bf~.;al~~r.np.~PP,.. Y;p'T.~un~ion ,; p~ ~pnde
iRefl
~.9 ,~~ :~~e.d.it.~rp..3:r~ ;e&»erl9.:" :q~ v.~tta~.o<,lllpa.
qúe
'get:
'liere. Cuefic lo que·cofiare..- *Y~s Jt1l,J;~djg.
'cua
blememe 31a Prcla~a ~r;t~jgna.fe ·~~h~- .a c;uof-
,(aIl
tas, Y-,C;:~Tg~ f09~~ ~~,f~c;hiego. t9;QOS . ~osj{l.
,~oi~y.~nj~J?~~s.Y;(,~,aj~FriÓi ij~e; de ella fe ,ft·guicJ:epr!9J~ q~~ Dios !e ,p·~,di.r:a ,enr~cJla,~\\;nta;'é)n
Ju(~verp j.uicio-,. ~omo ,..a caufa dc, f;U4a,ufa~ -A
'Oófi
A
q~refl ,con: ~uc;l~a..r~~9:~Je,:~tri,bu)·~.n·.: r:o.dos
los.cff~Q~t: COfll9 C;Rq(l:i.~ J~.ro .. :l . ~:; f~ <; ,. :
,
nrd,
ex?
ú9'
I
tml
}m¡
'./
Preg.
~
- ,
. '.
. .
' "'p"
·fI'r.et. oV 'c:o(110iefdlfatémOs errós'riláfe's? . -
~ .:Rtjp .. Rlig-if:Hdó ",á -la qt'te'fuirraredesrhas
¿t'13d_
.
b
'na d'eRlítlt-e~(f:¡:>i'os", pdr<j.' ella; quiere Dto's, y
:i ntiirta41'jüfHda: ' .' r
"~ "
'ff-?;'':'',qhales'ta m'as digha?'Ia"mas,viej'a ~ ()ari·t!i'gU'a?€J lá.imas fát!.i?Oh'máSprudére? y 3ffi
¡de 'otras:p~dá\ p~ftfcl:1I'are(sJA' álglüus tiene?
,Rejp;Nó ( f regula la'nia'S digtia, por prenda
ralguna par't~c ribit: fino pgr el conjunto de 'ro'ª,a's'" o de las 'más ' I'rin:¿ipáleS~ en numero" y
"< ,: .'
·c'alidaH ~1 r; ',I ;l'. :;
"
f~eg. Qúa:Iies~ y 'qüatitas (on 'a~ prend~ls,qub
·c.?ín'po"e'i\ I~ ee'e conjunto. y por a la 'lúe fe
réJébe el,egi~5)po'dnas dign~ir ' "
, ",::
el
cReff.'Só.rr raifti s 'que ape,nas1e puede'l'recd, ·ger al'nun\dtn:i~e:d ilez..to do'ze. La prtm-efi..
. ·ci\fá'd :, rn?,q~.t~tm:e~i.a{p~t:o~e?t~ta;~i [~Fvi~il~á~
qü-e ceda'oe In'6tlL! ncapaz;o trnfonaSe'gtíd~..
. íalud·,: qut: .pu~éfá· llévar el peto ;de la re'gu'1:1c
~{}ferVatlé1:J: ;':mUir i'nacfeé'l:iole' a la CÓ'rnu·
niida-d; · y~ Cdn\ t.aI'defahé)gb;i (¡tic efie·hdrripre
é~p u~c:.ft:a~ 11liSsfubdiras':.q-la hállen deCeinbal~ca!da~" y-p'rtim'Pta par~'todo's íus recurf6sJi~e,~ci3s,y cótl'rtJ~I~. 'Ella pr(nd~ de la fáFUd.,
lmporfa:m~s ; d'e:lo que ~lúlg'a rnlcinte I'c·ple{a.
~ :~
Tc,r '·
' T~rc~nt, exper!cnr;ia.,y con~o~mj~~p praéti-
~oel
..cP de las cofasd.elConlv~nto;~m · temporal~, :.;¡
, comoefpiritual~s. Que (épa ,~e ; p1e,n~~J.ri~ .. y '
execucion to.das las Regla~, ;<;9(tumbre$; .'y
_ex~rci'1ios dc:CoTtlunfdad pórJu contiJTua ~ y
larga ', ~ffiftenda!~ó p,raaica ,de.;~q4as.Fj~al.
· me'1[e,que, ay~{abi.d~ ha;ze.r :P~ Lfi~ \.~odo IQ,q
ha ,de mandar él las prras. Obe,d,~de.r).,do bi~.tJ.
, f~ aprende a ~and' a-r:(Nadie rri~ nd; ~,~nt lo ¿¡
,nunca (upo ~azer ¡ ~arta, p(.uden.c~a.; f<lgac\da d, y juizio,que es 1ubfiancia Imente;,~l rdé,.to cle govierno;,conque r~co~!,.ádo,s. i nri l11a;·.
,p1enre, Jos gen¡ios" y ,narura)'Gs, ~,eJus (ubdi1tas, )Jebe a cada v~a con (ua-y~ , ~Jj~aCiaal 6~
,de Ja p~rftéta ob!ervancia" PP'f- loS ni€dips
~m~~proporc,i"oná~o~ 'a fu ,n.at~ra.l.. , Qui~~ ~t
)nra8
amor
tuale
e~im
quier
Glan
p~ra
pug n
yau[
y¡nr:
hob
Incol
nibo
razo
dole
- . Ap~,cibilidad córtefana"fu~;~~P.~P~'y; bl~ndu_r.a
~~ ~ondidon., la haga ~mabl~, a .1asy~rtuo...
(~s, qe quien r(:ri,g~ efpecial am~r; , y aprec,o;
por I
q
do,:
, múl
per.o mezcJad,a C.,? 11 : yna r(fp~ª~fa enrerllz~. pefa
'Gu~junr~~(tn~~ l~ reprefenrc yc;fl~:rabl~ty te:,
r~ fu
,m~rp(l a las ;~úc;l.3c~,s, y c!if~la.~~ , S~ta.Ob.
qetcl
J~ ryanrede l.ól~ ~eglAs. a,mate: ~p[e~iadora
de
lalu;
la vjrru~, y deja Córriúnidag¡).;quc:' a cofi~ de
pIe) I
: ~na larga, y cop,jn.~~ A{lj.fi~nqj~, ~Yjl.adqui;r,i.
Olla,
.
do
l(
... .,. .
de el apredo pa,~ qefcn4erla. en (u entera, ~
~int'aé1 a exaccion , Septima. Z~lo ardiente, y
amorofo de los auméros temporale.s, y efpiri.
tua les de fu C~nveriro: de fu l1onr;). , décoro, 'y
ef1.irn aciop.que le '~rraviem el CO f~zon qual~
<luierll mengu l.J <> fom'bra ;en ellas. Oél:~ va.
Gran de pacien cia. y Cufrimiento invencible~
PfJr!1 tragar, Y digerir las contradicciones., repugnantÍas~ y difl culra des: plorrnurad ones.
y aun odios., tdlimonios. y quimeras, qfe le~
v~nrúen por confe rvar, de.f~ nde~ ..orecobrar
la oh(~rvancia regutar deJ Gonvento ,'. Nona. ,
Incontril. fia,~le con (lanci~.para' , no ~H~trade,
ni bol ver atr3S de lo in.rétado J y(:mp¿9ado
ra?0r'\ ge cum,pJir con fl1 óbJjgacl§; ' ~trave7a- ·
do los mo~res deimpoffiblc:s; qu; fepqnd~a
por d e lan.~~el ~l1qnigo . Diez. , ,Pecli9 ,profllo,;·
do. y magnaQim,o ~or;a<;on p"r3,'caUac, y din·
,múlªr, tecQc;er~ y fa.~'on~rifra'ndes (uydi:Hto~.
pefadubres. yagravios.J {in darte afeotir h~t­
ta (1:1 ~,i~~po:" d~.re'l1edjll:dps. Ofl~e;, ,E(pc~a~
d,~te~cion., y e(pac!.?t qno', fe'precipktt" tü par- ·
t:a !ucg? C,on el priiiler j, nformc~ y ,fl1~S" Ó es
pl~,r t~ d~ p~rtes: fino 9ue g.uatd~ , fiemp~~ ('~, '
Otfo,cl'49 p;~a la opucfla;y du~qlla fobre :qn .
en
,
a
,D
,a l
~ (, S
•
;.. ' 2E W
\
110s fin irilpr{ monatíe.para determinar muy
,
(
~
·
"
. .
~
• i.
,
;
'H
~
ti;
ofitt
¿e e'paclo delante de Dios.) Jo qm lS conven-"¡ ·mas
gd: Doze.Que fca muger de proprio cijétarne~ dad:
y juizio fixo con doci iidad.) cri.ado, . y afen~ . {¡,: L
ta do con Dios en la Or~cfo n , eón qui'fin r'rare'.
govl
y ~;júne 1us ¿et,er~inacióné~, '(jt1 d( x'arfe im: d«;J¡
p reffionar de pa r t~cul ~ res cáprich.os, que la (ón
quieran gov.e.rna r hazia ,rus p~ni ( uiare~, e,o~:. . P.r~
vcniencias,&c, V Itim ~ mcnte., que no folot~. port
ga dlas prendas., y tale nto; fino la efiimació yenl
comon de el. con panicular apreci o de rodas: Rrf¡
defuerte.que no (0)6 fea a propofiw pal.~a go- roej(
vernar;. fino que tc~as lo fepan., y' ju-zgu ~ n q el e
es pa,ra elk~ . . Pcn:¡ue dl: ~ ~amu n dlimacion peét
califica la el~ccion, y afegu[a d acierto en la 1*(
docilidad de las (ubditas.
ae,,}
Preg. y ~donde iremos por vnaPreJada con . Su p
todas eíTas prendas, y ra:lchros? S~ "<;> fe ,man- por,
da hac;er." opintar en caCa oel Alfaha,ero, \> Ni~
Pi ntor? .
~
.
que
Rf'(p. y 'a Jo veo '4no es ,fa~jI, ni apenas 'po(;. ~dj
f¡bl,e' haJIar vna ,en qui~ todas las prendas ne- nazt
ceíTarias concunan. Pero con to¿oedo .,ha fi~ tmpl
.rl,o precifo infinu'a rb s [a'cl as~o cafi rodas;para ((.\:
4 entre las {()blefaliemes, prolni'efias para el \ dld.\
.
ofi. \
~
J
I
2.5'.
cfi tio;c lijais ·aqueHa en' qui<! concurrieren las
,
,
;
~.
¡,
:
.
.'
•..
'"' mas 'en numeroJ) las mas prinC'ipales en ca.li.
dad: cotéj aRdolas . y cootrape9andoJas entre
i¡ / L;.¡ s prin eipáles.prendas·Jon'aqueIlas, qu:
go vr rna rilO mas al gufio de Dios~ augrnentd
de'la. virtud, y bien:(omun del Conveo,Co.". y
éó menos refpcétos particulares,- y hurti3nós:
Prez. Dinos pr;¡ éhcamen,re agora, como nos
porta remos e·n .la eleedon para acertarla; huyendo to do barranco?
.. • "'. ., .} , .' 1.
R fJp. POt'l iendbos defdc luego en elegir 13'
mejor, y m ~.s digna; es la que Dios quiere. y
el Convento ha meneíler: apartado {,odo ref·
peétohumano. no folo viciofo~, quelill1'irc á r~. ·
'!aJadon, y. profatli.dad; fino 2U11I~s naturales
de.paren:cefco. amitlad, agradedlllientp,.&c.
Su poned qut: no hab~is de eleglf a·mnguna.
porqoe fea.parienta.; amiga. bief)hechora.&c, .
Ni porqu€ tenga ,muchos; agent~s .. y bra90,s ~
que os lo inflen, &c. Sino precifamence., porq
eS digna. Si por eila os pidi.ercn: ho Jgaosde
hazerles gufio . . fin difguílará Dios pero {in
empeño, ni trato exterior. &~ , En viendo qué
(fe ~tel ca .. :y mira prat.tica la derdó encornédl~la á' Dios en la Oracion, pidiéJ{}le alúbr~
q
f1!.
aCI]-
D2.
•
_
_
...
•
_
~_
.~
_
_
........ _ H
~.
23
J
XL§QJII'
: '.
I
. d
"
• 1
r
1 • • ell
aro as" y en p3rtlc~ar a YOJotras para e .eglr ' ~ !Ic
la \j fu Ma gdlad qUIere. Defrucs nútarels de'" '3
rodas las:Rdtgiüfa's qpuede (cr Prelad3s.y ~n fI ,
, clan en dla vO'ZJqual~s Cón las mas fobrefaJi.é [~I
res de prendas. queno ferá poco (ean. rr~s, p ~sl
quatro,y d<jadas rodas las demas.)ccmo mfe. ~f¡
limes a eftas, ceñireis á tolas ellas roda v\lcf. iel
.tra delibera don. Purgado pues" todo afedo Co
terreC}o" y refpeélo humano; puefia en (ol~
, Píos I~ mir,a, (ofiderareis muy de e(pado, en arn
h Oracion de aquel los <iias [q fera mas cori. eSI
puaJ qua 1de las qt1at~Q ,tiene mas . . y mej()re.~ ~::
.prendas? O ca fi todas? O las mas prindpales, llal
eimporr:Jntes ?&-c. Y fi,claramente recono· las
c€;is la que es mejor, y-m~s digna; determinad do
con Dios, ypor Dios. <ia'rle el. voro;: y l11irad ~il
lu ego (j fe o,s ingiere alguna arendon (:riada1 d~
Si'es'eíTa la que ~ fincerarrl(; ntejuzgaisq Dio,s ob
~'luiere?SI hU\'ierades ~~morjr luego.defpues
'
de vota~la, Ú la c('jarades de votar1 Y quádo
hUI
a la'\hO,r:l de la mtié rte fe os:acuerde cOa elec. ' ,Or
c,ion; fi 'O$ pe~a~a) os I1dga-rais de- ~verl3 efe:. ,- nin
ciel
J?ido.&c: Si oS ,p~Hecc q(¡; rdíjaos en vueílro ¡
, v(J~o-, ofré~ecHo ~ Dios, y pcdidJe, que h fS cnc
3quella fu [arüiJIima voluntad, OS c56! me en I l~s
I
<
eltla
I
I
~
'1.6.
el 'a, y (1no es, os de j ente.nde,r qU;l1 es, para
'" elegida atodo trance:. Si ellá dudafa la ma[e~
. ria, por efiar las prendas muy repartidas., c~~
trapefadas., o cafi igúales: no os d~t'~ (11lineis
pue(l(\, ni temerariaméte; fino adver[id~ qual
es la q mas fobrefala en 'as mas pr~ncipa' les:
qfon virtud religjo(;,lJpr~dencia . ~xpedmétal;
zeto dela honr~" reljgioo. y augmento de la
ComuniJad.Yelegida etT'a:e(pecialmerc fi es
am~bleJ y acepta á las.mas. [Qll~ a radas n~
e~ poffible.) Si toda via defpuesde larga. y re ..
petida deliberació.dudais: cé)(u!rad;} vudlro
Padre efp~riLual:.o aotro de los padre~ ~apc.
llanes~ oConfelfores mas exp~rÍlnent¡ldo!) en
las cofas del Cóvento ( finoes qeíle declara..
do.yladeado de empefío á alguna parte) y
"'¡en informado de vueílr;$<ios razones d~
dU~3'rAeguireis fu parecer aojos cetrados.c:5
obediencia cirga: Y Dios que mira'vueílra
buena imencion. no. os permitid: erra~. A la
,Oradon-añidireis aquellos dias, tod~s ~as tJe~
. nirendas, morti ficaCiones,y exercicios"ofre'Cieñdolas a-' Oios::por el acierto de lae1eccio:
-cnconmendarrdolatcon mucha efpecialiJad a
Jos Santos Patrones del Convecc: comopdn.
cipio
o
1',
. t
o
',,1
Z7W
.
. ..
.
5
El
tipiodequienpel1detodo{~blent,emplJr3t.JY
1
VI
cfp'iriéual.Todo ene negooo ha veIs de trarar, t" j¡
yajufbr unicamenre con. Dio~,y con v u -; ítro
ni
Confdlor. Con otra perfona, ni por pt~nfamiento luveis de hablar palabra: como ti [al
VI
eleccionno fuera 'cn elmul1,do: huyendo no
la
folo de junras,-y conferencias en comu!l;pero
VI
aun de las platkaS particulares; fin hahlar. ni
,VI
permitir hablar de elll: cerrando t a p t~e\ta de ' tI
fl
"rr.
golpe aefia materia'.., có qllc;vu~llro
Padre os
I
manda efcufarla del ro do. Y q uanJo ya có la
n:
edad .. y antiguedad re,ngais vn po code maS
el
licenci.l.,os podreis efcufar ce vn huen defgaiai
re. ¡Que roda via es temprano. Q:H: eíf...-copla
mejo'rfe haze de repente; porque (e hierra era
R
penf.~!l'dpi'a mu cho: Q:1<J,para man j ar nQ f,lq"
tara:vna'dozena .&c ,y orras m n,jeftas candel
Jetas, y eítragatas . . que con ,grada-, y fi.n o fég
íion de las orraS os 'C ~cufen del apdero. En !le ..
a
~atldoe1 cliacle.fa eleccion fin hazer 'ni la mí·
el
nima inhnu3cion de vueflro vo.to', 10 dareis a
(o
la que \nHs.d{l!,n~ljuzgaíl:eis d.elanre,d.e Dios ..
tin que nadIe entienda por qUIen V,ot~lIS, Y aü·
t}Ué para enderezar., ,odeterminadl otraS, (e-•
.guras pudioraaprovechar declararos dguna
1,1:
, ,
nz
/,
l
,
,~
,
I
vez co al~~~a;l'ero}a ~a_~eri1 e~ ~~n p~l,ig(~~
. .- da de dolos, Yonganos, que lo mas fegll ro es
I no d,~ .cla.ratfe .~ tlinguna; por ahOga: !as femiJ.la~ d.c d}(cordlls. que con eí1:a nOUCla de los '
votos/liele (I:mbrar el demo nio Zi<;3 ñeró,paora rodo el tderi1o~y mas adelarireEn hayie dQ
vorado-, ;osbolv~rdsa vu :;Íl:ro puerto . . y a
'vudho imedor, encomeJara Dios el a ci er~
'to
de "la eleccion. '
:'
"
r.
.
a
~
, ~reg.
Y fi noscqnfta que qinguna de las,di~ti ene Jue~~, que' fitl 'rem€dio ha de fer
,efegida la indigna, ómenos dign1, hemos de
'~ar porpecdHo ~l \'9 to ala mas dig~a; qape-,
nas tendra otro? '
- , ""
J;?cfp DadCelá'J noAkaan~e eí[a'qefefperació:
qaill lo'dcbeis haier para afegLiraros en c5Ciencia. Porque ~ios , y ella n? os mandan lograr con eleccion ef}.caz c~ vóro~ fino darfel()
la mas digll,3: Salga~ ó no, falga. A d e ~as, q
, ~ífas voze~' dé que tienén", ' <> no ~ieÍ1etl juego;
fonfaHhles. y fallat:e5~ y I¡s mas vezes echa~
.. ' difas dé (,as qcon é(1;"os"rumore's 'quieré quitar
,~os vo~os a l,a mas digna. y agre~adps a la fu.ya. y. affi fe ha vifio muchas vezes; qfil as q
, ras
y'
'1
a
~gc;rar;nentc por
!;
,,~'
~
r,' , ' "
eíTas hablillas, le
• ,.
. .. ', ' . " "
QUiC3lQ e,t
v(f¡;O
I
:.
;i
:
5
,
I
voto ala mas digna (e lo ~tlvjeran dado 'con ~
ju ila cOn (lancia,., <> con f1 are ill {ti cia, vbi era ti· ~I ~
do elegida fin duda, y. COll
vo'cecfilas. de , '
que no riene votos.Je los quíta·n in¡ufl:amere.
Arti que no ha.gais ca fo de dTo ~ ~no votad la
mas digna; (alga., onó raIga', P;~ro cambien O§
advierto., que fi la ma.s dig~'a 'verd.Jderamcre
ito tiene vófos, y ay btra ' Í1ó tan digna corno
ella, pero mas digna. y conveniente., qiJco~ra
indigna,l y nociva: "lue., fin duda ' fald'r ácle.
J?,ida fi re reparten l(ls ,v~tós cnrre las dignas;
Si no fe pue,d~ con efdrolacú 'la nüs dign;¡:
Jérá bien.,c:dlar por médio, y votar por la me·
,nos digna, que ab{ol otám,ere es buena, y di~.
na, aunque no tanto, cOQld ,la'fHiniera'; porq
no {alga' la.ir~ dign~, y dañofa, Y 6 ,~mpre es ti·
citp, '(j no,fe p~ede a (egura f'lo mejor! inclinác
aró m'e nci$.núí lo. Pero porque d\:os }uegds, y
tlnces, no (rilo f.0fl duJbfos; y coringenres,(i,·
i1ódoloros, trapofós.;tráydóres, e inGdiofos, i e
'procedereh en dios coi mucho tiento, y cóh 1, fI
conrejó i.kl C~1fdlor. 'En (aIiendo elegida la
e
Pre, l~da;o!vid,aos de todaJa de,l¡beracióri paí.
v
{acta,., y {éa la que fuere; ~iradta d'erde Iu.t'gó-,
,1
aras
como efcogidad'e DléS., Vicada fü)'a;,puefl:a
de
,~
1
,
.
1~
(onl de fu divina m:; no, para que le obedefcais en
lh,' <e'Ma. con prom pra ex ecucion, ren dido juicio,
,de y amanee voluntad: moíl:rado [antó gufio de:
:'e, ' {u eleccío'l: como,(i la huviefedes ddl'! ado.!,y
1II proCu rado: p41 eS eh Id realidad, aella de{f<ta10\
bai~: ~ procura hais quan dovot'abais. la que:
ere penrabais, quequeria Dios. A ella con efeéto
rnoqtÍl(o Dios: á efia. pues., havei, de abra9ar, y
[(1
obedecer, C011 afeétodel ri1ifmo Dios,y como
le. . al mifmo Dios. Tendrcis at~ntiffimo cúyda~I; 'do, de no hahlar ya de é1eccióh: y mücho
11:
mayor, de no montar dirgúflode la elegida:
le. antes mucho gu(lo"y inuy¡ dec:ora'9on,aplau~
I~.
díendo, con (¡ncera téniplanz'3¡ ' como deo:.
r~
gida de Dios, ~e fin duda quiéfe, <lu~ leo'be'..
Ij, o;: (cais en ella '&c. Dáda boHediéi'Jda niuy
lir de cOl39on.) rdIgnado en la voltl~~d de Dios;
r y defpues la 'nc)'dtbuena en vilit.t pa'rticU'lat~
(¡.
háziendo1o qtodas, fin fihgúhiizatfeenna . .
IS,
da; os retiratciTs-:fivueíl:ro rii1c6. y á (u dépo
h regHl:rareis vudha"s alhaJas,yli.ten'cias,elárá,
acmeéra.y cendUame.re,y procur.rei's n6~fl:or.
r.var'con vifttas ocióf~s.loi imp6'rrurlas 'afHl:en'), d."sa la·nueva Prelada.l ...
t'tue' tct'tcfta harto en
f. . que enCen.det, Y' á qtle at;ndcr:y vofortas reri.
r'a
f
¡ioJi
§
l'adas osefcu(areis de cami~oJ .. de lasgI~fas. ' das!:
impofie.ioncs-, atribuciones.y teílimonios in-rt\ ~1 Ch
~idiofos...q fon los percanCes de fl1~ allegadas. aeft.
Si no renis oficio. qos obligue á affifiirla, &c. ~\a,1
citareis fiempre prompt~,~y á I~ m~no, :para ' ~o,c
obeJecerla: en lodema s~ q~a~to mas lejos. y ve pi
.olvidadas acudireis ril ejor avuellras obliga. lale~
ciones: y andareis menos ·en voca~. y aun en~ fodl
(fe dientes de las otras. ' , " '.'.
~
Pn
J
~reg.
Yen los:votos de la~e~epcion al No- Re.!
viciaJo, 9ala Profeffió:plede ~avc.r ~fcrupu. fin!
Jode culpa grave?
. .f
' . ', .;
1 ~
cef
Refp. En la primera (eccpdon. ~ eo~rada al vue
No viciádo parecc.,,'lue no;porq ni la conoceis, re)1
ni t~neis o~Ii~'acion de conocerla; y todas las me!
noticias, ein'fo ruuciones de fu ~dtitúj. dote:
PI'
y limpieza.,
á los (>ce\ados. que la roan· ter
da.n p~oponer: y P[elad~~., que Ja proponen.
In'
En los de la Profeffion, toda yia; porq el año .' Re
del Noviciado, fe da, para que 1,as que la han _, es,
de votar, vean, ft eS'ápropofico para la Reli- pa!
[Oean
gion.,,&c.Yaffi debeis faber., einforma~ó's de
tus Maeftras. <> de la voz publica,que:nb cenga impedimento do los qexc,luye la. Regla~ q
téga falud, fuer,z.a;s, y aptitud, para a'c,udir ~
" )
. fodas
nar
0:1
qUI
t\
s, aas t aS fuociones, y exercicios de COmU!1i_d~a .
no. ,.:y Cht)~<:>: y gll:ardar con exaccion la Regla. ~i
s, á eíbs tres cofas, Comunidad, Choco, y Ret gt a. no puede acudir con decenda: no alean13 ~O~ C() mo fe le puede dar el voto {in culpa grave por el notable daño, injuria." conque de
:. tales fu}~ tos(e grava la Rdigion En todo cal, fo de duda, acudid avueíl:roPadreefpirirual.
Preg. Quantas vezes hemos d.e comulgar?
Re/p, Primeramece. todos los·días de Regla.,
linfaltaal'guna. En las demás nefias, V dias
de entre {emana, comulgareis, las vezes, qUfl
vueílro Confdlor bien informado,os ordenar.e .. ó permitiere." y'no mas." porque efia es la·
mejor Regla. , \
Preg. Pues no (ed. mejor. cada dia, (, cada
te rcero. o'quarco 'dia." aeentado, de Vna vez
invariable ?
Re(p,
{era mejor:'porquc el comulgar no
es cofa de jorn1l.l <> alquil~r.l que fe cumple-,~y
e
I
No
paga dia fixo. Sino quand~ el ConfeíIorordcnare. por los altos morivos, qfu efpecial pru.
d c~ia le diéhre: reducidos él las ~res cabe~as
que N.. M. S. P. Innocc,ncio XL aprueba en
el Decre~o de la ~anta ~on~rc:gacion de, los
.' ,
.
. .: .
..
Car-
,
tardenltes. Interpretes del Concilio Tride ;. i dOI
¡{iil0,q~e apróbo a ~l,. de Fe~rero de 16 79. Yt+.'1'hija
ion: phmero, fa pureza de Vida" que emblle l· Tri
~e el p'erfeéto éum:llim leto de rojas fus obli ~
í
l' gar
ga;ciones. Se~undd, ' la proporcionada prcpa. del
lt<tdon~: que fe pide, y debe mayor a la mayor
Re,
feequeiléia; y es la que maS encarga fu Santi· da
dád'. Térce'ra, e HnlJCo, qfe (a ca de la cornu· tifi
mon;eI qual [a,mbi'en te h1 de proporcionar,a m(
lb fee"quencia'de las: c6tnuniones~ defuerre. q I Sel
2nus' conmnion~s' correfpó1a mas fruto. El'· , o(
tefe (la de cOID?utar efpecialtílimlmeme. CI.l 1 m¡
ct mejo't. y m'a~ adehlltído cUín plimiemo de;
qUI
fus'oblrgaciones"y ¿¡fe na'~a medio de: la co" COI
~unjo~n frequentc. pa~a ~fcu~ar cuipa~. e~:r- i u
oratvntudes'.,cÜ{>ltrob'l'igaclo·nes. y mornfi· ¡ \
cardó tezio las p'a:ll-ónes. en lo ntl'S vivo;en lo ~
q~nm~~dl1~~e:OEn etbqlJ,e diran? Eit el c0 '!1o hl
1J()jétleJ'Ó~V:;c. ~ que ' úe¡nstomuniónes. 1as
queobran; y addantan eftosefe-éto;,,!Lograd. , ~
lasaar~y comulgadjquatas'vcz'es' quHlerede'~
al¡
corrlid6htiá
~:¡ué'ftrG' COlif~(Jot. Pero def.
~
coydatde'tódoréllü, y pone'r efrriorto','tfC:r.
I
ptichó~Qcoft_~1jrc~,erj;folh éOTl1\l'lgar' Ca'd2
dia,fiQ~t~ntiótl' ~i lá pur~i-'á debtda~ r>t'C'pár~
cían,
p~
':~
,.1
)o~
el .cion) y fruto efpiritual? No puedo .neg~IOS;,
//' ,., hijas mias., que m~ ha2,e fuer7~~
lí. . Preg ..Y alas Monjas f~ les permjte -(o"n~I.
l.
gar. fin efp.ci.allic~n(ia ~,e (l~ Pr~lado-! fu€"11l
Ir '
de las ccmUOlones de Regl~?
.
ReJp. No ay duda, fur~dt;diell1pre fu pelil·
. da fub{)f(Hnado,":aun~ parece quie,~ el :pQpttifice.y Sacra COl1gregacip~, q el prillcipa:1.
moble de (u frequcncia .. O$) (ea, como en.!üI)
Seculares . . el mandato ¡pQft~iyo del Supe:dOtf..
" Confeflcr, {¡noeJ d~ ·fl~o a~cii~mf!~~1l':nir~
mas por la {agrada coml.mion.J con (4 ~~la~
que el E(piritu 'Santo ~llcienqe ~nfus. ~(lJar~
cora'90nes~ f<>rel qu~l ·~e~i.i~n~pl~, ;p~r~~1?
quiere, fe govicrne el ~~f{ (for. f}g\un ~q~~!¡~
elaufula del D~,(er~: L.'!s N~lJjt¡S ofliPJ(fmo -' típide,t (.ado iI ¡o, ta-ft?g~'!.4q p01lJ{I11-iQ!JZ;8
han. de fer .or»o1le.fladtl.s. tj ·co"'lt.tlguet;. t04v$
los dú{S je.ñ,4 L+ldos"po,r, ¡I:lRe.g1q d,~ f:.U¡ Q:rde~_
Mas Ji oJg u. '11 o. s rfJpl,ó4(c,~erf~~11¡P.l~f( ~t¡. ,i{¡e
(J¡m,a,~co.n elfer1¡rrr ¡üt. rf,ti r á1t , fl e~~ce.¡~
dierel1;t tJntQ,1sfe pu.eda~jll~(~·r, 4i,g1t;(JSJ. ~ JI)
TJ
-ptn·eftan..) de·fIU!,J frfQuJllU.) {) fff· q:uotid¡~;­
comltni?,n ) perm i fanfe l~ ¡r)o[ Sup~r io,r,(.r ~
t~c. No[~d,_ q. no,d.i'Z~, .q. {elQ~~~d~n~[Jno 4
,tlll
le
."..
f
h e;
fe lo permiti: porq el prin~r moble. y mo,tivo 1 pr
1
9
prj~cipal fean la~ fervorofas anfias o el Efpi-~;>ljnu
rÜl! ~ato aya encédjdo en (us ~I mas pura~ , &:C ,Re,
Llama en fu contexto: Supenorrs,) a Jos có· ,¡ ral~
fetTores de Monjas,efpecialifT:ma,y pmp.ri:ffi.. ,' nOl
mamente: porq las Monjas tienen POF) ordi· to:
narios ConfdTcrcs a 1u.~ Capellanes,) que fOil o¡r
fu ~ Curas, y Vicarios, de los Señores ' Obi{·
po
pos;y por tanto (us Superiores Pero q ha· efi
blc de ellos ... en quanto Confeffores; y ~upe. fie
riores del fuero inrer,ior con!l:a ran claro de fu '1 C<
contexto, que el miímo Pünrifi¡;e, Supremo
Pafio{ llanamente protefla: ~J e como fos e.f.
I
ga
te(
(r:
cOl1drijos, 1 ambajes. de las cOT1ct'encilts !(}n
tantos: los qua les como no podemos jÍlber hu- et'
tIJd1/amere,1JO re,puede ejlablecer c~ certeza co
acerca de la dígnidad, ó Indiglúdad~ affini n<
de la determilUlda comtJnió. Aqui infinua por : ro
Re.gla vnica de las comuniones" al CófeíTor. ni
A cuyo juicio bien informado. debeis dlar en ' 01
todo cafo." y dejaros de caprichos., dirputas, . p~
y empeños de comunion quoridíana. Pelo de pl
efia materia no tengo qdcziros aqui de nuco c(
vO; porq el cap~ 3. de \'uefira Infirucciol1~ rll
os dixe J quanto mi cortedad al,an~o:
le
'Freg. , hi
en
-
.
.
~{
c-;.
eS necdraria d¡(poficion p'a~a
mulgar el confeílarfe antes? Reftl Si fe túl ta ca cócienFia de peca'Qo mor~
tál..l.Q, dud:3 de el.' ,no ,y qu,efiion; porcf esde~
finicion;y precepto del St~,Ccncilio ' de Tré ,
to:q aunque para otroS Sacraméros ha(lc p«
difpoficiort)''a conrricion conel deOco, y I)m
PQfito de c;onfdfarfc,·&c. Pero para TeCev~(
elle Sanriffimo Sacramento. manda fe COr.tfielfe precHiá'f!1cntc..l ft la falta ihfoplible.&:
Confeílor, y vrgencia irremiílible de comu1gar. no le cfcufan legiti mamen te. Pero no p2.rece efie el cafo de vudha pregl:lnt3;que 1'01.01
tr2i:ll de veniales, Ven ene: digo. q no esne~
cdflrio con feíTa rfe antcs:{1no que apJicand1l'
con dolor,'y prop0fÍtode la enmienda, a1guno de Jos medi'o~ . ti pone el Chatccifmo, como tomar agU'J bendita, dezir eGO afeél:o pcniten~e., y golpe de pechos el Pil.dre Nueftre
Dla ConfeffiooJconfefiando al Señor rus cul'pas, pidiendoleperdon .. ~nmienda. y pure'Z:3:,.
para reeebir tan puro"'Sacramento.&c.Pode'is
comulgar. Y ene es muy buen medio ordina.rio, contra las inquietu(les, y'congojas,q fuc'len callfar la nimias anfias de (onfet1,ade: n()
haviendoloa mano,o ,íl.¡(docmbara~ado el
,
Con_
'Prrg. Y
a
,',
(
'AU'
ConfeíTor. Si bien '10 fe puede ne~/;lr que lié,-. i! fe~
pIe que fin dificultad-,niincoveni(n[e.Pl1die ~.p".tUI
redes; la mejor difpolicion, ymas (egurot, po~~a
la grada f;:tcramental, ex c¡ere oper'a,f o, es la ;
confeffion; y
os cofdhreis ~ licrnrreq . í
podais. .
'
..
'e
Preg. Y finosaqueja elju(lo temor, yaull nc
efcrupulo jufio,dé hazer confelliO.I\ (a c,ilcgá, fe
por falta de dolor" y propofit9: viendo. qÚ!; e(
'cada dia c5feffamos, y (omercmo~ vnas mt f. f(
mas falta s?&c,No fera mas {egu.ro-,y vtil aco- p:
jernos ~ ciTos remediss del pecado venian - Y
-Re/p. No (era por ,cierto. Porque dfe jt;l(lo re- y
zelofe fuMana, con los pecadqs f=.on fe ffa d os., .~
y dolidos de la vida p~ffada;particularizando
alguno por materi~ mas ~et~rmi.na da,áplka- Ti
ele ~l dolor con efpedal propo{iro de enmen:- 1
daros, aalgunos d.e los aélu31~s" m,as fqbre ', t
talis:mes" con diíplicenci$,y def~igrado de [O- .C
¿os: con verdadero afet'to de no hayedos he· ; ~
~ho,&c, Ala q~al, no conte~pribl~s Theol~(1
gosjuzgan., por ba(lante d~fpofidon, para la J
confeffion de Jos veniales: que afigurad,a
'b
afeg~ra la mejo;r di fpf1'ficion ~e la gracia fa.:- ~
cramen~al.
' .
."
am
am,
Preg. Y el recociHarfe"
"
.
aar, ordInario,
ha de
,
fer
ter fiempre. con fu Contdlor. y Padre efpiritual? Ocon qU :tJquiua? Noparefca eOomu-,dár el Conf~(Ior fijo, que tanto hasentarga'
00, y cón.ra~Qn1 ; "! .
:
Rtfp. Noha ·de (cr, {jnoeon qualquitf3 Con:.
feíIür: el'primero,'que encontrareis mas a ml~
no: y defembara((ado, que bafta pira ' (oh có·
f'éíf~~ lá~ cl;Ilp3sordinarias. prcci{as de toda:
'conCulta,:, y cuentá de conciencia; que eis, 1.& q
{olo fe ha ~ dé dar.·al ptoprio Padre Confeff~:
para 1á qua1slas dcmas dudas.y ¿ ifetic,{)!n ~ . ;
yé()n~ultas en fas!cofas de vucfh;í concienda:
ya o's di xc en elcadirulo 2. '1 9. , d~ vudlt'&
lnftruccion quotidiána; que es dela co·nfef.
'{to.n:, que ene ha de (er efcogidc, fijo, y inva·
riablc~
dl\ímadó.
:!
:. r ; ;
'
," '~
.
4
I
Prei'La Regía Claramenr'c exprdTa que no
obHga-ni ~pecado :veniah ,1Utgo no (era ne.
,cITario, ' ni aun conveniente confdfarfe de
' ¡';
de
~lIa: pues no es ma:teria, ni aun fuficicnte
'conféffion1 ": ~~, ~.<i ' ,
,R-eff. No oblh-nte dra razon', fepuedc., y dc-: '
' btn cO'nfeffar, lasfaltas'eñ la gÜ3rda de fa Re- :
.ogla. Porque aunque ella d~ fuyo, no obligue,á f
:,ulpa: notaillo5 Doétores, que nunca, o:~~ i
"
.
"
:E .
'
' !rUflo....
_.J
f
,":'
~;
• •
•
- .
.-
•
:
¡'
•
, ~,linca. fe quebra'nta fin ',alguna culpa', <> podq: 'J trli
qúe l. falta alr.cfpeé1o.,y fidelidad dCihüia ~ o.~Irtllé
á/a obligadon de afpirar ala pe ~ ~eccion, po~ . ~a l
die medio: Ó por lo que nO$~ c b ii ita ,. Y. dirpo: ~ }jo
n~:l mayores ca'y~as. CC- ~O qice 1~ , ~fct i,qHa ~ O~
El que de¡precta / as cojas pe.qll elitU. poco t~ lhl
, ¡ oJo l'IJ ( r a . '1 notad aqui . hij ~s mi as ~ (.l a{fi ~~~, " ~1
roó difcu~r~n muchGs ~10,rali íl as: que aunqel d,
.'quebT3ntamiento pa r tip Q I~r~e la Rfglá, e~ 'di,
Jasfu,bdi[3S,nOexceda de vCOlal:pcfoen.las IW
Preladas, ;c1.vedo-, con(cn~~.r.Ió ... ,y dex'~ rlo- pa:- . ,I¡
lar ,fin ca í1 igo, repr~heriíi'on, <> ~orppete~t~ '1 fi(
medio, puede fer'culpa grav ~ ; pOJqu,e ~acira pr
I
verdadetardajaciori: la, qU ~ ,1 no conf¡fie, en
(}ueayafaIras c:nla Comunidad: {inoenquo
]U) fe corrijan.y ,rem,dien; ' ni aun fe f(~ parer:i,
&t. A(fi en fu pJ()forcion,; ¿¡f~urlie ~ay(? , d~
las particulares,: Qucb'.a~~r v~á:.> u¡C1travcz I~
Regla, con falta panicula.r de fu debido rer.
dcc1:o-, y fi delidOlD, &J. No excede;de venial:
,f ~ lO la c mi ffio~, ~r.iv.cr(a) " ydefcu y,do ,com\í.
,ffl'la,obferv aoCla de tod~s !as,ReR.Jas .. ~que.(o"
¡~70n fe puecic 11 a rn,ar dfJp,r.~r.¡q,-' . y p3,fHe) o
jl..a ma~ffi S ¡; nto , Th(; ':l~ a s. 2" . ~, . , q.18.6i
,.
tati-
1"
a9.
la,
(11
la
.r~
\ IT
(o
' a(
n:
gi
, el
u:
Porque raute pcr pvfitc (úrncnos inter pi'e. ' ~
· 1 , ."
'
.
, '~..
.,
. '.
:
r .'
•
"
;"
,
) 3·
tiiivO. y praét ico )de no guardarIaS', /ii de he,.
-(¡hóhazc-r c3fo dccHas, qu cbratandóhHO ro:.
déi ocatienc: el I~O tener deíTco, ni attuar intcn- '
don. ni 'Pro,y(,,)fito;,d~ guardarlas. n-j acordarfe
dct ellas p cofl1o,tl tales Rq.!,las no vbicra: IllU:.
(ho t emOf ' me da, no vate de ~ulpa vC1\ial .
N'i de(precic~s elle, como cferuptf10 'inio, gul!
el Angelieo Doét',H citado" y en cita materÍ'a '
digno de dohl·ada aprecio. ·ror haver (¡Jo, na)
meno ~ RIJlih,ioío. 'que Dotro: parece feriti;r:lo
a.(1~1 l! :101:ln do ddprecio acOa general om'¡(;.
11011 olvido. propoti(o de no guarda~J o de!:"
propoftw de ,guardar la Re~la: porque fe fal ,;
ta ~co,n e!, :i la Qbligaciof1t~c a(pirar 3 la perfeGt.
don ... por dios medios: en que qon.Íiflc {ubf:
randalmenre el efiadó religiofo: Yo al menos :gara mi me lo temo, y la lb mo de-m~i nt ~ f~ _
mo en primerJugar: y-no quiftera veroS a v,o;'
forras en riln mif-erab!e dlado de relajácion. Y
aíTi os ruego, renga,¡'s cuidado, de aéluar algu'Das." y m~chas vez!=s cldeífeo. c-:intencion de:
guacdar1~s Reglas: el dolor, de quebrantarla~: ',
el propofiro de emmclldatos. pipiendo a Dios
[!;ra~ia para guardarJe .. lo que l~ pr omeÜí1:eis. ,:
J
Notando.1a~s _, Rrgta~ · m1~,()bvia:J
E2
y
facilcs9~ '
que
s
.
t
\
I
quebrantar . . pDI':l poner e(pedal cuydado en ?P
fu guarda; y de vna cOrlf, ilion á orra, p ropo~?1-tKe~
ner, y pronuar enmendar alg0,en dIo. qhc, ml r
por poco que fea; como ras con(dlion,( s ton:' (!l/u
tan repeti das al cabo del añ9.1 {erala mejora: \ ~lS
contiderabJe, Al menos os {acará d.el mi{era. q~(
ble eRado, ojufia {oípecha' de~(lajadas. con' I~(
culpa morral haHrual; tanto mas la fiíplOfa, gU,1
quanto mas irremediable." porpr.co ~.~velti. ,mi,
da. Oios nos a vra los ojns atqdos los ReHgio- t ~I
(os,para que reparemos mucho e,.n ella prime- Re
ra obligadon de nu dlr oe fl a do tan dejada. : RI
Pfeg .. Qual, eS ..eI primer, y mas executivQ " I~
empeño de vn'a Religiofa profdra en fu linea tle
p ara cumpHrlo?
.
,
.'
en
RefP,Gu'ardar inviolables (u~ Votos . pr€cep. ~l
tO!l.yfuRe~la ; 3cudjrindef(&ible al Choro,; R
:Idos de Ccmunidad, y e~er.cicios ~el Con ~ , ~'
vento. P:orqueefie es el fin vnico, ia que vino.' CI,1
.ydlos los medios por donde ha ce afpirar,y , po
adquirir la perfeccion de fu'efiado. ,Para efio ló
la llamo . . y trajo Dios a la ReJigion: que es e(~ mi
.cuela de fanrida·d." y oficina de virtud. O qu«. pt
laflima,quevn efl udiáre, y aun el ()fida) más P
meca ni<,o -,haga I u'nto de faJircon li den.da. ~
I
u
u ~p ,fiCio,
34·
aqtJe.Ie pufó. yfe corra de tío cono.;.,
t er ,d efde lú ego lo¡du~rumencCi)5, Ieglas;y tel'.~
minos dt fu profcffion: "ji que fe nos paffe a.
muchos de nofoCros w· sna~de 1.1 vidá . . · yquizás toj a; fin conocer, ni' aun penfar, e'\ fi 11 , a
qu-e v'cm·imoss nI los medios: .por d0nd'e foh«·
n~os de confegui r? O qu :! lafbm a! O que ver·
guenza! Qu\!abbmi~übte:'torpCla~ y dexamiento. A q'ue venimos?
'
.
p,reg. Q ual es lapdm-aria obligadon de vn~
Re rigioia, en quanto Efpofa- d¿ Gh·rUlo?
R efp . A marvrii·carn-ente ~Hu Kípo(o de todo
lu cora<;on:) fobrtn"odas lascof~s cr:iadas,que~
riendo antes ' perderlas todás~ que ofenderl~
en riada. .
' . ,
'
..
1>,reg .'Y en qfe mue-ftra~ y afegura eíTe amol1
Refp . En la guarda de (u~ Vo·tos . . &-egla'5., y
Coníh[uciones~que f011' J.a, p;r~:ncipa:1 obliga~
t:ion·de rucargo . . y enda1go p~iócipal del E(.
lloro, como el rnifmo SeÍlor.
repetidas vezes .
lodíxo ,él fus dicipu{05:Si me timais.g.u ardad
mis .Ma1tdamiclltos. Y S. Greg'orio aHi: La:
de! amor. es la exe·Cfl'ciorz· df ¡aoGra.
'Pl'cg. Qual es fu mayor~y mas fegura virtud?
Rejjt.Élfá-tnifma' RegJa., y VotOS., bien gl.. a~:
,~
. .
, - '
'.
dadas
r>'rUC7Ja
~
, " }.)
.~
..!
¿adoso Y el' nUs ext raorclinario'prim'or ,le"to;
da fu perfecdotl.1 "confia'"en Las obras prdirri-~~
r,jas de la difiribucion quotidiana hechas con'
f:,xtraordinaria aplicació,y exaccion amorofa··.
Preg ;Qlal es fu mas (i·n~t.ilar virtud? ' , ;'. ,
Rr.'!j/, ·Acudir indefeél:iblemcnre á la comuni.
<bd. Oque\'Írtudefta!,
,~; , ; . ,
' :', "
Pf~~~ YJU mayor Il)()rrific:lcion, y penireda?
ReIp. Acomo¿arfe en-rodo, y por:-tod~a :ella:
c:'ediendo alos juj'cios. pareceres. ,y vol unta.·
dc's de 'las otras; atropellalldo en todo el pro.
prio.O que virtud efla tan preciofa! Pero que,
. poco conocida. y menos praéticada!'de nofo'~
n'os.
', .
-.
,!
Prl'g. Como tendremos paz con todas? , .
.ReJp. Hazicndoos toda lQ ·guerra :l v'oforras'
miímas.Meted en \'uenráa4nHrodalag~Cr\':
r,l con la interior rnortincacion de t()da9VUef~ ;
tras pa (iones", y faldd afuera vueflupaz" .a
G(ll11unie-ar(c á todas las onas.
5Dreg,Qual es el ·alte,y decía de la paz-,comu
R~/p. La pacienda ,particular Pa(ciecttl, ,es
c~encia de I"a'l. Sufcirlo~odo, cSj 'no pelear. '
n:Gd.a. ~ ;
>.
.
1.
.
~ ,
. Preg,. COnlO nos
rl:J,Uclló1
, .,
' .
'
1
'
'
<
. , · 1 ,.
amáran, y quorran
'
'.. . ..
"
.
tód-a'~!
, . ,Refl!.
' ')I f-I4\i:. ~!1· ,ar( a~e ran~O(~·Pil(raf.1: fu ego rifan fo- '.
~re eUa los Lebrclf!s. Al cachono,- que 'no la .
a~~n~a tJinguno l.e .muerde., · ni aunlidra. Nq .
-y osam':arari rodas. D e xad~
.' ~ Je~ ~~oJo f6 q~e es dagu{lo, yos mirarim con
g~(to tod-a< ' .' .- . '~",'.'
' . .' . . .
Prcg:En que (erviremns mas al comun,y par:pre~eridáis nao'a;
tÍcúrarefdél Con ventó 1 ' ; '. \; ." ,
'. "
~i~.'é'[P ..~nlo que CIJ'as qUi fi e r.en~ y no ma3.L~
t!'.e , m~ s· e ; agraviüton la fin czi¡ ., que es cara
y ncciapcrdida.
·
.,
~reg. Com.o f~r'emos 'muy fa.nta5~ , . .'
Re!j: Qu¿r~end~'; con heroicá tefolucion, y
amo~ fuerte,y verdadero~
i
'{"
'~.
ncceaad,
Preg. Cprl10' [edremos tod'o guílo'.v en~odor _
.Rei}. Gu(hnd~ folo de no tenér gQfto en na l
da, 9 qd ~i(gu(loen ~odo . .. ' , . ' .
p"rtg. Que.[al ~n.[o, y p~e~~~ he~os de ~ener~ ,
i
Re/p. El deno' ónc'ntár illnguno,lino
'j'uando. y ~om.ó Ias'otrás gu(hren.
..
el ,d~ q
' .
Preg. En que conf'Htira hu enr~f di(crecion?' .
,~e(p ~ . ~n n.oafectar la na~'a; :d~.ttmula.nd·~I~
ent.od.o: y efpecialmeure ell no picar, fahetlr~,'
, . ~i. moteJai' ~H)t,ra. , ... ' ' .,
~",
'\. .. i
... :
f
.,..
Pre~. QUll.esfcim las mas amaMes., y necef'ra; .
Jias prenda.s ... :de quien vive eU Comun'd~!d~ · y '~J
Jlll~demuieres? ; ,,¡ ;J~ ,~ . l i .
~~fp. Hablar poco, callar h)ucho; rlo ~otar/
ni mormurar nada: pafar p~r todo. Mas ·pre- ·
cHo. V na.bu~ qi lengua, que hable po·co. bue~
no. y bien de rodas: y'Jo q.u.e no puede- aJabar.. ·
lo e(cufe:y fi no lo puc:de ;e(c(lf~rJo caHa:Seo~
tid, y hablad de rodas .. com(t,q~i(\e'tai~en le.. ,
mejanre aqfion'~ que fe hablare· de vofot.ras ..Ene es el A. B.' C. de la'ley de Dios. Amaras
atu p,.oxúno pomo tÍ ti m.e[mtJ. ~
.
·1!reg. Donde a· plenderc;mos. ~ hlblar bien de
t093S, y h~'z~r bien á rodas, ~ y fi,: mpre1 '
RefP. EOiel:ha-blar mal. y diña'rde Ja'$ Qtras • .
Mira~.J como os 'duel~, y d'¡ (~ena. quandó'oh,
que murmuqln oc·vo(otfas:~~mo os hníma'l
Quando 0s.ha.zen algun m~ü';y cfiorvaa ~lglHl
~ien: y acord,aos.que affi. ,;y ,por vCnrllral~U.",
.cl~o mas la fl:imara idas otr.as,el que las mor·
murrejs... laOi:meis~ y eítorvej.s.Lo que 110 que.·
r:~js para; v.ofotras,.!1o r6 hecnej·s alas otras:
4. .
{odas· ron ,de carne. y ,hue(o, · comovo(otras:y ,
tan (en fib l'es, yquria mas refentí&as-, que "Ó~ ·
fotras. I::.a paz . de la Comunidad' ít con(crv3',
.~
ne ..
r
no ha"Zlenj()~~n otra~' 10 que;noqu_erei.s, quit'
r'f l~ h.l~á C0,n V'a{oú,as. Ley ~atura~es: g¿lI.ol.,
tt/JI nm 'v tS, alUf'llte feceru. -:
'.
' "
Preg.Quiell ayud¡ menos ah Comufl,idad?' ,
y e' torvá ml ~ á las particulare;?
'
Refp, La qtle fe entremete cm todo. y loquic: ..
re.coJo.Quererlo hazer todo. es nohaZG'r n'ada. NG ay lujera mlS pef"dó, y er1:orvófo ' en:'
vnl Comu :'¡:iad, 'qua el' que el1 todo quier~
entrar, H.lZ!d lo que oHo~adt:óficio, tI OS~ '
encar~ar'e la obedienCia, oP.ucicu-larcs: 'Y
no
ha reispoco. ' , ' "
,
"
Preg. QIJal es elatajo:rcal d,e los di(gul1:os,,}f. ,
pa d i d! la' ¡-nuble paz., y fOfÍego?
"
R ?/p . El e!laro~ retiradas, dejaCP.ls.y cálbdia
era vlJdl:ro ri nCQ:n":i mientras li' pr~¿~fa ob Jig¡~;;. ,
don
1)0 O'S comp'~li'irc
a {alir:' Cntdar
d~ '
6.. ,
Ddcuid ar de las Otc'as. Ni> (abet.... ~o ; veer, ffi-¡
oyr., n'ogufl:ar, ni t~c:tr, ni allrt oler de lejdi .
n':idl "Si querc:is ~ fcuf4r todO' (e'ntitniento'~ nti:
ha veis de fe Hfr mida 'por los f~nftd~. No :o~
C!ltreis donde no OS lI'a~an: y t-utf rU~a'n.'1 '
comp-ell,m.Defcuidad rotalmentet de: lo qnQ
os perten~ce. ' Ldqu~ nooS"toc:t., ' no' dS pica., .'
Lt)qu~ O<J havcrS: de:~omar, dtja.dlo bierl "c:'ó ~
ce-cE! ayafe lo altan,es el dGÍcchadcro de .rf~.
ti6i
, ~ios Ct~fdac,J(js ;, ~quie le toca, qlobayle~.~c;:
~>'C'i Qúaleis fon los pies-,y m'anos del alma? .'f'\1'
O lás ¿os a las del remonta.d,(j 'efpiritll. ,
:,'
Re/p. La ,O ¡~lCion, y mo{ ['jft"taci~n: ~~a , nos<:
anichila en no!~tros mi(mos. Aquepa nos ha · .
lo:: en Dios. y pór Pió's cinnipoten~es; como
dezia ~. Pé1blo.
'
'
: ' .' .
'
1:rcg.Que .es Oradon menta119 Mediraci61'
qc[lnremplacjpp, natur al, y ordinaria.1dcJada
J~ (e ,:!Jrcnatural? . .' . ' ', . "
' ,' : '
,RfJp. f:s clevara.Üios la mente., y aI~a,a pe- '
¿irJe' mercedes. Es vfar de 'r1uéflras io'terimes ,
p,o,tencia5" ~1em.qri3-, ~ntendimienr~~ y ,Vo~ ·
,Junrad; acor~and'onos ; 'entend!el1do, y 'tlte¿tando deJas colas et€rnas,'en!éi mi(mafofma '
.' qpe las v(~moSie'ñ I3.s fempo~~tes: ~ec~nocie~
doelmalde.lac;ulpa { ype.,?as etern~'S~ para
2borreC€rJ3s,y hui! la~: y el bien fumo I)ios;
rus virtudes; gr~cia, _ y g/aria para ddTe~Hlas.
aOl'arlas ;: y: adquiliclíl~ ; M ~.s ; Qracion .e s,vn
~cprdade d~ .Dics pft'fente ,por fu immenlidad, pará re[p(J¡ ¡r1e:re ~ OI)p~r fus benefi cíos,
ybondadpua .an1ale. Entenderlo, para de • .
(carlo. E~peiift' r.~n DIOS-, d'ezirle amores, pe- :
qirle r.erdo~.) qade gracias por [us béllefic.ios. :
" ! .'
'"
.
:.
'00-
~
~:,)L~ne· .delUS o~enlas,
yproponer
fUS agra.
, ~ d¡) ~ : huir el pecado. afedar.la virtUJ,
y cum.
p ~ ir
ohli¡!ldoI1es . E(l:oes Oracion. praética.i
Pie!!,. ComoJuplircmos la O :'acion, qUélnd()
la . ITILlcr,a s Qco-padones nos la.eflorvan? ..
ReJp. · Con la prcfcncia praélica de: Dios ef1
roda" vlleílraso b ~as: yen loc;; m ! fm~s embara- ,
~o" . Ha7iendolo todo, lome}orque po~;;is:
porlJue·Dio~ I l) mira. y f~ agrada. Efta (5 'la
f!3'lancLl delaOcadon, qq~ fe ordena a eíle
f¡rl vni'co; fin fu coí1:o. y' tarea. Obrar fiempra.
~i ¡ n ,'es orar ..
Preg. Qu-tles-, y qu,antas
· devocib.ne~-, affi de Satos.
d,e ben fcrn,u~fir.lS
como rezos, yotros
(;xercicio s? ' ,
-;: .;' •
ll('fp, ·P{)caS~ (edas. folidls" . y hienhe-c(l :l$': y.
qu :; fe~'or'den e,n '. a I mejorcumpHml~llto · d,
1,
I
"
v;-u ~nras 't'1h!i ga<iones, :vnicaj ytot~lmente,
Devado" .. que no a yuda aJa opLigacio.!l, es
oci ofa: (i la e!lorv3 J esnociva,! ;yya._noesqe\1()ci on ;.flno,:te:ntacion .., ;':' t
'. . .
, ~Preg , Las exterioresJon íeguras,o peligrofasl
L'
dO,
...S;e "ra I'ltm
e,tarta.s.1. . : . . ; , )
; . . '.'¡
Refto De' ruyo buenas fon.y'(eguras:íi nU,ef\ra
illdifcrecion~ ,:vanid;uJ, y,3moi' proprio: nola'~
, w-
•
rtt "
7=
\lida aliuÚd;t«;. co'nr iniendo'eri eftot'vos d~
vittu ,H osm fOllOS h¡frrumencos de ella;
fál-
Pl'eg. Como' ~viráremos dfos peligros? . ,
Rttfp. Prefiriendo
Ctempre las interinres . . lag:
ftl !){hnci.1'tes, las &~ mu:ho' fru'ro.• poco .apaf:HO, y ningu'n g.fio; com e) Penirencias,Ocá-,_
don m<:ntal . . y v0cal,.$atraméws, yobras de
clnr.trid3'd. y cult:o d.'¡ vino.
Prtfg. Quales fon la..s peligradas por ~ueí1:ro "
~iÜ, l o . . que d;ehemos. rcurar?
" .
,.
ReIp:.. lLa1s' c,e Wb.f.id'ades e~temas . . ' eoflofas.,
ruydo{as, ofientarivas; qpor nueílra malicia.
ofliJ qu6z a. .·{at Irc!vf.t Cfll tU mucho,C;,uerpo, y; po- '
~dpirj[U~, muthQ 'Qofia de lo rem(>Oral, y la
cfpi ri tu a I ganacia poca. Por effo os he ya pre- '
~én'¡d(), envueara in:íhuccion; ' y ojas atrás de,
e:ftll"Ca fHthl., qU"eos apliqueis mas ' alas efpi,. ·
rirt.:l1Itts,:y eftu{eis quantObuClum'é t: :podais '
ofias1tX'te·rí,o(c¡:s· r-uydofas, eofiofas." oílento. ·
fas ~ aunqtle, de fuyo buenas.
Preg. El1que hemos d; imicn mas a nuefl:ro
P.fpbfo!-,y Se ao~ Jef-ú- Cltri,(l'o;?,
Reff. Envivir crucih cadas, y,;no bliJat de la'
CfUZ, ni d6'j'á[llia'~ haílá.rfíorirten;ella'o
'Preg, Porqu'C ncs.hén~n: Profeífar COtl' I uzes
o
1,
de
11'
H
I
-'. . . .
_~ . ~_.'
.. .. ... _.- ___o. _.... _ ~
- ~
-
.. ....
~
__
I
oe O'elpOlonos-, y ccn'ludo:rnl1 exprH';.!
;'
Refp. POf<-lcrea is de verdad. y 0& rer[¡;J~d.ai,
-' de.veras. q foisv.udacieras Efpo1as ~. C~,1~
.] to, en vna manera fingular (ob,g :I;l .((;lm.lQr~ ..
. conque todas las almas fanta$, fe d-i ten fu~ .~rt lf(
pofas. Como el mHmoSeñpf ,-ep~tida~ v.c~
zes.llo dixo á (us efc(\,giclas E{pof~s Santa C~?'"
t'a li na de Sena, Sanca T ·her.efíl de .JefI,lS.1 Sanf~
Maria Magdalena de Pa1.-~i j Las V V .l)ir~,.
fles Maria de la Antigua. y D, M.uitl~ de. ~f­
,cobar., qu~ podds facilrnenr~ reconO'~f, f
cbfarvar en fus vidas.
.
.
.Prtg. Y que flgllifican3-qu ellas 'nQf'\tjat~$(e·
remonias con que pr,ofeífamf.l6.1
..
Re/p. Las princiral~6.1 alfiffimas.lY C( VQr~~d
i divinas obligad(J ~~s <U! '\'ueflfo Af1~eH~Q ~f.
·t-ado~ dpeci~Jjtrm~rnfnte.~ In fupr(m.ilind~­
pencl·encia, y (anto dcfpredo eerod3(:o(3, y
' p~ffona .criada. Una Eft~ofa \'ffdad~ra. ~
Chrifio fe h9o,e d<ncar prendar, ni aun render; ni aun imaginar' de ~()fa, (, perf()oa (ri~­
-da 1 O que indignidad t~_n digna de,a·b(':QIi.
'narfe, aun foñada. Ya no baveisde tra{~:r liflo
.c::rn Angeles, y del Cielo. y vuefiro EfrQ(Q.
-De cüalufu ,·o.mo 6 o01elll huv.ic:ra eh e.h~l(i·
do
I
l
'
:
.
t '· .
, do para' VO(otfiQS. DiOs,--Y:\'ofoCfas; y nó ma,s~enrodp el mundo. '
'
Preg. Pues no he:m05 'de tener nudlras amigas,depcndendas, v.¡(itas¡ y-rejJsalgunas de..;
cences,'y Hciras! '.,
'Refp. Eífa hoes pregGra.: para acahar la Car.:.
ti lla;·ftno para empe<;ar vn tratado entero; pe~
ro dira lueg,6 algun profano (athico. queef~
ta vucth"a Cartilla.,pare ádibro de IavíJa pec'-
I
l.:
I
,1
"
j'
ourabl,e., quenunca fe acaba . Acabopues con
las palabra$, que haviendofe derpo(ado 'c on
fualmadixo Chrifloa S. Therera. Tanoquie, '
'1'0 quetratn ám h.ombres,jitto CO'11 Aflge'¡cl.
En defpofandoos con Chrifto. ya no habds,da
tratarcon~crjaturas., ni cofas rerrenas.~ y temporales;ftno con Dios vuefiro Erpo(o ... y 'con
los Angeles 'del mi(mo. No ha de haver'mas
amor,., ni mas trato. Y de verdad: como IO,meJor de Jos dados es nojuga,./os: affi lo mejot
dc'Jasrejas, es no uner las. Porqua falo es vtH
Jareja·a la qÜ€ fe aJeja. 'y es masfacil fin có.
paracionhuirlas'del todo, qtenerlas fina'gul1
in8onveniente. Y quandofea mas, que por no
ahilarlo.s d~juiéi9 e.nla elel;:Cion de perJonas,
p'reciGoil de tiempo, ~f!;alfa 'del Choro, exi.
men
~
l
:
.
.-" .
men de p~fabras,ojeo de penfamientos.l com,) ~ prefion de a(ctl:?s,~ftorvos de adentro. aCerupulas de afue·ra . Antes <ie ir á reja, fu raro de:
Oradon preparatoria. Ell la reja prc(¡:-ncia de
Dios que mira, derAngel q\l~ me oye.dd De,.
monioqlle meamenaZ3. D~fpl1es dI! !a reja
c;l examen fcrio de e11".0 Señor cen Cantas re,t,~dadillas. Mas facil es dejarlas de bien abié,
llrenerlas fin mal. Nó ay duda. Y am lo in fe.
Jireis de el cap. ~ 7. de vucílra diaria i!1!l:~uc . .
cion, qué es del modo con qu: os havdsdct
portar en las rejasinevitablesJ&c. que fasev;- '
tabIes todasJupone havcis de evitar.Canduyo con vueíh~ mifma conclufion: Mas fuil
es dejarlas por,b.ien. que tenerla\) {in maL Oios
os lo diga al ccra90ll, Yconceda (u cop;of.t.Y
eficaz grada. para cumplir tan fouerau¡s
. obli~;J~fones. Amco .
.~ C+) ~
LA VS DEO.
Descargar