libros para o curso 2016/2017

Anuncio
IES RICARDO MELLA
LISTADO DOS LIBROS DE TEXTO – CURSO 2016 - 17
1º ESO
Curso
e
etapa
Título, autor, editorial e ano de publicación
LENGUA E LIT.
CASTELÁ
LENGUA Y LITERATURA 1º ESO SERIE COMENTA –
SANTILLANA EDITORIAL 2015
VALORES ÉTICOS ( Fernando Martínez ) Editorial
ANAYA 2015
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 1º ESO PROXECTO
EDUCATIVO “Aprender e crecer en conexión”
Editorial ANAYA 2015
978-84-680-1577-4
CASTELÁN
978-84-678-5188-5
CASTELÁN
978-84-678-5181-6
GALEGO
978-84-678-5073-4
CASTELÁN
XEOGRAFÍA E
HISTORIA
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS _ J. COLERA - I.
GAZTELU – Editorial ANAYA 2015
XEOGRAFÍA E HISTORIA 1º ESO – A. Albet, M.
García Editorial Vicens Vives 2015
978-84-682-3121-1
978-84-682-3947-7
GALEGO
LINGUA E
LITERATURA
GALEGA
LINGUA E LITERATURA 1º ESO Editorial Santillana
– Obradoiro Serie Comunica 2015
978-84-9972-217-7
GALEGO
INGLÉS
SMART PLANET 1 Student’s book – Ben Goldstein
y Ceri Jones / Cambridge University Press 2015
SMART PLANET 1 – WORKBOOK – Vicky Anderson
/ Cambridge University Press 2015
978-8483-23-917-9
INGLÉS
978-8483-23-981-0
INGLÉS
978-84-6735-395-2
FRANCÉS
978-84-6736-000-4
FRANCÉS
VALORES
ÉTICOS
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
1º ESO
ISBN
Materia
MATEMÁTICAS
INGLÉS
FRANCÉS
FRANCÉS
EN SPIRALE 1 LIVRE DE L’ELEVE / Marie Palomino /
Oxford University Press
EN SPIRALE 1 CAHIER D’EXERCICES / Marie Palomino
/ Oxford University Press
Lingua da edición
2º ESO
Curso
e
etapa
Materia
FRANCÉS
FRANCÉS
VALORES
ÉTICOS
2º ESO
INGLÉS
INGLÉS
LINGUA
CASTELÁ
Título, autor, editorial e ano de publicación
ISBN
Lingua da edición
EN SPIRALE 2- MARIE PALOMINO-ED. OXFORD2012-LIVRE DE L’ÉLÈVE
CAHIER D’EXERCICES
978-01-905-0207-2
FRANCÉS
978-01-905-0208-9
FRANCÉS
“Valores éticos” VVAA Editorial Anaya 2016
978-84-698-1058-3
GALEGO
Smart Planet 2, Ben Goldstein e Ceri Jones, Cambridge
University Press, 2015
Smart Planet 2, Workbook (Español), Vicki
Anderson, Cambridge University Press
978-84-8323-660-4
INGLÉS
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 2º ESO
Alfredo Reina, Emilia Navarro, Alicia Torres
Editorial: CASALS Edición: 2016
L. GALEGA
MATEMÁTICAS
2º ESO LINGUA Saber Facer Editorial Santillana
MATEMÁTICAS, J. COLERA-I.GAZTELU, ANAYA
2016 académicas
MÚSICA
FÍSICA E
QUÍMICA
XEOGRAFÍA E
HISTORIA
TECNOLOXÍA
MUSICA I, Sabater R. y Gonzalez J., Editorial Teide
FÍSICA Y QUÍMICA – A. Fontanet Rodríguez – Mª
J. Martínez de Murguía Larrechi. Ed. Vicens Vives
XEOGRAFÍA E HISTORIA 2– ED. Vicens Vives
SEN LIBRO
978-84-8323-652-9
INGLÉS
978-84-218-6094-6
CASTELÁN
978-84-9972-590-1
GALEGO
978-84-698-1426-0
CASTELÁN
978-84-307-9007-4
CASTELÁN
978-84-682-4026-8
CASTELÁN
978-84-682-3911-8
GALEGO
3º ESO
Curso
e
etapa
Materia
Título, autor, editorial e ano de publicación
FÍSICA E QUÍMICA RECOMENDADO: FÍSICA E QUÍMICA 3 -PROYECTO
SABER HACER – Editorial Santillana
VALORES ÉTICOS VALORES ÉTICOS ( Fernando Martínez) Editorial
E CÍVICOS
ANAYA 2015
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 3 – CASALS
LINGUA CASTELÁ
Equipo Editorial 2015
INGLÉS
SMART PLANET 3 Student’s book / Ben Goldstein e
Ceri Jones / Cambridge University Press 2015
3º ESO
INGLÉS
FRANCÉS
FRANCÉS
XEOGRAFÍA E
HISTORIA
MATEMÁTICAS
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
MÚSICA
LINGUA GALEGA E
LITERATURA
CULTURA CLÁSICA
TECNOLOXÍA
SMART PLANET 3 Workbook / Vicky Anderson /
Cambridge University Press 2015
EN SPIRALE 3 LIVRE DE L’ELEVE / Marie Palomino /
EN SPIRALE 3 CAHIER D’EXERCICES / Marie
Palomino /
XEOGRAFÍA E HISTORIA 3 A. Albert – M. García
Editorial Vicens Vives
MATEMÁTICAS, J. Colera-I. Gaztelu – Editorial
ANAYA 2010
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA 3 Proxecto Educativo
“Aprender e crecer en conexión” Ed. ANAYA 2015
MÚSICA II R. Sabater, J. González Editorial Teide
LINGUA E LITERATURA 3º ESO / Santillana –
Obradoiro Serie Comunica 2015
AA.VV.: CULTURA CLÁSICA, ed. Edebé, 2015
SEN LIBRO
ISBN
Lingua da edición
978-84-141-0279-4
CASTELÁN
978-84-678-5341-4
CASTELÁN
978-84-218-5488-4
CASTELÁN
978-8490-36-365-2
INGLÉS
978-8490-36-383-6
INGLÉS
978-84-673-5399-0
FRANCÉS
978-84-673-6005-9
FRANCÉS
978-84-682-3123-5
978-84-682-3714-5
GALEGO
978-84-667-1366-5
CASTELÁN
978-84-678-5334-6
GALEGO
978-84-307-9010-4
CASTELÁN
978-84-9972-289-4
GALEGO
978-84-683-2109-7
CASTELÁN
4º ESO
Curso e
etapa
Materia
LATÍN
FRANCÉS
FRANCÉS
4º ESO
FILOSOFÍA
Valores éticos
Bioloxia e
Xeoloxía
INGLÉS
INGLÉS
L. GALEGA
MATEMÁTICAS
MATEMÁTICAS
MÚSICA
FÍSICA E
QUÍMICA
XEOGRAFÍA E
HISTORIA
LINGUA
CASTELÁ
TECNOLOXÍA
Título, autor, editorial e ano de publicación
Navarro González, J.L. e Rodríguez Jiménez, J.Mª: Latín 4º
ESO, editorial Anaya, Madrid, 2016.
EN SPIRALE 4 – MARIE PALOMINO-ED. OXFORD
LIVRE DE L’ÉLÈVE
EN SPIRALE 4 – MARIE PALOMINO-ED. OXFORD
CAHIER D’EXERCICES
ISBN
Lingua da
edición
978-84-698-1262-4
CASTELÁN
978-01-905-0213-3
FRANCÉS
978-01-905-0214-0
FRANCÉS
Valores éticos VVAA Editorial Anaya 2016
978-84-698-1260-0
GALEGO
Biololoxía e Xeoloxía 4º ESO Editorial ANAYA 2016.
Proxecto educativo “Aprender é crecer en conexión”
978-84-698-1253-2
GALEGO
Smart Planet 4, Ben Goldstein e Ceri Jones, Cambridge
University Press, 2015
978-84-9036-780-3
INGLÉS
978-84-9036-782-7
INGLÉS
978-84-9972-591-8
GALEGO
978-84-698-1069-9
CASTELÁN
978-84-698-1072-9
CASTELÁN
978-84-307-8222-2
CASTELÁN
FÍSICA Y QUÍMICA Fernando de Prada y otros Ed. SM
978-84-675-8698-5
CASTELÁN
XEOGRAFÍA E HISTORIA 4- Ed. Vicens Vives
978-84-682-3634-6
GALEGO
978-84-675-8694-7
CASTELÁN
Smart Planet 4, Workbook (Español), Vicki Anderson,
Cambridge University Press
4º ESO LINGUA Saber Facer Editorial Santillana
MATEMÁTICAS, J. COLERA-I.GAZTELU, ANAYA 2016
MATEMATICAS ACADÉMICAS
MATEMÁTICAS, J. COLERA-I.GAZTELU, ANAYA 2016
MATEMÁTICAS APLICADAS
Música 4º, Sabater R. y González J., Editorial Teide
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA – ED. SM PROYECTO
SAVIA
SEN LIBRO
1º BACHARELATO
1º BACHARELATO
Curso e
etapa
Materia
LINGUA GALEGA
E LITERATURA
LINGUA
CASTELÁ E LIT.
LITERATURA
UNIVERSAL
INGLÉS
INGLÉS
BIOLOXÍA E
XEOLOXÍA
CULTURA
CIENTÍFICA
FÍSICA E
QUÍMICA
FILOSOFÍA
FRANCÉS
FRANCÉS
HISTORIA
MATEMÁTICAS I
MATEMÁTICAS
APLICADAS
LATÍN
Título, autor, editorial e ano de publicación
LINGUA E LITERATURA 1º BAC. SANTILLANA-OBRADOIRO
2015
LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA 1 – CASALS EQUIPO
EDITORIAL 2015
LITERATURA UNIVERSAL – CASALS EQUIPO EDITORIAL
2015
CONTRAST 1 Student’s book/ Margaret Baines, Alan
Williams / Burlington Books / 2011
CONTRAST 1/Workbook, Margaret Baines, Alan
Williams/ Burlington Books, 2011
ISBN
Lingua da
edición
978-84-9972-219-1
GALEGO
978-84-218-4957-6
CASTELÁN
978-84-218-4869-2
CASTELÁN
978-9963-48-515-4
INGLÉS
978-9963-48-516-1
INGLÉS
BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 1º Bachillerato. Ed. ANAYA 2015
978-84-678-2702-6
CASTELÁN
CULTURA CIENTÍFICA 1º Bachillerato. Ed. Santillana 2015
978-84-680-1186-8
CASTELÁN
FÍSICA Y QUÍMICA 1. Editorial Edebé.
978-84-683-2059-5
CASTELÁN
Filosofia ( C Prestel) Ed Vicens Vives 2015
MOT DE PASE 1 – DANIÈLE BOURDAIS- ED. OXFORD
2010 LIVRE DE L’ÉLÈVE
MOT DE PASE 1 – DANIÈLE BOURDAIS- ED. OXFORD
2010 CAHIER D’ACTIVITÉS
HISTORIA DO MUNDO CONTEMPORÁNEO- ED. Vicens Vives
PENDENTE
978-84-682-3125-9
GALEGO
978-84-673-5165-1
FRANCÉS
978-84-673-5167-5
FRANCÉS
978-84-682-3895-1
GALEGO
PENDENTE
SEN LIBRO DE TEXTO
2º BACHARELATO
Curso e
etapa
Materia
FILOSOFIA
PSICOLOXÍA
FRANCÉS
2º BACHARELATO
FRANCÉS
INGLÉS
Título, autor, editorial e ano de publicación
Psicología VVAA Editorial Santillana 2016
ISBN
978-84-680-3990-9
MOT DE PASE 1 – DANIÈLE BOURDAIS- ED. OXFORD 2010
978-84-673-5165-1
LIVRE DE L’ÉLÈVE
MOT DE PASE 1 – DANIÈLE BOURDAIS- ED. OXFORD2010
978-84-673-5167-5
CAHIER D’ACTIVITÉS
CONTRAST 2, (Student’s book), Alan Williams e Margaret
978-9963-48-527-7
Baines, Burlington Books, 2012
Lingua da
edición
CASTELÁN
FRANCÉS
FRANCÉS
INGLÉS
INGLÉS
CONTRAST 2, (Workbook), Alan Williams e Margaret
Baines, Burlington Books, 2012
978-9963-48-528-4
INGLÉS
L. GALEGA
LINGUA E LITERATURA Saber Facer Editorial Santillana
978-84-9972-711-0
GALEGO
978-84-698-1277-8
CASTELÁN
978-84-698-1353-9
CASTELÁN
978-84-698-1363-8
GALEGO
978-84-683-1768-7
978-84-683-1723-6
978-84-675-8715-9
CASTELÁN
CASTELÁN
CASTELÁN
MATEMÁTICAS II
MATEMÁTICAS
APLICADAS II
XEOGRAFÍA
FÍSICA
QUÍMICA
LINGUA CASTELÁ
LATÍN II
BIOLOXÍA
CIENCIAS DA TERRA
HISTORIA DA
FILOSOFÍA
TECNOL. INDUSTRIAL II
HISTORIA DA ARTE
GREGO II
MATEMÁTICAS, J. COLERA-I.GAZTELU, ANAYA 2016
Matemáticas académicas NON OBRIGATORIO
MATEMÁTICAS, J. COLERA-I.GAZTELU, ANAYA 2016
Matemáticas aplicadas NON OBRIGATORIO
XEOGRAFÍA DE ESPAÑA . Varios autores. Edit. Anaya
2016
FÍSICA - ED. EDEBÉ
QUÍMICA - ED. EDEBÉ
LENGUA CASTELLANA Y LIT. Ed. SM, proyecto savia
SEN LIBRO
PENDENTE DE DETERMINAR (Anunciarase en setembro)
PENDENTE DE DETERMINAR (Anunciarase en setembro)
SEN LIBRO
SEN LIBRO
SEN LIBRO
SEN LIBRO
Descargar