El llarg acabament de l`església de Llagostera

Anuncio
•
El llarg acabament de l'església de Llagostera
(seglesXVII- XVIII)
l'ROXlrA
_ _ _ _ _ _ IOSEPM.T.GRAUiPUIIX.' _ _ _ __
ROSF.RPU~ ilÀllR!CH
Elllar~ acaoament ae
re~~lé~ia ae Lla~o~tera
(~e~le~ XVII .XVIII)
• COI\SlI'IICti6
cie les eqItsies
~¡,
~
pobks
..
_
_Ini
00
esforç col.1ee-
liudelOlllD.
""'"
volia tlIf(J'l1l'"
o rdillcv cio
nou una e.sgléslll, fos per
nete.uiun d'espai O) pe, mDl
CSI:I! de l'co;!iflCi, et reunia
Iota (;¡ pobIadó I er decid~
la fOl'l!lil cie r.nançameftl , li
distribbci6 cie les dr1e1ucs,
AI(UUICS otxu d'," qllC
a .....1 coruc.mpJem IÓII (rull
d'on imparWlt .nrlCi dols
VCÏIlS. ja fa¡: en dJlIeI. en
~ (pM de li «II!u), o
lisi: (el l1'anSpOIt).
.-__.._
. '
~-
....
~_
..
_.._........_.....--*,.__
.......
~
La oecisió n'aCaDar
l'Esgl~ia PaITIXjuial
El poble: di: Llag05lC>"t
oniclA ~n b primwl par! Ikl
&egk: XVII la renovació de 11
)eV. "gltsia parro!Iuilll
cledil;ada a Silili Feliu. El
primor Ib;unlenl que: lIem
localitza, scmbl~ lICI (\el
1650 (I). Es trocI,:I d'on:!
cancOrdia dellobn:r$ (2); dds
~1InU dd C(lft5CU
General cie b VIII, amb el
~ cie cues Franc=
Cislema. vel de lJa&OSImI.
per ' aQIw y coolinlw- dill
aMI st'QOIIS lli lta$SI e$tl:
comcnsada dilll 'saltsia, & a
saber. do$ tlIpc:lles llU banda
conforme IU !\emt$ ha fCIaS
en ~;LI i~¡I&u.. y lo enfrl)/\!
)' \o porwl conforme \11
manaa. modo y !rassa .,;111
ll'iU3i IQ cie la islllé<Ul de
PaIafru¡eU. ab on Sma
Feliu cie bullO. d:tIt. ab lOS
1lIIl\al¡U y!¡ ho',
A lli
,"ho havia de
buu, el cor j el ~.
' Ib .on t:arIIJoI cie pedra
pam cie Llaf:M1.CIll, ab $)$
c....ws «II\SeÇOU YJITICIlI de b
m.Ida de l'anfft)ll\ clel/h8f.e;l
caneu de l'CJÚronl de d;l.II
is¡ltsla, 'J de la bandlt Ypan
de 11 ~m On11U\8 de pedra borda.
.'pb
rxç~pl.lll l~ I:IIllOOade$. IIMI
mts que lo rnmpanar sit.
lin&lll y ob1iguI dit Cisterna
en Cer-lo llujnr \ma cana més
ol!ll del r!lstell cl~ ditn iSglési:t,
principiol lo vuyoon3t y
SClÒrc d'cll haja de fer uns
pillin; quodmfS per 95SÇntl!r
1(lS campanes",
61J¡ pa\!t~s diferencien la
qim1ltat de lo pedra segons
l'element on va destinada: la
I19rtallldll, FlIÇsnB i tu ro~S9
havien «eser "de ped!:aplcadn
d~ Ceron ,juntamenl ab los
fíne$lJatges", i ¡ambé el cor.
L'esçnln dal cor i "lo carreu
per lo enrront. de cantons de
pèdr.rpicadlldeLlngoslllra",1l
de l ~ muntllnyn,
61 treball de picapedrer
IInnVII a clurec de .Franccsc
Ci$\emo. :¡j"r com lo r'CS!Jl de
rc:inesdem~ de casts. Em
c~ (lir~~or de robra Arn b~,
el trnnspoJ1 deIS OIntCmlls
(pedra, calç, mJols I altres
~ose!l l1l:Ce àries), com ent
u Ulil, MQva a crurec del
poble. Suposem que en tom!>
rOlll1Orls, G~dll unlwl ramlli¡¡r
coLl!tbOl8vQ en el trngi
prestaCIó é~empU) en les
jornades
de
màxll11es
operacions agtieoles: l'è¡xx:a
de la oSembOl i. de 111 collita
Fel que indicoJn depéndèncla
<fe l'economia en uoo
agrlculLUr9 espooialttl'.adll en
el conreu del cl\real$,
LI
rv '1.3 pet la I~ul~dli
i
per
les
ba~údc:¡
la
subminislr:tria el Comú de 111
vi la. Per .que t fi es
~lUt3ctava,
a part, ls
provisió de fusta nmb algun
senador. Una JllO$lro la
¡erum en l'obligació del
.senndor vei de Llllgostera,
'oé Tavcnal,atnb els obrers
de l'obru nO\lll de: l'csgléSÏll,
1:1 l2 de gen~ del 16-18 per
serrnr 100 bigue!¡, 12jasses i
'240 ,alufons fins el dia de
-Pasqua de Resurcccló dCll
maIelx .any. B preu esillblen
t$'¡le 65 lliures,
Se¡nbl~ que no hi hu
dubte que el I ()<I 8 es cobrell<
la coll,\uucció: a l'cxterlor 11\11
temple, en éIB rajols ~~ In
!lar\¡ac'olna, hl llegim la
inSGnpcló;
· DOS
DE
DESI?:MBRE DE L'ANY
1"64 '{i FET, !,
EI~ traCles amb f1roncese
Cisretna també Incloíen
j 'cnlluyf, nibàtret, enreyolnr
y cobrir dfUl obro". En cas
<faJgulI errO!' del m~ltc dc
cases o dels SèUS radrinS, es
vi5uraria l'obra per IIn .
txpèí"1S de cad:l bund¡¡.
CuriOsilmeru, r=cn com a
aval la qUJlIullllt de clncceDIeS lIiure-s per pag~r les
d~es
d·èsmen.1r els
poSSIble.< déféClcl$,
El turmlnl a'c~ou~jó ~s
ltilbllllç e,!¡ eale,ulmen <!/l ~il\t
any ' i el co~t. une.~ 8,000
IIlllrq.,
llny,
:t p:lgar-nç.
dl1
®~
35.0 cadu
P.agu~
quauimcs!rals,
Durant
3t¡UtlSl
tef1lp!i
France,sc Cisl=n g¡Illt!ll\
d'habitatge gralu'l, ¡ "rmnc de
tolS 111$ nials y d.rrechs fa
dita Unlversitah mnl de tallè/;
ctom at~ CI),<C,\" (en uquellil
època veri1J\blemCnl one,,¡'sos). AI,.-i mmeiJ( el Cómú
li racilltaria les eines
nCi:ess,,,íes: "ÇrndrillS (~),
!lavc~, hny¡ms, cab!!ssOs,
c;ilrde.~, elnus, SlI111t1I'S, palnS!J
I\IM:JIls 'i ¡Illfe~ eOSè.~·,
.00
"0
germana
seva,
Magdalenll, ¡¡¡m1)6 s'hi havia
maridat (4),
A WagOSlem batejà .sis
fills: Maria (1637). Vi~IOrfa
(1639). Grau (1$5) (5).
France$ (j647), 'Mañanna
una
Francesc Cisterna
iL1a~o~tera
Francesc
(\650) i ~\o!ariann3 (]651)
OistCl'll1l,
direClar un 11:1rg lemp$ de
l'obra de Ela.gost~, era un
mestre de
~es-picnpedrer
qçe va treb:lllar per la zom.
(3).
NliL
a
(L1~gQSlem).
Mig ,~Ily aBans
ha ~n caresuo de blat <lI
16!i.1.
anyada
'100
(6).
s'experimenta
Marill. en plena juventut
i activitat labornl. el 1657 a
Sam Feliu de (íu{xols(1) . .La
seva Qbra,havia esta fecunda.
sequera; i, en darrer lcrmc, la'
Orot
a¡¡cldepmlmeol, era ml !le
Llàtzer Cisfl:ma. del mareix
ofioi, no1l a Girona i mQn a
Pe¡eIrlda.
A la ,sev:. vidu s'arrçlà li
LlagQ$tèra. AUí çs Cll,j;nl¡l\ el
18 il. febrer del 163.5 ¡¡mb
Mnñanila, Soler, l'lila d'un
pag~ del veÍ1llJt de Mm.¡¡
per aconseguir re<;~s per
acabar la fàbnca de. resg!ésia
,delJllgostera. Per una banda;,
hi ha la guerrn d,e ls Segad!ll'S.
amb)escanseqGcrus despeses
d'aUotjamen~, ba~m&cs; hi.
~~rimeres
oificulta~
L'êpoca
(lO
era 1'II1picJa
UIlU
groll1
Eta: [: nbril
dal 1652••1
mal d", contagi" arriba a
'Llagostem. En aquest 'IIny hi
comptem Jn xiCrs rècord <Ie,
l07 m()~~ (-sense G1)mpUlr
~lbatsJ. El -setembrt de 1'652
Llagostera es rcndeÏl< als
espany.oJs" pctÒ 110 e~ lliurarà'
de poslerior~ incu!SIQIl.S de
l'exèrcit rtaDEès.
Eis IJ;cballs.1>'imc(roq¡pcn
amb tOIa ,segurela\. Q1U'a Ics
d¡rtcultalli
cconòrnlqucs,
conclxam In mon de
Francesc CiSUim3 el IM1.
No sm rll'ls a comcnçarner>tS
<!el S<:1-CenlS Quan els vel",
es vel>tn amb cor de
çonlinuar i llCaOOr d'una
vegada resglt$ia.
Una nova rerresa:
Lafa¡ana
El 21 d'agosl del 1701
dnvam el now; de LlóIgO$lC.nI
Dom~1HX
Aulel, oornpa·
reiJIen els n:presemams del
Consell General de la "¡la i
el mestre <!e cases girooJ
loan Alesrna ¡EspellnlSa. pe:
rlmUll" ta cspi¡ul;\Ció de
1'llCIIbamenl
del
Uimpl ..
p;un.x¡ulal pe: la Suma de
5.300 Uilln:$, s i'lgar en de"
anys. Desgrad!ldamenl. el
........ _.......... ...-..,....
_""-
daVBm la ¡¡mn rnalln.lud de la
predil3 i,SI~~ia (H") fins 11
co1tcrioo del primer ÇQtdó
que és am:l1yalal ah ",,4 CfIlU
ub lima li I. p!Jnta de dil3
obra ab llIS finewas Que
CSI.3l1 ao;se:nyaladas 311 dila
façana i l"deY8d3 qUòll1ti!llt d.
pl31118".
pedra li pjçj¡r. ¡igna un
conveni (8) amb dol m=s
de cases de la duta! de
Girona, Antoni CiSl.ma i
Pau Huguet, pel~~ a<J""'lS
La peo1n!."ha vil d·e~ltCure.
del lloc de f'edrtl (Girona).
Els eJ¡,men~ nnlsucs i més
trrball~l$! la pastelli. la
rm:a$S:I i la CQmi;a, havien
de .u del tipus W10mcnll
lI'Ianual notari'" que inc:lora
l"acte no s'ba con!"ClV3L
Çl
lJ ¡f"oclubre del 1706
loan Aksma ¡ EsJlelWlsa.
es dediquin ".
BtTeIICal",
lUncar y ef.C.llabumar bonys
li punt de po$:lr I~ are<Ia5
1018.
la
pedra
que
:\(!
p:d11l bl~V1I,
La durrula de la ¡xovlsi6
de pc!lres em l'''rdounys, et
haurà de
preu 1OU>I310 lliures, un 8%-
mer.estcr pe, rer la cara de
a la besu-e101 i la ~ a
mcsum que .... nu-egUl!s d
mBl(ri:l1. Les claosolcs mts
explkiteS .."" Cll rdacró al
.lnIn5l'1'R. un punl .lau en Its
ne<:c~truiI
y
SC
d11l1 obf1! Yde la dila ;.glésia.
lanl de dinltc <Om da forn,
des de la obra que de prescnl
se troba feta dim li cobri,·:\(!
aqueUa Que sed fins a la
c<lm\s3 que ve a nivell de. I.
laulJld;¡". I a més .• 1013 In
pWn (.,.) per fer la cara del
campanar y CQmunld<lr de
ditll ;'ilésia des. de ditll
cornisa <l frontispici de la
Ai. i, 101m AleSllla
i ape"",sa ~ss"mia el lt!\lIi
d~ de la pedrera fins a Pal<ll
d'Onyar, amb l'aluda ink:iaJ
1);:1 a .arregar dels all/cs ros
m<'Sues de ¡;a¡:es. S't;stabk:i.
un perfode de temps de vuil
deSptSe$.
dies com a
m'~lm
pe. arw a
.ocolhr les pedres, pa:i.<alS el~
qunlS ds dos ¡\¡oniru no es
Ie5p\ln$8btlil1;aven de la
pèrdll3. roll,l!Ori o de!crio<1l'
~! (1mb ¡'G\lllg",U¡ de
tob/:If igualmtnl la relna
realitz¡¡da). LUníc ret!ltd
~ Cf».
el ClUsa! pel mal
estaI dels ç¡¡m.ins t (":lu<D. de
les pluges.
Seguinl ci ras¡n, a la
docu.....nlaCi6 nO!W"I/II, lK:m
locaHI1.lI! una míjui¡ioi6 del
78 de ~ntl" del 17117(9) reia
per Maria Bo.<,t muller de
¡Call Alesma, Esper"" ... en
nom SCl/(IO) als jur.:u.s de
UagPSlern ~~ rincom,
pllmen¡ dets "",leS. R""orda
que cadi! Pn)' el Comu s'hav,"
compromès a eamUijur IlO
cmegucs de ped:ll pk:ad;lIlcs
de IQ FelT"ril d'!':n RQviru. de
Palol d·Onyar. fins B l'''U
d·<lbm .• mts de 1OI:I1a resta
de m:llCrial (calç. rajols,
etc.).
A nits haVIa de: racltíw
CRO\lC\
CR~SIC\
f_
falla. 5t'pJ li cm.1IIII.
manca_ tra¡onar mb de
IOlS els -...bo4 qK
rmI~de~¡
~
"lla
'1
cb ha~ .. _ _
11 _
d'obra ",U"t_
(...alwa). Ptr iai .. r.b
l1II\'ICII
~.
els
lIIOIu
pctVtU'. i
~ ~ d COMrqúCIIl
~; pr. dl. ja qut 111m
de .......... I plp' cb
·_··sttIIS poder-Iot fQ
~
faltas"
per gh6 de ~IM
l'ambo! .o:ct.M.
r~ de ~~ n_ dInS
deu diell '. compll: de 1.
pa¡aJ eulas junt Ib Ut
~ y u/w¡' ,."",IIU·
Afirm:l que 11 do:ucn mb de
ma Iburu.
La r'e$¡Jom delI J.nLI no
el fa C$perar. do, t1ltJllesrrt.s
cunteSlen que. re.lpecl8 .1
IDIC de LlI pedt~. I. tu1p.l. o!s
del meun: de c:ateI. re. no
I...m-II • pUfll tri el lemps
C$lipllLa~ AId mllei.. LI
,nlra/lt,boju.ll de lel ~IC$ de
comunicació III fel que
---
_ _ ~_"._.,._ .. , .....
~ DO l''''''' rosUI
ponIrcir:l:e:armadtsdepelh
.~ & p""oàIt qae ~ 11
canfOOllOIII _
1.11 carrelCnJ per las QDalJ ~ lla de
IIWISlUor Ib laio: ~dts de
~'" viII de I '~ r. . .
doll Fcnm.o..InIbent·~ çUII
~ lrobIn . . . . . . . ¡.u
darrubId:u yetpM"..,..de III
a d _ qI& KtII prner
~.~
Y pow .., m
de¡udJ. fOlTDll no'l pili PIS_
per IQIItlIl:l liti carre", y tk
alin: pa\. per 11 ¡gil
.. 1'g de (.anelli Iu lI.a
per ocasi6 de 11 &fili
çVIIIllIIaIi06 de: IYJUII que Ib
tanLaS pluJU hil! lIbuntbi
no', po4In .b CItTt\Af fu
llIIIiRat wno I<)t U )'IIlbIK"h Y
-"
Sobre r.SPCCIe ct:OIIOmk.
M¡ueII el «UIIl. al.! eom 'a
mlll\Cl de munobre.. Ell
!lICiti fOlcn de dooar 132
¡. . . . . · ...... "".~ .........·.............. ~._r
llilllQ I 19 ..",.. elIcla trc:I
"
..... _
...
.. ",.
(RO~IC\
nb 11 COIIIiKId que
~
~
IIttIIiIIb
-~
UI
4u
_
tlbrit1I". F..aIInaIt. apono
... dboIlI rqalIdIn. r..
peru.
I
Ioupoot_ cU
udotlk alUMI • _
_
ok - . Pec: Ci_
(p:I 11 pwc ckl eo.I de
a••
' ... ·MI.)
,
~ {p:I ta Ik -'A~).Amhl6l~
"1Ir<u.1Io DI ta 6111 (¡brn
qun.
iai QIIIII
han. de ttIIIeIW dol mc:IIre
~a.' .... KIIS
propo5 Irt quo: fiNi ""7 INI ha
fel." A lI"b. u"Obc:a la le' ...
CjIJe r...., akshOra a.IIIVM r(III.
rdu,
-..-
do. Td¡1bia de u.coslCfl,cl
t.d~ I c_ R:pcIon; de Lo
..... I eb: dol obrm ok rotn
-.0_
\'lIbl.paFsokl
•
IU
•
~
o.na.
1IW...a de
Hi bao ~ .-bo! ci
Rd- J _ CocIolaJ.
:1
de"~de(l_ IelS.
" - d"AIbcr1l, od"
FI"""'"
Ib)
*
~
rttCIIl. oklma y ~
ka tq\ICtL Ib ts. quo. paR
ha_ 11 010 , r»nca cid
lUIIJIIt cie llita 1$¡1ts.. per
qo¿ cie LH \'\1)'1 u¡-dlu. Ib
ts qu:IIn: ptf fada p;lllde llu
lemple del ~. tDlJmml
$all
tn 00tIa forma las
qulLn' • .tl ~s. dIlJ ClIptll.u ptt
quint"" COS~1L ÓI: llIudl ptt
no tsIlII e~ borla forma 1111
111m! qualle apclll!i. dus 00
tarja 0051~1 00 1~1 !empit ni
!.Impaçh esll fel lo CD',
c.ompaIW ni eQmunilllr'".
Es
pcr1OIIC:t
(12) pefQIIê e!lnItlr(WI ds
_n . .
woarrere¡
,.
noIIC~
01JlUt:r«,
.-,:huocl(IJ
pell)llt r.ll:"
.I!C.III_
I
ea ...
, 1 'CIII _ _ al
~1e(1I).
El
mftlL(Jl,
"per q.u. • DaIA6 de 110
1I"Olw-te _
~
lo
_plo de la ",Itsoa
poloc¡:ualde SIal. Fel .... de
11 ~ viII, as.rll 7
\mIIe Ik ~ bubM
de Clenlna. 1 per g poça
CIfIICI LM.
l1li
poder·1t
t6mo(IamnH t_ cI"we Ik
~uÇU en 1.1 Cc!dlrI(;lÓ 111:1,
d'v'.... ofroc:1l. per !.In.
tonIlidtllllt·.c= mult ckl
$e/"Vty
dG o.d. NIlSLnI
Senyor. 10 ""rl1cu;lIlill.1I\ I.
«abric, y obr. de dl •• emplt·.
els
~.eRmu prt~f reJ
y
uoc:w,quo. tt Iosl!pIrUtd"
A p;on¡rd"oqaf. ~m
Ik poqua ~ ~ III
(OD1nIOOÓ. SupoIcm que: Lo
IJUHT' de Soocasoó .rccu
lInIto!: 1I!t¡&l'_ ci ...
*sal.
So .,)
r.... ci 16 de . . . ckllnl
q<II!
__
~d~
f.,11Wl
IlOl
llei
K ....
~.
ratlrl
voI~ cie
El
~ o da\2. & -'-
8ondl. IJtbI,IlIcIor. "'&odOr
de Lo • 111. "'ka ~ tIplrUd
comp.c cie ~Q"l_
\els
l!eI>darrorI
r... llU
CI
".o de dill! tlbna Y
1tclI . . . . qut: ptt d<J clJoQ¡,
_ _ COI _
poder. paO
"'"
IlO PCI
~
.. ptpr
"""... _ a.-pb!1SI
a ~
r.....adl!·
~
1'<11 cIelc pi$.
'*'"_
A
J\IIMnUI
del
.. _ 1721,
cI
~ d"UIIS ICtus. A.d.
d 9 di: mati cid ¡-ns.. fil
_es cie ~I cie Gmllll.
1iWI putklarW, Emmanill:I
~I,I ¡ 'o¡ep ~¡". ¡;mtUIIll.
¡ p~", emu, Ilrmcn apOCa .11
obfe" (~ l'obrA de
p;lrroqul~1
r~~ICs;a
LlDallSLeIJ
¡ lfC.I .elldonl)
de
(In'I preveies
lIe "200 Ih_ • CG!IIpIt cie
JOO(I1).
l.aporu.de r_«"candI
• rac\tlll _
&
t~. Ea dia lli padeIII
......... panrb 1& du de
11)0. EliS 4 . . . cIeIl734.
~
¡.e.
F_
I PI:bl I ~
"""1, .....
~.rokmol"""
ba>ft" rdu Ja US} tbuns,
I) .... I 6 cIincn •
dam. .;,s de UIOO lbare&.
,,\cttb.
~ ~
Abtln qut: d al$! IIIW de
rotn d"K:lbameaI foI3.ooo
Uluru ( I~).
OlIS "')'3 dcs¡ftl. d I S
de mal¡ cie 1736. els
!n"""'J. ",¡illots I obm!. cie
UI¡j()$ler1l.
fOL/Ç¡uen
32S
111,"" .Is ¡\O. 8tm\4n1 PellI
(1 S).
El lHS txi$~ ulln
l'alw ma}Dl" de S:ml Feliu.
els .1\llfJ cic la Mare de Deli
del RI;IXI", cie SOlm An.ooI, cie
SIlIlA Anna. lIe la Mare cie
~ del c.me, de S:mt
I~ • de SuI Fel", Nen .•
NOTES
I _ Amu IliJI!Pit di! GiroM
(AIIG) Now/tl di! Uog~JIIrO
(NL), !tIanU/lI dcll Jlllmbul!
de F<Up 83110, ml"" 3/lJ. 1A
daJa is ,wi/1toda 11/ Utsim
amb datt/OI 1650. pm} lo
dant'" '''l'' IIOla,wl/sdll
29·XII.I616
2 _ En I" ttlpllulad6 IU
/¡UI,,,. a mb Ikl ballú
Jaume l'''lll / dos jlUalS. k,
dws pa,tl/os d'DIpirS: .1
pagls Tomds Vid4I. d nr~
rian' Stbasll'¡ FONXltrtl "mbd4s ¡hI ""fMI tk
Uob."~,, • ~brtrs rk l'obra
>'tll,,: i d pasts Grali 8tX>das
¡ .1 mUs,'t Grau Maltu • tk
LI"gosura·. tk l'obra I\OVII.
7· Stgoru C""J//J.a l'AtxiM
l'rutDqJJal1Ú Silili FtUu IÚ
GrdxoIJ. d /8 4'..bril MI
/651 tta trut"al
aqllCSl.a
,n
vila
F, /UtCtsc
ClsurM.
mlSIT,
dt
CClUS
de
Vaga/let".
,,,,,,,dt:
Caldes. ptT "" "tu tk I Jj()
Ilil/nS. MIG NL. ,.,.tlJri
FtUpBdriD.lf. 217-219 ~
4· El J.lX .1634 es (<!,W""
amb ¡"on CQt,IIIS.SQ/xJltr de
Llogosl,'o. lA Mogda/tna
n glJlJva d
ItSlaMl!m tlI9·v/.
1652 do ...<nl dd nom,1 Ftlip
B6';o IM/G NL n ..... 384.
¡¡. SI9 .....lJ). l'(Hkm (l(IU""
q~ polSf' _ff (1(1 tOnIDII.
8· AlfG NL niÓ!rl. '30.
IJ.
3170,·]20. IIOlllrl 00Mi".~
AlÚtr.
9· AlIC NL ....... 410. fi.
/lO/OTi Domht«c
A..t.I.
190-392.
IQ • El podu d ,tp daWlnr
tkl Mlori IÚ Gi,o~o F.~ n,,¡c
GlJI'rig~
tJ2J·f·I .701.
AI/G NL nrlm. 437
Jf 40.,.41. IIOIIJI'I J~~p
S4Jla.
J2.
'elU
E. rrll{:lo IÚI6 tt.,,·
C4IIldtMOm.
Gol"",, I Jo"""",
FrflIIUU
G.a~
Codallu. ¡ tU Ttllrlrus Cro.
BarreM. Iu'''', UOttJI~
OJdoI"t. 1I(""lon, I Jaume.
Vidal. fXJru.
AHG NL n..... .,4J
/J.
f·J?·
/ol .
AI1C NI.. lUIm. US
fi.
6Jy.-6I. IID/DTI
MOfOgu.
IS·
f.
6 . Es tard amb C'OM l'au
M",. {tITtr dt Tou".
SigNlW:n Cap&oIs Malri·
MOnial. li 2$-11.1674 (M/G
NL núm. 403.1f. 61v-641.
2 • EII'<JUti, R"ml~
pt, (',·na $<llll ¡ U",'"",
3· Steu hUldr/o dr la
i'lftt"",''',, ~ LI~gos/"a
MI.I.fOM I Ribl>.s
ol • Ellla,g Qtabamtn¡.k
l'tsgllslo de Ua,osre,o
(Sl'lu XVII· XVIII)
ptr }QStp M T. e,OII i l'Mjo/
i Rou. l'IÚ, iT6Tr«lt
l'ROPF.RsrfTou
- J _ R"..,..ll'rt.u
pt, Do/w¡ G.o~ ¡ FtrTDIIIW
- El SJV"
ptr Fi~Q 81"ndr i Riss«h
i Roro M/JSOMi Rib<u
• Els ""llU dols ~orrt'S;
dtditQCi" ..,1 o,igen.
pt, R~1IIOII8.ugu1at i l'''sts
F,r¡¡",x
J • TtlXidtN IÚ IIi. es qwdo,d
,,";¡ut O LIqoSltr<I.
/. El M.,.=, '" ('""
pt, MrutlJ III~ i CSpiMI
ptr Roro
l/ _
3 • EI19 de mm( d~l/tSJO lo
llil" IÚ Coldu _,dD ~
F
CÚIt,,,,, la "/dbri."
COIN:II=lor" IÚI pallOr rk
l'ugi/siD rk SIlm &"~ rk
TITOLS PVBUCA.TS
AlIG NI..
li.
MINog"'.
IIDIOTI
"46
F"lIIeeSt
lIIÚrI.
SUS8SCHII'C/Ó
GRATUtrA
S, l'OItU 1ImrlIJlilUJr ...."
s¡¡J,¡vlpcid g'Q/uflllpupt>dtr
rtbr'pD'i6di(<llNmlo,......,..
CRONlCA. .-.I. col q~
UIOq""M O l'AjlUlronw:N de
°
~Sltta IV 01 7S}
li
rAr63MM.",/clpQl (80 S4 36)
pa doM, Iu >'Osr' tJ dDda.
FF. D'f.:HHATES
CRON/ CAJ
• l'tu dt {O!Dgrafio "",. 4.
On hi diM -._ /.. S'o.
M/lJIutla IS 1~IX'dr/tIO. - ho.k
dir ~_ lo S,a. M_hJ M
tJ/D"" cDn";dado.lo J1(IdriIID
faM Mari" 1'",'grkml.lJlt.
• 1'6glNJ S. On lli diu : J.al
tJI fiNJlilZor III g..erT" • • "
doIIJ /J de jrllicllÚ 1936_."
lla rk dk: _. /J U p.JiollÚ
1919._-.
l/ORA RI ARXIU
M UNI CIPAL
l'I. dll Metco/. J
172~0 UOlDswa
l/oro,l; dt dilluru OJiV<'ndrtJ
dt JQ It... /JIt.
Descargar