xunta de galicia - Deputación de Lugo

Anuncio
LUNES, 23 DE MAYO DE 2011
Nº 115
XUNTA DE GALICIA
XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA E INDUSTRIA DE LUGO
Anuncio
Resolución do 3 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica nos Concellos de Bóveda e Monforte de Lemos .(Nº expte:IN407A 2010/1462-7744-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: UNION FENOSA DISTRIBUCION SA
- Domicilio Social: A BATUNDEIRA, 2, 32960 VELLE, OURENSE
- Denominación: RETRANQUEO LIÑAS MT POR EXECUCIÓN CORREDOR SARRIA-MONFORTE TREITO III: A ASPERAMONFORTE
- Situación: CONCELLOS DE BÓVEDA E MONFORTE DE LEMOS
- Características Técnicas:
•
Retranqueo no PK 19+960 da LMTA a CT existente Vilarpape a 20 kv, con orixe no apoio de
formigón proxectado nº 2-4 e final no apoio de formigón existente nº 2-5, cunha lonxitude
de 114 metros en conductor LA-56.
•
Retranqueo no PK 22+430 da LMTA a CTs existentes Chao de Fabeiro e Hermida a 20 kv, con
orixe no apoio tubular metálico proxectado nº B3-1 e final no apoio tubular metálico nº B-4,
cunha lonxitude de 130 metros en conductor LA-56.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1 de
decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento
territorial resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran en
todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos
de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial
ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 3 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2529
2
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
Anuncio
Resolución do 3 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica nos Concellos do Incio e de Bóveda .(Nº expte:IN407A 2010/145-2-7743-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: UNION FENOSA DISTRIBUCION SA
- Domicilio Social: A BATUNDEIRA, 2, 32960 VELLE, OURENSE
- Denominación: RETRANQUEO LIÑAS MT POR EXECUCIÓN CORREDOR SARRIA MONFORTE TREITO I (3ª FASE)
CHORENTE-NOCEDA
- Situación: CONCELLOS DO INCIO E DE BÓVEDA
- Características Técnicas:
•
Retranqueo no PK 6+200 a PK 6+800 da LMTA general SAR804 a 20 KV, con orixe no apoio de formigón
proxectado B-14 e final no apoio de formigón proxectado B-18, entre estes apoios se intercalan tres apoios
novos, cunha lonxitude de 398 metros en conductor LA-110.
•
Retranqueo no PK 6+200 da LMTA a CT Santa Cruz de Oural a 20Kv, con orixe nol apoio de formigón
proxectado B-14 da LMTA general SAR804 e final CT Intemperie Santa Cruz de Oural, cunha lonxitude de 47
metros en conductor LA-56.
•
Retranqueo no PK 7+020 a PK 6+620 da LMTA general SAR804 a 20 KV, con orixe no apoio de formigón
existente B-42 e final no apoio de formigón proxectado B-50, entre estes apoios intercalanse sete apoios
novos, cunha lonxitude de 832 metros en conductor LA-110.
•
Retranqueo no PK 7+020 da LMTA a CT Rubian de Cima II a 20Kv, con orixe no apoio de formigón existente
B-42 da LMTA general SAR804 e final apoio proxectado de formigón B42-1 , cunha lonxitude de 153 metros
en conductor LA-56.
•
Retranqueo no PK 8+000 a PK 9+400 de la LMTA general SAR804 a 20 KV, con orixe nol apoio de formigón
existente B-117 e final no apoio de formigón proxectado B-119, entre estes apoios intercalanse once apoyos
novos, cunha lonxitude de 1.303 metros en conductor LA-110.
•
Retranqueo no PK 9+400 da LMTA general SAR804 a 20 KV, con orixe no apoio de formigón proxectado
nº16 e final no apoio metálico existente nº17, cunha lonxitude de 68 metros en conductor LA-110.
•
Retranqueo no PK 9+400 da LMTA a Vilar de Vara, Fruxil e outros a 20Kv, con orixe no apoio de formigón
proxectado nº16 e final apoio proxectado de formigón nº16-1, cunha lonxitude de 115 metros en conductor
LA-56.
•
Retranqueo no PK 12+640 da LMTA general MOF802 a 20 KV, con orixe no apoio de formigón existente nº0
e final no apoio de formigón proxectado nº1, cunha lonxitude de 154 metros en conductor LA-56.
•
•
Retranqueo no PK 12+640 da LMTA general MOF802 a 20 KV, con orixe no apoio de formigón proxectado
nº2 e final no apoio de formigón existente nº3, cunha lonxitude de 112 metros en conductor LA-56.
•
LMTS general MOF802 no PK 12+640, con orixe no paso aéreo a soterrado ubicado nol apoio nº1 e final no
paso aéreo a soterrado ubicado no apoio nº 2, cunha lonxitude de 115 metros en conductor tipo RHZ-150.
•
LMTS general SAR804 no PK 9+400, con orixe no paso aéreo a soterrado ubicado no apoio B-129 e final no
paso aéreo a soterrado ubicado no apoio nº 16, cunha lonxitude de 120 metros en conductor tipo RHZ-240.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1 de
decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento
territorial resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran en
todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos
de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial
ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
3
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera
outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 3 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2530
Anuncio
Resolución do 6 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica no Concello do Vicedo .(Nº expte:IN407A 2010/119-2-7817-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: BEGASA
- Domicilio Social: R/ CIDADE DE VIVEIRO, 4, 1º, 27002 LUGO
- Denominación: LMTS, CTC E RBTS PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN OS CORGOS-PQUIA DE SUEGOS
- Situación: CONCELLO DO VICEDO
- Características Técnicas:
•
LMTS a 20 kv, con orixe nun paso aéreo a soterrado ubicado nun apoio de celosía existente
e final no CTC proxectado, cunha lonxitude de 747 metros de conductor proxectado tipo
RHZ-95.
•
CTC en edificio prefabricado tipo PFU-3, cunha potencia proxectada de 630 kva, unha
potencia inicial de 400 kva e unha relación de transformación de 20.000/400-230V.
•
RBTSs proxectadas formadas por tres circuitos, con orixe no CTC proxectado e final nas CXPs
dos novos suministros, en conductor tipo RV.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1 de
decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento
territorial resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran en
todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos
de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial
ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera
outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 6 de maio de 2011.- O xefe territorial,José Manuel Vázquez Leirado
R. 2550
Anuncio
Resolución do 10 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica no Concello de Viveiro .(Nº expte:IN407A 2010/180-2-7783-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: BEGASA
- Domicilio Social: R/ CIDADE DE VIVEIRO, 4, 1º, 27002 LUGO
- Denominación: REFORMA SUBESTACIÓN MAGAZOS 132/20 KV AMPLIACIÓN SISTEMA DE 20 KV
- Situación: CONCELLO DE VIVEIRO
- Características Técnicas:
•
Ampliación do actual sistema de 20 kv cun novo módulo formado por 7 celdas compactas de
allamento en SF6, ditas celdas ubícanse no espacio liberado que actualmente ocupa o
4
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
sistema de 6 kv, obsoleto e fóra de servizo, as novas celdas acóplanse ás barras do actual
sistema de 20 kv mediante cable seco.
As celdas a instalar son:
2 celdas de liña para cliente formadas por:
1 interruptor automático trifásico
3 transformadores trifásicos de intensidade
2 seccionadores tripolare de tres posicións
3 transformadores de tensión
Indicadores de presencia de tensión
Medida intensidades.
2 celdas de liña formadas por:
1 interruptor automático trifásico
3 transformadores trifásicos de intensidade
2 seccionadores tripolares de tres posicións
Indicadores de presencia de tensión
Medida intensidades
2 celdas de medida de barras formada por:
6 transformadores de tensión
2 proteccións de tensión
2 celdas de liña para cliente formadas por:
1 interruptor automático trifásico
3 transformadores trifásicos de intensidade
1 seccionador tripolar de tres posicións
Indicadores de presencia de tensión
Medida intensidades
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1 de
decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento
territorial resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran en
todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos
de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial
ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera
outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 10 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2551
Anuncio
Resolución do 10 de maio de 2011 da Xefatura Territorial de Lugo pola que se autoriza e aproba o proxecto de
execución da instalación eléctrica no Concello de Burela .(Nº expte:IN407A 2010/75-2-7757-AT)
Visto o expediente para outorgamento de autorización administrativa e aprobación do proxecto de execución
das instalacións eléctricas que a seguir se cita:
- Solicitante: BEGASA
- Domicilio Social: R/ CIDADE DE VIVEIRO, 4, 1º, 27002 LUGO
- Denominación: LMTS E CTC PARA SUMINISTRO ELÉCTRICO EN ROSALÍA DE CASTRO ESQUINA BEIRAMAR
- Situación: CONCELLO DE BURELA
- Características Técnicas:
•
LMTS a 20 kv, consistente en anelar o CT proxectado, entre o CTC Edificio Europa (136941) e
o CTC Edificio Beiramar (01451), cunha lonxitude de 84 metros de conductor proxectado tipo
RHZ-240.
5
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
•
B.O.P de Lugo
CT en edificio non prefabricado, cunha potencia proxectada de 630 kva e unha potencia
inicial de 400 kva, no cal se instalan dúas celdas de liña e unha de protección, relación de
transformación 20.000/ 400-230V.
Cumpridos os trámites ordenados na Lei 54/1997 do 27 de novembro, e no Real Decreto 1955/2000, do 1 de
decembro (BOE nº 310), polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización,
subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica, este departamento
territorial resolve:
Autorizar e aprobar o proxecto de execución das devanditas instalacións, cuxas características se axustaran en
todas as súas partes ás que figuran nel e ás condicións técnicas e de seguridade establecidas nos regulamentos
de aplicación e nos condicionados establecidos polos ministerios, organismos ou corporacións que constan no
expediente, independientemente das autorizacións, licencias ou permisos de competencia municipal, provincial
ou outros necesarios para a realización das obras das instalacións autorizadas.
Contra esta resolución poderase interpor recurso de alzada ante o conselleiro de Economía e Industria no prazo
dun mes, contado a partir do día seguinte ao da
notificación desta resolución; tamén se poderá interpor calquera outro recurso que se considere pertinente.
Lugo, 10 de maio de 2011.- O xefe territorial, José Manuel Vázquez Leirado
R. 2552
AYUNTAMIENTOS
ANTAS DE ULLA
Anuncio
Por Acordo do Pleno de data 26 de abril do 2011, en sesión extraordinaria, aprobouse definitivamente o
Plan Especial para as dotacións no Camiño do Centro da Terceira Idade para a ampliación da Residencia da
Terceira Idade no municipio de Antas de Ulla o que se publica aos efectos do artigo 92.2 da Lei 9/2002, de 30
de decembro, de Ordenación Urbanística e Protección do Medio Rural de Galicia.
“ Visto o Plan especial de dotacións no Camiño do Centro da Terceira idade para a ampliación da Residencia da
Terceira Idade.
Visto que por acordo do Pleno do Concello de Antas de Ulla de data 17 de marzo de 2010 aprobouse
inicialmente.
Habéndose cumprido o trámite de exposición pública.
Constando no expediente o Informe da Secretaría Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental sobre a non
necesidade de avaliación ambiental estratéxica.
Cumprido o trámite de notificación aos afectados.
Visto o Informe Técnico realizado pola área de Urbanismo e Medioambiente da Deputación Provincial de Lugo.
O Pleno do Concello de Antas de Ulla, por 6 votos a favor e 5 abstencións adoptou o seguinte acordo:
Primeiro. Aprobar definitivamente o Plan especial de dotacións no Camiño do Centro da Terceira idade para a
ampliación da Residencia da Terceira Idade.
Segundo. Comunicar á Consellería de Urbanismo o presente acordo de aprobación definitiva, así coma darlle
traslado de dous exemplares do Plan definitivamente aprobado con todos os planos e documentos que integran
o Plan Especial debidamente dilixenciados polo Secretario do Concello, facendo constar o devandito extremo.
Terceiro. Publicar o presente acordo de aprobación definitiva no prazo de un mes desde a adopción do mesmo
no DOGA; e o documento que conteña a normativa e as ordenanzas no BOP de Lugo.”
Á par que se publica o presente anuncio, o Concello de Antas de Ulla remite á Consellería de Urbanismo os dous
exemplares do Plan definitivamente aprobado con todos os planos e documentos que integran o Plan Especial
debidamente dilixenciados polo Secretario do Concello, facendo constar o devandito extremo.
Así mesmo, achéganse a normativa e as ordenanzas do Plan de referenciado:
« ORDENANZAS Y NORMAS REGULADORAS
Las normas de edificación comprenden las condiciones a las que han de ajustarse los equipamientos
asistenciales públicos, tanto en sus características particulares, como en su relación con el entorno.
6
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
6.1.- DEFINICIONES
A efectos de este Plan Especial, cuantas veces se empleen los términos que a continuación se indican, tendrán el
significado que taxativamente se expresan en los apartados siguientes :
ALINEACIONES OFICIALES.
Son las líneas que se fijan como tales, en este documento, pudiendo ser :
•
•
Alineación exterior.
Alineación interior.
ALINEACIONES EXTERIORES.
Son las líneas que fija el presente Plan como linde de las parcelas edificables, separándolas de los espacios libres
públicos, (vías, calles y plazas), o de los espacios de uso público.
ALINEACIONES INTERIORES.
Son las líneas que fija el presente Plan en el interior de las parcelas para deslindar las partes de las mismas que
son edificables para usos principales y las que son edificables para usos complementarios o no son edificables
en absoluto.
LINDEROS DE PARCELA
Son las líneas perimetrales que delimitan una parcela, el lindero frontal delimita la parcela con calle o espacio
libre público al que da frente. Los linderos laterales son los restantes, llamándose lindero posterior u opuesto al
frontal.
LINEA DE EDIFICACIÓN
Es la línea de la edificación que no se puede superar con ningún elemento constructivo, excepto con vuelos
cuando estos estén permitidos.
PARCELA EDIFICABLE.
Es parte del terreno comprendida entre la alineación exterior y la alineación interior, y que tiene las condiciones
mínimas exigidas (superficie, fondo, frente,...).
RETRANQUEOS.
Es el ancho de la franja de terreno comprendido entre la alineación oficial exterior y la línea exterior de la
edificación, cuando ambas no coincidan. Asimismo existirán retranqueos laterales y retranqueos posteriores, si
se refieren a los lindes laterales o a la alineación interior.
Los retranqueos podrán no ser paralelos a la alineación exterior.
FRENTE DE PARCELA.
Es aquel que forma el lado o lados de la parcela y que son coincidentes con la alineación exterior.
FRENTE MÍNIMO DE PARCELA.
Es el mínimo esigido por las Ordenanzas y Normas para que se pueda llevar a cabo la edificación en la parcela.
FONDO DE PARCELA.
Es la distancia existente entre las alineaciones exterior e interior, medida perpendicularmente a la alineación
exterior en el punto medio del frente de parcela.
PARCELA MÍNIMA.
Es la superficie mínima de terreo que las Ordenanzas exigen para autorizar la edificación.
SUPERFICIE DE PARCELA.
Se entiende por superficie de parcela la dimensión de la proyección horizontal del área comprendida dentro de
los límites de la misma
7
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
RASANTES.
Son los perfiles longitudinales de las vías (referenciadas al nivel de la acera rematada), plazas o calles definidas
en los documentos del presente Plan, y en todo caso, las actuales existentes en el terreno
ALTURA DE EDIFICACIÓN.
Es la distancia existente entre la rasante de la vía o terreno en contacto con la edificación y la línea de cornisa
(se entiende asimismo, por línea de cornisa la parte inferior del forjado del techo de la planta más alta a partir
de la que comienza la cubierta), medido verticalmente en el punto medio de cada una de sus fachadas.
Las cornisas de las edificaciones deben ser continuas en cada una de sus fachadas.
Las alturas máximas (sobre rasantes o permitidas) son aquellas que no se pueden superar con la edificación y
vendrán expresadas en metros o en número de plantas. Si hubiera contradicciones, prevalecerá la expresión en
metros.
ALTURA DE PLANTA BAJA.
Es la distancia vertical existente entre la rasante de la acera o del terreno en contacto con la edificación y la cara
superior del primer forjado.
ALTURA DE PISOS.
Es la distancia vertical existente entre las caras superiores de dos forjados.
ALTURA LIBRE DE PISOS.
Es la distancia vertical existente entre el pavimento y el techo de la misma planta.
ALTURA DE CUBERTA.
Es la distancia vertical existente entre la cara superior del último forjado y el punto más alto de la cubierta.
VOLUMEN.
Es el sólido dentro del que debe inscribirse la edificación que sobresalga del terreno.
SUPERFICIE OCUPADA
Es la superficie comprendida dentro de los linderos definidos por la proyección vertical de las líneas externas de
toda la construcción sobre un plano horizontal, incluso la enterrada, vuelos y escaleras exteriores.
La ocupación será necesariamente igual o inferior a los valores de la superficie ocupable y de la superficie
edificable fijados en estas normas, o por el planeamento que desarrolla este Plan General.
COEFICIENTE DE OCUPACIÓN
Se entiende por coeficiente de ocupación la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela
edificable.
Su señalamiento se hará bien como cociente relativo entre la superficie ocupable y la total de la parcela
edificable, bien como porcentaje de la superficie de la parcela edificable que puede ser ocupada.
El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima.
SUPERFICIE EDIFICADA.
Es la comprendida entre los linderos exteriores de la construción, incluidos los vuelos, miradores y balcones.
SUPERFICIE TOTAL EDIFICADA.
Es la resultante de la suma de las superficies edificadas de todas las plantas, computando también la superficie
de los cuerpos salientes que esten cerrados (con línea de cierre de vidrio o fábrica).
SUPERFICIE ÚTIL
Se entiende por superficie útil de un local la comprendida en el interior de sus paramentos verticales, que es de
directa utilización para el uso al que se destine. La superficie útil de una planta o de un edificio es la suma de las
8
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
superficies útiles de los locales que lo integran. Se excluye de este cómputo de superficie útil de locales las
piezas abiertas y descubiertas.
DELIMITACIÓN EXTERIOR DE EDIFICACIÓN.
Es la delimitada por las alineacións a viales, fondo edificable y retranqueos laterales definidos por la ordenación
de aplicación.
FACHADA.
Cada una de las líneas de cierre exteriores exentas de un edificio. Pueden tener huecos o ser ciegas.
MEDIANERAS.
Es el paramento ciego que cierra y delimita verticalmente la edificación, y que según la normativa puede quedar
cubierto por adosamiento de la pared de la edificación colindante.
En el caso de edificios de uso exclusivo, que no alcancen la altura máxima permitida, se deberán tratar las
paredes medianeras de los edificios colindantes, sí estos existieran. En el caso de no estar construidos en el
momento de concesión de la licencia, corresponderá a los propietarios de dichos solares tratar su medianera de
forma coherente con la fachada principal del edificio a construir
FONDO DE LA EDIFICACIÓN.
Es la distancia existente entre el plano de fachada o fachadas que dan frente a las vías públicas y sus contrarias
CUBIERTAS.
Son los elementos constructivos que cierran el volumen edificado por encima de la cara superior del último
forjado.
CUERPOS SALINTES O VUELOS.
Elementos y volumenes que, siendo solidarios y pertenecientes a la edificación sobresalen de la misma por
delante del plano que contiene la alineación.
CIERRES O “CERCADOS” DE LA PARCELA.
Son los elementos construtivos que sirven para delimitar y cerrar las propiedades.
PATIO.
Es el espacio libre rodeado, teórica o realmente de edificación.
PATIO DE MANZANA
Es el espacio interior definido por las alineaciones oficiales interiores.
PATIO DE PARCELA.
Es el espacio libre situado dentro de la parcela edificable.
EDIFICABILIDAD.
Es la superficie máxima edificable o de aprovechamiento que sea posible asignarle. Es un valor que se obtiene
por aplicación de las condiciones que fijan las Ordenanzas y Normas.
ÍNDICE DE EDIFICABILIDAD.
Relación de la superficie cubierta construída que autoriza la normativa por cada metro cuadrado de superficie de
la parcela edificable que tenga asignado un aprovechamiento.
VOLUMEN MÁXIMO EDIFICABLE.
Es aquel que es posible construír en cada caso, resultado de aplicar a cada terreno o solar la altura máxima
permitida a la cornisa, a la pendiente máxima de cubierta y a la altura máxima de cumbrera.
9
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
PLANTA DE VOLUMEN EDIFICADO.
Es la proyección vertical del mismo sobre el terreo en el que se asienta.
EDIFICACIÓN PRINCIPAL.
Son aquellas cuyo uso continuado y habitual se corresponde con los usos principales autorizados, en la
ordenanza correspondiente.
EDIFICACIONES COMPLEMENTARIAS.
Son los cuerpos edificados exteriores al volumen edificado de uso principal construídos para albergar usos
complementarios.
PIEZAS HABITABLES.
Entiéndese como piezas habitables aquellas que se dedican a la permanencia continua de las personas y por lo
tanto las que no sean vestíbulos, corredores, aseos, despensas, roperos, trasteros, depósitos y aparcamientos.
SOTANO.
Se entiende por sótano la totalidad o parte de la planta, cuyo techo, en todos sus puntos se encuentra por
debajo de la rasante de la acera o terreno en contacto con la edificación.
Los sótanos no serán habitables, pudiéndose utilizar como almacenes, aparcamentos o cuartos de instalaciones
al servicio de los vecinos de las plantas superiores. La altura libre, excluidos elmentos estructurales y conductos
de instalaciones, no será inferior a 2,50 m. Deberán tener la ventilación suficiente.
SEMISOTANO.
Es la planta de la edificación que tiene parte de su altura por debajo de la rasante de la acera o del terreno en
contacto con la edificación y el piso de la planta superior está como máximo a 1 m. por encima de la rasante de
la acera o del terreno.
Los semisotanos podrán disponer de iluminación y ventilación a través de huecos situados en la parte de
fachada originada entre la rasante de la acera y la cara inferior del forjado del suelo de la planta baja. Estos
huecos en ningún caso permitirán la visión desde la calle hacia el interior del semisotano.
Los semisotanos computan edificabilidad, excepto en los supuestos señalados en el Art. 46.6.la) de la Ley
9/2002, del 30 de diciembre, de Ordenación Urbanística y Protección del medio Rural de Galicia y su
modificación por la Ley 15/2.004, de 29 de diciembre.
PLANTA BAJA.
Es la planta inferior del edificio cuyo piso está como máximo a 1 m. por encima de la rasante de la acera o
terreno en contacto con la edificación y por encima de las plantas de sótano y semisotano (sí existen). Su altura
libre será, con carácter general de 3,50 m., medida entre forjados; sí bien se exceptúan aquellos casos de calles
en pendiente en los que se permitirá un escalonamiento del forjado de suelo de planta baja, con el fin de
adaptarse (en la medida del posible) a la rasante de la acera.
PLANTAS ALTAS.
Son aquelas que están por encima de la planta baja y por debajo de la cornisa.
PLANTA DE BAJO CUBIERTA.
Es la parte de la edificación existente entre el forjado que sirve de techo a la última planta de piso y la cubierta.
TIPOLOGÍA EDIFICATORIA.
Modelo construtivo básico que sirve como contenedor de los usos considerados por el presente Plan.
Las edificaciones a que dan lugar estos modelos se basan en las tipologías tradicionales de la zona, así como
en aquellas otras que ya tienen depurado las experiencias del uso de nuevas tecnologías y aporte de diseño
modernos.
USOS PRINCIPALES.
Son aquellos que se autorizan en cada zona, en el espacio de la parcela edificable delimitada por alineaciones
exteriores o interiores, o por aplicación de la edificabilidad que le corresponde.
10
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
USOS COMPLEMENTARIOS.
Son aquellos que se autorizan para cada ordenanza en el resto de la parcela (en una parte) no ocupada por la
edificación principal.
USOS PERMITIDOS.
Son los que las Ordenanzas y Normas consideran como más adecuados en cada zona.
USOS PROHIBIDOS.
Son aquellos que las Ordenanzas y Normas no consideran expresamente en cada zona.
USO EXCLUSIVO.
Es aquel que tiene el carácter de único en la zona de que se trate; en razón de la incompatibilidad con el resto
de los usos.
CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS ARQUITECTÓNICAS.
En la construción de las edificaciones erigidas conforme a las previsiones contenidas en el presente documento y
en los elementos comunes de las mismas, habrán de cumplirse las determinaciones de la Ley 8/1.997, de 20 de
agosto, de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia y del Decreto 35/2.000
de 28 de enero por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la citada Ley.
Iguales previsiones habrán de respetarse para aquellas calles, espacios públicos, jardines y demás elementos
integrantes del sistema de bienes de uso público de nueva construción.
6.2.- ORDENANZAS PARTICULARES
Alineaciones
De cerramiento de parcela :
- Al Camiño Centro da Terceira Idade : 6 m. al eje, que supera lo establecido en el Art. 106 de la Ley
9/2.002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia y su modificación
por la Ley 15/2.004, de 29 de diciembre.
- Al camino público situado en la orientación noreste: 4 m. al eje, con lo que se cumple lo establecido en el
Art. 106 de la Ley 9/2.002, de 30 de diciembre, de ordenación urbanística y protección del medio rural de Galicia y
su modificación por la Ley 15/2.004, de 29 de diciembre.
De edificaciones :
-
Al Camiño Centro da Terceira Idade : 6 m. al eje.
-
Al camino público situado en la orientación noreste : 6 m. al eje.
Retranqueos
A viarios
: coincidentes con las alineaciones.
A linderos : mínimo 5 m.
Parcela mínima
La superficie de la parcela no será inferior a 5.000 m².
Ocupación máxima
La superficie máxima ocupada por la edificación en planta no excederá del 20% de la superficie de la parcela.
Altura máxima
La altura máxima permitida es de 7 m.
11
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
Edificabilidad
0,40 m²/m².
Usos y tipologías
Se admiten los usos siguientes : sanitario, asistencial y educativo.
Los espacios libres interiores de amplitud suficiente se tratarán mediante jardinería y arbolado.»
Contra o presente Acordo, en aplicación do artigo 107.3 da Lei 30/1992, de 26 de novembro, de
Réxime Xurídico das Administracións Públicas e do Procedemento Administrativo Común, e dado que aproba
unha disposición de carácter xeral, poderá interporse recurso contencioso-administrativo, ante a Sala do
Contencioso-Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Lugo, no prazo de dous meses, a contar desde o
día seguinte ao da recepción da presente notificación, de conformidade co artigo 46 da Lei 29/1998, de 13 de
xullo, da Xurisdición Contencioso-Administrativa. Todo iso sen prexuízo de que poida interpor Vde. calquera
outro recurso que puidese estimar máis conveniente ao seu dereito.
En Antas de Ulla, a 10 de maio de 2011.- O Alcalde, Javier Varela Pérez
R. 2533
CASTROVERDE
Anuncio
Por Jesús Ferreiro Valcarce. tense solicitado neste Concello licenza para construccion de almacén de
forraxes e silo, na parroquia de San Miguel do Camiño.De conformidade co disposto no artigo 8.3 do Decreto 133/2008, do 12 de xuño, polo que se regula a
avaliación da incidencia ambiental, sométese a información pública por un período de 20 días mediante anuncio
no BOP de Lugo , no DOG e no taboleiro de edictos do concello, para que os interesados poidan examinar o
expediente na Secretaría do Concello en horario das 9 ás 14 horas, de luns a venres e, de ser o caso, formular
os reparos ou observacións que consideren oportunos.
Este anuncio servirá de notificación ao abeiro do artigo 59.5º da Ley 30/1992, a todos aqueles que
sexan descoñecidos ou se ignore o seu paradoiro, ou ben, intentada ésta, non se puidese practicar.
Castroverde, 10 de maio de 2011.- O Alcalde, Xosé María Arias Fernández
R. 2536
CHANTADA
Anuncio
APROBACION INICIAL DA MODIFICACIÓN DA RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO (RPT) DO CONCELLO DE
CHANTADA E DO “CONVENIO COLECTIVO REGULADOR DAS CONDICIÓNS DE TRABALLO DO PERSOAL
LABORAL AO SERVIZO DO CONCELLO DE CHANTADA”.
O pleno do Concello de Chantada en sesión ordinaria do día 14/04/2011 acordou aprobar inicialmente a
modificación da relación de postos de traballo (RPT) e o “Convenio colectivo regulador das condicións de traballo
do persoal laboral ao servizo do Concello de Chantada”, de acordo co acta da mesa de negociación sindical do
día 6/04/2011.
En cumprimento do disposto no artigo 169 do Texto Refundido 2/2004, do 5 de marzo, no artigo 127 en
relación co 126.3 do Texto Refundido 781/1986, do 18 de abril, e demais normativa concordante, o expediente
exponse ao público durante o prazo de trinta días para que os interesados podan examinalo e presentar, ante o
pleno, as reclamacións que estimen oportunas.
Os acordos se considerarán definitivamente aprobados se durante o prazo indicado non se presentasen
reclamacións.
O expediente estará a disposición dos interesados na Secretaría do concello en horario de 9.00 a 14:00 horas.
Chantada, 20 de abril de 2011.- O ALCALDE, Manuel Anxo Taboada Rodríguez
R. 2559
12
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
GUITIRIZ
Anuncio
DECRETO 248/2011, de data
16 de maio de 2011.
Resolución sobre a listaxe definitivas de admitidos e excluídos ó proceso selectivo
polo Concello de Guitiriz para as seguintes prazas:
convocado
A) Unha praza
nomeada “ Técnico de emprego, funcionario de carreira ,encadrada na escala de
adminstración xeral,subescala técnica , grupo A, subgrupo A1, quenda de consolidación de
emprego”.
B)
Ùnha praza nomeada “ “monitor de deportes encargado/a””, quenda de consolidación de
consolidación de emprego, persoal laboral fixo””.
C) Dúas prazas
nomeadas “” brigada verde-peón/a,” persoal laboral fixo discontinuo.
No BOP de Lugo nº 95
de data 28 de abril de 2011 publicouse a listaxe de admitidos e
excluídos de cada unha desas prazas establecendo un prazo de dez días hábiles para a emenda ou
subsanación dos defectos advertidos (causa de exclusión) que se contará a partires data da publicación
desta resolución no BOP.
Nas prazas referenciadas
presentáronse emendas
ou subsanacións, dentro do prazo
establecido e recibidas no rexistro xeral deste Concello ata a data de emisión desta resolución,
de modo que resulta de aplicación o sinalado na base xeral sexta (BOP nº 27 do 3 de febreiro
de 2011), no senso de que a Alcaldía debe ditar resolución estimando ou desestimando as
alegacións, podendo entenderse implícitas na resolución que aprobe a lista definitiva. Logo da
oportuna análise, e toma en consideración, resulta a lista definitiva de admitidos e excluídos que a
seguir se
reproduce.
Visto canto antecede, RESOLVO:
PRIMEIRO.- Elevar a definitiva a seguinte lista de admitidos e excluidos:
TÉCNICO/A DE EMPREGO, FUNCIONARIO DE CARREIRA, ENCADRADA NA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN
XERAL, SUBESCALA TÉCNICA, GRUPO A, SUBGRUPO A1, QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO.
ADMITIDOS
APELIDOS E NOME
DNI
ARIAS LOMBARDERO, JOSE ANTONIO
33341653W
FELPETO LAMAS, JOSE ANGEL
33319537N
LOPEZ LAZARE, MARIA DEL PILAR
33835265B
LOPEZ PARDO, JOSE ANTONIO
32782976H
EXCLUIDOS EXCLUIDOS, POR NON SUBSANAR NO PRAZO CONCEDIDO AS CAUSAS DE EXCLUSION
RECOLLIDAS NA RESOLUCION E ANUNCIO DE LISTA PROVISIONAL
APELIDOS E NOME
DNI
ALVAREZ FERNANDEZ, NADIA
33343530Q
BRIGADA VERDE – PEÓN/A, PERSOAL LABORAL FIXO DISCONTINUO.
ADMITIDOS
APELIDOS E NOME
ARES LÓPEZ, CONCEPCIÓN
DIAZ DIAZ, JOSEFA
DNI
76571452J
33347632R
DIAZ NUÑEZ, ENEDINA
33337308G
DIAZ RIVERA, JESUS ANGEL
33313589K
FERNANDEZ BLANCO, JORGE
71525127A
13
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
FREIRE FERNANDEZ, MARIA CONCEPCION
33849689Z
IGLESIAS GOMEZ, PIEDAD
33313763B
LOPEZ ALVAREZ, FERNAN
33314189T
LORENZO RAMOS, ANDONI
33538221N
PERMUY SANCHEZ, MARIA CRISTINA
79321930J
PRADO MIRAGAYA, HORACIO
76571448D
RODRIGUEZ FERNANDEZ, JUAN FRANCISCO
44655323H
SANCHEZ RODRIGUEZ, MARIA CRISTINA
33324842G
TELLA NEIRA, MARIA MERCEDES
33324293F
EXCLUIDOS, POR NON SUBSANAR NO PRAZO CONCEDIDO AS CAUSAS DE EXCLUSION RECOLLIDAS NA
RESOLUCION E ANUNCIO DE LISTA PROVISIONAL
APELIDOS E NOME
DNI
SOUTO ANLLO, SEGUNDO
76571634B
MONITOR/A DE DEPORTES ENCARGADO/A, QUENDA DE CONSOLIDACIÓN DE EMPREGO, PERSOAL LABORAL FIXO.
ADMITIDOS
APELIDOS E NOME
DNI
HERNANDEZ ANAYA, JOSE IGNACIO
FERNÁNDEZ RIVAS, OLALLA
23046867Q
46853703N
MARTINEZ GONZÁLEZ, MANUEL
33308314J
SEGUNDA.- Esta lista defintiva de admitidos e excluidos, consonte co previsto na base xeral 6.3 ( BOP nº
27 de 3 de febreiro de 2011), ó terense presentado
subsanacións ou emendas publicase no BOP e
tamén na páxina WEB do Concello e no seu taboleiro de edicitos. Ademáis, se por recibirse neste Concello
escritos de emenda ou subsanación con posterioridade a emisión desta resolución, presentados en prazo ó
abeiro do art. 38.4 da Lei 30/1992, do 26 de novembro, houbera que mudar a lista de admitidos e
excluidos precedente, emitirase resolución que se publicará na paxina Web do Concello e no taboleiro de
edictos.
TERCEIRA.- Contra esta resolución e no que atinxe ás persoas
exluídas do proceso selectivo, de modo
que para eles
determina a imposibilidade de continuar no proceso, cabe que interpoñan os seguintes
RECURSOS
1.-Con carácter potestavio recurso de reposición, no prazo dun mes, a partires do día seguinte ao que
reciba a presente notificación, ante o mesmo órgano que o dictou. Neste caso, non poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo ata que sexa resolto expresamente ou se produza a desestimación presunta do
recurso de reposición interposto.
2.-Directamente na via xurisdiccional contencioso-administrativa recurso contencioso-administrativo, no
prazo de dous meses a partires do día seguinte ó da notificación do acto, se fose expreso, se fose presunto, o
prazo será de seis meses a partires do día seguinte a aquel en que, de acordo coa súa normativa específica, se
produza o acto presunto. Sen perxuizo de que poida exercitar calquera outro que estime procedente.
O recurso contencioso-administrativo pódese interpoñer ante o Xulgado do Contencioso-administrativo,
con sede en Lugo, de acordo co artigo 8.1 da Lei 29/98 de 13 de xullo, reguladora da xurisdicción contenciosoadministrativa.
Dado en Guitiriz, a 16 de maio de 2011.- A alcaldesa, Regina Polín Rodríguez
Da fé, a secretaria acctal, Eva Losada Rivas
R. 2573
14
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
LUGO
Anuncio
INFORMACIÓN PÚBLICA
"LUCUS MARKET, S.L.U." solicitou desta Alcaldía licenza municipal para a instalación dun almacén e
venda polo xunto de produtos de alimentación e droguería na rúa da Agricultura, parcela 111-112, subparcela
P2.
Cumprindo o disposto no apartado 3 do artigo 8 do Decreto 133/2008, de 12 de xuño, polo que se
regula a avaliación da incidencia ambiental, sométese a información pública por período de vinte días, a fin de
que durante o mesmo -que empezará a contarse dende o día seguinte ó da publicación do presente edicto-,
poida examinarse o expediente no Servizo de Licenzas, polas persoas que dalgún xeito se consideren afectadas
pola actividade que se pretende instalar e formular por escrito as reclamacións ou observacións que se estimen
oportunas.
Lugo, 29 de abril de 2011.- A DELEGADA DA ÁREA DE URBANISMO, María Novo Pena
R. 2538
Anuncio
A Xunta de Goberno Local do Excmo. Concello de Lugo, na sesión ordinaria celebrada o día vinte de abril de
dous mil once aprobou inicialmente o proxecto de obras ordinarias “LMTS (20 KV) provisional a CT Álvaro y
CT San Fiz”, promovido por Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A.
Conforme o previsto nas disposicións vixentes, sométese a información pública polo prazo de vinte
días, durante o cal poderá ser examinado no Servizo de Urbanismo deste Concello (Ronda Muralla número 197),
e presentarse as reclamacións ou suxestións que se desexen.
Lugo, 4 de abril de 2011.- O Alcalde, P.D. A Delegada da Area de Urbanismo (Decreto Alcaldía número 74/2008),
María Novo Pena
R. 2539
OUTEIRO DE REI
Anuncio
Intentada la notificación de la resolución del expediente sancionador por razón da infracción tipificada no
artigo 25.g do Decreto 153/1998, non se pudo practicar las correspondiente notificación por ausencia del
interesado, por lo que se efectúa el siguiente anuncio indicativo:
Vanesa Vázquez Abad, con DNI 33535720H, por posesión de can sen adoptar as medidas necesarias para que
non poida acceder libremente ás vías públicas. Multa pecuniaria de 90 euros.
O interesado poderá comparecer nas oficinas municipales no plazo dos quince días seguintes ao da publicación
do presente anuncio indicativo, transcurrido o cual continuará o expediente dándoselle por notificado.
O pago da multa deberá hacerse nos seguintes prazos :
a. Se a notificación se realiza entre os días un e 15 de cada mes, dende a data de recepción da notificación ata
o día 20 do mes posterior ou, se éste no fora hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
b. Se a notificación se realiza entre os días 16 e último de cada mes, dende a data de recepción da
notificación ata o día cinco do segundo mes posterior ou, se éste non fora hábil, ata o inmediato hábil seguinte.
No suposto de que transcorrido o presente prazo non se fixera o ingreso procederáse a súa recadación en vía
de constrenximento, coa imposición do recargo de apremio do 10%.
O pago deberá facerse en metálico na caixa xeral do Concello de Outeiro de Rei, ubicada na Tesourería do
Concello.
O presente acto administrativo pon fin á vía administrativa, contra o que poderá interpoñer recurso
contencioso-administrativo perante o xulgado do contencioso-administrativo de Lugo, no prazo de dous meses a
contar dende ó día seguinte ó da práctica da presente noficación.
En Outeiro de Rei, a 10 de maio de 2011.- O Alcalde, José Pardo Lombao
R. 2541
15
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
SAMOS
Anuncio
Resolución de Alcaldía sobre nomeamento das persoas integrantes dos tribunais
selectivos en desenvolvemento.
de
diversos procesos
No BOP de Lugo nº 74, de data 1 de abril de 2011 publicáronse as bases xerais e específicas de procesos
selectivos convocados por este Concello.
Consonte con esas bases reitoras, e de conformidade coas atribucións desta Alcaldía por medio do presente
, nomeo as persoas que se indican para conformar os seguintes tribunais:
1.- PRAZA DE XERENTE DA VIVENDA COMUNITARIA
PRESIDENTE
Titular: : Don Manuel-Angel Jove Losada, funcionario de administración local, grupo A1.
Suplente: Don Arximiro Fernández Arias, técnico de recursos humanos da Deputacion Provincial de Lugo.
VOCAIS:
Titular: Don José Luis López Moure , funcionario de administracion local, administrativo.
Suplente: Don Eduardo
Yepes
de Paz, xefe sección industrial, servizo de Urbanismo da Deputación
Provincial de Lugo.
Titular: Dona Auria Bóveda Morandeira, funcionaria da Xunta de Galicia, grupo A1.
Suplente: Dona Mónica Marras Mosquera, xefa do servizo de Arquitectura da Deputación Provincial.
Titular: Don José Engroba García, funcionario da Xunta de Galicia, Grupo A2.
Suplente: Doña Mª del Pilar Piñeiro Vázquez, Xefa negociado de contabilidade-Intervención, da Deputación
Provincial.
Titular: Dona Sandra Abeijón Romero, funcionaria de administración local, traballadora social, grupo A2.
Suplente: Dona Dolores Carballada Gesto, administrativa, área de Benestar Social, igualdade, xuventude,
turismo e sanidade.
SECRETARIA: A secretaria do Concello de Samos ou funcionario no que delegue.
PRAZA DE ASISTENTE ACOMPAÑANTE DE VIVIENDA COMUNITARIA
PRESIDENTE
Titular: : Don Manuel-Angel Jove Losada, funcionario de administración local, grupo A1.
Suplente: Don Arximiro Fernández Arias, técncio de recursos humanos da Deputacion Provincial de Lugo.
VOCAIS:
Titular: Don José Luis López Moure , funcionario de administracion local, administrativo.
Suplente: Don Eduardo
Yepes
de Paz, xefe sección industrial, servizo de Urbanismo da Deputación
Provincial de Lugo.
Titular: Dona Auria Bóveda Morandeira, funcionaria da Xunta de Galicia, grupo A1.
Suplente: Dona Mónica Marras Mosquera, xefa do servizo de Arquitectura da Deputación Provincial.
Titular: Don José Engroba García, funcionario da Xunta de Galicia, Grupo A2.
Suplente: Doña Mª del Pilar Piñeiro Vázquez, Xefa negociado de contabilidade-Intervención, da Deputación
Provincial.
Titular: Dona Sandra Abeijón Romero, funcionaria de administración local, traballadora social, grupo A2.
Suplente: Dona Dolores Carballada Gesto, administrativa, área de Benestar Social, igualdade, xuventude,
turismo e sanidade.
SECRETARIA: A secretaria do Concello de Samos ou funcionario no que delegue.
PRAZA DE AUXILIAR DE AXUDA NO FOGAR
PRESIDENTE
Titular: : Don Manuel-Angel Jove Losada, funcionario de administración local, grupo A1.
Suplente: Don Arximiro Fernández Arias, técncio de recursos humanos da Deputacion Provincial de Lugo.
16
Núm.115 – Lunes, 23 de Mayo de 2011
B.O.P de Lugo
VOCAIS:
Titular: Don José Luis López Moure , funcionario de administracion local, administrativo.
Suplente: Don Eduardo
Yepes
de Paz, xefe sección industrial, servizo de Urbanismo da Deputación
Provincial de Lugo.
Titular: Dona Auria Bóveda Morandeira, funcionaria da Xunta de Galicia, grupo A1.
Suplente: Dona Mónica Marras Mosquera, xefa do servizo de Arquitectura da Deputación Provincial.
Titular: Don José Engroba García, funcionario da Xunta de Galicia, Grupo A2.
Suplente: Doña Mª del Pilar Piñeiro Vázquez, Xefa negociado de contabilidade-Intervención, da Deputación
Provincial.
Titular: Dona Sandra Abeijón Romero, funcionaria de administración local, traballadora social, grupo A2.
Suplente: Dona Dolores Carballada Gesto, administrativa, área de Benestar Social, igualdade, xuventude,
turismo e sanidade.
SECRETARIA: A secretaria do Concello de Samos ou funcionario no que delegue.
PRAZA DE OPERARIO DE SERVIZOS MÚLTIPLES
PRESIDENTE
Titular: : Don Manuel-Angel Jove Losada, funcionario de administración local, grupo A1.
Suplente: Don Arximiro Fernández Arias, técnico de recursos humanos da Deputacion Provincial de Lugo.
VOCAIS:
Titular: Don José Luis López Moure , funcionario de administracion local, administrativo.
Suplente: Don Eduardo
Yepes
de Paz, xefe sección industrial, servizo de Urbanismo da Deputación
Provincial de Lugo.
Titular: Dona Auria Bóveda Morandeira, funcionaria da Xunta de Galicia, grupo A1.
Suplente: Dona Mónica Marras Mosquera, xefa do servizo de Arquitectura da Deputación Provincial.
Titular: Don José Engroba García, funcionario da Xunta de Galicia, Grupo A2.
Suplente: Doña Mª del Pilar Piñeiro Vázquez, Xefa negociado de contabilidade-Intervención, da Deputación
Provincial.
Titular: Dona Sandra Abeijón Romero, funcionaria de administración local, traballadora social, grupo A2.
Suplente: Dona Dolores Carballada Gesto, administrativa, área de Benestar Social, igualdade, xuventude,
turismo e sanidade.
SECRETARIA: A secretaria do Concello de Samos ou funcionario no que delegue.
Os aspirantes a cada praza poderán recusar ós integrantes dos tribunais, no prazo de dez días hábiles
desde a publicación deste anuncio no BOP. Durante este prazo os membros dos tribunais tamén poderán
comunicar a súa abstención; todo isto para os efectos do establecido nos artigos 28 e 29 da Lei 30/1992, do 26
de novembro; se non se producen abstencións ou recusacións esta composición entenderase elevada
automaticamente a definitiva.
O que se manda en Samos a 9 de maio de 2011, ordenando a publicación no BOP de Lugo.
O Alcalde, Julio Gallego Moure
R. 2543
Signature Not Verified
Asinado por: BOLETIN OFICIAL DA PROVINCIA DE LUGO
Data: 23.05.2011 08:00:00 CEST
Razón:
Localización: España
Descargar