Indice - Catálogo Vegueta

Anuncio
VEGUETA-TRIANA
PEPRI
90
CATALOGO
Tri an a 24
C/.
Tri ana n Q 7 4 esq .
EDAD
1ª
292
C/.Munguia
1
OBSERVACIONES
mitad s . XX
GQ UTILIZACION
en us o
USO
co merc ia l
v ivi enda s
( p .b . )
(p.a.)
ESTADO
re gu la r
PROTECCION
CRITERIOS
ACTUAL
DE VALORACION
Int er és ar q u i t e c tó n ico .
Si tuado e n e nto r no de g ra n
ca l i da d .
ORDENANZA DE PROTECCION
1 .3. E d i f ic ios d e int e r é s
a mb ie n ta l .
OBRAS A REALIZAR
I
Adaptar hueco s y told o s en p.b aja,
l o in di c a d o e n o r de na n z a .
a
292
CARACTERISTICAS
GENERALES
FACHADA ­ MATERIALES
ESTRUCTURA
/!ur o s de c arga .
CUBIERTA
Revest1m lento
Pl an a .
Pi n t ur a .
Dinteles y jambas
OBSERVACIONES
Pi e dr a .
Cornisa
Pi e dra.
CONDICIONES
HABITABILIDAD
Zócalo
Pi e dr a .
Elementos
decora.tivos
Pi e dr a.
Balcones
Hierro .
Carpinteria
Made r a .
2
¡
I
I
I
I
I
I
I
I
I
ORGANIZACION
INTERIOR
-----<----,
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,
I
I
,-+­
----+-
I
1-­
I
I
I
,.--­
I
I
I
i
~
1
I
1-­
I
I
I
I
I
I
I
I
I
,..+­
I
I
,
I
I
I
¡---­
¡T
,
r--I
I
I
-'
!
I
M
.."
M
I
#'
-
FACHADA
M
.k
Descargar