Requisits - Ajuntament de Xirivella

Anuncio
Regidoria de Festes
INDICACIONS PROPOSTA D'ACTES A LES FESTES LOCALS DE XIRIVELLA 2016
Les activitats que es presenten han de complir els criteris de l'economia del bé comú, és a dir, es
valoraran els següents punts:
- Defensa de la dignitat humana i els drets humans
- Igualtat de gènere
- Respecte A la diversitat, al medi ambient i sostenibilitat
- Solidaritat
- Promoció de la cooperació i la integració social
- Facilitar la convivència pel que fa a les veïnes i veïns del municipi
- Promoció hàbits de vida saludables
- Promoció ús del valencià.
A més, es tindran en compte positivament aquelles activitats que siguen aptes per a tots els públics,
que siguen obertes a tota la ciutadania i inclusives, que siguen innovadores, que generen
col·laboració entre diversos col·lectius i / o particulars i que contribuïsquen a construir una ciutat
amable.
L'activitat comptarà amb un pressupost màxim de 1.000 euros i serà l'Ajuntament juntament amb la
interessada o interessat qui col·labore en el desenvolupament de la mateixa. L'activitat s'ha de fer
dins del període de les festes locals, complint d'esta manera amb l'horari previst:
De dilluns a dijous i diumenge fins a les 2.00 h, finalitzant la música a la 1.30 h.
Divendres fins les 2.30 h, finalitzant la música a les 2.00 h.
Dissabtes fins a les 3.00 h, finalitzant la música a les 2.30 h.
En el cas d'emmarcar l'activitat la nit del 7 de setembre, l'horari es pot estendre fins a les 5.00 h.
Pl. de la Concòrdia, 6
46950 Xirivella
Telèfon 963 135 050
Fax 963 703 179
CIF P4611200-I
www.xirivella.es
INDICACIONES PROPUESTA DE ACTOS EN LAS FIESTAS LOCALES DE XIRIVELLA 2016
Las actividades que se presenten deberán cumplir con los criterios de la economía del bien común, es
decir, se valorarán los siguientes puntos:
-Defensa de la dignidad humana y los derechos humanos
-Igualdad de género
-Respeto a la diversidad, al medio ambiente y sostenibilidad
-Solidaridad
-Promoción de la cooperación y la integración social
-Facilite la convivencia con respecto a las vecinas y vecinos del municipio
-Promoción hábitos de vida saludables
-Promoción uso del valenciano.
Además, se tendrán en cuenta positivamente aquellas actividades que sean aptas para todos los
públicos, que sean abiertas a toda la ciudadanía e inclusivas, que sean novedosas, que generen
colaboración entre diversos colectivos y/o particulares y que contribuyan a construir una ciudad
amable.
La actividad contará con un presupuesto máximo de 1000€ y será el Ayuntamiento junto con la
interesada o interesado quien colabore en el desarrollo de la misma. La actividad deberá realizarse
dentro del periodo de las fiestas locales, cumpliendo de ese modo con el horario previsto:
De lunes a jueves y domingo hasta las 2:00 h, finalizando la música a la 1:30 h.
Viernes hasta las 2:30 h, finalizando la música a las 2:00h.
Sábados hasta las 3:00 h, finalizando la música a las 2:30h.
En caso de enmarcarse la actividad la noche del 7 de septiembre, el horario podrá extenderse hasta
las 5:00 h.
Descargar