nido. El nacionalismo drabe, surgido de una movilización de/ las

Anuncio
nido. El n a c i o n a l i s m o drabe, s u r g i d o d e u n a m o v i l i z a c i ó n d e /
las m a s a s , a p a r t i r d e las a s p i r a c i o n e s e s p o n t i n e a s , t i e n e /
u n a b a s e t e Ó r i c a p o c 0 p r o f u n d a q u e s e f o r m u l a a p a r t i r d e al
g u n o s c o n c e p t o s m u y s i m p l e s i n t r o d u c i d o s p o r la c l a s e m e d i a 7
d e 10s p a i s e s i n t e g r a n d o el conjunta, e i n s p i r a d a s p o r 1 0 es e n c i a l d e las c o r r i e n t e s e u r o p e a s del s i g l o 19 y 20. M. R o d i n s o n e s b o z a la l í n e a e v o l u t i v a d e e s t e nacionalisrno q u e s e
d e f i n e e s e n c i a l m e n t e c o m o u n a i d e o l o g i a d e l u c h a c o n t r a el /
imperialisrno o c c i d e n t a l , y e v i t a , a s i , t e n e r e n c u e n t a las /
d i f e r e n c i a s d e c l a s e i n t e r n a s del m u n d o i r a b e . Si r e c u p e r a , /
en c a m b i o , el socialisme, 1 0 h a c e d e un m o d o p a r t i c u l a r , r e c h a z a n d o el m a r x i s m o p o r su a t e i s m o , y 1 0 a s i m i l a al v i e j o /
ideal d e j u s t i c i a y d e s o l i d a r i d a d d e la U m m a ( c o m u n i d a d d e /
10s creyentes). A q u í e s d o n d e a p a r e c e el W e o i d e o l ó g i c o /
del i s l a m en e s t a f a s e d e c o n s t r u c c i Ó n d e las n a c i o n e s - E s t a dos irabes: sirve de factor aglutinante para enmascarar las/
c o n t r a d i c c i o n e s r e a l e s y l e g i t i m a r las e s t r a t i f i c a c i o n e s her e d a d a s del p a s a d o ( A r a b i a S a u d i t a , E m i r a t o s , M a r r u e c o s ) , o /
bien, la a p r o p i a c i d n del p o d e r p o r n u e v a s c l a s e s ( A r g e l i a , /
Siria, Irak).
En la a c t u a l i d a d , el a r a b i s m o s e h a f r a c c i o n a d o e n un abanico de varias ideologías, por representar intereses harto
d i v e r g e n t e s ( R o d i n s o n n o s h a b l a d e "sincretisme p o c 0 c o h e r e n
te"). D e h e c h o , h o y h a y u n a u n i d a d d e a c c i Ó n e n t r e las c i a
s e s d o m i n a n t e s d e 10s E s t a d o s d e s p ó t i c o s y l a s n u e v a s c l a s e s
en 10s p a í e s d e c a p i t a l i s m o d e E s t a d o , c o n c i e r t a p r e d o m i n a n
c i a d e 10s p r i m e r o s , d e b i d a al p e t r ó l e o . S i n e m b a r g o , e x i s t e
una potencialidad revolucionaria latente, hibrida, no formul a d a en u n a t e o r i a c o n s i s t e n t e , p e r o q u e ven en el I s l a m , m a
n i p u l a d o p o r 10s p o d e r e s e s t a b l e c i d o s un m e n s a j e d e l i b e r a
c i Ó n y d e l u c h a c o n t r a el O c c i d e n t e y la s o c i e d a d i n d u s t r i a l .
L o s a c o n t e c i m i e n t o s d e Irdn s e p u e d e n e x p l i c a r p o r e s t a m a n i
p u l a c i ó n y p o r s u d e s b o r d a m i e n t o p o r la base.
-
-
F i n a l m e n t e , M. R o d i n s o n v u e l v e a la h i s t o r i a p a r a p r o p o r
c i o n a r n o s a l g u n o s e l e m e n t o s d e e x p l i c a c i ó n g e n é t i c a : el des;
r r o l l o l i m i t a d o del c a p i t a l i s m o en e s t o s p a i s e s , c o m o el ntíc l e o o r i g i n a l t r i b a l s o b r e 61 q u e s e h a d e s a r r o l l a d o el Is
l a m , e n t a n t o q u e c o m u n i d a d política-religiosa, p u e d e n ayu d a r a e x p l i c a r la a p a r e n t e c o m p l e j i d a d d e la s i t u a c i d n actual.
-
Danielle Provansal.
S A B A T E R PI. J.
1978
fl c h i m p a n c é y 10s o r í g e n e s d e la c u l t u r a . B a r c e l o na. P r o m o c i o n cul tural.
L a f i n a l i t a t q u e l'autor vol a s s o l i r a m b a q u e s t l l i b r e a
part d'aportacions científiques i metodolbgiques, és retre/
u n h o m e n a t g e a l s x i m p a n z é s d e l s q u a l s , com e n s d i u en l a d e d i c a t b r i a , n ' h a r e b u t coneixements i e s t í m u l s . A i x í mateix./
com s ' e n d e v i n a a l p r b l e g , a q u e s t a o b r a v o l s e r utla i m p o r . t a n t
aportació per a
t o t s a q u e l l s que t e n e n i n q u i e t u d p e r l ' h o
me i e l s o r í g e n s de l a c u l t u r a .
L a " m a l a p r e m s a " que f i n s f a p o c h a n t i n g u t a q u e s t s a n i m a l s , j u s t amb e l s a l t r e s p b n g i d s , o r a n g u t a n s i g o r i l . l e s , /
ha. e s t a t p o s s i b l e . perquf! t o t e s l e s a f i r m a c i o n s s o b r e e l s /
p a r e n t i u s i s e m b l a n c e s c u l t u r a l s e n t r e ambdós g r u p s , f e i e n /
t r o n t o l l a r e l s p i l a r s de " l ' e d i f i c i c i e n t í f i c - e m o c i o n a l de /
l a nostra ciincia".
L a l l a r g a e s t a d a de l ' a u t o r a 1 ' A f r i c a va p a s s i b i l i t a r l a
r e c o l l i d a dtabundÓs m a t e r i a l : n o t e s , dades s o b r e l ' a l i r n e n t a c i ó
comportament, f o t o g r a f i e s , d i b u i x o s . . . .
a i x í com e l e m e n t s de
c u l t u r a m a t e r i a l , que j u n t amb l a i n f o r m a c i ó n b i b l i o g r i f i c a /
s o b r e e l tema, són l a d o c u m e n t a c i ó de q u i
slha s e r v i t l ' a u
t o r p e r a r r i b a r a e s t a b l i r uns esquemes t e b r i c s s o b r e l a c u l t u r a d e l ximpanzé.
-
E l t r e b a l l d'en Sabater s ' a r t i c u l a arran dels descobri
m e n t s p a l e o n t o l b g i c s r e c e n t s de S a r i c h i Goodman, a i x í c o m d e
l e s darreres t e o r i e s sobre e l s r e l l o t g e s bioquímics e s t u d i a t s
p e r K i n g a 1 ' U n i v e r s i t a t de B e r k e l e y . A q u e s t i n v e s t i g a d o r e s
t a b l e i x l e s d i s t i n c i e s e v o l u t i v e s de l e s d i f e r e n t s e s p f ! c i e ?
segons l a p r o x i m i t a t de l e s seves p r o t e i n e s , a l a sang b i s i c a m e n t , i g u a l que d ' a l t r e s e s t u d i s g e n i i t i c s r e c e n t s .
J u n t amb a q u e s t s a u t o r s . S a b a t e r o p i n a que l a s e p a r a c i ó /
e n t r e l ' h o m e i e l s ximpanzés va t e n i r l l o c p o t s e r f a uns 10/
m i l i o n s d l a n y s . , i n o 3 0 m i l l . i o n s com e s t a b l i a l a p a l e o n t o l o
gia clissica.
S a b a t e r a p r o f u n d e i x també s o b r e l e s c a p a c i t a t s c o n d u c - /
t u a l s de l ' e s p i i c i e i r e c u l l e l s t r e b a l l s f i n s a r a r e a l i t z a t s ,
c o m p a r a n t - 1 0 s amb l e s s e v e s o b s e r v a c i o n s s o b r e e l t e r r e n y . /
A n a l i t z a l a c a p a c i t a t c o o p e r a t i v a p e r a l a casa, r e c e r c a i
d i s t r i b u c i ó d l a l i m e n t s , l a f a b r i c a c i ó de f e r r a m e n t e s s e n z i
l l e s , i n d i c a d o r que ha t i n g u t una g r a n i m p o r t i n c i a d i n s e l /
c o n t e x t e de 1 ' e v o l u c i Ó humana i l ' e x i s t i n c i a d e v i n c l e s f a l l l i
l i a r s e s t a b l e s , a i x í com l ' a b s i n c i a de p r o m i s c u i t a t s e x u a l , 7
s i t u a c i ó q u e es dona e n e l s g o r i 1 . l e s i o r a n g u t a n s .
-
O' a l t r a b a n d a e l c o n e i x e m e n t de l ' e s q u e m a c o r p o r a l , l a
c a p a c i t a r e s t i t i c a i l a n o c i ó de l a m o r t són a p o r t a c i o n s que
a j u d e a d e f i n i r q u i n a és l a s i t u a c i ó d e l ' e s p e c i e Pan d i n s /
e l c o n t e x t g e n e r a l de l a c u l t u r a i q u i n a é s l a l i m x c i ó e n
t r e home i n o home, l í m i t que h a e s t a t i és p r o b l e m i t i c d ' e f
tablir.
V o l d r i e m també d e s t a c a r e l s d i b u i x o s , f o t o g r a f i e s i quad r e s que acompanyen ' e l l l i b r e , j a q u e r e f o r c e n e l c o n t i n g u t /
d e l t r e b a l l , a i x í com l ' e x t e n s a i n f o r m a c i ó b i b l i o g r i f i c a .
Rosa C a r v a j a l .
Descargar