Aprovació de l`informe ambiental i territorial estratègic, pel

Anuncio
Num. 7896 / 14.10.2016
Ajuntament de València
28206
Ayuntamiento de Valencia
Aprovació de l’informe ambiental i territorial estratègic,
pel procediment simplificat, de la modificació del PEPRI
del barri del Carme en la plaça de Tavernes de la Valldigna, número 4. Expedient número 3502 2016 23. [2016/7952]
Aprobación del informe ambiental y territorial estratégico, por el procedimiento simplificado, de la modificación
del PEPRI del barrio del Carmen en la plaza de Tavernes
de la Valldigna, número 4. Expediente número 3502 2016
23. [2016/7952]
La Junta de Govern Local, en la sessió ordinària de 23 de setembre
de 2016, va adoptar l’acord següent:
«Primer. Ratificar l’encàrrec que pel Decret del regidor delegat
de Planificació i Gestió Urbana de 9 de març de 2016 es va realitzar
a la Societat Anònima Municipal d’Actuacions Urbanes de València
(AUMSA) per a dur a terme la modificació del PEPRI del barri del
Carme en la unitat d’execució número 12 i en la plaça de Tavernes de
la Valldigna, número 4.
Segon. Concloure que la proposta de modificació del PEPRI del
barri del Carme en la unitat d’execució número 12 i plaça de Tavernes de la Valldigna, número 4, no té efectes significatius sobre el medi
ambient d’acord amb els criteris establits en l’annex VIII de la LOTUP.
Tercer. Resoldre favorablement l’avaluació ambiental i territorial
estratègica pel procediment simplificat de la proposta de modificació
del PEPRI del barri del Carme, unitat d’execució número 12 i plaça
de Tavernes de la Valldigna número 4, designar com a alternativa més
idònia mediambientalment l’alternativa 1 inclosa en la modificació
plantejada, amb les modificacions proposades pel Servei de Gestió del
Centre Històric, que bàsicament consisteixen a canviar l’ús previst en
la plaça de Tavernes de la Valldigna, número 4, i qualificar-la com a
dotacional múltiple (PQM), sense necessitat redelimitar ni modificar la
unitat d’execució número 12.
Quart. Donar compte del contingut de la resolució d’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat a tots els interessats que apareguen en la tramitació ambiental d’aquesta actuació, i
incloure aquest informe en la documentació de l’instrument de planejament urbanístic.
Cinqué. Ordenar la publicació de la resolució de l’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat en el Diari Oficial
de la Comunitat Valenciana, als efectes previstos en l’article 51.7 de
la LOTUP.
Sisé. La present resolució d’informe ambiental i territorial estratègic pel procediment simplificat no és susceptible de cap recurs per
considerar-se acte de tràmit, sense perjuí dels recursos que, si és el cas,
siguen procedents en via contenciosa administrativa contra l’acte que
aprove l’instrument de planejament corresponent, la qual cosa no és
inconvenient perquè puga utilitzar-se els mitjans de defensa que s’estimen pertinents en dret.
Sèptim. La present resolució d’informe ambiental i territorial
estratègic pel procediment simplificat perdrà la seua vigència i cessarà
la producció dels efectes que li són propis si una vegada publicat en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana no s’haguera procedit a
l’aprovació del pla en el termini màxim de quatre anys des de la seua
publicació. En tals casos, l’òrgan promotor haurà d’iniciar novament el
procediment d’avaluació ambiental i territorial estratègica simplificada
del pla».
La Junta de Gobierno Local, en sesión ordinaria de 23 de septiembre de 2016, adoptó el siguiente acuerdo:
«Primero. Ratificar el encargo que por Decreto del concejal delegado de Planificación y Gestión Urbana de 9 de marzo de 2016 se realizó
a la Sociedad Anónima Municipal de Actuaciones Urbanas de Valencia
(AUMSA) para llevar a cabo la modificación del PEPRI del barrio del
Carmen en la unidad de ejecución número 12 y en la plaza de Tavernes
de la Valldigna, número 4.
Segundo. Concluir que la propuesta de modificación del PEPRI
del barrio del Carmen en la unidad de ejecución número 12 y plaza de
Tavernes de la Valldigna, número 4, no tiene efectos significativos sobre
el medio ambiente conforme a los criterios establecidos en el anexo VIII
de la LOTUP.
Tercero. Resolver favorablemente la evaluación ambiental y territorial estratégica por el procedimiento simplificado de la propuesta de
modificación del PEPRI del barrio del Carmen, unidad de ejecución
número 12 y plaza de Tavernes de la Valldigna, número 4, designando como alternativa más idónea medioambientalmente la alternativa 1
incluida en la modificación planteada, con las modificaciones propuestas por el Servicio de Gestión del Centro Histórico, que básicamente
consisten en cambiar el uso previsto en la plaza de Tavernes de la Valldigna, número 4, calificándola como dotacional múltiple (PQM), sin
necesidad de redelimitar ni modificar la unidad de ejecución número 12.
Cuarto. Dar cuenta del contenido de la resolución de informe
ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado a
cuantos interesados aparezcan en la tramitación ambiental de esta actuación, incluyendo este informe en la documentación del instrumento de
planeamiento urbanístico.
Quinto. Ordenar la publicación de la resolución del informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado en el Diari
Oficial de la Comunitat Valenciana, a los efectos previstos en el artículo
51.7 de la LOTUP.
Sexto. La presente resolución de informe ambiental y territorial
estratégico por el procedimiento simplificado no es susceptible de recurso alguno por considerarse acto de trámite, sin perjuicio de los recursos
que, en su caso, procedan en vía contencioso-administrativa frente al
acto que apruebe el instrumento de planeamiento correspondiente, lo
que no es inconveniente para que pueda utilizarse los medios de defensa
que se estimen pertinentes en derecho.
Séptimo. La presente resolución de informe ambiental y territorial estratégico por el procedimiento simplificado perderá su vigencia
y cesará la producción de los efectos que le son propios si una vez
publicado en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana no se hubiera
procedido a la aprobación del plan en el plazo máximo de cuatro años
desde su publicación. En tales casos, el órgano promotor deberá iniciar nuevamente el procedimiento de evaluación ambiental y territorial
estratégica simplificada del plan».
València, 27 de setembre de 2016.– El secretari de l’Àrea I: Manuel
Latorre Hernández.
Valencia, 27 de septiembre de 2016.– El secretario del Área I:
Manuel Latorre Hernández.
Descargar