encaramés - Bloc Olesà

Anuncio
elbloc
POBLE SEC
encaramés
PROBLEMES DE CLAVEGUERAM
EL govern tripartit va crear la taxa de clavegueram, però no va
utilitzar els diners per resoldre els problemes que hi ha al subsòl
d’Olesa. Al Poble Sec es van detectar problemes de clavegueram
a dos punts: a la cruïlla dels carrers Sant Pere amb Margarida Biosca i a Margarida Biosca amb Pintor Fortuny, ja que hi havia cases
que quan plovia fort tenien inundacions. Per resoldre el problema
s’han construït un parell de pous -registres nous amb bypass-.
PARC INFANTIL
P
PU ILAR
IM
ED
ÓN
M
CA ª AN
LIZ G
EL
ES
Malgrat que havia estat remodelat per l’anterior Equip de govern,
s’ha hagut d’arreglar el terra del Parc Infantil, ja que, per una deficiència en l’execució, quan plovia totes les aigües provinents de la
zona de la seu social anaven a desembocar al Parc Infantil, i això
havia malmès el terra de cautxú del parc.
Aquestes dues últimes actuacions, encara que són conseqüència
d’obres FEIL–FEOSL mal realitzades, han hagut de ser pagades
per tots els olesans.
SC
www.bloc-olesa.net
OLESA DE MONTSERRAT
MAIG 2015
ACTUACIONS AL CARRER
Quan a l’any 2011 vam entrar a gestionar l’ajuntament ens vam
trobar que moltes de les obres executades amb els fons FEIL–
FEOSL per l’anterior Equip de govern tripartit, format pel PSC,
Convergència i Unió i alguns membres de la candidatura de Movem Olesa, tenien deficiències d’execució, que no s’havien resolt,
i el que és pitjor és que en alguns casos la garantia estava a punt
de caducar. Per aquest motiu l’Equip de govern del Bloc va haver
d’actuar de seguida:
• Als carrers Sant Pere i Margarida Biosca, refent tots els escocells
dels arbres i replantant els que s’havien mort.
• A la zona enjardinada, fent diversos arranjaments i modificaicions.
• Al Local Social, actuant per resoldre tots els greus problemes
detectats per l’associació de veïns als lavabos, al clavegueram ...
Tot això es va poder resoldre aplicant les garanties que té qualsevol
obra pública, si no es deixen caducar; per això no va costar diners
als olesans.
F
RO RAN
SA CE
twiter.com/blocolesa
PER OLESA
OBRES EXECUTADES
AMB FONS FEIL I FEOSL
M
VE ON
RG TS
AR E
A
facebook.com/blocolesa
S’ha fet un pas elevat al carrer Margarida Biosca, a l’alçada de la
cruïlla amb sant Jaume, per disminuir la velocitat dels vehicles.
Carrer de la Rutlla: a l’any 2011, en entrar a gestionar l’ajuntament,
es va haver d’urbanitzar immediatament el Carrer (entre Calvari i
Benet Margarit), també, i per salvar el patrimoni, es va preservar
la Xemeneia industrial que hi ha. Avui ja forma part del Catàleg del
Patrimoni Municipal i és de l’Ajuntament.
El motiu de la urgència era que l’anterior Equip de Govern havia donat permís d’obres per ampliar una escola i aquest permís
anava condicionat a què l’ajuntament, en paral·lel, executés les
obres d’urbanització del carrer de la RUTLLA i el condicionament
de la XEMENEIA CATALOGADA. Doncs, malgrat que les obres
d’ampliació de l’escola ja estaven quasi acabades, la urbanització
del sector NO estava ni tan sols començada, cosa que podia causar un gran perjudici econòmic a l’escola, ja que no hagués pogut
començar l’activitat.
Carrer Calvari: Recentment s’ha urbanitzat en el tram que va del
carrer Anselm Clavé fins a Benet Margarit. Les obres han consistit
a convertir aquest tram en una Plataforma única, perquè el vianant
sempre tingui preferència. També s’han eixamplat les voreres i s’ha
refet part del clavegueram. Les obres del carrer Calvari entre Jaume Baró de Viver i tota la resta d’asfaltats no han tingut cap cost
per als olesans, ja que han estat “millores” negociades per l’Equip
de govern del BLOC en el contracte d’obres d’urbanització.
Francesc Macià: s’ha asfaltat entre el carrer Jaume Baró
de Viver fins a la Rotonda direcció a Martorell.
Benet Margarit: s’ha asfaltat
entre el carrer Francesc Macià
i Colon i s’ha fet una “plataforma” elevada a la cruïlla de Benet Margarit i Francesc Macià.
Som conscients que encara
queda feina por fer i punts que
necessiten renovació i manteniment. Per això la voluntat del
Bloc Olesà és seguir treballant
al Poble Sec per millorar Olesa.
elbloc
POBLE SEC
encaramés
facebook.com/blocolesa
twiter.com/blocolesa
www.bloc-olesa.net
OLESA DE MONTSERRAT
MAYO 2015
PER OLESA
OBRAS EJECUTADAS CON FONDOS FEIL I FEOSL
Cuando en el año 2011 entramos a gestionar el ayuntamiento, nos
encontramos que muchas de las obras ejecutadas con fondos
FEIL-FEOSL por el anterior Equipo de gobierno tripartito, formado
por el PSC, Convergencia i Unió y algún miembro de la candidatura
de Movem Olesa, tenían deficiencias diversas en su ejecución que
no se habían resuelto y, lo que es peor, en algunos casos la garantía estaba a punto de caducar. Por este motivo el gobierno del Bloc
actuó con celeridad en:
-Calles Sant Pere y Margarida Biosca, rehaciendo todos las parrillas de los árboles y replantando los que se habían muerto.
-En la zona ajardinada, arreglando desperfectos y haciendo modificaciones.
-En el local social, actuando para resolver los graves problemas
detectados por la Asociación de Vecinos en lavabos, alcantarillado...
Todo ello se pudo solucionar aplicando las garantías que tiene
cualquier obra pública antes de caducar, por eso no costó ni un
euro a los olesanos.
PROBLEMAS DE ALCANTARILLADO
El gobierno tripartito creó la tasa de alcantarillado, pero no utilizó
el dinero para resolver los problemas del subsuelo de Olesa. En el
Poble Sec se detectaron problemas de alcantarillado en dos puntos: el cruce de las calles St. Pere con Margarida Biosca y Margarida Biosca con Pintor Fortuny. Había casas que con lluvias fuertes
sufrían inundaciones. Para resolverlo se han construido dos pozos
–registros nuevos con bypass-.
PARQUE INFANTIL
A pesar de que lo había remodelado el anterior equipo de gobierno, se tuvo que arreglar el suelo del parque infantil, por una deficiencia de ejecución. Cuando llovía, las aguas provenientes de
la sede social desembocaban en el parque infantil, y eso había
malogrado el suelo de caucho del parque.
Estas dos actuaciones, a pesar de que son consecuencia de las
obras FEIL-FEOLS mal realizadas, las hemos tenido que pagar entre todos.
Calle de la Rutlla: en 2011, cuando entramos a gestionar el ayuntamiento, se tuvo que urbanizar inmediatamente esta calle (entre
Calvari y Benet Margarit) y, también, para salvar el patrimonio, se
preservó la chimenea industrial. Hoy ya forma parte del Catálogo
del Patrimonio Municipal y ya es del ayuntamiento.
La urgencia fue motivada porque el anterior Equipo de gobierno
había concedido un permiso de obras para ampliar un colegio y
este permiso estaba condicionado a que el ayuntamiento, en paralelo, ejecutara las obras de urbanización de la calle de la Rutlla y el
acondicionamiento de la chimenea catalogada. Pues bien, a pesar
de que la ampliación del colegio ya estaba casi acabada, la urbanización del sector no estaba ni iniciada, lo cual podía perjudicar al
colegio, ya que no hubiera podido empezar su actividad.
Calle Calvari: Recientemente se ha urbanizado en el tramo entre
Anselm Clavé y Benet Margarit. Las obras han consistido en convertir el tramo en plataforma única, lo que significa que el peatón
siempre tiene preferencia. También se han ensanchado las aceras
y se ha rehecho parte del alcantarillado. Los trabajos de la calle
Calvari entre Jaume Baró de Viver y el resto del asfaltado no han
significado ningún coste para los olesanos, ya que han sido mejoras negociadas en el contrato de obras de urbanización de la calle
Calvari.
Francesc Maçià: Se ha asfaltado entre la calle Jaume Baró de Viver
y la rotonda dirección Martorell.
Benet Margarit: Se ha asfaltado entre Francesc Macià y Colon, y
se ha hecho una plataforma elevada en el cruce de Benet Margarit
y Francesc Macià.
Somos conscientes que todavía queda mucho por hacer y que
hay lugares que necesitan renovación y mantenimiento. Por eso la
voluntad del Bloc Olesà es seguir trabajando en el Poble Sec para
mejorar Olesa en su conjunto.
ACTUACIONES EN LA CALLE
Se ha hecho un paso elevado en la calle Margarida Biosca, a la
altura del cruce con Sant Jaume, para disminuir la velocidad de
los vehículos.
ACTES CAMPANYA
Dissabte 9 maig
18h
Festa infantil i xocolatada
Parc Poble Sec
Divendres 15 maig
Diumenge 17 maig
23 h
Festa jove disco DJ
Parc Municipal
Divendres 22 maig
19.30 h
Festa dels colors
Parc Municipal
19 h
Havaneres i rom cremat
Plaça de l’Oli
21 h
Acte final de campanya
Plaça de les Fonts
hi
puges?
Descargar