Autorització d`empadronament per part del propietari i/o llogueter

Anuncio
AJUNTAMENT
D’OLÈRDOLA
(ALT PENEDÈS)
El..Sr/Sra..........................................................................................................................
amb DNI / Targeta de residència – Con DNI/ Tarjeta de residencia .............................,
amb domicili a Olèrdola – Con domicilio en Olèrdola ....................................................
........................................................................, amb aquest document – con este
documento,
AUTORITZO – AUTORIZO
Al Sr/Sra............................................................................................................................
amb DNI / Targeta de residència – Con DNI/ Tarjeta de residencia .............................,
perquè s’empadroni al meu domicili – para que se empadrone en mi domicilio.
X:\OAC\Models\Autorització per part d'un propietari o llogueter a empadronar a casa seva.doc
I perquè així consti, signo aquest document - Y para que así conste, firmo este
documento.
Olèrdola,
de/ d’
de 20 _ _
Adjunt a l’autorització s’ha d’aportar DNI/ NIE o passaport de la persona que
autoritza el tràmit. / Adjunto a la autorización es necesario aportar DNI/NIE o
pasaporte de la persona que autoriza el trámite.
Avinguda Catalunya, 12 – Tel.: 93 890 35 02 – Fax. 93 817 10 59 – E-mail: [email protected] – 08734 Olèrdola – Barcelona – NIF.: P-0814400-H
Descargar