Folleto cartas amor 2013.pub

Anuncio
Treballs
Bases del concurs
Al concurs hi poden participar totes les persones majors de 14 anys. La carta d’amor ha de tenir un mínim d’un foli i un màxim
de tres a doble espai i escrits a ordinador.
Forma
Les cartes d’amor s’han de presentar sense signar i amb un pseudònim en un sobre tancat que posi “CARTES D’AMOR +
pseudònim”. Dins un altre sobre tancat hi han de constar les dades personals de l’autor (nom i llinatges, telèfon, correu electrònic) i una fotocòpia del DNI. A l’exterior només hi ha de figurar el pseudònim emprat a la carta d’amor. Per tant, els participants
han de entregar dos sobres, un amb la carta i l’altra amb les dades personals.
Termini
El termini de presentació de les cartes finalitza el dia 11 de febrer de 2014.
Lloc de presentació
Totes les cartes s’han de presentar a la Biblioteca Pública de Palma a la bústia que hi serà habilitada per l’esdeveniment.
Premis
1º PREMI: lot de llibres
2º PREMI: lot de llibres
3º PREMI: lot de llibres
La Biblioteca es reserva el dret de modificar els premis del concurs.
Lliurament de premis
La decisió del jurat es farà pública el dissabte 15 de febrer, a la sala d’actes de la biblioteca, a les 12.00 hores.
Trabajos
Bases del concurso
Al concurso pueden participar todas los personas mayores de 14 años. La carta de amor debe tener un mínimo de un folio y un
máximo de tres a doble espacio y escritos en ordenador.
Forma
Las cartas de amor se tienen que presentar sin firmar y con un pseudónimo en un sobre cerrado que ponga “CARTES
D’AMOR + pseudónimo”. Dentro de otro sobre cerrado deben constar los datos personales del autor (nombre y apellidos, teléfono, correo electrónico) y una fotocopia del DNI. En el exterior del segundo sobre sólo ha de aparecer el seudónimo utilizado
en la carta de amor. Por tanto, los participantes deberán entregar dos sobres, uno con la carta y el otro con los datos personales.
Plazo
El plazo de presentación de las cartas finaliza el día 11 de febrero de 2014.
Lugar de presentación
Todas las cartas se deben presentar en la Biblioteca Pública de Palma en el buzón que será habilitado para ello.
Premios
1º PREMIO: lote de libros
2º PREMIO: lote de libros
3º PREMIO: lote de libros
La Biblioteca se reserva el derecho de modificar los premios del concurso.
Entrega de premios
La decisión del jurado se hará pública el día 15 de febrero, en el salón de actos de la biblioteca, a las 12.00 horas.
Descargar