BOLSA ESCALA TECNICA UNIDAD DE COMUNICACION BORSA

Anuncio
Fecha de publicación: 14.09.2016
Data de publicació: 14.09.2016
BOLSA ESCALA TECNICA UNIDAD DE COMUNICACION
BORSA ESCALA TECNICA UNITAT DE COMUNICACIO
REFERENCIA: A03/15
REFERÈNCIA: A03/15
Finalitzades les actuacions del Tribunal
Qualificador de les proves selectives
convocades per a l'ingrés en l'Escala
Tècnica de la Universitat d'Alacant per
a ocupar llocs d'administració especial,
sector imatge i comunicació en la Unitat
de Comunicació de la Universitat
d'Alacant, convocat per Resolució de la
mateixa de 2 de setembre de 2015
(DOGV de data d'1 d'octubre de 2015) i
confeccionada la relació d'una nova
borsa de treball.
Es RESOL la publicació de la relació de
personal inclòs en la borsa de treball
per a ocupar llocs de técnic en la Unitat
de Comunicació en l'ordre que es
reflecteix en l'ANNEX a la present. Amb
motiu d'aquesta publicació es dóna per
conclosa la vigència de les anteriors
borses de treball de l'Escala Tècnica,
publicades amb data 21/11/2008.
Finalizadas
las
actuaciones
del
Tribunal Calificador de las pruebas
selectivas convocadas para el ingreso
en la Escala Técnica de la Universidad
de Alicante para ocupar puestos de
administración especial, sector imagen
y comunicación en la Unidad de
Comunicación de la Universidad de
Alicante, convocado por Resolución de
la misma de 2 de septiembre de 2015
(DOGV de fecha de 1 de octubre de
2015) y confeccionada la relación de
una nueva bolsa de trabajo.
Alacant, 14 de setembre de 2016
Se RESUELVE la publicación de la
relación de personal incluido en la
bolsa de trabajo para ocupar puestos
de técnico en la Unidad de
Comunicación en el orden que se
refleja en el ANEXO a la presente. Con
motivo de esta publicación se da por
concluida la vigencia de las anteriores
bolsas de trabajo de la Escala Técnica,
publicadas con fecha 21/11/2008.
.
Alicante 14 de septiembre de 2016
El Rector,
Manuel Palomar Sanz
ANNEX
ANEXO
BOLSA ESCALA TECNICA UNIDAD DE COMUNICACION
BORSA ESCALA TECNICA UNITAT DE COMUNICACIO
REFERENCIA: A03/15
REFERÈNCIA: A03/15
NUM.
D’ORDRE/Nº
ORDEN
ASPIRANTS/ASPIRANTES
1
GONZALEZ FERRI, ENEAS
2
RODRIGUEZ OLIVAS, OTILIA
Descargar
Fichas aleatorios
Prueba

4 Tarjetas Arthas Quinzel

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

tarjeta del programa pfizer norvasc

0 Tarjetas joseyepezsumino

sistemas educativos

17 Tarjetas Lizbet Sánchez Licea

Crear fichas