Solicitud Autorización Comunidad Valenciana

Anuncio
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE CELEBRACIÓ DE
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
CIF - NIF
NOM / NOMBRE
CP
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
COGNOMS / APELLIDOS
NOM / NOMBRE
DNI
COM A / EN CALIDAD DE
MUNICIPI PER AL QUAL SE SOL·LICITA L'AUTORITZACIÓ DEL FESTEIG / MUNICIPIO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL FESTEJO
B
COMPROMÍS / COMPROMISO
L’organitzador es compromet expressament que els animals no seran torejats ni maltractats pels participants d’aquest espectacle, i serà
responsabilitat de l’organitzador o promotor del festeig l’adopció de les mesures preventives per tal d’evitar qualsevol tipus de maltractaments. A
més:
- DECLARA, davall la seua responsabilitat, que són certes i comprovables les dades que consigna en la present sol·licitud.
- AUTORITZA, la verificació i confrontació de les dades personals incloses en la sol·licitud o en l'expedient, així com la cessió a altres
organismes o entitats de caràcter públic que exercisquen competències en matèria d'espectacles
El organizador se compromete expresamente a que las reses no serán toreadas ni maltratadas por los participantes del festejo, siendo de su
responsabilidad la adopción de las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de maltrato a los animales. Además:
- DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos que consigna en la presente solicitud.
- AUTORIZA, la verificación y cotejo de los datos personales incluidos en la solicitud u obrantes en el expediente, así como la cesión a otros
organismos o entidades de carácter público que ejerzan competencias en materia de espectáculos.
C
SOL·LICITUD / SOLICITUD
Se sol·licita autorització per a la celebració de festejos taurins tradicionals, d'acord amb el que indica l'apartat D d'esta sol·licitud, basant-se en el
que disposa el Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova i dóna nova redacció al Reglament de Festejos Taurins Tradicionals
a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), DOCV núm. 5.459, de 27 de febrer del 2007, modificat pel decret 120/2010, de 27 d'agost, del Consell,
(DOCV núm. 6.344, de 31 d'agost del 2010), en relació amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics
Se solicita autorización para la celebración de festejos taurinos tradicionales, de acuerdo con lo indicado en el apartado D de esta solicitud,
basándose en lo dispuesto en el Decreto 24/2007 de 23 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos en la
Comunidad Valenciana (Bous al Carrer), DOCV núm. 5.459, de 27 de febrero de 2007, modificado por el decreto 120/2010, de 27 de agosto, del
Consell, (DOCV núm. 6.344, de 31 de agosto de 2010), en relación con la Ley 14/2010, de 3 de Diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
d
del
CHAP - IAC
,
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
18/07/12
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE CELEBRACIÓ DE
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES
A
DADES DE LA PERSONA SOL·LICITANT / DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
COGNOMS O RAÓ SOCIAL / APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
CIF - NIF
NOM / NOMBRE
CP
DOMICILI A L'EFECTE DE NOTIFICACIONS (CARRER/PLAÇA, NÚMERO I PORTA)
DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES (CALLE/PLAZA, NÚMERO Y PUERTA)
LOCALITAT / LOCALIDAD
PROVÍNCIA / PROVINCIA
TELÈFON / TELÉFONO
CORREU ELECTRÒNIC / CORREO ELECTRÓNICO
DADES DEL REPRESENTANT LEGAL / DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL
COGNOMS / APELLIDOS
NOM / NOMBRE
DNI
COM A / EN CALIDAD DE
MUNICIPI PER AL QUAL SE SOL·LICITA L'AUTORITZACIÓ DEL FESTEIG / MUNICIPIO PARA EL QUE SE SOLICITA LA AUTORIZACIÓN DEL FESTEJO
B
COMPROMÍS / COMPROMISO
L’organitzador es compromet expressament que els animals no seran torejats ni maltractats pels participants d’aquest espectacle, i serà
responsabilitat de l’organitzador o promotor del festeig l’adopció de les mesures preventives per tal d’evitar qualsevol tipus de maltractaments. A
més:
- DECLARA, davall la seua responsabilitat, que són certes i comprovables les dades que consigna en la present sol·licitud.
- AUTORITZA, la verificació i confrontació de les dades personals incloses en la sol·licitud o en l'expedient, així com la cessió a altres
organismes o entitats de caràcter públic que exercisquen competències en matèria d'espectacles
El organizador se compromete expresamente a que las reses no serán toreadas ni maltratadas por los participantes del festejo, siendo de su
responsabilidad la adopción de las medidas preventivas necesarias para evitar cualquier tipo de maltrato a los animales. Además:
- DECLARA, bajo su responsabilidad, que son ciertos y comprobables los datos que consigna en la presente solicitud.
- AUTORIZA, la verificación y cotejo de los datos personales incluidos en la solicitud u obrantes en el expediente, así como la cesión a otros
organismos o entidades de carácter público que ejerzan competencias en materia de espectáculos.
C
SOL·LICITUD / SOLICITUD
Se sol·licita autorització per a la celebració de festejos taurins tradicionals, d'acord amb el que indica l'apartat D d'esta sol·licitud, basant-se en el
que disposa el Decret 24/2007, de 23 de febrer, del Consell, pel qual s’aprova i dóna nova redacció al Reglament de Festejos Taurins Tradicionals
a la Comunitat Valenciana (bous al carrer), DOCV núm. 5.459, de 27 de febrer del 2007, modificat pel decret 120/2010, de 27 d'agost, del Consell,
(DOCV núm. 6.344, de 31 d'agost del 2010), en relació amb la Llei 14/2010, de 3 de desembre, de la Generalitat, d’Espectacles Públics, Activitats
Recreatives i Establiments Públics
Se solicita autorización para la celebración de festejos taurinos tradicionales, de acuerdo con lo indicado en el apartado D de esta solicitud,
basándose en lo dispuesto en el Decreto 24/2007 de 23 de febrero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de Festejos Taurinos en la
Comunidad Valenciana (Bous al Carrer), DOCV núm. 5.459, de 27 de febrero de 2007, modificado por el decreto 120/2010, de 27 de agosto, del
Consell, (DOCV núm. 6.344, de 31 de agosto de 2010), en relación con la Ley 14/2010, de 3 de Diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos
Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos
d
del
CHAP - IAC
,
REGISTRE D'ENTRADA
REGISTRO DE ENTRADA
DIN - A4
Firma:
Les dades de caràcter personal que conté l'imprés podran ser incloses en un fitxer per al seu tractament per este òrgan administratiu, com a
titular responsable del fitxer, en l'ús de les funcions pròpies que té atribuïdes i en l'àmbit de les seues competències. Així mateix, se l'informa
de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tot això de conformitat amb el que disposa l'art. 5 de la Llei
Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE núm. 298, de 14/12/99).
Los datos de carácter personal contenidos en el impreso podrán ser incluidos en un fichero para su tratamiento por este órgano
administrativo, como titular responsable del fichero, en el uso de las funciones propias que tiene atribuidas y en el ámbito de sus
competencias. Asimismo, se le informa de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, todo ello de
conformidad con lo dispuesto en el art. 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE nº 298, de
14/12/99).
DATA D'ENTRADA EN ÒRGAN COMPETENT
FECHA ENTRADA EN ÓRGANO COMPETENTE
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
18/07/12
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE CELEBRACIÓ DE
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS
D
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES
MODALITATS I HORARIS DE BOUS AL CARRER
MODALIDADES Y HORARIOS DE BOUS AL CARRER
DATA
FECHA
SOLTA DE VAQUETES
SUELTA DE VAQUILLAS
SOLTA DE BOUS DE ROGLE
SUELTA DE TOROS DE CORRO
BOU EMBOLAT
TORO EMBOLADO
BOU SALVATGE
TORO CERRIL
BOU EN CORDA
TORO ENSOGADO
HORARI
HORARIO
TANCAMENT
ENCIERRO
TANCAMENT AMB CAVALLS
ENCIERRO CON CABALLOS
CONCURS DE RETALLADORS
CONCURSO DE RECORTADORES
BOUS A LA MAR
TOROS A LA MAR
ALTRES MODALITATS TRADICIONALS
OTRAS MODALIDADES TRADICIONALES
DIN - A4
CHAP - IAC
DATA
FECHA
HORARI
HORARIO
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
18/07/12
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE CELEBRACIÓ DE
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS
D
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES
MODALITATS I HORARIS DE BOUS AL CARRER
MODALIDADES Y HORARIOS DE BOUS AL CARRER
DATA
FECHA
SOLTA DE VAQUETES
SUELTA DE VAQUILLAS
SOLTA DE BOUS DE ROGLE
SUELTA DE TOROS DE CORRO
BOU EMBOLAT
TORO EMBOLADO
BOU SALVATGE
TORO CERRIL
BOU EN CORDA
TORO ENSOGADO
HORARI
HORARIO
TANCAMENT
ENCIERRO
TANCAMENT AMB CAVALLS
ENCIERRO CON CABALLOS
CONCURS DE RETALLADORS
CONCURSO DE RECORTADORES
BOUS A LA MAR
TOROS A LA MAR
ALTRES MODALITATS TRADICIONALS
OTRAS MODALIDADES TRADICIONALES
DIN - A4
CHAP - IAC
DATA
FECHA
HORARI
HORARIO
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
18/07/12
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE CELEBRACIÓ DE
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES
E
DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR / DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
DOCUMENTACIÓ GENERAL / DOCUMENTACIÓN GENERAL
Informe favorable de l’ajuntament del municipi, on pretén celebrarse el festeig, que acredite el seu caràcter tradicional
Informe favorable del ayuntamiento del municipio donde pretende celebrarse el festejo, que acredite su carácter tradicional
Autorització o llicència de l’ajuntament, en el supòsit d’utilització de la via pública, o de la seua ocupació
Autorización o licencia del ayuntamiento, en caso de utilización u ocupación de la vía pública
Informe subscrit per tècnic municipal o, si no n'hi ha, per tècnic competent, visat en este cas pel seu col·legi professional, d'acord amb el model de l'annex II del
Reglament de Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (bous al carrer), modificat pel Decret 120/2010, de 27 d'agost, del Consell, (DOCV núm.
6344, de 31 d'agost del 2010)
Informe suscrito por técnico municipal o, en su defecto, por técnico competente, visado en este caso por su Colegio Profesional, de acuerdo con el modelo del
anexo II del Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunidad Valenciana (bous al carrer), modificado por el Decreto 120/2010, de 27 de agosto,
del Consell, (DOCV núm. 6344, de 31 de agosto de 2010)
Informe subscrit pel facultatiu encarregat del servei medicoquirúrgic visat pel seu col·legi professional, d’acord amb el model de l’annex III del Reglament de
Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (bous al carrer)
Informe suscrito por el facultativo encargado del servicio médico-quirúrgico, visado por su Colegio Profesional, de acuerdo con el modelo del anexo III del
Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunidad Valenciana (bous al carrer)
Declaració jurada de l’organitzador, on es faça constar que es disposarà d’una ambulància per al trasllat de ferits o accidentats a un centre hospitalari prèviament
concertat, des d’almenys una hora abans de l'inici del festeig i durant tot el seu temps de duració
Declaración jurada del organizador en donde se haga constar que dispone de una ambulancia para el traslado de heridos o accidentados a un centro hospitalario
previamente concertado, desde, al menos, una hora antes del inicio del festejo y durante todo el tiempo de su celebración
Certificat expedit per una companyia d’assegurances, segons el model de l’annex IV del Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana
(bous al carrer)
Certificado expedido por una compañía de seguros, de acuerdo con el modelo del anexo IV del Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat
Valenciana (bous al carrer)
Declaració subscrita pel ramader contractat on es faça constar, que la seua ramaderia i tots els animals participants en el festeig, estan degudament inscrits en el
Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Torejar, i que el seu trasllat es realitzarà emparat per la documentació i en les condicions establertes en la normativa vigent
en matèria sanitària per al transport animal, i declaració jurada sobre l'estat de les banyes dels animals
Declaración suscrita por el ganadero contratado en donde se haga constar que su ganadería y todas las reses participantes en el festejo están debidamente
inscritas en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, y que su traslado se realizará amparado por la documentación y en las condiciones establecidas en la
normativa vigente en materia sanitaria para el transporte animal, y declaración jurada sobre el estado de los cuernos de las reses
Còpia de la qualificació sanitària dels animals, expedida per veterinari oficial o, si escau, la documentació exigida per les normes reguladores del moviment i
qualificació sanitària de les ramaderies de bous de torejar
Copia de la calificación sanitaria de los animales expedida por veterinario oficial o, en su caso, la documentación exigida por las normas reguladoras del
movimiento y calificación sanitaria de las ganaderías de lidia
Declaració subscrita per persona amb amplis coneixements acreditats en l’organització i desenvolupament de festejos taurins tradicionals on manifeste que
garantirà el normal desenvolupament del festeig i que disposarà, almenys, de 10 col·laboradors voluntaris, prou capacitats i amb experiència, per a impedir o limitar
els accidents, arbitrar mesures de seguretat i col·laborar amb els organitzadors
Declaración suscrita por persona con amplios conocimientos acreditados en la organización y desarrollo de festejos taurinos tradicionales, en donde se haga
constar que garantizará el normal desarrollo del festejo y que dispondrá de, al menos, 10 colaboradores voluntarios suficientemente capacitados y con experiencia
para impedir o limitar los accidentes, arbitrar medidas de seguridad y colaborar con los organizadores
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. A MÉS DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL, A QUÈ ES REFERIX L'ARTICLE 14 DEL REGLAMENT
DE FESTEJOS TAURINS DE LA COMUNITAT VALENCIANA:
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 DEL
REGLAMENTO DE FESTEJOS TAURINOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
En el cas que el festeig es realitze exclusivament en plaça de bous permanent, provisional o portàtil, contracte subscrit amb professional taurí inscrit en la secció I,
II, o en la categoria primera de la secció V, del Registre General de Professionals Taurins, que auxilie els qui prenguen part en el festeig
En caso de que el festejo se realice exclusivamente en plaza de toros permanente, provisional o portátil, contrato suscrito con profesional taurino inscrito en la
Sección I, II, o en la categoría primera de la sección V, del Registro General de Profesionales Taurinos, que auxilie a quienes participen en el festejo
En el cas que el festeig es realitze en plaça de bous no permanent o portàtil, llicència municipal d’instal·lació i funcionament
En caso que el festejo se realice en plaza de toros no permanente o portátil, licencia municipal de actividad y funcionamiento
En el cas que després d’acabar el festeig es mate l'animal, haurà d’acompanyar-se, declaració sobre la destinació del bou, així com de l’escorxador o local
autoritzat per al seu sacrifici
En caso de que tras finalizar el festejo se de muerte a la res, declaración sobre el destino de la misma, así como del matadero o local autorizado para su sacrificio
DOCUMENTACIÓ PER A LA MODALITAT DE BOUS BRAUS / DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TOROS CERRILES:
Certificat de naixement de cada cap, expedit sobre la base de les dades que figuren en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Toreig
Certificado de nacimiento de la res, expedido sobre la base de datos que figuran en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia
Declaració del ramader propietari de les animals, acreditativa que no han sigut torejades o corregudes en altres espectacles taurins, així com de l'estat d'integritat
de les banyes
Declaración del ganadero propietario de las reses, acreditativa de que no han sido lidiadas, toreadas o corridas en otros espectáculos taurinos, así como del estado
de integridad de las astas
CHAP - IAC
Contracte de compravenda, amb indicació del nombre i les característiques dels animals
Contrato de compraventa, con indicación del número y características de las reses
DIN - A4
DOCUMENTACIÓ PER A LA MODALITAT DE CONCURS DE RETALLADORS
DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE CONCURSO DE RECORTADORES:
A més de la documentació general, els organitzadors hauran d’aportar les bases per què haurà de regir-se el concurs
Además de la documentación general, los organizadores deberán aportar las bases per las que se rige el concurso
DOCUMENTACIÓ PER A LA MODALITAT DE BOU EN CORDA / DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TORO ENSOGADO:
Plànol parcial del perímetre urbà on es desenvoluparà el festeig i general del municipi on s’especifique el lloc de celebració
Plano parcial del perímetro urbano en el que se desarrollará el festejo, y general de municipio, en donde conste el lugar de celebración
Identificació de la persona o persones encarregades de realitzar les comprovacions a què es refereix l’article 9 del Reglament de Festejos Taurins Tradicionals de
la Comunitat Valenciana (bous al carrer)
Identificación de la persona o personas encargadas de realizar las comprobaciones previas a que se refiere el artículo 9 del Reglamento de Festejos Taurinos
Tradicionales de la Comunidad Valenciana (bous al carrer)
Autorització del titular de la via urbana, interurbana o via fèrria per la qual passe el festeig
Autorización del titular de la vía urbana, interurbana o vía férrea per la que pase el festejo
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
18/07/12
SOL·LICITUD D'AUTORITZACIÓ DE CELEBRACIÓ DE
FESTEJOS TAURINS TRADICIONALS
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE CELEBRACIÓN DE
FESTEJOS TAURINOS TRADICIONALES
E
DOCUMENTACIÓ QUE S'HA D'APORTAR / DOCUMENTACIÓN QUE SE DEBE APORTAR
DOCUMENTACIÓ GENERAL / DOCUMENTACIÓN GENERAL
Informe favorable de l’ajuntament del municipi, on pretén celebrarse el festeig, que acredite el seu caràcter tradicional
Informe favorable del ayuntamiento del municipio donde pretende celebrarse el festejo, que acredite su carácter tradicional
Autorització o llicència de l’ajuntament, en el supòsit d’utilització de la via pública, o de la seua ocupació
Autorización o licencia del ayuntamiento, en caso de utilización u ocupación de la vía pública
Informe subscrit per tècnic municipal o, si no n'hi ha, per tècnic competent, visat en este cas pel seu col·legi professional, d'acord amb el model de l'annex II del
Reglament de Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (bous al carrer), modificat pel Decret 120/2010, de 27 d'agost, del Consell, (DOCV núm.
6344, de 31 d'agost del 2010)
Informe suscrito por técnico municipal o, en su defecto, por técnico competente, visado en este caso por su Colegio Profesional, de acuerdo con el modelo del
anexo II del Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunidad Valenciana (bous al carrer), modificado por el Decreto 120/2010, de 27 de agosto,
del Consell, (DOCV núm. 6344, de 31 de agosto de 2010)
Informe subscrit pel facultatiu encarregat del servei medicoquirúrgic visat pel seu col·legi professional, d’acord amb el model de l’annex III del Reglament de
Festejos Taurins Tradicionals de la Comunitat Valenciana (bous al carrer)
Informe suscrito por el facultativo encargado del servicio médico-quirúrgico, visado por su Colegio Profesional, de acuerdo con el modelo del anexo III del
Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunidad Valenciana (bous al carrer)
Declaració jurada de l’organitzador, on es faça constar que es disposarà d’una ambulància per al trasllat de ferits o accidentats a un centre hospitalari prèviament
concertat, des d’almenys una hora abans de l'inici del festeig i durant tot el seu temps de duració
Declaración jurada del organizador en donde se haga constar que dispone de una ambulancia para el traslado de heridos o accidentados a un centro hospitalario
previamente concertado, desde, al menos, una hora antes del inicio del festejo y durante todo el tiempo de su celebración
Certificat expedit per una companyia d’assegurances, segons el model de l’annex IV del Reglament de Festejos Taurins Tradicionals a la Comunitat Valenciana
(bous al carrer)
Certificado expedido por una compañía de seguros, de acuerdo con el modelo del anexo IV del Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales de la Comunitat
Valenciana (bous al carrer)
Declaració subscrita pel ramader contractat on es faça constar, que la seua ramaderia i tots els animals participants en el festeig, estan degudament inscrits en el
Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Torejar, i que el seu trasllat es realitzarà emparat per la documentació i en les condicions establertes en la normativa vigent
en matèria sanitària per al transport animal, i declaració jurada sobre l'estat de les banyes dels animals
Declaración suscrita por el ganadero contratado en donde se haga constar que su ganadería y todas las reses participantes en el festejo están debidamente
inscritas en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia, y que su traslado se realizará amparado por la documentación y en las condiciones establecidas en la
normativa vigente en materia sanitaria para el transporte animal, y declaración jurada sobre el estado de los cuernos de las reses
Còpia de la qualificació sanitària dels animals, expedida per veterinari oficial o, si escau, la documentació exigida per les normes reguladores del moviment i
qualificació sanitària de les ramaderies de bous de torejar
Copia de la calificación sanitaria de los animales expedida por veterinario oficial o, en su caso, la documentación exigida por las normas reguladoras del
movimiento y calificación sanitaria de las ganaderías de lidia
Declaració subscrita per persona amb amplis coneixements acreditats en l’organització i desenvolupament de festejos taurins tradicionals on manifeste que
garantirà el normal desenvolupament del festeig i que disposarà, almenys, de 10 col·laboradors voluntaris, prou capacitats i amb experiència, per a impedir o limitar
els accidents, arbitrar mesures de seguretat i col·laborar amb els organitzadors
Declaración suscrita por persona con amplios conocimientos acreditados en la organización y desarrollo de festejos taurinos tradicionales, en donde se haga
constar que garantizará el normal desarrollo del festejo y que dispondrá de, al menos, 10 colaboradores voluntarios suficientemente capacitados y con experiencia
para impedir o limitar los accidentes, arbitrar medidas de seguridad y colaborar con los organizadores
DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA. A MÉS DE LA DOCUMENTACIÓ GENERAL, A QUÈ ES REFERIX L'ARTICLE 14 DEL REGLAMENT
DE FESTEJOS TAURINS DE LA COMUNITAT VALENCIANA:
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA. ADEMÁS DE LA DOCUMENTACIÓN GENERAL, A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 14 DEL
REGLAMENTO DE FESTEJOS TAURINOS DE LA COMUNITAT VALENCIANA
En el cas que el festeig es realitze exclusivament en plaça de bous permanent, provisional o portàtil, contracte subscrit amb professional taurí inscrit en la secció I,
II, o en la categoria primera de la secció V, del Registre General de Professionals Taurins, que auxilie els qui prenguen part en el festeig
En caso de que el festejo se realice exclusivamente en plaza de toros permanente, provisional o portátil, contrato suscrito con profesional taurino inscrito en la
Sección I, II, o en la categoría primera de la sección V, del Registro General de Profesionales Taurinos, que auxilie a quienes participen en el festejo
En el cas que el festeig es realitze en plaça de bous no permanent o portàtil, llicència municipal d’instal·lació i funcionament
En caso que el festejo se realice en plaza de toros no permanente o portátil, licencia municipal de actividad y funcionamiento
En el cas que després d’acabar el festeig es mate l'animal, haurà d’acompanyar-se, declaració sobre la destinació del bou, així com de l’escorxador o local
autoritzat per al seu sacrifici
En caso de que tras finalizar el festejo se de muerte a la res, declaración sobre el destino de la misma, así como del matadero o local autorizado para su sacrificio
DOCUMENTACIÓ PER A LA MODALITAT DE BOUS BRAUS / DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TOROS CERRILES:
Certificat de naixement de cada cap, expedit sobre la base de les dades que figuren en el Llibre Genealògic de la Raça Bovina de Toreig
Certificado de nacimiento de la res, expedido sobre la base de datos que figuran en el Libro Genealógico de la Raza Bovina de Lidia
Declaració del ramader propietari de les animals, acreditativa que no han sigut torejades o corregudes en altres espectacles taurins, així com de l'estat d'integritat
de les banyes
Declaración del ganadero propietario de las reses, acreditativa de que no han sido lidiadas, toreadas o corridas en otros espectáculos taurinos, así como del estado
de integridad de las astas
CHAP - IAC
Contracte de compravenda, amb indicació del nombre i les característiques dels animals
Contrato de compraventa, con indicación del número y características de las reses
DIN - A4
DOCUMENTACIÓ PER A LA MODALITAT DE CONCURS DE RETALLADORS
DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE CONCURSO DE RECORTADORES:
A més de la documentació general, els organitzadors hauran d’aportar les bases per què haurà de regir-se el concurs
Además de la documentación general, los organizadores deberán aportar las bases per las que se rige el concurso
DOCUMENTACIÓ PER A LA MODALITAT DE BOU EN CORDA / DOCUMENTACIÓN PARA LA MODALIDAD DE TORO ENSOGADO:
Plànol parcial del perímetre urbà on es desenvoluparà el festeig i general del municipi on s’especifique el lloc de celebració
Plano parcial del perímetro urbano en el que se desarrollará el festejo, y general de municipio, en donde conste el lugar de celebración
Identificació de la persona o persones encarregades de realitzar les comprovacions a què es refereix l’article 9 del Reglament de Festejos Taurins Tradicionals de
la Comunitat Valenciana (bous al carrer)
Identificación de la persona o personas encargadas de realizar las comprobaciones previas a que se refiere el artículo 9 del Reglamento de Festejos Taurinos
Tradicionales de la Comunidad Valenciana (bous al carrer)
Autorització del titular de la via urbana, interurbana o via fèrria per la qual passe el festeig
Autorización del titular de la vía urbana, interurbana o vía férrea per la que pase el festejo
CONSELLERIA DE GOVERNACIÓ. DIRECCIÓ GENERAL DE SEGURETAT I PROTECCIÓ CIUTADANA
CONSELLERIA DE GOBERNACIÓN. DIRECCIÓN GENERAL DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA
18/07/12
Descargar