CERTIFICA: Que o Pleno municipal (ou o órgano correspondente)

Anuncio
ANEXO
I
PLAN DE FINANCIAMENTO DOS SERVIZOS SOCIAIS
COMUNITARIOS
MUNICIPAIS PARA O EXERCICIO 2014
CERTIFICACIÓN
DE ADHESIÓN
DECLARACIÓN RESPONSABLE
SOBRE
AS OBRIGAS TRIBUTARIAS
1. DATOS PERSOAIS
Nome e apelidos:
Secretario do concello ou entidade local:
2. DECLARACIÓN
C E R T I F I C A: Que o Pleno municipal (ou o órgano correspondente) deste concello ou entidade
local, na sesión realizada do día ..........., adoptou o seguinte acordo:
1. Que coñece e acepta as bases da convocatoria e os compromisos que nela se inclúen.
2. Adherirse ó Plan de servizos sociais comunitarios municipais da Deputación de Pontevedra
para o 2014, de acordo coas bases establecidas na convocatoria.
3. Aceptar o compromiso de realizar as actuacións necesarias para desenvolver o obxectivo do
Plan e completar coa súa achega económica os módulos obxecto de financiamento.
4. Aceptar o compromiso de publicitar a achega provincial e de facer constar sempre o
financiamento da Deputación en todas as comunicacións coas que se dea a coñecer
a realización das actividades, ben sexa por medios escritos, radiofónicos, audiovisuais
ou por internet. Comprométese a situar nun lugar visible do propio centro de Servizos
Sociais Comunitarios Municipais un cartel informativo que faga constar o cofinanciamento
da Deputación e a proporcionarlle ó persoal contratado para o servizo de axuda no fogar
(sexa persoal propio ou por contratación de empresa) as tarxetas identificativas do servizo
subvencionado.
5. Facultar expresamente o alcalde ou representante da entidade local para todo o relacionado
coa tramitación e xestión deste acordo e do expediente correspondente.
E para que así conste, expido este certificación de orde co visto e prace do representante legal da entidade
Lugar e data:
Asdo.: o solicitante
....................................................................., .................. de ....................................................................... de 20.......
Pazo Deputación Provincial. Avda. Montero Ríos, s/n, 36071 Pontevedra. Tel.: +34 986 804 100 / Fax: +34 886 211 201
[email protected], www.depo.es
Mod. 230.042
Os seus datos serán tratados segundo o disposto na Lei orgánica 15/1999 e no R.d. 1720/2007 de protección de datos de carácter persoal podendo ser incorporados ós ficheiros da Deputación de Pontevedra relacionados con este trámite. En calquera
momento poderá exercitar os dereitos de acceso, cancelación, rectificación ou oposición nos termos establecidos na lei no seguinte enderezo: Avda. Montero Ríos, s/n. Para estes trámites existen formularios á súa disposición en w w w.depo.es
Servizos Sociais e
Promoción de Emprego
Descargar