periodo medio de pago global a proveedores trimestral

Anuncio
Vilasantar
PERIODO MEDIO DE PAGO GLOBAL A PROVEEDORES TRIMESTRAL
TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE
AÑO 2015
En días
Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Vilasantar
75,95
* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte
de la Administración en relación al periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o bien a que las operaciones
pendientes de pago de la Adminsitración se encuentran, en término medio, en un momento anterior a dicho periodo máximo.
Entidades que no han remitido sus datos a tiempo para la elaboración del informe:
NINGUNA.
Os datos reais do PMP do 4 trimestre de 2015 son os seguintes: Pagos realizados: 66,46 días, sobre 227.528,24 €
Pendentes de pago: 84,07 días, sobre 266.095,67 € PMP: 75,95 días Feitos relevantes nese período: Pagos:
Pagáronse as certificacións de obra dependentes de subvencións seguintes: 19.583,11+27.691,93+53.250,00=
100.525,04 € Pendentes: Están aprobadas, pendentes de pago, os gastos dependentes de subvención seguintes:
41.745,00 + 59.983,33 = 101.728,33 € Se descontásemos as obras dependentes de subvención o resultado sería:
Pagos realizados: 10,25 sobre 127.003,20 € Pendentes de pago: 86,87 sobre 164.367,34 PMP 53,47 Obsérvase que os
pagos, descontando as obras dependentes de subvención, seguen manténdose dentro da zona de cumprimento do
prazo (menor de 30 días), de forma semellante aos períodos anteriores. Sen embargo xa non sucede así (por primeira
vez) cos pendentes de pago. A razón destes atrasos entendo que está no inicio o 1 de setembro da realización do
Obradoiro de emprego, con importantes gastos en nóminas, que non contabilizan no cálculo do PMP e que obrigan a
limitar os pagos. A presente situación vai permanecer ata finais de febreiro en que rematará o seu período de
funcionamento. En consecuencia no próximo informe debemos de esperar un incremento dos datos negativos en
ambos parámetros (aínda sen contar as obras pendentes de subvención). Situación que debería mellorar claramente
xa nos datos do 2 Tr. de 2016. Vilasantar, 28 de xaneiro de 2016. O secretario-interventor: Afonso Bieito Lorenzo
Penela.
Descargar