NOTICIES SINDICALS Desembre 08 (Educació per a la

Anuncio
Nº 171E Desembre 2008
www.pv.ccoo.es/ensenyament
Dipòsit legal V-2679-1983
Centres privats sostinguts amb fons públics
Centros privados sostenidos con fondos públicos
franqueig concertat II autorització núm. 46/158
EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA (II): QUÈ HA
CONTINUAT FENT LA FEDERACIÓ
D'ENSENYAMENT DE CCOO DEL PAÍS VALENCIÀ?
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA (II): QUÉ HA
CONTINUADO HACIENDO LA FEDERACIÓ
D'ENSENYAMENT DE CCOO DEL PAÍS VALENCIÀ?
En
el
“Notícies
Sindicals”
d'octubre,
informàvem de les accions empreses per la
Federació d'Ensenyament de CCOO del País Valencià
contra l'Ordre de la Conselleria d'Educació que
estableix la impartició de l'assignatura ‘Educació
per a la Ciutadania’ en anglès. Continuem ara
aquella cronologia indicant els fets esdevinguts,
respecte a aquest tema, des d'aquell moment fins
avuí.
En el “Notícies Sindicals” de octubre,
informabamos de las acciones emprendidas por la
Federació d'Ensenyament de CCOO del País Valencià
contra la Orden de la Conselleria d'Educació que
establece la impartición de la asignatura ‘Educación
para la Ciudadanía’ en inglés. Continuamos ahora
aquella cronología indicando los hechos acaecidos,
respecto a este tema, desde aquel momento hasta
hoy.
► El 8 d'octubre la Conselleria havia rebut
del Tribunal Superior de Justícia una PROVIDÈNCIA
per la qual se li donava trasllat de l'escrit d'Incident
presentat per la Federació d'Ensenyament de CCOO
del País Valencià i li donava deu dies per a que
contestara.
► El 8 de octubre la Conselleria había recibido
del Tribunal Superior de Justicia una PROVIDENCIA
por la que se le daba traslado del escrito de Incidente
presentado por la Federació d'Ensenyament de CCOO
del País Valencià y le daba diez días para que
contestara.
► El 12 de novembre la Sala de lo Contenciós va
contestar mitjançant l'Auto de 7 de novembre de 2008
que “resulta por tanto erróneo que la Administración se
refiera en el Título y en la Exposición de motivos de la
Instrucción, a que esa se dicta en ejecución de los
Autos del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, pues a la vista de su contenido
material - apartados 1-5 -, se trata de nuevas medidas
en orden a la metodología y organización de la
enseñanza de Educación para la Ciudadanía, que
podrá ser objeto de impugnación autónoma si a la
► El 12 de noviembre la Sala de lo Contencioso
contestó mediante el Auto de 7 de noviembre de 2008
que “resulta por tanto erróneo que la Administración se
refiera en el Título y en la Exposición de motivos de la
Instrucción, a que esa se dicta en ejecución de los
Autos del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana, pues a la vista de su contenido
material - apartados 1-5 -, se trata de nuevas medidas
en orden a la metodología y organización de la
enseñanza de Educación para la Ciudadanía, que
podrá ser objeto de impugnación autónoma si a la
parte proponente de este incidente le interesa para la
defensa de sus derechos”.
parte proponente de este incidente le interesa para la
defensa de sus derechos”.
► El 15 de novembre la Federació
d'Ensenyament de CCOO del PV va presentar, contra
l'esmentat Auto, RECURS DE SÚPLICA.
► El 15 de noviembre la Federació
d'Ensenyament de CCOO del PV presentó, contra
dicho Auto, RECURSO DE SÚPLICA.
► Convençuts de que ens assistia la raó
jurídica i que aquest Auto ens obligava a recorre al
procediment ordinari, el mateix 15 de novembre es va
presentar davant la Sala de lo Contenciós un RECURS
CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU
contra
les
esmentades Instruccions contingudes en la Resolució
d'1 de setembre de 2008. En aquest mateix escrit es va
sol·licitar la suspensió cautelar d'aqueixa Resolució, i
les instruccions que conté, que obliga a que dos
professors estiguen presents a l'aula: u explicant
‘Educació per a la Ciutadania’ i un altre traduint.
► Convencidos de que nos asistía la razón
jurídica y que este Auto nos obligaba a recurrir al
procedimiento ordinario, el mismo 15 de noviembre se
presentó ante la Sala de lo Contencioso un RECURSO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO contra las
citadas Instrucciones contenidas en la Resolución
de 1 de septiembre de 2008. En este mismo escrito se
solicitó la suspensión cautelar de esa Resolución, y
las instrucciones que contiene, que obliga a que dos
profesores estén presentes en el aula: uno explicando
‘Educación para la Ciudadanía’ y otro traduciendo.
► Tanmateix han estat objecte de Recursos
d'Alçada contra tots i cadascú dels actes
d'adjudicació de València i Castelló de ‘Educació
per a la Ciutadania’ per vulneració expressa
de
l'Acord
Administració-Sindicats
sobre
contractació amb caràcter temporal o interí. Passats
tres mesos de silenci administratiu, o en rèplica a la
resolució expressa si la haguera, s'interposaran els
Recursos Contenciosos Administratius.
► Asimismo han sido objeto de Recursos
de Alzada contra todos y cada uno de los actos
de adjudicación de València y Castelló de ‘Educación
para la Ciudadanía’ por vulneración expresa
del
Acuerdo
Administración-Sindicatos
sobre
contratación con carácter temporal o interino. Pasados
tres meses de silencio administrativo, o en réplica a la
resolución expresa si la hubiere, se interpondrán los
Recursos Contenciosos Administrativos.
► El dia 29 de novembre de 2008 es va dur a
terme, a València, una gran manifestació en contra
de la política educativa de la Conselleria d'Educació.
► El día 29 de noviembre de 2008 se llevó a
cabo, en València, una gran manifestación en contra
de la política educativa de la Conselleria d'Educació.
► El dia 15 de desembre, com a resultat de
totes les mobilitzacions promogudes per la Plataforma
per l'Ensenyament Públic, el Conseller va presentat
una proposta per a donar eixida al conflicte plantejat.
Aquesta proposta es pot resumir en deixar en mans
del professor titular la decisió de la llengua en la qual
s'impartisca l'assignatura i un document amb
compromisos de negociació amb les organitzacions
components de la Plataforma sobre tots els punts
reivindicats des del passat mes de juny.
► El día 15 de diciembre, como resultado de
todas las movilizaciones promovidas por la Plataforma
por la Enseñanza Pública, el Conseller presentó
una propuesta para dar salida al conflicto planteado.
Dicha propuesta se puede resumir en dejar en manos
del profesor titular la decisión de la lengua en la que
se imparta la asignatura y un documento con
compromisos de negociación con las organizaciones
componentes de la Plataforma sobre todos los puntos
reivindicados desde el pasado mes de junio.
► Aquest canvi d'actitud per part de la
Conselleria d'Educació, motivat sense dubte per la
pressió de les mobilitzacions, ha donat lloc
a l'ajornament de la convocatòria de vaga del dia
17 de desembre fins veure el fruit de les primeres
negociacions.
► Este cambio de actitud por parte de la
Conselleria d'Educació, motivado sin duda por la
presión de las movilizaciones, ha dado lugar
al aplazamiento de la convocatoria de huelga del día
17 de diciembre hasta ver el fruto de las primeras
negociaciones.
► Realment considerem patètica l'actuació
de la Conselleria al llarg de tot aquest procés,
creant i animant un conflicte amb l'única finalitat
d'utilitzar l'educació com arma política per a fer
oposició partidista.
► Realmente consideramos patética la actuación
de la Conselleria a lo largo de todo este proceso,
creando y alentando un conflicto con el único fin
de utilizar la educación como arma política para hacer
oposición partidista.
► I, al sector de l'ensenyament concertat,
per molt que, tant les patronals com la
Conselleria, bravegen de que no hi ha problemes, hem
de constatar que la impartició de ‘Educació per a la
Ciutadania’ en anglès ha resultat tan impossible com
ho ha estat als centres de titularitat pública.
► Y, en el sector de la enseñanza concertada,
por mucho que tanto las patronales como la
Conselleria alardeen de que no hay problemas, hemos
de constatar que la impartición de ‘Educación para la
Ciudadanía’ en inglés ha resultado tan imposible como
lo ha sido en los centros de titularidad pública.
Descargar