adjudicació provisional obra Construcción espacio cubierto…

Anuncio
Assumpte: Adjudicació provisional contracte d’obra “Construcción espacio
cubierto para educación física en el colegio público San
Bartolomé” (FEESL 2010).
(exp. núm. 1453-2010).
La Junta de govern local d’aquest ajuntament, en sessió celebrada el dia 18 de
maig de 2010, ha acordat:
- Adjudicar provisionalment el contracte d’obres “Construcción espacio cubierto
para educción física en el colegio público San Bartolomé”, a Obras y Promociones
Comas, S.A., cif A07474117, pel preu de 60.360,00 €, amb un termini d’execució de
tres mesos, i amb l’obligació de complir la resta de les seves ofertes d’ocupació,
garanties i millores.
(Informació als efectes d’allò establert a l’art. 42,2 de la Llei 30/2007, de 30
d’octubre, de contractes del sector públic).
Alaró, 20 de maig de 2010.
El secretari-interventor,
Jaume Nadal Bestard
Página 1 de 1
Descargar