Vitoria-Gasteiz, 2012ko abenduaren 21a

Anuncio
INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLITICA TERRITORIAL
Erref.:10-10211 -PRE.- 10/10/05/03/3551
ERANTZUNA, EUSKAL SOZIALISTAK TALDEKO NATALIA ROJO
LEGEBILTZARKIDE
ANDREAK
INGURUMEN
ETA
LURRALDE
POLITIKAKO SAILBURUARI IDATZIZ ERANTZUTEKO EGINDAKO
GALDERARI. GAIA: URAREN EUSKAL AGENTZIAK PROZEDURA
IREKIAREN BIDEZ MAZARS AUDITORES ENPRESARI 69.987 EUROAN
2013/10/18an ESLEITURIKO KONTRATUA.
1. Zein enpresak aurkeztu dute proposamen bat?
-
DELOITTE
MAZARS
BATEAN AUDITORÍA
ERNST & YOUNG
PKF ATTEST
KPMG
GRAN THORNTON
2. Informaziorako zein bide eskaini zaie lizitatzaileei?
Kontratatzailearen profilean eta EHAAn egin diren argitalpenak.
3.Aldez aurreko informazioaren iragarkirik egin al zen? Horrela bada, zein data
eta zein bide erabiliz?
Ez.
4. Eskaintzak jasotzeko epean beharrezkoa izan al da luzapenen bat? Zer dela eta?
Ez.
5. Zein izan da proposamenak aurkezteko epea?
EHAAn argitaratu eta hamabost egun naturaleko epea izan da.
6. Proposamenak aurkezteko epean murrizketarik izan al da?
Ez.
7. Zein izan zen proposamenak balioesteko organo eskudunak eginiko esleipen
proposamena?
2013ko urriaren 8an egindako balorazio-txostenaren bitartez Mazars Auditores
enpresaren aldeko proposamena egin zuen organo eskudunak.
8. Zeintzuk izan ziren esleipena egitean aukeratutako irizpideak eta horien
haztapena?
Donostia – San Sebastián, 1 – Tel.: 945 01 96 92 – Faxa: 945 01 99 37 – 01010 Vitoria-Gasteiz
A) Formulen aplikazioaren bitartez, ebaluazio-irizpide automatikoak: PROPOSAMEN
EKONIMIKOA: Haztapena guztira: 0tik 80puntura
B) Balio-judizioaren ezarpena eskatzen duten irizpideak:
Azalpen-memoriaren kalitatea, lan programa eta lan taldearen antolaketa: 0tik 20
9. Derrigorrezkoa izan al zen adituen batzordea osatzea edo ebaluazioa erakunde
tekniko berezitu baten eskuetan uztea? Horrela izan bazen, adierazi adituen
batzordeko kideak zeintzuk izan ziren eta baita partaidetza horretarako zuten
kualifikazioa ere; edo, kasua hori bada, adierazi zein izan zen erakunde tekniko
berezitua.
Ez.
10. Noiz ireki ziren proposamenak? Nola ireki ziren proposamenak (egintza
publikoa, bide elektronikoak erabiliz)?
Egintza publikoa izan zen.
Irailaren 30ean “C” gutun-azala ireki zen.
Urriaren 7an “B” gutun-azala ireki zen.
11. Kontuan izan al dira proposamenen balorazioa egitean prezioaz aparteko
bestelako irizpiderik? Horrela izan bada, txosten teknikorik eskatu al du organo
eskudunak proposamena aurkeztu aurretik?
Bai, balio-judizioaren bitartez eginiko ebaluazio-irizpideen txosten teknikoa.
12. Egindako esleipen-proposamena aurkeztu aurretik, organo eskudunak eskatu
al zuen txosten teknikorik, baldintza-agirian eskatzen diren espezifikazio
teknikoak betetzen ote diren ziurtatze aldera?
Eskaintza teknikoaren balorazioak berak ziurtatzen du eskaintzek baldintza-agiriaren
zehaztapenak betetzen dituztela.
13. Kontratazio-organoak esleipen-proposamenean adierazitako lizitatzaileari
esleitu al zion kontratua? Hori horrela izan ez ba zen, erabaki horretarako zer
adierazi zen hitzez hitz?
Bai.
14. Noiz izan zen esleipena?
2013ko urriaren 18an.
Ana Oregi Bastarrika
INGURUMEN ETA LURRALDE POLITIKAKO SAILBURUA
Vitoria-Gasteiz, 2014ko uztailaren 11.
INGURUMEN ETA LURRALDE
POLITIKA SAILA
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
Y POLITICA TERRITORIAL
Ref.:10-10211 -PRE.- 10/10/05/03/3551
RESPUESTA A LA PREGUNTA PARA SU RESPUESTA POR ESCRITO
FORMULADA POR Dª. NATALIA ROJO, PARLAMENTARIA DEL GRUPO
SV-ES, A LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA
TERRITORIAL, EN RELACIÓN AL CONTRATO REALIZADO POR LA
AGENCIA VASCA DEL AGUA POR PROCEDIMIENTO ABIERTO A
MAZARS AUDITORES POR VALOR DE 69.987 € ADJUDICADO EL
18/10/2013
1. ¿Cuáles han sido las empresas que han presentado una proposición?
- DELOITTE
- MAZARS
- BETEAN AUDITORÍA
- ERNST & YOUNG
- PKF ATTEST
- KPMG
- GRANT THORNTON
2. ¿Cuál ha sido el medio o los medios de información ofrecido a los licitadores?
Publicaciones en el PERFIL DEL CONTRATANTE y en el BOPV.
3. ¿Se realizó anuncio de información previa? Si es así, ¿en qué fecha y por qué
medios?
No.
4. ¿Ha sido necesaria alguna prórroga de los plazos para la recepción de ofertas?
¿Por qué razones?
No.
5. ¿Cuál ha sido el plazo para la presentación de proposiciones?
15 días naturales desde su publicación en el BOPV.
6. ¿Hubo reducción del plazo de presentación de proposiciones? ¿Por qué razones?
No.
7. ¿Cuál fue la propuesta de adjudicación realizada por el órgano competente para
la valoración de las proposiciones?
Por medio de informe de valoración, de fecha 8 de octubre de 2013, se propone la
adjudicación del contrato a Mazars Auditores.
8. ¿Cuáles fueron los criterios elegidos y su ponderación para la adjudicación?
Donostia – San Sebastián, 1 – Tel.: 945 01 96 92 – Faxa: 945 01 99 37 – 01010 Vitoria-Gasteiz
A) Criterios evaluables de forma automática mediante la aplicación de fórmulas:
PROPUESTA ECONÓMICA: Ponderación total: De 0 a 80 puntos
B) Criterios cuya aplicación requiere realizar un juicio de valor:
Calidad de la memoria explicativa, programa de trabajo y organización del
equipo de trabajo: de 0 a 20 puntos
9. ¿Fue preceptiva la constitución de un comité de expertos o encomendar la
evaluación a un organismo técnico especializado? Si fue así, indíquense los
miembros de aquel comité de expertos, así como la cualificación que justifica su
integración en el mismo o, en su caso, identifíquese el organismo técnico
especializado.
No.
10. ¿Cuándo se realizó la apertura de las proposiciones? ¿Cómo se realizó aquella
apertura (acto público, medios electrónicos…)?
Acto público
30 de septiembre apertura del sobre “C”.
7 de octubre apertura del sobre “B”.
11. ¿Se han tenido en cuenta para la valoración de las proposiciones criterios
distintos al del precio? Si es así, ¿se han solicitado por el órgano competente antes
de formular su propuesta, informes técnicos?
Si, informe técnico de los criterios evaluables mediante juicio de valor.
12. ¿Se han solicitado, en cualquier caso, por el órgano competente, antes de
formular su propuesta, informes técnicos por ser necesario verificar que las ofertas
cumplen con las especificaciones técnicas del pliego?
La propia valoración de la oferta técnica incluye la verificación de que las ofertas
cumplen con las especificaciones técnicas del pliego.
13. ¿Adjudicó el órgano de contratación el contrato al licitador que se señalaba en
la propuesta de adjudicación? De no ser así, ¿cuál fue la motivación literal
expresada para aquella decisión?
Sí.
14. ¿Cuándo se produjo la adjudicación?
El 18 de octubre de 2013.
Ana Oregi Bastarrika
CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE Y POLÍTICA TERRITORIAL
Vitoria-Gasteiz, 11 de julio de 2014
Descargar